2009_2535 by tradetrek

VIEWS: 230 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2535                                          Marți, 12 mai 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială               S.C PROFIDATA CONSULTING S.R.L., în data de
    BUSINESSDATA CONSULTING - S.R.L.            23.01.2009, am hotărât, cu unanimitate de voturi,
                                următoarele:
            NOTIFICARE                  Art. 1. Se schimbă denumirea societății din
                                S.C. PROFIDATA CONSULTING S.R.L. în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                S.C. BUSINESSDATA CONSULTING S.R.L., denumirea
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                fiind disponibilă și rezervată conform dovezii
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                nr. 80971/20.02.2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  Art. 2. Se radiază din obiectul de activitate al societății
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                următoarele actvități (cod CAEN):
BUSINESSDATA CONSULTING S.R.L., cu sediul în            - 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
București, Str. Romulus, nr. 77, sector 3, înregistrată sub     - 7740 - Leasing cu bunuri intangibile
nr. J40/4104/2007, cod unic de înregistrare 21229350,      (exclusiv financiare)
care a fost înregistrat sub nr. 91546 din 25.02.2009.        - 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a
  (1/991.543)                         birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
                                  Art. 3. Se completează obiectul de activitatea]
                                societății cu următoarele activități (cod CAEN):
       Societatea Comercială                 - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
    BUSINESSDATA CONSULTING - S.R.L.              - 4942 - Servicii de mutare
                                  - 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                - 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
                                de scurtă durată
      A ASOCIAȚILOR NR. 1/23.01.2009              - 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  Subsemnații                           - 5590 - Alte servicii de cazare
  - STAN DRAGOS-SERBAN, cetățean român, născut          - 5610 - Restaurante
în București, la data de 22.01.1956, fiul lui Leon și Ioana,    - 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
căsătorit, domiciliat în București, str. Int. Tudor Stefan,     - 7911 - Activități ale agențiilor turistice
nr. 50-52, et. 4, ap. 5, sector. 1, căsătorit, posesor al      - 7912 - Activități ale tur-operatorilor
C.I. seria RT nr. 068837, eliberată de Secția 1 Poliție la     - 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
data de 06.11.2000, CNP 1560122400212,               - 9313 - Activități ale centrelor de fitness
  - STAN ADELA, cetățean român, născută în București,       - 9319 - Alte activități sportive
la data de 31.07.1974, fiica lui Victor și Cornelia,        - 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
căsătorită, domiciliată în București, str. Int. Tudor Stefan,    Art. 4. Se aprobă reeditarea Actului Constitutiv al
nr. 50-52, et. 4, ap. 5, sector. 1, posesor al C.I. seria RT  societății cuprinzând toate modificările intervenite de la
nr. 068836, eliberată de Secția 1 Poliție la data de      constituire până în prezent.
14.02.2000, CNP 2740731413015, întruniți în Adunarea
Generală Extraordinară a asociaților la sediul           (2/991.544)
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
       Societatea Comercială              Aleea Moinesti, nr. 7, bloc 22, scara 1, etaj 3, ap. 14,
      SEBASTIAN IMPEX 2003 - S.R.L.           sector 6, înregistrată sub nr. J40/3381/2002, cod unic de
                               înregistrare 14601469, care a fost înregistrat sub
           NOTIFICARE
                               nr. 91594 din 25.02.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    (5/991.547)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            STADI CON - S.R.L.
SEBASTIAN IMPEX 2003 S.R.L., cu sediul în București,
Str. Zboina Neagră, nr. 8-10, bloc 91-95, scara 2, etaj 5,         DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
ap. 70, sector 6, înregistrată sub nr. J40/4420/2003,
cod unic de înregistrare 14491536, care a fost înregistrat           NR. 1 DIN 24.02.2009
sub nr. 91585 din 25.02.2009.
                                 DIMA IULIAN, cetățean român, domiciliat în București,
  (3/991.545)
                               Aleea Moinesti, nr. 6, bl. 22, sc. 1, et. 3, ap. 14, sector 6,
                               CNP 1670903131250, în caliatate de asociat unic, decid:
       Societatea Comercială               1. Schimbarea obiectului principal de activitate în:
      SEBASTIAN IMPEX 2003 - S.R.L.           COD CAEN 439-Alte lucrări speciale de construcții,
                               activitatea principală, COD CAEN 4391-Lucrari de
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE             învelitori, șarpante și terase la construcții.
                                 2. Extinderea obiectului de activitate cu: COD CAEN
         A ASOCIAȚILOR
                               4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a., COD
     S.C. SEBASTIAN IMPEX 2003 S.R.L.
         NR. 2/24.02.2009               CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor
                               rezidențiale și nerezidențiale, COD CAEN 4331 - Lucrări
  Subsemnații HUSAIN MARIOARA-ILEANA și           de ipsoserie, COD CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și
HUSAIN L. ABDUL RAHMAN, ambii domiciliați în         dulgherie, COD CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și
București, sector 6, Str. ZBOINA NEAGRA, nr. 8-10,
                               placare a pereților, COD CAEN 4334 - Lucrări de
bl. 91-95, sc. 2, et. 5, ap. 70 în calitate de asociați ai
                               vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri, COD
S.C. SEBASTIAN IMPEX 2003 S.R.L., cu sediul în
                               CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare, COD
București, sector 6, Str. ZBOINA NEAGRA, nr. 8-10,
bl. 91-95, sc. 2, et. 5, ap. 70, cu J40/4420/2003,      CAEN 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor,
C.U.I. 14491536, am hotărât: 1 - completarea obiectului    COD CAEN 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și
de activitate cu 4520 întreținerea și repararea        legumelor proaspete, în magazine specializate.
autovehiculelor; 4531 Comerț cu ridicata de piese și       Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
accesorii pentru autovehicule; 4532 Comerț cu         neschimbate.
amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;       (6/991.548)
2 - deschiderea unui punct de lucru în București,
sector 6, Str. Calea Giulesti, nr. 341, unde va desfășura
activitățile: 4520 Întreținerea și repararea                 Societatea Comercială
autovehiculelor; 4532 Comerț cu amănuntul de piese și          SYSTEM ONE IT SERVICES - S.R.L.
accesorii pentru autovehicule. Celelalte prevederi ale
Actului Constitutiv rămân neschimbate.                        NOTIFICARE
  (4/991.546)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         Societatea Comercială            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
          STADI CON - S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           NOTIFICARE
                               SYSTEM ONE IT SERVICES S.R.L., cu sediul în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   București, Str. STOIAN MILITARU, nr. 14-16, etaj P,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  sector 4, înregistrată sub nr. J40/3326/2008, cod unic de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       înregistrare 23366761, care a fost înregistrat sub
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               nr. 91607 din 25.02.2009.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
STADI CON S.R.L., cu sediul în București,             (7/991.549)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                3

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     SYSTEM ONE IT SERVICES - S.R.L.                  MULTI VESTE ROM ONE - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                         NOTIFICARE

          A ASOCIAȚILOR                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    S.C. SYSTEM ONE IT SERVICES S.R.L.            București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       SEDIUL SOCIAL ROMANIA,               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
 MUN. BUCUREȘTI, SECTOR 1, ALEEA ALEXANDRU            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  NR. 20A, ET. 2, CAMERA 3, NR. DE ORDINE RC          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
 J40/3326/2008, C.U.I. 23366761, CAPITAL SOCIAL         MULTI VESTE ROM ONE S.R.L., cu sediul în București,
        SUBSCRIS 3.657 RON                Calea ȘERBAN VODĂ, nr. 133, etaj 2, sector 4,
                                 înregistrată sub nr. J40/10964/2007, cod unic de
  Asociații S.C. SYSTEM ONE IT SERVICES S.R.L.
(“Societatea”),                         înregistrare 21878153, care a fost înregistrat sub
  • Sergiu-Mihai LUJANSCHI, cetățean român, născut       nr. 91637 din 25.02.2009.
la data de 7 noiembrie 1980, în București, Sector 6, cu       (9/991.551)
domiciliul în București, Str. Sirenelor, Nr. 90, Bl. 117,
Sc. 1, et. 5, Ap 23, Sector 5, titular al cărții de identitate
seria RT nr. 505086, eliberată de SPCEP S5 Biroul nr. 2,            Societatea Comercială
la data de 08.08.2007, CNP 1801107460025, titular al            MULTI VESTE ROM ONE - S.R.L.
unui număr 60 de părți sociale numerotate de la 1 la 60
inclusiv, în valoare nominală de 36,57 RON fiecare și o
valoare totală de 2.194,2 RON, reprezentând 60% din            HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
capitalul social
  și                              A ASOCIAȚILOR S.C. MULTI VESTE ROM ONE S.R.L.
  • Dejan ZECEVIC, cetățean sârb, născut în Belgrad,         AVÂND SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI
Republica Serbia la data de 01.09.1970, domiciliat în        STR. GEN. C-TIN BUDISTEANU, NR. 28C, ET. 3,
Serbia, Belgrad, Vracar, Alekse Nenadovica 028,         CAMERA 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI ÎNREGISTRATĂ
identificat cu Pașaport seria 006978792 emis de
                                  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE
autoritățile competente din Serbia la data de 25.12.2008
și valid până la 25.12.2018, număr personal de          LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI SUB NUMĂRUL
identificare 0109970710045, titular al unui număr 40 de       J40/10964/2007, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE
părți sociale numerotate de la 61 la 100 inclusiv, în         21878153, CAPITAL SOCIAL: RON 169.000
valoare nominală de 36,57 RON fiecare și o valoare                (“SOCIETATEA”)
totală de 1.462,8 RON, reprezentând 40 % din capitalul
social, reprezentat prin împuternicit Sergiu-Mihai         Asociații Societății Multi Investment Properties Sarl,
LUJANSCHI, în baza Procurii din data de 12.02.2009        persoană juridică din Luxemburg, având sediul social în
  În baza Art. 4.2. și Art. 10.A.1, lit. d) și g) din     Rue Edward Steichen nr. 15, L-2540 Luxemburg,
Actul Constitutiv al Societății, în unanimitate,         înregistată la Registrul Comerțului și Societăților
  AM HOTĂRÂT CELE DE MAI JOS:                 Comerciale din Luxemburg sub nr. B 117626, deținătoare
  1. Se aprobă mutarea sediului social al Societății de la
adresa actuala din România, București, Sector 1, Aleea      a 15210 părți sociale, reprezentând 90% din capitalul
Alexandru, nr. 20A, et. 2, camera 3 la adresa din        social al Societății;
România, București, Sector 4, Str. Stoian Militaru         Și
nr. 14 - 16, parter.                        Multi Investment Projects Sarl, persoană juridică din
  2. Se aprobă închiderea sediului secundar al         Luxemburg, având sediul social în Rue Edward Steichen
Societății situat în România, București, Sector 5,        nr. 15, L-2540 Luxemburg, înregistrată la Registrul
Str. G-ral. Medic Atanase N. Demosthen, nr. 22.
  S-a solicitat atestarea de către avocat a prezentului    Comerțului și Societăților Comerciale din Luxemburg sub
înscris.                             nr. B 117625, deținătoare a 1690 părți sociale
  Administratorul societății se va ocupa de îndeplinirea    reprezentând 10 % din capitalul social al Societății;
tuturor formalităților legale pentru înscrierea în Registrul    S-au întrunit în Adunarea Generala a Asociaților la
Comerțului și publicitatea prezentei Hotărâri.          data de 26 Ianuarie 2009, conform prevederilor Actului
  Un exemplar original în limba română va fi depus la     Constitutiv al Societății și au adoptat, cu unanimitate de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București.                            voturi, următoarele hotărâri:
  Redactată și semnată în 5 exemplare în limba română       1. Sediul social al Societății se schimbă de la adresa
și în limba engleza, fiecare cu valoare de original, purtând   curentă din Str. Gen. C-tin Budisteanu, nr. 28C, et. 3,
atestarea de către Avocat, 1 exemplar în limba română și     camera 4, sector 1, București în str. Calea Serban Voda
1 exemplar în limba engleză fiind păstrat în arhiva       nr. 133, Central Business Park, Clădirea A, etaj 2,
acestuia din urma, iar 4 exemplare în limba română și în     Secțiunea A.2.52, sector 4, București.
limba engleză fiind eliberate asociaților.
                                  2. Asociații Societății desemnează prin prezenta pe (i)
  (8/991.550)                         Alina Elena Rusu, cetățean român, posesoare a CI seria
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
RD nr. 511822, emisă de către SPCEP S5 din București       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la data de 7 februarie 2007, (ii) Gabriel Aurel Zgripcea,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cetățean român, posesor al CI seria HD nr. 084712 emisă     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de către Secția de Poliție Petrosani la data de 16 august    PaCoRa Tex S.R.L., cu sediul în București, Str. Răcari,
2001 sau (iii) Adrian-Catalin Uscov, cetățean român,       nr. 14, bloc 44, scara 3, ap. 19, sector 3, înregistrată sub
posesor al CI seria KT nr. 162554 emisă de către Secția     nr. J40/15281/2004, cod unic de înregistrare 16787237,
de Poliție Constanța la data de 20.11.2000, ca
                                 care a fost înregistrat sub nr. 91671 din 25.02.2009.
împuterniciți ai Societății, în mod individual și nu colectiv,
pentru ca să (i) reprezinte Societatea cu puteri depline și     (12/991.554)
să semneze toate documentele, formularele, cererile
necesare pentru înregistrarea modificărilor aprobate prin
prezenta la Registrul Comerțului București, incluzând,              Societatea Comercială
însă fără a se limita la, actul adițional la Actul Constitutiv          PACORA TEX - S.R.L.
al Societății, precum și versiunea actualizata a Actului
Constitutiv al Societății, și (ii) să întreprindă orice alte        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
acțiuni și să îndeplinească tot ceea ce este necesar,
inclusiv, să își delege puterile altor persoane în vederea    A ASOCIAȚILOR NR. 01 DIN DATA DE 10.02.2009 AL
îndeplinirii celor menționate mai sus.                SOCIETĂȚII COMERCIALE CU RĂSPUNDERE
  Prezenta Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților a           LIMITATĂ PACORA TEX
fost semnată în trei (3) exemplare originale.            Subsemnații PÂNDELE MARIAN, cetățean român,
  (10/991.552)                         sex masculin, căsătorit, născut la data de 04.02.1968, în
                                 București, domiciliat în Str. Racari, nr. 14, Bl. 44, Sc. 3,
                                 Ap. 19, Sector 3, București, posesor al C.I. seria RT
         Societatea Comercială              nr. 482350, eliberat de SPCEP S3, Biroul nr. 2,
        SONMEZ IMPEX - S.R.L.              CNP 1680204293119, și PÂNDELE COSMINA
                                 RAMONA, cetățean român, sex feminin, căsătorită,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                 născută la data de 11 noiembrie 1978 în Municipiul
           DIN 24.02.2009               Ploiești, Jud. Prahova, domiciliată în Str. Racari, nr. 14,
                                 Bl. 44, Sc. 3, Ap. 19, Sector 3, București, identificată cu
  SUBSEMNAȚII SONMEZ GIYASETTIN, SONMEZ             CI seria RT nr. 482 344, eliberat de SPCEP S3, biroul
BIRGUL PRIN SONMEZ SEMSETTIN CU PROCURA             nr. 2, CNP 2781111293103, în calitate de asociați ai
ELIBERATA DE BIR. NOT. LEGITIMUS, DIN              Societarii Comerciale PACORA TEX S.R.L., denumită în
BUC., C-LEA. DOROBANȚILOR, NR. 87, SECT. 1, SUB         cele ce urmează “Societatea”, cu sediul în București,
NR. 213/24.01.2007 ȘI SONMEZ YILDIZ PRIN SONMEZ         Str. Racari, nr. 14, Bl. 44, Sc. 3, Ap. 19, Sector 3,
NIZAMETTIN, CU PROCURA ELIBERATA DE               înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă
NOTARIAȚUL DE MAI SUS SUB NR. 2190/24.08.2006          Tribunalul București sub numărul J40/15281/2004,
ASOCIATI Al SC. SONMEZ IMPEX S.R.L., CU             Cod Unic de înregistrare 16787237, adoptă următoarea
SEDIUL ÎN BUC. B.DUL IANCU DE HUNEDOARA             hotărâre privind modificările aduse Actului Constitutiv:
NR. 64, PARTER Bl. 12B, SECT 1, ÎNREGISTRATA LA
                                   Art. 1 Se va recodifica Domeniul Principal și Obiectul
REG. COM. BUC. SUB NR. J40/5515/1993, AM
                                 Principal de Activitate precum și Obiectele secundare
HOTĂRÂT URMĂTOARELE;
                                 conform Noii Codificări CAEN actualizata prin Ordinul
  - DESCHIDEREA UNUI PUNCT DE LUCRU ÎN COM
                                 337/2007.
COCORA, NR. 340 bis., JUD. IALOMIȚA, A CĂRUI
                                   Art. 2 Se va completa obiectul de activitate al
ACTIVITATE SA FIE; FABRICAREA PÂINII;
                                 Societarii cu următoarele coduri CAEN
FABRICAREA PRĂJITURILOR ȘI A PRODUSELOR
                                   Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea
PROASPETE DE PATISERIE - CAEN. -1071-
  AM ÎNCHEIAT PREZENTA HOTARIRE ÎN               bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
5 EXEMPLARE                             Cod CAEN 8891 - Activități de îngrijire zilnică pentru
                                 copii
  (11/991.553)                           Cod CAEN 9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții
                                   Cod CAEN 9329 - Alte activități recreative și
         Societatea Comercială              distractive n.c.a.
         PACORA TEX - S.R.L.                 Art. 3 Toate celelelte prevederi ale actului constitutiv al
                                 Societarii rămân neschimbate și se aplică în consecință.
            NOTIFICARE                  Prezenta Hotărâre a fost adoptată astăzi, 10.02.2009,
                                 în 3 (trei) exemplare originale.
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     (13/991.555)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                 5

        Societatea Comercială                - Muraru Cătălin-Cristian, domiciliat în București,
     TACA-PACA PRODUCTION - S.R.L.            str. G. Rossini, nr. 6, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 2, posesor
                                a CI seria DP nr. 079427, emisă de I.G.P.-D.E.P. la
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             11.04.2002, CNP 1690109040028;
                                  - Minculescu Mariana-Cecilia, domiciliată în București,
     AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                Aleea Compozitorilor, nr. 1, bl. E21, sc. A, ap. 5, sector 6,
 TACA - PACA PRODUCTION S.R.L. DIN 12.12.2008
                                posesoare a CI seria RT nr. 379239, eliberată de secția
  În Adunarea Generală din data de 12.12.2008,        22 Poliție, la 01.04.2005, CNP 2700411284380;
MARUTA CATALIN CONSTANTIN, cetățean român,             - Grigore Irina-Silvia, domiciliată în București,
născut la data de 27.01.1978, în Mum. Tirgu Jiu,        str. Ștefan Mihaileanu, nr. 28B, ap. 2, sector 2, posesoare
jud. Gorj, domiciliat în București, str. Negoiul, nr. 2,    a C.I. seria DP nr. 112295, emisă de I.N.E.P. la
bl. D18, sc. 1, et. 4, sector 3, posesor al CI seria II    05.05.2005, CNP 2680608411519;
nr. 001978, eliberată de I.N.E.P, la data de 03.10.2008,      - Minculescu Radu, domiciliat în București,
CNP 1780127182790, în calitate de asociat unic al
                                str. Armeneasca, nr. 43, ap. 6, sector 2, posesor a
S.C. TACA - PACA PRODUCTION S.R.L., cu sediul în
                                C.I. seria DP nr. 074512, eliberată de IGP-DEP la
București, str. Agatha Birsescu, nr. 16, bl. V30A, sc. 2,
                                06.02.2002, CNP 1660202413021;
etaj 2, ap. 30, sector 3, România, înregistrată la Registrul
                                  - Niculescu Daniela, domiciliată în București,
Comerțului sub nr. J40/16256/2005, cod unic de
înregistrare 17984857, am hotărât următoarele :        B-dul Dacia, nr. 150, bl. 25B, sc. B, et. 5, ap. 39, sector 2,
  Articolul 1:                        posesoare a C.I. seria DP nr. 054458, eliberată de
  Schimbarea sediului social de la imobilul din       I.G.P.-D.E.P la 24.01.2001, CNP 2760507440010
București, str. Agatha Birsescu, nr. 16, bl. V30A, sc. 2,   întruniți în ședința din data de 04.02.2009, au hotărât:
etaj 2, ap. 30, sector 3, la imobilul din București,        Desființarea Punctului de lucru al societății din:
str. Negoiu, nr. 2, bl. D18, sc. 1, et. 4, sector 3, ap. 4   București, Str. Batistei, nr. 23, sectorul 2.
  Întocmită în 3 exemplare originale, astăzi, 12.12.2008     (16/991.558)
  (14/991.556)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                  STARMOB INTERNATIONAL - S.R.L.
     TACA-PACA PRODUCTION - S.R.L.
                                      HOTĂRÂREA NR. 01/05.02.2009
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      S.C. STARMOB INTERNATIONAL S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          BUCUREȘTI, STR. CARAIMAN, NR. 117, ET. 1,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului         AP. BIROUL 9, SECTOR 1
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale         J40/8543/2003 CUI-15537208
TACA-PACA PRODUCTION S.R.L., cu sediul în             Subsemnații PETRE ION, cetățean român, născut la
București, Str. NEGOIU, nr. 2, bloc D18, scara 1, etaj 4,   data de 17.10.1955, în București, Sector 4, domiciliat în
ap. 14, sector 3, înregistrată sub nr. J40/16256/2005,
                                București, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 2, Bl. N6, Sc. 1, Et. 10,
cod unic de înregistrare 17984857, care a fost înregistrat
                                Ap. 288, Sector 3, posesor al BI seria GD Nr. 0947570
sub nr. 91674 din 25.02.2009.
                                eliberat de Secția 13 Poliție, la data de 21.01.1993 și
  (15/991.557)                        prelungit valabilitatea la data de 23.01.2003,
                                CNP 1551017400236, COFIGEN S.A., persoană juridică
        Societatea Comercială              elvețiană, cu sediul social în Rue du Jeu-de l’Arc 15,
       LA STRADA DECO - S.R.L.             1207, Geneva, Elveția, înmatriculată la Registrul
                                Comerțului sub nr. CH-660-0332987-3, reprezentată
          HOTĂRÂREA NR. 01              legal prin Petre Ion, cetățean român, născut la data de
                                17.10.1955, în București, Sector 4, domiciliat în
   DIN 04.02.2009 A ADUNĂRII ASOCIAȚILOR          București, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 2, Bl. N6, Sc. 1, Et. 10,
      S.C. LA STRADA DECO S.R.L.             Ap. 288, Sector 3, posesor al BI seria GD Nr. 0947570
  Asociații S.C. La Strada Deco S.R.L. cu sediul în      eliberat de Secția 13 Poliție, la data de 21.01.1993 și
București, Str. Albac, nr. 15, et. 3, cam. 6, sector 1,    prelungit valabilitatea la data de 23.01.2003,
înregistrată la Registrul Comerțului J40/15047/2003,      CNP 1551017400236, Mastertrade Group Ltd, persoană
CIF RO 15889409, Capital social 10.000 lei:          juridică de naționalitate britanică, cu sediul social în
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
Londra, 50 Queen Anne Street WlM OHQ, Marea             4. În urma modificărilor apărute structura aportului la
Britanie, înmatriculată la Registrul Comerțului sub       capitalul social este următoarea:
Nr. 4021780, reprezentată prin Petre Ion, cetățean         Capitalul social total, subscris și vărsat, este de
român, domiciliat în București, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 2,   18030 lei, aport în numerar. Capitalul societății este
Bl. N6, Sc. 1, Et. 10, Ap. 288, Sector 3, posesor al BI seria  divizat în 1803 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei.
GD Nr. 0947570 eliberat de Secția 13 Poliție, la data de      Participarea asociaților la capitalul social este
21.01.1993 și prelungit valabilitatea la data de        următoarea:
23.01.2003,      CNP    1551017400236       și    - Bittner Alexandru deține 1777 de părți sociale,
MELWOOD & PARTNERS, persoană juridică britanică,        fiecare în valoare de 10 lei, în valoare totală de 17770 lei,
cu sediul social în Marea Britanie, 1 Knightrider Court,    aport în numerar, reprezentând 98,558 % din capitalul
Londra EC4V 5JU, înmatriculată la Registrul Comerțului     social. Cota de participare la venit și la pierderi este de
sub nr. 4213647, reprezentată legal prin Petre Ion,       98,558 %.
cetățean român, născut la data de 17.10.1955, în          - Petre Ion, deține 26 părți sociale, fiecare în valoare
București, Sector 4, domiciliat în București, Str. Liviu    de 10 lei, în valoare totala de 260 lei, aport în numerar,
Rebreanu, Nr. 2, Bl. N6, Sc. 1, Et. 10, Ap. 288, Sector 3,
                                reprezentând 1,442 % din capitalul social. Cota de
posesor al BI seria GD Nr. 0947570 eliberat de Secția 13
                                participare la venit și la pierderi este de 1,442 %.
Poliție, la data de 21.01.1993 și prelungit valabilitatea la
data de 23.01.2003, CNP 1551017400236 în calitate de        (17/991.559)
asociați ai S.C. STARMOB INTERNATIONAL S.R.L.
întrunind 100% din capitalul social prin derogare de la            Societatea Comercială
Art. 8 din actul constitutiv, am hotărât în unanimitate:
                                     STARMOB INTERNATIONAL - S.R.L.
  1. Retragerea din societate a asociatului
COFIGEN S.A. prin cesionarea a 575 părți sociale,                   NOTIFICARE
fiecare în valoare de 10 lei, în valoare totală de 5750 lei,
reprezentând 31.8913 % din capitalul social către noul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociat Bittner Alexandru.                   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  2. Retragerea din societate a asociatului Mastertrade    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Group Ltd prin cesionarea a 575 părți sociale, fiecare în    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
valoare de 10 lei, în valoare totală de 5750 lei,        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
reprezentând 31.8913 % din capitalul social către noul     STARMOB INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în
asociat Bittner Alexandru.                   București, Str. CARAIMAN, nr. 117, etaj 1, ap. BIROUL 9,
  3. Retragerea din societate a asociatului          sector 1, înregistrată sub nr. J40/8543/2003, cod unic de
MELWOOD & PARTNERS prin cesionarea a 627 părți         înregistrare 15537208, care a fost înregistrat sub
sociale, fiecare în valoare de 10 lei, în valoare totală de   nr. 91702 din 25.02.2009.
6270 lei, reprezentând 34.7754 % din capitalul social
                                  (18/991.560)
către noul asociat Bittner Alexandru.
  4. Intrarea în societate a Domnului Bittner Alexandru,
cetățean român, născut la data de 14.08.1957, în               Societatea Comercială
București, domiciliat în București, Str. Gr. Cobalcescu,       MULTI DEVELOPMENT ROMANIA - S.R.L.
Nr. 41, Sector 1, posesor al BI seria DV Nr. 002573,
eliberat de Poliția București, Sector 1, la data de                  NOTIFICARE
30.08.1990 și prelungit valabilitatea la data de          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
23.08.2000, CNP 1570814401170, prin cesionarea de la      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
COFIGEN S.A. a 575 părți sociale, fiecare în valoare de     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
10 lei, în valoare totală de 5750 lei, reprezentând       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
31.8913 % din capitalul social, prin cesionarea de la
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Mastertrade Group Ltd a 575 părți sociale, fiecare în
                                MULȚI DEVELOPMENT ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în
valoare de 10 lei, în valoare totală de 5750 lei,
                                București, Calea ȘERBAN VODA, nr. 133, etaj 2,
reprezentând 31.8913% din capitalul social, prin
                                sector 4, înregistrată sub nr. J40/5574/2007, cod unic de
cesionarea             de           la
                                înregistrare 21391203, care a fost înregistrat sub
MELWOOD & PARTNERS a 627 părți sociale, fiecare în
                                nr. 91703 din 25.02.2009.
valoare de 10 lei, în valoare totală de 6270 lei,
reprezentând 34.7754% din capitalul social.             (19/991.561)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                   7

       Societatea Comercială                        Societatea Comercială
   MULTI DEVELOPMENT ROMANIA - S.R.L.                    ETCETERA EXPERTS - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                          NOTIFICARE
        A ASOCIAȚILOR                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  S.C. MULTI DEVELOPMENT ROMANIA S.R.L.             București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
      AVÂND SEDIUL SOCIAL ÎN                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
STR. HERASTRAU, NR. 1, APT. 10, ET. 4, SECTOR 1,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  BUCUREȘTI, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  COMERȚULUI BUCUREȘTI SUB NUMĂRUL
 J40/5574/2007, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE             ETCETERA EXPERTS S.R.L., cu sediul în București,
   21391203, CAPITAL SOCIAL RON 169000             Str. PANSELELOR, nr. 6, bloc 142, scara 1, etaj P, ap. 1,
        (“SOCIETATEA”)                  sector 4, înregistrată sub nr. J40/8817/2006, cod unic de
  Asociații Societății Multi Development BV, persoană      înregistrare 18717173, care a fost înregistrat sub
juridică în Olanda, având sediul social în Hanzeweg 16,      nr. 91711 din 25.02.2009.
2803MC Gouda, Olanda, înregistrată la Camera de
                                   (21/991.563)
Comerț din Roterdam sub nr. 29034376, deținătoare a
16731 părți sociale, reprezentând 99 % din capitalul
social al Societății;                               Societatea Comercială
  Și                                     ETCETERA EXPERTS - S.R.L.
  Multi Investment BV, persoană juridică în Olanda,
având sediul social în Hanzeweg 16, 2803MC Gouda,
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/24.02.2009
Olanda, înregistrată la Camera de Comerț din Roterdam
sub nr. 29033246, deținătoare a 169 părți sociale
reprezentând 1% din capitalul social al Societății;        A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
  S-au întrunit în Adunarea Generala a Asociaților la        CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.C. ETCETERA
data de 26 Ianuarie 2009, conform prevederilor            EXPERTS S.R.L. CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
Actului Constitutiv al Societății și au adoptat, cu        STR. TRAIAN, NR. 177, ETAJ 2, APART. 5, SECTOR 2.
unanimitate de voturi, următoarele hotărâri:
  1. Sediul social al Societății se schimbă de la adresa      Subsemnații RADU VALENTIN, cetățean român
curentă din Str. Herastrau, nr. 1, apt. 10, et. 4, sector 1,   născut la data de 09.07.1980 în Mun. București, fiul lui
București în str. Calea Serban Voda, nr. 133,           Ștefan și Maria, domiciliat în București, str. Girnitei, nr. 4,
Central Business Park, Clădirea A, etaj 2, Secțiunea       bl. 56, sc. 2, ap. 89, sector 4, posesor al CI, seria RD,
A.2.53, sector 4, București.
                                 nr. 254425, eliberat de Secția 15 Poliție, la data de
  2. Asociații Societății desemnează prin prezenta pe (i)
Alina Elena Rusu, cetățean român, posesoare a CI seria      09.07.2002, CNP: 1800709440035, JOHAN STRUIJK
RD nr. 511822, emisă de către SPCEP S5 din București       MICHEL, cetățean olandez, cu domiciliul în Olanda,
la data de 7 februarie 2007, (ii) Gabriel Aurel Zgripcea,     localitatea Epe, Str. Burg. Tullekenlaan, nr. 10,8162CZ,
cetățean român, posesor al CI seria HD nr. 084712 emisă      identificat cu Pașaport seria ND, nr. 7427684, eliberat de
de către Secția de Poliție Petroșani la data de 16 august
                                 autoritățile Regatului Olandei, și ȘTEFAN LUCUT,
2001 sau (iii) Adrian-Catalin Uscov, cetățean român,
posesor al CI seria KT nr. 162554 emisă de către Secția      cetățean român, născut în Ploiești la data de 09.05.1986,
de Poliție Constanța la data de 20.11.2000, ca          fiul lui Lea și Ioan, domiciliat în Ploiești, Str. Stejarului,
împuterniciți ai Societății, iii mod individual și nu colectiv,  nr. 2, Jud. Prahova, posesor al CI, seria PH, nr. 165151,
pentru ca să (i) reprezinte Societatea cu puteri depline și    CNP 1860509297256, eliberat de secția 15 Poliție la data
să semneze toate documentele, formularele, cererile        de 30.05.2000, în calitate de asociați ai
necesare pentru înregistrarea modificărilor aprobate prin
prezenta la Registrul Comerțului București, incluzând,      S.C. ETCETERA EXPERTS S.R.L., cu sediul în
însa fără a se limita la, actul adițional la Actul Constitutiv  București, Str. Traian, nr. 177, etaj 2, apart. 5, sector 2,
al Societarii, precum și versiunea actualizata a Actului     J/40/8817/2006, CUI RO 18717173, am hotărât
Constitutiv al Societății, și (ii) să întreprindă orice alte   următoarele:
acțiuni și să îndeplinească tot ceea ce este necesar,         1. Schimbarea sediului social din București,
inclusiv, să își delege puterile altor persoane în vederea
                                 Str. Traian, nr. 177, etaj 2, apart. 5, sector 2, în București,
îndeplinirii celor menționate mai sus.
  Prezenta Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților a     Str. Panselelor, nr. 6, bloc 142, scara 1, parter, ap. 1,
fost semnată în trei (3) exemplare originale.           sector 4.
  (20/991.562)                           (22/991.564)
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
      Societatea Comercială                  Articolul 1
  MALCO AUTO TRUCK PARTS IMPEX - S.R.L.              Se prelungește mandatul administratorului societății
                                 Cojocaru Adrian, cetățean român, având datele de
            NOTIFICARE                identificare menționate mai sus, pentru o durată
                                 nelimitată, până la revocare.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 neschimbate. Redactat la București, în data de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 23.02.2009, în 3 (trei) exemplare.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      (24/991.566)
MALCO AUTO TRUCK PARTS IMPEX S.R.L., cu sediul
în București, Str. PETRU VODA, nr. 17, etaj P, sector 5,             Societatea Comercială
înregistrată sub nr. J40/3389/2005, cod unic de                  SUPERFILM - S.R.L.
înregistrare 17267747, care a fost înregistrat sub
nr. 91716 din 25.02.2009.                           DECIZIE ASOCIAT UNIC NR. 1
  (23/991.565)
                                  LUATĂ ASTĂZI, 24 FEBRUARIE 2009 LA SEDIUL
                                           SOCIAL
      Societatea Comercială
                                  Asociatul unic, BUCUR CRISTIAN NICOLAE,
  MALCO AUTO TRUCK PARTS IMPEX - S.R.L.
                                 deținător a 100 % din capitalul social reprezentând 20
                                 părți sociale a 10 lei fiecare, hotărăște următoarele:
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                  1. Schimbarea obiectului principal de activitate cu
                                 următorul cod CAEN: 6202 Activități de consultanță în
 A ASOCIAȚILOR S.C. MALCO AUTO TRUCK PARTS
                                 tehnologia informației
     IMPEX S.R.L. DIN 23.02.2009
                                  2. Extinderea obiectului secundar de activitate cu
  La data de 23.02.2009, în incinta sediului social al     următoarele coduri CAEN: 1811 Tipărirea ziarelor
societății din București, Strada Petru Vodă nr. 17, parter,     2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor
sector 5, s-a desfășurat ședința Adunării Generale a       periferice
Asociaților S.C. “MALCO AUTO TRUCK PARTS              2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
IMPEX” S.R.L., societate înregistrată la Registrul         3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
Comerțului cu numărul J40/3389/2005, cod unic de          4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
înregistrare 17267747.                       4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
  La ședința AGA au participat în calitate de asociați:    (sub 3,5 tone)
  Dl Cojocaru Adrian, cetățean român, născut în          4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
București, sector 5, la data de 28.09.1979, domiciliat în    condimente
București, Str. Drumul Taberei, nr. 82, bl. C16, sc. 1, et. 2,   5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
ap. 7, sector 6, identificat cu CI seria RR nr. 295768,     de scurtă durată
eliberat de Secția 22, la data de 05.04.2004,            5811 Activități de editare a cărților
CNP 1790928464541, reprezentând 50 % din capitalul         5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste
                                 de adrese și similare
societății deținând 50 părți sociale (50 voturi), în valoare
                                  5813 Activități de editare a ziarelor
nominală de 10 RON fiecare, reprezentând în total 500
                                  5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
RON,
                                  5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și
  Dl Hîldan Ion-Marian, cetățean român, născut în
                                 activități de editare muzicală
orașul Brezoi, Județ Vâlcea, la data de 14.10.1971,         6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
domiciliat în București. Str. Agata Bîrsescu, nr. 18,        6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
bl. V30B, sc. 1, ap. 9, sector 3, identificat cu CI seria RR   (exclusiv prin satelit)
nr. 192970, eliberat de Secta 8 Poliție la data de         6130 Activități de telecomunicații prin satelit
22.02.2002, CNP 1711014384212, reprezentând 50 %          6190 Alte activități de telecomunicații
din capitalul societății, deținând 50 părți sociale (50       6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
voturi), în valoare nominală de 10 RON fiecare,         proprii sau închiriate
reprezentând în total 500 RON, și reprezentând           6831 Agenții imobiliare
totalitatea asociaților și deținând 100 părți sociale,       6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision
reprezentând 100% din capitalul social al            sau contract
S.C. “MALCO AUTO TRUCK PARTS IMPEX” S.R.L.             7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și
  Adunarea Asociaților a adoptat cu unanimitate de       inginerie
voturi următoarele:                         7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                 9

muncă                             franceze la data de 25.09.2008, în calitate de asociat unic
  7820 Activități de contractare, pe baze temporare a    al S.C. HAIR FRANCE S.R.L., am decis următoarele:
personalului                           1. Mutarea sediul social al societății din str. Emil
  7830 Servicii de furnizare și management a forței de    Garleanu, nr. 4, bl. V53D, sc. 1, parter, ap. 8, sector 3,
muncă                             București în Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 33A, IRIS
  7911 Activități ale agențiilor turistice          SHOPPING CENTER, unitatea P 16, sector 3, București.
  8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică    2. Deschiderea unui punct de lucru în Șos. Vergului,
(call cent)                          nr. 20, CENTRUL COMERCIAL ESPLANADA, unitatea
  9512 Repararea echipamentelor de comunicații        B49, sector 2, București.
  Redactat în 3 exemplare originale.               3. Deschiderea unui punct de lucru în București,
  (25/991.567)                       Bd Metalurgiei, nr. 12-18, 24-30, magazinul nr. H 5,
                               sector 4.
                                 (28/991.570)
        Societatea Comercială
         SUPERFILM - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
           NOTIFICARE                        CRISIA-FARM. - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204         DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                     NR. 31 DIN DATA DE 25.02.2009
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Subsemnata Dinu Elvira, cetățean român, născută la
SUPERFILM S.R.L., cu sediul în București, Str. Avram     data de 14.07.1955 în orașul Salonta, județul Bihor,
Iancu, nr. 22, sector 2, înregistrată sub nr. J40/445/2003,  domiciliată în București, str. Agricultori, nr. 60, sectorul 2,
cod unic de înregistrare 15131136, care a fost înregistrat  identificată prin C.I., seria RT, nr. 094798, eliberată de
sub nr. 91727 din 25.02.2009.                 secția 8 poliție la data de 24.05.2000, cod numeric
  (26/991.568)                       personal 2550714400631, în calitate de asociat unic al
                               S.C. CRISIA - FARM S.R.L. am decis următoarele:
                                 Rectificarea Deciziei Asociatului Unic nr. 30 din
        Societatea Comercială             20.12.2008 în sensul precizării adresei corecte a
        HAIR FRANCE - S.R.L.             punctului de lucru.
                                 1. Astfel adresa corectă a punctului de lucru deschis
           NOTIFICARE               este: București, Sectorul 3, Str. Baba Novac, Nr. 17,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Parter și nu București, Sectorul 2, Str. Baba Novac,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  Nr. 17, Parter cum din eroare s-a redactat inițial.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         2. Celelalte puncte din Decizia nr. 30 rămân valabile.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Drept pentru care am încheiat prezenta în 3
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  exemplare.
HAIR FRANCE S.R.L., cu sediul în București,            (29/991.571)
B-dul 1 DECEMBRIE 1918, nr. 33A, sector 3, înregistrată
sub nr. J40/22550/2007, cod unic de înregistrare
22847643, care a fost înregistrat sub nr. 91733 din              Societatea Comercială
25.02.2009.                                 ADI KINDER BRAND - S.R.L.
  (27/991.569)                              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

        Societatea Comercială                  AL S.C. ADI KINDER BRAND S.R.L.
        HAIR FRANCE - S.R.L.                     DIN DATA DE 24.02.2009
                                 Subsemnatul ȘTEFAN CONSTANTIN CRISTIAN,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             cetățean român, domiciliat în București, str. Resita,
                               nr. 4, bl. M1, sc. A, et. 6, ap. 23, sector 4, identificat cu
  AL S.C. HAIR FRANCE S.R.L. NR. 1/12.02.2009
                               CI seria RR nr. 285078 emisă la data de 24.02.2004 de
  Astăzi 12.02.2009, subsemnatul WALTHER           Secția 16 Poliție, CNP 1780519434534 în calitate de unic
FRANCIS JEAN-LOUIS JACQUES, cetățean francez,         asociat al S.C. ADI KINDER BRAND S.R.L. cu sediul în
domiciliat în Franța, 4 Cour de Baillac, 17138 Puilboreau,  București, str. Resita, nr. 4, bl. M1, sc. A, et. 6, ap. 23,
legitimat cu Pașaport 08AD80069 eliberat de autoritățile   sector 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
nr. J40/4386/2008, CUI RO 23466922, am hotărât astăzi,      următoarele activități secundare COD CAEN 1071
24.02.2009, în cadrul Adunării Generale Extraordinare,      Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor
următoarele:                           proaspete de patiserie, COD CAEN 1085 Fabricarea de
  - înființarea unui punct de lucru situat în București,    mâncăruri preparate, COD CAEN 1089 Fabricarea altor
Șos. Olteniței, nr. 83 B, sector 4, - tarabele nr. E25 și E27,  produse alimentare n.c.a. Aceste activități urmând să fie
conform    Contractului   de   prestări  servicii  desfășurate la sediul secundar al societății din șos. Mihai
nr. 961/09.02.2009.                       Bravu, nr. 219, parter, sector 2, București.
  Actul constitutiv al societăți se va modifica conform      Celelalte clauze din Actul constitutiv rămân
acestei decizii, celelalte prevederi rămânând          neschimbate.
neschimbate.                            Redactata azi, 14 ianuarie 2009, la sediul societății, în
  Redactat de parte, astăzi, 24.02.2009 în 3 exemplare.    4 exemplare.

  (30/991.572)                           (32/991.574)


         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         CARDINAL IG - S.R.L.                 GENERAL CONSTRUCT BUCURESTI - S.A.

            NOTIFICARE                           NOTIFICARE

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 GENERAL CONSTRUCT BUCUREȘTI S.A., cu sediul în
CARDINAL IG S.R.L., cu sediul în București, Șos. Mihai
                                 București, Str. SMARANDA BRAESCU, nr. 16, bloc 2B,
Bravu, nr. 221, etaj 3, ap. 6, sector 2, înregistrată sub
                                 scara 2, etaj P, ap. 20, sector 1, înregistrată sub
nr. J40/7200/2001, cod unic de înregistrare 14132478,
                                 nr. J40/3700/1996, cod unic de înregistrare 8410332,
care a fost înregistrat sub nr. 91770 din 25.02.2009.
                                 care a fost înregistrat sub nr. 91777 din 25.02.2009.
  (31/991.573)
                                   (33/991.575)

         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         CARDINAL IG - S.R.L.                 GENERAL CONSTRUCT BUCURESTI - S.A.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                        HOTĂRÂREA NR. 46
    A ASOCIAȚILOR S.C. CARDINAL IG S.R.L.            DIN DATA DE 23.02.2009 A ACȚIONARILOR
        NR. 1 DIN 14.01.2009                S.C. GENERAL CONSTRUCT BUCUREȘTI S.A.
  Subsemnații ILIE GEORGE, domiciliat în București,       ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
Șos. Mihai Bravu, nr. 190, bl. 205, sc. A, ap. 1, sector 2,     NR. J40/3700/1996 COD FISCAL R 8410332
cetățean român, necăsătorit, născut la data de           Subsemnații
03.07.1971, în Tulcea, sex masculin, posesor al CI, seria      - DICU NICOLAE, cetățean român, domiciliat în
RR, nr. 178648/19.10.2001, eliberata de secția 8 Poliție,    București, str. Drm. Regimentului, nr. 22F, sector 1,
CNP 1710703364214,                        identificat cu C.I. seria RT nr. 396448, eliberată de
  ILIE VIOREL, domiciliat în București, Șos. Mihai       SPCEP, S1, biroul nr. 2 la data de 14.02.2006,
Bravu, nr. 221, et. 3, ap. 6, sector 2, cetățean român,       - MIHAESCU GHEORGHE, cetățean român,
necăsătorit, născut la data de 04.05.1969, în Tulcea,      domiciliat în București, str. Teheran, nr. 25, sector 1,
jud. Tulcea, sex masculin, posesor al CI, seria RT,       identificat cu C.I. seria RT nr. 294928, eliberată de
nr. 140677/26.02.2001, eliberată de secția 8 poliție,      Secția 1 Poliție la data de 11.11.2003,
                                  - MIHAESCU VERONICA, cetățean român,
CNP 1690504364235, în calitate de asociați ai
                                 domiciliată în București, str. Teheran nr. 25, sector 1,
S.C. CARDINAL IG S.R.L. cu sediul în București,         identificată cu CI seria RR nr. 288914, eliberată de Secția
șos. Mihai Bravu nr. 221, et. 3, ap. 6, sector 2         1 Poliție la data de 04.03.2004,
înmatriculată la Reg. Com. București sub              - PREDA CRISTIAN-ADRIAN, cetățean român,
nr. J40/7200/2001 CUI 1432478, am hotărât            domiciliat în București, str. Drm. Regimentului, nr. 22I,
următoarele:                           sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 486089, eliberată
  Art. 1:                            de SPCEP, S1, biroul nr. 2, la data de 08.08.2006
  Începând cu data de 14 ianuarie 2009, se vor adaugă       - DICU CRACPUNEL SORIN, cetățean român,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                11

domiciliat în București, str. Drm. Regimentului, nr. 22F,      1.3. În urma transferului de părți sociale, structura
sector 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 531912, eliberată  capitalului social al Societății va fi următoarea:
de SPCEP, S1, biroul nr. 2, la data de 20.12.2007, în        Capitalul social va fi divizat în 20 (douăzeci) de părți
calitate de acționari ai societății comerciale GENERAL     sociale indivizibile și nominative cu o valoare nominală de
CONSTRUCT BUCUREȘTI S.A., cu sediul social în
                                10 RON fiecare, deținute de Asociați proporțional cu
București, str. Smaranda Braescu, nr. 16, bl. 2B, sc. 2,
et. P, ap. 20, sector 1, în cadrul Adunării Generale din    aportul lor la capitalul social, după cum urmează:
data de 23.02.2009 am hotărât următoarele:             COSMA ALEXANDRU a subscris și a vărsat integral
  1. Se numește în funcția de administrator          un aport în numerar de 130 RON, în schimbul căruia
dl. DICU NICOLAE, cetățean român, domiciliat în         i s-a atribuit un număr de 13 (treisprezece) părți sociale
București, str. Drm. Regimentului nr. 22F, sector 1,      indivizibile și nominative, cu o valoare nominală de 10
identificat cu C.I. seria RT nr. 396448, eliberată de,     RON fiecare, valoare nominală totală de 130 RON,
SPCEP, S1, biroul nr. 2 la data de 14.02.2006, fiul lui     reprezentând 65 % din capitalul social al societății;
Ghiorghe și Alexandrina, născut la data de 20.01.1955 în
                                  CHIRILAS IOAN a subscris și a vărsat integral un
Com. Belciugatele jud. Călărași, CNP. 1550120400171,
                                aport în numerar de 70 RON, în schimbul căruia i s-a
pe o perioadă 4 ani având puteri depline.
  2. Se numește în funcția de administrator dl PREDA     atribuit un număr de 7 (șapte) părți sociale indivizibile și
CRISTIAN-ADRIAN, cetățean român, domiciliat în         nominative, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare,
București, str. Drm. Regimentului, nr. 22I, sector 1,      valoare nominală totală de 70 RON, reprezentând 35 %
identificat cu CI seria RD nr. 486089, eliberată de       din capitalul social al societății.
SPCEP, S1, biroul nr. 2, la data de 08.08.2006, fiul lui Ion    2. Numirea unui nou administrator al Societății
și Aurica, născut la data de 27.09.1967 în București,        2.1. Asociatul unic decide numirea în funcția de
sector 4, CPN 1670927434542, pe o perioadă de 4 ani       administrator al Societății a Dlui CHIRILAS IOAN,
având puteri depline.
                                cetățean român, născut la data de 27.05.1964 în
  Prezenta HOTĂRÂRE face parte integrantă din actul
constitutiv actualizat la data de 23.02.2009 al societății,   județul Covasna, Întorsura Buzăului, domiciliat în județul
restul prevederilor rămân neschimbate. Redactată și       Argeș, Curtea de Argeș, Blvd. Basarabilor, bloc 42, scara
editată în 2 exemplare.                     C, ap. 29. posesorul cărții de identitate seria AS nr.
                                013929, eliberată de autoritățile din România la data de
  (34/991.576)
                                12.01.1999, CNP 1640527033076, pentru un mandat pe
                                perioadă nelimitată.
        Societatea Comercială                2.2. Administratorul numit va avea puteri depline de
      GARDENIA PROPRIETATI - S.R.L.            reprezentare și administrare a Societății, cu luarea în
                                considerare a următoarei limitări:
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                  - Dl Chirilas Ioan va avea dreptul de a înstrăina și/sau
 AL SOCIETĂȚII, DE ASTĂZI, 20 FEBRUARIE 2009          achiziționa bunuri mobiliare, bunuri imobiliare, de a
                                transfera    dreptul   de   proprietate   și/sau
  Subsemnatul COSMA ALEXANDRU, cetățean român,        dezmembrămintele acestuia, de a efectua operațiuni de
născut    la   data   de   26.03.1985,     în
                                alipire și/sau dezmembrare, de a greva cu sarcini
județul Constanța, Constanța, domiciliat în București,
                                imobilele, de a contracta, acorda sau garanta
Str. Soveja, nr. 49, sector 1, posesorul cărții de identitate
                                împrumuturi în numele societății fără acordul prealabil al
seria DP nr. 053129, eliberată de autoritățile din Romania
la data de 19.12.2000, CNP 1850326134137, denumit în      Adunării Generale a Asociaților, fiind îndreptățit la toate
continuare “Asociatul Unic”,                  aceste operațiuni doar în limita sumei de
  Decide prin prezenta:                    5.000 de Euro/operațiune.
  1. Încheierea unui contract de cesiune a părților        3. Acordarea unei împuterniciri
sociale                               În scopul îndeplinirii formalităților necesare în fața
  1.1. Asociatul unic va transferă un număr de 7 (șapte)   Oficiului Registrului Comerțului și a Judecătorului
părți sociale, reprezentând 35 % din capitalul social al    delegat,    Societatea     civilă  de   avocați
societății către CHIRILAS IOAN, cetățean român, născut     “Toma & Tsignopoulou”, cu sediul în București, Splaiul
la data de: 27.05.1964 în județul Covasna, Întorsura      Independentei, nr. 52, sector 5, prin oricare din avocații
Buzăului, domiciliat în județul Argeș, Curtea de Argeș,     săi colaboratori, este împuternicită să reprezinte
Blvd. Basarabilor, bloc 42, scara C, ap. 29, posesorul     societatea în față acestor autorități, în scopul semnării
cărții de identitate seria AS nr. 013929, eliberată de     tuturor documentelor și efectuării formalităților necesare
autoritățile din Romania la data de 12.01.1999,
                                pentru înregistrarea prezentei hotărâri și a Actului
CNP 1640527033076.
                                constitutiv actualizat.
  1.2. Transferul părților sociale se va face la valoarea
nominală a acestora, respectiv 10 Ron fiecare.           (35/991.577)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
        Societatea Comercială              București, Str. Covasna, nr. 10, bloc E15, scara 1, etaj 1,
      GARDENIA PROPRIETATI - S.R.L.            ap. 6, sector 4, înregistrată sub nr. J40/23573/1993,
                                cod unic de înregistrare 5158762, care a fost înregistrat
            NOTIFICARE                sub nr. 91801 din 25.02.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (38/991.580)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului         Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       SOUTH PACIFIC GROUP MELBOURNE
GARDENIA PROPRIETĂȚI S.R.L., cu sediul în                   RESIDENCE - S.R.L.
București, Str. Soveja, nr. 49, sector 1, înregistrată sub
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
nr. J40/2156/2006, cod unic de înregistrare 18370820,
care a fost înregistrat sub nr. 91783 din 25.02.2009.        A ASOCIAȚILOR SOUTH PACIFIC GROUP
  (36/991.578)                         MELBOURNE RESIDENCE S.R.L., ÎNTRUNITĂ LA
                                       DATA DE 09.02.2009
        Societatea Comercială                Minuta a fost întocmită de:
    SIMCO INTERNATIONAL IMPEX - S.R.L.             Andreea Samoschi
                                  Diana Goanta
        DECIZIA NR. 1/20.02.2009              ASTĂZI, 09.02.2009, ORELE 10 AM, LA SEDIUL
                                SOCIETĂȚII      SOUTH    PACIFIC    GROUP
 A S.C. SIMCO INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. CU          MELBOURNE S.R.L., SITUAT ÎN B-DUL. DIMITRIE
  SEDIUL SOCIAL ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,           POMPEI, NR. 9-9A, CLĂDIREA 24, PARTER ȘI ETAJ 1,
 STR. COVASNA, NR. 10, BL. E15, SC. 1, ET. 1, AP. 6,      SECTOR 2, BUCUREȘTI, SOCIETATE ÎNREGISTRATA
    SECTORUL 4, AVÂND CODUL UNIC DE             ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB NR. DE ORDINE:
                                J40/19805/24.11.2005, AVÂND COD UNIC DE
 ÎNREGISTRARE 5158762 ȘI NUMĂR DE ORDINE ÎN
                                ÎNREGISTRARE: 18161514, A AVUT LOC ÎN MOD
 REGISTRUL COMERȚULUI J/40/23573/08.10.1993
                                VALABIL ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE A
  DRAGOIESCU EMIL, cetățean român, căsătorit, de       ASOCIAȚILOR CARE AU FOST CONVOCAȚI PRIN
sex bărbătesc, născut la data București, sector 4, fiul lui   CONVOCATORUL EXPEDIAT ÎN DATA DE 18.12.2008
Gheorghe și al Emilia, cu domiciliul în București,       CĂTRE HARDWICK HOLDINGS ȘI CĂTRE DL.
Str. Pridvorului, nr. 9, bl. 4, sc. 2, ap. 20, sector 4,    ACHILLES BRISMIS. LA ȘEDINȚA AU PARTICIPAT
CNP 1650708400023, posesor a CI, seria RD,           FIIND CONVOCATI DE CĂTRE ADMINISTRATORII
nr. 274813, eliberată de Secția 14, la data de 09.10.2002,   SOCIETĂȚII ȘI PREZENTANDU-SE LA ORA FIXATĂ:
în calitate de asociat unic am luat următoarea decizie:      1. Hardwick Holdings Limited, societate înmatriculată
                                în Cipru, cu sediul în Themistokli Dervi, 48, Centennial
  Art. 1 - Extinderea obiectului de activitate prin
                                Building, etaj 7, birou 701 P.C. 1066, Nicosia, Cipru, HE
introducerea unui nou cod CAEN și anume
                                167208, legal reprezentata de Achilles Brissimis, în
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare     calitate de asociat în S.C. Melbourne Residence S.R.L.,
proprii sau închiriate                     cu o cota de participare la capitalul social de 50%,
  Art. 2. - Celelalte prevederi ale actului constitutiv ale  denumit în continuare AB,
societății rămân neschimbate.                   2. South Pacific Investment BV, societate
  Încheiată în 3 exemplare astăzi 20.02.2009, la       înmatriculată în Olanda, cu sediul în Amsterdam 1076
București.                           EE, Fred Roeskestraat, nr. 123, etaj 1, înregistrată la
  DATA: 20.02.2009                      registrul Comerțului sub nr. 34307610, legal reprezentata
                                de dl. Andrew Richard Prelea, în calitate de asociat în
  (37/991.579)
                                S.C. Melbourne Residence S.R.L., cu o cotă de
                                participare la capitalul social de 50%, denumit în
        Societatea Comercială              continuare AP.
    SIMCO INTERNATIONAL IMPEX - S.R.L.             Documentele prezentate de către Asociați sunt
                                specificate în cuprinsul Notei redactate la prezenta
            NOTIFICARE                Minuta, și sunt prezentate în cadrul Anexelor atașate
                                Notei, atât Nota cât și Anexele fiind documente legale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    care fac parte din prezenta Minuta.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Ordinea de zi pentru întrunirea Adunării Generale a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Asociaților din data de 09.02.2009 a fost:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    a. analiza programului de activitate și a bugetului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   anual de venituri și cheltuieli ale Societății pentru anul
SIMCO INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., cu sediul în         următor.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                13

  b. analiza costurilor de dezvoltare efectuate pentru     prezentate de AP, și a afirmat ca Hardwick Holdings va
aducerea la îndeplinire a scopului contractului de        scrie direct către South Pacific Investments BV
dezvoltare prin asociere în participațiune încheiat la data   informându-i cu privire la motivele dezacordului.
de 08.12.2005 între: BOREWOOD INVESTMENT               Părțile nu au ajuns la o decizie comuna în aceasta
LIMITED HE 163317, DANSTABLE HOLDINGS              privință
LIMITED HE 163369, BLANTYRE INVESTMENT                5. H.H. 8-Annex VIII a fost respinsă inițial de AP, ea
LIMITED HE 163429, HARDWICK HOLDINGS LIMITED           necuprinzând o convocare valabilă realizată de către
HE 167208, S.C. SOUTH PACIFIC MELBOURNE             Hardwick, și ulterior readusă în discuție de AB, pentru
RESIDENCE             S.R.L.          și  votare. Hardwick Holdings, reprezentată de Achilles
S.C. SOUTH PACIFIC CONSTRUCȚII S.R.L.              Brisimis votează în favoarea tuturor celor 10 Rezoluții.
  c. analiza modului în care s-a desfășurat și eventual      Cu privire la Rezoluțiile Asociaților pregătite cuprinse
se va desfășura îndeplinirea drepturilor și obligațiilor din   în H.H. 8 - Annex VIII:
Contractul de dezvoltare prin asociere în participațiune       Rezoluția 1 are următorul cuprins: “Societatea, prin
semnat la data de 08.12.2005 descris mai sus.          intermediul Grupului de Control al Dezvoltării,
  d. alte probleme ce urmează a fi aduse în discuție de    autorizează avocatul sau să recomande și să
către participanți.                       pregătească schimbări la Actul Constitutiv al Societății, în
  e. desemnarea persoanei împuternicite cu aducerea      așa fel încât să reflecte și să corespundă cu prevederile
la îndeplinire a hotărârii AGA și efectuarea formalităților   Actului de Joint Venture din data de 08.12.2005, semnat
de înregistrare a acestora la Registrul Comerțului.       de BOREWOOD INVESTMENTS LIMITED HE 163317,
  Conform ordinii de zi anunțate, Adunarea Generala a     DANSTABLE HOLDINGS LIMITED HE 163369,
Asociaților a supus dezbaterilor și a aprobat următoarele:    BLANTYRE INVESTMENTS 163429, HARD WICK
  1. Asociații au stabilit ca ordinea de zi și subiectele   HOLDINGS LIMITED HE 167208, S.C. SOUTH PACIFIC
supuse dezbaterilor nu aduc modificări actului constitutiv    GROUP MELBOURNE RESIDENCE S.R.L., SOUTH
al societății ci reprezintă orice alte probleme privind     PACIFIC CONSTRUCȚII S.R.L.”
Societatea, conform atribuțiilor legale pe care asociații le-    Rezoluția 1 a fost respinsă de South Pacific
                                 Investments     BV,   aprobată    de   Achilles
au dobândit.
                                 Brisimis - RESPINSA.
  2. Asociații au stabilit de comun acord ca Grupul de
                                   Rezoluția 2 are următorul cuprins: “Numirea lui
Control al Dezvoltării să fie organ colegial de consultare
                                 Achilles Brismis ca reprezentant al Hardwick Holdings
pentru
                                 LTD în cadrul Grupului de Control al Dezvoltării
  managementul curent al Societății în ceea ce privește
                                 societăților este recunoscută de întrunire”.
proiectul rezidențial Melbourne.
                                   Rezoluția 2 a fost aprobată atât de Andrew Prelea cât
  3. Asociații au discutat bugetul anual de venituri și    și de Achilles Brisimis - APROBATA
cheltuieli pentru Melbourne, Bugetul din noiembrie 2008       Rezoluția 3 are următorul cuprins: “Numirea lui
și noul Buget 2008 revizuit trimis de curând către BCR,     Richard Andrew Prelea, recunoscut și ca Andrew Prelea,
prezentat astfel:                        ca reprezentant al South Pacific Investments BV în cadrul
  - Bugetul total este de 8,616,445 euro. Inițial fusese de  Grupului de Control al Dezvoltării societăților este
9,200,000 euro. Andrew Prelea a spus că SPC a          recunoscută de întrunire”.
economisit 500,000 euro și că speră să mai              Rezoluția 3 a fost aprobată atât de Andrew Prelea cât
economisească încă 200,000 - 300,000 euro.            și de Achilles Brisimis - APROBATA
  - Andrew Prelea anticipează un profit de 3 milioane de      Rezoluția 4 are următorul cuprins: “Grupul de Control
euro, redus la 2,3 milioane de euro în cel mai rău caz.     al Dezvoltării societăților trebuie să se întrunească cel
  - Andrew Prelea a spus ca SPC a închiriat          puțin o dată pe săptămână, sau periodic, așa cum decid
generatoarele necesare pentru Melbourne iar costurile      membrii săi, la data și locul stabilite de ambii membri
de funcționare sunt de 6,000 euro/lună.             precum și faptul că minutele deliberărilor și deciziilor
  - A mai spus ca proiectul nu a fost realizat in-house de   luate vor fi grupate în cadrul unei Cărți a Minutei și vor
către SPC. AB va primi o prezentare după întâlnire. În      circula către Asociați”.
concluzie, bugetul reprezintă situațiile contabile ale        Rezoluția 4 a fost aprobată atât de Andrew Prelea cât
societății, așa cum este el alcătuit din surse de venituri și  și de Achilles Brisimis - APROBATA.
cheltuielile impuse de dezvoltarea proiectului și          Rezoluția 5 are următorul cuprins: “Societatea
finalizarea sa.                         recunoaște validitatea și obligativitatea autorității și
  AB s-a declarat de acord cu conținutul Bugetului       deciziilor Grupului de Control al Dezvoltării Melbourne,
prezentat, document intitulat și marcat “S.P.L 2 - Annex II”   așa cum e prevăzută, și în concordanță cu prevederile
pentru identificare.                       Actului Joint Venture din data de 08.12.2005, semnat
  4. AP a prezentat faptul că, în baza Acordului Joint     BOREWOOD INVESTMENTS LIMITED HE 163317,
Venture, capitalul initial cu care a contribuit Hardwick     DANSTABLE HOLDINGS LIMITED HE 163369,
Holdings i-a fost restituit prin creșterea ipotecii pe South   BLANTYRE INVESTMENTS LIMITED HE 163429,
Pacific, Brisbane și Mascot, și astfel, datoriă a fost stinsa.  HARDWICK HOLDINGS LIMITED HE 167208, S.C.
Astfel, AP a cerut ca capitalul investit de South Pacific    SOUTH     PACIFIC     GROUP     MELBOURNE
Construcții S.R.L. să fie egalat de Hardwick Holdings. AB    RESIDENCE S.R.L., SOUTH PACIFIC CONSTRUCȚII
și-a exprimat dezacordul cu privire cele doua afirmații     S.R.L.”
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
  Rezoluția 5 a fost aprobată atât de Andrew Prelea cât      Rezoluția 10 are următorul cuprins: “Societatea
și de Achilles Brisimis - APROBATA                solicită South Pacific Construcții S.R.L. să asigure
  Rezoluția 6 are următorul cuprins: “South Pacific      societății, săptămânal, situația reactualizata a
Investments BV și Hardwick Holdings LTD se declară de      cumpărătorilor (care au schimbat contracte pentru a
acord cu numirea de către fiecare a către doua persoane,     cumpăra o locuință în dezvoltarea societății Melbourne)
din care câte una din cele doua persoane, să fie         care doresc negociere/încetarea procesului de
autorizată pentru a face retrageri ți plați din orice cont    achiziționare”.
bancar al societății, însă numai sub condiția realizării       Rezoluția 10 a fost aprobată atât de Andrew Prelea cât
acestor retrageri și plați în baza acordului ambelor părți,   și de Achilles Brisimis - APROBATA
dat prin semnătură, nominalizații fiind în mod obligatoriu      Întâlnirea a fost încheiată la ora 11.35 am.
unul din partea South Pacific Investments BV și unul din       Minuta a fost întocmită de: Andreea Samoschi Diana
partea Hardwick Holdings LTD în conformitate cu         Goanta
prevederile Actului Joint Venture din data de 08.12.2005,      Aprobat de către Asociații care semnează mai jos.
semnat de BOREWOOD INVESTMENTS LIMITED
                                   (39/991.581)
HE 163317, DANSTABLE HOLDINGS LIMITED HE
163369, BLANTYRE INVESTMENTS LIMITED HE
163429, HARDWICK HOLDINGS LIMITED HE 167208,                   Societatea Comercială
S.C. SOUTH PACIFIC GROUP MELBOURNE                       ISTALLAZIONI RO - S.R.L.
RESIDENCE       S.R.L.,   SOUTH     PACIFIC
CONSTRUCȚII S.R.L.”                                  NOTIFICARE
  Rezoluția 6 a fost aprobată de AB, și a fost luată în
considerare de către Asociatul South Pacific Investments       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
BV, sub condiția unei analize ulterioare care se va face     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
direct de South Pacific Investments BV, analiza care, în     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cazul în care nu va fi pozitivă se consideră vot negativ.    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Rezoluția 7 are următorul cuprins: “Societatea va      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
acordă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii    ISTALLAZIONIRO S.R.L., cu sediul în București,
unei cereri scrise de la orice asociat sau Administrator al   Str. NEGUSTORI, nr. 24, ap. 1, sector 2, înregistrată sub
societății, acces și/sau copii ale oricăror           nr. J40/4804/2006, cod unic de înregistrare 16121092,
documente/tuturor documentelor ale societății, inclusive     care a fost înregistrat sub nr. 91825 din 25.02.2009.
dar nu limitat la minute ale ședințelor societății,
corespondența, declarații bancare, comunicări, și orice       (40/991.582)
alte documente asemănătoare privitoare la activități și
probleme legate de societate”.                          Societatea Comercială
  Rezoluția 7 a fost aprobată atât de Andrew Prelea cât            ISTALLAZIONI RO - S.R.L.
și de Achilles Brisimis - APROBATA
  Rezoluția 8 are următorul cuprins: “Copiile întregii         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
corespondențe și comunicări emise de societate sau de
Administratorii săi, către orice terți sau primite de
                                   A ASOCIAȚILOR S.C. ISTALLAZIONI RO S.R.L.
societate sau de Administratorii săi de la orice terț, se vor
                                  BUCUREȘTI, SECTOR 2, STRADA NEGUSTORI,
prezenta imediat celorlalți Administratori ai societății”.
                                   NR. 24, AP. 1 J40/4804/2006 C.U.I. 16121092
  Cu privire la Rezoluția 8, AP și AB au fost de acord ca
fraza “se vor prezenta imediat” a fost înlocuită cu “când              NR. 1/01.02.2009
este practic, vor fi puse la dispoziția”. Ca urmare a        TORQUATI GIONATA cetățean italian, născut la
acestei corectări a textului, atât AP cât și AB au acceptat   10.09.1973 în Fermo (AP) Italia, cu dom. în Italia,
Rezoluția 8, care va avea următorul cuprins:           Montegranaro (AP), Via Anna Kuliscioff, nr. 61, posesor
  “Copiile întregii corespondențe și comunicări emise de    al paș. nr. 124095U, elib. de aut. italiene la 06.02.2000,
societate sau de Administratorii săi, către orice terți sau   MANCINI ENDORIO cetățean italian, născut la
primate de societate sau de Administratorii săi de la orice   27.04.1966 în Montegranaro (AP) Italia, cu dom. în Italia,
terț, când este practic, vor fi puse la dispoziția celorlalți
                                 Montegranaro (AP), Via Powell 1, posesor al C.I.
Administratori ai societății”.
                                 nr. AH5861656, elib. de aut. italiene la 16.12.2002,
  Rezoluția 9 are următorul cuprins: “Societatea va
asigură săptămânal către fiecare Administrator o copie a     TORQUATI MASSIMILIANO cetățean italian, născut la
declarațiilor bancare săptămânale cu privire la fiecare     08.03.1971 în Fermo (AP) Italia, cu dom. în Italia,
cont bancar la fiecărei societăți, aceste declarații       Montegranaro (AP), Via Anna Kuliscioff, nr. 61, posesor
cuprinzând bilanțul de început, toate tranzacțiile, toate    al C.I. nr. AE9211320, elib. de aut. italiene la 16.09.2000,
datoriile și toate creanțele, precum și bilanțul de sfârșit al  ROS DOREL cetățean român, născut la 18.04.1971 în
acestor conturi”.                        loc. Năsăud, jud. Năsăud, cu dom. în Geoagiu, Calea
  Rezoluția 9 a fost aprobată atât de Andrew Prelea cât    Romanilor, bloc 5, ap. 1, jud. Hunedoara,
și de Achilles Brisimis - APROBATA                C.N.P. 1710418062979, posesor al CI. HD 191484,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                15

elib. de Pol. Orăștie la 11.09.2003, asociați ai        data de 26.06.2007, deținând 90% din capitalul social
S.C. ISTALLAZIONI RO S.R.L. am hotărât:             total și
  1. Societatea reia activitatea cu data de 01.02.2009.      • AILIOAIE MIHAI ALEXANDRU născut la data de
  2. Asociații MANCINI ENDORIO și ROȘ DOREL          22.01.1980 în Mun. Iași, Jud. Iași, părinții Constantin și
cedează fiecare câte 2 p.s. X 10 lei = 20 lei (total      Emilia, domiciliat în București, sector 1, Str. Academiei
4 p.s. X 10 lei = 40 lei) asociatei TORQUATI GIONATA,      35-37, sc. B, et. 3, ap. 2 identificat prin C.I. seria RD
primind contravaloarea lor la data semnării prezentului     nr. 323734 eliberat de Secția 1 Poliție, la data de
act. Odată cu părțile sociale transmit toate drepturile și   03.07.2003 CNP 1800822226729, deținând 10 % din
obligațiile aferente acestora. TORQUATI GIONATA preia      capitalul social total
4 p.s. X 10 lei = 40 lei, preluând drepturile și obligațiile    AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE
aferente acestora, achitând contravaloarea lor azi, data      1. Schimbarea sediului din Romania, București,
semnării prezentului act. În urma cesiunii, aportul       Bdv Timișoara, Nr. 7A, Bloc G4, Sc. 2, Et. 2, Ap. 30,
asociaților va fi: TORQUATI GIONATA deține 18 p.s. X 10     Sct. 6 la următoarea adresa: București, Str. Ion
lei = 180 lei, respectiv 90 % din cap. soc. și TORQUATI     Otetelesanu 3B, Parter Apartament 1, Birou 2, Sector 1.
MASSIMILIANO va deține 2 p.s. X 10 lei = 20 lei,          2. Ca urmare a contractelor de cesiune semnate în
respectiv 10 % din cap. soc.                  data de 21.01.2009, între Elias Andrei Paul și Ailioaiei
  Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei)       Mihai Alexandru, în calitate de cedenți și
exemplare.                           Josef Schindlegger și Izabeila Szilagyi, în calitate de
                                cesionari, actul Constitutiv se modifică după cum
  (41/991.583)                        urmează:
                                  “Asociații:
       Societatea Comercială                 SZILAGYI Izabeila, cetățean român cu domiciliul în
   INGENIOUS CONSULTING & SOLUTIONS             București, Bld Dacia, nr. 22, ap. 3, sector 1, născută la
        SERVICES - S.R.L.                data de 23.03.1978, în Mun. Alba Iulia, județ Alba, față lui
                                Raveca și Arpad, posesoare a CI seria RT nr. 496876,
            NOTIFICARE                CNP 2780323015158, eliberat de SPCEP S1 Birou nr. 1,
                                la 18.07.2007,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Și
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  SCHINDLEGGER Josef, cetățean austriac, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                domiciliul în Dörfl 7, 3281 Oberndorf an der Melk, Austria
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                născut la data de 04.03.1954, în Austria, titular al
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                pașaportului nr. G 0703171 1 eliberat de
INGENIOUS     CONSULTING      &  SOLUTIONS
                                Bezirkshauptammschaft Scheibbs, la data de
SERVICES S.R.L., cu sediul în București, Str. ION
                                29.05.2000.”
OTETELEȘANU, nr. 3B, etaj P, ap. 1, sector 1,            Capitolul II, Art. 7, va avea următorul conținut:
înregistrată sub nr. J40/16996/2008, cod unic de          “Art. 7. Părțile sociale
înregistrare 24562804, care a fost înregistrat sub         7.1. Capitalul social este de 1.000 RON, împărțit în 10
nr. 91827 din 25.02.2009.                    părți sociale, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare,
  (42/991.584)                        fiind subscris și vărsat în numerar de către asociații
                                Josef Schindlegger și Izabeila Szilagyi reprezentând 100
                                % din capitalul social.
       Societatea Comercială                 7.2. Asociatului Josef Schindlegger îi revin 5 părți
   INGENIOUS CONSULTING & SOLUTIONS             sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, adică
        SERVICES - S.R.L.
                                500 RON.
                                  7.3. Asociatului Izabella Szilagyi îi revine 5 părți
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, adică
    A ASOCIAȚILOR S.C. INGENIOUS               500 RON.”
  CONSULTING & SOLUTIONS SERVICES S.R.L.              Art. 10, subpunctele 10.1 și 10.2, vor avea următorul
                                conținut: “ Art. 10. Participarea asociaților la beneficii și
      DIN DATA DE 21.01.2009
                                pierderi
  Asociații                            10.1. Asociatul SZILAGYI IZABELLA are dreptul la
  • ELIAS ANDREI PAUL de cetățenie română, născut       plată cotei-părți de 50 % din beneficiul societății.
la data de 25.06.195, în București, domiciliat în Israel, Tel    10.2. Asociatul SCHINDLEGGER JOSEF are dreptul
Aviv, str. Danin, nr. 2, cu reședința în Romania, București,  la plata cotei-părți de 50 % din beneficiul societății.”
Calea Giulesti, nr. 125, bl. 125, sc. 1, et. 2, ap. 9, sector    3. Se revocă din funcția de administrator dl Elias
6, CNP 1591625400088 identificat prin Pașaport seria P     Andrei Paul și se numește dl. SCHINDLEGGER Josef,
numărul 13347546 eliberat de autoritățile din Romania la    cetățean austriac, cu domiciliul în Dörfl 7, 3281 Oberndorf
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
an der Melk, Austria născut la data de 04.03.1954, în       Luata astăzi, 16.02.2009 la ora 10.00, la sediul
Austria, titular al pașaportului nr. G 0703171 1 eliberat de  Societății Civile de Avocați “Neacsu&Asociatii”,
Bezirkshauptammschaft Scheibbs, la data de 29.05.2000      bdul I. C. Brătianu, nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 6, ap. 32,
și doamna SZILAGYI Izabella, cetățean român cu         sector 3, București, și redactată în trei exemplare toate cu
domiciliul în București, Bld. Dacia nr. 22, ap. 3, sector 1,  valoare de original.
născută la data de 23.03.1978, în Mun. Alba Iulia,         (44/991.586)
județ Alba, față lui Raveca și Arpad, posesoare a CI seria
RT nr. 496876, CNP 2780323015158, eliberat de SPCEP
S1 Birou nr. 1, la 18.07.2007, pentru o perioadă de                Societatea Comercială
4 (patru) ani.                                  COMEXIM VR - S.R.L.
  Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân
neschimbate.                                      NOTIFICARE
  (43/991.585)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         COMEXIM VR - S.R.L.              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                COMEXIM VR S.R.L., cu sediul în București, Str. VALEA
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                IALOMITEI, nr. 11, bloc A33, scara A, etaj 2, ap. 54,
                                sector 6, înregistrată sub nr. J40/7884/1992, cod unic de
 AL SOCIETĂȚII COMERCIALE COMEXIM VR S.R.L.
                                înregistrare 12114718, care a fost înregistrat sub
  Subsemnatul RENZETTI VINCENZO, cetățean           nr. 91886 din 25.02.2009.
italian, domiciliat în Italia, Cernobbio, via Vittorio Veneto
nr. 46, posesor al pașaportului nr. AA 0816809 eliberat       (45/991.587)
Republica Italiana la data de 17 mai 2007, în calitate de
asociat unic al societății comerciale COMEXIM
                                        Societatea Comercială
VR S.R.L., cu sediul în București, strada Valea Ialomiței,
                                       TRIDOR CONSULTING - S.R.L.
nr. 11, bl. A33, scara A, et. 2, ap. 54, sector 6, având
Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului
                                      HOTĂRÂREA NR. 01/03.07.2008
J40/7884/1992, CUI 12114718 și atribut fiscal RO, având
atribuțiile și competenta adunării generale a asociaților,
conform dispozițiilor actului constitutiv și ale Legii     A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
31/1990, am luat prezenta decizie azi, 20.10.2008, la ora      COMERCIALE TRIDOR CONSULTING S.R.L.
17.00, la sediul Societarii Civile de Avocați           ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C., SUB CODUL UNIC DE
“Neacsu&Asociații”, bd. I. C. Bratianu. nr. 39, bl. P6,     ÎNREGISTRARE 16262601, NR. DE ORDINE ÎN R.C. :
sc. 2, et. 6, ap. 32, sector 3, București, DECIDE prin care   J40/4560/2004, CU SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI,
aduc următoarele modificări și completări Actului        SECTOR 4, STR. MOLDOVENI, NR. 6, BL. 59, SC. 4,
Constitutiv al societății:                            ETAJ P, AP. 48
  1. Schimbarea sediului social din București,
                                  Subsemnații
strada Valea Ialomiței, nr. 11, bl. A33, scara A, et. 2,
ap. 54, sector 6 în județul Ilfov, comuna Jilava, str. Ana     • DARIE BOGDAN-RADU, cetățean român, născut la
Ipătescu, nr. 37, camera A., imobil aflat în proprietatea    data de 03.07.1975 în București, domiciliat în București,
societății.                           sector 4, str. Moldoveni, nr. 6, bl. 59, sc. 4, etaj P, ap. 48,
  2. Prelungirea mandatului de administrator și        necăsătorit, sex masculin, posesor al CI seria DP
reprezentant legal al societății pentru dl Renzetti       nr. 094564 emisă de DGEIP-DEP la data de 06.02.2003,
Vincenzo, cetățean italian, domiciliat în Italia,        CNP 1750703400018
Cernobbio-Como, via Vittorio Veneto nr. 46, posesor al       • DARIE IOAN-DOREL, cetățean român, născut la
pașaportului nr. AA 0816809 eliberat de Republica        data de 01.07.1946, în Municipiul Ploiești, județul
Italiana la data de 17 mai 2007, pe durată nelimitată      Prahova, domiciliat în București, sector 4, str. Moldoveni
  3. Împuternicirea doamnei avocat Daniela Măria       nr. 6, bl. 59, sc. 4, etaj P, ap. 48, căsătorit, sex masculin,
Neacsu domiciliată în București, Aleea Botorani, nr. 4,     posesor al CI seria DP nr. 056956 emisă IGP-DEP la data
bl. V82, sc. 2, et. 5, ap. 54, sector 5, legitimata cu     de 28.02.2001, CNP 1460701400070
C.I. seria RX, nr. 270135, CNP 2700410060803, să          În calitate de asociați ce reprezintă 100 % din capitalul
semneze actul constitutiv actualizat cu toate modificările   social al S.C. TRIDOR CONSULTING S.R.L., am hotărât
hotărâte prin prezenta decizie, să formuleze cerere de     următoarele:
înregistrare a mențiunii și să semneze toate documentele      Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
necesare semnătură sa fiindu-mi opozabilă și să         de 2 ani începând cu data de 01.07.2008 și până la data
îndeplinească toate formalitățile necesare înregistrării    de 01.07.2010, când societatea urmează să-și reia
mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă     activitatea, dacă până atunci nu se hotărăște altceva
Tribunalul București.                      printr-o nouă hotărâre a adunării generale a asociaților.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                  17

  Art. II Celelalte dispoziții ale actului constitutiv își          Societatea Comercială
mențin valabilitatea.                            STEPHANIE CORI IMPEX - S.R.L.
  Societatea     comerciala    S.C.   TRIDOR
CONSULTING S.R.L., împuternicește pe Chiteanu               HOTĂTÂREA ADUNĂRII GENERALE
Ramona, cetățean român, domiciliată în orașul
București, Str. Aleea Potaisa nr. ap. 123, născută la data            A ASOCIAȚILOR AL
de            08.06.1979,           în   S.C. STEPHANIE CORI IMPEX S.R.L. ÎNREGISTRATĂ
Mun. București, Fiica lui Petre și Nuti, sex femeiesc,       LA O.R.C. SUB CUI 19332760, NR. DE ORDINE ÎN
posesoare a C.I. seria RR nr. 472802 emis de SPCEP S6        REGISTRUL COMERȚULUI: J40/19885/2006 CU
biroul nr. 3 la data de 19.07.2007 CNP 2790608464566              SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
pentru ca în numele acesteia să îndeplinească toate        STR. CETATEA HISTRIA, NR. 8, BL. A3, SC. A, ET. 1,
formalităților cerute de înregistrarea legală a mențiunilor            AP. 6, SECTOR 6.
la actul constitutiv al sus-numitei societății comerciale      Încheiată între
  Redactată și procesată în 2 exemplare originale la        - GROZESCU STEFANIA-BRANDUSA, cetățean
București, sediul societății, azi data, 01.03.2008.       român, domiciliată în București, str Bld. Timișoara
  (46/991.588)                         nr. 43A, bl. 33, sc. 1, et. 4, ap. 17, sector 6, identificată cu
                                 CI seria DP nr. 034277, emisă de Secția 22 Poliție, la data
                                 de 06.01.2000, CNP 24900331400343, născută la data
        Societatea Comercială              de 31.03.1949, în Municipiul București, Pichler
        GRAND PRESTIGE - S.R.L.              Henriette-Corina, cetățean român, domiciliată în
                                 București, str. Cetatea Histria nr. 8, Bl. A3, Sc. A, et. 1,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              ap. 6, sector 6, identificată cu CI seria RT nr. 420164,
                                 emisă de SPCEP S6 biroul nr. 3, la data de 18.07.2006,
      A ASOCIAȚILOR NR. 1/25.02.2009            CNP 2691021463075, născută la data de 21.10.1969, în
  VALCELARU GABRIELA, domiciliată în București,        Municipiul București.
șos. Mihai Bravu, nr. 204, bl. 105, sc. 1, et. 7, ap. 25,      În calitate de asociați ce reprezintă 100 % din capitalul
sector 3, posesoare CI, seria RT, nr. 231763, având       social al S.C. STEPHANIE CORI IMPEX S.R.L.
CNP 2700826433019, eliberat de Secția 12 Poliție la         AM HOTĂRÂT
data de 22.05.2002, și GALAN ANDA-ANA-MARIA,             modificarea Actului Constitutiv al sus-numitei
domiciliată în București, str. Cap. Ion Gheorghe, nr. 1,     societăți, după cum urmează:
bl. 85, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4, posesoare CI, seria RT,    Art. 1. Retragerea din societate a asociatului,
                                 persoana fizică, PICHLER Henriette-Corina, prin
nr. 452392, având CNP 2800411284547, în calitate de
                                 cesionarea tuturor părților sociale deținute, respectiv 1
asociați la S.C. GRAND PRESTIGE S.R.L. am hotărât
                                 părți socială (p.s.), în valoare nominală de 50 lei, și în
următoarele:
                                 valoare totală de 50 lei către Grozescu
  1. Se deschide punct de lucru în București,
                                 Stefania-Brandusa, după cum urmează:
str. Nerva Traian, nr. 16, bl M35, tronson I, parter,        > Pichler Henriette-Corina cedează către Grozescu
Spațiul Comercial Magazin 1, sector 3.              Stefania-Brandusa un număr de 1 p.s., reprezentând
  (47/991.589)                         25 % din capitalul social al S.C. STEPHANIE CORI
                                 IMPEX S.R.L., la valoarea nominală de 50 lei, în valoare
                                 totală de 50 lei;
        Societatea Comercială                 > Grozescu Stefania-Brandusa achiziționează de la
      STEPHANIE CORI IMPEX - S.R.L.             Pichler Henriette-Corina un număr de 1 p.s.,
                                 reprezentând 25 % din capitalul social al
            NOTIFICARE                S.C. STEPHANIE CORI IMPEX S.R.L., la valoarea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nominală de 50 lei, în valoare totală de 50 lei, pentru care
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   plătește prețul de 50 lei la data semnării prezentei
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         hotărâri. În urma modificărilor de la ART. 2, structura
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   capitalului social se prezintă astfel:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      GROZESCU STEFANIA-BRANDUSA va deține 4 p.s.,
STEPHANIE CORI IMPEX S.R.L., cu sediul în București,       cu o valoare nominală de 50 lei, în valoare totală de
Str. Cetatea Histria, nr. 8, bloc A3, scara A, etaj 1, ap. 6,  200 lei, aport adus la capitalul social, reprezentând
                                 100 % din capitalul social și din cota de participare la
sector 6, înregistrată sub nr. J40/19885/2006, cod unic de
                                 beneficii și pierderi, în calitate de unic asociat și
înregistrare 19332760, care a fost înregistrat sub
                                 administrator.
nr. 91910 din 25.02.2009.
                                   Art. 2. Clauzele actului constitutiv cu privire la
  (48/991.590)                         asocierea părților în vederea constituirii și desfășurării
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
activității S.C. STEPHANIE CORI IMPEX S.R.L.          din data de 02.12.2008 și în conformitate cu prevederile
încetează.                           art. 2 și 3 din Contractul Principal de Management,
  Art. 3. Societatea își va desfășura activitatea urmând   S.C. UTI GRUP S.R.L. cu sediul în București,
regulile de funcționare a unei societăți cu răspundere     Str. Cernăuți, nr. 27C, sector 2, înregistrată la Oficiul
limitată cu asociat unic.                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
  Societatea S.C. STEPHANIE CORI IMPEX S.R.L. cu       sub nr. J40/1130/2000, Cod Unic de înregistrare:
sediul în str. Cetatea Histria, nr. 8, Bl. A3, Sc. A, et. 1,  R012695122,      prin    împuternicit,   STINGA
ap. 6, sector 6. împuternicește pe Chiteanu Ramona,       STEFANIA - BEATRICE, cetățean român, născută la data
cetățean român, domiciliată în București,            de 02.05.1973, în București, fiica lui Nicolae și Floriana,
Str. Aleea Potaisa, nr. 2, bl M4 sc. B, ap. 123, sect. 6,    domiciliată în București, str. Alexandru Șerbănescu,
născută la data de 08.06.1979, în Mun. București, fiica lui   nr. 30, bl. 17A, parter, ap. 1, sector 1, posesoare a
                                C.I. seria RR, nr. 040081, eliberată de Secția 2 Poliție, la
Petre și Nuti, sex femeiesc, posesoare a C.I. seria RR
                                data de 9 iunie 1998, cod numeric personal:
nr. 472802 emisă de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de
                                2730502411514, posesoare a pașaportului, nr.
19.07.2007 CNP 2790608464566, pentru ca în numele
                                13649863, eliberat de Autoritățile Romane, valabil până
acesteia să îndeplinească toate formalitățile în fața      la data de 05.10.2017
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Pe ordinea de zi s-au pus în discuție următoarele:
București cu privire la înregistrarea mențiunilor la actul     1. Înființarea unor puncte de lucru ale societății.
constitutiv al subscrisei.                     2. împuternicirea unei persoane care să reprezinte
  Redactată și procesată în 3 (trei) exemplare originale   societatea.
la București, sediul societății, azi data 28/12/2008        Se constată că sunt îndeplinite toate condițiile legale
  (49/991.591)                        pentru desfășurarea lucrărilor Adunării Generale
                                Extraordinare     a   Asociaților    S.C. COBRA
                                SECURITY S.R.L., iar ședința de astăzi, 10.12.2008, ora
        Societatea Comercială              08:00 este legal și statutar constituită.
        COBRA SECURITY - S.R.L.               La Adunare sunt prezenți asociații care dețin un
                                număr de 1.000 părți sociale, care reprezintă 100 % din
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              capitalul social.
        EXTRAORDINARE                    Ca atare Adunarea Generală Extraordinară poate lua
                                decizii valabile și, prin vot deschis, a HOTĂRÂT
  A ASOCIAȚILOR S.C. COBRA SECURITY S.R.L.             1. Se aprobă înființarea următoarelor puncte de lucru
      NR. 11, DIN DATA 10.12.2008             ale societății la următoarele adrese:
                                  > Sibiu, str. Justiției, nr. 16, jud. Sibiu
  Asociații reprezentând întregul capital social al
                                  > Focșani, str. Unirea Principatelor, nr. 2, camera 304
S.C. COBRA SECURITY S.R.L., cu sediul social în
                                bis, camera 118, jud. Vrancea.
București, str. Cernăuți, nr. 27C, etaj 1, camera 12, sector
                                  2. Se împuternicește doamna ANIBAH MIHAELA,
2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
                                domiciliată în București, str. Dimitrie Cantemir, nr. 5, bl. 6,
lângă Tribunalul București sub nr. J40/20656/1992,
                                sc. B, ap. 73, sector 4, identificată cu CI, seria RT,
Cod de înregistrare RO 2791858, au hotărât, în temeiul
                                nr. 189287, eliberată de Secția 14 Poliție, la data de
art. 121 din Legea nr. 31/1990, privind societățile
                                04/09/2001, cod numeric personal 2680217203151
comerciale, republicată, întrunirea Adunării Generale
                                pentru ca, în numele nostru și pentru noi, să
Extraordinare în data de 10.12.2008 ora 08.00, la sediul
                                îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea
societății.
                                mențiunii asupra celor înscrise în prezenta Hotărâre, la
  La Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților au
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
participat următorii:
                                București.
  UTI HOLDINGS B.V., persoană juridică olandeză,
                                  În acest sens, mandatara noastră va semna acte,
înregistrată în Olanda, cu sediul social în Prins
                                cereri și va efectua plăți în scopul ducerii la îndeplinire a
Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam, Olanda,
                                prezentului mandat, semnătura dânsei fiindu-ne deplin
înregistrată la Registrul Comerțului din Amsterdam cu
                                opozabilă. În baza prezentului mandat, mandatara
nr. de înregistrare: 27271807, prin împuternicit, în
                                noastră se va prezenta la toate organele competente,
conformitate cu Rezoluția board-ului UTI HOLDOINGS
                                precum Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, notar
BV din data de 02.12.2008 și art. 2 și 3 din Contractul de
                                public și altele asemenea, unde va semna în numele
Management datat 05.04.2006, PUȘCAȘU DENISA,
                                nostru și pentru noi, oriunde va fi necesar, va achita
cetățean român, fiica lui Vasile și Virginia, născută la data
                                taxele aferente, va da declarații, va face tot ceea ce este
de 08.10.1964, în comuna Mihail Kogălniceanu,
                                de cuviință în vederea aducerii la îndeplinire a prezentului
jud. Constanța, domiciliată în București, Str. Râul
                                mandat, semnătura dânsei fiindu-ne opozabilă
Doamnei, nr. 5, bl. C4, sc. E, et. 10, ap. 199, sector 6,
                                  Prezenta Hotărâre a fost încheiată în 3 (trei)
posesor al C.I. seria DP nr. 092320, eliberată de Secția
                                exemplare originale, la sediul societății.
22 Poliție la data de 20.11.2002, cod numeric personal
2641008135054, în baza Rezoluției UTI HOLDINGS BV          (50/991.592)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                19

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
     LARS INVEST REAL ESTATE - S.R.L.              TOTAL EXPRESS EXCHANGE HOUSE - S.R.L.

            NOTIFICARE                      HOTĂRÂREA NR. 1/17.02.2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204           ASOCIAȚILOR
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Astăzi, 17.02.2009 au participat dl CRĂCIUN
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   MARIAN, domiciliat în București, str. Alexandru Moruzzi,
LARS INVEST REAL ESTATE S.R.L., cu sediul în          nr. 5, bl. A13, ap. 30, sec. 3, dl SULEA CRISTIAN,
București, Str. DUMBRAVA NOUA, nr. 6, bloc M80, scara      domiciliat în București, Drumul Timonierului, nr. 2a,
2, etaj 4, ap. 81, sector 5, înregistrată sub          bl. 41S14, ap. 33, sec. 6; dl MORARII ION domiciliat în
nr. J40/19595/2007, cod unic de înregistrare 22600103,     București, bd Timișoara, nr. 17b, bl. 106b, ap. 16, sec. 6,
                                au hotărât în unanimitate de voturi modificarea actului
care a fost înregistrat sub nr. 91943 din 25.02.2009.
                                constitutiv al societății astfel:
  (51/991.593)                          1) Se retrag din societate dl SULEA CRISTIAN,
                                dl MORARU ION conform contractului de cesiune
                                autentificat sub nr. 300/18.02.2009 și se cooptează în
        Societatea Comercială
                                societate dna SADAGORSCHI-DIACONESCU
     LARS INVEST REAL ESTATE - S.R.L.
                                DANA-ALICE cetățean român, născut la 17.07.1975 în
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             București, domiciliat în București, într. Mantuleasa
                                nr. 11, et. 1, ap. 1, sec. 2, CNP 27520717423016,
          NR. 7 DIN 16.02.2009             căsătorită, CI/RR/399814/06.07.2006/SPCEP S2.
                                  Ca urmare aportul asociaților la formarea capitalului
  Asociatul unic al societății comerciale S.C. Lars Invest  social și participarea la benificii și pierderi va fi:
Real Estate S.R.L. reprezentata de:                 - SADAGORSCHI DIACONESCU DANA ALICE va
  Dl Stefan ENACHE, cetățean român, născut la data      deține 66 p.s. x 10 RON/p.s. = 660 RON, adică 66 % din
de 3.02.1969, în București, domiciliat în București,      capitalul social și
str. Dumbrava Noua, nr. 6, bl. M 80, sc. 2, et. 4, ap. 81,     -   CRĂCIUN      MARIAN      va    deține
sector 5, București, identificat cu CI seria RD, nr. 299 112,  34 p.s. x 10 Ron/p.s = 340RON, adică 34 % din capitalul
eliberată de Secția 19 Poliție la data de 20.02.2003,      social.
CNP 1690203451532;                         Se precizează activitatea principala: 6612 - Activități
  A hotărât următoarele:                   de intermediere a tranzacțiilor financiare-activități ale
  1)Schimbarea sediului social de la adresa din        birourilor           de           schimb
str. Toma Ionescu, nr. 3-5, parter, ap. 1, camera 1,      (schimb valutar cu numerar și substitute de numerar
sector 5, la adresa situată în str. Dumbrava Noua, nr. 6,    pentru persoane fizice).
bl. M 80, sc. 2, et. 4, ap. 81, camera 2, sector 5.         Celelalte prevederi ale acutului constitutiv rămân
                                nemodificate.
  (52/991.594)
                                  (54/991.596)
      Societatea Comercială
  TOTAL EXPRESS EXCHANGE HOUSE - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                        NOVA PRIMEX 96 - S.R.L.
            NOTIFICARE
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204             NR. 01/16.02.2009
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     În urma fuziunii prin absorbție noii asociați:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     1. NOVAC MONICA OANA, cetățean român,
                                identificată cu CI seria DP nr. 043130, eliberată de Secția
TOTAL EXPRESS EXCHANGE HOUSE S.R.L., cu sediul
                                22 Poliție, la data de 30.06.2000, CNP 2860508460022,
în București, Str. Alexandru Moruzzi, nr. 5, bloc A13,
                                  2. NOVAC EMILIA, cetățean român, identificată cu
scara 2, ap. 30, sector 3, înregistrată sub
                                CI seria RT nr. 468432, eliberată de SPCEP S1 biroul
nr. J40/1670/2001, cod unic de înregistrare 13710972,
                                nr. 4, la data de 19.02.2007, CNP 2570709400167,
care a fost înregistrat sub nr. 91950 din 25.02.2009.
                                  3. PETRE STROE, cetățean român, identificat cu
  (53/991.595)                        CI seria RD nr. 483428, eliberată de SPCEP S6 biroul
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
nr. 3, la data de 11.07.2006, CNP 1540901400254, ai                Societatea Comercială
S.C. NOVA PRIMEX 96 S.R.L., am hotărât modificarea                NOVA PRIMEX 96 - S.R.L.
Actului constitutiv al subscrisei astfel:
                                             NOTIFICARE
  Art. 1 Se majorează capitalul social al societății de la
suma de 200 lei la suma de 600 lei, împărțit în 60 de părți     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și cu o      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
valoare totală de 600 lei repartizate pe asociați astfel:     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  NOVAC MONICA OANA - 20 părți sociale = 200 lei
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  NOVAC EMILIA - 20 părți sociale = 200 lei
                                 NOVA PRIMEX 96 S.R.L., cu sediul în București,
  PETRE STROE - 20 părți sociale = 200 lei           Calea GRIVITEI, nr. 150, scara A, etaj 3, ap. 27, sector 1,
  Art. 2 După majorarea capitalului social participarea la   înregistrată sub nr. J40/7527/1996, cod unic de
beneficii și pierderi va fi următoarea:              înregistrare 8790975, care a fost înregistrat sub nr. 92030
  NOVAC MONICA OANA - 33,3 %                  din 25.02.2009.
  NOVAC EMILIA - 33,3 %                       (56/991.598)
  PETRE STROE - 33,4 %
  Art. 3 Se completează obiectul de activitate cu
                                         Societatea Comercială
următoarele coduri CAEN:
                                         RO - SPAI IMPACT - S.R.L.
  0240 Activități de servicii anexe silviculturii
  4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane                 NOTIFICARE
de călători
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
terestre                             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
activități de editare muzicală                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a     RO - SPAI IMPACT S.R.L., cu sediul în București,
  7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor     Str. Odgonului, nr. 3, bloc 134, scara A, etaj 4, ap. 25,
publice și al comunicării                     sector 6, înregistrată sub nr. J40/5385/2005, cod unic de
  7022 Activități de consultanță pentru afaceri și       înregistrare 17387301, care a fost înregistrat sub
management                            nr. 92108 din 25.02.2009.
  7410 Activități de design specializat               (57/991.599)
  7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice           Societatea Comercială
n.c.a.                                      RO - SPAI IMPACT - S.R.L.
  7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
financiare)                                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  7911 Activități ale agențiilor turistice
                                       A ASOCIAȚILOR NR. 1/24.01.2009
  7912 Activități ale tur-operatorilor
  7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică      Subsemnații
  8211 Activități combinate de secretariat             Rotaru Ion, cetățean român, de sex masculin,
  8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a        căsătorit, născut la data de 21.04.1952, în Comuna
                                 Lapos, Jud. Prahova, identificat prin carte de identitate
documentelor și alte activități specializate de secretariat
                                 seria RX nr. 271901, eliberat de Secția 21 la data de
  8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și  23.02.2005, CNP 1520421400525, domiciliat în
congreselor                            București, sector 6, Str. Odgonului, nr. 3, bl. 134, sc. A,
  8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor  Et. 4, ap. 25 și
(oficiilor) de raportare a creditului                 Rotaru Bogdan-Virgil, cetățean român, de sex
  8299 Alte activități de servicii suport pentru        masculin, născut la data de 20.11.1979, în Mizil,
întreprinderi n.c.a.                       Jud. Prahova, căsătorit, identificat prin carte de identitate
  8560 Activități de servicii suport pentru învățământ     seria RX nr. 227652, eliberat de Secția 22 Poliție
  Art. 4 Se revocă mandatul fostului administrator și se    București la data de 09.10.2003, CNP 1791120460083,
                                 domiciliat în București, sector 6, Aleea Valea Siretului
numește în aceasta funcție dl Stroe Petre.
                                 nr. 2, bl. P3, sc. 3, Et. 2, ap. 49, în calitate de asociați ai
  (55/991.597)                         S.C. RO - SPAI 2005 S.R.L., cu sediul în București,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                 21

sector 6, Str. Odgonului, nr. 3, bl. 134, sc. A, Et. 4, ap. 25,    Înființarea unui număr de 3 (trei) punct de lucru situat:
înregistrată    la   Registrul   Comerțului    sub    1. MUN. RAMNICU SARAT, STR. TUDOR
nr.: J40/5385/2005, Cod Unic de înregistrare: 17387301,      VLADIMIRESCU, NR. 3, JUD. BUZAU.
întrunită în mod statutar și legal în adunare generală,        2. RM. VÂLCEA, STR. MIHAI BRAVU, NR. 2-6, BL. K,
astăzi 24.01.2009, la sediul societății, hotărâm cu        PARTER, SPAȚIU COMERCIAL, JUD VÂLCEA.
unanimitate de voturi următoarele:                  3. COMUNA CURCANI, JUD. CĂLĂRAȘI
  Art. 1. Se desființează punctul de lucru al societății      Desființarea unui număr de 2 (doua) puncte de lucru
situat în Biroul S.P.A., Corpul C4, Hala Prelucrări        situate în:
Mecanice a imobilului din Șos. Fabrica de Glucoză,          1. MUNICIPIUL GIURGIU, STR. GARII, NR. 30,
nr. 9-11, sector 2, București.                  JUD. GIURGIU.
  Art. 2. 2.1. Se schimbă sediul social al societății din      2. MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, STR. STIRBEI VODA,
București, sector 6, Str. Odgonului, nr. 3, bl. 134, sc. A,    BL. K1, PARTER, JUD CĂLĂRAȘI.
Et. 4, ap. 25 în Jud. Ilfov, comuna Chiajna, sat Roșu,
Intrarea Nuferilor Nr. 2A, parter, Cam. 1.              (59/991.601)
  2.2. Denumirea societății comerciale se schimbă în
“RO-SPAI IMPACT S.R.L.”                             Societatea Comercială
  Art. 3. Se va modifica Actul Constitutiv al societății           MAJOBO IMOBILIARE - S.R.L.
atestat sub nr. 50 din 17.03.05 de Av. Nicolae Baicoianu,
astfel:                                  HOTĂRÂREA DIN DATA DE 20.02.2009
  3.1. În tot cuprinsul actului constitutiv se va înlocui
denumirea actuală a societății cu cea de              A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR MAJOBO
“RO-SPAI IMPACT S.R.L.”; art. 3, alin. 1 va fi reformulat       IMOBILIARE S.R.L., J40/13743/28.08.2006
“Sediul   societății   comerciale    SOCIETATEA        CUI RO18968051, CU SEDIUL SOCIAL ÎN
COMERCIALA RO-SPAI IMPACT S.R.L. este în              BUCUREȘTI, STR. EMIL GARLEANU, NR. 11 BL. A8,
Jud. Ilfov, comuna Chiajna, sat Roșu, Intrarea Nuferilor           ETJ. 6, AP. 54, SECTOR 3
Nr. 2A, parter, Cam. 1.”
                                   La Adunarea Generala a Asociaților “MAJOBO
  3.2. La art. 7, alin. 1-3 actuale se vor înlocui cu un
                                 IMOBILIARE” S.R.L., cu sediu București, Str. Emil
singur alineat: “Părțile sociale vor fi înregistrate într-un
                                 Garleanu, nr. 11, Bl. A8, et. 6, ap. 54, sector 3, Număr de
registru de evidență (numerotat, parafat și sigilat) care se
                                 înregistrare     la    Registrul     Comerțului
păstrează la sediul societății.”
                                 J40/13743/28.08.2006, CUI RO18968051, s-au hotărât
  Actul constitutiv al societății se va actualiza cu cele de
                                 în unanimitate de către cei doi asociați: domnul
mai sus.
                                 IGOR ARANA SABORIT, cetățean spaniol, sex masculin,
  Art. 4. D-nul Rotaru Bogdan-Virgil va efectua, la
Registrul Comerțului, toate formalitățile legate de        născut la data de 23.06.1973 în Bilbao (Vizcaya),
înregistrarea prezentei hotărâri, personal său prin        mama-Juana Cruz, tatal-Ramon, domiciliat în Getxo
delegat.                             (Vizcaya) C. Juaquin Arellano 8,1 DR, Spania, posesor al
                                 pașaportului nr. AA 662187 eliberat de către autoritățile
  (58/991.600)                         spaniole la data de 22.03.2004 și domnul INIGO SAN
                                 MIGUEL PUENTE, cetățean spaniol, sex masculin,
         Societatea Comercială              născut la data de 20.10.1975 în Bilbao (Vizcaya),
          GS BET - S.R.L.                mama-Maria Concepcion Puente Ibanez, tatăl-Gregorio
                                 San Miguel Angulo, domiciliat în Bilbao (Vizcaya)
     HOTĂRÂREA ADUNAREA GENERALA               C/Autonomia, nr. 28, 4F, Spania, posesor al pașaportului
                                 nr. AE 758496 eliberat de către autoritățile spaniole la
     A ASOCIAȚIILOR S.C. GS BET S.R.L.            data de 20.06.2006, prin împuternicit Ion Corina conform
         NR. 34/25/02/2009                împuternicirii din data de 21.01.2009, următoarele:
                                   1. Vânzarea de către IGOR ARANA SABORIT a 51
  Subsemnații Gheorghe Sorin Ionuț, domiciliat în
                                 părți socială a 10 RON, însumând 510 RON,
București, Str. Paharnicul Turturea, nr. 15, bl. 74, ap. 12,
                                 reprezentând 51 % din capitalul social după cum
sector 2, legitimate cu C.I. seria R.T. nr. 178836, eliberat
                                 urmează:
la 12. 07. 2001 de Secția 7 Poliție și Gheorghe Costel
domiciliat în București, Str. Paharnicul Turturea, nr. 15,      - 34 părți sociale, a 10 RON însumând 340 RON,
bl. 74, ap. 12, sector 2, legitimate cu C.I. seria R.X.      reprezentând 34 % din capitalul social către GORKA
nr. 365489, eliberat la 12. 10. 2005 de SPCEP S2 biroul      MACIAS SANTIAGO, cetățean spaniol, sex masculin,
nr. 2, în calitate de asociați la S.C. GS BET S.R.L.,       născut la data de 01.10.1973, în Bilbao (Vizcaya),
CUI RO 17906352, J40/14845/2005 cu sediul în           Spania, cu domiciliul în str. Ibaibide, 14 Z C, Getxo
București, Str. Paharnicul Turturea nr. 15, bl. 74, ap. 12,    (Vizcaya), Spania, identificat, cu D.N.I. nr. 30643927-S
sector 2, hotărâm următoarele:                  eliberat de autoritățile spaniole la data de 07.12.2005,
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
prin împuternicit Ion Corina Georgiana, cetățean român,     nr. 588194 eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 3 la data de
născut la 23.01.1983 în Alexandria, cu domiciliul în      20.08.2008 CNP 2830123340435, conform împuternicirii
domiciliată în București, B-dul C-tin Brâncoveanu,       din data de 30.01.2009
nr. 118, bl. MII/4, sc. 2, et. 3, ap. 111, sector 4, posesore
                                  3. Se revocă din funcția de administrator
al cărții de identitate seria RD, nr. 588194 eliberată de
                                d-nul IGOR ARANA SABORIT și d-nul INIGO SAN
SPCEP S4 biroul nr. 3 la data de 20.08.2008
CNP 2830123340435, conform împuternicirii din data de      MIGUEL PUENTE, în această funcție fiind numiți trei
30.01.2009;                           administratori respectiv, dl GORKA MACIAS SANTIAGO,
  - 17 părți sociale, a 10 RON însumând 170 RON,       dl JON MACIAS SANTIAGO și dl. TIRSO ORTIZ
reprezentând 17 % din capitalul social către JON        MENDIETA
MACIAS SANTIAGO, cetățean spaniol, sex masculin,          4. În consecință noii asociați, vor fi: GORKA MACIAS
născut la data de 06.11.1971, în Bilbao (Vizcaya),
                                SANTIAGO cu 34 părți socială a 10 RON, însumând 340
Spania, cu domiciliul în str. Arene 16 1 C, Getxo
(Vizcaya), Spania, identificat cu D.N.I. nr. 30643928-Q     RON, reprezentând 34 % din capitalul social, JON
eliberat de autoritățile spaniole la data de 18.08.2004,    MACIAS SANTIAGO cu 33 părți socială a 10 RON,
prin împuternicit Ion Corina Georgiana, cetățean român,     însumând 330 RON, reprezentând 33 % din capitalul
născut la 23.01.1983 în Alexandria, cu domiciliul în      social și TIRSO ORTIZ MENDIETA cu 33 părți socială a
domiciliată în București, B-dul C-tin Brâncoveanu        10 RON, însumând 330 RON, reprezentând 33 % din
nr. 118, bl. MII/4, sc. 2, et. 3, ap. 111, sector 4, posesore  capitalul social;
al cărții de identitate seria RD, nr. 588194 eliberată de
                                  4. Schimbarea sediului social în București,
SPCEP S4 biroul nr. 3 la data de 20.08.2008
CNP 2830123340435, conform împuternicirii din data de      str. Telega, nr. 6, Tronson A, et. 10, ap. 54, sector 1.
30.01.2009                             5. Totodată este împuternicită prin prezenta,
  2. Vânzarea de către INIGO SAN MIGUEL PUENTE a       ION CORINA GEORGIANA, domiciliată în București,
49 părți socială a 10 RON, însumând 490 RON,          B-dul C-tin Brâncoveanu, nr. 118, bl. MII/4, sc. 2, et. 3,
reprezentând 49 % din capitalul social după cum         ap. 111, sector 4, posesore al cărții de identitate seria RD,
urmează:
                                nr. 588194 eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 3 la data de
  - 16 părți sociale, a 10 RON însumând 160 RON,
                                20.08.2008 CNP 2830123340435, este împuternicită sa
reprezentând 16 % din capitalul social către
JON MACIAS SANTIAGO, cetățean spaniol, sex           îndeplinească formalitățile necesare pentru înregistrarea
masculin, născut la data de 06.11.1971, în Bilbao        mențiunilor privind, cesiunea de părți sociale,
(Vizcaya), Spania, cu domiciliul în str. Arene 16 1 C,     schimbarea sediului social la Registrul Comerțului și
Getxo (Vizcaya), Spania, identificat cu D.N.I.         semnarea contractului de comodat.
nr. 30643928-Q eliberat de autoritățile spaniole la data de
18.08.2004, prin împuternicit Ion Corina Georgiana,         (60/991.602)
cetățean român, născut la 23.01.1983 în Alexandria, cu
domiciliul    în   domiciliată    în  București,          Societatea Comercială
B-dul. C-tin Brâncoveanu nr. 118, bl. MII/4, sc. 2, et. 3,
                                       MAJOBO IMOBILIARE - S.R.L.
ap. 111, sector 4, posesor al cărții de identitate seria RD,
nr. 588194 eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 3 la data de
                                            NOTIFICARE
20.08.2008 CNP 2830123340435, conform împuternicirii
din data de 30.01.2009;                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - 33 părți sociale, a 10 RON însumând 330 RON,       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
reprezentând 33 % din capitalul social către TIRSO       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ORTIZ MENDIETA, cetățean spaniol, sex masculin,
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
născut la data de 13.12.1973, în Portugalete (Vizcaya),
Spania, cu domiciliul în str. Paulino Mendivil 15 2 D,     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Getxo (Vizcaya), Spania, identificat cu D.N.I,         MAJOBO IMOBILIARE S.R.L., cu sediul în București,
nr. 16058791-F eliberat de autoritățile spaniole la data de   Str. TELEGA, nr. 6, etaj 10, ap. 54, sector 1, înregistrată
04.09.2006, prin împuternicit Ion Corina Georgiana,       sub nr. J40/13743/2006, cod unic de înregistrare
cetățean român, născut la 23.01.1983 în Alexandria, cu     18968051, care a fost înregistrat sub nr. 92141 din
domiciliul    în   domiciliata    în  București,
                                25.02.2009.
B-dul C-tin Brâncoveanu, nr. 118, bl. MII/4, sc. 2, et. 3,
ap. 111, sector 4, posesore al cărții de identitate seria RD,    (61/991.603)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                23

  SOCIETATE COMERCIALA DE CONSULTANTA,             județul Argeș, posesor al B.I. seria BD nr. 243552, emis
    ORGANIZARE SI CIBERNETICA IN              de circa 20 Poliție la dată de 5.06.1991,
     CONSTRUCTII - COCC - S.A.               CNP 1461126400197;
                                  SEPTIUCI-ANDRIES              NICOLETTA
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              MONICA - administrator - domiciliat în București, strada
        EXTRAORDINARE                  Energiei, nr. 7, etaj 1, apt. 3, sector 2, cetățean român, de
                                sex feminin, născută la data de 7.11.1949, în București,
 A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 6.02.2009 PRIVIND          posesor al C.I. seria DP nr. 117574, emisă de INEP la
    MODIFICĂRI ALE STATUTULUI ȘI ALE             data de 24.02.2006, CNP 2491107400881.”
  CONTRACTULUI SOCIETĂȚII COMERCIALE DE              Se împuternicește domnul Pavel Maxim Mamara, cu
    CONSULTANTA ȘI CIBERNETICA ÎN              datele mai sus menționate, să semneze în numele
      CONSTRUCTII-COCC S.A.                acționarilor, modificările dispuse de Adunarea generală
                                extraordinară a acționarilor, din data de 6.02.2009 și
  1. Se modifică Paragraful 1 din articolul 19 din Statut,  reprezinte totodată societatea, la Oficiul Registrului
intitulat  “CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE.            Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Prezentele
ORGANIZARE” și va avea următorul cuprins:            modificări s-au întocmit în 4 (patru) exemplare originale,
  “Societatea este administrată de un Consiliu de       în limbă română.
Administrație compus din 3 (trei) membri aleși de
Adunarea Generala a Acționarilor pe o perioadă de 1 (un)      (62/991.604)
an, putând fi reeligibili, având calitatea de acționari.
Consiliul de administrație este compus din:
                                       Societatea Comercială
  MAMARA PAVEL MAXIM - administrator și
                                  OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP - S.A.
președinte - domiciliat în București, strada Lamotesti,
nr.    3-5,     bloc     62,    scara    D,
                                            NOTIFICARE
etaj 2, apt. 128, sector 4, căsătorit, cetățean român, de
sex masculin, născut la data de 21.01.1937, în comuna       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Potlogi județul Dâmbovița, posesor al B.I. seria DE       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nr. 167339, eliberat de Secția 16 Poliție la data de      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
29.07.1987, CNP 1370121400354;                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  POPESCU MIHAIL DAN - administrator - domiciliat în     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
București, Aleea Botorani, nr. 13, bloc V44, scara 1,      OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu
etaj 4, apt. 15, sector 5, cetățean român, de sex        sediul în București, B-dul Aviatorilor, nr. 28, bloc CORP B,
masculin, născut la data de 26.11.1964, în Pitești județul
                                sector 1, înregistrată sub nr. J40/8364/1994, cod unic de
Argeș, posesor al B.I. seria BD nr. 243552, emis de circa
                                înregistrare 5589684, care a fost înregistrat sub nr. 92151
20 Poliție la data de 5.06.1991, CNP 1461126400197;
                                din 25.02.2009.
  SEPTILICI-ANDRIES              NICOLETTA
MONICA - administrator - domiciliat în București, strada      (63/991.605)
Energiei, nr. 7, etaj 1, apt. 3, sector 2, cetățean român, de
sex feminin, născută la data de 7.11.1949, în București,
posesor al C.I. seria DP nr. 117574, emisă de INEP la             Societatea Comercială
data de 24.02.2006, CNP 2491107400881.”                   EUROTOP MARKETING - S.R.L.
  2. Se modifică ultimul paragraful din articolul 21, din
Statut intitulat “CENZORII” și va avea următorul               DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
cuprins:
  “Cenzorii se numesc pe o perioadă de 1 (un) an.”          NR. 01/16.02.2009 A S.C. EUROTOP
  3. Se modifică articolul 15 din Contract, intitulat      MARKETING S.R.L., CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
“Numirea administratorilor” și va avea următorul cuprins:     B-DUL DIMITRIE CANTEMIR, NR. 11, BL. 8, SC. B,
  “Consiliul de administrație este compus din:           ET. 8, AP. 78, SECTOR 4. J40//17238//2004;
  MAMARA PAVEL MAXIM - administrator și                      CUI 16878530
președinte - domiciliat în București, strada Lamotesti,
                                  - GHEORGHE ECATERINA, cetățean român de sex
nr. 3-5, bloc 62, scara D, etaj 2, apt. 128, sector 4,
căsătorit, cetățean român, de sex masculin, născut la      feminin, născută la data de 23.01.1968 în Com. Ulmeni,
data de 21.01.1937, în comuna Potlogi județul          Jud. Buzău, fiica lui Gheorghe și Georgeta, domiciliată în
Dâmbovița,            posesor         al  București, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 11, bl. 8, sc. B,
B.I. seria DE nr. 167339, eliberat de Secția 16 Poliție la   ap. 78, sector 4, identificată prin CI seria RT, nr. 341833,
data de 29.07.1987, CNP 1370121400354;             eliberată de Secția 14 Poliție la data de 30.06.2004,
  POPESCU MIHAIL DAN - administrator - domiciliat în     CNP 2680123100072, în calitate de asociat unic, am
București, Aleea Botorani nr. 13, bloc V44, scara 1,      decis:
etaj 4, apt. 15, sector 5, cetățean român, de sex         Art. 1. Suspendarea activități societari EUROTOP
masculin, născut la data de 26.11.1964, în Pitești       MARKETING S.R.L., pentru o perioadă de 3 (trei) ani,
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
începând cu data de 16.02.2009.                   1. Aprobarea cesiunii de la OÜ Bonaprix către TLA
  Art. 2. Se împuternicește d-na Marusia Iane,         Invest OU a tuturor celor 1.635 părți sociale cu o valoare
legitimată cu CI seria RR, nr. 092207, eliberată de SEP la    nominală de 10,00 RON (zece Ron) fiecare, și o valoare
data de 09.02.2000, CNP 2501213400014, să efectueze       nominală totală de 16.350,00 RON (șaisprezece mii trei
toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului       sute cincizeci Ron), reprezentând 100 % din capitalul
Comerțului de pe lângă Tribunalul București, semnând       social al S.C. BONARIS INVEST S.R.L. Cesiunea are loc
                                 la valoarea nominală a părților sociale în sumă totală de
pentru mine și în numele meu oriunde este necesar
                                 16.350,00 RON (șaisprezece mii trei sute cincizeci Ron).
pentru depunerea/înregistrarea/ridicarea documentației
                                 Ca urmare a cesiunii, TLA Invest OU devine asociat unic
necesara societarii.                       al S.C. BONARIS INVEST S.R.L., cu o cotă de
  (64/991.606)                         participare la capitalul social al Societății și la câștig și
                                 pierdere în cuantum de 100 %.
                                   2. Împuternicirea:
        Societatea Comercială                • d-nei Cătălina Stratan, cetățean român, domiciliată
        BONARIS INVEST - S.R.L.              în București, str. Melinesti, nr. 14, identificată cu CI seria
                                 RR nr. 505870, eliberată de către Poliția București,
            NOTIFICARE                SPCEP S4 la data de 01.02.2008, CNP 2830701410118,
                                   Și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   • d-lui Cătălin Viorel Szilaghi, cetățean român,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 domiciliat în București, str. Mașina de Pâine, nr. 41,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         bl. OD55, sc. B, ap. 52, Sectorul 2, legitimat cu C.I. seria
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   RX nr. 324214, eliberată la data de 20.06.2005 de către
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Poliția București, secția nr. 7, cod numeric personal
BONARIS INVEST S.R.L., cu sediul în București,          1750809240026, pentru că, împreună sau fiecare
B-dul MIRCEAL ELIADE, nr. 18, etaj 6, ap. 5, sector 1,      separat, să efectueze următoarele acte în numele și pe
înregistrată sub nr. J40/11562/2007, cod unic de         seama Societății:
înregistrare 21933045, care a fost înregistrat sub          a) să ia toate măsurile necesare și să semneze în
nr. 92164 din 25.02.2009.                    numele Asociatului Unic întreaga documentație
                                 referitoare la cesiunea de părți sociale ale S.C. BONARIS
  (65/991.607)                         INVEST S.R.L. cât și la modificarea Actului Constitutiv al
                                 acesteia, incluzând fără limitare semnarea Actului
        Societatea Comercială              Constitutiv actualizat al S.C. BONARIS INVEST S.R.L.,
        BONARIS INVEST - S.R.L.              cererea pentru Registrul Comerțului și documentele
                                 necesare în fața autorităților fiscale;
                                   b) să solicite, să depună, să modifice, să înregistreze
          DECIZIA NR. 1/2009
                                 și să obțină orice autorizații sau acte la orice autorități
                                 relevante, în vederea îndeplinirii prezentei hotărâri;
        A ASOCIATULUI UNIC AL
                                   c) să solicite și să ia în primire toate documentele
       S.C. BONARIS INVEST S.R.L.
                                 necesare îndeplinirii prezentei hotărâri;
  Subscrisa OÜ Bonaprix, o societate legal înființată și      d) Mandatarii noștri vor fi îndreptățiți să
existentă în baza legilor Republicii Estonia, cu sediul     împuternicească terțe părți în vederea executării puterilor
social în Telliskivi 60, 10412 Tallinn, Estonia, înregistrată  de mai sus.
la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harju         Întocmită și semnată în 3 (trei) exemplare, astăzi,
Maakohus sub nr. 10699024, reprezentată de            10.02.2009
Dl Ivar Lukk, cetățean estonian, născut la data de
                                   (66/991.608)
23.06.1959, în Tallin, Estonia, domiciliat în Äia tee 8,
localitatea Iru, Jõelähtme parish Harjumaa, identificat cu
cartea de identitate A0440828 emisă de Biroul Cetățenie              Societatea Comercială
și Emigrare din Estonia la data de 17.05.2004, în calitate            WA YEZU-CO - S.R.L.
de membru al Consiliului de Administrație;
  - denumită în continuare “Asociat Unic” în calitate de         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
Asociat Unic al S.C. BONARIS INVEST S.R.L., o
societate legal înființată și existentă în baza legilor      A ASOCIAȚILOR NR. 01 DIN DATA DE 23.02.2009
române, cu sediul social în București, Sector 1,
Bld Mircea Eliade, nr. 18, etaj 6, biroul 618, înregistrată la    NTUMBA KAPUMBWA MICHAEL-RICHIE, de
Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București      cetățenia română, domiciliat în Mun. București,
sub nr. J/40/11562/14.06.07, cod de înregistrare fiscală     str. Elena Faragot, nr. 2, sector 6, CNP 1830226410171,
RO 21933045, (denumită în continuare “Societatea”), s-a     identificat cu CI seria RT nr. 535274, emis de SPCEP S6
întrunit astăzi, 10.02.2009, capitalul social al Societății   nr. 1, la data de 15.01.2008 și NTUMBA KAPUMBWA
fiind reprezentat în proporție de 100%, și HOTĂRĂȘTE:      KAMIBANGA RICHARD, de cetățenie congoleza,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                25

domiciliat în Rep. Dem. Congo, oraș Kinshasa,          3. Înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului a
sector Ngaliema, str. Allemagne, nr. 5, identificat cu    modificărilor conform prevederilor legale în vigoare.
pașaport seria RDC nr. D 0018843, emis de autorități       (69/991.611)
congoleze la data de 22.12.2006, asociați în cadrul
S.C. WA YEZU-CO S.R.L., am hotărât
  Declararea punctelor de lucru situate:                  Societatea Comercială
  1) În Bucuroșii, șos. Vergului 59, parter, sector 2          ROVAS 2001 PRODIMPEX - S.R.L.
  2) În Slobozia, str. Ana Ipalescu, nr. 2, Complex
comercial, stand nr. 3, Jud. Ialomița                    DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

  (67/991.609)                           AL S.C. ROVAS 2001 PRODIMPEX S.R.L.
                                        DIN 23.02.2009
        Societatea Comercială               Asociat unic S.C. LA FOURMI S.A., persoană juridică,
      INTERMAR TRANSPORT - S.R.L.            cu sediul în București, str. Siret, nr. 95, etaj 1, sector 1,
                               tel. 021- 224.66.77, fax 021- 224.60.11, înregistrată la
           NOTIFICARE               Oficiul   Reg.   Comerțului    București    sub
                               nr. J40/18208/1992, cod unic de înregistrare 3594013,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               reprezentată prin D-ra Ileana Stanciulescu
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 Asociatul   unic   al  S.C.  ROVAS    2001
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               PRODIMPEX S.R.L. astăzi, 23.02.2009, a hotărât
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               următoarele:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    1. Declararea punctului de lucru de la adresa:
INTERMAR TRANSPORT S.R.L., cu sediul în București,      str. C-tin Brancusi, nr. 23, bloc T4-T5, sector 3, București.
B-dul CAMIL RESSU, nr. 35, bloc N 5, scara 5, etaj 10,      2. Împuternicirea D-nelor Geambasu Daniela și
ap. 228, sector 3, înregistrată sub nr. J40/18821/1993,    Ana-Măria Colimitra sa reprezinte interesele societății la
cod unic de înregistrare 5220562, care a fost înregistrat   Oficiul Registrului Comerțului București și să semneze în
sub nr. 92217 din 25.02.2009.                 numele societății toate documentele necesare.
  (68/991.610)                         (70/991.612)

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      INTERMAR TRANSPORT - S.R.L.                AQUA FINANCIAL CONSULTING - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                  HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

      ÎNCHEIATA ASTĂZI, 24.02.2009                 A ASOCIAȚILOR NR. 1/18.02.2009
  Subsemnatul PÂRVU MARIAN, domiciliat în            La adunarea generală a asociaților participă:
Mun. București, Bd Camil Ressu, nr. 35, bl. N5, sc. 5,    VLADESCU SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE,
et. 10, ap. 228, sector 3, posesor al C.I. seria RT      domiciliat în București, str. Vasile Conta, nr. 3-5, ap. 60,
nr. 060353 eliberată de către Secția 13 Poliție la data de  sector 2, născut în București, la data de 04.03.1958,
20.12.1999, CNP 1550327400321, în calitate de asociat     legitimat cu CI seria RX, nr. 284144, emisă de Secția 6
unic al S.C. INTERMAR TRANSPORT S.R.L., cu sediul       Poliție la data de 22.03.2005, CNP 1580403400262 și
în Mun. București, Bd Camil Ressu, nr. 35, bl. N5, sc. 5,   BITU ALICE CEZARINA, domiciliată în București,
et. 10, ap. 228, sector 3, Reg. Com. J40/18821/1993,     Șos. Pantelimon, nr. 251, bl. 45, sc. 3, et 5, ap. 110,
C.U.I. 5220562, am hotărât astăzi, 24.02.2009,        sector 2, născută în Ploiești, jud. Prahova, la data de
următoarele:                         04.10.1975, legitimată cu CI seria RX, nr. 166337,
  1. Numirea în calitatea de administrator a        eliberată de Secția 9 Poliție la data de 21.04.2003.
dlui PARVU MARIAN, cetățean român, sex masculin,       CNP 2751004293116.
născut la data de 27.03.1955 în București, fiul lui        Adunarea este legal constituită și poate lua hotărâri;
Alexandru și Ecaterina, domiciliat în Mun. București,     fiind prezenți toți asociații la sediul social se renunța la
Bd Camil Ressu, nr. 35, bl. N5, sc. 5, et. 10, ap. 228,    formalitățile de convocare cerute de lege.
sector 3, posesor al C.I. seria RT nr. 060353 eliberată de    După dezbateri asociații în unanimitate au hotărât:
către Secția 13 Poliție la data de 20.12.1999,          1. Înființarea unui punct de lucru în București, sector 5,
CNP 1550327400321, pentru un având puteri depline și     str. Ion Urdareanu, nr. 34, et. 4.
pentru un mandat cu o durată nelimitată.             2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                               nemodificate.
  2. Înființarea unui punct de lucru la adresa:
Mun. București, bd. Energeticienilor nr. 8, sector 3.       (71/991.613)
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         PLANETA B 612 - S.R.L.                 INTERNATIONAL ANG CZALL GRUP - S.R.L.

                                         DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
            NOTIFICARE

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       AL S.C. INTERNATIONAL ANG CZALL GRUP S.R.L.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            NR. 03 DIN 24.02.2009
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            Subsemnatul CZALL DUMITRU, cetățean român,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     domiciliat în București, str. Dezrobirii, nr. 18-38, bloc 33,
                                  scara 3, etaj 3, apt. 96, sector 6, posesor al BI seria GV
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  nr. 890110, eliberat de Secția 21 la data de 13.01.1997,
PLANETA B 612 S.R.L., cu sediul în București,            CNP 1491024400117, în calitate de asociat unic al
P-ta Alba Iulia, nr. 2, bloc I1, trons. 1, sector 3, înregistrată  S.C. INTERNATIONAL ANG CZALL GRUP S.R.L, astăzi
sub nr. J40/6673/2003, cod unic de înregistrare           24.02.2009, am decis radierea punctului de lucru situat în
                                  București, str. Performanței nr. 12C, parter, sector 6 și
15444214, care a fost înregistrat sub nr. 92275 din
                                  declararea unui punct de lucru în București,
25.02.2009.                             str. Cernișoara, nr. 24, sector 6.
  (72/991.614)                            (74/991.616)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         PLANETA B 612 - S.R.L.                    TOTALMED SPECIALITIES - S.R.L.

                                              NOTIFICARE
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      A ASOCIAȚILOR NR. 1/20.02.2009             București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  La adunarea generală participă Gounaris Georgios,        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
domiciliat în Tzavela nr. 22, 57013 Oreokastro,           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Thessaloniki, Grecia, cetățean grec, născut în           TOTALMED SPECIALITIES S.R.L., cu sediul în
Athin-Attikis, Grecia, la data de 10.01.1954, legitimat cu     București, Str. Tudor Arghezi, nr. 32, etaj 2, ap. 15,
                                  sector 2, înregistrată sub nr. J40/21103/2008, cod unic de
pașaport nr. AB4492356, emis de autoritățile grecești la      înregistrare 24884699, care a fost înregistrat sub
data de 29.12.2006 și Sotiriadou Evangelia, domiciliată       nr. 92326 din 25.02.2009.
în Lagada 24IA, Stavroupoli, Thessaloniki, Grecia,           (75/991.617)
cetățean grec, născută în Kavala, Grecia, la data de
22.03.1975, legitimată cu pașaport nr. AB 1443264 emis
                                         Societatea Comercială
de autoritățile grecești la data de 27.10.2006.                TOTALMED SPECIALITIES - S.R.L.
  Adunarea este legal constituită și poate lua hotărâri;
fiind prezenți toți asociații la sediul social se renunță la         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
formalitățile de convocare cerute de lege.
                                        A ASOCIAȚILOR NR. 1/25.02.2009
  După dezbateri asociații, în unanimitate, au hotărât:
                                    Subsemnații       DODUN-DES-PERRIERES
  1. Înființarea următoarelor puncte de lucru:          ANCA-MELANIA, cetățean român, fiica lui Ioan-Teodor și
  - în București, sector 2, str. Baicului, nr. 2, corp      Silvia născută în Municipiul Bala Mare, jud. Maramureș,
strungarie, et. 2;                         la data de 02.02.1971 domiciliată în București,
                                  B-dul Timișoara, nr. 67, bl. M50, sc. A, et. 1, ap. 10, sector
  - în București, sector 2, Aleea Circului, nr. 15,        6, posesor al CI seria RR nr. 394697, eliberată de SPCEP
foayerul Circului Globus.                      S6 biroul nr. 3, la data de 01.06.2006 având
  2. Completarea obiectului de activitate cu următoarea      CNP 2710202240016 și FUREDI YIZHAQ IZIDOR,
                                  cetățean român, fiul lui Alexandru și Clara născut în
activitate secundar Comerț cu amănuntul prin standuri,       Tel-Aviv, la data de 16.08.1971, domiciliat în Israel,
chioșcuri și piețe al altor produse (4789).             str. Zalman Shazar, nr. 33, ap. 2, Rishon Le Zlon 75700,
  3. Adoptarea unui nou act constitutiv.             identificat cu pașaport tip P, seria 10877485, eliberat de
                                  autoritățile române la data de 12.09.2005, având
  (73/991.615)                          CNP 1710816461560 asociați al S.C. TOTALMED
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                27

SPECIALITIES S.R.L., cu J40/21103/18.12.2008,                 Societatea Comercială
CUI 24884699, sediul în București, str. Tudor Arghezi            MADOCARN PROD - S.R.L.
nr. 32, ap. 15, sect. 2, legal și statutar hotărâm prin
prezenta următoarele:                          HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  1. modificarea obiectului principal de activitate cod
CAEN 8621 - activități de asistență medicală generală în    A ASOCIATELOR S.C. MADOCARN PROD S.R.L. CU
Activități de asistență medicală specializată             SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 4,
  - cod CAEN 8622 și Trecerea codului            STR. SAVINESTI, NR. 14, BL. 40, SC. 2, ET. 4, AP. 38
CAEN 8621 - activități de asistență medicală generală, la     ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
activități secundare;                      COMERȚULUI SUB NR. J40/9648/2003, COD UNIC
  2. Deschidere punct de lucru la adresa: șos. Giurgiului       DE ÎNREGISTRARE 15595039
nr. 46, sector 4.
  3. Încheierea și înregistrarea;                Astăzi 16.02.2009, la sediul social situat în mun.
  4. Încheierea și înregistrarea, la Oficiul Registrului   București, Sector 4, Str. Savinesti, Nr. 14, Bl. 40, Sc. 2,
Comerțulul, a noului Act Constitutiv nr. 1/25.02.2009.     Et. 4, Ap. 38, s-a întrunit Adunarea Generală a Asociaților
  Prezenta Hotărâre face parte integrantă din actul     S.C. MADOCARN PROD S.R.L. (Societatea), având
constitutiv al societății pe care îl modifică, conf. Legii   următoarele puncte pe ordinea de zi:
31/1990 modif. și completată.                   1. Înființarea unui punct de lucru al societății;
  (76/991.618)                          2. Diverse
                                  Sunt prezenți:
                                  > RADU FLORIN, cetățean român, posesor
        Societatea Comercială              al CI, seria RT, nr. 575899, eliberată de SPCEP
     DINAH-AMA PRODUCTION - S.R.L.            Mun.     București    la    data   10.07.2008,
                                CNP 1640223400200, în calitate de asociat și
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                  > RADU MIHAELA cetățean român, posesoare a CI,
    A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN 23.02.2009           seria RR, nr. 488528, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3,
                                la data 18.10.2007, CNP 2670818434521, în calitate de
  Adunarea generala a asociaților S.C. DINAH-AMA       asociat
PRODUCTION S.R.L., înregistrată la ORC-TB sub           Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind
nr. J40/10771/2007, Cod Unic de înregistrare 21861755,     societățile comerciale, republicată,
cu sediul în București, str. Viitorului, nr. 138, sect. 4,     În urma dezbaterilor:
întrunită azi 23.02.2009, la sediul societății, la care au     ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR
participat: Huluba Elena, domiciliată în Romania,       S.C. MADOCARN PROD S.R.L. HOTĂRĂȘTE CU
București, B-dul Alexandru Obregia, Nr. 6, Bl M1, Sc. 2,    UNANIMITATE DE VOTURI URMĂTOARELE
Ap. 74, sect 4, născută la data de 09.05.1956, în         1. Înființarea unui sediu secundar (RESTAURANT) al
Avramesti, județul Vaslui cetățenie română, sex feminin,    societății la adresa din Mun. București, sector 4,
posesoarea actului de identitate tip CI seria RR        str. Gramont, nr. 23, spațiu deținut conform contractului
nr. 242135, emisă la secția 15 Poliție la data de       de închiriere nr. 17/17.02.2009.
01.11.2002, CNP 2560509205022                   2. La acest sediu societate va desfășura următoarele
  Și                             activități comerciale:
  Ampiah Dinah Ama, domiciliată în Romania,           - 5610 Restaurante;
București, Str. Viitorului, Nr. 138, Sect 2, născută la data    - 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor.
de 05.06.1982, în Petroșani, județul Hunedoara,          3. Se împuternicește domnul Tănase Valentin Adrian,
cetățenie română, sex feminin, posesoarea actului de      posesor al CI seria RD nr. 285127, eliberată de Secția 21
identitate tip CI seria RR nr. 269831, emisă de S.E.P. la   Poliție București la data de 11.12.2002,
data de 15.01.2004, CNP 2820605204492,             CNP: 1781109463017, și îndeplinească formalitățile de
  în calitate de asociați, reprezentând 100 % din      înregistrare prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului
capitalul social au hotărât în unanimitate următoarele:    Comerțului.
  Art. 1. Suspendarea activității pe o durată de 3 ani,     Aceste hotărâri fiind luate, nemaifiind alte puncte pe
începând cu data de 01.03.2009 până în momentul        ordinea de zi, ședința s-a încheiat
reluării activității la data de 27.02.2012.            Redactat și dactilografiat de părți în 5 exemplare, azi,
  Tehnoredactat azi: 23.02.2009               16.02.2009.
  (77/991.619)                          (78/991.620)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
        Societatea Comercială              nr. J40/270/2006, cod unic de înregistrare 18276336,
      NEOLAND REAL ESTATE - S.R.L.            care a fost înregistrat sub nr. 92349 din 25.02.2009.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                (81/991.623)

         A ASOCIAȚILOR                        Societatea Comercială
     S.C. NEOLAND REAL ESTATE S.R.L.                    MIDRAG TRANS - S.R.L.
     J40/5937/2006, CUI - RO 18568195
  Subsemnații Ciuca Angelo-Eugen, domiciliat în             HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
București, Aleea Sandulesti, nr. 5, bl. E15, sc. 1, et. 9,
                                     A ASOCIAȚILOR NR. 2/16.02.2009
ap. 47, sectorul 6, CNP 1670802463026, Lazar Costin,
domiciliat în București, Aleea Bistricioara, nr. 16, bl. 65,    SUBSEMNAȚII
sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 2, CNP 1790326421513 și       MIHAI TITEL - domiciliat în București, str. Gruia,
Tuluca Ion-Tiberiu, domiciliat în București,          nr. 26, sector 5 posesor al CI seria RT nr. 272662
Str. Ing. Zablovschi, nr. 1, bl. 13B, sc. 1, et. 5, ap. 24,  eliberată de Secția de Poliție 24 la data de 17.07.2003,
sectorul 1, CNP 1790330030018, toți în calitate de       CNP 1690721451528
asociați în cadrul S.C. NEOLAND REAL ESTATE S.R.L.,        ȘI
cu sediul în București, Str. Gr. Romniceanu, nr. 3A, ap. 3,    DRAGOMIR MARIAN - domiciliat în București,
sectorul 5. înmatriculată la Registrul Comerțului sub     sector 4, str. Argeselu, nr. 21, bl. 38, sc. A, et. 4, ap. 20,
nr. J40/5937/2006, CUI - RO 18568195, am hotărât        identificat cu CI seria RT nr. 296826 eliberată de Secția
următoarele:                          16 Poliție la 20.11.2003 CNP 1740227341335 În calitate
  Schimbarea sediului social din București,          de asociați ai S.C. MIDRAG TRANS S.R.L. am hotărât
Str. Gr. Romniceanu, nr. 3A, ap. 3, sectorul 5, în       următoarele:
București, Str. Dr Eugen Iosif, nr. 9, ap. 2, sectorul 5      •  D-nul   DRAGOMIR     MARIAN     cedează
  Încheiată în trei exemplare.                d-lui MIHAI TITEL 10 (zece) părți sociale cu o valoare
                                nominală de 10 Ron, valoare totală de 100 RON,
  (79/991.621)
                                renunțând astfel la orice calitate pe care o deține în
                                cadrul societății comerciale “MIDRAG TRANS” S.R.L.
        Societatea Comercială                • D-nul MIHAI TITEL devine asociat unic în cadrul
      NEOLAND REAL ESTATE - S.R.L.            S.C. MIDRAG TRANS S.R.L., valoarea capitalului social
                                în urma cesiunii rămânând în valoare de 200 lei, structura
           NOTIFICARE                lui se modifică devenind următoarea:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      • MIHAI TITEL - 20 de părți sociale în valoare
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  nominală de 10 lei, valoare totală de 200 lei,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        reprezentând 100 % din capitalul social.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    • D-nul MIHAI TITEL obține și 100 % din cota de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   participare la profit și pierderi în cadrul societății
NEOLAND REAL ESTATE S.R.L., cu sediul în București,      comerciale S.C. MIDRAG TRANS S.R.L.
Str. DR. EUGEN IOSIF, nr. 9, ap. 2, sector 5, înregistrată     (82/991.624)
sub nr. J40/5937/2006, cod unic de înregistrare
18568195, care a fost înregistrat sub nr. 92347 din
                                       Societatea Comercială
25.02.2009.
                                      OVERTOP SERVICES - S.R.L.
  (80/991.622)
                                           NOTIFICARE
        Societatea Comercială               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        MIDRAG TRANS - S.R.L.             București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           NOTIFICARE                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                OVERTOP SERVICES S.R.L., cu sediul în București,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                Aleea Codrii Neamțului, nr. 15, bloc 6, scara 2, etaj 3,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                ap. 59, sector 3, înregistrată sub nr. J40/17873/2005,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                cod unic de înregistrare 18069136, care a fost înregistrat
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                sub nr. 92350 din 25.02.2009.
MIDRAG TRANS S.R.L., cu sediul în București,
Str. Gruia, nr. 26, sector 5, înregistrată sub           (83/991.625)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                29

        Societatea Comercială                a) Dl Nils Ola Klingenborg, cetățean suedez, născut la
       OVERTOP SERVICES - S.R.L.             data de 21 noiembrie 1975 în Suedia, domiciliat în
                                Fleminggatan 36C, 112 33 Stockholm, Suedia, identificat
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              cu pașaport nr. 52718478 eliberat la data de 26 iunie
                                2006 de autoritățile din Stockholm, Suedia - Președinte;
 A ASOCIAȚILOR S.C. OVERTOP SERVICES S.R.L.            b) Dl Rickard Hedlund, cetățean suedez, născut la
   NR. 1 DIN DATA DE 10 FEBRUARIE 2009           data de 15.04.1965, în Suedia, domiciliat în Tre Liljor 1,
                                113 44, Stockholm, Suedia identificat cu pașaport
  Astăzi, 10 februarie 2009, subsemnații:          nr. 53100090 eliberat de Poliția din Stokholm la data de
  GINDILA FLORIN, cetățean român, născut la data de     29.11.2006 - Membru; și
23.04.1370 în București, domiciliat în București,         c) Dl Florin Gindila, cetățean român, născut la data de
Șos. Pantelimon, nr. 311, bl. 7, sc. C, et. 2, ap, 85,     23.04.1970 în București, domiciliat în București,
sector 2, identificat cu CI seria RR nr. 495339 emisă de    Șos. Pantelimon, nr. 311, bl. 7, sc. C, et. 2, ap. 85, sector
SPCEP S 2 biroul nr. 4 la data de 25.11.2007,         2, identificat cu CI seria RR nr. 495339 emisă de
CNP 1700423424510,                       SPCEP S 2 biroul nr. 4 la data de 25.11.2007,
  MIHAI GABRIEL MIHAI, cetățean român, născut la       CNP 1700423424510 - Membru.
data de 08.11.1978 în Pitești, jud. Argeș, domiciliat în      4. Toate celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv
București, Aleea Codrii Neamțului, nr. 15, bl. 6, sc. 2,    rămân valabile și se vor aplica în mod corespunzător.
ap. 59, sector 3, identificat cu CI seria RR nr. 413361      5. Se va întocmi Act Constitutiv actualizat al Societății,
emisă de SPCEP S3 Biroul nr. 4 la data de 29.09.2006,     în care se vor consemna modificările survenite,
CNP 1781108033073, și                     evidențiate mai sus.
  CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL HOLDINGS
                                  (84/991.626)
B.V., persoană juridică organizată și care funcționează
potrivit legilor din Olanda, cu sediul în Amsterdam,
Teleportboulevard 140, 1043EJ, Olanda, înregistrată la             Societatea Comercială
Registrul Camerei de comerț din Amsterdam sub                   Q PANEL - S.R.L.
nr. 34120041, reprezentata prin dl Nils Ola Klingenborg,
în calitate de împuternicit prin procura nr. 001528 din data
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
de 19 ianuarie 2009,
  În calitate de asociați (“Asociați”) reprezentând 100 %
din capitalul social al S.C. OVERTOP SERVICES S.R.L.          A ASOCIAȚILOR S.C. Q PANEL S.R.L.
(“Societatea”) cu sediul în București, Aleea Codrii          NR. 1 DIN DATA DE 10 FEBRUARIE 2009
Neamțului, nr. 15, bl. 6, sc. 2, et. 3, ap. 59, sector 3,     Astăzi, 10 februarie 2009, subsemnații:
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București     GINDILA FLORIN, cetățean român, născut la data de
sub nr. J40/17873^/2005, CUI 18069136, atribut fiscal     23.04.1970 în București, domiciliat în București,
RO, capital social 200 RON,                  Șos. Pantelimon, nr. 311, bl. 7, sc. C, et. 2, ap. 85, sector
  Prin renunțarea la formalitățile de convocare
                                2, identificat cu CI seria RR nr. 495339 emisă de
prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, în
conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea societăților  SPCEP S 2 biroul nr. 4 la data de 25.11.2007,
comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată   CNP 1700423424510,
(“Legea 31/1990”), am întrunit adunarea generală a         MIHAI GABRIEL MIHAI, cetățean român, născut la
asociaților și am hotărât următoarele:             data de 08.11.1978 în Pitești, jud. Arges, domiciliat în
  1. Structura Consiliului de Administrație al Societății  București, Aleea Codrii Neamțului, nr. 15, bl. 6, sc. 2,
se va modifica după cum urmează:                ap. 59, sector 3, identificat cu CI seria RR nr. 413361
  Adunarea generală a asociaților ia act de demisia     emisă de SPCEP S3 Biroul nr. 4 la data de 29.09.2006,
dlui Christer Ohlund, cetățean suedez, născut la data de    CNP 1781108033073, și CLEAR CHANNEL
23.04.1947, în Suedia, domiciliat în Orvar Odds, vag 10,    INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., persoană juridică,
112 54, Stockholm, Suedia, identificat cu pașaport       organizată și care funcționează potrivit legilor din Olanda,
nr. 56017022 eliberat de Poliția din Stokholm la data de    cu sediul în Amsterdam, Teleportboulevard 140, 1043EJ,
15.02.2005, din funcția de administrator al Societății și de  Olanda, înregistrată la Registrul Camerei de comerț din
Președinte al Consiliului de Administrație.          Amsterdam sub nr. 34120041, reprezentată prin
  2. Este numit în funcția de administrator și Președinte  dl. Nils Ola Klingenborg, în calitate de împuternicit prin
al Consiliului de Administrație dl Nils Ola Klingenborg,    procura nr. 001528 din data de 19 ianuarie 2009,
cetățean suedez, născut în Suedia în data de 21
                                  În calitate de asociați (“Asociați”) reprezentând 100 %,
noiembrie 1975, domiciliat în Fleminggatan 36C, 112 33
Stockholm, Suedia, identificat cu pașaport nr. 52718478    din capitalul social al S.C. Q PANEL S.R.L. (“Societatea”)
eliberat la data de 26 iunie 2006 de autoritățile din     cu sediul în București, Șos. Panduri, nr. 23, bloc P7,
Stockholm, Suedia. Mandatul acestuia începe astăzi,      sc. 1, et. 2, ap. 10, sector 5, înmatriculată la
data semnării prezentei Hotărâri a Adunării Generale a     Oficiul Registrului Comerțului București sub
Asociaților și expiră la data de 8 iunie 2011.         nr. J40/3449/2006, CUI 18436216, atribut fiscal RO,
  3. Urmare a celor menționate la punctele 1 și 2 de mai   capital social 1.000 RON,
sus, componenta Consiliului de Administrație al Societății     Prin renunțarea la formalitățile de convocare
va fi următoarea:                       prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, în
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea societăților   nr. 23, bloc P7, scara 1, etaj 2, ap. 10, sector 5,
comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată    înregistrată sub nr. J40/3449/2006, cod unic de
(“Legea 31/1990”), am întrunit adunarea generală a        înregistrare 18436216, care a fost înregistrat sub
asociaților și am hotărât următoarele:
                                 nr. 92359 din 25.02.2009.
  1. Structura Consiliului de Administrație al Societății
se va modifica după cum urmează:                   (86/991.628)
  Adunarea generală a asociaților ia act de demisia
dlui Christer Ohlund, cetățean suedez, născut la data de
23.04.1947, în Suedia, domiciliat în Orvar Odds, vag 10,            Societatea Comercială
112 54, Stockholm, Suedia, identificat cu pașaport              CASPIT ENGINEERING - S.R.L.
nr. 56017022 eliberat de Poliția din Stokholm la data de
15.02.2005, din funcția de administrator al Societății și de              NOTIFICARE
Președinte al Consiliului de Administrație.
  2. Este numit în funcția de administrator și Președinte     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Consiliului de Administrație dl Nils Ola Klingenborg,      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
cetățean suedez, născut în Suedia în data de 21         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
noiembrie 1975, domiciliat în Fleminggatan 36C, 112 33      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Stockholm, Suedia, identificat cu pașaport nr. 52718478
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
eliberat la data de 26 iunie 2006 de autoritățile din
Stockholm, Suedia. Mandatul acestuia începe astăzi,       CASPIT ENGINEERING S.R.L., cu sediul în București,
data semnării prezentei Hotărâri a Adunării Generale a      B-dul CONSTRUCTORILOR, nr. 23, bloc 23, scara D,
Asociaților și expiră la data de 8 iunie 2011.          ap. 64, sector 6, înregistrată sub nr. J40/18973/2008, cod
  3. Urmare a celor menționate la punctele 1 și 2 de mai    unic de înregistrare 24721497, care a fost înregistrat sub
sus, componență Consiliului de Administrație al Societății    nr. 92364 din 25.02.2009.
va fi următoarea:
  a) Dl Nils Ola Klingenborg, cetățean suedez, născut la      (87/991.629)
data de 21 noiembrie 1975 în Suedia, domiciliat în
Fleminggatan 36C, 112 33 Stockholm, Suedia, identificat
cu pașaport nr. 52718478 eliberat la data de 26 iunie              Societatea Comercială
2006 de autoritățile din Stockholm, Suedia - Președinte;           CASPIT ENGINEERING - S.R.L.
  b) Dl Rickard Hedlund, cetățean suedez, născut la
data de 15.04.1965, în Suedia, domiciliat în Tre Liljor 1,       DECIZIE ASOCIAT UNIC NR. 01/24.02.2009
113 44, Stockholm, Suedia identificat cu pașaport
nr. 53100090 eliberat de Poliția din Stokholm la data de       Subscrisa
29.11.2006 - Membru; și                       S.C. CASPIT ENGINEERING S.R.L., persoană
  c) Dl Florin Gindila, cetățean român, născut la data de   juridică română, de drept privat, cu sediul social în
23.04.1970 în București, domiciliat în București,        București, str. Sergent Topliceanu Vasile, nr. 11, bloc P36,
Șos. Pantelimon, nr. 311, bl. 7, sc. C, et. 2, ap. 85, sector  scara 1, etaj 8, apartament 25, sector 5, înregistrată la
2, identificat cu CI seria RR nr. 495339 emisă de
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
SPCEP S 2 biroul nr. 4 la data de 25.11.2007,
CNP 1700423424510 - Membru.                   București sub nr. J40/18973/2008, C.I.F. 24721497,
  4. Toate celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv    atribut fiscal RO, reprezentată legal prin asociat unic:
rămân valabile și se vor aplica în mod corespunzător.        GIDEON CASPIT, cetățean israelian, născut la data
  5. Se va întocmi Act Constitutiv actualizat al Societății,  de 29.09.1966 în Tel Aviv, Israel, domiciliat în
în care se vor consemna modificările survenite,         str. Nurit, nr. 20, Nesizona, Tel Aviv, Israel, identificat cu
evidențiate mai sus.                       pașaport nr. 8436388 emis de autoritățile din Rehovot,
  (85/991.627)                         Israel la data de 13.022006, în calitate de asociat unic,
                                 decide:
         Societatea Comercială                Art. 1 Schimbarea sediului social al societății
          Q PANEL - S.R.L.               S.C. CASPIT ENGINEERING S.R.L., din București,
                                 str. Sergent Topliceanu Vasile, nr. 11, bloc P36, scara 1,
            NOTIFICARE                etaj 8, apartament 25, sector 5, în București,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     B-dul Constructorilor, nr. 23, bloc 23, scara D, apartament
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   64, sector 6.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Art. 2 Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   neschimbate.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Q PANEL S.R.L., cu sediul în București, Șos. Panduri,        (88/991.630)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009                31

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        REDKEN GRUP - S.R.L.                    EAST WIND ARHITECT - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

  A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN DATA DE 06.02.2009          A ASOCIAȚILOR S.C. EAST WIND ARHITECT S.R.L.
                                   BUCUREȘTI, STR. MENUETULUI, NR. 12,
 S.C. REDKEN GRUP S.R.L. ÎNMATRICULATĂ SUB
                                  BUCHAREST BUSINESS PARK, INTRAREA D,
 NR. J40/7568/2004 ÎN REG. COM., CUI 16413984
                                  ETAJ 1, CAMERA II, SECTOR 1 J40/19088/2004,
  Subsemnații                            CUI 16965377 CAPITAL SOCIAL 5.000 LEI
  GHINEA MIHAI-BOGDAN, cetățean român, născut la              NR. 1 DIN DATA 20.02.2009
data de 16.07.1982, în Mun. București, domiciliat în        Adunarea Generala a Asociaților S.C. “EAST WIND
București, Cal. Plevnei, nr. 20, sc. A, et. 2, ap. 10, sector  ARHITECT” S.R.L., legal și statutar întrunită, la sediul
1, identificat cu C.I. seria RX nr. 131927, eliberată de    societății, unde au participat toți asociații societății,
Secția 3 Poliție la data de 29.06.1999,             respectiv:
                                  1. PITRESCU MARIA, domiciliata în com. Mogosoaia,
CNP 1820716410010,
                                sat Mogosoaia, str. Colentina, nr. 1A, jud. Ilfov, legitimată
  GHINEA ANCA GABRIELA, cetățean român, născută        cu CI seria IF nr. 086258 eliberată de către Poliția Buftea
la data de 29.05.1956 în București, domiciliată în       la data de 09.06.2005, CNP 2730807131237,
București, str. Drumul Taberei, nr. 30 bl. OD3, sc. 5 et. 5   deținătoare a 35 % din capitalul social;
ap. 167, sector 6, identificată prin CI RR 441845 eliberată     2. CAVARNALI VLAD, domiciliat în București, Calea
de SPCEP S6 biroul 3 la data de 29.03.2007,           Victoriei, nr. 83-85, bl. B, sc. 2, et. 8, ap. 47, sector 1,
CNP 2560529400250 în calitate de asociați ai societății     legitimat cu CI seria RX nr. 368420 eliberată de către
REDKEN GRUP S.R.L., cu sediul în București,           SPCEP ȘI Biroul nr. 2 la data de 02.11.2005,
                                CNP 1680222413019, deținător a 35 % din capitalul
șos. Mihai Bravu, nr. 136A, Bl. V6, sc. A, et. 3, ap. 16,
                                social;
sector 2, în temeiul art. 153 și următoarele din Legea       3. AXANTE RALUCA-ELENA, domiciliată în
31/1990 republicată, am hotărât următoarele:          București, str. Mihail Cioranu, nr. 10, bl. 70B, et. 1, ap. 7,
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă   sector 5, legitimată cu CI seria RR nr. 318043 eliberată
de 3 (trei) ani, respectiv de la data de 01.03.2009 până la   de către Secția 17 Poliție la data de 04.08.2004,
01.03.2011.                           CNP 2771020450010, deținătoare a 5 % din capitalul
  Modificările votate astăzi vor fi menționate la Registrul  social;
Comerțului București și publicate în Monitorul Oficial al      4. SIMION SERGIU, domiciliat în Constanța,
                                str. M. Kogălniceanu, nr. 23, bl. MK 3, et. 1, ap. 6,
României, partea a IV-a.
                                jud. Constanța, legitimat cu CI seria KT nr. 478273
  (89/991.637)                        eliberată de către Poliția Constanta la data de
                                10.01.2005, CNP 1780401131261, deținător a 5 % din
                                capitalul social;
        Societatea Comercială                5. GEORGESCU MARIA-CRISTINA, cetățean român,
      EAST WIND ARHITECT - S.R.L.             domiciliată în București, str. Prof. Dr. Ștefan S. Nicolau,
                                nr. 4, bl. S 1, sc. B, et. 1, ap. 56, sector 3, legitimată cu
            NOTIFICARE                CI seria RX nr. 348706 eliberată de către SPCEP S 3
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Biroul nr. 3, CNP 2771222131244, deținătoare a 5 % din
                                capitalul social;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  6. POPESCU ALEXANDRA-CRISTINA, domiciliată în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                București, str. Cpt. Gheorghe Preotescu, nr. 21, sector 4,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   legitimată cu CI seria RT nr. 348743 eliberată de către
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Secția 14 Poliție, CNP 2791227410014, deținătoare a
EAST WIND ARHITECT S.R.L., cu sediul în București,       2,5 % din capitalul social;
Str. MAHATMA GANDHI, nr. 1, etaj 1, ap. 2, sector 1,        7. RINCIOG BOGDAN-MIHAI, domiciliat în
înregistrată sub nr. J40/19088/2004, cod unic de        mun. Ploiești, str. Malu Roșu nr. 79A, bl. 106C, ap. 1,
înregistrare 16965377, care a fost înregistrat sub       jud. Prahova, legitimat cu CI seria PH nr. 038625
                                eliberată de către Poliția Ploiești la data de 18.06.1998,
nr. 92401 din 25.02.2009.
                                CNP 1790922293130, deținătoare a 2,5 % din capitalul
  (90/991.638)                        social;
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2535/12.V.2009
  8. NEAGU ADRIAN, domiciliat în București,                   1. Se aprobă mutarea sediului societății din București,
Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 15, bl. 9, sc. 5, ap. 161,             str. Menuetului, nr. 12, Bucharest Business Park,
sector 4, legitimat cu CI seria RR nr. 512797 eliberată de           Intrarea D, etaj 1, camera II, sector 1, în București, Sector
către   SPCEP    la  data   de   03.03.2008,           1, str. Mahatma Gandhi, nr. 1, et. 1, apt. nr. 2, camera 3.
CNP 1770901340037, deținător a 2,5 % din capitalul               În consecința, art. 4 din Actul Constitutiv va avea
social;                                    următorul conținut: “Art. 4 - Sediul. Societatea
  9. POPA-DRAGOMIR MIHAIL-DAN, domiciliat în                 Comercială “EAST WIND ARHITECT” S.R.L. își are
București, Bd. Ion Mihalache nr. 126, bl. 1, sc. 1, et. 6,           sediul social în București, Sector 1, str. Mahatma Gandhi
ap. 46, sector 1, CNP 1770210414511, legitimat cu               nr. 1, et. 1, apt. 2, camera 3”.
CI seria RT nr. 422881 eliberată de către SPCEP S1                 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
Biroul nr. 4 la data de 07.08.2006, deținătoare a 2,5 % din          nemenționate aici rămân neschimbate și deplin valabile.
capitalul social;                                 3. Administratorul societății, doamna Măria Pitrescu,
  10. SILION MARIUS-SORIN, domiciliat în București,             va semna actul constitutiv actualizat cu modificărilor
Bd 1 Mai, nr. 27, bl. C 7, sc. 2, et. 1, ap. 50, sector 6,           conținute în prezenta hotărâre, conform dispozițiilor
CNP 1790111464538, legitimat cu CI seria RR nr. 265303             art. 204 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990
eliberată, de către Secția 22 poliție la data de 18.02.2003,          republicată și ulterior modificată.
deținător a 5 % din capitalul social.                       Hotărâre luată, redactată și semnată la București,
  deținând toate părțile sociale ce reprezintă 100 % din
                                        astăzi 20.02.2009, în 3 (trei) exemplare originale.
capitalul social, a hotărât cu unanimitate să aducă
următoarele modificări Actului constitutiv al Societății:              (91/991.639)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|364349|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2535/12.V.2009 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top