2009 2328 - PDF - PDF by tradetrek

VIEWS: 155 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2328                                        Joi, 30 aprilie 2009
                 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială              - 4931 - transporturi urbane, suburbane și
        VHS AGROEXIM - S.R.L.             metropolitane de călători;
                                 - 4932 - transporturi cu taxiuri;
            NOTIFICARE
                                 - 4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    - 4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         - 5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  terestre;
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    - 5229 - alte activități anexe transportului;
VHS AGROEXIM S.R.L., cu sediul în București,
Str. Elena Cuza, nr. 20, sector 4, înregistrată sub       Restul prevederilor din actul constitutiv al societății
nr. J40/3471/2005, cod unic de înregistrare 17273234,     rămân neschimbate.
care a fost înregistrat sub nr. 84165 din 23.02.2009.      Act redactat sub semnătură privată, astăzi
  (1/988.115)                        09.02.2009, la București, în 2 exemplare originale.

                                 (2/988.116)
         Societatea Comercială
        VHS AGROEXIM - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
           ACT ADIȚIONAL                     FERMA VERDE PROD - S.R.L.
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                          NOTIFICARE
       S.C. VHS AGROEXIM S.R.L.
     CU SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI,              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    STR. ELENA CUZA, NR. 20, SECTOR 4,          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
      J40/3471/2005 C.U.I. 17273234
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         NR. 1/09.02.2009
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnata VLAD CLAUDIA FLORENTINA,
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
cetățean român, cu domiciliul în București,
str. Postăvarul, nr. 5, Bloc C5, scara 6, et. 2,       FERMA VERDE PROD S.R.L., cu sediul în București,
apartament 71, sector 3, posesoare a CI, seria RT,      Str. Mihail Cioranu, nr. 8, bloc 70A, etaj 6, ap. 26,
nr. 453601, eliberată de SPCEP S3, biroul nr. 4, la data   sector 5, înregistrată sub nr. J40/4064/2006, cod unic de
de 12.01.2007, care, în baza Deciziei Asociatului Unic
nr. 1 din 09.02.2009, am hotărât să aducă următoarele     înregistrare 18469019, care a fost înregistrat sub
modificări actului constitutiv:                nr. 84290 din 23.02.2009.
  1. Se completează obiectul de activitate al societății
cu următoarele activități:                    (3/988.117)
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
        Societatea Comercială               dl Nikolaos Kioleidis, în baza Procesului Verbal nr. 638
       FERMA VERDE PROD - S.R.L.              din data de 28 ianuarie 2009;
                                   2. Dl NIKOLAOS KIOLEIDIS, cetățean grec, născut la
           ACT ADIȚIONAL
                                 data de 9/05/1945, în Larisa, Grecia, domiciliat în Grecia,
     LA ACTUL CONSTITUTIV AL                 Ekali Attica, Strada Parnithos and Kastalias, nr. 17,
 S.C. FERMA VERDE PROD S.R.L. NR. 1/19.02.2009          identificat cu pașaport nr. AB5421219, eliberat de
                                 autoritățile elene la data de 9/02/2007,
  Astăzi, asociații societarii FERMA VERDE PROD
S.R.L.:                                În temeiul Adunării Generale a Asociaților nr. 1 din
  Popa Vasile, cetățean român, domiciliat în București,     data de 28 ianuarie 2009, au hotărât modificarea Actului
str. Mihail Cioranu, nr. 8, bl. 70, sc. A, etj. 6, ap. 26,    Constitutiv, după cum urmează:
Sector 5, identificat cu CIm seria RT, nr. 056891, eliberată     Art 1 - Se schimbă sediului social al Societății.
de Secția 17 Poliție la data de 23.11.1999,
CNP 1540127400631,                        Noua adresa va fi București, Sector 3, Piața Alba Iulia
  Popa Cleopatra, cetățean român, domiciliată în         nr. 3, bloc 12, sc. 1, et 6, ap. 27.
București, str. Mihail Cioranu, nr. 8, bl. 70, sc. A, etj. 6,     Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv al Societății
ap. 26, Sector 5, identificată cu CI, seria RX, nr. 044971,    rămân neschimbate.
eliberată de Secția 17 Poliție la data de 25.05.1998,
CNP 2540101401224,                          Încheiat astăzi, 28 ianuarie 2009, în 2 exemplare
  Popa Claudiu-Valentin, cetățean român, domiciliat în     originale.
București, str. Mihail Cioranu, nr. 8, bl. 70A, etj. 6, ap. 26,
                                   (5/988.119)
Sector 5, identificat cu CI, seria RD, nr. 287762, eliberată
de Secția 17 Poliție la data de 07.01.2003,
CNP 1780210450026,                                Societatea Comercială
  în baza hotărârii AGA nr. 1 din data de 19.02.2009, au
convenit asupra modificării Actului Constitutiv al             NIK KIOLEIDES ROMANIA - S.R.L.
societății, dupa cum urmează:
  1. Se modifică obiectul principal de activitate al                  NOTIFICARE
societarii care va fi:
  0147 - Creșterea pasărilor;                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. Se adaugă ca obiect secundar de activitate         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
următoarea activitate:                      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  0149- Creșterea altor animale.                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (4/988.118)                          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 NIK KIOLEIDES ROMANIA S.R.L., cu sediul în
        Societatea Comercială               București, P-ța ALBA IULIA, nr. 3, bloc 12, scara 1, etaj 6,
      NIK KIOLEIDES ROMANIA - S.R.L.             ap. 27, sector 3, înregistrată sub nr. J40/2350/2007,
                                 cod unic de înregistrare 20986440, care a fost înregistrat
           ACT ADIȚIONAL                sub nr. 84332 din 23.02.2009.

       LA ACTUL CONSTITUTIV AL                 (6/988.120)
    S.C. NIK KIOLEIDES ROMANIA S.R.L.,
 („SOCIETATEA”) O SOCIETATE CU RĂSPUNDERE                     Societatea Comercială
  LIMITATĂ, DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ, AVÂND                    CARALUX PROD - S.R.L.
   SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 1,
   ȘOS. ODĂII NR. 9, NR. CADASTRAL 5271,                       NOTIFICARE
  ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 BUCUREȘTI SUB NR. J40/2350/2007, COD UNIC DE
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
      ÎNREGISTRARE RO 20986440.
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Asociații,                           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1. S.C. NIK KIOLEIDES COMMERCIAL &               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
INDUSTRIAL SOCIETE ANONYME SAIC - S.A.,              CARALUX PROD S.R.L., cu sediul în București,
persoană juridică de naționalitate elenă, cu sediul social
                                 Str. PECHEA, nr. 6-6A, sector 1, înregistrată sub
în Grecia, Atena, Lamia Old Nat. Road (28 th KM),
                                 nr. J40/25596/1994, cod unic de înregistrare 6769322,
14510 Afidnes Attiki, înființată la data de 14.03.1974 și
                                 care a fost înregistrat sub nr. 84645 din 23.02.2009.
înregistrată la data de 29.07.1998 sub nr. 171579 la
Camera de Comerț și Industrie a Atenei, reprezentată de        (7/988.121)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                  3

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        CARALUX PROD - S.R.L.                      ATOX IMPEX 2002 - S.R.L.

                                            ACT ADIȚIONAL
        ACT ADIȚIONAL NR. 1/2009
                                        LA ACTUL CONSTITUTIV AL
        LA ACTUL CONSTITUTIV                     S.C. ATOX IMPEX 2002 S.R.L.,
       AL S.C. CARLUX PROD-S.R.L.              ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                  NR. J40/4625/2002, C.U.I. 14673287, CU SEDIUL ÎN
  Întocmit în temeiul Hotărârii nr. 1/15.02.2009 adoptată      BUCUREȘTI, BDUL BUREBISTA NR. 1, BL. D15
de Adunarea Generală a Asociaților.                     SCARA 2, AP. 37, ET. 1, SECTOR 3
  1. Ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a            Subsemnații:.
Asociaților nr. 1/15.02.2009, se numește în funcția de        - SHIR AGHAE ABDOLSAED MOHAMMAD
                                 ESMAEIL, născut la data de 24.10.1959 în Toyserkan,
administrator al societății pe perioadă nedeterminată       Iran, sex masculin, căsătorit, domiciliat în Iran, Teheran,
d-na MAZILU MIOARA, cetățean român, domiciliată în        nr. 108, Kaveh Building A Zadi Ave, posesor al
                                 pașaportului nr. Z2518546, eliberat la data de
București, str. Grigore Moisil, nr. 5, bl. 7bis, et. 8, ap. 53,
                                 5 octombrie 2005 de Autoritățile Iraniene și valabil până
sect. 2, născută în Com. Asau, Jud. Bacău la 13.12.1956,     la data de 5 octombrie 2010. prin OLAR DIONISIE, care
necăsătorită, legitimată cu CI, seria DP, nr. 111445, emisă    semnează în numele meu conform Procurii
                                 nr. 2275/15.08.2008.
de INEP la 16.03.2005, CNP 2561213151781, care            - SHIRAGHAEI MOSLEM MOHAMMAD ESMAEIL,
acceptă mandatul de administrare așa cum este stipulat      cetățean iranian, necăsătorit, sex masculin, născut la
în Actul Constitutiv.                       data de 18 aprilie 1978 în Toyserkan, Iran, posesor al
                                 pașaportului nr. E2889597, eliberat la data de 22 ianuarie
  2. Art. 25 din Actul Constitutiv al societății se modifică   2006 de Autoritățile Iraniene și valabil până la data de
în mod corespunzător, după cum urmează:              22 ianuarie 2011, prin OLAR DIONISIE, care semnează
                                 în numele meu conform Procurii nr. 2275/15.08.2008,
  “Art. 25. Societatea este administrată pentru o          - NEZAKATGOO EZZATOLLAH, cetățean român,
perioadă nedeterminată de d-na MAZILU MIOARA.”          sex masculin, căsătorit, fiul lui EBRAHIM și BATUL,
  3. Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv al       născut la 6 septembrie 1960 în Urumie, Iran, domiciliat în
                                 București, sector 1, Calea Plevnei nr. 100, bl. 10B,
S.C. Caralux Prod - S.R.L. rămân nemodificate.          scara A, etaj 6, ap. 17, posesor al CI, seria RT,
  Prezentul act adițional s-a întocmit în trei exemplare     nr. 515738, eliberată de SPCEP, la data de 20.09.2007,
originale.                            CNP 1600906400606,
                                   - BEHZAD NEZAKATGOO, cetățean iranian,
                                 domiciliat în Iran, Teheran, Shahrak Jandarmeni,
  (8/988.122)
                                 Goldis 9, nr. 2046, posesor al pașaportului seria R nr.
                                 2360806, emis de ambasada Iran la București la
                                 27.03.2001,
         Societatea Comercială                asociați ai S.C. ATOX IMPEX 2002 S.R.L., înregistrată
        ATOX IMPEX 2002 - S.R.L.              la Registrul Comerțului sub nr. J40/4625/2002,
                                 CUI 14673287, cu sediul în București, Bdul Burebista
                                 Nr. 1, bl. D15, scara 2, ap. 37, et. 1, sector 3, la data de
            NOTIFICARE                 05.02.2009, am hotărât de comun acord următoarele
                                 modificări la actul constitutiv al societății:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       1.  Retreagearea     din   societate   a   lui
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    NEZAKATGOO EZZATOLLAH, prin cedarea în întregime
                                 a părților sale sociale (6 părți sociale în valoare totală de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         60 lei numerar) lui SHIR AGHAE ABDOLSAED
                                 MOHAMMAD ESMAEIL, conform contractului de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    cesiune atestat sub 503/05.02.2009.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      2.   Retragerea    din   societate    a   lui
                                 BEHZAD NEZAKATGOO, prin cedarea în întregime a
ATOX IMPEX 2002 S.R.L., cu sediul în București,          părților sale sociale (2 părți sociale x 10 lei fiecare, în
B-dul BUREBISTA, nr. 1, bloc D 15, scara 2, etaj 1,        valoare totală de 20 lei) lui SHIRAGHAEI MOSLEM
                                 MOHAMMAD ESMAEIL, conform contractului de
ap. 37, sector 3, înregistrată sub nr. J40/4625/2002,       cesiune atestat sub 502/05.02.2009. Ca urmare a
cod unic de înregistrare 14673287, care a fost înregistrat    acestor cesiuni, capitalul social total și aportul asociaților
                                 la capitul social este următorul:
sub nr. 84646 din 23.02.2009.                     Capitalul social total al societății este constituit din
                                 20 părți sociale x 10 lei fiecare parte socială în valoare
  (9/988.123)                          totală de 200 lei numerar subscris și vărsat integral.
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
  - SHIR AGHAE ABDOLSAED MOHAMMAD ESMAEIL                     Societatea Comercială
deține 12 părți sociale x 10 lei o parte socială în valoare             IANLUX PROD - S.R.L.
totală de 120 lei numerar, reprezentând 60% din capitalul
social al societății;                                  NOTIFICARE
  - SHIRAGHAEI MOSLEM MOHAMMAD ESMAEIL                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
detine 8 părți sociale x 10 lei o parte socială în valoare    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
totală de 80 lei numerar, reprezentând 40% din capitalul     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
social al societății;                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  3. Participarea la beneficii și pierderi a asociaților este:  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  - SHIR AGHAE ABDOLSAED MOHAMMAD ESMAEIL            IANLUX PROD S.R.L., cu sediul în București,
60%;                               Str. Pechea, nr. 6-6A, sector 1, înregistrată sub
  - SHIRAGHAEI MOSLEM MOHAMMAD ESMAEIL              nr. J40/19789/2004, cod unic de înregistrare 16995815,
40%;                               care a fost înregistrat sub nr. 84657 din 23.02.2009.
  Celelate dispoziții ale actului constitutiv rămân         (12/988.126)
neschimbate.
  Noi,   NEZAKATGOO        EZZATOLLAH       și
BEHZAD NEZAKATGOO, declarăm că suntem de acord                   Societatea Comercială
cu modificările aduse actului constitutiv prin acest act                IANLUX - S.R.L.
adițional.
  Noi, SHIR AGHAE ABDOLSAED MOHAMMAD                          NOTIFICARE
ESMAEIL și SHIRAGHAEI MOSLEM MOHAMMAD                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ESMAEIL, declarăm că suntem de acord cu prevederile        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
actului constitutiv al societății și cu modificările aduse    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
acestuia prin actul adițional.                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (10/988.124)                         IANLUX S.R.L., cu sediul în București, Str. PECHEA,
                                 nr. 6-6A, sector 1, înregistrată sub nr. J40/11862/1991,
                                 cod unic de înregistrare 1556102, care a fost înregistrat
         Societatea Comercială              sub nr. 84666 din 23.02.2009.
         IANLUX PROD - S.R.L.
                                   (13/988.127)
        ACT ADIȚIONAL NR. 1/2009
                                          Societatea Comercială
        LA ACTUL CONSTITUTIV                          IANLUX - S.R.L.
       AL S.C. IANLUX PROD-S.R.L.
                                         ACT ADIȚIONAL NR. 1/2009
  Întocmit în temeiul Hotărârii nr. 1/15.02.2009 adoptată
de Adunarea Generală a Asociaților.                       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  1. Ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a                   S.C. IANLUX-S.R.L.
Asociaților nr. 1/15.02.2009, se numește în funcția de
                                   Întocmit în temeiul Hotărârii nr. 1/15.02.2009 adoptată
administrator al societății pentru o perioadă de 5 ani      de Adunarea Generală a Asociaților.
d-na MAZILU MIOARA, cetățean român, domiciliată în          1. Ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a
București, str. Grigore Moisil, nr. 5, bl. 7bis, et. 8, ap. 53,  Asociaților nr. 1/15.02.2009, se numește în funcția de
sect. 2, născută în Com. Asau, Jud. Bacău la 13.12.1956,     administrator al societății pentru o perioadă de 5 ani
                                 d-na MAZILU MIOARA, cetățean român, domiciliată în
necăsătorită, legitimată cu CI, seria DP, nr. 111445, emisă
                                 București, str. Grigore Moisil, nr. 5, bl. 7bis, et. 8, ap. 53,
de INEP la 16.03.2005, CNP 2561213151781, care          sect. 2, născută în Com. Asau, Jud. Bacău la 13.12.1956,
acceptă mandatul de administrare așa cum este stipulat      necăsătorită, legitimată cu CI, seria DP, nr. 111445, emisă
în Actul Constitutiv.                       de INEP la 16.03.2005, CNP 2561213151781, care
  2. Art. 25 din Actul Constitutiv al societății se modifică   acceptă mandatul de administrare așa cum este stipulat
                                 în Actul Constitutiv.
în mod corespunzător, după cum urmează:               2. Art. 25 din Actul Constitutiv al societății se modifică
  “Art. 25. Societatea este administrată pentru o        în mod corespunzător, după cum urmează:.
perioadă de 5 ani de d-na MAZILU MIOARA.”              “Art. 25. Societatea este administrată pentru o
  3. Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv al       perioadă de 5 ani de d-na MAZILU MIOARA.”
S.C. Ianlux Prod - S.R.L. rămân nemodificate.            3. Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv al
                                 S.C. Ianlux - S.R.L. rămân nemodificate.
  Prezentul act adițional s-a întocmit în trei exemplare      Prezentul act adițional s-a întocmit în trei exemplare
originale.                            originale.
  (11/988.125)                           (14/988.128)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                  5

        Societatea Comercială              domiciliată în California, 91604 Studio City, Ventura
        HIGH-LIFE IMPEX - S.R.L.             Blvd nr. 1164, ap. 612, Statele Unite ale Americii,
                                 posesoare a Pașaportului nr. 039100329, eliberat de
            NOTIFICARE                Autoritățile din Los Angeles, Statele Unite ale Americii, la
                                 data de 08.12.2004, valabil până la data de 07.12.2014
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      și
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     NEWMAN RAY CORNELIUS, cetățean american,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         sex masculin, născut la data de 22.11.1961 în România,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   domiciliat în Studio City, Ventura Blvd nr. 1164, ap. 612,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    California, Statele Unite ale Americii, posesor al
HIGH-LIFE IMPEX S.R.L., cu sediul în București,         Pașaportului, nr. 208709375, eliberat de Autoritățile
Str. VLAICU VODĂ, nr. 7, bloc C8, scara A, etaj 7, ap. 29,    Americane (National Passport Center), la data de
sector 3, înregistrată sub nr. J40/142/1998, cod unic de     07.07.2003 valabil până la data de 06.07.2013.
înregistrare 10114711, care a fost înregistrat sub          În  calitate   de   asociați   ai   societății
nr. 84876 din 23.02.2009.                    KIMMY TANG WORLDWIDE S.R.L., în baza Deciziei
                                 Asociatului Unic din data de 17.02.2009, ora 18.00,
  (15/988.129)                         având în vedere și Contractul de cesiune semnat la
                                 aceeași dată -17.02.2009, am hotărât modificarea Actului
                                 Constitutiv după cum urmează:
        Societatea Comercială                ARTICOUL 1 - CESIUNE DE PĂRȚI SOCIALE.
        HIGH-LIFE IMPEX - S.R.L.               1.1 Asociatul Unic TANG KIMMY ELIZABETH a cedat
                                 (vândut) 4 părți sociale la valoarea nominală de 10 lei
           ACT ADIȚIONAL                fiecare, în valoare totală de 40 lei, reprezentând 20% din
                                 capitalul social Domnului NEWMAN RAY CORNELIUS.
     LA ACTUL CONSTITUTIV AL                  ARTICOLUL 2 - NOUA STRUCTURĂ și VALOAREA
     S.C. HIGH-LIFE IMPEX S.R.L.,              CAPITALULUI SOCIAL.
    J40/142/1998, COD UNIC 10114711,               2.1. Ca urmare a cesiunii, capitalul social total rămâne
 CAPITAL SOCIAL 790 RON DIN CARE 1.000 EURO           neschimbat, respectiv 200 lei, împărțit în 20 de părți
                                 sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, compus
  Încheiat astăzi, data atestării la sediul social al     integral din numerar.
societății din București, str. Escalei, nr. 73, sector 2, în     2.2. Noua structură a capitalului social este
prezența unicului asociat al societății WU AIZHEN,        următoarea:
identificat cu pașaport, seria P, CHN, nr. G18132053,        - TANG KIMMY ELIZABETH deține 16 părți sociale cu
eliberat de aut. chineze la data de 23.07.2007,         o valoare nominală de 10 lei fiecare, în suma totală de
reprezentând 100% din capitalul social total care în baza    160 lei, reprezentând 80% din capitalul social al
dispoz. actului consitutiv și a dec. nr. 1/20.02.2009 a     societății, aceasta fiind și participarea sa la beneficiile și
decis modificarea acestuia, astfel :               pierderile societății;
  1. se schimbă sediul social al societății din București,     - NEWMAN RAY CORNELIUS deține 4 părți sociale
str. Escalei, nr. 73, sector 2 în București, str. Vlaicu Vodă,  cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în sumă totală de
nr. 7, bl. C 8, scara A, et. 7, ap. 29, sector 3.        40 lei, reprezentând 20% din capitalul social al societății,
  Restul dispozițiilor rămân neschimbate.           aceasta fiind și participarea sa la beneficiile și pierderile
  Prezenta se încheie în 5 exemplare.             societății.
                                   ARTICOLUL 3 - ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT.
  (16/988.130)                           3.1. Ca urmare a cesiunii, societatea
                                 KIMMY TANG WORLDWIDE S.R.L. funcționează cu doi
                                 asociați. Conducerea societății se realizează de către
        Societatea Comercială               Adunarea Generala a Asociaților în condițiile
     KIMMY TANG WORLDWIDE - S.R.L.             Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
                                 modificată și republicată. Atribuțiile asociatului unic sunt
           ACT ADIȚIONAL                preluate de Adunarea Generală a Asociaților, care devine
                                 organul de conducere al societății.
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL                  3.2. Noii asociați vor adopta un nou Act constitutiv în
   S.C. KIMMY TANG WORLDWIDE S.R.L.              forma actualizată care va înlocui Actul constitutiv inițial al
                                 societății și va reflecta modificările intervenite în structura
      SEDIU SOCIAL BUCUREȘTI,                actionariatului societății, având în vedere dispozițiile
 STR. MAIOR CORAVU ION NR. 25, PARTER, AP. 1,          Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
  SECTOR 2, NR. ÎNREGISTRARE LA OFICIUL             modificată și republicată.
  REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                Restul prevederilor Actului constitutiv al societății
  TRIBUNALUL BUCUREȘTI J40/15082/2008             rămân neschimbate.
  COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 24423857                Prezentul Act adițional a fost semnat astăzi,
       CAPITAL SOCIAL 200 LEI               17.02.2009, în 3 exemplare originale, cu valoare juridică
                                 egală.
  Subsemnații                            Subsemnata TANG KIMMY ELIZABETH, declar că mi
  TANG KIMMY ELIZABETH, cetățean american,           s-a tradus în întregime, din limba română în
sex feminin, născută la data de 02.04.1965 în Vietnam,      limba engleza (limba pe care declar că o vorbesc, o
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
înteleg și o pot scrie) prezentul Act adițional la Actul   ap. 29, sect. 6, posesor al CI, seria RR, nr. 119345, emisă
constitutiv al societății KIMMY TANG WORLDWIDE        de Sec. 5 Poliție la data de 12.06.2001,
S.R.L. având 2 (două) pagini și declar totodată că      CNP 1770621464519, cedent al părților sociale deținute,
aceasta corespunde voinței mele, libere și neviciate,       în calitate de asociați ai S.C. EKONTENT LAB S.R.L.
drept pentru care îl semnez.
                               (“Societatea”) cu sediul în București, Str. Costache
  (17/988.131)                       Marinescu nr. 1A, etaj, sect. 1. număr de înregistrare la
                               Registrul Comerțului J40/7409/2007, CUI 21555390
                                 și
       Societatea Comercială
     KIMMY TANG WORLDWIDE - S.R.L.              S.C. KONDIMENT SERVICE S.R.L., societate
                               românească      cu   sediul   în   București,
           NOTIFICARE               Bdul Pache Protopopescu nr. 19, ap. 3, sect. 2, număr de
                               înregistrare la Registrul Comerțului J40/1711/2000,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   CUI 12740746, în calitate de cesionar al părților sociale
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  cedate de asociatul KADIMA MARIE JUSTIN,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 am decis următoarele:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 Art. 1. Aprobarea contractului de cesiune de părți
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               sociale semnat de Kadima Marie Justin și
KIMMY TANG WORLDWIDE S.R.L., cu sediul în
București, Str. Maior Coravu Ion, nr. 25, etaj P, ap. 1,   S.C. KONDIMENT SERVICE S.R.L. la data de
sector 2, înregistrată sub nr. J40/15082/2008, cod unic de  22 ianuarie 2009, prin care:
înregistrare 24423857, care a fost înregistrat sub        Kadima Marie Justin cedează un număr de
nr. 85188 din 23.02.2009.                   2 (două) părți sociale, cu o valoare nominală de
                               10 (zece) RON fiecare și o valoare totală de
  (18/988.132)                       20 (douazeci) RON, reprezentând 10% din capitalul
                               social     total    al    Societății    către
        Societatea Comercială             S.C. KONDIMENT SERVICE S.R.L., care va deveni
        EKONTENT LAB - S.R.L.             asociat al Societății, deținând toate cele 2 părți sociale
                               preluate de la Kadima Marie Justin. Kadima Marie Justin
           NOTIFICARE               se retrage din Societate.
                                 Art. 2. După cesiune, capitalul social al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Societății rămâne același, 200 lei (RON), împărțit în 20 de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               părți sociale în valoare nominală de 10 lei (RON) fiecare,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               împărțit între asociați după cum urmează:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 KONDIMENT GROUP GmbH deține un număr de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               18 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei (RON)
EKONTENT LAB S.R.L., cu sediul în București,
                               fiecare și în valoare totală de 180 lei (RON),
Str. COSTACHE MARINESCU, nr. 1A, etaj ETAJ,
                               reprezentând 90% din capitalul social total și participare
sector 1, înregistrată sub nr. J40/7409/2007, cod unic de
înregistrare 21555390, care a fost înregistrat sub      la beneficii și pierderi;
nr. 85339 din 23.02.2009.                     S.C. KONDIMENT SERVICE S.R.L. deține un număr
                               de 2 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei (RON)
  (19/988.133)                       fiecare și în valoare totală de 20 lei (RON), reprezentând
                               10% din capitalul social total și participare la beneficii și
        Societatea Comercială             pierderi.
        EKONTENT LAB - S.R.L.               Art. 3. Aprobarea revocării din funcția de administrator
                               a d-lui Kadima Marie Justin și numirea în aceasta funcție
          ACT ADIȚIONAI               a d-lui Despoiu Lucian Florin, cetățean român, născut la
                               data de 29.10.1978 în Mun. Râmnicu Vâlcea,
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL             jud. Vâlcea, domiciliat în București, str. Petru și Pavel,
       S.C. EKONTENT LAB S.R.L.             nr. 55, sect. 1, posesor al CI, seria RR, nr. 119345, emisă
                               de Sec. 5 Poliție la data de 15.09.2000,
  Subscrisele:
                               CNP 1781029384219, având puteri depline pentru un
  KONDIMENT GROUP GmbH, persoană juridică
                               mandat nelimitat.
germană cu sediul în Germania, Munchen,
                                 Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân
Gellerstraße 6A, 81925, înregistrată pe lângă Tribunalul
                               nemodificate.
Munchen sub nr. HRB 168031, reprezentată de domnul
                                 Încheiat astăzi, 22.02.2009 în 4(patru) exemplare
Despoiu Lucian Florin,
                               originale.
  KADIMA MARIE JUSTIN, cetățean român, domiciliat
în București, str. Valea Călugărească nr.14, bl. 2, sc .2,    (20/988.134)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                 7

        Societatea Comercială             Aleea Barajul Bicaz, nr. 9, bloc M31, scara 2, etaj 7,
      KONDIMENT SERVICE - S.R.L.            ap. 551, sector 3, înregistrată sub nr. J40/10165/2008,
                               cod unic de înregistrare 24026962, care a fost înregistrat
           NOTIFICARE               sub nr. 86131 din 24.02.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     (23/988.138)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale         JUNIOR CLUB MIKY - S.R.L.
KONDIMENT SERVICE S.R.L., cu sediul în București,
B-dul Pache Protopopescu, nr. 19, etaj P, ap. 3, sector 2,             ACT ADIȚIONAL
înregistrată sub nr. J40/1711/2000, cod unic de
înregistrare 12740746, care a fost înregistrat sub
nr. 85345 din 23.02.2009.                       S.C JUNIOR CLUB MIKY S.R.L.
                                 J40/10165/2008, RO 24026962 BUCUREȘTI,
  (21/988.135)                       SECTOR 3, STR. AL. BARAJUL BICAZ, NR. 9 AP. 551
                                 Mihaela Lucia DAYBUKAT, domiciliată în București,
        Societatea Comercială             Aleea Barajul Bicaz nr. 9, bl. M31, sc. 2, et. 7, ap. 551,
      KONDIMENT SERVICE - S.R.L.            sect. 3 - București, posesor al CI, Seria RT, nr. 534292,
                               emisă de SPCEP S3, biroul nr. 5, emisă la 10.01.08
          ACT ADIȚIONAL               CNP 2711028441528, și Sorin Gabriel CRÂNGAȘU,
                               domiciliat în mun. București, Bld Unirii nr. 14, bl. 6, sc. 2,
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL             et. 5, ap. 43, sector 4, posesor al CI, seria RD,
     S.C. KONDIMENT SERVICE S.R.L.            nr. 236600, emisă de Secția 14 Poliție București, emisă la
  Kondiment Group GmbH, persoană juridică de origine    18.03.02, CNP 1770321440030, în calitate de asociați
germană, cu sediul în Munchen, Gellertstrase 6 a, 81925,   Hotărăsc modificarea actului constitutiv astfel:
Germania, înregistrată la Registrul Comerțului din        1. Se retrage din societate Sorin Gabriel Crângașu
Munchen Germania cu HRB 168031, reprezentată de        prin cesionarea capitalului social în valoare de 50 ron
DESPOIU LUCIAN FLORIN, cetățean român, domiciliat
                               împărțit în 5 părți sociale a câte 10 RON fiecare către
în Mun. București, Str. Petru și Pavel nr. 55, Sect. 1,
CNP 1781029384219, posesor al CI, seria RR,          Mihaela Lucia Daybukat care primește aceste părți
nr. 119345, eliberată de Secția 5 la data de 15.09.2000,   sociale, primind de la aceasta contravaloarea lor la
  în   calitate   de    asociat    unic   al  valoarea nominală azi, data semnării prezentului
S.C. KONDIMENT SERVICE S.R.L., societate cu sediul      ACT ADIȚIONAL. Mihaela Lucia DAYBUKAT va avea
în București, Bdul Pache Protopopescu nr. 19, ap. 3,     calitatea de asociat unic deținând un capital social de
sect. 2, număr de înregistrare la registrul comerțului    500 RON.
J40/1711/2000, CUI 12740746,                   2. Se radiază punctul de lucru din București,
  am decis completarea Actului Constitutiv al Societății
după cum urmează:                       str. Părăluțelor nr. 10C, lot. 2, sector 6.
  Se completează Art.5 “Administrarea societății” cu      Restul prevederilor rămân neschimbate.
următorul paragraf:                        (24/988.139)
  “Puterile de conducere și de reprezentare pot fi
delegate de administrator altor persoane, fiind
responsabil pentru astfel de delegări.”                 Societatea Comercială
  Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân        ALEXANDRU TRANS EXCLUSIVE LOGISTICS -
nemodificate.                                  S.R.L.
  Întocmit în 4 exemplare originale, astăzi 20.02.2009.
  (22/988.136)                                   NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială             București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       JUNIOR CLUB MIKY - S.R.L.            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           NOTIFICARE               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               ALEXANDRU TRANS EXCLUSIVE LOGISTICS S.R.L.,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               cu sediul în București, Str. Ileana Cosînzeana, nr. 9,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               bloc P2, scara 5, etaj P, ap. 138, sector 5, înregistrată sub
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               nr. J40/21303/2005, cod unic de înregistrare 18227627,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               care a fost înregistrat sub nr. 86419 din 24.02.2009.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
JUNIOR CLUB MIKY S.R.L., cu sediul în București,         (25/988.140)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      ALEXANDRU TRANS EXCLUSIVE               ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA
        LOGISTICS - S.R.L.                    INSURANCE GROUP - S.A.

           ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL

        LA ACTUL CONSTITUTIV AL                  LA ACTUL CONSTITUTIV AL
    S.C. ALEXANDRU TRANS EXCLUSIVE S.R.L.                SOCIETĂȚII COMERCIALE
  Subsemnații MIRA RAZVAN-MARIUS, cetățean            ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ -ASIROM VIENNA
român, CNP 1750109340025, domiciliat în București,             INSURANCE GROUP S.A.
Str. Ileana Cosânzeana nr. 9, Bl. P2, Sc. 5, Ap. 138,        AVÂND NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL
Sector 5, posesor al CI, seria RD, nr. 176064, emisă de       COMERȚULUI J40/304/1991 ȘI COD UNIC DE
SP 19 la data de 03.07.2001 și MIRA LUCIA-MARIANA,             ÎNREGISTRARE NR. 336290
cetățean român, CNP 2770517340011, domiciliată în
București, Str. Ileana Cosânzeana nr. 9, Bl. P2, Sc. 5,       Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a
Ap. 138, Sector 5, posesoare a CI, seria RT, nr. 327497,    Societății Comerciale Asigurarea Românească -
emisă de SP 18 la data de 26.04.2004, prin           ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul
Mira Razvan-Marius, având calitatea de „asociați” în      în București, b-dul Carol I, nr. 31-33, sector 2, având
cadrul S.C. ALEXANDRU TRANS EXCLUSIVE S.R.L.,          număr de ordine în Registrul Comerțului J40/304/1991,
cu sediul social în București, Str. Ileana Cosânzeana      cod unic de înregistrare nr. 336290, întrunită în data de
nr. 9, Bl. P2, Sc. 5, Parter, Ap. 138, Sector 5,        29.12.2008 prin hotărârea nr. 5/29.12.2008 a aprobat cu
J40/21303/2005, CUI 18227627, în baza Hot. Adun. Gen.      cvorumul    prevăzut    de   lege   completarea
a Asoc. nr. 01/05.02.2009, am hotărât următoarele:       Articolului 11 “Consiliul de Supraveghere”, punctul 11.10
  1. Schimbarea sediului social la adresa din         din Actul Constitutiv, al cărui text va fi următorul:
Orș. Bragadiru, Str. Verii nr. 12, duplex dreapta,                   „ ARTICOLUL 11
Județul Ilfov.                                  Consiliul de Supraveghere
  2. Se radiază următoarele obiecte secundare de          11.10. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere
activitate 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor),    sunt:
birourilor administrative centralizate, 7740 Leasing cu       - Dl Martin Simhandl, cetățean austriac, născut la data
bunuri intangibile (exclusive financiare), 8020 Activități de  de 5.11.1961 în Austria, domiciliat în Purkersdorf, Austria,
servicii privind sistemele de securizare, 8291 Activități ale  pașaport nr. L 0671299 7, emis de BH Wien Umgebung
agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de     la 18.11.2005;
raportare a creditului, 8532 învățământ secundar, tehnic      - Dl Peter Franz Höfinger, cetățean austriac, născut la
sau professional, 8560 Activități de servicii suport pentru   data de 19.11.1971, în Austria, Viena, domiciliat în Viena,
învățământ, iar pentru codurile 7711, 7712, 7739 se       Austria, pașaport nr. P 1398919, emis de Magistrat Wien
precizează că societatea va desfășura numai activități de    MBA 1/8, la data de 24.11.2006;
închiriere.                             - DI Nicolae lliuta, cetățean român, născut la data de
  3. Se schimba denumirea societății în            14.03.1962 în București, CNP 1620314400010, act de
S.C. ALEXANDRU TRANS EXCLUSIVE LOGISTICS            identitate CI, seria DP, nr. 031377, emisă de IGP - DEP la
S.R.L.                             04.11.1999, domiciliat în București, sector 1,
  Redactat și atestat de Avocat Adriana Radu Mustața.     Bdul Dacia nr. 11, Bl. B, Ap. 2, România;
Prezentul înscris a fost tehnoredactat în 5 exemplare        - DI Erich Leiss, cetățean austriac, născut la data de
originale din care 4 s-au eliberat părților.          21.01.1956 în Austria, domiciliat în Laa an der Thaya,
                                Austria, card de identitate nr. 10325454, emis de BH
  (26/988.141)                        Mistelbach la 29.10.2007;
                                  - Dna Judit Havasi, cetățean ungar, născută la data de
                                12.10.1975 în Ungaria, domiciliată în Budapesta,
      Societatea Comercială                Ungaria, pașaport nr. ZE 390769, emis de BM Kozponti
 ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA             Hivatal la 23.01.2002.
     INSURANCE GROUP - S.A.                  Se numesc doi noi membrii în Consiliul de
                                Supraveghere, respectiv:
            NOTIFICARE                  - Doamna Daniela Cretu, cetățean român, născută la
                                data de 15.01.1967 în București, CNP 2630115400163,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    act de identitate CI, seria DP, nr. 095167, emisă de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   DGEIP - DEP la 03.03.2003, fiica lui Octavian și a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Alexandrinei, domiciliată în București, sector 1,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Str. Străbuna nr. 28, România;
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     - Domnul Gerhard Lahner, cetățean austriac, născut la
ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA              15.03.1977 în Austria, orașul Mistelbach 2130, fiul lui
INSURANCE GROUP S.A., cu sediul în București,          Elisabeth Lahner și Josef Lahner, identificat cu
B-dul CAROL I, nr. 31-33, sector 2, înregistrată sub      Pașaport Nr. L 0871287 6, eliberat la 30.01.2006 de
nr. J40/304/1991, cod unic de înregistrare 336290, care a    Bezirkshauptmannschaft Mistelbach rezident în
fost înregistrat sub nr. 86534 din 24.02.2009.         Mistelbach. 2130.
  (27/988.142)                          (28/988.143)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                 9

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      MG FLEX DISTRIBUTION - S.R.L.                     VTS ROMANIA - S.R.L.

            NOTIFICARE                          ACT ADIȚIONAL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                        LA ACTUL CONSTITUTIV
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                       AL S.C. VTS ROMANIA S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Asociatul unic:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     VTS Group S.A., o companie din Luxemburg, cu
MG FLEX DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în București,      sediul social în 2-8, Avenue Charles de Gaulle,
Calea GRIVIȚEI, nr. 107-109, bloc B, scara B, etaj P,      L - 1653 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului
ap. 35, sector 1, înregistrată sub nr. J40/14423/2007,     și al Companiilor sub nr. B 123449/2007, reprezentată de
cod unic de înregistrare 22181048, care a fost înregistrat   dl Mocanu Adrian-Constantin, cetățean român, căsătorit,
sub nr. 87212 din 24.02.2009.                  născut la data de 16.11.1972, în București, Sector 2, cu
  (29/988.144)                        domiciliul în București, Str. Matei Elina Voievod, nr. 12,
                                Sector 2, posesor al CI, seria RR, nr. 416867, eliberată
                                de SPCEP S2, biroul nr. 3, pe data de 27.10.2006,
        Societatea Comercială              valabilă   până   la   data   de   16.11.2016,
      MG FLEX DISTRIBUTION - S.R.L.            CNP    1721116423016,      împuternicit    prin
                                Decizia VTS Group S.A. din data de 03.02.2009.
           ACT ADIȚIONAL                 În conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990, așa cum
                                a fost modificată a prevederilor actelor constitutive ale
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL              societății și ca urmare a deciziilor luate prin
  SOCIETĂȚII MG FLEX DISTRIBUTION S.R.L.           Deciza Asociatului Unic al S.C. VTS ROMANIA S.R.L. din
   CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 1,             data de 12.02.2009, am hotărât încheierea prezentului
 ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 1-3, BLOC PERLA           act adițional care are următoarele prevederi:
SC. 3 ET. 7, APT. 119, ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C.T.B.                    ARTICOLUL 1
   SUB NR. J40/14423/2007, C.U.I. 22181048,            1.1 Se schimbă sediul social al Societății din
                                Mun. București, Str. Mărgeanului, nr. 107 A, parter,
       CAPITAL SOCIAL 200 LEI
                                sector 5, România la următoarea adresa: Mun. București,
  Subsemnata Furnigă Lucreția, domiciliată în         Str. Buzești, nr. 74, etaj 5, sector 1, România.
București, sector 1, bdul Ion Mihalache nr. 65, sc. B,       1.2. Se revocă din funcția de administrator
apt. 1, identificată cu CI, seria RT, nr. 105556, eliberată   (Președinte al Consiliului de Administrație) dl Bartlomiej
de Secția 4 Poliție la data de 11.07.2000,           Raab, de cetățenie polonă, căsătorit, născut pe
CNP 2581004400685, asociat unic al societății          13.06.1979, la Luban, fiul lui Andrzej și Irena, domiciliat în
                                Luban, ul. Lukasiewicza 7, Polonia, posesor al
“MG FLEX DISTRIBUTION” S.R.L., în conformitate cu
                                Pașaportului seria și numărul AED 717721, eliberat de
Decizia nr. 01 din 20.02.2009, am hotărât următoarele
                                Burmistrz Miasta Luban, la data de 05.03.2004 și valabilă
modificări și completări la Actul constitutiv al societății:  până la data de 05.03.2014.
  1.   Schimbarea     sediului    social   din    1.3. Se numește în funcția de administrator
șos. Ștefan cel Mare, nr. 1-3, bloc Perla, sc. 3, et. 7,    (Președinte al Consiliului de Administrație) cu puteri
apt. 119 în București, sector 1, Calea Griviței nr. 107-109,  depline dl Mocanu Adrian-Constantin, cetățean român,
bl. B, sc. B, parter, apt. 35.                 căsătorit, născut la data de 16.11.1972, în București,
  2. Extinderea obiectului de activitate cu următoarele    Sector   2,   cu   domiciliul   în  București,
activități: 4773 Comerț cu amănuntul al produselor       Str. Matei Elina Voievod, nr. 12, Sector 2, posesor al CI,
farmaceutice, în magazine specializate; 4775 Comerț cu     seria RR, nr. 416867, eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 3
amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în     pe data de 27.10.2006, valabilă până la data de
magazine specializate; 4776 Comerț cu amănuntul al       16.11.2016, CNP 1721116423016.
                                  1.4.  Durata    mandatului     dlui  Mocanu
florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al
                                Adrian-Constantin este de trei ani.
animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în
                                  1.5. Se actualizează la ORCT-B datele de identificare
magazine specializate (inclusiv produse deplafar);       ale Asociatului Unic, VTS Group S.A., cu cele de mai sus.
  3.”Detalierea activității codificate sub nr. 4729 (Comerț    Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine      neschimbate.
specializate) cu următoarele:” inclusiv al produselor        Redactat în 3 exemplare originale, din care 2 s-au
energizante, susținătoare de efort pentru sportivi.”      eliberat părților.
  (30/988.145)                          (31/988.146)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
         Societatea Comercială               A. Se modifică art. III din Actul constitutiv în sensul că
         VTS ROMANIA - S.R.L.              se schimbă sediul social al societății la următoarea
                                 adresă: București, sector 3, Str. Smârdan nr. 30, etaj,
            NOTIFICARE                 camera 7.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Toate celelalte prevederi din Actul constitutiv al
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    societății rămân neschimbate și se vor interpreta în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         concordanță cu aceste modificări.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Subsemnatul Asociat unic sunt de acord în întregime
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 cu toate aceste modificări de formă și de fond ale Actului
VTS ROMANIA S.R.L., cu sediul în București,
Str. BUZEȘTI, nr. 74, etaj 5, sector 1, înregistrată sub     constitutiv al S.C. CONRAD CONSULTING &
nr. J40/4133/2008, cod unic de înregistrare 23439936,       MANAGEMENT S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr. 87398 din 24.02.2009.        Redactat și dactilografiat în limba română, într-un
                                 număr de 3 exemplare originale a câte 1 (una) filă fiecare,
  (32/988.147)
                                 astăzi 23.02.2009.
                                   (34/988.149)
     Societatea Comercială
 CONRAD CONSULTING & MANAGEMENT - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
            NOTIFICARE                       PAPILLON COMINVEST - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204               NOTIFICARE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
CONRAD CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L., cu             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sediul în București, Str. SMÎRDAN, nr. 30, etaj ETAJ,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ap. CAMERA 7, sector 3, înregistrată sub             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. J40/8496/2005, cod unic de înregistrare 15973843,       PAPILLON COMINVEST S.R.L., cu sediul în București,
care a fost înregistrat sub nr. 87599 din 24.02.2009.
                                 Str. Alexandru Vlahuță, nr. 3, bloc M48, scara A, ap. 75,
  (33/988.148)                         sector 3, înregistrată sub nr. J40/7061/2008, cod unic de
                                 înregistrare 23747073, care a fost înregistrat sub
                                 nr. 87607 din 24.02.2009.
     Societatea Comercială
 CONRAD CONSULTING & MANAGEMENT - S.R.L.               (35/988.150)

           ACT ADIȚIONAL
                                         Societatea Comercială
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL                      PAPILLON COMINVEST - S.R.L.
S.C. CONRAD CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L.
      J40/8496/2005; C.U.I. 15973843                       ACT ADIȚIONAL
 SEDIU BUCUREȘTI, SECTOR 3, SPLAIUL UNIRII
 NR. 37, BLOC M10, ETAJ 5, AP. 86 NR. 1/23.02.2009              LA ACTUL CONSTITUTIV AL
 ÎNCHEIAT ÎN BAZA DECIZIEI ASOCIATULUI UNIC                S.C. PAPILLON COMINVEST S.R.L.
        NR. 1 DIN 23.02. 2009                    SEDIU BUCUREȘTI, SECTOR 3,
                                  STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ NR.3, BL.M48, SC. A,
  Subsemnatul MUSTĂREAȚĂ CĂLIN cu domiciliul în          APT. 75, J40/7061/2008; C.U.I. 23747073 NR. 1/2009
București, Sector 2, Șos. Iancului nr. 29, bl. 105B,          ÎNCHEIAT ÎN BAZA HOTĂRÂRII ADUNĂRII
scara B, etaj 10, ap. 101, identificat prin CI, seria RR,       GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN 2009
nr. 260223, eliberată de Secția 9 Poliție, la data de
28.01.2003, având CNP 1630117034985, în calitate de         Subsemnații
asociat unic și administrator, deținător a 100% din         ZĂVOIAN Aurelia, născută în sat Șieu (Comuna Șieu),
capitalul    social    al    S.C.     CONRAD     județul Bistrița Năsăud, la data de 14.02.1971, de
CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L.                  cetățenie română, domiciliată în județul Bistrița Năsăud,
  Fiind luate în considerare problemele administrative      Municipiul Bistrița, Calea Moldovei nr. 2, scara A, ap.6,
ale societății, asociatul unic decide ca, în baza         identificată prin CI, seria XB nr. 206408, eliberată de
prevederilor Actului Constitutiv al societății și al celorlalte  SPCLEP Bistrița la data de 25.01.2007, având
norme legale incidente, de la data prezentei, se vor opera    CNP 2710214060792, în calitate de asociat, deținătoare
următoarele modificări și completări ale Actului         a    50%    din   capitalul   social   al
Constitutiv al acesteia, după cum urmează:            S.C. PAPILLON COMINVEST S.R.L.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                11

  KESSLER Denis Joseph Aloyse născut la data de              Societatea Comercială
29.09.1967, la Mulhouse, Franța, identificat cu permis de    MARKETHINK REAL ESTATE ADVERTISING - S.R.L.
ședere nr. ROU44404, eliberat de Autoritățile Române, la
data de 25.09.2005, domiciliat în București, Sector 1,                 NOTIFICARE
Bd Ion Mihalache nr. 160, Bl. 3, Ap. 41, în calitate de       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociat deținător a 50% din capitalul social al         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
S.C. PAPILLON COMINVEST S.R.L.                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  KOLMAYER Margareta-Alina, născută în com. Șieu,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
jud. Bistrița-Năsăud, la data de 28.11.1976, cu domiciliul    MARKETHINK REAL ESTATE ADVERTISING S.R.L., cu
în   România,    mun.   București,    sector  3,  sediul în București, Str. Prometeu, nr. 2, bloc 12G,
Str. Alexandru Vlahuță nr. 3, bl. M48, scara A, apt 75,     scara 3, etaj 1, ap. 34, sector 1, înregistrată sub
identificată cu CI, seria RD, nr. 289594, eliberată de      nr. J40/2479/2008, cod unic de înregistrare 23268208,
Secția 11 la data de 18.02.2003, având              care a fost înregistrat sub nr. 87622 din 24.02.2009.
CNP2761128060826, în calitate de invitat.              (37/988.152)
  Pe ordinea de zi s-au discutat probleme
administrative, iar asociații au căzut de acord ca, în baza
prevederilor din Actul Constitutiv al SOCIETĂȚII și al           Societatea Comercială
                                 MARKETHINK REAL ESTATE ADVERTISING - S.R.L.
celorlalte norme legale incidente, asociatul
ZĂVOIAN Aurelia își cesionează în totalitate părțile            ACT ADIȚIONAL NR. 2 /29.01.2009
sociale pe care le deține în SOCIETATE, către
KOLMAYER Margareta-Alina, urmând ca aceasta să                LA ACTUL CONSTITUTIV AL
devină asociat al S.C. PAPILLON COMINVEST S.R.L.          S.C. MARKETHINK REAL ESTATE ADVERTISING
  Astfel Actul Constitutiv al societății se va modifică și   S.R.L. CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. PROMETEU
completa după cum urmează: Capitolul III. art. 6 se va        NR. 2 , BL. L2G, SC. 3, ET. 1, AP. 34, SECT. 1,
modifică în sensul că:                      ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
  Societatea se constituie cu un capital social în           NR. J40/2479/2008, C.U.I. 23268208,
numerar de 200 lei, divizat în 20 părți sociale având             CAPITAL SOCIAL 200 RON
fiecare valoarea nominală de 10 lei.                Asociații:
  Participarea asociaților la constituirea capitalului      ISTRATE ADINA-MAGDALENA , domiciliată în
social se stabilește astfel:                   București, Str. Prometeu nr. 2 bl. l2G, sc. 3, et. 1, ap. 34,
  - KOLMAYER Margareta-Alina, 10 părți sociale, deci      sector 1, identificată cu CI, seria RX, nr. 280276, eliberată
un procent de 50% din capitalul social;             de Secția 2 Poliție la data de 16.03.2005,
                                 CNP 2680610034979,
  - KESSLER Denis Joseph Aloyse, 10 părți sociale,        CAPATINA MALINA-LACRAMIOARA, domiciliată în
deci un procent de 50% din capitalul social.           București, Str. Drumul Taberei nr. 37A, bl. 802, sc. A,
  Capitalul social subscris a fost vărsat în întregime la   ap. 25, sect. 6, identificată cu CI, seria DP, nr. 062772,
data constituirii societății.                  eliberată de Secția 22 Poliție la data de 22.06.2001,
  Capitolul V. art. 12 se va modifica în sensul că:      CNP 2680111270608
                                  au hotărât următoarele:
  Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul contabil   1. Modificarea Actului constitutiv al societății
aprobat de Adunarea generală a asociaților.           comerciale „S.C. MARKETHINK REAL ESTATE
  Procentul de participare la beneficiile și pierderile    ADVERTISING S.R.L.” pe baza hotărârii AGA
societății este de 50% a doamnei KOLMAYER            nr. 3/29.01.2009 și a contractului de cesiune
                                 nr. 1/29.01.2009 astfel: asociata CAPATINA MALINA-
Margareta-Alina și de 50% a domnului KESSLER Denis
                                 LACRAMIOARA cedează cele 10 părțì sociale a câte
Joseph Aloyse.                          10 RON fiecare parte, în valoare totală de 100 RON către
  Plata beneficiului se face de către societate în cel mult  asociata ISTRATE ADINA-MAGDALENA.
3 luni de la aprobarea bilanțului.                 2. În urma cesiunii, capitalul societății rămâne
  Toate celelalte prevederi din Actul constitutiv al      neschimbat, adică în suma de 200 RON și se distribuie
                                 astfel:
societății rămân neschimbate și se vor interpreta în        ISTRATE ADINA-MAGDALENA deține un număr de
concordanță cu aceste modificări care au prioritate.       20 părți sociale egale, în valoare totală de 200 RON în
  Subsemnații suntem de acord în întregime cu toate,      valoare de 10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 20
aceste modificări de formă și de fond ale Actului        inclusiv, deținând astfel 100 % din beneficiile și pierderile
constitutiv al S.C. PAPILLON COMINVEST S.R.L.          societății.
                                  3. Radierea din funcția de administrator a
  Redactat și dactilografiat în limba română, într-un     dnei CAPATINA MALINA-LACRAMIOARA.
număr de 4 exemplare originale a câte 1 (una) filă fiecare,     Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății
astăzi 16.02.2009.                        rămân neschimbate.
  (36/988.151)                           (38/988.153)
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        BROWN SUGAR - S.R.L.                    C&C PRINT SERVICES - S.R.L.

     ACT ADIȚIONAL NR. 1/23.02.2009                      NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       S.C. BROWN SUGAR S.R.L.             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnații BRONESCU ANTON, domiciliat în        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
orș. Nürnberg, posesor al P, nr. D8922635784, emis de    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Autoritățile din Germania, la data de 30.11.1999 și     C&C PRINT SERVICES S.R.L., cu sediul în București,
doamna BRONESCU ELIZA domiciliată în             Calea RAHOVEI, nr. 334, bloc 43, scara A, etaj 8, ap. 22,
Mun. București. str. Nicolae G. Caramfil nr. 40, bl.10B,   sector 5, înregistrată sub nr. J40/19092/2004, cod unic de
sc. 1 et. 4, ap.10, sector 1, posesoare a CI, seria RD,   înregistrare 16966640, care a fost înregistrat sub
nr. 280270, emisă de Secția 2 Poliție, la data de      nr. 88086 din 24.02.2009.
15.11.2002, CNP 2671226414542, în calitate de asociați      (41/988.156)
ai S.C. BROWN SUGAR S.R.L., cu sediul în
Mun. București, Bdul Banu Manta nr. 79, et. 1, ap. 2,
                                     Societatea Comercială
sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub
                                 D&C DEVELOPMENT CONSULTING - S.R.L.
nr. J40/8051/2008, C.U.I. 23844483, în baza prevederilor
Actului Constitutiv, am hotărât:                          NOTIFICARE
  Art. 1. Deschiderea unui punct de luciu în București,
str. Herastrau, nr. 2, sector 1.                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Prezentul Act Adițional a fost redactat astăzi,
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
23.02.2009, în limba română, într-un număr de trei
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
exemplare.
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (39/988.154)                       D&C DEVELOPMENT CONSULTING S.R.L., cu sediul în
                               București, Str. VALEA OLTULUI, nr. 22, bloc D30,
                               scara B, etaj 2, ap. 22, sector 6, înregistrată sub
        Societatea Comercială
                               nr. J40/16724/2005, cod unic de înregistrare 18011550,
      C&C PRINT SERVICES - S.R.L.
                               care a fost înregistrat sub nr. 88173 din 24.02.2009.
          ACT ADIȚIONAL                (42/988.157)

      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                     Societatea Comercială
 S.C. C&C PRINȚ SERVICES S.R.L, BUCUREȘTI,
                                 D&C DEVELOPMENT CONSULTING - S.R.L.
 ALEEA CODLEA NR. 1, BL. B18, SC. 1, ET. 1, AP. 8,
  SECTOR 2, J40/19092/2004; C.I.F. 16966640                   ACT ADIȚIONAL
  Subsemnatul DANCIU CONSTANTIN-VIRGIL,
cetățean român, născut la data de 16.11.1967,                LA ACTUL CONSTITUTIV
în Strehaia, Jud. Mehedinți, domiciliat în București,      Subsemnații:
Str. Zamfir Olaru, nr. 8, Bl. 87D, et. 2, ap. 9, sector 5,    1. DUMITRU CRISTINA, domiciliată în municipiul
identificat cu CI, seria RX, nr. 230026, emisă de      București, str. Gioacchino Rossini, nr. 3, sc. D, et. 2,
Secția 18, la data de 16.10.2003, CNP 1671116252329,     ap. 45, sector 2, născută la data de 28.06.1980 în
modific actul constitutiv al societății după cum urmează:  Bârlad, județul Vaslui, fiica lui Eduard și Mariana,
  Art. 1 - Schimbarea sediului social al societății în   posesoare a CI, seria RR, nr. 524218, eliberată la data de
București, Calea Rahovei, nr. 334, bl. 43, sc. A, et 8,   07.05.2008    de    SPCEP     S2   Biroul   1,
ap. 22, sector 5.                      CNP 2800628375492,
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân    2. BUTUC MIHAELA-DENISA, domiciliată în
neschimbate.                         municipiul București, str. Răsăritului, nr. 4, bl. 116, sc. 1,
  Redactat și atestat în 4 (patru) exemplare de       et. 6, ap. 25, sector 6, născută la data de 06.09.1983 în
                               Brăila, Județul Brăila, fiica lui Ionel și Liliana, posesoare
Cabinet de avocat «Cretu Andreea Nicoleta », Str. Avrig,
                               a CI, seria RR, nr. 487210, eliberată la data de
nr. 41, bl. 460, ap. 26, sector 2, București, azi, data
                               01.10.2007    de    SPCEP     S6   Biroul   2,
semnării.
                               CNP 2830906090039,
  (40/988.155)                         3. BUTUC ELISABETA-IULIANA, domiciliată în
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                 13

municipiul București, str. Valea Oltului, nr. 22, bl. D30,    ap. 12, sector 4, la noua adresa din București, s
sc. B, et. 2, ap. 22, sector 6, născută la data de        tr. Valea Oltului, nr. 22, bl. D30, sc. B, et. 2, ap. 22,
16.07.1980 în Brăila, Județul Brăila, fiica lui Ionel și     sect. 6.
Liliana, posesoare a CI, seria RT, nr. 595347, eliberată la      Art. 3. Se va modifica obiectul principal de activitate al
data de 03.09.2008 de SPCEP S6 Biroul 3,             societății în:
CNP 2800716090032,                          6311- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor
  În calitate de asociați ai S.C. D&C DEVELOPMENT        web și activități conexe.
CONSULTING S.R.L., denumită în continuare               Art. 4. Se numește în funcția de administrator cu puteri
“Societatea”, cu sediul în București, Bdul Tineretului,      depline,    pentru   un   mandat    nelimitat,
nr. 31, bl. 37, sc. A, et. 2, ap. 12, sect. 4, J40/16724/2005,  D-na BUTUC ELISABETA-IULIANA cu datele de
CUI 18011550,                           identificare de mai sus.
  Am decis modificarea actului Constitutiv al Societății,      Art. 5. Se va redacta un nou Act Constitutiv al
în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA din data de     Societății, actualizat la data prezentei, care va
19.01.2009, după cum urmează:                   reglementa funcționarea acesteia conform prevederilor
  Art. 1. Se aprobă contractul de cesiune de părți       legale referitoare la societățile cu răspundere limitată.
sociale încheiat la data de 19.01.2009, în următoarele        Întocmit, redactat și semnat în 4 exemplare originale
condiții :                            din care 3 s-au eliberat persoanelor semnatare, astăzi,
  (1)                              17.02.2009.
  - Cedentul Popa Catalin Daniel cedează către
Butuc Mihaela-Denisa 5 (cinci) părți sociale în valoare de      (43/988.158)
10 lei (RON) fiecare, în valoare totală de 50 lei (RON) și
reprezentând 25 % din capitalul social al Societății,               Societatea Comercială
participare la beneficii și pierderi 25%. Cesionarul Butuc            DIAS CONSTRUCT - S.R.L.
Mihaela-Denisa preia părțile sociale la valoarea nominală
a acestora și devine asociat al Societății.                       NOTIFICARE
  - Cedentul Popa Cătălin Daniel cedează către
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Butuc Elisabeta-luliana 5 (cinci) parti sociale în valoare
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de 10 lei (RON) fiecare, în valoare totală de 50 lei (RON)
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
și reprezentând 25 % din capitalul social al Societății,
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
participare la beneficii și pierderi 25%. Cesionarul Butuc
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Elisabeta-luliana preia părțile sociale la valoarea
                                 DIAS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București,
nominală a acestora și devine asociat al Societății.
  (2) Ca efect al cesiunii cesionarii Butuc Mihaela-      Str. OIȚELOR, nr. 7, etaj 2, ap. E 2-0, sector 4,
Denisa și Butuc Elisabeta-luliana preiau drepturile și      înregistrată sub nr. J40/6494/2000, cod unic de
obligațiile ce decurg din deținerea părților sociale       înregistrare 13191336, care a fost înregistrat sub
cesionate.                            nr. 88388 din 24.02.2009.
  (3) În urma preluării părților sociale, capitalul social al    (44/988.159)
Societății rămâne același, respectiv 200 lei (RON),
împărțit în 20 de părți sociale a 10 lei (RON) fiecare. Noua
structura a capitalului social va fi următoarea:                  Societatea Comercială
  • DUMITRU CRISTINA - 100 lei (RON) vărsați integral             DIAS CONSTRUCT - S.R.L.
în numerar, pentru care deține un număr de 10 părți
                                            ACT ADIȚIONAL
sociale a 10 lei (RON) fiecare, reprezentând 50% din
capitalul social al Societății, participare la beneficii și
                                       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
pierderi în proporție de 50%;
                                       S.C. DIAS CONSTRUCT S.R.L.
  • BUTUC MIHAELA-DENISA -50 lei (RON) vărsați
                                  SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. LOGOFĂT TAUTU,
integral în numerar, pentru care deține un număr de
                                  NR. 68A, SECTOR 3 C.U.I. 13191336 ȘI NUMĂR DE
5 părți sociale a 10 lei (RON) fiecare, reprezentând
                                     ÎNREGISTRARE ÎN R.C. J40/6494/2000
25% din capitalul social al Societății, participare la
beneficii și pierderi iîn proporție de 25%;             În baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților din
  • BUTUC ELISABETA-IULIANA -50 lei (RON) vărsați        data de 12.02.2009 a societății DIAS CONSTRUCT
integral în numerar, pentru care deține un număr de        S.R.L., societate română cu răspundere limitată,
5 părți sociale a 10 lei (RON) fiecare, reprezentând       înregistrată  în  Registrul  Comerțului    sub
25% din capitalul social al Societății, participare la      nr. J40/6494/2000 și având Cod Unic de Înregistrare
beneficii și pierderi în proporție de 25%;            (CUI) 13191336, asociații,
  Art. 2. Se schimbă sediul Societății de la adresa din      PANAYIOTIS HADJILOIZOU, cetățean cipriot, născut
București, B-dul Tineretului, nr. 31, bl. 37, sc. A, et. 2,    la data de 30.01.1939, cu domiciliul în Cipru, Nicosia,
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
str. Vironos, nr. 36, posesor al pașaportului           biroul nr. 1 la data de 02.09.2005, având
seria E277323, emis de către Autoritățile din Cipru la data    CNP 2710225260011, ce deține un număr de 50 de părți
de 31.05.2007,                          sociale, în valoare de 10 RON fiecare, în valoare totală
  ELEFTHERIOS MILOU, cetățean cipriot, născut la        de 500 RON, reprezentând 5% din capitalul social.
data de 29.03.1955, cu domiciliul în Cipru, Larnaka,         În conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării
str. Artemidos Avenue, nr. 7, Milos 2, etaj 2, posesor al     Generale a Asociaților nr. 1 din data de 23.02.2009 a
pașaportului, seria E092152, emis de către Autoritățile      S.C. H2O INTERNATIONAL S.R.L., am hotărât
din Cipru, la data de 14.11.2003, și               modificarea Actului Constitutiv al societății:
  POLYDOROS KTORIDES, cetățean cirpiot, născut la          ART. 1 - Se radiază punctul de lucru situat în
data de 01.02.1958, cu domiciliul în Cipru, Nicosia,       București, B-dul Unirii, Nr. 76, Bl. J3A, Sc. 1, Et. 3, Ap. 11,
str. Agios Georgios, nr. 4, Egkomi, posesor al          Sector 3.
pașaportului, seria E021236, emis de Autoritățile din         ART. 2 - Se înființează un punct de lucru situat în
Cipru la data de 11.03.2004 și prelungit la data de        București, Drumul Balta Doamnei, Nr. 68-76
02.03.2004 respectiv 23.12.2005 până la data de          (fost Drumul Intre Tarlale), tarlaua 339, parcela 18 și 19,
11.03.2013,                            lotul 2, Sector 3.
  prin împuternicit ILIE ANCA IOANA, cetățean român,        Prezentul act adițional modifică, și completează în
legitimat cu CI, seria RD, nr. 151998, eliberată de        mod corespunzător actul constitutiv al societății.
Secția 11 la data de 19.12.2000, CNP 2860129450032,          Redactat de Av. Aniela Badita în 4 (patru) exemplare,
au hotărât modificarea actului constitutiv după cum        din care s-au eliberat părții 3 (trei) exemplare, astăzi
urmează:                             23.02.2009, data atestării, iar un exemplar s-a păstrat
  1. Mutarea sediului social al societății           pentru arhiva proprie.
DIAS CONSTRUCT S.R.L. din București,
Str. Logofăt Tăutu, nr. 68A, sector 3 în București,          (46/988.161)
str. Oițelor, nr. 7, et. 2, ap. E 2-0, Birou 13, sector 4.
  Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân                 Societatea Comercială
neschimbate.                                  DIMITRA MILLENIUM - S.R.L.
  Redactat și dactilografiat de parte azi, data Certificării,
în 3 exemplare, din care 1 a fost remis părții.                     NOTIFICARE
  (45/988.160)                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       H2O INTERNATIONAL - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           ACT ADIȚIONAL                DIMITRA MILLENIUM S.R.L., cu sediul în București,
                                 Str. OIȚELOR, nr. 7, etaj 2, ap. E2-0, sector 4,
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL                înregistrată sub nr. J40/6492/2000, cod unic de
    S.C. H2O INTERNATIONAL S.R.L.               înregistrare 13191352, care a fost înregistrat sub
  CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. AGHATA              nr. 88409 din 24.02.2009.
 BARSESCU, NR. 13, BL. V10, SC. 3, ET. P, AP. 56,
                                   (47/988.162)
SECTOR 3 ÎNREGISTRATĂ LA ORC BUCUREȘTI SUB
    NR. J40/7139/1999, C.U.I. 12037143
  Subsemnații:                                  Societatea Comercială
                                        DIMITRA MILLENIUM - S.R.L.
  ◊ MARINESCU CONSTANTIN, cetățean român,
născut la 05.06.1958 în Mun. București, Sector 5, fiul lui
                                            ACT ADIȚIONAL
Gheorghe și Ecaterina, domiciliat în București,
Cal. Crângași, nr. 22, bl. 46, sc. A, et. 5, ap. 18, sector 6,        LA ACTUL CONSTITUTIV AL
identificat cu CI, Seria RD, nr. 309267, eliberată de
                                      S.C. DIMITRA MILLENIUM S.R.L.
S.E.P.    la  data    de   10.04.2003,     având
                                  SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. LOGOFĂT TAUTU,
CNP 1580605400101, ce deține un număr de 950 părți
                                  NR. 68A, SECTOR 3 C.U.I. 13191352 ȘI NUMĂR DE
sociale, în valoare de 10 RON fiecare, în valoare totală
                                     ÎNREGISTRARE ÎN R.C. J40/6492/2000
de 9500 RON, reprezentând 95% din capitalul social.
  ◊ MARINESCU ALEXANDRINA, cetățean român,             În baza Deciziei Asociatului Unic din data de
născută la 25.02.1971 în Oraș Luduș, jud. Mureș, fiica lui    16.02.2009 a societății DIMITRA MILLENIUM S.R.L.,
Alexandru și Ana, domiciliată în București, Cal. Crângași,    societate română cu răspundere limitată, înregistrată în
Nr. 22, Bl. 46, Sc. A, Et. 5, Ap. 18, Sector 6, identificată cu  Registrul Comerțului sub nr. J40/6492/2000 și având
CI, seria RD, nr. 439589, eliberată de SPCEP S6,         Cod Unic de înregistrare (CUI) 13191352, asociatul unic,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                15

  PANAYIOTIS HADJILOIZOU, cetățean cipriot, născut       cu Pașaport seria 507722753 emis de Mülheim an der
la data de 30.01.1939, cu domiciliul în Cipru, Nicosia,      Ruhr la data de 20.06.2005, în calitate de invitat.
str. Vironos, nr. 36, posesor al pașaportului             În conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării
seria E277323, emis de către Autoritățile din Cipru la data    Generale a Asociaților nr. 1 din data de 13.02.2009 și ale
de 31.05.2007,                          Contractului de Cesiune atestat sub nr. 27/13.02.2009 de
  prin împuternicit ILIE ANCA IOANA, cetățean român,      Av. Aniela Badita, am hotărât modificarea Actului
legitimat cu CI, seria RD, nr. 151998, eliberată de        Constitutiv al societății:
Secția 11 la data de 19.12.2000, CNP 2860129450032          ART. 1 - Se cesionează 10 părți sociale în valoare
au hotărât modificarea actului constitutiv după cum        nominală de 10 lei fiecare în valoare totală de 100 lei
urmează:                             reprezentând 50% din capitalul social al
  1. Mutarea sediului social al societății           S.C. ON TARGET GRUP S.R.L., cu sediul în București,
DIMITRA MILLENIUM S.R.L. din București,              Str. Aghata Birsescu, Nr. 16, Bl. V30A, Sc. 2, Etaj 1,
Str. Logofăt Tautu, nr. 68A, sector 3 în București,        Ap. 26, Sector 3, înscrisă la Registrul Comerțului sub
str. Oițelor, nr. 7, et. 2, ap. E 2-0, Birou 15, sector 4.    nr. J40/14806/2004, C.U.I. 16765816 de la asociatul
  Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân         ONOFREI (fosta MIREA) MIHAELA către FILIPESCU
neschimbate.                           ANDREAS, cetățean german, fiul lui Radu Rudolf Stefan
  Redactat și dactilografiat de parte azi, data certificării,  și Florentina, născut la data de 07.10.1983 în București,
în 3 exemplare, din care 1 a fost remis părții.          cu domiciliul în Germania, Mülheim an der Ruhr,
  (48/988.163)                         Str. Parkstrasse, nr. 10, identificat cu Pașaport
                                 seria 507722753, emis de Mülheim an der Ruhr la data
                                 de 20.06.2005. În urma cesiunii capitalul social al
        Societatea Comercială               S.C. ON TARGET GRUP S.R.L. este deținut astfel:
        ON TARGET GRUP - S.R.L.                 • CONSTANTINESCU TUDOR RADU deține un
                                 număr de 10 părți sociale în valoare nominala de 10 lei în
           ACT ADIȚIONAL                valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul
                                 social;
     LA ACTUL CONSTITUTIV AL                    • FILIPESCU ANDREAS deține un număr de 10 părți
     S.C. ON TARGET GRUP S.R.L.                sociale în valoare nominală de 10 lei în valoare totală de
  CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. AGHATA              100 lei, reprezentând 50% din capitalul social.
BIRSESCU, NR. 16, BL. V30A, SC. 2, ETAJ 1, AP. 26,          ART. 2 - Se revocă din funcția de administrator al
SECTOR 3, ÎNSCRISĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI            societății dna ONOFREI (fosta MIREA) MIHAELA.
  SUB NR. J40/14806/2004, C.U.I. 16765816              ART. 3 - Se numesc în funcția de administrator al
  Subsemnații:                         societății dnul FILIPESCU ANDREAS, cetățean german,
  ◊ CONSTANTINESCU TUDOR RADU, cetățean             fiul lui Radu Rudolf Stefan și Florentina, născut la data de
român, fiul lui Grigore și Aurica, născut în mun. Brăila,     07.10.1983 în București, cu domiciliul în Germania,
jud. Brăila, la data de 31.07.1974, domiciliat în         Mülheim an der Ruhr, Str. Parkstrasse, nr. 10, identificat
Mun. Brăila, Str. Pța Dorobanți, Nr. 2bis, Bl. 25B, Sc. 1,    cu Pașaport, seria 507722753, emis de Mülheim an der
Et. 3, Ap. 7, Jud. Brăila, identificat cu CI, seria XR,      Ruhr la data de 20.06.2005, și dnul CONSTANTINESCU
nr. 012286, eliberată de Poliția Mun. Brăila la data de      TUDOR RADU, cetățean român, fiul lui Grigore și Aurica,
02.09.1999, CNP 1740731090018, ce deține un număr         născut în mun. Brăila, jud. Brăila, la data de 31.07.1974,
de 10 părți sociale în valoare nominală de 10 RON         domiciliat în Mun. Brăila, Str. Pța Dorobanți, Nr. 2bis,
fiecare, în valoare totală de 100 RON, reprezentând        Bl. 25B, Sc. 1, Et. 3, Ap. 7, jud. Brăila, identificat cu CI,
50% din capitalul social și                    seria XR, nr. 012286, eliberată de Poliția Mun. Brăila la
  ◊ ONOFREI (fosta MIREA) MIHAELA, cetățean           data de 02.09.1999, CNP 1740731090018, pe o perioadă
român, fiica lui Mihai și Ecaterina, născută la data de      nelimitată până la revocarea expresă a acestora, având
23.07.1980 în mun. Roman, jud. Neamț, domiciliată în       puteri nelimitate pe care le pot exercita separat.
București, Str. Aghata Birsescu, Nr. 16, Bl. V30A, Sc. 2,       ART.4 Se completează actul constitutiv cu privire la
Ap. 26, Sector 3, identificată cu CI, seria RT, nr. 527329,    activitățile desfășurate de societate, în sensul adăugării
eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 23.11.2007,     următoarelor activități secundare:
având CNP 2800723270835, ce deține un număr de            CAEN 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule
10 părți sociale în valoare nominală de 10 RON fiecare,      ușoare (sub 3,5 tone);
în valoare totală de 100 RON, reprezentând 50% din          CAEN 4519 Comerț cu alte autovehicule;
capitalul social;                           CAEN 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
  ◊ FILIPESCU ANDREAS, cetățean german, fiul lui          CAEN 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii
Radu Rudolf Stefan și Florentina, născut la data de        pentru autovehicule;
07.10.1983 în București, cu domiciliul în Germania,          CAEN 4532 Comerț cu amănuntul de piese și
Mülheim an der Ruhr, Str. Parkstrasse, nr. 10, identificat    accesorii pentru autovehicule;
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
  CAEN 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii            Societatea Comercială
aferente; întreținerea și repararea motocicletelor CAEN           PLATON MILLENIUM - S.R.L.
4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
  CAEN 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor si                  NOTIFICARE
bijuteriilor, în magazine specializate;              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  CAEN 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
caselor de comenzi sau prin internet;             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  CAEN 6203 Activități de management (gestiune si      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
exploatare) a mijloacelor de calcul;              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea        PLATON MILLENIUM S.R.L., cu sediul în București,
paginilor web și activități conexe;              Str. OIȚELOR, nr. 7, etaj 2, ap. E2-0, sector 4,
  CAEN 6312 Activități ale portalurilor web;         înregistrată sub nr. J40/7948/2000, cod unic de
  CAEN 6391 Activități ale agențiilor de știri;       înregistrare 13314030, care a fost înregistrat sub
  CAEN 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri         nr. 88430 din 24.02.2009.
imobiliare proprii;
  CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor       (51/988.166)
imobiliare proprii sau închiriate;
  CAEN 6831 Agenții imobiliare;                       Societatea Comercială
  CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe baza de              PLATON MILLENIUM - S.R.L.
comision sau contract;
  ART. 5 - Se modifică actul constitutiv cu privire la               ACT ADIȚIONAL
activitățile secundare desfășurate de societate, în sensul
că se radiază următoarele coduri:                     LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  CAEN 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a        S.C. PLATON MILLENIUM S.R.L.
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;        SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. LOGOFĂT TAUTU,
  CAEN 7740 Leasing cu bunuri intangibile           NR. 68A, SECTOR 3, C.U.I. 13314030 ȘI NUMĂR DE
(exclusive financiare);                        ÎNREGISTRARE ÎN R.C. J40/7948/2000
  ART. 6 - Se precizează că pentru activitățile         În baza Deciziei Asociatului Unic din data de
secundare având codurile CAEN 7733 și 7739 se vor       16.02.2009 a societății PLATON MILLENIUM S.R.L.,
desfășura doar operațiuni de închiriere.            societate română cu răspundere limitată, înregistrată în
  Prezentul act adițional modifică și completează în     Registrul Comerțului sub nr. J40/7948/2000 și având
mod corespunzător actul constitutiv al societății, celelalte  Cod Unic de Înregistrare (CUI) 13314030, asociatul unic,
prevederi rămânând neschimbate.                  KATERINA KTORIDES, cetățean cipriot, născută în
  Redactat și atestat la Cabinetul de Avocat Aniela     data de 15.12.1966 în Nicosia, cu domiciliul în Cipru,
Bădiță în 4 (patru) exemplare, din care 3 (trei) exemplare   Nicosia, str. Agios Georgios, nr. 4, posesoare a
s-au eliberat părților, astăzi, 13.02.2009, data atestării.  pașaportului, seria E021234, emis de către Autoritățile
  (49/988.164)                        din Cipru la data de 11.03.2003 și prelungit la data de
                                1.03.2004 respectiv 23.12.2005 până la data de
                                11.03.2013.
        Societatea Comercială                prin împuternicit ILIE ANCA IOANA, cetățean român,
       ON TARGET GRUP - S.R.L.             legitimat cu Cl. seria RD nr. 151998 eliberată de Secția 11
                                la data de 19.12.2000, CNP 2860129450032 au hotărât
           NOTIFICARE
                                modificarea actului constitutiv după cum urmează:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      1. Mutarea sediului social al societății
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  PLATON MILLENIUM S.R.L. din București,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Str. Logofăt Tautu, nr. 68A, sector 3 în București,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  str. Oițelor, nr. 7, et. 2, ap. E 2-0, Birou, sector 4.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     2. Prelungirea mandatului de administrator pe o
ON TARGET GRUP S.R.L., cu sediul în București,         perioadă nelimitată a d-nei KATERINA KTORIDES.
Str. Agatha Bîrsescu, nr.16, bloc V30A, scara 2, etaj 1,      Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân
ap. 26, sector 3, înregistrată sub nr. J40/14806/2004,     neschimbate.
cod unic de înregistrare 16765816, care a fost înregistrat     Redactat și dactilografiat de parte azi, data certificării,
sub nr. 88412 din 24.02.2009.                 în 3 exemplare, din care 1 a fost remis părții.
  (50/988.165)                          (52/988.167)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                 17

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      ECO VEGA CONSTRUCT - S.R.L.                  CASH GROUP MARKETING - S.R.L.

            NOTIFICARE                           ACT ADIȚIONAL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                    S.C. CASH GROUP MARKETING S.R.L
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. SUB NR. J40/2781/2004
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  C.U.I. 16169937 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  BD. IULIU MANIU, NR. 12, BL. 13A, SC. B, ET. 6,
ECO VEGA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București,
                                         AP. 46, SECTOR 6
Str. SERGENT IRICEANU ION, nr. 8, bloc 155, scara 1,
etaj P, ap. 2, sector 4, înregistrată sub              Subsemnații
nr. J40/12266/2006, cod unic de înregistrare 18891950,       ACHIRILOAIEI NICOLAE, cetățean român, născut la
care a fost înregistrat sub nr. 88435 din 24.02.2009.      data de 25.04.1957, în București, cu domiciliul în
                                București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 12, bl. 13A, sc.B, et. 6,
  (53/988.168)
                                ap. 46, sector 6, posesor al CI, seria RR, nr.222452,
                                emisă Secția 21 Pol., la data de 21.08.2002,
        Societatea Comercială              CNP 1570425400017 și
      ECO VEGA CONSTRUCT - S.R.L.               SINCA NICU, cetatean român, născut la data de
                                01.05.1962, în București, cu domiciliul în București,
           ACT ADIȚIONAL               str. Jirlau, nr. 47, sector 5, posesor al CI, seria RD,
                                nr. 087851, emisă de Secția 3 Pol, la data de 21.09.1999,
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL              CNP 1620501400057, și
     S.C. ECO VEGA CONSTRUCT S.R.L.               POPA NATALIA, cetățean român, născut la data de
  Subsemnații CIOBANU FLORENTINA, cetățean          19.03.1974, în București, cu domiciliul în București,
român, născută la 11.05.1978, în București,           str. Dr.Taberei, nr. 66, bl. OS6, sc. 3, et. 7, ap. 110,
CNP 2780511414513, cu domiciliul în București,         sector 6, posesor al CI, seria RX, nr. 298121, emisă
str. Sg. Ion Iriceanu nr. 8, bl. 155, sc. 2, ap. 2, sector 4,  Secția 22 Pol., la data de 26.04.2005,
posesoare a CI, seria RD, nr. 554166, eliberată de       CNP      2740319463018,        asociați     ai
SPCEP S4, biroul nr. 2, la data de 16.01.2008 și        S.C. CASH GROUP MARKETING S.R.L. înmatriculată la
CIOBANU MIHAI, cetățean român, născut la 01.06.1972,      ORC sub nr. J40/2781/2004, CUI 16169937, am hotărât:
în oraș Hârșova, jud. Constanța, CNP 1720601133114,         - radierea punctului de lucru din Municip. Sibiu,
cu domiciliul în București, str. Sg. Ion Iriceanu nr. 8,    str. Ogorului, nr. 28, jud. Sibiu și înființarea punctului de
bl. 155, sc. 2, ap. 2, sector 4, posesor al CI, seria RD,    lucru în Municip. Sibiu, str. Tiglarilor, nr. 101, jud. Sibiu.
nr. 554167, eliberată de SPCEP S4, biroul nr. 2 la data de     Celelalte prevederi ale actului constitutive rămân
16.01.2008, asociați în ECO VEGA CONSTRUCT S.R.L.,       neschimbate.
cu sediul în București, str. Sergent Iriceanu Ion nr. 8,      Redactat și dactilografiat de către părți, azi data
bl. 155, sc. 1, parter, ap. 2, sector 4, Registru Comerțului  autentificării, în 5 exemplare, din care 4 exemplare s-au
București J40/12266/2006, CUI Ro 18891950, au          eliberat părților.
hotărât:                              (55/988.170)
  -Radierea din obiectul secundar de activitate a cod
CAEN 7740 Leasing cu bunuri intangibile
(exclusiv financiare);                              Societatea Comercială
  - Extinderea obiectului secundar de activitate cu               ELECTRA LUC - S.R.L.
coduri CAEN 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și
                                            NOTIFICARE
profilelor din material plastic; 2223 Fabricarea articolelor
din material plastic pentru construcții; 2399 Fabricarea      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  - Deschiderea unui punct de lucru la adresa:        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Com. Vidra, sat Cretesti, sola 2, parcela: 93/4/23,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. cadastral 2384, jud. Ilfov.                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Restul prevederilor actului constitutiv rămân        ELECTRA LUC S.R.L., cu sediul în București,
neschimbate.                          Str. Vasile Lascăr, nr.165, sector 2, înregistrată sub
  Redactat și editat în trei exemplare, eliberându-se     nr. J40/5986/1999, cod unic de înregistrare 12094467,
părții două exemplare.                     care a fost înregistrat sub nr. 88802 din 24.02.2009.
  (54/988.169)                          (56/988.171)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
         Societatea Comercială               # Eu, LUCA GHEORGHE, în calitate de cedent, declar
         ELECTRA LUC - S.R.L.              că cedez 25 părți sociale în valoare totală de 250 lei, din
                                cele 75 părți sociale pe care le dețin în calitate de asociat
           ACT ADIȚIONAL               al societății, domnului DULCEAȚĂ GABRIEL, care se
                                subrogă în toate drepturile și obligațiile mele de orice
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL               natură ce decurg din deținerea părților sociale cesionate.
      S.C. ELECTRA LUC S.R.L.                 Declar că am primit contravaloarea tuturor celor
SEDIUL SOCIAL BUCUREȘTI, STR. VASILE LASCĂR,          25 părți sociale și că nu mai am nicio pretenție asupra
NR. 165, SECTOR 2 J/40/5986/1999; C.U.I. 12094467;       profitului societății și nici asupra patrimoniului ei.
 ATRIBUT FISCAL: R; CAPITALUL SOCIAL: 1.000 LEI           # Eu, DULCEAȚĂ GABRIEL, în calitate de cesionar,
  I. LUCA GHEORGHE, de cetățenie română, domiciliat      declar că am preluat de la cedentul LUCA GHEORGHE
în Mun. București, Str. Vasile Lascăr, nr. 165, sector 2,    25 părți sociale în valoare totală de 250 lei, reprezentând
CNP 1280202400191, identificat cu CI, seria RX,         25 % din capitalul social al societății, urmând să preiau și
nr. 236004, emisă de Secția 6 de Poliție, la data de      toate drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea
07.112003, în calitate de asociat cedent;            părților sociale cesionate, și că am cedat contravaloarea
  II. MARINESCU ION, de cetățenie austriacă,         părților sociale.
domiciliat în Austria, Gollersdorf, str. BERGAU 89,         În urma cesiunii, capitalul social total este de 1.000 lei,
identificat cu PA, seria AUT, nr. H 0064850 5 ,emis de     participare străină 250 lei, părțile sociale fiind în număr de
autoritățile din Austria, la data de 11.12.2000, în calitate  100 a câte 10 lei, fiecare parte socială, structurat pe
de asociat;
                                asociați astfel:
  III. LUCA DRAGOȘ-MARIAN, de cetățenie română,
                                  - MARINESCU ION, 25 părți sociale, în valoare
domiciliat în Mun. București, Cal. Dorobanților nr. 20-28,
bl. 11, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 1, CNP 1790510410026,    nominală de 10 lei și în valoare totală de 250 lei,
identificat cu CI, seria DP, nr. 105736, emisă de        reprezentând 25 % din capitalul social total și participare
DGEIP - DEP, la data de 20.05.2004, în calitate de       la beneficii și pierderi;
cesionar;                              - LUCA DRAGOȘ-MARIAN, 50 părți sociale, în
  IV. DULCEAȚĂ GABRIEL, de cetățenie română,         valoare nominală de 10 lei și în valoare totală de 500 lei,
domiciliat în Mun. București, Str. Băcia nr. 5-9, sector 4,   reprezentând 50 % din capitalul social total și participare
CNP 1481217400055, identificat cu CI, seria RR,         la beneficii și pierderi.
nr. 474175, emisă de SPCEP S4 biroul nr. 3, la data de       - DULCEAȚĂ GABRIEL, 25 părți sociale, în valoare
25.07.2007, în calitate de cesionar ca urmare a Hotărârii    nominală de 10 lei și în valoare totală de 250 lei,
Adunării Generale nr. 1 din data de 24.02.2009, aducem     reprezentând 25 % din capitalul social total și participare
următoarele modificări la actul constitutiv al societății:   la beneficii și pierderi.
  1. Retragerea din societate a domnului             3. Se prelungește mandatul administratorului
LUCA GHEORGHE, prin cesionarea a 50 părți sociale a       domnului LUCA GHEORGHE, având puteri depline cu un
10 lei, fiecare parte socială, în valoare totală de 500 lei,  mandat de 4 ani până la data de 23.02.2013.
domnului LUCA DRAGOȘ-MARIAN, care devine astfel           4. Se schimbă domeniul principal de activitate cu
nou asociat.                          Cod CAEN 422 Lucrări de construcții a proiectelor
  #Eu, LUCA GHEORGHE, în calitate de cedent, declar
                                utilitare și activitatea principală cu cod CAEN 4222
că cedez 50 părți sociale în valoare totală de 500 lei, din
                                Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru
cele 75 părți sociale pe care le dețin în calitate de asociat
al societății, domnului LUCA DRAGOȘ-MARIAN, care se       electricitate și telecomunicații.
subrogă în toate drepturile și obligațiile mele de orice      5. Extinderea obiectului de activitate cu: COD CAEN
natură ce decurg din deținerea părților sociale cesionate.   4690 Comerț cu ridicata nespecializat; 7120 Activități de
  Declar că am primit contravaloarea tuturor celor      testare și analize tehnice.
50 părți sociale și că nu mai am nicio pretenție asupra       6. Se radiază întreg text de obiect de activitate.
profitului societății și nici asupra patrimoniului ei.       7. Se radiază următoarele activități secundare
  # Eu, LUCA DRAGOȘ-MARIAN, în calitate de          cuprinse în obiectul de activitate al societății:
cesionar, declar că am preluat de la cedentul          4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
LUCA GHEORGHE 50 părți sociale în valoare totală de       4932 Transporturi cu taxiuri; 5221 Activități de servicii
500 lei, reprezentând 50% din capitalul social al        anexe pentru transporturi terestre; 6420 Activități ale
societății, urmând să preiau și toate drepturile și       holdingurilor; 8020 Activități de servicii privind sistemele
obligațiile ce decurg din deținerea părților sociale      de securizare; 7740 Leasing cu bunuri intangibile
cesionate, și că am cedat contravaloarea părților sociale.   (exclusiv financiare); 8291 Activități ale agențiilor de
  2. Retragerea din societate a domnului           colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
LUCA GHEORGHE, prin cesipnarea a 25 părți sociale a         Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
10 lei, fiecare parte socială, în valoare totală de 250 lei,  nou act constitutiv.
domnului DULCEAȚĂ GABRIEL, care devine astfel nou
asociat.                              (57/988.172)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                 19

         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
        ASIT REAL ESTATE - S.R.L.                     SAISON BIJOUX - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                           ACT ADIȚIONAL

       LA ACTUL CONSTITUTIV AL                     LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  SOCIETĂȚII COMERCIALE CU RĂSPUNDERE                S.C. SAISON BIJOUX S.R.L. BUCUREȘTI
           LIMITATA                    ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 196, BL. 200, APT. 53,
         ASIT REAL ESTATE                  SECTOR 2 J40/16130/22.09.2008; C.U.I. 24496441
   CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR.CADEREA
                                   Subsemnații
    BASTILIEI, NR. 80-84, ET 1, SECTOR 1,             1. BORONKAI SIMLA, cetățean maghiar,
 ÎNMATRICULATĂ LA R.C. SUB NR. J40/7830/1999,          CNP 8770425400012, domiciliată în Ungaria, adresa din
  C.U.I. 12106146 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI           România: București, șos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200,
        VĂRSAT 90.087.140 LEI               apt. 53, sector 2, născută la data de 25.04.1977, în
  Încheiat,                           Turcia, căsătorită, identificat cu Pasp. seria BA,
  În baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare       nr. 1928830, eliberat de autoritățile din Ungaria, la data
nr. 46/18.02.2009 a Asociatului Unic Allianz Țiriac        de 16.04.2007, asociat Ia S.C. SAISON BIJOUX S.R.L.
Asigurări S.A., persoană juridică romană, cu sediul în      deține 60% din capitalul social,
București, str. Căderea Bastiliei, nr. 80-84, et. 4, sector 1,    2.  ELMALI    ALPER,    cetățean   turc   ,
înmatriculată sub nr. J40/15882/1994, CUI 6120740, prin      CNP 7650505400010, domiciliat în Turcia, adresa din
care s-a hotărât schimbarea structurii capitalului social al   România: București, Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 4,
societății prin înlocuirea cu numerar a capitalului în      apt. 101, sector 3, născută la data de 05.05.1965, în
natura în valoare de 163.500 lei, reprezentat de imobilul     Turcia, căsătorit, identificat cu Carte de rezidență
situat în Vaslui, str. Ștefan cel Mare, bl. 90, mezanin,     permanentă pentru membrii de familie seria RPR,
jud. Vaslui, înregistrat în capitalul social al societății cu   nr. 19010, eliberată de ORI - București, la data de
valoarea de 69.700 lei și de imobilul situat în          11.12.2008, asociat Ia S.C. SAISON BIJOUX S.R.L. ce
orașul Sfântul Gheorghe, str. Oltului, nr. 9, jud. Covasna,    deține 40% din capitalul social, în conformitate cu
înregistrat în capitalul social al societății cu valoarea de
                                 prevederile contractuale, ale Legii nr. 31/1990,
93.800 lei, valoarea celor doua imobile totalizând
                                 republicată și modificată, codului comecial român,codului
163.500 lei.
                                 civil român,cât și a liberei voințe a părților am hotărât:
  Ca urmare a modificării structurii capitalului, capitolul
IV, art. 9 din actul constitutiv se va modifica și va avea                 Articol unic:
următorul conținut:                          Cesionarea de către doamna BORONKAI SIMLA, în
  “Capitalul social, subscris și vărsat al societății este de  calitate de asociat unic ce deține 100% din capitalul
90.087.140 lei din care 4.127.100 lei aport în natura și     social, compus din 10 părți sociale a 100 lei fiecare, în
85.960.040 lei aport în numerar, divizat în 53.306 părți     valoare totală de 1000 Iei, reprezentând o participare al
sociale, egale și indivizibile, cu o valoare nominală de     beneficii și pierderi de 100%, a 4 părți sociale a 100 lei, în
1.690 lei fiecare deținute de asociatul unic.”          valoare totală de 400 lei, reprezentând o cotă de
  Redactat în patru exemplare, azi, 24 februarie 2009.     participare la beneficii și pierderi de 40 %
                                 domnului ELMALI ALPER, cetățean turc,
  (58/988.173)                         CNP 7650505400010, domiciliat în Turcia, adresa din
                                 România: București, Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 4,
         Societatea Comercială              apt. 101, sector 3, născută la data de 05.05.1965, în
        ASIT REAL ESTATE - S.R.L.             Turcia, căsătorit, identificat cu Carte de rezidență
                                 permanentă pentru membrii de familie seria RPR,
            NOTIFICARE                 nr.19010, eliberată de ORI - București, la data de
                                 11.122008, care va deține 4 părți sociale a 100 lei, în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 valoare totală de 400 lei, cu o cotă de participare la
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 beneficii și pierderi de 40%.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   Ca urmare a cesionarii a 4 părți sociale, structura
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 asociaților la S.C. SAISON BUOUX S.R.L., care are un
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 capital social de 1000 lei divizat în 10 părți sociale cu o
ASIT REAL ESTATE S.R.L., cu sediul în București,
                                 valoare nominală de 100 lei fiecare, este următoarea:
Str. CĂDEREA BASTILIEI, nr. 80-84, etaj 1, sector 1,
                                   • BORONKAI SIMLA, cetățean maghiar,
înregistrată sub nr. J40/7830/1999, cod unic de
                                 CNP 8770425400012, domiciliată în Ungaria, adresa din
înregistrare 12106146, care a fost înregistrat sub
                                 România: București, șos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200,
nr. 97074 din 26.02.2009.
                                 apt. 53, sector 2, născută la data de 25.04.1977, în
  (59/988.174)                         Turcia, căsătorită, identificat cu Pasp. seria BA, nr. 19288
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
30, eliberat de autoritatile din Ungaria, la data de       certificatului de moștenitor nr. 165/24.06.2008, emis în
16.04.2007, asociat ce deține 6 părți sociale în valoare de    dosarul nr. 211/2008 de BNP, Boroi Silviu Cătălin, notar
100 lei fiecare, totalizând 600 lei, reprezentând 60% din     public, aduc următoarele modificări la statutul societății:
capitalul social și participare la beneficii și pierderi.       1. În urma decesului asociatului CALOTĂ NICOLAE,
  •   ELMALI     ALPER,    cetățean     turc,  acesta pierde calitatea de asociat al societății, iar cele
CNP 7650505400010, domiciliat în Turcia, adresa din        10 părți a 10 lei fiecare parte socială, în valoare totală de
România: București, Calea Vitan, nr. 106, bl. V40, sc. 4,     100 lei pe care acesta le deținea în calitate de asociat al
apt. 101, sector 3, născută la data de 05.05.1965, în       societății S.C. LA PIOVRA - PROD. COM. IMPEX S.R.L.,
Turcia, căsătorit, identificat cu Carte de rezidență       revin conform certificatului de moștenitor mai sus
permanentă pentru membrii de familie, seria RPR,         menționat:
nr.19010, eliberată de ORI - București, la data de          În urma acestor modificări, capitalul social total este
11.12.2008, asociat ce deține 4 părți sociale în valoare de    de 200 lei, părțile sociale fiind în număr de 20 a câte
100 Iei fiecare, totalizând 400 lei, reprezentând 40% din     10 lei, fiecare parte socială.
capitalul social și participare la beneficii și pierderi.       Părțile sociale aparțin în totalitate și exclusiv
  Prezentul Act Adițional face parte integrantă din actul    asociatului unic CALOTĂ ANDREI, căruia îi aparțin, de
constitutiv al S.C. SAISON BIJOUX S.R.L. care se         asemenea, în totalitate și exclusiv beneficiile societății,
modifică corespunzător, conform celor de mai sus.         precum și toate riscurile și consecințele pierderilor, până
Prezentui Act Adițional s-a încheiat azi, data certificării, în  la limita capitalului social.
3 (trei) exemplare, din care 2 (două) s-au eliberat părților.     2. Se radiază următoarele activități secundare
                                 cuprinse în obiectul de activitate al societății:
  (60/992.390)
                                 2051 -Fabricarea explozivilor;4675 - Comerț cu ridicata al
                                 produselor chimice; 9200 - Activități de jocuri de noroc și
         Societatea Comercială              pariuri.
        SAISON BIJOUX - S.R.L.                3. Revocarea din funcția de administrator a domnului
                                 CALOTĂ NICOLAE.
            NOTIFICARE                   Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     nou act constitutiv.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      (62/992.392)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           Societatea Comercială
SAISON BIJOUX S.R.L., cu sediul în București,              LA PIOVRA - PROD. COM. IMPEX - S.R.L.
Șos. Mihai Bravu, nr. 196, bloc 200, scara B, etaj 9,
                                             NOTIFICARE
ap. 53, sector 2, înregistrată sub nr. J40/16130/2008,
cod unic de înregistrare 24496441, care a fost înregistrat      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sub nr. 60341 din 11.02.2009.                   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (61/992.391)
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        Societatea Comercială               LA PIOVRA - PROD. COM. IMPEX S.R.L., cu sediul în
    LA PIOVRA - PROD. COM. IMPEX - S.R.L.           București, Aleea CRICOVUL DULCE, nr. 2-4, bloc 17-18,
                                 scara H, etaj 2, ap.l 12, sector 4, înregistrată sub
           ACT ADIȚIONAL                nr. J40/3410/1992, cod unic de înregistrare 369769, care
                                 a fost înregistrat sub nr. 73173 din 17.02.2009.
         LA STATUTUL
  S.C. LA PIOVRA - PROD. COM. IMPEX S.R.L.              (63/992.393)
 SEDIUL SOCIAL BUCUREȘTI, ALEEA CRICOVUL
 DULCE, NR. 2-4, BL. 17-18, SC. H, ET. 2, AP. 112,               Societatea Comercială
   SECTOR 4 J/40/3410/1992; C.U.I. 369769;                  BDY CAPITAL INVEST - S.R.L.
 ATRIBUT FISCAL R; CAPITALUL SOCIAL 200 LEI
                                             NOTIFICARE
  CALOTĂ ANDREI, de cetățenie română, domiciliat în
Mun. București, Ale. Cricovul Dulce, nr. 2-4, bl. 17-18,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sc. H, et. 2, ap. 112, sector 4, CNP 1671130441569,        București notifică, în conformitate cu prevederile art.204
identificat cu CI, seria RD, nr. 241436, emisă de Secția 15    alin.(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
de Poliție, la data de 08.04.2002, asociat unic în cadrul     și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
S.C. LA PIOVRA - PROD. COM. IMPEX S.R.L., conform         actului constitutiv al societății comerciale
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                21

BDY CAPITAL INVEST S.R.L., cu sediul în București,             Societatea Comercială
București, STR. HENRI COANDĂ, nr. 27, et. 1, sect. 1,       TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE
înregistrată sub nr. J40/2794/2009, cod unic de               TERASIERE - S.R.L.
înregistrare 22032968, care a fost înregistrat sub
nr. 74706/18.02.2009.                                 NOTIFICARE

  (64/992.394)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       BDY CAPITAL INVEST - S.R.L.            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE
           ACT ADIȚIONAL               TERASIERE S.R.L., cu sediul în București,
                                Str. MAIOR BACILA VASILE, nr. 33, bloc 33, scara 1,
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                etaj 8, ap. 27, sector 2, înregistrată sub
       S.C. BDY INVEST S.R.L.,
                                nr. J40/19229/2008, cod unic de înregistrare 11467266,
 (“SOCIETATEA”), O SOCIETATE CU RĂSPUNDERE
                                care a fost înregistrat sub nr. 74802 din 18.02.2009.
LIMITATĂ DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ, CU SEDIUL
 ÎN BRAGADIRU, 76-78, ȘOSEAUA ALEXANDRIEI,             (66/992.396)
   CLĂDIREA C2, PARTER, JUDEȚUL ILFOV
ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB                  Societatea Comercială
 NR. J23/1791/2007, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE            TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE
         RO 22032968.                        TERASIERE - S.R.L.
  Asociații,
                                           ACT ADIȚIONAL
  (1) DEKAD AB, o societate organizată și funcționând
în conformitate cu legislația din Suedia, cu sediul în           LA ACTUL CONSTITUTIV AL
str. Näktergalsstigen nr. 16, Söderköping - 614 31,       S.C. TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE
Suedia, înregistrată la Oficiul de Înregistrare a               TERASIERE S.R.L.
Companiilor Suedeze - Bolagsverket sub nr. 556757-
                                  Subsemnatul GORAN VELKOVICH, cetățean
7027, și (2) REMAD AB, o societate organizată și
                                belgian, născut la data de 09.02.1959 în Subotica, fiul lui
funcționând în conformitate cu legislația din Suedia, cu
                                Petra și Miodrag, domiciliat în Belgia oraș Bruxelles
sediul în str. Näktergalsstigen nr. 16, Söderköping - 614
                                str. Dinant - 73, posesor al pașaportului nr. EB 710744,
31, Suedia, înregistrată la Oficiul de înregistrare a
                                eliberat la 07.05.2000 de autoritățile belgiane, în calitate
Companiilor Suedeze - Bolagsverket sub nr. 556757-
                                de    asociat   unic   și   administrator    al
688, reprezentați de Lavinia Toader cetățean român,
                                S.C. TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE
domiciliată în București, str. Vistiernicul Stavrinos nr. 1,
                                TERASIERE S.R.L. cu sediul în București str. Lirei
Bl. 135A, sc. 1, et. 2, ap. 21, Sector 6, identificată cu CI,
                                nr. 1, parter, biroul nr. 1, sector 2, înmatriculată la
seria RR, nr. 412700, eliberată de SPCEP S6, biroul       Oficiul Registrul Comerțului București sub
nr. 2, la data de 26.09.2006, CNP 2830201100135,        nr. J40/19229/2008, având CUI 11467266, în
împuternicit în baza Hotărârii Adunării Generale a       conformitate cu DECIZIA ASOCIATULUI UNIC din data
Asociaților nr. 1 din data de 10.02.2009.            de 11.02.2009, cu dispozițiile actului constitutiv al
  Am decis modificarea Actului Constitutiv al Societății,   societății și cu legislația română în vigoare, am hotărât
după cum urmează:                        următoarele:
  Art 1. - Schimbarea denumirii societății.            Se va schimba sediul societății din București
Noua denumire a societăți va fi „BDY Capital Invest       str. Lirei nr. 1 parter, biroul nr. 1, sector 2 în București,
S.R.L.”;                            str. Maior Bacila Vasile nr. 33, bl. 33, sc. 1, et. 8, ap. 27,
  Art. 2 - Schimbarea sediului social al Societății.     sector 2.
Noul sediu social va fi în București, strada Henri Coandă      Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
nr. 27, Clădirea A, Etajul 1, Camera 1, Sector 1, România.   rămân neschimbate.
  Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv al         Redactat și editat la BNP Violeta Simona Popescu, în
Societății rămân neschimbate. Încheiat astăzi,         3 (trei) exemplare originale din care 2 (două) s-au eliberat
10 februarie 2009, în București, în 2 exemplare originale.   părții.
  (65/992.395)                          (67/992.397)
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
         Societatea Comercială              autoritățile germane la data de 13.02.2001, născută la
          FRIGO FRITZ - S.R.L.              data de 27.05.1954 în București, România, fiica lui
                                 Constantin și Elena. Prețul total al cesiunii va fi de
            NOTIFICARE                 10 Ron, adică 10 Ron pentru 1 parte socială deținută de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Comănescu Constantin-Mihai , respectiv de 90 Ron,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    adică 10 Ron pentru fiecare socială deținute de Tănase
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Aurel.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      Ca urmare a cesiunii, participarea asociaților la
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    constituirea capitalului S.C. FRIGO FRITZ S.R.L.,
FRIGO FRITZ S.R.L., cu sediul în București,            precum și la împărțirea beneficiilor, cheltuielilor și
Str. Domnița Ruxandra, nr. 28, sector 2, înregistrată sub     pierderilor va fi următoarea:
nr. J40/20508/2006, cod unic de înregistrare 19672312,        1. Tanase Maria-Alina - deține un capital de 190 RON,
care a fost înregistrat sub nr. 79263 din 19.02.2009.       reprezentând 19 părți sociale a câte 10 RON fiecare,
  (68/992.398)                         respectiv un procent de 95% din capitalul social,
                                 beneficii, cheltuieli și pierderi.
         Societatea Comercială                2. Tanase Aurel - deține un capital de 10 RON,
          FRIGO FRITZ - S.R.L.              reprezentând 1 parte socială a 10 RON, respectiv un
                                 procent de 5% din capitalul social, beneficii, cheltuieli și
           ACT ADIȚIONAL                pierderi.
                                   Art. 2: Modificarea obiectului secundar de activitate
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL                prin radierea următoarelor activități:
      S.C. FRIGO FRITZ S.R.L.,                 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
  CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. DOMNIȚA             financiare);
RUXANDRA NR. 28, SECTOR 2, ÎNMATRICULATĂ LA              8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a
 O.R.C.B. SUB NR. J40/20508/2006, C.U.I. 19672312         birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
  Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților          Art. 3: Modificarea obiectului secundar de activitate
nr. 1/16.02.2009                         prin adăugarea următoarelor activități:
  Tănase Aurel, cetățean german, domiciliat în           4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și
Germania, Münster, Raiffeisenstraße nr. 6, 48161,         furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
legitimat cu Pașaport nr. 580801994, eliberat de         încălzire;
autoritățile germane la data de 29.08.2006, născut la         4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
data de 18.07.1957 în București, România, fiul lui        comenzi sau prin Internet;
Mihalache și Polixenia;                        4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
  Tanase Maria-Alina, cetățean german, domiciliată în
                                 magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
Germania, Münster, Raiffeisenstraße nr. 6, 48161,
                                   5510 Hoteluri și alte facilitați de cazare similare;
legitimată cu Pașaport nr. 5391796194, eliberat de
                                   5520 Facilitați de cazare pentru vacanțe și perioade
autoritățile germane la data de 13.02.2001, născută la
data de 27.05.1954 în București, România, fiica lui        de scurtă durată;
Constantin și Elena,                         5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
  Comanescu Constantin-Mihai, cetățean român,            5590 Alte servicii de cazare;
domiciliat în București, Șos. Alexandria nr.19, bl. 30,        7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
sc. D, etj. 4, ap. 60, sector 5, identificat cu C.I., seria RR,  management;
nr. 521275, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de       7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a
17.04.2008, C.N.P. 1840427460045, născut la data de        opiniei publice;
27.04.1984 în București, sect. 5, fiul lui Anca-Elena și       8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale
Silviu,                              căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se
  care în unanimitate au hotărât:                îngriji singure (centre de îngrijire persoane în vârstă sau
  Art.1: Cesionarea unui număr de 1 parte socială cu o     persoane cu dizabilități contra cost);
valoare nominală de 10 Ron și o valoare totală de 10 Ron       9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic;
deținută de Comănescu Constantin-Mihai și a 9 părți          Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
sociale cu o valoare nominală de 10 Ron fiecare și        neschimbate.
valoare totală de 90 Ron deținute de către Tănase Aurel,
                                   Redactat în 4 (patru) exemplare, din care 3 (trei) s-au
către Tănase Maria-Alina, cetățean german, domiciliată
                                 eliberat părților, astăzi, 16.02.2009.
în Germania, Münster, Raiffeisenstraße nr. 6, 48161,
legitimată cu Pașaport nr. 5391796194, eliberat de          (69/992.399)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                  23

      Societatea Comercială                         Societatea Comercială
M&M CLINICAL RESEARCH ENTERPRISES - STUDII                    VIALTI IMPEX - S.R.L.
       CLINICE - S.R.L.
                                           ACT ADIȚIONAL
           NOTIFICARE
                                 PRIVIND MODIFICAREA UNOR PREVEDERI ALE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         ACTULUI CONSTITUTIV AL
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204         S.C. VIALTI IMPEX S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            AVÂND NR. DE ÎNMATRICULARE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      J40/1850/11.02.2004, C.U.I. 16128090
                                 SEDIUL SOCIAL BUCUREȘTI, ȘOS. PANTELIMON
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 NR. 146, BL. 101, SC. 2, ET. 3,AP. 39 SECTOR. 2,
M&M Clinical Research Enterprises - Studii Clinice               NR. 2/16.02.2008
S.R.L., cu sediul în București, Calea PLEVNEI, nr. 141,
                                 Subsemnații - TIPTERIU ALINA, cetățean român,
bloc 3, etaj 9, ap.33, sector 6, înregistrată sub
                                domiciliată în București, Șos. Pantelimon nr. 225, bl. 66,
nr. J40/19767/2004 , cod unic de înregistrare 16993180,    sc. 3, et. 3,ap. 97 sector 2, posesoare a CI, seria RD,
care a fost înregistrat sub nr. 79727 din 20.02.2009.     nr. 314798, eliberată de secția 9 pol. la data de
  (70/992.400)                        14.05.2003,     CNP    2770917424521,      și
                                TIPTERIU ALEXANDRU-VOICU, cetățean român,
                                domiciliat în București, Șos. Pantelimon nr. 225, bl. 66,
      Societatea Comercială                sc. 3, ET. 3, ap. 97 sector. 2, posesor al CI, seria RD,
M&M CLINICAL RESEARCH ENTERPRISES - STUDII           nr. 314796, eliberată de secția 9 pol la data de
       CLINICE - S.R.L.                 14.05.2003, CNP 16811102614811, în calitate
                                ASOCIAȚII, am hotărât următoarele modificări în actul
           ACT ADIȚIONAL               constitutiv al S.C.” VIALTI IMPEX“ S.R.L.
                                 1) Se închide punctul de lucru situat în București,
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL               Șos. Berceni nr. 82, sector 4, și se deschide punct de
  S.C. M&M CLINICAL RESEARCH ENTERPRISES           lucru în București, Sector 2, Strada Baicului nr. 25.
       STUDII CLINICE S.R.L.,                Restul prevederilor din actul constitutiv al societății
      NR. 1 DIN DATA 05.02.2009             rămân neschimbate.
  PANIJEL MICHAEL, născut în România, localitatea        (72/992.402)
Turnu, jud. Mehedinți, la data de 22.11.1922, domiciliat în
60322 Frankfurt, Furstenbergerstr, nr. 23, Germania,              Societatea Comercială
posesor al CI, nr. 4011663414, eliberată la data de              AS WORLD CARGO - S.R.L.
09.08.2000 de Autoritățile Orașului Frankfurt, și
  PANIJEL MARIA-ELISABETH, născută în                        ACT ADIȚIONAL
Hasloch - Germania, la data de 13.11.1930, domiciliată în
60322 Frankfurt Furstenbergerstr, nr. 23, Germania,            LA ACTUL CONSTITUTIV AL
posesoare a pașaportului nr. 4009777868, eliberat la           S.C. AS WORLD CARGO S.R.L.
data de 24.11.2003 de orașul Frankfurt,              CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. GHEORGHE
  Asociați ai societății M& M CLINICAL RESEARCH       TITEICA, NR. 180-200, VILA 21, ETAJ 1, SECTORUL 2,
ENTERPRISES - Studii Clinice S.R.L., aducem           ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                   NR. J40/1870/31.01.2007, C.U.I. 20899816
următoarele completări actului constitutiv al societății, ca
urmare a Hotărârii Adunării generale a Asociaților         Asociați:
nr. 1/2009:                            Larga Stelian, cetățean român, născut la data de
  Se va radia sediul secundar al societății din București,  21.06.1973, în Municipiul Sighișoara, jud. Mureș,
Calea Plevnei 141, B1.3, Sc. 1, Et. 10, Ap. 37, Sector 6,   căsătorit, domiciliat în București, str. Lt. Av. Radu Beller,
și se va prelungi mandatul de administrator al societății   nr. 8, bl. 22, sc. A, et. 3, ap. 1.0, sector 1, identificat cu CI,
dl Panijel Michael, al cărui mandat a expirat în noiembrie   seria DP, nr. 100123, eliberată de către DGEIP-DEP la
2008. Mandatul de administrator al d-lui Panijel este     data de 19.09.2003, CNP 1730621263494, deținător a
nelimitat.                           10 părți sociale în valoare totală de 100 lei din capitalul
                                social total, respectiv 50% din capitalul social total,
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                participare la beneficii și pierderi și
neschimbate.
                                  Lazar Claudia, cetățean român, căsătorită, născută la
  (71/992.401)                        data de 11.05.1965, la București, domiciliată în București,
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
str. Gheorghe Titeica nr. 180-200, sector 2, identificată cu     1. Se modifică denumirea societății astfel
CI, seria RX, nr. 268513, eliberată de către Secția 6, la    S.E.C.I. SYSTEMS - SOCIETATEA EUROPEANĂ DE
data de 17.02.2005, CNP 265051 1400181, deținătoare       CERTIFICARE Șl INSPECȚIE S.R.L., în conformitate cu
a 10 părți sociale în valoare totală de 100 lei din capitalul  dovada     privind    disponibilitatea    firmei
social total, respectiv 50% din capitalul social total,     nr. 59625/10.02.2009.
participare la beneficii și pierderi.                2. Se modifică sediul social de la adresa: Jud. Bihor,
  Am hotărât dupa cum urmează:                 Oradea, str. Nicolae Jiga nr. 56, la adresa: București,
  Prima rezoluție                       Sector 1, Str. Academiei, nr. 35-37, sc. B, et. 2, ap. 30.
  S-a decis deschiderea unui punct de lucru în Otopeni,      3. Se extind obiectele secundare de activitate ale
Calea Bucureștilor nr. 224J, Județul Ilfov, birourile 1, 5, 6,  societății cu următoarele:
et. 1 și 1500 Kg, volum echivalent în depozit pentru         7311 Activități ale agențiilor de publicitate;
perioada de valabilitate a contractului de închiriere        7312 Servicii de reprezentare media;
nr. 01/2007, modificat prin Actul Adițional nr. 1/2008,       7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a
urmând ca S.C. AS WORLD CARGO S.R.L., persoană          opiniei publice;
juridică română, cu sediul în București,               4. Se cesionează 10 părți sociale, fiecare în valoare
str. Gheorghe Titeica, nr. 180-200, vila 21, etaj 1,       de 50 lei RON, cu o valoare totală de 500 lei RON, adică
sector 2 înregistrată la Registrul Comerțului sub        50% din capitalul social, deținute de asociatul cedent
nr. J40/1870/31.01.2007, CUI 20899816, să desfășoare       IGNA CRISTIAN RADU prin reprezentant
la noul punct de lucru, următoarele activități:         SMEUREANU SERBAN-ALEXANDRU, către terțul
  - Cod CAEN 5229 Alte activități anexe transporturilor.    cesionar GIORDANO GIUSEPPE EGIDIO.
  Acest Act Adițional a fost redactat în 3 exemplare        IGNA CRISTIAN RADU prin reprezentant
originale.                            SMEUREANU SERBAN-ALEXANDRU declară că a
  (73/992.403)                         primit contravaloarea tuturor părților sociale cedate, se
                                 retrage din SOCIETATEA EUROPEANĂ DE
                                 CERTIFICARE Șl INSPECȚIE QUASER RO S.R.L., și nu
       Societatea Comercială               mai are niciun fel de pretenție sau obligație trecută,
 S.E.C.I. SYSTEMS - SOCIETATEA EUROPEANĂ DE           prezentă sau viitoare față de societate și își pierde
     CERTIFICARE SI INSPECȚIE - S.R.L.            calitatea de asociat al societății.
                                   GIORDANO GIUSEPPE EGIDIO este de acord să
           ACT ADIȚIONAL                preia toate drepturile și obligațiile de orice natură pe care
                                 cedentul IGNA CRISTIAN RADU le are în calitate de
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII             asociat al societății sus menționate, așa cum sunt
  EUROPENE DE CERTIFICARE ȘI INSPECȚIE             stipulate în Actul Constitutiv al Societății.
  QUASER RO S.R.L., CU SEDIUL ÎN JUD. BIHOR,            Cesiunea se face la valoarea nominală a părților
   ORADEA, STR. NICOLAE IORGA NR. 56,             sociale, respectiv 50 lei RON fiecare parte socială.
  ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI               În urma cesiunii, capitalul social va avea următoarea
    COMERȚULUI SUB NR. J05/2715/2007,             repartizare între asociați:
        C.U.I. 22651174                   Capitalul social total subscris și vărsat este de
  Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a        1.000 lei și este divizat în 20 părți sociale fiecare a câte
Asociaților nr. 1/10.02.2009, Contractul de Cesiune de      50 lei, repartizate după cum urmează:
părți sociale nr. 28/10.02.2009 a SOCIETĂȚII             - GIORDANO GIUSEPPE EGIDIO, subscrie 10 părți
EUROPENE DE CERTIFICARE Șl INSPECȚIE               sociale a 50 lei RON fiecare, cu o valoare totală de
QUASER RO S.R.L., între:                     500 lei RON, reprezentând 50%;
  - SOLOMON RADU, cetățean canadian, născut la           - SOLOMON RADU, subscrie 10 părți sociale a 50 lei
data de 30.12.1953 în București, sex masculin, căsătorit,    RON fiecare, cu o valoare totală de 500 lei RON,
domiciliat în Italia, Milano, Via G. Keplero 10, posesor al   reprezentând 50%.
Pașaport nr. JX305050, eliberat de Autoritățile           Participarea asociaților la beneficii și pierderi se
Canadiene la data de 10.11.2008,                 determină în raport cu numărul și valoarea părților sociale
  - GIORDANO GIUSEPPE EGIDIO, cetățean italian,        deținute.
născut la data de 18.08.1949, în Italia, Belveglio,         5. Se revocă din funcția de administratori, următorii:
sex masculin, căsătorit, domiciliat în Italia, Loc. Asti,      - D-nul IGNA CRISTIAN RADU, și
Corso XXV, Aprile 1, posesor al CI, seria nr. 2593035AA,       - D-nul MOȘ CĂLIN ȘERBAN.
eliberată de Autoritățile Italiene la data de 22.08.2008;      6. Se numește în funcția de administrator, pe perioadă
  a intervenit prezentul Act Adițional, prin care       nelimitată, cu puteri depline, d-nul GIORDANO
Actul Constitutiv al SOCIETĂȚII EUROPENE DE           GIUSEPPE EGIDIO, cetățean italian, născut la data de
CERTIFICARE Șl INSPECȚIE QUASER RO S.R.L., se          18.08.1949, în Italia, Belveglio, sex masculin, căsătorit,
modifică după cum urmează:                    domiciliat în Italia, Loc. Asti, Corso XXV Aprile 1, posesor
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                  25

al CI, seria, nr. 2593035AA, eliberată de Autoritățile      RD, nr. 616409/17.02.2009, eliberată de SPCEP S2,
Italiene la data de 22.08.2008.                  biroul nr. 3, CNP 1820610430066, toți în calitate de
  Celelalte prevederi din actul constitutiv al         acționari ai S.C. SINCOM CONSTRUCT S.A., cu sediul
SOCIETATEA EUROPEANĂ DE CERTIFICARE Șl              în București, Str. Zidurilor, nr. 34, sector 2, înregistrată la
INSPECȚIE QUASER RO S.R.L. rămân neschimbate.           O.R.C.T.M.B. sub nr. J40/25029/17.12.1994,
  În baza modificărilor de mai sus, Actul Constitutiv va fi   C.U.I. 6643145, întruniți legal și statutar, în unanimitate,
actualizat și va fi depus și înregistrat la Oficiul Registrului  am hotărât modificarea actului constitutiv al societății
Comerțului.                            după cum urmează:
                                   1. Retragerea din societate a acționarilor
  (74/992.404)                         MOCANU THEODORA-VERONICA (fostă MUNTEANU)
                                 și MUNTEANU IOANA-SEMIDA, care cesionează
       Societatea Comercială                acțiunile deținute către acționarul MUNTEANU MARIA.
 S.E.C.I. SYSTEMS - SOCIETATEA EUROPEANĂ DE              2. Cesionarea de către acționarul MUNTEANU ION a
     CERTIFICARE SI INSPECȚIE - S.R.L.            671 acțiuni către acționarul MUNTEANU ARION-MIHAI
                                 și 61 acțiuni către acționarul MUNTEANU MARIA.
            NOTIFICARE                   3. În urma cesiunilor, structura capitalului social în
                                 valoare de 152.500 lei divizat în 2440 acțiuni cu valoare
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 nominală de 62,5 lei este deținut de acționari după cum
București notifică, în conformitate cu prevederile art.204
                                 urmează: MUNTEANU ION deține 1464 acțiuni cu
alin.(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
                                 valoarea nominală de 62,5 lei, în valoare totală de
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 91500 lei, reprezentând 60% din capitalul social al
actului constitutiv al societății comerciale S.E.C.I.
                                 societății, MUNTEANU ARION-MIHAI deține 732 acțiuni
SYSTEMS - SOCIETATEA EUROPEANĂ DE                 cu valoarea nominală de 62,5 lei, în valoare totală de
CERTIFICARE ȘI INSPECȚIE S.R.L., cu sediul în           45750 lei, reprezentând 30% din capitalul social al
București, București, STR. ACADEMIEI, nr. 35-37, sc. B,      societății, și MUNTEANU MARIA deține 244 acțiuni cu
et. 2, ap. 30, sect. 1, înregistrată sub nr. J40/2797/2009,    valoarea nominală de 62,5 lei, în valoare totală de 1
cod unic de înregistrare 22651174, care a fost înregistrat    5250 lei, reprezentând 10 % din capitalul social al
sub nr. 82928/23.02.2009.                     societății.
  (75/992.405)                           4. Participarea la beneficiile și pierderile societății a
                                 acționarilor este următoarea: MUNTEANU ION - 60%,
                                 MUNTEANU MARIA - 10% și MUNTEANU ARION -
         Societatea Comercială              MIHAI - 30%.
       SINCOM CONSTRUCT - S.A.                 5. Se prelungește mandatul de administrator al
                                 societății pe o perioadă de 4 ani a d-nului
      ACT ADIȚIONAL NR 1/23.02.2009             MUNTEANU ION.
                                   6. Se revocă din funcția de cenzor al societății
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                 d-nul MUNTEANU ARION-MIHAI.
      S.C. SINCOM CONSTRUCT S.A.
                                   7. Se numesc în funcția de al treilea cenzor al
  Subsemnații MUNTEANU ION, domiciliat în            societății d-nul MOCANU DANIEL, cetățean român,
București, Str. Zidurilor, Nr. 32, sector 2, posesor al C.I.,   fiul lui Constantin și Asineta, născut la data de
seria DP, nr. 098800/25.07.2003, eliberată de D.G.E.I.P -     06.11.1980, în mun. Pitești, jud. Argeș, domiciliat în
D.E.P., CNP 1491022400218, MUNTEANU MARIA,            Orș. Otopeni, Str. Privighetorilor, nr. 2, Bl. A18, Scara 1,
domiciliata în București, Str. Zidurilor, nr. 32, Sector 2,    Etj. 1, Apt. 5, jud. Ilfov, posesor al C.I., seia IF, nr. 092245,
posesoare a C.I., seria RD, nr. 063548/22.03.1999,        eliberată la data de 19.08.2005, de SPCLEP Otopeni,
eliberată de Poliția Secției 9, C.N.P. 2490811400033,       C.N.P. 1801106035291.
MUNTEANU IOANA-SEMIDA, domiciliată în București,           8. Se prelungește mandatul cenzorilor cu o perioadă
Bld Camil Ressu, Nr. 16, Bl. B4bis, Sc. A, Etj. 2, Apt. 7,    de 3 ani.
sector 3, posesoare a C.I., seria RX,                 (76/992.406)
nr. 257296/25.01.2005, eliberată de S.E.P.,
CNP       2781122433027,         MOCANU
THEODORA-VERONICA (fostă MUNTEANU),                         Societatea Comercială
domiciliată în București, Str. Zidurilor, Nr. 32, sector 2,           SINCOM CONSTRUCT - S.A.
posesoare a C.I., seria RD, nr. 541652/.08.10.2007
eliberată   de  SPCEP S2,      biroul  nr.  4,               NOTIFICARE
CNP 2800304430058 și MUNTEANU ARION-MIHAI,              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliat în București, Str. Avrig, nr. 9-19, Bl. U1,      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Scara 4, Etj. 9, Apt. 157, Sector 2, posesor al C.I., seria    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Melania Popa, Magdalena Ivanica și Simona-Diana Tesu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   - București, se redactează prezentul Act Adițional care
SINCOM CONSTRUCT S.A., cu sediul în București,         modifică și completează actul constitutiv al societății, în
Str. ZIDURILOR, nr. 34, sector 2, înregistrată sub
                                următoarele condiții:
nr. J40/25029/1994, cod unic de înregistrare 6643145,
care a fost înregistrat sub nr. 89038 din 25.02.2009.        1.Se cesionează doamnei RIESZ CARMEN-MIRELA
                                cele 19 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare
  (77/992.407)
                                totală de 190 lei, deținute de d-l DEMETRIAN RAZVAN
                                asociat al S.C. SPEO VARTOP S.R.L. care se retrage
         Societatea Comercială             definitiv și irevocabil din societate.
         SPEO VARTOP - S.R.L.
                                  Doamna RIESZ CARMEN-MIRELA cetățean român,
            NOTIFICARE                necăsătorită, fiica lui Viorel și Virginia, născută în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Mun. Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți la data de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   21.06.1981, domiciliată în București, sector 5,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Bld Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, identificată cu CI,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   seria RT, nr. 616208, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   la data de 12.11.2008, CNP 2810621250012, devine
SPEO VARTOP S.R.L., cu sediul în București,
                                asociat al acestei societăți.
Str. DR. CLUNET, nr.10, ap. 1, sector 5, înregistrată sub
nr. J40/11190/2007, cod unic de înregistrare 21904988,       Capitalul social al societății, subscris și vărsat integral
care a fost înregistrat sub nr. 89119 din 25.02.2009.      în numerar va rămâne de 200,00 lei, împărțit în 20 de
                                părti sociale, egale și indivizibile având o valoare
  (78/992.408)
                                nominală de 10 lei fiecare, iar structura capitatului social
                                al societății va fi:
         Societatea Comercială
                                  - RIESZ CARMEN-MIRELA va avea un aport total de
         SPEO VARTOP - S.R.L.
                                190,00 lei pentru care deține 19 de părți sociale cu o
           ACT ADIȚIONAL               valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
                                190,00 lei, reprezentând 90% din capitalul social al
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                societății;
       S.C. SPEO VARTOP S.R.L.
 ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB              - EFTIMIE CALIN-GIANI va avea un aport total
 NR. J40/11190/11.06.2007, C.U.I. RO 21904988 CU        10,00 lei pentru care deține 1 părți sociale în valoare
    SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 5,             nominală de 10,00 lei fiecare, și în valoare totală de
      STR. DR. CLUNET, NR.10, AP.1             10,00 lei, reprezentând 10% din capitalul social al
  În baza Hotărârii Adunării Generale nr. 17 din data     societății.
20.02.2009 a asociaților DEMETRIAN RĂZVAN, de            Participarea asociaților la profit și pierderi va fi
cetățenie română, necăsătorit, născut la data de        proporțională cu aportul fiecărui asociat la capitalul
26.06.1971 în București, având CNP 1710626450033,        social, respectiv Reisz Carmen-Mirela participă la profit și
domiciliat în București, sector 5, str. Ion Urdăreanu, nr. 3,
                                pierderi în procent de 90% și Eftimie Calin-Giani participă
bl. P28, sc. 1, ap. 26, identificat cu CI, seria RD,
nr. 456078, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de    la profit și pierderi în procent de 10%.
22.12.2005 și EFTIMIE CALIN-GIANI, de cetățenie           Restul prevederilor din statut rămân neschimbate.
română, necăsătorit, născut la data de 24.04.1977, în        Se eliberează prezentul Act Adițional pentru a fi
Municipiul Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți,      publicat în Monitorul Oficial al României și a servi la
având CNP 1770424250532, domiciliat în             înscrierea mențiunii în Oficiul Registrului București.
Mun. Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți,
                                  Tehnoredactat de avocat Cioca Daniela și autentificat
Str. Mrș. Ion Antonescu, nr. 10, bl. S6V, sc. 2, ap. 4,
identificat cu CI, seria MH, nr. 066498 eliberată de      la Biroul Notarilor PUBLICI Asociați - Melania Popa,
Poliția Mun. Drobeta Turnu Severin, la data de         Magdalena Ivanica și Simona-Diana Tesu, astăzi, data
22.03.2001 ai S.C. SPEO VARTOP S.R.L., cu sediul în       autentificării, în 5 (cinci) exemplare, din care
București, sector 5, Str. Dr. Clunet, nr.10, ap. 1, având    1 (unu) exemplar pentru arhiva biroului notarial și
CUI RO 21904988 și J40/11190/11.06.2007 și a          4 (patru) exemplare s-au eliberat părților.
Contractului de Cesiune autentificat sub nr. 701 din data
de 23.02.2009 de către Biroul Notarilor Publici Asociați -     (79/992.409)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                27

         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         EUREST ROM - S.R.L.                   SIGNAL DEVELOPMENTS - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                         ACT ADIȚIONAL

       LA ACTUL CONSTITUTIV AL                 LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. SIGNAL
    S.C. EUREST ROM S.R.L. J40/5103/2001                 DEVELOPMENTS S.R.L.
         C.U.I.13904170                     C.U.I. 18808204, J40/10573/2006
  Subscrisa COMPASS GROUP INTERNAȚIONAL B.V.           Subscrisa BELRAVIA LIMITED, societate înființată
cu sediul în Olanda Siriusdreef 2132 WT Hoofddorp,       legal și care funcționează în conformitate cu legile din
înregistrată la Registrul Comerțului Amsterdam sub       Cipru, cu sediul social în Nicosia, Kostaki Pantelidi 1,
nr. 33216017, în calitate de asociat unic al          Kolokasides Building, etaj 3, P.C. 1010, Cipru,
                                înregistrată sub nr. HE 197152, în calitate de asociat unic
S.C. EUREST ROM S.R.L., persoană juridică română cu
                                al S.C. SIGNAL DEVELOPMENTS S.R.L., persoană
sediul în București, str. Domnița Ruxandra nr. 12, etaj 4,
                                juridică română cu sediul în București, Splaiul Unirii,
sector 2, având C.U.I. 13904170 și nr. de ordine în
                                nr. 108, Clădirea C1, biroul nr. 3, parter, camera 1,
registrul comerțului J40/5103/2001, atribut fiscal R,     sector    4,   reprezentată      legal    prin
reprezentată prin d-l HUMANN GUILLEMINOT            d-l DIONYSIOS FOTAKIAS, cetățean grec, născut în
Stanislas Yves Marie, cetățean francez, fiul lui Emanuel    Atena, Grecia, str. Ersis, nr. 24, 15452, P. Psyhiko, la data
și Jacqueline, născut în Villers-Semeuse la data de      de 02.09.1974, domiciliat în Grecia, identificat cu
05.05.1964, domiciliat în Franța, identificat cu pas.     pașaport seria AB, nr. 1561902, eliberat de Prefectura din
nr. 05AE02128, eliberat de autoritățile franceze la data de  Atena la data de 07.10.2006, în calitate de mandatar, am
10.02.2005, în calitate de administrator cu puteri depline,  hotărât modificarea actului constitutiv al societății, astfel:
                                  Societatea își schimbă sediul social la următoarea
am hotărât următoarele:
                                adresa: București, B-dul Octavian Goga, nr, 12,
  Societatea își înființează un punct de lucru la adresa:
                                bloc M23, scara 2, etaj 7, ap. 45, sector 3.
București, Splaiul Unirii, nr, 76, Corp B, sector 4, parter.
                                  Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al
  Toate celelalte prevederi din actul constitutiv al     societății rămân neschimbate.
societății rămân neschimbate.                   Redactat și atestat la Cabinet de Avocat Hritcu
  Redactat și atestat la Cabinet de Avocat “Hritcu      Mariana în 3 (trei) exemplare originale, din care un
Mariana”, în 3 (trei) exemplare originale, din care un     exemplar rămâne la arhiva cabinetului, iar
exemplar rămâne la arhiva cabinetului, iar 2 (două)      2 (două) exemplare se eliberează părții, astăzi data
exemplare se eliberează părții, astăzi data atestării.     atestării.

  (80/992.410)                          (82/992.412)


       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     SIGNAL DEVELOPMENTS - S.R.L.                    PROJECT EVENTS - S.R.L.

           NOTIFICARE                           NOTIFICARE

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SIGNAL DEVELOPMENTS S.R.L., cu sediul în            PROJECT EVENTS S.R.L., cu sediul în București,
București, B-dul OCTAVIAN GOGA, nr. 12, bloc M23,       Str. Doamna Ghica, nr. 1, bloc 1, scara 1, etaj 2, ap. 10,
scara 2, etaj 7, ap. 45, sector 3, înregistrată sub      sector 2, înregistrată sub nr. J40/10035/2008, cod unic de
nr. J40/10573/2006, cod unic de înregistrare 18808204,     înregistrare 24018498, care a fost înregistrat sub
care a fost înregistrat sub nr. 89288 din 25.02.2009.     nr. 89461 din 25.02.2009.
  (81/992.411)                          (83/992.413)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
        Societatea Comercială               nr. 2, la data de 02.05.2006, CNP 1860815430043,
        PROJECT EVENTS - S.R.L.                 Art.2. Capitalul social al societății subscris și vărsat
                                  integral în numerar este de 300 lei, divizat în 30 părți
           ACT ADIȚIONAL                sociale, a câte 10 lei fiecare, atribuite după cum urmează:
                                    - Domnul SĂRARU CĂTĂLIN-SILVIU deține 15 părți
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL               sociale, numerotate de la 001 la 010 și de la 026 la 030,
       S.C. PROJECT EVENTS S.R.L.              fiecare în valoare de 10 lei, în total 150 lei = 50%;
  Subsemnații:                            - Domnul SĂRARU SORIN-LIVIU deține 15 părți
  - SĂRARU CĂTĂLIN-SILVIU, cetățean român, fiul lui       sociale, numerotate de la 011 la 025, fiecare în valoare de
Sebastian și al Corneliei Magdalena, născut în București,     10 lei, în total 150 lei = 50%;
sectorul 6, la data de 09.01.1980, necăsătorit, domiciliat       Participarea asociaților la beneficii și pierderi este
în București, str. Doamna Ghica nr. 1, bl. 1, sc. 1, et. 2,    proporțională cu aportul la capitalul social.
ap. 10 sector 2, identificat cu CI seria RT nr. 318561,        Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
eliberată de Secția 7 poliție, la data de 16.03.2004,       rămân neschimbate, completându-se cu dispozițiile
CNP 1800109460070,                         prezentului act adițional, întocmit în temeiul dispozițiilor
  - SĂRARU SORIN-LIVIU, cetățean român, fiul lui         din Legea nr. 31/1990.
Sebastian și al Corneliei Magdalena, născut în București,
                                    (84/992.414)
sectorul 3, la data de 15.08.1986, de sex masculin,
necăsătorit, domiciliat în București, str. Doamna Ghica
nr. 1, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 10, sector 2, identificat cu CI,          Societatea Comercială
seria RR, nr. 388872, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 2,            IFRS FLOW EXPERT - S.R.L.
la data de 02.05.2006, CNP 1860815430043,
  - CIORA COSTIN, cetățean român, fiul Iui Dumitru și                  NOTIFICARE
al Constanței, născut în Mun. Drobeta-Turnu Severin,          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
jud. Mehedinți, la data de 07.07.1985, de sex masculin,      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
necăsătorit, domiciliat în Mun. Drobeta-Turnu Severin,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
jud. Mehedinți, Aleea Nuferilor nr. 8 bl. Rl, sc. B, ap. 1,
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
identificat cu CI, seria MH, nr. 023326, eliberată de
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
poliția mun. Dr. Turnu Severin, la data de 03.05.1999,
                                  IFRS FLOW EXPERT S.R.L., cu sediul în București,
CNP 1850707250012,
                                  Str. Ion Tuculescu, nr. 21-23, bloc 22, scara 6, ap. 101,
  În calitate de asociați ai S.C. PROJECT EVENTS
                                  sector 3, înregistrată sub nr. J40/7048/2007, cod unic de
S.R.L., cu sediul în str. Doamna Ghica nr.1, bl. 1, sc. 1,
                                  înregistrare 21526335, care a fost înregistrat sub
et. 2, ap. 10, sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului
                                  nr. 89616 din 25.02.2009.
sub nr. J40/T0035/09.06.2008, Cod Unic de Înregistrare:
24018498,     capital    social   300    lei  și    (85/992.415)
cont: RO88RZBR0000060010591985 deschis la
Raiffeisen Bank - Agenția Piața Romană, conform
                                          Societatea Comercială
contractului de cesiune atestat sub nr. 1/18.02.2009 de
                                         IFRS FLOW EXPERT - S.R.L.
av. Săraru Cătălin Silviu, în temeiul hotărârii adunării
generale nr. 1 din 18.02.2009, am decis modificarea
                                            ACT ADIȚIONAL
actului constitutiv al societății ca urmare a retragerii
asociatului CIORA COSTIN și a cesiunii de părți sociale             LA ACTUL CONSTITUTIV AL
intervenite, astfel:                           S.C. ACUM CREDIT S.R.L. BUCUREȘTI,
  Art. 1 - Asociații S.C. PROJECT EVENTS S.R.L. sunt:       STR. ION TUCULESCU, NR. 21-23, BL. 22, SC. 6,
  - SĂRARU CĂTĂLIN-SILVIU, cetățean român, fiul lui        AP. 101, SECTOR 3 C.U.I. 21526335, J40/7048/2007
Sebastian și al Corneliei Magdalena, născut în București,
sectorul 6, la data de 09.01.1980, de sex masculin,          GHIȚĂ CRISTIAN, de cetățenie română,
necăsătorit, domiciliat în București, str. Doamna Ghica      sex masculin, născut la 25.12.1968, în București,
nr. 1, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 10, sector 2, identificat cu CI,  sector 4, domiciliat în București, sector 4,
seria RT, nr. 318561, eliberată de Secția 7 poliție, la data    Str. Izvorul Rece, nr. 5, bl. A10, sc. 1, et.2, ap. 7,
de 16.03.2004, CNP 1800109460070,                 posesor al C.I., seria RX, nr. 056926, eliberată de
  - SĂRARU SORIN-LIVIU, cetățean român, fiul lui         Secția 16 Poliție la 10.07.1998, CNP 1681225431537, în
Sebastian și al Corneliei Magdalena, născut în București,     calitate de asociat unic al S.C. ACUM CREDIT S.R.L., am
sectorul 3, la data de 15.08.1986, de sex masculin,        hotărât următoarele:
necăsătorit, domiciliat în București, str. Doamna Ghica        Art. 1. Retragerea din societate în caliate de asociat
nr. 1, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 10, sector 2, identificat cu CI,  unic și administrator, prin cesionarea în întregime a celor
seria RR, nr. 388872, eliberată de SPCEP S2, biroul        20 de părți sociale deținute de mine în societate, a câte
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009               29

10 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei, reprezentând            Societatea Comercială
100% din capitalul social total și cota de beneficii și           CHINA TOBACCO INTERNATIONAL
pierderi către: OANĂ LUCIAN de cetățenie română,                 DISTRIBUTION - S.R.L.
sex masculin, născut la 24.11.1973, în Mun. Câmpulung,
județul Argeș, fiul lui Lucia Lizoneta și Petre, necăsătorit,             ACT ADIȚIONAL
domiciliat în București, sector 5, Str. Șerbota, nr. 5, bl. V8,
                                        LA ACTUL CONSTITUTIV AL
sc. 1, et. 7, ap. 23, posesor al CI seria RX nr. 284937,
                                     S.C. CHINA TOBACCO INTERNAȚIONAL
eliberată de Secția 18 Poliție, la data de 23.03.2005,               DISTRIBUȚION S.R.L.
CNP 1731124030034.                         PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ, CU SEDIUL SOCIAL
  GHIȚĂ CRISTIAN, în calitate de cedent, declar că           ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2,
cedez cele 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare    STR. GRIGORE MOISIL, NR. 8, BL.9, SC. D, ET. 7,
totală de 200 lei, pe care le dețin în calitate de asociat al      AP. 203, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL
societății, către OANĂ LUCIAN, care se subrogă în toate         COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
drepturile și obligațiile de orice natură, ce decurg din      MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUB NR. J40/14121/2008,
deținerea părților sociale cesionate, și declar că am primit            C.U.I. RO 24357257
contravaloarea celor 20 părți sociale cesionate.            În conformitate cu AGA nr. 1/23.02.2009 a
  OANĂ LUCIAN, în calitate de cesionar, declar că am       S.C.   “CHINA   TOBACCO     INTERNAȚIONAL
primit de la GHIȚĂ CRISTIAN, cele 20 părți sociale, a        DISTRIBUȚION” S.R.L., asociații:
câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei,           1.1. CHEN XIANG, persoană fizică de cetățenie și
reprezentând 100% din capitalul social total al societății,     naționalitate chineză, născut la data de 23.01.1979 în
astăzi data atestării, preluând totodată și toate drepturile    China, Provincia Anhui, posesor pașaport seria PCHN
și obligațiile ce decurg din deținerea părților sociale       nr. G 13549680, eliberat la data de 18-01-2006 de
cesionate și că a cedat contravaloarea acestora.          autoritățile chineze, valabil până la data de 17-01-2011,
  Art. 2. Ca urmare a cesiunii, OANĂ LUCIAN devine        cu domiciliul în China, Provincia Anhui, Oraș Wuhu,
asociat unic si administrator al societății cu puteri depline,   District Matang, Str. Wushi, nr. 73 și reședința în
pe perioadă nelimitată, având toate drepturile și          România, Comuna Pârscov, Nr. 256, Județul Buzău,
obligațiile ce îi revin în acestă calitate, iar           CNP 7790123100017, conform permisului de ședere
GHIȚĂ CRISTIAN nu păstrează calitatea de asociat și         temporară eliberat de autoritățile române, cunoscător al
administrator în cadrul societății.                 limbii române.
  Art. 3. Capitalul social total al societății este de 200 lei,   1.2. LI GUANJUN, persoană fizică de cetățenie și
împărțit în 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare deținute   naționalitate chineză, născut la data de 01-06-1976 în
de OANĂ LUCIAN reprezentând 100% din capitalul           China, Provincia Anhui, posesor pașaport seria PCHN
                                  nr. G 13549681, eliberat la data de 18-01-2006 de
social total și cota de beneficii și pierderi ale societății.
                                  autoritățile chineze, valabil până la data de
  Art.   4.  Schimbă     denumirea     firmei  în
                                  17-01-2011, cu domiciliul în China, Provincia Anhui,
“S.C. IFRS FLOW EXPERT S.R.L.”, conform
                                  Oraș Wuhu, District Matang, Str. Wushi, nr. 73 și
disponibilității    77177/19.02.2009      emisă   de   reședința în România, Comuna Pârscov, Nr. 256,
Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului de pe     Județul Buzău, CNP 7760601100022, conform
lângă Tribunalul București.                     permisului de ședere eliberat de autoritatile române,
  Art. 5. Radiază obiectul principal și secundar de        cunoscător al limbii române.
activitate.                              1.3. XU QIANCANG, persoană fizică de cetățenie și
  Art. 6. Introduce ca obiect principal de activitate       naționalitate chineză, născut la data de 17.11.1974 în
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar;       China, Provincia Anhui, posesor pașaport seria PCHN
consultanță în domeniul fiscal; Domeniul principal de        nr. G 13522850 eliberat la data de 26-07-2005 de
activitate fiind 692 Activități de contabilitate și audit      autoritățile chineze, valabil până la data de 25-07-2010,
financiar; consultanță în domeniul fiscal. Iar în obiectul     cu domiciliul în China, Provincia Anhui, Oraș Wuhu,
secundar introduce: 6209 Alte activități de servicii privind    District Matang, Str. Wunan, Cartier Chunyuan, B1.4,
tehnologia informației; 7022 Activități de consultanță       Sc.2, Ap.502 și reședința în România, Comuna Pârscov,
pentru afaceri și management; 7320 Activități de studiere      Nr. 256, Județul Buzău, CNP 7741117100012, conform
a pieței și de sondare a opiniei publice; 8299 Alte activități   permisului de ședere eliberat de autoritățile române,
de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.           cunoscător al limbii române, au hotărât:
  Celelalte prevedeni ale Actului constitutiv al societății,     ART.1. Deschidere punct de lucru în
                                  Municipiul Constanța, Str. Avram Iancu, Nr. 30A,
rămân neschimbate.
                                  cod poștal 900175, Județul Constanța, conform
  Redactat și atestat în 5 (cinci) exemplare.
                                  contractului de închiriere înregistrat la M.E.F. D.G.F.P.
  (86/992.416)                          Constanța sub nr. 692204/11.02.2009, pentru o perioadă
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
de 11 luni începând cu data de 02-02-2009 până la data     ASPENDOS JOKER S.R.L., cu sediul în București,
de 31-12-2009, pentru desfășurare activități comerciale.    Str. Liviu Rebreanu, nr. 13, bloc N2, scara 1, etaj 7, ap.69,
  Restul prevederilor nemodificate ale Actului         sector 3, înregistrată sub nr. J40/11085/2008, cod unic de
Constitutiv al Societății rămân valabile.            înregistrare 24100139, care a fost înregistrat sub
  Actul s-a redactat de consilier juridic Pop Florin-Ioan,   nr. 89935 din 25.02.2009.
azi, 23-02-2009, semnat sub semnătură privată de
                                  (89/992.419)
asociați în 5 exemplare conform Legii nr. 31/1990
republicată și modificată.
                                        Societatea Comercială
  (87/992.417)
                                      LILY’S FASHION STYLE - S.R.L.

        Societatea Comercială                         NOTIFICARE
       ASPENDOS JOKER - S.R.L.                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
           ACT ADIȚIONAL
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
     S.C. ASPENDOS JOKER S.R.L.,
                                LILY’S FASHION STYLE S.R.L., cu sediul în București,
CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. LIVIU REBREANU,
                                Str. Drumul Taberei, nr. 65, etaj 4, ap.74, sector 6,
 NR. 13, BL. N2, SC. 1, ET. 7, AP. 69, SECTOR 3,
                                înregistrată sub nr. J40/9718/2006, cod unic de
 O.R.C.T.B. NR. J40/11085/2008, C.U.I. - 24100139
                                înregistrare 18762549, care a fost înregistrat sub
  Subsemnații ILIE ARIN, cetățean român, necăsătorit,     nr. 90331 din 25.02.2009.
născut la 31.05.1974, în București, Sector 7,
                                  (90/992.420)
dom. în București, Cal. Crângași, Nr. 16, Bl. 41, Sc. 1,
Et. 6, Ap. 22, Sector 6, id. cu Pas. nr. 10182040, elib. de
aut. române de la București, la 18.04.2005,                   Societatea Comercială
CNP 1740531460025, și TOPOLOG CLAUDIU-IONUȚ,                LILY’S FASHION STYLE - S.R.L.
cetățean român, necăsătorit, născut la 10.07.1975, în
București, Sector 8, dom. în București,                       ACT ADIȚIONAL
Str. Sg. Ștefan Crișan, Nr. 15, Sector 6, id. cu
CI-RD-072908, elib. de Secția 20 Pol., la 11.06.1999,           LA ACTUL CONSTITUTIV AL
CNP 1750710463030, În baza Hotărârii AGA                S.C. LILY’S FASHION STYLE S.R.L.
Nr. 1 din 24.02.2009, aducem următoarele modificări la         ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C.B. SUB
actul constitutiv:                           NR. J 40/9718/2006, C.U.I. 18762549,
  Art. 1. Se extinde obiectul secundar de activitate cu     CAP. SOCIAL 922200 RON DIN CARE 140000 RON
următoarele activități-cod caen, astfel:              ECHIVALENT A 189000 USD, 117000 RON,
  - 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;            118000 USD
  - 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor     Încheiat astăzi, data atestării, la sediul social al
metalice;                            societății din București, str. Drumul Taberei, nr. 65, et. 4,
  - 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;          ap. 74, sector 6 în prezența BIAN XIAOLI, cetățean
  - 6820 - Închirierea și subânchirierea bunurilor       chinez, născută la data de 07.09.1967 în China, Henan ,
imobiliare proprii sau închiriate;               domiciliată în China, Henan, str. Qian Tan, nr. 28,
  Celelalte articole ale actului constitutiv, rămân      identificată cu pașaport seria P, CHN, nr. G 13090434,
neschimbate.                          eliberată de aut. chineze la București la data de
  (88/992.418)                        15.09.2006 , LIU YUE , cetățean chinez, născut la data
                                de 06.07.1990 în China, Henan, domiciliată în China,
                                Henan, cu reședința în București, Aleea Barajul Lotru ,
        Societatea Comercială              nr. 2 A, bl. H 23, ap. 36, sector 3, identificată cu pașaport
       ASPENDOS JOKER - S.R.L.              seria P, CHN, nr. G19802367, eliberată de aut. chineze la
                                data de 10.11.2006, LIU XING, cetățean chinez, născută
            NOTIFICARE
                                la data de 06.07.1990 în China, Henan, domiciliată în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    China, Henan, cu reședința în București, Aleea Barajul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Lotru , nr. 2 A, bl. H 23, ap. 36, sector 3, identificată cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        pașaport seria P, CHN, nr. G19802368, la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   10.11.2006 care în baza AGA 4/16.10.2008 modifică
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   actul constitutiv al societății astfel:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009                 31

  - LIU XING cesionează către LIU YUE, un număr de      S.C. FRIGOTEHNIK P.V.L S.R.L., înmatriculată la
23100 p.s. (1 parte socială = 10 lei) deținute de cedent    ORCTB sub nr. J 40/10107/2006, CUI 18780731, cu
către cesionar, având o valoare de 231000 lei din care     sediul în București, str. Aleea Hobita, nr. 6, bl. 302, sc. 5,
70000 USD , reprezentând 27% din capital social al       et. 5, ap. 198, sector 2 prin intermediul unui contract de
societății.                          cesiune încheiat între părți cesionarea unui nr .de 2 p.s.
  În urma cesiunii, capitalul social al societății este de  a 10 lei fiecare în valoare totală de 20 lei reprezentând
922.200 RON din care 140000 EURO echivalent a         10%    din   capitalul    social    total   către
189000 USD, 117000 RON, 118000 USD, împărțit în        PRODAN VALENTIN-LAURENȚIU, cetățean român,
92220 p.s. a 10 lei fiecare. Repartizarea capitalului social  născut la data de 10.12.1972 în București, domiciliat în
va fi următoarea: BIAN XIAOLI va deține un           București, str. Delfinului , nr. 2, bl. 42, sc. 2, et. 4, ap. 93,
nr. de 23040 p.s. a 10 lei fiecare în valoare totală de    sector 2, identificat cu CI, seria RR, nr. 082086, eliberată
230400 lei din care 56000 EURO, echivalent a          de secția 9 poliție la data de 11.01.2000,
75600 USD, și 46800 RON reprezentând 25% din          CNP 1721210424517.
capitalul social total, LIU XING va deține un           În urma cesiunii capitalul social al societății este de
nr. de 23040 în valoarea totală de 230400 RON din care     200 RON împărțit în 20 ps a lei fiecare , asociatul
42000 EURO echivalent a 56700 USD, 35100 RON și        S.C. FRIGOTEHNIK P.V.L. S.R.L. va deține un
24000 USD reprezentând 24 % din cota de beneficii și      nr. de 18 p.s. a 10 lei fiecare în valoare totală de 180 RON
pierderi, LIU YUE va deține un nr. de 46140 p.s. în      reprezentând 90% din cota de beneficii și pierderi a
valoarea totală de 461400 RON din care 42000 EURO       societății, PRODAN VALENTIN-LAURENȚIU va deține
echivalent a 56700 USD, 35100 RON și 94000 USD         un nr. de 2 p.s. a 10 lei fiecare în valoare totală de
reprezentând 51 % din cota de beneficii și pierderi .     20 RON reprezentând 10 % din cota de beneficii și
  Restul dispozițiilor din actul constitutiv rămân      pierderi a societății.
neschimbate. Prezenta se încheie în 4 exemplare.          În urma acestor modificări societatea se va transforma
  (91/992.421)                        din societate cu unic asociat în societate cu mai mulți
                                asociați. Restul dispozițiilor din actul constitutive rămân
                                neschimbate.
        Societatea Comercială
     INSTALTEHNIK INDUSTRIAL - S.R.L.             (92/992.422)

           ACT ADIȚIONAL
                                        Societatea Comercială
                                     INSTALTEHNIK INDUSTRIAL - S.R.L.
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
        S.C. PDV URBAN S.R.L.
                                            NOTIFICARE
     ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C.B. SUB
     NR. J40/15258/2007, C.U.I. 22249178,           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        CAP SOCIAL 200 RON               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Încheiată astăzi, data atestării, la sediul societății
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
comerciale din București , str. Mihai Bravu , nr. 202, bl.
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
104, scara 1, et. 1, ap. 2, sector 3 , în prezența unicului
                                INSTALTEHNIK INDUSTRIAL S.R.L., cu sediul în
asociat: NEDELCU PUIU-PETRONEL, cetățean român,
                                București, Sos. Mihai Bravu, nr. 202, bloc 104, scara 1,
născut la data de 04.08.1971 în mun. Bacău, jud. Bacău,
                                etaj 1, ap.2, sector 3, înregistrată sub
domiciliat în București, bld Octavian Goga, nr. 10,
                                nr. J40/15258/2007, cod unic de înregistrare 22249178,
bl. M 60, sc. 1, et. 6, ap. 23, sector 3, identificat cu CI,
                                care a fost înregistrat sub nr. 90338 din 25.02.2009.
seria RR, nr. 170716, eliberată de SEP la data de
23.07.2001, CNP 1710804424515, reprezentând 100%          (93/992.423)
din capitalul social total care în baza deciziei
nr. 1/20.02.2009 a hotărât:
  Hot. 1 Se schimbă denumirea societății din                  Societatea Comercială
                                         BIZARD 2003 - S.R.L.
S.C.     PDV      URBAN      S.R.L.    în
S.C. INSTALTEHNIK INDUSTRIAL S.R.L. conform
                                            NOTIFICARE
dovezii de disponibilitate nr. 75667/19.02.2009.
  Hot. 2 Ieșirea din societate a asociatului unic        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
NEDELCU PUIU PETRONEL prin cesionarea tuturor         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
părților sociale către doi noi asociați astfel:        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  - Cesionarea unui nr. de 18 p.s. a 10 lei fiecare în    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
valoare totală de 180 RON reprezentând 90% din         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
capitalul social total al societății către asociat       BIZARD 2003 S.R.L., cu sediul în București,
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2328/30.IV.2009
Intr. PETRACHEȘTI, nr. 24, bloc 1, scara 1, etaj 4,                Art.1) În urma contractului de cesiune prin care
ap.414, sector 6, înregistrată sub nr. J40/2193/2003 ,             d-na ILIE EMILIA-MIHAELA a cesionat toate cele 10 părți
cod unic de înregistrare 15212320, care a fost înregistrat           sociale, a câte 10 RON fiecare, în total 100 RON,
sub nr. 90473 din 25.02.2009.
                                        reprezentând 50 % din capitalul social al S.C. BIZARD
   (94/992.424)                               2003 S.R.L., înțelegând prin aceasta să se retragă din
                                        societate, d-lui VLAD SILVIU-ALEXANDRU care în urma
          Societatea Comercială                   cesiunii devine asociat unic al societății, actul constitutiv
           BIZARD 2003 - S.R.L.                   se va modifica astfel:
            ACT ADIȚIONAL                       Art.2) Capitalul social total de 200 lei, împărțit în 20 de
                                        părți sociale, a câte 10 lei fiecare, este deținut de către
LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. BIZARD 2003 S.R.L.                asociatul unic VLAD SILVIU-ALEXANDRU în proporție
    ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C.-T.B. SUB                    de 100 %.
     NR. J40/2193/2003, C.U.I. 15212320,
                                         Participarea     asociatului     unic    VLAD
 CAP. SOC. 200 RON, CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
 INTR. PETRACHEȘTI, NR. 24, BL. 1, SC. 1, ETJ. 4,               SILVIU-ALEXANDRU la beneficii și pierderi este de
         AP. 414, SECTOR 6                       100%.
  Subsemnații ILIE EMILIA-MIHAELA, cetățean român,                Toate atribuțiile prevăzute de Legea 31/1990 cu
domiciliată în București, Str. Hanul Ancuței, nr. 5,              modificările ulterioare pentru Adunarea Generală a
bl. 147A, sc. 6, ap. 58, sector 6, identificată cu CI,             Asociaților vor fi îndeplinite de către asociatul unic
seria RD, nr. 409054/21.09.2004, emisă de Secția 21              VLAD SILVIU-ALEXANDRU.
Poliție,   CNP   2750522100068     și  VLAD
                                         Celelalte clauze din actul constitutiv rămân
SILVIU-ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în
București, Str. Hanul Ancuței, nr. 5, bl. 147A, sc. D,             nemodificate.
ap. 58, sector 6, identificat cu CI, seria RT,                  Redactat în 4 (patru) exemplare, azi, data semnării,
nr. 374678/12.12.2004, emisă de Secția 21 Poliție,               din care 3 (trei) exemplare s-au înmânat părților
CNP 1750123460029, în baza Hotărârii A.G.A.                  semnatare a actului, iar 1 (un) exemplar va rămâne la
nr. 04/24.02.2009, am hotărât modificarea actului               arhiva Cabinetului de Avocat “ȘEMEL EDUARD”.
constitutiv al societății mai sus menționată, după cum
urmează:                                       (95/992.425)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|362277|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2328/30.IV.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top