2003_1915 by tradetrek

VIEWS: 58 PAGES: 16

									                                     PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 1915                                                          Luni, 18 august 2003
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
    Societatea Comercial„                 2912 - fabricarea de pompe ∫i compresoare;            Societatea Comercial„
EUROCLEANER TRADING - S.R.L., Bucure∫ti            2913 - fabricarea de articole de robinet„rie;       AEROLUX SERVICE - S.R.L., Bucure∫ti
                                2914 - fabricarea lag„relor, angrenajelor ∫i
         ACT ADIfiIONAL               organelor mecanice de transmisie;                      ACT ADIfiIONAL
                                2921 - fabricarea cuptoarelor industriale ∫i
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              arz„toarelor;
     EUROCLEANER TRADING - S.R.L.,                                           AEROLUX SERVICE - S.R.L., cu sediul Ón
                                2922 - fabricarea echipamentelor de ridicat ∫i
 Ónmatriculat„ cu nr. J 40/9850/1999 la Oficiul                                    Bucure∫ti, Str. Aromei nr. 1, bl. L 4, sc. 2, et.
                              manipulat;
        registrului comer˛ului,                                        3, ap. 65, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                2924 - fabricarea altor echipamente de utilizare    registrului comer˛ului cu nr. J 40/18.09.1997,
    cod unic de Ónregistrare nr. 12386020
                              general„;                             cod unic de Ónregistrare 9782636
  Œn urma hot„r‚rii adun„rii generale din data de      2956 - fabricarea altor ma∫ini ∫i utilaje specifice;
27 mai 2003, asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale          4521 - lucr„ri de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;      Subsemna˛ii Lupa∫cu Eduard, domiciliat Ón
EUROCLEANER TRADING - S.R.L., cu sediul Ón                                      Bucure∫ti, str. Banul Antonache nr. 52-60, sc. E, et.
                                4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
Bucure∫ti, bd. Carol I nr. 63, et. 3, ap. 10, sectorul                                1, ap. 6, sectorul 1, ∫i R„dulescu Virgil Ioan,
                                4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
2, Ónmatriculat„ cu nr. J 40/9850/1999 la Oficiul                                   domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Aromei nr. 1, bl. L 4, sc.
                                4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
registrului comer˛ului,                                                2, et. 3, ap. 65, sectorul 2, ambii Ón calitate de
                                4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
  - Tivig Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data                                 asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii de mai sus, Ón baza
                                4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;  hot„r‚rii din data de 20.05.2003, am decis
de 19 mai 1949 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
Bucure∫ti, Str. Ghirlandei nr. 9A, bl. 44, sc. 3, parter,   4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri   urm„toarele:
ap. 83, sectorul 6, identificat cu B.I. seria B.T. nr.   de geamuri;                         - schimbarea sediului social de la adresa din
631292, eliberat la data de 5 aprilie 1983 de Circa      4545 - alte lucr„ri de finisare;            Bucure∫ti, Str. Aromei nr. 1, bl. L 4, sc. 2, et. 3, ap.
17 Mili˛ie ∫i prelungit la data de 16 decembrie 1993      5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;   65, sectorul 2, la adresa din Bucure∫ti, str. Abrud nr.
de Sec˛ia 21 Poli˛ie, cod numeric personal           5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       35, sectorul 1;
1490519400315,                       autovehicule;                        - desfiin˛area punctului de lucru al societ„˛ii din
  - Colceriu C„t„lin Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut     5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i        Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 1 B, sectorul 2.
la data de 29 noiembrie 1968 Ón Gala˛i, jude˛ul       pentru autovehicule;                     Restul dispozi˛iilor actului constitutiv r„m‚ne
Gala˛i, domiciliat Ón Gala˛i, Str. Domneasc„ nr. 139,     5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,    neschimbat.
sc. 1, ap. 15, sectorul 6, jude˛ul Gala˛i, identificat cu  minerale ∫i produse chimice pentru industrie;        De Óndeplinirea formalit„˛ilor de publicitate ale
B.I. seria B.T. nr. 261340, eliberat la data de 2 iulie    5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,       prezentului Ónscris la organele competente se vor
1993 de Poli˛ia Gala˛i, cod numeric personal        echipamente industriale, nave ∫i avioane;         ocupa asocia˛ii, personal sau prin Ómputernici˛i.
1681129170327,                         5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse        Tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul notarului
  - Tivig Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    diverse;                         public Damiela Camilia Pop ast„zi, data
26 februarie 1973 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón         5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din        autentific„rii, Ón 4 exemplare, dintre care 3
Bucure∫ti, Str. Ghirlandei nr. 9A, bl. 44, sc. 3, parter,  ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;  exemplare s-au eliberat p„r˛ii.
ap. 83, sectorul 6, identificat cu C.I.P. seria CP nr.     5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i      (2/621.337)
873114, eliberat la data de 27 iunie 2002 de Sec˛ia     de parfumerie;                        ŒNCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 757
21 Poli˛ie, cod numeric personal 1730226450019, ∫i       5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
  - Cobzaru Marian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    lichizi ∫i gazo∫i ∫i produse derivate;               la actul adi˛ional autentificat
de 22 iunie 1949 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón          5152 - comer˛ cu ridicata cu produse ∫i         cu nr. 301/21.05.2003 de c„tre notarul public
Bucure∫ti, str. Bozioru nr. 4-6, ap. 1, sectorul 2,     minereuri metalice;                    Damiela Camilia Pop al Societ„˛ii Comerciale
identificat cu C.B.I. seria GD nr. 0011976, eliberat la    6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;             AEROLUX SERVICE - S.R.L.
data de 8 iulie 1993 de Sec˛ia 9 Poli˛ie, cod numeric     6311 - manipul„ri;                            din 2 iunie 2003
personal 1490622400067,                    6312 - depozit„ri;
  au hot„r‚t modificarea actului constitutiv astfel:                                  Ca urmare a cererii formulate de dl Lupa∫cu
                                6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;   Eduard, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Banul
  1. Schimbarea sediului social al Societ„˛ii        6720 - activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri
Comerciale EUROCLEANER TRADING - S.R.L. din                                      Antonache nr. 52-60, sc. E, et. 1, ap. 6, sectorul 1, Ón
                              ∫i de pensii;                       calitate de asociat Ón cadrul societ„˛ii de mai sus,
Bucure∫ti, bd. Carol I nr. 63, et. 3, ap. 10, sectorul     7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
2, Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 6, corp 12,                                   prin care se solicita rectificarea actului adi˛ional al
                              neclasificate Ón alt„ parte;               Societ„˛ii Comerciale AEROLUX SERVICE - S.R.L.,
sectorul 6.
                                7415 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;  cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Aromei nr. 1, bl. L 4, sc.
  2. Schimbarea obiectului principal de activitate
                                7416 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i   2, et. 3, ap. 65, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
din:
                              management;                        registrului comer˛ului cu nr. J 40/7180/18.09.1997,
  cod CAEN 5151 - comer˛ cu ridicata cu
                                7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i     cod unic de Ónregistrare 9782636, Ón sensul c„
combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i produse
derivate; Ón:                        servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;    datele de identificare ale asocia˛ilor erau
  cod CAEN 5187 - comer˛ cu ridicata cu alte         7431 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;    incomplete.
aparaturi utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i          7441 - publicitate;                    Eu, notar public Damiela-Camilia Pop, am
transporturi;                         7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a     constatat c„ cererea este Óntemeiat„.
  urm‚nd ca cod CAEN 5151 s„ r„m‚n„ obiect de       cl„dirilor;                         Procedura complet„.
activitate secundar.                      9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i   Œn temeiul art. 53 din Legea nr. 36/1995, dispun
  3. Radierea obiectului secundar de activitate, cu    bl„nurilor.                        rectificarea actului adi˛ional al Societ„˛ii
excep˛ia urm„toarelor obiecte secundare de           Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.         Comerciale AEROLUX SERVICE - S.R.L., autentificat
activitate recodificate conform noului cod CAEN:        Redactat de c„tre avocat Miu Andreea, Ón 3       cu nr. 301/21.05.2003 de c„tre notarul public
  2451 - fabricarea s„punurilor, detergen˛ilor ∫i a    exemplare, din care s-au eliberat p„r˛ilor 2       Damiela-Camilia Pop, Ón sensul c„ datele de
produselor de Óntre˛inere;                 exemplare, azi, data autentific„rii.           identificare ale asocia˛ilor sunt urm„toarele:
  2466 - fabricarea altor produse chimice           (1/621.336)                      Lupa∫cu Eduard, cet„˛ean rom‚n, sex b„rb„tesc, fiul
neclasificate Ón alt„ parte;                             *                lui Bogdan ∫i al Elenei, n„scut la data de 30.11.1967
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/18.VIII.2003
Ón jude˛ul Giurgiu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.           Societatea Comercial„              nr. 5/15.05.2003, am modificat statutul societ„˛ii cu
Banul Antonache nr. 52-60, sc. E, et. 1, ap. 6,          FITNESS LAND M - S.R.L., Bucure∫ti          urm„toarele:
sectorul 1, identificat cu C.I. seria DP nr.                                       - l„rgirea obiectului de activitate dup„ cum
042438/16.06.2000, eliberat„ de IGP-DEP, cod                  ACT ADIfiIONAL              urmeaz„: cod CAEN 5154 - comer˛ cu ridicata cu
numeric personal 1671130461512, ∫i R„dulescu                                      echipamente ∫i furnituri de fier„rie pentru
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Virgil Ioan, cet„˛ean rom‚n, sex b„rb„tesc, fiul lui                                  instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire;
                                  FITNESS LAND M - S.R.L., cu sediul Ón
Ioan ∫i al Elenei, n„scut la data de 10.10.1966 Ón                                    - precizarea obiectului principal de activitate:
                                Bucure∫ti, Str. Gazelei nr. 64 A, sectorul 4,
comuna Plopii Sl„vite∫ti, jude˛ul Teleorman,                                      comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate cu
                               av‚nd codul unic 14727867 ∫i nr. de ordine Ón
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Aromei nr. 1, bl. L 4, sc.                                alte produse neclasificate Ón alt„ parte - cod CAEN
                                   registrul comer˛ului J 40/5475/2002
2, et. 3, ap. 65, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RD                               5248;
                                 Subsemnatul Apostolescu Mircea Alexandru,        - mutarea sediului social de la adresa din
nr. 211464/26.11.2001, eliberat de Sec˛ia 6 Poli˛ie,     cet„˛ean rom‚n, n„scut la 14.09.1972 Ón Bucure∫ti,
cod numeric personal 166101343231, ∫i nu cum                                      Bucure∫ti, str. Lizeanu nr. 14, parter, sectorul 2, la
                               sectorul 8, fiul lui Carmen-Maria ∫i Alexandru,      adresa: Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 47, bl. R12,
gre∫it au figurat ini˛ial Ón cuprinsul actului        domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Gazelei nr. 64 A,
adi˛ional, ∫i anume Lupa∫cu Eduard, domiciliat Ón                                   sc. B, et. 6, ap. 69, sectorul 2;
                               sectorul 4, identificat cu C.I. seria DP nr. 005895,
Bucure∫ti, str. Banul Antonache nr. 52-60, sc. E, et.                                   - schimbarea denumirii societ„˛ii din Societatea
                               eliberat„ de IGP-DEP la data de 19.03.1998, cod
1, ap. 6, sectorul 1, ∫i R„dulescu Virgil Ioan,                                    Comercial„ AMAVET TRADE - S.R.L. Ón Societatea
                               numeric personal 172914440018, Ón nume propriu
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Aromei nr. 1, bl. L 4, sc.                                Comercial„ AMA BUILDING - S.R.L.
                               ∫i Ón calitate de reprezentant al asociatului
2, et. 3, ap. 65, sectorul 2.                                               Prezentul act a fost tehnoredactat la Cabinetul
                               Apostolescu Ioan Vlad, astfel cum reiese din
   (3/621.337)                       hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii   individual de avocatur„ Cecilia Anghelu˛„ Ón trei
              *                Comerciale FITNESS LAND M - S.R.L. nr. 1 din data     exemplare, din care dou„ s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
                               de 27.05.2003, am consim˛it la Óncheierea          Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv
      Societatea Comercial„              prezentului act adi˛ional de modificare a actului     r„m‚n neschimbate.
    IMPEX BOGDAN - S.R.L., Bucure∫ti           constitutiv al Societ„˛ii Comerciale FITNESS LAND       (7/621.340)
                               M - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Gazelei nr.                *
          ACT ADIfiIONAL               64 A, sectorul 4, Ónscris„ Ón registrul comer˛ului cu
                               nr. de ordine Ón registrul comer˛ului                Societatea Comercial„
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       J 40/5475/2002, av‚nd codul unic 14727867, pentru        BOGEDO IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
   IMPEX BOGDAN - S.R.L., cu sediul Ón           punerea Ón aplicare a hot„r‚rii adun„rii generale a
Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 174, bl. D, sc.       asocia˛ilor nr. 1 din 27.05.2003.                      ACT ADIfiIONAL
A, et. 7, ap. 31, sectorul 1, J 40/4887/1991, cod        Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
                                                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
 unic de Ónregistrare 2793115, atribut fiscal R       societ„˛ii cu 9304 - activit„˛i de Óntre˛inere
                                                               BOGEDO IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón
  I. Gu˛u Victor, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón    corporal„.
                                                            Bucure∫ti, str. Aura Buzescu nr. 20, sectorul 2,
Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 174, bl. D, sc. A, et. 7, ap.      Art. 2. La punctul de lucru din Bucure∫ti, str. Ion
                               C‚mpineanu nr. 31, bl. 4, sc. 2, 3, 4, sectorul 1, unde     J 40/5836/1997, cod fiscal R 96649410
31, sectorul 1, cod numeric personal                                           Bartolomeu Valentin-Nöel, de cet„˛enie rom‚n„,
                               se va desf„∫ura ∫i 9304 - activit„˛i de Óntre˛inere
1360801400651, identificat cu B.I. seria D.G. nr.                                   domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Aura Buzescu nr. 20,
                               corporal„.
465975, eliberat de Circa 5 Mili˛ie la data de                                     sectorul 2, cod numeric personal 1551225400508,
                                 Œn mod corespunz„tor cu cele men˛ionate mai
18.10.1988;                         sus, se va modifica actul constitutiv al societ„˛ii,   identificat cu C.I. seria RR nr. 092993, eliberat„ de
  II. Gu˛u Steliana, de cet„˛enie rom‚n„,          celelalte dispozi˛ii r„m‚n‚nd neschimbate.        Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 11.02.2000, Ón calitate de
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 174, bl. D, sc.      (5/621.339)                     asociat unic, aduce urm„toarele modific„ri la
A, et. 7, ap. 31, sectorul 1, cod numeric personal                                   statutul societ„˛ii:
                                        ACT ADIfiIONAL
2410215400715, identificat„ cu B.I. seria D.G. nr.                                    1. se radiaz„ activit„˛ile cuprinse Ón obiectul de
465977, eliberat de Circa 5 Mili˛ie la data de         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     activitate al societ„˛ii;
18.10.1988;                            FITNESS LAND M - S.R.L., cu sediul Ón         2. noul obiect de activitate va fi urm„torul:
  III. Gu˛u Bogdan, de cet„˛enie rom‚n„,            Bucure∫ti, Str. Gazelei nr. 64 A, sectorul 4,     domeniul principal de activitate: cod CAEN 511 -
domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 174, bl. D, sc.    av‚nd codul unic 14727867 ∫i nr. de ordine Ón       activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata, ∫i
A, et. 7, ap. 31, sectorul 1, cod numeric personal         registrul comer˛ului J 40/5475/2002        activitatea principal„: 5113 - intermedieri Ón
1790810416011, identificat cu B.I. seria G.T. nr.        Subsemnatul Apostolescu Mircea Alexandru,       comer˛ul cu material lemnos ∫i de construc˛ii;
066541, eliberat de Circa 5 Mili˛ie la data de        cet„˛ean rom‚n, n„scut la 14.09.1972 Ón Bucure∫ti,      - activit„˛i secundare: 2811- fabricarea de
31.07.1995,                         sectorul 8, fiul lui Carmen-Maria ∫i Alexandru,      construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente ale
  Ón calitate de asocia˛i, ca urmare a hot„r‚rii      domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Gazelei nr. 64 A,      structurilor metalice; 2812 - fabricare de elemente
adun„rii generale nr. 1 din data de 30.05.2003, aduc     sectorul 4, identificat cu C.I. seria DP nr. 005895,   de dulgherie ∫i t‚mpl„rie din metal; 2941 -
urm„toarele modific„ri la contractul ∫i statutul       eliberat„ de IGP-DEP la data de 19.03.1998, cod      fabricarea ma∫inilor-unelte portabile ac˛ionate
societ„˛ii:                         numeric personal 172914440018, Ón nume propriu      electric; 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de
  1. se men˛ine ∫i se recodific„ activitatea        ∫i Ón calitate de reprezentant al asociatului       geniu; 4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice; 4532 -
principal„ a societ„˛ii: cod CAEN 7414 - activit„˛i de    Apostolescu Ioan Vlad, astfel cum reiese din       lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„; 4533 -
consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;          hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii   lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare; 5153 -comer˛
  2. se radiaz„ activit„˛ile secundare cuprinse Ón     Comerciale FITNESS LAND M - S.R.L. nr. 2 din data     cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii
obiectul de activitate al societ„˛ii.            de 17.04.2003, am consim˛it la Óncheierea         (inclusiv import-export); 5211 - comer˛ cu
                               prezentului act adi˛ional de modificare a actului     am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
  Noile activit„˛i secundare ale societ„˛ii vor fi
                               constitutiv al Societ„˛ii Comerciale FITNESS LAND     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
urm„toarele: 5123 - comer˛ cu ridicata cu animale
                               M - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Gazelei nr.   tutun; 5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
vii (inclusiv import-export); 5146 - comer˛ cu
                               64 A, sectorul 4, Ónscris„ Ón registrul comer˛ului cu   articole de papet„rie; 6024 - transporturi rutiere de
ridicata cu produse farmaceutice (inclusiv import-      nr. de ordine Ón registrul comer˛ului
export); 5153 - comer˛ cu ridicata cu material                                     m„rfuri; 7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
                               J 40/5475/2002, av‚nd codul unic 14727867, pentru
lemnos ∫i de construc˛ii (inclusiv import-export);                                   servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea.
                               punerea Ón aplicare a hot„r‚rii adun„rii generale a
5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                          Restul prevederilor din statut r„m‚ne
                               asocia˛ilor nr. 2 din 17.04.2003.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                       neschimbat.
                                 Art. 1. Se deschide un punct de lucru Ón
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; 5221 - comer˛                                    (8/621.341)
                               Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu nr. 31, bl. 4, sc. 2,
cu am„nuntul cu fructe ∫i legume proaspete; 5222 -      3, 4, sectorul 1, unde se vor desf„∫ura urm„toarele
                                                                         *
comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse din         activit„˛i:
                                                                 Societatea Comercial„
carne; 5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine,           5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                               specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     R.G. BAD TOTAL 2001 - S.R.L., Bucure∫ti
produse de patiserie ∫i zaharoase; 5227 - comer˛ cu
am„nuntul, Ón magazine specializate cu produse        parte;
                                 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se                  DECIZIA NR. 57
alimentare; 5233 - comer˛ cu am„nuntul, cu
produse cosmetice ∫i de parfumerie; 5248 - comer˛      efectueaz„ prin magazine;                         a asociatului unic
cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte         9305 - alte activit„˛i de servicii personale
                               neclasificate Ón alt„ parte;                        din 3 iunie 2003
produse neclasificate Ón alt„ parte; 5250 - comer˛ cu
am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin            9272 - alte activit„˛i recreative.            Subsemnatul Fornea Ioni˛„, domiciliat Ón
magazine; 5530 - restaurante (cofet„rie); 5540 -         Œn mod corespunz„tor cu cele men˛ionate mai      Bucure∫ti, aleea Dorohoi nr. 2, bl. A 20, sc. 1, et. 2,
                               sus, se va modifica actul constitutiv al societ„˛ii,   ap. 12, sectorul 4, Ón calitate de asociat unic al
baruri; 7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de
                               celelalte dispozi˛ii r„m‚n‚nd neschimbate.        Societ„˛ii Comerciale R.G. BAD TOTAL 2001 - S.R.L.,
birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor.
                                 (6/621.339)                     am decis urm„toarele:
  3. Se deschide un punct de lucru, situat Ón
                                            *                 - desfiin˛area punctului de lucru din Bucure∫ti,
Bucure∫ti, ™os. Chitilei nr. 59, sectorul 1, unde se
vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i: 5211 - comer˛                                  Str. Urcu∫ului nr. 24, sectorul 4.
                                    Societatea Comercial„                (9/621.342)
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu            AMAVET TRADE - S.R.L., Bucure∫ti
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                               DECIZIA NR. 58
b„uturi ∫i tutun; 5221 - comer˛ cu am„nuntul cu                ACT ADIfiIONAL                      a asociatului unic
fructe ∫i legume proaspete; 5222 - comer˛ cu
am„nuntul cu carne ∫i produse din carne; 5224 -            la statutul Societ„˛ii Comerciale                 din 3 iunie 2003
comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse de             AMAVET TRADE - S.R.L., J 40/5843/2000          Subsemnatul Fornea Ioni˛„, domiciliat Ón
patiserie ∫i zaharoase; 5227 - comer˛ cu am„nuntul,       Subsemnatul Florea Tiberiu Marian, domiciliat     Bucure∫ti, aleea Dorohoi nr. 2, bl. A 20, sc. 1, et. 2,
Ón magazine specializate cu produse alimentare;       Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 53, bl. 59, sc. D, et.  ap. 12, sectorul 4, Ón calitate de asociat unic al
5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice       6, ap. 140, sectorul 2, Ón calitate de asociat unic al  Societ„˛ii Comerciale R.G. BAD TOTAL 2001 - S.R.L.,
∫i de parfumerie.                      Societ„˛ii Comerciale AMAVET TRADE - S.R.L., cu      am decis urm„toarele:
  Restul prevederilor din contract ∫i statut r„m‚ne     sediul Ón Bucure∫ti, str. Lizeanu nr. 14, parter,      - deschiderea punctului de lucru din Bucure∫ti,
neschimbat.                         sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     ™os. Olteni˛ei nr. 23, sectorul 4.
   (4/621.338)                       comer˛ului cu nr. J 40/5843/2000, av‚nd codul         (9 bis/621.342)
              *                fiscal R 13135115, Ón baza hot„r‚rii asociatului unic                *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1915/18.VIII.2003                  3
      Societatea Comercial„              8.11.1967 Ón Odesa - U.R.S.S., de sex femeiesc,       3002 - fabricarea calculatoarelor ∫i a altor
     DIANA INC. - S.R.L., Bucure∫ti           nec„s„torit„, posesoare a actului de identitate tip    echipamente electronice;
                              B.I. seria G.V. nr. 919595 eliberat de Poli˛ia Suceava    3512 - construc˛ii ∫i repara˛ii de ambarca˛iuni
         ACT ADIfiIONAL               la data de 17.03.1997, cod numeric personal        sportive ∫i de agrement;
                              2671108335035, Ón nume propriu, Ón calitate de        3520 - construc˛ia ∫i repararea materialului
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  DIANA INC. - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,       asociat unic al Societ„˛ii Comerciale AVA         rulant;
  ∫os. Pantelimon, nr. 253, bl. 44, sc. B, et. 9,     CONFECTII INCALTAMINTE - S.R.L., cu sediul Ón        3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
  ap. 73, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul      Bucure∫ti, str. Gorgan Sp„taru nr. 41, sectorul 2,      3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/15105/1993       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      3615 - produc˛ie de saltele ∫i somiere;
  Œncheiat Ón baza deciziei asociatului unic Pop     nr. J 40/6385/1991, av‚nd codul fiscal R339628, Ón      3663 - fabricarea altor produse manufacturiere;
Diana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr.    baza prevederilor legale ∫i statutare, am decis       3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
253, bl. 44, sc. B, et. 9, ap. 73, sectorul 2, care a    modificarea statutului societ„˛ii dup„ cum        metalice reciclabile;
hot„r‚t urm„toarele modific„ri ale actului         urmeaz„:                           3720 - recuperarea de∫eurilor nemetalice
constitutiv:                          1. Se radiaz„ toate obiectele de activitate ale    reciclabile;
  Modificarea art. 5:                   societ„˛ii.                         4011 - produc˛ia de energie electric„;
  - declar c„ activitatea principal„ a societ„˛ii este    2. Se declar„ domeniul de activitate: 193 -        4012 - transportul energiei electrice;
- alte transporturi terestre clasa 602;           fabricarea Ónc„l˛„mintei;                  4013 - distirbu˛ia ∫i comercializarea energiei
  - obiectul principal de activitate al societ„˛ii este   – activitatea principal„: fabricarea Ónc„l˛„minte   electrice;
- transporturi rutiere de m„rfuri cod CAEN 6024;                                     4030 - produc˛ia ∫i distribu˛ia energiei termice ∫i
                              cod CAEN 1930;
  - de asemenea, societatea poate desf„∫ura Ón                                   a apei calde;
limitele prevederilor legale ∫i urm„toarele activit„˛i:    activit„˛i secundare:
                                - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i          4100 - captarea, tratarea ∫i distribuirea apei;
  - transporturi cu taxiuri - cod CAEN 6022;
                              Ónc„l˛„minte - cod CAEN 5142;                4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
  - transporturi terestre de c„l„tori ocazionale cod
CAEN 6023;                           - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i alte articole din     4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
  - fabricara produselor de mor„rit - cod CAEN      piele - cod CAEN 5271.                    5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
1561;                             Realizarea oric„ror opera˛iuni de import-export,     5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
  - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor       ce au leg„tur„ cu obiectul de activitate al societ„˛ii.  agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
proaspete de patiserie cod CAEN 1581;             Celelalte men˛iuni din cuprinsul statutului      semiproduse;
  - fabricarea altor produse din lemn - cod CAEN     r„m‚n nemodificate.                     5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
2051;                             Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
  - fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i       statutul Societ„˛ii Comerciale AVA CONFECTII         5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
Ómpletituri - cod CAEN 2052;                                             diverse;
  - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru vehicule -    INCALTAMINTE - S.R.L.
                                 (12/621.345)                      5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
cod CAEN 5030;                                                    furnituri de fier„rie, pentru instala˛ii sanitare ∫i de
  - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine,                        *
                                                           Ónc„lzire;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                   Societatea Comercial„               5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun - cod CAEN
5211;                            BUSINESS INFORMATION SYSTEMS - S.R.L.            5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume                Bucure∫ti                 nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
proaspete - cod CAEN 5221;                                              produse nealimentare;
  - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate,                                   5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                                       ACT ADIfiIONAL
cu alte produse alimentare - cod CAEN 5227;                                      proaspete;
  - comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i       la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      5244 - comer˛ cu ridicata cu mobil„, articole de
de parfumerie - cod CAEN 5233;                 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS - S.R.L.,         iluminat ∫i alte articole de uz casnic;
  - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole      cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Col˛ei nr. 23,       5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
din piele;                          sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
  - baruri - cod CAEN 5540;                    comer˛ului cu nr. J 40/2067/1994         parte;
  - restaurante - cod CAEN 5530;                                            5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
  - alte activit„˛i recreative - cod CAEN 9272.        Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
                              Comerciale BUSINESS INFORMATION SYSTEMS -         v‚ndute prin magazine;
  Se renun˛„ la celelalte obiecte de activitate
                              S.R.L. din data de 6.05.2003, a stabilit ∫i hot„r‚t     5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i
cuprinse Ón actul constitutiv, iar celalalte articole
r„m‚n neschimbate.                     urm„toarele:                       pie˛e;
  Pezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„ Ón      1. Œnscrierea emblemei BIS la Oficiul registrului    5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
mod corespunz„tor actul constitutiv, el produc‚nd                                   efectueaz„ prin magazine;
                              comer˛ului, av‚nd urm„toarele caracteristici:
efecte depline Ón momentul public„rii sale la                                      5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
                              emblema BIS este o ideogram„ de form„ oval„, Ón
organele competente.                                                 gospod„resc;
                              jum„tatea de sus disting‚ndu-se litera B urmat„ de
  Tehnoredactat la sediul Cabinetului individual                                    5274 - alte repara˛ii de articole personale
                              litera i, av‚nd punctul pe i, ro∫u. Œn jum„tatea de
av. Matei Maria, Ón 4 exemplare, azi, data atest„rii.                                 neclasificate Ón alt„ parte;
   (10/621.343)                     jos se distinge litera S. Emblema este de culoare
                                                             6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
              *                bleumarin, iar punctul pe i ro∫u.
                                                           ocazionale;
                                Celelalte men˛iuni cuprinse Ón satutul ∫i
                                                             6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
      Societatea Comercial„              contractul societ„˛ii r„m‚n valabile.
                                                             6311 - manipul„ri;
     MARIGAB - S.R.L., Bucure∫ti              Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarului
                                                             6312 - depozit„ri;
                              public Florin Dobre Ón 5 exemplare din care 4
                                                             6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor
         ACT ADIfiIONAL               exemplare se elibereaz„ p„r˛ii.
                                                           terestre;
                                 (13/621.346)
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri
                                           *                imobiliare proprii sau Ónchiriate;
         MARIGAB - S.R.L.
  Subsemnatul Ilie Gabriel, domiciliat Ón                                        7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                                    Societatea Comercial„             imobiliare proprii sau Ónchiriate;
Bucure∫ti, str. V.V. Stanciu nr. 9, bl. 69 A, sc. A, et.      SUPERBIS R T P - S.A., Bucure∫ti
3, ap. 12, sectorul 4, posesor al C.I. seria RD nr.                                   7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
116776 elibreat„ de Sec˛ia 14 la data de 31.07.2000,                                 sau contract;
cod numeric personal 1720829460018, Ón calitate de              ACT ADIfiIONAL               7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MARIGAB -        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     de capacitate mic„;
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. V.V. Stanciu, nr.      SUPERBIS R T P - S.A., Ónmatriculat„ la         7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport
9, bl. 69A, sc. A, et. 3, ap. 12, sectorul 4,                                     terestru;
                                 Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al                                    7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/26/2000, solicit      40/5820/1994, av‚nd codul fiscal R 5427119,
                               cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Preciziei nr. 3-5,     de calcul (hardware);
Óncheierea prezentului act adi˛ional la actul                                      7221 - editare de programe;
constitutiv al societ„˛ii, ca urmare a deciziei nr.                sectorul 6
                                                             7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
2/20.05.2003 prin care am decis urm„toarele           Subsemnatul Teodorescu Nils Teodor, cet„˛ean
modific„ri ∫i anume:                                                 software;
                              rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Alexandru        7230 - prelucarea informatic„ a datelor;
  - modificarea art. 9 alin. 5 din sensul c„:       Vlahu˛„, nr. 1, bl. M49, sc. 2, et. 5, ap. 60, sectorul
mandatul de administrator al societ„˛ii exercitat de                                   7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
                              3, posesor al C.I. seria RT nr. 106588 eliberat„ de     7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de
dl Ilie Gabriel va fi pe o perioad„ nedeterminat„.
                              Sec˛ia 10 la data de 14.07.2000, Ón calitate de asociat  birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
actul constitutiv, care se va modifica Ón mod        ∫i pre∫edinte al Societ„˛ii Comerciale SUPERBIS R T     7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;
corespunz„tor acestuia.                   P - S.A., conform adun„rii generale a ac˛ionarilor      7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
  Tehnoredactat Ón 4 exemplare ast„zi, data        nr. 1 din data de 25.03.2003, am decis urm„toarele:     7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
atest„rii, la sediul Cabinetului individual de         1. Activitatea principal„ va fi urm„toarea:      management;
avocatur„ Matei Matei.                   fabricarea articolelor din material plastic pentru      7415 - activit„˛i de management ale
   (11/621.344)                      construc˛ii cod CAEN 2538.                holdingurilor;
              *                  2. Se va extinde domeniul de activitate cu        7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
                              urm„toarele activit„˛i:                  servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
     Societatea Comercial„                 1740 - fabricarea de articole confec˛ionate din     7482 - activit„˛i de ambalare.
  AVA CONFECTII INCALTAMINTE - S.R.L.           textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de
        Bucure∫ti                                                3. Se nume∫te consiliul de administra˛ie format
                              corp);                          din:
                                2030 - fabricarea de elemente de dulgherie ∫i      • Teodorescu Miron Nils Teodor - pre∫edinte -
         ACT ADIfiIONAL               t‚mpl„rie pentru construc˛ii;               director general;
    la statutul Societ„˛ii Comerciale            2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;         • Lulache Cristian - vicepre∫edinte;
 AVA CONFECTII INCALTAMINTE - S.R.L., cu            2051 - fabricarea altor articole produse din lemn;    • Zvi Limon - vicepe∫edinte.
  sediul Ón Bucure∫ti, str. Gorgan Sp„taru,          2233 - reproducerea Ónregistr„rilor informatice;     4. Se nume∫te comisia de cenzori format„ din:
  nr. 41, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul         2621 - farbicarea articolelor ceramice pentru uz     • dipl. ec. Simulescu Gheorghe - expert-contabil -
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/6385/1991,       gospod„resc ∫i ornamental;                pre∫edinte;
      av‚nd codul fiscal R339628              2811 - fabricarea de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i    • Cristea Eugen - membru;
  Subsemnata Nacu Iren, cet„˛ean rom‚n, fiica lui     componente ale structurilor metalice;            • Vartolomei Vasile - membru.
Mircea ∫i a lui Alisa, domiciliat„ Ón Suceava, Str.       2812 - fabricarea de elemente de dulgherie ∫i      Ca urmare a prezentului act adi˛ional se
Petuniilor nr. 6, jude˛ul Suceava, n„scut„ la data de    t‚mpl„rie din metal;                   modific„ ∫i se corecteaz„ Ón mod corespunz„tor
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/18.VIII.2003
toate clauzele Ón actele constitutive ale societ„˛ii      7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse      sectorul 4, Ón Bucure∫ti, Str. Concordiei nr. 17, corp
contrare prezentului Ónscris.                software;                          C, sectorul 4.
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón          7440 - publicitate;                     Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i va fi men˛ionat la      7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;      r„m‚n nemodificate.
Oficiul registrului comer˛ului.                7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón        Redactat de notarul public Mircia Elena ∫i
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 4        principal Óntreprinderilor;                 dactilografiat Ón 4 exemplare azi, data autentific„rii.
exemplare originale redactate la cererea expres„ a       9211 - produc˛ie de filme cinematografice ∫i         (19/621.352)
p„r˛ii de c„tre avocat Mina Andreea din care s-au      video.                                         *
eliberat p„r˛ii 3 exemplare ∫i a fost Ónscris Ón        Celelalte prevederi din actul constitutiv al
registrul de Ónregistrare a actelor juridice ateste de   societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
avocat.                                                               Societatea Comercial„
                                (16/621.349)
  (14/621.347)                                    *                   MONIQUE STYLING STUDIO - S.R.L.
              *                                                       Bucure∫ti
                                   Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„                 SAMCO 98 IMPEX CO - S.R.L., Bucure∫ti                    ACT ADIfiIONAL
  DREAM COMERCIAL - S.R.L., Bucure∫ti
                                                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                         HOT√R¬RE                   MONIQUE STYLING STUDIO - S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL
                                     din data de 21.05.2003,              (J 40/6405/2003, cod unic de Ónregistrare
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           a adun„rii generale a asocia˛ilor           15428618, atribut fiscal R, capital social de
  DREAM COMERCIAL - S.R.L., cu sediul Ón           Subsemna˛ii Feras Maraw, domiciliat Ón Siria, cu       2.000.000 lei, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.
 Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 128, bl. TD 18,       re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, Str. Rena∫terii nr. 22,        Burebista nr. 3, bl. D16, sc. B, et. 7, ap. 63,
    sc. 1, ap. 2, sectorul 6, Ónmatriculat„       sectorul 1, posesor al pa∫aportului seria JS nr.       sectorul 3), autentificat cu nr. 433/12.03.2003
        cu nr. J 40/6142/2002,            3748609, eliberat de autorit„˛ile siriene la data de          de notarul public Irene Florea
    cod unic de Ónregistrare 14760022          21.08.2000, Ón calitate de administrator ∫i asociat Ón     Subsemnatele Bujor Angela, cet„˛ean rom‚n,
  Œntocmit de subsemnatul Palaskas Dimitrios,       societate, Samia Ballan, domiciliat Ón Siria, Homs,     c„s„torit„, de profesie economist, domiciliat„ Ón
n„scut Ón Pieiras, Grecia, la data de 20.03.1965,      cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, Str. Rena∫terii nr. 22,      Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 3, bl. D16, sc. B, et. 7,
posesor al pa∫aportului seria P nr. 657921, emis de     sectorul 1, identificat cu pa∫aportul seria JS nr.      ap. 63, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RD nr.
autorit„˛ile din Grecia la data de 12.12.2002, Ón      3259586, eliberat de autorit„˛ile siriene la data de     134780, eliberat„ de Sec˛ia 3 Poli˛ie la data de
calitate de asociat unic Ón cadrul acestei societ„˛ii,   23.02.1998, Ón calitate de asociat al societ„˛ii, ∫i
prin care dispun urm„toarele:                                              3.10.2000, n„scut„ la data de 8.06.1950 Ón comuna
                              Abdul Masih Marawi, domiciliat Ón Siria, Homs,        Riciu, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal
  1. Se deschide un punct de lucru (stand) Ón       identificat cu pa∫aportul nr. 3710082, eliberat de
Complexul Chirigii, situat Ón Bucure∫ti, Calea                                      2500608400024, ∫i Bujor Monica Beatrice, cet„˛ean
                              autorit„˛ile siriene la data de 9.10.1999, cu
Rahovei nr. 224-226, stand nr. 62, sectorul 5, av‚nd    re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, Str. Rena∫terii nr. 22,       rom‚n, nec„s„torit„, de profesie comerciant,
ca obiect comer˛ul cu ridicata cu alte bunuri de      sectorul 1, Ón calitate de asociat,             domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 3, bl.
consum nealimentare neclasificate Ón alt„ parte        Ón aceast„ adunare au hot„r‚t urm„toarele:        D16, sc. B, et. 7, ap. 63, sectorul 3, posesoare a C.I.
(cod CAEN 5147), precum ∫i comer˛ul cu am„nuntul        Se modific„ art. 5 din actul constitutiv astfel:     seria RT nr. 150320, eliberat„ de S.E.P. la data de
Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare             Se schimb„ obiectul principal de activitate ∫i      30.03.2001, n„scut„ la data de 6.03.1978 Ón
predominant„ de produse nealimentare (cod CAEN       activitatea principal„:                   Bucure∫ti, cod numeric personal 2780306424554, Ón
5212).                             cod CAEN 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu          calitate de asociate ale Societ„˛ii Comerciale
  2. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i         mobil„, cu articole de iluminat ∫i cu alte articole de    MONIQUE STYLING STUDIO - S.R.L., am hot„r‚t, Ón
completeaz„ Ón mod corespunz„tor actul constitutiv     uz casnic.                          baza hot„r‚rii adun„rii generale a asociatelor nr.
al societ„˛ii.                         Aceast„ clas„ include:                  1/29.05.2003, deschiderea unui punct de lucru Ón
   (15/621.348)                       - v‚nz„rile cu am„nuntul prin magazine          Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 17, bl. S16, sc. B, et. 1, ap.
              *                specializate cu mobil„;                   23, sectorul 3, unde se vor desf„∫ura activit„˛ile
                                - v‚nz„ri cu am„nuntul prin magazine           clasificate CAEN: 9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de
      Societatea Comercial„              specializate cu articole de iluminat.
    TEMPO MUSIC - S.R.L., Bucure∫ti                                          Ónfrumuse˛are ∫i 9304 - activit„˛i de Óntre˛inere
                                Desfiin˛area punctului de lucru din Bucure∫ti,      corporal„ (masaj).
                              str. Moroieni, Complex China, Stand 98-100,           Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
         ACT ADIfiIONAL               sectorul 2.
                                                             neschimbate.
                                Activitatea care se desf„∫oar„ este urm„toarea:
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                      Redactat ∫i scris de parte Ón 5 exemplare,
                                cod CAEN 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu
TEMPO MUSIC - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                      eliber‚ndu-se p„r˛ii 4 exemplare, azi data
                              mobil„, cu articole de iluminat ∫i cu alte articole de
      str. R„c„t„u nr. 34, sectorul 3                                        autentific„rii.
                              uz casnic, Ón cadrul punctului de lucru din
  Subsemna˛ii Pascu Daniela ∫i Pascu Ioan         Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 1-5, sectorul 2, conform      (20/621.353)
Ghiurico, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TEMPO      contractului de Ónchiriere nr. 2179/22.03.2002                     *
MUSIC - S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr. J 40/1650/1992,    (contract Óncheiat pe 3 ani).
cu sediul Ón Bucure∫ti, str. R„c„t„u nr. 34, sectorul      (17/621.350)                            Societatea Comercial„
3, cod fiscal R 407188, conform hot„r‚rii adun„rii                   *                  EURO DIPLOMATIC COMPANY - S.R.L.
generale a asocia˛ilor nr. 2 din data de 12.05.2003,                                           Bucure∫ti
am hot„r‚t urm„toarele:                        Societatea Comercial„
  Art. 1. Declararea domeniului ∫i a obiectului      M.R. COM. DISTRIBUTION - S.R.L., Bucure∫ti                   ACT ADIfiIONAL
principal:
  923 - alte activit„˛i de spectacole;                                          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                        ACT ADIfiIONAL
  9231 - crea˛ie ∫i interpretare artistic„ ∫i literar„.                                   EURO DIPLOMATIC COMPANY - S.R.L.,
  Art. 2. Recodificarea obiectului de activitate       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          Ónmatriculat„ cu nr. J 40/11394/1998,
secundar:                          M.R. COM. DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul                  cod fiscal 11180004
  1589 - fabricarea altor produse alimentare,       Ón Bucure∫ti, aleea B„iu˛ nr. 5, bl. M 32, sc. B,
neclasificate Ón alt„ parte;                                                 Subsemna˛ii:
                                     et. 10, ap. 126, sectorul 6
  1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte                                     Fricosu Dumitru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                Subsemnata Banu Emanuela, asociat unic al        de 19.10.1961 Ón localitatea ™ar‚nga, jude˛ul Buz„u,
∫i accesorii neclasificate Ón alt„ parte;
                              Societ„˛ii Comerciale M.R. COM. DISTRIBUTION -        din p„rin˛ii Constantin ∫i Elena, cod numeric
  2211 - editarea c„r˛ilor;
                              S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea B„iu˛ nr. 5, bl.
  2212 - editarea ziarelor;                                              personal 161101900341, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                              M 32, sc. B, et. 10, ap. 126, sectorul 6, codul fiscal R
  2213 - editarea revistelor ∫i periodicelor;                                     Doamna Ghica nr. 18, bl. 3 bis, sc. 1, et. 7, ap. 22,
                              4021740, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  2214 - editarea Ónregistr„rilor sonore;                                       sectorul 2, identificat cu B.I. seria G.N. nr.
                              comer˛ului cu nr. J 40/8510/2001, am decis
  2215 - alte activit„˛i de editare;                                          786235/1994 eliberat de Sec˛ia 7 Poli˛ie, ∫i
                              urm„toarele:
  2231 - reproducerea Ónregistr„rilor audio;                                        Stan Teodor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                Art. 1. Se deschide un punct de lucru Ón
  3230 - produc˛ie de receptoare de radio ∫i                                      9.02.1953 Ón localitatea Smirna, jude˛ul Ialomi˛a,
                              Bucure∫ti, str. Poet Constantin Buzdugan nr. 15, et.
televizoare; aparate de Ónregistrare ∫i reproducere                                   din p„rin˛ii Petre ∫i Ioana, cod numeric personal
                              2, ap. 6, sectorul 1, cu activitatea birou.
audio sau video;                                                     153020400842, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Serg.-
                                Celelalte prevederi din actul constitutiv al
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu                                     Maj. Ion Nedeleanu nr. 13, bl. V22, ap. 7, sectorul 5,
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                                Redactat de avocat Ón 5 exemplare, eliber‚ndu-se     identificat cu C.I. seria RR nr. 004690/1997
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i    p„r˛ii 4 exemplare.                     eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie,
de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i           (18/621.351)                        Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
televizoare;                                      *                EURO DIPLOMATIC COMPANY - S.R.L., cu sediul Ón
  5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;                                    Bucure∫ti, str. Doamna Ghica nr. 18, bl. 3 bis, sc. 1,
  5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine             Societatea Comercial„                et. 7, ap. 22, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          SHAM INTERNATIONAL - S.R.L., Bucure∫ti           registrului comer˛ului cu nr. J 40/11394/1998, cod
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                                          fiscal 11180004, am hot„r‚t Óncheierea prezentului
  5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din                 ACT ADIfiIONAL               act adi˛ional Ón urm„toarele condi˛iuni:
tutun;                                                            Œn baza contractului de cesiune autentic numita
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse                                        Fricosu Filofteia a cedat numi˛ilor Fricosu Dumitru
                               SHAM INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul Ón
cosmetice ∫i de parfumerie;                                               ∫i Stan Teodor toate cele 20 p„r˛i sociale, Ón valoare
                               Bucure∫ti, str. Uioara nr. 8, bl. 42, sc. 1, et. 1,
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;                                        de 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000
                              ap. 5, sectorul 4, num„r de ordine Ón registrul
  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i                                      lei, ce le-a de˛inut la Societatea Comercial„ EURO
                                comer˛ului J 40/10862/2000, cod unic de
aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i                                     DIPLOMATIC COMPANY - S.R.L., cu sediul Ón
                               Ónregistrare 13556793, atribut fiscal R, av‚nd
televizoare;
                                 un capital social de 1.742.350.000 lei         Bucure∫ti, str. Doamna Ghica nr. 18, bl. 3 bis, sc. 1,
  5510 - hoteluri;
                                Subsemnatul Khaldoun Outmeh, cet„˛ean sirian,       et. 7, ap. 22, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
  5530 - restaurante;
  6023 - transporturi terestre de c„l„tori,        domiciliat Ón Siria, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str.     registrului comer˛ului cu nr. J 40/11394/1998, cod
ocazionale;                         Uioara nr. 8, bl. 42, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 4,    fiscal 11180004, ∫i-a pierdut calitatea de asociat ∫i
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;         reprezentat prin mandatar Stoean Maria, Ón baza       func˛ia de administrator, societatea av‚nd pe viitor
  6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale tur-  procurii autentificate cu nr. 810/22.05.2002 la       doi asocia˛i dup„ cum urmeaz„: Fricosu Dumitru -
operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„       Biroul notarului public Cristache Carmen Lumini˛a      90 % ∫i Stan Teodor - 10 %.
neclasificate Ón alt„ parte;                din Bucure∫ti, Ón calitate de asociat unic, am hot„r‚t      Capitalul societ„˛ii este de 2.000.000 lei, divizat
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri          urm„toarele:                         Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, subscris ∫i
imobiliare proprii;                      Art. 1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din    v„rsat Ón numerar.
  7221 - editare de programe;               Bucure∫ti, str. Uioara nr. 8, bl. 42, sc. 1, et. 1, ap. 5,    Structura capitalului dup„ cesiune:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/18.VIII.2003                  5
  - Fricosu Dumitru - 18 p„r˛i sociale, Ón valoare de    7.12.2000, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     sociale c„tre cesionarul Societatea Comercial„
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.800.000 lei,   Comerciale AMI FOREIGN TRADE COMPANY -          S.E.I.I. - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE
participarea la beneficii ∫i pierderi fiind de 90 %;     S.R.L., Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale       INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - S.A. se modific„
  - Stan Teodor - dou„ p„r˛i sociale, Ón valoare de     extraordinare a asocia˛ilor nr. 14/29.05.2003      cotele de participare la capitalul social ale celor doi
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 200.000 lei,    modific„m actele constitutive ale societ„˛ii, astfel:  asocia˛i. Astfel, capitalul social, Ón valoare de
participarea la beneficii ∫i pierderi fiind de 10 %.       Societatea Ó∫i Ónchide punctul de lucru situat Ón   10.000.000.000 lei, respectiv 331.691 $, este Ómp„r˛it
  Se schimb„ ∫i se extinde:                 Bucure∫ti, str. Lizeanu nr. 23, parter, sectorul 2,   Ón 100.000 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de
  - domeniul principal: cod CAEN 747 - activit„˛i de     Óncep‚nd cu data de 2.06.2003.              100.000 lei fiecare, de˛inute de cei doi asocia˛i dup„
Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;              Restul prevederilor din contractul ∫i statutul    cum urmeaz„:
  - activitatea principal„: cod CAEN 7470 - activit„˛i    Societ„˛ii Comerciale AMI FOREIGN TRADE           - Bonte Alain Louis Michel Emile de˛ine 48.000
de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;           COMPANY - S.R.L. r„m‚n neschimbate. Prezentul      p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 4.800.000.000 lei,
  - activit„˛i secundare:                  act adi˛ional face parte integrant„ din contractul ∫i  respectiv 160.318 $, reprezent‚nd 48 % din capitalul
  9003 - salubritate, depoluare ∫i activit„˛i        statutul societ„˛ii ∫i urmeaz„ a fi depus la Oficiul   social, ∫i
secundare;                          Na˛ional al Registrului Comer˛ului - Oficiul        - Societatea Comercial„ S.E.I.I. - SOCIEDADE DE
  4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i      registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      ESTUDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS -
organizare de ∫antiere;                    Bucure∫ti, redactat Ón 4 exemplare de c„tre avocat
  4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru                                      S.A. de˛ine 52.000 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de
                               Dan Oncescu, azi data semn„rii.             5.200.000.000 lei, respectiv 171.373 $, reprezent‚nd
construc˛ii;
                                 (22/621.356)                     52 % din capitalul social.
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu
civil;
                                            *                 Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la                                 neschimbate.
construc˛ii;                               Societatea Comercial„              Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,             VETERANUL - S.R.L., Bucure∫ti          actele constitutive ale societ„˛ii.
aerodroame ∫i baze sportive;                                               Redactat ast„zi, 16 mai 2003, Ón 6 exemplare.
  4525 - alte lucr„ri de speciale de construc˛ii;               DECIZIA NR. 4                (25/621.359)
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;           a asociatului unic din data de 25 aprilie 2003
                                                                         *
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;              Subsemnata Petrescu Carmen Aurelia,               Societatea Comercial„
  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;                domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Ferdinand nr. 133, bl.     D.N.M. 95 IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;         E3, ap. 5, sectorul 2, legitimat„ cu C.I. seria RR nr.
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri     131617 eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de              ACT ADIfiIONAL
de geamuri;                          6.11.2000, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
  4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i      Comerciale VETERANUL - S.R.L., cu sediul Ón        la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
demolare cu personalul de deservire aferent;         Bucure∫ti, bd. Ferdinand nr. 133, bl. E3, ap. 5,            D.N.M. 95 IMPEX - S.R.L.
  6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor        sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      Subsemna˛ii:
terestre.                           comer˛ului cu nr. J 40/9756/1994, av‚nd cod unic      - Niculescu Tudor, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
  Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str.      de Ónregistrare 5719474, am hot„r‚t:           Covasna nr. 7, bl. E1, sc. 4, ap. 65, sectorul 4,
Doamna Ghica nr. 18, bl. 3 bis, sc. 1, et. 7, ap. 22,      - Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Óncinta     identificat cu C.I. seria RT nr. 220959, eliberat„ la
sectorul 2, Ón Bucure∫ti, str. Aviator Garofeanu       sta˛iei de metrou Dristor I, sectorul 3, spa˛iul     data de 8 martie 2002 de Sec˛ia 15 Poli˛ie, cod
nr. 4, sectorul 5.                      comercial C1, av‚nd activitatea cod CAEN 5247 -     numeric personal 1670625441564;
  Se revoc„ administratorul Fricosu Filofteia ∫i se     comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole de     - Sibiescu Mihai-Marian, domiciliat Ón Bucure∫ti,
nume∫te administrator Stan Teodor, cet„˛ean          papet„rie.                        bd. Constantin Br‚ncoveanu nr. 103, bl. E13, sc. 2,
rom‚n, n„scut la data de 9.02.1953 Ón localitatea         (23/621.357)                     ap. 23, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RD nr.
Smirna, jude˛ul Ialomi˛a, din p„rin˛ii Petre ∫i                     *               084786, eliberat„ la data de 7 septembrie 1999 de
Ioana, cod numeric personal 1530209400842,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Serg.-Maj. Ion                                      Sec˛ia 15 Poli˛ie, cod numeric personal
                                     Societatea Comercial„             1680215441554, ∫i
Nedeleanu nr. 13, bl. V22, ap. 7, sectorul 5,             TOP GEL CO - S.R.L., Bucure∫ti
identificat cu C.I. seria RR nr. 004690/1997,                                       - Brezan Nicolae, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie, av‚nd puteri depline.                                 Covasna nr. 2, bl. F14, sc. A, ap. 10, sectorul 4,
                                       HOT√R¬REA NR. 2             identificat cu B.I. seria G.K. nr. 240472, eliberat la
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
actul constituitv al societ„˛ii.                    a adun„rii generale a asocia˛ilor       data de 9 iulie 1993 de Sec˛ia 15 Poli˛ie, cod
  P„r˛ile urmeaz„ s„ Óncheie un contract de           Societ„˛ii Comerciale TOP GEL CO - S.R.L.       numeric personal 1680810441536,
societate.                                 din data de 20 mai 2003            Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  Prezentul act adi˛ional Ó∫i produce efectele cu                                   D.N.M. 95 IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
                                 Ceau∫u Florian, Cristea Gheorghe ∫i Cristea
Óndeplinirea formalit„˛ilor Legii nr. 31/1990.                                     Covasna nr. 2, bl. F14, sc. A, ap. 10, sectorul 4,
                               Elena, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TOP GEL CO
   (20 bis/621.354)                                                 Ónmatriculat„ cu nr. J 40/6234/1995, cod fiscal R
                               - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Crinului nr. 5-
              *                 15, bl. A3, sc. B, et. 5, ap. 67, sectorul 1,
                                                            7467780, am hot„r‚t la data de 5 mai 2003,
                                                            urm„toarele modific„ri ale actelor constitutive:
                               Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
     Societatea Comercial„                                              1. Sediul social al societ„˛ii se schimb„ din
                               Jude˛ului Bucure∫ti cu nr. J 40/9353/2000, cod fiscal
   MANUDANI C0M - S.R.L., Bucure∫ti                                         Bucure∫ti, str. Covasna nr. 2, bl. F14, sc. A, ap. 10,
                               R 13442578, Ón unanimitate de voturi am hot„r‚t
                               Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti, Bd.    sectorul 4, Ón Bucure∫ti, aleea Niculi˛el nr. 6, bl. E6,
         HOT√R¬REA NR. 1               Gloriei nr. 101, sectorul 1, unde se va desf„∫ura    sc. 3, et. 1, ap. 46, sectorul 4.
                               activitatea specific„ de birou.               2. Se prcizeaz„ domeniul principal de activitate:
          din 3 iunie 2003
                                 Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚n    cod CAEN 602 - alte transporturi terestre, obiectul
     a adun„rii generale a asocia˛ilor          neschimbate.                       principal de activitate fiind: cod CAEN 6024 -
  Subsemna˛ii Calot„ Emanuel, domiciliat Ón            (24/621.358)                    transporturi rutiere de m„rfuri.
Bucure∫ti, Str. Ritmului nr. 2, bl. 439, et. 2, ap. 6,                 *                 3. Se nume∫te administrator al societ„˛ii dl
sectorul 2, legitimat cu C.I. seria RR nr. 106512, ∫i                                 Niculescu Tudor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Calot„ Daniel, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Ritmului          Societatea Comercial„             25 iunie 1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
nr. 2, bl. 439, et. 2, ap. 6, sectorul 2, legitimat cu C.I.     TOTAL LEASING - S.R.L., Bucure∫ti         str. Covasna nr. 7, bl. E1, sc. 4, ap. 65, sectorul 4,
seria RT nr. 152059, asocia˛i ai Societ„˛ii                                      identificat cu C.I. seria RT nr. 220959, eliberat„ la
Comerciale MANUDANI C0M - S.R.L., cu sediul Ón                 ACT ADIfiIONAL              data de 8 martie 2002 de Sec˛ia 15 Poli˛ie, cod
Bucure∫ti, str. Avrig nr. 60, bl. O18, sc. 1, et. 4, ap.                                numeric personal 1670625441564.
33, sectorul 2, Ónmatriculat„ cu nr. J 40/4553/2003,       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Redactat Ón 3 exemplare.
cod unic de Ónregistrare 15341685, am hot„r‚t             TOTAL LEASING - S.R.L., autentificat         (26/621.360)
deschiderea unui punct de lucru Ón satul Odobe∫ti,       cu nr. 1764 din 14 decembrie 2000 la Biroul                    *
comuna Odobe∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a.              notarului public Liuba Alexandrescu, cu sediul
  Activitatea desf„∫urat„ este cod CAEN 5211 -           Ón Bucure∫ti, Calea Plevnei nr. 53, et. 3,          Societatea Comercial„
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,        sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      T&Z CONSULT GRUP - S.R.L., Bucure∫ti
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,             comer˛ului cu nr. J 40/2799/2001,
b„uturi ∫i tutun.                           cod unic de Ónregistrare R 13769872,                ACT ADIfiIONAL
  Celelalte prevederi din statut r„m‚n                  capital social 10.000.000 lei
neschimbate.                                                      la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  (21/621.355)                         Subsemna˛ii:
                                                             T&Z CONSULT GRUP - S.R.L., cu sediul Ón
              *                   - Bonte Alain Louis Michel Emile, cet„˛ean
                                                             Bucure∫ti, Aleea Solidarit„˛ii nr. 7, bl. M20,
                               portughez, domiciliat Ón Portugalia, Cascais, Rusa
                               Alto da Maceira nr. 5, Gandarinha, titular al      sc. 2, et. 3, ap. 33, sectorul 3, Ónmatriculat„ la
     Societatea Comercial„                                                 Oficiul registrului comer˛ului
  AMI FOREIGN TRADE COMPANY - S.R.L.             pa∫aportului nr. F332650, eliberat la data de 26
        Bucure∫ti                   octombrie 1999 de autorit„˛ile portugheze, ∫i       cu nr. J 40/3212/1996, cod fiscal R 8370483
                                 - Societatea Comercial„ S.E.I.I. - SOCIEDADE DE     Subsemna˛ii:
          ACT ADIfiIONAL               ESTUDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS -           - Tudor Ion, domiciliat Ón comuna Snagov, Str.
                               S.A., persoan„ juridic„ portughez„, cu sediul Ón     Bisericii nr. 145, jude˛ul Ilfov, identificat cu B.I.
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
 AMI FOREIGN TRADE COMPANY - S.R.L., cu           Portugalia, Rua do Entreposto Industrial nr. 3-2,    seria H.C. nr. 839830, eliberat la data de 13 martie
sediul Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 89,        Quinta Grande, freguesia de Alfragide, reprezentat„   2000 de Poli˛ia Ilfov, cod numeric personal
       bl. 12B, ap. 89, sectorul 1,           legal de dl Bonte Alain Louis Michel Emile, Ón      1550814400826, ∫i
   cod unic de Ónregistrare Ón registrul          calitate de pre∫edinte al       consiliului de    - Zaharia Iuliean, domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea
      comer˛ului J 40/25255/1994                                         Solidarit„˛ii nr. 7, bl. M20, sc. 2, et. 3, ap. 33,
                               administra˛ie,
  Subsemna˛ii Piriu Estela, cet„˛ean rom‚n,           Óncheiem prezentul act adi˛ional Ón baza       sectorul 3, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 812328,
n„scut„ la data de 17.05.1968, posesoare a B.I. seria
B.K. nr. 003966 eliberat de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data     hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din data de  eliberat la data de 19 mai 1987 de Circa 15 Mili˛ie,
de 4.03.1997, cod numeric personal 2680517433022,       14 noiembrie 2002, prin care se modific„ actul      cod numeric personal 1520728400488,
∫i                              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale TOTAL         asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale T&Z CONSULT
  Abdel Rahman Mahmoud Mohamed Ahmed,            LEASING - S.R.L. dup„ cum urmeaz„:            GRUP - S.R.L., Ón conformitate cu prevederile Legii
cet„˛ean iordanian, domiciliat Ón Iordania,            Ca urmare a cesiunii intervenite Óntre cei doi    nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t declararea
identificat cu pa∫aportul seria H nr. 154235 eliberat     asocia˛i prin care cedentul Bonte Alain Louis      domeniului principal de activitate ∫i a activit„˛ii
de Ambasada Iordaniei la Bucure∫ti la data de         Michel Emile a cesionat un num„r de 27.000 p„r˛i     principale, astfel:
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/18.VIII.2003
  - domeniul principal de activitate: 452 -       sediul Ón Bucure∫ti, Calea Plevnei nr. 204-206,                ACT ADIfiIONAL
construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu   sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
civil;                          comer˛ului cu nr. J 40/23134/1993, Ón baza hot„r‚rii      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  - activitatea principal„ este: 4524 - construc˛ii   adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 2 din 26 mai      TERA GREEN TRADE IMPEX - S.R.L., cu sediul
hidrotehnice.                       2003, am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al       Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 303, bl.
  Celelalte clauze ale statutului ∫i contractului de   societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                 18A, sc. B, et. 10, ap. 85, sectorul 3, cod unic
societate r„m‚n neschimbate.                 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,        de Ónregistrare 5463774, atribut fiscal R,
  Tehnoredactat la Biroul notarului public        Calea Plevnei nr. 204-206, sectorul 6, Ón Bucure∫ti,     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
Rot„rescu Elena Ón 4 exemplare din care s-a eliberat   str. Valea Lung„ nr. 30, et. 1, cl„direa CHIT, sectorul           cu nr. J 40/4520/1994
p„r˛ilor 3.                        6, cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón           Subsemna˛ii:
   (27/621.361)                     magazine specializate, cu alte produse, neclasificate      - Oglindoiu Ion, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.
             *                Ón alt„ parte.                       Mihai Bravu nr. 303, bl. 18A, sc. B, et. 10, ap. 85,
                               Celelalte prevederi din actul constitutiv al       sectorul 3, cod numeric personal 1600728400277,
      Societatea Comercial„             societ„˛ii r„m‚n nemodificate, prezentul act        identificat cu B.I. seria G.T. nr. 240597, eliberat la
    JANTAR GRUP - S.R.L., Bucure∫ti          adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚ndu-l     data de 12 decembrie 1995 de Sec˛ia 12 Poli˛ie, ∫i
                             corespunz„tor.                         - Oglindoiu Geta, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.
        HOT√R¬REA NR. 2                (29/621.363)                      Drume˛ului nr. 55, sectorul 3, cod numeric personal
                                           *                2520313400208, identificat„ cu C.I. seria RR nr.
         din 30 mai 2003                                           132944, eliberat„ la data de 11 noiembrie 2000 de
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii           Societatea Comercial„               Sec˛ia 11 Poli˛ie,
Comerciale JANTAR GRUP - S.R.L., cu sediul Ón          COMPROD FLOR - S.R.L., Bucure∫ti             Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
 Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 46, bl. 33B,                                   TERA GREEN TRADE IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón
 sc. A, et. 1, ap. 1, sectorul 2, Ónmatriculat„ la             ACT ADIfiIONAL               Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 303, bl. 18A, sc. B,
      Oficiul registrului comer˛ului                                       et. 10, ap. 85, sectorul 3, cod unic de Ónregistrare
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
    cu nr. J 40/4659/2003, cod unic de                                      5463774, atribut fiscal R, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                    COMPROD FLOR - S.R.L.
   Ónregistrare 15347190, atribut fiscal R,                                    registrului comer˛ului cu nr. J 40/4520/1994, am
      capitalul social 2.000.000 lei          Subsemnata T„taru Vasilica-Floren˛a, cet„˛ean      hot„r‚t urm„toarele:
                             rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Maior Ion         Art. 1. Se declar„ un punct de lucru la adresa din
  Asocia˛ii:                       Coravu nr. 6A, sectorul 2, n„scut„ la data de 19
  - Rumen Rumenov Dimitrov, cet„˛ean bulgar,                                     Bucure∫ti, str. Zizin nr. 9, bl. V81C, sc. 2, parter, ap.
                             ianuarie 1953 Ón Bucure∫ti, identificat„ cu C.I. seria   15, sectorul 3, conform contractului de Ónchiriere
domiciliat Ón Bulgaria, Sofia, str. Region Lulin, bl.   RT nr. 233999, cod numeric personal
881, sc. D, et. 9, ap. 134, n„scut la data de 26                                   Ónregistrat la Adminnistra˛ia Financiar„ a
                             25301194000053, eliberat„ la data de 17 iulie 2002     Sectorului 3 cu nr. 33293 din 17 aprilie 2003, unde
noiembrie 1977 Ón Sofia Bulgaria, identificat cu     de Sec˛ia 9 Poli˛ie, Ón calitate de asociat unic la
pa∫aportul tip P, cod BGR nr. 304133448, eliberat la                                 se vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:
                             Societatea Comercial„ COMPROD FLOR - S.R.L., cu
data de 27 martie 2000 de autorit„˛ile bulgare, ∫i                                    cod CAEN 7460 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i
                             sediul Ón Bucure∫ti, str. Fabrica de Ghea˛„ nr. 10, bl.
  - Boris Petrov Ranguelov, cet„˛ean bulgar,                                     protec˛ie a bunurilor ∫i persoanelor;
                             91, sc. B, et. 7, ap. 71, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
domiciliat Ón Bulgaria, Sofia, str. Pavel Satev nr. 29,                                  cod CAEN 7525 - activit„˛i de produc˛ie civil„;
                             Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
n„scut la data de 20 septembrie 1969 Ón Sofia,                                      cod CAEN 4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice.
                             4026370/1992, cod de Ónregistrare fiscal„ R
Bulgaria, identificat cu pa∫aportul tip P, cod BGR                                    Celelalte prevederi din actul constitutiv al
                             3017457, Ón urma deciziei asociatului unic nr. 1 din
nr. 313509837, eliberat la data de 4 octombrie 2000                                  societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
                             29 mai 2003, am decis urm„toarele:
de autorit„˛ile bulgare,                   1. Declararea obiectului principal de activitate,      Redactat ∫i semnat Ón Bucure∫ti la sediul
  Óntruni˛i Ón adunarea general„ a asocia˛ilor din    astfel:                           Cabinetelor Asociate de Avocatur„ Igret&Vintil„,
data de 30 mai 2003, la sediul societ„˛ii, fiind       - domeniul principal de activitate: cod CAEN 521     azi, 28 mai 2003, Ón 4 exemplare, fiecare av‚nd
Óndeplinite condi˛iile de cvorum prin participarea    - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate;     aceea∫i valoare juridic„, din care 3 s-au Ónm‚nat
tuturor asocia˛ilor, au hot„r‚t urm„toarele:         - obiectul principal de activitate: cod CAEN 5211    p„r˛ilor ∫i un exemplar a fost depus Ón arhiva
  1. Œnfiin˛area unui punct de lucru la adresa:     - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,     biroului.
Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr. 2, sectorul 3.     cu v‚nzare pedominant„ de produse alimentare,           (32/621.366)
  La acest punct de lucru al societ„˛ii se vor      b„uturi ∫i tutun.                                   *
desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:              2. Mutarea sediului social al Societ„˛ii
  cod CAEN 5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón        Comerciale COMPROD FLOR - S.R.L. Ón Bucure∫ti,            Societatea Comercial„
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„     str. Maior Ion Coravu nr. 6A, sectorul 2, unde se va      GENIC TRADE INTERNATIONAL - S.R.L.
de produse nealimentare;                 desf„∫ura activitatea: cod CAEN 5211.                    Bucure∫ti
  cod CAEN 5142 - comer˛ cu ridicata cu           Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;               neschimbate.                                 HOT√R¬REA NR. 1
  cod CAEN 5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate        (30/621.364)
                                                                   din 19 februarie 2003
electrice ∫i de uz gospod„resc, cu aparate de radio                 *
∫i televizoare;                                                     a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
  cod CAEN 5144 - comer˛ cu ridicata cu produse           Societatea Comercial„               Comerciale GENIC TRADE INTERNATIONAL -
din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de          CO-CO TEL-SERV - S.R.L., Bucure∫ti           S.R.L., Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 15, bl. A4,
Óntre˛inere;                                                      sc. 2, et. 4, ap. 61, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
  cod CAEN 5147 - comer˛ cu ridicata cu alte                ACT ADIfiIONAL               Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 40/239
bunuri de consum, nealimentare, neclasificate Ón                                           din 17 ianuarie 2002,
alt„ parte;                         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          cod unic de Ónregistrare R 14390515
  cod CAEN 5190 - comer˛ cu ridicata cu alte        CO-CO TEL-SERV - S.R.L., cu sediul social Ón
                               Bucure∫ti, Str. Ornamentului nr. 4, bl. E8,        Asocia˛ii:
produse;
                               ap. 14, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul        - Georgescu George Claudiu, cet„˛ean rom‚n,
  cod CAEN 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu
                              registrului comer˛ului cu nr. J 40/5345/1999,       domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 15, bl. A4,
produse cosmetice ∫i de parfumerie;
                                     cod fiscal R 11846863            sc. 2, et. 4, ap. 61, sectorul 2, ∫i
  cod CAEN 5242 - comer˛ cu am„nuntul cu
                                                             - Beca Nicolae-Marius, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
Ómbr„c„minte;                         Subsemnatul Vasilescu Armand, cet„˛ean rom‚n,
                                                           Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 15, bl. A4, sc. 1, et. 2,
  cod CAEN 5243 - comer˛ cu am„nuntul cu         domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Ornamentului nr. 24,
                                                           ap. 9, sectorul 2,
Ónc„l˛„minte ∫i cu articole din piele;          bl. E8, ap. 14, sectorul 4, n„scut la data de 12 mai
  cod CAEN 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu         1972 Ón Bucure∫ti, identificat cu C.I. seria RD nr.      Ón cadrul adun„rii generale din data de 19
mobil„, cu articole de iluminat ∫i cu alte articole de  143568, eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie, Ón calitate de   februarie 2003, au decis urm„toarele:
uz casnic;                        asociat unic, av‚nd Ón vedere decizia asociatului       1. Deschiderea unui punct de lucru cu destina˛ia:
  cod CAEN 5245 - comer˛ cu am„nuntul cu         unic din data de 17 ianuarie 2003, actul constitutiv    cod CAEN 5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i
articole ∫i aparate electromenajere, cu aparate de    al societ„˛ii se modific„ astfel:              produse din carne, Ón Bucure∫ti, ∫os. Andronache
radio ∫i televizoare;                     1. Completarea obiectului de activitate cu       nr. 203, sectorul 2, conform contractului de depozit
  cod CAEN 5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i,     urm„toarele:                        nr. 49 din 6 februarie 2002, Óncheiat cu Societatea
ziare ∫i articole de papet„rie;                2222 - alte activit„˛i de tip„rire, neclasificate Ón  Comercial„ EUROCOOLING CENTER - S.R.L.
  cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón        alt„ parte;                           (33/621.367)
magazine specializate, cu alte produse neclasificate     4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;                      *
Ón alt„ parte;                        4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
  Œncheiat ast„zi, 30 mai 2003, Ón 3 exemplare        4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;           Societatea Comercial„
originale.                          4534 - alte lucr„ri de instala˛ii.               NYSAN TOUR - S.R.L., Bucure∫ti
   (28/621.362)                       2. Activitatea principal va fi: 6420 -
             *                telecomunica˛ii.                               ACT ADIfiIONAL
                               3. Majorarea capitalului social cu 13.000.000 lei
                                                                la statutul Societ„˛ii Comerciale
    Societatea Comercial„               de la 2.000.000 lei la 15.000.000 lei Ón numerar. Œn
                             urma major„rii repartizarea capitalului social este             NYSAN TOUR - S.R.L.
 MASCHINEN FROMMER ROMANIA - S.R.L.
       Bucure∫ti                  urm„toarea:                          Subsemnatul Naeem H. Chilab, cet„˛ean irakian,
                               - Vasilescu Armand va de˛ine 150 p„r˛i sociale a    domiciliat Ón Irak, Fallouja, str. Ramadi nr. 16,
         ACT ADIfiIONAL              100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 15.000.000    identificat cu pa∫aportul seria H nr. 0283827,
                             lei, numerotate de la 1 la 150, reprezent‚nd 100 %     eliberat la data de 12 aprilie 2002 de autorit„˛ile
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      capitalul social.                      irakiene, Ón calitate de asociat unic ∫i administrator
 MASCHINEN FROMMER ROMANIA - S.R.L.,             Prezentul act s-a Óncheiat Ón 4 exemplare        al Societ„˛ii Comerciale NYSAN TOUR - S.R.L., cu
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      originale, redactate ∫i editate la cererea expres„ a    sediul Ón Bucure∫ti, str. Octavian Goga nr. 6, bl.
       cu nr. J 40/23134/1993           p„r˛ii de c„tre avocatul Dan Florin Uscoiu, din care    M25, sc. T, et. 4, ap. 15, sectorul 3, Ónmatriculat„ la
  Subsemnatul Frommer Rudiger Adolf, cet„˛ean      s-au eliberat p„r˛ii 3 exemplare.              Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
german, domiciliat Ón Germania, Heckener str. 23,        (31/621.365)                     Bucure∫ti cu nr. J 40/5328/1997, cod fiscal R
nr. 53578, Windhagen, identificat cu pa∫aportul nr.                 *                9579110, capital social 69.420.000, prin prezenta
2087062241, eliberat la data de 23 noiembrie 1995                                   aduc urm„toarele modific„ri statutului societ„˛ii:
de autorit„˛ile germane, asociat unic ce de˛ine 100 %        Societatea Comercial„                1. Rectificarea adresei sediului social astfel:
din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale         TERA GREEN TRADE IMPEX - S.R.L.            Bucure∫ti, str. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 1, et.
MASCHINEN FROMMER ROMANIA - S.R.L., cu                  Bucure∫ti                  4, ap. 15, sectorul 3.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/18.VIII.2003                   7
  2. Definirea obiectului principal de activitate     propor˛ional cu cota de participare a ac˛ionarilor la     Activitatea principal„ este: cod CAEN 4523 -
astfel: 5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine      capitalul social, astfel:                 construc˛ii de autostr„zi, drumuri, aerodroame ∫i
nespecializate, cu v‚nzare pedominant„ de produse       • Societatea Comercial„ IMPRESA ANTONIO        baze sportive.
alimentare, b„uturi ∫i tutun (produse de plafar,      GUIDI SPA - 16.034.889.132,93 lei (88,9393 %);        Activit„˛ile secundare sunt:
mezeluri din soia, ulei volatil, ceaiuri, produse       • dl Alessandro Pastia Leone - 1.802.902.000 lei     1421 - extrac˛ia pietri∫ului ∫i nisipului;
apicole etc.).                       (10 %);                            2661 - fabricarea elementelor din beton pentru
  3. Declararea unui punct de lucru la urm„toarea       • dl Tomovici Dan C„t„lin - 95.553.000 lei (0,53 %);  construc˛ii;
adres„: Bucure∫ti, str. V. V. Stanciu nr. 213, Ón       • dl Vintil„ Bogdan - 95.553.000 lei (0,53 %), ∫i     2663 - fabricarea betonului;
Complexul Agroalimentar ”Timpuri Noi“, corp B,         • dl Carulli Pietro - 126.000 lei (0,0007 %).       2664 - fabricarea mortarului;
parter, magazin nr. 4, sectorul 4.               - 21.970.976.867,07 lei, reprezent‚nd aport Ón      2682 - fabricarea altor produse din minerale
  4. Recodificarea obiectelor secundare de        numerar, ce va fi depus de ac˛ionari p‚n„ la data     nemetalice, neclasificate Ón alt„ parte;
activitate.                        de 27 decembrie 2003, propor˛ional cu cota de         4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
  Redactat ∫i atestat de avocat Ón 4 exemplare din    participare la capital, dup„ cum urmeaz„:         organizare de ∫antiere;
care 3 s-au emis p„r˛ii.                    • Societatea Comercial„ IMPRESA ANTONIO          4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
  (34/621.368)                      GUIDI SPA va depune suma de 19.540.831.067,07       construc˛ii;
              *                lei;                             4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                                • dl Alessandro Pastia Leone va depune suma de      4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
      Societatea Comercial„             2.197.098.000 lei;                     construc˛ii;
    TECO MAXIM - S.R.L., Bucure∫ti             • dl Tomovici Dan C„t„lin va depune suma de        4524 - construc˛ii hidrotehnice;
                              116.447.000 lei;                       4525 - alte lucr„ri speciale pentru construc˛ii;
         ACT ADIfiIONAL                • dl Vintil„ Bogdan va depune suma de           4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
                              116.447.000 lei, ∫i                      4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
    TECO MAXIM - S.R.L., Ónmatriculat„           • dl Carulli Pietro va depune suma de 153.800 lei.
                                Œn urma major„rii, capitalul social va fi Ón       4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
        cu nr. J 40/4887/2003,                                          4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
     cod unic de Ónregistrare 15357681         valoare de 40.643.430.000 lei (40.000.770.000 lei ∫i
                                                             4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
                              100.000 $) din care aport Ón numerar
  Subsemnatul BarÓng„ Alin-Nicu∫or, cet„˛ean                                      4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
                              40.077.060.000 lei (40.000.770.000 lei ∫i 30.000 $), ∫i
rom‚n, n„scut Ón Giurgiu, jude˛ul Giurgiu,                                        4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                              aport Ón natur„ de 566.370.000 lei (70.000 $),
domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 11, bl. A3                                 de geamuri;
bis, sc. B, ap. 69, identificat cu C.I. seria RD nr.    Ómp„r˛it Ón 8.128.686 ac˛iuni nominative,
                                                             4545 - alte lucr„ri de finisare;
036757, eliberat„ la data de 15 iulie 1998 de Sec˛ia    numerotate de la 1 la 8.128.686, cu o valoare
                                                             4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
9 Poli˛ie, cod numeric personal 1750603520021,       nominal„ de 5.000 lei fiecare, ce vor fi de˛inute
                                                           demolare cu personal de deservire aferent;
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale TECO MAXIM      astfel:                            5010 - comer˛ cu autovehicule;
- S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Tineretului nr.     - Societatea Comercial„ IMPRESA ANTONIO          5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
25, bl. Z7, sc. A, et. 10, ap. 66, sectorul 4,       GUIDI SPA va de˛ine un num„r de 7.229.596 ac˛iuni       5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     nominative, cu o valoare nominal„ de 5.000 lei       autovehicule;
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/4887/2003,       fiecare, numerotate de la 1 la 108.740, de la nr.       5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
conform contractului de cesiune nr. 288, atestat de    120.967 la 126.678 ∫i de la 128.687 la 7.243.830,     de construc˛ii;
avocatul Mitu Cristian, am decis urm„toarele:       suma lor 36.147.980.000 lei (35.575.720.000 lei ∫i      6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
  1. Petrea Georgeta cedez„ 20 p„r˛i sociale a      83.468 $), reprezent‚nd cota de 88,9393 %,         ocazionale;
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,  participare la capitalul social, din care:          6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
cu participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %, dlui     • aport Ón numerar 35.622.970.000 lei           6311 - manipul„ri;
BarÓng„ Alin-Nicu∫or, pe care le de˛ine la Societatea   (35.575.720.000 lei ∫i 18.580 $), constituit din suma     6312 - depozit„ri;
Comercial„ TECO MAXIM - S.R.L., aport Ón numerar      de 16.082.139.132,93 lei ∫i 18.580 $ integral v„rsa˛i,    6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor
∫i declar„, totodat„, c„ a primit de la cesionar      ∫i suma de 19.540.831.067,07 lei ce va fi v„rsat„     terestre;
contravaloarea p„r˛ilor sociale cedate.          p‚n„ la data de 27 decembrie 2003;              6522 - ale activit„˛i de creditare (amanet, gaj,
  BarÓng„ Alin-Nicu∫or a primit de la Petrea         • aport Ón natur„ 525.010.000 lei (64.888 $);     servicii de intermediere - credite pentru finan˛area
Georgeta cele 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,     • dl Alessandro Pastia Leone va de˛ine un num„r    activit„˛ilor economice, Ómprumuturi de bani
Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, cu participare la   de 812.869 ac˛iuni nominative, cu o valoare        acordate Ón afara sistemului bancar, cu excep˛ia
beneficii ∫i pierderi de 100 %, pl„tindu-i acesteia    nominal„ de 5.000 lei fiecare, numerotate de la      creditelor ipotecare);
contravaloarea p„r˛ilor sociale cedate.          108.741 la 120.966, de la 126.679 la 127.321 ∫i de la     7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;
  Ca urmare a acestei cesiuni, distribuirea       7.243.831 la 8.043.830, suma lor 4.064.345.000 lei,      7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri
capitalului social al societ„˛ii se prezint„ astfel:    (4.000.000.000 lei ∫i 15.676 $), reprezent‚nd cota de   imobiliare proprii;
  BarÓng„ Alin-Nicu∫or de˛ine 20 p„r˛i sociale, Ón    10 %, participare la capitalul social, din care:       7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
valoare total„ de 2.000.000 lei, cu participare la       • aport Ón numerar 4.028.645.000 lei          imobiliare proprii sau Ónchiriate;
beneficii ∫i pierderi de 100 %.              (4.000.000.000 lei ∫i 11.264 $), constituit din suma     7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
  2. Se revoc„ din func˛ia de administrator Petrea    de 1.831.547.000 lei ∫i 11.264 $ integral v„rsa˛i, ∫i   de capacitate mic„;
Georgeta ∫i se nume∫te BarÓng„ Alin-Nicu∫or.        suma de 2.197.098.000 lei, ce va fi v„rsat„ p‚n„ la      7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport
  3. Se p„streaz„ adresa sediului social Ón urma     data de 27 decembrie 2003;                 terestru;
cesiunii.                           • aport Ón natur„ 35.700.000 lei (4.412 $);        7131 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
  Alte hot„r‚ri nu am mai luat.               - Tomovici Dan C„t„lin va de˛ine un num„r de      agricole;
  Prezentul act adi˛ional s-a redactat Ón 3       43.082 ac˛iuni nominative, cu o valoare nominal„       7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
exemplare din care 2 s-au eliberat p„r˛ilor.        de 5.000 lei fiecare, numerotate de la 128.044 la     pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire
   (35/621.369)                     128.686, de la 127.361 la 127.399 ∫i de la 8.043.831    aferent;
              *                la 8.086.230, suma lor 215.410.000 lei (212.385.000      7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
                              lei ∫i 427 $), reprezent‚nd cota de 0,53 %, participare  servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
      Societatea Comercial„             la capitalul social, din care:                7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice.
    CGR - CONSTRUCfiII GENERALE               • aport Ón numerar 212.580.000 lei (212.385.000      3. Se schimb„ denumirea cenzorului persoan„
     ROM¬NIA - S.A., Bucure∫ti            lei ∫i 77 $), constituit din suma de 95.938.000 lei ∫i   juridic„ rom‚n„ din Societatea Comercial„
                              77 $ integral v„rsa˛i, ∫i suma de 116.447.000 lei ce    MANAGEMENT TRADING SERVICE - S.R.L. Ón
         ACT ADIfiIONAL              va fi v„rsat„ p‚n„ la data de 27 decembrie 2003;      Societatea Comercial„ MTS BOSCOLO & PARTNERS
                                • aport Ón natur„ 2.830.000 lei (350 $);        - S.R.L.
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale                                    Celelalte date de identificare ale cenzorului
 CGR - CONSTRUCfiII GENERALE ROM¬NIA -             - Vintil„ Bogdan va de˛ine un num„r de 43.082
                              ac˛iuni nominative, cu o valoare nominal„ de 5.000     r„m‚n neschimbate.
   S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                     Celelalte pevederi ale actelor constitutive ale
comer˛ului cu nr. J 40/2311/1996, cu sediul Ón       lei fiecare, numerotate de la 127.401 la 128.043, de
                              la 127.322 la 127.360 ∫i de la 8.086.231 la 8.128.630,   societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
 Bucure∫ti, ™os. G„rii C„˛elu nr. 7, sectorul 3                                     Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i semnat
                              suma lor 215.410.000 lei (212.385.000 lei ∫i 427 $),
  Subsemnata Gabriela Oprea, cet„˛ean rom‚n,                                     Ón 4 exemplare.
                              reprezent‚nd cota de 0,53 %, participare la capitalul
n„scut„ la data de 19 noiembrie 1967 Ón Bucure∫ti,                                     (36/621.370)
                              social, din care:
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Labirint nr. 24A,
                                • aport Ón numerar 212.580.000 lei (212.385.000
                                                                         *
sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria CP nr. 825675,
eliberat„ la data de 15 aprilie 2002 de Sec˛ia 10     lei ∫i 77 $), constituit din suma de 95.938.000 lei ∫i
                                                                 Societatea Comercial„
Poli˛ie, Ón calitate de Ómputernicit al ac˛ionarilor    77 $ integral v„rsa˛i, ∫i suma de 116.447.000 lei ce
                                                              AMIGO 3 IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
Societ„˛ii Comerciale CGR - CONSTRUCfiII          va fi v„rsat„ p‚n„ la data de 27 decembrie 2003;
GENERALE ROM¬NIA - S.A., persoan„ juridic„           • aport Ón natur„ 2.830.000 lei (350 $), ∫i
                                - Carulli Pietro va de˛ine un num„r de 57 ac˛iuni            ACT ADIfiIONAL
rom‚n„, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
comer˛ului cu nr. J 40/2311/1996, cu sediul Ón       nominative, cu o valoare nominal„ de 5.000 lei           la statutul Societ„˛ii Comerciale
Bucure∫ti, ™os. G„rii C„˛elu nr. 7, sectorul 3, Ón baza  fiecare, numerotate de la 127.400 ∫i de la 8.128.631           AMIGO 3 IMPEX - S.R.L.,
procesului-verbal    al  adun„rii    generale   la 8.128.686, suma lor 285.000 lei (280.000 lei ∫i 2 $),  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
extraordinare nr. 3 din 27 decembrie 2002,         reprezent‚nd cota de 0,0007 %, participare la               cu nr. J 40/22791/1992
procedez prin prezentul act adi˛onal la modificarea    capitalul social, din care:                  Subsemnata Aniculesei Viorica, cet„˛ean rom‚n,
actelor constitutive ale societ„˛ii, cu urm„toarele      • aport Ón numerar 285.000 lei (280.000 lei ∫i     c„s„torit„, n„scut„ la data de 16 august 1954 Ón
men˛iuni:                         2 $), constituit din suma de 5.000 lei (2 $, integral   comuna Oroftiana, jude˛ul Boto∫ani, domiciliat„ Ón
  1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la  v„rsa˛i, ∫i suma de 280.000 lei ce va fi v„rsat„ p‚n„   Bucure∫ti, str. Jean Louis Calderon nr. 4-6, sc. 1, et.
643.430.000 lei (770.000 lei ∫i 100.000 $) la       la data de 27 decembrie 2003;               2, ap. 4, sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria RD nr.
40.643.430.000 lei (40.000.770.000 lei ∫i 100.000 $),     2. Se modific„ art. 10 din cap. IV (obiectul de    011611, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie Ón anul 1997,
cu suma de 40.000.000.000 lei, astfel:           activitate) al actului constitutiv, ∫i va avea       cod numeric personal 2540816400833, asociat unic
  - 18.029.023.132,93 lei (suma de 13.605.254.472     urm„torul con˛inut:                    Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale AMIGO 3 IMPEX -
lei reprezent‚nd diferen˛e din reevaluare, conform       Cap. IV - obiectul de activitate:           S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Vidin nr. 6, bl. 54,
H.G. nr. 403/2000, O.M.F. nr. 2332/2001 ∫i O.M.F.       Art. 10. Domeniul principal de activitate al      sc. B, et. 4, ap. 37, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
nr. 1784 din 23 decembrie 2002, ∫i suma de         societ„˛ii este cel de construc˛ii, respectiv: cod     Oficiul   registrului   comer˛ului    cu   nr.
4.423.768.660,93 lei, reprezent‚nd profit net       CAEN 452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale      J 40/22791/1992, Ón baza deciziei asociatului unic
nerepartizat din anii 2000 ∫i 2001), repartizat„      acestora; geniu civil.                   nr. 1 din 23 mai 2003, am hot„r‚t urm„toarele:
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/18.VIII.2003
  1. Se radiaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii        Societatea Comercial„                fiscal R 13763608, aduc urm„toarele modific„ri
men˛ionat Ón statut autentificat cu nr. 18946 din 22     SIDERURGICA BUCURE™TI - S.A., Bucure∫ti           actului constitutiv al societ„˛ii:
iulie 1992 la Notariatul de Stat al Sectorului 2                                       1. Completarea obiectului de activitate cu:
Bucure∫ti.                                   ACT ADIfiIONAL                 2010 - t„ierea ∫i r‚ndeluirea lemnului;
  2. Se specific„ domeniul principal de activitate:                                   impregnarea lemnului;
cod CAEN 741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         2030 - fabricarea elementelor de dulgherie ∫i
revizie contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal;          SIDERURGICA BUCURE™TI - S.A.             t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„     Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor      2040 - fabricare de ambalaje din lemn;
                              din data de 22 mai 2003, prin Dinc„ Vasile, cet„˛ean       2051 - fabricare de alte produse din lemn;
pentru afaceri ∫i management.
                                                               5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material
  Se specific„ activitatea principal„: cod CAEN      rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Novaci nr. 11,
                                                             lemnos ∫i de construc˛ii;
7412 - activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,   bl. P33, sc. 3, et. 4, ap. 82, sectorul 5, identificat cu    5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
consultan˛„ Ón domeniul fiscal.               C.I. seria RD nr. 171546, eliberat„ la data de 14        5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
  Obiecte de activitate:                  iunie 2001 de Sec˛ia 19 Poli˛ie, se aduc urm„toarele     consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte
  cod CAEN 7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru     modific„ri la actele constitutive ale Societ„˛ii       (inclusiv mobil„:
afaceri ∫i management.                   Comerciale SIDERURGICA BUCURE™TI - S.A., cu           5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
  cod CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate   sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion Berindei nr. 5, bl.       echipamente de birou;
Ón principal Óntreprinderilor.               OD21A, sc. B, et. 10, ap. 88, sectorul 2, Ónmatriculat„     5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
  3. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl       la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului        6312 - depozit„ri;
Aniculesei Cezar-Ovidiu, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,     Bucure∫ti cu nr. J 40/9529/1996, cod fiscal R          7482 - activit„˛i de ambalare;
n„scut la data de 24 septembrie 1956 Ón S„veni,       8953827, capital social 25.000.000 lei.             7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
jude˛ul Boto∫ani, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Jean      1. Prelungirea mandatului administratorului        principal Óntreprinderilir (inclusiv debitare, lipire
Louis Calderon nr. 4-6, sectorul 2, identificat cu B.I.   Dinc„ Vasile, pentru un mandat de 4 ani.           etc., pe baz„ de tarif sau contract).
seria G.V. nr. 417946, eliberat de Sec˛ia 8 Poli˛ie Ón     2. Definirea obiectului de activitate, astfel: 5152 -    Redactat de avocatul Rusoiu Vignoli Ón 4
                              comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri metalice.      exemplare, din care 3 s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
anul 1996, cod numeric personal 1560924400014.
                                3. Numirea Ón func˛ia de cenzor extern a dlui         (41/621.375)
  4. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator dna
                              Stanciu Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 24
                                                                           *
Aniculesei Viorica, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,
n„scut„ la data de 16 august 1954 Ón comuna         iunie 1926 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                                                                  Societatea Comercial„
Oroftiana, jude˛ul Boto∫ani, domiciliat„ Ón         Constantin Br‚ncu∫i nr. 11, bl. D16, ap. 273,           EURONET CABLES - S.R.L., Bucure∫ti
Bucure∫ti, str. Jean Louis Calderon nr. 4-6, sc. 1, et.   identificat cu C.I. seria RX nr. 104580, eliberat„ la
2, ap. 4, sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria RD nr.   data de 2 martie 1999 de Sec˛ia 12 Poli˛ie, cod
                                                                       ACT ADIfiIONAL
011611, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie Ón anul 1997,     numeric personal 1250624400331, posesor al
cod numeric personal 2540816400833.             carnetului de expert contabil nr. 4836/1996, eliberat      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  5. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str.   de Corpul Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor           EURONET CABLES - S.R.L., cu sediul Ón
Vidin nr. 6, bl. 54, sc. B, et. 4, ap. 37, sectorul 2, Ón  Autoriza˛i.                          Bucure∫ti, str. N. Constantinescu nr. 5, bl. 14,
Bucure∫ti, str. Jean Louis Calderon nr. 4-6, parter,      4. Numirea Ón func˛ia de cenzori interni a dnei      sc. B, parter, ap. 21, sectorul 1, Ónmatriculat„
sectorul 2, spa˛iu de˛inut de societate, Ón baza      Nic„ Lumini˛a ∫i a dlui Avram Valentin.                 la Oficiul registrului comer˛ului
contractului de Ónchiriere sub semn„tur„ privat„        5. Schimbarea sediului social la urm„toarea               cu nr. J 40/13508/2002,
                              adres„: Bucure∫ti, str. Novaci nr. 11, bl. P33, sc. 3,        cod unic de Ónregistrare R 15103950
nr. 1 din 14 mai 2003.
  6. Se schimb„ denumirea societ„˛ii din Societatea    et. 4, ap. 82, sectorul 5.                    Œn baza deciziei asociatului unic ∫i a contractului
Comercial„ AMIGO 3 IMPEX - S.R.L. Ón Societatea         6. Recodificarea obiectului de activitate conform     de cesiune din data de 5 mai 2003, urm„toarele
Comercial„ AUDIT CONT EXPERT AV - S.R.L.,          cu clasificarea activit„˛ilor din economia na˛ional„ -    articole din actul constitutiv al Societ„˛ii
                              CAEN, elaborat„ de Institutul Na˛ional de Statistic„     Comerciale EURONET CABLES - S.R.L. se modific„
conform dovezii privind disponibilitatea societ„˛ii
                                                             ∫i vor avea urm„torul con˛inut:
nr. 102093 din 7 mai 2003, eliberat„ la Oficiul       ∫i aprobat„ prin Ordinul nr. 601 din 26 noiembrie
                                                               1. La alin. 1 din preambulul actului constitutiv,
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.      2002.
                                                             alin. 1, cuprinz‚nd datele de identificare ale
  7. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la     7. Schimbare date identificare ac˛ionar, prin       asocia˛ilor, se completeaz„ cu numele noului
2.000.000 lei la 10.000.000 lei, cu 8.000.000 lei,     c„s„torie, conform certificat de c„s„torie seria CB      asociat, dna Rogobete Liliana, cet„˛ean rom‚n,
aport Ón numerar.                      nr. 272088 Ón Dinc„ C„t„lina (fost„ Bulgaru),         n„scut„ la data de 26 ianuarie 1967 Ón T‚rgu Jiu,
  8. Valoarea unei p„r˛i sociale r„m‚ne          c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Novaci nr.     jude˛ul Gorj, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
neschimbat„, adic„ 100.000 lei.               11, bl. P33, sc. 3, et. 4, ap. 82, sectorul 5, identificat„  N. Constantinescu nr. 5, bl. 14, sc. B, parter, ap. 21,
  9. Se modific„ num„rul de p„r˛i sociale de la 20     cu C.I. seria RT nr. 216616, eliberat„ la data de 14     sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 227162,
la 100.                           februarie 2002 de Sec˛ia 19 Poli˛ie.             eliberat„ la data de 5 februarie 2002 de S.E.P., cod
  Œn urma modific„rilor de mai sus, capitalul social      Redactat ∫i procesat de avocatul Rusoiu Vignoli      numeric personal 2670126182779, nec„s„torit„.
al Societ„˛ii Comerciale AMIGO 3 IMPEX - S.R.L.       Ón 4 exemplare din care 3 au fost remise p„r˛ilor.        2. Art. 4, pct. 4.2., referitor la obiectul secundar
este de 10.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i sociale,      (39/621.374)                       de activitate, se completeaz„ cu:
Ón valoare de 100.000 lei fiecare, structurat ∫i                    *                   cod CAEN 3220 - produc˛ie de emi˛„toare radio-
Ómp„r˛it astfel:                                                     televiziune, echipamente ∫i aparate telefonice ∫i
  - Aniculesei Viorica de˛ine Óntreg capitalul            Societatea Comercial„                telegrafice (respectiv activit„˛i de instalare a
                                 TEAM COMIMPEX - S.R.L., Bucure∫ti            echipamentului de telecomunica˛ii);
societ„˛ii, Ón valoare total„ de 10.000.000 lei,
                                                               cod CAEN 4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice.
Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000                                     3. Art. 5 se modific„ ∫i va avea urm„torul
lei fiecare, reprezent‚nd 100 % din cota de                  ACT ADIfiIONAL               con˛inut: ”Capitalul social este de 2.000.000 lei,
participare la beneficii ∫i pierderi.                                           divizat Ón 20 p„r˛i sociale, numerotate de la 1 la 20,
  Celelalte dispozi˛ii prev„zute Ón statutul            la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                TEAM COMIMPEX - S.R.L., Ónmatriculat„           cu valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare ∫i este
Societ„˛ii Comerciale AMIGO 3 IMPEX - S.R.L.                                       structurat astfel:
r„m‚n nemodificate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd     cu nr. J 40/21080/1992, cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                                               - Anghel Daniela va de˛ine 10 p„r˛i sociale,
parte integrant„ ∫i complet‚nd dispozi˛iile acestuia.    ∫os. Colentina nr. 1, bl. 34, sc. 2, et. 2, ap. 47,     numerotate de la 1 la 10 inclusiv, cu valoarea
  Tehnoredactat Ón 4 exemplare ∫i autentificat la          sectorul 2, cod fiscal R 2378119           nominal„ de 100.000 lei, ∫i total„ de 1.000.000 lei,
Biroul notarului public Papiniu Andreea Alexandra       Subsemnata Tafo Maria, cet„˛ean rom‚n,           reprezent‚nd 50 % din capitalul social, ∫i
din Bucure∫ti.                       identificat„ cu C.I. seria RD nr. 281353, eliberat„ la      - Rogobete Liliana va de˛ine 10 p„r˛i sociale,
  (37/621.371)                      data de 21 noiembrie 2002 de Sec˛ia 7 Poli˛ie, (B.I.     numerotate de la 11 la 20 inclusiv, cu valoarea
              *                anterior seria B.G. nr. 88290), Ón calitate de asociat    nominal„ de 100.000 lei, ∫i total„ de 1.000.000 lei,
                              unic, am hot„r‚t urm„toarele:                 reprezent‚nd 50 % din capitalul social.“
     Societatea Comercial„                Se declar„ obiectul principal de activitate: cod        4. Art. 11 se modific„ ∫i va avea urm„torul
                              CAEN 4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare.      con˛inut:
  ANDOL COM TRADE - S.R.L., Bucure∫ti
                                Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din           ”Societatea va fi condus„ ∫i administrat„ de c„tre
                              Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 1, bl. 34, sc. 2, et. 2, ap.  administratorul unic, dna Anghel Daniela, cu puteri
         HOT√R¬REA NR. 1                                             depline.
                              47, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, str. Brig. D. Tanase
          din 20 mai 2003                                              Hot„r‚rile asocia˛ilor se iau Ón adunarea general„
                              nr. 32, sectorul 2.                      care are obliga˛iile stabilite de lege, iar votarea se
  Subsemna˛ii Dolea Ani∫oara ∫i Dolea Nicolae, ca       Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.           poate face ∫i prin coresponden˛„.
urmare a convoc„rii adun„rii generale a asocia˛ilor,      Actul a fost redactat de avocata Dobrin Hristeea,       Deciziile adun„rii generale a asocia˛ilor sunt
reprezentat„ prin dna Dolea Ani∫oara, asociat cu un     identificat„ cu carnet de identitate pentru avoca˛i      valabile dac„ sunt luate cu unanimitate.
procent de 50 % din capitalul social ∫i dl Dolea      nr. 5076 eliberat la data de 15 septembrie 2000, Ón        5. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
Nicolae, asociat cu un procent de 50 % din capitalul    4 exemplare azi, data semn„rii actului,            r„m‚n valabile ∫i nemodificate.
social, Ón total 100 % a Societ„˛ii Comerciale ANDOL    eliber‚ndu-se p„r˛ii 3 exemplare.                 Redactat Ón 5 exemplare la sediul Biroului de
COM TRADE - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.        (40/621.374)                       Avocatur„ Bogdan Hora˛iu Suciu de c„tre avocatul
Mohorului nr. 4, bl. 145A, sc. B, et. 4, ap. 76,                    *                 Nicoleta Ite, ast„zi, data atest„rii datei, identit„˛ii ∫i
sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                     con˛inutului prezentului act.
comer˛ului cu nr. J 40/9743 din 27 octombrie 2000,           Societatea Comercial„                 (42/621.376)
hot„r„∫te urm„toarele:                        ACTIV MOB - S.R.L., Bucure∫ti                          *
  1. Radierea punctului de lucru al Societ„˛ii
Comerciale ANDOL COM TRADE - S.R.L., taraba                  ACT ADIfiIONAL                     Societatea Comercial„
                                                                  JIANGHUAI INTERNATIONAL
231, col˛ul 51, situat Ón Complexul Agroalimentar       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           DEVELOPMENT - S.R.L., Bucure∫ti
Pia˛a Delfinului, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.                ACTIV MOB - S.R.L.
Chi∫in„u nr. 1, sectorul 2.
                                Subsemnatul Diaconescu Romeo, cet„˛ean                    ACT ADIfiIONAL
  2. Œnchirierea unui spa˛iu amenajat Ón Óncinta
                              rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. N.
Complexului Agroalimentar Pia˛a Delfinului, cu                                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Constantinescu nr. 6, bl. 15A, et. 3, ap. 25, sectorul
sediul Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 1, sectorul 2,    1, identificat cu C.I. seria RD nr. 022813, eliberat„     JIANGHUAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT -
(spa˛iu amenajat - anexa nr. 1 la contractul de       la data de 20 ianuarie 1998 de Sec˛ia 1 Poli˛ie, Ón       S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Moroieni,
Ónchiriere nr. 1699 din 20 mai 2003) pentru         calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale       stand 199, nr. 98-100, sectorul 2, Ónmatriculat„
deschiderea unui punct de lucru al Societ„˛ii        ACTIV MOB - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.        cu nr. J 40/10912/1998, cod fiscal R 11172680
Comerciale ANDOL COM TRADE - S.R.L.             Expozi˛iei nr. 1, bl. imobilul 7, sectorul 1,          Subsemna˛ii:
  (38/621.372)                      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al        - Wang Jinkui, cet„˛ean chinez, domiciliat Ón
              *                Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/2615/2001, cod       China, Jiangsu, str. Haimen, n„scut la data de 16
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1915/18.VIII.2003                    9
februarie 1965 Ón Jiangsu, China, identificat cu           Societatea Comercial„                ap. 57, sectorul 3, posesor al B.I. seria G.X. nr.
pa∫aportul seria CHN nr. 147985902, eliberat la data     J & R ENTERPRISES - S.R.L., Bucure∫ti            160703, eliberat de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de
de 8 septembrie 1999 de autorit„˛ile chineze, ∫i                                      12.02.1997, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
  - Xu Yangsheng, cet„˛ean chinez, domiciliat Ón            ACT ADIfiIONAL NR. 17               Comerciale MONIKA SUPERSERV - S.R.L., cu sediul
China, Jiangsu, str. Changing nr. 12, n„scut la data                                    Ón Bucure∫ti, str. Soldat Tina Petre nr. 6, bl. L31, sc.
                              la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale         2, ap. 57, sectorul 3, am hot„r‚t urm„toarele:
de 3 ianuarie 1958 Ón Jiangsu, China, identificat cu
                              J & R ENTERPRISES - S.R.L., autentificate cu            a) Declararea activit„˛ii principale, conform cod
pa∫aportul seria CHN nr. 147985902, eliberat la data
                                  nr. 12793 din data de 17.07.1991            CAEN 7031 - agen˛ii imobiliare.
de 8 septembrie 1999 de autorit„˛ile chineze,
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale JIANGHUAI          Œncheiat Óntre:                         b) Radierea activit„˛ii secundare: cod CAEN 7483
                               - Matlock Company Establishment, persoan„          - activit„˛i de secretariat, dactilografiat, multiplicare
INTERNATIONAL DEVELOPMENT - S.R.L., conform
                             juridic„, cu sediul Ón Liechtenstein, FL 9490 Vaduz,       ∫i traduceri.
hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 1 din 17
                             Josef Rheinbergerstr. 6, reprezentat„ legal prin dl          (46/621.380)
aprilie 2003, am hot„r‚t urm„toarele:
  1. Ie∫irea din societate a dlui Xu Yangsheng prin
                             Yousif Aslan Seroussi;                                   *
                               - Savinuta Stelian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
mandatarul Wang Jinkui, conform procurii nr. 3702     Bucure∫ti, str. Nisipari nr. 10, sectorul 1, posesor al           Societatea Comercial„
din 19 mai 2003 ∫i cedarea tuturor p„r˛ilor sale     C.I. seria RT nr. 198735, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie        SICON SERV 2000 - S.R.L., Bucure∫ti
sociale (adic„ 3 p„r˛i sociale a 744.000 lei =      la data de 21.10.2001, Ón nume propriu ∫i ca
2.232.000 lei, echivalentul a 240 $, reprezent‚nd     reprezentant al asociatului Joseph Sawaya, cet„˛ean                ACT ADIfiIONAL
50 % din capitalul social, dlui Wang Jinkui. Œn urma   canadian, domiciliat Ón Montreal, 345 Vivian, str.
acestei cesiuni capitalul social total, Ón valoare de   Town of Mount-Royal, Quebec, Canada, H3P1P3,            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
4.464.000 lei, echivalentul a 480 $, divizat Ón 6 p„r˛i  n„scut la data de 16.10.1953 Ón Cairo, Egipt, posesor         SICON SERV 2000 - S.R.L., cu sediul Ón
sociale, numerotate de la 1 la 6, a 744.000 lei      al pa∫aportului seria VM nr. 615071, eliberat de         Bucure∫ti, str. Av. ™tefan Protopopescu nr. 1,
fiecare, reprezent‚nd 100 %, va reveni Ón totalitate   Serviciul Pa∫apoarte din Saint Laurent la data de                bl. C6, et. 5, sectorul 1
dlui Wang Jinkui, care devine asociat unic ∫i       18.06.2001;                             Subsemnata Stroe Gabriela, cet„˛ean rom‚n,
administrator.                        - Mateescu Elena, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Av. ™tefan
  2. Schimbarea sediului social din Bucure∫ti, str.   Bucure∫ti, str. Ini∫or nr. 21, ap. 1, sectorul 2,        Protopopescu nr. 1, bl. C6, et. 5, sectorul 1, Ón
Moroieni, stand 199, nr. 98-100, sectorul 2, Ón      posesoare a C.I. seria DP nr. 088748, eliberat„ de        calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
Bucure∫ti, aleea Sinaia nr. 20, bl. 84B, sc. 1, et. 5,  D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 17.09.2002,             SICON SERV 2000 - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
ap. 32, sectorul 2.                      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii            registrului comer˛ului cu nr. J 40/15372/1991, cod
  3. Precizarea domeniului principal de activitate:   C o m e r c i a l e J & R E N T E R P R I S E S - S . R . L .,  fiscal R 1553017, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Av.
514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele   persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul social Ón          ™tefan Protopopescu nr. 1, bl. C6, et. 5, sectorul 1,
dec‚t cele alimentare. Cu activitatea principal„:     Bucure∫ti, bd. Pache Protopopescu nr. 25, et. 4,         Ón baza hot„r‚rii asociatului unic aflat„ la dosarul
5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i       sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         prezentei autentific„ri, am hot„r‚t completarea
Ónc„l˛„minte. Se reziliaz„ textul de obiect ∫i se     comer˛ului cu nr. J 40/1207/1991, au convenit          obiectului de activitate:
completeaz„ cu: cod CAEN 5116 - intermedieri Ón      Óncheierea prezentului act adi˛ional la contractul ∫i        Obiectul principal de activitate: cod CAEN 722 -
                             statutul societ„˛ii, pentru punerea Ón aplicare a        consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice
comer˛ul cu textile, confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i
                             hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din data de      (software):
articole; 5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii
                             14.03.2003, dup„ cum urmeaz„:                    • Activitatea principal„:
prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
                               1. Cesiunea cu titlu gratuit de c„tre dl Sanivuta        7221 - editare de programe.
cu semiproduse; 5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu    Stelian c„tre Matlock Company Establishment a            • Activit„˛i secundare:
produse diverse; 5143 - comer˛ cu ridicata cu       1.004 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 100.400.000        7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
aparate electrice de uz gospod„resc ∫i aparate de     lei, numerotate de la 9.037 la 10.040, reprezent‚nd       software;
radio ∫i televizoare; 5144 - comer˛ cu ridicata cu    10 % din capitalul social total.                   7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
produse din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de     2. Modificarea structurii capitalului social, ca         7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
Óntre˛inere; 5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri   urmare a cesiunii, astfel:                      7260 - alte activit„˛i legate de informatic„.
de consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;     ”Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale J & R         Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile.          ENTERPRISES - S.R.L. este fixat la suma de            societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
  Statutul societ„˛ii se modific„ Ón conformitate cu   1.004.000.000 lei, din care efectiv v„rsat 100.000          Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
prevederile legisla˛iei Ón vigoare. Sintagma asocia˛i   dolari S.U.A., la cursul de 21 lei/1 dolar S.U.A., ∫i      Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i va fi prezentat la
se va Ónlocui cu asociatul unic. Societatea va fi     1.001.900.000 lei.                        Oficiul registrului comer˛ului pentru a fi Ónscris Ón
condus„ de un administrator, care va fi numit, prin      Capitalul social este divizat Ón 10.040 p„r˛i        Registrul de Men˛iuni.
hot„r‚re, de asociatul unic pe termen stabilit de     sociale, numerotate de la 1 la 10.040, inclusiv.           Tehnoredactat ast„zi, data autentific„rii, Ón 4
comun acord ∫i va fi remunerat; administratorul      Valoarea unei p„r˛i sociale este de 100.000 lei.         exemplare, din care s-au Ónm‚nat p„r˛ii 3
societ„˛ii va avea puteri depline ∫i le va exercita Ón    Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi se     exemplare.
mod exclusiv; el Óntocme∫te, anual, bugetul de      face propor˛ional cu aportul la capitalul social.           (47/621.381)
venituri ∫i cheltuieli al societ„˛ii ∫i Ól supune       P„r˛ile sociale sunt de˛inute dup„ cum urmeaz„:                     *
aprob„rii asociatului unic, gestiunea societ„˛ii va fi    - Matlock Company Establishment de˛ine 9.036
controlat„ de asociatul unic sau de cenzori (exper˛i   p„r˛i sociale, Ón valoare de 903.600.000 lei, aport Ón           Societatea Comercial„
contabili) desemna˛i de acesta. Se revoc„ din       numerar, din care 95.000 dolari S.U.A. la cursul de           ROCIPS IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
func˛ia de administrator dl Xu Yangsheng ∫i se      21 lei/1 dolar S.U.A., pl„tite Ón dolari S.U.A., ∫i
nume∫te dl Wang Jinkui.                  901.605.000 lei, Ón procent de 90 % din capitalul                 ACT ADIfiIONAL
                             social total, p„r˛i sociale numerotate de la 1 la
  Celelalte pevederi ale actului constitutiv r„m‚n                                     la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                             8.032, inclusiv, ∫i de la 9.037 la 10.040, inclusiv;
neschimbate.                                                        ROCIPS IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                               - Savinuta Stelian de˛ine 502 p„r˛i sociale, Ón
  Subsemnatul Wang Jinkui declar pe propria-mi                                      str. Vl„hi˛a nr. 1, bl. PM18 bis, sc. C, et. 8, ap.
                             valoare de 50.200.000 lei, aport Ón numerar, din
r„spundere c„ Óndeplinesc condi˛iile legale pentru    care 105.000 lei, echivalentul a 5.000 dolari S.U.A. la        182, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul
de˛inerea calit„˛ii de asociat unic ∫i administrator al  cursul de 21 lei/1 dolar S.U.A., pl„tite Ón dolari         registrului comer˛ului cu nr. J 40/5229/1994
Societ„˛ii Comerciale JIANGHUAI INTERNATIONAL       S.U.A., ∫i 50.095.000 lei, Ón procent de 5 % din           Subsemna˛ii:
DEVELOPMENT - S.R.L.                   capitalul social total, p„r˛i sociale numerotate de la        - ™uteu Ioan, domiciliat Ón Mih„ile∫ti, Str.
   (43/621.377)                     8.535 la 9.036, inclusiv;                    Dealului nr. 2, jude˛ul Griurgiu, identificat cu B.I.
             *                  - Mateescu Elena de˛ine 251 p„r˛i sociale, Ón        seria G.K. nr. 495256, eliberat de Poli˛ia Mih„ile∫ti
                             valoare de 25.100.000 lei, aport Ón numerar, pl„tite       la data de 1.11.1993, cod numeric personal
     Societatea Comercial„              Ón lei, Ón procent de 2,5 % din capitalul social total,     1430612522508, ∫i
  GEFTAD ‘94 IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti         p„r˛i sociale numerotate de la 8.284 la 8.534,            - ™uteu Mihaiu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                             inclusiv;                            Vl„hi˛a nr. 4, bl. PM8, sc. C. et. 6, ap. 97, sectorul 3,
         ACT ADIfiIONAL                - Joseph Sawaya de˛ine 251 p„r˛i sociale, Ón         identificat cu C.I. seria RD nr. 275950, eliberat„ de
                             valoare de 25.100.000 lei, aport Ón numerar, pl„tite       Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 17.10.2002, cod numeric
    al Societ„˛ii Comerciale GEFTAD ‘94        Ón lei, Ón procent de 2,5 % din capitalul social total,     personal 1510302400277,
      IMPEX - S.R.L., Ónmatriculat„         p„r˛i sociale numerotate de la 8.033 la 8.283,            Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
    cu nr. J 40/17414/1994, cod unic de        inclusiv.                            ROCIPS IMPEX - S.R.L., am decis urm„toarele:
Ónregistrare R 6220889, cu sediul Ón Bucure∫ti,        Capitalul social este v„rsat integral Ón societate.“       Art. 1. Schimbarea sediului social al Societ„˛ii
  str. Liviu Rebreanu nr. 25, bl. M11, sc. A,        Corespunz„tor se modific„ prevederile cuprinse        Comerciale ROCIPS IMPEX - S.R.L. de la adresa din
        et. 4, ap. 18, sectorul 3         Ón art. 5, alin. 4 din contractul de societate ∫i art. 7,    Bucure∫ti, str. Vl„hi˛a nr. 1, bl. PM18 bis, sc. C, et.
  Subsemnatul Stanca Dumitru, domiciliat Ón       alin. 3 din statutul societ„˛ii, Ónlocuindu-se cu cele      8, ap. 182, sectorul 3, la adresa din Bucure∫ti, str.
Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr. 25, bl. M11, sc. A,  cuprinse Ón prezentul act adi˛ional.               Vl„hi˛a nr. 4, bl. PM8, sc. C, et. 6, ap. 97, sectorul 3.
et. 4, ap. 18, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RR    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din        Art. 2. Se precizeaz„ obiectul principal de
nr. 217105, eliberat„ la data de 10 iulie 2002 de     contractul ∫i statutul societ„˛ii, fiind redactat Ón 5      activitate al Societ„˛ii Comerciale ROCIPS IMPEX -
Sec˛ia 12 Poli˛ie, cod numeric personal          exemplare.                            S.R.L. care este urm„torul:
1561027400408, Ón calitate de asociat unic al          (45/621.379)                          Domeniul principal de activitate este: construc˛ii
Societ„˛ii Comerciale GEFTAD ‘94 IMPEX - S.R.L.,                    *                 de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu civil - cod
                                                              CAEN 452.
am decis urm„toarele:
                                  Societatea Comercial„                   Activitatea principal„ este: construc˛ii de cl„diri
  1. Extindere obiectului de activitate cu: cod
                               MONIKA SUPERSERV - S.R.L., Bucure∫ti             ∫i lucr„ri de geniu - cod CAEN 4521.
CAEN 5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine,
                                                                Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu
produse de patiserie ∫i produse zaharoase.                                         urm„toarele activit„˛i secundare:
                                       ACT ADIfiIONAL
  2. Schimbarea activit„˛ii principale a societ„˛ii                                      - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
Ón: cod CAEN 5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón         la statutul Societ„˛ii Comerciale MONIKA            organizare de ∫antiere - cod CAEN 4511;
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„      SUPERSERV - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,             - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru construc˛ii -
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.          str. Soldat Tina Petre nr. 6, bl. L31, sc. 2,         cod CAEN 4512;
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n     ap. 57, sectorul 3, Ónmatriculat„ cu              - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
neschimbate.                         nr. J 40/7235/1997, cod fiscal R 9782482           construc˛ii - cod CAEN 4522;
   (44/621.378)                      Subsemnatul Suhaianu Florin, domiciliat Ón             - construc˛ii de autostr„zi, drumuri, aerodromuri
             *                Bucure∫ti, str. Soldat Tina Petre nr. 6, bl. L31, sc. 2,     ∫i baze sportive - cod CAEN 4523;
  10             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/18.VIII.2003
  - construc˛ii hidrotehnice - cod CAEN 4524;        h) punctul 28 va avea urm„toarea formulare:       ∫i contul de profit ∫i pierderi dup„ analizarea
  - alte lucr„ri speciale de construc˛ii - cod CAEN    ”28. efectuarea de studii ∫i inginerie pentru       rapoartelor consiliului de administra˛ie ∫i ale
4525;                           introducerea de noi tehnologii Ón domeniul propriu     cenzorilor;“.
  - lucr„ri de instala˛ii electrice - cod CAEN 4531;   de activitate;“;                       III. Litera l) de la alin. 3 va avea urm„toarea
  - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„ - cod   i) dup„ punctul 3 se completeaz„ obiectul de      formulare: ”l) hot„r„∫te cu privire la gajarea unor
CAEN 4532;                         activitate cu urm„toarele:                 bunuri, unit„˛i sau sedii proprii sau desfiin˛area
  - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare - cod CAEN    ”44. Fabricarea de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i    uneia sau mai multor unit„˛i ale societ„˛ii;“.
4533;                           componente ale structurilor metalice - cod CAEN        IV. Litera o) de la alin. 3 va avea urm„toarea
  - alte lucr„ri de instala˛ii - cod CAEN 4534;      2811;                           formulare: ”o) aprob„ deleg„rile de competen˛„
  - lucr„ri de ipsos„rie - cod CAEN 4541;          45. Fabricare de elemente de dulgherie ∫i        pentru consiliul de administra˛ie, pentru directorul
  - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie - cod CAEN     t‚mpl„rie din metal - cod CAEN 2812;            general ∫i pentru persoanele din conducerea
4542;                             46. Tratarea ∫i acoperirea metalelor - cod CAEN     Societ„˛ii Comerciale SMART - S.A.;“.
  - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor - cod   2851;                             V. Alineatul 4 va avea urm„toarea formulare:
CAEN 4543;                          47. Opera˛iuni de mecanic„ general„ - cod CAEN     ”4. Pentru atribu˛iile men˛ionate la lit. b), c), e), g),
  - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de    2852;                           h), i), j), k), l) ∫i m) adunarea general„ a ac˛ionarilor
geamuri - cod CAEN 4544;                   48. Fabricare de recipien˛i, conteinere ∫i alte     nu va putea lua hot„r‚ri dec‚t Ón urma ob˛inerii Ón
  - alte lucr„ri de finisare - cod CAEN 4545;       produse similare din o˛el - cod CAEN 2871;         prealabil de c„tre fiecare reprezentant a unui
  - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i demolare,    49. Fabricarea ambalajelor din metale u∫oare -     mandat special de la organul care l-a numit“.
cu personal de deservire aferent - cod CAEN 4550.     cod CAEN 2872;                        VI. Dup„ alin. 6 se introduce un nou alineat, cu
  Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod          50. Fabricarea altor articole din metal - cod CAEN   urm„toarea formulare: ”7. Adunarea general„
corespunz„tor prevederile statutului ∫i contractului    2875;                           extraordinar„ va putea delega consiliului de
Societ„˛ii Comerciale ROCIPS IMPEX - S.R.L., iar       51. Lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la    administra˛ie Ón condi˛iile prev„zute de actul
celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.           construc˛ii - cod CAEN 4522;                constitutiv ∫i cu majorit„˛ile stabilite la art. 14,
  Noi, asocia˛ii, ne oblig„m s„ public„m prezentul      52. Alte lucr„ri speciale de construc˛ii - cod CAEN   exerci˛iul atribu˛iilor sale men˛ionate la art. 12,
act adi˛ional Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i s„-l   4525;                           alin. (5), lit. b), c), d), f) ∫i g)“.
Ónregistr„m la Oficiul registrului comer˛ului, Ón       53. Lucr„ri de instala˛ii electrice - cod CAEN       Art. 6. Se completeaz„ art. 13 din statutul
termenul legal.                      4531;                           societ„˛ii prin introducerea dup„ alin. 7 a trei noi
  Redactat ∫i autentificat la sediul Biroului notarial    54. Lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„ -   alineate, astfel:
public din Bucure∫ti, bd. Nicolae Grigorescu nr.      cod CAEN 4532;                        ”8. Œn Ón∫tiin˛area pentru prima adunare
29A, bl. N22, ap. 4, sectorul 3, Ón 5 exemplare, din     55. Lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare - cod    general„ se va putea fixa ziua ∫i ora pentru cea de-
care 4 exemplare s-au eliberat p„r˛ii.           CAEN 4533;                         a doua adunare, c‚nd cea dint‚i nu s-ar putea ˛ine.
   (48/621.382)                       56. Alte lucr„ri de instala˛ii - cod CAEN 4534;      9. A doua adunare general„ nu se poate Óntruni
              *                 57. Lucr„ri de ipsos„rie - cod CAEN 4541;        Ón chiar ziua fixat„ pentru prima adunare.
                               58. Lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie - cod CAEN      10. Dac„ ziua pentru a doua adunare general„ nu
    Societatea Comercial„ pentru            4542;                           este men˛ionat„ Ón Ón∫tiin˛area pentru prima
 Servicii de Mentenan˛„ a Re˛elei Electrice          59. Lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor -    adunare, termenul prev„zut la alin. 3 va putea fi
  de Transport SMART - S.A., Bucure∫ti          cod CAEN 4543;                       redus la 8 zile“.
                               60. Lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de     Art. 7. Se completeaz„ ∫i se modific„ art. 14 din
                              geamuri - cod CAEN 4544;                  statutul societ„˛ii astfel:
         ACT ADIfiIONAL
                               61. Œntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor -      I. Dup„ alin. 1 se introduce un nou alineat:
la statutul filialei Societ„˛ii Comerciale pentru     cod CAEN 5020;                       ”(2) Dac„ adunarea nu poate lucra din cauza
 Servicii de Mentenan˛„ a Re˛elei Electrice de        62. Transporturi rutiere de m„rfuri - cod CAEN     neÓndeplinirii condi˛iilor de la alin. 1, adunarea ce
    Transport SMART - S.A., cu sediul Ón        6024;                           se va Óntruni, dup„ o a doua convocare, poate s„
 Bucure∫ti, bd. General Gheorghe Magheru nr.         63. Manipul„ri - cod CAEN 6311;             delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi
  33, sectorul 1, num„r de ordine Ón registrul        64. Depozit„ri - cod CAEN 6312;             a celei dint‚i adun„ri, oricare ar fi partea de capital
       comer˛ului J40/8613/2001,            65. Activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii  social reprezentat„ de ac˛ionarii prezen˛i, cu
     cod unic de Ónregistrare 14232728         de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea - cod CAEN    majoritate“.
                              7420;                             II. Alineatele de la 2 la 8 se renumeroteaz„.
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,
                               66. Activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice - cod     III. Dup„ alin. 9 se introduce un nou alineat:
Óntrunit„ la data de 20.08.2002, a hot„r‚t
                              CAEN 7430;                         ”(9) La adun„rile generale ordinare ∫i extraordinare
modificarea ∫i completarea statutului societ„˛ii
                               67. Alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal  ale ac˛ionarilor pot participa ∫i cenzorii, inser‚nd Ón
dup„ cum urmeaz„:
                              Óntreprinderilor - cod CAEN 7487.             ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
  Art. 1. Se modific„ art. 3 din statutul societ„˛ii
                               Art. 3. Se modific„ art. 7 din statutul societ„˛ii   necesare;“.
astfel:
                              astfel:                            Art. 8. Se modifc„ ∫i se completeaz„ art. 16 din
  ”Sediul:
                               I. Alineatul 3 va avea urm„toarea formulare:      statutul societ„˛ii astfel:
  1. Sediul Societ„˛ii Comerciale SMART - S.A. este
                               ”(3) Capitalul social ini˛ial este Ón Óntregime      I. Alineatul 3 va avea urm„toarea formulare:
Ón Bucure∫ti, bd. General Gheorghe Magheru nr. 33,
                              subscris ∫i v„rsat de Compania Na˛ional„ de        ”(3) Œn situa˛ia Ón care se creeaz„ un loc vacant Ón
sectorul 1. Sediul Societ„˛ii Comerciale SMART -
                              Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA -      consiliul de administra˛ie, acesta propune adun„rii
S.A. poate fi schimbat pe baza hot„r‚rii adun„rii
                              S.A., Ón calitate de ac˛ionar unic ∫i este constituit   generale a ac˛ionarilor un nou administrator, Ón
generale a ac˛ionarilor, potrivit legii.
                              prin preluarea din patrimoniul TRANSELECTRICA -      vederea alegerii acestuia pe locul vacant. Durata
  2. Societatea Comercial„ SMART - S.A. are Ón
                              S.A. de p„r˛i din activul ∫i pasivul acesteia“.      pentru care este ales noul administrator pentru a
componen˛„ 8 sucursale, conform anexei.            II. Alineatul 4 se elimin„.               ocupa locul vacant va fi egal„ cu perioada care a
  3. Societatea Comercial„ SMART - S.A. poate        III. Alineatul 5 se renumeroteaz„, devenind       r„mas p‚n„ la expirarea mandatului predecesorului
Ónfiin˛a sedii secundare f„r„ personalitate juridic„,   alineatul 4 ∫i va avea urm„toarea formulare:        s„u“.
cu aprobarea adun„rii generale extraordinare a       ”(5) Capitalul social va fi modificat Ón raport cu      II. Alineatul 4 va avea urm„toarea formulare:
ac˛ionarilor“.                       rezultatele inventarierii patrimoniului Companiei     ”(4) Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te lunar
  Art. 2. Obiectul de activitate se modific„ ∫i se    Na˛ionale de Transport al Energiei Electrice        la sediul Societ„˛ii Comerciale SMART - S.A. sau ori
completeaz„ astfel:                    TRANSELECTRICA - S.A., reflectate Ón bilan˛ul       de c‚te ori este necesar, la convocarea pre∫edintelui
  I. Se completeaz„ art. 6 din statutul societ„˛ii,   contabil al companiei. La finalizarea acestor       sau a unei treimi din num„rul membrilor s„i.
Ónainte de prezentarea obiectului de activitate, cu    opera˛iuni adunarea general„ extraordinar„ a        Convoc„rile pentru Óntrunirile consiliului de
un alineat nou:                      ac˛ionarilor va decide asupra modific„rii         administra˛ie vor cuprinde locul unde se va ˛ine
  ”Societatea Comercial„ SMART - S.A. are ca       corespunz„toare a capitalului social al Societ„˛ii     ∫edin˛a ∫i ordinea de zi, neput‚ndu-se lua nici o
obiect principal de activitate: efectuarea de revizii,   Comerciale SMART - S.A., a prezentului statut ∫i      decizie asupra problemelor neprev„zute, dec‚t Ón
repara˛ii ∫i remedieri incidente la echipamentele     asupra efectu„rii me˛iunilor necesare la Oficiul      caz de urgen˛„ ∫i cu condi˛ia ratific„rii Ón ∫edin˛a
primare ∫i secundare din re˛elele electrice, prest„ri   registrului comer˛ului“.                  urm„toare de c„tre membrii absen˛i. La ∫edin˛ele
de servicii Ón domeniul energetic, microproduc˛ie       Art. 4. Se modific„ art. 8 din statutul societ„˛ii   consiliului de administra˛ie vor fi convoca˛i ∫i
de echipamente electrice (cod CAEN 3120)“.         astfel:                          cenzorii“.
  II. Se modific„ ∫i se completeaz„ art. 6 din       I. Alineatul 2 va avea urm„toarea formulare:        III. Dup„ alin. 19 se introduce un nou alineat:
statutul societ„˛ii - Obiectul de activitate, cu       ”(2) Adunarea general„ extraordinar„ a         ”(20) Directorii Societ„˛ii Comerciale SMART - S.A.
urm„toarele activit„˛i care se vor Ónc„rca Ón baza de   ac˛ionarilor sau, Ón situa˛ia prev„zut„ la art. 12,    nu vor putea fi, f„r„ autorizarea consiliului de
date a registrului comer˛ului ca text de obiect,      alin. 7, consiliul de administra˛ie va putea decide    administra˛ie, administratori, membri Ón comitetul
neexist‚nd cod CAEN pentru activit„˛ile de la       majorarea capitalului social, cu respectarea        de direc˛ie, cenzori sau asocia˛i cu r„spundere
literele a), b), e), f) ∫i h):               dispozi˛iilor legale Ón vigoare la data major„rii lui“.  nelimitat„, Ón alte societ„˛i concurente sau av‚nd
  a) punctul 6 va avea urm„toarea formulare:        II. Litera a) de la alineatul 3 va avea urm„toarea   acela∫i obiect, nici exercita acela∫i comer˛ sau altul
”6. verific„ri I.S.C.I.R. ∫i P.S.I.;“;           formulare: ”a) emisiunea de ac˛iuni noi sau prin      concurent, pe cont propriu sau al altei persoane,
  b) punctul 9 va avea urm„toarea formulare:       majorarea valorii nominale a ac˛iunilor existente Ón    sub pedeapsa revoc„rii ∫i r„spunderii pentru
”9. m„sur„tori profilactice ∫i verific„ri P.R.A.M.;“;   schimbul unor noi aporturi Ón numerar ∫i/sau Ón      daune“.
  c) punctul 11 va avea urm„toarea formulare:      natur„;“.                           Art. 9. Se modific„ art. 17 din statutul societ„˛ii
”11. proiect„ri de instala˛ii electrice ∫i verific„ri     III. Alineatul 8 va avea urm„toarea formulare:     astfel:
proiecte;“;                        ”8. Reducerea capitalului social se va putea face       I. Paragraful A., lit. g) va avea urm„toarea
  d) punctul 15 va avea urm„toarea formulare:      numai dup„ dou„ luni de la data public„rii Ón       formulare: ”g) supune anual adun„rii generale a
”15. remedieri ∫i consolid„ri la p„r˛ile de        Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, a      ac˛ionarilor, Ón termenul prev„zut de lege, raportul
construc˛ii din linii ∫i sta˛ii electrice;“;        hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a        cu privire la activitatea Societ„˛ii Comerciale
  e) punctul 16 va avea urm„toarea formulare:      ac˛onarilor ori, Ón situa˛ia prev„zut„ la art. 12, alin.  SMART - S.A., bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i
”16. lucr„ri de montare ∫i demontare a           7, a consiliului de administra˛ie, potrivit        pierderi pe anul precedent, precum ∫i proiectul
echipamentului primar ∫i secundar din instala˛iile     prevederilor legale“.                   programului de activitate ∫i proiectul bugetului de
electrice;“                          Art. 5. Se modific„ art. 12 din statutul societ„˛ii   venituri ∫i cheltuieli ale Societ„˛ii Comerciale
  f) punctul 20 va avea urm„toarea formulare:      astfel:                          SMART - S.A. pe anul Ón curs;“.
  ”20. m„sur„tori ∫i probe pentru punerea Ón        I. Litera b) de la alin. 3 va avea urm„toarea       II. Paragraful A., lit. k) va avea urm„toarea
func˛iune a instala˛iilor electrice;“;           formulare: ”b) alege ∫i revoc„ administratorii ∫i     formulare: ”k) stabile∫te competen˛ele ∫i nivelul de
  g) punctul 25 va avea urm„toarea formulare:      cenzorii conform prevederilor legale;“.          contractare a Ómprumuturilor bancare curente, a
”25. import-export de echipamente, piese de schimb      II. Litera g) de la alin. 3 va avea urm„toarea     creditelor comerciale pe termen scurt ∫i mediu,
∫i materiale - cod CAEN 5187;“;              formulare: ”g) aprob„ sau modific„ bilan˛ul contabil    a prob„ eliberarea garan˛iilor, stabile∫te
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                   a IV-a,   Nr. 1915/18.VIII.2003
                                                                                      11

competen˛ele de aprobare a trecerii pe costuri a          II. Literele c) ∫i d) de la alin. 6 vor deveni b),         Societatea Comercial„
amenzilor ∫i penalit„˛ilor;“.                  respectiv c).                           MARY & VLAD - S.R.L., Bucure∫ti
  III. Paragraful A., lit. m) va avea urm„toarea         Art. 11. Se modific„ alin. 2 de la art. 26 din
formulare: ”m) aprob„ programele de dezvoltare,         statutul societ„˛ii astfel: ”(2) Œn perioada Ón care             ACT ADIfiIONAL
modernizare, repara˛ii capitale, investi˛ii, de studii     statul este ac˛ionar unic transformarea formei
                                                                al Societ„˛ii Comerciale MARY & VLAD -
∫i inginerie;“.                         juridice a Societ„˛ii Comerciale SMART - S.A. se va     S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr. J 40/776/2000, cod
  IV. Paragraful B., alin. 2, lit. b) va avea         putea face numai cu aprobarea adun„rii generale         fiscal R 12654807, societate cu sediul Ón
urm„toarea formulare: ”b) nume∫te, suspend„ sau         extraordinare a ac˛ionarilor, prin reprezentan˛ii       Bucure∫ti, str. Dumbrava Nou„ nr. 13, bl.
revoc„ directorii executivi ∫i directorii de sucursale,     mandata˛i ai Ministerului Industriei ∫i Resurselor         M109, sc. 1, parter, ap. 3, sectorul 5
cu avizul consiliului de administra˛ie;“.            s„ reprezinte interesele capitalului de stat“.         Subsemna˛ii:
  V. Paragraful C., alin. 1 va avea urm„toarea          Art. 12. Se Ónlocuie∫te anexa la statutul societ„˛ii    - Eleftere Vladimir, c„s„torit, domiciliat Ón satul
formulare: ”C. (1) Directorii executivi ∫i directorii      cu anexa la prezentul act adi˛ional.            Vi∫inii, comuna Independen˛a, jude˛ul C„l„ra∫i,
de sucursale sunt numi˛i de directorul general, se         Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod         posesor al C.I. seria KL nr. 104370, eliberat„ de
afl„ Ón subordinea acestuia ca salaria˛i ai Societ„˛ii     corespunz„tor statutul societ„˛ii, f„c‚nd parte       Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 21.04.2003, cod numeric
Comerciale SMART - S.A. ∫i sunt r„spunz„tori fa˛„        integrant„ din acesta, celelalte prevederi ale       personal 1520416400590, ∫i
de aceasta pentru modul de Óndeplinire a            statutului, cu modific„rile anterioare, r„m‚n‚nd        - Eleftere Maria, c„s„torit„, domiciliat„ Ón satul
Óndatoririlor lor, Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i membrii      neschimbate.                        Vi∫inii, comuna Independen˛a, jude˛ul C„l„ra∫i,
consiliului de administra˛ie“.                   Anexa                          posesoare a C.I. seria KL nr. 104405, eliberat„ de
  Art. 10. Se modific„ art. 18 din statutul societ„˛ii      Lista cuprinz‚nd sucursalele filialei Societ„˛ii     Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 21.04.2003, cod numeric
astfel:                             Comerciale pentru Servicii de Mentenan˛„ a Re˛elei     personal 2570601400604,
  I. Litera b) de la alin. 6 se elimin„.           Electrice de Transport SMART - S.A.              Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                                                              MARY & VLAD - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
Nr.                                                              Art. 1. Se schimb„ sediul social al Societ„˛ii
                 Denumirea sucursalei                 Localitatea      Sediul    Comerciale MARY & VLAD - S.R.L. de la adresa din
crt.
                                                              Bucure∫ti, str. Dumbrava Nou„ nr. 13, bl. M109, sc.
1.   Sucursala pentru Servicii de Mentenan˛„ Ón Re˛ele de Transport Bac„u   Bac„u      Str. Oituz nr. 41     1, parter, ap. 3, sectorul 5, la noua adres„ Ón
2.   Sucursala pentru Servicii de Mentenan˛„ Ón Re˛ele de Transport Bucure∫ti Bucure∫ti    ™os. ™tefan cel      Bucure∫ti, str. Marin Constantin nr. 96, sectorul 5.
                                                 Mare nr. 1A,         Art. 2. Se radiaz„ urm„torul obiect de activitate:
                                                 sectorul 1         cod CAEN 7031 - agen˛ii imobiliare.
3.   Sucursala pentru Servicii de Mentenan˛„ Ón Re˛ele de   Transport Craiova  Craiova   Str. Dr. Dimitrie       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                                              actul constitutiv al societ„˛ii.
                                                 Gerota nr. 26
                                                                Celelalte men˛iuni din actul constitutiv r„m‚n
4.   Sucursala pentru Servicii de Mentenan˛„ Ón Re˛ele de   Transport Sibiu   Sibiu    Bd. Corneliu
                                                              neschimbate.
                                                 Coposu nr. 3         Redactat ∫i semnat la Cabinetele grupate de
5.   Sucursala pentru Servicii de Mentenan˛„ Ón Re˛ele de   Transport Constan˛a Constan˛a  Bd. Alexandru       avocatur„ Alexandru Mirela-Gabriela ∫i Arm„∫escu
                                                 L„pu∫neanu nr.       Alexandru-Ioan din Bucure∫ti, calea ™erban Vod„
                                                 195A, bl. LAV1       nr. 282, bl. 3B, sc. C, parter, sectorul 4, Ón 4
6.   Sucursala pentru Servicii de Mentenan˛„ Ón Re˛ele de   Transport Pite∫ti  Pite∫ti   Str. Fra˛ii Gole∫ti    exemplare originale.
                                                 nr. 25B             (52/621.386)
7.   Sucursala pentru Servicii de Mentenan˛„ Ón Re˛ele               Cluj-Napoca Str. Taberei nr. 20            HOT√R¬RE NR. 2
    de Transport Cluj-Napoca
                                                                     din data de 29.05.2003
8.   Sucursala pentru Servicii de Mentenan˛„ Ón Re˛ele de Transport Timi∫oara Timi∫oara       Pia˛a Romanilor
                                                   nr. 11          a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
                                                                  Comerciale MARY & VLAD - S.R.L.,
    (49/621.383)                                                     Ónmatriculat„ cu nr. J 40/776/2000, cod fiscal
                              *                                R 12654807, societate cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                                               str. Dumbrava Nou„ nr. 13, bl. M109, sc. 1,
                                                                     parter, ap. 3, sectorul 5
       Societatea Comercial„               et. 9, ap. 82, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RT
                                                                Subsemna˛ii:
    GEO PRODCOM 67 - S.R.L., Bucure∫ti            nr. 248666, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de      - Eleftere Vladimir, c„s„torit, domiciliat Ón satul
                                2.12.2002, c„s„torit, n„scut Ón Bucure∫ti la data de    Vi∫inii, comuna Independen˛a, jude˛ul C„l„ra∫i,
          ACT ADIfiIONAL                26.0.1966, cod numeric personal 1661026411515, ∫i      posesor al C.I. seria KL nr. 104370, eliberat„ de
                                  - Rimboaca Gheorghe Marius, cet„˛ean rom‚n,       Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 21.04.2003, cod numeric
    la statutul Societ„˛ii Comerciale GEO
 PRODCOM 67 - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,          domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, aleea Ol„ne∫ti nr. 8,     personal 1520416400590, ∫i
  bd. Alexandru Obregia nr. 40, bl. R8, sc. B,         bl. 10, sc. B, ap. 1, jude˛ul V‚lcea, identificat cu C.I.   - Eleftere Maria, c„s„torit„, domiciliat„ Ón satul
     ap. 51, sectorul 4, Ónmatriculat„           seria VX nr. 035591, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu      Vi∫inii, comuna Independen˛a, jude˛ul C„l„ra∫i,
  cu nr. J 40/8911/1996, cod fiscal 8887260          V‚lcea la data de 22.10.1971, cod numeric personal     posesoare a C.I. seria KL nr. 104405, eliberat„ de
                                1711022384212,                       Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 21.04.2003, cod numeric
  Subsemnatul Rizan George, cet„˛ean rom‚n,
                                  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     personal 2570601400604,
domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Alexandru Obregia nr.
                                IGB CONSULTING GROUP - S.R.L., potrivit hot„r‚rii       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
40, bl. R8, sc. B, et. 1, ap. 51, sectorul 4, cod numeric
                                nr. 2 din data de 30.04.2003, am convenit          MARY & VLAD - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
personal 1670722441607, identificat cu C.I. seria RR
                                modificarea ∫i completarea actului constitutiv al       Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón
nr. 006750, eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de
                                societ„˛ii astfel:                     incinta ansamblului Complex comercial ”Aleea
23.10.1997, Ón calitate de asociat unic, aduc
                                  1. Se retrage din societate dl Vasile Adrian ∫i     Castanilor“ - taraba negru 91 - situat Ón Bucure∫ti,
urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:
                                                              Aleea C„l„ra∫ilor, sectorul 4, unde se vor desf„∫ura
  1. Se radiaz„ activit„˛ile cuprinse Ón obiectul de      cesioneaz„, potrivit contractului de cesiune nr. 6
                                                              urm„toarele activit„˛i: cod CAEN 5262 - comer˛ cu
activitate al societ„˛ii.                    din data de 30.04.2003, atestat de avocat Mitre
                                                              am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e.
  2. Noul obiect de activitate al societ„˛ii va fi       Florin, toate p„r˛ile sociale pe care le de˛ine,
                                                                 (53/621.386)
urm„torul: domeniul principal de activitate: cod        respectiv 10 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de
CAEN 602 - alte transporturi terestre; ∫i activitatea
                                                                           *
                                100.000 lei, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
principal„: 6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.       reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„˛ii,         Societatea Comercial„
  Activit„˛i secundare:                    asociatului Rimboaca Gheorghe Marius, care se         KEISER PRODUCTION - S.R.L., Bucure∫ti
  0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor        subrog„ Ón drepturile ∫i obliga˛iile asociatului
horticole ∫i a produselor de ser„;
                                cedent, devenind asociat unic.                       HOT√R¬REA NR. 4
  5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume
                                  Asociatul Vasile Adrian declar„ c„ a primit
(inclusiv import-export);                                                           din 4.06.2003
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i         contravaloarea acestora ∫i nu mai are nici o
Ónc„l˛„minte (inclusiv import-export);             preten˛ie patrimonial„ fa˛„ de societate sau asociat.     a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
  5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume         Ca urmare, capitalul social r„m‚ne neschimbat,       Comerciale KEISER PRODUCTION - S.R.L.
proaspete.                           respectiv 2.000.000 lei, Ón numerar, divizat Ón 20       Subsemna˛ii Stanca Marin, domiciliat Ón
  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n      p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,    Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 237, bl. 65, sc. 1, et.
neschimbate.                          av‚nd urm„toarea structur„:                 7, ap. 32, sectorul 2, cod numeric personal
   (50/621.384)                         - Rimboaca Gheorghe Marius - 2.000.000 lei, Ón      1460101401150, posesor al B.I. seria G.V. nr.
              *                  numerar, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, 100 %        140336, eliberat de Sec˛ia 9 D.G.P.M.B. la data de
                                participare la beneficii ∫i/sau pierderi, Ón calitate de  2.04.1996, ∫i Stanca Savasti˛ia, domiciliat„ Ón
     Societatea Comercial„                 asociat unic.                        Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 237, bl. 65, sc. 1, ap.
IGB CONSULTING GROUP - S.R.L., Bucure∫ti              2. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl       32, sectorul 2, cod numeric personal
                                Vasile Adrian, urm‚nd ca ulterior s„ se numeasc„      2490307400626, posesoare a C.I. seria RX nr.
          ACT ADIfiIONAL                un alt administrator.                    104563, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de
                                  3. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str.   2.03.1999, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
   la actul constitutiv nr. 4 din data de                                         Comerciale KEISER PRODUCTION - S.R.L., cu
 20.01.2003, atestat de avocat Mitrea Florin,         Barbu L„utaru nr. 8, bl. 24, sc. 2, et. 9, ap. 82,
                                sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str. Soldat Nicolae Sebe nr.   sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 237, bl. 65,
 al Societ„˛ii Comerciale IGB CONSULTING                                          sc. 1, et. 8, ap. 32, sectorul 2, num„r de ordine Ón
  GROUP - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul          7, bl. S23, ap. 2, sectorul 3.
                                                              registrul comer˛ului J 40/30033 din data de
  Registrului Comer˛ului al Municipiului             Prezentul act adi˛ional, astfel cum a fost semnat
                                                              3.12.1992, cod unic de Ónregistrare 3145413, atribut
 Bucure∫ti cu nr. J 40/1026/2003, cod unic de          de p„r˛i ast„zi, data atest„rii, Ón 4 exemplare, din    fiscal R, capital social de 2.000.000 lei, am hot„r‚t:
 Ónregistrare 15158751, societate cu sediul Ón         care 3 exemplare pentru p„r˛i, face parte integrant„      Art. 1. Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru situat Ón
 Bucure∫ti, str. Barbu L„utaru nr. 8, bl. 24,         din actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„   Bucure∫ti, str. Ferdinand nr. 30, sectorul 2.
     sc. 2, et. 9, ap. 82, sectorul 1           Ón mod corespunz„tor ∫i va fi Ónregistrat la Oficiul      Art. 2. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru situat Ón
 Œntre subsemna˛ii:                      Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.      Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 243, sectorul 3, Ón
 - Vasile Adrian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón           (51/621.385)                      vederea desf„∫ur„rii activit„˛ii codului CAEN 7470 -
Bucure∫ti, str. Barbu L„utaru nr. 8, bl. 24, sc. 2,                     *                activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor.
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/18.VIII.2003
  Art. 3. Pentru Ónregistrarea men˛iunilor ∫i pentru    domiciliat Ón Fran˛a, Vals Pres le Puy (43750) Le          Societatea Comercial„
ridicarea acestora de la Ministerul Justi˛iei - Oficiul   Sebastopol, n„scut Ón Suceava la data de 14.01.1975,      TUDOR FAN COM - S.R.L., Bucure∫ti
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        identificat cu pa∫aportul nr. 06807930, eliberat la
Bucure∫ti, Ómputernicesc pe dna Mircioiu Elena        Suceava la data de 17.10.2002, conform procurii               ACT ADIfiIONAL
Carmen, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Aliorului nr.     speciale autentificate de notarul public Motatu
11, bl. D5, sc. 2, et. 1, ap. 21, sectorul 4, identificat„  Simona cu nr. 99 din data de 29.01.2003, ∫i          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
cu C.I. seria RT nr. 176783, eliberat„ de Sec˛ia 15       - Popescu Ciprian Viceslav, domiciliat Ón Fran˛a,       TUDOR FAN COM - S.R.L., cu sediul Ón
Poli˛ie la data de 5.07.2001, cod numeric personal      Camp Picquard 13600 La Ciotat, n„scut la data de       Bucure∫ti, str. Episcop Vulcan nr. 26, bl. E,
2690602460048.                        7.06.1973, identificat cu pa∫aportul nr. 06861427,     sc. 1, et. 4, ap. 25, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului    eliberat de autorit„˛ile din Boto∫ani la data de           Oficiul registrului comer˛ului cu
societ„˛ii nu se modific„.                  19.12.2002,                            nr. J 40/6786/2000, cod fiscal 13215850
  Prezenta hot„r‚re se va depune la Ministerul         Ón conformitate cu decizia adun„rii generale a       Subsemnata Tudor Maria-Aurelia, cet„˛ean
Justi˛iei - Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„    asocia˛ilor din data de 24.02.2003, am hot„r‚t:      rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Episcop Vulcan
Tribunalul Bucure∫ti, unde se vor face men˛iunile        Art. 1. Œn conformitate cu prevederile art. 199,    nr. 26, bl. E, sc. A, et. 4, ap. 25, sectorul 1, cod
cuvenite.                          alin. 2 din Legea nr. 31/1990, se modific„ art. 4 al    numeric personal 2690625100031, n„scut„ la data
  (54/621.387)                       actului constitutiv al Societ„˛ii Comerciale G & G     de 25.06.1969 Ón comuna Ulmeni, jude˛ul Buz„u,
              *                PROD - S.R.L., autentificat cu nr. 2151 din data de    identificat„ cu C.I. seria RD nr. 041756, eliberat„ la
                               13.09.2001, Ón sensul schimb„rii sediului social din    data de 21.09.1998 de Sec˛ia 5 Poli˛ie Bucure∫ti,
     Societatea Comercial„               Bucure∫ti, Str. Verigei nr. 3, bl. 1, ap. 7, sectorul 5,  c„s„torit„, de profesie inginer, Ón calitate de asociat
   CALYPSO INSTAL - S.R.L., Bucure∫ti           Ón satul Rudeni, Str. Fortului nr. 31, comuna       unic al Societ„˛ii Comerciale TUDOR FAN COM -
                               Chitila, Sectorul Agricol Ilfov.              S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
           HOT√R¬RE                 Art. 2. Se modific„ art. 8 din actul constitutiv al     1. Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
                               societ„˛ii Ón sensul modific„rii din func˛ia de      str. Armeneasc„ nr. 12, et. 3, ap. 4, sectorul 2. La
    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale                                       punctul de lucru se vor desf„∫ura: activit„˛i de
                               administrator al societ„˛ii dl Lupsan Grigore
      CALYPSO INSTAL - S.R.L.                                           agen˛ie imobiliar„ - cod CAEN 7031.
                               Friederick ∫i se nume∫te Ón aceast„ func˛ie dl
  Noi:                           Hnatiuc Adrian, n„scut la data de 14.01.1975 Ón        2. Se schimb„ domeniul principal ∫i activitatea
  - Ro∫ioru Marcel, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.      Suceava, nec„s„torit, domiciliat Ón Fran˛a, Vals Pres   principal„ ale societ„˛ii astfel:
Pantelimon nr. 330, bl. 31, et. 8, ap. 158, n„scut la    le Puy (43750) Le Sebastopol, identificat cu          Domeniul principal al societ„˛ii este: activit„˛i
data de 4.12.1972 Ón R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u,      pa∫aportul tip P cod ROU nr. 06807930, eliberat de     imobiliare pe baz„ de tarife sau contract.
posesor al C.I. seria PD nr. 130033, eliberat„ de      autorit„˛ile rom‚ne la data de 17.10.2002, cu toate      Activitatea principal„ a societ„˛ii este: agen˛ii
Sec˛ia 9 Poli˛ie, cod numeric personal            drepturile ∫i Ómputernicirile prev„zute de lege ∫i     imobiliare - cod CAEN 7031.
1721204104960, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii     actul constitutiv, cu mandat nelimitat Ón timp.        3. Se radiaz„ punctele de lucru ale societ„˛ii din:
Comerciale CALYPSO INSTAL - S.R.L., av‚nd 10          Art. 3. Œncep‚nd cu data Ónregistr„rii la Oficiul      - comuna Mogo∫oaia, Str. Viilor nr. 44A, jude˛ul
p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,      registrului comer˛ului se modific„ denumirea        Ilfov;
reprezent‚nd 50 % din capitalul social, ∫i          Societ„˛ii Comerciale G & G PROD - S.R.L. Ón          - Bucure∫ti, strada Italian„ nr. 1, sc. 1, ap. 1,
  - Haraba Mariana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.     Societatea Comercial„ MULTISAC PROD - S.R.L.,       sectorul 2.
Mihail Eminescu nr. 176, et. 1, ap. 2, sectorul 2,      conform adresa rezervare denumire societate          4. Se revoc„ din func˛ia de administrator dna
n„scut„ la data de 20.10.1976 Ón Moine∫ti, jude˛ul      nr. 21121 din data de 3.02.2003.              Tudor Maria-Aurelia. Se nume∫te administrator cu
Bac„u, posesoare a C.I. seria RT nr. 115332,          Art. 4. Prin decizia adun„rii generale a        puteri depline dl Tudor Costel, cet„˛ean rom‚n,
eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie, cod numeric personal     asocia˛ilor s-a hot„r‚t cesiunea p„r˛ilor sociale     domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Episcop Vulcan nr. 26,
2761020045876, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii     astfel:                          bl. E, sc. A, et. 4, ap. 25, sectorul 1, n„scut la data
Comerciale CALYPSO INSTAL - S.R.L., av‚nd 10          - Guy Hubert Marie de Froment cedeaz„ 4 p„r˛i      de 16.11.1964 Ón satul Nicole∫ti, comuna Puie∫ti,
p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,      sociale lui Popescu Viceslav Ciprian, ∫i          jude˛ul    Buz„u,   cod  numeric   personal
reprezent‚nd 50 % din capitalul social,             - Lupsan Grigore Friederick cedeaz„ 10 p„r˛i      1641116400390, identificat cu C.I. seria RD nr.
  am hot„r‚t ast„zi, 30.05.2003, Ónfiin˛area unui                                   041755, eliberat„ la data de 21.09.1998 de Sec˛ia 5
                               sociale lui Hnatiuc Adrian.
sediu secundar (punct de lucru) Ón Bucure∫ti, Str.                                   Poli˛ie, c„s„torit, de profesie inginer.
                                Articolul 7 din actul constitutiv al societ„˛ii Ón
Chiri∫tigiilor nr. 46, sectorul 2.                                             Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                               urma cesiunii p„r˛ilor sociale va avea urm„torul
  La sediul secundar se vor desf„∫ura urm„toarele                                   neschimbate.
                               cuprins:
activit„˛i:                                                         Redactat Ón 4 exemplare.
                                - Guy Hubert Marie de Froment - 16 p„r˛i sociale,
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de                                         (58/621.391)
                               Ón valoare nominal„ de 100.000 lei, ∫i Ón valoare
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
                               total„ de 1.600.000 lei, reprezent‚nd 40 % din
                                                                          *
vopsit;
                               capitalul social total, participare la beneficii ∫i
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i                                        Societatea Comercial„
                               pierderi;
de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i                                         TIC-TAC 2000 IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
                                - Adrian Hnatiuc - 20 p„r˛i sociale, Ón valoare
televizoare;
                               nominal„ de 100.000 lei, ∫i Ón valoare total„ de
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i                                            ACT ADIfiIONAL
                               2.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
de construc˛ii;
                               total, participare la beneficii ∫i pierderi;         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
                                - Popescu Viceslav Ciprian - 4 p„r˛i sociale, Ón      TIC-TAC 2000 IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón
furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
                               valoare nominal„ de 100.000 lei, ∫i Ón valoare total„    Bucure∫ti, str. Constantin Br‚ncu∫i, Complex
Ónc„lzire;
                               de 400.000 lei, reprezent‚nd 10 % din capitalul           Comercial nr. 11, Ónmatriculat„
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
                               social total, participare la beneficii ∫i pierderi.            cu nr. J 40/6188/1998,
de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic.
   (55/621.388)                        Celelalte men˛iuni din cuprinsul actului            cod unic de Ónregistrare 10742287
              *                constitutiv al societ„˛ii r„m‚n nemodificate.         Subsemna˛ii ™tefan Stelian, domiciliat Ón
                                 (56/621.389)                     Bucure∫ti, str. Vasile Goldi∫ nr. 6, bl. M 41, et. 6, ap.
       Societatea Comercial„                           *                26, sectorul 3, posesor al B.I. seria G.K. nr.
     G & G PROD - S.R.L., Bucure∫ti                                         242205/26.07.1993, ∫i Bozeanu Liliana, domiciliat„
                                     Societatea Comercial„             Ón Bucure∫ti, aleea Barajul Dun„rii nr. 3, bl. M 35,
                                 L.M.Z. PROD-COM - S.R.L., Bucure∫ti          sc. 4, ap. 142, sectorul 3, posesor al C.I. seria RX nr.
          ACT ADIfiIONAL
                                                            040018 eliberat de Sec˛ia 12 la data de 30.04.1998,
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale               ACT ADIfiIONAL              Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TIC-
 G & G PROD - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                     TAC 2000 IMPEX - S.R.L., am hot„r‚t modificarea
   Str. Verigei nr. 3, bl. 1, sc. 7, sectorul 5,      la statutul Societ„˛ii Comerciale L.M.Z. PROD-
                                 COM - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.       actului constitutiv dup„ cum urmeaz„:
 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                      - se completeaz„ obiectul secundar de activitate
   cu nr. J 40/7978 din data de 20.09.2001,         Burebista nr. 2, bl. D14, ap. 116, sectorul 3,
                                Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului      cu cod CAEN 1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea
    cod unic de Ónregistrare 14185740                                        produselor de patiserie ∫i cod CAEN 5224 - comer˛
                                cu nr. J 40/29906/1992, cod fiscal R 2837866
  Noi:                                                         cu am„nuntul al p‚inii, produselor de patiserie ∫i
  - Guy Hubert Marie de Froment, domiciliat Ón         Subsemnata Laoneanu Marilena, cet„˛ean         produselor zaharoase;
Fran˛a, Paris (75007) 30, Rue Saint Dominic, n„scut     rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 2,     - se recodific„ Ón conformitate cu Ordinul
la data de 22.07.1948 Ón La Tragniere, identificat cu    bl. D14, sc. 4, et. 4, ap. 116, sectorul 3, identificat„  601/2002 al Pre∫edintelui Institutului Na˛ional de
pa∫aportul nr. 99LP404925, eliberat de prefectura      cu C.I. seria RD nr. 188004, eliberat„ de Sec˛ia 11    Statistic„, obiectul de activitate: se men˛ine obiectul
din Paris la data de 5.08.2002, Ón calitate de asociat    Poli˛ie la data de 21.08.2001, cod numeric personal    principal de activitate cod CAEN 1584 - fabricarea
reprezentat de dl Hnatiuc Adrian, domiciliat Ón       2631031400216, asociat unic al Societ„˛ii         produselor din cacao, a ciocolatei ∫i a produselor
Fran˛a, Vals Pres le Puy (43750) Le Sebastopol,       Comerciale L.M.Z. PROD-COM - S.R.L., Ón baza        zaharoase.
n„scut Ón Suceava la data de 14.01.1975, identificat     deciziei asociatului unic a intervenit prezentul act     Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
cu pa∫aportul nr. 06807930, eliberat la Suceava la      adi˛ional dup„ cum urmeaz„:                neschimbate.
data de 17.10.2002, conform procurii autentificate       Art. 1. Domeniul principal de activitate al         (59/621.392)
de notarul francez Herve Chapuis din data de         societ„˛ii este: cod CAEN 182 - fabricarea altor                   *
3.02.2002, tradus„ de traduc„torul autorizat         articole de Ómbr„c„minte ∫i accesorii; iar ca obiect
Buzoianu Cristina cu nr. 3820 din data de          principal de activitate: cod CAEN 1822 - fabricarea         Societatea Comercial„
20.02.2003 ∫i legalizat„ de notarul public Anca       altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de      EUROMEDIA CABLE - S.R.L., Bucure∫ti
Negulescu cu nr. 1566 din data de 20.02.2003, ∫i       corp).
  - Hnatiuc Adrian, domiciliat Ón Fran˛a, Vals Pres      Art. 2. Se deschide un punct de lucru Ón                 ACT ADIfiIONAL
le Puy (43750) Le Sebastopol, n„scut Ón Suceava la      Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 46, sectorul 2.
data de 14.01.1975, identificat cu pa∫aportul nr.        Celelalte articole din statutul societ„˛ii r„m‚n     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
06807930, eliberat la Suceava la data de 17.10.2002,     neschimbate.                          EUROMEDIA CABLE - S.R.L., cu sediul Ón
Ón calitate de asociat;                     Prezentul act va fi comunicat, Ónregistrat ∫i      Bucure∫ti, str. N. Constantinescu nr. 5, bl. 14,
  - Lupsan Grigore Friederick, domiciliat Ón Fran˛a,    publicat la autorit„˛ile competente.            sc. B, parter, ap. 21, sectorul 1, Ónmatriculat„
n„scut la data de 20.10.1971 Ón Medgidia, posesor al      Redactat ∫i procesat la Biroul notarului public     la Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu
pa∫aportului tip P cod ROU nr. 06693952, eliberat      Maria Leanca Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare             nr. J 40/7776/2000,
de autorit„˛ile rom‚ne la data de 11.09.2002, cod      au fost Ónm‚nate p„r˛ii ∫i un exemplar a fost oprit        cod unic de Ónregistrare 13296570
numeric personal 1711020451521, Ón calitate de        la arhiva Biroului notarial.                 Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor
administrator al Societ„˛ii Comerciale G & G PROD        (57/621.390)                      din data de 12.03.2003, actul constitutiv al societ„˛ii
- S.R.L., reprezentat de dl Hnatiuc Adrian,                       *                se modific„ dup„ cum urmeaz„:
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/18.VIII.2003                  13
  1. Art. 1 se completeaz„ cu punctul 1.5 care va     dl Binciu Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data         - ™os. Vergului nr. 2, sectorul 2, Bucure∫ti.
avea urm„torul con˛inut: ”Societatea are un punct    de 1.10.1967 Ón Bucure∫ti, nec„s„torit, identificat cu     4. Precizarea domeniului ∫i a obiectului principal
de lucru Ón Bucure∫ti, ™os. N. Titulescu nr. 10, bl.   C.I. seria RR nr. 188823, eliberat de S.E.P. la data de   de activitate al societ„˛ii, ca fiind:
20, sc. C, et. 1, ap. 126, sectorul 1, unde se      31.02.2002, cod numeric personal 1671001414514,        - domeniul principal de activitate al societ„˛ii
desf„∫oar„ urm„toarele activit„˛i: comer˛ul cu      cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Turda nr. 125, bl. 3,   este: 741 - activit„˛i juridice, de cotnabilitate ∫i
ridicata al altor produse n.c.a. 5190 cod CAEN ∫i    sc. 3, et, 9, ap. 134, sectorul 3, ∫i            revizie contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal;
activit„˛i de telecomunica˛ii 6420 cod CAEN.“        dl Binciu Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„
  2. Art. 4 din actul constitutiv al societ„˛ii se   9.07.1940 Ón Fr„sinet, jude˛ul Teleorman, c„s„torit,    pentru afaceri ∫i management;
completeaz„ la obiectul secundar de activitate cu    identificat cu C.I. seria RD nr. 183866 eliberat„ de      - activitatea principal„ a societ„˛ii este: 7414 -
urm„toarele: ”Produc˛ia de emi˛„toare radio-       Circa 4 la data de 2.08.2001, cod numeric personal     activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
televiziune, echipamente ∫i aparate telefonice ∫i    1400709400030, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str.       management.
telegrafice (respectiv activit„˛i de instalare a     Elena Clucereasa nr. 80, sectorul 1, au hot„r‚t        Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n
echipamentului de telecomunica˛ii) - 3220 cod      urm„toarele modific„ri ale articolului 4 din statutul    neschimbate.
CAEN; lucr„ri de instala˛ii electrice - 4531 cod     Societ„˛ii Comerciale AXIMEX - S.R.L.             Prezentul act adi˛ional se va Ónregistra la Oficiul
CAEN.                            Se declar„ obiect principal de activitate        Registrului Comer˛ului Bucure∫ti, conform
  (60/621.393)                     urm„torul:                         dispozi˛iilor legale.
             *                 203 - fabricarea de elemente de dulgherie ∫i         (64/621.397)
                             t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                             *
     Societatea Comercial„               2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
   PRIMA IGIENA - S.R.L., Bucure∫ti          t‚mpl„rie pentru construc˛ii.                     Societatea Comercial„
                              Se declar„ obiecte secundare urm„toarele:            CARTIER 2000 - S.R.L., Bucure∫ti
        HOT√R¬REA NR. 1               205 - fabricarea altor produse din lemn,
       din data de 22.05.2003           fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i Ómpletituri;            ACT ADIfiIONAL
                              2052 - fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i
     a adun„rii generale a asocia˛ilor        Ómpletituri;                          la statutul Societ„˛ii Comercialer CARTIER
  Subsemna˛ii:                       330 - produc˛ia de mijloace ale tehnicii de calcul    2000 - S.R.L. cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Sinaia
  Vlad Ion, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os.        ∫i de birou;                         nr. 3, bl. 79, sc. 2, parter, ap. 46, sectorul 2,
Pantelimon nr. 255, bl. 43, sc. E, et. 10, ap. 198,     3002 - fabricarea calculatoarelor ∫i a altor           cod unic de Ónregistrare 7996480
sectorul 2, legitimat cu C.I. seria RX nr. 067572,    echipamente electronice;                    Subsemantul Vladau Ion, cet„˛ean rom‚n,
eliberat de Sec˛ia 9 Poli˛iei Bucure∫ti, la data de     361 - produc˛ia de mobilier;               domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Al. Sinaia nr. 3, bl. 79,
29.08.1998,                         3611 - produc˛ie de scaune;               sc. 2, ap. 46, sectorul 2, n„scut la data de 31.05.1968
  ∫i                            3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i      Ón Bucure∫ti, fiul lui Victor ∫i al Elenei, nec„s„torit,
  Glont Petru˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os.     magazine;                          posesor al C.I. seria RR nr. 109293 eliberat„ de
Pantelimon nr. 255, bl. 43, sc. E, et. 10, ap. 198,     3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;     Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 27.04.2000, cod numeric
legitimat cu B.I .seria GD nr. 0011385 eliberat de     3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;        personal 1680531421518, Ón calitate de asociat unic
Sec˛ia 9 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 27.07.1992;      193 - fabricarea Ónc„l˛„mintei;             al Societ„˛ii Comerciale CARTIER 2000 - S.R.L., am
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PRIMA IGIENA -     1930 - fabricarea Ónc„l˛„mintei;             hot„r‚t urm„toarele:
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Pantelimon nr.     177 - fabricarea de articole tricotate sau          1. Modificarea art. 5 din statutul societ„˛ii Ón
255, bl. 43, sc. E, et. 10, ap. 198, sectorul 2,     cro∫etate;                         sensul c„:
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului       1772 - fabricarea de pulovere, veste ∫i articole       se redefine∫te obiectul de activitate al societ„˛ii
Bucure∫ti cu nr. J 40/7489/2000, cod unic de       similare tricotate sau cro∫etate;              Ón conformitate cu noua reglementare CAEN
Ónregistrare 13274830, de comun acord am hot„r‚t:      514 - comer˛ cu ridicata al bunurilor de consum     aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Institutului
  - Ónfiin˛area unui punct de lucru cu sediul Ón    altele dec‚t cele alimentare;                Na˛ional de Statistic„ prinvind actualizarea
Bucure∫ti, Str. Barcarolei nr. 23, sectorul 3.       5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de       Clasific„rilor din economia na˛ional„ nr.
  Activitatea desf„∫urat„: cod CAEN 7470 -activit„˛i  consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;     601/13.12.2002, astfel:
de Óntre˛inere ∫i cur„˛area a cl„dirilor (dezinfec˛ie,   515 - comer˛ cu ridicata al produselor            • domeniul principal: restaurante - cod CAEN
dezinsec˛ie ∫i deratizare).               intermediare neagricole ∫i al de∫eurilor ;
                                                           553;
   (61621.394)                      5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
                                                             • activitatea principal„: restaurante - cod CAEN
             *               de construc˛ii;
                                                           5530.
                              5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
                                                             Activit„˛i secundare: comer˛ cu ridicata al
      Societatea Comercial„              524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                           produselor din tutun - cod CAEN 5135; comer˛ cu
    SOUND ART - S.R.L., Bucure∫ti          specializate al altor produse n.c.a.;
                                                           ridicata, nespecializat, de produse alimentare,
                              5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
                                                           b„uturi ∫i tutun - cod CAEN 5139; baruri - cod CAEN
         ACT ADIfiIONAL              articole din piele;
                                                           5540.
                              5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     Se renun˛„ la restul de obiect secundar de
                             de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
 SOUND ART - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                    activitate r„mas necodificat.
                              602 - alte transporturi terestre;
  str. Sf‚ntul Constantin nr. 18, sectorul 1,                                     Se completeaz„ obiectul secundar de activitate cu
                              6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.
    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/7137/1999,                                     urm„toarele: comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              Celelalte activit„˛i se anuleaz„.
        cod fiscal R 12069161                                         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
                             nemodificate.                        produse alimentare, b„uturi ∫i tutun - cod CAEN
  Popi Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Bucure∫ti,
                               (63/621.396)                      5211; telecomunica˛ii - cod CAEN 6420; editare de
sectorul 8, la data de 12.09.1968, nec„s„torit,
                                          *                programe - cod CAEN 7221; consultan˛„ ∫i furnizare
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Panait Istrati nr. 59,
                                                           de alte produse software - cod CAEN 7222;
sectorul 1, cod numeric personal 1680912423016,
                                  Societatea Comercial„               prelucrarea informatic„ a datelor - cod CAEN 7230;
identificat cu B.I. seria GR nr. 957565, eliberat de
Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de 22.06.1995;           ARAX COMPRESTO - S.R.L., Bucure∫ti           activit„˛i legate de bazele de date - cod CAEN 7240;
  Golea Sorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Suceava,                                  alte activit„˛i legate de informatic„ - cod CAEN
jude˛ul Suceava la data de 9.12.1966, c„s„torit,                                   7260; alte activit„˛i recreative - cod CAEN 9272.
                                      ACT ADIfiIONAL
domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Tineretului nr. 39, bl.                                   Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
51, sc.1, et. 2, ap. 12, sectorul 4, cod numeric      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       neschimbate, cu modific„rile ∫i complet„rile
personal 1661299335007, identificat cu C.I. seria RD         ARAX COMPRESTO - S.R.L.            survenite ulterior ∫i Ónregistrate conform legii.
nr. 000398, eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛iei la data de   Subsemna˛ii:                         (65/621.398)
26.06.1997, reprezenta˛i ca urmare a hot„r‚rii nr.     Papaconstantin Mihaela, domiciliat„ Ón                       *
2/4.06.2003 a adun„rii generale de dl Tuta Popescu    Bucure∫ti, Str. Balciului nr. 7, sectorul 2, legitimat„
C„t„lin ∫i Ón nume propriu, cet„˛ean rom‚n, n„scut    cu C.I. seria RD nr. 214140 eliberat de Sec˛ia 8           Societatea Comercial„
Ón Bucure∫ti, sectorul 2, la data de 30.09.1972,     Poli˛ie la data de 6.12.2001, cod numeric personal       LAUR CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti
nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sf‚ntul    2710110424559;
Constantin nr. 18, et. 1, sectorul 1, cod numeric      Papaconstantin Gheorghe, domiciliat Ón                   ACT ADIfiIONAL
personal 1720930413011, identificat cu C.I. seria RT   Bucure∫ti, Str. Balciului nr. 7, sectorul 2, legitimat
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
nr. 043548, emis„ de Sec˛ia 3 Poli˛iei la data de    cu C.I. seria RD nr. 214138 eliberat„ de Sec˛ia 8
                                                             LAUR CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul Ón
28.09.1999, am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele       Poli˛iei la data de 6.12.2001, cod numeric personal
                                                            Bucure∫ti, Bd. Alexandru Obregia nr. 22 A,
modific„ri la actul constitutiv al societ„˛ii:      1621118400121,
                                                             bl. II/30, sc. B, et. 7, ap. 73, sectorul 4,
  declararea domeniului principal de activitate cod    Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                                                              Ónmatriculat„ cu nr. J 40/8937/2001,
CAEN 221 - activitatea editurilor ∫i a activit„˛ii    ARAX COMPRESTO - S.R.L. cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                                               cod unic de Ónregistrare 14253143
principale cod CAEN 2214 - editarea Ónregistr„rilor   Str. Balciului nr. 7, sectorul 2, Ónregistrat„ la Oficiul
sonore.                         Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr.            Soare George Gabriel, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n    J 40/504/1994, cod fiscal R 5118369 cu un capital      comuna Catina, jude˛ul Buz„u, la data de 1.10.1967,
neschimbate.                       social de 2.000.000 lei, Ón baza hot„r‚rii adun„rii     c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Alexandru
   (62/621.395)                    generale a asocia˛ilor din data de 20.05.2003 ∫i a     Obregia nr. 22 A, bl. II/30, sc. B, et. 7, ap. 73,
             *               dispozi˛iilor art. 189 ∫i urm. din Legea nr. 31/1990    sectorul 4, cod numeric personal 167100103802,
                             republicat„, cu modific„rile ulterioare, am hot„r‚t     identificat cu C.I. seria RD nr. 150482, emis„ de
       Societatea Comercial„            urm„toarele:                        Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 8.12.2000, reprezentat ca
      AXIMEX - S.R.L., Bucure∫ti            1. Completarea obiectului de activitate al        urmare a hot„r‚rii nr. 2/4.06.2003 a adun„rii
                             societ„˛ii cu urm„toarea activitate:            generale a asocia˛ilor de dna Soare Emilia ∫i Ón
        HOT√R¬REA NR. 1               - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i      nume propriu, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón
                             management - cod CAEN 7414;                 Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a, la data de 25.01.1972,
       din data de 26.03.2003            2. Se scoate din obiectul de activitate al societ„˛ii  c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. Alexandru
    a adun„rii generale a asocia˛ilor        urm„toarea activitate:                   Obregia nr. 22 A, bl. II/30, sc. B, et. 7, ap. 73,
  Adunarea general„ a asocia˛ilor Óntrunit„ la       - activit„˛i de contabilitate ∫i consulta˛ii Ón     sectorul 4, cod numeric personal 272012512961,
sediul Societ„˛ii Comerciale AXIMEX - S.R.L., din    domeniul fiscal - cod CAEN 7412.              identificat„ cu C.I. seria RD nr. 150484, emis„ de
Bucure∫ti, Str. Telega nr. 1, sectorul 1, Ónregistrat„   3. Œnchiderea urm„toarelor puncte de lucru ale      Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 8.12.2000 ∫i, Ón clalitate
la Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr.    societ„˛ii, aflate la adresele:               de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale LAUR
J 40/12000/92, reprezentat„ prin:                - str. Mure∫eni nr. 23, sectorul 3, Bucure∫ti;   CONSTRUCT - S.R.L.,
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/18.VIII.2003
  Ca urmare a hot„r‚rii nr. 2 a adun„rii generale          Societatea Comercial„               1. Modificarea articolului 1 alin. 1 din statutul
a asocia˛ilor din data de 4.06.2003 a adun„rii        FIX FOCUS - MIRCESCU - S.N.C., Bucure∫ti        societ„˛ii care va avea urm„torul con˛inut:
generale a asocia˛ilor, aducem urm„toarele                                        ”Numele societ„˛ii este DELOITTE & TOUCHE
modific„ri la actul constitutiv:                       ACT ADIfiIONAL              CONSULTANT- S.R.L. (”Societatea“), conform
  1. Declararea domeniului principal de activitate                                  certificatului de disponibilitate a numelui societ„˛ii
cod CAEN 455 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii     la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale     emis de registrul comer˛ului“.
∫i demolare, cu personal de deservire aferent, ∫i a     FIX FOCUS - MIRCESCU - S.N.C., cu sediul Ón         2. Modificarea articolului 3 alin. 1 din statutul
activit„˛ii principale: 4550 - Ónchirierea utilajelor de   Bucure∫ti, Bd. Camil Ressu nr. 57 A, bl. Y2B,      societ„˛ii, care va avea urm„torul con˛inut:
construc˛ii ∫i demolare, cu personal de deservire      sc. 2, et. 6, ap. 63, sectorul 3, Ónregistrat„ cu      îSediul societ„˛ii este situat Ón Bucure∫ti, Splaiul
aferent.                              num„rul de ordine J 40/25205/1992,         Unirii nr. 16, et. 7 ∫i 8, sectorul 4“.
  2. Completarea obiectului de activitate cu                 cod fiscal 7321513             3. Modificarea articolului 4 din statutul societ„˛ii,
urm„toarele activit„˛i cod CAEN: 5119 -            Subsemna˛ii: Mircescu Hora˛iu Valentin,        care va avea urm„torul con˛inut: ”Domeniul
intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse ∫i 7140     cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 20.06.1967 Ón      principal de activitate al societ„˛ii este: activit„˛i
- Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti      Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Camil Ressu    juridice ∫i revizie contabil„, consultan˛„ Ón
n.c.a.                           nr. 57 A, bl. Y2B, sc. 2, et. 6, ap. 63, sectorul 3,   domeniul fiscal, activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n     posesor al C.I. seria RR nr. 194357, eliberat„ de     sondaj, consultan˛„ pentru afaceri ∫i management -
                              Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 28.02.2002, cod numeric   cod CAEN 741.
neschimbate.
                              personal 1670620434630, ∫i Mircescu Flavius-         Activitatea principal„ a societ„˛ii este: activit„˛i
  (66/621.399)
                              Mihail, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 2.09.1957    de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management - cod
              *                                             CAEN 7414.
                              Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Co∫uleni
                              nr. 14, sectorul 5, posesor al C.I. seria RX nr. 166071   Societatea va avea urm„toarele activit„˛i
     Societatea Comercial„
                              eliberat„ de Sec˛ia 24 Poli˛ie la data de 19.04.2003,   secundare:
  MCB INTERNATIONAL 77 LTD - S.R.L.                                          - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de
        Bucure∫ti                  cod numeric personal 1570902400147, Ón calitate de
                              asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale FIX FOCUS -       calcul (hardware) - cod CAEN 7210;
                              MIRCESCU - S.N.C., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       - editare de programe - cod CAEN 7221;
         ACT ADIfiIONAL                                             - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
                              sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Camil Ressu nr. 57 A, bl.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Y2B, sc. 2, et. 6, ap. 63, sectorul 3, Ónmatriculat„ la  software - cod CAEN 7222;
                              Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J           - prelucrarea informatic„ a datelor - cod CAEN
   MCB INTERNATIONAL 77 LTD - S.R.L.,
                              40/25205/1992, cod fiscal 7441513, Ón conformitate    7230;
    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/8036/2000,
                              cu prevederile legale, am decis modificarea         - activit„˛i legate de bazele de date - cod CAEN
         cod fiscal R 13320848
                              prevederilor statutului societ„˛ii, astfel:        7240;
  Subsemnatul Badescu Marius Constantin,                                        - alte activit„˛i legate de informatic„ - cod CAEN
                                Art. 1. Se restr‚nge ∫i se codific„ obiectul de
domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 78-88, bl. 103,                               7260;
                              activitate al societ„˛ii conform noii clasific„ri a
sc. 1, ap. 22, sectorul 5, legitimat cu B.I. seria GN                                  - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj - cod
                              activit„˛ilor din economia na˛ional„, astfel:
nr. 789722 eliberat de Sec˛ia 18 Poli˛ie la data de                                  CAEN 7413;
                                193 - fabricarea Ónc„˛„mintei;
16.05.1994, cod numeric personal 1720118450017,                                     - activit„˛i de management al holdingurilor - cod
                                1930 - fabricarea Ónc„l˛„mintei;
  Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                               CAEN 7415;
                                292 - fabricarea de ma∫ini de utilizare general„;
MCB INTERNATIONAL 77 LTD - S.R.L. cu sediul                                       - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„ - cod CAEN
                                2922 - fabricarea echipamentelor de ridicat ∫i de
social Ón Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 78-88, bl. 103, sc.                               7450;
                              manipulat.
1, et. 5, ap. 22, sectorul 5, Ónregistrat„ la Oficiul                                  - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                Art. 2. Se Ómputernice∫te dl Mircescu Hora˛iu
Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J                                       Óntreprinderilor - cod CAEN 7487;
                              Valentin s„ efectueze toate formalit„˛ile legale Ón
40/8036/2000, cod fiscal R 13320848, Ón baza                                       - Ónchirierea sau subÓnchirierea bunurilor
                              vederea aducerii la Óndeplinire a dispozi˛iilor
deciziei asociatului unic din data de 20.05.2003 ∫i a                                 imobiliare proprii sau Ónchiriate - cod CAEN 7020.“
                              prezentei hot„r‚ri, respectiv semnarea actului        Œn vederea realiz„rii acestor obiective de
dispozi˛iilor art. 189 ∫i urm„toarelor din Legea      adi˛ional ∫i Ónregistrarea acestuia la Oficiul
nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ulterioare,                                 activitate societatea va putea s„ se asocieze Ón
                              registrului comer˛ului.                  totalitate sau pe domenii de activitate cu alte firme
am decis urm„toarele:                     Œn desf„∫urarea obiectului de activitate,
  1. Completarea obiectului de activitate al                                    sau cu persoane fizice, care desf„∫oar„ activit„˛i
                              societatea va putea desf„∫ura opera˛iuni de import-    comerciale sau complementare.
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:            export.                           Activitatea societ„˛ii se va desf„∫ura direct, prin
  • comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru           Se precizeaz„ conform noii clasific„ri a        re˛eaua proprie de birouri, oficii, agen˛ii etc. c‚t ∫i
autovehicule - cod CAEN 5030;                activit„˛ilor din economia na˛ional„ domeniul       pe baz„ de intermediere, comision sau cooperare cu
  • comer˛ cu autovehicule - cod CAEN 5010;        principal de activitate al societ„˛ii:          alte firme, persoane fizice sau juridice.
  • intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime        - fabricarea de ma∫ini de utilizare general„ - 292    Pe Óntreaga durat„ a societ„˛ii, acesta se va
agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu     cod CAEN ∫i obiectul principal de activitate al      bucura de toate drepturile ∫i va respecta toate
semiproduse - cod CAEN 5111;                societ„˛ii: - fabricarea echipamentelor de ridicat ∫i   obliga˛iile prev„zute de legea rom‚n„ Ón privin˛a
  • intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,       de manipulat - 2922 cod CAEN.               persoanelor juridice ∫i societ„˛ilor comerciale.“
minerale ∫i produse chimice pentru industrie - cod       Œncheiat azi, 26.05.2003.                 3. Celelalte dispozi˛ii din statut r„m‚n
CAEN 5112;                            (68/621.401)                     nemodificate.
  • intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i                 *                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
de construc˛ii - cod CAEN 5113;                                            statutul societ„˛ii pe care Ól modific„ Ón mod
  • intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,              Societatea Comercial„              corespunz„tor.
echipamente industriale, nave ∫i avioane - cod         DELOITTE & TOUCHE MANAGEMENT               Œncheiat azi, 14 mai 2003, Ón 5 exemplare
CAEN 5114;                          CONSULTING, TAXE, AUDIT ™I EXPERTIZ√           originale.
  • intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,      CONTABIL√ - S.R.L., Bucure∫ti               (69/621.402)
Ónc„l˛„minte ∫i articole - cod CAEN 5116;                                                    *
  • intermedieri Ón comer˛ul cu produse                   ACT ADIfiIONAL
alimentare, b„uturi ∫i tutun - cod CAEN 5117;                                          Societatea Comercial„
                               la statutul Societ„˛ii Comerciale DELOITTE &        DELOITTE & TOUCHE ROMANIA - S.R.L.
  • intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse -
                               TOUCHE MANAGEMENT CONSULTING, TAXE,                   Bucure∫ti
cod CAEN 5119;
                               AUDIT ™I EXPERTIZ√ CONTABIL√ - S.R.L., cu
  • activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de
                               sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 16, et. 7             ACT ADIfiIONAL
pensii - cod CAEN 6720 (agent de asigur„ri);
                                ∫i 8, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Registrul
  • Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente n.c.a.
                                comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J 40/8360/1992       la statutul Societ„˛ii Comerciale DELOITTE &
cod CAEN 7134;                                                      TOUCHE ROMANIA - S.R.L. cu sediul Ón
  • consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse         Subscrisa Deloitte & Touche Central Europe
                              Holdings Ltd, o companie Ónregistrat„ Ón Cipru,       Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4,
software - cod CAEN 7222;                                                  Ónmatriculat„ la Registrul comer˛ului
  • alte activit„˛i legate de informatic„ - cod CAEN   persoan„ juridic„ cipriot„, cu sediul Ón Eftapaton
                              Building, 256 Archbishop Makarios III Avenue -           Bucure∫ti cu nr. J 40/6775/1995
7260;
                              CY3301 Limasol, Cyprus, Ón calitate de asociat unic     Societatea Comercial„ DELOITTE & TOUCHE
  • activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                              al Societ„˛ii Comerciale DELOITTE & TOUCHE        MANAGEMENT CONSULTING, TAXE, AUDIT ™I
management - cod CAEN 7414;
                              MANAGEMENT CONSULTING, TAXE, AUDIT ™I           EXPERTIZ√ CONTABIL√ - S.R.L., cu sediul Ón
  • activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor                               Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 16, et. 7 ∫i 8, sectorul 4,
                              EXPERTIZ√ CONTABIL√ - S.R.L. (”Societatea“), cu
∫i persoanelor - cod CAEN 7460.                                            Ónmatriculat„ la Registrul comer˛ului Bucure∫ti cu
                              sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 16, et. 7 ∫i 8,
  2. Precizarea domeniului ∫i a obiectului principal                                nr. J 40/8360/1992, legal reprezentat„ de dl Paul-
                              sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul regiastrului
de activitate al societ„˛ii ca fiind:                                         Andre Michaud, administrator, cu re∫edin˛a Ón
                              comer˛ului cu nr. J 40/8360/1992, prin mandatarul
  - domeniul principal de activitate: 503 - comer˛                                 Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 16, ap. L1, sectorul 4,
                              s„u (Ón baza procurii speciale a c„rei traducere a
cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;         fost legalizat„ cu nr. 5729 din 12 mai 2003 la Biroul   n„scut la data de 9 aprilie 1935 Ón localitatea St-Juste
  - activitatea principal„: 5030 - comer˛ cu piese ∫i   notarului public Ghidavat, dl Paul-Andre Michaud,     Du Lac, Canada, identificat cu pa∫sportul nr.
accesorii pentru autovehicule.               cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 16, ap.   BC099054, emis la data de 12 septembrie 2000,
  3. Schimbarea denumirii societ„˛ii Ón Societatea    L1, sectorul 4, n„scut la data de 9 aprilie 1935 Ón    valabil p‚n„ la data de 12 septembrie 2005, Ón
Comercia„ MCB INTERNATIONAL - S.R.L., conform        localitatea St-Juste Du Lac, Canada, identificat cu    calitate de asociat al Societ„˛ii Comerciale
rezerv„rii de denumire nr. 106169/13.05.2003        pa∫aportul nr. BC099054, emis la data de 12        DELOITTE & TOUCHE ROMANIA - S.R.L.
eliberat„ de Oficiul Registrului Comer˛ului         septembrie 2000, valabil p‚n„ la data de 12        (”Societatea“), cu sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii
Bucure∫ti.                         septembrie 2005, Ón calitate de administrator al     nr. 16, sectorul 4, Ónregistrat„ la registrul
  4. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii    societ„˛ii, Ón baza deciziei asociatului unic al     comer˛ului cu nr. J 40/6775/1995, ∫i
la adresa: Str. T‚rgu Frumos nr. 20, et. 1, sectorul    Societ„˛ii Comerciale DELOITTE & TOUCHE           dl Adrian Covacescu Florin, cet„˛ean rom‚n, cu
4, Bucure∫ti.                        MANAGEMENT CONSULTING, TAXE, AUDIT ™I           domiciliul Ón Bucure∫ti, identificat cu C.I. seria RT
  Celelalte dispozi˛iile ale actului constitutiv     EXPERTIZ√ CONTABIL√ - S.R.L. nr. C 84799 din 5      nr. 000705, emis„ la data de 2 iulie 1997 de Sec˛ia
r„m‚n neschimbate.                     martie 2003, adopt„ prezentul act adi˛ional la      17 Poli˛ie, valabil„ p‚n„ la data de 9 august 2007,
  Prezentul act adi˛ional se va Ónregistra la Oficiul   statutul Societ„˛ii Comerciale DELOITTE &         av‚nd codul numeric personal 1560809400080, cu
Registrului Comer˛ului, conform dispozi˛iilor        TOUCHE MANAGEMENT CONSULTING, TAXE,            sediul Ón Bucure∫ti, str. C‚mpineanu Lt. nr. 2, bl.
legale.                           AUDIT ™I EXPERTIZ√ CONTABIL√ - S.R.L.,          18B, sc. 2, et. 4, ap. 33, sectorul 5, n„scut la data de
   (67/621.400)                     Ónmatriculat„ la Registrul comer˛ului Bucure∫ti cu    9 august 1956, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii
              *                nr. J 40/8360/1992, dup„ cum urmeaz„:           Comerciale DELOITTE & TOUCHE ROMANIA -
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/18.VIII.2003                   15
S.R.L. (”Societatea“), cu sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul         Societatea Comercial„               Œn urma Óncheierii prezentului act subsemnatul
Unirii nr. 16, sectorul 4, Ónregistrat„ la registrul         AM & PM - S.R.L., Bucure∫ti            voi proceda la efectuarea cuvenitelor men˛iuni ∫i
comer˛ului cu nr. J 40/6775/1995, Ón baza hot„r‚rii                                   modific„ri la organele competente.
adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale             ACT ADIfiIONAL                Redactat ∫i editat Ón 5 exemplare azi, data
DELOITTE & TOUCHE ROMANIA - S.R.L. din 14                                        autentific„rii, la Biroul notarului public Lidia
                               la statutul Societ„˛ii Comerciale AM & PM -
mai 2003, adopt„ prezentul act adi˛ional la statutul                                  Georgescu, din care 4 exemplare au revenit p„r˛ii
                                S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr. J 0/1391/1991
∫i contractul Societ„˛ii Comerciale DELOITTE &                                     iar unul a r„mas Ón arhiva biroului notarial.
                                Subsemna˛ii Bana Dorin, cet„˛ean american,          (75/621.408)
TOUCHE ROMANIA - S.R.L., Ónmatriculat„ la         n„scut la data de 25 noiembrie 1953 Ón Rom‚nia,
Registrul comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J 40/6775/1995,                                                *
                              domiciliat Ón S.U.A., New Jersey, Verona 07044, 147
dup„ cum urmeaz„:                     Linn Drive, posesor al pa∫aportului nr. 091297774,          Societatea Comercial„
  I. Sediul social                    eliberat la data de 14 februarie 1990 de autorit„˛ile    BRIGHT STAR EXCHANGE - S.R.L., Bucure∫ti
  Articolul 2 din contractul de societate ∫i articolul  americane, reprezentat de Coltoiu Ion Liviu,
3 din statutul societ„˛ii vor avea urm„torul        cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Paris
                                                                       HOT√R¬REA
con˛inut: ”Sediul social va fi Ón Bucure∫ti, Splaiul    nr. 61 A, sectorul 1, identificat cu B.I. seria G.V. nr.
Unirii nr. 16, et. 7 ∫i 8, sectorul 4“.          779519, eliberat de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 11       adoptat„ de adunarea general„ a asocia˛ilor
  II. Obiectul de activitate al societ„˛ii        decembrie 1996, av‚nd codul numeric personal            Societ„˛ii Comerciale BRIGHT STAR
  Articolul 3 din contractul de societate ∫i articolul  1540109400241, Ómputernicit Ón baza procurii          EXCHANGE - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
5 din statutul societ„˛ii vor avea urm„torul        autentificate cu nr. 2 din 11 ianuarie 1999 Biroul         Str. Gr„dinarilor nr. 6 bis, sectorul 3,
                              notarului public Irina Moisescu, ∫i Coltoiu Ion Liviu       Ónregistrat„ la registrul comer˛ului cu
con˛inut:
                              cu datele de identificare men˛ionate mai sus, Ón         nr. J 40/7410/1999, cod fiscal 12065380,
  îDomeniul principal de activitate al societ„˛ii
                              calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AM &         cu un capital social de 2.000.000 lei
este: activit„˛i juridice ∫i revizie contabil„,      PM - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr.
consultan˛„ Ón domeniul fiscal, activit„˛i de studii    27, bl. P 3, sc. A, ap. 24, sectorul 5, Ónregistrat„ Ón     Adunarea a fost convocat„ ∫i s-a desf„∫urat la
de pia˛„ ∫i de sondaj, consultan˛„ pentru afaceri ∫i    registrul comer˛ului cu nr. J 40/1391/1991, am        sediul social al Societ„˛ii Comerciale BRIGHT STAR
management - cod CAEN 741.                 hot„r‚t urm„toarele:                     EXCHANGE - S.R.L., cu participarea dlor Enache
  Activitatea principal„ a societ„˛ii este: activit„˛i    1. Se majoreaz„ capitalul social cu 117.800.000     Mariana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„,     lei Ón numerar, de la 2.200.000 lei (din care 100.000    bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 4, et. 1, ap.
consultan˛„ Ón domeniul fiscal - cod CAEN 7412.      lei, echivalentul a 5.000 $) la 120.000.000 lei (din     97, sectorul 4, posesoare a pa∫aportului diplomatic
  Societatea va avea urm„toarele activit„˛i        care 100.000 lei, echivalentul a 5.000 $).          nr. 02781, emis de Ministerul Afacerilor Externe la
secundare:                           2. Se majoreaz„ valoarea unei p„r˛i sociale de la    data de 8 iunie 1985, ∫i Dinu Lumini˛a, cet„˛ean
                              100.000 lei la 1.200.000 lei, ∫i num„rul de p„r˛i      rom‚n, n„scut„ la data de 23 februarie 1966 Ón
  - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                              sociale de la 22 la 100.                   comuna Frumu∫ani, jude˛ul C„l„ra∫i, fiica lui Ion ∫i
management - cod CAEN 7414.
                                Distribuirea capitalului social Ón urma major„rii:    a Floarei, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Urziceni nr.
  Œn plus, societatea va avea dreptul de a accepta
                                - Bana Dorin de˛ine o parte social„ a 1.200.000 lei   7, bl. C9, sc. A, ap. 3, sectorul 4, c„s„torit„,
sau transfera toate mandatele referitoare la
                              cu participare la beneficii ∫i pierderi de 1 %;       posesoare a B.I. seria D.B. nr. 796297, eliberat de
comisioane, reprezent„ri, depozite ∫i orice altceva      - Coltoiu Ion Liviu de˛ine 99 p„r˛i sociale a      Circa 16 Poli˛ie la data de 29 ianuarie 1987, Ón
∫i, Ón general referitoare la toate opera˛iunile      1.200.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de         calitate de asocia˛i, de˛in„toare a 100 % capitalul
industriale, comerciale, financiare ∫i care implic„    118.800.000 lei cu participare la beneficii ∫i pierderi   social al societ„˛ii.
bunuri mobile sau imobile av‚nd leg„tur„ direct      de 99 %.                            Cei doi asocia˛i au hot„r‚t:
sau indirect cu obiectul de activitate ∫i Ón m„sur„ a     Alte hot„r‚ri nu am luat. Celelalte prevederi ale      Se Ónfiin˛eaz„ noi puncte de lucru cu destina˛ia:
facilita extinderea sau dezvoltarea acestuia“.       statutului societ„˛ii r„m‚n neschimbate. Prezentul      schimb valutar, clasa CAEN 6523 - alte tipuri de
  II. Alte dispozi˛ii                   act adi˛ional a fost redactat ast„zi, 4 iunie 2003, Ón    intermedieri financiare, situate Ón:
  Celelalte dispozi˛ii din statutul ∫i contractul     3 exemplare, din care dou„ s-au eliberat p„r˛ilor.       - Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 90, sectorul 4;
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                  (73/621.406)                       - Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 454, Spa˛iu
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                  *                Comercial nr. 10A, sectorul 3;
statutul ∫i contractul societ„˛ii pe care Ól modific„ Ón                                  - Bucure∫ti, str. Ni˛u Vasile nr. 5, pozi˛ia 2,
                                  Societatea Comercial„                sectorul 4;
mod corespunz„tor.
                              DZ CONSULTING INTERNATIONAL - S.R.L.              - Bucure∫ti, str, Co∫tila nr. 4, bl. P1, sc. 2, parter,
  Œncheiat azi, 14 mai 2003, Ón 5 exemplare
                                     Bucure∫ti                   ap. 90, sectorul 4.
originale.
   (70/621.403)                                                     Asocia˛ii dispun men˛ionarea prezentei hot„r‚ri
                                       ACT ADIfiIONAL               Ón registrul comer˛ului.
              *
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale DZ            (76/621.409)
     Societatea Comercial„               CONSULTING INTERNATIONAL - S.R.L., cu                         *
  VELICU 2000 IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti           sediul Ón Bucure∫ti, Str. Sp„tarului nr. 40,
                                parter, ap. 1, sectorul 2, Ónmatriculat„ la            Societatea Comercial„
                               registrul comer˛ului cu nr. J 40/9060/1993,           HAKATA TRADING - S.R.L., Bucure∫ti
          DECIZIA NR. 6
                                  cod unic de Ónregistrare 4034588,
    a asociatului unic din 1 iunie 2003                   atribut fiscal R                      ACT ADIfiIONAL
  Subsemnatul Pavel Gheorghe, domiciliat Ón         Subsemnatul Zamfirescu Nicolas Duiliu, cet„˛ean       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 340, bl. 16, sc. 2, ap.   francez, domiciliat Ón Fran˛a, Paris, 15 Rue de
                                                               HAKATA TRADING - S.R.L., cu sediul Ón
26, sectorul 4, identifica cu C.I. seria RX nr. 001811   Remusat, 17016, prin Ómputernicit Nechifor Marius,
                                                             Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 88A, bl. P7A,
din 12 august 1997, eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie, Ón   Ón baza deciziei men˛ionate mai sus, Ón baza Legii
                                                               et. 6, ap. 11, sectorul 2, Ónregistrat„ cu
                              nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t urm„toarele:
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                                      num„rul de ordine Ón registrul comer˛lui
                               Art. 1. - Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
VELICU 2000 IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                            J 40/9281/1998 ∫i
                              Bucure∫ti, Str. Sp„tarului nr. 40, parter, ap. 1,
calea V„c„re∫ti nr. 340, bl. 16, sc. 2, ap. 26, sectorul  sectorul 2 Ón Bucure∫ti, Str. Sp„tarului nr. 40, et. 2,        cod unic de Ónregistrare 11059216
4, Ónmatriculat„ la registrul comer˛ului cu nr.      ap. 3, sectorul 2.                        Kubo Shoichi, cet„˛ean japonez, cu re∫edin˛a Ón
J 40/22266/1994, cod unic de Ónregistrare 7038983,      Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n    Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 103-105, sc. A, ap. 16,
capital social 2.000.000 lei, am decis:          valabile ∫i neschimbate.                   sectorul 1, identificat cu legitima˛ie de ∫edere
  Deschiderea unui punct de lucru, Ón Bucure∫ti,       Redactat la Biroul notarial din Bucure∫ti, str.      temporar„ pentru cet„˛enii str„ini seria H nr.
Complex Comercial, Aleea Castanilor, taraba C 109,     Logof„t Luca Stroici nr. 16A, sectorul 2 Ón 4        82103, eliberat„ de D.G.P.S.P.F. la data de 5 iunie
111, sectorul 4.                      exemplare, eliber‚ndu-se p„r˛ii 3 exemplare.         2000, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
  (71/621.404)                        (74/621.407)                       Comerciale HAKATA TRADING - S.R.L., am hot„r‚t
              *                              *                modificarea actului constitutiv al societ„˛ii astfel:
                                                              • radierea Óntregului obiect secundar de
      Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„              activitate al societ„˛ii;
    SARDES COM - S.R.L., Bucure∫ti               FAI COM FAI - S.R.L., Bucure∫ti             • se men˛ine obiectul principal de activitate
                                                            declarat: 7031 - agen˛ii imobiliare;
                                       ACT ADIfiIONAL                 • completarea obiectului de activitate al
          DECIZIA NR. 1
                                                            societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i clasificate
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
   din 21 mai 2003 a asociatului unic al                                       conform C.A.E.N.: 4511 - demolarea construc˛iilor,
                               FAI COM FAI - S.R.L. cu sediul Ón Bucure∫ti,
Societ„˛ii Comerciale SARDES COM - S.R.L., cu          str. Nicolae Beldiceanu nr. 1, et. 1, ap. 2,      terasamente ∫i organizare de ∫antiere; 4521 -
 sediul Ón Bucure∫ti, str. Mihai Vod„ nr. 13,       sectorul 1, cod unic de Ónregistrare 14714875        construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu; 4522 -
   et. 2, ap. 12, sectorul 5, Ónmatriculat„                                      lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
                                Subsemnatul Charangionis Konstantinos,
       cu nr. J 40/11547/2000                                           construc˛ii; 4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
                              cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 28 aprilie 1958 Ón
  Subsemnata Ghahaf Doina, domiciliat„ Ón                                       4541 - lucr„ri de ipsos„rie; 4542 - lucr„ri de
                              Grecia, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr.
                                                            t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4543 - lucr„ri de pardosire
Bucure∫ti, str. Mihai Vod„ nr. 13, et. 2, ap. 12,     13, bl. 58B, sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 3, identificat
                                                            ∫i placare a pere˛ilor; 4544 - lucr„ri de vopsitorie,
sectorul 5, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii   cu C.I. seria RT nr. 110768, eliberat„ la data de 1
                              august 2000 de Sec˛ia 12 Poli˛ie, cod numeric        zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri; 4550 - Ónchirierea
Comerciale SARDES COM - S.R.L., cu sediul Ón
                              personal 1580428401015, Ón conformitate cu decizia      utilajelor de construc˛ii ∫i demolare, cu personalul
Bucure∫ti, str. Mihai Vod„ nr. 13, et. 2, ap. 12,                                    de deservire aferent; 7011 - dezvoltare (promovare)
sectorul 5, Ónmatriculat„ cu nr. J 40/11547/2000, la    asociatului unic din data de 20 mai 2003, am
                              hot„r‚t urm„toarele:                     imobiliar„; 7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
sediul societ„˛ii azi, 21 mai 2003, am hot„r‚t                                     imobiliare proprii; 7020 - Ónchirierea ∫i
                                I. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
urm„toarele: deschiderea unui punct de lucru Ón                                     subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
                              cu: cod CAEN 5147 - comer˛ cu ridicata cu alte
comuna Afuma˛i, ∫os. Bucure∫ti-Pite∫ti nr. 31,                                     Ónchiriate; 7032 - administrarea imobilelor pe baz„
                              bunuri de consum nealimentare, neclasificate Ón
jude˛ul Ilfov, unde se va desf„∫ura urm„toarea       alt„ parte.                         de tarife sau contract.
activitate: comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume,      Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor        Restul prevederilor actului constitutiv r„m‚ne
clasa CAEN 5131.                      celor de mai sus art. 5, pct. B din actul constitutiv    neaschimbat.
  (72/621.405)                      al societ„˛ii, restul prevederilor acestuia r„m‚n‚nd       (77/621.410)
              *                neschimbate.                                       *
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/18.VIII.2003
    Societatea Comercial„                      Societatea Comercial„               eliberat de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 23.06.1994, cod
 MONOLIT CONSTRUCfiII-SERVICII - S.R.L.               UNIVEX FOOD - S.R.L., Bucure∫ti            numeric personal 1600801400301, asociat Ón
       Bucure∫ti
                                                             Societatea Comercial„ MEGA POWER ENERGY -
                                        ACT ADIfiIONAL
          DECIZIA NR. 1                                             S.R.L., personal, ∫i Ón calitate de mandatar al
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        asociatului Papadopoulos Theodoros (procur„,
 a asociatului unic din data de 15 aprilie 2003       UNIVEX FOOD - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                aleea Arini∫ nr. 1, bl. OD 1, sc. B, ap. 78,       autentificat„ cu nr. 1348/13.12.2001 la Biroul
  Subsemnatul Iancu Marin, domiciliat Ón
                               sectorul 6, cod unic de Ónregistare 4683540,        notarului public Dumitrescu Florentina), Ón baza
Bucure∫ti, Str. Macedoniei nr. 1, sectorul 1,
                                  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
identificat cu B.I. seria D.V. nr. 002305, emis de
                                       Comer˛ului Bucure∫ti
Sec˛ia 3 la data de 5 iulie 1990, Ón calitate de asociat                                 28.03.2003, Ónchei prezentul act adi˛ional care
                                     cu nr. J 40/4791/7.06.2002
unic al Societ„˛ii Comerciale MONOLIT                                           modific„ prevederile actelor constitutive ale
CONSTRUCfiII-SERVICII - S.R.L., av‚nd o             Societatea Comercial„ LEVINTON INVEST &
                              TRADE CORP, companie str„in„, cu sediul Ón          societ„˛ii, referitoare la denumirea societ„˛ii ∫i
participare la capitalul social de 100 %, Ón temeiul
articolului 153 din Legea nr. 31/1990, am decis       Republica Seychelles, ora∫ul Victoria, Ónmatriculat„     obiectul principal de activitate, astfel:
urm„toarele modific„ri Ón statutul societ„˛ii:       la Registrul Companiilor din Seychelles cu nr.          1. Denumirea Societ„˛ii Comerciale MEGA
                              008708 din 7 februarie 2002, reprezentat„ de
  Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,                                     POWER ENERGY - S.R.L. se modific„ Ón Societatea
                              Zgreaban Francisco, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
Calea Plevnei nr. 184, sectorul 6, unde se vor                                      Comercial„ TEMA ENERGY - S.R.L., conform dovezii
                              de 20.09.1962, domiciliat Ón Pite∫ti, Str. 1 mai, bl.
desf„∫ura activit„˛ile de comer˛ cu ridicata cu
                              42, sc. B, ap. 10, jude˛ul Arge∫, posesor al B.I. seria    privind disponibilitatea firmei nr. 80796 din
material lemnos ∫i de construc˛ii - cod CAEN 5133;
                              al B.I. seria D.B. nr. 641394, eliberat de Mili˛ia      8.04.2003, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili, minerale
                              Pite∫ti la data de 15.12.986 ∫i a pa∫aportului nr.
∫i produse chimice pentru industrie - cod CAEN       0044330, cod numeric personal 1620920034990, Ón        comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti.
5112; intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos      calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale        2. Domeniul principal: comer˛ cu ridicata cu alte
∫i de construc˛ii - cod CAEN 5113; comer˛ cu        UNIVEX FOOD - S.R.L.,                     produse - cod CAEN 519.
ridicata cu echipamente ∫i furituri de fier„rie        Ón temeiul Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i al
pentru instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire - cod CAEN                                    Obiect principal: comer˛ cu ridicata cu alte
                              actului constitutiv am hot„r‚t modificarea actului
5154; comer˛ cu ridicata cu produse chimice - cod      constitutiv al Societ„˛ii Comerciale UNIVEX FOOD -      produse - cod CAEN 5190.
CAEN 5155; comer˛ cu am„nuntul cu articole de        S.R.L. dup„ cum urmeaz„:                     (81/621.414)
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele de vopsit -    1. Se revoc„ din func˛ia de administrator Musat                   *
cod CAEN 5246.                       Silviu Anghel ∫i se Ónlocuie∫te cu Societatea
  (78/621.411)                      Comercial„ LEVINTON INVEST & TRADE CORP,
              *                                                     Societatea Comercial„
                              companie str„in„, cu sediul Ón Republica Seychelles,
                              ora∫ul Victoria, Ónmatriculat„ la Registrul               ERASMUS - S.R.L., Bucure∫ti
      Societatea Comercial„              Companiilor din Seychelles, cu nr. 008708 din 7
    FOREST TIM - S.R.L., Bucure∫ti           februarie 200, reprezentat„ de Adrian Stoenescu                 DECIZIA NR. 3
                              Gabriel Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
         HOT√R¬REA NR. 2              4 noiembrie 1949, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Luic„     din 2.03.2003 a asociatului unic al Societ„˛ii
                              nr. 9-11, bl. 7, sc. 2, ap. 100, posesor al B.I. seria B.X.   Comerciale ERASMUS - S.R.L., cu sediul Ón
 din data de 26.05.2003 a adun„rii generale a       nr. 035222, eliberat de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de
asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale FOREST TIM -                                       Bucure∫ti, Str. Pu∫ca∫ului nr. 50, sectorul 1,
                              17.12.1993, cod numeric personal 1491104400283,
  S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Jude˛ului      c„s„torit. De la data semn„rii actului adi˛ional,         Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului
  nr. 32, sectorul 2, cod unic de Ónregistrare      vechiul administrator se descarc„ de gestiune.                J 40/7743/2001,
   1154285, atribut fiscal R, Ónregistrat„ Ón       Durata mandatului noului administrator este de 4          cod unic de Ónregistrare 14171507
  registrul comer˛ului J 40/6095/21.06.2001        ani.
  Noi, asocia˛ii societ„˛ii:                 2. Domnul Zgreaban Francisco nu ne va mai           Subsemnatul Razmos R„zvan Gabriel, cet„˛ean
  Dinc„ Violeta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón      reprezenta interesele Ón Rom‚nia, Óncep‚nd cu anul      rom‚n, n„scut Ón Bucure∫ti la data de 28.09.1967,
Bucure∫ti, str. Dinu Vintil„ nr. 3, bl. 3, sc. 2, et. 1,  2003, noul nostru reprezentant fiind dl Adrian        domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Pu∫casului nr. 50,
ap. 19, sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria RET nr.   Stoenescu Gabriel Ioan.
                                Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii    sectorul 1, posesor al B.I. seria G.V. nr. 387364,
166693, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de
25.05.2001, cod numeric personal 2671117434516,       r„m‚n nemodificate.                      eliberat de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de
∫i                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     1670928414524,
  Zgreab„n Reimondo, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale UNIVEX
                                                               Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
Ón Bucure∫ti, str. C„lu∫ei nr. 4A, et. 1, ap. 3, sectorul  FOOD - S.R.L. ∫i completeaz„ dispozi˛iile acestuia.
                                 (80/621.413)                       Comerciale ERASMUS - S.R.L., am decis
2, posesor al B.I. seria RX nr. 086927, eliberat de
Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 15.12.1998, cod numeric
                                            *                 urm„toarele:
personal 1650106400165, am hot„r‚t s„ convoc„m                                        - deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
                                   Societatea Comercial„
adunarea general„ a asocia˛ilor, renun˛‚nd la                                       str. Ion Brezoianu nr. 11, sectorul 5, Ón baza
                               MEGA POWER ENERGY - S.R.L., Bucure∫ti
formalit„˛ile de convocare prev„zute Ón actul                                       contractului de Ónchiriere nr. 9146/2.06.2003, unde
constitutiv al societ„˛ii. Adunarea general„ fiind
                                        ACT ADIfiIONAL               se va desf„∫ura activitatea cod CAEN 5211 - comer˛
legal constituit„, noi, asocia˛ii, cu unanimitate de
voturi, am hot„r‚t:                      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        cu am„nuntul Ón magazine nespecializate cu
  Art. 1. Se Ónchide punctul de lucru din         MEGA POWER ENERGY - S.R.L., cu sediul Ón           v‚nzare predominant„ de produse alimentare.
Timi∫oara, str. Pop de B„se∫ti nr. 29, jude˛ul Timi∫.     Bucure∫ti, bd. Ghica Tei nr. 98D, sectorul 2,         Prezenta decizie va completa actul constitutiv al
  Art. 2. Toate celelalte prevederi ale actului          cu nr. de Ónregistrare 14389359,           societ„˛ii, urm‚nd a fi Ónregistrat Ón registrul
constitutive r„m‚n Ón vigoare, nemodificate.             capitalul social 100.000.000 lei
                                                             comer˛ului.
  Redactat ast„zi, 26.05.2003.                Subsemnatul Manole Titi, cet„˛ean rom‚n,
   (79/621.412)                      domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ghica Tei nr. 98D,         Prezenta a fost redactat„ ast„zi, 2.06.2003.
              *                sectorul 2, posesor al B.I. seria G.N. nr. 804931,         82/621.415)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1915/18.VIII.2003 con˛ine 16 pagini.                      Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top