Docstoc

2009_2447

Document Sample
2009_2447 Powered By Docstoc
					                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2447                                            Joi, 7 mai 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei
      GENERAL IMPEX COM - S.R.L.             și caolinului;
                                  0399 - Alte activități extractive n.c.a.;
    HOTĂRÂREA NR.1 DIN 10 APRILIE 2009             2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
                                  3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
      S.C. GENERAL IMPEX COM S.R.L.              3312 - Repararea mașinilor;
       J32/1666 /1993 C.U.I. 4603098             3313 - Repararea echipamentelor electronice și
  Subsemnata BÂRA MĂRIA, domiciliată în mun. Sibiu,     optice;
Aleea Petuniei, nr. 3, ap. 39, în calitate de asociat unic     3314 - Repararea echipamentelor electrice;
S.C. ”GENERAL IMPEX COM“ S.R.L. cu sediul în            3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de
mun. Sibiu, str. Rusciorului, nr. 6A, jud. Sibiu,       transport n.c.a.;
înmatriculată la Oficiul registrului Comerțului sub        3319 - Repararea altor echipamente;
nr. J32/1666/1993, având CUI 4603098, în conformitate       3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor
cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile      industriale;
comerciale, republicată, modificată și completată în        4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și
temeiul prevederilor Actului constitutiv,           autostrăzilor;
              HOTĂRĂȘTE:               4213 - Construcția de poduri și tuneluri;
  Art. 1 Se completează activitățile cuprinse în obiectul    4291 - Construcții hidrotehnice;
de activitate al societății cu următoarele:            4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor
  0150 - Activități în ferme mixte (cultură vegetală     metalice;
combinată cu creșterea animalelor);                4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
  0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală;     Art. 2 Se va întocmi un act constitutiv actualizat care
  0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;  va cuprinde toate modificările intervenite în actul de
  0163 - Activități după recoltare;             constituire a societății până la data prezentei hotărâri.
  0164 - Pregătirea semințelor;
                                  (1/1.061.767)
  0170 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului
și activități de servicii anexe vânătorii;
  0210 - Silvicultură și alta, activități forestiere;            Societatea Comercială
  0220 - Exploatare forestieră;                      GENERAL IMPEX COM - S.R.L.
  0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase
din flora spontană;                                  NOTIFICARE
  0240 - Activități de servicii anexe silviculturii;
  0312 - Pescuitul în ape dulci;                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  0322 - Acvacultura în ape dulci;              Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
și ardeziei;                          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
GENERAL IMPEX COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL       înregistrare 10845240, care a fost înregistrat sub
SIBIU, județ Sibiu, Str. RUSCIORULUI, nr. 6A,         nr. 28147 din 13.04.2009.
înregistrată sub nr. J32/1666/1993, cod unic de
                                 (4/1.061.770)
înregistrare 4603098, care a fost înregistrat sub nr. 27904
din 13.04.2009.
                                       Societatea Comercială
  (2/1.061.768)
                                     METROPOLITAN EVENTS - S.R.L.

        Societatea Comercială                    DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
         QUADMOTO - S.R.L.
                                   AL S.C. METROPOLITAN EVENTS S.R.L.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                    DIN DATA DE 10.04.2009
                                 Subsemnatul COSTIN DORU-SEBASTIAN, cetățean
    AL QUADMOTO S.R.L. NR. 1 DIN 09.04.2009
                               român, domiciliat în mun. Sibiu, Aleea Valea Frumoasei,
  Astăzi, 09.04.2009, ora 10:00, la sediul social din    nr. 4, sc. B, ap. 3, județul Sibiu, CNP 1790403323912, în
Calea Cisnădiei, nr. 22, bl. 15, ap. 41, Sibiu, jud. Sibiu,  calitate de asociat unic în cadrul S.C. “METROPOLITAN
asociatul unic al S.C. BSB Quadmoto S.R.L., dl Gotz      EVENTS” S.R.L., societate înmatriculată la Registrul
Klaus Jürgen, cetățean german, născut la data de       Comerțului Sibiu sub nr. J32/1575/2007, cu sediul în
05.06.1962 în Hechingen, Germania, domiciliat în       mun. Sibiu, str. George Bacovia, nr. 5, județul Sibiu, am
Germania, Ulrichstrasse 1, 72072 Tuebingen, identificat    hotărât următoarele:
cu carte de identitate germană, nr. 698755661, emisă de      - Schimbarea domeniului principal de activitate
Primaria Tuebingen Germania la data de 26.01.2009, a     existent, cu: 412 Lucrări de construcții a clădirilor
hotărât următoarele:                     rezidențiale și nerezidențiale și a activității principale, cu:
  1. Recodificarea obiectului de activitate al societății  4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
conform ediției revizuite din 2008, astfel încât acesta va  nerezidențiale.
fi: Activitatea principală: 4540 Comerț cu motociclete,      - Completarea obiectului de activitate cu:
piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea
                                 0220 Exploatarea forestieră
motocicletelor; Activități secundare, conform actului
                                 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
constitutiv actualizat.
                                 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
  2. Radierea următoarelor activități secundare:
                                 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  - 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi
                                 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și
terestre
  - 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv      tâmplărie, pentru construcții
financiare)                            1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
  - 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a      1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului       articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale
  3. Schimbarea sediului social de la adresa actuală la   împletite
adresa din str. Laurențiu Claudian, nr. 4, biroul nr. 1,     1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a
sector 2, București.                     ambalajelor din hârtie și carton
  Restul dispozițiilor actului Constitutiv rămân        1722 Fabricarea produselor de uz - gospodăresc și
nemodificate.                         sanitar, din hârtie sau carton
                                 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
  (3/1.061.769)
                                 1724 Fabricarea tapetului
                                 Prezenta hotărâre, modifică in mod corespunzător
        Societatea Comercială             actele de constituire ale societății, anexându-se la
         QUADMOTO - S.R.L.              acestea. Asociații se obligă să încheie un ‹‹Act
                               Constitutiv Actualizat››
           NOTIFICARE
                                 (5/1.061.771)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului       METROPOLITAN EVENTS - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                           NOTIFICARE
QUADMOTO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,
județ Sibiu, Str. CALEA CISNADIEI, nr. 22, bloc 15,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ap. 41, înregistrată sub nr. J32/436/1998, cod unic de    Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                 3

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        acestea. Se va redacta un ‹‹Act Constitutiv Actualizat››
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   ca urmare a acestor modificări. Asociații declară pe
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   propria răspundere că au luat la cunoștință prevederile
METROPOLITAN EVENTS S.R.L., cu sediul în            ‹‹ Actului Constitutiv Actualizat ››, conform ultimelor
MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Str. GEORGE           modificări la legea: 31/1990 și își însușesc în totalitate
BACOVIA, nr. 5, înregistrată sub nr. J32/1575/2007, cod     conținutul acestora.
unic de înregistrare 22459420, care a fost înregistrat sub
                                  (7/1.061.773)
nr. 28172 din 13.04.2009.
  (6/1.061.772)
                                        Societatea Comercială
                                       POLI PROD SERVICE - S.R.L.
        Societatea Comercială
       POLI PROD SERVICE - S.R.L.                        NOTIFICARE

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
   A ASOCIAȚILOR DIN DATA DE 14.04.2009            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
 S.C. POLI PROD SERVICE S.R.L. ÎNMATRICULATĂ          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  ÎN R.C. SUB NR. J32/439/1994, C.U.I. 5535854         POLI PROD SERVICE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                SIBIU, județ Sibiu, Calea POPLACII, nr. 38, înregistrată
  Subsemnații PRODAN VIRGIL, cetățean român,         sub nr. J32/439/1994, cod unic de înregistrare 5535854,
domiciliat în mun. Sibiu, Calea Poplăcii, nr. 38, județul    care a fost înregistrat sub nr. 28224 din 14.04.2009.
Sibiu, CNP 1320712323931, în nume propriu și în calitate
de împuternicit prin Procura nr. 534 din data de          (8/1.061.774)
02.04.2009 a d-nei VLADU DANIELA - ELENA( născută
PRODAN ), PRODAN OVIDIU, cetățean român,                     Societatea Comercială
domiciliat în mun. Sibiu, Calea Poplăcii, nr. 38, județul            BAUPLUS RO - S.R.L.
Sibiu, CNP 1681020323951 și PRODAN ELENA
cetățean român, domiciliată în mun. Sibiu, Calea                   HOTĂRÂREA
Poplăcii, nr. 38, județul Sibiu, CNP 2400923323929, în
calitate de asociați în cadrul societății comerciale         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
sus-menționate, cu sediul în mun. Sibiu, Calea Poplăcii,        S.C. ILC BUSINESS SERVICES S.R.L.
nr. 38, județul Sibiu, am hotărât cu unanimitate de voturi:        ÎNCHEIATĂ ASTĂZI, 03.04.2009
  1.Retragerea din societate a d-nei VLADU
DANIELA-ELENA ( născută PRODAN ) și cesionarea           Subsemnații
celor 4 părți sociale deținute de aceasta în societate către    Maria - Andrea Popa, cetățean român, născută la data
                                de 09.11.1974 în localitatea Sibiu / România, domiciliată
PRODAN VIRGIL.
                                în localitatea Sibiu / România, Calea Dumbrăvii, nr. 21,
  Subsemnatul PRODAN VIRGIL, declar că primesc
                                ap. 4, posesoare a cărții de identitate seria SB,
cele 4 părți sociale în valoare nominală de 10 lei în
                                nr. 401698, eliberată la data de 16.09.2008 de către
valoare totală de 40 lei de la VLADU DANIELA-ELENA
                                SPCLEP Sibiu
( născută PRODAN ).
                                  Și
  Ca urmare a cesiunii capitalul social total în valoare de    Detlef G. Barthmes, cetățean german, născut la data
200 lei, se divide într-un număr de 20 părți sociale în     de 28.12.1962 în localitatea Mediaș / România, domiciliat
valoare de 10 lei fiecare repartizate între asociați după    în localitatea Sibiu/România, Piața Mica, nr. 10, et. II,
cum urmează: PRODAN VIRGIL are un aport la capitalul      ap. 3, posesor al certificatului de înregistrare seria ROU,
social în valoare de 120 lei și deține 12 părți sociale;    nr. 0016641, eliberat de către APS Sibiu la data de
PRODAN OVIDIU are un aport la capitalul social în        19.01.2007 și al actului de identitate german
valoare de 40 lei și deține 4 părți sociale și PRODAN      nr. 8353061015, eliberat de către autoritățile din
ELENA are un aport la capitalul social în valoare de 40 lei   Feldafing la data de 06.08.2003,
și deține 4 părți sociale.                     În calitate de asociați la S.C. ILC Business
  Părțile sociale au fost cesionate la valoarea nominală   Services S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în
înscrisă în Registrul Comerțului.                municipiul Sibiu, Piața Mica, nr. 10, et. II, ap. 4, cam. 5,
  2. Schimbarea domeniului principal de activitate      județul Sibiu / România, înmatriculată la Registrul
existent, cu: 750 Activități veterinare și a activității    Comerțului Sibiu sub numărul J32/1006/2003, având
principale, cu: 7500 Activități veterinare.           codul unic de înregistrare 15653628, am hotărât în cadrul
  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător      Adunării Generale a Asociaților din data de 03.04.2009,
actele de constituire ale societății, anexându-se la      cu unanimitate de voturi, următoarele:
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
  1. Schimbarea denumirii societății; noua denumire va    îndeplinire a oricăror dintre actele prevăzute în alineatul
fi BAUPLUS S.R.L. sau o denumire asemănătoare ținând      anterior.“
cont de pretențiile autorităților competente;           > Alineatul 4 al art. 11 se abrogă;
  2. Schimbarea domeniului și obiectului principal de      > Art. 16 va fi completat cu următoarea prevedere,
activitate; domeniul principal îl reprezintă lucrările de    care va înlocui alineatul 2 (care nu-și mai găsește
finisare ( CAEN 433 ), iar obiectul principal îl reprezintă   aplicabilitate ): “Asociatul Monika Barthmes are dreptul
cod CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare;            ( denumit “drept de opțiune” ) de a cere oricând
  3. Cesiunea - cu titlu gratuit - tuturor părților sociale  asociatului Mo Vienna living design S.R.L. cesiunea - la
deținute de către cei 2 asociați către:             valoarea nominală - părților sociale pe care acesta le
  > Firma Mo Vienna living design S.R.L., persoană      deține la ILC Business Services S.R.L. către o persoană
juridică română, cu sediul în localitatea Cisnădioara,     desemnată de către asociatul Monika Barthmes “.
nr. 50, județul Sibiu / România, înmatriculată la Registrul     (9/1.061.775)
Comerțului Sibiu sub numărul J32/910/2007, având
codul de înregistrare fiscală RO 21796444, a unei părți
sociale în valoare nominală totală de 10 lei;                  Societatea Comercială
  > Doamna Monika Barthmes, cetățean austriac,                 BAUPLUS RO - S.R.L.
născută la data de 03.03.1967 în localitatea
Altneudörfl/Austria, domiciliată în localitatea                    NOTIFICARE
Viena/Austria, str. Hofbauergasse, nr. 1, posesoare a       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
pașaportului seria AUT, nr. 2221237, eliberat la data de    Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
13.08.2007 de către autoritatea Magistrat Wien MBA 12,     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
a 184 de părți sociale în valoare nominală totală de      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
1.840 lei.                           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  4. Doamna Maria - Andrea Popa și domnul Detlef       BAUPLUS RO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,
G. Barthmes declară că din momentul cesiunii nu au nicio    județ Sibiu, P-ta. MICĂ, nr. 10, etaj II, ap. 4, înregistrată
pretenție față de societate;                  sub nr. J32/1006/2003, cod unic de înregistrare
  5. Actul constitutiv actualizat nr. 775 / 05.02.2007 se   15653628, care a fost înregistrat sub nr. 28525 din
modifică în mod corespunzător prevederilor de la        14.04.2009.
punctele anterioare, la care se adaugă următoarele
modificări:                             (10/1.061.776)
  > Revocarea din funcția de administrator a doamnei
Maria - Andrea Popa;                               Societatea Comercială
  > Numirea în funcția de administrator a doamnei                TEO COM - S.R.L.
Monika Barthmes, cetățean austriac, născută la data de
03.03.1967 în localitatea Altneudörfl / Austria, domiciliată               DECIZIE
în localitatea Viena / Austria, str. Hofbauergasse, nr. 1,
posesoare a pașaportului seria AUT, nr. 2221237,          Subsemnatul DROC VASILE, cetățean român,
eliberat la data de 13.08.2007 de către autoritatea       domiciliat în mun. Sibiu, str. Aleea Pajistei, nr. 2, sc. B,
Magistrat Wien MBA 12 și a domnului Detlef           et. 3, ap. 17, jud. Sibiu, posesor al CI, seria SB,
G. Barthmes, cetățean german, născut la data de         nr. 376054, eliberată de către SPCLEP Sibiu la data de
28.12.1962 în localitatea Mediaș / România, domiciliat în    20.02.2008, CNP 1591230323921, născut la data de
localitatea Sibiu / România, Piața Mică, nr. 10, et. II,    30.12.1959 în com. Rășinari, Jud. Sibiu, în calitate de
ap. 3, posesor al certificatului de înregistrare seria ROU,   asociat unic al Societății Comerciale TEO COM S.R.L.,
nr. 0016641, eliberat de către APS Sibiu la data de       cu sediul în com. Rășinari, str. Rau Caselor, nr. 1226,
19.01.2007 și al actului de identitate german          jud. Sibiu, având număr de ordine în registrul comerțului
nr. 8353061015, eliberat de către autoritățile din       J 32/ 866 /1994, cod unic de înregistrare nr. 58,11968 din
Feldafing la data de 06.08.2003, fiecare dintre aceștia cu   data de 22.06.1994, am hotărât:
putere unică și nelimitată de administrare;             - introducerea unor noi activități comerciale în obiectul
  > Art. 9 va fi completat cu următoarele prevederi, care   de activitate al societății.
vor deveni alineatul 8 respectiv, alineatul 9: “Oricare       Activitatea principală a S.C. TEO COM S.R.L. este
dintre administratori poate încheia orice act de dispoziție   activitatea de Comerț cu amănuntul în magazine
asupra bunurilor societății, chiar dacă actele de dispoziție  nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
trebuie încheiate în forma autentică, precum și/sau orice    alimentare, băuturi și tutun care va avea următorul cod și
alt act care necesită încheierea în forma autentică, fără a   denumire:
fi necesară o hotărâre prealabilă a organelor statutare ale     4711 Comerț cu amănuntul în magazine
societății sau o procură specială în formă autentică.“     nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
“Oricare dintre administratori este îndreptățit să       alimentare, băuturi și tutun
împuternicească terțe persoane pentru ducerea la          Alte activități care pot fi desfășurate de societate:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                 5

  5610 - Restaurante                              Societatea Comercială
  5621 - Activități de alimentație (catering) pentru             SOBIS SOLUTIONS - S.R.L.
evenimente
  5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.                     NOTIFICARE
  5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare      Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
proprii                             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
imobiliare proprii sau închiriate                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri.       SOBIS SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                SIBIU, județ Sibiu, Calea DUMBRĂVII, nr. 99 A,
  (11/1.061.777)
                                înregistrată sub nr. J32/348/1999, cod unic de
                                înregistrare 12018818, care a fost înregistrat sub
         Societatea Comercială             nr. 29154 din 16.04.2009.
          TEO COM - S.R.L.                 (14/1.061.780)
            NOTIFICARE
                                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           VANIZOCONSTRUCT - S.R.L.
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                    NOTIFICARE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
TEO COM S.R.L., cu sediul în SAT RĂȘINARI, COMUNA
                                art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
RĂȘINARI, județ Sibiu, Str. RIUL CASELOR, nr. 1226,
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
înregistrată sub nr. J32/866/1994, cod unic de         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
înregistrare 5811968, care a fost înregistrat sub nr. 28553   VANIZOCONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
din 14.04.2009.                         MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. ZIDARI,
  (12/1.061.778)                       nr.10, bloc 10B, scara -, etaj 4, ap. 18, înregistrată sub
                                nr. J29/306/2009, cod unic de înregistrare 25140522,
                                care a fost înregistrat sub nr.38799 din 14.04.2009.
        Societatea Comercială
       SOBIS SOLUTIONS - S.R.L.               (15/1.062.136)

     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                       Societatea Comercială
                                          FILCONF - S.R.L.
      AL S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.
  Subsemnatul MÜLLER HANS MARTIN, cu domiciliul             ACT ADIȚIONAL NR. 1/15.04.2008
în loc. Arpașu de Sus, nr. 505, jud. Sibiu, posesor al       Subsemnații TACHE CODREANU COSTIN, domiciliat
C.I. seria SB, nr. 349654, elib. de SPCLEP Avrig / 2007,    în București, Str. Poet Panait Cerna, Nr. 8, bl. M58,
cetățean român,                         sc. 1, et. 5, ap.17, sector 3, identificat cu C.I. seria RD,
  În calitate de asociat unic al S.C. SOBIS          nr. 275605, eliberată de Pol. București - Secția 10 la data
Solutions S.R.L., cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii,     de 15.10.2002, TACHE TEODORA, domiciliată în
nr. 99 A, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului      Moreni, Str. Dorobanți, Nr. 2, Jud. Dâmbovița, identificată
J32/348/1999, C.I.F. RO 12018818, am hotărât          cu C.I. seria DD, nr. 180244, eliberată de Pol. Moreni la
următoarele:                          data de 04.09.2003 și TACHE ION SORIN, domiciliat
  1. Completarea obiectului de activitate al societății cu  în Boldești - Scăeni, Int. Canal, Nr. 3, Jud. Prahova,
următoarele activități:                     identificat cu C.I. seria PH, nr. 324904, eliberată de
  9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor     Pol. Boldești - Scăeni la data de 07.08.2002, în
periferice;                           calitate de asociați la S.C “FILCONF” S.R.L., cu sediul în
  9512 Repararea echipamentelor de comunicații.        Com. Filipeștii de Pădure, Str. Principală, Jud. Prahova,
                                înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub
  Prezentul act a fost redactat în 3 ( trei ) exemplare, la
                                nr. J29/368/1999, prin prezentul act, am hotărât:
Cabinet de avocat Lavinia Vinți din Sibiu, str. Banatului,
                                  Eu, TACHE CODREANU COSTIN, declar că mă
nr. 9, ap. 23.
                                retrag ca asociat și administrator al societății și cesionez
  (13/1.061.779)                       întreg aportul meu la capitalul social în valoare de 360 lei,
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
reprezentând 36 părți sociale a 10 lei fiecare, domnului              Societatea Comercială
CIUDATU NICOLAE, cetățean român, născut la data de                  FILCONF - S.R.L.
02.01.1988 în Com. Pucioasa, Jud. Dâmbovița,
domiciliat în Com. Nucet, Sat Nucet, Jud. Dâmbovița,                  NOTIFICARE
identificat cu CI, seria DD, Nr. 119073, eliberată de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Pol. Târgoviște la data de 10.07.2002, cod numeric        Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
personal: 1880102151940. Precizez, de asemenea, că        art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
am primit de la cesionar contravaloarea părților sociale,     cu modificările și completările ulterioare, depunerea
astăzi data prezentului act și ca nu mai am niciun fel de     textului actualizat al actului constitutiv al societății
pretenții, de nicio natură, față de acesta sau față de      comerciale FILCONF S.R.L., cu sediul în SAT FILIPEȘTII
societate.                            DE PĂDURE, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE,
  Eu, TACHE TEODORA, declar că mă retrag ca           județ Prahova, Str. PRINCIPALA, înregistrată
asociat al societății și cesionez întreg aportul meu la      sub nr. J29/368/1999, cod unic de înregistrare
capitalul social în valoare de 180 lei, reprezentând       11792011, care a fost înregistrat sub nr. 40181 din
18 părți sociale a 10 lei fiecare, domnului CIUDATU        21.04.2009.
NICOLAE. Precizez, de asemenea, că am primit de la
                                   (17/1.062.138)
cesionar contravaloarea părților sociale, astăzi data
prezentului act și că nu mai am niciun fel de pretenții, de
nicio natură, față de acesta sau față de societate.                Societatea Comercială
  Eu, TACHE ION SORIN, declar că mă retrag                   MIHĂILESCU-SAN - S.R.L.
ca asociat al societății și cesionez întreg aportul
meu la capitalul social în valoare de 60 lei, reprezentând      CONVENȚIE DE CESIUNE - ACT ADIȚIONAL LA
6 părți sociale a 10 lei fiecare, domnului CIUDATU              ACTUL CONSTITUTIV
NICOLAE. Precizez, de asemenea, că am primit
                                        AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
de la cesionar contravaloarea părților sociale,
                                        MIHĂILESCU - SAN S.R.L.
astăzi data prezentului act și că nu mai am niciun
fel de pretenții, de nicio natură, față de acesta sau         Subsemnații MIHĂILESCU SANDA cu domiciliul
față de societate.                        în municipiul Câmpina, strada Dr. Toma Ionescu,
  Eu, CIUDATU NICOLAE, declar că accept cesiunea        nr. 9B, bl. 61, sc. A, et. 3, apt. 13, județul Prahova,
ce mi s-a făcut de către TACHE CODREANU COSTIN,          identificată cu CI, seria PH, nr. 513956, eliberată la
TACHE TEODORA și TACHE ION SORIN, am achitat           data de 06.12.2004 de Poliția Câmpina,
acestora contravaloarea părților sociale cesionate și sunt    CNP: 2490928290919 și SEVEN SELAHATTIN cu
de acord sa devin asociat unic și administrator al        domiciliul în Istanbul, cartier Beyoglu, strada
societății.                            Piyale - Yilmaz, et. 4, apt. 24, Turcia, identificat cu
  De asemenea, declar că cunosc situația societății și o    Pașaportul seria TR-U, Nr. 868267, eliberată la data de
accept ca atare și am luat arhiva societății, inclusiv      07.05.2008 de autoritățile turce, cetățean turc,
ștampila, registrele și evidența contabilă, precum și toate    cunoscător al limbii române, asociați ai
actele societății, activul și pasivul societății existent la   S.C. MIHĂILESCU - SAN S.R.L., cu sediul în municipiul
data semnării prezentului înscris privind toate datoriile și   Campina, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 4, județul
obligațiile societății rezultate din activitatea acesteia către  Prahova, cod poștal: 105.600, având CUI: 25097287 și
organele statului român și către orice persoană fizică sau    numărul de ordine în Registrul comerțului Prahova:
juridică română sau străină.                   J/29/238/2009, și HANGIU CONSTANTIN - LIVIU, născut
  Ca urmare a modificărilor de mai sus, am hotărât       în comuna Iedera, județul Dâmbovița, la data de
următoarele:                           14 martie 1972, cu domiciliul în comuna Filipeștii de
  Capitalul social al societății în valoare de 600 lei     Pădure, sat Filipeștii de Pădure, nr. 820B, bl. 29B2, et. 3,
divizat în 60 părți sociale a 10 lei fiecare, aparține în     apt. 5, județul Prahova, identificat cu CI, seria PH,
întregime asociatului unic. Participarea la beneficii și     nr. 830271, eliberată la data de 13.04.2009 de SPCLEP
                                 Băicoi, CNP: 1720314290080, cetățean român, am
eventualele pierderi ale societății aparține asociatului
                                 hotărât:
unic. Societatea va fi administrată și reprezentată
                                   1) Eu, MIHĂILESCU SANDA, declar că transmit
de către CIUDATU NICOLAE, cu drepturi și puteri
                                 prin cesiune cu titlu oneros d-lui HANGIU
depline.
                                 CONSTANTIN - LIVIU, un număr de 98 părți sociale, cu
  Restul clauzelor din actul constitutiv rămân
                                 o valoare nominală de 10 lei fiecare, numerotate de
neschimbate. Prezentul act adițional face parte
                                 la 1 la 98 inclusiv, cu prețul de 980 lei, pe care l-am
integrantă din acesta.
                                 primit în întregime de la cesionar, azi, data semnării
  (16/1.062.137)                        prezentului înscris. Eu, HANGIU CONSTANTIN - LIVIU,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                 7

declar că am dobândit prin cesiune de la             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
d-na MIHĂILESCU SANDA un număr de 98 părți sociale,       actualizat al actului constitutiv al societății
cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, numerotate de la    comerciale MIHĂILESCU-SAN S.R.L., cu sediul în
1 la 98 inclusiv, cu prețul de 980 lei, pe care l-am plătit în  MUNICIPIUL CÂMPINA, județ Prahova, Str. MIHAIL
întregime cedentului, azi data semnării prezentului       KOGĂLNICEANU,       nr.  4,  înregistrată  sub
înscris.                             nr. J29/238/2009, cod unic de înregistrare 25097287,
  2) Eu, SEVEN SELAHATTIN, declar că transmit         care a fost înregistrat sub nr. 40776 din 22.04.2009.
prin cesiune cu titlu oneros d-lui HANGIU
                                   (19/1.062.140)
CONSTANTIN - LIVIU un număr de 1 părți sociale, cu o
valoare nominală de 10 lei, numerotată cu 100 inclusiv,
cu prețul de 10 lei, pe care l-am primit în întregime de la           Societatea Comercială
cesionar, azi, data semnării prezentului înscris. Eu,              LUGIA NEW SERV - S.R.L.
HANGIU CONSTANTIN - LIVIU, declar că am dobândit
prin cesiune de la d-ul SEVEN SELAHATTIN un număr              ACT ADIȚIONAL NR. 1/16.04.2008
de 1 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei,         Subsemnatul LUPU GEORGE, domiciliat in Ploiești,
numerotată cu 100 inclusiv, cu prețul de 10 lei, pe care     Str. Sold. Erou Nicolae Arhip, nr. 12, bl. 66, sc. A,
l-am plătit în întregime cedentului, azi data semnării      et. 7, ap. 29, Jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH,
prezentului înscris.                       Nr. 757128, eliberată de Pol. Ploiești la data de
  3) Ca urmare a acestei convenții de cesiune și a       07.05.2008, în calitate de asociat unic la S.C. “LUGIA
renumerotării părților sociale, aportul asociaților la      NEW SERV” S.R.L., cu sediul în Ploiești, Str. Sold. Erou
capitalul social și repartizarea părților sociale, vor fi    Arhip Nicolae, nr. 12, bl. 66, sc. A, et. 7, ap. 29,
următoarele:                           Jud. Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului
  D-ul HANGIU CONSTANTIN - LIVIU, pentru a           Prahova sub nr. J29/334/2009, prin prezentul act
portul său la capitalul social de 990 lei primește un număr   adițional, am hotărât:
de 99 părți sociale egale, cu o valoare nominală de         Eu, LUPU GEORGE, declar că declar că mă retrag ca
10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 99 inclusiv.        asociat și cesionez întreg aportul meu la capitalul social
D-na MIHĂILESCU SANDA, pentru aportul său la           în valoare de 200 lei reprezentând 20 părți sociale a
capitalul social de 10 lei primește un număr de 1 părți     10 lei fiecare, astfel:
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, numerotată cu       - 180 lei reprezentând 18 părți sociale a 10 lei
100 inclusiv.                          fiecare, doamnei LUPU BUCUR GINA, cetățean român,
  4) Participarea la profitul societății și răspunderea    născută la data de 29.08.1984 în Vălenii de Munte,
pentru pierderi este următoarea: HANGIU             Jud. Prahova, domiciliată în Ploiești, Str. Sold. Erou
CONSTANTIN - LIVIU - 99 %; MIHĂILESCU SANDA - 1 %;        Nicolae Arhip, nr. 12, bl. 66, sc. A, et. 7, ap. 29,
  5)  Pierde    calitatea   de   administrator   Jud. Prahova, identificată cu C.I. seria PH, nr. 756898,
d-na MIHĂILESCU SANDA.                      eliberată de Pol. Ploiești, la data de 06.05.2008, cod
  6) Administrarea si reprezentarea societății se va face   numeric personal: 2840829294741 și
de către d-ul HANGIU CONSTANTIN - LIVIU, care are          - 20 lei reprezentând 2 părți sociale a 10 lei
puteri depline.                         fiecare, doamnei DOBRE FLORIDA, cetățean român,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății  născută la data de 10.05.1969 în Slănic, Jud. Prahova,
rămân neschimbate. Prezentul înscris, face parte         domiciliată în București, Str. Mariuca, nr. 14, bl. 109,
integrantă din Actul constitutiv înscris sub nr. 12/2009 în   sc. 2, et. 4, ap. 45, Sec. 4, identificată cu C.I. seria RR,
R.I.A.J. atestate de Avocat Radu Corneliu-Câmpina, pe      nr. 290979, eliberată de Pol. Secția 15, la
care îl modifică în mod corespunzător.              data    de    09.03.2004,     cod    numeric
  Tehnoredactat de Avocat Radu Corneliu în baza        personal:2690510296339.
Contractului de asistență juridică nr. 720/2009 în          Precizez, de asemenea, că am primit de la cesionari
5 exemplare, din care patru s-au înmânat părților în       contravaloarea părților sociale, astăzi data prezentului
Câmpina, astăzi, 16.04.2009.                   act și că nu mai am niciun fel de pretenții, de nicio natură,
  (18/1.062.139)                        față de aceștia sau față de societate.
                                   Eu, LUPU BUCUR GINA, declar că accept
                                 cesiunea ce mi s-a făcut de către LUPU GEORGE, am
        Societatea Comercială              achitat acestuia contravaloarea părților sociale cesionate
        MIHĂILESCU-SAN - S.R.L.              și sunt de acord să devin asociat și administrator al
                                 societății.
            NOTIFICARE
                                   Eu, DOBRE FLORIDA, declar că accept cesiunea ce
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    mi s-a făcut de către LUPU GEORGE, am achitat
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile         acestuia contravaloarea părților sociale cesionate și sunt
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    de acord să devin asociat al societății.
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
  Ca urmare a modificărilor de mai sus, am hotărât     Bl. 200, sc. A, etaj 4, ap. 12, posesoare a CI, seria RT,
următoarele:                         nr. 190853, eliberată de secția 8 la data de 11.09.2001,
  1. CAPITALUL SOCIAL al SOCIETĂȚII în valoare de      CNP 2770725423012,
200 lei, divizat în 20 de părți sociale a 10 lei fiecare,     2. COSTANDA COSMIN-VALENTIN, cetățean român,
aparține asociaților astfel:
                               fiul lui Ion și Alexandra, născut în Mun. București,
  LUPU BUCUR GINA - 180 lei - 18 părți sociale
                               sector 4 la data de 09.12.1978, cu domiciliul în Oraș
  DOBRE FLORIDA - 20 Iei - 2 parți sociale
  Participarea la beneficii și eventualele pierderi     Voluntari, Jud. Ilfov, Șos. Pipera Tunari, nr. 184F,
ale societății, aparține asociaților astfel:         posesor al CI, seria IF, nr. 147547, eliberată de SPCLEP
  LUPU BUCUR GINA - 90%                   Voluntari la data de 17.05.2007, CNP - 1781209440010,
  DOBRE FLORIDA - 10%                      3. NEGREANU RAZVAN, cetățean român, fiul
  Societatea va fi reprezentată și administrată de LUPU   lui Constantin și Ioana, născut în Mun. București,
GEORGE și LUPU BUCUR GINA, cu drepturi și puteri       sector 6 la data de 18.09.1971, cu domiciliul în oraș
egale.                            Voluntari, Jud. Ilfov, Șos. Erou Iancu Nicolae, nr. 82-84,
  Se înființează punct de lucru în Ploiești,        vila 21, posesor al CI, seria IF, nr. 101320, eliberată de
B-dul Republicii, Nr. 153, bl. 29C, parter, ap. 1,
                               SPCLEP Voluntari la data de 16.12.2005,
Jud. Prahova.
                               CNP 1710918461543,
  Restul clauzelor din actul constitutiv rămân
neschimbate. Prezentul act adițional face parte          4. WEHBE MOHAMAD-BILAL, cetățean român, fiul lui
integrantă din acesta.                    Fouad și Moda, născut în Liban, Beirut cu domiciliul în
                               orș. Lehliu-Gară, Jud. Călărași, Str. Mihail Sadoveanu,
  (20/1.062.141)
                               nr. 21, posesor al CI, seria KL, nr. 161226, eliberată
                               de Orș. Lehliu-Gară la data de 04.03.2005,
        Societatea Comercială             CNP: 1730406451527.
       LUGIA NEW SERV - S.R.L.               În urma discuțiilor purtate, se aprobă în unanimitate
           NOTIFICARE               următoarele:
                                 1. Se aprobă înființarea unui PUNCT DE LUCRU în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   comuna Filipeștii de Târg, Tarla 36. Cc.262.
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
                                 2. Se împuternicește administratorul unic al
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
                               societății d-na POPESCU ILEANA MIHAELA
cu modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al societății   posesoare a CI, seria RT, nr. 190853, eliberată de
comerciale LUGIA NEW SERV S.R.L., cu sediul în        secția 8 la data de 11.09.2001, CNP 2770725423012,
MUNICIPIUL      PLOIEȘTI,     județ   Prahova,  să îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul
Str. SOLD. EROU NICOLAE ARHIP, nr. 12, bloc 66,        Registrului Comerțului, semnătură sa fiindu-ne pe deplin
scara A, etaj 7, ap. 29, înregistrată sub nr. J29/334/2009,  opozabilă.
cod unic de înregistrare 25184219, care a fost înregistrat    Semnată azi, 19.02.2009 în 4 (patru) exemplare
sub nr. 40881 din 22.04.2009.                 originale.
  (21/1.062.142)                        (22/1.062.143)

       Societatea Comercială
                                        Societatea Comercială
      ROMBALAST INVEST - S.R.L.
                                          ROVIT - S.A.
           HOTĂRÂREA
                                  HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 9 DIN 08.10.2008
    ADUNARTI GENERALE A ASOCIAȚILOR
       NR. 2 DIN 19.02.2009                 S.C. ROVIT S.A. VALEA CĂLUGĂREASCĂ
  Adoptată cu ocazia întrunirii în ședință, participând     În ședința A.G.A. din 08 octombrie 2008, toți acționarii
următorii asociați care reprezintă întregul capital social,  societății, au hotărât în unanimitate înființare punct lucru
fiind îndeplinite cerințele legale și statutare de luare a  “Magazin prezentare și desfacere” cod CAEN rev. 2,
hotărârilor:                         4711, 4721, 4729 situat la adresa:
  1. POPESCU ILEANA MIHAELA - cetățean             - comuna Valea Călugărească, Șoseaua Națională,
român, fiica lui Ion și Maria, născută în Mun. București,
                               nr. 107, județul Prahova.
sector 3 la data de 25.07.1977, cu domiciliul în
Mun. București, sector 2, Șos. Mihai Bravu, nr. 196,       (23/1.062.144)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                 9

         Societatea Comercială             semnării prezentei hotărâri. Ca urmare a modificărilor de
         DINORAH COM - S.R.L.              mai sus:
                                  Capitalul social al societății este în valoare
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              de 200 lei, divizat în 20 părți sociale în valoare de 10 lei
        A ASOCIAȚILOR
                                fiecare, și aparține asociaților, astfel: DIȚĂ
  Subsemnații DIȚĂ DRAGOȘ-MIHAI, cetățean           DRAGOȘ-MIHAI 100 lei, 10 părți sociale, - STATE
român, domiciliat în Ploiești, str. Sold. Erou Vasile      AUREL 100 lei, 10 părți sociale.
Constantinoiu, nr. 1, identificat cu CI, seria PH,         Beneficiile și pierderile aparțin asociaților, astfel:
nr. 525508, eliberată de pol. Ploiești la data de        DITA DRAGOS-MIHAI 50%, STATE AUREL 50%.
02.02.2005, cesionar, STATE ANDREI-CRISTIAN,            Se numește administrator d-nul State Aurel.
cetățean român, domiciliat în Ploiești, str. Marasesti,
                                Administrarea și reprezentarea vor fi realizate de către
nr. 259, bl. 2, et. 1, ap. 5, jud. Prahova, identificat
                                Dita Dragos-Mihai și de State Aurel cu drepturi și puteri
cu CI, seria PH, nr. 213921, eliberată de Pol. Ploiești
la data de 05.02.2001, cedent, STATE AUREL           depline, putând acționa separat.
cetățean român, domiciliat în Ploiești, str. Marasesti,       Se completează obiectul de activitate cu:
nr. 259, bl. 2, et. 1, ap. 5, jud. Prahova, identificat     4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri,
cu CI, seria PH, nr. 599488, eliberată de SPCLEP        metale și produse chimice pentru industrie;
Ploiești la data de 10.03.2006, cesionar            4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
și DIȚĂ CRISTINELA-DINORAH, cetățean român,           4730 Comerț cu amănuntul al carburanților
domiciliată în Ploiești, str. Sold. Erou Vasile         pentru autovehicule în magazine specializate;
Constantinoiu, nr. 1, jud. Prahova, identificată cu       4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 9609 Alte activități
CI, seria PH, nr. 525507, eliberată de pol. Ploiești la     de servicii n.c.a..
data de 02.02.2005, cedent, în calitate de asociați ai       Se precizează activitatea principală 4671 Comerț cu
S.C. “DINORAH COM” S.R.L., cu sediul în Ploiești,        ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al
str. Marasesti, nr. 261, bl. 2, etaj 1, ap. 5,
                                produselor derivate.
jud. Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului
                                  Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății,
Prahova sub nr. J29/1093/2001, CUI 14344870, am
                                cu modificările ulterioare, adaptate corespunzător
hotărât să aduc următoarele modificări actului constitutiv
al societății:                         prezentei hotărâri rămân neschimbate, prezenta hotărâre
  Eu, State Andrei-Cristian, declar că mă retrag       făcând parte integranta din acesta. Act redactat la
din calitatea de asociat și administrator al societății și   Colectivul servicii de asistență din cadrul Oficiului
cesionez cele 7 părți sociale pe care le dețin în societate,  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova la
a 10 lei, și anume suma de 70 lei, d-lui State Aurel.      cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
Precizez, de asemenea, că am primit de la cesionar       servicii nr. 38674/14.04.2009 astăzi 14.04.2009, în cinci
contravaloarea părților sociale cesionate, astăzi data     exemplare, din care două s-au înmânat părților.
semnării prezentei hotărâri și declar ca nu mai am nicio
pretenție materială sau de altă natură față acesta sau față     (24/1.062.145)
de societate.
  Eu, State Aurel, declar că sunt de acord cu                 Societatea Comercială
cesiunea părților sociale cesionate de către d-nul State             DINORAH COM - S.R.L.
Andrei-Cristian și am achitat acestuia contravaloarea
părților sociale cesionate astăzi data semnării prezentei               NOTIFICARE
hotărâri.
  Eu, Diță Cristinela-Dinorah, declar că mă           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
retrag din calitatea de asociat al societății și cesionez    Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
cele 8 părți sociale pe care le dețin în societate, a 80 lei,  art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
și anume suma de 80 lei, d-lui Diță Dragos-Mihai.        cu modificările și completările ulterioare, depunerea
Precizez, de asemenea, că am primit de la cesionar       textului actualizat al actului constitutiv al societății
contravaloarea părților sociale cesionate, astăzi data     comerciale DINORAH COM S.R.L., cu sediul în
semnării prezentei hotărâri și declar că nu mai am nicio    MUNICIPIUL     PLOIEȘTI,    județ   Prahova,
pretenție materială sau de altă natură față acesta sau față   Str. MĂRĂȘEȘTI, nr. 261, bloc 2, etaj 1, ap. 5,
de societate.                          înregistrată sub nr. J29/1093/2001, cod unic de
  Eu, Dita Dragos-Mihai, declar că sunt de          înregistrare 14344870, care a fost înregistrat sub
acord cu cesiunea părților sociale cesionate de către
                                nr.38851 din 15.04.2009.
d-na Dita Cristinela-Dinorah și am achitat acesteia
contravaloarea părților sociale cesionate astăzi data        (25/1.062.146)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
        Societatea Comercială              Pol. Mun. București la data de 10.02.2005,
       MARIAL CONSTRUCT - S.R.L.             CNP 1520907400545;
                                 2. DINESCU MIHAELA, cetățean român,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             domiciliată în comuna Bahesti, Sat Urleta, nr. 489,
                                jud. Prahova, născută la data de 18.08.1967 în Câmpina,
          NR. 01/16.04.2009              jud. Prahova, identificată cu CI, seria PH, nr. 313710,
  Subsemnatul Dinu Alin, domiciliat în com. Bănești,     eliberată de Poliția Câmpina la data de 13.06.2002,
sat Bănești, nr. 445, Jud. Prahova identificat cu CI,     CNP 2670818290924;
seria PH, nr. 755310, eliberată de SPCLEP Câmpina, la       În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990
data de 23.04.2008, CNP 1740905290924, în calitate de     republicată, se declară ședința deschisă.
asociat unic al firmei S.C. MARIAL CONSTRUCT S.R.L.,       Constatându-se întrunirea condițiilor prevăzute de
cu sediul în Banești, str. Catin, nr. 445, CUI 24027879,    art. 121 din Legea. nr.31/1990 republicată, în sensul
înregistrată la O.R.C. sub J29/1624/2008, am decis       că asociații reprezentând întreg capitalul social,
înființarea un punct de lucru a unui spațiu comercial situat  fără opoziția niciunuia dintre ei, hotărăsc a ține o
în com. Sotrile, sat Lunca Mare, jud. Prahova.         adunare generală și a lua hotărâri de competența
                                adunării, trece la dezbaterea problemelor aflate pe
  (26/1.062.147)                       ordinea de zi, și
                                           HOTĂRĂȘTE
         Societatea Comercială              1. Se înființează un punct de lucru al societății în
           TANO - S.R.L.               Câmpina, str. 1 Mai, nr. 15, județ Prahova.
                                  (28/1.062.149)
     HOTĂRÂREA NR.1 DIN 09.02.2009
  Subsemnatul STANA MIRCEA, cetățean român
                                         Societatea Comercială
născut la 21.07.1969 în Com. Mihail Kogălniceanu,
                                         EVENT-MOB - S.R.L.
Jud. Constanța, domiciliat în Ploiești, str. Rares Vodă,
nr.  22A,   Jud.    Prahova,   identificat  cu               HOTĂRÂREA
CI-PH 403211/04.08.2003, eliberată de Pol. Ploiești la
data de, CNP 1690721293188, în calitate de asociat unic        ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
la S.C. TANO S.R.L., cu sediul în Ploiești, Str. Rares            NR. 22 DIN 21.04.2009
Vodă, Nr. 22A, Jud. Prahova, sunt de acord cu
preluarea unei părți din patrimonial S.C. SARINET S.R.L.      Subsemnații IANȚA GHEORGHE, cetățean român,
cu sediul în Ploiești, str. CRISAN, nr. 17, jud. Prahova,   născut la data de 25.03.1958 în Spinuș, jud. Bihor,
înmatriculată la Oficiul Registrului Prahova          domiciliat în Sinaia, str. Republicii, nr. 31, et. 2,
cu J/29.2036/3003, conform proiectului de divizare din     Jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH, nr. 301619,
16.02.2009 și a raportului de expertiză din 25.03.2009.    eliberată de Pol. Sinaia, la data de 09.04.2002, cod
  Restul clauzelor rămân neschimbate.            numeric personal: 1580325296182 și
  Tehnoredactată de parte azi 25.03.2009 în trei         IANTA ALEXANDRA, cetățean român, născută la
exemplare.                           data de 06. 12.1959 în Perșinari, Jud. Dâmbovița,
                                domiciliată în Sinaia, str. Republicii, nr. 31, et. 2,
  (27/1.062.148)                       Jud. Prahova, identificată cu C.I. seria PH, nr. 539405,
                                eliberată de Pol. Sinaia, la data de 12.04.2005, cod
        Societatea Comercială             numeric personal: 2591206296181,
        CARNSAN PROD - S.R.L.                În calitate de asociați la S.C. EVENT-MOB S.R.L. cu
                                sediul în Sinaia, str. Republicii, nr. 31, et. 2, Jud. Prahova,
         HOTĂRÂREA NR.03               înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub
                                nr. 129/1045/2004, CUI 16436228, constituită în baza
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A            statutului societății cu modificările și completările
     ASOCIAȚILOR DIN 14.04.2009              ulterioare, am hotărât să aducem următoarele completări
                                actului constitutiv al societății:
  Astăzi, data de mai sus a avut loc la sediul
                                  Se înființează punct de lucru în București, B-dul Mares
S.C. CARNSAN PROD S.R.L., Adunarea Generală
                                Averescu, nr. 24, ap. 2, Sect. 1, valabil până la data de
Extraordinară a Asociaților, respectiv:
                                20.04.2010.
  1. HARBUZ VALERIU, cetățean român, domiciliat
                                  Restul clauzelor din statul societății rămân
în mun. București, str. Aleea Ornamentului, nr. 4,
                                neschimbate. Prezenta hotărâre face parte integrantă din
bl. E8, sc. 2, ap. 28, sector 4, născut la data de
                                acesta.
07.09.1952 în comuna Urechesti, jud. Vrancea, identificat
cu CI, seria RX, nr. 265630, eliberată de secția 15 a       (29/1.062.150)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                11

         Societatea Comercială             sector 2, CI, seria: RD, nr. 102466, eliberată de Secția 9,
           PEX - S.R.L.               la data de 18.05.2000, CNP 2760523424523, deținând
                                25% din capitalul social total.
    HOTĂRÂREA A.G.A NR. 170/15.04.2009
                                  S-a verificat legală constituire a Adunării Generale a
  Subsemnații MIREA ȘTEFAN, posesor al CI,          Asociaților, constatându-se prezența asociaților
seria PH, nr. 175947, CNP 1541031293154, MIREA
                                reprezentând 100% din capitalul social.
ANTONETA VIORICA, posesoare a CI, seria PH,
nr. 387801, CNP 2550117293128 și MIREA IOANA            În urma discuțiilor purtate asociații, în unanimitate au
MARIA, posesoare a CI, seria PH, nr. 535432,          decis:
CNP 2810127297290, domiciliați în Ploiești,            - Se decide cesionarea de către d-na POPESCU
b-dul Republicii, nr. 12, bl. 33B2, et. 5, ap. 37,       ELENA cota de 25% din capitalul social total pe care o
jud. Prahova, asociați S.C. PEX S.R.L., am hotărât:      deține la S.C. CUMPĂTUL TURISM 2009 S.R.L.,
  1. Înființarea unui punct de lucru cu adresa în Brăila,
                                respectiv un număr de 5 părți sociale, cu o valoare
Șoseaua Buzăului, nr. 102 - lot 2, spațiu închiriat pe o
perioadă de 24 de luni, de la 01.05.2009 până la        nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de
01.05.2011.                          50 RON, precum și toate drepturile și obligațiile aferente
  2. Activități ce se vor desfășura la acest punct de lucru  acestora, iar d-na Raluca Andreea VASILE, cetățean
conform CAEN rev. 2:                      român, domiciliată în București, Str. Arh. Louis Blank,
  - 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
                                nr. 32, SPCEP S1 biroul nr. 1, identificată cu CI, seria RR,
autovehicule;
  - 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii      nr. 554829, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de
pentru autovehicule;                      15.01.2009, CNP 2840119280850 cesionară, declară că
  - 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;          primește de la D-na POPESCU ELENA, un număr de
  - 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie,   5 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare,
al articolelor din sticlă și a celor de vopsit în magazine   în valoare totală de 50 RON, la prețul stabilit conform
specializate;
                                art. 5, preluând astfel toate drepturile și obligațiile
  - 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
  - 9609 Alte activități de servicii n.c.a.          aferente cotei cedate;
                                  - În urma cesiunii intervenite structura capitalului
  (30/1.062.151)
                                social se va prezenta astfel: GRIGORE ANICA, va deține
                                15 părți sociale, a câte 10 RON fiecare, reprezentând
       Societatea Comercială              75% din capitalul social total, Raluca Andreea VASILE va
      CUMPATUL TURISM 2009 - S.R.L.
                                deține 5 părți sociale, a câte 10 RON fiecare,
           HOTĂRÂREA                reprezentând 25% din capitalul social total.
                                  (31/1.062.152)
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
      A SOCIETĂȚII COMERCIALE
     CUMPĂTUL TURISM 2009 S.R.L.                    Societatea Comercială
 NR. 1 DIN DATA DE 08.04.2009 J29/308/08.02.2008,
                                     CUMPATUL TURISM 2009 - S.R.L.
   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21317630
  Adunarea Generală a Asociaților a S.C. CUMPĂTUL                 NOTIFICARE
TURISM 2009 S.R.L., cu sediul în oraș Sinaia,
str. Garbovei, nr. 8A, jud. Prahova, având CUI 21317630      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
și J29/308/2008, capital social 200 RON s-a întrunit în    Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
ședință în data de 08.04.2009 la sediul societății
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Au participat asociații:
  GRIGORE ANICA - cetățean român, născută la         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
09.06.1959, în Sat Ghimpați (comuna Racari), județ       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Dîmbovița, domiciliată în București, str. Popa Nan, nr. 24,  CUMPATUL TURISM 2009 S.R.L., cu sediul în ORAȘ
ap. 1, sector 2, Q seria: DP, nr. 086633, eliberată
                                SINAIA, județ Prahova, Str. GARBOVEI, nr. 8A,
de   D.G.E.I.P-D.E.P    data  de   15.08.2002,
CNP 2590609400223, deținând 75% din capitalul social      înregistrată sub nr. J29/308/2008, cod unic de
total;                             înregistrare 21317630, care a fost înregistrat sub
  POPESCU ELENA - cetățean român, născută la data      nr. 40713 din 22.04.2009.
de 23.05.1976, în oraș Hîrlau, Județ Iași, domiciliată în
București, Șos. Pantelimon, nr. 256, bl. 53, sc. A, ap. 13,    (32/1.062.153)
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
         Societatea Comercială              Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
         VIGOHOBAG - S.R.L.               art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea
            HOTĂRÂREA                 textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                 comerciale VIGOHOBAG S.R.L., cu sediul în
 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOCIAȚILOR
                                 MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. RUDULUI,
       NR. 4/14.04.2009
                                 nr. 23, înregistrată sub nr. J29/2909/2008, cod unic de
  Adunarea generală ordinară a asociaților legal        înregistrare 24633492, care a fost înregistrat sub
convocată în data de 14.04.2009, la sediul societății,      nr. 40799 din 22.04.2009.
conform prevederilor statutare si ale Legii nr. 31/1990,
asociații REICHEGGER PETER și S.C. VIGOGEO              (34/1.062.155)
INVEST S.A. reprezentată prin TUDOR FLORIN
CRISTIAN - administrator, reprezentând 100% din
                                         Societatea Comercială
capitalul   social,  precum    și  în   prezența
                                         GOKTAS COM - S.R.L.
VIGOHOBAG.IT S.R.L. persoană juridică înmatriculată
în Italia, în calitate de viitor asociat, reprezentată prin
                                           HOTĂRÂREA
mandatar Antonescu Andrei Iulian, conform A.G.A. din
data de 18.11.2008, în unanimitate
                                    ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN 16.04.2009
             HOTĂRÂM:
  Art. 1 - Se cesionează la valoare nominală un număr        Subsemnatul GOKTAS HAKAN, cetățean turc născut
de 20 părți sociale către VIGOHOBAG.IT S.R.L.,          la data de 13.12.1987 în Turcia, domiciliat în Turcia,
societate comercială înființată și care funcționează       Caykara, Trabzon, cu reședința în România,
conform legilor din Italia, cu sediul în Vicenza, viale     Com. Filipeștii de Pădure, Sat Ditesti, jud. Prahova,
Mercate Nuovo, 44 / G, CAP 36100, înregistrată în        identificat cu Permis de ședere, nr. ROU 0135744,
Registrul întreprinderilor din Vicenza și cod fiscal:      eliberat de aut. Române la data de 09.10.2007, având
03505130249, astfel:                       codul numeric personal 7871213290016, asociat unic în
  • S.C. VIGOGEO INVEST S.A. cesionează
                                 cadrul societății S.C. “GOKTAS COM” S.R.L., cu sediul în
la valoarea nominală 10 părți sociale, reprezentând
                                 Com. Filipeștii de Pădure, sat Ditesti, nr. 830 A,
50% din participarea la capital, total 100 lei, și
declară că nu mai are nicio pretenție de niciun fel de la    Jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului
societate;                            Comerțului Prahova sub nr. J29/2131/2008, având
  • REICHEGGER PETER cesionează la valoarea           Codul Unic de înregistrare 24272916, am
nominală 10 părți sociale, reprezentând 50% din         hotărât schimbarea sediului social al societății în
participarea la capitalul social, total 100 Iei, și declară că  Com. Filipeștii de Pădure, str. Principala, nr. 991,
nu mai are nicio pretenție de niciun fel de la societate.    jud. Prahova.
  Art. 2 - În urma cesiunii, VIGOHOBAG IT S.R.L.
                                   (35/1.062.157)
devine asociat unic la S.C. VIGOHOBAG S.R.L. și va
deține 20 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, total
200 lei.                                     Societatea Comercială
  Art. 3 - Prin prezenta asociații împuternicesc                GOKTAS COM - S.R.L.
pe d-l ANTONESCU ANDREI IULIAN, născut la
data de 16.08.1981 în Sinaia jud. Prahova, domiciliat                 NOTIFICARE
în Vălenii de Munte, Prahova, str. Berceni, nr. 12 bis,
posesor al CI, seria PH, 425963, eliberată la data de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
12.11.2003, CNP - 1810816295321, să reprezinte          Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
societatea și asociații la Registrul Comerțului și să      art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
înregistreze modificările de mai sus, să semneze orice      cu modificările și completările ulterioare, depunerea
document, semnătura sa fiindu-i opozabilă.            textului actualizat al actului constitutiv al societății
  (33/1.062.154)                        comerciale GOKTAS COM S.R.L., cu sediul în SAT
                                 FILIPEȘTII DE PĂDURE, COMUNA FILIPEȘTII DE
                                 PĂDURE, județ Prahova, PRINCIPALĂ, nr. 991,
         Societatea Comercială
                                 înregistrată sub nr. J29/2131/2008, cod unic de
         VIGOHOBAG - S.R.L.
                                 înregistrare 24272916, care a fost înregistrat sub
            NOTIFICARE                nr. 40812 din 22.04.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       (36/1.062.158)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                 13

         Societatea Comercială              Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
          BALPLAST - S.R.L.               de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/748/2004,
                                 constituită în baza actului constitutiv al societății, prin
            HOTĂRÂREA                 prezenta, am hotărât:
                                   Se completează obiectul de activitate:
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               - 4291 - Construcții hidrotehnice;
       S.C. BALPLAST S.R.L.                  - 4399 - Alte lucrări speciale de construcție;
  Adunarea generală a asociaților, în prezența:          Prezenta hotărâre reprezintă voința părților și a fost
  D-nei ANGHELACHE ROXANA, de cetățenie română,         tehnoredactată în trei exemplare, la sediul societății.
domiciliată în Ploiești, str. Cibinului, nr. 10, bl. A9, sc. A,    (38/1.062.160)
et. 2, ap. 8, Jud. Prahova, CNP 2810112151676,
identificat cu CI, seria PH, nr. 459221, emis de
Pol. Ploiești, la data de 08.04.2004, deținând un număr              Societatea Comercială
de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social            PETROLUC SERV - S.R.L.
al societății
  Și                                          NOTIFICARE
  D-lui ANGHELACHE MARINEL, de cetățenie română,          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliat în Ploiești, str. Cibinului, nr. 10, bl. A9, sc. A,  Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
et. 2, ap. 8, Județul Prahova CNP:1680703293157,         art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
identificată cu CI, seria PH, nr. 459333, emis de         cu modificările și completările ulterioare, depunerea
Pol. Ploiești, la data de 08.04.2004, deținând un număr      textului actualizat al actului constitutiv al societății
de 10 părți sociale/acțiuni, reprezentând 50% din         comerciale PETROLUC SERV S.R.L., cu sediul în
capitalul social al societății                  COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI, județ Prahova,
             HOTĂRĂȘTE:                SAT BUDA, nr. 60, înregistrată sub nr. J29/748/2004, cod
  Art. 1. Se înființează punct de lucru în: Ploiești,      unic de înregistrare 16318028, care a fost înregistrat sub
str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 77, Jud. Prahova, având ca     nr.40985 din 22.04.2009.
activitate comerț.
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân      (39/1.062.161)
neschimbate.
  (37/1.062.159)                                 Societatea Comercială
                                           ATEVIS - S.R.L.

         Societatea Comercială                     HOTĂRÂREA NR 2/30.03.2009
        PETROLUC SERV - S.R.L.
                                   Subsemnații APOSTOL ELENA VIOLETA,
            HOTĂRÂRE                 cetățean român, născută la data de 18.11.1981 în
                                 Ploiești, domiciliată în Ploiești, B-dul București, nr. 31,
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              bl. 11D, etj. 4, ap. 18, jud. Prahova, identificat cu
        NR. 9/21.04.2009                 CI, seria PH, nr. 547844, eliberată de Pol. Ploiesti la
                                 data de 31.05.05, CNP 2811118297280 și TUCLEA
  Subsemnații TACHE CONSTANTIN LUCIAN,
                                 CIPRIAN GABRIEL, cetățean român, născută la
cetățean român, născut la data de 03.10.1955,
                                 data de 29.10.1980 în Ploiești, Jud. Prahova,
în Ploiești, județul Prahova, domiciliat în municipiul
                                 domiciliat în Ploiești, str. Dealul cu piatra, nr. 2, bl. 30,
Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 29, bl. 34D2, et.4,
                                 sc. B, et. 2, ap. 32, jud. Prahova, identificat cu
ap. 22, județul Prahova, identificat cu C.I. seria PH,
                                 CI, seria PH, nr. 573678, eliberată de poliția Ploiești
nr. 128056, eliberată la data de 26.10.1999 de
                                 la data de 17.10.2005, în calitate de asociați la
Poliția Ploiești, cod numeric personal: 1551003293143
                                 S.C. ATEVIS S.R.L., cu sediul social în Ploiești,
și TACHE CORNELIA CLEOPATRA, cetățean
                                 B-dul București, nr. 31, bl. 11D, etj. 4, ap. 18,
român, născută la data de 02.02.1953 în Monor,
                                 jud. Prahova, înmatriculată la O.R.C. Prahova cu
județul Bistrița Năsăud, domiciliată în municipiul
                                 J29/1372/2003, CUI 15683637, suntem de acord cu
Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 29, bl. 34D2, et. 4,
                                 preluarea unei părți din patrimoniul S.C. LODIAS
ap. 22, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH,
                                 TRANS S.R.L., cu sediul în Ploiești str. ST. O. IOSIF,
nr. 632148, eliberată la data de 05.09.2006 de
                                 nr. 4, jud. Prahova, înmatriculată la O.R.C. Prahova cu
SPCLEP    Ploiești,  cod  numeric   personal:
                                 J29/1233/1997, conform proiect divizare din data de
2530202293214, în calitate de asociați ai
                                 16.02.2009.
S.C. PETROLUC SERV S.R.L. cu sediul în
comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda, nr. 60, județul         (40/1.062.162)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
         Societatea Comercială             înregistrată sub nr. J29/373/2009, cod unic de
          ATEVIS - S.R.L.               înregistrare 25199430, care a fost înregistrat sub
                                nr. 41024 din 23.04.2009.
            NOTIFICARE
                                  (43/1.062.165)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                 Societatea Comercială
                                         LIDANIS SERV - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            HOTĂRÂREA
ATEVIS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI,            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
județ Prahova, B-dul BUCUREȘTI, nr. 31, bloc 11 D,
etaj 4, ap. 18, înregistrată sub nr. J29/1372/2003, cod              NR. 2 DIN 22.04.2009
unic de înregistrare 15683637, care a fost înregistrat sub
                                  1. Busuioc Florin, cetățean român, născut la data de
nr. 41018 din 23.04.2009.
                                23.04.1968, în Mun. Ploiești, Județul Prahova, domiciliat
  (41/1.062.163)                       în Mun. Ploiești, str. Frăsinet, nr. 2, bl. 5I, sc. A, ap. 2,
                                identificat cu C.I. seria PH, nr. 371002, eliberată de Poliția
                                Ploiești, la data de 12.03.2003, cod numeric personal
        Societatea Comercială
                                1680423293173 în calitate de asociat și de administrator
        FLIXTAXI SERV - S.R.L.
                                al S.C. “Lidanis Serv” S.R.L., înmatriculată la
                                Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/1035 din
       HOTĂRÂREA NR 2/30.03.2009
                                17.09.1997,     Cod   Unic   de   înregistrare
  Subsemnații STANCIU FLORIN, cetățean român,         9785845/25.09.1997
născut la 13.04.1968 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliat     Și
în Ploiești, C-tin Brezeanu, nr. 6, bl. 16E, etj. 1,        2. Busuioc Elena, cetățean român, născută la
ap. 25, jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH,       data de 29.12.1968, în Comuna Bucșani, Județul
nr. 344393, CNP 1680413293127, eliberată de poliția       Dâmbovița, domiciliată în Mun. Ploiești, str. Frăsinet,
Ploiești la data de 14.11.2002 și STANCIU CRISTINA       nr. 2, bl. 5I, sc. A, ap. 2, identificată cu C.I. seria PH,
cetățean român, născută la 12.01.1970 în Urlați,        nr. 472341, eliberată de Poliția Ploiești la data de
jud. Prahova, domiciliată în Ploiești, C-tin Brezeanu, nr. 6,  02.06.2004, cod numeric personal 2681229151805 în
bl. 16E, etj. 1, ap. 25, jud. Prahova, identificat cu CI,    calitate de asociat,
seria PH, nr. 332461, CNP 2700121293161 eliberată de        Am hotărât în Adunarea Generală Asociaților din data
poliția Ploiești la data de 18.09.2002, în calitate de     de 22.04.2009 modificarea Actului Constitutiv al societății
asociați la S.C. FLIXTAXI SERV S.R.L., cu sediul social     astfel:
în Ploiești, str. Decebal, nr. 48, jud. Prahova,          Eu Busuioc Elena declar că cedez domnului Coșug
înmatriculată la O.R.C. Prahova cu J29/373/2009         Liviu cetățean român, născut la 16.11.1962 în
CUI 25199430, suntem de acord cu preluarea unei părți      Sat Pogănești, Județul Vaslui, domiciliat în Mun. Ploiești,
                                str. Mărășești, nr. 286, M. 163E, et. 7, ap. 29 Județul
din patrimoniul S.C. LODIAS TRANS S.R.L., cu sediul în
                                Prahova, identificat cu C.I. seria PH, nr. 651956, eliberată
Ploiești str. ST. O. IOSIF, nr. 4, jud. Prahova,
                                de Poliția Ploiești la data de 15.12.2006, cod numeric
înmatriculată la O.R.C. Prahova cu J29/1233/1997,
                                personal 162111629309720, un număr de 10 părți
conform proiect divizare din data de 16.02.2009.
                                sociale, reprezentând aportul adus de mine la capitalul
  (42/1.062.164)                       social și totodată retrăgându-mă din societate în urma
                                acestei cesiuni, din calitatea de asociat ce o aveam în
                                cadrul societății.
        Societatea Comercială
                                  Celelalte dispoziții din Actul Constitutiv al societății
        FLIXTAXI SERV - S.R.L.
                                rămân neschimbate.
            NOTIFICARE                  (44/1.062.166)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,            Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                 LIDANIS SERV - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale               NOTIFICARE
FLIXTAXI SERV S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. DECEBAL, nr. 48,         Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                   15

art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,        b. SĂFTOIU ROBERT-CONSTANTIN aport la
cu modificările și completările ulterioare, depunerea        capitalul social 50% reprezentând un număr de 10 părți
textului actualizat al actului constitutiv al societății      sociale/acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/parte
comerciale LIDANIS SERV S.R.L., cu sediul în            socială șl în valoare totală de 100 lei, participare la profit
MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. FRASINET,         50% și participare la pierderi 50%.
nr. 2, bloc 51, ap. 2, înregistrată sub nr. J29/1035/1997,       Art. 3. Administrarea societății va fi realizată
cod unic de înregistrare 9785845, care a fost înregistrat      de administrator unic asociatul SĂFTOIU
sub nr. 41026 din 23.04.2009.                    ROBERT-CONSTANTIN, cetățean român, născut la
  (45/1.062.167)                         data de 02.05.1979 în Ploiești, domiciliat în Ploiești,
                                  str. Frasinet, nr. 5, bl. 8A, sc. B, et. 3, ap. 31,
                                  Jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH,
         Societatea Comercială               nr. 462118/23.04.2004, eliberată de Pol. Ploiești,
        BIR ALI COMPANY - S.R.L.
                                  CNP 1790502293100, cu drepturi și puteri depline de
                                  administrare și reprezentare.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                    Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
       S.C. BIR ALI COMPANY S.R.L.
                                  neschimbate.
  Subsemnatul
                                    (46/1.062.168)
  BARSAN PETRE, cetățean român, născut la data de
22.05.1959 în Ploiești, domiciliat în Ploiești,
str. Gheorghe Gr. Cantacuzino, nr. 222A, bl. 130B,                  Societatea Comercială
 sc. A, ap. 16, Jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH,             BIR ALI COMPANY - S.R.L.
nr. 337053/09.10.2002, eliberată de Pol. Ploiesti,
CNP 1590522293096, ASOCIAT UNIC - CEDENT,                          NOTIFICARE
deținând un număr de 20 părți sociale/acțiuni,
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
reprezentând 100% din capitalul social al societății
                                  Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
          DECIDE / HOTĂRĂȘTE:
                                  art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
  Art. 1. Retragerea din societate a domnului BARSAN
                                  cu modificările și completările ulterioare, depunerea
PETRE ca asociat unic și administrator prin
                                  textului actualizat al actului constitutiv al societății
cesionarea unui număr de 20 părți sociale, cu
                                  comerciale BIR ALI COMPANY S.R.L., cu sediul în
valoare nominală de 10 lei/parte socială, în valoare
                                  MUNICIPIUL      PLOIEȘTI,    județ   Prahova,
totală de 200 lei, la prețul de 200 lei, astfel:
                                  Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO,
d-nei SĂFTOIU ADRIANA, cetățean roman, născută
                                  nr. 222A, bloc 130B, scara A, etaj 4, ap. 16, înregistrată
la data de 11.11.1981 în Urziceni, Jud. Ialomița,
                                  sub nr. J29/2121/2008, cod unic de înregistrare
domiciliată în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino,
                                  24251433, care a fost înregistrat sub nr. 41125 din
nr. 222A, bl. 130B, sc. A, et. 4, ap. 16, Jud. Prahova,
                                  23.04.2009.
identificată cu CI, seria PH, nr. 785161/01.09.2008,
eliberată de SPCLEP Ploiești, CNP 2811111212735             (47/1.062.169)
- 50%, reprezentând 100 lei din capitalul social și
d-lui SĂFTOIU ROBERT-CONSTANTIN, cetățean
                                          Societatea Comercială
român, născut la data de 02.05.1979 în Ploiești,
                                        KAMPAS PRODUCTION - S.R.L.
domiciliat în Ploiești, str. Frasinet, nr. 5, bl. 8A, sc. B,
et. 3, ap. 31, Jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH,
                                        HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
nr. 462118/23.04.2004, eliberată de Pol. Ploiețti,
                                           NR.1/22.04.2009
CNP 1790502293100 - 50%, reprezentând 100 lei din
capitalul social,                            Subsemnata CHIRITA MADALINA AURELIA
  CESIONARI - care devin astfel noi asociați, conform       ANDREEA, cetățean român, născută la 27.01.1977
proces-verbal nr. 160 din data de 21.04.2009, încheiat de      în Ploiești, Jud. Prahova, domiciliată în Ploiești,
părți.                               Int. Castor, nr. 5, bl. G9, sc. A, et. 4, ap.18, identificată cu
  Art. 2 În urma cesiunii, capitalul social total al societății  C.I. seria PH, nr. 718231, eliberată de Pol. Ploiești la
este de 200 lei în numerar, fiind împărțit într-un număr de     22.10.2007, CNP: 2770127293165, în calitate de asociat
20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte       unic la S.C. KAMPAS PRODUCTION S.R.L., cu sediul în
socială și deținut de către asociați astfel:            Ploiești, str. Anotimpului, nr. 5, bl. 49, sc. B, et. 1, ap. 27,
  a. SĂFTOIU ADRIANA aport la capitalul social          înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub
50% reprezentând un număr de 10 părți sociale, cu o         nr. J29/1943.2005, constituită în baza actului constitutiv,
valoare nominală de 10 lei/parte socială/acțiune și în       am hotărât:
valoare totală de 100 Iei, participare la profit 50% și         Se radiază punctul de lucru din Ploiești, str. Mircea cel
participare la pierderi 50%                     Bătrân, nr. 132, corp. B, Jud. Prahova.
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
  Se înființează punct de lucru în Ploiești, str. Liliacului,  Prahova sub nr. J29/606/2006, având CUI - 18510487,
nr. 1, clădire C5, Jud. Prahova.                 am hotărât încheierea prezentei hotărâri, după cum
  Restul clauzelor din actul constitutiv rămân         urmează:
neschimbate. Prezentul act adițional face parte           Eu, MARIN ALEXANDRINA, declar că mă retrag
integrantă din acesta.                      din societate și cesionez întreg aportul meu la
                                 capitalul social al societății în suma de 10 lei,
  (48/1.062.170)
                                 reprezentând 1 parte socială, în valoare nominală de
                                 10 lei, către doamna MARIN CRISTINA FLORENTINA,
         Societatea Comercială              cetățean român, născută la data de 30 martie 1977 în
         MELAJULY FAM - S.R.L.              Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în mun. Ploiești,
                                 str. Bahluiului, nr. 2, bl. 130, sc. B, et. 3, ap. 33,
          HOTĂRÂREA NR. 3                jud. Prahova, CNP - 2770330293126, identificată cu
                                 pașaport nr. 13812460/2008 eliberat de Serviciul
        A ASOCIATULUI UNIC                Pașapoarte Prahova și precizăm că am primit de la
       DIN DATA DE 22 APRILIE 2009             aceasta contravaloarea părții sociale cesionate, astăzi
                                 data semnării prezentei hotărârii. Eu, MARIN CRISTINA
  Subsemnata VAN DAMME MELANIA ALEXANDRA,
                                 FLORENTINA, declar că sunt de acord cu cesiunea ce
în calitate de asociat unic, membru fondator
                                 mi-a fost făcută de doamna MARIN ALEXANDRINA și
și administrator în cadrul Societății Comerciale
                                 precizez că am achitat acesteia contravaloarea părții
MELAJULY FAM S.R.L., cu sediul social declarat în
                                 sociale cesionate, astăzi data semnării prezentei
actul constitutiv în localitatea CÂMPINA, Strada
                                 hotărâri.
Aleea Margaretei, NR. 2, Bloc 16, Scara A, Parter, Ap. 1,
                                   Ca urmare a acestei cesiuni capitalul social
Cod 105600, Județul Prahova, înmatriculată la
                                 al societății în suma de 200 lei, divizat în 20 părți
O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul Prahova sub
                                 sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, va fi
nr. J29/132/27,01,2009, C.I.F. 25011250, reprezentată
                                 deținut de cei doi asociați, astfel: MARIN MARIUS
legal prin asociat UNIC, în baza contractului de         NICOLAE - 190 lei, divizat în 19 părți sociale, în valoare
închiriere înregistrat la Administrația Financiară        nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 95% din
Câmpina sub nr. 2180/16,02,2009, solicit declararea        capitalul social al societății; MARIN CRISTINA
punctului de lucru în localitatea Câmpina, Strada         FLORENTINA - 10 lei, divizat în 1 parte socială, în
Bdul CAROL I, Nr. 139, în suprafața de 346 m.p.,         valoare nominală de 10 lei, reprezentând 5% din capitalul
cu nr. Cadastral provizoriu 10229, intabulat în          social al societății. Beneficiile și pierderile se suportă în
C.F. nr. 6744/02,07,2007, în scopul deschiderii și        cotele de participare la capitalul social al societății,
desfășurării activității economice conform obiectului de     respectiv: MARIN MARIUS NICOLAE - 50 %; MARIN
activitate stipulat.                       CRISTINA FLORENTINA - 5 %; Societatea va fi
  (49/1.062.171)                        administrată și reprezentată în relațiile cu terții de
                                 asociatul, MARIN MARIUS NICOLAE, cu drepturi și
                                 puteri depline.
        Societatea Comercială                 Se   schimbă    denumirea     societății  din
     BION ANDRADA - FLAVIUS - S.R.L.             S.C. “BION ANDRADA” S.R.L. în S.C. “BION
                                 ANDRADA-FLAVIUS” S.R.L..
    HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 16 APRILIE 2009             Se prelungește durata de funcționare a punctului de
                                 lucru al societății din com. Sirna, sat Habud,
   A ASOCIAȚILOR S.C. BION ANDRADA S.R.L.            jud. Prahova.
  Subsemnații MARIN MARIUS NICOLAE, cetățean            Restul clauzelor prevăzute în actele de constituire ale
român, născut la data de 27 mai 1976 în com. Șirna,        societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând
jud. Prahova, domiciliat în mun. Ploiești, str. Bahluiului,    parte integrantă din acestea.
nr. 2, bl. 130, sc. B, et. 3, ap. 33, jud. Prahova,          (50/1.062.172)
CNP - 1760527293135, identificat cu CI, seria PH,
nr. 174977/2000, eliberată de pol. Ploiești și
MARIN ALEXANDRINA, cetățean român, născută la                  Societatea Comercială
data de 13 septembrie 1954, în com. Vadu Săpat,               BION ANDRADA - FLAVIUS - S.R.L.
jud. Prahova, domiciliată în com. Șirna, sat Hăbud,
nr. 11, jud. Prahova, CNP - 2540913293216, identificată                 NOTIFICARE
cu CI, seria PH, nr. 596333/2006, eliberată de            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
SPCLEP Ploiești, în calitate de asociați ai S.C. “BION      Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
ANDRADA” S.R.L., cu sediul în com. Șirna, sat Hăbud,       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 11, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                17

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          Societatea Comercială
BION ANDRADA - FLAVIUS S.R.L., cu sediul în                ENMAKSAN TRADING - S.R.L.
SAT HABUD, COMUNA ȘIRNA, județ Prahova, nr. 11,
înregistrată sub nr. J29/606/2006, cod unic de              HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
înregistrare 18510487, care a fost înregistrat sub
                                         NR. 1 DIN 22.04.2009
nr. 41437 din 23.04.2009.
                                 Subscrisa     ENMAKSAN     PVC   PNOMATIK
  (51/1.062.173)
                                MAKINA IMALAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE
                                TICARET S.R.L. cu sediul în Turcia, Bursa, Gulbahce
         Societatea Comercială             Mah, Bd. Dr. Sadik Ahmet, Nr. 16, Osmangazi,
         ALDIAN PROD - S.R.L.             înmatriculată la Registrul Comerțului din Bursa la
                                nr. 64851/04.10.2007 reprezentată conform Hotărârii
           HOTĂRÂREA                Nr. 1 din 17.04.2009 de CONDREA CLAUDIA, cetățean
                                român, născută la data de 12.01.1973 în Ploiești,
     ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN 22.04.2009
                                Jud. Prahova, domiciliată în Ploiești, Int. Gornistilor,
  Subsemnații FERNINGHEL ILEANA, domiciliată         Nr. 7, Bl. 138E, Sc. A, Et. 1, Ap. 5, Jud. Prahova,
în Azuga, Str. Ritivoiu, Nr. 9, Jud. Prahova, identificată   identificată cu C.I. seria PH, nr. 547403, eliberată de
cu C.I. seria PH, nr. 141963, eliberată de Pol. Azuga la    Pol. Ploiești la data de 31.05.2005, cod numeric personal
data de 18.01.2000 și FERNINGHEL GEORGETA ALINA        2730112293112 în calitate de asociat unic la
domiciliată în Azuga, Str. Teilor, Nr. 16, Jud. Prahova,    S.C “ENMAKSAN TRADING” S.R.L., cu sediul în
identificată cu C.I. seria PH, nr. 676397, eliberată de    Com. Lipanesti, Sat Zamfira, Nr. 30, înregistrată la
Pol. Azuga la data de 11.04.2007, în calitate de asociați   Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/554/2009,
la S.C. “ALDIAN PROD” S.R.L., cu sediul în Azuga,       constituită în baza actului constitutiv, am hotărât:
Str. Ritivoiu, Nr. 9, Jud. Prahova înregistrată la Registrul   Se înființează punct de lucru în Com. Bucov,
Comerțului Prahova sub nr. J29/3326/2008, constituită în    Str. Eroilor, Nr. 1, Jud. Prahova.
baza actului constitutiv al societății, prin prezenta,      Restul clauzelor din actul constitutiv rămân
am hotărât:                          neschimbate. Prezenta hotărâre face parte integrantă din
  Se completează obiectul de activitate cu          acesta.
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în         Tehnoredactat la Compartimentul de Asistență din
magazine specializate; 5610 Restaurante            cadrul Camerei de Comerț și Industrie Prahova în cinci
  Restul clauzelor din actul constitutiv al societății    exemplare.
rămân neschimbate. Prezentul act adițional face parte       (54/1.062.176)
integrantă din acesta.
  Tehnoredactat în cinci exemplare.
                                       Societatea Comercială
  (52/1.062.174)                             TREX NIK CONSTRUCT - S.R.L.

                                     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
         Societatea Comercială
         ALDIAN PROD - S.R.L.               Subsemnatul MARIN NICOLAE MARIAN, domiciliat
                                în com. Sotrile, sat Lunca Mare, nr. 39, jud. Prahova,
           NOTIFICARE                cetățenia română, născut la 06.12.1986 în Carapina,
                                jud. Prahova, CNP 1861206295895, identificat cu CI,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                seria PH, nr. 501612, eliberată de Pol. Câmpina la
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
                                15.10.2004 asociat unic în cadrul S.C. TREX NIK
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
                                CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social în com. Sotrile, sat
cu modificările și completările ulterioare, depunerea
                                Lunca Mare, nr. 19, jud. Prahova înmatriculată la Oficiul
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu
comerciale ALDIAN PROD S.R.L., cu sediul în ORAȘ
                                nr. J29/512/17.03.2009, CUI 25299502 închei prezenta
AZUGA, județ Prahova, Str. RITIVOIU, nr. 9, înregistrată
                                hotărâre prin care, am hotărât:
sub nr. J29/3326/2008, cod unic de înregistrare
                                  - Înființarea unui punct de lucru în Câmpina, str. Calea
24845070, care a fost înregistrat sub nr. 41451 din
                                Doftanei, nr. 76, jud. Prahova, conform contractului de
23.04.2009.
                                închiriere nr. 3348/22.04.2009 pe o perioadă de un an
  (53/1.062.175)                       (01.05.2009 - 01.05.2010).
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
  Prezenta hotărâre a fost tehnoredactată de         jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH, nr. 829610,
avocat Alexandru Marioara și înregistrată sub         eliberată de SPCLEP Ploiești, la data de 08.04.2009,
nr. 5/23 aprilie 2009 în 5 exemplare din care 4 au fost    având codul numeric personal 1750324293182 și
înmânate părții.                        STAVARACHE MARIA-EMA, cetățean român, născută la
                                data de 31.10.1986 în Mun. Ploiești, Jud. Prahova,
  (55/1.062.177)
                                domiciliată în mun. Ploiești, str. Persani, nr. 1, bl. 90,
                                sc. B, ap. 22, jud. Prahova, identificată cu CI, seria PH,
         Societatea Comercială             nr. 562087, eliberată de Poliția Ploiești, la data de
        FILIP PROD CARN - S.R.L.            17.08.2005, având codul numeric personal
                                2861031297298, asociați în cadrul societății S.C. “LOVE
       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR               COMPANY” S.R.L. cu sediul în Mun. Ploiești,
                                str. Persani, nr. 1, bl. 90, sc. B, parter, ap. 22,
         NR. 1 DIN 27.03.2009             jud. Prahova, având nr. de înregistrare la Oficiul
  Subsemnații ANGHEL ION domiciliat în București,      Registrului Comerțului J29/2594/2005 și Cod Unic de
Str. Sold. Matei Spiridon, Nr. 2, Bloc 12, Sc. A,       înregistrare 18229148, am hotărât următoarele:
Ap. 18, Sector 3, identificat cu CI, seria RT, nr. 086394,     1. - Se modifică și se precizează domeniul principal de
eliberată de Pol. Secția 11, la data de 21.04.2000       activitate ca fiind: - 471 Comerț cu amănuntul în
și ANGHEL ANGELA domiciliată în București,           magazine nespecializate; Activitatea principală:
Str. Soldat Matei Spiridon, Nr. 2, Bloc 12, Sc. 1, Et. 4,   - 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
Ap. 18, Sector 3, identificată cu CI, seria RD,        cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
nr. 467192, eliberată de SPCEP S3 Biroul Nr. 2,        și tutun;
la data de 24.03.2006, în calitate de asociați la         2. - Se înființează un punct de lucru situat în Ploiești,
S.C. “FILIP PROD CARN” S.R.L., cu sediul în          str. Republicii, nr. 122, Jud. Prahova, (lângă blocul 209).
Com. Filipeștii de Pădure, Str. Minei, Nr. 1, Jud. Prahova,    (57/1.062.179)
înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova sub
nr. J29/921/1999, constituită în baza actului constitutiv al
societății, prin prezenta, am hotărât:                     Societatea Comercială
  Se înființează punct de lucru în:                     LOVE COMPANY - S.R.L.
  1. Com. Filipeștii de Pădure - incinta Liceului Teoretic
                                           NOTIFICARE
Filipeștii de Pădure, Scoală Generală - corp. B,
Jud. Prahova.                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. Com. Florești, Str. Principala, Nr. 210, Jud. Prahova  Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  3. Mun. Moreni, Str. Pantea Ioan, Nr. 10,         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Jud. Dâmbovița                         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Se radiază punctele de lucru din:             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  1. Mun. Craiova, Piața Valea Roșie, Jud. Dolj       LOVE COMPANY S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
  2. Mun. București, Str. Covasna, Nr. 3bis, Sect. 4     PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. PERSANI, nr. 1, bloc 90,
  3. Mun. București, Bd. Timișoara, Nr. 82, Sect. 6     scara B, etaj P, ap. 22, înregistrată sub
  Restul clauzelor din actul constitutiv al societății    nr. J29/2594/2005, cod unic de înregistrare 18229148,
rămân neschimbate. Prezentul act adițional face parte     care a fost înregistrat sub nr. 41562 din 23.04.2009.
integrantă din acesta.                       (58/1.062.180)
  Tehnoredactat în cinci exemplare.
  (56/1.062.178)
                                        Societatea Comercială
                                       PROLINGUA GRUP - S.R.L.
        Societatea Comercială
        LOVE COMPANY - S.R.L.                       HOTĂRÂREA
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
           HOTĂRÂREA                  Subsemnații STOLERU VALENTIN-STEFAN
                                -EMANUEL, cetățean român, născut la data
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                de 27.12.1973 în mun. Constanța, jud. Constanța,
        NR. 1 DIN 06.04.2009
                                domiciliat în mun. Ploiești, str. Claudiu, nr. 5,
 Subsemnații     NICOLAESCU      EMANUEL,      jud. Prahova, CNP 1731227131243, identificat cu
cetățean român, născut la data de 24.03.1975 în        CI, seria PH, nr. 603799 eliberată de
Mun. Ploiești, Jud. Prahova, domiciliat în mun. Ploiești,   SPCLEP    Ploiești/31.03.2006,  STOLERU
Bld. Republicii, nr. 187, bl. 4C1, et. 2, ap. 10,       MADALINA-ELENA, cetățean român, născută la data de
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                19

02.02.1975 în mun. Ploiești, jud. Prahova,                   Societatea Comercială
domiciliată în mun. Ploiești, str. Claudiu, nr. 5,              SOMED CONSULT - S.R.L.
jud. Prahova, CNP 2750202293109, identificată cu CI,
seria PH, nr. 603801, eliberată de SPCLEP                HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
Ploiești/31.03.2006 și BUCUR EMILIA, cetățean român,
                                          NR. 1/23.04.2009
născută la data de 21.10.1953 în mun. Ploiești,
jud. Prahova, domiciliată în mun. Ploiești, str. Claudiu,     Subsemnatul CHIROIU IOAN-SORIN, cetățean
nr. 5, jud. Prahova, CNP 2531021293099, identificată      român, născut la data de 14.04.1970 în Mun. Ploiești,
cu CI, seria PH, nr. 426527, eliberată de           Jud. Prahova, domiciliat în Mun. Ploiești, str. Clementei,
Pol. Ploiești/14.11.2003, în calitate de asociați la      nr. 47, Jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH,
S.C. PROLINGUA GRUP S.R.L. cu sediul în            nr. 585146, eliberată SPCLEP Ploiești la data
                                de 16.12.2005 CNP 1700414293112, în calitate
mun. Ploiești, str. Claudiu, nr. 5, jud. Prahova,
                                de asociat unic al S.C. SOMED CONSULT S.R.L.,
înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova
                                înregistrată la O.R.C. Prahova de pe lângă Tribunalul
sub nr. J29/1000/2007, prin prezenta, am hotărât
                                Prahova sub nr. J29/430/01.03.2004, CUI 16215707, cu
următoarele:                          sediul în Mun. Ploiești, str. Panduri, nr. 4, bl. 3K, et. 3,
  Se înființează un punct de lucru în: mun. Ploiești,    ap. 10, Jud. Prahova, am hotărât următoarele:
B-dul Republicii, nr. 106, bl. E6, sc. A, et. 1, ap. 6,      Se schimbă sediul social în Mun. Ploiești,
jud. Prahova.                         Str. Clementei, nr. 47, Jud. Prahova.
  Restul clauzelor prevăzute în actul constitutiv        Se exclud din obiectul de activitate următoarele coduri
al societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre       -7021, 7490.
făcând parte integrantă din acesta. Redactată și         Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății, cu
multiplicată de către Avocat CRISTACHE GEORGIANA        modificările ulterioare, adaptat corespunzător prezentei
MONICA în patru exemplare din care trei s-au înmânat      hotărâri a societății rămân neschimbate, prezentul act
părților.                           făcând parte integrantă din acesta. Prezentul înscris a
                                fost redactat într-un număr de patru exemplare astăzi
  (59/1.062.181)                       23.04.2009.
                                  (61/1.062.183)
         Societatea Comercială
        TREVITOP DUMI - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                     SOMED CONSULT - S.R.L.
        NR. 1/21.04.2009
                                           NOTIFICARE
  Subsemnatul DUMITRACHE MARIUS-CONSTANTIN,
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cetățean român, născut la data de 15.12.1974 în
                                Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
Mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în Sat. Malamuc,
                                art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
(Com. Gherghita), nr. 119, jud. Prahova, identificat cu C.I.  cu modificările și completările ulterioare, depunerea
seria PH, nr. 66984, eliberată de SPCLEP Ploiești, la     textului actualizat al actului constitutiv al societății
data de 08.03.2007, CNP 1741215293154, în calitate de     comerciale SOMED CONSULT S.R.L., cu sediul
asociat unic al S.C. “TREVITOP DUMI” S.R.L.,          în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova,
înregistrată la O.R.C. Prahova de pe lângă Tribunalul     Str.  CLEMENȚEI,     nr.47,  înregistrată   sub
Prahova sub nr. J29/667/2009, CUI 25414105, cu sediul     nr. J29/430/2004, cod unic de înregistrare 16215707,
în sat Malamuc, comuna Gherghita, nr. 119,           care a fost înregistrat sub nr. 41600 din 23.04.2009.
jud. Prahova, am hotărât următoarele:
                                  (62/1.062.184)
  Se înființeaza punct de lucru în comuna Gherghita,
sat Gherghita, str. Principala, nr. 258, județul
Prahova.                                    Societatea Comercială
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății,           EDGE CONSULT - S.R.L.
cu modificările ulterioare, adaptat corespunzător
                                           HOTĂRÂREA
prezentei hotărâri a societății rămân neschimbate,
prezentul act făcând parte integrantă din acesta.            ASOCIATULUI UNIC NR. 1/15.04.2009
Prezentul înscris a fost redactat într-un număr de patru
                                 Subsemnata BUCUROIU RODICA, cetățean
exemplare astăzi 21.04.2009.
                                român, născută la data de 07.05.1957 în Com. Visinesti,
  (60/1.062.182)                       Jud. Dâmbovița, domiciliată în Mun. Ploiești, str. Timotei
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
Cipariu, nr. 4, bl. 35H, et. 4, ap. 14, Jud. Prahova,              Societatea Comercială
identificată cu C.I. seria PH, nr. 154213, eliberată de           AQUILA PART PROD COM - S.R.L.
Poliția Mun. Ploiești, la data de 22.03.2000,
                                        HOTĂRÂREA NR. 6/13.04.2009
CNP 2570507293107, în calitate de asociat unic al
S.C. EDGE CONSULT S.R.L., înregistrată la               A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
O.R.C. Prahova de pe lângă Tribunalul Prahova sub          S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L. PLOIEȘTI
nr. J29/1844/2003, CUI 15896643, cu sediul în             Subsemnații
Ploiești str. Timotei Cipariu, nr. 4, bloc 35H, ap. 14, județul    VASILE CONSTANTIN CATALIN, născut la
Prahova, am hotărât următoarele:                 data de 28.12.1967 în Ploiești, domiciliat în Ploiești,
  • Se schimbă domeniul principal de activitate         str. N. Lobacevschi, nr. 22, posesor al CI, seria PH,
                                 nr. 250729 eliberată de Poliția Ploiești la data de
care o să fie reprezentat de grupa 829 respectiv:
                                 02.08.2000
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi     Și
n.c.a.                                DOCIU ALIN ADRIAN, născut la data de
  • Se completează obiectul de activitate al societății cu:   14.05.1968 în Ploiești, domiciliat în Ploiești,
6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare,       str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 125, posesor al CI,
exclusive activități de asigurări și fonduri de pensii;      seria PH, nr. 461970, eliberată de Poliția Ploiești la
  6621 - Activități de evaluare a riscului de asigurare și    data de 22.04.2004, în calitate de asociați/administratori
                                 la S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L. Ploiești,
a pagubelor; 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de
                                 înmatriculată la O.R.C. Prahova sub nr. J29/2790/1994,
asigurări; 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și     am hotărât:
fonduri de pensii.                          • Înființarea unui punct de lucru situat în Timișoara,
  • Se exclude din obiectul de activitate al           str. Polona, nr. 2, înscris în CF, nr. 2401, comuna Freidorf,
societății următoarele coduri: 0240, 5920, 7410, 7740,      jud. Timiș, spațiu depozit și birou, începând cu data
8230, 6399.                            01.05.2009 până la 30.04.2014, conform contractului de
                                 închiriere nr. 528/03.04.2009.
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății, cu
                                   • Radierea punctului de lucru situat în Timișoara,
modificările ulterioare, adaptat corespunzător prezentei     str. Dunării, nr. 2, conform contractului de închiriere
hotărâri a societății rămân neschimbate, prezentul act      nr. 698/30.11.2004.
făcând parte integrantă din acesta. Prezentul înscris a        Celelalte prevederi ale statutului și contractului
fost redactat într-un număr de cinci exemplare astăzi       societății rămân neschimbate, prezenta făcând parte
15.04.2009.                            integrantă din acestea.
                                   (65/1.062.187)
  (63/1.062.185)

                                          Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      IONIRAM MEDIA - S.R.L.
        EDGE CONSULT - S.R.L.
                                      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
            NOTIFICARE                  Subsemnata GHEORGHE GEORGIANA-RAMONA,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     cetățean român, născută în Orș. Vălenii de Munte,
                                 jud. Prahova la data de 31.08.1986, domiciliată în
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile
                                 com. Păulețti, sat Păulețti, nr. 688, jud. Prahova,
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    identificată cu CI, seria PH, nr. 726244 eliberată
modificările și completările ulterioare, depunerea        de SPCLEP Ploiești la data de 06.12.2007,
textului actualizat al actului constitutiv al societății     CNP 2860831294741, în calitate de asociat unic la
comerciale EDGE CONSULT S.R.L., cu sediul în           S.C. IONIRAM MEDIA S.R.L. cu sediul în
                                 mun. Ploiești, str. Dr. Gheorghe Petrescu, nr. 10,
MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. TIMOTEI
                                 etaj 1, jud. Prahova, înmatriculată la Registrul
CIPARIU, nr. 4, bloc 35 H, ap. 14, înregistrată          Comerțului Prahova sub nr. J29/315/2009, pe de o
sub nr. J29/1844/2003, cod unic de înregistrare          parte și
15896643, care a fost înregistrat sub nr. 41601 din         NICOLAE RALUCA-MADALINA, cetățean român,
23.04.2009.                            născută în Ploiești, jud. Prahova la data de 23.09.1976,
                                 domiciliată în București, str. Nicolae Filimon, nr. 28,
  (64/1.062.186)                        bl. 18, sc. 2, ap. 87, sec. 6, CI, seria RD,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                21

nr. 138046 eliberată de Secția 20/26.10.2000,         în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova,
CNP 2760923460028, pe de altă parte, a intervenit       Str. DR. GHEORGHE PETRESCU, nr. 10, etaj 1,
următoarea convenție de cesionare de părți sociale,      înregistrată sub nr. J29/315/2009, cod unic de
hotărâre, după cum urmează:                  înregistrare 25158031, care a fost înregistrat sub
  Eu, GHEORGHE GEORGIANA-RAMONA, declar           nr. 42129 din 24.04.2009.
că cesionez întreg aportul meu la capitalul
                                  (67/1.062.189)
societății respectiv 200 RON divizat în 20 părți
sociale a 10 RON fiecare, lui NICOLAE
RALUCA-MADALINA. Precizez că am primit de la                 Societatea Comercială
aceasta contravaloarea părților sociale cesionate astăzi,        ELITEPHARM INTERTRADE - S.R.L.
data semnării și nu am nicio pretenție, de nicio natură față
de societate.                                    HOTĂRÂREA
  Eu, NICOLAE RALUCA-MADALINA, declar
că primesc cesiunea făcută prin prezenta hotărâre           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
de către GHEORGHE GEORGIANA-RAMONA și                 S.C. ELITEPHARM INTERTRADE S.R.L.
că am achitat acesteia contravaloarea părților                 NR. 1/27.04.2009
sociale cesionate astăzi, data semnării prezentei         Subsemnații CHIRILĂ GEORGE, cetățean
hotărâri. Între noi părțile, prezenta convenție        român, născut la data de 07 mai 1971, în București,
de cesionare de părți sociale, hotărâre, își produce      Sector 4, domiciliat în București, Bdul Theodor Pallady,
efectele începând de astăzi, data semnării, precizând     nr. 1, bl. 26, sc. 1, ap. 39, sector 3,
că am luat cunoștință de clauzele actului constitutiv     CNP - 1710507434528, identificat cu CI, seria PH,
al societății, precum și de situația financiar - contabilă a  nr. 159901/2001 eliberată de pol. București, Secția 13 și
societății, față de care nu avem nicio obiecțiune și pe care  POPESCU ELENA, cetățean român, născută la data de
ni le însușim întocmai.                    20 iulie 1948 în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în
  Ca urmare a încheierii prezentei hotărâri, societatea   mun. Ploiești, Pta Victoriei, nr. 9, bl. CC SUD, sc. A,
comercială va funcționa cu asociat unic NICOLAE        ap. 7, jud. Prahova, CNP - 2480720293095, identificată
RALUCA-MADALINA în baza Actului Constitutiv          cu CI, seria PH, nr. 162629/2000, eliberată de
cunoscut de mine și pe care mi-l însușesc întocmai cu     pol. Ploiești în calitate de asociați ai S.C. “ELITEPHARM
următoarele modificări: 1. Capitalul social în valoare de   INTERTRADE” S.R.L. cu sediul în mun. Ploiești,
200 RON este divizat în 20 părți sociale a 10 RON fiecare   Pta Victoriei, nr. 9, bl. CENTRU CIVIC SUD, sc. A,
și aparține în întregime asociatului unic; 2. Se retrage    et. 2, ap. 7, camera cu simbolul 2, jud. Prahova,
din    administrarea    societății   GHEORGHE     înregistrată    la   Registrul   Comerțului   sub
GEORGIANA-RAMONA, societatea fiind administrată        nr. J29/3198/2008, CUI - 24760992, am hotărât
în continuare de către NICOLAE RALUCA-MADALINA,        modificarea actului constitutiv al societății după cum
domiciliată în mun. București, str. Nicolae Filimon,      urmează:
nr. 28, bl. 18, sc. 2, ap. 87, sec. 6, identificată cu       Eu, POPESCU ELENA, declar că mă retrag
CI, seria RD, nr. 138046, eliberată de             din societate, atât din calitatea de asociat cât și din
Secția 20/26.10.2000, CNP 2760923460028,            cea de administrator și cesionez cele 10 de părți
cu puteri depline; Restul prevederilor Actului Constitutiv   sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în
al societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre       valoare totală de 100 de lei, pe care le dețin în cadrul
făcând parte integrantă din acesta. Redactată și        societății sus-menționate, către doamna, RUSU
                                DANIELA, cetățean român, născută la data de 07 mai
multiplicată de către Avocat CRISTACHE GEORGIANA
                                1970, în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în
MONICA în patru exemplare din care trei s-au înmânat
                                com. Bucov, sat Chițorani, nr. 132, jud. Prahova,
părților.
                                CNP - 2700507293137, identificată cu CI, seria PH,
  (66/1.062.188)                       nr. 399718/2003, eliberată de pol. Ploiești și precizez că
                                am primit de la aceasta contravaloarea părților sociale
                                cesionate.
         Societatea Comercială               Eu, RUSU DANIELA, declar că primesc cesiunea
        IONIRAM MEDIA - S.R.L.             făcută de doamna POPESCU ELENA și precizez că, am
                                achitat acesteia contravaloarea părților sociale
           NOTIFICARE                cesionate.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Ca urmare a prezentei cesiuni capitalul social
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile        al societății în suma de 200 lei, divizat în 20 de
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,    părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare
cu modificările și completările ulterioare, depunerea     va fi deținut de cei doi asociați astfel: RUSU
textului actualizat al actului constitutiv al societății    DANIELA - 10 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei
comerciale IONIRAM MEDIA S.R.L., cu sediul           fiecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
50% din capitalul social al societății; CHIRILĂ         ai S.C. VITALIA K S.R.L., cu sediul în mun. Ploiești,
GEORGE - 10 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei     str. Nicolae Simache, nr. 1, jud. Prahova, înregistrată la
fiecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând       Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/1561/1994,
50% din capitalul social al societății. Beneficiile și      având codul unic de înregistrare 5840718, am hotărât
pierderile se suportă în cotele de participare la capitalul   modificarea actului constitutiv al societății după cum
social al societății: CHIRILĂ GEORGE - 50% din capitalul     urmează:
social al societății; RUSU DANIELA - 50% din capitalul
                                   Eu, POPESCU ELENA, declar că mă retrag
social al societății.
  Societatea va fi administrată și reprezentată în relațiile  din societate, atât din calitatea de asociat cât și
cu terții de asociata, RUSU DANIELA, cu drepturi și       din cea de administrator și cesionez cele 900 de părți
puteri depline.                         sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare
  Restul clauzelor prevăzute în actele de constituire ale   totală de 9.000 de lei, pe care le dețin în cadrul societății
societății rămân neschimbate prezenta făcând parte        sus-menționate,      astfel:   către    doamna,
integrantă din acestea.                     CONSTANTINESCU LUCIANA, cetățean român,
  (68/1.062.190)                        născută la data de 05 iunie 1980, în mun. Sfântu
                                 Gheorghe, jud. Covasna, domiciliată în mun. Ploiești,
                                 Pța Victoriei, nr. 9, bl. CC SUD, sc. A, et. 2, ap. 7,
       Societatea Comercială               jud. Prahova, CNP - 2800605142606, identificată cu
     ELITEPHARM INTERTRADE - S.R.L.             CI, seria PH, nr. 807444/2008, eliberată de SPCLEP
                                 Ploiești, un număr de 100 de părți sociale, în
            NOTIFICARE
                                 valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     totală de 1.000 lei, către doamna, RUSU
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile         DANIELA, cetățean român, născută la data de
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,     07 mai 1970, în mun. Ploiești, jud. Prahova,
cu modificările și completările ulterioare, depunerea      domiciliată în com. Bucov, sat Chițorani, nr. 132,
textului actualizat al actului constitutiv al societății     jud. Prahova, CNP - 2700507293137, identificată cu
comerciale ELITEPHARM INTERTRADE S.R.L.,             CI, seria PH, nr. 399718/2003, eliberată de pol. Ploiești,
cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova,         un număr de 100 de părți sociale, în valoare nominală
P-ța VICTORIEI, nr. 9, scara A, etaj 2, ap. 7, înregistrată
                                 de 10 lei fiecare, în valoare totală de 1.000 lei, iar către
sub nr. J29/3198/2008, cod unic de înregistrare
                                 asociatul, CONSTANTINESCU SILVIU LAURENȚIU, un
24760992, care a fost înregistrat sub nr. 42599 din
                                 număr de 700 de părți sociale, în valoare nominală de
27.04.2009.
                                 10 lei fiecare, în valoare totală de 7.000 lei și precizez că
  (69/1.062.191)                        am primit de la aceștia contravaloarea părților sociale
                                 cesionate.
         Societatea Comercială                Noi, CONSTANTINESCU SILVIU LAURENȚIU,
          VITALIA K - S.R.L.              RUSU DANIELA și CONSTANTINESCU LUCIANA,
                                 declarăm că primim cesiunea făcută de doamna
            HOTĂRÂREA                 POPESCU ELENA și precizam că am achitat acesteia
                                 contravaloarea părților sociale cesionate.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               Ca urmare a prezentei cesiuni capitalul social
    S.C. VITALIA K S.R.L. NR. 1/27.04.2009          al societății în suma de 10.000 lei, divizat în 1.000 de
  Subsemnații POPESCU ELENA, cetățean              părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare
român, născută la data de 20 iulie 1948 în mun. Ploiești,    va fi deținut de cei trei asociați astfel:
jud. Prahova, domiciliată în mun. Ploiești, Pța Victoriei,    CONSTANTINESCU SILVIU LAURENȚIU - 800 părți
nr. 9, bl. CC SUD, sc. A, ap. 7, jud. Prahova,          sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare
CNP - 2480720293095, identificată cu CI,             totală de 8.000 lei, reprezentând 80% din capitalul social
seria PH, nr. 162629/2000, eliberată de pol. Ploiești      al societății;
și CONSTANTINESCU SILVIU LAURENȚIU,                 CONSTANTINESCU LUCIANA - 100 părți sociale,
cetățean român, născut la data de 24 noiembrie          în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare
1969 în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în        totală de 1.000 lei, reprezentând 10% din capitalul
mun. Ploiești, Pța Victoriei, nr. 9, bl. CC SUD, sc. A,     social al societății; RUSU DANIELA - 100 părți sociale,
et. 2, ap. 7, jud. Prahova, CNP - 1691124293158,         în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală
identificat cu CI, seria PH, nr. 796989/2008,          de 1.000 lei, reprezentând 10% din capitalul
eliberată de SPCLEP Ploiești, în calitate de asociați      social al societății Beneficiile și pierderile participare
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                 23

la capitalul social al societății: CONSTANTINESCU                 Societatea Comercială
SILVIU LAURENȚIU - 80%; RUSU DANIELA - 10 %;                     ROMFOR - S.A.
CONSTANTINESCU LUCIANA - 10%.
  Societatea va fi administrată și reprezentată în relațiile         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
cu terții de asociata, RUSU DANIELA, cu drepturi și
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA
puteri depline.
                                       NR.42252 DATA 24 APR. 2009
  Se radiază punctul de lucru al societății din:
mun. Ploiești, str. Maramureș, nr. 14, jud. Prahova.                    ANUNȚ
  Restul clauzelor prevăzute in actele de constituire ale
                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
societății rămân neschimbate prezenta făcând parte
                                 privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
integrantă din acestea.
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, confirmă
  (70/1.062.192)                        că firma S.C. ROMFOR S.A., având numărul de ordine
                                 în registrul comerțului J29/3301/1992 și codul unic
                                 de înregistrare RO2992541 cu cererea înregistrată
         Societatea Comercială
                                 sub nr. 42057/24.04.2009 a depus copie de pe
          VITALIA K - S.R.L.
                                 situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar
            NOTIFICARE                2008 însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
                                 raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    al adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile         anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, depunerea        (73/1.062.195)
textului actualizat al actului constitutiv al
societății comerciale VITALIA K S.R.L., cu sediul în               Societatea Comercială
MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. NICOLAE                MERCURY LIGHTING - S.R.L.
SIMACHE, nr. 1, înregistrată sub nr. J29/1561/1994, cod
unic de înregistrare 5840718, care a fost înregistrat sub            MINISTERUL JUSTIȚIEI
nr. 42601 din 27.04.2009.                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA
  (71/1.062.193)
                                       NR.42254 DATA 24 APR. 2009

         Societatea Comercială                           ANUNȚ
         FERROPAN - S.R.L.
                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                 privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, confirmă
    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 că firma S.C. MERCURY LIGHTING S.R.L., având
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA
                                 numărul de ordine în registrul comerțului J29/2788/1993
      NR.42250 DATA 24 APR. 2009
                                 și codul unic de înregistrare RO 4937616 cu cererea
             ANUNȚ                 înregistrată sub nr. 42055/24.04.2009 a depus copie de
                                 pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar
  În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990        2008 însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului       raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal
Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, confirmă       al adunării generale a asociaților /acționarilor și are o cifră
că firma S.C. FERROPAN S.R.L., având numărul           anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
de ordine în registrul comerțului J29/2601/2005 și
codul unic de înregistrare RO18229237 cu cererea           (74/1.062.196)
înregistrată sub nr. 41892/24.04.2009 a depus copie
de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul               Societatea Comercială
financiar   2008   însoțite    de    raportul            THYMUL FARM - S.R.L.
administratorilor/directoratului,         raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al                 ACT ADIȚIONAL
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
                                  Subsemnata JINCA-BUZATU (fosta BUZATU)
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                                 MIRELA, asociat unic la societatea mai sus-menționată,
  (72/1.062.194)                        am hotărât deschiderea unui punct de lucru situat în
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
com. Marsu - incinta Dispensar medical, Jud. Brăila,       Art. 2
conform actelor doveditoare anexate.               Autorizarea obiectului principal de activitate la punctul
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea       de lucru menționat la articolul 1:
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 modificată și       649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv
republicată.                         activități de asigurări și fonduri de pensii;
                                 6492- Alte activități de creditare;
  (75/1.062.381)                        Prezentul act adițional produce efecte după
                               îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
        Societatea Comercială             republicată și Legea 359/2004 completată și modificată
          NILEDA - S.R.L.              prin OUG 75/2004 și OG nr. 28/2006.
                                 (78/1.062.384)
           ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații ANDRONOIU CARMEN și ANDRONOIU
                                        Societatea Comercială
I. NEAGU-IULIAN, asociați la S.C. “ NILEDA “ S.R.L., am              CICLIC - S.R.L.
hotărât:
  - Declararea unui punct de lucru situat în Brăila,               ACT ADIȚIONAL
Cal. Galați, B1. 2, Parter, Cart. Vidin,(spațiu comercial),
                                 Subsemnatele d-na Maliia Rodica, d-na Cazacu
conform actelor doveditoare anexate.
                               Mirela - Rozina și subsemnatul dl Biolan
  Prezentul act adițional produce efecte după
                               Pompiliu - Valentin, în calitate de asociați ai societății
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990      comerciale “CICLIC” S.R.L., au hotărât:
- republicată, Legea 359/2004 - completată și modificată     Art. 1
de O.U.G. 75/2004 și înscrierea de mențiuni în registrul     Deschiderea unui punct de lucru, magazin de
comerțului.                          prezentare și desfacere, situat în Brăila, str. Dorobanți,
  (76/1.062.382)                      nr. 311, Complex Laminorul, Biroul nr. 2, începând cu
                               data de 06.04.2009.
                                 Art. 2
        Societatea Comercială               Autorizarea obiectului principal de activitate la punctul
        AUTOCAREDAS - S.R.L.              de lucru menționat la articolul 1:
                                 477 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în
           ACT ADIȚIONAL              magazine specializate;
                                 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
  Subsemnatul BRAESCU STANCIU, în calitate de
                               în magazine specializate;
asociat unic la societatea sus-menționată, am hotărât:      Prezentul act adițional produce efecte după
  -Declararea unui punct de lucru, (sediu secundar),    îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
situat în Loc. IANCA, Str. BRAILEI, nr. 26A, Jud. BRĂILA,   republicată și Legea 359/2004 completată și modificată
conform actelor doveditoare anexate;             prin O.U.G. 75/2004 și O.G. nr. 28/2006.
  Prezentul act adițional produce efecte după
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990        (79/1.062.385)
republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și
completată cu O.U.G. nr. 75/2004.                      Societatea Comercială
  (77/1.062.383)                          PRIORITAR CONSULTING IFN - S.R.L.

                                          ACT ADIȚIONAL
        Societatea Comercială
       INSTANTANEU IFN - S.R.L.              Subsemnatele d-na Maliia Rodica, d-na Cazacu
                               Mirela - Rozina și subsemnatul dl Biolan
           ACT ADIȚIONAL              Pompiliu - Valentin, în calitate de asociați ai societarii
                               comerciale “PRIORITAR CONSULTING IFN” S.R.L., au
  Subsemnatele d-na Maliia Rodica, d-na Cazacu       hotărât:
Mirela - Rozina și subsemnatul dl Biolan             Art. 1
Pompiliu - Valentin, în calitate de asociați ai societății    Deschiderea unui punct de lucru, magazin de
comerciale “INSTANTANEU IFN” S.R.L., au hotărât:       prezentare și desfacere, situat în Brăila, str. Dorobanți
  Art. 1                          nr. 311, Complex Laminorul, Biroul nr. 3, începând cu
  Deschiderea unui punct de lucru, magazin de        data de 06.04.2009.
prezentare și desfacere, situat în Brăila, str. Dorobanți,    Art. 2
nr. 311, Complex Laminorul, Biroul nr. 1, începând cu       Autorizarea obiectului unic de activitate la punctul de
data de 06.04.2009.                      lucru menționat la articolul 1: operațiunile de schimb
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009               25

valutar cu numerar și substitute de numerar pentru               Societatea Comercială
persoane fizice, încadrat în grupa:                       SIAMO COM - S.R.L.
  661- Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu
excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii,             ACT ADIȚIONAL
clasa:                              Subsemnata MANAILA VASILICA, asociat unic,
  6612- Activități de intermediere a tranzacțiilor      hotărăsc admiterea în societate ca asociat a dl ROSCA
financiare - din Clasificarea activităților din economia   NARCIS DAN, CNP 1750629090123, domiciliat în
naționala - CAEN- actualizată.                Mun. BRĂILA, Str. SCOLILOR, nr. 90, BI. AF1, Sc. 2,
  Prezentul act adițional produce efecte după        Ap. 35, identificat cu C.I. Seria X.R. Nr. 222192, eliberată
Îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990      de Poliția Brăila la data de 05.06.2006, cetățean roman.
republicată și Legea 359/2004 completată și modificată    Admiterea în societate se face prin cesiune de capital
prin O.U.G. 75/2004 și O.G. nr. 28/2006.           social în valoare de 100 lei RON din partea d-nei Manaila
                               Vasilica, cesiune acceptată.
  (80/1.062.386)                        În urma acestui fapt S.C. “SIAMO COM” S.R.L are ca
                               asociați pe MANAILA VASILICA și ROSCA NARCIS
        Societatea Comercială             DAN, care de comun acord, hotărăsc următoarele:
       GIANI-GORDINI & C - S.R.L.             1.Capitalul social în valoare de 200 lei RON, numerar,
                               se va divide în 20 p.s. a cate 10 lei RON fiecare parte
           ACT ADIȚIONAL              socială și este repartizat pe asociați astfel:
                                 - MANAILA VASILICA - 10 p.s. = 100 lei RON
  Subsemnatul GORDINI GIOVANNI, reprezentat de          - ROSCA NARCIS DAN - 10 p.s. = 100 lei RON
d-na Alexandru Tincuta conform Procura autentificată la      - Participarea la beneficii și pierderi se face în mod
B.N.P. Mitescu Narius sub nr. 2239/29.09.2008, asociat    proporțional cu numărul de părți sociale deținute de
unic la societatea mai sus-menționată, am hotărât:      fiecare asociat.
  -Schimbarea sediului societății din Oraș ÎNSURATEI,      2. Întocmirea unui act constitutiv sub semnătură
Str. MARASESTI, nr.26, Jud. BRAILA în Oraș          privată respectând prevederile Legii nr.31/1990
ÎNSURĂȚEI, Str. STADIONULUI, nr. 6, Jud. BRĂILA,       republicată.
conform actelor doveditoare anexate;               3. Funcția de reprezentant și administrator va fi
  -Actualizare obiect de activitate conform         îndeplinită de d-na Manaila Vasilica;
CAEN - Rev. 2;                          4. Schimbarea obiectului principal de activitate din
  -Renunțarea din cadrul obiectului secundar de       1561 în 3102-Fabricarea de mobilă pentru bucătarii,
                               activitatea corespunzătoare codului CAEN 1561 va trece
activitate la următoarele coduri CAEN: 2051; 6491; 6492;
                               la obiectul secundar de activitate al societății;
6499; 8020; 8010; 8030;
                                 5. Actualizarea obiectului de activitate conform
  -Întocmirea unui act constitutiv sub semnătura privată   CAEN-Rev. 2;
respectând prevederile Legii nr. 31/1990 republicată.       6. Sediul societății comerciale rămâne neschimbat;
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea         Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și     condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și
Legea 359/2004 completată și modificată de          Legea nr. 359/2004 modificată și completată cu
O.U.G. 75/2004.                        O.U.G. nr. 75/2004.
  (81/1.062.387)                        (83/1.062.389)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       GIANI-GORDINI & C - S.R.L.                    SIAMO COM - S.R.L.

           NOTIFICARE                          NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
GIANI-GORDINI & C S.R.L., cu sediul în ORAȘ          SIAMO COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,
ÎNSURĂȚEI, județ Brăila, Str. STADIONULUI, nr. 6,       județ Brăila, Str. ȘCOLILOR, bloc AF1, scara 2, etaj 2,
înregistrată sub nr. J9/259/2006, cod unic de înregistrare  ap. 35, înregistrată sub nr. J9/764/1997, cod unic de
18166716, care a fost înregistrat sub nr. 13389 din      înregistrare 10067199, care a fost înregistrat sub
14.04.2009.                          nr.13390 din 14.04.2009.
  (82/1.062.388)                        (84/1.062.390)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         COM TICU - S.R.L.                      CENTROPOLIS - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                         ACT ADIȚIONAL
  Subsemnatul IFRIM DUMITRU, în calitate de asociat       Subsemnata VASIOIU ANATOLIA DANIELA, în
unic la societatea mai sus-menționată, am hotărât:      calitate de asociat unic la societatea sus-menționată, am
  - Completare obiect secundar de activitate cu:
                               hotărât:
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
comenzi sau prin Internet; 4799-Comerț cu amănuntul        -Declararea unui punct de lucru, (sediu secundar),
altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor,      situat în Mun. Brăila, Faleza Dunării, Modul nr. 9, conform
chioșcurilor și piețelor;                   actelor doveditoare anexate;
  - Actualizarea obiectului de activitate conform        Prezentul act adițional produce efecte după
C.A.E.N.- Rev.2                        îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
  - Radierea punctului de lucru situat în mun. Brăila,    republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și
P-ța Săraca, chioșc metalic - modul tip Buzău, jud. Brăila,  completată cu O.U.G. nr. 75/2004.
conform contractului de închiriere nr. 262/26.03.2004;
  - Întocmirea unui act constitutiv actualizat conform cu    (88/1.062.394)
modificările prezentate.
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
                                        Societatea Comercială
condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată și
                                         STARAL - S.R.L.
modificată.
  (85/1.062.391)                                 ACT ADIȚIONAL
                                 Subsemnații STANILA ARIANO ADRIAN și MARIN
        Societatea Comercială             VASILE, în calitate de asociați la societatea
         COM TICU - S.R.L.              sus-menționată, am hotărât retragerea din societate a
                               d-lui MARIN VASILE, care cesionează aportul la capitalul
           NOTIFICARE
                               social în valoare de 100 lei (RON), reprezentând 10 p.s.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   d-lui Stanila Ariano Adrian, cesiune acceptată. În urma
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   retragerii din calitatea de asociat, reprezentant și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               administrator al societății, declar că mi-am încheiat toate
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               socotelile cu societatea și nu mai am alte revendicări,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
COM TICU S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,       obligații sau răspundere.
județ Brăila, Str. RAHOVA, nr. 427, înregistrată sub       În urma acestui fapt S.C. “STARAL” S.R.L. are ca
nr. J9/275/1992, cod unic de înregistrare 2242167, care a   asociat unic pe dl STANILA ARIANO ADRIAN.
fost înregistrat sub nr. 13392 din 14.04.2009.          În calitate de asociat unic, reprezentant și
  (86/1.062.392)                      administrator, hotărăsc:
                                 1. Întocmirea unui act constitutiv sub semnătură
                               privată respectând prevederile Legii nr. 31/1990
        Societatea Comercială
                               republicată.
        DANEZIA TRADE - S.R.L.
                                 2. Capitalul social subscris și vărsat este în valoare de
           ACT ADIȚIONAL              200 lei (RON), este împărțit în 20 p.s. a 10 lei (RON)
                               fiecare parte socială și aparține asociatului unic;
  Subsemnații CHESARU IONEL și CONSTANTIN
                                 3. Schimbarea sediului societății din Mun. BRĂILA,
LAURA, în calitate de asociați la societatea mai
                               Str. TRANSILVANIEI, nr. 16A în Mun. BRĂILA,
sus-menționată, am hotărât:
                               Aleea MUGURILOR, nr. 1, BI. H1, Sc. 1, Ap. 6, conform
  - Declararea punctului de lucru situat în Mun. Brăila,
șos. Buzăului, nr. 11, în spațiul denumit atelier auto    actelor doveditoare anexate;
jud. Brăila, conform actelor doveditoare anexate.         Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea       condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și     Legea nr. 359/2004 modificată și completată cu
modificată.                          O.U.G. nr. 75/2004.
  (87/1.062.393)                        (89/1.062.395)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                27

         Societatea Comercială             Str. GRIVIȚA, nr. 512 în Com. VADENI, parcelele 1908
          STARAL - S.R.L.               și 1909, cvartal 274, lot 1, construcția C13, Jud. BRĂILA,
                                conform actelor doveditoare anexate;
            NOTIFICARE                  - Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    și Legea nr. 359/2004 modificată și completată cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        O.U.G. nr. 75/2004.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (91/1.062.397)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
STARAL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,
județ Brăila, Aleea MUGURILOR, nr. 1, bloc h 1, scara 1,             Societatea Comercială
etaj 1, ap. 6, înregistrată sub nr. J9/13/2009, cod unic de            ANBOCONF - S.R.L.
înregistrare 24956582, care a fost înregistrat sub
                                            NOTIFICARE
nr. 13513 din 15.04.2009.
  (90/1.062.396)                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         ANBOCONF - S.R.L.               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                ANBOCONF S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,
           ACT ADIȚIONAL               județ Brăila, Str. VĂDENI, înregistrată sub
  Subsemnatul BOBOC ANDREI, asociat unic,           nr. J9/293/2008, cod unic de înregistrare 23566328, care
reprezentat de d-na Boboc Simziana conform Procurii       a fost înregistrat sub nr. 13553 din 16.04.2009.
autentificată la B.N.P. Negoita Luana sub
nr. 505/29.02.2008, am hotărât cesionarea societății și a      (92/1.062.398)
capitalului social în valoare de 200 lei RON
d-lor: STOICA ELENA ALICE, CNP 2690627090011,                  Societatea Comercială
domiciliat în Mun. BRĂILA, Calea CĂLĂRAȘILOR,                   AMANZA - S.R.L.
nr. 305, BI. B1BIS, Sc. 2, Ap. 38, posesorul C.I. seria X.R.
nr. 279723, eliberată de Poliția Brăila la data de                  ACT ADIȚIONAL
04.03.2008, cetățean romăn și GHIOLDUS
MARGARETA, CNP 2560309090049, domiciliată în            În conformitate cu prevederile actului constitutiv al
Mun. BRĂILA, Str. PIETATII, nr. 14, Bl. B1, Sc. 1, Apt. 11,   societății, se ia act de decesul asociatului unic
posesoarea C.I. seria X.R. nr. 181.0621, eliberată de      MUNTEANU MARIANA. Având în vedere certificatul de
Poliția Brăila la data de 03.01.2005, cetățean român,      moștenitor cu partaj nr. 21/19.02.2009, emis
cesiune acceptată. Concomitent, mă retrag din societate     B.N.P. DORINA POPA, d-ra MUNTEANU OANA, în
și din funcția de reprezentant și administrator, declar că   calitate de moștenitoare al asociatului defunct, devine
mi-am încheiat toate socotelile cu societatea și nu mai     unic asociat la S.C. AMANZA S.R.L.
am alte revendicări. Cedentul declară că societatea nu       În urma acestui fapt, S.C. AMANZA S.R.L. are ca unic
are nici un fel de datorii la stat sau persoane fizice și    asociat, administrator și reprezentant pe MUNTEANU
juridice private și rămâne răspunzător de activitatea
                                OANA, CNP 2901226090029, domiciliată în Mun. Brăila,
societății până la data cesionarii ei.
                                str. Rahovei, nr. 100, jud. Brăila, posesoarea CI,
  În urma acestui fapt S.C. “ANBOCONF” S.R.L. are ca
asociate pe STOICA ELENA ALICE și GHIOLDUS           seria XR, nr. 194777, emisă de Pol. Brăila la data de
MARGARETA, care de comun acord, hotărăsc:            20.06.2005, care, hotărăște următoarele:
  1. Întocmirea unui act constitutiv sub semnătură        - Capitalul social în valoare de 200 lei reprezintă 1 p.s.
privată respectând prevederile Legii nr. 31/1990        în valoare de 200 lei și aparține asociatului unic,
republicată.                          MUNTEANU OANA;
  2. Capitalul social este în valoare de 200 lei RON, se     - Administrarea și reprezentarea societății este
va diviza în 20 părți sociale a 10 lei RON p.s.         asigurată de asociatul unic;
și este repartizat astfel:                     - Sediul societății rămâne neschimbat;
  - STOICA ELENA ALICE 100 lei RON = 10 p.s.           - Întocmirea unui act constitutiv actualizat conform cu
  - GHIOLDUS MARGARETA 100 lei RON = 10 p.s.         modificările prezentate;
  3. Participarea la beneficii și pierderi se face în mod    Prezentul act adițional produce efecte după
proporțional cu numărul de părți sociale deținute de      îndeplinirea formalităților prevăzute de Legea nr. 31/1990
fiecare asociat.
                                republicată și modificată.
  4. Reprezentanți și administratori vor fi ambii asociați.
  5. Schimbarea sediului societății din Mun. BRĂILA,       (93/1.062.399)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
         Societatea Comercială               - Întocmirea unui act constitutiv actualizat conform cu
          AMANZA - S.R.L.               modificările prezentate;
                                  Prezentul act adițional produce efecte după
            NOTIFICARE                îndeplinirea formalităților prevăzute de Legea nr. 31/1990
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    republicată și modificată.
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      (95/1.062.401)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            Societatea Comercială
AMANZA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,                  DASTESI COM - S.R.L.
județ Brăila, Șos. RM. SĂRAT, nr. 67, înregistrată sub
nr. J9/203/2007, cod unic de înregistrare 21249285, care               NOTIFICARE
a fost înregistrat sub nr. 13704 din 21.04.2009.          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (94/1.062.400)                       Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         Societatea Comercială             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         DASTESI COM - S.R.L.              DASTESI COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                BRĂILA, județ Brăila, Str. EFTIMIE MURGU, nr. 76,
           ACT ADIȚIONAL
                                înregistrată sub nr. J9/862/2007, cod unic de înregistrare
  Subsemnata DĂNILĂ STELUȚA, asociat unic la         22462914, care a fost înregistrat sub nr. 13706 din
societatea mai sus-menționată, am hotărât cesionarea      21.04.2009.
firmei și a capitalului social în valoare de 40.000 lei
                                  (96/1.062.402)
d-lor: DAVID LENUȚA, CNP 2560422090036, domiciliată
în Mun. Brăila, Calea Călărașilor, nr. 224, bl. A7, sc. 1,
et. 6, ap. 28, jud. Brăila, posesoarea C.I. seria XR,              Societatea Comercială
nr. 207915, emisă de SPCLEP Brăila, la data de                   PONELM - S.R.L.
02.12.2005, cetățean român și ȚUDIS MARIA,
CNP 2540208090062, domiciliată în Mun. Brăila,                    ACT ADIȚIONAL
șos. Buzăului, nr. 22, bl. A23, sc. B, et. 4, ap. 39,
                                  Noi, Ekman Pontus Ragnar Vilhelm, cetățean suedez,
jud. Brăila, posesoarea C.I. seria XR, nr. 028917, emisă
                                în calitate de reprezentant al asociatului FORVALTINGS
de Pol. Brăila, la data de 17.04.2000, cetățean român,
                                AKTIEBOLAGET BERGSUNDET și Bergengren Wilhelm
cesiune acceptată. Concomitent, mă retrag din societate,
                                Bertil Axel, cetățean suedez, în calitate de reprezentant al
din funcția de administrator și reprezentant, declar că
                                asociatului EGG PROPERTIES AB, am căzut de acord
mi-am încheiat toate socotelile cu societatea și nu mai
                                asupra următoarelor:
am alte revendicări. Cedentul declară că societatea nu
are nicun fel de datorii la stat sau persoane fizice și       Să acceptam în Companie, ca asociat, pe:
juridice private și rămâne răspunzătoare de activitatea       BERGSUNDET INVEST AB, persoana juridică
societății până la data cesionării ei.             suedeză, cu sediul în Stockholm, Riddargatan 23,
  În urma acestui fapt S.C “DASTESI COM” S.R.L. are      114 57 Stockholm - Suedia, înregistrată la Registrul
ca asociați pe: DAVID LENUȚA și ȚUDIS MARIA, care de      Comerțului din Suedia cu nr. 556767-4501 în data de
comun acord, hotărăsc:                     29.10.2008 (dată corectată), legal reprezentată de
  - Capitalul societății de 40.000 lei se va divide în    Ekman Pontus Ragnar Vilhelm;
40 p.s. în valoare de 1.000 lei fiecare și este repartizat pe    Acceptarea în Companie a firmei BERGSUNDET
asociați astfel:                        INVEST AB, în calitate de asociat, se va face simultan cu
  DAVID LENUȚA         38.000 lei = 38 p.s.     retragerea din companie a asociatului FORVALTINGS
  ȚUDIS MARIA          2.000 lei = 2 p.s.      AKTIEBOLAGET BERGSUNDET care va transfera
  Participarea la beneficii și pierderi se face în mod    întreaga lor contribuție la capitalul social, în valoare de
proporțional cu numărul de părți sociale deținute de      100 Lei/RON, reprezentând 10 părți sociale, către noul
fiecare asociat.                        asociat, sub forma de transfer acceptat.
  - Funcția de reprezentant și administrator va fi        La data retragerii din companie, FORVALTINGS
îndeplinită de către d-na DAVID LENUȚA;             AKTIEBOLAGET BERGSUNDET, prin reprezentantul
  - Schimbarea sediului societății în Mun. Brăila,      sau, declară că a beneficiat de toate drepturile din partea
str. Eftimie Murgu, nr. 76, camera nr. 2, jud. Brăila,     Companiei și confirmă că nu va pretinde Companiei sau
conform actelor doveditoare anexate;              asociaților actuali ai Companiei niciun alt drept.
  - Actualizarea obiectului de activitate conform         Prin urmare, asociații companiei S.C. PONELM S.R.L.
cod CAEN rev. 2;                        vor fi: EGG PROPERTIES AB și BERGSUNDET
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                29

INVEST AB, care au căzut de acord asupra următoarelor:       Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
  • Capitalul social al Companiei, în valoare de 200 Lei,   condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată
divizat în 20 părți sociale a 10 Lei fiecare, va fi atribuit  și modificată.
asociaților astfel:
                                  (99/1.062.405)
  EGG PROPERTIES AV 100 Lei-10 parți sociale
  BERGSUNDET INVEST AB 100 Lei-10 parți sociale.
  • Schimbarea sediului Companiei în București,               Societatea Comercială
Sector 1, Str. Polonă, nr. 95-99, etaj 4, camera 2B;            CONSTRUCT PROART - S.R.L.
  • Recodificarea obiectului de activitate a Companiei
prin schimbarea activității principale în:                       NOTIFICARE
  411 - Dezvoltarea (promovarea) bunurilor imobiliare       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4110 - Dezvoltarea (promovarea) bunurilor imobiliare    Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Modificarea activității secundare, din fosta activitate   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
principala din Codul CAEN 6810 Achiziționarea          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
și vânzarea bunurilor imobiliare proprii;            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  • Recodificarea obiectului de activitate;          CONSTRUCT PROART SRL, cu sediul în Județul Brăila,
  • Numirea d-lor Bergengren Wilhelm Bertil Axel       Municipiul Brăila, Calea Călărașilor, Nr. 222, Bl. A 8,
și Fredrik George Bogdan ca administratori ai          Sc. 1, Et. 5, Ap. 24, înregistrată sub nr. J09/579/2004, cod
S.C. PONELM S.R.L.                       unic de înregistrare 16576078, care a fost înregistrat sub
  Subsemnata BERGSUNDET INVEST AB, prin            nr. 13803 din 21.04.2009.
reprezentanții săi, declară că a aderat necondiționat la
prevederile Actului Constitutiv al Companiei și cunoaște      (100/1.062.406)
în totalitate situația contabilă și financiară a acesteia.
  Prezentul Act adițional va produce efecte imediat              Societatea Comercială
după îndeplinirea formalităților de publicitate, conform             AGER TRADE - S.R.L.
Legii 31/1990.
  (97/1.062.403)                                  ACT ADIȚIONAL
                                  Subsemnatul DE GRANDI DOMENICO, asociat unic,
                                am hotărât:
         Societatea Comercială
                                  - admiterea în societatea a numitei LEFTER GILIA,
          PONELM - S.R.L.
                                cetățean român, cu domiciliul în mun. Brăila, Ale. Ipotești,
            NOTIFICARE                nr. 2, bl. D2, sc. 2, et. 4, ap. 39, jud. Brăila, posesoare a
                                CI, seria XR, nr. 267260/02.10.2007, elib. de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    SPCLEP Brăila, CNP 2720730090045, care aderă la
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    societate și își însușește prevederile statutului și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        contractului de societate. Admiterea în societate a
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   numitei LEFTER GILIA se face prin cesiune de capital de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   către numitul DE GRANDI DOMENICO.
PONELM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,           În urma acestui fapt, S.C. AGER TRADE S.R.L., are
județ Brăila, Str. DEBRETIN, nr. 13, înregistrată sub      ca asociați pe numiții DE GRANDI DOMENICO
nr. J9/594/2006, cod unic de înregistrare 18869570, care    și LEFTER GILIA, care de comun acord, hotărăsc:
a fost înregistrat sub nr. 13793 din 21.04.2009.          - capitalul social este de 200 lei, divizat în 20 părți
                                sociale în valoare nominală de 10 lei, repartizarea
  (98/1.062.404)                       acestora pe asociați fiind următoarea:
                                  - DE GRANDI DOMENICO - 14 p.s. = 140 lei;
        Societatea Comercială                - LEFTER GILIA - 6 p.s. = 60 lei;
      CONSTRUCT PROART - S.R.L.                Participarea asociaților la beneficii și pierderi este
                                proporțională cu aportul acestora la capitalul social.
           ACT ADIȚIONAL                 - actualizarea obiectului de activitate al societății
                                conform CAEN revizuit 2 și conform cu obiectul de
  Subsemnatul ȚIGĂU MARIAN, în calitate de asociat       activitate autorizat de Tribunalul Brăila și înregistrat la
unic la societatea mai sus-menționată, am hotărât:       O.R.C. Brăila;
  - Schimbarea sediului societății în Mun. Brăila, Calea      - completarea obiectului societății cu următoarea
Călărașilor, nr. 222, bl. A8, sc. 1, et. 5, ap. 24, camera 1,  activitate secundară: 4711 Comerț cu amănuntul în
jud. Brăila, conform actului doveditor anexat;         magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
  - Întocmirea unui act constitutiv actualizat conform cu   produse alimentare, băuturi și tutun; 5610 Restaurante;
modificările prezentate.                    5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
  - retragerea din funcția de reprezentant și          Prezentul act adițional produce efecte după
administrator a asociatului DE GRANDI DOMENICO și       îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
numirea în această funcție, pe durată nelimitată, a      republicată modificată și completată.
asociatului LEFTER GILIA;
                                  (103/1.062.409)
  - înființarea unui punct de lucru în sat Albina,
com. Tichilești, jud. Brăila, în tarlaua 19, parcela 26/1,
DN 2B, construcția C1, parter;                         Societatea Comercială
  - întocmirea actului constitutiv actualizat conform cu           BRICO-INVEST - S.R.L.
modificările aduse.
  Prezentul act adițional produce efecte după                   ACT ADIȚIONAL
îndeplinirea cerințelor prevăzute de Legea nr. 31/1990 cu
modificările ulterioare.                      LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Redactat și editat la Biroul Notarial - Societatea Civilă     COMERCIALE BRICO-INVEST S.R.L.
“ Ralea&Ralea “, astăzi, data încheierii de dată certă, în   AUTORIZATĂ PRIN ÎNCHEIEREA JUDECĂTORULUI
5 exemplare din care 4 exemplare s-au eliberat părții.        DELEGAT NR. 1688 DIN 19.12.2003 ȘI
  (101/1.062.407)                        ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                  COMERȚULUI SUB NUMĂRUL J37/782/2003
                                       C.U.I. 16021875
         Societatea Comercială
         AGER TRADE - S.R.L.               Subsemnatul(a) ZAHARIA BRIGITTE LAURA,
                                de cetățenie română, cu domiciliul în ROMÂNIA,
           NOTIFICARE                jud. Vaslui, localitatea VASLUI, Str. M. VITEAZU, bl. 275,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   sc. C, et. 1, ap. 2, identificat cu CI, VS/343844, eliberată
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   de SPCLEP VASLUI în data           19.11.2007,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        CNP: 2840311374543, asociat unic al Societății
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Comerciale BRICO-INVEST S.R.L. cu sediul în VASLUI,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Str. MIHAI VITEAZU, bl. 275, sc. C, etj. 1, ap. 2,
AGER TRADE SRL, cu sediul în Județul Brăila,          jud. Vaslui în baza Legii 31/1990 și a actului constitutiv
Municipiul Brăila, Str. Gheorghe Marinescu, Nr. 26,      societății, am hotărât:
înregistrată sub nr. J09/615/2004, cod unic de          1. Cooptarea în societate a d-nei ZAHARIA
înregistrare 16604593, care a fost înregistrat sub       TINA, născută la data de 12.12.1964 în COM. VUTCANI,
nr. 14033 din 22.04.2009.
                                JUD. VASLUI, de cetățenie română, cu domiciliul
  (102/1.062.408)                      în VASLUI, Str. MIHAI VITEAZU, bl. 275, sc. C, etaj 1,
                                ap. 2, identificat cu CI, VS/151668/Poliția
         Societatea Comercială             Vaslui/22.04.2003, CNP: 2641212374073; Retragerea
         NEW VISION - S.R.L.             din societate a d-nei ZAHARIA BRIGITTE LAURA.
                                 Asociatul ZAHARIA BRIGITTE LAURA cesionează
           ACT ADIȚIONAL               suma de 200.00 lei capital social reprezentând 20 părți
  Subsemnatele MATEI LENUTA si ȚIRIPA (fosta         sociale, către asociatul ZAHARIA TINA; Capitalul social
MATEI) ANDREEA-MANUELA prin împuternicit MATEI         se împarte pe asociați astfel: ZAHARIA TINA deține
LENUTA conform Procură autentificată sub            20 părți sociale în valoare de 200.00 lei.
nr. 306/10,04,2009, în calitate de asociate la societatea     2. Încetarea mandatului pentru ZAHARIA BRIGITTE
mai sus-menționată, de comun acord, am hotărât:        LAURA având funcția de administrator. Se numește
  - Adoptarea unei embleme complexe, ce conține ca      CĂLIN CLAUDIU-CRISTIAN de cetățenie română,
element figurativ un profil de femeie, iar elementul verbal  domiciliat în județul Municipiul București, localitatea
este reprezentat de inscripția “SALON DELECTO”, cu       BUCUREȘTI, SECTOR 3, Aleea MIZIL, nr. 6, bl. C2,
caractere latine; predomină culoarea roz. Cele descrise
                                sc. A, ap. 7, identificat cu CI/RR 384539/SPCLEP S3
mai sus sunt clasificate pe coduri astfel:
                                BIROUL NR. 4/30.03.2006, CNP:1811119374550 - în
2.3.1 - Capete,busturi; 2.3.16 -Femei în profil, siluete de
femei; 28.11. - înscrieri cu caractere latine;         funcția de administrator pe o perioadă nedeterminată.
29.1.1 - Roșu,roz,oranj, conform Dovada privind          3. Completarea obiectului de activitate al societății
disponibilitatea emblemei nr. 12247/03.04.2009 eliberată    cu următoarele: 4711, 4719, 4721, 4781, 4782, 4789,
de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    5210, 4673, 4752, 4741, 4743, 4754, 4759, 4775, 4776,
Brăila.                            4799.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009                 31

  Actul constitutiv al societății se modifică           3. Se modifică datele de identificare ale asociatului
corespunzător celor de mai sus. Prezentul act adițional     unic și administrator ARHIRE TONY-CRISTI, identificat
se va publica în Monitorul Oficial și modificările se vor    cu CI/385882VS/SPCLEP Vaslui/07.09.2019.
înscrie la Registrul Comerțului.                   Actul constitutiv al societății se modifică
  Act redactat în 4 exemplare la compartimentul de       corespunzător celor de mai sus. Prezentul act adițional
                                 se va publica în Monitorul Oficial și modificările se vor
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
                                 înscrie la Registrul Comerțului.
lângă Tribunalul Vaslui, la cererea și pe răspunderea
                                   Act redactat în 3 exemplare la compartimentul de
solicitantului,   potrivit  cererii   de  servicii
                                 asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
nr. 274/07.01.2009.                       lângă Tribunalul Vaslui, la cererea și pe răspunderea
  (104/931.616)                        solicitantului,   potrivit  cererii   de  servicii
                                 nr. 356/08.01.2009.
         Societatea Comercială                (106/931.618)
         BRICO-INVEST - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
            NOTIFICARE
                                           BEAND - S.R.L.
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe
lângă Tribunalul Vaslui notifică, în conformitate cu                   NOTIFICARE
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă
republicată, cu modificările si completările ulterioare,
                                 Tribunalul Vaslui notifică, în conformitate cu prevederile
depunerea textului actualizat al actului constitutiv
                                 art. 204, alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
al S.C. BRICO-INVEST S.R.L. cu sediul in localitatea
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea
VASLUI, județul Vaslui, înregistrată la O.R.C. VASLUI
sub nr. J37/782/2003 cod unic de înregistrare 16021875,     textului actualizat al actului constitutiv al
care a fost înregistrat sub nr. 293 în data de          S.C. BEAND S.R.L. cu sediul în localitatea VASLUI
07.01.2009.                           înregistrată la O.R.C. VASLUI sub nr. J37/528/2008 cod
                                 unic de înregistrare 24210603 înregistrat la nr. 378 din
  (105/931.617)                        data de 08.01.2009.
                                   (107/931.619)
         Societatea Comercială
          BEAND - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
           ACT ADIȚIONAL                      CRATAEGUS PHARMA - S.R.L.

   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII                        ACT ADIȚIONAL
  COMERCIALE BEAND S.R.L. AUTORIZATĂ PRIN
                                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
 ÎNCHEIEREA JUDECĂTORULUI DELEGAT NR. 1794
                                   COMERCIALE CRATAEGUS PHARMA S.R.L.
  DIN 17.07.2008 ȘI ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL
                                      ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. SUB
  REGISTRULUI COMERȚULUI SUB NUMĂRUL
                                     NR. J37/297/2006, C.U.I. 18674838
      J37/528/2008 C.U.I. 24210603
                                   Subsemnata TĂTARU RODICA, de cetățenie română,
  Subsemnatul(a) ARHIRE TONY-CRISTI, de cetățenie
română, cu domiciliul în ROMÂNIA, jud. Vaslui,          născută la data de 17.06.1973, în Mun. Vaslui,
localitatea VASLUI, str. Hușului, bl. 214, sc. A, et. 2,     jud. Vaslui, cu domiciliul în Mun. Vaslui, Str. Dimitrie
ap. 9, identificat cu BI, HC/339682, eliberat de Poliția     Sturza, Bl. 125, Sc. B, Et. 4, Ap. 4, Jud. Vaslui, identificată
Vaslui în data 15.09.1998, CNP: 1740520374107 asociat      cu CI/VS/011948/Pol. Mun. Vaslui/18.08.1999,
unic al Societății Comerciale BEAND S.R.L. cu sediul în     CNP: 2730617374108, de asociat unic și administrator al
VASLUI, Hușului, bl. 214, sc. A, ap. 9, jud. Vaslui în baza   Societății Comerciale CRATAEGUS PHARMA S.R.L cu
Legii 31/1990 și a actului constitutiv societății, am hotărât:  sediul în Mun. Vaslui, Str. Dimitrie Sturza, Bl. 125,
  1. Majorarea capitalului social de la 200 lei la 7000 lei,  Sc. B, Et. 4, Ap. 4, Jud. Vaslui, în baza Legii nr. 31/1990
cu 800 lei depuși în numerar la bancă.              și a statutului societății, am hotărât:
  2. Se numește ARHIRE ANDREI GEORGE de               1. Majorarea capitalului social de la 20200 RON la
cetățenie română, domiciliat în județul Vaslui, localitatea   80200 RON prin aport la capital de 60000 RON depuși în
Vaslui, Str. Hușului bl. 214, sc. A, ap. 9, et. 2, identificat  numerar la Banca Româna pentru Dezvoltare - Groupe
cu CI/VS 074846/Poliția Vaslui/26.06.2001,            Societe Generale, Agenția Huți. Capitalul social total se
CNP:1870426374514 - în funcția de administrator, cu       divide in 8020 părți sociale egale, fiecare cu o valoare
puterii depline, pe o perioadă nelimitată.            nominală egală de 10 RON.
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2447/7.V.2009
 Prezentul act adițional se va publica în                   Str. ȘTEFAN CEL MARE, bl. 104, etj. P. jud. Vaslui în
Monitorul Oficial și se va înscrie la Oficiul Registrului           baza Legii 31/1990 și a actului constitutiv societății, am
Comerțului.                                  hotărât:
                                          1. Cooptarea în societate a d-nei:
   (108/931.620)
                                          BOTEZATU MARIA, născută la data de 27.09.1957 în
                                        Negrești, de cetățenie română, cu domiciliul în
         Societatea Comercială                     Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, bl. 93, sc. A, etaj 6,
       CRATAEGUS PHARMA - S.R.L.                    ap. 24, identificată cu CI, VS/281241/SPCLEP
                                        Vaslui/24.05.2006, CNP: 2570927374067;
              NOTIFICARE                       Retragerea din societate a d-lui BOTEZATU
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă                 BOGDAN-RADU.
Tribunalul Vaslui notifică, în conformitate cu prevederile             Asociatul BOTEZATU BOGDAN-RADU cesionează
art. 204, alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           suma de 1000 lei capital social reprezentând 100 părți
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          sociale, către asociatul BOTEZATU MARIA care deține
actualizat al actului constitutiv al S.C. CRATAEGUS              100 părți sociale în valoare de 1000 lei.
PHARMA S.R.L. cu sediul în localitatea VASLUI                   Actul constitutiv al societății se modifică
înregistrată la O.R.C. VASLUI sub nr. J37/297/2006 cod             corespunzător celor de mai sus. Prezentul act adițional
unic de înregistrare 18674838 înregistrat la nr. 382 din            se va publica în Monitorul Oficial și modificările se vor
data de 08.01.2009.                              înscrie la Registrul Comerțului.
                                          Act redactat în 3 exemplare la compartimentul
   (109/931.621)
                                        de asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
                                        pe lângă Tribunalul Vaslui, la cererea și pe
          Societatea Comercială                   răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
           COBALT - S.R.L.                     nr. 331/08.01.2009.

            ACT ADIȚIONAL                        (110/931.622)

   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII                                Societatea Comercială
     COMERCIALE COBALT S.R.L.                                    COBALT - S.R.L.
 AUTORIZATĂ PRIN ÎNCHEIEREA JUDECĂTORULUI
    DELEGAT NR. 148 DIN 27.01.2004 ȘI                                   NOTIFICARE
  ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
     COMERȚULUI SUB NUMĂRUL                          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă
     J37/35/2004 C.U.I. 16083940                     Tribunalul Vaslui notifică, în conformitate cu prevederile
                                        art.204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnatul(a) BOTEZATU BOGDAN-RADU,                    modificările si completările ulterioare, depunerea textului
de cetățenie română, cu domiciliul în ROMÂNIA,
                                        actualizat al actului constitutiv al S.C. COBALT S.R.L. cu
jud. Vaslui, localitatea VASLUI, str. Ștefan cel Mare,
                                        sediul în localitatea VASLUI înregistrată la O.R.C.
bl. 93, sc. A, ap. 24, identificat cu CI, VS/043440,
                                        VASLUI sub nr. J37/35/2004 cod unic de înregistrare
eliberată de Poliția Vaslui în data 06.09.2000,
                                        16083940 înregistrat la nr. 399 din data de 08.01.2009.
CNP: 1830214374521 asociat unic al Societății
Comerciale COBALT S.R.L. cu sediul în VASLUI,                    (111/931.623)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|363465|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2447/7.V.2009 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO