2009 2165 by tradetrek

VIEWS: 219 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2165                                        Marți, 21 aprilie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       ARISIAL BUSINESS - S.R.L.                    ARISIAL BUSINESS - S.R.L.

     HOTĂRÂREA AGA NR. 1/16.02.2009                        NOTIFICARE

  Subsemnatele DOMANEANȚU TATIANA RAMONA,             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliată în Timișoara, strada Drubeta, nr. 97, bl. A1,    Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
etaj 3, ap. 15, identificată cu CI, seria TM nr. 112830,
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
eliberată de Poliția Timișoara,, la 20.01.2000,
                                actului constitutiv al societății comerciale ARISIAL
CNP 2710215201020 și LÂDARIU LAURA SIMONA,           BUSINESS S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
domiciliată în Timișoara, str. Charles Darwin, nr. 4, sc. B,  Timișoara, Str. Ana Ipatescu, Nr. 8, Sc. B, Ap. 3,
ap.   2,  identificată   prin   CI,  seria  TM,   înregistrată sub nr. J35/1926/2005, cod unic de
nr.   558490/01.11.2006/SPCLEP        Timișoara,   înregistrare 17666489, care a fost înregistrat sub
CNP 2681221261485 în calitate de asociate, am hotărât      nr. 21865 din 20.03.2009.
modificarea actului constitutiv, astfel:              (2/1.041.305)
  Art. 1 Referitor la părțile sociale dna Lădariu Laura
Simona cedează la valoarea nominală cele 10 părți
sociale deținute și se retrage din societate.                  Societatea Comercială
                                          AMBAX - S.R.L.
  După cesiune capitalul social rămâne neschimbat, în
sumă de 200 de lei, este împărțit în 20 de părți sociale a              HOTĂRÂREA
câte 10 lei fiecare și revine în totalitate asociatului unic,
dna. Domaneantu Tatiana Ramona.                    ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
  Art. 2 Referitor la administrare:                     NR. 2 DIN 10.03.2009
  a) Se retrage din funcția de administrator dna. Lădariu     Subsemnații
Laura Simona și se numește dna. Domaneantu Tatiana         ROTARESCU AGNETA ECATERINA cetățean român,
Ramona.                             domiciliată în Timișoara, Str. Cornel Grofsoreanu, bl. 11,
  b) Durata mandatului de administrare este nelimitată.    sc. C, ap. 3, născută în Deta la 19.04.1956, identificată cu
  Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru)       CI, seria TM, nr. 383067, eliberată de Poliția
exemplare originale la Timișoara, azi 16.02.2009 și după    Mun. Timișoara la data de 16.02.2004,
publicarea în Monitorul Oficial și înregistrarea la Registrul  CNP 2560419354760 și
Comerțului, va modifica în mod corespunzător            AXEL HINTZEN WILHELM cetățean german,
                                domiciliat în Germania, Dormagen, Hauptstrasse,
prevederile actului constitutiv al societății.
                                nr. 125, născut în Germania la 13.05.1963, identificat cu
  (1/1.041.304)                        carte de identitate nr. 5148078252 eliberată de
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
Autoritățile germane la data de 23.05.2003 au hotărât       Art. 1 Se completează obiectul de activitate cu
următoarele:                          următoarele activități: 0210-Silvicultură și alte activități
  ART. 1. Se deschide punct de lucru în Timișoara,       forestiere, 0220-Exploatarea forestieră, 0240-Activități
Str. Gen. Ion Dragalina, nr. 23, corp D.            de servicii anexe silviculturii, 1610 - Tăierea și rindeluirea
  Prezentul act adițional modifică și completează       lemnului, 4673-Comert cu ridicata al materialului lemnos
corespunzător actul constitutiv al societății. Celelalte    și a materialelor de construcție și echipamentelor
clauze rămân neschimbate. Prezenta hotărâre a fost       sanitare, 7820-Activitati de contractare, pe baza
redactată și semnată la data de 10.03.2009, în 3        temporara, a personalului, 7830-Servicii de furnizare și
exemplare la Timișoara.                     management a forței de muncă.
  (3/1.041.306)                         Art. 2 Se schimbă sediul societății din Lugoj,
                                Str. Rodnei, nr. 18, în Lugoj, Str. Margaretelor, Nr. 10,
                                Ap. 2, Jud. Timiș.
         Societatea Comercială               Art. 3 Se precizează durata mandatului
         CARSIO-TIM - S.R.L.              administratorilor care va fi pe perioadă nelimitată.
                                  Încheiată în 6 exemplare, la Lugoj.
      HOTĂRÂREA A.G.A. 28.03.2009
                                  (6/1.041.309)
  Subsemnații Miron Vasile, având CI, seria TM 716732,
CNP 1721225354767, eliberată de SPCLEP la data de
08.12.2008, cu domiciliul în comuna Giroc, str. Bicaz,              Societatea Comercială
nr. 31C, jud. Timiș, și Miron Mihaela-Carina, având CI,              TEREN CAR - S.R.L.
seria TM 717354, CNP 2741028354774, eliberată de
SPCLEP la data de 10.12.2008, cu domiciliul în comuna                 NOTIFICARE
Giroc, str. Bicaz, nr. 31C, jud. Timiș, asociați ai firmei
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
S.C. CARSIO-TIM S.R.L., dispunem următoarele:
                                Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
  Art. 1: Sediul social al firmei S.C. CARSIO-TIM S.R.L.
se mută din Timișoara, str. Bogdanestilor, nr. 181, sc. G,   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
ap. 10, în județul Timiș, comuna Giroc, strada Bicaz,      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
nr. 31C.                            actului constitutiv al societății comerciale TEREN
                                CAR S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Lugoj,
  (4/1.041.307)                        Str. Margaretelor, Nr. 10, Ap. 2, înregistrată sub
                                nr. J35/371/1994, cod unic de înregistrare 5208534, care
         Societatea Comercială             a fost înregistrat sub nr. 24389 din 31.03.2009.
         CARSIO-TIM - S.R.L.                (7/1.041.310)
            NOTIFICARE
                                         Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                        ELECTRIC TEAM - S.R.L.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și       HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 3 DIN 20.03.2009
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale             A SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
CARSIO-TIM S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Giroc,            S.C. ELECTRIC TEAM S.R.L.
Com. Giroc, înregistrată sub nr. J35/198/2001, cod unic
de înregistrare 13730546, care a fost înregistrat sub        Subsemnații
nr. 24107 din 30.03.2009.                      STANA DARIUS - cetățean român, născut la data
                                12.09.1972, în Hunedoara, jud. Hunedoara, domiciliat în
  (5/1.041.308)
                                Timișoara, jud. Timis, Str. Dimitrie Dinicu, nr. 8, identificat
                                cu CI, seria TM, nr. 088522, eliberată de Pol Timișoara la
         Societatea Comercială             data de 16.08.1999, CNP 1720912354741 în calitate de
         TEREN CAR - S.R.L.              asociat al S.C. ELECTRIC TEAM. S.R.L.
                                  JIANU IONEL-CALIN - cetățean român, născut la data
           HOTĂRÂREA                 de 26.12.1976 în Timișoara, domiciliat în Timișoara,
                                str. Calea Sagului, nr. 21, se. A, et. 4, ap. 20, jud. Timis,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             identificat cu CI, seria TM, nr. 176313, eliberată de
         NR. 2/27.03.2009                pol.  Timisoara    la  data   de   10.01.2001,
  Subsemnatele ȘANDRU CORNELIA și DUMITRACHE          CNP 1761226354770, în calitate de asociat al
MARILENA, în calitate de asociați, am hotărât          S.C. ELECTRIC TEAM S.R.L.
următoarele:                            Hotărăsc următoarele:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                 3

  1. STANA DARIUS cesionează 10 părți sociale a câte      România, localitatea Gataia, Str. Republicii, nr. 111,
10 lei fiecare, având o valoare totală de 100 lei catre     (cam. 1), ap. 2, jud. Timiș și nr. de înregistrare la ORC
Vasile Marius.                          J35/517/2006, CUI RO18398996.
  2. JIANU IONEL-CALIN cesionează 10 părți sociale a        Hotărâm următoarele:
câte 10 lei fiecare, având o valoare totală de 100 lei către     Art. 1 Schimbarea sediului social al societății la adresa
Vasile Marius.                          situată în Timișoara, str. Sf. Apostoli Petru și Pavel,
  3. În urma cesiuni capitalul social al societății rămâne
                                 nr. 35B, ap. 5, camera 1, jud. Timiș, imobil înscris în CF
de 200 lei, exclusiv în numerar, împărțit în 20 părți egale
                                 149521, Timișoara.
și indivizibile a 10 lei fiecare în valoare totală de 200 lei,
rămânând astfel 20 părți sociale ale Vasile Marius care       Art. 2 Schimbarea activității principale a societății, în
devine astfel unic asociat în societate.             sensul că noua activitate va fi cea cuprinsă în CAEN
  4. Se revocă din funcția de administrator Stana Darius    4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară.
și Jianu Ionel-Calin și se numește pe o perioadă           Art. 3 Numirea ca administrator și a doamnei
nelimitată în funcția de administrator Vasile Marius.      D’HOORE KARIN MARGRIET ALINE pe o perioadă
                                 nelimitată de timp, puterile sale fiind depline și nelimitate.
  (8/1.041.311)
                                 Administratorii își pot exercita puterile independent unul
                                 față de celalalt, semnătura unui singur administrator
         Societatea Comercială              angajând valabil societatea.
        ELECTRIC TEAM - S.R.L.
                                   (10/1.041.313)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            Societatea Comercială
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin         DHOORE FARMING - S.R.L.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al                NOTIFICARE
actului constitutiv al societății comerciale ELECTRIC
TEAM S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timișoara, Str. Dimitrie Dinicu, Nr. 8, Ap. Încăperea 1,     Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
înregistrată sub nr. J35/3329/2005, cod unic de         (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
înregistrare 18052673, care a fost înregistrat sub        completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
nr. 24392 din 31.03.2009.                    actului constitutiv al societății comerciale DHOORE
                                 FARMING S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
  (9/1.041.312)
                                 Timișoara, Str. Sfinții Apostoli Petru Și Pavel, Nr. 35b,
                                 Ap. 5, înregistrată sub nr. J35/517/2006, cod unic de
        Societatea Comercială              înregistrare 18398996, care a fost înregistrat sub
       DHOORE FARMING - S.R.L.              nr. 25170 din 02.04.2009.
            HOTĂRÂREA                   (11/1.041.314)

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR
     S.C. DHOORE FARMING S.R.L.                       Societatea Comercială
                                          BLEU CIEL - S.R.L.
  Subsemnații D’HOORE KARIN MARGRIET ALINE,
cetățean belgian, născută la data de 06.07.1970 în             HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/01.04.09
Brugge, Belgia, domiciliată în Belgia, 8300 Knokke-Heist,
Zoutelaan 166, identificată cu CI, 191 0090627            Asociații
92/08.12.2003 eliberată de Aut. Belgiene, LAMPO           Goia Gheorghe, domiciliat în Timișoara, CNP
PIERRE ANTOINE LUCIEN J.M., cetățean belgian,          1590513354779.
născut la data de 1943 în BELGIA, Brugge, domiciliat în       Groza Victoria, domiciliat în Timișoara,CNP
Belgia, 8340 Damme, Polderstraat 5, identificat cu        2640117354721.
CI, 185 0021721 85/15.06.1998 eliberată de              Asociați ai societății Bleu Ciel S.R.L. Hotărăsc:
Aut. Belgiene, BEUREN JOERI GUSTAAF, cetățean            Deschiderea punctului de lucru în Timișoara,
belgian, născut la data de 18.03.1969 în Belgia,         str. C. Brancoveanu, Nr. 25, în spațiu nr. 79, din cadrul
Oostende, domiciliat în Belgia, 8310 Brugge, Damse        complexului comercial, jud. Timiș. Conform extras CF
Vaart-Zuid 20, identificat cu CI, 184 0282412
                                 Nr. 403247/Timișoara.
61/04.12.2000, eliberată de Aut. Belgiene, în calitate de
asociați ai S.C. DHOORE FARMING S.RL., cu sediul în         (12/1.041.315)
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
         Societatea Comercială              S.C. LA BUJORUL S.R.L. către asociatul DINCA MITICA
         LEMSVEST - S.R.L.               cetățean român, domiciliat în Sat Toflea,
                                 Com. Brahasesti, jud. Galați, identificat cu CI, seria GL,
  HOTĂRÂREA NR. 1168/25.03.2009 A ADUNĂRII           nr. 437069 eliberată la data de 09.02.2006 de către
 GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C. LEMSVEST S.R.L.           SPCLEP Tecuci, având CNP 1551105173194.
  Asociații S.C. LEMSVEST S.R.L., respectiv TOADER         Art. 5: În urma cesiunii părților sociale capitalul social
OVIDIU-DANIEL și SANDOR COSMIN-BOGDAN,              al S.C. LA BUJORUL S.R.L. rămâne neschimbat la suma
întruniți în adunarea generală a asociaților de astăzi      de 200 lei, fiind format din 10 părți sociale cu o valoare de
25.03.2009, au hotărât următoarele:               10 lei/parte socială, aport în numerar, fiind deținut după
  1. Închiderea punctului de lucru de la adresa         cum urmează:
 Alesd, P-ta Unirii, nr. 9.                     - Asociatul DINCA MITICA deține 20 părți sociale în
  1.2. Deschiderea unui punct de lucru al societății la     valoare totală de 200 lei, adică 100% din capitalul social
adresa Alesd, P-ta Unirii, nr. 16.                al societății;
  2. Se împuternicește Ogasanu Misu-Nicolae, legitimat       Prezenta hotărâre va modifică corespunzător statutul
cu CI, seria TM, nr. 204037, eliberată de SPCLEP         societății. Încheiată azi 16.03.2009 în Timișoara la sediul
Timișoara, să depună la Oficiul Registrul Comerțului       societății.
documentația necesară pentru aducerea la îndeplinire a        (14/1.041.317)
prezentei și să ridice mențiunile la termen.
  (13/1.041.316)                               Societatea Comercială
                                      SOMET RUL OFFICE GRUP - S.R.L.
       Societatea Comercială
                                            NOTIFICARE
     SOMET RUL OFFICE GRUP - S.R.L.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
          HOTĂRÂRE A.G.A.               Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Subsemnații:
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  CIACA VALENTINA cetățean român, identificată prin
                                 actului constitutiv al societății comerciale SOMET RUL
CI, seria TM, nr. 077350, având CNP 2571112354735 și
                                 OFFICE GRUP S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
CIACA AUGUSTIN cetățean român, identificat cu
                                 Municipiul Timișoara, Str. Bujorilor, Nr. 21, înregistrată
pașaport seria 13455709, având CNP 1540116354747
                                 sub nr. J35/1450/1992, cod unic de înregistrare 1834110,
ambii domiciliați în Timișoara, Str. Bujorilor nr. 21,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 25680 din 03.04.2009.
jud. Timiș, în calitate de asociați și administratori ai
S.C. LA BUJORUL S.R.L.;                       (15/1.041.318)
  am hotărât următoarele:
  Art. 1: Reluarea activității societății S.C. LA BUJORUL
                                         Societatea Comercială
S.R.L. începând cu data de 16.03.2009, activitate
                                            3 F - S.R.L.
suspendata prin Hotărârea AGA, nr. 2 din data de
25.05.2005;                                       HOTĂRÂRE
  Art. 2: Schimbarea activității principale a societății în:
cod caen 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și          Asociatul unic al S.C. 3F S.R.L. hotărăște sa deschidă
minereurilor metalice;                      un punct de lucru în Loc. Beliu, Jud. Arad, nr. 337, având
  Art. 3: Schimbarea denumirii societății în: S.C.       ca obiect de activitate vânzarea de mobilier și tapițerie,
SOMET RUL OFFICE GRUP S.R.L.                   preluare comenzi.
  Art. 4: Retragerea din funcția de administratori a        (16/1.041.319)
asociaților CIACA VALENTINA și CIACA AUGUSTIN
  Art. 5: Numirea în funcție de administrator, pe o
perioadă nelimitată, a Dl. DINCA MÌTICA cetățean                 Societatea Comercială
român, născut la data de 05.11.1955 în com. Liesti, jud.              GHEDRAG - S.R.L.
Galați, domiciliat în sat Toflea (com. Brahasesti) jud.
                                      HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 03.04.2009
Galați, identificat prin CI seria GL, nr. 437069, eliberată la
data de 09.02.2006 de către SPCLEP Tecuci, având CNP        Subsemnații Dragan Ovidiu-Ionut, cu domiciliul în
1551105173194                          Sacosul Mare, nr. 66A, comuna Darova jud. Timis, și
  Art. 6: Cesionarea de către asociații CIACA          Ghegher Mircea-Sever, cu domiciliul în Salzgitter,
VALENTINA și CIACA AUGUSTIN a 20 părți sociale cu        Lebenstedt, str. Berliner, nr. 92, Germania, coaso-ciați ai
valoare nominală de 10 lei/parte socială, în valoare totală   S.C. GHEDRAG S.R.L., Lugoj, str. Buziasului, nr. 36,
de 200 lei, reprezentând 100% din capitalul social al      cămin ITL, corp K, ap. 45 jud. Timis, am hotărât
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                 5

  Art. 1. Se completează art. 3. din actul constitutiv cu   INVEST S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
aliniatul 4 astfel. Obiectul de activitate secundar se va    Timișoara, Calea Martirilor 1989, Nr. 100, înregistrată sub
efectua numai în legătură cu obiectul principal de       nr. J35/938/2000, cod unic de înregistrare 13427136,
activitate.                           care a fost înregistrat sub nr. 25781 din 06.04.2009.
  Prezentul act s-a încheiat azi 03.04.2009 la Lugoj, în
3 exemplare                             (20/1.041.323)

  (17/1.041.320)
                                         Societatea Comercială
                                          DAB-IT - S.R.L.
         Societatea Comercială
         GHEDRAG - S.R.L.                           HOTĂRÂRE
            NOTIFICARE
                                    ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           NR. 49 DIN 16.03.2009
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
                                  Subsemnații
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      DAN ADRIAN, cetățean român, născut la data de
actului constitutiv al societății comerciale          02.05.1978, în România, Timișoara, domiciliat în
GHEDRAG S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul     România, Timișoara, Cal. Martirilor 1989, nr. 80,
Lugoj, Str. Buziașului, Nr. 36, Ap. 45, înregistrată sub    identificat cu CI, seria TM, nr. 729924, eliberată de
nr. J35/669/2009, cod unic de înregistrare 25321987,      SPCLEP Timișoara, la data de 24.02.2009, asociat la
care a fost înregistrat sub nr. 25721 din 06.04.2009.      S.C. DAB-IT S.R.L., cu sediul în Dumbravita, foata ferma
  (18/1.041.321)                       nr. 10, jud. Timis, având CUI 21043276, fiind înregistrată
                                la ORC Timis cu nr. J35/581/2007
                                  și
        Societatea Comercială                ANTAL IOAN-GABRIEL, cetățean român, născut la
       TURIST TOR INVEST - S.R.L.             03.12.1981, în România, Municipiul Oraștie,
                                jud. Hunedoara, cu domiciliul în România,
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC AL
    S.C. PUȘCAȘ S.R.L. NR. 01/05.01.2009          Sat. Dumbravita, str. Berlin, nr. 23-25, ap. 16, identificat
                                cu CI, seria TM, nr. 715278, eliberată de SPCLEP
  • Pușcaș Ana, cetățean român, născută la data de       Timișoara la data de 28.11.2008, CNP 1811203203221
27.06.1949 în loc. Chilioara, jud. Sălaj, domiciliată în      în calitate de asociați
Timișoara, str. Calea Martirilor, nr. 100, posesoare a CI,
                                  hotărăsc următoarele modificări la actului constitutiv al
seria TM, nr. 636661, emisă de SPCLEP Timișoara la
                                societății:
data de 22.11.2007, având CNP 2490627354758.
                                  Art. 1 Ca urmare a cesiunii din data de 16.03.2009,
  în calitate de asociat unic al societății S.C. PUȘCAȘ
S.R.L., cu îndeplinirea formalităților cerute de lege, am    asociatul cedent DAN ADRIAN cedează 8 părți sociale a
hotărât următoarele:                      câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 80 lei,
  Art. 1 - Schimbarea denumirii societății în         reprezentând 40% din capitalul social cesionarului
S.C. TURIST TOR INVEST S.R.L.;                 ANTAL IOAN GABRIEL, și 2 părți sociale a câte 10 lei
  Art. 2 - Precizarea duratei mandatului            fiecare, în valoare totală de 20 lei, reprezentând 10% din
administratorului Pușcaș Daniel-Marian, și anume:        capitalul social cesionarului ANTAL DANA.
durata mandatului nelimitată.                    Art. 2 În urma cesiunii capitalul social se prezintă
  Redactat la data de 05.01.2009, Timișoara.          astfel asociatul ANTAL IOAN GABRIEL deține un număr
  (19/1.041.322)                       de 18 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei, în valoare
                                totală de 180 lei, reprezentând 90% din capitalul social,
                                asociatul ANTAL DANA deține un număr de 2 părți
        Societatea Comercială              sociale, fiecare în valoare de 10 lei, în valoare totală de
       TURIST TOR INVEST - S.R.L.
                                20 RON, reprezentând 10% din capitalul social.
            NOTIFICARE                  Art. 3 Spezele cesiunii vor fi suportate de societate
                                  Art. 4 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nemodificate.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin    Redactată și semnată sub semnătură privată în
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                5 (cinci) exemplare originale, azi, 16.03.2009.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale TURIST TOR       (21/1.041.324)
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
         Societatea Comercială              al societății urmează a fi reactualizat, primind un nou
          DAB-IT - S.R.L.                conținut.
                                   În baza acestei hotărâri se va redacta actul adițional la
            NOTIFICARE                 actul constitutiv al societății și se vor îndeplini formalitățile
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     de înregistrare și publicare la Registrul Comerțului.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin     (23/1.041.326)
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale DAB-IT S.R.L.,             Societatea Comercială
                                          FORMELECTRIC - S.R.L.
cu sediul în Județul Timiș, Dumbrăvița, Com. Dumbrăvița,
înregistrată sub nr. J35/582/2007, cod unic de
                                             NOTIFICARE
înregistrare 21043276, care a fost înregistrat sub nr.
25818 din 06.04.2009.                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
  (22/1.041.325)
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
         Societatea Comercială              actului constitutiv al societății comerciale
        FORMELECTRIC - S.R.L.               FORMELECTRIC S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
                                 Municipiul Timișoara, Str. Alexandru Alaci Nr. 3, Et. 1, Ap.
          HOTĂRÂREA NR. 1                6, înregistrată sub nr. J35/1218/2007, cod unic de
                                 înregistrare 21436496, care a fost înregistrat sub nr.
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR DIN           25853 din 06.04.2009.
           04.04.2009
                                   (24/1.041.327)
  În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în actul
constitutiv, adunarea generală a asociaților S.C.
“FORMELECTRIC” S.R.L. înmatriculată la O.R.C. Timiș              Societatea Comercială
                                    C & C CONSULTING AND LEASING - S.R.L.
sub nr. J35/1218/2007, întrunită astăzi, 04.04.2009, cu
participarea asociaților:
                                         HOTĂRÂREA ASOCIAT UNIC
  ROȘU COSMIN-PETRU, cetățean român, născut la
data de 23.08.1796 în Timișoara, domiciliat în Timișoara,       Subsemnații
str. Alex. Alaci, nr. 3, et. 1, ap. 6, posesor a CI, seria TM,    Dobra Calin Ionel, identificat cu CI, seria TM, nr.
nr. 365676/12.11.2003, emisă de Pol. Mun. Timișoara,       723745, CNP 1780606352629, în calitate de asociat
CNP 1760823354730;                        unic, am hotărât:
  MAGDAS ION, cetățean român, născut la data de           Art. 1 Să cedez 10 (zece) părți sociale a câte 10 lei
20.09.1966 în loc. Girbou, jud. Sălaj, domiciliat în       fiecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50%
Timișoara, str. Ana Ipatescu, br. 8, bl. D29, sc. B, et. 4, ap.  din capitalul social al societății, d-nei Dobra Stefania,
9, posesor a CI, seria TM, nr. 193482/11.04.2001, emisă      identificată cu CI, seria TM, nr. 217658, eliberată de
de Pol. Mun. Timișoara, CNP 1660920311251 și           Politia Mun. Lugoj la data de 60.09.01, având CNP
  SZABO ZOLTAN cetățean român, născut la data de        2570330352629, astfel capitalul societății va fi deținut de
24.09.1976 în loc. Simleu Sivaniei, jud. Sălaj, domiciliat    Dobra Calin Ionel 10 părți sociale în valoare totală de 100
în loc. Carastelec, nr. 9, jud. Sălaj, posesor a CI, seria SX,  lei - 50% și
nr. 025257/28.08.2000, emisă de Pol. Oras Simleu           Dobra Stefania 10 părți sociale în valoare totală de
Silvaniei, CNP 1760924311812.                   100 lei - 50%.
  HOTĂRĂȘTE:                            Art. 2 Se revocă din funcția de administrator dl. Dobra
  Art. 1 - Adăugarea și autorizarea unui nou obiect de     Calin Ionel. Administrator unic al societății, pe perioadă
activitate, după cum urmează:                   nelimitată, va fi Dobra Stefania.
  7112-ACTIVITATI DE INGINERIE ȘI CONSULTANTA            (25/1.041.328)
TEHNICA LEGATE DE ACESTEA
  Art. 2 - Se renunță la următoarele obiecte de activitate:
  4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și            Societatea Comercială
articolelor de iluminat                        C & C CONSULTING AND LEASING - S.R.L.
  8020 - Activități de servicii privind sistemele de
                                             NOTIFICARE
securizare
  Art. 3 - Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
neschimbate. Corespunzător acestor modificări, în         Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
aplicarea Legii nr. 31/1990, republicată, actul constitutiv    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                 7

completările ulterioare, depunerea textului actualizat al            Societatea Comercială
actului constitutiv al societății comerciale C&C                NR HOME DESIGN - S.R.L.
CONSULTING AND LEASING S.R.L., cu sediul în
Județul Timiș, Municipiul Lugoj, Str. Dimitrie Bolintineanu              HOTĂRÂREA
Nr. 32, înregistrată sub nr. J35/190/2007, cod unic de
înregistrare 20650512, care a fost înregistrat sub nr.     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 1/06.04.2009
25872 din 06.04.2009.                        Subsemnații RICHTER CĂTĂLIN și NEDELCU
  (26/1.041.329)                       SERBAN RADU, în calitate de asociat, reprezentând
                                totalitatea părților sociale, am hotărât următoarele:
                                  1. Retragerea din societate a asociatului NEDELCU
        Societatea Comercială              SERBAN RADU prin cesionarea integrală a celor 10 părți
       MEDICLINICA TEST - S.R.L.             sociale a câte 10 LEI fiecare, în valoare totală de 100 LEI
                                către noul asociat unic RICHTER CĂTĂLIN, cetățean
           HOTĂRÂREA
                                român, născut la data de 02.10.1974 în Toplița,
                                jud. Harghita, domiciliat în Timișoara, Str. Martir Ioan
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
 S.C. MEDICLINICA TEST S.R.L. NR. 1/06.04.2009         Stanciu, nr. 4, Se. B, Ap. 3, jud. Timiș, posesor al CI, Seria
                                TM, nr. 427182/09.09.2004 eliberată de către Poliția
  Azi 06.04.2009 în Timișoara:                Mun. Timișoara, având CNP 1741002193781
  1. GRANGORE DANIELA-CAMELIA, domiciliată în           2. Se revoca din funcția de administrator NEDELCU
Timișoara, P-ta Victoriei nr. 1/B; et. 3, ap. 21 A,       SERBAN RADU, societatea fiind administrata în
identificată cu CI, seria TM, nr. 632467, eliberată de     continuare doar de către noul asociat unic RICHTER
SPCLEP Timișoara, la 02.11.2007, având CNP           CĂTĂLIN, pe o perioadă nelimitată, având puteri depline
2761028250551,                         și nelimitate
  2. STOICAN LUCIA, domiciliată în Timișoara bul.         Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru)
Dambovita bl. 80, AP. 9, jud Timis, identificată cu CI, seria  exemplare originale la sediul social al societății.
TM, nr. 239696, eliberată de Poliția Timișoara, CNP
2610610354777 au hotărât următoarele:                (30/1.041.333)
  Art.1: Înființarea unui punct de lucru pentru S.C.
MEDICLINICA TEST S.R.L. CUI 21053903;                      Societatea Comercială
J35/597/12.02.2007, la următoarea adresa: Timișoara,              NR HOME DESIGN - S.R.L.
str. AL ODOBESCU NR. 26 A.
  (27/1.041.330)                                   NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         Societatea Comercială             Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
          LB VEST - S.R.L.               (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
       HOTĂRÂRE NR. 01 25.03.2009             actului constitutiv al societății comerciale NR HOME
                                DESIGN S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
  Subsemnatul, Borsu George Sebastian, în calitate de     Timișoara, Str. Martir Ioan Stanciu, Nr. 4, Sc. B, Ap. 3,
administrator și asociat unic la societatea S.C. LB VEST    înregistrată sub nr. J35/2438/2006, cod unic de
S.R.L., hotărăsc: deschidere punct de lucru la adresa:     înregistrare 18891764, care a fost înregistrat sub
Giarmata, Str. Morii, nr. 833, jud. Timiș.           nr. 25887 din 06.04.2009.
  (28/1.041.331)                         (31/1.041.334)

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         VM DESIDER - S.R.L.                      GRUPPO DAMIDIO - S.A.
           HOTĂRÂREA                            HOTĂRÂREA
     ASOCIATULUI UNIC NR. 1/06.04.09            ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
 Strein Diana-Lavinia asociat unic al societății hotărăsc    COMERCIALE GRUPPO DAMIDIO SOCIETATE PE
 Art. unic. Deschiderea unui punct de lucru la adresa              ACȚIUNI
Băilesti, str. Independentei nr. 7, parter, clădire
                                 Subsemnații TRIPON MILTIADE OCTAVIAN, IANCU
administrativă, jud. Dolj, conform CF 1812, Băilesti, Dolj.
                                TEODOR, GHEORGHE DAN, TRIPON ADRIANA
  (29/1.041.332)                       MĂRIA, GHEORGHE ANCA-MĂDĂLINA, acționari ai
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
Societății Comerciale Gruppo Damidio Societate pe        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Acțiuni, întruniți în adunarea generală extraordinară de    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
azi, în conformitate cu prevederile Legii număr 31/1991,    actului constitutiv al societății comerciale BOARIU
republicate, cu modificările și completările ulterioare, am   CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Oraș
hotărât următoarele:                      Gătaia, Str. Republicii, Nr. 84/a/1, înregistrată sub
  Articolul unu Modificare unor clauze din actul        nr. J35/293/2007, cod unic de înregistrare 20764347,
constitutiv, având următoarea formulare: “CAPITOLUL       care a fost înregistrat sub nr. 25894 din 06.04.2009.
VI,   ADMINISTRATORII      -  CONSILIUL     DE     (34/1.041.337)
ADMINISTRAȚIE, Art. 14. Numire, atribuții.
Administrarea societății se va realiza de către Consiliul
de   Administrație    format    din   TRIPON            Societatea Comercială
MILTIADE-OCTAVIAN, IANCU TEODOR, GHEORGHE                  MODULUS ARHITECT - S.R.L.
DAN. Durata mandatului este pe o perioadă de 3 (trei)
ani, începând cu data semnării și înregistrării în Registrul              HOTĂRÂRE
Comerțului a depunerii prezentului document.            Noi asociații:
  Articolul doi Deschiderea unui punct de lucru al         ȚĂRAN LAURA ANCA, posesoare al CI, serie TM,
Societății al următoarea adresa Loc. Cârcea, Jud. Dolj,     nr. 685673, emisă de SPCLEP Timișoara la 15.07.2008,
CF 2092/Cârcea.                         CNP 2780820354749 și
  Articolul trei închiderea punctelor de lucru de la        ALBU BOGDAN COSMIN, posesor al CI, serie TM,
următoarele adrese: Mun. Craiova, Jud. Dolj,          nr. 167570, emisă de Poliția Timișoara la 14.11.2000,
Bd Decebal, Pavilionul Administrativ, Corp B, Nr. 85, Et. 1   CNP 1760925354811,
și Mun. Sibiu, Jud. Sibiu, Str. Arad, Nr. 9.            HOTĂRÂM:
  Celelalte prevederi din Actele Constitutive rămân        Prelungirea mandatului de administrator pe perioadă
neschimbate. Pentru ducerea la îndeplinire a          nelimitată.
prevederilor prezentei hotărâri împuternicim pe domnul
Iancu Teodor, administrator al Societății, identificat cu      (35/1.041.338)
Cartea de Identitate seria TM număr 735332, Cod
Numeric Personal 1690407057058, eliberată de Poliția              Societatea Comercială
Timișoara la 24.03.2009. Redactată și semnată azi              MODULUS ARHITECT - S.R.L.
16.02.2009, la sediul Societății, în 2 (două) exemplare.
                                            NOTIFICARE
  (32/1.041.335)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
        Societatea Comercială              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
       BOARIU CONSTRUCT - S.R.L.
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale MODULUS
           HOTĂRÂREA
                                ARHITECT S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
     ASOCIATULUI UNIC NR. 1/06.04.2009           Timișoara, Str. Filaret Barbu, Nr. 8a, Sc. A, Et. P, Ap. 2,
                                înregistrată sub nr. J35/581/2004, cod unic de
  Asociatul unic BOARIU GHEORGHE reprezentând         înregistrare 16206091, care a fost înregistrat sub
totalitate părțiilor sociale, a hotărât următoarele:      nr. 25901 din 06.04.2009.
  Art. 1: Noul sediu al societății va funcționa la
următoarea adresă: oraș Gataia, str. Republicii,          (36/1.041.339)
nr. 84/A/1, jud. Timiș.
  Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4(patru)                Societatea Comercială
exemplare originale la sediul societății, azi data de               TRIM-LINE - S.R.L.
06.04.2009.
                                           HOTĂRÂREA
  (33/1.041.336)
                                       ADUNĂRII GENERALE NR. 5
        Societatea Comercială                Subsemnații HUSAC VILIAM, cetățean român, născut
       BOARIU CONSTRUCT - S.R.L.             la 18.05.1968 în Timișoara, jud. Timiș, domiciliat în
                                Timișoara, str. Sirius, nr. 8, sc. C, ap. 7, jud. Timiș,
            NOTIFICARE
                                identificat cu CI, seria TM, nr. 211517/02.08.2001
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    eliberată de Poliția Timișoara, CNP 1680518354762,
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin  HUSAC FRANCISC, cetățean român, născut la
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                  9

20.06.1969 în Timișoara, jud. Timiș, domiciliat în                  Societatea Comercială
Timișoara, str. Samuil Sagovici, nr. 14, jud. Timiș,                  TRIM-LINE - S.R.L.
identificat cu CI, seria TM, nr. 655465/11.03.2008
eliberată de Poliția Timișoara, CNP 1690620354768,                     NOTIFICARE
HUSAC ODON, cetățean român, născut la 20.08.1970 în           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timișoara, jud. Timiș, domiciliat în Timișoara Aleea CFR,      Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
nr. 17, bl. T2, et. 1, ap. 3, jud. Timiș, identificat cu CI, seria  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
TM, nr. 032206/26.08.1998 eliberată de Poliția            completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Timișoara, CNP 1700820354741, HUSAC ȘTEFAN,             actului constitutiv al societății comerciale
                                   TRIM-LINE S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
cetățean român, născut la 28.08.1971 în Timișoara,
                                   Timișoara, Calea Torontalului Ap. Km. 6, înregistrată sub
jud. Timiș, domiciliat în Timișoara, Bd 16 Decembrie,
                                   nr. J35/2964/1993, cod unic de înregistrare 4357430,
nr. 42 ap. 5, jud. Timiș, identificat cu CI, seria TM,
                                   care a fost înregistrat sub nr. 25907 din 06.04.2009.
nr. 097646/12.10.1999 eliberată de Poliția Timișoara,
CNP 171082835471 și S.C. GST LLC, societate               (38/1.041.341)
comercială cu răspundere limitată de naționalitate
americana cu sediul în SUA, Statul Missouri, Grasaway                Societatea Comercială
&Stientjes, LLP, 41 S. Old Orchard Avenue, Suite B,                 N & A CLAUDIA - S.R.L.
St. Louis, Missouri, 63119, având numărul de înregistrare
200526220704, LC 0685832/19.09.2005, prin                         HOTĂRÂREA
împuternicit PĂDUREANU ALIN - CODRIN, cetățean
                                      ADUNĂRII GENERALE NR. 1, DIN DATA DE
român, născut la 09.06.1974, în Timișoara, jud. Timis,                 16.03.2009
domiciliat în localitatea Timișoara, str. Lazar Gheorghe,
nr. 9, bl. A2, sc. B, ap. 3, jud. Timis, identificat cu CI, seria    Asociații
                                     CHIRILA ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în
TM, nr. 405736/27.05.2004 eliberată de Poliția
                                   localitatea Giarmata Vii, str. Intrarea Rozelor, nr. 12,
Timișoara, CNP 1740609354804, asociați ai societății,
                                   jud. Timiș, identificat cu CI, seria TM, numărul 491148,
am hotărât:
                                   eliberată de Poliția Timișoara la data de 12.09.2005,
  Art. 1. Retragerea din societate a lui HUSAC VILIAM,       CNP 1890918350058, și
HUSAC FRANCISC, HUSAC ODON, HUSAC ȘTEFAN                 NEAG IOAN, cetățean român, domiciliat în localitatea
și S.C. GST LLC, prin cesionarea totală a celor 36.240        Matisesti, nr. 320, jud. Alba, identificat cu CI, seria AX,
părți sociale în valoare totala de 3.624.000 lei către        nr. 277947, eliberată de Poliția Câmpeni, la data de
NAGY ATTILA, cetățean român, născut la 30.12.1965, în        07.12.2006, CNP 1740318012543, am hotărât
Satu Mare, jud. Satu Mare, domiciliat în Satu Mare str.       următoarele:
Serelor nr. 11, jud. Satu Mare, identificat cu CI, seria SM,       Art. 1. Retragerea din societate a asociatului CHIRILA
nr. 191586/27.10.2004 eliberată de Poliția Satu Mare,        ALEXANDRU prin cesionarea totală a celor 10 părți
CNP 1651230301984, conform contractelor de cesiune          sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și valoare
părți sociale din 09.03.2009.                    totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social al
  Art. 2. Asociat unic al societății este NAGY ATTILA,       S.C. N&A CLAUDIA S.R.L., către TRIF LEONTIN
                                   GHEORGHE, cu domiciliul în sat Galsa comuna Siria,
cetățean român.
                                   jud. Arad, identificat cu CI, seria AR, nr. 123471, eliberată
  Art. 3. Capitalul social total rămâne neschimbat la
                                   de Pol. Pancota, la data de 13.08.2002
suma de 3.624.000 lei, împărțit în 36.240 părți sociale în      CNP 1730305024673.
valoare de 100 lei fiecare, exclusiv în numerar, depus la        Art. 2. Retragerea din societate a asociatului NEAG
banca, aparținând în întregime asociatului unic NAGY         IOAN prin cesionarea totală a celor 10 părți sociale, în
ATTILA.                               valoare nominală de 10 lei fiecare și valoare totală de 100
  Art. 4. Revocarea din funcția de administrator a lui       lei, reprezentând 50% din capitalul social al S.C. N&A
HUSAC VILIAM. Numirea în funcția de administrator a lui       CLAUDIA S.R.L., către TRIF LEONTIN GHEORGHE, cu
NAGY ATTILA, cu puteri depline și nelimitate, pentru o        domiciliul în sat Galsa comuna Siria, jud. Arad, identificat
perioadă nelimitată.                         cu CI, seria AR, nr. 123471, eliberată de Pol. Pancota, la
  Art. 5. închiderea punctului de lucru din Timișoara,       data de 13.08.2002 CNP 1730305024673.
Str. Bărăgan, nr. 1, jud. Timiș.                     Art. 3. Capitalul social al societății este de 200 lei,
                                   împărțit în 20 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei
  Timișoara, la 31.03.2009.
                                   fiecare și este deținut de TRIF LEONTIN GHEORGHE în
  (37/1.041.340)                          proporție de 100%.
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
  Art. 4. Revocarea din funcția de administrator a        cu CI, seria TM, nr. 291192, având 95% din capitalul
domnului NEAG IOAN.                        social al societății și
  Art. 5. Numirea în funcția de administrator a domnului       2. COJOCARIU PAVEL, domiciliat în Timișoara,
TRIF LEONTIN GHEORGHE.
                                 str. Bruxelles, nr. 9/A, identificat cu CI, seria TM,
  Art. 6. Mandatul administratorului TRIF LEONTIN
GHEORGHE, se stabilește pe o perioada nelimitată.         nr. 624504, având 5% din capitalul social al societății,
  Art. 7. La data luării prezentei Hotărâri, noul asociat,    care cu unanimitate de voturi au hotărât:
cunoaște situația financiară a societății și declară că nu      Art. 1
are nicio pretenție de la asociații cedenti iar asociații       - se deschide un punct de lucru în Timișoara,
cedenți nu mai au niciun fel de obligații și răspunderi față
                                 str. General Dragalina, nr. 15, Ap. 3
de societate și față de noul asociat începând cu data
prezentei Hotărâri.                          Art. 2
  Art. 5. Prezenta Hotărâre stă la baza completării și        - se deschide un punct de lucru în Lugoj, str. Bucegi,
modificării actului constitutiv al societății           nr. 3
  (39/1.041.342)                          (42/1.041.345)

         Societatea Comercială
                                         Societatea Comercială
         N & A CLAUDIA - S.R.L.
                                       FOR BEST CONSULTING - S.R.L.
            NOTIFICARE
                                      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
                                    A ASOCIAȚILOR DIN DATA DE 03.04.2009
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al       În data de 03.04.2009, asociatul unic, Viorica
actului constitutiv al societății comerciale N&A         Muresan, a constituit adunarea generala a societății,
CLAUDIA S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
                                 având ca ordine de zi, prelungirea mandatului de
Timișoara, Str. Grigore Alexandrescu Nr. 97, înregistrată
sub nr. J35/272/2008, cod unic de înregistrare 23154076,     Administrator al S.C. FOR BEST CONSULTING S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr. 25910 din 06.04.2009.         Astfel Adunarea Generala a Asociaților hotărăște:
  (40/1.041.343)                          Se prelungește mandatul de Administrator al dnei
                                 Muresan Viorica, CNP 2580510354758, în cadrul
                                 S.C. FOR BEST CONSULTING S.R.L., pe termen
         Societatea Comercială
          STIV SHOES - S.R.L.              nelimitat.
                                   Prezenta hotărâre a fost redactată, azi 03.04.2009,
            HOTĂRÂRE                 fiind încheiată la Timișoara, în 3 exemplare.
  Redactată și semnată la 20.03.2009 pentru             (43/1.041.346)
consemnarea hotărârii A.G.A. a S.C. STIV
SHOES S.R.L., J35/416/2009; CUI R025171391,
CRISTIN EMIL și POP IONEL, privind modificarea actului              Societatea Comercială
constitutiv al societății astfel:                      FOR BEST CONSULTING - S.R.L.
  Art. 1 - Societatea deschide un punct situat în
mun. Timișoara, str. Herculane, Nr. 39, jud. Timiș, înscris               NOTIFICARE
în CF, Nr. 3443, Chișoda.
  Prezenta hotărâre s-a redactat și semnat astăzi          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
20.03.2009 în 4 exemplare originale.               Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
  (41/1.041.344)                        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
         Societatea Comercială              actului constitutiv al societății comerciale FOR BEST
          DOI AMICI - S.R.L.              CONSULTING S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
                                 Municipiul Timișoara, Aleea Cristalului, Nr. 14, Bl 76,
          HOTĂRÂRE A.G.A.                Sc. D, Et. P, Ap. 2, înregistrată sub nr. J35/2643/2003,
  Adoptată de asociații S.C. DOI AMICI S.R.L.,         cod unic de înregistrare 15892900, care a fost înregistrat
respectiv:                            sub nr. 25938 din 06.04.2009.
  1. PINTILIE DAN DUMITRU, domiciliat în Timișoara,
str. Martir Nutu Iotcovici, Bl. A77, sc. A, ap. 10, identificat    (44/1.041.347)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                11

        Societatea Comercială              Timișoara, Str. Carei, Nr. 15, Bl. 28, Sc. A, Ap. 20,
      UNICREDIT TIRIAC BANK - S.A.            înregistrată sub nr. J35/2857/2006, cod unic de
       SUCURSALA TIMISOARA                înregistrare 19016059, care a fost înregistrat sub
                                nr. 25949 din 07.04.2009.
        DECIZIA NR. 49/10.02.2009              (47/1.041.350)
  Domnul CĂTĂLIN RASVAN RADU, în calitate de
Președinte Executiv al UniCredit Tiriac Bank S.A. și               Societatea Comercială
domnul MELIH MENGU în calitate de Vicepreședinte                 BRADUL ALB - S.R.L.
Executiv Corporate al UniCredit Tiriac Bank SA., în baza
atribuțiilor acordate conform Actului Constitutiv al                 HOTĂRÂREA
UniCredit Tiriac Bank S.A.,
  DECID:                           ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE NR. 1 DIN
  1. începând cu data de 01.02.2009, domnul                  13.03.2009
ARDELEAN VALENTIN se eliberează din funcția de           Subsemnatul
Director adjunct unitate bancara operațională a UniCredit      BRAD RADU-REMUS, cetățean român, născut la
Tiriac Bank S.A.- Sucursala Timișoara.             data de 14.04.1977 în loc. Huedin, județul Cluj, România,
  2. Următoarele departamente vor aduce la îndeplinire    domiciliat în sat Sînandrei, str. Principală, nr. 39,
prezenta decizie:                        identificat cu CI, seria TM, nr. 594914, eliberată de
  - Departamentul Resurse Umane                SPCLEP Timișoara, CNP 1770414125185 în calitate de
  - Departamentul Juridic                   asocit unic, am hotărât:
  - Departamentul Banei Corespondente               1. - Deschiderea unui punct de lucru în localitatea
  3. Câte un exemplar al prezentei decizii se va înmâna    Timișoara, str. Sf. Apostol Petru și Pavel (fostă Borzești),
tuturor celor implicați.                    nr. 1, biroul nr. 19, județul Timiș în conformitate cu
  (45/1.041.348)                       contractul de subînchiriere, nr. 10/1.05.2008, CF
                                nr. 16093, Timișoara.
                                  2. - Deschiderea unui punct de lucru în localitatea
         Societatea Comercială             Huedin, str. A. Iancu, nr. 52, județul Cluj, în conformitate
         ELLY MARKET - S.R.L.              cu contractul de comodat nr. 1/13.03.2009, CF nr. 2852,
                                Huedin.
   HOTĂRÂRE A.G.A. TIMIȘOARA, 06.04.2009
                                  3. - Cesionarea a 6 părți sociale către BRAD
  Subsemnații MURESAN CLAUDIA ELENA și            GHEORGHE cetățean român născut la data de
GRIGORE ACHIM, asociați ai S.C. ELLY              05.10.1948 în comuna Mărgău, județul Cluj, România,
MARKET S.R.L., în conformitate cu dispozițiile Legii      domiciliat în localitatea Huedin, str. Avram Iancu, nr. 52,
nr. 31/1990, republicată și modificată,             jud Cluj, identificat cu CI, seria KX, nr. 045863, eliberată
  AM HOTĂRÂT:                         de Poliția orașului Huedin, CNP 1481005125171 conform
  Art. 1. Se modifică obiectul principal de activitate al   contractului de cesiune nr. 1/13.03.2009. Capitalul social
societății în activitatea prevăzută la Cod CAEN         al societății rămâne neschimbat, în valoare de 500 lei, - 6
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.    părți sociale în valoarea nominală de 50 de lei fiecare
  Art. 2. Activitatea prevăzută la Cod CAEN          aparțin domnului BRAD GHEORGHE iar 4 părți sociale în
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine specializate, cu     valoarea nominală de 50 de lei fiecare domnului BRAD
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și     RADU-REMUS.
tutun devine obiect secundar de activitate.             Prezenta hotărâre s-a întocmit în patru exemplare azi,
                                13.03.2009, complectând corespunzător actul constitutiv
  (46/1.041.349)
                                al societății, celelalte clauze rămânând neschimbate.
                                  (48/1.041.351)
         Societatea Comercială
         ELLY MARKET - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
            NOTIFICARE                        BRADUL ALB - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                            NOTIFICARE
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
actului constitutiv al societății comerciale ELLY        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
MARKET S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
actului constitutiv al societății comerciale BRADUL               Societatea Comercială
ALB S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul                ROLS TEHNIC - S.R.L.
Timișoara, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 30-32, Bl. 85, Sc. A1,
                                          HOTĂRÂRE A.G.A.
Ap. 14, înregistrată sub nr. J35/1083/2007, cod unic de
înregistrare 21366498, care a fost înregistrat sub         Subsemnații Liviu Ștefanescu și Ciuta Cornelia
nr. 25966 din 07.04.2009.                    Rodica, în calitate de administratori la S.C. ROLS
                                TEHNIC S.R.L., Timișoara, str. Martir Ion Miron, nr. 23,
  (49/1.041.352)                       CUI 17630280, prin prezenta:
                                  HOTĂRÂM:
         Societatea Comercială               1. Schimbarea sediului social al firmei la adresa
         DARY PLAST - S.R.L.              Timișoara, Str. Treboniu Laurean, nr. 11B, Ap. 1,
                                Camera 3;
      HOTĂRÂREA NR. 104/01.04.2009              Prezenta decizie s-a redactat în 2 exemplare cu
                                valoare de original.
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              (52/1.041.355)
       S.C. DARY PLAST S.R.L.
  Subsemnatul IENĂȘESCU-BÂRDIȚĂ AURELIAN,                   Societatea Comercială
cetățean român, fiul lui Aurel și Zoița, născut la data de            ROLS TEHNIC - S.R.L.
23.02.1974, domiciliat în Timișoara, str. Mureș, nr. 119,
bl. 47, sc. A, ap. 3, județul Timiș, identificat cu CI, seria             NOTIFICARE
TM, nr. 302625, eliberată de Poliția Timișoara, la data de     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
23.01.2003, CNP 1740223351067 în calitate de asociat      Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
unic al S.C. DARY PLAST S.R.L. am hotărât modificarea      (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
actului constitutiv astfel:                   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Articol unic: Cesionarea a 50 (cincizeci) părți sociale   actului constitutiv al societății comerciale ROLS
către IENĂȘESCU-BÂRDIȚĂ DIANA, cetățean român,         TEHNIC S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
fiica lui Valeriu și Dumitra, domiciliată în Timișoara,     Timișoara, str. Treboniu Laurean, Nr. 11b, Ap. 1, camera
str. Mureș, nr. 119, bl. 47, sc. A, ap. 3, județul Timiș,    3, înregistrată sub nr. J35/1770/2005, cod unic de
identificată cu CI, seria TM, nr. 411511, eliberată de     înregistrare 17630280, care a fost înregistrat sub nr.
Pol.   Timișoara    la  data   de   11.06.2004,   25993 din 07.04.2009.
CNP 2730522354777.                         (53/1.041.356)
  Încheiată azi 01.04.2009, la sediul S.C. DARY
PLAST S.R.L., în 4 (patru) exemplare.                      Societatea Comercială
  (50/1.041.353)                                EURO SNAIL - S.R.L.

                                     HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 3/06.04.2009
         Societatea Comercială
                                  Subsemnații JARCOV COSMIN-GEORGE, cetățean
         DARY PLAST - S.R.L.
                                român, născut în 28.02.1973 în localitatea Timișoara,
            NOTIFICARE                județul Timiș, domiciliat în Timișoara, str. Alexandru Alaci,
                                nr. 8, et. 3, ap. 8, jud. Timiș, identificat cu CI, seria TM,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nr. 475867, eliberată de Poliția Timișoara la data de
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin  09.06.2005, având CNP 1730228354746, și JARCOV
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   CRISTINA-VETURIA, cetățean român, născută în
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    28.04.1970 în localitatea București, domiciliată în
actului constitutiv al societății comerciale DARY        localitatea Timișoara, str. Alexandru Alaci, nr. 8, et. 3,
PLAST S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul      ap. 8, jud. Timiș, identificată cu CI, seria TM, nr. 475146,
Timișoara, Str. Mures, Nr. 119, Bl. 47, Sc. A, Ap. 3,      eliberată de Poliția Timișoara, la data de 06.06.2005,
înregistrată sub nr. J35/2596/2006, cod unic de         având CNP 2700428354812, în calitate de asociați ai
                                societății, am hotărât următoarele:
înregistrare 18932368, care a fost înregistrat sub
                                  1. Închiderea punctului de lucru de pe raza satului
nr. 25987 din 07.04.2009.
                                Ianova, județul Timiș, constând în 19.000 mp teren arabil
  (51/1.041.354)                       extravilan identificat cu CF nr. 2704 și nr. top A645/3/6/2.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                 13

  2. Deschiderea unui nou punct de lucru pe raza satului            Societatea Comercială
Petrovaselo, județul Timiș care constă în 17.400 mp teren          IN-KAL SECURITY RO - S.R.L.
arabil extravilan identificat cu CF nr. 400403 (fost 1792)
                                             DECIZIA
și nr. top A2799/1/1.
  (54/1.041.357)                          ASOCIATULUI UNIC S.C. IN-KAL SECURITY
                                   RO S.R.L., CU SEDIUL ÎN UTVIN, NR. 325/A,
                                  JUD. TIMIȘ, J35/2095/2002, CIF RO 15096012,
         Societatea Comercială                      NR. 01/16.03.2009
          IBI STYLE - S.R.L.
                                  Asociatul Unic,
           HOTĂRÂREA                  DIACONU ADRIAN-NICOLAE, domiciliat în
                                Sat. Dumbravita (com. Dumbravita), str. Kiev, nr. 19, j
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             ud. Timiș, identificat cu CI, seria TM, nr. 717452, emisă
         NR. 01/10.03.2009               de SPCLEP Timișoara la data de 10.12.2008, am hotărât
                                următoarele:
  Subsemnații: MOCANU IURIANA, cetățean              1. Revocarea din funcția de administrator a dlui
moldovean, născută la 17.06.1984 în Chisinau Republica     DIACONU ADRIAN-NICOLAE și numirea în funcția de
Moldova, domiciliată în Republica Moldova, Chisinau cu     administrator a dlui DURAN CRISTIAN-DAN, pe
reședința în Timișoara b-dul 16 Decembrie, nr. 42, ap. 10,   perioadă nelimitată.
identificată cu pas. A, nr. 1918899/31.05.2005, eliberat      3. Schimbarea sediului social al Societății la
de autoritățile din Chisinau și COVACI MARCELA (fosta      următoarea adresă: Timișoara, Calea Ghirodei, nr. 85,
                                jud. Timis.
BRATU), cetățean moldovean, născută la 21.11.1978 în
                                  Restul prevederilor din Actul Constitutiv rămân
Vulcanesti-Slobozia Moldova, domiciliata în Republica
                                nemodificate. Se va redacta un nou Act Constitutiv,
Moldova, Chisinau, str. Viilor, nr. 74, sector Buiucani cu   modificat în consecință, conform reglementarilor în
reședința în Timișoara, str. Eneas, nr. 80, ap. 11,       vigoare.
identificată cu Carte de rezidență pentru membrii de
                                  (57/1.041.360)
familie ROU, seria RTR, nr. 06663/17.09.2007, eliberată
de O.R.I. Timiș asociați ai societății am hotărât
următoarele: 1. - Completarea obiectului de activitate al            Societatea Comercială
societății cu următoarele: 9329 Alte activități recreative și        IN-KAL SECURITY RO - S.R.L.
distractive n.c.a.
                                            NOTIFICARE
  Prezenta a fost încheiată în 6 exemplare, la
Timișoara, și a fost redactată de colectivul Juridic al ORC    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș la cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit   Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
cererii de servicii nr. 558/10.03.2009.             (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  (55/1.041.358)                       actului constitutiv al societății comerciale IN-KAL
                                SECURITY RO S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
                                Municipiul Timișoara, Calea Ghirodei, Nr. 85, înregistrată
         Societatea Comercială
                                sub nr. J35/2095/2002, cod unic de înregistrare
          IBI STYLE - S.R.L.
                                15096012, care a fost înregistrat sub nr. 26037 din
                                07.04.2009.
            NOTIFICARE
                                  (58/1.041.361)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și           Societatea Comercială
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al          EXCENTRIC COMPANY - S.R.L.
actului constitutiv al societății comerciale IBI
                                          HOTĂRÂREA A.G.A.
STYLE S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
Timișoara, Str. I. H. Radulescu, Nr. 6, Ap. 2, Cam. 2,       Subsemnații
înregistrată sub nr. J35/2506/2003, cod unic de           1. DRĂGOI MIHAI, născut la data de 26.10.1955, în
înregistrare 15851633, care a fost înregistrat sub       comuna Roșia, jud. Sibiu, domiciliat în Timișoara,
                                str. Orșova, nr. 12, sc. A, ap. 6, legitimat cu C.I., seria TM,
nr. 26007 din 07.04.2009.
                                nr. 166769, eliberată la data 09.11.2000 de
  (56/1.041.359)                       Pol. Timișoara
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
  2. NEMEȘ ION DAN AURELIAN, născut la data de                 Societatea Comercială
29.02.1960 în Oțelul Roșu, jud. Caraș Severin, domiciliat            KASA AGRO PREST - S.R.L.
în Timișoara, str. Ulpia Traiană, nr. 105, legitimat cu
C.I., seria TM, nr. 610581, eliberată la data de                     NOTIFICARE
18.07.2007 de Pol. Timișoara                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  3. GROZAV DAN ȘTEFAN, născut la data de            Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
18.02.1966 în Reșița, jud. Caraș Severin, domiciliat în      (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Timișoara, str. Clăbucet, nr. 7, sc. B, et. 1, ap. 3, legitimat  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
cu C.I., seria TM, nr. 480402, eliberată la data de        actului constitutiv al societății comerciale KASA AGRO
08.07.2005 de Pol. Timișoara;                   PREST S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Oraș Jimbolia,
  am hotărât, în unanimitate, următoarele:           Str. Contele Csekonics, Nr. 8/a, înregistrată sub
  Art. 1. Deschiderea punctului de lucru la următoarea     nr. J35/951/2005, cod unic de înregistrare 17382673,
adresă:                              care a fost înregistrat sub nr. 26054 din 07.04.2009.
  - Arad, str. Augustin Doinas (fosta str. D. Gherea),       (61/1.041.364)
nr. 32, conform contractului de închiriere și extras CF
nr. 7333 - anexat
  La acest punct de lucru societatea va desfășura                Societatea Comercială
                                          STK-SYSTEM - S.R.L.
următoarele activități: 8622 - Activități de asistență
medicală specializată, 8690 - Alte activități referitoare la        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
sănătatea umană, 8710 - Activități ale centrelor de               EXTRAORDINARE
îngrijire medicală, 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte
științe naturale și inginerie                            NR.1 DIN 03.04.2009
  Art. 2. Obiectul de activitate al societății precum și
                                   Asociat unic TEICHERT GUNTER DIETRICH,
sediul social al acesteia rămân nemodificate.
                                 cetățean german, domiciliat în Germania, Munchen,
  Pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri o
                                 Lindbergstr. Nr. 28, Pas. 8180203532 eliberat de
împuternicim pe doamna Biro Magdalena, legitimată cu
                                 autoritățile germane la 21.07.1997, am hotărât:
CI, seria TM, nr. 360666, în calitate de Director
                                   1. Se închide punctul de lucru din sat Ghiroda,
Administrativ.                          CF 5082, TOP CE 174/21/1/9, jud. Timiș.
  (59/1.041.362)                          (62/1.041.365)

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       KASA AGRO PREST - S.R.L.                     LINDE GAZ ROMANIA - S.R.L.

         HOTĂRÂRE 06.04.2009                          HOTĂRÂREA
  Subsemnații, KASA CRISTIANA-HILDE și KASA
IOAN-TIBERIU în unanimitate de voturi, am hotărât         ASOCIATULUI UNIC AL LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.
următoarele:                             LINDE Aktiengesellschaft, societate înregistrată
  Art. 1 Se modifică art. 13 al. 1 și 2 care va avea       conform legislației germane, cu sediul social în 80331
următorul cuprins:                        München, Klosterhofstrasse, nr. 1, Germania,
  Societatea este administrată de doi administratori.      înregistrată la Registrul Comerțului din München cu
Administratori sunt desemnați pentru o perioadă          nr. HRB 169850, reprezentată legal de:
nelimitată de către adunarea generală a asociaților.         Dna Luise Berghaus, având cetățenia germană,
  Societatea este administrată de domnul KASA IOAN        nascut(ă) la data 08.11.1951, în Rheine, domiciliat(ă) în
TIBERIU și KASA CRISTIANA HILDE, cu puteri depline        Sintzenichstraße 12, 81479 Solln, Germania,
și nelimitate, cu începere de la data înregistrării în      identificat(ă) cu Pașaport Seria Nr. 4147146298, eliberat
registrul comerțului, pe o perioadă nelimitată.          de Stadt Hochheim am Main la data de 05.01.2001, și de
  Pentru înregistrarea mențiunilor la O.R.C. Timiș va fi     către,
desemnat dl Gagica Valentin, CI, seria TM, nr. 188224,        Dna Claudia Esche, având cetățenia germană,
                                 nascut(ă) la data 24.10.1960, în Wiesbaden, domiciliat(ă)
care va putea semna toate actele necesare.
                                 în Johann-Bader-Straße 20, 82049 Pullach, Germania,
  Prezenta hotărâre a fost încheiată în 6 (sase)
                                 identificat(ă) cu Pașaport, Seria Nr. 4026038920, eliberat
exemplare, la Jimbolia, azi 06.04.2009.
                                 de Landeshauptstadt Wiesbaden la data de 23.07.2001.
  (60/1.041.363)                        și de către,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                 15

  În calitatea de asociat unic al S.C. LINDE                 Societatea Comercială
GAZ ROMANIA S.R.L., societate înregistrată conform             IMPORT-EXPORT V & V - S.R.L.
legislației române, cu sediul social în Timișoara, str.
Avram Imbroane, nr. 9, județul Timiș, înregistrată la            HOTĂRÂREA NR. 1/01.04.2009
Registrul Comerțului Timiș sub nr. J35/1149/1996,          Azi 01.04.2009, subsemnații Ardeljan Valentina,
reprezentată legal de dl. Oliver Christian Pfann, cetățean   cetățean sârb, născută la 12.10.1978 la Belgrad, Savski
german, născut la data de 07.11.1968 în München,        Venac, Rep. Serbia, domiciliată în Serbia, Lokve,
Germania, domiciliat în 59A Schonenstrasse, 81543        str. Lenjinova 081, identificată cu PAS, nr. 005698719,
München, Germania, identificat cu pașaport, seria D, nr.    emis de aut. sârbe la 05.03.2007, CNP 1210978865028,
9511527529, eliberat de Landeshauptstadt München        Ardeljan Niku, cetățean sârb, născută la 25.03.1974 la
KVR la data de 27.11.2000, deținând 100% din capitalul     Pancevo, Rep. Serbia, domiciliat în Serbia, Lokve,
social al societății, renunțând la formalitățile de       str. Lenjinova 081, identificată cu PAS, nr. 005913556,
convocare, am decis următoarele:                emis de aut. sârbe la 14.07.2007 CNP 2503974860049 și
  Art.1                            Caprdja Valentin, cetățean sârb, născută la 04.11.1972 la
  Obiectul de activitate al companiei va fi completat cu   Belgrad, Savski Venac, Rep. Serbia, domiciliată în
următoarele două noi activități:                Serbia, Ban. Novo Selo, str. M. Tita 082, identificată cu
  - Cod CAEN 3319 - Repararea altor echipamente,       PAS., nr. 005810324, emis de aut. sârbe la 28.05.2007
inclusiv supape de siguranță;                  CNP 0411972860026 în calitate de asociați la
  - Cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor   S.C. „IMPORT- EXPORT V&V “ S.R.L., am hotărât:
utilitare pentru fluide, inclusiv montarea/repararea la       Închiderea punctului de lucru la adresa: Mosnita
conducte sub presiune;                     Noua, fără număr, Județul Timiș, conform extrasului de
  - Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultant   carte funciară nr. 2870, Mosnita Noua, nr. Top. Cc 885/3.
tehnică legată de acestea;                     Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru)
  Art.2                            exemplare originale la Timișoara, azi 01.04.2009.
  Dl Oliver Pfann, cetățean german, născut în data de       (65/1.041.368)
07.11.1968 în München, identificat cu Pașaport Nr.
9511527529, eliberat de Germania, în calitate de Director
General al LINDE GAZ ROMANIA, este împuternicit să                Societatea Comercială
                                          CORALSERV - S.R.L.
execute, semneze, solicite și să ridice orice declarație și
document, și să îndeplinească toate formalitățile pentru a        HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 06.04.2009
pune în aplicare această hotărâre, precum și pentru a o
înregistra la Oficiul Registrului Comerțului competent;     A ADUNĂRII GENERALE A S.C. CORALSERV S.R.L.
Dl Oliver Pfann are dreptul să împuternicească la rândul    CU SEDIUL ÎN SÎNNICOLAU MARE, STR. GHEOGHE
său o altă persoană care să exercite prezentul mandat.       LAZĂR, NR. 7-9, BL. L9, SC. C, AP. 12, JUDEȚUL
  Restul clauzelor rămân neschimbate.             TIMIȘ, NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
  Redactat și semnată în 4 exemplare original,              J35/2025/2003, C.U.I. 15722299
azi Pullach, la 05.03.2009
                                  Subsemnați COCIU CORNEL, CNP 1580929353943,
  (63/1.041.366)                       domiciliat în Sânnicolau Mare, str. Dumitru Țichindeal,
                                nr. 37, județul Timiș, identificat cu CI, seria TM,
                                nr. 726991/10.02.2009, eliberată de Sânnicolau Mare și
        Societatea Comercială
                                COCIU ALEX, CNP 1870703352307, cu același
       LINDE GAZ ROMANIA - S.R.L.
                                domiciliu,   identificat   cu  CI,   seria  TM,
            NOTIFICARE                nr. 726989/10.02.2009, eliberată de Sânnicolau Mare, în
                                calitate de asociați ai S.C. CORALSERV S.R.L., azi
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    06.04.2009, în ședința A.G.A. am hotărât:
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin    Articol unic. Se schimbă sediul social în Sânnicolau
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   Mare, str. Dumitru Țichindeal, nr. 37, imobil înscris în
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    C.F. nr. 400549/Sânnicolau Mare, nr. cadastral
actului constitutiv al societății comerciale LINDE GAZ     1485/a/2/II.
ROMANIA S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul       Celelalte dispoziții din actele constitutive ale societății
Timișoara, Str. Avram Imbroane, Nr. 9, înregistrată sub     rămân neschimbate.
nr. J35/1149/1996, cod unic de înregistrare 8721959,        Se va înregistra la Registrul Comerțului această
care a fost înregistrat sub nr. 26099 din 07.04.2009.      mențiune.
  (64/1.041.367)                         (66/1.041.369)
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         CORALSERV - S.R.L.                   UNITATEA TEHNICO MEDICALA SI DE
                                         OPTICA - S.R.L.
            NOTIFICARE
                                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
                                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale           actului constitutiv al societății comerciale UNITATEA
CORALSERV S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Oraș        TEHNICO MEDICALA ȘI DE OPTICA S.R.L., cu sediul în
Sânnicolau Mare, Str. Dumitru Țichindeal, Nr. 37,        Județul Timiș, Municipiul Lugoj, Spl. Coriolan
înregistrată sub nr. J35/2025/2003, cod unic de         Brediceanu, Nr. 1, Ap. 5, înregistrată sub nr.
înregistrare 15722299, care a fost înregistrat sub        J35/1727/1992, cod unic de înregistrare 2499390, care a
nr. 26146 din 07.04.2009.                    fost înregistrat sub nr. 26148 din 07.04.2009.
                                   (69/1.041.372)
  (67/1.041.370)

                                        Societatea Comercială
       Societatea Comercială
                                       OPTIMED M.V.M. 2005 - S.R.L.
    UNITATEA TEHNICO MEDICALA SI DE
         OPTICA - S.R.L.                            HOTĂRÂREA

            HOTĂRÂREA                     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                         NR. 1/01.04.2009
     ASOCIATULUI UNIC NR. 1/01.04.2009
                                   Subsemnații PÎRJOL MANOLICĂ și JIVAN
  Subsemnata PIRJOL MARIA, în calitate de asociat și      CORNELIA-LENUȚA, în calitate de asociați, am hotărât
moștenitor al coasociatului CHITULESCU GRIGORIE,         următoarele:
conform certificatului de moștenitor, nr. 33 din data        Art. 1 Asociata JIVAN CORNELIA-LENUȚA cedează o
30.03.2009 emis de Birou Notar Public Gheorghe          parte socială în valoare de 10 lei coasociatului PÎRJOL
                                 MANOLICĂ.
Sfercoci, am hotărât următoarele:
                                   Art. 2 În urma acestei cesiuni, societatea „OPTIMID
  Art. 1 Preluarea celor 16 părți sociale a 10 lei fiecare,
                                 M.V.M. 2005” S.R.L. este constituită având ca asociat
în valoare totală de 160 lei, ale defunctului coasociat în    unic pe PÎRJOL MANOLICĂ, cetățean român, născut la
societate, devenind astfel asociat unic al societății.      data de 06.02.1966 în Samarinesti, jud. Gorj, domiciliat în
  Art. 2 Se revocă din funcția de administrator al       Lugoj, Spl. Tinereții, bl. 8, sc. B, et. 2, ap. 9, jud. Timiș,
societății CHITULESCU GRIGORIE, și se numește în         identificat cu CI, seria TM, nr. 725177/03.02.2009,
funcția de administrator asociatul unic PIRJOL MARIA,      eliberată de SPCLEP Lugoj, CNP 1660206180014.
pe o perioadă nelimitată, cu puteri depline și nelimitate.      Art. 3 Capitalul social total subscris și vărsat este 200
  Art. 3 Societatea UNITATEA TEHNICO MEDICALA ȘI        și se divide într-un număr de 20 de părți sociale egale și
                                 indivizibile, în valoare de 10 lei fiecare ce aparțin în
DE OPTICA S.R.L. este constituită având ca asociat unic
                                 totalitate asociatului unic.
pe PIRJOL MARIA, cetățean român, născută la data de
                                   Art. 4 Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților vor fi
22.08.1967 în Lugoj, Jud. Timiș, domiciliată în Lugoj,      preluate de Asociatului Unic.
Spl. Tinereții, Bl. 8, Sc. B, Et. 2, Ap. 9, Jud. Timiș,       Încheiată în 6 (șase) exemplare, la Lugoj.
identificată cu CI, seria TM, nr. 725178, eliberată de
                                   (70/1.041.373)
SPCLEP    Lugoj   la  data   de   03.02.2009,
CNP 2670822352641, care va prelua și atribuțiile
Adunării Generale a Asociaților.                        Societatea Comercială
  Art. 4 Capitalul social subscris și vărsat al societății          OPTIMED M.V.M. 2005 - S.R.L.
este de 200 lei și se divide într-un număr de 20 părți
                                            NOTIFICARE
sociale a 10 lei fiecare, ce aparțin în totalitate asociatului
unic.                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
  Încheiată în 6 (sase) exemplare, la Lugoj.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  (68/1.041.371)                        completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                17

actului constitutiv al societății comerciale OPTIMED                Societatea Comercială
M.V.M. 2005 S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul             RAFFLESIA - S.R.L.
Lugoj, Spl. Tineretii, Bl. 8, Sc. B, Et. 2, Ap. 9, înregistrată
sub nr. J35/3443/2005, cod unic de înregistrare                     NOTIFICARE
18077040, care a fost înregistrat sub nr. 26150 din         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
07.04.2009.                            Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  (71/1.041.374)                        completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 actului constitutiv al societății comerciale RAFFLESIA
         Societatea Comercială              S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Liebling, Com. Liebling,
          RAFFLESIA - S.R.L.               înregistrată sub nr. J35/2895/2006, cod unic de
                                 înregistrare 19028215, care a fost înregistrat sub nr.
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             26157 din 07.04.2009.
                                   (73/1.041.376)
           NR. 01/07.04.2009
  Subsemnata ANIĆIĆ SORINA, cetățean român,                   Societatea Comercială
născută la 07.07.1974 în Liebling jud Timiș, domiciliată în           UNITAR SERVICE - S.R.L.
Liebling, nr. 90, jud. Timiș, identificată cu CI, seria TM,
nr. 414032/28.06.2004, eliberată de orș. Deta                 HOTĂRÂRE A.G.E.A. 06.04.2009
CNP 2740707350321 asociat UNIC al societății am           Subsemnatele
hotărât următoarele: 1. - Transmiterea unui număr de 10       MIRU MARGARETA, cetățean român, domiciliată în
părți sociale în valoare totală de 100 lei către ANIĆIĆ      Timișoara, str. Diaconu Coresi, nr. 38A, identificată cu
SLAVKO, cetățean sârb, născut la 13.07.1966 în Serbia,      CI, seria TM, nr.097094, având CNP 2590307354764;
domiciliat în com. Liebling, nr. 90, jud. Timiș, identificat cu   ARDEL OANA-MARIA, cetățean român, domiciliată în
carte de rezidență pentru membrii de familie seria ROU,      Timișoara, str. Diaconu Coresi, nr. 38A, identificată cu
                                 CI, seria TM, nr. 732813, având CNP 2830318350032;
nr. RTR 02476/05.06.2007, eliberată de de A.P.S. Timiș
                                   MIRU RALUCA-IOANA, cetățean român, domiciliată
CNP 7660713350018 conform contract de cesiune a
                                 în Timișoara, str. Diaconu Coresi, nr. 38A, identificată cu
părților sociale din 07.04.2009.                 CI, seria TM, nr. 131376, având CNP 2860429350081; În
  2. - În urma cesiunii capitalul social total rămâne      calitate de asociați, am hotărât:
neschimbat la suma de 200 lei împărțit în 20 părți sociale      Art.1 Reluarea activității societății UNITAR
egale a câte 10 lei fiecare iar aportul asociaților la      SERVICE S.R.L. începând cu data de 13.04.2009.
constituirea lui este următorul:                   Art.2 Deschiderea unui punct de lucru situat în
  - ANIĆIĆ SORINA deține 10 părți sociale în valoare      Timișoara, str. Ofcea, nr. 19, Sc. C, apt. 9, unde urmează
totală de 100 lei,                        să desfășurăm activitatea de Comerț cu amănuntul în
  - ANIĆIĆ SLAVKO deține 10 părți sociale în valoare      magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
totală de 100 lei respectiv 24 euro (calculat la cursul de    produse nealimentare, Cod CAEN: 4719.
4,24 lei/1 euro) adică 32 USD (calculat la cursul de 3,18       (74/1.041.377)
lei/1 USD)
  3. - Retragerea calității de administrator lui ANIĆIĆ           Societatea Comercială
SORINA. Numirea ca administrator unic al societății a          AGRICOLE DAMIAN IMPEX 2004 - S.R.L.
asociatului ANIĆIĆ SLAVKO cu puteri depline și
nelimitate pe o perioadă nelimitată.                          HOTĂRÂREA
  4. - Atribuțiile asociatului unic sunt preluate de către
Adunarea Generală a Asociaților ale cărei atribuții sunt         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
cele prevăzute de Legea 31/1990 modificată și                   NR. 1/31.03.2009
completată.                             Subsemnata
  5. - Deschiderea unui punct de lucru în TIMISOARA        DAMIAN ANA, cetățean român, domiciliată în Lugoj,
CALEA SAGULUI, NR. 36, AP. 1 și 2.                Zona Stadion, Bl. 67, Ap. 1, Jud. Timiș, identificată prin
  Prezenta a fost încheiată în 6 exemplare, la         CI, seria TM, Nr. 449312, având CNP 2740627352631, în
Timișoara, și a fost redactată de Colectivul Juridic al ORC    calitate de asociat unic al S.C. AGRICOLE DAMIAN
Timiș la cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit    IMPEX 2004 S.R.L., în baza sentinței civile definitive și
                                 irevocabile Nr. 2202, pronunțată în data de 27.11.2008,
cererii de servicii nr. 786/07.04.2009.
                                 aduc următoarele modificări la actele constitutive ale
  (72/1.041.375)                        societății:
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
  Articolul 1:                         Caraș, CNP 1740407110435, conform prerogativelor pe
  Partile sociale în nr. de 14, deținute de defunctul     care le dețin în calitate de asociat unic, am hotărât
Damian Dumitru Mircea, au trecut, în baza sentinței civile    următoarele:
Nr. 2202/27.11.2008, în proprietatea asociatei Damian        Art. 1. Închiderea punctului de lucru de la următoarea
Ana.                               adresă:
  Articolul 2:                          Timișoara, Calea Sagului, nr. 73, Județ Timiș.
  Capitalul social al societății ramâne neschimbat, în      Înscris în CF cu numărul 1099.
valoare de 200 RON, împărțite în 20 părți sociale, în        Acest act a fost redactat azi, 06.04.2009 în trei
valoare totală de 10 RON fiecare, și este deținut în       exemplare originale.
totalitate de asociatul unic Damian Ana.               (77/1.041.380)
  Articolul 3:
  Se modifică sediul social al societății, de la adresa:
Gavojdia, Nr. 309, Jud. Timiș, la noua adresă Lugoj, Zona           Societatea Comercială
                                    TEXTOR INDUSTRIAL PROJECT - S.R.L.
Stadion, Bl. 67, Ap. 1, Jud. Timiș conform contractului de
comodat încheiat în data de 15.01.2009, și a extrasului                 HOTĂRÂREA
CF Nr. 3405/1 Lugojul German.
  Articolul 3:                          ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 2 DIN
  Se numește administrator al societății, pe durată             DATA DE 03.04.2009
nelimitată, d-na Ana Damian, cetățean român, domiciliată
                                   Subsemnații asociați
în Lugoj, Zona Stadion, Bl. 67, Ap. 1, Jud. Timiș,
                                   1. Bulzan Tiberiu, născut la dala de 29.05.1958 în
identificată prin CI, seria TM, Nr. 449312, având
                                 Șimleu Silvaniei, Jud. Sălaj, domiciliat în Timișoara,
CNP 2740627352631
                                 Str. Martir Herman Sporer, bl. 42B, sc. B, ap. 2, identificat
  Prezenta hotărâre a fost semnată azi, 31.03.2009. în
                                 cu CI, seria TM, nr. 266360/07.06.2002, eliberată de
4 (patru) exemplare originale, la sediul societății, și va sta
                                 Pol. Mun. Timișoara;
la baza încheierii actului adițional de modificare al actului    2. Dan Mariana, născută la 01.06.1959, în Timișoara,
constitutiv al societății.                    Jud. Timiș, domiciliată în Timișoara, Str. Martir Herman
  (75/1.041.378)                        Sporer b. 38, sc. B, ap. 10, identificată cu CI, seria TM,
                                 nr. 227138/30.10.2001, eliberată de Pol. Mun. Timișoara
                                   3. Ianculescu Dorel, născut la 12.09.1967 în
       Societatea Comercială               loc. Șomcuta Mare, Jud. Maramureș, domiciliat în
    AGRICOLE DAMIAN IMPEX 2004 - S.R.L.           Timișoara, Str. Mureș, nr. 63, identificat cu CI, seria TM,
                                 nr. 223056/08.10.2001, eliberată de Pol. Mun. Timișoara;
            NOTIFICARE                  4. Hodineanți Virgil, născut la 28.11.1957 în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Timișoara, Jud. Timiș, domiciliat în Timișoara, B-dul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin  Cetății, nr. 60, sc. F, et. 2, ap. 6, identificat cu CI, seria
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    TM,   nr.  227039/30.10.2001,      eliberată   de
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Pol. Mun. Timișoara;
actului constitutiv al societății comerciale AGRICOLE        5. Purice Teofil, născut la 09.05.1954 în loc. Gătaia,
DAMIAN IMPEX 2004 S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,      Jud. Timiș, domiciliat în Timișoara, Str. Florilor, bl. 52,
Municipiul Lugoj, Zona Stadion Bl. 67 Ap. 1, înregistrată    sc. B, et. 3, ap. 15, identificat cu CI, seria TM,
sub nr. J35/532/2004, cod unic de înregistrare 16191640,     nr. 670873/16.05.2008, eliberată de SPCLEP Timiș;
                                   6. Cotuna Ioan, născut la 03.04.1947 în loc. Chișlaca,
care a fost înregistrat sub nr. 26178 din 07.04.2009.
                                 Jud. Arad, domiciliat în Sat Chișoda (Com. Giroc),
  (76/1.041.379)                        Str. Oituz, nr. 43B, Jud. Timiș, identificat cu CI, seria TM,
                                 nr. 512863/31.01.2006, eliberată de Pol. Mun. Timișoara,
                                   raportat la prevederile legii și române precum și la
         Societatea Comercială
                                 prevederile actului constitutiv al S.C. Textor Industrial
        DENTAL DESIGN - S.R.L.
                                 Project S.R.L. am decis modificarea actului constitutiv al
                                 societății:
            HOTĂRÂRE
                                   Art. 1.
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI NR.             Se prelungește mandatul administratorilor Ianculescu
                                 Dorel, Dan Mariana și Bulzan Tiberiu pe o perioadă de 4
          15/06.04.2009
                                 ani de la data înscrierii prezentelor mențiuni în Registrul
  Subsemnatul Andrei Florin, cetățean român, domiciliat     Comerțului. Toate celelalte prevederi ale actului
în localitatea Prilipet, nr. 66, județ Caras Severin,      constitutiv rămân în vigoare și continuă să producă efecte
identificat cu CI,seria KS, nr. 171432, eliberată de Poliția   juridice.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                19

  Art. 2.                             1. Precizarea obiectului principal de activitate al
  Pentru realizarea tuturor formalităților necesare în fața  societății conform CAEN:
oricăror instituții, autorități sau persoane precum și       4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
semnarea oricăror documente, este împuternicit prin       parfumerie
prezenta hotărâre domnul Ianculescu Dorel, cu datele de      2. Precizarea mandatului administratorilor societății
identificare de mai sus.                    Cipu Camelia Ileana și Pastila Mihai pentru o perioadă
  Prezenta hotărâre urmează a fi pusă în aplicare în      nelimitată, având răspunderile și atribuțiile prevăzute de
conformitate cu prevederile legii române prin înscrierea    actul constitutive și Legea 31/1990 republicată.
modificărilor în registrul comerțului competent.          3. Se împuternicește av. Daniela Toma să depună la
  (78/1.041.381)                       Oficiul Registrul Comerțului Timiș documentația
                                necesară înregistrării prezentei hotărâri și să ridice
                                mențiunile la termen.
         Societatea Comercială
         AMD IMPEX - S.R.L.                (81/1.041.384)

           HOTĂRÂREA
                                        Societatea Comercială
                                        CORPORE SANO - S.R.L.
    ASOCIATULUI UNIC NR. 01/07.04.2009
  Enache Daniela asociat unic, prin prezentul act                   NOTIFICARE
hotărăsc
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 1 Se schimbă activitatea principală a societății în
                                Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
nerezidențiale
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Art. 2 Se revocă din calitatea de administrator Enache
                                actului constitutiv al societății comerciale CORPORE
Daniela; se numește în calitatea de administrator Enache
Dumitru pe o perioadă nelimitată.                SANO S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
                                Timișoara, Str. Vasile Parvan, Nr. 28, Sc. A, Et. P, Ap. 3,
  (79/1.041.382)                       înregistrată sub nr. J35/2500/2005, cod unic de
                                înregistrare 17826377, care a fost înregistrat sub
         Societatea Comercială             nr. 26213 din 07.04.2009.
         AMD IMPEX - S.R.L.                (82/1.041.385)

            NOTIFICARE
                                         Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             UBICONET - S.R.L.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     HOTĂRÂREA NR. 01/24.03.2009 A ADUNĂRII
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C. UBICONET S.R.L.
actului constitutiv al societății comerciale AMD
IMPEX S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul        Asociații S.C. UBICONET S.R.L. respectiv GAVRA
Timișoara, Str. Dr. Ioan Muresan, Nr. 71, Sc. B, Et. 4, Ap.   MARIA-LILIANA și GAVRA ILIE-DUMITRU, întruniți în
13, înregistrată sub nr. J35/840/2002, cod unic de       Adunarea Generală a Asociaților de astăzi 24.03.2009,
înregistrare 14672656, care a fost înregistrat sub nr.     am hotărât în unanimitate următoarele:
26210 din 07.04.2009.                       1. Precizarea activității principale a societății conform
                                CAEN:
  (80/1.041.383)
                                  3109 - fabricarea de mobilă n.c.a.
                                  2. Renunțarea la activitățile secundare cuprinse în
        Societatea Comercială              obiectul de activitate al societății, cu excepția
        CORPORE SANO - S.R.L.              următoarelor activități:
                                  1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie și
      HOTĂRÂREA NR. 01/06.03.2009             tâmplărie, pentru construcții
                                  2511 - fabricarea de construcții metalice și părți
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            componente ale structurilor metalice
      S.C. CORPORE SANO S.R.L.                2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal
  Asociații S.C. CORPORE SANO S.R.L., respectiv          3101 - fabricarea de mobile pentru birouri și
Cipu Camelia Ileana și Pastila Mihai, întruniți în adunarea   magazine; inclusiv fabricarea de mobilier pentru școli,
generală a asociaților de astăzi 06.03.2009, au hotărât în   laboratoare, restaurante, farmacii, biserici, fabricarea de
unanimitate următoarele:                    scaune și altele incluse la această clasă
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
  3102 - fabricarea de mobile pentru bucătării          (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  3103 - fabricarea de saltele și somiere            completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie; include       actului constitutiv al societății comerciale UBICONET
instalarea mobilierului modular, a pereților de          S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,
compartimentare și a mobilierului de laborator           Str. Iuliu Podlipny, Nr. 12, înregistrată sub nr.
  4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou         J35/545/2000, cod unic de înregistrare 13101082, care a
  4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,     fost înregistrat sub nr. 26214 din 07.04.2009.
tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
                                    (84/1.041.387)
specializate
  4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor
de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. în                Societatea Comercială
magazine specializate; inclusiv servicii de montaj                 MIMORA TRANS - S.R.L.
  5210 - depozitări
  7410 - activități de design specializat                 HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 20/7.04.2009
  7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice;
activități ale consultanților în alte domenii decât          Subsemnații:
arhitectura, inginerie și management                  1. MOTISAN RAZVAN-MIRCEA, cetățean român,
  8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor   născut la 13.05.1978, în Timișoara, jud. Timiș, domiciliat
și congreselor; inclusiv amenajarea standurilor          în Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 24, ap. 5, jud. Timiș,
  9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice       identificat cu CI, seria TM, nr. 314869/21.03.2003,
  3. Completarea obiectului de activitate cu următoarele     eliberată de Poliția Timișoara, CNP 1780513354845 și
activități:                              2. MOTISAN DANIELA-GEORGETA, cetățean
  4615 - intermedieri în comerțul cu mobile, articole de     român, născută la 10.11.1954, în Timișoara, jud. Timiș,
menaj și de fierărie                        domiciliată în Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 24, ap. 5,
  4618 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea    jud. Timiș, identificată cu CI, seria TM, nr.
produselor cu caracter specific n.c.a.               094349/21.09.1999, eliberată de Poliția Timișoara, CNP
  4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz    2541110354794, în calitate de asociați ai societății, am
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor       hotărât următoarele:
  4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a       Transmiterea de către MOTISAN RAZVAN-MIRCEA
articolelor de iluminat                      către MOTISAN DANIELA-GEORGETA a 90 de părți
  4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al   sociale în valoare de 900 lei.
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine      Asociat unic al societății rămâne MOTISAN DANIELA-
specializate; inclusiv accesorii pentru mobilier          GEORGETA.
  4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor      Capitalul social total rămâne neschimbat de 1.000 lei,
electrocasnice, în magazine specializate              împărțit în 100 de părți sociale a 10 lei fiecare deținut în
  4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și     totalitate de asociatul unic MOTISAN DANIELA-
piețe al altor produse; în special al diferitelor tipuri de    GEORGETA.
mobilier                                Atribuțiile Adunării Generale a Asociațiilor prevăzute
  4941 - transporturi rutiere de mărfuri
                                  de Legea 31/1990 republicată sunt preluate de asociatul
  4942 - servicii de mutare
                                  unic.
  4. Revocarea din funcția de administrator al societății
                                    Se revocă mandatul administratorului MOTISAN
a asociatei Gavra Maria-Liliana, societatea urmând a fi
                                  RAZVAN-MIRCEA.
administrată în continuare de un singur administrator în
persoana asociatului Gavra Ilie-Dumitru, care va avea         Se numește în funcția de administrator pe perioadă
puteri depline și nelimitate în conformitate cu prevederile    nelimitată asociatul unic MOTISAN DANIELA-
actului constitutiv actualizat și ale Legii 31/1990.        GEORGETA.
  5. Se împuternicește av. Daniela Toma să depună la         (85/1.041.388)
ORC Timiș documentația necesară aducerii la îndeplinire
a prezentei și să ridice mențiunile la termen.
                                          Societatea Comercială
  (83/1.041.386)                                 MIMORA TRANS - S.R.L.

         Societatea Comercială                          NOTIFICARE
          UBICONET - S.R.L.                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
            NOTIFICARE                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin   actului constitutiv al societății comerciale MIMORA
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                21

TRANS S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul               Societatea Comercială
Timișoara, B-dul Constantin Diaconovici Loga, Nr. 24, Et.             MONDOTOP - S.R.L.
P, Ap. 5, înregistrată sub nr. J35/877/2003, cod unic de
înregistrare 15356660, care a fost înregistrat sub nr.        HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 2710 DIN 12.03.2009
26215 din 07.04.2009.                        Subsemnatul ORTAN DORU STELIAN, în calitate de
                                asociat unic al firmei, am hotărât următoarele modificări
  (86/1.041.389)
                                ale dispozițiilor actelor firmei:
                                  Art.1 Se deschide punct de lucru în Oradea, str.
         Societatea Comercială             Bumbacului, nr. 2, județ Bihor, conform CF nr. 1879 NDF
          DTN - RO - S.R.L.              Oradea și a contractului de închiriere nr. 2675 din
                                01.03.2009, unde se vor desfășura următoarele activități:
          HOTĂRÂREA NR.2                CAEN 4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
                                gospodăresc, CAEN 5210 - depozitări.
  Adunarea generală a societății S.C. DTN-RO S.R.L.
                                  Art.2 Se închide punctul de lucru din Oradea, șos.
înregistrat cu Nr. De Ordine la Registrul Comerțului      Borsului, nr. 31, jud. Bihor, conform CF nr. 3925 Oradea
J35/4501/06.12.2007, CUI RO22878135, reprezentată        și a contractului de închiriere nr. 1954 din 27.06.2007 și
prin asociații:                         punctul de lucru din Giroc, str. Carpati, nr. 6, județ Timiș.
  1. Toth Imrich, cetățean slovac, născut în Slovacia, la     Art.3 Completarea obiectului de activitate astfel:
data de 21.04.1972, domiciliat în localitatea Sala,         6820 - Închirierea și sub închirierea bunurilor
Kralova nad Vahom, nr. 236, Sala, identificat cu CI, seria   imobiliare proprii sau închiriate
SP, nr. 285771, emisă de Autoritățile Slovace din OR PZ       6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision
Nove Zamky la data de 27.02.2004.                sau contract
  2. DTN S.R.O. persoană juridică slovacă, cu sediul în      Art.4 Modificarea obiectului principal de activitate în
P. Pazmanya, nr. 49/3,927 01 Sala, Republica Slovacia,     cod CAEN 4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
cu nr. înregistrare la ORC 36544329, compartiment        gospodăresc
S.R.L., poziția 16266/T, reprezentată legal prin Pozsonyi      Celelalte dispoziții ale actelor constitutive rămân
Mikulás.                            neschimbate, prezentul act modifică și completează
  Hotărește următoarele:                    corespunzător dispozițiile actelor constitutive.
                                  Prezentul act s-a redactat și semnat în 3 exemplare
  Art. 1.: Schimbarea sediului firmei S.C. DTN-RO
                                originale, astăzi 12.03.2009.
S.R.L. de la adresa actuală a sediului social: Ghiroda, str.
Canalul Bega, Nr. 12, județul: Timiș la următoarea         (89/1.041.392)
adresă: Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 14, corp
clădire H., județul: Timiș.                           Societatea Comercială
  URMARE A HOTĂRÂRII CELOR DOI ASOCIAȚI SUS                   MONDOTOP - S.R.L.
MENȚIONAT, SEDIUL FIRMEI VA FI PE ADRESA:
  Timișoara, str. Calea Stan Vidrighin, nr. 14, corp                 NOTIFICARE
clădire H (fosta Calea Buziașului).                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (87/1.041.390)                       Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
         Societatea Comercială             actului constitutiv al societății comerciale MONDOTOP
          DTN - RO - S.R.L.              S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Giroc, Com. Giroc,
                                înregistrată sub nr. J35/4215/1994, cod unic de
            NOTIFICARE                înregistrare 6723562, care a fost înregistrat sub nr. 26237
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    din 07.04.2009.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin    (90/1.041.393)
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                        Societatea Comercială
actului constitutiv al societății comerciale                  ALERD AMBIENT - S.R.L.
DTN - RO S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
Timișoara, Calea Stan Vidrighin, Nr. 14, înregistrată sub          HOTĂRÂREA NR. 1/16.03.2009
nr. J35/4501/2007, cod unic de înregistrare 22878135,
                                 Subsemnatul ERDEI ALEXANDRU, asociat unic al
care a fost înregistrat sub nr. 26231 din 07.04.2009.
                                societății S.C. ALERD AMBIENT S.R.L., cu sediul în
  (88/1.041.391)                       Sânnicolau Mare, str. Ghe. Crișan, nr. 10, am hotărât:
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
  Articolul 1:                          băuturilor, în magazine specializate, 4729 Comerț cu
  Închiderea punctului de lucru din Sânnicolau Mare, str.    amănuntul al altor produse alimentare, în magazine
Decebal, nr. 15, ap. 2.                      specializate.
  Articolul 2:
                                   Prezenta a fost încheiată în 6 exemplare, la
  Deschiderea unui punct de lucru în Sânnicolau Mare,
str. Ghe. Lazăr, nr. 13, parter - NR. AP. SAD. 2.         Timișoara, și a fost redactată de Colectivul Juridic al ORC
                                  Timiș la cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit
  (91/1.041.394)
                                  cererii de servicii nr. 719/27.03.2009.

         Societatea Comercială                 (93/1.041.396)
        ERINA COMPANY - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                         Societatea Comercială
                                        FLORĂRIA PARIZIANĂ - S.R.L.
     ASOCIATULUI UNIC. NR. 2/24.02.2009
                                             NOTIFICARE
  Subsemnata RUSU IRINA, cetățean român, născută
la 02.10.1986. în Rîmnicu Vîlcea, jud. Vîlcea, domiciliată      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în Lugoj, str. Ceahlăului, nr. 25, bl. 49, sc. A, et. 2, ap. 11,  Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
jud. Timiș, identificată cu CI, seria TM,
                                  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
nr. 489771/02.09.2005, eliberată de Poliția Lugoj, având
CNP 2861002385626, în calitate de asociat unic al         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
S.C. „ERINA COMPANY” S.R.L., am hotărât              actului constitutiv al societății comerciale FLORĂRIA
următoarele:                            PARIZIANĂ S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
  Art. 1.: Deschiderea unui punct de lucru al societății la   Timișoara, Str. Lucian Blaga, Nr. 1, Ap. 12, înregistrată
adresa: Loc. LUGOJ, STR. HERENDEȘTIULUI,
                                  sub nr. J35/3543/2006, cod unic de înregistrare
NR. F.N., JUD. TIMIȘ (CF nr. 400799/Lugoj), conform
contractului de închiriere FN/18.02.2009.             19181609, care a fost înregistrat sub nr. 26278 din
  Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința          07.04.2009.
autorităților în cel mai scurt timp.
                                    (94/1.041.397)
  (92/1.041.395)

                                          Societatea Comercială
        Societatea Comercială                        MERPANO - S.R.L.
       FLORĂRIA PARIZIANĂ - S.R.L.
                                             HOTĂRÂRE
            HOTĂRÂREA

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                  ASOCIAT UNIC S.C. MERPANO S.R.L.,
         NR. 01/27.03.2009                         NR. 1/14.03.2009
  Subsemnații BĂDIN ELENA IOANA, cetățean român,           Subsemnata     BENCZE   ANDREA-CLAUDIA
născută la 20.12.1973 în Beiuș, jud. Bihor, domiciliată în     domiciliată în Sacalaz, nr. 688, jud. Timiș, identificată cu
Timișoara, str. Electronicii, nr. 4, bl. C3, et. 3, ap. 14,
                                  CI, seria TM, nr. 415628, eliberată de Poliția Timișoara la
identificată cu CI, seria TM, nr. 509186/09.01.2006,
eliberată de mun. Timișoara, CNP 2731220052133, și         data de 07.07.2004, CNP 2710123020012 în calitate de
BĂDIN VICTOR, cetățean român, născut la 08.07.1975         asociat unic la S.C. MERPANO S.R.L. cu sediu în
în Sântana, jud. Arad, domiciliat în Deva, str. Liliacului,    loc. Sacalaz, Ferma 6, jud. Timiș J35/315/2002, CUI R
bl. 24A, sc. C, et. 1, ap. 23, jud. Hunedoara, identificat cu   14507969
CI, seria HD, nr. 120214/25.04.2002 eliberată de
                                    Am hotărât următoarele:
mun. Deva, CNP 1750708201014, asociați ai societății
am hotărât următoarele:                        Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în loc. Pecica,
  1. Completarea obiectului de activitate al societății cu    str. 2, nr. 75, jud. Arad.
următoarele: 4711 Comerț cu amănuntul în magazine           Prezenta hotărâre modifică și completează
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse         corespunzător actele constitutive ale societății. Celelalte
alimentare, băuturi și tutun, 4724 Comerț cu amănuntul al     clauze rămân neschimbate.
pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în
magazine specializate, 4725 Comerț cu amănuntul al           (95/1.041.398)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                23

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         CRYS-ANCA - S.R.L.                        CRYS-ANCA - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
         NR. 01/07.04.2009
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Subsemnata CIORTAN ANA, cetățean român,           completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
născută la 01.07.1966 în Orașu Nou, jud. Satu Mare,       actului constitutiv al societății comerciale
domiciliată în Timișoara, str. Timiș, nr. 9, sc. C, et. 3, ap.  CRYS-ANCA S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
9, identificată cu CI, seria TM, nr. 329130/02.06.2003      Municipiul Timișoara, B-dul Cetății, Nr. 3/a, înregistrată
eliberată de mun. Timișoara, CNP 2660701301013,         sub nr. J35/606/2005, cod unic de înregistrare 17281121,
asociat unic al societății am hotărât următoarele:        care a fost înregistrat sub nr. 26325 din 07.04.2009.
  1. Retragerea din societate a asociatului unic          (97/1.041.400)
CIORTAN ANA prin cesionarea totală a celor 30 părți
sociale în valoare totală de 300 lei astfel:
  - 29 părți sociale în valoare totală de 290 lei către            Societatea Comercială
BLEJUSCA MAXIM-SILVANUS, cetățean român, născut                 PROGRES MARKT - S.R.L.
la 08.03.1971 în Timișoara, domiciliat în com. Săcălaz,
nr. 132, jud. Timiș, identificat cu CI, seria TM,             HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 31.03.2009
nr. 409642/04.06.2004 eliberat de mun. Timișoara,          Subsemnatul SÎRBU IOAN-NICOLAE, în calitate de
CNP 1710308354814;                        asociat unic al S.C. „PROGRES MARKT” S.R.L., prin
  - 1 parte socială în valoare totală de 10 lei către     prezenta hotărâre aduc următoarele modificări actelor
BĂBAN MIHAI-PETRIȘOR, cetățean român, născut la         constitutive ale societății:
23.07.1979 în Timișoara, domiciliat în Timișoara,          Articol unic: Se completează obiectul de activitate cu
str. Fructelor, nr. 2, et. 2, ap. 42, identificat cu CI, seria  activitățile cu cod CAEN:
TM, nr. 384974/24.02.2004, eliberată de mun. Timișoara,       4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
CNP 1790723354723                        nerezidențiale
  conform contract de cesiune a părților sociale din       4211 - Lucrări de construcție a drumurilor și
07.04.2009.                           autostrăzilor
  2. În urmă asociații societății sunt: BLEJUSCA         4212 - Lucrări de construcție a căilor ferate de
MAXIM-SILVANUS și BĂBAN MIHAI-PETRIȘOR.             suprafață și subterane
  3. În urma cesiunii capitalul social total rămâne        4213 - Construcția de poduri și tuneluri
neschimbat la suma de 300 lei împărțit în 30 părți sociale     4221 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare
egale a câte 10 lei fiecare iar aportul asociaților la      pentru fluide
constituirea lui este următorul:                  4222 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare
  - BLEJUSCA MAXIM-SILVANUS. Deține 29 părți          pentru electricitate și telecomunicații
sociale în valoare totală de 290 lei,                4291 - Construcții hidrotehnice
  - BĂBAN MIHAI-PETRIȘOR deține 1 parte socială în        4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte
valoare de 10 lei.                        inginerești n.c.a.
  4. Retragerea calității de administrator lui CIORTAN      4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
ANA. Numirea ca administrator unic al societății a         4312 - Lucrări de pregătire a terenului
asociatului unic BLEJUSCA MAXIM-SILVANUS cu puteri         4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
depline și nelimitate pe o perioadă nelimitată.           4321 - Lucrări de instalații electrice
  5. Schimbarea sediului societății pe adresa           4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
TIMIȘOARA, bld. CETĂȚII, nr. 3/a, chioșc alimentar,       aer condiționat
jud. TIMIȘ (conform extras CF 400760-C1-U3,             4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
Timișoara).                             4331 - Lucrări de ipsoserie
  6. Închiderea punctului de lucru din Timișoara,         4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
str. Horia, nr. 10, clădire 2, jud. Timiș.             4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
  Prezenta a fost încheiată în 6 exemplare, la          4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
Timișoara, și a fost redactată de Colectivul Juridic al ORC
                                 geamuri
Timiș la cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit
                                  4339 - Alte lucrări de finisare
cererii de servicii nr. 79/07.04.2009.
                                  4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
  (96/1.041.399)                        construcții
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
  4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a      nr. J35/259/2000, cod unic de înregistrare 12844569,
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân      care a fost înregistrat sub nr. 26330 din 07.04.2009.
nemodificate.
                                  (101/1.041.404)
  Tehnoredactată, sub semnătură privată, azi,
31.03.2009, în Lugoj, în 3 exemplare originale.
                                       Societatea Comercială
  (98/1.041.401)
                                    NESTLE ROMANIA BUCUREST- S.R.L.
                                       SUCURSALA TIMISOARA
        Societatea Comercială
        PROGRES MARKT - S.R.L.
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
            NOTIFICARE
                                A ASOCIAȚILOR NESTLE ROMANIA S.R.L., NR. 2 DIN
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          DATA DE 01.04.2009
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Subscrisele:
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      S.C. Nestle S.A., o societate comercială organizată și
actului constitutiv al societății comerciale PROGRES      care funcționează în conformitate cu legislația din
MARKT S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul      Elveția, cu sediul în Elveția, strada Nestle Avenue nr. 55,
Lugoj, Str. Nera, Nr. 11, Et. 3, Ap. 6, înregistrată sub    1800 Vevey, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J35/4127/2007, cod unic de înregistrare 22710785,      nr. CH-550-0067293-5, reprezentată prin Vețeleanu Anca
care a fost înregistrat sub nr. 26327 din 07.04.2009.      Gabriela conform Hotărârii din data de 25 martie 2009
                                  Și
  (99/1.041.402)                         S.C. Vetropa S.A., o societate comercială organizată
                                și care funcționează în conformitate cu legislația din
        Societatea Comercială              Elveția, cu sediul în Elveția, strada Rue St. Pierre, nr. 8,
      FINBRIA PRODUCTIONS - S.R.L.             1700 Fribourg, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
                                CH-217-0130708-0 reprezentată prin Vețeleanu Anca
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              Gabriela conform Hotărârii din data de 25 martie 2009
  Subsemnații DE SANTIS SANDRO MARIA, domiciliat          (numite în continuare împreună “Asociații” și individual
în Italia Milano, id. cu pas. 331569A/30.08.1996,        “Asociatul”)
CASTELLI VIITORIO NATALE, domiciliat în Italia           În calitate de asociați ai S.C. NESTLE
Guanzate, id. cu pas. 979229M/06.02.1996, și          ROMÂNIA S.R.L., o societate comercială organizată și
PAPADOPOULOS IOANNIS, domiciliat în Grecia-Athina,       care funcționează în conformitate cu legislația din
str. Thrassivoulou, nr. 27, id. cu pas. seria O,        România, cu sediul în România, B-dul Dimitrie Pompei,
nr. 589544/01.02.2001 în calitate de asociați la        nr. 9-9A, sector 2, București, înmatriculată la Oficiul
S.C. FINBRIA PRODUCTIONS S.R.L. am hotărât           Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
următoarele:                          sub nr. J40/5516/2001, având cod unic de înregistrare
  Art. 1. Modificarea sediului social de la adresa din     5921650, (denumită în continuare “Societatea”),
Timișoara, cal. Buziasului, nr. 5A la adresa din Mosnita      Având în vedere că Societatea a înființat o
Noua, hala 12, camera 1, jud. Timiș.              sucursală - Nestle România S.R.L. București - Sucursala
  Prezentul act s-a încheiat azi, 02.04.2009, în 4 (patru)   Timișoara, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
exemplare originale.                      de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul J35/710/2001,
  (100/1.041.403)                       cod unic de înregistrare 13961206, cu sediul în
                                Timișoara, str. Wilhelm Tell, nr. 1, județul Timiș,
                                  Întrucât Asociații dețin 100% din capitalul social al
        Societatea Comercială              Societății,
      FINBRIA PRODUCTIONS - S.R.L.               Au hotărât după cum urmează:
                                  (i) Dl. Paul Nuber, cetățean elvețian, născut la data de
            NOTIFICARE                26.02.1964 în Ertschikon B Attikon, Elveția, domiciliat în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    str. Amiral Balescu, nr. 31A, et. 3, ap. 7, sector 1,
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin  București, identificat cu pașaport nr. F0118627, eliberat
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   de autoritățile din Berna la data de 18.04.2003 valabil
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    până la data de 17.04.2013 este revocat din funcția de
actului constitutiv al societății comerciale FINBRIA      reprezentant al sucursalei Nestle România S.R.L.
PRODUCTIONS S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,         București - Sucursala Timișoara și este descărcat de
Moșnița Nouă, Com. Moșnița Nouă, înregistrată sub        gestiune.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009               25

  (ii) Dl Jacques Alexandre Reber, cetățean elvețian,             Societatea Comercială
născut la data de 30.07.1964 în Niederbipp BE, Elveția,               PILZE - S.R.L.
domiciliat în 20 route du Châtel, 1880 Bex, Elveția,
identificat cu pașaport nr. F0617201, eliberat de DFAE                NOTIFICARE
Berne la data de 17.11.2003, valabil până la data de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
16.11.2013 este numit în funcția de reprezentant        Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
(administrator și director general) al sucursalei Nestle    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
România S.R.L. București - Sucursala Timișoara.        completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare    actului constitutiv al societății comerciale PILZE S.R.L.,
originale, astăzi, 1 aprilie 2009.               cu sediul în Județul Timiș, Peciu Nou, Com. Peciu Nou,
                                înregistrată sub nr. J35/903/2003, cod unic de
  (102/1.041.405)
                                înregistrare 15362157, care a fost înregistrat sub
                                nr. 26333 din 07.04.2009.
         Societatea Comercială
                                  (104/1.041.407)
           PILZE - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                      Societatea Comercială
                                         SALUCLEAN - S.R.L.
   AL S.C. PILZE S.R.L., NR. 1 DIN 24.03.2009
                                           HOTĂRÂREA
  Asociatul unic al S.C. PILZE S.R.L., subsemnatul
GRAD MARIUS OVIDIU, cetățean român, născut la data         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATULUI UNIC
de 03.08.1980, domiciliat în Timișoara, str. Iepurelui,            NR. 02/08.04.2009
nr. 10, ap. 3, jud. Timiș, posesor al CI, seria TM, nr.
264855, având CNP 1800803350123 am hotărât:            Subsemnata COTORA OLIMPIA-LENUȚA, cetățean
  1. cesionarea a 20 părți sociale, a câte 10 lei fiecare,  român, născută la 09.10.1977 în Deta, județul Timiș,
în valoare totală de 200 lei, reprezentând 100% din      domiciliată în sat Moravita, com. Moravita, nr. 104, județul
capitalul social, către BOBAR NICOLAE DANIEL,         Timis, identificată cu CI, seria TM, nr.
                                095059/24.09.1999, eliberată de Ors. Deta,
cetățean român, născut la data de 24.01.1976, domiciliat
                                CNP 2771009350327, asociat unic al societății, am
în Timișoara, str. Vladeasa, nr. 12, bl. 105, ap. 14, jud.
                                hotărât:
Timiș, posesor al CI, seria TM, nr. 646359, având CNP
                                  - Completarea obiectului de activitate astfel: 8129 Alte
1760124354834. În urma cesiunii numitul BOBAR
                                activități de curățenie, 8130 Activități de întreținere
NICOLAE DANIEL va deține 20 părți sociale, a câte 10 lei
                                peisagistică.
fiecare, în valoare totală de 200 lei, reprezentând 100%
                                  Prezenta hotărâre a fost redactată de Compartimentul
din capitalul social;                     de Asistență din cadrul ORC Timiș la cererea și pe
  2. schimbarea sediului social din localitatea Tomnatic,  răspunderea solicitantului potrivit cererii de serviciu
nr. 697, jud. Timiș în localitatea Peciu Nou, nr. 930,     nr. 800/08.04.2009.
jud. Timiș, conform contract de comodat și CF 400021
Peciu Nou (fosta CF nr. 3092), nr. top. 1203/1/33;         (105/1.041.408)
  3. revocarea din funcția de administrator a numitului
GRAD MARIUS OVIDIU și numirea în funcția de                   Societatea Comercială
administrator a numitului BOBAR NICOLAE DANIEL                  SALUCLEAN - S.R.L.
pentru o perioadă nelimitată de timp având puteri depline
de reprezentare;                                   NOTIFICARE
  4. deschiderea unui punct de lucru în localitatea Peciu    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Nou, nr. 615, conform Contract de comodat și CF        Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin
nr. 400370 Peciu Nou (fosta CF nr. 2588), nr. top.       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
217/b/17/31/a/1/a/3.                      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  5. schimbarea obiectului principal de activitate din    actului constitutiv al societății comerciale
CAEN rev. 2 - 4631 “Comerț cu ridicata al fructelor și     SALUCLEAN S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Moravița,
legumelor” în CAEN rev. 2 - 4711 “Comerț cu amănuntul     Com. Moravița, înregistrată sub nr. J35/253/2009, cod
în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de     unic de înregistrare 25061275, care a fost înregistrat sub
produse alimentare, băuturi și tutun”.             nr. 26553 din 08.04.2009.
  (103/1.041.406)                        (106/1.041.409)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       MEDICLINICA TEST - S.R.L.                     METALUX - S.R.L.

       HOTĂRÂRE RECTIFICATIVĂ                         ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații GRANGORE DANIELA-CAMELIA și            Subsemnații TINCA NICOLAE, STĂNESCU IULIAN
STOICAN LUCIA în calitate de asociați ai           și STĂNESCU MARIAN în calitate de asociați, întruniți în
S.C. MEDICLINICA TEST S.R.L. hotărâm:             ședința adunării generale extraordinare din 30.03.2009,
  - se rectifică Art. 1 din HOTĂRÂREA AGA          am hotărât cesionarea către STĂNESCU MARIAN a 84
NR. 1/06.04.2009 privind deschiderea punctului de lucru,   părți sociale în val. de 840 lei de către STĂNESCU
în sensul că adresa corectă a punctului de lucru este:    IULIAN, conform contractelor de cesiune, cu retragerea
Timișoara, str. AL. ODOBESCU, NR. 24A.            acestuia din societate și - renunțarea la contractul de
                               societate și extinderea obiectului de activitate al
  (107/1.041.410)
                               societății.
                                 Modificarea, pe cale de consecință, a statutului
        Societatea Comercială             societății, astfel: - preambul: „Societatea are ca asociați
         ELBA-COM - S.A.               pe 1.STĂNESCU MARIAN, cetățean român, născut în
                               Sat Tuțulești, Comuna Suseni, jud. Argeș, la data de
  MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR           08.11.1962, domiciliat în Mun. Pitești, Str. Dumbravei,
CETĂȚENEȘTI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI          Nr.45A, jud. Argeș, identificat cu CI. seria A.S. nr.
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ              131367, eliberată de Poliția Mun. Pitești la data de
   ANUNȚ NR. 103511, DATA 10.04.2009            08.05.2001, având codul numeric personal
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind  1621108035020; 2. TINCA NICOLAE, cetățean român,
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   născut în Com. Călinești, Sat Râricăciov, jud. Argeș, la
pe lângă Tribunalul Timiș, confirmă că firma ELBA-COM     data de 20.05.1953, domiciliat în Com. Călinești, Sat
S.A., având numărul de ordine în registrul comerțului     Urlucea, Nr. 210, jud. Argeș, identificat cu C.l. seria A.S.
J35/559/2000 și codul unic de înregistrare 13108765, cu    nr. 532939, eliberată de SPCLEP Topoloveni la data de
cererea înregistrată sub nr. 103511 din 10.04.2009, a     27.08.2007, având codul numeric personal
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     1530520037811”; Art.6:” 1. STĂNESCU MARIAN, va
exercițiul financiar 2008, însoțite de raportul        deține 196 părți sociale în valoare totală de 1.960 lei,
administratorilor/directoratului,         raportul  numerotate de la 1 la 196, reprezentând 70 % din
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     capitalul social total; 2. TINCA NICOLAE, va deține 84
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  părți sociale în valoare totală de 840 lei, numerotate de
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          la 197 la 280, reprezentând 30 % din capitalul social total
                               “; Art.27. „Participarea la profit și pierderi este
  (108/1.041.411)
                               următoarea: 1/ STĂNESCU MARIAN - 70%; 2/ TINCA
                               NICOLAE - 30%.”; Art.5, alin. 3 ALTE ACTIVITĂȚI: 3811
        Societatea Comercială             - Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 -
           ELBA - S.A.               Colectarea deșeurilor periculoase; 3821 - Tratarea și
                               eliminarea deșeurilor nepericuloase; 3822 - Tratarea și
  MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR           eliminarea deșeurilor periculoase; 3831 - Demontarea
CETĂȚENEȘTI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI          (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ              uz pentru recuperarea materialelor; 3832 - Recuperarea
   ANUNȚ NR. 111107, DATA 08.04.2009            materialelor reciclabile sortate; 3900 - Activități și servicii
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind  de decontaminare; 4312 - Lucrări de pregătire a
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   terenului; 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru
pe lângă Tribunalul Timiș, confirmă că firma ELBA S.A.,    construcții; 4612 - Intermedieri în comerțul cu
având numărul de ordine în registrul comerțului        combustibili, minereuri, metale și produse chimice
J35/3/1991 și codul unic de înregistrare 1816318, cu     pentru industrie; 4675 -Comerț cu ridicata al produselor
cererea înregistrată sub nr. 111107 din 08.04.2009, a     chimice; 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
                               resturilor; 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de
exercițiul financiar 2008, însoțite de raportul
administratorilor/directoratului,         raportul  ocazie vândute prin magazine;
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al       Prezentul act adițional, face parte integrantă din
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  statutul societății și a fost redactat în 6 exemplare, astăzi
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          30.03.2009.
  (109/1.041.412)                        (110/1.040.971)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                27

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          METALUX - S.R.L.                      INVEST VALAHIA - S.R.L.

            NOTIFICARE                          ACT ADIȚIONAL

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Subsemnata SABIE LUIZA-ELENA, în calitate de
                                asociat unic al S.C. INVEST VALAHIA S.R.L., în virtutea
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                puterilor conferite de lege și de prevederile statutului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        acestei societăți am hotărât următoarele:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     1. Înființarea unui nou punct de lucru situat în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Com. Valea lașului, sat Mustatești, FN, jud. Argeș. Având
METALUX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,        în vedere cele hotărâte actul constitutiv se modifică
județ Argeș, Str. DUMBRAVEI, nr. 45A, înregistrată sub     astfel:
nr. J3/1097/1991, cod unic de înregistrare 167441, care a      Art. 3 din actul constitutiv se completează cu un nou
                                paragraf ce va avea următorul conținut:
fost înregistrat sub nr. 18804 din 10.04.2009.
                                  “Societatea are punct de lucru situat în Com. Valea
  (111/1.040.972)                       lașului, sat Mustatești, FN, jud. Argeș.”
                                  Efectuarea la Registrul Comerțului a tuturor
                                mențiunilor privind modificările intervenite în actul
         Societatea Comercială             constitutiv ca urmare a adoptării prezentului act adițional.
          SINIOMA - S.R.L.                 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                constitutiv al societății, iar din punct de vedere al
           ACT ADIȚIONAL               publicării și înregistrării urmează prevederile Legii
  Subsemnata FLOREA CONSTANȚA, în calitate de         nr. 31/90.
asociat unic, reprezentată de Florea Marin prin procura       Toate celelalte articole din actul constitutiv care nu
                                contravin prezentului act adițional rămân neschimbate.
nr. 1378/23.06.2005, am hotărât mutarea sediului
societății și redactarea unui nou statut.              (114/1.040.975)
  Modificarea, pe cale de consecință, a actului
constitutiv societății, astfel art.3:                    Societatea Comercială
  “Societatea are sediul în Pitești, str. Trivale, bl. 55A,     LOGWIN ROAD + RAIL ROMANIA - S.R.L.
sc. A, et. 2, ap. 10, jud. Argeș.”
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul              ACT ADIȚIONAL
constitutiv al societății și va urma procedura legală privind    Subsemnata CHIREA SILVIA LILIANA, în calitate de
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.           mandatara a administratorului S.C. LOGWIN
                                ROAD + RAIL ROMÂNIA S.R.L, dl. ROȘU OCTAVIAN, în
  (112/1.040.973)                       conformitate cu prerogativele conferite de procura
                                specială autentificată sub nr. 2967/19.06.2008, am
         Societatea Comercială             hotărât următoarele:
          SINIOMA - S.R.L.                 1. Retragerea din funcția de administrator al
                                S.C. LOGWIN ROAD + RAIL ROMÂNIA S.R.L., Pitești -
            NOTIFICARE                Sucursala București și descărcarea de gestiune a d-lui
                                RĂDULESCU LIVIU, exercitarea administrării sucursalei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    București fiind preluată de administratorul societății
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     mamă, dl. ROȘU OCTAVIAN, acesta având mandat pe
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        perioadă nedeterminată.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     2. Actualizarea statutului Sucursalei București urmare
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   actelor adiționale modificatoare.
                                  Prezentul act adițional completează actul constitutiv al
SINIOMA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,
                                S.C. LOGWIN ROAD + RAIL ROMÂNIA S.R.L., sub
județ Argeș, Str. TRIVALE, bloc 55A, scara A, etaj 2,
                                rezerva îndeplinirii condițiilor de formă și de publicitate
ap. 10, înregistrată sub nr. J3/135/1993, cod unic de      prevăzute de lege.
înregistrare 3243519, care a fost înregistrat sub nr. 18181     Redactat astăzi 25.02.2009, în (șase) exemplare,
din 08.04.2009.                         fiecare cu putere de original.
  (113/1.040.974)                         (115/1.040.976)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
        Societatea Comercială               “Art. 1 Asociatul unic al societății este domnul SURDU
    LOGWIN ROAD + RAIL ROMANIA - S.R.L.          ȘTEFAN, domiciliat în Comuna Bradu, sat Bradu, nr.12,
                               Județul Argeș, identificat prin C.I., seria AS, nr. 537398,
           NOTIFICARE               CNP 1630822400105, eliberată la data de 21.09.2007 de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   către SPCLEP Pitești, Județul Argeș, cetățean român,
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    care declară că nu mai este asociat unic în alta societate
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       comercială cu răspundere limitată, nu este incapabil
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  potrivit legii și că nu a suferit condamnări care să îl facă
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  incompatibil.”
LOGWIN ROAD + RAIL ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în          “Art. 6 (1) Capitalul social total subscris și vărsat este
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. DEPOZITELOR,      10.000 lei numerar, integral vărsat, deținut de către
nr. 27, etaj 1, ap. CORP B, înregistrată sub         asociatul unic, Surdu Ștefan.
nr. J3/169/1999, cod unic de înregistrare 11808959, care     (2) Capitalul social total se divide în 20 părți sociale,
a fost înregistrat sub nr. 5853 din 10.02.2009.        cu valoarea nominală de 500 lei fiecare, numerotate de la
  (116/1.040.977)                      1 la 20, deținute de asociatul unic .”
                                 “Art.13 (3) Societatea este administrată de către
                               asociatul unic Surdu Ștefan, domiciliat în Comuna Bradu,
        Societatea Comercială
                               sat Bradu, nr. 12, Județul Argeș, identificat prin C.I., seria
        CAROLINE COM - S.R.L.
                               AS, nr. 537398, CNP 1630822400105, eliberată la data
          ACT ADIȚIONAL               de 21.09.2007 de către SPCLEP Pitești, Județul Argeș,
                               cetățean român.
        LA ACTUL CONSTITUTIV                (4) Dreptul de a reprezenta societatea cu puteri
                               depline, pe durată nelimitată, îi revine asociatului
  Subsemnații
                               unic - administrator SURDU ȘTEFAN”
  MUSAT MIHAELA-CAROLINE, cu domiciliul în
                                 “Art. 19 (2) Asociatul unic participă la beneficii și
Municipiul Pitești, B-dul Petrochimiștilor nr. 14, bl. B4,
                               pierderi în proporție de 100% cu excepția cazurilor când
sc. C, ap. 4, Județul Argeș, cetățean român, în calitate de
                               acesta decide participarea altor persoane la beneficii și
asociat cedent, și SURDU ȘTEFAN, domiciliat în
                               pierderi în cadrul formelor de asociere permise de lege.”
Comuna Bradu, sat Bradu, nr.12, Județul Argeș, în
                                 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
calitate de asociat cesionar, ambii ai Societății
                               constitutiv, urmând a îndeplini, din punct de vedere al
Comerciale CAROLINE COM S.R.L., cu sediul social în      publicității și înmatriculării prevederile Legii nr: 31/1990,
Municipiul Pitești, B-dul Petrochimiștilor, bl. B4, sc. C,  modificată.
et. P, ap. 4, Județul Argeș, în baza Hotărârii Adunării      Prezentul act a fost redactat în șase exemplare.
Generale a Acționarilor nr. 84/08.04.2009, am hotărât:
  1. Cesionarea părților sociale în număr de 10, în       (117/1.040.978)
valoare nominală de câte 500 lei fiecare și valoare totală
de 5.000 lei, deținute în societate de către cedenta Mușat           Societatea Comercială
Mihaela-Caroline, reprezentând 50% din capitalul social            CAROLINE COM - S.R.L.
total, cesionarului Surdu Ștefan;
  2. Retragerea cedentei, Mușat Mihaela-Caroline, din                NOTIFICARE
societate și descărcarea acesteia de gestiune;          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  3. Renunțarea la contractul de societate și        Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
continuarea activității societății cu un singur asociat,   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
respectiv asociatul unic Surdu Ștefan, cu adoptarea unui   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
act constitutiv corespunzător;                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  4. Modificarea duratei mandatului administratorului    CAROLINE COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
Surdu Ștefan, pe durată nelimitată;              PITEȘTI, județ Argeș, B-dul PETROCHIMIȘTILOR, bloc
  5. Întocmirea și depunerea actului constitutiv în formă  B4, scara C, etaj P, ap. 4, înregistrată sub
actualizată, conform art. 204(4) din Legea nr. 31/1990    nr. J3/497/2000, cod unic de înregistrare 11619640, care
  Textele modificate din actul constitutiv vor fi      a fost înregistrat sub nr. 18464 din 09.04.2009.
următoarele:                           (118/1.040.979)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009                 29

        Societatea Comercială                 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
       RO DIESEL SERVICE - S.R.L.              nemodificate. Prezentul înscris se publică și se
                                  înregistrează la Registrul Comerțului.
           ACT ADIȚIONAL
                                    (119/1.040.980)
        LA ACTUL CONSTITUTIV
     AL S.C. RO DIESEL SERVICE S.R.L.                    Societatea Comercială
  Subsemnaul: TUDOSE N. VALERIU ADRIAN, în                  RO DIESEL SERVICE - S.R.L.
calitate de asociat unic și administrator al
                                             NOTIFICARE
S.C. RO DIESEL SERVICE S.R.L. cu sediul în
mun. Pitești, str Bradului, bl. 37, sc. C, et. 1, ap. 4, județul   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului la numărul       Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
J03/737/03.10.2002, Cod Unic de înregistrare            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
RO 14926193, în baza Hotărârii Adunării Generale a         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Asociaților nr. 131 din data de 20.10.2008, am hotărât       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
următoarele modificări la actul constitutiv al societății,     RO DIESEL SERVICE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
după cum urmează:                         PITEȘTI, județ Argeș, Str. BRADULUI, bloc 37, scara C,
  1) Cooptarea ca asociat și administrator a domnului,      etaj 1, ap. 4, înregistrată sub nr. J3/737/2002, cod unic de
ISBĂȘOIU I. IULIAN, cetățean român, născut la data de       înregistrare 14926193, care a fost înregistrat sub nr. 8429
07.03.1953 în mun. Câmpulung, județul Argeș, fiul lui Ion     din 24.02.2009.
și Aurica, domiciliat în mun. Pitești, str. Ștefan cel Mare,      (120/1.040.981)
nr. 39, bl. PI8, sc. B, ap. 13, județul Argeș, posesor al CI
seria AS nr. 521250 eliberată la data de 12.06.2007 de
SPCLEP Pitești, cod numeric personal 1530307034972.                Societatea Comercială
  2) Numirea în funcția de administrator a domnului              POWER FOREVER - S.R.L.
ISBĂȘOIU IULIAN, astfel încât societatea va fi
administrată de TUDOSE VALERIU ADRIAN și de                      ACT ADIȚIONAL
ISBĂȘOIU IULIAN, aceștia având calitatea de              Subsemnata NICULA ELENA, asociat unic al
administratori cu puteri depline;                 S.C.” POWER FOREVER “ S.R.L., am hotărât:
  3) Mandatul administratorilor este valabil pe perioadă       1.Cooptarea în societate, în calitate de asociat a
nedeterminată;                           d-nei CHIRIȚĂ IOANA ;
  4) Subsemnatul, TUDOSE VALERIU ADRIAN,               2. Numirea în funcția de administrator a d-nei VUȚEI
cesionez 10 părți sociale (fiecare în valoare nominală de     FLORINA
10 lei, în valoare totală de 100 lei, numerotate de la 11 la      3. Retragerea din societate a d-nei NICULA ELENA
20 inclusiv, reprezentând 50% din capitalul social total,     prin cesionarea părților sociale, în total 40, la
deținute de mine în cadrul S.C. „ RO DIESEL
                                  val. nominală de 10 lei, cu o valoare totală de 400 lei,
SERVICE” S.R.L., domnului ISBĂȘOIU IULIAN și
                                  d-nei CHIRIȚĂ IOANA. Operațiunea face obiectul unui
menționez că am primit de la cesionar contravaloarea
                                  contract de cesiune.
acestora, nemaiavând de formulat niciun fel de pretenții,
                                    D-na NICULA ELENA renunță la calitatea de
de nicio natură, față de societate.
                                  administrator primind descărcarea de gestiune asupra
  5) Se renumerotează părțile sociale nominale, astfel:
                                  activității desfășurate anterior.
domnul TUDOSE VALERIU ADRIAN, va deține un număr
de 10 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 lei       4. Schimbarea sediului social în mun. Câmpulung,
și în valoare totală de 100 lei, numerotate de la 01 la 10     str. Lt. Nicolae Popp, nr. 1, jud. Argeș;
inclusiv și domnul, ISBĂȘOIU IULIAN, va deține un           5. Radierea punctului de lucru situat în Câmpulung,
număr de 10 părți sociale, fiecare în valoare nominală de     str. Negru Vodă, nr. 164, jud. Argeș și înființarea unui
10 lei și în valoare totală de 100 lei, numerotate de la 11    punct de lucru în jud. Argeș, mun. Câmpulung, str.
la 20 inclusiv.                          Lascăr Catargiu, nr. 28-30;
  - Situația patrimonială a societății se prezintă conform      6. Modificarea obiectului principal de activitate.
bilanțului contabil încheiat, despre care asociatul nou        Urmare celor hotărâte, statutul se modifică și se
cooptat a luat cunoștință.                     completează ,astfel: ,
  - Participarea la împărțirea beneficiilor și împărțirea      art.1: “ „Asociatul unic al societății este d-na CHIRIȚĂ
pierderilor se face de asociați conform participării la      IOANA, cetățean român, născută în Răstoaca,
capitalul social total, respectiv :                jud. Vrancea, la data de 18.09.1964, cu domiciliul în
  - TUDOSE VALERIU ADRIAN - 50 %                 mun. Câmpulung, str. Pictor N. Grigorescu nr. 8, bl. D,
  - ISBĂȘOIU IULIAN - 50 %                    sc. A, ap. 26, jud. Argeș , posesor al CI seria AS
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
nr. 294141, emisă de Poliția Mun. Câmpulung, la data de           Societatea Comercială
18.09.2003; cod numeric personal 2641207030012,            SEMAS MACHINERY CONSULTING - S.R.L.
care declară că nu mai este asociat unic în altă societate
                                           ACT ADIȚIONAL
comercială cu răspundere limitată, nu este incapabilă
potrivit legii și nu a suferit condamnări care o fac         Subsemnații TUDORICĂ IULIAN și SORA IUSTINA
incompatibilă . “                        LILIANA, în calitate de asociați la S.C. SEMAS
                                 MACHINERY CONSULTING S.R.L., Bascov, am hotărât
  Art.4 : “Sediul societății este în România,
                                 în ședința din data de 17.01.2008 prelungirea valabilității
mun. Câmpulung, str. Lt. Nicolae Popp nr. 1, jud.Argeș”     mandatului de administrator a domnului TUDORICĂ
art. 4 al.(2): „Societatea are punct de lucru în         IULIAN, pe o perioada nelimitată.
Câmpulung, str. Lascăr Catargiu, nr. 28-30, jud. Argeș.       Potrivit celor de mai sus, statutul și contractul de
  Art. 5 al.(2): “DOMENIUL DE ACTIVITATE            societate vor avea următorul conținut:
PRINCIPALĂ : 562 Activități de alimentație (catering)        Art. 24 din statut “Societatea este administrată și
pentru evenimente și alte servicii de alimentație;        reprezentată de TUDORICĂ IULIAN, cetățean român,
  ACTIVITATEA PRINCIPALĂ: „ 5621 Activități de         născut în loc. Cilnic (mun. Reșița), jud. Caraș-Severin, la
                                 data de 23.12.1950, domiciliat în Pitești, str. Garoafelor,
alimentație (catering) pentru evenimente”
                                 bl. Q1, sc.a, ap.13, jud. Argeș, posesor al CI, seria AS,
  Art.6 : “Capitalul social total, de 400 lei în numerar, se  nr. 064958, emisă de Poliția Pitești, la data de
divide în 40 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei,    18.02.2000, având c.n.p. 1501223034991, pentru o
numerotate de la 01 la,40, deținute integral de asociatul    perioadă nelimitată».
unic, participarea la profit și pierderi fiind de 100 %       Prezentul act adițional face parte integrantă din Actul
  Art. 13 , al.(2). : „Societatea este administrată și     constitutiv, urmând a îndeplini condițiile de înregistrare la
reprezentată cu puteri depline de către d-na VUȚEI        ORC Argeș și publicarea în Monitorul Oficial. Red. în 6
                                 ex.
FLORINA, cetățean român, născut în com. Izvoru,
jud. Argeș, la data de 13.10.1972, cu domiciliul în         (123/1.040.984)
mun. Câmpulung, str. Lascăr Catargiu, nr. 28-30,
posesoare a CI seria AS nr. 433750, emisă de Poliția             Societatea Comercială
Mun. Câmpulung ,la data de 13.10.2006; cod numeric           PROEURO ELECTRONIC TRADE - S.R.L.
personal 272112803.1841.”
                                        ACT ADIȚIONAL 03.04.2009
  Prezentul act adițional modifică, completează și face
parte integrantă din actul constitutiv sub rezerva          Subsemnații
îndeplinirii procedurilor cerute de lege pentru           1. NICU EUGEN - cetățean român, născut la data de
înregistrare și publicicare.Tehnoredactat în 6 ex., azi     02.07.1980 în mun. Pitești, jud. Argeș, domiciliat în
                                 mun. Pitești, str. Războieni, bl. B1, sc. A, et. 2, ap.11,
08.04.2009.
                                 jud. Argeș, identificat cu CI seria AS nr. 240943,
  (121/1.040.982)                       CNP 1800702033275,
                                   2. ILIESCU LEONARD-FLAVIUS - cetățean român,
                                 născut la dara de 10.10.1970 în mun. Pitești, jud. Argeș,
        Societatea Comercială              domiciliat în mun. Pitești, str. Exercitiu, bl. A9, sc. E,
        POWER FOREVER - S.R.L.              ap. 2, jud. Argeș, identificat cu CI seria AS nr. 020634,
                                 CNP 1701010035047, am hotărât realizarea prezentului
            NOTIFICARE                act adițional ce modifică actele constitutive existente
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    după cum urmează :
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       1. Se cesionează, de către cedentul NICU EUGEN, 1
                                 (una.) parte sociala, în valoare totală de 10 lei,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 numerotată cu 20, reprezentând 5% din capitalul social
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   către cesionarul ILIESCU LEONARD FLAVIUS, care
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    devine astfel asociat unic. Prezenta cesiune se
POWER FOREVER S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL          realizează la valoarea nominala a părților sociale cedate.
CÂMPULUNG, județ Argeș, Str. LT. COL. NICOLAE          Cesiunea descrisă a operat în baza contractului de
POPP, nr. 1, înregistrată sub nr. J3/1297/2003, cod unic     cesiune anexat prezentului act adițional.
de înregistrare 15800907, care a fost înregistrat sub        2. Radierea punctului de lucru de la adresa: Pitești,
                                 str. Frații Golești, nr. 92A, parter, jud. Argeș.
nr. 18465 din 09.04.2009.
                                   În consecință, se modifica vechiul act constitutiv al
  (122/1.040.983)                       societății, în sensul că societatea va funcționa pe baza
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009               31

unui act constitutiv datorită faptului că numărul de     C.I., seria A.S. nr. 141330, emisă de Poliția Mun. Pitești,
asociați s-a micșorat la unu. Astfel, vechiul contract de   la data de 13.07.2001, având CNP 2740905423014 și
societate și statut se abrogă și se înlocuiește cu noul act  PETRESCU NICOLAE, cet. rom, născut în Mun. Roșiori
constitutiv.                         de Vede, jud. Teleorman, la 03.02.1973, domiciliat în sat
  Prezentul act adițional face parte integrantă din     Smeura (Com. Moșoaia), nr. 595, jud. Argeș, posesor al
statutul societății, urmând a îndeplini condițiile de     CI, seria AS, nr. 342390, emisă de mun. Pitești, la data de
înregistrare, autorizare și publicare la Monitorul Oficial.  24.03.2004, cu CNP 1730203035024 “; Cap.ll, Art.3
  Prin prezentul act adițional s-a reactualizat și actul   „Sediul     societății    este    situat    în
constitutiv, cu modificările la zi.              Com. Moșoaia, sat Smeura, nr. 595, jud. Argeș “. Cap. lll,
  (124/1.040.985)                      Art. 5, “Capitalul social total subscris și vărsat este de 200
                               RON, împărțit în 20 părți sociale egale, cu valoare
                               nominală de 10 RON/ p. s., numerotate de la 1 la 20,
      Societatea Comercială
   PROEURO ELECTRONIC TRADE - S.R.L.            deținute de asociați, astfel: PETRESCU MARINELA
                               deține 10 părți sociale în valoare de 100 RON,
           NOTIFICARE               numerotate de la 1 la 10, inclusiv și PETRESCU
                               NICOLAE deține 10 părți sociale, în valoare de 100 RON,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               numerotate de la 11 la 20, inclusiv”; Asociații participă la
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               beneficii și pierderi, astfel: PETRESCU MARINELA - 50%
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               și PETRESCU NICOLAE - 50%”;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Art.21, « Societatea este administrată și reprezentată
PROEURO ELECTRONIC TRADE S.R.L., cu sediul în         de către asociați pentru o perioadă nelimitată»
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. TURDA, bloc A9,       Se va redacta un nou act constitutiv al societății, care
scara E, etj. 1 ap. 7, înregistrată sub nr. J3/1176/2004,   va cuprinde noile modificări.
cod unic de înregistrare 16576450, care a fost înregistrat    Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
sub nr. 18026 din 07.04.2009.                 constitutiv sub rezerva îndeplinirii condițiilor legii de
                               menționare la ORC Argeș și publicare la M. Oficial.
  (125/1.040.986)
                                 Red. în 6 exemplare.
                                 (126/1.040.987)
       Societatea Comercială
      ONEYL EXPRES 2004 - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
          ACT ADIȚIONAL                     ONEYL EXPRES 2004 - S.R.L.
  Subsemnații CĂRUȚAȘU ION și PETRESCU
                                           NOTIFICARE
NICOLAE, în calitate de asociați la S.C.” ONEYL
EXPRES 2004” S.R.L, Pitești, în ședința din data de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
02.04.2009, am hotărât următoarele:              Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  1/ Cooptarea în societate a doamnei PETRESCU       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
MARINELA, ca asociat și administrator pe o perioadă      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nelimitată de timp; Retragerea, din motive personale, a    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
asociatului CĂRUȚAȘU ION, renunțarea lui la funcțiade     ONEYL EXPRES 2004 S.R.L., cu sediul în SAT
administrator și descărcarea acestuia de gestiune;      SMEURA, COMUNA MOȘOAIA, județ Argeș, nr. 595,
Retragerea se face prin cesionarea către noul asociat a    înregistrată sub nr. J3/1996/2004, cod unic de
capitalului deținut de asociatul retras la valoare nominala  înregistrare 16975877, care a fost înregistrat sub
a părții sociale de 10 RON, conform contractului de      nr. 18233 din 08.04.2009.
cesiune; Cesionarul preia activul și pasivul societății,     (127/1.040.988)
proporțional cu capitalul cesionat;
  2/ Schimbarea sediului social în Com. Moșoaia, sat
Smeura, nr. 595, jud. Argeș ;                         Societatea Comercială
  Urmare a celor hotărâte, actul constitutiv se modifică          SAO-LIN JUNIOR - S.R.L.
și se completează, astfel: Cap. 1, art.1 va avea următorul
                                          ACT ADIȚIONAL
cuprins: „Asociații societății sunt: PETRESCU
MARINELA, cetățean român, născută în Mun. Bucurtești,      Subsemnata GRIGOROIU ELENA-ALINA în calitate
Sec. 2, la data de 05.09.1974, cu domiciliul în Sat      de asociat unic la S.C. SAO-LIN JUNIOR S.R.L. am
Smeura (Com. Moșoaia), jud. Argeș, posesoare a        hotărât următoarele:
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/21.IV.2009
  1.Cooptarea în societate a unui nou asociat, în              beneficii și pierderi de 50%.” Art.13 din actul constitutiv va
persoana d-nului GRIGOROIU VASILE și cesionarea a               avea următorul cuprins:”Societatea este administrată și
50% din capitalul social total noului asociat, conf              reprezentată pe o perioadă nelimitată de timp de către
contractului de cesiune;                            GRIGOROIU VASILE”. În cuprinsul Actului Constitutiv
  2. Numirea noului asociat în funcția de administrator al          referirile la “ asociat unic” vor fi înlocuite cu “adunarea
societății pe o perioadă nelimitata de timp de la data             generala a asociaților “.Toate celelalte articole din statut
prezentului act;
                                        care nu contravin prezentului act adițional rămân
  3.Retragerea din funcția de administrator a d-nei
                                        neschimbate. Prezentul act face parte din actul
Grigoroiu Elena-Alina care se consideră descărcată de
                                        constitutiv și va fi înregistrat la ORC Ag. și publicat în
gestiunea acesteti societăți.Ca urmare a acestor hotărâri
actul constitutiv al societății se modifica astfel:              Mon. Of. Redactat în 6 exemplare.
  Art.1 din Actul Constitutiv se va completa cu datele               (128/1.040.989)
noului asociat: “GRIGOROIU VASILE cet. român născut
la data de 11.11.1972 în com. Domnești,
                                                   Societatea Comercială
jud. Ag. ,domiciliat în com. Corbi, sat Stănești,
                                                  SAO-LIN JUNIOR - S.R.L.
jud. Ag. identificat cu CI, seria AS, nr. 337517, emisă de
Poliția C de Ag. la data de 08.03.04.
                                                       NOTIFICARE
CNP 1721111033089;
  Art.6 din Actul Constitutiv al societății va avea               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
următorul cuprins:                               Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  “ Capitalul social total subscris și vărsat este de 200          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
RON împărțit în 20 de părți sociale egale cu valoare              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nominală de 10 RON deținute de asociați astfel:                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
GRIGOROIU ELENA-ALINA va deține 10 părți sociale în              SAO-LIN JUNIOR S.R.L., cu sediul în SAT STĂNEȘTI,
valoare totală de 100 RON, reprezentând 50% din
                                        COMUNA CORBI, județ Argeș, nr. 354 A, înregistrată sub
capitalul social total, având cota de participare la beneficii
                                        nr. J3/414/2007, cod unic de înregistrare 21200800, care
și pierderi de 50% și GRIGOROIU VASILE va deține 10
                                        a fost înregistrat sub nr. 17914 din 07.04.2009.
părți sociale; în valoare totală de 100 RON reprezentând
50% din capitalul social total, având cota de participare la             (129/1.040.990)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|360648|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2165/21.IV.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top