English Module1 by Jelgon

VIEWS: 59 PAGES: 246

									              ื
       กรมพัฒนาฝมอแรงงาน
     Department of Skill Development
 วิสัยทัศน..

   เปนองคกรหลักในการดําเนินงานประสาน และสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพกําลังแรงงานใหไดมาตรฐาน มีเอกภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก

 อํานาจหนาที่..

1. พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดําเนินการ
  สงเสริมการทดสอบมาตรฐานและแขงขันฝมือแรงงาน
2. ดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝมือ
  แรงงานแกกําลังแรงงาน
3. ดําเนินการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ศักยภาพแรงงานและการเปน
  ผูประกอบการ
4. ดําเนินการประสานและสงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชน จัดทําแผนความ
  ตองการ แรงงานฝมือแหงชาติ และสรางเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน
5. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานและกฎหมาย
  อื่นที่เกี่ยวของ
6. สงเสริมการมีสวนรวมประสานความเชื่อมโยงและสรางและพัฒนาเครือขาย
  การพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานทั้งในและตางประเทศ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่
  กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
     คูมือประจําตัว
     ผูรับการฝกอบรม
  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
      โมดูลที่ 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันขั้นพื้นฐาน       กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
       กระทรวงแรงงาน
        สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
                        คํานํา

          โลกปจจุบันเปนโลกยุคไรพรมแดน ประชาชนของแตละประเทศไปมาหาสูกัน
เพื่อการทํางาน การประกอบธุรกิจ และการทองเที่ยว ระหวางประชาชนแตละประเทศที่ใชภาษา
ตางกัน ภาษาตางประเทศที่เปนสื่อกลางซึ่งสามารถสื่อสารระหวางกันได จึงเปนสิ่งที่จําเปนและ
มีความสําคัญสําหรับยุคปจจุบันและอนาคต รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว
จึงไดจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2552 ใหกระทรวงแรงงานเพื่อจัดทําโครงการเตรียมความ
พรอมดานภาษาตางประเทศใหแรงงานไทยเพื่อใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการประกอบ
อาชีพทั้งในและตางประเทศ กระทรวงแรงงานจึงไดมอบหมายใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดทํา
โครงการเพิ่มศักยภาพดานภาษาเพื่อการทํางาน โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงอบรม
ภาษาตางประเทศ 3 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน)ใหแกกลุมแรงงาน 3 กลุม ไดแก
แรงงานใหม นักเรียน ปวช. ปวส. นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปสุดทาย ผูที่อยูในตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ ผูวางงานจํานวน 10,000
คน
          หลักสูตรทั้ง 3 ภาษาแบงออกเปน 3 โมดูลๆละ 33 ชั่วโมงเปนภาษาที่ใชสื่อสาร
ในชี วิ ตประจํ า วั น และภาษาที่ ใ ช ใ นการทํ า งานในภาคอุ ตสาหกรรมการผลิ ต อุ ตสาหกรรม
ทองเที่ยว และบริการ รวมทั้งจัดทําคูมือฝกภาษา จํานวน 3 เลม (โมดูลละ 1 เลม) และสื่อเสียงใน
รูปแบบ CD เพื่อแจกใหแกผูเขารับการอบรมใชฝกฝนดวยตนเอง
          กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานหวั ง ว า คู มื อ พกพาภาษาอั ง กฤษเล ม นี้ ค งจะเป น
ประโยชนแกผูเขารับการอบรมที่สนใจจะพัฒนาตนเองใหสามารถพูดภาษาอังกฤษไดชํานาญ
มากขึ้น และขอขอบคุณสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง และผูที่มีสวนสนับสนุนทุกทาน
ไว ณ โอกาสนี้
                                (นาย นคร ศิลปอาชา)
                              อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
                                 26 พฤษภาคม 2552
          สารบ ัญ
         โมดูลที่ 1
                   หน ้า
บทที่ 1 พย ัญชนะ การผสมพย ัญชนะ
       ี  ่ ู
และการออกเสยงทีถกต้อง
    พยัญชนะต ้น          1
    สระ              26

บทที่ 2 การท ักทาย การแนะนําต ัวเอง
         ู้  ้ ื่   ็
การแนะนําให้รจ ักผูอนอย่างเปนทาง
       ็
การและไม่เปนทางการ
      ั
    คําศพท์            41
    วลีและประโยค         43
    บทสนทนา
      บทสนทนาที่ 1       46
      บทสนทนาที่ 2       48
    ไวยากรณ์           51
    กิจกรรม            54
          ่
    ความรู ้เกียวกับวัฒนธรรม   56

            ื่
บทที่ 3 การบอกชอ บอกทีอยู่ หมาย่
      ั
เลขโทรศพท์ การถามรายละเอียด
  ่     ้ ื่  ั
เกียวก ับผูอน สญชาติ ประเทศ
     คําศพท์ ั          58
     วลีและประโยค         60
     บทสนทนา
         บทสนทนาที่ 1    64
      บทสนทนาที่ 2        67
    ไวยากรณ์            70
    กิจกรรม             71
         ่
    ความรู ้เกียวกับวัฒนธรรม    73

บทที่ 4 การบอกเวลา การน ับต ัวเลข
               ่
การถามว ัน เดือน ปี เวลาเริมงาน เวลา
เลิกงาน เวลาเปิ ด-ปิ ดของหน่วยงาน
หรือบริษ ัทห้างร้าน
       ั
    คําศพท์            75
    วลีและประโยค          84
    บทสนทนา
      บทสนทนาที่ 1        88
      บทสนทนาที่ 2        90
    ไวยากรณ์            93
    กิจกรรม            95
          ่
    ความรู ้เกียวกับวัฒนธรรม    96

บทที่ 5 การบอกทิศทาง การถามทาง
      ั
    คําศพท์             98
    วลีและประโยค          101
    บทสนทนา
      บทสนทนาที่ 1        105
      บทสนทนาที่ 2        108
    ไวยากรณ์            111
    กิจกรรม            114
          ่
    ความรู ้เกียวกับวัฒนธรรม    115
บทที่ 6 อาหารการกิน การสงอาหาร   ่ั
    ่
และเครืองดืม ่
        ั
     คําศพท์
             ั ่
         คําศพท์เกียวกับอาหาร  116
            ั   ่
         คําศพท์เกียวกับผลไม ้  118
     วลีและประโยค          119
     บทสนทนา
       บทสนทนาที่ 1        123
       บทสนทนาที่ 2        125
     ไวยากรณ์            128
     กิจกรรม             129
           ่
     ความรู ้เกียวกับวัฒนธรรม    131


       ้ื      ี
บทที่ 7 การซอของในชวิตประจําว ัน
และการบอกรสนิยม
      ั
    คําศพท์              132
    วลีและประโยค           134
    บทสนทนา
      บทสนทนาที่ 1         138
      บทสนทนาที่ 2         140
    ไวยากรณ์             144
    กิจกรรม              146
          ่
    ความรู ้เกียวกับวัฒนธรรม     148
บทที่ 8 การถามความต้องการของผูอน ้ ื่
       ่
การขอความชวยเหลือ การขอบคุณ การ
ขอโทษ
      ั
    คําศพท์             149
    วลีและประโยค          151
    บทสนทนา
      บทสนทนาที่ 1        154
      บทสนทนาที่ 2        157
    ไวยากรณ์            160
    กิจกรรม             162
          ่
    ความรู ้เกียวกับวัฒนธรรม    164

บทที่ 9 การเจ็บปวย  ่
      ั
    คําศพท์             165
    วลีและประโยค          167
    บทสนทนา
      บทสนทนาที่ 1        170
      บทสนทนาที่ 2        173
    ไวยากรณ์            179
    กิจกรรม             180
          ่
    ความรู ้เกียวกับวัฒนธรรม    182

บทที่ 10 ความปลอดภ ัยในการทํางาน
      ั
    คําศพท์             184
    วลีและประโยค          186
    บทสนทนา
      บทสนทนาที่ 1        189
      บทสนทนาที่ 2        194
    ไวยากรณ์            198
    กิจกรรม            200
         ่
    ความรู ้เกียวกับวัฒนธรรม    202

        ั        ่
บทที่ 11 คําศพท์และประโยคเกียวก ับ
การตรงต่อเวลา การร ับผิดชอบต่องาน
และการปฏิบ ัติตามข้อบ ังค ับของสถาน
ประกอบการ
      ั
    คําศพท์            204
    วลีและประโยค         206
    บทสนทนา
      บทสนทนาที่ 1       209
      บทสนทนาที่ 2       215
    ไวยากรณ์           218
    กิจกรรม            220
          ่
    ความรู ้เกียวกับวัฒนธรรม   222

บรรณานุกรม              225
           1

โมดูลที่ 1 ภาษาในชวตประจําว ันขนพืนฐาน
          ี ิ     ั้ ้
     บทที่ 1 พย ัญชนะ การผสมพย ัญชนะ
            ี  ่ ู
     และการออกเสยงทีถกต้อง
     Track 1
     I. พย ัญชนะต้น

   พย ัญชนะไทย      พย ัญชนะอ ังกฤษ
      ก           G/g

    รูป       ั
          คําศพท์     คําแปล
          คําอ่าน
 1.         good       ดี
           กู ้ด

 2.          go       ไป
           โก


 3.         gum      เหงือก/
           กัม     หมากฝรั่ง
           2

   พย ัญชนะไทย      พย ัญชนะอ ังกฤษ
     ขคฆ         C/c : K/k

   รูป       ั
          คําศพท์     คําแปล
          คําอ่าน
1.         cat        แมว
          แค ้ท2.         car        รถ
          คาร3.         king      พระราชา
           คิง4.         key       กุญแจ
          คีย ์
           3
5.          kiss    จูบ
           คิสฺส
   พย ัญชนะไทย      พย ัญชนะอ ังกฤษ
      จ           J/j

   รูป       ั
          คําศพท์     คําแปล
          คําอ่าน
1.         jar      ขวดโหล/
          จาร์     เหยือก/ ไห
2.         jeans     กางเกงยีนส์
          จีนฺส
           4
 3.         job      งาน
          จ๊อบ
Practice saying the following phrases and
sentences.
            ้ ์ ิ้    ้
(แพร้คทิซ เซยอง เธอะ ฟอลโลวอิง เฟร้ซเซส ้
แอนฺด เซ  ็ นเท้นเซส.)
        ี
ฝึ กออกเสยงวลีและประโยคต่อไปนี้
1. Jim enjoys wearing jeans.
                ่
  (จิม เอ็นจอยฺส แว ้ริง จีนฺส)
  จิมชอบใส่กางเกงยีนส์
2. Grandma has good gums.
  (แกรนฺ ดมา แฮ ้ส กูด กัมฺส)
         ์ ่     ๊
  ย่า/ยายมีเหงือกดี
3. The girls get chewing gum.
           ์      ้  ิ้
   (เธอะ เกิรลฺส เก็ท ชิวอิง/ชูอง กัม)
   เด็กๆ ผู ้หญิงไปเอาหมากฝรั่ง
4. The king is kind.
   (เธอะ คิง อิส ค ้ายฺด)
   พระราชาใจดี
           5
   พย ัญชนะไทย     พย ัญชนะอ ังกฤษ
     ฉ/ช       Ch/ch(เสยงสน)
                 ี  ั้
             Sh/sh (เสยงยาว)
                  ี

   รูป       ั
          คําศพท์    คําแปล
          คําอ่าน
1.         chain     โซ่
           เชน2.         chair     เก ้าอี้
           แชร3.         ship      เรือ
           ชิพ4.         shirt      ้  ้
                 เสือเชิต
            ์
          เชิรท
           6
   พย ัญชนะไทย     พย ัญชนะอ ังกฤษ
     ย/ญ          Y/y

   รูป       ั
          คําศพท์    คําแปล
          คําอ่าน
1.         yawn      หาว
          ยอว์น
2.         yogurt       ้
                 นมเปรียว
              ์
          โย ้เกิรท
3.         yoyo        ่
                  ลูกดิง
          โยโย่
           7

   พย ัญชนะไทย     พย ัญชนะอ ังกฤษ
     ด           D/d

   รูป       ั
          คําศพท์    คําแปล
          คําอ่าน
1.         doctor    แพทย์/
          ด๊อคเท่อร    หมอ
2.         drum      กลอง
           ดรัม
3.         deer      กวาง
          เดียร
           8

Say the names of the following pictures in
English.
               ้   ้
(เซย์ เธอะ เนมฺส อ๊อฟ เธอะ ฟอลโลวอิง พิค
 ่     ้ ่
เชอร์ส อิน อิงลิช.)
   ื่         ้ ็
พูดชอของรูปภาพต่อไปนีเปนภาษาอ ังกฤษ

 1.           2.
 3.           4.
 5.           6.
 7.           8.
            9
 9.            10.
   พย ัญชนะไทย      พย ัญชนะอ ังกฤษ
      ท           T/t

    รูป       ั
          คําศพท์     คําแปล
          คําอ่าน
1.          turtle      เต่า
               ่
          เท ้อรเทิล2.          table      โต๊ะ
              ้
           เท ้เบิล3.          tree      ต ้นไม ้
            ทรี
           10

   พย ัญชนะไทย       พย ัญชนะอ ังกฤษ
     น            N/n   รูป       ั
          คําศพท์      คําแปล
          คําอ่าน
1.         nurse      พยาบาล
             ์
           เนิรส
2.         nephew      หลานชาย
          เน ้พฟิ ว
3.         notebook     สมุด/
          โน ้ทบุค
              ๊    คอมพิวเต ้อร์
                  ขนาดพกพา
           11

Which of the following pictures do not
belong to the group?
         ้   ้   ่
(วิช อ๊อฟ เธอะ ฟอลโลวอิง พิคเชอร์ส ดู น้อท บี
ลอง ทู เธอะ กรุพ?)
        ๊
     ้ ู
รูปต่อไปนีรปใดไม่เข้าพวก

 1.
 2.
 3.
   12
4.
5.
6.
7.
8.
          13
9.
10.
   พย ัญชนะไทย    พย ัญชนะอ ังกฤษ
      ม         M/m


    รูป       ั
          คําศพท์   คําแปล
          คําอ่าน
1.          milk      นม
            ้
           มิลฺค2.         mouse    อุปกรณ์
           เม ้าส    เคลือน่
                 ตําแหน่ง
                 (เม ้าส์)
          14
3.         moon    พระจันทร์
           มูน
   พย ัญชนะไทย    พย ัญชนะอ ังกฤษ
      ร         R/r


    รูป       ั
          คําศพท์   คําแปล
          คําอ่าน
1.         ring     แหวน
           ริง
2.         rain     ฝน
          เรน
           15
3.          round     ทรงกลม
           ราวน์ด
   พย ัญชนะไทย      พย ัญชนะอ ังกฤษ
      ล           L/l


    รูป       ั
          คําศพท์     คําแปล
          คําอ่าน
1.          lamp      โคมไฟ
           แล ้มฺพ2.         lobster     กุ ้งมังกร
          ล ้อบสเต ้อร3.          lorry     รถบรรทุก
           ล ้อร์ร ี่
           16

   พย ัญชนะไทย     พย ัญชนะอ ังกฤษ
      ว          W/w


   รูป       ั
          คําศพท์    คําแปล
          คําอ่าน
1.         window     หน ้าต่าง
           ้
          วินโด ้ว2.         wolf        ้
                สุนัขจิงจอก
          วู ้ล์ฟ
3.         walk      เดิน
          วอล์ค
          17

Say the beginning sound of the following
pictures.
       ิ ่          ้   ้
(เซย์ เธอะ บีกนนิง ซาวด์ อ๊อฟ เธอะ ฟอลโลวอิง
   ่
พิคเชอร์ส)
    ี
ออกเสยงพย ัญชนะต้นของคําต่อไปนี้

 1.          5.
 2.          6.
 3.          7.
          18
4.           8.
   พย ัญชนะไทย      พย ัญชนะอ ังกฤษ
     ส/ซ           S/s

   รูป       ั
          คําศพท์     คําแปล
          คําอ่าน
1.         sick      ไม่สบาย
          ซิคฺค
2.         sea       ทะเล
           ซี่
          19
 3.        soap      สบู่
          โซ ้พ
Practice saying the following phrases and
sentences.
         ้ ์ ิ้  ้  ้
(แพร้คทิซ เซยอง เธอะ ฟอลโลวอิง เฟร้ซเซส
แอนฺด เซ็นเท้นเซส)
       ี
ฝึ กออกเสยงวลีและประโยคต่อไปนี้
   1. Seashells.
    (ซีเชลฺส)
    หอยทะเล
   2. She sells shells.
    (ชี เซลฺส เชลฺส)
     เธอขายหอย
   3. She sells seashells.
            ้
    (ชี เซลฺส ซีเชลฺส)
     เธอขายหอยทะเล
   4. Seashore.
    (ซี้ ช่อร)
     ชายทะเล
             20

   5. She sells seashells by the
     seashore.
           ้        ้ ่
     (ชี เซลฺส ซีเชลฺส บาย เธอะ ซีชอร
               ่
     เธอขายหอยทะเลทีชายทะเล

ฝึ กพูดหลายๆ ครัง้
She sells seashells by the seashore, the
shells that she sells are seashells I’m sure.
             ้
ถ ้าคล่องแล ้วลองประโยคนีดู
One shot of Scott's Schnapps stopped
Schwab's watch.   พย ัญชนะไทย        พย ัญชนะอ ังกฤษ
      บ             B/b

    รูป       ั
           คําศพท์      คําแปล
           คําอ่าน
 1.          book      หนังสือ
            บุ ้ค
           21
2.         bike      รถจักรยาน
          ไบ๊ค
3.         bench       ม ้านั่ง
          เบ ้นฺ ช
   พย ัญชนะไทย       พย ัญชนะอ ังกฤษ
     พ/ผ            P/p

   รูป       ั
          คําศพท์      คําแปล
          คําอ่าน
1.         pencil      ดินสอ
             ่
          เพ ้นซิล
           22
2.         printer      ่
                 เครืองพิมพ์
           ้
          พรินเท่อร
3.         papaya     มะละกอ
          พ่ะพ ้าย่า
   พย ัญชนะไทย      พย ัญชนะอ ังกฤษ
     ฟ/ฝ          F/f

   รูป       ั
          คําศพท์     คําแปล
          คําอ่าน
1.         fruits     ผลไม ้
          ฟรุทฺส
          23
2.         fat       อ ้วน
          แฟ้ ท
3.         five       ห ้า
          ไฟ้ ฟ
   พย ัญชนะไทย      พย ัญชนะอ ังกฤษ
     ห/ฮ           H/h

   รูป       ั
          คําศพท์     คําแปล
          คําอ่าน
1.         hat       หมวก
          แฮท


2.         heart       หัวใจ
          ฮาร์ท
           24
3.         home      บ ้าน
           โฮม
   พย ัญชนะไทย      พย ัญชนะอ ังกฤษ
      อ           H/h

   รูป       ั
          คําศพท์     คําแปล
          คําอ่าน
1.         hour       ่
                  ชัวโมง
          อาวเว่อร
2.         heir      ทายาท
          แอร
            25
 3.         honest      ่
                  ซือสัตย์
          ออนเน ้สฺท
In group and individually, practice saying
the following sentences.
    ๊       ิ ่        ้ ์ ิ้
(อิน กรุพ แอนฺด อินดิวดวลลี่ แพร้คทิซ เซยอง
เธอะ ฟอลโลวอิง เซ็นเท้นเซส)
   ้    ้
     ี        ้ ั้
ฝึ กออกเสยงประโยคต่อไปนีทงแบบกลุมและ ่
รายบุคคล

Betty Botter bought a bit of butter.

The butter Betty Botter bought was a bit
bitter and made her batter bitter.

But a bit of better butter makes better
batter.

So Betty Botter bought a bit of better
butter.
          26

Making Betty Botter's bitter batter better.
II. สระ

     สระไทย       สระอ ังกฤษ
     สระ อะ        A/a

   รูป       ั
          คําศพท์    คําแปล
          คําอ่าน
 1.        again      อีก/
          อะเกน         ้
                  อีกครัง
 2.        award     ให ้รางวัล
          อะวอร์ด
         27
3.       away       ไป/
        อะเวย์     ออกไป
   สระไทย        สระอ ังกฤษ
    สระ อา         A/a

   รูป      ั
        คําศพท์     คําแปล
        คําอ่าน
1.        star       ดาว
         สตาร
2.        park      สวนสา
         พ ้าร์ค    ธารณะ
          28
3.       market      ตลาด
        ม ้ารเค็ท
   สระไทย        สระอ ังกฤษ
    สระ เอ         A/a

   รูป      ั
        คําศพท์     คําแปล
        คําอ่าน
1.        play      เล่น
         เพลฺย ์
2.        bay       อ่าว
         เบย์
          29
3.        snake       งู
         สเน ้ค
   สระไทย        สระอ ังกฤษ
   สระ แอ          A/a   รูป      ั
        คําศพท์     คําแปล
        คําอ่าน
1.       ambulance    รถพยาบาล
        แอมบูแล่นซ
2.        ant       มด
         แอ๊นฺท
         30
3.       angry      โกรธ
        แอ๊งกรี้
   สระไทย       สระอ ังกฤษ
   สระ ออ         A/a

   รูป      ั
        คําศพท์    คําแปล
        คําอ่าน
1.       war      สงคราม
        วอร
2.       draw     วาด(รูป)
        ดรอว์
          31
3.        mall     ศูนย์การค ้า
         มอลฺล
   สระไทย        สระอ ังกฤษ
    สระ เอ         E/e

   รูป      ั
        คําศพท์     คําแปล
        คําอ่าน
1.        pen      ปากกา
         เพน
2.        elbow     ข ้อศอก
        เอ๊ลโบ ้ว
          32
3.        letter      จดหมาย
        เล็ทเท่อร
   สระไทย         สระอ ังกฤษ
    สระ อี          E/e

   รูป    คําศพท์ั     คําแปล
        คําอ่าน
1.       eraser       ยางลบ
        อีเร ้เซ่อร2.        eat        กิน/
         อีท
          ้      รับประทาน
3.        bee         ้
                  ผึง
          บี
          33

   สระไทย         สระอ ังกฤษ
   สระ ไอ/ใอ         I/i

   รูป       ั
         คําศพท์     คําแปล
         คําอ่าน
1.         fire      ไฟ
         ฟายเอ ้อร2.         bite      กัด
          ไบ๊ท3.         dive      ดํานํ้ า
          ได ้ฟ
   สระไทย         สระอ ังกฤษ
    สระ อิ          I/i
      34
   รูป    ั
      คําศพท์  คําแปล
      คําอ่าน
1.      sit   นั่ง
       ซิท
2.     cliff   หน ้าผา
      คลิฟฺฟ
3.      big   ใหญ่
       บิ๊ ก
          35

   สระไทย         สระอ ังกฤษ
   สระ โอ           O/o

   รูป       ั
        คําศพท์      คําแปล
         คําอ่าน
1.       opener       ่
                 ทีเปิ ดขวด
        โอ๊เพินเน่อร
2.        oval      รูปรี/รูปไข่
           ั่
         โอ๊วล
3.       opinion      ความเห็น
           ่
        โอพิเนียน
         36

   สระไทย         สระอ ังกฤษ
   สระ ออ          O/o

   รูป       ั
        คําศพท์     คําแปล
        คําอ่าน
1.      orchestra   วงดนตรีประเภท
       ออเค ้สทร่า    หนึง่
2.       otter      ตัวนาก
       อ๊อตเท่อร
3.        fox         ้
               สุนัขจิงจอก
        ฟ็ อกฺซ
          37

   สระไทย        สระอ ังกฤษ
    สระ อู         U/u

   รูป    คําศพท์ั    คําแปล
        คําอ่าน
1.        tuna      ปลา
         ทู ้น่า     ทูน่า
2.        ruby      ทับทิม
         รู ้บี้
3.        Pluto     ดาวพลูโต
         พลูโท่
         38

   สระไทย       สระอ ังกฤษ
   สระ อะ         U/u

   รูป    คําศพท์ั    คําแปล
        คําอ่าน
1.        bug    แมลงปี กแข็ง
         บั๊ก
2.        pup     ลูกสุนัข
         พัพ
3.       mug      เหยือก
        มัก
           39

Try reading the following words in English.
     ้ ้     ้   ้   ์     ๊ ่
(ทร้าย รีดดิง เธอะ ฟอลโลวอิง เวิรดฺส อิน อิงลิช)
          ้ ็
ลองอ่านคําต่อไปนีเปนภาษาอ ังกฤษ
1. offer
2. cutter
3. ruler
4. mugger
5. bigger
6. diver
7. letter
8. eraser
9. opener
10. player

More sentences to practice your
pronunciation.(มอร เซ็นเท้นเซส ทู แพร้คทิซ
       ิ  ่ั
ย ัวร โพรน ันซเอ๊ชน)
     ํ        ี  ่
ประโยคสาหร ับฝึ กการออกเสยงเพิมเติม

► I saw Susie sitting in a shoe shine shop.
Where she sits she shines, and where she
shines she sits.
           40

► How many cookies could a good cook cook?
If a good cook could cook cookies, a good
cook could cook as much cookies as a good
cook who could cook cookies.

► "I wish to wish the wish you wish to wish,
but if you wish the wish the witch wishes, I
won't wish the wish you wish to wish."

►I thought a thought
But the thought I thought
Was not the thought
I thought I thought.

(วิทยากรสอนการออกเสียง th ซึงเป็ นเสียงพิเศษ ไม่
              ่
มีในภาษาไทย)
              41
โมดูลที่ 1
บทที่ 2 : การท ักทาย การแนะนํา
           ู้  ้ ื่
ต ัวเอง การแนะนําให้รจ ักผูอนอย่าง
  ็        ็
เปนทางการและไม่เปนทางการ

     Track 2
     I. Vocabulary (โวแค้บบิวลารี) =
                   ่
  ั
คําศพท์

 ลําดับ     คําศัพท์       คําแปล
  ที่       คําอ่าน
  1.        Hello        สวัสดี
          เฮลโล
  2.   Good morning       สวัสดี (ตอนเช ้า)
        กู ้ด ม ้อรนิง ่
  3.        Good        สวัสดี
        afternoon      (ตอนกลางวัน)
     กู ้ด อ๊าฟเท่อรนูน
  4.        Good      สวัสดี (ตอนเย็น)
        evening
               ่
        กู ้ด อี๊ ฟนิง
  5.     Good day       คํากล่าวลา
         กู ้ด เด ้ย์
          42
6.  How are you?    สบายดีหรือ
    ฮาว อ๊าร ยู
7.   How do you    สบายดีหรือ
       do?
    ฮาว ดู ยู ดู๊
8.     fine      สบายดี
      ฟายฺน
9.    not well      ่
             ไม่คอยสบาย
    น ้อท เวลฺล
10.     nice      ดี/สวย
       ไน ้ซ
11.     name        ่
               ชือ
       เนม
12.  last name/     นามสกุล
   family name
    ล ้าสฺท เนม/
    แฟ้ มมิล ี่ เนม

13.    what       อะไร
      ว ้อท
14.   friend        ่
              เพือน
     เฟรนฺ ด
15.   colleague      ่
             เพือนร่วมงาน
     ค ้อลลีค
              43
 16.     roommate        ่
                  เพือนร่วมห ้อง
         รู ้มเมท
 17.       meet         พบ/ รู ้จักกัน
            ้
           มีท
 18.     introduce         แนะนํ า
        อินโทรดิวซ  ้
 19.      Here’s…           ่ ื
                     นีคอ..
         เฮียฺรส ์
 20.      This is          ่ ื
                     นีคอ..
         ธิส อิส…II. Phrases and sentences (เฟร้ซเซส แอ๋นด
เซ็นเท้นเซส) = วลีและประโยค

    1. Hello! How are you?
      (เฮลโล่ ฮาว อ๊าร ยู?)
      สวัสดี สบายดีหรือ
     2. I’m fine, thank you.
      (แอม ฟ้ ายฺน, แธ ้งคิว.)
                 ่
      สบายดี ขอบคุณ
    3. And you?
      (แอนฺ ด ยู ้?)
      แล ้วคุณล่ะ
         44

4. I don’t feel well.
  (ไอ ด ้อนฺ ท ฟี ล เว่ลล.)
             ่
  ผม/ฉั นรู ้สึกไม่คอยสบาย
5. How do you do?
  (ฮาว ดู ยู ดู?)  ๊
  สบายดีหรือครับ/คะ
6. My name is……….
  (มาย เนม อิส ……..)
  ผม/ฉั นชือ ………….
         ่
7. Here’s my friend. His/Her name
  is _____.
  (เฮียร์ส มาย เฟรฺนฺด ฮิส/เฮอฺร เนม อิส….)
  นีเพือนของผม/ฉั น เขา/เธอชือ……
   ่ ่              ่
8. Let me introduce my colleague.
  (เล็ท มี อินโทรดิ๊ วซ มาย ค ้อลลีค.)
                ่
  ขออนุญาตผมแนะนํ าเพือนร่วมงาน
9. This is my roommate, _____.
  (ธิส อิส มาย รู ้มเมท, ______ .)
  นี่ ........เพือนร่วมห ้องของผม/ฉั น
           ่
10. Nice to meet you.
          ้
  (ไน ้ซ ทู มีท ยู.)
       ี่
  ยินดีทได ้พบคุณ
         45

11. Nice talking to you.
            ่
  (ไน ้ซ ท ้อล์คคิง ทู ยู.)
       ี่
  ยินดีทได ้คุยกับคุณ
12. Have you met my friend?
  (แฮ ้ฟ ยู เม็ท มาย เฟร ้นฺ ด?)
          ่
  คุณรู ้จักเพือนของผม/ฉั นหรือยัง
13. Good morning, my name is ___.
  (กู ้ด ม ้อรนิง, ม ้าย เนม อิส ______.)
         ่
  สวัสดี(ตอนเช ้า) ผม/ฉั นชือ______)
                 ่
14. What’s your name?
  (ว ้อทฺส ยัวร เน ้ม?)
      ่
  คุณชืออะไร
15. Good evening, let me introduce
  myself.
  (กู ้ด อีฟนิง, เล็ท มี อินโทรดิวฺซ มาย
       ้ ่          ้
  เซ ้ลฺฟ.)
  สวัสดี (ตอนเย็น) ขออนุญาตแนะนํ าตัวเอง
16. What’s the name of your colleague?
  (ว ้อทฺส เธอะ เนม อ๊อฟ ยัวร ค ้อลลีค?)
  เพือนร่วมงานของคุณชืออะไร
     ่           ่
17. Where are you from?
  (แวร อาร ยู ้ ฟร ้อม?)
  คุณมาจากทีไหน   ่
             46

   18. I’m from Bangkok, Thailand.
     (แอม ฟรอม แบ๊งค็อค, ไท ้แล่นฺด.)
     ผม/ฉั นมาจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย
   19. What about you?
     (ว ้อท อะเบ๊าท ยู?)
     แล ้วคุณล่ะ
   20. See you later.
     (ซี ยู เล ้เท่อร.)
     แล ้วพบกันใหม่


III. Conversation (คอนเวอร์เซชน) =บท  ้ ่ั
สนทนา
Conversation 1 : A conversation between a
new worker (Natee) and an old worker (Dave)
during their first meeting at a construction
site.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน วัน: อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน อะ นิว
        ่            ่
   ์                ์
เวิรคเค่อร นที แอ๋นฺด แอน โอลฺด เวิรคเค่อร เด ้ฟ
ดิ๊ วริง แธร เฟิ รสฺท มีททิง แอ ้ท อะ คอนสตรั๊คชัน
    ่      ์   ่            ่
ไซ ้ท)
                 ั
บทสนทนาระหว่างนทีคนงานใหม่กบเดฟคนงานเก่า
         ้  ่   ่ ่
ในการพบกันครังแรกทีสถานทีกอสร ้าง
        47

Dave  : Good morning. Let me
    introduce myself. I’m Dave.
    (กู ้ด ม ้อรนิง. เล็ท มี อินโทรดิวฺซ
            ่        ้
    มายเซ   ้ลฺฟ. แอม เด ้ฟ)
    สวัสดี (ตอนเช ้า) ขออนุญาตผม
                ่
    แนะนํ าตัวเอง ผมชือเดฟครับ
Natee  : Good morning. My name is
    Natee.
             ่
    (กู ้ด ม ้อรนิง. มาย เนม อิส นที.)
                  ่
    สวัสดี (ตอนเช ้า) ผมชือนทีครับ

       (Shaking hands)
       (เช ้คคิง แฮ่นฺดส) จับมือ
           ่    ์


Dave  : How are you today, Natee?
    (ฮาว อาร ยู ทูเด ้ย์ นที?)
    สบายดีหรือครับ คุณนที
Natee  : I’m fine. What about you?
    (แอม ฟ้ ายฺน. ว ้อท อะเบ๊าท ยู?)
    ผมสบายดี คุณล่ะครับ
Dave  : I’m okay,thank you. Are you
    new here?
             48

         (แอม โอเค๊, แธ ้งคิว. อาร ยู นิว
                    ่
          ้ยร?)
         เฮี
         สบายดี ขอบคุณ คุณเป็ นคนงาน
             ี่ ี่
         ใหม่ทนหรือ
   Natee    : Yes, today is my first day.
         (เยส, ทูเดย์ อิส มาย เฟิ รสฺท เดย์.)
                       ์
                ้
         ใช่ครับ วันนีเป็ นวันทํางานวันแรก
         ของผม
   Dave    : Have a great day!
         (แฮ ้ฟ อะ เกร ้ท เดย์!)
                  ่ ี
         ขอให ้เป็ นวันทีดของคุณนะครับ
   Natee    : Thanks.
         (แธ ้งค์ส.)
         ขอบคุณมากครับConversation 2 :A conversation between two
Thai workers (Manop and Chaiya) and a local
worker (Tim) at their workplace.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน ทู : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน ทู ไท ้
        ่            ่
เวิรคเค่อร์ส มานพ แอ๋นฺด ไชยา แอนฺ ด อะ โล ้คัล
  ์                        ่
   ์           ์
เวิรคเค่อร ทิม แอ ้ท แธร เวิรคเพล ้ซ)
          49

บทสนทนาระหว่างคนงานไทย 2 คนมานพและไชยา
        ่     ่
กับ คนงานท ้องถิน ทิม ในทีทํางานของพวกเขา

   Tim   : Good morning, Manop. How
       are you today?
       (กู ้ด ม ้อรนิง, มานพ ฮาว อาร ยู
              ่
       ทูเดย์?)
       สวัสดี (ตอนเช ้า) มานพ วันนีคณ ้ ุ
       เป็ นอย่างไรบ ้าง
   Manop  : Fine, thank you. What about
       you?
       (ฟ้ ายฺน, แธ ้งคิว. ว ้อท อะเบ๊าท ยู?)
                ่
       สบายดีครับ ขอบคุณ แล ้วคุณล่ะ
   Tim   : I’m not feeling well. I have
       a slight headache, but I’ll
       be fine.
       (แอม น ้อท ฟี้ ลลิง เวลฺล. ไอ แฮ ้ฟ
                 ่
       อะ สไล ้ท เฮ ้ดเอ็ค, บัท ไอล บี
                   ่
       ฟ้ ายฺน.)
       วันนีผมไม่คอยสบายเท่าไร ผม
          ้     ่
       ปวดหัวนิดหน่อยแต่เดียวก็หาย๋
   Manop  : Have you met Chaiya, our
       new colleague?
        50

     (แฮ ้ฟ ยู เม็ท ไชยา อาวเว่อร นิว
     คอลลีค?) ้
              ่
     คุณรู ้จักไชยาเพือนร่วมงานคนใหม่
     ของเราหรือยัง
Tim   : No, not yet. Hi, Chaiya.
     (โน ้,น ้อท เย็ท. ฮ ้าย, ไชยา.)
     ยังเลย สวัสดี ไชยา

     (Shaking hands)
     (เช ้คคิง แฮ่นฺดส) จับมือ
         ่    ์

     Nice to meet you.
     (ไน ้ซ ทู มีท ยู.)
         ี่
     ยินดีทได ้พบคุณ
Chaiya  : Hi, Tim. Nice to meet you
     too.
     (ฮ ้าย, ทิม.ไน ้ซ ทู มีท ยู ทู ้)
                 ี่
     สวัสดีครับ ทิม ยินดีทได ้พบเช่นกัน
Tim   : Is today your first day
     here?
                      ้
     (อิส ทูเดย์ ยัวร เฟิ รสฺท เดย์ เฮียร?)
                ์
       ้
     วันนีเป็ นวันทํางานวันแรกของคุณ
     หรือ
           51

   Chaiya  : No, I started working here
       a week ago.
       (โน่, ไอ สต๊าร์ทเทด เวิรคคิง เฮียร
                    ์ ่
          ้
       อะ วีค อะโก.)
               ่     ้
       ไม่ใช่ครับ ผมเริมทํางานตังแต่
             ี่
       อาทิตย์ทแล ้ว
   Tim   : Oh.
       (โอ๊ห.)์
            ้
       อย่างนันหรือ
   Manop  : Let’s get to work now.
       (เล็ทส เก็ท ทู เวิรค น่าว.)
                 ์
       ไปทํางานกันเถอะ
   Tim&   : Ok. Let’s go.
   Chaiya  (โอเค๊. เล็ทส โก๊.)
       ตกลง ไปกันเถอะIV. Grammar (แกร๊มม่าร)= ไวยากรณ์
การใช ้ Present Simple Tense
รูปประโยค
: ประธาน + กริยาช่อง 1 + กรรม/ส่วนขยาย
เช่น
►: My mother gets up early every day.
             52

►: Children love toys.
►: Most of the Thai people are Buddhist.

ใช ้ Present Simple Tense ในกรณีตอไปนี้
                   ่
1. ใช ้กับเหตุการณ์ทเป็ นจริงเสมอหรือเหตุการณ์ท ี่
           ี่
เป็ นไปตามธรรมชาติ เช่น
► Roses are red.
   (ดอกกุหลาบมีสแดง)
          ี
► Fire is hot.
   (ไฟร ้อน)

2. ใช ้กับความจริงทางภูมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
              ิ
► Chiangmai is in the northern part of
  Thailand.
  (เชียงใหม่ตงอยูในภาคเหนือของประเทศไทย)
         ั้ ่
► Water boils at 100 degree Celsius.
  (นํ้ าเดือดทีอณหภูม ิ 100 องศาเซลเซียส)
        ่ ุ

        3. ใช ้แสดงถึงการกระทําทีเป็ นปกติ
                    ่
         ั        ้   ้
        นิสย หรือการกระทํานันเกิดขึนเป็ น
        ประจํา โดยมี Adverb of
            53

Frequency แสดง เช่น
► I have my breakfast every day.
(ผม/ฉั นรับประทานอาหารทุกวัน)
► My husband usually washes the car on
weekends.
(สามีของฉั นล ้างรถในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็ นประจํา)

4. ใช ้เมือพูดถึงกําหนดเวลา เช่น ตารางรถไฟ เวลา
     ่
         ่
ฉายหนัง เวลาเริมการแสดงฯลฯ และกําหนดการที่
จัดเตรียมไว ้เรียบร ้อยแล ้ว เช่น
► The first show starts at 2.00 p.m. daily.
            ่
(การแสดงรอบแรกเริมบ่ายสองโมงทุกวัน)
► This restaurant closes at 11.00 p.m.
       ้
(ภัตตาคารนีปิดเวลาห ้าทุม) ่

ข้อสงเกต : * ถ ้าประธานเป็ นเอกพจน์กริยาต ้องเติม
   ั
s เสมอ เช่น
    She sings beautifully.

 สําหรับ verb to be ต ้องเปลียนเป็ น is
               ่
     Linda is a great singer.
            54

- สําหรับ verb to have ต ้องเปลียนเป็ น has
                ่
     John has one brother.

     V. Activity (แอ๊คทิวท) = กิจกรรม
               ิ ี่

      Who am I ? : Type up a list of
      between 15-20 names of current
famous people e.g. Bird Thongchai, Ko Tee,
Tata Young,Tiger Woods etc. (or use pictures
from newspaper and magazines) and cut into
slips of paper approx. 1 1/2 " by 3". Show the
names or pictures to the class so the
trainees have some ideas about these people.
Make sure that the trainees know who they
are. Pin a slip of paper onto each trainee's
back. Trainees circulate and ask each other
Yes or No questions about the person's name
pinned to their backs until they guess who
they "are". The questions ask can be..
     Is it a man?
     Is he/she a singer?
     Is he/she young? etc.
                55


The trainer can either stop the activity when
a good number of trainees can find who the
persons on their backs are or let them go on
until everyone finds the answer.

ผม/ฉ ันคือใคร

              ่     ่   ่
วิทยากรเตรียมเขียนชือบุคคลทีเป็ นทีรู ้จักกันดีในขณะ
นันประมาณ 15-20 ชือลงบนกระดาษขนาดประมาณ
 ้              ่
1.5 x 3 นิว    ้    (อาจจะใช ้รูปจากหนังสือพิมพ์หรือ
นิตยสารก็ได ้) วิทยากรให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กดูรปทังหมด  ู ้
และตรวจสอบว่าผู ้เข ้ารับการฝึ กรู ้จักบุคคลทีนํามาใช ้ ่
เป็ นบุคคลในคําถามทุกคน วิทยากรติดป้ ายชือทีด ้าน      ่ ่
หลังของผู ้เข ้ารับการอบรมแต่ละคน        ผู ้เข ้ารับการฝึ ก
           ้
ต ้องพยายามตังคําถามเป็ นภาษาอังกฤษเพือหาคํา     ่
          ่ ่ ิ
ตอบเกียวกับชือทีตดอยูด ้านหลังของตัวเอง คําถาม
     ่           ่
ต ้องเป็ นคําถามทีผู ้ตอบจะตอบได ้ว่า“ใช่”หรือ“ไม่ใช่”
            ่
เท่านัน
   ้   ถามไปเรือยๆ จนกว่าจะตอบถูกว่าชือทีอยู่
             ่                  ่ ่
        ่
ด ้านหลังคือชืออะไร ตัวอย่างคําถามเช่น
                 เป็ นผู ้ชายใช่ไหม
                 เป็ นนักร ้องใช่ไหม
                 อายุยังไม่มากใช่ไหม
                 ผมยาวใช่ไหม ฯลฯ
             56


วิทยากรใช ้วิจารณญาณว่าจะให ้ผู ้เข ้าร่วมการฝึ กหยุด
      ่               ่
กิจกรรมเมือมีผู ้หาคําตอบได ้จํานวนหนึงแล ้ว หรือจะ
ให ้ทําต่อไปจนทุกคนจะหาคําตอบได ้
Cultural tips (ความรูเกียวก ับว ัฒนธรรม)
           ้ ่
Greetings : การท ักทาย
การทักทายในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตาม
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ      ผู ้เข ้ารับการอบรมต ้อง
สังเกตว่าบุคคลในแต่ละวัฒนธรรมทักทายกันอย่างไร
  ่     ั ิ
เพือจะได ้ปฎิบตได ้ถูกต ้อง เช่น

คนไทย/คนอินเดีย/คนอินโดนีเซีย : ประนมมือไหว ้
(การไหว ้ของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไป)
            57


คนอังกฤษ/อเมริกน : จับมือเขย่าเบาๆ
        ั
คนญีปน : โค ้งศีรษะและลําตัว
  ่ ุ่
               ่
สําหรับชาวมุสลิม ปกติเมือมุสลิมเจอกันก็จะทักทาย
        กันด ้วยคําว่า อัสสลามมุอลัยกุ ้ม
            ้
        พร ้อมทังสัมผัสมือด ้านขวาของกัน
        และกัน โดยชายสัมผัสมือกับชาย
        และหญิงสัมผัสมือกับหญิง ฉะนันเมือ ้ ่
        มุสลิมเจอกันก็ต ้องทักทายแสดง
                   ี
        ความเคารพกันด ้วยวิธการทีศาสนา่
        อิสลามสอน จะเอาประเพณีนยมของ  ิ
           ่     ั ิ
        ผู ้อืนมาถือปฏิบตไม่ได ้เป็ นอันขาด
(ข ้อมูลจากนสพ.เดอะเนชัน) ่
              58
โมดูลที่ 1
บทที่ 3 : การบอกชอ บอกทีอยู่ หมายเลข
         ื่   ่
   ั           ่   ้ ื่
โทรศพท์ การถามรายละเอียดเกียวก ับผูอน
 ั
สญชาติ ประเทศ

     Track 3
     I. Vocabulary (โวแค้บบิวลารี) =
                   ่
       ั
     คําศพท์

ลําดับ    คําศัพท์        คําแปล
 ที่     คําอ่าน
1.    first name          ่
                   ชือตัว
          ์
      เฟิ รสฺท เนม
2.    last name/        นามสกุล
     family name
      ล ้าสฺท เนม
     แฟ้ มมิล ี่ เนม
3.     address           ่
                   ทีอยู่
      แอ๊ดเดร ้ส
4.      live at/      อาศัยอยู่ _____
       live on/      (บ ้านเลขที/ถนน/
                       ่
        live in         เมือง)
        ้
      ลีฟ แอ ้ท/
         ้
      ลีฟ ออน/
           ้
        ลีฟ อิน
             59
5.   come from          มาจาก
     คัม ฟรอม
6.  native people/       คนในพืนที/
                    ้ ่
    local people            ่
                 คนท ้องถิน
          ้ ่
    เน ้ถีฟ พีเพิล/
        ่  ้ ่
    โล ้คัล พีเพิล
7.  phone number       หมายเลขโทรศัพท์
         ้
    โฟน นัมเบ ้อร
8.   direct line        สายตรง
    ไดเร็ค ลายฺน
9.    extension       หมายเลขภายใน
     number        (สําหรับต่อ)
    เอ็กซเทนชัน   ่
       ้
      นัมเบ ้อร
10.  mobile phone/            ่
                โทรศัพท์เคลือนที่
   cellular phone           ื
                (โทรศัพท์มอถือ)
   โมบายฺล โฟน/
   เซ ้ลลูลาร โฟน
         ่
11.    contact          ติดต่อ
    ค ้อนแทคฺท
12.   nationality        สัญชาติ
       ่
    แน ้ชันแนลลิท ี่
13.    country         ประเทศ
        ้
      คันทรี่
              60
14.   hometown         บ ้านเกิด
     โฮมทาวฺน์
15.     citizen        พลเมือง
         ิ
      ซิตเซ่น
16.    resident        ผู ้อาศัยอยู่
      เร ้ซิเด ้นฺ ท
17.    religion        ศาสนา
      เรลิเจียน้
18.   to be born         เกิด
     ทู บี บ ้อร์น
19.     gender         เพศ
      เจ๊นเด ้อร
20.     male/        ชาย/หญิง
      female
     เมล/ฟี้ เมล      II. Phrases and sentences
      (เฟร้ซเซส แอนฺด เซ็นเท้นเซส) =
      วลีและประโยค

   1. My name is _____.
     (มาย เนม อิส _____.)
          61

   ฉั น/ผมชือ_____
          ่
2.  I am _____.
   (ไอ แอม ______.)
   ฉั น/ผมคือ _____
3.  I live at _________.
   (ไอ ลีฟ แอ ้ท ______.
       ้
   ฉั น/ผม อาศัยอยูท ี่ _____(บ ้านเลขที)
             ่        ่
   I live on _________ .
   (ไอ ลีฟ ออน ______.)
      ้
   ฉั น/ผม อาศัยอยูท ี่ _____(ถนน)
            ่
   I live in __________.
   (ไอ ลีฟ อิน ________ .)
        ้
   ฉั น/ผม อาศัยอยูท ี่ _____(เมือง)
              ่
4.  I come from _____.
   (ไอ คัม ฟรอม _____ .)
   ฉั น/ผมมาจาก _____
5.  You can call me ____.
   (ยู แคน ค ้อลฺล มี _____.)
   คุณเรียกฉั น/ผมว่า _____
         ่      ่ ่
   (บอกชือเล่นหรือชือทีเรียกง่ายๆ)
6.  What’s your telephone number?
                 ้
   (ว ้อทส ยัวร เท ้เลโฟน นัมเบ ้อร?)
         62

   หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไร
7. My telephone number is _______.
  (มาย เท ้เลโฟน นัมเบ ้อร อิส ______.)
            ้
   หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน/ผมคือ
   _____.
8. Please contact me at _____.
  (พลีส ค ้อนแทค มี แอ ้ท _____.)
  กรุณาติดต่อฉั น/ผมได ้ที่ _____
  (บอกหมายเลขโทรศัพท์)
9. Do you have a cell phone/ mobile
  phone?
  (ดู ยู แฮ ้ฟ อะ เซลฺล โฟ้ น/โมบาย
  โฟ้ น?)
           ื
  คุณมีโทรศัพท์มอถือไหม
10. Where are you from?
  (แวร อาร ยู ฟร่อม?)
  คุณมาจากทีไหน ่
11. I come from _____.
  (ไอ คัม ฟรอม _____.)
  ฉั น/ผมมาจาก _____.
12. Are you Japanese?
  (อาร ยู แจแพนนิส?)
         63

           ่ ุ่
  คุณเป็ นคนญีปนใช่ไหม
13. Where do you live?
  (แวร ดู ยู ลีฟ?)
          ้
  คุณอาศัยอยูทไหน ่ ี่
14. What nationality are you?
  (ว ้อท แน ้ชันแนลลิท ี่ อาร ยู?)
         ่
      ั
  คุณมีสญชาติอะไร
15. I’m a native of _____.
  (แอม อะ เน ้ถีฟ อ๊อฟ _____.)
  ฉั น/ผมเป็ นคน __ (บอกชือเมืองที่ เกิด)
                 ่
16. I’m a resident of _____.
  (แอม อะ เร ้ซิเด ้นฺ ท อ๊อฟ ______.)
  ฉั น/ผมอาศัยอยูท ี่ _____ (บอกชือเมืองที่
              ่       ่
  อาศัย)
17. I was born in _____.
  (ไอ ว ้อส บ ้อร์น อิน _______ .)
  ฉั น/ผม เกิดที_____ (บอกชือเมืองทีเกิด)
            ่      ่   ่
18. My hometown is __________.
  (มาย โฮมทาวน์ อิส _______.)
   บ ้านเกิดของฉั น/ผมคือ ________
19. I’m Buddhist/ Christian/ Muslim.
  (แอม บุดดิสฺท/ คริสเตียน/ มุสลิม.)
       ๊ ่       ่    ่
   ฉั น/ผมเป็ นพุทธ/ คริสต์/ มุสลิม
             64

   20. Where do you work?
     (แวร ดู ยู เวิรค?)
             ์
     คุณทํางานทีไหน่III. Conversation (คอนเวอร์เซชน) = บท ้ ่ั
สนทนา
Conversation 1: A conversation between an
interviewer and an interviewee at a
recruiting office.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน วัน : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน แอน
        ่             ่
อิ๊ นเทอรวิวเว่อร แอ๋นฺด แอน อิ๊ นเทอรวิววี่ แอ ้ท อะ
     ่
รีครู ้ททิง อ๊อฟฟิ ซ.)
                 ั
บทสนทนาระหว่างผู ้สัมภาษณ์กบผู ้ถูกสัมภาษณ์ท ี่
บริษัทจัดหางานแห่งหนึง  ่

Interviewer :Good morning, are you
      Mr.Chobchokedee?
             ่
      (กู ้ด ม ้อรนิง, อาร ยู มิสเต ้อร
      ชอบโชคดี๊ ?)
      สวัสดีครับ คุณคือมิสเตอร์
      ชอบโชคดีใช่ไหม
            65

Interviewee :Good morning. Chobchokedee is
      my family name. My first name
      is Somkiat. You can call me
      Somkiat.
             ่
      (กู ้ด ม ้อรนิง. ชอบโชคดี อิส มาย
                    ์
      แฟ้ มมิล ี่ เนม. มาย เฟิ รสฺท เนม อิส
      สมเกียรติ. ยู แคน คอลฺล มี
      สมเกียรติ.)
      สวัสดีครับ ชอบโชคดีเป็ นนามสกุล
                ่
      ของผม ตัวผมชือสมเกียรติ คุณเรียก
      ผมว่าสมเกียรติก็ได ้ครับ
Interviewer :Good. Let me look at your
      resume. Are you a resident of
      Bangkok?
      (กู ้ด. เล็ท มี ลุค แอ ้ท ยัวร เรซูมเม่.
      อาร ยู อะ เร ้ซิเด ้นฺ ท อ๊อฟ แบงค ้อค?)
      ดีครับ ขอผมดูเอกสารประวัตยอของ  ิ ่
      คุณหน่อย คุณพักอยูในกรุงเทพฯ
                   ่
      หรือเปล่าครับ
Interviewee :Yes, I am. I was born in
      Chainat but my parents moved
      to Bangkok when I was 10 years
      old.
      (เยส, ไอ แอ ้ม. ไอ ว ้อส บอร์น อิน
             66

             ่        ์
      ชัยนาท บัท มาย แพ ้เร่นฺทส มู ้ฟฺด ทู
      แบ๊งค็อค เวน ไอ ว ้อส เท็น เยียร์ส
      โอ ้ลฺด.)
              ่
       ครับ ผมอยูในกรุงเทพฯ ผมเกิดที่
               ่
      ชัยนาทแต่พอแม่ย ้ายมาอยูกรุงเทพฯ่
      ตอนผมอายุได ้ 10 ขวบ
Interviewer :Your address and telephone
      number are on the resume. I’ll
      get back to you as soon as
      possible.
      (ยัวร แอ๊ดเดรส แอนฺ ด เท ้เลโฟน นัม   ้
      เบ ้อร อาร ออน เธอะ เรซู ้มเม่. ไอล
      เก็ท แบ๊ค ทู ยู แอส ซูน แอส พ ้อสซิ
        ้
      เบิล.)
        ่ ่
      ทีอยูและเบอร์โทรศัพท์ของคุณอยูบน    ่
                ิ ่
      เอกสารประวัตยอแล ้ว ผมจะติดต่อ
      กลับไปโดยเร็วทีสด   ่ ุ
Interviewee :Let me give you my cell phone
      number as well. It’s 089-912-
      7685.
            ้
      (เล็ท มี กีฟ ยู มาย เซลฺล โฟ้ น นัม
       เบ ้อร แอ๊ส เว่ลฺ. อิทส ซีโร่ เอ ้ท ไน ้น
       ไน ้น วัน ทู เซ ้เว่น ซิกซ เอ ้ท ไฟ้ ฟ.)
             67

                   ื
       ขออนุญาตให ้เบอร์มอถือของผมไว ้
       ด ้วยนะครับ เบอร์ 089-921-7685)
Interviewer :That’s great. Thanks for using
      our service.
                  ์      ่
      (แธ ้ทส เกร ้ท. แธ ้งฺคส ฟอร ยู ้สซิง
       อ๊าวเว่อร เซ ้อรวิซ.)
       เยียมเลยครับ ขอบคุณทีใช ้บริการ
         ่           ่
       ของเราConversation 2 : A conversation between 2
workers (Tim and Porn) when exchanging
their personal information during their
morning break.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน ทู : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน ทู
        ่             ่
เวิรคเค่อร์ส ทิม แอนฺ ด พร เวน เอ็กซเช ้นจิง แธร
  ์                       ้
             ่    ่      ่
เพ ้อรซันนั่ล อินฟอรเม ้ชัน ดิ๊ วริง แธร ม ้อรนิง เบรค)
บทสนทนาระหว่างคนงาน 2 คน ทิมกับพร ขณะ
แลกเปลียนข ้อมูลส่วนตัวในช่วงพักตอนเช ้า
     ่

Tim : Hi, Porn. I know that you’re from
   Thailand. Where were you born?
              68

   (ฮ ้าย, พร. ไอ โนว แธท ยัวร ฟรอม ไท ้แลนฺ ด.
   แวร เวอร ยู บ ้อร์น?)
   สวัสดีพร ผมรู ้ว่าคุณมาจากประเทศไทย คุณ
       ่
   เกิดทีไหน
Porn : I was born in Yala. Have you heard of
   it? It’s a southern province, very close
   to Malaysia.
   (ไอ ว ้อส บอร์น อิน ยะลา. แฮ ้ฟ ยู เฮิรด อ๊อฟ
                         ์
   อิ๊ ท? อิทส อะ ซัทเธิรน โพรวินฺซ, เว ้รี่ โคล ้ส ทู
               ์    ้
   มาเล ้เชีย.)
   ผมเกิดทีจังหวัดยะลา คุณเคยได ้ยินชือไหม
        ่                ่
                     ่
   มันเป็ นจังหวัดทางภาคใต ้ อยูใกล ้กับประเทศ
   มาเลเซีย
Tim : No. I have never heard of it. I only
   know Phuket and Krabi.
   (โน่. ไอ แฮ ้ฟ เน ้ฟเว่อร เฮิรด อ๊อฟ อิท. ไอ
                  ์
   โอนลี่ โนว ภูเก็ต แอนฺ ด กระบี.) ่
           ่           ู
   ไม่เคยได ้ยินชือเลย ผมรู ้จักแต่ภเก็ตกับกระบี่
Porn : What about you? What is your home
   town?
   (ว ้อท อะเบ๊าท ยู? ว ้อท อิส ยัวร โฮมท่าวน์?)
   แล ้วคุณล่ะ บ ้านเกิดของคุณคืออะไร
Tim : I am a native of Christchurch,
   New Zealand.
              69

   (ไอ แอม อะ เน ้ถีฟ อ๊อฟ ไคร ้ส์ทเชิรช,   ้์
      ้
   นิวซีแล่นฺด.)
                  ์
   ผมเป็ นคนจากไคร ้ส์เชิรช ประเทศนิวซีแลนด์
Porn : I’ve heard that New Zealand is very
   beautiful. I want to visit it once in my
   life.
        ์       ้
   (ไอ ้ฟ เฮิรด แธท นิวซีแล่นฺด อิส เว ้รี่ บิ๊ วทิฟล.
                           ู่
             ิ่     ้
   ไอ ว ้อนฺ ท ทู วิซท อิท วันซ อิน มาย ไล ้ฟฺ.)
   ผมได ้ยินมาว่าประเทศนิวซีแลนด์สวยมาก ผม
           ่      ้
   อยากจะไปเทียวสักครังหนึงในชีวต  ่    ิ
Tim : Let me know if you are going to be
   there. I can help you plan your trip.
            ้
   (เล็ท มี โนว อีฟ ยู อาร โก๊อง ทู บี แธร. ไอ
                     ิ้
   แคน เฮ ้ลฺพ ยู แพลน ยัวร ทริพ.)
   ถ ้าคุณจะไปก็บอกผมด ้วย ผมจะช่วยคุณวาง
   แผนการเดินทาง
Porn : Certainly! That’s very nice of you.
   (เซ ้อรเท่นลี!่ แธ ้ทฺส เว ้รี่ ไน ้ซ อ๊อฟ ยู.)
   แน่นอนเลย คุณน่ารักมาก
Tim : You’re welcome.
         ่
   (ยัวร เว ้ลคัม.)
   ด ้วยความยินดีครับ
            70

IV. Grammar (แกร๊มม่าร) = ไวยากรณ์
การสร้างประโยคคําถามโดยใช ้ Present
Simple Tense
ถ ้าในประโยคมี verb to be อยูแล ้วเปลียนตําแหน่ง
               ่    ่
ให ้ verb to be มาอยูหน ้าประโยค
           ่
เช่น       Roses are red.
         = Are roses red?

         John is 40 years old.
         = Is John 40 years old?

ถ ้าในประโยคมีคํากริยาทีไม่ใช่ verb to be ต ้องใช ้
            ่
do หรือ does มาช่วยในการเปลียนประโยคบอกเล่า
                ่
เป็ นประโยคคําถาม
เช่น   ในกรณีทประธานเป็ นเอกพจน์ใช ้ do
         ี่
Water boils at about 95 degree Celsius.
Does water boil at about 95 degree Celsius?

ในกรณีทประธานเป็ นพหูพจน์ใช ้ do
    ี่
The English like tea.
Do the English like tea?
              71

ข ้อสังเกต : เมือจบประโยคคําถามต ้องใช ้เครืองหมาย
        ่              ่
คําถาม “?” เสมอ

V. Activity (แอ๊คทิวท) = กิจกรรม
          ิ ี่

     What is your friends’ telephone
     numbers?
     Trainees are divided into groups of
two or three and exchange their telephone
numbers. (Those who have no telephone
numbers have to make up the numbers for
this activity) They have to say the numbers
in English and the other(s) have to write
down the numbers in order to check whether
they receive them correctly.

     ั      ่
โทรศพท์ของเพือนคุณเบอร์อะไร
                   ่ ั ่
วิทยากรให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมฯ จับคูกนเพือทํากิจกรรม
นี้ (ถ ้าจํานวนไม่ลงตัวก็ให ้มีกลุม 3 คนได ้) ผู ้เข ้ารับ
                 ่
            ่   ่
การอบรมฯ แต่ละคูแลกเปลียนเบอร์โทรศัพท์กน แต่ ั
การบอกต ้องทําเป็ นภาษาอังกฤษ และผู ้ฟั งต ้องเขียน
      ่            ่
ตัวเลขทีได ้ยินลงบนกระดาษเพือตรวจสอบว่าเข ้าใจ
             72

                      ี
ตรงกันหรือไม่ (ถ ้าผู ้เข ้ารับการอบรมฯ ไม่มโทรศัพท์ก็
ต ้องคิดเบอร์ขนเพือใช ้ในกิจกรรมนี)
       ึ้  ่         ้   เสร็จแล ้วนํ า
     ่                  ่ ่
ตัวเลขทีเขียนได ้มาเปรียบเทียบกับตัวเลขทีเพือนบอก
เสร็จแล ้วสลับบทบาทกัน
(เลข o ออกเสียงว่า Zero (ซีโร่) หรือ O (โอ) ก็ได ้)

                   ่
วิทยากรให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมฝึ กเพิมเติมได ้โดย
1. วิทยากรสุมเลือกผู ้เข ้ารับการอบรม
        ่
               ่
ให ้บอกเบอร์โทรศัพท์ของเพือนเป็ น
ภาษาอังกฤษ

2. วิทยากรเขียนเบอร์โทรศัพท์ใส่แถบกระดาษไว ้
เป็ นคู่ ๆ เช่น เขียนหมายเลข 081-452-9070
จํานวน 2 ใบ หมายเลข 089-332-5347 จํานวน 2
ใบ ใบหนึงจะมีคําว่าsound อีกใบหนึงจะมีคําว่า
       ่           ่
sign

วิทยากรแจกเบอร์โทรศัพท์ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมฯหรือ
เรียกผู ้เข ้ารับการอบรมฯมาเลือกเบอร์เอง (แต่จะไม่
เห็นตัวเลข) วิทยากรให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กฯทีมคําว่า
                        ่ ี
sound อ่านเบอร์โทรศัพท์เป็ นภาษาอังกฤษดังๆ
  ้                ้       ้
( ซีโร่ เอ ้ท วัน โฟร ไฟ้ ฟ ทู ไนน ซีโร่ เซ ้เว่น ซีโร่)
   ่     ่   ่ ี
ไปเรือยๆ เพือหาคนทีมเบอร์โทรศัพท์เดียวกับตัวเอง
              73

คนทีมคําว่า sign ห ้ามออกเสียงแต่สามารถแสดง
   ่ ี
       ่
ท่าทางให ้คนอืนรู ้ว่าเลขของตัวเองมีอะไรบ ้าง ทําไป
จนกว่าฝ่ าย sound และฝ่ าย sign จะเจอคูของตัวเอง
                     ่
  ่   ่
คนทีหาคูของตัวเองเจอแล ้วสามารถช่วยคนอืนๆ หา ่
จนครบหมดทุกคน
Cultural tips (ความรูเกียวก ับว ัฒนธรรม)
           ้ ่

        ่
การนับเลขหลักหมืนและหลักแสน

น ับแบบไทย            น ับแบบอ ังกฤษ
  ่  ่
หนึงหมืน     นับเป็ น     สิบพัน
   ่
หนึงแสน     นับเป็ น      ่
                 หนึงร ้อยพัน

การนับแบบไทย         การนับแบบอังกฤษ

1 = หนึง
    ่           1 = one (วัน)

10 = สิบ           10 = ten (เท็น)
            74
100 = หนึงร ้อย
     ่        100 = one hundred
             (วัน ฮันเดร็ด)

1,000 = หนึงพัน
      ่       1,000 = one thousand
             (วัน ทาวซันฺด)
                  ่

10,000 = หนึงหมืน
      ่  ่    10,000 = ten
             thousand
             (เท็น ทาวซันฺด)
                  ่
             (ภาษาอ ังกฤษใช ้
              ิ
             “สบพ ัน”)

100,000 = หนึงแสน
       ่      100,000 = one
             hundred thousand
                      ่
             (วัน ฮันเดร็ด ทาวซันฺด)
             (ภาษาอ ังกฤษใช ้
               ่
             “หนึงร้อยพ ัน”)

1,000,000 = หนึงล ้าน
        ่     1,000,000 = one
             million
                ้  ่
             (วัน มิลเลียน)
              75
โมดูลที่ 1
บทที่ 4: การบอกเวลา การน ับต ัวเลข การถาม
           ่
ว ัน เดือน ปี เวลาเริมงาน เวลาเลิกงาน เวลาเปิ ด-
ปิ ดของหน่วยงานหรือบริษ ัทห้างร้าน

     Track 4
     I. Vocabulary (โวแค้บบิวลารี) =
                   ่
       ั
     คําศพท์

ลําดับ    คําศัพท์       คําแปล
  ที่    คําอ่าน
1.       time         เวลา
        ทาม
2.       hour          ่
                  ชัวโมง
       อาวเว่อร
3.      minute         นาที
        มินท ิ่
4.      second         วินาที
       เซ ้คคันฺด่
5.       day          วัน
        เดย์
6.      month         เดือน
         ้
        มันฺธ
            76
7.          year       ปี
           เยียร
8.        date       วันที่
           เด ้ท
9.    at present/       ๋  ้    ั
                เดียวนี/ปั จจุบน
           now
   แอ ้ท เพร ้เซ่นฺท/นาว
10.     holidays       วันหยุด/
       ฮอลิเดย์ส     วันนักขัตฤกษ์
11.    lunch break      พักกลางวัน
        ้
      ลันฺช เบรค
12.   working hours      เวลาทําการ
      ์ ่
    เวิรคคิง อ๊าวเว่อร์ส
13.         a.m.        ่
                 ก่อนเทียง
         เอ เอ ้ม
14.         p.m.        ่
                 หลังเทียง
         พี เอ ้ม
15.  to begin/ to start        ่
                   เริม
         ิ้
    ทู บีกน/ทู สต๊าร์ท
16.      to stop        หยุด
       ทู สต๊อพ
17.    to be open        เปิ ด
      ทู บี โอ๊เพิน ่
            77
18.    to be closed      ปิ ด
      ทู บี โคล ้สฺด
19.    to be over     เลิก/จบ
      ทู บี โอ๊เว่อร
20.     to count       นับ
      ทู เค ้าน์ท

Numbers (นมเบ้อร์ส) ต ัวเลข
      ั้
เลข 1 - 20
ต ัวเลข      ั
       คําศพท์     คําอ่าน
1       one       วัน
2       two       ทู
3       three      ธรี
4       four      โฟร/ฟอร
5       five      ไฟ้ ฟ
6       six       ซิกฺซ
7       seven      เซ ้เว่น
8       eight      เอ ้ท
9       nine      ไน่น
10      ten       เท็น
11      eleven     อีเล ้ฟเว่น
12      twelve     ทเว ้ลฺฟ
13      thirteen    เธอร์ทน ี
          78
14      fourteen    โฟรทีน/
               ฟอรทีน
15      fifteen    ฟิ ฟทีน
16      sixteen    ซิกซทีน
17      seventeen   เซ ้เว่น ทีน
18      eighteen    เอ ้ททีน
19      nineteen    ไน่นทีน
20      twenty     ทเว ้นที่

เลข 21 - 40
21      twenty one   ทเว ้นที่ วัน
22      twenty two   ทเว ้นที่ ทู
23      twenty three  ทเว ้นที่ ธรี
24      twenty four  ทเว ้นที่ โฟร/
               ทเว ้นที่ ฟอร
25      twenty five  ทเว ้นที่ ไฟ้ ฟ
26      twenty six   ทเว ้นที่ ซิกซ
27      twenty seven  ทเว ้นที่ เซ ้เว่น
28      twenty eight  ทเว ้นที่ เอ ้ท
29      twenty nine  ทเว ้นที่ ไน่น
30      thirty     เธ ้อรที่
31      thirty one   เธ ้อรที่ วัน
32      thirty two   เธ ้อรที่ ทู
          79
33      thirty three  เธ ้อรที่ ธรี
34      thirty four  เธ ้อรที่ โฟร/
               เธ ้อรที่ ฟอร
35      thirty five  เธ ้อรที่ ไฟ้ ฟ
36      thirty six   เธ ้อรที่ ซิกซ
37      thirty seven  เธ ้อรที่ เซ ้เว่น
38      thirty eight  เธ ้อรที่ เอ ้ท
39      thirty nine  เธ ้อรที่ ไน่น
40      forty         ่
               โฟรที/ฟอรที่เลข 41 - 60
41      forty one   โฟรที่ วัน/
               ฟอรที่ วัน
42      forty two   โฟรที่ ทู/
               ฟอรที่ ทู
43      torty three  โฟรที่ ธรี/
               ฟอรที่ ธรี
44      forty four   โฟรที่ โฟร/
               ฟอรที่ ฟอร
45      forty five   โฟรที่ ไฟ้ ฟ/
               ฟอรที่ ไฟ้ ฟ
46      forty six   โฟรที่ ซิกซ/
                  ่ ิ
               ฟอรทีซกซ
          80
47       forty seven  โฟรที่ เซ ้เว่น/
               ฟอรที่ เซ ้เว่น
48       forty eight  โฟรที่ เอ ้ท/
               ฟอรที่ เอ ้ท
49       forty nine  โฟรที่ ไน่น/
               ฟอรที่ ไน่น
50       fifty     ฟิ ฟที่
51       fifty one   ฟิ ฟที่ วัน
52       fifty two   ฟิ ฟที่ ทู
53       fifty three  ฟิ ฟที่ ธรี
54       fifty four  ฟิ ฟที่ โฟร/
               ฟิ ฟที่ ฟอร
55       fifty five  ฟิ ฟที่ ไฟ้ ฟ
56       fifty six   ฟิ ฟที่ ซิกซ
57       fifty seven  ฟิ ฟที่ เซ ้เว่น
58       fifty eight  ฟิ ฟที่ เอ ้ท
59       fifty nine  ฟิ ฟที่ ไน่น
60       sixty     ซิกฺซที่

เลข 61 - 80
61     sixty one    ซิกฺซที่ วัน
62     sixty two    ซิกฺซที่ ทู
63     sixty three   ซิกฺซที่ ธรี
          81
64     sixty four   ซิกฺซที่ โฟร/
              ซิกซที่ ฟอร
65     sixty five   ซิกฺซที่ ไฟ้ ฟ
66     sixty six    ซิกฺซที่ ซิกซ
67     sixty seven   ซิกฺซที่ เซ ้เว่น
68     sixty eight   ซิกฺซที่ เอ ้ท
69     sixty nine   ซิกฺซที่ ไน่น
70     seventy     เซ ้เว่นที่
71     seventy one   เซ ้เว่นที่ วัน
72     seventy two   เซ ้เว่นที่ ทู
73     seventy three  เซ ้เว่นที่ ธรี
74     seventy four  เซ ้เว่นที่ โฟร/
              เซ ้เว่นที่ ฟอร
75     seventy five  เซ ้เว่นที่ ไฟ้ ฟ
76     seventy six   เซ ้เว่นที่ ซิกซ
77     seventy seven  เซ ้เว่นที่ เซ ้เว่น
78     seventy eight  เซ ้เว่นที่ เอ ้ท
79     seventy nine  เซ ้เว่นที่ ไน่น
80     eighty     เอ ้ทที่

เลข 80 - 100
81      eighty one  เอ ้ทที่ วัน
82      eighty two  เอ ้ทที่ ทู
      82
83  eighty three  เอ ้ทที่ ธรี
84  eighty four  เอ ้ทที่ โฟร/
           เอ ้ทที่ ฟอร
85  eighty five  เอ ้ทที่ ไฟ้ ฟ
86  eighty six   เอ ้ทที่ ซิกซ
87  eighty seven  เอ ้ทที่ เซ ้เว่น
88  eighty eight  เอ ้ทที เอ ้ท
89  eighty nine  เอ ้ทที่ ไน่น
90  ninety     ไน่นที่
91  ninety one   ไน่นที่ วัน
92  ninety two   ไน่นที่ ทู
93  ninety three  ไน่นที่ ธรี
94  ninety four  ไน่นที่ โฟร/
           ไน่นที่ ฟอร
95  ninety five  ไน่นที่ ไฟ้ ฟ
96  ninety six   ไน่นที่ ซิกซ
97  ninety seven  ไน่นที่ เซ ้เว่น
98  ninety eight  ไน่นที่ เอ ้ท
99  ninety nine  ไน่นที่ ไน่น
100  one hundred     ้
           วัน ฮันเดร็ด
             83

Days of the week (เดย์ส อ๊อฟ เธอะ วีค) ว ันใน
  ่ ั
หนึงสปดาห์
Sunday       ้
       ซันเดย์     วันอาทิตย์
Monday     ้
       มันเดย์     วันจันทร์
Tuesday     ้
       ทิวสเดย์    วันอังคาร
Wednesday  เว ้นสเดย์/   วันพุธ
       เว ้นเนสเดย์
Thursday   เธ ้อร์สเดย์  วันพฤหัสบดี
Friday    ฟร ้ายเดย์   วันศุกร์
Saturday   แซ ้ทเท่อรเดย์ วันเสาร์Months of the year
  ั้
(มนธ์ส อ๊อฟ เธอะ เยียร)
     ่
เดือนในหนึงปี
January    แจนยูอารี่   มกราคม
February   เฟ้ บบรูอารี่  กุมภาพันธ์
March     ม่าร์ช     มีนาคม
April        ่
       เอ๊พริล     เมษายน
May      เมย์      พฤษภาคม
June     จูน        ุ
               มิถนายน
July     จูลาย      กรกฎาคม
            84
August     อ๊อกัสฺท      สิงหาคม
September   เซ็พเท ้มเบ่อร   กันยายน
October    อ ้อคโท ้เบ่อร   ตุลาคม
November    โนเว ้มเบ่อร    พฤศจิกายน
December    ดีเซ ้มเบ่อร    ธันวาคมII. Phrases and sentences (เฟร้ซเซส
แอนฺด เซนเท้นเซส) = วลีและประโยค
    ้
   1. What time is it?
     (ว ้อท ทาม อิส อิ๊ ท?)
      ่
     กีโมงแล ้ว
   2. What is the time?
     (ว ้อท อิส เธอะ ท ้าม?)
        ่
     กีโมงแล ้ว
   3. Do you have the time?
     (ดู ยู แฮ ้ฟ เธอะ ท ้าม?)
       ่
     กีโมงแล ้ว
   4. Do you know the time?
     (ดู ยู โนว เธอะ ท ้าม?)
             ่
     คุณรู ้ไหมว่ากีโมงแล ้ว
   5. It’s ten a.m./ It’s ten o’clock.
     (อิทส เท็น เอ เอ ้ม./ อิทส เท็น โอ๊คล่อค.)
     เป็ นเวลาสิบโมงเช ้า
          85

6. What day is today?
  (ว ้อท เดย์ อิส ทูเด ้ย์?)
       ้
  วันนีเป็ นวันอะไร
7. What month is this month?
         ้     ้
  (ว ้อท มันธ์ อิส ธิส มันธ?)
        ้
  เดือนนีเป็ นเดือนอะไร
8. What is today’s date?
  (ว ้อท อิส ทูเดย์ส เด ้ท?)
  วันนีวนทีเท่าไร
      ้ ั ่
9. This year is two thousand
  and nine (2009).
                ่
  (ธิส เยียร อิส ทู ท ้าวซันฺด แอนฺ ด ไน่น.)
  ปี นปีค.ศ. 2009
     ี้
10. When does the shop open?
   (เวน ด๊าส เธอะ ช ้อพ โอ๊เพิน?)
                 ่
   ร ้านเปิ ดเมือไร่
11. When does the office close?
   (เวน ด๊าส ธิ อ๊อฟฟิ ซ โคล ้ส?)
            ่
    สํานักงานปิ ดเมือไร
12. It begins/opens at nine a.m.
          ิ   ่
   (อิท บีกนฺส/โอ๊เพินฺส แอ ้ท ไน่น เอ เอ ้ม.)
   เปิ ดทําการเก ้าโมงเช ้า
13. It closes at five p.m.
          86

  (อิท โคล ้สเซส แอ ้ท ไฟ้ ฟ พี เอ ้ม.)
  ปิ ดเวลาห ้าโมงเย็น
14. The office hours are from nine a.m.
  to five p.m.
  (ธิ อ๊อฟฟิ ซ อาวเว่อร์ส อาร ฟรอม ไน่น
  เอ เอ ้ม ทู ไฟ้ ฟ พี เอ ้ม.)
  เวลาทําการคือจากเก ้าโมงเช ้าถึงห ้าโมง
  เย็น
15. There is a lunch break from 12
   noon to 1 p.m.
           ้
  (แธร อิส อะ ลันฺช เบร ้ค ฟรอม ทเว ้ลฺฟ นูน
   ทู วัน พี เอ ้ม.)
   มีพักรับประทานอาหารกลางวันจากเทียง    ่
         ่
   ถึงบ่ายหนึงโมง
16. The office closes on such days as
  national holidays, religious holidays
  and traditional holidays.
                   ้
  (ธิ อ๊อฟฟิ ซ โคล ้สเซส ออน ซัช เดย์ส
  แอ๊ส แน ้ชันนั่ล/แน ้ชันแน่ล ฮ ้อลิเดย์ส,
                    ั่
  เรลิจั่ส ฮ ้อลิเดย์ส แอนฺ ด แทรดิ๊ ชนนั่ล ฮ ้อ
  ลิเดย์ส.)
  สํานักงานปิ ดทําการในวันหยุด เช่น
  วันหยุดประจําชาติ วันหยุดทางศาสนา
  และวันหยุดตามประเพณี
          87

17. Is there a national holiday in May?
  (อิส แธร อะ แน ้ชันนั่ล/แน ้ชันแน่ล ฮ ้อลิ
  เดย์ อิน เมย์?)
     ั
  มีวนหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนพฤษภาคม
  ไหม
18. Our shop is open 24 hours every
  day.
  (อาวเว่อร ช ้อพ อิส โอ๊เพิน ทเว ้นที่ โฟร/
                ่
  ฟอร อ๊าวเว่อร์ส เอ๊ฟรีเดย์.)
               ่
   ร ้านเราเปิ ด 24 ชัวโมงทุกวัน
            ่
19. This bakery offers a 20% discount
  every Friday evening.
  (ธิส เบ๊เคอรี่ อ๊อฟเฟ่ อร์ส อะ ทเว ้นที่ เพอร์
                         ่
  เซ็นฺท ดิสเค ้าน์ท เอ๊ฟรี่ ฟร ้ายเดย์ อี๊ ฟนิง.)
  ร ้านขายขนมปั งร ้านนีลดราคา 20
              ้
  เปอร์เซ็นต์ ทุกเย็นวันศุกร์
20. July 1st is a bank holiday.
         ์
  (จูลาย เฟิ รสฺท อิส อะ แบ๊งฺค ฮอลิเดย์.)
  วันที่ 1 กรกฎาคมเป็ นวันหยุดธนาคาร
21. There are 365 days in a year.
           ้
  (แธร อาร ธรี ฮันเดร็ด แอนฺ ด ซิกซที่
  ไฟ้ ฟ เดย์ส อิน อะ เยียร.)
  หนึงปี ม ี 365 วัน
      ่
            88

III. Conversation (คอนเวอร์เซชน) = บท
                  ้ ่ั
สนทนา
       Conversation 1 : A conversation
       between a cashier and a customer
       about the opening and closing
       time of a grocery store.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน วัน : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน อะ
        ่            ่
แค ้ชเชียร แอนฺ ด อะ คัสท่อมเม่อร อะเบ๊าท ธิ โอ๊เพิน
 ่        ่
นิง แอนฺ ด โคล ้สซิง ทาม อ๊อฟ อะ โกรเซอรี่ สตอฺร.)
                       ่
บทสนทนาระหว่างพนักงานเก็บเงินกับลูกค ้าเกียวกับ
เวลาเปิ ดและปิ ดทําการของร ้านขายของชําแห่งหนึง ่

Customer : Hi! I need to ask you some
      questions.
      (ฮ ้าย! ไอ นีด ทู อ๊าส์ค ยู ซัม
            ้
          ่
      เคว ้สชันฺส.)
      สวัสดีครับ ผมขอถามคําถามคุณหน่อย
      นะครับ
Cashier : Yes, what are they?
      (เยส, ว ้อท อาร เธย์?)
      ได ้ครับ จะถามคําถามอะไรครับ
Customer : Is the shop open on Sunday?
             89

      (อิส เธอะ ช ้อพ โอ๊เพิน ออน ซันเด๊ย?)
                  ่          ์
      ร ้านเปิ ดวันอาทิตย์ไหมครับ
Cashier : Only from 9.00 to 12.00 a.m.
      (โอนลี่ ฟรอม ไน่น ทู ทเว ้ลฺฟ เอ เอ ้ม.)
            ่          ่
      เปิ ดแค่ชวงเก ้าโมงเข ้าถึงเทียงครับ
Customer : What about Saturday night?
      (ว ้อท อะเบ๊าท แซ ้ทเทอรเดย์ ไน ้ท?)
               ่
      แล ้วคืนวันเสาร์ละครับ
Cashier : It’s open until 10.00 p.m.
              ่
      (อิทส โอ๊เพิน อันทิล เท็น พี เอ ้ม.)
            ่ ุ่
      เปิ ดถึงสีทมครับ
Customer : Is it open until 10.00 p.m during
      weekdays as well?
      (อิส อิท โอเพิ๊ น อันทิล เท็น พี เอ ้ม
      ดิ๊ วริง วีคเดย์ส แอ๊ส เว ้ลฺล?)
         ่
                     ่ ุ่
      แล ้วคืนวันธรรมดาเปิ ดถึงสีทมเหมือน
      กันหรือเปล่า
Cashier : No, we close at 9.00 p.m. during
     the week.
                           ่
      (โน ้, วี โคล ้ส แอ ้ท ไน่น พี เอ ้ม ดิวริง
      เธอะ วีค.)
      ไม่ครับ คืนวันธรรมดาเราปิ ดสามทุม   ่
Customer : Thank you for the information.
      (แธ ้งคิว ฟอร ธิ อินฟอรเม ้ชัน.)
          ่           ่
           90

      ขอบคุณสําหรับข ้อมูล
Cashier  : You’re welcome.
             ่
      (ยัวร เว ้ลคัม.)
      ด ้วยความยินดีครับ
Conversation 2 : A conversation between 2
colleagues (Tana and Maitri) about holidays in
May.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน ทู : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน
        ่            ่
ทู ค ้อลลีคฺส ธนา แอนฺ ด ไมตรี
อะเบ๊าท ฮอลิเดย์ส อิน เมย์)
บทสนทนาระหว่างเพือนร่วมงาน
           ่      2
            ่
คน ธนากับไมตรีเกียวกับวันหยุดใน
เดือนพฤษภาคม

Tana : Hi, Maitri! What are you doing?
    (ฮ ้าย, ไมตรี! ว ้อท อาร ยู ดูอง?)
                   ๊ ิ้
    สวัสดี ไมตรี คุณกําลังทําอะไร
Maitri: I’m checking holidays in May.
              91

     (แอม เช็คคิง ฮ ้อลิเดย์ส อิน เมย์.)
             ่
            ั
     ผมกําลังดูวนหยุดในเดือนพฤษภาคม
Tana :  How many holidays are there in
     May?
     (ฮาว เม ้นี่ ฮ ้อลิเด ้ย์ส อาร แธร อิน เม ้ย์?)
     เดือนพฤษภาคมมีวนหยุดกีวน ั   ่ ั
Maitri:  There are 4 holidays but I think
     we can have only 3.
      (แธร อาร โฟร/ฟอร ฮ ้อลิเดย์ส บัท ไอ ธิงฺค
                        ่     ้
      วี แคน แฮฟ โอ๊นลี่ ธรี.)
      มีวนหยุด 4 วันแต่ผมคิดว่าเราคงได ้หยุดแค่
        ั
     3 วัน
Tana :  What are they?
     (ว ้อท อาร เธย์?)
     วันอะไรบ ้างครับ
Maitri:  Labor Day, Coronation Day and
     Visakha Bucha Day.
                    ่
     (เลเบ ้อร เดย์, โคโรเน ้ชัน เดย์ แอ๋นฺด
     วิสาขบูชา เดย์)
     วันแรงงาน วันฉั ตรมงคล และวันวิสาขบูชา
Tana :  What‘s the one we miss?
     (ว ้อทส เธอะ วัน วี มิส?)
         ่
     วันทีเราไม่ได ้หยุดคือวันอะไร
             92

Maitri: Royal Ploughing Ceremony Day. Only
    government offices are closed.
            ้
    (รอยัล พล ้าวอิง เซเรโม ้นี่ เดย์. โอ๊นลี่
     ้    ์
    กัฟเวิรนเม่นฺท อ๊อฟฟิ ซเซส อาร โคล ้สฺด.)
    วันพืชมงคลครับ เฉพาะหน่วยงานรัฐบาล
         ้ ่
    เท่านันทีหยุด
Tana : Will there be a long weekend?
    (วิลฺล แธร บี อะ ลอง วีคเอ๊นฺด?)  ์
        ั
    จะมีวนหยุดยาวติดกับวันเสาร์อาทิตย์ไหม
Maitri: There will be 2 long weekends. Labor
    Day and Visakha Bucha are both on
    Friday.
                     ์
    (แธร วิลฺล บี ทู ลอง วีคเอ็นฺดส. เล ้เบ ้อร เดย์
    แอนฺ ด วิสาขบูชา อาร โบ๊ธ ออน ฟร ้ายเดย์.)
    มีวนหยุดยาว 2 ครัง ทังวันแรงงานและวัน
       ั       ้ ้
    วิสาขบูชาตรงกับวันศุกร์)
Tana : Two long weekends in a month.
    Wonderful!
                    ้   ้
    (ทู ลอง วีคเอ็นด์ส อิน อะ มัน. วันเด ้อรฟู่ ล!)
    มีวนหยุดยาว 2 ครังในหนึงเดือน วิเศษเลย
      ั       ้    ่
Maitri: Let’s make some plans for the long
    weekends.
            93

    (เล็ทส เม ้ค ซัม แพลนฺ ส ฟอร เธอะ ลอง วีค
    เอ็นด์ส.)
    เรามาวางแผนสําหรับวันหยุดยาวกันเถอะ
Tana : O.K. Let’s do it.
              ่
    (โอเค๊. เล็ทส ดู๊ อิท.)
    ตกลงครับ เรามาวางแผนสําหรับวันหยุดกัน
IV. Grammar (แกร๊มม่าร) = ไวยากรณ์
การตอบประโยคคําถาม Yes/No โดยใช ้
Present Simple Tense

เมือตอบคําถาม Yes/No ผู ้ตอบต ้องนํ าคํากริยาช่วยที่
  ่
อยูต ้นประโยคคําถามมาใช ้ในประโยคคําตอบ เช่น
   ่

ประโยคคําถาม : Is John American?
ประโยคคําตอบ : Yes, he is. (ประโยคสัน)
                   ้
    หรือ Yes, he is American. (ประโยคเต็ม)
            94

ประโยคคําถาม : Do cats bark?
ประโยคคําตอบ : No, they don’t. (ประโยคสัน) ้
    หรือ No, cats don’t bark. (ประโยคเต็ม)

ประโยคคําถาม   : Does it rain a lot in June?
ประโยคคําตอบ   : Yes, it does. /
          Yes, it rains a lot in June.

ประโยคคําถาม   : Can you remember me?
ประโยคคําตอบ   : Yes, I can. /
          Yes, I can remember you.
    หรือ
         : No, I can’t. /
          No, I can’t remember you.

(ถ ้าในประโยคคําถามประธานเป็ น you เวลาตอบต ้อง
เปลียนประธานเป็ น I ในทางตรงกันข ้ามถ ้าประธาน
   ่
เป็ น I เวลาตอบต ้องเปลียนเป็ น you)
            ่

        **** รูปประโยคแบบสันเป็ นรูปแบบที่
                 ้
        นิยมใช ้ในการสนทนา
            95

V. Activity (แอ๊คทิวท) = กิจกรรม
          ิ ี่

Speed Adding : In small groups or
individually, trainees are to add the following
numbers within the time given (2 minutes or
more). The answers have to be given in
English. The trainer can also assign speed
subtracting as an alternative activity.

การบวกเลขเร็ว : วิทยากรให ้ผู ้เข ้ารับการอบรม
แข่งกันบวกเลขเร็วภายในเวลาทีกําหนด (ประมาณ 2
              ่

                    ่
นาทีหรือมากกว่า) การแข่งขันจะทําเป็ นกลุมย่อยหรือ
เป็ นราย บุคคลก็แล ้วแต่ความเหมาะสม

     12    6     9   1
     5    20    13   4
     7    10    19   11
     30    23    8   2

ผู ้เข ้ารับการอบรมต ้องใช ้ภาษาอังกฤษในการตอบ
            96

วิทยากรสามารถจัดให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมแข่งลบเลข
เร็วเป็ นการสลับรูปแบบของกิจกรรมก็ได ้


Cultural tips (ความรูเกียวก ับว ัฒนธรรม)
           ้ ่

   ื่ ่           ่
ความเชอเกียวก ับต ัวเลขของคนชาติตางๆ

เลข 4 เป็ นเลขอัปมงคลในภาษาจีนเพราะมีเสียง
คล ้ายกับคําว่า “ตาย” (ภาษาจีนกลาง 4 ออกเสียงว่า
 ่              ่
ซือ: คําว่า ตาย ออกเสียงว่า สือ)
เลข 8 เป็ นเลขมงคลของชาวจีน เพราะมีเสียงสอด
คล ้องกับคําทีมความหมายว่า รํ่ารวย (ภาษากวางตุ ้ง
        ่ ี
8 ออกเสียงว่า ฟะ เช่นเดียวกับคําว่า รวย คําแปลตาม
          ่ ้
ตัวอักษรคือ เพิมขึนๆ)

      ่ ุ่    ี
ในประเทศญีปนจะไม่มเลข 4 และ 9 ในห ้องตาม
          ้ ้      ่ ุ่ ่
โรงพยาบาล ทังนีเพราะคําในภาษาญีปนทีออกเสียง
                ่
แบบเดียวกับเลข 4 คล ้ายกับคําทีแปลว่าความ
                  ้
ตาย และเพราะว่าเสียงของคําเลข 9 นันก็คล ้ายกับ
         ่
เสียงของคําทีแปลว่าความยากลําบากยากเข็นหรือ
ทุกข์ยาก (suffering)
             97

เลข 13 เป็ นเลขอัปมงคลสําหรับชาวตะวันตกเพราะ
    ้
อาหารมือสุดท ้ายของพระเยซู มีจํานวนสาวกรวม
                 ่ ้ ่
พระองค์ด ้วยเป็ น 13 คน และในวันรุงขึนซึงเป็ นวันศุกร์
         ู
ที่ 13 พระเยซูก็ถกจับตรึงกางเขน

                      ่
สําหรับเลข 7 คนยุโรป ถือว่าเป็ นเลขทีด ี และให ้โชค
          ์ ิ
ลาภ เป็ นเลขศักดิสทธิ์ และมีอํานาจพิเศษ ยิงถ ้ามี ่
         ่            ้
หลาย ๆ ตัวจะยิงทําให ้เกิดโชคดีมากขึนไปอีก ตรงกับ
     ่        ่ ุ่ ่ ื
ความเชือของ คนญีปน ทีถอว่าเลข 7 เป็ นเลขมงคล
           ่ ุ่
เพราะเลข 7 คนญีปนอ่านว่า ชิจ ิ ประเทศญีปนมี  ่ ุ่
                    ่
ประเพณีกนสมุน ไพร 7 ชนิด เชือกันว่าทําให ้สุขภาพ
      ิ
           ่
ดี ต่างจากความเชือของไทย มีคํากล่าวโบราณ เป็ น
ความเชื ่อทางโหราศาสตร์ทวา โทษทุกข์ทายเสาร์
                  ี่ ่
เลข 7 เป็ นเลขแห่งความทุกข์ ความอมทุกข์ จึงมักถือ
ว่าเป็ นเลขไม่เป็ นมงคลนักสําหรับคนไทย

เลข 9 เป็ นเลขมงคลสําหรับคนไทยเพราะเสียงคํา
สอดคล ้องกับคําว่า ก ้าวหน ้า คนจีนถือว่าเลข 9 เป็ น
เลขมงคลเช่นกันเพราะมีเสียงคล ้องกับคําว่า นาน
ยาวนาน
             98
โมดูลที่ 1
บทที่ 5: การบอกทิศทาง การถามทาง

      Track 5
      I. Vocabulary (โวแค้บบิวลารี) =
                    ่
        ั
      คําศพท์

 ลําดับ     คําศัพท์     คําแปล
  ที่     คําอ่าน
  1.     straight     ตรงไป
         สเตร ้ท
  2.    turn right      ้
                 เลียวขวา
           ์
        เทิรน ไร ้ท
  3.     turn left     เลียวซ ้าย
                  ้
          ์
       เทิรน เล็ฟฺท
  4.     across/     ตรงข ้าม
        opposite
        อะคร ้อส/
        อ๊อพโพสิท
  5.    footpath/    ทางเดินเท ้า/
        sidewalk     บาทวิถ ี
        ฟุทพ ้าธ/
        ไซ ้ดฺว ้อล์ค
          99
6.     corner     มุม/หัวมุม/หัวถนน
      ค ้อรเน่อร
7.      near        ใกล ้
       เนียร
8.     next to            ่
              ติดกับ (สถานที)
     เน็ กซ์ท ทู
9.     behind       ด ้านหลัง
      บีฮายฺด
10.   in front of      ข ้างหน ้า
   อิน ฟร ้อนฺ ท อ๊อฟ
11.     block        ช่วงตึก
      บล็อค
12.    landmark        ่ ี่
              สถานทีทเป็ นจุด
     แลนฺ ดม ้าร์ค    สังเกต

13.  traffic lights    สัญญาณไฟจราจร
   แทร ้ฟฟิ คไล ้ทฺส

14.  at the curve     ตรงทางโค ้ง
           ์
   แอ ้ท เธอะ เคิรฟ
          100
15.    station      สถานี (รถไฟฟ้ า/
        ั่
     สเต๊ชน      รถไฟใต ้ดิน ฯลฯ)16.   bus stop       ป้ ายรถเมล์
     บัส สต๊อพ

17.  cross walk/      ทางม ้าลาย
   zebra crossing
    คร ้อส ว ้อล์ค/
     ้       ่
    ซีบร ้า คร ้อสซิง

18.  footbridge/      สะพานข ้ามถนน
      overpass
         ่
      ฟุทบริดฺจ/
     โอ๊เว่อรพ ้าส
19.  intersection       ่
               สีแยกไฟแดง
   อิ๊ นเทอรเซ ้คชัน ่

20.  roundabout/        วงเวียน
   traffic circle
    ราวดะเบ๊าท/
     แทร ้ฟฟิ่ ค
     เซ ้อรเคิล่
           101

II. Phrases and sentences (เฟร้ซเซส
แอนฺด เซ็นเท้นเซส) = วลีและประโยค
   1. Walk straight for 3 blocks.
     (วอล์ค สเตร ้ท ฟอร ธรี บล๊อคฺส.)
     เดินตรงไป 3 ช่วงตึก
   2. I am looking for an underground
     station.
              ่
     (ไอ แอม ลุคคิง ฟอร แอน อั๊นเด ้อร
     กราวด์ สเต๊ชน.)ั่
     ผม/ฉั นกําลังหาสถานีรถไฟใต ้ดิน
   3. How can I get to Victory
     Monument?
     (ฮาว แคน ไอ เก็ท ทู วิคท ้อรี่
     โม ้นูเม่นฺท?)
                ์ ั
     ผม/ฉั นจะไปอนุสาวรียชยสมรภูมได ้   ิ
     อย่างไร
   4. Do I take a sky train there?
     (ดู ไอ เท ้ค อะ สก๊าย เทรน แธ ้ร?)
           ้
     ผม/ฉั นจะขึนรถไฟฟ้ าไปได ้ไหม
   5. Where is the National Museum?
               ่       ่
     (แวร อิส เธอะ แน ้ชันแน่ล มิวเซียม?)
                   ้
       ิ
     พิพธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยูทไหน ่ ี่
        102

6. A convenience store is at the
  corner on your left.
          ่
  (อะ คอนวีเนียนฺ ซ สตอร อิส แอ ้ท เธอะ
  ค ้อรเน่อร ออน ยัวร เล็ฟฺท.)
           ้ ่ ี่ ุ
  ร ้านสะดวกซืออยูทมมถนนทางด ้าน
  ซ ้ายมือของคุณ
7. Rajamangala National Stadium
  is on Ramkhamhaeng Road, next to
  Ramkhamhaeng University.
  (ราชมังคลากีฬาสถาน แน ้ชันแน่ล  ่
      ่
  สเต๊เดียม อิส ออน รามคําแหง โร ้ด,
                ิ
  เน็ กซ์ท ทู รามคําแหง ยูนเว ้อรซิท.) ี่
  สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน อยูบน      ่
  ถนนรามคําแหง ติดกับมหาวิทยาลัย
  รามคําแหง
8. Turn right at the intersection and
  go straight for 2 blocks.
  (เทิรน ไร ้ท แอ ้ท ธิ อิ๊ นเทอรเซ ้คชัน
     ์                ่
  แอนฺ ด โก สเตร ้ท ฟอร ทู บล๊อคฺส.)
  เลียวขวาทีสแยกและเดินตรงไปอีก 2
    ้    ่ ี่
   ช่วงตึก
9. Is there a landmark nearby?
  (อิส แธร อะ แล ้นฺ ดมาร์ค เนียรบ๊าย?)
       ่ ี่        ่
  มีสถานทีทเป็ นจุดสังเกตอยูใกล ้ๆ ไหม
        103


10. How far is it from here to Siam
   Square?
  (ฮาว ฟ้ าร อิส อิท ฟรอม เฮียร ทู ไซ
   แอ ้ม สแควฺร?)
       ่ ี่
   จากทีนไปสยามสแควร์ไกลแค่ไหน
11. How long does it take to get from
   Siam Square to the Grand Palace?
   (ฮาว ลอง ด๊าส อิท เท ้ค ทู เก็ท ฟรอม
   ไซแอ ้ม สแควฺร ทู เธอะ แกร๊นฺด แพ ้
   เลซ/พ ้าเลซ?)
   จากสยามสแควร์ไปพระบรมมหาราช
   วังใช ้เวลานานเท่าไร
12. It takes about half an hour by
   taxi.
   (อิท เท ้คฺส อะเบ๊าท ฮ ้าลฺฟ แอน อาว
   เว่อร บาย แท็กซี.)่
             ่ ่
   ใช ้เวลาประมาณครึงชัวโมงโดยรถ
   แท็กซี่
13. Can you tell me where the
   Oriental Hotel is?
   (แคน ยู เทลฺล มี แวร ธิ โอเรียนทั่ล โฮ
   เทล อิส?)
   คุณช่วยบอกผม/ฉั นได ้ไหมว่าโรงแรม
         104

  โอเรียลเต็ลอยูทไหน่ ี่
14. Do you know where the Thai
   Cultural Center is?
                    ้
  (ดู ยู โนว แวร เธอะ ไท ้ คัลเช่อรั่ล
   เซ ้นเท่อร อิส?)
               ั
   คุณรู ้ไหมว่าศูนย์วฒนธรรมอยูทไหน     ่ ี่
15. Is it in a walking distance?
                   ่
  (อิส อิท อิน อะ ว ้อล์คคิง ดิสแท ้นซ?)
  เดินไปได ้ไหมครับ/คะ
16. It’s about a twenty-minute walk.
   (อิทส อะเบ๊าท อะ ทเว ้นที่ มินท      ี่
   วอล์ค.)
   เดินประมาณ 20 นาที
17. Where is the nearest police
  station?
              ้
  (แวร อิส เธอะ เนียเร่สฺท โพลิซ
  สเต๊ช  ัน?)
       ่
          ่
  สถานีตํารวจทีใกล ้ทีสดอยูทไหน่ ุ   ่ ี่
18. The post office is opposite to
  the department store.
  (เธอะ โพ ้สฺท อ๊อฟฟิ ซ อิส อ๊อพโพสิท      ่
   ทู เธอะ ดีพ ้าร์ทเม่นฺท สตอร.)
   ่            ์ ่
  ทีทําการไปรษณียอยูตรงข ้ามกับห ้าง
   สรรพสินค ้า
            105

    19. The bus stop is across from the
      hospital.
      (เธอะ บัส สต๊อพ อิส อะคร ้อส ฟรอม
      เธอะ ฮ ้อสพิทล.)ั่
             ่
      ป้ ายรถเมล์อยูตรงข ้ามกับโรงพยาบาล
    20. There is a newsstand just around
      the curve.
                ์    ้
      (แธร อิส อะ นิวฺสสแตนฺ ด จัสฺท อะ
       ราวน์ด เธอะ เค ้อร์ฟ.)
      มีแผงขายหนังสือพิมพ์อยูตรงหัวมุม
                   ่
      ถนน       III. Conversation (คอนเวอร์
       เซชน) =
        ้ ่ั
       บทสนทนา

Conversation 1 : A conversation between a
foreigner and a Thai person about directions
(คอนเวอร์เซ ้ชัน วัน : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน อะ
        ่            ่
                  ่
ฟอเร ้นเน่อร แอนฺ ด อะ ไท ้ เพ ้อรซัน อะเบ๊าท ได
    ่
เร ้คชันฺส)
บทสนทนาระหว่างคนต่างชาติกบคนไทยเกียวกับ
                 ั     ่
ทิศทาง
           106

Foreigner  : Hello! I need some help.
        (เฮลโล่! ไอ นีด ซัม เฮ ้ลฺพ.)
                ้
        สวัสดีครับ ผมต ้องการความ
        ช่วยเหลือหน่อยครับ
Thai person : Yes, what can I do for you?
        (เยส, ว ้อท แคน ไอ ดู๊ ฟอร ยู?)
        ได ้ครับ ผมจะช่วยอะไรคุณได ้ครับ
Foreigner : I’m looking for the National
        Museum.
                       ่
        (แอม ลุ ้คคิง ฟอร เธอะ แน ้ชันแน่ล/
              ่
           ่    ้   ่
        แน ้ชันนั่ล มิวเซียม.)
                 ิ
        ผมกําลังหาพิพธภัณฑ์สถานแห่ง
             ่
        ชาติอยูครับ
Thai person : We are now in front of the
       Grand Palace. You need to cross
       this street, walk straight, cross
       another street and walk
       straight again. On your left you
       will see Thammasat University.
       The National Museum is next to
       the university.
       (วี อาร นาว อิน ฟร ้อนฺ ท อ๊อฟ เธอะ
            107

       แกรนฺ ด แพ ้เลซ/พ ้าเลซ. ยู นีด ทู  ้
       ครอส ธิส สตรีท, วอล์ค สเตร ้ท,
       ครอส อะน ้าเธ่อร สตรีท แอนฺ ด
       วอล์ค สเตร ้ท อะเกน. ออน ยัวร
       เล ้ฟฺท ยู วิลล์ ซี ธรรมศาสตร์
       ยูนเวอรซิท. เธอะ แน ้ชันแน่ล/
         ิ     ี่
                ้ ่     ์
       แน ้ชันนั่ล มิวเซียม อิส เน็ กฺซท
               ิ
       ทู เธอะ ยูนเวอรซิท.)  ี่
          ้       ่
      ตอนนีเรายืนอยูหน ้าพระบรมมหาราช
      วัง คุณต ้องข ้ามถนนนี้ เดินตรงไป
      ข ้ามถนนและเดินตรงไปอีกครัง ทาง  ้
      ซ ้ายมือคุณจะเห็นมหาวิทยาลัยธรรม
                 ิ
      ศาสตร์ พิพธภัณฑ์สถานแห่ง ชาติอยู่
      ติดกับมหาวิทยาลัย
Foreigner : Okay, cross a street, walk
      straight, cross another street,
      walk straight and it will be on
      my left.
      (โอ๊เค่, ครอส อะ สตรีท, วอล์ค
      สเตร ้ท,คร ้อส อะน ้าเธ่อร สตรีท,
      ว ้อล์ค สเตร ้ท แอนฺ ด อิท วิลฺล บี ออน
      มาย เล็ฟฺท)
      ครับ ข ้ามถนน เดินตรงไป ข ้ามอีก
      ถนน เดินตรงไป และมันจะอยูด ้าน    ่
      ซ ้ายมือของผม
            108

Thai person: That’s right. You won’t miss it.
                        ่
       (แธ ้ทส ไร ้ท. ยู โว ้นฺ ท มิสฺส อิท.)
       ถูกต ้องครับ คุณไม่พลาดมันแน่
Foreigner : Thanks a lot.
       (แธ ้งค์ส อะ ล ้อท.)
       ขอบคุณมากครับ
Thai person : My pleasure.
       (มาย เพล ้เช่อร.)
       ด ้วยความยินดีครับConversation 2 : A conversation between a
tourist and a Thai person about how to get to
Chatuchak weekend market.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน ทู : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน อะ ทัว
        ่           ่
               ่
ริสฺท แอนฺ ด อะ ไท ้ เพ ้อรซัน อะเบ๊าท ฮาว ทู เก็ท ทู
จตุจักร วีคเอ็นฺด ม ้ารเค็ท)
                ่
บทสนทนาระหว่างนักท่องเทียวกับคนไทยเกียวกับ  ่
การเดินทางไปตลาดนัดจตุจักร

Tourist   : Can you tell me how to get to
        Chatuchak?
        (แคน ยู เท ้ลฺล มี ฮาว ทู เก็ท ทู
        จตุจักร)
            109

       คุณช่วยบอกผมหน่อยได ้ไหมว่าไป
       จตุจักรอย่างไร
Thai person : Let me think. You can take a
       taxi, a bus or the sky train.
       Which do you prefer?
      (เล็ท มี ธิงฺค. ยู แคน เท ้ค อะ แท็กซี,
             ้             ่
       อะ บัส ออร เธอะ สก๊าย เทรน. วิช ดู
       ยู พรีเฟ่ อร?)
       ขอคิดก่อนนะ คุณจะไปแท็กซี่ รถ
       โดยสารหรือรถไฟฟ้ าก็ได ้ คุณชอบ
       อะไรมากกว่า
Tourist   : Would the sky train be easiest?
       (วู ้ด เธอะ สก๊าย เทรน บี อี๊ ซเอ ้สฺท?)
                      ิ
                  ่ ุ
       ไปรถไฟฟ้ าง่ายทีสดใช่ไหม
Thai person : Yes, I think so. There is a sky
       train station about 2 blocks
       away down this street.
              ้
       (เยส, ไอ ธิงฺค โซ่. แธร อิส อะ สกาย
               ั่
       เทรน สเต๊ชน อะเบ๊าท ทู บล๊อคฺส
       อะเวย์ ดาวน์ ธิส สตรีท.)
                 ้
       ผมคิดว่าอย่างนันนะ มีสถานีรถไฟ
       ฟ้ าอยูถดไปประมาณ 2 ช่วงตึกบน
           ่ ั
       ถนนสายนี้
            110

Tourist   : Is there a stop right in front
        of Chatuchak?
        (อิส แธร อะ สต๊อพ ไร ้ท อิน ฟร ้อนฺ ท
        อ๊อฟ จตุจักร?)
            ่
        มีป้ายอยูหน ้าจตุจักรเลยหรือเปล่า

Thai person : Not really, the station is across
        from the Chatuchak park.
        Chatuchak market is about a
        five-minute walk down the
        road.
              ่      ั่
       (น ้อท รีลลี, เธอะ สเต๊ชน อิส
       อะครอส ฟรอม เธอะ จตุจักร พ ้าร์ค
       จตุจักร ม ้ารเค็ท อิส อะเบ๊าท อะ
       ไฟ้ ฟ-มินท วอล์ค ดาวน์ เธอะ โร ้ด.)
            ิ่
                  ่
       ก็ไม่เชิง สถานีจะอยูตรงข ้ามกับสวน
       สาธารณะจตุจักร แต่ตลาดจตุจักรจะ
       ต ้องเดินต่อไปอีกประมาณ 5 นาที
Tourist   : All right. By the way, do you
       know what time it’s closed?
       (ออล ไร ้ท. บาย เธอะ เวย์,ดู ยู โนว
       วอท ทาม อิทฺส โคล ้สฺด?)
                ่
       ได ้ครับ ว่าแต่วาคุณรู ้ไหมว่ามันปิ ด
           111

         ่
        กีโมง
Thai person : Around 6.00 or 7.00 p.m., I
       guess.
       (อะราวน์ด ซิกซ ออร เซ ้เว่น พี เอ ้ม
       ไอ เก ้ส)
       ผมเดาว่าประมาณ 6 โมงเย็นหรือ 1
        ่
       ทุม
Tourist   : Thank you for the information.
           ิ่          ่
       (แธ ้งฺคว ฟอร ธิ อินฟอรเม ้ชัน.)
       ขอบคุณสําหรับข ้อมูลครับ
Thai person : You’re welcome.
              ่
       (ยัวร เว ้ลคัม.)
        ด ้วยความยินดีIV. Grammar (แกร๊มม่าร) = ไวยากรณ์

การใช ้ Present Continuous Tense
รูปประโยค
: ประธาน + is, am, are + กริยาช่อง 1 เติม ing
เช่น
- Nick is reading a letter.
           112
- The students are practicing
their conversations.
- The teacher is teaching now.
- I am looking for a dictionary.

Present Continuous Tense ใช ้ในสถานการณ์
ต่อไปนี้
1. ใช ้กับเหตุการณ์ทกําลังกระทําอยูในขณะทีพดและ
          ี่       ่    ่ ู
ยังไม่เสร็จสิน มักจะมีคํากริยาวิเศษณ์ (adverb)
       ้
เช่น now, at present, at this moment, at the
present time มาใช ้ร่วมเสมอ เช่น
● The secretary is preparing documents for
a meeting.
● The teachers are grading the essays.
● It is raining at present.

2. ใช ้เพือแสดงถึงการกระทําทีกําลังเกิดขึนในช่วง
     ่         ่      ้
   ้   ่             ั
เวลานีหรือเพือแสดงถึงแนวโน ้มในปั จจุบน เช่น
● More and more people are using e-banking
service.
● The Thai government is working hard to
solve the national problems.
           113

● Ramkhamhaeng University is offering
many foreign language programs.

3. ใช ้เพือแสดงถึงการกระทําทีจะเกิดขึนในอนาคต
     ่          ่    ้
        ่
เป็ นการกระทําทีได ้มีการเตรียมการไว ้แล ้ว เช่น
● My husband and I are going to Japan
during Songkran vacation.
● Tanya is leaving for England next Sunday.
● We are celebrating our success at the
end of this month.

ข้อสงเกต : ถ ้าประโยคมี Present Continuous
   ั
Tense 2 ตัวเชือมด ้วย and ให ้ตัดกริยา is/am/are
       ่
ทีอยูหลัง and ออกเสีย เช่น
 ่ ่
● The guests are drinking and are eating
happily.
● The teacher is writing and is speaking at
the same time.
            114

V. Activity (แอ๊คทิวท) = กิจกรรม
            ิ ี่
Dance Choreography :
Trainer divides trainees into small groups.
Each group choreographs a dance using words
     such as
      Left, left, front, turn, right, right,
     and back
     or
Right, front, back, left, turn, turn and turn

Related vocabulary can be provided if
necessary.
Each group performs the dance for the class
while saying the words out loud for every
body to hear.

ออกแบบท่าเต้น :
                   ่       ่
วิทยากรแบ่งผู ้เข ้ารับการฝึ กเป็ นกลุมย่อย แต่ละกลุม
มีเวลาออกแบบท่าเต ้นโดยใช ้คําศัพท์ เช่น
ซ ้าย ซ ้าย หน ้า หมุน ขวา ขวา และ หลัง
หรือ
ขวา หน ้า หลัง ซ ้าย หมุน หมุน และ หมุน
                  ี่    ่
วิทยากรสามารถเสริมคําศัพท์ทต ้องการเพิมเติมได ้
            115

      ่        ่
แต่ละกลุมแสดงท่าเต ้นให ้เพือนๆ ดูโดยต ้องออกเสียง
คําทีใช ้เป็ นภาษาอังกฤษประกอบการเต ้นเพือให ้
   ่                  ่
  ่
เพือนๆ ได ้ยินด ้วย

Cultural tips (ความรูเกียวก ับว ัฒนธรรม)
           ้ ่

       ิ ้
การข ับรถชดซายและชดขวา    ิ
การขับรถชิดด ้านซ ้ายหรือด ้านขวาในแต่ละประเทศจะ
แตกต่างกันไป ผู ้ใช ้รถใช ้ถนนควรจะศึกษาให ้ชัดเจน
             ่     ่
ก่อนว่าระบบในประเทศทีเราจะไปเทียว ทํางานหรือ
อาศัยอยูนันใช ้ระบบใดเพือความถูกต ้องและปลอดภัย
     ่ ้        ่

ตัวอย่างประเทศทีใช ้ระบบการขับรถชิดซ ้าย
        ่
ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศอินเดีย
ประเทศมาเลเซีย

ตัวอย่างประเทศทีใช ้ระบบการขับรถชิดขวา
         ่
ประเทศลาว
ประเทศอเมริกา
ประเทศเวียดนาม
      ิ
ประเทศฟิ ลปปิ นส์
ประเทศจีน
            116
โมดูลที่ 1
บทที่ 6: อาหารการกิน การสงอาหารและ
             ่ั
  ่
เครืองดืม่

     Track 6
     I. Vocabulary (โวแค้บบิวลารี)
                   ่
= คําศพท์
   ั
A. คําศพท์เกียวก ับอาหาร
    ั  ่ ลําดับ   คําศัพท์      คําแปล
  ที่   คําอ่าน
 1.      food       อาหาร
         ฟู้ ด
 2.    breakfast     อาหารเช ้า
      เบร๊คฟั่ สฺท
 3.      lunch     อาหารกลางวัน
          ้
         ลันฺช
 4.     dinner      อาหารเย็น
       ดิ๊ นเน่อร
 5.      meal       ้
                มืออาหาร
         มีล
 6.      snack      อาหารว่าง
       สแน ้คฺค
           117
7.    drinks        ่  ่
              เครืองดืม
        ้ ์
     ดริงฺคส
8.   coffee       กาแฟ
     ค ้อฟฟี่
9.     tea        ชา
       ที
10.    juice      นํ้ าผลไม ้
       จู๊ซ
11.  fried rice      ข ้าวผัด
   ฟรายฺด ไร ้ซ
12.  vegetable        ผัก
    เว ้จเทเบิล  ้
13.    pork        ้
              เนือหมู
     พ ้อร์ค
14.   chicken        ้
              เนือไก่
      ้
     ชิคเก ้น
15.    beef         ้
              เนือวัว
       บีฟ้
16.    fish       ปลา
       ฟิ ช
17.   curry       แกงเผ็ด
     เค ้อร์ร ี่
18.    soup       แกงจืด
      ซุพ
            118
 19.      spicy      มีรสเผ็ด
       สไป๊ ซี่
 20.      egg       ไข่
        เอ ้ก
 21.    to order      ่
               สัง(อาหาร)
      ทู อ๊อรเด ้อร
 22.     to buy        ้
                 ซือ
       ทู บาย
 23.    to bargain     ต่อรองราคา
      ทู บ๊ารเก ้นB. คําศพท์เกียวก ับผลไม้
    ั   ่

 ลําดับ    คําศัพท์     คําแปล
  ที่    คําอ่าน
 1.      banana      กล ้วย
       บ่าน ้าน่า
 2.      papaya      มะละกอ
       พ่ะพ ้าย่า
 3.     pineapple     สับปะรด
         ์
     พ ้ายฺนแอ๊พเพิล ่
 4.      orange       ส ้ม
       อ๊อเร ้นฺ จ
            119
 5.     watermelon       แตงโม
      ว ้อเท่อรเมล่อน
 6.       pomelo       ส ้มโอ
        พ ้อมเม ้โล่
 7.      roseapple       ชมพู่
      โร ้สแอ๊พเพิล ่
 8.       guava        ฝรั่ง
        กัวอ๊าว่า
 9.       mango        มะม่วง
        แม ้งโก ้
 10.     rambutan        เงาะ
       แรมบูแทน/
           ๊
        แรมบูทั่น


II. Phrases and sentences (เฟร้ซเซส
แอนฺด เซ็นเท้นเซส) = วลีและประโยค
   1. Thai people usually eat rice.
        ้ ่         ้
     (ไท พีเพิล ยู ้สช่วลลี่ อีท ไร ้ซ.)
     ปกติคนไทยรับประทานข ้าวเป็ นหลัก
   2. Some people skip breakfast.
        ้ ่   ้
     (ซัม พีเพิล สคิพ เบร๊คฟั่ สฺท.)
     คนบางคนไม่รับประทานอาหารเช ้า
   3. Could I have a coffee?
         120

  (คู ้ด ไอ แฮ ้ฟ อะ ค ้อฟฟี่ ?)
  ผม/ฉั นขอกาแฟสัก 1 ถ ้วยได ้ไหม
4. How would you like your coffee?
  (ฮาว วู ้ด ยู ไล ้ค ยัวร ค ้อฟฟี่ ?)
  คุณชอบกาแฟแบบไหน
5. Black, please.
  (แบล๊ค พลีส.)
  กาแฟดํา
6. With cream and sugar,
  please.
  (วิธ ครีม แอนฺ ด ชู ้ก ้าร พลีส.)
  ใส่ครีมและนํ้ าตาลด ้วย
7. What would you like to have?
  (ว ้อท วู ้ด ยู ไล ้ค ทู แฮ ้ฟ?)
           ่
  คุณต ้องการ(สังอาหาร)อะไร
8. I’d like to have stirred-fried
  vegetables with pork.
  (ไอ ้ด ไล ้ค ทู แฮ ้ฟ สเตอร์ด-ฟรายฺด เว ้จเท
    ้
  เบิลฺส วิธ พ ้อร์ค.)
  ผม/ฉั นขอผัดผักกับหมู
9. I’d like chicken fried rice and
  Tomyum Gung.
          ้
  (ไอ ้ด ไล ้ค ชิคเก ้น ฟรายฺด ไร ้ซ แอนฺ ด
          121
  ต ้มยํากุ ้ง.)
                 ั
  ผม/ฉั นขอข ้าวผัดไก่กบต ้มยํากุ ้ง
10. What would you like to drink?
  (ว ้อท วู ้ด ยู ไล ้ค ทู ดริงฺค?)
                  ้
        ่   ่
  คุณจะดืมเครืองดืมอะไร   ่
11. A diet Pepsi and ice, please.
  (อะ ไดเอ็ท เพ ้พซี่ แอนฺ ด ไอ๊ซ พลีส.)
             ่ ั
  ขอไดเอ็ทเป๊ ปซีกบนํ้ าแข็งครับ/ค่ะ
12. I want a Thai iced-tea, not too
  sweet.
  (ไอ ว ้อนฺ ท อะ ไท ไอ๊ซฺด ที่ น ้อท ทู ้ สวีท.)
  ผม/ฉั นขอชาเย็นแบบไทยไม่หวานมาก
13. Do you have Chinese tea?
  (ดู ยู แฮ ้ฟ ไชนีส ที?)   ้
  คุณมีชาจีนไหม
14. Rice and green curry is my
  favorite lunch menu.
  (ไร ้ซ แอนฺ ด กรีน เค ้อรรี่ อิส
          ่   ้
  มาย เฟ้ เวอริท ลันฺช เมนู.)
              ่
  อาหารกลางวันทีโปรดปรานของผม/ฉั น
  คือข ้าวกับแกงเขียวหวาน
14. Do you like Thai food?
  (ดู ยู ไล ้ค ไท ฟู้ ด?)
  คุณชอบอาหารไทยไหม
        122

15. Do you have Phad Thai?
  (ดู ยู แฮ ้ฟ ผัดไท ้?)
       ๋   ๋
  คุณมีกวยเตียวผัดไทยไหม
16. Would you like to try Somtam?
  (วู ้ด ยู ไล ้ค ทู ทราย ส ้มตํ๊า?)
  คุณอยากลองชิมส ้มตําไหม
17. I love spicy food.
  (ไอ เลิฟ สไป๊ ซี่ ฟู้ ด.)
        ้
  ผม/ฉั นชอบอาหารรสเผ็ด
18. Enjoy your meal!
  (เอ็นจอย ยัวร มีล!) ้
  รับประทานอาหารให ้อร่อย
19. It’s very tasty.
             ่
  (อิทส เว ้รี่ เท ้สที.)
  รสชาติดจังเลย ี
20. Check, please.
  (เช็คฺค พลีส.)
  คิดเงิน/เก็บเงินด ้วยครับ/ค่ะ
             123

III. Conversation (คอนเวอร์เซชน) = บท ้ ่ั
สนทนา
Conversation 1 : A conversation between a
Thai person and a foreigner at a food shop.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน วัน : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน อะ
        ่            ่
       ่
ไท ้ เพ ้อรซัน แอ๋นฺด อะ ฟ้ อเรนเน่อร แอ ้ท อะ ฟู้ ด
ช็อพ)
บทสนทนาระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติท ี่
ร ้านอาหาร

Thai person : Do you like Thai food?
       (ดู ยู ไล ้ค ไท ฟู้ ด?)
       คุณชอบอาหารไทยไหม
Foreigner : Yes, I think it’s quite tasty.
              ้          ่
       (เย ้ส, ไอ ธิงฺค อิทส ไคว ้ เท ้สที.)
       ชอบครับ/ค่ะ ผม/ฉั นคิดว่ามันมี
       รสชาติด ี
Thai person : What’s your favorite dish?
       (ว ้อทฺส ยัวร เฟ้ เวอริท ดิช?)
                  ่
       อาหารจานโปรดของคุณคืออะไร
Foreigner : I love Phad Thai and Khao
       Phad Gai.
           ้
       (ไอ เลิฟ ผัดไทย แอนฺ ด ข ้าวผัดไก่.)
       ผมชอบผัดไทยกับข ้าวผัดไก่
             124

Thai person : Would you like to try something
       new?
       (วู ้ด ยู ไล ้ค ทู ทราย ซัมธิง นิว?)  ้
       คุณอยากลองชิมอาหารใหม่ๆ บ ้าง
       ไหม
Foreigner : Well, if it’s not too spicy.
       (เว ้ลฺล, อี๊ ฟ อิทส น ้อท ทู ้ สไป๊ ซี.) ่
       ก็ได ้ ถ ้ามันไม่เผ็ดมากเกินไป
Thai person : What about Phad Graprao
       Gung? It’s fried shrimp
        with basil leaves served with
       plain rice.
       (ว ้อท อะเบ๊าท ผัด กระเพรา กุ ้ง?
       อิทส ฟรายฺด ชริมฺพ วิธ เบ๊ซล ลีฟฺส
                 ้      ิ่   ้
          ์
       เซิรฟฺด วิธ เพลน ไร ้ซ)
        ลองผัดกระเพรากุ ้งดูไหมครับ
       เป็ นกุ ้งผัดกับใบกระเพราเสิรฟพร ้อม์
       กับข ้าวสวย
Foreigner : Wow, it sounds good! What
       about you?
       (ว ้าว, อิทส ซาวด์ส กู ้ด! ว ้อท อะเบ๊าท
       ยู ้ ?)
        โอ ้โฮ ฟั งดูน่ากินจัง แล ้วคุณล่ะ
            125

Thai person : I’ll have Gaeng Khiew Waan
       Nua. It’s green curry with beef.
       (ไอล แฮ ้ฟ แกงเขียวหวานเนือ. อิทส
                       ้
       กรีน เค ้อรรี่ วิธ บี๊ ฟ.)
           ่
       ผมจะสังแกงเขียวหวานเนือ   ้
       เป็ นแกงใส่พริกเขียวกับเนือ ้
Foreigner : OK. Let’s enjoy Thai food.
      (โอเค๊. เล็ทฺส เอ็นจอย ไท ฟู้ ด.)
       เอาละ เรามากินอาหารไทยให ้อร่อย
       กันเถอะConversation 2 : A conversation between a
foreign customer and a Thai fruit seller.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน ทู: อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน อะ ฟอ
        ่           ่
เรน คัสท่อมเม่อร แอนฺ ด อะ ไท ้ ฟรุท เซ ้ลเล่อร)
                    ั
บทสนทนาระหว่างลูกค ้าชาวต่างชาติกบแม่ค ้าขาย
ผลไม ้คนไทย

Customer : What kind of mango are these?
      (ว ้อท ค ้ายฺด อ๊อฟ แม ้งโก ้ อาร ธีส)
       ่
      นีมะม่วงอะไร
             126

Fruit seller: They are Mamuang Nam Dok
         Mai. They are very good eaten
         with sticky rice.
        (เธย์ อาร มะม่วงนํ้ าดอกไม ้. เธย์ อาร
             ๊
        เว ้รี่ กูด อีทเท่น วิธ สติ๊ คคี่ ไร ้ซ.)
        มะม่วงนํ้ าดอกไม ้ค่ะ รับประทาน
        กับข ้าวเหนียวอร่อยมากค่ะ
Customer : Are they sweet?
       (อาร เธย์ สวีท?) ้
       หวานไหม
Fruit seller: Yes. These ones are fresh from
       the orchard.
      (เย ้ส. ธีส วันฺส อาร
       เฟรช ฟรอม ธิ
       ออรชัด.) ่
       หวานค่ะ มะม่วงพวก
        ้
       นีเก็บสดๆ ใหม่ๆ จาก
       สวนเลยนะคะ
Customer : How do you sell them?
       (ฮาว ดู ยู เซ ้ลฺล เธม?)
       แม่ค ้าขายยังไงครับ
            127

Fruit seller: The big ones are 80 baht per
       kilo. The smaller ones are 70
       baht per kilo.
       (เธอะ บิ๊ ก วันฺส อาร เอ ้ทที่ บาท เพ่อร
       คีโล่. เธอะ สม ้อลเล่อร วันฺส อาร เซ ้
       เว่นที่ บาท เพ่อร คีโล่.)
       ลูกใหญ่กโลละ 80 บาท ลูกเล็กลงมา
             ิ
       กิโลละ 70 บาทค่ะ
Customer : I want 2 kilos of the big ones.
       (ไอ ว ้อนฺ ท ทู คีโล่ส อ๊อฟ เธอะ บิ๊ ก
       วันฺส.)
       ผมซือลูกใหญ่ 2 กิโล
          ้
Fruit seller: OK. For you, it’s only 150 baht
       for 2 kilos.
       (โอเค๊. ฟอร ยู, อิทส โอ๊นลี่ วัน ฮัน
       เดร็ด ฟิ้ ฟที่ บาท ฟอร ทู คีโล่ส)
       ได ้ค่ะ สําหรับคุณ สองกิโลคิดไปแค่
       150 บาทก็แล ้วกัน
Customer : That’s very nice of you. Thanks.
             128

                          ์
       (แธ ้ทส เว ้รี่ ไน ้ซ อ๊อฟ ยู. แธ ้งฺคส.)
        คุณใจดีมากเลย ขอบคุณครับ
IV. Grammar (แกร๊มม่าร) = ไวยากรณ์
การสร ้างประโยคคําถามโดยใช ้ Present
Continuous Tense

ให ้นํ าคํากริยา is/am/are มาไว ้หน ้าประโยคตามด ้วย
ประธานและคํากริยา +ing
ต ัวอย่าง
ประโยคบอกเล่า Fred is drinking his coffee.
ประโยคคําถาม : Is Fred drinking his coffee?

ประโยคบอกเล่า : I am talking with my mother.
ประโยคคําถาม : Are you talking with your
mother?
(ต ้องเปลียนประธานจาก I เป็ น you ก่อนแล ้วจึงใช ้
     ่
คํากริยาตามประธานตัวใหม่)
           129

ประโยคบอกเล่า : They are studying for a
        test.
ประโยคคําถาม : Are they studying for a
        test?

ข ้อควรจํา เมือจบประโยคคําถามต ้องใช ้เครืองหมาย ?
       ่              ่
เสมอ

V. Activity (แอ๊คทิวท) = กิจกรรม
           ิ ี่
Fruit gestures
Trainer provides names of 4-5 fruits such as
banana, papaya, pineapple, orange and guava.
In small groups or individually, trainees think
of gestures for each fruit and teach other
students in the class to copy the gesture.
When everyone learns the gestures of all the
fruits, the trainer asks the whole class or a
group of volunteers to act out the gestures
of the fruits called out by trainer or other
trainee. The set of gestures can be banana,
banana, orange, papaya, papaya, pineapple.
             130

Trainer then calls for a new group or changes
the names of fruits.

ท่าผลไม้
วิทยากรให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมฯ คิดท่าทางแทนผลไม ้
         ้           ้
แต่ละชนิด (ทังห ้องจะช่วยกันคิดท่าทังหมด หรือแบ่ง
               ่        ่
ผู ้เข ้ารับการอบรมฯ เป็ นกลุมย่อย แต่ละกลุมช่วยกัน
คิดท่าสําหรับผลไม ้แต่ละชนิด เสร็จแล ้วต ้องสอนให ้
   ่     ้    ้
เพือนร่วมชันทําท่านันๆให ้ได ้) เช่นท่ากล ้วยอาจจะ

เป็ นเอามือไขว ้หลังโยกตัวไปทางซ ้าย 1 ครัง ท่าส ้ม
                        ้
อาจจะเป็ นยกมือประสานเหนือศีรษะ        ให ้มีวงกลม
คล ้ายผลส ้มตรงกลาง ท่ามะม่วงอาจจะเป็ นเอามือท ้าว
สะเอวแล ้วหมุนเอว 1 รอบ ฯลฯ เมือได ้ท่าของผลไม ้
                     ่
         ้
แต่ละชนิดแล ้วทังห ้องฝึ กทําท่าโดยวิทยากรเป็ น
              ่
         ผู ้เรียกชือผลไม ้เป็ นภาษาอังกฤษ ถ ้า
         วิทยากรพูด banana ทังห ้องก็จะเอา
                       ้
         มือไขว ้หลังโยกตัวไปทางซ ้าย 1 ครัง   ้
           ่        ้
         เมือฝึ กพร ้อมกันทังห ้องแล ้วอาจจะขอ
          อาสาสมัครมาแสดงหน ้าห ้องโดยใช ้
คําศัพท์ประมาณ 3-4 คํา เช่น banana, orange,
mango, watermelon เมือวิทยากรพูดคําไหนอาสา
               ่
สมัครก็ทําท่าต่อไปเป็ นชุด 2-3 ครังจึงเปลียนอาสา
                      ้   ่
สมัครชุดใหม่
            131

Cultural tips (ความรูเกียวก ับว ัฒนธรรม)
           ้ ่
       ํ
ชาวตะว ันตกมีคากล่าวว่า
An apple a day keeps the doctor away.
ในแอปเปิ้ ล 100 กรัม มีคาร์โบไฮเดรต 13.8 กรัม
      นํ้ าตาล 10.4 กรัม เส ้นใย 2.4 กรัม ไขมัน
      0.2 กรัม โปรตีน 0.3 กรัม - แล ้วยังมี
      แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม และสังกะสีด ้วย นักโภชนาการยังพบอีก
ว่าแอปเปิ้ ลสามารถลดโอกาสการเป็ นมะเร็งลําไส ้
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด ได ้เพราะมีวตามิน C
                       ิ
และมีตว antioxidant ทีสามารถทําลายอนุมลอิสระ
     ั         ่          ู
           ้
ได ้ด ้วย นอกจากนีแอปเปิ้ ลยังคุ ้มครองสมองให ้ปลอด
จากโรค Alzheimer และโรค Parkinson ด ้วย แต่
ในส่วนของโทษก็ม ี เช่น กรด malic ทีมในแอปเปิ้ ล
                     ่ ี
ถ ้าเราบริโภคมากก็จะทําลายเคลือบฟั น     หรือเมล็ด
แอปเปิ้ ลก็มสาร amygdalin ซึ
        ี       ่งมีพษเล็กน ้อย
                  ิ

ตามปกติในการบริโภคแอปเปิ้ ล    เรา
ควรล ้างเปลือกให ้สะอาด เพราะเปลือก
อาจมียาฆ่าแมลงเคลือบอยู่ แต่ “ฝรั่ง”
          ี ุ
ผลไม ้ไทยของเราก็มคณสมบัตทด ีิ ี่
พอๆ หรือดีกว่าแอปเปิ้ ล แถมราคายัง
ย่อมเยากว่าด ้วย
              132
โมดูล 1
บทที่ 7: การซอของในชวตประจําว ันและการ
       ื้   ี ิ
บอกรสนิยม

      Track 7
      I. Vocabulary (โวแค้บบิวลารี) =
                    ่
  ั
คําศพท์

 ลําดับ    คําศัพท์      คําแปล
   ที่    คําอ่าน
 1.       shirt        ้  ้
                  เสือเชิต
         เชิรท์
 2.      blouse        ้
                 เสือผู ้หญิง
        เบล๊าซ
 3.     trousers/     กางเกงขายาว
        pants
       เทร ้าเซ่อร์ส/
        แพ ้นฺ ทส์

 4.      shorts           ้
                 กางเกงขาสัน
        ช ้อร์ทฺส
 5.      skirt       กระโปรง
        สเคิรท้ ์
 6.      dress       กระโปรงชุด
        เดร ้ส
         133
7.  underwear         ้
              ชุดชันใน
    อั๊นเด ้อรแวร
8.     socks       ถุงเท ้า
      ซ ้อคฺส
9.    jacket       ้ ้
              เสือชันนอก
     แจ๊คเก็ท
10.    scarf      ผ ้าพันคอ
      สค ้าร์ฟ
11.    t-shirt        ้
               เสือยืด
         ้์
     ที-เชิรท
12.  sport-shirt      ้     ้
             เสือกีฬาแขนสัน
   สปอร์ท เชิรท ้์

13.  sweat-shirt      ้
             เสือกีฬาแขนยาว
         ์
    สเว ้ท เชิรท
14.   neck-tie       เน็ คไท
     เน็ คไท
15.   jeans      กางเกงยีนส์
      จีนฺส
16.   wallet      ซองธนบัตร
    ว ้อลเลท
17.   handbag     กระเป๋ าถือสตรี
    แฮนฺ ดแบ๊ก
            134
  18.      belt       เข็มขัด
         เบ๊ล ้ท
  19.      like        ชอบ
         ไล ้ค
  20.     dislike       ไม่ชอบ
        ดิสไล ้ค
  21.    expensive/        แพง
         dear
      เอ็กซเพ ้นซีฟ/
         เดียร
  22.      cheap        ถูก
             ้
            ชีพ
  23.    reasonable     สมเหตุสมผล
          ั่
       รีซนนาเบิล  ้
  24.        sale   การขายลดราคา
           เซล
  25.   good quality      คุณภาพดี
        ๊
       กูด คว ้อลิท ี่

II. Phrases and sentences (เฟร้ซเซส
แอ๋นฺด เซ็นเท้นเซส) = วลีและประโยค
    1. I am looking for white socks.
      (ไอ แอม ลุคคิง ฟอร ไว ้ท ซ ้อคฺส.)
             ่
      ผม/ฉั นกําลังมองหาถุงเท ้าขาว
       135

2. I enjoy shopping at the Siam
  Paragon.
  (ไอ เอ็นจอย ช ้อพปิ้ ง แอ ้ท เธอะ ไซ
  แอ ้ม พาร ้าก ้อน.)
             ้     ่
  ผม/ฉั นชอบเดินซือของทีห ้างสยามพารา
  ก ้อน
3. Do you have a cotton
  jacket in size M?
  (ดู ยู แฮ ้ฟ อะ ค ้อทท่อน
  แจ๊คเก็ท อิน ไซ ้ซ เอ๊ม?)
       ้
  คุณมีเสือคลุมตัวนอกทําด ้วยผ ้าฝ้ าย
  ขนาด เอ็ม ไหม
4. What would you like to buy?
  (ว ้อท วู ้ด ยู ไล ้ค ทู บ ้าย?)
  คุณอยากจะซืออะไร ้
5. Which do you prefer, green or
  blue?
  (วิช ดู ยู พรีเฟ่ อร, กรีน ออร บลู ้?)
  คุณชอบสีไหนมากกว่ากัน สีเขียวหรือสี
  นํ้ าเงิน
6. I like its material but not the
  color.
                ้ ่
  (ไอ ไล ้ค อิทส แมททีเรียล บัท น ้อท้
  เธอะ คัลเล่อร.)
        136

            ้
   ผม/ฉั นชอบเนือผ ้าแต่ไม่ชอบสี
 7. I can’t afford it.
                     ่
   (ไอ แค ้นฺ ท/ค ้านฺ ท แอ๊ฟฟ่ อร์ด อิท.)
         ้
   ผม/ฉั นซือไม่ไหว (ราคาสูงไป)
 8. This is not my style.
   (ธิส อิส น ้อท มาย
   สต ้ายฺล.)
    ่       ่
   นีไม่ใช่แบบทีฉันชอบ
 9. It looks terrific on you.
   (อิท ลุ ้คฺส แทริฟิค ออน ยู ้.)
   คุณใส่แล ้วดูสวย/ดูดมาก ี
10. Yellow is my favorite color.
                  ่ ้
   (เย ้ลโล่ว อิส มาย เฟ้ เวอริท คัลเล่อร.)
   สีเหลืองเป็ นสีโปรดของผม/ฉั น
11. It’s too expensive for me.
  (อิทส ทู ้ เอ็กซเพ ้นซีฟ ฟอร มี.)
  ราคาแพงเกินไปสําหรับผม/ฉั น
       12. I’m just browsing.
       (แอม จัสฺท บร๊าวซิง.)
             ้    ่
       ผม/ฉั นแค่เดินดูเฉยๆ
       13. Do you have these shoes
       in size 5?
   (ดู ยู แฮ ้ฟ ธิส ชู ้ส อิน ไซ ้ซ ไฟ้ ฟ?)
   คุณมีรองเท ้าแบบนีขนาดเบอร์ 5 ไหม
              ้
         137

14. How much is that grey t-shirt?
   (ฮาว มัช อิส แธ ้ท เกรย์ ที-เชิรท?)์
     ้         ้
   เสือยืดสีเทาตัวนันราคาเท่าไร
15. That’s a rip off.
  (แธ ้ทฺส อะ ริพ อ๊อฟ.)
   นั่นราคาแพงมากเกินไป
16. This shirt costs five dollars and
   60 cents.
         ์      ์
   (ธิส เชิรท ค ้อสฺทส ไฟ้ ฟ ด ้อลล่ารฺส
   แอนฺ ด ซิกซที่ เซ็นฺทส.)   ์
   เสื ้อเชิตตัวนีราคา 5 ดอลล่าร 60 เซ็นต์
       ้    ้
 17. Is the purchase refundable?
   (อิส เธอะ เพ ้อรเชส รีฟันเดเบิ๊ ล?)
        ้
   สินค ้าซือแล ้วคืนได ้ไหม
 18. Is this good quality?
   (อิส ธิส กูด ควอลิท?)
          ๊      ี้
             ้ ี
   คุณภาพสินค ้านีดหรือเปล่า
 19. Could you lower the price a little
   bit?
                       ่
   (คู ้ด ยู โล ้เว่อร เธอะ ไพร ้ซ อะ ลิทเทิล
   บิ๊ ท?)
   คุณช่วยลดราคาให ้อีกหน่อยได ้ไหม
 20. Could I have a 20 percent
            138
      discount?
      (คู ้ด ไอ แฮฟ อะ ทเว ้นที่ เพอร์เซ็นฺท
      ดิสเค ้าน์ท?)
      ลดราคาให ้สัก 20 เปอร์เซ็นต์ได ไหม้III. Conversation (คอนเวอร์เซชน) = บท ้ ่ั
สนทนา
Conversation 1 : A conversation between a
foreign customer and a Thai seller at a
weekend market.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน วัน : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน อะ
        ่              ่
ฟอเรน คัสท่อมเม่อร แอนฺ ด อะ ไท ้ เซล
เล่อร แอ ้ท อะ วีคเอนฺ ด ม ้าร์เค็ท)
บทสนทนาระหว่างลูกค ้าชาวต่างชาติกบ    ั
         ่
คนขายชาวไทยทีตลาดนัดแห่งหนึง     ่

Customer : I am looking for a silk shirt.
                    ้
      (ไอ แอม ลุคคิง ฟอร อะ ซิลฺค เชิรท.)
             ่         ์
                 ้  ้
      ผม/ฉั นกําลังมองหาเสือเชิตผ ้าไหม
Seller  : What color?
      (ว ้อท คัลเล่อร?)
      สีอะไรครับ/คะ
Customer : Either beige or white.
            139

      (อี๊ เธ่อร/ไอ๊เธ่อร เบ ้จ ออร ไว ้ท.)
      สีเทาอ่อนๆ ครีมอ่อนๆ หรือสีขาวก็ได ้
Seller  : Silk shirts are on this rack.
        ้   ้์
      (ซิลฺค เชิรทฺส อาร ออน ธิส แร ้ค.)
         ้ ้      ่    ้
      เสือเชิตผ ้าไหมอยูบนราวนีครับ/ค่ะ
Customer : Is it real silk?
      (อิส อิท รีล/เรียล ซิลฺค?)
                  ้
      ผ ้าไหมแท ้หรือเปล่า
Seller  : Yes, 100 percent hand woven
      silk.
              ้
      (เยส, วัน ฮันเดร็ด เพอฺรเซ็นฺท แฮนฺ ด
             ้
      วู ้ฟเว่น ซิลฺค.)
      แท ้ครับ/ค่ะ เป็ นผ ้าไหม
      ทอมือแท ้ 100 เปอร์เซ็นต์
Customer : How much does it
      cost?
      (ฮาว มัช ด๊าส อิท ค ้อสฺท?)
      ราคาเท่าไรครับ/คะ
Seller  : Eight hundred baht each.
      (เอ ้ท ฮันเดร็ด บาท อีช.)
      ตัวละ 800 บาท
Customer : Could you lower the price a
      little bit for me?
             140

     (คู ้ด ยู โล ้เว่อร เธอะ ไพร ้ซ อะ ลิทเทิล ่
      บิ๊ ท ฟอร มี?)้
      คุณช่วยลดราคาให ้ผม/ฉันอีกนิดได ้
      ไหม
Seller  : Sorry. It’s made of high quality
      silk and the price is very
      reasonable.
     (ซ ้อรรี. อิทส เม ้ด อ๊อฟ ฮาย คว ้อลิท ี่
           ่
        ้                 ้ ั
      ซิลฺค แอนฺ ด เธอะ ไพร ้ซ อิส เว ้รี่ รีซน
      นาเบิล.)้
      เสียใจครับ/ค่ะ มันทํามาจากไหม
      คุณภาพสูงและราคาก็สมเหตุสมผลดี
         ่
      อยูแล ้ว
Customer : All right, I’ll take it.
      (ออลไร ้ท, ไอล เท ้ค อิท.)่
      ตกลง ผม/ฉั นซือ 1 ตัว
                ้

Conversation 2 : A conversation between a
foreign customer and a shop attendant at a
     convenience store.
     (คอนเวอร์เซ ้ชัน ทู : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน
             ่            ่
     บีทวีน อะ ฟอเรน คัสท่อมเม่อร แอนฺ ด อะ
     ช ้อพ แอทเท ้นแด ้นฺ ท แอ ้ท อะ คอนวี
     เนียนฺ ซ สตอร)
             141

                 ั
บทสนทนาระหว่างลูกค ้าชาวต่างชาติกบพนักงานขาย
      ้    ่
ร ้านสะดวกซือแห่งหนึง

Attendant : Good evening. Welcome to
      our shop.
      (กู ้ด อิ๊ ฟนิง. เว ้ลคัม ทู อ๊าวเว่อร ช ้อพ.)
              ่    ่
       สวัสดี(ตอนเย็น)ครับ ยินดีต ้อนรับ
         ่
       สูร ้านของเรา
Customer : Good evening. Do you have socks
      here?
                          ้
      (กู ้ด อี๊ ฟนิง. ดู ยู แฮ ้ฟ ซ ้อคฺส เฮียร?)
             ่
                   ่ ี่ ี ุ
      สวัสดี(ตอนเย็น) ทีนมถงเท ้าไหม
Attendant : We have plain socks in white,
      brown and black.
      (วี แฮ ้ฟ เพลน ซ ้อคฺส อิน ไว ้ท, บราวน์
      แอนฺ ด แบล๊ค)
           ุ
      เรามีถงเท ้าแบบธรรมดาสีขาว นํ้ าตาล
      และสีดํา
Customer : Good, I just need a spare pair of
      socks. How much do they cost?
                 ้
      (กู ้ด, ไอ จั๊สฺท นีด อะ สแปร แพร์ อ๊อฟ
      ซ ้อคฺส. ฮาว มัช ดู เธย์ ค ้อสฺท?)
      ดี ผมต ้องการถุงเท ้าสํารองสักคู่
      ถุงเท ้าราคาเท่าไร
            142

Attendant : Three dollars per pair. Would
      you also like a spare t-shirt?
                     ์
     (ธรี ด ้อลล่าร์ส เพอร แพ่ร. วู ้ด ยู ออล
     โซ่ ไล ้ค อะ สแปร ที-เชิรท?) ์
      คูละ 3 ดอลล่าร์ คุณต ้องการเสือยืด
        ่               ้
      สํารองด ้วยไหมครับ
Customer : What kind of t-shirts do you
      have?
                   ้์
      (ว ้อท คายฺด อ๊อฟ ที-เชิรทฺส ดู ยู
      แฮ ้ฟ?)
            ้
      คุณมีเสือยืดแบบไหน
Attendant : We have linen and cotton t-
      shirts in 3 colors.
     (วี แฮ ้ฟ ไลนิน แอ๋นฺด ค ้อทท่อน ที-
             ่
         ้์     ้
      เชิรทฺส อิน ธรี คัลเล่อร์ส.)
          ้ ้
      เรามีทังเสือยืดผ ้าลินนและผ ้าฝ้ าย มี
                 ิ
      ทังหมด 3 สี
       ้
Customer : Do you have an xx in white?
     (ดู ยู แฮ ้ฟ แอน เอ๊กซ เอ็กซ อิน
      ไว ้ท?)
      คุณมีสขาวขนาด 2 เอ็กซไหม
           ี
Attendant : Yes, we do. Here it is. They’re
      10 dollars each.
            143

     (เยส, วี ดู ้. เฮียร อิท อิส เธย์ อาร เท็น
      ด ้อลล่าร์ส อีช)
      มีครับ นีครับ ราคาตัวละ 10
            ่
      ดอลล่าร์
Customer : I’ll take that too. How much does
     that make all together?
     (ไอล เท ้ค แธ ้ท ทู ้. ฮาว มัช ด๊าส แธท
      เม ้ค ออล ทูเก๊เธ่อร?)
         ้  ้         ้
      ผมซือเสือด ้วย ราคารวมทังหมดเป็ น
      เท่าไร
Attendant : Three plus ten makes 13 dollars
                      ี
      (ธรี พลัส เท็น เม ้คฺส เธอร์ทน ด ้อล
      ล่าร์ส.)
      สามกับแปดรวมเป็ น 13 ดอลล่าร์ครับ
Customer : Here’s 13 dollars. Good bye.
      (เฮียร์ส เธอร์ทน ด ้อลล่าร์ส. กู ้ดบาย.)
               ี
      นีเงิน 13 ดอลล่าร์ ลาละครับ
        ่
Attendant : Thank you. Have a good day!
      (แธ ้งคิว. แฮ ้ฟ อะ กูด เดย์)
          ่       ๊
      ขอบคุณ ขอให ้มีความสุขนะครับ/คะ
            144

IV. Grammar (แกร๊มม่าร) = ไวยากรณ์
คํากริยา 3 ชอง่
คํากริยา 3 ช่องเป็ นเรืองสําคัญในภาษาอังกฤษ เพราะ
            ่
กริยา 3 ช่องต ้องใช ้ใน Tense ต่างๆ ทัง Verb ช่อง1,
                    ้
Verb ช่อง 2 และVerb ช่อง3 เช่น
1. Nightingales are named so because they
frequently sing at night as well as during the
day.
2. Molly, our cat, was sick last night.
3. Mr.Peterson has been the school principal
since 1995.

กริยา 3 ช่องมี 2 รูปแบบหลักคือ
1. มาจากการเติม ed หรือ d ทีท ้ายคํากริยาเช่น
               ่
  คํากริยา   คํากริยา  คํากริยา    คําแปล
  ช่อง 1    ช่อง 2   ช่อง 3
  (Present) (Past)    (Past
              Participle)
  smile    Smiled   smiled      ้
                      ยิม
  work     Worked worked       ทํางาน
  live     Lived   lived     อยู/่
                      อาศัย
           145
 love    loved    loved     รัก
 talk    talked    talked    คุย2. มาจากการผันตามกฎของภาษาอังกฤษ

 คํากริยา  คํากริยา  คํากริยาช่อง  คําแปล
 ช่อง 1   ช่อง 2   3
 (Present)  (Past)   (Past
             Participle)
 go     went    gone      ไป
 eat     ate    eaten     กิน/
                    รับประ
                    ทาน
 stand    stood   stood     ยืน
 hear    heard   heard     ได ้ยิน
 teach    taught   taught     สอน
 buy     bought   bought      ้
                    ซือ
 sell    sold    sold      ขาย
          146

V. Activity (แอ๊คทิวท) = กิจกรรม
          ิ ี่

Clothing Fun
There are many ways to learn
the names of clothing items.
Trainer  prepares  colorful
flashcards of about ten items of clothing.
These can be easily found on the Internet
and printed. They should be cut to their
shape instead of being square.
a. The trainer puts a flashcard on the board
for trainees to say its name one by one.
When 5 items are on the board, the trainer
switches their position and asks trainees to
say the names again. Switch positions a few
times before adding 5 more items on the
board. The trainer can ask trainees to
increase the speed of the activity.
b. The trainer puts all the cards face down
on the board. Trainees are divided
             147

into 2 teams. One trainee from each team
takes a turn to select one card from the
board and say the name of the clothing item.
Every correct word, the team wins a point.
The trainer keeps changing the items as
often as appropriate.

   ื้
เสอผ้าแสนสนุก
มีกจกรรมหลายอย่างทีชวยใน
    ิ          ่ ่
            ่
การเรียนรู ้คําศัพท์เกียว กับ
  ้
เสือผ ้า
วิทยากรเตรียมคําศัพท์เกียวกับเสือผ ้าประมาณ 10 คํา
                ่    ้
         ้
หรือมากกว่านัน หารูปสวยๆ จากอินเทอร์เน็ ตและตัด
                      ่
ออกตามรูปทรงของจริง (ไม่ใช่เป็ นรูปสีเหลียมผืนผ ้า
                        ่
เหมือนบัตรคํา)
                       ่
 ก. วิทยากรหงายบัตรคําลงบนกระดานเพือให ้ผู ้เข ้ารับ
การฝึ กบอกคําศัพท์ภาษาอังกฤษทีละคํา         ่
                         เมือมี
คําศัพท์อยูบนกระดาน 5 คําให ้วิทยากรสลับตําแหน่ง
       ่
คําและให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมอ่านคํา สลับคําไปมา 2-
3 ครังแล ้วเพิมคําศัพท์ใหม่อก 5 คํา สลับคําไปมา
     ้   ่          ี
แบบเดิมแต่ใช ้ความเร็วเพิมขึนเรือยๆ
                 ่ ้ ่
          ่
ข. วิทยากรควําบัตรคําลงบนกระดาน แล ้วแบ่งผู ้เข ้า
รับการฝึ กเป็ น 2 กลุม ผู ้เข ้ารับการฝึ กส่งตัวแทนทีละ
             ่
คนสลับกันมาเลือกบัตรคําและบอกคําศัพท์ให ้
              148

ถูกต ้อง ทุกครังทีอานถูกก็จะได ้ 1 คะแนน วิทยากร
        ้ ่ ่
      ่              ่
สามารถเปลียนรูปและคําศัพท์ได ้บ่อยเท่าทีเห็น
สมควร

Cultural tips (ความรูเกียวก ับว ัฒนธรรม)
           ้ ่
ง่ายๆ สไตล์อเมริก ัน
การแต่งกายของคนอเมริกนเป็ นแบบ “ง่าย ๆ สไตล์
                   ั
    ั               ั
อเมริกน" ส่วนมากคนอเมริกนจะใส่หมวกเบสบอลล์
ใส่รองเท ้าแตะรูปร่างเทอะทะหรือรองเท ้าผ ้าใบ      ใส่
       ้
กางเกงขาสันตัวหลวมๆ               ั
                    คนอเมริกนสามารถสวม
          ้
กางเกงยีนส์ เสือยืด ไปทํางานในหน ้าร ้อน ถ ้าเป็ น
             หน ้าหนาวก็สวมโค ้ท หรือแจ็คเก็ท
                            ่
             ตัวใหญ่ทับอีกที โดยเฉลียแล ้วคน
                 ั      ่
             อเมริกนแต่งตัวตํากว่ามาตรฐาน
             ของคนยุโรป เช่น คนอังกฤษหรือ
             ฝรั่งเศส    การแต่งกายของคน
                  ั        ่ ู
             อเมริกนจึงเป็ นประเด็นทีถกวิพากษ์
               ่
วิจารณ์ในประเทศทีให ้ความสําคัญของการแต่งกาย
สุภาพและมีรสนิยม
โดยรวมแล ้วคนไทยเราแต่งตัวมีกาลเทศะและเรียบ
ร ้อยกว่าคนอเมริกน   ั    การให ้ความสําคัญกับสถานที่
              ่
และเจ ้าของสถานทียังเป็ นมารยาทที่
จําเป็ นต ้องได ้รับการพิจารณาทุกครัง     ้
           ี
ควรแต่งตัวให ้ดีดกว่าจะแต่งตัวไม่สภาพ   ุ
เรียบร ้อย
            149
โมดูลที่ 1
บทที่ 8: การถามความต้องการของผูอน การ
                  ้ ื่
      ่
ขอความชวยเหลือ การขอบคุณ การขอโทษ
      Track 8
      I. Vocabulary (โวแค้บบิวลารี) =
                     ่
        ั
      คําศพท์

ลําดับ     คําศัพท์      คําแปล
 ที่      คําอ่าน
 1.       care     ดูแล/ ห่วงใย
         แคร
 2.       need       ต ้องการ
          นีด
 3.    help/assist     ช่วย/ช่วยเหลือ
     เฮ ้ลฺพ /แอ ้สซิสฺท 4.      mind       ระวัง/ รังเกียจ
        มายฺด
 5.     ask for      ขอ /ขอให ้ทํา
      อ๊าส์ค ฟอร
 6.    had better/       ควรจะ
       should
     แฮด เบ๊ทเท่อร /ชูด
          150
7.  would like      ต ้องการ/
     วู ้ด ไล ้ค    อยากจะ
8.    please     กรุณา/โปรด/
       พลีส     ทําให ้พอใจ
9.     right        ถูก
       ไร ้ท
10.   wrong        ผิด
       รอง
11.    sorry      เสียใจ
       ซ ้อรี่
12.    thank     ขอบคุณ/
      แธ ้งฺค     ขอบใจ
13.  excuse me      ขอโทษ
         ้
   เอ๊กซคิวฺส มี
14.   trouble      ปั ญหา/
    ทรับเบิล
        ้   ้  ความลําบาก
15.   problem      ปั ญหา
   พร ้อพเบล ้ม
16.  difficulty    ความลําบาก/
    ดิ๊ ฟฟิ คลที่
          ั      ่
             ความยุงยาก
17.   mistake      ความผิด
     มิสเท ้ค
18.   advice      คําแนะนํ า
    แอ๊ดไว ้ซ
            151
 19.    suggestion     ข ้อเสนอแนะ
        ่
       ซัคเจ๊สชัน่    การแนะนํ า
 20.       error    ความผิดพลาด
        แอเร่อรII. Phrases and sentences (เฟร้ซเซส
แอ๋นฺด เซ็นเท้นเซส) = วลีและประโยค
    1. Would you like some help?
      (วู ้ด ยู ไล ้ค ซัม เฮ ้ลฺพ?)
      คุณต ้องการความช่วยเหลือไหม
    2. Can you give me a hand?
      (แคน ยู กีฟ มี อะ แฮ ้นฺ ด?)
             ้
      ช่วยผม/ฉั นหน่อยได ้ไหม
    3. Do you need a hand?
      (ดู ยู นีด อะ แฮ ้นฺ ด?)
           ้
      คุณต ้องการความช่วยเหลือ
      ไหม
    4. Could you help me please?
      (คู ้ด ยู เฮ ้ลฺพ มี พลีส?)
      กรุณาช่วยผม/ฉั นหน่อย
    5. That would be so kind, thank you.
                       ่
      (แธ ้ท วู ้ด บี โซ ค่ายฺด, แธ ้งคิว.)
      คุณใจดีมาก ขอบคุณ
       152

6. It’s my pleasure.
  (อิทส มาย เพล ้เช่อร.)
  ด ้วยความยินดี
7. I appreciate your help.
            ิ
  (ไอ แอ๊พพรีชเอท ยัวร เฮ ้ลฺพ.)
          ้
  ผม/ฉั นซาบซึงในความช่วยเหลือของ
  คุณ
8. Please excuse me.
           ้
  (พลีส เอ็กซคิวส มี.)
  ขอโทษ
9. It’s not your fault.
  (อิทส น ้อท ยัวร ฟ้ อลฺท.)
  มันไม่ใช่ความผิดของคุณ
10. May I borrow your pen?
  (เมย์ ไอ บ๊อร์โร่ว ยัวร เพ ้น?)
  ขอยืมปากกาของคุณหน่อยได ้ไหม
11. Could you please send me the
  documents?
  (คู ้ด ยู พลีส เซ็นฺด มี เธอะ ด๊อคคิว
  เม่นฺทส?)
      ์
  กรุณาส่งเอกสารมาให ้ผม/ฉั นหน่อยได ้
  ไหม
12. Would you mind checking
   this writing for me?
        153

  (วู ้ด ยู มายฺด เช ้คคิง ธิส ไร ้ทิง ฟอร มี?)
              ่     ่
                 ้
  คุณช่วยตรวจงานเขียนนีให ้ผม/ฉั นหน่อย
  ได ้ไหม
13. Do you mind moving over a little
  bit?
             ่
  (ดู ยู มายฺด มู ้ฟวิง โอ๊เว่อร อะ ลิทเทิล่
   บิ๊ ท?)
                ่
  คุณช่วยเขยิบไปนิดหนึงได ้ไหม
14. It’s very kind of you.
  (อิทส เว ้รี่ ค่ายฺด อ๊อฟ ยู.)
  คุณกรุณามาก
15. With sincere thanks.
  (วิธ ซินเซียร แธ ้งค์ส.)
  ด ้วยความขอบคุณอย่างจริงใจ
16. I am sorry. I made a bad mistake.
  (ไอ แอม ซ ้อรี. ไอ เม ้ด อะ แบ๊ด มิส
           ่
  เท ้ค.)
  ขอโทษ ผม/ฉั นทําความผิด
        อย่างมากเลย
17. Advice and suggestions are
  welcome.
               ่   ่
  (แอดไว ้ซ แอนฺ ด ซัคเจ๊สชันฺส อาร
       ่
   เว ้ลคัม.)
  เชิญแสดงความคิดเห็นและให ้คําแนะนํ า
            154

    18. The problem has already been
      solved.
      (เธอะ พร ้อพเบล่ม แฮ ้ส ออลเร ้ดดี้ บีน
      โซ ้ลฺฟ์ด.)
      ปั ญหาได ้รับการแก ้ไขเรียบร ้อยแล ้ว
    19. The work was done without
      difficulty.
           ์    ้          ั
      (เธอะ เวิรค ว ้อส ดัน วิธเอ๊าท ดิ๊ ฟฟิ คล
       ่
      ที.)
             ่
      งานสําเร็จลุลวงได ้โดยไม่มความยุงยาก
                    ี    ่
    20. There are a few spelling errors.
                   ่
      (แธร อาร อะ ฟิ ว สเป้ ลลิง แอ๊เร่อร์ส.)
               ่
      มีการสะกดผิดอยูเล็กน ้อยIII. Conversation (คอนเวอร์เซชน) = บท ้ ่ั
สนทนา
Conversation 1 : A conversation between a
foreigner and a local person about making an
international call.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน วัน : อะ คอนเวอร์
        ่
   ่
เซ ้ชัน บีทวีน อะ ฟ้ อเรนเน่อร แอนฺ ด
     ่    ่
อะ โล ้คัล เพอรซัน อะเบ๊าท
    ่         ่
เม ้คคิง แอน อินเทอร์แน ้ชันนั่ล คอลล์)
             155

              ั    ่  ่
บทสนทนาระหว่างชาวต่างชาติกบคนท ้องถินเกียวกับ
การต่อโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

Foreigner  : Excuse me, could you help me
       please?
       (เอ๊กซคิวส มี, คู ้ด ยู เฮ ้ลฺพ มี พลีส?)
            ้
       ขอโทษครับ คุณช่วยผมหน่อยได ้
       ไหม
Local person: Of course. How can I help
       you?
       (อ๊อฟ คอร์ส. ฮาว แคน ไอ เฮ ้ลฺพ ยู?)
       ได ้ครับ จะให ้ช่วยอะไรครับ
Foreigner : I need to make a call back
       home. Do you know where I
       can make an international call?
           ้
       (ไอ นีด ทู เม ้ค อะ คอลล์ แบ๊ค โฮ่ม.
       ดู ยู โนว แวร ไอ แคน เม ้ค แอน อิน
             ่
       เทอรแน ้ชันนั่ล ค ้อลล?)
       ผมต ้องโทรศัพท์กลับบ ้าน คุณรู ้ไหม
       ว่าผมจะต่อโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
          ่
       ได ้ทีไหน
             156

Local person: The easiest way is to buy an
       international calling card and
       use it with an international
       public phone.
             ี่
       (ธิ อี๊ ซเอ ้สฺท เวย์ อิส ทู บาย แอน
                 ่     ่
       อินเทอรแน ้ชันนั่ล คอลลิง ค ้าร์ด
       แอนฺ ด ยู ้ส อิท วิธ แอน อินเทอร
           ่       ่
       แน ้ชันนั่ล พับลิค โฟน.)
                   ้
       วิธทงายทีสดคือซือบัตรโทรศัพท์
         ี ี่ ่   ่ ุ
       ระหว่างประเทศแล ้วเอาไปโทรฯทีตู ้   ่
       โทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบ
       สาธารณะ
Foreigner : Where can I buy such a card?
       (แวร แคน ไอ บาย ซัช อะ ค ้าร์ด?)
              ้
       ผมจะซือบัตรโทรศัพท์แบบนีได ้ที่ ้
       ไหน
Local person: At any post service kiosk. I’m
       not sure whether 7- Eleven
       has it. You’d better check
       there.
       (แอ ้ท เอ๊นี่ โพ ้สฺท เซ ้อรวิซ คิออสฺค.
                         ๊
             157

       แอม น ้อท ชัวร เว ้เธ่อร เซ ้เว่น อีเล ้ฟ
       เว่น แฮ ้ส อิท. ยูด เบ๊ทเท่อร เช็คค
       แธร.)
         ้ ่           ์ ี่
       ซือทีร ้านบริการไปรษณียทไหนก็ได ้
       ผมไม่แน่ใจว่าร ้านเซเว่น อีเลฟเว่นจะ
       มีขายหรือเปล่า คุณลองสอบถามดูก็
       แล ้วกัน
Foreigner : Thank you for your help. I
       appreciate it.
       (แธ ้งคิว ฟอร ยัวร เฮ ้ลฺพ. ไอ
           ่
             ิ
       แอ๊พพรีชเอท อิท.)
       ขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของ
       คุณ ผมซาบซึงมาก ้
Local person: It’s my pleasure.
       (อิทส มาย เพล ้เช่อร.)
       ด ้วยความยินดีครับ        Conversation 2 : A conversation
        between a new and an old office
        worker in their office.(คอนเวอร์
เซ ้ชัน ทู : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน อะ นิว แอนฺ ด
   ่            ่
             ์
แอน โอลฺด อ๊อฟฟิ ซ เวิรคเค่อร์ อิน แธร อ๊อฟฟิ ซ)
           158

            ั
บทสนทนาระหว่างคนงานใหม่กบคนงานเก่าใน
สํานักงาน

N/W  : Excuse me, can you give me
    a hand?
    (เอ็กซคิวฺส มี, แคน ยู กีฟ มี อะ แฮนฺ ด?)
         ้        ้
    ขอโทษครับ คุณช่วยผมหน่อยได ้ไหมครับ
O/W  : What’s wrong?
     (ว ้อทฺส รอง?)
     มีปัญหาอะไรครับ
N/W  : This photocopier doesn’t work. The
     green light is on here but when I
     pressed the start button,nothing
     happened.
                    ่
     (ธิส โฟ้ โท่คอพพิเอ่อร ด๊าสซึน เวิรค. เธอะ
            ๊          ์
     กรีน ไล ้ท อิส ออน เฮียร บั๊ท เวน ไอ
     เพรสฺด เธอะ สต๊าร์ท บั๊ททั่น น ้อทธิง่
     แฮพเพินฺด.)่
O/W  : Did the paper jam?
     (ดิ๊ ด เธอะ เพ ้เพ่อร แจ๊ม?)
     กระดาษติดหรือเปล่า
N/W  : No, I already checked that.
     (โน, ไอ ออลเร ้ดดี้ เช็คฺด แธท.)
            159

    ไม่ครับ ผมตรวจดูแล ้ว
O/W  : Did you check the paper tray?
    (ดิ๊ ด ยู เช็คค เธอะ เพ ้เพ่อร เทร ้ย์?)
    คุณตรวจดูถาดใส่กระดาษหรือเปล่า
N/W  : Yes, I did. It’s almost full.
    (เย ้ส, ไอ ดี๊ ด. อิทส อ๊อลโม ้สฺท ฟู้ ล.)
    ตรวจแล ้วครับ มีกระดาษ
    เกือบเต็มถาด
O/W  : Let me check it.
    (เล็ท มี เช็คค อิท)
          ่
    ให ้ผมดูกอนนะ

   (checking all the buttons)
       ่
   (เช็คคิง ออล เธอะ บั๊ททั่นฺส)
        ุ่
    ตรวจดูปมต่างๆ

    Here, someone set it on the “hold”
    position. It should be ok now.
    (เฮียร, ซัมวัน เซ็ท อิท ออน เธอะ“โฮลฺด”
      ้ ั่
    โพซีชน. อิท ชู ้ด บี โอเค นาว.)
    นีไง ใครก็ไม่รู ้กดปุ่ มทีตําแหน่ง“หยุด”
     ่            ่
    เอาไว ้ น่าจะใช ้เครืองได ้แล ้วนะครับ
              ่
             160

N/W   : Thank you very much. I’ll remember
     to check the“hold” button next
     time.
         ่
     (แธ ้งคิว เว ้รี่ มั่ช. ไอล รีเม ้มเบอ ้ร ทู เช็คค
     เธอะ “โฮลฺด” บั๊ททั่น เน็ กซ์ท ทาม.)
     ขอบคุณมากครับ ผมจะจําไว ้ว่าต ้องตรวจดู
     ปุ่ ม “หยุด” ด ้วยในครังต่อๆ ไป
                  ้
O/W   : Not at all.
     (น ้อท แอ ้ท ออล.)
     ไม่เป็ นไรครับIV. Grammar (แกร๊มม่าร) = ไวยากรณ์
การใช ้ Present Perfect Tense
รูปประโยค
ประธาน + have/has + กริยาช่องที่ 3

The children have done their homework.
Linda has made up her mind.

1. ใช ้เพือแสดงถึงการกระทําทีเริมในอดีต ดําเนินมา
     ่         ่ ่
      ั          ่   ่ ู
จนถึงปั จจุบน และยังคงดําเนินอยูในขณะทีพด มักจะ
            161

มีคํากริยาวิเศษณ์ (adverb) เช่น since, for, up to
now เป็ นต ้นร่วมอยูในประโยคด ้วย เช่น
           ่
- Mr. Anderson has lived in Bangkok since
2007.
- I have worked on this project for more
than 6 months.
2. ใช ้เพือแสดงถึงการกระทําทีได ้ทําซํ้าๆ ในอดีต
      ่          ่
         ี่ ่ ้      ้
และเหตุการณ์ทวานีอาจจะเกิดขึนต่อไปได ้อีกใน
อนาคต มักจะมีคํากริยาวิเศษณ์ (adverb) เช่น
once, twice, many times, over and over etc.
- I have traveled to Nepal three times.
- The teacher has repeated the tense rules
over and over.
3. ใช ้เพือแสดงเหตุการณ์ทเพิงเกิดขึนใหม่ๆ มักจะ
     ่        ี่ ่   ้
มีคํากริยาวิเศษณ์ (adverb) เช่น just, recently,
lately etc.
- John has just been promoted to an
executive position.
- We haven’t seen Pim in her office lately.
Is everything ok?

4. ใช ้กล่าวถึงเหตุการณ์ทเกิดขึนในอดีต แต่ไม่ได ้
             ี่  ้
           162

บ่งเวลาทีเกิดขึนให ้ชัดเจน จะมีคําว่า up to the
     ่   ้
present time, until now, so far etc.
- The police haven’t found the lost man until
now.
- Wendy hasn’t heard about her job
application so far.

V. Activity (แอ๊คทิวท) = กิจกรรม
           ิ ี่
Find your partner.
Trainer prepares pictures of different
things such as pen, pencil, ruler, notebook,
necktie, 5 baht coin etc. for half of the
class. The other half will get a card with a
sentence such as
    May I borrow your ruler?
    May I borrow your pencil? etc.

       Each card will have each name
       of the things on the pictures.
       Trainer distributes one card or
       picture to each trainee. The
             163
trainees with the    pictures check what
pictures they get but do not show them to
the others. The trainees who have the word
cards will ask the other trainees “May I
borrow your…..? If the words do not match
the pictures, the trainees with the pictures
will say, “No, I don’t have it/them.” If the
words match the pictures, they have found
their partners. Keep going until all the cards
are matched.

เกมหาคู่
          ่
วิทยากรหาภาพสิงของต่างๆ เช่น รูปปากกา ดินสอ
ไม ้บรรทัด สมุด เน ้คไท เหรียญ 5 บาทฯลฯ สําหรับผู ้
               ่  ่    ้
เข ้ารับการฝึ กจํานวนครึงหนึงของชันเรียน ส่วนผู ้เข ้า
         ่  ่
รับการฝึ กอีกครีงหนึงจะได ้รับบัตรคําทีมประโยค เช่น
                      ่ ี
      ขอยืมไม ้บรรทัดของคุณหน่อยได ้ไหม
      ขอยืมดินสอของคุณหน่อยได ้ไหม ฯลฯ
              ื่    ่ ่ ่
บัตรคําแต่ละใบจะมีชอของสิงทีอยูบนรูปภาพ       เมือ่
วิทยากรแจกบัตรคําหรือบัตรรูปให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กคน
ละ 1 ใบ ผู ้เข ้ารับการฝึ กทีได ้บัตรรูปเปิ ดดูวาได ้รูป
                   ่      ่
             ่   ู
อะไรแต่ห ้ามให ้คนอืนดูรปของตัวเอง ผู ้เข ้ารับการฝึ ก
  ่
ทีได ้รับบัตรคําจะถามผู ้เข ้ารับการฝึ กคนอืนๆ ่  เป็ น
ภาษาอังกฤษ      “May I borrow your….?” ถ ้าสิง ่
             164

 ่          ่
ทีถามไม่ตรงกับรูปภาพทีผู ้ถูกถามมี ผู ้ถูกถามก็จะ
ตอบว่า “No, I don’t have it” หรือ “No, I don’t
have them” ถ ้าคําทีถามตรงกับรูปภาพทีผู ้ถูกถามมี
           ่          ่
อยู่     ่
    การหาคูก็ประสบความสําเร็จ        ้
                  ทําอย่างนีไป
               ่ ั
จนกว่าบัตรคําและบัตรรูปจับคูกนจนครบ

Cultural tips (ความรูเกียวก ับว ัฒนธรรม)
           ้ ่

หลักการทํางานของคนในวัฒนธรรมตะวันตกแตกต่าง
ไปจากหลักการทํางานในวัฒนธรรมไทย เช่น
1. ในการทํางานกับคนต่างชาติ ถ ้าไม่เข ้าใจคําสัง่
    ่ ่
หรือสิงทีเขาพูด เราจะต ้องถามทันที ไม่ควรเงียบไว ้
      ่ ่
เพราะสิงทีเราไม่เข ้าใจอาจทําความเสียหายให ้กับงาน
และ/หรือบริษัทได ้
2. เมือมีปัญหาทีเกียวข ้องกับการทํางานให ้แจ ้งให ้ผู ้
     ่      ่ ่
 ่
ทีรับผิดชอบรับทราบทันที ต ้อง
       ้   ่ ี
รายงานทังส่วนทีดและส่วนที่
             ่
อาจจะเป็ นปั ญหาเพือจะได ้มีการ
เตรียมตัวแก ้ไข ต ้องรายงาน
อย่างตรงไปตรงมา การสือสารที่ ่
              ่
มีประสิทธิภาพเป็ นสิงจําเป็ น
  ่         ่ ู
เพือให ้ได ้ข ้อมูลทีถกต ้อง
3. ต ้องตรงต่อเวลา รู ้จักให ้ความสําคัญกับเวลาของ
   ่
คนอืนๆ ด ้วย
           165
โมดูลที่ 1
บทที่ 9 : การเจ็บปวย
         ่

     Track 9
     I. Vocabulary (โวแค้บบิวลารี) =
                   ่
       ั
     คําศพท์

ลําดับ    คําศัพท์     คําแปล
 ที่     คําอ่าน
 1.    be sick/ ill    ไม่สบาย
      บี ซิคฺค/ อิลล์ 2.   be well/ fine/ OK   สบายดี
     บี เวลล์/ ฟายฺน/
        โอเค
 3.     have a flu    เป็ นไข ้หวัด
      แฮ ้ฟ อะ ฟลู
 4.    stomach ache    ปวดท ้อง
           ่
      สะต๊อมัค เอค
 5.     toothache     ปวดฟั น
        ทู ้ธเอค
 6.     headache     ปวดศีรษะ
        เฮ ้ดเอค
          166
7.    sore throat       เจ็บคอ
      ซอร โธร ้ท
8.     sore eye       เจ็บตา
       ซอร อาย
9.   influenza (flu)    ไข ้หวัดใหญ่
   อินฟลูเอ๊นซ่า (ฟลู)
10.      fever     เป็ นไข ้ตัวร ้อน
       ฟี้ เว่อร
11.     diarrhea      ท ้องเสีย
       ไดอาเรีย
12.   muscle pain           ้
               ปวดกล ้ามเนือ
          ่
     มัสเซิล เพน
13.     dizziness    วิงเวียนตาลาย
       ดิซซีเนส
14.      cough        ไอ
       คัฟ/ค ้อฟ
15.   suffer from     ทรมานจากโรค
    ซัฟเฟ่ อร ฟรอม
16.  food poisoning    อาหารเป็ นพิษ
            ่ ่
    ฟู้ ด พ ้อยซันนิง
17.      hurt      เจ็บ ปวด
        เฮิรท ์
18.     terrible    แย่ /อาการไม่
      แท ้เรอเบิล ้     ดี
            167
 19.       get well         ึ้
                  อาการดีขน
         เก็ท เวลล์
 20.   to have recovered        ึ้
                  อาการดีขน/
      ทู แฮ ้ฟ รีคฟเว่อร์ด
            ั      ทุเลา
 21.       to have     อาการดีขน ึ้
       recuperated      ทุเลา
          ทู แฮ ้ฟ
        ุ
      รีคพเพอร์เรทเท่ด
 22.       chronic        ้
                   เรือรัง
          ครอนิค ่II. Phrases and sentences (เฟร้ซเซส
แอ๋นฺด เซ็นเท้นเซส) = วลีและประโยค
  1. I have a headache.
    (ไอ แฮ ้ฟ อะ เฮ ้ดเอค.)
     ฉั น/ผมปวดศีรษะ
  2. I am getting better.
            ่
    (ไอ แอม เก็ททิง เบ๊ทเท่อร.)
    ฉั น/ผมอาการดีขน ึ้
  3. I am suffering from food poisoning.
              ่  ๊     ่ ่
    (ไอ แอม ซัฟเฟ่ อริง ฟรอม ฟูด พ ้อยซันนิง.)
    ฉั น/ผมทรมานจากอาหารเป็ นพิษ
  4. Ouch! I cut my finger.
          168

  (เอ๊าช! ไอ คัท มาย ฟิ้ งเก ้อร.)
  โอ๊ย ฉั น/ผมทํามีดบาดนิวตัวเอง้
5. I have a terrible cough.
  (ไอ แฮ ้ฟ อะ แท ้เรอเบิล คัฟ/ค ้อฟ.)
               ้
  ฉั น/ผมไอแย่มาก
6 Get well soon.
  (เก็ท เวลล์ ซูน.)
           ึ้
  ขอให ้อาการดีขนเร็วๆนะ
7. He’s got a toothache.
  (ฮีส ก ้อท อะ ทู ้ธเอค.)
  เขาปวดฟั น
8. He’s burnt himself.
  (ฮีส เบิ๊ รนฺท ฮิมเซ ้ลฟ.)
       ์
  เขาทําไฟไหม ้/ไฟลวกตัวเอง
9. She’s got a chronic cold.
              ่
  (ชีส ก ้อท อะ ครอนิค โค ้ลฺด.)
          ้
  เธอเป็ นหวัดเรือรัง
10. They have been stung.
  (เธย์ แฮ ้ฟ บีน สตัง.)
  พวกเขาถูกแมลงต่อย
11. What are the symptoms?
  (ว ้อท อาร เธอะ ซิมพ์ทอมฺส?)
             ้   ่
  อาการเจ็บป่ วยเป็ นอย่างไร
12. I feel dizzy.
           169
   (ไอ ฟี ล ดิซซี.) ่
   ฉั นรู ้สึกตาลาย
13.  I tend to vomit.
   (ไอ เทนฺ ด ทู โว ้มิท.)
   ฉั นอยากอาเจียน
14.  I have a high/low temperature.
   (ไอ แฮ ้ฟ อะ ไฮ/โลว เท ้มเพอเร ้เช่อร.)
           ่
   ฉั นมีไข ้สูง/ตํา
15.  I have a stomach cramp.
   (ไอ แฮ ้ฟ อะ สะต๊อมั่ค แคร ้มฺพ.)
   ท ้องของฉั นเป็ นตะคริว
16.  I’ve been bleeding.
   (ไอ ้ฟ บีน บลีดดิง.)้
   ฉั นเลือดออก
17.  I’ve got bruises.
   (ไอ ้ฟ ก ้อท บรู ้สเซส.)
   ฉั นมีบาดแผลฟกชํ้า
18.  I’ve broken my arm.
   (ไอ ้ฟ โบร๊คเค่น มาย อาร์ม.)
   แขนของฉั นหัก
19.  I have heartburn.
   (ไอ แฮ ้ฟ ฮ ้าร์ทเบิรน.)
              ์
   ฉั นอาการแสบร ้อนกลางอก
20.  The wound is bleeding.
               ้
   (เธอะ วูนฺด อิส บลีดดิง.)
            170

  บาดแผลมีเลือดไหลIII. Conversation (คอนเวอร์เซชน) = บท ้ ่ั
สนทนา
Conversation 1 : A conversation between a
patient and a doctor at a clinic.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน วัน : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน อะ
        ่              ่
    ่
เพ ้เชียนฺ ท แอนฺ ด อะ ด๊อคเท่อร แอ ้ท อะ คลินค)ิ
บทสนทนาระหว่างคนไข ้กับแพทย์ในคลินกแห่งหนึง  ิ  ่

  Doctor : Hi, there. What seems to be
       the problem?
       (ฮ ้าย, แธร. ว ้อท ซีมฺส ทู บี เธอะ
       พร ้อพเบล ้ม?)
       สวัสดี ไม่สบายเป็ นอะไรครับ
  Patient : Good morning, doctor. I’m
       not feeling well today.
              ่
       (กู ้ด ม ้อรนิง, ด๊อคเท่อร. แอม น ้อท
           ่
        ฟี้ ลลิง เวลล์ ทูเดย์.)
                     ้
       สวัสดีครับคุณหมอ วันนีผมรู ้สึกไม่
       ค่อยสบาย
           171

Doctor : Tell me your symptoms.
              ้
     (เทลล์ มี ยัวร ซิมฺพท่อมฺส.)
     ช่วยเล่าอาการให ้หมอฟั งหน่อยครับ
Patient : I feel like vomiting all the
     time. I can’t eat, nor can I
     drink.
                  ่
     (ไอ ฟี ล ไล ้ค โว ้มิททิง ออล เธอะ
     ทาม. ไอ แค ้นฺ ท/ค ้านฺ ท อีท นอฺร
            ้
     แคน ไอ ดริงฺค.)
     ผมรู ้สึกอยากจะอาเจียนตลอดเวลา
                   ่
     ผมกินอาหารไม่ได ้ ดืมอะไรก็ไม่ได ้
Doctor : Stick your tongue out. You
     have a very red throat. Let me
     check your temperature. Oh,
     it’s 37 degrees Celsius.
     (สติ๊ ค ยัวร ทัง เอ๊าท. ยู แฮ ้ฟ อะ เวรี่
     เร ้ด โธร ้ท. เล็ท มี เช็คค ยัวร เท ้ม
     เพอเร ้เช่อร. โอห์, อิทส เธ ้อรที่
                 ่
     เซ ้เว่น ดีกรีส เซ ้ลเซียส.)
         ้
     แลบลินให ้หมอดูหน่อย คอของคุณ
     แดงมาก ให ้หมอวัดอุณหภูมหน่อย  ิ
     นะครับ อ ้อ! 37 องศาเซลเซียส
Patient : What should I do then?
     (ว ้อท ชู ้ด ไอ ดู เธน?)
          172

     ผมควรจะต ้องทําอะไรบ ้างครับ
Doctor : You have a throat infection, so
     drink a lot of lukewarm water
     and take only liquid food.
     (ยู แฮ ้ฟ อะ โธร ้ท อินเฟ้ คชัน, โซ
                    ่
        ้
     ดริงฺค อะ ล ้อท อ๊อฟ ลู ้ควอร์ม
                       ่
     ว ้อเท่อร แอนฺ ด เท ้ค โอนลี่ ลิควิด
     ฟู้ ด.)
     คุณมีอาการคออักเสบ ต ้องดืมนํ้ า่
       ่
     อุนมากๆ และกินอาหารนํ้ าๆเท่านัน   ้
Patient : Do I need some antibiotics?
            ้     ่
     (ดู ไอ นีด ซัม แอนทีไบโอทิคส?)
                ้
     ผมต ้องกินยาฆ่าเชือไหมครับ
Doctor : Of course. Take this
     prescription to the drugstore
     to get some medicine to cure
     the bacteria causing your sore
     throat.
     (อ๊อฟ ค ้อร์ส. เท ้ค ธิส เพร ้สคริพชัน ่
     ทู เธอะ ดรักสตอร ทู เก็ท ซัม
         ิ่
     เม ้ดิซน ทู เคียวร เธอะ แบคทีเรีย
           ่
     ค ้อสซิง ยัวร ซอร โธร ้ท.)
              173

                   ่  ้  ่
       ต ้องครับ เอาใบสังยานีไปทีร ้านขาย
           ่ ้        ้     ่
        ยาเพือซือยาฆ่าเชือแบคทีเรียทีทําให ้
        เกิดอาการเจ็บคอนะครับ
   Patient : Thank you very much, doctor.
           ่
       (แธ ้งคิว เว ้รี่ มัช, ด๊อคเท่อร.)
        ขอบคุณคุณหมอมากครับ
   Doctor : My pleasure.
       (มาย เพล ้เช่อร.)
        ด ้วยความยินดีครับConversation 2: A conversation between a
doctor and a patient at the OPD (Out-Patient
Division)
(คอนเวอร์เซ ้ชัน ทู : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน อะ
          ่           ่
ด๊อคเท่อร แอนฺ ด อะ เพ ้เชียนฺ ท แอ ้ท ธิ โอพีด ี -เอ๊าท
                 ่
    ่     ิ ั่
เพ ้เชียนฺ ท ดิ๊ วชน)
บทสนทนาระหว่างแพทย์และคนไข ้ในแผนกคนไข ้
นอก
   Patient : Doctor, you have to help me.
            (ด๊อคเท่อร ,ยู แฮ ้ฟ ทู เฮ ้ลฺพ มี.)
            หมอครับ หมอต ้องช่วยผมนะครับ
   Doctor : Sure. What’s your problem?
            (ชัวร. ว ้อทส ยัวร พร ้อพเบล ้ม?)
          174

       ได ้ครับ คุณมีปัญหาอะไร
Patient :  I can’t hear very well. I think
      my left ear’s got some air in
      it. I can hear my own voice.
      When I speak, my voice
      echoes in my left ear.
      (ไอ แค ้นฺ ท/ค ้านฺ ท เฮียร เว ้รี่ เวลล์.
          ้
      ไอ ธิงฺค มาย เล ้ฟฺท เอียรส ก ้อท
      ซัม แอร์ อิน อิท. ไอ แคน เฮียร
      มาย โอน ว ้อยฺซ. เวน ไอ สปี๊ ค มาย
      ว ้อยฺซ เอ๊คโค่ส อิน มาย เล ้ฟฺท
      เอียร.)
                  ่
      การฟั งของผมไม่คอยดีเท่าไร ผม
      คิดว่ามีลมในหูข ้างซ ้าย ผมได ้ยิน
      เสียงของตัวเอง เวลาผมพูดเสียง
      ของผมจะก ้องอยูในหูซ ้าย
                 ่
Doctor :  When did it happen?
      (เวน ดิ๊ ด อิท แฮ ้พเพิน?)
                   ่
           ้ ้   ่
      เกิดขึนตังแต่เมือไร
Patient :  It happened on the plane
      when I flew to Bangkok from
      Krabi.
          175

      (อิท แฮ ้พเพินฺด ออน เธอะ เพลน
                 ่
      เวน ไอ ฟลูว ทู แบ๊งค่อค ฟรอม
      กระบี) ่
            ้       ่
      มันเกิดขึนบนเครืองบินตอนทีผมบิน   ่
              ่
      จากกระบีมากรุงเทพฯ ครับ
Doctor :  I think you’re suffering from
      an earache. It sometimes
      happens to people when their
      ears don’t adjust to the air
      pressure at high altitude.
           ้
      (ไอ ธิงฺค ยัวร ซัฟเฟ่ อริง ฟรอม  ่
      แอน เอียรเอค. อิท ซัมทามฺส แฮ ้พ
        ่      ้ ่
      เพินฺส ทู พีเพิล เวน แธร เอียร์ส
                  ้
      ด ้อนฺ ท แอ๊ดจัสฺท ทู ธิ แอร เพร ้ส
      เช่อร แอ ้ท ไฮ อัลทิชด.)   ู่
      หมอคิดว่าคุณคงเกิดอาการเจ็บหู
             ้
      มันเกิดขึนได ้ในบางครังกับคนทีหู้   ่
      ไม่สามารถปรับสภาพให ้เข ้ากับ
      ความกดอากาศในทีสงได ้   ่ ู
Patient :  Will I recover?
                ั
      (วิลล ไอ รีคฟเว ้อร?)
      ผมจะหายไหมครับ
         176

Doctor :  Yes. You must breathe in
      deeply anytime your ear gets
      stuffy.You might try chewing
      some gum next time you’re
      boarding a plane. Now let me
      inspect your ear to see if the
      eardrum is still normal.
      (เยส. ยู มัสฺท บรีธ อิน ดี๊ พลี่
          ี่
      เอ๊นทาม ยัวร เอียร เก็ทฺส สตั๊ฟฟี่ .
                  ้
      ยู ไม ้ท ทราย ชูวอิง ซัม กัม
      เน็ กซ์ท ทาม ยัวร บอร์ดดิง อะ  ้
      เพลน. นาว เล็ท มี อินสเป๊ ค ยัวร
             ้
      เอียร ทู ซี อีฟ ธิ เอียรดรั่ม อิส
      สติลล น ้อรมั่ล.)
      หายครับ คุณต ้องหายใจลึกๆ
        ่       ่    ื้
      เมือไรก็ตามทีรู ้สึกหูออ คุณอาจจะ
      ลองเคียวหมากฝรั่งก่อนขึนเครือง
            ้        ้  ่
         ้       ้
      ครังหน ้า ตอนนีขอหมอตรวจหูของ
           ่      ่
      คุณดูวาแก ้วหูอยูในสภาพปกติไหม
Patient:  Will it hurt?
      (วิลล อิท เฮิรท?)์
      จะเจ็บไหมครับ
         177

Doctor:  No, you won’t feel anything.
                   ี่ ิ
      (โน, ยู โว ้นฺ ท ฟี ล เอ๊นธง.)
      ไม่หรอกครับ คุณจะไม่รู ้สึกอะไร
      เลย

      (looking) (ลุ ้คคิง) หมอตรวจ
               ่

      Your eardrum is still normal.
      (ยัวร เอียรดรั่ม อิส สติลล น ้อรมัล.)
                 ่
      แก ้วหูของคุณยังอยูในสภาพปกติ
Patient:  What should I do then?
      (ว ้อท ชู ้ด ไอ ดู เธน?)
      ผมควรจะต ้องทําอะไรบ ้างครับ
Doctor:  I’ll prescribe you some
      medicine to heal your hearing.
      Take a tablet after each meal
      three times a day.
                      ิ่
      (ไอล เพร ้สไคร ้บ ยู ซัม เม ้ดิซน
                ่
      ทู ฮีล ยัวร เฮียรริง. เท ้ค อะ
      แท ้เบล่ท อ๊าฟเท่อร อีช มีล ธรี
      ท่ามฺส อะ เดย์.)
            ่
      หมอจะสังยาให ้สําหรับรักษา
      ปั ญหาการได ้ยินของคุณ กินยาครัง  ้
         178

      ละ 1 เม็ดหลังอาหารวันละ 3 มือ  ้
Patient:  Okay.
      (โอ๊เค.)
      ได ้ครับ
Doctor:  In three days, you’ll hear
      much better again. But, if it’s
      not getting better, come back
      to see me. Here’s the
      prescription.
      (อิน ธรี เดย์ส, ยูล เฮียร มัช เบ๊ท
                ้
      เท่อร อะเกน. บั๊ท อีฟ อิทส น ้อท
          ่
      เก็ททิง เบ๊ทเท่อร, คัม แบ๊ค ทู ซี
      มี. เฮียรส เธอะ เพรสคริพชัน.)่
      ภายในสามวันคุณจะได ้ยินชัดขึน   ้
             ี ึ้
      แต่ถ ้ายังไม่ดขน กลับมาหาหมออีก
        ้   ่ ่
      ครัง นีใบสังยาของคุณ
Patient:  Thanks a lot for your help.
      (แธ ้งส อะ ล ้อท ฟอร ยัวร เฮ ้ลพ.)
      ขอบคุณมากครับ
Doctor:  That’s all right. Good bye.
                 ๊
      (แธ ้ทส ออล ไร ้ท. กูดบาย.)
      ไม่เป็ นไรครับ สวัสดีครับ
             179

IV: Grammar (แกร๊มม่าร) = ไวยากรณ์
ประโยคขอร้องหรือบ ังค ับ
รูปประโยค : กริยา (infinitive without to) + กรรม
                 หรือส่วนขยาย
เช่น  - Be quiet in the library.
    - Read this book for the test.
    - Sit properly.

         ่        ่
ถ ้าเป็ นประโยคทีต ้องการเน ้นคําสัง
อาจจะใช ้เครืองหมาย ! แทน . ก็ได ้
       ่
เช่น    - Get out!
      - Stop!
      - Drop the gun!

ถ ้าเป็ นประโยคทีต ้องการเน ้นการขอร ้อง ให ้ใช ้คําว่า
         ่
please ขึนต ้นประโยคหรือไว ้ท ้ายประโยคก็ได ้
      ้
      - Please open the window.
      - Help me, please.
      - Please stand in line.

              ่
ถ ้าเป็ นประโยคทีต ้องการสังไม่ให ้ทํา ต ้องใช ้กริยา
         ่
ช่วย Do +not ขึนต ้นประโยคเสมอ
          ้
             180

เช่น  - Do not park here.
    - Do not walk across the yard.
    - Do not leave your belongings
    unattended.
ตัวย่อของ Do not คือ Don’t
    - Don’t be late.

V. Activity (แอ๊คทิวท) = กิจกรรม
           ิ ี่
What’s wrong with you?
The trainer writes down each symptom on a
card and asks a volunteer to mime or
demonstrate that symptom for the class to
guess what the symptom is.
Here is the list of symptoms for the class to
practice speaking:

    1.  I’ve got a headache.
    2.  I’ve got a toothache.
    3.  I’ve broken my leg.
    4.  I’ve been stung.
    5.  I’ve got a sore throat.
            181

  6.  I’ve got a terrible cold.
  7.  I’ve burnt myself.
  8.  I’ve got a bad cough.
  9.  I’ve got a temperature/ fever.
  10.  I’ve got the measles.

    ็
คุณเปนอะไร
                      ้
วิทยากรเรียกผู ้เข ้ารับการฝึ กออกมาหน ้าชันและให ้
                ่ ิ
แสดงท่าทางอาการเจ็บป่ วยทีวทยากรเขียนไว ้ในบัตร
       ้ ้               ้
คํา และให ้ทังชันช่วยกันตอบอาการเจ็บป่ วยนันเป็ น
ภาษาอังกฤษ ถ ้าไม่เขียนลงบนบัตรคํา อาจจะเขียน
อาการเจ็บป่ วยทังหมดบนกระดาน white board และ
         ้
ให ้ทุกคนช่วยกันหาคําตอบ และอาจจะให ้ช่วยกัน
              ้
แนะนํ าการรักษาอาการนันเป็ นภาษาอังกฤษโดยให ้
 ้
ขึนต ้นประโยค ดังนี้

อาการ   :   I’ve got a headache.
         (ผม/ฉั นปวดหัว)
แนะนํ า :    You should see the doctor as
         soon as possible.
                     ่ ุ
         (คุณควรไปพบแพทย์โดยเร็วทีสด)
                  182

Cultural tips (ความรูเกียวก ับว ัฒนธรรม)
                  ้ ่
             ่
           เมือมีอาการเจ็บป่ วย ชาวตะวันตก
           โดยเฉพาะชาวอเมริกนมักไปพบ      ั
           แพทย์เพือวินจฉั ยและขอใบสังยา
                      ่    ิ            ่
           (Prescription) มาซื          ้อยาในร ้านขาย
           ยาหรือร ้านสะดวกซือ การซือยา    ้        ้
                     ี   ่
           โดยไม่มใบสังยาจากแพทย์เป็ นสิง              ่
            ่    ้
ผิดกฏหมาย ยาทีจะซือได ้เองเป็ นยาสามัญทั่วไป
   ้
เท่านัน เช่น ยาทาภายนอก ยาอมแก ้เจ็บคอ ยาบ ้วน
ปากแก ้คอเจ็บ ยาแก ้ท ้องเสีย เป็ นต ้น ยาอืนๆ           ่
นอกเหนือจากทียกตัวอย่างจะต ้องมีใบสังจากแพทย์
         ่                      ่
    ้   ้            ้
เท่านันจึงจะซือได ้ ดังนัน แพทย์ โรงพยาบาล เภสัช
กร และร ้านขายยาจึงมีความเกียวพันกับชีวตประจําวัน่          ิ
        ั
ของชาวอเมริกนอย่างมาก โดยเฉพาะจิตแพทย์ และ
นักโภชนาการ                     ่
              เป็ นอาชีพทีสร ้างรายได ้งามไม่แพ ้
แพทย์รักษาโรคเพราะผู ้คนนิยมมาพบเพือปรึกษา            ่
ปั ญหาทางจิตและโรคสารอาหาร ตัวอย่างเรืองขําขัน             ่
     ้             ่
ต่อไปนีแสดงให ้เห็นว่าเมือมีปัญหาสุขภาพหรือปั ญหา
ทางจิตใจคนไข ้มักปรึกษาแพทย์เป็ นอันดับแรก และ
                   ั ิ ่
แพทย์ก็จะแนะนํ าให ้ปฏิบตตางๆ (ค่าคําปรึกษาจะสูง
พอๆกับค่ายา) การโทรปรึกษาแพทย์ควรมีระยะเวลาที่
          ่            ้
เหมาะสม แต่เรืองต่อไปนีเป็ นเรืองตลก จึงเกิดขึนใน   ่           ้
      ่
กลางดึกเมือแพทย์กําลังพักผ่อนนอนหลับ
            183

A psychiatrist got a frantic call in the middle
of the night from one of his patients who
was a kleptomaniac.
      “Doctor, you’ve got to help me,” he
begged. “I’ve got that old urge to steal.”
      “For heaven’s sake,” the psychiatrist
replied, “Just take two ashtrays and call me
in the morning.”
                 ่
      (คําแปล:จิตแพทย์คนหนึงได ้รับโทรศัพท์
ละลําละลักจากคนไข ้คนหนึงในกลางดึกคืนหนึงซึง
   ่            ่       ่ ่
ป่ วยเป็ นโรคชอบลักขโมยของ (Kleptomania)
      “คุณหมอครับ คุณหมอต ้องช่วยผมด ้วย” เขา
อ ้อนวอน “ไอ ้ความอยากขโมยของกําลังกําเริบอีก
แล ้วครับ” (ผมอยากขโมยของเหลือเกินแล ้วตอนนี)  ้
      “โอ สวรรค์ทรงโปรดช่วยด ้วย” จิตแพทย์
ตอบ “คุณรีบหยิบทีเขียบุหรีไปสองอันก่อนนะ พรุงนี้
          ่ ่   ่         ่
เช ้าค่อยโทรมาหาผมอีกที”
      (จิตแพทย์ต ้องการบอกว่า กําลังนอนหลับอยู่
                  ่ ้
ให ้ขโมยของในบ ้านตัวเองไปก่อน รุงขึนค่อยมารักษา
กันใหม่)
             184
โมดูลที่ 1
บทที่ 10:    ความปลอดภ ัยในการทํางาน

       Track 10
       I. Vocabulary (โวแค้บบิวลารี) =
                     ่
         ั
       คําศพท์

ลําดับ      คําศัพท์      คําแปล
 ที่       คําอ่าน
 1.      precaution     การระมัดระวัง/
             ่
         พรีค ้อชัน   ความไม่ประมาท
 2.       safety     ความปลอดภัย
          เซฟตี้
 3.       security     ความมั่นคง/
         ซิเคียวริท ี่
            ้     ความปลอดภัย
 4.       welfare      สวัสดิภาพ
         เวลแฟร
 5.       to heed       เอาใจใส่/
          ทู ฮีด    ทําตามคําแนะนํ า
 6.     to supervise    ดูแล/ ควบคุม/
       ทู ซุพเพ ้อรไว ้ซ    ตรวจตรา
 7.         to     สาธิต /แสดงให ้ดู
       demonstrate
       ทู เดมอนฺ สเตรทฺ
         185
8.   to follow       ทําตาม
    ทู ฟ้ อลโล่ว
9.  to instruct     สอน/บอกวิธ ี
   ทู อินสตรั๊คฺท
10.  to control       ควบคุม
   ทู คอนโทรล
11.  to handle       จัดการ
    ทู แฮนเดิล ้
12  procedure      ้    ี
             ขันตอน/ วิธการ
        ้
    โพรซีเช่อร
13.   helmet      หมวกนิรภัย
     เฮ ้ลเมท
14.   manual         ่ ื
               คูมอ
     แม ้น่วล
15.   foreman      หัวหน ้างาน
    ฟอรแม่น
16.  teamwork     การทํางานร่วมกัน
     ทีมเวิรค์            ่
            การทํางานเป็ นกลุม
17.    risk          ่
              การเสียง
     ริสฺค
            186
 18.    first aid     การปฐมพยาบาล
      เฟิ รสฺท เอด
         ์          ้
                 เบืองต ้น
 19.      rules      กฎระเบียบ
         รูลฺส
 20.    equipment       อุปกรณ์
      อีควิพเม่นฺทII. Phrases and sentences (เฟรซเซส     ่
แอ๋นฺด เซ็นเท้นเซส) = วลีและประโยค
          ่
  1. Obey the rules.
    (โอเบย์ เธอะ รูลฺส.)
      ่
    เชือฟั งกฎระเบียบ
  2. Heed the instructions.
              ่
    (ฮีด ธิ อินสตรั๊คชันฺส.)
       ่
    เชือฟั งหรือทําตามคําแนะนํ า
  3. Follow the regulations.
                   ่
    (ฟ้ อลโล่ว เธอะ เร ้กกิวเล ้ชันฺส.)
    ทําตามกฎข ้อบังคับ
  4. Break the rules.
    (เบร๊ค เธอะ รูลฺส.)
    ฝ่ าฝื นกฎระเบียบ
  5. Take precaution.
            ่
    (เท ้ค พรีค ้อชัน.)
    ระมัดระวัง
            187

6. Stay out of danger.
   (สเตย์ เอ๊าท อ๊อฟ แด๊นเจ ้อร.)
   อย่าให ้มีอนตราย  ั
7. Be in good hands.
            ๊
   (บี อิน กูด แฮนฺ ดส.)    ์
     ่
   อยูในการดูแลทีด ี    ่
8. Take good/great care.
          ๊
   (เท ้ค กูด/เกร ้ท แคร.)
   ระมัดระวังอย่างยิงยวด   ่
9. The machine functions normally.
                  ่
   (เธอะ แมชีน ฟั งคชันฺส น ้อรมัลลี.)
              ้       ่
      ่
   เครืองจักรทํางานตามปกติ
10. The machine is out of order.
   (เธอะ แมชีน อิส เอ๊าท อ๊อฟ ออร์เด ้อร.)
       ่
   เครืองจักรชํารุด
11. You have to heed the instructions
   very carefully.
                   ่
   (ยู แฮ ้ฟ ทู ฮีด ธิ อินสตรั๊คชันฺส เว ้รี่ แค ้รฟูล
    ่
   ลี.)
   คุณต ้องทําตามคําแนะนํ าอย่างระมัดระวัง
12. Consult the manual closely.
           ้
   (คอนซัลฺท เธอะ แม ้น่วล โคล ้สฺล.)  ี่
        ่ ื
   อ่านคูมออย่างละเอียด
13. We work in a team.
          188

      ์
  (วี เวิรค อิน อะ ทีม.)
  เราทํางานเป็ นทีม/กลุม ่
14. We work long hours: from 8 a.m. to 8
  p.m.
       ์
  (วี เวิรค ลอง อ๊าวเว่อร์ส ฟรอม เอ ้ท เอ เอ ้ม
  ทู เอ ้ท พี เอ ้ม.)
  เราทํางานหลายชัวโมง ตังแต่ 8 โมงเช ้า
             ่   ้
  ถึง 2 ทุม   ่
15. Our workplace has been awarded
  “Safety” accreditation and is
  certified by ISO 2009.
  (อาวเว่อร เวิรคเพล ้ซ แฮ ้ส บีน อะว ้อร์ดเด็ด
           ์
  “เซฟที” แอ๊คเครดิเท ้ชัน แอ๋นฺด อิส เซอฺรทิ
        ่      ่
                   ่
  ฟายฺด บาย ไอ เอส โอ ทู ท ้าวซันฺด แอนฺ ด
  ไนน.)
   ่
  ทีทํางานของเราได ้รับรางวัลความปลอดภัย
  และได ้รับวุฒบตรจาก ISO 2009
           ิ ั
             189

III. Conversation (คอนเวอร์เซชน) = บท
                  ้ ่ั
สนทนา
Conversation 1 : A conversation between two
Thai workers and a foreman.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน วัน : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน ทู ไท ้
        ่            ่
  ์
เวิรคเค่อร์ส แอนฺ ด อะ ฟอรแม่น/โฟรแม่น)
บทสนทนาระหว่างคนงานไทยกับหัวหน ้างาน

Worker 1   : Hi, boss.
       (ฮ ้าย, บ๊อส.)
       สวัสดีครับหัวหน ้า
Foreman    : Hi, are you ready to start your
       job?
       (ฮ ้าย, อาร ยู เร ้ดดี้ ทู สต๊าร์ท ยัวร
       จ๊อบ?)
                       ่
       สวัสดี พวกคุณพร ้อมจะเริมงานกันหรือ
       ยัง
Worker 1   : Kind of. I still don’t really
       know what I should or should not
       do particularly.
       (ค ้ายฺด อ๊อฟ. ไอ สติล ด ้อนฺ ท รีลลี/
                         ้ ่
       เรียลลี่ โนว ว ้อท ไอ ชู ้ด ออร ชู ้ด น ้อท
         ้
             ิ
       ดู พ ้ารทิควลารรี.)่
              190

     เกือบแล ้วครับ โดยเฉพาะอย่างยิงผม      ่
            ่
     ยังไม่รู ้แน่วาผมจะต ้องและไม่ต ้องทํา
     อะไรบ ้าง
Foreman : What we’re most concerned
     with in this place is safety,
     security and good welfare. So you
     should follow every step of our
     instructions.
                      ์
     (ว ้อท เวียร โม ้สฺท คอนเซิรนฺด วิธ อิน
     ธิส เพล ้ซ อิส เซ ้ฟที, ซิเคียวริท ี่ แอ๋นฺด
                  ่   ้
     กูด เว ้ลแฟร. โซ ยู ชู ้ด ฟ้ อลโล่ว เอ๊ฟรี่
      ๊
     สเต ้พ อ๊อฟ อาวเว่อร อิ๊ นสตรั๊คชันฺส.) ่
       ่ ่          ่ ุ
     สิงทีเราเป็ นห่วงมากทีสดในสถานทีนคอ     ่ ี้ ื
                 ้
     ความปลอดภัยทังของบุคคลและ
     สถานที่ รวมทังสวัสดิการทีดด ้วย
                ้       ่ ี
        ้
     ดังนันพวกคุณต ้องทําตามกฎระเบียบ
     ของเราทุกขันตอน ้
Worker 2 : I just heard that our factory
     has received the Safety Award.
              ์
     (ไอ จั๊สฺท เฮิรด แธ่ท อาวเว่อร แฟ้ คทอรี่
          ี
     แฮ ้ส รีซฟฺด เธอะ เซ ้ฟตี้ อะวอร์ด.)
     ผมได ้ยินมาว่าโรงงานของเราเพิงจะ    ่
               ่
     ได ้รับรางวัลเรืองความปลอดภัย
           191

Foreman  : That’s right and we’re very
      proud of it. I hope you guys will
      be part of making this place a
      safer working environment.
      (แธ ้ทส ไร ้ท แอนฺ ด เวียร เว ้รี่ พราวฺด
      อ๊อฟ อิท. ไอ โฮ ้ฟ ยู กายฺส วิลล บี
      พ ้ารท อ๊อฟ เม ้คคิง ธิส เพล ้ซ อะ เซ ้ฟ
                ่
            ์ ่
      เฟ่ อร เวิรคคิง เอนไว ้รอนเม่นฺท.)
                 ู ิ
      ถูกต ้อง และเราก็ภมใจกับรางวัลนีมาก  ้
      ผมหวังว่าพวกคุณจะเป็ นส่วนหนึงของ  ่
      การทําให ้โรงงานของเราเป็ นสถานที่
           ่ ี        ่
      ทํางานทีมสภาพแวดล ้อมทีปลอดภัย
      กว่าเดิม
Worker 1  : I’ve been trained not to cause
      any losses or damage.
      (ไอ๊ฟ บีน เทรนฺ ด น ้อท ทู ค ้อส เอ๊นี่
      ล ้อสเซส ออร แด๊เมจ.)
      ผมได ้รับการอบรมมาไม่ให ้ทําให ้เกิด
      ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ
Foreman  : Good. Please heed all the safety
      instructions strictly.
      (กู ้ด. พลีส ฮีด ออล เธอะ เซ ้ฟที่ อิ๊ น
          ่
      สตรั๊คชันฺส สตริ๊ คฺทล.)์ ี่
            192

                       ่
     ดีแล ้ว ช่วยเอาใส่ใจคําแนะนํ าเกียวกับ
     ความปลอดภัยต่างๆ อย่างจริงจังด ้วย
Worker 2 : Precaution and security are
     needed under all circumstances.
          ่       ้       ้
     (พรีค ้อชัน แอนฺ ด ซิเคียวริท ี่ อาร นีดเด็ด
                 ้
     อันเด ้อร ออล เซอรคัมสแต๊นเซส.)
     ต ้องคํานึงถึงความระมัดระวังและความ
     ปลอดภัยตลอดเวลา
Foreman : That’s right. If you don’t
     understand any procedure, just
     fetch me and I’ll stand alongside
     to you to make sure you do the
     job correctly and safely.
              ้
     (แธ ้ทส ไร ้ท. อีฟ ยู ด ้อนฺ ท อั๊นเดอร์
               ้
     สแตนฺ ด เอ๊นี่ โพรซีเช่อร, จั๊สฺท เฟ้ ทฺช มี
     แอนฺ ด ไอล สแตนฺ ด อะลองไซ ้ด ทู ยู ทู
     เม ้ค ชัวร ยู ดู เธอะ จ๊อบ คอร์เร ้คลี่
     แอ๋นฺด เซ ้ฟลี)่
                    ้
     ถูกต ้อง ถ ้าคุณไม่เข ้าใจขันตอนไหนก็
                     ่
     ตามหาตัวผม แล ้วผมจะอยูเคียงข ้างคุณ
       ่
     เพือให ้มั่นใจว่าคุณทํางานอย่างถูกต ้อง
     และปลอดภัย
Worker 1 : You’ll be with us all the time.
     Right?
           193

     (ยูล บี วิธ อัส ออล เธอะ ทาม. ไร ้ท?)
           ่ ั
     คุณจะอยูกบพวกเราตลอดเวลาใช่ไหม
Foreman : Definitely. I’ll be with you until
     you’re able to handle every step
     by yourselves.
          ิ่ ่
     (เด ้ฟฟิ นทลี. ไอล บี วิธ ยู อันทิล ยัวร
     เอ๊เบิล ทู แฮ ้นเดิล เอ ้ฟรี่ สเต็พ บาย
         ้      ้
     ยัวรเซ ้ลฺฟ์ส.)
                 ่ ั
     แน่นอน ผมจะอยูกบพวกคุณจนกระทั่ง
     คุณสามารถจัดการงานทุกขันตอนได ้  ้
     ด ้วยตัวเอง
Worker 1 : We appreciate your being so
     helpful.
             ิ
     (วี แอ๊พพริชเอท ยัวร บี๊ อง โซ เฮ ้ลฺพ
                     ิ้
     ฟู่ ล.)
                ่ ุ
     เราขอบคุณมากทีคณคอยช่วยเหลือ
     พวกเราเป็ นอย่างดี
Foreman : It’s my responsibility to train
     you properly.
                   ิ ิ
     (อิทส มาย เร ้สพอนซิบลท ี่ ทู เทรน ยู
     พร ้อพเพ่อรลี.)  ่
     มันเป็ นความรับผิดชอบของผมทีจะ   ่
     ฝึ กงานให ้พวกคุณอย่างถูกต ้อง
             194

Conversation 2 : A conversation between 2
Thai workers.
(คอนเวอร์เซ ้ชัน ทู : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน ทู ไท ้
        ่            ่
  ์
เวิรคเค่อร์ส)
บทสนทนาระหว่างแรงงานไทย 2 คน

Worker 1     : Let’s go to check out the
         construction tools.
         (เล็ทส โก ทู เช็คค เอ๊าท เธอะ
                  ่
         คอนสตรั๊คชัน ทูลฺส.)
         ไปเบิกเครืองมือก่อสร ้างกันดีกว่า
                ่
Worker 2     : Where do we go?
         (แวร ดู วี โก?)
         เราจะไปทีไหนกัน่
Worker 1     : The Supply Section near
         the Personnel Office.
                     ่
         (เธอะ ซัพพลาย เซ ้คชัน เนียร
         เธอะ เพอรซันเน่ล อ๊อฟฟิ ซ.)
            ่
         ไปทีแผนกพัสดุใกล ้ๆ ฝ่ ายบุคคล
Worker 2     : What do we need?
         (ว ้อท ดู วี นีด?) ้
         เราต ้องการอะไรบ ้าง
         195

Worker 1  : We need screws, an electric
      drill, a saw, a wheelbarrow,
      and a screwdriver.
         ้
      (วี นีด สครูวฺส, แอน อิเล็คทริค
      ดริลฺล, อะ ซอว์, อะ วีลบ๊าร์โร่ว,
      แอนฺ ด อะ สครู ้วไดร ้เว่อร.)
      เราต ้องการสกรู สว่านไฟฟ้ า เลือย  ่
      รถเข็นและไขควง
Worker 2  : That’s not enough. We also
      need a hammer, a lawn
      mower, nails and a rake.
      (แธ ้ทส น ้อท อินัฟ. วี อ๊อลโซ นีด
               ้         ้
      อะ แฮ ้มเม่อร, อะ ลอว์น โม ้เว่อร,
      เน ้ลฺส แอ๋นฺด อะ เร ้ค.)
      ยังไม่พอ เราต ้องการค ้อน เครือง ่
      ตัดหญ ้า ตะปูและคราดด ้วย
Worker 1  : Are any of these tools
      sharp?
      (อาร เอ๊นี่ อ๊อฟ ธีส ทูลฺส ช ้าร์พ?)
        ่      ้
      เครืองมือพวกนีคมไหม
Worker 2  : Some are but some aren’t.
            ่
      (ซัม อาร บัท ซัม อ๊าร์นฺท.)
      บางอย่างก็คม แต่บางอย่างก็ไม่คม
          196

Worker 1  : We must be very careful
      when we use these tools.
      (วี มัสฺท บี เว ้รี่ แครฟู่ ล เวน วี ยู ้ส
      ธีส ทูลฺส.)
      พวกเราต ้องระวังมากเวลาใช ้
        ่
      เครืองมือเหล่านี้
Worker 2  : We must not hurt ourselves
      or others.
                 ์
      (วี มัสฺท น ้อท เฮิรท อาวเว่อร
      เซ ้ลฺฟ์ส ออร อ๊ารเธ่อร์ส.)
      เราต ้องไม่ทําให ้ตัวเองหรือคนอืน    ่
      บาดเจ็บ
Worker 1  : No, we mustn’t. Maybe we
      should consult our boss
      before we start working. We
      should not do it all by
      ourselves.
             ่
      (โน่, วี มัสซึน. เมย์บ ี๊ วี ชู ้ด คอน
       ้
      ซัลฺท อาวเว่อร บ๊อส บีฟอร วี
      สต๊าร์ท เวิรคคิง. วี ชู ้ด น ้อท ดู อิท
            ์ ่
      ออล บาย อ๊าวเว่อรเซ ้ลฺฟ์ส.)
                     ้
      ใช่ เราจะไม่ทําอย่างนัน เราควรจะ
                    ่
      ปรึกษาหัวหน ้าก่อนทีจะเริม ทํางาน ่
      เราไม่ควรจะลงมือทําโดยพลการ
          197

Worker 2  :What I’m really concerned
      about most is the matter of
      electricity and operating
      heavy machinery.
                  ่
      (ว ้อท แอม รีลลี/เรียลลี่ คอนเซิรนฺด ์
      อะเบ๊าท โม ้สฺท อิส เธอะ แม ้ทเท่อร
                 ิ
      อ๊อฟ อิเล็คทริซท ี่ แอนฺ ด อ๊อพเพ่อร
      เร ้ททิง เฮ ้ฟวี่ แมชีนเนอรี.)
          ่             ่
       ่ ่
      สิงทีผมกังวลมากทีสดคือเรืองเกียว
                   ่ ุ    ่  ่
      กับไฟฟ้ าและการใช ้เครืองจักร่
      ขนาดใหญ่
Worker 1  : I guess the foreman will tell
      us what we need to do.
      (ไอ เก ้ส เธอะ โฟรแม่น/ฟอรแม่น
                      ้
      วิลฺล เทลฺล อัส ว ้อท วี นีด ทู ดู ้.)
      ผมคิดว่าหัวหน ้าคงจะบอกพวกเรา
      ว่าจะต ้องทําอะไรบ ้าง
Worker 2  : Yes, but what we must not
      do is causing a fire, loss or
      other damage.
      (เย่ส, บั๊ท ว ้อท วี มัสฺท น ้อท ดู อิส
           ่
      ค ้อสซิง อะ ฟายเอ่อร, ล ้อส ออร
      อ๊าเธ่อร แด๊เม่จ.)
               ิ่ ่
      แน่นอน แต่สงทีเราจะต ้องไม่ทําคือ
             198

         การทําให ้เกิดไฟ ความสูญเสียหรือ
         ความเสียหายอืนๆ ่
Worker 1     : I’m sure we won’t. Don’t
         worry. We’ll do our best.
                             ี่
         (แอม ชัวร วี โว ้นฺ ท. ด ้อนฺ ท ว ้อร์ร.
         วิล ดู อาวเว่อร เบ ้สฺท.)
         ผมมั่นใจว่าเราจะไม่ทําเช่นนัน ไม่้
         ต ้องห่วง เราจะทําให ้ดีทสด ี่ ุ
Worker 2     : That’s good. Let’s go now.
         (แธ ้ทส กู ้ด. เล็ทส โก น ้าว.)
         ดีแล ้ว ไปกันเถอะIV. Grammar (แกร๊มม่าร) = ไวยากรณ์
คํากริยาชวย (Modals)
      ่
คํากริยาช่วย เป็ นคํากริยานํ าหน ้ากริยาแท ้ ทําให ้มี
        ่ ้
ความหมายเพิมขึน คํากริยาช่วยมีหลายชนิด ทียกมา  ่
ในบทเรียนนีม ี 4 คําเพือใช
       ้     ่  ้ในการแนะนํ าคือ
     should (ควร .)
     should not (ไม่ควร)
     must (ต ้อง)
     must not (ต ้องไม่)
           199

รูปแบบ     กริยาช่วย + กริยาแท ้
        should + V1
        should not + V1
        must + V1
        must not + v1

ความหมาย : เพือเพิมความหมายการแนะนํ า : ควร/
         ่ ่
ไม่ควร/ ต ้อง /ต ้องไม่
ตัวอย่าง
  1. You should follow every step we
     instruct you.
  2. You should not smoke while the
     machine is operating.
  3. You should consult the foreman
     before you start the machine.
  4. You should not chat when you work.
  5. You should not bring any flammable
     material to the construction site.
  6. You must obey the working
     regulations.
  7. You must not break the rules.
          200

  8. You must wear the uniform during
    week days.
  9. You must not take personal leave
    without permission.
  10. You must cooperate with
    your supervisors and
    colleaguesV. Activity (แอ๊คทิวท) = กิจกรรม
           ิ ี่
Read the following instructions and choose
either a or b.
  1. Should you turn off the machine
  after you finish using it?
    a. No, you shouldn’t.
    b. Yes, you should.
  2. Should you use your boss’s first name
  in the West?
    a. Yes, you should.
    b. No, you shouldn’t.
  3. Should you light a match at the
  factory?
          201

    a. No, you shouldn’t.
    b. Yes, you should.
   4. Must you disobey the regulations?
    a. Yes, you must.
    b. You mustn’t.
   5. Must you be careful when you work?
    a. No, you mustn’t.
    b. Yes, you must.What do these signs read?

1.           a. No entry.

            b. No walk.

2.           a. Smoke Area

            b. Do not smoke
           202
3.            a. No parking for all
             vehicles..
             b. No parking for
             bicycle.
4.            a. Motorcycle is
             allowed.
             b. No motorcycle.

5.            a. Foods but drinks
             are allowed.
             b. Foods and drinks
             aren’t allowed.
VI. Cultural tips (ความรูเกียวก ับว ัฒนธรรม)
             ้ ่

ชาวตะวันตกให ้ความสําคัญกับปั จเจกบุคคลมาก
(Individualism)โดยเฉพาะในเรืองทีเกียวกับการ
                ่  ่ ่
            ่
ทํางาน(Work)ความมุงมั่นเอาจริงเอาจัง
(Determination) การสร ้างตนหรือพึงพาตนเอง
                  ่
(Self-reliance) ดังจะเห็นได ้จากคําคมหรือสุภาษิต
 ่
ทีสะท ้อนความรู ้สึกว่า
            203


    ่
ความอยูรอดปลอดภัยของส่วนรวมหรือสังคมต ้องมา
   ่ ่
ก่อนสิงอืนใด

1. Great works are performed not by
strength but by perseverance.
      ่          ้
  ผลงานยิงใหญ่หาได ้ถูกสร ้างขึนจากพละกําลัง
         ู    ้
อย่างเดียวไม่ แต่ถกสร ้างขึนจากความพากเพียร

2. Small opportunities are often the
beginning of great enterprises.
              ่
  โอกาสเล็กๆมักเป็ นการเริมต ้นของโครงการใหญ่

3. A short cut is not always short.
  ทางลัดไม่ใช่ทางลัดเสมอไป

4. Impossible is a word to be found only in
the dictionary of fools.
  คําว่าเป็ นไปไม่ได ้เป็ นคําทีพบอยูในพจนานุกรม
                 ่  ่
ของคนโง่เท่านัน ้

5. Where there’s a will, there’s a way.
         ่ ี่        ่ ี่
  ความพยายามอยูทไหน ความสําเร็จอยูทนั่น
             204
โมดูลที่ 1
บทที่ 11:คําศพท์และประโยคเกียวก ับการตรงต่อ
        ั      ่
เวลา การร ับผิดชอบต่องาน และการปฏิบ ัติตาม
ข้อบ ังค ับของสถานประกอบการ

      Track 11
      I. Vocabulary (โวแค้บบิวลารี) =
                    ่
        ั
      คําศพท์

ลําดับ     คําศัพท์      คําแปล
 ที่      คําอ่าน
 1.    be punctual      ตรงต่อเวลา
          ้
       บี พังช่วล
 2.      strictly     อย่างเข ้มงวด/
        สตริ๊ คลี่    อย่างจริงจัง
 3.      show up       ปรากฏตัว
        โชว อัพ้
 4.    responsible       รับผิดชอบ
      เร ้สพ ้อนซิเบิล ้
 5.   responsibility     ความรับผิดชอบ
              ิ ิ
     เร ้สพ ้อนซิบลท ี่
 6.    conform to       ทําตาม
      คอนฟอร์ม ทู
            205
7.      early       ก่อน/ เร็ว/เช ้า
       เออร์ล ี่
8.       late        สาย/ ช ้า
        เลท
9.     reliable        วางใจได ้
     รีล ้ายเอเบิล   ้
10.  trustworthy         ไว ้ใจได ้/
    ทรัสฺทเวิรธที่ ์       ่
                  เชือใจได ้
11.   regulations         ระเบียบ
    เร ้กกิวเล ้ชันส ่
12.      rules          กฎ
        รูลฺส
13.  requirements        ข ้อบังคับ /
    รีคว ้ายเม่นฺทส    ์  ความต ้องการ
14.  hardworking        ขยันขันแข็ง/
    ฮ ้าร์ดเวิรคคิง
           ์ ่     ทํางานหนัก
15.    stick to        ยึดติดกับ
      สติ๊ ค ทู
16.    abide by        ยึด/ ทําตาม
    อะบายฺด บาย
17.     violate         ฝ่ าฝื น
     ไว ้โอเลท
18.     break          ฝ่ าฝื น /
        เบร ้ค       ไม่ทําตาม
            206
 19.   working attitude    ทัศนคติในการ
     เวิรคคิง แอ๊ททิชด
       ์ ่      ู    ทํางาน
 20.   positive thinking     การคิดใน
      โพ ้ซิถฟ/พ ้อซิถฟ
         ี    ี     ทางบวก
          ้ ่
         ธิงคิงII. Phrases and sentences (เฟรซเซส
แอ๊นด เซ็นเท้นเซส) = วลีและประโยค
          ่
  1. You must be on time.
    (ยู มัสฺท บี ออน ทาม.)
    คุณต ้องมาตรงเวลา
  2. You must be punctual.
           ้
    (ยู มัสฺท บี พังช่วล.)
    คุณต ้องตรงต่อเวลา
  3. You must show up during
    the weekdays.
             ้   ่
    (ยู มัสฺท โชว อัพ ดิ๊ วริง เธอะ วีคเดย์ส.)
                     ้
            ่     ้ ั    ึ
    คุณต ้องเข ้าทีทํางานตังแต่วนจันทร์ถงวันศุกร์
  4. You must be responsible for your
    work.
            207

                 ้
   (ยู มัสฺท บี เร ้สพ ้อนซิเบิล ฟอร ยัวร เวิรค.)์
   คุณต ้องรับผิดชอบต่องานของคุณ
5.  Responsibility is our first priority.
           ิ ิ         ์
   (เร ้สพ ้อนซิบลท ี่ อิส อาวเว่อร เฟิ รสฺท
   ไพรอ๊อริท.) ี่
   ความรับผิดชอบคือความสําคัญอันดับหนึง      ่
   ของเรา
6.  You should conform to the working
   conditions.
   (ยู ชู ้ด คอนฟอร์ม ทู เธอะ เวิรคคิง
                    ์ ่
        ั่
   คอนดิ๊ ชนส.)
            ั ิ
   คุณต ้องปฏิบตตนให ้สอดคล ้องกับสภาพการ
   ทํางาน
7.  You must follow the rules and
   regulations strictly.
   (ยู มัสฺท ฟ้ อลโล่ว เธอะ รูลฺส ์ แอนฺ ด เร ้กกิว
      ่
   เล ้ชันฺส สตริ๊ คลี.) ่
   คุณต ้องทําตามกฎและระเบียบของทีนอย่าง  ่ ี่
   เคร่งครัด
8.  Our requirements include hard work,
   punctuality, responsibility and
   honesty.
   (อาวเว่อร รีคว ้ายเม่นฺทส อินคลูด ฮ ้าร์ด
                ์    ๊
           208

     ์  ้  ั    ี่     ิ ิ
  เวิรค, พังชูอลลิท, เร ้สพ ้อนซิบลท ี่ แอ๋นฺด
  ออนฺ เนสตี.)้
   ่
  สิงสําคัญสําหรับเราคือ ความขยันขันแข็ง
  การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความ
    ่
  ซือสัตย์
9. You must not break any working rules.
                   ์ ่
  (ยู มัสฺท น ้อท เบร ้ค เอ๊นี่ เวิรคคิง รู ้ลฺส.)
  คุณต ้องไม่ฝ่าฝื นกฎเกณฑ์ในการทํางานข ้อ
  ใดๆ
10. We appreciate your healthy working
  attitude throughout your stay here.
          ิ
  (วี แอ๊พพริชเอท ยัวร เฮ ้ลที่ เวิรคคิง แอ๊ท
                     ์ ่
      ู
  ทิชด ธรูเอ๊าท ยัวร สเต ้ย์ เฮียร.)
            ่ ุ
  เราขอบคุณทีคณมีทัศนคติในการทํางานทีด ี     ่
           ่ ุ
  ตลอดเวลาทีคณทํางานทีนี่    ่
            209

III. Conversation (คอนเวอร์เซชน) = บท ้ ่ั
สนทนา
Conversation 1 : A conversation between the
manager and workers
(คอนเวอร์เซ ้ชัน วัน : อะ คอนเวอร์เซ ้ชัน บีทวีน เธอะ
        ่            ่
            ์
แม ้เนเจ ้อร แอนฺ ด เวิรคเค่อร์ส)
                 ่
บทสนทนาระหว่างผู ้จัดการกับกลุมคนงาน

Manager :     Welcome to Best Garment
         Factory. Before you’re sent
         out to work, I’d like to inform
         you about something so that
         you can work here
         successfully and happily.
               ่
         (เว ้ลคัม ทู เบ ้สฺท ก๊ารเม่นฺ แฟ้ ค
         ทอรี. บีฟอร ยัวร เซ ้นฺ ท เอ๊าท ทู
              ่
             ์
         เวิรค,ไอ ้ด ไล ้ค ทู อิ๊ นฟอร์ม ยู
         อะเบ๊าท ซัมธิง โซ แธ ้ท ยู แคน
         เวิรค เฮียร ซัคเซสฟู่ ลลี่ แอ๊นฺด
            ์
         แฮ ้ฟพีล.)   ี่
                  ่
         ขอต ้อนรับสูโรงงานเบสท์การ์เม ้นท์
                ่
         ก่อนทีพวกคุณจะถูกส่งไปทํางาน
         ผมอยากจะให ้ข ้อมูลบางอย่างทีจะ   ่
         210

                 ่ ี่
      ทําให ้คุณทํางานทีนได ้อย่างประสบ
      ความสําเร็จและมีความสุข
Workers:  Yes, sir.
      (เยส, เซ่อร.)
      ครับ
Manager:  First, we expect you to be
      punctual. This means you must
      come early.Working shifts
      start at 8 a.m. sharp. So if
      you are late it will be
      recorded. Too many times
      being late will result in no
      bonus.
          ์
      (เฟิ รสฺท, วี เอ๊กซเป็ คฺท ยู ทู บี
         ้
      พังช่วล. ธิส มีนฺส ยู มัสฺท คัม เอ๊อร์
       ่    ์ ่    ์
      ลี. เวิรคคิง ชิฟฺทส สต๊าร์ท แอ ้ท
      เอ ้ท เอ เอ ้ม ช ้าร์พ. โซ อิฟ ยู อาร
                      ้
      เล ้ท อิท วิลฺล บี รีค ้อร์ดเด็ด. ทู ้ เมนี่
              ิ้      ั้
      ท่ามฺส บี๊ อง เล ้ท วิลฺล รีซลฺท อิน
      โน โบ๊นั่ส.)
        ่     ่
      สิงแรกทีเราคาดหวังคือขอให ้พวก
      คุณตรงต่อเวลา หมายความว่าคุณ
      ต ้องมาทํางานแต่เช ้า การทํางาน
      กะแรกเริมเวลา 8 โมงตรง ถ ้าคุณ
            ่
         211

      มาสายจะมีการบันทึกข ้อมูลไว ้ ถ ้า
      คุณมาสายบ่อยๆ คุณจะไม่ได ้รับเงิน
      โบนัส
Workers:  Do we have to punch in and
      punch out here?
      (ดู วี แฮ ้ฟ ทู พันช อิน แอนฺ ด พันช
               ้        ้
            ้
      เอ๊าท เฮียร?)
       ่ ี่
      ทีนต ้องตอกบัตรเวลาเข ้าและออก
      ไหมครับ
Manager:  Sure. Your supervisor will
      show you how to.
      (ชอฺร. ยัวร ซุพเพ่อรไว ้เซ่อร วิลฺล
      โชว ยู ฮาว ทู.)
      ถูกต ้อง หัวหน ้างานของพวกคุณ
                ่
      จะแสดงให ้คุณดูวาจะต ้องทํา
      อะไรบ ้าง
Workers:  What’s the next rule?
      (ว ้อทส เธอะ เน็ กซ์ท รูล?)
      กฎข ้อต่อไปคืออะไรครับ
Manager:  The next rule is that you
      must be responsible for your
      work. You cannot just leave
      work undone or messy. If you
      do,your pay will be cut.
         212

               ์ ่
      (เธอะ เน็ กฺซท รูล อิส แธ่ท ยู มัสฺท
                 ้
      บี เร ้สพ ้อนซิเบิล ฟอร ยัวร เวิรค.  ์
                    ้  ์
      ยู แคนน ้อท จั๊สฺท ลีฟ เวิรค อันดัน   ้
              ่ ้
      ออร เม ้สซี. อีฟ ยู ดู ้, ยัวร เพย์ วิลฺล
      บี คัท.)
      กฎข ้อต่อไปคือคุณต ้องรับผิดชอบ
      ในงานของคุณ คุณจะทิงงานไป   ้
           ่
      โดยทียังทําไม่เสร็จหรือรกรุงรัง
      ไม่ได ้ ถ ้าคุณทําคุณจะถูกตัดเงิน
Workers:  What happens if we are sick?
      (ว ้อท แฮ ้ฟเพินฺส อีฟ วี อาร ซิคฺค?)
                ่   ้
      จะเป็ นอย่างไรถ ้าพวกเราไม่สบาย
Manager:  In that case, you can take
      sick leave and must give a
      medical certificate to the
      Personnel Section.
      (อิน แธ ้ท เคส, ยู แคน เท ้ค ซิคฺค
                  ้
      ลีฟ แอนฺ ด มัสฺท กีฟ อะ เม ้ดิคล  ั่
      เซ ้อรทิฟิเคท ทู เธอะ เพอร์ซนเน่ล ั
          ่
      เซ็คชัน.)
            ี่
      ในกรณีทไม่สบาย คุณสามารถลา
      ป่ วยได ้ และต ้องนํ าใบรับรอง
            ่ ่
      แพทย์สงทีแผนกบุคคล
         213

Workers:  That’s fair enough.
      (แธ ้ทส แฟร อีนัฟ.)  ้
        ิ
      ยุตธรรมดีครับ
Manager:  You’re also not allowed to
      chat, eat or drink while you
      are at work.We must do
      everything to guarantee our
      work satisfaction and
      efficiency.
      (ยัวร อ๊อลโซ่ น ้อท อัลล่าวด์ ทู
            ้      ้
      แชท, อีท ออร ดริงฺค วายฺล ยู อาร
              ์
      แอ ้ท เวิรค. วี มัสฺท ดู เอ๊ฟรีธง ทู่ ิ
      การันที่ อาวเว่อร เวิรค แซ ้ทิส
         ้           ์
           ่
      แฟ้ คชัน แอนฺ ด อิฟิเชียนซี.) ่  ่
      พวกคุณจะคุย รับประทานอาหาร
          ่     ่ ่
      หรือดืมเครืองดืมระหว่างทํางาน
      ไม่ได ้ เราต ้องทําทุกอย่างเพือ     ่
      ประกันความพึงพอใจและความมี
      ประสิทธิภาพของงานของเรา
Workers:  Do we work in a team?
      (ดู วี เวิรค อิน อะ ทีม?)
             ์      ้
      พวกเราต ้องทํางานเป็ นกลุมไหม  ่
Manager:  Yes. We work as a team and
         214

      provide training and super
      vision. Any more questions?
              ์
      (เยส. วี เวิรค แอ๊ส อะ ทีม แอนฺ ด
                 ่
      โพรว่ายฺด เทร ้นนิง แอนฺ ด ซุพ
      เพ่อรวิชน. เอนี่ มอร เคว ้สชันฺส?)
          ั่          ่
      ใช่ เราทํางานเป็ นทีม และมีการ
      ฝึ กงานและการดูแลด ้วย มีคําถาม
      อะไรอีกไหม
Workers:  Do we have to work overtime?
      Say on weekends?
      (ดู วี แฮ ้ฟ ทู เวิรค โอเว่อรท ้าม?
                ์
      เซย์ ออน วีคเอ ้นฺ ดส?)
             ้    ์
      เราต ้องทํางานล่วงเวลาไหม เช่น
      ตอนวันหยุดสุดสัปดาห์
Manager:  There may be some overtime
      work and you would be paid
      extra for that. Remember we
      believe in equal work and
      equal pay. OK? Now you may
      disperse and get to work.
      (แธร เมย์ บี ซัม โอ๊เว่อรท่าม เวิรค ์
      แอนฺ ด ยู วู ้ด บี เพด เอ๊กซตร ้า ฟอร
                   ี้
      แธท. รีเม ้มเบ ้อร วี บีลฟ อิน
            215

               ์
         อีคว่อล เวิรค แอ๋นฺด อีคว่อล เพย์.
         โอเค๊? นาว ยู เมย์ ดิสเพอร์ส
                    ์
         แอนฺ ด เก ้ท ทู เวิรค.)
         อาจจะมีงานล่วงเวลาบ ้างและคุณ
                 ่
         จะได ้รับเงินเพิมสําหรับการทํางาน
                     ่
         ล่วงเวลา จําไว ้ว่าเราเชือมั่นในการ
                      ่
         ทํางานและการจ่ายเงินทีเท่าเทียม
                   ้
         กัน เอาละ ตอนนีพวกคุณแยกย ้าย
         กันไปทํางานได ้แล ้ว
Workers:     Thanks for your orientation.
                         ่
         (แธ ้งค์ส ฟอร ยัวร โอเรียนเท ้ชัน.)
                        ้
         ขอบคุณสําหรับการแนะนํ าเบืองต ้น
         ของคุณ

Conversation 2 : A conversation between 2
workers about taking a sick leave
(คอนเวอร์เซ ้ชัน ทู : อะ คอนเวอรเซ ้ชัน บีทวีน ทู
        ่            ่
  ์            ่
เวิรคเค่อร์ส อะเบ๊าท เท ้คคิง อะ ซิคฺค ลีฟ)้
บทสนทนาระหว่างคนงานไทย 2 คนเกียวกับการขอ ่
ลาป่ วย

Worker 1: I’ve got a headache.
     (ไอ ้ฟ ก ้อท อะ เฮ ้ดเอค.)
     ผมรู ้สึกปวดหัว
             216

Worker 2: Have you taken any medicine yet?
     (แฮ ้ฟ ยู เท ้คเค่น เอ๊นี่ เม ้ดิซน เย็ท?)
                       ิ่
     คุณกินยาหรือยัง
Worker 1: Yes, I have.
     (เยส, ไอ แฮ่ฟ.)
     กินแล ้วครับ
Worker 2: Do you want to take a sick leave
     today?
     (ดู ยู ว ้อนฺ ท ทู เท ้ค อะ ซิคฺค ลีฟ ทู
     เด๊ย?)์
     คุณต ้องการลาป่ วยสักวันหนึงไหม  ่
Worker 1: Only in the morning. I’ll show up
     in the afternoon if I get better.
                    ่
     (โอ๊นลี่ อิน เธอะ ม ้อรนิง. ไอล โชว อัพ  ้
                   ้
      อิน ธิ อ๊าฟเท่อรนู่น อีฟ ไอ เก ้ท เบ๊ท
      เท่อร.)
      จะลาเฉพาะตอนเช ้า ผมจะเข ้ามา
      ทํางานตอนบ่ายถ ้าผมรู ้สึกดีขน    ึ้
Worker 2: Good. I’ll tell Mr. Shen what’s
     happening with you.
     (กู ้ด. ไอล เทลฺล มิสเต ้อร เชน ว ้อทฺส
     แฮ ้พเพินนิง วิธ ยู.)
           ่ ่
     ดีแล ้ว ผมจะบอกมิสเตอร์เชนให ้ว่าเกิด
          ้
     อะไรขึนกับคุณ
            217

Worker 1: I’ve never been absent before. I
     think he’ll understand the
     situation.
     (ไอ ้ฟ เน ้เว่อร/เน ้ฟเว่อร บีน แอ๊บเซ่นฺท
             ้        ์
     บีฟอร. ไอ ธิงค ฮีล อั๊นเด ้อฺรสแตนฺ ด
     เธอะ ซิทเอ๊ชน.)
           ู  ั่
     ผมไม่เคยขาดงานมาก่อน ผมคิดว่าเขา
     คงเข ้าใจสถานการณ์
Worker 2: Take a rest and get well soon.
     See you in the afternoon.
                        ่
     (เท ้ค อะ เร ้สฺท แอนฺ ด เก ้ท เวลฺล ซูน. ซี
     ยู อิน ธิ อ๊าฟเท่อรนูน.)
     นอนพักผ่อนและหายเร็วๆ นะ แล ้วพบกัน
     ตอนบ่าย
Worker 1: I will. Thanks for your concern.
     (ไอ วิลฺล. แธ ้งค์ส ฟอร ยัวร คอนเซิรน.) ่์
                  ่
     ตกลงครับ ขอบคุณทีเป็ นห่วง
Worker 2: Bye now.
     (บาย นาว.)
     ลาก่อนนะ
           218

IV. Grammar (แกร็มม่าร) = ไวยากรณ์
การใชคาคุณศพท์ (adjective) ในประโยคบอก
   ้ ํ  ั
เล่าและประโยคปฏิเสธ

ประโยคบอกเล่า
Verb to be + complement (noun or adjective)
Verb to be + ส่วนเติมเต็ม ได ้แก่ คํานาม หรือ
คําคุณศัพท์
1. You must be punctual.
  คุณต ้องตรงต่อเวลา
2. You must be responsible for your work.
  คุณต ้องรับผิดชอบต่องานของคุณ
3. You must be trustworthy.
         ่
  คุณต ้องน่าเชือถือหรือไว ้วางใจได ้
4. You must not be late.
  คุณต ้องไม่มาสาย
5. You must not be messy.
  คุณต ้องไม่เละเทะ

ประโยคปฏิเสธ
Verb to be + not + complement (noun or
adjective)
            219

Verb to be + not + ส่วนเติมเต็ม ได ้แก่ คํานาม หรือ
คําคุณศัพท์
1. He is not honest.
       ื่
  เขาไม่ซอสัตย์
2. Tom is not always punctual.
  ทอมไม่ตรงต่อเวลาเสมอไป
3. She is not very creative.
      ่
  เธอไม่คอยสร ้างสรรค์มากนัก
4. The teacher isn’t strict.
     ่
  ครูไม่คอยเข ้มงวดคําสรรพนามสอดคล ้องกับคํากริยา verb to be ดังนี้
       I am + noun/ adj.
       He is + noun/ adj.
       She is + noun/ adj.
       You are + noun/ adj.
       They are + noun/ adj.
       We are + noun/ adj.
             220

V. Activity (แอ๊คทิวท) = กิจกรรม
              ิ ี่
วิทยากรให ้ผู ้เรียน list คุณลักษณะของผู ้ทํางานทีด ี
                         ่
ว่ามีอะไรบ ้าง ดังนี้
1. punctual           ตรงต่อเวลา
2. responsible         รับผิดชอบ
3. hard working         ขยันขันแข็ง
4. honest             ่
                ซือสัตย์
5. cooperative         ให ้ความร่วมมือ
6. ……………….
7. ……………….
8. ……………….
9. ……………….
10. ………………

วิทยากรให ้ผู ้เรียนนํ าคําข ้างต ้นมาพูดในประโยค
พร ้อมบอกความหมาย ดังตัวอย่าง
1. I am punctual. = ผม/ฉัน ตรงต่อเวลา
2. She is ……..
3. He is …..
4. You are …….
5. They are ……
6. We are ……..
            221

วิทยากรให ้ผู ้เรียนเติมคํากริยา verb to be ลงใน
ประโยค ให ้สอดคล ้องกับประธาน

             is
             am
             are

1.  We __________ creative.
   เราสร ้างสรรค์
2.  You __________ cooperative.
   คุณให ้ความร่วมมือ
3.  They __________ late.
   พวกเขามาสาย
4.  He ___________ responsible.
   เขามีความรับผิดชอบ
5.  She __________ irresponsible.
       ี
   เธอไม่มความรับผิดชอบ
6.  I __________ early.
   ผม/ฉั นมาเร็ว
7.  You __________ honest.
     ่
   คุณซือสัตย์
            222

8.  He __________ not honest.
      ื่
  เขาไม่ซอสัตย์
9. They __________ not disciplined.
  พวกเขาไม่มวนัยี ิ
10. We __________ not amoral.
  เราไม่ไร ้ศีลธรรมCultural tips (ความรู ้เกียวกับวัฒนธรรม)
             ่

ชาวตะวันตก โดยเฉพาะชาวอเมริกน   ั
คํานึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล
โดยเฉพาะในการทํางาน พนักงานต ้อง
มีความรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา
ขยันขันแข็ง ให ้ความร่วมมือกับบริษัท
    ่
และเพือนร่วมงาน รักงานบริการและบริการลูกค ้าให ้ดี
 ่ ุ
ทีสด

จนมีคํากล่าวว่า “ลูกค ้าคือพระเจ ้า”(Customers are
God.) ตลอดจน ศัพท์และสํานวนทีแสดงให ้เห็นว่าใน
                   ่
       ้
การทํางานนันผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค ้าต ้อง
มาก่อนตัวผู ้บริการเสมอ ดังจะเห็นได ้จากศัพท์สํานวน
ต่อไปนี้
           223


☺ After sales service บริการหลังการขาย
                 ้
หมายถึงการมีความรับผิดชอบ ไม่ทอดทิงลูกค ้า หรือ
     ี่
ผลิตภัณฑ์ทขาย

☺   Customers come first.   ลูกค ้าต ้องถูก
     ่
เสมอ ไม่วาในกรณีใด

☺ Honesty is the best policy. ความซือสัตย์ ่
       ่ ี ี่ ุ          ่
เป็ นนโยบายทีดทสด ติดต่อกับลูกค ้าอย่างซือสัตย์☺ We serve you the best. เราบริการท่าน
    ี่ ุ
อย่างดีทสด

         ☺ 24 hour service บริการ
                   ี
         ตลอดวันตลอดคืน ไม่มพัก          ☺   Service mind มีจตใจ
                     ิ
ในการบริการ หรือรักการบริการ
☺ Busy as a bee ขยันขันแข็ง ไม่นงดูดาย
                  ิ่
      ่             ้
หาอะไรทําอยูตลอดเวลา เปรียบเหมือนผึงงาน
            224

☺ Public awareness จิตสาธารณะ มีสํานึกต่อ
      ิ      ่
ส่วนรวม ไม่คดถึงประโยชน์สวนตนอย่างเดียว

☺ Rome was not built in a day. ช ้าๆได ้พร ้า
เล่มงาม กรุงโรมกว่าจะสร ้างเสร็จใช ้เวลานานมาก
ธุรกิจต ้องใช ้เวลานานมาก กว่าจะประสบผลสําเร็จ

☺    The early bird catches the worm.
   ่
ผู ้ทีมาก่อนย่อมได ้เปรียบกว่า มีโอกาสมากกว่า
          225

        บรรณานุกรม
Brown, Elske and Jackson, Judy, Sounds
Right, Read Write, Phoenix Learning
Resources, 1997

Hewings, Martin, Advanced Grammar in
Use, student’s book, Cambridge University
Press, 2005

Lee, J, Conquer Vocabulary, student’s
workbook, Singapore Asian Publications(S)
Pte Ltd.,2008

Levy, Allen and others, The Oxford-Duden
Pictorial Thai & English Dictionary, Oxford
University Press and River Books Press, 1994

Murphy, Raymon, English Grammar in Use,
student’s book, Cambridge University
Press,2004
        ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
                 ู
A               bay (28)
abide by (205)        be fine (165)
across (98)          be OK (165)
address (58)         be punctual (204)
advice (150)         be sick (165)
again (26)          be well (165)
a.m. (76)           bee (32)
angry (30)          beef (117)
ant (29)           begin (76)
ambulance (29)        behind (99)
April (83)          belt (134)
ask for (149)         bench (21)
assist (149)         big (34)
at present (76)        bike (21)
at the curve (99)       bite (33)
August (84)          block (99)
award (26)          blouse (132)
away (27)           book (20)
               break (205)
               breakfast (116)
B               bug (38)
banana (118)         bus stop (100)
bargain (118)         buy (118)
       ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
                ู
C             curry (117)
car (2)          curve (98)
care (149)
cat(2)           D
cellular phone (59)    date (76 )
chain (5)         day (75)
chair (5)         December (84)
cheap (134)        dear(134)
chicken (117)       demonstrate (184)
chronic (167)       deer (7)’
citizen (60)        diarrhea (166)
cliff (34)         difficulty (150)
coffee (117)        dinner (116)
colleague (42)       dizziness (166)
come from (59)       direct line (59)
conform to (204)      dislike (134)
contact (59)        dive (33)
control (185)       doctor (7)
corner (99)        draw (30)
cough (166)        dress (132)
count (77)         drinks (117)
country (59)        drum (7)
cross walk (100)
      ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
               ู
E             extension number
early (205)        (59)
eat (32)
egg (118)         F
eight (77)        family name (42,58)
eighteen (78)       fat (23)
eighty (81)        February (83)
eighty eight (82)     female (60)
eighty five (82)     fever (166)
eighty four (82)     fifteen (78)
eighty one (81)      fifty (80)
eighty nine (82)     fifty eight (80)
eighty seven (82)     fifty five (80)
eighty six (82)      fifty four (80)
eighty three (82)     fifty nine (80)
eighty two (81)      fifty one (80)
elbow (31)        fifty seven (80)
eleven (77)        fifty six (80)
equipment (186)      fifty three (80)
eraser (32)        fifty two (80)
error (151)        fine (42)
excuse me (150)      fire (33)
expensive (134)      first aid (186)
      ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
               ู
first name (58)      fox (36)
fish (117)        Friday (83)
five (23, 77)       fried rice (117)
flu (165)         friend (42)
follow (185)       fruits (22)
food (116)
food poisoning      G
(166)           gender (60)
forty (79)        get well (167)
forty eight (80)     go(1)
forty five (79)      good (1)
forty four (79)      good afternoon (41)
forty nine (80)      good day (41)
forty one (79)      good morning (41)
forty seven (80)     good evening (41)
forty six (79)      good quality (134)
forty three (79)     guava (119)
forty two (79)      gum (1)
footbridge (100)
footpath (98)       H
foreman (185)       had better (149)
four (77)         handbag (133)
fourteen (78)       handle (185)
      ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
               ู
hardworking (205)     hurt (166)
hat (23)
have a flu (165)
have recovered      I
(167)           in front of (99)
have recuperated     influenza (166)
(167)           instruct (185)
headache (165)      intersection (100)
heart (23)        introduce (43)
heed (184)        ill (164)
heir (24)
helmet (185)       J
help (149)        jacket (133)
here’s (43)        January (83)
hello (41)        jar (3)
holidays (76)       jeans (3,133)
home (24)         job (4)
hometown (60)       juice (117)
honest (25)        June (83)
hour (24,75)       July (83)
how do you do (42)
how are you (42)     K
hundred (82)       king (2)
       ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
                ู
key (2)           manual (185)
kiss (3)          March (83)
              market (28)
L              May (83)
landmark (99)        meal (116)
lamp (15)          meet (43)
last name (42,58)      milk (13)
late (205)         mind (149)
letter (32)         minute (75)
like (134)         mistake (150)
live at (58)        mobile phone (59)
live in (58)        month (75)
live on (58)        moon (14)
lobster (15)        mouse (13)
local people (59)      mug (38)
lorry (15)         muscle pain (166)
lunch (116)         Monday (83)
lunch break (76)
              N
M              native people (59)
male (60)          nationality (59)
mall (31)          name (42)
mango (119)         near (99)
      ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
               ู
neck-tie (133)      O
need (149)        October (84)
nephew (10)        one (77)
next to (99)       one hundred (82)
nice (42)         opener (35)
nine (77)         opinion (35)
nineteen (78)       opposite (98)
ninety (82)        orange (118)
ninety eight (82)     orchestra (36)
ninety five (82)     order (118)
ninety four (82)     otter (36)
ninety nine (82)     oval (35)
ninety one (82)      overpass (100)
ninety seven (82)     P
ninety six (82)      pants (132)
ninety three (82)     papaya (22,118)
ninety two (82)      park (28)
not well (42)       pen (31)
notebook (10)       pencil (21)
November (84)       phone number (59)
now (76)         pineapple(118)
nurse (10)        please (150)
             play (27)
       ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
                ู
Pluto (37)         responsibility
p.m. (76)         (204)
pomelo (119)        responsible (204)
pork (117)         right (150)
positive thinking     ring (14)
(206)           risk (185)
precaution (184)      roommate (43)
problem (150)       roseapple (119)
printer (22)        round (15)
procedure (185)      roundabout (100)
pup (38)          ruby (37)
              rules (186,205)

R             S
rain (14)         safety (184)
rambutan (119)       sale (134)
reasonable (134)      Saturday (83)
regulations (205)     Scarf (133)
reliable (205)       sea (18)
religion (60)       second (75)
requirements        security (184)
(205)           September (84)
resident (60)       seven (77)
      ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
               ู
seventeen (78)      sixty five (81)
seventy (81)       sixty four (81)
seventy eight (81)    sixty one (80)
seventy five (81)     sixty five (81)
seventy four (81)     sixty nine (81)
seventy one (81)     sixty seven (81)
seventy nine (81)     sixty six (81)
seventy six (81)     sixty three (80)
seventy seven (81)    sixty two (80)
seventy three (81)    skirt(132)
seventy two (81)     snack (116)
ship (5)         snake (29)
shirt (5,132)       soap (19)
shorts (132)       socks (133)
should (149)       sore eye (166)
show up (204)       sore throat (166)
sick (18)         sorry (150)
sidewalk (98)       soup (117)
sit (34)         spicy (118)
six (77)         sport-shirt (133)
sixteen (78)       star (27)
sixty (80)        start (76)
sixty eight (81)     station (100)
       ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
                ู
stick to (205)       thirty five (79)
stomach ache (165)     thirty four (79)
stop (76)         thirty nine (79)
straight(98)        thirty one (78)
strictly (204)       thirty seven (79)
suffer from (166)     thirty six (79)
Sunday (83)        thirty three (79)
suggestion (151)      thirty two (78)
supervise (184)      three (77)
sweat-shirt (133)     Thursday (83)
              time (75)
T             to be born (60)
t-shirt (133)       to be closed (77)
table (9)         to be open (76)
tea (117)         to be over (77)
teamwork (185)       toothache (165)
ten (77)          traffic circle(100)
terrible (166)       traffic lights (99)
thank (150)        tree (9)
thirteen (77)       trouble (150)
this is (43)        trousers (132)
thirty (78)        trustworthy (205)
thirty eight (79)     Tuesday (83)
      ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
               ู
tuna (37)
turtle (9)        W
turn left (98)      walk (16)
turn right (98)      wallet (133)
twelve (77)        war (30)
twenty (78)        watermelon (119)
twenty eight (78)     Wednesday (83)
twenty five (78)     welfare (184)
twenty four (78)     what (42)
twenty nine (78)     window (16)
twenty one (78)      wolf (16)
twenty seven (78)     working attitude
twenty six (78)      (206)
twenty three (78)     working hours (76)
twenty two (78)      would like (150)
two (77)         wrong (150)

U             Y
underwear (133)      yawn (6)
             year (76)
V             yogurt (6)
vegetable (117)      yoyo (6)
violate (205)
      ดรรชนีคําศัพท์ โมดล 1
               ู
Z
zebra crossing
(100)
   ที่ปรึกษาโครงการ: นายนคร ศิลปอาชา
            อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
            นายสันติ บํารุงคุณากร
            ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก
            นางสาวเกยูร คณารุงเรือง
            ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝก
            นายอวิรุทธ มุสิกบุตร
            นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการพิเศษ
            นายเอกราช สําเภาเงิน
            นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ
            นางสาวโสภา เจรียงจิตร
            นักประชาสัมพันธชํานาญการ
            นายประสาร คิดดี
            นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฎิบัติการ

ผูดําเนินการจัดทําเอกสาร: รองศาสตราจารย ดร. ระพิณ ทรัพยเอนก
              รองศาสตราจารย ดร. อุษา กรทับทิม
              อาจารยสิริลักษม หิริโอตัปปะ
              รองศาสตราจารยเยาวลักษณ ธันธนาพรชัย
              อาจารยสุทธิพงศ ภัทรมังกร
              อาจารยสิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
              อาจารยอาภาภรณ เทพวนาประสิทธิ์
              อาจารยรุจนี รัตนภิญโญพงษ
              อาจารยนริศรา เทพานนท

								
To top