Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2009 2380 - PDF - PDF

VIEWS: 58 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2380                                         Marţi, 5 mai 2009
                  PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI


         PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială             spațiu închiriat de către societatea noastră de la
       TORNADO COM SERV - S.R.L.             S.C. IMAN IMPORT EXPORT S.R.L.-, conform
                                contractului de închiriere nr. 1/06.01.2009.
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A
   ASOCIAȚILOR A SOCIETĂȚII COMERCIALE              (1/958.777)
    TORNADO COM SERV S.R.L. NR. 1
  DIN DATA DE 26.01.2009 J40/4456/10.06.1997              Societatea Comercială
   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 9517680             FREUDENBERG MANAGEMENT IMOBILIAR - S.R.L.
  Adunarea Generală a Asociaților a S.C. TORNADO
                                           NOTIFICARE
COM SERV S.R.L. cu sediul în Municipiul București,
Str. Mircea Vulcanescu, nr. 45, sector 1, având          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CUI 9517680 și J40/4456/10.06.1997, capital social       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
200 Lei, s-a întrunit în ședință în data de 20.01.2009 la   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sediul societății.                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Au participat asociații:                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  ENACHE IANCU, domiciliat în Mun. București,         FREUDENBERG MANAGEMENT IMOBILIAR S.R.L., cu
Str. Mircea Vulcanescu, nr. 45, sector 1, născut la data de  sediul în București, Str. POPA TATU, nr. 15, etaj P,
14.04.1967, in București, identificat cu C.I. seria RD,    sector 1, înregistrată sub nr. J40/1570/2007, cod unic de
nr. 348267, emisă de Secția 3 Poliție, la data de       înregistrare 18267206, care a fost înregistrat sub
17.11.2003, CNP 1760414413016, deținând 60% din        nr. 38310 din 29.01.2009.
capitalul social total;                      (2/958.778)
  ENACHE STERE, domiciliată în Mun. București,
Str. Mircea Vulcanescu, nr. 45, sector 1, născut la data de
11.08.1950, în comuna Eschibaba, jud. Tulcea, identificat        Societatea Comercială
cu C.I. seria RD, nr. 014593, emisă de Secția 3 Poliție, la  FREUDENBERG MANAGEMENT IMOBILIAR - S.R.L.
data de 05.11.1997, CNP 1500811400261, deținând 40%
din capitalul social total.                             HOTĂRÂREA
  S-a verificat legala constituire a Adunării Generale a
                                   ADUNĂRII GENERALE A SOCIETĂȚII
Asociaților, constatându-se prezența asociaților
                                FREUDENBERG MANAGEMENT IMOBILIAR S.R.L.
reprezentând 100% din capitalul social.
                                     DIN DATA DE 13.01.2009
  În urma discuțiilor purtate asociații, în unanimitate, au
decis:                              Sunt prezenți:
  - Înființarea unui punct de lucru la adresa din București   1. Doamna Brigitte Fischer, născută la data de
Str. Visarion, nr. 2, sector 1, în suprafața de 21,37 mp,   14.07.1956, cu domiciliul în Langgassenweg 13,
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
69469 Weinheim                          valoare nominală de 15,00 RON fiecare. Asociații vor
  2. Domnul Martin Petry, născut la data de 13.08.1961,     participa la capitalul social al societății FREUDENBERG
cu domiciliul în Schlachthofstr. 38, 67269 Grünstadt,       MANAGEMENT IMOBILIAR S.R.L. după cum urmează:
  3. Domnul Dr. Dirk Mahler, născut la data de           a) Freudenberg Beteiligungs-GmbH cu aport în
14.08.1955, cu domiciliul în Vorderwaldstraße 13,         numerar în valoare de 3.573.735,00 RON, din care
64625 Bensheim-Zell,                       834.500,00 EUR. Cele 238.249 de părți sociale ale
  4. Domnul Sascha Schäfer, născut la data de          asociatei Freudenberg Beteiligungs-GmbH reprezintă
18.09.1975, cu domiciliul în Bergstr. 13, 69181 Leimen.      99,949238% din capitalul social al societății;
  Persoanele prezente de la punctele 1 și 2, acționând       b) Freudenberg Immobillen Management GmbH cu
în calitate de procuriști cu dreptul de a reprezenta       aport în numerar în valoare de 1.815,00 RON, din care
împreună societatea Freudenberg Beteiligungs-GmbH,        500,00 EUR. Cele 121 de părți sociale ale asociatei
persoană juridică germană cu sediul în Germania,         Freudenberg Immobilien Management GmbH reprezintă
Höhnerweg 2-4, 69469 Weinheim, înregistrată în          0,050762% din capitalul social al societății.
Registrul Comerțului de pe lângă Judecătoria Mannheim         3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
sub nr. HRB 430573, și persoanele prezente de la         împuternicesc fiecare în parte:
punctele 3 și 4, acționând în calitate de administrator        o Dl avocat Ciprian - Mihail Macovel, cetățean român
respectiv procurist cu dreptul de a reprezenta societatea     cu domiciliul în România, jud. Neamț, 610070,
împreună cu un administrator al societății Freudenberg      Piatra-Neamț, str. Titu Maiorescu, nr. 7, bl. F36, sc. A,
Immobilien Management GmbH, persoană juridică           ap. 12, legitimat cu C.I. seria NT, nr. 101638,
germană cu sediul în Germania, Höhnerweg 2-4,           CNP 1760122270583, eliberată la data de 24.01.2002 de
69469 Weinheim, înregistrată în Registrul Comerțului de      către Poliția Piatra-Neamț,
pe lângă Judecătoria Mannheim sub nr. HRB 432463, au         o Dna avocat Dr. Raluca-Isabela Oprisiu, cetățean
declarat:                             român cu Piața Talmaciu, nr. 13, 550143 Sibiu, legitimată
  Societățile Freudenberg Beteiligungs-GmbH și         cu C.I. seria SB, nr. 189325, CNP 2790604323922,
Freudenberg Immobilien Management GmbH dețin           eliberată la data de 18.08.2003 de către Poliția Sibiu, și
totalitatea părților sociale ale societății FREUDENBERG        o Dl avocat Dr. Caius Tudor Luminosu, cetățean
MANAGEMENT IMOBILIAR S.R.L. cu sediul în             român cu domiciliul în România, județul Timiș, str. Iulius
România, str. Popa Tatu, nr. 15, parter, camera 7,        Fucsik, nr. 1, 300233 Timișoara, legitimat cu C.I.
sector 1, 010801, București, înregistrată în Registrul      seria TM, nr. 052076, CNP 1800226350083, eliberată la
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub          data de 15.01.1999 de către Poliția Timiș.
nr. J 40/1570/2007 și CUI 18267206.                  Împuterniciții au în special dreptul să semneze actul
  Acționând în conformitate cu cele de mai sus și cu      constitutiv actualizat al societății FREUDENBERG
renunțare la orice condiții de formă și cu privire la       MANAGEMENT IMOBILIAR S.R.L. Împuterniciții vor
termene precum și cu renunțare la dreptul de ataca        depune toate documentele necesare pentru înregistrarea
prezenta hotărâre pentru nerespectarea acestor condiții,     prezentei hotărâri în Registrul Comerțului București și vor
ținem prezenta                          solicita înregistrarea modificărilor legale în Registrul
  Adunare generală a asociaților societății           Comerțului. Împuterniciții vor formula cererile necesare,
FREUDENBERG MANAGEMENT IMOBILIAR S.R.L.              vor depune declarațiile necesare, vor semna oriunde
  și, hotărâm următoarele:                   este necesar, semnătura lor fiind pe deplin opozabilă.
  1. Capitalul social va fi majorat cu suma de         Împuterniciții au dreptul de a acorda, la rândul lor,
825.000,00 EUR. Majorarea de capital are loc în baza       împuterniciri unor terțe persoane.
art. 210, alin. 2 din Legea 31/1990 republicată, ca urmare      Nu s-au luat alte hotărâri.
a compensării creanțelor rezultate din contractul de         Weinheim, 13.01.2009
împrumut acordat de asociata Freudenberg               (3/958.779)
Beteiligungs-GmbH asupra societății cu noi părți sociale
ale societății FREUDENBERG MANAGEMENT
IMOBILIAR S.R.L. în valoare totală de 825.000,00 EUR,              Societatea Comercială
corespunzând unei valori de 3.539.250,00 RON dacă              JORDACHE INVESTMENT - S.R.L.
se utilizează un curs de schimb valutar de
1 EUR/ 4,29 RON. Se emit noi părți sociale al căror                   NOTIFICARE
valoare nominală se reduce la valoarea de 15,00 RON         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
fiecare din considerente de calcul.                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  2. În urma majorării de capital, capitalul societății va fi  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
majorat de la 36.300,00 RON cu 3.539.250,00 RON          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
atingând valoarea de 3.575.550,00 RON, din care          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
835.000,00 EUR. Capitalul social va fi împărțit, în urma     JORDACHE INVESTMENT S.R.L., cu sediul în
majorării capitalului social, în 238.370 părți sociale cu o    București, Str. ELENA ȘI VASILE COJOCARU, nr. 8,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                   3

sector 5, înregistrată sub nr. J40/12432/2007, cod unic de            Societatea Comercială
înregistrare 22005076, care a fost înregistrat sub               RESTCON EXPERT - S.R.L.
nr. 38810 din 29.01.2009.
                                             NOTIFICARE
  (4/958.780)
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
        Societatea Comercială               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      JORDACHE INVESTMENT - S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               RESTCON EXPERT S.R.L., cu sediul în București,
     NR. 1/22.01.2009 A ASOCIAȚILOR             Str. Brăilița, nr. 1, bloc V 17, scara 2, etaj 8, ap. 62,
                                 sector 3, înregistrată sub nr. J40/4350/2005, cod unic de
    S.C. JORDACHE INVESTMENT S.R.L.,             înregistrare 17324036, care a fost înregistrat sub
 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. MATEI VOIEVOD,           nr. 39004 din 29.01.2009.
 BL. 95, SECTOR 2 J40/12432/2007, C.U.I.: 22005076
                                   (6/958.782)
  Subsemnații MATEESCU ION, cetățean român, cu
domiciliul în București, str. Schitului, nr. 2, bloc. 6B1,
sc. 2, ap. 17, identificat cu CI, seria RR, nr. 479646,              Societatea Comercială
                                        RESTCON EXPERT - S.R.L.
eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de
29.08.2007,CNP:1510107400812, DAMEAN MIHAI,                       HOTĂRÂREA
cetățean român, cu domiciliul în Jud. Ilfov, Com. Gruiu,
Sat Gruiu, str. Marginei, nr. 27, identificat cu CI, seria IF,     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIADILOR
nr. 138464, eliberată de SPCLEP Snagov, la data de         S.C. RESTCON EXPERT S.R.L. NR. 1/02.01.2009
27.02.2007, CNP:1591117400461 în calitate de asociați        BUCUREȘTI, SECTOR 3, STR. BRĂILIȚA, NR. 1,
și BUHNA VICTOR, cetățean român, cu domiciliul în               BL. V17, SC. 2, ET. 8, AP. 62
Mun. București, Șos. Chitilei, nr. 19, sector 1, care se          J40/4350/2005; C.U.I. 17324036
identifică cu C.I. seria RD, nr. 093712, eliberată de
                                   Subsemnații
Secția 5 Pol., CNP : 1721008470099, în calitate de invitat
                                   GOSPODINOV NICOLA, cetățean român, născut la
ai societății mai sus-menționate în cadrul adunării       data 02.04.1947 în București, Sector 8, fiul lui Atanasie și
generale convocată si întrunită în conformitate cu        Teofila, domiciliat în București, Sector 3, Str. Brăilița,
prevederile legale, am hotărât următoarele:           nr. 1, bl. V17, sc. 2, et. 8, ap. 62, căsătorit, posesor al
  Art. 1. Se cesionează 19 părți sociale, în valoare      cărții de identitate seria RR, nr. 138235, eliberată de
nominală de 10 RON, în valoare totală de 190 RON,        Secția 11 Poliție la data de 25.11.2000,
respectiv 95% din capitalul social, de la Mateescu Ion      CNP 1470402400118
către Buhna Victor și 1 parte socială, în valoare nominală      și
de 10 RON, în valoare totală de 10 RON, respectiv 5%         GOSPODINOV MĂRIUCA, cetățean român, născută
din capitalul social, de la Damean Minai către Buhna       la data de 06.08.1984, în București, Sector 2, fiica lui
Victor.                             Nicola și Liliana Maria, domiciliată în București, Sector 3,
  Ca urmare a acestei cesiuni asociat al            Str. Brăilița, nr. 1, bl. V17, sc. 2, et. 8, ap. 62, necăsătorită,
S.C. JORDACHE INVESTMENT S.R.L., vor fi:             posesoare a cărții de identitate seria RT, nr. 624635,
  - D-l Buhna Victor, deține 20 părți sociale, în valoare   eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 30.12.2008,
nominală de 10RON, în valoare totală de 200 RON,         CNP 2840806420057
respectiv 100% din capitalul social,                 În calitate de asociați, am hotărât în unanimitate
  Art. 2. Se schimbă sediul social în București, str. Elena    1. Lărgirea obiectului de activitate, societatea urmând
și Vasile Cojocaru, nr. 8, sector 5.               a desfășura și următoarele activități
  Art. 3. Se revocă din funcția de administrator          1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
dl. Mateescu Ion.                          1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  Art. 4. Se numește în funcția de administrator          1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și
dl Buhna Victor.                         tâmplărie, pentru construcții
  Participarea la beneficii și pierderi se face proporțional    4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
                                   7111 Activități de arhitectură
cu capitalul social deținut de fiecare asociat.
                                   7120 Activități de testări și analize tehnice
  Prezentul act stă la baza întocmirii contractului de
                                   7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
cesiune și a fost redactat în 3(trei) exemplare.
                                 n.c.a
  (5/958.781)                           8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
  2. Precizarea obiectului de activitate 6920 conform              Societatea Comercială
CAEN Rev. 2, în sensul că acesta va purta următoarea              DOG SPORT-VET - S.R.L.
denumire:
  Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță             NOTIFICARE
în domeniul fiscal (contabilitate primară)             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  3. Schimbarea obiectului principal de activitate,       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
acesta urmând a fi                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
legate de acestea                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  4. A se lua act de schimbarea actului de identitate al    DOG SPORT-VET S.R.L., cu sediul în București,
asociatei GOSPODINOV MĂRIUCA, aceasta urmând a          Str. BARATIEI, nr. 31, sector 1, înregistrată sub
se identifică prin C.I. seria RT, nr. 624635, eliberată de    nr. J40/6963/1997, cod unic de înregistrare 9773697,
SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 30.12.2008           care a fost înregistrat sub nr. 39579 din 29.01.2009.
  Toate celelalte dispoziții ale Actului constitutiv rămân
nemodificate.                            (10/958.786)

  (7/958.783)
                                         Societatea Comercială
                                        DOG SPORT-VET - S.R.L.
         Societatea Comercială
         SACAN ACTIV - S.R.L.                       HOTĂRÂREA
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
            NOTIFICARE
                                        S.C. DOG SPORT-VET S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                         DIN DATA DE 20.01.2009
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Asociații S.C. DOG SPORT-VET S.R.L., persoană
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   juridică română, cu sediul în București, Bdul Lascăr
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Catargiu, nr. 46, Parter, camera 10, sector 1,
SACAN ACTIV S.R.L., cu sediul în București,           înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București
Str. Vigoniei, nr. 4, bloc 9, scara 7, etaj P, ap. 195,     sub nr. J40/6963/1997, CUI 9773697, capital social
sector 5, înregistrată sub nr. J40/14010/2006, cod unic de    200 RON, atribut fiscal R, întruniți în Adunarea Generală
înregistrare 18982161, care a fost înregistrat sub        a Asociaților (prima convocare), astăzi 20.01.2009, ora
nr. 39156 din 29.01.2009.                    12.00, la sediul societății, respectiv:
                                   > ZECIU FLORIN - deținând 15 părți sociale,
  (8/958.784)
                                 reprezentând 75% din capitalul social total;
                                   > VASILESCU DAN-LUCIAN - deținând 2 părți
         Societatea Comercială             sociale, reprezentând 10% din capitalul social total;
         SACAN ACTIV - S.R.L.                Deținând 85% din capitalul social total al Societății, au
                                 adoptat în unanimitate următoarele
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                           HOTĂRÂRI:
  Subsemnata SACAN ANTOANETA-IONICA, cetățean           1. Se aprobă schimbarea sediului social din București,
                                 Bdul Lascăr Catargiu, nr. 46, Parter, camera 10, sector 1
român, domiciliată în jud. Ilfov, com. Branesti,
                                 in București, str. Baratiei, nr. 31, sector 1.
sat Pasarea, str. Stadionului, nr. 5,identificată cu C.I.
                                   2. Se aprobă radierea punctului de lucru din București,
seria IF, nr. 101508/20.12.2005, emisă de SPCLEP
                                 Str. Ion Maiorescu, nr. 11, bloc 44, scara A, ap. 4,
Pantelimon, CNP 2790616472025, am hotărât: Art. 1. Se
                                 sector 2.
deschide punct de lucru în stand 722, Complex
                                   3. Se aprobă prelungirea duratei mandatului
Comercial Dragonul Roșu III, str. Vasile Predescu,
                                 administratorului unic, VASILESCU DAN-LUCIAN,
nr. 79-87, sect. 2. Art. 2. Se închid următoarele puncte de
                                 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv de la data
lucru: stand 729, Complex Comercial Dragonul Roșu III;
                                 prezentei hotărâri până la 20.01.2013.
stand 1006 Complex Comercial Dragonul Rosu, Corp 5,
                                   4. Se aprobă abrogarea Statutului autentificat sub
din str. Vasile Predescu, nr. 79-87, sect. 2, Bucuresti;
                                 nr. 2157, din 24.07.1997 și a Contractului de societate
str. Lipscani, nr. 4bis, Craiova, Jud. Dolj. Art. 3. Se
                                 autentificat sub nr. 2158 din 24.07.1997 de către notar
schimbă sediul social din București, Str. Vigoniei, nr. 4,
                                 public Elena Capalnas.
bl. 9, sc. 7, P, ap. l95, sect. 5, în județul Ilfov,
                                   5. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al societății.
com. Branesti, sat Pasarea, str. Stadionului nr. 5.
                                   6. Se mandatează domnul VASILESCU DAN-LUCIAN
  (9/958.785)                         să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                5

precum și actele necesare înregistrării și punerii în     Șos. București-Ploiești, nr. 44C, etaj. 1, sector 1,
aplicare a hotărârilor de mai sus.               Complex Domus Mex Băneasa. Sediul societății va putea
  Redactată și semnată astăzi, 20.01.2009, în 3 (trei)    fi mutat la alta adresa din România, pe baza deciziei
exemplare originale.                      Consiliului de Administrație.”
                                 Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit
  (11/958.787)
                                prezenta hotărâre, care a fost semnată după citire de
                                către toți administratorii prezenți, în două exemplare
        Societatea Comercială              originale.
     FLAMINGO INTERNATIONAL - S.A.
                                  (13/958.789)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          Societatea Comercială
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,       FLANCO INTERNATIONAL - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                           NOTIFICARE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
FLAMINGO INTERNATIONAL S.A., cu sediul în           București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
București, Șos. BUCUREȘTI PLOIEȘTI, nr. 44C, etaj 1,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sector 1, înregistrată sub nr. J40/6174/1999, cod unic de   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
înregistrare 11937104, care a fost înregistrat sub       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. 39943 din 29.01.2009.                   FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în
                                București, Șos. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, nr. 44C, etaj 1,
  (12/958.788)
                                sector 1, înregistrată sub nr. J40/22440/1994, cod unic de
                                înregistrare 6549491, care a fost înregistrat sub nr. 39949
        Societatea Comercială              din 29.01.2009.
     FLAMINGO INTERNATIONAL - S.A.
                                  (14/958.790)
           HOTĂRÂREA
                                       Societatea Comercială
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL                 FLANCO INTERNATIONAL - S.R.L.
 S.C. FLAMINGO INTERNATIONAL S.A. (DENUMITĂ
 ÎN CONTINUARE SOCIETATEA) NR. 1/27.01.2009              HOTĂRÂREA ADMINISTRATORULUI
  Consiliul de administrație al S.C. Flamingo
                                   S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L.
International S.A. (denumit în continuare “Consiliul”) s-a
                                  (SOCIETATEA) CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
întrunit astăzi 27.01.2009, la adresa din București,
                                   STR. BIHARIA, NR. 67-77, SECTOR 1,
Șos. București-Ploiești, nr. 44C, etaj 1, sector 1, Complex
                                J40/22440/1994, C.I.F. R06549491, NR. 01/05.01.2009
Domus Mex Băneasa, în conformitate cu dispozițiile Legii
31/1990 cu modificările ulterioare și ale Actului         Astăzi 05.01.2009, subsemnatul Jiri Rizek în calitate
Constitutiv al Societății.                   de Administrator al S.C. Flanco International S.R.L.
  Având în vedere participarea la ședința Consiliului a     Având în vedere:
patru membrii din totalul de cinci, Consiliul este valabil     Dispozițiile art. 7 “Administrarea societății”, pct. 7)
întrunit din punct de vedere legal și statutar și poate    lit. m) din Actul Constitutiv al S.C. Flanco
delibera în mod valabil.                    International S.R.L., care reglementează faptul că
  Având în vedere:                      administratorul societății decide “asupra majorării sau
  Dispozițiile ART. 2 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII      reducerii fondului de comerț reprezentat de unități de
ȘI SEDIILE SECUNDARE, pct. 1) din Actul Constitutiv,      vânzare, magazine, locuri de depozitare.”
care reglementează faptul că “Sediul societății va putea fi    Am hotărât următoarele:
mutat la altă adresa din România, pe baza deciziei         Hotărârea nr. 1:
Consiliului de Administrație.”, Consiliul adoptă cu votul     • Desființarea punctelor de lucru și depozitelor situate
pozitiv al tuturor membrilor prezenți următoarea hotărâre:   la următoarele adrese:
  HOTĂRÂRE NR. 1:                        1. Râmnicu Sărat, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 3BCD,
  Modificarea art. 2 alin. 1 din Actul Constitutiv, după   parter, jud. Buzău.
cum urmează:                            2. Brăila, str. Călărașilor, nr. 53, bl. 2, parter
  “ART. 2 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII ȘI SEDIILE       + mezanin, Zona C, jud. Brăila.
SECUNDARE                             3. Sighetu Marmaţiei, P-ţa 1 Decembrie 1918, et. 1, în
  (1) Sediul societății este în România, București,     cadrul supermarketului ARTIMA, jud. Maramureș.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
  4. Galați, Cartier Mazepa I, str. Brăilei, nr. 54,       RO11937104, în calitate de asociat unic al Societății,
bl. BR1A, sc. 1-2, jud. Galați                   reprezentată legal prin d-nul Dragos Simion, hotărăște
  5. Bistrița, str. Garii, nr. 17, et. 2, jud. Bistriţa-Năsăud,  următoarele:
Centrul Comercial Magura                        Hotărârea nr. 1
  6. București, Șos. Pantelimon, nr. 245, bloc 51, parter      Se modifică art. 2, alin. 1 din Actul Constitutiv, după
și etaj, sector 2                          cum urmează:
  7. Depozit - Mediaș, strada M. Weiss, nr. 27, județul       “ART. 2 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII ȘI SEDIILE
Sibiu                                SECUNDARE
  8. Depozit - Turda, strada Cheii, nr. 2, Jud. Cluj         (1) Sediul societății este în România, București,
  9. Depozit - Galați, Tiglina I, str. Arad, nr. 10,       Șos. București-Ploiești, nr. 44C, etaj. 1, sector 1,
bl. PS 14B, parter, jud. Galați.                  Complex Domus Mex Băneasa.”
  10. Depozit - Tulcea, str. Portului, nr. 40, Jud. Tulcea      Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit
  11. Depozit - Constanţa, str. Interioară, nr. 3,        prezenta hotărâre care a fost semnată după citire de
Constanţa.                             către toți acționarii.
  Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit          (17/958.793)
prezentul act care a fost semnat după citire de către
administrator.
                                          Societatea Comercială
  (15/958.791)                                FLAMINGO COMPUTERS - S.A.

        Societatea Comercială                            NOTIFICARE
      FLANCO INTERNATIONAL - S.R.L.                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
    AL S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L.             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       (SOCIETATEA) 11.12.2008                FLAMINGO COMPUTERS S.A., cu sediul în București,
  Subscrisa                            Șos. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, nr. 44C, etaj 1, sector 1,
  FLAMINGO INTERNATIONAL S.A., cu sediul social în        înregistrată sub nr. J40/24818/1994, cod unic de
București, Bd. Nicolae Titulescu 121, sector 1,           înregistrare 6597960, care a fost înregistrat sub nr. 39956
înmatriculată la Registrul Comerțului sub              din 29.01.2009.
nr. J40/6174/1999, având Cod de înregistrare Fiscală:          (18/958.794)
RO11937104, în calitate de asociat unic al Societății,
reprezentată legal prin d-nul Dragos Simion, hotărăște
următoarele:                                    Societatea Comercială
  Hotărârea nr. 1                               FLAMINGO COMPUTERS - S.A.
  Se prelungește durata mandatului administratorului
                                     HOTĂRÂRE A ADMINISTRATORULUI UNIC
unic, d-nul Jiri Rizek, până la data de 31.07.2010.
                                      AL S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A.
  Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit
                                           NR. 01/05.01.2009
prezenta hotărâre care a fost semnată după citire de
către toți acționarii.                         Astăzi, 05.01.2009, subsemnatul Jiri Rizek în calitate
                                  de Administrator Unic al S.C. Flamingo Computers S.A.
  (16/958.792)                            Având În vedere:
                                    Dispozițiile art. 2 “SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII ȘI
        Societatea Comercială                SEDIILE SECUNDARE”, pct. 2) din Actul Constitutiv al
      FLANCO INTERNATIONAL - S.R.L.              S.C. Flamingo Computers S.A., care reglementează
                                  faptul că administratorul societății decide asupra înființării
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                punctelor de lucru constând în magazine, birouri,
                                  depozite, unități productive, dacă acestea se înființează
    AL S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L.             în tară.
       (SOCIETATEA) 1/28.01.2009                 Am hotărât următoarele:
                                    Hotărârea nr. 1:
  Subscrisa                              > Desființarea punctelor de lucru situate la
  FLAMINGO INTERNATIONAL S.A., cu sediul social în        următoarele adrese:
București, Bd. Nicolae Titulescu 121, sector 1,             1. Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 50, Jud. Brașov
înmatriculată la Registrul Comerțului sub                2. Satu Mare, str. I. C. Brătianu, bloc 9, jud. Satu Mare.
nr. J40/6174/1999, având Cod de înregistrare Fiscală:          3. Bistrița, B-dul Decebal, nr. 6, jud. Bistrița - Năsăud.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                  7

  4. Sighetu Marmaţiei, str. 9 Mai, nr. 29,                  Societatea Comercială
jud. Maramureș.                                 F.E.R. EUROCOM - S.R.L.
  5. Galați, Cartier Mazepa I, str. Brăilei, nr. 54,
bl. BR1A, sc. 1-2, jud. Galați.                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  6. Craiova, Calea București, bloc 21C, parter,
jud. Dolj.                             AL S.C. F.E.R. EUROCOM S.R.L. CU SEDIUL ÎN
  7. București, sectorul 3, P-ta Unirii, nr. 1, cod poștal   BUCUREȘTI, B-DUL ION MIHALACHE, NR. 299 B,
70000, Corpul Splai al magazinului Unirea, subsol.        PARTER, APT. 3, SECTOR 1, C.U.I. RO 10211951,
  8. Tulcea, Ponton, jud. Tulcea, punct de lucru Barca       J40/1349/1998, CAP. SOC. 200 LEI RON
Agrement, transport.                             NR. 01 DIN DATA 15.01.2009
  Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit
                                  Subsemnatul DRAGILA BOGDAN LUCIAN, cetățean
prezentul act care a fost semnat după citire de către
                                român, domiciliat în Sat. Chitila (Com. Chitila), Str. Tudor
administrator.
                                Vladimirescu, nr. 81, Județul Ilfov, identificat prin carte de
  (19/958.795)                        identitate seria I.F. număr 065635, eliberată de Poliția
                                Buftea, la data de 27.09.2004, cod numeric personal
                                1671119470095, în calitate de ASOCIAT UNIC al
        Societatea Comercială
                                S.C. F.E.R. EUROCOM S.R.L. S.R.L., am decis
      FLAMINGO COMPUTERS - S.A.
                                următoarele:
      HOTĂRÂRE A ADUNĂRII                  1. Suspendarea activității societății comerciale
   GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR              F.E.R. EUROCOM S.R.L. pe o perioadă de trei ani
 S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A. ( SOCIETATEA)           începând cu data de 15.01.2009 și până la data de
         1/14.01.2009                  15.01.2012, urmând ca activitatea să fie reluată de la
                                data de 16.01.2012.
  Astăzi, 14.01.2009, în localitatea București,          Tehnoredactat de parte în 4 (patru) exemplare
Șos. București -Ploiești, nr. 44 C, Complex Domus Mex      originale astăzi 15.01.2009.
Băneasa, et. 1, sector 1, acționarii S.C. Flamingo
Computers S.A. s-au întrunit în Adunare generală, în        (21/958.797)
conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată și
ale Actului constitutiv.                           Societatea Comercială
  La adunare sunt prezenți toți acționarii, personal sau        LUXURY CONCEPT HOTELS - S.R.L.
prin împuternicit/reprezentant, așa cum rezultă din lista
de prezenţă semnată de către fiecare participant. Având                NOTIFICARE
în vedere prezenţa tuturor acționarilor, ținerea Adunării
generale ordinare s-a făcut fără respectarea formalităților     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cerute pentru convocarea ei, conform art. 121 din Legea     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
31/1990 republicată.                      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Adunarea este prezidată de către d-nul Jiri Rizek, în    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
calitate de Administrator Unic.                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Funcția de secretar al Adunării este îndeplinită de     LUXURY CONCEPT HOTELS S.R.L., cu sediul în
către d-na Varga Simona Iolanda.                București, Șos. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE, nr. 22,
  Acționarii prezenți au adoptat cu votul pozitiv al tuturor  bloc A, etaj 2, ap. A8, sector 1, înregistrată sub
celor prezenți următoarea hotărâre:               nr. J40/8436/2006, cod unic de înregistrare 18701320,
  Hotărârea nr. 1                       care a fost înregistrat sub nr. 40905 din 30.01.2009.
  Se prelungește durata mandatului administratorului
                                  (22/958.798)
unic- d-nul Jiri Rizek, până la data de31.07.2010
  Hotărârea nr. 2
  Se modifică art. 2, alin. 1 din Actul Constitutiv, după          Societatea Comercială
cum urmează:                               LUXURY CONCEPT HOTELS - S.R.L.
  “ART. 2 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII ȘI SEDIILE
SECUNDARE                                       HOTĂRÂREA
  (1)Sediul societății este în România, București,
Șos. București-Ploiești, nr. 44C, etaj 1, sector 1, Complex      ADUNARE GENERALE A ASOCIAȚILOR
Domus Mex Băneasa.                        AI S.C. SEDA KONFEKT S.R.L. NR. 01/22.01.2009
  Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit       Subsemnații COȚA CARMEN, cetățean român,
prezenta hotărâre care a fost semnată după citire de
                                născută la data de 26.02.1972, în Mun. Hunedoara,
către toți acționarii.
                                Jud. Hunedoara, domiciliată în București,
  (20/958.796)                        Șos. Buc-Târgoviște, nr. 22, bl. A, et. 2, ap. A8, Sec. 1,
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
legitimată cu CI, seria RR, nr. 515421,             terestre
CNP 2720226201019, eliberată de către SPCEP S1           (5229) Alte activități anexe transporturilor
biroul nr. 5, la data de 18.03.2008, în calitate de asociat     (6420) Activități ale holdingurilor
și administrator,
                                  (8020) Activități de servicii privind sistemele de
  Și BIJI SEPTIMIU-AUGUSTINIAN, cetățean român,
născut la data de 07.08.1967, în Mun. Constanţa,         securizare
Jud. Constanţa, domiciliat în Mun. Deva, Bd. Decebal,        (9200) Activități de jocuri de noroc și pariuri
bl. K, sc. A, et. 6, ap. 23, Jud. Hunedoara, legitimat cu CI,    Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
seria HD, nr. 047004, CNP 1670807201015, eliberată de      neschimbate.
către Poliția Mun. Deva, la data de 02.11.2000, în calitate
de asociat al S.C. SEDA KONFEKT S.R.L., am hotărât          (23/958.799)
următoarele:
  Art. 1 Se modifică denumirea societății comerciale din
                                         Societatea Comercială
SEDA    KONFEKT      în  LUXURY    CONCEPT
HOTELS S.R.L., conform dovezii de verificare                   UNICMETAL - S.R.L.
disponibilitate și rezervare denumire firma,
nr. 593999/27.11.2008.                                 HOTĂRÂREA
  Art. 2 Se modifică preambulul actului constitutiv, în
sensul că se retrage din societate asociatul              ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
BIJI SEPTIMIU-AUGUSTINIAN începând cu data de azi,              S.C. UNICMETAL S.R.L.
22.01.2009.                              COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 12140016
  Art. 3 Se modifică art. 3 din actul constitutiv, în sensul  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
că se schimbă sediul social al societății din București,
                                 J40/7985/1999 BUCUREȘTI, STR. ARH. ALEXANDRU
Șos. Morarilor, nr. 1, clădire preparație (fost vestiare),
etaj 1, N.I. 1017, sector 2, în București, Șos. București         SAVULESCU NR. 16, SECTOR 2
-Târgoviște, nr. 22, bl. A, et. 2, ap. A8, sector 1, Complex         DIN DATA DE 21.01.2009
Rezidențial Phoenix.                         Subsemnații
  Art. 4. Se modifică obiectul principal de activitate din
                                   1. HAGIVRETA CONSTANTIN, cetățean român,
CAEN 1392 - Fabricarea de articole confecționate din
textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp), în   domiciliat în București, Șos. Nordului, nr. 82-92,
CAEN 7410 - Activități de design specializat; aport în      Bl. Geneve, ap. 84, sector 1, născut la data de
numerar, reprezentând 50% din capitalul social, 50%       16.02.1964 în Orș. Budesti, Jud. Călărași, identificat cu
cota de participare la beneficii și pierderi, deținute de    CI, seria RT, nr. 618127, eliberată de SPCEP S1 biroul
către dl BIJI SEPTIMIU-AUGUSTINIAN, către COŢA          nr. 2 la data de 19.11.2008 având CNP 1640216400385
CARMEN, cetățean român, născută la data de
                                 în calitate de asociat, și
26.02.1972, în Mun. Hunedoara, Jud. Hunedoara,
domiciliată în București, șos. Buc-Târgoviște, nr. 22, bl. A,    HAGIVRETA MIHAELA, cetățean român, domiciliată
et. 2, ap. A8, Sec. 1, legitimată cu CI, seria RR,        în București, Șos. Nordului, nr. 82-92, Bl. Geneve, ap. 84,
nr. 515421, CNP 2720226201019, eliberată de către        sector 1, născută la data de 16.11.1967 în București
SPCEP S1 biroul nr. 5, la data de 18.03.2008. Ca urmare     sector 1, identificată cu CI, seria RT, nr. 618126, SPCEP
a prezentei cesiuni, capitalul social al societății va      S1 biroul nr. 2 la data de 19.11.2008, având
rămâne neschimbat, respectiv 20 părți sociale indivizibile
                                 CNP 2671116411521, în calitate de asociat, hotărăsc:
și egale ca valoare de 10 LEI (RON) fiecare, însumând în
total 200 Ron, care va fi deținut în totalitate de către       1. Se modifică obiectul de activitate al societății,
d-na COȚA CARMEN.                        urmând ca societatea să aibă obiect unic de activitate,
  Art. 6 Se înlocuiește sintagma “Adunarea Generală      astfel:
a Asociaților “ cu sintagma “ Decizia Asociatului Unic “.      Domeniul principal de activitate este CAEN
  Art. 7 Se radiază următoarele obiecte de activitate:     494 - Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
  (2051) Fabricarea explozivilor
                                   Obiectul principal de activitate - CAEN
  (2020) Fabricarea pesticidelor și a altor produse
agrochimice                           4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
  (4675) Comerț cu ridicata al produselor chimice         Dispunem ducerea la îndeplinire a tuturor
  (4910) Transporturi interurbane de calatori pe calea     formalităților necesare efectuării acestor modificări.
ferată                                Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
  (4920) Transporturi de marfă pe calea ferată         neschimbate.
  (4932) Transporturi cu taxiuri
  (5221) Activități de servicii anexe pentru transporturi     (24/958.800)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                 9

        Societatea Comercială             valoare nominală de 10 RON fiecare, însumând 20 RON
         UNICMETAL - S.R.L.              în total, reprezentând 10% din capitalul social, aceasta
                               fiind și cota de participare la profit și pierderi;
           HOTĂRÂREA                  Dispunem ducerea la îndeplinire a tuturor
                               formalităților necesare efectuării acestor modificări.
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
   S.C. UNICMETAL S.R.L. COD UNIC DE            neschimbate.
 ÎNREGISTRARE 12140016 NUMĂR DE ORDINE
  ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/7985/1999             (25/958.801)
 BUCUREȘTI, STR. ARH. ALEXANDRU SAVULESCU
  NR. 16, SECTOR 2 DIN DATA DE 21.01.2009                  Societatea Comercială
  Subsemnații                                 UNICMETAL - S.R.L.
  1. HAGIVRETA CONSTANTIN, cetățean român,
domiciliat în București, șos. Nordului, nr. 82-92,                 HOTĂRÂREA
Bl. Geneve, ap. 84, sector 1, născut la data de
16.02.1964 în Orș. Budesti, Jud. Călărași, identificat cu     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
CI, seria RT, nr. 618127, eliberată de SPCEP S1 biroul       S.C. UNICMETAL S.R.L. COD UNIC DE
nr. 2 la data de 19.11.2008 având CNP 1640216400385       ÎNREGISTRARE 12140016 NUMĂR DE ORDINE
în calitate de asociat, și                    ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/7985/1999
  HAGIVRETA MIHAELA, cetățean roman, domiciliată       BUCUREȘTI, STR. ARH. ALEXANDRU SAVULESCU
în București, Șos. Nordului, nr. 82-92, Bl. Geneve, ap. 84,    NR. 16, SECTOR 2 DIN DATA DE 21.01.2009
sector 1, născută la data de 16.11.1967 în București       Subsemnații
sector 1, identificată cu CI, seria RT, nr. 618126, SPCEP     1. Anghel Marius Ionut, cetățean român, domiciliat în
S1 biroul nr. 2 la data de 19.11.2008, având         București, Bld. Râmnicu Sărat, nr. 15, bl. 20F, sc. 2,
CNP 2671116411521, în calitate de asociat, hotărăsc:     ap. 32, născut la data de 06.06.1978 în București,
  1. Se revocă din funcția de administrator al       sector 6, identificat cu CI, seria RX, nr. 103971, Secția 11
S.C. UNICMETAL S.R.L. dl Hagivreta Constantin, acesta     la data de 26.02.1999, având CNP 1780606431520, și
fiind descărcat de orice obligații față de societate, de la    Panaitescu Dragos-Petre, cetățean român, domiciliat
data efectuării mențiunii la Registrul Comerțului.      în București, Bld Râmnicu Sărat, nr. 14, bl. 20J, sc. 1,
  2. Cesionarea de către dl Hagivreta Constantin către   et. 8, ap. 33, născut la data de 03.08.1980 în București
dl Anghel Marius Ionut a 8 părți sociale cu o valoare     sector 2, identificat cu CI, seria RX, nr. 324434, SEP la
nominală de 10 RON însumând 80 RON reprezentând        data de 20.06.2005, având CNP 1800803410021, în
40% din capitalul social al S.C. UNICMETAL S.R.L.       calitate de asociat, hotărăsc:
  3. Cesionarea de către dl Hagivreta Constantin către     - Se numește în funcția de administrator al
dl Panaitescu Dragos-Petre a 2 părți sociale cu o valoare
                               S.C. UNICMETAL S.R.L., Anghel Marius Ionut, cetățean
nominală de 10 RON însumând 20 RON reprezentând
                               român, domiciliat în București, Bld Râmnicu Sărat, nr. 15,
10% din capitalul social al S.C. UNICMETAL S.R.L.
                               bl. 20F, sc. 2, ap. 32, născut la data de 06.06.1978 în
  4. Cesionarea de către dna Hagivreta Mihaela către
                               București sector 6, identificat cu CI, seria RX, nr. 103971,
dl Anghel Marius-Ionut a 10 părți sociale cu o valoare
                               Secția 11 la data de-26.02.1999, având
nominală de 10 RON însumând 100 RON reprezentând
                               CNP 1780606431520 - pe o perioadă nelimitată, puteri
50% din capitalul social al S.C. UNICMETAL S.R.L.
                               depline, care intră în atribuțiile conferite de lege și actul
  În urma cesiunii, dl Hagivreta Constantin și
                               constitutiv al societății începând cu data efectuării
d-na Hagivreta Mihaela pierd calitatea de asociați la
                               mențiunii la Registrul Comerțului;
S.C. UNICMETAL S.R.L.
                                 Dispunem ducerea la îndeplinire a tuturor
  În urma cesiunilor dl Anghel Marius Ionut devine
                               formalităților necesare efectuării acestor modificări.
asociat, deținând 18 părți sociale, reprezentând 90% din
Capitalul social al S.C. UNICMETAL S.R.L. și           Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
dl Panaitescu Dragos-Petre devine asociat, deținând      neschimbate.
2 părți sociale, reprezentând 10% din Capitalul social al     (26/958.802)
S.C. UNICMETAL S.R.L.
  Ca urmare a acestei cesiuni capitalul social va fi
structurat după cum urmează:                          Societatea Comercială
  - Anghel Marius Ionut deține 18 părți sociale, cu o             UNICMETAL - S.R.L.
valoare nominală de 10 RON fiecare, însumând
                                           NOTIFICARE
180 RON în total, reprezentând 90% din capitalul social,
aceasta fiind și cota de participare la profit și pierderi;   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - Panaitescu Dragos Petre deține 2 părți sociale, cu o  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului       DANTONY MYSTIC IMPEX - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                        HOTĂRÂREA
UNICMETAL S.R.L., cu sediul în București,
                                   ADUNARE GENERALE A ASOCIAȚILOR
Str. ARHITECT ALEXANDRU SAVULESCU, nr. 16,              S.C. DANTONY MYSTIC IMPEX S.R.L.
sector 2, înregistrată sub nr. J40/7985/1999 , cod unic de           NR. 1/29.01.2009
înregistrare 12140016, care a fost înregistrat sub
                                 Adunarea Generală a Asociaților S.C. DANTONY
nr. 41303 din 30.01.2009.
                               MYSTIC IMPEX S.R.L. cu sediul în Municipiul București.
  (27/958.803)                       Aleea Cetăţuia, nr. 6, bl. M24, sc. 2, et. 1, ap. 76,
                               sector 6, înmatriculată la O.R.C.- T.B. sub
                               nr. .140/6320/2008. având CUI RO 23666521. capital
       Societatea Comercială              social 200 Lei RON. este legal constituită în prezenta
      AXA CONSULTING 2002 - S.R.L.            asociaților societății:
                                 - PACALA ION. CNP 1730626460U29 născut la data
          HOTĂRÂREA A.G.A.              de 26.00.1973 în București, domiciliat în București, Aleea
                               Cetăţuia, nr. 6, bl. M24, sc. 2, et. 1, ap. 76, sector 6,
    A S.C. AXA CONSULTING 2002 S.R.L.           cetățean român, naționalitate română, fără antecedente
    CU SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI,            penale, posesor al CI, seria RR, nr. 467646, eliberată de
 STR. PREVEDERII, NR. 10, BL. D5, SC. 1, AP. 30,       SPCEP S6 la data de 04.07.2007, care deține un număr
  SECT. 3, ÎNREGISTRATĂ LA REG. COM. CU           de 10 părți sociale, în valoare de 10 Lei RON fiecare, în
 NR. J40/12323/2002, COD FISCAL RO 15058604.         valoare totală de 100 Lei RON, reprezentând 50 % din
                               capitalul social și
  Noi, subsemnații                       - BALAN FLORIN, CNP 1720313460018, născut la
  -Neculescu Alina -Ioana, născută la data de        data de 13.03.1972 în Municipiul Iași, județ Iași,
09.12.1960 în București, CI, seria RR, 152322, eliberată   domiciliat în București, str. Padureni, nr. 10, bl. 58B,
de secția 13 poliție la data de 31.01.2001,          sc. 2, et. 4, ap. 37, sector 6, cetățean român, naționalitate
                               română, fără antecedente penale, posesor al CI,
CNP 2601209400273, deținând 40 % din capitalul social
                               seria RR, nr. 496484, eliberată de SPCEP S6 la data de
al societății.                        04.12.2007, care deține un număr de 10 părți sociale, în
  -Neculescu Nicusor, născut la data de 08.07.1954 în    valoare de 10 Lei RON fiecare, în valoare totală de
Focșani, jud. Vrancea, CI, seria RX, nr. 280008, eliberată  100 Lei RON. reprezentând 50 % din capitalul social.
de secția 16 poliție la data de 16.03.2005            Adunarea Generală a Asociaților a decis cu
CNP 1540708400686, deținând 30 % din capitalul social     unanimitate de voturi :
al societății.                          Art. 1 Se decide completarea obiectului de activitate al
  -Neculescu Cristian -Alexandru, născut la data de     societății cu următoarele activități:
                                 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în
19.03.1982 în Fetești Jud. Ialomița, CI, seria RR,
                               magazine speciaiizate-cod CAEN 4764:
nr. 253569, eliberată de secția 13 poliție la data de      - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
17.12.2002, CNP 1820319210023, deținând 30 % din       cu vânzare predominantă de produse nealimentare- cod
capitalul social al societății,                CAEN 4719:
  În calitate de asociați ai S.C. AXA CONSULTING        - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
2002 S.R.L., legal convocați la sediul societății astăzi   magazine specializate -cod CAEN 4765.
20.01.2009, în conformitate cu prevederile actului        Art. 2 Se schimbă obiectul principal de activitate al
constitutiv al societății                   societății și acesta devine: obiect principal - Cod CAEN
                               476 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și
  AM HOTĂRÂT:
                               recreative, în magazine specializate Activitatea principală
  - Potrivit Legii nr. 31/1990 republicată, firma își
                               - Cod CAEN 4764- Comerț eu amănuntul al
suspendă activitatea începând de la data 01.01. 2009     echipamentelor sportive, în magazine specializate.
până la data 01.01.2011                     Art. 3 La punctul de lucru din B-dul Iuliu Maniu, nr. 20,
  Prezenta HOTĂRÂRE a fost semnată de către         bl. 15B, parter, sector 6. București, societatea va
asociați astăzi 20.01.2009 în 4 (patru) exemplare       desfășura numai următoarele activități, existente în
originale, din care un exemplar va fi depus la Registru    obiectul de activitate al societății:
Comerțului împreună cu cererea de întrerupere a         - Cod CAEN 4764- Comerț cu amănuntul al
                               echipamentelor sportive, în magazine specializate:
activității.
                                 - cod CAEN 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și
  (28/958.804)                       jucăriilor, în magazine specializate:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                 11

  - Cod CAEN 4719- Comerț cu amănuntul în magazine              Societatea Comercială
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse            TOP CENTER EXCHANGE - S.R.L.
nealimentare:
                                   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
  - Cod CAEN 4771- Comerț cu amănuntul al
îmbrăcămintei, în magazine specializate:               AL S.C. TOP CENTER EXCHANGE S.R.L.
  - Cod CAEN 4772- Comerț cu amănuntul al             SEDIUL SOCIAL: BUCUREȘTI, STR. DEALUL
încălțămintei și articolelor din piele, în magazine         TUGULEA, NR. 60, BL. D2, SC. 1, ET. 1, AP. 5,
specializate.                            SECTOR 6 J/40/4904/2001; C.U.I.: 13890750
  Art. 4 La punctul de lucru din B-dul Iuliu Maniu, nr. 20,   ATRIBUT FISCAL: R; CAPITALUL SOCIAL: 200 LEI
bl. 15B, parter, sector 6, București, societatea nu va mai     I. BULANDRA LIVIU, de cetățenie română, domiciliat
desfășura activitate declarată anterior - Cod CAEN       în Mun. București, Șos. Andronache, nr. 88,sector 2,
4781 -Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,       CNP: 1500126400054, identificat cu CI, seria RR,
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,   nr. 288028, emisă de Secția 7 de Poliție da data de
chioșcuri și piele.                       03.03.2004, în calitate de asociat cedent și
                                  II. TEȘELEANU MARILENA, de cetățenie română,
  (29/958.805)                        domiciliată în Mun. București, Str. Dr. Grigore Mora,
                                nr. 35, sc. A, etaj 3, ap. 7, sector 1, CNP: 2680611411515,
                                identificată cu CI, seria RD, nr. 268488, emisă de
       Societatea Comercială
                                Secția 1 de Poliție, la data de 13.09.2002, în calitate de
     DANTONY MYSTIC IMPEX - S.R.L.             asociat cedent și
                                  III. SLAV MARIAN, de cetățenie română, domiciliat în
            NOTIFICARE                Mun. București, Str. Dealul Țugulea, nr. 60, bl. D2, sc. 1,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    ap. 5, sector 6, CNP: 1631001400146, identificat cu CI,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  seria RR, nr. 544102, emisă de SPCEP S 6 biroul nr.2, la
                                data de 17.10.2008, în calitate de asociat cesionar, ca
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                urmare a Hotărârii Adunării Generale nr. 1 din data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                27.01.2009, aducem următoarele modificări la actul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   constitutiv al societății:
DANTONY MYSTIC IMPEX S.R.L., cu sediul în              1. Retragerea din societate a domnului BULANDRA
București, Aleea Cetățuia, nr. 6, bloc M24, scara 2, etaj 1,  LIVIU, prin cesionarea a 1 părți sociale a 10 lei, fiecare
ap. 76, sector 6, înregistrată sub nr. J40/6329/2008, cod    parte socială pe care le deține, în valoare totală de 10 lei,
unic de înregistrare 23666521, care a fost înregistrat sub   domnului SLAV MARIAN, care devine astfel asociat unic.
nr. 41412din 30.01.2009.                      # Eu, BULANDRA LIVIU, în calitate de cedent, declar
                                că cedez 1 parte socială în valoare totală de 10 lei, din
  (30/958.806)                        1 parte socială pe care o dețin în calitate de asociat al
                                societății, domnului SLAV MARIAN, care se subrogă în
                                toate-drepturile și obligațiile mele de orice natură ce
        Societatea Comercială
                                decurg din deținerea părților sociale cesionate.
     TOP CENTER EXCHANGE - S.R.L.
                                  Declar că am primit contravaloarea 1 părți sociale și
                                că nu mai am nicio pretenție asupra profitului societății și
     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1
                                nici asupra patrimoniului ei.
       DIN DATA DE 30.01.2009                # Eu, SLAV MARIAN, în calitate de cesionar, declar că
  SLAV MARIAN , de cetățenie română, domiciliat în       am preluat de la cedentul BULANDRA LIVIU 1 parte
Mun. București, Str. Dealul Țugulea, nr. 60, bl. D2, sc. 1,   socială în valoare totală de 10 lei, reprezentând 5 % din
                                capitalul social al societății, urmând să preiau și toate
ap. 5, sector 6, CNP: 1631001400146, identificat cu CI,
                                drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea părților
seria RR, nr. 544102, emisă de SPCEP S 6 biroul nr. 2, la    sociale cesionate, și că am cedat contravaloarea părților
data de 17.10.2008, asociat unic în cadrul S.C. TOP       sociale.
CENTER EXCHANGE S.R.L., am decis:                  2. Retragerea din societate a doamnei TEȘELEANU
  1. Se precizează adresa corectă și completă a        MARILENA, prin cesionarea a 1 părți sociale a 10 lei,
punctului de lucru situat în București, Sectorul 1, Stația   fiecare parte socială pe care le deține, în valoare totală
CF București Nord, grupa A, Peron Central.           de 10 lei, domnului SLAV MARIAN, care devine astfel
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân       asociat unic.
                                  # Eu, TEȘELEANU MARILENA, în calitate de cedent,
neschimbate.
                                declar că cedez 1 parte socială în valoare totală de 10 lei,
  (31/958.809)                        din 1 parte socială pe care o dețin în calitate de asociat al
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
societății, domnului SLAV MARIAN, care se subrogă în              Societatea Comercială
toate drepturile și obligațiile mele de orice natură ce            MUTUAL INVEST - S.R.L.
decurg din deținerea părților sociale cesionate.
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Declar că am primit contravaloarea 1 părți sociale și
                                     EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
că nu mai am nicio pretenție asupra profitului societății și
nici asupra patrimoniului ei.                    S.C. MUTUAL INVEST S.R.L. NR. 5/14.01.2009
  # Eu, SLAV MARIAN, în calitate de cesionar, declar că
                                  Astăzi, data de mai sus, la sediul societății din
am preluat de la cedenta TEȘELEANU MARILENA           București, Str. Gârlei, nr. 1B, sector 1, a avut loc
1 parte socială în valoare totală de 10 lei, reprezentând    Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților
5 % din capitalul social al societății, urmând să preiau și   S.C. MUTUAL INVEST S.R.L., persoană juridică română,
toate drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea     înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. de
părților sociale cesionate, și că am cedat contravaloarea    ordine J40/19540/1994, cod unic de înregistrare
părților sociale.                        7025584, la care au participat toți asociații societății și
  În urma cesiunii, capitalul social total este de 200 lei,  anume:
părțile sociale fiind în număr de 20 a câte 10 lei, fiecare     1. CRESCENT COMMERCIAL & MARITIME
                                (CYPRUS) LTD, cu sediul în Julia House 3, Themistocles
parte socială.
                                Derviș Street, Nicosia, Cipru, înregistrată în Cipru sub
  Părțile sociale aparțin în totalitate și exclusiv      nr. E-21820/16 aprilie 1984, reprezentată prin Dl Lazar
asociatului unic SLAV MARIAN, căruia îi aparțin, de       MIHAI;
asemenea, în totalitate și exclusiv beneficiile societății,     2. S.C. GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU ȘI
precum și toate riscurile și consecințele pierderilor până   COMPANIA (GRTVCO) S.A., cu sediul în București,
la limita capitalului social.                  Str. Gârlei, nr. 1B, sector 1, înmatriculată la Oficiul
  3. Se radiază următoarele activități secundare       Registrului Comerțului sub nr. de ordine J40/3766/1991,
cuprinse în obiectul de activitate al societății        cod unic de înregistrare 1569870, reprezentată prin
                                Dl Lazar MIHAI - Președinte al Consiliului de
6612 -Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare.
                                Administrație;
  4. Se prelungește mandatul de administrator al
                                  3. S.C. SANGOLD (OMI) DISTRIBUȚIE S.A., cu
domnului SLAV MARIAN cu puteri depline pe perioadă       sediul în București, Str. Gârlei, nr. 1B, Corp A, sector 1,
nelimitată                           înmatriculată la Oficiul Registrului Concertului sub
  În articolele unde se folosește sintagma “asociați” se   nr. J40/22356/1992, cod unic de înregistrare 2604054,
va vorbi de asociat unic, iar atribuțiile adunării generale a  reprezentată prin DI Lazar MIHAI Administrator Unic;
asociaților vor reveni asociatului unic.              4. S.C. OMINVEST S.A., cu sediul în București,
  Contractul de societate devine caduc.            Str. Gârlei, nr. 1B, sector 1, înmatriculată la Oficiul
  Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un   Registrului Comerțului sub nr. J40/21155/1993, cod unic
                                de înregistrare 4643017, reprezentata prin Dl Lazar
nou act constitutiv.
                                MIHAI - Administrator Unic;
  (32/958.810)                          5. FUNDAȚIA DAN VOICULESCU PENTRU
                                DEZVOLTAREA ROMÂNIEI, cu sediul în București,
                                Str. Gârlei, nr. 1B, sector 1, înregistrată la Judecătoria
        Societatea Comercială              Sector 1 sub nr. 1058/1990, cod fiscal 5551230,
     TOP CENTER EXCHANGE - S.R.L.             reprezentată prin Dl Bogdan PASCU - Președinte al
                                Consiliului Director;
            NOTIFICARE                  Constatându-se întrunirea condițiilor prevăzute de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    art. 121 din Legea nr. 31 /1990 republicată, în sensul ca
                                asociații reprezentând întreg capitalul social, fără
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                opoziția niciunuia dintre ei, hotărăsc a ține o adunare
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        generală și a lua hotărâri de competența adunării; fără
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   respectarea formalităților cerute pentru convocare,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Adunarea Generală Extraordinara a Asociaților, după
TOP CENTER EXCHANGE S.R.L., cu sediul în            discutarea ordinii de zi și după aprobarea cu unanimitate
București, Str. DEALUL TUGULEA, nr. 60, bloc D2,        de voturi, a adoptat următoarea:
scara 1, etaj 1, ap. 5, sector 6, înregistrată sub                     HOTĂRÂRE
nr. J40/4904/2001, cod unic de înregistrare 13890750,        1. După îndeplinirea formalităților prealabile cesiunii
                                de părți sociale, de aducere la cunoștința celorlalți
care a fost înregistrat sub nr. 41992 din 30.01.2009
                                asociați ai societății a intenției:
  (33/958.811)                          • asociatului CRESCENT COMMERCIAL
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                13

& MARITIME (CYPRUS) Ltd. de a vinde, la valoarea       0,16302 % din capitalul social total
nominală, toate părțile sociale deținute în S.C. MUTUAL      • S.C. OMINVEST S.A. deține 6 părți sociale, în
INVEST S.R.L., respectiv 2.665 părți sociale, în valoare   valoare nominală de 16 lei fiecare, în valoare nominală
nominală de 16 lei fiecare, în valoare nominală totală de   totală de 9,6 lei, reprezentând 0,10867 % din capitalul
42.640 lei (în USD la cursul leu/USD de la data plății),   social total.
reprezentând 48,27024 % din capitalul social total,
                                 2. Se împuternicește Dl IVANCIU AUGUSTIN,
  • asociatului FUNDAȚIA DAN VOICULESCU
                               legitimat cu CI, seria RT, nr. 588333, eliberată de
PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI de a vinde, la un
preț global de 428 USD, toate părțile sociale deținute în   SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 11.08.2008,
S.C. MUTUAL INVEST S.R.L., respectiv 6 părți sociale,     CNP 1840808410151, să redacteze Actul Constitutiv
în valoare nominală de 16 lei fiecare, în valoare nominală  Actualizat în lumina modificărilor de mai sus, să îl
totală de 96 lei, reprezentând 0,10867 % din capitalul    semneze valabil, să reprezinte societatea la Oficiul
social total,                         Registrului Comerțului și la orice alte autorizați; incidente
  Se ia act de următoarele poziții exprimate de către    și să efectueze toate formalitățile necesare în vederea
ceilalți asociați                       înscrierii legale a noilor modificări aduse actelor
  • S.C. GRIVCO S.A. - opțiune, pozitivă de         constitutive ale societății.
achiziționare a celor 2.665 părți sociale ale asociatului     Ordinea de zi fiind epuizată, prezenta a fost redactată
CRESCENT COMMERCIAL & MARITIME (CYPRUS)            și semnată în 5 ( cinci) exemplare originale de către toți
Ltd. și a celor 6 părți sociale ale asociatului FUNDAȚIA
                               asociații prezenți la ședință.
DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA
ROMANȚEI, în condițiile celor două oferte,            (34/958.812)
  • S.C. SANGOLD (OMI) DISTRIBUȚIE S.A. - opțiune
negativă
  • S.C. OMINVEST S.A. - opțiune negativă                  Societatea Comercială
  În consecință, se aprobă următoarele:                   MUTUAL INVEST - S.R.L.
  • CRESCENT COMMERCIAL & MARITIME
(CYPRUS) Ltd. cesionează către S.C. GRUPUL                      NOTIFICARE
INDUSTRIAL VOICULESCU ȘI COMPANIA                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(GRIVCO) S.A., la valoarea nominală, toate cele 2.665     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
părți sociale deținute în societate, reprezentând       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
48,27024 % din capitalul social total, respectiv la prețul
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de 42.640 lei.
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  • FUNDAȚIA DAN VOICULESC-U PENTRU
DEZVOLTAREA ROMÂNIEI cesionează către             MUTUAL INVEST S.R.L., cu sediul în București,
S.C. GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU ȘI             Str. GARLEI, nr. 1B, sector 1, înregistrată sub
COMPANIA (GRIVCO) S.A., la prețul global de 428 USD,     nr. J40/19540/1994, cod unic de înregistrare 7025584,
toate cele 6 părți sociale deținute în societate,       care a fost înregistrat sub nr. 42450 din 02.02.2009.
reprezentând 0,10867 % din capitalul social total
                                 (35/958.813)
  Astfel, prin efectul respectivei cesiuni, încetează
calitatea de asociat în societate a CRESCENT
COMMERCIAL & MARITIME (CYPRUS) Ltd. și a                  Societatea Comercială
FUNDAȚIEI     DAN   VOICULESCU      PENTRU         GLOBAL WORKS MEDIA - S.R.L.
DEZVOLTAREA ROMÂNIEI și capitalul social al
S.C. MUTUAL INVEST S.R.L. rămâne stabilit la suma de                 NOTIFICARE
88.336 lei ( din care 2.400 lei si 384.588 USD, din care
aport în natură 338.970 USD ), vărsat integral, împărțit în    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
5.521 părți sociale, în valoare nominală de 16 lei fiecare  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
și este împărțit între asociați după cum urmează:       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  • S.C. GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU ȘI          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
COMPANIA (GRTVCO) S.A. deține 5.506 părți sociale, în     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
valoare nominală de 16 lei fiecare, în valoare nominală    GLOBAL WORKS MEDIA S.R.L., cu sediul în București,
totală de 88.096 lei, din care 2.160 lei și 384.588 USD,   Str. LOGOFĂT LUCA STROICI, nr. 2, sector 2,
din care aport în natură echivalent a 338.970 USD,      înregistrată sub nr. J40/1962/1994, cod unic de
reprezentând 99,72831 % din capitalul social total      înregistrare 5222660, care a fo4st înregistrat sub
  • S.C. SANGOLD (OMI) DISTRIBUȚIE S.A. deține
                               nr. 42578 din 02.02.2009.
9 părți sociale, în valoare nominală de 16 lei fiecare, în
valoare nominală totală de 144 lei, reprezentând         (36/958.814)
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
        Societatea Comercială                  6.1. Capitalul social subscris al Societății este de
      GLOBAL WORKS MEDIA - S.R.L.               7090,00 lei. Capitalul social vărsat al societății este de
                                  7090,00 lei, vărsat integral la data de 11.03.1999. Aportul
          HOTĂRÂREA                    în natură la capitalul social este de 2080,36 lei. Aporturi
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  efective : 2840 RON, integral vărsat și 50.001 DOLAR
    S.C. GLOBAL WORKS MEDIA S.R.L.                SUA, integral vărsat. Capitalul social este divizat în
J40/1962/1994, C.U.I. 5222660, ATRIBUT FISCAL RO          709 părți sociale în valoare de 10,00 lei fiecare, în
 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. LOGOFĂT LUCA             întregime subscris de asociați, după cum urmează:
STROICI, NR. 2, SECTOR 2 DIN DATA DE 02.02.2009             1. Tereza Munteanu subscrie 468 părți sociale în
                                  valoare de 4680 lei, din care 184 părți sociale în valoare
  TEREZA MUNTEANU, domiciliată în București,
                                  de 1840 lei reprezintă 21.648 DOLAR SUA din care aport
sector 1, str. Constantin Aricescu, nr. 26-30, et. 1, ap. 1,
                                  în natură 2080,36 lei, participare la beneficii/pierderi:
România, identificată cu CI, seria RD, nr. 470147,
CNP 2690713423038,                         66% ;
  ANA CRISTINA PUIU, domiciliată în București,            2. Ana Cristina Puiu subscrie 85 părți sociale în
sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 62, bloc 40, sc. A, et. 8,    valoare de 850,00 lei, reprezentând 10000.00 DOLAR
ap. 21, identificată cu CI, seria RD, nr. 136132,          SUA, participare la beneficii/pierderi: 12% ;
CNP 2690311433035,                           3. Popescu Dragos subscrie 71 părți sociale în
  POPESCU DRAGOS, domiciliat în București,            valoare de 710,00 lei, reprezentând 8353.00 DOLAR
sector 2, str. Vatra Luminoasă, nr. 70, bl. W2, et. 4,       SUA, participare la beneficii/pierderi: 10% ;
ap. 17, identificat cu CI, seria RD, nr. 351603,            4. Pasca Razvan Sorin subscrie 85 părți sociale în
CNP 1681002131270,                         valoare de 850,00 lei, reprezentând 10000.00 DOLAR
  PASCA RAZVAN-SORIN, domiciliat în București,          SUA, participare la beneficii/pierderi: 12%;
Șos. București - Ploiești, nr. 180L, sector 1, identificat cu      și
C.I. seria RT, nr. 554805, CNP 1680219434537,
                                    “ CAPITALUL SOCIETĂȚII ȘI PĂRȚILE SOCIALE
  NICOLAE LAITA, domiciliat în București, sector 3,
                                    Articolul 7 Capitalul social subscris al Societății este
str. Foisorului, nr. 5, bl. FC, sc. 1, ap. 10, identificat cu CI,
seria RD, nr. 396931, CNP 1670321461516,              de 7090.00 lei. Capitalul social vărsat al societății este de
  În temeiul prevederilor:                    7090.00 lei, vărsat integral la data de 11.03.1999. Aportul
  • Art. 191, alin. 1, art. 192, alin. 2, art. 204, alin 1,    în natură la capitalul social este de 2080.36 lei. Aporturi
alin. 4 și alin. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societățile    efective : 2840 RON, integral vărsat si 50.001 DOLAR
comerciale, republicată cu modificările ulterioare,         SUA, integral vărsat. Capitalul social este divizat în 709
  • Contractului de Societate și a Statutului           părți sociale în valoare de 10.00 lei fiecare, în întregime
S.C. GLOBAL WORKS MEDIA S.R.L.,                   subscris de asociați, după cum urmează:
  Am hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:          1. Tereza Munteanu subscrie 468 părți sociale în
  Art. 1 Schimbarea sediului social al societății la       valoare de 4680 lei, din care 184 părți sociale în valoare
adresa: București, strada Logofăt Luca Stroici, nr. 2,       de 1840 lei reprezintă 21.648 DOLAR SUA din care aport
mansardă, sector 2;                         în natură 2080,36 lei, participare la beneficii/pierderi:
  Art. 2 Aprobarea cesiunii de către:               66%;
  - LAITA NICOLAE a unui număr de 21 părți sociale, cu
                                    2. Ana Cristina Puiu subscrie 85 părți sociale in
o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală
                                  valoare de 850,00 lei, reprezentând 10000.00 DOLAR
de 210 RON, reprezentând 2471.00 DOLAR SUA,
participare la beneficii și pierderi 3 % din capitalul social    SUA, participare la beneficii/pierderi: 12%;
al societății ;                             3. Popescu Dragos subscrie 71 părți sociale în
  Conform contractului de cesiune aferent către:         valoare de 710,00 lei, reprezentând 8353.00 DOLAR
  - Tereza Munteanu, domiciliată în București,          SUA, participare la beneficii/pierderi: 10%;
str. Constantin Aricescu, nr. 26-30, et. 1, ap. 1, Sector 1,      4. Pasca Razvan Sorin subscrie 85 părți sociale în
România, cetățenia română, născută la data de            valoare de 850,00 lei, reprezentând 10000.00 DOLAR
13.07.1969 în București, identificată cu CI, seria RD,       SUA, participare la beneficii/pierderi: 12%
nr. 470147, CNP 2690713423038, eliberată de SPCEP            Art. 2 Depunerea la Oficiul Registrului Comerțului de
S1 biroul 1 la data de 16.04.2000;                 pe lângă Tribunalul București a formei actualizate a
  Art. 3 În urma cesiunii aprobate la Art. 2 se modifică     Contractului de Societate si a Statutului S.C. “GLOBAL
structura capitalului social al societății și în mod        WORKS MEDIA “ S.R.L..
corespunzător art. 6 din Contracul de Societate și art. 7        Redactată în 5 exemplare originale, din care unul în
din Statut privind repartizarea profitului care vor avea
                                  arhiva avocatului.
următorul conținut:
  ARTICOLUL 6. CAPITALUL SOCIAL:                   (37/958.815)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                15

        Societatea Comercială             Gheorghiu Constantin, cetățean român, domiciliat în
       FLORANS BUSINESS - S.R.L.             București, b-dul Timișoara, nr. 23, bloc Z2, sc. 1, et. 8,
                                ap. 54, sector 6, născut la data de 21.05.1939 în
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC DIN 30.01/2009          București, posesor al Bl, seria DS, nr. 005772, emis de
  Subsemnatul Postelnicu Florentina în calitate de      Secția 21 Poliție la data de 10.07.1989,
administrator și asociat unic al S.C.FLORANS          CNP 1390521400541 până la data de 09.07.2012.
BUSINESS S.R.L., cu sediul în București ,sector 6,         2) Se aprobă cesionarea unui număr de 18 părți
Str. Drumul Taberei, nr. 96, Bloc 521, Ap-104, având      sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare în valoare
CUI 24593932, J40/17377/2008 am decis:             totală de 180 lei, reprezentând 90% din capitalul social al
  Se radiază punctul de lucru din București, Sectorul 6,   societății către d-na Irina Papa domiciliată în București,
B-dul Timișoara, nr. 8A, CLADIREA CHIMIE, CAMERA 2       Calea Călărașilor, nr. 156, bl. 53, sc. 1, et. 2, ap. 13,
( SINDICAT) ÎN INCINTA RAMI DACIA,Etaj 1.           sector 3, născută la 05.01.1969 în București, posesoare
  Dau prezenta spre a servi O.R.C.T.B., redactată azi     a CI, seria RD, nr. 172446, eliberată de Secția 11 Poliție
30.01.2009, în 2 exemplare.                  la data de 18.06.2001, CNP 2690105463061
                                  Prezenta decizie a fost semnată la data de 20 ianuarie
  (38/958.816)                        2009 în trei (3) exemplare originale.
                                  (40/958.818)
        Societatea Comercială
        M.A.F. SAFFARI - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
 DECIZIA NR. 1/02.02.2009 A ASOCIATULUI UNIC               FREACKS CONSULTANT - S.R.L.
 AL S.C. M.A.F. SAFFARI S.R.L. CU SEDIUL ÎN
BUCUREȘTI, STR. TIRBEI VODĂ, NR. 25, P, AP. 1,                    NOTIFICARE
SECTOR 1, AVÂND C.U.I.14150300, NR. DE ORDINE           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/7434/2001            București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Subsemnatul MOHAMMAD REZA SAFFARI, cetățean        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
iranian, domiciliat în Iran, Teheran, Str. Golestan 10,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 23, identificat cu pașaport seria A, nr. 4249192,     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
eliberat de autoritățile iraniene la data de 15.11.1999, în  FREACKS CONSULTANT S.R.L., cu sediul în București,
calitate de asociat unic al S.C.M.A.F. SAFFARI S.R.L.,     B-dul Timișoara, nr. 23, bloc Z2, scara 1, etaj 8, ap. 54,
am hotărât următoarele:                    sector 6, înregistrată sub nr. J40/12996/2004, cod unic de
  1) Se prelungește mandatul administratorului Seyedin    înregistrare 16671363, care a fost înregistrat sub
Kharrazi Sam pentru o perioadă de 4 ani, începând cu      nr.42675 din 02.02.2009.
data de 10.02.2009.                        (41/958.819)
  (39/958.817)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                   PAMIMAI DISTRIBUTION - S.R.L.
      FREACKS CONSULTANT - S.R.L.
                                         HOTĂRÂREA
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
    AL S.C. FREACKS CONSULTANT S.R.L.
       NR. 1/20 IANUARIE 2009              A S.C. PAMIMAI DISTRIBUTION S.R.L. BUCUREȘTI,
                                STR. VIRTUȚII, NR. 12, BL. R11 A, SC. 1, ET. 3, AP. 15,
  Subsemnatul Gheorghiu Constantin, cetățean român,
                                SECTOR 6, J40/6235/05.07.2000; C.U.I. - R 13168279
domiciliat în București, B-dul Timișoara, nr. 23, bloc Z2,
                                        NR. 01/27.01. 2009
sc. 1, et. 8, ap. 54, sector 6, născut la data de 21.05.1939
în București, posesor al Bl, seria DS, nr. 005772, emis de    În ședința de astăzi, 27. 01.2009, desfășurată la
Secția 21 Poliție la data de 10.07.1989,            sediul societății, întrunită la prima convocare, la care au
CNP 1390521400541, în calitate de asociat unic al       participat asociații OPRESCU MIRCEA VIOREL,
S.C. FREACKS CONSULTANT S.R.L. (“Societatea”),         MUSTAREATA DAN, OPRESCU RUXANDRA,
persoană juridică română, cu sediul în București,       MUSTAREATA CARMEN- NICOLETA, reprezentând
B-dul Timișoara, nr. 23, bloc Z2, sc. 1, etaj 8, ap. 54,    100 % din capitalul social, după dezbateri, cu unanimitate
sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de  de voturi, s-au hotărât următoarele:
pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12996/2004,       Art. 1 - Se înființează 3 noi puncte de lucru după cum
CUI/CIF RO 16671363, am decis următoarele:           urmează:
  1) Se aprobă prelungirea mandatului administratorului     a) Comuna Crevedia, Sat Manastirea, tarla 42,
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
jud. Damboviţa - conform contract închiriere           C.I. seria RX, nr. 217075, eliberată de Secția 21 Poliție
nr. 05/23.01.2009 - 02-02;                    București la data de 11.09.2003, C.N.P. 1781104463031,
  b) Municipiul Videle, str. Florilor, nr. 25, jud. Teleorman  cu unanimitate de voturi, în conformitate cu prevederile
- conform contract comodat înregistrat la Direcția        Legii nr. 31/1990, republicată și modificată și ale Actului
Finanțelor Publice Videle sub nr. 244/23.01.2009;         Constitutiv al societății, am hotărât următoarele:
  c) Municipiul Timișoara, str. Macilor, nr. 1, jud. Timiș,     Art. 1. Se aprobă cesionarea tuturor părților sociale
- conform contract închiriere nr 01/05.01.2009;          deținute de asociatul NEATA IULIAN la S.C. IUCO
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân       AMENAJARI S.R.L. cu sediul în București, str. Lavandei,
neschimbate.                           nr. 10, bl. O12, sc. C, etj. 8, ap. 161, sector 6, cu număr
  Drept pentru care a fost încheiată prezenta hotărâre în    de ordine în Registrul Comerțului J40/18852/2007, cod
4 exemplare, astăzi 27.01.2009                  unic de înregistrare 22536817, atribut fiscal RO, către
                                 asociatul MIHAI COSTEL.
  (42/958.820)                           Cesiunea se va face la valoarea nominală.
                                   Art. 2. În urma cesiunii ce va avea loc, capitalul social
         Societatea Comercială              al societății, în valoare totală de 200 lei, împărțit în
        IUCO AMENAJARI - S.R.L.              20 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, va fi deținut în
                                 proporție de 100% de asociatul unic MIHAI COSTEL;
            NOTIFICARE                   Art. 3. Se revocă din funcția de administrator a
                                 dl NEATA IULIAN.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   Art. 4. Celelalte articole ale Actului Constitutiv rămân
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 nemodificate. Se va redacta un nou act constitutiv ce va
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 cuprinde modificările de până în prezent, act ce va fi
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 semnat de asociați prin împuterniciți/reprezentanți și se
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 va depune la Registrul Comerțului.
IUCO AMENAJARI S.R.L., cu sediul în București,
                                   Redactată în 3 (trei) exemplare.
Str. Lavandei, nr. 10, bloc 012, scara C, etaj 8, ap. 161,
sector 6, înregistrată sub nr. J40/18852/2007, cod unic de      (44/958.822)
înregistrare 22536817, care a fost înregistrat sub
nr. 42689 din 02.02.2009.                            Societatea Comercială
  (43/958.821)                              AMALGAM B & M CREATIVE - S.R.L.

                                        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
         Societatea Comercială
        IUCO AMENAJARI - S.R.L.                    AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                   AMALGAM B & M CREATIVE S.R.L., CU SEDIUL
          HOTĂRÂREA                     ÎN BUCUREȘTI, STR. LT. COL. PAPAZOGLU,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               NR. 10, BL. C6, SC. 1, ET. 3, AP. 13, SECTORUL 3,
                                   NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
   S.C. IUCO AMENAJARI S.R.L. BUCUREȘTI,                   J40/290/2009 COD UNIC DE
  STR. LAVANDEI, NR. 10, BL. 012, S.C. C, ETJ. 8,               ÎNREGISTRARE 24940020
    AP. 161, SECTOR 6, J40718852/2007,
   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 22536817,                        NR. 01/20.01.2009
    ATRIBUT FISCAL RO NR. 1/28.01.2009
                                   Asociatul unic al societății comerciale AMALGAM
  Asociații S.C. IUCO AMENAJARI S.R.L., întruniți la      B & M CREATIVE S.R.L., respectiv GHITA
data de 28.01.2009 în Adunarea Generală a Asociaților,      BOGDAN - CONSTANTIN, cetățean român, sex
reprezentând 100% din capitalul social al societății,       masculin, născut în București, la data de 17.12.1961,
respectiv:                            domiciliat în București, str. Matei Basarab, nr. 96,
  - MIHAI COSTEL, cetățean român, sex masculin,         bl. L122, sc. 2, et. 4, ap. 40, sector 3, posesor al CI,
născut la data de 17.06.1977, în Mun. București,         seria RT, nr. 622210, eliberată de SPCEP S3 biroul 1, la
domiciliat în Mun. București, str. Lavandei, nr. 10, bl. 012,   data de 04.12.2008, C.N.P.1611217400093,
sc. C, etj. 8, ap. 161, sector 6, posesor a CI, seria RD,     reprezentând 100% din capitalul social al societății, în
nr. 177083, eliberată de Secția 21 Poliție, la data de      data de 20.01.2009, în conformitate cu prevederile Legii
04.07.2001, C.N.P. 1770617463032;                 nr. 31/1990, republicată în 2004 si ale actului constitutiv,
  - NEATA IULIAN, cetățean român, sex masculin,         am hotărât următoarele:
născut la data de 04.11.1978, în Orș. Bolintin Vale,         Art. 1. Se aprobă înființarea unui punct de lucru în
jud. Giugiu, domiciliat in Mun. București, str. Lavandei,     București, Aleea Huedin, nr. 5, bl. 3, sector 4.
nr. 10, bl. 012, sc. C, etj. 1, ap. 117, sector 6, posesor a     Art. 2. Celelalte articole ale Actului Constitutiv rămân
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                  17

nemodificate.                           centrul comercial Decebal, etaj 1, spațiul comercial A18
  Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în         Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Demetriade
3(trei) exemplare.                        nr. 1, în cadrul “IULIUS MALL TIMIȘOARA”, magazinul
                                 BA 60
  (45/958.823)
                                   Județul Arad, Municipiul Arad, Micalaca Sud, în cadrul
                                 centrului comercial San Marco, spațiul comercial nr. 3
         Societatea Comercială                Județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Nicolae
         BORNER COM - S.R.L.               Bălcescu, nr. 32/1001
                                   Art. 2- Înființarea a două puncte de lucru situate în:
            NOTIFICARE                 Județul Caraș Severin, localitatea Reșița,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     B-dul Republicii, nr. 18, nr. top G100/m/1/1/P/3 și Județul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Pța Unirii, bl. T120, parter
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Art. 3 Se completează obiectul secundar cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    următoarele coduri CAEN:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      1330- Finisarea materialelor textile (imprimarea pe
                                 articole textile și de îmbrăcăminte)
BORNER COM S.R.L., cu sediul în București, Str. RADU
                                   1812-Alte activități de tipărire n.c.a.(tipărirea direct pe
CALOMFIRESCU, nr. 6, etaj P, ap. CAMERA 4, sector 3,
                                 suport textil, material plastic, sticlă, metal, lemn și
înregistrată sub nr. J40/2566/1997, cod unic de
                                 ceramică )
înregistrare 9342783, care a fost înregistrat sub nr. 42709
                                   1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire,
din 02.02.2009.
                                   1814 Legătorie și servicii conexe (laminare),
  (46/958.824)                           3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
                                 (inclusiv fabricarea ștampilelor și tușierelor),
                                   4618 Intermedieri (import-export) în comerțul
         Societatea Comercială
                                 specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,
         BORNER COM - S.R.L.
                                 n.c.a. (inclusiv intermedieri pentru developări filme foto,
          HOTĂRÂREA                   încărcări electronice pentru telefoane mobile),
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                4619 Intermedieri (import-export) în comerțul cu
                                 produse diverse (inclusiv intermedieri pentru developări
   S.C. BORNER COM S.R.L. NR. 01/30.01.2009           filme foto, încărcări electronice pentru telefoane mobile),
                                   4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
  Subsemnații BRÂNDUȘ MIHAI-GHEORGHE-LIVIU,           papetărie, în magazine specializate,
cetățean român, sex masculin, fiul lui Liviu-Gheorghe-Zeno      4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
și Alexandra-Lucreția, născut la/16.10.1972 în          magazine specializate (inclusiv ștampile, tușiere, cărți de
București-sector 7, necăsătorit, domiciliat în București,     vizită, invitații de nuntă, cartele valorice preplătite),
Bd Tineretului, nr. 5, bl. Z2, sc. 1, et. 10, ap. 5, sector 4,    4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
posesor al CI, seria RD, nr. 414327, eliberată de Secția     comenzi sau prin internet,
14 Poliție/12.10.2004, CNP-1721016450019 și MOISA           4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
ȘERBAN,     cetățean    austriac,   născut    la  magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor,
București/03.10.1967, domiciliat în Elveția, Grens 1274,       5819 Alte activități de editare (inclusiv invitații de
La Sauvagine, posesor al PAS, tip P, seria H08140904,       nuntă, realizarea cărților de vizită),
eliberat de autoritățile austriece/26.07.2002, în calitate      6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
de asociați ai S.C. BORNER COM S.R.L., cu sediul în        proprii,
București, str. Radu Calomfirescu, nr. 6, parter, camera 4,      6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
sector 3, CUI-9342783, număr de ordine în Registrului       proprii sau în leasing,
Comerțului J40/2566/1997, capital social- 400 RON, am         7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
hotărât următoarele:                       management,
  Art. 1- Desființarea următoarelor puncte de lucru         7420 Activități fotografice,
situate în:                              8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a
  Județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul Alexandru Ioan    documentelor și alte activități specializate de secretariat
Cuza, nr. 38, parter;                       (xerox),
  Județul Timiș, Municipiul Timișoara, P-ta. Victoriei, nr. 7    8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică
  Județul Olt, Municipiul Slatina, B-dul A. I. Cuza, nr. 20,  (call center)
parter, centrul comercial Oltul                    Art. 4 Se radiază următoarele coduri CAEN: 2051,
  Județul Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul 16         8211, 8299
Decembrie 1989, nr. 11                        Celelalte prevederi ale actului constitutiv nu se
  Județul Mehedinți, Municipiul Drobeta-Turnu Severin,     modifică. Prezenta hotărâre se va depune la Ministerul
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
Justiției-Oficiul Registrului Comerțului De Pe Lângă        numărul de înregistrare HRB 10982, cu sediul social
Tribunalul București, unde se vor face mențiunile         situat în Tillmannstr. 19, 28239 Bremen, Germania,
cuvenite.                             reprezentată de Directorul său General, Werner Poeser,
                                  posesorul Pașaportului german nr. 167406640,
  (47/958.825)                            2. XENES INVESTMENTS LTD., o companie
                                  înființată și înregistrată în Republica Germană sub
         Societatea Comercială               numărul de înregistrare HE 187012, cu sediul social
        RESTEURO PREST - S.R.L.               situat la Office 1002, 1Oth floor, Nicolaou Pentadromos
                                  Centre, Thessalonikis Str., PC 3025, Limassol, Cipru,
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC               reprezentată de Dl Marius Rusu, Administrator, posesorul
                                  cărții de identitate nr. RR, seria 577357, emisă de
  Subsemnatul TELEGUTA DAN, domiciliat în            autoritățile din București, sectorul 1, cu domiciliul în
București, str. Voinicului, nr. 4, sect. 3, identificat prin CI,  Str. Elena Caragiani, nr. 48, blocul 13G, etajul 3,
seria RX, nr.238824, elib. de sp. 10 la data de          apartamentul 42, București, sectorul 1, România.
23.11.2003, asociat unic al S.C. “RESTEURO               3. HERENT HOLDING LTD., o companie înființată și
PREST” S.R.L., am hotărât:                     înregistrată în Republica Germană, sub numărul de
  Se radiază punctual de lucru din București,          înregistrare HE 187010, cu sediul social situat la Office
str. Calimachi, nr. 53, sect. 2.                  1002, 1Oth floor, Nicolaou Pentadromos Centre,
  Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân        Thessalonikis Str., PC 3025, Limassol, Cipru,
neschimbate.                            reprezentată de Dl Klaus Zander, Administrator,
                                  posesorul pașaportului nr. 3540006909, cu domiciliul în
  (48/958.826)
                                  Str. Crișan, nr. 2, sat Ciofliceni, comuna Snagov, județul
                                  Ilfov, România.
        Societatea Comercială                 Ordinea de zi cuprinde un singur punct: suplimentarea
       CHS CONTAINER RO - S.R.L.              listei de activități menționată în statut cu două coduri
                                  CAEN: Codul 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
            NOTIFICARE                 Codul 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și
                                  echipamente.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Asociații, au decis în unanimitate ca statutul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    companiei CHS CONTAINER RO S.R.L. să fie modificat
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          după cum urmează:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      1. Articolul nr. 6 - Activitatea companiei va fi
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     suplimentat cu cele două coduri CAEN:
CHS CONTAINER RO S.R.L., cu sediul în București,            - codul 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
Str. BARBU VĂCĂRESCU, nr. 157B, etaj SUBS,               - codul 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și
sector 2, înregistrată sub nr. J40/21977/2007, cod unic de     echipamente
înregistrare 19210887, care a fost înregistrat sub           Celelalte prevederi ale statutului companiei CHS
nr. 42725 din 02.02.2009.                     CONTAINER RO S.R.L. vor rămâne nemodificate și
                                  valabile. Cei doi administratori ai CHS CONTAINER
  (49/958.827)
                                  RO S.R.L. sunt abilitați prin prezenta să desfășoare orice
                                  proceduri juridice pentru a înregistra schimbările de mai
        Societatea Comercială               sus la Registrul Comerțului din România.
       CHS CONTAINER RO - S.R.L.                Acest mandat este valabil de astăzi și va rămâne în
                                  vigoare până când clauza de mai sus este executată în
          HOTĂRÂREA                    mod corespunzător.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                Prezenta hotărâre a Adunării Generale a Asociaților a
    COMPANIEI CHS CONTAINER RO S.R.L.             fost emisă și semnată în 6 (șase) exemplare originale,
         NR. 1/26.01.2009                 unul dintre acestea fiind dat fiecărui Asociat și cele trei
                                  exemplare rămase fiind transmise companiei pentru a fi
  Astăzi, 26 ianuarie 2008, a avut loc Adunarea         înregistrate și depuse la dosar.
Generală a Asociaților companiei S.C. “CHS
CONTAINER RO” S.R.L., cu sediul social în București,          (50/958.828)
Str. Barbu Văcărescu, nr. 157B, subsol, camera nr. 11,
sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub
                                         Societatea Comercială
numărul J40/21977/2007, cod fiscal RO 19210887.
                                       CONECT MANAGEMENT - S.R.L.
  Adunarea Generală a fost constituită legal deoarece
toți asociații au luat parte la aceasta, aceștia fiind:
                                             NOTIFICARE
  1. CHS CONTAINER HANDEL GmBH, o companie
înființată și înregistrată în Republica Germană sub          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                 19

București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    Decizia va fi dusă la îndeplinire prin întocmirea actelor
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        în forma prevăzută de lege și menționarea la Oficiul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   pentru a fi publicată în Monitorul Oficial al României
CONECT MANAGEMENT SRL, cu sediul în București,         partea a IV-a.
B-dul DIMITRIE POMPEI, nr. 10A, etaj 5, sector 2,
                                  (52/958.830)
înregistrată sub nr. J40/14705/1993, cod unic de
înregistrare 5330697, care a fost înregistrat sub nr. 42752
din 02.02.2009.                                 Societatea Comercială
  (51/958.829)                               EDITURA ORFEU 2000 - S.R.L.

                                            NOTIFICARE
       Societatea Comercială
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      CONECT MANAGEMENT - S.R.L.
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
DECIZIA NR. 5 DIN 28.01.2009 A ASOCIATULUI UNIC         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
AL S.C. CONECT MANAGEMENT S.R.L. CU SEDIUL           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
 SOCIAL ÎN BUCUREȘTI, B-DUL DIMITRIE POMPEI           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
 NR. 10A, SECTOR 2, ETAJ 5, MODUL 1, CAMERA 2,         EDITURA ORFEU 2000 S.R.L., cu sediul în București,
  ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI            Str. Aurel Boțea, nr. 4, bloc B8, scara A, etaj 3, ap. 18,
   COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL             sector 3, înregistrată sub nr. J40/4957/2000, cod unic de
  BUCUREȘTI CU NR. J40/14705/1993, AVÂND            înregistrare 13048973, care a fost înregistrat sub
  COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO 5330697.            nr. 42776 din 02.02.2009.

  În temeiul prerogativelor conferite de actul constitutiv    (53/958.831)
al societății și în conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările            Societatea Comercială
ulterioare, eu TINA BURTON cetățean canadian, sex              EDITURA ORFEU 2000 - S.R.L.
feminin, născută la data de 07.12.1952 în România,
localitatea Călmățuiu, jud. Teleorman, cu domiciliul în         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
Canada, provincia Ontario 353 Betty Ann, Dr. M2R- IBS           A ASOCIAȚILOR NR. 1/30.01.2009
North- York Canada, legitimată cu pașaport seria BA,
nr. 117027, emis la data de 07.06.2005 de Autoritățile       MIHAI CASANDRA-RALU, domiciliată în București,
Canadiene, în calitate de asociat unic care dețin 100%     str. Lt. Aurel Botea, nr. 4, bl. B 8, sc. 1, ap. 18, sector 3,
din capitalul social, decid următoarele:            posesore CI, seria RT, nr. 179569, eliberată de Secția 11
  (i). Se radiază activitatea principala a societății și se  Poliție, la data de 16.07.2001, CNP 2551214400579,
stabilește o nouă activitate principală, după cum          MIHAI VALENTIN-ALEXE, domiciliat, în București,
urmează:                            str. Lt. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, ap. 18, sector 3,
  GRUPA - 683- Activități imobiliare pe baza de        posesor CI, seria RT, nr. 179572, eliberată de Secția 11
comision sau contract                      Poliție, la data de 16.07.2001, CNP 1540216400231,
  CLASA - 6832- Administrarea imobilelor pe baza de        MIHAI VASILE-MIRCEA, domiciliat în București,
comision sau contract;                     Ale. Barajul Dunării, nr. 9, bl. Z10, sc. 5, ap.70, sector 3,
  (ii). Se completează obiectul secundar de activitate al   posesor CI, seria RX, nr. 098994, eliberată de Secția 12
societății, cu următoarele clase de activități:         Poliție, la data de 09.02.1999, CNP 1590121400142.
  3314- Repararea echipamentelor electrice;            MILOEVICI RADU-EMIL, domiciliat în București,
  4120- Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și  str. Baba Novac, nr. 8, bl. T1, sc. B, et. 3, ap. 35,
nerezidențiale;                         sector 3, posesor CI, seria RT, nr. 611492, eliberată de
  4322- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de  SPCEPS3 biroul nr. 3, la data de 27.10.2008,
aer condiționat;                        CNP 157113017032 în calitate de asociați la
  4329- Alte lucrări de instalații pentru construcții;    S.C. EDITURA ORFEU 2000 S.R.L., am hotărât
  4331- Lucrări de ipsoserie;                 următoarele:
  4332- Lucrări de tâmplărie și dulgherie;            1. Se completează obiectul de activitate după cum
  4333- Lucrări de pardosire și placare a pereților;     urmează
  4334- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de      4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
geamuri;                            produselor cu caracter specific, n.c.a.
  5610- Restaurante;                       4719 Comerț cu amănuntul în magazine
  8020- Activități de servicii privind sistemele de      nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
securizare;                           nealimentare
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
  4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine               Societatea Comercială
specializate                                   EMILY CREATIV - S.R.L.
  4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
magazine specializate
                                  AL S.C. EMILY CREATTV S.R.L. NR. 1/29.01.2009
  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
magazine specializate                        Subsemnata GARVEY MIOARA-DANIELA, cetățean
  4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie        român, fiica lui Alexandru și Vasilica, născută în
vândute prin magazine                      com. Giurgeni, jud. Ialomița, la data de 24.10.1967,
  4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și     domiciliată în oraș Chitila, jud. Ilfov, str. Aurel Vlaicu,
piețe al altor produse                      nr. 20, identificată cu CI, seria IF, nr. 169343, eliberată de
  4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de     SPCLEP Buftea la data de 21.11.2007,
comenzi sau prin Internet                    CNP 2671024423043, în calitate de asociat unic al
  4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara          S.C. EMILY CREATTV S.R.L., persoană juridică română
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor        cu sediul în București, sector 3, str. Câmpia Libertății,
                                 nr. 7, bl. PM61, sc. 2, et. 1, ap. 52, având C.U.I. 22921758
  (54/958.832)                         și J40/23375/2007, am hotărât modificarea actului
                                 constitutiv al societății astfel:
                                   1. Societatea își schimba sediul social la următoarea
         Societatea Comercială
                                 adresa: oraș Chitila, str. Aurel Vlaicu, nr. 20, jud. Ilfov.
         QUADRA COM - S.R.L.
                                   2. Societatea își completează activitățile secundare
                                 cu:
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                   3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
     A ASOCIAȚILOR NR. 1/29.01.2009
                                   3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
  WEISCOVICI ION domiciliat în București,             3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
str. P. I. Ceaikovski, nr. 14, sc. B, et. Parter, ap. 13,      4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
sector 2, identificat cu CI, seria RT, nr. 020682, eliberată   nerezidențiale
de Secția 7 Poliție, la data de 07.06.1999,             4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
CNP 1530810400212, și                      n.c.a.
  WEISCOVICI LIDIA domiciliată în București,            4321 Lucrări de instalații electrice
str. P. I. Ceaikovski, nr. 14, sc. B, et. Parter, ap. 13,      4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer
sector 2, identificată cu CI, seria RD, nr. 121538,       condiționat
eliberată de Secția 6 Poliție, la data de 16.08.2000,        4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
CNP 2630604400261, în calitate de asociați la            4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
                                   4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
S.C. QUADRA COM S.R.L., am hotărât următoarele:
                                   4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
  1. Se închide punctul de lucru din: București, str. Pictor
                                 geamuri
N. Toniţa, nr. 11-13, sector 3.
                                   4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
  (55/958.833)                         construcții
                                   4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
                                   4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
         Societatea Comercială              (sub 3,51)
         EMILY CREATIV - S.R.L.               4519 Comerț cu alte autovehicule
                                   4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
            NOTIFICARE                  4531 Comerț cu ridicata cu piese și accesorii pentru
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    autovehicule
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     4532 Comerț cu amănuntul cu piese și accesorii
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         pentru autovehicule
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    materiale de construcții
EMILY CREATIV S.R.L., cu sediul în București,            4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
Str. CÂMPIA LIBERTĂȚII, nr. 7, bloc PM61, scara 2,        băuturi și tutun
etaj 1, ap. 52, sector 3, înregistrată sub              4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
                                 produselor cu caracter specific, n.c.a.
nr. J40/23375/2007, cod unic de înregistrare 22921758,
                                   4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
care a fost înregistrat sub nr. 42817 din 02.02.2009.
                                   4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
  (56/958.834)                         materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                 21

  4690 Comerț cu ridicata nespecializat              8299 Alte activități de servicii suport pentru
  4719 Comerț cu amănuntul în magazine            întreprinderi n.c.a;
nespecializate cu vânzare predominantă de produse          Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al
nealimentare                          societății rămân neschimbate.
  4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
                                  (57/958.835)
proaspete, în magazine specializate
  4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
din carne, în magazine specializate                       Societatea Comercială
  4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și           GRIVITA-REMORCI - S.R.L.
moluștelor în magazine specializate
  4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de                 NOTIFICARE
patiserie și zaharoase, în magazine specializate
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
specializate
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
magazine specializate
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  4729 Comerț cu amănuntul al altor produse
alimentare, în magazine specializate              GRIVITA-REMORCI S.R.L., cu sediul în București,
  4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al   Str. CLABUCET, PAVILION P+6(C12), nr. 68, etaj 1,
articolelor din sticlă, și a celor pentru vopsit, în magazine  sector 1, înregistrată sub nr. J40/13551/1994, cod unic de
specializate                          înregistrare 6036836, care a fost înregistrat sub
  4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,     nr. 42885 din 02.02.2009.
tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine        (58/958.836)
specializate
  4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
electrocasnice, în magazine specializate                    Societatea Comercială
  4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de           GRIVITA-REMORCI - S.R.L.
iluminat, și al altor articole de uz casnic, n.c.a.
  4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor                DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
sportive, în magazine specializate
                                      AL S.C. GRIVITA-REMORCI S.R.L.
  4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor în
                                      NR. 1 DIN DATA DE 29.01.2009
magazine specializate
  4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în          Subscrisa COMPANIA INDUSTRIALA GRIVITA S.A.,
magazine specializate                      cu sediul în București, Str. Clabucet, nr. 68, sector 1,
  4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și        înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/483/1991,
articolelor din piele, în magazine specializate         CUI 1555239, atribut fiscal RO, prin reprezentant
  4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor și     d-l Haiduc Alexandru, cetățean român, domiciliat în
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de        Orș. Voluntari, Str. Vârtejului, nr. 3R, jud. Ilfov, posesor al
companie și a hranei pentru acestea, în magazine        CI, seria IF, nr. 196644, eliberată de SPCLEP Voluntari la
specializate                          data de 21.07.2008, CNP 1540628400122, în baza
  4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane    Hotărârii nr. 1 din 29.01.2009 a Consiliului de
de călători                           Administrație al COMPANIA INDUSTRIALA
  4941 Transporturi rutiere de mărfuri            GRIVITA S.A., în calitate de asociat unic al
  4942 Servicii de mutare                   S.C. GRIVITA-REMORCI S.R.L., societate înregistrată la
  5210 Depozitări                       O.R.C.T.B. sub nr. J40/13551/1994, CUI 6036836, emite
  5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi    următoarea
terestre                                          DECIZIE:
  5610 Restaurante                        Art. 1 Se schimbă sediul societății comerciale
  5621 Activități de alimentație (catering) pentru      GRIVITA REMORCI S.R.L. din București, str. Clabucet,
evenimente                           nr. 68, Pavilion P + 6 (C12), etaj 1, sector 1, în Oraș
  5630 Baruri si alte activități de servire a băuturilor
                                Chitila, Localitatea Rudeni, Str. Rudeni, nr. 79, Jud. Ilfov.
  7311 Activități ale agențiilor de publicitate
                                  Art. 2 Actul constitutiv se modifică și se actualizează
  7410 Activități de design specializat
                                potrivit celor menționate la art. 1 din prezenta decizie.
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
                                  Prezenta decizie a fost luată astăzi 29.01.2009 și a
n.c.a.
                                fost consemnată în 4 exemplare.
  8219 Activități de fotocopiere, pregătire a
documentelor și alte activități specializate de secretariat     (59/958.837)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
       Societatea Comercială                data de 22.09.1952, în Com. Casimcea, Județul Tulcea,
    ECOMMERCE ONLINE TRADING - S.R.L.             domiciliat în Mun. Constanţa, Aleea Heracleea, nr. 7,
                                  bl. Z3, sc. C, et. 2, ap. 37, Jud. Constanţa, identificat cu
            NOTIFICARE                 C.I. seria KT, nr. 098575, eliberată la data de 07.01.2000
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     de Mun. Constanţa, CNP 1526922131294.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      2. După cesiune, capitalul social al Societății va
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          rămâne în valoare de 500 lei, divizat în 50 de părți
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    sociale, egale și indivizibile, cu o valoare nominală de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     10 lei fiecare și va fi structurat astfel:
ECOMMERCE ONLINE TRADING S.R.L., cu sediul în             IOSIF CRISTIAN deține 250 lei, respectiv un număr
                                  de 25 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei
București, Str. Prelungirea Ghencea, nr. 28, bloc C5,
                                  fiecare, reprezentând 50% din capitalul social și
scara A, etaj 7, ap. 25, sector 6, înregistrată sub
                                  participarea la beneficii și pierderi.
nr. J40/1577/2005, cod unic de înregistrare 17173332,
                                    IOSIF STOICA-NICOLAE deține 250 lei, respectiv un
care a fost înregistrat sub nr. 42955 din 02.02.2009.
                                  număr de 25 de părți sociale, cu o valoare nominală de
  (60/958.838)                          10 lei fiecare, reprezentând 50% din capitalul social și
                                  participarea la beneficii și pierderi.
                                    3. Se schimbă denumirea societății în
       Societatea Comercială
                                  S.C. ECOMMERCE ONLINE TRADING S.R.L., noua
    ECOMMERCE ONLINE TRADING - S.R.L.
                                  denumire fiind verificată și rezervată la Oficiul Registrului
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A                Comerțului de pe lângă Tribunalul București conform
   ASOCIAȚILOR NR. 01 DIN 27 IANUARIE 2009            dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 23828 din
                                  20.01.2009.
  Astăzi, 27 ianuarie 2009, la sediul S.C. CLASS           4. Se schimbă domeniul principal de activitate al
SERVICE COMPANY S.R.L, în București, Prelungirea          societății în “Comerț cu amănuntul care nu se efectuează
Ghencea, nr. 28, bl. C5, sc. A, et. 7, ap. 25, sector 6, a     prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe”, grupa CAEN
avut loc ședința Adunării Generale a Asociaților,         479 și activitatea principală a societății în “Comerț cu
cu participarea asociaților existenți DRAGU            amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
VERONICA-ANIȘOARA, cetățean român, născută la           Internet”, clasa CAEN 4791.
data de 19.09.1975, în Mun. Brăila, județul Brăila,          5. Se va întocmi versiunea actualizată a Actului
domiciliată în Mun. București, Prelungirea Ghencea,        Constitutiv al societății, în care vor fi consemnate toate
nr. 28, bl. C5, sc. A, et. 7, ap. 25, sector 6, identificată cu  modificările intervenite.
C.I. seria RR, nr. 298678, eliberată la data de 19.04.2004       Redactat și semnat la sediul societății în 3 (trei)
de Secția 22 Poliție a Mun. București,               exemplare originale, astăzi 27.01.2009.
CNP 2750919090120 și IOSIF CRISTIAN, cetățean
                                    (61/958.839)
român, născut la data de 13.05.1976, în Mun. Galați,
județul Galați, domiciliat în Mun. București, Prelungirea
Ghencea, nr. 28, bl. C5, sc. A, et. 7, ap. 25, sector 6,             Societatea Comercială
identificat cu C.I. seria RX, nr. 169674, eliberată la data          MOPAN COM DIMBOVITA - S.R.L.
de 07.05.2003 de Secția 22 Poliție a Mun. București,
CNP 1760513131284 și a noului asociat IOSIF                    DECIZIA NR. 9/15.01.2009
STOICA-NICOLAE, cetățean român, născut la data de
22.09.1952, în Com. Casimcea, Județul Tulcea,                  AL ASOCIATULUI UNIC
domiciliat în Mun. Constanţa, Aleea Heracleea, nr. 7,          AL S.C. MOPAN COM DÎMBOVIȚA S.R.L.
bl. Z3, sc. C et. 2, ap. 37, Jud. Constanţa, identificat cu     CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, CALEA VITAN, NR. 242,
C.I. seria KT, nr. 098575, eliberată la data de 07.01.2000       CORP CLĂDIRE VITAN I, LOT 5, PARTER,
de Mun. Constanţa, CNP 1520922131294                 CAMERA 1 ȘI 2, SECTOR: 3, ÎNREGISTRATĂ LA
  Care, în urma dezbaterilor, în unanimitate de asociați     O.R.C. SUB NR. J40/251/2000, C.U.I.: RO 12588789
și de părți sociale,                          Subsemnatul GHEORGHIAS CHRISTIAN, cetățean
             AU HOTĂRÂT:               american, născut la data de 14.05.1957 în localitatea
  1. DRAGU VERONICA-ANIȘOARA renunță la             Reghin, jud. Mureș, România, fiul lui Constantin și
calitatea de asociat și se retrage din societate cesionând     Eugenia, domiciliat în S.U.A., 11720 New York, 16 Chevy
cele 25 (douăzecișicinci) de părți sociale deținute în       Drive, Centereach, posesor al pașaportului tip P,
cadrul Societății, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,    nr. 112601265, eliberat de autoritățile din S.U.A. la data
având o valoare totală de 250 lei, reprezentând 50% din      de 31.12.2001, cu valabilitate până la data de
capitalul social și participarea la beneficii și pierderi, către  30.12.2011, în calitate de Asociat Unic al
Dl IOSIF STOICA-NICOLAE, cetățean român, născut la         S.C. MOPAN COM DÎMBOVIȚA S.R.L, prin prezenta
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                 23

decid modificarea Actului Constitutiv atestat de Cabinet     Călărași, Județul Călărași, fiul lui Ion și Olimpia,
de Avocat Moiceanu Georgel sub Nr. 74/25.10.2007,         domiciliat în Municipiul București, str. Vasile Stroescu,
Cap. I, Art. 2, privind sediul social și punctele de lucru,    nr. 16, sector 2, identificat prin C.I. seria RX, nr. 182725,
astfel:                              emisă de Secția 8 Poliție la data de 11.06.2003,
  Sediul societății se schimbă în ROMÂNIA,            CNP 1560716400703, deține 90 % din capitalul social, și
BUCUREȘTI, Str. JEAN STERIADI, Nr. 11, Bloc M3,            2. TUDOR BOGDAN, cetățean român, necăsătorit,
Parter, Camera 2, Sector 3.                    sex masculin, născut la data de 15.10.1984 în Municipiul
  Se radiază următoarele puncte de lucru:            București, fiul lui Cornel și Daniela, domiciliat în
  Centru 329, cu adresa în București, Str. Liviu         Municipiul București, str. Gradistea, nr. 10, bl. 101, sc. 6,
Rebreanu, Nr. 1, Sector: 3 Centru 347, cu adresa în        et. 2, ap. 83, sector 4, identificat prin C.I. seria RR,
București, Str. Jean Steriadi, Nr. 11, Bloc M3, Sector 3     nr. 531095, emisă de SPCEP sector 4, biroul 3 la data de
  Se întocmește Act Constitutiv în forma actualizată,      14.06.2008, CNP 1841015420068, deține 10 % din
conform Legii 441/2006.                      capitalul social, am hotărât:
  Se mandatează Administratorul societății D-na RUICA        Societatea deschide un punct de lucru în București,
VERONKA, domiciliată în București, Str. Ing. Pandele       Calea Victoriei, nr. 32-34, sc. C, et. 7, ap. 134, sector 1.
Tarusanu, Nr. 10, Ap. 1, Sector: 1, posesoare a CI,
                                   (64/958.842)
seria RD, nr.555609, eliberată la data de 28.01.2008 de
către SPCEP S1, biroul 4, CNP: 2660208192493, pentru
semnarea Actului Constitutiv al S.C. MOPAN COM                 Societatea Comercială
DÎMBOVIȚA S.R.L. în forma actualizată.                    CORPORATE SERVICES - S.R.L.
  (62/958.840)                                     NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
      MOPAN COM DIMBOVITA - S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
            NOTIFICARE
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     CORPORATE SERVICES S.R.L., cu sediul în București,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   Str. DR. HERESCU PETRE, nr. 15, etaj 2, sector 5,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         înregistrată sub nr. J40/12770/1998, cod unic de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    înregistrare 11324177, care a fost înregistrat sub
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    nr. 42990 din 02.02.2009.
MOPAN COM DÎMBOVIȚA S.R.L., cu sediul în București,
                                   (65/958.843)
Str. JEAN-ALEXANDRU STERIADI, nr. 11, bloc M3,
etaj P, ap. CAMERA 2, sector 3, înregistrată sub
nr. J40/251/2000, cod unic de înregistrare 12588789,              Societatea Comercială
care a fost înregistrat sub nr. 42957 din 02.02.2009.            CORPORATE SERVICES - S.R.L.
  (63/958.841)                                 DECIZIA ASOCIAȚILOR

         Societatea Comercială              S.C. CORPORATE SERVICES S.R.L. (SOCIETATEA)
          MY TICKET - S.R.L.                 STABB IAN DAVID, în calitate de asociat deținând
                                 90 % din capitalul social și din drepturile de vot ale
       HOTĂRÂREA NR. 1/06.11.2008              Societății și S.C. SHAPE INTERNATIONAL S.R.L., în
                                 calitate de asociat deținând 10 % din capitalul social al
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                 Societății asociații reprezentând 100 % din capitalul
        S.C. MY TICKET S.R.L.
                                 social al S.C. CORPORATE SERVICES S.R.L., societate
     J/40/16803/2008, C.U.I. 24546957
                                 de naționalitate română, cu sediul în București,
  Adunarea Generala a Asociaților S.C. MY            str. Ion Campineanu, Union Int. Center, nr. 11, etaj 5,
TICKET S.R.L., cu sediul în București, str. Borsa, nr. 41,    București, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului
bl. 7B, sc. 2, et. 1, ap. 17, sector 1, înregistrată la      București sub nr. J40/12770/1998, CUI 11324177
O.R.C.T.B. sub nr. J/40/16803/2008, C.U.I. 24546957,       (“Societatea”), decidem următoarele:
capital social 1000 lei, întrunită la sediul societății la data    - se mută sediul social al S.C. CORPORATE
de 06.11.2008, în următoarea componență:             SERVICES S.R.L. din București, str. Ion Campineanu,
  1. BOTAN PUIU - IULIAN, cetățean român, căsătorit,       Union Int. Center, nr. 11, etaj 5, București, sector 1, în
sex masculin, născut la data de 16.07.1956 în Municipiul     București, str. Dr. Herescu Petre, nr. 15, etaj 2, sector 5;
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
  - se împuternicește Dl Grigore Dumitrescu, domiciliat     capitalului social al societății, în valoare de 200 lei,
în București, Str. Glinka, nr. 15, ap. 15, sector 2, posesor   împărțit în 20 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei, va
al CI, seria DP, nr. 069938, eliberată de DGEIP la data de    fi următoarea:
12.05.2003 cu îndeplinirea tuturor formalităților necesare      - IONIȚĂ MARIUS-OCTAVIAN-ROMEO, deține
aducerii la îndeplinire a celor de mai sus.           20 părți sociale, fiecare, având o valoare nominală de
                                 10 lei, valoare nominală totală 200 lei, reprezentând
  (66/958.844)                         100 % din capitalul societății.
                                   Participarea asociatului unic la profit și pierderi este
         Societatea Comercială              următoarea: IONIȚĂ MARIUS-OCTAVIAN-ROMEO
         DAMAR EXPO - S.R.L.               - 100 % din profit/pierderi;
                                   Atribuțiile cu privire la conducerea societății prevăzute
            NOTIFICARE                în Actul Constitutiv pentru Adunarea Generală a
                                 Asociaților vor fi preluate de asociatul unic.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      II. Se schimbă obiectul principal de activitate al
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   societății din “Comerț cu piese și accesorii pentru
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         autovehicule” (cod CAEN 5030, cod CAEN 4531
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   actualizat), în “Activități generale de curățenie a clădirilor”
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    (cod CAEN 8121), domeniul principal de activitate al
DAMAR EXPO S.R.L., cu sediul în București,            societății: Activități de curățenie” (secțiunea N, cod
Str. Doamna Ghica, nr. 5, bloc 3, scara C, etaj 4, ap. 99,    CAEN 812).
sector 2, înregistrată sub nr. J40/13407/2007, cod unic de      III. Se completează obiectul secundar de activitate cu
înregistrare 22098350, care a fost înregistrat sub        următoarele activități:
nr. 43005 din 02.02.2009.                      4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
                                 autovehicule
  (67/958.845)
                                   4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii
                                 pentru autovehicule
         Societatea Comercială                IV. Se ia act de demisia administratorului și se revocă
         DAMAR EXPO - S.R.L.               din funcția de administrator D-na DUMITRU DANA,
                                 cetățean român, născută la data de 20.07.1984 în
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              București, Sector 6, domiciliată în București, Str. Aninului,
                                 nr. 28, Sector 1 posesoare a C.I. seria RT, nr. 408848,
       AL S.C. DAMAR EXPO S.R.L.             eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 08.05.2006,
        DIN DATA DE 29.01.2009              CNP 2840720460030 și se numește în funcția de
                                 administrator pe o perioadă nelimitată Dl IONIȚĂ
  Subsemnatul IONIȚĂ MARIUS-OCTAVIAN-ROMEO,           MARIUS-OCTAVIAN-ROMEO, cetățean român, născut
cetățean român, născut la data de 21.03.1963, în         la data de 21.03.1963, în Mun. Ploiești, Jud. Prahova,
Mun. Ploiești, Jud. Prahova, domiciliat în București,      domiciliat în București, Str. Doamna Ghica, nr. 5, Bl. 3,
Str. Doamna Ghica, nr. 5, Bl. 3, Sc. C, Et. 4, Ap. 99,      Sc. C, Et. 4, Ap. 99, Sector 2, identificat cu CI, seria RR,
Sector 2, identificat cu CI, seria RR, nr. 437597, eliberată   nr. 437597, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de
de SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de 07.03.2007,         07.03.2007, CNP 1630321400294.
CNP 16303214002Ș4, în calitate de asociat unic al
                                   Mandatul administratorului este valabil până la
S.C. DAMAR EXPO S.R.L. cu sediul în București,
                                 revocarea sau demisia acestuia în condițiile prevăzute de
Str. Doamna Ghica, nr. 5, Bl. 3, Sc. C, Et. 4, Ap. 99,
                                 lege.
Sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
                                   Totodată,      asociatul    unic    IONIȚĂ
de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13407/2007,
                                 MARIUS-OCTAVIAN-ROMEO, acordă descărcarea
CUI 22098350, emit următoarea
                                 de gestiune pentru administratorul revocat
              DECIZIE:
                                 DUMITRU DANA și declară în mod expres că nu au nicio
  I. Aprob cesionarea de către asociatul DUMITRU
                                 pretenție, de nicio natură, trecută, prezentă sau viitoare
DANA, a 1 (una) parte socială având o valoare nominală
                                 față de fostul administrator DUMITRU DANA și înțelege
de 10 lei, valoare totală 10 lei, reprezentând 5 % din
                                 să nu formuleze împotriva acesteia niciun fel de acțiune
capitalul social, pe care le deținea în calitate de asociat al
                                 sau plângere, neavând nicio pretenție față de
S.C. DAMAR EXPO S.R.L. cu sediul în București,
                                 DUMITRU DANA decurgând din fosta calitate a acesteia
Str. Doamna Ghica, nr. 5, Bl. 3, Sc. C, Et. 4, Ap. 99,
                                 de asociat si administrator al societății.
Sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
                                   V. Celelalte dispoziții ale Actului constitutiv rămân
de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13407/2007,
                                 neschimbate.
CUI   22098350     către   cesionarul    IONIȚĂ
                                   Prezenta decizie a fost luată astăzi, 29.01.2009, fiind
MARIUS-OCTAVIAN-ROMEO, urmare cesiunii arătate,
                                 consemnată în 4 (patru) exemplare originale.
cedentă DUMITRU DANA retrăgându-se din societate.
  Urmare cesiunii, participarea asociaților la constituirea     (68/958.846)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                25

         Societatea Comercială              data de 22.04.1979 Adjud, Jud. Vrancea, domiciliată în
         AEROGLOBAL - S.R.L.               Mun. București, Ale. Țincani, nr. 4A, bl. 824, sc. 3, et. 1,
                                 ap. 94, Sector 6, identificat cu C.I. seria RT, nr. 582594,
            NOTIFICARE                eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3, la data de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    28.07.2008, CNP 2790422141033, identificat cu C.I.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   seria. RT, nr. 582594, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         la data de 28.07.2008, CNP 27904221410333, și se
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   desemnează în funcția de administrator al societății, pe o
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    perioadă de 4 ani, DL RĂDUCANU VASILE-LUCIAN,
AEROGLOBAL S.R.L., cu sediul în București,            cetățean român, născut la data de 31.12.1977 în
B-dul Aviatorilor, nr. 5, etaj 1, sector 1, înregistrată sub   Mun. Dorohoi, Jud. Botoșani, domiciliat în
nr. J40/5944/2005, cod unic de înregistrare 17424701,      Mun. București, Ale. Țincani, nr. 4A, bl. 824, sc. , et. 1,
care a fost înregistrat sub nr. 43014 din 02.02.2009.      ap. 94, Sector 6, identificat cu C.I. seria RT, nr. 582593,
                                 eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 28.07.2008,
  (69/958.847)                         CNP 1771231390705.
                                   3. Se completează obiectul secundar de activitate cu
         Societatea Comercială              următoarele activități:
         AEROGLOBAL - S.R.L.                 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
                                 (exclusiv prin satelit)
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                 6130 Activități de telecomunicații prin satelit
                                   6190 Alte activități de telecomunicații
   A ASOCIAȚILOR S.C. AEROGLOBAL S.R.L.              4. Celelalte dispoziții ale Actului constitutiv rămân
      NR. 1 DIN DATA DE 29.11.2008             neschimbate.
                                   Prezenta hotărâre a Adunării Generale a fost luată în
  Astăzi, 29.11.2008 Adunarea Generală a Asociaților
                                 unanimitate de asociații prezenți reprezentând 100 % din
S.C. AEROGLOBAL S.R.L. cu sediul în București,
                                 capitalul social, astăzi 29.11.2008 și a fost consemnată în
B-dul Aviatorilor, nr. 5, Etaj 1, Sector 1, înmatriculată la
                                 4 exemplare.
O.R.C.T.B. sub nr. J40/5944/2005, CUI RO 17424701
legal constituită, la care participă asociații societății      (70/958.848)
reprezentând 100 % din capitalul social:
  - D-na RĂDUCANU MIOARA, cetățean român,
                                      Societatea Comercială
născută la data de 22.04.1979 Adjud, Jud. Vrancea,
                                  RESEARCH & VALUATION ADVISORS - S.R.L.
domiciliată în Mun. București, Ale. Țincani, nr. 4A, bl. 824,
sc. 3, et. 1, ap. 94, Sector 6, identificată cu C.I. seria RT,             NOTIFICARE
nr. 582594, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de
28.07.2008, CNP 2790422141033, deținătoare a 4 părți        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sociale, fiecare având 6 valoare nominală de 10 lei,       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
valoare nominală totală 40 lei, reprezentând 20 % din      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
capitalul social;                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  - Dl PANTEA SIMI DAN, cetățean român, născut la       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
data de 27.09.1966 în București, domiciliat în București,    RESEARCH & VALUATION ADVISORS S.R.L., cu sediul
str. Poet Vasile Cârlova, nr. 2, Bl. A7 Bis, Sc. 1, Et.6,    în București, Str. ARH. ALEXANDRU SĂVULESCU,
ap. 103, sector 3, identificat cu C.I. seria DP, nr. 028853,   nr. 27, sector 2, înregistrată sub nr. J40/13342/2008,
eliberată de I.G.P. - D.E.P. la data de 08.07.1999,       cod unic de înregistrare 24273903, care a fost înregistrat
CNP 1660927120650 - deținător a 16 părți sociale,        sub nr. 43019 din 02.02.2009.
fiecare având o valoare nominală de 10 lei, valoare totală      (71/958.849)
160 lei, reprezentând 80 % din capitalul social,
             HOTĂRĂȘTE:
  1. Se schimbă obiectul principal de activitate al            Societatea Comercială
societății din “Alte activități anexe transporturilor aeriene”   RESEARCH & VALUATION ADVISORS - S.R.L.
(cod CAEN 6323, cod CAEN 5223 - actualizat), în
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/28.01.2009
“6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu”
( cod CAEN 6110), domeniul principal de activitate al        Astăzi, 28.01.2009, în cadrul Adunării Generale a
societății: “Activități de telecomunicații prin rețele cu    Asociaților la care au participat S.C. INTERNATIONAL
cablu (secțiunea J, cod CAEN 611)                BENGA COMPANY S.R.L., cu sediul în București,
  2. Se revocă din funcția de administrator al societății   str. Arh. Alexandru Săvulescu, nr. 27, sectorul 2, având
D-na RĂDUCANU MIOARA cetățean român, născută la         număr de ordine în Registrul Comerțului J40/26648/30
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
noiembrie 1993 și CUI 5246538, reprezentată prin                  Societatea Comercială
BENGA ALEXANDRU domiciliat în București,                      M-BORG FOODS - S.R.L.
str. Dr. Lister, nr. 55, et. 1, ap. 3, sector 5, născut la data
                                      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
de 07.08.1973 în mun. București sector 1, România,
cetățenie română, necăsătorit, sex masculin, identificat       A ASOCIAȚILOR NR. 9 DIN DATA DE 28.01.2009
cu CI, seria DP, nr. 101212, eliberată de D.G.E.I.P.-        ÎNTRUNITĂ LA SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII
D.E.P., la data de 31.10.2003, CNP 1730807450020,           Subsemnații, în calitate de asociați ai societății
SIMA MARIA ALEXANDRA, domiciliată în Sat Roșu           M-BORG FOODS S.R.L.:
                                   Domnul Matta Amine,personal și în calitate de
(Com. Chiajna), Jud. Ilfov, Int. Pădurenilor, nr. 9, născută
                                 mandatar al Doamnei Berthe Matta și al Doamnei Maha
la data de 29.08.1975 în Mun. Piatra Neamț, jud. Neamț,      Matta (căsătorită Trusgnach) prin procura autentificată
România, cetățenia română, căsătorită, sex feminin,        sub nr. 552, anul 2006, luna martie, ziua 13, cetățean
identificată cu C.I. seria IF, nr. 187194, eliberată de      român, născut la 15.04.1946 în Liban, cu domiciliul în
SPCLEP Buftea, la data de 13.05.2008,               București, Bd. Decebal, nr. 11, bl. S14, sc. 2, et. 2, ap. 29,
                                 sector 3, identificat cu C.I. seria RX, nr. 163654, eliberată
CNP     2750829270629       și   ANDRONACHE
                                 la data de 10.04.2003
CONSTANTIN-MARIUS, domiciliat în București,              Doamna Matta Berthe, de naționalitate libaneză,
Ale. Moldoveni, nr. 16, bl. B19, sc. 2, et. 2, ap. 16,      născută la data de 21.02.1970 în Baabda, Liban, cu
sector 4, născut la data de 15.08.1975 în Mun. București,     domiciliul în Beyrouth, Liban, identificată cu pașaport
sector 5, România, cetățenie română, sex masculin,        tip P, code LBN, nr. RL 0349767, eliberat la data de
                                 21.08.004 de autoritățile D.G.S.G.
căsătorit, identificat cu C.I. seria RD, nr. 168223,
                                   Doamna Matta Maha (căsătorită Trusgnach), cetățean
eliberată de Secția 16 la data de 04.06.2001,           francez, născută la data 17.04.1974 în Bhamdoun Alez
CNP 1750815443017, în calitate de asociați ai           Zahle, Liban, cu domiciliul în Franţa, identificată cu
S.C. RESEARCH & VALUATION ADVISORS S.R.L. cu           pașaport tip P, cod FRA, nr. 05HK48987, eliberat la data
sediul în București, str. Icoanei, nr. 50A, sector 2,       de 25.10.2005 de autoritățile franceze,
                                   HOTĂRÂM:
J40/13342/2008, CUI 24273903, s-a hotărât:
                                   Completarea Art. 10 al Actului Constitutiv al Societății
  Se schimbă sediul social al societății din București,     - Administrarea societății, după cum urmează:
str. Icoanei, nr. 50A, sector 2, în București,            Se prelungește mandatul Administratorului Ionescu
str. Arh. Alexandru Săvulescu, nr. 27, Mansardă,         Magdalena pe o perioadă de 1 an cuprinsă între
Camera 1, sectorul 2                       03.02.2009-03.02.2010
                                   Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
  Redactată în 3 exemplare.
                                 neschimbate.
  (72/958.850)                           (74/958.852)

         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        M-BORG FOODS - S.R.L.                BLACKSMITH EMBANKMENT GLOBAL - S.R.L.

            NOTIFICARE                        HOTĂRÂREA NR. 1/28.01.2009
                                   Astăzi, 28.01.2009, în cadrul Adunării Generale a
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Asociaților la care au participat ILIE VALENTIN domiciliat
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   în București str. Avionului, nr. 5, bl. 5E, sc. 1, et. 3, ap. 13,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         sector 1, identificat cu CI, seria RR, nr. 195410, eliberată
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    de S.E.P. la data de 06.03.2002, CNP 1751219451512 și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    S.C. INTERNATIONAL BENGA COMPANY S.R.L., cu
                                 sediul în București, str. Arh. Alexandru Savulescu, nr. 27,
M-BORG FOODS S.R.L., cu sediul în București,
                                 sectorul 2, având număr de ordine în Registrul
Șos. Străulesti, nr. 144, bloc Vila 29, sector 1, înregistrată  Comerțului J40/26648/1993, CUI 5246538, reprezentată
sub nr. J40/5539/2002, cod unic de înregistrare          legal prin asociatul unic și administrator
14730226, care a fost înregistrat sub nr. 43020 din        BENGA ALEXANDRU, domiciliat în București,
02.02.2009.                            str. Dr. Lister, nr. 5, et. 1, ap. 3, sector 5, identificat cu CI,
                                 seria DP, nr. 101212, eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P., la
  (73/958.851)                         data de 31.10.2003, CNP 1730807450020, în calitate de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                  27

asociați ai S.C. BLACKSMITH EMBANKMENT                     Societatea Comercială
GLOBAL S.R.L. cu sediul în București, str. Icoanei,         JACOBSON CLARK MANAGEMENT (JCM) - S.R.L.
nr. 50A, sector 2, J40/19815/2006, CUI 19307112, s-a
hotărât:                                          NOTIFICARE
  Se schimbă sediul social al societății din București,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
str. Icoanei, nr. 50A, sector 2, în București,           București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
str. Arh. Alexandru Savulescu, nr. 27, Mansarda,          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Camera 6.1, sectorul 2                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Redactată în 3 exemplare.                    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (75/958.853)                          JACOBSON CLARK MANAGEMENT (JCM) S.R.L., cu
                                  sediul în București, Str. ARH. ALEXANDRU
                                  SĂVULESCU, nr. 27, etaj MANSA, ap. Camera 6,
      Societatea Comercială
                                  sector 2, înregistrată sub nr. J40/19810/2006, cod unic de
  BLACKSMITH EMBANKMENT GLOBAL - S.R.L.
                                  înregistrare 19307120, care a fost înregistrat sub
            NOTIFICARE                 nr. 43031 din 02.02.2009.

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        (78/958.856)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                  Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           MORTGAGE CENTER - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BLACKSMITH EMBANKMENT GLOBAL S.R.L., cu                     HOTĂRÂREA NR. 1/28.01.2009
sediul în București, Str. ARH. ALEXANDRU
                                    Astăzi, 28.01.2009, în cadrul Adunării Generale a
SĂVULESCU, nr. 27, sector 2, înregistrată sub
                                  Asociaților la care au participat S.C. INTERNATIONAL
nr. J40/19815/2006, cod unic de înregistrare 19307112,
                                  BENGA COMPANY S.R.L., cu sediul în București,
care a fost înregistrat sub nr. 43025 din 02.02.2009.
                                  str. Arh. Alexandru Săvulescu, nr. 27, sectorul 2, având
  (76/958.854)                          număr de ordine în Registrul Comerțului J40/26648/30
                                  noiembrie 1993 și CUI 5246538, reprezentată prin
                                  BENGA ALEXANDRU domiciliat în București,
      Societatea Comercială
 JACOBSON CLARK MANAGEMENT (JCM) - S.R.L.              str. Dr. Lister, nr. 55, et. 1, ap. 3, sector 5, născut la data
                                  de 07.08.1973 în mun. București, sector 1, România,
       HOTĂRÂREA NR. 1/28.01.2009               cetățenie română, necăsătorit, sex masculin, identificat
                                  cu CI, seria DP, nr. 101212, eliberată de D.G.E.I.P.-
  Astăzi, 28.01.2009, în cadrul Adunării Generale a        D.E.P., la data de 31.10.2003, CNP 1730807450020,
Asociaților la care au participat ILIE VALENTIN domiciliat     SIMA MARIA ALEXANDRA, domiciliată în Sat Roșu
în București str. Avionului, nr. 5, bl. 5E, sc. 1, et. 3, ap. 13,
                                  (Com. Chiajna), Jud. Ilfov, Int. Pădurenilor, nr. 9, născută
sector 1, identificat cu CI, seria RR, nr. 195410, eliberată
                                  la data de 29.08.1975 în Mun. Piatra Neamț, jud. Neamț,
de S.E.P. la data de 06.03.2002, CNP 1751219451512 și
S.C. INTERNATIONAL BENGA COMPANY S.R.L., cu             România, cetățenia română, căsătorită, sex feminin,
sediul în București, str. Arh. Alexandru Savulescu, nr. 27,     identificată cu C.I. seria IF, nr. 187194 eliberată de
sectorul 2, având număr de ordine în Registrul           SPCLEP Buftea, la data de 13.05.2008,
Comerțului J40/26648/1993, CUI 5246538, reprezentată        CNP     2750829270629       și   ANDRONACHE
legal prin asociatul unic și administrator BENGA          CONSTANTIN-MARIUS, domiciliat în București,
ALEXANDRU, domiciliat în București, str. Dr. Lister,        Ale. Moldoveni, nr. 16, bl. B19, sc. 2, et. 2, ap. 16,
nr. 55, et. 1, ap. 3, sector 5, identificat cu CI, seria DP,    sector 4, născut la data de 15.08.1975 în Mun. București,
nr. 101212, eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P., la data de       sector 5, România, cetățenie română, sex masculin,
31.10.2003, CNP 1730807450020, în calitate de            căsătorit, identificat cu C.I. seria RD, nr. 168223,
asociați    ai   S.C.    JACOBSON       CLARK    eliberată de Secția 16 la data de 04.06.2001,
MANAGEMENT (JCM) S.R.L., cu sediul în București, str.        CNP 1750815443017, în calitate de asociați ai
Icoanei, nr. 50A, sector 2, J40/19810/2006, CUI           S.C. MORTGAGE CENTER S.R.L., cu sediul în
19307120, s-a hotărât:                       București, str. Icoanei, nr. 50A, sector 2, J40/8139/2008,
  Se schimbă sediul social al societății din București,      CUI 23851120, s-a hotărât:
str. Icoanei, nr. 50A, sector 2, în București,             Se schimbă sediul social al societății din București,
str. Arh. Alexandru Săvulescu, nr. 27, Mansarda,          str. Icoanei, nr. 50A, sector 2, în București,
Camera 6, sectorul 2                        str. Arh. Alexandru Săvulescu, nr. 27, Mansarda,
  Redactată în 3 exemplare.
                                  Camera 5, sectorul 2
  (77/958.855)                            Se schimbă obiectul principal de activitate din
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
cod CAEN 6492 Alte activități de creditare (intermedieri    număr de ordine în Registrul Comerțului J40/26648/30
credite), în Cod CAEN 6619 Activități auxiliare         noiembrie 1993 și CUI 5246538, reprezentată prin
intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări  BENGA ALEXANDRU domiciliat în București,
și fonduri de pensii.                      str. Dr. Lister, nr. 55, et. 1, ap. 3, sector 5, născut la data
  Redactată în 3 exemplare.                  de 07.08.1973 în mun. București, sector 1, România,
                                cetățenie română, necăsătorit, sex masculin, identificat
  (79/958.857)                        cu CI, seria DP, nr. 101212, eliberată de D.G.E.I.P.-
                                D.E.P., la data de 31.10.2003, CNP 1730807450020,
        Societatea Comercială              SIMA MARIA ALEXANDRA, domiciliată în Sat Roșu
       MORTGAGE CENTER - S.R.L.              (Com. Chiajna), Jud. Ilfov, Int. Pădurenilor, nr. 9, născută
                                la data de 29.08.1975 în Mun. Piatra Neamț, jud. Neamț,
            NOTIFICARE                România, cetățenia română, căsătorită, sex
                                feminin, identificată cu C.I. seria IF, nr. 187194,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    eliberată de SPCLEP Buftea, la data de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  13.05.2008, CNP 2750829270629 și HARPA
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        GEORGE-ADONIS-CĂTĂLIN, domiciliat în București,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   str. Barbu Văcărescu, nr. 15, ap. 1, sector 2, născut la
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   data de 18.02.1974 în mun. București, sector 7,
MORTGAGE CENTER S.R.L., cu sediul în București,         România, cetățenia română, căsătorit, sex masculin,
Str. Icoanei, nr. 50A, sector 2, înregistrată sub        identificat cu C.I. seria RD, nr. 566132, eliberată de
nr. J40/8139/2008, cod unic de înregistrare 23851120,      SPCEP S2 biroul nr. 1, la data de 24.03.2008,
care a fost înregistrat sub nr. 43037 din 02.02.2009.      CNP 1740218450017, în calitate de asociați ai
  (80/958.858)                        S.C. WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în
                                București, str. Icoanei, nr. 50A, sector 2, J40/13343/2008,
                                CUI 24273890, s-a hotărât:
        Societatea Comercială                Se schimbă sediul social al societății din București,
       SCUTER - CENTRE - S.R.L.             str. Icoanei, nr. 50A, sector 2, în București,
                                str. Arh. Alexandru Săvulescu, nr. 27, Mansarda,
        HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1              Camera 7, sectorul 2.
                                  Redactată în 3 exemplare.
        DIN DATA DE: 22.01.2009
                                  (82/958.860)
  Subsemnații
  SLAVARIN MARIOARA, domiciliată în București,
Șos. Berceni, nr. 21, bl. 28, sc. 1, et. 2, ap. 10, sect. 4,          Societatea Comercială
cetățean român, posesoare a C.I. seria RD, nr. 466664,           WORLDWIDE SOLUTIONS - S.R.L.
emisă de SPCEP S4 biroul nr. 2 la 22.03.2006,
C.N.P. 2590815400313, și                                NOTIFICARE
  NECULAI CIPRIAN - VIOREL, domiciliat în București,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
str. Lipscani, nr. 73, et. 1, ap. 1, sect. 3, cetățean român,  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
posesor al C.I. seria RD, nr. 268026, emisă de SP 10, la    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
12.09.2002, C.N.P. 1761107430026, în calitate de        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
asociați ai S.C. SCUTER - CENTRE S.R.L., am hotărât:
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  1. Se aprobă deschiderea uni punct de lucru pentru
                                WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în
societate în: București, sector 4, Șos. Berceni, nr. 8C,
camera 1A;                           București, Str. ARH. ALEXANDRU SĂVULESCU, nr. 27,
  Celelalte dispoziții ale actelor constitutive ale      ap. CAMERA 7, sector 2, înregistrată sub
S.C. SCUTER - CENTRE S.R.L. rămân neschimbate.         nr. J40/13343/2008, cod unic de înregistrare 24273890,
                                care a fost înregistrat sub nr. 43042 din 02.02.2009.
  (81/958.859)
                                  (83/958.861)

       Societatea Comercială
     WORLDWIDE SOLUTIONS - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                       C.S. EXPORT GRUP - S.R.L.
       HOTĂRÂREA NR. 1/28.01.2009
                                            NOTIFICARE
  Astăzi, 28.01.2009, în cadrul Adunării Generale a
Asociaților la care au participat S.C. INTERNATIONAL        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
BENGA COMPANY S.R.L., cu sediul în București,          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
str. Arh. Alexandru Săvulescu, nr. 27, sectorul 2, având    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                29

modificările și completările ulterioare, depunerea textului  reprezentând 100 % din capitalul social, cotă de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  participare la beneficii și pierderi, respectiv 200 lei,
C.S. EXPORT GRUP S.R.L., cu sediul în București,       numerotate de la 1 la 20 inclusiv.
B-dul Constantin Brîncoveanu, nr. 13, bloc B16, scara 3,     2. Prelungirea mandatului administratorului
etaj 8, ap. 88, sector 4, înregistrată sub          CONSTATINESCU MARIA - NATALIA pentru o perioadă
nr. J40/1400/2004, cod unic de înregistrare 16105364,     nelimitată, cu puteri depline
care a fost înregistrat sub nr. 43061 din 02.02.2009.      Se revocă din funcția de administrator
  (84/958.862)                       STATE CORINA-MARIA, în urma cesiunii încetând
                               calitatea acesteia de administrator.
                                 Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății
        Societatea Comercială             rămân neschimbate.
       C.S. EXPORT GRUP - S.R.L.
                                 (85/958.863)
      HOTĂRÂREA NR. 1/19.01.2009
                                       Societatea Comercială
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A                  RENETRANS INTER - S.R.L.
      S.C. C.S. EXPORT GRUP S.R.L.
    NR. J40/1400/2004, C.U.I. RO 16105364,                    NOTIFICARE
  CU SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 4,
  B-DUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, NR. 13,             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       BL. B16, SC. 3, ET. 8, AP. 88          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Astăzi, 19.01.2009, la sediul social al societății s-au  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
prezentat asociații:                     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  STATE CORINA - MARIA, domiciliată în București,      RENETRANS INTER S.R.L., cu sediul în București,
sector 4, B-dul Constantin Brâncoveanu, nr. 13, bl. B16,   Str. Izvorul Oltului, nr. 2, bloc 25, scara 2, etaj 1, ap. 21,
sc. 3, et. 8, ap. identificată cu CI, seria RD, nr. 401136,  sector 4, înregistrată sub nr. J40/14940/2007, cod unic de
eliberată de Secția 16 la data de 30.07.2004, cu
                               înregistrare 22221223, care a fost înregistrat sub
CNP 2800325430078,
                               nr. 43062 din 02.02.2009.
  CONSTATINESCU MARIA - NATALIA, domiciliată în
Mun. Focșani, Str. S. Bamutiu, nr. 2, sc. 1, ap. 10,       (86/958.864)
Jud. Vrancea, identificată cu CI, seria VN, nr. 281439,
eliberată de Pol. Mun. Focșani la data de 01.06.2007,
                                       Societatea Comercială
CNP 2750910390701 și de comun acord, am
                                      RENETRANS INTER - S.R.L.
              HOTĂRÂT
  1. Cesionarea a 10 de părți sociale deținute de către        HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
asociata STATE CORINA - MARIA, astfel:
  Subsemnata STATE CORINA - MARIA cesionez            AL SOCIETĂȚII RENETRANS INTER S.R.L.
D-nei CONSTATINESCU MARIA - NATALIA 10 de părți               NR. 1 DIN 28.01.2009
sociale deținute în cadrul societății în valoare de 10 lei
partea socială, respectiv 100 lei, numerotate de la 1 la     Subsemnatul
10 inclusiv, reprezentând 50 % din capitalul social       1. CLIBA GEORGE-RENE, cetățean român,
împreună cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din   CNP: 1690623433035, născut la data de 23.06.1969, în
acestea, începând de azi, 19.01.2009. La data încheierii   mun. București, sector 1, domiciliat în mun. București,
contractului de cesiune am primit de la            sector 4, str. Turnu Măgurele, nr. bl. R12, et. 4, ap. 19,
D-na CONSTATINESCU MARIA - NATALIA, suma de          posesore al C.I. seria RT, nr. 281934, eliberată de
100 lei reprezentând contravaloarea părților sociale     Secția 1, la data de 11.09.2003, valabilă până la data de
cedate și înțeleg să nu mai am nici o pretenție prezentă   23.06.2013, în calitate de asociat unic și administrator,
sau viitoare față de aceste părți sociale cedate precum și    Am hotărât următoarele:
față de drepturile ce decurg din deținerea acestora, nici    1.  Modificare   activității   principale  din
față de societate, nici față de cesionară. Subsemnata     4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane
CONSTATINESCU MARIA - NATALIA, am achitat           de călători în 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
contravaloarea părților sociale, respectiv 100 lei, azi     2. Completarea obiectelor secundare de activitate cu
19.01.2009. În urma cesiunii, societatea are 1 asociat    următoarele activități:
unic, respectiv CONSTATINESCU MARIA - NATALIA,          4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
capitalul social de 200 lei fiind structurat astfel:     gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
CONSTATINESCU MARIA - NATALIA, deține 20 de părți       4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor,
sociale în valoare de 10 lei fiecare parte socială,      echipamentelor periferice și software-lui; 4652 - Comerț
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
cu ridicata de componente și echipamente electronice și     mun. Botoșani, jud. Botoșani, CNP 2770226070028,
de telecomunicații; 4666 - Comerț cu ridicata al altor      deținătoare a unui număr de 7 părți sociale reprezentând
mașini și echipamente de birou; 4669 - Comerț cu ridicata    35 % din capitalul social
al altor mașini și echipamente; 4690 - Comerț cu ridicata      NICULAE MARILENA cetățean român, domiciliată în
nespecializat; 4741 - Comerț cu amănuntul al           București, str. Serg. Maj. Marin Bonea, nr. 2, bl. 13, sc. 2,
calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în    et. 2, ap. 47, sector 3, C.I. seria RT, nr. 384332, eliberată
magazine specializate; 4742 - Comerț cu amănuntul al       de SPCEP S3 biroul nr. 2 la 11.10.2005, născută la
echipamentului pentru telecomunicații în magazine        05.08.1976 în mun. Onești, jud. Bacău,
specializate; 4743 - Comerț cu amănuntul al           CNP 2760805044429, deținătoare a unui număr de
echipamentelor audio/video în magazine specializate;       6 părți sociale reprezentând 30 % din capitalul social
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor       Au adoptat, în ședința din data de 17.01.2009, cu
electrocasnice, în magazine specializate; 4763 - Comerț     unanimutate de voturi următoarea
cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau                  HOTĂRÂRE
fără înregistrări audio/video, în magazine specializate;       I. Radierea punctului de lucru situat în București,
4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,      B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 12, sector 3.
cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator;       (88/958.866)
5829 - Activități de editare a altor produse software;
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comanda              Societatea Comercială
(software orientat client); 6202 - Activități de consultanță      A.S.G. CONSTRUCT SERVICES - S.R.L.
în tehnologia informației; 6209 - Alte activități de servicii
privind tehnologia informației; 6311 - Prelucrarea datelor,          DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
administrarea paginilor web și activități conexe;
6312 - Activități ale portalurilor web; 4790 - Alte activități      AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 7733 - Activități    A.S.G. CONSTRUCT SERVICES S.R.L.
de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou    NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
(inclusiv calculatoare); 9200 - Activități de jocuri de noroc      J40/17281/2003 NR. 1/01.02.2009
și pariuri; 9329 - Alte activități recreative si distractive
                                   Subsemnatul Aftodor Silviu-Gheorghe în calitate de
n.c.a.; 9511 - Repararea calculatoarelor și a
                                 asociat unic al societății comerciale A.S.G. CONSTRUCT
echipamentelor periferice; 9521 - Repararea aparatelor
                                 SERVICES S.R.L., cu sediul în București, sector 6,
electronice de uz casnic; 9609 - Alte activități de servicii
n.c.a.;                             str. Iuliu Maniu, nr. 59, Bl. 10A, Sacara 2, Etaj 5, Ap. 63,
  3. Modificarea actului constitutiv conform hotărârilor    având număr de ordine la Registrul Comerțului București
luate.                              J40/17281/17.12.2003, CIF 16005969, capital social în
                                 valoare de 200 lei, astăzi 01.02.2009, decid luarea
  (87/958.865)                         următoarei masuri cu privire la societate:
                                   1. - Începând cu data de 01.02.2009 se suspendă
        Societatea Comercială              activitatea societății comerciale A.S.G. CONSTRUCT
      AXIS EURO CONSULTING - S.R.L.             SERVICES S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani, respectiv
                                 de la 01.02.2009 până la data de 31.01.2012, cu
       HOTĂRÂREA NR. 1/17.01.2009             posibilitatea revenirii asupra acestei măsuri în orice
                                 moment.
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                2. - Prezenta măsura luată de asociatul unic se va
 S.C. AXIS EURO CONSULTING S.R.L. BUCUREȘTI,           înregistra la O.R.C. București și la Administrația
  ALEEA CÂMPUL MOȘILOR, NR. 4, SECTOR 2            Financiara a Sectorului 6 București.
      J40/1525/2007 C.U.I. 20803250               Redactată de parte în 5 exemplare, astăzi 01.02.2009
  CREAC VALERINA cetățean român, domiciliată în           (89/958.867)
București, str. Baladei, nr. 6, bl. 60, sc. 1, et. 8, ap. 69,
sector 4, C.I. seria RR, nr. 227320, eliberată de Secția 14
Poliție la 28.08.2002, născută la 19.01.1969 în                 Societatea Comercială
                                        EXTRAVENT COM - S.R.L.
com. Dăbuleni, jud. Dolj, CNP 2690119161034,
deținătoare a unui număr de 7 părți sociale reprezentând
                                            NOTIFICARE
35 % din capitalul social
  GAVRIL OANA RALUCA cetățean român, domiciliată          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 4, bl. 4, ap. 31,    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
sector 2, C.I. seria RT, nr. 229081, eliberată de Secția 8    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Poliție la 17.04.2002, născută la 26.02.1977 în         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009                31

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            Societatea Comercială
EXTRAVENT COM S.R.L., cu sediul în București,                   ATRIA TEAM - S.R.L.
Aleea TIBISCUM, nr. 53-55, etaj 1, ap. 6, sector 2,
înregistrată sub nr. J40/13847/2006, cod unic de             HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
înregistrare 18975377, care a fost înregistrat sub
                                    A ASOCIAȚILOR S.C. ATRIA TEAM S.R.L.
nr. 43107 din 02.02.2009.
                                       DIN DATA DE 17-12-2008
  (90/958.868)                          Adunarea generală a asociaților S.C. ATRIA
                                TEAM S.R.L. (denumită în continuare “Societatea”) s-a
        Societatea Comercială              întrunit astăzi, 17-12-2008 ora 12:00 h, la adresa sediului
        EXTRAVENT COM - S.R.L.              social al Societății, asociații renunțând la formalitățile de
                                convocare prevăzute de actul constitutiv al Societății și
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată
         NR. 01/01.02.2009               și modificată.
                                  Asociații care participă, la ședința, adunării generale a
  Subsemnatul                         asociaților (Adunarea) dețin 100 % din capitalul social al
  NICOLAE DAN-STEFAN domiciliat în București,         Societății, după cum urmează:
str. Telia nr. 1, sector 2, identificat cu C.I. seria RR,      1. Alius Rumania SL care deține 19 părți sociale, cu o
nr. 296859/08.04.2004, eliberată de Secția 7 Poliție,      valoare nominală totală de 190 RON, reprezentând 95 %
C.N.P. 1750621345398, fără antecedente penale, născut      din capitalul social al Societății (reprezentată prin
la data de 21.06.1975 în Comuna Amărăștii de Sus,        Fernando Moreno Mendoza, conform hotărârii
Județul Dolj, în calitate de asociat unic al subscrisei     administratorului Alius Rumania SL din data de
S.C. EXTRAVENT COM S.R.L., persoană juridică          17-12-2008);
română, de drept privat, cu sediul social în București,       2. Fernando Moreno Mendoza care deține 1 parte
                                socială, cu o valoare nominală totală de 10 RON,
Aleea Sălaj, nr. 7, blocul Z5, scara B, etajul 3,
                                reprezentând 5 % din capitalul social al Societății.
apartamentul 36, sector 5, înregistrată la
                                  La Adunare participă și dl Marcelo Fabian Scafati
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Ustarroz, în calitate de invitat și viitor asociat unic al
București sub nr. J40/13847/2006, C.I.F. 18975377,       Societății.
atribut fiscal RO, decide:                     În urma dezbaterilor, asociații participanți la Adunare
  Art. 1 Schimbarea sediul social al S.C. EXTRAVENT      au adoptat următoarele hotărâri, în unanimitate
COM S.R.L. din București, Aleea Sălaj, nr. 7, blocul Z 5,    (cu excepția hotărârilor nr. 4 și 5 de mai jos, care au fost
scara B, etajul 3, apartamentul 36, sector 5, în București,   adoptate cu votul pozitiv al asociaților reprezentând 95 %
Aleea Tibiscum, nr. 53-55 (fosta Dinogetia nr. 50-66)      din capitalul social al Societății, ca urmare a abținerii de
etajul 1, apartament 6, sector 2.                la vot a dlui. Fernando Moreno Mendoza, în conformitate
  Art. 2 Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân  cu prevederile legale aplicabile):
neschimbate.                            1. Adunarea ia act de faptul că toți asociații au fost de
                                acord cu renunțarea la procedura de convocare a
  (91/958.869)                        adunării prevăzută de actul constitutiv al Societății și sunt
                                de acord cu ținerea adunării fără efectuarea respectivelor
         Societatea Comercială             formalități de convocare. Adunarea se poate astfel
         ATRIA TEAM - S.R.L.              desfășura și poate adopta, în mod valabil, hotărâri.
                                  2. Se aprobă ca asociatul Alius Rumania SL să vândă
            NOTIFICARE                către dl Marcelo Fabián Scafati Ustarroz, cetățean
                                spaniol, născut în La Plata-Buenos Aires, Argentina, la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    data de 13.03.1967, domiciliat în Calle Julio Caro Baroja
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  118 Madrid, Spania, identificat cu Card de identificare
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        nr. 51.116.591-B, emis de autoritățile spaniole la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   04-06-2003 toate părțile sociale pe care Alius
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Rumania SL le deține în capitalul social al Societății,
ATRIA TEAM S.R.L., cu sediul în București,           adică 19 părți sociale, cu o valoare nominală totală de
Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, bloc modul X, etaj 4,       190 RON, numerotate de la 1 la 19, reprezentând 95 %
ap. camera 412, sector 1, înregistrată sub           din capitalul social al Societății.
nr. J40/19404/2008, cod unic de înregistrare 24753162,       Transferul părților sociale mai înainte menționat va fi
                                efectuat pentru un preț egal cu valoarea nominală totală
care a fost înregistrat sub nr. 43121 din 02.02.2009.
                                a acestor părți sociale.
  (92/958.870)                          3. Se aprobă ca asociatul Fernando Moreno Mendoza
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2380/5.V.2009
să vândă către dl Marcelo Fabian Scafati Ustarroz toate            bl. D2, sc. A, et. 8, ap. 32, sector 2,
părțile sociale pe care Fernando Moreno Mendoza le               CNP: 1740616424513, identificat cu CI, seria RD,
deține în capitalul social al Societății, adică 1 parte            nr. 579340, emisă de SPCEP S2 biroul nr. 4, la data de
socială, cu o valoare nominală totală de 10 RON, având             23.06.2008, și DUMITRAȘCU SORIN - LAURENȚIU, de
numărul 20, reprezentând 5 % din capitalul social al
                                        cetățenie română, domiciliat în Mun. București,
Societății.
  Transferul părților sociale mai înainte menționat va fi           Str. Danubiu, nr. 6, bl. 6E, sc. 4, ap. 52, sector 3,
efectuat pentru un preț egal cu valoarea nominală totală            CNP: 1781227344254, identificat cu CI, seria RD,
a acestor părți sociale.                            nr. 378099 emisă de Secția 11 de Poliție, la data de
  4. Se aprobă revocarea dlui. Fernando Moreno                18.05.2004, asociați în cadrul S.C. DINAMIC
Mendoza din funcția de administrator al Societății.              COMMUNICATION GROUP S.R.L, am hotărât:
  5. Se aprobă descărcarea de gestiune a                     1. Schimbarea sediului societății din București,
dlui Fernando Moreno Mendoza pentru activitatea
                                        Str. Prevederii, nr. 3, bl. PM5, sc. A, et. 3, ap. 14,
desfășurată de către acesta în funcția de administrator al,
Societății până la data prezentei hotărâri.                  sector 3, în București, Str. Fîntînica, nr. 15, sector 2.
  6. Se aprobă desemnarea dlui. Marcelo Fabian                  2. Schimbare denumirii societății în S.C. DINAMIC
Scafati Ustarroz, cetățean spaniol, născut în La                DELIVERY S.R.L. conform dovezii privind
Plata-Buenos Aires, Argentina, la data de 13.03.1967,             disponibilitatea firmei nr. 31571, din 26.01.2009, eliberată
domiciliat în Calle Julio Caro Baroja 118 Madrid, Spania,           de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
identificat cu Card de identificare nr. 51.116.591-B, emis           București.
de autoritățile spaniole la data de 04-06-2003 în funcția
                                          Ca urmare a modificărilor intervenite se va întocmi
de administrator al Societății pentru un mandat cu durată
                                        noul act constitutiv actualizat.
nelimitată.
  7. Se aprobă modificarea actului constitutiv al                  (94/958.872)
Societății pentru a reflecta deciziile de mai sus, în forma
atașată acestei hotărâri ca Anexa.
  Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 (trei)                          Societatea Comercială
exemplare originale, în limbile engleză și română. În caz                     DINAMIC DELIVERY - S.R.L.
de neconcordanță între versiunea în limba engleză și cea
în limba română a acestei hotărâri, versiunea în limba                            NOTIFICARE
română va prevala.
                                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   (93/958.871)                               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         Societatea Comercială                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        DINAMIC DELIVERY - S.R.L.                   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                        DINAMIC DELIVERY S.R.L., cu sediul în București,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                        Str. FINTINICA, nr. 15, sector 2, înregistrată sub
  A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN DATA DE 02.02.2009                 nr. J40/13890/2006, cod unic de înregistrare 18976763,
                                        care a fost înregistrat sub nr. 43129 din 02.02.2009.
 ȘTEFAN BOGDAN - SANDU, de cetățenie română,
domiciliat în Mun. București, Șos. Pantelimon, nr. 326,               (95/958.873)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                &JUYDGY|362796|
        şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, os. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2380/5.V.2009 conţine 32 de pagini.           Preţul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top