Docstoc

2009_2605

Document Sample
2009_2605 Powered By Docstoc
					                          PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2605       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                   Joi, 14 mai 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială               eliberat de Miliția municipiului Bacău la data de
         NETACAD - S.R.L.                11.11.1981, și
            Bacău                    Răchită Valeria, CNP 2310405040033, cetățean
                                 român, cu domiciliul în municipiul Bacău, Strada Banca
          HOTĂRÂREA NR. 1                Națională nr. 3, bl. 3 D, sc. A, ap. 8, județul Bacău,
           din 27.04.2009               posesoare a buletinului de identitate seria BD nr. 526441,
  Subsemnatul Popa Sorin Eugen, domiciliat în Bacău,      eliberat de Miliția municipiului Bacău, la data de
str. Miron Costin, nr. 85, sc. D, ap. 66, legitimat cu CI seria  7.04.1981,
XC nr. 511855, CNP 1730406040028, asociat unic la SC         în calitate de asociați și administratori ai Soc. Com.
NETACAD - S.R.L., Bacău, J 04/2067/2004, CUI           RACHITA - S.N.C., cu sediul social în comuna Hemeiuș,
16949240, adresa Bacău, str. Miron Costin, nr. 85, sc. D,     sat Lilieci, județul Bacău, înregistrată la Registrul
ap. 66, am hotărât:                        Comerțului Bacău, sub nr. J 04/934/6.05.1993, CUI
  1. dizolvarea voluntară fără lichidare a SC NETACAD      4015152 din data de 27.05.1993, în unanimitate și de
- S.R.L., Bacău, J 04/2067/2004, CUI 16949240, adresa       comun acord am hotărât:
Bacău, str. Miron Costin, nr. 85, sc. D, ap. 66, în baza       1. Se dizolvă și se radiază din Registrul comerțului
Legii nr. 31/1990 completată și actualizată;
                                 Soc. Com. în nume colectiv RACHITA începând cu data
  2. în urma radierii, bunurile societății aparțin
                                 de 30.04.2009, data de la care nu se va mai efectua nici
asociatului Popa Sorin Eugen.
                                 o operațiune economică în numele și în contul Soc. Com.
  Mențiunea expresă: societatea nu are nici un fel de
datorii.                             RACHITA, Bacău.
   (1/1.069.545)                          2. Lichidarea Soc. Com. RACHITA - S.N.C., Bacău se
                                 face conf. art. 235 alineatul 2 din Legea nr. 31/1990, de
       Societatea Comercială                către cei doi asociați și administratori, având în vedere că
      RACHITA - S.N.C., satul Lilieci            această societate nu dispune de active imobilizate și nici
     comuna Hemeiuș, județul Bacău              creanțe.
                                   Conform balanței de verificare ce stă la baza dizolvării
          HOTĂRÂREA NR. 8                Soc. Com., rezultă că aceasta nu are nici un fel de datorii,
          din 23 aprilie 2009              nici debite de încasat la data lichidării.
 Răchită Costache, CNP 1301216040019, cetățean           Suma existentă în contul și în casieria soc. com. a fost
român, cu domiciliul în municipiul Bacău, strada Banca      încasată în părți egale de către cei doi asociați și
Națională nr. 3, bl. 3 D, sc. A, ap. 8, județul Bacău,      administratori, Răchită Costache și Răchită Valeria.
posesor al buletinului de identitate seria BE nr. 224573        (2/1.069.546)
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

        Societatea Comercială             română, domiciliat în mun. Bacău, str. Maramureș, nr. 32,
        MIOVA - S.R.L., Bacău             sc. B, ap. 7, jud. Bacău, CNP 1811217270012, posesor al
                                C.I. seria XC nr. 444026 eliberată de Poliția mun. Bacău
            DECIZIE                la data de 7.12.2005, în calitate de asociat și
                                 Finică Silviu-Ciprian, născut la data de 23.10.1978 în
          a asociatului unic
                                mun. Piatra-Neamț, jud. Neamț, având cetățenie română,
  Asociat și administrator unic al SC MIOVA - S.R.L.,     domiciliat în mun. Bacău, str. Maramureș, nr. 32, sc. B,
Bacău, cu sediul în Aleea Vișinului, bl. 9, sc. A, ap. 7,   ap. 7, jud. Bacău, CNP 1781023040079, posesor al CI
înregistrată la ONRC Bacău, sub numărul J           seria XC nr. 010885 eliberată de Poliția mun. Bacău la
04/1108/2003, cod unic de înregistrare RO15725104,       data de 25.08.1999,
Opincaru Alina Mihaela, identificată cu C.I. seria XC       în calitate de asociați ai S.C. TEHNOFIN-COM -
170939, CNP 2731125040079, conform prevederilor        S.R.L., Bacău, am hotărât următoarele:
statutului și contractului de societate al SC MIOVA -       1. Se radiază punctul de lucru al societății situat în
S.R.L., am luat următoarea decizie:              mun. Bacău, str. Războieni, nr. 7, jud. Bacău;
  Art. 1. Se hotărăște și se aprobă suspendarea         2. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
temporară a activității pe termen de 3 ani, începând de la   3 (trei) ani, începând cu data de 1.05.2009.
data de 1.05.2009.                        Redactată în 3 (trei) exemplare originale astăzi,
  (3/1.069.547)                       24.04.2009 în mun. Bacău, jud. Bacău.
                                  (5/1.069.549)
        Societatea Comercială
        MARICOP-PRI - S.R.L.                     Societatea Comercială
            Bacău                        GN SOLUTIONS - S.R.L.
                                      Comănești, județul Bacău
      HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
 a asociatului unic al S.C. MARICOP-PRI - S.R.L.                 DECIZIA NR. 1
  Subsemnatul:                                  din 27.04.2009
  Pricop Gh. Marian, de cetățenie română, născut la
data de 20.12.1977 în mun. Ploiești, jud. Prahova,        a asociatului unic al SC GN SOLUTIONS - S.R.L.
domiciliat în județul Bacău, mun. Bacău, Calea Republicii     Subsemnatul, Papaghiuc Cristian, cetățean român,
nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 2, identificat cu C.I. seria XC nr.  născut la data de 1.02.1977 în Botoșani, domiciliat în
407938 eliberată de Pol. Bacău la data de 15.04.2005,     Comănești, str. Nicolae Ghica, nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 7,
CNP 1771220040071, în calitate de asociat unic, am       județul Bacău, identificat cu CI seria XC nr. 277966 emisă
hotărât:                            de Poliția Comănești la data de 11.08.2003, în calitate de
  Art. 1. Societatea se dizolvă și se lichidează.       asociat unic al SC GN SOLUTIONS - S.R.L., am hotărât
  Art. 2. Se numește lichidator Nastasă Gh. Ilie,       următoarea:
domiciliat în com. Letea Veche, sat Letea Veche, jud.       1) Se suspendă activitatea SC GN SOLUTIONS -
Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 152136 eliberată de    S.R.L., CUI RO 9876366, J 04/135/2008, pentru perioada
Poliția Bacău la data de 13.12.2001, cod numeric        27.04.2009-31.12.2009.
personal 1560718040031, posesor al atestartului nr.        Redactată astăzi, 27.04.2009, în Comănești, în 3
1B0125.                            exemplare.
  Art. 3. După lichidare, societatea se radiază din        (6/1.069.550)
registrul comerțului.
   (4/1.069.548)                              Societatea Comercială
                                        WOOLLANDIA - S.A.
        Societatea Comercială                     Buhuși, județul Bacău
        TEHNOFIN-COM - S.R.L.
            Bacău                          HOTĂRÂREA NR. 23
                                          din 21.04.2009
           HOTĂRÂRE
                                 a adunării generale extraordinare a acționarilor
        din data de 24.04.2009                    SC WOOLLANDIA - S.A.
      a adunării generale a asociaților           Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC
 Societății Comerciale TEHNOFIN-COM - S.R.L.         WOOLLANDIA - S.A., cu sediul în Buhuși, str. Alexandru
  Subsemnații:                        Ioan Cuza, nr. 118, jud. Bacău, înmatriculată la Registrul
  Finică Adrian-Octavian, născut la data de 17.12.1981    Comerțului Bacău, sub nr. J 04/1033/2004, CUI R
în mun. Piatra-Neamț, jud. Neamț, având cetățenie       16490626, capital social 88.500 lei, în ședința
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009                3

extraordinară din data de 21.04.2009, la sediul societății,            Societatea Comercială
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,                 TOP ART MOD - S.R.L.
republicată constată că formalitățile de convocare sunt                  Bacău
îndeplinite și se trece la citirea lipsei de prezență a
asociaților. Se constată că adunarea este legal constituită             HOTĂRÂREA NR. 1
și poate lua hotărâri, fiind prezenți toți cei 5 acționari ai
societății, reprezentând 100 % din capitalul social, și              din data de 27.04.2009
hotărăște:                                         a AGA
  Art. 1. S-a hotărât ipotecarea terenului și halei aflate în
                                   Subsemnații Chiru Sorin, cetățean român, născut la
str. Chebac, nr. 114 (fost 27) intabulate în cartea funciară
                                 data de 2.02.1963 în Târgu Ocna, jud. Bacău, CNP
nr. 599/N a localității Buhuși, având numărul cadastral
                                 1630202400487, domiciliat în București, șos.
288/2/2/1 în favoarea societății SC MONDOTEX COM -
                                 Andronache, nr. 56A, sector 2, posesor al CI seria RR nr.
S.R.L., pentru obținerea unor credite de la BCR Bacău.
Prezența este valabilă pe toată durata creditelor.        340305/4.11.2004 elib. de Secția 7 - Poliția mun.
  Art. 1. Se împuternicește domnul Popirtau Vasile,       București, și Rang Cătălin-Nicolae, cetățean român,
cetățean român, domiciliat în Bacău, str. Alexandru cel      născut la data de 1.06.1974 în Bacău, jud. Bacău, CNP
Bun nr. 11, sc. A, ap. 28, județul Bacău, identificat cu CI    1740601040169, domiciliat în Bacău, bd. Sandu Ioniță
seria XC nr. 562947, CNP 1640306040069, să efectueze       Sturza, nr. 18, sc. A, ap. 4, jud. Bacău, posesor al CI seria
toate operațiunile necesare realizării obiectivului propus.    XC nr. 430847/30.08.2005 elib. de Pol. Bacău, în calitate
   (7/1.069.551)                        de asociați ai societății mai sus-menționate, având în
                                 vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și
        Societatea Comercială               modificată, cu unanimitate de voturi, am hotărât:
        EUROGARDEN - S.R.L.                 Art. 1. Se suspendă activitatea firmei pe o perioadă de
            Bacău
                                 3 ani de la data de 27.04.2009 și până la data de
                                 26.04.2012. Redactată în patru exemplare.
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                   (9/1.069.554)
         din data de 27.04.2009
                                         Societatea Comercială
  a adunării generale extraordinare a asociaților
                                         NELICOS MOB - S.R.L.
  Subsemnații Mazilu V. Carmen-Mioara, cetățean
                                             Bacău
român, născută la data de 9.10.1959 în Bacău, jud.
Bacău, domiciliată în Bacău, str. Aprodu Purice nr. 4, sc.
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/21.04.2009
A, ap. 2, jud. Bacău, posesoare a CI seria XC nr.
322140/10.03.2004 elib. de Pol. Bacău, CNP              Scortanu I. Constantin, cetățean român, născut la data
2591009040020, Trifan Gh. Marcel, cetățean român,         de 30.11.1972 în Moinești, jud. Bacău, domiciliat în
născut la data de 21.03.1963 în loc. Oltenița, jud.        Bacău, calea Mărășești, nr. 102, sc. C, ap. 20, jud. Bacău,
Călărași, domiciliat în Bacău, str. Aprodu Purice, nr. 4, sc.   posesor al CI seria XC nr. 148068 eliberată de Pol. Bacău
A, ap. 2, jud. Bacău, posesor al CI seria XC nr.         la 13.11.2001, cnp 1721130045862, în calitate de asociat
082227/13.11.2000 elib. de Pol. Bacău, CNP            unic al NELICOS MOB - S.R.L., cu sediul în Bacău, str.
1630321511677, și Rogoz N. Costel, cetățean român,        Mărășești, nr. 102, sc. C, ap. 20, jud. Bacău, înmatriculată
născut la data de 21.05.1977 în Bacău, jud. Bacău,        la ORC cu nr. J 04/1719/2006, cu un capital social de 200
domiciliat în Bacău, Str. 9 Mai, nr. 58, sc. B, ap. 9, jud.    RON, am hotărât:
Bacău, posesor al CI seria XC nr. 092375/30.01.2001         Art. 1. Se dizolvă și se lichidează societatea.
elib. de Pol. Bacău, CNP 1770521040021, în calitate de
                                   Art. 2. Se numește lichidator Nastasa Gh. Ilie, de
asociați ai SC EUROGARDEN - S.R.L., cu sediul în
                                 cetățenie română, născut la data de 18.07.1958 în com.
Bacău, Str. 9 Mai, nr. 58, sc. B, ap. 9, județul Bacău,
                                 Bira, jud. Neamț, domiciliat în sat Letea Veche, com.
înmatriculată la ORC Bacău, sub nr. J 04/643/2007, CUI
21537334, capital social 10.000 lei, am hotărât:         Letea Veche, jud. Bacău, posesor al CI seria XC nr.
  Art. 1 dizolvarea voluntară, fără lichidare a SC       152136 eliberată de Pol. Bacău la data de 13.12.2001,
EUROGARDEN - S.R.L., în baza Legii nr. 31/1990,          c.n.p. 1560718040031.
completată și actualizată.                      Art. 3. După îndeplinirea formalităților de dizolvare și
  Mențiune expresă: societatea nu are bunuri și nu are     lichidare se va face radierea societății din registrul
nici un fel de datorii. Redactată în șase exemplare.       comerțului.
   (8/1.069.553)                          (10/1.069.555)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

        Societatea Comercială              str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. D, et. 2, ap. 5, jud.
         VARTICOM - S.R.L.               Bacău, identificată cu BI seria BK nr. 998789 emisă de
     satul Balotești, comuna Stănisesti          Pol. Bacău la data de 26.11.1992, CNP 2450501040027,
          județul Bacău                  în calitate de asociați ai S.C. WARMA - S.R.L., am
                                hotărât următoarele:
      HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009               Articol unic. Se suspendă activitatea S.C. WARMA -
  Mastacan Elena, cetățean român, născută la         S.R.L. pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data
14.04.1971 în Stănisesti, jud. Bacău, domiciliată în      de 28.04.2009 și până la data de 27.04.2012.
Balotești, com. Stănisesti, jud. Bacău, posesoare a CI        (13/1.069.559)
seria XC nr. 095107 elib. de Podu Turcului la 8.02.2001,
                                         Societatea Comercială
cnp 2710414046649; Mastacan Vasile, cetățean român,
                                        AMATTIS - S.R.L., Bacău
născut la 23.07.1964 în Stănisesti, jud. Bacău, domiciliat
în Balotești, com. Stănisesti, jud. Bacău, posesor al CI          HOTĂRÂREA NR. 1/24.04.2009
seria XC nr. 468443 elib. de Podu Turcului la 11.05.2006,
cnp 1640723046657, în calitate de asociați ai               a adunării generale a asociaților
SC VARTICOM - S.R.L., cu sediul în Balotești,           Avram Adrian Florin, domiciliat în Bacău, Aleea
com. Stanisesti, jud. Bacău, înmatriculată la ORC cu      Parcului nr. 32/A/5, legitimat cu CI seria XC nr. 246911
nr. J 04/657/1997, capitalul social de 200 lei, au hotărât:  eliberată de Poliția Bacău la data de 5.04.2003, în
  Art. 1. Se dizolvă și lichidează societatea.        calitate de asociat unic și administrator al SC AMATTIS -
  Art. 2. Se numește lichidator Nastasa Gh. Ilie, cetățean  S.R.L., Bacău, hotărăște:
român, născut la 18.07.1956 în com. Bira, jud. Neamț,       Art. 1. Se suspendă activitatea SC AMATTIS - S.R.L.
domiciliat în Letea Veche, comuna Letea Veche, jud.      pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 28.04.2009.
Bacău, posesor al CI seria XC nr. 152136 eliberată de        (14/1.069.560)
Pol. Bacău la 13.12.2001, cnp 1560718040031.
  Art. 3. După îndeplinirea formalităților de dizolvare și      Societatea de Investiții Financiare
lichidare se va face radierea societății din registrul            MOLDOVA - S.A., Bacău
comerțului.
   (11/1.069.556)                                  HOTĂRÂRILE
                                   adunării generale ordinare a acționarilor
        Societatea Comercială
                                      S.I.F. MOLDOVA - S.A., Bacău
          KIANO - S.R.L.
    satul Valea Budului, comuna Mărgineni           Adunarea generală ordinară a acționarilor S.I.F.
          județul Bacău               MOLDOVA - S.A., având sediul în Bacău, strada Pictor
                                Aman, nr. 94 C, înregistrată la Oficiul Registrului
           HOTĂRÂRE                 Comerțului Bacău sub nr. J 04/2400/1992, CIF: RO
                                2816642, desfășurată la Bacău în data de 25.04.2009 la
  Subsemnata Stanciu St. Adriana, domiciliată în com.     Casa de Cultură Vasile Alecsandri, ora 10.00, la care au
Mărgineni, sat Valea Budului, jud. Bacău, posesoare a     fost prezenți și reprezentați 2.561 acționari, reprezentând
C.I. seria XC nr. 019347 eliberată de Poliția Bacău la data  29.628 % din numărul total de 471.555.845 acțiuni cu
de 1.11.1999, asociat unic și administrator a Soc. Com.    drept de vot din capitalul social al SIF Moldova, a adoptat
KIANO - S.R.L., am hotărât în cadrul adunării generale a    următoarele hotărâri:
acționarilor, suspendarea activității societății începând cu   1. Aprobă raportul de activitate al administratorilor
data de 27.04.2009, pe o perioadă de trei ani.         pentru anul 2008.
   (12/1.069.558)                        2. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2008 însoțite
                                de opinia auditorului financiar.
        Societatea Comercială
        WARMA - S.R.L., Bacău
                                 venituri totale              141.263.791 lei
      HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2009
  Subsemnații:                          cheltuieli totale             42.954.697 lei
  Weiss I. Alexandru, cetățean român, născut la data de
14.05.1944 în mun. Săcele, jud. Brașov, domiciliat în       profit brut                98.309.094 lei
mun. Bacău, str. Sandu Ioniță Sturza, nr. 3, sc. D, ap. 5,
jud. Bacău, identificat cu CI seria XC nr. 435453 emisă de    profit net                 93.932.658 lei
SPCLEP Bacău, CNP 1440514040047, și
  Weiss Gr. Emilia, cetățean român, născută la data de      activ net / total capitaluri        340.659.62 lei
1.05.1945 în mun. București, domiciliată în mun. Bacău,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009                5

  3. Aprobă repartizarea profitului net pentru anul 2008:  (15.06.2009) pentru persoane fizice - se poate face plata
  PROFIT NET REPARTIZAT 93.932.658 lei      100 %   prin transfer bancar sau prin casierie, la solicitare,
  - dividende          23.359.032 lei 24,87 %    conform procedurilor aprobate de consiliul de
  - alte rezerve        46.966.329 lei 50,00 %    administrație;
  - profit nerepartizat     23.607.297 lei 25,13 %     c. pentru acționarii care dețin sub 500 de acțiuni, plata
  4. Aprobă participarea administratorilor la planurile de  se face la solicitarea acestora, prin casierie;
beneficii într-un procent de 0,5 % din profitul net calculat   d. pentru acționarii persoane juridice plata se face prin
anterior constituirii provizionului aferent sumei       servicii bancare, sau la cerere, în contul indicat, cu
corespunzătoare.                        prezentarea documentelor solicitate privind dreptul de
  5. Aprobă dividendul brut pe acțiune de 0,045
                                exercitare asupra contului indicat;
lei/acțiune.
                                 e) plata dividendelor transmise și neridicate din anii
  6. Aprobă termenul de 60 de zile de la data ținerii
                                anteriori, se vor face de către SIF Moldova numai la
adunării generale ordinare a acționarilor pentru punerea
                                cererea beneficiarului.
la dispoziție a dividendelor care revin acționarilor cu
încadrarea în termenele legale de plată a acestora        În cazul acționarilor decedați dividendele urmează a
(maxim 6 luni de la data ținerii AGOA).            se plăti după efectuarea transferului acțiunilor pe numele
  Aprobă suportarea de către acționar a costurilor      moștenitorilor, la solicitarea acestora, prin transfer bancar
ocazionate de plata dividendelor.               sau casierie.
  Aprobă ca modalități de plată a dividendelor:         7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor
  a. pentru acționarii persoane fizice cu dețineri peste   pentru exercițiul financiar 2008 și restituirea garanțiilor
500 acțiuni plata se face prin servicii poștale și/sau     materiale către administratori, din care se vor scădea
bancare;                            datoriile către societate, dacă este cazul.
  b. până la data punerii la dispoziție a dividendelor în    8. Aprobă rezultatele alegerii prin vot secret a
vederea plății prin servicii poștale și/sau bancare      administratorilor în turul I de scrutin.


       Nume, prenume       Nr. voturi    % Pentru     % Împotrivă    % Abținere    % Anulate


   1  Ceocea Costel        139.710.639     87,150 %      3,554 %     6,733 %      2,563 %

   2  Matei Alexandru       139.710.639     55,952 %     22,415 %     18,738 %      2,895 %

   3  Doros Liviu Claudiu     139.710.639     76,179 %     10,781 %      8,739 %      4,301 %

   4  Bontas Dumitru        139.710.639     61,449 %     12,973 %     22,752 %      2,826 %

   5  Turtoescu Sorin Mihail    139.710.639     41,172 %     34,092 %     19,445 %      5,291 %

   6  Moroșan Iosefina       139.710.639     56,181 %     25,740 %     13,929 %      4,150 %

   7  Andrei Elena         139.710.639     56,921 %     13,840 %     23,227 %      6,012 %

   8  Bogdan Eugen         139.710.639     12,201 %     38,396 %     40,660 %      8,743 %

   9  Andreica Marin        139.710.639     28,918 %     23,688 %     37,738 %      9,656 %

  10  Nastase Monica        139.710.639     43,865 %     28,126 %     21,415 %      6,594 %

  11  Tapalaga Nicu        139.710.639     13,992 %     42,005 %     34,618 %      9,385 %

  12  Saramet Aurel        139.710.639     36,001 %     21,000 %     35,100 %      7,899 %

  13  Badica Emilian        139.710.639     57,826 %      9,556 %     24,842 %      7,776 %
 6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

  9. Aprobă administratorii aleși pentru un mandat de 4 ani (2009-2013) având în vedere rezultatele votului secret și
prevederile statutare ale SIF Moldova.

          Nume, prenume      Nr. voturi     % Pentru    % Împotrivă   % Abținere    % Anulate


    1  Ceocea Costel          139.710.639     87,150 %     3,554 %     6,733 %     2,563 %

    2  Doros Liviu Claudiu       139.710.639     76,179 %    10,781 %     8,739 %     4,301 %

    3  Bontas Dumitru         139.710.639     61,449 %    12,973 %    22,752 %     2,826 %

    4  Badica Emilian         139.710.639     57,826 %     9,556 %    24,842 %     7,776 %

    5  Andrei Elena          139.710.639     56,921 %    13,840 %    23,227 %     6,012 %

    6  Moroșan Iosefina        139.710.639     56,181 %    25,740 %    13,929 %     4,150 %

    7  Matei Alexandru         139.710.639     55,952 %    22,415 %    18,738 %     2,895 %


  10. Motivat de necesitatea avizării de către CNVM a administratorilor aleși de către adunare anterior înregistrărilor
la Oficiul registrului comerțului și de asigurarea îndeplinirii obligațiilor instituționale de raportare către acționari și
instituțiile pieței de capital, precum și în baza prevederilor contractelor de mandat încheiate cu conducătorii efectivi ai
societății, se aprobă prelungirea mandatului actualului consiliu de administrație și al conducătorilor efectivi până la
data când noii administratori vor intra în funcțiune.
  11. Aprobă ca:
  a. remunerația lunară pentru un administrator să fie la nivelul a 2,5 ori salariul mediu tarifar calculat în baza
statutului de funcțiuni lunar;
  b. remunerația suplimentară pentru participarea administratorului care face parte dintr-un comitet consultativ al
consiliului de administrație să fie la nivelul de 10 % din remunerația lunară a acestuia;
  c. limitele generale de remunerare pentru directorii SIF Moldova - S.A. (conducătorii efectivi) să fie de 5-8 ori
salariul mediu tarifar calculat în baza statutului de funcțiuni.
  12. Aprobă rezultatul alegerii prin vot secret a auditorului financiar SC Deloitte Audit - S.R.L. și încheierea unui
contract de audit pe o perioadă de doi ani.


                      Nr. voturi     % Pentru    % Împotrivă   % Abținere    % Anulate


  1    Deloitte Audit - S.R.L.     139.710.639    85,640 %     1,389 %    10,421 %     2,550 %


 13. Aprobă programul de activitate și bugetul de        14. Aprobă prescrierea dreptului de a solicita plata
venituri și cheltuieli pentru anul 2009.            dividendelor cuvenite și neridicate timp de 3 (trei) ani de
                                la data ținerii adunării generale ordinare a acționarilor din
 venituri totale              80.016.993 lei   anul 2006 (în sumă de 6.355.519,06 lei) și înregistrarea
                                sumei corespunzătoare la „alte rezerve”.
 cheltuieli totale             29.201.476 lei     15. Aprobă data de 15 mai 2009 ca dată la care se
                                identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele
                                hotărârilor adoptate de către adunarea generală ordinară
 profit brut                50.815.517 lei
                                a acționarilor.
                                 Rezultatul voturilor deschise pentru hotărârile
 profit net                50.175.517 lei
                                adoptate a fost următorul:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009              7


  Hotărâre      Nr. voturi     % Pentru      % Împotrivă      % Abținere      % Anulate

       1    139.710.639      88,687 %       0,303 %        9,251 %       1,759 %

       2    139.710.639      88,491 %       0,524 %        9,224 %       1,761 %

       3    139.710.639      73,555 %       16,462 %        8,303 %       1,680 %

       4    139.710.639      73,555 %       16,462 %        8,303 %       1,680 %

       5    139.710.639      73,555 %       16,462 %        8,303 %       1,680 %

       6    139.710.639      73,555 %       16,462 %        8,303 %       1,680 %

       7    139.710.639      81,571 %       3,128 %       13,167 %        2,134 %

     10     139.710.639      73,555 %       16,462 %        8,303 %       1,680 %

     11     139.710.639      71,289 %       7,465 %       17,765 %        3,481 %

     12     139.710.639      85,640 %       1,389 %       10,421 %        2,550 %

     13     139.710.639      81,663 %       3,453 %       13,693 %        1,191 %

     14     139.710.639      84,650 %       3,212 %       11,134 %       1,004 %

     15     139.710.639      89,040 %       0,231 %        9,708 %       1,021 %

  (15/1.069.557)

         Societatea Comercială           următorul conținut: „Revocarea membrilor consiliului de
          CET - S.A., Bacău            administrație și numirea unui nou consiliu de
                               administrație în numerar de 5 (cinci) membri”.
           HOTĂRÂRILE                Art. 3. (Hot. 378)
            din 17.04.2009             1. AGA ia notă de informarea privind situația
   a adunării generale ordinare a acționarilor      economico-financiară a societății de la înființare până la
         S.C. CET - S.A., Bacău           data de 31.12.2008.
                                Art. 4. (Hot. 379)
  I. Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. CET
                                1. AGA își însușește conținutul raportului consiliului de
- S.A., Bacău, convocată conform actului constitutiv,
                               administrație privind execuția bugetului de venituri și
  întrunită la data de 17.04.2009 la ora 16,00 la sediul
                               cheltuieli pe anul 2008, aprobat prin hotărârea AGA nr.
societății din Bacău, Strada Chimiei nr. 6,
  în prezența acționarilor reprezentând 100 % capitalul   363 din 17.02.2009.
social al societății, cu votul acționarilor reprezentând    Art. 5. (Hot. 380)
100 % capitalul social al societății.              1. AGA aprobă cu 6 (șase) voturi „pentru” și 1 (unu)
  Art. 1. (Hot. 376)                    „împotrivă” revocarea în bloc a consiliului de administrație
  1. AGA aprobă la propunerea președintelui consiliului   al SC CET - S.A., Bacău, compus din:
de administrație completarea ordinei de zi la punctul      - Dragusanu Vasile - președinte
„Diverse” cu 6 (șase) puncte prin care se solicită decizii   - Bulgariu Vasile - membru
asupra unor probleme în vederea desfășurării în bune      - Calustian Serenela-Ioana - membru
condiții a activității societății.               - Enasoae Petru - membru
  Art. 2. (Hot. 377)                      AGA ia notă de demisia din calitatea de membru CA a
  1. AGA aprobă cu 6 (șase) voturi „pentru” și 1 (unu)   dlui Ceocea Costel în baza cererii nr. 952 din 19.02.2009,
„împotrivă” modificarea, în temeiul art. 121 din Legea    certificată prin încheierea nr. 1043/23.02.2009 a
31/1990, a punctului „3” al ordinei de zi publicată în    judecătorului delegat la ORC de pe lângă Tribunalul
Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1415 din 6.03.2009 cu  Bacău.
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

  2. AGA aprobă cu 6 (șase) voturi „pentru” și 1 (unu)     Informarea AGA asupra plăților a fost solicitată de
„împotrivă” numirea noului consiliului de administrație al    consiliul de administrație.
SC CET - S.A., Bacău cu următoarea componență:            Art. 10. (Hot. 385)
  - Olaru Ioan, cetățean român, născut la data de         1. Se aprobă studiul de fezabilitate privind
26.01.1956 în com. Racova, județul Bacău, domiciliat în     „Reabilitarea termică a blocurilor - instalații interioare de
Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 8, sc. C, ap. 9, posesor al   utilități publice în municipiul Bacău - etapa I - 228 scări”
CI seria XC nr. 097254 eliberată de Poliția municipiului     reactualizat.
Bacău la data de 15.02.2001;                     2. Se va înainta Consiliului Local al Municipiului Bacău
  - Ailenei Sorin-Gabriel, cetățean român, născut la data   în vederea aprobării.
de 28.03.1980 în mun. Bacău, județul Bacău, domiciliat în      Art. 11. (Hot. 386)
Bacău, str. Mircea Eliade nr. 7, sc. B, ap. 26, posesor al      1. AGA aprobă următoarele procese verbale de
CI seria XC nr. 352810 eliberată de Poliția municipiului     recepție:
Bacău la data de 24.06.2004;                     a. p.v. nr. 3/04.02.2009 de recepție la terminarea
  - Bezerau Ciprian, cetățean român, născut la data de     lucrărilor privind investiția „Rețea cablare structurată
29.07.1974 în mun. Bacău, județul Bacău, domiciliat în      pentru transmiterea datelor de la cromatograf HGC 303
Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 10, sc. C, ap. 7, posesor al   din stația SRM CET Bacău la Grup poarta și Serviciul
CI seria XC nr. 632985 eliberată de SCLEP Bacău la data     Management Energetic” obiect 108 din cadrul investiției
de 30.01.2009;                          „CET Bacău cu funcționare pe lignit” și p.v. nr.
  - Calustian Serenela-Ioana, cetățean român, născută     4/04.02.2009 de recepție a punerii în funcțiune a
la data de 6.08.1969 în mun. Bacău, județul Bacău,        investiției „Rețea cablare structurată pentru transmiterea
domiciliat în Bacău, județul Bacău, Str. 22 Decembrie nr.    datelor de la cromatograf HGC 303 din stația SRM CET
5, sc. A, ap. 13, posesoare a CI seria XC nr. 308764       Bacău la Grup poarta și Serviciul Management Energetic”
eliberată de Poliția municipiului Bacău la data de        obiect 103 B1 101 din cadrul investiției ”CET Bacău cu
16.01.2004;                           funcționare pe lignit”.
  - Lupu Gabriel-Stanica, cetățean român, născut la data
                                   b. p.v. nr. 5/05.03.2009 de recepție la terminarea
de 8.05.1974 în mun. Bacău, județul Bacău, domiciliat în
                                 lucrărilor privind investiția „Reabilitarea instalațiilor de
Bacău, str. Carpați nr. 27, sc. A, ap. 11, posesor al CI seria
                                 recirculare a apei calde de consum aferente punctelor
XC nr. 202764 eliberată de Poliția municipiului Bacău la
                                 termice: PT 1, PT 2, PT 4, PT 6, PT 8, PT 11, PT 14, PT
data de 13.08.2002.
                                 17, PT 18, PT 19, PT 20, PT 21, PT 29, PT 30, PT 42, PT
  3. AGA aprobă cu 6 (șase) voturi „pentru” și 1 (unu)
                                 44, PT 45, PT 59, PT 61, PT 79, PT 115, PT 151, PT 153,
„abținere” numirea domnului Olaru Ioan în funcția de
                                 PT 154 din sistemul de termoficare, etapa II” și p.v. nr.
președinte al consiliului de administrație al SC CET - S.A.,
                                 6/05.03.2009 de recepție a punerii în funcțiune a
Bacău, și director general al SC CET - S.A., Bacău.
  4. Se aprobă mandatul de 4 (patru) ani a membrilor CA    investiției „Reabilitarea instalațiilor de recirculare a apei
și a președintelui consiliului de administrație.         calde de consum aferente punctelor termice: PT 1, PT 2,
  Art. 6. (Hot. 381)                      PT 4, PT 6, PT 8, PT 11, PT 14, PT 17, PT 18, PT 19, PT
  1. Se aprobă modificarea activității principale a      20, PT 21, PT 29, PT 30, PT 42, PT 44, PT 45, PT 59, PT
societății cu următorul cod CAEN „3530 - furnizarea de      61, PT 79, PT 115, PT 151, PT 153, PT 154 din sistemul
abur și aer condiționat.”                    de termoficare, etapa II”.
  Art. 7. (Hotă 382)                        c. p.v. nr. 7/19.03.2009 de recepție finală privind
  1. Se aprobă constituirea garanției în valoare de      lucrarea „Reabilitarea instalațiilor de recirculare a apei
8.650.000 lei pentru executarea contractului de plată      calde de consum aferente punctelor termice: PT 1, PT 5,
centralizată încheiat cu CFR Marfa Sucursala Iași pentru     PT 6, PT 9, PT 11, PT 14, PT 15, PT 16, PT 17, PT 18, PT
realizarea serviciului de transport pe calea ferată a      19, PT 27, PT 40, PT 43, PT 59, PT 62, PT 63, PT 96, din
cărbunelui necesar funcționării în sezonul rece 2009-      sistemul de termoficare, etapa I”.
2010. Garanția va fi constituită prin file CEC cu scadența      d. p.v. nr. 8/19.03.2009 de recepție la terminarea
la termen de plată.                       lucrărilor privind investiția „Reabilitarea instalației de
  Art. 8. (Hot. 383)                      termoficare de baza din CET Bacău - înlocuirea boilerului
  1. AGA aprobă rectificarea programului de investiții al   de bază nr. 1” și p.v. nr. 9/19.03.2009 de recepție a punerii
SC CET - S.A. pentru anul 2009 în valoarea totală de       în funcțiune privind investiția „Reabilitarea instalației de
3.510.000 lei.                          termoficare de bază din CET Bacău - înlocuirea boilerului
  Art. 9. (Hot. 384)                      de bază nr. 1.”
  1. AGA ia nota de conținutul listei de plăți aferente      II. Se mandatează dl Nastac Daniel-Eugen pentru
investițiilor în eficiența energetică în valoare estimată de   îndeplinirea formalităților legale și de publicitate privind
2,5 mil. lei și a obligațiilor cu termen de plată depășit din  hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor S.C.
încasările rezultate ca urmare a comercializării a 120.000    CET - S.A., Bacău.
certificate de emisii gaze, cu efect de seră la prețul SPOT.      (16/1.069.561)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009                 9

         Societatea Comercială               Bacău, CNP 2570426040012, posesoare a C.I. seria XC
         SALOMI - COM - S.R.L.               nr. 570035 eliberată de SPCLEP Bacău la data de
             Bacău                   21.12.2007, în calitate de asociat;
                                   3. Găitan Marius, născut la data de 28.01.1979 în mun.
          HOTĂRÂREA NR. 1                 Bacău, jud. Bacău, având cetățenie română, domiciliat în
                                  mun. Bacău, Str. Viorelelor nr. 6, sc. A, ap. 18, jud. Bacău,
            din 22.04.2009
                                  CNP 1790128040030, posesor al C.I. seria XC nr.
       a adunării generale a asociaților
                                  377948 eliberată de Poliția Bacău la data de 8.11.2003, în
        SC SALOMI - COM - S.R.L.
                                  calitate de asociat,
  Subsemnații Mirela Amarandei, cetățean român,           în calitate de asociați ai S.C. GĂITAN - S.R.L., Bacău,
născută la data de 21.08.1964 în mun. Bacău, jud. Bacău,      am hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă
domiciliată în Iași, str. Ion Creangă nr. 21, bl. H2, sc. A, et.  de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.05.2009.
2, ap. 3, jud. Iași, CNP 2640821040082, identificată cu        Redactată în 3 (trei) exemplare originale astăzi
C.I. seria MX nr. 459966/Poliția Iași/2004 și Eugen        27.04.2009 în mun. Bacău, jud. Bacău.
Amarandei, cetățean român, născut la data de 1.12.1950         (18/1.069.563)
în com. Șipote, jud. Iași, domiciliat în Iași, str. Ion Creangă
nr. 21, bl. H2, sc. A, et. 2, ap. 3, CNP 1501201221158,              Societatea Comercială
identificat cu C.I. seria MX nr. 732939/Poliția Iași/2007, în            MILAUROM - S.R.L.
calitate de asociat la SC SALOMI - COM - S.R.L., cu                    Bacău
sediul în mun. Bacău, Str. Republicii nr. 74, bl. 74, sc. D,
et. 3, ap. 9, jud. Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului            HOTĂRÂREA NR. 1
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J
04/494/1994, CUI 5496330, în conformitate cu dispozițiile                din 28.04.2009
Legii nr. 31/1990, republicată, așa cum a fost modificată,            a S.C. MILAUROM - S.R.L.,
am hotărât:                              cu sediul în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 10,
  1. Suspendarea temporară a activității societății SC          bl. 10, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Bacău,
SALOMI - COM - S.R.L. pe o perioadă de 3 ani, începând       J 04/63/1999, CUI 11427474, capital social: 200 lei
cu data de 28.04.2009.                        Subsemnata Prisecaru (Pal) F. Mihaela, cetățean
  Drept pentru care s-a luat prezenta hotărâre azi,       român, născută la data de 19.08.1975 în localitatea
22.04.2009, în 4 (patru) exemplare originale, care face      Bacău, jud. Bacău, domiciliată în localitatea Bacău, str.
parte integrantă din actul constitutiv al SC SALOMI - COM     Ștefan cel Mare nr. 10, bl. 10, sc. A, ap. 3, et. 1, jud.
- S.R.L.                              Bacău, identificată cu CI seria XC nr. 317090 eliberată de
   (17/1.069.562)                        Poliția Bacău la data de 20.02.2004, cod numeric
                                  personal 2750819040024, în calitate de asociat unic la
         Societatea Comercială               S.C. MILAUROM - S.R.L., am hotărât:
          GĂITAN - S.R.L.                  Articol unic. Se suspendă activitatea S.C. MILAUROM
             Bacău                   - S.R.L. pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu
                                  data de 28.04.2009 până la data de 27.04.2012.
          HOTĂRÂREA NR. 1                   (19/1.069.564)
           din 27.04.2009
                                          Societatea Comercială
      a adunării generale a asociaților
                                           ROLUK - S.R.L.
    Societății Comerciale GĂITAN - S.R.L.,
                                              Bacău
cu sediul în mun. Bacău, Str. Viorelelor nr. 6, sc. A,
   ap. 18, jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C.
                                           HOTĂRÂREA NR. 1
   sub nr. J 04/1800/1992, C.U.I. RO 98991,
        capital social: 500 RON                         din 27.04.2009
  Subsemnații                             Subsemnații
  1. Găitan Neculae, născut la data de 1.06.1954 în          Amariei Gabriela, domiciliată în Bacău, Str. Tipografiei
mun. Bacău, jud. Bacău, având cetățenie română,          nr. 5, sc. A, ap. 5, posesoare a C.I. seria XC nr. 121210
domiciliat în mun. Bacău, Str. Viorelelor nr. 6, sc. A, ap.    eliberată de Poliția Bacău la 9.05.2001, și
18, jud. Bacău, CNP 1540601040043, posesor al C.I.           Amariei Lucian, domiciliat în Bacău, Str. Tipografiei
seria XC nr. 309430 eliberată de Poliția Bacău la data de     nr. 5, sc. A, ap. 5, posesor al C.I. seria, nr. 121206
21.01.2004, în calitate de asociat;                eliberată de Poliția Bacău la data de 9.05.2001,
  2. Găitan Greta, născută la data de 26.04.1957 în loc.     administratori cu părți egale la S.C. ROLUK - S.R.L.,
Lozinca, jud. Bacău, având cetățenie română, domiciliată      Bacău, cu sediul în Bacău, Str. Tipografilor, bl. 5, sc. A,
în mun. Bacău, Str. Viorelelor nr. 6, sc. A, ap. 18, jud.     ap. 5, tel. 0740.011.974, am hotărât sistarea în continuare
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

a activității societății sus menționate, cu nr. de înregistrare          Societatea Comercială
la registrul comerțului J 04/2256/3.09.1992, CUI 989647               OPERATIV - S.R.L.
începând cu data de 28.04.2009, pe o perioadă de 3 ani.                  Bacău
   (20/1.069.565)
                                           HOTĂRÂREA NR. 1
         Societatea Comercială                         din 28.04.2009
         ACTIVMOB - S.R.L.                  a asociatului unic al S.C. OPERATIV - S.R.L.,
             Bacău                          J 04/75/1998, CUI 10187802
                                   Subsemnații
            HOTĂRÂRE                   Țarălungă PC. Daniela, de cetățenie română, născută
                                 la data de 25.10.1985 în Bacău, jud. Bacău, domiciliată în
         din data de 22.04.2009              Bacău, Str. Mioriței nr. 20, sc. B, ap. 40, jud. Bacău,
         a asociaților societății            posesoare a C.I. seria XC nr. 275686 eliberată de Poliția
  Subsemnații                          Bacău la data de 30.07.2003, cod numeric personal
  Chiribau Gh. Iuliana, de cetățenie română, născută la     2851025046281,
                                   Țarălungă Paul Corneliu, de cetățenie română, născut
data de 9.12.1959 în Itești, jud. Bacău, domiciliată în
                                 la data de 12.08.1955 în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în
Bacău, Str. Războieni nr. 7, sc. A, ap. 10, jud. Bacău,      Bacău, Str. Mioriței nr. 20, sc. B, ap. 40, jud. Bacău,
posesoare a CI seria XC nr. 128792, eliberată la data de     posesor al C.I. seria XC nr. 265588, eliberată de Poliția
21.06.2001 de Poliția Bacău, CNP 2591209040011,          Bacău la data de 20.06.2003, cod numeric personal
  Chiribau E. Nooras Fulviu, de cetățenie română,        1550812040071,
născut la data de 15.03.1962 în Girleni, jud. Bacău,         în calitate de asociați, am hotărât:
domiciliat în Bacău, domiciliat în Bacău, Str. Războieni nr.     Art. 1. Societatea se dizolvă și se radiază din registrul
                                 comerțului.
7, sc. A, ap. 10, jud. Bacău, posesor al C.I. seria XC nr.
                                   Art. 2. În conformitate cu art. 235, lit. a) din Legea nr.
390801 eliberată la data de 26.01.2005 de Pol. Bacău,       31/1990, modificată și republicată, având în vedere că
CNP 1620315043538,                        societatea nu are bunuri și nu are pasiv, se hotărăște
  în calitate de asociați la S.C. ACTIVMOB - S.R.L., cu     repartizarea universală a capitalului social către asociatul
sediul în Bacău, Str. Războieni nr. 7, sc. A, ap. 10, jud.    unic.
Bacău, am hotărât:                           (23/1.069.568)
  Art. 1. Suspendarea activității S.C. ACTIVMOB -
                                       Societatea Comercială
S.R.L. pe o perioadă de 3 (trei) ani.                   DOCTOR STANCIU COSTEL - S.R.L.
  (21/1.069.566)                                  Bacău

       Societatea Comercială                         HOTĂRÂREA NR. 1
      REDY COMPUTERS - S.R.L.
                                             din 28.04.2009
      comuna Măgura, județul Bacău
                                   Subsemnatul Stanciu N. Costel, cetățean român,
                                 născut la data de 12.04.1944 în com. Buteni, jud. Cluj,
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                 domiciliat în mun. Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, bloc
           din 28.04.2009               1, sc. A, ap. 32, jud. Bacău, identificat cu B.I. seria DG nr.
            a asociaților               999999 emis de Pol. Bacău la data de 12.05.1998, CNP
                                 1440412040056, în calitate de asociat unic al S.C.
  Subsemnatul Croitoru Marius Codrin, născut la data       DOCTOR STANCIU COSTEL - S.R.L., am hotărât
de 15.06.1975 în Bacău, domiciliat în Bacău, Str.         următoarele:
Slănicului nr. 3, sc. A, ap. 7, jud. Bacău, tel. 0745585282,     Art. 1. Se dizolvă și se radiază S.C. DOCTOR
act identificat cu CI seria XC nr. 006788, CNP          STANCIU COSTEL - S.R.L. din registrul comerțului, fără
1750615040083, în calitate de asociat unic, am hotărât:      lichidare, prin voința asociatului unic, conform
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății SC REDY       prevederilor art. 235 din Legea nr. 31/1990, privind
                                 societățile comerciale, republicată cu modificările și
COMPUTERS - S.R.L. înregistrată la registrul comerțului
                                 completările ulterioare.
cu nr. J 04/507/2000, CUI 13394993, cu sediul în comuna
                                   Art. 2. Având în vedere că societatea nu are bunuri și
Măgura 604A, pentru 3 (trei) ani începând cu data de       nu are pasiv, se hotărăște repartizarea universală a
28.04.2009 până la data de 27.04.2012.              capitalului social către asociatul unic.
  (22/1.069.567)                          (24/1.069.569)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009                11

       Societatea Comercială                        Societatea Comercială
      GLO-BAR CONSTRUCT - S.R.L.                        SALUP - S.R.L.
           Bacău                                Bacău

      HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2009                       HOTĂRÂREA NR. 1
  Glod Titi, cetățean român, născut la data de 3.09.1969      Subsemnatul Lupu Constantin, domiciliat în Bacău, str.
în Bacău, județul Bacău, domiciliat în mun. Bacău, Str.     Oituz nr. 1, bl. 1, sc. E, ap. 25, CNP 1570824040060,
Prieteniei nr. 14, sc. B, ap. 9, județul Bacău, identificat cu  posesor al C.I. seria XC nr. 353677 în calitate de asociat
C.I. seria XC nr. 497319 eliberată de SPCLEP Bacău la      unic al S.C. SALUP - S.R.L. cu sediul în Bacău, str.
data de 9.11.2006, C.N.P. 1690903040098 și Barcan        Mărăști nr. 45 și CUI 15102548 și J 04/886/2002, am
Neculai, cetățean român, născut la data de 2.01.1975 în     decis:
Bacău, județul Bacău, domiciliat în mun. Bacău, str. Alecu     Art. 1 - Conform Legii nr. 31/1990, republicată și
Russo nr. 33, sc. A, ap. 12, județul Bacău, identificat cu
                                 modificată, S.C. SALUP - S.R.L. își suspendă activitatea
C.I. seria XC nr. 555758 eliberată de SPCLEP Bacău la
                                 pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 28.04.2009.
data de 18.09.2007, C.N.P. 1750102040110,
                                   (27/1.069.572)
  în calitate de asociați la S.C. GLO-BAR CONSTRUCT
- S.R.L., au hotărât următoarele:                        Societatea Comercială
  Articol unic - Se suspendă activitatea S.C. GLO-BAR             KINCSES TRANS - S.R.L.
CONSTRUCT - S.R.L. pentru o perioadă de 3 (trei) ani,
începând cu data de 28.04.2009, până la data de               HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2009
27.04.2012.
   (25/1.069.570)                                 a asociatului unic
                                      al S.C. KINCSES TRANS - S.R.L.,
        Societatea Comercială                     J 04/242/2005, CUI 17183212
         TRANSBIT - S.R.L.                 Subsemnatul Luca Al. Ion, de cetățenie română,
            Bacău                  născut la data de 28.01.1962 în com. Valea Seacă, jud.
                                 Bacău, domiciliat în satul Cucova, com. Valea Seacă, jud.
      HOTĂRÂREA NR. 1/24.04.2009
                                 Bacău, posesor al C.I. seria XC numărul 176866 eliberată
  Vlad T. Cristina Maria, cetățean român, născută la      de Poliția Sascut la data de 3.04.2002, cod numeric
24.08.1975 în Bacău, jud. Bacău, domiciliată în Bacău,      personal 1620128047785, în calitate de asociat unic, am
str. Mircea Eliade nr. 7, sc. C, ap. 54, jud. Bacău,       hotărât:
posesoare a C.I. seria XC nr. 379760 eliberată de Pol.
                                  Art. 1. - Societatea se dizolvă și se radiază din registrul
Bacău la 16.11.2004, CNP 2750824040042,
                                 comerțului.
  Vlad I. Nelu, cetățean român, născut la 7.12.1969 în
                                  Art. 2. - În conformitate cu art. 235, lit. a) din Legea nr.
com. Pincesti, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. Mircea
                                 31/1990, modificată și republicată, având în vedere că
Eliade nr. 7, sc. C, ap. 54, jud. Bacău, posesor al C.I. seria
                                 societatea nu are bunuri și nu are pasiv, se hotărăște
XC nr. 349164 eliberată de Pol. Bacău la 4.06.2004, CNP
                                 repartizarea universală a capitalului social către asociatul
1691207040019, în calitate de asociați ai S.C.
                                 unic.
TRANSBIT - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Mircea
Eliade, bl. 7, sc. C, ap. 54, jud. Bacău, înmatriculată la      (28/ 1.069.573)
ORC cu nr. J 04/2124/2007, capital social de 200 lei, au
                                         Societatea Comercială
hotărât:
                                        METEORA KALA - S.R.L.
  Art. 1. Se dizolvă și se lichidează societatea.
                                             Bacău
  Art. 2. Se numește lichidator Nastasa Gh. Ilie, cetățean
român, născut la 18.07.1956 în com. Bira, jud. Neamț,
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
domiciliat în satul Letea Veche, com. Letea Veche, jud.
Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 152136 eliberată de       Bodea J. Sofica, de cetățenie română, născută la
Pol. Bacău la 13.12.2001, cnp 1560718040031.           20.07.1953 în Craiova, jud. Dolj, domiciliată în Bacău, str.
  Art. 3. După îndeplinirea formalităților de dizolvare și   Bucegi nr. 25, jud. Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr.
lichidare se vor face radierea societății din Registrul     230105 eliberată de Mun. Bacău la 5.02.2003, cnp
comerțului.                           2530720040014; Bodea I. Gheorghe, cetățean român,
   (26/1.069.571)                       născut la 17.11.1952 în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

Bacău, str. Bucegi nr. 25, jud. Bacău, posesor al C.I. seria           Societatea Comercială
XC nr. 230156 eliberată de Mun. Bacău la 5.02.2003,                ADRILUC SERV - S.R.L.
c.n.p. 1521117040025, în calitate de asociați ai S.C.                   Bacău
METEORA KALA - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Mihai
                                             HOTĂRÂRE
Viteazu nr. 4, bl. 4, sc. G, et. P, jud. Bacău, înmatriculată
la ORC cu nr. J 04/35/1995, capital social de 500 lei, au               din 28.04.2009
hotărât:                                       a asociatului unic
  Art. 1. Se dizolvă și se lichidează societatea.          Subsemnata Târnovan Lucreția-Aristica, domiciliată în
  Art. 2. Se numește lichidator Nastasa Gh. Ilie, de       Bacău, str. Bicaz nr. 140, sc. B, ap. 4, născută la data de
cetățenie română, născut la data de 18.07.1956 în com.      14.01.1952 în com. Sucevița, jud. Suceava, posesoare a
Bira, jud. Neamț, domiciliat în satul Letea Veche, com.      B.I. seria X.C. nr. 382283 - CNP 2520114040095, asociat
Letea Veche, jud. Bacău, posesor al C.I. seria XC nr.       unic al S.C. ADRILUC SERV - S.R.L., cu sediul în Bacău,
                                 str. Bicaz nr. 140, sc. B, ap. 4, înregistrată la nr. J
152136 eliberată de Pol. Bacău la data de 13.12.2001,
                                 04/1208/1994 - RO 6032052 conform prevederilor
cnp 1560718040031.
                                 statutului societății, am luat următoarea decizie.
  Art. 3. După îndeplinirea formalităților de dizolvare și     Art. 1 - Se hotărăște suspendarea temporară a
lichidare se va face radierea societății din Registrul      activității societății pe termen de 3 ani, începând cu data
comerțului.                            de 1.05.2009.
   (29/1.069.574)                          (31/1.069.576)

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         INADO-IMPEX - S.R.L.,                      MIRFI SERVICE - S.R.L.
                                             Bacău
      HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2009
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2009
    a asociaților S.C. INADO-IMPEX - S.R.L.,
       J 04/326/1995, CUI 7353476              a Societății Comerciale MIRFI SERVICE - S.R.L.
                                   Subsemnata Ifrim Dora Elena, de cetățenie română,
  Subsemnatele
                                 născută la data de 15.09.1962 în Bacău, jud. Bacău,
  Ciocan V. Laura, de cetățenie română, născută la data
                                 domiciliată în Bacău, str. Alexandru cel Bun, bl. 5, sc. D,
de 29.10.1973 în loc. Bacău, jud. Bacău, domiciliată în
                                 ap. 3, jud. Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 068351
Bacău, Str. Nucului nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 13, jud. Bacău,   eliberată de Pol. Bacău la data de 9.08.2000, CNP
posesoare a C.I. seria XC numărul 326285 eliberată de       2620915040018, în calitate de asociat unic al S.C. MIRFI
Poliția Bacău la data de 24.03.2004, CNP             SERVICE - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Alexandru cel
2731029040084, și                         Bun, bl. 5, sc. D, ap. 3, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul
  Mihăescu M. Lidia, de cetățenie română, născută la      registrului comerțului cu nr. J 04/1042/1995, cu un capital
data de 27.02.1976 în loc. Bacău, jud. Bacău, domiciliată     social de 200 lei, am convenit următoarea modificare la
în loc. Bacău, str. Cornișa Bistrița nr. 34, bl. 34, sc. A, ap.  actele constitutive ale societății:
33, jud. Bacău, posesoare a C.I. seria XC numărul          Art. 1 - Suspendarea temporară a activității societății
311408 eliberată de Poliția Bacău la data de 28.01.2004,     comerciale pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data
                                 de 28.04.2009.
cod numeric personal 2760227040020,
                                   (32/1.069.577)
  în calitate de asociate, am hotărât:
  Art. 1. - Societatea se dizolvă și se lichidează.             Societatea Comercială
  Art. 2. - Se numește lichidator Nastasă Gh. Ilie,           ARES GRUP DISTRIBUTION - S.R.L.
domiciliat în satul Letea Veche, com. Letea Veche, jud.          comuna Hemeiuș, județul Bacău
Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 152136 eliberată de
Poliția Bacău la data de 13.12.2001, cod numeric                   HOTĂRÂREA NR. 1
personal 1560718040031, posesor al atestatului nr.               din data de 28.04.2009
1B0125.                                      a asociatului unic
  Art. 3. - După lichidare, societatea se radiază din        al S.C. ARES GRUP DISTRIBUTION - S.R.L.
Registrul comerțului.                        Subsemnatul Pâslariu D. Dumitru, cetățean român,
   (30/1.069.575)                        domiciliat în Bacău, Str. Energiei, bl. 36, sc. A, ap. 2, jud.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009              13

Bacău, născut în com. Timișești, jud. Neamț la 2.10.1957,  calitate de asociat unic al S.C. GIN-COR IMPEX - S.R.L.
posesor al C.I. seria XC nr, 001767 eliberată de Poliția   Bacău, cu sediul în Bacău, str. Martir Horia nr. 2, sc. B,
Bacău la data de 3.06.1999, CNP 1571002040066, în      ap. 15, jud. Bacău, am hotărât:
calitate de asociat unic al S.C. ARES GRUP           Art. 1. Suspendarea activității S.C. GIN-COR IMPEX -
DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul în com. Hemeiuș, Str.    S.R.L., Bacău, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data
Primăriei nr. 597, jud. Bacău, J 04/850/2007, CUI      de 29.04.2009.
RO21719700, hotărăsc următoarele:                 (35/1.069.580)
  Art. 1 - Se suspendă activitatea S.C. ARES GRUP
DISTRIBUTION - S.R.L. pe o perioadă de 3 ani, începând          Societatea Comercială
cu data de 29.04.2009 până la data de 28.04.2012.           AUTO-WELT - S.R.L., Timișoara
  Art. 2 - Se împuternicește Ardeleanu Silviu, posesor al          județul Timiș
C.I. seria XC nr. 361540, CNP 1740725040025, să
întocmească formalitățile legale ce se impun la Oficiul               HOTĂRÂRE
registrului comerțului privind înregistrarea prezentei        a adunării generale din 29.04.2009
hotărâri, precum și pentru publicarea acesteia la        SC AUTO EUROPA - S.R.L., persoană juridică
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.        română, cu sediul în Timișoara, Str. Miresei nr. 1, jud.
  Art. 3 - Administratorul S.C. ARES GRUP          Timiș, înmatriculată la ORC Timiș sub nr. J 35/4367/1994,
DISTRIBUTION - S.R.L. va duce la îndeplinire prezenta    CIF RO 6725652, reprezentată prin administrator Popa
hotărâre a asociatului unic.                 Gheorghe Titus Dan;
  (33/1.069.578)                       Popa Gheorghe Titus Dan, cetățean român, născut la
                               data de 2.06.1954 în loc. Hălmagiu, jud. Arad, domiciliat
        Societatea Comercială
                               în Timișoara, str. Eneas nr. 59, jud. Timiș, posesor al CI
         THEBESIUS - S.R.L.
                               seria TM nr. 660839 eliberată de SPCLEP Timișoara la
 satul Lilieci, comuna Hemeiuș, județul Bacău        data de 2.04.2008, CNP 1540602354781;
                                Raducanu Ion, cetățean român, născut la data de
            DECIZIE
                               24.06.1949 în loc. Turceni, jud. Gorj, domiciliat în
  a asociatului unic al S.C. THEBESIUS - S.R.L.       Timișoara, bd. Take Ionescu nr. 1, ap. 3, jud. Timiș,
  Subsemnata Atanasoaiei Isabel Maria din satul Lilieci,  posesor al C.I. seria TM nr. 281254/4.09.2002 eliberată
comuna Hemeiuș, județul Bacău, posesoare a C.I. seria    de Poliția Timișoara, CNP 1490624354790,
XC nr. 501994, CNP 2700714045914, asociat unic al S.C.     în calitate de asociați,
THEBESIUS - S.R.L., cod unic 15526438/19.06.2003 cu       cu unanimitate de voturi, reprezentând totalitatea
număr J 04/690/18.06.2003 din satul Lilieci, Calea      părțile sociale, au hotărât următoarele:
Moldovei nr. 22, com. Hemeiuș, jud. Bacău, am hotărât:     Art. unic. Suspendarea activității societății pe o
  - art. 1: suspendarea activității S.C. THEBESIUS -    perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.05.2009, până
                               la data de 1.05.2012.
S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de
                                Prezenta hotărâre a fost semnată în 4 (patru)
29.04.2009.
                               exemplare originale, la sediul societății.
  (34/1.069.579)
                                 (36/1.070.859)
       Societatea Comercială
                                     Societatea Comercială
       GIN-COR IMPEX - S.R.L.
                                 A.N.D. CONSULTING - S.R.L., Timișoara
           Bacău
                                       județul Timiș
           HOTĂRÂRE
                                    HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009
        din data de 29.04.2009              Petruț Darius Traian, Bălășoiu Alina Riana și
         a asociaților societății          Șerbănescu Aneta, asociați ai SC A.N.D. CONSULTING
 Subsemnata Staicu Verginica, de cetățenie română,     - S.R.L., au hotărât dizolvarea și lichidarea concomitentă
născută la data de 23.07.1970 în Focșani, jud. Vrancea,   a societății conform art. 235 din Legea nr. 31/1990,
domiciliată în Bacău, str. Decebal nr. 6, sc. A, ap. 5,   republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără
posesoare a C.I. seria XC nr. 542266 eliberată de Poliția  lichidator numit.
Bacău la data de 6.07.2007, CNP 2700723390686, în         (37/1.070.860)
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

      Societatea Comercială                  Ca urmare a dizolvării situația activulului și pasivului
  DISTENA - S.R.L., Timișoara, județul Timiș          este evidențiată în raportul de stingere a activului și
                                 pasivului întocmit la data de 31.03.2009.
          HOTĂRÂREA NR. 1                  Art. 3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra
                                 bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data
        din data de 29.04.2009
                                 radierii societății la O.R.C. (art. 235 alin. 3 din Legea nr.
      a adunării generale a asociaților
                                 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006).
  În urma ședinței A.G.A., asociații societății           Art. 4. Asociatul unic va păstra registrele societății timp
  dl Coste Dorin Mihail, asociat, având în același timp și    de 5 ani și va anunța organele financiare și celelalte
calitatea de administrator al societății, și           organe locale despre prezentul act.
  dl Bărbieru Marius, asociat,                    (39/1.070.862)
  decid:
  În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind            Societatea Comercială
societățile comerciale, și al prerogativelor stabilite prin     GOGA TRANS - S.R.L., Ghiroda, județul Timiș
actul constitutiv al societății, asociații decid suspendarea
(întreruperea temporară) a activității societății, ca urmare         HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009
a următoarelor motive:                        Goga Florin Alin, cetățean român, născut la data de
  - climatul economic actual,                  26.04.1975 în com. Bania, jud. Caraș-Severin, domiciliat
  - ultimele modificări legislative,               în localitatea Ghiroda, str. Ialomița nr. 90, județul Timiș,
  - lipsa activității până în acest moment.           posesor al C.I. seria TM nr. 476118 emisă de Mun.
  Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3 ani,     Timișoara la data de 13.06.2005, CNP 1750426354859,
începând cu data de 30.04.2009, până în data de          și Goga Daniela, cetățean român, născută la data de
30.04.2012.                            21.08.1977 în mun. Dej, jud. Cluj, domiciliată în Ghiroda,
  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează     str. Ialomița nr. 90, județul Timiș, posesor al C.I. seria TM
dl Coste Dorin Mihail, administratorul societății, care va    nr. 600850 emisă de SPCLEP Timișoara la data de
avea ca sarcină și efectuarea tuturor formalităților la      30.05.2007, CNP 2770821354815, a hotărât dizolvarea și
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       lichidarea concomitentă a societății, conform art. 235 din
Timiș.                              Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Întocmită astăzi, 29.04.2009, în 2 exemplare originale.    completările ulterioare, fără lichidator numit.
   (38/1.070.861)                           (40/1.070.863)

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
  PLOCRILUG - S.R.L., Lugoj, județul Timiș            TIMPEXSIRT - S.R.L., Timișoara, județul Timiș

            HOTĂRÂRE                       HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009
                                   Florea Marius, asociat unic și administrator al S.C.
  adoptată în adunarea generală a asociaților
                                 TIMPEXSIRT - S.R.L., a hotărât dizolvarea și lichidarea
  Subsemnatul Plotnic Sergiu Petrică, domiciliat în       concomitentă a societății, conform art. 235 din Legea nr.
localitatea Lugoj, str. Nera nr. 35, sc. B, ap. 16, identificat  31/1990, republicată, cu modificările și completările
cu C.I. seria TM nr. 184652 eliberată de Pol. Lugoj la data    ulterioare, fără lichidator numit, neavând: active, debitori
de 21.02.2001, CNP 1770224352621, în calitate de         și datorii la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și
asociat unic și administrator, hotărăsc:             fondurile speciale, furnizori.
  Art. 1. Dizolvarea S.C. PLOCRILUG - S.R.L., conform         (41/1.070.864)
art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și
modificată cu Legea nr. 441/2006.                       Societatea Comercială
  Art. 2. Prin balanța de verificare întocmită la data de         HAPPY HOUSE - S.R.L., Timișoara
31.03.2009 se constată că sunt stinse toate obligațiile              județul Timiș
societății către bugetul de stat, bugetul local, bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj și sănătate, oarecum și          HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009
față de terțele persoane cu care societatea a avut relații     Pataky Zoltan, asociat și administrator al S.C. HAPPY
contractuale sau de orice natură economică.            HOUSE - S.R.L., a hotărât dizolvarea și lichidarea
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009                  15

concomitentă a societății, conform art. 235 din Legea nr.            Societatea Comercială
31/1990, republicată, cu modificările și completările           CURAT-MURDAR - S.R.L., Timișoara
ulterioare, fără lichidator numit, neavând: active, debitori            județul Timiș
și datorii la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și
                                              HOTĂRÂRE
fondurile speciale, furnizori.
   (42/1.070.865)                                 din data de 30.04.2009
                                    a adunării generale a asociaților S.C. CURAT-
      Societatea Comercială                 MURDAR - S.R.L., denumită în continuare „Societate”,
  GRECIN - S.R.L., Timișoara, județul Timiș           cu sediul în Timișoara, Str. Bujorului, bl. 36, sc. A, ap. 6,
                                  înregistrată    la  Registrul    Comerțului  sub
      HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009               nr. J 35/3598/2008, CUI 24587060
                                    Subsemnații
  Medgyesi Nadia, asociat și administrator al S.C.          - Miroslava-Mara Radan și
GRECIN - S.R.L., a hotărât dizolvarea și lichidarea          - Adrian Ovidiu Rus,
concomitentă a societății, conform art. 235 din Legea nr.       în calitate de asociați ai Societății,
31/1990, republicată, cu modificările și completările         hotărâ în unanimitate următoarele:
                                    1. Suspendarea activității firmei pe o perioadă de 36
ulterioare, fără lichidator numit, neavând active, debitori și
                                  luni, începând cu data de 30.04.2009.
datorii la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și       (45/1.070.868)
fondurile speciale, furnizori.
   (43/1.070.866)                               Societatea Comercială
                                      CIRA PARTNER - S.R.L., Timișoara
      Societatea Comercială                          județul Timiș
   PVP SOFT - S.R.L., Utvin, județul Timiș
                                           HOTĂRÂREA A.G.A.
          HOTĂRÂREA A.G.A.                  Cimbru Cătălin și Costescu Ciprian, asociați ai
                                  S.C. CIRA PARTNER - S.R.L. hotărăsc precum urmează:
       încheiată azi, 28.04.2009,               - suspendarea activității pe perioadă legală de 3 ani,
    cu ocazia adunării generale a asociaților          începând cu data de 1.05.2009.
        S.C. PVP SOFT - S.R.L.                 (46/1.070.869)
  Participă:                                  Societatea Comercială
  1. Bucovicean Mircea, cetățean român, născut la data          A.R.M. GROUP - S.R.L., Timișoara
de 29.04.1987 în loc. Timișoara, jud. Timiș, domiciliat în              județul Timiș
loc. Utvin nr. 29, jud. Timiș, identificată cu C.I. seria TM nr.
201336 eliberată de Poliția Timișoara, având CNP                   HOTĂRÂREA A.G.A.
1870429350035, în calitate de asociat și administrator,         încheiată azi, 28.04.2009, cu ocazia adunării
  2. Ciurdărean Claudiu-Alexandru, cetățean român,        generale a asociaților S.C. A.R.M. GROUP - S.R.L.
născut la data de 8.04.1987 în Timișoara, jud. Timiș,         Participă:
identificat cu C.I. seria TM nr. 201911 eliberată de Pol.       1. Bucovicean Mircea, cetățean român, născut la data
Timiș, având CNP 1870408350082, în calitate de asociat,      de 29.04.1987 în loc. Timișoara, jud. Timiș, domiciliat în
                                  loc. Utvin nr. 29, jud. Timiș, identificată cu C.I. seria TM nr.
  3. Bucovicean Radu, cetățean român, născut la data
                                  201336 eliberată de Poliția Timișoara, având CNP
de 20.08.1988 în loc. Timișoara, jud. Timiș, domiciliat în     1870429350035, în calitate de asociat și administrator,
Utvin, nr. 29, jud. Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr.      2. Gecse Alexandru, cetățean român, născut la data
287995 eliberată de Pol. Timiș, având CNP             de 2.06.1987 în Timișoara, identificat cu C.I. seria TM nr.
1880820350084, în calitate de asociat,               431422 eliberat de Pol. Timiș, având CNP
  Au decis dizolvarea și lichidarea societății S.C. PVP     1870602350040, în calitate de asociat,
                                   care au decis dizolvarea și lichidarea societății S.C.
SOFT - S.R.L., cu sediul în Utvin, nr. 366, având CUI
                                  A.R.M. GROUP - S.R.L., cu sediul în Timișoara, str. I. I. de
24489320 și nr. reg. com. J 35/3348.2008, în temeiul        la Brad, bl. A5, ap. 16, et. 4, având CUI 24598883 și nr.
articolului 235 din Legea nr. 31/1990, privind societățile     reg. com. J 35/3631/2008, în temeiul articolului 235 din
comerciale.                            Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale.
   (44/1.070.867)                           (47/1.070.870)
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

     Societatea Comercială                  Articol unic. Se hotărăște suspendarea activității firmei
 LOGARITM - S.R.L., Timișoara, județul Timiș          S.N.C. MOLDOVAN MIHAELA pe o perioadă de 3 ani,
                                începând cu 1.05.2009.
         HOTĂRÂREA A.G.A.
                                  (Timișoara, 30.04.2009)
         Nr. 1 din 29.04.2009               (50/1.070.873)
  Subsemnatul Tatu Octavian, cetățean german, născut
la data de 12.03.1959 în Timișoara, jud. Timiș, domiciliat          Societatea Comercială
în Germania, loc. Eliwangen, str. Im Gruble nr. 10,          SIMBA COSMETIX - S.R.L., Timișoara
identificat cu pașaportul nr. 6352150260/28.04.2000               județul Timiș
eliberat de autoritățile germane, în calitate de unic asociat
al S.C. LOGARITM - S.R.L., cu sediul în Timișoara, str.           HOTĂRÂREA NR. 2/16.04.2009
Aeroport, bl. 9, et. 1, ap. 5, cam. 2, prin Popa Cristian
Octavian, cetățean român, născut la data de 22.03.1967,          a adunării generale a asociaților
domiciliat în Timișoara, str. Iancu Văcărescu nr. 25, ap. 2,    Subsemnații Iancu Bogdan Vladimir, domiciliat în
având CNP 1670322013913, posesor al C.I. seria TM nr.      Timișoara, str. Dinu Lipati nr. 2, sc. E, ap. 2, identificat cu
468652 eliberată de Pol. Timișoara la data de
                                C.I. seria TM nr. 741027 eliberată de Poliția Timișoara la
22.04.2005, în baza procurii speciale nr. 564 din
                                24.04.2009, având CNP 1850130350039, și Popoviciu
24.04.2008, hotărăsc:
  Art. 1. Suspend activitatea firmei pe o perioadă de 3    Alexandra, domiciliată în Timișoara, str. Giuseppe Verdi
(trei) ani, începând cu data de 1.05.2009.           nr. 8, identificată cu C.I. seria TM nr. 693056 eliberată de
   (48/1.070.871)                       Poliția Timișoara la data de 18.08.2008, având CNP
                                2840807350014, asociații societății, am hotărât
       Societatea Comercială
                                suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani,
    BADESCU ADRIAN - S.N.C., Timișoara
                                începând cu data de 1.05.2009.
         județul Timiș
                                  Prezenta hotărâre s-a încheiat în 4 exemplare.
         HOTĂRÂREA NR. 1                  (51/1.070.874)

           din 30.04.2009                      Societatea Comercială
  a adunării generale extraordinare a asociaților            NESTEVATEX - S.R.L., Timișoara
  Subsemnații Bădescu Adrian, Bădescu Narcisa Adela,               județul Timiș
asociați ai S.N.C BADESCU ADRIAN, ținând cont de
faptul că sunt îndeplinite formele legale de constituire a            HOTĂRÂREA A.G.A.
adunării generale extraordinare, hotărâm:
  Articol unic. Se hotărăște suspendarea activității firmei           din data de 22.04.2009
S.N.C. BADESCU ADRIAN pe o perioadă de 3 ani,           Subsemnații Neamtu Eva și Neamtu Stefan, asociați ai
începând cu 1.05.2009.                     NESTEVATEX - S.R.L., având în vedere lipsa de
  (Timișoara, 30.04.2009)                   comenzi, am hotărât:
  (49/1.070.872)
                                 Art. unic. Suspendarea temporară a activității societății
     Societatea Comercială                 pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 1.05.2009,
  MOLDOVAN MIHAELA - S.N.C., Timișoara            până la 30.04.2012.
       județul Timiș                     (52/1.070.875)

         HOTĂRÂREA NR. 1                      Societatea Comercială
           din 30.04.2009                  LA FRATII - S.R.L., Utvin, județul Timiș

  a adunării generale extraordinare a asociaților             HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2009
  Subsemnații Moldovean Mihaela Monica și Moldovan
                                  Subsemnații Perecz Nicolae, Perecz Narcis, asociați,
Narcis Florin Grigore, asociați ai S.N.C MOLDOVAN
MIHAELA, ținând cont de faptul că sunt îndeplinite       am hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă
formele legale de constituire a adunării generale        de 3 ani, începând cu data de 1.05.2009.
extraordinare, hotărăsc:                      (53/1.070.876)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009                 17

      Societatea Comercială                 radierii societății la O.R.C. (art. 235 alin. 3 din Legea nr.
   CAROSABIL AUTO - S.R.L., Timișoara             31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006).
        județul Timiș                    4. Asociatul unic va păstra registrele societății timp de
                                 5 ani și va anunța organele financiare și celelalte organe
         HOTĂRÂREA A.G.A.                locale despre prezentul act.
         din data de 29.04.2009               (56/1.070.879)
  Subsemnatul Mihaiu Petre, în calitate de asociat unic
                                        Societatea Comercială
la S.C. CAROSABIL AUTO - S.R.L., am hotărât
                                      ROMSTERN - S.R.L., Satu Mare
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani,
                                         județul Satu Mare
începând cu data de 29.04.2009.
  (54/1.070.877)                              HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
        Societatea Comercială                 Adunarea generală a asociațiilor formată din Uveges
   DOI FII - S.R.L., Timișoara, județul Timiș         Iuliu, cod numeric personal 1520315301989, domiciliat în
                                 localitatea Satu Mare, Piața 25 Octombrie, bl. 7, ap. 25,
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/28.04.2008             județul Satu Mare, posesor al C.I. seria SM nr. 190094,
  Subsemnata Novac Rodica Elisabeta, cetățean          emisă de Mun. Satu Mare, la data de 12.10.2004, și
român, asociat unic al S.C. DOI FII - S.R.L., am hotărât     Uveges Elisabeta Eva, cod numeric personal
următoarele:                           2531225301991, domiciliată în localitatea Satu Mare,
  Art. 1. Suspendarea activității societății pe perioada    Piața 25 Octombrie, bl. 7, ap. 25, județul Satu Mare,
1.05.2009-1.05.2012.                       posesoare a C.I. seria SM nr. 190120, emisă de Mun.
  S-a încheiat prezenta hotărâre azi, 28.04.2009, în      Satu Mare la data de 13.10.2004, hotărăște:
două exemplare.                           1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
  (55/1.070.878)                        3 ani începând cu data de 30.04.2009,
                                   Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
       Societatea Comercială                nemodificate.
   DEDAN - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
                                   (57/1.073.938)
      HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2009                     Societatea Comercială
      a adunării generale a asociaților                BRANDS UP - S.R.L., Satu Mare
  Subsemnatul Dedan Ionica-Doru, cetățean român,                județul Satu Mare
născut la data de 11.08.1971 în Timișoara, județul Timiș,
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
domiciliat în Timișoara, Str. Macilor nr. 30/A, județul Timiș,
identificat cu C.I. seria TM nr. 112515/19.01.2000                   din 27.04.2009
eliberată de Mun. Timișoara, CNP 1710811354739,           Asociatul unic Petric Raul Adrian, în baza drepturilor
asociat unic al societății, am hotărât:             conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în
  1. Dizolvarea Societății Comerciale DEDAN - S.R.L.,
                                 vigoare, hotărăște:
conform art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată
                                  Se suspendă activitatea societății începând cu data de
și modificată cu Legea nr. 441/2006.
                                 27.04.2009, pe o perioadă de 3 (trei) ani.
  2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și pasivului
                                   (58/1.073.939)
este evidențiată în raportul de stingere a activului și
pasivului întocmit la data de 30.04.2009.                   Societatea Comercială
  Prin balanța de verificare întocmită la data de            LUCKY MAN COȘAR - S.R.L., Lazuri
30.04.2009 se constată că sunt stinse toate obligațiile             județul Satu Mare
societății către bugetul de stat, bugetul local, bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj și sănătate, precum și             HOTĂRÂREA NR. 1
față de terțele persoane cu care societatea a avut relații
contractuale sau de orice altă natură economică.                    din 27.04.2009
  3. Transimiterea dreptului de proprietate asupra        Adunarea generală a asociaților, întrunită în data de
bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data     27.04.2009, la sediul societății, în baza drepturilor
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în          Societatea Comercială
vigoare, hotărăște:                             DATA SERVICE - S.R.L., Satu Mare
  Se suspendă activitatea societății începând cu data de
                                            județul Satu Mare
27.04.2009, pe o perioadă de 3 (trei) ani.
  (59/1.073.940)
                                        HOTĂRÂREA NR. 2/27.04.2009
        Societatea Comercială                 Subsemnații Cosma Rodica Aurica, posesoare a C.I.
       EUROLI - S.R.L., Satu Mare
                                  seria SM nr. 242424, elib. de Mun. Satu Mare, CNP
         județul Satu Mare
                                  2640224301974 și Cosma Vasile, posesor al C.I. seria
            HOTĂRÂRE                  SM nr. 250263, elib. de Mun. Satu Mare, CNP
  Asociatul unic Osan Olimpiu George, cu domiciliul în      1630225301977, în calitate de asociați la SC DATA
loc. Paulesti, Str. Teilor nr. 14, jud. Satu Mare, posesor al   SERVICE - S.R.L., hotărâm suspendarea activității
C.I. seria SM nr. 314819, având CNP 1790422301981,         societății pe o perioadă de 3 ani începând cu data de
reprezentant legal al SC EUROLI SRL Satu Mare, cu
                                  1.05.2009.
sediul în Satu Mare, str. Paulesti, bl. UP 28, ap. 14, județul
                                   Satu Mare, 27.04.2009.
Satu Mare, cod poștal 440250, hotărăște că începând cu
data de 27.04.2009 se suspendă activitatea firmei mai         (63/1.073.944)
sus menționate, pe o perioadă de 3 ani.
  Satu Mare, 27.04.2009.                              Societatea Comercială
   (60/1.073.941)                               SALUSTIA - S.R.L., Satu Mare
                                            județul Satu Mare
       Societatea Comercială
      ROMLINES - S.R.L., Satu Mare
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
        județul Satu Mare
                                   Asociatul unic Căzănescu Salustia în baza drepturilor
            HOTĂRÂRE                  conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în
      a adunării generale a asociaților           vigoare, hotărăște:
        SC ROMLINES - S.R.L.                 1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o
  Peres Vasile Mircea, domiciliat în Cluj-Napoca, calea      perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 27.04.2009.
Florești nr. 3, ap. 66, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX nr.
                                    (64/1.073.945)
652324 eliberată de SPCLEP Cluj la data de 2.02.2009 în
calitate de asociat unic al SC ROMLINES - S.R.L., cu
                                          Societatea Comercială
sediul în Satu Mare, b-dul Cloșca nr. 30, ap. 57, CUI
                                      PAUL & ALEX ENGINEERING - S.R.L.
15781325, J30/848/2003, a hotărât următoarele:
  1. Suspendarea activității S.C. ROMLINES - S.R.L.              Satu Mare, județul Satu Mare
începând cu data de 1.05.2009 pe o perioada de 3 ani.
   (61/1.073.942)                               HOTĂRÂREA NR. 1/20.04.2009
                                   Adunarea generală a acționarilor, constituită din
       Societatea Comercială
      SANTAFARM - S.R.L., Satu Mare              asociatul unic, Cadar Mădălina Victoria, în data de
        județul Satu Mare                 20.04.2009 și convocată verbal în data de 20.04.2009
                                  hotărăște:
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                   Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
           din 24.04.2009                ani și anume din data de 27.04.2009 până la data de
  Asociatul unic Naghi Georgeta Marilena, în baza         27.04.2012.
drepturilor conferite de actul constitutiv al societății și de
                                   Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se
legislația în vigoare hotărăște:
                                  însărcinează Cadar Paul Mircea în calitate de
  Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 27.04.2009.                  administrator.
  (62/1.073.943)                           (65/1.073.946)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009                  19

        Societatea Comercială                31/1990, republicată și modificată, am decis următorul
       KLAUS - S.R.L., Satu Mare              aspect la sediul social al societății:
         județul Satu Mare                  Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
                                  de 3 ani, începând cu data de 27.04.2009, până la data
      HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
                                  de 27.04.2012.
  Asociatul unic Crișan Viorica în baza drepturilor
conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în   Întocmită astăzi, 27.04.2009, în 2 exemplare originale.
vigoare hotărăște:                           (69/1.073.950)
  1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 22.04.2009.              Societatea Comercială
  2. Se modifică datele personale ale asociatului unic            ELFUR COM - S.R.L., Satu Mare
Crișan Viorica.                                    județul Satu Mare
  (66/1.073.947)
                                           HOTĂRÂREA NR. 1
       Societatea Comercială
  AML - S.R.L., Satu Mare, județul Satu Mare                      din 22.04.2009
                                   Asociatul unic al ELFUR COM - S.R.L., în baza
      HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
                                  drepturilor conferite de actul constitutiv al societății și de
  Asociatul unic Por Adrian Petru, în baza drepturilor
                                  legislația în vigoare, hotărăște suspendarea activității pe
conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în
                                  3 ani începând cu data de 1.05.2009.
vigoare, hotărăște:
  1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o        (70/1.073.951)
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 27.04.2009.
                                          Societatea Comercială
  (67/1.073.948)
                                        ANDREWS FASHION - S.R.L.
       Societatea Comercială                    Nadișu Hododului, județul Satu Mare
  LEXIS - S.R.L., Satu Mare, județul Satu Mare
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
      HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
                                   Adunarea generală a asociaților, legal întrunită în
  Adunarea generală a asociaților, legal întrunită în loc.
                                  Nadișu Hododului nr. 252, jud. Satu Mare, în baza
Satu Mare, str. Nicolae Bălcescu nr. 13, jud. Satu Mare, în
baza drepturilor conferite de actul constitutiv al societății   drepturilor conferite de actul constitutiv al societății și de
și de legislația în vigoare, hotărăște:              legislația în vigoare, hotărăște:
  1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o       1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 30.04.2009.      perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 27.04.2009.
   (68/1.073.949)
                                    (71/1.073.952)
       Societatea Comercială
                                          Societatea Comercială
     MEDIA CUORE - S.R.L., Satu Mare
         județul Satu Mare                   BUMBI CĂLINEȘTI - S.R.L., satul Călinești
                                      comuna Călinești, județul Satu Mare
      HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
  Subsemnații David Carmen Diana, str. Ganea nr. 8,              HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
ap. 3, Satu Mare, C.I. SM nr. 098237, CNP               Asociatul unic Bumb Vasile, în baza drepturilor
2870304303927, eliberată de Poliția Satu Mare la          conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în
23.08.02, și Lapteș Vlad Mihai, Str. Ambudului, bl. CA21,
                                  vigoare, hotărăște:
ap. 7, Satu Mare, C.I. SM nr. 072368, CNP
1871123046282, eliberată de Poliția Satu Mare la data de       1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o
7.02.02, în calitate de asociați ai societății comerciale mai   perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 27.04.2009.
sus-menționate, având în vedere dispozițiile Legii nr.         (72/1.073.953)
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

        Societatea Comercială                suma de 1.953.60 lei, reprezentând aport în natură:
      PINO & CORI - S.R.L., Satu Mare             autoturism marca Ford (D), tip GAJ, ser șasiu
         județul Satu Mare                 WFOAXXGAFALR35300, capacitatea cilindrică
                                  1.097 cmc, 5 locuri.
          HOTĂRÂREA NR. 1                   (76/1.073.957)
           din 27.04.2009
                                         Societatea Comercială
  Asociatul unic al Societății Comerciale PINO & CORI -           POKER IMPEX - S.R.L., Satu Mare
S.R.L., în baza drepturilor conferite de actul constitutiv al           județul Satu Mare
societății și de legislația în vigoare, hotărăște:
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de           HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
3 ani începând cu data de 28.04.2009.
                                    Adunarea generală a asociaților, legal întrunită în Satu
  (73/1.073.954)
                                  Mare, str. Ravensburg nr. 4, ap. 43, jud. Satu Mare, în
       Societatea Comercială                baza drepturilor conferite de actul constitutiv al societății
    INTERNATIONAL & COMPANY - S.R.L.              și de legislația în vigoare, hotărăște:
      Satu Mare, județul Satu Mare                1. Se suspendă activitatea societății comerciale pe o
                                  perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 27.04.2009.
          HOTĂRÂREA NR. 1                   (77/1.073.958)
           din 23.04.2009                       Societatea Comercială
  Adunarea generală a asociaților, în baza drepturilor            V & D DIANA - S.R.L., Satu Mare
conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în          județul Satu Mare
vigoare, hotărăște suspendarea activității societății pe o
perioadă de 3 ani, începând cu data de 27.04.2009.               HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2009
  (74/1.073.955)                           S.C. V & D DIANA - S.R.L., J 30/1005/2006, cu sediul
                                  în Satu Mare, str. Ion Vidu, bl. UA18, ap. 6, reprezentată
       Societatea Comercială
                                  prin Maritean Delia, în calitate de asociat unic, în baza
     ROSA FLOREST - S.R.L., Urziceni
                                  drepturilor conferite de actul constitutiv al societății și de
        județul Satu Mare
                                  legislația în vigoare, hotărăște:
          HOTĂRÂREA NR. 1                  1. Suspendarea activității S.C. V & D DIANA - S.R.L.
                                  pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de
           din 27.04.2009                1.05.2009.
  Asociatul unic Ferencz Ramona E.L., în baza             (78/1.073.959)
drepturilor conferite de actul constitutiv al societății și de
legislația în vigoare, hotărăște suspendarea activității pe           Societatea Comercială
o perioadă de 3 ani începând cu data de 1.04.2009-              DELCRIN - S.R.L., Supuru de Jos
1.04.2012.                                     județul Satu Mare
  (75/1.073.956)
                                        HOTĂRÂREA NR. 2/23.04.2009
       Societatea Comercială
                                   În conformitate cu prevederile Lg. nr. 31/1990 a
     INFOCENTER - S.R.L., Satu Mare
                                  societăților comerciale, precum și ale statutului S.C.
        județul Satu Mare
                                  DELCRIN - S.R.L., Supuru de Jos, Str. Nouă nr. 46, jud.
                                  Satu Mare,
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                   în urma hotărârilor adunării generale a asociaților:
           din 31.03.2009                 asociații Pop Ioan și Pop Maria hotărăsc:
  Asociatul unic Babos Tiberiu, în baza drepturilor         Art. 1. Începând cu data de 1.05.2009, se suspendă
conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în  activitatea unității S.C. DELCRIN - S.R.L. pe o perioadă
vigoare, hotărăște majorarea capitalului social cu suma      de 3 ani.
de 1.953,60 lei, reprezentând aport în numerar al           Satu Mare la 23.04.2009.
asociatului unic, respectiv diminuarea capitalului social cu      (79/1.073.960)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009                 21

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       BECEDO - S.R.L., Satu Mare                    VIO & SOR - S.R.L., Satu Mare
         județul Satu Mare                         județul Satu Mare

          HOTĂRÂREA NR. 1                            HOTĂRÂREA

  S.C. BECEDO - S.R.L., reprezentată prin Blatniczki              adunării generale a asociaților
Bela, în calitate de asociat unic, hotărăște suspendarea       În data de 27.04.2009, în prezența asociaților
activității firmei pe o perioadă de trei ani începând cu data   Carpinisan Andrei Sorin și Carpinisan Viorel Ioan, la
de 1.05.2009.                           sediul social din Satu Mare, Drumul Careiului, bl. C17, ap.
  (80/1.073.961)                        4, în baza drepturilor oferite de actul constitutiv al
                                 Societății VIO & SOR - S.R.L. și de legislația în vigoare,
        Societatea Comercială               adunarea generală a asociaților hotărăște suspendarea
        FANMIR - S.R.L., Halmeu              activității pe o perioadă de trei ani, începând cu data de
         județul Satu Mare                30.04.2009.
                                   (84/1.073.965)
           DECIZIA NR. 1
                                        Societatea Comercială
           din 24.04.2009                   COSTI & IOAN TRANS - S.R.L., Racșa
                                         județul Satu Mare
  Asociatul unic Pop Ștefan, în baza drepturilor conferite
de actul constitutiv al societății și de legislația în vigoare,
                                           HOTĂRÂREA NR. 1
hotărăște:
  Se suspendă activitatea societății începând cu data de                din 29.04.2009
27.04.2009, pe o perioadă de 3 (trei) ani.              Adunarea generală a asociaților, legal întrunită în
  (81/1.073.962)                        localitatea Racșa nr. 588, jud. Satu Mare, în baza
                                 drepturilor conferite de actul constitutiv al societății și de
        Societatea Comercială               legislația în vigoare, hotărăște:
       DELPONT - S.R.L., Satu Mare               1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
         județul Satu Mare                3 ani, începând cu data de 29.04.2009 până la data de
                                 28.04.2012.
             DECIZIA                   (85/1.073.966)

   asociatului unic, de suspendare temporară                  Societatea Comercială
           a activității                      PIGMENT - S.R.L., Satu Mare
                                          județul Satu Mare
  Subsemnata Surducan Liana, în calitate de asociat
unic al S.C. DELPONT - S.R.L., hotărăsc suspendarea
                                           HOTĂRÂREA NR. 1
temporară a activității societății pe o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 1.05.2009.                          din data de 28.01.2009
  28.04.2009.                            Asociatul unic Barta Alexandru, în baza drepturilor
  (82/1.073.963)                        conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în
                                 vigoare, hotărăște:
       Societatea Comercială                  Suspendarea activității pe timp de trei ani, din data de
   ASIST CONSULTING - S.R.L., Satu Mare            1.05.2009.
        județul Satu Mare                   (86/1.073.967)

                                         Societatea Comercială
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                      S & S SERVICII CONTABILE - S.R.L.
          din 22 aprilie 2009                    Satu Mare, județul Satu Mare
  Asociatul unic Papici Mariana Voichița, al S.C. ASIST
                                           HOTĂRÂREA NR. 1
CONSULTING - S.R.L., hotărăște suspendarea
temporară a activității pe o perioadă de 3 (trei) ani,                 din 29.04.2009
începând cu data de 22 aprilie 2009.                 Asociatul unic Supuran Cornel Sebastian, în baza
  Satu Mare, 22 aprilie 2009.                  drepturilor conferite de actul constitutiv al societății și de
  (83/1.073.964)                        legislația în vigoare, hotărăște:
  22            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de         Societatea Comercială
3 ani, începând cu data de 1.05.2009 până la data de         GODAN CONSULTING - S.R.L., Satu Mare
30.04.2012.                                 județul Satu Mare
  (87/1.073.968)
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
         Societatea Comercială                        din 29.04.2009
    LIEB INVESTMENTS - S.R.L., Satu Mare            Adunarea generală a asociaților Societății Comerciale
           județul Satu Mare             GODAN CONSULTING - S.R.L., în baza drepturilor
                                conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în
            HOTĂRÂREA                vigoare, hotărăște:
                                  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
       adunării generale extraordinare
                                3 ani, începând cu data de 30.04.2009.
  Subsemnatul Lieb Mihaly, în calitate de asociat al S.C.     (90/1.073.971)
LIEB INVESTMENTS - S.R.L., cu sediul în loc. Satu
Mare, str. Axente Sever nr. 3, jud. Satu Mare, cod fiscal          Societatea Comercială
                                    TRANSPROIMPEX - S.R.L., Satu Mare
22604431, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J
                                       județul Satu Mare
30/1371/2007, la adunarea generală extraordinară din
data de 15.04.2009, luând la cunoștință datele din                   HOTĂRÂREA
balanța de verificare, martie 2009, și faptul că nu se
                                        consiliului de administrație
întrevăd posibilități imediate de demarare a activității
                                  Subsemnatul Bereczky Győző, asociat unic al S.C.
economice, am hotărât următoarele:
                                TRANSPROIMPEX - S.R.L., împreună cu administratorul
  1. Suspendarea pe o perioadă de 3 ani a activității,
                                Bereczky Olga au întrunit consiliul de administrație, cu
începând cu data de 15.04.2009.                 scopul de a decide strategia firmei în viitor.
  2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei este însărcinat    Analizând activitatea societății din ultimele opt luni,
administratorul unității.                    consiliul de administrație a constatat că din cauza lipsei
  (88/1.073.969)                       de activitate nu s-a produs niciun beneficiu, dimpotrivă
                                societatea a produs pierderi.
         Societatea Comercială               Ținând cont de această situație, consiliul de
     SPY DETECTIV - S.R.L., Satu Mare           administrație hotărăște ca începând cu data de 1.05.2009
           județul Satu Mare             să suspende activitatea firmei pe o perioadă de 3 ani și să
                                aducă acest lucru la cunoștința organelor de resort, ca
          HOTĂRÂREA NR. 1               Registrul Comerțului și Direcția Generală a Finanțelor.
                                  (91/1.073.972)
            din 29.04.2009
  Adunarea generală a asociaților, legal întrunită în data          Societatea Comercială
de 29.04.2009 în loc. Satu Mare, Str. Toamnei nr. 45, în           AC DUO - S.R.L., Satu Mare
                                         județul Satu Mare
baza drepturilor conferite de actul constitutiv al societății
și de legislația în vigoare, hotărăște:                      HOTĂRÂREA NR. 1
  1. Suspendarea temporară a activității S.C. SPY
                                           din 24.04.2009
DETECTIV - S.R.L. pe o perioadă de 3 ani, datorită unor
                                  Adunarea generală a asociaților, întrunită la data de
motive de ordin personal.
                                24.04.2009, la sediul societății, în baza drepturilor
  2. În cazul în care adunarea generală a acționarilor va
                                conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în
considera reînceperea activității înaintea expirării      vigoare, hotărăște:
termenului de 3 ani, societatea își va putea relua         Suspendare temporară de activitate pe o perioadă de
activitatea în condițiile legii.                3 ani, începând cu data de 27.04.2009.
  (89/1.073.970)                         (92/1.073.973)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009                 23

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
  V & M - S.R.L., Satu Mare, județul Satu Mare             TRIDENTE IMPEX - S.R.L., Satu Mare
                                        județul Satu Mare
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
        din data de 29.04.2009
  Asociatul unic al S.C. V & M - S.R.L., Vălean Octavian               din 26.04.2009
Marius, în baza drepturilor conferite de actul constitutiv al    Asociatul unic Tridente Giuseppe, în baza drepturilor
societății și de legislația în vigoare, hotărăște:       conferite de actul constitutiv al societății și de legislația în
  Suspendarea temporară de activitate pe o perioadă de     vigoare, hotărăște:
3 ani, începând cu data de 1 mai 2009 până la 1 mai        1. Se suspendă activitatea societății pentru o perioadă
2012.                              de 3 (trei) ani, începând cu data de 26.04.2009.
  Satu Mare, 29.04.2009.                      (97/1.073.978)
  (93/1.073.974)
                                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială                    SFRENGEU IMPEX - S.R.L.
      TOMIS CONSTRUCTOR - S.R.L.                 Sângeorz Băi, județul Bistrița-Năsăud
       Botiz, județul Satu Mare
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
             DECIZIA                      din 29.04.2009 a asociatului unic
           asociatului unic               Subsemnata Sfrengeu Saveta, în calitate de asociat
  Adunarea generală a asociaților, formată din asociatul    unic al S.C. SFRENGEU IMPEX - S.R.L., cu sediul social
unic Hotca Florin, s-a întrunit în data de 22.04.2009 la    în orașul Sângeorz Băi, Str. Stejarului nr. 11, jud. Bistrița-
sediul Societății TOMIS CONSTRUCTOR - S.R.L. și a        Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
hotărât:                            pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J 06/43/2004,
  1. Suspendarea activității Societății TOMIS         C.U.I. 16067899, am hotărât următoarele:
CONSTRUCTOR - S.R.L. pe o perioadă de 1 an,            1. Suspendarea temporară a activității societății, pe o
începând cu data de 1.05.2009.                 durată de 3 ani, cu începere de la data de 29.04.2009
  Botiz, 22.04.2009.                      până la data de 28.04.2012.
  (94/1.073.975)                         Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
                                Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      Societatea Comercială                Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea
    ECOTEHNOLOGY - S.R.L., Satu Mare             solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
       județul Satu Mare                 721/29.04.2009.
                                  (98/1.074.656)
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                        Societatea Comercială
  Asociatul unic, în baza drepturilor conferite de actul
                                       DARLICA PROSPER - S.R.L.
constitutiv și de legislația în vigoare, hotărăște:
                                      Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
  1. Se suspendă temporar activitatea societății pe o
perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 mai 2009.             HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009
  (95/1.073.976)
                                  a asociaților, privind inactivitatea temporară a
       Societatea Comercială                S.C. DARLICA PROSPER - S.R.L., cu sediul în
      HEDVIG - S.R.L., Negrești-Oaș            mun. Bistrița, Str. Năsăudului nr. 1, sc. C, ap. 124,
        județul Satu Mare                jud. Bistrița-Năsăud, înmatriculată la O.R.C. sub
                                    nr. J 06/168/2007, C.U.I. 21124389
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009                În temeiul art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind
  Asociatul unic, în baza drepturilor conferite de actul   societățile comerciale, republicată, cu modificările și
constitutiv și de legislația în vigoare, hotărăște:       completările ulterioare, și în temeiul O.G. nr. 92/2003,
  1. Se suspendă temporar activitatea societății pe o     (Cod de procedură fiscală), subsemnații Popa Gavrila și
perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 mai 2009.       Ursa Paul-Lucien, în calitate de asociați, am hotărât
  (96/1.073.977)                       următoarele:
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

  Dată fiind lipsa condițiilor concrete pentru realizarea   completările ulterioare, și în temeiul O.G. nr. 92/2003,
obiectului de activitate al S.C. DARLICA PROSPER -       (Cod de procedură fiscală), subsemnatul Pasmangia
S.R.L., încetarea activității societății și trecerea acesteia  Vasile-Adrian, în calitate de asociat unic, am hotărât
în inactivitate temporară, pentru o perioadă de 3 (trei) ani,  următoarele:
începând cu data de 29.04.2009 până la data de           Dată fiind lipsa condițiilor concrete pentru realizarea
29.04.2012. La expirarea termenului de suspendare a       obiectului de activitate al S.C. GURAM - S.R.L., încetarea
activității, societatea își reia activitatea, nemaifiind    activității societății și trecerea acesteia în inactivitate
necesară o altă hotărâre în acest sens.             temporară, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu
  Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare,   data de 28.04.2009 până la data de 28.04.2012. La
la data de 29.04.2009.                     expirarea termenului de suspendare a activității,
   (99/1.074.657)                       societatea își reia activitatea, nemaifiind necesară o altă
                                hotărâre în acest sens.
       Societatea Comercială                Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare,
        CONFECT - S.R.L.                la data de 28.04.2009.
     Năsăud, județul Bistrița-Năsăud              (101/1.074.659)

      HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009                     Societatea Comercială
  a asociaților, privind inactivitatea temporară a               MARYCIP - S.R.L.
  S.C. CONFECT - S.R.L., cu sediul în orașul              Beclean, județul Bistrița-Năsăud
 Năsăud, str. Miron Cristea, bl. 5DEF, sc. E, ap. 2,
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
 jud. Bistrița-Năsăud, înmatriculată la O.R.C. sub
     nr. J 06/537/1991, C.U.I. 575300                 din 28.04.2009 a asociatului unic
  În temeiul art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind    Subsemnata Bodiu Marieta, în calitate de asociat unic
societățile comerciale, republicată, cu modificările și     al S.C. MARYCIP - S.R.L., cu sediul social în orașul
completările ulterioare, și în temeiul O.G. nr. 92/2003,    Beclean, Aleea Ghiocelului nr. 4, bl. D, sc. 2, et. 2, ap. 5,
(Cod de procedură fiscală), subsemnații Putilean Floarea    jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului
și Luscan Florin-Aurelian, în calitate de asociați, am     Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr.
hotărât următoarele:                      J 06/217/2005, C.U.I. 17334285, am hotărât următoarele:
  Dată fiind lipsa condițiilor concrete pentru realizarea     1. Radierea punctului de lucru, Agenție de pariuri
obiectului de activitate al S.C. CONFECT - S.R.L.,       sportive, situat în orașul Beclean, Str. Gării nr. 1, jud.
încetarea activității societății și trecerea acesteia în    Bistrița-Năsăud.
inactivitate temporară, pentru o perioadă de 3 (trei) ani,     2. Suspendarea temporară a activității societății pe o
începând cu data de 27.04.2009 până la data de         durată de 3 ani, începând cu data de 28.04.2009 și până
27.04.2012. La expirarea termenului de suspendare a       la data de 27.04.2012.
activității, societatea își reia activitatea, nemaifiind      Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
necesară o altă hotărâre în acest sens.             Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare,    Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea
la data de 27.04.2009.                     solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 711/28.04.2009.
  (100/1.074.658)                         (102/1.074.660)
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          GURAM - S.R.L.                       ALSAN COMPANY - S.R.L.
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud                Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

      HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2009                          HOTĂRÂRE
a asociatului unic, privind inactivitatea temporară a       Subsemnatul Alboi Sandru Vasile, CNP
 S.C. GURAM - S.R.L., cu sediul în mun. Bistrița,        1710602336068, identificat cu CI/XB nr. 141948, asociat
  Str. Sucevei nr. 4, sc. C, et. 2, ap. 41, județul      unic la S.C. ALSAN COMPANY - S.R.L., hotărăște ca
  Bistrița-Năsăud, înmatriculată la O.R.C. sub         începând cu data de 1.05.2009 să suspende activitatea
     nr. J 06/857/2005, C.U.I. 18005604           societății pe perioada de trei ani, respectiv până la
 În temeiul art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind   30.04.2012.
societățile comerciale, republicată, cu modificările și       (103/1.074.661)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009                 25

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
           AVAT - S.R.L.                    DANA 331 CONSULTING - S.R.L.
       Bistrița, județul Bistrița-Năsăud              Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

          HOTĂRÂREA NR. 1                           HOTĂRÂRE

                                   din data de 28.04.2009 a adunării generale
 din 23.04.2009 a adunării generale a asociaților
                                       extraordinare a asociaților
          S.C. AVAT - S.R.L.
                                  În temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată,
  Subsemnații Biro Ioan și Biro Eva Margareta, în
                                modificată și completată, adunarea generală
calitate de asociați, administratori și reprezentanți ai S.C.  extraordinară a asociaților, întrunită în data de
AVAT - S.R.L., cu sediul în Bistrița, str. Mărăști nr. 13,   28.04.2009, ora 14.00, la sediul societății din Bistrița,
camera 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de   Aleea Voinicului nr. 3, sc. C, ap. 53, jud. Bistrița-Năsăud,
pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J 06/55/2006,    în prezența asociaților reprezentând 100 % din capitalul
C.U.I. 18331627, am hotărât următoarele:            social, cu unanimitate de voturi, a hotărât:
  1. Dizolvarea Societății Comerciale AVAT - S.R.L., fără     Art. 1. Se suspendă activitatea Societății Comerciale
lichidator, în temeiul art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind  DANA 331 CONSULTING - S.R.L. pe o perioadă de 3
societățile comerciale, republicată, cu modificările și     (trei) ani, începând cu data de 1.05.2009.
                                   (106/1.074.664)
completările ulterioare. În calitate de asociați,
administratori și reprezentanți ai S.C. AVAT - S.R.L.              Societatea Comercială
declarăm pe propria răspundere că societatea nu are                MONIMARK - S.R.L.
creditori.                                 Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
  Asociații, în unanimitate, declară că sunt de acord ca
împărțirea activelor societății să se realizeze proporțional              HOTĂRÂRE
cu numărul de părți sociale deținute de fiecare asociat.      Subsemnata Ban Dorina Monica, domiciliată în
  Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor    Bistrița, str. General Grigore Bălan nr. 33A1, asociat unic
din patrimoniul societății către asociați va avea loc la data  al S.C. MONIMARK - S.R.L., C.U.I. 10157879, R.C. sub
                                nr. J 06/38/1998, prin prezenta hotărăsc suspendarea
radierii societății din Registrul Comerțului.
                                activității societății pentru perioada 29.04.2009 -
  Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului
                                28.04.2012.
Comerțului pentru a fi înregistrată, urmând să fie
                                  (107/1.074.665)
transmisă în Monitorul Oficial al României spre publicare
pe cheltuiala societății. La 30 zile de la data publicării        Societatea Comercială
hotărârii în Monitorul Oficial al României, se va depune la   SOFTWARE CERCETARE DEZVOLTARE - S.R.L.
Registrul Comerțului bilanțul de lichidare.             Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
  (104/1.074.662)
                                            HOTĂRÂRE
         Societatea Comercială               Azi, 15.04.2009, după analiza situației financiare de la
         TOTAL EXPERT - S.R.L.             data de 31.12.2008 și a situației pe primul trimestru din
       Bistrița, județul Bistrița-Năsăud         anul 2009, văzând că nu am putut desfășura nicio
                                activitate comercială în anii 2007, 2008 și trimestrul I din
       HOTĂRÂREA NR. 1/25.04.2009             2009, partea de venituri fiind pe zero, eu, Roiban George,
                                având C.I. seria XB nr. 120598, eliberată de Poliția Mun.
  Asociații din S.C. TOTAL EXPERT - S.R.L., persoană
                                Bistrița în 14.05.2004, cu CNP 1800626060057,
juridică română, cu elementele de identificare din antet,
                                domiciliat în Bistrița, piața Petru Rareș nr. 7A, sc. D, et. II,
dnii Cionca Ioan Constantin și Neagoie Horațiu Vicențiu,    ap. 50, în calitate de asociat al firmei SOFTWARE
au hotărât suspendarea temporară a activității societății    CERCETARE DEZVOLTARE - S.R.L., cu sediul social în
începând cu data de 27.04.2009 până la 26.04.2012.       Bistrița, piața Petru Rareș nr. 7A, sc. D, et. 2, ap. 50, jud.
  (105/1.074.663)                       Bistrița-Năsăud, hotărăsc:
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

  Suspendarea activității firmei SOFTWARE             În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
CERCETARE DEZVOLTARE - S.R.L. pe o perioadă de 3         societățile comerciale și al prerogativelor stabilite prin
ani: 1 aprilie 2009-31 martie 2012.               actul constitutiv al societății, asociații decid suspendarea
  Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare, la   (întreruperea temporară) a activității societății, ca urmare
sediul societății din Bistrița, la data de 15.04.2009.      a următoarelor motive:
   (108/1.074.666)                        - climatul economic actual;
                                  - ultimele modificări legislative;
        Societatea Comercială                - lipsa activității până în acest moment.
      RETIRO H&E TADE - S.R.L.                Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3 ani,
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud           începând cu data de 30 aprilie 2009.
                                   (111/1.074.669)
            HOTĂRÂRE
  a asociaților S.C. RETIRO H&E TADE - S.R.L.,                 Societatea Comercială
            Bistrița                          BRETANIA - S.R.L.
                                      Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
         din data de 28.04.2009
  Asociații Hiriza Pavel Alexandru și Bungarden Emil,               HOTĂRÂREA NR. 1
reprezentând 100 % din capitalul social, au hotărât:
  I. Suspendarea activității societății pentru o perioadă         a adunării generale a asociaților
de 3 ani de zile începând de la data prezentei hotărâri.          S.C. BRETANIA - S.R.L., Bistrița,
  II. Asociații pot hotărî asupra reducerii perioadei de            din data de 27 aprilie 2009
suspendare.                             Asociații S.C. BRETANIA - S.R.L., Bistrița, având
  În baza prezentei hotărâri se vor înregistra mențiunile    datele de identificare din antet, azi, data de mai sus, am
la O.R.C. BN și Administrația financiară.            hotărât:
   (109/1.074.667)                        - dizolvarea și lichidarea societății, în baza art. 235 din
                                 Legea nr. 31/1990, modificată privind societățile
        Societatea Comercială
                                 comerciale;
         WAGNER - S.R.L.
                                  - numirea ca împuternicit a dlui Șerban Simion,
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
                                 identificat cu B.I. seria DS nr. 574777, eliberat de Poliția
         ACT MODIFICATOR                Bistrița, pentru întocmirea, depunerea și susținerea
                                 actele necesare la O.R.C. Bistrița.
  În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile
                                  Societatea nu are niciun fel de datorii.
comerciale, republicată, asociatul unic a hotărât
                                  Drept pentru care am încheiat prezenta, în 3
următoarea modificare:
                                 exemplare.
  I. Activitatea societății se suspendă temporar, cu
                                   (112/1.074.670)
începere din data de 30.04.2009 până la data de
29.04.2012, pe o perioadă de 3 ani.                       Societatea Comercială
  II. Restul clauzelor rămân nemodificate.                     ARAMIA - S.R.L.
   (110/1.074.668)                            Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
        Societatea Comercială
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
         KE-WORKS - S.R.L.
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud           a asociatului unic al S.C. ARAMIA - S.R.L., Bistrița,
                                        din data de 27 aprilie 2009
           DECIZIA NR. 1
                                  Asociatul unic al S.C. ARAMIA - S.R.L., Bistrița, având
         din data de 27.04.2009             datele de identificare din antet, azi, data de mai sus, am
  Varga Diana Iulia și Teodor Gelu Chiciudean, asociați     hotărât:
ai S.C. KE-WORKS - S.R.L. (în baza actului constitutiv al      - dizolvarea și lichidarea societății în baza art. 235 din
societății comerciale), cu sediul în Bistrița, bd. Decebal nr.  Legea nr. 31/1990, modificată, privind societățile
35, sc. B, ap. 14, județul Bistrița-Năsăud, CUI 24947673,    comerciale;
număr de ordine în registrul comerțului               - numirea ca împuternicit a dlui Șerban Simion,
J 06/9/14.01.2009, decid:                    identificat cu B.I. seria DS nr. 574777, eliberat de Poliția
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009               27

Bistrița, pentru întocmirea, depunerea și susținerea       Bistrița, pentru întocmirea, depunerea și susținerea
actelor necesare la O.R.C. Bistrița.               actelor necesare la O.R.C. Bistrița.
  Societatea nu are niciun fel de datorii.             Societatea nu are niciun fel de datorii.
  Drept pentru care am încheiat prezenta în 3           Drept pentru care am încheiat prezenta în 3
exemplare.                            exemplare.
  (113/1.074.671)                         (115/1.074.673)

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        EVSIBIS PROD - S.R.L.                  TIGER SCOOTER COMPANY - S.R.L.
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud                Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

          HOTĂRÂREA NR. 1                         HOTĂRÂREA NR. 1
          a asociatului unic                         din 29.04.2009,
    al S.C. EVSIBIS PROD - S.R.L., Bistrița
                                      a adunării generale a asociaților
       din data de 27 aprilie 2009
                                  Subsemnații Purcsa Florinel și Purcsa Gabriel, în
  Asociatul unic al S.C. EVSIBIS PROD - S.R.L.,
                                 calitate de asociați ai S.C. TIGER SCOOTER COMPANY -
Bistrița, având datele de identificare din antet, azi, data de
                                 S.R.L., cu sediul social în municipiul Bistrița, str. Andrei
mai sus, am hotărât:
                                 Mureșanu nr. 75A, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la
  - dizolvarea și lichidarea societății în baza art. 235 din
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Legea nr. 31/1990, modificată, privind societățile
                                 Bistrița-Năsăud sub nr. J 06/518/2007, CUI 21839383,
comerciale;
                                 am hotărât în unanimitate următoarele:
  - numirea ca împuternicit a dlui Șerban Simion,
                                  1. Suspendarea temporară a activității, pe o perioadă
identificat cu B.I. seria DS nr. 574777, eliberat de Poliția
                                 de trei ani, cu începere de la data de 29.04.2009 și până
Bistrița, pentru întocmirea, depunerea și susținerea
                                 la data de 28.04.2012.
actelor necesare la O.R.C. Bistrița.
                                   (116/1.074.674)
  Societatea nu are niciun fel de datorii.
  Drept pentru care am încheiat prezenta în 3                 Societatea Comercială
exemplare.                                    FANMETAL - S.R.L.
   (114/1.074.672)                            Livezile, județul Bistrița-Năsăud
        Societatea Comercială
                                         HOTĂRÂREA NR. 25
      SINCRON CONSULT - S.R.L.
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud                   încheiată azi, 28.04.2009
                                  Subsemnatul Gheorghi Florentina, în calitate de
          HOTĂRÂREA NR. 1                asociat unic la societatea S.C. FANMETAL - S.R.L., am
     a adunării generale a asociaților            hotărât suspendarea activității începând cu data de
  S.C. SINCRON CONSULT - S.R.L., Bistrița,           28.04.2009 pe o perioadă de 3 ani.
                                   (117/1.074.675)
        din data de 27 aprilie 2009
  Asociații S.C. SINCRON CONSULT - S.R.L., Bistrița,              Societatea Comercială
având datele de identificare din antet, constatăm prin              VALDO-PM - S.R.L.
prezenta imposibilitatea realizării obiectului de activitate        Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
stabilit prin actul constitutiv al societății, din cauza
reorganizării prin lege a activității de practician în              HOTĂRÂREA NR. 10
insolvență (societatea a fost înființată înainte de anul
                                        încheiată azi, 28.04.2009
2006). Ca urmare am hotărât:
  - dizolvarea și lichidarea societății în baza art. 235 din    Subsemnatul Gheorghi Dan Vladimir, în calitate de
Legea nr. 31/1990, modificată, privind societățile        asociat unic la societatea S.C. VALDO-PM - S.R.L., am
comerciale;                           hotărât suspendarea activității începând cu data de
  - numirea ca împuternicit a dlui Șerban Simion,        28.04.2009 pe perioadă de 3 ani.
identificat cu B.I. seria DS nr. 574777, eliberat de Poliția     (118/1.074.676)
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      GRIGA CONSTRUCT - S.R.L.                      EXDOMITEK - S.R.L.
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud               Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

           HOTĂRÂRE                             HOTĂRÂRE
                                 Subsemnatul Steti Eugen, asociat unic și administrator
a asociaților la S.C. GRIGA CONSTRUCT - S.R.L.,
                                al S.C. EXDOMITEK - S.R.L., cu sediul în localitatea
            Bistrița
                                Bistrița, str. Dragoș Vodă nr. 6, sc. B, ap. 60, județul
        din data de 29.04.2009             Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul registrului
  Asociat unic Griga Paul Arthur, reprezentând 100 %     comerțului sub nr. J 06/313/1996, CIF 8846367, hotărăsc,
                                în temeiul prevederilor art. 237 alin. (2) din Legea nr.
capitalul social, a hotărât:
                                31/1990, trecerea în inactivitate temporară a societății, pe
  I. Suspendarea activității societății pentru o perioadă
                                o durată de 3 (trei) ani, începând cu data de 30.04.2009
de 3 ani de zile, începând de la data prezentei hotărâri.
                                până la data de 29.04.2012.
  II. Asociații pot hotărî asupra prelungirii sau reducerii   Luată astăzi, 29.04.2009.
perioadei de suspendare.                      (122/1.074.680)
  În baza prezentei hotărâri se vor înregistra mențiunile
la O.R.C. BN și Administrația financiară.                   Societatea Comercială
   (119/1.074.677)                               MATSOFT - S.R.L.
                                     Livezile, județul Bistrița-Năsăud
       Societatea Comercială
    OLIMPEX INTERNATIONAL - S.R.L.                         HOTĂRÂRE
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud                 privind suspendarea activității
                                        S.C. MATSOFT - S.R.L.
         ACT MODIFICATOR
                                 Asociatul unic Hangan Andrei, CNP 1760623060764,
    al actului constitutiv al S.C. OLIMPEX         C.I. seria XB nr. 020352, domiciliat în Bistrița, str. Vasile
 INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în Bistrița,        Alecsandri nr. 17, bl. 3A, sc. A, ap. 3, hotărăsc în
  piața P. Rareș nr. 7A, ap. 46, județul Bistrița-      unanimitate suspendarea activității S.C. MATSOFT -
    Năsăud, J 06/869/1994, CUI 6510858           S.R.L., cu datele de identificare din antet, pe o perioadă
                                de 3 ani, începând cu data de 30.04.2009 până la data de
  În temeiul Legii nr. 31/1990, modificată, se redactează   30.04.2012.
prezentul act:                          Întocmit astăzi, 30.04.2009.
  1. Se suspendă temporar activitatea societății pe o       (123/1.074.681)
perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.05.2009.
Celelalte clauze rămân nemodificate. Drept pentru care            Societatea Comercială
s-a redactat prezentul act azi, 27.04.2009 și s-a semnat             ADA 2001 - S.R.L.
de asociatul unic după citirea lui integrală.              Livezile, județul Bistrița-Năsăud
  (120/1.074.678)
                                            HOTĂRÂRE
        Societatea Comercială                    privind suspendarea activității
         MIREXPRO - S.R.L.                       S.C. ADA 2001 - S.R.L.
                                 Asociații Hangan Andrei, CNP 1760623060764, C.I.
           HOTĂRÂRE                 seria XB nr. 020352, domiciliat în Bistrița, str. Vasile
       de suspendare a activității           Alecsandri nr. 17, bl. 3A, sc. A, ap. 3, și Hangan Liria,
                                CNP 2810204060013, C.I. seria XB nr. 154042,
  Subsemnatul Purdea Mircea, domiciliat în Bistrița,
                                domiciliată în Bistrița, str. Vasile Alecsandri nr. 17, bl. 3A,
Drumul Dumitrei Vechi nr. 12A, posesor al C.I. seria XB    sc. A, ap. 3, hotărăsc în unanimitate suspendarea
nr. 265354, administrator și asociat unic al S.C.       activității S.C. ADA 2001 - S.R.L., cu datele de identificare
MIREXPRO - S.R.L. decid suspendarea activității        din antet pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
începând cu data de 10.04.2009, până la data de        30.04.2009 până la data de 30.04.2012.
10.04.2011.                            Întocmit astăzi, 30.04.2009.
  (121/1.074.679)                        (124/1.074.682)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009               29

        Societatea Comercială              capitalul social și Balag Alexandru, domiciliat în mun.
        CINSINETICO - S.R.L.              Bistrița, Str. Garoafei nr. 2, sc. D, ap. 46, jud. Bistrița-
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud          Năsăud, având CNP 1840322060031, deținând un număr
                                de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul
           HOTĂRÂRE
                                social, am hotărât în unanimitate suspendarea activității
  Subsemnații Baciu Tiberiu, domiciliat în localitatea    pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de
Bistrița, Str. Ghinzii nr. 40A, jud. Bistrița-Năsăud, cod   30.04.2009.
numeric personal 1510308060762, și Precub Ioan,
                                  (127/1.074.685)
domiciliat în Bistrița, str. General Grigorescu nr. 10, jud.
Bistrița-Năsăud, cod numeric personal 1540915060766,             Societatea Comercială
  în calitate de asociați ai societății, în adunarea             RUBY SELECT - S.R.L.
generală a asociaților din data de 29.04.2009, am decis
                                     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
de comun acord ca activitatea Societății CINSINETICO -
S.R.L. să fie suspendată începând cu 30.04.2009, pe o
                                           HOTĂRÂRE
perioadă de 3 ani, până la 29.04.2012.
  (125/1.074.683)                        Subsemnații Kis Odon, domiciliat în mun. Bistrița,
                                Aleea Zambilelor nr. 5, sc. A, ap. 7, jud. Bistrița-Năsăud,
      Societatea Comercială               având CNP 1680107060774, deținând un număr de 10
   DIA-FOREST - S.R.L., satul Lunca Ilvei          părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, și Kis
  comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud         Mihaela, domiciliată în mun. Bistrița, Aleea Zambilelor nr.
                                5, sc. A, ap. 7, jud. Bistrița-Năsăud, având CNP
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                2700426060813, deținând un număr de 10 părți sociale,
           din 29.04.2009,              reprezentând 50 % din capitalul social, am hotărât în
          a asociatului unic             unanimitate suspendarea activității pentru o perioadă de
  Subsemnatul Balajan Aurel, în calitate de asociat unic   3 (trei) ani, începând cu data de 30.04.2009.
al S.C. DIA-FOREST - S.R.L., cu sediul social în satul       (128/1.074.686)
Lunca Ilvei, Strada Principală nr. 979, comuna Lunca
Ilvei, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul             Societatea Comercială
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-            CITY TAXI BN - S.R.L.
Năsăud sub nr. J 06/338/2002, CUI 14937559, am              Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
hotărât următoarele:
  1. Suspendă temporar activitatea societății pe o               HOTĂRÂREA NR. 1
perioadă de 3 ani, cu începere din data de 29.04.2009
                                          din 28.04.2009
până la data de 28.04.2012.
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul     Subsemnatul Chis Marcel Mircea, asociat unic și unic
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    administrator al Societății Comerciale CITY TAXI BN -
Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea         S.R.L., cu sediul în Bistrița, Str. Independenței nr. 64, sc.
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.        F, et. 3, ap. 70, jud. Bistrița-Năsăud, având CUI 566892 și
722/29.04.2009.                        nr. de ordine în registrul comerțului J 06/636/1991, în
  (126/1.074.684)                      temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile
                                comerciale, cu completările și modificările ulterioare,
        Societatea Comercială
                                hotărăsc suspendarea activității S.C. CITY TAXI BN -
       ATUM SERVICES - S.R.L.
                                S.R.L., pentru o durată de 3 ani, începând cu data de 1
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
                                mai 2009.
      HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2009               Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale S.C.
  Subsemnații Oul Traian Cristian, domiciliat în mun.     CITY TAXY BN - S.R.L. rămân neschimbate.
Bistrița, str. Andrei Mureșanu, bl. 14, sc. C, ap. 66, jud.    Prezenta hotărâre s-a întocmit azi, 28 aprilie 2009, în
Bistrița-Năsăud, având CNP 1840521060011, deținând       4 (patru) exemplare.
un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din         (129/1.074.687)
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      ROMEURO BETON - S.R.L.                         ISOCONS - S.R.L.
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud                Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

         HOTĂRÂREA NR. 1                         HOTĂRÂREA NR. 601
           din 28.04.2009                          din 28.04.2009
  Subsemnații Chis Marcel Mircea și Chis Jutka Eniko,       Subsemnata Varga Magdalena, în calitate de asociat
asociați și administratori ai Societății Comerciale       unic, hotărăsc suspendarea activității firmei S.C.
ROMEURO BETON - S.R.L., cu sediul în Bistrița, str.       ISOCONS - S.R.L., Bistrița, pe o perioadă de 3 ani,
Valea Jelnei nr. 16, camera 2, jud. Bistrița-Năsăud, având   începând cu data de 1.05.2009.
CUI 23444606 și nr. de ordine în registrul comerțului        (132/1.074.690)
J 06/269/2008, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, cu completările și               Societatea Comercială
modificările ulterioare, hotărăsc suspendarea activității             RADCOM - S.R.L.
S.C. ROMEURO BETON - S.R.L., pentru o durată de 3             Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
ani, începând cu data de 1 mai 2009.
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale S.C.              HOTĂRÂREA NR. 1
ROMEURO BETON - S.R.L. rămân neschimbate.                       din 30.04.2009,
  Prezenta hotărâre s-a întocmit azi, 28 aprilie 2009, în
                                           a asociatului unic
4 (patru) exemplare.
   (130/1.074.688)                        Subsemnatul Iacoban Ioan, în calitate de asociat unic
                                al S.C. RADCOM - S.R.L., cu sediul social în Bistrița,
        Societatea Comercială              cartierul Unirea nr. 99, județul Bistrița-Năsăud,
     ANASTASIA CONSTRUCT - S.R.L.              înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud           Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J 06/873/1992, CUI
                                3094530, am hotărât următoarele:
      HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2009               1. Suspendarea temporară a activității societății pe o
a adunării generale a asociaților S.C. ANASTASIA        durată de 3 ani, cu începere de la data de 30.04.2009
CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în Bistrița, Drumul        până la data de 29.04.2012.
 Dumitrei Vechi nr. 6D, înregistrată în registrul         (133/1.074.691)
 comerțului sub nr. J 06/437/2004, CUI 16510804
                                        Societatea Comercială
  Adunarea generală ordinară (în funcție de prevederile         SARITA-MONTIEL EXIM - S.R.L.
actului constitutiv) a asociaților S.C. ANASTASIA
                                      Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
CONSTRUCT - S.R.L., convocați în ședința din data de
30.04.2009, la sediul societății, cu participarea a 1 din          HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2009
membrii săi
  1. Anastasia Sandu Gabriel, în calitate de asociat unic,           a asociatului unic al
deținând o cotă de participare la profit și pierderi de         S.C. SARITA-MONTIEL EXIM - S.R.L.
100 %,                               Subsemnatul Bechis Ioan, în calitate de asociat unic și
  având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum     administrator al S.C. SARITA-MONTIEL EXIM - S.R.L.,
pentru adunarea generală a asociaților, prevăzute în actul   am hotărât următoarele:
constitutiv al societății, s-a trecut la dezbaterea punctelor   În temeiul art. 113 lit. i) coroborat cu art. 227 alin. (1) lit.
de pe ordinea de zi și s-au hotărât în unanimitate       d), art. 234, art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind
următoarele:                          societățile comerciale, republicată cu modificările și
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3    completările ulterioare, și a hotărârii asociatului unic,
(trei) ani - suspendare temporară.               societatea intră în dizolvare.
  Redactată și semnată astăzi, 30.04.2009, la sediul       Dizolvarea societății va avea efect față de terți numai
societății, în 3 (trei) exemplare originale.          după trecerea unui termen de 30 zile de la publicarea în
   (131/1.074.689)                      Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009               31

  De asemenea, hotărăsc asupra modului de lichidare a             Societatea Comercială
societății, cu respectarea prevederilor art. 235 alin. (1) din        AGROTRANSPORT - S.A.
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,             Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
republicată cu modificările și completările ulterioare.
                                         HOTĂRÂREA NR. 45
Astfel, societatea neavând creditori nu se impune acordul
acestora în ceea ce privește stingerea pasivului societății.   de modificare și completare a actului constitutiv al
  De asemenea, hotărăsc asupra modului de distribuire       S.C. AGROTRANSPORT - S.A., înmatriculată în
a activelor societății, cu respectarea prevederilor art. 235    registrul comerțului sub nr. J 06/237/1991, cu
alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile         sediul în loc. Bistrița, Str. 1 Decembrie nr. 30,
                                    județul Bistrița-Năsăud, CUI R 569490
comerciale, republicată cu modificările și completările
ulterioare. Astfel că activele societății revin asociatului     În temeiul art. 204, 207 și 210 din Legea nr. 31/1990,
unic.                              republicată, al hotărârii generale extraordinare a
                                 acționarilor, actul constitutiv se modifică și se
  Se menționează totodată că nu există imobile în
                                 completează după cum urmează:
patrimoniul societății care să facă obiectul publicității
                                  1. Societatea își suspendă activitatea pe o perioadă de
imobiliare.
                                 3 ani, începând cu data de 1.05.2009 până la data de
  Prezentul act privind dizolvarea s-a întocmit la data de
                                 30.04.2012.
30.04.2009, în 5 exemplare originale, s-a semnat de către      2. Celelalte clauze rămân nemodificate.
asociatul unic și urmează a fi depus la O.R.C. de pe lângă     Prezenta hotărâre a fost votată cu 96,09 % din cei
Tribunalul Bistrița-Năsăud pentru a fi înregistrat și      prezenți.
transmis la Monitorul Oficial, Partea a IV-a, spre         S-a încheiat prezenta hotărâre în 3 (trei) exemplare, la
publicare, pe cheltuiala societății.               data de 28.04.2009, care face parte din actul constitutiv.
   (134/1.074.692)                         (136/1.074.694)

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       LABOUR PROTECT - S.R.L.                       BACKSTAGE - S.R.L.
       Bistrița, județul Bistrița                  Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

                                      HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009
            HOTĂRÂRE
                                  a asociaților privind inactivitatea temporară a
      a adunării generale a asociaților,
                                  S.C. BLACKSTAGE - S.R.L., cu sediul în mun.
         din data de 30.04.2009               Bistrița, str. Valea Ghinzii nr. 1-3, jud. Bistrița-
  Domnii Putura Nicolae Florin și Conon Adriana,             Năsăud, înmatriculată la O.R.C. sub
asociați la S.C. LABOUR PROTECT - S.R.L., cu sediul în           nr. J 06/57/2006, C.U.I. 18331643
loc. Bistrița, Intrarea Zorelelor nr. 1, CUI 22353291, în      În temeiul art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind
calitate de administratori la S.C. LABOUR PROTECT -       societățile comerciale, republicată cu modificările și
S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății comerciale),  completările ulterioare, și în temeiul O.G. nr. 92/2003 (cod
decid:                              de procedură fiscală), subsemnații Pascaru Didel și
                                 Pascaru Elena-Dănuța, în calitate de asociați, am hotărât
  În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
                                 următoarele:
societățile comerciale și al prerogativelor stabilite prin
                                  Dată fiind lipsa condițiilor concrete pentru realizarea
actul constitutiv al societății, asociații decid suspendarea
                                 obiectului de activitate al S.C. BLACKSTAGE - S.R.L.,
(întreruperea temporară) a activității societății, ca urmare
                                 încetarea activității societății și trecerea acesteia în
a neîndeplinirii obiectului de activitate.            inactivitate temporară, pentru o perioadă de 3 (trei) ani,
  Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3 ani     începând cu data de 29.04.2009 până la data de
(începând cu data de 30.04.2009 până la data de         29.04.2012. La expirarea termenului de suspendare a
30.04.2012).                           activității, societatea își reia activitatea, nemaifiind
  (135/1.074.693)                       necesară o altă hotărâre în acest sens.
   32            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2605/14.V.2009

   Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare,                 Societatea Comercială
la 29.04.2009.                                        CICLON COM - S.R.L.
   (137/1.074.695)                                satul Domnești, județul Bistrița-Năsăud

          Societatea Comercială                           HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2009
            RACHETA - S.R.L.                    a asociatului unic privind inactivitatea temporară a
      Bistrița, județul Bistrița-Năsăud                  S.C. CICLON COM - S.R.L., cu sediul în satul
                                          Domnești nr. 163, județul Bistrița-Năsăud,
               DECIZIE                      înmatriculată la O.R.C. sub nr. J 06/944/1994,
                                                 C.U.I. 6555582
 de suspendare a S.C. RACHETA - S.R.L., Bistrița
                                         În temeiul art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind
   Subsemnații Buzan Nicolae și Buzan Otilia, domiciliați
                                       societățile comerciale, republicată, cu modificările și
în Bistrița, Bd. Independenței nr. 81, sc. K, ap. 5,             completările ulterioare, și în temeiul O.G. nr. 92/2003 (cod
identificat cu C.I. seria XB nr. 147694, CNP                 de procedură fiscală), subsemnatul Rebrisorean Grigore,
1630813060765, respectiv C.I. seria XB nr. 153179, CNP            în calitate de asociat unic, am hotărât următoarele:
2620730060776, în calitate de asociați ai S.C. RACHETA -             Dată fiind lipsa condițiilor concrete pentru realizarea
S.R.L., Bistrița, Bd. Independenței nr. 81, sc. K, et. 2, ap.         obiectului de activitate al S.C. CICLON COM - S.R.L.,
5,  având   nr.  de   ordine   în  reg.   comerțului     încetarea activității societății și trecerea acesteia în
J 06/624/7.07.2005, cod unic de înregistrare RO                inactivitate temporară pentru o perioadă de 3 (trei) ani,
                                       începând cu data de 30.04.2009 până la data de
17757803, decid:
                                       30.04.2012. La expirarea termenului de suspendare a
   Se suspendă activitatea S.C. RACHETA - S.R.L.,
                                       activității, societatea își reia activitatea, nemaifiind
Bistrița, în perioada 30.04.2009-29.04.2012, în baza Legii          necesară o altă hotărâre în acest sens.
nr. 31/1990, republicată.                            Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare,
   Emisă azi, 27.04.2009, în trei exemplare.                la data de 30.04.2009.
   (138/1.074.696)                               (139/1.074.697)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|365049|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2605/14.V.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:299
posted:7/7/2010
language:Romanian
pages:32