Docstoc

2003_2239

Document Sample
2003_2239 Powered By Docstoc
					                                     PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 2239                                                      Mar˛i, 23 septembrie 2003
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„              Ca urmare a celor hot„r‚te, art. 4 din statutul      - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole
       SELCO - S.R.L., Pite∫ti            societ„˛ii, privind obiectul de activitate, se      ∫i a produselor de ser„ (0112);
         jude˛ul Arge∫               completeaz„ cu:                       - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                                cod CAEN 7420 - activit„˛i de arhitectur„,       proaspete (5221);
         ACT ADIfiIONAL               inginerie ∫i servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de    – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate
  Subsemna˛ii Florea Valentin-Carol ∫i Florea       acestea;                         cu produse alimentare (5227);
Maria, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    cod CAEN 7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize     - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume (5131);
SELCO - S.R.L., Óntruni˛i Ón adunarea general„ a      tehnice;                           - cre∫terea altor animale (0125);
asocia˛ilor din data de 3.06.2003, av‚nd-o ca invitat„     cod CAEN 7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de      - comer˛ cu ridicata cu animale vii (5123);
pe dna Florea Cornelia-Doina, am hot„r‚t:          munc„.                            - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i piei
  Cooptarea Ón societate a dnei Florea Cornelia-       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   prelucrate (5124).
Doina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón Pite∫ti, jude˛ul     statutul ∫i contractul societ„˛ii ∫i va urma procedura    Completare datei personale a asociatului unic, ca
Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Fra˛ii Gole∫ti, bl.   legal„ privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i       urmare a schimb„rii buletinului.
S10, sc. B, et. 2, ap. 11, jude˛ul Arge∫, identificat„ cu  autorizarea.                         Ca urmare a celor hot„r‚te, statutul societ„˛ii se
C.I. seria AS nr. 058032, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti     Redactat Ón 6 exemplare de c„tre Biroul de       modific„ astfel:
la data de 29.12.1999, cod numeric personal         asisten˛„ din cadrul Oficiului registrului comer˛ului    Art. 1: "Societatea are asociat unic pe Vochin
2640928034974, cu aport la capitalul social.        de pe l‚ng„ Tribunalul Arge∫.               Iulian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 16.05.1959
  Majorarea capitalului social cu 298.000.000 lei,       (2/624.552)                      Ón comuna Str‚mbeni, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón
prin depuneri personale dup„ cum urmeaz„: Florea                   *                Coste∫ti, str. Progresului, bl. L32, sc. B, et. 2, ap. 7,
Valentin-Carol - 148.100.000 lei; Florea Maria -                                   jude˛ul Arge∫, posesor al B.I. seria H.C. nr. 767569,
14.900.000 lei, ∫i Florea Cornelia-Doina -              Societatea Comercial„              eliberat de Poli˛ia Coste∫ti la data de 12.05.2000, cod
135.000.000 lei, modific‚ndu-se astfel art. 5, cap. III     COREMEX - S.R.L., satul valea Mare          numeric personal 1590516031861".
din contractul de societate care va avea urm„torul        comuna ™tef„ne∫ti, jude˛ul Arge∫            Art. 6 privind obiectul de activitate se
con˛inut:                                                       completeaz„ cu activit„˛ile men˛ionate mai sus.
  "Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de                ACT ADIfiIONAL               Prezentul act face parte din statutul societ„˛ii ∫i
300.000.000 lei, Ón numerar, divizat Ón 3.000 p„r˛i                                  a fost redactat Ón 6 exemplare la Biroul de asisten˛„
                                Subsemna˛ii P„unescu Ion, P„unescu Maria ∫i      din cadrul Oficiului registrului comer˛ului de pe
sociale, numerotate de la 1 la 3.000.
                              Florea Loredana-Gina, Ón calitate de asocia˛i ai     l‚ng„ Tribunalul Arge∫.
  Asocia˛ii au convenit s„ subscrie ∫i s„ de˛in„
                              Societ„˛ii Comerciale COREMEX - S.R.L.,            (4/624.554)
p„r˛ile sociale dup„ cum urmeaz„:
                              reprezenta˛i prin procurator Petrescu Gina,                     *
  - Florea Valentin-Carol va de˛ine 1.500 p„r˛i
                              Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
sociale, numerotate de la 1 la 1.500, Ón valoare
                              Jude˛ului Arge∫ cu nr. J 03/1192/1994, am hot„r‚t          Societatea Comercial„
total„ de 150.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din
                              azi, 22.05.2003, declararea domeniului principal de       ATLANTIC - STAR - S.R.L., Pite∫ti
capitalul social total;
                              activitate ∫i a activit„˛ii principale.                 jude˛ul Arge∫
  - Florea Maria va de˛ine 150 p„r˛i sociale,
                                Astfel, cap. II, art. 5 din statutul ∫i contractul
numerotate de la 1.501 la 1.650, Ón valoare total„ de
                              societ„˛ii, modificat, va avea urm„torul cuprins:              ACT ADIfiIONAL
15.000.000 lei, reprezent‚nd 15 % din capitalul
                                Domeniul principal de activitate: 251 - produc˛ie    Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale
social total;
  - Florea Cornelia-Doina va de˛ine 1.350 p„r˛i      de articole din cauciuc.                 ATLANTIC - STAR - S.R.L., dl B„nic„ Liviu, a hot„r‚t
sociale, numerotate de la 1.651 la 3.000, Ón valoare      Activitatea principal„: 2513 - fabricarea altor    modificarea statutului societ„˛ii astfel:
total„ de 135.000.000 lei, reprezent‚nd 45 % din      produse din cauciuc.                    Modificarea dispozi˛iilor art. 3 din statut, acesta
capitalul social total.                    Prezentul act adi˛ional modific„, completeaz„ ∫i    urm‚nd s„ aib„ urm„torul cuprins:
  Participarea la beneficii ∫i pierderi fiind       face parte integrant„ din statutul societ„˛ii sub      "Sediul social al societ„˛ii este Ón Pite∫ti, Aleea
propor˛ional„ cu participarea la capitalul social".     rezerva Óndeplinirii Ón termenul ∫i-n condi˛iile legii,  Parcului nr. 3B, bl. Vilei R, ap. 4, jude˛ul Arge∫."
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     a procedurilor de autentificare, autorizare,        Redactat Ón 6 exemplare de consilier juridic
actul constitutiv al societ„˛ii, celelalte prevederi    men˛ionare ∫i publicare.                 Mih„il„ Mihaela.
r„m‚n‚nd neschimbate.                     Redactat de avocat Adina Vlad.               (5/624.555)
  Redactat ∫i dactilografiat de avocat Vlad Adina        (3/624.553)                                   *
Manuela, Ón 6 exemplare, din care se elibereaz„ 5                   *
exemplare.                                                            Societatea Comercial„
   (1/624.551)                            Societatea Comercial„                BIANMAR PREST - S.R.L., Pite∫ti
              *                      PROSPER - S.R.L., Coste∫ti                  jude˛ul Arge∫
                                      jude˛ul Arge∫
      Societatea Comercial„                                                    ACT ADIfiIONAL
     MULTIMONTAJ - S.R.L., Pite∫ti                    ACT ADIfiIONAL
                                                             Subsemna˛ii Baicea Iulian ∫i Baicea Marinel
        jude˛ul Arge∫                 Subsemnatul Vochin Iulian, asoiat unic, am       Gheorghe, Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t
                              hot„r‚t:                         extinderea extinderea obiectului de activitate al
         ACT ADIfiIONAL                Extinderea obiectului de activitate cu:        societ„˛ii.
  Subsemna˛ii Mihalache Ion ∫i Ioachim Mihai-         - comer˛ cu ridicata cu b„uturi (5134);          Modificarea, pe cale de consecin˛„, a art. 5,
Valentin, Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t         - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu produse    anex„, din statutul societ„˛ii, care se completeaz„ cu
extinderea obiectului de activitate.            alimentare, b„uturi ∫i tutun (5139);           cod 6720 - activit„˛i auxiliare ale caselor de
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2239/23.IX.2003
asigur„ri ∫i de pensii, inclusiv intermedieri ∫i      eliberat„ de Poli˛ia C‚mpulung la data de           7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
comisionare asigur„ri ∫i ∫i reasigur„ri.          10.02.2000, cod numeric personal 1550223030011,      management;
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      am hot„r‚t urm„toarele:                  7415 - activit„˛ile de management ale
statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„        1. Cesionarea c„tre domnii Receveur Denis       holdingurilor.
privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.    Augustin Maurice, cet„˛ean francez, n„scut la data      Statutul ∫i contractul de societate se modific„
  Redactat Ón 6 exemplare la Biroul de asisten˛„     de 23.03.1953 Ón Fran˛a, Pont. de Roide, domiciliat    corespunz„tor prezentului act adi˛ional, toate
din cadrul Oficiul Registrului Comer˛ului de pe      Ón Fran˛a, 8 Rue de Phoffons Roppe - 90, identificat    celelalte clauze, conform Legii nr. 31/1990,
l‚ng„ Tribunalul Arge∫.                  cu pa∫aportul nr. 00XP84260, ∫i Bulugea Gabriel,      modificate, r„m‚n‚nd neschimbate.
  (6/624.556)                      domiciliat Ón C‚mpulung, Str. Gruiului nr. 68, bl.      Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
              *                D18A, sc. 4, et. 1, ap. 3, jude˛ul Arge∫, identificat cu  dactilografiat Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare
                              C.I. seria AS nr. 063786, eliberat„ de Poli˛ia       se Ónm‚neaz„ asocia˛ilor, urm‚nd a le servi la
      Societatea Comercial„
                              C‚mpulung la data de 10.02.2000, cod numeric        Oficiul registrului comer˛ului.
    DANVI - S.R.L., satul Moz„ceni
                              personal 1550223030011, a unui num„r de 10 p„r˛i        (10/624.561)
    comuna Moz„ceni, jude˛ul Arge∫
                              sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón                   *
         ACT ADIfiIONAL              valoare total„ de 1.000.000 lei, p„r˛i sociale pe care
                              le de˛in Ón societate, reprezent‚nd 50 % din capitalul         Societatea Comercial„
  Subsemnatul Dana Gheorghe, Ón calitate de        social.                                ABOGAR - S.R.L., Timi∫oara
asociat unic, ast„zi, 3.06.2003, am hot„r‚t:          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ ∫i            jude˛ul Timi∫
  Completarea obiectului de activitate al societ„˛ii.
                              modific„ corespunz„tor actul constitutiv al
  Modificarea implicit„ a statutului societ„˛ii                                            ACT ADIfiIONAL
                              societ„˛ii, astfel:
astfel:
                                Societatea are ca asociat pe:                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Art. 5 anexa I se completeaz„ cu urm„toarele
                                1. Blandinieres Philippe, cet„˛ean francez, n„scut           ABOGAR - S.R.L.
activit„˛i:
                              la data de 17.11.1957 Ón Perpignan, Fran˛a,
  6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori pe                                   Subsemnatul Achimescu Bogdan Aureliu,
baz„ de grafic;                      c„s„torit, domiciliat Ón Fran˛a, Thias 87170 Isle,
                                                           cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 12.01.1958 Ón
  6022 - transporturi cu taxiuri;             identificat cu pa∫aportul nr. 9-7TF60028/1998,
                                                           Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara, domiciliat Ón
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;         eliberat de autorit„˛ile franceze Ón anul 1998, care
                                                           Timi∫oara, str. Romulus nr. 40-42, et. 1, ap. 6,
  6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor      de˛ine 10 p„r˛i sociale numerotate de la 1 la 10, cu
                                                           jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.
terestre;                         o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„
                                                           128866, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
  6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale tur-  de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din Óntregul
                                                           Comerciale ABOGAR - S.R.L., Timi∫oara, cod unic de
operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„      capital social;
                                                           Ónregistrare 2483866, ca urmare a hot„r‚rii
neclasificate Ón alt„ parte.                  - Receveur Denis Augustin Maurice, cet„˛ean
                                                           adun„rii generale a asocia˛ilor, decid modificarea
  Prezentul act adi˛ional Óndepline∫te procedura     francez, n„scut la data de 23.03.1953 Ón Fran˛a,
                                                           statutului societ„˛ii, autentificat cu nr.
legal„ privind Ónregistrarea, autorizarea ∫i        Pont. de Roide, domiciliat Ón Fran˛a, 8 Rue de
                                                           7474/12.03.1992, dup„ cum urmeaz„:
publicarea.                        Phoffons Roppe - 90, identificat cu pa∫aportul nr.      Art. 1. Se completeaz„ ∫i se precizeaz„ art. 5 din
  Redactat la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a       0XP84260, eliberat de autorit„˛ile franceze Ón anul    statut, privitor la obiectul de activitate al societ„˛ii,
Jude˛ului Arge∫ de consilier juridic Dumitrescu      2000, care de˛ine 9 p„r˛i sociale numerotate de la     astfel:
Delia-Mihaela ast„zi, 3.06.2003.              11 la 19, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón      - activitatea principal„: cod CAEN 5050 - comer˛
  (7/624.557)                      valoare total„ de 900.000 lei, reprezent‚nd 40 % din    cu am„nuntul cu carburan˛i pentru autovehicule;
              *                Óntreul capital social, ∫i                  - activit„˛i secundare:
                                - Bulugea Gabriel, domiciliat Ón C‚mpulung, Str.     5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
     Societatea Comercial„              Gruiului nr. 68, bl. D18A, sc. 4, et. 1, ap. 3, jude˛ul
  PEMON-PREST AG - S.R.L., C‚mpulung                                        specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                              Arge∫, identificat cu C.I. seria AS nr. 063786,      parte;
       jude˛ul Arge∫
                              eliberat„ de Poli˛ia C‚mpulung la data de           5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
                              10.02.2000, cod numeric personal 1550223030011,      lichizi ∫i gazo∫i ∫i produse derivate;
         ACT ADIfiIONAL
                              care de˛ine o parte social„ numerotat„ cu 20, Ón       5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor,
  Subsemnata Vlad Maria, asociat unic, am hot„r‚t     valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„      precum ∫i toate celelalte activit„˛i cuprinse Ón
majorarea capitalului social de la 2.000.000 lei, Ón    de 100.000 lei, reprezent‚nd 10 % din Óntregul       art. 5 al statutului.
numerar, la 12.000.000 lei, Ón numerar, cu         capital social.                        Statutul se modific„ doar corespunz„tor
10.000.000 lei venituri personale.               Capitalul social total este de 2.000.000 lei,
  Ca urmare a celor hot„r‚te, art. 6 din statut va                                  prezentului act adi˛ional, toate celelalte clauze
                              Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,    r„m‚n‚nd neschimbate.
avea urm„torul con˛inut: "Capitalul social total de
                              de˛inut astfel:                        Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 5
12.000.000 lei se divide Ón 120 p„r˛i sociale, fiecare
                                - Blandinieres Philippe de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón   exemplare, din care 4 exemplare se Ónm‚neaz„
Ón valoare de 100.000 lei, apar˛in‚nd asociatului
                              valoare total„ de 1.000.000 lei, numerotate de la 1    asociatului.
unic."
                              la 10;                             (11/624.562)
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                - Receveur Denis Augustin Maurice de˛ine 9 p„r˛i                 *
din statut, urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de
Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului ∫i     sociale Ón valoare total„ de 900.000 lei, numerotate
publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.        de la 11 la 19, ∫i                          Societatea Comercial„
  Redactat Ón 6 exemplare la Biroul de asisten˛„       - Bulugea Gabriel de˛ine o parte social„           CONSTRUCT BAS COMPANY - S.R.L.
din cadrul Oficiului registrului comer˛ului de pe     numerotat„ cu nr. 20, Ón valoare total„ de 100.000          Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
l‚ng„ Tribunalul Arge∫.                  lei.
  (8/624.558)                        • Se nume∫te administrator dl Bulugea Gabriel.              ACT ADIfiIONAL
              *                  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„,      Œntre:
                              modific„ corespunz„tor actul constitutiv al          - Bas Cornel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
     Societatea Comercial„              societ„˛ii ∫i urmeaz„ procedura legal„ privind       28.01.1947 Ón localitatea Husasau de Tinca, jude˛ul
    MECAROM DOTCOM LDT - S.R.L.             publicitatea.                       Bihor, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Mircea cel
      Pite∫ti, jude˛ul Arge∫               Redactat ∫i procesat la Biroul notarului public    B„tr‚n nr. 64A, jude˛ul Timi∫, ∫i
                              Gabriela Chiran, Ón ∫ase exemplare, din care cinci      - Bas C„t„lin Claudiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
         ACT ADIfiIONAL              exemplare au fost Ónm‚nate p„r˛ilor ∫i unul a fost     data de 23.07.1976 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      oprit la arhiva biroului notarial.             domiciliat Ón Timi∫oara, str. Mircea cel B„tr‚n nr.
    MECAROM DOTCOM LDT - S.R.L.                (9/624.559)                     64A, jude˛ul Timi∫,
                                           *                 asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CONSTRUCT
  Subsemna˛ii:
  - Blandinieres Philippe, cet„˛ean francez, n„scut                                 BAS COMPANY - S.R.L., s-a Óncheiat prezentul act
                                   Societatea Comercial„              adi˛ional.
la data de 17.11.1957 Ón Perpignan, Fran˛a,
                               ADAN OIL COMPANY - S.R.L., Timi∫oara            P„r˛ile, Ón unanimitate, reprezent‚nd totalitatea
c„s„torit, domiciliat Ón Fran˛a, Thias 87170 Isle,
                                     jude˛ul Timi∫                p„r˛ilor sociale, au hot„r‚t urm„toarele:
identificat cu pa∫aportul nr. 9-7TF60028/1998,
eliberat de autorit„˛ile franceze Ón anul 1998, Ón                                    Art. 1. Schimbarea denumirii societ„˛ii din
                                       ACT ADIfiIONAL              CONSTRUCT BAS COMPANY - S.R.L. Ón REAL
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
MECAROM DOTCOM LDT - S.R.L., cu sediul Ón           Subsemna˛ii:                      CONSTRUCT - S.R.L.
Pite∫ti, Zona Centru, bl. E3a, sc. F, ap. 15, jude˛ul     - Achimescu Mihaela Cristina, identificat„ cu C.I.     Art. 2. Precizare la obiectul de activitate: obiectul
Arge∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        seria TM nr. 128867, ∫i                  principal de activitate al societ„˛ii este:
Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ cu nr. J 03/250/2000,      - Achimescu Bogdan Aureliu, identificat cu C.I.      452 - construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
cod fiscal R12835617;                   seria M nr. 128866,                      4521 - lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
  - Receveur Denis Augustin Maurice, cet„˛ean        Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    art„.
francez, n„scut la data de 23.03.1953 Ón Fran˛a,      ADAN OIL COMPANY - S.R.L., Timi∫oara,             Prezentul act adi˛ional reprezint„ voin˛a
Pont. de Roide, domiciliat Ón Fran˛a, 8 Rue de       Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.   unanim„ a asocia˛ilor ∫i modific„ doar denumirea
Phoffons Roppe - 90, identificat cu pa∫aportul nr.     J 35/3577/1994, am hot„r‚t modificarea statutului     societ„˛ii, celelalte clauze r„m‚n‚nd neschimbate.
0XP84260, eliberat de autorit„˛ile franceze Ón anul    ∫i contractului societ„˛ii, autentificate cu nr.       Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat ast„zi,
2000, ∫i                          60771/23.11.1994 dup„ cum urmeaz„:             23.05.2003.
  - Bulugea Gabriel, domiciliat Ón C‚mpulung, Str.      Art. 1. Completarea obiectului de activitate al      Datat ∫i redactat de av. Dragan Ana Marcela.
Gruiului nr. 68, bl. D18A, sc. 4, et. 1, ap. 3, jude˛ul  societ„˛ii cu cod CAEN:                     (12/624.563)
Arge∫, identificat cu C.I. seria AS nr. 063786,        7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;                *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2239/23.IX.2003                    3
     Societatea Comercial„               - S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, Calea Martirilor nr.   Actul a fost redactat, dactilografiat ∫i autentificat
      ARTIMA RETAIL                  68, ap. 1, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul    Ón 6 exemplare de notarul public Greu Lumini˛a la
 INVESTMENT COMPANY - S.A., Timi∫oara           registrului comer˛ului cu nr. J 35/634/1993, cod     cererea p„r˛ilor, la sediul biroului notarial din
       jude˛ul Timi∫                 unic de Ónregistrare 3484290, am hot„r‚t         Timi∫oara, str. Lucian Blaga nr. 14, ap. 3, jude˛ul
                              urm„toarele:                       Timi∫, azi, data autentific„rii.
          HOT√R¬REA                 Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón        (17/624.568)
                              comuna Vinga nr. 225, jude˛ul Arad, Ónscris Ón                    *
    adun„rii generale a ac˛ionarilor
                              cartea funciar„ cu nr. 124 Vinga.
   Societ„˛ii Comerciale ARTIMA RETAIL
                                Art. 2. Toate celelalte articole r„m‚n              Societatea Comercial„
     INVESTMENT COMPANY - S.A.
                              neschimbate.                            COERENT - S.R.L., Timi∫oara
  Ac˛ionarii:                         (15/624.566)                            jude˛ul Timi∫
  1. SEAF TRANS-BALKAN ROMANIA FUND LLC,                      *
societate american„, cu sediul Ón 2711 Centerville                                          HOT√R¬REA NR. 4
Rooad, Suite 400, Wilmington, Delaware, S.U.A.,            Societatea Comercial„
reprezentat„ legal de c„tre dl Jalba Mircea Gabriel,                                     a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                 BALAURISS - S.R.L., comuna Cenad
posesor al C.I. seria D.P. nr. 029967/1999, cod                                         din data de 27.05.2003
                                     jude˛ul Timi∫
numeric personal 1560728400552;                                            Subsemnatul Augner Marioara, domiciliat„ Ón
  2. SEAF CENTRAL AND EASTERN EUROPE                     HOT√R¬REA               Timi∫oara, str. Sirius nr. 6, bl. 64, sc. D, et. 3, ap. 7,
GROWTH FUND LLC, societate american„, cu sediul                                   jude˛ul Timi∫, posesoare a C.I. seria TM nr.
Ón S.U.A. 1013 Centre Rooad, Wilmington, Delaware       asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       055832/2.02.1999, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,
19805 - 1297, reprezentat„ legal de c„tre dl Broach           BALAURISS - S.R.L.             asociat unic al Societ„˛ii Comerciale COERENT -
Wayne Davis, posesor al pa∫aportului seria P nr.       Subsemnatul Sabou Marcel, domiciliat Ón        S.R.L., am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru
083682826/1994, eliberat de autorit„˛ile americane;    comuna Cenad nr. 1579, jude˛ul Timi∫, identificat    Ón Timi∫oara, str. Mare∫al Alexandru Averescu nr.
  3. Banu Florentin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    cu B.I. seria B.T. nr. 985336/1983, Ón calitate de    35, bl. 99, ap. 1, parter, jude˛ul Timi∫.
de 2.07.1967 Ón Bac„u, domiciliat Ón Austria,       asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BALAURISS -      S-a Óncheiat prezenta Ón 4 exemplare Ón
Barmherzigengasse 17/2/2, 1030 Viena, identificat     S.R.L., cu sediul Ón comuna Cenad nr. 1579, jude˛ul   Timi∫oara.
cu pa∫aportul nr. 03617120/1996, eliberat de        Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         (18/624.569)
Serviciul Pa∫apoarte Timi∫;                comer˛ului cu nr. J 35/219/2003, cod unic de                     *
  4. Adametz Sandra, cet„˛ean austriac, n„scut„ la    Ónregistrare 15169939, am hot„r‚t urm„toarele:
data de 25.08.1980 Ón Viena, Austria, domiciliat„ Ón     Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón           Societatea Comercial„
Austria, Kutschkergasse 20/5, 1180 Viena,         comuna Cenad nr. 1799, jude˛ul Timi∫, conform            ARVENSIS - S.R.L.
identificat„ cu pa∫aportul A 0219403/1996, eliberat    extrasului de carte funciar„ nr. 997, Cenadul Mare.     comuna Cheveresu Mare, jude˛ul Timi∫
de autorit„˛ile austriece;                  Art. 2. Toate celelalte articole r„m‚n
  5. Banu Nicolae Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut                                          HOT√R¬REA NR. 1
                              neschimbate.
la data de 5.07.1963 Ón Bac„u, domiciliat Ón
                                (16/624.567)                            din data de 28.05.2003,
Timi∫oara, aleea Mini∫ nr. 2, sc. B, ap. 14, jude˛ul
                                           *                        a asociatului unic
Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr. 119727/2000,
eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara;                                            Subsemnata Hagau Adriana Monica, Ón calitate
                                   Societatea Comercial„
  6. Ardeleanu Vlad, cet„˛ean rom‚n, n„scut la                                   de asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t deschiderea
                               KAT - CLAN LASCONI - S.N.C., Timi∫oara
data de 25.09.1975 Ón Timi∫oara, domiciliat Ón                                   unui punct de lucru Ón Timi∫oara, str. Borze∫ti nr.
                                     jude˛ul Timi∫
Timi∫oara, str. A. Popovici nr. 14, jude˛ul Timi∫,                                 45, bl. A95, ap. 3, jude˛ul Timi∫, unde se vor
identificat cu C.I. seria TM nr. 040118/1998,                                    desf„∫ura activit„˛ile prev„zute de codurile:
                                      ACT ADIfiIONAL
eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,                                            5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
  Ón calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale    la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale     de construc˛ii;
ARTIMA RETAIL INVESTMENT COMPANY - S.A.,              KAT - CLAN LASCONI - S.N.C.            5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
am hot„r‚t urm„toarele:                    Subsemna˛ii:                     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón         1. Lasconi Florinel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    parte.
Bistri˛a, Str. G„rii nr. 48, parter, jude˛ul Bistri˛a-   data de 27.06.1965 Ón Ha˛eg, jude˛ul Hunedoara,       (19/624.570)
N„s„ud, Ónregistrat Ón cartea funciar„ cu nr. 6222     cod numeric personal 1650627354764, domiciliat Ón                  *
Bistri˛a.                         Timi∫oara, str. Gheorghe Doja nr. 12, ap. 4, jude˛ul
  Art. 2. Celelalte articole r„m‚n neschimbate.                                        Societatea Comercial„
                              Timi∫, ∫i
  (13/624.564)                                                       BUFFORD - S.R.L., Timi∫oara
                               2. Lasconi Lumini˛a-Mihaela, fost„ Costache,
              *                cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 28.04.1971 Ón
                                                                  jude˛ul Timi∫
                              Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, cod numeric personal
       Societatea Comercial„                                                   ACT ADIfiIONAL
                              2710428354749, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str.
      TIM BB - S.R.L., Timi∫oara
                              Gheorghe Doja nr. 12, jude˛ul Timi∫,                 la contractul ∫i statutul
         jude˛ul Timi∫
                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     Societ„˛ii Comerciale BUFFORD - S.R.L.
                              KAT - CLAN LASCONI - S.N.C., persoan„ juridic„       Subsemna˛ii:
         ACT ADIfiIONAL
                              rom‚n„, cu sediul Ón Timi∫oara, str. Gheorghe Doja     - Gal Gabriel-Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Œncheiat Ón data de 27.05.2003, Ón urma hot„r‚rii    nr. 12, ap. 4, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul  data de 20.10.1970 Ón comuna Jamu Mare, jude˛ul
adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor din     registrului comer˛ului cu nr. J 35/2662 din       Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. H„rniciei nr. 5,
27.05.2003, subsemna˛ii Doro∫ Mar˛ian Corneliu ∫i     24.06.1993, conform certificatului de Ónmatriculare   sc. C, ap. 17, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria
Birceanu Florin, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     eliberat la data de 25.06.1993 de Camera de Comer˛    G.N. nr. 588447 din data de 20.07.1994, eliberat de
TIM BB - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului   ∫i Industrie a Jude˛ului Timi∫ -Oficiul Registrului   Poli˛ia Deta, ∫i Gal Ielita, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J           Comer˛ului, cod de Ónregistrare fiscal„ 4249862, am   la data de 19.12.1972 Ón Moldova Nou„, jude˛ul
35/967/26.06.1996, modific„m actele constitutive      hot„r‚t modificarea art. 2 al contractului de      Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str.
ale societ„˛ii men˛ionate mai sus, dup„ cum        societate autentificat cu nr. 23106 din data de     H„rniciei nr. 5, ap. 17, jude˛ul Timi∫, identificat„
urmeaz„:                          7.06.1993 la Notariatul de Stat al Jude˛ului Timi∫,   cu B.I. seria G.V. nr. 232412 din data de 9.07.1996,
  Articol unic. Se modific„ activitatea principal„ a   articol cuprinz‚nd "Obiectul de activitate al      eliberat de Poli˛ia Timi∫oara,
societ„˛ii Ón:                       societ„˛ii" care va avea urm„torul con˛inut:        asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale BUFFORD -
  - activitate principal„: 5030 - comer˛ cu piese ∫i     Articol unic. Obiectul de activitate al Societ„˛ii  S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
accesorii pentru autovehicule.               Comerciale KAT - CLAN LASCONI - S.N.C. este:
  Actele constitutive ale societ„˛ii se modific„ doar                                 Art. 1. Precizarea obiectului principal de
                               - domeniul principal: comer˛;             activitate, conform cod CAEN, astfel:
corespunz„tor prezentului act adi˛ional, toate
                               - activitatea principal„: 5242 - comer˛ cu        - activitatea principal„: 5242 - comer˛ cu
celelalte clauze, conform Legii nr. 31/1990,
                              am„nuntul cu Ómbr„c„minte;                am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
modificate, r„m‚n‚nd neschimbate.
                               - alte activit„˛i:                    Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 4
                               5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i     statutul ∫i contractul societ„˛ii.
exemplare, din care 3 exemplare se Ónm‚neaz„
                              Ónc„l˛„minte;                        Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
asocia˛ilor, urm‚nd a le servi acestora la Oficiul
                               5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de       Prezentul act a fost redactat de Serviciul de
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫.
                              consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;    asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe
   (14/624.565)
                               5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i     l‚ng„ Tribunalul Timi∫ Ón ∫ase exemplare la
              *
                              articole din piele;                   Timi∫oara.
      Societatea Comercial„               5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          (20/624.571)
    POVIAN COMP - S.R.L., Timi∫oara           specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                                                   HOT√R¬REA NR. 2
        jude˛ul Timi∫                parte.
                               Subsemnatele p„r˛i semnatare ale acestui act       Subsemna˛ii Gal Gabriel Cristian ∫i Gal Ielita, Ón
          HOT√R¬REA               avem cuno∫tin˛„ de obliga˛ia prezent„rii la Oficiul   calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                              registrului comer˛ului, Ón vederea efectu„rii      BUFFORD - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
  asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       men˛iunilor, ca urmare a schimb„rilor produse      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J
       POVIAN COMP - S.R.L.             prin actul adi˛ional.                  35/397/1997, am hot„r‚t deschiderea unui punct de
  Subsemnatul Povian Petru, domiciliat Ón          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   lucru Ón Timi∫oara, Calea ™agului nr. 44, jude˛ul
Timi∫oara, str. Virgil Oni˛iu nr. 5A, ap. 4, identificat  actele constitutive ale societ„˛ii, pe care le      Timi∫.
cu C.I. seria TM nr. 238746/2002, Ón calitate de      completeaz„ Ón mod corespunz„tor, Ón rest          (21/624.571)
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale POVIAN COMP     prevederile acestora r„m‚n‚nd neschimbate.                      *
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2239/23.IX.2003
      Societatea Comercial„             originale din care cinci exemplare s-au Ónm‚nat        - Cristescu Carmen-Nelu˛a de˛ine 10 p„r˛i sociale,
     DEN - CRIS - S.R.L., Timi∫oara          p„r˛ilor azi, data autentific„rii prezentului act.     Ón valoare total„ de 1.000.000 lei.
         jude˛ul Timi∫                (23/624.573)                        Art. 5. Renun˛area la activit„˛ile medicale
                                           *                prev„zute la cod CAEN 8512 ∫i 8514,
         ACT ADIfiIONAL                                              Art. 6. Completarea obiectului de activitate cu
                                   Societatea Comercial„              urm„toarele:
      la actele constitutive ale
                                SRV & VI IMPEX - S.R.L., Timi∫oara            4511 - demolarea contruc˛iilor, terasamente ∫i
  Societ„˛ii Comerciale DEN - CRIS - S.R.L.
                                     jude˛ul Timi∫                organizare de ∫antiere;
  Subsemnata Daminescu Elena, cet„˛ean rom‚n,                                      4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
n„scut„ la data de 22.07.1919 Ón localitatea Tapia,            HOT√R¬REA NR. 1              construc˛ii;
jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón satul Tapia nr. 22,                                    4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
Lugoj, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria G.X.         din data de 25.05.2003,
                                                             4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
nr. 471498, eliberat de Poli˛ia Lugoj la data de         a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                                           construc˛ii;
9.09.1997, av‚nd codul numeric personal           Subsemna˛ii Schulz Kaiser Veronica ∫i Ionel         4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
2190722352624, Ón calitate de asociat unic al       Viorel, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SRV & VI     aerodroame ∫i baze sportive;
Societ„˛ii Comerciale DEN - CRIS - S.R.L., cu sediul   IMPEX - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:            4524 - construc˛ii hidrotehnice;
social Ón Timi∫oara, str. Br‚ncoveanu nr. 76, jude˛ul    1. Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe o perioad„     4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        de 3 ani Óncep‚nd cu data de 26.05.2003.            4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J            S-a Óncheiat prezenta hot„r‚re Ón patru           4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;
35/1076/2002, av‚nd cod unic de Ónregistrare       exemplare la Timi∫oara.                    4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
14768182, atribut fiscal R, am hot„r‚t urm„toarele:      (24/624.574)                        4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
  Art. 1. Cesionarea celor 50 p„r˛i sociale a 100.000                *                  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
lei fiecare, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei, ce le                                  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
de˛in Ón cadrul societ„˛ii doamnei Gaspar Rodica,           Societatea Comercial„               4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 7.01.1966 Ón           WOLA D-C - S.R.L., Timi∫oara             4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
Lugoj, jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón satul                jude˛ul Timi∫                de geamuri;
Dumbr„vi˛a, str. Tudor Vladimirescu nr. 101,                                       4545 - alte lucr„ri de finisare.
jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM nr.              ACT ADIfiIONAL                Art. 7. Precizarea obiectului principal de
275810, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de                                   activitate astfel:
                               la actul constitutiv Societ„˛ii Comerciale
5.08.2002, av‚nd codul numeric personal                                         - activitate prrincipal„: 2211 - editarea c„r˛ilor,
                                     WOLA D-C - S.R.L.
2660107352630, conform contractului de cesiune a                                   bro∫urilor ∫i a altor publia˛ii.
p„r˛ilor sociale din data de 24.04.2003.           Asociautl unic Serghiac Valeria, domiciliat„ Ón       Art. 8. Statutul societ„˛ii devine act constitutiv Ón
  Art. 2. Ca urmare a cesion„rii, capitalul social al  Timi∫oara, Str. Bucovinei nr. 33, jude˛ul Timi∫,      baza art. 5(4) din Legea nr. 31/1990, republicat„.
societ„˛ii va r„m‚ne neschimbat, Ón valoare de      posesor al B.I. seria identificat„ cu B.I. seria B.D. nr.  Atribu˛iile asociatului unic sunt preluate de c„tre
5.000.000 lei, fiind structurat Ón 50 p„r˛i sociale a   394390, av‚nd codul numeric personal            adunarea general„ a asocia˛ilor ale c„rei atribu˛ii
100.000 lei fiecare, p„r˛i sociale ce vor apar˛ine Ón   2430923354767, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, am      sunt prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„.
totalitate asociatului unic Gaspar Rodica.        hot„r‚t modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii     Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de administrator al   Comerciale WOLA D-C - S.R.L., astfel:            corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze
societ„˛ii domnul Gaspar Marcel urm‚nd ca aceast„      Art. 1. Domeniul principal de activitate devine:     r„m‚n neschimbate.
func˛ie s„ fie de˛inut„ de asociatul unic al societ„˛ii  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i          Prezentul act a fost redactat de Serviciul de
doamna Gaspar Rodica.                   Ónc„l˛„minte.                        asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe
  Prezentul act adi˛ional reprezint„ voin˛a         Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al     l‚ng„ Tribunalul Timi∫oara, Ón ∫ase exemplare la
unanim„ a p„r˛ilor, modific„ ∫i completeaz„        societ„˛ii cu codurile:                   Timi∫oara.
corespunz„tor actele constitutive ale societ„˛ii.      5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;          (26/624.576)
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i                     *
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat la data de    furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
24.04.2003 Ón ∫ase exemplare la Timi∫oara.        Ónc„lzire.                                Societatea Comercial„
   (22/624.572)                      Prezentul act adi˛ional Óncheiat Ón trei exemplare         CLUB 28 - S.R.L., Timi∫oara
             *                azi, 19.05.2003, modific„ ∫i completeaz„ actul                jude˛ul Timi∫
                             constitutiv al societ„˛ii, celelalte clauze r„m‚n‚nd
      Societatea Comercial„             neschimbate.                                 ACT ADIfiIONAL
     TECAFAR - S.R.L., Timi∫oara             (25/624.575)
        jude˛ul Timi∫                            *                     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                                    CLUB 28 - S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„               Subsemnatul Misici Vlada, cet„˛ean rom‚n,
                                  FLEMING - S.R.L., Timi∫oara            n„scut la data de 23.07.1953 Ón comuna S‚npetru
       la actele constitutive                    jude˛ul Timi∫                Mare, jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, bd.
 ale Societ„˛ii Comerciale TECAFAR - S.R.L.                                     D‚mbovi˛a nr. 280, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.
  Societatea Comercial„ TECAFAR - S.R.L.,                 ACT ADIfiIONAL               seria TM nr. 049791 din data de 22.12.1998,
Timi∫oara, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón                                   eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, asociat unic al
Timi∫oara, str. Godeanu nr. 2, jude˛ul Timi∫,           la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                           Societ„˛ii Comerciale CLUB 28 - S.R.L., am hot„r‚t:
societate Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului               FLEMING - S.R.L.
                                                             Art. 1. Declararea activit„˛ii principale a societ„˛ii
Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/439/1999,      Subsemnatul Cristescu Alexandru, cet„˛ean        ca fiind cod CAEN 5111 - intermedieri Ón comer˛ul
av‚nd cod fiscal R 11821044, Ón baza hot„r‚rii      rom‚n, de na˛ionalitate rom‚n„, n„scut la data de      cu materii prime agricole, animale vii, materii
adun„rii generale a asocia˛ilor din data de        13.10.1938 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, domiciliat Ón     prime textile ∫i cu semiproduse.
22.05.2003, prin asocia˛ii Farca∫ Constan˛a, cet„˛ean   Timi∫oarra, str. Cozia nr. 79, jude˛ul Timi∫,         Art. 2. Codificarea urm„toarelorr activit„˛i ale
rom‚n, n„scut„ la data de 21.12.1965 Ón localitatea    identificat cu C.I. seria TM nr. 205354 din data de     societ„˛ii, conform cod CAEN, astfel:
Anina, jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón       25.06.2001, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, av‚nd       5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;
Timi∫oara, Zona I. I. de la Brad, bl. A69, sc. C, ap.   codul numeric personal 1381013354721, asociat         5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
12, jude˛ul Timi∫, ∫i Baicu Iuliana Mihaela, n„scut„   unic al Societ„˛ii Comerciale FLEMING - S.R.L., am       5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din
la data de 10.05.1975 Ón Arad, jude˛ul Arad,       hot„r‚t urm„toarele:                    carne;
domiciliat„ Ón Arad, str. Caransebe∫ nr. 15, bl. 10,     Art. 1. Majorarea capitalului social total de la      5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
sc. A, ap. 8, jude˛ul Arad, cerem autentificarea     valoarea de 2.000.000 lei la valoarea de 3.000.000     uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
prezentului act adi˛ional prin care s-a hot„r‚t      lei, prin crearea a Ónc„ 10 p„r˛i sociale la valoarea     5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;
urm„toarea modificare la actul constitutiv al       ini˛ial„ de 100.000 lei fiecare.                5135 - comer˛ cu ridicata cu tutun;
societ„˛ii:                          Art. 2. Majorarea capitalului social cu suma de      5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
  Articol unic. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii  1.000.000 lei se realizeaz„ prin asocierea cu        produse zaharoase;
din Timi∫oara, str. Godeanu nr. 2, jude˛ul Timi∫, Ón   Cristescu Carmen-Nelu˛a, cet„˛ean rom‚n, de          5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
imobilul situat administrativ Ón Timi∫oata, str.     na˛ionalitate rom‚n„, n„scut„ la data de 1.08.1956     condimente;
Gheorghe Laz„r nr. 30-32, jude˛ul Timi∫, imobil      Ón comuna Valea Mare, jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón      5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte
Ónscris Ón cartea funciar„ individual„ nr. 99094     Timi∫oara, str. Cozia nr. 79, jude˛ul Timi∫,        alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;
Timi∫oara, cu nr. top. 26169/1/3XXXXII ∫i cartea     identificat„ cu C.I. seria TM nr. 205362 din data de      5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu
funciar„ colectiv„ nr. 45308 Timi∫oara, conform      25.06.2001, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, av‚nd      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
contractului de Ónchiriere.                codul numeric personal 2560801354741, care           5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
  Prevederile actelor constitutive ale societ„˛ii se   particip„ cu suma de 1.000.000 lei, aport Ón          5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
modific„ conform prezentului act adi˛ional,        numerar depus la banc„.                   Ónc„l˛„minte;
celelalte dispozi˛ii r„m‚n‚nd neschimbate.          Art. 3. Asocia˛ii societ„˛ii sunt Cristescu        5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
  Prin prezentul act declar„m c„ renun˛„m la       Alexandru ∫i Cristescu Carmen-Nelu˛a.            de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i
recursul Ómpotriva Óncheierii judec„torului delegat      Art. 4. Capitalul social total majorat, Ón valoare   televizoare;
pe l‚ng„ Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului   de 3.000.000 lei, este Ómp„r˛it Ón 30 p„r˛i sociale a     5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din
Timi∫, Ón caz de admitere a cererii de modificare a    100.000 lei fiecare, aport Ón numerar depus la banc„    ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
actelor constitutive ale societ„˛ii.           iar aportul asocia˛ilor la constituirea lui este        5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
  Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarului     urm„torul:                         consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
public Rom‚nu Silvia din Timi∫oara, Str. fiarcului       - Cristescu Alexandru de˛ine 20 p„r˛i sociale, Ón     5540 - baruri;
nr. 1, et. 1, ap. 7, jude˛ul Timi∫, Ón ∫ase exemplare   valoare total„ de 2.000.000 lei;                *inclusiv opera˛iuni de import-export.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2239/23.IX.2003                   5
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„          Societatea Comercial„               P„r˛ile de comun acord au hot„r‚t:
corespunz„tor statutul societ„˛ii.                 WHISTLER - S.R.L., Timi∫oara             I. Se schimb„ sediul social al Societ„˛ii
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.                  jude˛ul Timi∫                Comerciale RADIO VEST - S.R.L. din Timi∫oara, bd.
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón ∫ase                                  Mihai Viteazu nr. 1 bis, jude˛ul Timi∫, Ón Timi∫oara,
exemplare la Timi∫oara.                   CONTRACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL           str. Emil. Racovi˛„ nr. 17/c, jude˛ul Timi∫.
  (27/624.577)                                                     II. Se precizeaz„ obiectul de activitate al
                               la actul constitutiv Societ„˛ii Comerciale
              *                                             societ„˛ii ca fiind cod CAEN 9220 - activit„˛i de
                                     WHISTLER - S.R.L.
                                                           radio ∫i televiziune.
     Societatea Comercial„                Subsemna˛ii:                        Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
 SCOTCH PRINT LTHD - S.R.L., Timi∫oara            - Collins Eugene, cet„˛ean canadian, n„scut la     corespunz„tor articolele contractului ∫i statutului
       jude˛ul Timi∫                 data de 23.05.1962 Ón Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin,    societ„˛ii.
                              domiciliat Ón Canada, localitatea Vancouver 710        Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
         ACT ADIfiIONAL              West 15 Street, identificat cu pa∫aportul seria MJ nr.    Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón ∫ase
                              106138 din data de 21.11.2002, eliberat de         exemplare.
    la statutul Societ„˛ii Comerciale         autorit„˛ile canadiene, ∫i                   (31/624.581)
     SCOTCH PRINT LTHD - S.R.L.              - Lupu Elena-Ramona, cet„˛ean rom‚n, n„scut„                    *
  Asocia˛ii:                       la data de 11.08.1973 Ón Strehaia, jude˛ul
  - Lazarescu Theodor Doru, cet„˛ean rom‚n,        Mehedin˛i, domiciliat„ Ón Strehaia, str. Mihail           Societatea Comercial„
n„scut la data de 12.03.1961 Ón Drobeta-Turnu       Sadoveanu nr. 29, jude˛ul Mehedin˛i, identificat„ cu      RUCK-ZUCK HAUSPARTNER - S.R.L.
Severin, jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón Timi∫oara,    C.I. seria MH nr. 007624 din data de 5.10.1998,           Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
str. Rusu Sirianu an. 56, jude˛ul Timi∫, posesor al    eliberat„ de Poli˛ia Strehaia,
C.I. seria TM nr. 067828, eliberat„ de Poli˛ia        asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale WHISTLER -               ACT ADIfiIONAL
Timi∫oara la data de 2.04.1999, av‚nd codul        S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
                                                             la actul constitutiv Societ„˛ii Comerciale
numeric personal 1610312354771, ∫i              Art. 1. Retragerea din societate a asociatului
                                                              RUCK-ZUCK HAUSPARTNER - S.R.L.
  - Lazarescu Sanda, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      Collins Eugene prin transmiterea total„ a 15 p„r˛i
data de 14.03.1961 Ón Turda, jude˛ul Cluj,         sociale, Ón valoare total„ de 1.500.000 lei c„tre       Subsemnatul James Allen Krachler, cet„˛ean
Ktimi∫oara, str. Rusu Sirianu nr. 56, jude˛ul Timi∫,    asociata Lupu Elena-Ramona, n„scut„ la data de       german,    posesor   al   pa∫aportului   nr.
posesoare a C.I. seria Tm nr. 067823, eliberat„ de     11.08.1973 Ón Strehaia, jude˛ul Mehedin˛i,         9235051799/1997, eliberat de autorit„˛ile germane,
Poli˛ia Timi∫oara la data de 2.04.1999, av‚nd codul    domiciliat„ Ón Strehaia, str. Mihail Sadoveanu nr.     Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
numeric personal 2610314354873;              29, jude˛ul Mehedin˛i, identificat„ cu C.I. seria MH    RUCK-ZUCK HAUSPARTNER - S.R.L., cu sediul Ón
  au hot„r‚t urm„toarele:                 nr. 007624 din data de 5.10.1998, eliberat„ de       Timi∫oara, str. Constantin cel Mare nr. 54, jude˛ul
  1. Œncep‚nd cu data de 1.06.2003 revocarea din     Poli˛ia Strehaia.                     Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
func˛ia de administrator a dlui Ghiurutan Daniel.       Primul, Ón calitate de cedent, cesioneaz„ 15 p„r˛i   comer˛ului cu nr. J 35/46/1993, cod fiscal
  2. Œncep‚nd cu data de 1.06.2003 numirea Ón       sociale, Ón valoare total„ de 1.500.000 lei, iar cel de-  R4151952, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a
func˛ia de administrator pe durat„ nelimitat„ a dlui    al doilea, Ón calitate de cesionar, preia un num„r de   asocia˛ilor din data de 26.05.2003, Óncheiem
Cotuna Alexandru Sabin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la                                   prezentul act adi˛ional prin care hot„r‚m
                              15 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 1.500.000 lei.
data de 8.06.1961 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,                                    urm„toarele:
                               Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor
domiciliat Ón Timi∫oara, str. Ha∫deu nr. 9, jude˛ul                                   Art. 1. Precizarea activit„˛ii principale, aceasta
                              ini˛ial„ conform ofertei de cesiune a p„r˛ilor
Timi∫, posesor al B.I. seria G.K. nr. 724648, eliberat                                fiind cea cuprins„ de cod CAEN 4533 - lucr„ri de
                              sociale, sum„ pe care am primit-o Ón Óntregime.
de Poli˛ia Timi∫oara la data de 19.01.1994, av‚nd                                   instala˛ii tehnico-sanitare.
                               Cesionarul Lupu Elena-Ramona declar c„ am
                                                             Art. 2. Activit„˛i din statutul societ„˛ii care se
codul numeric personal 1610608354720.           preluat 15 certificate de p„r˛i sociale Ón valoare
                                                           men˛in ∫i se recodific„ dup„ cum urmeaz„:
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     total„ de 1.500.000 lei ∫i am achitat ceden˛ilor
                                                             4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
statutul societ„˛ii.                    valoarea acestora.
                                                             4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            Prin semnarea prezentului contract p„r˛ile
                                                             5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  A fost Óncheiat azi, 27.05.2003, Ón ∫ase exemplare   declar„ c„ ele consider„ stinse toate obliga˛iile Óntre
                                                           specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
la Timi∫oara.                       p„r˛i.
                                                           parte;
   (28/624.578)                       Art. 2. Doamna Lupu Elena-Ramona devine
                                                             7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
              *                asociat unic al societ„˛ii.
                                                           servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
                               Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat
                                                             7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;
     Societatea Comercial„              la valoarea de 3.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 30 p„r˛i
                                                             2211 - editarea c„r˛ilor;
    MURANTALIS - S.R.L., Timi∫oara           sociale egale a 100.000 lei fiecare, aport exclusiv Ón
                                                             4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
       jude˛ul Timi∫                numerar depus la banc„, care apar˛ine Ón Óntregime
                                                           organizare de ∫antiere;
                              asociatului unic.
                                                             4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
         ACT ADIfiIONAL                Art. 4. ReÓncadrarea activit„˛ii principale,
                                                           construc˛ii;
                              conform cod CAEN actualizat, astfel: 5540 - baruri.      4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
    la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor       4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
       MURANTALIS - S.R.L.
                              actul constitutiv al societ„˛ii. Celelalte clauze r„m‚n  construc˛ii;
  Subsemnata Antal Rita-Edith, cet„˛ean rom‚n,      neschimbate.
n„scut„ la data de 5.06.1977 Ón Timi∫oara, jude˛ul                                    4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
                               Prezentul act a fost redactat de Serviciul de      aerodroame ∫i baze sportive;
Timi∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. ™tefan cel Mare   asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe
nr. 12, ap. 3, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria                                 4524 - construc˛ii hidrotehnice;
                              l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón ∫ase exemplare la         4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
G.T. nr. 865362 din data de 15.05.1996, eliberat de    Timi∫oara.
Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de asociat unic al                                    4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
                                (30/624.580)                       4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
Societ„˛ii Comerciale MURANTALIS - S.R.L., am                     *
hot„r‚t urm„toarele:                                                   4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
  Art. 1. ReÓnceperea activit„˛ii comerciale a                                     4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                                   Societatea Comercial„              de geamuri;
societ„˛ii Óncep‚nd cu data de 29.01.2003.             RADIO VEST - S.R.L., Timi∫oara
  Art. 2. Retragerea din societatea a sociatului unic                                  4545 - alte lucr„ri de finisare;
                                     jude˛ul Timi∫                 4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
Antal Rita-Edith prin cesionarea total„ a celor 20
                                                           demolare, cu personal de deservire aferent;
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„            ACT ADIfiIONAL                2661 - fabricarea elementelor din beton pentru
de 2.000.000 lei c„tre Antal Andrei, cet„˛ean rom‚n,
                              la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      construc˛ii *Ón special produc˛ie de panouri de
n„scut la data de 26.10.1956 Ón comuna Sag, jude˛ul
                                     RADIO VEST - S.R.L.             Ónc„lzire prin pardoseal„ radiant„.
Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Mure∫ nr. 26,
                                                             * Societatea va desf„∫ura opera˛iuni de import-
jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.        Œntre:
                                                           export a tuturor produselor ce fac obiectul de
128103 din data de 7.04.2000, eliberat„ de Poli˛ia      - Burdusa Adrian, domiciliat Ón Timi∫oara, str.
                                                           activitate al societ„˛ii.
Timi∫oara, conform conractului de cesiune a        Matei Corvin nr. 5, ap. 8, jude˛ul Timi∫, posesor al
                                                             Art. 3. Renun˛area la urm„toarele activit„˛i:
p„r˛ilor sociale din data de 29.01.2003.          C.I. seria TM nr. 142788, eliberat„ de Poli˛ia
                                                             4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;
  Art. 3. Antal Andrei devine asociat unic al       Timi∫oara,
                                                             5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri, Ón
societ„˛ii.                          - Odangiu Marian, domiciliat Ón Timi∫oara, str.
                                                           pie˛e.
  Art. 4. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat    Andrei ™aguna, bl. U2, sc. B, ap. 7, jude˛ul Timi∫,
                                                             (32/624.582)
la valoarea de 2.000.000 lei, fiind Ómp„r˛it Ón 20     posesor al B.I. seria G.R. nr. 865815, eliberat de
                                                                         *
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare ∫i apar˛ine Ón     Poli˛ia Timi∫oara,
totalitate asociatului unic.                 - Radu Mircea, domiciliat Ón Timi∫oara, str.            Societatea Comercial„
  Art. 5. Retragerea calit„˛ii de administrator a lui   Nicolae Titulescu nr. 11, bl. B5, et. 5, ap. 24, jude˛ul      OTTMAN COMP IMPEX - S.R.L.
Antal Rita-Edith. Numirea ca administrator al       Timi∫, posesor al B.I. seria BX nr. 663567, eliberat         Dumbr„vi˛a, jude˛ul Timi∫
societ„˛ii a asociatului unic Antal Andrei, cu puteri   de Poli˛ia Timi∫oara,
depline ∫i nelimitate, pe o durat„ nelimitat„.        - Schinteie Gheorghe, domiciliat Ón Timi∫oara,              ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     Str. Topologului nr. 5, sc. A, ap. 8, jude˛ul Timi∫,
corespunz„tor statutul societ„˛ii.             posesor al B.I. seria T.M. nr. 006329, eliberat de     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           Poli˛ia Timi∫oara,                         OTTMAN COMP IMPEX - S.R.L.
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón ∫ase      - ™tefan Ilie, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Bucegi    Subsemnatul Ziad Mahmoud Issa El Othman,
exemplare la Timi∫oara.                  nr. 4, jude˛ul Timi∫, posesor al B.I. seria B.Z. nr.    cet„˛ean iordanian, n„scut la data de 23.03.1955 Ón
  (29/624.579)                      424682, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara,           Iordania, domiciliat Ón Iordania localitatea Zarqa,
              *                 a intervenit prezentul act adi˛ional.          str. Nuzna, identificat cu pa∫aportul nr. 9551021275
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2239/23.IX.2003
din data de 9.01.2000, eliberat de Ambasada          Art. 2. Completarea obiectului de activitate al         Societatea Comercial„
Iordanian„ din Bucure∫ti, Ón nume propriu ∫i Ón       societ„˛ii, conform cod CAEN, astfel:              POWER BIT COMPANY - S.R.L.
calitate de mandatar al lui El Othman MÓndru˛a,        1823 - fabricarea de articole de lenjerie de corp;
cet„˛ean rom‚n/iordanian, n„scut„ la data de          1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„mminte           ACT ADIfiIONAL
24.07.1957 Ón comuna Bistre˛, jude˛ul Dolj,         ∫i accesorii, neclasificate Ón alt„ parte.
                                                            Cupriz‚nd hot„r‚rea adun„rii generale a
domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str. Stelelor nr. 8, sc. A, et.   Art. 3. Renun˛area la urm„torul obiect de
                                                           asocia˛ilor Treta Doru ∫i Treta Marioara, pentru
2, ap. 12, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM   activitate prev„zut la cod CAEN 8512 - activit„˛i de
                                                           modificarea obiectului de activitate al Societ„˛ii
nr. 268107 din data de 19.06.2002, eliberat„ de       asisten˛„ medical„ ambulatorie.
                                                           Comerciale POWER BIT COMPANY - S.R.L.,
Poli˛ia Timi∫oara, av‚nd codul numeric personal        Art. 4. Schimbarea sediului social Ón Timi∫oara,
                                                           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
2570724384191, conform procurii autentificate cu      str. Gheorghe Laz„r nr. 42, jude˛ul Timi∫.
                                                           nr. J 35/1629/1994, cod fiscal R 5729206, astfel:
nr. 2033 din data de 14.08.1996 de notarul public       Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                                                            Art. unic. Se modific„ obiectul de activitate
Vasile Pop, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale        corespunz„tor statutul ∫i contractul societ„˛ii.
                              Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           astfel:
OTTMAN COMP IMPEX - S.R.L., am hot„r‚t:                                         - activitatea principal„: 7250 - Óntre˛inerea ∫i
  Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón          Prezentul act a fost redactat de Serviciul de
                              asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe   repararea ma∫inilor de birou, de contabilizat ∫i a
S‚nmartinul S‚rbesc nr. 87, jude˛ul Timi∫ (conform                                  calculatoarelor
extrasului de carte funciar„ 1238/S‚nmartinul        l‚ng„ Tribunalul Timi∫oara, Ón ∫ase exemplare la
                              Timi∫oara.                         Se completeaz„ obiectul de activitate cu activit„˛i
S‚rbesc).                                                      conexe:
                                 (35/624.585)
  Art. 2. Œnchiderea urm„toarelor puncte de lucru                                   5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
                                           *
din:                                                         diverse;
  - Timi∫oara, str. Borze∫ti, bl. 1, ap. 3, jude˛ul                                  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
                                   Societatea Comercial„
Timi∫;                             VALENTIN ANDREI COMPANY - S.R.L.           consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
  - comuna Bistre˛, jude˛ul Dolj.                 comuna Opati˛a, jude˛ul Timi∫            5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„                                  echipamente periferice ∫i software;
corespunz„tor contractul ∫i statutul societ„˛ii.              HOT√R¬REA NR. 10               5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.                                         aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i
  Prezentul act a fost redactat de Serviciul de               din 21 mai 2003
                                                           televizoare;
asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe      Subsemnata Hri˛can Lumini˛a, Ón calitate de       5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
l‚ng„ Tribunalul Timi∫oara, Ón ∫ase exemplare.       asociat unic, al Societ„˛ii Comerciale VALENTIN     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
   (33/624.583)                      ANDREI COMPANY - S.R.L., cu sediul Ón comuna       parte;
              *                Opati˛a nr. 8, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ cu nr. J    5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
                              35/904/1999, am hot„r‚t Ónchiderea punctului de
                                                           v‚ndute prin magazine (consigna˛ie);
      Societatea Comercial„              lucru cu adresa: Deta, Str. Victoriei nr. 59, ap. 3,
                                                            5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
     LA BUNUL GOSPODAR - S.R.L.             jude˛ul Timi∫.
                                                           nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫               (36/624.586)
                                                           nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                                           *
                                                            7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
         ACT ADIfiIONAL
                                    Societatea Comercial„              7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de
     la statutul Societ„˛ii Comerciale             TIM - DASO - S.R.L., Timi∫oara          birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor.
     LA BUNUL GOSPODAR - S.R.L.                                          Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 4
  Subsemnatul Badin Vasile, cet„˛ean rom‚n,                 ACT ADIfiIONAL              exemplare din care 3 exemplare se prezint„ la
n„scut la data de 19.02.1949 Ón comuna Ciacova,                                   Oficiul registrului comer˛ului spre cele legale.
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       (39/624.589)
jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, Calea
                                     TIM - DASO - S.R.L.                         *
Chisodei nr. 11, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I.
seria G.X. nr. 190132 din data de 23.12.1996,         Subsemnatul De∫liu ™erban Marius, domiciliat Ón
                              Timi∫oara, str. Timi∫ nr. 1, sc. D, ap. 6, jude˛ul          Societatea Comercial„
eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, asociat unic al
                              Timi∫oara, identificat cu C.I. seria TM nr. 121887,         OZANA - S.R.L., Timi∫oara
societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
                              cod numeric personal 1681216354759, Ón calitate de
  Arrt. 1. Modificarea valorii unei p„r˛i sociale de
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale TIM - DASO -            ACT ADIfiIONAL
la 5.000 lei la 104.850 lei.
                              S.R.L., hot„r„sc modificarea actului constitutiv      Subsemnatul Veti∫an Ioan, cet„˛ean rom‚n,
  Art. 2. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat
                              dup„ cum urmeaz„:
la valoarea de 20.970.000 lei, Ómp„r˛it Ón 200 p„r˛i                                 asociat unic ∫i administrator la Societatea
                                Art. unic. Schimbarea sediului social al societ„˛ii
sociale egale a 104.850 lei fiecare, care apar˛in Ón                                 Comercial„ OZANA - S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara,
                              Ón Timi∫oara, str. Sinaia nr. 2A, jude˛ul Timi∫.
Óntregime asociatului unic.                                             Str. Memorandului nr. 64, ap. 1/A, jude˛ul Timi∫,
                                (37/624.587)
  Art. 3. Œnchiderea urm„toarelor puncte de lucru                                  de˛in‚nd prerogativele adun„rii generale a
                                           *
din:                                                         asocia˛ilor, prin prezentul act precizez urm„toarele
  • Timi∫oara, Str. Chisodei nr. 11, jude˛ul Timi∫;          Societatea Comercial„             dup„ cum urmeaz„:
  • Timi∫oara, str. Ariadna nr. 22A, jude˛ul Timi∫;        BITPOWER PRODUCTION - S.R.L.             Art. 1. Completarea obiectului de activitate cu
  • Timi∫oara, str. Lidia nr. 104, jude˛ul Timi∫.                                  cod CAEN: 5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
  Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor              ACT ADIfiIONAL              echipamente periferice ∫i software-ului (import-
statutul societ„˛ii. Celelalte clauze r„m‚n                                     export; completare la codul CAEN: 5143 - comer˛ cu
                                Hot„r‚rea asociatului unic, Georgescu Remus
neschimbate.                                                     ridicata cu aparate electrice ∫i de uz gospod„resc, cu
                              Florin, pentru modificarea obiectului Societ„˛ii
  Prezentul act a fost redactat de Serviciul de                                   aparate de radio ∫i televizoare (import-export).
                              Comerciale BITPOWER PRODUCTION - S.R.L.,
asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe                                   Art. 2. Modificarea obiectului principal de
                              Ónmatriculat„ cu nr. J 35/482/1991, cod fiscal R
l‚ng„ Tribunalul Timi∫oara, Ón ∫ase exemplare la                                   activitate: 5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate
                              1807352, astfel:
Timi∫oara.                                                      electrice ∫i de uz gospod„resc, cu aparate de radio
                                Art. unic. Se modific„ obiectul de activitate
   (34/624.584)                                                  ∫i televizoare (import-export).
                              astfel:
              *                  - activitatea principal„: 5248 - comer˛ cu
                                                            Subsemnatul Veti∫an Ioan, semnatar al acestui
                              am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte       act, am cuno∫tin˛„ de obliga˛ia pezent„rii la Oficiul
      Societatea Comercial„                                          registrului comer˛ului, Ón vederea efectu„rii
                              produse neclasificate Ón alt„ parte;
     LADY IOLANDA IMPEX - S.R.L.              - activit„˛i conexe:                 men˛iunilor ca urmare a schimb„rilor produse prin
      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫              5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse      pezentul act adi˛ional.
                              diverse;                          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
         ACT ADIfiIONAL                5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      statut pe care Ól modific„ Ón mod corespunz„tor.
                              consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;     Actul adi˛ional a fost redactat Ón 4 exemplare
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                                5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,      ast„zi, 26 mai 2003.
    LADY IOLANDA IMPEX - S.R.L.
                              echipamente periferice ∫i software-ului;           (40/624.591)
  Subsemna˛ii:                                                                *
                                5232 - comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale
  - Vlad Florea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     ∫i ortopedice;
19.04.1954 Ón comuna Piatra, jude˛ul Teleorman,        5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i             Societatea Comercial„
domiciliat Ón Timi∫oara, Calea Aradului nr. 101, sc.    aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i         TIL IMMAGE - S.R.L., Timi∫oara
A, ap. 3, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM    televizoare etc.;
nr. 022733 din data de 15.06.1998, eliberat„ de        5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie            HOT√R¬REA NR. 1
Poli˛ia Timi∫oara, ∫i                    v‚ndute prin magazine (consigna˛ie);
  - Vlad Marinela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data                                     a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
de 25.04.1957 Ón comuna Ciudanovita, jude˛ul                                      Societ„˛ii Comerciale TIL IMMAGE - S.R.L.
                              nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Calea       nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;         Œncheiat„ azi, 10 mai 2003, la sediul societ„˛ii.
Aradului nr. 101, sc. A, ap. 3, jude˛ul Timi∫,         7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de      Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
identificat„ cu C.I. seria TM nr. 022731 din data de    birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor.       Comerciale TIL IMMAGE - S.R.L., Óntrunit„ Ón
15.06.1998, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,          Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   ∫edin˛a din data de 10 mai 2003, la care au
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale LADY IOLANDA      neschimbate.                       participat dnii Toth Attila ∫i Toth Elena,
IMPEX - S.R.L., am hot„r‚t:                  Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 4     reprezent‚nd 100 % capitalul social, Ón unanimitate
  Art. 1. Precizarea obiectului principal de        exemplare din care 3 exemplare se prezint„ la      de voturi au hot„r‚t urm„toarele:
activitate, conform cod CAEN, astfel:            Oficiul registrului comer˛ului spre cele legale.      1. Se va deschide un punct de lucru la adresa:
  - activitatea principal„: 1822 - fabricarea altor       (38/624.588)                    comuna Tormac nr. 523 (extras carte funciar„ nr.
articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp).                 *               908 Tormac), jude˛ul Timi∫.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2239/23.IX.2003                    7
  La noul punct de lucru se vor desf„∫ura         nr. 262225, eliberat„ la data de 13 mai 2002 de            Societatea Comercial„
urm„toarea activitate (conform codului CAEN nou):     Poli˛ia Timi∫oara;                         BLUE NILE - S.R.L., Timi∫oara
0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;       - Hreniuc Drago∫, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„).      de 6 iulie 1961 Ón comuna Milis„u˛i, jude˛ul                ACT ADIfiIONAL
  2. Se va proceda la preschimbarea certificatului    Suceava, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Iorgovanului          ™I CONTRACT DE CESIUNE
de Ónmatriclare al societ„˛ii ∫i ob˛inerea tuturor     nr. 3, bl. D60, ap. 20, jude˛ul Timi∫, identificat cu          A P√RfiILOR SOCIALE
avizelor necesare func˛ion„rii Ón condi˛ii legale a    C.I. seria TM nr. 222366, eliberat„ la data de
societ„˛ii comerciale.                                                  Subsemna˛ii Nagmeldin Ali Osman, cet„˛ean
                              3 octombrie 2001 de Poli˛ia Timi∫oara, ∫i
  (41/624.591)                                                   sudanez, n„scut la data de 1 ianuarie 1963 Ón
                               - Bancui Virgil-Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
              *                                             Tandeti, Sudan, domiciliat Ón Sudan, Khartoum,
                              data de 22 iunie 1961 Ón comuna S„cuieni, jude˛ul
                                                           identificat cu pa∫aportul nr. 76822, eliberat la data
                              Bihor, domiciliat Ón Timi∫oara, Calea Aradului nr.
     Societatea Comercial„                                            de 16 ianuarie 1996 de autorit„˛ile sudaneze, Ón
                              12, ap. 76, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM
   CARASEL-CAMPEANU IMPEX - S.R.L.                                         nume propriu ∫i Ón calitate de mandatar al dlui
                              nr. 138794, eliberat„ la data de 13 iunie 2000 de
        Timi∫oara                                               Salah Ali Osman, cet„˛ean sudanez, n„scut la data
                              Poli˛ia Timi∫oara,
                                                           de 1 ianuarie 1953 Ón Sudan, domiciliat Ón Sudan,
                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
           HOT√R¬RE                                             Khartoum, identificat cu B.I. nr. 790105, eliberat de
                              CALOR AUTENTIC S.H. - S.R.L., am hot„r‚t
                              urm„toarele:                        autorit„˛ile sudaneze, conform declara˛iei -
         a asociatului unic
                               Art. unic. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón      Ómputernicire tradus„ ∫i legalizat„ cu nr. 12611 din
  Subsemnata Carasel Aida Ines, domiciliat„ Ón
                              Timi∫oara, Calea Aradului nr. 12, ap. 76, jude˛ul     19 aprilie 1996 de notarul public Doros-Curuti-
Timi∫oara, str. Olanda nr. 34, jude˛ul Timi∫, asociat
                              Timi∫, conform extrasului c„r˛ii funciare         Bucur, Ahmed Zin Elbadin Mohamed Hussein,
unic al Societ„˛ii Comerciale CARASEL-CAMPEANU
                              nr.    3610/Timi∫oara,      num„r      top  cet„˛ean sudanez, n„scut la data de 26 octombrie
IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, str. Olanda
nr. 34, jude˛ul Timi∫, am hot„r‚t ast„zi, 26 mai      1017/2,1017/3,1018/3/LXXVI.                1964 Ón Sudan, domiciliat Ón Sudan, Khartoum,
2003, urm„toarele:                      Celelalte articole r„m‚n neschimbate.          identificat cu pa∫aportul nr. 784455, eliberat la data
  Art. 1. Œnchiderea punctului de lucru din         Redactat la Timi∫oara la data de 19 mai 2003.      de 11 februarie 1996 de autorit„˛ile sudaneze, Ón
Timi∫oara, Pia˛a Unirii nr. 8, ap. 6, jude˛ul Timi∫.      (44/624.594)                     nume propriu ∫i Ón calitate de mandatar al dlui
  Art.2. Suspendarea activit„˛ii Societ„˛ii                     *                Dragomir Cristian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Comerciale CARASEL-CAMPEANU IMPEX - S.R.L. pe                                     T‚rgu Jiu, aleea Sf‚ntul Nicolae, bl. 4, ap. 9, jude˛ul
o perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd cu data de 27 mai            Societatea Comercial„             Gorj, conform procurii speciale autentificate cu nr.
2003.                                GOSSLIN - S.R.L., Timi∫oara           1652 din 19 mai 2003 de notarul public Natalia
  Œn acest sens se vor face toate demersurile                                    Manoiu, asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t
necesare pentru Ónregistrarea men˛iunii la Oficiul              ACT ADIfiIONAL              urm„toarele:
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫.                                        Art. 1. Retragerea din societate a asocia˛ilor Salah
  (42/624.592)                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                           Ali Osman, Ahmed Zin Elbadin Mohamed Hussein
              *                        GOSSLIN - S.R.L.
                                                           ∫i Dragomir Cristian prin cesionarea total„ a celor
                               Subsemnatele:                      6 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 600.000 lei, adic„
      Societatea Comercial„               - Gasser Hermina-Agneta, cet„˛ean rom‚n,
                                                           343 $, astfel:
      ADETA - S.R.L., Timi∫oara            n„scut„ la data de 25 februarie 1950 Ón F„get,
                                                             - Salah Ali Osman cesioneaz„ cele 4 p„r˛i sociale,
                              jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Ion
                                                           Ón valoare total„ de 400.000 lei, adic„ 188 $, c„tre
         ACT ADIfiIONAL              Rusu Sirianu nr. 31, sc. B, ap. 3, jude˛ul Timi∫,
                                                           Nagmeldin Ali Osman;
                              identificat„ cu C.I. seria TM nr. 050971, eliberat„ la
       la statutul ∫i contractul                                          - Ahmed Zin Elbadin Mohamed Hussein
   Societ„˛ii Comerciale ADETA - S.R.L.         data de 8 ianuarie 1999 de Poli˛ia Timi∫oara;
                                                           cesioneaz„ o parte social„, Ón valoare total„ de
                               - Bonca Dora, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  Subsemna˛ii Lupuleasa M„rioara-Clemencita ∫i                                    100.000 lei, adic„ 152 $, c„tre Nagmeldin Ali
                              20 ianuarie 1959 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,
Lupuleasa Vasile, domicilia˛i Ón Timi∫oara, str.                                   Osman, ∫i
                              domiciliat„ Ón Timi∫oara, bd. Liviu Rebreanu nr. 40,
Orion nr. 8, bl. 16, sc. D, et. 1, ap. 4, jude˛ul Timi∫,                                 - Dragomir Cristian cesioneaz„ o parte social„, Ón
                              jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM nr.
Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                   valoare total„ de 100.000 lei, adic„ 3 $ (calculat la
                              132283, eliberat„ la data de 9 mai 2000 de Poli˛ia
ADETA - S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, str. Orion nr.                                cursul de 32.370 lei/ $), c„tre Nagmeldin Ali Osman.
                              Timi∫oara, ∫i
8, bl. 16, sc. D, et. 1, ap. 4, jude˛ul Timi∫,cod unic                                  Primii, Ón calitate de ceden˛i, cesion„m cele 6
de Ónregistrare 1806268, Ónmatriculat„ la Oficiul       - Kovacs Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
                              de 9 aprilie 1941 Ón comuna Ferendia, jude˛ul       p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„
registrului comer˛ului cu nr. J 35/973 din 13 iunie                                  de 600.000 lei, adic„ 343 $, ce le de˛inem Ómpreun„
1991, hot„r‚m de comun acord urm„toarele:         Timi∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Eneas nr. 31,
                              jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria D.S. nr.     Ón cadrul societ„˛ii c„tre Nagmeldin Ali Osman ce
  Art. 1. Completarea obiectului de activitate al
                              967942, eliberat la data de 26 februarie 1990 de      are calitatea de cesionar. Cesiunea p„r˛ilor sociale
societ„˛ii cu urm„toarele:
                              Poli˛ia Timi∫oara,                     se face la valoarea lor ini˛ial„ conform ofertei de
  cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón
                               asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:     cesiunea p„r˛ilor sociale sum„ pe care am primit-o
magazine specializate, cu alte produse neclasificate
Ón alt„ parte (comercializare celulare);           Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón        Ón Óntregime. Cesionarul Nagmeldin Ali Osman
  cod CAEN 5274 - alte repara˛ii de articole       Timi∫oara, str. Gen. Ion Dragalina nr. 27, et. 1,     declar c„ am preluat cele 6 certificate de p„r˛i
personale, neclasificate Ón alt„ parte (repara˛ii     camera 8, jude˛ul Timi∫ (conform extrasului c„r˛ii     sociale, Ón valoare de 600.000 lei, adic„ 343 $ ∫i am
telefoane mobile);                     funciare nr. 8071/Timi∫oara ∫i a contractului de      achitat ceden˛ilor valoarea acestora. Prin semnarea
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     Ónchiriere nr. 9 din 28 martie 2003).           prezentului contract p„r˛ile declar„ c„ ele consider„
imobiliare proprii sau Ónchiriate.              Art. 2. La fostul sediu din Timi∫oara, str. V„lenii   stinse toate obliga˛iile Óntre p„r˛i.
  Art. 2. Activit„˛ile prev„zute la art. 1 de mai sus,  de Munte nr. 11, jude˛ul Timi∫, r„m‚ne deschis        Art. 2. Nagmeldin Ali Osman devine asociatul
sunt activit„˛i subsidiare.                punct de lucru.                      unic al societ„˛ii.
  Avem cuno∫tin˛„ de obliga˛ia prezent„rii actului      Prezentl act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„       Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat
autentificat la Oficiul registrului comer˛ului, Ón     corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.       la suma de 2.100.000 lei, adic„ 799 $, Ómp„r˛it Ón 21
vederea efectu„rii men˛iunilor corespunz„toare la       Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, care apar˛ine Ón
Oficiul registrului comer˛ului, ca urmare a          Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit Ón 6      Óntregime asociatului unic Nagmeldin Ali Osman.
complet„rilor aduse statutului ∫i contractului de     exemplare, la Timi∫oara.                   Art. 4. Retragerea calit„˛ii de administrator a dlui
societate.                           (45/624.595)                     Ahmed Zin Elbadin Mohamed Hussein ∫i Dragomir
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                 *                Cristian. Administrarea societ„˛ii va fi realizat„ Ón
statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale ADETA -
                                                           continuare de c„tre asociatul unic, Nagmeldin Ali
S.R.L., a∫a cum acestea au cuprinsul p‚n„ la aceast„         Societatea Comercial„              Osman cu puteri depline ∫i nelimitate pe o perioad„
dat„.                             GLOBO SERVICE CORPORATION - S.R.L.           nelimitat„.
  Celelalte prevederi ale acestora r„m‚n                 Timi∫oara
neschimbate.                                                       Art. 5. Œnchiderea urm„toarelor puncte de lucru
  Actul s-a redactat, dactilografiat ∫i autentificat la                               din:
                                        HOT√R¬RE
Biroul notarului public Incze Edit, cu sediul Ón                                     - Timi∫oara, str. Apateu nr. 37, jude˛ul Timi∫;
Timi∫oara, str. Lidia nr. 55, ap. 2, jude˛ul Timi∫, Ón       a adun„rii generale a asocia˛ilor           - Timi∫oara, str. Or∫ova nr. 25, sc. A, ap. 2, jude˛ul
5 exemplare, din care 4 exemplare se elibereaz„         Societ„˛ii Comerciale GLOBO SERVICE          Timi∫;
asocia˛ilor.                              CORPORATION - S.R.L.               - Timi∫oara, str. Liege - Pia˛a Verde nr. 2B,
  (43/624.593)                       Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii       jude˛ul Timi∫;
              *                Comerciale GLOBO SERVICE CORPORATION -            - Timi∫oara, Calea Aradului (Óntre c„minele 1-2)
                              S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, Str. Br‚ndu∫ei nr. 9,   nr. 119, jude˛ul Timi∫, ∫i
     Societatea Comercial„                                             - Timi∫oara, str. Cugir nr. 18, jude˛ul Timi∫.
                              bl. 22D, sc. B, et. 1, ap. 7, jude˛ul Timi∫, prin
 CALOR AUTENTIC S.H. - S.R.L., Timi∫oara                                        Prezentul act adi˛ional ∫i contractul de cesiune
                              asocia˛ii dl Galati Nicolae-Domenico ∫i dna Milea
                              Elena, au stabilit de comun acord suspendarea       modific„ ∫i completeaz„ corespunz„tor actele
         ACT ADIfiIONAL                                            constitutive ale societ„˛ii.
                              activit„˛ii societ„˛ii pe perioada 1 iunie 2003 - 1
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      iunie 2006.                          Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
     CALOR AUTENTIC S.H. - S.R.L.             Œncheiat azi, 7 mai 2003, la sediul Societ„˛ii       Prezentul act a fost redactat de Serviciul de
  Subsemna˛ii:                      Comerciale GLOBO SERVICE CORPORATION -           Asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe
  - Sabou Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    S.R.L. Ón Timi∫oara, Str. Br‚ndu∫ei nr. 9, bl. 22D, sc.  l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón 6 exemplare la
29 decembrie 1951 Ón satul Ban, comuna B„ni∫or,      B, et. 1, ap. 7, jude˛ul Timi∫, Ón 3 exemplare.      Timi∫oara.
jude˛ul S„laj, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Milcovul     (46/624.596)                        (47/624.597)
nr. 1/A, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM                 *                             *
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2239/23.IX.2003
       Societatea Comercial„              2. Societatea Comercial„ UPS SUPPLY CHAIN        unic, Savoiu Constantin-Cristian, cet„˛ean rom‚n,
        ROZ-AJWA - S.R.L.             SOLUTIONS, INC. (fost„ UPS FREIGHT SERVICES         domiciliat Ón comuna Jebel nr. 240, jude˛ul Timi∫,
                              INC.), societatea Ónfiin˛at„ ∫i care func˛ioneaz„ Ón    identificat cu C.I. seria TM nr. 173709, eliberat„ la
         ACT ADIfiIONAL              conformitate cu legea Statului Delaware, Statele      data de 15 decembrie 2000 de Poli˛ia Timi∫oara, am
  Subsemnatul Ajwa Ahmad, identificat cu C.I.       Unite ale Americii, cu sediul principal Ón Statele     hot„r‚t urm„toarele;
seria TM nr. 104162, eliberat„ la data de 18        Unite ale Americii, 12380 Morris Road, Alpharetta,       Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii la adresa:
noiembrie 1999 de Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de    Georgia, (denumit„ Ón continuare "UPS"),          comuna Jebel nr. 240 (fost nr. 88), jude˛ul Timi∫,
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ROZ-AJWA -      reprezentat„ prin dna Andreea Poenaru, conform       conform extrasului c„r˛ii funciare nr. 113/Jebel.
S.R.L., prin prezentul act aduc urm„toarele        hot„r‚rii din data de 19 mai 2003, tradus„ ∫i         Art. 2. Precizarea obiectului principal de
modific„ri la actele constitutive ale societ„˛ii:     legalizat„ cu nr. 4714 din 23 mai 2003,           activitate astfel:
  Art. 1. Completarea obiectului de activitate al      Ón conformitate cu legisla˛ia rom‚n„ Ón vigoare ∫i     - activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu
societ„˛ii cu urm„toarele:                 cu hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor        am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;      societ„˛ii din data de 22 mai 2003, hot„r„∫te prin     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;         prezenta Óncheierea prezentului act adi˛ional la      tutun.
                              actul constitutiv al societ„˛ii:                Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
                               Art. 1 din actul constitutiv al societ„˛ii se va     corespunz„tor statutul societ„˛ii.
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
                              modifica ∫i va avea urm„torul con˛inut:            Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
                               "Art. 1.1. Denumirea societ„˛ii, rezervat„ la        Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 6
  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
                              Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       exemplare la Timi∫oara.
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
                              Bucure∫ti, conform dovezii de verificare a existen˛ei      (51/624.601)
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                              ∫i disponibilit„˛ii denumirii nr. 4920 din 25 martie                 *
                              2003 este Societatea Comercial„ UPS SCS ROMANIA
de geamuri;
                              - S.R.L."                               Societatea Comercial„
  4545 - alte lucr„ri de finisare;
                               Art. 1.2. Œn toate documentele, facturile,            MALLISIMI - S.R.L., Timi∫oara
  5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
                              anun˛urile, publica˛iile ∫i alte documente ale
  5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din
                              Societ„˛ii, denumirea Societ„˛ii va fi precedat„ sau           HOT√R¬REA NR. 1/2003
carne;
                              urmat„ de cuvintele "societate cu r„spundere
  5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,                                     a adun„rii generale a asocia˛ilor
                              limitat„" sau de abrevierea "S.R.L.", sediul social al
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;                                              Subsemnata Mirica Minodora, asociat„ unic„ a
                              societ„˛ii, num„rul de Ónmatriculare la Oficiul
  5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;                                        societ„˛ii hot„r„sc suspendarea activit„˛ii societ„˛ii
                              registrului comer˛ului ∫i capitalul social. Societatea
  5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;                                   pe o perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd cu data de 1 iunie
                              are dreptul de a utiliza denumirea men˛ionat„ mai
  5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i                                  2003.
                              sus ∫i abrevieri ale acesteia, indiferent de modul de
produse zaharoase;                                                     (52/624.602)
                              scriere a caracterelor.
  5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i                                              *
                               II. Art. 4.4 din actul constitutiv al societ„˛ii se va
condimente;
                              modifica ∫i va avea urm„torul con˛inut: "Societatea
  5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte                                         Societatea Comercial„
                              constituie o sucursal„ UPS SCS ROMANIA - S.R.L.,
alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;                                         RABRA-C - S.R.L., Timi∫oara
                              Timi∫oara, Sucursala Ilfov, cu sediul Ón Otopeni,
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu
                              Smart Office Airport, Str. Sulfinei nr. 3, jude˛ul
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                                                  ACT ADIfiIONAL
                              Ilfov, Rom‚nia."
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
                               III. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al    la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i
                              societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                        RABRA-C - S.R.L.
televizoare;
                               Prezentul act adi˛ional a fost adoptat azi, 23 mai
  5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                        Subsemnatul Bratilov Petru, cet„˛ean rom‚n,
                              2003, Ón 4 exemplare.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                       domiciliat Ón Timi∫oara, Intr. Mun˛ilor nr. 6, ap. 2,
                                (49/624.599)
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                                         jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria D.H. nr.
                                           *
  5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                       054878, eliberat la data de 5 august 1988 de Mili˛ia
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                       Timi∫oara, cod numeric personal 1440209354739,
                                   Societatea Comercial„
produse nealimentare;                                                 Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                                 MATURA B & C - S.R.L., Timi∫oara
  5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume                                   RABRA-C - S.R.L., consimt la Óncheierea prezentului
proaspete;                                                       act adi˛ional:
                                       ACT ADIfiIONAL
  5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu                                       1. Se precizeaz„ obiectul principal de activitate al
produse din carne;                         la statutul Societ„˛ii Comerciale         Societ„˛ii Comerciale RABRA-C - S.R.L., ca fiind: cod
  5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee            MATURA B & C - S.R.L.             CAEN 2661 - fabricarea elementelor din beton
∫i molu∫te;                          Subsemnatul Ardelean Beniamin, cet„˛ean         pentru construc˛ii.
  5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse      rom‚n, n„scut la data de 7 octombrie 1957 Ón          Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
de patiserie ∫i produse zaharoase;             Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara,     corespunz„tor articolele contractului ∫i statutului
  5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;         Str. Dacilor nr. 23, ap. 1, jude˛ul Timi∫, identificat   societ„˛ii.
  5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din        cu C.I. seria TM nr. 049053, eliberat„ la data de 16      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
tutun;                           decembrie 1998 de Poli˛ia Timi∫oara, cod numeric        Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 6
  5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         personal 15710007354721, asociat unic al societ„˛ii,    exemplare.
specializate, cu produse alimentare;            am hot„r‚t urm„toarele:                     (53/624.603)
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse           Art. 1. Detalierea ∫i codificarea obiectului de                  *
cosmetice ∫i de parfumerie;                activitate astfel:
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;           5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i             Societatea Comercial„
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i       GALERIA TENTA'ART - S.R.L., Timi∫oara
  Art. 2. Schimbarea activit„˛ii principale a       televizoare;
societ„˛ii din: 5542 - cafenele ∫i baruri cu spectacol,    5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie              HOT√R¬REA NR. 1
Ón: 5530 - restaurante.                  v‚ndute prin magazine.                            din 30 mai 2003
  (48/624.598)                       Art. 2. Precizarea obiectului principal de
              *                activitate astfel:                         a adun„rii generale a asocia˛ilor
                               - activitatea principal„: 5272 - repara˛ii de        Subsemnatul Catargiu Constantin, cet„˛ean
       Societatea Comercial„             articole electrice de uz gospod„resc.            rom‚n, n„scut la data de 25 septembrie 1954 Ón
    FRITZ COMPANIES ROMANIA - S.R.L.            Art. 3. Œnchiderea punctului de lucru din        comuna P„ltinoasa, jude˛ul Suceava, domiciliat Ón
          Timi∫oara                Timi∫oara, Str. Timocului nr. 17, jude˛ul Timi∫.      Timi∫oara, str. Emanoil Ungureanu nr. 3, sc. A, ap.
                               Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     6, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.
         ACT ADIfiIONAL              corespunz„tor statutul societ„˛ii.             097643, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara Ón anul 1999,
                               Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           cod numeric personal 1540925354730, asociat unic
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               Prezentul act a fost redactat de Serviciul de      al societ„˛ii, am hot„r‚t suspendarea activit„˛ii
   FRITZ COMPANIES ROMANIA - S.R.L.
                              Asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe     societ„˛ii pe o perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd cu data
  Societatea Comercial„ FRITZ COMPANIES          l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón 6 exemplare.           de 1 iunie 2003.
ROMANIA - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu         (50/624.600)                       S-a Óncheiat prezenta Ón 6 exemplare la
sediul Ón Timi∫oara, str. Simion B„rnu˛iu nr. 42, et.                 *                Timi∫oara.
4, ap. 404, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫,                                        (54/624.604)
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului            Societatea Comercial„                           *
Timi∫oara cu nr. J 35/567/1999 (denumit„ Ón             CARRARA - S.R.L., Timi∫oara
continuare "Societatea"), prin asocia˛ii ei:                                            Societatea Comercial„
  1. Societatea Comercial„ FCI HOLDINGS                   ACT ADIfiIONAL                    BARELO - S.R.L., Timi∫oara
INTERNATIONAL B.V., societate Ónfiin˛at„ ∫i care
func˛ioneaz„ legal, Ón conformitate cu legea            la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                                     ACT ADIfiIONAL
olandez„, cu sediul Ón Olanda, Strawinskylaan 3037,             CARRARA - S.R.L.
1077 ZX Amsterdam, Ónregistrat„ la Registrul         Subsemnatul Savoiu ™tefan, cet„˛ean rom‚n,              la contractul ∫i statutul
Comer˛ului Amsterdam cu nr. 33240073 (denumit„       domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Dirijorului nr. 6, sc. B,     Societ„˛ii Comerciale BARELO - S.R.L.
Ón continuare "FCI"), reprezentat„ prin dna Andreea    ap. 3, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria G.K. nr.    Subsemnatele:
Poenaru, conform hot„r‚rii din data de 16 mai       422475, eliberat la data de 28 iunie 1993 de Poli˛ia      - Tarulescu Aureliana Lavinia, domiciliat„ Ón
2003, tradus„ ∫i legalizat„ cu nr. 4718 din 23 mai     Timi∫oara, Ón calitate de mandatar, Ón baza procurii    Timi∫oara, str. Banatul nr. 22, jude˛ul Timi∫,
2003, ∫i                          speciale nr. 176 din 14 ianuarie 2002, a asociatului    identificat„ cu C.I. seria TM nr. 310373, ∫i
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2239/23.IX.2003                   9
  - Zarie Livia Marinela, domiciliat„ Ón Timi∫oara,    domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Naturii nr. 11, sc. A, ap.  domiciliat Ón Timi∫oara, str. Mircea cel B„tr‚n nr.
str. Banatul nr. 22, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I.  14, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.    45, ap. 2, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM
seria TM nr. 310374,                    011466, eliberat„ la data de 17 martie 1998 de       nr. 290467, eliberat„ la data de 24 octombrie 2002
  Ón adunarea general„ a asociatelor din data de 19    Poli˛ia Timi∫oara;                     de Poli˛ia Timi∫oara, cod numeric personal
mai 2003, am hot„r‚t urm„toarele;               - Al-Absi Ioana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    1581130354825, ∫i
  Art. 1. Completarea obiectului de activitate cu:    de 14 octombrie 1960 Ón comuna M„r∫ani, jude˛ul        - Olariu Dorin-Horia, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
cod CAEN 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se       Dolj, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str. Naturii nr. 11,    data de 3 august 1957 Ón Arad, jude˛ul Arad,
efectueaz„ prin magazine (prin intermediul         sc. A, ap. 14, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria  domiciliat Ón Timi∫oara, str. Vasile Goldi∫ nr. 1, ap.
automatelor de v‚ndut produse);              TM nr. 150052, eliberat„ la data de 22 august 2000     14, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.
  Art. 2. Dispozi˛iile contractului de societate ∫i ale  de Poli˛ia Timi∫oara, ∫i                  243975, eliberat„ la data de 7 februarie 2002 de
statutului se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:          - Bayan Badwan, cet„˛ean palestinian, n„scut la     Poli˛ia Timi∫oara, cod numeric personal
  Asocia˛ii pot, cu aprobarea adun„rii generale a     data de 24 iulie 1974 Ón Gaza, domiciliat Ón Gaza, Al   1570308020038,
asocia˛ilor, s„ crediteze societatea, cu respectarea    Karama Kartier, Turn nr. 1, ap. 302, identificat cu      asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
dispozi˛iilor legale.                   pa∫aportul nr. 082683, eliberat la data de 7 ianuarie     Art. 1. Precizarea obiectului principal de
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           2001 de autorit„˛ile palestiniene,             activitate astfel: activitatea principal„: 5272 -
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat la         am hot„r‚t Ónchiderea punctului de lucru situat     repara˛ii de articole electrice de uz gospod„resc.
Timi∫oara, Ón 6 exemplare.                 Ón Timi∫oara, str. Liviu Rebreanu nr. 14/B, jude˛ul      Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
   (55/624.605)                     Timi∫.                           corespunz„tor contractul ∫i statutul societ„˛ii.
              *                 Œncheiat azi, 29 mai 2003, redactat Ón 3          Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
                              exemplare.                          Prezentul act a fost redactat de Serviciul de
      Societatea Comercial„                (58/624.608)                     Asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe
     DOCFON - S.R.L., Timi∫oara                         *                l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón 6 exemplare la
                                                           Timi∫oara.
           HOT√R¬RE                     Societatea Comercial„                (61/624.610)
                                YOLK HENHOUSE - S.R.L., Timi∫oara                        *
  Œncheiat la sediul societ„˛ii ast„zi, 29 mai 2003,
pentru men˛ionarea hot„r‚rii asocia˛ilor Danciut                                          Societatea Comercial„
Ovidiu Cornel ∫i Fekete Adela Csilla, ai Societ„˛ii             ACT ADIfiIONAL
                                                                 PROD - AUREXIMA - S.R.L.
Comerciale DOCFON - S.R.L., Ónmatriculat„ la            la statutul Societ„˛ii Comerciale              comuna ™ag, jude˛ul Timi∫
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu          YOLK HENHOUSE - S.R.L.
nr. J 35/591 din 10 martie 2003, cod fiscal R
                               Subsemnatul ™tefan Nicolae, n„scut la data de 20             ACT ADIfiIONAL
15278820, dup„ cum urmeaz„:
                              februarie 1955 Ón B„ile∫ti, jude˛ul Dolj, domiciliat
  Art. unic. Se hot„r„∫te Ónfiin˛area unui punct de                                  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Ón Timi∫oara, str. Liviu Rebreanu nr. 50, jude˛ul
lucru Ón Baia Mare, bd. Bucure∫ti nr. 6, jude˛ul                                          PROD - AUREXIMA - S.R.L.
                              Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr. 195608 din 27
Maramure∫, conform contractului de Ónchiriere                                      Subsemnatul Cereguti Constantin-Aurel, cet„˛ean
                              aprilie 2001 de Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de
anexat ∫i a dovezii de proprietate, unde se va                                    rom‚n, n„scut la data de 16 aprilie 1972 Ón
                              asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
desf„∫ura activitatea principal„: 5248 - comer˛ cu                                  Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón comuna ™ag,
                              Comerciale YOLK HENHOUSE - S.R.L., hot„r„sc
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte                                     Str. a III-a nr. 96, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I.
                              urm„toarele:
produse (telefoane mobile ∫i accesorii).                                       seria G.V. nr. 233779, eliberat la data de 5 august
                               Art. 1. Schimbarea numelui societ„˛ii din
  Drept pentru care se redacteaz„ prezentul                                     1996 de Poli˛ia Timi∫oara, cod numeric personal
                              Societatea Comercial„ YOLK HENHOUSE - S.R.L. Ón
proces-verbal Ón 4 exemplare ce se va Ónregistra la                                  1720416354795, asociat unic al societ„˛ii, am
                              Societatea Comercial„ FORMABETON - S.R.L.
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫,                                  hot„r‚t urm„toarele:
                               Art. 2. Schimbarea obiectului principal de
spre cele legale.                                                    Art. 1. Detalierea ∫i codificarea obiectului de
                              activitate din codul CAEN 0125 - cre∫terea p„s„rilor,
  (56/624.606)                                                   activitate astfel:
                              Ón cod CAEN 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri
              *                                               5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              de geniu civil.
                               Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
      Societatea Comercial„                                           produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                              corespunz„tor statutul societ„˛ii.
    ROMBAL - TIM - S.R.L., Timi∫oara                                         5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
                               Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
                               Prezentul act s-a Óncheiat azi, 29 mai 2003 Ón 6    de patiserie ∫i produse zaharoase.
           HOT√R¬RE                                              Art. 2. Precizarea obiectului principal de
                              exemplare.
    a adun„rii generale a asocia˛ilor           (59/624.609)                      activitate astfel:
                                                             - activitatea principal„: 1581 - fabricarea p‚inii;
       Óncheiat„ azi, 26 mai 2003                   ACT ADIfiIONAL              fabricarea produselor proaspete de patiserie.
  Ón cadrul adun„rii generale a asocia˛ilor                                      Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
 Societ„˛ii Comerciale ROMBAL - TIM - S.R.L.,                                    corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
                                    YOLK HENHOUSE - S.R.L.
            Timi∫oara                                             Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
                               Subsemna˛ii:
  I. Participan˛i Balla Romeo, Bradea Gheorghe ∫i                                    Prezentul act a fost redactat de Serviciul de
                               - ™tefan Nicolae, n„scut la data de 20 februarie
Balla Mihai.                                                     Asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe
                              1955 Ón B„ile∫ti, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón
  II. Ordinea de zi:                                                 l‚ng„ Tribunalul Timi∫, Ón 6 exemplare, la
                              Timi∫oara, str. Liviu Rebreanu nr. 50, jude˛ul Timi∫,
  1. deschiderea unui punct de lucru Ón T‚rgu Jiu,                                  Timi∫oara.
                              identificat cu C.I. seria TM nr. 195608 din 27 aprilie
zona Abator, bl. 84, parter, jude˛ul Gorj.                                         (62/624.611)
                              2001 de Poli˛ia Timi∫oara, ∫i
  III. S-au stabilit urm„toarele:
                               - Furdean Lucia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
                                                                        *
  S-a hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón
                              de 25 august 1952 Ón comuna Tiule∫ti, jude˛ul
T‚rgu Jiu, zona Abator, bl. 84, parter, jude˛ul Gorj,                                     Societatea Comercial„
                              Hunedoara, domiciliat„ Ón comuna Or˛i∫oara nr.
Ón cadrul c„reia s„ se desf„∫oare urm„toarele                                      INSTALAfiII PELICANUL - S.R.L., Lugoj
                              347, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. nr. 134111,
activit„˛i:
                              eliberat la data de 4 iulie 1995 de Poli˛ia Timi∫oara,
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i                                         HOT√R¬REA NR. 1
                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i
                              YOLK HENHOUSE - S.R.L., Timi∫oara, Ón baza                  din 26 mai 2003
televizoare, inclusiv cu echipamente ∫i accesorii
                              hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor, am hot„r‚t     Subsemnatul Cojocariu-Varga Florin, domiciliat
electrice de iluminat, cu corpuri de iluminat, surse,
                              urm„toarele:                        Ón comuna Boldur nr. 154, jude˛ul Timi∫, Ón calitate
cabluri electrice, aparataje electrice ∫i altele Ón
                               Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii din       de asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:
domeniu;
                              Timi∫oara, str. Gh. Laz„r nr. 6, ap. 11, jude˛ul Timi∫,    Art. 1. Societatea deschide punct de lucru Ón
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
                              Ón Timi∫oara, bd. Liviu Rebreanu nr. 50, jude˛ul      Lugoj, Str. Timi∫orii nr. 81, jude˛ul Timi∫, imobil
de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic, inclusiv
                              Timi∫, unde societatea va avea ∫i punct de lucru.     Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 245 Lugojul Roman, cu
cu corpuri de iluminat, surse, cabluri electrice,
                               Art. 2. Cesionarea p„r˛ilor sociale de la Furdean    activitate conform cod CAEN: 5244 - comer˛ cu
aparataje electrice ∫i altele Ón domeniu;
                              Lucia la ™tefan Nicolae, astfel:              am„nuntul cu mobil„, articole de iluminat ∫i cu alte
  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
                               - ™tefan Nicolae devine asociat unic cu 20 p„r˛i    articole de uz casnic.
aparate de uz casnic;
                              sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare de 2.000.000    Art. 2. Se Ónchid urm„toarele puncte de lucru:
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
                              lei ∫i administratorul societ„˛ii.              - comuna Boldur nr. 154, jude˛ul Timi∫;
fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;
                               Activit„˛ile r„m‚n neschimbate.              - Lugoj, str. Bucegi nr. 18, ap. 1, jude˛ul Timi∫;
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice, inclusiv
                               Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      - Lugoj, str. Bucegi nr. 36, jude˛ul Timi∫;
consultan˛„ ∫i asisten˛„ tehnic„ Ón domeniu.
                              corespunz„tor statutul societ„˛ii.              - Lugoj, Str. Panselelor nr. 8B, jude˛ul Timi∫.
  Prezentul proces-verbal s-a Óncheiat la sediul
                               Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            Se vor Óncheia actele necesare ce se vor Ónregistra
Societ„˛ii Comerciale ROMBAL - TIM - S.R.L.,
                               Prezentul act s-a Óncheiat azi, 21 mai 2003, Ón 6    la institu˛iile competente.
Timi∫oara, Ón 3 exemplare.
                              exemplare.                          Œncheiat la Lugoj Ón 3 exemplare.
   (57/624.607)
                                (60/624.609)                        (63/624.612)
              *
                                           *                             *
       Societatea Comercial„
                                   Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
      JERICO - S.R.L., Timi∫oara
                                 TRANZISTOR - S.R.L., Timi∫oara                ITALFINANZIARIA - S.R.L.
        HOT√R¬REA NR. 1                                                comuna Lugojel, jude˛ul Timi∫
                                       ACT ADIfiIONAL
         din 29 mai 2003                                                    ACT ADIfiIONAL
                              la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
    a adun„rii generale a asocia˛ilor                TRANZISTOR - S.R.L.               Subsemna˛ii:
 Subsemna˛ii:                        Subsemna˛ii:                        - Borghetti Giampiero, domiciliat Ón Italia, San
 - Al-Absi Adli-Hussein Mahd, cet„˛ean rom‚n,        - Laz„r Dorin-Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut    Pietro Incariano, Via Castello nr. 21, provincia
n„scut la data de 17 aprilie 1961 Ón Rafah, Palestina,   la data de 30 noiembrie 1958 Ón Aiud, jude˛ul Alba,    Verona;
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2239/23.IX.2003
  - Baldini Giuseppe, domiciliat Ón Italia, Belfiore,   mixte (cultura vegetal„ combinat„ cu cre∫terea        5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i
Via San Rachetto nr. 1, provincia Verona;          animalelor).                       de parfumerie;
  - Piccinelli Marco, domiciliat Ón Italia, Brescia,    Se va modifica corespunz„tor actul constitutiv.      5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
Viale Brescia 92, provincia Brescia, ∫i            Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
  - Messali Luigi, domiciliat Ón Italia, Rovato, Via     (66/624.615)                       5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
Sat Andreea nr. 78, provincia Brescia,                        *                lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;
  Ón calitate de coasocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                  5152 - comer˛ cu ridicata cu produse ∫i
ITALFINANZIARIA - S.R.L., cu sediul Ón comuna              Societatea Comercial„             minereuri metalice;
Lugojel, (fost C.A.P.), jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„ la       SELENIUM - S.R.L., Timi∫oara            5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu                                 de construc˛ii;
nr. J 35/1362/1998, cod fiscal R 11375693, prin                ACT ADIfiIONAL               5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
prezentul act adi˛ional aducem urm„toarele                                      furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
modific„ri actului constiutiv al societ„˛ii:         la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                                           Ónc„lzire;
  Art. 1. Se declar„ domeniul principal de                SELENIUM - S.R.L.
                                                             5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
activitate al societ„˛ii care este: servicii; activitatea   Subsemna˛ii Truta Sorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut      5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
principal„ conform cod CAEN grupa 702, clasa 7020      la data de 2.01.1965 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,     intermediare;
- Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare    domiciliat Ón Timi∫oara, str. Enric Baader nr. 4, bl.    5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
proprii sau Ónchiriate.                   13, sc. A, et. 3, ap. 15, jude˛ul Timi∫, identificat cu   5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;
  R„m‚n nemodificate celelalte prevederi ale       C.I. seria TM nr. 207819/11.07.2001, eliberat„ de      5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
actului constitutiv al societ„˛ii.             Poli˛ia Timi∫oara, ∫i Truta Gabriela-Tibiana,       industria minier„ ∫i construc˛ii;
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 11.04.1968 Ón       5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
actele constitutive ale societ„˛ii.             Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón     industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;
  Redactat ∫i dactilografiat azi, data autentific„rii,  Timi∫oara, str. Baader nr. 4, sc. A, bl. 13, ap. 15,     5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
la sediul la Biroului notarului public Gheorghe       jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr.    echipamente periferice ∫i software;
Sfercoci din Lugoj, Ón 4 exemplare din care 3 pentru    867373/13.07.1993, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara,      5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
p„r˛i.                           asocia˛i ai societ„˛ii am hot„r‚t urm„toarele:      echipamente de birou;
   (64/624.613)                       Art. 1. Schimbarea sediului social Ón Timi∫oara,     5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
              *                str. Enric Baader nr. 4, sc. A, et. 3, ap. 15, jude˛ul  echipamente electronice;
                              Timi∫.                            5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
     Societatea Comercial„                 Art. 2. ReÓncadrarea urm„torului obiect de       utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
UNITERA GENERAL COMERfi IMPEX - S.R.L.            activitate conform cod CAEN actualizat astfel:        5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
         Lugoj                     5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse.       unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
                                Art. 3. Precizarea obiectului principal de        5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
         ACT ADIfiIONAL               activitate, conform cod CAEN astfel:           neclasificate Ón alt„ parte.
  Subsemna˛ii:                        Activitatea principal„: 5190 - comer˛ cu ridicata     Art. 2. Precizarea obiectului principal de
  - Bota Florian, domiciliat Ón Lugoj, str. Ani∫oara    cu alte produse.                     activitate astfel:
Odeanu nr. 20, ap. 11, jude˛ul Timi∫;             Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      Activitatea principal„: 5156 - comer˛ cu ridicata
  - Popadineti Viluca, domiciliat„ Ón Lugoj, Str.     corespunz„tor statutul ∫i contractul societ„˛ii.     cu alte produse intermediare.
Insulei nr. 6, jude˛ul Timi∫;                 Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            Art. 3. Œnchiderea urm„toarelor puncte de lucru
  - Berzava Doru Gelu, domiciliat Ón Lugoj,Str.        Prezentul act a fost redactat de Serviciul de     din:
Honoriciului nr. 60, jude˛ul Timi∫, ∫i           asisten˛„ al Camerei de Comer˛, Industrie ∫i         - Timi∫oara, str. Arie∫ nr. 20, jude˛ul Timi∫;
  - Galescu Violeta, domiciliat„ Ón Lugoj, Str.      Agricultur„ a Jude˛ului Timi∫, Ón 6 exemplare la       - Timi∫oara, Str. 1 Decembrie nr. 88-90, jude˛ul
Dacilor nr. 16, jude˛ul Timi∫,               Timi∫oara.                        Timi∫;
  Ón calitate de coasocia˛i, prin prezentul act         (67/624.616)                      - comuna Belobresca nr. 257, jude˛ul Timi∫.
adi˛ional aducem urm„toarele modific„ri actului                    *                 Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
constitutiv al societ„˛ii:                                              corespunz„tor statutul societ„˛ii.
  Art. 1. Se declar„ domeniul principal de              Societatea Comercial„               Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
activitate al societ„˛ii, care este: comer˛, cu         UNIVERZAL SEIA - S.R.L., Timi∫oara           Prezentul act a fost redactat de Serviciul de
activitatea principal„ conform cod CAEN: 5153 -                                    asisten˛„ al Oficiului registrului comer˛ului de pe
comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de                  ACT ADIfiIONAL              l‚ng„ Tribunalul Timi∫ Ón 6 exemplare la Timi∫oara.
construc˛ii.                                                        (68/624.617)
  R„m‚n nemodificate celelalte prevederi ale            la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                                        *
actului constitutiv al societ„˛ii.                   UNIVERZAL SEIA - S.R.L.
  Redactat ∫i dactilografiat azi, 14 mai 2003 la       Subsemnata Pleascar Milita, cet„˛ean rom‚n,           Societatea Comercial„
sediul Biroului notarului public Gheorghe Sfercoci     n„scut„ la data de 6.06.1952 Ón localitatea Varia∫,      BONDIS - S.R.L., Lugoj, jude˛ul Timi∫
din Lugoj, Ón 4 exemplare din care 3 pentru p„r˛i.     jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Iris nr.
   (65/624.614)                      7, ap. 1, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM           ACT ADIfiIONAL
              *                nr. 140570/22.06.2000, eliberat„ de Poli˛ia
                                                             Subsemnata Velicicu Valeria, domiciliat„ Ón
                              Timi∫oara, cod numeric personal 2520606354761,
      Societatea Comercial„                                           Lugoj, Str. Boc∫ei nr. 81, ap. 2, jude˛ul Timi∫, Ón
                              asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t:
     KORNBERG - S.R.L., Timi∫oara                                         calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                                Art. 1. Detalierea ∫i codificarea obiectului de
                                                           BONDIS - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                              activitate astfel:
         ACT ADIfiIONAL                                            Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/563/2001,
                                5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
                                                           aduc urm„toarele modific„ri:
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                                                             Se corecteaz„ adresa societ„˛ii astfel: Lugoj, Str.
    KORNBERG - S.R.L., Ónmatriculat„            5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
                                                           Boc∫ei nr. 81, ap. 2, jude˛ul Timi∫.
    la Oficiul Registrului Comer˛ului            5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
                                                             Redactat ∫i dactilografiat azi, 27.05.2003 Ón 4
   al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/1706          Ónc„l˛„minte;
                                                           exemplare.
       din 21 octombrie 2002               5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
                                                             (69/624.618)
                              furaje;
  Subsemna˛ii:                                                                 *
                                5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;
  1. Bardeau Andre, cet„˛ean austriac, domiciliat Ón
                                5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;             Societatea Comercial„
Austria, Kornberg bei Riegersburg, de˛in„tor a 10 %
din capitalul social, ∫i                    5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i piei       PIRINEI IMPEX - S.R.L., Timi∫oara
  2. Bardeau Andres, cet„˛ean austriac, domiciliat     prelucrate;
Ón Spania, Sevilla Lope de Rueda nr. 28, de˛in„tor a      5125 - comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;             ACT ADIfiIONAL
90 % din capitalul social, prin mandatarul Bardeau       5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
                                5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse de    la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
Andre, Ón baza procurii de administrare nr. 2157
                              carne;                                PIRINEI IMPEX - S.R.L.
din 10 septembrie 2002,
  Ón calitatea noastr„ de asocia˛i, v„z‚nd hot„r‚rea     5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,    Asocia˛ii societ„˛ii Haitham Hamati, domiciliat Ón
adun„rii generale extraordinare din data de 11       uleiuri ∫i gr„simi comestibile;              Siria, localitatea Homs - Tanourin nr. 82, posesor al
martie 2003, prin voin˛a noastr„ unanim„ am          5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;         pa∫aportului seria JS/97/3748792, eliberat de
hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii     5135 - comer˛ cu ridicata cu tutun;          autorit„˛ile siriene, ∫i Puterity Manuela, domiciliat„
dup„ cum urmeaz„:                       5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i    Ón Arad, bd. Iuliu Maniu nr. 112-114, bl. 102, sc. A,
  Art. 1. Mutarea sediului social al societ„˛ii din    produse zaharoase;                    ap. 9, posesoare a B.I. seria D.E. nr. 624110, eliberat
Timi∫oara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, ap. 1,      5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i   de Mili˛ia Arad la data de 24.12.1987, reprezentat„
jude˛ul Timi∫, la urm„toarea adres„: comuna         condimente;                        prin Haitham Hamati, cu datele de mai sus, Ón baza
Livezile, Str. Principal„ nr. 295, jude˛ul Timi∫,       5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte    procurii autentificate cu nr. 7759/13.11.1996, au
respectiv Ón imobilul Ónscris Ón cartea funciar„ nr.    alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;      stabilit urm„toarele:
1279 Livezile num„r top 1246/1-2.               5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu       Art. 1. Schimbarea sediului social din Timi∫oara,
  Art. 2. Deschiderea la urm„toarea adres„: satul     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           splaiul Gala˛i nr. 17, jude˛ul Timi∫, Ón Timi∫oara,
Livezile, Str. Principal„ nr. 295, jude˛ul Timi∫, Ón      5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i   str. Gh. Laz„r nr. 26, jude˛ul Timi∫.
imobilul Ónscris Ón cartea funciar„ nr. 1279 Livezile    de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i         Art. 2. Precizarea obiectului principal de
num„r top 1246/1-2, comuna Banloc, jude˛ul Timi∫,      televizoare;                       activitate, dup„ cum urmeaz„:
a unui punct de lucru unde societatea va desf„∫ura       5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din         Domeniul principal: 521 - comer˛ cu am„nuntul
urm„toarea activitate: 0130 - activit„˛i Ón ferme      ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;  Ón magazine nespecializate.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2239/23.IX.2003                   11
  Activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu             Societatea Comercial„                4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      SALUTE - S.R.L., comuna S‚nnicolau Mare           4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i              jude˛ul Timi∫                  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
tutun.                                                          4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
  Art. 3. Œnchiderea punctului de lucru Ferma                ACT ADIfiIONAL                4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
Zootehnic„ C„rpini∫, Ónscris„ Ón CF nr. 2438                                       4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
                               de modificare a documenta˛iei de constituire
C„rpini∫.                                                        4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
                              ∫i func˛ionare a Societ„˛ii Comerciale SALUTE
  Œncheiat ast„zi, 1.05.2003, Ón patru exemplare.                                    4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                              - S.R.L., cu sediul Ón comuna S‚nnicolau Mare,
  (70/624.619)                                                   de geamuri;
                                 str. A. Mure∫ean nr. 4, jude˛ul Timi∫,
              *                                               4545 - alte lucr„ri de finisare;
                               Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                                                             4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
                                cu nr. J 35/1395/9.09.2002, cod unic de
      Societatea Comercial„                                           demolare, cu personal de deservire aferent;
                               Ónregistrare R 14869322, respectiv a p„r˛ilor
   NIOL SIGMARINE - S.R.L., Satchinez                                         5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
                                         sociale
        jude˛ul Timi∫                                             industria minier„ ∫i construc˛ii;
                               Subsemna˛ii Maccan Federico Giorgio, domiciliat      5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
                              Ón Italia, identificat cu pa∫aportul seria Y nr.      utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
         ACT ADIfiIONAL
                              094638, cet„˛ean italian, Ón calitate de asociat       5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      cedent al Societ„˛ii Comerciale SALUTE - S.R.L. ∫i     gospod„resc.
      NIOL SIGMARINE - S.R.L.            Maccan Marco, domiciliat Ón Italia, identificat cu      Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Subsemnata Golea Daniela, domiciliat„ Ón        pa∫aportul nr. 503099, cet„˛ean italian, Ón calitate    Ón mod corespunz„tor prevederile actelor
Satchinez, Str. XVII nr. 27, jude˛ul Timi∫,        de cesionar al Societ„˛ii Comerciale SALUTE - S.R.L.,   constitutive ale societ„˛ii, f„c‚nd parte integrant„
identificat„ cu B.I. seria D.G. nr. 789422, eliberat de  Ón baza contractului de cesiune Ónregistrat cu nr. 4    din ele.
Mili˛ia Timi∫oara la data de 3.05.1988, Ón calitate de   la Cabinetul avocatului Michnea Ioan, ∫i a          Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
                              procesului-verbal al ac˛ionarilor din 29.04.2003, am    neschimbate.
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale NIOL
                              hot„r‚t urm„toarele:                     Redactat de p„r˛i azi, data autentific„rii la notar,
SIGMARINE - S.R.L., am stabilit urm„toarele:
                               Art. 1. Se modific„ p„r˛ile sociale ale Societ„˛ii
  Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón                                     Ón 6 exemplare, din care 5 exemplare se Ónm‚neaz„
                              Comerciale SALUTE - S.R.L., apar˛in‚nd asociatului
Satchinez, Str. a V-a, nr. 43, jude˛ul Timi∫.                                     p„r˛ilor.
                              Maccan Federico Giorgio, Ón sensul c„, prin
  Art. 2. Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe o                                     (74/624.623)
                              contractul cesiune din 1.750 p„r˛i sociale, acesta
perioad„ de trei ani, respectiv p‚n„ la data de                                                  *
                              cedeaz„ 850 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de
8.05.2006.
                              85.000.000 lei (2.574 $) dlui Maccan Marco, el             Societatea Comercial„
  (71/624.620)
                              r„m‚nd‚n Ón societate cu 900 p„r˛i sociale cu o            AMANRA - S.R.L., Timi∫oara
              *                valoare nominal„ de 90.000.000 lei (2.725 $).
                               Art. 2. Ca urmare a acestei opera˛iuni, capitalul
     Societatea Comercial„                                                    HOT√R¬REA NR. 1
                              social al Societ„˛ii Comerciale SALUTE - S.R.L. de
 PIROGA - S.R.L., comuna S‚nnicolau Mare
                              175.000.000 lei (5.299 $) r„m‚ne nemodificat ∫i se        a adun„rii generale a asocia˛ilor din
       jude˛ul Timi∫                                                       19.04.2003
                              distribuie astfel:
                               - Maccan Federico Giorgio - 900 p„r˛i sociale =      Blidaru Mihaela-Lumini˛a, cet„˛ean rom‚n,
         ACT ADIfiIONAL              90.000.000 lei (2.725 $);                 n„scut„ la data de 6.10.1968 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul
 de modificare a documenta˛iei de constituire         - Maccan Marco - 850 p„r˛i sociale = 85.000.000     Gorj, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Or∫ova nr. 5, sc.
∫i func˛ionare a Societ„˛ii Comerciale PIROGA       lei 2.574 $).                       B, et. 3, ap. 8, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria
- S.R.L., cu sediul Ón comuna S‚nnicolau Mare,        Art. 3. Cele stipulate mai sus modific„ ∫i       TM nr. 223071, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la
   str. A. Mure∫an nr. 4, jude˛ul Timi∫,        completeaz„ Ón mod corespunz„tor documenta˛ia       data de 8.10.2001, cod numeric personal
 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului      de constituire a societ„˛ii la capitolele referitoare la  2681006182802, Ón calitate de asociat unic al
   cu nr. J 35/1390/9.09.2002, cod unic de        asocia˛i ∫i capitalul social, celelalte articole      societ„˛ii, a hot„r‚t urm„toarele:
 Ónregistrare R 14869330, respectiv a p„r˛ilor      r„m‚n‚nd neschimbate.                     - deschiderea unui punct de lucru Ón localitatea
           sociale                 Prezentul act adi˛ional are efecte juridice legale   Carani nr. 105A, jude˛ul Timi∫, conform extrasului
                              asupra p„r˛ilor, ter˛ilor ∫i organelor oficiale, dup„   Cf nr. 1718 ∫i contractului de Ónchiriere ∫i
  Subsemna˛ii Maccan Federico Giorgio, domiciliat     publicarea lui Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i
Ón Italia, identificat cu pa∫aportul seria Y nr.                                   subÓnchiriere, cu desf„∫urarea activit„˛ii de
                              Ónregistrarea sa la Oficiul registrului comer˛ului,    ambalare - cod CAEN 7482.
094638, cet„˛ean italian, Ón calitate de asociat      conform legii.
cedent al Societ„˛ii Comerciale PIROGA - S.R.L. ∫i                                     (75/624.624)
                               Redactat Ón 6 exemplare ∫i Ónregistrat cu nr. 6 Ón                 *
Maccan Marco, domiciliat Ón Italia, identificat cu     registrul de dat„ cert„, cabinet avocat Michnea Ioan.
pa∫aportul nr. 503099, cet„˛ean italian, Ón calitate      (73/624.622)                           Societatea Comercial„
de cesionar al Societ„˛ii Comerciale PIROGA - S.R.L.,                 *                    PLASMANET - S.R.L., Timi∫oara
Ón baza contractului de cesiune Ónregistrat cu nr. 3
la Cabinetul avocatului Michnea Ioan, ∫i a              Societatea Comercial„                       HOT√R¬REA NR. 1
procesului-verbal al ac˛ionarilor din 29.04.2003, am      TUBOFLEX - S.R.L., comuna Periam
hot„r‚t urm„toarele:                           jude˛ul Timi∫                   a adun„rii generale a asocia˛ilor din
  Art. 1. Se modific„ p„r˛ile sociale ale Societ„˛ii                                          29.05.2003
Comerciale PIROGA - S.R.L. apar˛in‚nd asociatului              ACT ADIfiIONAL                Subsemnatul Tugui Alexandru, Ón calitate de
Maccan Federico Giorgio, Ón sensul c„, prin                                      asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
                              la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
contractul de cesiune din 25 p„r˛i sociale, acesta                                    Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón
                                     TUBOFLEX - S.R.L.
cedeaz„ 15 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de                                   Timi∫oara, str. Eugeniu de Savoya nr. 9, spa˛iu cu
1.500.000 lei (45 $) dlui Maccan Marco, el          Œncheiat Óntre:
                                                           alt„ destina˛ie 3, jude˛ul Timi∫ (conform extrasului
r„m‚nd‚nd Ón societate cu 10 p„r˛i sociale, cu o       - Pellegrino Claudio, cet„˛ean italian, n„scut la
                                                           CF nr. 119467).
valoare nominal„ de 1.000.000 lei.             data de 18.10.1954 Ón Italia, localitatea Cuneo,
                                                             Art. 2. Œnchiderea punctului de lucru din
  Art. 2. Ca urmare a acestei opera˛iuni, capitalul    domiciliat Ón Italia, localitatea Tarantasca (CN),
                                                           Timi∫oara, str. Mercy nr. 9, ap. 10, jude˛ul Timi∫,
social al Societ„˛ii Comerciale PIROGA - S.R.L. de     identificat cu pa∫aportul seria S nr. 714724, eliberat
                                                           deschis prin men˛iunea Oficiului registrului
10.000.000 lei (300 $) r„m‚ne nemodificat ∫i se      de autorit„˛ile italiene la data de 28.04.1998, Ón
                                                           comer˛ului nr. 1986/19.03.1999.
distribuie astfel:                     calitate de asociat, de˛in„tor a 50 % din capitalul
                                                             S-a Óncheiat prezenta la Timi∫oara Ón 4
                              social;
  - Maccan Federico Giorgio - 10 p„r˛i sociale =                                   exemplare.
                               - Spada Francesco, cet„˛ean italian, n„scut la data
1.000.000 lei (30 $);                                                   (76/624.625)
                              de 6.12.1957 Ón Italia, localitatea Savigliano,
  - Beriotto Luigi - 25 p„r˛i sociale = 2.500.000 lei                                              *
                              domiciliat Ón Italia, localitatea Centallo (Cuneo),
(75 $);
                              identificat cu pa∫aportul seria A nr. 811077, eliberat
  - Venier Lorena - 25 p„r˛i sociale = 2.500.000 lei                                      Societatea Comercial„
                              de autorit„˛ile italiene la data de 23.01.1998, Ón
(75 $);                                                        AV STIM ELECTRONICS - S.R.L., Timi∫oara
                              calitate de asociat, de˛in„tor a 50 % din capitalul
  - Bertuol Sisto - 25 p„r˛i sociale = 2.500.000 lei
                              social,
(75 $);                                                                 ACT ADIfiIONAL
                               Ón urma hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor,
  - Maccan Marco - 15 p„r˛i sociale = 1.500.000 lei                                   Subsemnata Vasiu Sabina, cet„˛ean rom‚n,
                              prin prezentul act adi˛ional se modific„ actele
(45 $).                          constitutive ale societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:       domiciliat Ón Timi∫oara, str. Martir Miroslav
  Art. 3. Cele stipulate mai sus modific„ ∫i         Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al    Todorov nr. 5, et. 3, ap. 14, jude˛ul Timi∫,
completeaz„ Ón mod corespunz„tor documenta˛ia       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele activit„˛i      identificat„ cu C.I. seria TM nr. 266114, cod
de constituire a societ„˛ii la capitolele referitoare la  codificate Ón conformitate cu codul CAEN:         numeric personal 2620620354770, Ón calitate de
asocia˛i ∫i capitalul social, celelalte articole       4511 - demolarea construc˛iilor, terasamentelor     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale AV STIM
r„m‚n‚nd neschimbate.                   ∫i organizare de ∫antiere;                 ELECTRONICS - S.R.L., am hot„r‚t:
  Prezentul act adi˛ional are efecte juridice legale     4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru          Art. 1. Precizarea activit„˛ii principale:
asupra p„r˛ilor, ter˛ilor ∫i organelor oficiale, dup„   construc˛ii;                         - activitatea principal„ a societ„˛ii este: 3230 -
publicarea lui Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i      4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;   produc˛ie de receptoare de radio ∫i televizoare;
Ónregistrarea sa la Oficiul registrului comer˛ului,      5422 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   aparate de Ónregistrare ∫i reproducere audio sau
conform legii.                       construc˛ii;                        video.
  Redactat Ón 6 exemplare ∫i Ónregistrat cu nr. 5 Ón     5423 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,         Prezentul act a fost Óncheiat ast„zi, 29.05.2003 Ón
registrul de dat„ cert„, cabinet avocat Michnea Ioan.   aerodromuri ∫i baze sportive;               6 exemplare.
   (72/624.621)                       4524 - construc˛ii hidrotehnice;              (77/624.626)
              *                 5425 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;                    *
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2239/23.IX.2003
       Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„                      ACT ADIfiIONAL
      CAZONI - S.R.L., Timi∫oara                EUREKA - S.R.L., Timi∫oara
                                                               la statutul Sucursalei BANAT
        HOT√R¬REA NR. 1                                                 a Societ„˛ii Comerciale
                                      ACT ADIfiIONAL
                                                               PLASTIDRUM - S.R.L., Bucure∫ti
   a adun„rii generale a asocia˛ilor din         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Subscrisa Societatea Comercial„ PLASTIDRUM -
          28.05.2003                       EUREKA - S.R.L.              S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Alexandriei nr.
  Subsemnata Andrei Maria, asociat unic al         Subsemnata Frent Maria-Adriana, domiciliat„ Ón     156, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Societ„˛ii Comerciale CAZONI - S.R.L., am hot„r‚t     Timi∫oara, str. Enric Baader nr. 3, ap. 5, jude˛ul     Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. J
deschiderea unui punct de lucru Ón Timi∫oara, str.    Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM nr. 074209, Ón    40/6701/1996, modific„ statutul Sucursalei BANAT,
Iuliu Maniu nr. 44, jude˛ul Timi∫.            calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     Ónscris„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  S-a Óncheiat prezenta Ón 4 exemplare.         EUREKA - S.R.L., cu sediul Ón Timi∫oara, str. Steaua,   Jude˛ului Timi∫ cu nr. J 35/1069/1998, legalizat cu
  (78/624.627)                     bl. 49, sc. C, ap. 1, jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ cu nr.  nr. 9776/28.07.1998 de notarul public Lidia
             *                J 35/573/1994, cod fiscal R 5614613, av‚nd Ón       Seceleanu, dup„ cum urmeaz„:
                             vedere hot„r‚rea asociatului unic, am hot„r‚t         Art. unic: Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a
     Societatea Comercial„
                             Óncheierea prezentului act adi˛ional care modific„     asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale PLASTIDRUM -
   AGROBISS SŒNNICOLAU MARE - S.A.,
                             actul constitutiv ini˛ial dup„ cum urmeaz„:        S.R.L., din data de 8.02.2003 se modific„ art. 5.1 din
  comuna S‚nnicolau Mare, jude˛ul Timi∫
                               Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii din       statutul Sucursalei Banat, care va avea urm„torul
                             Timi∫oara, str. Steaua, bl. 49, sc. C, ap. 1, jude˛ul   con˛inut:
         ACT ADIfiIONAL
                             Timi∫, Ón Timi∫oara, str. Enric Baader nr. 3, ap. 5,     î5.1. Sucursala va avea ca obiect de activitate
    la actele constitutive ale societ„˛ii       jude˛ul Timi∫.                       urm„toarele:
  Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a           Art. 2. Schimbarea activit„˛ii principale cod       Obiectul principal de activitate: cod CAEN 45 -
ac˛ionarilor, ac˛ionarii Heghedus ™tefan ∫i        CAEN 5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i        construc˛ii.
ac˛ionarii persoane fizice prin Heghedus ™tefan,     legume proaspete, cu cod CAEN 5211 - comer˛ cu        Domeniul principal de activitate: cod CAEN 452
anun˛„ urm„toarele modific„ri ale dispozi˛iilor      am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
actelor constitutive ale societ„˛ii:           predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       civil.
  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al    tutun, ∫i trecerea activit„˛ii principale declarate      Activitatea principal„: construc˛ii de cl„diri ∫i
societ„˛ii cu cod CAEN 0141 - activit„˛i de servicii   anterior ca activitate secundar„.             lucr„ri de geniu - cod CAEN 4521.
anexe agriculturii.                     Art. 3. Toate celelalte articole r„m‚n           Activit„˛i secundare:
  Art. 2. Se precizeaz„ c„ activitatea principal„ a   neschimbate.                         a) t„ierea ∫i rindeluirea lemnului; impregnarea
societ„˛ii este cod CAEN 0141 - activit„˛i de servicii     (81/624.630)                     lemnului - cod CAEN 2010;
anexe agriculturii.                                 *                 b) fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
  Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive r„m‚n                                t‚mpl„rie pentru construc˛ii – cod CAEN 2030;
neschimbate, prezentul act modific„ ∫i completeaz„           Societatea Comercial„              c) fabricarea ambalajelor din lemn - cod CAEN
corespunz„tor dispozi˛iile actelor constitutive.           RIA-MC - S.R.L., Timi∫oara           2040;
  Prezentul act s-a redactat Ón 6 exemplare
                                                            d) fabricarea altor produse din lemn - cod CAEN
originale, din care 5 s-au remis p„r˛ilor.                HOT√R¬REA NR. 2              2051;
  (79/624.628)
                              a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii        e) fabricarea vopselurilor, lacurilor, cernelii
             *
                                  Comerciale RIA-MC - S.R.L.            tipografice ∫i masticurilor - cod CAEN 2430;
     Societatea Comercial„               Subsemna˛ii:                        f) fabricarea de sticl„rie tehnic„ - cod CAEN 2615;
   RASCHILUS COMPANY - S.R.L., Lugoj            N„s„udeanu - Ghinea Mariana, cet„˛ean rom‚n,        g) fabricarea altor produse din minerale
                             n„scut„ la data de 14.04.1968 Ón Miercurea-Ciuc,      nemetalice, neclasificate Ón alt„ parte - cod CAEN
         ACT ADIfiIONAL              jude˛ul Harghita, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Aleea     2682;
                             S„n„t„˛ii nr. 9, bl. 88, sc. C, ap. 3, jude˛ul Timi∫,     h) fabricarea altor articole din metal – cod CAEN
  Subsemnatul Lupsa Costic„ Iulian, domiciliat Ón
                             identificat„ cu C.I. seria TM nr. 247091, eliberat„ la   2875;
Lugoj, str. Timotei Popovici nr. 29, jude˛ul Timi∫,
                             data de 21.02.2002 de Poli˛ia Timi∫oara ∫i          i) produc˛ia altor componente electrice
prin mandatara mea Lupsa Florica, domiciliat„ Ón
                               Rusu Alexandrina - Corina, cet„˛ean rom‚n,       neclasificate Ón alt„ parte - cod CAEN 3162;
Lugoj, str. Timotei Popovici nr. 29, jude˛ul Timi∫,
conform procurii autentificate cu nr. 4429 din      n„scut„ la data de 9.06.1975 Ón Ocna Mure∫, jude˛ul      j) construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
16.04.2002 de Consulatul General al Rom‚niei din     Alba, domiciliat„ Ón Sebe∫, aleea Parc, bl. 19, et. 4,   aerodromuri ∫i baze sportive - cod CAEN 4523;
Milano, Italia, Ón calitate de coasociat, cesionez    ap. 18, jude˛ul Alba, identificat„ cu C.I. seria AX nr.    k) alte lucr„ri de instala˛ii - cod CAEN 4534;
numitei Praschivu Viorica, domiciliat„ Ón Lugoj, str.   043043, eliberat„ la data de 3.07.2002 de Poli˛ia       l) Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor - cod
P„un Pincio nr. 22, jude˛ul Timi∫, cele 10 p„r˛i     Sebe∫,                           CAEN 5020;
sociale Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,         asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale RIA-MC - S.R.L.,     m) comer˛ cu ridicata cu produse din ceramic„,
subsemnatul retr„g‚ndu-m„ din societate. Ca        cu sediul Ón Timi∫oara, Str. Recoltei nr. 11, ap. 38,   sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere - cod CAEN
urmare a acestui fapt, prin prezentul act adi˛ional    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     5144;
aducem urm„toarele modific„ri actului constitutiv     nr. J 35/916/2002 av‚nd codul unic de Óntregistrare      n) comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de
al societ„˛ii:                      14700071 atribut fiscal R, la sediul societ„˛ii, am    construc˛ii - cod CAEN 5153;
  Art. 1. Societatea este constituit„ av‚nd ca      hot„r‚t:                           o) transporturi rutiere de m„rfuri - cod CAEN
asocia˛i pe Paraschivu Marius, cet„˛ean rom‚n,        1. Œnchiderea punctului de lucru din Timi∫oara,     6024;
domiciliat Ón Lugoj, jude˛ul Timi∫, cod numeric      str. Balta Verde nr. 15A.                   p) cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri imobiliare
personal 1610929113709, identificat cu C.I. seria      2. Suspendarea activit„˛i societ„˛ii pentru o      proprii - cod CAEN 7012;
TM nr. 083599/14.07.1999, eliberat„ de Poli˛ia      perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd cu 1.06.2003.           q) Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
Lugoj, ∫i Paraschivu Viorica, cet„˛ean rom‚n,         (82/624.631)                     capacitate mic„ - cod CAEN 7110;
domiciliat„ Ón Lugoj, str. Ion P„un Pincio nr. 22,                                   r) Ónchirierea altor mijloace de transport terestru
                                           *
jude˛ul Timi∫, n„scut„ la data de 6.01.1966 Ón                                    - cod CAEN 7121;
comuna Margine, jude˛ul Bihor, cod numeric                                       s) efectuarea tuturor opera˛iunilor financiare,
                                  Societatea Comercial„
personal 2660106052888, identificat„ cu C.I. seria                                  bancare, administrative ∫i de intermediere necesare
                               PLASTIDRUM - S.R.L., Sucursala BANAT
TM nr. 275152/31.07.2002, eliberat„ de Poli˛ia                                    realiz„rii lucr„rilor prev„zute la punctele
                                     Bucure∫ti
Lugoj.
                                                           anterioare.
  Art. 2. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Lugoj, str.
                                      ACT ADIfiIONAL                Celelalte prevederi ale statutului sucursalei
Ion P„un Pincio nr. 22, jude˛ul Timi∫, imobil Ónscris
                                                           r„m‚n nemodificate.
Ón CF nr. 6260 Lugojul Rom‚n.                la statutul Sucursalei BANAT a Societ„˛ii         Redactat de parte Ón patru exemplare.
  Art. 3. Capitalul social subscris ∫i v„rsat al      Comerciale PLASTIDRUM - S.R.L., Bucure∫ti           (84/624.632)
societ„˛ii este de 2.000.000 lei, Ón numerar, ce se
                               Subscrisa     Societatea    Comercial„                  *
divide Ón 20 p„r˛i sociale, numerotate de la 1 la 20,
                             PLASTIDRUM - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os.
Ón valoare de 100.000 lei fiecare, ∫i apar˛in
                             Alexandriei nr. 156, sectorul 5, Ónmatriculat„ la            Societatea Comercial„
asocia˛ilor astfel:
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului              SIDIANA P.A. - S.R.L.
  - Paraschivu Marius subscrie 1.000.000 lei pentru
                             Bucure∫ti cu nr. J 40/6701/1996, modific„ statutul              Timi∫oara
care i se atribuie 10 p„r˛i sociale, numerotate de la
                             Societ„˛ii Comerciale PLASTIDRUM - S.R.L.,
1 la 10 ∫i reprezint„ 50 % din capitalul social;
  - Paraschivu Viorica subscrie 1.000.000 lei pentru   Sucursala BANAT, Ónscris„ la Oficiul Registrului              ACT ADIfiIONAL
care i se atribuie 10 p„r˛i sociale, numerotate de la   Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. J
                             35/1069/1998, legalizat cu nr. 9776/28.07.1998 de      la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
11 la 20 ∫i reprezint„ 50 % din capitalul social.
                             notarul public Lidia Seceleanu, dup„ cum urmeaz„:            SIDIANA P.A. - S.R.L.
  Art. 4. Societatea va fi administrat„ pe termen
nelimitat de cei doi asocia˛i Paraschivu Marius ∫i      Art. unic: Ón urma hot„r‚rii consiliului de        Subsemna˛ii Stoic„nescu Ioan, cet„˛ean rom‚n,
Paraschivu Viorica, ambii cet„˛eni rom‚ni.        administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale PLASTIDRUM     n„scut la data de 24.10.1952 Ón comuna Igris,
  R„m‚n nemodificate celelalte prevederi ale       - S.R.L., din data de 23.04.2003 se modific„ art. 3.1   jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Cl„bucet
actului constitutiv al societ„˛ii.            din statutul Sucursalei Banat, care va avea        nr. 9, ap. 5, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   urm„torul con˛inut:                    D.B. nr. 242099/2.10.1986/27.11.1996 eliberat ∫i
actele constitutive ale societ„˛ii.             î3.1. Sediul sucursalei este Ón Rom‚nia, comuna     prelungit de Poli˛ia Timi∫oara, ∫i Stoic„nescu Ana,
  Redactat ∫i dactilografiat azi, 23.05.2003 la sediul  Ghiroda, Cala Lugojului nr. 7A, jude˛ul Timi∫.“      cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 9.08.1951 Ón
Biroului notarului public Gheorghe Sfercoci din       Celelalte prevederi ale statutului sucursalei      comuna Igris, jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón
Lugoj, Ón 4 exemplare din care 3 pentru p„r˛i.      r„m‚n nemodificate.                    Timi∫oara, str. Cl„bucet nr. 9, ap. 5, jude˛ul Timi∫,
   (80/624.629)                      Redactat de parte Ón patru exemplare.          identificat„   cu  B.I.  seria   D.A.   nr.
             *                  (83/624.632)                     138783/27.11.1985/30.11.1995 eliberat ∫i prelungit
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2239/23.IX.2003                  13
de Poli˛ia Timi∫oara, asocia˛i ai societ„˛ii, am     Gherman Voicu, Cop„cean Doina Stelu˛a, Laitin          Art. 3. Se revoc„ func˛ia administratorilor
hot„r‚t urm„toarele:                   Cristian, Gherman Anda Maria, Ón conformitate cu       Haquet Yvon Michel, Demondion Jean-Marie Pierre
  Art. 1. Schimbarea sediului social pe adresa:     hot„r‚rea nr. 1/22.05.2003 a adun„rii generale        Lucien, Lacheray Eric Raymond Robert ∫i
Timi∫oara, str. Barac Ion nr. 1/a, jude˛ul Timi∫.     extraordinare a ac˛ionarilor, s-a Óncheiat prezentul     Ciocazanu Daniel.
  Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor     act adi˛ional. P„r˛ile, de comun acord, au stabilit       Art. 4. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator
statutul ∫i contractul societ„˛ii. Celelalte clauze    urm„toarele:                         dna Cuc Carmen-Lumini˛a, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional a fost       1. Precizarea obiectului de activitate al societ„˛ii:  la data de 24.10.1963 Ón localitatea Beiu∫, jude˛ul
redactat de Serviciul de asisten˛„ al Oficiului        Domeniul principal: 702 - Ónchirierea ∫i         Bihor, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Labirint nr. 1,
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Timi∫    subÓnchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau       sc. D, ap. 17, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria
Ón 6 exemplare, la Timi∫oara.               Ónchiriate.                         TM nr. 100217 eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, la
  (85/624.633)                       Activitatea principal„: 7020 - Ónchirierea ∫i      data de 26.10.1999, cod numeric personal
             *                subÓnchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau       2631024354760. Adunarea general„ decide s„
                             Ónchiriate.                         Ómputerniceasc„ pe noul administrator cu
     Societatea Comercial„                Alte activit„˛i: sunt cele cuprinse Ón actele      facultatea de a-∫i substitui, la alegerea sa, orice alt„
 FIBVASILDAN - S.R.L., Fibi∫, jude˛ul Timi∫        constitutive ale societ„˛ii completate prin acte       persoan„ pentru a exercita func˛ia de
                             adi˛ionale ulterioare acestora.               administrator, f„r„ a fi necesar„ Ón∫tiin˛area
         ACT ADIfiIONAL                2. Retragerea din societate a ac˛ionarei Cop„cean    prealabil„ a adun„rii generale a asocia˛ilor
    la statutul Societ„˛ii Comerciale         Doina Stelu˛a prin cesionarea unei ac˛iuni          Societ„˛ii Comerciale EURO – CONCEPT –
       FIBVASILDAN - S.R.L.            nominative de˛inute, Ón valoare nominal„ ∫i total„      INGINERIE - S.R.L.
                             de 25.000 lei, drei Gherman Anda Maria, cet„˛ean        Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive r„m‚n
  Subsemnata Mihai Dorina, cet„˛ean rom‚n,
                             rom‚n, n„scut„ la data de 18.05.1985 Ón Timi∫oara,      neschimbate, prezentul act modific„ ∫i completeaz„
n„scut„ la data de 11.05.1953 Ón satul Seceani
                             domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Popa Lauren˛iu nr. 7,     corespunz„tor dispozi˛iile actelor constitutive.
(comuna Orti∫oara), jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón
                             bl. E8, sc. D, ap. 18, identificat„ cu C.I. seria TM nr.   Prezentul act adi˛ional s-a redactat ast„zi, 28 mai
satul Fibi∫ (comuna Masloc) nr. 40, jude˛ul Timi∫,
                             076276/27.05.1999 - eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,     2003 Ón 6 exemplare originale. Prezentul act
identificat„ cu C.I. seria TM nr. 044041/13.11.1998
                             cod numeric personal 2850518350036, care va         adi˛ional este semnat de Ómputernici˛ii adun„rii
eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, asociat unic al
                             deveni astfel ac˛ionar„ a societ„˛ii.            generale a asocia˛ilor din 30 martie 2003.
societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
                               3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat Ón        (89/624.637)
  Art. 1. Precizarea obiectului principaal de
activitate astfel: activitatea principal„ - 5211 -    urma cesiunii, respectiv 83.600.000 lei Ómp„r˛it Ón                   *
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,      3.344 ac˛iuni nominative Ón valoare nominal„ de
                             25.000 lei fiecare ∫i este de˛inut dup„ cum urmeaz„:           Societatea Comercial„
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                               a) Societatea Comercial„ FARMINA - S.R.L. de˛ine          SLO-GER - S.R.L., Timi∫oara
b„uturi ∫i tutun.
  Art. 2. Renun˛area la activitatea prev„zut„ la cod   suma de 83.500.000 lei av‚nd 3.340 ac˛iuni
                             nominative Ón valoare nominal„ de 25.000 lei                  ACT ADIfiIONAL
CAEN 7031 - agen˛ii imobiliare.
  Art. 3. Schimbarea sediului social Ón Fibi∫ nr. 40,  fiecare. Aportul este depus integral Ón contul ∫i la      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
jude˛ul Timi∫, conform extras de carte funciar„ nr.    dispozi˛ia societ„˛ii.                            SLO-GER - S.R.L.
1314/Fibi∫, r„m‚n‚nd la fostul sediu punct de         b) Gherman Florina Ana - de˛ine suma de 25.000
                                                             Subsemna˛ii Andreici Slobodan, cet„˛ean rom‚n,
lucru.                          lei av‚nd o ac˛iune nominativ„ Ón valoare nominal„
                                                            posesor al B.I. seria G.R. nr. 241484/1995, eliberat
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    de 25.000 lei. Aporul este depus integral Ón numerar
                                                            de Poli˛ia Timi∫oara, ∫i Kapornyai Zoltan, cet„˛ean
corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze    Ón contul ∫i la dispozi˛ia societ„˛ii, la data intr„rii Ón
                                                            rom‚n, posesor al B.I. seria B.U. nr. 373859/1994
r„m‚n neschimbate. Redactat Ón 6 exemplare la       societate.
                                                            eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, Ón calitate de asocia˛i
Timi∫oara, ast„zi 27.05.2003.                 c) Gherman Voicu - de˛ine suma de 25.000 lei       ai Societ„˛ii Comerciale SLO-GER - S.R.L., cu sediul
  (86/624.634)                     ,av‚nd o ac˛iune nominativ„ Ón valoare nominal„ de      Ón Timi∫oara, str. Or∫ova nr. 7, bl. 136, sc. B, ap. 1,
             *                25.000 lei. Aportul este depus integral Ón numerar      jude˛ul Timi∫ ∫i nr. de Ónregistrare la Oficiul
                             Ón contul ∫i la dispozi˛ia societ„˛ii, la data intr„rii Ón  registrului comer˛ului cu nr. J 35/1246/1996, cod
      Societatea Comercial„             societate.                          fiscal R8838852, Ón baza hot„r‚rii generale a
    EUROCLINICA - S.R.L., Timi∫oara            d) Gherman Anda Maria - de˛ine suma de 25.000      asocia˛ilor din 28.05.2004 Óncheiem prezentul act
                             lei av‚nd o ac˛iune nominativ„ Ón valoare nominal„      adi˛ional prin care hot„r‚m urm„toarele:
         ACT ADIfiIONAL              de 25.000 lei. Aportul este depus integral Ón          Art. 1. Precizarea activit„˛ii principale, aceasta
                             numerar Ón contul ∫i la dispozi˛ia societ„˛ii, la data    fiind cea cuprins„ de cod CAEN 5143 - comer˛ cu
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
       EUROCLINICA - S.R.L.             intr„rii Ón societate.                    ridicata cu aparate electrice ∫i de uz gospod„resc, cu
                               e) Laitin Cristian - de˛ine suma de 25.000 lei      aparate de radio ∫i televizoare.
  Œnte   asocia˛ii   Societ„˛ii   Comerciale
                             av‚nd o ac˛iune nominativ„ Ón valoare nominal„ de        Art. 2. Œnchiderea punctului de lucru situat Ón
EUROCLINICA - S.R.L., respectiv:
                             25.000 lei. Aportul este depus integral Ón numerar      Timi∫oara, str. Izlaz nr. 31, jude˛ul Timi∫.
  • Del Cuore Eugenio - cet„˛ean italian, n„scut la
                             Ón contul ∫i la dispozi˛ia societ„˛ii, la data intr„rii Ón    (90/624.638)
data de 29.01.1943 Ón Roma - Italia, domiciliat Ón
                             societate.                                       *
Italia, Fonte (TV), Via Monsignor Berti nr. 34,
                               4. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i
identificat cu pa∫aport seria M nr. 600495 eliberat
                             completeaz„ articolele corespunz„toare din               Societatea Comercial„
de Questura Treviso ∫i
                             contractul ∫i statutul societ„˛ii. Celelalte clauze       IMPEX AP CARPATI - S.R.L., Timi∫oara
  • Rossato Massimo - cet„˛ean italian, n„scut la
                             r„m‚n neschimbate.
data de 4.04.1961 Ón Padova (PD) - Italia, domiciliat
                                (88/624.636)                               ACT ADIfiIONAL
Ón Italia - Bagnaria Arsa (UD), Via Localita’ Antonini
7, identificat cu pa∫aport seria Y nr. 031023 eliberat
                                           *
                                                                la statutul Societ„˛ii Comerciale
la data de 31.05.1999 de Questura di Udine,                                            IMPEX AP CARPATI - S.R.L.
                                   Societatea Comercial„
  Ón baza hot„r‚rii nr. 1/27.05.2003 a adun„rii
                                EURO-CONCEPT-INGINERIE - S.R.L.              Subsemnatul Pribeanu Gheorghe, cet„˛ean
generale a asocia˛ilor, s-a Óncheiat prezentul act
                                      Timi∫oara                  rom‚n, n„scut la data de 8.01.1954 Ón comuna
adi˛ional. P„r˛ile de comun acord au stabilit
                                                            Vl„de∫ti, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón Timi∫oara, str.
urm„toarele:
                                       ACT ADIfiIONAL               Baba Dochia, bl. D8, sc. A, et. 1, ap. 4, jude˛ul Timi∫,
  1. Schimbarea sediului social al societ„˛ii:
                                                            identificat cu C.I. seria TM nr. 106763/6.12.1999
  • de la adresa: 1900 Timi∫oara, str. Amforei nr.       la actele constitutive ale societ„˛ii
                                                            eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, cod numeric personal
15, sc. B, ap. 4 - parter                  Œn baza legisla˛iei privitoare la societ„˛ile       1540108354771, asociat unic al societ„˛ii, am
  • la adresa: 1900 Timi∫oara, str. Ioan Plavosin nr.  comerciale ∫i Ón conformitate cu hot„r‚rile adun„rii     hot„r‚t urm„toarele:
13, conform extras de carte funciar„ nr.         generale a asocia˛ilor din 30 ianuarie 2002 ∫i din 30      Art. 1. Retragerea calit„˛ii de administrator a
12549/Timi∫oara ∫i contractului de Ónchiriere,      martie 2003, Societatea Comercial„ INGELEC -         asociatului unic Pribeanu Gheorghe. Numirea ca
anexate.
                             S.R.L.,   Societatea   Comercial„    D.G.S.     administrator unic al societ„˛ii a lui Aboultef
  2. La sediul social va func˛iona ∫i punct de lucru
                             INTERNATIONAL - S.A., Societatea Comercial„         Ghassan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
al societ„˛ii.
                             PORRAZ - S.R.L. ∫i Societatea Comercial„ ATELIER       21.01.1955 Ón Garieh, Siria, domiciliat Ón Timi∫oara,
  3. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i
                             DE ARHITECTUR√ DANIEL CIOCAZANU - S.R.L., Ón         Calea ™agului nr. 78, sc. D, ap. 24, jude˛ul Timi∫,
completeaz„ articolele corespunz„toare din actele
                             calitate de asocia˛i, persoane juridice, ai Societ„˛ii    identificat cu B.I. seria G.T. nr. 477966/28.03.1996
constitutive ale societ„˛ii. Celelalte clauze r„m‚n
                             Comerciale EURO-CONCEPT-INGINERIE - S.R.L.,         eliberat de Poli˛ia Timi∫oara, cod numeric personal
neschimbate.
                             anun˛„m urm„toarele modific„ri ale dispozi˛iilor       1550121354843. Administratorul reprezint„
   (87/624.635)
                             actelor constitutive ale societ„˛ii:             societatea Ón raporturile cu ter˛ii ∫i cu organele de
             *
                               Art. 1. Se mut„ sediul social din Timi∫oara, Pia˛a    stat, put‚nd angaja valabil societatea din punct de
     Societatea Comercial„              Bihor nr. 10, jude˛ul Timi∫ Ón Timi∫oara, str. S.      vedere material ∫i moral. Œn conformitate cu
   CAMOMILEFARM - S.A., Timi∫oara           B„rnu˛iu nr. 21, jude˛ul Timi∫. Se anexeaz„         prevederile statutului ∫i a legilor Ón materie ∫i va
                             contractul de Ónchiriere Ónregistrat la Administra˛ia    r„spunde personal pentru daunele pricinuite prin
         ACT ADIfiIONAL              Financiar„ Timi∫oara, cu nr. 204/14.01.2003,         nerespectarea prevederilor de mai sus. Durata
                             contract de subÓnchiriere din 1 mai 2003 ∫i extrasul     mandatului administratorului este pe o perioad„ de
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     de carte funciar„ nr. 134319/Tm.               4 ani cu posibilit„˛i de prelungire prin hot„r‚rea
      CAMOMILEFARM - S.A.               Art. 2. Se precizeaz„ c„ la sediul social se       asociatului unic.
 Œntre:                         desf„∫oar„ activitatea principal„ a societ„˛ii         Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
 Societatea Comercial„ FARMINA - S.R.L.,         conform cod CAEN 7420 - activit„˛i de proiectare,      corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze
reprezentat„ legal prin Gherman Florina Ana,       urbanism, inginerie ∫i alte servicii tehnice.        r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional a fost
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2239/23.IX.2003
redactat de serviciul de asisten˛„ al Oficiului       Badescu Epaminonda Doru, cet„˛ean rom‚n,          Sarcinile ∫i limitele de competen˛„ ale
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Timi∫    n„scut la data de 7.06.1953 Ón comuna Mehadia,       administratorului se vor stabili de asociat unic
Ón 6 exemplare la Timi∫oara.               jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat Ón Timi∫oara, str.    printr-un contract de administrare (mandat) care se
  (91/624.639)                     Balta Verde nr. 16A, jude˛ul Timi∫, identificat cu     va Óncheia cu dl Csaki Zoltan.
             *                C.I. seria TM nr. 058092/11.02.1999 eliberat„ de        Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n
                             Poli˛ia Timi∫oara,                     valabile.
      Societatea Comercial„              au hot„r‚t urm„toarele:                   Tehnoredactat azi, data de 23.05.2003 Ón 4
    LIU-BAOXIA - S.R.L., Timi∫oara            Art. 1. Schimbarea obiectului principal de        exemplare originale.
                             activitate astfel: activitatea principal„ conform cod      (95/624.643)
         ACT ADIfiIONAL              CAEN 4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice * inclusiv                 *
                             sisteme de alarm„.
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale                                        Societatea Comercial„
                               Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
       LIU-BAOXIA - S.R.L.                                              AGROSIN 2003 - S.R.L., Timi∫oara
                             corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
  Subsemna˛ii Liu Yang, cet„˛ean chinez, n„scut„      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate. Prezentul
la data de 25.01.1978 Ón China, Liaoning,         act adi˛ional a fost redactat Ón 6 exemplare la                ACT ADIfiIONAL
domiciliat„ Ón China, Liaoning, identificat„ cu      Timi∫oara, azi, 25.05.2003.
pa∫aport nr. 145583233/17.08.1998 eliberat de                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                (93/624.641)                       AGROSIN 2003 - S.R.L., Ónmatriculat„ la
autorit„˛ile chineze; Wang Baoxia, cet„˛ean chinez,                 *
n„scut„ la data de 9.04.1962 Ón China, Liaoning,                                        Oficiul registrului comer˛ului
domiciliat„ Ón China, Liaoning, identificat„ cu                                    cu nr. J 35/832/2003, cod unic de Ónregistrare
                                   Societatea Comercial„
pa∫aport nr. 143756478/16.10.1997 eliberat de                                              R15340833
                                  HEBATIM - S.R.L., Timi∫oara
autorit„˛ile chineze; Liu Feng, cet„˛ean chinez,                                     Œntre:
n„scut la data de 17.09.1952 Ón China, Liaoning,                                     - Sinca Gabor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                      ACT ADIfiIONAL
domiciliat Ón China, Liaoning, identificat cu                                     Timi∫oara, str. Martir Nicoara Elena nr. 15, ap. 12,
pa∫aport nr. 145583482/5.10.1998 eliberat de            la statutul Societ„˛ii Comerciale         jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.
autorit„˛ile chineze; Xia Wei, cet„˛ean chinez,              HEBATIM - S.R.L.              231528/23.11.2001, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara;
n„scut la data de 14.12.1976 Ón China, Liaoning,       Subsemnata Hegedus Viorica, cet„˛ean rom‚n,         - Forrai Terezia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
domiciliat Ón China, Liaoning, identificat cu       n„scut„ la data de 6.04.1958 Ón comuna Dumbrava,      Timi∫oara, Str. Circumvala˛iunii nr. 67, sc. A, et. 9,
pa∫aport nr. 146888718/6.07.1999 eliberat de       jude˛ul Timi∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str.        ap. 37, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria B.Z.
autorit„˛ile chineze ∫i Su Baoyu, cet„˛ean chinez,    Adolescen˛ei nr. 13, sc. A, ap. 2, jude˛ul Timi∫,      nr. 820907/25.03.1985 eliberat de Poli˛ia Timi∫oara,
n„scut la data de 27.01.1959 Ón China, Tanjing,      identificat„ cu C.I. seria TM nr. 009015/27.02.1998     asocia˛i ai societ„˛ii s-a Óncheiat prezentul act
domiciliat Ón China, Liaoning, identificat cu       eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, asociat unic al       adi˛ional.
pa∫aport seria H nr. 64183/6.10.1998 eliberat de     societ„˛ii, am hot„r‚t:                    Art. 1. Asocia˛ii, de comun acord, au hot„r‚t
autorit„˛ile chineze, aducem urm„toarele           Art. 1. Detalierea ∫i codificarea obiectului de     modificarea art. 4 alineatul 1 care va avea
modific„ri actului constitutiv:              activitate conform cod CAEN, astfel: 5142 - comer˛     urm„torul con˛inut: îSediul social al societ„˛ii este
  Art. 1. Majorarea capitalului social de la suma de   cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.        Ón Rom‚nia, satul Uliuc nr. 278, comuna Saco∫u
2.000.000 lei (132 $) la suma de 20.200.000 lei       Art. 2. Precizarea obiectului principal de        Turcesc, jude˛ul Timi∫, av‚nd num„r de carte
(respectiv 702 $).                    activitate, conform cod CAEN, astfel: activitatea      funciar„ 1147“.
  Art. 2. Majorarea capitalului social cu suma de    principal„ - 5142 - comer˛ cu ridicata cu           At. 2. Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi,
18.200.000 lei (respectiv 570 $) se realizeaz„ astfel:  Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.                21.05.2003 Ón 6 exemplare Ón Timi∫oara.
  - prin efortul propriu al asociatului Liu Yang,      Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„        (96/624.644)
care particip„ la majorare cu suma de 4.700.000 lei    corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze                  *
(respectiv 147 $, calculat la cursul de 31.955 lei/1$   r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional a fost
                                                                  Societatea Comercial„
S.U.A.);                         redactat de serviciul de asisten˛„ al Oficiului
                                                                  IBBA - S.R.L., Timi∫oara
  - prin efortul propriu al asociatului Wang Baoxia,   registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Timi∫
care particip„ la majorare cu suma de 4.500.000 lei    Ón 6 exemplare la Timi∫oara.
                                                                    ACT ADIfiIONAL
(respectiv 141 $, calculat la cursul de 31.955 lei/1$     (94/624.642)
S.U.A.);                                       *                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  - prin efortul propriu al asociatului Liu Feng,                                           IBBA - S.R.L.
care particip„ la majorare cu suma de 4.500.000 lei         Societatea Comercial„                Subsemnatul Ibba Ilario, cet„˛ean italian, n„scut
(respectiv 141 $, calculat la cursul de 31.955 lei/1$    TUYA MANAGEMENT - S.R.L., Timi∫oara           la data de 4.03.1957 Ón Italia, Sardara, cu domiciliul
S.U.A.);                                                       Ón Italia, Cagliari, Piazza Virchow nr. 2, identificat
  - prin efortul propriu al asociatului Xia Wei, care           ACT ADIfiIONAL               cu pa∫aport seria 483661V/23.08.2000, eliberat de
particip„ la majorare cu suma de 4.500.000 lei                                    autorit„˛ile italiene, Ón calitate de asociat unic al
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
(respectiv 141 $, calculat la cursul de 31.955 lei/1$                                 Societ„˛ii Comerciale IBBA – S.R.L., am hot„r‚t
                               TUYA MANAGEMENT - S.R.L., Timi∫oara
S.U.A.).                                                       urm„toarele:
  Art. 3. Capitalul social total maajorat este Ón      Subsemnatul Prodan Dorel, domiciliat Ón
                                                             Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii din
sum„ de 20.200.000 lei (702 $) Ómp„r˛it Ón 202 p„r˛i   Timi∫oara, str. Chisodei nr. 88, jude˛ul Timi∫,
                                                           Timi∫oara, str. Clo∫ca nr. 47, jude˛ul Timi∫, Ón
sociale a 100.000 lei fiecare, aport exclusiv Ón     identificat cu B.I. seria B.Z. nr. 430178 eliberat de
                                                           Timi∫oara, Str. Circumvala˛iunii nr. 26, et. 4, ap. 40,
numerar depus la banc„, iar aportul asocia˛ilor este   Poli˛ia Timi∫oara, cod numeric personal
                                                           jude˛ul Timi∫.
urm„torul:                        1620610354791, asociat unic al Societ„˛ii
                                                             Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
  - Liu Yang de˛ine 50 p„r˛i sociale Ón valoare total„  Comerciale TUYA MANAGEMENT - S.R.L., cu sediul
                                                           r„m‚n neschimbate.
de 5.000.000 lei (respectiv 167 $ S.U.A.);        Ón Timi∫oara, str. Mangalia nr. 3, jude˛ul Timi∫,
                                                             Prezenta hot„r‚re a fost redactat„ ∫i procesat„ Ón
  - Wang Baoxia de˛ine 50 p„r˛i sociale Ón valoare    Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
                                                           3 exemplare originale ast„zi, 9.05.2003, la
total„ de 5.000.000 lei (respectiv 174 $ S.U.A.);     J 35/1768/2002, cod unic de Ónregistrare 14987026,
                                                           Timi∫oara.
  - Xia Wei de˛ine 50 p„r˛i sociale Ón valoare total„  la actul constitutiv al societ„˛ii, am hot„r‚t
                                                             (97/624.645)
de 5.000.000 lei (respectiv 174 $ S.U.A.);        urm„toarele:
                                                                         *
  - Liu Feng de˛ine 50 p„r˛i sociale Ón valoare total„   1. Art. 5 privind obiectul de activitate se
de 5.000.000 lei (respectiv 174 $ S.U.A.);        completeaz„ astfel:                           Societatea Comercial„
  - Su Baoyu de˛ine 2 p„r˛i sociale Ón valoare total„    Alte activit„˛i, conform cod CAEN:               PILL - S.R.L., Giroc, jude˛ul Timi∫
de 200.000 lei (respectiv 13 $ S.U.A.).           6330 - activit„˛i de asisten˛„ turistic„ neclasificate
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    Ón alt„ parte (informare ∫i consulting Ón domeniul              ACT ADIfiIONAL
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.      turismului, etc.);
                               7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri           la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
                             imobiliare;                                  PILL - S.R.L.
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 6
exemplare la Timi∫oara.                   7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor       Societatea Comercial„ PILL - S.R.L., cu sediul Ón
   (92/624.640)                     imobiliare proprii sau Ónchiriate;             localitatea Giroc nr. 20, jude˛ul Timi∫, prin asocia˛ii,
             *                 7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor    respectiv administratorii Neda Ioan, cet„˛ean
                             de capacitate mic„;                     rom‚n, n„scut„ la data de 6.12.1963 Ón Timi∫oara,
      Societatea Comercial„               7413 - activitate de studierea pie˛ei ∫i de sondaj;   posesor al C.I. seria TM nr. 168517/18.11.2000 ∫i
    THETA ART - S.R.L., Timi∫oara            7440 - publicitate;                   Enuic„ Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                               7481 - activit„˛i fotografice;              2.01.1938 Ón comuna Gornea, jude˛ul Cara∫ Severin,
         ACT ADIfiIONAL               9211 - produc˛ia de filme cinematografice ∫i       posesor al B.I. seria D.G. nr. 785650/23.03.1998,
                             video (filme documentare, cu caracter informativ,      ambii domicilia˛i Ón localitatea Giroc, str. Semenic
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      publicitar, etc.);                     nr. 20, jude˛ul Timi∫, a hot„r‚t:
       THETA ART - S.R.L.               - opera˛iuni de comision legate de activit„˛ile de     Art. 1. Precizarea obiectului principal de
  Subsemna˛ii:                      mai sus ∫i de activit„˛i de prest„ri servicii.       activitate potrivit CAEN care va fi 5541 - cafenele ∫i
  Naidinov Petru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data      2. Art. 11.1 se modific„, Ón sensul c„          baruri f„r„ spectacol.
de 15.10.1961 Ón comuna Dude∫tii Vechi, jude˛ul      administrarea societ„˛ii se realizeaz„ de dl Csaki       Prezentul act adi˛ional completeaz„ ∫i modific„
Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, Intrarea Arenei nr.    Zoltan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara,      statutul societ„˛ii ∫i contractul de societate, iar
8, ap. 9, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM   Str. Frunzei nr. 20, sc. D, ap. 20, jude˛ul Timi∫,     celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
nr. 167529/14.11.2000 eliberat de Poli˛ia Timi∫oara,   legitimat cu B.I. seia G.K. nr. 429818, cod numeric       (98/624.647)
∫i                            personal 1710520354773.                                *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2239/23.IX.2003                  15
       Societatea Comercial„             identificat cu pa∫aportul nr. 037896654/17.04.2000,    adi˛ional a fost redactat de avocat Tec M. Lavinia ∫i
        HINS-TEF - S.R.L.              eliberat de autorit„˛ile engleze;             s-a Óncheiat la data autentific„rii Ón 6 exemplare la
          Timi∫oara                 2. Sommavilla Giovanni, cet„˛ean italian, n„scut    Timi∫oara.
                              la data de 12.10.1953 Ón localitatea Pieve di Cadore,      (102/624.651)
           HOT√R¬RE                Italia, domiciliat Ón Italia, localitatea Calalzo di                 *
                              Cadore, via Carlo Alberto Dalla Cheisa nr. 9,
   a adun„rii generale extraordinare a                                              Societatea Comercial„
                              identificat cu pa∫aportul nr. 400345Z/31.07.2002,
         asociatului                                                     UNICOM - S.R.L.
                              eliberat de Questura di Belluno;
  Œncheiat„ ast„zi, 26.05.2003, la sediul social al      3. G.L. HANDELS UND PRODUKTIONSGENS                  Lugoj, jude˛ul Timi∫
societ„˛ii cu participarea asocia˛ilor Neam˛u        MBH, cu sediul Ón Austria, localitatea 9020
Simona ∫i Neam˛u Claudiu Lauren˛iu, convoca˛i Ón      Klagenfurt nr. 23, reprezentat„ de Giovanni                 ACT ADIfiIONAL
adunarea general„ extraordinar„ av‚nd ca scop        Sommavilla, cet„˛ean italian, n„scut la data de        Subscrisa Societatea Comercial„ ROLEM - S.R.L.,
analizarea activit„˛ii societ„˛ii, Ón urma c„reia:     12.10.1953 Ón Italia, localitatea Pieve di Cadore,     cu sediul Ón Lugoj, str. Costeiu nr. 738, jude˛ul
  Articol unic: Asocia˛ii hot„r„sc Ónchiderea       domiciliat Ón Italia, localitatea Calalzo di Cadore, via  Timi∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
punctului de lucru din Timi∫oara, Bd. Eroilor nr.      Carlo Alberto Dalla Cheisa nr. 9, identificat cu      Comer˛ului Timi∫ cu nr. J 35/916/1991, cod fiscal R
39, jude˛ul Timi∫, Óncep‚nd cu data de 1.06.2003.      pa∫aportul nr. 400345Z/31.07.2003, eliberat de       2500290, reprezentat„ de Petrucean Dumitru,
  Fa˛„ de aceast„ situa˛ie asocia˛ii aprob„ Ón       Questura di Beluno;                    domiciliat Ón comuna Costeiu nr. 738, jude˛ul
unanimitate cele men˛ionate mai sus ∫i decid          4. ITALIAN OPTICAL CONSULTANTS DI            Timi∫, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
rezilierea contractului de Ónchiriere, precum ∫i      GALLINA MICHELA & C. SAS, cu sediul Ón Italia,       UNICOM - S.R.L., cu sediul Ón Lugoj, Str. 20
Óndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru       localitatea Castelfranco Veneto (Tv), via Monfenera    Decembrie 1989 nr. 36, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„
aceast„ situa˛ie.                      30, reprezentat„ de Gallina Michela, cet„˛ean       la Oficiul Registrului Comer˛ului Timi∫ cu nr. J
  Se declar„ Ónchise lucr„rile adun„rii generale      italian, n„scut„ la data de 29.07.1969 Ón Italia,     35/790/1991, cod fiscal R 3489646, prin prezentul
extraordinare.                       localitatea Montebelluna (Tv), domiciliat„ Ón Italia,   act adi˛ional aduc urm„toarea completare actului
  (99/624.648)                      localitatea Possagno (Tv), via San Francesci nr. 34/1,   constitutiv al societ„˛ii:
              *                  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      Art. 1. Se completeaz„ elementele sediului cu:
                              LUPA TIM OPTICAL - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul    apartamentul nr. 21/3/A, astfel: Sediul societ„˛ii
       Societatea Comercial„             Registrului Comer˛ului Timi∫ cu nr. J 35/159/2000,     este Ón Lugoj, Str. 20 Decembrie 1989 nr. 36, ap.
       ELI - S.R.L., Timi∫oara            am convenit de comun acord Ón cadrul adun„rii       21/3/A, jude˛ul Timi∫, Ón imobilul Ónscris Ón cartea
                              generale extraordinare din data de 22 mai 2003, s„     funciar„ nr. 8810/XXI/3/A Lugojul Rom‚n.
         ACT ADIfiIONAL               aducem urm„toarele modific„ri la actul constitutiv      R„m‚n nemodificate celelalte prevederi ale
                              al societ„˛ii ∫i anume:                  actului constitutiv al societ„˛ii. Prezentul act
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                Art. 1. Se ia act de modificarea denumiriii       adi˛ional face parte integrant„ din actele
          ELI - S.R.L.
                              asociatului ITALIAN OPTICAL CONSULTANTS DI         constitutive ale societ„˛ii.
  Subsemnatul Cre˛u Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,                                      Redactat ∫i dactilografiat azi, data autentific„rii
                              EDY URIO & C. S.A.S. Ón ITALIAN OPTICAL
n„scut la data de 2.04.1945 Ón comuna Movila                                      la sediul biroului notarului public Gheorghe
                              CONSULTANTS DI GALLINA MICHELA & C. S.A.S.
Rupt„, jude˛ul Boto∫ani, domiciliat Ón Timi∫oara,                                   Sfercoci din Lugoj Ón 4 exemplare, din care 3 pentru
                              ∫i a sediului social al acestuia din Italia,
str. fiebea nr. 38, ap. 2, jude˛ul Timi∫, identificat cu                                p„r˛i.
                              Casteldranco Veneto (Tv), via Monfenera nr. 23 Ón
B.I. seria D.K. nr. 565430/3.04.1989, eliberat de                                     (103/624.652)
                              Italia, Castelfranco Veneto (Tv), via Monfenera nr.
Mili˛ia Timi∫oara ∫i Cre˛u Elisabeta, cet„˛ean
                              30, conform Ónregistr„rii de la data de 30.12.2002 la
                                                                         *
rom‚n, n„scut„ la data de 13.03.1950 Ón satul Valea
                              Biroul Registrului Œntreprinderilor, Camera de
Mare, jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón                                           Societatea Comercial„
                              Comer˛, Industrie, Sectorul Me∫te∫ug„resc,
Timi∫oara, str. fiebea nr. 38, jude˛ul Timi∫,                                       INDUSTRIAL GROUP PROJECT - S.R.L.
                              Agricultur„ din Treviso, a∫a cum rezult„ din
identificat„ cu C.I. seria TM nr. 095504/28.09.1999,                                         Timi∫oara
                              extrasul de inspec˛ie f„r„ valoare de certificare
eliberat„ de Poli˛ie, asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t:
                              istoric„ eliberat de Camera de Comer˛, Industrie ∫i
  Art. 1. Completarea obiectului de activitate al                                            ACT ADIfiIONAL
                              Agricultur„ din Treviso.
societ„˛ii cu urm„toarea activitate, conform cod                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                Art. 2. Retragerea din societate a asociatului
CAEN: 7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor                                    INDUSTRIAL GROUP PROJECT - S.R.L.
                              Baines Ian Jeremy prin transmiterea total„ a celor
imobiliare proprii sau Ónchiriate.                                                   din 20 mai 2003
                              50 p„r˛i sociale Ón valoare de 99.600.000 lei, adic„
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                              4.946 $, c„tre asociatul G.L. HANDELS UND           Subsemna˛ii Fran˛iu Sabin-Ion, cet„˛ean rom‚n,
corespunz„tor statutul ∫i contractul societ„˛ii.
                              PRODUKTIONSGENS MBH, cu sediul Ón Austria,         n„scut la data de 30.09.1965 Ón Timi∫oara,
Celelalte clauze r„m‚n neschimbate. Prezentul act
                              localitatea 9020 Klangenfurt nr. 23, reprezentat„ de    domiciliat Ón Canada, 601-6040 Bathurst street,
adi˛ional a fost redactat la Serviciul de asisten˛„ al
                              Giovanni Sommavilla, cet„˛ean italian, n„scut la      Toronto-Ontario, legitimat cu pa∫aportul nr.
Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                              data de 12.10.1953 Ón Italia, Pieve di Cadore,       000553925/29.05.1996/1.11.2001, eliberat de
Tribunalul Timi∫ Ón 6 exemplare la Timi∫oara.                                     autorit„˛ile rom‚ne, ∫i Arhire Florin, cet„˛ean
                              domiciliat Ón Italia, Calalzo di Cadore, via Carlo
   (100/624.649)                                                   rom‚n, n„scut la data de 20.03.1971 Ón Timi∫oara,
                              Alberto Dalla Cheisa nr. 9, identificat cu pa∫aportul
              *                nr. 400345Z/31.07.2002, eliberat de Questura di      jude˛ul Timi∫, legitimat cu B.I. seria G.D. nr.
                              Belluno, conform contractului de cesiune a p„r˛ilor    0997409, eliberat la data de 16.06.1993, domiciliat
       Societatea Comercial„
                              sociale din 22 mai 2003.                  Ón Timi∫oara, str. Ceaikovski nr. 7, jude˛ul Timi∫,
        PAMIRCO - S.R.L.
                                Art. 3. Retragerea din societate a asociatului     am hot„r‚t urm„toarele:
       Bichigi, jude˛ul Timi∫                                           Art. 1. Schimbarea activit„˛ii principale societ„˛ii
                              ITALIAN OPTICAL CONSULTANTS DI GALLINA
                              MICHELA & C. S.A.S., reprezentat„ de Gallina        din cod CAEN 5248 Ón cod CAEN 5184 - comer˛ cu
         HOT√R¬REA NR. 1                                            ridicata cu calculatoare, echipamente periferice ∫i
                              Michela, prin transmiterea total„ celor 450 p„r˛i
         din 26 mai 2003              sociale Ón valoare de 896.400.000 lei, adic„ 44.515 $,   software-ului.
                              c„tre   asociatul   G.L.   HANDELS    UND     Art. 2. Œnregistrarea emblemei societ„˛ii, conform
  Subsemna˛ii Pavici Corneliu ∫i Pavici Mirela,
                              PRODUKTIONSGENS MBH, cu sediul Ón Austria,         schi˛elor anexate.
ambii domicilia˛i Ón Bichigi nr. 168, jude˛ul Timi∫,
                              localitatea 9020 Klagenfurt nr. 23, reprezentat„ de      (104/624.653)
Ón calitate de coasocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                              Giovanni Sommavilla, cet„˛ean italian, domiciliat Ón                 *
PAMIRCO - S.R.L., cu sediul Ón Bichigi nr. 168,
jude˛ul Timi∫, am hot„r‚t deschiderea unui punct      Italia, Calalzo di Cadore, via Carlo Alberto Dalla
                                                                  Societatea Comercial„
de lucru Ón Begheiul Mic, Sec˛ia Agromec F„get -      Cheisa nr. 9, identificat cu pa∫aportul nr.
                                                                  KIS SPEDIZIONI - S.R.L.
S.A., jude˛ul Timi∫, imobil Ónscris Ón cartea funciar„   400345Z/31.07.2002, eliberat de Questura di
                                                                     Timi∫oara
nr. 702 B„se∫ti.                      Belluno, conform contractului de cesiune din 22
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act Ón     mai 2003.
                                                                     ACT ADIfiIONAL
dou„ exemplare.                        Art. 4. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat
  (101/624.650)                      la suma de 1.992.000.000 lei, adic„ 98.922 $ S.U.A.,     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
              *                Ómp„r˛it Ón 1.000 p„r˛i sociale Ón valoare de             KIS SPEDIZIONI - S.R.L.
                              1.992.000 lei, aport exclusiv numerar depus la        Subsemna˛ii Kis Zoltan, cet„˛ean rom‚n, n„scut
       Societatea Comercial„             banc„, iar aportul asocia˛ilor la constituirea       la data de 8.01.1973 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,
      LUPA TIM OPTICAL - S.R.L.            societ„˛ii este urm„torul:                 domiciliat Ón Timi∫oara, str. Mare∫al Constantin
          Timi∫oara                  - Societatea Comercial„ G.L. HANDELS UND        Prezan nr. 89, bl. 45C, ap. 15, jude˛ul Timi∫,
                              PRODUKTIONSGENS MBH de˛ine 950 p„r˛i sociale        identificat cu C.I. seria TM nr. 193888/17.04.2001,
         ACT ADIfiIONAL               Ón valoare total„ de 1.892.400.000 lei, adic„ 93.976 $,  eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara ∫i Posa Alexandru,
                              reprezent‚nd 95 % din capitalul social;          cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 13.03.1955 Ón
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        - Sommavilla Giovanni de˛ine 50 p„r˛i sociale Ón    satul Iohanisfeld (comuna Uivar), jude˛ul Timi∫,
     LUPA TIM OPTICAL - S.R.L.             valoare total„ de 99.600.000 lei, adic„ 4.946 $ S.U.A.,  domiciliat Ón satul Otelec (comuna Uivar), jude˛ul
  Œntre:                          reprezent‚nd 5 % din capitalul social.           Timi∫ nr. 135, identificat cu C.I. seria TM nr.
  1. Baines Ian Jeremy, cet„˛ean englez, n„scut la      Art. 5. Retragerea calit„˛ii de administrator a lui   134513/19.05.2000, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,
data de 30.09.1947 Ón localitatea Harrow, Marea       Baines Ian Jeremy.                     Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t:
Britanie, domiciliat Ón Marea Britanie, Dale Close 21     Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii la adresa:
- OX11TU Oxford, cu re∫edin˛a Ón S.U.A., localitatea    corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.       Timi∫oara, str. Mare∫al Constantin Prezan (fost„ str.
1237 Hillsboro Beach Florida, Mike 604-A1,         Celelalte clauze r„m‚n neschimbate. Prezentul act     Lidia) nr. 89, bl. 45C, et. 4, ap. 15, jude˛ul Timi∫.
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2239/23.IX.2003
  Art. 2. Completarea obiectului de activitate cu     consulting medical; 3310 - produc˛ia de aparatur„ ∫i     Art. 5. Capitalul social r„m‚ne neschimbat la
6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor terestre *   instrumente medicale * respectiv laborator de       suma de 7.000.000 lei, fiind Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i
inclusiv parcarea autovehiculelor.             tehnic„ dentar„.                      sociale a 350.000 lei fiecare, iar aportul asocia˛ilor
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„       Art. 5. Prelungirea mandatului administratorului    la constituirea lui este urm„torul:
corespunz„tor actul constitutiv. Celelalte clauze      Mohammadah Mohammad-Khaled pe o perioad„           - Busuioc Sergiu de˛ine un num„r de 9 p„r˛i
r„m‚n neschimbate.                     nelimitat„.                        sociale Ón valoare total„ de 3.150.000 lei;
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 6          Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      - Titeu Doara de˛ine un num„r de 5 p„r˛i sociale
exemplare, ast„zi, 21 mai 2003 la Timi∫oara.        corespunz„tor statutul societ„˛ii. Celelalte clauze    Ón valoare total„ de 1.750.000 lei;
  (105/624.655)                      r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional a fost       - Titeu Titus-Ioan de˛ine un num„r de 2 p„r˛i
              *                redactat ast„zi, 20 mai 2003 Ón 6 exemplare la       sociale Ón valoare total„ de 700.000 lei;
                              Timi∫oara.                          - Coroian Octavian Daniel de˛ine un num„r de 2
       Societatea Comercial„               (106/624.656)                     p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 700.000 lei;
      SAMER - S.R.L., Timi∫oara                          *                 - Dan C„t„lina-Sultanica de˛ine un num„r de 2
                                                            p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 700.000 lei,
         ACT ADIfiIONAL                     Societatea Comercial„               aport exclusiv Ón numerar.
                                   GERANIUM - S.R.L., Timi∫oara             Art. 6. Codificarea activit„˛ii de comer˛ en gros
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
         SAMER - S.R.L.                                            cu produse farmaceutice astfel: cod CAEN 5146 -
                                       ACT ADIfiIONAL              comer˛ cu ridicata cu produse farmaceutice.
  Subsemnata Mohammadah Carmen, cet„˛ean
                               la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       Art. 7. Precizarea obiectului principal de
rom‚n, n„scut„ la data de 20.10.1966 Ón T‚rn„veni,
                                      GERANIUM - S.R.L.              activitate al societ„˛ii ca fiind cod CAEN 5146 -
jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Silistra
                                                            comer˛ cu ridicata cu produse farmaceutice.
nr. 7, bl. 224, et. 2, ap. 8, jude˛ul Timi∫, cod numeric    Subsemna˛ii Busuioc Sergiu, cet„˛ean rom‚n,
                                                             Art. 8. Deschiderea unui punct de lucru Ón
personal 2661020354756, identificat„ cu C.I. seria     n„scut la data de 3.09.1953 Ón S‚nnicolau Mare,
                                                            localitatea Dognecea nr. 76, jude˛ul Cara∫-Severin.
TM nr. 320340/15.04.2003, eliberat„ de Poli˛ia       jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Cugir nr.
                                                             Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
Timi∫oara, Ón calitate de asociat unic al societ„˛ii,    7, ap. 1, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria D.E.
                                                            corespunz„tor statutul ∫i contractul societ„˛ii.
am hot„r‚t urm„toarele:                   nr. 891642/22.09.1987/14.10.1997, eliberat ∫i
                                                            Celelalte clauze r„m‚n neschimbate. Prezentul act
  Art. 1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón        prelungit de Poli˛ia Timi∫oara, Ón nume propriu ∫i
                                                            adi˛ional a fost redactat Ón 6 exemplare la
Timi∫oara, str. Silistra (fost„ Lotusului) nr. 7, bl.    ca mandatar al lui Coroian Octavian Daniel (Ón baza
                                                            Timi∫oara.
224, ap. 1, jude˛ul Timi∫ (conform extrasului de      procurii generale de administrare ∫i reprezentare
                                                              (107/624.657)
carte funciar„ nr. 94963/Timi∫oara).            nr. 846/8.08.2000) ∫i a lui Petras Eugen Leon (Ón
  Art. 2. Renun˛area la toate activit„˛ile prev„zute    baza procurii generale de administrare nr.                  ACT ADIfiIONAL
Ón obiectul de activitate al societ„˛ii, cu excep˛ia    1738/29.06.1998); Bisca Floarea, cet„˛ean rom‚n,
                                                            la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
activit„˛ilor medicale.                   n„scut„ la data de 27.03.1960 Ón C„p‚lna, jude˛ul
                                                                    GERANIUM - S.R.L.
  Art. 3. Detalierea obiectului de activitate astfel:   Bihor, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Grigorescu nr.
cod CAEN 8512 - activit„˛i de asisten˛„ medical„      6, ap. 2, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria B.K.   Subsemna˛ii Busuioc Sergiu, cet„˛ean rom‚n,
ambulatorie, ∫i activit„˛ile conexe prev„zute de      nr. 179232/25.08.1982/14.10.1994, eliberat ∫i       n„scut la data de 3.09.1953 Ón S‚nnicolau Mare,
O.M.S. nr. 527/29.07.1999, astfel: cod CAEN 8514 -     prelungit de Poli˛ia Timi∫oara, ca mandatar al lui     jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Cugir nr.
alte activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„,       Titeu Doara (Ón baza procurii speciale nr.         7, ap. 1, jude˛ul Timi∫, identificat cu B.I. seria D.E.
anume: activit„˛i de laborator de analize medicale,     2085/11.03.1997) ∫i al lui Titeu Titus-Ioan (Ón baza    nr. 891642/22.09.1987/14.10.1997, eliberat ∫i
activit„˛i de fizic„ medical„, fiziokinetoterapie,     procurii speciale nr. 2082/11.03.1997) ∫i Dan       prelungit de Poli˛ia Timi∫oara, Ón nume propriu ∫i
psihologie medical„, logopedie, sociologie medical„,    C„t„lina-Sult„nica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    ca mandatar al lui Coroian Octavian Daniel (Ón baza
cultur„ fizic„ medical„, optometrie medical„, optic„    de 27.08.1941, Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat„   procurii generale de administrare ∫i reprezentare
medical„, protezare ortopedic„, protezare auditiv„,     Ón Timi∫oara, str. Gheorghe Mu∫at nr. 1, ap. 6,      nr. 846/8.08.2000); Bisca Floarea, cet„˛ean rom‚n,
toxicologie, informatica medical„, bioinginerie,      jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM nr.      n„scut„ la data de 27.03.1960 Ón C„p‚lna, jude˛ul
consulting medical.                     286811/3.10.2002, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,     Bihor, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Grigorescu nr.
  Art. 4. Completarea obiectului de activitate cu     am hot„r‚t urm„toarele:                  6, ap. 2, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu B.I. seria B.K.
urm„toarele: cod CAEN 8511 - activit„˛i de asisten˛„      Art. 1. Retragerea din societate a asociatului     nr. 179232/25.08.1982/14.10.1994, eliberat ∫i
spitaliceasc„ ∫i sanatorial„; 8513 - activit„˛i de     Petras Eugen Leon prin cesionarea celor 2 p„r˛i      prelungit de Poli˛ia Timi∫oara, ca mandatar al lui
asisten˛„ stomatologic„; 3310 - produc˛ia de        sociale Ón valoare total„ de 700.000 lei c„tre Busuioc   Titeu Doara (Ón baza procurii speciale nr.
aparatur„ ∫i instrumente medicale * respectiv        Sergiu, conform contractului de cesiune a p„r˛ilor     2085/11.03.1997) ∫i a lui Titeu Titus-Ioan (Ón baza
laborator de tehnic„ dentar„.                sociale din 23.10.2002.                  procurii speciale nr. 2082/11.03.1997) ∫i Dan
  Art. 5. Av‚nd Ón vedere cele de mai sus,          Art. 2. Retragerea calit„˛ii de administrator a lui   C„t„lina-Sult„nica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
societatea va avea ca obiect unic de activitate       Busuioc Sergiu.                      de 27.08.1941, Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat„
furnizarea de servicii medicale astfel:            Art. 3. Administratorul unic al societ„˛ii va fi    Ón Timi∫oara, str. Gheorghe Mu∫at nr. 1, ap. 6,
  Activitatea principal„: 8512 - activit„˛i de       Societatea Comercial„ TIM-MANAGER - S.R.L.,        jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM nr.
asisten˛„ medical„ ambulatorie.               persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Timi∫oara,     286811/3.10.2002, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,
  Activit„˛i conexe: cod CAEN 8511 - activit„˛i de     str. fiebea nr. 40, jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ la     am hot„r‚t urm„toarele:
asisten˛„ spitaliceasc„ ∫i sanatorial„; 8513 - activit„˛i  Oficiul Registrului Comer˛ului Timi∫ cu nr. J         Art. 1. Precizarea elementelor adresei sediului
de asisten˛„ stomatologic„; 8514 - alte activit„˛i     35/1443/2002, cod unic de Ónregistrare 14878533,      social astfel: Timi∫oara, str. fiebea nr. 40, jude˛ul
referitoare la s„n„tate uman„, anume: activit„˛i de     reprezentat„ de Busuioc Sergiu. Limitele, puterile ∫i   Timi∫.
laborator, de analize medicale, activit„˛i de fizic„    competen˛ele administr„rii vor fi stabilite de        Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
medical„, fiziokinetoterapie, psihologie medical„,     adunarea general„ a asocia˛ilor.              corespunz„tor statutul ∫i contractul societ„˛ii.
logopedie, sociologie medical„, cultur„ fizic„         Art. 4. Œn urma celor men˛ionate mai sus,        Celelalte clauze r„m‚n neschimbate. Prezentul act
medical„, optometrie medical„, optic„ medical„,       asocia˛ii societ„˛ii sunt: Busuioc Sergiu, Titeu      adi˛ional a fost redactat Ón 6 exemplare la Timi∫oara
protezare ortopedic„, protezare auditiv„,          Doara, Titeu Titus-Ioan, Coroian Octavian Daniel ∫i    ast„zi, 14 mai 2003.
toxicologie, informatica medical„, bioinginerie,      Dan C„t„lina-Sultanica.                    (108/624.657)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2239/23.IX.2003 con˛ine 16 pagini.                     Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO