2009 2239 by tradetrek

VIEWS: 279 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2239      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Luni, 27 aprilie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                 - administrator persoană fizică: Angelescu Ștefan -
   CRISDANT AURAN - S.R.L., București            Dante, cod numeric personal 1530319400032, data
                                numirii 12.02.2009, durata mandatului nelimitată, având
             ROMÂNIA                puteri depline;
                                  - denumire: CRISDANT AURAN - S.R.L.;
                                  - sediul social: București, intr. Daia nr. 6, sectorul 5;
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 141 -
                                fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2231/23.02.2009
                                articolelor din blană;
  Judecător delegat                        - activitatea principală: 1413 - fabricarea altor articole
  la Oficiul Registrului                   de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
  Comerțului de pe lângă                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                                integral; capitalul social este divizat în 10 părți sociale a
                   Șurpanu
  Grefier                           20,00 RON fiecare;
  la Oficiul Registrului                     - durata de funcționare: nelimitată;
  Comerțului de pe lângă                     - cod unic de înregistrare: 25173945;
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten         - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 40/2378/2009.
  În baza cererii nr. 76589 din data de 19.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      (1/977.858)
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale           Societatea Comercială
cu următoarele date:                           IAN STONE - S.R.L., București
  - fondatori:
  1. Angelescu Ștefan - Dante, asociat, cod numeric                  ROMÂNIA
personal 1530319400032, aport la capital 140,00 RON,
data vărsării aportului 13.02.2009, echivalând cu 7 părți
sociale, reprezentând 70 % din capitalul social total,         TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
domiciliat în municipiul București, str. Arh. Ion Berindei,
nr. 12, bl. 60, sc. D, ap. 174, sectorul 2;            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2251/23.02.2009
  2. Angelescu Aurora, asociat, cod numeric personal
2510126400265, aport la capital 60,00 RON, data          Judecător delegat
vărsării aportului 13.02.2009, echivalând cu 3 părți        la Oficiul Registrului
sociale, reprezentând 30 % din capitalul social total,       Comerțului de pe lângă
domiciliată în municipiul București, str. Arh. Ion Berindei,    Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
nr. 12, bl. 60, sc. D, ap. 174, sectorul 2;                             Șurpanu
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

  Grefier                             Grefier
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten         Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 77454 din data de 19.02.2009 și a      În baza cererii nr. 77019 din data de 19.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
  - fondatori:                           - fondatori:
  1. Malnași Ion, asociat, cod numeric personal          1. Jakubowicz Flavius Valentin, asociat, cod numeric
1650124400381, aport la capital 100,00 RON, data         personal 1890421440037, aport la capital 100,00 RON,
vărsării aportului 17.02.2009, echivalând cu 10 părți      data vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu 10 părți
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,      sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
domiciliat în municipiul București, Str. Ceairului nr. 3,    domiciliat în municipiul București, str. Grigore Tocilescu
bl. J10, sc. 6, et. 1, ap. 81, sectorul 3;            nr. 59, sectorul 5;
  2. Malnași Ion - Adrian, asociat, cod numeric personal      2. Urse Hary Răzvan, asociat, cod numeric personal
1850822272775, aport la capital 100,00 RON, data         1721023443014, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 17.02.2009, echivalând cu 10 părți      vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu 10 părți
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,      sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
domiciliat în municipiul București, Str. Ceairului nr. 3,    domiciliat în localitatea Afumați, com. Afumați, str.
bl. J10, sc. 6, et. 1, ap. 81, sectorul 3;            București-Urziceni nr. 33;
  - administratori persoane fizice:                - administratori persoane fizice:
  1. Malnași Ion, cod numeric personal 1650124400381,       1. Jakubowicz Flavius Valentin, cod numeric personal
                                 1890421440037, data numirii 18.02.2009, durata
data numirii 19.02.2009, durata mandatului nelimitată,
                                 mandatului nelimitată, având puteri depline;
având puteri depline;
                                   2. Urse Hary Răzvan, cod numeric personal
  2. Malnași Ion - Adrian, cod numeric personal
                                 1721023443014, data numirii 18.02.2009, durata
1850822272775, data numirii 19.02.2009, durata
                                 mandatului nelimitată, având puteri depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                   - denumire: VIS DE RAI - S.R.L.;
  - denumire: IAN STONE - S.R.L.;                 - sediul social: București, str. Grigore Tocilescu nr. 59,
  - sediul social: București, Str. Ceairului nr. 3, bl. J10,  camera 2, sectorul 5;
sc. 6, et. 1, ap. 81, sectorul 3;                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -     alte activități de servicii;
lucrări de finisare;                         - activitatea principală: 9603 - activități de pompe
  - activitatea principală: 4333 - lucrări de pardosire și   funebre și similare;
placare a pereților;                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    RON fiecare;
RON fiecare;                             - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - cod unic de înregistrare: 25173953;
  - cod unic de înregistrare: 25173848;              - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:          J 40/2380/2009.
J 40/2379/2009.                            (3/977.860)
   (2/977.859)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                  GEORGE BUTUNOIU GROUP - S.R.L.
      VIS DE RAI - S.R.L., București                     București

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2250/23.02.2009            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2228/23.02.2009
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-       Tribunalul București  - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu                        Șurpanu
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009                  3

  Grefier                               Grefier
  la Oficiul Registrului                       la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București       - Mahmudi Aiten          Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 65404 din data de 13.02.2009 și a        În baza cererii nr. 76884 din data de 19.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                        cu următoarele date:
  - fondator: Ionaș Raluca - Yvonne, asociat unic, cod        - fondator: Dinu Traian, asociat unic, cod numeric
numeric personal 2790803293114, aport la capital 200,00       personal 1670918280031, aport la capital 10.000,00
RON, data vărsării aportului 12.02.2009, echivalând cu       RON, data vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu
20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,    100 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social
domiciliată în localitatea Ploiești, Șos. Nordului nr. 15,     total, domiciliat în municipiul București, Șos. Nordului
                                  nr. 62, et. 4, ap. 4-5, sectorul 1;
bl. 102, sc. C, ap. 3, județul Prahova;
                                    - administrator persoană fizică: Dinu Traian, cod
  - administratori persoane fizice:
                                  numeric personal 1670918280031, data numirii
  1. Ionaș Raluca - Yvonne, cod numeric personal
                                  17.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
2790803293114, data numirii 12.02.2009, durata
                                  depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline, manager;
                                    - denumire: IMPERIAL MEDIA GOLD - S.R.L.;
  2. Butunoi George, în calitate de administrator, cod
                                    - sediul social: București, str. Popa Petre nr. 2A, parter,
numeric personal 1620317174891, domiciliat în            sectorul 2;
București, str. Gl. av. Andrei Popovici nr. 18, ap. 29,         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -
sect. 1, durata mandatului nelimitată, având puteri         publicitate;
depline, manager;                            - activitatea principală: 7311 - activități ale agențiilor de
  - denumire: GEORGE BUTUNOIU GROUP - S.R.L.;           publicitate;
  - sediul social: București, str. Andrei Mureșanu nr. 17,      - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat
camera 6, sectorul 1;                        integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 781 -      100,00 RON fiecare;
activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;         - durata de funcționare: nelimitată;
  - activitatea principală: 7810 - activități ale agențiilor de    - cod unic de înregistrare: 25173740;
plasare a forței de muncă;                       - număr de ordine în registrul comerțului:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    J 40/2382/2009.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00         (5/977.862)
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                    Societatea Comercială
  - cod unic de înregistrare: 25173678;                MCM UNITERM DESIGN - S.R.L., București
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/2381/2009.                                        ROMÂNIA
   (4/977.861)

      Societatea Comercială                       TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  IMPERIAL MEDIA GOLD - S.R.L., București
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2258/23.02.2009
                                    Judecător delegat
              ROMÂNIA
                                    la Oficiul Registrului
                                    Comerțului de pe lângă
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI              Tribunalul București       - Cristina Farcaș-
                                                      Șurpanu
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2232/23.02.2009              Grefier
  Judecător delegat                          la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                       Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                       Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
  Tribunalul București       - Cristina Farcaș-        În baza cererii nr. 81281 din data de 20.02.2009 și a
                    Șurpanu           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    capitalul social total, domiciliat în Spania, C. Alvarez
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Taladriz, 1 P07 E, Valladolid;
cu următoarele date:                        - administrator persoană fizică: Diego Lopez Rafael,
  - fondator: Matei Anca Manuela, asociat unic, cod      data numirii 5.02.2009, durata mandatului nelimitată,
numeric personal 2671010272624, aport la capital        având puteri depline;
1.000,00 RON, data vărsării aportului 16.02.2009,          - denumire: CR2 RESOURCES TO CUSTOMERS -
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 100 %       S.R.L.;
capitalul social total, domiciliată în municipiul București,    - sediul social: București, str. Iovița, nr. 4, bl. P24A,
Calea Călărașilor nr. 300, bl. S20, sc. 1, et. 6, ap. 25,    sc. A, et. 8, ap. 35, sectorul 5;
sectorul 3;                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 466 -
  - administrator persoană fizică: Matei Anca Manuela,    comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri;
cod numeric personal 2671010272624, data numirii          - activitatea principală: cod CAEN 4665 - comerț cu
16.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri     ridicata al mobilei de birou;
nelimitate;                             - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
  - denumire: MCM UNITERM DESIGN - S.R.L.;          capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10,00
  - sediul social: București, Str. Foișorului nr. 2, bl. D,  RON fiecare;
et. VI, ap. 17, sectorul 3;                     - durata de funcționare: nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -      - cod unic de înregistrare: 25173937;
activități de design specializat;                  - număr de ordine în registrul comerțului:
  - activitatea principală: 7410 - activități de design    J 40/2384/2009.
specializat;                             (7/977.864)
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 10 părți sociale a       Societatea Comercială
100,00 RON fiecare;                        ARCSIN PROPERTY MANAGEMENT - S.R.L.
  - durata de funcționare: nelimitată;                     București
  - cod unic de înregistrare: 25173899;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                      ROMÂNIA
J 40/2383/2009.
   (6/977.863)
                                     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
      Societatea Comercială
  CR2 RESOURCES TO CUSTOMERS - S.R.L.               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2252/23.02.2009
         București                     Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
             ROMÂNIA                  Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                                                   Șurpanu
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI             Grefier
                                  la Oficiul Registrului
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2233/23.02.2009            Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat                        Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  la Oficiul Registrului                     În baza cererii nr. 77807 din data de 19.02.2009 și a
  Comerțului de pe lângă                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                   Șurpanu          dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Grefier
                                cu următoarele date:
  la Oficiul Registrului
                                  - fondator: Stoenescu Eugen - Cristian, asociat unic,
  Comerțului de pe lângă
                                cod numeric personal 1701221296186, aport la capital
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
                                200,00 RON, data vărsării aportului 2.02.2009,
  În baza cererii nr. 67399 din data de 13.02.2009 și a    echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   capitalul social total, domiciliat în localitatea Constanța,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    aleea Heracleea nr. 2, bl. T2, sc. A, et. 7, ap. 47, județul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Constanța;
cu următoarele date:                        - administrator persoană fizică: Stoenescu Eugen -
  - fondator: Diego Lopez Rafael, asociat unic, aport la    Cristian, cod numeric personal 1701221296186, data
capital 500,00 RON, data vărsării aportului 6.02.2009,     numirii 2.01.2009, durata mandatului nelimitată, având
echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 100 %       puteri depline;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009               5

  - denumire: ARCSIN PROPERTY MANAGEMENT -             - denumire: INTERVIEW SOLUTIONS - S.R.L.;
S.R.L.;                               - sediul social: București, str. Bârca nr. 16, bl. M160,
  - sediul social: București, bd. Iancu de Hunedoara, nr.    sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 5;
2, bl. H6, et. 8, ap. 29, camera 1, sectorul 1;           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 474 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 683 -     comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de
activități imobiliare pe bază de comision sau contract;     telecomunicații în magazine specializate;
  - activitatea principală: cod CAEN 6832 -            - activitatea principală: cod CAEN 4741 - comerț cu
administrarea imobilelor pe bază de comision sau         amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și
contract;                            software-ului, în magazine specializate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25173686;              - cod unic de înregistrare: 25173929;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/2385/2009.                         J 40/2386/2009.
   (8/977.865)                           (9/977.866)
      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
  INTERVIEW SOLUTIONS - S.R.L., București              CIAO CIAO EXCLUSIV - S.R.L., București

             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA


     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
                                     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2227/23.02.2009             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2247/23.02.2009
  Judecător delegat
                                  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                                  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu
                                                   Șurpanu
  Grefier
                                  Grefier
  la Oficiul Registrului
                                  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten         Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 63851 din data de 12.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      În baza cererii nr. 80921 din data de 20.02.2009 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
cu următoarele date:                       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondatori:                         cu următoarele date:
  1. Stoica Ștefan - Ciprian, asociat, cod numeric         - fondator: Fu Ruisheng, asociat unic, aport la capital
personal 1841204430080, aport la capital 100,00 RON,       200,00 RON, data vărsării aportului 20.02.2009,
data vărsării aportului 10.02.2009, echivalând cu 10 părți    echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,      capitalul social total, domiciliat în China Zhejiang, oraș
domiciliat în municipiul București, str. Bârca nr. 16,      Ruian, str. Hong Qiao, nr. 11;
bl. M160, sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 5;              - administrator persoană fizică: Fu Ruisheng, data
  2. Orz Theodor - Mircea, asociat, cod numeric        numirii 17.02.2009, durata mandatului nelimitată, având
personal 1830818460091, aport la capital 100,00 RON,       puteri depline;
data vărsării aportului 10.02.2009, echivalând cu 10 părți      - denumire: CIAO CIAO EXCLUSIV - S.R.L.;
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,        - sediul social: București, Str. Confederației nr. 36,
domiciliat în București, str. Focșani nr. 10, bl. M193, sc. 1,  camera 2, sectorul 3;
et. 6, ap. 39, sectorul 5;                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -
  - administrator persoană fizică: Stoica Ștefan - Ciprian,  comerț cu ridicata al bunurilor de consum;
cod numeric personal 1841204430080, data numirii           - activitatea principală: cod CAEN 4641 - comerț cu
17.02.2009, durata mandatului nelimitată;            ridicata al produselor textile;
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - cod unic de înregistrare: 25173902;
RON fiecare;                            - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;             J 40/2388/2009.
  - cod unic de înregistrare: 25173872;               (11/977.868)
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/2387/2009.                              Societatea Comercială
   (10/977.867)                         VIRTUAL SHOP ONLINE - S.R.L., București

       Societatea Comercială
    DOLE BUCURESTI - S.R.L., București                        ROMÂNIA             ROMÂNIA                     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2262/23.02.2009
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
                                  Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2235/23.02.2009
                                  Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat                        Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
  la Oficiul Registrului                                      Șurpanu
  Comerțului de pe lângă                     Grefier
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-       la Oficiul Registrului
                   Șurpanu            Comerțului de pe lângă
  Grefier                             Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     În baza cererii nr. 82206 din data de 20.02.2009 și a
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  În baza cererii nr. 76880 din data de 19.02.2009 și a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                  - fondatori:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  1. State Adrian - Ionuț, asociat, cod numeric personal
cu următoarele date:
                                1850203420029, aport la capital 100,00 RON, data
  - fondator: DOLE EUROPE BV, aport la capital 200,00
                                vărsării aportului 20.02.2009, echivalând cu 10 părți
RON, data vărsării aportului 16.02.2009, echivalând cu
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
cu sediul în Olanda, Strawinskylaan - 3105 7E, etaj - 1077   domiciliat în municipiul București, str. Cpt. av. Alexandru
ZX Amsterdam;                          Șerbănescu nr. 45, bl. F20, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 1;
  - administrator persoană fizică: Victor Eduardo        2. Muntean George - Andrei, asociat, cod numeric
Esquivel, în calitate de administrator până la data de     personal 1850328297291, aport la capital 100,00 RON,
10.02.2013, domiciliat în Franța, 25, rue de Lorraine -     data vărsării aportului 20.02.2009, echivalând cu 10 părți
78100 Saint - Germain - en - Laye, durata mandatului 4     sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
ani, având puteri depline;                   domiciliat în municipiul București, str. Cpt. av. Alexandru
  2. Christophe Henri Jean - Marie Gouthiere, în calitate   Șerbănescu nr. 45, bl. 20F, sc. A, et. 2, ap. 12, sectorul 1;
de administrator până la data de 10.02.2013, domiciliat în     - administratori persoane fizice:
Franța, 11, avenue Jean - Jaurés, 92120 Montrouge,         1. State Adrian - Ionuț, cod numeric personal
durata mandatului 4 ani, având puteri depline;         1850203420029, data numirii 19.02.2009, durata
  - denumire: DOLE BUCURESTI - S.R.L.;            mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - sediul social: București, sectorul 4, bd. Regina Maria    2. Muntean George - Andrei, cod numeric personal
nr. 32, modul O, et. 1, camera 202;               1850328297291, data numirii 19.02.2009, durata
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -    mandatului nelimitată, având puteri depline;
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor     - denumire: VIRTUAL SHOP ONLINE - S.R.L.;
și al tutunului;                          - sediul social: București, sectorul 1, str. Cpt. av.
  - activitatea principală: cod CAEN 4631 - comerț cu     Alexandru Șerbănescu nr. 45, bl. 20F, sc. A, et. 2, ap. 12,
ridicata al fructelor și legumelor;               camera 2;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
RON fiecare;                          magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009                7

  - activitatea principală: cod CAEN 4791 - comerț cu        - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin      amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
Internet;                             predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25173724;               - cod unic de înregistrare: 25173970;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/2389/2009.                          J 40/2390/2009.
   (12/977.869)                           (13/977.870)
       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
  M & I KINDER EXTREM - S.R.L., București               MACH 1 SPORTECH - S.R.L., București

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 22/23.02.2009             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2294/23.02.2009
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București       - Cristina Farcaș-        Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu                             Șurpanu
  Grefier                              Grefier
  la Oficiul Registrului
                                   la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                   Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
                                   Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 79264 din data de 19.02.2009 și a
                                   În baza cererii nr. 80502 din data de 20.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
  - fondatori:                         cu următoarele date:
  1. Catrina Claudia Georgiana, asociat, cod numeric        - fondatori:
personal 2750423461525, aport la capital 180,00 RON,         1. Grigorescu George, asociat, cod numeric personal
data vărsării aportului 13.02.2009, echivalând cu 18 părți    1590117400055, aport la capital 900,00 RON, data
sociale, reprezentând 90 % din capitalul social total,      vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu 90 părți
domiciliată în municipiul București, bd. Iuliu Maniu nr. 55,   sociale, reprezentând 90 % din capitalul social total,
bl. 17, sc. H, et. 10, ap. 341, sectorul 6;            domiciliat în municipiul București, Calea Moșilor nr. 221,
  2. Anton Raisa, asociat, cod numeric personal         bl. 31A, sc. 2, ap. 43, sectorul 2;
2540228400015, aport la capital 20,00 RON, data vărsării       2. Grigorescu Patricia, asociat, cod numeric personal
aportului 13.02.2009, echivalând cu 2 părți sociale,       2881225420081, aport la capital 100,00 RON, data
reprezentând 10 % din capitalul social total, domiciliată în   vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu 10 părți
municipiul București, bd. Iuliu Maniu nr. 55, bl. 17, sc. H,   sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total,
et. 10, ap. 341, sectorul 6;                   domiciliată în municipiul București, str. Johann Sebastian
  - administrator persoană fizică: Catrina Claudia       Bach nr. 5A, sectorul 2;
Georgiana, cod numeric personal 2750423461525, data          - administrator persoană fizică: Grigorescu George,
numirii 12.02.2009, durata mandatului nelimitată, având      cod numeric personal 1590117400055, data numirii
puteri depline;                          20.02.2009, durata mandatului nelimitată;
  - denumire: M & I KINDER EXTREM - S.R.L.;             - denumire: MACH 1 SPORTECH - S.R.L.;
  - sediul social: București, sectorul 6, bd. Iuliu Maniu nr.    - sediul social: București, sectorul 2, Calea Moșilor nr.
55, bl. 17, sc. H, et. 10, ap. 341;                221, bl. 31A, sc. 2, et. 1, ap. 43;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;          întreținerea și repararea autovehiculelor;
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

  - activitatea principală: cod CAEN 4520 - întreținerea și     - cod unic de înregistrare: 25173865;
repararea autovehiculelor;                      - număr de ordine în registrul comerțului:
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat       J 40/2392/2009.
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a     (15/977.872)
10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                    Societatea Comercială
  - cod unic de înregistrare: 25173783;               DANIEL IDEAL MARKET - S.R.L., București
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/2391/2009.                                      ROMÂNIA
   (14/977.871)

       Societatea Comercială                    TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
    CRISTIAN GAVRILA CONSULT - S.R.L.
          București                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2288/23.02.2009
                                   Judecător delegat
             ROMÂNIA                  la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                              Șurpanu
                                   Grefier
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2283/23.02.2009             la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                         Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  Comerțului de pe lângă
                                   În baza cererii nr. 79606 din data de 19.02.2009 și a
  Tribunalul București       - Cristina Farcaș-
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                   Șurpanu
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  Grefier
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  la Oficiul Registrului
                                 cu următoarele date:
  Comerțului de pe lângă
                                   - fondatori:
  Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
                                   1. Borcea Sandu - Sorin, asociat, cod numeric
  În baza cererii nr. 81259 din data de 20.02.2009 și a     personal 1771006461515, aport la capital 100,00 RON,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    data vărsării aportului 17.02.2009, echivalând cu 10 părți
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     domiciliat în municipiul București, str. Băneasa nr. 14-16,
cu următoarele date:                       bl. 6/1, sc. A, et. 3, ap. 15, sectorul 1;
  - fondator: Gavrilă Cristian, asociat unic, cod numeric      2. Borcea Nina, asociat, cod numeric personal
personal 1800707160073, aport la capital 200,00 RON,       2760827411514, aport la capital 100,00 RON, data
data vărsării aportului 9.02.2009, echivalând cu 20 părți     vărsării aportului 17.02.2009, echivalând cu 10 părți
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,        sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
domiciliat în municipiul București, intr. Țibana nr. 7,      domiciliat în municipiul București, str. Băneasa nr. 14-16,
sectorul 2;                            bl. 6/1, sc. A, et. 3, ap. 15, sectorul 1;
  - administrator persoană fizică: Gavrilă Cristian, cod      - administratori persoane fizice:
numeric personal 1800707160073, data numirii             1. Borcea Sandu - Sorin, cod numeric personal
20.02.2009, durata mandatului 4 ani până la data de        1771006461515, data numirii 11.02.2009, durata
20.02.2013;                            mandatului nelimitată, având puteri nelimitate;
  - denumire: CRISTIAN GAVRILA CONSULT - S.R.L.;          2. Borcea Nina, cod numeric personal
  - sediul social: București, sectorul 2, intr. Țibana nr. 7,  2760827411514, data numirii 11.02.2009, durata
et. 1;                              mandatului nelimitată, având puteri nelimitate;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 732 -       - denumire: DANIEL IDEAL MARKET - S.R.L.;
activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei        - sediul social: București, sectorul 6, Spl.
publice;                             Independenței nr. 273, Corp 4, et. 1, birou 41;
  - activitatea principală: cod CAEN 7320 - activități de      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 472 -
studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;        comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   și al produselor din tutun, în magazine specializate;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00       - activitatea principală: cod CAEN 4729 - comerț cu
RON fiecare;                           amănuntul al altor produse alimentare, în magazine
  - durata de funcționare: nelimitată;             specializate;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009                 9

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - cod unic de înregistrare: 25173910;
RON fiecare;                            - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;             J 40/2394/2009.
  - cod unic de înregistrare: 25173996;               (17/977.874)
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                        Societatea Comercială
J 40/2393/2009.
                                      PRODIADOR - S.R.L., București
   (16/977.873)

      Societatea Comercială                              ROMÂNIA
  MIDGAR CONSULTING - S.R.L., București
                                      TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
             ROMÂNIA
                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2281/23.02.2009
                                  Judecător delegat
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
                                  la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2292/23.02.2009
                                  Tribunalul București       - Cristina Farcaș-
  Judecător delegat                                          Șurpanu
  la Oficiul Registrului                      Grefier
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-        Comerțului de pe lângă
                   Șurpanu            Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
  Grefier                             În baza cererii nr. 80314 din data de 20.02.2009 și a
  la Oficiul Registrului                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 79924 din data de 20.02.2009 și a
                                  - fondator: Dodonete Doru, asociat unic, cod numeric
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 personal 1580507163221, aport la capital 200,00 RON,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    data vărsării aportului 13.02.2009, echivalând cu 20 părți
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
cu următoarele date:                       domiciliat în municipiul București, Str. Viitorului nr. 182, bl.
  - fondator: Uhr George - Niki, asociat unic, cod numeric   49, sc. 1, et. 4, ap. 14, sectorul 2;
personal 1630710400186, aport la capital 1.000,00 RON,       - administrator persoană fizică: Dodonete Doru,
data vărsării aportului 5.02.2009, echivalând cu 100 părți    asociat unic, cod numeric personal 1580507163221, data
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,       numirii 12.02.2009, durata mandatului nelimitată, având
domiciliat în municipiul București, str. Râul Mara nr. 13, bl.  puteri depline;
E1, sc. 1, ap. 3, sectorul 4;                    - denumire: PRODIADOR - S.R.L.;
  - administrator persoană fizică: Uhr George - Niki, cod     - sediul social: București, sectorul 2, Str. Viitorului nr.
numeric personal 1630710400186, data numirii           182, bl. 49, sc. 1, et. 4, ap. 14;
5.02.2009, durata mandatului nelimitată;              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
  - denumire: MIDGAR CONSULTING - S.R.L.;            activități de consultanță în management;
                                  - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de
  - sediul social: București, sectorul 4, str. Râul Mara nr.
                                 consultanță pentru afaceri și management;
13, bl. E1, sc. 1, ap. 3;
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
activități de consultanță în management;             RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de     - durata de funcționare: nelimitată;
consultanță pentru afaceri și management;              - cod unic de înregistrare: 25173775;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat        - număr de ordine în registrul comerțului:
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  J 40/2395/2009.
10,00 RON fiecare;                          (18/977.875)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    NEWCO WSC INTERNATIONAL - S.R.L.               ATLANTIC NET INVEST - S.R.L., București
          București

                                              ROMÂNIA
             ROMÂNIA

                                      TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

                                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2289/23.02.2009
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2286/23.02.2009
                                  Judecător delegat
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-        Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu                             Șurpanu
  Grefier                             Grefier
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
                                  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 81471 din data de 20.02.2009 și a
                                  În baza cererii nr. 79604 din data de 19.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
cu următoarele date:                       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondatori:                         cu următoarele date:
  1. Rosu Bogdan, asociat, cod numeric personal          - fondator: Moroșanu Andrei, asociat unic, cod numeric
1750307434515, aport la capital 2.000,00 RON, data        personal 1810506410079, aport la capital 1.000,00 RON,
vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți      data vărsării aportului 17.02.2009, echivalând cu 100
sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total,
                                 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
domiciliat în municipiul București, Str. Gura Ialomiței nr. 2,
                                 domiciliat în localitatea Ștefăneștii de Jos, com.
bl. H28, sc. A, et. 4, ap. 10, sectorul 3;
  2. GEMTRUST SA, aport la capital 18000,00 RON,        Ștefăneștii de Jos;
data vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 90 părți     - administrator persoană fizică: Moroșanu Andrei, cod
sociale, reprezentând 90 % din capitalul social total, cu    numeric personal 1810506410079, data numirii
sediul în Elveția, Via Besso n. 42 - 69, str. Lugano;      11.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator persoană fizică: Pasut Daniela, în      depline și nelimitate;
calitate de administrator, domiciliată în Italia, Merate (LC),   - denumire: ATLANTIC NET INVEST - S.R.L.;
str. Casa Elisa nr. 1, durata mandatului nelimitată, având     - sediul social: București, sectorul 6, Splaiul
puteri depline;
                                 Independenței nr. 273, Corp 4, et. 1, birou 40;
  - denumire: NEWCO WSC INTERNATIONAL - S.R.L.;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
  - sediul social: București, sectorul 1, Str. Academiei nr.
39-41, sc. A, et. 2, birou 2.1.;                 comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 951 -     magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
repararea calculatoarelor și a echipamentelor de          - activitatea principală: cod CAEN 4791 - comerț cu
comunicații;                           amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
  - activitatea principală: cod CAEN 9512 - repararea     Internet;
echipamentelor de comunicații;                   - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
  - capitalul social subscris: 20000,00 RON, vărsat      integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
                                 10,00 RON fiecare;
200,00 RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25173716;              - cod unic de înregistrare: 25173988;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/2396/2009.                         J 40/2397/2009.
   (19/977.876)                          (20/977.877)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009                11

       Societatea Comercială                - durata de funcționare: nelimitată;
     RAPID GUTA - S.R.L., București             - cod unic de înregistrare: 25173694;
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 40/2398/2009.
             ROMÂNIA
                                  (21/977.878)

     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                 Societatea Comercială
                                  EURO GLOBAL SFINX - S.R.L., București
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2291/23.02.2009
  Judecător delegat                                   ROMÂNIA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                  Șurpanu
                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2295/23.02.2009
  Grefier
  la Oficiul Registrului                     Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten         Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul București       - Cristina Farcaș-
  În baza cererii nr. 79958 din data de 20.02.2009 și a
                                                   Șurpanu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Grefier
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                 la Oficiul Registrului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 Comerțului de pe lângă
cu următoarele date:
                                 Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
  - fondatori:
  1. Burciu Gheorghe, asociat, cod numeric personal        În baza cererii nr. 80597 din data de 20.02.2009 și a
1581001046644, aport la capital 100,00 RON, data        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
vărsării aportului 11.02.2009, echivalând cu 10 părți     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
domiciliat în localitatea Popești Leordeni, str. Popești    cu următoarele date:
Romani nr. 66, județul Ilfov;                   - fondator: Păcuraru Adriana - Georgiana, asociat unic,
  2. Toma Elisabeta, asociat, cod numeric personal      cod numeric personal 2801031450069, aport la capital
2671228463016, aport la capital 100,00 RON, data        200,00 RON, data vărsării aportului 18.02.2009,
vărsării aportului 11.02.2009, echivalând cu 10 părți     echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,     capitalul social total, domiciliată în municipiul București,
domiciliat în municipiul București, str. Episcop Vulcan nr.  Intr. Sectorului nr. 16, bl. B1, ap. 16, sectorul 3;
26, bl. E, sc. 2, et. 5, ap. 35, sectorul 1;            - administrator persoană fizică: Păcuraru Adriana -
  - administratori persoane fizice:              Georgiana, cod numeric personal 2801031450069, data
  1. Burciu Gheorghe, cod numeric personal          numirii 12.02.2009, durata mandatului 4 ani până la data
1581001046644, data numirii 28.01.2009, durata         de 12.02.2013, având puteri depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            - denumire: EURO GLOBAL SFINX - S.R.L.;
  2. Toma Elisabeta, cod numeric personal             - sediul social: București, sectorul 3, Intr. Sectorului nr.
2671228463016, data numirii 28.01.2009, durata         16, bl. B1, parter, ap. 16;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -
  - denumire: RAPID GUTA - S.R.L.;              publicitate;
  - sediul social: București, sectorul 1, str. Episcop      - activitatea principală: cod CAEN 7311 - activități ale
Vulcan nr. 26, bl. E, sc. 2, et. 5, ap. 35;          agențiilor de publicitate;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
nerezidențiale;                        RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de      - durata de funcționare: nelimitată;
construcție ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;     - cod unic de înregistrare: 25173864;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   J 40/2399/2009.
RON fiecare;                             (22/977.879)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

      Societatea Comercială                  - durata de funcționare: nelimitată;
   TREND LINE GLOBAL - S.R.L., București              - cod unic de înregistrare: 25173767;
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 40/2400/2009.
             ROMÂNIA                   (23/977.880)

     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
                                       Societatea Comercială
                                    M&I AUTOCLEAN SERVICE TOP - S.R.L.
                                          București
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2277/23.02.2009
  Judecător delegat
                                              ROMÂNIA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București       - Cristina Farcaș-           TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
                   Șurpanu
  Grefier                              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2276/23.02.2009
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul București       - Mahmudi Aiten         Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
  În baza cererii nr. 79551 din data de 19.02.2009 și a                       Șurpanu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Grefier
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a      la Oficiul Registrului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Comerțului de pe lângă
cu următoarele date:                         Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  - fondatori:                           În baza cererii nr. 79347 din data de 19.02.2009 și a
  1. Crăciun Cornel - Gabriel, asociat, cod numeric       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
personal 1700217423023, aport la capital 100,00 RON,       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
data vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,      cu următoarele date:
domiciliat în municipiul București, str. Matei Voievod nr.      - fondatori:
125-133, bl. O1, sc. B, et. 10, ap. 86, sectorul 2;          1. Kanssat Rabih, asociat, cod numeric personal
  2. Buciumeanu Mihai - Theodor, asociat, cod numeric      7700205400015, aport la capital 100,00 RON, data
personal 1780926424512, aport la capital 100,00 RON,       vărsării aportului 13.02.2009, echivalând cu 10 părți
                                 sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
data vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți
                                 domiciliat în municipiul București, șos. Colentina nr. 11, bl.
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
                                 R26, sc. 1, et. 2, ap. 12, sectorul 2;
domiciliat în municipiul București, str. Lt. Sachelarie        2. Salman El Lakkis, asociat, cod numeric personal
Visarion nr. 18, bl. 118B, sc. B, et. 7, ap. 73, sectorul 2;   7670820400031, aport la capital 100,00 RON, data
  - administrator persoană fizică: Crăciun Cornel -       vărsării aportului 13.02.2009, echivalând cu 10 părți
Gabriel, cod numeric personal 1700217423023, data         sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
numirii 19.02.2009, durata mandatului nelimitată, având      domiciliat în Liban, Bouday, str. Baalbeck nr. 10 și cu
puteri depline;                          reședința în România, municipiul București, sectorul 2,
  - denumire: TREND LINE GLOBAL - S.R.L.;            șos. Mihai Bravu, nr. 4, bl. 60C,ap. 61;
  - sediul social: București, sectorul 2, str. Lt. Sachelarie    - administrator persoană fizică: Kanssat Rabih, cod
Visarion nr. 18, bl. 118B, sc. B, et. 7, ap. 73, o cameră;    numeric personal 7700205400015, data numirii
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -     12.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                 depline;
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor
                                   - denumire: M&I AUTOCLEAN SERVICE TOP -
și al tutunului;
                                 S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 4637 - comerț cu        - sediul social: București, sectorul 2, șos. Colentina nr.
ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente (inclusiv      11, bl. R26, sc. 1, et. 2, ap. 12;
import - export);                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   întreținerea și repararea autovehiculelor;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00       - activitatea principală: cod CAEN 4520 - întreținerea și
RON fiecare;                           repararea autovehiculelor;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009                13

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - cod unic de înregistrare: 25173880;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                          J 40/2402/2009.
  - durata de funcționare: nelimitată;               (25/977.882)
  - cod unic de înregistrare: 25173759;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                Societatea Comercială
J 40/2401/2009.                          A.R.M. PUBLICITATE & COMUNICARE - S.R.L.
   (24/977.881)                                 București

       Societatea Comercială
      VARGIU TIR - S.R.L., București                         ROMÂNIA             ROMÂNIA                     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

                                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2279/23.02.2009
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
                                  Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2274/23.02.2009
                                  Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat                        Tribunalul București       - Cristina Farcaș-
  la Oficiul Registrului                                       Șurpanu
  Comerțului de pe lângă                     Grefier
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-       la Oficiul Registrului
                   Șurpanu            Comerțului de pe lângă
  Grefier                             Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     În baza cererii nr. 77540 din data de 19.02.2009 și a
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  În baza cererii nr. 81136 din data de 20.02.2009 și a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                  - fondatori:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  1. SC ODYSSEY COMMUNICATION SRL, aport la
cu următoarele date:
                                capital 4.500,00 RON, data vărsării aportului 18.02.2009,
  - fondatori:
                                echivalând cu 450 părți sociale, reprezentând 25 % din
  1. Vișan Ion, asociat, cod numeric personal
                                capitalul social total, cu sediul în municipiul București, str.
1630212400028, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți      Louis Blanc, nr. 9A, sectorul 1;
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,       2. S.C. NEXT ADVERTISING SERVICES S.R.L., aport
domiciliat în Italia, localitatea Olbia, Via Sole Ruiu 30;   la capital 4.500,00 RON, data vărsării aportului
  2. Vargiu Danilo, asociat, aport la capital 100,00 RON,   18.02.2009, echivalând cu 450 părți sociale,
data vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți   reprezentând 25 % din capitalul social total, cu sediul în
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,     municipiul București, str. Bulgarus nr. 55, sectorul 5;
domiciliat în Italia, localitatea Arzachena, Via A. Righi nr.   3. S.C. PROPAGANDA CONSULT S.R.L., aport la
32;                               capital 4.500,00 RON, data vărsării aportului 18.02.2009,
  - administrator persoană fizică: Vișan Ion, cod numeric   echivalând cu 450 părți sociale, reprezentând 25 % din
personal 1630212400028, data numirii 17.02.2009,        capitalul social total, cu sediul în municipiul București, str.
durata mandatului 4 ani până la data de 17.02.2013;       Constantin Aricescu nr. 15, sectorul 1;
  - denumire: VARGIU TIR - S.R.L.;                4. S.C. SPOON MEDIA S.R.L., aport la capital
  - sediul social: București, sectorul 3, șos. Mihai Bravu,  4.500,00 RON, data vărsării aportului 18.02.2009,
nr. 302, bl. B13, sc. B, et. 1, ap. 3;             echivalând cu 450 părți sociale, reprezentând 25 % din
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -    capitalul social total, cu sediul în municipiul București,
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;     aleea Modrogan nr. 18,ap. 3/1A, sectorul 1;
  - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi     - administratori persoane fizice:
rutiere de mărfuri;                        1. Diana - Florentina Flutur, în calitate de administrator
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  până la data de 12.02.2013, cod numeric personal
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    2680121440010, domiciliată în municipiul București, str.
RON fiecare;                          Londra nr. 16, et. 2, ap. 9, sect. 1, durata mandatului 4
  - durata de funcționare: nelimitată;            ani;
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

  2. Claudia - Mariana Chirilescu, în calitate de          - fondatori:
administrator până la data de 12.02.2013, cod numeric        1. Gustav Rozen, asociat, cod numeric personal
personal 2750121364220, domiciliată în municipiul        1330611400477, aport la capital 330,00 RON, data
București, str. Frederic Chopin, nr. 7, bl. 92/3, sc. A,     vărsării aportului 13.02.2009, echivalând cu 33 părți
ap. 10, sect. 1, durata mandatului 4 ani;            sociale, reprezentând 66 % din capitalul social total,
  3. Țuluca Nicolae Adrian, în calitate de administrator    domiciliat în municipiul București, bd. Iancu de
până la data de 12.02.2013, cod numeric personal         Hunedoara, nr. 25. bl. 2, sc. 2, ap. 4, sectorul 1;
1750717030018, domiciliat în municipiul București, bd.        2. Geancos Mugurel - Costin, asociat, cod numeric
Banu Manta, nr. 35, bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 3, sect. 1,    personal 1701003470021, aport la capital 170,00 RON,
durata mandatului 4 ani;                     data vărsării aportului 13.02.2009, echivalând cu 17 părți
  4. Cristian Grigorescu Popescu, în calitate de        sociale, reprezentând 34 % din capitalul social total,
administrator până la data de 12.02.2013, cod numeric      domiciliat în municipiul București, bd. Iancu de
personal 1740921030024, domiciliat în municipiul         Hunedoara, nr. 25. bl. 2, sc. 2, ap. 4, sectorul 1;
București, Str. Glicinelor nr. 9, bl. M56, sc. 1, ap. 41,      - administrator persoană fizică: Geancos Mugurel -
sect. 5, durata mandatului 4 ani;                Costin, cod numeric personal 1701003470021, data
  - denumire: A.R.M. PUBLICITATE & COMUNICARE -         numirii 10.02.2009, durata mandatului nelimitată, având
S.R.L.;                             puteri depline;
  - sediul social: București, sectorul 3, str. Anastasie      - denumire: G.S.M. CONFORT STYLE - S.R.L.;
Panu nr. 8, bl. A12, sc. 2, et. 2, ap. 36;              - sediul social: București, sectorul 2, șos. Mihai Bravu,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -     nr. 116, bl. D5, et. 8, ap. 54, camera 2;
publicitate;                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 -
                                 alte activități de servicii;
  - activitatea principală: cod CAEN 7312 - servicii de
                                   - activitatea principală: cod CAEN 9604 - activități de
reprezentare media;
                                 întreținere corporală;
  - capitalul social subscris: 18.000,00 RON, vărsat
                                   - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
integral; capitalul social este divizat în 1.800 părți sociale
                                 capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10,00
a 10,00 RON fiecare;
                                 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25173856;
                                   - cod unic de înregistrare: 25174444;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/2403/2009.                         J 40/2408/2008.
   (26/977.883)                           (27/977.884)
      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
  G.S.M. CONFORT STYLE - S.R.L., București               SENS.RO ONLINE - S.R.L., București

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2300/23.02.2009           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2304/23.02.2009
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-        Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu                             Șurpanu
  Grefier                             Grefier
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten         Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 80940 din data de 20.02.2009 și a      În baza cererii nr. 67598 din data de 13.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009                15

  - fondator: Șerban Ștefan Marian, asociat unic, cod      echivalând cu 28 părți sociale, reprezentând 70 % din
numeric personal 1670308293094, aport la capital         capitalul social total, cu sediul în Italia, Walter Tobagi,
200,00 RON, data vărsării aportului 13.02.2009,          Milano, Cernusco Sul Naviglio;
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %          2. S.C. MARKETT INTERNATIONAL - S.R.L., aport la
capitalul social total, domiciliat în municipiul București,    capital 120,00 RON, data vărsării aportului 19.02.2009,
Str. Irimicului nr. 2, bl. 1, sc. 2, et. 4, ap. 53, sectorul 2;  echivalând cu 12 părți sociale, reprezentând 30 % din
  - administrator persoană fizică: Șerban Ștefan Marian,     capitalul social total, cu sediul în municipiul Bucureşti, str.
cod numeric personal 1670308293094, data numirii         Av. Ștefan Sănătescu nr. 64, et. 2, cam. 7, sectorul 1;
1.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri         - administratori persoane fizice:
depline;                               1. Chettner Andrei, în calitate de administrator, cnp
  - denumire: SENS.RO ONLINE - S.R.L.;              1770906434529, domiciliat în localitatea com. Afumați,
  - sediul social: București, sectorul 3, str. Baba Novac    satul Afumați, Str. Inului nr. 5, județul Ilfov, durata
nr. 3, sens 1 subsol, Centrul Comercial și de Afaceri       mandatului nelimitată, având puteri depline;
Gloria;                                2. Rocchi Vittoria Carla, în calitate de administrator,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 821 -      domiciliată în Italia, Cernusco sul Naviglio, Via C. Porta
activități de secretariat și servicii suport;           nr. 9, durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - activitatea principală: cod CAEN 8219 - activități de      - denumirea: COLOMBO & MAKETT CONSTRUCTII -
fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități    S.R.L.;
specializate de secretariat;                     - sediul social: București, str. Popa Petre nr. 23,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   camera 3, et. 1, sectorul 2;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
RON fiecare;                           lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  - durata de funcționare: nelimitată;              nerezidențiale;
  - cod unic de înregistrare: 25174495;               - activitatea principală: 4120 - lucrări de construcție a
  - număr de ordine în registrul comerțului:           clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
J 40/2409/2009.                            - capital social subscris: 400,00 RON, vărsat integral;
   (28/977.885)                         capitalul social este divizat în 40 părți sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
     Societatea Comercială                    - durata de funcționare: nelimitată;
 COLOMBO & MAKETT CONSTRUCTII - S.R.L.                - cod unic de înregistrare: 25174452;
        București                       - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 J 40/2410/2009.
             ROMÂNIA
                                    (29/977.886)

                                        Societatea Comercială
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                   DELTA OPTIM CONSULT - S.R.L.
                                           București
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2298
           din 23.02.2009                             ROMÂNIA

  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                              TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București       - Cristina Farcaș-           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2284
                   Șurpanu
                                            din 23.02.2009
  Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Judecător delegat
  de pe lângă Tribunalul                      la Oficiul Registrului
  București            - Mahmudi Aiten         Comerţului de pe lângă
                                   Tribunalul București       - Cristina Farcaș-
  În baza cererii nr. 81208 din data 20.02.2009 și a
                                                    Șurpanu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                   Grefier la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                   Registrului Comerțului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                   de pe lângă Tribunalul
cu următoarele date:
                                   București            - Mahmudi Aiten
  - fondatori:
  1. S.C. COLOMBO CONSTRUZIONI - S.R.L., aport la          În baza cererii nr. 81373 din data 20.02.2009 și a
capital 280,00 RON, data vărsării aportului 19.02.2009,      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     Grefier la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     Registrului Comerțului
cu următoarele date:                        de pe lângă Tribunalul
  - fondatori:                          București           - Mahmudi Aiten
  1. Titică Florin, asociat, cod numeric personal         În baza cererii nr. 79260 din data 19.02.2009 și a
1700410131232, aport la capital 1.600,00 RON, data       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 160 părți     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
sociale, reprezentând 80 % din capitalul social total,     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
domiciliat(ă) în localitatea Constanța, aleea Pictor N.     cu următoarele date:
Tonitza nr. 2, bl. L5, sc. C, ap. 57, județul Constanța;      - fondator: Cotigă Aurel, asociat unic, cod numeric
  2. Gherman Magdalena, asociat, cod numeric          personal 1710220520027, aport la capital 200,00 RON,
personal 2510328400411, aport la capital 400,00 RON,      data vărsării aportului 6.02.2009, echivalând cu 20 părți
data vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 40 părți   sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,     domiciliat(ă) în municipiul București, aleea Câmpul cu
domiciliat(ă) în municipiul Bucureşti, str. Logofăt Luca    Flori nr. 5, bl. M48, sc. B, et. 2, ap. 82, sectorul 6;
Stroici nr. 12, ap. 1, sectorul 2;                 - administrator persoană fizică: Cotigă Aurel, cod
  - administrator persoană fizică: Gherman Magdalena,     numeric personal 1710220520027, data numirii
cod numeric personal 2510328400411, data numirii        12.01.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
17.02.2009, durata mandatului 2 ani, până la data de      depline;
17.02.2011;                             - denumirea: ELECTRONETWORK TELECOM -
  - denumirea: DELTA OPTIM CONSULT - S.R.L.;          S.R.L.;
  - sediul social: București, str. Măguricea nr. 20, bl. 7P,    - sediul social: București, aleea Câmpul cu Flori nr. 5,
sc. A, parter, ap. 1, sectorul 1;                bl. M48, sc. B, et. 2, ap. 82, sectorul 6;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 612 -
activități de consultanță în management;            activități de telecomunicații prin rețele fără cablu;
  - activitatea principală: 7022 - activități de consultanță    - activitatea principală: 6120 - activități de
pentru afaceri și management;                  telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin
                                satelit);
  - capital social subscris: 2000,00 RON, vărsat integral;
                                  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 200 părți sociale a 10,00
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;
                                RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25174347;
                                  - cod unic de înregistrare: 25174657;
  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                  - număr de ordine în registrul comerţului:
J 40/2411/2009.                         J 40/2412/2009.
   (30/977.887)                           (31/977.888)
       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    ELECTRONETWORK TELECOM - S.R.L.                  LB ART & STYLE LUX - S.R.L.
          București                            București

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2312                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2297
          din 23.02.2009                         din 23.02.2009
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                     Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-       Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu                            Șurpanu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009                17

  Grefier la Oficiul                        Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                      de pe lângă Tribunalul
  București            - Mahmudi Aiten
                                   București            - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 81131 din data 20.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      În baza cererii nr. 65285 din data 12.02.2009 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
cu următoarele date:                       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondatori:                         cu următoarele date:
  1. Beleca Laura, asociat, cod numeric personal          - fondator: Muhuleț Sorin-Dumitru, asociat unic, cod
2760331451549, aport la capital 100,00 RON, data
                                 numeric personal 1710810364223, aport la capital
vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,      200,00 RON, data vărsării aportului 12.02.2009,
domiciliat(ă) în municipiul București, Aleea Platanului nr.    echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
1, bl. A32, sc. A, et. 8, ap. 27, sectorul 5;           capitalul social total, domiciliat(ă) în municipiul București,
  2. Beleca Aurelian-Victor, asociat, cod numeric        Str. Mohorului nr. 2, bl. 143, sc. C, et. 3, ap. 101,
personal 1740114472045, aport la capital 100,00 RON,       sectorul 6;
data vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți      - administrator persoană fizică: Muhuleț Sorin-
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
domiciliat(ă) în municipiul București, Aleea Platanului nr.    Dumitru, cod numeric personal 1710810364223, data
1, bl. A32, sc. A, et. 8, ap. 27, sectorul 5;           numirii 12.02.2009, durata mandatului nelimitată, având
  - administrator persoană fizică: Geantă Cătălin, în      puteri depline;
calitate de administrator, cod numeric personal           - denumirea: CORSO NEW PREST - S.R.L.;
1800528450041, domiciliat în municipiul Bucureşti, str.       - sediul social: București, Str. Mohorului nr. 2, bl. 143,
Bârnova nr. 6, bl. M111, et. 5, ap. 31, sect. 5, durata      sc. C, et. 3, ap. 101, sectorul 6;
mandatului nelimitată;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -
  - denumirea: LB ART & STYLE LUX - S.R.L.;
  - sediul social: București, str. Cap. Mișcă Petre nr. 12,   comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
bl. M13, sc. 2, et. 6, ap. 63, sectorul 5;              - activitatea principală: 4532 - comerț cu amănuntul de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 -     piese și accesorii pentru autovehicule;
alte activități de servicii;                     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: 9602 - coafură și alte activități  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
de înfrumusețare;                         RON fiecare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - durata de funcționare: nelimitată;
RON fiecare;                             - cod unic de înregistrare: 25174630;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - număr de ordine în registrul comerţului:
  - cod unic de înregistrare: 25174614;             J 40/2414/2009.
  - număr de ordine în registrul comerţului:             (33/977.890)
J 40/2413/2009.
   (32/977.889)                               Societatea Comercială
                                       AUTOSTAR SPECIAL - S.R.L.
        Societatea Comercială
       CORSO NEW PREST - S.R.L.                         București
           București
                                              ROMÂNIA
             ROMÂNIA

                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2296
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2306
                                            din 23.02.2009
           din 23.02.2009
                                   Judecător delegat
  Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                      Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București       - Cristina Farcaș-        Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu                             Șurpanu
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

  Grefier la Oficiul                       Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                     de pe lângă Tribunalul
  București            - Mahmudi Aiten         București             - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 81135 din data 20.02.2009 și a       În baza cererii nr. 78375 din data 19.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                      cu următoarele date:
  - fondator: Beleca Aurelian-Victor, asociat unic, cod      - fondator: Bozianu Dumitru, asociat unic, cod numeric
numeric personal 1740114472045, aport la capital 500,00     personal 1470203400025, aport la capital 200,00 RON,
RON, data vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu     data vărsării aportului 11.02.2009, echivalând cu 20 părți
50 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,  sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
domiciliat(ă) în municipiul București, Aleea Platanului nr.   domiciliat(ă) în municipiul București, aleea Istru nr. 5, bl.
1, bl. A32, sc. A, et. 8, ap. 27, sectorul 5;          P4, sc. 3, et. 3, ap. 27, sectorul 6;
  - administrator persoană fizică: Beleca Aurelian-Victor,    - administrator persoană fizică: Bozianu Dumitru, cod
cod numeric personal 1740114472045, data numirii        numeric personal 1470203400025, data numirii
                                19.02.2009, durata mandatului 4 ani, până la data de
12.02.2009, durata mandatului nelimitată;
                                19.02.2013, având puteri depline;
  - denumirea: AUTOSTAR SPECIAL - S.R.L.;
                                  - denumirea: BEDUM COSMETIC - S.R.L.;
  - sediul social: București, str. Cap. Mișcă Petre nr. 12,
                                  - sediul social: București, aleea Istru nr. 5, bl. P4, sc. 3,
bl. M13, sc. 2, et. 6, ap. 63, sectorul 5;
                                et. 3, ap. 27, sectorul 6;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 522 -
comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
                                activități anexe pentru transporturi;
  - activitatea principală: 4531 - comerț cu ridicata de
                                  - activitatea principală: 5229 - alte activități anexe
piese și accesorii pentru autovehicule;
                                transporturilor;
  - capital social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
                                  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10,00
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;
                                RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25174622;              - cod unic de înregistrare: 25174649;
  - număr de ordine în registrul comerţului:           - număr de ordine în registrul comerţului:
J 40/2415/2009.                         J 40/2416/2009.
   (34/977.891)                          (35/977.892)

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       BEDUM COSMETIC - S.R.L.                      AJA BUCURESTI - S.R.L.
           București                             București

             ROMÂNIA                              ROMÂNIA


         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2282                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2293
          din 23.02.2009                          din 23.02.2009
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                     Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-       Tribunalul București       - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu                              Șurpanu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009                19

  Grefier la Oficiul                             Societatea Comercială
  Registrului Comerțului                         MOD CONF ROM IMPEX - S.R.L.
  de pe lângă Tribunalul                              București
  București            - Mahmudi Aiten
                                              ROMÂNIA
  În baza cererii nr. 80223 din data 20.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2278
cu următoarele date:
                                           din 23.02.2009
  - fondatori:
  1. Simionescu Violeta, asociat, cod numeric personal       Judecător delegat
2720421330025, aport la capital 120,00 RON, data          la Oficiul Registrului
                                  Comerţului de pe lângă
vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu 12 părți
                                  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
sociale, reprezentând 60 % din capitalul social total,                        Șurpanu
domiciliat(ă) în municipiul București, Str. Baladei nr. 4, bl.   Grefier la Oficiul
61A, sc. 1, et. 4, ap. 21, sectorul 4;               Registrului Comerțului
  2. Muscalu Daniel, asociat, cod numeric personal         de pe lângă Tribunalul
1830209270050, aport la capital 40,00 RON, data vărsării      București            - Mahmudi Aiten
aportului 18.02.2009, echivalând cu 4 părți sociale,         În baza cererii nr. 82095 din data 20.02.2009 și a
reprezentând 20 % din capitalul social total, domiciliat(ă)   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
în municipiul București, Str. Mărgeanului nr. 32, bl. M11A,   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 5;                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 cu următoarele date:
  3. Dicu Cătălin, asociat, cod numeric personal
                                   - fondatori:
1681215424513, aport la capital 40,00 RON, data vărsării       1. Neacșu Mioara, asociat, cod numeric personal
aportului 18.02.2009, echivalând cu 4 părți sociale,       2521124400576, aport la capital 900,00 RON, data
reprezentând 20 % din capitalul social total, domiciliat(ă)   vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 90 părți
în municipiul București, aleea Valea Prahovei nr. 2, bl.     sociale, reprezentând 90 % din capitalul social total,
7S14, sc. 1, et. 5, ap. 65, sectorul 6;             domiciliat(ă) în municipiul București, Str. Torcătoarelor nr.
  - administrator persoană fizică: Muscalu Daniel, cod     30, sectorul 6;
                                   2. Neacșu Romeo-Evelin, asociat, cod numeric
numeric personal 1830209270050, data numirii
                                 personal 1730222463045, aport la capital 100,00 RON,
18.02.2009, durata mandatului 4 ani, până la data de       data vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți
18.02.2013, având puteri depline;                sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total,
  - denumirea: AJA BUCURESTI - S.R.L.;             domiciliat(ă) în municipiul București, Str. Torcătoarelor nr.
  - sediul social: București, Str. Mărgeanului nr. 32, bl.   30, sectorul 6;
M11A, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 5;                - administrator persoană fizică: Neacșu Mioara, cod
                                 numeric personal 2521124400576, data numirii
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 712 -
                                 20.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
activități de testări și analize tehnice;
                                 depline;
  - activitatea principală: 7120 - activități de testări și     - denumirea: MOD CONF ROM IMPEX - S.R.L.;
analize tehnice;                           - sediul social: București, Str. Torcătoarelor nr. 30,
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    sectorul 6;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 141 -
RON fiecare;                           fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția
                                 articolelor din blană;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - activitatea principală: 1413 - fabricarea altor articole
  - cod unic de înregistrare: 25174606;
                                 de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - capital social subscris: 1000,00 RON, vărsat integral;
J 40/2417/2009.                         capitalul social este divizat în 100 părți sociale a 10,00
   (36/977.893)                        RON fiecare;
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

  - durata de funcționare: nelimitată;              - administratori persoane fizice: 1. Rotaru Viorel, cod
  - cod unic de înregistrare: 25174720;            numeric personal 1700610390695, data numirii
  - număr de ordine în registrul comerţului:          13.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
J 40/2418/2009.                         depline; 2. Stoian Marius-Nicolae, cod numeric personal
   (37/977.894)                        1790219434531, data numirii 13.02.2009, durata
                                mandatului nelimitată, având puteri depline;
        Societatea Comercială                - denumirea: PRO NATUR MOB - S.R.L.;
       PRO NATUR MOB - S.R.L.                - sediul social: București, șos. Dudești-Pantelimon nr.
           București                 42, lot 7, sectorul 3;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 310 -
             ROMÂNIA
                                fabricarea de mobilă;
                                  - activitatea principală: 3101 - fabricarea de mobilă
                                pentru birouri și magazine;
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI               - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
                                integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2290             10,00 RON fiecare;
          din 23.02.2009                 - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 25174525;
  Judecător delegat                        - număr de ordine în registrul comerţului:
  la Oficiul Registrului                    J 40/2419/2009.
  Comerţului de pe lângă                      (38/977.895)
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu                 Societatea Comercială
  Grefier la Oficiul                           OTK ADMINISTRATION - S.R.L.
  Registrului Comerțului                              București
  de pe lângă Tribunalul
  București            - Mahmudi Aiten
                                             ROMÂNIA
  În baza cererii nr. 79765 din data 20.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a            TRIBUNALUL BUCUREȘTI
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2314
  - fondatori:                                   din 23.02.2009
  1. Stoian Marius-Nicolae, asociat, cod numeric
                                  Judecător delegat
personal 1790219434531, aport la capital 400,00 RON,
                                  la Oficiul Registrului
data vărsării aportului 17.02.2009, echivalând cu 40 părți
                                  Comerţului de pe lângă
sociale, reprezentând 40 % din capitalul social total,
                                  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
domiciliat(ă) în municipiul București, str. Sold. Stelian
                                                   Șurpanu
Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1, ap. 16, sectorul 3;
                                  Grefier la Oficiul
  2. Săndulescu Elena-Patricia, asociat, cod numeric
                                  Registrului Comerțului
personal 2860317450119, aport la capital 200,00 RON,
                                  de pe lângă Tribunalul
data vărsării aportului 17.02.2009, echivalând cu 20 părți
                                  București            - Mahmudi Aiten
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,
domiciliat(ă) în municipiul București, B-dul Aviatorilor nr.    În baza cererii nr. 77766 din data 19.02.2009 și a
52, et. 4, ap. 13, sectorul 1;                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  3. Rizescu Dan-George, asociat, cod numeric         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
personal 1690919414528, aport la capital 200,00 RON,      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
data vărsării aportului 17.02.2009, echivalând cu 20 părți   cu următoarele date:
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,       - fondator: OTK III ADMINISTRATION APS, aport la
domiciliat(ă) în municipiul București, Calea Griviței nr. 46,  capital 42.000,00 RON, data vărsării aportului
et. 1, ap. 1, sectorul 1;                    17.02.2009, echivalând cu 420 părți sociale,
  4. Rotaru Viorel, asociat, cod numeric personal       reprezentând 100 % capitalul social total, cu sediul în
1700610390695, aport la capital 200,00 RON, data        Danemarca, 2820 Gentofte, Parkovsvej 19;
vărsării aportului 17.02.2009, echivalând cu 20 părți       - administratori persoane fizice:
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,       1. Ole Tolstrup Krogsgaard, în calitate de
domiciliat(ă) în municipiul București, str. Râmnicu Vâlcea   administrator, domiciliat în Danemarca, DK-2820
nr. 26, bl. 15B, sc. 1, et. 8, ap. 48, sectorul 3;       Gentofte, Parkovsvej 19, durata mandatului nelimitată;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009               21

  2. Purghel Radu-Ionuț, în calitate de administrator,       2. Petre Mihai, asociat, cod numeric personal
până la data de 28.01.2011, cod numeric personal         1840329430029, aport la capital 70,00 RON, data vărsării
1800611151938, domiciliat în Fieni, Str. Runcului nr. 55,    aportului 18.02.2009, echivalând cu 7 părți sociale,
județul Dâmbovița, durata mandatului 2 ani;           reprezentând 33 % din capitalul social total, domiciliat(ă)
  3. Florescu Virgil, în calitate de administrator, cod     în municipiul București, Str. Mărgeanului nr. 24, bl. M24,
numeric personal 1620101252002, domiciliat în          sc. 1, et. 9, ap. 36, sectorul 5;
localitatea Orșova, str. Decebal nr. 5, sc. D, ap. 4, județul    3. Nicolae Ovidiu-Paul, asociat, cod numeric personal
Mehedinți, durata mandatului nelimitată;             1830612430051, aport la capital 70,00 RON, data vărsării
  - denumirea: OTK ADMINISTRATION - S.R.L.;           aportului 18.02.2009, echivalând cu 7 părți sociale,
  - sediul social: București, str. Jean Louis Calderon nr.   reprezentând 33 % din capitalul social total, domiciliat(ă)
38, sectorul 2;                         în municipiul București, str. Aleea Ciucea nr. 5, bl. P20,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 411 -     sc. 2, et. 2, ap. 23, sectorul 3;
dezvoltare (promovare) imobiliară;                  - administrator persoană fizică: Buboi Claudiu, cod
  - activitatea principală: 4110 - dezvoltare (promovare)    numeric personal 1841010174574, data numirii
imobiliară;                           18.02.2009, durata mandatului 4 ani, până la data de
  - capital social subscris: 42.000,00 RON, vărsat       18.02.2013, având puteri depline;
integral; capitalul social este divizat în 420 părți sociale a    - denumirea: FRIENDS DESIGN ELECTRO GRUP -
100,00 RON fiecare;                       S.R.L.;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - sediul social: București, str. Aleea Iosif Hodoș nr. 2,
  - cod unic de înregistrare: 25174401;             bl. J43, sc. 1, et. 4, ap. 14, sectorul 3;
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
J 40/2421/2009.                         lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
   (39/977.896)                        lucrări de instalații pentru construcții;
                                   - activitatea principală: 4321 - lucrări de instalații
      Societatea Comercială                 electrice;
  FRIENDS DESIGN ELECTRO GRUP - S.R.L.               - capital social subscris: 210,00 RON, vărsat integral;
         București                    capitalul social este divizat în 21 părți sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
             ROMÂNIA
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 25174509;
                                   - număr de ordine în registrul comerţului:
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI              J 40/2422/2009.
                                    (40/977.897)
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2307
                                        Societatea Comercială
           din 23.02.2009
                                       XTREME DETAILING - S.R.L.
  Judecător delegat                                 București
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă
                                             ROMÂNIA
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu
  Grefier la Oficiul                               TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2318
  București            - Mahmudi Aiten
                                           din 23.02.2009
  În baza cererii nr. 76758 din data de 19.02.2009 și a
                                  Judecător delegat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  la Oficiul Registrului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                  Comerţului de pe lângă
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
cu următoarele date:
                                                   Șurpanu
  - fondatori:
                                  Grefier la Oficiul
  1. Buboi Claudiu, asociat, cod numeric personal
                                  Registrului Comerțului
1841010174574, aport la capital 70,00 RON, data vărsării
                                  de pe lângă Tribunalul
aportului 18.02.2009, echivalând cu 7 părți sociale,
                                  București            - Mahmudi Aiten
reprezentând 34 % din capitalul social total, domiciliat(ă)
în municipiul București, str. Aleea Iosif Hodoș nr. 2, bl.     În baza cererii nr. 79386 din data de 19.02.2009 și a
J43, sc. 1, et. 4, ap. 14, sectorul 3;              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a   10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   total, domiciliat(ă) în Bulgaria, localitatea Sofia, str. Cveta
cu următoarele date:                      Troita 297, et. 15, ap. 50;
  - fondator: Ion Ion, asociat unic, cod numeric personal    2. Maximenco Ovidiu-Viorel, asociat, cod numeric
1541211400423, aport la capital 200,00 RON, data        personal 1731018460011, aport la capital 100,00 RON,
vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 20 părți     data vărsării aportului 23.09.2009, echivalând cu 10 părți
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,      sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
domiciliat(ă) în municipiul București, șos. Mihai Bravu nr.  domiciliat(ă) în municipiul București, b-dul Mihail
196, bl. 200, sc. B, et. 3, ap. 34, sectorul 2;        Kogălniceanu nr. 51, sc. 1, et. 5, ap. 29, sectorul 5;
  - administrator persoană fizică: Ion Ion, cod numeric     - administratori persoane fizice:
personal 1541211400423, data numirii 19.02.2009,         1. Ivanova Iliyana, data numirii 10.02.2009, durata
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;      mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumirea: XTREME DETAILING - S.R.L.;            2. Maximenco Ovidiu-Viorel, cod numeric personal
  - sediul social: București, șos. Mihai Bravu nr. 196, bl.  1731018460011, data numirii 10.02.2009, durata
200, sc. B, et. 3, ap. 34, sectorul 2;             mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -      - denumirea: ILIMAX TOUR-BG - S.R.L.;
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte    - sediul social: București, b-dul Mihail Kogălniceanu nr.
lucrări de instalații pentru construcții;           51, sc. 1, et. 5, ap. 29, sectorul 5;
  - activitatea principală: 4322 - lucrări de instalații     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
sanitare, de încălzire și de aer condiționat;         activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - activitatea principală: 4619 - intermedieri în comerțul
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   cu produse diverse;
RON fiecare;
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - cod unic de înregistrare: 25174410;
                                RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
J 40/2423/2009.
                                 - cod unic de înregistrare: 25174592;
   (41/977.898)
                                 - număr de ordine în registrul comerţului:
        Societatea Comercială             J 40/2424/2009.
       ILIMAX TOUR-BG - S.R.L.                (42/977.899)
           București
                                       Societatea Comercială
                                     ATY MONDO SYSTEMS - S.R.L.
             ROMÂNIA                          București

         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                          ROMÂNIA

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2316
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
          din 23.02.2009
  Judecător delegat                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2317
  la Oficiul Registrului                              din 23.02.2009
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-       Judecător delegat
                  Șurpanu            la Oficiul Registrului
  Grefier la Oficiul                       Comerţului de pe lângă
  Registrului Comerțului                     Tribunalul București       - Cristina Farcaș-
  de pe lângă Tribunalul                                      Șurpanu
  București           - Mahmudi Aiten         Grefier la Oficiul
                                 Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 79624 din data de 19.02.2009 și a
                                 de pe lângă Tribunalul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 București            - Mahmudi Aiten
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     În baza cererii nr. 79913 din data de 20.02.2009 și a
cu următoarele date:                      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:                        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  1. Ivanova Iliyana, asociat, aport la capital 100,00    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
RON, data vărsării aportului 23.09.2009, echivalând cu     cu următoarele date:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009               23

  - fondatori:                           Grefier la Oficiul
  1. Sîrghie-Ciarciani Atena, asociat, cod numeric         Registrului Comerțului
personal 2680327270607, aport la capital 100,00 RON,        de pe lângă Tribunalul
data vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți     București            - Mahmudi Aiten
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,        În baza cererii nr. 81311 din data de 20.02.2009 și a
domiciliat(ă) în municipiul București, șos. Colentina nr.    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
60, bl. 103, sc. A, et. 10, ap. 44, sectorul 2;         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  2. Stan Silviu-Tiberiu, asociat, cod numeric personal
                                 cu următoarele date:
1800524171756, aport la capital 100,00 RON, data           - fondatori:
vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți        1. Velicu Nicolae, asociat, cod numeric personal
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,      1540524400259, aport la capital 100,00 RON, data
domiciliat(ă) în municipiul București, aleea Moldovița nr.    vărsării aportului 6.02.2009, echivalând cu 10 părți
4, bl. C4, sc. 1, ap. 6, sectorul 4;               sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
  - administratori persoane fizice:               domiciliat(ă) în municipiul București, str. Cetatea de Baltă
                                 nr. 2, bl. M23, sc. 3, et. 7, ap. 101, sectorul 6;
  1. Sîrghie-Ciarciani Atena, asociat, cod numeric
                                   2. Velicu Florin Viorel, asociat, cod numeric personal
personal 2680327270607, data numirii 18.02.2009,         1790314463013, aport la capital 100,00 RON, data
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;       vărsării aportului 6.02.2009, echivalând cu 10 părți
  2. Stan Silviu-Tiberiu, asociat, cod numeric personal     sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
1800524171756, data numirii 18.02.2009, durata          domiciliat(ă) în municipiul București, str. Cetatea de Baltă
mandatului nelimitată, având puteri depline;           nr. 2, bl. M23, sc. 3, et. 7, ap. 101, sectorul 6;
  - denumirea: ATY MONDO SYSTEMS - S.R.L.;             - administrator persoană fizică: Velicu Florin Viorel,
                                 cod numeric personal 1790314463013, data numirii
  - sediul social: București, șos. Colentina nr. 60, bl. 103,
                                 5.02.2009, durata mandatului 4 ani, până la data de
sc. A, et. 10, ap. 44, sectorul 2;                5.02.2013;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -       - denumirea: BILL PACK - S.R.L.;
lucrări de finisare;                         - sediul social: București, str. Floare Roșie nr. 4A, bl.
  - activitatea principală: 4332 - lucrări de tâmplărie și   55, sc. 2, parter, ap. 21, sectorul 6;
dulgherie;                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 172 -
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    fabricarea articolelor din hârtie și carton;
                                   - activitatea principală: 1721 - fabricarea hârtiei și
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton;
RON fiecare;                             - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - durata de funcționare: nelimitată;             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - cod unic de înregistrare: 25174428;             RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - durata de funcționare: nelimitată;
J 40/2425/2009.                           - cod unic de înregistrare: 25174681;
   (43/977.900)                          - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 J 40/2426/2009.
        Societatea Comercială                 (44/977.901)
         BILL PACK - S.R.L.                       Societatea Comercială
           București                         BUGA FAMILY - S.R.L.
                                            București
             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA

         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2299
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2308
           din 23.02.2009
                                           din 23.02.2009
  Judecător delegat
                                  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                      Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-        Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu                             Șurpanu
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

  Grefier la Oficiul                      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  Registrului Comerțului                    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  de pe lângă Tribunalul                    cu următoarele date:
  București            - Mahmudi Aiten         - fondatori:
  În baza cererii nr. 77963 din data de 19.02.2009 și a      1. Nadir Handren-Cătălin, asociat, cod numeric
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    personal 1750430460051, aport la capital 180,00 RON,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    data vărsării aportului 11.02.2009, echivalând cu 18 părți
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    sociale, reprezentând 90 % din capitalul social total,
cu următoarele date:                       domiciliat(ă) în municipiul Bucureşti, str. Ing. Cristian
  - fondator: Buga Ionuț, asociat unic, cod numeric      Pascal nr. 26, sectorul 6;
personal 1880310450026, aport la capital 200,00 RON,        2. Nadir Nadir, asociat, cod numeric personal
data vărsării aportului 17.02.2009, echivalând cu 20 părți
                                 1830410410249, aport la capital 20,00 RON, data vărsării
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
                                 aportului 11.02.2009, echivalând cu 2 părți sociale,
domiciliat(ă) în municipiul București, str. Pucheni nr. 132,
sectorul 5;                           reprezentând 10 % din capitalul social total, domiciliat(ă)
  - administrator persoană fizică: Buga Ionuț, cod       în municipiul Bucureşti, str. Ing. Scarlat Virnav nr. 40,
numeric personal 1880310450026, data numirii           sectorul 6;
23.01.2009, durata mandatului nelimitată;              - administrator persoană fizică: Nadir Handren-Cătălin,
  - denumirea: BUGA FAMILY - S.R.L.;              cod numeric personal 1750430460051, data numirii
  - sediul social: București, str. Pucheni nr. 132,      12.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
sectorul 5;                           depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -      - denumirea: TUNING CAFFE - S.R.L.;
întreținerea și repararea autovehiculelor;             - sediul social: București, Str. Viitorului nr. 69,
  - activitatea principală: 4520 - întreținerea și repararea  sectorul 2;
autovehiculelor;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 baruri și alte activități de servire a băuturilor;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                            - activitatea principală: 5630 - baruri și alte activități de
  - durata de funcționare: nelimitată;             servire a băuturilor;
  - cod unic de înregistrare: 25174576;              - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - număr de ordine în registrul comerţului:          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
J 40/2427/2009.                         RON fiecare;
   (45/977.902)                         - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 25174398;
        Societatea Comercială                - număr de ordine în registrul comerţului:
        TUNING CAFFE - S.R.L.              J 40/2428/2009.
           București
                                   (46/977.903)

             ROMÂNIA                        Societatea Comercială
                                        CONECTIC DISTRIBUTIE &
                                        CONSTRUCTII - S.R.L.
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                           București
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2315
           din 23.02.2009                            ROMÂNIA

  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                             TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2311
                   Șurpanu
  Grefier la Oficiul                                 din 23.02.2009
  Registrului Comerțului                      Judecător delegat
  de pe lângă Tribunalul                      la Oficiul Registrului
  București            - Mahmudi Aiten         Comerţului de pe lângă
  În baza cererii nr. 77196 din data de 19.02.2009 și a      Tribunalul București       - Cristina Farcaș-
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul                       Șurpanu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009               25

  Grefier la Oficiul                        Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                      de pe lângă Tribunalul
  București            - Mahmudi Aiten         București            - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 79320 din data de 19.02.2009 și a       În baza cererii nr. 76695 din data de 19.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
  - fondatori:                            - fondatori:
  1. Stanescu Florin, asociat, cod numeric personal         1. Amuza Dragne, asociat, cod numeric personal
1760928440025, aport la capital 190,00 RON, data         1571014400760, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 13.02.2009, echivalând cu 19 părți       vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu 10 părți
sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total,      sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
domiciliat(ă) în municipiul București, str. Tohani nr. 2, bl.   domiciliat(ă) în municipiul București, str. Doamna Ghica
33, sc. B, et. 8, ap. 77, sectorul 4;               nr. 30, bl. 11, sc. 2, et. 4, ap. 45, sectorul 2;
  2. Buligan Dumitru, asociat, cod numeric personal         2. Amuza Claudia, asociat, cod numeric personal
1680331340041, aport la capital 10,00 RON, data vărsării     2860831420099, aport la capital 100,00 RON, data
aportului 13.02.2009, echivalând cu o parte socială,       vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu 10 părți
reprezentând 5 % din capitalul social total, domiciliat(ă) în   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
localitatea Alexandria, Str. Libertății nr. 1502, sc. C, et. 4,  domiciliat(ă) în municipiul București, str. Doamna Ghica
ap. 13, județul Teleorman;                    nr. 30, bl. 11 Sud, sc. 2, et. 4, ap. 45, sectorul 2;
  - administrator persoană fizică: Stanescu Florin, cod       - administrator persoană fizică: Amuza Dragne, cod
numeric personal 1760928440025, data numirii           numeric personal 1571014400760, data numirii
19.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                 18.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
depline;
                                 depline;
  - denumirea: CONECTIC DISTRIBUTIE &
                                   - denumirea: CASA STIL AMBIENT - S.R.L.;
CONSTRUCTII - S.R.L.;
                                   - sediul social: București, str. Doamna Ghica nr. 30, bl.
  - sediul social: București, str. Lacul Plopului nr. 5, bl.
                                 11, sc. 2, et. 4, ap. 45, sectorul 2;
P73, sc. 2, et. 6, ap. 54, sectorul 5;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;      lucrări de finisare;
  - activitatea principală: 4941 - transporturi rutiere de      - activitatea principală: 4334 - lucrări de vopsitorie,
mărfuri;                             zugrăveli și montări de geamuri;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25174584;               - cod unic de înregistrare: 25174380;
  - număr de ordine în registrul comerţului:             - număr de ordine în registrul comerţului:
J 40/2429/2009.                          J 40/2430/2009.
   (47/977.904)                            (48/977.905)

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      CASA STIL AMBIENT - S.R.L.                   CORAL TRADE FASHION - S.R.L.
          București                            București


             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2305                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2285
           din 23.02.2009                          din 23.02.2009
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                      Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București       - Cristina Farcaș-        Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu                             Șurpanu
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

  Grefier la Oficiul                     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  Registrului Comerțului                   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  de pe lângă Tribunalul                   cu următoarele date:
  București           - Mahmudi Aiten         - fondatori:
  În baza cererii nr. 79277 din data de 19.02.2009 și a      1. Juaristi Nicoleta, asociat, cod numeric personal
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   2591206400117, aport la capital 190,00 RON, data
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a   vărsării aportului 16.02.2009, echivalând cu 19 părți
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total,
cu următoarele date:                      domiciliat(ă) în localitatea Voluntari, str. George Bacovia
  - fondator: Yang Canliang, asociat unic, aport la capital  nr. 16, județul Ilfov;
200,00 RON, data vărsării aportului 17.02.2009,          2. Juaristi Gabriela, asociat, cod numeric personal
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       2610428400233, aport la capital 10,00 RON, data vărsării
capitalul social total, domiciliat(ă) în Italia, Comune di   aportului 16.02.2009, echivalând cu o parte socială,
Scafati, via Berardinetti IT/SA Valente L.N.1;         reprezentând 5 % din capitalul social total, domiciliat(ă) în
  - administrator persoană fizică: Yang Canliang, data
                                municipiul Bucureşti, B-dul Uverturii nr. 85, bl. 014, sc. A,
numirii 16.02.2009, durata mandatului nelimitată, având
                                ap. 3, sectorul 6;
puteri depline;
                                  - administrator persoană fizică: Juaristi Nicoleta, în
  - denumirea: CORAL TRADE FASHION - S.R.L.;
  - sediul social: București, Spl. Independenței nr. 273,   calitate de administrator, cod numeric personal
corp 4, et. 1, biroul 42, sectorul 6;             2591206400117, domiciliată în localitatea Voluntari, str.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -    George Bacovia nr. 16, județul Ilfov, durata mandatului
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;           nelimitată, având puteri depline;
  - activitatea principală: 4642 - comerț cu ridicata al     - denumirea: BIDASOA CONSULTING - S.R.L.;
îmbrăcămintei și încălțămintei;                  - sediul social: București, str. Cpt. Pavel Zăgănescu nr.
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   5, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 6;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
RON fiecare;                          activități de consultanță în management;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - activitatea principală: 7022 - activități de consultanță
  - cod unic de înregistrare: 25174665;            pentru afaceri și management;
  - număr de ordine în registrul comerţului:           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 40/2431/2009.                        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
   (49/977.906)                       RON fiecare;
       Societatea Comercială                - durata de funcționare: nelimitată;
     BIDASOA CONSULTING - S.R.L.               - cod unic de înregistrare: 25174673;
          București                   - număr de ordine în registrul comerţului:
                                J 40/2432/2009.
                                   (50/977.907)
             ROMÂNIA
                                       Societatea Comercială
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                    BOBSON INOVATIV - S.R.L.
                                          București
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2313
          din 23.02.2009                            ROMÂNIA

  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                            TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2309
                  Șurpanu
  Grefier la Oficiul                                din 23.02.2009
  Registrului Comerțului                     Judecător delegat
  de pe lângă Tribunalul                     la Oficiul Registrului
  București           - Mahmudi Aiten         Comerţului de pe lângă
  În baza cererii nr. 79364 din data de 19.02.2009 și a     Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul                     Șurpanu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009               27

  Grefier la Oficiul                      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  Registrului Comerțului                    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  de pe lângă Tribunalul                    cu următoarele date:
  București            - Mahmudi Aiten          - fondatori:
  În baza cererii nr. 78130 din data de 19.02.2009 și a      1. Gheorghe Dumitru, asociat, cod numeric personal
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    1840329420021, aport la capital 100.00 RON, data
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    vărsării aportului 20.02.2009, echivalând cu 10 părți
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
cu următoarele date:                       domiciliat în municipiul București, Str. Pescărușului, nr. 1,
  - fondator: Pleșa Robert Alexandru, asociat unic, cod    bl. B23, sc. 1, et. 5, ap. 35, sector 2;
numeric personal 1760805170346, aport la capital           2. Gheorghe Liliana, asociat, cod numeric personal
200,00 RON, data vărsării aportului 23.02.2009,         2640426400152, aport la capital 100.00 RON, data
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        vărsării aportului 20.02.2009, echivalând cu 10 părți
capitalul social total, domiciliat(ă) în municipiul București,  sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
str. Liviu Rebreanu nr. 15, bl. N3, et. 1, ap. 34, sectorul 3;  domiciliată în municipiul București, Str. Pescărușului, nr.
  - administrator persoană fizică: Pleșa Robert
                                 1, bl. B23, sc. 1, ap. 35, sector 2;
Alexandru, cod numeric personal 1760805170346, data
                                   - administrator persoană fizică: Gheorghe Dumitru,
numirii 11.02.2009, durata mandatului nelimitată;
  - denumirea: BOBSON INOVATIV - S.R.L.;            cod numeric personal 1840329420021, data numirii
  - sediul social: București, str. Odobești nr. 13, bl. V35,  20.02.2009, durata mandatului nelimitată;
sc. C, et. 7, ap. 115, sectorul 3;                  - denumire: FLORARIA REBECA-DAF - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -       - sediul social: București, Str. Pescărușului, nr. 1, bl.
activități de consultanță în management;             B23, sc. 1, et. 5, ap. 35, sectorul 2;
  - activitatea principală: 7022 - activități de consultanță    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 477 -
pentru afaceri și management;                  comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   specializate;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - activitate principală: 4776 - comerț cu amănuntul al
RON fiecare;                           florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al
  - durata de funcționare: nelimitată;             animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în
  - cod unic de înregistrare: 25174517;            magazine specializate;
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
J 40/2433/2009.                         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
   (51/977.908)                        RON fiecare;
       Societatea Comercială                 - durata de funcționare: nelimitată;
     FLORARIA REBECA-DAF - S.R.L.                - cod unic de înregistrare: 25174460;
          București                    - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 J 40/2434/2009.
                                    (52/977.909)
             ROMÂNIA
                                        Societatea Comercială
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                 DAILY FOOD SPECIAL - S.R.L.
                                           București
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2321
        din 23 februarie 2009                           ROMÂNIA

  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                         TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2328
                   Șurpanu
  Grefier la Oficiul                              din 23 februarie 2009
  Registrului Comerțului                      Judecător delegat
  de pe lângă Tribunalul                      la Oficiul Registrului
  București            - Mahmudi Aiten         Comerţului de pe lângă
  În baza cererii nr. 82311 din data de 20.02.2009 și a      Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul                      Șurpanu
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

  Grefier la Oficiul                       Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                     de pe lângă Tribunalul
  București            - Mahmudi Aiten         București            - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 82003 din data de 20.02.2009 și a     În baza cererii nr. 78529 din data de 19.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                      cu următoarele date:
  - fondator: Salim Mohammed, asociat unic, aport la       - fondator: Burcea Mihaela-Elena, asociat unic, cod
capital 200.00 RON, data vărsării aportului 18.02.2009,     numeric personal 2780816441522, aport la capital
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       200.00 RON, data vărsării aportului 13.02.2009,
capitalul social total, domiciliat în Germania, Koln,      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
Manstedter Weg 17;                       capitalul social total, domiciliată în municipiul București,
  - administrator persoană fizică: Salim Mohammed,      Str. Șoldanului, nr. 6, bl. 111, sc. A, ap. 31, sector 4;
data numirii 16.02.2009, durata mandatului nelimitată,       - administrator persoană fizică: Burcea Mihaela-Elena,
având puteri depline;                      cod numeric personal 2780816441522, data numirii
  - denumire: DAILY FOOD SPECIAL - S.R.L.;          10.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - sediul social: București, bd. Timișoara, nr. 82,     depline;
Complexul de depozitare, et. 3, cam. nr. 8, sectorul 6;      - denumire: SMART CLEAN SERVICES - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 463 -     - sediul social: București, Str. Șoldanului, nr. 6, bl. 111,
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor   sc. 1, et. 5, ap. 31, sectorul 4;
și al tutunului;                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 812 -
  - activitate principală: 4633 - comerț cu ridicata al    activități de curățenie;
produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor        - activitate principală: 8121 - activități generale de
comestibile (import-export);                  curățenie a clădirilor;
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;   - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25174711;             - cod unic de înregistrare: 25174533;
  - număr de ordine în registrul comerţului:           - număr de ordine în registrul comerţului:
J 40/2435/2009.                         J 40/2436/2009.
   (53/977.910)                          (54/977.911)

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     SMART CLEAN SERVICES - S.R.L.                  FULL POWER EQUIPMENT - S.R.L.
          București                            București


             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2333                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2324
        din 23 februarie 2009                      din 23 februarie 2009
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                     Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-       Tribunalul București       - Cristina Farcaș-
                   Șurpanu                             Șurpanu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009               29

  Grefier la Oficiul                       Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul
                                 de pe lângă Tribunalul
  București           - Mahmudi Aiten
                                 București            - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 79967 din data de 20.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    În baza cererii nr. 80869 din data de 20.02.2009 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
cu următoarele date:
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondator: Basangeac Dan, asociat unic, cod numeric
                                cu următoarele date:
personal 1590821400025, aport la capital 200.00 RON,
data vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu 20 părți    - fondatori:
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,        1. Sinescu Nicoleta, asociat, cod numeric personal
domiciliat în municipiul București, str. Mircești, nr. 52,   2870225125491, aport la capital 100.00 RON, data
sector 1;
                                vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți
  - administrator persoană fizică: Basangeac Dan, cod
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
numeric personal 1590821400025, data numirii
17.02.2009, durata mandatului nelimitată;           domiciliată în localitatea Suceava, Str. Victoriei, nr. 12, bl.
  - denumire: FULL POWER EQUIPMENT - S.R.L.;         G3, sc. B, ap. 9, județul Suceava;
  - sediul social: București, str. Mircești, nr. 52,       2. Sinescu Marius, asociat, cod numeric personal
sectorul 1;                          1840228125477, aport la capital 100.00 RON, data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 469 -
                                vărsării aportului 19.02.2009, echivalând cu 10 părți
comerț cu ridicata nespecializat;
  - activitate principală: 4690 - comerț cu ridicata     sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
nespecializat;                         domiciliat în localitatea Suceava, Str. Victoriei, nr. 12,
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;  bl. G3, sc. B, et. 2, ap. 9, județul Suceava;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00     - administrator persoană fizică: Sinescu Marius, cod
RON fiecare;
                                numeric personal 1840228125477, data numirii
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25174339;            18.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - număr de ordine în registrul comerţului:         depline;
J 40/2437/2009.                          - denumire: SINERA NICOL COM - S.R.L.;
   (55/977.912)                         - sediul social: București, str. Palanca, nr. 1, et. 2,
        Societatea Comercială              camera 1, sectorul 2;
      SINERA NICOL COM - S.R.L.               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 682 -
           București                 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
                                sau închiriate;
             ROMÂNIA                 - activitate principală: 6820 - închirierea și
                                subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI            - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2326
                                RON fiecare;
        din 23 februarie 2009
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  Judecător delegat
                                 - cod unic de înregistrare: 25174436;
  la Oficiul Registrului
                                 - număr de ordine în registrul comerţului:
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-      J 40/2438/2009.
                  Șurpanu            (56/977.913)
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        DRAGAN EVENTS - S.R.L.                   GEORGE COM SERV PROIECT - S.R.L.
           București                           București

              ROMÂNIA                              ROMÂNIA


     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
                                       TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2329
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2319
         din 23 februarie 2009
                                          din 23 februarie 2009
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                       Judecător delegat
  Comerţului de pe lângă                       la Oficiul Registrului
  Tribunalul București       - Cristina Farcaș-        Comerţului de pe lângă
                    Șurpanu             Tribunalul București      - Cristina Farcaș-
  Grefier la Oficiul                                          Șurpanu
  Registrului Comerțului                       Grefier la Oficiul
  de pe lângă Tribunalul                       Registrului Comerțului
  București             - Mahmudi Aiten
                                    de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 81792 din data de 20.02.2009 și a       București           - Mahmudi Aiten
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a       În baza cererii nr. 41316 din data de 30.01.2009 și a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu următoarele date:                        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  - fondatori:                          dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  1. Drăgan Mihaela Adriana, asociat, cod numeric         cu următoarele date:
personal 2831112430064, aport la capital 100.00 RON,          - fondator: Chiriac George, asociat unic, cod numeric
data vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu 10 părți     personal 1820223420084, aport la capital 200.00 RON,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
                                  data vărsării aportului 28.01.2009, echivalând cu 20 părți
domiciliată în municipiul București, Str. Pescărușului, nr.
2, bl. B19, sc. A, et. 7, ap. 43, sector 2;             sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
  2. Drăgan Marian Daniel, asociat, cod numeric          domiciliat în municipiul București, str. Maica Domnului, nr.
personal 1820627440017, aport la capital 100.00 RON,        7, sector 2;
data vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu 10 părți       - administrator persoană fizică: Chiriac George, cod
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,       numeric personal 1820223420084, data numirii
domiciliat în municipiul București, Str. Pescărușului, nr. 2,    26.01.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
bl. B19, sc. A, et. 7, ap. 43, sector 2;              depline;
  - administrator persoană fizică: Drăgan Mihaela          - denumire: GEORGE COM SERV PROIECT - S.R.L.;
Adriana, cod numeric personal 2831112430064, data
                                    - sediul social: București, str. Maica Domnului, nr. 13A,
numirii 18.02.2009, durata mandatului nelimitată;
  - denumire: DRAGAN EVENTS - S.R.L.;               sectorul 2;
  - sediul social: București, str. Luica, nr. 15, bl. 4, sc. 1,   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 412 -
et. 9, ap. 59, sectorul 4;                     lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 960 -      nerezidențiale;
alte activități de servicii;                      - activitate principală: 4120 - lucrări de construcție a
  - activitate principală: 9609 - alte activități de servicii   clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
n.c.a.;                                - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
                                  RON fiecare;
RON fiecare;
                                    - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25174550;               - cod unic de înregistrare: 25174371;
  - număr de ordine în registrul comerţului:             - număr de ordine în registrul comerţului:
J 40/2439/2009.                           J 40/2440/2009.
   (57/977.914)                            (58/977.915)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009                31

        Societatea Comercială               - durata de funcționare: nelimitată;
         MILKO MEAT - S.R.L.                - cod unic de înregistrare: 25174703;
           București                  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                J 40/2441/2009.
                                   (59/977.916)
             ROMÂNIA
                                      Societatea Comercială
                                   QUANTUM MEDIA CONSULTING - S.R.L.
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                    București

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2327
                                             ROMÂNIA
        din 23 februarie 2009
  Judecător delegat                           TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2323
  Tribunalul București      - Cristina Farcaș-              din 23 februarie 2009
                   Șurpanu            Judecător delegat
  Grefier la Oficiul                       la Oficiul Registrului
  Registrului Comerțului                     Comerţului de pe lângă
  de pe lângă Tribunalul                     Tribunalul București       - Cristina Farcaș-
  București            - Mahmudi Aiten                          Șurpanu
                                  Grefier la Oficiul
  În baza cererii nr. 81989 din data de 20.02.2009 și a
                                  Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     de pe lângă Tribunalul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     București            - Mahmudi Aiten
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                        În baza cererii nr. 82056 din data de 20.02.2009 și a
  - fondatori:                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  1. Salim Mohammed, asociat, aport la capital 190.00
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
RON, data vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu
                                cu următoarele date:
19 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social      - fondatori:
total, domiciliat(ă) în Germania, Köln, str. Manstedter      1. Neagoe Monica-Argentina, asociat, cod numeric
Weg 17;                             personal 2761020420037, aport la capital 105.00 RON,
  2. Bassam Hassan El-Sayed Mohamed, asociat, cod       data vărsării aportului 6.02.2009, echivalând cu 10 părți
numeric personal 7840101400124, aport la capital 10.00     sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
RON, data vărsării aportului 18.02.2009, echivalând cu o    domiciliată în municipiul București, str. Făinari, nr. 2-4, bl.
parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social total,   51, sc. C, et. 7, ap. 99, sector 2;
domiciliat(ă) în Egipt, Mansoura, și cu reședința în        2. Crișan Andrei, asociat, cod numeric personal
România, municipiul București, bd. Basarabia, nr. 256,     1780529416010, aport la capital 105.00 RON, data
sectorul 3;                           vărsării aportului 6.02.2009, echivalând cu 10 părți
  - administrator persoană fizică: Salim Mohammed,      sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
data numirii 16.02.2009, durata mandatului nelimitată,     domiciliat în municipiul București, Bd. Bucureștii Noi, nr.
având puteri depline;                      93-97, bl. B3, sc. A, ap. 41, sector 1;
  - denumire: MILKO MEAT - S.R.L.;                - administrator persoană fizică: Neagoe Monica-
  - sediul social: București, bd. Timișoara, nr. 82,     Argentina, cod numeric personal 2761020420037, data
                                numirii 4.02.2009, durata mandatului nelimitată, având
Complexul de depozitare, et. 3, cam. nr. 7, sectorul 6;
                                puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 463 -
                                  - denumire: QUANTUM MEDIA CONSULTING -
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor   S.R.L.;
și al tutunului;                          - sediul social: București, Șos. Chitilei, nr. 178, o
  - activitatea principală: 4633 - comerț cu ridicata al   cameră, et. 2, sectorul 1;
produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 479 -
comestibile (import-export);                  comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;  magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00     - activitate principală: 4791 - comerț cu amănuntul prin
RON fiecare;                          intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2239/27.IV.2009

  - capitalul social subscris: 210.00 RON, vărsat integral;           - fondatori:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.50             1. Trandafir Bogdan-Alexandru, asociat, cod numeric
RON fiecare;                                 personal 1821208460044, aport la capital 100.00 RON,
  - durata de funcționare: nelimitată;                    data vărsării aportului 20.02.2009, echivalând cu 10 părți
  - cod unic de înregistrare: 25174355;                   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
  - număr de ordine în registrul comerţului:                 domiciliat în municipiul București, Str. Fabricii, nr. 2B-A,
J 40/2442/2009.                                bl. 15D, sc. 2, et. 8, ap. 93, sector 6;
   (60/977.917)                                 2. Poenaru Adrian, asociat, cod numeric personal
                                       1841115360912, aport la capital 100.00 RON, data
          Societatea Comercială
                                       vărsării aportului 20.02.2009, echivalând cu 10 părți
          FISH RISTANI - S.R.L.
                                       sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
             București
                                       domiciliat în localitatea Sulina, Str. A1-A C. dor E. Botez,
                                       nr. 120, bl. B, sc. 2, ap. 7, județul Tulcea;
                ROMÂNIA                      - administrator persoană fizică: Trandafir Bogdan-
                                       Alexandru, cod numeric personal 1821208460044, data
      TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
                                       numirii 17.02.2009, durata mandatului nelimitată, având
                                       puteri depline;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 2336                    - denumire: FISH RISTANI - S.R.L.;
                                         - sediul social: București, Str. Fabricii, nr. 2B-A, bl.
          din 23 februarie 2009                   15D, sc. 2, et. 8, ap. 93, camera 1, sectorul 6;
  Judecător delegat                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 472 -
  la Oficiul Registrului                           comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor
  Comerţului de pe lângă                           și al produselor din tutun, în magazine specializate;
  Tribunalul București          - Cristina Farcaș-           - activitate principală: 4723 - comerț cu amănuntul al
                       Șurpanu             peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine
  Grefier la Oficiul                             specializate;
  Registrului Comerțului                             - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
  de pe lângă Tribunalul                           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
  București                - Mahmudi Aiten          RON fiecare;
  În baza cererii nr. 81574 din data de 20.02.2009 și a             - durata de funcționare: nelimitată;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul            - cod unic de înregistrare: 25174690;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a             - număr de ordine în registrul comerţului:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale           J 40/2443/2009.
cu următoarele date:                                (61/977.918)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|361386|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2239/27.IV.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

								
To top