2003_1641 by tradetrek

VIEWS: 41 PAGES: 16

									                                     PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 1641                                                             Joi, 10 iulie 2003
                         P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„              OEV, cu sediul social Ón Bra∫ov, Str. Lucernei nr. 3,  Ómputernicit Ciuc„ Ruxandra, pentru Societatea
     BRIMONA OEV — S.R.L., Bra∫ov            bl. 34, sc. A, ap. 7, jude˛ul Bra∫ov.          Comercial„ PROFI CONSULTING — S.R.L.
                                Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform    La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
                               statutului societ„˛ii, eliberat de Oficiul Registrului  prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 791 din data     Procedura Óndeplinit„.
         J 08/1191/20.06.2003            de 2.06.2003.                        Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
                                Domeniul ∫i activitatea principal„:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15531833
                                6522 – alte activit„˛i de creditare (amanet).           JUDEC√TORUL DELEGAT
                                Capitalul social
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                            Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„ constat„ c„:
                                capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                          Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului
                                capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
         COMERfiULUI                                              Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 13155 din
                                num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       data de 17.06.2003 s-a solicitat Ónregistrarea
                                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  Societ„˛ii Comerciale PROFI CONSULTING — S.R.L.
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                                Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din  la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                               Legea nr. 26/1990, republicat„, al Ordonan˛ei de     Bra∫ov.
      TRIBUNALUL BRA™OV
                               urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, ∫i al Hot„r‚rii      Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele
                               Guvernului nr. 166/2003, judec„torul delegat       acte:
 ŒNCHEIEREA NR. 1105 d i n 1 9 i u n i e 2 0 0 3
                               urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul         1. statutul societ„˛ii cu nr. 381 din data de
  Judec„tor delegat — Marcela Comsa             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a       12.06.2003, eliberat de Baroul Bra∫ov de avocat
  Referent O.R.C.  — Manuela Manitiu            Societ„˛ii Comerciale BRIMONA OEV — S.R.L.        Cri∫an Radu;
  La ordine fiind solu˛ionarea cererii de Ónregistrare                                 2. extrasul de carte funciar„ cu nr. 31484 din
                                Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     data de 9.06.2003, eliberat de Judec„toria Bra∫ov;
la Oficiul registrului comer˛ului, formulat„ de
P„duraru Simona Gabriela, student„, pentru           Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de       3. declara˛ie privind accept sediu firm„ cu nr.
Societatea Comercial„ BRIMONA OEV — S.R.L.          P„duraru Simona Gabriela, student„, pentru        1544 din data de 16.06.2003, autentificat la Biroul
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se     Societatea Comercial„ BRIMONA OEV — S.R.L., cu      Notarilor Publici Asocia˛i Cristolovean Dan Ioan din
prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.         sediul Ón Bra∫ov, Str. Lucernei nr. 3, bl. 34, sc. A,  Bra∫ov;
  Procedura Óndeplinit„.                  ap. 7, jude˛ul Bra∫ov, potrivit statutului societ„˛ii,   4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.         eliberat de Oficiul Registrului Comer˛ului al      social cu nr. 170, din data de 16.06.2003, eliberat„
                               Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 791 din data de 2.06.2003.    de RAIFFEISEN BANK;
       JUDEC√TORUL DELEGAT                Dispune Ónregistrarea acesteia la Oficiul        5. adeverin˛„ de student, cu nr. 2432 din data de
  Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„ constat„ c„:    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov ∫i
                                                           3.06.2003, eliberat„ de Universitatea Transilvania
  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului        publicarea extrasului Ón Monitorul Oficial al
                                                           din Bra∫ov, precum ∫i celelalte acte prev„zute de
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 13134 din       Rom‚niei, Partea a IV-a.
                                                           lege.
data de 16.06.2003 s-a solicitat Ónregistrarea         Executorie de drept.
                                Cu recurs.                        Din examinarea actelor dosarului, judec„torul
Societ„˛ii Comerciale BRIMONA OEV — S.R.L. la                                     delegat constat„ c„ asociatul Cocan Radu Ciprian,
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data
                               Óncheierii.                       n„scut la data de 7.02.1979 Ón localitatea F„g„ra∫,
  Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele                                  jude˛ul Bra∫ov, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                 (1/157.205)
acte:                                                         Bra∫ov, bd. Valea Cet„˛ii nr. 3, bl. A12C, sc. B, ap. 9,
  1. statutul societ„˛ii cu nr. 791 din data de
                                            *
                                                           jude˛ul Bra∫ov, a consim˛it la constituirea prezentei
2.06.2003, eliberat de Oficiul Registrului                                      societ„˛i comerciale, societate cu r„spundere
                                    Societatea Comercial„
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov;                                            limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea
                                 PROFI CONSULTING — S.R.L., Bra∫ov
  2. titlu de proprietate cu nr. 21266 din data de
                                                           PROFI CONSULTING, cu sediul social Ón Bra∫ov, bd.
26.02.1993, eliberat de C.Ex. al Consiliului Popular
                                                           Valea Cet„˛ii nr. 3, bl. A12C, sc. B, et. 2, ap. 9,
al Jude˛ului Bra∫ov;                      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                           jude˛ul Bra∫ov.
  3. declara˛ie privind accept sediu firm„ cu               J 08/1195/20.06.2003
                                                             Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
nr. 958 din data de 6.05.2003, autentificat la Biroul
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15531850        statutului societ„˛ii, eliberat de Baroul Bra∫ov de
Notarilor Publici Asocia˛i Ungureanu Olimpia din
                                                           avocat Cri∫an Radu nr. 381 din data de 12.06.2003.
Bra∫ov;
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului             MINISTERUL JUSTIfiIEI              Domeniul ∫i activitatea principal„:
social cu nr. 7144398, din data de 12.06.2003,           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           6420 – telecomunica˛ii.
eliberat„ de BANC POST — S.A.;                        COMERfiULUI                 Capitalul social
  5. adeverin˛„ de student, cu nr. 2905 din data de                                   capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
20.03.2003, eliberat„ de Universitatea Transilvania                                   capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                                  JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
din Bra∫ov, precum ∫i celelalte acte prev„zute de                                    num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                 REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
lege.                                                          valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                     TRIBUNALUL BRA™OV
  Din examinarea actelor dosarului, judec„torul                                     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
delegat constat„ c„ asociatul P„duraru Simona                                      Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din
                                ŒNCHEIEREA NR. 1108 d i n 1 9 i u n i e 2 0 0 3
Gabriela, n„scut„ la data de 27.01.1982 Ón Bra∫ov,                                  Legea nr. 26/1990, republicat„, al Ordonan˛ei de
jude˛ul Bra∫ov, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón         Judec„tor delegat — Marcela Comsa           urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, ∫i al Hot„r‚rii
Bra∫ov, Str. Lucernei nr. 3, bl. 34, sc. A, ap. 7, jude˛ul   Referent O.R.C.  — Manuela Manitiu          Guvernului nr. 166/2003, judec„torul delegat
Bra∫ov, a consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i     La ordine fiind solu˛ionarea cererii de        urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
comerciale, societate cu r„spundere limitat„,        Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului,     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea BRIMONA        formulat„ de Cocan Radu Ciprian, student, prin      Societ„˛ii Comerciale PROFI CONSULTING — S.R.L.
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1641/10.VII.2003
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Capitalul social                           Societatea Comercial„
  Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de        capitalul social subscris: 2.000.000 lei;             SCHONECK — S.R.L., Baia Mare
Cocan Radu Ciprian, student, prin Ómputernicit        capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;                jude˛ul Maramure∫
Ciuc„ Ruxandra pentru Societatea Comercial„         num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
PROFI CONSULTING — S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov,       valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                 ACT ADIfiIONAL
bd. Valea Cet„˛ii nr. 3, bl. A12C, sc. B, et. 2, ap. 9,   Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                                             Subsemna˛ii:
jude˛ul Bra∫ov, potrivit statutului societ„˛ii, eliberat   Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din
                                                             1. Grozavu Carmen Cosmelia, cet„˛ean rom‚n,
de Baroul Bra∫ov de avocat Cri∫an Radu nr. 381 din     Legea nr. 26/1990, republicat„, al Ordonan˛ei de
                              urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, ∫i al Hot„r‚rii      fiica lui Ilie ∫i a Mariei, n„scut„ la data de
data de 12.06.2003.                                                  26.09.1972 Ón Baia Mare, jude˛ul Maramure∫,
  Dispune Ónregistrarea acesteia la Oficiul        Guvernului nr. 166/2003, judec„torul delegat
                              urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul         domiciliat„ Ón Baia Mare, Bd. Unirii nr. 5A/38,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov ∫i
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a        jude˛ul Maramure∫, posesor al C.I. seria MM
publicarea extrasului Ón Monitorul Oficial al
                              Societ„˛ii Comerciale CONSULT TRAD — S.R.L.         nr. 116897/5.06.2002, eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare,
Rom‚niei, Partea a IV-a.
                                                            cod numeric personal 2720926240038;
  Executorie de drept.                   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Cu recurs.                                                       2. Grozavu Leo Florian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data         Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de       Gheorghe ∫i al Zamfirei, n„scut la data de
Óncheierii.                        Noaghiu Cristina Maria, student„, pentru Societatea     19.08.1967 Ón localitatea Ili∫e∫ti, jude˛ul Suceava,
  (2/157.206)                      Comercial„ CONSULT TRAD — S.R.L., cu sediul Ón       domiciliat Ón Baia Mare, Bd. Unirii nr. 5A/38,
              *                localitatea Rupea, Str. Republicii nr. 6, jude˛ul      jude˛ul Maramure∫, posesor al C.I. seria MM
                              Bra∫ov, potrivit actului constitutiv cu dare de dat„    nr. 116898/5.06.2002, eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare,
       Societatea Comercial„            cert„, autentificat la Biroul Notarilor Publici       cod numeric personal 1670819332161, asocia˛i Ón
       CONSULT TRAD — S.R.L.             asocia˛i Ungureanu Olimpia din Bra∫ov cu nr. 3485      baza actului constitutiv nr. 2957 din data de
       Rupea, jude˛ul Bra∫ov            din data de 12.06.2003.                   18.12.2002 ai Societ„˛ii Comerciale SCHONECK —
                               Dispune Ónregistrarea acesteia la Oficiul
                                                            S.R.L., cu sediul Ón Baia Mare, Bd. Unirii nr. 5A/38,
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov ∫i
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                            jude˛ul Maramure∫, cod unic de Ónregistrare
                              publicarea extrasului Ón Monitorul Oficial al
         J 08/1197/20.06.2003                                         15126814, Ónmatriculat„ cu nr. J 24/33/2003,
                              Rom‚niei, Partea a IV-a.
                                                            adopt„m urm„torul act adi˛ional al Societ„˛ii
                               Executorie de drept.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15531981                                      Comerciale SCHONECK — S.R.L.:
                               Cu recurs.
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data         Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Óncheierii.                         adresa: Baia Mare, Str. Barajului nr. 55C, jude˛ul
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                (3/157.207)                       Maramure∫.
         COMERfiULUI
                                           *                  Art. 2. Completarea obiectului de activitate al
                                                            societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i conform codului
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                  Societatea Comercial„              CAEN:
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√               STIBINA – R — S.R.L., Baia Mare            153 – prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i
      TRIBUNALUL BRA™OV                      jude˛ul Maramure∫               legumelor;
                                                             1532 – fabricarea sucurilor de fructe ∫i legume;
 ŒNCHEIEREA NR. 1110 d i n 1 9 i u n i e 2 0 0 3              ACT ADIfiIONAL                158 – fabricarea altor produse alimentare;
  Judec„tor delegat — Marcela Comsa             Subsemnatul Isac Mircea Ricardo, domiciliat Ón       1581 – fabricarea p‚inii; fabricarea produselor
  Referent O.R.C.  — Manuela Manitiu           Baia Mare, str. C. Porumbescu nr. 6/35, jude˛ul       proaspete de patiserie;
                              Maramure∫, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii      1582 – fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a
  La ordine fiind solu˛ionarea cererii de
                              Comerciale STIBINA – R — S.R.L., cu sediul Ón Baia     altor produse similare;
Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului,
                              Mare, str. N. Iorga nr. 2/1, jude˛ul Maramure∫,        1584 – fabricarea produselor din cacao, a
formulat„ de Noaghiu Cristina Maria, student„,
                              persoan„ juridic„ rom‚n„, constituit„ Ón baza        ciocolatei ∫i a produselor zaharoase;
prin Ómputernicit Noaghiu Ioan, pentru Societatea
                              statutului autentificat cu nr. 6125/1991 la          1585 – fabricarea macaroanelor, t„i˛eilor, cu∫-cu∫-
Comercial„ CONSULT TRAD — S.R.L.
                              Notariatul de Stat al Jude˛ului Maramure∫ — Baia      ului ∫i a altor produse f„inoase similare;
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
                              Mare, fiind autorizat„ func˛ionarea prin sentin˛a       1588 – fabricarea preparatelor alimentare
prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
                              civil„ nr. 1079/1991 a Judec„toriei Maramure∫ —
  Procedura Óndeplinit„.                                               omogenizate ∫i alimentelor dietetice;
                              Baia Mare, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.                                       1589 – fabricarea altor produse alimentare,
                              Comer˛ului al Jude˛ului Maramure∫ cu nr.
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            neclasificate Ón alt„ parte.
                              J 24/1604/1991, am hot„r‚t urm„toarele:
                                                             Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
  Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„ constat„ c„:    Art. 1. Precizarea obiectului principal de
                              activitate prin codificare CAEN:              corespunz„tor actele societ„˛ii, celelalte prevederi
  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului                                     r„m‚n‚nd neschimbate.
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 13142 din        804 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt;
                               8041 – ∫coli de conducere (pilotaj).            Redactat ∫i dactilografiat Ón 5 exemplare, azi,
data de 16.06.2003 s-a solicitat Ónregistrarea
                               Celelalte prevederi ale statutului nu se modific„.    data autentific„rii.
Societ„˛ii Comerciale CONSULT TRAD — S.R.L. la
                               Redactat ∫i procesat la Biroul notarului public —      (6/800.722)
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
  Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele     drd. Melania Balogh, azi, data autentific„rii Ón cinci            ACT ADIfiIONAL
acte:                           exemplare.
                                (4/800.720)                        Subsemna˛ii:
  1. actul constitutiv cu dare de dat„ cert„ cu                                     1. Grozavu Carmen Cosmelia, cet„˛ean rom‚n,
nr. 3485 din data de 12.06.2003, eliberat de Biroul                  *
                                                            fiica lui Ilie ∫i a Mariei, n„scut„ la data de
Notarilor Publici Asocia˛i Ungureanu Olimpia din
                                   Societatea Comercial„               26.09.1972 Ón Baia Mare, jude˛ul Maramure∫,
Bra∫ov;
                                PROEXA CONSULT — S.R.L., Baia Mare           domiciliat„ Ón Baia Mare, Bd. Unirii nr. 5A/38,
  2. extrasul de carte funciar„ cu nr. 824 din data
                                   jude˛ul Maramure∫                jude˛ul Maramure∫, posesor al C.I. seria MM
de 10.06.2003, eliberat de Judec„toria Rupea;
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                   nr. 116897/5.06.2002, eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare,
                                       ACT ADIfiIONAL               cod numeric personal 2720926240038;
social din data de 13.06.2003, eliberat„ de
RAIFFEISEN BANK;                       Subsemnata Coman Adela, domiciliat„ Ón Baia         2. Grozavu Leo Florian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui
  4. adeverin˛„ de student, cu nr. 853 din data de    Mare, Bd. Unirii nr. 12A/23, jude˛ul Maramure∫,       Gheorghe ∫i al Zamfirei, n„scut la data de
23.05.2003, eliberat„ de Universitatea Lucian Blaga    posesoare a C.I. seria MM nr. 149753, eliberat„ de     19.08.1967 Ón localitatea Ili∫e∫ti, jude˛ul Suceava,
din Sibiu;                         Poli˛ia Baia Mare la data de 17.12.2002, cod        domiciliat Ón Baia Mare, Bd. Unirii nr. 5A/38,
  5. adeverin˛a de student cu nr. 239 din data de     numeric personal 2580531240015, cet„˛ean rom‚n,       jude˛ul Maramure∫, posesor al C.I. seria MM
15.05.2003, eliberat„ de Facultatea de Drept Simion    asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PROEXA        nr. 116898/5.06.2002, eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare,
B„rnu˛iu din Sibiu, precum ∫i celelalte acte        CONSULT — S.R.L., cu sediul Ón Baia Mare,          cod numeric personal 1670819332161,
prev„zute de lege.                     Bd. Unirii nr. 12A/23, jude˛ul Maramure∫, Ónfiin˛at„      asocia˛i Ón baza actului constitutiv nr. 2957/
  Din examinarea actelor dosarului, judec„torul      Ón baza actului constitutiv autentificat cu nr. 112/    18.12.2002 ai Societ„˛ii Comerciale SCHONECK —
delegat constat„ c„ asociatul Noaghiu Cristina       1998, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         S.R.L., cu sediul Ón Baia Mare, Bd. Unirii nr. 5A/38,
Maria, n„scut„ la data de 27.04.1980 Ón localitatea    comer˛ului cu nr. J 24/1028/1993, am hot„r‚t        jude˛ul Maramure∫, cod unic de Ónregistrare
Rupea, jude˛ul Bra∫ov, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„     urm„toarele:                        15126814, Ónmatriculat„ cu nr. J 24/33/2003,
Ón localitatea Rupea, Str. Republicii nr. 6, jude˛ul     Art. 1. Activitatea principal„ a societ„˛ii este:
                                                            adopt„m urm„torul act adi˛ional al Societ„˛ii
Bra∫ov, a consim˛it la constituirea prezentei         741 – activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                            Comerciale SCHONECK — S.R.L.:
societ„˛i comerciale, societate cu r„spundere       contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
                                                             Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la
limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea      de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
                                                            adresa: localitatea Costine∫ti, Bufet I Radio Vacan˛a,
CONSULT TRAD, cu sediul social Ón localitatea       afaceri ∫i management;
                               7414 – activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i    jude˛ul Constan˛a.
Rupea, Str. Republicii nr. 6, jude˛ul Bra∫ov.
  Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform    management.                          Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
actului constitutiv cu dare de dat„ cert„,          Celelalte clauze ale statutului r„m‚n          corespunz„tor actele societ„˛ii, celelalte prevederi
autentificat la Biroul Notarilor Publici Asocia˛i     neschimbate.                        r„m‚n‚nd neschimbate.
Ungureanu Olimpia din Bra∫ov cu nr. 3485 din data       Redactat ∫i dactilografiat de consilier juridic       Redactat ∫i dactilografiat Ón 5 exemplare, azi,
de 12.06.2003.                       Miravitchi Mariana, Ón 4 exemplare.             data autentific„rii.
  Domeniul ∫i activitatea principal„:             (5/800.721)                         (7/800.722)
  7485 – activit„˛i de secretariat ∫i traducere.                   *                             *
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1641/10.VII.2003                   3
      Societatea Comercial„            nr. 9/38, jude˛ul Maramure∫, posesor al B.I. seria      – B„lan Alec, n„scut la data de 23.12.1967 Ón
     MOCIRAN — S.R.L., Baia Mare          G.X. nr. 466155, eliberat la data de 17.07.1997 de     localitatea Baia Mare, domiciliat Ón Baia Mare,
      jude˛ul Maramure∫              Poli˛ia Baia Mare, asociat ∫i administrator al       Str. Lumini∫ului nr. 11/51, jude˛ul Maramure∫,
                            Societ„˛ii Comerciale B√LAN & DAN — S.N.C., Baia      posesor al B.I. seria G.X. nr. 466044, eliberat la data
         ACT ADIfiIONAL             Mare, ∫i                          de 11.07.1997 de Poli˛ia Baia Mare, asociat al
  Subsemnatul Mociran George-Mirel, domiciliat      – B„lan Alec, n„scut la data de 20.06.1935 Ón      Societ„˛ii Comerciale B√LAN & DAN — S.N.C., Baia
Ón Baia Mare, Str. Culturii nr. 9/23, jude˛ul      localitatea G„v„dine∫ti, jude˛ul Gala˛i, domiciliat Ón   Mare;
Maramure∫, identificat cu C.I. seria MM nr. 007517,   Baia Mare, str. Horea nr. 73, jude˛ul Maramure∫,       – B„lan Alec zis senior, n„scut la data de
eliberat„ de Poli˛ia Baia Mare la data de 26.01.2000,  posesor al B.I. seria B.E. nr. 868408, eliberat la data  20.06.1935 Ón localitatea Cavadine∫ti, jude˛ul Gala˛i,
cod numeric personal 1701101240029, asociat unic    de 22.02.1982, eliberat de Mili˛ia Baia Mare, asociat   domiciliat Ón Baia Mare, str. Horea nr. 73, jude˛ul
al Societ„˛ii Comerciale MOCIRAN — S.R.L., cu      al Societ„˛ii Comerciale B√LAN & DAN — S.N.C.,       Maramure∫, administrator al societ„˛ii ∫i fost
sediul Ón Baia Mare, Str. Florilor nr. 8/55, jude˛ul  Baia Mare, de comun acord consim˛im ∫i hot„r‚m       asociat al Societ„˛ii Comerciale B√LAN & DAN —
Maramure∫, fiind autorizat„ func˛ionarea Ón baza    urm„toarele:                        S.N.C., Baia Mare, consim˛im ∫i hot„r‚m
sentin˛ei civile nr. 415/18.04.1991, Ónmatriculat„ la   1. Schimbarea formei juridice a societ„˛ii din     urm„toarele:
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 24/890/1991,  societate Ón nume colectiv Ón societate cu          1. Aprobarea cererii dlui B„lan Alec, n„scut la
am hot„r‚t urm„toarele:                 r„spundere limitat„, prescurtat S.R.L.           data de 20.06.1935 Ón localitatea G„v„dine∫ti,
  1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón Baia Mare,     2. Schimbarea sediului societ„˛ii din Baia Mare,    jude˛ul Gala˛i, domiciliat Ón Baia Mare, str. Horea
str. Drago∫ Vod„ nr. 4, ap. 38, jude˛ul Maramure∫.   str. Horea nr. 65, jude˛ul Maramure∫, Ón Baia Mare,    nr. 73, jude˛ul Maramure∫, de retragere din func˛ia
  2. Stabilirea activit„˛ii principale:        str. Cuza Vod„ nr. 9/38, jude˛ul Maramure∫.        de administrator al Societ„˛ii Comerciale B√LAN &
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         3. Accept„m intrarea Ón societate a asociatului     DAN — S.N.C., Baia Mare.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de       B„lan Alec, n„scut la data de 23.12.1967 Ón Baia       2. Desc„rcarea dlui B„lan Alec senior de orice
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.          Mare, domiciliat Ón Baia Mare, Str. Lumini∫ului      responsabilitate    ∫i  r„spundere    privind
  Celelalte clauze ale actelor constitutive r„m‚n   nr. 11/51, jude˛ul Maramure∫, posesor al B.I. seria    administrarea societ„˛ii p‚n„ Ón prezent.
neschimbate.                      G.X. nr. 466044, eliberat la data de 11.07.1997 de      3. Subsemnatul B„lan Alec, n„scut la data de
  Redactat la Oficiul registrului comer˛ului de pe   Poli˛ia Baia Mare.                     20.06.1935, zis senior, solicit s„ m„ retrag din
l‚ng„ Tribunalul Maramure∫ Ón 5 exemplare.         4. Subsemnatul B„lan Alec, n„scut la data de      func˛ia de administrator al societ„˛ii.
   (8/800.723)                    23.12.1967, zis junior, solicit ∫i accept s„ intru Ón     Declar Ón perfect„ cuno∫tin˛„ de cauz„ c„ nu am
             *               Societatea Comercial„ B√LAN & DAN — S.N.C., Baia      nici o preten˛ie fa˛„ de societate.
                            Mare.                             S-a redactat prezentul act adi˛ional Ón
     Societatea Comercial„              5. Subsemnatul B„lan Alec, n„scut la data de      4 exemplare de c„tre asocia˛ii societ„˛ii pentru
  AGRO CON–TRANS — S.R.L., Baia Mare         20.06.1935, zis senior, solicit ∫i accept s„ m„ retrag   prezentare la Oficiul registrului comer˛ului.
      jude˛ul Maramure∫              din societate ∫i s„ cesionez p„r˛ile sociale ∫i        (12/800.726)
                            capitalul social de˛inut de mine, asocia˛ilor B„lan                 *
         ACT ADIfiIONAL             Alec junior ∫i Dan Eugen, Ón cote egale. Declar, Ón
                            perfect„ cuno∫tin˛„ de cauz„, c„ s-a efectuat partajul        Societatea Comercial„
  Subsemnata Seling Ruben, cet„˛ean rom‚n,
                            patrimonial al societ„˛ii ∫i am primit tot ce mi se       KEMA TRONIC — S.R.L., Baia Mare
domiciliat Ón Baia Mare, Bd. Republicii nr. 19/13,
                            cuvenea. Nu mai am nici o preten˛ie fa˛„ de              jude˛ul Maramure∫
jude˛ul Maramure∫, posesor al C.I. seria MM
                            societate.
nr. 019732/21.06.2000, eliberat„ de Poli˛ia Baia
                              6. Subsemna˛ii asocia˛i Dan Eugen ∫i B„lan Alec              ACT ADIfiIONAL
Mare, cod numeric personal 11510125240025,
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale AGRO       junior accept„m retragerea din societate a          Subsemna˛ii Ra˛ Cornel, domiciliat Ón Baia Mare,
CON–TRANS — S.R.L., cu sediul Ón Baia Mare,       asociatului B„lan Alec, senior n„scut Ón data de      str. Gh. Pop de B„se∫ti nr. 35, jude˛ul Maramure∫,
Bd. Republicii nr. 19/13, jude˛ul Maramure∫,      23.06.1935.                        posesor al C.I. seria MM nr. 001487, eliberat„ de
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     7. Subsemna˛ii asocia˛i Dan Eugen ∫i B„lan Alec     Poli˛ia Baia Mare la data de 10.09.1999, Damian
nr. J 24/949/1991, cod fiscal R 2199628, am       junior major„m capitalul social prin numerar, depus    Constantin, domiciliat Ón Baia Mare Str. Viilor nr. 1,
consim˛it la modificarea actului constitutiv, dup„   Ón cont bancar, de la 100.000 lei la 5.000.000 lei,    posesor al C.I. seria MM NR. 034106, eliberat de
cum urmeaz„:                      Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000 lei   Poli˛ia Baia Mare la data de 5.10.2000, Simijdean
  Articol unic: Se stabile∫te obiectul de activitate  fiecare. Asociatul Dan Eugen de˛ine 60 % din        Ioan, domiciliat Ón Baia Mare, str. Traian Vuia
principal ca fiind: 0201 – silvicultur„ ∫i exploatare  capitalul social, respectiv 30 p„r˛i sociale Ón valoare  nr. 40, jude˛ul Maramure∫, posesor al B.I. seria G.R.
forestier„.                       de 3.000.000 lei, iar asociatul B„lan Alec junior,     nr. 340169, eliberat de Poli˛ia Baia Mare la data de
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.         diferen˛a de 20 p„r˛i sociale, subscrise 40 % din     3.02.1995, membri asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  (9/800.724)                     p„r˛ile sociale, ∫i 2.000.000 lei, reprezent‚nd 40 % din  KEMA TRONIC — S.R.L., cu sediul Ón Baia Mare,
             *               capitalul social. Œn aceea∫i propor˛ie de˛inem fiecare   Bd. Independen˛ei nr. 4A/2, jude˛ul Maramure∫,
                            patrimoniul societ„˛ii ∫i vom participa la distribuirea  fiind autorizat„ func˛ionarea prin sentin˛a civil„
      Societatea Comercial„            profitului ∫i la acoperirea eventualelor pierderi.     nr. 1938/28.11.1994 a Tribunalului Maramure∫,
     BLUGIN — S.R.L., Baia Mare            8. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii se  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
       jude˛ul Maramure∫             stabile∫te astfel:                     Jude˛ului Maramure∫ cu nr. J 24/2663/1994, am
                              grupa 292 – fabricare de ma∫ini de uz general;     hot„r‚t urm„toarele:
         ACT ADIfiIONAL               clasa 2922 – echipamente de ridicat, manipulat ∫i     1) Schimbarea sediului societ„˛ii la adresa: Baia
                            p„r˛ile lor.                        Mare, Str. Minerilor nr. 16.
  Subsemnatul Rata Gabriel, domiciliat Ón Baia
                              subclasa 2922.92 – Óntre˛inerea ∫i repararea        2) Stabilirea obiectului principal de activitate:
Mare, str. Petru Rare∫ nr. 5/9, jude˛ul Maramure∫,
                            echipamentelor de ridicat ∫i manipulat.          7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie
posesor al C.I. seria MM nr. 146941, eliberat„ de
                              Obiectul secundar de activitate:            ∫i alte servicii tehnice.
Poli˛ia Baia Mare la data de 27.11.2002, cod
                              grupa 502 – Óntre˛inerea ∫i repararea           Celelalte clauze ale actelor constitutive r„m‚n
numeric personal 1780819240034, asociat unic al
                            autovehiculelor;                      neschimbate.
Societ„˛ii Comerciale BLUGIN — S.R.L., cu sediul Ón
                              clasa 5020 – Óntre˛inerea ∫i repararea           Redactat de c„tre Oficiul registrului comer˛ului
Baia Mare, Aleea Filaturii nr. 5/7, jude˛ul
                            autovehiculelor;                      de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫, Ón 5 exemplare.
Maramure∫, fiind autorizat„ func˛ionarea prin
                              clasa 5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       (13/800.727)
Óncheierea judec„torului delegat nr. 301/23.01.2003,
                            autovehicule.                                    *
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                              9. Œn caz de retragerea din societate a unui
Jude˛ului Maramure∫ cu nr. J 24/75/2003, cod unic
                            asociat sau indisponibilizarea acestuia societatea va         Societatea Comercial„
de Ónregistrare 15150081, am hot„r‚t urm„toarele:
                            putea func˛iona ca societate cu r„spundere limitat„,         VUIA–IMPEX — S.R.L., Bor∫a
  1) deschidere punct de lucru: Baia Mare,
                            cu asociat unic.                            jude˛ul Maramure∫
Bd. Independen˛ei nr. 4, jude˛ul Maramure∫.
                              10. Celelalte clauze ale actului constitutiv ini˛ial
  Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n
                            r„m‚n neschimbate.                              ACT ADIfiIONAL
neschimbate.
                              S-a redactat prezentul act adi˛ional Ón
  Redactat de c„tre Oficiul registrului comer˛ului                                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                            4 exemplare de c„tre asocia˛ii societ„˛ii pentru
de pe l‚ng„ Tribunalul Maramure∫, Ón 5 exemplare.                                     VUIA–IMPEX — S.R.L., autentificat
                            prezentarea la Oficiul registrului comer˛ului.
  (10/800.725)                                                          cu nr. 561/2001
                               (11/800.726)
             *
                                     ACT ADIfiIONAL                Subsemnata Stetco Ioana, n„scut„ la data de
     Societatea Comercial„                                          29.08.1965 Ón localitatea Bor∫a, cet„˛ean rom‚n, cod
                             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      numeric personal 2650829241331, domiciliat„ Ón
   B√LAN & DAN — S.N.C., Baia Mare
                                B√LAN & DAN — S.N.C., cu sediul           localitatea Bor∫a, str. Valea Tisei nr. 43, jude˛ul
      jude˛ul Maramure∫
                               Ón Baia Mare, str. Cuza Vod„ nr. 9/38,        Maramure∫, solicit autentificarea prezentului act, Ón
                                jude˛ul Maramure∫, Ónmatriculat„          calitate de mo∫tenitoare a defunctului Ivasco
         ACT ADIfiIONAL
                                   cu nr. J 24/1857/1992             Gavril„, decedat la data de 31.10.2001, cu ultimul
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Subsemna˛ii:                      domiciliu Ón localitatea Bor∫a, Str. Repezii nr. 9,
    B√LAN & DAN — S.N.C., cu sediul           – Dan Eugen, n„scut la data de 14.02.1963 Ón      jude˛ul Maramure∫, conform certificatului de
   Ón Baia Mare, str. Cuza Vod„ nr. 9/38,       localitatea Giurtelecu Hododului, jude˛ul Satu       mo∫tenitor nr. 10/19 martie 2002, eliberat de
    jude˛ul Maramure∫, Ónmatriculat„         Mare, domiciliat Ón Baia Mare, str. Cuza Vod„       notarul public Sas Constantin din Vi∫eu de Sus,
       cu nr. J 24/1857/1992           nr. 9/38, jude˛ul Maramure∫, posesor al B.I. seria     adopt prezentului act:
  Subsemna˛ii:                     G.X. nr. 466155, eliberat la data de 17.07.1997 de      I. Notific decesul lui Ivasco Gavril„, asociat unic
  – Dan Eugen, n„scut la data de 14.02.1963 Ón     Poli˛ia Baia Mare, asociat ∫i administrator al       ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale
localitatea Giurtelecu Hododului, jude˛ul Satu     Societ„˛ii Comerciale B√LAN & DAN — S.N.C., Baia      VUIA–IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón localitatea Bor∫a,
Mare, domiciliat Ón Baia Mare, str. Cuza Vod„      Mare, ∫i                          Str. Repezii nr. 9, jude˛ul Maramure∫, Ónscris„ la
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1641/10.VII.2003
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului             Societatea Comercial„             J 29/665/2003, av‚nd codul unic de Ónregistrare
Maramure∫ cu nr. J 24/161/2001.                  RETICEM — S.R.L., Comarnic           15368524, prin prezentul act adi˛ional am hot„r‚t
  II. Œn calitate de mo∫tenitoare legal„, am preluat          jude˛ul Prahova              urm„toarele:
cele 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare                                — se completeaz„ obiectul de activitate al
total„ de 2.000.000 lei, ∫i voi continua activitatea ca          ACT ADIfiIONAL              societ„˛ii cu urm„toarea activitate: 526 – 5262 –
                                                          comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e.
asociat unic.                        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al
  III. Œn calitate de asociat unic stabilesc              RETICEM — S.R.L.             societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
urm„toarele:                         Subsemna˛ii Voicu Ioan-Eduard, domiciliat Ón     adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
  1. Societatea va fi administrat„ ∫i reprezentat„ de  Comarnic, Str. Republicii nr. 108, jude˛ul Prahova,     Redactat ∫i multiplicat de c„tre avocat Gorneanu
c„tre subsemnata, cu puteri depline.           identificat cu C.I. seria PH nr. 345812/21.11.2002,   Geanina, Ón cinci exemplare din care patru se
  2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al   eliberat„ de Poli˛ia Comarnic, cod numeric personal   Ónm‚neaz„ p„r˛ilor.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, despre care am luat     1680727291892, ∫i Dumitra∫cu Traian-™tefan,         (19/800.734)
cuno∫tin˛„ ∫i cu care sunt de acord.           domiciliat Ón Comarnic, Str. Sec„riei nr. 13, jude˛ul               *
  Prezentul act face parte integrant„ din actul     Prahova, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 494005/
constitutiv al societ„˛ii, dup„ Ónregistrarea acestuia  27.05.1997, eliberat de Poli˛ia Comarnic, cod            Societatea Comercial„
                             numeric personal 1830706295337, asocia˛i ai         AFITI — S.R.L., Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                             Societ„˛ii Comerciale RETICEM — S.R.L., cu sediul
Maramure∫.
                             Ón Comarnic, Str. Republicii nr. 108, ap. 3, jude˛ul            ACT ADIfiIONAL
  Actul s-a Óntocmit de c„tre notarul public Sas     Prahova, av‚nd codul unic de Ónregistrare
Constantin, la cererea mea verbal„, Ón 4 exemplare,                                  Subsemnatul Savu Constantin, cet„˛ean rom‚n,
                             nr. 14744345, ∫i num„rul de ordine la Oficiul      n„scut la data de 26.07.1967 Ón Ploie∫ti, jude˛ul
din care am primit 3 exmplare, azi, data         registrului comer˛ului J 29/752/10.07.2002, am      Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Victora∫ nr. 4,
autentific„rii.                      hot„r‚t:                         bl. 18 H 3, ap. 5, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I.
  (14/800.728)                       1) Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Sta˛iunea    seria PH nr. 256998, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la
             *                Neptun, jude˛ul Constan˛a — Bufet Bar Teras„ plaja    data de 6.09.2001, cod numeric personal
                             Neptun;                         1670726293211, Ón calitate de asociat unic al
     Societatea Comercial„                2. completarea obiectului de activitate: 5530 –    Societ„˛ii Comerciale AFITI — S.R.L., cu sediul Ón
TRES COM — S.R.L., Bu∫teni, jude˛ul Prahova        restaurante (bufet); 5540 – baruri.           Ploie∫ti, str. Victora∫, bl. 18 H3, ap. 5, jude˛ul
                               Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul   Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
         ACT ADIfiIONAL              constitutiv autentificat cu nr. 2173/2002 la Biroul   comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr.
                             notarului public din C‚mpina, pe care Ól         J 29/581/2002, cod unic de Ónregistrare 14663321,
  Subsemnatul Varjoghe Petre, cet„˛ean rom‚n,      completeaz„ Ón mod corespunz„tor.            constituit„ Ón baza statutului ∫i contractului
n„scut la data de 26.03.1958 Ón ora∫ul Bu∫teni,       Tehnoredactat de avocat Radu Corneliu Ón baza     societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
jude˛ul Prahova, domiciliat Ón ora∫ul Bu∫teni,      contractului de asisten˛„ juridic„ nr. 130/2003 Ón    am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele complet„ri actului
str. Erou Moldoveanu nr. 3, bl. 34, et. 1, ap. 5,     5 exemplare, din care patru s-au Ónm‚nat asocia˛ilor   constitutiv al societ„˛ii:
jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria G.N.      Ón C‚mpina, azi, 12 mai 2003.                — se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón: Ploie∫ti,
nr. 308465, eliberat de Poli˛ia Bu∫teni la data de      (17/800.732)                     str. Neagoe Basarab nr. 11, jude˛ul Prahova, av‚nd
11.05.1995, cod numeric personal 1580326290766,                   *               ca obiect de activitate comer˛ cu am„nuntul,
Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                                conform contractelor de Ónchiriere nr. 1343, 1344
TRES COM — S.R.L., cu sediul Ón ora∫ul Bu∫teni,          Societatea Comercial„              din data de 5.05.2003, valabile p‚n„ la data de
                              ADYIMPEX – PRELMET — S.R.L., C‚mpina          1.05.2004;
str. Erou Moldoveanu, bl. 34, et. 1, ap. 5, jude˛ul
                                   jude˛ul Prahova                 — se completeaz„ obiectul de activitate al
Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                                          societ„˛ii cu: 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón
Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
                                      ACT ADIfiIONAL              magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
J 29/388/1995, constituit„ Ón baza statutului                                   de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                           Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele complet„ri             ADYIMPEX – PRELMET — S.R.L.
                                                          r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face
statutului societ„˛ii:                    Subsemna˛ii Lunca∫u Adrian-Costel, domiciliat     parte integrant„ din acesta.
  Se precizeaz„ activitatea principal„: 4533 –      Ón C‚mpina, str. Dr. Constantin Istrati nr. 14,       Tehnoredactat la Biroul de Asisten˛„ din cadrul
lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare.          jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH      Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  nr. 204202/9.12.2000, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina,   Tribunalul Prahova Ón cinci exemplare, din care
                             cod numeric personal 1590210290910, ∫i Marin       patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face
                             Maria, domiciliat„ Ón C‚mpina, str. Constantin        (20/800.735)
parte integrant„ din acesta.
                             Istrati nr. 14, jude˛ul Prahova, identificat„ cu B.I.               *
  Tehnoredactat la Biroul de Asisten˛„ din cadrul    seria B.K. nr. 765144/22.10.1982, eliberat de Mili˛ia
Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„       C‚mpina, cod numeric personal 2340516290916,             Societatea Comercial„
Tribunalul Prahova, Ón cinci exemplare, din care     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ADYIMPEX –            CANIGIA — S.R.L., Ploie∫ti
patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.               PRELMET — S.R.L., cu sediul Ón C‚mpina,
   (15/800.730)                     str. Constantin Istrati nr. 14, jude˛ul Prahova, av‚nd           ACT ADIfiIONAL
             *                codul unic de Ónregistrare nr. 12073103, ∫i num„rul
                                                           Subsemnatul Badea Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
                             de ordine la Oficiul registrului comer˛ului       n„scut la data de 21 octombrie 1957 Ón comuna
     Societatea Comercial„              J 29/614/1999, am hot„r‚t:                Bucini∫u, jude˛ul Olt, domiciliat Ón Ploie∫ti,
  GUSTIBUS — S.R.L., satul Tr„isteni            — prelungirea duratei de valabilitate a punctului   Str. Cameliei nr. 7B, bl. 55, ap. 1, jude˛ul Prahova,
 comuna Valea Doftanei, jude˛ul Prahova         de lucru situat Ón incinta Liceului Industrial      cod numeric personal 1571021293091, Ón calitate de
                             Construc˛ii de Ma∫ini — C‚mpina, cu sediul Ón      asociat unic Ón Societatea Comercial„ CANIGIA —
         ACT ADIfiIONAL              C‚mpina, str. Ec. Teodoroiu nr. 3-4, jude˛ul       S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Cameliei nr. 7B,
                             Prahova.                         bl. 55, ap. 1, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul   Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova
       GUSTIBUS — S.R.L.              constitutiv, autentificat cu nr. 2784/1999 la Biroul   cu nr. J 29/1114 din 12 decembrie 2001, cod unic
  Subsemnatul ™erban Ciprian-Florin, domiciliat     notarului public din C‚mpina, pe care Ól modific„    de Ónregistrare 14344780, am hot„r‚t modificarea
                             Ón mod corespunz„tor.                  actelor constitutive ale societ„˛ii, Ón sensul c„,
Ón satul Tr„isteni, comuna Valea Doftanei nr. 52,
                               Tehnoredactat de avocat Radu Corneliu Ón baza     domeniul principal de activitate al societ„˛ii va fi:
jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH
                             contractului de asisten˛„ juridic„ nr. 124/2003 Ón    515 – comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
nr. 152654/14.03.2000, eliberat„ de Poli˛ia
                             5 exemplare, din care patru s-au Ónm‚nat asocia˛ilor   neagricole ∫i cu de∫euri, cu urm„toarea activitate
Comarnic, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale      din C‚mpina azi, 9 mai 2003.               principal„ 5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili
GUSTIBUS — S.R.L., cu sediul Ón satul Tr„isteni,        (18/800.733)                    solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate.
comuna Valea Doftanei, jude˛ul Prahova,                       *                 Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al                                 neschimbate.
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/395/27.05.1999, am           Societatea Comercial„              Actul a fost tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul
hot„r‚t:                              ABERDEEN — S.R.L., Ploie∫ti          notarilor publici asocia˛i Lupu Marian ∫i Lupu
  Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón satul Tesila,           jude˛ul Prahova              Maria-Luiza, Ón 5 exemplare, din care 4 au fost
comuna Valea Doftanei, jude˛ul Prahova.                                      Ónm‚nate asociatului ast„zi, data autentific„rii.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al             ACT ADIfiIONAL                (21/800.736)
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                Subsemna˛ii Lefter Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut                 *
  Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul   la data de 16.06.1973 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
                             domiciliat Ón Ploie∫ti, str. T‚rnave, bl. A1, sc. B,         Societatea Comercial„
constitutiv, autentificat cu nr. 2964/1999 la Biroul
                             ap. 22, jude˛ul Prahova, ∫i Hampu Marius, cet„˛ean        CATIBRAG COM — S.R.L., B„icoi
notarului public din Ploie∫ti, pe care Ól modific„ Ón                                       jude˛ul Prahova
                             rom‚n, n„scut la data de 26.05.1971 Ón Ploie∫ti,
mod corespunz„tor.
                             jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. T‚rnave
  Tehnoredactat de avocat Radu Corneliu Ón baza                                           ACT ADIfiIONAL
                             nr. 2, bl. A3, sc. D, ap. 46, jude˛ul Prahova, Ón
contractului de asisten˛„ juridic„ nr. 133/2003 Ón    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale        Subsemnatul Brag„u Ioan, domiciliat Ón B„icoi,
5 exemplare, din care patru s-au Ónm‚nat p„r˛ii Ón    ABERDEEN — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,        Str. Liliacului nr. 27, jude˛ul Prahova, identificat cu
C‚mpina, azi, 12 mai 2003.                str. T‚rnave nr. 2, bl. A3, sc. D, ap. 46, jude˛ul    B.I. seria B.Z. nr. 721256, eliberat la data de
  (16/800.731)                     Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului      22 noiembrie 1984 de Mili˛ia B„icoi, reactualizat la
             *                Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.          data de 2 noiembrie 1994, cod numeric personal
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1641/10.VII.2003                   5
160101329007, Ón calitate de asociat unic al        Ialomi˛a, domiciliat Ón Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 9,     2. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Ploie∫ti,
Societ„˛ii Comerciale CATIBRAG COM — S.R.L., cu      bl. 8A, sc. A, ap. 7, jude˛ul Prahova, identificat cu    str. Gheorghe Doja, bl. 35, sc. A2, ap. 22, jude˛ul
sediul Ón B„icoi, Str. Liliacului nr. 27, jude˛ul     B.I. seria G.V. nr. 989731, eliberat la data de       Prahova, Ón Ploie∫ti, str. George Co∫buc nr. 4,
Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       31 martie 1997 de Poli˛ia Ploie∫ti, cod numeric       parter, jude˛ul Prahova.
Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.           personal 1520104293111, ∫i                   Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n
J 29/1306/1995, prin prezentul act adi˛ional am        – Oancea Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte
hot„r‚t extinderea obiectului de activitate al       de 23 februarie 1954 Ón comuna Jilavele, jude˛ul       integrant„ din acesta.
societ„˛ii cu urm„toarea activitate: 6021 – alte      Ialomi˛a, domiciliat Ón Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 35,     Tehnoredactat la Compartimentul de Asisten˛„
transporturi terestre de c„l„tori pe baz„ de grafic.    bl. 12B, ap. 34, jude˛ul Prahova, identificat cu B.I.    din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a
  Totodat„ precizez c„ domeniul principal de       seria D.B. nr. 829514, eliberat la data de          Jude˛ului Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au
activitate al societ„˛ii este: 602 – alte transporturi   11 decembrie 1996 de Poli˛ia Ploie∫ti, cod numeric      Ónm‚nat p„r˛ii.
terestre, cu urm„toarea activitate principal„: 6021 –   personal 1540223293126,                      (27/800.742)
alte transporturi terestre de c„l„tori pe baz„ de       Ón calitate de asocia˛i la Societatea Comercial„                   *
grafic.                          BALTA ENACHE — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale    bd. Bucure∫ti nr. 13, bl. 12A, sc. A, ap. 18, jude˛ul          Societatea Comercial„
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, acestea modific‚ndu-     Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului              SAVALIO — S.R.L., Ploie∫ti
se Ón mod corespunz„tor conform celor men˛ionate      comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr.
Ón prezentul act adi˛ional care face parte integrant„   J 29/624/1994, constituit„ Ón baza statutului                 ACT ADIfiIONAL
din acestea.                        societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
  Redactat de notarul public Onu˛u Casioara la                                      Subsemnata Lalu Florica, cet„˛ean rom‚n,
                              am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele complet„ri
cererea mea partea Ón 5 exemplare ∫i semnat ast„zi,    statutului societ„˛ii:                    n„scut„ la data de 14 februarie 1940 Ón comuna
13 mai 2003.                         — se schimb„ sediul societ„˛ii din Ploie∫ti,       Otopeni, Sectorul Agricol Ilfov, domiciliat„ Ón
  (22/800.737)                      bd. Bucure∫ti nr. 13, bl. 12A, sc. A, ap. 18, jude˛ul    Ploie∫ti, Str. Victoriei nr. 24, jude˛ul Prahova,
              *                Prahova, Ón Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 35, bl. 12B,     identificat„ cu B.I. seria G.N. nr. 300915, eliberat la
                              et. 9, ap. 34, jude˛ul Prahova, pe o perioad„        data de 19 ianuarie 1994 de Poli˛ia Ploie∫ti, cod
     Societatea Comercial„              nelimitat„;                         numeric personal 2400214293134, Ón calitate de
  MOSILV OPTICONSULT — S.R.L., Ploie∫ti           — se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón comuna       asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SAVALIO —
                              S„lciile, Balta Enache, tarlaua 25, parcela HAP 339,     S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Victoriei nr. 24,
         ACT ADIfiIONAL              conform contractului de concesiune, valabil p‚n„ la     jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Subsemnata Moldoveanu Silvia, domiciliat„ Ón      data de 30 decembrie 2004.                  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
Ploie∫ti, str. Dr. Carol Davila nr. 7, bl. 119D, sc. A,    Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n      J 29/1375/1992, constituit„ Ón baza statutului
ap. 4, jude˛ul Prahova, Ón calitate de asociat unic al   neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte       societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Societ„˛ii Comerciale MOSILV OPTICONSULT —         integrant„ din acestea.                   am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele complet„ri actului
S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Dr. Carol Davila nr.   Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul      constitutiv al societ„˛ii:
7, bl. 119D, sc. A, et. 1, ap. 7, jude˛ul Prahova,     Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„          — se precizeaz„ activitatea principal„: 5248 –
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     Tribunalul Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au     comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
nr. J 29/448/2003, cod unic de Ónregistrare        Ónm‚nat p„r˛ilor.                      alte produse neclasificate Ón alt„ parte.
15296304, prin prezentul act adi˛ional am hot„r‚t       (25/800.740)                        Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
schimbarea domeniului principal de activitate al                    *                neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte
societ„˛ii, care va fi urm„torul: 334 – produc˛ie de                                  integrant„ din acesta.
aparatur„ ∫i instrumente optice ∫i fotografice.            Societatea Comercial„                Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul
  Activitatea principal„ va fi: 3340 – produc˛ie de        LIDRALIN MOB — S.R.L., Urla˛i            Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
aparatur„ ∫i instrumente optice ∫i fotografice.                                     Tribunalul Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate. Prezentul               ACT ADIfiIONAL               Ónm‚nat p„r˛ilor.
act adi˛ional face parte integrant„ din actele        Subsemnata Dr„gan Aurelia, cet„˛ean rom‚n,          (28/800.743)
constitutive ale societ„˛ii.                n„scut„ la data de 9 iulie 1966 Ón Urla˛i, jude˛ul                   *
  Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul   Prahova, domiciliat„ Ón Urla˛i, Str. 1 Mai, bl. 4,
notarului public ast„zi, data autentific„rii, Ón      sc. B, et. 3, ap. 25, jude˛ul Prahova, cod numeric           Societatea Comercial„
5 exemplare, din care 4 s-au Ónm‚nat p„r˛ii.        personal 2660709296728, Ón calitate de asociat unic        FIDEL COM 92 — S.R.L., satul Plea∫a
  (23/800.738)                      al Societ„˛ii Comerciale LIDRALIN MOB — S.R.L., cu         comuna Bucov, jude˛ul Prahova
              *                sediul Ón Urla˛i, Str. 1 Mai, bl. 4, sc. B, et. 3, ap. 25,
                              jude˛ul Prahova, cod unic de Ónregistrare 7882248,               ACT ADIfiIONAL
      Societatea Comercial„             atribut fiscal R, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     Subsemnatul Laz„r Ion, cet„˛ean rom‚n ∫i
     WADO IMPEX — S.R.L., Ploie∫ti           Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.            belgian, domiciliat Ón Belgia, 90 Rue De la Vallee,
                              J 29/1758/1995, am hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct      6700, Arlon, Ón calitate de asociat unic ∫i
         ACT ADIfiIONAL              de lucru al societ„˛ii Ón Ploie∫ti, Str. Moldovei nr. 2,   administrator al Societ„˛ii Comerciale FIDEL COM
  Subsemnatul Ni˛u-Andreescu Alexandru-          jude˛ul Prahova.                       92 — S.R.L., cu sediul Ón satul Plea∫a, comuna
Miltiade, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de          Celelalte clauze ale actelor de constituire ale      Bucov, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
3 noiembrie 1952 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,       societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act         registrului comer˛ului cu nr. J 29/4195/1995, prin
domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Iederii nr. 6, bl. 35R,    adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.        mandatarul meu, Ni˛u-Andreescu Alexandru-
ap. 18, jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria G.N.    Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act         Miltiade, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Iederii nr. 6,
nr. 760725, eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti, cod numeric   adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i, dup„
                                                            bl. 35R, ap. 18, jude˛ul Prahova, am hot„r‚t
personal 1521103293142, Ón calitate de asociat unic    Ónscrierea lor la Oficiul registrului comer˛ului.
                                                            urm„toarele:
la Societatea Comercial„ WADO IMPEX — S.R.L., cu       Redactat ∫i dactilografiat Ón 5 exemplare, ast„zi,
                                                              — se precizeaz„ domeniul principal ∫i activitatea
sediul Ón Ploie∫ti, Str. Iederii nr. 6, bl. 35R, sc. A,  data autentific„rii la Biroul notarului public
                                                            principal„ a societ„˛ii:
ap. 18, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul     EQUITAS din Ploie∫ti, din care patru s-au Ónm‚nat
                                                              – domeniul principal al societ„˛ii este: 602 – alte
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       p„r˛ii.
                                                            transporturi terestre;
Prahova cu nr. J 29/3046/1994, constituit„ Ón baza       (26/800.741)
                                                              – activitatea principal„ este: 6024 – transporturi
statutului societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile                 *
                                                            rutiere de m„rfuri.
ulterioare, am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele
                                  Societatea Comercial„                 Celelalte prevederi din actul constitutiv al
complet„ri statutului societ„˛ii:
                               COORDONATOR EXIM — S.R.L., Ploie∫ti            societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
  — se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Ploie∫ti,
                                                            adi˛ional fac‚nd parte integrant„ din acesta.
str. Corna˛el nr. 35, jude˛ul Prahova, av‚nd
                                       ACT ADIfiIONAL                 Redactat de notarul public Ivan Constantin ∫i
activitate: comer˛ cu autovehicule, conform
                                                            tehnoredactat la Biroul notarial ast„zi, data
contractului de Ónchiriere nr. 492 din 18 septembrie     Subsemnatul Pascu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,
2001 ∫i actului adi˛ional nr. 837 din 7 mai 2003,                                    autentific„rii, Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare
                              n„scut la data de 20 aprilie 1947 Ón satul Cera∫u,
valabil p‚n„ la data de 30 septembrie 2004.                                       s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
                              comuna Cera∫u, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii                                   (29/800.744)
                              Ploie∫ti, str. George Co∫buc nr. 4, jude˛ul Prahova,
r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face                                                  *
                              identificat cu C.I. seria PH nr. 067269, eliberat„ la
parte integrant„ din acestea.               data de 3 decembrie 1998 de Poli˛ia Ploie∫ti, cod
  Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul                                         Societatea Comercial„
                              numeric personal 1470420293123, Ón calitate de
Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                           CEHMOND — S.R.L., Ploie∫ti
                              asociat   unic  la  Societatea  Comercial„
Tribunalul Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au    COORDONATOR EXIM — S.R.L., cu sediul Ón
Ónm‚nat p„r˛ilor.                                                             ACT ADIfiIONAL
                              Ploie∫ti, str. Gheorghe Doja, bl. 35, sc. A2, ap. 22,
  (24/800.739)                      jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul            Subsemnatul T„nase Daniel-Constantin, cet„˛ean
              *                Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.      rom‚n, n„scut la data de 1 octombrie 1968 Ón
                              J 29/352/1996, constituit„ Ón baza actului          Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti,
      Societatea Comercial„              constitutiv al societ„˛ii, prin prezentul act adi˛ional   Str. Mu∫e˛elului nr. 40, jude˛ul Prahova, cod
    BALTA ENACHE — S.R.L., Ploie∫ti           am hot„r‚t urm„toarele:                   numeric personal 1681001293165, identificat cu C.I.
                               1. Se precizeaz„ domeniul principal de activitate:    seria PH nr. 307847, eliberat„ la data de 15 mai
         ACT ADIfiIONAL              526 – comer˛ cu am„nuntul, neefectuat prin          2002 de Poli˛ia Ploie∫ti, Ón calitate de asociat unic la
 Subsemn˛ii:                       magazine.                          Societatea Comercial„ CEHMOND — S.R.L., cu
 – Oancea Aurel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data       Activitatea principal„: 5262 – comer˛ cu         sediul Ón Ploie∫ti, Str. Mu∫e˛elului nr. 40, jude˛ul
de 4 ianuarie 1952 Ón comuna Jilavele, jude˛ul       am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e.              Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1641/10.VII.2003
Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/270 din     – Balea Drago∫ Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la        Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul
17 februarie 2003, prin prezentul act adi˛ional am    data de 6 septembrie 1978 Ón Bucure∫ti, domiciliat      Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
hot„r‚t urm„toarele:                   Ón Bucure∫ti, aleea Parva nr. 5, bl. D23B, sc. A, et. 1,   Tribunalul Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au
  — se completeaz„ obiectul de activitate al       ap. 4, sectorul 6,                      Ónm‚nat p„r˛ilor.
societ„˛ii cu urm„toarea activitate: 748 7485 –       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       (35/800.750)
activit„˛i de secretariat ∫i traducere.          FIBA IMPORT EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón                       *
  Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al   Ploie∫ti, str. Maramure∫, nr. 29, jude˛ul Prahova,
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act        constituit„ Ón baza contractului de societate,             Societatea Comercial„
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.       autentificat cu nr. 17591 din 19 noiembrie 1991 la        IMPULS 94 — S.R.L., V„leni de Munte
  Redactat ∫i multiplicat de c„tre avocata        Notariatul de Stat al Jude˛ului Prahova,
Gorneanu Geanina Ón 4 exemplare, din care 3 se      Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a                ACT ADIfiIONAL
Ónm‚neaz„ p„r˛ilor.                    Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/404 din 3 mai 1991,        Subsemnata Rogozea Florica, cet„˛ean rom‚n,
  (30/800.745)                     vol. 9, cod fiscal R 1354421, am hot„r‚t modificarea     n„scut„ la data de 23 iunie 1961 Ón comuna Predeal-
             *                actului constitutiv prin prezentul act adi˛ional,      S„rari, jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón V„leni de
                             astfel:                           Munte, str. Avram Iancu nr. 53, jude˛ul Prahova,
       Societatea Comercial„
                               — se precizeaz„ c„ domeniul principal de         identificat„ cu C.I. seria PH nr. 239073, eliberat„ la
      CELEST — S.R.L., Ploie∫ti
                             activitate va fi: 222 – tip„rire ∫i activit„˛i anexe, cu   data de 4 iunie 2001 de Poli˛ia V„leni de Munte, cod
                             urm„toarea activitate principal„: 222 – alte activit„˛i   numeric personal 2610623297295, reprezentat„
         ACT ADIfiIONAL
                             de tip„rire;                         prin Ómputernicit Porlogea Maria, cet„˛ean rom‚n,
  Subsemna˛ii:                       — se men˛in neschimbate celelalte prevederi ale      n„scut„ la data de 23 septembrie 1952 Ón satul
  – Murea Mihai-Constantin, cet„˛ean rom‚n,       actului constitutiv al societ„˛ii. Prezentul act       Olteni, comuna Tei∫ani, jude˛ul Prahova,
n„scut la data de 14 august 1971 Ón Ploie∫ti, jude˛ul   adi˛ional face parte integrant„ din actul constitutiv,    domiciliat„ Ón satul Tei∫ani nr. 134,comuna Tei∫ani,
Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Al. Odobescu nr.                                 jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH
                             pe care Ól modific„ Ón sensul celor ar„tate mai sus.
69, jude˛ul Prahova;                                                  nr. 299487, eliberat„ de Poli˛ia V„leni de Munte,
                               Tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul notarului
  – Murea M„d„lina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la                                    cod numeric personal 2520923297298, Ón calitate de
                             public Laslo Cristina-Carmen, azi, data
data de 10 noiembrie 1968 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i,                                  asociat unic la Societatea Comercial„ IMPULS 94 —
                             autentific„rii actului Ón 5 exemplare, din care
domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. En„chi˛„ V„c„rescu nr. 3,                                S.R.L., cu sediul Ón V„leni de Munte, str. Nicolae
bl. 130E, sc. E, et. 4, ap. 16, jude˛ul Prahova;     4 exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
                                                            Iorga nr. 14, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la
  – Nan Tiberiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      (33/800.749)
                                                            Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
3 noiembrie 1971 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,                    *
                                                            Tribunalul Prahova cu nr. J 29/1218/1994, Ón baza
domiciliat Ón Ploie∫ti, str. M„r„∫e∫ti nr. 99, jude˛ul                                 statutului societ„˛ii, am hot„r‚t s„ aduc
Prahova, ∫i                             Societatea Comercial„
                                                            urm„toarele complet„ri statutului societ„˛ii:
  – Ivan Mariana-Liliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„        NELIBERT COM — S.R.L., Ploie∫ti
                                                             — se prelunge∫te durata sediului societ„˛ii din
la data de 21 aprilie 1972 Ón comuna M„ne∫ti,                                     V„leni de Munte, str. Nicolae Iorga nr. 14, jude˛ul
jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Jepilor            ACT ADIfiIONAL
                                                            Prahova, conform contractului de Ónchiriere
nr. 11, jude˛ul Prahova,                   Subsemnata F„lcescu Neli, cet„˛ean rom‚n,         nr. 494/2003, valabil p‚n„ la data de 30 aprilie
  Ón calitate de asocia˛i la Societatea Comercial„    n„scut„ la data de 22 iunie 1965 Ón comuna Bertea,      2006.
CELEST — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Bd.        jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Cozia      — se precizeaz„ obiectul principal de activitate:
Republicii nr. 130, bl. 17A, parter, jude˛ul Prahova,   nr. 73, bl. 1, sc. A, ap. 86, jude˛ul Prahova, Ón calitate  1821 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte pentru
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    de asociat unic Ón Societatea Comercial„ NELIBERT      lucru.
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/289 din 3 februarie     COM — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Cozia nr. 73,     Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
1993, cod unic de Ónregistrare 3347820, prin       bl. 1, sc. A, ap. 86, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la   neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte
prezentul act adi˛ional am hot„r‚t urm„toarele:
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova     integrant„ din acesta.
  — se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Ploie∫ti,
                             cu nr. J 29/1211 din 14 octombrie 1997, vol. 6, am       Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul
str. Maramure∫ nr. 2, jude˛ul Prahova.
                             hot„r‚t urm„toarele:                     Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al
                               — deschiderea unui punct de lucru Ón comuna        Tribunalul Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
                             Bertea, jude˛ul Prahova, unde societatea va         Ónm‚nat p„r˛ilor.
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
                             desf„∫ura activit„˛ile prev„zute Ón obiectul de         (36/800.751)
  Redactat ∫i multiplicat de c„tre avocata
                             activitate al societ„˛ii.                               *
Gorneanu Geanina Ón 5 exemplare din care 4 se
Ónm‚neaz„ p„r˛ilor.                     Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
                             neschimbate.                               Societatea Comercial„
   (31/800.746)
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din          MARKASS — S.R.L., Ploie∫ti
             *
                             statutul societ„˛ii.
                               Actul a fost tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul            ACT ADIfiIONAL
     Societatea Comercial„
  CABINET INDIVIDUAL GIUROIU — S.R.L.          notarilor publici asocia˛i Lupu Marian ∫i Lupu          Subsemnata Dumitrache Roxana Camelia,
   comuna Blejoi, jude˛ul Prahova           Maria-Luiza, Ón 5 exemplare, din care 4 au fost       cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 10 septembrie
                             Ónm‚nate asociatului ast„zi, data autentific„rii.      1969 Ón V„lenii de Munte, jude˛ul Prahova,
         ACT ADIfiIONAL                (34/800.750)                      domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. George Top‚rceanu nr. 4,
                                           *                et. 1, ap. 4, jude˛ul Prahova, Ón calitate de asociat
  Subsemnata Giuroiu Monia-Daiane, cet„˛ean
rom‚n, n„scut„ la data de 21 iunie 1971 Ón comuna                                   unic al Societ„˛ii Comerciale MARKASS — S.R.L., cu
Lip„ne∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti,        Societatea Comercial„               sediul Ón Ploie∫ti, str. George Top‚rceanu nr. 4,
Str. Romani˛ei nr. 2, bl. 22, sc. B, ap. 38, jude˛ul      GEODOCRIS COM — S.R.L., Ploie∫ti            et. 1, ap. 4, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
Prahova, cod numeric personal 2710621290453,                                      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
identificat„ cu B.I. seria G.N. nr. 324104, eliberat la           ACT ADIfiIONAL               J 29/423/2001, Ónchei prezentul act adi˛ional la
data de 11 iulie 1994 de Poli˛ia Ploie∫ti, Ón calitate                                 actele de constituire ale societ„˛ii prin care se
                               Subsemna˛ii:
de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CABINET                                    schimb„ sediul societ„˛ii de la adresa Ploie∫ti,
                               – Oprea Mihai-Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
INDIVIDUAL GIUROIU — S.R.L., cu sediul Ón                                       str. George Top‚rceanu nr. 4, et. 1, ap. 4, jude˛ul
                             data de 18 mai 1966 Ón comuna Ruc„r, jude˛ul         Prahova, Ón Ploie∫ti, str. George Co∫buc nr. 13,
comuna Blejoi, str. Fr‚ncule∫ti nr. 543, jude˛ul     Arge∫, domiciliat Ón Ploie∫ti, Aleea St„ni∫oarei nr. 2,
Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                     jude˛ul Prahova.
                             bl. 124, sc. B, et. 1, ap. 28, jude˛ul Prahova,         Celelalte clauze ale actelor de constituire ale
Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.          identificat cu C.I. seria PH nr. 036305, eliberat„ la
J 29/2792/1992, cod unic de Ónregistrare 5419671,                                   societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
                             data de 4 iunie 1998 de Poli˛ia Ploie∫ti, cod numeric    adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.
prin prezentul act adi˛ional am hot„r‚t
                             personal 1660518030031, ∫i                    Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act
urm„toarele:
                               – Oprea Eugenia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i, dup„
  — se modific„ denumirea societ„˛ii Ón Societatea
                             de 29 iunie 1967 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,        Ónscrierea lor la Oficiul registrului comer˛ului.
Comercial„ DYADENT — S.R.L.;
  — se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Ploie∫ti,      domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Aleea St„ni∫oarei nr. 2,        Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul
Str. Romani˛ei nr. 2, bl. 22, sc. B, ap. 38, jude˛ul   bl. 124, sc. B, et. 1, ap. 28, jude˛ul Prahova,       notarului public EQUITAS, ast„zi, data
Prahova.                         identificat„ cu C.I. seria PH nr. 036307, cod numeric    autentific„rii, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au
  Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al   personal 2670629293162,                   Ónm‚nat p„r˛ii.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act         Ón calitate de asocia˛i la Societatea Comercial„        (37/800.752)
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.       GEODOCRIS COM — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,                     *
  Redactat ∫i multiplicat de c„tre avocata        Aleea St„ni∫oarei nr. 2, bl. 124, sc. B, et. 1, ap. 28,
Gorneanu Geanina Ón 4 exemplare din care 3 se       jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului          Societatea Comercial„
Ónm‚neaz„ p„r˛ilor.                    comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr.           CORAL IMPEX — S.R.L., Ploie∫ti
  (32/800.747)                     J 29/640/1997, constituit„ Ón baza statutului ∫i
             *                contractului de societate, cu modific„rile ∫i                 ACT ADIfiIONAL
                             complet„rile ulterioare, am hot„r‚t s„ aducem          Subsemnatul Badea Alexandru, cet„˛ean rom‚n,
     Societatea Comercial„              urm„toarele complet„ri actului constitutitv al        n„scut la data de 27 ianuarie 1956 Ón comuna
  FIBA IMPORT EXPORT — S.R.L., Ploie∫ti         societ„˛ii:                         Orbeasca, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Ploie∫ti,
                               — se precizeaz„ activitatea principal„: 5190 –      str. Pene∫ Curcanu nr. 8, bl. 151C, ap. 10, jude˛ul
         ACT ADIfiIONAL              comer˛ cu ridicata cu alte produse (electrozi, s‚rma     Prahova, identificat cu C.I. seria PH Nr. 249014,
  Subsemna˛ii:                      ∫i consumabile pentru sudur„).                eliberat„ la data de 25 iulie 2001 de Poli˛ia Ploie∫ti,
  – Balea Drago∫, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii   cod numeric personal 1560127293090, Ón calitate de
9 decembrie 1950 Ón Ploie∫ti, domiciliat Ón Ploie∫ti,   r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face       asociat unic la Societatea Comercial„ CORAL
str. Eroul Necunoscut nr. 23, jude˛ul Prahova, ∫i     parte integrant„ din acestea.                IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Pene∫
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1641/10.VII.2003                    7
Curcanul nr. 8, bl. 151C, ap. 10, jude˛ul Prahova,       Tehnoredactat de avocatul Radu Corneliu, Ón        Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      baza contractului de asisten˛„ juridic„ nr. 137/2003    societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/2811/1993, cod unic      Ón 5 exemplare, din care 4 s-au Ónm‚nat asocia˛ilor    adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.
de Ónregistrare 4986244, constituit„ Ón baza actului     Ón C‚mpina ast„zi, 12 mai 2003.                Tehnoredactat de c„tre parte Ón 5 exemplare din
constitutiv, prin prezentul act adi˛onal am hot„r‚t       (40/800.755)                      care 4 s-au Ónm‚nat acesteia.
prelungirea duratei de func˛ionare a punctului de                    *                  (43/800.758)
lucru din comuna Dr„g„ne∫ti, boxa 3, jude˛ul                                                    *
Prahova, valabil p‚n„ la data de 2 mai 2004.              Societatea Comercial„
  Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n          DALASOIL — S.R.L., satul St„nce∫ti               Societatea Comercial„
neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte        comuna T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul Prahova           MOBISTIL GHEORGHE — S.N.C., Ploie∫ti
integrant„ din acesta.
  Tehnoredactat la Compartimentul de Asisten˛„                ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a           Subsemnata Mihalache Lavinia-Nicoleta, cet„˛ean      Subsemna˛ii:
Jude˛ului Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au      rom‚n, n„scut„ la data de 8 iunie 1978 Ón Ploie∫ti,      – Gheorghe Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Ónm‚nat p„r˛ilor.                      jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón satul St„nce∫ti      data de 6 iunie 1950 Ón comuna Colceag, jude˛ul
  (38/800.753)                       nr. 22, comuna T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul Prahova,      Prahova, cod numeric personal 1500606293192,
              *                identificat„ cu C.I. seria PH nr. 221805, eliberat„ la   domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Rudului nr. 10, jude˛ul
                               data de 12 martie 2001 de Poli˛ia Ploie∫ti, cod      Prahova, ∫i
       Societatea Comercial„             numeric personal 2780608293198, Ón calitate de        – Gheorghe Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
      VADORIS — S.R.L., Ploie∫ti            asociat unic al Societ„˛ii Comerciale DALASOIL —      data de 5 februarie 1957 Ón comuna Apostolache,
                               S.R.L., cu sediul Ón satul St„nce∫ti nr. 22, comuna    jude˛ul Prahova, cod numeric personal
          ACT ADIfiIONAL               T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la     2570205293127, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Rudului
  Subsemna˛ii:                       Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova    nr. 10, jude˛ul Prahova,
  – Jipa Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     cu nr. J 29/955/2001, cod unic de Ónregistrare        Ón calitate de asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii
2 iunie 1955 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat    14271808, constituit„ Ón baza statutului de        Comerciale MOBISTIL GHEORGHE — S.N.C., cu
Ón Ploie∫ti, Str. Cavalului nr. 7A, jude˛ul Prahova,     societate, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,   sediul Ón Ploie∫ti, Str. G. Rudului nr. 10, jude˛ul
identificat cu C.I. seria PH nr. 371224, eliberat„ la    am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele complet„ri         Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
data de 13 martie 2003 de Poli˛ia Ploie∫ti, cod       statutului societ„˛ii:                   Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
numeric personal 1550602293125, ∫i               — se completeaz„ obiectul de activitate al       J 29/220/1993, am hot„r‚t Óncheierea prezentului
  – Stoian Teodor-Lucian, cet„˛ean rom‚n, n„scut      societ„˛ii cu: 5151 – comer˛ cu ridicata cu        act adi˛ional dup„ cum urmeaz„:
la data de 28 aprilie 1949 Ón satul Radu Negru,       combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse     — se precizeaz„ domeniul principal de activitate
comuna Modelu, jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat Ón        derivate.                         ca fiind urm„torul: 36 – 361 – 3611 – produc˛ie de
Ploie∫ti, str. Persani nr. 2, bl. 93, sc. A, et. 2, ap. 9,   Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  scaune.
jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH        r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face        Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al
nr. 339923, eliberat„ la data de 25 octombrie 2002      parte integrant„ din acesta.                societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
de Poli˛ia Ploie∫ti, cod numeric personal            Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul     adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
0490428293105,                        Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„         Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarului
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     Tribunalul Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au
                                                            public ast„zi, data autentific„rii, Ón 5 exemplare,
VADORIS — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,           Ónm‚nat p„r˛ilor.
                                                            din care 4 exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
Str. Cavalului nr. 7A, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„      (41/800.756)
                                                              (44/800.759)
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului                     *                             *
Prahova cu nr. J 29/555/2003, cod unic de
                                    Societatea Comercial„
Ónregistrare 15322608, constituit„ Ón baza actului                                         Societatea Comercial„
                                  ALVERG IMPEX — S.R.L., Ploie∫ti
constitutiv, cu modific„rile ∫i complet„rile                                         GABRIEL TULBEA — S.N.C., Ploie∫ti
ulterioare, am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele
                                        ACT ADIfiIONAL
complet„ri actului constitutiv al societ„˛ii:                                               ACT ADIfiIONAL
  — se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Ploie∫ti,       Subsemnatul Mazilu Gheorghe, n„scut la data de
                                                              Subsemna˛ii:
Str. T‚rgovi∫tei nr. 6A, Complexul Comercial PIM,      14 iulie 1955 Ón comuna M„ne∫ti, jude˛ul
                                                              – Tulbea Marcel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
stand 14/A, jude˛ul Prahova, av‚nd ca activitate: –     D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ploie∫ti,
                                                            de 28 septembrie 1943 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
comer˛ cu ridicata conform contractului de          pia˛a Mihai Viteazul nr. 1, bl. 26C, ap. 20, jude˛ul
                                                            cod numeric personal 1430928293139, domiciliat Ón
Ónchiriere nr. 422 din 12 mai 2003, valabil pe o       Prahova, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
                                                            Ploie∫ti, str. Darwin nr. 14, jude˛ul Prahova, ∫i
perioad„ nedeterminat„.                   Comerciale ALVERG IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
                                                              – Tulbea Martha, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii   Ploie∫ti, Aleea Codrului nr. 4, bl. 1A2, ap. 60, jude˛ul
                                                            de 21 octombrie 1944 Ón Comarnic, jude˛ul Prahova,
r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face       Prahova, cod fiscal R 8292504, Ónmatriculat„ la
                                                            cod numeric personal 2441021293154, domiciliat„
parte integrant„ din acesta.                 Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 29/514/1996,
                                                            Ón Ploie∫ti, str. Darwin nr. 14, jude˛ul Prahova,
  Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul      am hot„r‚t urm„toarele:
                                                              Ón calitate de asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii
Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„          1. schimbarea sediului social Ón Ploie∫ti, pia˛a
                               Mihai Viteazul nr. 1, bl. 26C, ap. 20, jude˛ul       Comerciale GABRIEL TULBEA — S.N.C., cu sediul Ón
Tribunalul Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au                                   Ploie∫ti, str. Darwin nr. 14, jude˛ul Prahova,
Ónm‚nat p„r˛ilor.                      Prahova;
                                2. domeniul principal: 741 – activit„˛i de       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
   (39/800.754)                                                    Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/1075/1992, am
              *                consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
                                activitatea principal„: 7414 – activit„˛i de      hot„r‚t Óncheierea prezentului act adi˛ional, dup„
                               consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.         cum urmeaz„:
     Societatea Comercial„
                                Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n    Se precizeaz„ domeniul principal de activitate ca
  BIGOMAS COM — S.R.L., comuna Brebu
                               neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte     fiind urm„torul: 52 – 521 – 5212 – comer˛ cu
       jude˛ul Prahova
                               integrant„ din acesta.                   am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                                Tehnoredactat de c„tre parte Ón 5 exemplare din     predominant„ de produse nealimentare.
          ACT ADIfiIONAL
                               care 4 s-au Ónm‚nat acesteia.                 Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         (42/800.757)                      societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
      BIGOMAS COM — S.R.L.                            *                adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
  Subsemna˛ii:                                                      Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarului
  – Com∫a Gheorghe, domiciliat Ón comuna Brebu,            Societatea Comercial„              public ast„zi, data autentific„rii, Ón 5 exemplare,
jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria D.E.           ELECTRO TONI — S.R.L., Ploie∫ti           din care 4 exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
nr. 195657, eliberat la data de 9 iulie 1987 de Mili˛ia                                   (45/800.760)
C‚mpina, cod numeric personal 1530123290903, ∫i                ACT ADIfiIONAL                            *
  – Bucur Florin, domiciliat Ón comuna Cornu,         Subsemnatul Gavril Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut
jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria G.V.                                          Societatea Comercial„
                               la data de 13 martie 1951 Ón Ploie∫ti, jude˛ul
nr. 684261, eliberat la data de 10 ianuarie 1997 de                                   TOTALLI — S.R.L., Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
                               Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Cuza Vod„ nr. 2,
Poli˛ia C‚mpina, cod numeric personal            bl. B2, ap. 8, jude˛ul Prahova, cod numeric personal
1721127290901,                                                              ACT ADIfiIONAL
                               1510313293103, Ón calitate de asociat unic al
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale BIGOMAS         Societ„˛ii Comerciale ELECTRO TONI — S.R.L., cu        Subsemnatul Idriceanu Claudiu, domiciliat Ón
COM — S.R.L., cu sediul Ón comuna Brebu, Str.        sediul Ón Ploie∫ti, str. Cuza Vod„ nr. 2, bl. B2, ap. 8,  Ploie∫ti, Str. Baraoltului nr. 9, bl. 42B, sc. C, ap. 54,
Principal„, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul    jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului   jude˛ul Prahova, posesor al C.I. seria PH
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.      comer˛ului cu nr. J 29/2838/1993, cod fiscal        nr. 211828/2001, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti, cod
J 29/1453 din 27 noiembrie 1997, am hot„r‚t         R 4937896, am hot„r‚t urm„toarele:             numeric personal 1660112293100, Ón calitate de
precizarea domeniului principal de activitate, astfel:     1. Domeniul principal de activitate: 524 – comer˛    asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
  a) domeniul principal de activitate Ól constituie:    cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu alte     Comerciale TOTALLI — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
452 – construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;     produse neclasificate Ón alt„ parte.            str. M„r„∫e∫ti nr. 187, jude˛ul Prahova,
geniu civil;                          Activitatea principal„: 5245 – comer˛ cu        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  b) activitatea principal„ a societ„˛ii va fi: 4521 –   am„nuntul cu articole ∫i aparate electro-menajere,     Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/2573/1992, cod unic
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.         cu aparate de radio ∫i televizoare.            de Ónregistrare 1359992, atribut fiscal R, am hot„r‚t
  Prezentul Ónscris face parte integrant„ din         2. Capitalul social al societ„˛ii, Ón valoare de    urm„toarele:
actul constitutiv autentificat cu nr. 4447 din        2.000.000 lei, se Ómparte Ón 20 p„r˛i sociale a        — deschiderea unui punct de lucru la adresa din
5 noiembrie 1997 la Biroul notarial public din        100.000 lei fiecare, subscrise Ón totalitate de c„tre   localitatea Eforie Nord, Str. Panselelor nr. 1, jude˛ul
C‚mpina, pe care Ól modific„ Ón mod corespunz„tor.      asociatul unic.                      Constan˛a.
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1641/10.VII.2003
  Obiectul de activitate, precum ∫i activitatea      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.    Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 224094
principal„, sunt cele prev„zute Ón actele societ„˛ii.    J 29/2443/1991, am hot„r‚t Óncheierea prezentului     eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti, la data de 20.03.2001,
  Celelalte prevederi din statut r„m‚n           act adi˛ional dup„ cum urmeaz„:              cod numeric personal 2500630293100,
neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte       — schimbarea sediului societ„˛ii la urm„toarea      Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
integrant„ din acesta.                   adres„: Ploie∫ti, Str. Depozitelor nr. 2, jude˛ul     COMALIMENT ALICE — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
  Redactat de notarul public Ivan Constantin ∫i      Prahova;                         Aleea Sili∫tei nr. 4, bl. 159, ap. 30, jude˛ul Prahova,
tehnoredactat la biroul notarial ast„zi, data         — se precizeaz„ domeniul principal de activitate    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
autentific„rii, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au       ca fiind urm„torul: 6024 – transporturi rutiere de
                                                           Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/2249/1992, cod unic
Ónm‚nat p„r˛ii.                       m„rfuri.
                                                           de Ónregistrare 1361135, constituit„ Ón baza
  (46/800.761)                        Celelalte clauze prev„zute Ón actele de constituire
                                                           statutului societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile
              *                ale societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
                              adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.      ulterioare, am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele
      Societatea Comercial„                Redactat ∫i dactilografiat la biroul notarului     complet„ri actului constitutiv al societ„˛ii.
       DIPEX COM — S.R.L.               public, ast„zi, data autentific„rii, Ón 5 exemplare,     — se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Pia˛a Vest,
   satul Puchenii – Mo∫neni, D.N. 1           din care 4 exemplare s-au Ónma‚nat p„r˛ii.        jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la data de 29.02.2004,
  comuna Puchenii Mari, jude˛ul Prahova            (49/800.764)                     av‚nd ca obiect de activitate comer˛.
                                           *                 Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
         ACT ADIfiIONAL                                            r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face
  Subsemna˛ii Durbac Florea, cet„˛ean rom‚n,              Societatea Comercial„             parte integrant„ din acesta.
domiciliat Ón satul Puchenii – Mo∫neni, comuna           STICLA SAUER — S.R.L., Ploie∫ti           Tehnoredactat la Compartimentul de Asisten˛„
Puchenii Mari, jude˛ul Prahova, ∫i Durbac                 jude˛ul Prahova              din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului al
Ecaterina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul                                    Jude˛ului Prahova de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova,
Puchenii – Mo∫neni nr. 449, comuna Puchenii Mari,               ACT ADIfiIONAL              Ón 5 exemplare, din care 4 s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
jude˛ul Prahova, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     Subsemnata Tudoroiu M„ndica, cet„˛ean rom‚n,        (52/800.767)
Comerciale DIPEX COM — S.R.L., cu sediul Ón satul      n„scut„ la data de 20.09.1952 Ón comuna                        *
Puchenii – Mo∫neni, D.N. 1, comuna Puchenii Mari,      Dumitre∫ti, jude˛ul Vrancea, domiciliat„ Ón Ploie∫ti,
jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul          Aleea Cirezarilor nr. 1, bl. 24, sc. A, ap. 4, jude˛ul        Societatea Comercial„
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.     Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 211412        ROSIDEM IMPEX — S.R.L., Ploie∫ti
J 29/1362/1995, de comun acord am hot„r‚t          eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti, la data de 26.01.2001,          jude˛ul Prahova
urm„toarele:                        cod numeric personal 2520920293171,
  I. Œnfiin˛area unui punct de lucru pe perioad„       Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale           ACT ADIfiIONAL
determinat„, conform contractului de Ónchiriere, Ón     STICLA SAUER — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
satul Puchenii Mo∫neni, comuna Puchenii Mari,        Str. Cirezarilor nr. 1, bl. 24, ap. 4, jude˛ul Prahova,   Subsemnatul Mitrea Adrian, cet„˛ean rom‚n,
jude˛ul Prahova.                      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    n„scut la data de 24.01.1958 Ón comuna Matita,
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n    Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/945/1994, cod unic de    jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, Intrarea
neschimbate.                        Ónregistrare 5545610, constituit„ Ón baza actului     Gorni∫tilor nr. 5, bl. 139J, sc. 2, et. 1, ap. 26, jude˛ul
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    constitutiv al societ„˛ii, prin prezentul act adi˛ional  Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 313967
actele constitutive ale societ„˛ii, a∫a cum au fost     am hot„r‚t:                        eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti, la data de 19.06.2002,
modificate ∫i completate prin actele adi˛ionale        — se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Ploie∫ti,    cod numeric personal 1580124293101, Ón calitate de
ulterioare.                         str. M„rfuri nr. 3–5, jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la  asociat unic la Societatea Comercial„ RODISEM
  Tehnoredactat de biroul notarial care a         data de 1.10.2003.                    IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Gorni∫tilor
autentificat actul Ón 5 exemplare originale, din care     Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  nr. 5, bl. 139J, ap. 26, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„
4 exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ilor ast„zi, data       r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face      la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
autentific„rii actului.                   parte integrant„ din acesta.
                                                           Prahova de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr.
   (47/800.762)                       Tehnoredactat la Compartimentul de Asisten˛„
                                                           J 29/1954/1995, constituit„ Ón baza statutului
              *                din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a
                                                           societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
                              Jude˛ului Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au
      Societatea Comercial„                                           am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele complet„ri
                              Ónm‚nat p„r˛ilor.
    MOLDORAM COM — S.R.L., C‚mpina              (50/800.765)                     statutului societ„˛ii:
       jude˛ul Prahova                             *                 — se precizeaz„ activitatea principal„: 5211 –
                                                           comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,
         ACT ADIfiIONAL                   Societatea Comercial„              cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare
                                 FILMAN — S.R.L., satul Plopeni           b„uturi ∫i tutun.
  Subsemnatul Moldoveanu Iulian, cet„˛ean
rom‚n, n„scut la data de 30 septembrie 1961 Ón         comuna Dumbr„ve∫ti, jude˛ul Prahova            Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
C‚mpina, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón C‚mpina,                                   r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face
str. G. Co∫buc nr. 4, jude˛ul Prahova, asociat unic Ón            ACT ADIfiIONAL              parte integrant„ din acesta.
Societatea Comercial„ MOLDORAM COM — S.R.L.,          Subsemnatul Manole Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,       Tehnoredactat la Biroul de Asisten˛„ din cadrul
cu sediul Ón C‚mpina, str. George Co∫buc nr. 4,       n„scut la data de 4.01.1972 Ón comuna           Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului    Dumbr„ve∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón        Tribunalul Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au
comer˛ului cu nr. J 29/1566/1996, constituit„        Ploie∫ti, Str. 8 Martie nr. 26A, jude˛ul Prahova,     Ónm‚nat p„r˛ilor.
conform statutului autentificat cu nr. 2151/1996 la     identificat cu C.I. seria PH nr. 312470, eliberat„ de     (53/800.768)
Biroul notarului public Pop Mihai din C‚mpina,       Poli˛ia Ploie∫ti, la data de 7.06.2002, cod numeric                  *
av‚nd un capital social de 2.000.000 lei, am hot„r‚t:    personal 1720104295888,
  – precizarea domeniului principal ∫i a activit„˛ii     Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale        Societatea Comercial„
principale:                         FILMAN — S.R.L., cu sediul Ón satul Plopeni,            CONINSTAL — S.R.L., Ploie∫ti
  • domeniul principal de activitate este:         comuna    Dumbr„ve∫ti,    jude˛ul   Prahova,          jude˛ul Prahova
  177 – fabricarea de articole tricotate sau        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
cro∫etate;                         Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/731/2000, cod unic de             ACT ADIfiIONAL
  • activitatea principal„ este:              Ónregistrare 13314722, constituit„ Ón baza actului
  1771 – fabricarea de ciorapi, ∫osete ∫i ciorap      constitutiv al societ„˛ii, prin prezentul act adi˛ional   Subsemnatul Ion Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
pantalon, tricota˛i sau cro∫eta˛i.             am hot„r‚t:                        data de 6.07.1949 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
  Prezentul act adi˛ional completeaz„ ∫i modific„       — se completeaz„ obiectul de activitate:        domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Constantin Stere nr. 1,
Ón mod corespunz„tor statutul autentificat           526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin       bl. M7, ap. 3, jude˛ul Prahova,
nr. 2151/21.06.1996 la Biroul notarului public Pop     magazine;                          Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
Mihai din C‚mpina.                       5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se         CONINSTAL — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
  Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul    efectueaz„ prin magazine.                 Str. Democra˛iei nr. 1, bl. M7, ap. 2, jude˛ul
notarului public Pop Mihai din C‚mpina,            Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12, jude˛ul Prahova,       r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face      Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
ast„zi, 13 mai 2003 Ón 5 exemplare.             parte integrant„ din acesta.               J 29/2344/28.09.1994, am hot„r‚t precizarea
   (48/800.763)                       Tehnoredactat la Compartimentul de Asisten˛„      domeniului principal ∫i a activit„˛ii principale dup„
              *                din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a
                                                           cum urmeaz„:
                              Jude˛ului Prahova, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au
                                                             — domeniul principal Ón care societatea Ó∫i
      Societatea Comercial„              Ónm‚nat p„r˛ilor.
    TOTAL TRANS — S.R.L., Ploie∫ti                                        desf„∫oar„ activitatea este cel cuprins Ón grupa 454
                                (51/800.766)
       jude˛ul Prahova                             *                – lucr„ri de finisare, iar activitatea principal„ este
                                                           cuprins„ la clasa: 4544 – lucr„ri de vopsitorie,
         ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„              zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri.
                                COMALIMENT ALICE — S.R.L., Ploie∫ti           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  Subsemnatul Soare Ghiorghe, cet„˛ean rom‚n,
                                     jude˛ul Prahova               actul constitutiv al societ„˛ii pe care-l modific„,
n„scut la data de 4.06.1950 Ón comuna Salciile,
jude˛ul Prahova, cod numeric personal                                         restul   prevederilor    acestuia   r„m‚n‚nd
1500604293138, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. B„ne∫ti              ACT ADIfiIONAL              neschimbate.
nr. 3, bl. 9B, sc. A, ap. 1, jude˛ul Prahova, Ón calitate   Subsemnata Nistoroiu Sorica, cet„˛ean rom‚n,       Redactat de notarul public ∫i editat Ón
de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale TOTAL       n„scut„ la data de 30.06.1950 Ón comuna Lip„ne∫ti,    6 exemplare, din care 5 s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
TRANS — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, ™os. Vestului    jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti,           (54/800.769)
nr. 1, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul      Aleea Sili∫tei nr. 2, bl. 159, sc. B, ap. 30, jude˛ul                 *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1641/10.VII.2003                   9
     Societatea Comercial„              Lung„, jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón Ploie∫ti,      Ioni˛„ Cosmin Gabriel, domiciliat Ón Ploie∫ti,
  CARAIMAN COMPANY — S.R.L., Ploie∫ti          Str. Streiului nr. 3, bl. 136, sc. C, et. 1, ap. 7, jude˛ul  str. Gh. Doja nr. 1, bl. 35D2, et. 1, ap. 4, jude˛ul
       jude˛ul Prahova                Prahova, ∫i Bogdan Liviu-Petru, cet„˛ean rom‚n,        Prahova, conform adun„rii generale ordinare a
                              n„scut la data de 16.09.1976 Ón Ploie∫ti, jude˛ul       ac˛ionarilor nr. 1, din 25.04.2003, a hot„r‚t s„
         ACT ADIfiIONAL              Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Streiului nr. 3,    Óncheie prezentul act adi˛ional la actele constitutive
                              bl. 136, sc. C, et. 1, ap. 7, jude˛ul Prahova, Ón calitate  ale societ„˛ii, Ón baza acelei∫i hot„r‚ri prin care se
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale BOGDAN MARY
     CARAIMAN COMPANY — S.R.L.                                           revoc„ comisia de cenzori a Societ„˛ii Comerciale
                              LOU — S.N.C., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Streiului
  Subsemnatul Ni˛u Gheorghe, domiciliat Ón                                       UPETROM – 1 MAI — S.A.
                              nr. 3, bl. 136, sc. C, et. 1, ap. 7, jude˛ul Prahova,
Ploie∫ti, str. Barbu Delavrancea nr. 10, jude˛ul                                      Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act
                              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Prahova, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale       Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/785/1994, am hot„r‚t      adi˛ional devin opozabiler fa˛„ de ter˛i dup„
CARAIMAN COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón          precizarea domeniului principal de activitate al       Ónscrierea lor la Oficiul registrului comer˛ului.
Ploie∫ti, str. Barbu Delavrancea nr. 10, jude˛ul      societ„˛ii ca fiind: 55 – hoteluri ∫i restaurante;        Celelalte clauze din actele de constituire ale
Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         554 – baruri ∫i anume: 5540 – baruri.           societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
comer˛ului cu nr. J 29/1305/1992, am hot„r‚t         Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale      adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.
urm„toarele:                        Societ„˛ii Comerciale BOGDAN MARY LOU — S.N.C.          Redactat de parte, dactilografiat ∫i autentificat la
  Art. 1. Se prelunge∫te durata punctului de lucru    r„m‚n neschimbate, prezentul act adi˛ional fac‚nd       Biroul Notarial EQUITAS din Ploie∫ti, ast„zi, data
(sediu secundar, f„r„ personalitate juridic„) din     parte integrant„ din actul constitutiv al societ„˛ii.     autentific„rii, Ón 5 exemplare din care 4 exemplare
comuna Movili˛a, jude˛ul Ialomi˛a, pe perioada        Opera˛iunea men˛ionat„ Ón prezentul act          s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
contractului de asociere Ón participa˛iune nr.       adi˛ional devine opozabil„ fa˛„ de ter˛i dup„           (61/800.776)
14/1.02.2002, Óncheiat cu Societatea Comercial„      Ónregistrarea sa la Oficiul Registrului Comer˛ului al                  *
VITEM COM IMPEX — S.R.L., Slobozia.            Jude˛ului Prahova.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul           Societatea Comercial„
actul constitutiv al societ„˛ii modific‚ndu-l.       Notarial EQUITAS din Ploie∫ti Ón 5 exemplare din            TRIP EXIM — S.R.L., C‚mpina
  Redactat ∫i dactilografiat la biroul notarial ast„zi,  care 4 exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
data autentific„rii, Ón 5 exemplare din care                                              jude˛ul Prahova
                                (58/800.773)
4 exemplare s-au eliberat asociatului unic.                      *
  (55/800.770)                                                              ACT ADIfiIONAL
              *                     Societatea Comercial„                   la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                RANSEM IMPORT – EXPORT — S.R.L.                TRIP EXIM — S.R.L., Ónmatriculat„
     Societatea Comercial„                   Ploie∫ti, jude˛ul Prahova                cu nr. J 29/962 din 28.06.1996, cu sediul
   BRENCARD MOBIL SERVICE — S.R.L.
                                                             Ón C‚mpina, Bd. Carol I, nr. 11, bl. P4, sc. B,
     Ploie∫ti, jude˛ul Prahova                      ACT ADIfiIONAL
                                                                 et. 5, ap. 21, jude˛ul Prahova
                               Subsemnatul     Ungureanu   Victor-Marcel,
         ACT ADIfiIONAL                                               Subsemnatul Maxentian C„t„lin Constantin,
                              domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Covurului nr. 16B, jude˛ul
  Subsemna˛ii Cristescu Lauren˛iu, cet„˛ean                                       domiciliat Ón C‚mpina, Bd. Carol I nr. 11, bl. P4,
                              Prahova, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
rom‚n, n„scut la data de 18 noiembrie 1970 Ón                                      sc. B, et. 5, ap. 21, jude˛ul Prahova, cu C.I. seria PH
                              Comerciale RANSEM IMPORT – EXPORT — S.R.L., cu
Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cod numeric personal      sediul Ón Ploie∫ti, str. Udri∫te N„sturel nr. 40,       nr. 135193/2.12.1999 eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina,
1701118293092, cu C.I. seria PH nr. 366482,        jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     cod numeric personal 1720406290930, am hot„r‚t:
domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Plopilor nr. 16, jude˛ul   comer˛ului cu nr. J 29/655/1994, prin prezentul act       1. Precizarea domeniului principal astfel:
Prahova, ∫i Cristescu Daniela, cet„˛ean rom‚n,       adi˛ional am hot„r‚t completarea obiectului de          a) domeniul principal de activitate este: 522 –
n„scut„ la data de 2 februarie 1978 Ón Bra∫ov,       activitate al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:      comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
jude˛ul Bra∫ov, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Plopilor    7260 – alte activit„˛i legate de informatic„,       b„uturi ∫i produse din tutun Ón magazine
nr. 16, jude˛ul Prahova, cod numeric personal       internet.                           specializate;
2780202080048, cu C.I. seria PH nr. 366480, Ón        Celelalte clauze r„m‚n neschimbate, prezentul         b) activitatea principal„ a societ„˛ii este: 5227 –
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       act adi˛ional fac‚nd parte integrant„ din actul        comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
BRENCARD MOBIL SERVICE — S.R.L., cu sediul Ón       constitutiv al societ„˛ii.                  produse alimentare.
Ploie∫ti, Str. Ploilor nr. 16, jude˛ul Prahova,        Redactat ∫i autentificat la biroul notarului public      Celelalte dispozi˛ii ale statutului r„m‚n
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     ast„zi, data autentific„rii, Ón 5 exemplare , din care
                                                             neschimbate.
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/671/1996, av‚nd       4 exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
                                                              Prezentul Ónscris face parte integrant„ din
codul fiscal R 8429491 prin prezentul act adi˛ional      (59/800.774)
                                                             statutul autentificat cu nr. 2290 din 13 iunie 1996
am hot„r‚t urm„toarele:                                *
  — se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón comuna                                     la Biroul notarului public Musat Margarit –
Plopu, jude˛ul Prahova.                       Societatea Comercial„                S„vulescu Vasile-Ivan Mihaela, cu sediul Ón
  Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al   LIBERART — S.R.L., Ploie∫ti, jude˛ul Prahova         C‚mpina, pe care Ól modific„ Ón mod corespunz„tor.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act                                         Tehnoredactat de avocat Jieanu Liliana Luchiana
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.                 ACT ADIfiIONAL               Ón baza contractului de asisten˛„ juridic„ nr. 11 din
  Redactat ∫i multiplicat de c„tre avocat Gorneanu      Subsemnatul Cochinescu Ioan-Mihai, cet„˛ean        8.04.2003, Ón 5 exemplare, din care 4 s-au Ónm‚nat
Geanina Ón 5 exemplare din care 4 exemplare s-au      rom‚n, n„scut la data de 16.04.1951, av‚nd codul       asociatului unic, Ón C‚mpina, ast„zi, 8.04.2003.
Ónm‚nat p„r˛ilor.                     numeric personal 1510416293092, domiciliat Ón           (62/800.777)
  (56/800.771)                      Ploie∫ti, Str. Curcubeului nr. 25, bl. 2H2, sc. B,                   *
              *                ap. 16, jude˛ul Prahova, Ón calitate de asociat unic ∫i
                              administrator al Societ„˛ii Comerciale LIBERART —            Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„                                               TEX IMPEX — S.R.L., comuna Cornu
                              S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Domni∫ori nr. 91,
   SCAMPREST SERV — S.R.L., Ploie∫ti
                              bl. 70, sc. A, et. 2, ap. 7, jude˛ul Prahova,                jude˛ul Prahova
       jude˛ul Prahova
                              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                              Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/1210/28.04.1993,                 ACT ADIfiIONAL
         ACT ADIfiIONAL              vol. 22, conform contractului de Ónmatriculare seria
                                                              Subsemnatul Voica Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,
  Subsemnatul ™chiopu Cristinel, domiciliat Ón      A nr. 081692/21.02.1995 eliberat de Camera de
Ploie∫ti, str. Tazl„u nr. 58, jude˛ul Prahova, Ón                                    n„scut la data de 13.09.1930 Ón C‚mpina, jude˛ul
                              Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Prahova, am
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     hot„r‚t:                           Prahova, domiciliat Ón comuna Cornu, jude˛ul
SCAMPREST SERV — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,        1. schimbarea sediului societ„˛ii din Ploie∫ti,      Prahova, identificat cu B.I. seria A.P. nr. 178342
str. Tazl„u nr. 58, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la   str. Domni∫ori nr. 91, bl. 70, sc. A, et. 2, ap. 7,      eliberat de Poli˛ia C‚mpina la data de 25.09.1979,
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 29/774/1997,    jude˛ul Prahova, Ón Ploie∫ti, Str. Anotimpului,        cod numeric personal 1300913290926, Ón calitate de
cu cod unic de Ónregistrare 9654530, prin prezentul    bl. 38A, sc. D, ap. 66, jude˛ul Prahova.           asociat unic la Societatea Comercial„ TEX IMPEX —
act adi˛ional am hot„r‚t:                   Celelalte prevederi ale actelor societ„˛ii r„m‚n      S.R.L., cu sediul Ón comuna Cornu, jude˛ul Prahova,
  – Ónfiin˛area unui sediu secundar la adresa din     neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Ploie∫ti, str. Vlad fiepe∫ nr. 37, jude˛ul Prahova.     integrant„ din acestea.                    Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/3497/1994, av‚nd
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate, prezentul       Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul     codul fiscal R 7000270, prin prezentul act adi˛ional
act adi˛ional fac‚nd parte integrant„ din actul      notarului public Meirosu Mihai Gabriel, ast„zi,        am hot„r‚t urm„toarele:
constitutiv al societ„˛ii.                 9 mai 2003 Ón 5 exemplare.                    — se precizeaz„ domeniul principal al societ„˛ii
  Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la biroul      (60/800.775)
                                                             ca fiind: comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
notarului public ast„zi, data autentific„rii, Ón                    *                 nespecializate – 521, ∫i activitatea principal„:
5 exemplare, din care 4 exemplare s-au Ónm‚nat
                                   Societatea Comercial„               comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,
p„r˛ii.
   (57/800.772)                         UPETROM – 1 MAI — S.A., Ploie∫ti            cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
              *                       jude˛ul Prahova                 b„uturi ∫i tutun – 5211.
                                                              Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al
     Societatea Comercial„                        ACT ADIfiIONAL               societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
   BOGDAN MARY LOU — S.N.C., Ploie∫ti                                         adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
                               Subscrisa Societatea Comercial„ UPETROM –
       jude˛ul Prahova                1 MAI — S.A., cu sediul Ón Ploie∫ti, Pia˛a            Redactat ∫i multiplicat de c„tre avocat Gomeanu
                              1 Decembrie 1918, nr. 1, jude˛ul Prahova,           Geanina Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare s-au
         ACT ADIfiIONAL              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      Ónm‚nat p„r˛ilor.
 Subsemna˛ii Bogdan Maria, cet„˛ean rom‚n,        Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/1991, av‚nd codul          (63/800.778)
n„scut„ la data de 18.06.1946 Ón comuna Valea       unic de Ónregistrare 1350365, prin Ómputernicit                     *
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1641/10.VII.2003
      Societatea Comercial„             comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,      Ploie∫ti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino
    EUROPA V — S.R.L., comuna Cornu          cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       nr. 334A, jude˛ul Prahova, Óntr-un spa˛iu de˛inut Ón
        jude˛ul Prahova               b„uturi ∫i tutun.                     baza contractului de comodat nr. 1620 din
                               Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n      5.05.2003, Óncheiat cu Societatea Comercial„
         ACT ADIfiIONAL              neschimbate.                        VIO–VAL — S.R.L.
  Subsemnatul Voica Iulian, cet„˛ean rom‚n,         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Restul clauzelor actelor de constituire ale
n„scut la data de 25.07.1969 Ón C‚mpina, jude˛ul      acesta.                          societ„˛ii r„m‚ne neschimbat, prezentul act
Prahova, domiciliat Ón comuna Cornu, Str. Schelelor      Tehnoredactat la Compartimentul de asisten˛„      adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.
nr. 5, bl. B8, sc. A, et. 3, ap. 15, jude˛ul Prahova,   din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a          Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act
identificat cu C.I. seria PH nr. 251691 eliberat„ de    Jude˛ului Prahova Ón cinci exemplare, din care       adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i, dup„
Poli˛ia C‚mpina, la data de 7.08.2001, cod numeric     patru s-au Ónm‚nat p„r˛ii.                 Ónscrierea lor la Oficiul registrului comer˛ului.
personal 11690725290922, Ón calitate de asociat        (66/800.781)                       Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul
unic la Societatea Comercial„ EUROPA V — S.R.L.,                   *                notarial îEquitas“ ast„zi, data autentific„rii, Ón cinci
cu sediul Ón comuna Cornu, Strada Principal„                                     exemplare, din care patru s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
nr. 389, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul           Societatea Comercial„               (69/800.784)
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.         MALGEL COM — S.R.L., Ploie∫ti                        *
J 29/800/1992, av‚nd codul fiscal R 1304598 prin
prezentul act adi˛ional am hot„r‚t urm„toarele:               ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„
  — se precizeaz„ domeniul principal al societ„˛ii      Subsemna˛ii Ionescu Dumitru, cet„˛ean rom‚n,           UNIDOL COM — S.R.L., Ploie∫ti
ca fiind: comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         n„scut la data de 27.06.1963 Ón Ploie∫ti, domiciliat           jude˛ul Prahova
nespecializate – 521, ∫i activitatea principal„:      Ón Ploie∫ti, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 19,
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,      bl. 75, sc. B, ap. 30, jude˛ul Prahova, ∫i Ionescu              ACT ADIfiIONAL
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       Mariana Jeni, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de       Subsemnatul Mu∫at Dinu-Florian, cet„˛ean
b„uturi ∫i tutun – 5211.                  29.05.1967 Ón Ploie∫ti, cu acela∫i domiciliu, Ón      rom‚n, n„scut la data de 1.01.1972 Ón Ploie∫ti,
  Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al   calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MALGEL    jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti,
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act        COM — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Gen. Eremia   str. Cristianul nr. 16, bl. 150 K, sc. A, et. 3, ap. 14,
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.       Grigorescu nr. 19, bl. 75, sc. B, ap. 30, jude˛ul     jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria D.A.
  Redactat ∫i multiplicat de c„tre avocat Gomeanu     Prahova, cu num„rul de ordine Ón registrul         nr. 669455, eliberat de Mili˛ia Ploie∫ti la data de
Geanina Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare s-au     comer˛ului J 29/396/1996, cod unic de Ónregistrare     21.02.1986, cu prelungire la data de 19.02.1996, cod
Ónm‚nat p„r˛ilor.                     8245278, am hot„r‚t Óncheierea prezentului act       numeric personal 1720101293157, Ón calitate de
  (64/800.779)                      adi˛ional, prin care se deschide un punct de lucru     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale UNIDOL
              *                Ón Ploie∫ti, str. En„chi˛„ V„c„rescu nr. 5, bl. 126 C,   COM — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Cristianul
                              parter, ap. 6, jude˛ul Prahova, pe o perioad„       nr. 16, bl. 150 K, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul Prahova,
      Societatea Comercial„             nelimitat„ (activitatea desf„∫urat„ 9302 – coafur„ ∫i   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
    VALEA DORULUI — S.R.L., Sinaia           alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are).             Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/940/1997, constituit„
        jude˛ul Prahova                Restul clauzelor prev„zute Ón actul constitutiv     Ón baza statutului societ„˛ii, cu modific„rile ∫i
                              r„m‚ne neschimbat, prezentul act adi˛ional f„c‚nd     complet„rile ulterioare, am hot„r‚t s„ aduc
         ACT ADIfiIONAL              parte integrant„ din acesta.                urm„toarele complet„ri actului constitutiv al
  Subsemnatul Olteanu Dumitru, cet„˛ean rom‚n,        Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul   societ„˛ii:
n„scut la data de 2.05..1942 Ón Buftea, jude˛ul Ilfov,   notarului public ast„zi, data autentific„rii, Ón       se precizeaz„ activitatea principal„: 5211 –
domiciliat Ón Sinaia, calea Bucure∫ti nr. 12 A, bl. 13,  5 exemplare, din care 4 s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.       comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,
sc. B, et. 2, ap. 29, jude˛ul Prahova, identificat cu      (67/800.782)                     cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
C.I. seria PH nr. 175485 eliberat„ de Poli˛ia Sinaia                 *                b„uturi ∫i tutun.
la data de 31.07.2000, cod numeric personal                                       Restul clauzelor din statutul societ„˛ii r„m‚ne
1420502296185, Ón calitate de asociat unic la            Societatea Comercial„               neschimbat.
Societatea Comercial„ VALEA DORULUI — S.R.L., cu      DESPAN FOREST — S.R.L., satul Homor‚ciu           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
sediul Ón Sinaia, calea Bucure∫ti nr. 12, bl. 13, sc. B,    comuna Izvoarele, jude˛ul Prahova           acesta.
et. 2, ap. 29, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la                                     Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova             ACT ADIfiIONAL              Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
cu nr. J 29/462/1993, prin prezentul act adi˛ional      Subsemnatul Despan Radu, cet„˛ean rom‚n,        Tribunalul Prahova Ón cinci exemplare, din care
am hot„r‚t urm„toarele:                  n„scut la data de 9 septembrie 1951 Ón comuna       patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
  — se precizeaz„ domeniul principal al societ„˛ii    Homor‚ciu, jude˛ul Prahova, fiul lui Alexandru ∫i        (70/800.785)
ca fiind: comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         Maria, domiciliat Ón satul Homor‚ciu, comuna                     *
nespecializate – 521, ∫i activitatea principal„:      Izvoarele, jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,      G.T. nr. 125295, eliberat de Poli˛ia V„lenii de Munte        Societatea Comercial„
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       la data de 19 ianuarie 1996, cod numeric personal       SPORT CLUB ASTRA — S.R.L., Ploie∫ti
b„uturi ∫i tutun – 5211;                  1510909297293, Ón calitate de unic asociat al              jude˛ul Prahova
  — se Ónfiin˛eaz„ dou„ puncte de lucru Ón:        Societ„˛ii Comerciale DESPAN FOREST — S.R.L., cu
  Sinaia, str. Valter M„r„cineanu nr. 13–15, p‚n„ la   sediul Ón satul Homor‚ciu, comuna Izvoarele,                 ACT ADIfiIONAL
31.12.2003, ∫i Ón incinta Colegiului Mihail        jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrul
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Cantacuzino din Sinaia, p‚n„ la data de 1.06.2005,     Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/1762
                                                                SPORT CLUB ASTRA — S.R.L.
unde societatea va desf„∫ura activit„˛i de comer˛ cu    din data de 25 iunie 1993, vol. 34, precizez c„
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     domeniul principal de activitate al societ„˛ii        Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       men˛ionate mai sus este 020 – 0201 – silvicultura ∫i    Comerciale SPORT CLUB ASTRA — S.R.L., cu sediul
tutun – 5211.                       exploatarea forestier„.                  Ón Ploie∫ti, Bd. Petrolului nr. 59, jude˛ul Prahova,
  Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Ónmatriculat„ cu nr. J 29/270/1999, cod unic de
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act        actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DESPAN     Ónregistrare 11655790, prin hot„r‚rea nr. 1/2003,
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.       FOREST — S.R.L., pe care Ól completeaz„.          Óncheiat„ la data de 24.03.2003, a hot„r‚t
  Redactat ∫i multiplicat de c„tre avocat Gomeanu      Tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul notarului    modificarea actului constitutiv al societ„˛ii, astfel:
Geanina Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare s-au     public Codescu Eugenia – V„lenii de Munte ast„zi,       Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
Ónm‚nat p„r˛ilor.                     11 februarie 2003, Ón patru exemplare, din care trei    societ„˛ii cu 5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu
   (65/800.780)                     exemplare s-au eliberat unicului a asociat.        combustibili, minerale, produse petroliere ∫i
              *                  (68/800.783)                      produse chimice pentru industrie.
                                           *                 Pentru semnarea prezentului act adi˛ional este
      Societatea Comercial„                                           Ómputernicit domnul Mateescu Mihail Valentin, cu
  IRMIS — S.R.L., Breaza, jude˛ul Prahova             Societatea Comercial„               domiciliul Ón Ploie∫ti, str. Sp„tar Milescu nr. 25 A,
                              SOVI DISTRIBUTION GRUP — S.R.L., Ploie∫ti         bl. 115 B, sc. B, ap. 34, jude˛ul Prahova, conform
         ACT ADIfiIONAL                                            Ómputernicirii nr. 1069/7.04.2003.
  Subsemnata Barbu Alexandrina, cet„˛ean rom‚n,               ACT ADIfiIONAL                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
n„scut„ la data de 16.11.1953 Ón comuna Glod-         Subsemna˛ii Essig Sorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut     actul constitutiv al societ„˛ii men˛ionate,
C‚rlig, domiciliat„ Ón Breaza, str. V.I. Lenin nr. 85,   la data de 27.04.1969 Ón Ploie∫ti, cod numeric       modific‚ndu-l corespunz„tor.
jude˛ul Prahova, identificat„ cu B.I. seria B.U.      personal 1690427293202, cu domiciliul Ón Ploie∫ti,      Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarial ast„zi,
nr. 495467, eliberat„ de Mili˛ia Breaza la data de     Str. Bahluiului nr. 12, bl. 149, sc. C, et. 10, ap. 130,  data autentific„rii, Ón cinci exemplare, din care
2.09.1985, cu prelungire la data de 18.09.1995, cod    jude˛ul Prahova, ∫i Munteanu Viorel Gabriel,        patru exemplare s-au eliberat Ómputernicitului.
numeric personal 2531116290570, Ón calitate de       cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 7.10.1969 Ón         (71/800.786)
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale IRMIS — S.R.L.,   Ploie∫ti, cod numeric personal 1691002293135,                     *
cu sediul Ón Breaza, Str. Libert„˛ii nr. 85, jude˛ul    domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Gheorghe Grigore
                                                                 Societatea Comercial„
Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului        Cantacuzino nr. 263, bl. 13, sc. A, ap. 10, jude˛ul
                              Prahova, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii          SAGO COMPROD — S.R.L., Ploie∫ti
Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
J 29/1600/4.06.1993, constituit„ Ón baza actului      Comerciale SOVI DISTRIBUTION GRUP — S.R.L., cu
constitutiv al societ„˛ii, prin prezentul act adi˛ional,  sediul Ón Ploie∫ti, Str. Bahluiului nr. 12, bl. 149,             ACT ADIfiIONAL
am hot„r‚t:                        sc. C, et. 10, ap. 130, jude˛ul Prahova, av‚nd codul     Subsemnatul Ureche Traian, cet„˛ean rom‚n,
  — se precizeaz„ domeniul principal de activitate:    unic de Ónregistrare 15219670, cu nr. de ordine Ón     n„scut la data de 3.03.1932 Ón Ploie∫ti, jude˛ul
521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           registrul comer˛ului J 29/266/2003, am hot„r‚t       Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Artei nr. 2 A,
nespecializate, ∫i activitatea principal„: 5211 –     Ónfiin˛area unui punct de lucru al societ„˛ii Ón      jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria B.C.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1641/10.VII.2003                  11
nr. 827245, eliberat de Mili˛ia Ploie∫ti la data de          Societatea Comercial„                se precizeaz„ activitatea principal„: 5540 –
9.11.1981, cod numeric personal 1320303293103, Ón        EDEN GARDEN S.T. — S.R.L., Plopeni           baruri.
calitate de asociat unic la Societatea Comercial„            jude˛ul Prahova                  Restul clauzelor din actul constitutiv al societ„˛ii
SAGO COMPROD — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,                                      r„m‚ne neschimbat.
Str. Artei nr. 2 A, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la             ACT ADIfiIONAL                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova      Subsemnatul ™erban Teodor-Viorel, domiciliat Ón      acesta.
de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr.           Ploie∫ti, Str. Pandurilor nr. 1, bl. 2 E 1, sc. A, et. 2,    Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul
J 29/1954/1994, constituit„ Ón baza statutului       ap. 9, jude˛ul Prahova, personal ∫i Ón calitate de      Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,  mandatar pentru Magdo Eugenia, domiciliat„ Ón        Tribunalul Prahova Ón cinci exemplare, din care
am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele complet„ri         Ploie∫ti, str. B„rc„ne∫ti nr. 3 A, bl. 14 A, sc. A, ap. 6,  patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
statutului societ„˛ii:                   jude˛ul Prahova, conform procurii autentificate cu        (77/800.793)
  — se precizeaz„ activitatea principal„: 5143 –     nr. 2368/23 aprilie 2003 de c„tre notarul public                    *
comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de uz      Ivan Constantin, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
gospod„resc, aparate de radio ∫i televizoare.       Comerciale EDEN GARDEN S.T. — S.R.L., cu sediul            Societatea Comercial„
  Restul clauzelor din statutul societ„˛ii r„m‚ne     Ón Plopeni, Str. Republicii nr. 20, jude˛ul Prahova,     DUTRI COM — S.R.L., Sinaia, jude˛ul Prahova
neschimbat.                        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    nr. J 29/694/2003, cod unic de Ónregistrare                  ACT ADIfiIONAL
acesta.                          15380226, am hot„r‚t urm„toarele:                Subsemna˛ii Dumitrescu Dumitru, domiciliat Ón
  Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul      – Ónfiin˛area unui punct de lucru al Societ„˛ii      Sinaia, cal. Moroieni nr. 8, jude˛ul Prahova, n„scut
Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„        Comerciale EDEN GARDEN S.T. — S.R.L. la adresa;       la data de 29.06.1977 Ón Sinaia, jude˛ul Prahova,
Tribunalul Prahova Ón cinci exemplare, din care      Plopeni, Pia˛a îStejaru“, jude˛ul Prahova, unde       identificat cu C.I. seria PH nr. 283974, eliberat„ de
patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.                societatea va desf„∫ura activit„˛ile: 5530 –         Poli˛ia   Sinaia,   cod  numeric    personal
   (72/800.787)                     restaurante; 5540 – baruri, ∫i 9271 – jocuri de noroc    1770629296201, ∫i Mohammad H A I H Salman,
              *                ∫i pariuri.                         domiciliat Ón Kuwait, Jabria, imobil nr. 5, Str. 11,
                               Restul prevederilor din actul constitutiv al       ap. 8, n„scut la data de 2.09.1977 Ón Kuwait,
     Societatea Comercial„              societ„˛ii r„m‚ne neschimbat, prezentul act         identificat cu pa∫aportul nr. 830341/16.06.1998,
 GESOFID IMPEX — S.R.L., V„lenii de Munte         adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.        eliberat de autorit„˛ile din Kuwait, Ón calitate de
       jude˛ul Prahova                 Redactat de c„tre notarul public Ivan Constantin     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DUTRI COM —
                              ∫i tehnoredactat la Biroul notarial ast„zi, data       S.R.L., cu sediul Ón Sinaia, cal. Moroieni nr. 8,
         ACT ADIfiIONAL              autentific„rii, Ón cinci exemplare, din care patru      jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Subsemnatul St„nescu Gheorghe, cet„˛ean         s-au Ónm‚nat p„r˛ii.                     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
rom‚n, n„scut la data de 21.06.1967 Ón satul F„getu,      (75/800.791)                       J 29/1156/2002, av‚nd codul unic de Ónregistrare
comuna Gura Vitioarei, jude˛ul Prahova, domiciliat                   *                14946255, prin prezentul act adi˛ional, am hot„r‚t
Ón satul Fundeni nr. 193, comuna Gura Vitioarei,                                    urm„toarele:
jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH             Societatea Comercial„                – se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bra∫ov, Bd.
nr. 032651, eliberat de Mili˛ia V„lenii de Munte la         AGITOM COMIMPEX — S.R.L.              15 Noiembrie nr. 94, ap. 8, conform contractului de
data de 19.05.1998, cod numeric personal             comuna Ceptura, jude˛ul Prahova            Ónchiriere nr. 943478/20.12.2002, unde societatea va
1670621297297, Ón calitate de asociat unic al                                      desf„∫ura activit„˛i de restaurante (5530), p‚n„ la
Societ„˛ii Comerciale GESOFID IMPEX — S.R.L., cu               ACT ADIfiIONAL               data de 1.02.2005.
sediul Ón V„lenii de Munte, str. Nicolae Iorga nr. 76,    Subsemnatul Toma Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut         Restul clauzelor prev„zute Ón actul constitutiv
bl. C 2, sc. A, ap. 14, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ Ón  la data de 8.08.1961 Ón comuna Ceptura, jude˛ul       r„m‚ne neschimbat, prezentul act adi˛ional f„c‚nd
Registrul Comer˛ului al Jude˛ului Prahova de pe      Prahova, domiciliat Ón satul Ceptura de Jos nr. 373,     parte integrant„ din acesta.
l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr. J 29/1174/1996,      comuna Ceptura, jude˛ul Prahova, av‚nd codul          Redatat ∫i multiplicat de c„tre avocat Gorneanu
constituit„ Ón baza statutului societ„˛ii, cu       numeric personal 1610808292075, Ón calitate de        Geanina Ón cinci exemplare, din care patru se
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t    asociat unic al Societ„˛ii Comerciale AGITOM         Ónm‚neaz„ p„r˛ilor.
s„ aduc urm„toarele complet„ri statutului societ„˛ii:   COMIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón comuna Ceptura,         (78/800.794)
  se prelunge∫te durata de func˛ionare a punctului    jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul                       *
de lucru din B„icoi, Str. Independen˛ei nr. 180,      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
jude˛ul Prahova, av‚nd ca activitate comer˛ cu       J 29/544/1995, prin prezentul act adi˛ional, am            Societatea Comercial„
am„nuntul, valabil„ p‚n„ la data de 31.12.2003;      hot„r‚t urm„toarele:                     ALPIN LC — S.R.L., Bu∫teni, jude˛ul Prahova
  se prelunge∫te durata de func˛ionare a punctului      – se completeaz„ obiectul de activitate al
de lucru din comuna Lip„ne∫ti, jude˛ul Prahova,      societ„˛ii cu urm„toarea activitate: 51 – comer˛ cu              ACT ADIfiIONAL
av‚nd ca activitate comer˛ cu am„nuntul, valabil„     ridicata ∫i servicii de intermediere Ón comer˛ul cu       Subsemna˛ii ™erb„nescu Coralia, cet„˛ean
p‚n„ la data de 1.03.2005.                 ridicata (cu excep˛ia autovehiculelor ∫i           rom‚n, n„scut„ la data de 2.09.1955 Ón Azuga,
  Restul clauzelor din actul constitutiv al societ„˛ii  motocicletelor): 515 – comer˛ cu ridicata cu produse     jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Bu∫teni, str. Erou
r„m‚ne neschimbat.                     intermediare neagricole ∫i de∫euri: 5151 – comer˛      Moldoveanu nr. 4, bl. 36, sc. B, ap. 30, jude˛ul
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i   Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 070139,
acesta.                          produse derivate.                      eliberat„ de Poli˛ia Bu∫teni la data de 22.12.1998,
  Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul      Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act         cod numeric personal 2550902290018, Ón calitate de
Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„        adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i, dup„        asociat, ∫i Fr„˛il„ R„zvan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Tribunalul Prahova Ón cinci exemplare, din care      Ónscrierea lor la Oficiul registrului comer˛ului.      data de 11.05.1978 Ón Sinaia, jude˛ul Prahova,
patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.                 Restul clauzelor prev„zute Ón actele de          domiciliat Ón Azuga, Str. Muncii nr. 25, jude˛ul
   (73/800.788)                     constituire ale societ„˛ii r„m‚ne neschimbat,        Prahova, Ón calitate de asociat la Societatea
              *                prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din     Comercial„ ALPIN LC — S.R.L., cu sediul Ón Sinaia,
                              acestea.                           str. Erou Moldoveanu nr. 4, bl. 36, sc. B, ap. 30,
       Societatea Comercial„              Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul    jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
      IODENT — S.R.L., Ploie∫ti           notarial îEquitas“ ast„zi, data autentific„rii, Ón cinci   Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
                              exemplare, din care patru s-au Ónm‚nat p„r˛ii.        J 29/1779/1993, av‚nd codul fiscal R 4251226, prin
         ACT ADIfiIONAL                (76/800.792)                       prezentul act adi˛ional am hot„r‚t urm„toarele:
  Subsemna˛ii Ionescu Maria, domiciliat„ Ón                      *                  — se precizeaz„ domeniul principal de activitate
Ploie∫ti, str. ™tefan cel Mare nr. 37, jude˛ul Prahova,                                 ca fiind comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
∫i Ionescu Mihai, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. ™tefan          Societatea Comercial„              nespecializate (521), ∫i activitatea principal„ comer˛
cel Mare nr. 37, jude˛ul Prahova, Ón calitate de            COLIBRI — S.R.L., Ploie∫ti            cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
asocia˛i la Societatea Comercial„ IODENT — S.R.L.,                                   v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
cu sediul Ón Ploie∫ti, str. ™tefan cel Mare nr. 37,              ACT ADIfiIONAL               b„uturi ∫i tutun (5211).
jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     Subsemna˛ii Goia Lucia-Simona, cet„˛ean rom‚n,        Restul clauzelor prev„zute Ón actul constitutiv al
comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr.      n„scut„ la data de 18.10.1948 Ón Ploie∫ti, jude˛ul      societ„˛ii r„m‚ne neschimbat, prezentul act
J 29/143/1992, av‚nd codul unic de Ónregistrare      Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Democra˛iei nr.    adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
1359836, prin prezentul act adi˛ional, am hot„r‚t     109, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH       Redatat ∫i multiplicat de c„tre avocat Gorneanu
urm„toarele:                        nr. 345361, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de     Geanina Ón cinci exemplare, din care patru se
  se modific„ obiectul de activitate din 8514 – alte   19.11.2002, cod numeric personal 2481018293206,       Ónm‚neaz„ p„r˛ilor.
activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„, Ón 3310 –    ∫i Goia Marian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de         (79/800.795)
produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente medicale.      13.03.1948 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova, domiciliat                   *
  Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act        Ón Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 17, bl 9 D, sc. D ap. 18,
adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i numai dup„     jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria G.K.            Societatea Comercial„
Ónscrierea lor la Oficiul registrului comer˛ului de pe   nr. 535900, eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti la data de      KAMBRIAN IMPEX — S.R.L., satul Pantazi,
l‚ng„ Tribunalul Prahova.                 22.10.1993, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      comuna Valea C„lug„reasc„, jude˛ul Prahova
  Restul clauzelor actelor constitutive r„m‚ne      Comerciale COLIBRI — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
neschimbat, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte      Str. Democra˛iei nr. 109, jude˛ul Prahova,                   ACT ADIfiIONAL
integrant„ din acestea.                  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al       Subsemn˛ii Br„nescu Georgeta, cet„˛ean rom‚n,
  Redactat de c„tre avocat Bogdan Nedelcu Ón       Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/594/1994, constituit„     n„scut„ la data de 18 iunie 1969 Ón Ploie∫ti, jude˛ul
5 exemplare, din care 4 s-au Ónm‚nat p„r˛ilor ast„zi,   Ón baza actului constitutiv al societ„˛ii, cu        Prahova, domiciliat„ Ón satul Pantazi nr. 38,
7.04.2003.                         modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t     comuna Valea C„lug„reasc„, jude˛ul Prahova, ∫i
  (74/800.789)                      s„ aducem urm„toarele complet„ri actului           Br„nescu Gabriel-Liviu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
              *                constitutiv al societ„˛ii:                  data de 8 octombrie 1967 Ón Mizil, jude˛ul Prahova,
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1641/10.VII.2003
domiciliat Ón satul Pantazi nr. 38, comuna Valea     cu nr. 1885 din 30 mai 1996 la Biroul notarului            Societatea Comercial„
C„lug„reasc„, jude˛ul Prahova, asocia˛i ai Societ„˛ii   public Pop Mihai, cu sediul Ón C‚mpina, jude˛ul           PIRITEX — S.A., satul Negoie∫ti
Comerciale KAMBRIAN IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón     Prahova, Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i            comuna Brazi, jude˛ul Prahova
satul Pantazi nr. 38, comuna Valea C„lug„reasc„,     Industrie a Jude˛ului Prahova – Oficiul registrului
jude˛ul Prahova, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la    comer˛ului cu nr. J 29/1058 din 12 iulie 1996, av‚nd             ACT ADIfiIONAL
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova    codul unic de Ónregistrare 8625447, am hot„r‚t         Subscrisa Societatea Comercial„ PIRITEX — S.A.,
cu nr. J 29/984 din 14 noiembrie 2001, am hot„r‚t     modificarea actului constitutiv, prin prezentul act     cu sediul Ón satul Negoie∫ti, comuna Brazi, jude˛ul
Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Ploie∫ti,       adi˛ional, astfel:                     Prahova, av‚nd codul unic de Ónregistrare 7134646,
™os. Vestului nr. 27, jude˛ul Prahova, stand nr. 86,     1. Se deschide un punct de lucru Ón comuna        atribut fiscal R ∫i num„rul de ordine la Oficiul
Ón incinta Centrului comercial al Societ„˛ii       Filipe∫tii de P„dure, jude˛ul Prahova.           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova
Comerciale SERPO PROD IMPEX — S.R.L., conform        Se men˛in neschimbate celelalte prevederi ale      J 29/3647/1994, prin Ómputernicit, ac˛ionarul
contractului de Ónchiriere nr. 337 din 24 aprilie     actului constitutiv al societ„˛ii. Prezentul act      U∫urelu Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
2003, Óncheiat cu aceea∫i societate.           adi˛ional face parte integrant„ din actul constitutiv,   2.12.1942 Ón comuna Negoie∫ti, jude˛ul Prahova,
  Se men˛in neschimbate celelalte prevederi ale     pe care Ól modific„ Ón sensul celor ar„tate mai sus.    domiciliat Ón satul Negoie∫ti, comuna Brazi, jude˛ul
actului constitutiv.                     Taxele ocazionate cu perfectarea prezentului       Prahova, cod numeric personal 1421202203104,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   contract privesc societatea comercial„.           conform procurii autentificate cu nr. 11190/
actul constitutiv al societ„˛ii.               Tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul notarului
  Redactat de p„r˛i ∫i prezentat notarului public Ón                                 27.11.2002 la Biroul notarial îEquitas“ din Ploie∫ti,
                             public Laslo Cristina-Carmen azi, data autentific„rii    Óncheie prezentul act adi˛ional la actele constitutive
6 exemplare, din care 5 exemplare s-au Ónm‚nat      actului, Ón cinci exemplare, din care patru
p„r˛ilor ast„zi, data d„rii de dat„ cert„.                                      ale societ„˛ii, prin care se prelunge∫te durata
                             exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.              punctelor de lucru ale societ„˛ii din:
  (80/800.796)                       (83/800.799)
             *                                               a) Ploie∫ti, Bd. Republicii, bl. 32, parter, jude˛ul
                                           *                Prahova, conform contractului de Ónchiriere
     Societatea Comercial„                                            nr. 962/26.03.2003, Óncheiat cu S.C.A. TROMET,
                                    Societatea Comercial„
   WYLZE LOGISTIK — S.R.L., Ploie∫ti                                        Ploie∫ti;
                                    YIGIT — S.R.L., Ploie∫ti
                                                             b) Bucure∫ti, bd. Corneliu Coposu nr. 2 (Complex
         ACT ADIfiIONAL                                            Unirii 2), corpul A, parter, sectorul 3, conform
                                      ACT ADIfiIONAL
                                                           contractului de Ónchiriere nr. 419/28.02.2003
  – Molitor Zeno-Wilhelm, cet„˛ean rom‚n, n„scut      Subsemna˛ii Ozkilic Izzet, cet„˛ean turc, n„scut     Óncheiat cu Societatea Comercial„ MINERVA — S.A.,
la data de 23.05.1967 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov,     la data de 4.05.1955 Ón Turcia, Ahili, domiciliat Ón    Bucure∫ti.
domiciliat Ón Ploie∫ti, Intrarea Petuniei nr. 7,     Turcia, Kirikkale, Merkez, Ovacik Mh. Ozonuk          Celelalte clauze din actele constitutive ale
bl. 150, ap. 34, jude˛ul Prahova,             nr. 29/7, identificat cu pa∫aportul seria TRI        societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
  – Molitor Dumitru, n„scut la data de 26.03.1930
                             nr. 045380 eliberat la data de 3.06.1996 de         adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din aceste acte.
Ón Telega, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n,
                             autorit„˛ile turce, ∫i Ozkilik Rahmi, cet„˛ean turc,      Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act
domiciliat Ón Ploie∫ti, Intrarea Petuniei nr. 7,
                             n„scut la data de 20.03.1967 Ón Turcia, Ahili,       adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i dup„
bl. 150, ap. 34, jude˛ul Prahova,
                             domiciliat Ón Turcia, Kirikkale, Merkez, Gurler       Ónregistrarea lor la Oficiul Registrului Comer˛ului
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                             Mah., Istiklal Cad, identificat cu pa∫aportul seria     al Jude˛ului Prahova.
WYLZE LOGISTIK — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
                             TRL nr. 016265 eliberat la data de 22.02.2001 de        Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarial
Intrarea Petuniei nr. 7, bl. 150, ap. 34, jude˛ul
                             autorit„˛ile turce, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii  îEquitas“ din Ploie∫ti, ast„zi, data autentific„rii, Ón
Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                             Comerciale YIGIT — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,      cinci exemplare, din care patru s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
comer˛ului cu nr. J 29/1027/1998, av‚nd codul
                             str. Ana Ip„tescu nr. 61, jude˛ul Prahova,           (86/800.802)
fiscal R11021882, au hot„r‚t schimbarea sediului
                             Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al                  *
social Ón Ploie∫ti, Pia˛a Victoriei nr. 1, blocul
                             Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/138/2000, cod unic de
Mercur, sc. A, et. 2, ap. 26, jude˛ul Prahova.
                             Ónregistrare 12648422, constituit„ Ón baza actului           Societatea Comercial„
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
                             constitutiv, prin prezentul act adi˛ional am hot„r‚t:       LORD STANDARD — S.R.L., Ploie∫ti
neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte
                               Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Ploie∫ti, Pia˛a
integrant„ din acestea.
  Tehnoredactat de c„tre p„r˛i Ón 5 exemplare, din    1 Decembrie 1918 nr. 8 (parterul Centrului                  ACT ADIfiIONAL
care 4 s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.               Comecial BIG), jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la data
                                                             Subsemnatul Teodorescu Eduard-™tefan,
   (81/800.797)                     de 29.02.2004.
                                                           cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 30.10.1960
             *                 Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n
                                                           Ón Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Ploie∫ti,
                             neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte
                                                           str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 126, jude˛ul Prahova,
      Societatea Comercial„             integrant„ din acesta.
                                                           identificat cu B.I. seria G.R. nr. 303828, eliberat de
    DALUZIA IMPEX — S.R.L., B„icoi            Tehnoredactat la compartimentul de asisten˛„
                                                           Poli˛ia Ploie∫ti la data de 6.03.1995, cod numeric
                             din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a
                                                           personal 1601030293139, Ón calitate de asociat unic
         ACT ADIfiIONAL              Jude˛ului Prahova, Ón cinci exemplare, din care
                                                           al Societ„˛ii Comerciale LORD STANDARD — S.R.L.,
                             patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
  Subsemnata Cosmineanu Aneta, cet„˛ean rom‚n,                                    cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Gh. Gr. Cantacuzino
                               (84/800.800)
n„scut„ la data de 9.03.1949 Ón B„icoi, jude˛ul                                    nr. 126, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                           *
Prahova, domiciliat„ Ón B„icoi, Str. 1 Mai nr. 6 bis,                                 registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul                                       Prahova cu nr. J 29/1502/1992, constituit„ Ón baza
                                  Societatea Comercial„
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.                                  statutului societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile
                               MARIANA ORIENT SUD — S.R.L., Ploie∫ti
J 29/1519/1996, am hot„r‚t s„ Ónchei prezentul act                                  ulterioare, am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele
adi˛ional dup„ cum urmeaz„:                                              complet„ri statutului societ„˛ii:
                                      ACT ADIfiIONAL
  Domeniul principal de activitate al societ„˛ii va                                   Se precizeaz„ activitatea principal„: 2214 –
fi: 52 – comer˛ cu am„nuntul (cu excep˛ia          Subsemnata Stoica Maria, cet„˛ean rom‚n,         editarea Ónregistr„rilor sonore.
comer˛ului cu autovehicule ∫i motociclete);        n„scut„ la data de 21.07.1960 Ón comuna Colceag,        Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
repararea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti; 521    jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Intrarea     r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face
– comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;     Regimentului nr. 2, bl. 154H, sc. B, ap. 2, jude˛ul     parte integrant„ din acesta.
5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr. 190081       Tehnoredactat la Biroul de Asisten˛„ din cadrul
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        eliberat„ la data de 10.10.2000 de Poli˛ia Ploie∫ti,    Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
produse nealimentare.                   cod numeric personal 2600721293132, Ón calitate de     Tribunalul Prahova, Ón cinci exemplare, din care
  Celelalte clauze ale actulu de constituire al     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MARIANA        patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act        ORIENT SUD — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Intrarea       (87/800.803)
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.       Regimentului nr. 2, bl. 154H, sc. A, ap. 2, jude˛ul                  *
  Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la un birou  Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
notarial, ast„zi, data autentific„rii Ón 5 exemplare,   Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.               Societatea Comercial„
din care 4 s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.             J 29/1894/1991, constituit„ Ón baza actului         EJAT COMPUTER SERVICE — S.R.L., Ploie∫ti
  (82/800.798)                     constitutiv al societ„˛ii, prin prezentul act adi˛ional
             *                am hot„r‚t:                                  ACT ADIfiIONAL
                               1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Ploie∫ti,
     Societatea Comercial„              Intrarea Regimentului nr. 2, bl. 154H, sc. A, ap. 2,     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
   COMODOR IMPEX — S.R.L., Ploie∫ti          jude˛ul Prahova, Ón Ploie∫ti, Str. Lalelelor nr. 5,        EJAT COMPUTER SERVICE — S.R.L.,
                             jude˛ul Prahova.                          Ónmatriculat„ cu nr. J 29/604/1998
         ACT ADIfiIONAL               2. Se precizeaz„ domeniul principal de activitate:     Subsemna˛ii Popescu Andrei Octavian, cet„˛ean
  Subsemna˛ii ™erban Nicolae-Viorel, cet„˛ean      526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin          rom‚n, n„scut Ón Ploie∫ti, la data 11.05.1971,
rom‚n, n„scut la data de 2 septembrie 1955 Ón       magazine; activitatea principal„: 5262 – comer˛ cu     domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Nicolae Titulescu, nr. 4,
Moreni, jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat Ón Ploie∫ti,    am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e.              bl. 10I, ap. 1, jude˛ul Prahova, cod numeric
Str. 13 Decembrie nr. 19, bl. H1, sc. A, ap. 3, jude˛ul   Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n       personal 1710511293108, ∫i Ilie Cristian, cet„˛ean
Prahova, ∫i ™erban Ileana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„    neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte       rom‚n, n„scut Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, la data
la data de 7 septembrie 1955 Ón Craiova, jude˛ul     integrant„ din acesta.                   de 26.06.1975, domiciliat Ón Ploie∫ti, Aleea ™colii
Dolj, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. 13 Decembrie       Tehnoredactat la compartimentul de asisten˛„       nr. 1A, bl. 21, sc. A, et. 2, ap. 9, jude˛ul Prahova,
nr. 19, bl. H1, sc. A, ap. 3, jude˛ul Prahova, Ón     din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a         ambii Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori ai
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       Jude˛ului Pahova, Ón cinci exemplare, din care patru    Societ„˛ii Comerciale EJAT COMPUTER SERVICE —
COMODOR IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,      s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.                   S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Zidari nr. 5 bis,
Str. 13 Decembrie nr. 19, bl. H1, sc. A, ap. 3, jude˛ul    (85/800.801)                      jude˛ul Prahova, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri
Prahova, constituit„ Ón baza statutului autentificat                 *                ale actului constitutiv al societ„˛ii:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1641/10.VII.2003                   13
  Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru al      Comerciale FARANED — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,           Societatea Comercial„
societ„˛ii Ón Ploie∫ti, str. C. D. Gherea, pasajul ABC,  Str. Spitalului nr. 17, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„         VALTIMA — S.R.L., Ploie∫ti
jude˛ul Prahova, conform contractului de Ónchiriere    la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
nr. 18/1.04.2003, valabil p‚n„ la data de 15.04.2005.   J 29/2753/1994, am hot„r‚t urm„toarele:                    ACT ADIfiIONAL
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii   Art. 1. Domeniul principal de activitate se va        Subsemnatul Radu Manta, cet„˛ean rom‚n,
r„m‚n neschimbate.                    realiza Ón grupa 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón        n„scut la data de 1 octombrie 1950 Ón comuna
  Redactat Ón 4 exemplare, atestate conform Legii    magazine nespecializate, respectiv 5212 – comer˛ cu     Smeeni, jude˛ul Buz„u, domiciliat Ón Ploie∫ti,
nr. 51/1995, din care 3 s-au Ónm‚nat p„r˛ilor, ast„zi,  am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      Str. R‚pelor nr. 6, bl. 23, sc. A, et. 2, ap. 11, jude˛ul
data Óncheierii de atestare.               predominant„ de produse nealimentare.            Prahova, av‚nd codul numeric personal
  (88/800.804)                       Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al     1501001293171, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii
             *                societ„˛ii cu: 5147 – comer˛ cu ridicata cu alte      Comerciale VALTIMA — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
                             bunuri de consum nealimentare, neclasificate Ón       Str. R‚pelor nr. 6, bl. 23, sc. A, et. 2, ap. 11, jude˛ul
     Societatea Comercial„              alt„ parte; 5274 – alte repara˛ii de articole        Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
   VACARU COM — S.R.L., satul T„t„rani         personale, neclasificate Ón alt„ parte.           Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
   comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    J 29/1784/15.05.1992, vol. 43, am hot„r‚t
                             statutul societ„˛ii, modific‚ndu-l Ón mod          urm„toarele:
         ACT ADIfiIONAL              corespunz„tor.                         Domeniul principal de activitate al societ„˛ii va
  Subsemnatul Sima Avram, cet„˛ean rom‚n,          Redactat ∫i dactilografiat la un birou notarial,     fi: 011 – cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat
n„scut la data de 4.08.1955 Ón satul T„t„rani,      ast„zi, data autentific„rii, Ón cinci exemplare, din    pie˛ii; horticultur„, cu urm„toarea activitate
comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón     care patru exemplare s-au eliberat asociatului unic.    principal„: 0112 – cultivarea legumelor, a
satul T„t„rani, nr. 230, comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul      (91/800.807)                      specialit„˛ilor horticole ∫i a produselor de ser„.
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 004068,                  *                  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti, la data de 7.11.1997,                                 neschimbate.
cod numeric personal 1550804293160, Ón calitate de          Societatea Comercial„                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale VACARU           EXCALIBUR COM — S.R.L., Ploie∫ti           statutul societ„˛ii.
COM — S.R.L., cu sediul Ón satul T„r„rani, nr. 230,                                    Actul a fost tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul
comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„              ACT ADIfiIONAL               notarilor publici asocia˛i Lupu Marin ∫i Lupu
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului                                    Maria-Luiza, Ón cinci exemplare, din care patru au
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale          fost Ónm‚nate asociatului ast„zi, data autentific„rii.
Prahova de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr.
                               EXCALIBUR COM — S.R.L., autentificat cu            (94/800.810)
J 29/472/1996, cod unic de Ónregistrare 8292024,
constituit„ Ón baza statutului societ„˛ii, cu         nr. 714/1998 la Biroul notarului public                      *
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t          Maria Tudose din Ploie∫ti
                               Subsemnata Istrate Angela Daniela, domiciliat„             Societatea Comercial„
urm„toarele complet„ri la statutul societ„˛ii:
                             Ón Ploie∫ti, Bd. Republicii nr. 199A, bl. 5A, sc. A,           TIROL — S.R.L., Plopeni
  Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón satul
T„t„rani, nr. 240, comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul       ap. 36, jude˛ul Prahova, asociat„ unic„ a Societ„˛ii
                             Comerciale EXCALIBUR COM — S.R.L., cu sediul Ón                ACT ADIfiIONAL
Prahova, av‚nd ca obiect de activitate 5211 – comer˛
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu       Ploie∫ti, Bd. Republicii nr. 199A, bl. 5A, sc. A, ap. 36,   Subsemnatul Zatic Vincen˛iu-Ervin, cet„˛ean
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului    rom‚n, n„scut la data de 12.07.1973 Ón Ploie∫ti,
b„uturi ∫i tutun, valabil p‚n„ la data de 1.09.2003.   comer˛ului cu nr. J 29/560/1998, am hot„r‚t         domiciliat Ón Plopeni, Str. Grivi˛ei nr. 3, bl. 6, ap. 2,
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  urm„toarele:                        jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH
r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face       Art. 1. Domeniul principal de activitate se va      nr. 371436, eliberat„ de Poli˛ia Plopeni la data de
parte integrant„ din acesta.               realiza Ón grupa 742 – activit„˛i de arhitectur„,      13.03.2003, cod numeric personal 1730712295888,
  Tehnoredactat la Biroul de Asisten˛„ din cadrul    inginerie ∫i servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de   Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„       acestea, respectiv 7420 – activit„˛i de arhitectur„,    TIROL — S.R.L., cu sediul Ón Plopeni, Str. Grivi˛ei
Tribunalul Prahova, Ón cinci exemplare, din care     inginerie ∫i servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de   nr. 3, bl. 6, ap. 2, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la
patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.               acestea.                          Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova
  (89/800.805)                       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr.
             *                statutul societ„˛ii, modific‚ndu-l Ón mod          J 29/2364/1994, cod unic de Ónregistrare 5331218
                             corespunz„tor.                       constituit„ Ón baza statutului societ„˛ii, cu
      Societatea Comercial„               Redactat ∫i dactilografiat la un birou notarial,     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t
 GEFIL — S.A., comuna Filipe∫tii de P„dure        ast„zi, data autentific„rii, Ón cinci exemplare, din    s„ aducem urm„toarele complet„ri statutului
        jude˛ul Prahova                                            societ„˛ii:
                             care patru exemplare s-au eliberat asociatului unic.
                                                             Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Plopeni,
                               (92/800.808)
         ACT ADIfiIONAL                                            Centru Comercial Zorile, standul nr. 2, av‚nd ca
                                           *
                                                           obiect de activitate comer˛ul, conform contractului
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    de Ónchiriere nr. 60/25.03.2003, valabil p‚n„ la data
                                   Societatea Comercial„
 GEFIL — S.A., autentificat cu nr. J 1598/1999                                    de 15.03.2006.
                                 REM INSTAL — S.R.L., C‚mpina
 la Biroul notarului public Ivan Constantin                                       Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
          din Ploie∫ti                                            r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face
                                      ACT ADIfiIONAL
  Œn baza hot„r‚rii din 14.04.2003 a adun„rii                                    parte integrant„ din acesta. Tehnoredactat la Biroul
generale extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       de Asisten˛„ din cadrul Oficiului registrului
Comerciale GEFIL — S.A., cu sediul Ón comuna              REM INSTAL — S.R.L.              comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova, Ón cinci
Filipe∫tii de P„dure, str. Valea Ele∫teului nr. 19,                                  exemplare, din care patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
                               Subsemna˛ii Cioroba Constantin, domiciliat Ón
jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul                                         (95/800.811)
                             C‚mpina, str. Panduri nr. 15, jude˛ul Prahova,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.                                                *
                             identificat cu B.I. seria D.A. nr. 083594/26.12.1985
J 29/326/1999, cod unic de Ónregistrare 11737718,     eliberat de Mili˛ia C‚mpina, cod numeric personal
actul constitutiv se modific„ dup„ cum urmeaz„:                                          Societatea Comercial„
                             1431028290924, ∫i Cioroba Florin, domiciliat Ón             VERCAM — S.R.L., Ploie∫ti
  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu    C‚mpina, Aleea P„durii nr. 15, jude˛ul Prahova,
2924 – fabricarea altor echipamente de utilizare     identificat cu C.I. seria PH nr. 267427/31.10.2001
general„.                                                                ACT ADIfiIONAL
                             eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina, cod numeric personal
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   1700407290937, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale        Subsemnatul Dobre Marin, cet„˛ean rom‚n,
actul constitutiv al societ„˛ii, modific‚ndu-l Ón mod   REM INSTAL — S.R.L., cu sediul Ón C‚mpina,         n„scut la data de 18.05.1961 Ón comuna B„lce∫ti,
corespunz„tor.                      str. I. L. Caragiale, nr. 10, jude˛ul Prahova,       jude˛ul   V‚lcea,   domiciliat   Ón  Ploie∫ti,
  Pentru semnarea prezentului act adi˛ional este                                   Str. Rezisten˛ei nr. 8, jude˛ul Prahova, identificat cu
                             Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Ómputernicit pre∫edinte al Consiliului de                                       B.I. seria G.T. nr. 763379, eliberat la data de
                             Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/2659/17.07.1992, am
administra˛ie dl Prodan Dan Dumitru, domiciliat Ón                                  2.02.1996 de Poli˛ia Ploie∫ti, cod numeric personal
                             hot„r‚t:
Ploie∫ti, Bd. Republicii nr. 25, bl. A7, sc. A, et. 6,                                1610518293119, Ón calitate de asociat unic al
                               1. Prelungirea duratei de valabilitate a sediului
ap. 18, jude˛ul Prahova.                                               Societ„˛ii Comerciale VERCAM — S.R.L., cu sediul Ón
                             societ„˛ii comerciale din C‚mpina, str.
  Redactat ∫i dactilografiat la un birou notarial                                  Ploie∫ti, Str. Rezisten˛ei nr. 8, jude˛ul Prahova,
                             I. L. Caragiale, nr. 10, jude˛ul Prahova.
ast„zi, data autentific„rii, Ón cinci exemplare, din                                 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                               2. a) Domeniul principal de activitate Ól
care patru au fost eliberate p„r˛ii.                                         Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/1118/12.12.2001, cod
                             constituie: 515 – comer˛ cu ridicata cu produse       unic de Ónregistrare nr. 14344772, constituit„ Ón
  (90/800.806)
                             intermediare neagricole ∫i cu de∫euri.           baza actului constitutiv al societ„˛ii, prin prezentul
             *
                               b) Activitatea principal„ a societ„˛ii va fi: 5154 –   act adi˛ional am hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de
       Societatea Comercial„            comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i furnituri de      lucru Ón comuna Bucov, jude˛ul Prahova, conform
      FARANED — S.R.L., Ploie∫ti           fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire.    contractului de Ónchiriere, valabil de la data de
                               Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul    1.01.2003 p‚n„ la data de 1.01.2005.
         ACT ADIfiIONAL              constituitv autentificat cu nr. 3708/27.05.1992 la       Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
                             Notariatul de Stat C‚mpina, pe care Ól modific„ Ón     r„m‚n neschimbate. Prezentul act face parte
    la statutul Societ„˛ii Comerciale         mod corespunz„tor.                     integrant„ din acesta.
    FARANED — S.R.L., autentificat cu           Tehnoredactat de avocat Radu Corneliu Ón baza        Tehnoredactat la compartimentul de asisten˛„
   nr. 12916/1994 la Notariatul de Stat        contractului de asisten˛„ juridic„ nr. 139/2003, Ón     din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a
       al Jude˛ului Prahova            cinci exemplare, din care patru s-au Ónm‚nat        Jude˛ului Prahova, Ón cinci exemplare, din care
  Subsemnatul Nedelcu Ioan, domiciliat Ón Ploie∫ti,   asocia˛ilor Ón C‚mpina, ast„zi, 14 mai 2003.        patru s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
Str. Spitalului nr. 17, jude˛ul Prahova, cod numeric      (93/800.809)                        (96/800.812)
personal 1460312293105, asociat unic al Societ„˛ii                  *                              *
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1641/10.VII.2003
    Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„              Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
 DELGADO COM — S.R.L., comuna S„lciile               MYS SERV — S.R.L., Ploie∫ti           neschimbate.
      jude˛ul Prahova                                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                      ACT ADIfiIONAL              statutul societ„˛ii.
         ACT ADIfiIONAL               Subsemnatul Miturc„ Sorin, cet„˛ean rom‚n,        Actul a fost tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul
  Subsemnatul Petre Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut     n„scut la data de 20.06.1966 Ón Ploie∫ti, jude˛ul     notarilor publici asocia˛i Lupu Marian ∫i ∫i Lupu
la data de 15.04.1972 Ón comuna Ciorani, jude˛ul     Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Simion B„rnu˛iu   Maria-Luiza Ón 5 exemplare, din care 4 au fost
Prahova, domiciliat Ón comuna S„lciile, jude˛ul      nr. 37, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH   Ónm‚nate asociatului ast„zi, data autentific„rii.
Prahova, identificat cu B.I. seria G.T. nr. 761118,    nr. 172242, eliberat de Poli˛ia Ploie∫ti la data de      (102/800.818)
eliberat de Poli˛ia Mizil la data de 21.06.1996, cod   12.07.2000, cod numeric personal 1660620293117,                   *
numeric personal 1720415292072, Ón calitate de      Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                             MYS SERV — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Simion        Societatea Comercial„
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale DELGADO
                             B„rnu˛iu nr. 37, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la        TEHCOMOBIL — S.R.L., Ploie∫ti
COM — S.R.L., cu sediul Ón comuna S„lciile, jude˛ul
Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova
                             cu nr. J 29/1646/1994, cod unic de Ónregistrare               ACT ADIfiIONAL
Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
J 29/306/1999, constituit„ Ón baza actului        5878470, constituit„ Ón baza actului constitutiv al     Subsemnatul Mihailescu Mircea-Nicolae, cet„˛ean
constitutiv al societ„˛ii, prin prezentul act adi˛ional  societ„˛ii, prin prezentul act adi˛ional am hot„r‚t s„  rom‚n, n„scut la data de 4.10.1957 Ón Ploie∫ti,
am hot„r‚t precizarea domeniului principal de       Ónfiin˛„m un punct de lucru Ón Ploie∫ti,         jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Dr. Toma
activitate: 602 – alte transporturi terestre;       Str. T‚rgovi∫tei nr. 8, jude˛ul Prahova, valabil p‚n„   Ionescu nr. 15, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I.
activitatea principal„: 6023 – transporturi terestre   la data de 31.01.2008.                  seria PH nr. 349323, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la
de c„l„tori, ocazionale.                   Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  data de 5.12.2002, cod numeric personal
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face      1571004400220, Ón calitate de asociat unic al
r„m‚n neschimbate. Prezentul act adi˛ional face      parte integrant„ din acesta.               Societ„˛ii Comerciale TEHCOMOBIL — S.R.L., cu
parte integrant„ din acesta.                 Tehnoredactat la compartimentul de asisten˛„      sediul Ón Ploie∫ti, Str. ™trandului nr. 35, jude˛ul
  Tehnoredactat la compartimentul de asisten˛„      din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a        Prahova, Ónmatriculat„ Oficiul Registrului
din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a        Jude˛ului Prahova, Ón cinci exemplare, din care      Comer˛ului al Jude˛ului Prahova de pe l‚ng„
Jude˛ului Prahova, Ón cinci exemplare, din care      patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.               Tribunalul Prahova cu nr. J 29/2130/1994,
patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.                  (100/800.816)                    constituit„ Ón baza statutului societ„˛ii, cu
  (97/800.813)                                  *                modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t
             *                                             s„ aduc urm„toarele complet„ri statutului societ„˛ii:
                                    Societatea Comercial„              Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón Ploie∫ti,
        CONSUMCOOP                       MOVITA — S.R.L., Ploie∫ti           Str. ™trandului nr. 22, jude˛ul Prahova, av‚nd ca
  Cooperativa de Consum B„rc„ne∫ti OC 2 ,                                     activitate comer˛ cu am„nuntul piese auto ∫i
  comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova                   ACT ADIfiIONAL              accesorii pentru autovehicule, valabil p‚n„ la data
                               Subsemna˛ii Stan Florian, cet„˛ean rom‚n,       de 2.04.2006.
         ACT ADIfiIONAL              n„scut la data de 18.12.1953 Ón comuna Plavia,        Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
                             jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti,         r„m‚n neschimbate.
      Óncheiat azi, 15 mai 2003                                         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                             bd. Republicii nr. 183, bl. 8C2, sc. A, et. 8, ap. 32,
  Subscrisa CONSUMCOOP Cooperativa de          jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH       acesta.
Consum B„rc„ne∫ti OC 2 , cu sediul Ón comuna       nr. 069331, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de     Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul
B„rc„ne∫ti, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul   19.12.1998, cod numeric personal 1531218293235,      Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
registrului comer˛ului cu nr. J 29/2932/1992, cod     ∫i Stan Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de     Tribunalul Prahova Ón 5 exemplare, din care 4 s-au
unic de Ónregistrare R 2701200, prin Ómputernicit     7.05.1955 Ón comuna Ceptura, jude˛ul Prahova,       Ónm‚nat p„r˛ilor.
Zamfir Ion, identificat cu C.I. seria PH nr. 130326,   domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Bd. Republicii nr. 183,       (103/800.819)
eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de 5.11.1999, cod  bl. 8C2, sc. A, ap. 82, jude˛ul Prahova, identificat„                *
numeric personal 1651012293134, Ón baza          cu B.I. seria B.X. nr. 053750, eliberat de Mili˛ia
Ómputernicirii nr. 41/15.05.2003, a hot„r‚t        Ploie∫ti la data de 28.06.1984, cod numeric personal        Societatea Comercial„
prelungirea valabilit„˛ii punctului de lucru, cu     2550507293178, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      TOMETI SERVICE — S.R.L., Ploie∫ti
destina˛ie de magazin general, situat Ón satul      Comerciale MOVITA — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
T„t„rani, DN 1, nr. 690, comuna B„rc„ne∫ti, jude˛ul    Bd. Republicii nr. 183, bl. 8C2, sc. A, ap. 82, jude˛ul           ACT ADIfiIONAL
Prahova, de la data de 15 mai 2003 p‚n„ la 15 mai     Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        Subsemnatul Lupea Aurel, cet„˛ean rom‚n,
2006.                           Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.          n„scut la data de 25.04.1957 Ón V„lenii de Munte,
  Celelalte prevederi din statutul ∫i actele       J 29/582/2003, cod unic de Ónregistrare 15337234,     jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti,
adi˛ionale r„m‚n nemodificate.              constituit„ Ón baza actului constitutiv, cu        Str. Cosmonau˛ilor nr. 2, bl. 124B, sc. A, ap. 7,
  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón       modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t    jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
3 exemplare.                       s„ aducem urm„toarele complet„ri actului         232411, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data de
  (98/800.814)                     constitutiv al societ„˛ii:                7.05.2001, cod numeric personal 1570425293115, Ón
             *                 Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón Ploie∫ti, str.    calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                             Traian nr. 75B, jude˛ul Prahova, av‚nd ca activitate   TOMETI SERVICE — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
     Societatea Comercial„              comer˛ cu ridicata, conform contractului de        Str. Cosmonau˛ilor nr. 2, bl. 124B, et.1, ap. 7,
   TEICAMO COM — S.R.L., satul Olteni          Ónchiriere nr. 3620/8.05.2003, valabil p‚n„ la data    jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
   comuna Tei∫ani, jude˛ul Prahova,          de 31.05.2004.                      Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
                               Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  J 29/713/2003, cod unic de Ónregistrare 15389209,
         ACT ADIfiIONAL              r„m‚n neschimbate.                    constituit„ Ón baza statutului societ„˛ii, cu
  Subsemnatul Ciobanu Cristinel, domiciliat Ón       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, am hot„r‚t
satul Olteni, nr. 117, comuna Tei∫ani, jude˛ul      acesta.                          s„ aduc urm„toarele complet„ri statutului societ„˛ii:
Prahova, av‚nd codul numeric personal            Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul      Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru Ón Ploie∫ti, Str.
1680114297310, Ón calitate de asociat unic al       Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„       Rudului nr. 205, jude˛ul Prahova, av‚nd ca obiect
Societ„˛ii Comerciale TEICAMO COM — S.R.L., cu      Tribunalul Prahova Ón 5 exemplare, din care patru     de activitate colectarea fierului vechi, valabil p‚n„
sediul Ón satul Olteni, comuna Tei∫ani, jude˛ul      s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.                  la data de 12.05.2008.
Prahova, Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i         (101/800.817)                      Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
Industrie a Jude˛ului Prahova – Oficiul registrului                 *                r„m‚n neschimbate.
comer˛ului cu nr. J 29/130/1998, prin prezentul act                                  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
adi˛ional am hot„r‚t urm„toarele:                   Societatea Comercial„            acesta.
  Definirea domeniului principal de activitate al          AMIRAL — S.R.L., Ploie∫ti            Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul
societ„˛ii care este: 521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón                                 Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
magazine nespecializate, cu urm„toarea activitate              ACT ADIfiIONAL              Tribunalul Prahova Ón 5 exemplare, din care 4 s-au
principal„: 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón          Subsemnatul Gheorghe Gheorghe, cet„˛ean        Ónm‚nat p„r˛ilor.
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„     rom‚n, n„scut la data de 16.02.1956 Ón comuna         (104/800.820)
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.         Gherghi˛a, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón satul                   *
  Totodat„ am hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de     Olarii Vechi nr. 203, comuna Gherghi˛a, jude˛ul
lucru Ón comuna Tei∫ani, str. Paraschivoie∫ti nr. 86,   Prahova, cod numeric personal 1560216293125, Ón          Societatea Comercial„
jude˛ul Prahova, conform contractului de Ónchiriere    calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     LOGODITA SCARLATESCU — S.N.C., Ploie∫ti
Ónregistrat cu nr. 2734/2003 la Administra˛ia       AMIRAL — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
Financiar„ Drajna.                    Bd. Republicii nr. 10, bl. 33, sc. C, et. 3, ap. 7,             ACT ADIfiIONAL
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale    jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul          Subsemna˛ii Scarlatescu Corcin Mihail, cet„˛ean
societ„˛ii   r„m‚n    neschimbate,   acestea    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.    rom‚n, n„scut la data de 8.01.1957 Ón Ploie∫ti,
modific‚ndu-se Ón mod corespunz„tor, conform       J 29/3420/7.10.1992, volumul 66, am hot„r‚t        jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Vitejilor
celor men˛ionate Ón prezentul act adi˛ional, care     modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii, Ón    nr. 1, bl. 120E, sc. A, ap. 2, jude˛ul Prahova, cod
face parte integrant„ din aceestea.            sensul c„, domeniul principal de activitate al      numeric personal 1570108293138, ∫i Neac∫u
  Redactat de notarul public Onutu Casioara, la     societ„˛ii va fi: 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón      Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
cererea mea partea Ón cinci exemplare ∫i semnat      magazine nespecializate, cu urm„toarea activitate     25.12.1952 Ón comuna Bordeni, jude˛ul Prahova,
ast„zi, 13 mai 2003.                   principal„: 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón         domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Dealul cu Piatr„ nr. 3,
  (99/800.815)                     magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„      bl. 28, sc. D, ap. 65, jude˛ul Prahova, cod numeric
             *                de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.         personal 1521225293118, Ón calitate de asocia˛i ai
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1641/10.VII.2003                  15
Societ„˛ii Comerciale LOGODITA SCARLATESCU —            Societatea Comercial„                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
S.N.C., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Veniamin Costache    PANATIZOL CONS IMPEX — S.R.L., Ploie∫ti          acesta.
nr. 1, bl. 7B, sc. A, parter, jude˛ul Prahova,                                      Tehnoredactat la Biroul de asisten˛„ din cadrul
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al              ACT ADIfiIONAL               Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/425/1992, prin         Subsemna˛ii Paunoiu Constantin, cet„˛ean         Tribunalul Prahova Ón 5 exemplare, din care patru
prezetul act adi˛ional hot„r‚m schimbarea sediului     rom‚n, n„scut la data de 6.11.1945 Ón Urla˛i, jude˛ul    s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
social al societ„˛ii de la adresa de mai sus, Ón      Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Bahluiului nr.      (110/800.826)
Ploie∫ti, Str. Vitejilor nr. 1, bl. 120E, sc. 1, parter,  13, bl. 154 A, sc. B, et. 3, ap. 33, jude˛ul Prahova, ∫i               *
ap. 2, jude˛ul Prahova.                  Paunoiu Ion Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                              data de 28.03.1975 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,            Societatea Comercial„
  Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act
                              domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Bahluiului nr. 13, bl. 154       STAR TREK — S.R.L., Ploie∫ti
adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i dup„
                              A, sc. B, et. 3, ap. 33, jude˛ul Prahova, Ón calitate de
Ónscrierea lor la Oficiul registrului comer˛ului.                                            ACT ADIfiIONAL
                              asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PANATIZOL CONS
  Celelalte clauze prev„zute Ón statutul societ„˛ii
                              IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Bahluiului     Subsemna˛ii:
r„m‚n neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd     nr. 13, bl. 154 A, sc. B, et. 3, ap. 33, jude˛ul Prahova,   1. Vasilescu Eufrosina Constantina, cet„˛ean
parte integrant„ din acesta.                Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     rom‚n, n„scut„ la data de 29.09.1971 Ón Ploie∫ti,
  Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul   Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/394/11.04.1997, cod      jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. Berzei
notarial EQUITAS din Ploie∫ti, ast„zi, data        unic de Ónregistrare fiscal„ 9363930, prin prezentul    nr. 27, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH
autentific„rii Ón 5 exemplare din care 4 exemplare     act adi˛ional am hot„r‚t urm„toarele:            nr. 357028, eliberat„ la data de 22.01.2003 de Poli˛ia
s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.                    Se precizeaz„ domeniul principal de activitate:     Ploie∫ti, cod numeric personal 2710929293136, ∫i
  (105/800.821)                     521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             2. Vasilescu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
              *                nespecializate, cu urm„toarea activitate principal„:    data de 29.04.1969 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
                              5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Berzei nr. 27, jude˛ul
       Societatea Comercial„             nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         Prahova, identificat cu B.I. seria B.T. nr. 752067,
      EDCONT — S.R.L., Ploie∫ti           produse nealimentare.
                                                            eliberat la data de 16.05.1983, cu prelungire la data
                               Celelalte clauze prev„zute Ón actul constitutiv al
                                                            de 19.08.1993 de Poli˛ia Ploie∫ti, cod numeric
         ACT ADIfiIONAL              societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
                                                            personal 1690429293127,
                              adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
  Subsemna˛ii Angelescu Dorin Viorel, cet„˛ean                                      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                               Redactat ∫i multiplicat de c„tre avocat Gorneanu
rom‚n, n„scut la data de 8.04.1968 Ón Ploie∫ti,                                    STAR TREK — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,
                              Geanina Ón 5 exemplare din care 4 se Ónm‚neaz„
jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti,                                        Str. Berzei nr. 27, jude˛ul Prahova, Ónregistrat„ la
                              p„r˛ilor.
                                                            Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova
bd. Bucure∫ti nr. 17, bl. 9D, sc. D, ap. 14, jude˛ul      (108/800.824)
                                                            cu nr. J 29/959/1994, cod unic de Ónregistrare
Prahova, ∫i Angelescu Elena, cet„˛ean rom‚n,                     *
                                                            5604660, constituit„ Ón baza actului constitutiv al
n„scut„ la data de 12.09.1969 Ón Comarnic, jude˛ul
                                     Societatea Comercial„             societ„˛ii, prin prezentul act adi˛ional am hot„r‚t:
Prahova, domiciliat„ Ón Comarnic, cartierul Poiana
                                     ROCO — S.R.L., Ploie∫ti             Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 672 –
nr. 108C, jude˛ul Prahova, Ón calitate de asocia˛i ai                                 activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de
Societ„˛ii Comerciale EDCONT — S.R.L., cu sediul Ón                                  pensii; 6720 – activit„˛i auxiliare ale caselor de
                                       ACT ADIfiIONAL
Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 17, bl. 9D, sc. D, ap. 14,                                 asigur„ri ∫i de pensii.
jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     Subsemnata Ro∫ca Mioara, cet„˛ean rom‚n,
                                                             Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n
comer˛ului cu nr. J 29/1006/1995, Óncheiem         n„scut„ la data de 19.10.1954 Ón localitatea Bolde∫ti,
                                                            neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte
prezentul act adi˛ional la actul constitutiv al      jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti,
                                                            integrant„ din acesta.
                              Str. Acarului nr. 7, jude˛ul Prahova, Ón calitate de
societ„˛ii prin care preciz„m c„ domeniul principal                                    Tehnoredactat la Compartimentul de asisten˛„
                              asociat unic la Societatea Comercial„ ROCO —
de activitate al societ„˛ii este: 52 – comer˛ cu                                    de la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului
                              S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Str. Acarului nr. 7,
am„nuntul (cu excep˛ia autovehiculelor ∫i                                       Prahova Ón cinci exemplare, din care patru s-au
                              jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul
motocicletelor), repararea bunurilor personale ∫i                                   Ónm‚nat p„r˛ilor.
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
gospod„re∫ti; 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón                                         (111/800.827)
                              J 29/954/1991, prin prezentul act adi˛ional am
magazine nespecializate, ∫i anume 5211 – comer˛ cu     hot„r‚t completarea actului constitutiv dup„ cum
                                                                         *
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      urmeaz„:
                                                                  Societatea Comercial„
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i        Art. 1. Cu data prezentului act se define∫te
                                                                  CRISOR — S.R.L., Ploie∫ti
tutun.                           domeniul principal de activitate al societ„˛ii ca
  Celelalte clauze ale actelor constitutive ale      fiind: 672 – activit„˛i auxiliare ale caselor de
                                                                     ACT ADIfiIONAL
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act        asigur„ri ∫i de pensii, iar activitatea principal„ este:
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din aceste acte.     6720 – activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Opera˛iunea men˛ionat„ Ón prezentul act         de pensii.                                 CRISOR — S.R.L.
adi˛ional devine opozabil„ fa˛„ de ter˛i dup„         Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
                                                             Subsemna˛ii Vlad Radu, domiciliat Ón satul
                              societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
Ónregistrarea sa la Oficiul Registrului Comer˛ului al                                 Burias, comuna Peri∫, Sectorul Agricol Ilfov,
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
Jude˛ului Prahova.                                                   identificat cu B.I. seria B.G. nr. 900679/26.05.1982
                              actele constitutive ale societ„˛ii ∫i a actelor
  Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarial                                    de Poli˛ia S.A.I., cod numeric personal
                              adi˛ionale anterioare ∫i ulterioare.
EQUITAS din Ploie∫ti, ast„zi, data autentific„rii, Ón                                 1341017400614, ∫i Vlad Sorin, domiciliat Ón Ploie∫ti,
                               Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul
5 exemplare din care 4 exemplare s-au Ónm‚nat                                     str. Ion Rusu ™irianu nr. 10, jude˛ul Prahova,
                              notarului public Ivan Constantin, ast„zi, data
p„r˛ilor.                                                       identificat cu C.I. seria PH nr. 371945/18.03.2003,
                              autentific„rii, Ón 5 exemplare din care 4 s-au
  (106/800.822)                     Ónm‚nat p„r˛ii.                       eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti, cod numeric personal
              *                  (109/800.825)                      16207052931, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                                           *                CRISOR — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Serg.
      Societatea Comercial„                                           Mateescu Gheorghe, bl. 16, sc. C, ap. 45, jude˛ul
     LIRANICONF — S.R.L., Ploie∫ti                Societatea Comercial„               Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                               DENIS FRANC P — S.R.L., satul Valea Tocii         Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
                                comuna Cera∫u, jude˛ul Prahova             J 29/1786/30.06.1993, am hot„r‚t:
         ACT ADIfiIONAL
                                                             1. Schimbarea sediului societ„˛ii comerciale din
  Subsemnatul Boghici Claudiu-Sabin, cet„˛ean                ACT ADIfiIONAL               Ploie∫ti, str. Serg. Mateescu Gheorghe, bl. 16, sc. C,
rom‚n, n„scut la data de 18.06.1974 Ón Ploie∫ti,                                    ap. 45, jude˛ul Prahova, Ón Ploie∫ti, str. Ion Rusu
                               Subsemnatul Posea Constantin, cet„˛ean rom‚n,
jude˛ul Prahova, cod numeric personal                                         ™irianu nr. 10, jude˛ul Prahova.
                              n„scut la data de 1.11.1965 Ón comuna Cera∫u,
1740618293092, domiciliat Ón Ploie∫ti, ™os. Vestului                                   2. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón satul
                              jude˛ul Prahova, domiciliat Ón satul Valea Tocii
nr. 3, bl. 51, sc. B, et. 3, ap. 57, jude˛ul Prahova, Ón                                Strejnic, comuna T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul Prahova.
                              nr. 1B, comuna Cera∫u, jude˛ul Prahova, identificat
calitate de asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii                                  3. Precizarea domeniului principal de activitate,
                              cu C.I. seria PH nr. 118426, eliberat„ de Poli˛ia
Comerciale LIRANICONF — S.R.L., cu sediul Ón                                      astfel:
                              V„lenii de Munte la data de 31.08.1999, cod
Ploie∫ti, ™os. Vestului nr. 3, bl. 51, sc. B, et. 3,    numeric personal 1651101297305, Ón calitate de         a) Domeniul principal de activitate Ól constituie:
ap. 57, jude˛ul Prahova, num„r de ordine Ón        asociat unic al Societ„˛ii Comerciale DENIS FRANC      281 – fabricarea de construc˛ii metalice.
registrul comer˛ului J 29/1236/20.09.1996, cod unic    P — S.R.L, cu sediul Ón satul Valea Tocii, comuna       b) Activitatea principal„ a societ„˛ii va fi: 2811 –
de Ónregistrare 8868470, am hot„r‚t:            Cera∫u, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul      fabricarea de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.     componente ale structurilor metalice.
  Œnfiin˛area unui punct de lucru p‚n„ la data de
                              J 29/848/1994, constituit„ Ón baza statutului         4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
31.03.2005, situat Ón Ploie∫ti, ™os. Vestului nr. 12,
                              societ„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,   societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
parter, jude˛ul Prahova.
                              am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele complet„ri           Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul
  Celelalte   prevederi    ale  actelor  care
                              statutului societ„˛ii:                   constitutiv autentificat cu nr. 9844/1993 la
reglementeaz„ activitatea societ„˛ii r„m‚n                                       Notariatul de Stat al Jude˛ului Prahova, pe care Ól
                               Se precizeaz„ activitatea principal„: 5211 –
neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte                                   modific„ Ón mod corespunz„tor.
                              comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,
integrant„ din acestea.                                                  Tehnoredactat de avocat Radu Corneliu Ón baza
                              cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare.
  Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul     Se schimb„ denumirea societ„˛ii din Societatea      contractului de asisten˛„ juridic„ nr. 136/2003 Ón
notarului public Meiro∫u Mihai Gabriel ast„zi,       Comercial„ DENIS FRANC P — S.R.L. Ón DENIS LUIS       5 exemplare, din care patru s-au Ónm‚nat asocia˛ilor
7.05.2003, Ón 5 exemplare.                 P — S.R.L.                         Ón C‚mpina ast„zi, 13 mai 2003.
   (107/800.823)                      Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n        (112/800.828)
              *                neschimbate.                                     *
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1641/10.VII.2003
      Societatea Comercial„             celor men˛ionate Ón prezentul act adi˛ional care     achitat acestuia ast„zi, data autentific„rii
      LUCIFER — S.R.L., Ploie∫ti           face parte integrant„ din acestea.            prezentului act, contravaloarea p„r˛ilor sociale
                               Redactat ∫i autentificat la Biroul notarului public  cesionate, devenind astfel asociatul unic al societ„˛ii
         ACT ADIfiIONAL              Georgeta Fratian, Ón 6 exemplare, din care 5 s-au     men˛ionate mai sus.
                             eliberat p„r˛ilor.                      Ca urmare a Óncheierii prezentului act, societatea
  Subsemnatul Popescu Lucian Dorel, cet„˛ean
                               (114/800.830)
rom‚n, n„scut la data de 6.09.1955 Ón Hunedoara,                                  comercial„ va func˛iona cu un singur asociat,
jude˛ul Hunedoara, domiciliat Ón Ploie∫ti, Aleea
                                          *
                                                          respectiv Toma Marin, Ón baza actelor de constituire
Biruin˛ei nr. 1, bl. 134A, et. 1, ap. 26, jude˛ul                                  a societ„˛ii, modificate corespunz„tor, contractul de
                                 Societatea Comercial„
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 037084,                                  societate Óncet‚ndu-∫i valabilitatea.
                             ROMANIAN SCIENTIFIC ARTIFACTS — S.R.L.
eliberat„ la data de 9.06.1998 de Poli˛ia Ploie∫ti, cod                                Actele de constituire ale societ„˛ii vor avea
                                     Ploie∫ti
numeric personal 1550906293135, Ón calitate de                                   urm„toarele modific„ri:
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale LUCIFER —               ACT ADIfiIONAL               Capitalul social al societ„˛ii Ón sum„ de
S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, Aleea Biruin˛ei nr. 1,
                               Subsemnatul Enache Aurel, domiciliat Ón Buz„u,     2.000.000 lei, Ón numerar, divizat Ón 20 p„r˛i sociale,
bl. 134A, sc. B, et. 1, ap. 26, jude˛ul Prahova,
                             bd. Nicolae Titulescu nr. 29 bis, jude˛ul Buz„u,     a 100.000 lei fiecare, va apar˛ine Ón Óntregime
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/2586/1992, cod unic     personal ∫i Ón calitate de mandatar pentru Luca      asociatului unic.
de Ónregistrare 1363187, reprezentat de Bistriceanu    Liviu, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Gheorghe Doja      Conducerea, administrarea ∫i reprezentarea
                             nr. 23, bl. 34F, ap. 15, jude˛ul Prahova, conform     societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii se vor face de asociatul
Adriana Lelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                             procurii autentificate cu nr. 1884/3.04.2003 de      unic.
15.05.1969 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova,
                             notarul public Ivan Constantin, Ón calitate de        Beneficiile vor apar˛ine, iar pierderile se suport„
domiciliat„ Ón comuna Telega, jude˛ul Prahova,
                             asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ROMANIAN
identificat„ cu B.I. seria G.K. nr. 990898, eliberat„                                de asociatul unic Ón totalitate.
                             SCIENTIFIC ARTIFACTS — S.R.L., cu sediul Ón
la data de 20.01.1994 de Poli˛ia C‚mpina, cod                                     Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act
                             Ploie∫ti, Bd. Independen˛ei nr. 21, jude˛ul Prahova,
numeric personal 2690515290913, conform                                       adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i dup„
                             Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Ómputernicirii nr. 12/12.05.2003, constituit„ Ón baza                                Ónscrierea lor la Oficiul registrului comer˛ului.
                             Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/912/2002, av‚nd cod
actului constitutiv al societ„˛ii, prin prezentul act                                 Celelalte clauze ale statutului de func˛ionare al
                             unic de Ónregistrare 14846183, ca urmare a
adi˛ional am hot„r‚t:                                                societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
                             hot„r‚rii nr. 1/1.12.2002, se nume∫te Ón func˛ia de
  Se completeaz„ obiectul de activitate cu:       administrator unic al societ„˛ii dna Cuta Lidia-     adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
  511 – activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu    Catarina, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, ™os. Vestului nr.     (116/800.832)
ridicata;                         20, bl. 101, sc. A, ap. 37, jude˛ul Prahova, n„scut„ la
  5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
                                                                        *
                             data de 3.08.1961 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cod
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;       numeric personal 2610803293104.                  Societatea Comercial„
  515 – comer˛ cu ridicata cu produse            Celelalte prevederi din actul constitutiv al      CONSTRUCTORUL — S.R.L., V„lenii de Munte
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;          societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
  5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,                                      jude˛ul Prahova
                             adi˛ional face parte integrant„ din acesta.
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate.          Redactat de notarul public Ivan Constantin ∫i
  Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n                                            ACT ADIfiIONAL
                             tehnoredactat la Biroul notarial ast„zi, data
neschimbate. Prezentul act adi˛onal face parte      autentific„rii.                      la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
integrant„ din acesta.                    (115/800.831)                       CONSTRUCTORUL — S.R.L., cu sediul
  Tehnoredactat la Compartimentul de asisten˛„                   *                Ón V„lenii de Munte, bd. Nicolae Iorga nr. 72,
din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a
                                                             bl. C6, sc. A, ap. 35, jude˛ul Prahova,
Jude˛ului Prahova, Ón cinci exemplare, din care          Societatea Comercial„
patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.                TOMISOL AGRO — S.R.L., satul B„r„itaru          Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  (113/800.829)                      comuna Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Prahova                  cu nr. J 29/1682/1991
             *                                              Subsemnatul Marin Gheorghe, de na˛ionalitate
                                      ACT ADIfiIONAL              rom‚n„, domiciliat Ón V„lenii de Munte, bd. Nicolae
      Societatea Comercial„              Subsemna˛ii Toma Marin, cet„˛ean rom‚n,        Iorga nr. 72, bl. C6, sc. B, ap. 35, jude˛ul Prahova,
     GENERAL SERVICE — S.R.L.            n„scut la data de 25.07.1951 Ón comuna Ciorani,      n„scut la data de 27.01.1949 Ón comuna Gornet
  satul Poiana Varbil„u, comuna Varbil„u         jude˛ul Prahova, domiciliat Ón satul Cioranii de Sus   Cuib, jude˛ul Prahova, posesor al B.I. seria G.X. nr.
        jude˛ul Prahova              nr. 167, comuna Ciorani, jude˛ul Prahova, ∫i Danila    490447, eliberat de Poli˛ia V„lenii de Munte la data
                             Gabriel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        de 13 mai 1997, Ón calitate de asociat unic am
         ACT ADIfiIONAL              20.02.1972 Ón Lupeni, jude˛ul Hunedoara,         hot„r‚t:
la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      domiciliat Ón satul Blejoi nr. 830, comuna Blejoi,
                                                            Art. 1. Extinderea obiectului de activitate al
                             jude˛ul Prahova, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
GENERAL SERVICE — S.R.L., cu sediul Ón satul                                    societ„˛ii, cu: 526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat
                             Comerciale TOMISOL AGRO — S.R.L., cu sediul Ón
 Poiana Varbil„u, comuna Varbil„u, jude˛ul                                     prin magazine; 5263 – comer˛ cu am„nuntul care
                             satul B„r„itaru, comuna Dr„g„ne∫ti, jude˛ul
 Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul registrului                                   nu se efectueaz„ prin magazine.
                             Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
   comer˛ului cu nr. J 29/2881/1993                                         Art. 2. Noul sediu al Societ„˛ii Comerciale
                             comer˛ului cu nr. J 29/336/2003, av‚nd codul unic
  1. Mocanu Iordan Ghiocel, de na˛ionalitate       de Ónregistrare 15247093 ∫i atribut fiscal R, prin    CONSTRUCTORUL — S.R.L. va fi Ón comuna
rom‚n„, domiciliat Ón satul Poiana Varbil„u nr. 213,   prezentul act adi˛ional de comun acord am hot„r‚t     M„gurele, Str. Cotonei nr. 88, jude˛ul Prahova.
comuna Varbil„u, jude˛ul Prahova, n„scut la data     urm„toarele:                         Art. 3. Definirea domeniului principal de
de 12.05.1955, identificat cu C.I. seria PH         Eu, Danila Gabriel, declar c„ m„ retrag din      activitate, cu: 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón
nr. 034866, eliberat„ de Poli˛ia Sl„nic la data de    societate ∫i cesionez Óntreg aportul meu la capitalul   magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
28.05.1998, Ón calitate de unic asociat, a hot„r‚t:    social Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, respectiv 10
                                                          de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  Art. 1. Definirea domeniului principal de       p„r˛i sociale, a 100.000 lei fiecare, asociatului Toma
activitate cu:                                                     Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale
                             Marin. Precizez c„ am primit de la cesionar
  527 5272 – repara˛ii de articole electrice de uz                                 societ„˛ii   r„m‚n   neschimbate,    acestea
                             contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i nu mai
gospod„resc.                       am nici o preten˛ie de nici o natur„ fa˛„ de       modific‚ndu-se Ón mod corespunz„tor, conform
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale    asociatul s„u.                      celor men˛ionate Ón prezentul act adi˛ional, care
societ„˛ii   r„m‚n   neschimbate,    acestea     Eu, Toma Marin, declar c„ primesc cesiunea       face parte integrant„ din acestea.
modific‚ndu-se Ón mod corespunz„tor conform        f„cut„ prin prezentul act de la Danila Gabriel ∫i am     (117/800.833)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1641/10.VII.2003 con˛ine 16 pagini.                   Pre˛ul 16.000 lei     ISSN  1220 — 4889

								
To top