2009 2528

Document Sample
2009 2528 Powered By Docstoc
					                           PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2528                                          Marţi, 12 mai 2009
                   PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI


          PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                  1. Stabilirea duratei mandatului administratorului
 M.A.R.C. CONSTRUCT INVEST COMPANY - S.R.L.            ANDRA MARIUS-DANIEL, pe perioadă nelimitată, cu
                                  puteri depline.
            NOTIFICARE                  Celelalte prevederi ale actului constitutive rămân
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul      neschimbate.
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      (2/987.733)
alin. (5) din Legea, nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale             Societatea Comercială
M.A.R.C. CONSTRUCT INVEST COMPANY S.R.L., cu                   UNIQUE BRIDES - S.R.L.
sediul în Bucureşti, Calea VICTORIEI, nr. 2, etaj 3,
                                             NOTIFICARE
ap. 14, sector 3, înregistrată sub, nr. J40/15761/2005,
cod unic de înregistrare 17959128, care a fost înregistrat       Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
sub, nr. 85552 din 24.02.2009.                   Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                  alin. (5) din Legea, nr. 31/1990, republicată, cu
  (1/987.732)
                                  modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
                                  actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
       Societatea Comercială                 UNIQUE BRIDES S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
 M.A.R.C. CONSTRUCT INVEST COMPANY - S.R.L.            Str. PIRONAS ION, nr. 49, sector 2, înregistrată sub,
                                  nr. J40/22320/1992, cod unic de înregistrare 3315062,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                care a fost înregistrat sub nr. 85561 din 24.02.2009.
        NR. 1/23.02.2009
                                    (3/987.736)
  ANDRA MARIUS-DANIEL, cetăţean român, născut la
data de 23.03.1970 în Mun. Deva, jud. Hunedoara,
domiciliat în Bucureşti, sector 4, str. Moldovița, nr. 9, bl. 1,          Societatea Comercială
sc. 8, et. 3, ap. 77, posesor al CI, sena RX, nr. 131783,             UNIQUE BRIDES - S.R.L.
eliberată la data de 29.06.1999 de Secţia 15,
                                      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
CNP 1700323443018 şi CONSTANTINESCU RODICA
RUXANDRA, cetăţean român, născută la data de
                                       A ASOCIAŢILOR NR. 1/23.02.2009
30.08.1954 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti,
sector 4, str. Frumușani, nr. 4, bl. 41, sc. A, ap. 7,        BOZU VICTORIA, cetăţean român, născută la data de
posesoare a CI, seria RD, nr. 263102, eliberată de Secţia     23.07.1963 în Com. Nalbant, jud. Tulcea, domiciliată în
15 la data de 27.08.2002, CNP 2540830400440, am          Bucureşti, str. Sg. Ion Pironasu, nr. 49, sector 2,
hotărât:                              posesoare a CI, seria RD, nr. 073833, eliberată de Secţia
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
9 la data de 28.06.1999, CNP 2630723400202 şi BOZU       (exclusiv lenjeria de corp); 1414 Fabricarea de articole de
GHEORGHE, cetăţean român, născut în Babadag,          lenjerie de corp; 1419 Fabricarea altor articole de
Jud. Tulcea la data de 28.09.1963, domiciliat în        îmbrăcăminte şi accesorii n. c. a; 3299 Fabricarea altor
Bucureşti, str. Sg. Pironasu Ion, nr. 49, sector 2, posesor   produse manufacturiere n.c.a.; 4616 Intermedieri în
al CI, seria RD, nr. 601539, eliberată de SPCEP S2,       comerţul cu textile, confecţii de blana, încălţăminte şi
biroul, nr. 4 la data de 07.11.2008, CNP 1630928400121,     articole din piele (import-export); 4641 Comerţ cu ridicata
am hotărât:                           al produselor textile (import-export); 4642 Comerţ cu
  1. Înstrăinarea prin cesiune de părţi sociale de către   ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei (import-export);
BOZU GHEORGHE a celor 10 părţi sociale, însumând        4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
100 lei, reprezentând 50% din capitalul social către      (import-export); 4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor,
SĂVULESCU DORA-VIVIANA, cetăţean român, născută         în magazine specializate; 4772 Comerţ cu amănuntul al
la data de 06.05.1983 în Bucureşti, domiciliată în       încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine
Bucureşti, sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 251, bl. 45,     specializate;7410 Activităţi de design specializat;
sc. 3, et. 9, ap. 125, posesoare a CI, seria RR,        7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri
nr. 549186, eliberată de SPCEP S2, biroul, nr. 4 la data    personale şi gospodăreşti n.c.a. (exclusiv leasing);
de 24.11.2008, CNP 2830506420066.                9529 Repararea articolelor de uz personal şi
  2. În urma acestei cesiuni capitalul social al S.C. E. B.  gospodăresc n.c.a.
TOTAL 53 COMIMPEX S.R.L. este de 200 lei, fiind           Celelalte dispoziţii ale actului constitutiv rămân
impartit în 20 părţi sociale, a câte 10 lei fiecare, egale,   neschimbate.
indivizibile şi nominative iar structura pe asociaţi este
următoarea: BOZU VICTORIA deţine 10 părţi sociale,         (4/987.737)
însumând 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social,
iar SĂVULESCU DORA-VIVIANA deţine 10 părţi sociale,              Societatea Comercială
însumând 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social.         MOET HENNESSY ROMANIA - S.R.L.
  3. Revocarea din funcţia de administrator a
d-lui BOZU GHEORGHE, cere se retrage din societate              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
fără nicio pretenţie şi numirea în funcţia de administrator,
pe durata nelimitată, cu puteri depline a d-lor: BOZU      AL SOCIETĂŢII MOËT HENNESSY ROMANIA S.R.L.,
VICTORIA, cetăţean român, născută la data de              DIN DATA DE 17 FEBRUARIE 2009
23.07.1963 în Com. Nalbant, jud. Tulcea, domiciliată în
Bucureşti, str. Sg. Ion Pironasu, nr. 49, sector 2,        Moët Hennessy International SAS, societate pe
posesoare a CI, seria RD, nr. 073833, eliberată de Secţia    acţiuni simplificată de naţionalitate franceză, cu sediul
9 la data de 28. 06. 1999, CNP 2630723400202 şi         social situat în 65, avenue Edouard Vaillant, 92100
SĂVULESCU DORA-VIVIANA, cetăţean român, născută         Boulogne Billancourt, Franţa, înmatriculată la Registrul
la data de 06.05.1983 în Bucureşti, domiciliată în       Comerţului şi Societăţilor din Nanterre sub numărul
Bucureşti, sector 2, Sos. Pantelimon, nr. 251, bl. 45,     430 070 896 RCS Nanterre, reprezentantă în scopul
sc. 3, et. 9, ap. 125, posesoare a CI, seria RR,        prezentei de Dl Christophe Navarre în calitate de
nr. 549186, eliberată de SPCEP S2, biroul, nr. 4 la data    Preşedinte,
de 24.11.2008, CNP 2830506420066.                 În calitate de asociat unic al societăţii Moët Hennessy
  4. Schimbarea denumirii societăţii în UNIQUE        Romania S.R.L., o societate cu răspundere limitată de
BRIDES S.R.L.                          naţionalitate română, având un capital social de
  5. Schimbarea domeniului de activitate şi a activităţii   400.000 RON, cu sediul social situat în Bucureşti,
principale astfel: 477 Comerţ cu amănuntul al altor       Str. Maior Gheorghe onţu, nr. 10-12, parter,
bunuri, în magazine specializate; 4771 Comerţ cu        apartament 1, camera 3, sector 1, România, înregistrată
amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate      la Registrul Comerţului din Bucureşti sub
(rochii de mireasă, îmbrăcăminte de ocazie şi accesorii     nr. J40/17575/2008, cod unic de înregistrare
etc.).                             (CUI): 24605662 (în continuare „Societatea”),
  6. Completarea obiectului de activitate cu activităţile    În temeiul articolului 11 al doilea paragraf litera n) din
prevăzute de COD CAEN: 1330 Finisarea materialelor       Actul Constitutiv al Societăţii atestat sub nr. 307/13
textile; 1392 Fabricarea de articole confecţionate din     octombrie 2008 de către Av. Ruxandra Manciu (în
textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp);    continuare „Actul Constitutiv”) şi al articolului 159, alineat
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din       2 al Ordinului nr. 2594/2008 al Ministerului Justiţiei pentru
acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte;       aprobarea Normelor metodologice privind modul de
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.;         ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru       înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor,
lucru; 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte                    DECIDE:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                  3

  1. Întreruperea temporară de activitate a Societăţii           Societatea Comercială
  Asociatul unic decide întreruperea temporară de          SIMAR BUSINESS CONSULTING - S.R.L.
activitate a Societăţii pentru o perioadă de maximum
3(trei) ani de la data înscrierii menţiunii la Registrul         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
Comerţului din Bucureşti.
  2. Împuternicire                            A ASOCIAŢILOR NR. 1/20.02.2009
  Asociatul unic decide împuternicirea:
                                  Subsemnaţii
  • Av. Laura-Cristina Negură, identificată cu Cartea de
                                  - Oprea Marian-Marin, domiciliat în Mun. Bucureşti,
Identitate, RT, nr. 433492, eliberată de Secţia de Poliţie,
                                sector 5, Cal. Ferentari, nr. 18, bl. 125, sc. 1, et. 7, ap. 87,
sector 2, biroul nr. 4, la data de 28 septembrie 2006, cu
domiciliul în Bucureşti, Str. Cernăuţi, nr. 11, bl. M12,    posesor al CI, seria RD, nr. 533440, eliberat SPECP S5,
ap. 10, sector 2, Bucureşti, România; şi            biroul nr. 2 la data de 21.06.2007, CNP 1660310344241;
  • D-lui Marius Duţă, identificat cu Cartea de Identitate,   - Oprea Simona Liliana, domiciliată în Mun. Bucureşti,
AS, nr. 415064, eliberată de Poliţia Câmpulung la data de    Sec. 5, Calea Ferentari, nr. 18, bl. 125, sc. 1, et. 7,
8 iunie 2005, cu domiciliul în Câmpulung, str. Carpaţi,     ap. 187, posesoare a CI, seria RT, nr. 506366, emisă de
nr. 76, judeţul Argeş, România,                 SPECP S 5, biroul nr. 3, la data de 09.08.2007,
  În scopul de:                        CNP 2810913360023,
  - a efectua toate formalităţile şi demersurile necesare    Asociaţi     în   S.C.   SIMAR     BUSINESS
pentru înregistrarea prezentei Decizii şi a stării de      CONSULTING S.R.L., hotărâm în unanimitate
întrerupere temporară de activitate a Societăţii la       următoarele:
Registrul Comerţului din Bucureşti şi la Administraţia       1. Completarea obiectului de activitate al societăţii cu
Finanţelor Publice sector 1 Bucureşti;             următoarele activităţi secundare:
  - a semna orice document în faţa notarului, a         - 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de
Registrului Comerţului din Bucureşti, a Administraţiei
                                muncă;
Finanţelor Publice, sector 1, Bucureşti şi a oricărei
                                  - 8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a
autorităţi publice sau private competente, care este
                                birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
solicitat în vederea înregistrării stării de întrerupere
temporară de activitate a Societăţii;               2. Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta
  - a plăti taxele care s-ar dovedi necesare în acest     un act constitutiv actualizat.
scop.                               3. Împuternicirea d-lui Feranu Daniel Adrian, care se
  Prezenta împuternicire este valabilă până la        legitimează cu CI, seria RD, nr. 373480, emisă de
îndeplinirea tuturor formalităţilor sus-menţionate, fiecare   Secţia 2, la data de 29.04.2004, CNP 1800508410084,
dintre mandatari putând acţiona personal şi separat,      să depună, să ridice, să semneze toate documentele
având dreptul de a-şi substitui orice persoană pe care o    necesare în vederea efectuării formalităţilor legale pe
va desemna în acest scop.                    lângă Registrul Comerţului impuse de prezenta Hotărâre.
  Redactată şi semnată în 3 (trei) exemplare originale,     Redactată în 3 (trei) exemplare azi 20.02.2009.
la data de 17 februarie 2009.
                                  (7/987.740)
  (5/987.738)

                                        Societatea Comercială
       Societatea Comercială                    NATHANAEL INBIS GRUP - S.R.L.
    SIMAR BUSINESS CONSULTING - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale   actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
SIMAR BUSINESS CONSULTING S.R.L., cu sediul în         NATHANAEL INBIS GRUP S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
Bucureşti, Calea GIULE TI, nr. 107, bloc 10, scara C,      Str. Pridvorului, nr. 23, bloc 18, scara A, etaj 2, ap. 9,
etaj P, ap. 68, cam. nr. 1, sector 6, înregistrată sub     sector 4, înregistrată sub nr. J40/15923/2007, cod unic de
nr. J40/1560/2009, cod unic de înregistrare 25083133,      înregistrare 22306257, care a fost înregistrat sub
care a fost înregistrat sub nr. 85585 din 24.02.2009.      nr. 85595 din 24.02.2009.
  (6/987.739)                           (8/987.741)
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      NATHANAEL INBIS GRUP - S.R.L.                     ART PICASSO - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                         NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
     S.C. NATHANAEL INBIS GRUP S.R.L.            Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Subsemnatul                         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  TAMIR AMAR, cetăţean român, necăsătorit, fiul lui      modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
Elieahu şi Ruti, născut la data de 30.04.1982, în Tel-Aviv,   actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
Israel, domiciliat în Bucureşti, strada Pridvorului, nr. 23,  ART PICASSO S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
bl. 18, sc. A, et. 2, ap. 9, sect. 4, legitimat cu Carte de   Str. Prof. Mitrita Constantinescu, nr. 1-3, etaj P, sector 3,
Identitate, seria RD, nr. 517939, emisă de SPCEP S4,      înregistrată sub nr. J40/19482/2008, cod unic de
biroul nr. 1, la data de 14.03.2007, CNP 1820430410196,     înregistrare 24758348, care a fost înregistrat sub
  În calitate de Asociat Unic al societăţii          nr. 85647 din 24.02.2009.
S.C. NATHANAEL INBIS GRUP S.R.L. şi în conformitate
                                  (10/987.743)
cu Legea nr. 31/1990 modificată şi republicată, am decis
următoarele:
  Art. 1                                    Societatea Comercială
  Modificarea Art. 6, Cap. III din Actul Constitutiv al            ART PICASSO - S.R.L.
societăţii, în sensul schimbării acţionariatului şi
redistribuirii părţilor sociale, după cum urmează:              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  Cesionarea a 10(zece) părţi sociale (fiecare parte
socială având o valoare nominală de 10 lei),            A S.C. ART PICASSO S.R.L. NR. 01/20.02.2009
reprezentând 50% (cincizeci) din capitalul social deţinute     Subsemnatul BUREAŢĂ STERE, cetăţean român,
de dl. Tamir Amar în S.C. NATHANAEL INBIS            sex masculin, fiul lui Marian şi Violeta, născut la data de
GRUP S.R.L., către dl. Florea Cornel-Robertino,         13.08.1990 în Mun. Bucureşti - sector 1, necăsătorit,
cetăţean român, necăsătorit, fiul lui Constantin şi       domiciliat în Sat. Buzescu (Com. Buzescu),
Georgeta, născut la data de 28.06.1977, în Bucureşti,      Jud. Teleorman, posesor al CI, seria TR, nr. 247353,
sector 7, domiciliat în Bucureşti, sos. Mihai Bravu,      eliberată de SPCLEP Alexandria la data de 15.03.2007,
nr. 302, bl. B138, sc. 2, ap. 40, sect. 3, legitimat cu Carte  CNP 1900813410059, în calitate de asociat unic şi
de Identitate, seria RD, nr. 289695, emisă de Secţia      administrator al S.C. ART PICASSO S.R.L., cu sediul în
de Poliţie nr. 11, la data de 15.01.2003,            Bucureşti, str. Prof. Mitrita Constantinescu, nr. 1-3, parter,
CNP 1770628431529,                       sector 3, număr de ordine în registrul comerţului
                                J40/19482/2008, CUI 24758348, capital social 200 RON,
  Art. 2
                                am decis:
  Modificarea Art. 5, Cap. I din Actul Constitutiv al
                                  Art. 1 - Radierea tuturor activităţilor din obiectul
societăţii, în sensul adăugării următoarelor obiecte de     secundar de activitate.
activitate secundare:                        Art. 2 Se completează obiectul secundar de activitate
  1820 - Reproducerea înregistrărilor;            cu codurile CAEN: 4777 Comerţ cu amănuntul al
  4321 - Lucrări de instalaţii electrice;           ceasurilor şi bijuteriilor în magazine specializate
  4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii    (provenite din activitatea de amanetare), 4779 Comerţ cu
  7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică    amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
legate de acestea;                       (antichităţi, ceasuri, bijuterii, alte bunuri second-hand
  8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de     provenite din activitatea de amanetare şi/sau din
securizare;                           activitatea de consignaţie), 9525 Repararea ceasurilor şi
  Asociaţii societăţii, urmare a cesiunii, vor fi:      a bijuteriilor (provenite din activitatea de amanetare sau
  • Dl. Tamir Amar, care deţine 10 (zece) părţi sociale,   din consignaţie);
reprezentând 50% din capitalul social, în valoare de        Art. 3 Se schimbă obiectul principal din 4779 Comerţ
100 lei (o sută).                        cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin
                                magazine, în: Alte activităţi de creditare (acordarea de
  • Dl. Florea Cornel-Robertino, care deţine 10 (zece)
                                credite cu primirea de bunuri spre păstrare, respectiv
părţi sociale, reprezentând 50% din capitalul social, în
                                amanetarea - case de amanet-) cod CAEN 6492
valoare de 100 lei (o sută).                    Celelalte prevederi ale actului constitutiv nu se
  Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire prin      modifică.
actualizarea Actului Constitutiv al societăţii şi înscrierea    Prezenta decizie se va depune la Ministerul
menţiunilor la O.R.C.T. Bucureşti.               Justiţiei-Oficiul Registrului Comerţului De Pe Lângă
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân      Tribunalul Bucureşti, unde se vor face menţiunile
neschimbate.                          cuvenite.
  (9/987.742)                           (11/987.744)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                   5

        Societatea Comercială              sector 6, înregistrată sub nr. J40/14383/1993, cod unic de
       STECO IMPEX I S 93 - S.R.L.            înregistrare 4195290, care a fost înregistrat sub nr. 85686
                                din 24.02.2009.
           NOTIFICARE
                                  (14/987.747)
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                Societatea Comercială
                                     M. ALEXLIL COMP. EXIMP - S.R.L.
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
STECO IMPEX I S 93 S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
Str. TELEAJEN, nr. 65, sector 2, înregistrată sub             A ASOCIAŢILOR NR. 1/20.02.2009
nr. J40/20246/1993, cod unic de înregistrare 4693120,
care a fost înregistrat sub nr. 85657 din 24.02.2009.       1. POPESCU ALEXANDRU, cetăţean român, născut
                                la data de 03.06.1968 în Mun. Bucureşti, sector 8, fără
  (12/987.745)                        antecedente penale, stare civilă: căsătorit, domiciliat în
                                Bucureşti, str. Cpt. Octav Cocarascu, nr. 35, sector 1,
        Societatea Comercială              CNP 1680603414527, identificat cu CI, seria RD,
       STECO IMPEX I S 93 - S.R.L.            nr. 097982, emis de SECŢIA 4, la 26.11.1999.
                                  2. POPESCU LILIANA, cetăţean român, născut la
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             01.01.1969 în Mun. Bucuresti, sector 8, fără antecedente
                                penale, stare civilă: căsătorită, domiciliat în Bucureşti,
 AL S.C. STECO IMPEX I S 93 S.R.L., CU SEDIUL         str. Cpt. Octav Cocarascu, nr. 35, sector 1,
  ÎN MUNICIPIUL BUCURE TI, STR. TELEAJEN,           CNP 2690101414515, identificat cu CI, seria RD,
NR. 65, SECTOR 2, ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL          nr. 613951, emis de SPCEP S1, biroul nr. 4, la
    COMERŢULUI SUB NR. J40/20246/1993,           28.01.2009.
C.U.I. 4693120, ÎNCHEIATĂ AZI 17 FEBRUARIE 2009          - în calitate de asociaţi la S.C. M. ALEXLIL COMP.
          SUB NR. 2                 EXIMP S.R.L., am hotărât:
                                  1. Schimbarea sediului social din Bucuresti, Aleea
  Subsemnatul IONIŢĂ STELIAN, cetăţean român, sex       Zorelelor, nr. 8, bloc 9A, sc. 1,etaj 3, ap. 21, sector 6 în
bărbătesc, căsătorit, născut la data de 17.10.1951 în     Bucureşti, sector 6, str. Pitulicii, nr. 5, bl. P26, sc. 1, ap. 8,
Municipiul Bucureşti, Sector 3, domiciliat în Municipiul
                                etaj 2.
Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 182, bloc 23, scara 3,
                                  2. Se completează obiectul de activitate cu
etaj 4, ap. 77, sector 4, posesor al CI, seria DP,
                                - 5210 - Depozitări;
nr. 106212, eliberată de DGEIP-DEP la data de
10.06.2004, CNP 1511017400102, în calitate de asociat       3. Radierea a două puncte de lucru:
unic al S.C. STECO IMPEX I S 93 S.R.L., cu sediul în        a)Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 18, sector 6 - în cadrul
Mun. Bucureşti, Str. Teleajen, nr. 65, sector 2,        Expoziţiei depozit cu vânzare Complex Comercial
înmatriculată la Registrul Comerţului sub           - ETOR - stand A4; A7; A9.
nr. J40/20246/1993, CUI 4693120, am decis             b) Bucureşti, str. Cpt. Octav Cocarascu, nr. 35,
următoarele:                          sector 1.
  1. Extinderea obiectului de activitate al societăţii cu     Urmare acestor modificări se va redacta un act
următorul cod CAEN: 9200 Activităţi de jocuri de noroc şi   constitutiv actualizat.
pariuri.
                                  (15/987.748)
  (13/987.746)
                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     LUGERA & MAKLER - S.R.L.
     M. ALEXLIL COMP. EXIMP - S.R.L.
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
           NOTIFICARE
                                       A ASOCIAŢILOR NR. 1/2009,
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                      ADOPTATĂ ASTĂZI, 20.02.2009
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Asociaţii
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului    CRISTINA ADRIANA SAVUICA, cetăţean român,
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale   domiciliată în Bucureşti, str. Vigoniei, nr. 4, bl. 9, sc. 3,
M. ALEXLIL COMP. EXIMP S.R.L., cu sediul în Bucureşti,     ap. 93, sector 5, identificată cu CI, seria RX, nr. 292765,
Str. PITULICII, nr. 5, bloc P26, scara 1, etaj 2, ap. 8,    eliberată de Secţia 24 Poliţie Bucureşti la data de
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
13.04.2005, deţinătoare a 4 părţi sociale, reprezentând      Desfăşurată la data primei convocări în prezenţa
20% din capitalul social al societăţii             acţionariatului reprezentând 96,77006% din capitalul
  KOVAC LUBOS, cetăţean slovac, domiciliat în         social, fiind îndeplinite condiţiile legale şi statutare privind
Republica Slovaca, str. Soltesovej, nr. 1724/19, 911 01     convocarea, validitatea dezbaterilor şi a deliberărilor
Trencin, identificat cu paşaportul nr. 4377085, eliberat de
                                adunării, cu un număr de 1.440.461 de voturi,
Republica Slovaca la data de 22.01.2003, deţinător a
                                corespunzător unui număr de acţiuni care reprezintă
2 părţi sociale, reprezentând 10% din capitalul social al
societăţii                           90,83006% din capitalul social,
  GRZNAR RATISLAV, cetăţean slovac, domicilat în                    HOTĂRĂ TE:
Republica Slovaca, str. Hodzova, nr. 43, 911 01 Trencin,      1. Modificarea Articolului 10, alineat 3 din Actul
identificat cu paşaport nr. 3042501, eliberat de Republica   Constitutiv al Societăţii, care va avea următorul cuprins:
Slovaca la data de 19.03.1998, deţinător a 2 părţi sociale,    „Drepturile şi obligaţiile născute în legătură cu
reprezentând 10% din capitalul social al societăţii       acţiunile se transmit împreună cu acestea. Dreptul de a fi
  COMPANIA LUGERA & MAKLER WERVING EN             înştiinţat şi de a vota în adunarea generală a acţionarilor,
SELECŢIE B.V., persoană juridică olandeză, cu sediul în
                                dreptul de a încasa dividende, precum şi orice alt drept în
Olanda, Amsterdam, Prinsesselaan 6, 1942 AH
Bawervijk, înregistrată la Camera de comerţ Amsterdam,     legătură cu acţiunile, va fi exercitat de către acţionarii
Registrul Comerţului sub nr. 332030315, deţinătoare a      înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă”.
12 părţi sociale, reprezentând 60% din capitalul social al     2. Modificarea Titlului Articolului 11 din Actul
societăţii, reprezentată legal prin KOOLEN GERARD,       Constitutiv al Societăţii din „Cesiunea părţilor sociale” în
cetăţean olandez, domiciliat în Olanda, Amsterdam,       „Cesiunea acţiunilor”.
Prinsesselaan 6, 1942 AH Bawervijk, identificat cu         3. Modificarea Articolului 14, alineat 1 din Actul
paşaport nr. M1160382, eliberat de Autorităţile Olandeze    Constitutiv al Societăţii, care va avea următorul cuprins:
la data de 06.03.2001
                                  „Adunarea generală a acţionarilor este convocată de
  Ai S.C. LUGERA & MAKLER S.R.L., număr de ordine
                                Consiliul de administraţie ori de câte ori este necesar sau
în Registrul Comerţului J40/4327/2001, CUI 13861487 şi
atribut fiscal R, având sediul social în Bucureşti, Sector 1,  la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau
Str. Stirbei Voda, nr. 26-28, Union International Business   împreună, cel puţin 5% din capitalul social, dacă cererea
Center II, et. 1, cu unanimitate de voturi şi capital social  cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării.”
             HOTĂRĂSC                 4. Modificarea Articolului 15, alineat 2 din Actul
  I. Închiderea sediului secundar al societăţii situat în   constitutiv al Societăţii, care va avea următorul cuprins:
Ploieşti, Judeţul Prahova, Str. Gheorghe Doja, bl. 45F3,      „Pentru validitatea Adunării generale extraordinare a
mezanin.                            acţionarilor este necesară, la prima convocare, prezenţa
  II. Se desemnează D-na Cristina Adriana Savuica,
                                acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total
domiciliata în Bucureşti, str. Vigoniei, nr. 4, bl. 9, sc. 3,
                                de drepturi de vot, iar la convocările ulterioare prezenţa
ap. 93, sector 5, identificată cu CI, seria RX, nr. 292765,
eliberată de Secţia 24 Poliţie Bucureşti la data de       acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul
13.04.2005 pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de    total de drepturi de vot. Adunarea generală extraordinară
înregistrare şi depunere a prezentei Hotărâri la Registrul   a acţionarilor va adopta hotărârile, atât la prima
Comerţului.                           convocare, cât şi la convocările ulterioare, cu majoritatea
  (16/987.749)                        voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi
                                în adunare. Hotărârile privind modificarea obiectului
                                principal de activitate al Fortuna S.A., reducerea sau
         Societatea Comercială
                                majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice,
          FORTUNA - S.A.
                                fuziunea, divizarea sau dizolvarea societăţii Fortuna S.A.
       HOTĂRÂREA NR. 1/16.02.2009             se adoptă cu o majoritate de cel puţin două treimi din
                                drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A             reprezentaţi în adunare.”
 ACŢIONARILOR S.C. FORTUNA S.A. BUCURE TI             5. Modificarea Articolului 16, alineat 5 din Actul
  Adunarea generală extraordinară a acţionarilor       constitutiv al Societăţii, care va avea următorul cuprins:
S.C. FORTUNA S.A. Bucureşti, desfăşurată în data de        „Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor sunt
16.02.2009, ora 10.00,                     obligatorii pentru toţi acţionarii Fortuna S.A., inclusiv
  Convocată la adresa din Bucureşti, Intrarea Binelui,    pentru acţionarii care nu au luat parte la adunarea
nr. 1A, Sector 4, prin anunţul publicat în Monitorul Oficial
                                generală a acţionarilor sau care au votat contra”.
partea a IV-a, nr. 245/13.01.2009 şi ziarul România
Liberă din 14.01.2009,                       (17/987.750)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                 7

         Societatea Comercială                2. Judeţul Ilfov, loc. Cernica, sat. Caldararu,
          FORTUNA - S.A.                str. Drumul între Tarlale, nr. 7, unde se vor desfăşura
                                 activităţile de producţie, depozitare, vânzare cu
            NOTIFICARE                amănuntul şi cu ridicata a profilelor obţinute la rece.
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul      (19/987.752)
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, modificările şi
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al             Societatea Comercială
actului constitutiv al societăţii comerciale                   ELYTEX 2001 - S.R.L.
FORTUNA S.A., cu sediul în Bucureşti, Intr. BINELUI,
nr. 1A, sector 4, înregistrată sub nr. J40/2581/1991, cod       DECIZIE ASOCIAT UNIC NR. 1/23.02.2009
unic de înregistrare 381673, care a fost înregistrat sub       Subsemnata CIRSTOIU ELENA, domiciliată în
nr. 85712 din 24.02.2009.                    Bucureşti, Str. Soldanului, nr. 2, bloc 113, scara 2, parter,
  (18/987.751)                         ap. 17, sector 4, identificată cu BI, seria GT, nr. 061200,
                                 eliberat de Secţia 13 la data de 18.05.1995,
                                 CNP 2680409100116 în calitate de asociat unic al
         Societatea Comercială              S.C. ELYTEX 2001 S.R.L., J40/8883/2001,
         TIGLAMET - S.R.L.               CUI 14249339, cu sediul în Bucureşti, Str. Soldanului,
                                 nr. 2, bloc 113, scara 2, parter, ap. 17, sector 4, am decis:
         HOTĂRÂREA
                                   - Înfiinţarea unui punct de lucru în Bucureşti,
   ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
                                 os. Berceni, nr. 51, bloc 129, parter, sector 4.
    A ASOCIAŢILOR NR. 4 DIN 10.02.2009              (20/987.753)
  În prezenţa 100% din asociaţi şi din capitalul social,
subsemnaţii                                    Societatea Comercială
  TATARU GRIGORE, cetăţean al Republicii Moldova,                  TOPEX - S.A.
născut la data 09.05.1959 în loc. Ialoveni, R. Moldova,
căsătorit, cu domiciliul în Republica Moldova,           HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
or. Chişinău, b-dul D. Cartemir, nr. 1, ap. 28, posesor al
paşaportului A2703327, eliberat la data de 22.11.2006 de     A ASOCIAŢILOR S.C. TOPEX S.A. - J40/21109/1994,
autorităţile din Chişinău, număr de identificare          C.U.I. R6502278, CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS I
0961601542488,                              VĂRSAT 240.000 LEI (SOCIETATEA),
  TUGULEA DORIN, cetăţean al Republicii Moldova,             NR. 1 DIN DATA DE 24.01.2009
născut la data de 15.08.1072 în loc. Chişinău, căsătorit,
cu domiciliul în Republica Moldova, or. Chişinău,          În conformitate cu prevederile Contractului de
str. Veronica Micle, nr. 9, ap. 3, posesor al paşaportului    societate, ale Statutului şi ale Legii nr. 31/1990, în baza
nr. A2970827, eliberat la data de 08.05.2007 de         convocării legal efectuate de către Preşedintele
autorităţile din Chişinău, număr de identificare         Consiliului de Administraţie, în data de 17 decembrie
2001001054089,                          2008 (M.Of. partea a IV-a, nr. 7327/2008), la sediul
  SIVUNIC IGOR, cetăţean al Republicii Moldova,        S.C. TOPEX S.A., cu sediul în str. Feleacu, nr. 10,
născut la data de 24.06.1959 în Republica Moldova,        sector 1, Bucureşti („Societatea”), astăzi 24 ianuarie
loc. Balti, căsătorit, cu domiciliul în Republica Moldova,    2009, orele 12.00, a avut loc la cea de-a doua convocare
or. Chişinău, B-dul Dacia, nr. 7, ap. 80, posesor al       (la prima convocare neprezentându-se niciun acţionar)
paşaportului nr. A 2899072, eliberat la data de         Adunarea Generală a Acţionarilor, participarea la şedinţă
26.03.2007 de autorităţile de la Chişinău, număr de       însumând un procent de 90,0625% din totalul capitalului
identificare 1972403898882,                   social, conform Procesului-verbal de şedinţă
  Am hotărât următoarele:
                                 nr. 1/24.01.2009 şi a listei de prezenţă anexate.
  Art. 1 Închiderea punctului de lucru situat în Jud. Ilfov,
                                   În aceste condiţii, Adunarea Generală a Acţionarilor,
or. Pantelimon, TARLA 73, PARCELA 740.
  Art. 2 Deschiderea punctelor de lucru la următoarele     legal întrunită şi constituită, Ordinea de zi fiind aprobată
adrese:                             cu majoritate de voturi,
  1. Judeţul Ilfov, or. Pantelimon, şos. Cernica, nr. 61,     a HOTĂRÂT în unanimitate următoarele:
biroul nr. 15, parterul clădirii C1 (hala mare) pe terenul      1. Se aprobă cesiunea unor acţiuni către acţionarii
lot 1, unde se vor desfăşura activităţi de birou inclusiv    semnificativi (Adamescu Dan, Căţoi Luigi, Golu Adrian,
prezentarea profilelor metalice şi încheierea actelor cu     Popescu Călin, Negru Dan, Ionescu Gabriel şi Bica
clienţii.                            Dumitru), conform Contractului de cesiune de acţiuni,
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
nr. 1 din 23.01.2009, conform Contractului de cesiune,      documentaţia aferentă, având posibilitatea delegării
nr. 2 din 24.01.2009, Contractului de cesiune, nr. 3 din     totale sau parţiale a acestor atribuţii către Directorul
24.01.2009 şi conform Contractului de cesiune, nr. 4 din     General al Societăţii.
24.01.2009.                             Ca urmare a cesiunilor de acţiuni, aprobate prin
  2. Împuternicirea d-lui Dan Ioan Negru să semneze       prezenta, structura acţionariatului S.C. Topex S.A. se
Actul constitutiv actualizat şi Actul adiţional, în numele şi   modifică în mod corespunzător şi se prezintă întocmai
pentru acţionarii Societăţii, semnătura dumnealui fiind pe    cum este descrisă în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
deplin opozabilă şi împuternicirea Consiliului de          Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi în 5(cinci)
Administraţie de a hotărî participarea şi contribuţia       exemplare, fiecare având aceeaşi valoare juridică, data
financiară a Societăţii la proiecte de finanţare şi        şedinţei 24.01.2009. Un exemplar se va depune la Oficiul
competiţionale, de a aproba bugetele de              Registrului Comerţului pentru efectuarea formalităţilor
participare/cofinanţare precum şi de a semna/modifica       legale de publicitate şi menţiuni necesare.
     Anexa nr. 1 la Hotărârea A.G.A. nr. 1/24.01.2009 STRUCTURA ACŢIONARIATULUI S.C. TOPEX S.A
                          (în ordine alfabetică)

  Nr.                                                Cota de participare la profit
         Nume și prenume      Valoare nominală acțiuni(lei)  Număr acțiuni deținute
  crt.                                                   pierderi(%)


  1     Adamescu Dan              37.848            12.616          15,77000
  2     Alexe Otilia                3              1            0,00125
  3     Bica Dumitru              12.012            4.004           5,00500
  4     Bilegan Maria               9              3            0,00375
  5     Catoi Luigi               37.848            12.616          15,77000
  6     Cimpoae Cristina             300             100            0,12500
  7     Cioromela Mircea             3.600            1.200           1,50000
  8     Golu Adrian               37.848            12.616          15,77000
  9     Ionescu Gabriel             12.015            4.005           5,00625
  10     Luca Eleonora               3              1            0,00125
  12     Maier Ana                 3              1            0,00125
  13     Matei Daniel               3.600            1.200           1,50000
  14     Mihalea Bogdan              3.600            1.200           1,50000
  15     Morjolic Eugen              1.200            400            0,50000
  16     Negru Dan Ioan             37.848            12.616          15,76875
  17     Novacescu Petrisor             3              1            0,00125
  18     Patru Eugen               3.600            1.200           1,50000
  19     Popescu Calin              37.848            12.616          15,77000
  20     Porosnicu Gabriel            3.600            1.200           1,50000
  21     Stanciu Maria               3              1            0,00125
  22     Suceveanu Radu              3.600            1.200           1,50000
  23     Suciu Dumitru               9              3            0,00375
  24     Toader Aurelian             3.600            1.200             1,5
       TOTAL                 240.000            80.000           100%

  (21/987.754)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                   9

         Societatea Comercială              Bucureşti, orele 12.00, a avut loc şedinţa Consiliului de
        SPEED TRANSFER - S.R.L.              Administraţie al Societăţii unde au fost prezenţi toţi
                                 membrii şi anume: GOLU ADRIAN - Preşedinte,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               POPESCU CĂLIN - membru, NEGRU DAN IOAN
                                 - membru.
      A ASOCIAŢILOR NR. 59/23.02.2009
                                   În această şedinţă s-a supus atenţiei membrilor
  Asociaţii                           Consiliului de Administraţie şi aceştia au aprobat, cu
  1. Razvan Mihai Popic, domiciliat în Bucureşti, strada     unanimitate de voturi în conformitate cu Actul contitutiv al
Pictor tefan Dumitrescu, nr. 11, bl. 11. sc. A, et. 2, ap. 8,   Societăţii şi cu Legea nr. 31/1990, republicată:
sector 4, posesor CI, seria RT, nr. 406484, eliberată la       1. Confirmarea noii structuri a acţionariatului
data de 19.04.2006, emis de SPCEP S4, biroul nr. 2,        Topex S.A., în urma cesiunilor de acţiuni către acţionari ai
CNP 1810316410122, în calitate de Asociat şi           Societăţii, în urma contractelor de cesiune şi în urma
Administrator şi                         operării transmiterilor în Registrul acţionarilor, ţinut de
  2. Francisco Sanchez Apellaniz Meinesz, domiciliat în     Societate.
Bruxelles, strada Ave Du Loriot, nr. 20, Belgia, posesor       2. Astfel, structura acţionariatului Topex S.A., va avea
paşaport nr. X382395, în calitate de Asociat, au hotărât
                                 următoarea situaţie semnificativă (în Anexa nr. 1 a
de comun acord:
                                 acesteia regăsindu-se structura completă şi detaliată a
  Art. 1 Înfiinţarea unui punct de lucru cu sediul în ALBA
                                 acţionariatului):
IULIA, B-DUL REVOLUŢIEI, NR. 3, BL. B3, AP. 22,
                                   I. ADAMESCU DAN - 12.616 acţiuni nominative în
JUD. ALBA.
  Art. 2 Desfiinţarea punctelor de lucru situate în:       valoare de 37.848 lei, reprezentând 15,77% din capitalul
  BISTRIŢA, B-DUL DECEBAL, NR. 15, SC. A,            social; CĂŢOI LUIGI IOAN - 12.616 acţiuni nominative în
PARTER, AP. 4, JUD. BISTRIŢA-NASAUD                valoare de 37.848 lei, reprezentând 15,77% din capitalul
  BAIA MARE, B-DUL TRAIN, NR. 7, JUD. MARAMURE          social; GOLU ADRIAN - 12.616 acţiuni nominative în
                                 valoare de 37.848 lei, reprezentând 15,77% din capitalul
  (22/987.755)                         social; POPESCU CĂLIN - 12.616 acţiuni nominative în
                                 valoare de 37.848 lei, reprezentând 15,77% din capitalul
         Societatea Comercială              social; NEGRU DAN IOAN - 12.616 acţiuni nominative în
           TOPEX - S.A.                 valoare de 37.848 lei, reprezentând 15,77% din capitalul
                                 social.
    DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE             II. Acţionari fizici nesemnificativi (în număr de 18)
                                 - 16.920 acţiuni nominative în valoare de 50.760 lei
     AL S.C. TOPEX S.A. NR. 1/05.02.2009           reprezentând 21,15% din capitalul social.
  În data de 5 februarie 2009, la sediul S.C. Topex S.A.      Prezenta decizie a fost redactată în trei (3) exemplare,
(„Societatea”) din str. Feleacului, nr. 10, sector 1,       toate având aceeaşi valoare juridică.

      Anexa nr. 1 la Decizia C.A. nr. 1/03.02.2009 STRUCTURA ACŢIONARIATULUI S.C. TOPEX S.A.
                         (în ordine alfabetică)

  Nr.                                                Cota de participare la profit
         Nume și prenume      Valoare nominală acțiuni(lei)  Număr acțiuni deținute
  crt.                                                   pierderi(%)


  1   Adamescu Dan                37.848            12.616          15,77000
  2   Alexe Otilia                 3              1            0,00125
  3   Bica Dumitru                12.012            4.004           5,00500

  4   Bilegan Maria                 9              3            0,00375
  5   Catoi Luigi                37.848            12.616          15,77000
  6   Cimpoae Cristina               300             100            0,12500

  7   Cioromela Mircea              3.600            1.200           1,50000
  8   Golu Adrian                37.848            12.616          15,77000
  9   Ionescu Gabriel              12.015            4.005           5,00625
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009

  10    Luca Eleonora               3             1           0,00125
  12    Maier Ana                 3             1           0,00125
  13    Matei Daniel              3.600           1.200          1,50000
  14    Mihalea Bogdan             3.600           1.200          1,50000
  15    Morjolic Eugen             1.200           400           0,50000
  16    Negru Dan Ioan             37.848          12.616          15,76875
  17    Novacescu Petrisor            3             1           0,00125
  18    Patru Eugen               3.600           1.200          1,50000
  19    Popescu Calin             37.848          12.616          15,77000
  20    Porosnicu Gabriel            3.600           1.200          1,50000
  21    Stanciu Maria               3             1           0,00125
  22    Suceveanu Radu             3.600           1.200          1,50000
  23    Suciu Dumitru               9             3           0,00375
  24    Toader Aurelian             3.600           1.200            1,5
       TOTAL                 240.000          80.000           100%

  (23/987.756)       Societatea Comercială              Republica Cipru, sub nr. 82486, cu sediul în Themistocli
     HYUNDAI AUTO ROMANIA - S.R.L.            Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia Cyprus) - prin
                                mandatar Nicolai Mindrila, (în baza procesului verbal al
           NOTIFICARE                adunării directorilor şi procurii din data de 02.02.2009
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul    - traducere legalizată sub nr. 3212/18.02.2009 de către
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  Birou Notar Public Vladica Gheorghe şi Ratiu Janina), în
                                calitate de asociat unic, astăzi data de mai sus, am decis
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                următoarele:
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
                                  1. Revocarea din funcţia de Administrator începând cu
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
                                data de 11.02.2009, a d-lui LEONARD ALEXANDRU
HYUNDAI AUTO ROMANIA S.R.L., cu sediul în
                                LECA, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, Str. Cara
Bucureşti, B-dul EXPOZIŢIEI, nr. 2, etaj 1, sector 1,
                                Anghel, nr. 9, bl. C56, sc. 2, et. 4, ap. 80, Sector 6, născut
înregistrată sub nr. J40/15805/1994, cod unic de
                                la data de 17.12.1972, în Mun. Drobeta-Turnu Severin,
înregistrare 6104191, care a fost înregistrat sub nr. 85751
                                fiul lui Dan-Leonard şi Stefania, sex: bărbătesc, stare
din 24.02.2009.
                                civilă: căsătorit, identificat cu CI, seria DP, nr. 049760,
  (24/987.757)                        eliberată de Secţia 22 Poliţie la data de 25.10.2000, cod
                                numeric personal 1721217250521. Descărcarea de
                                gestiune a d-lui Leonard Alexandru Leca va fi decisă la o
       Societatea Comercială
                                dată ulterioară.
     HYUNDAI AUTO ROMANIA - S.R.L.
                                  2. Numirea d-lui DRAGOS ALEXANDRU DRAGHICI,
                                cetăţean român, născut la 20 martie 1968, în Bucureşti,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                domiciliat în Bucureşti, Str. Faurei, nr. 5, bl. C9, sc. C,
AL S.C. HYUNDAI AUTO ROMÂNIA S.R.L. 11.02.2009         et. 3, ap. 93, Sector 1, necăsătorit, identificat cu CI,
 (CU SEDIUL ÎN BUCURE TI, B-DUL EXPOZIŢIEI,          seria DP, nr. 097157, emisă de D.G.E.I.P-D.E.P. la
                                29 mai 2003, CNP 1680320416012, în funcţia de
  NR. 2, ETAJ 1, SECTOR 1, J40/15805/1994,
                                adminstrator al S.C. Hyundai Auto Romania, începând cu
        C.I.F. RO6104191)
                                data de 11.02.2009
  În temeiul prerogativelor conferite de Legea          3. Actualizarea actului constitutiv al S.C. Hyundai Auto
nr. 31/1990 şi Statutul Societăţii “HYUNDAI AUTO        Romania S.R.L.
ROMANIA” S.R.L., noi “MARKVIEW HOLDINGS              4. Începând cu data de 11.02.2009, Administratorii
LIMITED” (persoană juridică cipriotă, înmatriculată în     Societăţii ce compun Consiliul de Administraţie, numiţi
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                  11

pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data numirii lor,      Semnătura II - Dl LEONARD UNGUREANU, cetăţean
sunt:                               român, domiciliat în Bucureşti, sector 3, Str. Constantin
  - NARCIS ADRIAN-GHITA, domiciliat în România,         Brancusi, nr. 5, bloc D13, ap. 30, posesor al CI, seria RT,
Bucureşti, sector 2, bd. Ferdinand I, nr. 180, bl. T4, et. 4,   nr. 517063, eliberată de SPCEP S3, birou 3,
ap. 20, născut la data de 11.03.1969 în Oras. Piatra-Olt,     CNP 1690913090049.
Jud. Olt, fiul lui Marin şi Stefania, sex: bărbătesc, stare     Toate documentele/tranzacţiile societăţii cu terţii care
civilă: căsătorit, posesor al CI, seria RD, nr. 361356,      nu depăşesc 50.000 Euro pe fiecare operaţiune vor fi
eliberată de Secţia de Poliţie nr. 9 la data de 10.03.2004,    aprobate/semnate prin semnătura I.
CNP 1690311284390, numit prin Hotărârea Asociatului         Toate documentele/tranzacţiile societăţii cu terţii care
Unic din data de 26.06.2006.                   depăşesc 50.000 Euro pe fiecare operaţiune vor fi
  - DRAGOS ALEXANDRU DRAGHICI, cetăţean             aprobate prin semnătura I plus semnătura II”.
român, născut la 20 martie 1968, în Bucureşti, domiciliat      Prezenta hotărâre a fost luată conform legilor din
în Bucureşti, Str. Faurei, nr. 5, bl. C9, sc. C, et. 3, ap. 93,  România prevăzute pentru întrunirea adunărilor.
Sector 1, necăsătorit, identificat cu CI, seria DP,         Prezentul document a fost executat în trei (3)
nr. 097157, emisă de D.G.E.I.P-D.E.P. la 29 mai 2003,       exemplare originale, astăzi 17 februarie 2009.
CNP 1680320416012, numit prin Hotărârea Asociatului
                                   (26/987.759)
Unic din data de 11.02.2009.
  Redactată şi semnată astăzi, 11.02.2009 în
3 exemplare.                                    Societatea Comercială
  (25/987.758)                                 TOP ACCOUNTING - S.R.L.

                                      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
       Societatea Comercială
     HYUNDAI AUTO ROMANIA - S.R.L.               A ASOCIAŢILOR S.C. TOP ACCOUNTING S.R.L.
                                         NR. 1/20.02.2009
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                   Subsemnaţii POPA NICOLAE, cetăţean român,
    AL S.C. HYUNDAI AUTO ROMANIA S.R.L.            născut la data de 15.01.1970 în com. Berlesti, judeţul
          17.02.2009                  Gorj, domiciliat în Bucureşti, str. Soldanului, nr. 4, Bl. 112,
                                 sc. 2, et. 4, Ap. 28, sector 4, identificat cu CI, seria RD,
  Subscrisă                           nr. 160025, eliberată de Secţia 15 Poliţie, la data
  Markview Holdings Limited, persoană juridică,         04.05.2001, CNP 1700115203161 şi POPA CORNELIA,
înmatriculată în Cipru sub numărul 82486, având sediul      cetăţean român, născută la data de 03.06.1968, în
social în 3, Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066,    Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Soldanului, nr. 4,
Nicosia, Cipru, reprezentată legal prin Director Christos     Bl. 112, sc. 2, et. 4, Ap. 28, sector 4 şi identificată cu CI,
Liasi, în calitate de asociat unic al S.C. Hyundai Auto      seria RT, nr. 209125, eliberată la data de 07.01.2002 de
Romania S.R.L., fiind îndeplinite condiţiile necesare       Secţia 15 Poliţie, CNP 2680603441533, în calitate de
desfăşurării adunării, conform Legii nr. 31/1990 a        asociaţi ce deţin 100% din capitalul social al S.C. TOP
societăţilor comerciale,                     ACCOUNTING S.R.L., întruniţi în şedinţa adunării
  HOTĂRĂ TE PRIN PREZENTA:                   generale a asociaţilor, legal convocată în data de
  1. Prevederile art. 10, pct. 12, lit. d, din Actul
                                 20.02.2009, ora 12, la sediul societăţii din Bucureşti,
Constitutiv al S.C. Hyundai Auto Romania S.R.L. se
                                 str. Gârniţei, nr. 4, bl. 56, sc. 2, ap. 57, parter, sector 4,
modifică şi vor avea următorul cuprins:
                                 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti
  “Toate documentele/tranzacţiile societăţii cu terţii vor fi
                                 de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/12800/2002,
aprobate după următoarea procedură:
                                 CUI 15072285, capital social 200 RON, atribut fiscal RO,
  Semnătura I - Dl NARCIS ADRIAN GHITA, cetăţean
                                 au hotărât în unanimitate următoarele:
român, domiciliat în Bucureşti, sector 2, bd. Ferdinand I,
                                              HOTĂRĂ TE:
nr. 180, bl. T4, et. 4, ap. 20, posesor al CI, seria RD,
                                   Art. 1 Se radiază punctul de lucru din structura
nr. 361356, eliberată de Secţia de Poliţie nr. 9 la data de
                                 societăţii din Bucureşti, str. Campia Libertatii, nr. 35-35a,
10.03.2004, CNP 1690311284390 sau D-na SIMONA
                                 sector 3.
MIHAELA STOICESCU, cetăţean român, domiciliată în
                                   Art. 2 Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
Mun. Bucureşti, sector 3, Ale. Barajul Uzului, nr. 7,
                                 20.02.2009, în 3 exemplare şi va fi transmisă la Oficiul
bl. L23A, sc. 1, et. 7, ap. 89, posesoare a CI, seria RT,
                                 Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
nr. 504504, eliberată la 07.08.2007, de SPCEP S3, biroul
nr. 5, având CNP 2720429433027;                    (27/987.760)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
         Societatea Comercială              versiunea în limba engleză, versiunea în limba română
         TUROTEGRA - S.R.L.               va prevala.
                                   (28/987.761)
    DECIZIA DIN DATA DE 2 FEBRUARIE 2009

 A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. TUROTEGRA S.R.L.,                   Societatea Comercială
 CU SEDIUL ÎN BUCURE TI, STR. PICTOR DIMITRIE                   TUROTEGRA - S.R.L.
  HÎRLESCU, NR. 3, BLOC A6, SCARA B, ETAJ 7,
 AP. 222, ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI                      NOTIFICARE
   COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
                                   Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
BUCURE TI SUB NR. J40/18643/2008, C.U.I. 2463192
                                 Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
 (DENUMITĂ ÎN CELE CE URMEAZĂ SOCIETATEA)
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Asociatul Unic                        modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
  Subscrisa TUROTEGRA LIMITED, o societate de          actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
naţionalitate cipriotă cu sediul în Cipru, 77 Calea        TUROTEGRA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Pictor
Strovolou, Strovolos Center, ap./oficiu 204, Strovolos      Dimitrie Hîrlescu, nr. 3, bloc A6, scara B, etaj 7, ap. 222,
P.C. 2018, Nicosia, Cipru înregistrată la Registrul        sector 2, înregistrată sub nr. J40/18643/2008, cod unic de
Comerţului din Cipru sub nr. HE 219535, reprezentată       înregistrare 24693192, care a fost înregistrat sub
legal de Hamervate Limited în calitate de administrator,     nr. 85839 din 24.02.2009.
  Condiţiile legale şi statutare fiind îndeplinite, în
unanimitate, a hotărât următoarele:                  (29/987.762)
  1. Se revocă prin aceasta din funcţia de administrator
D-na Onea Mioara, de cetăţenie română, fiica lui Andrei
                                        Societatea Comercială
şi Tudora, născută în Com. Tămădău, Jud. Călăraşi, la
                                      ESCOTI CONSTRUCT GMTI - S.R.L.
data 03.01.1954 cu domiciliul în Bucureşti, sector 2,
Aleea Cislău, nr. 8, bl. 9A, et. 2, ap. 29, identificată cu CI,
                                             NOTIFICARE
seria RR, nr. 423756, eliberată la data de 23.11.2006 de
SPCEP S2, biroul nr.4.                        Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
  2. Se numeşte în funcţia de administrator al Societăţii    Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Dl Gal(Agri) Itsik(Itsak), cetăţean Israelian, născut în     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Israel, la data de 7 august 1978, fiul lui Ovadia şi Frida,    modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
cu domiciliul în Israel, Srt. Ianovsky, nr. 1, Rishon LeZion,   actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
purtător al paşaportului nr. 12581872, emis de autorităţile    ESCOTI CONSTRUCT GMTI S.R.L., cu sediul în
din Israel, Rishon LeZion la data de 16 ianuarie 2008,      Bucureşti, Str. Sg. Niţu Vasile, nr. 68, bloc 26, scara 2,
durată nelimitată.                        etaj 1, ap. 44, sector 4, înregistrată sub
  Ca urmare, Societatea va avea un administrator,        nr. J40/20794/2006, cod unic de înregistrare 19820036,
numit pe durată nelimitată şi cu drept de a reprezenta      care a fost înregistrat sub nr. 85870 din 24.02.2009.
Societatea şi de a semna pentru şi în numele Societăţii
  3. Dl Avocat Cornel Tabarta, identificat cu CI, seria DP,     (30/987.763)
nr. 112133, eliberată de INEP la data de 21.04.2005, este
împuternicit prin prezenta să reprezinte Societatea în faţa
                                        Societatea Comercială
notarului public, a Registrului Comerţului Bucureşti,
                                      ESCOTI CONSTRUCT GMTI - S.R.L.
Monitorul Oficial al României şi orice altă persoană
publică sau privată, să semneze, să depună, să
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/19.02.2009 A.G.A.
primească orice document, Actul Constitutiv Actualizat al
TUROTEGRA S.R.L., să plătească orice onorarii şi taxe          A S.C. ESCOTI CONSTRUCT GMTI S.R.L.,
cu privire la aducerea la îndeplinire şi înregistrarea
                                  R.C. J40/20794/2006, C.U.I. 19820036, C.S. 200 LEI,
acestei hotărâri.
                                  BUCURE TI, STR. SG. NIŢU VASILE, NR 68, BL. 26,
  4. Având în vedere modificările aduse Actului
                                       SC. 2, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4
Constitutiv prin prezenta Hotărâre, în temeiul
disp. Art. 204, alin. 4, din Legea Societăţilor Comerciale      Noi,
din România, nr. 31/1990, republicată şi modificată prin       IONESCU TIBERIU-NICOLAE, domiciliat în
Legea 441/2006, se va redacta un Act Constitutiv         Bucureşti, str. Sg. Niţu Vasile, nr. 68, bl. 26, sc. 2, et. 1,
actualizat al TUROTEGRA S.R.L., în baza modificărilor,      ap. 44, sect. 4, posesor al CI, seria RT, nr. 628976,
aduse prin prezentul act.                     eliberată de SPCEP S4/23.01.09,
  Prezenta hotărâre a fost redactată şi editată în         - GHEORGHE MONICA, domiciliată în
4 (patru) exemplare, în limba română şi în limba engleză.     Mun. Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 63, bl. 3, sc. 3, et. 3,
În caz de discrepanţe dintre versiunea în limba română şi     ap. 87, sect. 4, posesoare a CI, seria RD, nr. 409508,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                 13

eliberată de SP 15/23.09.04 şi                  nr. 94, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului
  - PASCARIU CONSTANUN-DRAGO , de cetăţenie           Comerţului sub nr. J40/1129 din 29.01.2009, având cod
română, necăsătorit, sex masculin, născut la data de       unic de înregistrare 25026790, deţinând, prima 95% din
11.01.1984, în Mun. Bacău, Jud. Bacău, domiciliat în       capitalul social, iar a doua asociată 5% din acelaşi
Mun. Bucureşti, str. Avalanşei, nr. 14-16, bl. 2, sc. A,
                                 capital, de acord şi în unanimitate, am HOTĂRÂT:
et. 4, ap. 17, sect. 4, posesor al CI, seria RT,
                                   Înfiinţarea unui punct de lucru situat în Bucuresti,
nr. 540741, eliberată de SPCEP S4/13.02.2008,
CNP 1840111046243, am hotărât următoarele:            str. Calea Rahovei, nr. 358, bloc 10B, parter, sector 5.
  GHEORGHE MONICA, pierde calitatea de asociat al          Hotărârea va intra în vigoare de astăzi
societăţii, prin cedarea întregului capital social deţinut,    06 februarie 2009.
către PASCARIU CONSTANTIN-DRAGO , cu datele de
                                   (32/987.765)
mai sus, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din
aceasta.
  În urma cesiunii, capitalul social, format din 20 părţi          Societatea Comercială
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, totalizând 200 lei, are      MASTER LINE INTERNATIONAL - S.R.L.
următoarea structură:
  - IONESCU TIBERIU-NICOLAE, deţine un aport de
                                        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
10 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, în
valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul
                                    S.C. MASTER LINE INTERNATIONAL S.R.L.,
social al societăţii.
  - PASCARIU CONOTANTIN-DRAGO , deţine un                    NR. 2/19.02.2009
aport de 10 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei,      DUMITRA CU V. FLORIN, cetăţean român, sex
în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din
                                 masculin, născut la data de 20.08.1981 în Galaţi,
capitalul social al societăţii.
  Participarea la beneficii şi pierderi este proporţională   jud. Galaţi, domiciliat în Italia, Roma, Viale Libia, nr. 157,
cu aportul fiecărui asociat la constituirea capitalului      et. 5, ap. 14, cu reşedinţa în Bucureşti, Str. Prof. Ionescu
social.                              Gion, nr. 10, ap. 4, sector 3, starea civilă - căsătorit,
  Societatea va fi reprezentată de erban Mariana,        posesor al paşaportului nr. 08939953, eliberat de
domiciliată în Bucureşti, str. Irimicului, nr. 2, bl. 1, sc. 2,  autorităţile române la data de 26.07.2004 şi al CI,
ap. 53, sector 2, posesoare a CI, seria RT, nr. 532152,      provizorii seria PC, nr. 172267, eliberată la 17.11.2006,
eliberată de SPCEP S2/20.12.07, în vederea îndeplinirii
                                 de SPCLEP S3, Bir. 1, CNP 1810820170090, asociatul
celor de mai sus.
                                 unic al S.C. MASTER LINE INTERNATIONAL S.R.L.,
  (31/987.764)                         decide:
                                   Schimbarea obiectelor secundare de activitate astfel:
         Societatea Comercială                Din Cod CAEN - 4613 - Intermedieri în comerţul cu
        GESTEX PROSPER - S.R.L.              material lemnos şi materiale de construcţii, devine - Cod
                                 CAEN - 4613 - Intermedieri în comerţul cu material
   ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
                                 lemnos şi materiale de construcţii - (IMPORT-EXPORT).
 A ASOCIAŢILOR S.C. GESTEX PROSPER S.R.L.,              Din Cod CAEN - 4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor
     NR. 1 DIN 06 FEBRUARIE 2009               şi legumelor, devine - Cod CAEN - 4631 - Comerţ cu
                                 ridicata al fructelor şi legumelor - (IMPORT-EXPORT).
  SUBSEMNAŢII
                                   Din Cod CAEN - 4652 - Comerţ cu ridicata de
  Ion Georgeta, cetăţean român, de naţionalitate
română, născută în Municipiul Bucuresti, la data de        componente şi echipamente electronice şi de
12.02.1979, fiica lui Gheorghe şi Marieta, necăsătorită,     telecomunicaţii, devine - Cod CAEN 4652 - Comerţ cu
sex feminin, domiciliată în Bucureşti, str. Prasilei, nr. 94,   ridicata de componente şi echipamente electronice şi de
sector 4, identificată cu Carte de Identitate, seria RT,     telecomunicaţii - (IMPORT-EXPORT).
nr. 439600, eliberată de SPCEP S 4, biroul nr. 2, la data       Din Cod CAEN - 4669 - Comerţ cu ridicata al altor
de 03.11.2006, CNP 2700212441528;
                                 maşini şi echipamente devine - Cod CAEN 4669 - Comerţ
  Ion Camelia, cetăţean român, de naţionalitate
română, născută în Municipiul Bucureşti, la data de        cu ridicata al altor maşini şi echipamente - (IMPORT-
11.04.1987, fiica lui Gheorghe şi Marieta, sex feminin,      EXPORT).
necăsătorită, domiciliată în Bucureşti, str. Prasilei, nr. 94,    Decizia a fost adoptată astăzi, 19.02.2009, de către
sector 4, identificată cu Carte de Identitate, seria RT,     asociatul unic, urmând sa fie adusă la îndeplinire cu
nr. 435295, eliberată de SPCEP S4, biroul nr. 2, la data     respectarea formelor de publicitate prevăzute de lege.
de 06.10.1006, CNP 2870411440053, în calitate de         Redactată în 2 exemplare.
asociaţi ai S.C. GESTEX PROSPER S.R.L., persoană
juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Prasilei,    (33/987.766)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
       Societatea Comercială               37.840,28 lei şi 26.205 Dolari SUA, reprezentând
    MASTER LINE INTERNATIONAL - S.R.L.            50,0033% din capitalul social al Titan Mar,
                                   (ii) d-l Adriean Videanu, cetăţean român, născut la
            NOTIFICARE                data de 01.06.1962, în comuna Crevenicu,
                                 Jud. Teleorman, căsătorit, domiciliat în Bucureşti, Piaţa
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                 Alba Iulia, nr. 4, bl. 13, scara A, et. 9, ap. 45, sector 3,
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 identificat cu CI, seria EP, nr. 000962, eliberată de INEP,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         la data de 01.02.2005, CNP 1620601400560, deţine un
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului   număr de 7.563 acţiuni, având o valoare nominală de
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale    9,6 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 72.604,8 lei,
MASTER LINE INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în          din care 11.513,32 lei şi 33.619 Dolari SUA, reprezentând
Bucureşti, Str. NERVA TRAIAN, nr. 23-25, bloc M71,        49,9967% din capitalul social al Titan Mar.
scara 2, etaj 4, ap. 53, sector 3, înregistrată sub         Adunarea Generală este întrunită în conformitate cu
nr. J40/497/2007, cod unic de înregistrare 20523659,       dispoziţiile art. 10.3 din actul constitutiv al Titan Mar şi cu
care a fost înregistrat sub nr. 85962 din 24.02.2009.      respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990,
                                   AVÂND ÎN VEDERE:
  (34/987.767)
                                   (A) Demisia d-lui director general Gheorghe Pogea,
                                 începând cu data de 22 decembrie 2008,
         Societatea Comercială                (B) Intenţia Titan Mar de a accepta demisia
          TITAN MAR - S.A.               d-lui Gheorghe Pogea din funcţia de director general al
                                 societăţii, ca urmare a incompatibilităţii acesteia cu o
            NOTIFICARE                funcţie de demnitate publică şi a de a numi un nou
                                 director în persoana d-nei Mioriţa Videanu.
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul      (C) Intenţia Titan Mar de a-l revoca pe d-nul Pogea din
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   poziţia de administrator şi de a numi un nou administrator
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         în persoana d-nei Baltatu Tinca,
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului     (D) Intenţia Titan Mar de a lua toate măsurile necesare
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale    în vederea efectuării tuturor modificărilor legale şi
TITAN MAR S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea 13         statutare determinate de amendamentele de mai sus,
Septembrie, nr. 162-164, sector 5, înregistrată sub         (E) Intenţia Titan Mar de a-l numi pe S.C. Seven Audit
nr. J40/17817/1994, cod unic de înregistrare 6243289,      Valuation S.R.L., ca auditor financiar.
care a fost înregistrat sub nr. 85969 din 24.02.2009.        Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă cu
                                 unanimitate de voturi următoarele:
  (35/987.768)                           1. Se aprobă demisia din funcţia de director general a
                                 d-lui Gheorghe Pogea.
         Societatea Comercială                2. Se numeşte în funcţia de administrator executiv şi
          TITAN MAR - S.A.               director al Titan Mar, D-na Mioriţa Videanu, cetăţean
                                 român, născută la data de 12.08.1963, în comuna Grosu,
         HOTĂRÂREA NR. 1                 Jud. Teleorman, căsătorită, domiciliată în Bucureşti, Piaţa
     DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2008             Alba Iulia, nr. 4, bl. 13, scara A, et. 9, ap. 45, sector 3,
                                 identificată cu CI, seria DP, nr. 046852, eliberată
   A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE              de I.G.P.-D.E.P, la data de 05.09.2000,
    A ACŢIONARILOR TITAN MAR S.A.              CNP 2630812400611. În prezent d-na Mioriţa Videanu
                                 deţine poziţia de administrator neexecutiv al societăţii
  Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Titan Mar S.A.,    Titan Mar.
o persoană juridică română, înregistrată la Registrul        3. Acţionarii decid că societatea Titan Mar va putea
Comerţului sub nr. J40/17817/1994, cu sediul în Calea      avea mai mulţi directori, dintre care unul este d-na Mioriţa
13 septembrie 162-164, sector 5, Bucureşti, având        Videanu, numită conform art. 2 de mai sus.
CUI 6243289, („Titan Mar”), cu participarea următorilor       4. D-nul Gheorghe Pogea este revocat din poziţia de
acţionari care împreună deţin 100% din capitalul social     administrator şi este descărcat de gestiune. Noul
subscris şi vărsat al Titan Mar:                 administrator neexecutiv este d-na Baltatu Tinca,
  (i) d-na Mioriţa Videanu, cetăţean român, născută la     cetăţean român, născută în comuna Grosu, judeţul
data de 12.08.1963, în comuna Grosu, Jud. Teleorman,       Teleorman la data de 02.09.1943, domiciliată în
căsătorită, domiciliată în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia, nr. 4,  Bucureşti, str. Adrian Fulga, nr. 6, sector 6, posesoare a
bl. 13, scara A, et. 9, ap. 45, sector 3, identificată cu CI,  CI, seria RD, nr. 434971, eliberată de Secţia 20 Poliţie la
seria DP, nr. 046852, eliberată de I.G.P.- D.E.P., la data    data de 28.02.2005, CNP 2430902400502.
de 05.09.2000, CNP 2630812400611, care deţine            5. Auditorul financiar al societăţii Titan Mar este
7.564 acţiuni, având o valoare nominală de 9,6 lei fiecare    S.C. Seven Audit Valuation S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
şi o valoare nominală totală de 72.614,4 lei, din care      str. Slobozia, nr. 34, apartament 2, sector 4, număr de
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                 15

înregistrare în registrul comerţului J40/17418/2003, cod     sector 2, J40/6347/2005, CUI R17447853, cu
unic de înregistrare 16005489.                  respectarea condiţiilor legale şi statutare
  6. Acţionarii numesc şi împuternicesc prin                        DECID:
prezenta hotărâre pe (i) d-l Alexandru Ion Badet,          Art. 1 Schimbarea obiectului de activitate de la punctul
CNP 1791130420081, (ii) d-na Raluca Misu,             de lucru din Bucureşti, Sos. Vergului, nr. 20, Galeria
CNP 2800317341398 şi (iii) d-l Grigore Dumitrescu,
                                 Comercială Esplanada, sector 2, din 4622 Comerţ cu
CNP 1310319400068 (“Mandatarii”), să reprezinte
societatea Titan Mar, acţionând împreună sau separat, în     ridicata al florilor şi al plantelor în 4776 Comerţ cu
faţa tuturor autorităţilor statului român, băncilor, comisiilor  amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu
şi birourilor notariale de pe întregul teritoriu al României,   amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru
pentru şi în numele acţionarilor şi al societăţii Titan Mar,   acestea, în magazine specializate;
astfel:                               Art. 2 Închiderea punctului de lucru din Bucureşti,
  (i) să reprezinte acţionarii şi societatea Titan Mar în    Str. Uliesti, nr. 11-21, hală în suprafaţă de 240 mp,
faţa Registrului Comerţului şi în faţa tuturor instanţelor,    sector 4.
comitetelor, ministerelor, comisiilor, birourilor,
departamentelor, registrelor, notariatelor, agenţiilor şi a      (37/987.770)
altor persoane oficiale, organisme şi entităţi din România,
în vederea îndeplinirii celor de mai sus;
                                         Societatea Comercială
  (ii) să întocmească, semneze, ştampileze, depună şi
transmită acele documente, certificate, formulare şi alte           PREMIUM PROVIDER - S.R.L.
documente ce pot fi solicitate acţionarilor sau societăţii
Titan Mar de legile, reglementările şi decretele în vigoare        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
în România, în vederea ducerii la îndeplinire a celor de           NR. 1 DIN DATA DE 11.02.2009
mai sus;                               Subsemnaţii GHEORGHIŢĂ PETRE, cetăţean român,
  (iii) să plătească orice onorarii şi taxe de înregistrare,  sex masculin, născut la data de 05.09.1981 în
inclusiv taxa pentru Monitorul Oficial al României;
                                 Mun. Piteşti, Judeţul Argeş, domiciliat în Municipiul
  (iv) să semneze orice documente sau cereri şi să
întreprindă acele acţiuni şi să facă alte asemenea lucruri    Piteşti, str. Tache Ionescu, nr. 27, bl. Q2, sc. A, et. 2,
necesare şi adecvate în vederea ducerii la îndepliniri a     ap. 9, Judeţul Argeş, posesor al CI, seria AS, nr. 395815,
celor de mai sus;                         eliberată de Poliţia Municipiului Piteşti la data de
  (v) să transfere puterile conferite mai sus unei alte     18.01.2005, cod numeric personal 1810905035295 şi
persoane, după cum vor considera necesar.             PETRESCU BOGDAN-ALEXANDRU, cetăţean român,
  Prezenta împuternicire este valabilă de la data        sex masculin, născut la data de 04.11.1981 în
prezentei până la (i) înregistrarea la Registrul Comerţului    Mun. Piteşti, Judeţul Argeş, domiciliat în Municipiul
a amendamentelor aprobate mai sus sau (ii) primirea de      Piteşti, str. G-ral Er. Grigorescu, nr. 20, bl. P1, sc. C,
către mandatari a unei notificări de revocare a prezentei     ap. 15, Judeţul Argeş, posesor al CI, seria AS,
împuterniciri din partea acţionarilor şi a societăţii Titan
                                 nr. 429238, eliberată de SPCLEP Piteşti la data de
Mar, oricare dintre aceste situaţii intervine prima.
  Prezenta hotărâre va fi considerată în vigoare şi va     19.09.2005, cod numeric personal 1811104035323,
produce efecte de la data semnării acesteia.           asociaţi ai S.C. PREMIUM PROVIDER S.R.L., cu sediul
  Prezenta hotărâre este adoptată azi, 23 decembrie       în Bucureşti, str. Valea Lungă, nr. 20, bl. 148A, sc. A,
2008.                               parter, ap. 3, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului
                                 Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9471/16.05.2007, cod
  (36/987.769)
                                 unic de înregistrare 21744356 din data de 16.05.2007, în
                                 conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată
         Societatea Comercială              şi în unanimitate de voturi, de comun, am hotărât
        LIGHT & DECOR - S.R.L.              schimbarea domeniului principal de activitate şi a
                                 activităţii principale, astfel:
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                   Domeniul principal este 464 Comerţ cu ridicata al
        NR. 6/17 FEBRUARIE 2009
                                 bunurilor de consum.
  Subsemnatul                           Activitatea principală este 4642 Comerţ cu ridicata al
  - PATRICK MAX BOUAZIZ, cetăţean francez, născut        îmbrăcămintei şi încălţămintei.
la data de 17.06.1956 în Oran, cu domiciliul în Bucureşti,      “4711 Comerţ cu amănuntul în magazine
sos. Mihai Bravu, nr. 64-88, bl. P7, ap. 92, sector 2,      nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
identificat cu permis de şedere seria ROU0043993,
                                 alimentare, băuturi şi tutun” devine astfel activitate
eliberat în data de 18.08.2005, în calitate de unic asociat
                                 secundară.
al S.C. LIGHT & DECOR S.R.L., cu sediul social în
Bucureşti, sos. Mihai Bravu, nr. 64-88, bl. P7, sc. 3, et. 10,    (38/987.771)
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
        Societatea Comercială                 1. Majorarea capitalului social în numerar, suma
       PREMIUM PROVIDER - S.R.L.              obţinută din profitul nerepartizat, conform notei contabile
                                 nr. 165/29.12.2008 ca sumă de 1.120.000 lei.
            NOTIFICARE                  În urma majorării, capitalul social al societăţii este de
                                 1.125.000 lei, împărţit în 11.250 părţi sociale în valoare
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                 de 100 lei fiecare şi este structurat după cum urmează:
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                   DOBRIN NICOLAE STEFAN - 675.000 lei - 6.750 părţi
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 sociale, având o cotă de participare la beneficii şi pierderi
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
                                 de 60%.
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale      DOBRIN CORINA CAMELIA - 450.000 lei - 4.500 părţi
PREMIUM PROVIDER S.R.L., cu sediul în Bucureşti,         sociale, având o cotă de participare la beneficii şi pierderi
Str. Valea Lungă, nr. 20, bloc 148A, scara A, etaj P, ap. 3,   de 40%.
camera 4, sector 6, înregistrată sub nr. J40/9471/2007,       2. Completarea obiectului de activitate cu următoarele
cod unic de înregistrare 21744356, care a fost înregistrat    activităţi:
sub nr. 85993 din 24.02.2009.                    4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
  (39/987.772)                           4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi
                                 nerezidenţiale
                                   4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
         Societatea Comercială              pentru fluide
         DNS BIROTICA - S.R.L.                4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
                                 pentru electricitate şi telecomunicaţii
            NOTIFICARE                  4291 Construcţii hidrotehnice
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul      4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   n.c.a.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
                                   4312 Lucrări de pregătire a terenului
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
                                   4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
                                   4321 Lucrări de instalaţii electrice
DNS BIROTICA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Floare
                                   4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de
Roşie, nr. 7, bloc 51, scara 4, etaj 8, ap. 155, sector 6,
                                 aer condiţionat
înregistrată sub nr. J40/5541/2004, cod unic de           4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
înregistrare 16310679, care a fost înregistrat sub          4331 Lucrări de ipsoserie
nr. 85996 din 24.02.2009.                      4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
  (40/987.773)                           4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
                                   4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de
                                 geamuri
         Societatea Comercială                4339 Alte lucrări de finisare
         DNS BIROTICA - S.R.L.                4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la
                                 construcţii
 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE 1/29.12.2008              4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
  DOBRIN NICOLAE-STEFAN, cetăţean român, născut          (41/987.774)
la data de 06.04.1975 în Mun. Slobozia, Jud. Ialomiţa,
domiciliat în Bucureşti, str. Floare Rosie, nr. 7, bl. 51,
sc. 4, et. 8, ap. 155, sector 6, posesor CI, seria RD,             Societatea Comercială
nr. 578185, eliberată de SPCFP S6, biroul 2, la data de            ABM IMOB COMPANY - S.R.L.
17.06.2008, CNP 1750406212965,
                                            NOTIFICARE
  DOBRIN CORINA-CAMELIA, cetăţean român,
născută la data de 28.12.1979 în Mun. Slobozia, Jud.         Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Ialomiţa, domiciliată în Bucureşti, str. Floare Rosie, nr. 7,  Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
bl. 51, sc. 4, et. 8, ap. 155, sector 6, posesor CI, seria RT,  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 587415, eliberată de SPCEP S6, biroul 2, la data de     modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
07.08.2008, CNP 2791228212961,                  actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
  Asociaţi ai S.C. “DNS BIROTICA” S.R.L. înmatriculată     ABM IMOB COMPANY S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
la NR. ORCTB J40/5541/2004, CF RO163106709, cu          Str. RETORTEI, nr. 65, sector 1, înregistrată sub
sediul în Bucureşti, Str. Floare Rosie, nr. 7, bl. 51, sc. 4,  nr. J40/12333/2005, cod unic de înregistrare 17779267,
ap. 155, sector 6, care au hotărât în unanimitate        care a fost înregistrat sub nr. 86004 din 24.02.2009.
efectuarea următoarelor modificări:                 (42/987.775)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                17

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       ABM IMOB COMPANY - S.R.L.                     PROCA ROMANIA - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
      NR. 1 DIN DATA DE 19.02.2009
  Subsemnaţii BACIU ION, cetăţean român, născut la            AL S.C. PROCA ROMANIA S.R.L.
data de 22.10.1953 în Satul Moldoveni, (Comuna                  NR. 8 DIN 16.02.2009
Moldoveni) Judeţul Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti,        S.C. R.H.S COMPANY S.A., cu sediul în
str. Buziaş, nr. 54, sector 1, posesor al CI, seria RD,     mun. Bucureşti, Str. Plugarilor, nr. 10-14, sector 4, având
nr. 438231, eliberată de Secţia 5 Poliţie Bucureşti la data   numărul de ordine în registrul comerţului
de 28.06.2005, cod numeric personal 1531022400354 şi
                                J40/6891/02.08.1999 şi codul unic de înregistrare
BACIU PAULINA, cetăţean român, născută la data de
28.04.1956 în Satul Crasani (Comuna Balaciu), Judeţul      12014484, reprezentată de către dl. Popescu
Ialomiţa, domiciliată în Bucureşti, str. Buziaş, nr. 54,    Dragos-Alexandru în calitate de Asociat Unic, deţinând
sector 1, posesoare a CI, seria RD, nr. 438230, eliberată    100% din capitalul social al S.C. ProCA România S.R.L.,
de Secţia 5 Poliţie Bucureşti la data de 28.06.2005, cod    persoană juridică română cu sediul în Bucureşti,
numeric personal 2560428400406, asociaţi ai S.C. ABM      Str. Plugarilor, nr. 10-14, et. 2, cam. 1, sector 4,
IMOB COMPANY S.R.L., cu sediul în str. Buziaş, nr. 54,     J40/3027/1995, Cod Unic de înregistrare 7238710,
sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului    decide:
Bucureşti sub nr. J40/12333/2005, cod unic de            Art. 1 Închiderea punctului de lucru situat în Bucureşti,
înregistrare 17779267, atribut fiscal RO, în conformitate    Str. Drumul Sabareni, nr. 24-26, sector 6.
cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată şi în         Art. 2 Deschiderea unui punct de lucru situat în
unanimitate de voturi, de comun acord, am hotărât
                                Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 162, sector 4, conform
schimbarea sediului social al societăţii din Bucureşti,
str. Buziaş, nr. 54, sector 1, în Bucureşti, str. Retortei,   contractului de subînchiriere nr. 62 din 12.02.2009,
nr. 65, sector 1.                        încheiat cu S.C. RHS Company S.A.
                                  Art. 3 La punctul de lucru din Bucureşti, Splaiul Unirii,
  (43/987.776)                        nr. 162, sector 4, se vor desfăşura următoarele activităţi:
                                  4651 - comerţ cu ridicata al calculatoarelor,
         Societatea Comercială             echipamentelor periferice şi software-ului.
        C & C FORTUNE - S.R.L.               (45/987.778)
       HOTĂRÂREA NR. 1/13.02.2009
                                        Societatea Comercială
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR                     MILANO TEXTIL - S.R.L.
  S.C. C & C FORTUNE S.R.L., CU SEDIUL ÎN
BUCURE TI, STR. CRIZANTEMELOR, NR. 20, BL. Z2,             HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 3/16.02.2009
 SC. 1, ET. 3, AP. 15, SECTOR 5, ÎNREGISTRATĂ LA
  REGISTRUL COMERŢULUI BUCURE TI SUB                Subsemnaţii SIMION MARIUS, posesor a CI,
     NR. J40/8832/2005, C.U.I. 17587547,          Seria RD, Nr. 177545, eliberată de Mun. Bucureşti,
        CAPITAL SOCIAL 200 LEI              Secţia 3, la data de 06.07.2001, domiciliat în Bucureşti,
                                Sector 3, Str. Murgeni, Nr. 10, bl. L23, sc. 2, et. 3, ap. 25,
  Astăzi, 13 februarie 2009, noi asociaţii OINĂCARU      CNP 1700615433038, SIMION CORINA, posesoare a
ELENA, CNP 2770930464514, domiciliată în Bucureşti,       CI, Seria RX, Nr. 160013; eliberat de Mun. Bucureşti,
Cal. Crîngaşi, Nr. 54, Bl. 4AICEM, Sc. 1, Et. 1, Ap. 6,
                                Secţia 12, la data de 31.03.2003, CNP 2730715433021,
sector 6, identificată cu CI, Seria RD, Nr. 212893,
                                domiciliată în Bucureşti, Sector 3, Str. Murgeni, nr. 10,
eliberată de secţia 20 la data de 29.11.2001, ŢONCU
                                bl. L23, sc. 2, ap. 25 şi ZAHARIA IONEL, posesor a CI,
 TEFAN CĂTĂLIN, CNP 1761025150387, domiciliat în
Orş. Găeşti, Str. Cuza Vodă, Bl. 39, Sc. A, Et. 2, Ap. 11,   Seria RT, Nr. 234512, eliberată de Secţia 13 Poliţie, la
Jud. Dîmboviţa, identificat cu CI, Seria DD, Nr. 088786,    data de 23.07.2002, CNP 1570412400144, domiciliat în
eliberată de Orş. Găeşti, la data de 15.11.2001, am       Bucureşti, Str. Lotrioara, Nr. 11, Bl. V34, ap. 11, Sector 3,
hotărât deschiderea unui punct de lucru la adresa:       în calitate de asociaţi ai S.C. MILANO TEXTIL S.R.L.,
Bucureşti, os. Olteniţei, Nr. 83B, Complex Comercial      s-au întrunit în şedinţa de azi, 02.02.2009, pentru
Aleea Castanilor, Taraba D59, sector 4.             aprobarea formalităţilor pentru deschiderea unui punct
  Hotărârea adoptată şi implicit modificările rezultate    de lucru pentru unitate situat în judeţul Iasi, oraşul Iasi,
respectă condiţiile prevăzute în actul constitutiv societăţii  S.C. ICRTI S.A., B-dul Poitiers, Nr. 14, ST 56E, Spatiul
precum şi cele ale legislaţiei în vigoare.           Comercial cu o suprafaţă de 14mp.
  (44/987.777)                          (46/987.779)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       EUROTEC ROMANIA - S.R.L.                    P.M.C.’95 PRODCOM - S.R.L.

           NOTIFICARE                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                        NR. 1/17.02.2009
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    A S.C. P.M.C.’95 PRODCOM S.R.L., CU SEDIUL
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         ÎN BUCURE TI, STR. LUNCA BRADULUI, NR. 1,
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului      BL. H1, SC. 2, ET. 1, AP. 28, SECTOR 3,
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale   ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERŢULUI CU
EUROTEC ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti,        C.U.I. NR. 7652729/21.05.2002 I J40/7115/24.08.1995
Str. LACUL GREACA, nr. 32, sector 3, înregistrată sub       Subsemnaţii
nr. J40/11256/1999, cod unic de înregistrare 12516537,      POPESCU ROMEO CONSTANTIN, cetăţean român,
care a fost înregistrat sub nr. 86059 din 24.02.2009.     domiciliat în Bucureşti, Str. Lunca Bradului, Nr. 1, Bl. H1,
                                Sc. 2, Et. 1, Ap. 28, Sector 3, identificat, cu CI, seria RX,
  (47/987.780)                        nr. 148067/25.02.2003, eliberată de Secţia 12 Poliţie,
                                CNP 1570613400523 şi
        Societatea Comercială               POPESCU ADRIANA, cetăţean român, domiciliată în
       EUROTEC ROMANIA - S.R.L.             Bucureşti, Str. Lunca Bradului, Nr. 1, Bl. H1, Sc. 2, Et. 1,
                                Ap. 28, Sector 3, identificat cu CI, seria RD,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             nr. 097083/19.11.1999 eliberată de Secţia 13 Poliţie,
                                CNP 2610525400108, în calitate de asociaţi, am hotărât
     LA S.C. EUROTEC ROMANIA S.R.L.            radierea punctului de lucru din Oraşul Voluntari,
          NR. 29/16.02.2009              Str. Iancu Nicolae, Nr. 11-19, Lotul 24, Tarla 13, Parcela
                                A259/13, Judeţul Ilfov.
  Subsemnatul MITRU CONSTANTIN, cu domiciliul în         Hotărârea Adunării Generale a fost luată la sediul
Bucureşti, Sos. Iancului, nr. 13, bl. 107, sc. B, et. 10,   societăţii.
ap. 84, sectorul 2, identificat cu CI, seria RT, nr. 285670,
                                  (49/987.782)
eliberată la data de 27.09. 2003 de Secţia 9 Poliţie,
CNP 1690813280020, asociat unic în cadrul
S.C. “EUROTEC ROMANIA„ S.R.L., cu sediul în                  Societatea Comercială
Bucureşti, sector 3, str. Lacul Greaca, nr. 32, având             CLAR LUX OPTIK - S.R.L.
CUI 12516537 şi număr de ordine în Registrul Comerţului         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
J40/11256/1999, capital social în valoare de 1.000 lei,            NR. 1/23.02.2009
astăzi 16.02.2009, am decis luarea următoarelor măsuri
cu privire la societate:                     A S.C. CLAR LUX OPTIK S.R.L., CU SEDIUL ÎN
  1 - Obiectul principal de activitate se schimbă. Acesta   BUCURE TI, STR. LIMANULUI, NR. 66, SECTOR 1,
va fi:                             ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERŢULUI CU
  Domeniul principal de activitate este: 461 - Activităţi      C.U.I. NR. 25069791 I J40/1507/2009
de intermediere în comerţul cu ridicata.              Subsemnaţii
  Obiectul    principal   de   activitate   este:    MAZDRAG BADEA BOGDAN ALEXANDRU,
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobila, articole de     cetăţean român, sex masculin, domiciliat în Bucureşti,
menaj şi de fierărie.                     Str. Limanului, Nr. 66, Sector 1, identificat cu CI,
  2 - Obiectul secundar de activitate se completează cu:   seria RD, nr. 512531/08.02.2007, eliberată de SPCEP
  4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi    S1, Biroul Nr. 5, CNP 1850703410021 şi
materiale de construcţii;                     MAZDRAG LUCIA, cetăţean român, sex feminin,
                                domiciliată în Bucureşti, Str. Limanului, Nr. 66, Sector 1,
  4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
                                identificată cu CI, seria RR, nr. 171947/07.08.2001,
  4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor
                                eliberată de S.E.P., CNP 2580730400407, în calitate de
metalice.                           asociaţi, am hotărât înfiinţarea unui punct de lucru în
  3 - Se adoptă Actul constitutiv actualizat, inclusiv cu   Bucureşti, Str. Almaş, Nr. 2-8, Spaţiul comercial S6,
modificările sus-menţionate.                  Standul Nr. 35, Sector 1.
  Redactată în 6 exemplare.                    Hotărârea asociaţilor a fost luată la sediul societăţii.
  (48/987.781)                          (50/987.783)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009               19

         Societatea Comercială              Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
          SALT XXI - S.R.L.              nou act constitutiv.
                                  (53/987.786)
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/22.02.2009

A S.C. SALT XXI S.R.L., CU SEDIUL ÎN BUCURE TI,                Societatea Comercială
 B-DUL TINERETULUI, NR. 1, BL. 5, SC. 1, ET. 10,              LUO STAR UNIVERSAL - S.R.L.
AP. 28, SECTOR 4, ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL
 COMERŢULUI CU C.U.I. NR. 14991876/06.11.2002                DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
       I J40/11169/06.11.2002
                                          NR. 1/10.02.2009
  Subsemnatul
  PANAITESCU RADU CRISTIAN, cetăţean român,            ÎNTRUNIȚI LA SEDIUL SOCIETĂȚII
sex masculin, domiciliat în Bucureşti, B-dul Tineretului,      Subsemnații GAO XIAOHUA, cetățean chinez,
Nr. 1, Bl. 5, Sc. 1, Et. 10, Ap. 28, Sector 4, identificat cu  născută la 06.09.1987, în loc. CHONGQING,
CI, seria RR, nr. 301324/30.04.2004, eliberată de Secţia    China, domiciliat în China, loc. CHONGQING,
14 Poliţie, CNP 1741104440010,                 str. Qintiang, nr. 12, identificată cu PAS, seria CHN,
  În calitate de asociat unic, am decis următoarele      nr. GI00I353I, eliberat la data de 26.10.2005 de
modificări la Actul Constitutiv al S.C. SALT XXI S.R.L.:    autoritățile chineze, cu valabilitatea până la data de
  1. Se înfiinţează 1 punct de lucru în Bucureşti,       25.10.2010 ȘI
B-dul Ghencea, Nr. 134, Corpul 90, Et. 1, Sector 6.         TAN JIANRONG, cetățean chinez, născută la
  2. Se radiază punctul de lucru din Bucureşti, Calea     25.10.1978, în loc. CHONGQING, China, domiciliat în
Vitan, Nr. 289, Hala C4, Parter, Sector 3.           China, loc. CHONGQING, str. Qintiang, nr. 12,
                                identificată cu PAS, seria CHN, nr. G30223939, eliberat
  (51/987.784)                        la data de 12.11.2008, eliberat de autoritățile române, cu
                                valabilitatea până la data de 11.11.2018, am hotărât
         Societatea Comercială             următoarele:
         VIFOR PROD - S.R.L.                ART.1. D-na GAO XIAOHUA cedează d-nei TAN
                                JIANRONG, 20 părți sociale, fiecare parte având o
            NOTIFICARE                valoare nominală de 10 RON, în valoare totală de
                                200 RON, primind contravaloarea lor azi, data semnării
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul    prezentului.
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    * D-na TAN JIANRONG primește de la d-na GAO
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        XIAOHUA, 20 părți sociale, fiecare parte având o valoare
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului   nominală de 10 RON, în valoare totală de 200 RON,
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale   achitând contravaloarea lor astăzi data semnării
VIFOR PROD S.R.L., cu sediul în Bucureşti,           prezentului, devenind astfel asociat unic și administrator
Str. UIOARA, nr. 1, bloc IV-1B, scara A, etaj 4, ap. 27,    al societății sus-menționate.
sector 4, înregistrată sub nr. J40/17343/1992, cod unic de     ART. 2. În urma cesiunii, capitalul social de 200 RON
înregistrare 376065, care a fost înregistrat sub nr. 86091   va fi împărțit în 20 părți sociale a câte 10 RON valoare
din 24.02.2009.                         nominală, îi revine în totalitate D-nei TAN JIANRONG,
  (52/987.785)                        cota participare la beneficii și pierderi fiind de 100%.
                                  ART.3 Se revocă din funcția de administrator
                                d-na GAO XIAOHUA și se numește în funcția de
         Societatea Comercială             administrator d-na TAN JIANRONG cu o durată
         VIFOR PROD - S.R.L.              nelimitată a mandatului.
                                  ART.4 se radiază punctul de lucru identificat cu
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              standul nr. F89, situat în Complexul Comercial NIRO
       NR. 1 DIN DATA DE 24.02.2009            CHINA STORE, din București, str. Moroieni, nr. 98-100,
  GAVRILĂ GHEORGHE, de cetăţenie română,           sector 2, și se declara punctul de lucru identificat cu
domiciliat în Mun. Bucureşti, Str. Uioara, nr. 1, bl. IV-1B,  standul nr. F87, situat in Complexul Comercial NIRO
sc. A, et. 4, ap. 27, sector 4, CNP 1481212400107,       CHINA STORE, din București, str. Moroieni, nr. 98-100,
identificat cu CI, seria DP, nr. 040751, emisă de IGP-DEP,   sector 2, unde are loc desfășurare de activitate
la data de 17.05.2000, asociat unic în cadrul S.C. VIFOR    conform cod CAEN 4642, conform Contract închiriere
PROD S.R.L., am decis:                     nr. 1/01.02.2009.
                                  Restul prevederilor actului constitutiv rămân
  1. Extinderea obiectului de activitate cu: COD CAEN
                                neschimbate.
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate.                       (54/973.257)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
        Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      LUO STAR UNIVERSAL - S.R.L.            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății
           NOTIFICARE                comerciale TDM TRANSFORMATION DECOUPAGE DE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    METAUX S.R.L., cu sediul în București, Str. Ing. Dumitru
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  Zossima, nr. 77, etaj 1, sector 1, înregistrată sub
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        nr. J40/11047/2008, cod unic de înregistrare 24094789,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  care a fost înregistrat sub nr. 67160 din 13.02.2009.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (57/973.260)
LUO STAR UNIVERSAL S.R.L., cu sediul în București,
Str. Vespasian, nr. 1, ap. camera 2, sector 1, înregistrată
sub nr. J40/10193/2008, cod unic de înregistrare             Societatea Comercială
24028904, care a fost înregistrat sub nr. 67130 din      TDM TRANSFORMATION DECOUPAGE DE METAUX
13.02.2009.                                   - S.R.L.

  (55/973.258)                              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

                                         NR. 02/10.02.2009
        Societatea Comercială
       SANTER DYMATECH - S.R.L.               Asociatul unic
                                  Subscrisa societatea comercială pe acțiuni, condusă
      HOTĂRÂREA NR. 01/04.02.2009            pe baza de directorat, GROUPE E.M.I. S.A., persoană
                                juridică de naționalitate franceză, cu sediul social în
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR           Franta, 72390 Semur en Vallon, Route de Dollon,
       SOCIETĂȚII COMERCIALE              înmatriculată la Registrul Comerțului și Societăților
       SANTER DYMATECH S.R.L.              din Le Mans, sub nr. 619 801 061, număr de gestiune
  Noi,                            66 B 72, având un capital social de 1.271.270,00 Euro,
  Vamesu Marius Vicentiu, de cetățenie română,        legal reprezentată de Președinte și membru al
domiciliat în București, str. Vlad Dracu, nr. 15, bl. C12,   directoratului, Dl. LE TALLEC Jerome Joseph Victor,
sc. 2, ap. 46, sect. 3, CNP: 1730707151789, identificat    cetățean francez, născut la data de 17.12.1973 în Franţa,
cu seria CI, seria RT, nr. 246765/14.11.2002,         la Quimperlé (29), domiciliat in Franţa, 72560 Changé, 27
emisă de Secția 11 Poliție,                  Route De La Californie, identificat cu Pașaport
  Vamesu Daniela de cetățenie română, domiciliată în     nr. 04BK60578, emis de către Autoritățile franceze la data
București, str. Vlad Dracu, nr. 15, bl. C12, sc. 2, ap. 46,  de 03.03.2005, valabil până la data de 02.03.2010,
sect. 3, CNP: 2701101390697, identificată cu seria CI,     număr de securitate sociala 1731229233032
seria RD, nr. 242764/24.01.2003, emisă de Secția 11                     Decide:
Poliție,                              Rezoluție unică
  În calitate de asociați ai societății comerciale SANTER     Societatea TDM TRANSFORMATION DECOUPAGE
DYMAYECH S.R.L., întruniți astăzi 04.02.2009 la sediul     DE METAUX S.R.L., își mută sediul social la următoarea
social, in conformitate cu prevederile actelor constitutive  adresă: Comuna Prejmer, Parcul Industrial Prejmer,
ale societății și ale legislație române, am hotărât in     str. Bruxelles, Hala nr. 7, jud. Brașov.
unanimitate închiderea Punctului de Lucru din ORAȘUL        Articolul 3 din Actul Constitutiv se modifică parțial în
BUFTEA, Str. 23 August, Nr. 1 A, SPAȚIUL COMERCIAL       conformitate cu prezenta, iar celelalte prevederi care nu
NR. 2, Județul ILFOV                      sunt contrare prezentului înscris rămân neschimbate.
  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija
                                  (58/973.261)
administratorului societății.
  Se autentifică prin ștampila societății.
                                      Societatea Comercială
  (56/973.259)
                                    NELMAR 93 IMPORT EXPORT - S.R.L.

      Societatea Comercială                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
TDM TRANSFORMATION DECOUPAGE DE METAUX
         - S.R.L.                        A ASOCIAȚILOR NR. 1/11.02.2009
                                 Subsemnații BODIRCA MARIA și BODIRCA ION,
           NOTIFICARE
                                ambii domiciliați în București, Str. Stinjeneilor, nr. 2,
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    bloc 57bis, sc. 1, et. 3, ap. 24, sector 4, identificați cu
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  CI, seria RX, nr. 218626, eliberată de Secția 15 la
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                21

17.09.03, CNP 2571128400308, respectiv CI, seria RX,        SERLO ANSTALT - 8.878.546 RON, reprezentând
nr. 112213, eliberată de Secția 18 la 01.04.99,         8.878.546 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică
CNP 1540627400015, în calitate de asociați la          32,725556% din capitalul social;
S.C. NELMAR 93 IMPORT EXPORT S.R.L.,                FOA - 1.722.010 RON, reprezentând 1.722.010
J40/17590/1993, CUI 4281693, reprezentând 100% din        acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 6,347181% din
capitalul social, am hotărât de comun acord următoarele:     capitalul social;
  1. Se radiază punctul de lucru situat în: București,       S.C.   ARABESQUE     INVESTMENTS      S.A.
sector 4, os. Olteniței, nr. 119, tronson, II, parter.      - 899.722 RON, reprezentând 899.722 acțiuni a câte
  2. Se declară punct de lucru situat în: București,      1 RON fiecare, adică 3,316298 % din capitalul social;
 os. Sălaj, nr. 136, bl. 49, parter, sector 5.           S.C. ELVILA S.A. - 550.547 RON, reprezentând
                                 550.547 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 2,029269 %
  (59/973.262)                         din capitalul social;
                                  LIBRA BANK S.A. - 499.836 RON, reprezentând
         Societatea Comercială              499.836 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 1,842353%
           ELVILA - S.A.                din capitalul social;
                                  S.C. BEMO S.A - 459.093 RON, reprezentând
     HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE              459.093 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 1,692177 %
     EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR              din capitalul social;
         S.C. ELVILA S.A.                 SOCIETE GENERALE S.A.: 309.483 RON,
       DIN DATA DE 05.02.2009               reprezentând 309.483 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică
                                 1,140728% din capitalul social;
  La lucrările Adunării Generale Extraordinare a         GHIORGHE CATARAMĂ - 164.090 RON,
Acționarilor S.C. ELVILA S.A., înmatriculată la         reprezentând 164.090 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică
O.R.C. București sub nr. J 40/12487/1998,            0,604822 % din capitalul social;
CUI RO 11273421, desfășurată în data de 05.02.2009,         DISCOVER INVESTMENTS CO - 87.611 RON,
ora 1000, la sediul societății din București, str. Siriului,   reprezentând 87.611 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică
nr. 74-76, sector 1, au participat următorii acționari:     0,322927% din capitalul social;
  - SERLO LIMITED, reprezentată prin dna Diana          ELAXOR ANSTALT- 26.283 RON, reprezentând
Mihaela EȘANU                          26.283 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 0,096877%
  - FOA (administrator de S.C. SAFI INVEST S.A.),       din capitalul social;
reprezentat prin dna Neli NEACȘU reprezentând 88,77%        S.C. SOPAS S.A. - 15.332 RON, reprezentând 15.332
în capitalul social.                       acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 0,056512% din
  Ședința a fost condusă de dl Viorel CATARAMĂ,        capitalul social;
Președintele Consiliului de Administrație al societății.      FPAP Admin de S.C. SOPAS S.A. - 4.381 RON,
  Ordinea de zi, propusă și aprobată în unanimitate de     reprezentând 4.381 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică
cei prezenți, a cuprins următoarele puncte:           0,016148% din capitalul social;
  1. Schimbarea structurii capitalului social al societății    ALȚI ACȚIONARI - 29.614 RON, reprezentând
ca efect al următoarelor operațiuni:               29.614 acțiuni a câte 1 RON fiecare, adică 0,109153%
  ♦ vânzarea imobilului situat în mun. Râmnicu-Vâlcea,     din capitalul social.
str. Ferdinand, nr. 38, județ Vâlcea (contract de vânzare-     Cu unanimitatea voturilor, cei prezenți au aprobat
                                 ordinea de zi a ședinței.
cumpărare autentificat sub nr. 1333/01.10.2008 de
B.N.P. Asociați “Adela Surugiu”), aflat în capitalul social și    (60/973.263)
  ♦ încheierea contractelor de cesiune acțiuni
intervenite între SERLO LIMITED - cedent și cesionarii
                                         Societatea Comercială
Viorel Cataramă și SERLO ANSTALT, ce vor fi
                                           ELVILA - S.A.
înregistrate în Registrul acționarilor societății, operațiuni
în urma cărora cedenta își va pierde calitatea de acționar               NOTIFICARE
al firmei, iar cesionarii vor deveni acționari ai
S.C. ELVILA S.A.                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. Ca rezultat al operațiunilor sus-menționate, noua     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
structură a capitalului social va fi următoarea:         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
  Capital total: 27.130.313 RON, integral în numerar,     cu modificările și completările ulterioare, depunerea
împărțit în 27.130.313 acțiuni nominative, cu valoare      textului actualizat al actului constitutiv al societății
nominală de 1 RON/acțiune, deținute de acționari, după      comerciale ELVILA S.A., cu sediul în București,
cum urmează:                           Str. SIRIULUI, nr. 74-76, sector 1, înregistrată sub
                                 nr. J40/12487/1998, cod unic de înregistrare 11273421,
  VIOREL CATARAMĂ - 13.483.765 RON,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 67194 din 13.02.2009.
reprezentând 13.483.765 acțiuni a câte 1 RON fiecare,
adică 49,699999% din capitalul social;                (61/973.264)
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     REUMATO MEDICAL CENTER - S.R.L.                   ATENIA DINAMIC COM - S.R.L.

            NOTIFICARE                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         A ASOCIAȚILOR NR. 01/12.02.2009
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    Subsemnatul CAI CHUNLIANG, cetățean chinez,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,          posesor pașaport nr. R233112(7), eliberat de
cu modificările și completările ulterioare, depunerea      aut. Chineze din Hong Kong la data de 29.08.2003, în
textului actualizat al actului constitutiv al societății     calitate de asociat unic și administrator la
comerciale REUMATO MEDICAL CENTER S.R.L., cu           S.C. ATENIA DINAMIC COM S.R.L., hotărăște
                                 următoarele:
sediul în București, Str. ȘTIRBEI VODĂ, nr. 17, etaj 6,
                                  - înființarea unui punct de lucru în - Spațiul Comercial
ap. 16, sector 1, înregistrată sub nr. J40/5739/2005, cod    identificat sub numărul 50, din Complexul Comercial
unic de înregistrare 17411744, care a fost înregistrat sub    Dragonul Roșu Corp de Legătura 1-2, situat în comuna
nr. 67225 din 13.02.2009.                    Dobroesti, sat. Fundeni, str. Dragonul Roșu, nr. 1-10,
                                 județul Ilfov.
  (62/973.265)                          Celelalte dispoziții din Actul Constitutiv rămân
                                 neschimbate.
       Societatea Comercială                 (64/973.267)
     REUMATO MEDICAL CENTER - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
       HOTĂRÂREA NR. 1/01.02.2009                   CASA AUTO MUNTENIA - S.R.L.
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                    HOTĂRÂRE ASOCIAT UNIC
    S.C. REUMATO MEDICAL CENTER S.R.L.
                                       DIN DATA DE 29 IANUARIE 2009
  Subsemnații                                     NR. 89
  IONESCU RUXANDA- MARIA, domiciliată în
                                   Subsemnatul Dragan Marian identificată cu CI,
Mun. București, Sector 4, Bld. Tineretului, nr. 33, Bl. 38,
                                 seria RX, nr. 199566, CNP 2650624400089, în calitate de
Sc. 1, Et. 5, Ap. 21, identificata cu C.I. seria DP,       asociat Unic al S.C. CASA AUTO MUNTENIA S.R.L. cu
nr. 054080, eliberată de I.G.P. - D.E.P. la data de       sediul în București, str. Gh Asache, nr. 26, sct. 5,
16.01.2001, CNP 2510415400188 și                 am hotărât următoarele:
  OPRIS DANIELA, domiciliată în Mun. București,          1. Deschiderea unui Punct de Lucru cu adresa
Sector 4, Bld. Tineretului, nr. 53, Bl. 65, Sc. B, Et. 3,    str. Virtuții 25, sct. 6, București, corp B.
Ap. 48, identificată cu C.I. seria RT, nr. 046789, eliberată     2. Împuternicirea doamnei Ana Ligia STOIAN
                                 identificata cu CI, seria RT, nr 574181, pentru a
de   Secția   14   la  data   de  11.10.1999,    reprezenta societatea în relațiile cu autoritățile statului în
CNP 2760301440017, în calitate de asociați ai          vederea demersurilor înființării Punctului de Lucru.
S.C. REUMATO MEDICAL CENTER S.R.L. cu sediul în
                                   (65/973.268)
București, Sectorul 4, B-dul Tineretului, nr. 55, Bl. 66,
Scara B, Etajul 6, Ap. 63, având C.U.I. 17411744 și nr. de
ordine în Registrul Comerțului J40/5739/2005, am               Societatea Comercială
                                  DELTA INTERNATIONAL ENGINEERING - S.R.L.
hotărât modificarea actului constitutiv al societății, astfel:
  Art. 1 Sediul social se schimbă din București,                   NOTIFICARE
Sectorul 4, B-dul Tineretului, nr. 55, Bl. 66, Scara B,
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Etajul 6, Ap. 63, în București, str. Știrbei Vodă, nr. 17,
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
et. 6, ap. 16, sector 1.                     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
  Art. 2 Încetează mandatul de administrator al doamnei    cu modificările și completările ulterioare, depunerea
IONESCU RUXANDA - MARIA.                     textului actualizat al actului constitutiv al
  Art. 3 Obiectul de activitate se extinde cu :        societății comerciale DELTA INTERNATIONAL
- 7219 - Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale si   ENGINEERING S.R.L., cu sediul în București,
                                 Str. FEROVIARILOR, nr. 49, etaj P, ap. 2, sector 1,
inginerie (cercetare - dezvoltare în științe medicale).
                                 înregistrată sub nr. J40/16747/2006, cod unic de
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      înregistrare 19123136, care a fost înregistrat sub
neschimbate.                           nr. 67239 din 13.02.2009.
  (63/973.266)                           (66/973.269)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                23

      Societatea Comercială               ADVERTISING S.R.L., cu sediul în București,
 DELTA INTERNATIONAL ENGINEERING - S.R.L.           Str. Bostanilor, nr. 1, bloc ICTB, scara A, etaj 2, ap. 36,
                                sector 6, înregistrată sub nr. J40/14282/2008, cod unic de
         HOTĂRÂREA                  înregistrare 24362962, care a fost înregistrat sub
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             nr.67248 din 13.02.2009.
 S.C. DELTA INTERNATIONAL ENGINEERING S.R.L.
        NR. 10/20.12.2008                 (68/973.271)

  Subsemnații
  1. Societatea COSEC INVESTISSEMENT S.A.R.L.,              Societatea Comercială
persoană juridică franceză, înregistrată și funcționând în     EUROM ELECTRIC & ADVERTISING - S.R.L.
conformitate cu legislația franceză în forma de societate
cu răspundere limitată, cu sediul în Franta, 13160           HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
Chateaurenard, Avenue du Docteur Perrier, nr. 77,
înregistrată la Registrul Comerțului R.C.S. Tarascon sub       A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN 30.01.2009 A
nr. 430010272, din data de 27.03.2000, număr de          S.C. EUROM ELECTRIC & ADVERTISING S.R.L.,
gestiune 2000 B 67, având un capital social de           J40/14282/2008 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
208.000 Euro, reprezentată de către dnul Tony Raymond       ALEEA COMPOZITORILOR, NR. 6, BLOC E20,
Monti, cetățean francez, căsătorit, născut la data de        ETAJ 8, AP. 43, SECTOR 6, C.U.I. 24362962
02.10.1959, în localitatea Chateaurenard (13), Franţa,
din părinți Renzo și Leonie Louise, domiciliat în Avenue      Subsemnații
du Docteur Perrier, nr. 77, Chateaurenard (13), Franţa,      POPESCU FLORIN, cetățean român, căsătorit,
posesor al pașaportului nr. 04D187525, eliberat de către    sex masculin, născut la data de 01.04.1974,
autoritățile franceze la data de 09.07.2004, valabil până   domiciliat în București, Sector 6, Ale. Dealul Macinului,
la data de 08.07.2014, în calitate de administrator      nr. 1B, bl. 451, sc. 5, et. 3, ap. 190, posesor al CI,
și   special   împuternicit    al  S.C.   COSEC   seria DP, nr. 025709, eliberată de Secția 22 Poliție la data
INVESTISSEMENT S.A.R.L.                    de 29.04.1999, CNP 1740401463020, în calitate de
  2. GIRAULT GUILLAUME ETIENNE, cetățean           ASOCIAT EXISTENT,
francez, căsătorit, născut la data de 08.05.1974 în        VRÎNCEANU MIRCEA cetățean român, născut la data
localitatea Tours, Franţa, din părinți Alain și Catherine,   de 16.09.1971 în Mun. București, Sector 6, cu domiciliul
domiciliat în România, București, sector 1, Str. Grigore    în București, Strada Recrutului, Nr. 26, Sector 5, C.I.
Gafencu, nr. 78-84, villa F1, posesor al pașaportului     seria RX, nr. 256894, emisă de Secția 19 Poliție, la data
nr. 04AE66613, eliberat de către autoritățile franceze la   de 25.01.2005, CNP 1710916443029, în calitate de
data de 16.03.2004 şi valabil până la data de 15.03.2014.   ASOCIAT NOU,
  3. STERESCU DORU- FLORENTIN, cetățean român,          PĂDURE SORIN-IONUT, cetățean român,
sex masculin, CNP 1660825104961, născut la data de       necăsătorit, sex masculin, născut la data de 24.07.1988,
25.08.1966 în București, din părinți Constantin și Victoria,  domiciliat în București, Sector 6, Str. Bostanilor, nr. 4,
căsătorit, domiciliat în București, sector 3, str. Matei    bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 35, posesor al CI, seria DP,
Basarab, nr. 104, bl. 72, sc. 2, ap. 49, posesor al C.I.    nr. 085926, eliberată de Secția 22 Poliție la data de
seria RT, nr. 113065, eliberată de Secția 11 Poliție la data  06.08.2002, CNP 1880724460024 și
de 08.08.2000, valabilă până la data de 20.08.2010         GHEORGHE ION, cetățean român, căsătorit,
  În ședința de astăzi,                   sex masculin, născut la data de 26.11.1968, domiciliat
          Am hotărât următoarele:          în București, Sector 6, Ale. Compozitorilor, nr. 6, bl. E20,
  1. Societatea își schimbă sediul social al societății în  et. 8, ap. 43, posesor al CI, seria RT, nr. 253639,
București, str. Feroviarilor, nr. 49, parter ap. 2 sector 1.  eliberată de Secția 22 Poliție la data de 24.01.2003,
  2. Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
                                CNP 1681126154217, în calitate de ASOCIAȚI
se va modifica în mod corespunzător actul constitutiv al
                                RETRAȘI, am hotărât următoarele:
societății și se împuternicește Cab. Ind. de Av Pavel
                                  Art.1 Ies din societate PADURE SORIN-IONUT și
Veronica să ne reprezinte în fața autorităților competente
în vederea înregistrării acestei modificări.          GHEORGHE ION în baza contractului de cesiune;
                                  Art. 2 Intră în societate VRÎNCEANU MIRCEA, în
  (67/973.270)                        baza contractului de cesiune;
                                  Art. 3 După cesiune, capitalul social total rămâne
                                neschimbat, respectiv în suma de 200 lei în numerar,
       Societatea Comercială               împărțit în 20 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei
   EUROM ELECTRIC & ADVERTISING - S.R.L.           fiecare, deținut astfel:
                                  - POPESCU FLORIN va deține 12 părți sociale, cu o
           NOTIFICARE                valoare nominală de 10 lei, totalizând 120 lei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    reprezentând 60 % din capitalul social total al societății
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    - VRÎNCEANU MIRCEA va deține 8 părți sociale,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,         totalizând 80 lei, reprezentând 40 % din capitalul social al
cu modificările și completările ulterioare, depunerea     societății
textului actualizat al actului constitutiv al           Art. 4 Se revocă din funcția de administrator, asociatul
societății comerciale EUROM ELECTRIC &             retras PADURE SORIN IONUT și se numește
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
administrator pe o perioadă nelimitată asociatul nou        3. Se cesionează de către asociatul SANDU
VRÎNCEANU MIRCEA                        GEORGETA un număr de 10 părți sociale cu o valoare
 Art. 5 Se schimbă sediul social din București, Aleea     nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 lei,
Compozitorilor, nr. 6, Bloc E20, Etaj 8, Ap. 43, Sector 6 în  reprezentând 50% din capitalul social al Societății, către
București, Str. Bostanilor, Nr. 1, Bl. ICTB, Sc. A, Et. 2,   Terțul Cesionar BALTARETU MARIANA-GINA, cetățean
Ap. 36, Sector 6.                       român, domiciliată în București, Str. Postăvarul, nr. 5,
 Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân       bl. C5, ap. 94, sector 3, posesoare a CI, seria RT,
neschimbate.                          nr. 507060 eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 4 la
  (69/973.272)                        10.08.2007.
                                  4. În urma cesiunii, capitalul social al Societății, va fi
                                împărțit după cum urmează:
         Societatea Comercială               • BALTARETU MARIANA-GINA - 10 părți sociale cu o
         DOX PAPER - S.R.L.              valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 lei,
                                aport în numerar, vărsat în lei, reprezentând 50% din
           NOTIFICARE                capitalul social total al Societății;
                                  • GABOR SHIMON - 10 părți sociale cu o valoare
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 lei, aport în
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                numerar, vărsat în lei, reprezentând 50% din capitalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
                                social total al Societății.
cu modificările și completările ulterioare, depunerea
                                  5. Se schimbă numele societății din TEHNODEZ
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                IMPEX S.R.L. în DOX PAPER S.R.L., denumire
comerciale DOX PAPER S.R.L., cu sediul în București,
                                rezervata sub nr. 31755/26.01.2009.
Str. VERONICA MICLE, nr. 20, bloc M6, scara D, etaj 2,
                                  6. Se schimbă sediul Societății din București,
ap. 178, sector 1, înregistrată sub nr. J40/7626/2003, cod
unic de înregistrare 15495200, care a fost înregistrat sub   Str. Ulmetului, nr. 18, sector 4, în București, Str. Veronica
nr. 67271 din 13.02.2009.                   Micle, nr. 20, bl. M6, sc. D, et. 2, ap. 178, camera 2,
                                sector 1.
  (70/973.273)                          7. Este eliberat din funcția de administrator d-l SANDU
                                MARIN si este descărcat de gestiune pentru toată
                                perioada în care a fost administratorul societății.
         Societatea Comercială               8. Se numește în funcția de administrator
         DOX PAPER - S.R.L.              d-na BALTARETU MARIANA-GINA, cetățean român,
                                domiciliată în București, Str. Postăvarul, nr. 5, bl. C5,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              ap. 94, sector 3, posesoare a CI, seria RT, nr. 507060,
                                eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 4 la 10.08.2007, cu
  A ASOCIAȚILOR S.C. TEHNODEZ IMPEX S.R.L.          drepturi depline, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
  SANDU MARIN, cetățean român, născut la data de         9. Se completează obiectul de activitate al Societății
21.09.1951 în com. Radoiesti, jud. Teleorman, cu        cu următoarele activități:
domiciliul în București, Str. Ulmetului, nr. 18, sector 4,     1723 Fabricarea articolelor de papetărie
identificat cu C.I. seria RD, nr. 312675, eliberată de       1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton
Secția 16 Poliție la data de 24.04.2003,            n.c.a.
CNP 1510921400365 și SANDU GEORGETA, cetățean           1814 Legătorie și servicii conexe
român, născută la data de 16.06.1959 în București, cu       3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
domiciliul în București, Str. Ulmetului, nr. 18, sector 4,     4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din
identificată cu C.I. seria RD, nr. 312674, eliberată de    blana, încălțăminte și articole din piele
Secția 16 Poliție la data de 24.04.2003,              4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
CNP 2590616400441,                       băuturi și tutun
  În calitate de asociați ai S.C. TEHNODEZ            4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
IMPEX S.R.L., cu sediul în București, Str. Ulmetului,       4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
nr. 18, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub   gospodăresc
nr. J40/7626/2003, C.U.I. 15495200 (“Societatea”), am       4690 Comerț cu ridicata nespecializat
hotărât următoarele:                        4719 Comerț cu amănuntul in magazine
  1. Se reia activitatea Societății începând cu       nespecializate cu vânzare predominantă de produse
11.02.2009.                          nealimentare
  2. Se cesionează de către asociatul SANDU MARIN        4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
un număr de 10 părți sociale cu o valoare nominală de     papetărie, în magazine specializate
10 lei, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din     4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri şi
capitalul social al Societății, către Terțul Cesionar     piețe al altor produse
GABOR SHIMON, cetățean român, domiciliat în Israel         4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
Haifa, str. Margalit, nr. 56, identificat cu pașaport     comenzi sau prin internet
nr. 14790689, eliberat de autoritățile române la data de      4799 Comerț cu amănuntul efectuat in afara
24.12.2008.                          magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                25

  4941 Transporturi rutiere de mărfuri            cetățean român, căsătorit, domiciliat în București,
  5210 Depozitări                       Șos. Pantelimon, nr. 297, bl. 3, sc. A, et. 3, ap. 15,
  7111 Activități de arhitectură               sector 2, posesor al CI, seria RR, nr. 317504, emisă de
  7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică     Secția 9 Poliție la data de 03.08.2004,
legate de acestea                        CNP 1811010450109, în calitate de asociați ai S.C.”FLY
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
                                MEDIA ADVERTISING” S.R.L., având în vedere
n.c.a.
  7120 Activități de testări și analize tehnice        prevederile Legii 31/1990, republicată, am hotărât:
  8211 Activități combinate de secretariat            Art. 1 Se prelungește mandatul administratorilor
  8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a       AVRAM    ELENA-FLORENTINA        și   AVRAM
documentelor și alte activități specializate de secretariat.  IANI-OCTAVIAN pe o perioadă nelimitată.
  10. Se declară activitatea principală a Societății ca     Art. 2 Se închide punctul de lucru din Jud. Ialomița,
fiind: CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse     Mun. Urziceni, B-dul Republicii, nr. 5, bloc 327, ap. 3.
diverse, și domeniul principal: Activități de intermediere în   Art. 3 S-au modificat datele de identificare ale
comerțul cu ridicata CAEN 461.                 asociatului și administratorului Avram Elena Florentina,
  11. Se va adopta Actul constitutiv al Societății      ca urmare a schimbării stării civile a acestuia, așa cum a
conținând modificările de mai sus.
                                fost menționat mai sus.
  Prezenta hotărâre a fost redactata și semnată în
4 exemplare originale, astăzi, 11.02.2009.             Prezenta hotărâre are o pagină și a fost redactată la
                                București în 3 (trei) exemplare, azi, 11.02.2009.
  (71/973.274)
                                  (73/973.276)

        Societatea Comercială
       FRUTTI CENTER COM - S.R.L.                    Societatea Comercială
                                     FLY MEDIA ADVERTISING - S.R.L.
  DECZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 4/12.02.2009
                                           NOTIFICARE
  Subsemnatul ABBARA ADNAN, de cetățenie
libaneză, născut la data de 12.09.1953, în Teldo, Liban,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
căsătorit, domiciliat în București, Bd. Dimitrie Cantemir,   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
nr. 21, Bl. 4, Ap. 114, sector 4, identificat cu pașaport    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
seria RL, nr. 0500772, eliberat la data de 06.07.05 de     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
autoritățile libaneze, și permis de ședere permanentă
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
seria ROU, nr. 0127604, eliberat la data de 23.08.2007
de autoritățile din București, în calitate de asociat unic al  FLY MEDIA ADVERTISING S.R.L., cu sediul
Societății Comerciale FRUTTI CENTER COM S.R.L., cu       în București, os. Pantelimon, nr. 297, bloc 3, scara A,
sediul în București, Calea erban VodĂ, nr. 43, bl. 2,      etaj 3, ap. 15, sector 2, înregistrată sub
sc. 4, et. 4, ap. 110, sectorul 4, înregistrată la Oficiul   nr. J40/13864/2005, cod unic de înregistrare 17856572,
Registrului Comerțului sub nr. J40/340/1996;          care a fost înregistrat sub nr. 67316 din 13.02.2009.
CUI R 8046577, am decis radierea punctului de lucru
                                  (74/973.277)
situat în Oraș Voluntari, str. Barsei, nr. 12, Corp D,
jud. Ilfov.
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân             Societatea Comercială
neschimbate.                                 G.D.M. ELITE IMPEX - S.R.L.
  (72/973.275)
                                           NOTIFICARE

        Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
     FLY MEDIA ADVERTISING - S.R.L.            București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              cu modificările și completările ulterioare,
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
     A ASOCIAȚILOR NR. 1/11.02.2009 A            societății comerciale G.D.M. ELITE IMPEX S.R.L., cu
    S.C. FLY MEDIA ADVERTISING S.R.L.            sediul în București, Str. VERONICA MICLE, nr. 20,
  Subsemnații AVRAM ELENA-FLORENTINA, cetățean         bloc M6, scara D, etaj 2, ap. 178, CAM. 1, sector 1,
român, căsătorită, domiciliată în București,          înregistrată sub nr. J40/10600/2002, cod unic de
Șos. Pantelimon, nr. 297, bl. 3, sc. 1, et. 3, ap. 15,     înregistrare 14963531, care a fost înregistrat sub
sector 2, posesoare a CI, seria RT, nr. 595866, emisă de    nr. 67327 din 13.02.2009.
SPCEP mun. București, la data de 04.09.2008,
CNP 2820830420130 și AVRAM IANI-OCTAVIAN,              (75/973.278)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
        Societatea Comercială                 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si
       G.D.M. ELITE IMPEX - S.R.L.             ortopedice, în magazine specializate
                                   4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              magazine specializate
                                   4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
  AL S.C. S.C.S. TRADING & CONSULTING S.R.L.           comenzi sau prin Internet
                                   7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si
  Subsemnatul OARZA SERBAN ALEXANDRU,
cetățean român, născut la data de 07.02.1969 în          inginerie
mun. Iaşi, jud. Iaşi, cu domiciliul în București,           8129 Alte activități de curățenie
Str. Apusului, nr. 93-101, bl. 42, sc. 1, et. 8, ap. 34,       8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
sector 6, identificat cu C.I. seria RR, nr. 190362,          8. Se declară activitatea principală a Societății ca fiind:
eliberată de Secția 21 Poliție la data de 08.02.2002,       CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
CNP 1690207221153, în calitate de asociat unic al         și domeniul principal: CAEN 461 - Activități de
S.C. S.C.S. TRADING & CONSULTING S.R.L.,             intermediere în comerțul cu ridicata.
cu sediul în București, Str. Apusului, nr. 93-101, bl. 42,      9. Se va adopta Actul constitutiv al Societății
sc. 1, et. 8, ap. 34, sector 6, înregistrată la Registrul     conținând modificările de mai sus.
Comerțului sub nr. J40/10600/2002, C.U.I. 14963531          Prezenta decizie a fost redactata si semnata în
(“Societatea”), am hotărât următoarele:              3 exemplare originale, astăzi, 09.02.2009.
  1. Se cesionează de către asociatul unic OARZA          (76/973.279)
SERBAN ALEXANDRU un număr de 20 părți sociale cu
o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 200 lei,
reprezentând 100% din capitalul social al Societății, către            Societatea Comercială
Terțul Cesionar GABOR SHIMON, cetățean român,                  ALTO IMPEX SERV - S.R.L.
domiciliat în Israel, Haifa, str. Margalit, nr. 56, identificat
cu pașaport nr. 14790689, eliberat de autoritățile române                NOTIFICARE
la data de 24.12.2008.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. În urma cesiunii, capitalul social al Societății, va fi
deținut în totalitate de d-l GABOR SHIMON, respectiv       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
20 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei, în       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
valoare totală de 200 lei, aport în numerar, vărsat în lei,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
reprezentând 100% din capitalul social total al Societății.    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  3. Se schimbă numele societății din S.C.S. TRADING      ALTO IMPEX SERV S.R.L., cu sediul în București,
& CONSULTING S.R.L. în G.D.M. ELITE IMPEX S.R.L.,         Str. DUMBRAVA NOUA, nr. 27, bloc M141, scara 1,
denumire rezervată sub nr. 31865/26.01.2009.           etaj 2, ap. 8, sector 5, înregistrată sub nr. J40/5110/2004,
  4. Se schimbă sediul Societății din București,        cod unic de înregistrare 16289941, care a fost înregistrat
Str. Apusului, nr. 93-101, bl. 42, sc. 1, et. 8, ap. 34,     sub nr. 67329 din 13.02.2009.
sector 6, în București, Str. Veronica Micle, nr. 20, bl. M6,
sc. D, et. 2, ap. 178, camera 1. sector 1.              (77/973.280)
  5. Se revocă din funcția de administrator si este
descărcat de gestiune d-l OARZA SERBAN                       Societatea Comercială
ALEXANDRU.                                    ALTO IMPEX SERV - S.R.L.
  6. Se numește în funcția de administrator d-l GABOR
SHIMON, cetățean român, domiciliat în Israel, Haifa,              HOTĂRÂRE NR. 1/04.02.2009
str. Margalit, nr. 56, identificat cu pașaport nr. 14790689,
eliberat de autoritățile române la data de 24.12.2008, cu        A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
drepturi depline, pentru un mandat de 4 (patru) ani.            S.C. ALTO IMPEX SERV S.R.L.
  7. Se completează obiectul de activitate al Societății
cu următoarele activități:                      Adunarea Generală a Asociaților a S.C. ALTO IMPEX
  3700 Colectarea si epurarea apelor uzate,           SERV S.R.L., legal convocată și întrunită la
  3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase           Sediul Societății din Mun. București, Str. Dumbrava
  3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase     Nouă, Nr. 27, Bl. M141, Sc. 1, Et. 2, Ap. 8, Sector 5,
  4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea     înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București
produselor cu caracter specific, n.c.a.              sub nr. J40/5110/2004, având CUI RO 16289941, prin
  4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse       asociații săi reprezentând 100%, astfel:
  4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente      COCUZ CATALIN, CNP 1690926461518, cetățean
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat             român, născut la 26.09.1969, în Mun. Constanța,
  4719 Comerț cu amănuntul în magazine             Jud. Constanța, cu domiciliul în București,
nespecializate, cu vânzare predominanta de produse        Str. Cernisoara, Nr. 5-13, Bl. 56, Sc. 2, Et. 2, Ap. 29,
nealimentare                           Sector 6, posesor al C.I. Seria RD, nr. 373883, emisă
  4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de    de Secția 21, la data de 29.04.2004;
papetărie, în magazine specializate                 USCOIU TRAIAN-ADRIAN, CNP 1560923400371,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                27

cetățean român, născut la 23.09.1956, în Mun. București,   Cedentul USCOIU TRAIAN-ADRIAN primește de la
cu domiciliul în București, Dr. Timonierului, Nr. 6,     cesionarul MARDARE DUMITRU suma de 230 lei
Bl. 111B, Sc. A, Et. 8, Ap. 33, Sector 6, posesor al C.I.   reprezentând contravaloarea părților sociale cedate
Seria RT, nr. 042848, emisă de Secția 21, la data de     astăzi data încheierii prezentului contract.
23.09.1999;                            - Cedentul FICIU FLORIN cedează la valoarea
  FICIU FLORIN, CNP 1620422400196, cetățean         nominală 23 părți sociale, numerotate de la 47 la 69,
român, născut la 22.04.1962, în Mun. București, cu      fiecare în valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de
domiciliul în București, Str. Silvestru, Nr. 8, Sector 2,   230 lei, reprezentând 23% din capitalul social si cota de
posesor al C.I. Seria RX, nr. 291407, emisă de Secția 8,   beneficii si pierderi la S.C. ALTO IMPEX SERV S.R.L., iar
la data de 07.04.2005;                    Cesionarul MARDARE DUMITRU preia 23 părți sociale,
  BADEA VIOREL-RICEARD, CNP 1680621163291,         numerotate de la 47 la 69, fiecare în valoare nominală de
cetățean român, născut la 21.06.1968, în Mun., Craiova,    10 lei, în valoare totală de 230 lei reprezentând 23% din
Jud. Dolj, cu domiciliul în București, Str. G-ral Henri    capitalul social și cota de beneficii și pierderi la
Mathias Berthelot, Nr. 7, Et. 1, Sector 1, posesor al     S.C. ALTO IMPEX SERV S.R.L. Cedentul FICIU FLORIN
C.I. Seria RT, nr. 066446, emisă de Secția 3, la data de   primește de la cesionarul, MARDARE DUMITRU suma
21.01.2000;                          de 230 lei reprezentând contravaloarea părților sociale
  DANILA VICTOR, CNP 1820723360677, cetățean        cedate astăzi data încheierii prezentului contract.
român, sex masculin, născut la 23.07.1982, in Or. Macin,     - Cedentul BADEA VIOREL RICEARD cedează la
Jud. Tulcea, cu domiciliul în Or. Macin, Str. 1 Decembrie,  valoarea nominala 23 părți sociale, numerotate de la
Bl. 20. Sc. C. Ap. 1, Jud. Tulcea, posesor al CI. Seria TC,  70 la 92, fiecare în valoare nominală de 10 lei, în valoare
nr. 140035, emisă de Or. Macin, la data de 08.06.2005;    totală de 230 lei, reprezentând 23% din capitalul social și
  participă, în calitate de invitat și viitor asociat,   cota de beneficii și pierderi la S.C. ALTO IMPEX
MARDARE DUMITRU, CNP 1550323370026,              SERV S.R.L., iar Cesionarul MARDARE DUMITRU preia
cetățean român, născut la data de 23.03.1955, în       23 părți sociale, numerotate de la 70 la 92, fiecare în
Or. Beresti, Jud. Galați, cu domiciliul în Mun. Bârlad,    valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 230 lei,
Str. Mihai Viteazu, Nr. 1, Bl. B1, Sc. A, Et. 2, Ap. 8,    reprezentând 23% din capitalul social și cota de beneficii
Jud. Vaslui, posesor al CI, seria VS, nr. 301391, eliberată  și pierderi la S.C. ALTO IMPEX SERV S.R.L. Cedentul
de SPCLEP Bârlad, la data de 15.12.2006;           BADEA VIOREL RICEARD primește de la cesionarul
  Cu unanimitate de voturi                 MARDARE DUMITRU suma de 230 lei reprezentând
             HOTĂRĂȘTE:             contravaloarea părților sociale cedate astăzi data
  1. Aprobarea cesiunea a 92 părți sociale, în valoare   încheierii prezentului contract.
nominală de 10 lei, în valoare totală de 920 lei,         2. Prin efectul acestei cesiuni structura capitalului
reprezentând 92% din capitalul social și cota de beneficii  social se modifică după cum urmează:
și pierderi la S.C. ALTO IMPEX SERV S.R.L. în           - MARDARE DUMITRU deține 92 părți sociale,
următoarele condiții:                     numerotate de la 1 la 92, fiecare în valoare nominală de
  - Cedentul COCUZ CATALIN cedează la valoarea       10 de lei, în valoare totală de 920 de lei, reprezentând
nominală 23 părți sociale, numerotate de la 1 la 23,     92% din capitalul social și cota de beneficii și pierderi la
fiecare în valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de  S.C ALTO IMPEX SERV S.R.L..
230 lei, reprezentând 23% din capitalul social și cota de     - DANILA VICTOR deține 8 părți sociale, numerotate
                               de la 93 la 100, fiecare în valoare nominală de 10 de lei,
beneficii și pierderi la S.C. ALTO IMPEX SERV S.R.L., iar
                               în valoare totală de 80 de lei, reprezentând 8% din
Cesionarul MARDARE DUMITRU preia 23 părți sociale,
                               capitalul social și cota de beneficii și pierderi la S.C. ALTO
numerotate de la 1 la 23, fiecare în valoare nominală de
                               IMPEX SERV S.R.L.
10 lei, în valoare totală de 230 lei, reprezentând 23% din
                                 3. Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv rămân
capitalul social și cota de beneficii și pierderi la
                               neschimbate.
S.C. ALTO IMPEX SERV S.R.L. Cedentul COCUZ
                                 Redactată în 4 exemplare.
CATALIN primește de la cesionarul MARDARE
DUMITRU suma de 230 lei reprezentând contravaloarea        (78/973.281)
părților sociale cedate astăzi data încheierii prezentului
contract.
  - Cedentul USCOIU TRAIAN-ADRIAN cedează la                 Societatea Comercială
valoarea nominală 23 părți sociale, numerotate de la             4 QUEENS TRUST - S.R.L.
24 la 46, fiecare în valoare nominală de 10 lei, în valoare
                                   HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 7/10.02.2009
totală de 230 lei, reprezentând 23% din capitalul
social si cota de beneficii și pierderi la S.C. ALTO IMPEX        S.C. 4 QUEENS TRUST S.R.L.
SERV S.R.L., iar Cesionarul MARDARE DUMITRU preia        Subsemnații
23 părți sociale, numerotate de la 24 la 46, fiecare în     FLOREA CAMELIA, cetățean român, căsătorită,
valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de       născută la data de 26.01.1962 în Mediaș, jud. Sibiu,
230 lei, reprezentând 23% din capitalul social și cota de   domiciliată în București, Str. Poiana Codrului, nr. 2A,
beneficii și pierderi la S.C. ALTO IMPEX SERV S.R.L.     sector 1, legitimată cu C.I. seria RT, nr. 417339,
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
eliberată la data de 28.06.2006, SPCEP S1 biroul nr. 4 și    înregistrare 22511758, care a fost înregistrat sub
CNP 2620126400251, și                      nr. 67352 din 13.02.2009.
  ALI AMIN IBRAHIM HEGAB, cetățean străin,
                                   (81/973.284)
necăsătorit, născut la data de 13.09.1979 în
GHARBIA - REPUBLICA ARABA EGIPT domiciliat în
GHARBIA - TANTA - EGIPT, legitimat cu PAȘAPORT                Societatea Comercială
nr. 1301220, eliberat la data de 13.12.2001,             URBAN PROFESIONAL CONSULTING - S.R.L.
  În calitate de asociați ai S.C. 4 QUEENS
TRUST S.R.L., cu sediul în București, Str. Poiana               DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
Codrului, nr. 2A, sector 1, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J/40/521/12.01.2007; CUI: 20533962;      AL S.C. URBAN PROFESIONAL CONSULTING S.R.L.
capital social: 200 RON, am decis următoarele:            CU SEDIUL ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
  I. Se revocă administratorul, d-nul VANTU MIHAI și se      STR. LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU NR. 7, BL. G2,
numește noul administrator în persoana d-nei FLOREA         ETAJ 1, AP. 50, SECTOR 3, C.U.I. 22511758,
CAMELIA, cetățean român, căsătorită, născută la data         NR. ORD. ÎN REG. COM. J40/18551/2007
de 26.01.1962 în Mediaș, jud. Sibiu, domiciliată în            NR. 1 DIN 12 FEBRUARIE 2009
București, Str. Poiana Codrului, nr. 2A, sector 1,
legitimată cu C.I. seria RT, nr. 417339, eliberată la data      Subsemnatul CODREANU GABRIEL - ADRIAN,
de 28.06.2006, SPCEP S1 biroul nr. 4 și             cetățean român, fiul lui Marin și al Anișoarei,
CNP 2620126400251, pe o durată nelimitată.            născut la data de 29.11.1977 în Mun. Galați, Jud. Galați,
  II. Se radiază punctul de lucru din B-dul Dimitrie      domiciliat în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 7,
Cantemir, nr. 16, bl. 6, sc. 3, parter, ap. 68, sector 4 și se  bl. G2, et. 1, ap. 50, sector 3, identificat cu C.I. seria R.R.
înființează noul punct de lucru în B-dul Dimitrie Cantemir,   nr. 464267, eliberată de SPCEP S3 Biroul nr. 5, la data
nr. 2B, bl. P1, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4 București,     de 20.06.2007, CNP 1771129170368, în calitate de
conform contractului de închiriere nr. 001 încheiat în data   asociat unic al S.C. URBAN PROFESIONAL
de 06.10.2008.                          CONSULTING S.R.L., am hotărât următoarele:
                                   1. Se radiază domeniul principal și obiectul principal
  (79/973.282)
                                 de activitate ale societății precum și toate obiectele
                                 secundare.
         Societatea Comercială                2. Art. 5 din actul constitutiv va avea următorul
        4 QUEENS TRUST - S.R.L.              conținut: “Domeniul principal de activitate al societății
                                 comerciale “ S.C. URBAN PROFESIONAL
            NOTIFICARE                CONSULTING S.R.L. este: “ Activități de arhitectură,
                                 inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     acestea” - cod 711, iar activitatea principală constă în “
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   Activități de arhitectură “ - cod 7111, iar obiectele
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         secundare constau în: 4110 Dezvoltare (promovare)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   imobiliară, 4120 Lucrări de construcții a clădirilor
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 rezidențiale și nerezidențiale, 4211 Lucrări de construcții
4 QUEENS TRUST S.R.L., cu sediul în București,
                                 a drumurilor și autostrăzilor, 4213 Construcția de poduri
Str. Poiana Codrului, nr. 2A, sector 1, înregistrată sub
                                 și tuneluri, 4221 Lucrări de construcții a proiectelor
nr. J40/521/2007, cod unic de înregistrare 20533962,
                                 utilitare pentru fluide, 4222 Lucrări de construcții a
care a fost înregistrat sub nr. 67346 din 13.02.2009.
                                 proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații,
  (80/973.283)                         4291 Construcții hidrotehnice, 4311 Lucrări de demolare
                                 a construcțiilor, 4312 Lucrări de pregătire a terenului,
                                 4313 Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții,
      Societatea Comercială                4321 Lucrări de instalații electrice, 4322 Lucrări de
  URBAN PROFESIONAL CONSULTING - S.R.L.            instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat,
                                 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții,
            NOTIFICARE                4331 Lucrări de ipsoserie, 4332 Lucrări de tâmplărie și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     dulgherie, 4333 Lucrări de pardosire si placare a
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   pereților, 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,          de geamuri, 4339 Alte lucrări de finisare, 4391 Lucrări de
cu modificările și completările ulterioare, depunerea      învelitori, șarpante și terase la construcții, 4399 Alte
textului actualizat al actului constitutiv al          lucrări speciale de construcții n.c.a., 4613 Intermedieri in
societății comerciale URBAN PROFESIONAL             Comerțul cu material lemnos și materiale de construcții,
CONSULTING S.R.L., cu sediul în București,            4614 Intermedieri în Comerțul cu mașini, echipamente
Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 7, bloc G2, etaj 1, ap. 50,    industriale, nave și avioane, 4615 Intermedieri în
sector 3, înregistrată sub nr. J40/18551/2007, cod unic de    Comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierărie,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                  29

4616 Intermedieri în Comerțul cu textile, confecții din              Societatea Comercială
blană, încălțăminte si articole din piele, 4617 Intermedieri          MOOD MEDIA ROMANIA - S.R.L.
în Comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun,
4618 Intermedieri in Comerțul specializat in vânzarea            HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
produselor cu caracter specific, n.c.a., 4619 Intermedieri
                                  A ASOCIAȚILOR S.C. MOOD MEDIA ROMÂNIA S.R.L.
in Comerțul cu produse diverse, 5829 Activități de editare
                                   BUCUREȘTI, STR. MAIOR GHEORGHE SONTU
a altor produse software, 5920 Activități de realizare a
                                     NR. 6, PARTER ȘI ETAJ 1, SECTOR 1,
înregistrărilor audio si Activități de editare muzicală,
                                    C.U.I. 13259857, NR. DE ÎNREGISTRARE LA
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă           REGISTRUL COMERȚULUI J40/7311/2000
(software orientat client), 6202 Activități de consultanță în          DIN DATA DE 01.01.2008
tehnologia informației, 6203 Activități de management
(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, 6209 Alte      Subscrisa
Activități de servicii privind tehnologia informației,         - MOOD MEDIA S.A., persoană juridică de
                                  naționalitate franceză, înregistrată la Registrul
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și
                                  Comerțului din Versailles sub nr. RCS B 303 969 349,
Activități conexe, 6312 Activități ale portalurilor web,      având sediul în Feucherolles (78810) - Șoseaua
6391 Activități ale agențiilor de știri, 6399 Alte Activități de  Departamentala 307, Franţa, prin reprezentant
servicii informaționale n.c.a., 6810 Cumpărarea si         Irina-Gratiela Grigoroscuta, cetățean român, născută la
vânzarea de bunuri imobiliare proprii, 6820 Închirierea și     14.01.1978 în Dorohoi, domiciliată în București,
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,    str. Cernăuți, nr. 11, bl. M12, sc. A, et. 3, ap. 15, sector 2,
6831 Agenții imobiliare 6832 Administrarea imobilelor pe      identificată cu CI, seria RT, nr. 453086, eliberată de
baza de comision sau contract 7021 Activități de          SPCEP S2 biroul 4 la 12.01.2007, CNP 2780114073529
consultanți în domeniul relațiilor publice si al comunicării,   și subsemnatul
7022 Activități de consultanţă pentru afaceri și            - RADU OBREJA, cetățean român, născut la data de
management, 7112 Activități de inginerie și consultanță      25.02.1974 în Constanța, domiciliat în București,
                                  Șos. Mihai Bravu, nr. 12, bl. P21=P21A, sc. 1, ap. 26,
tehnică legate de acestea, 7120 Activități de testări si
                                  sector 2, posesor al CI, seria RT, nr. 226346, eliberată de
analize tehnice, 7211 Cercetare-dezvoltare în           Secția 8 Poliție la data de 04.04.2002,
biotehnologie, 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe        În calitate de asociați reprezentând 100% din capitalul
naturale și inginerie, 7220 Cercetare-dezvoltare în științe    social al Mood Media Romania S.R.L., am hotărât după
sociale și umaniste, 7311 Activități ale agențiilor de       cum urmează:
publicitate, 7312 Servicii de reprezentare media,           1. Se deschide un punct de lucru al societății în
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei    București, Șos. Nordului, nr. 114-140, ap. 104C, sector 1.
publice, 7410 Activități de design specializat,            Ca urmare a deschiderii noului punct de lucru, se va
7420 Activități fotografice, 7490 Alte Activități         închide punctul de lucru din București, Șos. Nordului,
profesionale, științifice si tehnice n.c.a., conform        nr. 114-140, ap. 116L, sector 1.
Nomenclatorului CAEN - Clasificare din 20/04/2007,           (83/973.286)
publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 293 din
03/05/2007, modificat prin Ordinul nr. 337 - 20.04.200-7,
                                          Societatea Comercială
(ediție revizuită) - CAEN Rev 2, NACE Rev 2.
                                          BIROTIC DESIGN - S.R.L.
  Înființarea unui punct de lucru situat la următoarea
adresă din București, sector 3, Str. Lucrețiu Pătrășcanu,          HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
nr. 3, etaj 1, camera 116, cod poștal 030502, unde se vor
desfășura următoarele activități: Activități de arhitectură -              A ASOCIAȚILOR
cod 7111, Activități de inginerie si consultanță tehnică       Subsemnatul Mina Liviu Bogdan, domiciliat în
legate de acestea - 7112, Activități de design specializat     București, Str. Tutunari, nr. 26, bl. 76, sc. B, et. 6, ap. 91,
- cod 7410, Activități de editare a altor produse software -    sector 5 București, având CI, seria RR, nr. 272253,
cod 5829, Activități de realizare a soft-ului la comandă      eliberată de secția 18 la data de 21.01.2004,
(software orientat client) - cod 6201.               CNP 1800820410017, în calitate de asociat unic al
  Restul prevederilor actului constitutiv al societății     S.C. BIROTIC DESIGN S.R.L., am luat următoarea
rămân neschimbate, cu modificările și completările                     HOTĂRÂRE
                                   1) Deschiderea unui nou punct de lucru în
survenite ulterior și înregistrate conform legii.
                                  Str. CA. Roseti, Nr. 25, ap. 5, demisol, sector 2,
  Drept pentru care am redactat acest înscris, în trei      București.
exemplare originale, două pentru asociatul unic și unul        2) Restul prevederilor actului constitutiv rămân
pentru arhiva societății.                     neschimbate.
  (82/973.285)                            (84/973.287)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
         Societatea Comercială               Articolul 7
         EUROMOTOR - S.R.L.                 Capital social/ Părți sociale
                                  Capitalul social al societății comerciale
            NOTIFICARE                EUROMOTOR S.R.L. este de RON 200 reprezentând
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    echivalentul a EUR 55 și este împărțit în 20 de părți
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   sociale în valoare de RON 10 fiecare.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,            Contribuita     asociatului  unic  TELFORD
cu modificările și completările ulterioare, depunerea      INTERNATIONAL INC., la formarea capitalului social
textului actualizat al actului constitutiv al societății     este de EUR 55, ceea ce corespunde RON 200 ca aport
comerciale EUROMOTOR S.R.L., cu sediul în București,       numerar. Ca urmare a acestui aport, TELFORD
B-dul Decebal, nr. 14, bloc S6, scara 4, etaj 2, ap.71,     INTERNATIONAL INC., deține 20 de părți sociale cu o
sector 3, înregistrată sub nr. J40/4501/2006, cod unic de    valoare nominală de RON 10 fiecare, reprezentând
înregistrare 18491903, care a fost înregistrat sub        100% din capitalul social.
nr. 67388 din 13.02.2009.                      Părțile sociale sunt nominale, indivizibile și nu pot fi
                                 reprezentate prin titluri negociabile. Cesionarea părților
  (85/973.288)                         sociale va fi înregistrată la Registrul Comerțului și în
                                 registrul asociaților.
                                  Întregul capital social a fi vărsat integral momentul
         Societatea Comercială
                                 constituirii societății.
         EUROMOTOR - S.R.L.
                                  4. Se aprobă completarea obiectului de activitate al
                                 societății cu: CAEN 7320 Activități de studiere a pieței
     DECIZIA NR. 1 A ASOCIATULUI UNIC
                                 public și de sondare a opiniei publice.
       AL S.C. EUROMOTOR S.R.L.                (86/973.289)
        DIN DATA DE 02.02.2009
  Subscrisa                                   Societatea Comercială
  ENMOTO FAHRZEUGHANDELSGESELLSCH AFT,                     MEDICO FARM - S.R.L.
persoană juridică austriacă, înregistrată pe lângă
Registrul Comerțului Tribunalului Graz, sub numărul F.N..               NOTIFICARE
79821 1, cu sediul în Straßgangerstraße 433 a, 8054
Graz, Austria, reprezentată prin WALTER PEKAREK, în         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
calitate de asociat unic al S.C. EUROMOTOR S.R.L.,        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
prin prezenta,                          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
               DECIDE:               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1. Se aprobă cesionarea la valoarea nominală, a unui     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
număr de 20 de părți sociale cu o valoare de 1.0 RON       MEDICO FARM S.R.L., cu sediul în București,
fiecare, în valoare socială de 20 RON, reprezentând       Str. Malcoci, nr. 4, sector 5, înregistrată sub
echivalentul a EUR 55, reprezentând 100% din capitalul      nr. J40/3898/2003, cod unic de înregistrare 15289730,
social al S.C. EUROMOTOR S.R.L. de către ENMOTO         care a fost înregistrat sub nr. 67405 din 13.02.2009.
FAHRZEUGHANDELSGESELLSCHAF, persoană                 (87/973.290)
juridică austriacă, Înregistrată pe lângă Registrul
Comerțului Tribunalului Graz, sub numărul FN. 79S21 I,
cu sediul în Straßgangerstraße 433 a, 8054 Graz, către              Societatea Comercială
societatea comercială TELFORD INTERNATIONAL INC,                 MEDICO FARM - S.R.L.
persoană juridică din Panama, înregistrată la Registrul
Comerțului din Panama la fișa 463780, certificatul                 HOTĂRÂREA NR. 1
nr. 677207/2004, cu sediul în str. Fast, nr. 53, MMG
Tower, et. 2, Panama.                          A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
  2. Se aprobă modificarea actului constitutiv al           ASOCIAȚILOR S.C. MEDICO FARM S.R.L.
societății, în funcție de modificările intervenite ca urmare      DESFĂȘURATĂ ÎN DATA DE 09/02/2009
a adoptării punctului 1, al prezentei hotărâri.                LA SEDIUL SOCIETĂȚII
  3. În urma cesiunii intervenite, articolul 1 și 7 din actul   Adunarea generală ordinară a asociaților
constitutiv vor avea următorul conținut:             S.C. MEDICO FARM S.R.L., întrunită în data de
  “Articolul. 1 Asociații                    09/02/2009, la sediul societății, în prezenta tuturor
  Asociatul unic al S.C. EUROMOTOR S.R.L. este:         asociaților societății: TULPAN ARITINA și TULPAN
  TELFORD INTERNATIONAL INC., persoană juridică         DUMITRU, reprezentând 100% din capitalul social,
din Panama, înregistrată la Registrul Comerțului din       constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și
Panama la fișa 463780, certificate no. 677207/2004, cu      statutare pentru adoptarea hotărârilor, cu unanimitate de
sediul în str. East, nr. 53, MMG Tower, et. 2, Panama      voturi,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009                 31

              HOTĂRĂȘTE:                București, Str. ODOBESTI, nr. 2B, bloc N3B, scara 1,
  1. Se aprobă cesionarea, la valoarea nominală, a        etaj 6, ap. 25, sector 3, înregistrată sub
tuturor părților sociale emise de S.C. MEDICO            nr. J40/1441/1991, cod unic de înregistrare 353975, care
FARM S.R.L., în număr de 65, cu o valoare de 10 RON         a fost înregistrat sub nr. 67421 din 13.02.2009.
fiecare, în valoare totală de 650 RON, reprezentând
                                    (89/973.293)
100% din capitalul social al S.C. MEDICO FARM S.R.L.
de către TULPAN ARITINA, născută la 26.02.1953 în
com. Rucar, jud. Argeș, domiciliată în mun. Alexandria,              Societatea Comercială
str. Constantin Brancoveanu, nr. 75, jud. Teleorman,             5 STARS IMPORT-EXPORT - S.R.L.
posesoare a C.I., seria TR, nr. 313279, eliberată
de SPCLEP Alexandria la data de 12.01.2009,                   DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
CNP 2530226340024, și TULPAN DUMITRU
născut la 21.03.1953 în com. Poroschia, jud. Teleorman,             NR. 1 DIN DATA DE 13.02.2009
domiciliat în mun. Alexandria, str. Constantin
                                    CRISTEA ION, de cetățenie română, domiciliat în
Brancoveanu, nr. 75, jud. Teleorman, posesor al C.I.        Mun. București, Str. Odobesti, nr. 2B, bl. N3B, sc. 1,
seria TR, nr. 250781, eliberată de SPCLEP Alexandria la       et. 6, ap. 25, sector 3, CNP: 1500731400041, identificat
data de 13.04.2007, CNP 1530321340022, către            cu CI, seria RT, nr. 358447, emisă de Secția 12 de Poliție,
DINESCU ANCA-OLIVIA, născută la data de 03.08.1982,         la data de 30.09.2004, asociat unic în cadrul
în mun. Alexandria, jud. Teleorman, posesoare a cărții de      S.C. 5 STARS IMPORT- EXPORT- S.R.L., am decis:
identitate seria DP, nr. 129656, eliberată la data           1. Extinderea obiectului de activitate cu: COD CAEN:
de 09.06.2008 de către i.n.e.p., domiciliată în București,     4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
str. Pridvorului, nr. 13, bl. 13, sc. 3, et. 1, ap. 40, sector 4,  articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
CNP 2820803340441.                         specializate, 4799 Comerț cu amănuntul altfel efectuat în
  2. În urma cesionarii tuturor părților sociale, structura    afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor,
capitalului social este următoarea:                 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
  Asociatul unic DINESCU ANCA-OLIVIA, deține un          materiale de construcții, 4618 Intermedieri în comerțul
număr de 65 părți sociale, a 10 ron fiecare, în valoare       specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,
totală de 650 ron, reprezentând 100% din capitalul social,     n.c.a., 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și
participarea la beneficii și pierderi.               al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare,
  3. Se aprobă modificarea actului constitutiv al         1610 Tăierea și rindeluirea lemnului, 1621 Fabricarea de
societății, în funcție de modificările intervenite ca urmare    furnire și a panourilor de lemn, 1622 Fabricarea
a adoptării punctului 1 al prezentei hotărâri. În întreg      parchetului asamblat în panouri, 1623 Fabricarea altor
conținutul Actului constitutiv sintagma “Adunarea          elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții,
Generală a Asociaților” va fi înlocuită cu “Asociatul Unic”,    1624 Fabricarea ambalajelor din lemn, 1629 Fabricarea
iar art. 1 și art. 7, se vor modifica după cum urmează:       altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,
  “Art.1 Identificarea.                      paie și din alte materiale vegetale împletite,
  Asociat unic                          0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
  DINESCU ANCA-OLIVIA, cetățean român, născută la         leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
data de 03.08.1982, în mun. Alexandria, jud. Teleorman,       oleaginoase, 0112 Cultivarea orezului, 0113 Cultivarea
posesoare a cărții de identitate seria DP, nr. 129656,       legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor,
eliberată la data de 09.06.2008 de către i.n.e.p.,         0114 Cultivarea trestiei de zahăr, 0115 Cultivarea
domiciliată în București, str. Pridvorului, nr. 13, bl. 13,     tutunului, 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile,
sc. 3, et. 1, ap. 40, sector 4, CNP 2820803340441.         0119 Cultivarea altor plante din culturi, nepermanente,
  “Art. 7 Capitalul social este de 650 lei, numerar, divizat   0121 Cultivarea strugurilor, 0122 Cultivarea fructelor
în 65 părți sociale x 10 lei fiecare și numerotate de la      tropicale și subtropicale, 0123 Cultivarea fructelor citrice,
1 la 65 inclusiv, deținute de asociatul unic DINESCU        0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase,
ANCA-OLIVIA”.                            0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor,
                                  nuciferilor și a altor pomi fructiferi, 0126 Cultivarea
  (88/973.291)                          fructelor oleaginoase, 0127 Cultivarea plantelor pentru
                                  prepararea băuturilor, 0128 Cultivarea condimentelor,
        Societatea Comercială                plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz
      5 STARS IMPORT-EXPORT - S.R.L.              farmaceutic, 0129 Cultivarea altor plante permanente,
                                  0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire,
            NOTIFICARE                 0141 Creșterea bovinelor de lapte, 0142 Creșterea altor
                                  bovine, 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    0145 Creșterea ovinelor și caprinelor, 0146 Creșterea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          porcinelor, 0147 Creșterea păsărilor, 0149 Creșterea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     altor animale, 0150 Activități în ferme mixte (cultura
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     vegetală combinată cu creșterea animalelor)
5 STARS IMPORT-EXPORT S.R.L., cu sediul în             0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală,
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2528/12.V.2009
0210 Silvicultură și alte activități forestiere,                sector 2, identificat cu CI, seria RT, nr. 557296, eliberată
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții.            de SPCEP S2 Biroul nr. 1 la data de 15.05.2008,
 2. Se radiază următoarele activități secundare                CNP 1730506384208, reprezentând 60% din capitalul
cuprinse în obiectul de activitate al societății,               social, și
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)             MARGARITESCU ION, cetățean român, născut la
9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri.                data de 20.11.1971 în Galați, Jud. Galați, cu domiciliul în
 Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un            București, Bdul Ion Mihalache, nr. 152, bl. 6, sc. E,
nou act constitutiv.                              ap. 142, sector 1, identificat cu CI, seria RD, nr. 095247,
   (90/973.294)                               eliberată de Secția 4 Poliție la data de 28.10.1999,
                                        CNP 1711120035011, reprezentând 40% din capitalul
                                        social,
       Societatea Comercială                         În calitate de asociați ai Societății, reprezentând 100%
   VECTOR BUSINESS CONSULTING - S.R.L.                   din capitalul social,
                                          În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu
              NOTIFICARE                     modificările ulterioare și republicată, prin prezenta,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            decidem următoarele:
București notifică, în conformitate cu prevederile                 Articolul 1
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,              Se aprobă vânzarea și transferul a 1.200
cu modificările și completările ulterioare, depunerea             (omiedouăsute) părți sociale deținute de către
textului actualizat al actului constitutiv al societății            VETELEANU ALIN-CRISTIAN în Societate,
comerciale VECTOR BUSINESS CONSULTING S.R.L.,                 reprezentând 60% din capitalul social în valoare de
cu sediul în București, Str. ENESCU ATHANASIE, nr. 47,             480.000 Lei, către OANCEA OVIDIU.
bloc 5, scara B, etaj 1, ap. 27, sector 1, înregistrată sub            În urma cesiunii, conform condițiilor prevăzute în
nr. J40/815/2001, cod unic de înregistrare 13664000,              Contractul de cesiune, VETELEANU ALIN-CRISTIAN
care a fost înregistrat sub nr. 67461 din 13.02.2009.             pierde calitatea de asociat al Societății, iar OANCEA
   (91/973.297)                               OVIDIU, cetățean român, născut la data de 14.08.1976 în
                                        București, cu domiciliul în București, Aleea Barajul
                                        Bistrița, nr.10, bl.Y7, sc. 1, ap.27, sector 3, identificat cu
       Societatea Comercială                       CI, seria RR, nr. 135205, eliberată de Secția 12 Poliție la
   VECTOR BUSINESS CONSULTING - S.R.L.                   data de 16.11.2000, CNP 1760814433015, dobândește
                                        calitatea de asociat în cadrul Societății, capitalului social
          HOTĂRÂREA ADUNĂRII                     urmând a fi structurat astfel:
                                          MARGARITESCU ION - 320.000 Lei, reprezentând
  ÎN BUCUREȘTI, STR. ENESCU ATHANASIE,                    800 părți sociale, având o cotă de participare la beneficii
  NR. 47, BLOC 5, SC. B, ET. 1, AP. 27, SECTOR 1,
                                        și pierderi de 40%.
 ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI AL
 MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, SUB NR. J40/815/2001,                   OANCEA OVIDIU - 480.000 Lei, reprezentând
  COD UNIC DE IDENTIFICARE NR. 13664000,                   1200 părți sociale, având o cotă de participare la beneficii
   CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS 800.000 LEI                   și pierderi de 60%.
                                          Prezenta hotărâre a fost redactată și adoptată astăzi
  VETELEANU ALIN-CRISTIAN cetățean român,                   12.02.2009, în 5 (cinci) exemplare originale.
născut la data de 06.05.1973 în localitatea Cluj-Napoca
Jud. Cluj, domiciliat în București, Str. Buestrului, nr. 19,             (92/973.298)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                &JUYDGY|364271|
        şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, os. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2528/12.V.2009 conţine 32 de pagini.           Preţul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:743
posted:7/7/2010
language:Romanian
pages:32