2009_2578 by tradetrek

VIEWS: 83 PAGES: 32

									                          PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2578                                         Miercuri, 13 mai 2009
                   PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                 Prezentul act adițional modifică și completează
       KAZO MAGAZIN MIXT - S.R.L.              Statutul societății și face parte integrantă din acesta.
                                   Prezentul act adițional va fi depus de administratorul
           ACT ADIȚIONAL                societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data
    LA STATUTUL SOCIETĂȚII COMERCIALE             încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de
      KAZO MAGAZIN MIXT S.R.L.               formă și publicitate
  Subsemnatul KOVER ALBERT, cetățean român,             Prezentul înscris a fost redactat astăzi, data dării de
născut la data de 28.05.1969 în Baraolt. județul Covasna,     dată certă, într-un, nr. de 3 exemplare, din care
domiciliat în sat Taușoara (com. Brăduț), nr. 28, județul     2 exemplare pentru părți și 1 pentru compartimentul de
Covasna, legitimat cu CI, seria KV, numărul 176199,        asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
eliberată de SPCLEP Baraolt la data de 20.03.2007,        lângă Tribunalul Covasna.
CNP 1690528140017, în calitate de asociat unic la           Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
societatea comercială KAZO MAGAZIN MIXT S.R.L., cu        ORCT Covasna, la cererea și pe răspunderea
sediul în sat Vârghiș, com. Vârghiș, Str. Maior, nr. 358,     solicitantului,   potrivit   cererii  de  servicii,
județul Covasna, cu număr de ordine în Registrul         nr. 1789/09.04.2009.
Comerțului J14/324/1994, C.U.I. 5731745, aduc
                                   (1/1.062.526)
următoarele modificări Statutului:
  1. Se modifică domeniul principal de activitate și
activitatea principală, prevăzute la art. 5 din Statut, astfel:         Societatea Comercială
  Domeniul principal: 471 Comerț cu amănuntul în               KAZO MAGAZIN MIXT - S.R.L.
magazine nespecializate
  Activitatea principală: 4711 - Comerț cu amănuntul în                NOTIFICARE
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
produse alimentare, băuturi și tutun. Activitatea principală   Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
anterioară trece în secundar.
                                 alin. (5) din Legea, nr. 31/1990, republicată, cu
  2. Se revocă din funcția de administrator Kover Zoltan,
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
societatea fiind administrată în continuare de asociatul
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Kover Albert, cu puteri depline, pe perioadă nelimitată.
                                 KAZO MAGAZIN MIXT S.R.L., cu sediul în
  Cap. IV din Actul constitutiv, privind conducerea
                                 SAT VÂRGHIȘ, COMUNA VÂRGHIȘ, județ Covasna,
societății, administrarea se regăsește în actul constitutiv
                                 Str. MAIOR, nr. 358, înregistrată sub, nr. J14/324/1994,
actualizat pe care asociatul unic a consimțit să-l
                                 cod unic de înregistrare 5731745, care a fost înregistrat
întocmească, dându-se articolelor o nouă numerotare și
                                 sub, nr. 7748 din 17.04.2009.
o nouă formulare conform actelor modificatoare ale
acestuia și a legislației societăților comerciale în vigoare.     (2/1.062.527)
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
         Societatea Comercială                Covasna, legitimat cu Cartea de identitate seria KV,
       BP NO LIMITS SERVICE - S.R.L.              numărul 011116, eliberată de Sf. Gheorghe la data
                                   de 05.01.2000, CNP 1620816141038, în calitate de
            ACT ADIȚIONAL
                                   asociat unic la societatea comercială PRODUCTIE
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII               ROMCIEV S.R.L., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe,
  COMERCIALE BP NO LIMITS SERVICE S.R.L.              Str. Budai Nagy Antal, nr. 6, județul Covasna cu număr de
                                   ordine în Registrul Comerțului J14/35/1994,
  Subsemnații PUSKAS BAJKO ANNAMARIA,
                                   C.U.I. 5228264, aduc următoarele modificări Actului
cetățean român, născută la data de 17.07.1977 în Sfântu
Gheorhe, județul Covasna, domiciliată în Sfântu           constitutiv:
Gheorghe, str. Sporturilor, nr. 2, bl. 13, sc. D, ap. 12,        1. Se modifică domeniul principal de activitate și
județul Covasna, legitimată cu Carte de identitate          activitatea principală, prevăzute la art. 5 din Actul
seria KV, numărul 127373, eliberată de Sfântu Gheorghe,       constitutiv, astfel:
la data de 20.07.2004, CNP 2770717141044 și PUSKAS            Domeniul principal: 471 Comerț cu amănuntul în
BAJKO MIKLOS, cetățean român, născut la data             magazine nespecializate
de 11.11.1974 în Covasna, județul Covasna, domiciliat în         Activitatea principală: 4711 - Comerț cu amănuntul în
Sfantu Gheorghe, str. Sporturilor, nr. 2, bl. 13, sc. D,       magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
ap. 12, județul Covasna, legitimat cu Carte de identitate      produse alimentare, băuturi și tutun. Activitatea principală
seria KV, numărul 143016, eliberată de Sfântu Gheorghe,
                                   anterioară trece în secundar.
la data de 05.04.2005, CNP 1741111141040, în calitate
                                     2. Se completează obiectul secundar de activitate
de asociați la societatea comercială BP NO LIMITS
SERVICE S.R.L., cu sediul în ROMÂNIA, Sfântu             prevăzut la art. 5 din Act constitutiv cu următoarele
Gheorghe, str. Gen. Grigore Bălan, nr. 3, bl. 105, ap. 60,      activități, corespunzătoare codurilor CAEN rev. 2:
județul Covasna, înmatriculată la Registrul Comerțului        4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor,
sub nr. J14/92/2007, C.U.I. 21130070, am hotărât           4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
suspendarea activității pe o perioadă de trei ani începând      băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
de la data înregistrării mențiunii în registrul comerțului.     chioșcuri și piețe, 4789 Comerț cu amănuntul prin
  Prezentul act adițional modifică și completează actul      standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.      3. Se exclude din obiectul secundar de activitate
  Prezentul act adițional va fi depus de administratorul
                                   următorul cod Caen rev. 2: 8020- Activități de servicii
societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                   privind sistemele de securizare
Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data
încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de        Cap. IV din Actul constitutiv. privind conducerea
formă și publicitate.                        societății, administrarea se regăsește în actul constitutiv
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, data dării de     actualizat pe care asociatul unic a consimțit să-l
dată certă, într-un, nr. de 3 (trei) exemplare, din care       întocmească, dându-se articolelor o nouă numerotare și
2 (două) exemplare pentru părți și 1 (unul) pentru          o nouă formulare conform actelor modificatoare ale
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului           acestuia și a legislației societăților comerciale în vigoare.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.          Prezentul act adițional modifică și completează Actul
  Act redactat la compartimentul de asistență din         constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.
cadrul ORCT Covasna, la cererea și pe răspunderea
                                     Prezentul act adițional va fi depus de administratorul
solicitantului, potrivit cererii de servicii, nr. 1924/17.04.2009.
                                   societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  (3/1.062.528)                          Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data
                                   încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de
        Societatea Comercială                formă și publicitate
       PRODUCTIE ROMCIEV - S.R.L.                 Prezentul înscris a fost redactat astăzi, data dării de
                                   dată certă, într-un, nr. de 3 exemplare, din care
            ACT ADIȚIONAL                 2 exemplare pentru părți și 1 pentru compartimentul de
                                   asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
    COMERCIALE PRODUCTIE ROMCIEV S.R.L.              lângă Tribunalul Covasna.
                                     Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
  Subsemnatul ADESPII-MOLNAR MARIAN, cetățean            ORCT Covasna, la cererea și pe răspunderea
român, născut la data de 16.08.1962 în Dorohoi,
                                   solicitantului, potrivit cererii de servicii, nr. 1465/24.03.2009.
județul Botoșani, domiciliat în Sfântu Gheorghe,
Bld. Grigore Bălan, nr. 43, bl. 15, sc. M, ap. 24, județul        (4/1.062.529)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009                 3

        Societatea Comercială              ulterioare, urmează a admite cererea.
      PRODUCTIE ROMCIEV - S.R.L.                     PENTRU ACESTE MOTIVE
                                           ÎN NUMELE LEGII
           NOTIFICARE                             DISPUNE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei
alin. (5) din Legea, nr. 31/1990, republicată, cu       PRODUCTIE COMERT “RITI” S.R.L., cu datele de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  identificare mai sus-menționate. Motivul radierii este
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   lichidare.
PRODUCTIE ROMCIEV S.R.L., cu sediul în               Admite raportului de repartizare a activului rămas în
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, județ Covasna,           urma lichidării din 08.04.2009 întocmit de NEVEZI IDA -
Str. BUDAI NAGY ANTAL, nr. 6, înregistrată sub         Practician în insolvență.
nr. J14/35/1994, cod unic de înregistrare 5228264, care a     Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
fost înregistrat sub nr. 7783 din 17.04.2009.         Oficial al României, Partea a IV-a.
  (5/1.062.530)                         Executorie.
                                  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
                                art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările
       Societatea Comercială              și completările ulterioare.
     PRODUCTIE COMERT RITI - S.R.L.
                                  Pronunțată în ședință publică, astăzi 24.04.2009.
           ROMÂNIA                    (6/1.062.531)
        TRIBUNALUL COVASNA

         DOSAR NR: 7795/2009                      Societatea Comercială
                                         JANTRANS - S.R.L.
       ÎNCHEIEREA NR. 919
     PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ                       ACT ADIȚIONAL
       DIN DATA DE 24.04.2009
                                   LA STATUTUL S.C. JANTRANS S.R.L.
  Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de   DIN BARAOLT, ÎNMATRICULATĂ LA ORC COVASNA,
pe lângă Tribunalul Covasna - Moldoveanu Elena Iulia         SUB NR. J 14/925/1994, C.U.I. 6832276
  Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Covasna - Toma Geanina-Adela          Subsemnatul JANCSO FERENC, cetățean român,
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de    legitimat cu Cartea de identitate seria KV,
petenta PRODUCTIE COMERT “RITI” S.R.L., cu sediul       nr. 175730/01.07.2007, eliberată de Poliția Baraolt,
ales în Sfântu Gheorghe, B-dul 1 DECEMBRIE 1918,        având cod numeric personal 1530701140019, născut la
nr. 29, prin care se solicită înscrierea în registrul     data de 01.07.1953, în Baraolt, jud. Covasna, domiciliat
comerțului a mențiunii privind radierea PRODUCTIE       în Baraolt, str. Mărgăritare, nr. 4, jud. Covasna, în calitate
COMERT “RITI” S.R.L., cod unic de înregistrare: 547564,    de asociat unic la S.C. JANTRANS S.R.L., cu sediul în
număr de ordine în registrul comerțului: J14/231/1992 și    Baraolt, str. Mărgăritare, nr. 4, jud. Covasna, am hotărât
de admitere a raportului de repartizare a activului rămas   să completez, Art. (Obiect de activitate) din Statutul
în urma lichidării.                      societății cu 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor,
  Procedura legal îndeplinită.                semințelor, furajelor și al tutunului neprelucrat;
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform    4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
art. 242, alin. 2 din Cod Procedură Civilă.          4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor; 4639-Comerț cu
         JUDECĂTORUL DELEGAT             ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și
  Asupra cererii de față:                  tutun; 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi,
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub, nr. 7795  lichizi și gazoși al produselor derivate; 4673 - Comerț cu
din 17.04.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul    ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
comerțului a mențiunii cu privire la radierea PRODUCTIE    construcții și echipamentelor sanitare și de încălzit;
COMERT “RITI” S.R.L. și admiterea raportului de        4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
repartizare a activului rămas în urma lichidării.
                                piețe al altor produse.
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
                                  Celelalte prevederi din Actul constitutiv rămân
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
                                neschimbate.
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
                                  Baraolt la 14.04.2009.
cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările      (7/1.062.532)
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
         Societatea Comercială              animalelor vii; 4673 - Comerț cu ridicata al materialului
          JANTRANS - S.R.L.                lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor
                                  sanitare; 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor; și
            NOTIFICARE                 furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     încălzire; 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei,
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     în magazine specializate; 4773 - Comerț cu amănuntul al
alin. (5) din Legea, nr. 31/1990, republicată, cu         produselor farmaceutice, în magazine specializate;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale, și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     ortopedice, în magazine specializate; 4779 - Comerț cu
JANTRANS S.R.L., cu sediul în ORAȘ BARAOLT,            amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
județ Covasna, Str. MĂRGĂRITAR, nr. 4, înregistrată sub      4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
nr. J14/925/1994, cod unic de înregistrare 6832276, care      băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
a fost înregistrat sub, nr. 7997 din 22.04.2009.          chioșcuri și piețe; 4939 - Alte transporturi terestre de
                                  călători n.c.a.; 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
  (8/1.062.533)                         5610 - Restaurante; 5621 - Activități de alimentație
                                  (catering), pentru evenimente; 5630 - Baruri și alte
         Societatea Comercială              activități de servire a băuturilor; 8559 - Alte forme de
           IAFAM - S.R.L.                învățământ n.c.a.;
                                    2. La Cap. I, Art. 3, (Sediul), se deschide un punct de
           ACT ADIȚIONAL                lucru în loc. Oituz, str. Oituz, nr. 1775, jud. Bacău.
                                    Prezentele modificări la Actul constitutiv se vor
  LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. IAFAM S.R.L.            cuprinde într-un Act constitutiv actualizat.
  DIN TG. SECUIESC, ÎNMATRICULATĂ LA ORC               Actul s-a redactat la sediul societății, care după citire
 COVASNA SUB NR J 14/217/2008, C.U.I. 23756136          și semnare se prezintă la ORC jud. Covasna în vederea
                                  dării de dată certă.
  Subsemnatul SARCA IONUȚ-AUREL, cetățean
român, legitimat cu Cartea de identitate seria KV,           (9/1.062.534)
nr. 186548/04.10.2007, eliberată de SPCLEP Tg. Secuiesc,
având codul numeric personal 1861118141819, născut la
                                          Societatea Comercială
data de 18.11.1986, în mun. Tg. Secuiesc, jud. Covasna,
                                            IAFAM - S.R.L.
domiciliat în mun. Tg. Secuiesc, str. Libertății, nr. 28, bl. 9,
sc. D, ap. 1, jud. Covasna, în calitate de asociat unic la                NOTIFICARE
S.C. IAFAM S.R.L., cu sediul în mun. Tg. Secuiesc,
str. Libertății, nr. 28, bl. 9, sc. D, ap. 1, jud. Covasna, am    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
hotărât să completez prevederile Actului constitutiv        Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
actualizat, astfel:                        alin. (5) din Legea, nr. 31/1990, republicată, cu
  1. La Cap. II, Art. 5, (Obiect de activitate) din Actul    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
constitutiv, Se modifică prin schimbarea activității        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
principale, prin excludere și prin extindere de activități, și   IAFAM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU
va avea următorul cuprins:                     SECUIESC, județ Covasna, Str. LIBERTĂȚII, nr. 28,
  Domeniul principal de activitate: 471 - Comerț cu       bloc 9, scara D, ap. 1, înregistrată sub, nr. J14/217/2008,
amănuntul în magazine nespecializate, iar activitatea       cod unic de înregistrare 23756136, care a fost înregistrat
principală: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine         sub nr. 8000 din 22.04.2009.
nespecializate cu vânzare predominantă de produse           (10/1.062.535)
alimentare, băuturi și tutun. Activități secundare:
0146 - Creșterea porcinelor; 0147 - Creșterea păsărilor;
0210 - Silvicultură și alte activități forestiere;                 Societatea Comercială
0220 - Exploatare forestieră; 0230 - Colectarea                    HUZOM - S.R.L.
produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
4331 - Lucrări de ipsoserie, 4332 - Lucrări de tâmplărie și               ACT ADIȚIONAL
dulgherie; 4333 - Lucrări de pardosire și placare a
                                     LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
pereților; 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări
                                        COMERCIALE HUZOM S.R.L.
de geamuri; 4339 - Alte lucrări de finisare; 4511 - Comerț
cu autoturisme, și autovehicule ușoare (sub 3, 5 tone);        Subsemnatul COMAN ILONA PIROSKA, cetățean
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;         român, născut la data de 15.01.1976 în Sf. Gheorghe,
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și       județul Covasna, domiciliat în Ilieni, nr. 21, județul
materiale de construcții; 4623 - Comerț cu ridicata al       Covasna, legitimat cu Cartea de identitate seria KV,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009                    5

numărul 154471, eliberată de SPCLEP Sfântu Gheorghe,         autoritățile maghiare, în data de 09.09.2008. Totodată
la data de 07.12.2005, CNP 2760115141065, în calitate        cedez toate cele 4 (patru) părți sociale la valoarea ei
de asociat unic la societatea comercială HUZOM S.R.L.,        nominală de 10 (zece) lei, în valoare de 40 (patruzeci) lei
cu sediul în Ilieni, nr. 21, județul Covasna, cu număr        pe care le dețin în societate, numitei KOLTAI MIKLÓS
de ordine în Registrul Comerțului J14/163/2007,           KÁROLYNÉ născută JÓNÁS ANDREA, cetățean
C.U.I. 21373487, aduc următoarele modificări:            maghiar, născută în data de 27. 03. 1972 în orașul
  1. Se înființează un punct de lucru conform art. 3 din      Székesfehérvár, Ungaria, domiciliată în orașul
Act constitutiv Ia următoarea adresă: Chichiș, DN 11,        Mezőszentgyörgy, str. Eötvös, nr. 50, legitimată cu Card
tarla Lokoto, arabil nr. topografic 26/114/16 conform        de Identitate, nr. 600737AA, eliberat de autoritățile
Titlului de proprietate nr. 1142/2177, județul Covasna.       maghiare, în data de 19.09.2000.
  Prezentul act adițional modifică și completează Actul         Subsemnatul CEDENT: FÖLDES LEVENTE declar că
societății și face parte integrantă din acesta.           societatea e liberă de sarcini sau procese și nu am mai
  Prezentul act adițional va fi depus de administratorul      vândut sau donat nici unei persoane fizice sau juridice
                                   părțile sociale ce fac obiectul prezentului act adițional.
societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                     Subsemnații CESIONARI declarăm: KOLTAI MIKLÓS
Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data
                                   KÁROLY prin prezenta preiau părțile sociale cedate în
încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de
                                   favoarea mea, deținând în calitate de asociat 80% din
formă și publicitate.
                                   părțile sociale, revenind 80% din câștig sau pierdere,
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, data dării de     KOLTAI MIKLÓS KÁROLYNÉ prin prezenta preiau părțile
dată certă, într-un, nr. de 3 exemplare, din care          sociale cedate în favoarea mea, deținând în calitate de
2 exemplare pentru părți și 1 pentru compartimentul de        asociat 20% din părțile sociale, revenind 20% din câștig
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe     sau pierdere.
lângă Tribunalul Covasna.                         2. Se modifică Art. 3 din Actul Constitutiv, în sensul că:
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul      se modifică sediul societății, astfel că acesta va fi:
ORCT Covasna, la cererea și pe răspunderea              Comuna TURLA, Sat ALUNGENI, nr. 112, județul
solicitantului, potrivit cererii de servicii, nr. 1791/09.04.2009.  Covasna.
  (11/1.062.536)                            - se închide punct de lucru în municipiul Târgu
                                   Secuiesc, str. Cernatului, nr. 11, jud. Covasna.
                                     - se închide punct de lucru în municipiul Târgu
         Societatea Comercială               Secuiesc, str. Grădiniței, nr. 3, bl. 7, Ap. 12, jud. Covasna.
          MEMPHIS - S.R.L.                   3. Se modifică Art. 5. din Actul Constitutiv privind
                                   obiectul de activitate în sensul că:
            ACT ADIȚIONAL                   Domeniul principal de activitate se modifică și va fi:
                                   451 Comerț cu autovehicule, iar activitatea principală va
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII              fi: 4519 Comerț cu alte autovehicule.
      COMERCIALE MEMPHIS S.R.L.                   4. Se modifică Art. 9 din Actul Constitutiv, în sensul că:
  Subsemnații                           în viitor societatea comercială va fi condusă, administrată
  FÖLDES LEVENTE, cetățean român, născut la data          și reprezentată de către asociatul KOLTAI MIKLÓS
de 22.07.1977 în mun. Târgu Secuiesc, județul Covasna,        KÁROLY, cu drepturi depline, pe perioadă
cu domiciliul în mun. Târgu Secuiesc, str. Szabo Jeno,        nedeterminată.
nr. 8, bl. 4, sc. B, ap. 3, județul Covasna, posesor al Cărții      Se înlocuiește în Actul Constitutiv sintagma „asociat
de Identitate seria KV, numărul 051426, eliberată de         unic” cu „adunarea generală a asociaților”.
Poliția Târgu Secuiesc, la data de 26.11.2001,              Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 (patru)
CNP 1770722142054 în calitate de asociat unic ai           exemplare originale astăzi 20.04.2009 fiind înregistrat la
                                   numărul 1 din data de 20.04.2009 în registrul societății.
societății comerciale MEMPHIS S.R.L., cu sediul în
                                     Prezentul act va dobândi data certă odată cu
ROMÂNIA, municipiul TÂRGU SECUIESC, str. Szabo
                                   înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Jeno, nr. 8, Bl. 4, Sc. B, Et. 1, Ap. 3, județul Covasna,
                                   Tribunalul Covasna.
înmatriculată în Registrul Comerțului sub,
nr. J14/223/2003, C.U.I. 15539071, aduc următoarele           (12/1.062.537)
modificări Actului Constitutiv:
  1. Subsemnatul FÖLDES LEVENTE prin prezentul act
adițional cedez 16 (șasesprezece) părți sociale la                   Societatea Comercială
                                             MEMPHIS - S.R.L.
valoarea ei nominală de 10 (zece) lei, în valoare de
160 (unasutășaizeci) lei pe care le dețin în societate,
                                              NOTIFICARE
numitului KOLTAI MIKLÓS KÁROLY, cetățean maghiar,
născut în data de 06.09.1966 în orașul Enying, Ungaria,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliat în orașul Mezőszentgyörgy, str. Eötvös, nr. 50,      Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
legitimat cu Card de Identitate, nr. 706031JA, eliberat de      alin. (5) din Legea, nr. 31/1990, republicată, cu
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al acrului constitutiv al societății comerciale    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MEMPHIS S.R.L., cu sediul în SAT ALUNGENI,            CSONT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU
COMUNA TURIA, județ Covasna, nr. 112, înregistrată        SECUIESC, județ Covasna, Str. TRANDAFIRILOR, nr. 2,
sub nr. J14/223/2003, cod unic de înregistrare 15539071,     bloc 14, scara A, etaj 3, ap. 12, înregistrată sub
care a fost înregistrat sub nr. 8096 din 22.04.2009.       nr. J14/524/2006, cod unic de înregistrare 19203553,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 8136 din 23.04.2009.
  (13/1.062.538)
                                   (15/1.062.540)
         Societatea Comercială
          CSONT - S.R.L.                        Societatea Comercială
                                         FEHER LILIOM - S.R.L.
         ACT ADIȚIONAL NR. 1
                                         ACT ADIȚIONAL NR. 1
  LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. CSONT S.R.L.
                                        LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  Subsemnații CSONT CSABA-LASZLO născut la data
                                        S.C. FEHER LILIOM S.R.L.
de 27.06.1957 în mun. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita,
CNP 1570627142051, posesor CI seria K.V.,              Subsemnații SZIGETI FERENC născut la data
nr. 018613/18.05.2000, emisă de Pol. Tg. Secuiesc,        de 28.06.1978 în mun. Tg. Secuiesc, jud. Covasna,
cetățean român, domiciliat în mun. Tg. Secuiesc,         domiciliat în com. Catalina (sat Imeni), jud. Covasna,
str. Trandafirilor, nr. 2, bl. 14, sc. A, et. 3, ap. 12,     posesor al CI seria KV, nr. 064187/29.02.2002, emisă de
jud. Covasna și CSONT ERZSEBET născută la            Pol. Tg. Secuiesc, cetățean român, CNP 1780628142071
data de 27.02.1955 în orș. Baraolt, jud. Covasna,        și NAGY BERTALAN născut la data de 29. 01. 1977 în
CNP 2550227142052, posesoară CI, seria KV, nr.          mun. Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, domiciliat în mun.
154192/29.11.2005, emisă de SPCLEP Tg. Secuiesc,         Sf. Gheorghe, str. Budai Nagy Antal, nr. 18, jud. Covasna,
cetățean român, domiciliată în mun. Tg. Secuiesc,        posesor CI seria KV, nr. 032700/26.01.2001, emisă de
str. Trandafirilor, nr. 2, bl. 14, sc. A, et. 3, ap. 12,     Pol. Sf. Gheorghe, cetățean român, CNP 1770129142061,
jud. Covasna în calitate de asociați al S.C. CSONT S.R.L.    în calitate de asociați la S.C. FEHER LILIOM S.R.L. cu
  cu sediul în mun. Tg. Secuiesc, str. Trandafirilor, nr. 2,  sediul în mun. Tg. Secuiesc, str. Curtea 59, nr. 11,
bl. 14, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Covasna, nr. de ordine în   jud. Covasna, nr. de ordine în RC J 14/328/2007,
RCJ 14/524/2006, C.U.I. 19203553, prin prezenta         C.U.I. 21915146, prin prezenta înțelegem să aducem
aducem următoarea modificare actului constitutiv, la       următoarele modificări Actului Constitutiv la Cap. I. Art. 3
CAPITOLUL II. Art. 5 Obiectul de activitate - se extinde     Sediul societății, astfel:
Obiectul de activitate al societății cu următorul:          - desființăm punctul de lucru din mun. Sf. Gheorghe,
7120 Activități de testări și analize tehnice          str. 1 Decembrie 1918, bnr. 28, ap. 4, jud. Covasna
  - se exclude următoarea activitate: 8020 Activități de      - înființăm un punct de lucru în str. Marton Aron, nr. 8,
servicii privind sistemele de securizare             jud. Covasna
  Se va întocmi forma actualizată a actului constitutiv,      Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
nr. 1 din 12.11.2006, articolele primesc o nouă         nemodificate. Actul s-a redactat și dactilografiat în patru
numerotare și se reformulează conform actelor adiționale     exemplare de către asociați, la sediul societății, astăzi la
și prevederilor legale în vigoare.                data de 14.04.2009, dobândind dată certă prin
  Prezentul s-a redactat de către asociați în         depunerea la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul
4 exemplare, la sediul societății, astăzi la data        jud. Covasna.
de 22.04.2009, dobândind dată certă prin depunerea
                                   (16/1.062.541)
la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul
jud. Covasna.
  (14/1.062.539)                               Societatea Comercială
                                     ALIMENTATIE PUBLICA SEFT - S.R.L.

         Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL
          CSONT - S.R.L.
                                  LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETĂȚII
            NOTIFICARE                 COMERCIALE ALIMENTATIE PUBLICA SEFT S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Subsemnații KOVACS ISTVAN, cetățean român,
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    născut la data de 02/12/1966 în SFÂNTU GHEORGHE,
alin. (5) din Legea, nr. 31/1990, republicată, cu        județul Covasna, domiciliat în Sfântu Gheorghe,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009                    7

Str. Pescarilor, nr. 21, județul Covasna, legitimat cu         Subsemnatul prezentului act declar că renunț la
Cartea de identitate seria KV, numărul 165224, eliberată       dreptul de recurs.
de SPCLEP Sfântu Gheorghe la data de 16.08.2006,            Prezentul act modificativ s-a redactat de către părți în
CNP 1661202141033 și SZTAKICS EVA-JUDIT,               cinci exemplare de valoare egală și semnate de către
cetățean român, născută la data de 07.11.1969 în Sfântu
                                   asociat unic, modifică statutul societății de la data
Gheorghe, județul Covasna, domiciliată în Sfântu
Gheorghe, Str. Pescarilor, nr. 21, județul Covasna,         înregistrării în Registrul Comerțului.
legitimată cu Cartea de identitate seria KV,               (18/1.062.550)
numărul 165225, eliberată de SCLEP Sf. Gheorghe la
data de 16.08.2006, CNP 2691107141031 în calitate de
asociați la societatea comercială ALIMENTATIE                     Societatea Comercială
PUBLICA “SEFT” S.R.L., cu sediul în ROMÂNIA, Sfântu                 DAKOTA SECURITY - S.R.L.
Gheorghe, Str. Gabor Aron, nr. 12-14, județul Covasna,
cu număr de ordine în Registrul Comerțului                         ACT ADIȚIONAL
J14/813/1992, C.U.I. 2566554, aducem următoarele
modificări actelor constitutive: se modifică art. 1 din              LA ACTUL CONSTITUTIV AL
Contractul de societate în sensul că se înființează un              S.C. DAKOTA SECURITY S.R.L.
punct de lucru la adresa: Mun. Sfântu Gheorghe, Parcul
Central, clădire «Bufet Pavilion», județul Covasna și se         Subsemnații
desființează punctele de lucru de la următoarele adrese:         ANDRÁS ROBERT, C.N.P. 1710614191355, cetățean
Clădirea Teatrului De Stat, Municipiul Sfântu Gheorghe,       român, născut la data de 14.06.1971 în mun. Miercurea-Ciuc,
jud. Covasna, Sfântu Gheorghe, incinta extensiei           județul Harghita, domiciliat în mun. Miercurea Ciuc,
Universitare Sfântu Gheorghe din cadrul Universității        str. Iancu de Hunedoara, nr. 35, sc. A, ap. 4, județul Harghita,
Babes Bolyai, județul Covasna.                    identificat prin CI seria HR, nr. 020569/28.12.2000,
  Prezentul act adițional modifică și completează actele      eliberată de Poliția mun. Miercurea-Ciuc,
constitutive ale societății și face parte integrantă din
                                     ANDRÁS ÉVA, C.N.P. 2800817194030, cetățean
acestea.
  Prezentul act adițional va fi depus de administratorul      român, născută la data de 17.08.1980 în mun.
societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă       Odorheiu-Secuiesc, județul Harghita, domiciliată în mun.
Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data          Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 35, sc. A,
încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de      ap. 4, jud. Harghita, identificată prin CI seria HR,
formă și publicitate.                        nr. 175840/20.08.2004, eliberată de mun. Miercurea Ciuc,
  Prezentul înscris a fost tehnoredactat la Oficiul           în calitate de asociați ai Societății Comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna în       DAKOTA SECURITY S.R.L., cu sediul în municipiul
3 (trei) exemplare din care s-au eliberat 2 (două)
                                   Miercurea-Ciuc, str. Uzina Electrică, nr. 2,
exemplare, azi, la data dării de dată certă.
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul      județul Harghita, România, înregistrată la Registrul
ORCT Covasna, la cererea și pe răspunderea              Comerțului Harghita sub nr. J19/333/2004, având
solicitantului, potrivit cererii de servicii, nr. 1943 21.04.2009.  C.I.F. RO16314557, în baza Hotărârii Adunării Generale
                                   a Asociaților din data de 09.05.2008, am decis
  (17/1.062.542)
                                   modificarea actului constitutiv al S.C. DAKOTA
                                   SECURITY S.R.L., după cum urmează:
         Societatea Comercială                  Are loc excluderea următoarelor obiecte de activitate:
          COL TURISM - S.R.L.
                                   8551, 8552.
   ACT MODIFICATIV LA ACTUL CONSTITUTIV                 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                   constitutiv al S.C. DAKOTA SECURITY S.R.L.
        AL S.C. COL TURISM S.R.L.                 Subsemnații asociați avem cunoștință de obligația de
  Pe baza prevederilor hotărârii asociatului unic nr. 1       a înregistra prezentul act la Registrul Comerțului Harghita
din 30.03.2009, asociatul unic Colceriu-Dandu Claudia al       în termen de 15 zile de la data semnării și autentificării
S.C. COL TURISM S.R.L., cu sediul în sat Voslăbeni,         actului de față.
com. Voslăbeni, nr. 501, județul Harghita, înregistrat în         Actul s-a tehnoredactat și autentificat la BIROUL
ORC sub nr. J19/812/2008, C.U.I. 24328952, a hotărât         NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI „SZABO” azi, data
modificarea actului constitutiv al societății cu următoarele     autentificării în 5 (cinci) exemplare, din care patru
mențiuni:
                                   exemplare vor fi eliberate părții.
  1. Se înregistrează un punct de lucru adresa:
sat Voslăbeni, com. Voslăbeni, nr. 342, județul Harghita.        (19/1.062.551)
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
        Societatea Comercială              Harghita în termen de 15 zile de la data semnării și
       DAKOTA SECURITY - S.R.L.             autentificării actului de față.
                                  Actul s-a tehnoredactat și autentificat de BIROUL
            NOTIFICARE                NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI „SZABÓ” azi, data
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    autentificării în 5 (cinci) exemplare, din care patru
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   exemplare vor fi eliberate părții.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          (21/1.062.553)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                        Societatea Comercială
DAKOTA SECURITY S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                         DAKOTA - S.R.L.
MIERCUREA CIUC, județ Harghita, Str. UZINA
ELECTRICĂ, nr. 2, înregistrată sub nr. J19/333/2004,                 NOTIFICARE
cod unic de înregistrare 16314557, care a fost înregistrat
sub nr. 20406 din 17.04.2009.                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  (20/1.062.552)                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         Societatea Comercială             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
          DAKOTA - S.R.L.               DAKOTA S.R.L., cu sediul în SAT SÂNSIMION,
                                COMUNA SÂNSIMION, județ Harghita, nr. 35,
           ACT ADIȚIONAL               înregistrată sub nr. J19/242/2000, cod unic de
                                înregistrare 13337238, care a fost înregistrat sub
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. DAKOTA S.R.L.          nr. 20426 din 17.04.2009.
  Subsemnatul ANDRÁS ROBERT, CNP 1710614191355,          (22/1.062.554)
cetățean român, născut la data de 14.06.1971 în
mun. Miercurea-Ciuc, județul Harghita, domiciliat în              Societatea Comercială
mun. Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 35,               SAL SIND - S.R.L.
sc. A, ap. 4, județul Harghita, identificat prin CI seria HR,
nr. 020569/28.12.2000, eliberată de Poliția                     ACT ADIȚIONAL
mun. Miercurea-Ciuc, în calitate de asociat unic și
administrator al S.C. DAKOTA S.R.L., cu sediul în        LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. SAL SIND S.R.L.,
com. Sânsimion, nr. 35, jud. Harghita, înregistrată la ORC    CU SEDIUL SOCIAL ÎN SAT PRAID (COM. PRAID),
sub nr. J19/242/2000, C.I.F. 13337238, în baza Hotărârii      STR. GĂRII, NR. 44, JUDEȚUL HARGHITA,
asociatului unic din data de 09.05.2008, am hotărât          J19/160/2002, C.U.I. RO 14674568
modificarea Actului Constitutiv al S.C. DAKOTA S.R.L.,       În baza hotărârii a asociatului unic: SINDICATUL
după cum urmează:                        LIBER SALINA PRAID, persoană juridică, înregistrat în
  Are loc recodificarea domeniului principal și obiectului   Registrul Special al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, prin
principal de activitate, după cum urmează:           Încheierea nr. 15 din 16 martie 1990, cu sediul în Sat
  Domeniul principal de activitate al societății este:     Praid (Com. Praid), str. Gării, nr. 44, jud. Harghita,
  563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor   reprezentat prin Kelemen Jozsef - președinte, s-a
  Obiectul principal de activitate este:            redactat prezentul act adițional astfel:
  5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor    1. Extinderea obiectul de activitate al societății cu
  Are loc recodificarea obiectelor de activitate:       următoarele coduri: 4931, 4939, 4941, 4942.
  4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618,
                                  (23/1.062.555)
4619, 4671, 4711, 4719, 4721, 4725, 4726, 4729, 4741,
4742, 4753, 4764, 4765, 4776, 4777, 4778, 4779, 4791,
4799, 4941, 4942, 5210, 5221, 5224, 5610, 7810,7990,              Societatea Comercială
9200, 9311, 9313, 9329, 9604.                           SAL SIND - S.R.L.
  Are loc desființarea punctului de lucru la adresa:
com. Sânsimion, nr. 35, jud. Harghita - cu denumirea                 NOTIFICARE
BAR DE ZI.                             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
constitutiv al S.C. DAKOTA S.R.L.                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnatul asociat unic, declar că am cunoștință de     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
obligația de a înregistra prezentul act adițional la O.R.C.   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009                  9

SAL SIND S.R.L., cu sediul în SAT PRAID, COMUNA         Str. ALBINELOR, nr. 2, ap. 3, înregistrată sub
PRAID, județ Harghita, Str. GARII, nr. 44, înregistrată sub   nr. J19/25/2006, cod unic de înregistrare 18285652, care
nr. J19/160/2002, cod unic de înregistrare 14674568,       a fost înregistrat sub nr. 20562 din 17.04.2009.
care a fost înregistrat sub nr. 20443 din 17.04.2009.
                                   (26/1.062.560)
  (24/1.062.556)
                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                    NAKA INTERN SERVICE - S.R.L.
        V & V COMPANY - S.R.L.
                                   ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
                                   AL S.C. NAKA INTERN SERVICE S.R.L.
     AL S.C. V & V COMPANY S.R.L.,                VLĂHIȚA, STR. GÁBOR ÁRON, NR. 20,
 SEDIU: ODORHEIU-SECUIESC, STR. ALBINELOR,            JUDEȚUL HARGHITA, J19/177/2001, C.U.I. 13936393,
   NR. 2/3, JUD. HARGHITA, NR. ORD. ÎN                   ATRIBUT FISCAL RO
    RC J19/25/2006 ȘI C.U.I. 18285652
                                   Se aduc următoarele modificări la actul constitutiv al
  Preambul: În baza hotărârii adunării generale a       societății:
asociaților, din data de 18.03.2009, se modifică actul        Se cooptează în societate FRASER INVESTMENTS
constitutiv al societății, la dispozițiile referitoare la    LIMITED (S.R.L.), persoană juridică malteză, cu sediul
obiectul de activitate și la înființarea unui punct de lucru:  social în Malta, localitatea Valletta, str. Old Bakery Street,
  ART. 1 Se actualizează sediul societății: în loc de     nr. 192, înregistrată în registrul comerțului sub
str. Albinelor, nr. 2/3, va fi str. Albinelor, nr. 2, ap. 3.   nr. C 41496/2007, conform Hotărârii din data
  ART. 2 Se schimbă obiectul principal de activitate al    de 30.12.2008, reprezentată prin MAGGIA ROSANNA,
societății din 8292 Activități de ambalare, în          cetățean italian, născută la data de 20.02.1933, în Italia,
                                 Valdengo, domiciliată în Italia, Italia, orașul Occhieppo
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a
                                 Sup., Piazza Vittorio Veneto, nr. 1, posesoare a
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
                                 Pașaportului, nr. AA3657840, eliberat de către autoritățile
materialelor.
                                 competente, la data de 31.03.2009, cu reședința în
  ART. 3 Se restrânge obiectul de activitate cu: 8110.     orașul Vlăhița, str. Mihai Eminescu, nr. 8, sc. B, ap. 11,
  ART. 4 Se lărgește obiectul de activitate cu         județul Harghita, conform Certificatului de înregistrare
următoarele activități: 3811, 3812, 3821, 3822, 3831,      nr. 0011812, eliberat de A.P.S. Harghita, la data
3832, 4120, 4211, 4221, 4222, 4291, 4299, 4311, 4312,      de 16.10.2007, CNP 8330220190015, starea civilă:
4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339,      divorțată, conform Procurii Speciale din data de
4391, 4399, 5510, 5520, 5530, 5590, 5621, 5629.         16 februarie 2009, autentificată de către Dr. Marilena
  ART. 5 Societatea înființează un punct de lucru în      Cristina, notar public din Malta.
com. Mugeni, nr. 308, jud. Harghita.                 Se retrage din societate asociatul unic, persoană
  DISPOZIȚII FINALE: Prezentul act adițional face       juridică CICERO LIMITED S.R.L., conform Hotărârii din
parte integrantă din actul constitutiv, pe care îl modifică în  30 decembrie 2008, reprezentată de către MAGGIA
consecință, restul dispozițiilor rămânând nemodificate.     ROSANNA, conform Procurii Speciale din data de
  Asociații declară că renunță la termenul de recurs la    16 februarie 2009, autentificată de către Dr. Marilena
hotărârea judecătorului delegat pe lângă Registrul        Cristina, notar public din Malta.
Comerțului.                             CICERO LIMITED S.R.L., transmite către FRASER
                                 INVESTMENTS LIMITED (S.R.L.), un număr de 29 părți
  (25/1.062.559)                        sociale, la valoarea lor nominală. Asociatul cesionar va
                                 prelua toate drepturile și obligațiile care decurg din
         Societatea Comercială              cesiunea părților sociale.
        V & V COMPANY - S.R.L.                FRASER INVESTMENTS LIMITED (S.R.L.) devine
                                 asociat unic al societății și deține 29 (douăzecișinouă)
            NOTIFICARE                părți sociale, a câte 10,00 LEI (zecelei) fiecare, în valoare
                                 totală de 290,00 LEI (douăsutenouăzecilei).
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Subsemnata MAGGIA ROSANNA, în calitate de
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   reprezentant legal pentru societățile: CICERO LIMITED
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         (S.R.L.) și FRASER INVESTMENTS LIMITED (S.R.L.),
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   declar pe propria mea răspundere că am înțeles
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    conținutul prezentului act, pe care îl semnez în cunoștință
V & V COMPANY S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL          de cauză, fiind cunoscătoare și vorbitoare a limbii
ODORHEIU      SECUIESC,     județ   Harghita,    române, având în vedere că în acest înscris sunt
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
cuprinse în totalitate clauzele din Hotărârea din data       Se cooptează în societate FRA-SER S.P.A., persoană
de 30.12.2008 a CICERO LIMITED (S.R.L.); Hotărârea       juridică italiană, cu sediul social în Italia, localitatea
din 30.12.2008 a FRASER INVESTMENTS LIMITED           Milano, str. Ramazzini Bernardino, nr. 3,
(S.R.L.) și Hotărârea din data de 17 martie 2009 a       C.U.I. 00942470329, conform Hotărârii din data
S.C. NAKA INTERN SERVICE S.R.L.                 de 19.12.2008, reprezentată prin MAGGIA ROSANNA,
  S-a luat la cunoștință de obligația de a înregistra     cetățean italian, născută la data de 20.02.1933, în Italia,
prezentul înscris în registrul comerțului în termenul și în   Valdengo, domiciliată în Italia, Italia, orașul Occhieppo
condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în cel mult   Sup., Piazza Vittorio Veneto, nr. 1, posesoare a
15 zile, de la data semnării și autentificării prezentului   Pașaportului, nr. AA3657840, eliberat de către autoritățile
înscris.                            competente, la data de 31.03.2009, cu reședința în în
  Prezentul înscris a fost tehnoredactat la Biroul      orașul Vlăhița, str. Mihai Eminescu, nr. 8, sc. B, ap. 11,
Notarului Public Vîlcan Aura Felicia, din Miercurea Ciuc,    județul Harghita, conform Certificatului de Înregistrare
str. Revoluției din Decembrie, nr. 13, sc. A, ap. 2, județul  nr. 0011812, eliberat de A.P.S. Harghita, la data
Harghita, azi la data autentificării, în 7 (șapte) exemplare.  de 16.10.2007, CNP 8330220190015, starea civilă:
  (27/1.062.561)                       divorțată, în baza Procurii Speciale din data de
                                10 februarie 2009, autentificat de către Dado Daniela,
                                notar public.
       Societatea Comercială                 Se retrage din societate asociatul persoană juridică
      NAKA INTERN SERVICE - S.R.L.
                                ALANIS LIMITED, conform Hotărârii din 30 decembrie 2008,
                                reprezentată prin MAGGIA ROSANNA, în baza Procurii
            NOTIFICARE
                                Speciale din data de 16.02.2009, autentificată de către
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    notarul public Dr. Marilena Cristina.
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     ALANIS LIMITED transmite către FRA-SER S.P.A.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        (S.R.L.) un număr de 9 părți sociale, la valoarea lor
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   nominală, de 410,00 LEI fiecare. Asociatul cesionar va
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   prelua toate drepturile și obligațiile care decurg din
NAKA INTERN SERVICE S.R.L., cu sediul în ORAȘ          cesiunea părților sociale.
VLĂHIȚA, județ Harghita, Str. GABOR ARON, nr. 20,          În urma cesiunii aportul asociaților la capitalul social
înregistrată sub nr. J19/177/2001, cod unic de         se prezintă, astfel: FRA-SER S.P.A. deține un număr
înregistrare 13936393, care a fost înregistrat sub       de 9 părți sociale, în valoare totală de 3.690,00 LEI;
nr. 20614 din 17.04.2009.                    MONTELEONE MARIA-TERESA deține un număr de
  (28/1.062.562)                       2 părți sociale, în valoare totală de 820,00 LEI și PAOLO
                                SALOTTO, deține un număr de 9 părți sociale, în valoare
                                totală de 3.690,00 LEI.
        Societatea Comercială
                                  Subsemnata MAGGIA ROSANNA, în calitate de
       JONATHAN SEAGULL - S.R.L.
                                mandatară al societăților ALANIS LIMITED și FRA-SER S.P.A.
           ACT ADIȚIONAL               și al asociatului PAOLO SALOTTO, declar pe propria
                                mea răspundere că am înțeles conținutul prezentului act,
    AL S.C. JONATHAN SEAGULL S.R.L.,             pe care îl semnez în cunoștință de cauză, fiind
     CU SEDIUL ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA,              cunoscătoare și vorbitoare a limbii române, având în
STR. MIHAI EMINESCU, NR. 2, JUDEȚUL HARGHITA,          vedere că în acest înscris sunt cuprinse în totalitate
ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB            clauzele din hotărârile societăților.
   NR. J19/538/2004, COD DE IDENTIFICARE             Înscrisul a fost redactat de Simo Erzsebet, la sediul
        FISCALĂ 16492961                societății, în 7 exemplare.
  Se aduc următoarele modificări la actul constitutiv:      (29/1.062.563)
  Se schimbă sediul social al societății în orașul Vlăhița,
str. Gábor Áron, nr. 20, biroul nr. 2, județul Harghita.
                                        Societatea Comercială
  Se recodifică obiectul principal de activitate, conform
                                      JONATHAN SEAGULL - S.R.L.
CAEN Rev. 2: 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri
imobiliare proprii. Domeniul principal de activitate:                 NOTIFICARE
681 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
proprii.                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Ca urmare a extinderii obiectului secundar de        Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
activitate al societății acesta se redefinește conform     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CAEN Rev. 2, astfel: 0240, 6820, 6831, 6832, 7010,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
7021, 7022, 7490, 8560.                     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009                 11

JONATHAN SEAGULL S.R.L., cu sediul în ORAȘ             2. Restrângerea obiectului de activitate cu codul:
VLĂHIȚA, județ Harghita, GABOR ARON, nr. 20,          8551.
ap. BIROU NR. 2, înregistrată sub nr. J19/538/2004, cod       Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
unic de înregistrare 16492961, care a fost înregistrat sub   ORCT Harghita, la cererea și pe răspunderea
nr. 20662 din 17.04.2009.                    solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 589/06.03.2009.
  (30/1.062.564)                         (32/1.062.566)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        EURO CONFORT - S.R.L.                        HARCOM - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                           NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
        EURO CONFORT S.R.L.
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  MIERCUREA CIUC, B-DUL TIMIȘOAREI, NR. 55,
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     SC. B, AP. 12, JUDEȚUL HARGHITA,
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
 J19/290/2004, C.U.I. 16270051, ATRIBUT FISCAL RO
                                HARCOM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL MIERCUREA
  Se aduc următoarele modificări la actul constitutiv al    CIUC, județ Harghita, Str. HARGHITA, nr. 118/G,
societății:                           înregistrată sub nr. J19/581/1992, cod unic de
  Se înființează un punct de lucru în municipiul        înregistrare 518674, care a fost înregistrat sub nr. 20934
Miercurea Ciuc, str. Mikó, nr. 1, județul Harghita, în holul  din 21.04.2009.
Politlinicii Miercurea Ciuc.
                                  (33/1.062.567)
  Asociații au luat la cunoștință de obligația lor de a
înregistra prezentul înscris în registrul comerțului în
maxim 15 zile.                                  Societatea Comercială
  Prezentul înscris a fost tehnoredactat la sediul Biroului           RULOEXCOM - S.R.L.
Notarului Public Vîlcan Aura Felicia, din municipiul
Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie, nr. 13, s       ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
c. A, ap. 2, județul Harghita, azi la data autentificării, în
5 (cinci) exemplare.                           AL S.C. RULOEXCOM S.R.L.
                                 MIERCUREA CIUC, STR. KOSSUTH LAJOS, NR. 19,
  (31/1.062.565)                           ET. 4, AP. 8, JUDEȚUL HARGHITA,
                                     J19/989/1991, C.U.I. 513022
         Societatea Comercială               Se aduc următoarele modificări la actul constitutiv al
          HARCOM - S.R.L.               societății:
                                  VOLMER ZINIA, cetățean român, născută la data
           ACT ADIȚIONAL               de 12.01.1956, în comuna Batoș, sat Dedrad, județul
                                Mureș, domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc,
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                str. Kossuth Lajos, nr. 19, et. 4, ap. 8, județul Harghita,
     COMERCIALE HARCOM S.R.L.,
                                posesoare a Cărții de Identitate, seria HR,
 CU SEDIUL ÎN LOCALITATEA MIERCUREA CIUC,
                                numărul 285438, eliberată de SPCLEP Miercurea Ciuc,
B-DUL TIMIȘOAREI, NR. 59, AP. 19, ÎNMATRICULATĂ
                                la data de 25.09.2008, CNP 2560112191361, starea
  ÎN REGISTRUL COMERȚULUI HARGHITA SUB
                                civilă: văduvă și VOLMER ANCA, cetățean român,
     NR. J19/581/1992, C.U.I. 518674
                                născută la data de 21.07.1975, în municipiul Reghin,
  Asociatul unic VÂGA CĂLIN-ROMEO, cetățean          județul Mureș, domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc,
român, născut la data de 23.06.1969, în localitatea Cârța,   str. Oltul, nr. 3, județul Harghita, posesoare a Cărții de
jud. Harghita, domiciliat în localitatea Miercurea Ciuc,    Identitate, seria HR, numărul 285439, eliberată de
B-dul Timișoarei, nr. 59, et. 4, ap. 19, jud. Harghita,     SPCLEP Miercurea Ciuc, la data de 25.09.2008,
posesor a Cărții de Identitate, seria HR, numărul 142032,    CNP 2750721191369, starea civilă: căsătorită, în calitate
eliberată de Pol. Mun. Miercurea Ciuc, la data         de moștenitori legali, conform Certificatului de moștenitor
de 04.12.2003, cod numeric personal 1690623191322,       nr. 2 din 09 aprilie 2009, eliberat de Biroul Notarului
am hotărât:                           Public Vîlcan Aura Felicia, în urma decesului asociatului
  1. Schimbarea sediului social de la adresa          unic VOLMER VASILE, decedat la data de 05 februarie 2009,
Miercurea-Ciuc, b-dul Timișoarei, nr. 59, ap. 19 la adresa   conform Certificatului de Deces seria DP, nr. 938599,
Miercurea Ciuc, Str. Harghita, nr. 118/G, județul Harghita.   eliberat de către Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, la
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
data de 06.02.2009, CNP 1480101191386, preiau părțile               Societatea Comercială
sociale ale defunctului.                             GOBE-LITHOSZ - S.R.L.
  Se retrage din calitatea de asociat VOLMER ZINIA,
care transmite la valoarea lor nominală toate părțile sale     ACT MODIFICATIV ȘI CONTRACT DE CESIUNE
sociale, asociatei VOLMER ANCA, care va deține un
număr de 106 părți sociale, în valoare totală de 1.060,00 LEI.         LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  Se cooptează în societate VOLMER IOAN, cetățean              S.C. GOBE-LITHOSZ S.R.L.
român, născut la data de 14.04.1976, în municipiul          Pe baza prevederilor hotărârii adunării generale ai
Toplița, județul Harghita, domiciliat în municipiul       asociaților nr. 1 din 20.02.2009, asociații Goga Tünde și
Miercurea Ciuc, str. Oltul, nr. 3, județul Harghita, posesor   Orbán Balázs, au hotărât modificarea actului constitutiv
a Cărții de Identitate, seria HR, numărul 285440,        al societății S.C. GOBE-LITHOSZ S.R.L., cu sediul în
eliberată de SPCLEP Miercurea Ciuc, la data           Gheorgheni, cart. Florilor, bl. 33, sc. B, ap. 38,
de 25.09.2008, CNP 1760414193782, starea civilă:         județul Harghita, înregistrat în ORC Harghita sub
căsătorit.                            nr. J19/911/2006, C.U.I. 19119941, cu următoarele mențiuni:
  VOLMER IOAN preia de la VOLMER ANCA 53 părți           1. Se retrage din societate asociatul Orbán Balázs,
sociale, la valoarea nominală, precum și toate obligațiile    prin cesionarea părților sociale deținute, în total 10 părți
și drepturile care decurg din cesionarea părților sociale,    sociale cu valoare nominală de 10 RON fiecare, în
luând la cunoștință de situația de drept și de fapt a      valoare totală de 100 RON, reprezentând 50% din
societății.                           capitalul social, către asociata Goga Tünde.
  Capitalul social al societății în valoare de 1.060,00      Asociatul retras cedează, asociata Goga Tünde preia
LEI, se divide în 106 părți sociale, a câte 10 LEI fiecare,   părțile sociale cesionate la valoare nominală de 10 RON
din care aport în natură 866,00 LEI. Aportul asociaților la   fiecare cu drepturile și obligațiile aferente părții sociale
capitalul social al societății este: VOLMER IOAN, deține     transmise.
53 părți sociale (50%), din care aport în natură           Asociata Goga Tünde preia societatea cu activele și
433,00 LEI și VOLMER ANCA deține 53 părți sociale        pasivele sale legale. Asociatul retras declară că a primit
(50%), din care aport în natură 433,00 LEI.           contravaloarea părților sociale cedate și nu are nicio
  Ca urmare a decesului administratorului VOLMER        pretenție față de societate și de asociata Goga Tünde.
VASILE, se numesc, pe o perioadă nelimitată, în calitatea    Societatea comercială și asociata Goga Tünde declară
de administratori asociații societății: VOLMER IOAN și      că nu are nicio pretenție trecută, prezentă sau viitoare, de
VOLMER ANCA, cu datele de mai sus. Mandatul           nicio natură față de asociatul retras.
administratorilor se exercită separat.                2. Se actualizează adresa punctului de lucru și va fi:
  Se schimbă sediul social al societății în municipiul     Gheorgheni, cart. Florilor, bl. 7, sc. A, ap. 1, jud. Harghita.
Miercurea Ciuc, str. Oltul, nr. 3, județul Harghita.         3. Se extinde, se reduce, se recodifică obiectul de
  Prezentul înscris a fost tehnoredactat la Biroul       activitate al societății conform caen rev. 2 și va fi: 0111;
Notarului Public Vîlcan Aura Felicia, cu sediul în        0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0119; 0121; 0122; 0123;
Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie, nr. 13,      0124; 0125; 0126; 0127; 0129; 0130; 0141; 0142; 0143;
sc. A, ap. 2, județul Harghita, azi la data autentificării în  0144; 0145; 0146; 0147; 0149; 0150; 0161; 0162; 0163;
5 exemplare.                           0164; 0170; 0210; 0220; 0230; 0240; 0311; 0312; 0321;
                                 0322; 0729; 0811; 0812; 0891; 0892; 0893; 0899; 0990;
  (34/1.062.568)
                                 1011; 1012; 1013; 1020; 1031; 1032; 1039; 1041; 1042;
                                 1051; 1052; 1061; 1062; 1071; 1072; 1073; 1081; 1082;
         Societatea Comercială              1083; 1084; 1085; 1086; 1089; 1091; 1092; 1101; 1102;
         RULOEXCOM - S.R.L.               1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1200; 1310; 1320; 1330;
                                 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1399; 1411; 1412;
            NOTIFICARE                1413; 1414; 1419; 1420; 1431; 1439; 1511; 1512; 1520;
                                 1610; 1621; 1622; 1623; 1624; 1629; 1711; 1712; 1721;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 1722; 1723; 1724; 1729; 1811; 1812; 1813; 1814; 1820;
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 1910; 1920; 2011; 2012; 2014; 2015; 2016; 2017; 2020;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 2030; 2041; 2042; 2052; 2053; 2059; 2060; 2110; 2120;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 2211; 2219; 2222; 2223; 2229; 2311; 2312; 2313; 2319;
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 2320; 2331; 2332; 2341; 2342; 2343; 2344; 2349; 2351;
RULOEXCOM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                 2361; 2362; 2363; 2364; 2365; 2369; 2370; 2391; 2399;
MIERCUREA CIUC, județ Harghita, Str. OLTUL, nr. 3,
                                 2410; 2420; 2431; 2432; 2433; 2434; 2442; 2443; 2444;
înregistrată sub nr. J19/989/1991, cod unic de
                                 2445; 2451; 2452; 2453; 2454; 2511; 2512; 2521; 2529;
înregistrare 513022, care a fost înregistrat sub nr. 21081
                                 2530; 2550; 2561; 2562; 2571; 2572; 2573; 2591; 2592;
din 21.04.2009.
                                 2593; 2594; 2599; 2611; 2612; 2620; 2630; 2640; 2651;
  (35/1.062.569)                        2652; 2660; 2670; 2680; 2711; 2712; 2720; 2731; 2732;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009                13

2733; 2740; 2751; 2752; 2790; 2811; 2812; 2813; 2814;             Societatea Comercială
2815; 2821; 2822; 2823; 2824; 2825; 2829; 2830; 2841;             GOBE-LITHOSZ - S.R.L.
2891; 2892; 2893; 2895; 2896; 2899; 2910; 2920; 2931;
2932; 3012; 3020; 3091; 3092; 3099; 3101; 3102; 3103;                 NOTIFICARE
3109; 3212; 3213; 3220; 3230; 3240; 3250; 3291; 3299;       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
3311; 3312; 3313; 3314; 3315; 3317; 3319; 3320; 3511;     Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
3512; 3513; 3514; 3521; 3522; 3523; 3530; 3600; 3700;     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
3811; 3812; 3821; 3822; 3831; 3832; 3900; 4110; 4120;     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
4211; 4212; 4213; 4221; 4222; 4299; 4311; 4312; 4313;     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
4321; 4322; 4329; 4331; 4332; 4333; 4334; 4339; 4391;     GOBE-LITHOSZ S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
4399; 4511; 4519; 4520; 4531; 4532; 4540; 4611; 4612;     GHEORGHENI, județ Harghita, Cart. FLORILOR,
4613; 4614; 4615; 4616; 4617; 4618; 4619; 4621; 4622;     bloc 33, scara B, ap. 38, înregistrată sub
4623; 4624; 4631; 4632; 4633; 4634; 4635; 4636; 4637;     nr. J19/911/2006, cod unic de înregistrare 19119941,
4638; 4639; 4641; 4642; 4643; 4644; 4645; 4646; 4647;     care a fost înregistrat sub nr. 21096 din 21.04.2009.
4648; 4649; 4651; 4652; 4661; 4662; 4663; 4664; 4665;       (37/1.062.571)
4666; 4669; 4671; 4672; 4673; 4674; 4675; 4676; 4677;
4690; 4711; 4719; 4721; 4722; 4723; 4724; 4725; 4726;
                                        Societatea Comercială
4729; 4730; 4741; 4742; 4743; 4751; 4752; 4753; 4754;
                                       HARLAND TURIST - S.R.L.
4759; 4761; 4762; 4763; 4764; 4765; 4771; 4772; 4774;
4775; 4776; 4777; 4778; 4779; 4781; 4782; 4789; 4791;        ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
4799; 4931; 4932; 4939; 4941; 4942; 4950; 5010; 5020;
5030; 5040; 5210; 5221; 5222; 5224; 5229; 5320; 5510;          AL S.C. HARLAND TURIST S.R.L.
5520; 5530; 5590; 5610; 5621; 5629; 5630; 5811; 5812;           MIERCUREA CIUC, STR. INIMII,
5813; 5814; 5819; 5821; 5829; 5911; 5912; 5913; 5914;         NR. 14, AP. 14, JUDEȚUL HARGHITA,
5920; 6010; 6020; 6110; 6120; 6130; 6190; 6201; 6202;      J19/419/2006, C.U.I. 18678856, ATRIBUT FISCAL RO
6203; 6209; 6311; 6312; 6391; 6399; 6622; 6810; 6820;
                                 Se aduc următoarele modificări la actul constitutiv al
6831; 6832; 7010; 7021; 7022; 7111; 7112; 7120; 7211;     societății:
7219; 7220; 7311; 7312; 7320; 7410; 7420; 7430; 7490;       Se desființează punctul de lucru din municipiul
7711; 7712; 7721; 7722; 7729; 7731; 7732; 7733; 7734;     Miercurea Ciuc, str. Patinoar, nr. 15, județul Harghita.
7735; 7739; 7740; 7810; 7820; 7830; 7911; 7912; 7990;       Se înființează un punct de lucru în comuna Siculeni,
8121; 8122; 8129; 8130; 8211; 8219; 8220; 8230; 8291;     sat Siculeni, nr. 811, județul Harghita.
8292; 8299; 8553; 8559; 8560; 8690; 8710; 8720; 8730;       S-a schimbat actul de identitate al asociatului SZÁSZ
8810; 8891; 9001; 9002; 9003; 9004; 9101; 9102; 9103;     HUNOR-SZILÁRD în CI, seria HR, nr. 288288, eliberată
9104; 9200; 9311; 9312; 9313; 9319; 9321; 9329; 9511;     de SPCLEP Miercurea Ciuc, la 18.11.2008.
9512; 9521; 9522; 9523; 9524;9525; 9529; 9601;          Tehnoredactat la BNP Vîlcan Aura Felicia, din
9602;9603; 9604; 9609;                     Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie, nr. 13,
  Activitatea principală:                   sc. A, ap. 2, județul Harghita, azi la data autentificării în
  Domeniul principal: 471 - Comerț cu amănuntul în      5 exemplare.
magazine nespecializate;                      (38/1.062.572)
  Activitatea principală: 4711 - Comerț cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi și tutun;                     Societatea Comercială
  După aceste modificări societatea va funcționa ca             GOLDEN BRIDGE - S.R.L.
societate cu răspundere limitată cu asociat unic, se va
                                          ACT ADIȚIONAL
redacta și înregistra actul constitutiv actualizat,
societatea va funcționa pe baza actului constitutiv           AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
actualizat.                                GOLDEN BRIDGE S.R.L.,
  Subsemnații prezentului act declarăm că renunțăm la      MIERCUREA CIUC, STR. LIBERTĂȚII, NR. 15,
dreptul de recurs.                       JUDEȚUL HARGHITA, J19/597/2003, C.U.I. 15586987
  Prezentul act modificativ s-a redactat de către părți în
                                  Se aduc următoarele modificări la actul constitutiv al
cinci exemplare de valoare egală și semnate de către
                                societății:
asociați modifică actul constitutiv al societății de la data
                                  Se desființează următoarele puncte de lucru:
înregistrării în Registrul Comerțului.
                                  *Consignație - Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918,
  (36/1.062.570)                       nr. 46, bl. 52, ap. 4, județul Mureș;
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
  *Sighișoara, str. Morii, nr. 11, județul Mureș.              Societatea Comercială
  Tehnoredactat la Biroul Notarului Public Vîlcan Aura           GOLDEN HOUSE IFN - S.R.L.
Felicia, din Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie,
                                  ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
nr. 13, sc. A, ap. 2, județul Harghita, azi la data
autentificării în 5 exemplare.                    AL S.C. GOLDEN HOUSE IFN S.R.L.,
                                   MIERCUREA CIUC, STR. LIBERTĂȚII,
  (39/1.062.573)                            NR. 15, JUDEȚUL HARGHITA,
                                J19/389/2002, C.U.I. 15011148, ATRIBUT FISCAL RO
         Societatea Comercială              Se aduc următoarele modificări la actul constitutiv al
      MITLIV MS CONSTRUCT - S.R.L.            societății:
                                 Se desființează punctul de lucru din Târnăveni,
    ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV          str. Republicii, nr. 90, ap. 2, jud. Mureș.
                                 Se cooptează în societate PALKO AURORA-DALMA,
     AL S.C. MITLIV MS CONSTRUCT S.R.L.          cetățean român, născută la data de 09.11.1981, în
                               municipiul Toplița, județul Harghita, domiciliată în
  Încheiat în vederea modificării actului constitutiv al
                               municipiul Miercurea Ciuc, str. Florilor, nr. 11, ap. 7,
S.C. „MITLIV MS CONSTRUCT” S.R.L., cu sediul în        județul Harghita, posesoare a Cărții de Identitate,
Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc, nr. 60,        seria HR, nr. 126091, eliberată de către Municipiul
județul Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului sub  Miercurea Ciuc, la data de 26.08.2003,
nr. J19/25/2009, cod unic de identificare 24956515. În    CNP 2811109191485, starea civilă: necăsătorită și
baza   hotărârii  asociaților  S.C.   „MITLIV   MS  PALKÓ JOLÁN, cetățean român, născută la data
                               de 11.09.1961, în comuna Aluniș, județul Mureș,
CONSTRUCT” S.R.L. din 02.03.2009, s-a hotărât:
                               domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc, str. Florilor,
  1. Înființarea unui punct de lucru în localitatea Emei,  nr. 11, et. 4, ap. 7, județul Harghita, posesoare a Cărții de
str. Principală, nr. 589/B, județul Mureș.          Identitate, seria HR, nr. 005693, eliberată la data
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul  de 25.05.2000, de către Poliția Municipiului Miercurea
constitutiv al societății. Asociații declară că renunță la  Ciuc, CNP 2610911193787, starea civilă: căsătorită.
dreptul de recurs la hotărârea judecătorului delegat,       S.C. PRIMA GROUP S.R.L., prin reprezentant,
                               cesionează, la valoarea lor nominală, un număr de
pentru înscrierea mențiunilor în Registrul Comerțului.
                               130 de părți sociale către PALKO AURORA-DALMA și un
  (40/1.062.574)                      număr de 170 de părți sociale către PALKÓ JOLÁN.
                                 S.C. ROEXPERT-CONT S.R.L., prin reprezentant,
                               cesionează, la valoarea lor nominală, un număr de
         Societatea Comercială            350 de părți sociale către PALKÓ JOLÁN.
      MITLIV MS CONSTRUCT - S.R.L.              În urma cesiunii părților sociale societățile PRIMA
                               GROUP S.R.L. și ROEXPERT-CONT S.R.L. își pierd
           NOTIFICARE               calitatea de asociat de la S.C. GOLDEN HOUSE IFN
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   S.R.L., prin retragerea lor din societate. Asociații
                               cesionari preiau toate drepturile și obligațiile care decurg
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                               în urma preluării părților sociale cesionate.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Aportul asociaților la capitalul social se prezintă astfel:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  PALKO AURORA-DALMA deține 130 părți sociale (20%)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  și PALKÓ JOLÁN deține 520 părți sociale (80%), aporturi
MITLIV MS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în           în numerar.
MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC, județ Harghita,           Prezentul înscris a fost tehnoredactat la Biroul
                               Notarului Public Vîlcan Aura Felicia, din Miercurea Ciuc,
Str. RAKOCZI FERENC, nr. 60, înregistrată sub
                               str. Revoluției din Decembrie, nr. 13, sc. A, ap. 2,
nr. J19/25/2009, cod unic de înregistrare 24956515, care   județul Harghita, azi la data autentificării în 5 (cinci)
a fost înregistrat sub nr. 21268 din 22.04.2009.       exemplare.
  (41/1.062.575)                        (42/1.062.576)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009               15

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       GOLDEN HOUSE IFN - S.R.L.                    APEMIN TUSNAD - S.A.

           NOTIFICARE                          NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
GOLDEN HOUSE IFN S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL       APEMIN TUȘNAD S.A., cu sediul în SAT TUȘNADU
MIERCUREA CIUC, județ Harghita, Str. LIBERTĂȚII,       NOU, COMUNA TUȘNAD, județ Harghita, STR. GĂRII,
nr. 15, înregistrată sub nr. J19/389/2002, cod unic de    nr. 599/C, înregistrată sub nr. J19/252/1999, cod unic de
înregistrare 15011148, care a fost înregistrat sub      înregistrare 12071773, care a fost înregistrat sub
nr. 21276 din 22.04.2009.                   nr. 21285 din 22.04.2009.
  (43/1.062.577)                        (45/1.062.579)


        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        APEMIN TUSNAD - S.A.                     AKTIV VAN-KED - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                         ACT ADIȚIONAL

       LA ACTUL CONSTITUTIV AL                LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
       S.C. APEMIN TUSNAD S.A.                COMERCIALE AKTIV VAN-KED S.R.L.,
                                CU SEDIUL ÎN BALAN, STR. 1 DECEMBRIE, BL. 60,
  Adunarea Generală a Asociaților S.C. APEMIN
                                 SC. 1, AP. 6, CAMERA 1, ÎNMATRICULATĂ ÎN
TUȘNAD S.A., cu sediul în com. Tușnad, sat Tușnadu
                                 REGISTRUL COMERȚULUI HARGHITA SUB
Nou, str. Gării, nr. 599/C, înregistrată la ORC sub
                                   NR. J19/206/2009, C.U.I. 24060808
nr. J19/252/1999, C.U.I. RO12071773, prin împuternicit
KURKO GYARFAS, născut în orașul Toplița,             Asociații KEDVES KRISZTINA, cetățean român,
județul Harghita, la data de 21 august 1974, cu domiciliul  născută la data de 05.11.1977, în Miercurea Ciuc,
în municipiul Miercurea-Ciuc, Revoluția din Decembrie,    jud. Harghita, domiciliată în Oraș Bălan, Str. 1
nr. 3/B/7, județul Harghita, cetățean român, identificat cu  Decemebrie, Bl. 60, ac. 1, ap. 6, jud. Harghita, posesoare
CI, seria HR, nr. 009429, CNP 1740821193796, în baza     a Cărții de Identitate, seria HR, numărul 128390,
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 36 din data   eliberată de Mun. Balan la data de 18.09.2003, cod
de 28-01-2009, aduce următoarele modificări Actului      numeric personal 2771105190135 și VANCEA
Constitutiv al S.C. Apemin Tușnad S.A.:            CRISTIAN, cetățean român, născut la data
  1. Se aprobă desființarea punctului de lucru situat în:  de 11.12.1978, în Sînnicolau Mare, Județul Timiș,
Miercurea-Ciuc, Str. Kosuth Lajos, nr. 3, bl. 35, Tr. III,  domiciliat în Sînnicolau Mare, Str. Dr. Victor Babeș, nr. 3,
ap. 3, jud. Harghita.                     județul Timiș, posesor a cărții de identitate, seria TM,
  2. Se aprobă desființarea punctului de lucru situat în  numărul 247492, eliberată de SPCLEP Sînnic. Mare la
sector 1, București, în incinta Stația CF Bucureștii Noi.   data de 30.08.2006, cod numeric personal 1781211353944;
  Prezentul act adițional modifică și completează      am hotărât:
documentele de constituire ale societății și modificările    1. Se desființează punctul de lucru înregistrat la
ulterioare acestui moment și după înregistrarea în      adresa: Oraș Bălan, str. 1 Decembrie, bloc 60, scara 1,
Registrul Comerțului Harghita va avea aceeași         ap. 1, județul Harghita.
valabilitate cu documentele inițiale.              2. Se înființeză un punct de lucru în Comuna
  Subsemnatul Kurko Gyarfas, am cunoștință de        Sândominic, Nr. 646, Județul Harghita.
obligația de a înregistra prezentul act adițional la       Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
Registrul Comerțului Harghita.                Oficiului registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Totodată renunț la dreptul de recurs privind prezentul  Harghita, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
act adițional.                        potrivit cererii de servicii nr. 1042/21.04.2009.
  (44/1.062.578)                        (46/1.062.580)
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          LINX TOP - S.R.L.                      HARGHITA FUNGHI - S.R.L.

       ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL                 ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV

  SOCIETĂȚII COMERCIALE LINX TOP S.R.L.,                AL S.C. HARGHITA FUNGHI S.R.L.,
CU SEDIUL ÎN MUNICIPIUL TOPLITA, STR. MAGURA,             COMUNA SÂNDOMINIC, SAT SÂNDOMINIC,
    VILA GEMENII, JUDEȚUL HARGHITA,                 STR. GALKUT FN, JUDEȚUL HARGHITA,
   ÎNMATRICULATĂ LA OFICUL REGISTRUL              J19/262/2002, C.U.I. 14858145, ATRIBUT FISCAL RO
 COMERȚULUI AL JUDEȚULUI HARGHITA, SUB               Se aduc următoarele modificări la actul constitutiv al
   NR: J19/262/2003, AVÂND C.U.I. 15318356           societății:
  Subsemnatul PUI FLORIN, în calitate de asociat unic       Se recodifică obiectul principal de activitate, conform
al societății comerciale sus-menționate; În conformitate     CAEN Rev 2, în codul CAEN 1039 - Prelucrarea și
cu prevederile Legii 31/1990, republicată, am hotărât      conservarea fructelor și legumelor n.c.a. Domeniul
următoarele:                           principal de activitate este codul CAEN: 103 - Prelucrarea
  1. PUI FLORIN, cesionează cu titlu gratuit și se       și conservarea fructelor și legumelor.
retrage din societate, capitalul social al societății, în      În urma extinderii și restrângerii obiectul secundar de
valoare de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale, a 10 lei    activitate al societății, societatea are următoarele coduri
fiecare, numitului: SERBAN ALEXANDRU, născut la data       CAEN Rev. 2: 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119,
                                 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0129, 0130,
de 06.02.1988, în municipiul București, sector 1, fiul lui
                                 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0149, 0150,
Ioana, domiciliat în Voluntari, str. Simion Mindrescu,
                                 0161, 0162, 0163, 0164, 0170, 0210, 0220, 0230, 0240,
nr. 14A, județul Ilfov, identificat prin CI, seria IF,
                                 0311, 0312, 0321, 0322, 0510, 0520, 0610, 0620, 0710,
nr. 148292/22.05.2007, eliberată de SPCLEP Voluntari,
                                 0729, 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899, 0910, 0990,
având CNP 1880206410181, care va deveni asociat unic
                                 1011, 1012, 1013, 1020, 1031, 1032, 1041, 1042, 1051,
al societății sus-menționate; structura capitalului fiind
                                 1052, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1081, 1082, 1083,
următoarea:
                                 1084, 1085, 1086, 1089, 1091, 1092, 1101, 1102, 1103,
  SERBAN ALEXANDRU - 200 lei, împărțit în 20 părți       1104, 1105, 1106, 1107, 1200, 1310, 1320, 1330, 1391,
sociale, a 10 lei fiecare, participarea la contul de profit și  1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399, 1411, 1412, 1413,
pierderi 100%.                          1414, 1419, 1420, 1431, 1439, 1511, 1512, 1520, 1610,
  2. Se revocă din funcția de administrator PUI FLORIN     1621, 1622, 1623, 1624, 1629, 1711, 1712, 1721, 1722,
și se numește în funcția de administrator: SERBAN        1723, 1724, 1729, 1811, 1812, 1813, 1814, 1820, 1910,
ALEXANDRU.                            1920, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2030,
  3. Partea semnatară declară că renunță la recursul      2041, 2042, 2052, 2053, 2059, 2060, 2211, 2219, 2221,
împotriva rezoluției judecătorului delegat cu privire la     2222, 2223, 2229, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320,
înscrierea actului adițional în Registrul Comerțului.      2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2351, 2352,
  4. Prezentul act adițional face parte integrantă din     2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2370, 2391, 2399,
statutul societății comerciale sus-menționate.          2410, 2420, 2431, 2432, 2433, 2434, 2441, 2442, 2443,
  (47/1.062.581)                        2444, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454, 2511, 2512, 2521,
                                 2529, 2530, 2550, 2561, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591,
                                 2592, 2593, 2594, 2599, 2611, 2612, 2620, 2630, 2640,
         Societatea Comercială              2651, 2652, 2660, 2670, 2680, 2711, 2712, 2720, 2731,
          LINX TOP - S.R.L.               2732, 2733, 2740, 2751, 2752, 2790, 2811, 2812, 2813,
                                 2814, 2815, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2830,
            NOTIFICARE                2841, 2849, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    2910, 2920, 2931, 2932, 3012, 3020, 3091, 3092, 3099,
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   3101, 3102, 3103, 3109, 3212, 3213, 3220, 3230, 3240,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         3250, 3291, 3299, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3317,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   3319, 3320, 3511, 3512, 3513, 3514, 3521, 3522, 3523,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    3530, 3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832,
                                 3900, 4110, 4120, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291,
LINX TOP S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL TOPLIȚA,
                                 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332,
județ Harghita, Str. MAGURA, VILA GEMENII,
                                 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4511, 4519, 4520, 4531,
înregistrată sub nr. J19/262/2003, cod unic de
                                 4532, 4540, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617,
înregistrare 15318356, care a fost înregistrat sub
                                 4618, 4619, 4621, 4622, 4623, 4624, 4631, 4632, 4633,
nr. 21319 din 22.04.2009.
                                 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4641, 4642, 4643,
  (48/1.062.582)                        4644, 4645, 4647, 4648, 4649, 4651, 4652, 4661, 4662,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009               17

4663, 4664, 4665, 4666, 4669, 4671, 4672, 4673, 4674,     identificare 6055102. În baza hotărârii asociatului unic al
4675, 4676, 4677, 4690, 4711, 4719, 4721, 4722, 4723,     S.C. „BONTA” S.R.L. din 19.02.2009, s-a hotărât:
4724, 4725, 4726, 4729, 4730, 4741, 4742, 4743, 4751,      1. Cesionarea de către asociatul unic Forgacs Csaba
4752, 4753, 4754, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765,     cu titlu gratuit a 100% din capitalul social, adică 22 părți
4771, 4772, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4781, 4782,
                               sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 220, în
4789, 4791, 4799, 4931, 4932, 4939, 4941, 4942, 5210,
5221, 5222, 5224, 5229, 5320, 5510, 5520, 5530, 5590,     favoarea domnului Mészaros Zoltán, cetățean român,
5610, 5621, 5629, 5630, 5811, 5812, 5813, 5814, 5819,     născut la data de 01.07.1987 în localitatea Brașov,
5821, 5829, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 6010, 6020,     județul Brașov, domiciliat în sat Vulcan, comuna Vulcan,
6110, 6120, 6130, 6190, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311,     nr. 985, județul Brașov, identificat cu CI, seria BV,
6312, 6399, 6619, 6621, 6622, 6810, 6820, 6831, 6832,     nr. 164011, eliberată la data de 10.08.2001 de Orș.
7010, 7021, 7022, 7111, 7112, 7120, 7311, 7312, 7320,     Codlea, având CNP 1870701080058, cu toate activele și
7410, 7420, 7430, 7711, 7712, 7721, 7722, 7729, 7731,     pasivele existente în contabilitatea societății.
7732, 7733, 7739, 7740, 7810, 7820, 7830, 7911, 7912,
                                 2. Revocarea domnului Forgacs Csaba din funcția de
7990, 8121, 8122, 8129, 8130, 8211, 8219, 8220, 8230,
8291, 8292, 8299, 8553, 8559, 8560, 9001, 9002, 9003,     administrator.
9004, 9200, 9311, 9312, 9313, 9319, 9321, 9329, 9511,      3. Desemnarea în funcția de administrator al noului
9512, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9529, 9601, 9602,     asociat unic Meszaros Zoltan.
9603, 9604, 9609.                        4. În urma extinderii, restrângerii și recodificării
  Prezentul înscris a fost tehnoredactat de SZABÓ      conform CAEN rev. 2, obiectele de activitate al societății
ERIKA-KATALIN, cetățean român, domiciliată în Tîrgu      vor fi: 4613, 4614, 4617, 4619, 8299.
Secuiesc, str. Progresului, nr. 11, județul Covasna,       5. Schimbarea domeniului și obiectului principal de
posesoare a Cărții de Identitate, seria KV, nr. 085881,
                               activitate conform CAEN în:
eliberată de Poliția Municipiului Tîrgu Secuiesc, la data
de 18.02.2003, CNP 2840502141816, la sediul societății      461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata
comerciale “PANAUDIT” S.R.L., în 5 (cinci) exemplare.      4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și de
                               construcții
  (49/1.062.583)
                                 6. Schimbarea sediului societății de la adresa sat
                               Tăureni, comuna Feliceni, nr. 146, județul Harghita, la
        Societatea Comercială             adresa Odorheiu Secuiesc, str. Livezilor, nr. 13,
       HARGHITA FUNGHI - S.R.L.
                               județul Harghita.
           NOTIFICARE                 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                               constitutiv al societății. Asociații declară că renunță la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               dreptul de recurs la hotărârea judecătorului delegat,
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                               pentru înscrierea mențiunilor în Registrul Comerțului.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (51/1.062.585)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
HARGHITA FUNGHI S.R.L., cu sediul în SAT
SÂNDOMINIC, COMUNA SÂNDOMINIC, județ Harghita,                 Societatea Comercială
Str. GALKUT, nr. F.N., înregistrată sub nr. J19/262/2002,             BONTA - S.R.L.
cod unic de înregistrare 14858145, care a fost înregistrat
sub nr. 21339 din 22.04.2009.                            NOTIFICARE
  (50/1.062.584)                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
        Societatea Comercială             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
          BONTA - S.R.L.               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           ACT ADIȚIONAL              BONTA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ODORHEIU
                               SECUIESC, județ Harghita, Str. LIVEZILOR, nr. 13,
  LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. BONTA S.R.L.
                               înregistrată sub nr. J19/709/1994, cod unic de
 Încheiat în vederea modificării actului constitutiv al   înregistrare 6055102, care a fost înregistrat sub nr. 21583
S.C. „BONTA” S.R.L., cu sediul în sat Tăureni,
                               din 22.04.2009.
com. Feliceni, nr. 146, județul Harghita, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J19/709/1994, cod unic de      (52/1.062.586)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       EUDIS MEHEDINTI - S.R.L.                    SERGMAN COM - S.R.L.

           NOTIFICARE                          NOTIFICARE
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE             OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE
LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINȚI notifică, în            LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINȚI notifică, în
conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea   conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările   nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
constitutiv al societății comerciale EUDIS MEHEDINTI     constitutiv al societății comerciale SERGMAN COM S.R.L.,
S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL DROBETA-TURNU         cu sediul în SAT CERNAIA, COMUNA CORCOVA,
SEVERIN, județ MEHEDINȚI, Str. TRAIAN, nr. 89, etaj P,    județ MEHEDINȚI, nr. 66, înregistrată sub nr. J25/29/2007,
ap. CAMERA 2, înregistrată sub nr. J25/558/2004, cod     cod unic de înregistrare 20605066, care a fost înregistrat
unic de înregistrare 16935600, care a fost înregistrat sub  sub nr. 17667 din 13.04.2009.
nr. 56238 din 26.11.2008.
                                 (56/1.062.612)
  (53/1.062.609)
                                     Societatea Comercială
        Societatea Comercială              INTERACTIV - DI GLADIS E COSTELO - S.R.L.
       FRUCT PROD COM - S.R.L.
                                          NOTIFICARE
           NOTIFICARE
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE           LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINȚI notifică, în
LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINȚI notifică, în            conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea
conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea   nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările   ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     constitutiv al societății comerciale INTERACTIV - DI
constitutiv al societății comerciale FRUCT PROD COM S.R.L.,  GLADIS E COSTELO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
cu sediul în SAT CIOROBORENI, COMUNA JIANA,          DROBETA-TURNU SEVERIN, județ MEHEDINȚI,
județ MEHEDINȚI, nr. 342, înregistrată sub          Str. CPT. ROMULUS LEPRI, nr. 33A, înregistrată sub
nr. J25/460/2007, cod unic de înregistrare 22182701,     nr. J25/615/2005, cod unic de înregistrare 18096378,
care a fost înregistrat sub nr. 12737 din 17.03.2009.     care a fost înregistrat sub nr. 18923 din 22.04.2009.
  (54/1.062.610)                        (57/1.062.613)


        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         LUPARA - S.R.L.                        TV SIRIUS - S.R.L.

           NOTIFICARE                          NOTIFICARE
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE             OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE
LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINȚI notifică, în            LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINȚI notifică, în
conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea   conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările   nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
constitutiv al societății comerciale LUPARA S.R.L., cu    constitutiv al societății comerciale TV SIRIUS S.R.L., cu
sediul în MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN,          sediul în MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN,
județ MEHEDINȚI, Aleea NARCISELOR, nr. 1, bloc D2,      județ MEHEDINȚI, Str. TRAIAN, nr. 85, CORP B, bloc C1,
scara 3, ap. 43, înregistrată sub nr. J25/274/2007, cod    înregistrată sub nr. J25/464/2007, cod unic de
unic de înregistrare 21677818, care a fost înregistrat sub  înregistrare 22204605, care a fost înregistrat sub
nr. 16826 din 07.04.2009.                   nr. 19597 din 24.04.2009.
  (55/1.062.611)                        (58/1.062.614)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009                 19

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      NAUTILUS EXIM ARCA - S.R.L.                    DENNYS BEST 2008 - S.R.L.

       HOTĂRÂREA NR. 1/22.04.2009                        HOTĂRÂREA
  Subsemnatul MARINESCU COSTEL, în calitate de            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
asociat unic, am hotărât mutarea sediului societății,           S.C. DENNYS BEST 2008 S.R.L.
radierea punctului de lucru din Pitești, str. Nicolae           NR. 1 DIN DATA DE 24.04.2009
Bălcescu, nr. 64, jud. Argeș, redactarea unui nou act
constitutiv.                            Adunarea generală a asociaților în prezența:
  Modificarea, pe cale de consecință a actului           D-nei DUMITRESCU DENISA FLORENTINA, de
constitutiv al societății, astfel: art. 4 se completează cu:  cetățenie română, domiciliată în Municipiul Pitești,
                                Str. Viilor, nr. 14, bl. U6, sc. A, et. 8, ap. 33, județ Argeș,
»Societatea are sediul în Pitești, str. Găvenii, nr. 37,
                                CNP 2780505034971, identificată cu CI, seria AS,
Magazie C9, jud. Argeș - valabil conform contractului».
                                nr. 516831, eliberată de Pol. Pitești, la data
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
                                de 15/05/2007, deținând un număr de 10 părți sociale,
constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
                                reprezentând 50% din capitalul social al societății
publicitatea, autorizarea și înregistrarea.
                                  D-lui DUMITRESCU CONSTANTIN ADRIAN, de
  (59/1.062.740)                       cetățenie română, domiciliat în Municipiul Pitești,
                                Str. Viilor, nr. 14, bl. U6, sc. A, et. 8, ap. 33, județ Argeș,
        Societatea Comercială              CNP 1791225038632, identificat cu CI, seria AS,
      NAUTILUS EXIM ARCA - S.R.L.             nr. 516825, eliberată de Pol. Pitești, la data
                                de 15/05/2007, deținând un număr de 10 părți sociale,
            NOTIFICARE                reprezentând 50% din capitalul social al societății legal și
                                statutar convocată,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                             HOTĂRĂȘTE:
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                  Art. 1 Desființarea punctului de lucru situat în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                PITEȘTI, Aleea Războieni, nr. 20A, județ Argeș.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  Art. 2 Înființarea unui punct de lucru în Pitești,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                str. Matei Basarab, nr. 21, jud. Argeș.
NAUTILUS EXIM ARCA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
PITEȘTI, județ Argeș, Str. GĂVENII, nr. 37, înregistrată    neschimbate.
sub nr. J3/677/1996, cod unic de înregistrare 8645304,
care a fost înregistrat sub nr. 22284 din 27.04.2009.        (62/1.062.743)

  (60/1.062.741)
                                         Societatea Comercială
                                        ATEEA PAM 2002 - S.R.L.
        Societatea Comercială
       TYCOON GRUP AG - S.R.L.                          HOTĂRÂRE

       HOTĂRÂREA NR.3/15.04.2009               Subsemnatele părți Vișan Ionel Dragoș, Sandu Ion,
                                Minciună Vasile, Vișan Petre Claudiu, S.C. ATEA
  Subsemnații BADEA ROBERT IULIAN și              FURNITURE S.R.L. și S.C. ATEA COMERCE S.R.L., în
MARINESCU ION MADALIN asociați la S.C. “TYCOON         calitate de asociați ai societății, întruniți în adunarea
GRUP AG” S.R.L.,cu sediul social în Curtea de Argeș,      generală a asociaților societății care au hotărât astăzi,
b-dul Basarabilor, nr. 79, sc. B, ap. 8, jud. Argeș, în data  24.04.2009, următoarele:
de 15.04.2009, am hotărât următoarele:               Art. 1. Înființarea unui punct de lucru, sediu secundar
  - Radiere punct de lucru situat în com. Arefu,        situat în Mun. Curtea de Argeș, str. Fabricii, nr. 1,
Baraj Vidraru, Hotel Plutitor, jud. Argeș.           Jud. Argeș.
  Prezenta hotărâre va fi înregistrată la ORC Argeș și      Celelalte prevederi ale statutului societății rămân
publicată în Mon. Of. Redactată sub semnătură privată în    valabile. Pentru care s-a întocmit prezentul azi
4 exemplare.                          24.04.2009. Redactat de avocat Stoica Vasile.
  (61/1.062.742)                         (63/1.062.744)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
        Societatea Comercială              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
     TRANSPORT VALERIANO 2004 - S.R.L.           TRANSPORT VALERIANO 2004 S.R.L., cu sediul în
                                SAT BÂRLOGU, COMUNA NEGRAȘI, județ Argeș,
           HOTĂRÂREA                înregistrată sub nr. J3/205/2004, cod unic de
                                înregistrare 16135187, care a fost înregistrat sub
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A           nr. 22344 din 27.04.2009.
    S.C. TRANSPORT VALERIANO 2004 S.R.L.
          1/03.04.2009                  (65/1.062.746)

  Adunarea generală a asociaților în prezența:
  D-lui ION VALERIU, de cetățenie română, domiciliat în            Societatea Comercială
Sat Bârlogu, Comuna Negrași, județ Argeș,                    PIC DISTRIB - S.R.L.
CNP 1700103031854, identificat cu CI, seria AS,
nr. 319330, eliberată de Pol. Costești, la data              HOTĂRÂREA NR. 10/03.04.2009
de 19/12/2003, deținând un număr de 10 părți sociale,      Subsemnații PENESCU ILIE și PENESCU
reprezentând 50% din capitalul social al societății      GHEORGHE CORNEL, în calitate de asociați întruniți în
  D-nei ION DANIELA, de cetățenie română, domiciliată
                                ședința adunării generale extraordinare, am hotărât
în Sat Bârlogu, Comuna Negrași, județ Argeș,
                                prelungirea mandatului administratorului Pieca
CNP 2730829031845, identificată cu CI, seria AS,
                                Gheorghita pe o perioada de 4 ani.
nr. 319329, eliberată de Pol. Costești, la data
de 19/12/2003, deținând un număr de 10 părți sociale,      Prezenta hotărâre va urma procedura legală privind
reprezentând 50% din capitalul social al societății legal și  publicitatea, autorizarea și înregistrarea.
statutar convocată,                       Redactată în 6 exemplare astăzi, 03.04.2009.
             HOTĂRĂȘTE:                (66/1.062.747)
  Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu
  0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe               Societatea Comercială
oleaginoase                                  LABOR ACE DENT - S.R.L.
  0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a
rădăcinoaselor și tuberculilor                            HOTĂRÂREA
  0115 Cultivarea tutunului
  0119 Cultivarea altor plante nepermanente            ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
  0125 Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor,       ASOCIAȚILOR DIN DATA DE 23 APRILIE 2009
nuciferilor și a altor pomi fructiferi,              Subsemnații VOICULESCU ANCA, VOICULESCU
  0141 Creșterea bovinelor de lapte              CATALIN-NICOLAE și SANDU (fostă) PREDA
  0142 Creșterea altor bovine
                                CRISTINA -CONSULELA, în calitate de asociați, astăzi,
  0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
                                23.04.2009, am hotărât:
  0146 Creșterea porcinelor
                                 - Completare date personale asociat și administrator
  0147 Creșterea păsărilor
  0149 Creșterea altor animale                Sandu (fosta Preda) Cristina-Consuela cu noua CI;
  0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală        - Prelungire mandate administratori, VOICULESCU
combinată cu creșterea animalelor)               ANCA, VOICULESCU CATALIN-NICOLAE și SANDU
  0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală     (fostă) PREDA CRISTINA-CONSULELA pentru un
  0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor    mandat nelimitat; Administratorii își exercită mandatul cu
  0163 Activități după recoltare               puteri depline, atât împreună cât și separat pentru o
  0164 Pregătirea semințelor în vederea însămânțării     perioadă nelimitată;
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    Urmare celor hotărâte, societatea este reprezentată și
neschimbate.                          administrata cu puteri depline și egale exercitate atât
                                împreună cât și separat pentru un mandat nelimitat de
  (64/1.062.745)
                                către cei trei asociați și administrator care se identifică cu
                                următoarele date personale: - Voiculescu Anca, cetățean
        Societatea Comercială              român, născută la data de 04.06.1978, în jud. Argeș,
     TRANSPORT VALERIANO 2004 - S.R.L.           Mun. Curtea de Argeș, domiciliată în jud. Argeș,
                                Mun. Pitești, str. Tineretului, bl. 9, sc. A, ap. 98,
           NOTIFICARE                posesoarea CI, seria AS, nr. 152954, emisă de Pol.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Pitești   la  data    de   20.09.2001,    având
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    CNP 2780604033081, Voiculescu Catalin-Nicolae,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        cetățean român, născut la data de 03.10.1977, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Jud. Argeș, Mun. Pitești, domiciliat în jud. Argeș,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009                 21

Mun. Pitești, str. Tineretului, bl. 9, sc. A, ap. 98, posesor  de 38 părți sociale, reprezentând 76% din capitalul social
a CI, seria AS, nr. 152958, emisă de Pol. Pitești la data    al societății legal și statutar convocată,
de 20.09.2001, având CNP 1771003035004 și Sandu                      HOTĂRĂȘTE:
(fostă Preda) Cristina-Consuela, cetățean român,           Art. 1 Prelungirea mandatului administratorului Frâncu
născută la data de 25.06.1976, în jud. Olt, Comuna        Gheorghe pe o perioadă nelimitată;
Spineni, domiciliată în jud. Argeș, Mun. Pitesti, str. Ioan     Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Fundescu, nr. 1, bl. B9, sc. B, ap. 35, posesoare a CI,     neschimbate.
seria AS, nr. 539501, emisă de SPCLEP Pitești la data        (69/1.062.750)
de 04.10.2007, având CNP 2760625287127;
  Prezentul act reprezintă voința părților fiind citit și
semnat personal de către acestea și îndeplinește                Societatea Comercială
procedura legală privind înregistrarea autorizarea și            EURO MAR CLAD 2005 - S.R.L.
publicarea. Red. în 6 ex. Astăzi, 23.04.2009.
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/10.03.2009
  (67/1.062.748)
                                   Subsemnata SANDA CAMELIA, în calitate de asociat
                                 unic, am hotărât declararea unor puncte de lucru în
         Societatea Comercială              1. Pitești, str. Calea București, bl. U1, jud. Argeș și
         TIM POOL 2005 - S.R.L.             2. Piteșți, str. Smîrdan, nr. 40C bis, jud. Argeș-valabile
                                 conform contractelor; radierea punctelor de lucru situate
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 27.04.2009             în Pitești, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 39, jud. Argeș
                                 și Pitești, str. 9 Mai, nr. 20, jud. Argeș.
  Subsemnații     TEODORESCU       MARIAN,
                                   Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
TEODORESCU MIHAELA - GABRIELA și ISBĂȘOIU
                                 constitutiv și va urma procedura legală privind
ELENA - MAGDALENA, asociați ai S.C. “TIM POOL
                                 publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
2005” S.R.L., am hotărât:
  1. Prelungirea mandatelor administratorilor pe          (70/1.062.751)
perioadă nelimitată;
  2. Radierea punctului de lucru situat în Câmpulung,             Societatea Comercială
str. Parc Cretulescu, nr. Cadastral 2466, județul Argeș.           DACRIS INTER TRANS - S.R.L.
  Cele hotărâte se vor modifica și vor parcurge
procedurile cerute de lege pentru înregistrare și                    HOTĂRÂREA
publicitate.
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
  (68/1.062.749)
                                     S.C. DACRIS INTER TRANS S.R.L.
                                      NR. 1 DIN DATA DE 24.04.2009
       Societatea Comercială                 Adunarea generală a asociaților în prezența:
    GM & FM CONSULTING PLUS - S.R.L.              D-lui OLTEANU DRAGOȘ MIHAI, de cetățenie
                                 română, domiciliat în Ștefănești, str. Primăverii, nr. 22F,
            HOTĂRÂREA                 județ Argeș, CNP 1810810035277, identificat cu CI,
                                 seria AS, nr. 619378, eliberată de SPCLEP Pitești, la data
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
                                 de 09/02/2009, deținând un număr de 10 părți sociale,
   S.C. GM & FM CONSULTING PLUS S.R.L.
                                 reprezentând 50% din capitalul social al societății
      NR. 1 DIN DATA DE 24.04.2009               D-lui OLTEANU BOGDAN GEORGEL, de cetățenie
  Adunarea generală a asociaților în prezența:         română, domiciliat în Municipiul Pitești, B - Dul Libertății,
  D-lui MIHĂILESCU IOAN, de cetățenie română,          nr. 16, bl. P3, sc. A, et. 2, ap. 8, județ Argeș,
domiciliat în Municipiul Pitești, Str.1 Decembrie 1918,     CNP 1781114034969, identificat cu CI, seria AS,
bl. B6, sc. C, et. 2, ap. 6, județ Argeș,            nr. 401670, eliberată de Pol. Pitești, la data de
CNP 1600128038628, identificat cu CI, seria AS,         24/02/2005, deținând un număr de 10 părți sociale,
nr. 076587, eliberată de Pol. Pitești, la data          reprezentând 50% din capitalul social al societății
de 19/05/2000, deținând un număr de 12 părți sociale,        legal și statutar convocată,
reprezentând 24% din capitalul social al societății                    HOTĂRĂȘTE:
  D-lui FRĂNCU GHEORGHE, de cetățenie română,           Art. 1 Înființarea unui punct de lucru situat în PITEȘTI,
domiciliat în Municipiul Pitești, Str. Viilor, bl. D11, sc. E,  Str. Depozitelor, nr. 7, stand nr. 61, județ Argeș.
et. 3, ap. 10, județ Argeș, CNP 1600219034971,           Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                 neschimbate.
identificat cu CI, seria AS, nr. 148485, eliberată de
Pol. Pitești, la data de 27/08/2001, deținând un număr        (71/1.062.752)
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     MONDO CARGUS TRANS - S.R.L.                   ALED TRANS ONEACĂ - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                     HOTĂRÂRE NR. 2 DIN 22.04.2009
                                 Subsemnatul ONEACĂ MIHAI, în calitate de asociat
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A           unic al S.C. ALED TRANS ONEACĂ S.R.L., ca urmare a
     S.C. MONDO CARGUS TRANS S.R.L.           Adunării Generale Extraordinare din 22.04.2009, am
       NR. 1 DIN DATA DE 14.04.2009           hotărât următoarele:
  Adunarea generală a asociaților în prezența:         1. Declararea unui punct de lucru la adresa din
                               Com. Băbana, Sat Băbana, nr. 11, jud. Argeș.
  D-lui BANCEU VIOREL DANIEL, de cetățenie
                                 Prezenta hotărâre va urma procedura prevăzută de
română, domiciliat în Sat Viișoara, Oraș Ștefănești,
                               lege.
județ Argeș, CNP 1751214035062, identificat cu CI,
seria AS, nr. 078157, eliberată de Pol. Pitesti, la data     (74/1.062.755)
de 30/05/2000, deținând un număr de 50 părți sociale,
reprezentând 50% din capitalul social al societății              Societatea Comercială
  D-nei BĂNCEU MARIA EMANUELA, de cetățenie                  ITAL LUXORI - S.R.L.
română, domiciliată în Municipiul Pitești, Calea
Bascovului, bl. Q3a, sc. B, ap. 1, județ Argeș,                     DECIZIE
CNP 2770102035014, identificată cu CI, seria AS,
                                A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. ITAL LUXORI S.R.L.
nr. 176252, eliberată de Pol. Pitești, la data
                                     NR. 01 DIN 14.04.2009
de 07/02/2002, deținând un număr de 50 părți sociale,
reprezentând 50% din capitalul social al societății        Subscrisa, S.C. ITAL LUXORI S.R.L., societate
  legal și statutar convocată,                comercială română, cu sediul în Pitești, str. Dacia, bl. A5,
                               sc. D, et. 1, ap. 5, cam. 3, jud. Argeș, înregistrată la
            HOTĂRĂȘTE:
                               Registrul Comerțului Argeș cu nr. J03/2079/2007, având
  Art. 1 Înființarea unui punct de lucru situat în
                               Cod Unic de înregistrare 22586548, atribut fiscal RO,
Câmpulung, Str. Negru Vodă, nr. 129, județ Argeș.       reprezentată cu puteri depline de către dl Dima
  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   Avram-Adrian, cetățean român, domiciliat în mun. Pitești,
neschimbate.                         str. Dacia, nr. 6, bl. A5, sc. D, et. 1, ap. 5, jud. Argeș,
  (72/1.062.753)                      posesor al C.I., seria AS, nr. 318791, eliberată la data
                               de 17.12.2003 de Poliția Pitești, CNP 1760703104968,
                               stare civilă necăsătorit, în calitate de Asociat Unic, prin
      Societatea Comercială               prezenta
  IDA CONSULTING MANAGEMENT 2007 - S.R.L.                         DECID:
                                 Art. 1. Se modifica art. 3. pct. 3.1 din Actului
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL            Constitutiv al societății, prin schimbarea sediului social al
                               acesteia, și va avea următorul cuprins:
 S.C. IDA CONSULTING MANAGEMENT 2007 S.R.L.            “3.1. Sediul societății va fi în Constanța, str. Stefan
      NR. 1 DIN DATA DE 22.04.2009            Mihaileanu, nr. 88, cam. 3, județul Constanța”
                                 Art. 2. Se modifică art. 6, pct. 6.1 din Actul Constitutiv
  Subsemnata
                               al societății, prin schimbarea asociatului unic al societății,
  NIȚĂ ADINA MARIA, de cetățenie română, domiciliată
                               ca urmare a Contractului de Cesiune nr. 550 din data
în Municipiul Pitești, Aleea Ioan Manliu, nr. 2, bl. B6a,   de 14.04.2009, prin care dl Dima Avram - Adrian
sc. A, et. 3, ap. 8, județ Argeș, CNP 2780827035039,     cesionează integral capitalul social deținut în cota
identificată cu CI, seria AS, nr. 334498, eliberată de Pol.  de 100%, ieșind astfel din societate, către dl Caculea
Pitești, la data de 26/02/2004, deținând un număr de     Stefan, ce va prelua o cota de 90% din părțile sociale și
20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social al  respective către dl Florea Gheorghe, ce va prelua o cota
societății                          de 10% din totalul părților sociale, și va avea următorul
               DECIDE:             cuprins:
  Art. 1. Declararea unui punct de lucru în Pitești,      “Capitalul social al societății comerciale „S.C. ITAL
str. Sf. Vineri, nr. 47, jud. Argeș, parter, cam. 1.     LUXORI S.R.L.” este de 500 RON, integral subscris și
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân  vărsat în numerar, divizat în 20 părți sociale, numerotate
                               de la 1 (unu) la 20 (douăzeci), cu o valoare nominală
neschimbate.
                               de 25 RON fiecare. Structura capitalului social este
  (73/1.062.754)                      următoarea:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009                23

  - Caculea Stefan subscrie un număr de                    Societatea Comercială
18 (optsprezece) părți sociale, numerotate de la 1 la 18,           AROSA TEXTILE - S.R.L.
reprezentând 90% din capitalul social, cu o participare de
                                           HOTĂRÂREA
90% la beneficii și pierderi:
  - Florea Gheorghe, subscrie un număr de 2 (două)          ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
părți sociale, numerotate de la 19 la 20. reprezentând          A S.C. AROSA TEXTILE S.R.L.
                                     NR. 1 DIN DATA DE 24.04.2009
10% din capitalul social, cu o participare de 10% la
beneficii și pierderi”                       Adunarea generală a asociaților în prezența:
                                  D-lui MARCO GHIETTI, de cetățenie străină,
  Art. 3. Se modifica art. 12 “ADMINISTRAREA
                                domiciliat în Carmagnola (to), identificat cu Pașaport,
SOCIETĂȚII” din Actul Constitutiv al societății, prin      nr. F032240, eliberat de Aut. Italiene, la data
revocarea din funcția de administrator al societății a dlui   de 21/04/2006, deținând un număr de 1.500 părți sociale,
Dima Avram Adrian și numirea în funcția de administrator    reprezentând 30% din capitalul social al societății
al societății a dlui Caculea Stefan, și va avea următorul      D-lui Dl BATTISTA FRANCESCO, de cetățenie
                                străină, domiciliat în Castellalto, Villa Torre, nr. 55,
cuprins:
                                identificat cu Pașaport, seria AA, nr. 1558114, eliberat de
  “Societatea este administrate pe o perioada de 10 ani    Aut. Italiene, la data de 30/08/2007, deținând un număr
de domnul Caculea Stefan, cetățean român, născut la       de 1.500 părți sociale, reprezentând 30% din capitalul
data de 09.12.1980, în oraș Isaccea, județul Tulcea,      social al societății
                                  S.C. OSELLA TESSILE SPA, persoană juridică
domiciliat în orașul Ovidiu, str. Naționala, nr. 96,
                                străină, cu sediul social în Bellante, Zona Industrială,
jud Constanța, posesor a CI, seria KT, nr. 042256,       având următoarele date de identificare CEW 12049,
eliberată la data de 12.03.1999 de Poliția oraș Ovidiu,     reprezentată de Osella Giovanni, deținând un număr de
stare civila necăsătorit, CNP 1801209360556.”          2.000 părți sociale, reprezentând 40% din capitalul social
  Art. 4. Începând de la data de 25.04.2009 încetează     al societății
                                  legal și statutar convocată,
activitatea Punctului de Lucru al societății deschis în
                                             HOTĂRĂȘTE:
Mun. Pitești, P-ta Vasile Milea, Casa de Moda, etaj 3,       Art. 1 Schimbarea domeniului și activității principale:
jud. Argeș.                             - Domeniul principal de activitate este Fabricarea altor
  Celelalte prevederi ale Actului constitutiv ce nu au fost  articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp),
modificate prin prezenta Decizie, rămân în vigoare și se    căruia îi corespunde grupa CAEN 141
                                  - activitatea principală; Fabricarea altor articole de
vor aplica în conformitate cu enunțul lor și cu cele de mai
                                îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), clasa
sus.                              CAEN 1413.
                                  Art. 2 Redactarea unui nou act constitutiv.
  (75/1.062.756)
                                  Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                neschimbate.
         Societatea Comercială               (77/1.062.758)
         ITAL LUXORI - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
            NOTIFICARE
                                        AROSA TEXTILE - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                           NOTIFICARE
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ITAL LUXORI S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
județ Argeș, Str. DACIA, bloc A5, scara D, etaj 1, ap. 5,    AROSA TEXTILE S.R.L., cu sediul în SAT MĂRĂCINENI,
înregistrată sub nr. J3/2079/2007, cod unic de         COMUNA MĂRĂCINENI, județ Argeș, HALA 2,
                                PARTER + ETAJ, nr. 611, înregistrată sub
înregistrare 22586548, care a fost înregistrat sub
                                nr. J3/149/2009, cod unic de înregistrare 13671091, care
nr. 21012 din 22.04.2009.                    a fost înregistrat sub nr. 22083 din 24.04.2009.
  (76/1.062.757)                         (78/1.062.759)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      VALKRYLY PETROLEUM - S.R.L.                    ALBERT COMIMPEX - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                           ANUNȚ

       DIN DATA DE 10 APRILIE 2009              În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
  Subsemnatul VALCEA GABRIEL-CRISTIAN, în           pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că firma
calitate de asociat unic, astazi, 0.04.2009, am hotărât:    S.C. ALBERT COMIMPEX S.R.L., având nr. de
  - Deschiderea unui punct de lucru situat în:-        înregistrare în Registrul Comerțului J03/1664/1994 și
jud. Constanța, Comuna Deleni, “Statia Expres”.         codul unic de înregistrare RO 6388018, cu cererea
  Urmare celor hotărâte, societatea deschide punct de     înregistrată sub nr. 22595/28.04.2009, a depus
lucru situat în: - jud. Constanța, Comuna Deleni, “Statia    copie de pe situația financiară pentru anul 2008 însoțită
Expres”.                            de raportul administratorilor/directoratului, raportul
  Prezentul act reprezintă voința asociatului unic fiind   cenzorilor/auditori financiari, procesul verbal al adunării
citit și semnat personal de către acesta și îndeplinește    generale a asociaților/acționarilor și are o cifră de afaceri
procedura legală privind înregistrarea autorizarea și      de peste 10 milioane lei.
publicarea. Red. în 6 ex. Astăzi, 10.04.2009;
                                  (82/1.062.763)
  (79/1.062.760)

                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                    BIFF INTERNATIONAL - S.R.L.
          SOMECO - S.A.
                                             ANUNȚ
             ANUNȚ
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că firma S.C. BIFF
pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că firma
                                INTERNATIONAL S.R.L. având nr. de înregistrare în
S.C. SOMECO S.A., având nr. de înregistrare în
                                Registrul Comerțului J03/461/1995 și codul unic de
Registrul Comerțului J03/62/1991 și codul unic de
                                înregistrare RO 7369952, cu cererea înregistrată sub
înregistrare RO 128930 cu cererea înregistrată sub
                                nr. 22655/28.04.2009, a depus copie de pe
nr. 23000/29.04.2009, a depus copie de pe
situația financiară pentru anul 2008 însoțită de        situația financiară pentru anul 2008 însoțită de
raportul administratorilor/directoratului, raportul       raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditori financiari, procesul verbal al adunării   cenzorilor/auditori financiari, procesul verbal al adunării
generale a asociaților/acționarilor și are o cifră de afaceri  generale a asociaților/acționarilor și are o cifră de afaceri
de peste 10 milioane lei.                    de peste 10 milioane lei.

  (80/1.062.761)                         (83/1.062.764)


       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      FRANCESCA INDUSTRIES - S.A.                 ALDECON CONSTRUCT 2006 - S.R.L.

             ANUNȚ                              ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că firma           pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că firma
S.C. FRANCESCA INDUSTRIES S.A., având nr. de          S.C. ALDECON CONSTRUCT 2006 S.R.L., având nr. de
înregistrare în Registrul Comerțului J03/101/1994 și      înregistrare în Registrul Comerțului J03/2043/2004 și
codul unic de înregistrare RO 5660350, cu cererea        codul unic de înregistrare RO 16994542, cu cererea
înregistrată sub nr. 22599/28.04.2009, a depus         înregistrată sub nr. 22500/28.04.2009, a depus
copie de pe situația financiară pentru anul 2008 însoțită    copie de pe situația financiară pentru anul 2008 însoțită
de raportul administratorilor/directoratului, raportul     de raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditori financiari, procesul verbal al adunării   cenzorilor/auditori financiari, procesul verbal al adunării
generale a asociaților/acționarilor și are o cifră de afaceri  generale a asociaților/acționarilor și are o cifră de afaceri
de peste 10 milioane lei.                    de peste 10 milioane lei.
  (81/1.062.762)                         (84/1.062.765)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009               25

        Societatea Comercială                1. Vânzarea de către subsemnata, persoană fizică, a
        VSC COMPROD - S.R.L.              10 părți sociale din totalul de 20 de părți sociale deținute
                                în calitate de asociat unic la S.C. ONIX S.R.L., cu sediul
             ANUNȚ                 în municipiul Sibiu, Str. Tractorului, nr. 14, etaj 1,
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   camera 1, înmatriculată în Registrul Comerțului Sibiu sub
                                nr. J32/1340/2008, cod fiscal RO24336203, către domnul
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                DICAN OCTAVIAN, persoană fizică, cetățean român,
pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că firma S.C. VSC
                                domiciliat în Sibiu, strada Livezii, nr. 79, județul Sibiu,
COMPROD S.R.L. având nr. de înregistrare în Registrul
                                identificat cu CI, seria SB, nr. 130450, emisă de
Comerțului J03/128/2005 și codul unic de înregistrare
                                Mun. Sibiu, la data de 15.04.2002, CNP 1511025323925.
RO 17159796 cu cererea înregistrată sub
                                Vânzarea părților sociale se face la valoarea nominală a
nr. 22502/28.04.2009, a depus copie de pe            acestora, adică 10,00 lei/parte socială;
situația financiară pentru anul 2008 însoțită de          2. Ca urmare a cesiunii, asociații S.C. Onix S.R.L. vor
raportul administratorilor/directoratului, raportul       fi următorii:
cenzorilor/auditori financiari, procesul verbal al adunării     • Muraru Alina-Ecaterina - deține un număr de 10 părți
generale a asociaților/acționarilor și are o cifră de afaceri  sociale a câte 10,00 lei fiecare parte socială, având un
de peste 10 milioane lei.                    aport de 50% în valoare de 100 lei;
  (85/1.062.766)                         • Dican Octavian - deține un număr de 10 părți sociale
                                a câte 10,00 lei fiecare parte socială, având un aport
                                de 50% în valoare de 100 lei;
       Societatea Comercială                 3. Numirea în funcția de administrator a domnului
     GOLD PLAST PRODUCTION - S.R.L.             DICAN OCTAVIAN, cetățean român, născut la data
                                de 25.10.1951 în localitatea Petrești, județul Alba,
             ANUNȚ                 domiciliat în Sibiu, strada Livezii, nr. 79, județul Sibiu,
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   identificat cu CI, seria SB, nr. 130450, emisă de
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    Mun. Sibiu, în 15.04.2002, CNP 1511025323925;
pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că firma S.C. GOLD        4. Celelalte clauze ale Actului constitutiv al
PLAST PRODUCTION S.R.L. având nr. de înregistrare în      S.C. Onix S.R.L. își păstrează valabilitatea;
Registrul Comerțului J03/2060/2005 și codul unic de         5. Actualizarea actului constitutiv al societății cu
înregistrare RO 18152257 cu cererea înregistrată sub      modificările la zi, conform prevederilor Legii 31/1991
                                privind societățile comerciale, republicată și modificată și
nr. 22660/28.04.2009, a depus copie de pe
                                depunerea noului Act constitutiv al S.C. Onix S.R.L. la
situația financiară pentru anul 2008 însoțită de
                                Oficiul Registrului Comerțului Sibiu;
raportul administratorilor/directoratului, raportul
                                  6.   Împuternicirea    d-lui  CRISU-MANEA
cenzorilor/auditori financiari, procesul verbal al adunării
                                RAZVAN-ALEXANDRU, legitimat cu CI, seria SB,
generale a asociaților/acționarilor și are o cifră de afaceri
                                nr. 284867, eliberată de SPCLEP Sibiu în 20.10.2005,
de peste 10 milioane lei.                    CNP 1790902323969, pentru a face pentru noi și în
  (86/1.062.767)                       numele nostru toate demersurile necesare pentru
                                înregistrarea actelor societății la Oficiul Registrului
                                Comerțului Sibiu.
         Societatea Comercială               Drept pentru care s-a adoptat prezenta hotărâre
           ONIX - S.R.L.               astăzi, 09.04.2009.
       HOTĂRÂREA NR. 1/09.04.2009               (87/1.062.882)

   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                         Societatea Comercială
        S.C. ONIX S.R.L.                           ONIX - S.R.L.
  Subsemnata MURARU ALINA-ECATERINA,
domiciliată în Sibiu, strada Rahova, nr. 57, sc. B, ap. 22,              NOTIFICARE
județul Sibiu, identificată cu CI, seria SB, nr. 352164,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
emisă de Mun. Sibiu, în 17.07.2007, CNP 2821125226777,     Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
în calitate de asociat unic a S.C. ONIX S.R.L., cu sediul    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
în 550123 Sibiu, Str. Tractorului, nr. 14, etaj 1, camera 1,  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
înmatriculată în Registrul Comerțului Sibiu sub         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. J 32/1340/2008, cod fiscal RO 24336203, am hotărât     ONIX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,
în ședința Adunării generale a asociaților azi, 09.04.2009,   județ Sibiu, Str. TRACTORULUI, nr. 14, etaj 1,
următoarele:                          înregistrată sub nr. J32/1340/2008, cod unic de
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
înregistrare 24336203, care a fost înregistrat sub        str. Siretului, nr. 10, sc. A, ap. 1, județul Sibiu,
nr. 27505 din 10.04.2009.                    CNP 1731207082414 și cesionarea către noul asociat a
  (88/1.062.883)                        unui număr de 10 părți sociale în valoare de 10 lei/parte
                                 socială, în valoare totală de 100 lei. Cesiunea se face la
                                 valoarea nominală. Cesionarul acceptă această cesiune.
         Societatea Comercială               2. Numirea domnului în funcția de administrator a
        PTB-CONSULT R - S.R.L.
                                 domnului MIHĂILĂ SORIN IOAN.
       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR                 3. Completarea obiectului de activitate cu:
                                  1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
          DIN 01 MARTIE 2009                1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire (inclusiv
                                 servicii refill)
  Eu, Cristea Cristina - Mihaela identificata cu CI,
seria SB, 363848, având CNP 2831106324841, cu            1814 - Legătorie și servicii conexe
domiciliul în Sibiu, str. G. Toparceanu, nr.54, în calitate de   4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
unic asociat al societății S.C. PTB CONSULT R S.R.L., cu     specializate
sediul în Sibiu, înmatriculata la Registrul Comerțului       4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
Sibiu cu nr. J 32/55/2005, RO 17131582, hotărăsc         papetărie, în magazine specializate
următoarele:                            5819 Alte activități de editare
  - schimbarea sediului social al societății S.C. PTB       5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
CONSULT R S.R.L., în Sibiu, str. G. Toparceanu, nr. 9,       5829 Activități de editare a altor produse software
jud. Sibiu, compus din 3 camere și dependințe, spațiu cu      Prezenta Decizie, modifică în mod corespunzător
destinație Birou.                        actele de constituire ale societății, anexându-se la
  - adăugare de activitate la cele deja existente:
                                 acestea. Se va redacta un «Act Constitutiv Actualizat» ca
  Cod CAEN 5229 - Alte activități anexate
                                 urmare a acestor modificări.
transporturilor.
  (89/1.062.884)                          (91/1.062.886)


         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        PTB-CONSULT R - S.R.L.                    HAOTIC-SOUVENIRE - S.R.L.

            NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerșului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
al actului constitutiv al societâșii comerciale         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PTB-CONSULT R S.R.L., cu sediul în Județul Sibiu,        HAOTIC-SOUVENIRE S.R.L., cu sediul în
Municipiul Sibiu, Str. George Topîrceanu, Nr. 9,         LOC. CISNĂDIOARA, ORAȘ CISNĂDIE, județ Sibiu,
înregistrată sub nr. J32/55/2005, cod unic de
                                 Str. SIBIULUI, nr. 3A, înregistrată sub nr. J32/952/2008,
înregistrare 17131582, care a fost înregistrat sub
                                 cod unic de înregistrare 24010206, care a fost înregistrat
nr. 28530 din 14.04.2009.
                                 sub nr. 28543 din 14.04.2009.
  (90/1.062.885)
                                   (92/1.062.887)

        Societatea Comercială
       HAOTIC-SOUVENIRE - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                        A & D CONSTRUCT - S.R.L.
        DECIZIA NR. 2/13.04.2009
                                            HOTĂRÂREA
  Subsemnata MIHĂILĂ VALENTINA-MARA, cetățean
român, domiciliată în loc. Sibiu, str. Eschile, nr. 18,
                                        ASOCIATULUI UNIC AL
județul Sibiu, CNP 2740201323945, în calitate de asociat
                                       S.C. A & D CONSTRUCT S.R.L.
unic în cadrul societății sus-menționate, am hotărât:
  1. Cooptarea în societate a domnului MIHĂILĂ SORIN        Subsemnatul BUȘ DANIEL VASILE, domiciliat în
IOAN, cetățean român, născut la data 07.12.1973, în       orașul Cisnădie, Pța Nouă, bl. P3, sc. B, et. 1, ap. 21,
Făgăraș, județul Brașov, domiciliat în loc. Sibiu,        jud. Sibiu, CNP 1751226321101, în calitate de asociat
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009                  27

unic ai S.C. A & D CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în                 Societatea Comercială
orașul Cisnădie, Pța Nouă, bl. P3, sc. B, ap. 21,                SOFT LIMITED - S.R.L.
jud. Sibiu, societate înregistrată la Registrul Comerțului
din Sibiu, sub nr. J32/467/2007, C.I.F. RO21344201, am                 HOTĂRÂREA
hotărât:
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  1. Cooptarea în cadrul societății a domnului              S.C. SOFT LIMITED S.R.L.
PĂDEANU PAUL ALEXANDRU, cetățean român, născut
la data de 07.06.1990, în mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat    MORAR TIBERIU, cu domiciliul în loc. Sibiu,
                                str. Lungă, nr. 28, sc. A, et. 4, ap. 13, jud. Sibiu, identificat
în orașul Segarcea, Șos. Deleni, nr. 12, jud. Dolj,
                                cu CI, seria SB, nr. 294910, elib. de SPCLEP Sibiu/2006
CNP 1900607324807 care va primi prin cesiune toate
                                și
cele 20 părți sociale, în valoare totală de 200 lei de la     MORAR CARMEN-CLAUDIA cu domiciliul în
domnul BUȘ DANIEL VASILE.                   loc. Sibiu, str. Berzelor, nr. 10, jud. Sibiu, identificată cu
  Subsemnatul PĂDEANU PAUL ALEXANDRU, declar         CI, seria SB, nr. 084479, elib. de Pol. Sibiu/2001,
pe proprie răspundere că am luat la cunoștință de         în calitate de asociați ai S.C. SOFT LIMITED S.R.L.,
Hotărârea asociatului unic al S.C. A & D CONSTRUCT S.R.L.   cu sediul în Sibiu, str. Berzelor, nr. 10, înregistrată în
și sunt de acord cu aceasta. Cunosc situația financiară și   Registrul Comerțului sub nr. J32/535/2007, având
juridică a societății, sunt de acord cu clauzele din actul   C.U.I. 21431782, am hotărât următoarele:
constitutiv pe care mă oblig să le respect și nu am nimic     1. Schimbarea domeniului principal de activitate al
de obiectat.                          societății în „951 Repararea calculatoarelor și a
  2. Revocarea din funcția de administrator a domnului    echipamentelor de comunicații”, respectiv a activității
                                principale în “9511 Repararea calculatoarelor și a
BUȘ DANIEL VASILE și numirea în funcția de
                                echipamentelor periferice”.
administrator a domnului PĂDEANU PAUL ALEXANDRU
                                  Redactat în 3 (trei) exemplare, la Cabinet de avocat
  3. Retragerea din cadrul societății a domnului BUȘ
                                Lavinia Vinți din Sibiu, str. Banatului, nr. 9, ap. 23.
DANIEL VASILE care va cesiona toate cele 20 de părți
sociale, în valoare totală de 200 lei domnului PĂDEANU       (95/1.062.890)
PAUL ALEXANDRU
  În urma cesiunii structura capitalului social este              Societatea Comercială
următoarea:                                   SOFT LIMITED - S.R.L.
  - domnul PĂDEANU PAUL ALEXANDRU deține
20 părți sociale, în valoare totală de 200 lei                     NOTIFICARE
  Întreaga cesiune s-a făcut la valoarea nominală a unei    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
părți sociale, adică 10 lei pentru o parte socială.      Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  4. Modificare valabilitate sediu social.          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Redactată în 3 (trei) exemplare.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (93/1.062.888)                       SOFT LIMITED S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,
                                județ Sibiu, Str. BERZELOR, nr. 10, înregistrată sub
        Societatea Comercială             nr. J32/535/2007, cod unic de înregistrare 21431782,
       A & D CONSTRUCT - S.R.L.             care a fost înregistrat sub nr. 29143 din 16.04.2009.
                                  (96/1.062.891)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         Societatea Comercială
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    CARPATICA LIFE - BROKER DE PENSII PRIVATE -
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                  S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale              ORDINEA DE ZI
A & D CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în ORAȘ              A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
CISNĂDIE, județ Sibiu, Str. P-ȚA NOUĂ, bloc P3,            CARPATICA LIFE BROKER DE PENSII
scara B, ap. 21, înregistrată sub nr. J32/467/2007, cod        PRIVATE S.R.L. DIN DATA DE 12.12.2008
unic de înregistrare 21344201, care a fost înregistrat sub
                                 1. Aprobarea cesiunii părților sociale (două) deținute
nr. 28666 din 15.04.2009.
                                de către Banca Comercială Carpatica în favoarea
  (94/1.062.889)                       S.C. ORION S.R.L.
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
  2. Împuternicirea d-iui Mircea Sgarbura pentru          3. Modificarea datelor de identificare a
îndeplinirea formalităților de înregistrare a cesiunii Ia    administratorului RAȚIU DANIELA - CRISTINA, cetățean
Oficiul Registrului Comerțului.                 român, domiciliată în Sibiu, str. Emile Zola, nr. 35,
  (97/1.062.892)                        CNP 2721011322251, identificată cu CI, seria SB,
                                 nr. 320369, eliberată la data de 20.10.2006.

      Societatea Comercială                  (99/1.062.894)
 CARPATICA LIFE - BROKER DE PENSII PRIVATE -
          S.R.L.                            Societatea Comercială
                                         CALOR IMPEX - S.R.L.
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerșului de pe lângă Tribunalul                NOTIFICARE
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările   Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
și completările ulterioare, depunerea textului          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CARPATICA LIFE - BROKER DE PENSII PRIVATE
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
S.R.L., cu sediul în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu,
                                 CALOR IMPEX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,
Str. Hegel, Nr. 3, înregistrată sub nr. J32/1149/2007, cod
                                 județ Sibiu, Str. COSTACHE NEGRI, nr. 3, înregistrată
unic de înregistrare 22014430, care a fost înregistrat sub
                                 sub nr. J32/743/1998, cod unic de înregistrare 11218559,
nr. 29200 din 16.04.2009.
                                 care a fost înregistrat sub nr. 29210 din 16.04.2009.
  (98/1.062.893)
                                   (100/1.062.895)

         Societatea Comercială
         CALOR IMPEX - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                      EVEREX SOFT SERVICES - S.R.L.
    HOTĂRÂRE AGA DIN DATA DE 30.03.2009
                                            HOTĂRÂREA
          NR. 339/30.03.2009
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR AI
  Subsemnații CIOCA MELBOMENA - ANAMARIA,            S.C. EVEREX SOFT SERVICES S.R.L. NR. 1/2009
cetățean român, domiciliată în Sibiu, str. Costache Negri,
nr. 3, CNP 1671028321396, identificată cu CI, seria SB,       Subsemnații BORGHINĂ EMILIA, cetățean român,
nr. 210621, eliberată la data de 09.02.2004 și RAȚIU       CNP 2720325323493, născută la data de 25.03.1972, în
SORIN - IOAN, cetățean român, domiciliat în Sibiu,        mun. Blaj, jud. Alba, domiciliată în mun. Sibiu, str. Dimitrie
str. Emile Zola, nr. 35, CNP 1710130323922, identificat     Cantemir, nr. 58 B, jud. Sibiu, identificată cu CI, seria SB,
cu CI, seria SB, nr. 233746, eliberată la data          nr. 298907, eliberată de SPCLEP Sibiu la data
de 14.07.2004, în calitate de asociați în cadrul         de 17.03.2006 și DAN ADRIAN, cetățean român,
S.C. „CALOR IMPEX” S.R.L., societate înmatriculată la      CNP 1690320323923, născut la data de 20.03.1969 în
registrul Comerțului Sibiu, sub nr. J32/743/1998, cu       mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat în mun. Sibiu, str. Luptei,
sediul în Municipiul Sibiu, str. Costache Negri, nr. 3, am    nr. 25, jud. Sibiu, identificat cu CI, seria SB, nr. 076123,
hotărât:                             eliberată de Pol. Sibiu, la data de 15.11.2000, în calitate
  1. Completarea obiectelor de activitate cu activitate de   de asociați ai S.C. “EVEREX SOFT SERVICES” S.R.L.,
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al        societate înmatriculată la ORC Sibiu sub
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit în magazine   nr. J32/1907/1994, C.U.I. 6629779, cu sediul în
specializate - cod CAEN 4752                   mun. Sibiu, str. Nicolae Balcescu, nr. 2, jud. Sibiu, am
  2. Înființarea unui punct de lucru la adresa: loc. Sebeș,  hotărât următoarele:
str. Drumul Sibiului, nr. 6, județul Alba, unde se vor        Completare obiect de activitate cu următoarele:
desfășura următoarele obiecte de activitate:           4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică    nerezidențiale
legate de acestea
                                   Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător
  4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
                                 actele de constituire ale societății, anexându-se la
aer condiționat
                                 acestea. Restul clauzelor rămân nemodificate.
  4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie,
                                   Redactată de părți, azi, 16.04.2009.
al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit în magazine
specializate                             (101/1.062.896)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009                29

       Societatea Comercială                5. Subsemnata KISS TIMEA MAGDOLNA sunt de
     EVEREX SOFT SERVICES - S.R.L.            acord cu:
                                 - ieșirea d-nei MOCANU LUCIA ARINA ca
           NOTIFICARE                administrator din societate și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     - intrarea d-nei ANDANUT MARCELA ca administrator
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    în societate.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          (103/1.062.898)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
EVEREX SOFT SERVICES S.R.L., cu sediul în                    Societatea Comercială
MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Str. NICOLAE                     TIARI - S.R.L.
BĂLCESCU, nr. 2, înregistrată sub nr. J32/1907/1994,
cod unic de înregistrare 6629779, care a fost înregistrat               NOTIFICARE
sub nr. 29345 din 17.04.2009.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (102/1.062.897)                      Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         Societatea Comercială
           TIARI - S.R.L.              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                TIARI S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ
           HOTĂRÂREA                Sibiu, Str. PROF. DR. IOAN MOGA, nr. 2A, înregistrată
                                sub nr. J32/295/2007, cod unic de înregistrare 21090928,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             care a fost înregistrat sub nr. 29548 din 21.04.2009.
   S.C. TIARI S.R.L. DIN DATA DE 21 APR 2009
                                  (104/1.062.899)
  ASOCIAȚII:
  KISS TIMEA MAGDOLNA, CNP 2890130115173, cu
domiciliul în Sibiu, str. D.N. Cocea, nr. 9A, jud. Sibiu,            Societatea Comercială
identificată cu CI, seria SB, nr. 166185, emisă de Pol             NOVUM JOTA - S.R.L.
Mun. Sibiu la data de 26.02.2003, deținând 10 părți
                                           HOTĂRÂREA
sociale în valoare de 10 lei fiecare parte socială;
  și
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  MOCANU LUCIA ARINA, CNP 2750706323010, cu
domiciliul în Sibiu, str. Octavian Goga, nr. 10, jud. Sibiu,    În temeiul prerogativelor conferite de actul constitutiv
identificată cu CI, seria SB, nr. 394252, emisă de Pol.    al societății:
Mun Sibiu la data de 16.07.2008, deținând 10 părți         REISENAUER KLAUS, având CNP 7640928320016,
sociale în valoare de 10 lei fiecare parte socială.      cu reședința în România, Sibiu, str. Bucegi 16, identificat
  AM HOTĂRÂT:                         cu identificat cu Certificat deÎnregistrare nr. 20118, emis
  1. Retragerea din societate a asociatei MOCANU       de autoritățile române 16.05.2008, cetățean german,
LUCIA ARINA și cesionarea celor 10 părți sociale          WAGNER KURT, având CNP 7640614400035, cu
deținute de aceasta în societate, astfel:           reședința în România, municipiul București, sector 1,
  - 8 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare către    str. Barajul Argeș, nr. 41, ap. 20U, identificat cu Certificat
asociata KISS TIMEA MAGDOLNA și                de Înregistrare nr. 4135, emis de autoritățile
  - 2 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare d-nei
                                române/13.03.2008, cetățean german,
ANDANUT MARCELA, CNP 2610430323929,
                                  în calitate de asociați ai S.C. NOVUM JOTA S.R.L., cu
identificată cu CI, seria SB, nr. 166182, eliberată de Pol.
                                sediul în Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 70, jud. Sibiu,
Mun. Sibiu la data de 26.02.2003
                                înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  2. Părțile sociale sunt cesionate la valoarea nominală
prevăzuta în actul constitutiv al societății.         Tribunalul Sibiu sub nr. J32/1389/2007, având cod de
  3. Retragerea d-nei MOCANU LUCIA ARINA ca          înregistrare fiscală RO 22279454, renunțând la beneficiul
administrator din societate.                  convocării prealabile a adunării,
  4. Subsemnata KISS TIMEA MAGDOLNA declar că           în ședința Adunării Generale a Asociaților din data
accept cesionarea și:                     de 15.04.2009, am hotărât următoarele:
  - primesc cele 8 părți sociale ale d-nei MOCANU         Art. 1. Cooptarea ca asociat în S.C. NOVUM
LUCIA ARINA                          JOTA S.R.L. a societății KATHEXA KFT, cu sediul în
  - accept ca d-na ANDANUT MARCELA să intre ca nou      Ungaria, Budapesta, 1138, str. Nepfurdo, nr. 22, sc. A,
asociat în societate preluând cele 2 părți sociale       et. V, cod de înregistrare Cg. 01-09-904489 și cod fiscal
cesionate de către MOCANU LUCIA ARINA.             14453377-2-41 reprezentată de Reisenauer Klaus
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
  Art. 2. Cesionarea, la valoarea nominală de către      acționar prin deținerea tuturor părților sociale în procent
domnul REISENAUER KLAUS către KATHEXA KFT a          de 100%.
unui număr de 49 părți sociale. Prețul cesiunii se va       2. Revocarea numitei RUSU MILENA din funcția de
achita în contul cedentului în termen de 3 zile de la data   administrator.
semnării prezentei hotărâri.
                                  (107/1.062.902)
  Art. 3. Cesionarea, la valoarea nominală de către
domnul WAGNER KURT către KATHEXA KFT a unui
număr de 49 părți sociale. Prețul cesiunii se va achita în          Societatea Comercială
contul cedentului în termen de 3 zile de la data semnării        UNIVERSAL CONSULTING - S.R.L.
prezentei hotărâri.
  Art. 4. Urmare acestei cesiuni, capitalul social al                NOTIFICARE
S.C. KATHEXA KFT, în valoare de 1.000 lei, împărțit în
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
100 părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei,
                                Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
este deținut de asociați astfel:
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  - KATHEXA KFT are un aport de 980 lei, reprezentând
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
98 părți sociale, respectiv 98% din capitalul social;
  - REISENAUER KLAUS are un aport de 10 lei,         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
reprezentând 1 parte socială, respectiv 1% din capitalul    UNIVERSAL CONSULTING S.R.L., cu sediul în
social;                            MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Str. ȘOIMULUI, nr. 12,
  - WAGNER KURT are un aport de 10 lei, reprezentând     ap. 7, înregistrată sub nr. J32/447/2006, cod unic de
1 parte socială, respectiv 1% din capitalul social;      înregistrare 18528980, care a fost înregistrat sub
  Art. 5. Transferul dreptului de proprietate asupra     nr. 29866 din 22.04.2009.
părților sociale se va face la data menționării la Oficiul     (108/1.062.903)
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
  Art. 6. Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv
rămân neschimbate.                               Societatea Comercială
                                         CASA ART - S.R.L.
  (105/1.062.900)
                                           HOTĂRÂREA
         Societatea Comercială
         NOVUM JOTA - S.R.L.                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                      DIN DATA DE 22.04.2009
           NOTIFICARE                 PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
                                AL S.C. CASA ART S.R.L., ÎNMATRICULATĂ ÎN R.C.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      SUB NR. J32/1745/2006, C.U.I. 19227161
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Subsemnații VESELIN ALEXANDRA, cetățean
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  român, domiciliat în mun. Sibiu, str. Dr. Ștefan Stîncă,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   nr. 19, județul Sibiu, CNP 2830529324789; CĂPRARIU
NOVUM JOTA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,       MARIUS-BOGDAN, cetățean român, domiciliat în
județ Sibiu, B-dul VICTORIEI, nr. 70, înregistrată sub     mun. București, str. Dimitrie Grozdea, nr. 9, bloc 63,
nr. J32/1389/2007, cod unic de înregistrare 22279454,     sc. 2, ap. 21, sect. 2, București, CNP 1810702450023 și
care a fost înregistrat sub nr. 29848 din 22.04.2009.     VESELIN CARMEN-MIHAELA, cetățean român,
  (106/1.062.901)                      domiciliată în mun. Sibiu, str. Dr. Ștefan Stîncă, nr. 19,
                                județul Sibiu, CNP 2560122323957, în calitate de
                                asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
        Societatea Comercială             cu sediul în mun. Sibiu, str. dr. Ștefan Stîncă, nr. 19,
      UNIVERSAL CONSULTING - S.R.L.            județul Sibiu, am hotărât cu unanimitate de voturi:
                                  Completarea obiectului de activitate cu următoarele
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1 DIN 14.03.2009         activități:
  Subsemnații RUSU CEZAR, domiciliat în Sibiu,          6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă
str. Aleea Selimbar, nr. 8, et. 2, ap. 30 și RUSU MILENA,   (software orientat client)
domiciliată în Sibiu, str. Anton Pann, nr. 8 A, am hotărât:    6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
  1. Cedarea de către RUSU MILENA a tuturor părților       6203 Activități de management (gestiune și
sociale deținute în cadrul societății, respectiv 50% din    exploatare) a mijloacelor de calcul
acțiuni și renunțarea la calitatea de acționar în cadrul      6209 Alte activități de servicii privind tehnologia
societății în favoarea lui RUSU CEZAR, care devine unic    informației
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009               31

  6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web          Societatea Comercială
și activități conexe                         MULTIPRODSERV INTERNATIONAL - S.R.L.
  6312 Activități ale portalurilor web
  6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.         HOTĂRÂREA NR. 1/03.03.2009
  7311 Activități ale agențiilor de publicitate
                                       A ASOCIATULUI UNIC AL
  7312 Servicii de reprezentare media
                                  S.C. MULTIPRODSERV INTERNATIONAL S.R.L.
  7410 Activități de design specializat
                                 CU SEDIUL ÎN HUNEDOARA, STR. STEJARILOR,
  7420 Activități fotografice
                                      NR. 11, JUD. HUNEDOARA,
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
                                      J 20/674/1992, C.U.I. 2126219
n.c.a.
  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător        Matache Eremia, CNP 1500209203166 și Matache
actele de constituire ale societății, anexându-se la      Emil Nicolae, CNP 1760812203141, asociați, hotărâm:
acestea. Se va redacta un «Act Constitutiv Actualizat» ca     Deschiderea unui punct de lucru în Hunedoara
urmare a acestor modificări și să depună la Registrul      str. Gheorghe Baritiu, nr. 25, jud. Hunedoara cu
Comerțului, actul modificator și textul complet al actului   desfășurarea activităților CAEN: 3312, 4741, 4742, 4778,
constitutiv, actualizat cu toate modificările. Asociații    4779, 5821, 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311,7722,
declară pe propria răspundere că au luat la cunoștință     7729, 9521
prevederile «Actului Constitutiv Actualizat», conform       Închiderea punctului de lucru al societății din
ultimelor modificări la legea 31/1990 și își însușesc în    Hunedoara, str. Grădinilor, nr. 3A, jud. Hunedoara.
totalitate conținutul acestora.                   (112/1.064.297)
  (109/1.062.904)
                                        Societatea Comercială
                                       OPTIC GRUP SERV - S.R.L.
         Societatea Comercială
         CASA ART - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
            NOTIFICARE                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile
  Oficiul Registrului Comerșului de pe lângă Tribunalul
                                art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                OPTIC GRUP SERV S.R.L., cu sediul în Județul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                Hunedoara, Municipiul Petroșani, Str. Avram Iancu,
CASA ART S.R.L., cu sediul în Județul Sibiu, Municipiul
                                Bl. 9 A, Sc. 2, Et. p, Ap. 16, înregistrată sub
Sibiu, Str. Dr. Ștefan Stîncă, Nr. 19, înregistrată sub     nr. J20/208/1997, cod unic de înregistrare 9270261, care
nr. J32/1745/2006, cod unic de înregistrare 19227161,      a fost înregistrat sub nr. 16917 din 18.03.2009.
care a fost înregistrat sub nr. 29868 din 22.04.2009.
                                  (113/1.064.298)
  (110/1.062.905)

                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      ZOOANIVET - S.R.L.
         AMIGO A&G - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile
Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   ZOOANIVET S.R.L., cu sediul în SAT COSTESTI,
AMIGO A&G S.R.L., cu sediul în Județul Hunedoara,        COMUNA ORASTIOARA DE SUS, județ Hunedoara,
Municipiul Hunedoara, Str. Zlaști, Nr. 41b, înregistrată    nr. 38, înregistrată sub nr. J20/366/2004, cod unic de
sub nr. J20/1233/2006, cod unic de înregistrare 18964831,    înregistrare 16225891, care a fost înregistrat sub
care a fost înregistrat sub nr. 11583 din 25.02.2009.      nr. 17620 din 23.03.2009.
  (111/1.064.296)                         (114/1.064.299)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2578/13.V.2009
          Societatea Comercială                              Societatea Comercială
         D&F JUNCU COM - S.R.L.                              DREAMINDUSTRY - S.R.L.

   HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 16.04.2009                           HOTĂRÂREA NR. 1/15.04.2009

     LA S.C. D&F JUNCU COM S.R.L.                       A ASOCIAȚILOR S.C. DREAMINDUSTRY S.R.L.,
   CU SEDIUL ÎN HUNEDOARA, STR. NICOLAE                        SEDIUL: SOIMUS DJ 761, FERMA 8,
   BĂLCESCU, NR. 2A, JUDEȚUL HUNEDOARA,                      BLOC ADMINISTRATIV 1/2, JUD. HUNEDOARA,
      ÎNREGISTRATĂ LA ORC SUB                             J 20/859/2008, C.U.I. 23946458
     NR. J20/688/1999, C.U.I. 12191397
                                         ANDRONACHE DANIEL COSTEL - CNP 1610502201003,
  Subsemnații JUNCU SIMION FLORIN și JUNCU
                                        CRACIUN MARIUS - CNP 1620106201008,
CONSTANTIN DORU în calitate de asociați la societatea
mai sus-menționată, am hotărât următoarele:                  MIGNOLI REMO - CNP 9CHE5705241M1611210 și
  1. Completarea obiectului secundar de activitate cu:            WERMELINGER MARCO - CNP 7CHE7112306M1504066
4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,               asociați, hotărâm:
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,            Începând cu data de 07.04.2009, Andronache Costel
chioșcuri și piețe 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor,           Daniel, pierde calitatea de administrator în societate, unic
îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri,             administrator fiind numit CRACIUN MARIUS cu puteri
chioșcuri și piețe 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în            depline de reprezentare, pentru o perioadă nelimitată.
afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.
                                           (117/1.064.302)
   (115/1.064.300)

                                                  Societatea Comercială
          Societatea Comercială                              DREAMINDUSTRY - S.R.L.
         D&F JUNCU COM - S.R.L.
                                                       NOTIFICARE
              NOTIFICARE
                                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile
Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile
                                        art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
D&F JUNCU COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL                 DREAMINDUSTRY S.R.L., cu sediul în SAT SOIMUS,
HUNEDOARA, județ Hunedoara, Str. NICOLAE                    COMUNA SOIMUS, județ Hunedoara, DJ 761, FERMA 8,
BĂLCESCU, nr. 2A, înregistrată sub nr. J20/688/1999,              BL. ADMINISTRATIV 1/2, înregistrată sub
cod unic de înregistrare 12191397, care a fost înregistrat           nr. J20/859/2008, cod unic de înregistrare 23946548,
sub nr. 22498 din 16.04.2009.                         care a fost înregistrat sub nr. 22503 din 16.04.2009.
   (116/1.064.301)                                 (118/1.064.303)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|364776|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2578/13.V.2009 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top