2009 2611 by tradetrek

VIEWS: 214 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2611                                          Joi, 14 mai 2009
                 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială            județ Olt, domiciliat în Com. Visina, jud. Olt, identificat cu
        AXM EUROGRUP - S.R.L.             CI seria OT, nr. 186676, eliberată de Poliția Corabia la
                               data de 03. 06. 2003, CNP 1490415282225;
            NOTIFICARE                3. Lupu Constantin, cetățean român, fiul lui Corneliu și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Ruxandra, născut la data de 18.01.1971 în
București notifică, în conformitate cu prevederile      Mun. Râmnicu Sărat, județ Buzău, domiciliat în
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   București, sector 4, Aleea Ucea, nr. 4A, bl. P3, Sc. 1,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Ap. 15, identificat cu CI Seria RD, nr. 197470, eliberată
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  de Secția 16 de Poliție la data de 03.10.2001,
AXM EUROGRUP S.R.L., cu sediul în București,         CNP 1710118104972,
Aleea LUNCA FLORILOR, nr. 4, bloc 14, scara A, etaj 4,      au hotărât:
ap. 80, sector 2, înregistrată sub nr. J40/2955/1999, cod    1. Cedarea a 3 (trei) părți sociale în valoare nominală
unic de înregistrare 11639256, care a fost înregistrat sub  de 10 RON fiecare adică 30 RON în total reprezentând
nr. 127442 din 13.03.2009.                  15% din capitalul social de către d-nul Lupu Constantin în
                               calitate de cedent, domnului Musat Mihai în calitate de
  (1/1.013.142)
                               cesionar și restul de 3 (trei) părți sociale în valoare
                               nominală de 10 RON adică 30 RON în total,
         Societatea Comercială            reprezentând 15% din capitalul social domnului
        AXM EUROGRUP - S.R.L.             Ungureanu Nelu, în calitate de cesionar. Așadar în urma
                               cesiunii, d-nul Lupu Constantin, nu mai are calitate de
            HOTĂRÂREA               asociat în S.C. AXM EUROGRUP S.R.L. iar structura din
                               cadrul societății AXM EUROGRUP S.R.L., va fi astfel:
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              d-nul Musat Mihai va deține 50% din capitalul social,
  NR 1/27.02.2009 A S.C. AXM EUROGRUP S.R.L.         reprezentând 10 părți sociale în valoare nominală
  ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. BUCUREȘTI SUB           10 RON fiecare și în valoare totală 100 RON, iar
  NUMĂR J40/2955/25.03.1999, C.U.I. 11639256        d-nul Ungureanu Nelu va deține 50% din capitalul social,
  Asociații                         reprezentând 10 părți sociale în valoare nominală de
  1. Musat Mihai, cetățean român, fiul lui Ion și Petra,   10 RON, în total 100 RON conform contractului de
născut la data de 02. 02. 1972 în Corn. Dor Marunt,      cesiune de părți sociale încheiat sub nr 4/07.02.2009.
jud. Călărași, domiciliat în București, Sector 1,        2. Completarea obiectului secundar de activitate cu
Str. Dionisie Lupu, nr. 74, ap. 39, identificat cu      5630 Cod CAEN - “Baruri și alte activități de servire a
CI seria RT, nr. 554746, eliberată de SPCEP S1 la data    băuturilor”.
de 06.05.2008, CNP 1720202513503;                3. Înființarea unui punct de lucru la adresa în
  2. Ungureanu Nelu, cetățean român, fiul lui Gheorghe    București, Calea Giulești, nr. 6-8, situat în zona stației
și Constanta, născut la data de 15.04.1949 în Corabia,    CF, București, Basarab, sector 1. Activitatea ce se va
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
desfășura la punctul de lucru va fi: - “Baruri și alte     ARCWELL DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.R.L.,
activități de servire a băuturilor” - 5630 Cod CAEN.      cu sediul în București, Str. ELEV ȘTEFAN
  Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv rămân      ȘTEFĂNESCU, nr. 5, bloc 445, scara A, etaj 8, ap. 43,
neschimbate.                          sector 2, înregistrată sub nr. J40/23378/2007, cod unic de
  Încheiat azi 27.02.2009.                   înregistrare 22921812, care a fost înregistrat sub
  (2/1.013.143)                        nr. 127443 din 13.03.2009.
                                  (4/1.013.145)
      Societatea Comercială
ARCWELL DEVELOPMENT INTERNATIONAL - S.R.L.                   Societatea Comercială
                                      SIN POSTE SERV COM - S.R.L.
         DECIZIA DIN 4.03.2009
                                            NOTIFICARE
    A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. ARCWELL
    DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.R.L.               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                București notifică, în conformitate cu prevederile
  În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind        art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societățile comerciale, cu modificările ulterioare,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Asociatul Unic ARCWELL DEVELOPMENTS LIMITED,          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
societate comercială irlandeză, înregistrată sub numărul    SIN POSTE SERV COM S.R.L., cu sediul în București,
368272 la Biroul de Înregistrate a Societăților Comerciale   Calea MOȘILOR, nr. 314, sector 2, înregistrată sub
din Irlanda cu sediul în Marino Mart, Nr. 8-9, Fairview,    nr. J40/20942/1993, cod unic de înregistrare 5820800,
Dublin 3, Irlanda, deținând 100 de părți sociale,        care a fost înregistrat sub nr. 127450 din 13.03.2009.
reprezentând 100% din capitalul social al societății,
astăzi 4.03.2009                          (5/1.013.146)
              DECIDE:
  1. Numirea unui nou administrator al societății în             Societatea Comercială
persoana domnului PAUL MITCHELL, cetățean irlandez,             SIN POSTE SERV COM - S.R.L.
născut la data de 23. 01. 1966 în Meath, Irlanda, cu
reședința în Foxfield Grove, nr. 155A, Raheny, Dublin 5,            DECIZIA DIN 12.03.2009
posesor al pașaportului, nr. T987785, emis la data
de 19.04.2001 de către Biroul de Pașapoarte din Dublin,            A ASOCIATULUI UNIC AL
pe o perioadă nelimitată și cu puteri nelimitate.             S.C. SIN POSTE SERV COM S.R.L.
  2. Prelungirea pe o durată nelimitată a mandatului
                                  În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind
administratorului DIGNAN JAMES MARTIN, cetățean
                                societățile comerciale, cu modificările ulterioare, potrivit
irlandez, de sex bărbătesc, născut la data de 15.09.1971    Actului Constitutiv al S.C. SIN POSTE SERV
în Louth, Irlanda, fiul lui Patrick și Mary, cu domiciliul în  COM S.R.L. Asociatul Unic Sindicatul Liber al Direcției de
Vernon Avenue, No. 112, Clontarf, Dublin 3, identificat cu   Poștă a Municipiului București, reprezentat în mod legal
pașaportul nr. T844692, eliberat de autoritățile din Irlanda  prin Președintele acestuia, d-nul Ciubeică Marin,
la 27 august 2000, valabil până la data de 17 iunie 2009    deținând 100% din capitalul social al societății,
  3. Mutarea sediului social al societății la adresa din   astăzi 12.03.2009 la sediul societății
București, Str. Elev Ștefănescu Ștefan, Nr. 5, Bl. 445,                  DECIDE:
Sc. A, Et. 8, Ap. 43, Sector 2                   Art. 1 - Confirmarea sediului social al societății la
  Prezenta Decizie a Asociatului Unic a fost adoptată     adresa din: București, Sector 2, Calea Moșilor, Nr. 314
astăzi, 4.03.2009.                         Art. 2 - Revocarea tuturor administratorilor înregistrați
  (3/1.013.144)                        cu drept de semnătură la Registrul Comerțului și numirea
                                în funcția de administrator, cu puteri depline, până la data
                                de 31. 03. 2012 a d-lui Ciubeică Marin, cetățean român,
      Societatea Comercială                născut la data de 06. 01. 1954 în Com. Serdaru,
ARCWELL DEVELOPMENT INTERNATIONAL - S.R.L.           Jud. Dâmbovița, fiul lui Dumitru și Elena, domiciliat în
                                Mun. București, Str. Frumușani, nr. 16, Bl. 115, Sc. 1,
            NOTIFICARE                Ap. 45, Et. 7, Sector 4, identificat cu C.I. Seria RR,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nr. 219299, eliberată la data de 18.07.2002 de Secția 15
București notifică, în conformitate cu prevederile       de Poliție, CNP 1540106400056.
                                  Prezenta Decizie a Asociatului Unic a fost adoptată
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                astăzi, 12.03.2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (6/1.013.147)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                 3

        Societatea Comercială               Pe ordinea de zi s-au pus în discuție următoarele:
      E - SECURITY CONSULT - S.R.L.              1. Aprobarea cesiunii părților sociale deținute de către
                                d-na DARIE ALINA LUMINIȚA către dl IANCIU MIHAI și
           NOTIFICARE
                                modificarea, în consecință, a Actului constitutiv al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   S.C. E-SECURITY CONSULT S.R.L.
București notifică, în conformitate cu prevederile         2. Împuternicirea unei persoane care să reprezinte
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   societatea.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Se constată că sunt îndeplinite toate condițiile legale
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   pentru desfășurarea lucrărilor Adunării Generale
E - SECURITY CONSULT S.R.L., cu sediul în București,      Extraordinare a Asociaților S.C. E-SECURITY CONSULT
Str. Lucrețiu Pătrăscanu, nr. 16, bloc MY 4, ap. 33,
                                S.R.L., iar ședința de astăzi, 03.10.2008, este legal și
sector 3, înregistrată sub nr. J40/7159/2003, cod unic de
                                statutar constituită.
înregistrare 15466964, care a fost înregistrat sub
                                  La Adunare sunt prezenți asociații deținând un număr
nr. 127473 din 13.03.2009.
                                de 100 părți sociale, care reprezintă 100% din capitalul
  (7/1.013.148)                       social.
                                  Ca atare, Adunarea Generală Extraordinara poate lua
        Societatea Comercială             decizii valabile și a
      E - SECURITY CONSULT - S.R.L.                          HOTĂRÂT
                                  I. (1) Se aprobă cesiunea unei părți sociale cu o
           HOTĂRÂREA                valoare nominală de 10 lei, reprezentând 1% din capitalul
                                social deținut de către d-na DARIE ALINA LUMINIȚA.
  ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
                                  (2) În urma cesiunii, capitalul social se prezintă astfel:
 ASOCIAȚILOR S.C. E-SECURITY CONSULT S.R.L.
                                  IANCIU MIHAI va deține 100 părți sociale cu o valoare
     NR. 01, DIN DATA DE 12.02.2009
                                nominală de 10 (zece) lei fiecare și în valoare totală de
  În temeiul Legii nr. 31/1990, privind societățile     1.000,00 (o mie) lei reprezentând 100% din capitalul
comerciale, republicată, asociații reprezentând întregul    social.
capital social al S.C. E-SECURITY CONSULT S.R.L., au        (3) Ca urmare a modificărilor intervenite prevederile
hotărât întrunirea Adunării Generale Extraordinare în     actului constitutiv al societății se modifică în consecință.
data de 03.10.2007 la sediu social: București,           II. Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește
Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 16, bl. MY4, ap. 33, sector 3,
                                pe ANIBAH MIHAELA, domiciliată în București,
Cod Unic de înregistrare 15466964, Atribuit fiscal R,
                                str. Dimitrie Cantemir, nr. 5, bl. 6, sc. B, ap. 73, sector 4,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
                                identificată cu CI, seria RT, nr. 189287, eliberată de
nr. J40/7159/2003.
                                Secția 14 Poliție, la data de 04/09/2001, cod numeric
  La Adunarea Generală Extraordinara a Asociaților au
participat toți asociații                   personal 2680217203151, pentru că, în numele meu și
  IANCIU MIHAI, cetățean român, fiul lui Ștefan și      pentru mine, să îndeplinească toate formalitățile privind
Hortensia, născut în Mun. Brașov, Jud. Brașov, domiciliat   înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului
în București, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 16, bl. MY4,    de pe lângă Tribunalul București. În acest sens, D-ra
ap. 33, sector 3, identificat cu cartea de identitate     ANIBAH MIHAELA va semna acte, cereri și va efectua
seria RX, nr. 045785, eliberată la date de 27.05.1998 de    plăți în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului mandat,
Secția 12, CNP 1640527400085, cu o participare la       semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.
capitalul social de 990,00 (nouăsutenouăzeci) lei         În baza prezentului mandat, mandatarul nostru se va
reprezentând 99 părți sociale, respectiv o participare la   prezenta la toate organele competente, precum Registrul
beneficii și la pierderi de 99%,                Comerțului, Monitorul Oficial, notar public și altele
  DARIE ALINA LUMINIȚA, cetățean român, fiica lui      asemenea, unde va semna în numele nostru și pentru
Ionel și Elena, născută la data de 23.01.1963 în        noi, oriunde va fi necesar, va achita taxele aferente, va da
Com. Ciorani, jud. Prahova, cod numeric personal        declarații, va face tot ceea ce este de cuviința în vederea
2630123400032, domiciliată în București, Șos. Iancului,    aducerii la îndeplinire a prezentului mandat, semnătura
nr. 4, bl. 113A, sc. A, et. 3, ap. 10, posesoare a cărții de
                                sa fiindu-ne opozabilă.
identitate seria RD, nr. 208410, eliberată de Secția 9 la
                                  Prezenta Hotărâre a fost încheiată în 5 (cinci)
data de 14.11.2001 cu o participare la capitalul social de
                                exemplare originale, la sediul societății.
va deține 10,00 (zece) lei reprezentând 1 parte socială,
respectiv o participare la beneficii și pierderi de 1%       (8/1.013.149)
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    GREEK HOME DEVELOPMENT - S.R.L.                  SORRAL INTERNATIONAL - S.R.L.

            NOTIFICARE                           HOTĂRÂREA

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
București notifică, în conformitate cu prevederile       ASOCIAȚILOR S.C. SORRAL INTERNATIONAL S.R.L.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        NR. 01, DIN DATA 19.01.2009
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Asociații reprezentând întregul capital social al
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   S.C. SORRAL INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în
GREEK HOME DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în           București, Bd. Unirii, nr. 61, bl. F3, sc. 5, et. 2, ap. 121,
București, Str. DR. NICOLAE TOMESCU, nr. 23, etaj P,      sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
                                pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4357/2000,
sector 5, înregistrată sub nr. J40/2726/2008, cod unic de
                                Cod de înregistrare: RO12987615, (Societatea), au
înregistrare 23308850, care a fost înregistrat sub       hotărât, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, privind
nr. 127478 din 13.03.2009.                   societățile comerciale, republicată, întrunirea Adunării
  (9/1.013.150)                        Generale Extraordinare în data de 19.01.2009 ora 14:00,
                                la sediul societății.
                                  La Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților au
       Societatea Comercială               participat toți asociații:
    GREEK HOME DEVELOPMENT - S.R.L.               UTI HOLDINGS B.V., persoană juridică olandeză,
                                înregistrată în Olanda, cu sediul social în Prins
             DECIZIA                Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam, Olanda,
                                înregistrată la Registrul Comerțului din Amsterdam cu
         ASOCIATULUI UNIC AL              nr. de înregistrare: 27271807, prin împuternicit în baza
    S.C. GREEK HOME DEVELOPMENT S.R.L.,           Rezoluției UTI HOLDINGS B.V. 07.11.2008 și art. 2 și 3
                                din Contractul Principal de Management URDĂREANU
      J 40/2726/2008; C.U.I. 23308850,
                                TIBERIU, cetățean român, născut la data de 29.06.1953,
    MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SPLAIUL UNIRII,          în mun. Dej, jud. Cluj, fiul lui Tiberiu și Elisabeta,
    NR. 108, CLĂDIREA C1, PARTER, BIROU 1,          domiciliat în București, șos. Nordului, nr. 20, sector 1,
         CAMERA 2, SECTOR 4               posesor al C.I. seria DP, nr. 128003, eliberată de I.N.E.P.,
                                la data de 06. 02. 2008, cod numeric personal 1530629400266,
  PRONOISIS LIMITED, societate înființată și care
                                care deține un număr de 144 părți sociale în valoare
funcționează în conformitate cu legile din Cipru,        totală de 1. 440,00 RON, reprezentând 24% din capitalul
înregistrată sub nr. HE 210713 la data de 20.10.2007,      social
având sediul social în Nicosia, Kostaki Pantelidi 1,        S.C. UTI GRUP S.R.L. cu sediul în București,
Kolokasides Buliding, et. 3, P.C. 1010, Cipru,         Str. Cernăuți, nr. 27C, sector 2, înregistrată la Oficiul
reprezentată prin domnul Alexandru MILEA, cetățean       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
                                sub nr. J40/1130/2000, Cod Unic de înregistrare
român, născut la data de 03.08.1981, domiciliat în
                                12695122, atribut fiscal R, prin împuternicit STÂNGĂ
București, str. Maior Coravu, nr. 9-15, bl. C5, sc. A, et. 8,
                                STEFANIA - BEATRICE, domiciliată în București, str. Cpt.
ap. 41, identificat cu C.I. seria PC, nr. 521370, emisă     Av. Alexandru Serbanescu, nr. 30, bl. 17A, scara 1, ap. 1,
de SPCLEP secția 2 la data de 08.06.2007,            sector 1, posesoare a C.I. Seria RD, nr. 601250, eliberată
CNP 1810803045357,                       de SPCEP S1, biroul nr. 1, la data de 06.11.2008, cod
  în calitate de asociat unic al societății comerciale     numeric personal 2730502411514, care deține un număr
GREEK HOME DEVELOPMENT S.R.L. (“Societatea”),          de 456 părți sociale, în valoare totală de 4.560,00 RON,
prin prezenta decid:                      reprezentând 76% din capitalul social
                                  Pe ordinea de zi s-au pus în discuție următoarele:
  Mutarea sediului social al Societății de la adresa din
                                  1. Schimbarea sediului social al societății din
Municipiul București, Splaiul Unirii, nr. 108, Clădirea C1,   București, Bd. Unirii, nr. 61, bl. F3, sc. 5, et. 2, ap. 121,
parter, birou 1, camera 2, Sector 4, la adresa din       sector 3, în București, Sector 4, Șos. Olteniței, 107A,
Municipiul București, str. Dr. Nicolae Tomescu, nr. 23,     corp C6, etaj 2, cam. 2.7.
parter, Sector 5.                          2. Desființarea punctului de lucru din București,
  Prezenta decizie a fost întocmită în 3 (trei) exemplare   sector 2, str. Nicolae Filipescu, nr. 39-41, et. 1, camera D,
originale, astăzi, 12 martie 2009.               et. 5, cam. 3.
                                  Se constată că sunt îndeplinite toate condițiile legale
  (10/1.013.151)                       pentru desfășurarea lucrărilor Adunării Generale
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                   5

Extraordinare a Asociaților S.C. SORRAL                       Societatea Comercială
INTERNATIONAL S.R.L., iar ședința de astăzi,                    GEMOSTAL IMEX - S.R.L.
19.01.2009 ora 14:00 este legal și statutar constituită.
  La Adunare sunt prezenți asociații deținând un număr                  NOTIFICARE
de 600 părți sociale, care reprezintă 100% din capitalul        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
social.
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile
  Ca atare, Adunarea Generală Extraordinara poate lua
                                   art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
decizii valabile și a
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
              HOTĂRÂT:
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  1. Se aprobă schimbarea sediului social al societății
                                  GEMOSTAL IMEX S.R.L., cu sediul în București,
din București, Bd. Unirii, nr. 61, bl. F3, sc. 5, et. 2, ap. 121,
sector 3, în București, Sector 4, Șos. Olteniței, 107A,       B-dul BASARABIA, nr. 59, bloc M27A, scara 1, etaj 8,
corp C6, etaj 2, cam. 2.7.                     ap. 29, sector 2, înregistrată sub nr. J40/8532/1995, cod
  2. Se desființează punctul de lucru din București,       unic de înregistrare 7815354, care a fost înregistrat sub
sector 2, str. Nicolae Filipescu, nr. 39-41, et. 1, camera D,    nr. 127485 din 13.03.2009.
et. 5, cam. 3.                             (13/1.013.154)
  Adunarea Generală a Asociaților împuternicește și dă
puteri D-rei ANIBAH MIHAELA, domiciliată în București,
str. Dimitrie Cantemir, nr. 5, bl. 6, sc. B, ap. 73, sector 4,            Societatea Comercială
identificată cu CI, seria RT, nr. 189287, eliberată de               GEMOSTAL IMEX - S.R.L.
Secția 14 Poliție, la data de 04/09/2001, cod numeric
personal 2680217203151, pentru că, în numele nostru și                DECIZIE 3/13.03.2009
pentru noi, să îndeplinească toate formalitățile privind
înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului             A ASOCIATULUI UNIC AL
de pe lângă Tribunalul București. În acest sens,                 S.C. GEMOSTAL IMEX S.R.L.
D-ra ANIBAH MIHAELA va semna acte, cereri și va             Subsemnatul SORA CLAUDIU-COSTIN, cetățean
efectua plăți în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului    român, născut la data de 01.07.1967 în Mun. Caracal,
mandat, semnătura sa fiindu-ne deplin opozabilă.          Județul Olt, fiul lui Ion și Vasilica, domiciliat în București,
  În baza prezentului mandat, mandatarul nostru se va       Sector 2, Bld. Basarabia, nr. 59, bl. M27A, sc. 1, ap. 14,
prezenta la toate organele competente, precum Registrul       identificat cu CI seria RR, nr. 091231, eliberată de Secția
Comerțului, Monitorul Oficial, notar public și altele        9, la data de 07.02.2000, CNP 1670701280812 în calitate
asemenea, unde va semna în numele nostru și pentru         de asociat unic al S.C. GEMOSTAL IMEX S.R.L., cu
noi, oriunde va fi necesar, va achita taxele aferente, va da    sediul în București, Sector 2, Bld. Basarabia, nr. 59,
declarații, va face tot ceea ce este de cuviință în vederea     bl. M27A, sc. 1, et. 8, ap. 29, înregistrată la Oficiul
aducerii la îndeplinire a prezentului mandat, semnătura       Registrului Comerțului sub nr. J40/8532/1995,
sa fiindu-ne opozabilă.                       C.U.I. 7815354, decid următoarele:
  Prezenta Hotărâre a fost încheiată în 3 (trei)
                                    1. Retragerea din societate a domnului SORA
exemplare originale, la sediul societății
                                  CLAUDIU-COSTIN prin cesionarea tuturor celor 50 părți
  (11/1.013.152)                         sociale a câte 10 RON fiecare, în valoare totală de
                                  500 RON către:
                                    - domnului DRAGOMIR CRISTIAN, 25 părți sociale,
        Societatea Comercială
      SORRAL INTERNATIONAL - S.R.L.              care se subrogă în drepturile și obligațiile mele de orice
                                  natură ce decurg din deținerea părților sociale cesionate.
            NOTIFICARE                   - domnului GHITA MIRCEA-ALEXANDRU, 25 părți
                                  sociale, care se subrogă în drepturile și obligațiile mele
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      de orice natură ce decurg din deținerea părților sociale
București notifică, în conformitate cu prevederile         cesionate.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        2. PĂRȚILE SOCIALE se modifică:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului       Structura participării asociațiilor la constituirea
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     capitalului social se prezintă astfel:
SORRAL INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în                GHITA MIRCEA-ALEXANDRU 25 părți sociale, în
București, Șos. OLTENIȚEI, nr. 107A, bloc CORP C6,
                                  valoare nominală de 10 lei RON și în valoare totală de
etaj 2, ap. CAM. 2.7, sector 4, înregistrată sub
                                  250 lei RON, reprezentând 50% din capitalul social total
nr. J40/4357/2000, cod unic de înregistrare 12987615,
                                  și participare la beneficii și pierderi;
care a fost înregistrat sub nr. 127480 din 13.03.2009.
                                    DRAGOMIR CRISTIAN, 25 părți sociale, în valoare
  (12/1.013.153)                         nominală de 10 lei RON și în valoare totală de 250 lei
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
RON, reprezentând 50% din capitalul social total și         - DUMITRACHE FLORIN - CRISTIAN, domiciliat în
participare la beneficii și pierderi;              București, str. Nucului, nr. 6, bl. V101, sc. 1, et. 1, ap. 5,
  3. Se numește în funcția de ADMINISTRATOR al         sector 3, posesor al CI seria RT, nr. 296977, eliberată de
societății:                           către Secția 11 Poliție la data de 20.11.2003,
  GHITA MIRCEA-ALEXANDRU, cetățean român, sex          CNP 1870926410110.
bărbătesc, necăsătorit, născut la data de 20.09.1988 în       întrunind astfel 100% din participarea la capitalul
Mun. Dragasani, Jud. Vâlcea, domiciliat în            social are următoarea ordine de zi:
Mun. Dragasani, Jud. Vâlcea, Str. Tudor Vladimirescu,        I. Reluarea activității societății;
nr. 577, legitimat B.I. seria VX, nr. 112806, eliberată       II. Cesiunea părților sociale deținute de către dl DINU
de Mun. Dragasani, la data de 07.02.2003,            SILVIU - CRISTIAN și dl DUMITRACHE FLORIN - CRISTIAN;
CNP 1880920384984, administratori CU PUTERI             III. Înființarea unui punct de lucru;
DEPLINE și NELIMITATE de gestiune și de prezentare și        IV. Radierea unor obiecte secundare de activitate;
cu drept de semnătura în conturile bancare deschise pe        V. Schimbarea obiectului principal de activitate.
numele și la dispoziția societății. Perioada mandatului       În baza actelor care au fost prezentate, Adunarea
administratorilor este nelimitată.                Generală a Asociaților a hotărât cu unanimitate de voturi
                                 următoarele:
  4. Se revocă din funcția de administrator domnul
                                   I. Reluarea activității societății începând cu data
SORA CLAUDIU-COSTIN.
                                 de 01.03.2009.
  (14/1.013.155)                          II. 1. Cesionarea părților sociale pe care dl DINU
                                 SILVIU - CRISTIAN le deține în cadrul S.C. LALIN PROD
                                 IMPEX S.R.L., adică un număr de 7 părți sociale în
        Societatea Comercială
                                 valoare totală de 70 RON, având o valoare nominală a
       LALIN PROD IMPEX - S.R.L.
                                 părții sociale de 10 RON, reprezentând 33.33% din
                                 capitalul social, către dl FRĂȚILĂ ILIE - IULIAN, cetățean
            NOTIFICARE
                                 român, sex masculin, născut la data de 24. 12. 1977 în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    București, fiul lui Ilie și Ioana, domiciliat în sat Ciorogarla,
București notifică, în conformitate cu prevederile        com. Ciorogarla, str. Ana Ipatescu, nr. 2, jud. Ilfov,
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    posesor al C.I. seria IF, nr. 194675, eliberată de către
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   S.P.C.E.L.P. Bragadiru la data de 01.07.2008,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    CNP 1771224472517.
LALIN PROD IMPEX S.R.L., cu sediul în București,           2. Cesionarea părților sociale pe care dl
Str. Foișorului, nr. 13, bloc F8C, scara 2, etaj 1, ap. 112,   DUMITRACHE FLORIN - CRISTIAN le deține în cadrul
sector 3, înregistrată sub nr. J40/13069/2006, cod unic de    S.C. LALIN PROD IMPEX S.R.L., adică un număr
înregistrare 18931834, care a fost înregistrat sub        de 7 părți sociale în valoare totală de 70 RON, având o
nr. 127505 din 13.03.2009.                    valoare nominală a părții sociale de 10 RON,
                                 reprezentând 33.33% din capitalul social, către dl
  (15/1.013.156)                        BOARNĂ MARIUS - COSTIN, cetățean român,
                                 sex masculin, născut la data de 16.05.1985 în București,
        Societatea Comercială              fiul lui Dumitru și Maria, domiciliat în Șos. Pantelimon,
       LALIN PROD IMPEX - S.R.L.             nr. 254, bl. 55, sc. C, ap. 134, sector 2, posesor al C.I.
                                 seria RT, nr. 025950, eliberată de către Secția 9 Poliție la
            HOTĂRÂREA                 data de 06.07.1999, CNP 1850516460073.
                                   3. În urma cesiunii capitalul social a rămas
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              neschimbat, în valoare de 210 RON, împărțit în 21 părți
     ÎNCHEIATĂ ASTĂZI, 11.03.2009              sociale cu o valoare nominală de 10 lei, și structura
                                 capitalului social a devenit următoarea:
  Ședința ținută astăzi, 11.03.2009, la sediul S.C. LALIN     • dl DINU CĂTĂLIN LAURENTIU deține un număr de
PROD IMPEX S.R.L., care s-au prezentat asociații:        7 părți sociale în valoare totală de 70 lei, deținând
  - DINU CĂTĂLIN - LAURENȚIU, domiciliat în          33,34% din beneficiile și pierderile societății.
București, str. Nucului, nr. 6, bl. V101, sc. A, et. 1, ap. 4,    • dl FRĂȚILĂ ILIE - IULIAN deține un număr de 7 părți
sector 3, posesor al C.I. seria RD, nr. 492324, eliberată    sociale în valoare totală de 70 lei, deținând 33.33% din
de S.P.C.E.P. S3, Biroul nr. 2 la data de 11.09.2006,      beneficiile și pierderile societății.
C.N.P. 1821228440075;                        • dl BOARNĂ MARIUS - COSTIN deține un număr de
  - DINU SILVIU - CRISTIAN, domiciliat în București,      7 părți sociale în valoare totală de 70 lei, deținând
str. Nucului, nr. 6, bl. V101, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 3,  33.33% din beneficiile și pierderile societății.
posesor al C.I. seria RD, nr. 577257, eliberată de către       III. Înființarea unui punct de lucru la următoarea
S.P.C.E.P. S3, Biroul nr. 2 la data de 13. 06. 2008,       adresă: Jud. Ilfov, com. Ciorogarla, str. Policlinicii A+2,
CNP 1840617440069;                        corp C5.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                 7

  IV. Radierea următoarelor obiecte secundare de           - Se prelungește mandatul de ADMINISTRATOR, al
activitate: 5221 Activități de servicii anexe pentru        dlui FULEA ADRIAN MIHAIL, începând cu data
transporturi terestre, 7740 Leasing cu bunuri intangibile     de 11.08.2008 pentru o perioadă de patru ani, respectiv
(exclusiv financiare), 8020 Activități de servicii privind     până la 11.08.2012
sistemele de securizare, 8291 Activități ale agențiilor de       - Se întrerupe activitatea societății pentru o perioadă
colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului,  de 3 ani, respective începând cu data de 10.03.2009 și
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ,       până în data de 10.03.2012
9499 Activități ale altor organizații n.c.a.              - Se prelungește valabilitatea sediului social
  V. Schimbarea obiectului principal de activitate, după     cf. Contractului de comodat nr. 1/24.01.2009 pentru o
cum urmează: «Comerț cu amănuntul al articolelor și        perioadă de 5 ani.
aparatelor electrocasnice în magazine specializate» -
Cod CAEN 4754 devine obiect secundar de activitate și         (18/1.013.159)
«Comerț cu ridicata nespecializat» - Cod CAEN
4540, care va deveni obiect principal de activitate.               Societatea Comercială
  VI. Înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului a             M.M. HOLYDAYS IMPEX - S.R.L.
modificărilor conform prevederilor legale în vigoare.
  (16/1.013.157)                               DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

                                      S.C. M.M. HOLYDAYS IMPEX S.R.L.
         Societatea Comercială                  J40/30574/09.12.1992, C.U.I. 3984024,
         LIMIT SPORT - S.R.L.                SEDIUL SOCIAL, STR. ALEEA FLORILOR, NR. 3,
                                    BL. E7, ET. P, AP. 5, SECTOR 6, BUCUREȘTI
            NOTIFICARE                          NR. 1/13.03.2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Subsemnatul
București notifică, în conformitate cu prevederile           FULEA ADRIAN MIHAIL, cetățean român, domiciliat
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     în BUCUREȘTI, str. ȘOS. NORDULUI, nr. 62, et. 5,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    ap. 5-3, sector 1, identificat cu CI seria RR, nr. 475058,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     eliberată la data de 13.08.2007 de către SPCEP S1,
LIMIT SPORT S.R.L., cu sediul în București,            biroul nr. 1, CNP 1731008463052
Șos. NORDULUI, nr. 110-112, bloc CORP B, etaj 1,            În calitate de unic asociat al S.C. M.M HOLYDAYS
ap. B18, sector 1, înregistrată sub nr. J40/13506/2004,
                                  IMPEX S.R.L., am hotărât:
cod unic de înregistrare 16697118, care a fost înregistrat
                                    Art. 1. Deschiderea următoarelor puncte de lucru ale
sub nr. 127539 din 13.03.2009.
                                  societății M.M HOLYDAYS IMPEX S.R.L.:
  (17/1.013.158)                           1 - MAGAZIN SUPER SPORT, situat la adresa
                                  Bd. Timișoara, Nr. 26, et. 1, Sector 6, București în spațiul
                                  F33
         Societatea Comercială
         LIMIT SPORT - S.R.L.                 unde se vor desfășura activitățile: Cod Caen: 4771 -
                                  comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine
            HOTĂRÂREA                 specializate; 4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei
                                  articolelor din piele în magazine specializate;
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII             4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor în
LIMIT SPORT S.R.L., NR. 1 DIN DATA DE 13.03.2009          magazine specializate; 4778 - comerț cu amănuntul al
                                  altor bunuri noi în magazine specializate.
  FULEA ADRIAN- MIHAIL, de cetățenie Română,
născut la data de 08.10.1973, în Mun. București, sect. 7,       (19/1.013.160)
CNP 1731008463052, domiciliat în București, str. Șos
Nordului, nr. 62, et. 5, ap. 5-3, identificat cu CI seria RR,
                                          Societatea Comercială
nr. 475058, emisă de SPCEP S1, biroul nr. 2, la data
                                          EUROBROKER - S.R.L.
de 13.08.2007 și COSOREANU MARIA, de cetățenie
română, născută la data de 05.11.1945, în Loc. Balta                   NOTIFICARE
Alba, Jud. Buzău, CNP 2451105400496, domiciliată în
București, Șos. Nordului, nr. 110-112, corp B, et. 1,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ap. B18, sector 1, identificată cu CI seria RR, nr. 475059,    București notifică, în conformitate cu prevederile
emisă de SPCEP S1, la data de 13.08.2007, în            art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CALITATE DE ASOCIAȚI, întruniți în conformitate cu         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
prevederile legale, am hotărât să aducem următoarele        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
modificări/actualizări la actul constitutive al societății:    EUROBROKER S.R.L., cu sediul în București,
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
Str. DRUMUL STEGARULUI, nr. 393, sector 1,            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
înregistrată sub nr. J40/9746/2001, cod unic de          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
înregistrare 14303292, care a fost înregistrat sub        REBECA RITA S.R.L., cu sediul în București,
nr. 127544 din 13.03.2009.                    Șos. ȘTEFAN CEL MARE, nr. 228, bloc 45, scara 2,
                                 etaj 3, ap. 41, sector 2, înregistrată sub
  (20/1.013.161)
                                 nr. J40/22047/1994, cod unic de înregistrare 6519261,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 127545 din 13. 03. 2009.
         Societatea Comercială
                                   (22/1.013.163)
         EUROBROKER - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                          Societatea Comercială
                                          REBECA RITA - S.R.L.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  S.C. EUROBROKER S.R.L. NR. 6 DIN 26.02.2009                 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  Subsemnații
                                       AL S.C. REBECA RITA S.R.L.
  • TARAZE T. CRISTIAN, cetățean român,
                                    SEDIUL SOCIAL: BUCUREȘTI, SECTOR 1,
sex masculin, necăsătorit, născut la 27.12.1968 în
                                    ALEEA ALEXANDRU, NR. 7, ETAJ 1, AP. 2
București, sectorul 8, domiciliat în București, identificat cu
                                     J40/22047/02.12.I994, C.U.I. 6519261
pașaport, nr. 13725438/11.12.2007, elib. de Autoritățile
Române, CNP 1681227433034, și                           NR. 1/06.03.2009
  • TARAZE Ț. OANA-MADALINA, cetățean român, sex          Asociat unic:
feminin, căsătorită, născută la data de 25.07.1978, în        Muresan Rita-Andreea, cetățean român, sex feminin,
mun. București, sector 4, domiciliată în mun. București,     născută în Mun. Campina, Jud. Prahova la data
Șos. Olteniței, nr. 188, bl. 1, sc. 2, et. 4, ap. 54, sector 4,  de 23.11.1972, fiica lui Ioan și a lui Elisabeta, domiciliată
identificată cu CI seria RT, nr. 512482/31.08.2007 de       în București, sector 2, șoseaua Stefan cel Mare, nr. 228,
SPCEP S4, biroul nr. 2, CNP 2780725433026, în calitate      bloc 45, sc. 2, etaj 3, apartament 41, posesoare a CI
de asociați ai societății comerciale S.C. EUROBROKER S.R.L.,   seria RT, nr. 479144, eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 2
cu sediul în București, șos. București - Ploiești,        la data de 02.04.2007, având CNP 2721123290572
nr. 42-44, complexul Baneasa Business & Technology          HOTĂRĂȘTE:
Park, Clădirea B, Aripa B1, etaj 2, biroul 3, sector 1,        art. 1. Schimbarea sediului social din București,
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9746/2001,   sector 1, Aleea Alexandru, nr. 7, etaj 1, ap. 2 în București,
cod unic de înregistrare 14303292, am hotărât           sector 2, șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 228, bloc 45, sc. 2,
modificarea actului constitutiv după cum urmează:         etaj 3, apartament 41, camera 1.
  1. Se schimbă sediul social din București, șos.          art. 2. În conformitate cu art. 5, alin. 3 se modifică
București - Ploiești, nr. 42-44, complexul Baneasa        denumirea contractului de societate din statut în act
Business & Technology Park, Clădirea B, Aripa B1, etaj 2,     constitutiv.
biroul 3, sector 1 în București, str. Drumul Stegarului,       art. 3. Restul de articole din actul constitutiv actualizat
nr. 393, sector 1.                        rămân neschimbate.
  2. Se împuternicește dna Anca Daniela Mihaela,
                                   (23/1.013.164)
identificată cu CI seria RD, nr. 080520, eliberată de
Secția 9 Poliție la data de 19.08.1999, CNP 2780820424522
pentru a înregistra la Registrul Comerțului prezenta               Societatea Comercială
modificare. Mandatarul va semna în numele și pe seama             EUROHOUSE SERVICE - S.R.L.
societății orice acte se cer a fi întocmite de legislația în
vigoare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei                    HOTĂRÂREA
modificări a actului constitutiv al societății.
                                     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  (21/1.013.162)                             S.C. EUROHOUSE SERVICE S.R.L.
                                         NR. 13 DIN 27.02.2009
         Societatea Comercială                Subsemnații
         REBECA RITA - S.R.L.                • TARAZE T. CRISTIAN, cetățean român,
                                 sex masculin, necăsătorit, născut la 27.12.1968
            NOTIFICARE
                                 în București, identificat cu pașaport, nr. 13725438/11.12.2007,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     elib. de Autoritățile Române, CNP 1681227433034, și
București notifică, în conformitate cu prevederile          • TARAZE E. ILEANA OANA, cetățean român,
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     sex feminin, necăsătorită, născută la 21.11.1974 în
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                9

București, sectorul 5, domiciliaăt în București, str. Arh.   L. F. IMOB S.R.L., am hotărât:
Gheorghe Mandrea, nr. 29, sectorul 1, identificată cu CI      Schimbarea activității principale din cod Caen 6831 -
seria RR, nr. 383374, eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 4,   Agenții imobiliare în cod Caen 4711 - Comerț cu
la data de 23.03.2006, CNP 2741121434525, în calitate     amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare
de asociați ai societății comerciale EUROHOUSE         predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
SERVICE S.R.L., cu sediul în București, șos. București -    Cesionarea tuturor părților sociale astfel: Lazar Fanel,
Ploiești, nr. 42-44, complexul Baneasa Business &       cesionează 10 părți sociale a câte 10 ron fiecare,
Technology Park, Clădirea B, Aripa B1, etaj 2, biroul 4,    către Lazar Eduard Cezar, posesor CI seria RR,
sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub
                                nr. 499699/28.12.2007, CNP 1851128450081, și 4 părți
nr. J40/11075/1992, cod unic de înregistrare 8879119,
                                sociale a câte 10 ron fiecare, către Lazar Amalia Cristina,
am hotărât modificarea actului constitutiv după cum
                                posesoare a CI seria RR, nr. 499700/28.12.2007,
urmează:
  1. Se schimbă sediul social al societății din București,  CNP 2870701450013;
șos. București - Ploiești, nr. 42-44, complexul Baneasa      Lazar Georgeta cesionează 6 părți sociale a câte
Business & Technology Park, Clădirea B, Aripa B1, etaj 2,   10 ron fiecare către Lazar Amalia Cristina. Structura
biroul 4, sector 1, în București, șos. București - Ploiești,  capitalului social este următoarea: Lazar Eduard Cezar
nr. 42-44, complexul Baneasa Business & Technology       deține 10 părți sociale a câte 10 ron fiecare în valoare
Park, Clădirea B, Aripa B1, parter, biroul 2, sector 1.    totală de 100 ron reprezentând 50% din capitalul social;
  2. Se împuternicește dna Anca Daniela Mihaela,       Lazar Amalia Cristina deține 10 părți sociale a câte 10 ron
identificată cu CI seria RD, nr. 080520, eliberată       fiecare în valoare totală de 100 ron reprezentând 50% din
de Secția 9 Poliție la data de 19.08.1999,           capitalul social. Se revocă din funcția de administrator
CNP 2780820424522 pentru a înregistra la Registrul       Lazar Fanel. Se numește în funcția de administrator pe
Comerțului prezenta modificare. Mandatarul va semna în     termen nelimitat și cu puteri depline Lazar Eduard Cezar
numele și pe seama societății orice acte se cer a fi      și Lazar Amalia Cristina cu datele de identificare de mai
întocmite de legislația în vigoare pentru aducerea la     sus.
îndeplinire a prezentei modificări a actului constitutiv al
societății.                            (26/1.013.167)

  (24/1.013.165)
                                        Societatea Comercială
                                       PATRIOT L.F. IMOB - S.R.L.
        Societatea Comercială
      EUROHOUSE SERVICE - S.R.L.                        NOTIFICARE

           NOTIFICARE                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
București notifică, în conformitate cu prevederile
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   PATRIOT L.F. IMOB S.R.L., cu sediul în București,
EUROHOUSE SERVICE S.R.L., cu sediul în București,       Sg. Ilie Dumitrescu, nr. 15, sector 5, înregistrată sub
Șos. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, nr. 42-44, etaj P,          nr. J40/109/2007, cod unic de înregistrare 20363299,
ap. biroul 2, sector 1, înregistrată sub nr. J40/11075/1992,  care a fost înregistrat sub nr. 127558 din 13.03.2009.
cod unic de înregistrare 8879119, care a fost înregistrat     (27/1.013.168)
sub nr. 127550 din 13.03.2009.
  (25/1.013.166)                               Societatea Comercială
                                        BETA CONS - S.R.L.
        Societatea Comercială
       PATRIOT L.F. IMOB - S.R.L.                       NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 12.03.2009
                                București notifică, în conformitate cu prevederile
  Subsemnații Lazar Fanel, posesor al CI seria RX,      art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 366084/17.10.2005, CNP 1660315451516, și Lazar       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Georgeta, posesoare a CI seria RR, nr. 419202/02.11.2006,   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CNP 2680902451555, domiciliați în București, Str. Sgt.     BETA CONS S.R.L., cu sediul în București,
Ilie Dumitrescu, nr. 15, Sect. 5, asociați la S.C. PATRIOT   Șos. STRAULESTI, nr. 162, sector 1, înregistrată sub
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
nr. J40/1227/1999, cod unic de înregistrare 11437923,       3.Modificare actului constitutiv Actul constitutiv al
care a fost înregistrat sub nr. 127562 din 13.03.2009.    Societății se va modifica după cum urmează:
  (28/1.013.169)                        Art. 13 Ultimul paragraf va avea următorul conținut:
                                 Administratorul societății este: domnul Tiberiu Eduard
                               Roman, cetățean român, născut la data de 25.01.1964 în
        Societatea Comercială
         BETA CONS - S.R.L.              București, domiciliat în București, legitimat cu CI
                               seria RT, nr. 581862, eliberată de S.P.C.E.P. S3, Biroul
           HOTĂRÂRE                nr. 4, la data de 25.07.2008, CNP 1640125400114.
                                 4. Executarea hotărârii împuternicim prin prezenta pe
 A ADUNĂRII GENERALE A S.C. BETA CONS S.R.L.
                               doamna Luminița Ramona Toderașcu, domiciliată în
    DIN DATA DE 24 FEBRUARIE 2009
                               șos. Pantelimon, nr. 254, bl. 55, sc. B, etaj 10, ap. 108,
  Asociații S.C. Beta Cons S.R.L., o societate cu      sector 3, București, România, legitimată cu CI seria RR,
răspundere limitată, constituită și existentă conform
                               nr. 402491, eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 4 la data de
dreptului românesc, cu sediul social în Șoseaua
                               20.07.2006, CNP 2800701430054, și pe
Straulesti, nr. 162, unitatea 20, București, sector 1,
România, înregistrată în Registrul Comerțului sub         doamna Carmen Buzdugan, domiciliată în
nr. J40/1227/1999, având cod unic de înregistrare       str. Târnavei, nr. 28, mun. Mediaș, județul Sibiu,
11437923, (în cele ce urmează “Societatea”), și anume     legitimată cu CI seria SB, nr. 373831, eliberată de
  Epamedia    International   Gmbh    (anterior  SPCLEP Mediaș la data de 01.02.2008, CNP 2800123323976,
Outdoor/akzent Ankündigungsgesellschaft mbh), o        și anume fiecare dintre ei, în mod independent, să
societate cu răspundere limitată austriacă, constituită și  exercite următoarele drepturi și prerogative:
existentă în mod legal, cu sediul social în Hoher Markt 12,
                                 a) să întreprindă pentru și în numele Societății toate
1010 Viena, Austria, înregistrată în Registrul Societăților
de pe lângă Tribunalul Comercia Viena sub           acțiunile necesare pentru înregistrarea și aplicarea
nr. FN 104085 t, reprezentată prin domnul Dr. Heinrich    hotărârilor menționate la punctele 1 până la 3, inclusiv
SCHUSTER, și                         pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul
  Epamedia - Europäische Plakat - und Aussenmedien     Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
GmbH, o societate cu răspundere limitată austriacă,        b) să semneze pentru și în numele Societății toate
constituită și existentă în mod legal, cu sediul social în  documentele necesare și să dea toate declarațiile
Hoher Markt 12, 1010 Viena, Austria, înregistrată în
                               producătoare de efecte juridice în legătură cu acțiunile
Registrul Societăților de pe lângă Tribunalul Comercia
Viena sub nr. FN 214583 p, reprezentată prin domnul      menționate la punctele 1 până la 3 de mai sus, inclusiv să
Dr. Heinrich SCHUSTER,                    semneze Actul Constitutiv al Societății actualizat, și
  au ținut astăzi, 24 februarie 2009, la București, o      c) în cadrul acestei împuterniciri, să acorde
Adunare Generală a Asociaților Societății, renunțând la    subîmputernicire.
respectarea formalităților de convocare a Adunării
Generale a Asociaților.                      (29/1.013.170)
  Adunarea Generala a Societății a adoptat următoarea
hotărâre:                                  Societatea Comercială
  1. Revocarea administratorului începând cu data
                                    TROUBLESHOOTER SERV - S.R.L.
de 22.03.2009 domnul Monica Magureanu, domiciliată în
București, legitimată cu CI seria DP, nr. 125759, eliberată
                                          NOTIFICARE
de I.N.E.P. la data de 08.08.2007, CNP 2810211410047,
este revocată din funcția de administrator al Societății.     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Pentru activitatea depusă în calitate de administrator  București notifică, în conformitate cu prevederile
al Societății până la momentul actual, i se acordă dnei    art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Monica Magureanu descărcarea de gestiune,
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  2. Numirea unui nou administrator
  Începând cu data de 22.03.2009 noul administrator pe   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
perioadă nedeterminată al Societății va fi dl Tlberiu     TROUBLESHOOTER SERV S.R.L., cu sediul în
Eduard Roman, cetățean român, născut la data         București, Str. TUZLA, nr. 9-27, bloc J, etaj 5, ap. J55,
de 25.01.1964 în București, domiciliat în București,     sector 2, înregistrată sub nr. J40/6070/2003, cod unic de
sector 3, blvd Nicolae Grigorescu, nr. 47, bl. C2, sc. 4,   înregistrare 15413501, care a fost înregistrat sub
ap. 43, legitimat cu CI seria RT, nr. 581862, eliberată de  nr. 127563 din 13. 03. 2009.
SPCEP S3, Biroul nr. 4, la data de 25.07.2008,
CNP 1640125400114.                        (30/1.013.171)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                 11

       Societatea Comercială               OASIS Center, Biroul 24, P.C. 3032 Limassol, Cipru,
     TROUBLESHOOTER SERV - S.R.L.              înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Ministerul
                                 Comerțului, Industriei și Turismului, Departamentul
 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR.1 DIN 11.03.2009          Registrului Societăților și Lichidatorilor din Nicosia, Cipru
  Asociatul unic                        sub numărul HE 139451, reprezentată prin Europolis
  NICOLAE - ROGALSKI ELIZA, CNP 2740902441543,         Real Estate Asset Management Limited, în calitatea sa
domiciliată în București, str. Tuzla, nr. 9-27, bl. J, et. 5,  de administrator, reprezentata prin Michael Nindler,
ap. J55, sect. 2, identificată cu CI seria RT, nr. 638283,    Helena Schebesta și Lefkios Tsikkinis, în calitate de
emisă de SPCEP S2, biroul nr. 2 la 24.02.2009, am decis     administratori ai Europolis Real Estate Asset
următoarele modificări:                     Management Limited
  - Schimbarea sediului societății din BUCUREȘTI,         Și
SECTOR 4, Aleea Râul Sadului, nr. 4, bl. A 11, sc. 1,        EPC Three Limited, o persoană juridică cipriotă, cu
et. 7, ap. 32 în BUCUREȘTI, SECTORUL 2, Str. Tuzla,       sediul social în Str. Gladstone & Karaiskakis, Corner,
nr. 9-27, bl. J. et. 5, ap. J55.                 OASIS Center, Biroul 24, P.C. 3032 Limassol, Cipru,
  Restul prevederilor din actele constitutive ale societății  înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Ministerul
rămân neschimbate.                        Comerțului, Industriei și Turismului, Departamentul
  În urma modificărilor aduse se va redacta un nou Act     Registrului Societăților și Lichidatorilor din Nicosia, Cipru
Constitutiv.                           sub numărul HE 139507, reprezentată prin Europolis
  (31/1.013.172)                        Real Estate Asset Management Limited, în calitatea sa
                                 de administrator, reprezentată prin Michael Nindler,
                                 Helena Schebesta și Lefkios Tsikkinis, în calitate de
        Societatea Comercială
                                 administratori ai Europolis Real Estate Asset
      EUROPOLIS PARK BUCHAREST
                                 Management Limited
       INFRASTRUCTURA - S.R.L.
                                   adoptă o hotărâre a asociaților, renunțând la
            NOTIFICARE                respectarea formalităților de convocare.
                                   Asociații adoptă următoarea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                 HOTĂRÂRE:
București notifică, în conformitate cu prevederile          1. Schimbarea denumirii Societății
 art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   De la data adoptării prezentei hotărâri societatea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 Cefin Logistic Park Infrastructura S.R.L. se va numi
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 S.C. EUROPOLIS PARK BUCHAREST INFRASTUCTURA
EUROPOLIS PARK BUCHAREST INFRASTRUCTURA
                                 S.R.L. conform Verificării disponibilitate și rezervare firma
S.R.L., cu sediul în București, Str. NICOLAE
TITULESCU, nr. 4-8, etaj 2, sector 1, înregistrată sub      nr. 554761 din data de 05.11.2008 eliberată de Oficiul
nr. J40/10553/2005, cod unic de înregistrare 17686036,      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
care a fost înregistrat sub nr. 127565 din 13.03.2009.        Actul Constitutiv al Societății se modifică în mod
                                 corespunzător.
  (32/1.013.173)                          2. Modificarea actului constitutiv al societății:
                                   2.1. Se modifică punctul 12.2. al articolului 12 și va
        Societatea Comercială               avea următorul conținut:
      EUROPOLIS PARK BUCHAREST                 “12.2. Atribuțiile administratorului sunt următoarele:
       INFRASTRUCTURA - S.R.L.                 - elaborează și aprobă regulamentul interior al
                                 Societății;
            HOTĂRÂRE                   - aprobă operațiunile de încasări și plăți;
                                   - aprobă încheierea și încetarea oricărui contract de
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C.            cumpărare de imobile,
 CEFIN LOGISTIC PARK INFRASTRUCTURA S.R.L.             - aprobă încheierea și încetarea oricărui contract de
  Asociații societății comerciale Cefin Logistic Park      vânzare de imobile, dar numai cu aprobarea în prealabil
Infrastructura S.R.L., având sediul în Bdul Nicolae       prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților
Titulescu, nr. 4-8, America House, aripa de vest, etaj 2,      - aprobă încheierea și încetarea oricăror contracte de
camera 8, sector 1, București, România, înregistrată la     garanție, de finanțare, de închiriere, de superficie și a
Registrul Comerțului București sub nr. J40/10553/2005,      oricăror alte contracte ce au ca obiect dezmembrăminte
cod unic de înregistrare 17686036 (în cele ce urmează      ale dreptului de proprietate (uz, uzufruct, servituți),
“Societatea”),                          precum și a oricăror alte contracte civile și comerciale,
  EPC Two Limited, o persoană juridică cipriotă, cu       fără a fi necesară hotărârea în prealabil a Adunării
sediul social în Str. Gladstone & Karaiskakis, Corner,      Generale a Asociaților;
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
  - aprobă încheierea și încetarea oricăror contracte de      b) să semneze toate documentele necesare și să dea
prestări servicii, contracte de antrepriza și orice alte      toate declarațiile producătoare de efecte juridice în
contracte/acte/documente conexe acestora;             legătură cu acțiunile menționate la punctul 1 de mai sus,
  - reprezintă Societatea în relațiile cu autoritățile,     inclusiv să semneze Actul Constitutiv actualizat al
instanțele, terții și efectuează orice acte juridice în      Societății, și
numele și pe seama acesteia;                     c) în cadrul acestei împuterniciri, să acorde
  - reprezintă Societatea în relațiile cu autoritățile în    subîmputerniciri.
vederea obținerii de autorizații de construire precum și de      Prezenta hotărâre a fost adoptată în ziua de azi,
avize/acorduri și orice alte documente necesare obținerii     21.01.2009 cu unanimitate de voturi.
acestora sau care au legătura cu dezvoltarea și
                                    (33/1.013.174)
desfășurarea activității în parcul logistic;
  - aprobă încheierea și încetarea contractelor de
închiriere cu privire la imobile (teren și construcții);               Societatea Comercială
  - întocmesc raportul cu privire la activitatea Societății,            GAMA LUX - S.R.L.
bilanțul și contul de beneficii și pierderi de anul precedent
și le supun spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;           HOTĂRÂREA NR. 1/01.03.2009
  - conduc și controlează activitatea curentă a
                                      A ASOCIAȚILOR S.C. GAMA LUX S.R.L.
Societății;
  - conduc și controlează gestiunea Societății;           Subsemnații
  - angajează și concediază personalul Societății,          - Paiusi Benone, domiciliat în București, sector 4,
stabilind drepturile și obligațiile acestuia;           str. Viorele, nr. 28, bl. 20B, sc. B, et. 3, ap. 51, posesor al
  - rezolvă orice alte probleme stabilite în sarcina lor prin  CI seria RR, nr. 512516, eliberată de SPCEP S4, bir. nr. 1
hotărârea Adunării Generale a Asociaților.             la 29.02.2008, CNP 1530615400411
  Toate contractele menționate la pct. 12.2., pot să fie       - Paiusi Irina, domiciliată în București, sector 4,
încheiate, indiferent de valoarea acestora, de către        str. Viorele, nr. 28, bl. 20B, sc. B, et. 3, ap. 51, posesoare
administratori, fără a fi necesară aprobarea în prealabil     a CI seria RT, nr. 159407, eliberată de Secția 14,
prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților.          la 27.04.2001, CNP 2570601400903, în calitate de
  2.2. Se introduce un nou punct în cuprinsul actului      asociați ai S.C. “GAMA LUX” S.R.L., am adoptat în
constitutiv respectiv la articolul 12 punctul 12.5 care va     unanimitate prezenta
avea următorul conținut:                                    HOTĂRÂRE
  12.5. “În relațiile cu terții, Societatea va fi reprezentată    1. Se înființează punct de lucru la următoarea adresă:
de către administratorii numai în baza semnăturii         București, sect. 6, str. Valea Lunga, nr. 54-56.
conjuncte a oricăror doi dintre administratori, în limita       2. Se radiază punctul de lucru de la adresa București,
competentelor și atribuțiilor stabilite de Adunarea        sect. 5, Calea Rahovei, nr. 196.
Generală a Asociaților”.                        (34/1.013.175)
  3. Ducerea la îndeplinire a hotărârii
  Împuternicim prin prezenta pe:
                                        Societatea Comercială
  Luminița Ramona Toderașcu, domiciliată în
                                   EUROPOLIS PARK BUCHAREST BETA - S.R.L.
șos. Pantelimon, nr. 254, bl. 55, sc. B, etaj 10, ap. 108,
sector 3, București, România, legitimată cu CI seria RR,                 NOTIFICARE
nr. 402491, eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 4 la data
de 20. 07. 2006, CNP 2800701430054, și pe               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Roxana Gologan, domicilied în Romania, Bucharest,       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
3ͬͩ District, 23 Bld. Pictor Nicolae Grigorescu, bl. Y9A,     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ap. 10, identified with CI series RX no. 197490,          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ID no. 2680719424513,                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  și anume fiecare dintre ei, în mod independent, să       EUROPOLIS PARK BUCHAREST BETA S.R.L., cu
exercite următoarele drepturi și prerogative:           sediul în București, Str. NICOLAE TITULESCU, nr. 4-8,
                                  etaj 2, ap. camera 1, sector 1, înregistrată sub
  a) să întreprindă toate acțiunile necesare pentru
                                  nr. J40/7312/2005, cod unic de înregistrare 17501618,
înregistrarea și aplicarea hotărâri menționată la punctul
                                  care a fost înregistrat sub nr. 127576 din 13.03.2009.
1, inclusiv pentru înregistrarea hotărârii la Registrul
Comerțului ținut pe lângă Tribunalul București;            (35/1.013.177)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                 13

      Societatea Comercială                  - aprobă încheierea și încetarea oricărui contract de
  EUROPOLIS PARK BUCHAREST BETA - S.R.L.            cumpărare de imobile,
                                   - aprobă încheierea și încetarea oricărui contract de
            HOTĂRÂRE                 vânzare de imobile, dar numai cu aprobarea în prealabil
                                 prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților;
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               - aprobă încheierea și încetarea oricăror contracte de
    S.C. CEFIN REAL ESTATE BETA S.R.L.            garanție, de finanțare, de închiriere, de superficie și a
  Asociații S.C. Cefin Real Estate Beta S.R.L., o       oricăror alte contracte ce au ca obiect dezmembrăminte
societate cu răspundere limitată, înființată și existentă în   ale dreptului de proprietate (uz, uzufruct, servituți),
conformitate cu dreptul român, având sediul social în      precum și a oricăror alte contracte civile și comerciale,
America House, aripa de vest, București, sector 1,        fără a fi necesară hotărârea în prealabil a Adunării
bdul Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 2, cam. 1, înregistrată   Generale a Asociaților;
la Registrul Comerțului București sub numărul de           - aprobă încheierea și încetarea oricăror contracte de
înregistrare J40/7312/2005, având cod unic de          prestări servicii, contracte de antrepriză și orice alte
înregistrare 17501618, și anume                 contracte/acte/documente conexe acestora;
  EPC Omikron Ltd, persoană juridică cipriotă, cu sediul      - reprezintă Societatea în relațiile cu autoritățile,
social în Str. Gladstone & Karaiskakis, Corner, OASIS      instanțele, terții și efectuează orice acte juridice în
Center, Biroul 24, P.C. 3032 Limassol, Cipru, înregistrată    numele și pe seama acesteia;
la Registrul Comerțului de pe lângă Ministerul            - reprezintă Societatea în relațiile cu autoritățile în
Comerțului, Industriei și Turismului, Departamentul       vederea obținerii de autorizații de construire precum și de
Registrului Societăților și Lichidatorilor din Nicosia, Cipru,  avize/acorduri și orice alte documente necesare obținerii
sub numărul HE 151015, reprezentată prin Europolis        acestora sau care au legătura cu dezvoltarea și
Real Estate Asset Management Limited, în calitatea sa      desfășurarea activității în parcul logistic;
de administrator, reprezentată prin Klaus Michael          - aprobă încheierea și încetarea contractelor de
Nindler, Helene Schebesta și Lefkios Tsikkinis, în calitate   închiriere cu privire la imobile (teren și construcții);
de administratori ai Europolis Real Estate Asset           - întocmesc raportul cu privire la activitatea Societății,
Management Limited                        bilanțul și contul de beneficii și pierderi de anul precedent
  și                              și le supun spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;
  Europolis CE Omikron Holding GmbH, societate           - conduc și controlează activitatea curentă a
comercială organizată și existentă conform dreptului
                                 Societății;
austriac, cu adresa comercială în Renngasse 10, A-1010
                                   - conduc și controlează gestiunea Societății;
Viena, Austria, înregistrată la Registrul Comerțului de pe
                                   - angajează și concediază personalul Societății,
lângă Tribunalul Comercial Viena sub nr. FN 253239k,
                                 stabilind drepturile și obligațiile acestuia;
reprezentată prin Bernhard Mayer, Thomas Erdmann și
                                   - rezolvă orice alte probleme stabilite în sarcina lor prin
Julius Gaugusch, în calitate de administratori,
                                 hotărârea Adunării Generale a Asociaților.
  s-au întrunit pentru ținerea unei Adunări Generale a
                                   Toate contractele menționate la pct. 12.2., pot să fie
Asociaților. Toți asociații sunt de acord cu desfășurarea
unei Adunări Generale a Asociaților și renunță la        încheiate, indiferent de valoarea acestora, de către
respectarea formalităților de convocare.             administratori, fără a fi necesară aprobarea în prealabil
  Adunarea Generală a Asociaților adoptă următoarele      prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților.
hotărâri:                              3. Deschiderea următorului punct de lucru
  1. Schimbarea denumirii Societății                3.1 Societatea deschide un punct de lucru în imobilul
  De la data adoptării prezentei hotărâri societatea      situat în comuna Chiajna, tarla 64/5, parcelele 3-6,
Cefin Real Estate Beta S.R.L. se va numi             21A-25, județul Ilfov, înregistrat în cartea funciară
S.C. EUROPOLIS PARK BUCHAREST BETA S.R.L.            nr. 4944 a localității Chiajna, având număr cadastral 2928
conform Verificării disponibilitate și rezervare firmă      (“Depozitul 4”).
nr. 552157 din data de 04.11.2008 eliberată de Oficiul        4. Împuternicire
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.       împuternicim prin prezență pe:
  Actul Constitutiv al Societății se modifică în mod        (i) Luminița Ramona Toderascu, domiciliată în
corespunzător.                          șos. Pantelimon, nr. 254, bl. 55, sc. B, etaj 10, ap. 108,
  2. Modificarea actului constitutiv al societății:      sector 2, București, România, legitimată cu CI seria RR,
  2.1 Se modifică punctul 12.2. al articolului 12 și va    nr. 402491, eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 4 la data
avea următorul conținut:                     de 20.07.2006, CNP 2800701430054 și
  “12.2. Atribuțiile administratorului sunt următoarele:      (ii) Roxana Gologan, domiciliată în România,
  - elaborează și aprobă regulamentul interior al       Bucharest, sector 3, Bld. Pictor Nicolae Grigorescu,
Societății;                           nr. 23, bl. Y9A, ap. 10, identificată cu CI seria RX,
  - aprobă operațiunile de încasări și plăți;         nr. 197490, CNP 2680719424513,
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
  și anume fiecare dintre ei, în mod independent, să     la Registrul Comerțului de pe lângă Ministerul
exercite următoarele drepturi și prerogative:         Comerțului, Industriei și Turismului, Departamentul
  1. Să întreprindă pentru și în numele Cefin Real Estate  Registrului Societăților și Lichidatorilor din Nicosia, Cipru,
Beta S.R.L. toate acțiunile necesare pentru înregistrarea   sub numărul HE 151015, reprezentată prin Europolis
și aplicarea hotărârilor menționate la punctele 1), 2) și 3)  Real Estate Asset Management Limited, în calitatea sa
inclusiv pentru înregistrarea hotărârii la Registrul      de administrator, reprezentată prin Klaus Michael
Comerțului competent;                     Nindler, Helene Schebesta și Lefkios Tsikkinis, în calitate
  2. Să semneze pentru și în numele Cefin Real Estate    de administratori ai Europolis Real Estate Asset
Beta S.R.L. toate documentele necesare și să dea toate     Management Limited
declarațiile producătoare de efecte juridice în legătura cu    și
acțiunile menționate la punctele 1), 2) și 3) de mai sus,     Europolis CE Omikron Holding GmbH, societate
inclusiv să semneze Actul Constitutiv actualizat al Cefin   comercială organizată și existentă conform dreptului
Real Estate Beta S.R.L. și                   austriac, cu adresa comercială în Renngasse 10, A-1010
  3. în cadrul acestei împuterniciri, să acorde       Viena, Austria, înregistrată la Registrul Comerțului de pe
subîmputerniciri.                       lângă Tribunalul Comercial Viena sub nr. FN 253293k,
  Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 21.01.2009    reprezentată prin Bernhard Mayer, Thomas Erdmann și
cu unanimitate de voturi.                   Julius Gaugush, în calitate de administratori,
                                  s-au întrunit pentru ținerea unei Adunări Generale a
  (36/1.013.178)                       Asociaților. Toți asociații sunt de acord cu desfășurarea
                                unei Adunări Generale a Asociaților și renunță la
      Societatea Comercială                respectarea formalităților de convocare.
 EUROPOLIS PARK BUCHAREST GAMMA - S.R.L.              Adunarea Generală a Asociaților adoptă următoarea
                                hotărâre:
           NOTIFICARE                  1. Schimbarea denumirii Societății
                                  De la data adoptării prezentei hotărâri societatea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Cefin Real Estate Gamma S.R.L. se va numi
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                S.C. EUROPOLIS PARK BUCHAREST GAMMA S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                conform Verificării disponibilitate și rezervare firma
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                nr. 552195 din data de 04.11.2008 eliberată de Oficiul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
EUROPOLIS PARK BUCHAREST GAMMA S.R.L., cu
                                  Actul Constitutiv al Societății se modifica în mod
sediul în București, B-dul NICOLAE TITULESCU, nr. 4-8,
                                corespunzător.
etaj 2, ap. CAMERA 7, sector 1, înregistrată sub          2. Modificarea actului constitutiv al societății:
nr. J40/1229/2006, cod unic de înregistrare 18323012,       2.1 Se modifica punctul 12.2. și va avea următorul
care a fost înregistrat sub nr. 127581 din 13.03.2009.     conținut:
  (37/1.013.179)                         “12.2. Atribuțiile administratorului sunt următoarele:
                                  - elaborează și aprobă regulamentul interior al
                                Societății;
      Societatea Comercială                  - aprobă operațiunile de încasări și plăți;
 EUROPOLIS PARK BUCHAREST GAMMA - S.R.L.              - aprobă încheierea și încetarea oricărui contract de
                                cumpărare de imobile,
            HOTĂRÂRE
                                  - aprobă încheierea și încetarea oricărui contract de
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR           vânzare de imobile, dar numai cu aprobarea în prealabil
                                prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților,
    S.C. CEFIN REAL ESTATE GAMMA S.R.L.
                                  - aprobă încheierea și încetarea oricăror contracte de
  Asociații S.C. Cefin Real Estate Gamma S.R.L., o      garanție, de finanțare, de închiriere, de superficie și a
societate cu răspundere limitată constituită și funcționând  oricăror alte contracte ce au ca obiect dezmembrăminte
conform legislației romanești, cu sediul social în       ale dreptului de proprietate (uz, uzufruct, servituți),
București, sector 1, America House, aripa de vest,       precum și a oricăror alte contracte civile și comerciale,
bdul Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etajul 2, camera 7,      fără a fi necesară hotărârea în prealabil a Adunării
înmatriculată în Registrul Comerțului București sub      Generale a Asociaților;
nr. J40/1229/2006, având cod unic de înregistrare         - aprobă încheierea și încetarea oricăror contracte de
18323012, (denumită în cele ce urmează “Societatea”),     prestări servicii, contracte de antrepriza și orice alte
și anume                            contracte/acte/documente conexe acestora;
  EPC Omikron Ltd, persoană juridică cipriotă, cu sediul     - reprezintă Societatea în relațiile cu autoritățile,
social în Str. Gladstone & Karaiskakis, Corner, OASIS     instanțele, terții și efectuează orice acte juridice în
Center, Biroul 24, P.C. 3032 Limassol, Cipru, înregistrată   numele și pe seama acesteia;
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                  15

  - reprezintă Societatea în relațiile cu autoritățile în      3. în cadrul acestei împuterniciri, să acorde
vederea obținerii de autorizații de construire precum și de    subîmputerniciri.
avize/acorduri și orice alte documente                Prezenta hotărâre a fost adoptată în ziua de azi,
  documente necesare obținerii acestora sau care au       21.01.2009 cu unanimitate de voturi.
legătura cu dezvoltarea și desfășurarea activității în
                                    (38/1.013.180)
parcul logistic;
  - aprobă încheierea și încetarea contractelor de
închiriere cu privire la imobile (teren și construcții);               Societatea Comercială
  - întocmesc raportul cu privire la activitatea Societății,            MAICAN ART - S.R.L.
bilanțul și contul de beneficii și pierderi de anul precedent
și le supun spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;                 NOTIFICARE
  - conduc și controlează activitatea curenta a
Societății;                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - conduc și controlează gestiunea Societății;         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  - angajează și concediază personalul Societății,        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
stabilind drepturile și obligațiile acestuia;           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  - rezolvă orice alte probleme stabilite în sarcina lor prin  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
hotărârea Adunării Generale a Asociaților.             MAICAN ART S.R.L., cu sediul în București, Str. General
  Toate contractele menționate la pct. 12.2., pot sa fie     Florescu, nr. 9, scara 1, etaj 1, ap. 2, sector 3, înregistrată
încheiate, indiferent de valoarea acestora, de către        sub nr. J40/1349/2006, cod unic de înregistrare
administratori, fără a fi necesară aprobarea în prealabil     18329813, care a fost înregistrat sub nr. 127584
prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților.          din 13.03.2009.
  2.2 Se introduce un nou punct în cuprinsul actului         (39/1.013.181)
constitutiv 12.5 care va avea următorul conținut:
  12.5. “În relațiile cu terții, Societatea va fi reprezentată
de către administratorii numai în baza semnăturii                  Societatea Comercială
conjuncte a oricăror doi dintre administratori, în limita              MAICAN ART - S.R.L.
competentelor și atribuțiilor stabilite de Adunarea
Generală a Asociaților”.                                  HOTĂRÂREA
  3. Deschiderea unui punct de lucru
  3.1 Societatea deschide un punct de lucru în comuna         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Chiajna, tarla 64/7, parcela 6-11, județul Ilfov, înregistrat          S.C. MAICAN ART S.R.L.
în cartea funciară nr. 5655 a localității Chiajna, având        CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. GENERAL
număr cadastral 3104 (“Depozitul 12”).                FLORESCU, NR.9, ET. 1, SC. 1, AP. 2, SECTOR 3
  4. Împuternicire                             J40/1349/2006, C.U.I. 18329813
  Împuternicim prin prezență pe:                      NR. 1 DIN DATA DE 12.03.2009
  (i) Luminița Ramona Toderascu, domiciliată în
                                    GHEORGHE DUMITRU, cetățean român, născut la
șos. Pantelimon, nr. 254, bl. 55, sc. B, etaj 10, ap. 108,
                                  data de 03.02.1944 în Com. Suseni, Jud. Argeș,
sector 3, București, România, legitimată cu CI seria RR,
                                  domiciliat în București, Str. G-ral. Ion Florescu, nr. 9,
nr. 402491, eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 4 la data
                                  sc. 1, et. 1, ap.2, sector 3, identificat cu CI seria RX,
de 20.07.2006, CNP 2800701430054 și
                                  nr. 286911, eliberată de Secția 10 Politie la data
  (ii) Roxana Gologan, domiciliată în România,
                                  de 28.03.2005, CNP 1440203400418 și GHEORGHE
București, sector 3, Bld. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 23,
bl. Y9A, ap. 10, identificată cu CI seria RX, nr. 197490,     BOGDAN, cetățean român, născut la data
CNP 2680719424513,                         de 30.05.1978, în Mun. București, sect. 8, domiciliat în
  și anume fiecare dintre ei, în mod independent, să       București, Bld. Libertății, nr. 1, bl. A1, sc. 3, et. 3, ap. 55,
exercite următoarele drepturi și prerogative:           sector 4, identificat cu CI seria RR, nr. 292619, eliberată
  1. Să întreprindă pentru și în numele Cefin Real Estate    de Secția 14 Politie la data de 25.03.2004,
Gamma S.R.L. toate acțiunile necesare pentru            CNP 1780530440012, în calitate de asociați, întruniți
înregistrarea și aplicarea hotărârilor menționate la        legal, am hotărât:
punctele 1), 2) și 3) inclusiv pentru înregistrarea hotărârii     1. Se înființează 2 (două) puncte de lucru în:
la Registrul Comerțului competent;                 București, Str. Patriei, nr. 4, sector 3; Mun. Pitești,
  2. Să semneze pentru și în numele Cefin Real Estate      Str. Victoriei, nr. 20 (în incinta Cinematografului Modern),
Gamma S.R.L. toate documentele necesare și să dea         Jud. Argeș.
toate declarațiile producătoare de efecte juridice în         2. Se radiază următoarele activități secundare:
legătura cu acțiunile menționate la punctele 1), 2) și 3) de    3812 Colectarea deșeurilor periculoase; 3822 Tratarea și
mai sus, inclusiv să semneze Actul Constitutiv actualizat     eliminarea deșeurilor nepericuloase; 4910 Transporturi
al Cefin Real Estate Gamma S.R.L. și                interurbane de călători pe calea ferată; 4920 Transporturi
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
de marfă pe calea ferată; 7740 Leasing cu bunuri              Societatea Comercială
intangibile (exclusiv financiare); 8020 Activități de servicii  INTERMED CONSULTING & MANAGEMENT - S.R.L.
privind sistemele de securizare; 8291 Activități ale
agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de                 NOTIFICARE
raportare a creditului; 8532 Învățământ secundar, tehnic       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sau profesional; 8560 Activități de servicii suport pentru    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
învățământ.                           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  3. Se precizează că toate activitățile de închiriere și   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
leasing au inclus textul “cu excepția operațiunilor de
                                 INTERMED CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L., cu
leasing”
                                 sediul în București, Spl. Independenței, nr. 319, sector 6,
  4. În urma modificărilor intervenite se va redacta un    înregistrată sub nr. J40/4368/2002, cod unic de
act constitutiv actualizat.                   înregistrare 14657320, care a fost înregistrat sub
  (40/1.013.182)                        nr. 127588 din 13.03.2009.
                                   (43/1.013.185)
        Societatea Comercială
        BEBE UNIVERSAL - S.R.L.                   Societatea Comercială
                                 INTERMED CONSULTING & MANAGEMENT - S.R.L.
            NOTIFICARE
                                            HOTĂRÂREA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         INTERMED CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L.,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    BUCUREȘTI, SPLAIUL INDEPENDENȚEI, NR. 319,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     SECTOR 6, J40/4368/2002, C.U.I. RO14657320,
BEBE UNIVERSAL S.R.L., cu sediul în București,            CAPITAL SOCIAL: 330 RON (SOCIETATEA)
Str. Elev Ștefănescu, nr. 53, bloc 420C, scara A, etaj 9,      Asociații
ap. 67, sector 2, înregistrată sub nr. J40/2449/2005, cod      - HAWALA HOLDINGS LIMITED, persoană juridică
unic de înregistrare 17217862, care a fost înregistrat sub    cipriotă, cu sediul social în Agias Fylaxeos & Zinonos
nr. 127586 din 13.03.2009.                    Rossidi 2, etaj 1, P.C. 3082, Limassol, Cipru, înregistrată
                                 la Registrul Comerțului din Cipru sub nr. 231266, asociat
  (41/1.013.183)                        ce deține 17 părți sociale în valoare nominală de 10 RON
                                 fiecare, reprezentând 51,52% din capitalul social al
        Societatea Comercială              Societății, reprezentată de Ion Radulea, cetățean român,
                                 căsătorit, născut la data de 29 septembrie 1958, în
        BEBE UNIVERSAL - S.R.L.
                                 Comuna Mogosani, Județul Dîmbovița, România, fiul lui
                                 Gheorghe și Elena, domiciliat în Str. Daniel Danielopolu,
             DECIZIE
                                 nr. 40A, Sector 1, București, CNP 1580929400452;
                                   în calitate de împuternicit
   A ASOCIATULUI UNIC NR. 2/12.03.2009 A
                                   Și
       S.C. BEBE UNIVERSAL S.R.L.               EPC OMIKRON LTD., o societate organizată și
    CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 2,             funcționând în conformitate cu legile din Cipru, cu sediul
 ELEV STEFANESCU, NR. 83, BL.420C, SCARA A,           social în Gladstone & Karaiskakis Street, Corner, OASIS
 ET. 9, AP 67, J40/2449/09.02.2005, C.U.I. 17217862       Center, Office 24, P.C.-3032 Limassol, Cipru, înregistrată
                                 la Registrul Comerțului sub nr. HE151015, asociat ce
  Subsemnatul COJOCARU IONEL, cetățean român,
                                 deține 16 părți sociale în valoare nominală de 10 RON
născut la data de 06.10.1977, în Com. Podu Turcului,       fiecare, reprezentând 48,48% din capitalul social al
Jud. Bacău, domiciliat în jud. Bacău, Sat Fundatura de      Societății, reprezentată dl Helmut Neubauer, în calitate
Rachitoasa (com. Rachitoasa), identificat cu CI seria XC,    de împuternicit
numărul 104295, eliberată de Poliția com. Podu            În calitate de asociați ai Societății, reprezentând
Turcului/05.03.2001, CNP 1771006046650, în calitate de      împreună 100% din capitalul social al Societății,
asociat unic, am hotărât următoarele:                Renunțând în mod expres la formalitățile de
  • Prelungirea mandatului de administrator al lui       convocare a adunărilor generale prevăzute de legea
                                 nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
COJOCARU IONEL pe o perioadă nelimitată.
                                   Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute
  (42/1.013.184)                        de legislația din România și de Actul Constitutiv al
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009               17

Societății pentru validitatea acestei Adunări Generale a           Societatea Comercială
Asociaților și pentru luarea de hotărâri:                 EUROPOLIS SEMA PARK - S.R.L.
   HOTĂRĂSC ÎN UNANIMITATE URMĂTOARELE:
  1. Se aprobă transferul de către asociatul EPC                  HOTĂRÂREA
OMIKRON LTD. a tuturor părților sociale pe care le deține
în cadrul Societății, și anume 16 părți sociale, având o       ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR AI
valoarea nominală totală de 160 RON, reprezentând        S.C. EUROPOLIS SEMA PARK S.R.L., CU SEDIUL ÎN
48,48% din capitalul social al Societății, către societatea   BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. NICOLAE TITULESCU,
de drept român S.C. EUROPOLIS SEMA PARK S.R.L.,          NR. 4-8, ETAJ 2, CAMERA 12, AMERICA HOUSE,
cu sediul social în București, sector 1, Bd. Nicolae       ARIPA DE VEST, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL
Titulescu, nr. 4-8, etaj 2, camera 12, America House,         COMERȚULUI SUB NR. J40/17691/2008,
aripa de vest, înregistrată la Registrul Comerțului sub          C.U.I. 24614709, (SOCIETATEA)
nr. J40/17691/2008, C.U.I. 24614709.                     DIN DATA DE 06.02.2009
  2. Ca urmare a transferului intervenit se vor opera
                                  Subscrisa societate, EPC OMIKRON Ltd., o societate
modificările privind structura capitalului social al
                                încorporată și funcționând în conformitate cu legile din
Societății și participarea la beneficii și pierderi în cadrul
                                Cipru, având sediul în Gladstone & Karaiskakis Street,
Societății va fi după cum urmează:
                                Corner, OASIS Center, Office 24, P.C.-3032 Limassol,
  - HAWALA HOLDINGS LIMITED va deține 17 părți
                                Cipru, înregistrată la Registrul Comerțului sub
sociale, având valoare nominală de 10 RON fiecare, în
valoare totală de 170 RON, reprezentând 51,52% din       nr. HE151015, reprezentată de către dl Helmut
capitalul social al Societății și din aportul la beneficii și  Neubauer, în calitatea sa de împuternicit, deținând un
pierderi; și                          număr de 17.999 părți sociale, cu valoare nominală de
  - S.C. EUROPOLIS SEMA PARK S.R.L. va deține         10 RON fiecare, reprezentând 99,99% din capitalul social
16 părți sociale în valoare nominală de 10 RON fiecare,     al Societății,
în valoare totală de 160 RON, reprezentând 48,48% din        Și
capitalul social al Societății și din aportul la beneficii și    Subscrisa societate, EUROPOLIS CE Omikron
pierderi.                            Holding GmbH, o societate organizată și funcționând în
  3. HAWALA HOLDINGS LIMITED renunță în mod          conformitate cu legile din Austria, cu sediul în
expres la dreptul de preemțiune conferit prin Actul       10 Renngasse, A-1010 Viena, Austria, înregistrată la
Constitutiv sau alte prevederi legale cu privire la       Registrul Comerțului Viena sub numărul FN 253239 k,
transferul de părți sociale aprobat prin prezenta.       reprezentată de către dl Helmut Neubauer, în calitatea sa
  4. Hotărăsc actualizarea Actului Constitutiv al       de împuternicit, deținând 1 parte socială, cu valoare
Societății în consecință, astfel încât să reflecte       nominală de 10 RON, reprezentând 0,01% din capitalul
modificările aduse de prezenta hotărâre.            social al Societății,
  5. Să împuternicească pe Doamna Luminița Ramona         sunt de acord cu desfășurarea unei adunări generale
Toderașcu, domiciliată în București, sector 3,         și renunță la formalitățile de convocare.
șos. Pantelimon, nr. 254, bl. 55, sc. B, etaj 10, ap. 108,     Asociații decid:
sector 3, legitimată cu CI seria RR, nr. 402491, eliberată     1. Majorarea capitalului social
de SPCEP S2, biroul nr. 4 la data de 20.07.2006,          a) Capitalul social al EUROPOLIS SEMA PARK S.R.L.
CNP 2800701430054, și pe D-ra Luminița Lăcrămioara       se va majora de la 50.000 EURO (cincizeci de mii
Borcău, legitimată cu CI seria RT, nr. 337337, emisă la     EURO), echivalentul a 180.000 RON la cursul de
data de 08.06.2004, de către Secția 22 Poliție, să       1 EURO = 3,6 RON cu suma de 15.100.000 EURO
acționeze, în mod separat și nu împreună, în calitate de    (cincisprezece milioane o sută de mii EURO),
reprezentanți ai Societății, cu puteri depline și autoritate  echivalentul a 63.420.000 RON (șaizeci și trei de
de a actualiza și semna Actul Constitutiv Actualizat al     milioane patru sute douăzeci de mii RON) la cursul de
Societății, de a semna/modifica oricare și toate        schimb de 1 EURO = 4,2 RON, ajungându-se la o sumă
documentele necesare, și îndeplini toate procedurile în     totală de 15.150.000 EURO (cincisprezece milioane o
numele Societății, în fața Oficiului Registrului Comerțului   sută cincizeci de mii EURO), echivalentul a 63.600.000
București, a oricărei bănci și a oricărei autorități din    RON (șaizeci și trei de milioane șase sute de mii RON).
România în vederea îndeplinirii hotărârilor mai           b) Majorarea capitalului social se face printr-un aport
sus-menționate. Pentru aducerea la îndeplinire a acestui    în numerar al asociatului EPC OMIKRON Ltd., după cum
mandat, împuterniciții vor putea submandata alte
                                urmează:
persoane, inclusiv avocați.
                                  EPC OMIKRON Ltd. va contribui la capitalul social al
  Semnată astăzi, 26 februarie 2009 în 4 (patru)
                                Societății cu suma de 15.100.000 EURO, i.e. echivalentul
exemplare originale.
                                sumei de 63.420.000 RON la un curs de schimb valutar
  (44/1.013.186)                       de 1 EURO = 4,2 RON.
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
  c) Numărul de părți sociale se majorează de la        EUROPOLIS SEMA PARK S.R.L., cu sediul în București,
18.000 la 6.360.000. Valoarea nominală a unei părți       B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2, ap. camera 12,
sociale (10 RON) rămâne neschimbată.               sector 1, înregistrată sub nr. J40/17691/2008, cod unic de
  d) Structura capitalului social în urma majorării de     înregistrare 24614709, care a fost înregistrat sub
capital social va fi următoarea:                 nr. 127593 din 13.03.2009.
  Capitalul social al EUROPOLIS SEMA PARK S.R.L.          (46/1.013.188)
este de 63.600.000 RON din care 0 lei, 15.150.000
EURO, echivalentul a 19.760.000 USD, fiind împărțit în
6.360.000 părți sociale cu o valoare de 10 RON fiecare,             Societatea Comercială
în întregime subscris și plătit.                         ALVI AQUA - S.R.L.
  Asociatul EPC OMIKRON Ltd. deține un număr de
                                            NOTIFICARE
6.359.999 părți sociale, cu valoare nominală de 10 RON
fiecare și o valoare totală de 63.599.990 lei, din care 0 lei,    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
15.149.997 EURO, echivalentul a 19.759.992,2 USD         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
reprezentând 99,999984277% din capitalul social al        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Societății.                           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Asociatul EUROPOLIS CE Omikron Holding GmbH         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
deține o parte socială, cu valoare nominală de 10 RON,      ALVI AQUA S.R.L., cu sediul în București, Str. Cetatea
din care 0 lei, 3 EURO, echivalentul a 3,90 USD,         Poenari, nr. 40, sector 4, înregistrată sub
                                 nr. J40/7398/2008, cod unic de înregistrare 23780649,
reprezentând 0,000015723% din capitalul social al
                                 care a fost înregistrat sub nr. 127598 din 13.03.2009.
Societății.
  2. Modificarea Actului constitutiv al Societății conform     (47/1.013.189)
Anexei la prezenta Hotărâre.
  3. Împuternicește prin prezență pe:                     Societatea Comercială
  (a) Doamna Luminița Ramona Toderașcu, domiciliată               ALVI AQUA - S.R.L.
în Bucuresti, sector 3, șos. Pantelimon, nr. 254, bl. 55,
sc. B, etaj 10, ap. 108, legitimată cu CI seria RR,              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
nr. 402491, eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 4 la data
de 20.07.2006, CNP 2800701430054,                      NR. 1 DIN DATA DE 13.03.2009
  să exercite următoarele drepturi și prerogative:
                                  CONSTANTINESCU ALICE - IOANA, de cetățenie
  (i) să întreprindă pentru și în numele Societății orice   română, domiciliată în Mun. București, Șos. Fundeni,
acțiuni necesare pentru aducerea la îndeplinire a        nr. 7, bl. D23, sc. A, et. 2, ap. 15, sect. 2,
prezentei Hotărâri, inclusiv pentru înregistrarea Hotărârii   CNP 2810215410031, identificată cu CI seria RX, nr. 331283,
la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București;    emisă de Secția 9 de Poliție, la data de 07.07.2005,
  (ii) să semneze toate documentele necesare, inclusiv     asociat unic în cadrul S.C. ALVI AQUA S.R.L., am decis:
Actul Constitutiv consolidat al Societății, și să dea toate     1. Schimbarea sediului societății din București,
declarațiile producătoare de efecte juridice în legătură cu   Str. Cetatea Poenari, nr. 40, sector 4, în Jud. Ilfov,
aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, și         Oraș Pantelimon, Str. Cluj, nr. 27.
  (iii) îndeplinirea oricăror alte formalități și semnarea    Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
oriunde va fi necesar pentru aducerea la îndeplinire a      nou act constitutiv.
prezentei Hotărâri.                         (48/1.013.190)
  Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului, Dna
Luminița Ramona Toderașcu va putea submandata alte
persoane, inclusiv avocați.                           Societatea Comercială
  Viena, 06.02.2009.                            EXTRA ENERGIE.COM - S.R.L.

  (45/1.013.187)                                   NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
      EUROPOLIS SEMA PARK - S.R.L.             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
            NOTIFICARE                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 EXTRA ENERGIE.COM S.R.L., cu sediul în București,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 B-dul BASARABIA, nr. 250, etaj 1, sector 3, înregistrată
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 sub nr. J40/21985/2007, cod unic de înregistrare 22795188,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 care a fost înregistrat sub nr. 127646 din 16.03.2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      (49/1.013.191)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                  19

        Societatea Comercială                 Toate celelalte prevederi, ale Actului Constitutiv rămân
       EXTRA ENERGIE.COM - S.R.L.               nemodificate.
                                    Redactat, și dactilografiat la sediul Societății în
          HOTĂRÂREA NR. 198                4 exemplare originale.
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 (50/1.013.192)
 S.C. EXTRA ENERGIE.COM S.R.L. DIN 16.03.2009
  Astăzi, 16.03.2009, a avut loc Adunarea Generală a               Societatea Comercială
Asociaților S.C. EXTRA ENERGIE.COM S.R.L.,                   CONFERENCE SYSTEMS - S.R.L.
înmatriculată    în   Registrul    Comerțului    cu
nr. J40/21985/2007, Cod Unic de înregistrare 22795188,                   NOTIFICARE
la sediul social din București, Sector 3, B-dul             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
BASARABIA, et. 1, nr. 250.
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Societatea are un capital social în suma de
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
754.500 Lei divizat în 75.450 părți sociale.
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Participă următorii asociați:
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  - MAMMADOV RAMIL, cetățean azer, căsătorit,
născut în Georgia la data de 12-08-1979, domiciliat în       CONFERENCE SYSTEMS S.R.L., cu sediul în
Azerbaidjan, Baku City, Str. Ismayil Qudkashenli, nr. 2A,      București, Str. EPISCOP ILARION, nr. 14, sector 2,
ap. 39, identificat cu pașaport tip PP, număr P 1128923,      înregistrată sub nr. J40/5401/2000, cod unic de
eliberat de Ministerul Afacerilor Interne din Azerbaidjan la    înregistrare 13093672, care a fost înregistrat sub
data de 19.06.2004, valabil până la 19.06.2009 prin         nr. 127690 din 16.03.2009.
mandatar SERT HASAN, cetățean turc, născut în Turcia          (51/1.013.193)
la data de 15-08-1946, având reședința în București,
str. Bdl Decebal, nr. 18, bl. S4, ap. 53, sector 3, identificat
cu permis de ședere permanentă seria RO 0160835,                  Societatea Comercială
eliberat de Autoritățile din România la data                  CONFERENCE SYSTEMS - S.R.L.
de 09.07.2008, valabilă până la 08.07.2013,
CNP 7460815400012 conform procurii cu nr. AR-I,                 HOTĂRÂREA NR. 3/11.03.2009
nr. 061376 autentificată de Notar Public Aliyeva S.S.
  și                                  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  - SERT HASAN, cetățean turc, necăsătorit, născut în           S.C. CONFERENCE SYSTEMS S.R.L.
Turcia la data de 15-08-1946, având reședința în             CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTORUL 2,
București, str. Bdl. Decebal, nr. 18, bl. S4, ap. 53,           STRADA EPISCOPUL ILARION, NR. 14,
sector 3, identificat cu permis de ședere permanentă           ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
seria RO 0160835, eliberat de Autoritățile din România la          COMERȚULUI DIN BUCUREȘTI SUB
data de 09.07.2008, valabilă până la 08.07.2013,               NR. J40/5401/2000, C.U.I.13093672
CNP 7460815400012                            PASCU NICOLAE - DAN, cetățean român, căsătorit,
  Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală a
                                  domiciliat în București, sector 2, Șoseaua Mihai Bravu,
Asociaților a adoptat următoarele
                                  nr. 188, Bl. 211, sc. 2, ap. 36, identificat cu C.I. seria RR,
              HOTĂRÂRI:
                                  nr. 341477, eliberată de Secția 8 Politie, la data
  1. Revocarea domeniului principal: cod CAEN 132 -
                                  de 10.11.2004, CNP 1630917400166
producție de țesături și a activității principale: cod CAEN
1320 - producția de țesături, activități care vor deveni        și
secundare.                               PASCU CARMEN ELENA, cetățean român,
  2. Schimbarea domeniului și a activității principale      căsătorită, domiciliată în București, sector 2,
astfel:                               Șoseaua Mihai Bravu, nr. 188, Bl. 211, sc. 2, ap. 36,
  domeniul principal de activitate: cod CAEN - 521 - Depozitări  identificată cu CI seria RR, nr. 341476, eliberată
  activitate principală: cod CAEN 5210 - Depozitări        de Secția 8 Politie, la data de 10.11.2004,
   4. Se adaugă noi domenii de activitate și anume:        CNP 2610114400180
  cod CAEN 5224 - manipulări,                     în calitate de asociați, la data de 11.03.2009, am
  cod CAEN 4621 - comerț cu ridicata al cerealelor,        hotărât următoarele:
semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat,             Art. 1
  cod CAEN 4611 - intermedieri în comerțul cu materii         Se revocă din funcția de administrator al societății
prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu      Doamna Pascu Carmen Elena.
semifabricate,                             Administrator al societății din data de 11.03.2009, va fi
  cod CAEN 4941- transporturi rutiere de mărfuri.         Domnul Pascu Nicolae-Dan (cu datele sus-menționate).
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
Domnul Pascu Nicolae-Dan va fi numit administrator al       Str. Burdujeni, Nr. 1, Bloc A 12, Scara 1, Etaj 2, Ap. 8,
societății pe o perioadă nelimitată.               Sector 3, identificat cu CI seria RR, nr. 403721, eliberată
  Celelalte dispoziții din actul constitutiv rămân        de SPCEP S3, biroul nr. 4, la data de 25.07.2006,
neschimbate.                           CNP 1710731434525,
  (52/1.013.194)                          și
                                   SIMA NEDELA - domiciliată în Municipiul București,
                                 Str. Burdujeni, Nr. 1, Bloc A 12, Scara 1, Etaj 2, Ap. 8,
         Societatea Comercială
                                 Sector 4, identificată cu BI seria AK, nr. 565498, eliberată
        AXA STANDARD - S.R.L.
                                 de Secția 19 Politie, la data de 08.08.1977,
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/10.03.2009           CNP 2330126400330, în calitate de asociați la
                                 S.C. FAST EXPEDITION S.R.L., hotărâm:
  Subsemnatul Lucescu Adrian, cetățean român,            1. Prelungirea mandatului de administrator al d-lui
legitimat cu CI RX 369248, CNP 1670305443021, născut
                                 MIHAI SIMA pe perioadă nelimitată, conform Capitolul V
în com. București la 05.03.1967, domiciliat în București,
                                 art. 16 din Actul Constitutiv al societății.
b-dul Burebista, nr.1, bl. D 15, sc. A, ap. 8, sect. 3, asociat
                                   4. Restul prevederilor din actele constitutive ale
unic la AXA STANDARD S.R.L. cu sediul în București,
b-dul Iuliu Maniu, nr. 152A, bl. K, parter, sect. 6, având    societății rămân neschimbate.
nr. ORC J40/438/2009, C.U.I. 24954034 și capitalul          (55/1.013.197)
social de 200 lei, am decis:
  - introducerea următoarelor obiecte de activitate:
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,              Societatea Comercială
băuturi și tutun; 4638 - Comerț cu ridicata specializat al           FAST EXPEDITION - S.R.L.
altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște.
                                            NOTIFICARE
  (53/1.013.195)
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        AXA STANDARD - S.R.L.
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
            NOTIFICARE                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 FAST EXPEDITION S.R.L., cu sediul în București,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Str. Burdujeni, nr. 1, bloc A 12, scara 1, etaj 2, ap. 8,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    sector 3, înregistrată sub nr. J40/4051/2005, cod unic de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 înregistrare 17307043, care a fost înregistrat sub
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 nr. 127695 din 16.03.2009.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
AXA STANDARD S.R.L., cu sediul în București,             (56/1.013.198)
B-dul IULIU MANIU, nr. 152A, bloc K, etaj P, sector 6,
înregistrată sub nr. J40/438/2009, cod unic de
înregistrare 24954034, care a fost înregistrat sub                 Societatea Comercială
nr. 127692 din 16.03.2009.                             TRANSMAR - S.R.L.

  (54/1.013.196)                               DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

         Societatea Comercială                       NR. 1 DIN 28.02.2009
        FAST EXPEDITION - S.R.L.               Subsemnata Marinescu Elena, domiciliată în
                                 București, sect. 1, str. Grigore Mora, nr. 15, legitimată cu
     HOTĂRÂREA A.G.A. NR.2/06.03.2009             CI seria RR, nr. 216293, eliberată la data de 8.07.2002,
                                 de către Secția 1 Poliție, CNP 2521014400366, asociat
   ADOPTATĂ ASTĂZI 06.03.2009 LA SEDIUL
  S.C. FAST EXPEDITION S.R.L. DIN BUCUREȘTI,           unic la S.C. TRANSMAR S.R.L., am decis:
  STR. BURDUJENI, NR. 1, BL. A12, SC. 1, ET. 2,          Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
     APT. 8, SECTOR 3, ÎNREGISTRATĂ              de 3 (trei) ani începând cu data de 01.03.2009, până la
   J40/4051/02.03.2005, C.U.I. RO 17307043           data de 01.03.2012.
      ȘI CAPITAL SOCIAL 500,00 LEI               Restul prevederilor din actul constitutive rămân
                                 neschimbate.
 Subsemnații SIMA MIHAI - Administrator al S.C. FAST
EXPEDITION S.R.L. domiciliat în Municipiul București,         (57/1.013.199)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009               21

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         MEMOLIANO - S.R.L.                     SILVER EYED CAT - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                        HOTĂRÂREA

          NR. 01/28.02.2009                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                    S.C. SILVER EYED CAT S.R.L.
  Subsemnatul PEIMAN SALMANZADEH SHIRAN,
                                    NR. 1 DIN DATA DE 12.03.2009
cetățean iranian, născut la data de 21.03.1980, în
Teheran, Iran, domiciliat la adresa din Teheran, Iran,      Asociații
Javadie, str. nr. 20, posesor al Pașaportului nr. I4995037,    ANGHEL SEBASTIAN, cetățean român, domiciliat în
eliberat de Autoritățile iraniene la data de 28.02.2001,   Mun. București, Str. Ripceni, nr. 6A, bl. 5, sc. 2, et. 6,
valabil până la data de 01.03.2011 în calitate de asociat   ap. 61, sector 6, născut la data de 03.12.1974 în
unic al S.C. MEMOLIANO S.R.L., persoană juridică       Com. Dobrotesti, Jud. Teleorman, fiul lui Dumitru și
română, cu datele de identificare mai sus-menționate, am   Maria, identificat cu CI seria RD, nr. 365413, eliberată de
hotărât următoarele:                     Secția 7 la data de 26.03.2004, CNP 1741203341713;
  Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru al societății     și
situat la adresa din Mun. București, Piata Gorjului,       ANGHEL ION, cetățean român, domiciliat în
B-dul Iuliu Maniu, nr. 140, sector 6.             București, Str. Ripceni, nr. 6A, bl 5, sc. 2, et. 6. ap. 61,
                               sector 2, fiul lui Dumitru și Maria născut la data de
  (58/1.013.200)
                               28 iulie 1970 în Oraș Roșiori de Vede, Jud. Teleorman,
                               identificat cu CI seria RD, nr. 365412, eliberată de Secția 7
         Societatea Comercială            la data de 26.03.2004, CNP 1700728341591;
        VAMY IMPEX 95 - S.R.L.              au hotărât la sediul societății următoarele:
                                 Modificarea actelor constitutive astfel:
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/12.03.2009,           1) Prelungirea mandatului administratorului în
                               persoana domnului ANGHEL SEBASTIAN, cetățean
       S.C. VAMY IMPEX 95 S.R.L.,           român, domiciliat în Mun. București, Str. Ripceni, nr. 6A,
       J40/8917/1995, C.I.F. 7815176          bl. 5, sc. 2, et.6, ap. 61, sector 6, născut la data
  Subsemnatul STAN ION, născut la data 19.06.1968 în    de 03.12.1974 în Com. Dobrotesti, Jud. Teleorman, fiul lui
COM. GLODEANU, Jud. BUZĂU, CNP 1680619100010,         Dumitru și Maria, identificat cu CI seria RD, nr. 365413,
cu domiciliul în București, Str. VANTULUI, nr. 19,      eliberată de Secția 7 la data de 26.03.2004,
SECTOR 3, CI seria RR, nr. 249573, emisă de SP 11, la     CNP 1741203341713, pe durată nelimitată;
data 29.11.2002, în calitate de asociat unic al S.C. VAMY     2) Schimbarea sediului social al societății din
IMPEX 95 S.R.L., cu sediul în București, Str. VANTULUI,    Mun. București, Sector 2, Str. Ripceni, nr. 6A, Bloc 5,
nr. 19, SECTOR 3, am decis: deschiderea unui punct de     Scara 2, Etaj 6, Ap. 61 în Mun. București, Sector 6,
lucru al societății la adresa din: București, Bd. Ghencea,  Str. Fabricii, nr. 6, bloc 25/3, sc. A, et. 3, ap. 16.
Nr. 79, Parter, Sector 6, Centrul de mobilă TAMILIA.       3) Actualizarea datelor celor doi asociați: Anghel Ion,
                               respectiv Anghel Sebastian cu cele de mai sus.
  (59/1.013.201)                        4) Având în vedere dispozițiile Art. 204 pct. 4 din
                               Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările
        Societatea Comercială             ulterioare, se va adopta un nou Act constitutiv.
       SILVER EYED CAT - S.R.L.              Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
                               neschimbate.
           NOTIFICARE                 Redactată în 4 (patru) exemplare originale.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     (61/1.013.203)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          FLORADY STAR - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SILVER EYED CAT S.R.L., cu sediul în București,              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
Str. FABRICII, nr. 6, bloc 25/3, scara A, etaj 3, ap. 16,
sector 6, înregistrată sub nr. J40/6120/2002, cod unic de         NR. 1 DIN DATA DE 16.03.2009
înregistrare 14759559, care a fost înregistrat sub
                                 BIRJARU ANNE-MARI-FLORENTZA, de cetățenie
nr. 127793 din 16.03.2009.
                               română, domiciliată în Mun. București, Str. Murgeni, nr. 1,
  (60/1.013.202)                      bl. L9A, sc. 1, ap. 53, sect. 3, CNP 2800124430061,
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
identificată cu CI seria RT, nr. 114829, emisă de Secția 12  reprezentând 200 lei, 100% participare la beneficii și
de Poliție, la data de 14.08.2000, asociat unic în cadrul   pierderi, 100% din capitalul social.
S.C. FLORADY STAR S.R.L., am decis:                Ca urmare a cesiunii, capitalul social al societății
  1. Declararea punctului de lucru situat în București,    rămâne neschimbat, respectiv în valoare de 200 lei,
bd. Basarabia, nr. 162, sector 2.               constituit din 20 de părți sociale în valoare nominală de
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân       10 lei fiecare, 100% participare la beneficii și pierderi,
neschimbate.                          100% din capitalul social al societății, capital social ce va
                                reveni în întregime asociatului unic KOVACS NATASA.
  (62/1.013.204)
                                  Se revocă din funcția de administrator domnul
                                VARZARU VICTOR-VIOREL, în această funcție fiind
        Societatea Comercială             numită KOVACS NATASA, pe perioadă nelimitată.
        TEAM NETWORK - S.R.L.                Se completează obiectul de activitate cu următoarele
                                coduri CAEN: 4511 Comerț cu autoturisme și
           NOTIFICARE                autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 4519 Comerț cu alte
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   autovehicule; 4520 Întreținerea și repararea
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  autovehiculelor; 4531 Comerț cu ridicata de piese și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        accesorii pentru autovehicule; 4532 Comerț cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente;
TEAM NETWORK S.R.L., cu sediul în București,          întreținerea și repararea motocicletelor; 6920 Activități de
Str. Fizicienilor, nr. 1, bloc D2A, scara 2, etaj 3, ap. 60,  contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul
sector 3, înregistrată sub nr. J40/18393/2006, cod unic de   fiscal (doar contabilitate primară); 7021 Activități de
înregistrare 19197109, care a fost înregistrat sub       consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
nr. 127824 din 16.03.2009.                   7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
                                management; 7312 Servicii de reprezentare media;
  (63/1.013.205)                       7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei
                                publice; 8211 Activități combinate de secretariat;
        Societatea Comercială             8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a
        TEAM NETWORK - S.R.L.              documentelor și alte activități specializate de secretariat;
                                8559 Alte forme de învățământ n.c.a.; 9601 Spălarea și
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din
                                blană; 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare;
 AL S.C. TEAM NETWORK S.R.L., J40/18393/2006,         9604 Activități de întreținere corporală; 9609 Alte activități
   C.U.I. 19197109, BUCUREȘTI, SECTOR 3,           de servicii n.c.a.
    ALEEA FIZICIENILOR, NR. 1, BL. D2A,             Se modifică obiectul principal de activitate din cod
         SC. 2, ET. 3, AP. 60             Caen 9511: Repararea calculatoarelor și a
  Subsemnatul VARZARU VICTOR-VIOREL, cetățean        echipamentelor periferice în Cod Caen 7022 Activități de
român, domiciliat în București, Aleea Fizicienilor, nr. 1,   consultanță pentru afaceri și management, domeniul
bl. D2A, sc. 2, et. 3, ap. 60, sector 3, identificat cu CI   principal de activitate fiind 702: Activități de consultanță în
seria RT, nr. 551229, eliberată la data de 15.04.2008 de    management, codul 9511 rămânând în secundar.
SPCEP S3, biroul nr. 4, CNP 1740328434545 - în calitate      Restul prevederilor rămân neschimbate. Actul a fost
de asociat unic și viitorul asociat KOVACS NATASA,       redactat în 5 exemplare și înregistrat sub nr. 1/02.03.2009.
cetățean român, domiciliată în Jud. Hunedoara,           (64/1.013.206)
Mun. Petroșani, str. Tabacari, nr. 7A, identificată cu C.I.
seria HD, nr. 312565, eliberată de SPCLEP Petroșani la
data de 14.02.2006, CNP 2640321205024, născuta la                Societatea Comercială
data de 21.03.1964 în Orașul Comanesti, Județul Bacău,            ZIA & ZIO MARKET - S.R.L.
din părinți Vasile și Maria, sex feminin - în calitate de
                                  HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR NR. 2/26.02.2009
invitat - am hotărât:
  Reînceperea activității societății, începând cu data     Subsemnații BARLABOI GHEORGHE, cetățean
prezentei hotărâri, renunțându-se astfel la suspendare.    român, necăsătorit, domiciliat în București, Calea
  Retragerea din societate a domnului VARZARU        Victoriei, nr. 52, et. 3, ap. 51, sector 1, născut la data
VICTOR-VIOREL.                         de 20.04.1953 în com. Udresti, jud. Prahova, fiul lui
  Intrarea în societate a doamnei KOVACS NATASA       Constantin și Coralia, legitimat cu CI seria RD, nr. 047547,
prin preluarea de la domnul VARZARU VICTOR-VIOREL       eliberată de Secția 1 Poliție la data de 12.10.1998,
a 20 părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare,   CNP 1530420400643, și
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                 23

  STEMATE STELA, cetățean român, necăsătorită,           2) Labmex International S.á r.l., societate de drept
domiciliată în București, Calea Victoriei, nr. 52, et. 3,    privat, organizată în mod legal și existând în conformitate
ap. 51, sector 1, născută la data de 14.02.1966 în       cu legislația din Luxemburg, având sediul principal în
com. Siliștea, jud. Teleorman, fiica lui Marin și Leana,    str. Charles Martel, nr. 58, L-2134 Luxembourg și
legitimata cu CI seria RD, nr. 211107, eliberată de Secția   numărul de înregistrare B 112 131, legal reprezentată de
1 Poliție la data de 23.11.2001, CNP 2660214344240       către dl Thomas B. Youth, Director clasa A, și de dl
  În calitate de asociați ai S.C. ZIA&ZIO           Hermanus R.W. Troskie, Director clasa B;
MARKET S.R.L., cu sediul social în București, Calea         denumiți în continuare individual “Asociat” și colectiv
Victoriei, nr. 52, et. 3, ap. 51, sect. 1, înregistrată la   “Asociați”
Registrul Comerțului sub nr. J40/2751/2007, cod unic de       deținând împreună 100% din capitalul social al
înregistrare 21052860, am hotărât următoarele:         Societății:
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa:                  AVÂND ÎN VEDERE:
loc. Popești Leordeni, str. Leordeni, nr. 6A, jud. Ilfov.      • Prevederile art. 6, 7, 12, 13, 14 și 15 din Actul
                                Constitutiv al Societății (denumit în continuare “Act
  (65/1.013.207)                       Constitutiv”);
                                  • Intenția Asociaților a aproba majorarea capitalului
       Societatea Comercială               social al Societăți prin emisiunea de părți sociale noi în
   CREVEDIA REAL ESTATE HOLDING - S.R.L.           schimbul unor noi aporturi în numerar;
                                  • Intenția Asociaților de a menține cotele de contribuție
            NOTIFICARE                la capitalul social, respectiv cota de 20% pentru asociatul
                                Tavistock Europe S.á r.l. și cota de 80% pentru asociatul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Labmex International S.á r.l.;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  • Intenția Asociaților de aproba forma actualizată a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                Actului Constitutiv al Societății;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  Astfel, Asociații au adoptat următoarele:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                              HOTĂRÂRI:
CREVEDIA REAL ESTATE HOLDING S.R.L., cu sediul în
                                  1. Aprobă majorarea capitalului social al Societății cu
București, Str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian, nr. 58, etaj 1,
                                suma de 15.000 EURO, echivalentul a 67.500 RON la
ap. camera 2, sector 1, înregistrată sub
                                cursul de schimb ales convențional de 4,5 RON/1 EURO,
nr. J40/10441/2007, cod unic de înregistrare 21832172,
                                prin emisiunea unui număr de 6.750 părți sociale noi,
care a fost înregistrat sub nr. 127838 din 16.03.2009.     fiecare cu o valoare nominală de 10 RON, reprezentând
  (66/1.013.208)                       contribuții în numerar.
                                  Noile contribuții în numerar vor respecta cotele de
                                contribuție la capitalul social, respectiv 20% pentru
       Societatea Comercială               asociatul Tavistock Europe S.á r.l. și 80% pentru
   CREVEDIA REAL ESTATE HOLDING - S.R.L.
                                asociatul Labmex International S.á r.l. Astfel, Tavistock Europe
                                S.á r.l. va participa la majorarea capitalului social cu suma
          HOTĂRÂREA NR. 2
                                de 3.000 EURO, echivalentul a 13.500 RON la cursul de
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             schimb ales convențional de 4,5 RON/1 EURO, iar
      DIN DATA DE 5 MARTIE 2009              Labmex International S.á r.l. va participa la majorarea
                                capitalului social cu suma de 12.000 EURO, echivalentul
  Adunarea Generală a Asociaților a S.C. CREVEDIA       a 54.000 RON la cursul de schimb ales convențional de
REAL ESTATE HOLDING S.R.L., cu sediul în București,       4,5 RON/1 EURO.
str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian, nr. 58, etaj 1, camera 2,     2. Urmare a acestei majorări, capitalul social al
sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București    Societății total subscris și vărsat de asociați este
sub nr. J40/10441/2007, codul unic de înregistrare       de 69.150 RON în numerar, din care 500 EURO
21832172 (denumită în continuare “Societatea”):         (echivalentul a 1.650 RON la cursul de schimb de
  În conformitate cu prevederile art. 13.5. din actul     3,3 RON/1 EURO) și 15.000 EURO (echivalentul a
constitutiv al Societății, prin consimțământul scris al celor  67.500 RON la cursul de schimb de 4,5 RON/1 EURO).
doi asociați:                            Capitalul social este împărțit în 6.915 părți sociale,
  1) Tavistock Europe S.á r.l., societate de drept privat,  fiecare cu o valoare nominală de 10 RON, fiind subscris
organizată în mod legal și existând în conformitate cu     și vărsat în întregime de asociați, după cum urmează:
legislația din Luxemburg, având sediul principal în         (i) Tavistock Europe S.á r.l. subscrie 1.383 părți
str. Charles Martel, nr. 58, L-2134 Luxembourg și        sociale numerotate de la 1 la 33 inclusiv, și de la 166 la
numărul de înregistrare B 132 606, legal reprezentată de    1.515 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare,
către dl Jefferson R. Voss, Director clasa A, și de dl John   valoarea totală a aportului ridicându-se la 13.830 RON,
B. Mills, Director clasa B;                   din care 100 EURO (echivalentul a 330 RON calculați la
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
cursul de schimb de 3,3 RON/1 EURO) și 3.000 EURO         ALTIGANI HAYDAR ALTIGANI HUSSIN - cetățean
(echivalentul a 13.500 RON calculați la cursul de schimb    sudanez, domiciliat în Sudan, născut la data
de 4,5 RON/1 EURO), reprezentând 20% din capitalul       de 20.08.1971, în Sudan, pașaport seria A, nr. 378224,
social;                             emis de Aut Sudan, la data de 12.11.1998, în calitate de
  (ii) Labmex International S.á r.l. subscrie 5.532 părți   asociați, am hotărât următoarele:
sociale numerotate de la 34 la 165 inclusiv, și de la 1.516    1. Deschiderea unor puncte de lucru situate în:
la 6.915 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 RON         - Brăila, Str. Unirii, Nr. 103,
fiecare, valoarea totală a aportului ridicându-se la 55.320    - Brăila, Calea Calarasilor, Nr. 71, Bl. 16, Parter,
RON, din care 400 EURO (echivalentul a 1.320 RON          - București, B-dul Iuliu Maniu, Nr. 79, Bl. 01A, Parter,
calculați la cursul de schimb de 3,3 RON/1 EURO) și       Sector 6.
                                  Celelalte prevederi rămân neschimbate.
12.000 EURO (echivalentul a 54.000 RON calculați la
cursul de schimb de 4,5 RON/1 EURO), reprezentând          (68/1.013.210)
80% din capitalul social.
  3. Aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv al            Societatea Comercială
Societății, conform art. 204 din Legea Societăților              TAHO LIMITED TOP - S.R.L.
Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.                                NOTIFICARE
  4. Dra Tataru Iulia Adriana, cetățean român,
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliată în București, sector 1, str. Roma, nr. 27, et. 2,
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ap. 5, identificată cu CI seria RT, nr. 615497, eliberată de
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
SPCEP S1, biroul nr. 1 la data de 10.11.2008 și/sau Dra     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Tautu Alexandra Cornelia, cetățean român, cu domiciliul     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
în str. Turda, nr. 112, bloc 34, sc. 1, etaj 3, ap. 16,     TAHO LIMITED TOP S.R.L., cu sediul în București,
sector 1, București, identificată cu CI seria RT,        Str. Mureseni, nr. 27A, sector 3, înregistrată sub
nr. 530120, eliberată la data de 06.12.2007 de către      nr. J40/4594/2004, cod unic de înregistrare 16262393,
SPCEP S1, biroul nr. 4 și/sau Dra Ana Indra Barca,       care a fost înregistrat sub nr. 128110 din 16.03.2009.
cetățean român, cu domiciliul în Mun. Iași, str. Prof. Paul,
                                  (69/1.013.211)
nr. 8, bl. 335, sc. D, ap. 3, jud. Iași, identificată cu CI
seria MX, nr. 105077, eliberată de Mun. Iași la data
de 29.01.2000, sunt împuternicite pentru ca individual             Societatea Comercială
și/sau împreună să acționeze în numele și pe seama              TAHO LIMITED TOP - S.R.L.
S.C. CREVEDIA REAL ESTATE HOLDING S.R.L., cu
puteri și autoritate depline, să întocmească oricare și           DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
toate documentele necesare în numele CREVEDIA
                                           NR. 1/10.03.2009
REAL ESTATE HOLDING S.R.L. și să îndeplinească
oricare și toate formalitățile cerute de legea română, în      Subsemnatul VLADESCU NINI-NICOLAE, cetățean
fața oricărei autorități din România (cum ar fi Registrul    român de sex masculin, născut la data de 17.06.1961 în
Comerțului, administrația financiară, notar public) pentru   Oraș Odobesti, Jud. Vrancea, domiciliat în Mun.
aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.          București, B-dul. Chișinău, nr. 25, bl. A8, sc. A, ap. 36,
                                sect. 2, identificat cu CI seria DP, nr. 125147, elib. de
  (67/1.013.209)                       I.N.E.P, la data de 21.06.2007, CNP 1610617400492, în
                                calitate de asociat unic al S.C. TAHO LIMITED TOP S.R.L.,
                                am decis următoarea modificare a Actului Constitutiv al
      Societatea Comercială
                                Societății:
 CASA DE SCHIMB VALUTAR EXCELENT - S.R.L.
                                  Art. 1. Se înființează punct de lucru în Mun. București,
                                str. Pogoanelor, nr. 150, sect. 4.
           HOTĂRÂREA
                                  Art. 2. Se extinde obiectul secundar de activitate al
                                societății cu Alte activități referitoare la sănătatea umană
    ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
                                (intermedieri în vederea obținerii diverselor avize
       DIN DATA DE 12.03.2009              medicale și psihologice, necesare la obținerea
  ALAELDIN IBRAHIM ELNOUR - cetățean sudanez,         permiselor auto, și menținerea în funcție pentru șoferii și
domiciliat în Sudan, Omdurman, născut la data          persoane desemnate), cod CAEN 8690
de 06.01.1967, în localitatea Omdurman, Sudan, cu          Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al societății,
reședința în Municipiul Craiova, Piața Gării, Bl. V, Sc. 1,   rămân neschimbate.
Ap. 35, Jud. Dolj, permis de ședere seria ROU,           Redactat la sediul social al societății în 4 exemplare
nr. 0006530, eliberat de autoritățile române, valabil până   astăzi 10.03.2009.
la data de 30.09.2009, CNP 7670106160015,              (70/1.013.212)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                    25

         Societatea Comercială                 Decizia nr. 4
        DUPONT ROMANIA - S.R.L.                 Împuternicirea următoarelor persoane:
                                    - Dra Raluca Mihai, cetățean român, domiciliată în
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                  București, Bd. 1 Mai, nr. 24, bloc 5S14, scara A,
      AL S.C. DUPONT ROMANIA S.R.L.              apartament 13, sector 6, identificată cu CI seria DP,
         DIN 12 MARTIE 2009                 nr. 068475, eliberată de Secția Politie nr. 22 la 4 octombrie 2001,
  Subscrisa Du Pont de Nemours (Nederland) B.V., o        Clasa Numeric Personal 2811116250013; și/sau
societate de naționalitate olandeză, având sediul în 3313        - Dra Raluca Ana - Maria Mustaciosu, cetățean român,
LA Dordrecht, Olanda, Baanhoekweg 22, înregistrată la        domiciliată în București, sector 2, Str. Pescarusului, nr. 9,
Camera de Comerț și Industrie din Rotterdam sub           bloc M11, scara A, etaj 3, apartament 20, identificată
numărul 23026458 (denumită în continuare “Asociatul         cu CI seria RT, nr. 517470, eliberată de SPCEP S2,
Unic”), reprezentată prin Dra Raluca Mihai în baza         Biroul nr. 4 la 5 octombrie 2007, Clasa Numeric
Deciziei Asociatului Unic din data de 19 februarie 2009,
                                  personal 2821129410031, și/sau
notarizată și apostilată sub nr. 007657 din 6 martie 2009,
                                    - Dra Mihaela Baloi, cetățean român, domiciliată în
  în calitate de asociat unic al S.C. DUPONT ROMANIA S.R.L.
(“Societatea”), o societate constituită și care există în      București, sector 5, Str. Gilortului, nr. 7, posesoare a C.I.
conformitate cu legislația din România, având sediul în       seria RT, nr. 438524, eliberată de SPCEP S5, Biroul nr. 4,
Șos. București-Ploiești, nr. 42-44, Clădirea B, etaj 2,       la data de 19 octombrie 2006, Cod Numeric Personal
(Aripa B2), sector 1, București, înregistrată la Registrul     2820504340441,
Comerțului din București sub numărul J40/4391/2005,           pentru a efectua, împreună sau separat, toate
Cod Unic de Identificare RO 17328283,                acțiunile și faptele solicitate în vederea înregistrării
  deținând sută la sută (100)% din capitalul social al      acestor documente la Oficiul Registrului Comerțului din
Societății,
                                  București și pentru a îndeplini toate procedurile necesare
  decide prin prezenta următoarele:
                                  și a efectua toate formalitățile cerute în baza legislației
  Decizia nr. 1
                                  din România în vederea semnării și înregistrării
  Mandatul de administrator al D-lui VASILE IOSIF,
cetățean român, născut la data de 9 octombrie 1963 la        documentelor menționate mai sus, inclusiv pentru a
Zarnesti, jud. Buzău, cu domiciliul în București, sector 1,     împuternici alte persoane în vederea îndeplinirii
Str. Turda, nr. 116, bl. 36, et. 5, apartament 22, posesor     formalităților necesare Societății.
al CI seria RR, nr. 153286, eliberată la data de 5 februarie 2001    Semnată astăzi, 12 martie 2009, în patru (4)
de Secția de Poliție nr. 4 București, CNP 1631009105004       exemplare originale.
va fi prelungit retroactiv pentru o perioadă de încă un (1)
an, respectiv de la data de 15 februarie 2009 și până la         (71/1.013.213)
data de 14 februarie 2010 (inclusiv data de 14 februarie).
  Decizia nr. 2                                  Societatea Comercială
  Mandatul de administrator al D-lui RONALD DI                  GINGO NETWORKS - S.R.L.
HAMEDL, cetățean austriac, născut la data de
24 aprilie 1974 în Gussing, domiciliat în Viena, Austria,                  NOTIFICARE
identificat prin Pașaport, nr. G 0264941 8, eliberat de
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bundespolizeidirektion Wien la data de 29 martie 2000 va
fi prelungit în mod retroactiv pentru încă un (1) an, și      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
anume începând cu data de 1 ianuarie 2009 și până la        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
data de 31 decembrie 2009 (inclusiv data de             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
31 decembrie).                           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Decizia nr. 3                          GINGO NETWORKS S.R.L., cu sediul în București,
  Toate documentele, facturile, contractele, și alte       Str. Frunte Lată, nr. 5, bloc P15, scara 1, etaj 3, ap. 14,
înscrisuri semnate de către cei doi administratori ai        camera 2, sector 5, înregistrată sub nr. J40/11329/2008,
Societății, în mod individual sau împreună, după data
                                  cod unic de înregistrare 24115237, care a fost înregistrat
expirării mandatului de administrator și până la data
                                  sub nr. 128140 din 16.03.2009.
înregistrării spre opozabilitate a prezentei decizii la Oficiul
Registrul Comerțului din București, se ratifică.             (72/1.013.214)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
        Societatea Comercială              valoare totală de 340 lei reprezentând 42,5% din capitalul
       GINGO NETWORKS - S.R.L.              social,
                                  - DAN IONUT FLAMANZEANU va deține un număr de
           HOTĂRÂREA                 34 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și
                                valoare totală de 340 lei reprezentând 42,5% din capitalul
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A             social,
 S.C. GINGO NETWORKS S.R.L. NR. 1/04.03.2009            - HOROBEANU PETRE-DANIEL va deține un număr
    CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 5,
                                de 12 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare
 STR. FRUNTE LATA, NR. 5, BL. P15, AP. 14, ET. 3,
                                și valoare totală de 120 lei reprezentând 15% din
 ÎNREGISTRAT LA REG. COM. CU J40/11329/2008
                                capitalul social,
         C.U.I. 24115237
                                  3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  Subsemnații                         neschimbate.
  BALTA STELIAN MIHAI, cetățean român, având           4. Se împuternicește prin prezenta dl DAN IONUT
domiciliul în Negreșli - Oaș, Strada George Cosbuc,       FLAMANZEANU, în vederea semnării actului constitutiv
nr. 95, născut la dala de 29.03.1988 în Negreșli Oaș;      al societății, după modificare.
identificat cu C.I. seria SM, nr. 080296, eliberată de
Poliția Oraș Negrești Oaș la data de 05.04.2002,          (73/1.013.215)
CNP 1880329303469 și
  DAN IONUT FLAMANZEANU, cetățean român,                   Societatea Comercială
având domiciliul în București, sector 5, Str. Frunte Lata,          AQUARIA EXPRES - S.R.L.
nr. 5, bl. P15, ap. 1.4, et. 3, născut la data de 05.03.1982
în București, identificat cu CI scria DP, nr. 114549,                HOTĂRÂREA
eliberată de I.N.E.P. la data de 26.08.2005,
CNP 1820305450068                           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
  în calitate de asociații ai S.C. GINGO NETWORKS S.R.L.,    S.C. AQUARIA EXPRES S.R.L. NR. 1/04.03.2009
întruniți în Adunarea Generală a Asociaților conform        CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, ȘOS. COLENTINA,
prevederilor legale și statutare, având ca invitați pe:      NR. 40, BL. 71, SC. 2, ET. 10, AP. 86, SECTOR 2,
  HOROBEANU PETRE-DANIEL, domiciliat în Mioveni,            J40/13247/2008; C.U.I. RO 24271139
str. Ion Pilat, bl. N4, sc. D, ap. 11, Jud. Argeș, născut în
Pitești, jud. Argeș, la data de 05.10.1984, identificat cu CI    Subsemnații
seria AS, nr. 608312, eliberată de SPCLEP Mioveni la        - CASTIGLIONE PAOLO, cetățean italian, născut la
data de 06.11.2008; CNP 1841005035300, am hotărât:       data 08.01.1954 în Firenze, Italia, legitimat cu
  1. cooptarea de noi asociați ai societății, în persoana   pas. 965699 X, eliberat de autoritățile italiene la data
d-lui HOROBEANU PETRE-DANIEL cu datele de            de 27.10.2002, domiciliat în Firenze, Via Nazionale, 37,
identificare de mai sus;                    50123, Italia și
  2. majorarea capitalului social cu suma de 600 lei, de     - CONSTANTINESCU OLIVIA, cetățean român,
la 200 lei la 800 lei și majorarea numărului de părți      născută în București la data de 02.02.1963, domiciliată în
sociale de la 20 la 80, menținându-se valoarea nominală     București, șos. Colentina, nr. 40, bl. 71, sc. 2, et. 10,
a acestora la suma de 10 lei fiecare.              ap. 86, sector 2, legitimată cu C.I. seria RD, nr. 497935,
  În acest scop se vor efectua noi subscrieri de părți    eliberată de SPCEP S1, bir. 1, la data de 17.10.2006,
sociale și vărsăminte de capital social după cum        CNP 2630202400032, în calitate de asociații ai
urmează:                            S.C. AQUARIA EXPRES S.R.L.,
  - asociatul BALTA STELIAN MIHAI subscrie un număr        întruniți în Adunarea Generala a Asociaților conform
de 24 părți sociale, vărsând în acest scop suma de       prevederilor legale și statutare
240 lei, reprezentând capital social,                           am hotărât:
  - asociatul DAN IONUT FLAMANZEANU subscrie un          1. Se schimbă obiectul principal de activitate.
număr de 24 părți sociale, vărsând în acest scop suma de    Activitatea principală a societății va consta în cod
240 lei, reprezentând capital social,              CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat.
  - noul asociat HOROBEANU PETRE-DANIEL              2. Activitatea constând în cod CAEN 4675 - Comerț cu
subscrie un număr de 12 părți sociale, vărsând în acest     ridicata al produselor chimice, va fi desfășurată ca
scop suma de 120 lei, reprezentând capital social,       activitate secundară.
  Ca urmare, capitalul social va fi de 800 lei, divizat în
                                  3. Se împuternicește CONSTANTINESCU OLIVIA să
80 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare.
                                reprezinte societatea în fața registrului comerțului, a
  Participarea celor 3 asociați la capitalul social și la
                                notarilor și avocaților, precum și să semneze Actul
beneficii și pierderi va fi următoarea:
                                Constitutiv actualizat.
  - BALTA STELIAN MIHAI va deține un număr de
34 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și     (74/1.013.216)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                27

        Societatea Comercială             legendă “sala de tratament medicină alternativă” situată
       AQUARIA EXPRES - S.R.L.             în incinta imobilului de mai sus, (conform Protocolului -
                               Anexa nr. 1 încheiat între Asociația Națională a
           NOTIFICARE               Cooperației Meșteșugărești UCECOM și Fundația
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Națională Tehnico - Științifică și Social - Culturală
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  “ARTIFEX” a Cooperației Meșteșugărești din
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       17.08.2004, ce va avea ca obiect principal de activitate
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  COD CAEN - 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  umană
AQUARIA EXPRES S.R.L., cu sediul în București,          Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
Șos. Colentina, nr. 40, bloc 71, scara 2, etaj 10, ap. 86,  societății rămân neschimbate.
sector 2, înregistrată sub nr. J40/13247/2008, cod unic de    Prezentul act a fost redactat și editat în trei exemplare.
înregistrare 24271139, care a fost înregistrat sub        (76/1.013.218)
nr. 128147 din 16.03.2009.
  (75/1.013.217)                             Societatea Comercială
                                    TERAPIA INTERNATIONAL - S.R.L.
       Societatea Comercială
     TERAPIA INTERNATIONAL - S.R.L.                       NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           HOTĂRÂREA                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     NR. 2 DIN DATA DE 02.03.2009            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
A S.C. TERAPIA INTERNATIONAL S.R.L. BUCUREȘTI         TERAPIA INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în
 CU SEDIUL SOCIAL ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,          București, Str. Barbu Văcărescu, nr. 41, sector 2,
 STR. BARBU VACARESCU, NR. 41, SECTORUL 2,          înregistrată sub nr. J40/5909/2008, cod unic de
 ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI DE           înregistrare 23625629, care a fost înregistrat sub
   PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI, SUB            nr. 128156 din 16.03.2009.
      NR. J/40/5909/31.03.2008,
   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 23625629              (77/1.013.219)

  Subsemnații
  1. VALEANU NICULAE, cetățean român, fiul lui                Societatea Comercială
Gheorghe și al Alexandra, născut la data de 18 iunie 1960,            LUNA KIM - S.R.L.
în București, domiciliat în București, sector 2, Str. Barbu
Vacarescu, nr. 41, sex masculin, posesor CI seria RR,             DECIZIA NR. 1/13.03.2009
nr. 378583/28.02.2006, eliberată de SPCEP S2, biroul
                                      A S.C. LUNA KIM S.R.L.
nr. 1, având CNP 1600618400155, în calitate de asociat
                                   SEDIUL ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
majoritar și Administrator și
                                CALEA MOȘILOR, NR. 221, BL. 31A, SC. 1, ET. 4,
  2. VALEANU LUCIA INGRID, cetățean român, fiica lui
                                AP. 16, SECTOR 2, J/40/6529/2003; AVÂND CODUL
Walter și a Florica, născută la data de 27 iulie 1967, în
                                   UNIC DE ÎNREGISTRARE 15435640 ȘI
București, domiciliată în București, sector 2, Str. Barbu
                                    NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL
Vacarescu, nr. 41, sex feminin, posesor CI seria RR,
                                     COMERȚULUI J/40/6529/2003
nr. 422891/20.11.2006, eliberată de SPCEP S2, biroul
nr. 1, având CNP 2670727441530, în calitate de asociat      MIHAI CRISTIAN - ALEXANDRU, de cetățenie
  Având în vedere calitățile menționate mai sus am     română, domiciliat în Mun. București, Str. Rotundă,
hotărât:                           nr. 8, bl. Y2C, sc. 3, etaj 8, ap. 121, sect. 3,
  Art. 1. Extinderea obiectului de activitate al      CNP 1670922423013, identificat cu CI seria RD,
S.C. TERAPIA INTERNATIONAL S.R.L., prin            nr. 479835, emisă de SPCEPS3, biroul nr. 3, la data
introducerea în actul constitutiv a unui nou COD CAEN     de 23.06.2006, în calitate de asociat unic, am luat
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.            următoarea decizie:
  Art. 2. Deschiderea unui nou punct de lucru situat în     Art. 1 - Extinderea obiectului de activitate prin
Municipiul București, Str. Economu Cezarescu, nr. 47, cu   introducerea următoarelor coduri CAEN:
drept de folosință gratuită asupra spațiului, în suprafață    4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
utilă de 50 mp., identificat prin sala nr. 7, la parterul   nerezidențiale;
CLĂDIRII SCOALA - clădire veche - P+1 denumită în         4321 - Lucrări de instalații electrice;
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
  4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de   Prezenta hotărâre a fost întocmită în trei exemplare,
aer condiționat                        azi, data menționată mai sus, la sediul societății.
  Art. 2. - Celelalte prevederi ale actului constitutiv ale
                                  (80/1.013.222)
societății rămân neschimbate.
  Încheiată în 4 exemplare astăzi 13.03.2009, la
București                                 Societatea Comercială
                                  GEOMETRA - BIROU ARHITECTURA - S.R.L.
  (78/1.013.220)
                                           NOTIFICARE
         Societatea Comercială              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
          LUNA KIM - S.R.L.              București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           NOTIFICARE
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  GEOMETRA - BIROU ARHITECTURA S.R.L., cu sediul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        în București, Str. Trapezului, nr. 2, bloc M6, etaj 3,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  ap. 104, sector 3, înregistrată sub nr. J40/22390/2007,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   cod unic de înregistrare 22832847, care a fost înregistrat
LUNA KIM S.R.L., cu sediul în București, Calea Moșilor,    sub nr. 128254 din 16.03.2009.
nr. 221, bloc 31A, scara 1, etaj 4, ap. 16, sector 2,
                                  (81/1.013.223)
înregistrată sub nr. J40/6529/2003, cod unic de
înregistrare 15435640, care a fost înregistrat sub
nr. 128166 din 16.03.2009.                        Societatea Comercială
                                  GEOMETRA - BIROU ARHITECTURA - S.R.L.
  (79/1.013.221)
                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
       Societatea Comercială
     BESTAUDIT CONSULTING - S.R.L.                     NR. 01/12.03.2009 A
                                 S.C. GEOMETRA - BIROU ARHITECTURA S.R.L.
           HOTĂRÂREA                CU SEDIUL: BUCUREȘTI, STR. TRAPEZULUI, NR. 2,
                                BL. M6, ET. 3, AP. 104, SECTOR 3, CU J40/22390/2007
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                C.U.I. 22832847, CAPITAL 200,00 RON
     S.C. BESTAUDIT CONSULTING S.R.L.
                                  Subsemnatul
         NR. 33/12.03.2009
                                  FRUNZETTI M. MIHU, cetățean român, cu domiciliul
  Subsemnații                        în București, Str. Trapezului, nr. 2, bloc M6, Sc. 3, Et. 3,
  - TURMAC CORNEL, domiciliat în București,         Apt. 104, sector 3, născut în București la data
str. Aleea Cetatuia, nr. 1, bl. M21, sc. 2, et. 1, ap. 75,   de 01.05.1969, posesor CI seria RT, nr. 590503/15.08.2008,
sector 6, posesor al CI seria RR, nr. 119869,         SPCEP S3, bir. nr. 4, CNP 1690501434539, în calitate de
eliberată de Secția 21 Poliție la data de 17.10.2000,     asociat al S.C. “GEOMETRA - BIROU ARHITECTURA” S.R.L.,
CNP 1690117520026,                       prin prezenta am hotărât EXTINDEREA obiectului de
  - STANCIU FLORIN ALIN, domiciliat în București,      activitate cu următoarele coduri CAEN
str. Aleea Fizicienilor, nr. 4, bl. 3C, sc. 1, et. 2,       4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
ap. 13, sector 3, posesor al CI seria RR, nr. 187962,     produselor cu caracter specific n.c.a.
eliberată de Secția 13 Poliție la data de 29.01.2002,       4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse.
CNP 1771006434519, și                       4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,
  - BOLBOACA FLAVIA, domiciliată în București,        sticlărie, tapete și produse de întreținere
str. Vespasian, nr. 51, sector 1, posesoare al CI seria RX,    4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și
nr. 153269 eliberată de Secția 3 Poliție la data        de parfumerie.
de 13.03.2000, CNP 2550102400522,                 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine
  în calitate de asociați ai S.C. BESTAUDIT         nespecializate cu vânzare predominantă de produse
CONSULTING S.R.L., cu sediul social în București,       alimentare, băuturi și tutun.
str. Vespasian, nr. 51, sector 1, înregistrată la ORCTB      4719 - Comerț cu amănuntul în magazine
sub nr. J40/5164/15.04.2003, având C.I.F. 15369686, am     nespecializate cu vânzare predominantă de produse
hotărât următoarele:                      nealimentare.
  Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru în București,      4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse
Bd. Geniului, nr. 6, et. 1, ap. 2, sector 6.          alimentare, în magazine specializate.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                29

  4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice     sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând
și de parfumerie, în magazine specializate.           200 lei pe care le deținem la S.C. TEROM
  4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și   CONSULT&TRADE S.R.L., aport în numerar
piețe al altor produse.                     (reprezentând 100% din capitalul social, cota de
  4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor     participare la beneficii și pierderi) și declarăm, totodată,
de comenzi sau prin internet.                  că am primit de la cesionar contravaloarea părților
  4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara        sociale cedate.
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.         Eu, BUBURUZ VALENTIN primesc de la
  Celelalte clauze din Actul Constitutiv rămân        GHIONESCU VALENTIN și GHIONESCU EMILIA cele
nemodificate.                          20 părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare,
  Prezenta hotărâre se va publica în M. Oficial și se va   însumând 200 lei, pe care le deținem la S.C. TEROM
înregistra prin mențiune la Reg. Comerțului împreună cu     CONSULT&TRADE S.R.L., plătindu-le acestora
Actul Constitutiv reactualizat.                 contravaloarea părților sociale cedate.
  Editată și semnată de ASOCIAT în patru exemplare        În urma acestei cesiuni, cota de participare a
originale.                           asociatului unic la capitalul social, în valoare de 200 lei,
                                alcătuit din 20 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, va fi
  (82/1.013.224)                       următoarea:
                                  - Buburuz Valentin - 200 lei (douăsutelei), deținând
       Societatea Comercială               20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând 100%
     TEROM CONSULT & TRADE - S.R.L.             din capitalul social al societății, cota de participare la
                                beneficii și pierderi;
            NOTIFICARE                  2. Se revocă din funcția de administrator d-nul
                                Ghionescu Valentin, domiciliat în Buc., sec. 3,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    str. Labortor, nr. 123, bl. V14, sc. 3, et. 5, ap. 86,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   identificat cu CI seria RD, nr. 581774/03.07.2008,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        eliberată de SPCEP S3, biroul nr. 2, CNP 1630723400147;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     3. Se numește administrator: d-nul BUBURUZ
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   VALENTIN, domiciliat în Sat Ulmi (Com. Belcesti),
TEROM CONSULT & TRADE S.R.L., cu sediul în           Jud. Iași, identificat cu CI seria MX, nr. 359752, eliberată
București, Str. MATEI VOIEVOD, nr.22, etaj SUBSO,        de Orș. Harlau, la data de 03.04.2003, având
sector 2, înregistrată sub nr. J40/2669/2008, cod unic de    CNP 1790122220020 pe durată nedeterminată și cu
înregistrare 23301770, care a fost înregistrat sub       puteri depline;
nr. 128277 din 16.03.2009.                     4. Se schimbă sediul societății la adresa din:
  (83/1.013.225)                       București, Str. Matei Voievod, nr. 22, sec. 2; 5.
                                  5. Se radiază obiectul principal de activitate,
                                activitatea principală, activitățile secundare;
       Societatea Comercială                 7. Se declară: Obiectul principal de activitate:
     TEROM CONSULT & TRADE - S.R.L.             471 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
                                  Activitatea principală: 4711 - Comerț cu amănuntul în
           HOTĂRÂREA                 magazine nespecializate,cu vânzare predominanta de
                                produse alimentare, băuturi și tutun;
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               Activitate secundară: 4721- Comerț cu amănuntul al
        NR. 1/06.03.2009                fructelor și legumelor proaspete, în magazine
  Subsemnații                         specializate.
  - Ghionescu Valentin, domiciliat în Buc., sec. 3,        Redactată de asociați, în 3 (exemplare originale),
str. Labortor, nr. 123, bl. V14, sc. 3, et. 5, ap. 86,     azi 06.03.2009.
identificat cu CI seria RD, nr. 581774, eliberată de        (84/1.013.226)
SPCEP S3, biroul nr. 2/03.07.2008, CNP 1630723400147 și
  - Ghionescu Emilia, domiciliată în Buc., sec. 3,
Str. Labortor, nr. 123, bl. V14, sc. 3, et. 5, ap. 86,           Societatea Comercială
identificată cu CI seria RR, nr. 114963, eliberată de        SPEED SERV CONSULT MOTO REAL - S.R.L.
S11/03.06.2000, CNP 2740315033092, în calitate de
asociați ai S.C. TEROM CONSULT&TRADE S.R.L., am                    NOTIFICARE
hotărât următoarele:                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. Se cesionează părțile sociale deținute de noi, astfel:  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  - Noi, GHIONESCU VALNETIN și GHIONESCU           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
EMILIA cedam lui BUBURUZ VALENTIN cele 20 de părți       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     str. Labortor, nr. 123, bl. V14, sc. 3, et. 5, ap. 86,
SPEED SERV CONSULT MOTO REAL S.R.L., cu sediul           identificat cu CI seria RD, nr. 581774/03.07.2008,
în București, Str. MATEI VOIEVOD, nr. 22, etaj P,         eliberată de SPCEP S3, biroul nr. 2, CNP 1630723400147;
sector 2, înregistrată sub nr. J40/4559/2008, cod unic de       4. Se numește administrator: NICULAE MARIA,
înregistrare 23486431, care a fost înregistrat sub         domiciliată în București, sec. 1, Str. Costache Sibiceanu,
nr. 128287 din 16.03.2009.                     nr. 21, identificată cu CI seria RT, nr. 548314, eliberată de
                                  SPCEP S1, Biroul nr. 4, la data de 28.03.2008, având
  (85/1.013.227)                         CNP 2881209450083, pe durată nedeterminată și cu
                                  puteri depline;
      Societatea Comercială                   5. Se schimbă sediul societății la adresa din:
  SPEED SERV CONSULT MOTO REAL - S.R.L.             București, Str. Matei Voievod, nr. 22, sec. 2; P.
                                    6. Se radiază obiectul principal de activitate,
            HOTĂRÂREA                 activitatea principală, activitățile secundare;
                                    7. Se declară: Obiectul principal de activitate:
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              471 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
         NR. 1/06.03.2009                   Activitatea principală: 4711 - Comerț cu amănuntul în
                                  magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
  Subsemnații
                                  produse alimentare, băuturi și tutun;
  - Ghionescu Valentin, domiciliat în Buc., sec. 3,
                                    Activitate secundară: 4721 - Comerț cu amănuntul al
str. Labortor, nr. 123, bl. V14, sc. 3, et. 5, ap. 86,
                                  fructelor și legumelor proaspete, în magazine
identificat cu CI seria RD, nr. 581774, eliberată de
                                  specializate.
SPCEP S3, biroul nr. 2/03.07.2008, CNP 1630723400147 și
                                    Redactată, în 3 (trei) exemplare, originale, azi
  - Ghionescu Emilia, domiciliata în Buc., sec. 3,
                                  06.03.2009, de către asociați.
str. Labortor, nr. 123, bl. V14, sc. 3, et. 5, ap. 86,
identificată cu CI seria RR, nr. 114963, eliberată de         (86/1.013.228)
S11/03.06.2000, CNP 2740315033092, în calitate de
asociați,am hotărât următoarele:
                                           Societatea Comercială
  1. Se cesionează părțile sociale deținute de noi astfel:
                                           LORA FARM - S.R.L.
  Noi, Ghionescu Valentin și Ghionescu Emilia
cesionam lui Niculae Maria și Ticlete Mihai cele 20 părți
                                         DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând
200 lei pe care le deținem la S.C. SPEED SERV             NR. 02/ 12.03.2009 A S.C. LORA FARM S.R.L.,
CONSULT S.R.L., aport în numerar reprezentând 100%
                                   CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. SIBIU, NR. 4,
din capitalul social, cota de participare la beneficii și
                                    BL. OD2, SC. 6, ET. 8, APT. 213, SECT. 6, CU
pierderi) și declarăm, totodată, că am primit de la
                                   J40/5063/1992, C.U.I. 386182, CAP. SOC. 200 RON
cesionari contravaloarea părților sociale cedate. Noi,
Niculae Maria și Ticlete Mihai primim de la Ghionescu         Subsemnații
Valentin și Ghionescu Emilia cele 20 părți sociale în         - BORDEANU LAURA, cetățean român, cu domiciliul
valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând 200 lei, pe      în București, Str. Sibiu, nr. 4, bl. OD2, sc. 6, et. 8, ap. 213,
care le dețin la S.C. SPEED SERV CONSULT S.R.L.,          sector 6, posesoare CI seria RD, nr. 591416/09.09.2008,
plătindu-le acestora contravaloarea părților sociale        elib. de SPCEP S6, Biroul nr. 3, CNP 2750828120676 în
cedate.                              calitate de asociat unic al S.C. “LORA FARM” S.R.L., prin
  În urma acestei cesiuni, cota de participare a         prezenta, am hotărât înființarea unui punct de lucru în
asociaților la capitalul social, în valoare de 200 lei,      Comuna Gostinu, Dispensarul medical, Județul Giurgiu:
alcătuit din 20 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, va fi      4773 - Comerț cu amănuntul al produselor
următoarea:                            farmaceutice, în magazine specializate;
  - Niculae Maria - 160 lei (osutășaizecilei), deținând       4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
16 părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând 80%      ortopedice, în magazine specializate;
din capitalul social al societății, cota de participare la       4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
beneficii și pierderi;                       și de parfumerie, în magazine specializate.
  - Ticlete Mihai - 40 lei (patruzecilei), deținând 4 părți     Celelalte clauze din Actul Constitutiv rămân
sociale, a câte 10 lei fiecare, reprezentând 20% din        nemodificate.
capitalul social al societății, cota de participare la beneficii    Prezenta hotărâre se va publica în M. Oficial și se va
și pierderi.
                                  înregistra prin mențiune la Reg. Comerțului împreună cu
  2. Se schimbă denumirea societății în S.C. SPEED
                                  Actul Constitutiv reactualizat.
SERV CONSULT MOTO REAL S.R.L. conform dovezii
                                    Editată și semnată de ASOCIAT în patru exemplare
de disponibilitate nr. 122791/12.03.2009.
                                  originale, azi data de 12.03.2009.
  3. Se revocă din funcția de administrator d-nul
Ghionescu Valentin, domiciliat în Buc., sec. 3,            (87/1.013.229)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009                  31

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       ANTOPREST ACTIV - S.R.L.                  PERFECT CONSTRUCT 2003 - S.R.L.

    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 01 /12.03.2009                        NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 AL S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. CU SEDIUL ÎN
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
BUCUREȘTI, STR. DR. ZAHARIA PETRESCU, NR. 3,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  ETAJ 1, SECTOR 5, ÎNMATRICULATĂ SUB
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     J40/18129/2004, C.U.I. 16924601,
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
      C. SOCIAL 1.000,00 RON.
                                 PERFECT CONSTRUCT 2003 S.R.L., cu sediul în
  Subsemnații                         București, Str. OBOGA, nr. 10 B, sector 6, înregistrată
  - ANTONESCU Gh. ALINA, cetățean român, cu          sub nr. J40/518/2003, cod unic de înregistrare 15135480,
domiciliul în București, Bld. Prof, dr. Gheorghe         care a fost înregistrat sub nr. 128304 din 16.03.2009.
Marinescu, nr. 3, et. 2, apt. 11, sector 5, identificată cu CI    (90/1.013.232)
seria RD, nr. 053971/1998, circa 17 pol, CNP 2620430400489,
și
  - TRONAC V. PETRE, cetățean român, cu domiciliul în            Societatea Comercială
                                     PERFECT CONSTRUCT 2003 - S.R.L.
București, Str. Drumul Taberei, nr. 20, bl. C2, Sc. D,
Ap. 121, sector 6, posesor CI seria RD, nr. 599560/29.10.2008,
                                  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 01/10.03.2009
eliberată de SPCEP S6, CNP 1531022400610, în calitate
de ASOCIAȚI ai S.C. “ANTOPREST ACTIV“ S.R.L., am           AL S.C. PERFECT CONSTRUCT 2003 S.R.L.,
hotărât prin prezenta                       SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 6, STR. GIRLENI,
  Revocarea din funcția de administrator a asociatei      NR. 7, BL. C 73, SC. 1, ET. 1, APT. 9, CU J40/518/2003,
ANTONESCU Gh. ALINA și NUMIREA în funcția de              C.U.I. 15135480, C. SOCIAL 200,00 RON.
administrator a asociatului firmei TRONAC V. PETRE,
                                   Subsemnatul
care declară în mod expres că este de acord și acceptă
                                   - CRETU M. IOAN, cetățean român, domiciliat în
să preia mandatul de ADMINISTRATOR al societății cu
                                 București, Str. Girleni, nr. 7, bl. C 73, sc. 1, et. 1, apt. 9,
puteri depline și pe TERMEN NELIMITAT.
                                 sector 6, posesor CI seria RX, nr. 169727/2006, elib.
  Prezenta HOTĂRÂRE se va publica în M. Oficial și
                                 SPCEP S6, CNP 1560501400942, în calitate de
înregistra la Reg. Comerțului prin MENȚIUNE.           ASOCIAT UNIC și ADMINISTRATOR al S.C. “PERFECT
  Redactat și semnat de ASOCIAȚI în 4 exemplare        CONSTRUCT 2003“ S.R.L., am hotărât prin prezenta
originale.                            următoarele:
  (88/1.013.230)                          1. - Schimbarea sediului social din București,
                                 Str. Girleni, nr. 7, bl. C 73, sc. 1, et. 1, apt. 9, sector 6, în
                                 noul sediu situat în București, SECTOR 6, Str. OBOGA,
        Societatea Comercială
                                 Nr. 10 B, în imobilul la curte format dintr-un birou și un
       ANTOPREST ACTIV - S.R.L.
                                 depozit în suprafață totală de 550 mp, proprietatea lui
            NOTIFICARE                SAIKALY GEORGES și SAIKALY IONICA. Aceștia au
                                 închiriat spațiul respectiv pentru a fi folosit ca SEDIU
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    SOCIAL și PUNCT DE LUCRU de S.C. “PERFECT
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   CONSTRUCT 2003“ S.R.L., conform CONTRACTULUI
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         de LOCATIUNE nr. 6/2009 ce a fost înregistrat la
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Administrația Finanțelor Publice SECTOR 6, sub
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    nr. 9744/05.03.2009, pentru o perioadă de 3 ani începând
ANTOPREST ACTIV S.R.L., cu sediul în București,         cu data de 01.03.2009.
Str. DR. ZAHARIA PETRESCU, nr. 3, etaj 1, sector 5,         Prezenta DECIZIE se va publica în M. Oficial și
înregistrată sub nr. J40/18129/2004, cod unic de         înregistra prin mențiune la Reg. Comerțului, împreună cu
înregistrare 16924601, care a fost înregistrat sub        Actul Constitutiv reactualizat.
nr. 128300 din 16.03.2009.                      Redactat și editat în patru exemplare originale.
  (89/1.013.231)                          (91/1.013.233)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2611/14.V.2009
        Societatea Comercială                      DECLARĂ, că îndeplinește condițiile legale prevăzute de
      PROMPT MEDIA CONSULT - S.R.L.                    legislația în vigoare și acceptă în mod expres să
                                        îndeplinească acest mandat.
    HOTĂRÂREA AGA NR. 01 DIN 02.03.2009                    Celelalte clauze sunt conform Actului Constitutiv
                                        reactualizat,
   S.C. PROMPT MEDIA CONSULT S.R.L.                      Prezenta hotărâre semnată de ASOCIAȚI, în patru
 CU SEDIUL: BUCUREȘTI, STR. NICOLAE RACOTA,                  exemplare originale, va fi publicată în M. Oficial și
 NR. 2, BLOC 67, SC. A, APT. 43, SECTOR 1, CU                 înregistrată prin mențiune.
     J40/13265/2002, C.U.I. 11396742,
                                           (92/1.013.234)
     CAPITAL SOCIAL 200,00 RON
  Subsemnații
                                                 Societatea Comercială
  - VASILE MARIAN, cetățean român, cu domiciliul în
                                               PROMPT MEDIA CONSULT - S.R.L.
București, Str. Niculae Racota, nr. 2, bloc 67, Sc. A, et. 7,
Apt. 43, sector 1, identificat cu CI seria RD,                                NOTIFICARE
nr. 193529/2001, secția 2 poliție, CNP 1541031400515,
  - VASILE ANCA CATALINA, cetățean român cu                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliul în București, Str. Niculae Racota, nr. 2, bloc 67,         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Sc. A, et. 7, Apt. 43, sector 1, identificată cu CI seria RD,         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 269536 din 18.09.2002, eliberată de Secția 2 pol.,             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CNP 2710606384215, în calitate de asociați ai                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
S.C. “PROMPT MEDIA CONSULT“ S.R.L., întruniți în Ad.              PROMPT MEDIA CONSULT S.R.L., cu sediul în
Generală, am hotărât:                             București, Str. Nicolae Racotă, nr. 2, bloc 67, scara A,
  - Revocarea din funcția de administrator a asociatei            ap. 43, sector 1, înregistrată sub nr. J40/13265/2002, cod
VASILE ANCA CATALINA și NUMIREA ca                       unic de înregistrare 11396742, care a fost înregistrat sub
                                        nr. 128306 din 16.03.2009.
ADMINISTRATOR cu puteri depline și pe termen
NELIMITAT a asociatului VASILE MARIAN, care                     (93/1.013.235)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|365100|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2611/14.V.2009 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top