Docstoc

2003_2898

Document Sample
2003_2898 Powered By Docstoc
					                                      PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 2898                                                         Vineri, 14 noiembrie 2003
                         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - administrator: Peterfi Andrei, cu o durat„ a
   SORAL TECHNIK - S.R.L., Bucure∫ti           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         mandatului de 4 ani;
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        - domeniul principal de activitate: cod CAEN 526
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771712         date:                             - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin magazine;
                                 - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         - activitatea principal„: cod CAEN 5263 - comer˛
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             J 40/12928/2003;                       cu am„nuntul care nu se efectueaz„ prin magazine.
                                 - denumirea ∫i forma juridic„: DANA MARKET           (3/175.715)
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               COM - S.R.L.;                                      *
                                 - sediul social: Bucure∫ti, str. Diaconu Coresi nr.
                               59, sectorul 1;                             Societatea Comercial„
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;              GENERAL GARANT SERVICE - S.R.L.
     DELEGAT NR. 12719/SC
                                 - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000          Bucure∫ti
      din 25 septembrie 2003              lei, v„rsat integral la data de 17.09.2003;
                                 - capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771470
  Judec„tor delegat
                               200.000 lei fiecare;
  la Oficiul Registrului                                                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                 - fondator: Ra˛„ Daniela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
  Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena        la data de 8.12.1965 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
  Grefier        - Petre Crihan           Bucure∫ti, str. Diaconu Coresi nr. 59, sectorul 1;
                                                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                 - administrator: Ra˛„ Daniela;
  Œn baza cererii nr. 199739 din data de 22.09.2003      - domeniul principal de activitate: cod CAEN 513
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, cu          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul    b„uturi ∫i cu tutun;                          DELEGAT NR. 12706/SC
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         - activitatea principal„: cod CAEN 5131 - comer˛           din 25 septembrie 2003
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          cu ridicata cu fructe ∫i legume.
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:          (2/175.714)                        Judec„tor delegat
J 40/12926/2003;                                     *                  la Oficiul Registrului
  - denumirea ∫i forma juridic„: SORAL TECHNIK -                                      Comer˛ului de pe l‚ng„
S.R.L.;                                Societatea Comercial„                 Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Drept„˛ii nr. 15,      ANDONET TOTAL - S.R.L., Bucure∫ti              Grefier        - Petre Crihan
bl. P7, sc. A, et. 2, ap. 6, sectorul 6;
                                                                Œn baza cererii nr. 190953 din data de 8.09.2003
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771488
                                                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
lei, v„rsat integral la data de 18.09.2003;                                        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
100.000 lei fiecare;                                                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - fondator: Cru˛escu Sorin Stelian, cet„˛ean              TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                              date:
rom‚n, n„scut la data de 17.05.1977 Ón Bucure∫ti,                                       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Drept„˛ii nr. 15, bl. P7,                                  J 40/12930/2003;
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI               - denumirea ∫i forma juridic„: GENERAL
sc. A, et. 2, ap. 6, sectorul 6;                    DELEGAT NR. 12721/SC
  - administrator: Cru˛escu Sorin Stelian;                                        GARANT SERVICE - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 281           din 25 septembrie 2003                - sediul social: Bucure∫ti, bd. I.C. Br„tianu nr. 44,
- fabricare de construc˛ii metalice;                                            sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 3;
                                Judec„tor delegat                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - activitatea principal„: cod CAEN 2812 -          la Oficiul Registrului
fabricarea elementelor de dulgherie ∫i t‚mpl„rie                                        - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                                Comer˛ului de pe l‚ng„                   30.000.000 lei, v„rsat integral la data de 29.08.2003,
din metal.                           Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena
   (1/175.713)                                                     participarea str„in„ este de 10.500.000 lei;
                                Grefier        - Petre Crihan             - capitalul social este divizat Ón 300 p„r˛i sociale
              *
                                Œn baza cererii nr. 199774 din data de 22.09.2003     a 100.000 lei fiecare;
     Societatea Comercial„                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       - fondatori: Damov Liliana, cet„˛ean rom‚n,
  DANA MARKET COM - S.R.L., Bucure∫ti            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         n„scut„ la data de 26.02.1970 Ón Bucure∫ti,
                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 30,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771208         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      bl. 26, sc. 3, ap. 88, sectorul 2; Pavlovici Valentin,
                               date:                             cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 20.06.1951 Ón
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        Bucure∫ti, domiciliat Ón S.U.A., Long Island City,
                               J 40/12929/2003;                       4601-39, Avenue, New York 11104; Iov„nescu
                                - denumirea ∫i forma juridic„ ANDONET TOTAL        Amilcar Petre, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                             18.05.1969 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.
                               - S.R.L.;
                                - sediul social: Bucure∫ti, str. Theodor Speran˛ia     M„rgeanului nr. 30, bl. M12, sc. 1, ap. 6, sectorul 5,
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            nr. 130, bl. 78 C„l„ra∫i, sc. A, et. 4, ap. 16, sectorul 3;  ∫i Societatea Comercial„ BRONX AUTO SERVICE -
     DELEGAT NR. 12716/SC                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;            S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
      din 25 septembrie 2003               - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 41, bl. 102D, sc. 1, ap.
                               100.000.000 lei, v„rsat integral la data de          12, sectorul 2;
  Judec„tor delegat                     19.09.2003;                            - administrator: Iov„nescu Amilcar Petre;
  la Oficiul Registrului                    - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale      - domeniul principal de activitate: cod CAEN 502
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  a 1.000.000 lei fiecare;                   - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena                                         - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -
                                - fondator: Peterfi Andrei, cet„˛ean rom‚n,
  Grefier        - Petre Crihan                                          Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.
                               n„scut la data de 20.11.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat
  Œn baza cererii nr. 199706 din data de 22.09.2003     Ón Bucure∫ti, str. Theodor Speran˛ia nr. 130, bl. 78,        (4/175.716)
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     sc. A, et. 4, ap. 16, sectorul 3;                            *
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2898/14.XI.2003
      Societatea Comercial„                - activitatea principal„: cod CAEN 5186 - comer˛     9-11, bl. 6, sc. B, ap. 175, sectorul 4; Geamba∫u
    COLOSAL TRANS - S.R.L., Bucure∫ti           cu ridicata cu alte componente ∫i echipamente        Marian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 8.09.1973
                               electronice (import-export).                 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Intrarea T‚rgu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771569            (6/175.718)                       Frumos nr. 9-11, bl. 6, sc. B, ap. 175, sectorul 4, ∫i
                                             *                ™tefan Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             27.09.1973 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                                    Societatea Comercial„               Intrarea T‚rgu Frumos nr. 3-5, bl. 7, sc. C, et. 10, ap.
       TRIBUNALUL BUCURE™TI               LM ADI CONTEXPERT - S.R.L., Bucure∫ti           196, sectorul 4;
                                                               - administratori: Geamba∫u Nicoleta, cu o durat„
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771402
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                           a mandatului de 4 ani, Geamba∫u Marian, cu o
     DELEGAT NR. 12723/SC                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             durat„ a mandatului de 4 ani ∫i ™tefan Mihaela, cu
                                                             o durat„ a mandatului de 4 ani;
      din 25 septembrie 2003                                              - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524
  Judec„tor delegat                            TRIBUNALUL BUCURE™TI              - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
  la Oficiul Registrului                                                 alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
  Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena             DELEGAT NR. 12736/SC                cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
  Grefier        - Petre Crihan                 din 25 septembrie 2003                 (8/175.720)
                                                                           *
  Œn baza cererii nr. 199836 din data de 22.09.2003      Judec„tor delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      la Oficiul Registrului                       Societatea Comercial„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Comer˛ului de pe l‚ng„                    TRAIAN BUSINESS CONSULTING - S.R.L.
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena                Bucure∫ti
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       Grefier        - Rosloschi Nicoleta
date:                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771658
                                 Œn baza cererii nr. 200008 din data de 22.09.2003
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la           MINISTERUL JUSTIfiIEI
J 40/12931/2003;
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  - denumirea ∫i forma juridic„: COLOSAL TRANS
                               Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
- S.R.L.;                                                                TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Anton Colorian       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
nr. 49, sectorul 4;                     J 40/12935/2003;                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;             - denumirea ∫i forma juridic„: LM ADI               DELEGAT NR. 12743/SC
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000  CONTEXPERT - S.R.L.;
lei, v„rsat integral la data de 12.09.2003;                                              din 25 septembrie 2003
                                 - sediul social: Bucure∫ti, str. Medic C. Zl„tescu
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  nr. 30, bl. V5, ap. 13, sectorul 2;               Judec„tor delegat
100.000 lei fiecare;                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;            la Oficiul Registrului
  - fondatori: Atineos Cristina, cet„˛ean rom‚n,        - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000   Comer˛ului de pe l‚ng„
n„scut„ la data de 9.05.1970 Ón Bucure∫ti,          lei, v„rsat integral la data de 19.09.2003;           Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Anton Colorian nr. 49,      - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    Grefier        - Rosloschi Nicoleta
sectorul 4, ∫i Alexandru P„un Viorica, cet„˛ean       100.000 lei fiecare;
                                                               Œn baza cererii nr. 200326 din data de 22.09.2003
rom‚n, n„scut„ la data de 4.09.1967 Ón Bucure∫ti,        - fondator: Laz„r Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
                                                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea ™erban Vod„ nr. 272,     la data de 13.09.1937 Ón comuna fiinte∫ti, jude˛ul
                                                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
bl. 15, sc. 1, et. 6, ap. 22, sectorul 4;          Buz„u, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Mihai Bravu
                                                             Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - administrator: Alexandru P„un Viorica;         nr. 188, bl. 211, sc. A, et. 5, ap. 23, sectorul 2;
                                                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 602       - administrator: Laz„r Maria, cu o durat„ a
                                                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
- alte transporturi terestre;                mandatului de 4 ani;
                                                             J 40/12937/2003;
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -          - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
                                                               - denumirea ∫i forma juridic„: TRAIAN
transporturi rutiere de m„rfuri.               - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                             BUSINESS CONSULTING - S.R.L.;
   (5/175.717)                      contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
                                                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Elena ∫i Vasile
              *                de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
                                                             Cojocaru nr. 8, sector 5;
                               afaceri ∫i management;
                                                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      Societatea Comercial„                - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i
                                                               - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
    VIDEOVOX IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti          de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón
                                                             lei, v„rsat integral la data de 22.09.2003;
                               domeniul fiscal.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771240                                          - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                  (7/175.719)
                                                             100.000 lei fiecare;
                                             *
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                             - fondator: Micl„u∫ Traian, cet„˛ean rom‚n,
                                    Societatea Comercial„               n„scut la data de 6.05.1970 Ón Medgidia, jude˛ul
                                  MARIAJ CRISS - S.R.L., Bucure∫ti           Constan˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Maior Vasile
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                            B„cil„ nr. 27, bl. 31A, sc. A. ap. 6, sectorul 2;
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771593           - administratori: Micl„u∫ Traian, cu o durat„ a
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                           mandatului de 4 ani;
     DELEGAT NR. 12735/SC                        MINISTERUL JUSTIfiIEI               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
      din 25 septembrie 2003                                            - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                             contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
  Judec„tor delegat                                                   de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  la Oficiul Registrului                                                 afaceri ∫i management;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                    DELEGAT NR. 12746/SC                  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
  Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena                                       de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
  Grefier        - Rosloschi Nicoleta              din 25 septembrie 2003                 (9/175.721)
  Œn baza cererii nr. 199988 din data de 22.09.2003      Judec„tor delegat                                   *
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     la Oficiul Registrului
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      Comer˛ului de pe l‚ng„                       Societatea Comercial„
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena           CREMCAFFE ESPRESSO BAR - S.R.L.
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           Grefier        - Rosloschi Nicoleta                Bucure∫ti
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                 Œn baza cererii nr. 200362 din data de 22.09.2003         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771232
J 40/12934/2003;
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - denumirea ∫i forma juridic„: VIDEOVOX         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul            MINISTERUL JUSTIfiIEI
IMPEX - S.R.L.;                       Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - sediul social: Bucure∫ti, str. ing. Dumitru      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
Zossima nr. 66, sectorul 1;                                                       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                 - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           J 40/12936/2003;
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                 - denumirea ∫i forma juridic„: MARIAJ CRISS -
lei, v„rsat integral la data de 19.09.2003;                                             DELEGAT NR. 12733/SC
                               S.R.L.;
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    - sediul social: Bucure∫ti, intrarea T‚rgu Frumos          din 25 septembrie 2003
100.000 lei fiecare;                     nr. 9-11, bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 148, sectorul 4;
  - fondator: D„n„ricu Theodor Ion, cet„˛ean                                        Judec„tor delegat
                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
rom‚n, n„scut la data de 16.04.1969 Ón Bucure∫ti,                                      la Oficiul Registrului
                                 - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Popa Savu nr. 29,                                       Comer˛ului de pe l‚ng„
                               lei, v„rsat integral la data de 22.09.2003;
                                                               Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena
sectorul 1;                           - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                                               Grefier        - Rosloschi Nicoleta
  - administrator: D„n„ricu Theodor Ion;          100.000 lei fiecare;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 518       - fondatori: Geamba∫u Nicoleta, cet„˛ean rom‚n,       Œn baza cererii nr. 199980 din data de 22.09.2003
- comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i        n„scut„ la data de 24.04.1976 Ón Bucure∫ti,         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
furnituri;                          domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Intrarea T‚rgu Frumos nr.     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2898/14.XI.2003                    3
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea            Societatea Comercial„                 - fondatori: Lupa∫cu Claudiu Constantin,
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           PRIMA CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti           cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 17.03.1969 Ón
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     Hu∫i, jude˛ul Vaslui, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771275
J 40/12938/2003;                                                     Austrului nr. 1, sc. A, et. 2, ap. 5, sectorul 2, ∫i
  - denumirea ∫i forma juridic„: CREMCAFFE                                       Niculescu Mihail Gheorghe Hariton, cet„˛ean
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
ESPRESSO BAR - S.R.L.;                                                  rom‚n, n„scut la data de 19.02.1948 Ón Bucure∫ti,
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu nr.                                 domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Icoanei nr. 39B,
11, cl„direa Union International Center, et. 8,              TRIBUNALUL BUCURE™TI             sectorul 2;
camera 802.2, sectorul 1;                                                  - administrator: fi„˛u Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            n„scut la data de 14.02.1957 Ón Bucure∫ti, domiciliat
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000       DELEGAT NR. 12753/SC               Ón Bucure∫ti, ™os. Mihai Bravu nr. 110, bl. D2, sc. A,
lei, v„rsat integral la data de 2.09.2003, participarea                                 et. 5, ap. 13, sectorul 2;
str„in„ este de 1.000.000 lei;                      din 25 septembrie 2003               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 748
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    Judec„tor delegat                    - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
100.000 lei fiecare;                      la Oficiul Registrului                  Óntreprinderilor;
  - fondator: Societatea Comercial„ ITALIAN          Comer˛ului de pe l‚ng„                    - activitatea principal„: cod CAEN 7487 - alte
CAFFE INVESTITII, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu         Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena        activit„˛i de servicii prestate Ón principal
sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu nr. 11,        Grefier        - Rosloschi Nicoleta       Óntreprinderilor.
cl„direa Union International Center, et. 8, biroul                                       (13/175.725)
802.1, sectorul 1, ∫i Y.P. VITAMIN BAR CAFFE          Œn baza cererii nr. 200429 din data de 22.09.2003
                                                                           *
L.T.D., persoan„ juridic„ israelian„, cu sediul Ón      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Israel, Beer-Sheva, str. Menachem Ben Sorek nr. 6;      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                  Societatea Comercial„
  - administratori: Haiblum Michael, cet„˛ean       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                              CABINET STOMATOLOGIC DR. MONICA
israelian, n„scut la data de 12.04.1963 Ón Petach-      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                                 GRECU - S.R.L., Bucure∫ti
Tikva, Israel, domiciliat Ón Israel, Raanana, str. Bilu   date:
nr. 49, cu o durat„ a mandatului de 4 ani, Gerzi        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771267
Yosef, cet„˛ean israelian, n„scut la data de         J 40/12940/2003;
15.08.1961 Ón Petach-Tikva, Israel, domiciliat Ón        - denumirea ∫i forma juridic„: PRIMA                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
Israel, Even-Yehuda, str. Hadekel nr. 24, cu o durat„    CONSULTING - S.R.L.;
a mandatului de 4 ani, Shvartz Avraham Yaacov,         - sediul social: Bucure∫ti, str. Locotenent
                                                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
cet„˛ean israelian, n„scut la data de 11.10.1962 Ón     Dumitru Lemnea nr. 31, parter, ap. 1, sector 1;
Ierusalim, Israel, domiciliat Ón Israel, Pardesya, str.     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
Habrosh nr. 13, cu o durat„ a mandatului de 4 ani,       - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                                                                  DELEGAT NR. 12752/SC
∫i Pinhas Yakov, cet„˛ean israelian, n„scut la data     10.000.000 lei, constituit din 100.000 lei ∫i 275 euro,
de 1.04.1960 Ón Dergent, Rusia, domiciliat Ón Israel,    v„rsat integral la data de 19.08.2003, participarea           din 25 septembrie 2003
Beer-Sheva, str. Menachem Ben Sorek, nr. 6 cu o       str„in„ este de 9.900.000 lei, echivalent a 275 euro;
                                                              Judec„tor delegat
durat„ a mandatului de 4 ani;                  - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
                                                              la Oficiul Registrului
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 553     a 100.000 lei fiecare;
                                                              Comer˛ului de pe l‚ng„
- restaurante;                         - fondatori: Mih„ilescu I. Ilie, cet„˛ean rom‚n,
                                                              Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena
  - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -        n„scut la data de 26.08.1966 Ón comuna Cioce∫ti,
                                                              Grefier        - Rosloschi Nicoleta
restaurante.                         jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.
   (10/175.722)                      Dezrobirii nr. 4, bl. M25, sc. 1, et. 7, ap. 31, sectorul    Œn baza cererii nr. 200426 din data de 22.09.2003
              *                6, ∫i DRYHOLD LIMITED, persoan„ juridic„          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               cipriot„, cu sediul Ón Cipru, Nicosia, 15 Them.       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
      Societatea Comercial„               Dervis Avenue, Margarita House, et. 4, camera 402,     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
    M CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti            1066;                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                - administratori: Marinescu T. Sorana, cet„˛ean     date:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771755         rom‚n, n„scut„ la data de 11.09.1978 Ón Bucure∫ti,       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 37, bl.    J 40/12942/2003;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             M10, sc. A, et. 5, ap. 23, sectorul 3;             - denumirea ∫i forma juridic„: CABINET
                                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741     STOMATOLOGIC DR. MONICA GRECU - S.R.L.;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie       - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu
                               contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i    nr. 163, bl. 20, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 1;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
     DELEGAT NR. 12747/SC                afaceri ∫i management;                     - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
                                - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i   lei, v„rsat integral la data de 19.09.2003;
      din 25 septembrie 2003              de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.          - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  Judec„tor delegat                       (12/175.724)                      100.000 lei fiecare;
  la Oficiul Registrului                                *                  - fondator: Grecu Monica Anca, cet„˛ean rom‚n,
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                n„scut„ la data de 14.06.1967 Ón Bucure∫ti,
  Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena               Societatea Comercial„             domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Petru Rare∫ nr. 20,
  Grefier        - Rosloschi Nicoleta           IriDiuM PREST - S.R.L., Bucure∫ti          sectorul 1;
                                                               - administrator: Grecu Monica Anca, cu o durat„
  Œn baza cererii nr. 200369 din data de 22.09.2003         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771429
                                                             a mandatului de 4 ani;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                     - domeniul principal de activitate: cod CAEN 851
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                         - activitatea principal„: cod CAEN 8513 - activit„˛i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    de asisten˛„ stomatologic„.
                                      TRIBUNALUL BUCURE™TI
date:
                                                                (14/175.726)
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                          *
J 40/12939/2003;
                                    DELEGAT NR. 12748/SC
  - denumirea ∫i forma juridic„: M CONSTRUCT -                                          Societatea Comercial„
S.R.L.;                                 din 25 septembrie 2003                 TRANS GAZAL - S.R.L., Bucure∫ti
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Tincani nr. 10,
                                Judec„tor delegat
bl. F13, sc. 4, et. 4, ap. 77, sectorul 6;                                             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771526
                                la Oficiul Registrului
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000                                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena
lei, v„rsat integral la data de 19.09.2003;
                                Grefier        - Rosloschi Nicoleta
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
100.000 lei fiecare;                      Œn baza cererii nr. 200409 din data de 22.09.2003
  - fondatori: Iordache Valentin ™tefan, cet„˛ean     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
rom‚n, n„scut la data de 22.06.1976 Ón Gala˛i,
jude˛ul Gala˛i, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Tincani    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             DELEGAT NR. 12751/SC
nr. 10, bl. F13, sc. 4, et. 4, ap. 77, sectorul 6, ∫i Lic„  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele           din 25 septembrie 2003
Constantin C„t„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data      date:
                                                              Judec„tor delegat
de 30.06.1972 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                              la Oficiul Registrului
calea Dude∫ti nr. 147, sectorul 3;              J 40/12941/2003;
                                                              Comer˛ului de pe l‚ng„
  - administratori: Iordache Valentin ™tefan, cu o      - denumirea ∫i forma juridic„: IriDiuM PREST -
                                                              Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena
durat„ a mandatului de 4 ani;                S.R.L.;
                                                              Grefier        - Rosloschi Nicoleta
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 451      - sediul social: Bucure∫ti, Str. S„ge˛ii nr. 5,
- organizare de ∫antiere ∫i preg„tirea terenului;      sectorul 2;                          Œn baza cererii nr. 200421 din data de 22.09.2003
  - activitatea principal„: cod CAEN 4511 -          - durata de func˛ionare: nelimitat„;           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i organizare       - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
de ∫antiere.                         10.000.000 lei, v„rsat integral la data de 3.09.2003;    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
   (11/175.723)                       - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
              *                a 100.000 lei fiecare;                   date:
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2898/14.XI.2003
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         - durata de func˛ionare: nelimitat„;             - sediul social: Bucure∫ti, Str. Baicului nr. 65-67,
J 40/12943/2003;                         - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000  bl. 2, ap. 2, sectorul 2;
  - denumirea ∫i forma juridic„: TRANS GAZAL -       lei, v„rsat integral la data de 18.09.2003;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
S.R.L.;                             - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
  - sediul social: Bucure∫ti, aleea Barajul Bicaz      100.000 lei fiecare;                     lei, v„rsat integral la data de 17.09.2003;
nr. 11A, bl. M33, sc. A, et. 2, ap. 30, sectorul 3;       - fondator: Sebe Florina Andreea, cet„˛ean          - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           rom‚n, n„scut„ la data de 27.02.1978 Ón Bucure∫ti,      100.000 lei fiecare;
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cozla nr. 10, bl. A11,      - fondator: Sandu Ionela, cet„˛ean rom‚n,
10.000.000 lei, v„rsat integral la data de 12.09.2003;    sc. 2, et. 1, ap. 14, sectorul 3;              n„scut„ la data de 21.09.1972 Ón G„e∫ti, jude˛ul
  - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale     - administrator: Sebe Florina Andreea;          D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Baicului
a 100.000 lei fiecare;                      - domeniul principal de activitate: cod CAEN 748     nr. 65-67, bl. 2, ap. 2, sectorul 2;
  - fondator: Abdul-Wahab Nathalia Gabriela,        - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal       - administrator: Sandu Ionela;
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 28.04.1977 Ón       Óntreprinderilor;                        - domeniul principal de activitate: cod CAEN 281
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Barajul        - activitatea principal„: cod CAEN 7485 - activit„˛i   - fabricare de construc˛ii metalice;
Bicaz nr. 11A, bl. M33, sc. A, et. 2, ap. 30, sectorul 3;  de secretariat ∫i traducere.                   - activitatea principal„: cod CAEN 2812 -
  - administrator: Abdul-Wahab Nathalia Gabriela;         (17/175.729)                      fabricarea elementelor de dulgherie ∫i t‚mpl„rie
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 503                   *                din metal.
- comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;                                       (19/175.731)
  - activitatea principal„: cod CAEN 5030 - comer˛           Societatea Comercial„                            *
cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule.               NETCORP - S.R.L., Bucure∫ti
   (15/175.727)                                                         Societatea Comercial„
              *                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771445           GHEDELI SERVICE - S.R.L., Bucure∫ti

       Societatea Comercial„                      MINISTERUL JUSTIfiIEI                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15768156
      ROMASS - S.R.L., Bucure∫ti
                                                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771500
                                      TRIBUNALUL BUCURE™TI


        MINISTERUL JUSTIfiIEI              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                    DELEGAT NR. 12755/SC
                                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                     din 25 septembrie 2003
                                                                  DELEGAT NR. 12646/SC
                                Judec„tor delegat
                                                                   din 24 septembrie 2003
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              la Oficiul Registrului
     DELEGAT NR. 12737/SC                 Comer˛ului de pe l‚ng„                    Judec„tor delegat
                                Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena          la Oficiul Registrului
      din 25 septembrie 2003
                                Grefier        - Rosloschi Nicoleta         Comer˛ului de pe l‚ng„
  Judec„tor delegat                                                     Tribunalul Bucure∫ti - Ion Stanciu
                                 Œn baza cererii nr. 200445 din data de 22.09.2003
  la Oficiul Registrului                                                  Grefier        - P‚rvu Nicoleta
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      Œn baza cererii nr. 194546 din data de 12.09.2003
  Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena
                               Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Grefier        - Rosloschi Nicoleta
                               societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  Œn baza cererii nr. 200036 din data de 22.09.2003      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   J 40/12946/2003;                       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      - denumirea ∫i forma juridic„: NETCORP - S.R.L.;       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         - sediul social: Bucure∫ti, str. St„nescu Gheorghe    J 40/12844/2003;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          nr. 5, bl. 219, sc. A, et. 2, ap. 11, sectorul 2;        - denumirea ∫i forma juridic„: GHEDELI
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         - durata de func˛ionare: nelimitat„;           SERVICE - S.R.L.;
J 40/12944/2003;                         - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000    - sediul social: Bucure∫ti, ™os. Alexandriei nr. 20,
  - denumirea ∫i forma juridic„: ROMASS - S.R.L.;     lei, v„rsat integral la data de 19.09.2003;         bl. L6, sc. A, et. 2, ap. 6, sectorul 5;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Matei Basarab        - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
nr. 62, bl. L108, sc. A, parter, ap. 3, sectorul 3;     100.000 lei fiecare;                       - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;             - fondatori: B„nic„ R„zvan Ionu˛, cet„˛ean        lei, v„rsat integral la data de 12.09.2003;
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000  rom‚n, n„scut la data de 18.07.1979 Ón Bucure∫ti,        - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
lei, v„rsat integral la data de 19.09.2003;         domiciliat Ón Bucure∫ti, str. St„nescu Gheorghe nr.     100.000 lei fiecare;
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  5, bl. 219, sc. A, ap. 11, sectorul 2, ∫i Bocan Andrei      - fondator: Cru˛u Delia Maria, cet„˛ean rom‚n,
100.000 lei fiecare;                     Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        n„scut„ la data de 2.04.1983 Ón Bucure∫ti,
  - fondator: Lup„ Leonard Ionu˛, cet„˛ean rom‚n,     28.10.1977 Ón Avrig, jude˛ul Sibiu, domiciliat Ón      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Alexandriei nr. 20, bl.
n„scut la data de 9.07.1980 Ón Bucure∫ti, domiciliat     Bucure∫ti, str. B‚rnova nr. 1, bl. M115, sc. 1, ap. 45,   L6, sc. A, et. 2, ap. 6, sectorul 5;
Ón Bucure∫ti, str. Matei Basarab nr. 62, bl. L108, sc.    sectorul 5;                           - administrator: Cru˛u Delia Maria;
A, parter, ap. 3, sectorul 3;                  - administratori: B„nic„ R„zvan Ionu˛, cu o         - domeniul principal de activitate: cod CAEN 722
  - administrator: Lup„ Leonard Ionu˛;           durat„ a mandatului de 4 ani, ∫i Bocan Andrei        - consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 672     Constantin, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;        (software);
- activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de      - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524       - activitatea principal„: cod CAEN 7221 - editare
pensii;                           - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu     de programe.
  - activitatea principal„: cod CAEN 6720 - activit„˛i   alte produse neclasificate Ón alt„ parte;             (20/175.732)
auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de pensii         - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛                   *
(intermedieri).                       cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
   (16/175.728)                      produse neclasificate Ón alt„ parte.                  Societatea Comercial„
              *                   (18/175.730)                      SILVIU & RAZVAN EXIM - S.R.L., Bucure∫ti
                                             *
      Societatea Comercial„                                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15768300
  DEEA’S CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti                Societatea Comercial„
                                 IULIA TIM INTERNATIONAL - S.R.L.                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771534                  Bucure∫ti
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771437
                                                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI


                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                                 DELEGAT NR. 12673/SC

                                      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                                   din 24 septembrie 2003
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     DELEGAT NR. 12754/SC                                                Judec„tor delegat
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              la Oficiul Registrului
      din 25 septembrie 2003
                                    DELEGAT NR. 12749/SC                 Comer˛ului de pe l‚ng„
  Judec„tor delegat                                                     Tribunalul Bucure∫ti - Ion Stanciu
                                     din 25 septembrie 2003
  la Oficiul Registrului                                                  Grefier        - ™erban Isabella
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    Judec„tor delegat
                                                               Œn baza cererii nr. 199350 din data de 19.09.2003 ∫i
  Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena          la Oficiul Registrului
                                                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Grefier        - Rosloschi Nicoleta         Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                                Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena
  Œn baza cererii nr. 200434 din data de 22.09.2003                                   Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                Grefier        - Rosloschi Nicoleta
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      Œn baza cererii nr. 200412 din data de 22.09.2003      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   J 40/12849/2003;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      - denumirea ∫i forma juridic„: SILVIU & RAZVAN
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       EXIM - S.R.L.;
J 40/12945/2003;                       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:            - sediul social: Bucure∫ti, aleea Cet„˛uia nr. 10,
  - denumirea ∫i forma juridic„: DEEA’S            - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       bl. 25/1, sc. B, parter, ap. 47, sectorul 6;
CONSULTING - S.R.L.;                     J 40/12947/2003;                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Cozla nr. 10, bl.      - denumirea ∫i forma juridic„: IULIA TIM           - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
A11, sc. 2, et. 1, ap. 14, sectorul 3;            INTERNATIONAL - S.R.L.;                   lei, v„rsat integral la data de 19.09.2003;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2898/14.XI.2003                    5
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a         JUDEC√TORUL DELEGAT             po∫tal 1700, telefon 257248, jude˛ul Cara∫-Severin,
100.000 lei fiecare;                                                  av‚nd puteri depline.
                                Asupra cererii de fa˛„:
  - fondator: Cocan Silviu ™tefan, cet„˛ean rom‚n,                                    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
                                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
n„scut la data de 11.04.1981 Ón Bucure∫ti,                                       nelimitat„.
                               de 27 august 2003 cu nr. 13502, petenta Craete
domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Cet„˛uia nr. 10, bl. 25,                                  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               Oana Raluca, prin Ómputernicit Rud„reanu George-
sc. B, parter, ap. 47, sectorul 6;              Cosmin, a solicitat autorizarea constituirii ∫i      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  - administrator: Cocan Silviu ™tefan, cu o durat„     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MICROWIN        Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
a mandatului de 4 ani;                    SOFT - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.     Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 526       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     Executorie de drept.
- comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin magazine;       Ónscrisuri:                         Cu drept de recurs.
  - activitatea principal„: cod CAEN 5262 - comer˛       1. actul constitutiv autentificat cu nr. 1296 din     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 septembrie 2003.
cu am„nuntul prin standuri Ón pie˛e.             data de 22 august 2003 la BA-ONRC;              (23/175.735)
   (21/175.733)                        2. actul de studii cu nr. 284 din data de 22 aprilie                *
              *                2003, emis de Universitatea de Vest din Timi∫oara;
                                3. contractul de Ónchiriere cu nr. 1959 din data         Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„               de 24 iunie 2003;                      ABL COMERCIAL DEFT IMPACT - S.R.L.
  INTER ALL PRODCOM SERVICE - S.R.L.              4. procur„ special„ de Ómputernicire, autentic„;             Pite∫ti
        Bucure∫ti                    5. copia buletinului de identitate;
                                6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15771623
                               social din data de 27 august 2003;                   NR. 33945
        MINISTERUL JUSTIfiIEI               7. extrasul de carte funciar„.                   din 17 septembrie 2003
                                Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                               delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      Judec„tor delegat      - C„pit„nescu Cristian
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Referent           - Florescu Anca
                               conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor     Œn baza cererii nr. 33945 din data de 4
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale   septembrie 2003 ∫i a actelor doveditoare depuse,
     DELEGAT NR. 12739/SC                Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     judec„torul delegat la Oficiul Registrului
                               prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Arge∫ a dispus
      din 24 septembrie 2003
                               Comerciale MICROWIN SOFT - S.R.L. ∫i dispun‚nd
                                                            autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
  Judec„tor delegat                     Ónmatricularea acesteia.
                                                            urm„toarele date:
  la Oficiul Registrului
                                Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            J 03/1218/2003;
  Tribunalul Bucure∫ti - Bojinc„ Adina Elena          Admite cererea formulat„ de Craete Oana Raluca
                                                              - cod unic de Ónregistrare: 15749081;
  Grefier        - Rosloschi Nicoleta        cu, Ómputernicit Rud„reanu George-Cosmin,
                                                              - denumirea ∫i forma juridic„: ABL COMERCIAL
                               domiciliul Ón Re∫i˛a, str. George Enescu nr. 6A, sc.
  Œn baza cererii nr. 200275 din data de 22.09.2003 ∫i                                DEFT IMPACT - S.R.L.;
                               1, et. 2, ap. 8, jude˛ul Cara∫-Severin, ∫i, Ón
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                    - sediul social: Pite∫ti, Str. Craiovei, bl. 26, sc. A,
                               consecin˛„:
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                 et. 4, ap. 19, jude˛ul Arge∫, conform contractului de
                                 Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                    comodat;
                               Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Societ„˛ii Comerciale MICROWIN SOFT - S.R.L., cu
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                               urm„toarele date:
J 40/12890/2003;                                                    v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
                                 Asociat:
  - denumirea ∫i forma juridic„: INTER ALL                                      20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                 Craete Oana Raluca, Ón calitate de asociat unic,
PRODCOM SERVICE - S.R.L.;                                                 - date de identificare fondator: Laz„r Alexandru
                               n„scut„ la data de 27 septembrie 1976 Ón
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Bolde∫ti nr. 31A,                                 Bogdan, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data
                               Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin, cu cet„˛enie
sectorul 5;                                                      de 12 decembrie 1976 Ón R‚mnicu S„rat, jude˛ul
                               rom‚n„, domiciliat„ Ón Re∫i˛a, Aleea Gladiolelor
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           nr. 3, sc. A, ap. 10, cod po∫tal 1700, telefon 257248,  Buz„u, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Pite∫ti,
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000  jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu C.I. seria KS   Calea Craiovei, bl. 26, sc. A, ap. 19, jude˛ul Arge∫,
lei, v„rsat integral la data de 22.09.2003;         nr. 021365, eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a la data de 22   cod po∫tal 300, identificat cu C.I. seria AS nr.
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  august 2000, cod numeric personal 2760927113673.     113686, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de 25
100.000 lei fiecare;                       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    ianuarie    2001,   cod   numeric    personal
  - fondator: Vlad Floren˛a Maria, cet„˛ean rom‚n,     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     1761212034979;
n„scut„ la data de 21.05.1978 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila,   denumirea MICROWIN SOFT, cu sediul social Ón         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str. Constantin Br‚ncoveanu,   Re∫i˛a, str. Moniom nr. 113, jude˛ul Cara∫-Severin,    511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
bl. 11E, sc. E, et. 5, ap. 19, jude˛ul D‚mbovi˛a;      conform contractului de Ónchiriere cu nr. 1959 din    ridicata;
  - administrator: Vlad Floren˛a Maria, cu o durat„    data de 24 iunie 2003, valabil p‚n„ la data de 24       - activitatea principal„: cod CAEN 5119 -
a mandatului de 4 ani;                    iunie 2053.                        intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse.
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524       Obiectul de activitate                   (24/175.736)
- comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu       Domeniul principal: 722 - consultan˛„ ∫i                     *
alte produse neclasificate Ón alt„ parte;          furnizare de programe informatice (software).
  - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛       Activitatea principal„: 7221 - editare de        Societatea Comercial„ RADIX - S.R.L.
cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte       programe.                         Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i
produse neclasificate Ón alt„ parte.               Alte activit„˛i:
   (22/175.734)                        5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
              *                diverse;                                 NR. IJ 1692
                                 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
       Societatea Comercial„                                                 din 11 septembrie 2003
                               specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
      MICROWIN SOFT - S.R.L.              parte;                            Judec„tor delegat      - Radu Gheorghe
     Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin             7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse     Referent           - Gabriela Cazanacli
                               software;
                                                             Œn baza cererii nr. 7396 din data de 1 septembrie
                                 7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                      2003 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul
                                 7412 - activit„˛i de contabilitate, revizie
           J 11/601/2003                                          delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
                               contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal;
                                                            l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i a dispus autorizarea ∫i
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15731513           7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                                                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               management;
                                 5119 * soft ware;                   date:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                 - import-export cu produse ∫i servicii ce fac parte   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               din obiectul de activitate.                J 25/373/12.09.2003;
      TRIBUNALUL CARA™-SEVERIN               Capitalul social: capitalul social subscris este de   - cod unic de Ónregistrare: 15739770;
                               2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de    - denumirea ∫i forma juridic„: RADIX - S.R.L.;
     DOSAR NR. 13502/27.08.2003             p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:       - sediul social: Drobeta-Turnu Severin, str.
                               100.000 lei.                       Mare∫al Averescu nr. 13A, conform contractului de
    ŒNCHEIEREA NR. 1907/9.09.2003                                         Ónchiriere;
                                 Participarea asociatului la capitalul social:
    ™edin˛a din 9 septembrie 2003               Craete Oana Raluca, aport la capital 2.000.000      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               lei, v„rsa˛i la data de 27 august 2003, echival‚nd cu    - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  Judec„tor delegat                                                  v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
                               20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
  la Oficiul registrului                                               20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                               total, av‚nd o cot„ de participare la
  comer˛ului de pe l‚ng„                                                 - date de identificare fondator: Tanasie Radu-
                               beneficii/pierderi de 100 %.
  Tribunalul
                                 Administrator:                    Nicolae, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
  Cara∫-Severin     - Detesan Daniela
                                 Craete Oana Raluca, p‚n„ la data de 27 august     12 octombrie 1979 Ón Drobeta-Turnu Severin,
  Referent        - Balan Eugenia
                               2007, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 27     jude˛ul Mehedin˛i, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Craete      septembrie 1976 Ón Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-       Ón satul Rogova, comuna Rogova, jude˛ul
Oana Raluca, prin Ómputernicit Rud„reanu George       Severin, cod numeric personal 2760927113673,       Mehedin˛i, cod po∫tal 1552, telefon 0252/35302, fax
Cosmin, privind autorizarea constituirii ∫i         identificat„ cu C.I. seria KS nr. 021365, eliberat„ de  0252, identificat cu C.I. seria MH nr. 128331,
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale MICROWIN        Poli˛ia Re∫i˛a la data de 22 august 2000, domiciliat„   eliberat„ de Poli˛ia V‚nju Mare la data de 25 martie
SOFT - S.R.L.                        Ón Re∫i˛a, Aleea Gladiolelor nr. 3, sc. A, ap. 10, cod  2003, cod numeric personal 1791012253214;
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2898/14.XI.2003
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Societatea Comercial„ GREENISH - S.R.L.          Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu          Satu Mare, jude˛ul Satu Mare           delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
ridicata;                                                      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  - activitatea principal„: cod CAEN 5119 -        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse.               NR. IJ 2640                din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale art. 39
   (25/175.737)                                                  din Legea nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
                                    din 12 septembrie 2003
              *                                             admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
                               Judec„tor delegat      - V‚lcu Adriana       Societ„˛ii Comerciale ELVA TRAD - S.R.L. ∫i
 Societatea Comercial„ AGRIKALL - S.R.L.          Referent          - Pop Ioan         dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
 satul Ama˛i, comuna P„ule∫ti, jude˛ul Satu
          Mare                    Œn baza cererii nr. 11319 din data de
                                                            Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                              1 septembrie 2003 ∫i a actelor doveditoare depuse,
                              judec„torul delegat la Oficiul Registrului          Admite cererea formulat„ de asociatul Gheorghe
 EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Satu Mare a       Sorin Sebastian ∫i, Ón consecin˛„:
        NR. IJ 2395
                              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
        din 22 august 2003             comerciale cu urm„toarele date:              Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Judec„tor delegat      - V‚lcu Adriana        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Societ„˛ii Comerciale ELVA TRAD - S.R.L., cu
  Referent          - Pop Ioan         J 30/773/2003;                      urm„toarele date:
                               - cod unic de Ónregistrare: 15742830;           Sediul social este Ón comuna D„r„∫ti-Ilfov, Str.
  Œn baza cererii nr. 10779 din data de 18 august      - denumirea ∫i forma juridic„: GREENISH -       Victoriei nr. 36, jude˛ul Ilfov.
2003 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul     S.R.L.;                           Asociatul societ„˛ii este Gheorghe Sorin
delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe        - sediul social: Satu Mare, Bd. Lalelei, bl. R7, ap.  Sebastian, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 24
l‚ng„ Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i     15, jude˛ul Satu Mare, conform contractului de      septembrie 1979 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón comuna
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     comodat;                         D„r„∫ti-Ilfov, jude˛ul Ilfov.
date:                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  urm„toarele domenii delarate: produc˛ie, servicii.
J 30/711/2003;
                              v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón   Activitatea principal„: activit„˛i de secretariat ∫i
  - cod unic de Ónregistrare: 15693100;
                              20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          traducere.
  - denumirea ∫i forma juridic„: AGRIKALL - S.R.L.;
                               - date de identificare fondator: Fulop Pop        Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
  - sediul social: Ama˛i, Strada Principal„ nr. 47,
                              Monica, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data   v„rsat integral la data de 1 septembrie 2003.
jude˛ul Satu Mare, conform contractului de
                              de 18 decembrie 1980 Ón Negre∫ti-Oa∫, jude˛ul Satu      Capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
comodat, valabil p‚n„ la data de 12 august 2008;
                              Mare, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Satu      100.000 lei fiecare, de˛inute Ón totalitate de
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Mare, Bd. Lalelei, bl. R7, ap. 15, jude˛ul Satu Mare,   asociatul unic.
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                              cod po∫tal 3900, identificat„ cu B.I. seria G.K. nr.     Administratorii societ„˛ii sunt: Gheorghe Sorin
v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
                              996820, eliberat de Poli˛ia Satu Mare la data de 30    Sebastian cu o durat„ a mandatului de doi ani, ∫i
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                              martie 1994, cod numeric personal 2801218303464;     Gheorghe Silvia Simina, cu cet„˛enie rom‚n„,
  - date de identificare fondator: Kallay Szabolcs,
Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de 5       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     n„scut„ la data de 27 noiembrie 1979 Ón Bucure∫ti,
decembrie 1981 Ón Satu Mare, jude˛ul Satu Mare, cu     014 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii, cu    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea B„iu˛ nr. 2, bl. A19,
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Satu Mare, bd.       excep˛ia activit„˛ilor veterinare; gr„din„rit       sc. C, et. 2, ap. 39, sectorul 6, cu o durat„ a
Lucian Blaga nr. 2, ap. 7, jude˛ul Satu Mare, cod     peisagistic (arhitectur„ peisager„);           mandatului de 2 ani, ambii cu puteri depline.
po∫tal 3900, telefon 0261765847, identificat cu B.I.     - activitatea principal„: cod CAEN 0141 - activit„˛i   Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
seria G.N. nr. 938009, eliberat de Poli˛ia Satu Mare    de servicii anexe agriculturii; gr„din„rit peisagistic
                                                            Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
la data de 24 aprilie 1995, cod numeric personal      (arhitectur„ peisager„).
                                                           prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
1811205303950;                        R„mas„ irevocabil„ la data de 12 septembrie
                                                            Executorie de drept.
  - activitatea principal„: cod CAEN 0130 - activit„˛i  2003, prin nerecurare/renun˛are la recurs.
                                                            Cu recurs Ón termen de 15 zile de la pronun˛are.
mixte (cultura vegetal„ combinat„ cu cre∫terea         (28/175.740)
                                                            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 9 septembrie 2003.
animalelor).                                     *
                                                            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  R„mas„ irevocabil„ la data de 22 august 2003,                                   Rom‚niei, Partea a IV-a.
prin nerecurare/renun˛are la recurs.            Societatea Comercial„ ELVA TRAD - S.R.L.
                                comuna D„r„∫ti-Ilfov, jude˛ul Ilfov            (29/173.741)
   (26/175.738)
                                                                        *
              *
                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 23/1539/10.09.2003            Societatea Comercial„
 Societatea Comercial„ ROM LACT - S.R.L.
                                                               EMANI CONSULTING - S.R.L.
    satul Petin, comuna P„ule∫ti                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15733999
                                                              satul fiig„ne∫ti, comuna fiig„ne∫ti
       jude˛ul Satu Mare
                                                                  jude˛ul Teleorman
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
 EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
        NR. IJ 2396                                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                      COMERfiULUI
                                                                 NR. 618/28.08.2003
        din 22 august 2003
                                                                  din 28 august 2003
  Judec„tor delegat      - V‚lcu Adriana            JUDEC√TORUL DELEGAT
  Referent          - Pop Ioan           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Judec„tor delegat      - Pot‚ng Rada
                              AL JUDEfiULUI ILFOV DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL          Referent          - Enescu Mariana
  Œn baza cererii nr. 10815 din data de 18 august
                                      BUCURE™TI
2003 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul                                    Œn baza cererii nr. 12019 din data de 27 august
delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe                                   2003 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul
                                    DOSAR NR. 799/SC/2003            delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
l‚ng„ Tribunalul Satu Mare a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         ŒNCHEIEREA NR. 792/SC/2003            l‚ng„ Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i
date:                                                        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        ™edin˛a din data de 9 septembrie 2003          date:
J 30/712/2003;                        Judec„tor delegat      - Florescu Elena        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - cod unic de Ónregistrare: 15693142;           Referent O.R.C.J.I.     - Marinela Sl„tineanu    J 34/438/2003;
  - denumirea ∫i forma juridic„: ROM LACT -                                      - cod unic de Ónregistrare: 15744254;
S.R.L.;                           Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
                                                            - denumirea ∫i forma juridic„: EMANI
  - sediul social: Petin, Str. Bisericii nr. 2, jude˛ul  asociatul Ggheorghe Sorin Sebastian, privind
                                                           CONSULTING - S.R.L.;
Satu Mare, conform contractului de comodat,        autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
                                                            - sediul social: satul fiig„ne∫ti, comuna fiig„ne∫ti,
valabil p‚n„ la data de 15 august 2008;          Comerciale ELVA TRAD - S.R.L.
                                                           jude˛ul Teleorman, conform contractului de
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 JUDEC√TORUL DELEGAT             Ónchiriere;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón    Asupra cererii de fa˛„:
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                              de 2 septembrie 2003 cu nr. 13967, petentul a       v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
  - date de identificare fondator: Bud Radu Vasile,
                              solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea   20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de 30 mai
                              Societ„˛ii Comerciale ELVA TRAD - S.R.L. la Oficiul     - date de identificare fondatori:
1980 Ón localitatea Livada, jude˛ul Satu Mare, cu
                              registrului comer˛ului.                   1. Ologeanu I. C„t„lin Emanuel, Ón calitate de
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Satu Mare, str.
St„nescu nr. 17/A, ap. 1, jude˛ul Satu Mare, cod       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    asociat, n„scut la data de 28 octombrie 1981 Ón
po∫tal 3900, telefon 0261716446, identificat cu B.I.    Ónscrisuri: declara˛ie pe proprie r„spundere; copia    Alexandria, jude˛ul Teleorman, cu cet„˛enie
seria G.N. nr. 220072, eliberat de Poli˛ia Satu Mare    c„r˛ii  de  identitate;   dovada   sediului;   rom‚n„, domiciliat Ón satul fiig„ne∫ti, comuna
la data de 18 august 1994, cod numeric personal      adeverin˛„;dovada privind disponibilitatea firmei;    fiig„ne∫ti, jude˛ul Teleorman, cod po∫tal 723,
1800530301644;                       actul constitutiv autentificat cu nr. 1978 din 1     telefon 0247, fax 0247, identificat cu B.I. seria G.R.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     septembrie 2003 de notarul public Monica ™tefania     nr. 565923, eliberat de Poli˛ia Alexandria la data de
155 - fabricarea produselor lactate;            Stroe; dovada sediului; contractul de comodat;      13 iunie 1995, cod numeric personal
  - activitatea principal„: cod CAEN 1551 -        autoriza˛ie de construc˛ie; specimene de semn„turi;    1811028340438;
fabricarea produselor lactate ∫i a br‚nzeturilor.     declara˛ie pe proprie r„spundere privind calitatea      2. Goicea F. Ani∫oara, Ón calitate de asociat,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 22 august 2003,      de administrator; certificate de cazier fiscal; dovada  n„scut„ la data de 19 iulie 1981 Ón Alexandria,
prin nerecurare/renun˛are la recurs.            efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social; copia    jude˛ul Teleorman, cu cet„˛enie rom‚n„,
   (27/175.739)                     buletinului de identitate; adeverin˛a eliberat„ de    domiciliat„ Ón satul fiig„ne∫ti, comuna fiig„ne∫ti,
              *                prim„rie.                         jude˛ul Teleorman, cod po∫tal 723, telefon 0247, fax
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2898/14.XI.2003                   7
0247, identificat„ cu C.I. seria TR nr. 082842,        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     juridic„ rom‚n„, cu denumirea REMFLOR - S.R.L.,
eliberat„ de Poli˛ia Alexandria la data de 23 mai      521 - comer˛’ cu am„nuntul Ón magazine          cu sediul Ón Gala˛i, Bd. Siderurgi∫tilor nr. 44, bl.
2002, cod numeric personal 2810719340441;          nespecializate;                      M5B, ap. 28, jude˛ul Gala˛i.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛      Obiectul de activitate:
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie   cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i    v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru     b„uturi ∫i tutun.                     nespecializate;
afaceri ∫i management;                     (32/175.744)                       5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i                *                nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón                                  produse nealimentare.
domeniul fiscal.                         Societatea Comercial„ VALI - S.R.L.          Activit„˛ile secundare sunt conform actului
   (30/175.742)                          satul Olteni, comuna Olteni           constitutiv.
              *                       jude˛ul Teleorman               Capitalul social: capitalul social subscris este de
                                                           2.000.000 lei, v„rsat de 2.000.000 lei.
      Societatea Comercial„              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
      GEORDANI COM - S.R.L.                    NR. 621/4.09.2003               beneficii ∫i pierderi: Moise Remus-Florin, aport la
    Alexandria, jude˛ul Teleorman                                         capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                               Judec„tor delegat      - Pot‚ng Rada
                               Referent          - Enescu Mariana      reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota
 EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                        de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
       NR. 626/1.09.200                 Œn baza cererii nr. 12322 din data de 4          Administrator: Moise Remus-Florin, cu cet„˛enie
  Judec„tor delegat      - Pot‚ng Rada        septembrie 2003 ∫i a actelor doveditoare depuse,     rom‚n„, n„scut la data de 28 iulie 1974 Ón Gala˛i,
  Referent          - Enescu Mariana       judec„torul delegat la Oficiul Registrului        jude˛ul   Gala˛i,  cod  numeric   personal
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Teleorman a       1740728170409, domiciliat Ón Gala˛i, Bd.
  Œn baza cererii nr. 12083 din data de 28 august     dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii      Siderurgi∫tilor nr. 44, bl. M5B, sc. 3, ap. 48, cod
2003 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul      comerciale cu urm„toarele date:              po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.
delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
l‚ng„ Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i     J 34/433/2003;                        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       - cod unic de Ónregistrare: 15740899;         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
date:                             - denumirea ∫i forma juridic„: VALI - S.R.L.;       Executorie de drept.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - sediul social: satul Olteni, comuna Olteni,       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
J 34/446/2003;                       jude˛ul Teleorman;                    data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  - cod unic de Ónregistrare: 15750817;           - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Pronun˛at„ Ón camera de consiliu azi, 19
  - denumirea ∫i forma juridic„: GEORDANI COM        - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  septembrie 2003.
- S.R.L.;                          v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón    (34/175.746)
  - sediul social: Alexandria, str. Libert„˛ii nr. 209,  20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                       *
bl. A1, sc. A, ap. 15, jude˛ul Teleorman, conform       - date de identificare fondator:
titlului de proprietate cu nr. 1219 din data de 10       Foamete Alina Mariana, Ón calitate de asociat      Societatea Comercial„ MAXPAYNE - S.R.L.
ianuarie 1992;                       unic, n„scut„ la data de 6 septembrie 1983 Ón Turnu       comuna V‚n„tori, jude˛ul Gala˛i
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          M„gurele, jude˛ul Teleorman, cu cet„˛enie rom‚n„,
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  domiciliat„ Ón satul Olteni, comuna Olteni, jude˛ul
v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón   Teleorman, cod po∫tal 647, telefon 0247, fax 0247,       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1285/2003
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 264899, eliberat de      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15755997
  - date de identificare fondator:            Poli˛ia Videle la data de 20 iunie 1997, cod numeric
  B„˛„u∫ T. Daniela Georgiana, Ón calitate de       personal 2830906340036;                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
asociat unic, n„scut„ la data de 2 aprilie 1983 Ón
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Alexandria, jude˛ul Teleorman, cu cet„˛enie
                              521 - comer˛’ cu am„nuntul Ón magazine
rom‚n„, domiciliat„ Ón Alexandria, Str. Libert„˛ii                                        JUDEC√TORUL DELEGAT
                              nespecializate;
nr. 209, bl. A1, sc. A, ap. 15, jude˛ul Teleorman, cod                                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
po∫tal 700, telefon 0247, fax 0247, identificat„ cu                                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
                              cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
B.I. seria G.V. nr. 828368, eliberat de Poli˛ia
                              v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
Alexandria la data de 24 martie 1997, cod numeric                                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 6622
                              b„uturi ∫i tutun.
personal 2830402340440;
                                 (33/175.745)                        din data de 19 septembrie 2003
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                           *
521 - comer˛’ cu am„nuntul Ón magazine                                         Judec„tor delegat      - C„t„lin Pan˛uru
nespecializate;                                                     Referent O.R.C.       - Oana Atanasiu
                                     Societatea Comercial„
  - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛
                                    REMFLOR - S.R.L., Gala˛i             Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1970
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
                                                           din data de 4 septembrie 2003, care este Ónso˛it„ de
v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.
   (31/175.743)                                                  actele prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr.
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 17/1280/2003
              *                                             31/1990, republicat„, ∫i de Hot„r‚rea Guvernului
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15755970        nr. 166 din 13 februarie 2003,
 Societatea Comercial„ C & C 2003 - S.R.L.                                            JUDEC√TORUL DELEGAT:
     Videle, jude˛ul Teleorman                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul
                                                           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a
 EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                 JUDEC√TORUL DELEGAT
      NR. IJ 499/16.07.2003                                           Societ„˛ii Comerciale MAXPAYNE - S.R.L., dup„ cum
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          urmeaz„:
  Judec„tor delegat      - Ionescu Petra           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI             Asociat unic: Tancaba Adrian, Ón calitate de
  Referent          - Enescu Mariana                                    asociat unic, n„scut la data de 17 decembrie 1982
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 6617           Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cu cet„˛enie rom‚n„,
  Œn baza cererii nr. 9985 din data de 16 iulie 2003
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       din data de 19 septembrie 2003           domiciliat Ón Gala˛i, Aleea Molidului nr. 3, bl. E2,
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     ap. 24, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i, identificat cu
                               Judec„tor delegat      - C„t„lin Pan˛uru
Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i                                     C.I. seria GL nr. 082642, eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i
                               Referent O.R.C.       - Liliana Nica
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  la data de 17 februarie 2000, cod numeric personal
date:                             Av‚nd Ón vedere cererea de Ónregistrare nr. 1844    1821217170016.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        din data de 20 august 2003, care este Ónso˛it„ de      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
J 34/332/2003;                       actele prev„zute de art. 7 ∫i art. 8 din Legea nr.    r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„
  - cod unic de Ónregistrare: 15609256;          31/1990, republicat„, ∫i de Hot„r‚rea Guvernului     juridic„ rom‚n„, cu denumirea MAXPAYNE - S.R.L.,
  - denumirea ∫i forma juridic„: C & C 2003 -       nr. 166 din 13 februarie 2003,              cu sediul Ón localitatea V‚n„tori, Strada Principal„
S.R.L.;                                                        nr. 13, jude˛ul Gala˛i.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT:
  - sediul social: Videle, str. Republicii, bl. P30, sc.                                Obiectul de activitate:
A, et. 4, ap. 13, jude˛ul Teleorman;              Dispune autorizarea ∫i Ónregistrarea la Oficiul      Domeniul principal ∫i activitatea principal„:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Gala˛i a         553 - restaurante;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   Societ„˛ii Comerciale REMFLOR - S.R.L., dup„ cum       5530 - restaurante.
v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón   urmeaz„:                           Activit„˛ile secundare, conform actului
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            Asociat unic: Moise Remus-Florin, Ón calitate de    constitutiv.
  - date de identificare fondator:             asociat unic, n„scut la data de 28 iulie 1974 Ón       Capitalul social: capitalul social subscris este de
  B„j„naru Cosmin Ilie, Ón calitate de asociat unic,    Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cu cet„˛enie rom‚n„,       2.000.000 lei, v„rsat de 2.000.000 lei.
n„scut la data de 20 iulie 1983 Ón Videle, jude˛ul     domiciliat Ón Gala˛i, Bd. Siderurgi∫tilor nr. 44, bl.    Distribuirea capitalului social ∫i participarea la
Teleorman, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón        M5B, sc. 3, ap. 48, cod po∫tal 6200, jude˛ul Gala˛i,   beneficii ∫i pierderi: Tancaba Adrian, aport la
Videle, Str. Republicii, bl. P30, sc. A, ap. 13, jude˛ul  identificat cu C.I. seria GL nr. 295048, eliberat„ de   capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
Teleorman, cod po∫tal 611, telefon 0247, fax 0247,     Poli˛ia Gala˛i la data de 4 septembrie 2003, cod     reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota
identificat cu C.I. seria TR nr. 077117, eliberat„ de    numeric personal 1740728170409.              de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
Poli˛ia Videle la data de 18 martie 2002, cod         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Administrator: Tancaba Adrian, cu cet„˛enie
numeric personal 1830720341180;               r„spundere limitat„ cu asociat unic, persoan„       rom‚n„, n„scut la data de 17 decembrie 1982 Ón
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2898/14.XI.2003
Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, cod numeric personal          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
1821217170016, domiciliat Ón Gala˛i, Aleea          521 - comer˛’ cu am„nuntul Ón magazine           524 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate
Molidului nr. 3, bl. E 2, ap. 24, cod po∫tal 6200,      nespecializate;                      cu alte produse, neclasificate Ón alt„ parte;
jude˛ul Gala˛i, av‚nd puteri depline.             - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛      - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu        cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         v‚nzare predominant„ de produse alimentare,           (39/175.751)
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         b„uturi ∫i tutun.                                   *
  Executorie de drept.                     (37/175.749)
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                    *                Societatea Comercial„ MAX VISION - S.R.L.
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                                Craiova, jude˛ul Dolj
  Pronun˛at„ Ón camera de consiliu azi, 19          Societatea Comercial„ BLUEBELL - S.R.L.
septembrie 2003.                             Craiova, jude˛ul Dolj             EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  (35/175.747)                                                          NR. 4424/9.09.2003
              *                EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                  din 9 septembrie 2003
                                   NR. IJ 4529/12.09.2003
    Societatea Comercial„ ITES - S.R.L.                                         Judec„tor delegat      - Nicu Mircea
       Craiova, jude˛ul Dolj               Judec„tor delegat      - Nicu Mircea         Referent           - Corl„˛eanu
                                Referent          - Corl„˛eanu                         Marina-Victoria
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                             Marina-Victoria
                                                              Œn baza cererii nr. 19859 din data de 8
     NR. IJ 4511/12.09.2003                 Œn baza cererii nr. 19299 din data de 4         septembrie 2003 ∫i a actelor doveditoare depuse,
  Judec„tor delegat      - Nicu Mircea        septembrie 2003 ∫i a actelor doveditoare depuse,      judec„torul delegat la Oficiul Registrului
  Referent           - Corl„˛eanu         judec„torul delegat la Oficiul Registrului         Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj a dispus
                 Marina-Victoria      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj a dispus      autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
                               autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu   urm„toarele date:
  Œn baza cererii nr. 15793 din data de 25 iulie
                               urm„toarele date:                       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
2003 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       J 16/1338/2003;
delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
                               J 16/1358/2003;                        - cod unic de Ónregistrare: 15730160;
l‚ng„ Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i
                                - cod unic de Ónregistrare: 15741754;           - denumirea ∫i forma juridic„: MAX VISION -
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                - denumirea ∫i forma juridic„: BLUEBELL -        S.R.L.;
date:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        S.R.L.;                            - sediul social: Craiova, str. Theodor Aman nr. 5,
J 16/1353/2003;                         - sediul social: Craiova, bd. Dacia nr. 96, bl. F6,   bl. 73, sc. 3, ap. 18, jude˛ul Dolj, conform
  - cod unic de Ónregistrare: 15741720;           sc. 1, ap. 10, jude˛ul Dolj, conform contractului de    contractului de comodat cu nr. 1735 din data de
  - denumirea ∫i forma juridic„: ITES - S.R.L.;       comodat cu nr. 24 din data de 27 august 2003,       5 septembrie 2003, valabil p‚n„ la data de
  - sediul social: Craiova, Aleea Castanilor nr. 23,    valabil p‚n„ la data de 27 august 2013;          5 septembrie 2008;
bl. 65A2, sc. 2, ap. 29, conform contractului de        - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
comodat cu nr. 1693 din data de 18 iulie 2003;         - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón  v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón     - date de identificare fondator:              - date de identificare fondator:
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;             Popescu Ana-Cristina, Ón calitate de asociat unic,     Mihai Mihaela-Giorgiana, Ón calitate de asociat
  - date de identificare fondator:             n„scut„ la data de 13 august 1980 Ón Craiova,       unic, n„scut„ la data de 4 septembrie 1982 Ón
  ™uinea Tatiana-Florentina, Ón calitate de asociat     jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón     Craiova, jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie rom‚n„,
unic, n„scut„ la data de 1 decembrie 1982 Ón         Craiova, cartier Brazda lui Novac, bl. F6, sc. 1,     domiciliat„ Ón Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu nr.
Craiova, jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie rom‚n„,         ap. 10, cod po∫tal 1100, telefon 0251553851, fax      105, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat„ cu
domiciliat„ Ón Craiova, Aleea Castanilor nr. 23, bl.     0251, jude˛ul Dolj, identificat„ cu B.I. seria G.N. nr.  B.I. seria G.V. nr. 210775, eliberat de Poli˛ia Craiova
65A2, sc. 2, ap. 29, cod po∫tal 1100, identificat„ cu    823769, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 29     la data de 4 noiembrie 1996, cod numeric personal
C.I. seria DX nr. 196431, eliberat„ de Poli˛ia Craiova    august 1994, cod numeric personal 2800831160028;      2820904160070;
la data de 18 iulie 2002, cod numeric personal         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
2821201160019;                        511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu      741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      ridicata;                         contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine              - activitatea principal„: cod CAEN 5118 -        de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
nespecializate;                       intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón v‚nzarea      afaceri ∫i management;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛     produselor cu caracter specific, neclasificate Ón alt„    - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         parte.                           de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.           (38/175.750)                        (40/175.752)
   (36/175.748)                                    *                              *
              *
                                Societatea Comercial„ NO NAME - S.R.L.          Societatea Comercial„ NOSTROMO - S.R.L.
 Societatea Comercial„ NICOR INFO - S.R.L.                                             B„ile∫ti, jude˛ul Dolj
                                     Craiova, jude˛ul Dolj
   satul B‚lta, Filia∫i, jude˛ul Dolj
                                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                               NR. 4243/2.09.2003
                                    NR. 4470/11.09.2003
     NR. IJ 4643/17.09.2003                                              Judec„tor delegat      - Nicu Mircea
                                Judec„tor delegat      - Nicu Mircea
  Judec„tor delegat      - Nicu Mircea                                       Referent           - Corl„˛eanu
                                Referent          - Corl„˛eanu
  Referent           - Corl„˛eanu                                                       Marina-Victoria
                                               Marina-Victoria
                 Marina-Victoria                                     Œn baza cererii nr. 18510 din data de 26 august
                                Œn baza cererii nr. 20088 din data de
  Œn baza cererii nr. 20214 din data de                                        2003 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul
                               9 septembrie 2003 ∫i a actelor doveditoare depuse,
10 septembrie 2003 ∫i a actelor doveditoare depuse,                                   delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
                               judec„torul delegat la Oficiul Registrului
judec„torul delegat la Oficiul Registrului                                       l‚ng„ Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i
                               Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj a dispus
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj a dispus                                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu                                  date:
                               urm„toarele date:                       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
urm„toarele date:
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       J 16/1297/2003;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               J 16/1348/2003;                        - cod unic de Ónregistrare: 15716157;
J 16/1379/2003;
                                - cod unic de Ónregistrare: 15737826;           - denumirea ∫i forma juridic„: NOSTROMO -
  - cod unic de Ónregistrare: 15748728;
  - denumirea ∫i forma juridic„: NICOR INFO -         - denumirea ∫i forma juridic„: NO NAME - S.R.L.;    S.R.L.;
S.R.L.;                             - sediul social: Craiova, str. Nicolae Iorga nr. 106,   - sediul social: B„ile∫ti, str. Lt. Becherescu, bl. 20,
  - sediul social: satul B‚lta, Filia∫i, jude˛ul Dolj,   bl. A16, ap. 8, jude˛ul Dolj, conform contractului de   jude˛ul Dolj, conform contractului de Ónchiriere cu
conform contractului de comodat cu nr. 1976 din       comodat cu nr. 3655 din data de 22 august 2003,      nr. 5785 din data de 3 iulie 2003, valabil p‚n„ la
data de 13 august 2003, valabil p‚n„ la data de       valabil p‚n„ la data de 22 august 2008;          data de 18 iunie 2004;
13 august 2006;                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón   20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;             - date de identificare fondator:              - date de identificare fondator:
  - date de identificare fondator:              Ilie Amalia-Simona, Ón calitate de asociat unic,      Petrescu Monica Liana, Ón calitate de asociat
  Rada Nicoleta, Ón calitate de asociat unic, n„scut„   n„scut„ la data de 23 septembrie 1981 Ón Craiova,     unic, n„scut„ la data de 29 decembrie 1976 Ón
la data de 5 august 1981 Ón Filia∫i, jude˛ul Dolj, cu    jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón     B„ile∫ti, jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie rom‚n„,
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Filia∫i, str. Stadion,   Craiova, cartier Rovine, bl. A16, sc. 1, ap. 8, cod    domiciliat„ Ón B„ile∫ti, str. Lt. Becherescu, bl. A,
bl. I1, sc. 1, ap. 2, cod po∫tal 1186, telefon 0251442249,  po∫tal 1100, telefon 0251599821, jude˛ul Dolj,       sc. 2, ap. 20, cod po∫tal 1225, jude˛ul Dolj,
jude˛ul Dolj, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 542275,  identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 440098, eliberat de  identificat„ cu C.I. seria DX nr. 114383, eliberat„ de
eliberat de Poli˛ia Filia∫i la data de 8 august 1995, cod  Poli˛ia Craiova la data de 21 februarie 1996, cod     Poli˛ia B„ile∫ti la data de 6 martie 2001, cod
numeric personal 2810805162040;               numeric personal 2810923160101;              numeric personal 2761229160042;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2898/14.XI.2003                   9
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524
158 - fabricarea altor produse alimentare;        cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
  - activitatea principal„: cod CAEN 1581 -       v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.        alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
fabricarea p‚inii; fabricarea produselor proaspete      (43/175.755)                        - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛
de patiserie.                                    *                cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
   (41/175.753)                                                   produse neclasificate Ón alt„ parte.
             *                  Societatea Comercial„ LEDIN - S.R.L.           R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 2
                                    Craiova, jude˛ul Dolj             septembrie 2003.
     Societatea Comercial„                                               (45/175.757)
ONISIA IMPEX - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                         *
                                   NR. 4222/2.09.2003
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                          Societatea Comercial„ AMIRADO - S.R.L.
                                    din 2 septembrie 2003
      NR. 4358/5.09.2003                                                   Craiova, jude˛ul Dolj
                               Judec„tor delegat      - Nicu Mircea
 Judec„tor delegat      - Nicu Mircea
                               Referent          - Corl„˛eanu
 Referent          - Corl„˛eanu                                               TRIBUNALUL DOLJ
                                              Marina-Victoria
                Marina-Victoria
                               Œn baza cererii nr. 18180 din data de 25 august
  Œn baza cererii nr. 19292 din data de 3
                             2003 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul            JUDEC√TORUL DELEGAT
septembrie 2003 ∫i a actelor doveditoare depuse,
                             delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
judec„torul delegat la Oficiul Registrului
                             Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj a dispus
                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:               NR. 4242
urm„toarele date:
                             J 16/1281/2003;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                           din 2 septembrie 2003
                               - cod unic de Ónregistrare: 15715984;
J 16/1324/2003;
                               - denumirea ∫i forma juridic„: LEDIN - S.R.L.;       Judec„torul delegat     - Nicu Mircea
  - cod unic de Ónregistrare: 15723464;
                               - sediul social: Craiova, str. Mihail B‚rca nr. 9, bl.   Referent          - Corl„˛eanu
  - denumirea ∫i forma juridic„: ONISIA IMPEX -
                             F11, sc. 1, ap. 19, jude˛ul Dolj, conform contractului                    Marina-Victoria
S.R.L.;
                             de comodat cu nr. 2940 din data de 30 iulie 2003,       Œn baza cererii nr. 18216 din data de 25.08.200,
  - sediul social: Craiova, str. Maramure∫ nr. 10, bl.
                             valabil p‚n„ la data de 30 iulie 2008;           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
J49, sc. 1, ap. 15, jude˛ul Dolj, conform contractului
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;           la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
de comodat cu nr. 3937 din data de 2 septembrie
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
2003, valabil p‚n„ la data de 2 septembrie 2008;
                             v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                                 - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               - date de identificare fondator:
v„rsat: 2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón                                J 16/1296/2003;
                               Mogoi Nicoleta-Adina, Ón calitate de asociat unic,
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                                         - cod unic de Ónregistrare: 15715992;
                             n„scut„ la data de 17 aprilie 1982 Ón Craiova,
  - date de identificare fondator:                                           - denumirea ∫i forma juridic„: AMIRADO - S.R.L.;
                             jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón
  Ni˛„ Georgeta-Onisia, Ón calitate de asociat unic,                                  - sediul social: Craiova, str. Nicolae Julea nr. 4,
                             Craiova, cartier Rovine, bl. F11, sc. 1, ap. 19, cod
n„scut„ la data de 15 februarie 1982 Ón Craiova,                                   jude˛ul Dolj, conform contractului de comodat cu
                             po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat„ cu B.I. seria
jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón                                   nr. 987 din data de 20.08.2003, valabil p‚n„ la data
                             G.T. nr. 440029, eliberat de Poli˛ia Craiova la data
Craiova, cartier Rovine, bl. J49, sc. 1, ap. 15, cod                                 de 20.08.2006;
                             de 21 februarie 1996, cod numeric personal
po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat„ cu B.I. seria                                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             2820417160025;
G.T. nr. 440086, eliberat de Poli˛ia Craiova la data                                   - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
de 21 februarie 1996, cod numeric personal                                      v„rsat: 2.000.000 lei;
                             524 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate,
2820215160073;                                                      - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                             cu alte produse, neclasificate Ón alt„ parte;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   100.000 lei fiecare;
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie                                  - date de identificare fondator: Olariu Maria-
                             cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i                                 Magdalena, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la
                             produse neclasificate Ón alt„ parte.
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                                  data de 13.03.1978 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean
                                (44/175.756)
afaceri ∫i management;                                                rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str. George VÓslan,
                                           *
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i                                bl. J2, sc. 1, ap. 12, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj,
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.        Societatea Comercial„ BIOFANDDA - S.R.L.          identificat„ cu C.I. seria DX nr. 008589, eliberat„ de
   (42/175.754)                           Craiova, jude˛ul Dolj              Poli˛ia Craiova la data de 23.12.1998, cod numeric
             *                                              personal 2780313163299;
                                                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
       Societatea Comercial„                     TRIBUNALUL DOLJ               602 - alte transporturi terestre;
      S.BY.S. COMPANY - S.R.L.                                           - activitatea principal„: cod CAEN 6022 -
       Craiova, jude˛ul Dolj                                          transporturi cu taxiuri.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                             R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 2
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                         septembrie 2003.
      NR. 4357/5.09.2003                                               (46/175.758)
                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
 Judec„tor delegat      - Nicu Mircea               NR. 4228                                *
 Referent          - Corl„˛eanu
                Marina-Victoria            din 2 septembrie 2003             Societatea Comercial„ NADCOM SAT - S.R.L.
                               Judec„torul delegat     - Nicu Mircea              Craiova, jude˛ul Dolj
  Œn baza cererii nr. 19276 din data de 3
septembrie 2003 ∫i a actelor doveditoare depuse,       Referent          - Corl„˛eanu
judec„torul delegat la Oficiul Registrului                         Marina-Victoria               TRIBUNALUL DOLJ
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj a dispus       Œn baza cererii nr. 17844 din data de 20.08.2003
autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat          JUDEC√TORUL DELEGAT
urm„toarele date:                     la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
J 16/1325/2003;                      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  - cod unic de Ónregistrare: 15723448;           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                   NR. 4205
  - denumirea ∫i forma juridic„: S.BY.S. COMPANY     J 16/1282/2003;
- S.R.L.;                          - cod unic de Ónregistrare: 15715925;                 din 1 septembrie 2003
  - sediul social: Craiova, Bd. 1 Mai nr. 11, bl.      - denumirea ∫i forma juridic„: BIOFANDDA -         Judec„torul delegat     - Nicu Mircea
M15a, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Dolj, conform        S.R.L.;                            Referent          - Corl„˛eanu
contractului de comodat cu nr. 3275 din data de 27      - sediul social: Craiova, calea Bucure∫ti nr. 69, bl.                   Marina-Victoria
august 2003, valabil p‚n„ la data de 27 august 2023;   A21, sc. 1, ap. 12, jude˛ul Dolj, conform contractului
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          de comodat cu nr. 1416 din data de 1.08.2003,         Œn baza cererii nr. 17240 din data de 12.08.2003
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  valabil p‚n„ la data de 1.08.2006;             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   - durata de func˛ionare: nelimitat„;           la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - date de identificare fondator:            v„rsat: 2.000.000 lei;                   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  Dediu Emil-Mihai, Ón calitate de asociat unic,      - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
n„scut la data de 14 februarie 1982 Ón Craiova,      100.000 lei fiecare;                    J 16/1277/2003;
jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón       - date de identificare fondator: Poenaru Daniela-      - cod unic de Ónregistrare: 15712562;
Craiova, bd. Mare∫al Ion Antonescu, bl. M15a, sc. 1,   Mihaela, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de    - denumirea ∫i forma juridic„: NADCOM SAT -
ap. 14, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat cu   3.11.1979 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,     S.R.L.;
B.I. seria G.T. nr. 437380, eliberat de Poli˛ia Craiova  domiciliat„ Ón Craiova, calea Bucure∫ti nr. 69, bl. A21,    - sediul social: Craiova, Str. Prim„verii nr. 43,
la data de 14 februarie 1996, cod numeric personal    sc. 1, ap. 12, cod po∫tal 1100, telefon0251563353,     jude˛ul Dolj, conform contractului de comodat cu
1820214160036;                      jude˛ul Dolj, identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 681026,  nr. 1401 din data de 12.08.2003, valabil p‚n„ la data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521   eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 9.11.1993, cod    de 12.08.2008;
- comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;     numeric personal 2791103163244;                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2898/14.XI.2003
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„           Societatea Comercial„ G.D.G. - S.R.L.
v„rsat: 2.000.000 lei;                   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea           Craiova, jude˛ul Dolj
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
100.000 lei fiecare;                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                     TRIBUNALUL DOLJ
  - date de identificare fondator: V„duva          J 16/1263/2003;
Constantin, Ón calitate de asociat unic, n„scut la      - cod unic de Ónregistrare: 15705891;
data de 23.09.1978 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean     - denumirea ∫i forma juridic„: PERSEV - S.R.L.;            JUDEC√TORUL DELEGAT
rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str. Prim„verii nr. 43,     - sediul social: Craiova, str. G‚rle∫ti nr. 13, bl. 35,    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon 0251/559354,    sc. 1, ap. 7, jude˛ul Dolj, conform contractului de
identificat cu C.I. seria DX nr. 256536, eliberat„ de   comodat cu nr. 3 din data de 8.08.2003, valabil p‚n„     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
Poli˛ia Craiova la data de 19.05.2003, cod numeric     la data de 31.12.2009;                           NR. 3978
personal 1780923163200;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                           din 25 august 2003
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
642 - telecomunica˛ii;                                                   Judec„torul delegat     - Nicu Mircea
                              v„rsat: 2.000.000 lei;
  - activitatea principal„: cod CAEN 6420 -                                        Referent          - Corl„˛eanu
                               - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
telecomunica˛ii.                                                                     Marina-Victoria
                              100.000 lei fiecare;
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de
1 septembrie 2003.                      - date de identificare fondator: Dragnea Alina-       Œn baza cererii nr. 17757 din data de 19.08.2003
   (47/175.759)                     Ionela, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
              *                20.11.1978 Ón comuna Poiana Mare, jude˛ul Dolj,       la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul Poiana Mare,      Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
      Societatea Comercial„             str. General M. nr. 152, comuna Poiana Mare, cod       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
     MONDOMIS INVEST - S.R.L.             po∫tal 1280, jude˛ul Dolj, telefon 0251/435154,         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
       Craiova, jude˛ul Dolj             identificat„ cu C.I. seria DX nr. 260497, eliberat„ de    J 6/1242/2003;
                              Poli˛ia Calafat la data de 5.06.2003, cod numeric        - cod unic de Ónregistrare: 15692686;
                              personal 2781120162159;                     - denumirea ∫i forma juridic„: G.D.G. - S.R.L.;
         TRIBUNALUL DOLJ
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        - sediul social: Craiova, str. Vasilescu Carpen nr.
                              553 - restaurante;                      11, bl. M9, sc. 1, ap. 9, jude˛ul Dolj, conform
      JUDEC√TORUL DELEGAT                - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -         contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 1546 din
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           restaurante.                         data de 6.05.2003;
                               R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 28       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           august 2003.                          - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
        NR. 4204                     (49/175.761)                      v„rsat: 2.000.000 lei;
       din 1 septembrie 2003                           *                  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                                            100.000 lei fiecare;
  Judec„torul delegat     - Nicu Mircea         Societatea Comercial„ ZERO RISK - S.R.L.           - date de identificare fondator: St„nculeasa Reli-
  Referent          - Corl„˛eanu              Craiova, jude˛ul Dolj              Diana, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de
                 Marina-Victoria                                    7.10.1976 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,
  Œn baza cererii nr. 17012 din data de 8.08.2003 ∫i                                  domiciliat„ Ón Craiova, str. Vasilescu Carpen nr. 11,
                                       TRIBUNALUL DOLJ
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                  bl. M9, sc. 1, ap. 9, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj,
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                       identificat„ cu C.I. seria DX nr. 264652, eliberat„ de
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea          JUDEC√TORUL DELEGAT               Poli˛ia Craiova la data de 25.06.2003, cod numeric
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           personal 2761007163204;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
J 16/1278/2003;                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  - cod unic de Ónregistrare: 15712546;                 NR. 3980                   nespecializate;
  - denumirea ∫i forma juridic„: MONDOMIS                                         - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
INVEST - S.R.L.;                             din 25 august 2003              cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
  - sediul social: Craiova, str. Constantin         Judec„torul delegat     - Nicu Mircea        v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
Argetoianu nr. 24, bl. 16, sc. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj,    Referent           - Grigore Aurelia      b„uturi ∫i tutun.
conform contractului de comodat cu nr. 3287 din                                      R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 25
data de 7.08.2003, valabil p‚n„ la data de 7.08.2008;     Œn baza cererii nr. 17902 din data de 20.08.2003     august 2003.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       (51/175.763)
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                      *
v„rsat: 2.000.000 lei;                   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           Societatea Comercial„ BOGALYS - S.R.L.
100.000 lei fiecare;                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:              Craiova, jude˛ul Dolj
  - date de identificare fondator: Nemet Maria, Ón    J 16/1243/2003;
calitate de asociat unic, n„scut„ la data de         - cod unic de Ónregistrare: 15692716;
27.09.1979 Ón comuna Segarcea, jude˛ul Dolj,         - denumirea ∫i forma juridic„: ZERO RISK -                 TRIBUNALUL DOLJ
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, Str. Unirii    S.R.L.;
nr. 9, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon         - sediul social: Craiova, str. ™tefan Velovan nr. 9,         JUDEC√TORUL DELEGAT
0722/593500, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr.      bl. B5, sc. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj, conform            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
933600, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de       contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 680 din
13.09.1995, cod numeric personal 2790927075080;      data de 10.02.1992;                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - durata de func˛ionare: nelimitat„;                   NR. 3987
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                                          din 26 august 2003
                              v„rsat: 2.000.000 lei;
parte;
                               - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    Judec„torul delegat     - Nicu Mircea
  - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛
                              100.000 lei fiecare;                      Referent          - Corl„˛eanu
cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
                               - date de identificare fondatori:                             Marina-Victoria
produse neclasificate Ón alt„ parte.
                               1. Stoica Nicolae Ciprian, Ón calitate de asociat,
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 1                                     Œn baza cererii nr. 17869 din data de 20.08.2003
septembrie 2003.                      n„scut la data de 14.08.1980 Ón T‚rgu C„rbune∫ti,
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
   (48/175.760)                     jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova,
                                                            la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
              *                calea Bucure∫ti, bl. B5, sc. 1, ap. 8, cod po∫tal 1100,   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                              jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria G.N. nr. 563921,   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  Societatea Comercial„ PERSEV - S.R.L.         eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 8.06.1994, cod      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
       Craiova, jude˛ul Dolj             numeric personal 1800814181118;               J 16/1250/2003;
                               2. Buz„ Adrian-Marius, Ón calitate de asociat,        - cod unic de Ónregistrare: 15697721;
                              n„scut la data de 15.08.1980 Ón Craiova, jude˛ul        - denumirea ∫i forma juridic„: BOGALYS - S.R.L.;
         TRIBUNALUL DOLJ
                              Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str.        - sediul social: Craiova, str. Amilcar S„ndulescu
                              Silozului, bl. H8A, sc. 1, ap. 7, cod po∫tal 1100,      nr. 22, bl. A25, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Dolj, conform
      JUDEC√TORUL DELEGAT              jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria G.N. nr. 564935,   contractului de mo∫tenitor cu nr. 44 din data de
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 7.08.1994, cod    16.12.1996;
                              numeric personal 1800815160042;                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             - domeniul principal de activitate: grupa          - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
        NR. 4097                  CAEN 722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe       v„rsat: 2.000.000 lei;
        din 28 august 2003             informatice (software);                     - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                               - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -         100.000 lei fiecare;
  Judec„torul delegat     - Nicu Mircea        consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software.       - date de identificare fondator: Sp„taru Alina-
  Referent          - Corl„˛eanu          R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 25      Valentina, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data
                 Marina-Victoria      august 2003.                         de 17.11.1977 Ón comuna Bal∫, jude˛ul Olt, cet„˛ean
  Œn baza cererii nr. 18426 din data de 26.08.2003       (50/175.762)                      rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str. Amilcar
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                  *                S„ndulescu nr. 22, bl. A25, sc. 1, ap. 5, cod po∫tal
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2898/14.XI.2003                   11
1100, jude˛ul Dolj, telefon 0722/758298, identificat„     - sediul social: C„l„ra∫i, Bd. Republicii nr. 167A,    - activitatea principal„: cod CAEN 2030 - fabricare
cu C.I. seria DX nr. 199775, eliberat„ de Poli˛ia     jude˛ul C„l„ra∫i, conform contractului de comodat,     de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru
Craiova la data de 7.08.2002, cod numeric personal     valabil p‚n„ la data de 1.09.2008;             construc˛ii.
2771117163228;                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;            (55/175.767)
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                *
602 - alte transporturi terestre;             v„rsat: 2.000.000 lei;
  - activitatea principal„: cod CAEN 6022 -         - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a       Societatea Comercial„
transporturi cu taxiuri.                  100.000 lei fiecare;                     XENON COMPUTERS - S.R.L., Alba Iulia
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 26      - date de identificare fondator: Grama Florin
august 2003.                        Andrei, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
   (52/175.764)                     26.01.1982 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i, cet„˛ean              J 01/745/4.09.2003
              *                rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Tincani nr. 12,
                              bl. Z23, sc. 1, ap. 18, sectorul 6, cod po∫tal 70000,        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15726983
       Societatea Comercial„             identificat cu C.I. seria DP nr. 037535, eliberat„ de
       RAPPEL MEDIA - S.R.L.                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 10.03.2000, cod numeric
       Craiova, jude˛ul Dolj                                             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              personal 1820126510027;
                                                                    COMERfiULUI
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
         TRIBUNALUL DOLJ              521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              nespecializate;                            JUDEC√TORUL DELEGAT
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛      LA OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI
      JUDEC√TORUL DELEGAT              cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL ALBA
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                              b„uturi ∫i tutun.                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNREGISTRARE
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             Pronun˛at„ azi, 4 septembrie 2003.                   NR.2934
        NR. 3936                     (54/175.766)                            din 4 septembrie 2003
        din 21 august 2003                           *
                                                             Judec„tor delegat      - Ileana Simion
  Judec„torul delegat     - R. Mateuc„              Societatea Comercial„               Referent O.R.C.       - Hopirtean Roxana
  Referent          - Grigore Aurelia          BEDEVAD FOR - S.R.L., Bistri˛a            Œn baza cererii de Ónregistrare nr. 7114/1393 din
  Œn baza cererii nr. 17425 din data de 14.08.2003                                  data de 27.08.2003, formulat„ de petentul Terebesiu
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 C„lin, Ón calitate de asociat ∫i administrator ∫i a
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                     actelor doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii,
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                 judec„torul delegat la Oficiul registrului
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:              TRIBUNALUL BISTRIfiA-N√S√UD            comer˛ului, a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                           (comerciant) Societ„˛ii Comerciale XENON
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           COMPUTERS - S.R.L., cu urm„toarele date:
J 16/1232/2003;
                                                             - denumirea societ„˛ii ∫i form„ juridic„: XENON
  - cod unic de Ónregistrare: 15685824;                 IJ NR. 2382
                                                           COMPUTERS - S.R.L.;
  - denumirea ∫i forma juridic„: RAPPEL MEDIA -
                                    din 15 septembrie 2003              - emblema: -;
S.R.L.;
                                                             - sediul social: Alba Iulia, 1026, str. Vasile Goldi∫
  - sediul social: Craiova, str. Doctor Victor        Judec„tor delegat
                                                           nr. 6B, bl. G3, ap. 14, cod po∫tal 2500, jude˛ul Alba;
Papillian nr. 30, bl. F14, sc. 1, et. 3, ap. 7, jude˛ul    la Oficiul registrului
                                                             - punct de lucru: -;
Dolj, conform contractului de comodat cu nr. 1175       comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             - durata de func˛ionare: -;
din data de 1.08.2003, valabil p‚n„ la data de        Tribunalul                         - capitalul social total: 2.000.000 lei;
31.12.2099;                          Bistri˛a-N„s„ud    - Oltean Nicolae          - date de identificare ale asociaului: Terebe∫iu
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Referent        - Ra˛iu Ana           C„lin, cet„˛ean rom‚n, 642, n„scut la data de
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    Œn baza cererii nr. 11182 din data de 25.08.2003    11.11.1980 Ón Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara,
v„rsat: 2.000.000 lei;                   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    domiciliat Ón Alba Iulia, Calea Mo˛ilor nr. 1, bl. SiH,
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„       ap. 3, jude˛ul Alba, posesor al B.I. seria G.R. nr.
100.000 lei fiecare;                                                 750213, eliberat de Poli˛ia Alba Iulia la data de
                              Tribunalul Bistri˛a-N„s„ud a dispus autorizarea ∫i
  - date de identificare fondator: Avram Ion-                                    19.04.1995, cod numeric personal 1801111204504;
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Alexandru, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data                                  - domeniul ∫i activitatea principal„: comer˛;
                              date:
de 11.01.1981 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean                                     5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Bd. 1 Mai, bl. F14,                                   echipamente periferice ∫i software.
                              J 06/541/15.09.2003;                      (56/175.768)
sc. 1, ap. 7, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon
                               - cod unic de Ónregistrare 15742563;                        *
0724856151 identificat cu B.I. seria G.R. nr. 272178,
                               - denumire ∫i form„ juridic„: BEDEVAD FOR -
eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 5.01.1995, cod
                              S.R.L.;                                 Societatea Comercial„
numeric personal 1810111160116;
                               - sediul social: Bistri˛a, str. Gheorghe Pop de           FASTCODE - S.R.L., Br„ila
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              B„se∫ti nr. 5, sc. B, ap. 17, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,
744 - publicitate;
                              conform extrasului de carte funciar„ cu nr.
  - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -                                            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              1104/B/1 din data de 22.08.2003;
publicitate.                                                         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 21                                           COMERfiULUI
                               - capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;
august 2003.
                               - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
   (53/175.765)
                              100.000 lei fiecare;                       OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI
              *
                               - date de identificare fondator: Ilea Iulia Mihaela,      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BR√ILA

      Societatea Comercial„             student, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data
                              de 14.01.1981 Ón Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
     OVIDIU 2003 - S.R.L., C„l„ra∫i
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bistri˛a, str.              IJ NR. 688
                              Gheorghe Pop de B„se∫ti nr. 5, sc. B, ap. 17, cod            din 9 septembrie 2003
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             po∫tal 4400, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, telefon
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           0263/22010, identificat„ cu C.I. seria XB nr. 021145,     Judec„tor delegat      - Vasile Dorina
         COMERfiULUI                                               Referent          - Cr„ciun Ionela
                              eliberat„ de Poli˛ia Bistri˛a la data de 14.01.2001,
                              cod numeric personal 2810114060015;              Œn baza cererii nr. 4177 din data de 28.08.2003 ∫i
                               - administratori ∫i reprezentan˛i:           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               1. Ilea Iulia Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL C√L√RA™I
                              data de 14.01.1981 Ón Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-     Tribunalul Br„ila a dispus autorizarea ∫i
                              N„s„ud, cod numeric personal 2810114060015,        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                         date:
      IJ 1889/4.09.2003               identificat„ cu C.I. seria XB nr. 021145, eliberat„ de
                              Poli˛ia Bistri˛a la data de 14.01.2001, domiciliat„ Ón    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Judec„tor delegat      - Li˛u Maria        Bistri˛a, str. Gheorghe Pop de B„se∫ti nr. 5, sc. B, ap.  J 09/688/9.09.2003;
  Referent          - Vi∫an Elena                                       - cod unic de Ónregistrare 15730224;
                              17, cod po∫tal 4400, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, telefon
                                                             - denumire ∫i form„ juridic„: FASTCODE - S.R.L.;
  Œn baza cererii nr. 5907 din data de 2.09.2003 ∫i    0263/22010;
                                                             - sediul social: Br„ila, str. Cojocari, bl. B4, sc. 1,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     2. Ilea Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                                           ap. 2, jude˛ul Br„ila;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         1.01.1951 Ón comuna M„n„stureni, jude˛ul Cluj, cod
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Tribunalul C„l„ra∫i a dispus autorizarea ∫i        numeric personal 1510101060803, identificat cu B.I.      - capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     seria G.V. nr. 625778, eliberat de Poli˛ia Bistri˛a la    - capitalul social este constituit Óntr-o parte
date:                           data de 12.11.1996, domiciliat Ón Bistri˛a, str.      social„ a 2.000.000 lei;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Gheorghe Pop de B„se∫ti nr. 5, sc. B, ap. 17, jude˛ul     - date de identificare fondator: Durbac„ Patranoiu
J 51/424/2003;                       Bistri˛a-N„s„ud;                      F. Dan, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
  - cod unic de Ónregistrare: 15724257;           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     29.07.1981 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila, cet„˛ean rom‚n,
  - denumirea ∫i forma juridic„: OVIDIU 2003 -        203 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i       domiciliat Ón Br„ila, str. Plevna nr. 280, bl. 14, sc. 3,
S.R.L.;                          t‚mpl„rie pentru construc˛ii;               ap. 31, cod po∫tal 6100, jude˛ul Br„ila, telefon 0239,
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2898/14.XI.2003
fax 0239, identificat cu C.I. seria XR nr. 100086,     Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„            Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
eliberat„ de Poli˛ia Br„ila la data de 7.09.2002, cod   Tribunalul Br„ila a dispus autorizarea ∫i           Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
numeric personal 1810729090024;              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      Societ„˛ii Comerciale BAN BODY COM - S.R.L., cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     date:                             urm„toarele date:
722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         Asociat: B„nic„ M. Bogdan Alin, Ón calitate de
informatice (software);                  J 09/579/2003;                        asociat unic, n„scut la data de 21.10.1982 Ón Br„ila,
  - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -         - cod unic de Ónregistrare 15707426;            jude˛ul Br„ila, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Br„ila,
consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;      - denumire ∫i form„ juridic„: DICIMOND COM -        Bd. Doroban˛ilor nr. 45, bl. B12, sc. 2, ap. 18, cod
  - administrator, persoan„ fizic„: Durbac„        S.R.L.;                            po∫tal 6100, jude˛ul Br„ila, telefon 678083,
Patranoiu F. Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      - sediul social: Br„ila, calea Gala˛i, bl. 3, sc. 7, et.  identificat cu B.I. seria G.V. nr. 560878, eliberat de
29.07.1981 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila, cod numeric     4, ap. 124, jude˛ul Br„ila;                  Poli˛ia Br„ila la data de 17.12.1996, cod numeric
personal 1810729090024, identificat cu C.I. seria XR
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;            personal 18210210909018.
nr. 100086, eliberat„ de Poli˛ia Br„ila la data de
                               - capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
7.09.2002, domiciliat Ón Br„ila, str. Plevna nr. 280,
                               - capitalul social este constituit Óntr-o parte      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
bl. 14, sc. 3, ap. 31, cod po∫tal 6100, jude˛ul Br„ila,
                              social„ a 2.000.000 lei;                   denumirea BAN BODY COM, cu sediul social Ón
telefon 0239, fax 0239, av‚nd puteri de
reprezentant ∫i administrator.                - date de identificare fondator: Dicianu M. Daniel     Br„ila, str. Doroban˛i nr. 45, bl. B12, sc. 2, et. 2, ap.
   (57/175.769)                     Mugurel, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data     18, jude˛ul Br„ila, valabil pe o durat„ nelimitat„.
              *                de 19.07.1980 Ón R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u,          Obiectul de activitate
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Br„ila, calea Gala˛i        Activitatea principal„:
      Societatea Comercial„             nr. 329, bl. 3, sc. 7, ap. 124, cod po∫tal 6100, jude˛ul     5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
      DENTAPET - S.R.L., Br„ila            Br„ila, telefon 0721/261336, fax 0239, identificat cu     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              C.I. seria XR nr. 058021, eliberat„ de Poli˛ia Br„ila     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                              la data de 24.05.2001, cod numeric personal           Alte activit„˛i:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              1800719105045;                          0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       plante neclasificate Ón alt„ parte;
         COMERfiULUI
                              452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;       0112 - cultivarea leguminoaselor, a specialit„˛ilor
                              geniu civil;                         horticole ∫i a produselor de ser„;
   OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI            - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -           0113 - cultivarea fructelor, a nucilor, a plantelor
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BR√ILA            construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri geniu;           pentru b„uturi ∫i mirodenii;
                               - administrator, persoan„ fizic„: Dicianu M.         0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           Daniel Mugurel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       pentru ob˛inerea laptelui;
       IJ NR. 587                  19.07.1980 Ón R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u, cod         0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
        din 28 august 2003             numeric personal 1800719105045, identificat cu C.I.      m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;
                              seria XR nr. 058021, eliberat„ de Poli˛ia Br„ila la       0123 - cre∫terea porcinelor;
  Judec„tor delegat      - Banu Paunita       data de 24.05.2001, domiciliat Ón Br„ila, calea Gala˛i      0124 - cre∫terea p„s„rilor;
  Referent          - Oatu Daniela       nr. 329, bl. 3, sc. 7, ap. 124, cod po∫tal 6100, jude˛ul     0125 - cre∫terea altor animale;
  Œn baza cererii nr. 3880 din data de 5.08.2003 ∫i    Br„ila, telefon 0721/261335, fax 0239, av‚nd puteri       0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    de reprezentant ∫i administrator.               gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisagistic„);
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„           (59/175.771)                        2215 - alte activit„˛i de editare;
Tribunalul Br„ila a dispus autorizarea ∫i                       *                  2221 - tip„rirea ziarelor;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                     2222 - alte activit„˛i de tip„rire, neclasificate Ón
date:                                 Societatea Comercial„               alt„ parte;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:           BAN BODY COM - S.R.L., Br„ila              2223 - leg„torie;
J 09/587/2003;                                                       2224 - servicii preg„titoare pentru pretip„rire;
  - cod unic de Ónregistrare 15707299;                                           2225 - alte lucr„ri de tipografie;
  - denumire ∫i form„ juridic„: DENTAPET - S.R.L.;      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                       J 09/630/28.08.2003
                                                              2231 - reproducerea Ónregistr„rilor audio;
  - sediul social: Br„ila, str. R.S. Campiniu nr. 27,
                                                              2232 - reproducerea Ónregistr„rilor video;
jude˛ul Br„ila;
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15706862           2233 - reproducerea Ónregistr„rilor informatice;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;                                  5010 - comer˛ cu autovehicule;
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI               5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  - capitalul social este constituit Óntr-o parte
social„ a 2.000.000 lei;                                                  5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
  - date de identificare fondator: Petre F. Georgian,                                  autovehicule;
                                      TRIBUNALUL BR√ILA
Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de                                       5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii
9.08.1982 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila, cet„˛ean rom‚n,                                   aferente ∫i repara˛ii;
                                       DOSAR NR. 3626
domiciliat Ón Br„ila, Str. Ghioceilor nr. 12, bl. A51,                                   5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i
sc. 2, ap. 20, cod po∫tal 6100, jude˛ul Br„ila, telefon           DIN 16 IULIE 2003              pentru autovehicule;
0239/630778, identificat cu B.I. seria G.V. nr.                                       5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
487317, eliberat de Poli˛ia Br„ila la data de               ŒNCHEIEREA NR. 957              agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
9.08.1996, cod numeric personal 1820809090017;         ™edin˛a din data de 28 august 2003            semiproduse;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                      5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
851 - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;       Judec„tor delegat                     minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
  - activitatea principal„: cod CAEN 8513 - activit„˛i    la Oficiul registrului                    5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material
de asisten˛„ stomatologic„;                  comer˛ului de pe l‚ng„                   lemnos ∫i de construc˛ii;
  - administrator, persoan„ fizic„: Petre F.         Tribunalul Br„ila   - Banu P„uni˛a             5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
Georgian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de          Referent        - Iord„chescu            echipamente industriale, nave ∫i avioane;
9.08.1982 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila, cod numeric                    Minodora               5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
personal 1820809090017, identificat cu B.I. seria
                               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de B„nic„      articole de menaj ∫i de fier„rie;
G.V. nr. 487317, eliberat de Poli˛ia Br„ila la data de
                              M. Bogdan Alin, privind autorizarea constituirii ∫i       5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
9.08.1996, domiciliat Ón Br„ila, Str. Ghioceilor nr.
                              Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale BAN BODY         confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
12, bl. A51, sc. 2, ap. 20, cod po∫tal 6100, jude˛ul
                              COM - S.R.L.                           5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
Br„ila, telefon 0239/630778, av‚nd puteri ca
reprezentant ∫i administrator.                                              alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
   (58/175.770)                                                      5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
              *                 Asupra cererii de fa˛„:                  v‚nzarea produselor cu caracter specific,
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     neclasificate Ón alt„ parte;
      Societatea Comercial„             de 16.07.2002 cu nr. 3626, petentul B„nic„ M.          5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
    DICIMOND COM - S.R.L., Br„ila           Bogdan Alin a solicitat autorizarea constituirii ∫i      diverse;
                              Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale BAN BODY          5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
                              COM - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.        furaje;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               Examin‚nd Ónscrisurile depuse la dosar,            5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite       5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;
         COMERfiULUI
                              cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii         5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i piei
                              comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331     prelucrate;
   OFICIULUI REGISTRULUI COMERfiULUI           ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,          5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BR√ILA            precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,          5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din
                              urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd         carne;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           constituirea Societ„˛ii Comerciale BAN BODY COM -        5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
       IJ NR. 579                  S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.         uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
        din 28 august 2003                                              5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:        5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;
  Judec„tor delegat      - Banu Paunita         Admite cererea formulat„ de B„nic„ M. Bogdan         5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
  Referent          - Oatu Daniela       Alin, domiciliat Ón Br„ila, Bd. Doroban˛ilor nr. 45,     produse zaharoase;
  Œn baza cererii nr. 3980 din data de 13.08.2003 ∫i   bl. B12, sc. 2, et. 2, ap. 18, jude˛ul Br„ila, ∫i, Ón      5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    consecin˛„:                          condimente;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2898/14.XI.2003                   13
  5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte      5274 - alte repara˛ii de articole personale              JUDEC√TORUL DELEGAT
produse alimentare, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i     neclasificate Ón alt„ parte;
                                                            Asupra cererii de fa˛„:
molu∫te;                           5530 - restaurante;
                                                            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu       5540 - baruri;
                                                           de 17.06.2002 cu nr. 3079, petenta Serea C. Aura
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori pe
                                                           Cristiana a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;     baz„ de grafic;
                                                           Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale QUIZ
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i       6022 - transporturi cu taxiuri;
                                                           CONSULT - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
Ónc„l˛„minte;                        6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
                                                            Examin‚nd Ónscrisurile depuse la dosar,
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i   ocazionale;
                                                           judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i         6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
                                                           cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
televizoare;                         6311 - manipul„ri;
                                                           comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
  5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din         6312 - depozit„ri;
                                                           ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;    6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale tur-
                                                           precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
  5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i   operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„,
                                                           urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
de parfumerie;                      neclasificate Ón alt„ parte;
                                                           constituirea Societ„˛ii Comerciale QUIZ CONSULT -
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de        6420 - telecomunica˛ii - internet;           S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;      7210 - consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor de
  5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,   calcul (hardware);                      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;         7221 - editare de programe;                Admite cererea formulat„ de Serea C. Aura
  5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri     7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse     Cristiana, domiciliat„ Ón Br„ila, Str. B„r„ganului
metalice;                         software;                         nr. 4, bl. O, sc. 3, et. 1, ap. 53, jude˛ul Br„ila, ∫i, Ón
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i      7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;        consecin˛„:
de construc˛ii;                       7240 - activit„˛i legate de bazele de date;        Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune
  5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i        7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
furnituri de fier„rie, pentru instala˛ii sanitare ∫i de  birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;        Societ„˛ii Comerciale QUIZ CONSULT - S.R.L., cu
Ónc„lzire;                          7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;      urm„toarele date:
  5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;       7481 - activit„˛i fotografice;               Asociat: Serea C. Aura Cristiana, Ón calitate de
  5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse         7482 - activit„˛i de ambalare;             asociat unic, n„scut„ la data de 27.05.1981 Ón Br„ila,
intermediare;                        7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;     jude˛ul Br„ila, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
  5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;     7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón     Br„ila, Str. B„r„ganului nr. 4, bl. O, sc. 3, ap. 53, cod
  5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;      principal Óntreprinderilor;                po∫tal 6100, jude˛ul Br„ila, telefon 674200,
  5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru        9272 - alte activit„˛i recreative (jocuri pe      identificat„ cu C.I. seria XR nr.048654 , eliberat„ de
industria minier„ ∫i construc˛ii;             calculator).                        Poli˛ia Br„ila la data de 14.02.2001, cod numeric
                               Capitalul social:                    personal 2810527090031.
  5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
                               - tipul de participare: privat autohton 100 %;       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
                               - capital social v„rsat: 2.000.000 lei;         denumirea QUIZ CONSULT, cu sediul social Ón
echipamente periferice ∫i software;
                               - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          Br„ila, Str. B„r„ganlui nr. 4, bl. O, sc. 3, et. 1, ap.
  5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
                               - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       53, jude˛ul Br„ila, valabil pe o durat„ nelimitat„.
echipamente de birou;
                               Participarea asociatului la capitalul social: B„nic„    Obiectul de activitate
  5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
                             M. Bogdan Alin, aport la capitalul 2.000.000 lei, data    Activitatea principal„:
echipamente electronice;
                             v„rs„rii aportului 16.07.2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i     7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
  5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
                             sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social      management.
utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
                             total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi    Alte activit„˛i:
  5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
                             de 100 %.                           1730 - finisarea materialelor textile;
unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
                               Administrator: B„nic„ M. Bogdan Alin, cet„˛ean       1740 - fabricare de articole confec˛ionate din
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse -
                             rom‚n, n„scut la data de 21.10.1982 Ón Br„ila,       textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de
import-export;
                             jude˛ul   Br„ila,  cod   numeric   personal   corp);
  5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                             18210210909018, domiciliat Ón Br„ila, Bd.           1754 - fabricarea altor articole textile,
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                             Doroban˛ilor nr. 45, bl. B12, sc. 2, ap. 18, cod po∫tal  neclasificate Ón alt„ parte;
produse nealimentare;
                             6100, jude˛ul Br„ila, telefon 678083, av‚nd puteri ca     1821 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte
  5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                             reprezentant ∫i administrator.               pentru lucru;
proaspete;                          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse                                    1822 - fabricare de alte articole de Ómbr„c„minte
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform      (exclusiv lenjerie de corp);
din carne;                        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee                                    1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al         1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
∫i molu∫te;                        Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.           ∫i accesorii neclasificate Ón alt„ parte;
  5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse       Executorie de drept.                    2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
de patiserie ∫i zaharoase;                  Cu drept de recurs.                   t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
  5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 28 august 2003.         2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;
  5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din          (60/175.772)                       2125 - fabricarea altor articole din h‚rtie ∫i
tutun;                                        *                carton, neclasificate Ón alt„ parte;
  5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                            2211 - editarea c„r˛ilor;
specializate, cu produse alimentare;                 Societatea Comercial„               2215 - alte activit„˛i de editare;
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse              QUIZ CONSULT - S.R.L., Br„ila            2224 - servicii preg„titoare pentru pretip„rire;
cosmetice ∫i de parfumerie;
                                                            2225 - alte lucr„ri de tipografie;
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          2621 - fabricarea articolelor ceramice pentru uz
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                                       J 09/477/1.07.2003           gospod„resc ∫i ornamental;
  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
                                                            3611 - produc˛ie de scaune;
articole din piele;                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15557680          3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole                                  magazine;
de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;             MINISTERUL JUSTIfiIEI               3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;
aparate electromenajere, aparate de radio ∫i                COMERfiULUI                  3650 - fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor;
televizoare;                                                      4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de                                      4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
fier„rie, articole din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit;          TRIBUNALUL BR√ILA
                                                           construc˛ii;
  5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i                                    4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
articole de papet„rie;                           DOSAR NR. 3079
                                                            4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                 din 17 iunie 2003              4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                                   4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
parte;                                  ŒNCHEIEREA NR. 733
                                                            4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
  5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie        ™edin˛a din data de 1 iulie 2003            4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
v‚ndute prin magazine;                                                de geamuri;
  5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;      Judec„tor delegat
                                                            4545 - alte lucr„ri de finisare;
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i        la Oficiul registrului
                                                            5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse -
pie˛e;                            comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           import-export;
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se           Tribunalul Br„ila   - Vasile Dorina
                                                            5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
efectueaz„ prin magazine;                  Referent        - Iord„chescu
                                                           nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                           Minodora
  5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i alte articole                                 produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
din piele;                         Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Serea C.     5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  5272 - repara˛ii de articole electrice de uz      Aura Cristiana, privind autorizarea constituirii ∫i    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
gospod„resc;                       Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale QUIZ         produse nealimentare;
  5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;       CONSULT - S.R.L.                       5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2898/14.XI.2003
  5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;         Societatea Comercial„ DOPREST - S.R.L.          Societatea Comercial„ NIK INSTAL - S.R.L.
  6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale tur-       Adjud, jude˛ul Vrancea              satul Valc„u de Jos, comuna Valc„u de Jos
operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„,                                           jude˛ul S„laj
neclasificate Ón alt„ parte;                EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;               NR. 729
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;       ™edin˛a din 15 august 2003                      J 31/468/2003
  7440 - publicitate;
  7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;        Judec„tor delegat      - Salanti Maria           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15687132
  7481 - activit„˛i fotografice;               Referent          - Timofte Florentina
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;       Œn baza cererii nr. 13735 din data de 23.07.2003 ∫i          MINISTERUL JUSTIfiIEI
  7486 - activit„˛i ale centrelor de intermediere     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la           TRIBUNALUL S√LAJ
telefonic„;                        Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón     Vrancea a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea            DOSAR NR. 3059/19.08.2003
principal Óntreprinderilor (cu excep˛ia activit„˛ilor   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                                  ŒNCHEIEREA NR. 1656
de expertiz„).                        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Capitalul social:                    J 39/546/2003;                           ™edin˛a din 21 august 2003
  - tipul de participare: privat autohton 100 %;       - cod unic de Ónregistrare: 15673560;           Judec„tor delegat
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        - denumire ∫i form„ juridic„: DOPREST - S.R.L.;      la Oficiul registrului
  - capital social v„rsat: 2.000.000 lei;          - sediul social: Adjud, str. One∫ti nr. 12, jude˛ul    comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          Vrancea, conform autoriza˛iei de construc˛ie cu nr.     Tribunalul S„laj    - Moldovan Sorin
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       48 din data de 29.06.1994;                  Referent        - Ciotlaus Adriana
  Participarea asociatei la capitalul social: Serea C.    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - capital social subscris: 44.000.000 lei, din care    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Chis
Aura Cristiana, aport la capitalul 2.000.000 lei, data
                              v„rsat: 44.000.000 lei;                  Nicolae Ioan, privind autorizarea constituirii ∫i
v„rs„rii aportului 11.06.2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i
                               - capitalul social este divizat Ón 440 p„r˛i sociale  Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NIK INSTAL -
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
                              a 100.000 lei fiecare;                   S.R.L.
av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
100 %.                            - date de identificare fondator: Anton Emanuel,           JUDEC√TORUL DELEGAT
  Administrator: Serea C. Aura Cristiana, cet„˛ean    Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
                                                             Asupra cererii de fa˛„:
                              18.01.1981 Ón Adjud, jude˛ul Vrancea, cet„˛ean
rom‚n, n„scut„ la data de 27.05.1981 Ón Br„ila,                                     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              rom‚n, domiciliat Ón Adjud, str. One∫ti nr. 12, cod
jude˛ul   Br„ila,  cod   numeric   personal                                 de 19.08.2003 cu nr. 3059, petentul Chis Nicolae
                              po∫tal 5400, jude˛ul Vrancea, telefon 0237, fax 0237,
2810527090031, domiciliat„ Ón Br„ila, Str.                                      Ioan a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                              identificat cu C.I. seria VN nr. 014455, eliberat„ de
B„r„ganului nr. 4, bl. O, sc. 3, ap. 53, cod po∫tal                                  Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NIK INSTAL -
                              Poli˛ia Adjud la data de 20.04.1999, cod numeric
6100, jude˛ul Br„ila, telefon 674200, av‚nd puteri ca                                 S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
                              personal 181011839076;
reprezentant ∫i administrator.                                              Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                Ónscrisuri:
                               602 - alte transporturi terestre;
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform                                     1. chitan˛a pentru rezervare denumire Ón
                               - activitatea principal„: cod CAEN 6023 -
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                     registrul comer˛ului, cu nr. 36096121 din data de
                              transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al                                     11.08.2003, eliberat de Oficiul Registrului
                                (63/175.775)
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.                                        Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;
                                           *                 2. actul constitutiv autentificat cu nr. 1978 din
  Executorie de drept.
  Cu drept de recurs.                                                data de 19.08.2003, eliberat de Oficiul Registrului
                                Societatea Comercial„ VISADI - S.R.L.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 1 iulie 2003.                                      Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;
                                   Foc∫ani, jude˛ul Vrancea
   (61/175.773)                                                    3. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
                                                           nr. 0457127 din data de 14.08.2003, eliberar„ de
              *                EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                                           Prim„ria Comunei Valc„u de Jos;
                                     NR. 743
 Societatea Comercial„ CRISTELIR - S.R.L.                                        4. contractul de Ónchiriere cul nr. 1071 din data
                                  ™edin˛a din 20 august 2003            de 15.08.2003, eliberat de Prim„ria Comunei Valc„u
      Adjud, jude˛ul Vrancea
                                                           de Jos;
                               Judec„tor delegat      - Vraciu Nicolae
                                                             5. adeverin˛a de student cu nr. 8975 din data de
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             Referent          - Baciu Niculina
                                                           25.06.2003, eliberat de Universitatea Tehnic„ Cluj-
        NR. 730
                               Œn baza cererii nr. 14040 din data de 14.08.2003    Napoca - Facultatea de Construc˛ii;
     ™edin˛a din 15 august 2003            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                              la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„       social cu nr. 66 din data de 11.08.2003, eliberat„ de
  Judec„tor delegat      - Timofte Florentina
                              Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i         Raiffeisen Bank - S.A., Zal„u;
  Referent          - Vasile Maria
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      7. contractul de asisten˛„ juridic„ cu nr. 367 din
  Œn baza cererii nr. 13737 din data de 23.07.2003    date:                           data de 15.08.2003, eliberat la Oficiul Registrului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„       J 39/560/2003;                        8. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 3059
Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i          - cod unic de Ónregistrare: 15684268;          din data de 19.08.2003;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - denumire ∫i form„ juridic„: VISADI - S.R.L.;       9. copie de pe buletinul de identitate seria G.N.
date:                             - sediul social: Foc∫ani, Str. Br„ilei nr. 30, et.   nr. 022234, eliberat la data de 17.02.1994 de Poli˛ia
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       2, ap. 9, jude˛ul Vrancea, conform contractului de     Simleu-Silvaniei;
J 39/547/15.08.2003;                    v‚nzare-cump„rare cu nr. 4337 din data de           10. certificatul de cazier fiscal cu nr. 7296 din
  - cod unic de Ónregistrare: 15673579;          28.05.1991;                        data de 15.08.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a
  - denumire ∫i form„ juridic„: CRISTELIR - S.R.L.;     - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Finan˛elor Publice a Jude˛ului S„laj;
  - sediul social: Adjud, str. Tudor Vladimirescu      - capital social subscris: 2.000.000 lei, din care     11. specimen de semn„tur„ cu nr. 3059 din data
nr. 22, jude˛ul Vrancea, conform contractului de      v„rsat: 2.000.000 lei;                   de 19.08.2003.
v‚nzare-cump„rare cu nr. 766 din data de           - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
26.04.1999;                        100.000 lei fiecare;                    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                               - date de identificare fondator: Vi∫an Adina      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Maria, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  - capital social subscris: 44.000.000 lei, din care
                              12.11.1981 Ón Foc∫ani, jude˛ul Vrancea, cet„˛ean      din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
v„rsat: 4.000.000 lei;
                              rom‚n, domiciliat„ Ón Foc∫ani, Str. Br„ilei nr. 30, et.  nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  - capitalul social este divizat Ón 440 p„r˛i sociale
                              2, ap. 9, cod po∫tal 5300, jude˛ul Vrancea,        prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
a 100.000 lei fiecare;
                              identificat„ cu C.I. seria VN nr. 078413, eliberat„ de   Comerciale NIK INSTAL - S.R.L. ∫i dispun‚nd
  - date de identificare fondator: Custura Eliza, Ón
                              Poli˛ia Foc∫ani la data de 30.07.2001, cod numeric     Ónmatricularea acesteia.
calitate de asociat unic, n„scut„ la data de
                              personal 2811112394461;
15.11.1980 Ón Adjud, jude˛ul Vrancea, cet„˛ean                                     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
rom‚n, domiciliat„ Ón Adjud, str. Tudor          521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             Admite cererea formulat„ de Chis Nicolae Ioan,
Vladimirescu nr. 22, cod po∫tal 5400, jude˛ul       nespecializate;                      domiciliat Ón satul Valc„u de Jos nr. 161/B, comuna
Vrancea, telefon 0237/640891, fax 0237, identificat„     - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛    Valc„u de Jos, jude˛ul S„laj, ∫i, Ón consecin˛„:
cu B.I. seria H.C. nr. 474217, eliberat de Poli˛ia     cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu         Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
Adjud la data de 9.06.1999, cod numeric personal      v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;       Ónamtricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
2801115394072;                        - administrator, persoan„ fizic„: Vi∫an Adina      Societ„˛ii Comerciale NIK INSTAL - S.R.L. cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de         urm„toarele date:
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           12.11.1981 Ón Foc∫ani, jude˛ul Vrancea, cod numeric      Asociat: Chis Nicolae Ioan, Ón calitate de asociat
nespecializate;                      personal 2811112394461, identificat„ cu C.I. seria     unic, n„scut la data de 2.02.1980 Ón comuna Valc„u
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    VN nr. 078413, eliberat„ de Poli˛ia Foc∫ani la data    de Jos, jude˛ul S„laj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        de 30.07.2001, domiciliat„ Ón Foc∫ani, Str. Br„ilei    satul Valc„u de Jos nr. 161/B, comuna Valc„u de Jos,
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        nr. 30, et. 2, ap. 9, cod po∫tal 5300, jude˛ul Vrancea,  cod po∫tal 4781, jude˛ul S„laj, telefon 670721,
b„uturi ∫i tutun.                     av‚nd puteri depline.                   identificat cu B.I. seria G.N. nr. 022234, eliberat de
   (62/175.774)                        (64/175.776)                     Poli˛ia Simleu-Silvaniei la data de 17.02.1994, cod
              *                             *                numeric personal 1800202310197.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2898/14.XI.2003                  15
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      5. contractul de Ónchiriere cu nr. 1789 din data        Societatea Comercial„
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     de 15.08.2003, eliberat de Prim„ria Comunei        APOLLO GROUP - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj
denumirea NIK INSTAL, av‚nd sediul social Ón satul    Horoatu-Crasnei;
Valc„u de Jos nr. 161/B, comuna Valc„u de Jos,        6. adeverin˛a de student cu nr. 216 din data de      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
jude˛ul S„laj, conform contractului de Ónchiriere cu   19.06.2003, eliberat de Universitatea de Vest Vasile              J 31/513/2003
nr. 1071 din data de 15.08.2003.             Goldi∫ Arad - Facultatea de Jurnalistic„ Zal„u;
  Obiectul de activitate                  7. contractul de asisten˛„ juridic„ cu nr. 384 din        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15728097
  Domeniul principal: 453 - lucr„ri de instala˛ii
                             data de 22.08.2003, eliberat la Oficiul Registrului
pentru cl„diri.                                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;
  Activitatea principal„: 4533 - lucr„ri de instala˛ii
                               8. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 3099
tehnico-sanitare.
  Alte activit„˛i: conform art. 5 din actul       din data de 22.08.2003;                          TRIBUNALUL S√LAJ
constitutiv.                         9. copie de pe buletinul de identitate seria G.N.
  Capitalul social:                   nr. 653160, eliberat la data de 5.09.1994 de Poli˛ia         DOSAR NR. 3222/4.09.2003
  - capitalul social subscris: 3.000.000 lei;      Zal„u;
                                                                 ŒNCHEIEREA NR. 1801
  - capitalul social v„rsat: 3.000.000 lei;         10. certificatul de cazier fiscal cu nr. 6876 din
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 30;         data de 8.08.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a        ™edin˛a din 8 septembrie 2003
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      Finan˛elor Publice a Jude˛ului S„laj;
                                                            Judec„tor delegat la
  Participarea asociatului la capitalul social: Chis    11. specimen de semn„tur„ cu nr. 3099 din data      Oficiul registrului
Nicolae Ioan, aport la capital 3.000.000 lei, data    de 22.08.2003.                        comer˛ului de pe l‚ng„
v„rs„rii aportului 11.08.2003, echival‚nd cu 30 p„r˛i    Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul      Tribunalul S„laj   - Balazs Arpad
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social, av‚nd    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      Referent       - Ciotlaus Adriana
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %.    legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Administrator: Chis Nicolae Ioan, p‚n„ la data de                                 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Pop
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
19.08.2007, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                                    Tamas, privind autorizarea constituirii ∫i
                             din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
2.02.1980 Ón comuna Valc„u de Jos, jude˛ul S„laj,                                  Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale APOLLO
                             nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
cod numeric personal 1800202310197, identificat                                   GROUP - S.R.L.
                             prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
cu B.I. seria G.N. nr. 022234, eliberat de Poli˛ia                                        JUDEC√TORUL DELEGAT
                             Comerciale MIRCEA COM - S.R.L. ∫i dispun‚nd
Simleu-Silvaniei la data de 17.02.1994, domiciliat Ón
satul Valc„u de Jos nr. 161/B, comuna Valc„u de Jos,   Ónmatricularea acesteia.                   Asupra cererii de fa˛„:
cod po∫tal 4781, jude˛ul S„laj, telefon 670721, av‚nd                                 Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
puteri depline.                                                   de 4.09.2003 cu nr. 3222, petentul Pop Tamas a
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Admite cererea formulat„ de Baidoc Mircea,       solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform      domiciliat Ón Zal„u, bd. Mihai Viteazul nr. 26, bl.    Societ„˛ii Comerciale APOLLO GROUP - S.R.L. la
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       B120, sc. C, et. 8, ap. 22, jude˛ul S„laj, ∫i, Ón     Oficiul registrului comer˛ului.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       consecin˛„:                         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.      Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune  Ónscrisuri:
  Executorie de drept.                  Ónamtricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      1. chitan˛a privind rezervarea denumirii Ón
  Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,    Societ„˛ii Comerciale MIRCEA COM - S.R.L., cu       registrul comer˛ului nr. 3606403, din data de
republicat„, cu modific„rile ulterioare.         urm„toarele date:                     25.08.2003, eliberat„ de Oficiul Registrului
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21 august 2003.         Asociat: Baidoc Mircea, Ón calitate de asociat     Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;
   (65/175.777)                                                   2. actul constitutiv nr. 2116 din data de
                             unic, n„scut la data de 10.06.1980 Ón Zal„u, jude˛ul
             *                S„laj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Zal„u, bd.
                                                          4.09.2003, eliberat de Oficiul Registrului
                                                          Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;
                             Mihai Viteazul nr. 26, bl. B120, sc. C, ap. 22, jude˛ul
Societatea Comercial„ MIRCEA COM - S.R.L.                                       3. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 2117 din
                             S„laj, telefon 611372, identificat cu B.I. seria G.N.
 satul Seredeiu, comuna Horoatu-Crasnei                                       data de 4.09.2003, eliberat„ de Oficiul Registrului
        jude˛ul S„laj               nr. 653160, eliberat de Poli˛ia Zal„u la data de     Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;
                             5.09.1994, cod numeric personal 1800610314009.        4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    social nr. 23, din data de 25.08.2003, eliberat„ de
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Raiffeisen Bank S.A.;
           J 31/480/2003            denumirea MIRCEA COM, av‚nd sediul social Ón         5. specimenul de semn„tur„ nr. 1 din data de
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15693029        satul Seredeiu nr. 32, comuna Horoatu-Crasnei,      4.09.2003, eliberat de Oficiul Registrului
                             jude˛ul S„laj, conform contractului de Ónchiriere cu   Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            nr. 1789 din data de 15.08.2003.               6. contractul de Ónchiriere nr. 806 din data de
                               Obiectul de activitate                 29.08.2003, eliberat de DGFPS S„laj;
                               Domeniul principal: 521 - comer˛ cu am„nuntul       7. contractul de Ónchiriere nr. 1 din data de
         TRIBUNALUL S√LAJ
                             Ón magazine nespecializate.                1.09.2003, eliberat de DGFPS S„laj;
                               Activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu         8. adeverin˛a de student nr. 273 din data de
      DOSAR NR. 3099/22.08.2003
                             am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     28.07.2003, eliberat„ de Universitatea de Vest Vasile
       ŒNCHEIEREA NR. 1696             predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      Goldis Arad;
                             tutun.                            9. certificatul de cazier fiscal nr. 8013 din data de
     ™edin˛a din 25 august 2003                                         29.08.2003, eliberat de DGFPS S„laj;
                               Alte activit„˛i: conform art. 5 din actul
 Judec„tor delegat                                                  10. chitan˛a achit„rii taxei judiciare de timbru
                             constitutiv.
 la Oficiul registrului                                              nr. 278330040, din data de 27.08.2003, eliberat„ de
                               Capitalul social:
 comer˛ului de pe l‚ng„                                              Prim„ria Zal„u.
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
 Tribunalul S„laj    - Moldovan Sorin                                       Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                               - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
 Referent        - Ciotlaus Adriana                                     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                               - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Baidoc      - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
Mircea, privind autorizarea constituirii ∫i         Participarea asociatului la capitalul social: Baidoc  din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MIRCEA        Mircea, aport la capital 2.000.000 lei, data v„rs„rii   Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
COM - S.R.L.                       aportului 23.07.2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,   prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
      JUDEC√TORUL DELEGAT              reprezent‚nd 100 % capitalul social, av‚nd cota de    Comerciale APOLLO GROUP - S.R.L. ∫i dispun‚nd
  Asupra cererii de fa˛„:                participare la beneficii/pierderi de 100 %.        Ónmatricularea acesteia.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Administrator: Baidoc Mircea, p‚n„ la data de
                             22.08.2007, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
de 22.08.2003 cu nr. 3099, petentul Baidoc Mircea a
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea   10.06.1980 Ón Zal„u, jude˛ul S„laj, cod numeric       Admite cererea formulat„ de Pop Tamas,
Societ„˛ii Comerciale MIRCEA COM - S.R.L. la       personal 1800610314009, identificat cu B.I. seria     domiciliat Ón Zal„u, str. Voievod Gelu nr. 20, bl. E-
Oficiul registrului comer˛ului.              G.N. nr. 653160, eliberat de Poli˛ia Zal„u la data de   1, sc. A, et. 3, ap. 14, ∫i, Ón consecin˛„:
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    5.09.1994, domiciliat Ón Zal„u, bd. Mihai Viteazul      Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune
Ónscrisuri:                        nr. 26, bl. B120, sc. C, ap. 22, jude˛ul S„laj, telefon  Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  1. chitan˛a pentru rezervare denumire Ón        611372, av‚nd puteri depline.               Societ„˛ii Comerciale APOLLO GROUP - S.R.L., cu
registrul comer˛ului cu nr. 3605729 din data de                                   urm„toarele date:
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
21.07.2003, eliberat la Oficiul Registrului                                      Asociat unic:
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;                                             Pop Tamas, Ón calitate de asociat unic, n„scut la
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  2. actul constitutiv autentificat cu nr. 2020 din                                data de 6.09.1981 Ón Zal„u, jude˛ul S„laj, cet„˛ean
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
data de 22.08.2003, eliberat la Oficiul Registrului                                 rom‚n, domiciliat Ón Zal„u, str. Voievod Gelu nr. 20,
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.     bl. E-1, sc. A, ap. 14, jude˛ul S„laj, cod po∫tal 4700,
Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;
  3. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu     Executorie de drept.                  identificat cu B.I. seria G.R. nr. 714296, eliberat de
nr. 2407440087 din data de 24.07.2003, eliberar„ de     Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,    Poli˛ia Zal„u, la data de 20.09.1995, cod numeric
Prim„ria Zal„u;                      republicat„, cu modific„rile ulterioare.         personal 1810906314009.
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25 august 2003.         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
social cu nr. 46 din data de 23.07.2003, eliberat„ de     (66/175.778)                     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Raiffeisen Bank - S.A., Zal„u;                           *                denumirea APOLLO GROUP, cu sediul social Ón
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2898/14.XI.2003
Zal„u, str. Voievod Gelu nr. 20, bl. E-1, sc. A, et. 3,   constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale    jude˛ul S„laj, cod po∫tal 4700, telefon 0260/63365,
ap. 14, jude˛ul S„laj.                   CONPROT - S.R.L.
                                                            identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 630628, eliberat de
  Obiectul de activitate:
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
  Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu                                  Poli˛ia Zal„u, la data de 6.02.1997, cod numeric
am„nuntul Ón magazine nespecializate.             Asupra cererii de fa˛„:
                                                            personal 2830125314014.
  Activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      de 4.09.2003 cu nr. 3224, petenta Talos Iustina-       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       Maria a solicitat autorizarea constituirii ∫i       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
tutun.                           Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale CONPROT -
  Alte activit„˛i: conform articolului 5 din actul                                  denumirea CONPROT, cu sediul social Ón Zal„u, str.
                              S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
constitutiv.                          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    Avram Iancu nr. 21, bl. R-102/A, sc. A, et. 1, ap. 3,
  Capitalul social: capitalul social subscris este de
                              Ónscrisuri:                        jude˛ul S„laj.
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
                                1. chitan˛a privind rezervarea denumirii Ón
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:                                      Obiectul de activitate:
                              registrul comer˛ului nr. 3606431, din data de
100.000 lei.
                              26.08.2003, eliberat„ de Oficiul Registrului         Domeniul principal de activitate: 742 - activit„˛i
  Participarea asociatului la capitalul social:
  Pop Tamas - aport la capital 2.000.000 lei,       Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;               de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %       2. actul constitutiv nr. 2119, din data de
                                                            tehnic„ legate de acestea.
capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la   4.09.2003, eliberat de Biroul de asisten˛„ al
beneficii/pierderi de 100 %.                Oficiului Registrului Comer˛ului al Jude˛ului S„laj;     Activitatea principal„: 7420 - activit„˛i de
  Administrator:                       3. copia buletinului de identitate nr. G.V. 630628   arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
  Pop Tamas, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       din data de 6.02.1997, eliberat de Poli˛ia Zal„u;
                                                            tehnic„ legate de acestea.
26.09.1981 Ón Zal„u, jude˛ul S„laj, cod numeric        4. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 212 din
personal 1810906314009, identificat cu B.I. seria      data de 4.09.2003;                      Alte activit„˛i: conform articolului 5 din actul
G.R. nr. 714296, eliberat de Poli˛ia Zal„u, la data de     5. specimenul de semn„tur„ nr. 3224 din data de     constitutiv.
20.09.1995, domiciliat Ón Zal„u, str. Voievod Gelu     4.09.2003;
nr. 20, bl. E-1, sc. A, ap. 14, jude˛ul S„laj, cod po∫tal                                 Capitalul social: capitalul social subscris este de
                                6. certificatul de cazier fiscal nr. 8100 din data de
4700, av‚nd puteri depline.                                              2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
                              1.09.2003, eliberat de DGFP S„laj;
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                7. chitan˛a achit„rii taxei judiciare de timbru nr.   p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              2708220112 din data de 27.08.2003, eliberat„ de
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                      100.000 lei.
  1. Punct de lucru cu sediul Ón localitatea        Prim„ria Zal„u;
                                8. adeverin˛a de student nr. 10570 din data de       Participarea asociatului la capitalul social:
Guruslau, Str. Principal„ nr. 36, jude˛ul S„laj.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        30.07.2003, eliberat„ de Universitatea Tehnic„ Cluj-     Talos Iustina-Maria - aport la capital 2.000.000
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.      Napoca;
                                                            lei, data v„rs„rii aportului 28.08.2003, echival‚nd
  Executorie de drept.                    9. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,     social nr. 84510 din data de 28.08.2003, eliberat„ de   cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
republicat„, cu modific„rile ulterioare.          Banca Comercial„ Rom‚n„ S.A. Zal„u;            social total, av‚nd o cot„ de participare la
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 8 septembrie 2003.        10. contractul de Ónchiriere nr. 801 din data de
  (67/175.779)                                                    beneficii/pierderi de 100 %.
                              27.08.2003, Óncheiat cu Administra˛ia Financiar„
              *                Zal„u;                            Administrator:
                                11. extrasul de carte funciar„ nr. 5572 din data      Talos Iustina-Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
     Societatea Comercial„
                              de 15.07.1999, eliberat de Judec„toria Zal„u.
  CONPROT - S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj                                       data de 25.01.1983 Ón Zal„u, jude˛ul S„laj, cod
                                Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     numeric personal 2830125314014, identificat„ cu
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   B.I. seria G.V. nr. 630628, eliberat de Poli˛ia Zal„u,
           J 31/514/2003             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                                            la data de 6.02.1997, domiciliat„ Ón Zal„u, str.
                              din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15728100
                              Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      Avram Iancu nr. 21, bl. R-102, sc. A, ap. 3, jude˛ul
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    S„laj, cod po∫tal 4700, telefon 0260/63365, av‚nd
                              Comerciale CONPROT - S.R.L. ∫i dispun‚nd
                                                            puteri depline.
                              Ónmatricularea acesteia.
         TRIBUNALUL S√LAJ                                             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
      DOSAR NR. 3224/4.09.2003                                           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                Admite cererea formulat„ de Talos Iustina-Maria,
                                                            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
       ŒNCHEIEREA NR. 1802              domiciliat„ Ón Zal„u, str. Avram Iancu nr. 21, bl. R-
                              102, sc. A, et. 1, ap. 3, ∫i, Ón consecin˛„:         Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
    ™edin˛a din 8 septembrie 2003
                                Autorizeaz„    constituirea    ∫i dispune    Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
  Judec„tor delegat la                   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Oficiul registrului                   Societ„˛ii Comerciale CONPROT - S.R.L., cu          Executorie de drept.
  comer˛ului de pe l‚ng„                  urm„toarele date:                       Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,
  Tribunalul S„laj   - Balazs Arpad            Asociatul unic al societ„˛ii este Talos Iustina-    republicat„, cu modific„rile ulterioare.
  Referent       - Ciotlaus Adriana         Maria, n„scut„ la data de 25.01.1983 Ón Zal„u,
                              jude˛ul S„laj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Zal„u,     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 8 septembrie 2003.
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
Talos Iustina-Maria, privind autorizarea          str. Avram Iancu nr. 21, bl. R-102, sc. A, ap. 3,       (68/175.780)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2898/14.XI.2003 con˛ine 16 pagini.                     Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889