2009_2135 by tradetrek

VIEWS: 293 PAGES: 32

									                          PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2135                                          Joi, 16 aprilie 2009
                   PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI


         PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          DEDI-COM - S.R.L.                      GROZAV JUNIOR - S.R.L.

          ACT MODIFICATOR                         ACT MODIFICATOR

                                       AL ACTULUI CONSTITUTIV AL
       AL ACTULUI CONSTITUTIV AL
                                    S.C. GROZAV JUNIOR S.R.L., CU SEDIUL
     S.C. DEDI-COM S.R.L., CU SEDIUL ÎN
                                    ÎN COM. REBRA, SAT REBRA, NR. 214,
   MUN. BISTRIȚA, STR. ȘTEFAN CEL MARE,
                                   JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, ÎNMATRICULATĂ
  NR. 8, BL. 64, AP. 26, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,             ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
  ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI                  NR. J06/95/2009 C.U.I. 25179700
     SUB NR. J06/427/1993 C.U.I. 3696889            În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind
  În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind      societățile comerciale, republicată, cu modificările și
societățile comerciale, republicată, cu modificările și     completările ulterioare, a hotărârii asociatului unic, se
                                încheie prezentul act modificator:
completările ulterioare, a hotărârii asociatului unic, se
                                  I. Se completează obiectul secundar de activitate cu:
încheie prezentul act modificator:
                                  5610 - Restaurante,
  I. Societatea comercială înființează un punct de         5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.
lucru situat în mun. Bistrița, str. Împăratul Traian, nr. 52,    II. Societatea comercială înființează un punct de lucru,
scara D, parter (uscător), jud. Bistrița-Năsăud.        Restaurant, situat în orș. Năsăud, str. Bistriței, nr. 9, jud.
  II. Celelalte clauze ale actului constitutiv nu se      Bistrița-Năsăud.
modifică.                              III. Celelalte clauze ale actului constitutiv nu se
                                modifică.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
                                  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea
                                Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea
solicitantului,   potrivit   cererii   de   servicii  solicitantului,   potrivit   cererii   de  servicii
nr. 500/23.03.2009.                       nr. 494/23.03.2009.

  (1/1.039.876)                          (2/1.039.877)
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
        Societatea Comercială                II. Societatea comercială înființează un punct de lucru,
        GROZAV JUNIOR - S.R.L.              Hotel - restaurant, situat în com. Tiha Bîrgaului,
                                sat Piatra Fîntînele, nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud și un punct
            NOTIFICARE                de lucru, Magazin alimentar, situat în mun. Bistrița,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    str. Împăratul Traian, nr. 57, jud. Bistrița-Năsăud.
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile      III. Se radiază punctul de lucru Depozit de produse
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    alimentare situat în mun. Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 4,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   jud. Bistrița-Năsăud și punctul de lucru Magazin
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   alimentar situat în mun. Bistrița, P-ța Independenței Nord,
GROZAV JUNIOR S.R.L., cu sediul în SAT REBRA,          nr. FN, jud. Bistrița-Năsăud.
COMUNA REBRA, județ Bistrița-Năsăud, nr. 214,
                                  IV. Celelalte clauze din actul constitutiv rămân
înregistrată sub nr. J6/95/2009, cod unic de
                                neschimbate.
înregistrare 25179700, care a fost înregistrat sub
                                  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
nr. 10608 din 24.03.2009.
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (3/1.039.878)                        Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea
                                solicitantului,    potrivit   cererii  de   servicii
        Societatea Comercială              nr. 481/19.03.2009.
       AGRO-INVEST PROD - S.R.L.
                                  (4/1.039.879)
          ACT MODIFICATOR
                                        Societatea Comercială
      AL ACTULUI CONSTITUTIV AL                     AGRO-INVEST PROD - S.R.L.
  S.C. AGRO-INVEST PROD S.R.L., CU SEDIUL
 ÎN MUN. BISTRIȚA, STR. NICOLAE TITULESCU                       NOTIFICARE
NR. 23-25, ETAJ 1, CAM. 1, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
 ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    SUB NR. J06/691/1994, C.U.I. 6337545           Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
                                art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind
                                modificările și completările ulterioare, depunerea
societățile comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, a hotărârii asociaților se încheie   textului actualizat al actului constitutiv al societății
prezentul act modificator, procedându-se la actualizarea    comerciale AGRO-INVEST PROD S.R.L., cu sediul în
actului constitutiv:                      MUNICIPIUL BISTRIȚA, județ Bistrița-Năsăud,
  I. Se completează obiectul secundar de activitate cu    Str. NICOLAE TITULESCU, nr. 23-25, etaj 1, ap. camera 1,
  5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare,   înregistrată sub nr. J6/691/1994, cod unic de înregistrare
  6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare,   6337545, care a fost înregistrat sub nr. 10611 din
exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii,     24.03.2009.
  4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
menaj și de fierărie,                        (5/1.039.880)
  4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din
blană, încălțăminte și articole din piele,                    Societatea Comercială
  4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,             LANCEA - S.R.L.
băuturi și tutun,
  4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea              NOTIFICARE
produselor cu caracter specific, n.c.a.,
  4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade   Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
de scurtă durată,                        art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  5621 - Activități de alimentație (catering) pentru     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
evenimente,                           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.        LANCEA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BISTRIȚA,
  6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor      județ Bistrița-Năsăud, Str. DIMITRIE CANTEMIR,
financiare - activități ale birourilor de schimb: operațiuni  nr. 1, înregistrată sub nr. J6/36/2001, cod unic de
de cumpărare de valute cotate și valute necotate, sub      înregistrare 13681567, care a fost înregistrat sub
forma de numerar și substitute de numerar, contra
                                nr. 10751 din 25.03.2009.
monedei naționale de la persoane fizice, clienți ai
hotelului.                             (6/1.039.881)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009                   3

        Societatea Comercială                 Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
       REVIMM CONSTRUCT - S.R.L.              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea
          ACT MODIFICATOR                solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 465/17.03.2009.
      AL ACTULUI CONSTITUTIV AL                 (7/1.039.882)
     S.C. REVIMM CONSTRUCT S.R.L.,
      CU SEDIUL ÎN MUN. BISTRIȚA,
                                         Societatea Comercială
 STR. C-TIN ROMAN-VIVU, NR. 8, SC. C, PARTER,
                                        REVIMM CONSTRUCT - S.R.L.
 AP. 30, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, ÎNMATRICULATĂ
     ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                             NOTIFICARE
     NR. J06/608/2004 C.U.I. 16712510
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind
                                 Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
societățile comerciale, republicată, cu modificările și
                                 art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
completările ulterioare, a hotărârii asociatului unic, se     modificările și completările ulterioare, depunerea
încheie prezentul act modificator, procedându-se la        textului actualizat al actului constitutiv al societății
actualizarea actului constitutiv:                 comerciale REVIMM CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
  I. Se numește administrator neasociat și reprezentant     MUNICIPIUL BISTRIȚA, județ Bistrița-Năsăud,
(membru în consiliul de administrație) cu puteri depline și    Str. C-TIN ROMAN VIVU, nr. 8, scara C, etaj P, ap. 30,
durata a mandatului nelimitată Giglio Sandro, născut la      înregistrată sub nr. J6/608/2004, cod unic de înregistrare
data de 06.05.1957 în Italia, Monticelli D’ Ongina (PC),     16712510, care a fost înregistrat sub nr. 10861 din
domiciliat în Italia, Gragnano Trebbiense (PC),          25.03.2009.
str. Kennedy, nr. 3, cetățenie italiana, identificat cu carte
de identitate seria/nr. AM 1962197/2006 eliberată de         (8/1.039.883)
autoritățile italiene.
  II. Se modifică articolul 11 din actul constitutiv și va            Societatea Comercială
avea următorul conținut: Art. 11. Administrarea și                 TRITEDINE COM - S.R.L.
reprezentarea societății
  Administrarea societății este asigurată de către un            ACT ADIȚIONAL NR. 1/19.03.2009
consiliu de administrare format din 3 administratori
neasociați:                              DE COMPLETARE A ACTULUI CONSTITUTIV
  - Tozzi Lorenzo, cetățean italian, născut la data            AL S.C. TRITEDINE COM S.R.L.
de 31.05.1966, în Italia, loc. Prato, domiciliat în Italia,     În temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale
loc. Vaiano, str. Giuseppe Mazzini, nr. 30/D, identificat cu
                                 se modifică actul constitutiv după cum urmează:
pașaport seria/nr. A 434989 eliberat de autoritățile
                                   1. Se completează obiectul de activitate cu
italiene la data de 28.08.2003 - președinte. Durata
                                 următoarele coduri:
mandatului este de 2 ani, mandatul poate fi reînnoit;
                                   0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
  - Tempestini Roberto, cetățean italian, născut la data
                                 leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
de 01.06.1965, în Italia, loc. Firenze, domiciliat în Italia,
                                 oleaginoase,
loc. Campi Bisenzio, str. XIII Martiri, nr. 204, identificat cu
                                   0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a
carte de identitate seria/nr. AM 8692209/2006 eliberată
de autoritățile italiene. - membru. Durata mandatului este    rădăcinoaselor și tuberculilor,
de 2 ani, mandatul poate fi reînnoit;                0119 - Cultivarea altor plante nepermanente,
  - Giglio Sandro, cetățean italian, născut la data        0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase,
de 06.05.1975 în Italia, Monticelli D’ Ongina (PC),         0141 - Creșterea bovinelor de lapte,
domiciliat în Italia, Gragnano Trebbiense (PC),           0143 - Creșterea cailor și al altor cabaline,
str. Kennedy, nr. 3, identificat cu carte de identitate       0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor,
seria/nr. AM 1962197/2006 eliberată de autoritățile         0146 - Creșterea porcinelor,
italiene. - membru. Durata mandatului este nelimitată.        0147 - Creșterea păsărilor,
  Deciziile consiliului de administrare se iau în         0149 - Creșterea altor animale,
unanimitate, în urma acestora actele pot fi semnate fie de      0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală
președintele consiliului de administrare fie de unul dintre    combinată cu creșterea animalelor),
administratorii membrii. Consiliul de administrare este       0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală,
investit cu puteri depline în ceea ce privește            0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor,
administrarea societății. III. Celelalte clauze ale actului     0163 - Activități după recoltare,
constitutiv nu se modifică.                     0220 - Exploatare forestieră,
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
  1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea     modificările și completările ulterioare, depunerea
articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale    textului actualizat al actului constitutiv al societății
împletite,                            comerciale TRITEDINE COM S.R.L., cu sediul în
  3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și         MUNICIPIUL BISTRIȚA, județ Bistrița-Năsăud,
magazine,                             Str. LĂCRIMIOARELOR, nr. 3, scara A, ap. 1, înregistrată
  3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării,         sub nr. J6/319/1998, cod unic de înregistrare 10964291,
  3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.,              care a fost înregistrat sub nr. 10872 din 25.03.2009.
  3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere,
                                   (10/1.039.885)
  4719 - Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare,                                   Societatea Comercială
  4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și            WEST-CAR SERVICE - S.R.L.
semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de
companie și a hranei pentru acestea, în magazine          CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT MODIFICATOR AL
specializate,                                ACTULUI CONSTITUTIV
  4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
în magazine specializate,                      AL S.C. WEST-CAR SERVICE S.R.L., CU SEDIUL
  4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în        ÎN MUN. BISTRIȚA, ALEEA INEU, NR. 4, SC. A,
magazine specializate,                       ET. 2, AP. 11, CAMERA 1, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
  4931 - Transporturi urbane, suburbane și            ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
metropolitane de călători,                        SUB NR. J06/734/2004 C.U.I. 16830400
  4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.,       În temeiul art. 202 și art. 204 din Legea nr. 31/1990
  4941 - Transporturi rutiere de mărfuri,            privind societățile comerciale, republicată, cu modificările
  4942 - Servicii de mutare,                  și completările ulterioare, a hotărârii asociaților, se
  5210 - Depozitări,                      încheie prezentul act modificator, procedându-se la
  5610 - Restaurante,
                                 actualizarea actului constitutiv:
  5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor,
                                   1. 1. Asociatul S.C. AUTOROM 2003 S.R.L., cu sediul
  6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
                                 social în mun. Bistrița, Aleea Ineu, nr. 4, sc. A, et. 2,
proprii,
                                 ap. 11, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată în registrul
  6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau în leasing,                comerțului sub nr. J06/708/2003, C.U.I. 15911786,
  6831 - Agenții imobiliare,                  naționalitate română, prin reprezentant Macarie Dan-Cornel,
  6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision      conform hotărârii A.G.A. nr. 1603/16.03.2009 în calitate
sau contract,                           de cedent, și
  9491 - Activități ale organizațiilor religioase,         Asociatul nou cooptat Toth Maria-Terezia, născută la
  9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare,      data de 22.01.1952 în sat Tipar, com. Sintea Mare,
  9603 - Activități de pompe funebre și similare.        jud. Arad, domiciliată în mun. Arad, Splaiul David Praporgescu,
  2. Se radiază punctul de lucru din Bistrița,         nr. 29, bl. 40, et. 2, ap. 5, jud. Arad, cetățenie română,
str. Lăcrimioarelor, nr. 3, sc. A, ap. 1, jud. Bistrița-Năsăud.  cnp 2520122020066 prin reprezentant Macarie Dan-Cornel cu
  3. Se înființează punct de lucru în Bistrița,         procura 1017/12.03.2009 și asociatul Macarie Simion,
str. Tănase Tudoran, nr. 18A, jud. Bistrița-Năsăud.        născut la data de 08.05.1952 în Urmenis, jud. Bistrița-Năsăud,
  Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân        domiciliat în mun. Bistrița, Aleea Ineu, nr. 4, sc. A, ap. 11,
nemodificate.                           jud. Bistrița - Năsăud, cnp 1520508060813, în calitate de
  (9/1.039.884)                         cesionari;
                                   1. 2. Asociatul S.C. AUTOROM 2003 S.R.L. cesionez
         Societatea Comercială              integral, la valoare nominală cele 75 părți sociale,
        TRITEDINE COM - S.R.L.              deținute în societate, în valoare totală de 750 lei, în
                                 numerar, astfel: asociatului nou cooptat Toth Maria-Terezia
            NOTIFICARE                 50 părți sociale și asociatului Macarie Simion 25 părți
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     sociale. Asociatul cedent declară că a primit de la
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile     asociații cesionari întreaga valoare a cesiunii,
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     respectiv 750 lei.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009                     5

  1. 3. Asociatul cedent se retrage din societate                    Societatea Comercială
declarând că nu are pretenții față de asociații cesionari și              ALIMARION BUZGA - S.R.L.
societate.
                                               ACT MODIFICATOR
  1. 4. Asociații declară că au luat la cunoștință de
prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, modificat              AL ACTULUI CONSTITUTIV AL
și completat și ale Legii 241/2005 pentru combaterea              S.C. ALIMARION BUZGA S.R.L., CU SEDIUL
                                        ÎN MUN. BISTRIȚA, STR. GHINZII, NR. 91,
evaziunii fiscale.
                                        JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, ÎNMATRICULATĂ
  În urma cesiunii, clauzele actului constitutiv privitoare           ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
la asociați și capitalul social sunt:                        NR. J06/471/2003 C.U.I. 15665258
  2. Capitalul social este de 1.000 lei în numerar, divizat        În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind
în 100 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei și se        societățile comerciale, republicată, cu modificările și
compune din aportul asociaților astfel:                 completările ulterioare și a Certificatului de moștenitor
  - Toth Maria-Terezia deține 500 lei, reprezentând          nr. 2/04.02.2009, se încheie prezentul act modificator,
50 părți sociale (50%);                         procedându-se la actualizarea actului constitutiv:
                                       I. În urma decesului asociatului Buzga Doru-Alin și în
  - Macarie Simion deține 500 lei, reprezentând 50 părți
                                     temeiul Certificatului de moștenitor nr. 2/04.02.2009 și a
sociale (50%).                              partajului succesoral voluntar intervenit între moștenitorii
  Asociații participă la beneficii și pierderi proporțional      asociatului defunct, asociatul Buzga Ioan devine asociat
cu aportul la capitalul social subscris și vărsat.            unic al societății, deținând întreg capitalul social în
  3. Se radiază punctul de lucru Atelier și depozit situat       valoare de 200 lei, reprezentând 20 părți sociale egale
                                     (din care 10 părți sociale deținute anterior și 10 părți
în mun. Bistrița, cart. Viișoara, str. Principală, nr. 250,
                                     sociale dobândite în baza Certificatului de moștenitor
jud. Bistrița-Năsăud.                          menționat anterior și a partajului succesoral voluntar).
  4. Se schimbă sediul social al societății în             Asociatul unic Buzga Ioan participă la beneficii și pierderi
mun. Bistrița, str. Libertății, nr. 47-49, jud. Bistrița-Năsăud.     proporțional cu aportul la capitalul social - 100%.
  5. Administrarea, reprezentarea și celelalte clauze ale         II. Se schimbă domiciliul asociatului unic,
actului constitutiv nu se modifică.                   administrator și reprezentant Buzga Ioan în mun. Bistrița,
                                     str. Ghinzii, nr. 91, jud. Bistrița-Năsăud.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
                                       III. Se radiază punctul de lucru Sifonărie și chioșc de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          preparare băuturi răcoritoare situat în mun. Bistrița,
Bistrița - Năsăud, la cererea și pe răspunderea             str. Năsăudului, nr. 22, jud. Bistrița-Năsăud.
solicitantului,     potrivit    cererii     de  servicii    IV. Administrarea, reprezentarea și celelalte clauze ale
nr. 463/16.03.2009.                           actului constitutiv nu se modifică.
                                       Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
   (11/1.039.886)                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                     Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea
                                     solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 325/18.02.2009.
         Societatea Comercială
        WEST-CAR SERVICE - S.R.L.                   (13/1.039.888)

             NOTIFICARE                           Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                ALIMARION BUZGA - S.R.L.
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile                     NOTIFICARE
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificările și completările ulterioare, depunerea            Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
textului actualizat al actului constitutiv al societății         art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                     modificările și completările ulterioare, depunerea
comerciale WEST-CAR SERVICE S.R.L., cu sediul în
                                     textului actualizat al actului constitutiv al societății
MUNICIPIUL BISTRIȚA, județ Bistrița-Năsăud,               comerciale ALIMARION BUZGA S.R.L., cu sediul în
Str. LIBERTĂȚII, nr. 47-49, înregistrată sub               MUNICIPIUL BISTRIȚA, județ Bistrița-Năsăud, Str. GHINZII,
                                     nr. 91, înregistrată sub nr. J6/471/2003, cod unic de
nr. J6/734/2004, cod unic de înregistrare 16830400, care
                                     înregistrare 15665258, care a fost înregistrat sub
a fost înregistrat sub nr. 10877 din 26.03.2009.             nr. 10944 din 26.03.2009.
   (12/1.039.887)                             (14/1.039.889)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
          Societatea Comercială                     Societatea Comercială
           TOP OPTICA - S.R.L.                  AMIO ELECTRONIC SERVICE - S.R.L.

  ACT MODIFICATOR AL ACTULUI CONSTITUTIV                 ACT MODIFICATOR NR. 1/25.03.2009
                                       AL ACTULUI CONSTITUTIV AL
     AL S.C. TOP OPTICA S.R.L., CU SEDIUL
                                     S.C. AMIO ELECTRONIC SERVICE S.R.L.,
  ÎN MUN. BISTRIȚA, STR. NICOLAE TITULESCU,
                                       CU SEDIUL ÎN MUN. BISTRIȚA,
      NR. 21, CORP A, AP. 1B, MEZANIN,             B-DUL DECEBAL, NR. 9, SC. C, PARTER, AP. 41,
    JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, ÎNMATRICULATĂ                    JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
      ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB                    J06/579/1995, C.U.I. 8049328
      NR. J06/1146/2008 C.U.I. 24740219             În temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind
                                  societățile comerciale, cu modificările și completările
  În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind
                                  ulterioare și a hotărârii asociatului unic, actul constitutiv al
societățile comerciale, republicată, cu modificările și
                                  societății se modifică după cum urmează:
completările ulterioare, a hotărârii asociaților, se încheie      1. Se înființează punct de lucru în Bistrița,
prezentul                             str. Tudor Vladimirescu, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud.
            ACT MODIFICATOR:                (17/1.039.892)
  I. Societatea comercială înființează un punct de lucru
situat în mun. Bistrița, str. Liviu Rebreanu, nr. 18,                Societatea Comercială
jud. Bistrița-Năsăud.                                DARISOR-CARS - S.R.L.
  II. Celelalte clauze ale actului constitutiv nu se
                                            ACT MODIFICATOR
modifică.
                                   În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
                                  comerciale și a hotărârii asociatului unic, actul constitutiv
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       se modifică astfel:
Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea             1. Societatea comercială își schimbă denumirea în
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 509/25.03.2009.  DARISOR-CARS.
                                   2. Restul clauzelor actului constitutiv nu se modifică.
   (15/1.039.890)
                                    (18/1.039.893)

          Societatea Comercială
                                           Societatea Comercială
        ELEGANT MOBYCYP - S.R.L.
                                          DARISOR-CARS - S.R.L.

       ACT ADIȚIONAL NR. 4/26.03.2009                        NOTIFICARE

  DE COMPLETARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
       S.C. ELEGANT MOBYCYP S.R.L.
                                  art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        J06/886/2007 C.U.I. 22391368
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  În temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
se modifică actul constitutiv după cum urmează:          DARISOR-CARS S.R.L., cu sediul în SAT LIVEZILE,
                                  COMUNA LIVEZILE, județ Bistrița-Năsăud, nr. 268,
  1. Se înființează punct de lucru în Municipiu Bistrița
                                  înregistrată sub nr. J6/800/2008, cod unic de
str. Gen. Gr. Bălan 31A jud. Bistrița-Năsăud. Celelalte      înregistrare 24289136, care a fost înregistrat sub
clauze rămân nemodificate.                     nr. 11198 din 27.03.2009.
   (16/1.039.891)                          (19/1.039.894)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009                  7

         Societatea Comercială               - S.C. ABBATOGGIA SERV S.R.L deține 70 lei,
          IL GUSTO - S.R.L.              reprezentând 7 părți sociale (33,30%).
                                  Asociații participă la beneficii și pierderi proporțional
 CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT MODIFICATOR            cu aportul la capitalul social subscris și vărsat.
     AL ACTULUI CONSTITUTIV                   3. Administrarea, reprezentarea și celelalte clauze ale
                                actului constitutiv nu se modifică.
     AL S.C. IL GUSTO S.R.L., CU SEDIUL
                                  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
   ÎN MUN. BISTRIȚA, STR. DORNEI, NR. 25,
   JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, ÎNMATRICULATĂ            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
     ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB              Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea
      NR. J06/24/2009 C.U.I. 24979810           solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 518/26.03.2009.

  În temeiul art. 202 și art. 204 din Legea nr. 31/1990      (20/1.039.895)
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, a hotărârii asociaților, se              Societatea Comercială
încheie prezentul act modificator, procedându-se la                 IL GUSTO - S.R.L.
actualizarea actului constitutiv:
  1. 1. Asociatul S.C. FARO INTERNATIONAL S.R.L.,                   NOTIFICARE
cu sediul social în mun. Bistrița, Ale. Greuceanu, nr. 7,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sc. B, et. 1, ap. 28, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la   Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J06/96/2001,       art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
C.U.I. 13771147, prin reprezentant Falcone Roberto       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
și asociatul S.C. ALTAEXPORT S.R.L. cu sediul social      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
în mun. Bistrița, str. Mărășești, nr. 2, parter,        IL GUSTO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BISTRIȚA,
jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului    județ Bistrița-Năsăud, Str. DORNEI, nr. 25, înregistrată
Comerțului sub nr. J06/644/2005, C.U.I. 17774014, prin     sub nr. J6/24/2009, cod unic de înregistrare 24979810,
reprezentant Giancaspro Pasquale, în calitate de        care a fost înregistrat sub nr. 11214 din 27.03.2009.
 cedenți
                                  (21/1.039.896)
  și
  Asociatul nou cooptat Ornano Antonio, născut la data
de 11.07.1855 în Italia, La Maddalena (SS), domiciliat în             Societatea Comercială
Italia, La Maddalena, str. Reg. Abbatoggia n., cetățenie             MEA TRADING - S.R.L.
italiană, în calitate de cesionar;
  1. 2. Asociatul S.C. FARO INTERNATIONAL S.R.L.         CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT MODIFICATOR
cesionez integral, la valoare nominală cele 7 părți            AL ACTULUI CONSTITUTIV
sociale, deținute în societate, în valoare totală de 70 lei,
                                   AL S.C. MEA TRADING S.R.L., CU SEDIUL
în numerar, asociatului nou cooptat Ornano Antonio.
                                  ÎN COM. ȘINTEREAG, SAT BLĂJENII DE JOS,
  Asociatul S.C. ALTAEXPORT S.R.L cesionez integral,
                                     NR. 126, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
la valoare nominală cele 7 părți sociale, deținute în
                                  ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
societate, în valoare totală de 70 lei, în numerar,
                                    SUB NR. J06/1009/2008 C.U.I. 24552150
asociatului nou cooptat Ornano Antonio.
  Asociații cedenți declară că au primit de la asociatul     În temeiul art. 202 și art. 204 din Legea nr. 31/1990
cesionar întreaga valoare a cesiunii, respectiv 140 lei.    privind societățile comerciale, republicată, cu modificările
  1.3. Asociații cedenți se retrag din societate declarând  și completările ulterioare, a hotărârii asociaților, se
că nu au pretenții față de asociatul cesionar și societate.   încheie prezentul act modificator, procedându-se la
  1.4. Asociații declară că au luat la cunoștință de     actualizarea actului constitutiv:
prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, modificat     1.1. Asociatul Pop Mihai, născut la data
și completat și ale Legii 241/2005 pentru combaterea      de 20.04.1969 în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud,
evaziunii fiscale.                       domiciliat în com. Șintereag, sat Blăjenii de Jos, nr. 126,
  În urma cesiunii, clauzele actului constitutiv privitoare  jud. Bistrița-Năsăud, cnp 1690420060791 și
la asociați și capitalul social sunt:               asociatul Eftandopolos Electra Aimée, născută la data
  2. Capitalul social al societății este de 210 lei în    de 07.08.1972 în orș. Odobești, jud. Vrancea, domiciliată
numerar, divizat în 21 părți sociale, cu valoarea nominală   în mun. Focșani, str. Cartier C.F.R., nr. 2, bl. 14, sc. 3,
de 10 lei și se compune din aportul asociaților astfel:     et. 4, ap.58, jud. Vrancea, cnp 2720807393147, în
  - Ornano Antonio deține 140 lei, reprezentând 14 părți   calitate de cedenți,
sociale (66,70%);                         și
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
  Asociatul nou cooptat Sforgace Melinda, născută          Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
la data de 24.06.1969 în orș. Beclean,              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
jud. Bistrița-Năsăud, domiciliată în mun. Bistrița,        Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea
str. Magnoliei, nr. 29, jud. Bistrița-Năsăud, cetățenie română,  solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 523/26.03.2009.
cnp 2690624060820
                                   (22/1.039.897)
  și
  asociatul nou cooptat Sforgace Ștefan, născut la data
de 17.06.1965 în orș. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud,                 Societatea Comercială
domiciliat în mun. Bistrița, str. Magnoliei, nr. 29,                MEA TRADING - S.R.L.
jud. Bistrița-Năsăud, cetățenie română, cnp 1650617062961 în
calitate de cesionari;                                  NOTIFICARE
  1.2. Asociatul Pop Mihai cesionez, la valoare           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nominală un număr de 5 părți sociale, deținute în         Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
societate, în valoare totală de 50 lei, în numerar,        art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
asociatului nou cooptat Sforgace Melinda. Asociatul        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Eftandopolos Electra Aimée cesionez, la valoare          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nominală un număr de 5 părți sociale, deținute în         MEA TRADING S.R.L., cu sediul în SAT BLAJENII DE
societate, în valoare totală de 50 lei, în numerar,        JOS, COMUNA SINTEREAG, județ Bistrița-Năsăud,
asociatului nou cooptat Sforgace Ștefan.             nr. 126, înregistrată sub nr. J6/1009/2008, cod unic de
  Asociații cedenți declară că au primit de la asociații    înregistrare 24552150, care a fost înregistrat sub
cesionari întreaga valoare a cesiunii, respectiv 100 lei.     nr. 11223 din 27.03.2009.
  1.3. Asociații declară că au luat la cunoștință de
                                   (23/1.039.898)
prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal,modificat
și completat și ale Legii 241/2005 pentru combaterea
evaziunii fiscale.                                Societatea Comercială
  În urma cesiunii, clauzele actului constitutiv privitoare        ELIDIA CIOT-MONDA COM - S.R.L.
la asociați și capitalul social sunt:
  2. Capitalul social al societății este de 200 lei        ACT MODIFICATOR AL ACTULUI CONSTITUTIV
în numerar, divizat în 20 părți sociale, cu valoarea
nominală de 10 lei și se compune din aportul asociaților         AL S.C. ELIDIA CIOT-MONDA COM S.R.L.,
                                    CU SEDIUL ÎN COM. JOSENII BÎRGĂULUI,
astfel:
                                     SAT MIJLOCENII BÎRGĂULUI, NR. 424A,
  - Pop Mihai deține 50 lei, reprezentând 5 părți
                                    JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, ÎNMATRICULATĂ
sociale (25%);
                                      ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
  - Eftandopolos Electra Aimée deține 50 lei,
                                       NR. J06/440/2007 C.U.I. 21678902
reprezentând 5 părți sociale (25%);
  - Sforgace Melinda deține 50 lei, reprezentând 5 părți      În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind
sociale (25%);                          societățile comerciale, republicată, cu modificările și
  - Sforgace Ștefan deține 50 lei, reprezentând 5 părți     completările ulterioare, a hotărârii asociaților, se încheie
sociale (25%).                          prezentul act modificator, procedându-se la actualizarea
  Asociații participă la beneficii și pierderi proporțional   actului constitutiv:
cu aportul la capitalul social subscris și vărsat.          I. Se radiază punctul de lucru Magazin mixt situat în
  3. Se completează obiectul secundar de activitate cu     com. Josenii Bîrgăului, sat Mijlocenii Bîrgăului, nr. 232/A,
  4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor,       jud. Bistrița-Năsăud.
  5610 - Restaurante,                        II. Societatea comercială înființează un punct de lucru
  5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor,   situat în com. Prundu Bîrgăului, sat Prundu Bîrgăului,
  6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare      nr. 139, jud. Bistrița-Năsăud.
proprii,                               III. Se completează obiectul secundar de activitate cu
  6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor          4931 - Transporturi urbane, suburbane și
imobiliare proprii sau închiriate,                metropolitane de călători,
  8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor.       4932 - Transporturi cu taxiuri,
  4. Societatea comercială înființează un punct de lucru      4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a,
situat în mun. Bistrița, str. Liviu Rebreanu, nr. 8,         4941 - Transporturi rutiere de mărfuri,
jud. Bistrița-Năsăud.                         5224 - Manipulări,
  5. Administrarea, reprezentarea și celelalte clauze ale      5229 - Alte activități anexe transporturilor,
actului constitutiv nu se modifică.                  5320 - Alte activități poștale și de curier,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009                  9

  5621 - Activități de alimentație (catering) pentru       asociatului unic Rad Filip. Asociatul unic participă la
evenimente,                            beneficii și pierderi proporțional cu aportul la capitalul
  5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.,         social - 100%.
  5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.     II. Se radiază punctul de lucru Cofetărie-Patiserie
  IV. Celelalte clauze ale actului constitutiv nu se       situat în mun. Bistrița, str. Crinilor, nr. 1, sc. B, parter,
modifică.                             jud. Bistrița-Năsăud.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul       III. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       nemodificate.
Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea             Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 472/18.03.2009.  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (24/1.039.899)                         Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea
                                  solicitantului,   potrivit  cererii   de  servicii
                                  nr. 529/27.03.2009.
        Societatea Comercială
      ELIDIA CIOT-MONDA COM - S.R.L.               (26/1.039.901)

            NOTIFICARE                         Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul              ANADANA - S.R.L.
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
                                             NOTIFICARE
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al      Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
societății comerciale ELIDIA CIOT-MONDA COM S.R.L.,        art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cu sediul în SAT MIJLOCENII BÂRGĂULUI,               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
COMUNA JOSENII BÂRGĂULUI, județ Bistrița-Năsăud,          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. 424A, înregistrată sub nr. J6/440/2007, cod unic de      ANADANA S.R.L., cu sediul în ORAȘ BECLEAN,
înregistrare 21678902, care a fost înregistrat sub         județ Bistrița-Năsăud, Str. PARCULUI, nr. 2,
nr. 11230 din 27.03.2009.                     înregistrată sub nr. J6/259/2002, cod unic de înregistrare
  (25/1.039.900)                         14801084, care a fost înregistrat sub nr. 11358 din
                                  30.03.2009.
                                    (27/1.039.902)
         Societatea Comercială
          ANADANA - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
  ACT MODIFICATOR AL ACTULUI CONSTITUTIV                      TITANA VEST - S.R.L.

  AL S.C. ANADANA S.R.L. ÎNMATRICULATĂ ÎN              ACT MODIFICATOR AL ACTULUI CONSTITUTIV
  REGISTRUL COMERȚULUI SUB NUMĂRUL
  J06/259/2002 CU SEDIUL ÎN ORȘ. BECLEAN,                AL S.C. TITANA VEST S.R.L., CU SEDIUL
 STR. PARCULUI NR. 2, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,              ÎN ORȘ. BECLEAN, STR. LIVIU REBREANU,
         C.U.I. 14801084                  NR. 39, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, ÎNMATRICULATĂ
  În temeiul art. 204 și art. 210 din Legea nr. 31/1990          ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                       NR. J06/692/1992 C.U.I. 573423
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, a hotărârii asociaților, se        În temeiul art. 204 și art. 210 din Legea nr. 31/1990
încheie prezentul                         privind societățile comerciale, republicată, cu modificările
           ACT MODIFICATOR:               și completările ulterioare, a hotărârii asociatului unic, se
  I. Se majorează capitalul social al societății de la suma    încheie prezentul act modificator, procedându-se la
de 20.000 lei, în numerar, la suma de 144.560 lei, în       actualizarea actului constitutiv:
numerar, cu suma de 124.560 lei, în numerar,              I. Se majorează capitalul social al societății de la suma
reprezentând aportul asociatului unic Rad Filip.          de 200 lei, în numerar, la suma de 84.000 lei, în numerar
Majorarea se realizează prin modificarea numărului de       cu suma de 83.800 lei (din care 60.000 lei din rezervele
părți sociale.                           societății conform situației financiare la data
  În urma majorării, capitalul social al societății este     de 31.12.2008, 23.794 lei evidențiați în contul
de 144.560 lei, în numerar, divizat în 14.456 părți sociale    455 - Asociați conturi curente, conform raportului de
egale, cu valoarea nominală de 10 lei și aparține         expertiză contabilă anexat, suma cu care asociatul unic
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
Oprea Monica Lidia a creditat societatea și la care       de 4.504.240 lei, în numerar, cu suma de 4.292.409 lei
renunța în vederea majorării capitalului social și 6 lei    (din care 1.000.000 Euro la cursul B.N.R. de 4,2924 lei/euro din
depuși de asociatul unic în contul și la dispoziția       25.03.2009 și 9 lei în numerar) reprezentând aportul
societății). Majorarea capitalului se realizează prin      asociatului unic S.C. WOOLPAS S.A.. Majorarea
modificarea numărului de părți sociale.             capitalului se realizează prin modificarea numărului
  În urma majorării, capitalul social al societății este   părților sociale.
de 84.000 lei, în numerar, divizat în 8.400 părți sociale      În urma majorării, capitalul social al societății este
egale cu valoarea nominală de 10 lei, și aparține        de 4.504.240 lei, în numerar (din care 1.070.000 Euro),
asociatului unic Oprea Monica Lidia. Asociatul unic       reprezentând 450.424 lei părți sociale, cu valoarea
participă la beneficii și pierderi proporțional cu aportul la  nominală de 10 lei și aparține asociatului unic
capitalul social - 100%.                    S.C. WOOLPAS S.A.. Asociatul unic participă la beneficii
  II. Celelalte clauze ale actului constitutiv nu se     și pierderi proporțional cu aportul la capitalul social - 100%.
modifică.                              II. Celelalte clauze ale actului constitutiv nu se
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   modifică.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
solicitantului,   potrivit   cererii  de   servicii  Bistrița-Năsăud, la cererea și pe răspunderea
nr. 530/27.03.2009.                       solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 531/27.03.2009.
  (28/1.039.903)                         (30/1.039.905)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         TITANA VEST - S.R.L.                       ROSEYARNS - S.R.L.

            NOTIFICARE                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile    Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   modificările și completările ulterioare, depunerea
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   textului actualizat al actului constitutiv al societății
TITANA VEST S.R.L., cu sediul în ORAȘ BECLEAN,         comerciale ROSEYARNS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
județ Bistrița-Năsăud, Str. LIVIU REBREANU,           BISTRIȚA, județ Bistrița-Năsăud, Drumul CETĂȚII, nr. 20,
                                înregistrată sub nr. J6/311/2001, cod unic de
nr. 39, înregistrată sub nr. J6/692/1992, cod unic de
                                înregistrare 14205910, care a fost înregistrat sub nr. 11409
înregistrare 573423, care a fost înregistrat sub nr. 11367
                                din 30.03.2009.
din 30.03.2009.
                                  (31/1.039.906)
  (29/1.039.904)

                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                       SORCONT - S.R.L.
         ROSEYARNS - S.R.L.
                                             ROMÂNIA
  ACT MODIFICATOR AL ACTULUI CONSTITUTIV
                                      TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
   AL S.C. ROSEYARNS S.R.L. ÎNMATRICULATĂ
     ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB                      DOSAR NR: 12218/2009
     NUMĂRUL J06/311/2001 CU SEDIUL
  ÎN MUN. BISTRIȚA, DRUMUL CETĂȚII, NR. 20,                ÎNCHEIEREA NR. 1116/8.04.2009
   JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, C.U.I. 14205910
  În temeiul art. 204 și art. 210 din Legea 31/1990           PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările         DIN DATA DE 8.04.2009
și completările ulterioare, a hotărârii asociatului unic,     Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de
actul constitutiv se modifică și se completează după cum    pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud - Checec Virgil
urmează:                              Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
  I. Se majorează capitalul social al societății de la suma  pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud - Borsa Monica
de 211.831 lei, în numerar (din care 70.000 Euro) la suma     Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009                 11

de petenta SORCONT S.R.L., cu sediul în Bistrița,          Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
Str. C-TIN ROMAN VTVU, nr. 12, sc. A, ap. 8, prin care      constitutiv al societăţii şi va urma procedura legală privind
se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii    publicitatea, autorizarea şi înregistrarea.
privind radierea SORCONT S.R.L., cod unic de
                                   (33/1.039.201)
înregistrare: 14887159, număr de ordine în registrul
comerțului: J6/320/2002.
  Procedura legal îndeplinită.                          Societatea Comercială
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform                TIBY - S.R.L.
art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.
         JUDECĂTORUL DELEGAT                          NOTIFICARE
  Asupra cererii de față:                      Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 12218
                                 Argeş notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
din 06.04.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
comerțului a mențiunii cu privire la radierea SORCONT
                                 modificările şi completările ulterioare, depunerea
S.R.L..
                                 textului actualizat al actului constitutiv al societăţii
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
                                 comerciale TIBY S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PITE TI,
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite    judeţ Argeş, Str. EGALITĂŢII, nr. 27, înregistrată sub
cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii      nr. J3/2306/1991, cod unic de înregistrare 137947, care a
nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările     fost înregistrat sub nr. 17488 din 03.04.2009.
ulterioare, urmează a admite cererea.                 (34/1.039.202)
         PENTRU ACESTE MOTIVE
           ÎN NUMELE LEGII
             DISPUNE                         Societatea Comercială
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată               FELICRISTIN - S.R.L.
și dispune înregistrarea în registrul comerțului a
                                        HOTĂRÂRE NR. 1/27.03.2009
radierii firmei SORCONT S.R.L., cu datele de identificare
mai sus menționate. Motivul radierii este divizare          Subsemnata POPESCU VIORICA, în calitate de
totală.                              asociat unic, reprezentată de Popescu Ilie prin procura
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul      nr. 512/26.02.2002, am hotărât extinderea obiectului de
Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie.          activitate şi redactarea unui nou statut.
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu        Pe cale de consecinţă, statutul societăţii se modifică
art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările    astfel, la art. 8 se completează cu:
și completările ulterioare.                      “6820-închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare
  Pronunțată în ședință publică, astăzi 8.04.2009        proprii sau în leasing, 5590-Alte servicii de cazare, 5520-
  (32/1.039.907)                        Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă
                                 durata, 1072-Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor;
                                 fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de
         Societatea Comercială
           TIBY - S.R.L.                patiserie”
                                   Prezenta hotărâre face parte integrantă din statutul
       HOTĂRÂREA NR. 1/03.04.2009              societăţii şi va urma procedura legala privind înregistrare,
                                 autorizarea şi publicarea la Monitorul Oficial.
  Subsemnatul DUMITRESCU TIBERIU AURELIAN, în
calitate de asociat unic, am hotărât radierea punctului de      (35/1.039.203)
lucru din Piteşti, str. Cîmpineanu, nr. 17, jud. Argeş,
completarea elementelor punctului de lucru din Piteşti,
                                          Societatea Comercială
str. erban Cioculescu, FN, jud. Argeş care devine                  FELICRISTIN - S.R.L.
Piteşti, str. Fraţii Turnaviţiu, nr. 11, jud. Argeş, extinderea
obiectului de activitate, redactarea unui nou act                    NOTIFICARE
constitutiv.
  Modificarea, pe cale de consecinţă a actului           Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
constitutiv al societăţii, astfel: art. 8 se completează cu    Argeş notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
cod 5210-depozitări, cod 4329-alte lucrări de instalaţii     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
pentru construcţii; art. 4 se completează cu: «Societatea     modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
are punct de lucru în Piteşti, str. Fraţii Turnaviţiu, nr. 11,  actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
jud. Argeş»                            FELICRISTIN S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PITE TI,
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
judeţ Argeş, Str. MIHAIL CHITESCU ZONA II, nr. 5,             - prelungire şi completare elemente punct lucru din
înregistrată sub nr. J3/1063/1993, cod unic de             Piteşti, str. Exerciţiu, Nr. 3-5, în cadrul Complexului
înregistrare 3923876, care a fost înregistrat sub nr. 17424       Carpaţi, la parterul unităţii, jud. Argeş.
din 03.04.2009.                              - prelungire punct lucru din Piteşti, str. Exerciţiu, lângă
                                    blocul A5, jud. Argeş.
   (36/1.039.204)
                                      (39/1.039.207)

          Societatea Comercială
         MARCOSIM S.M. - S.R.L.                        Societatea Comercială
                                            FORTE VITA FARM - S.R.L.
             HOTĂRÂRE
                                           HOTĂRÂREA NR. 1/02.04.2009
            NR. 1/23.03.2009                  Subsemnata UNGUREANU CRISTIANA IUSTINA, în
  Subsemnatul SUDITU GHEORGHE, în calitate de             calitate de asociat unic, am hotărât extinderea obiectului
                                    de activitate, redactarea unui nou act constitutiv.
asociat unic reprezentat de SUDITU LAURENŢIU                Modificarea, pe cale de consecinţă a actului
conform procurii nr.596/27.03.2008, am hotărât radierea         constitutiv al societăţii, astfel: art. 8 se completează cu
punctelor de lucru din Mioveni, str. Pieţei, bl. F1, parter,      cod 8690-alte activităţi referitoare la sănătatea umană.
jud. Argeş; Piţeşti, str. Eremia Grigorescu, bl. P1, parter,        Prezenta hotărâre face parte integranta din actul
jud. Argeş şi Piteşti, Calea Bucureşti, jud. Argeş.           constitutiv societăţii şi va urma procedura legală privind
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul          înregistrarea, autorizarea şi publicitatea.
constitutiv al societăţii, urmând procedura legală privind         (40/1.039.208)
înregistrarea, autorizarea şi publicarea la Monitorul
Oficial.
                                            Societatea Comercială
   (37/1.039.205)                                  FORTE VITA FARM - S.R.L.

                                                NOTIFICARE
        Societatea Comercială
       ANDREI NOVA OIL 2000 - S.R.L.                 Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                    Argeş notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
             HOTĂRÂREA                   modificările    şi   completările   ulterioare,
                                    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
            NR. 1/18.02.2009                 societăţii comerciale FORTE VITA FARM S.R.L., cu
                                    sediul în MUNICIPIUL PITE TI, judeţ Argeş,
  Subsemnaţii TONGHIOIU RADU SILVIU şi PRICOP             B-dul REPUBLICII, nr. 38, bloc 2, scara C, etaj P, ap. 2,
VIOLETA, în calitate de asociaţi,                    înregistrată sub nr. J3/923/1997, cod unic de înregistrare
  am hotărât:                             10082199, care a fost înregistrat sub nr. 17474
  - declararea unui punct de lucru în Piteşti,             din 03.04.2009.
str. DÂRZUL, nr. 4B, jud. Argeş-valabil conform               (41/1.039.209)
contractului.
  - Radierea punctului de lucru din Piteşti, str. Nicolae
                                           Societatea Comercială
Bălcescu, nr. 64, jud. Argeş.                           CAROLA PLUS TRADING - S.R.L.
   (38/1.039.206)
                                                HOTĂRÂRE

         Societatea Comercială                           NR. 1/24.03.2009
         VIRMARI CRISTIN - S.R.L.                  Subsemnaţii IORDACHE NICOLAE şi IORDACHE-DINCĂ
                                    CĂTĂLIN-ADRIAN, în calitate de asociaţi, am
       HOTĂRÂREA NR. 5/07.04.2009                hotărât schimbarea domeniului şi activităţii principale,
                                    mutarea sediului social, prelungirea mandatului
  Subsemnata IONIŢĂ IOANA, în calitate de               administratorilor, completarea datelor persoanale ale
asociat unic,                              asociatului şi administratorului lordache Nicolae,
  am hotărât următoarele:                       desfiinţarea punctului de lucru din Piteşti, str. Depozitelor,
  - radierea punctului de lucru din Piteşti, str. Nicolae Bălcescu,  nr.29, jud. Argeş, declararea unui punct de lucru în
                                    com. Merişani, sat. Marişani centru, nr. 1529 (corp B),
Complex John, nr. 106, jud. Argeş.                   jud. Argeş şi redactarea unui nou act constitutiv.
  - declararea unui punct de lucru în Piteşti, Aleea Papuceşti,      Modificarea pe cale de consecinţă a actului constitutiv
Bl. 54, Sc. A, Et. P, Ap. 4, jud. Argeş.                al societăţii astfel art. 1 se completează cu:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009               13

  “ IORDACHE NICOLAE domiciliat în Piteşti,                  Societatea Comercială
str. Exerciţiu, bl. C13+B2, sc. A, et. 2, ap. 12, jud. Argeş,        I WAVE SOLUTIONS - S.R.L.
posesor al CI seria AS, nr. 259809, eliberată de
pol. Piteşti, la data de 07.05.2003, CNP1480620035015”                HOTĂRÂREA
  art. 3. “ Societatea are sediul în Piteşti,
str. Ghe Ţiţeica, bl. S2, sc. C, ap.15, jud. Argeş societatea           NR. 01/02.04.2009
are punct de lucru în com. Merişani, sat. Marişani centru,     Subsemnaţii BĂDULESCU MARIAN şi MORUZZI
nr. 1529 ( corp B), jud. Argeş-valabil conform contractului”   TEFAN-OCTAVIAN, în calitate de asociaţi,
  art. 5 se completează cu:” 1. Domeniul / Activitatea    astăzi 02.04.2009,
principala este 2120- Fabricarea preparatelor           am hotărât: următoarele:
farmaceutice”                           1/ prelungirea valabilităţii punctului de lucru din
  art. 13:” Societatea este administrată şi reprezentată   Mun. Piteşti, str. l.C. Brătianu, nr. 24, et. 8, jud Argeş;
cu puteri depline de către IORDACHE NICOLAE şi           2/ extinderea obiectului de activitate cu următorul cod
IORDACHE DINCĂ cu un mandat pe o perioadă            CAEN: 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice.
nelimitată”.                            Redactarea unui nou act constitutiv care va cuprinde
  (42/1.039.210)                       noile modificări.
                                  Prezenta Hotărâre va fi înregistrată la ORC Argeş şi
                                publicată în Monitorul Oficial.
       Societatea Comercială
      CAROLA PLUS TRADING - S.R.L.               (45/1.039.213)

            NOTIFICARE                        Societatea Comercială
                                       I WAVE SOLUTIONS - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Argeş notifică, în conformitate cu prevederile art. 204                NOTIFICARE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
modificările şi completările ulterioare, depunerea       Argeş notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
textului actualizat al actului constitutiv al societăţii    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
comerciale CAROLA PLUS TRADING S.R.L., cu sediul        cu modificările şi completările ulterioare,
în MUNICIPIUL PITE TI, judeţ Argeş, Str. GHEORGHE ŢIŢEICA,   depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                societăţii comerciale I WAVE SOLUTIONS S.R.L., cu
bloc S2, scara C, ap. 15, înregistrată sub nr. J3/295/2002,   sediul în MUNICIPIUL PITE TI, judeţ Argeş,
cod unic de înregistrare 14579256, care a fost înregistrat   B-dul REPUBLICII, bloc G1, scara B, etaj 6, ap. 16,
sub nr. 17736 din 06.04.2009.                  înregistrată sub nr. J3/657/2002, cod unic de înregistrare
                                14884624, care a fost înregistrat sub nr. 17487 din
  (43/1.039.211)                       03.04.2009.
                                  (46/1.039.214)
       Societatea Comercială
    REGENT GRANDE COMPANY - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
                                      G & D VIS INTERPROD - S.R.L.
       HOTĂRÂREA NR. 1/03.04.2009
  Subsemnaţii CIOIU IOAN, CIOIU ELENA,                   HOTĂRÂREA NR. 2/06.04.2009
CIOIU ELENA LILIANA şi CIOIU AURELIA LOREDANA,           Subsemnaţii VISAN GHEORGHE şi STAN ION în
în calitate de asociaţi, am hotărât declararea a două      calitate de asociaţi la S.C. G&D VIS INTERPROD S.R.L.
puncte de lucru în Piteşti, str. Fraţii Turnaviţu, FN,     întruniţi în şedinţa adunării generale extraordinare din
jud. Argeş şi Piteşti, DN A1 Km 111+000 stânga         data de 06.04.2009 am hotărât radierea punctului de
                                lucru situat în localitatea Bals, str. N. BăIcescu,
(km.3+500 stânga Varianta Piteşti), jud. Argeş, valabile
                                zona CEC, judetul Olt modificându-se astfel dispoziţiile
conform contractelor.
                                art. 4 din statutul societăţii.
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul        Prezenta hotărâre urmează procedura legală de
constitutiv al societăţii şi va urma procedura legală privind  înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeş fiind
publicitatea, autorizarea si înregistrarea.           redactat în 4 exemplare.
  (44/1.039.212)                         (47/1.039.215)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       GREEN FARM PLANT - S.R.L.                     SYMMETRIA PITESTI - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                            HOTĂRÂREA

   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
   SC GREEN FARM PLANT S.R.L.SEDIUL ÎN              SC SYMMETRIA PITE TI S.R.L. NR 1/30.03.2009
 JUD. ARGE , SAT GLAMBOCU, COMUNA BASCOV,               ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL NATIONAL AL
   STR. ROTARESTI - GLAMBOCU, NR. FN                 REGISTRULUI COMERŢULUI SUB SUB
                                     NR. J 3/455/2007, COD UNIC DE
  ÎNREGISTRATĂ REGISTRUL COMERŢULUI:
                                       ÎNREGISTRARE 21233874
      J03/604/2005 C.U.I. 17408455
         NR. 1/26.03.2009                  Între:
                                   S.C. M.A.V. DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în
  În şedinţa de azi 26.03.2009, întrunită la sediul social,
                                 Timişoara, Judeţ Timiş, Str. Sorin Titel, Nr. 5,
efectuată conform prevederilor actului constitutiv, la      înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
solicitarea unanimă, la care au participat asociaţii:       sub nr. J35/97/2004, C.U.I. 16046594 reprezentată de
  1. IANA CĂTĂLIN-PETRE, cetăţean român, domiciliat       Nica tefan, în calitate de administrator, cetăţean român,
în Bucureşti, Sos. Pantelimon, nr. 248-250, bl. 59-60,      posesor al CI seria TM nr. 080952, CNP: 1630916354760,
sc. B, et. 10, ap. 119, sect. 2, identificat prin CI, seria DP,  domiciliat în municipiul Timişoara, Jud. Timiş, Str. Glad,
nr. 011219, eliberată de IGP-DEP, la data de 06.07.1998,     Nr. 52,, în calitate de asociat cu un număr de 98 părţi
având CNP 1740518424558, născut la data de            sociale, reprezentând 49% din capitalul social al
18.05.1974, în Bucureşti, sector 4,                SC SYMMETRIA PITE TI S.R.L. i
  2. VOICU MIHAI, cetăţean român, domiciliat în          NICA TEFAN, cetăţean român, posesor al CI
Bucureşti, sat Curcani, com. Curcani, jud. Călăraşi,       seria TM nr. 080952, CNP 1630916354760 domiciliat în
identificat prin CI, seria KL, nr. 131443, eliberată       Timişoara, Judeţ Timiş, Str. Glad, Nr. 52, în calitate
Mun. Olteniţa, la data de 26.02.2004, având            de asociat cu un număr de 102 părţi sociale,
CNP 1800516235820, născut la data de 16.05.1980,         reprezentând 51% din capitalul social al
                                 SC SYMMETRIA PITE TI S.R.L.
Mun. Olteniţa, jud. Călăraşi, deţinători a 20 părţi sociale
                                           am decis următoarele:
egale, reprezendând 100% din capitalul social, şedinţa
                                   Art. 1. Se schimbă structura asociaţilor societăţii după
desfăşurată la sediul societăţii, în baza prevederilor Legii
                                 cum urmează:
nr. 31/1990 R şi a Actului constitutiv, după dezbateri, în      - S.C. M.A.V.DISTRIBUTION S.R.L. cedează toate
unanimitate de voturi a celor prezenţi, au fost luate       cele 98 părţi sociale, cu valoarea nominală de 10 lei, cu o
următoarele hotărâri:                       valoare totală de 980 lei, reprezentând 49% din capitalul
  1. Se hotărăşte deschiderea a următorului punct de      social al SC SYMMETRIA PITE TI S.R.L. către
lucru situat în:                         S.C. MILLENIUM PRESS S.R.L.
  - Bucureşti, Sos Pantelimon nr 358; bl. 15ABC;          Preţul cesiunii este 19601ei.
sector 2                               - NICA TEFAN cedează un număr de 100 părţi
  Redactată în 4 (patru) exemplare, astăzi 26.03.2009,     sociale, cu o valoarea nominală de 10 lei, cu o valoare
la sediul societăţii.                       totală de 1000 lei, reprezentând 50 % din capitalul
                                 social al SC SYMMETRIA PITE TI S.R.L. către
  (48/1.039.216)
                                 S.C. MILLENIUM PRESS S.R.L.;
                                   Preţul cesiunii este 2000 lei.
        Societatea Comercială                - NICA TEFAN cedează un număr de 2 părţi sociale,
       CLADAN CONSINSTAL - S.R.L.              cu o valoarea nominală de 10 lei, cu o valoare totală de
                                 20 lei, reprezentând 1% din capitalul social al
       HOTĂRÂREA NR. 1/03.04.2009              SC SYMMETRIA PITE TI S.R.L. către societatea
                                 SBORE TRADING LIMITED;
  Subsemnaţii MIJOIU MARIUS-DANIEL şi
                                   Preţul cesiunii este 40 lei.
MIJOIU ANGELA-GEORGETA, în calitate de asociaţi,
                                   În urma schimbării structurii asociaţilor,
astăzi 03.04.2009, am hotărât deschiderea unui punct de
                                 SC SYMMETRIA PITE TI S.R.L. va avea următorii
lucru în Mun. Piteşti, str. Nicolae Balcescu, nr. 112,
                                 asociaţi:
Complexul Comercial «JOHN VI«, standul nr. 6,
                                   - S.C. MILLENIUM PRESS S.R.L. societate cu sediul
jud. Argeş.
                                 în Bucureşti, Sector 3, Str. Laborator, Nr. 124, Bl. 40,
  (49/1.039.217)                        Sc. 1, Et. 9, Ap. 99 înmatriculată la Oficiul National al
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009                15

Registrului Comerţului sub Nr. J40/6071/2004 din                 Societatea Comercială
15.04.2004. C.U.I. 16334570 reprezentată de                  SORANI IMOB 2000 - S.R.L.
Dl. Rapeanu Stelian cetăţean român, domiciliat în
                                            HOTĂRÂREA
Bucureşti, sector 3, Str. tirbei Vodă, Nr. 125-127, Sc. 1,
Et. 5, Ap. 30, posesor al CI seria RD număr 572021,                  NR. 1/02.04.2009
emisă de SPCEP S1 biroul nr. 3 CNP 1630623100043          Subsemnaţii GHEORGHE SORIN GABRIEL şi
care devine asociat ce deţine 198 părţi sociale, cu       GHEORGHE ANI OARA MIHAELA, în calitate de
valoare nominală de 10 lei şi cu o valoare totală de       asociaţi, am hotărât radierea punctului de lucru din
1980 lei, ce reprezintă 99 % din capitalul social;        Piteşti, str. Traian, nr. 6, bl. 1, sc. A, ap. 13, jud. Argeş.
  - SBORE TRADING LIMITED societate înmatriculată         Prezenta hotărâre face parte integrantă
în Cipru sub nr. HE 191353 din 05.07.2007 cu sediul în      din actul constitutiv al societăţii şi va urma
Cipru, Str. 17 Gr. Xenopulou, Liamssol, reprezentată de     procedura legală privind publicitatea, autorizarea şi
                                 înregistrarea.
Rapeanu Stelian cetăţean român, domiciliat în Bucureşti,
sector 3, Str. tirbei Vodă, Nr. 125-127, Sc. 1, Et. 5,        (52/1.039.220)
Ap. 30, posesor al CI seria RD număr 572021, emisă de
SPCEP S1 biroul nr. 3 CNP 1630623100043 ce devine                Societatea Comercială
asociat ce deţine 2 părţi sociale, cu valoare nominală           VAL-DAN DINCOLO DE BIŢI - S.R.L.
de 10 lei şi cu o valoare totală de 20 lei, ce reprezintă
                                            HOTĂRÂREA
1 % din capitalul social
  S.C. M.A.V.DISTRIBUTION S.R.L.. şi NICA TEFAN                   NR. 1/27.02.2009
pierd calitatea de asociaţi ai SC SYMMETRIA PITE TI S.R.L.     Subsemnatul VLĂDESCU PAUL DANIEL în calitate
  Noii asociaţi sunt de acord să preia şi activul şi pasivul  de asociat unic, am hotărât:
societăţii.                             - declararea unui punct de lucru în Piteşti,
  Revocarea administratorului COCOSILA ILARIU şi        Calea Bucureşti, nr. 19, bl. 19, sc. B, ap. 1, parter- valabil
numirea ca administrator a domnului GUTA MARIAN         conform contractului.
CONSTANTIN, domiciliat în oraş tefanesti, judeţ Argeş,        (53/1.039.221)
sat tefanestii Noi, bl 21, sc A, et 4, ap 19,
CNP 1781120035009, CI seria AS nr 609735, care va fi               Societatea Comercială
numit pe o perioadă de 6 luni. Noul administrator îl              CĂTĂLINA & CATI - S.R.L.
descarcă de gestiune pe vechiul administrator.
                                            HOTĂRÂREA
  (50/1.039.218)
                                           NR. 1/01.04.2009
        Societatea Comercială                Subsemnatul ISPAS SILVIU CĂTĂLIN, în calitate de
       SYMMETRIA PITESTI - S.R.L.             asociat unic, am hotărât extinderea obiectului de
                                 activitate, redactarea unul nou act constitutiv.
            NOTIFICARE                  Modificarea, pe cale de consecinţă a actului
                                 constitutiv al societăţii, astfel:
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul      art. 8 se completează cu cod
Argeş notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         carne,
modificările şi completările ulterioare, depunerea         4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor,
                                  4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun,
textului actualizat al actului constitutiv al societăţii
                                  4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi
comerciale SYMMETRIA PITE TI S.R.L., cu sediul în        condimente,
MUNICIPIUL PITE TI, judeţ Argeş, Str. EXERCIŢIU,          4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente,
nr. 208, înregistrată sub nr. J3/455/2007, cod unic de      inclusiv peşte, crustacee şi moluşte,
înregistrare 21233874, care a fost înregistrat sub         4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse
                                 alimentare, băuturi şi tutun,
nr. 17494 din 03.04.2009.
                                  4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi
  (51/1.039.219)                        materiale de construcţii,
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
  4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare,     ALEXANDREY” S.R.L.,cu sediul social în mun. C de Ag,
băuturi şi tutun,                        str. Albesti, bl. B6A, sc. A, et. 4, ap. 14, jud. Argeş, în data
  4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea    de 02.04.2009 am hotărât următoarele:
produselor cu caracter specific, n.c.a.,              - Declarare punct de lucru situat în mun. Curtea de
  4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse,      Argeş, str. Victoriei, nr. 7, jud. Argeş.
  5210 Depozitări,                         Prezenta hotărâre va fi înregistrată la ORC Argeş şi
  5224 Manipulări.                       publicată în Mon. Of.
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul        Redactată sub semnătură privată în 4 exemplare.
constitutiv al societăţii şi va urma procedura legală privind    (57/1.039.225)
publicitatea, autorizarea şi înregistrarea.
  (54/1.039.222)                                Societatea Comercială
                                         MATINA MOTEX - S.R.L.
        Societatea Comercială                          HOTĂRÂREA
        CĂTĂLINA & CATI - S.R.L.
                                           NR. 1/03.04.2009
            NOTIFICARE
                                  Subsemnata MORTEANU VALENTINA, în calitate de
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul    asociat unic, am hotărât declararea unui punct de lucru în
Argeş notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Piteşti, str. Republicii, nr. 168, jud. Argeş.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
modificările şi completările ulterioare, depunerea       constitutiv al societăţii şi va urma procedura legală privind
textului actualizat al actului constitutiv al societăţii    publicitatea, autorizarea şi înregistrarea.
comerciale CĂTĂLINA & CATI S.R.L., cu
sediul în COMUNA CO E TI, judeţ Argeş, nr. 101,           (58/1.039.226)
înregistrată sub nr. J3/923/2008, cod unic de înregistrare
23783530, care a fost înregistrat sub nr. 17802                 Societatea Comercială
din 06.04.2009.                               INVEST RICHMAR 2008 - S.R.L.
  (55/1.039.223)
                                            HOTĂRÂRE

      Societatea Comercială                          NR. 1/03.04.2009
  TEXLAND CONSULTING ALEXANDREY - S.R.L.
                                  Subsemnatul BEREVOIANU MARIUS-ADRIAN, în
                                calitate de asociat unic, am hotărât declararea unui punct
      HOTĂRÂREA NR. 1/ 02.04.2009
                                de lucru în Piteşti, str. Exerciţiu, nr. 206-208, în incinta
  Subsemnatii      ERBAN    CLEMENTINA     şi  Scolii nr. 2 “Ion Minulescu”.
 ERBAN ALEXANDRU-GEORGE asociaţi la                Prezenta hotărâre face parte integrantă din statutul
SC “TEXLAND CONSULTING ALEXANDREY” S.R.L.,           societăţii şi va urma procedura legală privind înregistrare,
cu sediul social în mun. C de Ag, str. Albesti, bl. B6A, sc.  autorizarea şi publicarea la Monitorul Oficial.
A, et. 4, ap. 14, jud. Argeş, în data de 02.04.2009 am
                                  (59/1.039.227)
hotărât următoarele:
  - Declarare punct de lucru situat în mun. Curtea de
Argeş, str. Victoriei nr. 7, jud. Argeş.                    Societatea Comercială
  Prezenta hotărâre va fi înregistrată la ORC Argeş şi            MOBSIN STĂNESCU - S.R.L.
publicată în Mon.Of.
  Redactată sub semnătură privată în 4 exemplare.                   HOTĂRÂREA

  (56/1.039.224)                                  NR. 1/18.02.2009
                                  Subsemnatul STĂNESCU ALIN GEORGEL, în
        Societatea Comercială              calitate de asociat unic, am hotărât declararea unui
    CLIN TEXLAND ALEXANDREY - S.R.L.            punct de lucru în Mioveni, b-dul Dacia, fn., în
                                incinta AUTOSERVICE, jud. Argeş-valabil conform
           HOTĂRÂREA                 contractului.
                                  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
           NR. 1/ 02.04.2009             constitutiv al societăţii şi va urma procedura legală privind
                                publicitatea, autorizarea şi înregistrarea.
 Subsemnatii ERBAN CLEMENTINA şi ERBAN
ALEXANDRU-GEORGE asociaţi la SC “CLIN TEXLAND            (60/1.039.228)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009               17

        Societatea Comercială             22.11.1956 în Com. Lunca de Jos, Jud. Harghita,
        PRESATE DACIA - S.A.             domiciliat în Com. Lunca de Jos, Sat Valea Capelei,
                               Nr. 269, Jud Harghita, identificat prin CS Seria XC
             ANUNŢ                Nr. 063720, emisă la 18.04.2002 de Pol. Mun Miercurea-Ciuc,
                               Jud Harghita, CNP 1581122191344
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                 Art 2 CHIRILU I. ION, se retrage din administrare
societăţile comerciale, Oficiul Registrului Comerţului de
                                 Art 3 CHIRILU GH. ELENA, se retrage din asociere
pe lângă Tribunalul Argeş confirmă că firma
                               şi administrare si cesionează 104 părţi sociale în valoare
SC PRESATE DACIA S.A. având nr. de înregistrare în
                               totală de 1040 lei cu participare la capital, beneficii şi
Registrul Comerţului J03/261/1997 şi codul unic de
                               pierderi de 100%, către noul asociat
înregistrare RO 9364943 cu cererea înregistrată sub        Art 4 În urma cesiunii TANKÓ T. ANDRÁS, devine
nr. 18268/08.04.2009, a depus copie de pe situaţia      asociat unic şi administrator şi va deţine 104 de părţi
financiară pentru anul 2008 însoţită de raportul       sociale în valoare totală de 1040 lei cu participare la
administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/    capital, beneficii şi pierderi de 100%
auditori financiari, procesul verbal al adunării generale a    Art 5 Se numeşte ca administrator TANKÓ T. ANDRÁS
asociaţilor/acţionarilor şi are o cifră de afaceri de peste    Art 6 Se schimbă sediul social din Comăneşti,
10 milioane lei.                       Str upanului, Nr. 23, Jud. Bacău în Sat Valea Capelei
  (61/1.039.229)                      Nr 269, Com. Lunca de Jos, Jud. Harghita.
                                 Art 7 Se schimbă denumirea societăţii din
                               SC CARBON IMPEX S.R.L., în SC TANKO-A SILVA S.R.L.
        Societatea Comercială
        HADITON GROUP - S.R.L.               (63/1.039.640)

             ANUNŢ                         Societatea Comercială
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind          TANKO-A SILVA - S.R.L.
societăţile comerciale, Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Argeş confirmă că firma                     NOTIFICARE
SC HADITON GROUP S.R.L. având nr. de înregistrare în       Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Registrul Comerţului J03/12/2000 şi codul unic de       Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
înregistrare RO 11839840 cu cererea înregistrată sub     alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
nr. 18088/08.04.2009, a depus copie de pe situaţia      şi completările ulterioare, depunerea textului
financiară pentru anul 2008 însoţită de raportul       actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/    TANKO-A SILVA S.R.L., cu sediul în Judeţul Bacău,
auditori financiari, procesul verbal al adunării generale a  Oraş Comăneşti, Str. Supanului Nr. 23, înregistrată
asociaţilor/acţionarilor şi are o cifră de afaceri de peste
                               sub nr. J04/824/1994, cod unic de înregistrare
10 milioane lei.
                               5777866, care a fost înregistrat sub nr. 17308 din
  (62/1.039.230)                      27.03.2009.
                                 (64/1.039.641)
         Societatea Comercială
        TANKO-A SILVA - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
                                        GOMBOSUS - S.R.L.
           ACT ADIŢIONAL
                                          ACT ADIŢIONAL
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII
   COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ               LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
        CARBON IMPEX                       RĂSPUNDERE LIMITATĂ
  Subsemnata CHIRILU GH. ELENA, cetăţean român,                GOMBOSUS
născut la data de 23.08.1943 în Or Comăneşti,
                                 Subsemnaţii
Jud Bacău, domiciat în Comăneşti, Str upanului, Nr 23,
                                 GHIUZAN A. FLORIN-ANTON, cetăţean român,
Jud Bacău, identificat prin CI Seria XC Nr.111795, emisă
de Pol Or Comăneşti !a 29.03.2001, CNP 2430823043760,     născut la data de 07.05.1974 în mun. Roman,
asociat unic şi administrator la SC CARBON IMPEX S.R.L.,   jud. Neamţ, domiciliat în judeţul Bacău, mun. Bacău,
J04/824/23.05.1994, cu sediul în Comăneşti,          str. Prieteniei, nr. 10, sc. A, ap. 8, identificat cu CI
Str upanului, Nr. 23, Jud Bacău, capital social 1040 lei   seria XC nr. 208793, eliberată de Pol. Bacău la data de
am decis modificarea actului constitutiv astfel        16.09.2002, cod numeric personal: 1740507272651,
  Art 1 Se cooptează în asociere şi administrare         PARASCHIV TATIANA, cetăţean român, născută la
TANKÓ T. ANDRÁS, cetăţean român, născut la data de      data de 09.09.1970 în mun. Bacău, jud. Bacău
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
domiciliată în judeţul Bacău, mun. Bacău, str. Prieteniei,            Societatea Comercială
nr. 10, sc. A, ap. 8, identificată cu CI seria XC nr. 363450,           CAR TRADE - S.R.L.
eliberată de POL. Bacău la data de 19.08.2004, cod                  ACT ADIŢIONAL
numeric personal: 2700909040111,
  În calitate de asociaţi la S.C. GOMBOSUS S.R.L. cu         LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
                                       RĂSPUNDERE LIMITATĂ
sediul în localitatea Bacău, Calea Romanului, nr. 12,
                                         CAR TRADE
jud. Bacău, înmatriculată la ORC sub nr. J04/14/2008, cu
                                  Subsemnata
un capital social de 200 lei, am hotărât:
                                  TOADER V. PETRONELA, cetăţean român,
  Art. 1. - Se declară punct de lucru în Bacău,        născută la data de 29.06.1976 în localitatea Bacău,
Calea Moldovei, nr. 76, hala Pieţei de Gross,          jud. Bacău, domiciliată în judeţul Bacău,
jud. Bacău.                           localitatea Bacău, str. Alecu Russo, nr. 33, sc. B, ap. 8,
                                posesoare a CI seria XC nr. 433079 eliberată de
  (65/1.039.642)                       SPCLEP Bacău la data de 13.09.2005, cod
                                personal: 2760629040055,
        Societatea Comercială                În calitate de asociat unic la S.C. CAR TRADE S.R.L.
                                cu sediul în Bacău, str. Alecu Russo, nr. 33, sc. B, ap. 8,
       DAN INTERNATIONAL - S.R.L.
                                judeţul Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul
                                Comerţului cu nr. J04/1314/2008, cu un capital social de
           ACT ADIŢIONAL
                                200 lei, am convenit următoarele modificări la actele
                                constitutive ale societăţii:
   LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
                                  Art. 1. -Se declară două puncte de lucru în Bacău,
  RĂSPUNDERE LIMITATĂ DAN INTERNATIONAL
                                str. Brânduşei, nr. 52, jud. Bacău şi în mun. Suceava,
  Subsemnatul                         str. Nicolae Bălcescu, nr. 4, jud. Suceava.
  ATANASIU I. BOGDAN DUMITRU, cetăţean român,           (67/1.039.644)
născut la data de 21.11.1952 în mun. Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Buzeşti, nr. 61, bl. A6,              Societatea Comercială
sc. 1, ap. 41, sector 1, identificat cu PA nr. 10393194               PRIMERA - S.R.L.
eliberată de autorităţile din Bucureşti la data                      ROMÂNIA
de 07.06.2005, cod numeric personal: 1521121400058,
reprezentat de                                   TRIBUNALUL BACĂU
  ARDEI GHEORGHE, cetăţean român, născut la data                DOSAR NR: 17545/2009
de 31.10.1961 în com. Nicolae Bălcescu, domiciliat în
mun. Bacău, Calea Republicii, nr. 1, sc. E, ap. 11,             ÎNCHEIERE NR. 2032/01.04.2009
identificat cu CI seria XC nr. 211781 eliberată de           EDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 01.04.2009
pol. Bacău la data de 04.10.2002, cod numeric
                                  Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerţului de
personal: 1611031040016, cf. procurii autentice         pe lângă Tribunalul Bacău Marcel Grigore Bărbieru
nr. 149/03.02.2009,                        Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerţului de
  În calitate de asociat unic la S.C. DAN           pe lângă Tribunalul Bacău Daniela Holcă
INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul în mun. Bacău,           Pe rol soluţionarea cererii de radiere formulată de
                                petenta PRIMERA S.R.L., cu sediul ales în Bacău,
str. Republicii, nr. 205, înmatriculată la Oficiul Registrul
                                Str. 9 MAI, nr. 29, sc. B, etaj 7, ap. 26, prin care se solicită
Comerţului sub nr. J04/413/2009, cu un capital social      înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind
de 500 lei,                           radierea PRIMERA S.R.L., cod unic de
  am hotărât:                         înregistrare: 945306, număr de ordine în registrul
  Art. 1. - Se declară punct de lucru în Bucureşti,      comerţului: J4/497/1991.
                                  Procedura legal îndeplinită.
str. Buzeşti, nr. 61, bl. A6, ap. 18, sector 1.
                                  Cererea a fost soluţionată în lipsa părţii, conform art.
  (66/1.039.643)                       242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009                19

         JUDECĂTORUL DELEGAT              jud. Bacău, identificat cu CI seria XC nr. 425650 emisă de
  Asupra cererii de faţă:                   SPCLEP Bacău la data 02.08.2005, cod numeric
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 17545  personal: 1560129040052,
din 30.03.2009 s-a solicitat, înregistrarea în           În calitate de asociaţi ai S.C. FLORA-PLAST S.R.L.,
registrul comerţului a menţiunii cu privire la radierea     cu sediul în mun. Bacău, Calea Moldovei, nr. 144,
PRIMERA S.R.L.                         jud. Bacău, înmatriculată în Registrul Comerţului sub
  În susţinerea cererii au fost depuse înscrisurile      nr. J04/1953/2007 şi având capital social 200 lei, am
menţionate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza    hotărât următoarele modificări ale actului constitutiv al
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite   firmei:
cerinţele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.     Articol unic - Se declară punct de lucru com. Săuceşti,
26/1990 republicată, cu modificările şi completările      sat Bogdan Vodă, nr. 123B, jud. Bacău.
ulterioare, urmează a admite cererea.
                                  (69/1.039.646)
         PENTRU ACESTE MOTIVE
           ÎN NUMELE LEGII
             DISPUNE                        Societatea Comercială
  Admite cererea de aşa cum a fost formulată şi dispune            PLANTO CALM - S.R.L.
înregistrarea în registrul comerţului a radierii firmei
PRIMERA S.R.L., cu datele de identificare mai sus                  ACT ADIŢIONAL
menţionate.
                                   LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
  Motivul radierii este lichidare.
                                    RĂSPUNDERE LIMITATĂ PLANTO CALM
  Admite raportul de repartizare a activului rămas în
urma lichidării, după cum urmează: atribuirea dreptului       Subsemnatul
de proprietate pentru DUMITRASCU GH. GEANINA CARMEN         ZLATI D. AURELIAN-IONEL, de cetăţenie română,
aurmătoarelor bunuri imobile:                  născut la data de 18.09.1977 în localitatea Bacău,
  - teren construcţii, suprafaţa 306,64mp, înscris în     jud. Bacău, domiciliat în judeţul Bacău, localitatea Bacău,
CF a municipiului Bacău la nr.20516, bun exclusiv        str. Neagoe Vodă, nr. 31, bl. 31, sc. B, ap. 2, identificat cu
dobândit în baza contractului de schimb aut.nr.369/2003     CI seria XC, nr. 125841 eliberată de Pol. Bacău la data
B.N.P. Blagan Iosif, încheierea nr.3695/2003.          de 01.06.2001, CNP: 1770918040046, reprezentat de
                                CODORI I. IONUŢ BERNARD, de cetăţenie română,
  - teren construcţii, suprafaţa 2243,57 mp, înscris în
                                născut la data de 20.08.1986 în localitatea Bacău,
CF a municipiului Bacău la nr.5231, bun exclusiv
                                jud. Bacău, domiciliat în judeţul Bacău, localitatea Bacău,
dobândit în baza contractului de cumpărare
                                bd. Sandu Ioniţă Sturza, nr. 68, identificat cu CI seria XC,
aut. nr.1094/2000 B.N.P. Umbrarescu Sorin tefan,
                                nr. 047632 eliberată de Pol. Bacău la data
încheierea nr. 48459/2000.                   de 04.04.2000, CNP: 1860820046192, cf. procurii
  Dispune publicarea prezentei Încheieri în Monitorul     autentice nr. 284/14.02.2009,
Oficial al României,                        În calitate de asociat unic la S.C. PLANTO CALM S.R.L. cu
  Partea a IV-a.                       sediul în Bacău, str. Neagoe Vodă, nr. 31, bl. 31, sc. B,
  Executorie.                         ap. 2, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu ,art.  Comerţului sub nr. J04/60/2009, cu un capital social de
6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi    200 lei, am hotărât următoarele modificări la actele
completările ulterioare.                    constitutive ale societăţii:
  Pronunţată în şedinţă publică, astăzi01.04.2009         Art. 1. - Se declară punct de lucru în mun. Bacău,
  (68/1.039.645)                       str. Nicolae Titulescu, nr. 2, subsol, jud. Bacău.
                                  (70/1.039.647)
         Societatea Comercială
         FLORA-PLAST - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                          CHIRUBIN - S.R.L.
           ACT ADIŢIONAL
                                           ACT ADIŢIONAL
   LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
    RĂSPUNDERE LIMITATĂ FLORA-PLAST                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL
 Subsemnatul,                                  SC CHIRUBIN S.R.L.
 HU TIU GH. CORNELIU, cetăţean român, născut la          Subsemnatul STAN I. VASILE, cetăţean român,
data de 29.01.1956, în mun, Bacău, jud. Bacău,         născut la data de 28.06.1971, în localitatea Comanesti,
domiciliat în mun. Bacău, Calea Moldovei, nr. 144,       judeţ Bacău, domiciliat în localitatea Comăneşti,
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
str. Avântului, nr. 2, jud. Bacău, identificat prin CI,    actului constitutiv al societăţii comerciale CIBAR S.R.L.,
seria XC, nr. 195161 eliberată de Poliţia Comăneşti, la    cu sediul în Judeţul Bacău, Municipiul Bacău,
data de 01.07.2002 CNP 1710628043784              Str. Toamnei Nr. 33, înregistrată sub nr. J04/153/1991,
  În calitate de asociat unic şi administrator la      cod unic de înregistrare 945411, care a fost înregistrat
SC CHIRUBIN S.R.L., cu sediul în Comăneşti,          sub nr. 17602 din 30.03.2009.
Str. Avântului, nr. 2, Jud. Bacău, cod unic de înregistrare
                                  (73/1.039.650)
RO 17904602 cu număr de ordin în Registrul Comerţului
J04/1576/2005, am hotărât următoarea modificare la
actul constitutiv al societăţii.                        Societatea Comercială
  Înfiinţare punct de lucru situat în oraş Comăneşti,             FLORICIPSO - S.R.L.
Str. Republicii, bl. 6, scara A, parter, jud. Bacău.
  Redactat şi editat în 4 exemplare, azi, 27.03.2009               ACT ADIŢIONAL
  (71/1.039.648)                       LA ACTUL CONSTITUTIV LA SC FLORICIPSO S.R.L.
                                 SEDIUL SOCIAL - DĂRMĂNE TI, SATUL LAPOS,
         Societatea Comercială                    JUDEŢUL BACĂU
          CIBAR - S.R.L.                Subsemnaţii FLOREAN I. SORIN, cetăţean român,
                                născut în Comăneşti, judeţul Bacău la data de
           ACT ADIŢIONAL
                                25.07.1967, domiciliat în Dărmăneşti, satul Lapos,
  LA ACTUL CONSTITUTIV LA SC CIBAR S.R.L.           numărul 114, judeţul Bacău, posesor al cărţii de
 SEDIUL SOCIAL -BACĂU, STR. TOAMNEI, NR. 33,         identitate, seria XC, numărul 137965, eliberată de
         JUD. BACĂU                  oraşul Dărmăneşti la data de 24.08.2001,
                                cnp 1670725044362 şi FLOREAN I. CIPRIAN, cetăţean
  Subsemnaţii STRUJAC V. TRAIAN, cetăţean român,       român, născut în Comăneşti, judeţul Bacău la data de
născut în Bacău, jud. Bacău la 19.07.1950, domiciliat în    14.11.1964, domiciliat în Dărmăneşti, satul Lapos,
Bacău, str. Toamnei, nr. 31, jud. Bacău, posesor al CI     numarul.29, judeţul Bacău, posesor al cărţii de identitate,
seria XC nr. 051441, eliberată de Pol Bacău
                                seria XC, numărul 137966 eliberată de oraş Dărmăneşti
12.04.2000,cnp 1500719040051
                                la data de 24.08.2001, cnp 1641114044369- Asociaţi la
  STRUJAC I. DORINA, cetăţean român, născută în
                                SC FLORICIPSO S.R.L., înregistrat la Registrul
com. Berzunti, jud. Bacău la 19.12.1960,domiciliată în
                                Comerţului Bacău sub numărul J04/1193/1996, cod unic
Bacău, str. Toamnei, nr. 31, jud. Bacău, posesoare a
                                de inregistrare - RO 8873426, capital social - 200 lei, am
CI seria XC nr. 051420, eliberată de Pol Bacău
12.04.2000,cnp 2601219040050-                 hotărât:
  Asociaţi la SC CIBAR S.R.L., J04/153/1991,          Art.1. Se majorează capitalul social de la 200 lei la
C.U.I.-945411 capital social-500 lei, am hotărât:       270.200 lei, cu aport în numerar, în valoare totală de
  Art.1. lese din administrare CIRESEANU P. PETRE.      270.000 lei, conform raportului de expertiză contabilă
  Art. 2.Se numeşte administrator STRUJAC I. DORINA.     întocmit de Paloaie Marius Daniel- expert contabil- în
STRUJAC I. DORINA, declar pe propria răspundere că       data de 27.02.2009, numărul părţilor sociale fiind de
îndeplinesc condiţiile legale pentru a exercita funcţia de   27020. Structura capitalului social în urma majorării este
asociat şi administrator la această societate comercială,   următoarea: FLOREAN I. SORIN- 13510 părţi sociale în
că nu mă încadrez în niciuna din situaţiile de         valoare de 135100 lei, reprezentând 50% beneficii şi
incompatibilitate, prevăzute de art. 6, alin. 20 din Legea   pierderi, FLOREAN I. CIPRIAN - 13510 părţi sociale în
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu   valoare de 135100 lei, reprezentând 50% beneficii şi
modificările ulterioare, accept mandatul de administrator   pierderi.
aşa cum este prevăzut în actul constitutiv.
                                  (74/1.039.651)
  (72/1.039.649)
                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      FLORICIPSO - S.R.L.
          CIBAR - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
           NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul   Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat
şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al  al actului constitutiv al societăţii comerciale
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009              21

FLORICIPSO S.R.L., cu sediul în Judeţul Bacău, Lapoş,            Societatea Comercială
Oraş Dărmăneşti, înregistrată sub nr. J04/1193/1996, cod         DEDEMAN CAMIOANE - S.R.L.
unic de înregistrare 8873426, care a fost înregistrat sub
nr. 17603 din 30.03.2009.                             ACT ADIŢIONAL
  (75/1.039.652)
                                     LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                    S.C. DEDEMAN CAMIOANE S.R.L.
        Societatea Comercială
         STIONVAS - S.R.L.                PAVĂL I. DRAGO , cetăţean român, născut la data de
                               22.06.1966, în FĂLTICENI, jud. SUCEAVA, domiciliat în
           ACT ADIŢIONAL              BACĂU, str. ARCADE EPTILICI, nr. 3 A, jud. BACĂU,
                               posesor a CI seria XC numărul 471891 eliberată
        LA SC STIONVAS S.R.L.            de SPCLEP Bacău la data de 02.06.2006,
                               C.N.P 1660622330767,
  Subsemnaţii COMAN N. CĂTĂLIN TIBERIU, cetăţean
român, domiciliat în Comăneşti, str. Ecoului, nr. 21 C,     PAVĂL I ADRIAN, născut la data de 23.09.1968 în
jud. Bacău, nascut în Comăneşti la data de 04.12.1972,    localitatea Bogdăneşti, jud. Suceava, domiciliat în Bacău,
posesor al cărţii de identitate seria XC nr. 373848     str. ARCADE EPTILICI, nr. 3B, jud. Bacău, posesor al
eliberată de Pol. Comăneşti la data de 15.10.2004, cod    CI, seria XC nr. 502125, eliberată de SPCLEP Bacău, la
numeric personal 1721204043760 şi              data de 15.12.2006, C.N.P. 1680923330791 precum şi,
  COMAN N. GABRIELA, cetăţean român, domiciliată        S.C. DEDEMAN AUTOMOBILE S.R.L., persoană
în Comăneşti, str. Ecoului, nr. 21 C, jud. Bacău, născută  juridică română, cu sediul în Bacău, str. Republicii
în Comăneşti, jud. Bacău la data de 23.11.1973,       nr. 185, jud. Bacău, înmatriculată în registrul comerţului
posesoare a cărţii de identitate seria XC, nr. 528216,    Bacău sub nr. J04/1513/2003, C.U.I. 15934070,
eliberată de Poliţia Comăneşti la data de 24.04.2007,cod   reprezentată prin
numeric personal 2731123045865,                 PAVĂL I. DRAGO , cetăţenie română, născut
  În calitate de asociaţi la SC STIONVAS
                               la data de 22.06.1966, în FĂLTICENI, jud. SUCEAVA,
S.R.L.,Comăneşti, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul
                               domiciliat în BACĂU, str. ARCADIE EPTILICI, nr. 3A,
comerţului J04/2039/2004, cod unic de înregistrare
16934427, capital social - 200 lei              jud. BACĂU, posesor al CI seria XC nr. 471891 eliberată
  am hotărât:                       de SPCLEP Bacău la data de 02.06.2006,
  Art.1. Se deschide punct de lucru în Comăneşti,     C.N.P 1660622330767,
str. Fagului, nr. F.N., jud. Bacău.               PAVĂL I. ADRIAN, cetăţenie română, născut la data
                               de 23.09.1968 în localitatea Bogdăneşti, jud. Suceava,
  (76/1.039.653)
                               domiciliat în Bacău, str. ARCADE EPTILICI, nr. 3B,
                               jud. Bacău, posesor al CI, seria XC nr. 502125, eliberată
        Societatea Comercială            de SPCLEP Bacău, la data de 15.12.2006,
        HUSSTIL SERV - S.R.L.            C.N.P. 1680923330791,
                                 În calitate de asociaţi şi administratori ai
           ACT ADIŢIONAL              S.C. DEDEMAN CAMIOANE S.R.L. cu sediul în Bacău,
                               com. N. Balcescu, DN 2, km 278+300, jud. Bacău,
      LA ACTUL CONSTITUTIV LA              înregistrată   la  Registrul   Comerţului   sub.
    SC HUSSTIL SERV S.R.L. SEDIUL            nr. J04/2200/2005, Cod Unic de înregistrare
SOCIAL - SATUL DOFTEANA, COMUNA DOFTEANA,          RO 18227759;
     NUMĂRUL 119, JUDEŢUL BACĂU
                                 Având în vedere prevederile Legii 31/1990 cu
  Subsemnatul ENACHI I. VASILE, cetăţean român,       modificările şi completările ulterioare, am hotărât:
născut în Tg. Ocna, judeţul Bacău, la data de 27.03.1980,    ART. 1 Se completează obiectul de activitate
domiciliat în satul Dofteana, comuna Dofteana,        secundar al S.C. DEDEMAN CAMIOANE S.R.L. cu
judeţul Bacău, posesor al cărţii de identitate, seria XC,  sediul în Bacău, com. N. Balcescu, DN 2, km 278+300,
numărul 541836, eliberată de SPCLEP Tg. Ocna la data     jud. Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului sub.
de 05.07.2007, cnp 1800327044422 -              nr. J04/2200/2005, Cod Unic de înregistrare
  Asociat unic la SC HUSSTIL SERV S.R.L., înregistrat    RO 18227759, după cum urmează:
la Registrul Comerţului sub numărul J04/ 241/2009, cod      - 3312 - Repararea maşinilor
unic de înregistrare 25168809, capital social -200 lei, am    Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
hotărât:                           neschimbate.
  Art.1. Se deschide punct de lucru în Comăneşti,        Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 exemplare şi
strada Republicii, numărul F.N., judeţul Bacău.       conţine 2 pagini.
  (77/1.039.654)                        (78/1.039.655)
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
        Societatea Comercială                LUNGU I. INA-MARIA, cetăţean român, domiciliată în
      DEDEMAN CAMIOANE - S.R.L.             Mun. Bacău, Stf. Neagoe Vodă, nr. 29, bl. 29, sc. B,
                                ap. 12, Jud. Bacău, născută la 07.01.1987 în
           NOTIFICARE
                                mun. Bacău, jud. Bacău, posesoare a CI seria XC
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul   nr. 089913, eliberată de Poliţia Mun. Bacău
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    la 17.01.2001, CNP 2870107046216,
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările    În calitate de asociaţi la S.C. APIPLANT S.R.L.,
şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat   Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, Calea Romanului, nr. 5,
al actului constitutiv al societăţii comerciale        jud. Bacău, C.U.I.. RO 18277862, nr. înreg. în
DEDEMAN CAMIOANE S.R.L., cu sediul în
                                Reg. Com. J/04/40/2006, capital social 600 lei, în baza
Judeţul Bacău, Nicolae Balcescu, Com. Nicolae Balcescu,
                                prevederilor actului constitutiv al societăţii şi a dispoziţiilor
înregistrată sub nr. J04/2200/2005, cod unic de
înregistrare 18227759, care a fost înregistrat sub       L. 31/1990 republicată,
nr. 17684 din 30.03.2009.                     am hotărât:
                                  Art. 1. Se retrage în totalitate din asociere
  (79/1.039.656)
                                LUNGU I. INA-MARIA, cu datele de identificare de mai
                                sus care cesionează toate cele 30 părţi sociale, în
        Societatea Comercială              valoare nominală de 10 lei fiecare şi în valoare totală de
      NYK & DANY COMPANY - S.R.L.             300 lei, asociatului TOCHILĂ Gh. MIREL-CĂTĂLIN, cu
                                datele de identificare de mai sus.
           ACT ADIŢIONAL
                                  Art. 2. În urma cesiunii, participaţia la capital, beneficii
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL              şi pierderi va fi:
      NYK & DANY COMPANY S.R.L.               TOCHILĂ Gh. MIREL-CĂTĂLIN, aport la capital
  ANDREI NECULAI, de cetăţenie română, născut la       600 lei, echivalând cu 60 părţi sociale reprezentând
data de 23.01.1970 în Sascut, judeţul Bacău, domiciliat în   100% din capitalul social, având cota de participare la
Pănceşti, com. Sascut, judeţul Bacău, posesor al CI      beneficii şi pierderi 100%.
seria XC nr. 248734, elib. de Pol. Sascut, la data         Art. 3. Se revocă din funcţia de administrator
de 16.04.2003, cnp 1700123040105,               LUNGU I. INA-MARIA, cu datele de identificare de
  DICIANU DANUT, de cetăţenie română, născut la        mai sus, astfel încât societatea va fi administrată
data de 15.09.1973 în Sascut, judeţul Bacău, domiciliat în   în continuare doar de administratorul TOCHILĂ Gh.
Bereşti, com. Sascut, judeţul Bacău, posesor al CI       MIREL-CĂTĂLIN, cu datele de identificare de mai sus.
seria XC nr. 420371, elib. de Pol. Sascut, la data
                                  Prezentul act adiţional conţine 3 (trei) puncte pe
de 28.06.2005, cnp 1730915040071,
  În calitate de asociaţi ai NYK & DANY COMPANY S.R.L., cu  1 (una) pagină şi s-a incheiat în 4 (patru) exemplare, azi,
sediul în Pănceşti, com. Sascut, jud Bacău, înmatriculată   30.03.2009, data semnării lui.
la ORC cu J04/808/2007, capital social de 200 RON, am       (81/1.039.658)
hotărât:
  Art 1 Se deschide punct de lucru în sat Pănceşti,
com. Sascut, nr. 582, jud. Bacău.                        Societatea Comercială
                                          APIPLANT - S.R.L.
  (80/1.039.657)
                                            NOTIFICARE
         Societatea Comercială
          APIPLANT - S.R.L.                Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                Bacău notifică, în conformitate cu prevederile
           ACT ADIŢIONAL               art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările şi completările ulterioare, depunerea
        LA ACTUL CONSTITUTIV               textului actualizat al actului constitutiv al societăţii
      AL S.C. APIPLANT S.R.L., BACĂU
                                comerciale APIPLANT S.R.L., cu sediul în Judeţul Bacău,
  TOCHILĂ Gh. MIREL-CĂTĂLIN, cetăţean român,         Municipiul Bacău, Calea Romanului Nr. 5,
domiciliat în Mun. Bacău, Str. Oituz, nr. 95, sc. A, ap. 8,  înregistrată sub nr. J04/40/2006, cod unic de înregistrare
Jud. Bacău, născut la Q7.03.1970 în mun. Bacău,        18277862, care a fost înregistrat sub nr. 17713
jud. Bacău, posesor ai CI seria XC nr. 349487,
                                din 31.03.2009.
eliberată de Poliţia Mun. Bacău la 04.06.2004,
CNP 1700307040049 şi                        (82/1.039.659)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009                23

        Societatea Comercială              înregistrată sub nr. J04/293/2008, cod unic de
       DURAC PROD COM - S.R.L.              înregistrare 23279282, care a fost înregistrat sub
                                 nr. 17718 din 31.03.2009.
           ACT ADIŢIONAL
                                   (84/1.039.661)
   LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
       RĂSPUNDERE LIMITATĂ
                                         Societatea Comercială
        DURAC PROD COM
                                        MARY CONSULTING - S.R.L.
  Subsemnatul
  DURAC D. DOREL, cetăţean român, născut la data                  ACT ADIŢIONAL
de 29.04.1962 în com. Parincea, judeţul Bacău,
domiciliat în mun. Bacău, str. Banca Naţională, nr. 3,            S.C MARY CONSULTING S.R.L
sc. C, ap. 12, judeţul Bacău, identificat cu CI
                                   Subsemnatul
seria XC nr. 432852 eliberată de SPCLEP
Bacău la data de 13.09.2005, cod numeric               DI SABATINO CRISTIANO, de cetăţenie italiană,
personal: 1620429040014,                     născut la data de 03.04.1977, în loc. Giulianova,
  În calitate de asociat unic la S.C. DURAC PROD COM S.R.L.,  Italia, domiciliat în Italia, loc. Via Lamalfa,
cu sediul în com. Parincea, sat Parincea, jud. Bacău,      nr. 2, Roseto Degli Abruzzi, Italia, posesor al P,
înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului sub        nr. AA2019945, eliberată de Autorităţile Italiene,
nr. J04/293/2008, cu un capital social de 200 lei, am      la data de 26.08.2008,
hotărât următoarele modificări la actele constitutive ale      În calitate de asociat unic la SC MARY CONSULTING S.R.L.,
societăţii:                           cu sediul în Bacău, str. George Apostu, nr. 6,
  Art. 1. - Se cooptează în asociere şi administrare
                                 sc. A, et. 6., ap. 18, Jud. Bacău, înmatriculată
DURAC D. MĂRIA, cetăţean român, născută la data de
                                 la Oficiul Registrul Comerţului cu nr. J04/800/2001,
09.09.1965 în com. Parincea, judeţul Bacău, domiciliată
în mun. Bucureşti, sector 4, str. Sg. Maj. Samoilă Dumitru,   capital social 200 lei, am convenit modificări la actele
nr. 12, bl. 95, sc. 4, ap. 57, judeţul Bacău, identificată cu  societăţii:
CI seria RR nr. 147768 eliberată de Secţia 15 de           Art. 1.Se completează obiectul secundar de activitate
Poliţie la data de 18.01.2001, cod numeric            cu:
personal: 2650909400551.                       5610 Restaurante,
  Art. 2. - Asociatul DURAC D. DOREL cesionează, la        5621 Activităţi de alimentaţie(catering) pentru
valoarea nominală, către DURAC D. MARIA 10 părţi         evenimente,
sociale.                               5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.,
  Art 3. - În urma cesiunii şi majorării capitalului social,    5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor.
participarea la capital, beneficii şi pierderi va fi
                                   Art.2. Se deschide punct de lucru în Mun. Bacău,
următoarea:
                                 Str. tefan Cel Mare, nr. 13, parter, Jud. Bacău.
  DURAC D. MARIA - 10 părţi sociale - 100 lei
participare la capitalul social - 49 % participare la        (85/1.039.662)
beneficii şi pierderi;
  DURAC D. DOREL - 10 părţi sociale - 100 lei
participare la capitalul social - 51 % participare la              Societatea Comercială
beneficii şi pierderi.                             MARY CONSULTING - S.R.L.

  (83/1.039.660)                                   NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială              Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       DURAC PROD COM - S.R.L.
                                 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
            NOTIFICARE                şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat
                                 al actului constitutiv al societăţii comerciale
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul     MARY CONSULTING S.R.L., cu sediul în Judeţul Bacău,
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Municipiul Bacău, Str. George Apostu Nr. 6 Sc. A, Ap. 18,
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 înregistrată sub nr. J04/800/2001, cod unic de
modificările şi completările ulterioare, depunerea
                                 înregistrare 14345344, care a fost înregistrat sub
textului actualizat al actului constitutiv al societăţii
                                 nr. 17764 din 31.03.2009.
comerciale DURAC PROD COM S.R.L., cu sediul
în Judeţul Bacău, Parincea, Com. Parincea,              (86/1.039.663)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
        Societatea Comercială                În calitate de asociaţi la S.C. FEROM TRADING S.R.L., cu
        FEROM TRADING - S.R.L.              sediul în localitatea Bacău, str. Alecu Russo, nr. 29,
                                bl. 29, sc. A, ap. 20, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul
           ACT ADIŢIONAL               Registrul Comerţului sub nr. J04/1821/2006, cu un capital
                                social de 300 lei, am hotărât următoarele modificări la
   LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
                                actele constitutive ale societăţii:
   RĂSPUNDERE LIMITATĂ FEROM TRADING
                                  Art 1. - Se declară punct de lucru în mun. Bacău,
  Subsemnaţii                         str. Oituz, nr. 77, jud. Bacău.
  PINEIRO LAMAS J. JAVIER, cetăţean spaniol,
                                  (87/1.039.664)
născut la data de 20.09.1973 în localitatea Ferrol,
provincia A Coruna, Spania, domiciliat în Spania,
localitatea A Coruna, str. Darwin, nr. 9, et. 2, ap. E,             Societatea Comercială
identificat cu PA nr. AD674943, eliberat de Autorităţile           UNITED PARTNERS - S.R.L.
spaniole la data de 14.09.2005 şi CI nr. 32667540-L,
                                           ACT ADIŢIONAL
eliberată de Autorităţile spaniole la data de 14.09.2005,
reprezentat de BUTNARA U GH. CIPRIAN-GHEORGHE,            LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
cetăţean român, născut la data de 15.10.1978 în               RĂSPUNDERE LIMITATĂ
mun. Paşcani, jud. Iaşi, domiciliat în judeţul Bacău,             UNITED PARTNERS
localitatea Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 28, bl. 28, sc. C,
ap. 8, identificat cu CI seria XC nr. 587497 eliberată de      Subsemnata
                                  BOLOG M. GABRIELA, cetăţean român, născut la
SPCLEP Bacău la data de 01.04.2008, cod numeric
                                data de 07.09.1978 în mun. Bacău, jud. Bacău,
personal: 1781015224492 cf. procurii autentice
                                domiciliată în sat Poiana, com. Negri, jud. Bacău,
nr. 788/24.10.2008,
                                identificată cu CI seria XC nr. 185320 emisă de
  SILVEIRA REY I. JORGE LEOPOLDO, cetăţean          Pol. Bacău la data 11.05.2002, cod numeric
spaniol, născut la data de 05.12.1973 în            personal: 2780907040064,
localitatea Ferrol, provincia A Coruna, Spania, domiciliat     În calitate de asociaţi ai S.C. UNITED PARTNERS S.R.L., cu
în Spania, localitatea Ferrol, str. Maria, nr. 178, provincia  sediul în sat Poiana, nr. 120, com. Negri, jud. Bacău,
A Coruna, identificat cu PA nr. AB 263074, eliberat de     înmatriculată în Registrul Comerţului sub
Autorităţile spaniole la data de 27.07.2004 şi CI        nr. J04/379/2009 şi având capital social 4.300 lei, am
nr. 32661378-K, eliberată de Autorităţile spaniole,       hotărât următoarele modificări ale actului constitutiv al
reprezentat de                         firmei:
  BUTNARA U GH. CIPRIAN-GHEORGHE, cetăţean            Articol unic - Se declară punct de lucru mun. Bacău,
român, născut la data de 15.10.1978 în mun. Paşcani,      str. Gheorghe Donici, nr. 1 bis, jud. Bacău.
jud. Iaşi, domiciliat în judeţul Bacău, localitatea Bacău,     (88/1.039.665)
str. 22 Decembrie, nr. 28, bl. 28, sc. C, ap. 8, identificat
cu CI seria XC nr. 587497 eliberată de SPCLEP Bacău
la data de 01.04.2008, cod numeric personal:                   Societatea Comercială
1781015224492 cf. procurii autentice din 06.11.2008,                DANVAS - S.R.L.
  SILVEIRA REY I. ISIDRO MANUEL, cetăţean spaniol,
                                           ACT ADIŢIONAL
născut la data de 04.11.1974 în localitatea Ferrol,
provincia A Coruna, Spania, domiciliat în Spania,           LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
localitatea Ferrol, str. Real, nr. 205, provincia A Coruna,        RĂSPUNDERE LIMITATĂ DANVAS
identificat cu PA nr. Q367698, eliberat de Autorităţile
                                  Subsemnaţii
spaniole la data de 24.01.2003 şi CI nr. 32661379-E,
                                  DUMITRU C. CONSTANTIN-DAN, cetăţean
eliberată de Autorităţile spaniole,
                                român, născut în data de 26.09.1967 în oraş Buhuşi,
  reprezentat de
                                jud. Bacău, domiciliat în mun. Bacău, str. Narciselor,
  BUTNARA U GH. CIPRIAN-GHEORGHE, cetăţean          nr. 7, bloc 7, scara B, apartament 33, jud. Bacău, posesor
român, născut la data de 15.10.1978 în mun. Paşcani,      al CI seria XC nr. 148424 emisă de Pol. Bacău
jud. Iaşi, domiciliat în judeţul Bacău, localitatea Bacău,   la data 15.11.2001, cod numeric personal
str. 22 Decembrie, nr. 28, bl. 28, sc. C, ap. 8,        1670926040201,
identificat cu CI seria XC nr. 587497 eliberată de         DUMITRU V. VASILICA, cetăţean român, născută în
SPCLEP Bacău la data de 01.04.2008, cod numeric         data de 06.08.1967 în mun. Bacău, jud. Bacău,
personal: 1781015224492 cf. procurii autentice din       domiciliată în mun. Bacău, str. Narciselor, nr. 7, bloc 7,
06.11.2008,                           scara B, apartament 33, jud. Bacău, posesoare a CI
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009                25

seria XC nr. 087281 emisă de Pol. Bacău             domiciliat în Bacău, str. George Bacovia nr. 3,
la data 20.12.2000, cod numeric personal            judeţul Bacău, posesor a CI. seria X.C. nr. 420308,
2670806040119,                         eliberată la data de 24.06.2005 de Poliţia
  În calitate de asociaţi la S.C. DANVAS S.R.L. cu sediul   Municipiului Bacău, având CNP 1800810046278,
în mun. Bacău, str. Izvoare, nr. 51, jud. Bacău,          şi
înmatriculată la ORC sub nr. J04/939/2006, cu un capital      SIMION N. ELENA-SONIA, cetăţean român, născută
social de 200 lei, am hotărât:                 la data de 09.07.1978, în municipiul Bacău,
  Art. 1. - Se declară punct de lucru în mun. Bacău,     judeţul Bacău, fica lui Nicolae şi Lidia, domiciliată în
str. Aviatori, nr. 28, jud. Bacău.               Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 68, judeţul Bacău,
  (89/1.039.666)                       posesor a CI. seria X.C. nr. 583134, eliberată la
                                data de 12.03.2008 de SPCLEP Bacău, având
                                CNP 2780709040038,
         Societatea Comercială
        GLOBAL GREEN - S.R.L.                În calitate de asociaţi la S.C. SONYA GOLD S.R.L.,
                                Bacău, înregistrată la ORC Bacău, sub
           ACT ADIŢIONAL               nr. J04/1611/2008, având C.U.I. 24436784 şi capital
                                social 200 lei, am hotărât următoarele modificări la actele
  LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETĂŢII            constitutive ale societăţii:
   COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ               Art 1 - Se retrage din asociere şi administrare
        GLOBAL GREEN                   SIMION S. IONUT;
  Subsemnatul                           Art 2 - Asociatul SIMION S. IONUT având
  BUTNARU D. CĂTĂLIN, cetăţean român, născut la        CNP 1800810046278 cesionează cu titlu gratuit,
data 10.07.1984 în mun. Bacău, jud. Bacău, domicliat în     asociatului SIMION N. ELENA-SONIA având
mun. Bacău, str. 1 Mai, bl. 2, sc. B, et. 4, ap. 10,      CNP 2780709040038,10 părţi sociale în valoare totală
jud. Bacău, identificat cu CI seria XC nr. 020544 emis(ă)    de 100 lei.
de POL. BACĂU la data 11.11.1999, cod numeric            Art 3 - În urma cesiunii, structura capitalului social va
personal: 1840710046201,                    fi următoarea :
  BUTNARU A. AURORA, cetăţean român, născut la           - SIMION N. ELENA - SONIA aport la capitalul
data 25.04.1957 în loc. Licuriciu, jud. Teleorman,       social 200 lei, echivalând cu 20 părţi sociale
domiciliată în mun. Bacău, com. Hemeiuş, jud. Bacău,      reprezentând 100% din capitalul social, având cota de
identificat cu CI seria XC nr. 453229 emis(ă) de        participare la beneficii şi pierderi de 100 %.
SPCLEP BACĂU la data 16.02.2006, cod numeric            Art 4 - Societatea va fi administrată de asociatul unic
personal: 2570425040011,                    SIMION N. ELENA-SONIA.
  În calitate de asociat unic al S.C. GLOBAL GREEN S.R.L. cu    Art 5 - Se completează obiectul de activitate cu
sediul în com. Hemeiuş, sat Hemeius, Str. Agronomului,     următoarele activităţi:
jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului      7711, 7712, 7731, 7739.
sub nr. J04/1805/2008, capital social- 200 lei, am
convenit următoarele modificări la actele constitutive ale     (91/1.039.668)
societăţii:
  Articol unic. - Se declară punct de lucru în
                                         Societatea Comercială
mun. Constanta, Bulevardul Mamaia, nr. 167A,
                                         SONYA GOLD - S.R.L.
jud. Constanţa.
  (90/1.039.667)                                   NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
         Societatea Comercială             Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         SONYA GOLD - S.R.L.              alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
                                şi completările ulterioare, depunerea textului
           ACT ADIŢIONAL
                                actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
        LA ACTUL CONSTITUTIV               SONYA GOLD S.R.L., cu sediul în Judeţul Bacău,
       AL S.C. SONYA GOLD S.R.L.             Municipiul Bacău, Str. George Bacovia Nr. 3, înregistrată
                                sub nr. J04/1611/2008, cod unic de înregistrare
  Subsemnaţii
                                24436784, care a fost înregistrat sub nr. 17790
  SIMION S. IONUT, cetăţean român, născut
                                din 31.03.2009.
la data de 10.08.1980, în municipiul Bacău,
judeţul Bacău, fiul lui Sorin şi Clementina,            (92/1.039.669)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
         Societatea Comercială               VICOL GH. CATALIN-LAURENTIU, cetăţean român,
          ELPASO - S.R.L.               născut la data de 04.11.1969 în mun. Bârlad, jud. Vaslui,
           ACT ADIŢIONAL               domiciliat în mun. Bacău, str. Frunzei, nr. 58, jud. Bacău,
                                identificat cu CI seria XC, nr. 625395, emisă de SPCLEP
    LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU           Bacău la data de 26.11.2008, Cod numeric
        RĂSPUNDERE LIMITATĂ
                                personal: 1691104370039,
           ELPASO
                                  În calitate de asociaţi ai S.C. IMPULSE S.R.L., cu
  Subsemnatul
                                sediul în mun. Bacău, str. Frunzei, nr. 58, jud. Bacău,
  KOK E. SELMAN, cetăţean turc, născut la data
08.03.1976 în Nusaybin, Mardin, domiciliat în Turcia,      înmatriculată în Registrul Comerţului sub
str. Lozan Cad Kuyumcular, nr. 1, Nusaybin, având        nr. J04/1212/2004 şi având capital social 200 lei, am
reşedinţă în România, mun. Bacău, str. Oituz, nr. 1, bl. 1,   hotărât următoarele modificări ale actului constitutiv al
sc. A, et. 7, ap. 25, jud. Bacău, identificat cu PA       firmei:
seria TRK nr. 739345 emisă de Autorităţile Turceşti la       Art. 1. - Se majorează capitalul social al
data 22.06.1999, precum şi cu Permis de şedere
                                S.C. IMPULSE S.R.L. de la suma de 200 lei, la suma de
seria RO nr. 0150846, emis de Pol. Bacău la data de
12.03.2008, cod numeric personal 7760308040017         50.200 lei, cu suma de 50.000 lei, conform raportului de
  şi                             expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de către
  CELIK A. YAHYA, cetăţean turc, născut la data        expertul contabil Ungureanu Florentina.
01.01.1975 în Nusaybin, Mardin, domiciliat în Turcia,        În urma acestei operaţiuni, capitalul social este în
str. Lozan Cad Kuyumcular, Pasaji nr. 1, Nusaybin, având    valoare de 50.200 lei împărţit în 5.020 părţi sociale cu
reşedinţă în România, mun. Bacău, str. Oituz, nr. 1, bl. 1,
                                valoare nominală de 10 lei, iar participarea la capital,
sc. A, et. 7, ap. 25, jud. Bacău, identificat cu PA seria TRH
nr. 112116 emisă de Autorităţile Turceşti la data        precum şi la beneficii şi pierderi va fi:
03.02.1994, precum şi cu Permis de şedere seria RO         > VICOL D. MIHAELA - 2.510 părţi sociale în valoare
nr. 0150845, emis de Pol. Bacău la data de 11.03.2008,     totală de 25.100 lei, fiecare având valoarea de 10 lei,
cod numeric personal 7750101040012,               participare la beneficii / pierderi 50%;
  În calitate de asociaţi ai S.C. ELPASO S.R.L., cu        > VICOL GH. CATALIN-LAURENTIU - 2.510 părţi
sediul în mun. Bacău, str. Ozanei, nr. 46, jud. Bacău,
                                sociale în valoare totală de 25.100 lei, fiecare având
înmatriculată în Registrul Comerţului sub
nr. J04/591/2001 şi având capital social 210 lei,        valoarea de 10 lei, participare la beneficii / pierderi 50%.
echivalând cu 69 USD, am hotărât următoarele modificări       Art. 2. - Se radiază punctul de lucru din mun. Bârlad,
ale actului constitutiv al firmei:               str. General Milea, nr. 36, bl. A1-5, jud. Vaslui.
  Articol unic - Se declară punct de lucru mun. Roman,
                                  (94/1.039.671)
str. Libertăţii, bl. 14, parter, jud. Neamţ.
  (93/1.039.670)
                                         Societatea Comercială
                                          IMPULSE - S.R.L.
         Societatea Comercială
          IMPULSE - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
           ACT ADIŢIONAL                 Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
    LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU           Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        RĂSPUNDERE LIMITATĂ               alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
           IMPULSE                  şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat
  Subsemnaţii                         al actului constitutiv al societăţii comerciale
  VICOL D. MIHAELA, cetăţean român, născută la data      IMPULSE S.R.L., cu sediul în Judeţul Bacău, Municipiul Bacău,
de 02.08.1971 în mun. Vatra Dornei, jud. Suceava,        Str. Frunzei Nr. 58, înregistrată sub nr. J04/1212/2004,
domiciliată în mun. Bacău, str. Frunzei, nr. 58, jud. Bacău,  cod unic de înregistrare 16565290, care a fost înregistrat
identificată cu CI seria XC, nr. 625391, emisă de
                                sub nr. 17809 din 31.03.2009.
SPCLEP Bacău, la data de 26.11.2008, cod numeric
personal: 2710802336040 şi                     (95/1.039.672)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009                27

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        BOXER POWER - S.R.L.                      BOXER POWER - S.R.L.

           ACT ADIŢIONAL                          NOTIFICARE

  LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETĂŢII             Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
   COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ             Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        BOXER POWER                   alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
                                şi completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnaţii
  STĂNILĂ M. MARIUS-ION, cetăţean român, născut la      actualizat al actului constitutiv al societăţii
data de 06.01.1963, în mun. Suceava, Jud. Suceava,       comerciale BOXER POWER S.R.L., cu sediul în
domiciliat în mun. Bacău, str. Ana Ipătescu, nr. 2, scara B,  Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Chimiei Nr. 6b,
apartament 10, jud. Bacău, identificat cu CI, seria XC,    înregistrată sub nr. J04/1682/2008, cod unic de
nr. 075629, eliberată de Pol. Bacău, la data          înregistrare 24485078, care a fost înregistrat sub
de 27.09.2000, CNP: 1630106040020,               nr. 17839 din 31.03.2009.
  COJOCARU GH. SORIN, cetăţean român, născut la          (97/1.039.674)
data de 12.08.1967, în mun. Bacău, Jud. Bacău,
domiciliat în SUA, 504Bethel Rd, ap. 405, Morganton,
Nord Carolina, identificat cu CI, seria XC, nr. 123866,             Societatea Comercială
eliberată de Pol. Bacău, la data de 20.05.2001,                FAST DELIVERY - S.R.L.
CNP: 1670812040226,
                                          ACT ADIŢIONAL
  reprezentat de către
  MUSTAŢĂ D. GABRIEL, cetăţean român, născut la
                                   LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
data de 23.04.1964, în mun. Focşani, Jud. Vrancea,
                                      RĂSPUNDERE LIMITATĂ
domiciliat în mun. Bacău, str. Mărăşeşti, nr. 189, scara A,
                                        FAST DELIVERY
apartament 13, jud. Bacău, identificat cu CI, seria XC,
nr. 341931, eliberată de Pol. Bacău, la data            Subsemnatele
de 13.05.2004, CNP: 1640423040049,                 RADU I. MĂRIOARA, cetăţean român, născută la
  În calitate de mandatar conform procurii speciale      data de 03.07.1967 în localitatea Bacău, jud. Bacău,
certificată la data de 03.18.2009, de către Notarul Public   domiciliată în judeţul Bacău, localitatea Măgura,
Pamela J Robinson, McDowell County, North Carolina şi     sat Măgura, posesoare a CI seria XC nr. 352562 eliberată
MUSTAŢĂ D. GABRIEL,                      de Pol. Bacău la data de 24.06.2004, cod numeric
  În calitate de asociaţi ai S.C. BOXER POWER S.R.L.,     personal: 2670703040109,
cu sediul în mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6 B, camera 12,     SGARCEA N. FLORICA, de cetăţenie română, născut
jud. Bacău, înmatriculată în Registrul Comerţului sub     la data de 28.01.1953 în loc. Păuneşti, jud. Vrancea,
nr. J04/1682/2008 şi având capital social 200 lei,       domiciliată în Bacău, str. Mihai Viteazu, nr. 1, bl. 1, sc. C,
echivalând cu 140 lei şi 16 euro, am hotărât următoarele
                                ap. 21, jud. Bacău, posesoare a CI. seria XC
modificări ale actului constitutiv al firmei:
                                numărul 061443 eliberată de Poliţia Bacău la data de
  Art. 1. - Se cooptează în administrare STĂNILĂ M.
                                21.06.2000, cod numeric personal 2530128040049,
MARIUS-ION, cetăţean român, născut la data de
                                  În calitate de acociate la S.C. FAST DELIVERY S.R.L., cu
06.01.1963, în mun. Suceava, Jud. Suceava, domiciliat
                                sediul în Bacău, str. Panselelor, nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 4,
în mun. Bacău, str. Ana Ipătescu, nr. 2, scara B,
                                judeţul Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul
apartament 10, jud. Bacău, identificat cu CI, seria XC,
nr. 075629, eliberată de Pol. Bacău, la data          Comerţului cu nr. J04/253/2009, cu un capital social
de 27.09.2000, CNP: 1630106040020.               de 200 lei, am convenit următoarele modificări la actele
  Art. 2. - Se revocă din funcţia de administrator      constitutive ale societăţii:
ANTON M. MIHAI-OVIDIU, societatea urmând a fi           Art. 1. -Se declară două puncte de lucru în Bacău,
administrată de către STĂNILĂ M. MARIUS-ION, cu        str. Erou Ciprian Pintea, nr. 29, Complex Comercial
puteri depline şi nelimitate, pentru un mandat pe perioadă   Central Plaza Bacău - spaţiile nr. P5B şi nr. P5C,
nelimitată.                          jud. Bacău.
  (96/1.039.673)                         (98/1.039.675)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
        Societatea Comercială              nr. J04/742/2004, cu un capital social de 400.000 lei, am
       NCA ALPIN CONFORT - S.R.L.             hotărât următoarele modificări la actele constitutive ale
                                 societăţii:
           ACT ADIŢIONAL                  Art. 1. Se cooptează în asociere şi administrare
                                 ARDELEANU C. CĂTĂLIN, cetăţean român, născut
     AL S.C. NCA ALPIN CONFORT S.R.L.
                                 la data de 06.06.1979 în mun. Bacău, jud. Bacău
  Subsemnaţii                          domiciliat în com. Măgura, sat Sohodol, identificat
  DOBO AUREL CONSTANTIN, cetăţean român,            cu CI seria XC nr. 310914 eliberată de Poliţia
născut la data de 22.05.1977 în Bacău, jud. Bacău        Bacău la data de 27.01.2004, cod numeric
domiciliat in Bacău, str Martir Horia nr. 24, sc. A, ap. 1    personal: 1790606270017.
jud. Bacău posesor al CI seria XC nr. 450249 eliberată        Art. 2. ZOTA T. COSTICĂ se retrage din asociere şi
de SPCLEP Bacău la data de 26.01.2006,              administrare şi cesionează la valoarea nominală către
cnp 1770522040032                        ARDELEANU C. CĂTĂLIN toate părţile sociale.
  DOBO CARMEN SIMONA cetăţean român, născută            Art. 3. În urma cesiunii, participarea la capitalul social,
la data de 21.11.1977 în com. Bira, jud. Neamţ          beneficii şi pierderi va aparţine în totalitate asociatului
domiciliată în Bacău, str Martir Cloşca nr. 6, sc. B, ap. 1   unic ARDELEANU C. CĂTĂLIN.
jud. Bacău posesor al CI seria XC nr. 340908 eliberată de      Art. 4. Se radiază punctul de lucru din Bucureşti,
Pol. Bacău la data de 11.05.2004 cnp 2771121040011
                                 str. Valea Cascadelor, nr. 21, sector 6, Depozitul 3,
  Asociaţi ai S.C. NCA ALPIN CONFORT S.R.L., cu
                                 Parter.
sediul în Bacău, str Martir Horia nr. 24, sc. A, ap. 1
jud. Bacău înmatriculată la ORC Bacău sub              (100/1.039.679)
nr. J04/385/2009, capital social 200 RON am hotărât
următoarele:
                                         Societatea Comercială
  Art.1. Se deschide punct de lucru în Bacău str. Banca           L & DL INTERNATIONAL - S.R.L.
Naţionala nr. 25, sc. A, parter, jud. Bacău
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân                  NOTIFICARE
neschimbate.
                                   Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
  (99/1.039.676)                        Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
         Societatea Comercială              şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat
      L & DL INTERNATIONAL - S.R.L.            al actului constitutiv al societăţii comerciale
                                 L & DL INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în
           ACT ADIŢIONAL                Judeţul Bacău, Municipiul Moineşti, Str. Vasile Alecsandri
                                 Bl. E6, Sc. A, Et. P, Ap. 3, înregistrată
    LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU            sub nr. J04/742/2004, cod unic de înregistrare
        RĂSPUNDERE LIMITATĂ                16360944, care a fost înregistrat sub nr. 17893
        L & DL INTERNATIONAL               din 31.03.2009.
  Subsemnatul                            (101/1.039.680)
  ZOTA T. COSTICĂ, cetăţean român, născut la data de
30.05.1956, în localitatea Zemeş, jud. Bacău domiciliat în             Societatea Comercială
Moineşti, str. George Enescu, bl. 2, ap. 413, identificat              EPIHARIA - S.R.L.
cu CI seria XC nr. 524208 eliberată de Poliţia
Moineşti la data de 30.03.2007, cod numeric                      ACT ADIŢIONAL
personal: 1560530045890,
  reprezentat de                         LA ACTUL CONSTITUTIV LA SC EPIHARIA S.R.L.
  PALADE I. ONORICĂ, cetăţean român, născut la data           SEDIUL SOCIAL - COMĂNE TI,
de 16.09.1969 în localitatea Poduri, jud. Bacău domiciliat     STRADA REPUBLICII, BLOC 1, SCARA B, ETAJ P,
în mun. Moineşti, str. Zorilor, bl. 5PARC, ap. 10, identificat     APARTAMENT 24, JUDEŢUL BACĂU
cu CI seria XC nr. 001159 eliberată de Poliţia Moineşti la     Subsemnata AMBROSIE P. DANIELA, cetăţean
data de 28.05.1999, cod numeric personal:            român, născută în Comăneşti, jud. Bacău la data de
1690916045875, cf. procurii nr. 617/30.03.2009,         08.12.1970, domiciliată în Comăneşti, strada Gîrlei,
  În calitate de asociat unic la S.C. L & DL          bloc 37, scara A, etaj 4, apartament 15, judeţul Bacău,
INTERNAŢIONAL S.RL. cu sediul în Moineşti,            posesoare al cărţii de identitate, seria XC,
Str. Vasile Alecsandri, bl. E6, sc. A, ap. 3, jud. Bacău,    numărul 135825, eliberată de oraş Comăneşti la
înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului sub        data de 10.08.2001, cnp 2701208043775
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009                29

  Asociat unic la SC EPIHARIA S.R.L., înregistrat la              Societatea Comercială
Registrul Comerţului sub numărul J04/ 1434/2006, cod               SERACONF - S.R.L.
unic de înregistrare -19076638, capital social - 200 lei,
am hotărât:                                     ACT ADIŢIONAL
  Art. 1. Se completează obiectul de activitate cu : 5811
- actvități de editare a cărților.                  LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
                                      RĂSPUNDERE LIMITATĂ
  (102/1.039.681)
                                         SERACONF
                                  Subsemnata
         Societatea Comercială
          EPIHARIA - S.R.L.                RO U C. ANGELA, cetăţean român, născută la data
                                de 02.10.1962 în mun. Bacău, judeţul Bacău, domiciliată
           NOTIFICARE                în mun. Bacău, str. 1 Mai, nr. 3, sc. D, ap. 4, judeţul
                                Bacău, identificată cu CI seria XC nr. 442093 eliberată de
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    SPCLEP Bacău la data de 18.11.2005, cod numeric
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările  personal: 2621004040047,
şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat     În calitate de asociat unic la S.C. SERACONF S.R.L.,
al actului constitutiv al societăţii comerciale        cu sediul în com. Racova, sat Racova, jud. Bacău,
EPIHARIA S.R.L., cu sediul în Judeţul Bacău,          înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului sub
Oraş Comăneşti, Str. Republicii Bl. 1 Sc. B Et. P Ap. 24,   nr. J04/46/2001, cu un capital social de 200 lei, am
înregistrată sub nr. J04/1434/2006, cod unic de        hotărât următoarele modificări la actele constitutive ale
înregistrare 19076638, care a fost înregistrat sub       societăţii:
nr. 17898 din 31.03.2009.                     Art. 1. - Se cooptează în asociere şi administrare
  (103/1.039.682)                      PĂVĂLA C I. IOAN-BOGDAN, cetăţean român, născut
                                la data de 02.10.1986 în mun. Braşov, judeţul Braşov,
                                domiciliat în com. Vultureni, sat Lichitişeni, judeţul Bacău,
         Societatea Comercială
         ALMAFARM - S.R.L.              identificat cu CI seria XC nr. 051168 eliberată de
                                Pol. Podu Turcului la data de 12.04.2000, cod numeric
           ACT ADIŢIONAL               personal: 1861002080090.
                                  Art. 2. - Asociata RO U C. ANGELA se retrage din
 LA ACTUL CONSTITUTIV LA SC ALMAFARM S.R.L.          asociere şi administrare şi cesionează, la valoarea
 SEDIUL SOCIAL - COMĂNE TI, STRADA. GÂRLEI,          nominală, către PĂVĂLA C I. IOAN-BOGDAN toate
   NUMĂR 35, BLOC 35, APARTAMENT 4,             părţile sociale.
         JUD. BACĂU                    Art. 3. - În urma cesiunii şi majorării capitalului social,
  Subsemnaţii IORDACHE D. NARCISA-DIANA,           participarea la capital, beneficii şi pierderi
cetăţean român, născută în Comăneşti, jud. Bacău la      va aparţine în totalitate noului asociat unic
data de 17.09.1968, domiciliată în Comăneşti,         PĂVĂLA C I. IOAN-BOGDAN.
strada. Gârlei, bloc 35, scara A, etaj 1, apartament 4,      Art. 4. - Se schimbă sediul social în mun. Bacău,
judeţul Bacău, posesoare a cărţii de identitate, seria XC,   bd. Alexandru cel Bun, nr, 2, sc. B, ap. 6, jud. Bacău.
număr 472267, eliberată de SPCLEP Comăneşti la data        Art. 5. - Se radiază punctul de lucru din mun. Bacău,
de 07.06 2006, cnp 2680917043763
                                str. Pieţii, nr. 1, jud. Bacău.
  şi
  IORDACHE N. CĂTĂLIN, cetăţean român, născut în         (105/1.039.684)
Comăneşti, judeţul Bacău la data de 30.05.1968,
domiciliat în Comăneşti, strada Gârlei, bloc 35, scara A,
                                         Societatea Comercială
etj. 1, apartament 4, judeţul Bacău, posesor al cărţii de
                                         SERACONF - S.R.L.
identitate, seria XC, număr 472268 eliberată de SPCLEP
Comăneşti la data de 07.06.2006, cnp - 1680530043769-
                                           NOTIFICARE
Asociaţi la SC ALMAFARM S.R.L., înregistrat la Registrul
Comerţului Bacău sub numărul J04/1115/2004, cod unic        Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
de înregistrare -RO 16522183 capital social - 200 lei, am   Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
hotărât:                            alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
  Art.1. Se deschide punct de lucru în comuna Agas,     şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat
satul Goioasa, număr FN, jud. Bacău în clădirea        al actului constitutiv al societăţii comerciale
Căminului Cultural.                      SERACONF S.R.L., cu sediul în Judeţul Bacău,
  (104/1.039.683)                      Municipiul Bacău, B-dul Alexandru Cel Bun, Nr. 2,
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
Sc. B, Ap. 6, înregistrată sub nr. J04/46/2001, cod unic de          Societatea Comercială
înregistrare 13675905, care a fost înregistrat sub             INNOVESCION FUTURI - S.R.L.
nr. 17902 din 31.03.2009.
                                            NOTIFICARE
  (106/1.039.685)
                                  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială              alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
      INNOVESCION FUTURI - S.R.L.            şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat
                                al actului constitutiv al societăţii comerciale
           ACT ADIŢIONAL               INNOVESCION FUTURI S.R.L., cu sediul în Judeţul Bacău,
                                Oraş Comăneşti, Str. Crinului Nr. 15, înregistrată sub
       LA ACTUL CONSTITUTIV               nr. J04/1803/2008, cod unic de înregistrare 24574566,
   SC INNOVESCION FUTURI S.R.L. SEDIUL           care a fost înregistrat sub nr. 17904 din 31.03.2009.
   SOCIAL - COMĂNE TI, STRADA CRINULUI,             (108/1.039.687)
      NUMĂRUL 15, JUD. BACĂU
  Subsemnaţii DEHELEAN V. VALENTINA-FELICIA,                  Societatea Comercială
cetăţean român, născută în Alba-lulia, judeţul Alba                SCORPION - S.R.L.
la data de 13-06-1977, domiciliată în Alba lulia,
                                           ACT ADIŢIONAL
strada Constantin Brâncoveanu, numărul 14, bloc Vi8,
apartament 20, judeţul Alba, posesoare a cărţii de          LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
identitate, seria AX, numărul 073755, eliberată de             RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Alba lulia la data de 04.06.2001, cnp 2770613011107               SCORPION
  şi                              Subsemnatul
  COSTANZI S. MARIANO, cetăţean italian, cunoscător       CALISTRU M. RODICA, de cetăţenie română,
al limbii române, domiciliat în Carassai-ltalia,        născută la data de 06.11.1963 în localitatea Tîrgu Ocna,
C-da Menocchia, numărul 158, cu reşedinţa în          jud. Bacău, domiciliată în judeţul Bacău,
Comăneşti, strada Aleea Parcului, bloc D8,           localitatea Oneşti, str. Trotuşului, nr. 2, sc. B, ap. 18,
                                identificată cu CI seria XC nr. 410244 eliberată
apartament 12, judeţul Bacău, născut în Carassai-ltalia
                                de Pol. Oneşti la data de 27.04.2005,
la data de 25.11.1964, posesor al permisului de şedere     CNP: 2631106044426,
temporară, seria ROU/0071883, eliberat de Bacău la        În calitate de asociat unic la S.C. SCORPION S.R.L.
data de 24.01.2006, cnp 7641125040029             cu sediul în localitatea Oneşti, str. Chimistului, nr. 6, bl. 6,
  Asociaţi la SC INNOVESCION FUTURI S.R.L,          sc. C, ap. 42, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul
înregistrat la Registrul Comerţului Bacău sub numărul     Comerţului sub nr. J04/182/1991, cu un capital social
                                de 500 lei, am hotărât următoarele modificări la actele
J04/1803/2008, cod unic de înregistrarea 24574566,
                                constitutive ale societăţii:
capital social - 200 lei, am hotărât:               Art. 1. - Se completează obiectul de activitate cu:
  Art.1.lese din asociere d-l COSTANZI S. MARIANO        8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
care cesionează la valoarea nominală toate părţile lui      8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
sociale d-nei DEHELEAN V. VALENTINA-FELICIA,           9604 Activităţi de întreţinere corporală
cetăţean român, născută în Alba -Julia, judeţul Alba la      Art. 2. - Se schimbă obiectul principal de activitate în
data de 13-06-1977, domiciliată în Alba lulia,          4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine
                                nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
strada Constantin Brâncoveanu, numărul 14, bloc Vi8,
                                nealimentare.
apartament 20, judeţul Alba, posesoare a cărţii de
Identitate, seria AX, numărul 073755, eliberată de         (109/1.039.688)
Alba lulia la data de 04.06.2001, cnp 2770613011107
care va fi asociat unic şi administrator cu 20 părţi sociale           Societatea Comercială
în valoare de 200 lei, reprezentând 100% beneficii şi               SCORPION - S.R.L.
pierderi.                                       NOTIFICARE
  Asociatul nou intrat cunoaşte situaţia economic-
                                  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
financiară a firmei şi este de acord cu preluarea acesteia.
                                Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (107/1.039.686)                      alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009               31

şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat   la data 10.07.2003, cod numeric personal:
al actului constitutiv al societăţii comerciale        1820304046247,
SCORPION S.R.L., cu sediul în Judeţul Bacău,            În calitate de asociaţi ai S.C. TOPSI CONSTRUCT S.R.L.,
Municipiul Oneşti, Str. Chimistului, Nr. 6, Bl. 6, Sc. C,   cu sediul în sat Cleja, nr. 662, Com. Cleja, jud. Bacău,
Et. P, Ap. 42, înregistrată sub nr. J04/182/1991, cod unic
                                înmatriculată în Registrul Comerţului sub
de înregistrare 956895, care a fost înregistrat sub
nr. 17922 din 31.03.2009.                   nr. J04/990/2008 şi având capital social 200 lei, am
                                hotărât următoarele modificări ale actului constitutiv al
  (110/1.039.689)
                                firmei:
                                  Articol unic - Se completează obiectul secundar de
        Societatea Comercială             activitate cu: 1071, 1072, 1073.
       LOTI-COMPUTERS - S.R.L.
                                  (112/1.039.691)
           ACT ADIŢIONAL
                                        Societatea Comercială
   LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU                   TOPSI CONSTRUCT - S.R.L.
      RĂSPUNDERE LIMITATĂ
       LOTI-COMPUTERS                             NOTIFICARE
  Subsemnaţii                          Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
  PETERFI I. MARIUS-LUDOVIC, cetăţean român,         Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
născut în data de 05.09.1967 în com. Parava, jud. Bacău,    alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
domiciliat în mun. Bacău, str. Cornişa Bistriţa, nr. 6,    şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
bloc 6, scara B, apartament 33, jud. Bacău, posesor      actului constitutiv al societăţii comerciale
al CI seria XC nr. 134039 emisă de Pol.            TOPSI CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Judeţul Bacău,
Bacău la data 30.07.2001, cod numeric             Cleja, Com. Cleja, înregistrată sub nr. J04/990/2008, cod
personal 1670905040101,                    unic de înregistrare 23911620, care a fost înregistrat sub
  PETERFI N. HUNA-MARIA, cetăţean român, născută       nr. 17927 din 31.03.2009.
în data de 02.04.1971 în mun. Bacău, jud. Bacău,
domiciliată în mun. Bacău, str. Cornişa Bistriţa, nr. 6,      (113/1.039.692)
bloc 6, scara B, apartament 33, jud. Bacău,
posesor al CI seria XC nr. 134041 emisă de                   Societatea Comercială
Pol. Bacău la data 30.07.2001, cod numeric                  PREM CONSTRUCT - S.R.L.
personal 2710402040049,
  În calitate de asociaţi la S.C. LOTI-COMPUTERS S.R.L. cu            ACT ADIŢIONAL
sediul în mun. Bacău, str. Cornişa Bistriţa, nr. 6, bloc 6,
scara B, apartament 33, jud. Bacău, înmatriculată la        LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU
ORC sub nr. J04/503/1999, cu un capital social de             RĂSPUNDERE LIMITATĂ
200 lei, am hotărât:                             PREM CONSTRUCT
  Art. 1. - Se radiază punctul de lucru din mun. Bacău,
str. 9 Mai, nr. 54, jud. Bacău.                  Subsemnaţii
                                  TOMOZEI I. CORNELIA, cetăţean român, născută în
  (111/1.039.690)                      data de 29.03.1969, în mun. Bacău, jud. Bacău,
                                domiciliată în mun. Bacău, str. Ion Ionescu de la Brad,
        Societatea Comercială             nr. 84, sc. B, ap. 8, jud. Bacău, posesoare a CI seria XC
       TOPSI CONSTRUCT - S.R.L.             nr. 255432, eliberată de Pol. Bacău în data 15.05.2003,
                                cod numeric personal 2690329040044 şi
           ACT ADIŢIONAL               MANOLESCU V. CECILIA, cetăţean român născută la
                                data de 01.04.1965 în loc. Valea Seacă, jud. Bacău,
   LA ACTELE SOCIETĂŢII COMERCIALE CU            domiciliată în mun. Bacău, str. Slănicului, nr. 4, sc. A,
      RĂSPUNDERE LIMITATĂ                ap. 15, jud. Bacău, posesoare a CI, seria XC,
       TOPSI CONSTRUCT                 nr. 432136 emisă de pol. Bacău la data de 07.09.2005,
                                cnp. 2650401047790,
  Subsemnatul
                                  reprezentată de
  BEJAN-TOPSI T. ADRIAN, cetăţean român, născut          ATANASIU V. LIVIU, cetăţean român, născut la
la data de 04.03.1982 în mun. Bacău, jud. Bacău,        data de 14.11.1968, în com. Valea Seacă, jud. Bacău,
domiciliat în sat Cleja, com. Cleja, jud. Bacău,        cu domiciliul în Bacău str. Slănicului, nr. 4,
identificat cu CI seria XC nr. 270446 emisă de Pol. Bacău   sc. A, ap. 15, jud. Bacău, posesor al CI seria XC,
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2135/16.IV.2009
nr. 215732, eliberată de Pol. Bacău la data de                 ap. 11, judeţul Bacău. înmatriculată în ORC Bacău sub
01.11.2002, cnp. 1681114040014, în baza procurii                nr. J04/1468/2005. C.U.I. 17855844. capital social de
speciale autentificată sub nr. 19263/12143 din                 200 lei, am hotărât modificarea actului constitutiv al
data de 12.12.2008 de către Consulatul României din
                                        societăţii, astfel:
Castellon de la Plana,
  În calitate de asociaţi ai S.C. PREM CONSTRUCT S.R.L. cu           Art.1 Se retrage din societate şi din administrare
sediul în mun. Bacău, str. Luminii, nr. 3 BIS, bloc. 1,            asociata PALADI MIHAELA care îi cesioneză la valoarea
etaj P, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul             nominală asociatului VRABIE FLORIN-DANUT 10 părţi
Comerţului sub nr. J04/1445/2005, cu un capital social de           sociale, în valoare totală de 100 lei.
25.000 lei, am convenit următoarele modificări la actele             În urma modificărilor VRABIE FLORIN-DANUT va
constitutive ale societăţii:
                                        deţine un număr de 20 părţi sociale, în valoare totală de
  Art. 1. - Se declară punctul de lucru în sat Scorţeni,
nr. 265A, com. Scorţeni, jud. Bacău.                      200 lei reprezentând 100% din capitalul social,
                                        participarea la profit şi pierdere de 100%.
   (114/1.039.693)
                                         D-na PALADI MIHAELA declară că şi-a primit
                                        contravaloarea părţilor sociale cesionate şi nu mai are
      Societatea Comercială
                                        nici o pretenţie de la societate
  MANAGEMENT & CONSULTING ASIG - S.R.L.
                                         Societatea va fi administrată în continuare de
            ACT ADIŢIONAL                     VRABIE FLORIN-DANUT.
                                         Redactat în şase exemplare.
 AL SC MANAGEMENT&CONSULTING ASIG S.R.L.
 CU SEDIUL ÎN BACĂU, STR. VASILE ALECSANDRI,                     (115/1.039.694)
NR. 39, BL. 39, SC. E, ET. 4, AP. 11, JUDEŢUL BACĂU,
    ÎNMATRICULATĂ ÎN ORC BACĂU SUB
                                              Societatea Comercială
     NR.J04/1468/2005, C.U.I. 17855844
                                           MANAGEMENT & CONSULTING ASIG - S.R.L.
  Subsemnaţii PALADI MIHAELA, cetăţean român,
născută la data de 15.04.1969, în Bacău, judeţul Bacău,                           NOTIFICARE
CNP 2690415040033, domiciliată în Bacău,
str. Neagoe Voda, nr. 11, sc. A, ap. 10, judeţul Bacău,              Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
posesoare a CI seria X.C., nr. 372127/07.10.2004,               Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
eliberată de Poliţia Bacău                           alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
  şi                                     şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  VRABIE FLORIN-DANUT, cetăţean român, născut
                                        actului constitutiv al societăţii comerciale
la data de 18.01.1969, în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în
Bacău, Vasile Alecsandri, nr. 39, sc. E, ap. 11,                MANAGEMENT & CONSULTING ASIG S.R.L., cu sediul
judeţul Bacău, CNP 1690118040039, posesor al CI                în Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Vasile Alecsandri
seria XC, nr. 222012/15.12.2002 eliberată de                  Nr. 39 Bl. 39 Sc. E Et. 4 Ap. 11, înregistrată sub
Poliţia Bacău,                                 nr. J04/1468/2005, cod unic de înregistrare 17855844,
  În  calitate    de  asociaţi     ai   S.C.          care a fost înregistrat sub nr. 17989 din 31.03.2009.
“MANAGEMENT&CONSULTING ASIG” S.R.L., cu sediul
în Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 39, bl. 39, sc. E, et. 4,           (116/1.039.695)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                &JUYDGY|360341|
        şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, os. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2135/16.IV.2009 conţine 32 de pagini.          Preţul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top