2003_2075 by tradetrek

VIEWS: 7 PAGES: 16

									                                  PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 2075                                                      Joi, 4 septembrie 2003
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„               13. cazierul fiscal nr. 12996 din data de        Administrator: Ordog Albert, Ón calitate de
 ATLAS FOREX - S.R.L., Deda, jude˛ul Mure∫       28.05.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a       administrator p‚n„ la data de 30.05.2006, cet„˛ean
                            Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;          rom‚n, n„scut la data de 16.04.1967 Ón Reghin,
                              14. specimenul de semn„tur„ nr. 11196 din data    jude˛ul  Mure∫,   cod  numeric    personal
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                    1670416261463, identificat cu C.I. seria MS nr.
                            de 30.05.2003;
         J 26/679/5.06.2003            15. chitan˛a privind achitarea taxei de registru   176976, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de
                            nr. 2736326 din data de 30.05.2003.           18.02.2003, domiciliat Ón V„lenii de Mure∫, Strada
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15488830
                              Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,      Principal„ nr. 19, codul po∫tal 4236, jude˛ul Mure∫,
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                            judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite   av‚nd puteri depline.
                            cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                            comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
      JUDEC√TORUL DELEGAT             ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,        Executorie de drept.
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
                            constituirea Societ„˛ii Comerciale ATLAS FOREX -      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
     DOSAR NR. 11195/30.05.2003          S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.       Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 1011/2003.
                                                          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 4 iunie 2003.
     ŒNCHEIEREA NR. 1011/2003            Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      R„mas„ irevocabil„ la data de 4 iunie 2003, prin
                              Admite cererea formulat„ de Ordog Albert,       renun˛are la recurs.
   ™edin˛a din data de 4 iunie 2003
                            domiciliat Ón V„lenii de Mure∫, Strada Principal„      (1/162.343)
 Judec„tor delegat     - Szatmari Ilona      nr. 19, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:                     *
 Referent          - Precup Loredana       Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
                            Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a        Societatea Comercial„
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Ordog
                            Societ„˛ii Comerciale ATLAS FOREX - S.R.L., cu       RELCONST - S.R.L., S‚ngeorgiu de Mure∫
Albert, privind autorizarea constituirii ∫i
                            urm„toarele date:                           jude˛ul Mure∫
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale ATLAS FOREX -
S.R.L.                           Asocia˛i:
                              1. Ordog Albert, n„scut la data de 16.04.1967 Ón
                                                          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
      JUDEC√TORUL DELEGAT             Reghin, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                                                                 J 26/783/2003
  Asupra cererii de fa˛„:               Ón V„lenii de Mure∫, Strada Principal„ nr. 19, codul
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data  po∫tal 4236, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15543501
                            MS nr. 176976, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data
de 30.05.2003 cu nr. 11195, petentul Ordog Albert a
                            de   18.02.2003,   cod   numeric    personal         MINISTERUL JUSTIfiIEI
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
                            1670416261463;
Societ„˛ii Comerciale ATLAS FOREX - S.R.L. la
                              2. Geraszim Bela, n„scut la data de 27.06.1971 Ón
Oficiul registrului comer˛ului                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
                            Reghin, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele                                  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                            Ón Reghin, Str. ∫colii nr. 2, codul po∫tal 4225,
Ónscrisuri:                                                       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
                            jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria G.R. nr.
  1. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.
                            944475, eliberat de Poli˛ia Reghin la data de
1722241 din data de 27.05.2003;                                              DOSAR NR. 12133/18.06.2003
                            6.09.1995, cod numeric personal 1710627141045.
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                              Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
social nr. 91028 din data de 27.05.2003, eliberat„ de  r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu         ŒNCHEIEREA NR. 2391/2003
Banca Comercial„ CARPATICA, Reghin;           denumirea ATLAS FOREX, av‚nd sediul social Ón         ™edin˛a din data de 24 iunie 2003
  3. actul constitutiv autentificat cu nr. 624 din   Deda, Strada Principal„ nr. 464, jude˛ul Mure∫,
data de 27.05.2003 la Biroul notarului public Dan    conform contractului de Ónchiriere nr. 945 din data    Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona
Valentin;                        de 27.05.2003.                       Referent          - Precup Loredana
  4. contractul de Ónchiriere nr. 945 din data de     Obiectul de activitate:                 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
27.05.2003;                        • activitatea principal„: 2010 - t„ierea ∫i      Moldovan Aurel, privind autorizarea constituirii ∫i
  5. extrasul de carte funciar„ nr. 1216 din data de  rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului.       Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale RELCONST -
29.05.2003;                        Capitalul social:                   S.R.L.
  6. copia buletinului de identitate nr. 944475 din    - capitalul social subscris: 10.000.000 lei;
data de 6.09.1995, eliberat de Poli˛ia Reghin;                                        JUDEC√TORUL DELEGAT
                              - capitalul social v„rsat: 10.000.000 lei;
  7. declara˛ie de renun˛are la recurs;          - num„rul total de p„r˛i sociale: 50;          Asupra cererii de fa˛„:
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„   - valoarea unei p„r˛i sociale: 200.000 lei.       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
cu nr. 426 la data de 27.05.20003 la Biroul notarului   Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     de 18.06.2003 cu nr. 12133, petentul Moldovan
public Dan Valentin;                    1. Ordog Albert, aport la capital 5.000.000 lei,   Aurel a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  9. cazierul fiscal nr. 12997 din data de       v„rsat la data de 27.05.2003, echival‚nd cu 25 p„r˛i   Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale RELCONST -
28.05.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a       sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,  S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului
Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;          av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  10. copia c„r˛ii de identitate nr. 176976 din data  50 %;                          Ónscrisuri:
de 18.02.2003, eliberat„ de Poli˛ia Reghin;        2. Geraszim Bela, aport la capital 5.000.000 lei,    1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ nr. 3388
  11. declara˛ie de renun˛are la recurs;        v„rsat la data de 27.05.2003, echival‚nd cu 25 p„r˛i   din data de 22.05.2003, autentificat la Biroul
  12. declara˛ie pe proprie r„spundere,        sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,  notarului public Albulescu Felicia;
autentificat„ cu nr. 625 la data de 27.05.2003 la    av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de    2. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.
Biroul notarului public Dan Valentin;          50 %.                          9988460 din data de 3.06.2003;
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.IX.2003
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului    de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 6.03.2002,       Societ„˛ii Comerciale ANDE PAN - S.R.L., cu
social nr. 38807 din data de 28.05.2003, eliberat„ de  domiciliat„ Ón S‚ngeorgiu de Mure∫, Str. Teilor nr.   urm„toarele date:
B.C.R., T‚rgu Mure∫;                   505/A, codul po∫tal 4328, jude˛ul Mure∫, av‚nd        Asocia˛i:
  4. specimenul de semn„tur„ nr. 12134 din data     puteri depline.                       1. Bologa Marius Valentin, n„scut la data de
de 18.06.2003;                       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  18.07.1971 Ón Ludu∫, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean
  5. copia c„r˛ii de identitate nr. 129366 din data    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       rom‚n, domiciliat Ón Ludu∫, Str. Lalelelor nr. 12/B,
de 6.03.2002, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫;      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       codul po∫tal 4350, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I.
  6. cazierul fiscal nr. 14409 din data de         Executorie de drept.                 seria G.T. nr. 258485, eliberat de Poli˛ia Ludu∫ la
11.06.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.       data de 28.02.1996, cod numeric personal
Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      1710718260043;
  7. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„  Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2391/2003.     2. Bologa Maria Mihaela, n„scut„ la data de
cu nr. 1301 la data de 28.05.20003 la Biroul        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.       5.09.1978 Ón Ludu∫, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,
notarilor publici asocia˛i Baculea & Dob‚rta;        Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de 24  domiciliat„ Ón Ludu∫, Str. Lalelelor nr. 12/B, codul
  8. copia buletinului de identitate nr. 587140 din   iunie 2003.                       po∫tal 4350, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria
data de 28.05.1994, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫;     (2/162.344)                     MS nr. 016299, eliberat„ de Poli˛ia Ludu∫ la data de
  9. cazierul fiscal nr. 14414 din data de                    *               23.07.1999, cod numeric personal 2780905260038.
11.06.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a                                      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;               Societatea Comercial„              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  10. declara˛ie pe proprie r„spundere,          ANDE PAN - S.R.L., Ludu∫, jude˛ul Mure∫        denumirea ANDE PAN, av‚nd sediul social Ón
autentificat„ cu nr. 1302 la data de 28.05.2003 la                                Ludu∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 20, jude˛ul Mure∫,
Biroul notarilor publici asocia˛i Baculea & Dob‚rta;                               conform extrasului de carte funciar„ nr. 1947/I din
  11. adeverin˛a nr. 3719 din data de 17.06.2003,     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        data de 13.05.2003.
eliberat„ de Oficiul Registrului Comer˛ului al               J 26/599/5.06.2003             Obiectul de activitate:
Jude˛ului Mure∫;                                                   • activitatea principal„: 1581 - fabricarea p‚inii;
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15456316
  12. extrasul de carte funciar„ nr. 2236 din data                                fabricarea produselor proaspete de patiserie.
de 21.03.2003;                                                    Capitalul social:
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  13. chitan˛a privind achitarea taxei de registru                                  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
nr. 3289616 din data de 18.06.2003.                                          - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,            JUDEC√TORUL DELEGAT               - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™             Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331                                 1. Bologa Marius Valentin, aport la capital
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,           DOSAR NR. 10029/15.05.2003           1.900.000 lei, echival‚nd cu 19 p„r˛i sociale,
precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,                                   reprezent‚nd 95 % capitalul social total, av‚nd o
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd            ŒNCHEIEREA NR. 647/2003            cot„ de participare la beneficii/pierderi de 95 %;
constituirea Societ„˛ii Comerciale RELCONST -                                     2. Bologa Maria Mihaela, aport la capital 100.000
                                ™edin˛a din data de 21 mai 2003
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                                   lei, echival‚nd cu o parte social„, reprezent‚nd 5 %
                              Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona      capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Referent          - Ana Eugenia       beneficii/pierderi de 5 %.
  Admite cererea formulat„ de Moldovan Aurel,                                    Administrator: Bologa Marius Valentin, cet„˛ean
                              Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Bologa
domiciliat Ón S‚ngeorgiu de Mure∫, Str. Teilor nr.                                rom‚n, n„scut la data de 18.07.1971 Ón Ludu∫,
                             Marius Valentin, privind autorizarea constituirii ∫i
505/A, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:                                     jude˛ul    Mure∫,   cod   numeric   personal
                             Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale ANDE PAN -
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune                              1710718260043, identificat cu B.I. seria G.T. nr.
                             S.R.L.                          258485, eliberat de Poli˛ia Ludu∫ la data de
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Societ„˛ii Comerciale RELCONST - S.R.L., cu              JUDEC√TORUL DELEGAT             28.02.1996, domiciliat Ón Ludu∫, Str. Lalelelor nr.
urm„toarele date:                                                 12/B, codul po∫tal 4350, jude˛ul Mure∫, av‚nd
                              Asupra cererii de fa˛„:
  Asocia˛i:                                                   puteri depline.
                              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  1. Moldovan Aurel, n„scut la data de 10.05.1970                                  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                             de 15.05.2003 cu nr. 10029, petentul Bologa Marius      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,
                             Valentin a solicitat autorizarea constituirii ∫i     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
domiciliat Ón S‚ngeorgiu de Mure∫, Str. Teilor nr.
                             Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ANDE PAN -       Alte men˛iuni: s-a depus specimenul de
505/A, codul po∫tal 4328, jude˛ul Mure∫, telefon
                             S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului         semn„tur„ pentru administratorul societ„˛ii, Bologa
0265, fax 0265, identificat cu B.I. seria B.X. nr.
                              Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   Marius Valentin cu nr. 881//10.04.2003.
587140, eliberat de Poli˛ia Reghin la data de
                             Ónscrisuri:                         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
28.05.1994, cod numeric personal 1700510264430;
                              1. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.   pronun˛are.
  2. Moldovan Ildiko, n„scut„ la data de 21.02.1972
                             0934998 din data de 14.05.2003;               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21 mai 2003.
Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,
                              2. cerere de depunere ∫i men˛ionare acte nr.       R„mas„ irevocabil„ la data de 21 mai 2003, prin
domiciliat„ Ón S‚ngeorgiu de Mure∫, Str. Teilor nr.
                             10030 din data de 15.05.2003;              renun˛are la recurs.
505/A, codul po∫tal 4328, jude˛ul Mure∫, tel. 0265,
                              3. specimenul de semn„tur„ din data de           (3/162.345)
fax 0265, identificat„ cu C.I. seria MS nr. 129366,
                             15.05.2003;                                    *
eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
                              4. extrasul de carte funciar„ nr. 1947/I din data
6.03.2002, cod numeric personal 2720221264399.
                             de 13.05.2003;                           Societatea Comercial„
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      5. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ nr. 881     AGROPREST - S.R.L., satul J„beni˛a
denumirea RELCONST, av‚nd sediul social Ón        din data de 10.04.2003, autentificat la Biroul        comuna Solovastru, jude˛ul Mure∫
S‚ngeorgiu de Mure∫, Str. Teilor nr. 505/A, jude˛ul   notarului public Gherman Petru;
Mure∫, conform extrasului de carte funciar„ nr.       6. copia c„r˛ii de identitate seria MS nr. 016299
                             din data de 23.07.1999;                   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
2236 din data de 21.03.2003.
                              7. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„          J 26/662/2.06.2003
  Obiectul de activitate:
  • activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de    cu nr. 529 la data de 10.04.2003 la Biroul notarului
                                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15482269
cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.               public Gherman Petru;
  Capitalul social:                    8. copia buletinului de identitate seria G.T. nr.
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      258485 din data de 28.02.1996;
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        9. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 10;         cu nr. 528 la data de 10.04.2003 la Biroul notarului         JUDEC√TORUL DELEGAT
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 200.000 lei.      public Gherman Petru;                     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      10. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
  1. Moldovan Aurel, aport la capital 1.000.000 lei,  social din data de 10.04.2003, eliberat„ de
v„rsat la data de 28.05.2003, echival‚nd cu 5 p„r˛i   RAIFFEISEN BANK;                          DOSAR NR. 10820/27.05.2003
sociale, reprezent‚nd 50 % capitalul social total,     11. cazierul fiscal nr. 9713 din data de
av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de   17.04.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a             ŒNCHEIEREA NR. 969/2003
50 %;                          Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;             ™edin˛a din data de 30 mai 2003
  2. Moldovan Ildiko, aport la capital 1.000.000 lei,   12. cazierul fiscal nr. 9714 din data de
v„rsat la data de 28.05.2003, echival‚nd cu 5 p„r˛i   17.04.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a        Judec„tor delegat - Farkas Hegyi Piroska
sociale, reprezent‚nd 50 % capitalul social total,    Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫.           Referent     - Sabadi Minodora
av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de    Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,        Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
50 %.                          judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite   Moldovan Ioan, privind autorizarea constituirii ∫i
  Administratori:                    cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii     Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale AGROPREST -
  1. Moldovan Aurel, Ón calitate de administrator    comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331   S.R.L.
p‚n„ la data de 18.06.2007, cet„˛ean rom‚n, n„scut    ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
                             precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,             JUDEC√TORUL DELEGAT
la data de 10.05.1970 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul
Mure∫, cod numeric personal 1700510264430,        urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd        Asupra cererii de fa˛„:
identificat cu B.I. seria B.X. nr. 587140, eliberat de  constituirea Societ„˛ii Comerciale ANDE PAN -        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Poli˛ia Reghin la data de 28.05.1994, domiciliat Ón   S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.       de 27.05.2003 cu nr. 10820, petentul Moldovan Ioan
S‚ngeorgiu de Mure∫, Str. Teilor nr. 505/A, codul                                 a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
po∫tal 4328, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline;     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     Societ„˛ii Comerciale AGROPREST - S.R.L. la Oficiul
  2. Moldovan Ildiko, Ón calitate de administrator    Admite cererea formulat„ de Bologa Marius       registrului comer˛ului
p‚n„ la data de 18.06.2007, cet„˛ean rom‚n, n„scut„   Valentin, domiciliat Ón Ludu∫, Str. Lalelelor nr.      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
la data de 21.02.1972 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul      12/B, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:         Ónscrisuri:
Mure∫, cod numeric personal 2720221264399,         Autorizeaz„   constituirea    ∫i dispune      1. actul constitutiv sub semn„tur„ privat„ din
identificat„ cu C.I. seria MS nr. 129366, eliberat„   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    data de 22.05.2003;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/4.IX.2003                  3
  2. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 584, 585     Cu drept de recurs Ón  termen de 15 zile.       Mure∫, conform extrasului de carte funciar„ nr.
din data de 12.05.2003;                   Dispune publicarea   Ón Monitorul Oficial al    64000 din data de 26.05.2003.
  3. cazierele fiscale nr. 12307, 12308 din data de   Rom‚niei, Partea a IV-a,  a Óncheierii judec„torului    Obiectul de activitate:
21.05.2003;                        delegat.                           • activitatea principal„: 7412 - activit„˛i de
  4. extrasul de carte funciar„ nr. 1302 din data de    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a  din 30 mai 2003.        contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón
15.04.2003;                         R„mas„ irevocabil„ la  data de 30 mai 2003, prin   domeniul fiscal.
  5. contractul de Ónchiriere nr. 308 din data de    renun˛are la recurs.                     Capitalul social:
6.11.2002;                          (4/162.346)                       - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  6. chitan˛a privind achitarea taxei de registru nr.                *                 - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
2735866 din data de 27.05.2003;                                            - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  7. specimenul de semn„tur„ din data de               Societatea Comercial„              - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
27.05.2003.                           SILCONTEX - S.R.L., T‚rgu Mure∫            Participarea asociatei la capitalul social:
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,               jude˛ul Mure∫                - Farca∫ Silvia, aport la capital 2.000.000 lei,
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite                                 v„rsat la data de 11.06.2003, echival‚nd cu 20 p„r˛i
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii                                  sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,               J 26/745/17.06.2003           100 %.
precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,                                     Administrator: Farca∫ Silvia, Ón calitate de
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15524607
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd                                    administrator p‚n„ la data de 10.06.2007, cet„˛ean
constituirea Societ„˛ii Comerciale AGROPREST -                                   rom‚n, n„scut„ la data de 20.10.1968 Ón Reghin,
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                                    jude˛ul   Mure∫,   cod   numeric   personal
                                                          2681020261477, identificat„ cu B.I. seria G.N. nr.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:           JUDEC√TORUL DELEGAT              086948, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
  Admite cererea formulat„ de Moldovan Ioan,         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          28.04.1994, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str.
domiciliat Ón satul J„beni˛a, comuna Solovastru nr.       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™            Rodniciei nr. 19, ap. 14, codul po∫tal 4300, jude˛ul
156, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:                                       Mure∫, fax 0265, av‚nd puteri depline.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune       DOSAR NR. 11942/13.06.2003             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Societ„˛ii Comerciale AGROPREST - S.R.L., cu             ŒNCHEIEREA NR. 2209/2003            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
urm„toarele date:                                                   Executorie de drept.
                                ™edin˛a din data de 16 iunie 2003
  Asocia˛i:                                                     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
  1. Moldovan Ioan, n„scut la data de 6.01.1944 Ón    Judec„tor delegat - Farkas Hegyi Piroska          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
satul J„beni˛a, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,       Referent     - Seft Stela             Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii a judec„torului
domiciliat Ón satul J„beni˛a, comuna Solovastru nr.                                 delegat.
                               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Farca∫
156, codul po∫tal 4280, jude˛ul Mure∫, tel.                                      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 16 iunie 2003.
                             Silvia, privind autorizarea constituirii ∫i
0744530453, fax 0265, identificat cu C.I. seria MS                                   Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de 16
                             Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale SILCONTEX -
nr. 179563, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de                                 iunie 2003.
                             S.R.L.
28.02.2003, cod numeric personal 1440106264369;                                     (5/162.347)
  2. Moldovan Lenu˛a, n„scut„ la data de               JUDEC√TORUL DELEGAT                          *
24.07.1950 Ón satul J„beni˛a, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean    Asupra cererii de fa˛„:
rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Calea                                            Societatea Comercial„
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Sighi∫oarei nr. 9, ap. 13, codul po∫tal 4280, jude˛ul                                   POLY VALY - S.R.L., T‚rgu Mure∫
                             de 13.06.2003 cu nr. 11942, petenta Farka∫ Silvia a
Mure∫, tel. 0265, fax 0265, identificat„ cu C.I. seria                                       jude˛ul Mure∫
                             solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
MS nr. 137995, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la    Societ„˛ii Comerciale SILCONTEX - S.R.L. la Oficiul
data de 9.05.2002, cod numeric personal
                             registrului comer˛ului                    NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
2500724264361.
                               Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele           J 26/744/17.06.2003
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                             Ónscrisuri:
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15524542
                               1. actul adi˛ional cu dare de dat„ cert„ nr. 1021
denumirea AGROPREST, av‚nd sediul social Ón
                             din data de 10.06.2003, autentificat la Biroul
satul J„beni˛a, comuna Solovastru nr. 361, jude˛ul                                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             notarului public Radu Cridon;
Mure∫, conform extrasului de carte funciar„ nr.
                               2. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.
1302 din data de 15.04.2003.
                             0794507 din data de 11.06.2003;                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  Obiectul de activitate:
                               3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  • activitatea principal„: 5155 - comer˛ cu ridicata
                             social din data de 11.06.2003, eliberat„ de B.C.R.;       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
cu produse chimice.
                               4. chitan˛a privind achitarea taxei de registru nr.
  Capitalul social:
                             3289350 din data de 13.06.2003;                   DOSAR NR. 11515/5.06.2003
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                               5. cerere de depunere ∫i men˛ionare acte nr.
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                             11943 din data de 13.06.2003;                    ŒNCHEIEREA NR. 2211/2003
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                               6. extrasul de carte funciar„ nr. 64000 din data
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                                     ™edin˛a din data de 16 iunie 2003
                             de 13.06.2003;
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                               7. acordul coproprietarului pentru sediu,        Judec„tor delegat - Farkas Hegyi Piroska
  1. Moldovan Ioan, aport la capital 1.000.000 lei,
v„rsat la data de 9.05.2003, echival‚nd cu 10 p„r˛i    autentificat cu nr. 621 la data de 10.06.2003 la      Referent     - Precup Loredana
sociale, reprezent‚nd 50 % capitalul social total,    Biroul notarului public Radu Cridon;
                                                            Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Grama
av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de     8. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 1407 din
                                                          Polyanna Teodora, privind autorizarea constituirii
50 %;                           data de 11.06.2003, eliberat„ de B.A.S.C.-O.R.C.;
                                                          ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale POLY VALY -
  2. Moldovan Lenu˛a, aport la capital 1.000.000      9. adeverin˛a nr. 3617 din data de 11.06.2003;
                                                          S.R.L.
lei, v„rsat la data de 9.05.2003, echival‚nd cu 10      10. copia buletinului de identitate seria G.N. nr.
                             086948 din data de 28.04.1994;                     JUDEC√TORUL DELEGAT
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % capitalul social
total, av‚nd o cot„ de participare la            11. cazierul fiscal.                   Asupra cererii de fa˛„:
beneficii/pierderi de 50 %.                 Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Administratori:                    judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite    de 5.06.2003 cu nr. 11515, petenta Grama Polyanna
  1. Moldovan Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data   cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii     Teodora a solicitat autorizarea constituirii ∫i
de 6.01.1944 Ón satul J„beni˛a, jude˛ul Mure∫, cod    comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331   Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale POLY VALY -
numeric personal 1440106264369, identificat cu      ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,      S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului
C.I. seria MS nr. 137995, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu   precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
Mure∫ la data de 9.05.2002, domiciliat Ón satul      urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd       Ónscrisuri:
J„beni˛a, comuna Solovastru nr. 156, codul po∫tal     constituirea Societ„˛ii Comerciale SILCONTEX -        1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ nr. 3065
4280, jude˛ul Mure∫, tel. 0744530453, fax 0265,      S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.       din data de 13.05.2003, autentificat la Biroul
av‚nd puteri depline;                                                notarului public Albulescu Felicia;
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  2. Moldovan Lenu˛a, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la                                   2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
data de 24.07.1950 Ón satul J„beni˛a, jude˛ul Mure∫,     Admite cererea formulat„ de Farca∫ Silvia,       social nr. 6851992 din data de 15.05.2003, eliberat„
cod numeric personal 2500724264361, identificat„     domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str. Rodniciei nr. 19,    de B.C.R., Mure∫;
cu C.I. seria MS nr. 137995, eliberat„ de Poli˛ia     ap. 14, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:          3. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.
T‚rgu Mure∫ la data de 9.05.2002, domiciliat„ Ón       Autorizeaz„   constituirea    ∫i  dispune   0794281 din data de 4.06.2003;
T‚rgu Mure∫, Calea Sighi∫oarei nr. 9, ap. 13, codul    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      4. copia c„r˛ii de identitate nr. 045631 din data
po∫tal 4280, jude˛ul Mure∫, tel. 0265, fax 0265,     Societ„˛ii Comerciale SILCONTEX - S.R.L., cu       de 16.06.2000, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫;
av‚nd puteri depline.                   urm„toarele date:                      5. declara˛ie de renun˛are la recurs;
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Asociat: Farca∫ Silvia, Ón calitate de asociat unic,   6. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       n„scut„ la data de 20.10.1968 Ón Reghin, jude˛ul     cu nr. 1624 la data de 13.05.20003 la Biroul
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫,    notarului public Albulescu Felicia;
  Societatea are un punct de lucru, cu sediul Ón    Str. Rodniciei nr. 19, ap. 14, codul po∫tal 4300,      7. cazierul fiscal nr. 13141 din data de
T‚rgu Mure∫, Str. Aeroportului nr. 1, jude˛ul Mure∫,   jude˛ul Mure∫, fax 0265, identificat„ cu B.I. seria    29.05.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a
conform contractului de Ónchiriere nr. 308 din data    G.N. nr. 086948, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la    Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;
de 6.11.2002.                       data de 28.04.1994, cod numeric personal           8. copia c„r˛ii de identitate nr. 145006 din data
  Alte men˛iuni: prin cererea nr. 10821/27.05.2003   2681020261477.                      de 4.07.2002, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫;
s-a depus specimenul de semn„tur„ pentru           Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      9. declara˛ie de renun˛are la recurs;
Moldovan Ioan ∫i Moldovan Lenu˛a, Ón calitate de     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      10. declara˛ie pe proprie r„spundere,
administratori.                      denumirea SILCONTEX, av‚nd sediul social Ón        autentificat„ cu nr. 1622 la data de 13.05.2003 la
  Executorie de drept.                 T‚rgu Mure∫, Str. Rodniciei nr. 19, ap. 14, jude˛ul    Biroul notarului public Albulescu Felicia;
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.IX.2003
  11. cazierul fiscal nr. 13138 din data de        Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      3. extrasul de carte funciar„ nr. 6130 din data de
29.05.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a         1. Grama Polyanna Teodora, aport la capital      5.05.2003;
Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;          500.000 lei, v„rsat la data de 15.05.2003, echival‚nd    4. cazierul fiscal nr. 10340 din data de
  12. copia buletinului de identitate nr. 473468 din  cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % capitalul social  24.04.2003;
data de 12.10.1994, eliberat de Poli˛ia Reghin;     total, av‚nd o cot„ de participare la            5. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 635 din
  13. declara˛ie de renun˛are la recurs;        beneficii/pierderi de 25 %;               data de 5.05.2003;
  14. declara˛ie pe proprie r„spundere,          2. Vasiu Valeria, aport la capital 500.000 lei,     6. chitan˛a privind achitarea taxei de registru.
autentificat„ cu nr. 1623 la data de 13.05.2003 la    v„rsat la data de 15.05.2003, echival‚nd cu 5 p„r˛i     Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
Biroul notarului public Albulescu Felicia;        sociale, reprezent‚nd 25 % capitalul social total,    judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
  15. cazierul fiscal nr. 13134 din data de       av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de   cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
29.05.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a       25 %;                          comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;            4. Grama Emil, aport la capital 500.000 lei, v„rsat  ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
  16. copia c„r˛ii de identitate nr. 003990 din data  la data de 15.05.2003, echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale,  precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
de 16.02.1999, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫;     reprezent‚nd 25 % capitalul social total, av‚nd o    urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
  17. declara˛ie de renun˛are la recurs;        cot„ de participare la beneficii/pierderi de 25 %;    constituirea Societ„˛ii Comerciale COSVET - S.R.L. ∫i
  18. declara˛ie pe proprie r„spundere,          5. Vasiu Minodora Mirela, aport la capital      dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
autentificat„ cu nr. 1626 la data de 13.05.2003 la    500.000 lei, v„rsat la data de 15.05.2003, echival‚nd
Biroul notarului public Albulescu Felicia;                                     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % capitalul social
  19. cazierul fiscal nr. 13136 din data de       total, av‚nd o cot„ de participare la            Admite cererea formulat„ de Feurdean Ioan-
29.05.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a       beneficii/pierderi de 25 %.               Cosmin, domiciliat Ón Ludu∫, Str. Garofi˛ei, bl. 15,
Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;            Administratori:                    ap. 8, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
  20. specimenul de semn„tur„ nr. 11516 din data      1. Grama Polyanna Teodora, Ón calitate de        Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
de 5.06.2003;                      administrator p‚n„ la data de 5.06.2007, cet„˛ean    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  21. extrasul de carte funciar„ nr. 45211 din data   rom‚n, n„scut„ la data de 11.07.1975 Ón T‚rgu      Societ„˛ii Comerciale COSVET - S.R.L., cu
de 4.06.2003;                      Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal        urm„toarele date:
  22. declara˛ie privind acceptul asupra sediului    2750711264371, identificat„ cu C.I. seria MS nr.      Asociat: Feurdean Ioan-Cosmin, Ón calitate de
firmei, autentificat„ cu nr. 1651 la data de       145006, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de   asociat unic, n„scut la data de 3.02.1974 Ón Ludu∫,
14.05.2003 la Biroul notarului public Albulescu     4.07.2002, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Bd.        jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ludu∫,
Felicia;                         Pandurilor nr. 123, ap. 7, codul po∫tal 4300, jude˛ul  Str. Garofi˛ei, bl. 15, ap. 8, codul po∫tal 4350,
  23. conven˛ia Óntre prim„rie ∫i societatea      Mure∫, av‚nd puteri depline;               jude˛ul Mure∫, tel. 0265, fax 0265, identificat cu B.I.
comercial„ nr. 188 din data de 16.05.2003;         2. Vasiu Valeria, Ón calitate de administrator    seria D.E. nr. 762837, eliberat de Poli˛ia Ludu∫ la
  24. contractul de Ónchiriere nr. 680 din data     p‚n„ la data de 5.06.2007, cet„˛ean rom‚n, n„scut„    data de 23.04.1998, cod numeric personal
16.05.2003;                       la data de 6.01.1960 Ón localitatea Gheme∫, jude˛ul   1740203260067.
  25. adeverin˛a nr. 3515 din data de 5.06.2003,    Bistri˛a-N„s„ud,    cod   numeric   personal    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
eliberat„ de Oficiul Registrului Comer˛ului al      2600106264395, identificat„ cu C.I. seria MS nr.     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Jude˛ului Mure∫;                     145006, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de   denumirea COSVET, av‚nd sediul social Ón Ludu∫,
  26. chitan˛a privind achitarea taxei de registru   4.07.2002, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Bd.        Str. Garofi˛ei nr. 15, sc. B, ap. 8, jude˛ul Mure∫,
nr. 3289064 din data de 10.06.2003.           1 Decembrie 1918 nr. 180, ap. 1, codul po∫tal 4300,   conform extrasului de carte funciar„ nr. 6130 din
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,      jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.           data de 5.05.2003.
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite                                 Obiectul de activitate:
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii                                   • activitatea principal„: 5146 - comer˛ cu ridicata
                              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331                               cu produse farmaceutice.
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,                                    Capitalul social:
                              Societatea are urm„toarele puncte de lucru:
precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,                                    - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                              1. punct de lucru, cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, Bd.
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd                                     - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                             1 Decembrie 1918 nr. 215, jude˛ul Mure∫;
constituirea Societ„˛ii Comerciale POLY VALY -                                    - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                              2. stand comer˛ cu produse nealimentare, cu
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                                     - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                             sediul Ón T‚rgu Mure∫, Pia˛a Armatei nr. 1 A,
                                                           Participarea asociatului la capitalul social:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     jude˛ul Mure∫.
                                                           - Feurdean Ioan-Cosmin, aport la capital
                              Executorie de drept.
  Admite cererea formulat„ de Grama Polyanna                                   2.000.000 lei, v„rsat la data de 9.05.2003, echival‚nd
                              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
Teodora, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Bd.                                     cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
                              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
Pandurilor nr. 123, ap. 7, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón                                 social total, av‚nd o cot„ de participare la
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2211/2003.
consecin˛„:                                                    beneficii/pierderi de 100 %.
                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 16 iunie 2003.         Administrator: Feurdean Ioan-Cosmin, cet„˛ean
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
                              R„mas„ irevocabil„ la data de 16 iunie 2003, prin   rom‚n, n„scut la data de 3.02.1974 Ón Ludu∫,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                             renun˛are la recurs.                   jude˛ul   Mure∫,   cod   numeric   personal
Societ„˛ii Comerciale POLY VALY - S.R.L., cu
                               (6/162.348)                     1740203260067, identificat cu B.I. seria D.E. nr.
urm„toarele date:
  Asocia˛i:
                                          *               762837, eliberat de Poli˛ia Ludu∫ la data de
  1. Grama Polyanna Teodora, n„scut„ la data de                                 23.04.1998, domiciliat Ón Ludu∫, Str. Garofi˛ei, bl.
                                  Societatea Comercial„             15, ap. 8, codul po∫tal 4350, jude˛ul Mure∫, tel. 0265,
11.07.1975 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean
                               COSVET - S.R.L., Ludu∫, jude˛ul Mure∫        fax 0265, av‚nd puteri depline.
rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Bd. Pandurilor
nr. 123, ap. 7, codul po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫,                                  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
identificat„ cu C.I. seria MS nr. 045631, eliberat„     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 16.06.2000, cod              J 26/625/2003
                                                         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
numeric personal 2750711264371;                                           Alte men˛iuni: prin cererea nr. 10284/20.05.2003
  2. Vasiu Valeria, n„scut„ la data de 6.01.1960 Ón       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15465152        s-a depus specimenul de semn„tur„ pentru
localitatea Gheme∫, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,                                   Feurdean Ioan-Cosmin, Ón calitate de administrator.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1           MINISTERUL JUSTIfiIEI              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Decembrie 1918 nr. 180, ap. 1, codul po∫tal 4300,                                 pronun˛are.
jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr.                                   Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 26 mai 2003.
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT               R„mas„ irevocabil„ la data de 26 mai 2003, prin
145006, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          renun˛are la recurs.
4.07.2002, cod numeric personal 2600106264395;
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™              (7/162.349)
  3. Grama Emil, n„scut la data de 24.10.1969 Ón
localitatea Ib„ne∫ti, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,                                            *
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. Pandurilor nr. 123,         DOSAR NR. 10283/20.05.2003
ap. 7, codul po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫, identificat                                     Societatea Comercial„
                                  ŒNCHEIEREA NR. 819/2003                SPECIFIC - S.R.L., T‚rgu Mure∫
cu B.I. seria G.N. nr. 473468, eliberat de Poli˛ia
Reghin la data de 12.10.1994, cod numeric personal       ™edin˛a din data de 26 mai 2003                  jude˛ul Mure∫
1691024261474;                       Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona
  4. Vasiu Minodora Mirela, n„scut„ la data de      Referent          - Sabadi Minodora       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
11.02.1985 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean
                                                                J 26/712/16.06.2003
rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1          Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
Decembrie 1918 nr. 180, ap. 1, codul po∫tal 4300,    Feurdean Ioan-Cosmin, privind autorizarea             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15520710
jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr.     constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale
003990, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de   COSVET - S.R.L.                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
16.02.1999, cod numeric personal 2850211260020.            JUDEC√TORUL DELEGAT
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Asupra cererii de fa˛„:                      JUDEC√TORUL DELEGAT
denumirea POLY VALY, av‚nd sediul social Ón         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 180, ap. 1,    de 20.05.2003 cu nr. 10283, petentul Feurdean Ioan-       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE(™
jude˛ul Mure∫, conform extrasului de carte funciar„   Cosmin a solicitat autorizarea constituirii ∫i
cu nr. 45211 din data de 4.06.2003.           Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale COSVET -            DOSAR NR. 11669/9.06.2003
  Obiectul de activitate:                S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului
                              Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele         ŒNCHEIEREA NR. 2176/2003
  • activitatea principal„: 5242 - comer˛ cu
am„nuntul cu Ómbr„c„minte.                Ónscrisuri:                          ™edin˛a din data de 13 iunie 2003
  Capitalul social:                    1. actul adi˛ional cu dare de dat„ cert„ nr. 2983
                                                          Judec„tor delegat      - Dima Cornelia
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      din data de 9.05.2003, autentificat la Biroul
                                                          Referent          - Axinte Carmen
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       notarului public Albulescu Doini˛a;
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          2. specimenul de semn„tur„ nr. 1045 din data de     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Crihan
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      7.05.2003;                        Marius Dorin, privind autorizarea constituirii ∫i
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2075/4.IX.2003                   5
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale SPECIFIC -     Mure∫ la data de 3.10.2001, domiciliat Ón T‚rgu       Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
S.R.L.                          Mure∫, Str. Furtunei nr. 29, codul po∫tal 4300,     judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
                             jude˛ul Mure∫, tel. 0265, fax 0265, av‚nd puteri     cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             depline;                         comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
  Asupra cererii de fa˛„:                 2. Crihan Iudit, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data   ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   de 28.01.1965 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod     precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
de 9.06.2003 cu nr. 11669, petentul Crihan Marius    numeric personal 2650128264368, identificat„ cu     urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
Dorin a solicitat autorizarea constituirii ∫i      C.I. seria MS nr. 108608, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu   constituirea Societ„˛ii Comerciale AGRINDUSTRIA -
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale SPECIFIC -     Mure∫ la data de 3.10.2001, domiciliat„ Ón T‚rgu     S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului         Mure∫, Str. Furtunei nr. 29, codul po∫tal 4300,
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   jude˛ul Mure∫, tel. 0265, fax 0265, av‚nd puteri      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Ónscrisuri:                       depline.                           Admite cererea formulat„ de Castellari Filippo
  1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ nr. 3967   Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        Giuliano, domiciliat Ón Italia, Novi Ligure, str.
din data de 6.06.2003, autentificat la Biroul      nelimitat„.                       Morosini, Provincia Alessandria nr. 21, ∫i, Ón
notarului public Doini˛a Albulescu;             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       consecin˛„:
  2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru nr.  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
3288978 din data de 9.06.2003;               Alte men˛iuni: s-a depus specimenul de        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  3. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.   semn„tur„ al administratorului cu nr.          Societ„˛ii Comerciale AGRINDUSTRIA - S.R.L., cu
0790319 din data de 21.05.2003;             11670/9.06.2003.                     urm„toarele date:
  4. contractul de comodat din data de 5.06.2003;     Executorie de drept.                   Asociat: Castellari Filippo Giuliano, Ón calitate de
  5. extrasul de carte funciar„ nr. 12960 din data     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.       asociat unic, n„scut la data de 14.04.1950 Ón Italia,
de 5.06.2003;                        Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      Novi Ligure, cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia,
  6. acordul coproprietarului pentru sediu,       Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii judec„tore∫ti   Novi Ligure, str. Morosini, Provincia Aless nr. 21,
autentificat cu nr. 3038 la data de 5.06.2003 la     nr. 2176/2003.                      identificat cu pa∫aportul seria A nr. 219202,
Biroul notarului public Ciocea Ivan Suceava;        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 13 iunie 2003.       eliberat de autorit„˛ile italiene la data de
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      R„mas„ irevocabil„ la data de 13 iunie 2003, prin   26.03.2003.
social din data de 6.06.2003;              renun˛are la recurs.                     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  8. cazierul fiscal nr. 12887 din data de          (8/162.350)                     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
27.05.2003;                                    *               denumirea AGRINDUSTRIA, av‚nd sediul social Ón
  9. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„                               Bahnea, Str. G„rii nr. 50, jude˛ul Mure∫, conform
cu nr. 2739 la data de 22.05.2003 la Biroul notarului       Societatea Comercial„              contractului de Ónchiriere nr. 554 din data de
public Ciocea Ivan Suceava;                AGRINDUSTRIA - S.R.L., comuna Bahnea          14.05.2003.
  10. cazierul fiscal nr. 12883 din data de             jude˛ul Mure∫                  Obiectul de activitate:
27.05.2003;                                                      • activitatea principal„: 2932 - fabricarea altor
  11. declara˛ie pe proprie r„spundere,                                     ma∫ini ∫i utilaje agricole ∫i forestiere.
autentificat„ cu nr. 2738 la data de 22.05.2003 la     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Capitalul social:
Biroul notarului public Ciocea Ivan Suceava;              J 26/723/16.06.2003              - capitalul social subscris: 3.200.000 lei;
  12. specimenul de semn„tur„ nr. 11670 din data                                   - capitalul social v„rsat: 3.200.000 lei, din care
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15520907        100 $;
de 9.06.2003.
                                                           - participarea str„in„ la capitalul social: 3.200.000
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,             MINISTERUL JUSTIfiIEI            lei, din care 100 $;
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
                                                           - num„rul total de p„r˛i sociale: 32;
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
                                                           - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331         JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           Participarea asociatului la capitalul social:
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           - Castellari Filippo Giuliano, aport la capital
precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
                                                         3.200.000 lei, din care 100 $, v„rsat la data de
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
                                                         8.05.2003, echival‚nd cu 32 p„r˛i sociale,
constituirea Societ„˛ii Comerciale SPECIFIC - S.R.L.        DOSAR NR. 11766/10.06.2003
                                                         reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o
∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                  ŒNCHEIEREA NR. 2165/2003            cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                   Administrator: Castellari Filippo Giuliano,
                               ™edin˛a din data de 13 iunie 2003          cet„˛ean italian, n„scut la data de 14.04.1950 Ón
  Admite cererea formulat„ de Crihan Marius                                   Italia, Novi Ligure, identificat cu pa∫aportul seria
Dorin, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Furtunei nr.    Judec„tor delegat      - Dima Cornelia
                              Referent          - Precu Loredana      A nr. 219202, eliberat de autorit„˛ile italiene la data
29, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:                                       de 26.03.2003, domiciliat Ón Italia, Novi Ligure, str.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune   Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de       Morosini, Provincia Aless nr. 21, av‚nd puteri
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Castellari Filippo Giuliano, privind autorizarea     depline.
Societ„˛ii Comerciale SPECIFIC - S.R.L., cu       constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
urm„toarele date:                    AGRINDUSTRIA - S.R.L.                  nelimitat„.
  Asocia˛i:                                                     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
  1. Crihan Marius Dorin, n„scut la data de                                   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
11.04.1961 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean        Asupra cererii de fa˛„:                  Executorie de drept.
rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Furtunei nr.     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
29, codul po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫, tel. 0265, fax   de 10.06.2003 cu nr. 11766, petentul Castellari       Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
0265, identificat cu C.I. seria MS nr. 186458,      Filippo Giuliano a solicitat autorizarea constituirii  Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2165/2003.
eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de       ∫i  Ónmatricularea    Societ„˛ii   Comerciale     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 13 iunie 2003.
4.04.2003, cod numeric personal 1610411264361;      AGRINDUSTRIA - S.R.L. la Oficiul registrului         R„mas„ irevocabil„ la data de 13 iunie 2003, prin
  2. Crihan Iudit, n„scut„ la data de 28.01.1965 Ón   comer˛ului                        renun˛are la recurs.
T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      (9/162.351)
domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str. Furtunei nr. 29,    Ónscrisuri:                                     *
codul po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫, tel. 0265, fax      1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ din data
0265, identificat„ cu C.I. seria MS nr. 108608,     de 12.03.2003, autentificat la Cabinetul Individual         Societatea Comercial„
eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de       de Asisten˛„ Juridic„ av. Papuc Gabriela;         GHITU - S.R.L., comuna C„pu∫u de C‚mpie
3.10.2001, cod numeric personal 2650128264368.       2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului            jude˛ul Mure∫
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    social din data de 8.05.2003, eliberat„ de
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu    UNICREDT ROMANIA;
denumirea SPECIFIC, av‚nd sediul social Ón T‚rgu                                   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              3. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.
                                                                  J 26/774/2003
Mure∫, Pasajul Mimozelor nr. 3, ap. 36, jude˛ul     0785055 din data de 9.05.2003;
Mure∫, conform extrasului de carte funciar„ nr.       4. copia pa∫aportului nr. A 219202 din data de         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15543609
12960 din data de 5.06.2003.               26.03.2003, eliberat de autorit„˛ile italiene;
  Obiectul de activitate:                 5. certificatul de cazier judiciar nr. 13194/0052-          MINISTERUL JUSTIfiIEI
  • activitatea principal„: 5262 - comer˛ cu      0012;
am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;              6. certificatul de cazier judiciar (traducere) nr.
  Capitalul social:                   2062 din data de 13.03.2003, autentificat la Biroul         JUDEC√TORUL DELEGAT
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      notarilor publici asocia˛i Ciocea-Ivan-Suceava;        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        7. declara˛ie, autentificat„ cu nr. 2663 la data de     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         20.05.2003 la Biroul notarilor publici asocia˛i
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      Ciocea-Ivan-Suceava;                        DOSAR NR. 12137/18.06.2003
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      8. cazierul fiscal nr. 12122 din data de
  1. Crihan Marius Dorin, aport la capital       19.05.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a             ŒNCHEIEREA NR. 2378/2003
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,      Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;             ™edin˛a din data de 24 iunie 2003
reprezent‚nd 50 % capitalul social total, av‚nd o      9. contractul de Ónchiriere nr. 554 din data de
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %;    14.05.2003;                         Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona
  2. Crihan Iudit, aport la capital 1.000.000 lei,     10. extrasul de carte funciar„ nr. 91N din data de    Referent          - Precup Loredana
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    18.03.2002;                        Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Ludu∫an
capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la   11. specimenul de semn„tur„ nr. 11767 din data    Gheorghe, privind autorizarea constituirii ∫i
beneficii/pierderi de 50 %.               de 10.06.2003;                      Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale GHITU - S.R.L.
  Administratori:                     12. Ómputernicire avoca˛ial„ din data de
                                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
  1. Crihan Marius Dorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut    9.05.2003, eliberat„ de Cabinetul Individual de
la data de 11.04.1961 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, cod   Asisten˛„ Juridic„ av. Papuc Gabriela;           Asupra cererii de fa˛„:
numeric personal 1610411264361, identificat cu       13. chitan˛a privind achitarea taxei de registru    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
C.I. seria MS nr. 108608, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu   nr. 3289103 din data de 10.06.2003.           de 18.06.2003 cu nr. 12137, petentul Ludu∫an
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.IX.2003
Gheorghe a solicitat autorizarea constituirii ∫i     personal 1670918260061, identificat cu C.I. seria     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GHITU - S.R.L.    MS nr. 148181, eliberat„ de Poli˛ia Iernut la data de    Admite cererea formulat„ de Fodor Ioan,
la Oficiul registrului comer˛ului             24.07.2002, domiciliat Ón C„pu∫u de C‚mpie nr.      domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str. Miori˛ei nr. 35, ap.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    185, codul po∫tal 4353, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri   1, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
Ónscrisuri:                        depline;                          Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
  1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ din data    2. Ludu∫an Laura Maria, Ón calitate de        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
de 17.06.2003, eliberat de Societatea Comercial„     administrator p‚n„ la data de 18.06.2007, cet„˛ean    Societ„˛ii Comerciale IANCU TRANS - S.R.L., cu
GHITU - S.R.L.;                      rom‚n, n„scut„ la data de 29.09.1968 Ón localitatea
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                 urm„toarele date:
                             Iclanzel, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal
social din data de 11.06.2003, eliberat„ de B.C.R.,                                  Asociat: Fodor Ioan, Ón calitate de asociat unic,
                             2680929260025, identificat„ cu C.I. seria MS nr.
Iernut;                                                      n„scut la data de 28.07.1948 Ón localitatea
                             083000, eliberat„ de Poli˛ia Iernut la data de
  3. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.                                M„n„stireni, jude˛ul Cluj, cet„˛ean rom‚n,
                             24.03.2001, domiciliat„ Ón localitatea C„pu∫u de
0796026 din data de 16.06.2003;                                          domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Miori˛ei nr. 35, ap.
                             C‚mpie nr. 185, codul po∫tal 4353, jude˛ul Mure∫,
  4. specimenul de semn„tur„ nr. 12138 din data                                  1, codul po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫, tel. 0265, fax
                             av‚nd puteri depline.
de 18.06.2003;                                                   0265, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 947204,
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  5. copia c„r˛ii de identitate nr. 148181 din data                                eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
de 24.07.2002, eliberat„ de Poli˛ia Iernut;                                    19.07.1995, cod numeric personal 1480728264378.
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  6. certificatul de cazier judiciar nr. 118052 din                                 Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                               Executorie de drept.
data de 5.06.2003;                                                 r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
  7. cazierul fiscal nr. 14342 din data de                                    denumirea IANCU TRANS, av‚nd sediul social Ón
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
16.06.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a                                    T‚rgu Mure∫, Str. Miori˛ei nr. 35, ap. 1, jude˛ul
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2378/2003.
Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;                                       Mure∫, conform extrasului de carte funciar„ nr.
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.
  8. copia c„r˛ii de identitate nr. 083000 din data                                8821 din data de 23.04.2003.
                               Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de 24
de 24.03.2002, eliberat„ de Poli˛ia Iernut;                                      Obiectul de activitate:
                             iunie 2003.
  9. certificatul de cazier judiciar nr. 118051 din                                 • activitatea principal„: 6024 - transporturi
                               (10/162.352)
data de 5.06.2003;                                                 rutiere de m„rfuri.
  10. cazierul fiscal nr. 14341 din data de                    *
                                                           Capitalul social:
10.06.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a                                      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;                Societatea Comercial„
                                IANCU TRANS - S.R.L., T‚rgu Mure∫           - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  11. extrasul de carte funciar„ nr. 241 din data de                                 - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
23.05.2003;                               jude˛ul Mure∫
                                                           - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  12. adeverin˛a nr. 3734 din data de 18.06.2003,                                  Participarea asociatului la capitalul social:
eliberat„ de Oficiul Registrului Comer˛ului al        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         - Fodor Ioan, aport la capital 2.000.000 lei,
Jude˛ului Mure∫;                               J 26/754/2003            echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
  13. chitan˛a privind achitarea taxei de registru                                capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la
nr. 3289626 din data de 18.06.2003.                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15524666
                                                          beneficii/pierderi de 100 %.
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
                                                           Administrator: Fodor Ioan, Ón calitate de
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          administrator p‚n„ la data de 16.06.2007, n„scut la
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
                                                          data de 28.07.1948 Ón localitatea M„n„stireni,
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT             jude˛ul Cluj, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          1480728264378, identificat cu B.I. seria G.R. nr.
precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           947204, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
constituirea Societ„˛ii Comerciale GHITU - S.R.L. ∫i                                19.07.1995, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Miori˛ei
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                 DOSAR NR. 12008/16.06.2003           nr. 35, ap. 1, codul po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫, tel.
                                                          0265, fax 0265, av‚nd puteri depline.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:          ŒNCHEIEREA NR. 2241/2003             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Admite cererea formulat„ de Ludu∫an Gheorghe,       ™edin˛a din data de 17 iunie 2003           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
domiciliat Ón C„pu∫u de C‚mpie nr. 185, jude˛ul                                  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona       Executorie de drept.
Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
                              Referent          - Hanzi Simona        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Fodor     Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
Societ„˛ii Comerciale GHITU - S.R.L., cu         Ioan, privind autorizarea constituirii ∫i        Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2241/2003.
urm„toarele date:                     Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale IANCU TRANS -     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 17 iunie 2003.
  Asocia˛i:                       S.R.L.                           Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de 17
  1. Ludu∫an Gheorghe, n„scut la data de                                     iunie 2003.
18.09.1967 Ón localitatea C„pu∫u de C‚mpie, jude˛ul          JUDEC√TORUL DELEGAT               (11/162.353)
Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón C„pu∫u de        Asupra cererii de fa˛„:                             *
C‚mpie nr. 185, codul po∫tal 4353, jude˛ul Mure∫,      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
identificat cu C.I. seria MS nr. 148181, eliberat„ de   de 16.06.2003 cu nr. 12008, petentul Fodor Ioan a          Societatea Comercial„
Poli˛ia Iernut la data de 24.07.2002, cod numeric     solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea       WESTEND - S.R.L., T‚rgu Mure∫
personal 1670918260061;                  Societ„˛ii Comerciale IANCU TRANS - S.R.L. la              jude˛ul Mure∫
  2. Ludu∫an Laura Maria, n„scut„ la data de      Oficiul registrului comer˛ului
29.09.1968 Ón localitatea Iclanzel, jude˛ul Mure∫,      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea C„pu∫u                                   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             Ónscrisuri:
de C‚mpie nr. 185, codul po∫tal 4353, jude˛ul                                             J 26/807/2003
                               1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ nr. 5055
Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr. 083000,     din data de 12.06.2003, autentificat la Biroul          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15554578
eliberat„ de Poli˛ia Iernut la data de 24.03.2001, cod  notarului public Suceava Corina;
numeric personal 2680929260025.               2. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.          MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    797292 din data de 12.06.2003;
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
denumirea GHITU, av‚nd sediul social Ón C„pu∫u      social din data de 13.06.2003, eliberat„ de             JUDEC√TORUL DELEGAT
de C‚mpie nr. 185, jude˛ul Mure∫, conform                                        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             RAIFFEISEN BANK;
extrasului de carte funciar„ nr. 241 din data de                                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
                               4. specimentul de semn„tur„ nr. 12009 din data
23.05.2003.
                             de 16.06.2003, eliberat de Oficiul registrului
  Obiectul de activitate:                                                 DOSAR NR. 12501/24.06.2003
                             comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫;
  • activitatea principal„: 1581 - fabricarea p‚inii;
                               5. extrasul de carte funciar„ nr. 8821 din data de
fabricarea produselor propaspete de patiserie.                                        ŒNCHEIEREA NR. 2479/2003
                             23.04.2003, eliberat de Biroul C.F.;
  Capitalul social:
                               6. acordul coproprietarului pentru sediu,         ™edin˛a din data de 27 iunie 2003
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       autentificat cu nr. 3181 la data de 12.06.2003 la
                                                           Judec„tor delegat - Farkas Hegyi Piroska
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         Biroul notarului public Suceava Corina;
                                                           Referent     - Hanzi Simona
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       7. copia buletinului de identitate nr. 947204 din
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     data de 19.06.1995, eliberat de M.I.;            Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Nagy
  1. Ludu∫an Gheorghe, aport la capital 1.000.000     8. cazierul fiscal nr. 14489 din data de       Gyozo Levente, privind autorizarea constituirii ∫i
lei, v„rsat la data de 11.06.2003, echival‚nd cu 10    11.06.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a       Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale WESTEND -
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % capitalul social     Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫;          S.R.L.
total, av‚nd o cot„ de participare la            9. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„
                                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
beneficii/pierderi de 50 %;                cu nr. 3182 la data de 12.06.2003 la Biroul notarului
  2. Ludu∫an Laura Maria, aport la capital       public Suceava Corina.                   Asupra cererii de fa˛„:
1.000.000 lei, v„rsat la data de 11.06.2003,         Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite   de 24.06.2003 cu nr. 12501, petentul Nagy Gyozo
capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la  cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii     Levente a solicitat autorizarea constituirii ∫i
beneficii/pierderi de 50 %.                comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331   Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale WESTEND -
  Administratori:                    ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,      S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului
  1. Ludu∫an Gheorghe, Ón calitate de          precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
administrator p‚n„ la data de 18.06.2007, cet„˛ean    urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd       Ónscrisuri:
rom‚n, n„scut la data de 18.09.1967 Ón localitatea    constituirea Societ„˛ii Comerciale IANCU TRANS -      1. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.
C„pu∫u de C‚mpie, jude˛ul Mure∫, cod numeric       S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.       797947 din data de 17.06.2003;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/4.IX.2003                  7
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului          Societatea Comercial„             administrativ„ ∫i informatic„; Óndepline∫te, potrivit
social nr. 030616122957000 din data de 16.06.2003,        CONTLIV - S.R.L., T‚rgu Mure∫           dispozi˛iilor legale, atribu˛iile prev„zute Ón
eliberat„ de B.R.D., T‚rgu Mure∫;                    jude˛ul Mure∫               mandatul de cenzor la societ„˛ile comerciale;
  3. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ nr. 137                                 7412 - activit„˛i de contabilitate, revizie
din data de 9.06.2003, eliberat de B.A.S.C. al                                   contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal.
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                      Capitalul social:
                                      J 26/788/2003
Tribunalul Mure∫;                                                   - capitalul social subscris: 5.000.000 lei;
  4. adeverin˛a nr. 3865 din data de 24.06.2003,         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15550061
                                                            - capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei;
eliberat„ de Oficiul registrului comer˛ului de pe                                   - num„rul total de p„r˛i sociale: 50;
l‚ng„ Tribunalul Mure∫;                         MINISTERUL JUSTIfiIEI             - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  5. specimenul de semn„tur„ nr. 12502 din data                                    Participarea asociatului la capitalul social:
de 24.06.2003, eliberat de Oficiul registrului                                     -Dalalau Liviu, aport la capital 5.000.000 lei,
comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫;               JUDEC√TORUL DELEGAT              echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la
  6. contractul de Ónchiriere nr. 10791 din data de
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™            beneficii/pierderi de 100 %.
23.06.2003;
                                                            Administrator: Dalalau Liviu, cet„˛ean rom‚n,
  7. copia buletinului de identitate nr. 169272 din
                                  DOSAR NR. 12411/23.06.2003           n„scut la data de 1.10.1954 Ón localitatea Chirileu,
data de 23.12.2002, eliberat de M.I.;
                                                          jude˛ul   Mure∫,    cod  numeric   personal
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere nr.              ŒNCHEIEREA NR. 2430/2003            1541001264377, identificat cu C.I. seria MS nr.
1372/1373 din data de 9.06.2003, eliberat„ de                                    003669, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
B.A.S.C. al Oficiului registrului comer˛ului de pe       ™edin˛a din data de 26 iunie 2003
                                                          10.02.1999, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Œnfr„˛irii
l‚ng„ Tribunalul Mure∫;                   Judec„tor delegat   - Farkas Hegyi Piroska      nr. 12, ap. 20, codul po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫,
  9. extrasul de carte funciar„ nr. 58623 din data     Referent        - Axinte Carmen         telefon 0265, fax 0265, av‚nd puteri depline.
de 11.06.2003, eliberat de Biroul C.F.;                                        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Dalalau
  10. acordul coproprietarului pentru sediu nr.                                    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                             Liviu, privind autorizarea constituirii ∫i
1374 din data de 9.06.2003, eliberat de B.A.S.C. al                                 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                             Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale CONTLIV -
Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„       S.R.L.                            Alte men˛iuni: s-a depus specimenul de
Tribunalul Mure∫.                                                  semn„tur„ al administratorului cu nr.
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,             JUDEC√TORUL DELEGAT             12412/23.06.2003.
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite     Asupra cererii de fa˛„:                  Executorie de drept.
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331   de 23.06.2003 cu nr. 12411, petentul Dalalau Liviu      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,      a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea  Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2430/2003.
precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,       Societ„˛ii Comerciale CONTLIV - S.R.L. la Oficiul      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 26 iunie 2003.
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd       registrului comer˛ului                    Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de 26
constituirea Societ„˛ii Comerciale WESTEND - S.R.L.     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    iunie 2003.
∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.           Ónscrisuri:                          (13/162.355)
                               1. actul constutiv cu dare de dat„ cert„ nr. 3670                *
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     din data de 18.01.2003, autentificat la Biroul
  Admite cererea formulat„ de Nagy Gyozo        notarilori publici asocia˛i Baculea Dobirta;             Societatea Comercial„
Levente, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Pia˛a Republicii     2. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.      AUTO UNIVERSAL FOSSATI - S.R.L.
nr. 22, ap. 27, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:     0794800 din data de 19.06.2003;                  T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune   3. chitan˛a privind achitarea taxei de registru nr.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    3289999 din data de 23.06.2003;
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Societ„˛ii Comerciale WESTEND - S.R.L., cu          4. specimenul de semn„tur„ nr. 12412 din data
                                                                   J 26/785/2003
urm„toarele date:                     de 23.06.2003;
  Asociat: Nagy Gyozo Levente, Ón calitate de       5. extrasul de carte funciar„ nr. 34914 din data        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15543471
asociat unic, n„scut la data de 9.06.1981 Ón T‚rgu    de 11.06.2003;
Mure∫, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     6. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             23.06.2003;
T‚rgu Mure∫, Str. Republicii nr. 22, ap. 27, codul
                               7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫, telefon 0265, fax 0265,                                       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             social nr. 7632174 din data de 19.06.2003;
identificat cu C.I. seria MS nr. 1692772, eliberat„                                    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               8. cazierul fiscal nr. 15479 din data de
de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 23.12.2002, cod                                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
                             20.09.2003;
numeric personal 1810609260035.
                               9. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    cu nr. 2233 la data de 19.06.2003 la Biroul notarilor        DOSAR NR. 11724/10.06.2003
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     publici asocia˛i Gurghian Ispas.
denumirea WESTEND, av‚nd sediul social Ón T‚rgu                                        ŒNCHEIEREA NR. 2393/2003
                               Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
Mure∫, Str. Republicii nr. 22, ap. 27, jude˛ul Mure∫,   judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite      ™edin˛a din data de 24 iunie 2003
conform extrasului de carte funciar„ nr. 58623 din    cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
data de 11.06.2003.                                                  Judec„tor delegat      - Dima Cornelia
                             comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
  Obiectul de activitate:                                              Referent          - Axinte Carmen
                             ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
  • activitatea principal„: 5212 - comer˛ cu      precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,        Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Kacso
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd       Csaba Levente, privind autorizarea constituirii ∫i
predominant„ de produse nealimentare.           constituirea Societ„˛ii Comerciale CONTLIV - S.R.L.    Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale AUTO
  Capitalul social:                   ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.           UNIVERSAL FOSSATI - S.R.L.
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:            JUDEC√TORUL DELEGAT
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          Admite cererea formulat„ de Dalalau Liviu,        Asupra cererii de fa˛„:
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Œnfr„˛irii nr. 12, ap.    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Participarea asociatului la capitalul social:     20, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:           de 10.06.2003 cu nr. 11724, petentul Kacso Csaba
  - Nagy Gyozo Levente, aport la capital 2.000.000     Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   Levente a solicitat autorizarea constituirii ∫i
lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale AUTO
100 % capitalul social total, av‚nd o cot„ de       Societ„˛ii Comerciale CONTLIV - S.R.L., cu        UNIVERSAL FOSSATI - S.R.L. la Oficiul registrului
participare la beneficii/pierderi de 100 %.        urm„toarele date:                     comer˛ului
  Administrator: Nagy Gyozo Levente, Ón calitate      Asociat: Dalalau Liviu, Ón calitate de asociat unic,   Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
de administrator p‚n„ la data de 24.06.2007,       n„scut la data de 1.10.1954 Ón localitatea Chirileu,   Ónscrisuri:
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 9.06.1981 Ón      jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu      1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ nr. 539
T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal     Mure∫, Str. Œnfr„˛irii nr. 12, ap. 20, codul po∫tal    din data de 28.03.2003, autentificat la Biroul
                             4300, jude˛ul Mure∫, telefon 0265, fax 0265,       notarului public B„lgr„dean Stela;
1810609260035, identificat cu C.I. seria MS nr.
                             identificat cu C.I. seria MS nr. 003669, eliberat„ de    2. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.
1692772, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
                             Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 10.02.1999, cod      9989869 din data de 1.04.2003;
23.12.2002, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str.
                             numeric personal 1541001264377.               3. chitan˛a privind achitarea taxei de registru nr.
Republicii nr. 22, ap. 27, codul po∫tal 4300, jude˛ul
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    3289037 din data de 10.06.2003;
Mure∫, telefon 0265, fax 0265, av‚nd puteri depline.
                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      4. extrasul de carte funciar„ nr. 1/II din data de
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                               25.11.2002;
                             denumirea CONTLIV, av‚nd sediul social Ón T‚rgu
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                      5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                             Mure∫, Str. Œnfr„˛irii nr. 12, ap. 20, jude˛ul Mure∫,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                    social nr. 6844678 din data de 30.04.2003;
                             conform extrasului de carte funciar„ nr. 34914 din
  Puncte de lucru: 1. cu sediul Ón localitatea Panet,                                6. cazierul fiscal nr. 8840 din data de 9.04.2003;
                             data de 11.06.2003.
Strada Principal„, nr. 30, jude˛ul Mure∫.          Obiectul de activitate:                  7. declara˛ie pe proprie r„spundere, autentificat„
  Executorie de drept.                   • activitatea principal„: ˛ine ∫i supravegheaz„    cu nr. 536 la data de 28.03.2003 la Biroul notarului
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.       contabilitatea ∫i Óntocme∫te sau verific„ ∫i certific„  public B„lgr„dean Stela;
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      bilan˛ul cntabil; acord„ asisten˛„ privind          8. spcimenul de semn„tur„ nr. 11725 din data de
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii a judec„tore∫ti   organizarea ∫i ˛inerea contabilit„˛ii; efectueaz„     10.06.2003.
nr. 2479/2003.                      analize economico-financiare; audit financiar        Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27 iunie 2003.       contabil ∫i evalu„ri patrimoniale; efectueaz„       judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
  Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de 27  expertize contabile dispuse de organele judiciare     cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
iunie 2003.                        sau solicitate de persoanele fizice ori juridice Ón    comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
   (12/162.354)                    condi˛iile prev„zute de lege; execut„ alte lucr„ri cu   ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
             *                caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare    precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.IX.2003
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd       Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale DS PHARMA -           Societatea Comercial„
constituirea Societ„˛ii Comerciale AUTO          S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului              DISTILROM - S.R.L., Reghin
UNIVERSAL FOSSATI - S.R.L. ∫i dispun‚nd           Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
Ónmatricularea acesteia.                 Ónscrisuri:
                                                           NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               1. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                         J 26/705/13.06.2003
                             1722066 din data de 23.05.2003;
  Admite cererea formulat„ de Kacso Csaba         2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15517693
Levente, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, aleea Carpa˛i     social nr. 302 din data de 4.06.2003, eliberat„ de
nr. 51, ap. 819, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:    RAIFFEISEN BANK;                            MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune   3. specimenul de semn„tur„ nr. 12221 din data
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    de 19.06.2003, eliberat de Oficiul Registrului
                             Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫;                    JUDEC√TORUL DELEGAT
Societ„˛ii Comerciale AUTO UNIVERSAL FOSSATI -
                                                            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
S.R.L., cu urm„toarele date:                 4. cazierul fiscal nr. 15211 din data de
                                                             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
  Asociat: Kacso Csaba Levente, Ón calitate de     18.06.2003;
asociat unic, n„scut la data de 8.04.1960 Ón T‚rgu      5. adeverin˛a nr. 3519 din data de 6.06.2003;
                                                               DOSAR NR. 11658/9.06.2003
Mure∫, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     6. copia c„r˛ii de identitate seria MS nr. 048538
T‚rgu Mure∫, aleea Carpa˛i nr. 51, ap. 819, codul     din data de 14.07.2000, eliberat de Poli˛ia T‚rgu          ŒNCHEIEREA NR. 2077/2003
po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫, telefon 0265, fax 0265,    Mure∫;
identificat cu B.I. seria G.X. nr. 835556, eliberat de    7. actul constitutiv nr. 1246 din data de         ™edin˛a din data de 12 iunie 2003
Mili˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 29.01.1988, cod      27.05.2003, eliberat de Oficiul Registrului         Judec„tor delegat   - Dima Cornelia
numeric personal 1600408264381.              Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫;               Referent       - Mirestean Ana Eugenia
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     8. extrasul de carte funciar„ nr. 52248 din data
                                                           Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Cioarba
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     de 27.05.2003;
                                                          Venut, privind autorizarea constituirii ∫i
denumirea AUTO UNIVERSAL FOSSATI, av‚nd           9. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 1248 din
                                                          Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale DISTILROM -
sediul social Ón T‚rgu Mure∫, str. Livezeni nr. 6,    data de 27.05.2003, eliberat„ de Oficiul Registrului
                                                          S.R.L.
jude˛ul Mure∫, conform extrasului de carte funciar„    Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫;
nr. 1/II din data de 25.11.2002.               10. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 1247 din         JUDEC√TORUL DELEGAT
  Obiectul de activitate:                data de 27.05.2003, eliberat„ de Oficiul Registrului    Asupra cererii de fa˛„:
  • activitatea principal„: 50020 - Óntre˛inerea ∫i   Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫.               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
repararea autovehiculelor.                  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,      de 9.06.2003 cu nr. 11658, petentul Cioarba Venut a
  Capitalul social:                   judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite   solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii     Societ„˛ii Comerciale DISTILROM - S.R.L. la Oficiul
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331   registrului comer˛ului
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,      Ónscrisuri:
  Participarea asociatului la capitalul social:     urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd        1. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru nr.
  - Kacso Csaba Levente, aport la capital 2.000.000   constituirea Societ„˛ii Comerciale DS PHARMA -      1968273 din data de 6.06.2003;
lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.        2. chian˛a achit„rii taxei de registru cu nr.
100 % capitalul social total, av‚nd o cot„ de                                   328872 din data de 9.06.2003;
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
participare la beneficii/pierderi de 100 %.
  Administrator: Kacso Csaba Levente, cet„˛ean       Admite cererea formulat„ de Ilovan Daniela      social cu nr. 91014 din data de 9.06.2003, eliberat„
rom‚n, n„scut la data de 8.04.1960 Ón T‚rgu Mure∫,    Codru˛a, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Bd.         de Banca CARPATICA - S.A., Reghin;
jude˛ul   Mure∫,   cod   numeric   personal  Pandurilor nr. 62, ap. 20, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón      4. actul constitutiv autentificat cu nr. 1160 din
1600408264381, identificat cu B.I. seria G.X. nr.     consecin˛„:                       data de 29.05.2003 la Biroul notarului public Sus
835556, eliberat de Mili˛ia T‚rgu Mure∫ la data de      Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune  Cornel;
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     5. cazierul fiscal cu nr. 13912 din data de
29.01.1988, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, aleea
                             Societ„˛ii Comerciale DS PHARMA - S.R.L., cu       5.06.2003, eliberat de DGFO Mure∫;
Carpa˛i nr. 51, ap. 819, codul po∫tal 4300, jude˛ul
                             urm„toarele date:                      6. cazierul fiscal cu nr. 13911 din data de
Mure∫, telefon 0265, fax 0265, av‚nd puteri depline.
                                                          5.06.2003, eliberat de DGFP Mure∫;
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Asociat: Ilovan Daniela Codru˛a, Ón calitate de
                                                           7. declara˛ia pe proprie r„spundere autentificat„
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       asociat unic, n„scut„ la data de 2.12.1965 Ón
                                                          cu nr. 1162 din data de 29.05.2003 la Biroul
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       localitatea Deda, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,
                                                          notarului public Sus Cornel;
  Alte men˛iuni: s-a depus specimentul de        domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Bd. Pandurilor nr. 62,
                                                           9. contractul de Ónchiriere cu nr. 719 din data de
semn„tur„ al administratorului cu nr.           ap. 20, codul po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫,
                                                          15.05.2003;
11725/10.06.2003.                     identificat„ cu C.I. seria MS nr. 048538, eliberat„     10. copia buletinului de identitate;
  Executorie de drept.                 de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 14.07.2000, cod      11. extrasul de carte funciar„.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.       numeric personal 2651202261458.               Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2393/2003.   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu    cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.       denumirea DS PHARMA, av‚nd sediul social Ón       comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
  R„mas„ irevocabil„ la data de 24 iunie 2003, prin   T‚rgu Mure∫, Bd. Pandurilor nr. 62, ap. 20, jude˛ul   ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale
renun˛are la recurs.                   Mure∫, conform extrasului de carte funciar„ nr.     Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
   (14/162.356)                    52248 din data de 27.05.2003.              prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
             *                 Obiectul de activitate:                Comerciale DISTILROM - S.R.L. ∫i dispun‚nd
                               • activitatea principal„: 5231 - comer˛ cu      Ónmatricularea acesteia.
      Societatea Comercial„             am„nuntul cu produse farmaceutice.
    DS PHARMA - S.R.L., T‚rgu Mure∫            Capitalul social:                    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
        jude˛ul Mure∫                - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Admite cererea formulat„ de Cioarba Venut,
                               - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       domiciliat Ón Reghin, Str. Dedradului nr. 1, sc. B,
                               - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         ap. 8, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
           J 26/757/2003              Participarea asociatei la capitalul social:      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                               - Ilovan Daniela Codru˛a, aport la capital      Societ„˛ii Comerciale DISTILROM - S.R.L., cu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15533133
                             2.000.000 lei, v„rsat la data de 4.06.2003, echival‚nd  urm„toarele date:
                             cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul      Asocia˛i:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             social total, av‚nd o cot„ de participare la        1. Cioarba Venut, n„scut la data de 22.03.1958 Ón
                             beneficii/pierderi de 100 %.               localitatea Chiochis, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Administrator: Ilovan Daniela Codru˛a, cet„˛ean    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Reghin,
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          rom‚n, n„scut„ la data de 2.12.1965 Ón localitatea    Str. Dedradului nr. 1, sc. B, ap. 9, cod po∫tal 4225,
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           Deda, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal        jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.
                             2651202261458, identificat„ cu C.I. seria MS nr.     024184, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de
     DOSAR NR. 12220/19.06.2003           048538, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de   20.10.1999, cod numeric personal 1580322261458;
                                                           2. Mera Victor, n„scut la data de 10.11.1964 Ón
                             14.07.2000, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Bd.
      ŒNCHEIEREA NR. 2304/2003                                        Reghin, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                             Pandurilor nr. 62, ap. 20, codul po∫tal 4300, jude˛ul
                                                          Ón localitatea Reghin, Str. F„g„ra∫ului, bl. 3, sc. 5,
   ™edin˛a din data de 20 iunie 2003          Mure∫, av‚nd puteri depline.
                                                          ap. 59, cod po∫tal 4225, jude˛ul Mure∫, identificat cu
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
 Judec„tor delegat - Szatmari Ilona                                        C.I. seria MS nr. 023908, eliberat„ de Poli˛ia Reghin
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
 Referent     - Vitelar Doina Gabriela                                    la data de 18.10.1999, cod numeric personal
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       1641110261454.
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Ilovan     Executorie de drept.                   Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Daniela Codru˛a, privind autorizarea constituirii ∫i     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale DS PHARMA -       Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      denumirea DISTILROM, av‚nd sediul social Ón
S.R.L.                          Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii a judec„torului  Reghin, Str. Salc‚milor nr. 50 A, conform
                             delegat nr. 2304/2003.                  contractului de Ónchiriere cu nr. 719 din data de
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 iunie 2003.       15.05.2003, valabil p‚n„ la data de 15.05.2005.
 Asupra cererii de fa˛„:                  Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de 20    Obiectul de activitate:
 Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    iunie 2003.                         Activitatea principal„: 5134 - comer˛ cu ridicata
de 19.06.2003 cu nr. 12220, petenta Ilovan Daniela       (15/162.357)                    cu b„uturi; Capitalul social: capitalul social subscris:
Codru˛a a solicitat autorizarea constituirii ∫i                   *               2.000.000 lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2075/4.IX.2003                   9
num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei    comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
p„r˛i sociale: 100.000 lei.               ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale   Ónscrisuri:
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ cu nr.
  1. Cioarba Venut, aport la capital 1.000.000 lei,   prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii   5114 din data de 16.06.2003, redactat la biroul
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    Comerciale MANAGER CONSULT - S.R.L. ∫i          notarilor publici Ciocea-Ivan-Suceava;
capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la  dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             2. chitan˛a de plat„ a taxei de timbru cu nr.
beneficii/pierderi de 50 %;                                            0797944 din data de 17.06.2003;
  2. Mera Victor, aport la capital 1.000.000 lei,     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      Admite cererea formulat„ de Hochmal Antonia,     social din data de 17.06.2003;
capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la  domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str. Gen. Traian Mosoiu     4. copia buletinului de identitate seria G.N. nr.
beneficii/pierderi de 50 %.               nr. 7A, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:        747860 din data de 22.02.1995, eliberat de Poli˛ia
  Administratori:                     Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   Breaza;
  1. Cioarba Venut, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     5. declara˛ia pe proprie r„spundere cu nr. 3230
de 22.03.1958 Ón localitatea Chiochis, jude˛ul      Societ„˛ii Comerciale MANAGER CONSULT - S.R.L.,     din data de 16.06.2003;
Bistri˛a-N„s„ud,    cod   numeric   personal   cu urm„toarele date:                    6. cazierul fiscal cu nr. 14544 din data de
1580322261458, posesor al C.I. seria MS nr. 023908,     Asociat:                       12.06.2003;
eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de 18.10.1999,     - Hochmal Antonia, Ón calitate de asociat unic,     7. copia buletinului de identitate seria G.X. nr.
domiciliat Ón localitatea Reghin, Str. Dedradului nr.  n„scut„ la data de 16.01.1958 Ón localitatea Sinaia,   640268 din data de 15.12.1997, eliberat de Poli˛ia
1, sc. B, ap. 9, cod po∫tal 4225, jude˛ul Mure∫, av‚nd  jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón     T‚rgu Mure∫;
puteri depline;                     localitatea T‚rgu Mure∫, str. Gen. Traian Mosoiu nr.    8. declara˛ia pe proprie r„spundere cu nr. 3229
  2. Mera Victor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de   7 A, cod po∫tal 4300, telefon 0265, fax 0265, jude˛ul  din data de 16.06.2003;
10.11.1964 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, cod numeric     Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr. 140714,      9. cazieul fiscal cu nr. 14545 din data de
personal 1641110261454, posesor al C.I. seria MS     eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de       12.06.2003;
nr. 023908, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de    29.05.2002, cod numeric personal 2580116264381.       10. extrasul de carte funciar„ cu nr. 23662 din
18.10.1999, domiciliat Ón localitatea Reghin, Str.     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    data de 4.06.2003;
F„g„ra∫ului, bl. 3, sc. 5, ap. 59, cod po∫tal 4225,   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      11. adeverin˛a cu nr. 3431 din data de 2.06.2003;
jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.           denumirea MANAGER CONSULT, av‚nd sediul           12. chitan˛a chit„rii taxei de registru cu nr.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  social Ón T‚rgu Mure∫, Str. Revolu˛iei nr. 2, ap. 12,  3289866 din data de 20.06.2003, eliberat„ de Oficiul
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       conform extrasului de carte funciar„ cu nr. 36262    Registrului Comer˛ului al jude˛ului Mure∫.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       din data de 4.06.2003.                   Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
  Executorie de drept.                   Obiectul de activitate:                judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.         Activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de     cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      consultare pentru afaceri ∫i management; Capitalul    comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheierii a                                 ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale
                             social: capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
judec„torului delegat.                                              Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                             capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 iunie 2003.                                    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                             de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
   (16/162.358)                                                 Comerciale MARKETING CONSULT - S.R.L. ∫i
                             100.000 lei.
             *                 Participarea asociatului la capitalul social:
                                                         dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                              Hochmal Antonia, aport la capital 2.000.000 lei,    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
    Societatea Comercial„
                             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
 MANAGER CONSULT - S.R.L., T‚rgu Mure∫                                        Admite cererea formulat„ de CÓmpeanu Dorin,
                             capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la
                                                         domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1848, nr. 24, ap. 29,
                             beneficii/pierderi de 100 %.
                                                         ∫i, Ón consecin˛„:
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Administrator: Hochmal Antonia, cet„˛ean
                                                           Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
          J 26/765/2003            rom‚n, n„scut„ la data de 16.01.1958 Ón localitatea
                                                         Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                             Sinaia, jude˛ul Prahova, cod numeric personal
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15539578                                    Societ„˛ii Comerciale MARKETING CONSULT -
                             2580116264381, posesoare a C.I. seria MS nr.
                                                         S.R.L., cu urm„toarele date:
                             140714, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          Asocia˛i:
                             29.05.2002, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str. Gen.
                                                           1. CÓmpeanu Dorin, n„scut la data de 19.11.1964
                             Traian Mosoiu nr. 7 A, cod po∫tal 4300, telefon
                                                         Ón F„g„ra∫, jude˛ul Braov, cet„˛ean rom‚n,
      JUDEC√TORUL DELEGAT             0265, fax 0265, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.
                                                         domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1848 nr. 24, ap. 29,
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                                         cod po∫tal 4300, telefon 0265, fax 0265, jude˛ul
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                         Mure∫, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 040268,
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                                         eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
     DOSAR NR. 12209/19.06.2003            Executorie de drept.
                                                         15.12.1997, cod numeric personal 1641119080014;
                              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
                                                           2. CÓmpeanu Lumini˛a-Mariana, n„scut„ la data
     ŒNCHEIEREA NR. 2344/2003             Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                         de 17.02.1965 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, cet„˛ean
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii cu nr.       rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1848 nr. 24,
   ™edin˛a din data de 24 iunie 2003
                             2344/2003.                        ap. 29, cod po∫tal 4300, telefon 0265, fax 0265,
 Judec„tor delegat - Szatmari Ilona            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24.04.2003.         jude˛ul Mure∫, identificat„ cu B.I. seria G.N. nr.
 Referent     - Pop Lenu˛a Eugenia          Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de    747860, eliberat de Poli˛ia Bra∫ov la data de
                             24.06.2003.                       22.02.1995, cod numeric personal 2650217080011.
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
Hochmal Antonia, privind autorizarea constituirii ∫i     (17/162.359)                      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale MANAGER                    *               r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
CONSULT - S.R.L.                                                 denumirea MARKETING CONSULT, av‚nd sediul
                                 Societatea Comercial„              social Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1848 nr. 24, ap. 29,
       JUDEC√TORUL DELEGAT             MARKETING CONSULT - S.R.L., T‚rgu Mure∫         jude˛ul Mure∫, conform extrasului de carte funciar„
  Asupra cererii de fa˛„:                                            cu nr. 23662 din data de 4.06.2003.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Obiectul de activitate:
de 19.06.2003 cu nr. 12209, petentul Hochmal                 J 26/766/2003              Activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de
Antonia a solicitat autorizarea constituirii ∫i                                  consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MANAGER           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15539586        Capitalul social: capitalul social subscris: 10.000.000
CONSULT - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului                                lei; capitalul social v„rsat: 10.000.000 lei; num„rul
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele          MINISTERUL JUSTIfiIEI            total de p„r˛i sociale: 100; valoarea unei p„r˛i
Ónscrisuri:                                                    sociale: 100.000 lei.
  1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ cu nr.                                 Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
3623 din data de 17.06.2003, redactat la Biroul           JUDEC√TORUL DELEGAT               1. CÓmpeanu Dorin, aport la capital 5.100.000 lei,
noatrului public Baculea & Dobir˛a;              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          echival‚nd cu 51 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 51 %
  2. copia buletinului de identitate seria M.S. nr.      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
140714 din data de 29.05.2002, eliberat de Poli˛ia                                la beneficii/pierderi de 51 %;
T‚rgu Mure∫;                            DOSAR NR. 12211/19.06.2003             2. CÓmpeanu Lumini˛a-Mariana, aport la capital
  3. declara˛ia pe proprie r„spundere autentificat„                               4.900.000 lei, echival‚nd cu 49 p„r˛i sociale,
                                  ŒNCHEIEREA NR. 2343/2003
cu nr. 1539 din data de 17.06.2003 la Biroul                                   reprezent‚nd 49 % din capitalul social total, av‚nd
notarului public Baculea & Dobir˛a;              ™edin˛a din data de 24 iunie 2003          o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 49 %.
  4. cazierul fiscal cu nr. 14538 din data de                                    Administrator:
                              Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona
12.06.2003;                                                      - CÓmpeanu Dorin, Ón calitate de administrator
                              Referent          - Pop Lenu˛a
  5. extrasul de carte funciar„ cu nr. 36262 din                                 p‚n„ la data de 19.06.2007, cet„˛ean rom‚n, n„scut
data de 4.06.2003;                     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de       la data de 19.11.1964 Ón localitatea F„g„ra∫, jude˛ul
  6. adeverin˛a cu nr. 3701 din data de 16.06.2003;   CÓmpeanu Dorin, privind autorizarea constituirii ∫i   Bra∫ov, cod numeric personal 1641119080014,
  7. chitan˛a de plat„ a taxei de timbru cu nr.     Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale MARKETING      posesor al B.I. seria G.X. nr. 040268, eliberat de
0797943 din data de 17.06.2003;             CONSULT - S.R.L.                     Poli˛ia Mure∫ la data de 15.12.1997, domiciliat Ón
  8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                 T‚rgu Mure∫, Bd. 1848 nr. 24, ap. 29, cod po∫tal
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
social din data de 17.06.2003;                                          4300, telefon 0265, fax 0265, jude˛ul Mure∫, av‚nd
  9. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu nr.     Asupra cererii de fa˛„:                puteri depline.
3289869 din data de 20.06.2003, eliberat„ de Oficiul    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫.        de 19.06.2003 cu nr. 12211, petentul CÓmpeanu        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,      Dorin a solicitat autorizarea constituirii ∫i      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite   Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MARKETING        Executorie de drept.
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii     CONSULT - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.IX.2003
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr. 057530,       3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2343/2003.   eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de        social cu nr. 7208693 din data de 17.06.2003;
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.       22.09.2000, cod numeric personal 1591207260016;       4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de      2. Mateiu Lenu˛a, n„scut„ la data de 11.08.1959    social cu nr. 7208694 din data de 17.06.2003;
24.06.2003.                       Ón localitatea Abrud, jude˛ul Alba, cet„˛ean rom‚n,     5. copia buletinului de identitate seria M.S. nr.
  (18/162.360)                     domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str. Prieteniei nr. 12,    194521 din data de 30.05.2003, eliberat de Poli˛ia
             *               ap. 10, cod po∫tal 4300, telefon 0265, identificat„ cu  T‚rgu Mure∫;
                             C.I. seria MS nr. 057532, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu     6. declara˛ia pe proprie r„spundere cu nr. 3240
      Societatea Comercial„            Mure∫ la data de 22.09.2000, cod numeric personal     din data de 17.06.2003;
     FINANCIAR CONSULT - S.R.L.           2590811260018.                        7. cazierul fiscal cu nr. 14345 din data de
         T‚rgu Mure∫                 Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    10.06.2003;
                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      8. copia buletinului de identitate seri M.S. nr.
                             denumirea FINANCIAR CONSULT, av‚nd sediul         191410 din data de 15.05.2003, eliberat de Poli˛ia
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             social Ón T‚rgu Mure∫, Str. Prieteniei nr. 12, ap. 10,  T‚rgu Mure∫;
         J 26/768/24.06.2003
                             conform extrasului de carte funciar„ cu nr. 34270      9. declara˛ia pe proprie r„spundere cu nr. 3228
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15539608        din data de 4.06.2003.                  din data de 16.06.2003;
                               Obiectul de activitate:                 10. cazierul fiscal cu nr. 14346 din data de
       MINISTERUL JUSTIfiIEI              Activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de     10.06.2003;
                             consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.          11. extrasul de carte funciar„ cu nr. 35961 din
                             Capitalul social: capitalul social subscris: 10.000.000  data de 3.06.2003;
      JUDEC√TORUL DELEGAT             lei; capitalul social v„rsat: 10.000.000 lei; num„rul    12. adeverin˛a cu nr. 3432 din data de 2.06.2003.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         total de p„r˛i sociale: 100; valoarea unei p„r˛i       Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           sociale: 100.000 lei.                   judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
                               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
     DOSAR NR. 12213/19.06.2003             1. Mateiu Ioan, aport la capital 5.100.000 lei,    comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
                             echival‚nd cu 51 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 51 %     ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale
     ŒNCHEIEREA NR. 2338/2003
                             din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare  Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
   ™edin˛a din data de 23 iunie 2003          la beneficii/pierderi de 51 %;              prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                               2. Mateiu Lenu˛a, aport la capital 4.900.000 lei,   Comerciale PRIMA EXPERT - S.R.L. ∫i dispun‚nd
 Judec„tor delegat      - Sztamari Ilona
                             echival‚nd cu 49 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 49 %     Ónmatricularea acesteia.
 Referent          - Pop Lenu˛a
                             din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Mateiu    la beneficii/pierderi de 49 %.               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Ioan, privind autorizarea constituirii ∫i          Administrator:                      Admite cererea formulat„ de Gliga-Sanda-Maria,
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale FINANCIAR        - Mateiu Ioan, Ón calitate de administrator p‚n„   domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, aleea Carpa˛i nr. 1, ap.
CONSULT - S.R.L.                     la data de 19.06.2007, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     6, ∫i, Ón consecin˛„:
       JUDEC√TORUL DELEGAT             data de 7.12.1959 Ón localitatea Ludus, jude˛ul        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                             Mure∫, cod numeric personal 1591207260016,        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Asupra cererii de fa˛„:                posesor a C.I. seria MS nr. 057530, eliberat„ de     Societ„˛ii Comerciale PRIMA EXPERT - S.R.L., cu
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 22.09.2000,        urm„toarele date:
de 19.06.2003 cu nr. 12213, petentul Mateiu Ioan a    domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Prieteniei nr. 12, ap.    Asocia˛i:
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea   10, cod po∫tal 4300, telefon 0265, fax 0265, jude˛ul     1. Gliga Sanda-Maria, n„scut„ la data de
Societ„˛ii Comerciale FINANCIAR CONSULT - S.R.L.     Mure∫, av‚nd puteri depline.               16.03.1964 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, cet„˛ean
la Oficiul registrului comer˛ului              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, aleea Carpa˛i
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       nr. 1, ap. 6, cod po∫tal 4300, telefon 0265, fax 0265,
Ónscrisuri:                       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr.
  1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ cu nr.     Executorie de drept.                 191410, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
5156 din data de 17.06.2003, redactat la Biroul       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.       15.05.2003, cod numeric personal 2640316054706;
notarilor publici Ciocea-Ivan-Suceava;            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        2. Gliga Dan-Ioan, n„scut la data de 8.10.1963 Ón
  2. extrasul de carte funciar„ cu nr. 34270 din    Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2338/2003.   localitatea Reghin, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,
data de 4.06.2003;                      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 iunie 2003.       domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, aleea Carpa˛i nr. 1, ap.
  3. adevrrin˛a cu nr. 3428 din data de 2.06.2003;     Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de    6, cod po∫tal 4300, telefon 0265, fax 0265, jude˛ul
  4. chitan˛a de plat„ a taxei de timbru cu nr.     23.06.2003.                        Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr. 194521,
0797946 din data de 17.06.2003;                (19/162.361)                    eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
  5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                 *                30.05.2003, cod numeric personal 1631008261467.
social cu nr. 7632162 din data de 18.06.2003;                                     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului           Societatea Comercial„            r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
social cu nr. 7632163 din data de 18.06.2003;             PRIMA EXPERT - S.R.L.            denumirea PRIMA EXPERT, av‚nd sediul social Ón
  7. copia buletinului de identitate seria M.S. nr.            T‚rgu Mure∫               T‚rgu Mure∫, aleea Carpa˛i nr. 1, ap. 6, conform
057532 din data de 22.09.2000, eliberat de Poli˛ia                                 extrasului de carte funciar„ cu nr. 35961 din data
T‚rgu Mure∫;                                                    de 3.06.2003.
  8. declara˛ia pe proprie r„spundere cu nr. 3242     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Obiectul de activitate:
din data de 17.06.2003;                            J 26/767/2003              Activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de
  9. cazierul fiscal cu nr. 15108 din data de                                   consultare pentru afaceri ∫i management. Capitalul
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15539608
17.06.2003;                                                    social: capitalul social subscris: 10.000.000 lei;
  10. copia buletinului de identitate seria M.S. nr.          MINISTERUL JUSTIfiIEI            capitalul social v„rsat: 10.000.000 lei; num„rul total
057530 din data de 22.09.2000, eliberat de Poli˛ia                                 de p„r˛i sociale: 100; valoarea unei p„r˛i sociale:
T‚rgu Mure∫;                                                    100.000 lei.
  11. declara˛ia pe proprie r„spundere cu nr. 3243         JUDEC√TORUL DELEGAT                Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
din data de 17.06.2003;                    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            1. Gliga Sanda-Maria, aport la capital 5.100.000
  12. cazierul fiscal cu nr. 15107 din data de         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™            lei, echival‚nd cu 51 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
17.06.2003;                                                    51 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de
  13. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu nr.         DOSAR NR. 12215/19.06.2003           participare la beneficii/pierderi de 51 %;
3289867 din data de 20.06.2003, eliberat„ de Oficiul                                  2. Gliga Dan-Ioan, aport la capital 4.900.000 lei,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫.             ŒNCHEIEREA NR. 2342/2003            echival‚nd cu 49 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 49 %
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,         ™edin˛a din data de 24 iunie 2003          din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite                                la beneficii/pierderi de 49 %.
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii      Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona        Administrator: Gliga Sanda-Maria, Ón calitate de
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331    Referent          - Pop Len˛a         administrator p‚n„ la data de 19.06.2007, cet„˛ean
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Gliga    rom‚n, n„scut„ la data de 16.03.1964 Ón Oradea,
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     Sanda-Maria, privind autorizarea constituirii ∫i     jude˛ul    Bihor,  cod   numeric   personal
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii   Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale PRIMA EXPERT     2640316054706, posesoare a C.I. seria MS nr.
Comerciale FINANCIAR CONSULT - S.R.L. ∫i         - S.R.L.                         191410, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                                         15.05.2003, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, aleea
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          Carpa˛i nr. 1, ap. 6, cod po∫tal 4300, telefon 0265,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Asupra cererii de fa˛„:                fax 0265, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.
  Admite cererea formulat„ de Mateiu Ioan,         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Prieteniei nr. 12, ap.  de 19.06.2003 cu nr. 12215, petentul Gliga Sanda-       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
10, ∫i, Ón consecin˛„:                  Maria a solicitat autorizarea constituirii ∫i       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale PRIMA          Executorie de drept.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    EXPERT - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
Societ„˛ii Comerciale FINANCIAR CONSULT - S.R.L.,      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
cu urm„toarele date:                   Ónscrisuri:                        Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii nr. 2342/2003.
  Asocia˛i:                        1. actul constitutiv cu darea de dat„ cert„ cu nr.     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.
  1. Mateiu Ioan, n„scut la data de 7.12.1959 Ón    5112 din data de 17.06.2003, redactat la Biroul        Irevocabil„ prin renun˛are la recurs la data de
localitatea Ludus, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean rom‚n,    notarilor publici Ciocea-Ivan-Suceava;          24.06.2003.
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Prieteniei nr. 12, ap.   2. chitan˛a achit„rii taxei de timbru cu nr.        (20/162.362)
10, cod po∫tal 4300, telefon 0265, fax 0265, jude˛ul   0797945 din data de 17.06.2003;                           *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2075/4.IX.2003                  11
      Societatea Comercial„            nr. 1327 din data de 19 iunie 2003, valabil p‚n„ la     8. cazier fiscal cu nr. 14127 din data de 9 iunie
       IRON FISH - S.R.L.             data de 19 iunie 2006.                  2003;
     T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫            Obiectul de activitate:                 9. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„
                              • activitatea principal„: 5147 - comer˛ cu ridicata  cu nr. 1971 din data de 30 mai 2003 de Biroul
                             cu alte bunuri de consum nealimentare,          notarului public Gurghian-Ispas;
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             neclasificate Ón alt„ parte.                10. declara˛ie pe proprie r„spundere
          J 26/763/2003
                              Capitalul social:                   autentificat„ cu nr. 1070 din data de 30 mai 2003
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15539624
                              - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      de Biroul notarului public Gurghian-Ispas;
                              - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        11. copia buletinului de identitate seria G.N. nr.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI              - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         095928 din data de 26 ianuarie 1995;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       12. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu nr.
         COMERfiULUI                 Participarea asociatului la capitalul social:     3289379 din data de 13 iunie 2003.
                              Varga Aron Zsolt, aport la capital 2.000.000 lei,    Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
                             v„rsat la data de 16 iunie 2003, echival‚nd cu 20    judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
      JUDEC√TORUL DELEGAT             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social    cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          total, av‚nd o cot„ de participare la          comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           beneficii/pierderi de 100 %.               ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
                              Administrator: Varga Aron Zsolt, cet„˛ean rom‚n,   precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
     DOSAR NR. 12378/23.06.2003           n„scut la data de 4 mai 1980 Ón T‚rgu Mure∫,       urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
                             jude˛ul Mure∫, av‚nd codul numeric personal       constituirea Societ„˛ii Comerciale GRAMAFORM -
     ŒNCHEIEREA NR. 2336/2003            1800504260064, identificat cu B.I. seria G.N. nr.    S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
   ™edin˛a din data de 23 iunie 2003          466733, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
                             30 mai 1994, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str.        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
 Judec„tor delegat     - Szatmari Ilona       Republicii nr. 19, ap. 11, cod po∫tal 4300, telefon     Admite cererea formulat„ de Grama Ioan Vasile,
 Referent         - Dracea Marioara      0265/21758, av‚nd puteri depline.            domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Pasajul Mimozelor nr. 4,
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Varga     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  ap. 19, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
Aron Zsolt, privind autorizarea constituirii ∫i       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale IRON FISH -     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
S.R.L.                           Executorie de drept.                 Societ„˛ii Comerciale GRAMAFORM - S.R.L., cu
                              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.       urm„toarele date:
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Asocia˛i:
  Asupra cererii de fa˛„:                Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii judec„torului     1. Grama Ioan Vasile, Ón calitate de asociat,
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   delegat nr. 2336/2003.                  n„scut la data de 4 ianuarie 1958 Ón localitatea
de 23 iunie 2003 cu nr. 12378, petentul Varga Aron     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 iunie 2003.       Serbeni, jude˛ul Mure∫, de cet„˛enie rom‚n„,
Zsolt a solicitat autorizarea constituirii ∫i        R„mas„ irevocabil„ prin renun˛are la recurs la    domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Pasaj Mimozelor nr. 4,
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale IRON FISH -     data de 23 iunie 2003.                  ap. 19, cod po∫tal 4300, telefon 0723/99722, fax
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului           (21/162.363)                    0265, identificat cu B.I. seria G.N. nr. 095928,
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele                *               eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 26
Ónscrisuri:                                                    ianuarie 1995, av‚nd codul numeric personal
  1. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu        Societatea Comercial„            1580104264389;
nr. 3289942 din data de 23 iunie 2003;                GRAMAFORM - S.R.L.               2. Grama Maria Claudea, Ón calitate de asociat,
  2. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu        T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫           n„scut„ la data de 15 octombrie 1962 Ón Re∫i˛a,
nr. 0797700 din data de 16 iunie 2003;                                      jude˛ul Cara∫-Severin, de cet„˛enie rom‚n„,
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                 domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Pasaj Mimozelor nr. 4,
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
social cu nr. 43880 din data de 16 iunie 2003;                                  ap. 19, cod po∫tal 4300, telefon 0265/26380, jude˛ul
                                       J 26/748/2003
  4. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ cu nr. 3                              Mure∫, identificat„ cu B.I. seria G.K. nr. 704364,
din data de 16 iunie 2003, emis de BASC al            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15524593
                                                         eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 20
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                   octombrie 1993, av‚nd codul numeric personal
Tribunalul Mure∫;                           MINISTERUL JUSTIfiIEI            2621015264367.
  5. adeverin˛a cu nr. 3774 din data de 19 iunie        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                     COMERfiULUI               r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
2003;
                                                         denumirea GRAMAFORM, av‚nd sediul social Ón
  6. contractul de comodat cu nr. 1327 din data de
                                                         T‚rgu Mure∫, Pasaj Mimozelor nr. 4, ap. 19, jude˛ul
19 iunie 2003;
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT             Mure∫, conform extrasului de carte funciar„ cu nr.
  7. extras de carte funciar„ cu nr. 37340 din data
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          15041 din data de 10 iunie 2003.
de 7 ianuarie 1998;
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™             Obiectul de activitate:
  8. copia buletinului de identitate seria G.N. nr.
                                                           • activitatea principal„: 9231 - crea˛ie ∫i
466733 din data de 30 mai 1994;
                                  DOSAR NR. 11933/12.06.2003           interpretare artistic„ ∫i literar„.
  9. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de
                                                           Capitalul social:
23 iunie 2003;                           ŒNCHEIEREA NR. 2237/2003              - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  10. certificatul de cazier judiciar cu ne. 118878
                               ™edin˛a din data de 17 iunie 2003            - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
din data de 18 iunie 2003;
                                                           - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  11. cazier fiscal cu nr. 15148 din data de 18 iunie   Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona        - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
2003;                           Referent          - Vitelar Doina        Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  12. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 4 din                   Gabriela           1. Grama Ioan Vasile, aport la capital 1.000.000
data de 16 iunie 2003.                                              lei, v„rsat la data de 3 iunie 2003, echival‚nd cu 10
                              Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Grama
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,                                   p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
                             Ioan Vasile, privind autorizarea constituirii ∫i
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite                                total, av‚nd o cot„ de participare la
                             Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale GRAMAFORM -
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii                                 beneficii/pierderi de 50 %;
                             S.R.L.
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331                                 2. Grama Maria Claudea, aport la capital
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,            JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                         1.000.000 lei, v„rsat la data de 3 iunie 2003,
precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,        Asupra cererii de fa˛„:                echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
constituirea Societ„˛ii Comerciale IRON FISH -      de 12 iunie 2003 cu nr. 11933, petentul Grama Ioan    la beneficii/pierderi de 50 %.
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.       Vasile a solicitat autorizarea constituirii ∫i        Administrator: Grama Ioan Vasile, cu mandat
                             Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GRAMAFORM      p‚n„ la data de 12 iunie 2007, de cet„˛enie rom‚n„,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului        n„scut la data de 4 ianjuarie 1958 Ón localitatea
  Admite cererea formulat„ de Varga Aron Zsolt,      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   Serbeni, jude˛ul Mure∫, av‚nd codul numeric
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Republicii nr. 19, ap.  Ónscrisuri:                       personal 1580104264389, identificat cu B.I. seria
11, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:            1. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu   G.N. nr. 095928, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la
  Autorizeaz„   constituirea   ∫i  dispune   nr. 0795622 din data de 3 iunie 2003;          data de 26 ianuarie 1995, domiciliat Ón T‚rgu
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului    Mure∫, Pasaj Mimozelor nr. 4, ap. 19, cod po∫tal
Societ„˛ii Comerciale IRON FISH - S.R.L., cu       social cu nr. 0080059 din data de 3 iunie 2003,     4300, telefon 0723/99722, fax 0265, jude˛ul Mure∫,
urm„toarele date:                    emis„ de Banca Rom‚neasc„;                av‚nd puteri depline.
  Asociat: Varga Aron Zsolt, Ón calitate de asociat    3. specimen de semn„tur„ cu nr. 11934 din data      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
unic, n„scut la data de 4 mai 1980 Ón T‚rgu Mure∫,    de 12 iunie 2003, depus la Oficiul Registrului        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
jude˛ul Mure∫, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón    Comer˛ului Mure∫;                    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
T‚rgu Mure∫, Str. Republicii nr. 19, ap. 11, cod.      4. extrasul de carte funciar„ cu nr. 15041 din      Executorie de drept.
po∫tal 4300, telefon 0256/21758, identificat cu B.I.   data de 10 iunie 2003, emis de Biroul de Carte        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
seria G.N. nr. 466733, eliberat de Poli˛ia T‚rgu     Funciar„;                          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
Mure∫ la data de 30 mai 1994, av‚nd codul numeric      5. actul constitutiv autentificat cu nr. 3794 din   Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii judec„torului
personal 1800504260064.                 data de 30 mai 2003 de Biroul notarului public      delegat nr. 2336/2003.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Gurghian-Ispas;                       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 17 iunie 2003.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      6. copia buletinului de identitate seria G.K. nr.     R„mas„ irevocabil„ prin renun˛are la recurs la
denumirea IRON FISH, av‚nd sediul social Ón T‚rgu    704364, emis la data de 20 octombrie 1993;        data de 17 iunie 2003.
Mure∫, Bd. 22 Decembrie 1989, bl. 44, sc. A, ap. 12,    7. cazier fiscal cu nr. 14129 din data de 9 iunie      (22/162.364)
jude˛ul Mure∫, conform contractului de comodat cu    2003;                                       *
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.IX.2003
      Societatea Comercial„               2. Farkas Elisabeta Edith, Ón calitate de asociat,    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  ALEX ABC COM - S.R.L., Ludu∫, jude˛ul        n„scut„ la data de 9 noiembrie 1970 Ón Ludu∫,       Ónscrisuri:
          Mure∫                 jude˛ul Mure∫, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón      1. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
                             Ludu∫, Str. Br‚ndu∫ei, bl. 1, sc. A, ap. 15, cod po∫tal  nr. 782330 din data de 25 aprilie 2003;
                             4350, telefon 0265, fax 0265, jude˛ul Mure∫,         2. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ cu nr.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             identificat„ cu B.I. seria G.D. nr. 0403504, eliberat   1913 din data de 5 mai 2003, emis de Biroul
         J 26/819/2003
                             de Poli˛ia Ludu∫, av‚nd codul numeric personal      notarului public Maria Sus;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15564830
                             2701109260019.                        3. copia buletinului de identitate cu nr. 603294
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    din data de 11 septembrie 1997, emis de Ministerul
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     de Interne;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          denumirea ALEX ABC COM, av‚nd sediul social Ón        4. cazier fiscal cu nr. 4915/5845 din data de 15
         COMERfiULUI               Ludu∫, Str. Br‚ndu∫ei, bl. 1, sc. A, et. 4, ap. 15,    mai 2003, emis de Direc˛ia General„ a Finan˛elor
                             jude˛ul Mure∫, conform extrasului de carte funciar„    Publice Mure∫;
                             cu nr. 4649 din data de 12 iunie 2003.            5. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 907
      JUDEC√TORUL DELEGAT               Obiectul de activitate:                din data de 5 mai 2003, depus„ la BASC al Oficiului
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            • activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     Mure∫;
                             predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i        6. cazier fiscal cu nr. 12431 din data de 22 mai
     DOSAR NR. 12596/25.06.2003           tutun.                          2003, emis de Direc˛ia General„ a Finan˛elor
                               Capitalul social:                   Publice Mure∫;
     ŒNCHEIEREA NR. 2505/2003              - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       7. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„
   ™edin˛a din data de 2 iulie 2003            - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       cu nr. 915 din data de 24 aprilie 2003 de Biroul
                               - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         notarului public Maria Sus;
 Judec„tor delegat     - Dima Cornelia         - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       8. specimenul de semn„tur„ cu nr. 10576 din
 Referent         - Hanzi Simona          Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     data de 23 mai 2003, depus la Oficiul registrului
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Grama      1. Farkas Alexandru, aport la capital 1.000.000    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫;
Farkas Alexandru, privind autorizarea constituirii ∫i  lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      9. extrasul de carte funciar„ cu nr. 9955 din data
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale ALEX ABC      50 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de     de 24 aprilie 2003, emis de Biroul de Carte
COM - S.R.L.                       participare la beneficii/pierderi de 50 %;        Funciar„;
                               2. Farkas Elisabeta Edith, aport la capital       10. acordul coproprietarului pentru sediu,
       JUDEC√TORUL DELEGAT             1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,      autentificat cu nr. 914 din data de 24 aprilie 2003
  Asupra cererii de fa˛„:                reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd    de Biroul notarului public Maria Sus;
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %.     11. contractul de Ónchiriere cu nr. 7543 din data
de 25 iunie 2003 cu nr. 12596, petentul Farcas        Administrator: Farkas Alexandru, cu mandat      de 25 aprilie 2003.
Alexandru a solicitat autorizarea constituirii ∫i    p‚n„ la data de 25 iunie 2007, de cet„˛enie rom‚n„,     Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ALEX ABC      n„scut la data de 12 aprilie 1969 Ón Ludu∫, jude˛ul    judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
COM - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.     Mure∫,    av‚nd   codul   numeric   personal  cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   1690412260037, identificat cu B.I. seria B.T. nr.     comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
Ónscrisuri:                       821779, eliberat de Poli˛ia Ludu∫, domiciliat Ón     ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
  1. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu   Ludu∫, Str. Br‚ndu∫ei, bl. 1, sc. A, ap. 15, cod po∫tal  precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
nr. 934946 din data de 14 mai 2003;           4350, telefon 0265, fax 0265, jude˛ul Mure∫, av‚nd    urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului    puteri depline.                      constituirea Societ„˛ii Comerciale LUCON
social din data de 11 iunie 2003, emis„ de Banca       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  INDUSTRIAL - S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea
Raiffeisen;                         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       acesteia.
  3. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
nr. 3290304 din data de 26 iunie 2003, emis„ de       Puncte de lucru:                    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Oficiul registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          1. Ludu∫, Str. Liliacului nr. 29, conform         Admite cererea formulat„ de Haritonov Lucian
Tribunalul Mure∫;                    contractului de Ónchiriere cu nr. 64 din data de 22    domiciliat Ón Tulcea, Str. Urzicii nr. 30A, ∫i, Ón
  4. specimen de semn„tur„ cu nr. 12599 din data    februarie 2002;                      consecin˛„:
de 25 iunie 2003, depus la Oficiul Registrului        2. Ludu∫, Strada Principal„ nr. 35, conform        Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫;         contractului de Ónchiriere cu nr. 134 din data de 28   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  5. extrasul de carte funciar„ cu nr. 4649 din data  iulie 1999.                        Societ„˛ii Comerciale LUCON INDUSTRIAL - S.R.L.,
de 12 iunie 2003, emis de Biroul de Carte Funciar„;     Executorie de drept.                 cu urm„toarele date:
  6. copia buletinului de identitate cu nr. 403504,     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.         Asocia˛i:
emis de Ministerul de Interne;                Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        1. Haritonov Lucian, Ón calitate de asociat, n„scut
  7. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„   Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii judec„torului    la data de 10 septembrie 1974 Ón Tulcea, jude˛ul
cu nr. 456 din data de 27 martie 2003 la Biroul     delegat.                         Tulcea, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Tulcea,
notarului public Gherman Petru;               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 2 iulie 2003.        Str. Urzicii nr. 30A, jude˛ul Tulcea, identificat cu
  8. cazier fiscal cu nr. 14750 din data de 16 iunie    R„mas„ irevocabil„ prin renun˛are la recurs la    B.I. seria G.X. nr. 603294, eliberat de Poli˛ia Tulcea
2003, emis de Direc˛ia General„ a Finan˛elor       data de 2 iulie 2003.                   la data de 11 septembrie 1997, av‚nd codul
Publice Mure∫;                         (23/162.365)                    numeric personal 1740910364213;
  9. copia buletinului de identitate cu nr. 821779,                *                  2. Kursun Onder, Ón calitate de asociat, n„scut la
emis Ministerul de Interne;
                                                          data de 11 iulie 1978 Ón localitatea Kartal, Turcia, de
  10. declara˛ie pe proprie r„spundere               Societatea Comercial„             cet„˛enie turc„, domiciliat Ón Turcia, Istanbul,
autentificat„ cu nr. 455 din data de 27 martie 2003        LUCON INDUSTRIAL - S.R.L.
de Biroul notarului public Gherman Petru;                                     Tuzla, Iclemer, identificat cu pa∫aportul seria TRL
                                   Reghin, jude˛ul Mure∫             nr. 860034, eliberat de autorit„˛ile turce la data de
  11. cazier fiscal cu nr. 14751 din data de 16 iunie
2003, emis de Direc˛ia General„ a Finan˛elor                                    31 mai 2000.
Publice Mure∫;                                                     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  12. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ cu nr.                               r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                     J 26/634/2003
738 din data de 27 martie 3002, emis de Biroul                                   denumirea LUCON INDUSTRIAL, av‚nd sediul
notarului public Gherman Petru;                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15465080        social Ón Reghin, Str. Libert„˛ii, bl. 2, sc. 1, ap. 19,
  13. contractul de Ónchiriere cu nr. 64 din data de                               jude˛ul Mure∫, conform contractului de Ónchiriere
22 februarie 2002;                          MINISTERUL JUSTIfiIEI             cu nr. 7543 din data de 25 aprilie 2003, valabil p‚n„
  14. contractul de Ónchiriere cu nr. 134 din data       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          la data de 25 septembrie 2003.
de 28 iulie 1999.                             COMERfiULUI                  Obiectul de activitate:
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,                                     • activitatea principal„: 5030 - comer˛ cu piese ∫i
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite                                accesorii pentru autovehicule.
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT                Capitalul social:
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™              - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei, din care
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,                                   1.000.000 lei ∫i 30 $;
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd            DOSAR NR. 10575/23.05.2003             - participarea str„in„ la capitalul social este de
constituirea Societ„˛ii Comerciale ALEX ABC COM -                                 1.000.000 lei, echivalentul a 30 $;
                                  ŒNCHEIEREA NR. 810/2003              - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                ™edin˛a din data de 27 mai 2003             - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                    Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                              Judec„tor delegat      - Farcas Hegyi Piroska     1. Haritonov Lucian, aport la capital 1.000.000
  Admite cererea formulat„ de Farcas Alexandru,      Referent          - Hanzi Simona
domiciliat Ón Ludu∫, Str. Br‚ndu∫ei, bl. 1, sc. A, et.                               lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50
4, ap. 15, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:        Pe rol, solu˛ionarea cererii formulat„ de        % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   Haritonov Lucian, privind autorizarea constituirii ∫i   participare la beneficii/pierderi de 50 %;
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale LUCON          2. Kursun Onder, aport la capital 1.000.000 lei,
Societ„˛ii Comerciale ALEX ABC COM - S.R.L., cu     INDUSTRIAL - S.R.L.                    echivalentul a 30 $, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
urm„toarele date:                                                 reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
  Asocia˛i:                                                    o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %.
  1. Farkas Alexandru, Ón calitate de asociat, n„scut   Asupra cererii de fa˛„:                   Administratori:
la data de 12 februarie 1969 Ón Ludu∫, jude˛ul       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      1. Haritonov Lucian, cu mandat p‚n„ la data de
Mure∫, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Ludu∫,     de 23 mai 2003 cu nr. 10575, petentul Haritonov      23 mai 2007, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de
Str. Br‚ndu∫ei, bl. 1, sc. A, ap. 15, cod po∫tal 4350,  Lucian a solicitat autorizarea constituirii ∫i      10 septembrie 2007 Ón Tulcea, jude˛ul Tulcea, av‚nd
telefon 0265, fax 0265, jude˛ul Mure∫, identificat cu  Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale LUCON        codul numeric personal 1740910364213, identificat
B.I. seria B.T. nr. 821779, eliberat de Poli˛ia Ludu∫,  INDUSTRIAL - S.R.L. la Oficiul registrului        cu pa∫aportul seria TRL nr. 860034, emis de
av‚nd codul numeric personal 1690412260037;       comer˛ului.                        autorit„˛ile turce la data de 31 mai 2000, domiciliat
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2075/4.IX.2003                   13
Ón Tulcea, Str. Urzicii nr. 30A∫, av‚nd puteri       constituirea Societ„˛ii Comerciale VETOS - S.R.L. ∫i    ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale LEVY BY CO
depline;                          dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             - S.R.L.
  2. Kursun Onder, cu mandat p‚n„ la data de 23
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:             JUDEC√TORUL DELEGAT
mai 2007, de cet„˛enie turc„, n„scut la data de 11
iulie 1978 Ón localitatea Kartal, Turcia, identificat cu    Admite cererea formulat„ de Tamas Tibor Oliver       Asupra cererii de fa˛„:
pa∫aportul seria TRL nr. 860034, emis de          domiciliat Ón Budapesta, str. Torokugrato nr. 6, ap.      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
autorit„˛ile turce la data de 31 mai 2000, domiciliat   40, ∫i, Ón consecin˛„:                   de 18 iunie 2003 cu nr. 12158, petentul Palecianu
Ón Istanbul, str. Tuzla, Iclemer, av‚nd puteri         Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   Levente a solicitat autorizarea constituirii ∫i
depline.                          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale LEVY BY CO -
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Societ„˛ii Comerciale VETOS - S.R.L., cu          S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        urm„toarele date:                       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          Asocia˛i:                        Ónscrisuri:
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        1. Tamas Tibor Oliver, Ón calitate de asociat,       1. actul constitutiv cu dare de data certa cu nr.
pronun˛are.                        n„scut la data de 28 decembrie 1967 Ón T‚rgu        20 din data de 8 ianuarie 2003, emis de Biroul
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27 mai 2003.         Mure∫, jude˛ul Mure∫, de cet„˛enie rom‚n„,         notarului public Balgaradean Stela;
  (24/162.366)                      domiciliat Ón Ungaria, Budapesta, str. Torokugrato       2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
              *                nr. 6, ap. 40, identificat cu pa∫aportul seria P nr.    nr. 0792232 din data de 27 mai 2003;
                              0456582, ekiberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de      3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  Societatea Comercial„ VETOS - S.R.L.          15 august 2000, av‚nd codul numeric personal        social cu nr. 1334 din data de 9 ianuarie 2003;
    T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫             1671228264439;                         4. copia c„r˛ii de identitate cu nr. 003112 din
                                2. Kiss Zsolt, Ón calitate de asociat, n„scut la data  data de 29 ianuarie 1999, emis„ de Poli˛ia T‚rgu
                              de 10 aprilie 1972 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,      Mure∫;
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫,        5. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„
         J 26/778/2003
                              str. Petru Dobra nr. 18, ap. 10, cod po∫tal 4300,      cu nr. 2789 din data de 7 octombrie 2002 la Biroul
                              jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15543536                                      notarului public Baculea & Dobarta;
                              055707, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
                                                             6. cazier fiscal cu nr. 13679 din data de 3 iunie
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             11 septembrie 2000, av‚nd codul numeric personal
                                                            2003;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           1720410264396.
                                                             7. specimen de semn„tur„ cu nr. 12159 din data
         COMERfiULUI                  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                                            de 18 iunie 2003;
                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                              denumirea VETOS, av‚nd sediul social Ón T‚rgu         8. extrasul de carte funciar„ cu nr. 5904 din data
                              Mure∫, Str. Bra∫ovului nr. 1, ap. 12, jude˛ul Mure∫,    de 1 aprilie 2003;
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                              conform extrasului de carte funciar„ cu nr. 20360       9. declara˛ie privind accept sediu firm„
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™            din data de 20 mai 2003.                  autentificat„ cu nr. 3023 din data de 29 octombrie
                                Obiectul de activitate:                 2002 de Biroul notarului public Baculea & Dobarta;
                                • activitatea principal„: 5119 - intermedieri Ón      10. procur„ special„ de Ómputernicire
     DOSAR NR. 12302/20.06.2003
                              comer˛ul cu produse diverse.                autentificat„ cu nr. 625 din data de 10 aprilie 2003
      ŒNCHEIEREA NR. 2374/2003              Capitalul social:                    de Biroul notarului public Balgaradean Stela;
                                - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        11. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
   ™edin˛a din data de 26 iunie 2003                                         nr. 3289644 din data de 18 iunie 2003.
                                - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei, din care
  Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona      56 $;                             Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
  Referent          - Precup Loredana        - participarea str„in„ la capitalul social este de   judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
                              1.800.000 lei, din care 56 $;                cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Tamas
                                - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
Tibor Oliver, privind autorizarea constituirii ∫i
                                - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale VETOS - S.R.L.
                                Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
       JUDEC√TORUL DELEGAT                1. Tamas Tibor Oliver, aport la capital 1.800.000    urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
  Asupra cererii de fa˛„:                 lei, din care 56 $, v„rsat la data de 18 iunie 2003,    constituirea Societ„˛ii Comerciale LEVY BY CO -
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    echival‚nd cu 18 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 90 %      S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
de 20 iunie 2003 cu nr. 12596, petentul Tamas       din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
                              la beneficii/pierderi de 90 %;                Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Tibor Oliver a solicitat autorizarea constituirii ∫i
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale VETOS - S.R.L.      2. Kiss Zsolt, aport la capital 200.000 lei,        Admite cererea formulat„ de Palecianu Levente,
la Oficiul registrului comer˛ului.             echival‚nd cu dou„ p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 %     domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Grivi˛a Ro∫ie nr. 35,
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare   sc. B, ap. 6, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
Ónscrisuri:                        la beneficii/pierderi de 10 %.                 Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
  1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ cu nr.      Administrator: Tamas Tibor Oliver, de cet„˛enie     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
1046 din data de 21 mai 2003, emis de Biroul        rom‚n„, n„scut la data de 28 decembrie 1967 Ón       Societ„˛ii Comerciale LEVY BY CO - S.R.L., cu
notarului public Nagy Gabriela;              T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, av‚nd codul numeric       urm„toarele date:
  2. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu    personal 1671228264439, identificat cu pa∫aportul       Asociat: Palecianu Levente, Ón calitate de asociat
nr. 9985330 din data de 21 mai 2003;            seria P nr. 04565782, eliberat de Poli˛ia T‚rgu       unic, n„scut la data de 1 august 1970 Ón T‚rgu
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     Mure∫ la data de 15 august 2000, domiciliat Ón       Mure∫, jude˛ul Mure∫, de cet„˛enie rom‚n„,
social din data de 18 iunie 2003, emis„ de Banca      Ungaria, Budapesta, str. Torokugrato nr. 6, ap. 40,
                                                            domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Grivi˛a Ro∫ie nr. 35,
Rom‚n„ pentru Dezvoltare - S.A., Sucursala T‚rgu      av‚nd puteri depline.
                                                            sc. B, ap. 6, cod. po∫tal 4300, identificat cu C.I. seria
Mure∫;                             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                                            MS nr. 003112, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la
  4. copia c„r˛ii de identitate cu nr. 055707 din       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                            data de 29 ianuarie 1999, av‚nd codul numeric
data de 11 septembrie 2000, emis„ de Poli˛ia T‚rgu     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                                            personal 1700801264404.
Mure∫;                             Executorie de drept.
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  5. declara˛ie de renun˛are la recurs;                                        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  6. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                              Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.           denumirea LEVY BY CO, av‚nd sediul social Ón
cu nr. 1045 din data de 21 mai 2003 de Biroul                                     T‚rgu Mure∫, Str. Oituzului nr. 6, jude˛ul Mure∫,
notarului public Nagy Gabriela;                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.
                                R„mas„ irevocabil„ prin renun˛are la recurs la     conform extrasului de carte funciar„ cu nr. 5904
  7. cazier fiscal cu nr. 15221 din data de 18 iunie                                 din data de 1 aprilie 2003.
2003, emis de Direc˛ia General„ a Finan˛elor        data de 24 iunie 2003.
                                 (25/162.367)                       Obiectul de activitate:
Publice Mure∫;                                                      • activitatea principal„: 5248 - comer˛ cu
  8. copia pa∫aportului cu nr. 04565782 din data de                 *
                                                            am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
15 august 2000, emis de autorit„˛ile rom‚ne;                                      produse, neclasificate Ón alt„ parte.
  9. declara˛ie de renun˛are la recurs;          Societatea Comercial„ LEVY BY CO - S.R.L.
                                  T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫               Capitalul social:
  10. declara˛ie pe proprie r„spundere
                                                             - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
autentificat„ cu nr. 1044 din data de 21 mai 2003
                                                             - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
de Biroul notarului public Nagy Gabriela;           NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  11. cazier fiscal cu nr. 15227 din data de 18 iunie            J 26/779/2003                - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
2003, emis de Direc˛ia General„ a Finan˛elor
                                                             Participarea asociatului la capitalul social:
publice Mure∫;                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15543510
                                                             Palecianu Levente, aport la capital 2.000.000 lei,
  12. specimen de semn„tur„ cu nr. 12303 din data
de 20 iunie 2003;                            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            v„rsat la data de 9 ianuarie 2003, echival‚nd cu 20
  13. extras de carte funciar„ cu nr. 20360 din data       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
de 20 mai 2003;                               COMERfiULUI                 total, av‚nd o cot„ de participare la
  14. declara˛ie privind accept sediu firm„                                      beneficii/pierderi de 100 %.
autentificat„ cu nr. 1333 din data de 19 iunie 2003                                    Administrator: Palecianu Levente, cu mandat
de Biroul notarului public Nagy Gabriela;                JUDEC√TORUL DELEGAT              p‚n„ la data de 18 iunie 2007, cet„˛ean rom‚n,
  15. adeverin˛a cu nr. 3785 din data de 20 iunie        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           n„scut la data de 1 august 1970 Ón T‚rgu Mure∫,
2003, emis„ de Oficiul Registrului Comer˛ului           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™            jude˛ul Mure∫, av‚nd codul numeric personal
Mure∫;                                                         1700801264404, identificat cu C.I. seria MS nr.
  16. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu        DOSAR NR. 12158/18.06.2003            003112, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
nr. 3289844 din data de 20 iunie 2003.                                         29 ianuarie 1999, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str.
                                   ŒNCHEIEREA NR. 2373/2003             Grivi˛a Ro∫ie nr. 35, sc. B, ap. 6, cod po∫tal 4300,
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite       ™edin˛a din data de 24 iunie 2003           av‚nd puteri depline.
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii                                     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                               Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
                               Referent          - Precup Loredana
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,                                     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,         Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de          Executorie de drept.
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd        Palecianu Levente, privind autorizarea constituirii      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.IX.2003
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331         Societatea Comercial„
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.         ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,         PROMARKET PROGRESS MGY - S.R.L.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.       precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,         S‚ngeorgiu de P„dure, jude˛ul Mure∫
  R„mas„ irevocabil„ prin renun˛are la recurs la    urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
data de 24 iunie 2003.                 constituirea Societ„˛ii Comerciale CLAS MAG -
                                                           NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  (26/162.368)                    S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                  J 26/791/2003
             *
                             Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15550070
       Societatea Comercial„             Admite cererea formulat„ de Kacso Ladislau,
        CLAS MAG - S.R.L.            domiciliat Ón Sovata, str. Petöfi Sandor, bl. J2, ap. 6,        MINISTERUL JUSTIfiIEI
       Sovata, jude˛ul Mure∫           jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune           COMERfiULUI

  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
          J 26/810/2003            Societ„˛ii Comerciale CLAS MAG - S.R.L., cu              JUDEC√TORUL DELEGAT
                            urm„toarele date:                        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15554721         Asocia˛i:                           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
                              1. Kacso Ladislau, Ón calitate de asociat, n„scut la
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            data de 26 septembrie 1950 Ón localitatea Sarateni,         DOSAR NR. 12480/24.06.2003
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI         jude˛ul Mure∫, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
         COMERfiULUI               Sovata, str. Petöfi Sandor, bl. J2, ap. 6, cod po∫tal         ŒNCHEIEREA NR. 2410/2003
                            3295, telefon 0256, fax 0265, identificat cu B.I. seria     ™edin˛a din data de 26 iunie 2003
      JUDEC√TORUL DELEGAT             B.X. nr. 914826, eliberat de Mili˛ia Sovata la data de
                            16 august 1984, av‚nd codul numeric personal         Judec„tor delegat     - Farkas Hegyi Piroska
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        Referent          - Axinte Carmen
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           1500926264241;
                              2. Kacso Magdalena, Ón calitate de asociat,       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Kincses
     DOSAR NR. 12278/19.06.2003          n„scut„ la data de 19 iulie 1953 Ón localitatea      Elod, privind autorizarea constituirii ∫i
                            S„cele, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie rom‚n„,        Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale PROMARKET
     ŒNCHEIEREA NR. 2474/2003           domiciliat„ Ón Sovata, str. Petöfi Sandor, bl. J2, ap.   PROGRESS MGY - S.R.L.
                            6, cod po∫tal 3295, telefon 0265, fax 0265, jude˛ul           JUDEC√TORUL DELEGAT
  ™edin˛a din data de 27 iunie 2003
                            Mure∫, identificat„ cu B.I. seria B.X. nr. 667924,
 Judec„tor delegat     - Farkas Hegyi Pirosca   eliberat de Mili˛ia Sovata la data de 5 august 1985,     Asupra cererii de fa˛„:
 Referent          - Hanzi Simona       av‚nd codul numeric personal 2530719264241.          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    de 24 iunie 2003 cu nr. 12480, petentul Kincses
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Kacso                                 Elod a solicitat autorizarea constituirii ∫i
Ladislau, privind autorizarea constituirii ∫i      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                            denumirea CLAS MAG, av‚nd sediul social Ón         Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale PROMARKET
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale CLAS MAG -                                  PROGRESS MGY - S.R.L. la Oficiul registrului
S.R.L.                         Sovata, str. Petöfi Sandor, bl. J2, ap. 6, jude˛ul
                                                          comer˛ului
                            Mure∫, conform contractului de Ónchiriere cu nr.
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                            Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                            630 din data de 29 aprilie 2003.
                                                          Ónscrisuri:
  Asupra cererii de fa˛„:                 Obiectul de activitate:
                                                           1. actul constitutiv cu dare de data certa cu nr.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    • activitatea principal„: 5212 - comer˛ cu       33 din data de 16 mai 2003, dat„ de U. Av. Kincses
de 19 iunie 2003 cu nr. 12278, petentul Kacso      am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      Elod;
Ladislau a solicitat autorizarea constituirii ∫i    predominant„ de produse nealimentare.             2. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale CLAS MAG -       Capitalul social:                   nr. 0790686 din data de 23 mai 2003;
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului          - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        3. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       nr. 2736188 din data de 30 mai 2003;
Ónscrisuri:                         - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  1. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu     - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      social cu nr. 2 din data de 23 mai 2003;
nr. 801405 din data de 2 iunie 2003;            Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       5. cazier fiscal cu nr. 13421 din data de 2 iunie
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      1. Kakso Ladislau, aport la capital 1.000.000 lei,   2003;
social cu nr. 7632153 din data de 17 iunie 2003,    echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       6. certificatul de cazier judiciar cu nr. 115191 din
emis„ de Banca Comercial„ Rom‚n„ - S.A.;        din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare  data de 23 aprilie 2003;
  3. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu  la beneficii/pierderi de 50 %;                7. cazier fiscal cu nr. 14422 din data de 11 iunie
nr. 3289817 din data de 19 iunie 2003, emis„ de       2. Kakso Magdalena, aport la capital 1.000.000     2003;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50     8. certificatul de cazier judiciar cu nr. 115203 din
Tribunalul Mure∫;                    % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de       data de 23 aprilie 2003;
  4. adeverin˛a cu nr. 3747 din data de 18 iunie    participare la beneficii/pierderi de 50 %.          9. cazier fiscal cu nr. 14419 din data de 11 iunie
2003, emis„ de oficiul Registrului Comer˛ului de pe     Administratori:                    2003;
l‚ng„ Tribunalul Mure∫;                   1. Kacso Ladislau, cu mandat p‚n„ la data de 19      10. extrasul de carte funciar„ cu nr. 1985 din
  5. specimen de semn„tur„ cu nr. 12279 din data                                 data de 26 martie 1996;
                            iunie 2007, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de
de 19 iunie 2003, depus la Oficiul Registrului                                    11. statutul societ„˛ii (traducere), autentificat cu
                            26 septembrie 1950 Ón localitatea Sarateni, jude˛ul
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫;                                      nr. 2709 din data de 5 mai 2003 de Biroul notarului
                            Mure∫,    av‚nd   codul   numeric   personal
  6. contractul de Ónchiriere cu nr. 1973 din data                                public Holbach Stefan;
                            1500926264241, identificat cu B.I. seria B.Z. nr.
de 5 martie 2003;                                                   12. bonitate bancar„ (traducere), autentificat„ cu
                            667924, eliberat de Mili˛ia Sovata la data de 5      nr. 2706 din data de 5 mai 2003 de Biroul notarului
  7. contractul de Ónchiriere cu nr. 1974 din data   august 1985, domiciliat Ón Sovata, str. Petöfi Sandor,
de 15 martie 2003;                                                 public Holbach Stefan;
                            bl. J2, ap. 6, cod po∫tal 3295, telefon 0265, fax 0265,    13. specimen de semn„tur„ cu nr. 12481 din data
  8. extrasul de carte funciar„ cu nr. 5222 din data  jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline;
de 5 mai 2003, emis de Biroul de Carte Funciar„;                                  de 24 iunie 2003;
                              2. Kacso Magdalena, cu mandat p‚n„ la data de       14. contractul de Ónchiriere cu nr. 613 din data
  9. actul constitutiv autentificat cu nr. 1187 din
                            19 iunie 2007, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data    de 25 iunie 2003.
data de 27 mai 2003 de Biroul notarului public
                            de 19 iulie 1953 Ón localitatea S„cele, jude˛ul        Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
Balgardean Stela;
                            Bra∫ov, av‚nd codul numeric personal            judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
  10. procur„ special„ de Ómputernicire
                            2530719264241, identificat„ cu B.I. seria B.Z. nr.     cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
autentificat„ cu nr. 1188 din data de 27 mai 2003
                            667924, emis de Mili˛ia Sovata la data de 5 august     comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
de Biroul notarului public Balgardean Stela;
                            1985, domiciliat„ Ón Sovata, str. Petöfi Sandor, bl.    ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
  11. contractul de Ónchiriere cu nr. 630 din data
                            J2, ap. 6, cod po∫tal 3295, telefon 0265, fax 0265,    precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
de 29 aprilie 2003;
                            jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.            urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
  12. copia buletinului de identitate cu nr. 914826
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  constituirea Societ„˛ii Comerciale PROMARKET
din data de 19 august 1984, emis de Ministerul de                                 PROGRESS MGY - S.R.L. ∫i dispun‚nd
interne;                          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Ónmatricularea acesteia.
  13. declara˛ie pe proprie r„spundere
autentificat„ cu nr. 1190 din data de 27 mai 2003      Puncte de lucru cu sediul Ón:              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
de Biroul notarului public Balgardean Stela;        1. Sovata, str. Petöfi Sandor nr. E1, ap. 6,
                            conform extrasului de carte funciar„ cu nr. 5222       Admite cererea formulat„ de Kincses Elod,
  14. cazier fiscal cu nr. 13682 din data de 3 iunie                               domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Ghiocelului nr. 10,
2003, emis de Direc˛ia General„ a Finan˛elor      din data de 5 mai 2003;
                              2. magazin alimentar ∫i laborator de patiserie cu   jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
Publice Mure∫;                                                    Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  15. copia buletinului dde identitate cu nr.     sediul Ón Sovata, pia˛a Sovata B„i, fn;
                                                          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
6679924 din data de 5 august 1985, emis de         3. magazin pentru haine second hand cu sediul
                                                          Societ„˛ii Comerciale PROMARKET PROGRESS
Ministerul de Interne;                 Ón pia˛a Sovata B„i fn.
                                                          MGY - S.R.L., cu urm„toarele date:
  16. declara˛ie pe proprie r„spundere           Executorie de drept.                   Asociat: Progress M. Gy. KFT, Ón calitate de
autentificat„ cu nr. 1189 din data de 27 mai 2003      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.        asociat unic, cu sediul Ón Ungaria, localitatea Paty-
de Biroul notarului public Balgardean Stela;        Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       2071, str. Torbagyi nr. 2, Ónfiin˛at„ cu actul Cg.
  17. cazier fiscal cu nr. 13612 din data de 3 iunie  Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii judec„tore∫ti.    13-19-080948, emis de Tribunalul Firmelor la data
2003, emis de Direc˛ia General„ a Finan˛elor        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 27 iunie 2003.        de 3 septembrie 1998.
Publice Mure∫.                       R„mas„ irevocabil„ prin renun˛are la recurs la      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,      data de 27 iunie 2003.                   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite      (27/162.369)                     denumirea PROMARKET PROGRESS MGY, av‚nd
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii                  *                sediul social Ón S‚ngeorgiu de P„dure, Str. Berzei
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/4.IX.2003                 15
nr. 10, jude˛ul Mure∫, conform contractului de        6. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 86 din   jude˛ul Sibiu, av‚nd codul numeric personal
Ónchiriere cu nr. 613 din data de 25 iunie 2003.     data de 27 iunie 2003, depus„ la BASC al Oficiului    1520816322249, identificat cu B.I. seria G.T. nr.
  Obiectul de activitate:                Registrului Comer˛ului Mure∫;               745900, emis de Poli˛ia Media∫ la data de 12
  • activitatea principal„: 0202 - servicii auxiliare   7. declara˛ie de renun˛are la recurs;         februarie 1996, domiciliat Ón localitatea Bazna,
silviculturii ∫i exploat„rii forestiere.           8. declara˛ie de renun˛are la recurs;         Strada Principal„ nr. 64, cod po∫tal 3149, av‚nd
  Capitalul social:                    9. cazier fiscal cu nr. 16117 din data de 26 iunie   puteri depline.
  - capitalul social subscris: 15.000.000 lei;     2003, emis de Direc˛ia general„ a Finan˛elor Publice     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  - capitalul social v„rsat: 15.000.000 lei, din care  Mure∫;                            Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
460 $;                            10. copia buletinului de identitate cu nr. 745900   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  - participarea str„in„ la capitalul social:      din data de 12 februarie 1996, emis de Poli˛ia        Executorie de drept.
15.000.000 lei, din care 460 $;              Media∫;                           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 150;          11. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 85      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      din data de 27 iunie 2003, depus„ la BASC al       Rom‚niei, partea a IV-a, a Óncheierii.
  Participarea asociatului la capitalul social:     Oficiului registrului Comer˛ului Mure∫;           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 2 iulie 2003.
  Progress M. Gy. KFT, aport la capital 15.000.000     12. cazier fiscal cu nr. 7123 din data de 26 iunie    R„mas„ irevocabil„ prin renun˛are la recurs la
lei, din care 460 $, echival‚nd cu 150 p„r˛i sociale,   2003, emis de Direc˛ia General„ a Finan˛elor       data de 2 iulie 2003.
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o    Publice Sibiu;                        (29/162.371)
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.     13. adeverin˛a cu nr. 3853 din data de 24 iunie                 *
  Administratori:                    2003, emis„ de oficiul Registrului Comer˛ului
                             Mure∫;                                Societatea Comercial„
  1. Pall Mihail, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                               14. extrasul de carte funciar„ cu nr. 216 din data        SEVEN PROMOTION - S.R.L.
16 iulie 1946 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, av‚nd
                             de 23 iunie 2003;                          T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
codul numeric personal 1460716264434, identificat
                               15. declara˛ie privind accept sediu firm„
cu C.I. seria MS nr.169843, eliberat„ de Poli˛ia
                             autentificat„ cu nr. 709 din data de 25 iunie 2003
Sovata la data de 9 ianuarie 2003, domiciliat Ón                                    NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             de Biroul notarului public Loga Ioana;
localitatea S‚ngeorgiu de P„dure, Str. Gr„dinilor                                          J 26/780/2003
                               16. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
nr. 9;
                             nr. 3290587 din data de 1 iulie 2003.               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15543544
  2. Micheu Nicolae Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                               Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
la data de 7 ianuarie 1979 Ón Sighi∫oara, jude˛ul     judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
Mure∫,    av‚nd   codul  numeric   personal                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
1790107264388, identificat cu C.I. seria MS nr.      comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
169843, emis„ de Poli˛ia Sovata la data de 9                                             COMERfiULUI
                             ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
ianuarie 2003, domiciliat Ón localitatea S‚ngeorgiu    precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
de P„dure, Str. G„rii nr. 8.               urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd             JUDEC√TORUL DELEGAT
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  constituirea Societ„˛ii Comerciale RONIN GUARD -        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Executorie de drept.                  Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:          DOSAR NR. 12321/20.06.2003
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.         Admite cererea formulat„ de Popa Octavian
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      Cosmin, domiciliat Ón T‚rn„veni, Str. Victoriei nr.         ŒNCHEIEREA NR. 2372/2003
Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.          22, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:             ™edin˛a din data de 22 iunie 2003
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 26 iunie 2003.         Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
  R„mas„ irevocabil„ prin renun˛are la recurs la    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona
data de 26 iunie 2003.                  Societ„˛ii Comerciale RONIN GUARD - S.R.L., cu       Referent          - Precup Loredana
   (28/162.370)                    urm„toarele date:                      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Sfariac
             *                 Asocia˛i:                       Octavian, privind autorizarea constituirii ∫i
                               1. Popa Octavian Cosmin, Ón calitate de asociat,    Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale SEVEN
      Societatea Comercial„             n„scut la data de 24 iunie 1976 Ón Media∫, jude˛ul    PROMOTION - S.R.L.
      RONIN GUARD - S.R.L.             Sibiu, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón T‚rn„veni,
      T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫                                               JUDEC√TORUL DELEGAT
                             Str. Victoriei nr. 22, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 3225,
                             telefon 0265/44163, identificat cu C.I. seria MS nr.     Asupra cererii de fa˛„:
                             046988, eliberat„ de Poli˛ia T‚rn„veni la data de 5     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             iulie 2000, av‚nd codul numeric personal         de 20 iunie 2003 cu nr. 12321, petentul Sfariac
           J 26/824/2003
                             1760624322255;                      Octavian a solicitat autorizarea constituirii ∫i
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15564806
                               2. Popa Octavian, Ón calitate de asociat, n„scut la  Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale SEVEN
                             data de 16 august 1952 Ón localitatea Bogatul       PROMOTION - S.R.L. la Oficiul registrului
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             Roman, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie rom‚n„,        comer˛ului
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          domiciliat Ón localitatea Bazna, Strada Principal„      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
         COMERfiULUI
                             nr. 46, cod po∫tal 3149, jude˛ul Mure∫, identificat cu  Ónscrisuri:
                             B.I. seria G.T. nr. 745900, eliberat de Poli˛ia Media∫    1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ din data
                             la data de 12 februarie 1996, av‚nd codul numeric     de 19 iunie 2003 dat„ de Societatea Comercial„
      JUDEC√TORUL DELEGAT              personal 1520816322249.                  SEVEN PROMOTION - S.R.L.;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™            r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     social cu din data de 19 iunie 2003, emis„ de Banca
                             denumirea RONIN GUARD, av‚nd sediul social Ón       Transilvania - S.A, Sucursala T‚rgu Mure∫;
     DOSAR NR. 12778/27.06.2003           T‚rn„veni, Str. Victoriei nr. 22 jude˛ul Mure∫,       3. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
                             conform extrasului de carte funciar„ cu nr. 216 din    nr. 0800039 din data de 20 iunie 2003;
      ŒNCHEIEREA NR. 2510/2003            data de 23 iunie 2003.                    4. specimen de semn„tur„ cu nr. 12322 din data
                               Obiectul de activitate:                de 20 iunie 2003;
   ™edin˛a din data de 2 iulie 2003
                               • activitatea principal„: 7460 - activit„˛i de      5. copia buletinului de identitate cu nr. 833752
 Judec„tor delegat      - Dima Cornelia       investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i persoanelor.   din data de 9 august 1994, emis de poli˛ia T‚rgu
 Referent          - Precup Loredana       Capitalul social:                   Mure∫;
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        6. declara˛ie de renun˛are la recurs;
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Popa
                               - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         7. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„
Octavian Cosmin, privind autorizarea constituirii ∫i
                               - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         cu nr. 2545 din data de 14 mai 2003 de Biroul
Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale RONIN GUARD
                               - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      notarial public Ciocea-Ivan – Suceava;
- S.R.L.
                               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       8. cazier fiscal cu nr. 14741 din data de 16 iunie
       JUDEC√TORUL DELEGAT               1. Popa Octavian Cosmin, aport la capital       2003;
                             1.000.000 lei, v„rsat la data de 24 iunie 2003,       9. copia c„r˛ii de identitate cu nr. 100721 din
  Asupra cererii de fa˛„:
                             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     data de 3 august 2001, emis„ de Poli˛ia T‚rgu
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare  Mure∫;
de 27 iulie 2003 cu nr. 12778, petentul Popa       la beneficii/pierderi de 50 %;                10. declara˛ie pe proprie r„spundere
Octavian Cosmin a solicitat autorizarea constituirii     2. Popa Octavian, aport la capital 1.000.000 lei,   autentificat„ cu nr. 2546 din data de 14 mai 2003
∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale RONIN       v„rsat la data de 24 iunie 2003, echival‚nd cu 10     de Biroul notarial public Ciocea-Ivan – Suceava;
GUARD - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului     p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social    11. declara˛ie de renun˛are la recurs;
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    total, av‚nd o cot„ de participare la            12. cazier fiscal cu nr. 14747 din data de 16 iunie
Ónscrisuri:                        beneficii/pierderi de 50 %.                2003;
  1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ cu nr.     Administratori:                      13. extrasul de carte funciar„ cu nr. 48745 din
4917 din data de 27 iunie 2003 dat„ de Biroul        1. Popa Octavian Cosmin, cu mandat p‚n„ la       data de 9 iunie 2003;
notarului public Gurghian-Ispas;             data de 27 iunie 2007, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut      14. adeverin˛a cu nr. 3791 din data de 20 iunie
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     la data de 24 iunie 1976 Ón Media∫, jude˛ul Sibiu,    2003;
social cu din data de 24 iunie 2003, emis„ de Banca    av‚nd codul numeric personal 1760624322255,         15. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
Rom‚n„ pentru Dezvoltare — S.A., Agen˛ia         identificat cu C.I. seria MS nr. 046988, eliberat de   nr. 3289870 din data de 20 iunie 2003.
T‚rn„veni;                        Poli˛ia T‚rn„veni la data de 5 iulie 2000, domiciliat    Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,
  3. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu    Ón T‚rn„veni, Str. Victoriei nr. 22, cod po∫tal 3225,   judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
nr. 0801903 din data de 23 iunie 2003;          telefon 0265/44163, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri      cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
  4. specimen de semn„tur„ cu nr. 12779 din data     depline;                         comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
de 27 iulie 2003;                      2. Popa Octavian, cu mandat p‚n„ la data de 27     ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
  5. copia c„r˛ii de identitate cu nr. 046988 din    iunie 2007, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de    precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
data de 5 iulie 2000, emis de Poli˛ia T‚rn„veni;     16 august 1952 Ón localitatea Bogatul Roman,       urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2075/4.IX.2003
constituirea Societ„˛ii Comerciale SEVEN           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         9. certificat de cazier fiscal nr. 14459, din data de
PROMOTION - S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       12.06.2003, eliberat de Direc˛ia General„ a
acesteia.                          Executorie de drept.                 Finan˛elor Publice Mure∫;
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.         10. extras de carte funciar„ nr. 107, din data de
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      28.05.2003, eliberat de Biroul de carte funciar„;
  Admite cererea formulat„ de Sfariac Octavian,     Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.           11. acordul coproprietarului pentru sediu nr.
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 iunie 2003.       1293, din data de 11.06.2003, autentificat de Biroul
nr. 156, ap. 19, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:      R„mas„ irevocabil„ prin renun˛are la recurs la    notarului public Cornel Sus.
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune  data de 24 iunie 2003.                   Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      (30/162.372)                     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
Societ„˛ii Comerciale SEVEN PROMOTION - S.R.L.,                   *               legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
cu urm„toarele date:                                                conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  Asocia˛i:                       Societatea Comercial„ TOTO GROUP - S.R.L.        Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  1. Sfariac Octavian, Ón calitate de asociat, n„scut        Reghin, jude˛ul Mure∫             Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
la data de 3 mai 1966 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul                                   prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
Mure∫, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón                                     Comerciale TOTO GROUP - S.R.L. ∫i dispun‚nd
localitatea T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr.      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                          Ónmatricularea acesteia.
156, ap. 19, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300,                 J 26/761/2003
identificat cu C.I. seria MS nr. 100721, eliberat„ de                                Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15536725
Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 3 august 2001, av‚nd                                  Admite cererea formulat„ de Toderic Monica
codul numeric personal 1660503264364;                                       Valentina, domiciliat„ Ón Reghin, Str. M„cie∫ului nr.
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  2. Banyai Balasz, Ón calitate de asociat, n„scut la                               22, jude˛ul Mure∫, ∫i, Ón consecin˛„:
data de 9 august 1980 Ón T‚rgu Mure∫, de cet„˛enie                                   Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
rom‚n„, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Libert„˛ii          JUDEC√TORUL DELEGAT             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
nr. 107, ap. 50, cod po∫tal 4300, jude˛ul Mure∫,        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Societ„˛ii Comerciale TOTO GROUP - S.R.L., cu
identificat cu B.I. seria G.N. nr. 833752, eliberat de      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           urm„toarele date:
Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 9 august 1994, av‚nd                                  Asociat unic al societ„˛ii este Toderic Monica
codul numeric personal 1800809260106.                DOSAR NR. 12161/18.06.2003           Valentina, n„scut„ la data de 27.08.1975 Ón Topli˛a,
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu                                 jude˛ul Harghita, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu            ŒNCHEIEREA NR. 2310            Reghin, Str. M„cie∫ului nr. 22, jude˛ul Mure∫, cod
denumirea SEVEN PROMOTION, av‚nd sediul                                      po∫tal 4225, identificat„ cu C.I. seria MS nr. 015772,
                                  ™edin˛a din 20 iunie 2003
social Ón T‚rgu Mure∫, Bd, 1 Decembrie 1918 nr.
                                                          eliberat„ de Poli˛ia Reghin la data de 19.07.1999,
156, ap. 19 jude˛ul Mure∫, conform extrasului de      Judec„tor delegat      - Szatmari Ilona
                                                          cod numeric personal 2750827261492.
carte funciar„ cu nr. 48745 din data de 9 iunie       Referent          - Hanzi Simona
                                                            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
2003.
                               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Toderic   comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
  Obiectul de activitate:
                             Monica Valentina privind autorizarea constituirii ∫i   juridic„ rom‚n„, cu denumirea TOTO GROUP, cu
  • activitatea principal„: 7440 - publicitate.
                             Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TOTO GROUP     sediul social Ón Reghin, Str. M„cie∫ului nr. 22,
  Capitalul social:
                             - S.R.L.                         jude˛ul Mure∫, conform extrasului de carte funciar„
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                                          nr. 107, din data de 28.05.2003.
  - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;              JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            Obiectul de activitate
  - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                               Asupra cererii de fa˛„:                  Activitatea principal„: 1533 - prelucrarea ∫i
  - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   conservarea fructelor ∫i legumelor.
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                             de 18.06.2003, cu nr. 12161, petenta Toderic Monica     Capitalul social
  1. Sfariac Octavian, aport la capital 1.000.000 lei,
v„rsat la data de 19 iunie 2003, echival‚nd cu 10     Valentina a solicitat autorizarea constituirii ∫i      capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TOTO GROUP       capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
total, av‚nd o cot„ de participare la           - S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.         num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
beneficii/pierderi de 50 %;                 Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  2. Banyai Balasz, aport la capital 1.000.000 lei,   Ónscrisuri:                         Participarea asociatului la capitalul social:
v„rsat la data de 19 iunie 2003, echival‚nd cu 10      1. chitan˛„ tax„ de timbru nr. 1965256, din data   Toderic Monica Valentina, aport la capital 2.000.000
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   de 16.06.2003;                      lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
total, av‚nd o cot„ de participare la            2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului    100 % capitalul social total, av‚nd cota de
beneficii/pierderi de 50 %.                social nr. 6832005, din data de 11.06.2003, eliberat„  participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %.
  Administratori:                    de Banca Comercial„ Rom‚n„ - S.A.;              Administrator: Toderic Monica Valentina, p‚n„
  1. Sfariac Octavian, cu mandat p‚n„ la data de 19     3. chitan˛a de achitare a taxei de registru nr.    la data de 18.06.2007, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
iunie 2007, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de    3289659, din data de 18.06.2003, eliberat„ de      data de 27.08.1975 Ón Topli˛a, jude˛ul Harghita, cod
3 mai 1966 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, av‚nd      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        numeric personal 2750827261492, identificat„ cu
codul numeric personal 1660503264364, identificat     Tribunalul Mure∫;                    C.I. seria MS nr. 015772, eliberat„ de Poli˛ia Reghin
cu C.I. seria MS nr. 100721, eliberat„ de Poli˛ia      4. act constitutiv nr. 1290, din data de       la data de 19.07.1999, domiciliat„ Ón Reghin, Str.
T‚rgu Mure∫ la data de 3 august 2001, domiciliat Ón    11.06.2003, autentificat de Biroul notarului public   M„cie∫ului nr. 22, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4225,
T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 156, ap. 19,    Cornel Sus;                       av‚nd puteri depline.
cod potal 4300, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri         5. adeverin˛a nr. 3735 din data de 18.06.2003,      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
depline;                         eliberat„ de Oficiul Registrului Comer˛ului de pe      Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„˛ii este
  2. Banyai Balasz, cu mandat p‚n„ la data de 19     l‚ng„ Tribunalul Mure∫;                 conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
iunie 2007, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de      6. specimen de semn„tur„ nr. 12162, din data de      Executorie de drept.
9 august 1980 Ón T‚rgu Mure∫, av‚nd codul         18.06.2003, eliberat de Oficiul Registrului         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile.
numeric personal 1800809260106, identificat cu B.I.    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫;           Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
seria G.N. nr. 833752, emis de Poli˛ia T‚rgu Mure∫      7. copie buletin de identitate nr. 015772, din data  Rom‚niei, Partea a IV-a, a Óncheierii.
la data de 9 august 1994, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫,   de 19.07.1999, eliberat de Ministerul de Interne;      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 20 iunie 2003.
Str. Libert„˛ii nr. 107, ap. 50, cod po∫tal 4300, av‚nd   8. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 1291, din     Prezenta Óncheiere r„m‚ne irevocabil„ prin
puteri depline.                      data de 11.06.2003, autentificat„ de Biroul notarului  renun˛are la recurs, la data de 20 iunie 2003.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  public Cornel Sus;                      (31/162.373)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2075/4.IX.2003 con˛ine 16 pagini.                    Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top