Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2009_2075 - PDF

VIEWS: 20 PAGES: 32

 • pg 1
									                           PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2075                                          Luni, 13 aprilie 2009
                   PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
            DEL - S.R.L.                           DEL - S.R.L.

       HOTĂRÂREA NR. 1/10.03.2009                          NOTIFICARE
  Subsemnații Jutra Daniel și Jutra Mihai, în calitate de      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociați ai societății mai sus menționate, având în vedere     Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, am decis        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
următoarele:                            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 1. Retragerea din calitatea de asociat a          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
d-lui Jutra Mihai.                         DEL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL AIUD, județ Alba,
  Art. 2. Asociatul Jutra Mihai, se retrage din calitatea de   Str. GH. DOJA, nr. 66, înregistrată sub nr. J1/298/1994,
asociat și cesionează cele 60 părți sociale pe care le       cod unic de înregistrare 5449770, care a fost înregistrat
                                  sub nr. 10944 din 13.03.2009.
deține în cadrul S.C. DEL S.R.L., cu valoare nominală de
10 lei fiecare, și valoare totală de 600 Iei, reprezentând       (2/1.034.033)
50% din capitalul social, către asociatul Jutra
Daniel - care devine asociat unic.
  Art. 3. În urma cesiunilor, capitalul social al societății în        Societatea Comercială
cuantum total de 1 200 lei, vărsăminte în numerar, divizat         MD SERVICE IMPORT EXPORT - S.R.L.
în 120 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare,
va fi deținut de către dl Jutra Daniel, reprezentând 100%            HOTĂRÂRE NR. 1/10.03.2009
din capitalul social.                          Subsemnatul Jutra Mihai, în calitate de asociat unic al
  Art. 4. Se închide punctul de lucru din Apahida,        societății mai sus menționate, având in vedere dispozițiile
str. 1 Mai, nr. 12, jud. Cluj.                   Legii nr. 31/1990, republicată, am decis următoarele:
  Art. 5. Schimbarea datelor de identitate ale asociatului      Art. 1. Se deschide punct de lucru în Apahida,
(care devine asociat unic) și administratorului           str. 1 Mai, nr. 12, jud. Cluj.
Jutra Daniel după cum urmează Jutra Daniel, cetățean          Art. 2. Se completează obiectul secundar de activitate
român, născut la data de 8 octombrie 1969, în Aiud,         cu activitatea Tratarea și acoperirea metalelor -2561.
jud. Alba, cu domiciliul in Aiud, str. Gheorghe Doja, nr. D6,      Art. 3. Schimbarea datelor de identificare ale
ap. 2, jud. Alba, carte de identitate seria AX, nr. 045340,     asociatului unic și administratorului Jutra Mihai, după
eliberată de Pol. Mun. Aiud, la data de 02.08.2000,         cum urmează: Jutra Mihai cetățean român, născut la data
CNP 169100801032.                          de 05.02.1965, în Aiud, jud. Alba, fiul lui Mihai și Maria,
  Redactată și dactilografiată azi, 10.03.2009 în
                                  domiciliat în Cluj Napoca, Aleea Padis, nr. 1, ap. 43,
3 exemplare originale în limba română, la sediul societății
                                  jud. Cluj, posesor al cărții de identitate seria KX,
din Aiud, str. Gheorghe Doja, nr. 66, jud. Alba.
                                  nr. 421922, eliberată de Pol. Mun. Cluj Napoca, la data
  (1/1.034.032)                          de 14.04.2005, CNP 1650205010325.
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
  Redactată și dactilografiată azi 10.03.2009 în               Societatea Comercială
3 exemplare originale în limba română, la sediul societății          GEORGE & MIHAI - S.R.L.
din Aiud, str. Gheorghe Doja, nr. 66, jud. Alba.
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/13.03.2009
  (3/1.034.034)
                                 În conformitate cu prevederile Legii societăților
                                comerciale nr. 31/1990 și ale actului constitutiv al
       Societatea Comercială               societății, asociatul unic Avram Nicolae Vasile posesor al
    MD SERVICE IMPORT EXPORT - S.R.L.            CI,    Seria    AX,    numărul     158721,
                                S.C. GEORGE & MIHAI S.R.L., având prerogativele
           NOTIFICARE                adunării generale, a hotărât:
                                 Art. 1. Retragerea din societate din calitatea de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    asociat a d-lui Avram Nicolae Vasile.
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Primirea în societate în calitate de asociat a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        d-lui RUSU MIHAI cetățean român, născut la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  17.10.1974 în sat Ștefănești, jud. Argeș, domiciliat în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   mun. Alba Iulia, str. Aleea Detunată, nr. 2, bl. D2C, ap. 19,
MD SERVICE IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în         jud. Alba posesor al CI, seria AX, nr.028195, emisă de
MUNICIPIUL AIUD, județ Alba, Str. GH. DOJA, nr. 66,      mun. Alba Iulia, la 17,12.1999, CNP 1741017011100.
                                 Cesionarea - la valoarea nominală - din partea
înregistrată sub nr. J1/458/1992, cod unic de înregistrare
                                asociatului Avram Nicolae Vasile a celor 20 de părți
1764839, care a fost înregistrat sub nr. 10946 din       sociale a 10 RON fiecare în valoare de 200 RON în
13.03.2009.                          favoarea noului asociat Rusu Mihai care prin semnarea
  (4/1.034.035)                       prezentului act, a înțeles să preia societatea cu întreg
                                activul și pasivul acesteia, părțile declarând stinse toate
                                obligațiile dintre ele.
         Societatea Comercială              Art. 2. Retragerea din calitatea de administrator a
         CONTI IMPEX - S.R.L.             d-lui Avram Nicolae Vasile.
                                 Numirea în calitatea de administrator a noului asociat
      HOTĂRÂREA NR. 1/11.03.2009             cu datele de identificare mai sus menționate, pe o
                                perioadă nedeterminată.
  Adunarea generală a S.C. CONTI IMPEX S.R.L. la        Art. 3. Schimbarea sediului societății la adresa:
care au participat asociații Bulgok Mahmut, Bulgok Ayse    com. Ighiu, sat Șard, nr. 7, jud. Alba.
și Unsoy Ali Erdogan având în vedere prevederile actului     Art. 4. închiderea punctului de lucru de la adresa:
constitutiv, în condițiile Legii 31/1990 privind societățile  com. Sugag, sat Dobra, jud. Alba.
comerciale, a hotărât:                      Art. 5. Completarea obiectului secundar de activitate:
                                1621, 3811, 3821, 4677, 4941, 4942, 5210.
  Art. 1. Completarea obiectului secundar de activitate     Prezenta hotărâre se va înregistra în termen de 15 zile
cu:                              la   Oficiul    Registrului   Comerțului    Alba
  4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor.     (art. 17 Legea26/1990). Tehnoredactat în limba română,
  5210- Depozitări.                     în 5 exemplare, astăzi 13.03.2009, la Colectivul Servicii
  Prezenta hotărâre s-a redactat în 5 exemplare, astăzi   Asistență al Oficiului Registrului Comerțului Alba la
11 03.2009, la sediul societății.               cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii de
                                servicii nr. 2269/10.03.2009.
  (5/1.034.036)
                                  (7/1.034.038)

         Societatea Comercială
         CONTI IMPEX - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                       GEORGE & MIHAI - S.R.L.
           NOTIFICARE
                                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CONTI IMPEX S.R.L., cu sediul în SAT VINȚU DE JOS,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
COMUNA VINȚU DE JOS, județ Alba, Str. VARTOPI,         GEORGE & MIHAI S.R.L., cu sediul în SAT ȘARD,
nr. 15, înregistrată sub nr. J1/428/1993, cod unic de     COMUNA IGHIU, județ Alba, nr. 7, înregistrată sub
înregistrare 4032722, care a fost înregistrat sub nr. 10958  nr. J1/160/2003, cod unic de înregistrare 15236256, care
din 13.03.2009.                        a fost înregistrat sub nr. 10986 din 13.03.2009.
  (6/1.034.037)                         (8/1.034.039)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                3

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         LIDER BLAND - S.R.L.                     PETRADA IMPEX - S.R.L.

       HOTĂRÂREA NR. 1/05.03.2009                   HOTĂRÂREA NR. 1/12.03.2009

  În conformitate cu prevederile L. S.C. nr. 31/1990 și      Adunarea generală a S.C. PETRADA IMPEX S.R.L.,
ale actului constitutiv al societății, asociatul unic      la care au participat asociații Popa Petru și Popa Maria a
                                hotărât:
Stanescu Ioan al S.C LIDER BLAND S.R.L.,având
                                  Art. 1. Completarea obiectului secundar de activitate
prerogativele adunării generale, a hotărât:
                                cu: 4799.
  Art. 1. Redefinirea activității principale ca fiind:
                                  Tehnoredactat în 3 exemplare, azi data de
4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,     12.03.2009, la sediul societății.
cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
și tutun. Fosta activitate, principală 5630 trece în obiectul    (11/1.034.042)
secundar de activitate.
  Art. 2. Completarea obiectului secundar de activitate            Societatea Comercială
cu: 4110, 4120, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329,              PETRADA IMPEX - S.R.L.
4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4511, 4519,
                                           NOTIFICARE
4719, 4721, 5210.
  Art. 2. Închiderea punctului de lucru de la adresa:       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
com. Blandiana, sat Blandiana, nr. 153, jud. Alba.       Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Art. 3. Schimbarea datelor personale ale asociatului    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
unic și administratorului Stanescu Ioan astfel:         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Stănescu Ioan CI, seria AX, numărul 087947, emisă
                                PETRADA IMPEX S.R.L., cu sediul în SAT GÂRBOVIȚA,
de Pol. Mun. Alba Iulia la data de 22.10.2001.
                                MUNICIPIUL AIUD, județ Alba, nr. 88, înregistrată sub
  - ale administratorului Stanescu Eugenia astfel:      nr. J1/293/1995, cod unic de înregistrare 7386953, care a
Stanescu Eugenia CI, seria AX, numărul 164544, emisă      fost înregistrat sub nr. 10988 din 13.03.2009.
de Pol. Mun. Alba Iulia la data de 10.09.2003.
  Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la     (12/1.034.043)
Oficiul Registrului Comerțului (art. 17/Legea 26/1990).
Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, astăzi              Societatea Comercială
05.03.2009, la Colectivul Servicii Asistență al Oficiului             VASTERA - S.R.L.
Registrului Comerțului Alba la cererea și pe răspunderea
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/16.03.2009
solicitantului   conform    cererii  de  servicii
nr. 1929/27.02.2009.                        Subsemnații VASILCAN RADU RAZVAN și
                                MATE NARCIS CONSTANTIN, asociați ai societății de
  (9/1.034.040)                        mai sus, având în vedere dispozițiile Legii 31/1990
                                republicată și a actului constitutiv al societății,
         Societatea Comercială               HOTĂRĂSC
         LIDER BLAND - S.R.L.                Art. 1. -Deschiderea unui punct de lucru în Timișoara
                                str. Constantin Brâncoveanu nr. 125, cam. 8, jud. Timiș.
            NOTIFICARE                  Prezentul act a fost redactat în 3 exemplare,
                                azi 16.03.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  (13/1.034.044)
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           RIVIERA I.D.M.R. - S.R.L.
LIDER BLAND S.R.L., cu sediul în SAT BLANDIANA,
                                         HOTĂRÂREA NR. 1.
COMUNA BLANDIANA, județ Alba, Str. PRINCIPALĂ,
nr. 46, înregistrată sub nr. J1/944/1993, cod unic de           ANUL 2009, LUNA MARTIE, ZIUA 13
înregistrare 4801150, care a fost înregistrat sub nr. 10987
                                  Asociații societății: Iuga Alexandru Victor și Rus Emil,
din 13.03.2009.
                                În adunarea generală din 13 03 2009,
  (10/1.034.041)                         HOTĂRĂSC:
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
  Art. 1. Schimbarea actului de identitate al asociatului   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Iuga Alexandru Victor, cetățean român, legitimat cu CI,     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
seria AX, nr. 222471/11.02.2005, CNP 1500725011847,       ELIS PAVAJE S.R.L., cu sediul în LOC. PETREȘTI,
eliberată de Poliția Blaj.                   MUNICIPIUL SEBEȘ, județ Alba, Str. ZORILOR, nr. 1,
  Art. 2. Actualizarea actului constitutiv și înregistrarea  înregistrată sub nr. J1/948/1991, cod unic de înregistrare
prezentei hotărâri la ORC de pe lângă Tribunalul Alba.     1771593, care a fost înregistrat sub nr. 11041 din
Blaj la 13.03.2009.                       16.03.2009.
  (14/1.034.045)                         (17/1.034.048)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        RIVIERA I.D.M.R. - S.R.L.                     GOLD PAN - S.R.L.

            NOTIFICARE                        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Azi, 16.03.2009, la sediul societății GOLD PAN S.R.L.
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     din Sebeș, str. A. Bena nr. 1, s-a întrunit Adunarea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Generală a Asociaților, prezenți Toma Sorin și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Radu Liana, pentru a desființa punctul de lucru al
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   societății.
RIVIERA    I.D.M.R.   S.R.L.,   cu  sediul  în     Cu aceasta ocazie:
MUNICIPIUL BLAJ, județ Alba, Str. EROILOR, bloc 27,         HOTĂRĂȘTE:
ap. 22, înregistrată sub nr. J1/691/1993, cod unic de        Art. 1. Desființarea punctului de lucru în Sebeș
înregistrare 4330141, care a fost înregistrat sub nr. 11038   str. Lucian Blaga, Nr. 23, ap. 1, județ Alba.
din 16.03.2009.
                                  (18/1.034.049)
  (15/1.034.046)
                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      RENT TO DO - S.R.L.
         ELIS PAVAJE - S.R.L.
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/16.03.2009
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 12.03.2009
                                  În conformitate cu prevederile Legii societăților
  Adunarea Generală a Asociaților din cadrul          comerciale nr. 31/1990 și ale actului constitutiv al
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. Petrești, întrunită în ședință     societății, asociatul unic Neamțu Dumitru Claudiu
extraordinară în data de 12.03.2009, în conformitate cu     posesor al CI. Seria AX numărul 216339
prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, precum și a     S.C. RENT TO DO S.R.L. având prerogativele adunării
prerogativelor acordate prin actul constitutiv         generale a hotărât:
  HOTĂRĂȘTE:                           Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la: loc. Alba
  Art. 1. - Completarea obiectului de activitate cu      Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 70, jud. Alba
următoarele activități secundare:                (conform contract de comodat din data de 16.03.20091).
  4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și          Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la
autostrăzilor.                         O.R.C. art. 17 Legea 26/1990).
  Art. 2. - Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin   Redactat și dactilografiat în limba română, în
împuternicitul Mărginean Călin Gheorghe, care are        5 exemplare, azi 16.03.2009 la Colectivul Servicii
calitatea de consilier juridic al societății, pentru      Asistență al Oficiului Registrului Comerțului Alba la
efectuarea publicității și înregistrarea la Oficiul       cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii de
Registrului Comerțului Alba Iulia.               servicii nr. 2385/16.03,2009.
  (16/1.034.047)                         (19/1.034.050)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         ELIS PAVAJE - S.R.L.                       LA FIX - S.R.L.

            NOTIFICARE                      HOTĂRÂREA NR. 1/16.03.2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Adunarea generală a S.C. LA FIX S.R.L., la care au
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     participat asociații Corjan Cosmin Cătălin și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Corjan Sergiu în temeiul statutului societății, precum și în
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                5

condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale-           Societatea Comercială
modificată, a hotărât:                           RESTO TRANSI BAR - S.R.L.
  Art. 2. Deschiderea punctelor de lucru la:
loc. Cugir, str. Alexandru Sahia, nr. 20, jud. Alba                HOTĂRÂREA NR. 1
(conform contract de închiriere nr. 4444/30.01.2009).
                                     ANUL 2009, LUNA MARTIE, ZIUA 13
  - loc. Cugir. str. Constructorului, nr. 8, sc. C, ap. 1,
jud. Alba conform contract de închiriere             Asociații societății: Iuga Ioan Marius și luga Marioara,
nr. 16026/06.05.2008.                     în adunarea generală din 13 03 2009,
  Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la    HOTĂRĂSC:
Oficiul Registrului Comerțului (art. 17-Legea 26/1990).      Art. 2. Schimbarea actelor de identitate ale asociaților,
Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, astăzi     astfel:
16.03.2009, la Colectivul Servicii Asistență al Oficiului     -Iuga Ioan Marius, cetățean român, legitimat cu
Registrului Comerțului Alba pe cererea și răspunderea     CI,   seria   AX,    nr.  294357/18.05.2007,
solicitantului,    potrivit  cererii   de   servicii  CNP 1780128011851, eliberată de Poliția Blaj.
nr. 2391/16.03.2009.                       -Iuga Marioara, cetățean român, legitimată cu
                                CI, seria AX, nr.222470/11.02.2005, CNP
  (20/1.034.051)                       2520309011840, eliberată de Poliția Blaj.
                                 Art. 2. Actualizarea actului constitutiv și înregistrarea
        Societatea Comercială              prezentei hotărâri la ORC de pe lângă Tribunalul Alba.
       MONOTECH YANIS - S.R.L.               Blaj la 13.03.2009.
                                  (23/1.034.054)
      HOTĂRÂREA NR. 1/1.7.03.2009
  Adunarea generală a S.C. MONOTECH YANIS                  Societatea Comercială
S.R.L., la care a participat asociatul unic                 RESTO TRANSI BAR - S.R.L.
LAUTARU VIRGIL, în baza actului constitutiv al societății
și în condițiile Legii 31/1990 modificată și republicată               NOTIFICARE
privind societățile comerciale, a hotărât:            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 1. -Deschiderea unui punct de lucru în Alba Iulia   Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
str. Vulturului, nr. 21 bl. G.3, sc. B, ap. 37, jud. Alba.   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Prezentul act a fost redactat în 3 exemplare originale   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
azi, 17.03.2009, la sediul societății             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (21/1.034.052)                       RESTO TRANSI BAR S.R.L., cu sediul în
                                MUNICIPIUL BLAJ, județ Alba, Str. EROILOR, nr. 27,
                                ap. 22, înregistrată sub nr. J1/693/1993, cod unic de
         Societatea Comercială             înregistrare 4169151, care a fost înregistrat sub nr. 11322
         FAST TRACK - S.R.L.              din 17.03.2009.

      HOTĂRÂREA NR. 1/13.03.2009               (24/1.034.055)

  În conformitate cu prevederile Legii societăților
comerciale nr. 31/1990 și ale actului constitutiv al              Societatea Comercială
societății, asociatul unic Gligor Cosmin posesor al CI.             EURO CAST - S.R.L.
Seria AX numărul 018248 S.C. FAST TRACK S.R.L.
                                           HOTĂRÂREA
având prerogativele adunării generale a hotărât:
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la: oraș Cugir.     ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN 10.03.2009
str. 21 Decembrie 1989, bl. 1A,sc. A, ap. 19. jud. Alba
(conform contract de subînchiriere nr. 3/02.03.2009).       Subsemnatul Mihai Dănuț-Sebastian, în calitate de
  Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la   asociat unic în societatea EURO CAST S.R.L. din Alba
O.R.C, art. 17, Legea 26/1990). Redactat și dactilografiat   Iulia, prin prerogativele conferite de lege și de
în limba română, în 5 exemplare, azi 13.03,2009 la       Actul Constitutiv decid:
Colectivul Servicii Asistență al Oficiului Registrului      Art. 1. - Se deschide un punct de lucru la următoarea
                                adresă: Alba Iulia, B-dul Revoluției Nr. 22, bloc V3, apt. 2,
Comerțului Alba la cererea și pe răspunderea
                                județul Alba, având ca destinație magazin de prezentare.
solicitantului   potrivit  cererii   de   servicii
                                 Art. 2. - Se deschide un punct de lucru la următoarea
nr. 2372/13.03.2009.
                                adresă: Cîmpeni, Str. Revoluției 1848 nr. 25C,
  (22/1.034.053)                       județul Alba, având ca destinație magazin de prezentare.
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
  Art. 3. - Se deschide un punct de lucru la următoarea             Societatea Comercială
adresă: Teiuș, Str. Axente Sever Nr. 45, județul Alba,             PALU CONSTRUCT - S.R.L.
având ca destinație magazin de prezentare.
                                            NOTIFICARE
  (25/1.034.056)
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       PALU CONSTRUCT - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
          HOTĂRÂRE NR. 4                PALU CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
                                 MUNICIPIUL ALBA IULIA, județ Alba, Str. MOLDOVEI,
      DIN DATA DE 11.03.2009                nr. 9, înregistrată sub nr. J1/445/2005, cod unic de
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A             înregistrare 17458836, care a fost înregistrat sub
         ASOCIAȚILOR                   nr. 11401 din 17.03.2009.
  Asociații S.C. PALU CONSTRUCT S.R.L. au decis, cu        (27/1.034.058)
respectarea prevederilor actului constitutiv și a
Legii 31/1990 republicată și completată, următoarele:               Societatea Comercială
  1. Intră în societate un nou asociat în persoana              SIWDEM CONSULT - S.R.L.
dlui SUARDI ROBERTO - cetățean italian, domiciliat în
Rovereto (TN), via Alla Busa, nr. 22/c, născut la data de            HOTĂRÂREA NR. 1/2009
02.09.1959 în Cagliari, Italia, posesor al CI, seria AN,
                                   Adunarea Generală a S.C SIWDEM CONSULT.
nr. 9523078, Comune Di Rovereto la data de 06.09.2007,      S.R.L., la care a participat reprezentantul asociatului unic
prin cesionarea de părți sociale de către asociați, astfel:   S.C. DELTA CARN S.R.L., în temeiul actului constitutiv al
  -  CESTARI    PAOLO     (prin  împuternicit   societății precum și în condițiile Legii 31/1990 privind
PIFFER LUCIANO) cesionează 6 părți sociale, adică        societățile comerciale-modificată, am hotărât :
15 % din capitalul social;                      Art. 1. Retragerea din societate din calitatea de
  - PIFFER LUCIANO cesionează 7 părți sociale, adică      asociat a S.C. DELTA CARN S.R.L.
17.5% din capitalul social.                     Art. 2. Primirea în societate în calitate de asociat a
  2. Ca urmare a modificărilor, asociații și participarea la  domnului Vârtei Nicolae, cetățean român născut la data
capitalul social de 400 RON, echivalent cu 111,38 Euro),     de 03.10.1957 în com. Berghin jud. Alba domiciliat în
împărțit în 40 părți sociale, vor fi:              Alba Iulia str. Fântânele, nr. 71, jud. Alba, posesor al CI,
  - CESTARI PAOLO - deține 14 părți sociale, cu o       seria AX, nr. 286371, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la
valoarea totală de 140 RON (38,98 euro), adică 35 % din     data de 01.03.2007 având C.N.P. 1571003011106
capital,                               și a doamnei VÂRTEI AURORA, cetățean român
                                 născută la data de 06.02.1959 în com. Noșlac
  - PIFFER LUCIANO - deține 13 părți sociale, cu o
                                 sat Stâna de Mureș jud. Alba domiciliată în Alba Iulia
valoare totală de 130 RON (36,20 euro), adică 32,5% din
                                 str. Fântânele nr. 71, jud. Alba posesoare a CI, seria AX,
capital.
                                 nr. 264971, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de
  - SUARDI ROBERTO - deține 13 părți sociale, cu o       20.07.2006 având C.N.P. 2590206011096.
valoare totală de 130 RON (36,20 euro), adică 32,5% din       Art. 3. Cesionarea -a unui nr. de 18 părți sociale a
capital.                             10 lei fiecare, în valoare totală de 180 lei reprezentând
  3. Părțile declară că s-au desocotit conform         90% din capitalul social,din partea asociatului retras
contractelor de cesiune de părți sociale.            S.C. DELTA CARN S.R.L.,în favoarea noului asociat
  4. Se împuternicește dl Piffer Luciano, în calitate de    VÂRTEI NICOLAE.
asociat și administrator, să semneze actul constitutiv        - a unui nr. de 2 părți sociale a 10 lei fiecare,în valoare
actualizat al societății, cuprinzând modificările de mai     totală de 20 lei reprezentând 10% din capitalul social,din
sus, precum și să facă toate demersurile în vederea       partea asociatului retras S.C. DELTA CARN S.R.L., în
efectuării mențiunilor corespunzătoare la Registrul       favoarea noului asociat VÂRTEI AURORA.
Comerțului Alba.                           Cesiunea părților sociale se face la valoarea
  Restul prevederilor din actul constitutiv societății     nominală.
rămân nemodificate.                         În  urma    cesiuni,   capitalul   social   al
  Ca urmare a modificărilor, se va adopta actul        S.C. SIWDEM CONSULT S.R.L. va fi deținut de asociați
                                 astfel:
constitutiv actualizat al societății, care va fi depus la
                                   VARTEI NICOLAE - 18 părți sociale, a 10 lei fiecare,
O.R.C. împreună cu prezenta hotărâre.
                                 adică 180 lei aport numerar reprezentând 90% din
  (26/1.034.057)                        capitalul social.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                 7

  VÂRTEI AURORA - 2 părți sociale, a 10 lei           HOTĂRĂȘTE
fiecare,adică 20 lei aport numerar, reprezentând 10% din      Art. 1. Se închide punctul de lucru Vințu De Jos,
capitalul social.                       Str. P-Ța Iuliu Maniu, nr. 5-6, jud. Alba.
  Art. 4. Retragerea din calitatea de administrator a      Art. 2. Se modifică datele personalele asociaților:
domnului Dida Ioan Titu.                      PRALEA CONSTANTIN, cetățean român,
  Art. 5. Numirea în calitatea de administrator a      născut 13/03/1953 în Timisesti, jud. Neamț, domiciliat în
domnului Vârtei Nicolae, pe o perioadă nelimitată și cu    Alba Iulia, str. Sipotului nr. 13 bl. D 1, sc. D, ap. 7,
puteri depline.                        jud. Alba, legitimat cu CI, seria AX, nr. 175335 emis(ă) de
  Redactat și dactilografiat azi, 12.03.2009, în
                                Pol. Alba la data 05/12/2003, CNP 1530313011117
5 (cinci) exemplare originale în limba română, fiecare
                                  BOLOG IOAN, cetățean român, născut 09/04/1936 în
având aceeași forță juridică, la sediul societății.
                                Salciua, jud. Alba, domiciliat în Alba Iulia, Traian nr. 44A,
  (28/1.034.059)                       jud. Alba, legitimat cu Bl seria AX nr. 000241 emis(ă) de
                                POL.    ALBA   IULIA    la  data   08/12/1998,
        Societatea Comercială             CNP 1360409011092.
       SIWDEM CONSULT - S.R.L.               Art. 3. Se modifică datele personale ale
                                administratorului:
           NOTIFICARE                  PRALEA CONSTANTIN, cetățean român, născut
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    13/03/1953 în Timisesti, jud. Neamt, domiciliat în Alba
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Iulia, str. Sipotului nr. 13, bl. D 1, sc. D, ap. 7, jud. Alba,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        legitimat cu CI, seria AX, nr. 175335 emis(ă) de Pol. Alba
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  la data 05/12/2003, CNP 1530313011117.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  (31/1.034.062)
SIWDEM CONSULT S.R.L., cu sediul în
MUNICIPIUL BLAJ, județ Alba, Str. CLUJULUI, nr. 61 A,
înregistrată sub nr. J1/84/2004, cod unic de înregistrare            Societatea Comercială
16094141, care a fost înregistrat sub nr. 11408 din                KOZARA - S.R.L.
17.03.2009.
                                           NOTIFICARE
  (29/1.034.060)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         Societatea Comercială
          MECONOM - S.A.               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         HOTĂRÂRE AGA NR .2              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                KOZARA S.R.L., cu sediul în SAT VINȚU DE JOS,
        DIN 17 FEBRUARIE 2009             COMUNA     VINȚU    DE   JOS,   județ  Alba,
  1. Se aprobă înființarea unui punct de lucru în imobilul  Str. LUCIAN BLAGA, nr. 16, înregistrată sub
situat în Cluj-Napoca, str. CA Rosetti nr. 22, propietatea   nr. J1/582/1995, cod unic de înregistrare 7732763, care a
S.C. Meconom S.A.                       fost înregistrat sub nr. 11453 din 18.03.2009.
  2. Se împuternicește d-l Ioan Feraru să facă toate       (32/1.034.063)
demersurile pt. înscrierea acestui punct de lucru la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ALBA.
                                         Societatea Comercială
  (30/1.034.061)
                                         DIELECTRIC - S.R.L.

         Societatea Comercială                   HOTĂRÂREA NR. 1/10.03.2009
          KOZARA - S.R.L.
                                  În baza prevederilor actului constitutiv, precum și a
           HOTĂRÂREA                Legii nr. 31/1990, republicată, Asociatul unic Florea Maria
                                Nicoleta.
        ADUNĂRII GENERALE A                 Art. 1. Se deschide punct de lucru în Alba Iulia,
      ASOCIAȚILOR NR. 1/17.03.2009            str. T. Vladimirescu nr. 1, jud. Alba, în incinta magazinului
                                Unirea.
 În baza prevederilor actului constitutiv, precum și a
Legii nr. 31/1990, Adunarea Generală a Asociaților         (33/1.034.064)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      ROLLO INTERNAȚIONAL - S.R.L.                     MIALSAN - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR. 1/17.03,2009                       HOTĂRÂREA
  Mărginean Ștefan Daniel și Mărginean Ioan Florin în        ASOCIATULUI UNIC NR. 1/12.03.2003
calitate de asociați la S.C. ROLLO INTERNAȚIONAL
S.R.L., în temeiul actului constitutiv al societății, am     În baza prevederilor actului constitutiv, precum și a
hotărât:                           legii nr. 31/1990, asociatul unic Sanchez Rodriguez
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la:        Miguel
sat Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie, nr. 26, jud. Alba.     HOTĂRĂȘTE
  Tehnoredactat în 2 exemplare, azi data de           Art. 1. Se revocă din calitatea de administrator
                               dl Maria Gheorghe.
17.03.2009, la sediul societății.
                                 Art. 2. Se numește în calitatea de administrator
  (34/1.034.065)                      dl Gregorio Verdejo Gomez, cetățean spaniol, născut la
                               data de Madrid, str. C. Pino nr. 4 1 B, provincia Madrid,
                               posesor al CI, seria 53441111-J, eliberată de autoritățile
       Societatea Comercială
                               spaniole la data de 10.01.2006.
    B & M DIRECT CONSULTING - S.R.L.
                                 Art. 3. Se împuternicește dl Gregorio Verdejo Gomez
      HOTĂRÂREA NR. 15/11.03.2009            cu semnarea actului constitutiv al societății ce se va
                               redacta cu această ocazie.
  Subsemnații MIHAI MARINELA și MIHAI NICUȘOR
                                 (37/1.034.068)
MIRCEA,     în  calitate   de  asociați   ai
S.C. B&M DIRECT CONSULTING S.R.L., J01/308/2001,
CF RO 14099100, Cugir, Jud. Alba am hotărât                  Societatea Comercială
următoarele:                                  MIALSAN - S.R.L.
  1. Schimbarea sediului social al societății de la
adresa: Str. Emil Racoviță, Nr. 1, Cugir, Jud. Alba la               NOTIFICARE
noua adresă: Str. Ion Creangă Nr. 102, Bl. C9, Ap, 7       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cugir, Jud. Alba;                       Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  2. Modificarea statutului prin adăugarea la obiectul de  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
activitate al S.C. B & M DIRECT CONSULTING S.R.L.,      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
a următoarelor activități, având următoarele coduri:     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  2540 - fabricarea armamentului și muniției;        MIALSAN S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SEBEȘ,
  4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în     județ Alba, Str. OAȘA, nr. 22 A, înregistrată sub
magazine specializate;                    nr. J1/109/2005, cod unic de înregistrare 17182934, care
  5224 - manipulări;                     a fost înregistrat sub nr. 11601 din 18.03.2009.
  5210 - depozitări.                       (38/1.034.069)
  (35/1.034.066)
                                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială                    DUMBRAVA RUBEN - S.R.L.
    B & M DIRECT CONSULTING - S.R.L.
                                     HOTĂRÂREA NR. 1/17.03.2009
           NOTIFICARE                 Adunarea generală a S.C.DUMBRAVA RUBEN S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   la care au participat asociații: Dumbravă Gheorghe și
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Dumbravă Aurora respectând prevederile actului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       constitutiv al societății și a prevederilor
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  LSC nr. 31/1990tmodificată, a hotărât:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Art. 1. Retragerea din calitatea de asociat a
B & M DIRECT CONSULTING S.R.L., cu sediul în         d-nei Dumbravă Aurora.
                                 Art. 2. Cesionarea la valoarea nominală din partea
ORAȘ CUGIR, județ Alba, Str. ION CREANGĂ, nr. 102,
                               asociatului retras Dumbravă Aurora a celor 10 părți
bloc C 9, ap. 7, înregistrată sub nr. J1/308/2001, cod unic
                               sociale în valoare de 100 RON în favoarea asociatului
de înregistrare 14099100, care a fost înregistrat sub
                               rămas Dumbravă Gheorghe care înțelege să preia
nr. 11470 din 18.03.2009.
                               drepturile și obligațiile aferente cotei de participare la
  (36/1.034.067)                      capitalul social.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                 9

  Părțile declară stinse toate obligațiile dintre ele.     împărțit în 20 de părți sociale egale, valoarea unei părți
  În urma acestor operațiuni, capitalul social total de    sociale fiind de 10 Iei și este deținut de către asociatul
200 RON aport numerar va fi deținut de asociatul unic      unic dl Pădureanu Daniel Victor.
Dumbravă Gheorghe.
  Asociatul Dumbravă Gheorghe declară pe propria          (41/1.034.072)
răspundere că nu mai deține calitatea de asociat unic în
altă societate comercială fiind îndeplinite prevederile art.           Societatea Comercială
14 alin 1 din Legea 31/1990.
                                        VIRTUAL DESIGN - S.R.L.
  Art. 3. Închiderea punctelor de lucru de la adresele:
  -Cugir, str. 1 Decembrie 1989, nr. 113, jud. Alba;
                                            NOTIFICARE
  -Cugir, str. Vasile Alecsandri, nr. 25. jud. Alba;
  -Cugir, str. Raul Mic, nr. 50A, jud. Alba;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 4.Completarea obiectului secundar de activitate     Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
cu: 5610, 5630.                         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Prezenta hotărâre se va înregistra în termen de 15 zile   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
la Oficiul Registrului Comerțului (art. 17/Legea 26/1990).    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, astăzi
                                 VIRTUAL DESIGN        S.R.L.,   cu  sediul  în
17.03.2009 la Colectivul Servicii Asistență al Oficiului
Registrului Comerțului Alba la cererea și pe răspunderea     MUNICIPIUL      ALBA    IULIA,   județ  Alba,
solicitantului    potrivit  cererii    de   servicii  Str. LIVIU REBREANU, nr. 8, înregistrată sub
nr.2270/10.03.2009.                       nr. J1/679/2006, cod unic de înregistrare 18813537, care
                                 a fost înregistrat sub nr. 11637 din 18.03.2009.
  (39/1.034.070)
                                   (42/1.034.073)
        Societatea Comercială
       DUMBRAVA RUBEN - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                         NINEL PROTECT - S.R.L.
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           HOTĂRÂREA NR. 1/18.03.2009
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                   În baza prevederilor Legii 31/1990, republicată,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 precum și a actului constitutiv, Asociatul unic
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    dl Rusan Ionel
DUMBRAVA RUBEN S.R.L., cu sediul în ORAȘ CUGIR,           HOTĂRĂȘTE
județ Alba, Str. AVRAM IANCU, nr. 6, înregistrată sub        Art. 1. Se primește în calitatea de asociat și
nr. J1/122/2003, cod unic de înregistrare 15203534, care     administrator dna RUSAN MARIA-CRISTINA, cetățean
a fost înregistrat sub nr. 11611 din 18.03.2009.         român, născută la data de 19.10.1976 în Alba Iulia,
  (40/1.034.071)                        jud. Alba domiciliat în Alba Iuia, str. Arnsberg, nr. 28,
                                 bl. B6, et. 4, ap. 38, jud. Alba, posesor al CI, seria AX,
                                 nr. 122784, eliberată de Pol. Mun. Alba Iulia Ia data de
        Societatea Comercială
                                 04.09.2002 CNP 2761019011091.
        VIRTUAL DESIGN - S.R.L.
                                   Art. 2. Se retrage din calitatea de asociat și
       HOTĂRÂREA NR. 1/18.03.2009             administrator dl Rusan Ionel.
                                   Art. 3. Asociatul și administratorul retras
  În baza prevederilor actului constitutiv, precum și a
Legii nr. 31/1990, Adunarea Generală A Asociaților        dl Rusan Ionel, cesionează la valoarea nominală tot
  HOTĂRĂȘTE                          capitalul social deținut în societate în valoare totală de
  Art. 1.Se retrage din calitatea de asociat          200 lei, în favoarea noii asociate și administratoare
dl PĂDUREANU MARIUS VASILE.                   dna Rusan Maria Cristina.
  Art. 2. Asociatul retras cesionează la valoarea         Ca urmare a cesiunii făcute la valoarea nominală
nominală întreg capitalul social deținut de către acesta în   întreg capitalul social al societății în valoare totală de
valoare totală de 100 lei, împărțit în 10 părți sociale     200 lei împărțit în 20 părți sociale valoarea unei părți
valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei, în favoarea     sociale fiind de 10 lei va fi deținut de către asociata unică
asociatului rămas dl PĂDUREANU DANIEL VICTOR.
                                 și administratoarea dna Rusan Maria-Cristina.
  Ca urmare a cesiunii făcute la valoarea nominală
întreg capitalul social al societății în valoare de 200 lei,     (43/1.034.074)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
        NINEL PROTECT - S.R.L.                       PROMETEU - S.R.L.

            NOTIFICARE                         HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Subsemnatul Ion Bogdan Radu în calitate de asociat
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      unic la S.C. Prometeu S.R.L., în temeiul statutului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         societății precum și în condițiile Legii 31/1990 privind
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    societățile comerciale-modificată,am hotărât:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Art. 1. Societatea va avea emblema cu următoarele
NINEL    PROTECT     S.R.L.,   cu   sediul  în    caracteristici:
MUNICIPIUL ALBA IULIA, județ Alba, Str. ARNSBERG,          28.11 - înscrieri cu caractere latine;
nr. 28, bloc B6, ap. 38, înregistrată sub nr. J1/1312/2007,     29.1.2 - auriu;
cod unic de înregistrare 22594400, care a fost înregistrat      29.1.4 - albastru (bleumarin);
sub nr. 11639 din 18.03.2009.                    27.5.1 - litere care prezintă o grafie specială;
                                   24.13.14 - cruce însoțită de o inscripție;
  (44/1.034.075)                          3.7.17 - aripi, stilizate sau nu.
                                   Redactat și dactilografiat azi, 12.03.2009, în
         Societatea Comercială              5 (cinci) exemplare toate în limba română, fiecare având
        ZOO AGRO GALDA - S.R.L.              aceeași forță juridică, la sediul societății.
                                   (47/1.034.078)
       HOTĂRÂREA NR. 1/11.03.2009
  Adunarea generală a S.C. ZOO AGRO GALDA S.R.L.
                                          Societatea Comercială
la care au participat asociații SONEAIOAN-VASILE și
                                          PROMETEU - S.R.L.
PĂSTRĂV DOREL-RAZVAN în condițiile Legii 31/1990
privind societățile comerciale modificată, și a Actului                 NOTIFICARE
constitutiv al societății, am hotărât:
  Art. 1. -Retragerea din societate,din calitatea de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociat și administrator a d-lui SONEA IOAN-VASILE și       Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Cesionarea - la valoarea nominală a unui număr de         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
10 p.s. a 10 lei fiecare,în favoarea asociatului rămas      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
PĂSTRAV DOREL-RĂZVAN, care înțelege să preia           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
drepturile și obligațiile aferente cotei sale de participare la  PROMETEU S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ALBA
capitalul social, urmând ca societatea să continuie        IULIA, județ Alba, Str. FREDERIK MISTRAL, nr. 4,
activitatea cu asociat unic. Capitalul social de 200 lei va    înregistrată sub nr. J1/818/1991, cod unic de înregistrare
fi deținut în întregime de către asociatul unic          1758446, care a fost înregistrat sub nr. 11698 din
  Prezenta hotărâre a fost redactată și dactilografiată în   19.03.2009.
4 exemplare la sediul societății.                   (48/1.034.079)
  (45/1.034.076)
                                        Societatea Comercială
                                       RAPID COLATERAL IFN - S.R.L.
         Societatea Comercială
        ZOO AGRO GALDA - S.R.L.
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/19.03.2009
            NOTIFICARE                   Adunarea generală a S.C. RAPID COLATERAL IFN
                                 S.R.L., la care au participat asociații Filimon Gheorghe și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Trifan Daniel în temeiul statutului societății, precum și în
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale-
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificată, a hotărât:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                   Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa :
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 loc. Alba Iulia, str. Energiei, nr. 12, bl. C5,
ZOO AGRO GALDA S.R.L., cu sediul în
                                 jud. Alba (conform contract de închiriere
SAT GALDA DE JOS, COMUNA GALDA DE JOS,
                                 nr. 26854/11.03.2009).
județ Alba, Str. PRINCIPALĂ, nr. 100, înregistrată sub
                                   Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la
nr. J1/77/1999, cod unic de înregistrare 11494775, care a
                                 Oficiul Registrului Comerțului (art. 17-Legea 26/1990).
fost înregistrat sub nr. 11641 din 19.03.2009.
                                 Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, astăzi
  (46/1.034.077)                        19.03.2009, la Colectivul Servicii Asistență al Oficiului
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                 11

Registrului Comerțului Alba pe cererea și răspunderea         Art. 6. Deschiderea unui punct de lucru situat în
solicitantului,  potrivit  cererii  de  servicii      Municipiul Alba Iulia, str. B-dul Revoluției 1989, nr. 12 F,
nr. 2478/18.03.2009.                       jud. Alba.
                                   Art. 7. Schimbarea datelor de identificare ale
  (49/1.034.080)
                                 asociatului și administratorului Negrea Marian - cetățean
                                 român, născut la data de 24.06.1967, în Comuna Horea,
       Societatea Comercială                jud. Alba, domiciliat în Municipiul Alba Iulia,
      ROMGER DIAGNOSTICA - S.R.L.              str. Tulnicului nr. 3, bloc C1C, ap. 4 Jud. Alba, posesor al
                                 act de identitate CI, seria AX, nr. 085582, eliberată de
      HOTĂRÂREA NR. 21 10.03.2009              Poliția Municipiului Alba Iulia la data de 25.09.2001,
                                 CNP 1670624012539.
  Asociații Societății Comerciale Romger Diagnostica
                                   Art. 8. Schimbarea datelor de identificare ale
S.R.L., Horvath Lidia, CNP 2610901014301, cetățean
                                 asociatului și administratorului Negrea Ileana -Ancuta -
român cu domiciliul în Sebeș, str. Viilor nr. 61, jud. Alba;
                                 cetățean român, născută la data de 26.07.1970 în
Sîrbu Ana (născută Suciu), cetățean român
                                 Comuna Scărișoara, jud. Alba, domiciliată în
CNP 2760406014310, domiciliată în Sebeș
                                 Municipiul Alba Iulia str. Tulnicului nr. 3, bloc C1C, ap. 4,
Str. Valea Frumoasei nr. 11 B, ap. 1, și Horvath Otto       jud. Alba, posesor act de identitate CI, seria AX,
CNP 1630413120686, cetățean român și german, cu          nr. 156326, eliberată de Poliția Municipiului Alba Iulia la
domiciliul în Germania,Uhlandweg 7, 89081 Ulm,          data de 07.07.2003, CNP 2700526012531.
posesor al pașaportului 13654421/07.11.2007 eliberat de        Art. 9 Completarea obiectului secundar de activitate
SEIP Cluj, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990     cu următoarele activități:
cu modificările ulterioare, prin prezenta               6810- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  HOTĂREȘTE:                           proprii;
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în municipiul       6820 -Închirierea și subînchirierea de bunuri
Alba Iulia Str. Mușețelului, Nr. 13/A.              imobiliare proprii;
  Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri       Activități de import- export.
se va ocupa administratorul în persoana                Art. 10. Se împuternicește dl Lungociu Marius pentru
d-lui Horvath Otto.                        îndeplinirea formalități] prezentului act la Oficiul
  (50/1.034.081)                        Registrului Comerțului Alba.
                                   (51/1.034.082)
         Societatea Comercială
          ARIS COM - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                           ARIS COM - S.R.L.
       HOTĂRÂREA NR. 1/17.03.2009
  Adunarea Generală a S.C. ARIS COM S.R.L.,                      NOTIFICARE
întrunită conform Legii 31/1990 la care au participat        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociații societății Negrea Marian și Negrea           Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Ileana-Ancuta care dețin 100% din capitalul social al       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societății au hotărât următoarele:                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 1. Schimbarea sediului social din Municipiul Alba    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Iulia str. B-dul Transilvaniei nr. 23 B, bl. 13 A, ap. 1,     ARIS COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ALBA IULIA,
jud. Alba în Municipiul Alba Iulia, str. B-dul Transilvaniei,   Județ Alba, B-dul TRANSILVANIA, nr. 6, bloc 25, etaj PA,
nr. 6, bl. 25, parter, jud. Alba.                 înregistrată sub nr. J1/315/1995, cod unic de înregistrare
  Art. 2. Închiderea punctului de lucru situat în        7504170, care a fost înregistrat sub nr. 11789 din
localitatea Alba Iulia, str. B-dul Victoriei nr. 21, bloc 3 AB,  19.03.2009.
parter, jud. Alba.                          (52/1.034.083)
  Art. 3. închiderea punctului de lucru situat în
Municipiul Alba Iulia str. B-dul Transilvaniei nr. 23 B, bl. 13
A, ap. 1 jud. Alba.                                Societatea Comercială
  Art. 4. închiderea punctului de lucru situat în                 TRANSAVIA - S.A.
Municipiul Alba Iulia str. B-dul Transilvaniei nr. 6, bl. 25,
parter, jud. Alba.                                 HOTĂRÂRE NR. 2/2009
  Art. 5. Schimbarea adresei punctului de lucru din         A adunării generale extraordinare a acționarilor din
Municipiul Alba Iulia str. B-dul Victoriei nr. 25, jud. Alba în  data de 16.03.2009 Acționarii S.C. TRANSAVIA S.A.
Municipiul Alba Iulia, str. B-dul Revoluției 1989,        întruniți în adunare generală extraordinară în următoarea
nr. 12 G jud. Alba ca urmare a schimbării denumirii străzii.   componență:
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
  - Popa Ioan                           Art. 1. Pierderea calității de asociat și administrator a
  - Opriș Eugenia                       defunctei Berindei Valeria și dobândirea calității de
  - Popa Corina Liliana                    asociat de către Berindei Ioan Valentin cetățean român,
  - Gîndilă Maria                       născut la data de 11.01.1978 în oraș Baia de Arieș,
  - Popa Toader                        jud. Alba domiciliat în mun. Cluj Napoca, str. Parîng,
  În baza dispozițiilor Statutului societății și a      nr. 13, ap. 18, jud. Cluj, posesor al C.I., seria KX,
Legii 31/1990 modificată privind societățile comerciale,    numărul 610150, eliberată de SPCLEP Cluj Napoca, la
acționarii S.C. TRANSAVIA S.A., întruniți în adunare      data de 22.05.2008 CNP 1780111012531.
generală extraordinară au hotărât:                 Art. 2. Ca urmare a acestor operațiuni are loc
  Art. 1. Se desființează punctul de lucru al societății,   transmiterea celor 10 părți sociale a 100 RON fiecare în
respectiv Birou Marketing, situat în localitatea        valoare totală de 1000 RON deținute de defunctă,
Cluj Napoca, jud. Cluj, P-ța 1 Mai , nr. 1-2,         conform certificatului de moștenitor nr. 18/11.03.2009 în
spațiu identificat cu nr. topo 6839/1/2/V, înscris în     favoarea noului asociat Berindei Ioan Valentin.
CF 132293.                             În urma acestor operațiuni capitalul social total de
  Art. 2. Se înființează un nou punct de lucru al       2000 RON aport numerar va fi deținut de asociați:
societății, respectiv Birou Marketing, situat în          - BERINDEI IOAN - 1000 RON în numerar, divizat în
localitatea Cluj Napoca, jud. Cluj, str. Republicii, nr. 47,
                                10 părți sociale cu valoarea nominală de 100 RON
spațiu identificat cu nr. topo 1207/1/1, înscris în
                                fiecare (50 % din capitalul social);
CF 108067.
                                  - BERINDEI IOAN VALENTIN - 1000 RON în numerar,
  Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
                                divizat în 10 părți sociale cu valoarea nominală de
neschimbate.
                                100 RON fiecare (50 % din capitalul social);
  (53/1.034.084)                         Art. 3. Numirea în calitatea de administrator a
                                d-lui Berindei Ioan Valentin cu datele de identificare de
         Societatea Comercială             mai sus.
          YNDALO - S.R.L.                 Durata mandatului administratorului este nelimitată.
                                  Art. 4. Schimbarea datelor personale ale asociatului și
      HOTĂRÂREA NR. 1/19.03.2009             administratorului Berindei Ioan CI, seria AX, nr. 260663,
                                eliberată de SPCLEP Baia de Arieș la data de
  Adunarea generală a S.C. YNDALO S.R.L., la care au
                                31.05.2006.
participat asociații Clonța Nicu Ion și Clonța Mariana în
temeiul statutului societății, precum și în condițiile       Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la
Legii 31/1990 privind societățile comerciale-modificată, a   Oficiul Registrului Comerțului (art. 17 Legea 26/1990).
hotărât:                            Redactat și dactilografiat în limba română, în 5
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la:        exemplare,astăzi 19.03.2009, la Colectivul Servicii
loc. Abrud, str. Republicii, nr. 12, jud. Alba, (conform    Asistență al Oficiului Registrului Comerțului Alba la
contract de închiriere nr. 22/01.03.2009).           cererea si pe răspunderea solicitantului conform cererii
  Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la   de servicii nr. 2308/12.03.2009.
Oficiul Registrului Comerțului. (art. 17-Legea 26/1990).
                                  (55/1.034.086)
Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, astăzi
19.03.2009, la Colectivul Servicii Asistență al Oficiului
Registrului Comerțului Alba pe cererea și răspunderea             Societatea Comercială
solicitantului,   potrivit  cererii  de  servicii           VALY & VALENTIN - S.R.L.
nr. 2484/19.03.2009.
  (54/1.034.085)                                  NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială             Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        VALY & VALENTIN - S.R.L.            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      HOTĂRÂREA NR. 1/19.03.2009             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                VALY & VALENTIN S.R.L., cu sediul în ORAȘ
  Adunarea generală a S.C. VALY & VALENTIN S.R.L.
                                BAIA DE ARIEȘ, județ Alba, P-ța BĂII, nr. 24A,
la care au participat Berindei Ioan, în calitate de asociat
                                înregistrată sub nr. J1/141/2000, cod unic de înregistrare
și Berindei Ioan Valentin, în calitate de moștenitor al
                                12875352, care a fost înregistrat-sub nr. 11834 din
asociatului decedat conform certificatului de moștenitor
                                19.03.2009.
nr. 18/11.03.2009 respectând prevederile actului
constitutiv al societății și ale legii 31/1990 a hotărât :     (56/1.034.087)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                  13

         Societatea Comercială                Art. 6. În urma cesiunilor, capitalul social al societății in
         MAGNA GICOM - S.R.L.               cuantum total de 1 000 lei, vărsăminte în numerar,
                                 echivalent 301,586344 USD, calculat la data de
            HOTĂRÂRE                 14.03.2009 (curs valutar 3,3158 lei pentru un
  Subsemnații, Călin Virgil și Călin Dorina, în calitate de   Dolar american) și echivalentul 233,825146 Euro calculat
asociați ai societății mai sus menționate, având în vedere    la data de 14.03.2009 (curs valutar 4.2767 lei pentru un
dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, am decis       euro), divizat în 100 părți sociale cu valoare nominală de
următoarele:                           10 lei fiecare, va fi deținut de către dl Ojog Dumitru,
  Art. 1. Schimbarea datelor de identitate ale asociaților   reprezentând 100% din capitalul social.
Călin Virgil și Călin Dorina, astfel:                 Art. 7. Revocarea din calitatea de administrator al
  - Călin Virgil, cetățean român, născut la data de       societății a d-lui Călin Virgil.
5.04.1970 în Aiud, jud. Alba, fiul lui Virgil și Eugenia, cu     Art. 8. Numirea în calitate de administrator al
domiciliul în Alba Iulia, str. Pinilor, nr. 31, jud. Alba,    societății, pe o perioadă nedeterminată, a d-lui Ojog
                                 Dumitru, cetățean Republica Moldova, născut la data de
identificat cu cartea de identitate seria AX nr. 287782
                                 07.03.1986, în MDA Rîșcani, Zaicani, domiciliat în Rep.
eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de 12.03.2007,
                                 Moldova, Raion Rîșcani, sat Zaicani, legitimat cu
CNP1700405010311;
                                 pașaport seria A, nr. 3404065, eliberat la data de
  - Călin Dorina, cetățean român, născută la data de
                                 29.01.2008, de Autoritățile Chișinău, CNP
16.05.1972 în Aiud, jud. Alba, fiica lui Vasile și Maria, cu
                                 2002030062584.
domiciliul în Alba Iulia, str. Pinilor, nr. 31, jud. Alba,
                                   Art. 9. Modificarea sediului societății din Alba Iulia,
identificată cu cartea de identitate seria AX nr. 287781
                                 str. Vasile Goldiș, nr. 26, bl. 11 AB, ap. 6, jud. Alba la
eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de 12.03.2007,
                                 următoarea adresă: Alba Iulia, str. Primăverii, nr. 13,
CNP 2720516010311.                        jud. Alba.
  Art. 2. Retragerea din calitatea de asociați a d-lui       Redactată și dactilografiată azi, 14.03.2009 în
Calin Virgil și a d-nei Calin Dorina.               3 exemplare originale în limba română, la sediul societății
  Art. 3. Primirea în calitate de asociat unic a d-lui     din Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 26, bl. 11 AB, ap. 6,
Ojog Dumitru, cetățean Republica Moldova, născut la        jud. Alba.
data de 07.03.1986, în MDA Rîșcani, Zaicani, domiciliat
în Rep. Moldova, Raion Rîșcani, sat Zaicani, legitimat cu       (57/1.034.088)
pașaport seria A, nr 3404065, eliberat la data de
29.01.2008,      de    Autoritățile    Chișinău,            Societatea Comercială
CNP 2002030062584.                                 MAGNA GICOM - S.R.L.
  Art. 4. Asociatul Calin Virgil se retrage din calitatea de
asociat și cesionează cele 50 părți sociale pe care le                  NOTIFICARE
deține în cadrul S.C. MAGNA GICOM S.R.L., cu valoare         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nominală de 10 lei fiecare, și valoare totală de 500 lei,     Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
reprezentând 50% din capitalul social, către noul asociat     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
unic Ojog Dumitru-asociat care preia toate drepturile și     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
obligațiile ce decurg din deținerea de part] sociale din     actului constitutiv al societății comerciale
momentul cesiunii.                        MAGNA GICOM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ALBA
  Art. 5. Asociatul Calin Dorina se retrage din calitatea    IULIA, județ Alba, Str. PRIMĂVERII, nr. 13, înregistrată
de asociat și cesionează cele 50 părți sociale pe care le     sub nr. J1/815/2004, cod unic de înregistrare 16651137,
deține în cadrul S.C. MAGNA GICOM S.R.L., cu valoare       care a fost înregistrat sub nr. 11886 din 20.03.2009.
nominală de 10 lei fiecare, și valoare totală de 500 lei,
reprezentând 50% din capitalul social, către noul asociat       (58/1.034.089)
unic Ojog Dumitru-asociat care preia toate drepturile și
obligațiile ce decurg din deținerea de părți sociale din             Societatea Comercială
momentul cesiunii. În urma cesiunii, d-lui Ojog Dumitru îi          A & D MARIDAN MARKET - S.R.L.
vor reveni 100 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei
fiecare și valoare totală de 1 000 lei, (aport capital social),              HOTĂRÂREA
echivalent 301,586344 USD, calculat la data de
14.03.2009 (curs valutar 3,3158 lei pentru un              ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Dolar american) și echivalentul 233,825146 Euro calculat             NR. 85/18.03.2009
la data de 14.03.2009 (curs valutar 4.2767 lei pentru un       Asociații S.C. A & D MARIDAN MARKET S.R.L.
euro),reprezentând 100% din capitalul social, cota de       d-na Ciugudean Marinela și d-l Ciugudean Florin Daniel,
participare la beneficii și pierderi 100%.            întruniți în ședința din 18.03.2009.
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
  În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 actualizată,              Societatea Comercială
privind societățile comerciale și a prerogativelor stabilite           SANDOLACT - S.R.L.
prin actul constitutiv al societății;
  HOTĂRĂȘTE :                                   HOTĂRÂREA NR. 1
  Art. 1. -Deschiderea unui punct de lucru la adresa din
                                     ANUL 2009, LUNA MARTIE, ZIUA 20
Alba-Iulia str. Gladiolelor nr. 4/B Județul Alba;
  Art. 2.- Se împuternicește d-l CIUGUDEAN FLORIN         Asociatul unic al societății: Barbulet Ioan, în adunarea
DANIEL, să efectueze toate mențiunile la Oficiul        generală din 20.03.2009,
                                  HOTĂRĂȘTE:
Registrului Comerțului.
                                  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru și desfacere în
  Redactat în 5 exemplare azi 18.03.2009, la sediul
                                mun. Deva, în cadrul Centrului Comercial
societății                           “Piața Agroalimentara” situat în str. Ion Creanga,nr. 60,
  (59/1.034.090)                       jud. Hunedoara, în baza Contractului de închiriere
                                nr. 93/19 03 2009,care face parte integrantă din prezenta
                                Hotărâre. obiectul de activitate fiind: 4711 Comerț cu
        Societatea Comercială              amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
        ANA CONSTRUCT - S.R.L.              predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
                                  4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
       HOTĂRÂREA NR. 1/10.03.2009             din carne, în magazine specializate;
  În baza prevederilor Legii 31/1990, republicată,        Art. 2. Înregistrarea prezentei hotărâri la ORC de pe
                                lângă Tribunalul Alba.
precum și a Actului constitutiv, Adunarea Generală a
                                  Craciunelul de Jos la 20.03.2009.
asociaților formată din asociat unic și administrator
FRANCHINI ANCA MIHAELA,                       (62/1.034.093)
  HOTĂRĂȘTE
  Art. 1. Înlocuirea obiectului de activitate principal cu:         Societatea Comercială
2511, și trecerea lui 4120 în secundar;                FLORIN DORALIN CONSTRUCT - S.R.L.
  Art. 2. Completarea obiectului de activitate secundar
cu: 7732;                                 HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 16.03.2009
  Art. 3. Schimbare date personale ale asociatului și      Adunarea     Generală      a   Acționarilor
administratorului Franchini Anca Mihaela, CI, seria AX,     S.C. FLORIN DORALIN CONSTRUCT S.R.L., prin
nr. 210621, eliberată de Pol. Alba la data de 19.10.2004,    prezenta hotărâre și în conformitate cu legislația în
dom. în Alba Iulia, bd Ferdinand I nr. 50, jud. Alba,      vigoare, aduce următoarele modificări la actele societății:
CNP 2670813011159.                         Art. unic. Se deschide punct de lucru în
  Prezenta hotărâre s-a încheiat azi, 10.03.2009 și      loc. Baia de Arieș, str. Arieșului, nr. 1, ap. 1A, jud. Alba.
reprezintă voința asociatului unic.                Toate celelalte prevederi ale actelor societății rămân
                                în vigoare.
  (60/1.034.091)                         Data 16.03.2009.
                                  (63/1.034.094)
        Societatea Comercială
        ANA CONSTRUCT - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
                                           BEXA - S.R.L.
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 10.03.2009
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BEXA S.R.L.,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        prin prezenta hotărâre și în conformitate cu legislația în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   vigoare, aduce următoarele modificări la actele societății:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Art. 1. Ieșirea din societate a asociatului Bexa Ioana
ANA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în               Liliana, posesor al CI, seria AX, nr. 115395, eliberată de
MUNICIPIUL      ALBA    IULIA,   județ   Alba,   Poliția   Abrud,   la  data   de  20.06.2002,
B-dul FERDINAND I, nr. 50, înregistrată sub           CNP 2830610015564, domiciliat în Com. Ciuruleasa,
nr. J1/186/2002, cod unic de înregistrare 14629354, care    nr. 96A, jud. Alba.
                                  Art. 2. Fostul asociat Bexa Ioana Liliana, în calitate de
a fost înregistrat sub nr. 11920 din 20.03.2009.
                                cedent, cesionează asociatului Bexa Daniel cele 10 părți
  (61/1.034.092)                       sociale deținute, cu valoarea nominală de 10 lei/fiecare
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                 15

parte socială, în total 100 lei, reprezentând 50% din       de 100 lei, respectiv 10 părți sociale, doamnei
capitalul social total de 200 lei. În urma cesiunii, capitalul  Rasa Ramona Irina.
social va fi redistribuit astfel: asociat unic și administrator   Art. 4. Urmare cesiuni, capitalul social al societății este
BEXA DANIEL - 20 părți sociale, cu valoarea nominală de      în sumă de 200 lei, respectiv 20 părți sociale și este
10 RON/fiecare, în total 200 RON, în numerar,           repartizat astfel:
reprezentând 100 % din capitalul social total de           Zamfir Gheorghe. 100 lei, respectiv 10 părți sociale.
200 RON;                               Rasa Ramona Irina 100 lei, respectiv 10 părți sociale.
  Art. 3. Ca urmare a schimbării actului de identitate și a    Redactat astăzi, 16 03 2009 în 4 exemplare.
domiciliului asociatului Bexa Daniel, datele personale ale
                                   (66/1.034.097)
acestuia sunt: posesor al CI, seria AX, seria AX,
nr. 183981, eliberată de Poliția Abrud la data de 25.02.04,
domiciliat în com. Ciuruleasa, sat Ciuruleasa, nr. 96A,              Societatea Comercială
jud. Alba.                                     DUO PROIECT - S.R.L.
  Toate celelalte prevederi ale actelor societății rămân
în vigoare.                                       NOTIFICARE
  Data: 10.03.2009.                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (64/1.034.095)                        Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         Societatea Comercială              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           BEXA - S.R.L.                DUO PROIECT S.R.L., cu sediul în SAT SEBEȘEL,
                                 COMUNA SĂSCIORI, județ Alba, Str. COȚA, nr. 48,
            NOTIFICARE                 înregistrată sub nr. J1/1258/2007, cod unic de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     înregistrare 22522722, care a fost înregistrat sub
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      nr. 11949 din 20.03.2009.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           (67/1.034.098)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BEXA S.R.L., cu sediul în SAT CIURULEASA,                     Societatea Comercială
COMUNA CIURULEASA, județ Alba, nr. 108A,                       RANEDIS - S.R.L.
înregistrată sub nr. J1/461/2003, cod unic de înregistrare
15480659, care a fost înregistrat sub nr. 11945 din                   HOTĂRÂREA
20.03.2009.
                                     ADUNĂRII GENERALE NR. 1/18.03.2009
  (65/1.034.096)
                                   Adunarea generală a S.C. RANEDIS S.R.L., în
                                 ședința din 18.03.2009 în prezența tuturor asociaților a
         Societatea Comercială              hotărât cu unanimitate de voturi și în
         DUO PROIECT - S.R.L.              Legii nr. 31/1990 următoarele:
                                   1. Schimbarea sediului social din Alba Iulia,
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 24 03 2008             str. Matei Corvin, nr. 15, jud. Alba în Comuna Berghin,
  Asociații societății comerciale DUO PROIECT S.R.L.,      Sat Berghin, nr. 359, jud. Alba.
domnii Beschiu Nicolae și Zamfir Gheorghe Petru, luând        Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
act de prevederile Legii 31/1990 cu modificările ulterioare    neschimbate.
  HOTĂRĂSC                              Tehnoredactat la sediul societății în 3 exemplare, azi
  Art. 1. Se retrage din societate domnul Beschiu        data 18.03.2008.
Nicolae, atât din calitatea de asociat cât și din calitatea de    (68/1.034.099)
administrator;
  Art. 2. Intră în societate în calitatea de asociat și
administrator doamna Rasa Ramona Irina domiciliată în               Societatea Comercială
sat Căpâlna, com. Săsciori, nr. 84, jud. Alba,                    RANEDIS - S.R.L.
posesor al CI, seria AX, nr. 295155, elib. de
                                             NOTIFICARE
SPCLEP Sebeș la data de 30 05 2007,
CNP 2830824014662, născută la data de 24 08 1983 în         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
mun. Sebeș, jud. Alba.                      Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Art. 3. Domnul Beschiu Nicolae cesionează partea sa      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de aport la capitalul social la valoarea nominală, în sumă    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  deținute, a 10 lei fiecare, în total 100 lei, reprezentând
RANEDIS S.R.L., cu sediul în SAT BERGHIN,           50% din capitalul social total de 200 lei, asociatului
COMUNA BERGHIN, județ Alba, nr. 359, înregistrată sub     Crintea Elena Adela. Părțile sociale ale societății, în
nr. J1/766/2008, cod unic de înregistrare 24056602, care   număr de 20 (cu valoarea nominală de 10 lei fiecare,
a fost înregistrat sub nr. 11969 din 20.03.2009.       însumând 200 lei, adică 100% din capitalul social) vor fi
                               redistribuite în totalitate asociatului Crintea Elena Adela,
  (69/1.034.100)
                               care devine asociat unic.
                                 Art. 2. Revocarea din funcția de administrator a
        Societatea Comercială             asociatului Crintea Livia Felicia. Numirea în funcția de
        MEDIA VALEX - S.R.L.             administrator, cu puteri depline și pe perioadă
                               nedeterminată, a asociatului Crintea Elena Adela.
          HOTĂRÂRE NR. 1                 Art. 3. Radierea punctului de lucru din loc. Cîmpeni,
  Subsemnații COTÎRLEA ADRIAN și COTÎRLEA          str. Arieșului, nr. 10, jud. Alba;
MARIA, în calitate de asociați ai S.C. MEDIA VALEX        Art. 4. Completarea obiectului secundar de activitate
S.R.L, în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile  cu activitățile: 5610-restaurante; 5630-baruri. și alte
comerciale, republicată cu modificările ulterioare, am    activități de servire a băuturilor.
hotărât să modificam actul constitutiv al societății prin     Toate celelalte prevederi ale actelor societății rămân
următoarea hotărâre :                     în vigoare.
  1. Schimbarea obiectului principal de activitate din cod    Data: 19.02.2009.
CAEN 4511 în cod CAEN 4520-întretinerea și repararea       (72/1.034.103)
autovehiculelor.
  Prezenta hotărâre se va înregistra la
Registrul Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial          Societatea Comercială
al României.                                CREATIV MOB D & D - S.R.L.
  Redactată și listată azi, 19.03.2009, la sediul
societății, sub semnătură privată, în trei exemplare.                NOTIFICARE

  (70/1.034.101)                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        MEDIA VALEX - S.R.L.             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               CREATIV MOB D & D S.R.L., cu sediul în
           NOTIFICARE               ORAȘ CÂMPENI, județ Alba, Str. ZARANDULUI, nr. 2,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   înregistrată sub nr. J1/8/2004, cod unic de înregistrare
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    16038567, care a fost înregistrat sub nr. 11989 din
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       20.03.2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (73/1.034.104)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MEDIA VALEX S.R.L., cu sediul în LOC. PETREȘTI,
MUNICIPIUL SEBEȘ Județ Alba, Str. 1 MAI, nr. 156,              Societatea Comercială
înregistrată sub nr. J1/122/2001, cod unic de înregistrare         ADY & MARY CUGIR - S.R.L.
13822917, care a fost înregistrat sub nr. 11978 din
20.03.2009.                               HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 16.03.2009

  (71/1.034.102)                        S.C. ADY & MARY CUGIR S.R.L.- asociat unic și
                               administrator Zemora Maria, prin mandatar
                               LIMBEAN FLORIAN-NICOLAE, în baza procurii speciale
        Societatea Comercială             autentificată sub nr. 88 din 29.01.2009 de către notarul
       CREATIV MOB D & D - S.R.L.            public Mucea Cosmina Dumitrița, în temeiul dispozițiilor
                               Actului Constitutiv al societății și ale Legii nr.31/1990 cu
     HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 17.03.2009            modificările ulterioare, privind societățile comerciale, am
  Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CREATIV       hotărât următoarele:
MOB D&D S.R.L., prin prezenta hotărâre și în           Art. 1. Retragerea din calitatea de asociat și din funcția
conformitate cu legislația în vigoare, aduce următoarele   de administrator a d-nei ZEMORA MARIA.
modificări la actele societății:                 Art. 2. Primirea în societate și dobândirea calității de
  Art. 1. Ieșirea din societate a asociatului        asociați și administratori a numiților: VÂRTAN SIMION,
Crintea Livia Felicia și cesionarea celor 10 părți sociale  cetățean român, necăsătorit, născut la data de
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                17

22.07.1986 în Sebeș, jud. Alba, domiciliat în                  Societatea Comercială
municipiul Sebeș, str. Gaterului bl. 154, et. 2, ap. 5,            ADY & MARY CUGIR - S.R.L.
jud. Alba, posesorul CI, seria AX, nr.043023/03.07.2000
eliberată    de   Poliția  municipiului    Sebeș,              NOTIFICARE
CNP-1860722014666.                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  ZAMFIRACHE ANDREI-MIHAI, cetățean român,           Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
necăsătorit, născut la data de 08.11.1985 în Cugir,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
jud. Alba, domiciliat în orașul Cugir, str. Victoriei nr. 45,  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
bl. V5, sc. A, et. 4, ap. 16, jud. Alba, posesorul CI,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
seria AX, nr. 024818/01.11.1999, eliberată de          ADY & MARY CUGIR S.R.L., cu sediul în
Poliția Cugir, CNP-1851108013644.                SAT SĂSCIORI, COMUNA SĂSCIORI, județ Alba,
  Art. 3. Cesionarea întregului capital social de 20 părți   Str. ZĂVOI, nr. 353, înregistrată sub nr. J1/538/2002,
sociale la valoarea nominală de 10 Ron fiecare,         cod unic de înregistrare 15001705, care a fost înregistrat
însemnând 200 lei, din partea asociatului retras, în       sub nr. 11990 din 20.03.2009.
favoarea noilor asociați astfel:                   (75/1.034.106)
  În favoarea asociatului Vîrtan Simion, 10 părți sociale
a 10 lei fiecare, adică 100 lei numerar, reprezentând
50% din total capital social.                          Societatea Comercială
  În favoarea asociatului Zamfirache Andrei-Mihai,              X MUSIC PROJECT - S.R.L.
10 părți sociale, a 10 lei fiecare, adică 100 lei numerar,
reprezentând 50% din total capital social.                       HOTĂRÂREA
  Cesiunea s-a efectuat cu titlu oneros la valoarea
                                    ADUNĂRII GENERALE NR. 1/20.03.2009
nominală a unei părți sociale de 10 RON.
  În urma cesionării, structura capitalului social în       Adunarea generală a S.C. X MUSIC PROJECT
valoare de 200 RON, adică 20 părți sociale a 10 lei       S.R.L., în ședința din 20.03.2009 în prezența tuturor
fiecare, va fi următoarea:-Vîrtan Simion, 10 părți sociale    asociaților a hotărât cu unanimitate de voturi în condițiile
a 10 lei fiecare, adică 100 lei numerar, reprezentând      Legii nr. 31/1990 următoarele:
50% din total capital social, -Zamfirache Andrei-Mihai,       1. Deschiderea unui punct de lucru în
10 părți sociale, a 10 lei fiecare, adică 100 lei numerar,    Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918 (Pasaj),
reprezentând 50% din total capital social.            jud. Alba; (5630 - Baruri și alte activități de servire a
  Art. 4. Schimbarea sediului societății de la adresa din   băuturilor).
Cugir, str. Ion Creangă, nr. 129, bl. C20, scara A, ap. 3,     2. Închiderea punctului de lucru situat administrativ în
jud. Alba, la următoarea adresă: comuna Săsciori.        Municipiul Alba Iulia, Str. Toporasilor, nr. 17, jud. Alba.
str. Zăvoi, nr. 353. jud. Alba:                   Toate celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv rămân
  Art. 5.Completarea obiectului secundar de activitate     neschimbate.
cu următoarele coduri CAEN: 0149 -Creșterea altor          Tehnoredactat la sediul societății în 3 exemplare, azi
animale, 0312 - Pescuitul în ape dulci, 4120 - Lucrări de    data 20.03.2009.
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,       (76/1.034.107)
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie, 4333 - Lucrări de
pardosire și placare a pereților, 4339 - Alte lucrări de
                                        Societatea Comercială
finisare, 4399 - Alte lucrări speciale de construcții,
                                       VASETY CONSTRUCT - S.R.L.
9311 - Activități ale bazelor sportive, 9312 - Activități ale
cluburilor sportive, 9313 - Activități ale centrelor de           HOTĂRÂREA NR. 1/19.03.2009
fitness, 9319 - Alte activități sportive, 9602 - Coafură și
alte activități de înfrumusețare.                  Subsemnatul Epure Dorin Radu, asociat unic al
  Art. 6. Radierea punctelor de lucru situate în:       S.C. CLUB OFFICE S.R.L. respectând prevederile
  - sat Cunța, comuna Șpring, str. Principală, nr. F.N.,    actului constitutiv al societății și a prevederilor
județul Alba.                          Legii societăților comerciale nr. 31/1990, modificată a
  - sat Drașov, comuna Șpring, str. Principală, nr. F.N.,   hotărât:
                                  Art. 1. Schimbarea denumirii societății din
județul Alba.
                                 S.C. CLUB OFFICE S.R.L. în S.C. VASETY
  Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
                                 CONSTRUCT S.R.L., conform dovezii privind
neschimbate.
                                 disponibilitatea firmei nr. 10386 din 11.03.2009.
  Redactat de către asociați la sediul societății, azi, data
                                  Art. 2. Schimbarea sediului social al societății la
de 16.03.2009, în 4 exemplare.
                                 adresa: loc. Câmpia Turzii, str. Retezatului, bl. 10,
  (74/1.034.105)                        sc. A, ap. 4 parter, jud. Cluj.
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
  Art. 3. Retragerea din calitatea de asociat a               Societatea Comercială
d-lui Epure Dorin Radu. Primirea în societate în calitate          VASETY CONSTRUCT - S.R.L.
de asociat:
  a d-lui BELDEAN VASILE CONSTANTIN cetățean                    NOTIFICARE
român, născut la data de 15.05.1978 în               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj - România, domiciliat în     Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Mun. Câmpia Turzii, str. Oțelarilor, nr. 20, ap. 4,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
județul Cluj - România, posesor al CI, seria KX,        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
numărul 300645, emisă de Mun. Câmpia Turzii la data de
                                VASETY CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
01.10.2003, cod numeric personal 1780515120017.
                                MUNICIPIUL     ALBA    IULIA,   județ   Alba,
  Și a d-nei BELDEAN ETELKA cetățean român,          Str. TOPORAȘILOR, nr. 5, bloc CV3, ap. 7, înregistrată
născută la data de 15.11.1983 în Mun. Câmpia Turzii,      sub nr. J1/76/2002, cod unic de înregistrare 14455827,
jud. Cluj - România, domiciliată în Mun. Câmpia Turzii,     care a fost înregistrat sub nr. 12183 din 23.03.2009.
str. George Barițiu, nr. 42, ap. 40, județul Cluj - România,
                                  (78/1.034.109)
posesoare a CI, seria KX, numărul 564579, emisă de
SPCLEP Câmpia Turzii la data de 13.08.2007,
cod numeric personal 2831115124608.                       Societatea Comercială
  Art. 4. Cesionarea la valoarea nominală - din partea           MIRUNA LOGISTIK - S.R.L.
asociatului retras Epure Dorin Radu a celor 20 părți
                                     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 09.03.2009
sociale in valoare totala de 200 RON după cum urmează
  - în favoarea noului asociat Beldean Vasile Constantin     Adunarea generală a asociaților formată din
19 părți sociale;                        Solonti Mirabela Alina 50% și Pop Ciprian Viorel-50% din
                                capitalul social cu respectarea dispozitilor din
  - în favoarea noului asociat Beldean Etelka o parte
                                Actul constitutiv ale Legii 31/1990 modificată și
socială; Părțile declară stinse toate obligațiile dintre ele.
                                completată a hotărât următoarele : 1 - Deschiderea unui
  în urma acestor operațiuni capitalul social total de 200  punct de lucru în jud. Alba, municipiul Sebeș,
RON va fi deținut de asociații:                 str. M. Kogalniceanu, nr. 45, unde va fi autorizat spre
  - Beldean Vasile Constantin: 190 RON, în numerar      desfășurare activitatea principală 5229-alte activități
divizat, în 19 părți sociale cu valoarea nominală de      anexe transporturilor.
10 RON fiecare (95% din capitalul social);
                                  (79/1.034.110)
  - Beldean Etelka 10 RON, în numerar, divizat în o
parte socială cu valoarea nominală de 10 RON fiecare
(5%).                                      Societatea Comercială
                                          FRINCU - S.R.L.
  Art. 5. Retragerea din calitatea de administrator a
d-lui Epure Dorin Radu și numirea în această calitate a          HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 18.03.2009
d-lui Beldean Vasile Constantin cu datele personale din
prezentul act, pe durată nelimitată și cu puteri depline.     Adunarea Generală a Asociaților formată din
                                Francu Virgil Daniel 35% Moisa Ioan 35% Muntean Florin
  Art. 6. Redefinirea activității principale ca fiind:
                                30%, întrunită la data de 18,03.2009 cu respectarea
4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                                dispozițiilor Actului constitutiv și ale Legii 31/1990 R, au
nerezidențiale. Fosta activitate principală 5630 trece în    hotărât și aprobat următoarele
obiectul secundar de activitate.                  1-Completarea obiectului de activitate secundară cu
  Art. 7. Completarea obiectului secundar de activitate    următoarele activități: 2410; 2420, 2431, 2432, 2433,
cu: 4110, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291, 4299       2434, 2511, 2512, 2561, 2562, 2593, 2594, 2599, 3020,
,4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333,     3311, 3320.
4334, 4339, 4391, 4399.                       (80/1.034.111)
  Prezenta hotărâre se va înregistra în termen de 15 zile
la Oficiul Registrului Comerțului (art. 17/Legea
26/1990).Tehnoredactat în limba română, în                    Societatea Comercială
                                          FRINCU - S.R.L.
5 exemplare, astăzi 19.03.2009 la Colectivul Servicii
Asistență al Oficiului Registrului Comerțului Alba la                 NOTIFICARE
cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii de
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
servicii nr. 2295/11.03.2009.
                                Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (77/1.034.108)                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                19

modificările și completările ulterioare, depunerea textului           Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           UNIREA PRES - S.R.L.
FRINCU S.R.L., cu sediul în SAT SEBEȘEL,
                                           HOTĂRÂRE
COMUNA SĂSCIORI, județ Alba, nr. F.N., înregistrată
sub nr. J1/552/2004, cod unic de înregistrare 16440598,      Asociații S.C. Unirea Pres S.R.L., persoană juridică
care a fost înregistrat sub nr. 12190 din 23.03.2009.     română, înmatriculată la ORC Alba sub nr. J1/336/1191
                               CUI RO 1756666, întruniți în ședința AGEA la sediul
  (81/1.034.112)                      societății din Alba Iulia, str. Decebal nr. 27, jud. Alba, azi
                               2 martie 2009, în temeiul prevederilor Legii 31/1991,
                               republicată și al actului constitutiv al societății, având în
        Societatea Comercială
                               vedere procesul - verbal al AGEA din 2 martie 2009
         CANIS VET - S.R.L.
                               precum și ordinea de zi,
                                 HOTĂRÂM
      HOTĂRÂREA NR. 1/17.03.2009              cu votul tuturor asociaților modificarea actului
  Subsemnatul MORUTAN HORIA IOSIF, asociat unic       constitutiv al societății.
al societății mai sus menționate:                 Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi
  HOTĂRĂȘTE                         completarea obiectului secundar de activitate al
                               societății, respectiv a art. 5 din actul constitutiv cu
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa:
                               următoarele activități: activități de difuzare a programelor
Alba Iulia, str. Milenium, nr. 2, jud. Alba.         de radio (cod CAEN 6010) activități de difuzare a
  (82/1.034.113)                      programelor de televiziune (cod CAEN 6020)
                                 Art. 2. Aprobă cu unanimitate de voturi continuarea
                               societății cu moștenitoarea legală, Silvia TRUȚA a
        Societatea Comercială             defunctului asociat Sebastian TRUȚA pentru cele 232 de
         MATY SERV - S.R.L.              părți sociale pe care acesta le deținea din capitalul social
                               al societății. În acest sens se va modifica art. 1. din actul
      HOTĂRÂREA NR. 243/18.03.2009            constitutiv al societății, va fi radiat din actul constitutiv
                               asociatul Sebastian TRUȚA și va fi primită ca asociată cu
  Asociații societății S.C. MATY SERV S.R.L. alcătuit    232 părți sociale moștenitoarea legală Silvia TRUȚA.
din Matei Georgeta și Matei Constantin Marcel, au         Art. 3. Aprobă cu unanimitate de voturi cesionarea de
hotărât:                           către asociatul Zaharia ROMANIȚAN a 400 de părți
  - includerea punctului de lucru din Alba Iulia      sociale în exteriorul societății, doamnei Daniela
B-dul Victoriei bl. 34, ap. 2, începând cu data de      MOTREANU. În acest sens se va modifica art. 1 din actul
01.04.2009;                          constitutiv al societății și va fi primită ca asociată doamna
  - deschiderea unui punct de lucru în Alba Iulia      Daniela MOTREANU.
str. Dobrogei nr. 2 în baza contractului de închiriere din    Art. 4. Aprobă cu unanimitate de voturi retragerea din
                               societate a asociatei Mariana Angela IONAȘ și cesiunea
16.03.2009 înregistrat la Adm. Finanțelor Publice cu
                               celor 14 părți sociale care le deține din capitalul social în
nr. 27921/16.03.2009 începând cu data de 01.04.2009.     exteriorul societății, după cum urmează:
  (83/1.034.114)                        - 4 părți sociale doamnei Anca Mihaela DINICĂ;
                                 - 4 părți sociale doamnei Ioana Romana LAURENȚIU;
                                 - 3 părți sociale domnului Călin Gheorghe
        Societatea Comercială             CIUL ASLĂU;
         UNIK TREND - S.R.L.               - 3 părți sociale domnului Zelu POPA;
                                 În acest sens se va modifica art. 1 din actul constitutiv
      HOTĂRÂREA NR. 1/18.03.2009            al societății și vor fi primiți ca asociați persoanele anterior
                               menționate.
  Adunarea generală a S.C. UNIK TREND S.R.L., Ia         Art. 5. Se modifică datele personale ale asociatei
care au participat asociații Vonica-Răduțiu Elena Mirela   Ileana Dinică, respectiv codul numeric personal.
în temeiul actului constitutiv al societății, precum și în  Noul CNP care va fi menționat în actul constitutiv
condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale-   2431206013925.
modificată, a hotărât:                      Totodată, prin prezenta se împuternicește asociata
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în: Alba Iulia,  Aurelia Popa, identificată cu CI, seria AX, nr. 126781,
B-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF 5, ap. 64, jud. Alba.     eliberată de Poliția Alba Iulia la data de 08.10.2002,
  Redactată în 3 exemplare, astăzi 18.03.2009, la      pentru a se prezenta în fața unui notar sau avocat pentru
                               a da dată certă prezentului înscris și pentru a face orice
sediul societății.
                               alte formalități pentru înscrierea prezentei în
  (84/1.034.115)                      Registrul Comerțului.
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
  În conformitate cu prezenta hotărâre va fi redactat si            Societatea Comercială
depus la Registrul Comerțului actul constitutiv actualizat             EMA EXIM - S.R.L.
al societății.
  Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 2 martie 2009,               NOTIFICARE
în cinci exemplare la sediul societății din Alba Iulia,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
str. Decebal nr. 27, județul Alba.               Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (85/1.034.116)                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         Societatea Comercială             EMA EXIM S.R.L., cu sediul în ORAȘ OCNA MUREȘ,
         UNIREA PRES - S.R.L.              județ Alba, Str. NICOLAE IORGA, nr. 40, înregistrată sub
                                nr. J1/904/1994 , cod unic de înregistrare 6217522, care
            NOTIFICARE                a fost înregistrat sub nr. 12354 din 24.03.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (88/1.034.119)
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            CASA MOISE - S.R.L.
UNIREA PRES S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                           HOTĂRÂREA
ALBA IULIA, județ Alba, Str. DECEBAL, nr. 27,
înregistrată sub nr. J1/336/1991, cod unic de înregistrare
                                    ADUNĂRII GENERALE NR. 1/23.03.2009
1756666, care a fost înregistrat sub nr. 12347 din
24.03.2009.                             Adunarea generală a S.C. “CASA MOISE” S.R.L. în
                                ședința din 23.03.09 în prezența asociatului unic a
  (86/1.034.117)                       hotărât în condițiile L. 31/90 următoarele :
                                  Art. 1. - Completarea obiectului secundar de activitate
         Societatea Comercială             al societății cu codul CAEN: 4719 Comerț cu amănuntul
          EMA EXIM - S.R.L.              în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
                                produse nealimentare; 5510 Hoteluri și alte facilitați de
       HOTĂRÂREA NR. 1/09.03.2009             cazare similare; 5520 Facilitați de cazare pentru vacante
                                și perioade de scurtă durată; 5610 Restaurante;
  Subsemnații
                                5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  - MODOVAN MIHAELA domiciliată în Ocna Mureș
                                4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
str. Octavian Goga, nr. 26, jud. Alba,
                                vândute prin magazine; 4781 Comerț cu amănuntul al
  - BRICI NICULINA-CRISTINA domiciliată în          produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun
Ocna Mureș str. Octavian Goga, nr. 28 jud. Alba.        efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; 4782 Comerț cu
  în calitate de asociați ai Societății Comerciale      amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei
EMA EXIM S.R.L., în temeiul prevederilor            efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; 4789 Comerț cu
Legii nr. 31/1990 - republicată - precum și a          amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
prerogativelor acordate prin actul constitutiv, am adoptat   produse; 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
azi 09.03.2009 prezenta                     magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
  HOTĂRÂRE                          9313 Activității ale centrelor de fitness; 9602 Coafură și
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru al societății la  alte activități de înfrumusețare; 9603 Activități de pompe
următoarea adresă Ocna Mures, Uioara de Jos,          funebre și similare; 9604 Activități de întreținere
str. Potcoavei nr. 5, jud. Alba, unde va desfășura       corporală; Import-export cu activitățile, bunurile,
activitatea (CAEN) - 5221 - Activități de servicii anexe    produsele ce formează obiectul de activitate.
pentru transporturi terestre.                    Art. 2. - Schimbare date personale unic asociat și
  Art. 2. Completarea obiectului secundar al societății    administrator Moise Maria, astfel: cetățean român,
cu activitatea - 4520 - întreținerea și repararea        domiciliata în mun. Aiud, str. Sg. Hategan, bl. H8-H10,
autovehiculelor;                        sc. C, et. 1, ap. 24, jud. Alba, născută la data de 15.04.55,
  Art. 3. Schimbarea datelor personale ale asociatului și   în sat Podeni, jud. Cluj, posesoarea CI, seria AX,
administrator Brici Niculina - Cristina și a asociatei     nr. 286905, eliberată de SPCLEP Aiud, la data de
Moldovan Mihaela                        07.03.07, CNP 2550415010315;
  Art. 4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân    Redactat și dactilografiat azi, 23.03.2009 în
neschimbate.                          3 (trei) exemplare în limba română, la sediul societății.
  (87/1.034.118)                         (89/1.034.120)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                21

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         CASA MOISE - S.R.L.                       CODRU ARIES - S.R.L.

            NOTIFICARE                      HOTĂRÂREA NR. 1/24.03.2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      În conformitate cu prevederile Legii societăților
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     comerciale nr. 31/1990 și ale actului constitutiv al
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        societății, asociatul unic Țimonea Petru prin împuternicit
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Țimonea Artur Petrișor conform procurii speciale
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   autentificată sub nr. 401/23.03.2009 S.C. CODRU ARIEȘ
CASA MOISE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL AIUD,        S.R.L. având prerogativele adunării generale, a hotărât:
județ Alba, Str. INTRE APE, nr. 10, înregistrată sub        Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la:
nr. J1/658/1991, cod unic de înregistrare 1765206, care a    oraș Baia de Arieș, str. Spitalului F.N., jud. Alba, (conform
fost înregistrat sub nr. 12362 din 24.03.2009.         contract de comodat din data de 16.03.2009).
                                  Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la
  (90/1.034.121)                       O. R.C. art. 17 Legea 26/1990). Redactat și dactilografiat
                                în limba română, în 5 exemplare, azi 24.03.2009, la
                                Colectivul Servicii Asistență al Oficiului Registrului
         Societatea Comercială             Comerțului Alba la cererea și pe răspunderea
         MIROPA SERV - S.R.L.              solicitantului   potrivit   cererii    de   servicii
                                nr. 2498/19.03.2009.
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 16.03.2009              (93/1.034.124)
  Adunarea Generală a S.C. Miropa Serv S.R.L. din
16.03.2009 întrunită la sediul societății conform
Legii 31/1990 la care au participat asociații societății             Societatea Comercială
Susan Nicolae Mircea și Chivoiu Emil Adrian care dețin               POMPONIO - S.A.
100% din capitalul social al societății au hotărât în
unanimitate următoarele:                             HOTĂRÂREA NR. 573
  Art. 1. Retragerea din calitatea de asociat al societății
a domnului Chivoiu Emil Adrian.                    A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
  Art. 2. Cesionarea la valoarea nominală de către            DIN DATA DE 5 MARTIE 2009
asociatul Chivoiu Emil Adrian, în favoarea asociatului
                                  În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 și actului
Susan Nicolae Mircea a 10 părți sociale reprezentând
10 lei.                             constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în
  Art. 3. În urma cesiunii structura capitalului social și a  data de 5 martie 2009, orele 1000, la sediul societății din
părților sociale este următoarea:                Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 26, jud. Alba, a emis
  Asociatul Susan Nicolae Mircea deține un capital       prezenta
social de 200 lei, divizat în 20 părți sociale la valoarea     HOTĂRÂRE
nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100% din          Art. 1. Se înființează punct de lucru în localitatea Blaj
capitalul social.                        str. Iuliu Maniu, nr. 1D, jud. Alba.
  Art. 4. D-nul Lungociu Marius este împuternicit sa        Art. 2. La punctul de lucru se vor desfășura
îndeplinească formalitățile legale ale prezentului act la    următoarele activități: 4120, 0812, 0990, 2361, 2363,
Oficiul Registrului Comerțului.                 4120, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4299, 4399, 4221,
                                4613, 4673, 4941, 4942, 5210, 6810, 6820, 6832, 8110,
  (91/1.034.122)
                                7712, 7739, 4931, 4939, 7120.
                                  Art. 3. Redactat și listat azi 5 martie 2009, în
         Societatea Comercială             5 exemplare de către av. Mireștean Mircea din Alba Iulia,
         MIROPA SERV - S.R.L.              Piața Consiliului Europei bloc 32E, ap. 20, jud. Alba.
                                  (94/1.034.125)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             Societatea Comercială
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204               POMPONIO - S.A.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului              NOTIFICARE
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MIROPA SERV S.R.L., cu sediul în LOC. LANCRĂM,
                                Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
MUNICIPIUL SEBEȘ, județ Alba, nr. 18, înregistrată sub
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. J1/1359/2007, cod unic de înregistrare 22644290,
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
care a fost înregistrat sub nr. 12383 din 24.03.2009.
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (92/1.034.123)                       POMPONIO S.A., cu sediul în MUNICIPIUL ALBA IULIA,
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
județ Alba, Str. NICOLAE TITULESCU, nr. 26,           gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
înregistrată sub nr. J1/200/2000, cod unic de înregistrare   4649-Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
13071623, care a fost înregistrat sub nr. 12475 din       gospodăresc; 4652-Comerț cu ridicata de componente și
24.03.2009.                           echipamente electronice și de telecomunicații;
                                4662-Comerț cu ridicata al masinilor-unelte;
  (95/1.034.126)
                                4669-Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
                                4690-Comerț cu ridicata nespecializat.
         Societatea Comercială              Redactat în limba română, în 3 exemplare.
         EXOTIC FRUIT - S.R.L.
                                  (97/1.034.128)
       HOTĂRÂREA NR. 1/16.03.2009
  Subsemnații     URSU    ADRIAN    IOAN   și          Societatea Comercială
URSU AURELIA, asociați ai societății de mai sus, având             START CONSULT - S.R.L.
în vedere dispozițiile legii 31/1990 republicată și a actului
                                           NOTIFICARE
constitutiv al societății,
  HOTĂRĂSC                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 1. - Deschiderea unui punct de lucru în Alba Iulia   Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
str. V. Goldis nr. 16, bl. 8A, ap. 4, jud. Alba.        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Prezenta hotărâre a fost redactat în 3 exemplare, azi    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
16.03.2009, la sediul societății.                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                START    CONSULT    S.R.L.,   cu  sediul  în
  (96/1.034.127)
                                MUNICIPIUL ALBA IULIA, județ Alba, Calea MOȚILOR,
                                nr. 106, înregistrată sub nr. J1/956/2005, cod unic de
        Societatea Comercială              înregistrare 17877419, care a fost înregistrat sub
        START CONSULT - S.R.L.              nr. 12541 din 25.03.2009.
                                  (98/1.034.129)
       HOTĂRÂRE NR. 1/25.02.2008
  Adunarea generală a S.C. START CONSULT S.R.L. la
                                       Societatea Comercială
care a participat asociați Hirlea Vasile și Hirlea Mariana,
                                     ADIMAR PROIECT INSTAL - S.R.L.
în baza actului constitutiv al societății și în condițiile
Legii 31/1990 privind societățile comerciale-modificată,            HOTĂRÂREA NR. 1/2009
au hotărât:
  Art. 1. Retragerea asociațiilor Hirlea Vasile și        Subsemnații Zama Adrian Mircea și Hategan Marius
Hirlea Mariana.                         Nicolae, în calitate de asociați ai societății mai sus
  Art. 2. Intrarea în societate în calitate de asociat unic  menționate, având în vedere dispozițiile Legii 31/1990
a d-nei DOMBl MIHAELA-VIORICA, cetățean român,         republicată și modificată, am decis următoarele:
născută la data de 24 martie 1986, în localitatea         Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru al societății în
Târnăveni, jud. Mureș, domiciliată în localitatea Ighiu,    Com. Mihalț, Sat Mihalț, nr. 213, jud. Alba, unde se vor
sat Sard, nr. 399E, jud. Alba, posesoarea cărții de       putea desfășura oricare din activitățile cuprinse în actul
identitate seria AX, nr. 349245, eliberată de          constitutiv al societății, cu condiția să fie autorizate în
SPCLEP Alba Iulia la data de 24.02 2009,            condițiile legii.
CNP 2860324262521.                         Întocmit astăzi: 23.03.2009.
  Art. 3. Cesionarea, la valoarea de 200 LEI din partea      (99/1.034.130)
asociaților Hirlea Vasile și Hirlea Mariana a total părți
sociale, reprezentând 100% din capitalul social în
favoarea noului asociat Dombi Mihaela-Viorica.                 Societatea Comercială
  Art. 4. Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală de              RAMADA - S.R.L.
200 LEI, urmând ca noul asociat să preia toate obligațiile
si drepturile în cadrul societății.                     HOTĂRÂREA NR. 1/13.03.2009
  Art. 5. Societatea S.C. START CONSULT S.R.L. va fi       Adunarea generală a S.C. RAMADA S.R.L., întrunită
administrată de către asociatul dna Dombi Mihaela-       azi, 12.03.2009 reprezentată prin asociații
Viorica - asociat administrator.                d-nul DÂLBEA IOAN și d-nul DAVID RADU, în baza
  Art. 6. Schimbarea sediului social la adresa        actului constitutiv al societății și în condițiile
loc. Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 106, jud. Alba.    Legii 31/1990 privind societățile comerciale - republicată
  Art. 7. Completarea activităților secundare:        cu modificările și completările ulterioare, au hotărât în
4643-Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz      unanimitate de voturi:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                23

  ART. 1. Completarea obiectului secundar al societății           Societatea Comercială
cu următoarea activitate: 7120.                        BOGDAN GROUP - S.R.L.
  ART. 5. Schimbarea datelor personale ale asociatului
și administratorul DAVID RADU- cetățean român, născut            HOTĂRÂREA NR. 1/24.03.2009
la data de 19.03.1965 în localitatea Aiud, jud. Alba, cu      În conformitate cu prevederile L.S.C. nr. 31/1990 și ale
domiciliul în localitatea Aiud, str. Transilvaniei, Nr. 124,  actului constitutiv al societății, asociatul unic Bogdan Ioan
județul Alba -România, posesor al cărții de identitate,    al S.C. BOGDAN GROUP S.R.L., având prerogativele
seria AX, Nr. 040510, eliberată la data 31.05.2000 de     adunării generale a hotărât:
Poliția Aiud, CNP 1650319010333.                  Art. 1. Completarea articolului 5 din actul constitutiv cu
  ART. 6. Schimbarea datelor personale ale asociatului    următorul paragraf: “Activitatea de comerț se poate
și administratorului DALBEA IOAN - cetățean român,       desfășura în magazine specializate sau nespecializate,
născut la data de 26.07.1954 în localitatea Sighișoara,    piețe, târguri, oboare, tonete stradale și alte locuri publice
județul Mureș, domiciliat în localitatea Aiud, str. Unirii,  din județ sau din țară, cu respectarea dispozițiilor legale.”
Bloc. 49, Scara A, etaj. 4, ap.13, județul Alba - România,     Prezentul act se va Înregistra în termen de 15 zile la
posesor al cărții de identitate, seria AX, numărul 137647,   Oficiul Registrului Comerțului (art. 17/Legea 26/1990).
emisă de Pol. Mun. Aiud la data de 03.02.2003,         Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, astăzi
cod numeric personal 1540726010330.              24.03.2009, la Colectivul Servicii Asistență al Oficiului
  (100/1.034.131)                      Registrului Comerțului Alba la cererea și pe răspunderea
                                solicitantului    conform    cererii   de  servicii
                                nr. 2301/11.03.2009.
         Societatea Comercială
                                  (103/1.034.134)
          RAMADA - S.R.L.

           NOTIFICARE                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           BOGDAN GROUP - S.R.L.
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                           NOTIFICARE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
RAMADA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL AIUD,          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
județ Alba, Str. ECATERINA VARGA, nr. 1, înregistrată     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sub nr. J1/1035/1992, cod unic de înregistrare 2823879,    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
care a fost înregistrat sub nr. 12635 din 25.03.2009.     BOGDAN GROUP S.R.L., cu sediul în SAT NECȘEȘTI,
                                COMUNA VADU MOȚILOR, județ Alba, nr. 259,
  (101/1.034.132)                      înregistrată sub nr. J1/1274/2008, cod unic de
                                înregistrare 24594261, care a fost înregistrat sub
        Societatea Comercială             nr. 12696 din 25.03.2009.
       ALEX TEO FOREST - S.R.L.               (104/1.034.135)
      HOTĂRÂREA NR. 1/25.03.2009
                                        Societatea Comercială
  În conformitate cu prevederile Legii societăților
                                         PEHART TEC - S.A.
comerciale nr. 31/1990 și ale actului constitutiv al
societății, asociatul unic Vulturar Ionel posesor al                 HOTĂRÂREA
CI, Seria AX, numărul 093812, S.C. ALEX TEO FOREST
S.R.L. având prerogativele adunării generale a hotărât:       ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la:                ACȚIONARILOR
com. Arieșeni, sat Galbena, nr. 373, jud. Alba.               S.C. PEHART TEC S.A.
  Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la          NR. 3 DIN 23.03.2009
O. R.C. art. 17 Legea 26/1990). Redactat și dactilografiat
                                 Asociații societății comerciale PEHART TEC S.A.,
în limba română, în 5 exemplare, azi 25.03.2009, la
                                participanți la Adunarea Generală Extraordinară din data
Colectivul Servicii Asistență al Oficiului Registrului
                                de 23.03.2009, ținută la sediul social al societății, în
Comerțului Alba la cererea și pe răspunderea
                                loc. Petrești str. 1 Mai, nr. 1, jud. Alba, CIF RO 515850,
solicitantului   potrivit  cererii   de  servicii
                                formată din acționarii:
nr. 2628/25.03.2009.
                                 TECAR IOAN, cetățean român, născut Ia data de
  (102/1.034.133)                      11 iunie 1960, în localitatea Chiulești, județul Cluj,
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
domiciliat în Dej, str. Țibleșului, nr. 25, județul Cluj,    este: TECAR IOAN, cetățean român, domiciliat în Dej,
identificat prin CI, seria KX, nr. 318720, eliberată de     str. Tiblesului nr. 25, județul Cluj, născut la data de
Poliția Dej la data de 15.12.2003, CNP 1600611123136,      11.06.1960 în localitatea Chiulești, comuna Chiuiesti,
  TECAR IRINA, cetățean român, domiciliata în Dej,       județul Cluj, CNP 1600611123136, identificat prin
str. Țibleșului, nr. 25, județul Cluj, născută la data de    CI, seria KX, nr. 318720, emisă de Poliția Dej, la data de
11.03.1964, în localitatea Dej, județul Cluj, identificată cu  15.12.2003, a cărui mandat este pe durată nelimitată.
CI. seria KX nr. 660704, eliberată de Poliția Dej la data de     Art. 6. Se depune la Oficiul Registrului Actul
17.03.2009, CNP 2640311123148,                  Constitutiv al S.C. PEHART TEC S.A. forma actualizată
  PETREAN ADRIANA-LAVINIA, cetățean român,           la data de 23.03.2009.
domiciliată în Dej, str. Mesteacănului, nr. 1 G, județul Cluj,    Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
născută la data de 16.06.1985 în localitatea Dej,        neschimbate.
județul Cluj, identificată cu CI. seria KX nr. 569623,        Art. 7. D-na Iulia Brailescu, Consilier Juridic în cadrul
eliberată de Poliția Dej la data de 06.09.2007,         societății este împuternicită ca în numele
CNP 2850616125470,                        S.C. PEHART TEC SA. și pentru ea, să se prezinte la
  LUPAN ȘTEFAN, cetățean român, domiciliat în         Oficiul Registrului Comerțului competent pentru
Dej, str. Traian, nr. 22, județul Cluj, născut la data de    înregistrarea actului adițional la actul constitutiv al
10.08.1962 în localitatea Zagra, județul Bistrița-Năsăud,    S.C. PEHART TEC SA., precum și al actului constitutiv
identificat cu CI. seria KX nr. 180205, eliberată de       actualizat al acestei societăți, în acest scop va putea face
Poliția Dej la data de 04.02.2002, CNP 1620810123145,      orice cereri și declarații, toate formalitățile de publicitate
S.C. “METALICPLAS IMPEX” S.R.L., persoană juridică
                                 va putea depune și ridica orice acte. Pentru ducerea la
româna, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 113, județul Cluj,
                                 îndeplinire a prezentei hotărâri , d-na Iulia Brailescu în
înregistrată la O.R.C, sub nr. J12/4293/1994,
                                 numele societății S.C. PEHART TEC S.A., și pentru ea va
C.I.F. 6702918, reprezentată prin asociat unic
                                 semna oriunde trebuința va cere, semnături ce ne vor fi
TECAR IRINA,
                                 pe deplin opozabile. D- na Iulia Brailescu se va legitima
  legal întrunită și cu unanimitate de voturi hotărăște:
  Art. 1. TECAR IRINA, cesionează către TECAR IOAN       astfel: domiciliată în Sebeș str. Călărași, nr. 7, jud. Alba,
un număr de 500 acțiuni nominative și toate drepturile      identificată prin CI, seria A.X., nr. 212446/02.11.2004
aferente acesteia, la valoarea nominală de            emisă de Municipiul Sebeș, CNP 2790723323916.
10 ron/acțiune, rezultând un preț total de cesiune de        Art. 7. Prezenta hotărâre cuprinde 2 (două) pagini și a
5000 lei. Numărul de ordine al acțiunilor fiind: 8301-8800.   fost redactată într-un număr de 6 exemplare.
  Art. 2. PETREAN ADRIANA-LAVINIA, cesionează           (105/1.034.136)
către TECAR IOAN un număr de 500 acțiuni nominative
si toate drepturile aferente acesteia, la valoarea nominală
de 10 ron/acțiune rezultând un preț total de cesiune de              Societatea Comercială
5000 lei. Numărul de ordine al acțiunilor fiind :                 PEHART TEC - S.A.
8801-9300
  Art. 3. LUPAN ȘTEFAN, cesionează către                       NOTIFICARE
TECAR IOAN un număr de 200 acțiuni nominative și          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
toate drepturile aferente acesteia, la valoarea nominală     Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
de 10 ron/acțiune rezultând un preț total de cesiune de     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
2000 lei. Numărul de ordine al acțiunilor fiind:         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
9301-9500;                            actului constitutiv al societății comerciale
  Art. 4. În urma cesiunii intervenite, capitalul social al  PEHART TEC S.A., cu sediul în LOC. PETREȘTI,
S.C. PEHART TEC S.A. este în sumă de 100.000 ron         MUNICIPIUL SEBEȘ, județ Alba, Str. 1 MAI, nr. 1,
care se compune din aport în numerar. Capitalul social      înregistrată sub nr. J1/645/2005 , cod unic de înregistrare
societății este divizat în 10.000 acțiuni nominative, cu o    17565441, care a fost înregistrat sub nr. 12722 din
valoare nominală de 10 ron/acțiune și se distribuie pe
                                 25.03.2009.
asociați după cum urmează:
  Tecar Ioan - 9500 acțiuni nominative cu o valoare        (106/1.034.137)
nominală de 10 ron/acțiune, reprezentând 95 % din
capital social. Numărul de ordine al acțiunilor fiind:
                                        Societatea Comercială
1-9500.
                                      CODRISORUL MUNȚILOR - S.R.L.
  S.C. “METALICPLAS IMPEX” S.R.L - 500 acțiuni
nominative cu o valoare nominală de 10 ron/acțiune,
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/24.03.2009
reprezentând 5 % din capital social. Numărul de ordine al
acțiunilor fiind : 9501-10000.                   Adunarea generală a S.C CODRIȘORUL MUNȚILOR
  Art. 5. Societatea comerciala PEHART TEC S.A., este     S.R.L. la care au participat asociații: Avram Maria și
administrată în continuare de un Administrator Unic care     Bebeșelea Constantin respectând prevederile actului
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009               25

constitutiv al societății și a prevederilor LSC nr.        Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru la mun. Aiud,
31/1990,modificată a hotărât:                 str. Sergent Hategan, nr. 1G, bl. BII-IȘ, ap. 1, jud. Alba.
  Art. 1. Retragerea din calitatea de asociat și        Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la
administrator a d-nei Avram Măria.              Oficiul Registrului Comerțului (art. 17/Lg.26/1990).
  Art. 3. Cesionarea la valoarea nominală din partea    Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, astăzi
asociatului retras Avram Maria a celor 10 părți sociale în  25.03.2009, la Colectivul Servicii Asistentă al Oficiului
valoare de 100 RON în favoarea asociatului Bebeșelea     Registrului Comerțului Alba pe cererea și răspunderea
Constantin care înțelege să preia drepturile și obligațiile  solicitantului,   potrivit  cererii   de   servicii
aferente cotei de participare la capitalul social. Părțile  nr. 2547/20.03.2009.
declară stinse toate obligațiile dintre ele.
                                 (109/1.034.140)
  În urma acestor operațiuni, capitalul social total de
200 RON aport numerar va fi deținut de asociatul unic
Bebeșelea Constantin.                            Societatea Comercială
  Asociatul Bebeșelea Constantin declară pe propria           TOCACIU CONSTRUCT - S.R.L.
răspundere că nu mai deține calitatea de asociat unic în
altă societate comercială fiind îndeplinite prevederile               NOTIFICARE
art. 14, alin. 1 din Legea 31/1990.                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Prezenta hotărâre se va înregistra în termen de 15 zile  Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
la Oficiul Registrului Comerțului (art. 17/Legea 26/1990).  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare,astăzi     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
24.03.2009 la Colectivul Servicii Asistență al Oficiului   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Registrului Comerțului Alba la cererea și pe răspunderea   TOCACIU CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
solicitantului    potrivit  cererii   de  servicii  SAT SÂNCRAI, MUNICIPIUL AIUD, județ Alba,
nr. 2409/17.03.2009.                     Str. ANDREI MUREȘANU, nr. 72, înregistrată sub
  (107/1.034.138)                      nr. J1/95/2004, cod unic de înregistrare 16094192, care a
                               fost înregistrat sub nr. 12769 din 26.03.2009.

       Societatea Comercială                (110/1.034.141)
     CODRISORUL MUNȚILOR - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
           NOTIFICARE                        ANDROMEDA - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          HOTĂRÂREA NR. 1/23.03.2009
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         În conformitate cu prevederile L.S.C. nr. 31/1990 și ale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  actului constitutiv al societății, asociatul unic
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  VÎRTAN ANA DOROTHEA al S.C. ANDROMEDA S.R.L,
CODRIȘORUL MUNȚILOR S.R.L., cu sediul în           având prerogativele adunării generale a hotărât:
SAT MĂRTINIE, COMUNA ȘUGAG, județ Alba, nr. 1A          Art. 1. Completarea obiectului de activitate secundar
înregistrată sub nr. J1/1578/2007, cod unic de        cu: 1012, 1032, 1052, 1071, 1072, 1107, 412, 1414,
înregistrare 22946728, care a fost înregistrat sub      2511, 2512, 3312, 4110, 4120, 4211, 4321, 4322, 4329,
nr. 12748 din 25.03.2009.                   4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4520. 4540,
  (108/1.034.139)                      4613, 4641, 4642, 4719, 4722, 4752, 4762, 4939, 5510,
                               5520, 5530, 5590, 5621, 5629, 5911, 5912, 5913, 5914,
                               6810, 6820, 6832, 7711, 7712, 7721, 7729, 7731, 7732,
       Societatea Comercială              7733, 7734, 7735, 7739, 7911, 7912, 8121, 8122, 8129.
      TOCACIU CONSTRUCT - S.R.L.             8130, 9200, 9311, 9312, 9313, 9319, 9511, 9512, 9601,
                               9602, 9604, 9609.
      HOTĂRÂREA NR. 1/25.03.2009
                                 Art. 2. Schimbarea datelor personale ale asociatului
  Adunarea generală a S.C. TOCACIU CONSTRUCT         unic și administratorului Vîrtan Ana Dorothea astfel:
S.R.L., la care au participat asociații Tocaciu Teodor Ioan  B.I., seria H.C, numărul 026370 eliberat de Mun. Alba
și Tocaciu Mariana în temeiul actului constitutiv al     Iulia la data de 23.03.1998, domiciliată în mun. Alba Iulia,
societății, precum și în condițiile Legii 31/1990 privind   str. Septimius Severus (nr. 11, bl. TOL7, ap. 5, jud. Alba.
societățile comerciale-modificată, a hotărât:           Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la
  Art. 1. Schimbarea sediului social al societății la    Oficiul Registrului Comerțului(art. 17/Legea 26/1990),
adresa: sat Sîncrai, str. Andrei Muresanu, nr. 72,      Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, astăzi
mun. Aiud, jud. Alba.                     23.03.2009, la Colectivul Servicii Asistență al Oficiului
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
Registrului Comerțului Alba la cererea și pe răspunderea       Redactat și dactilografiat azi 24.03.09, în 4 ex.,
solicitantului  conform    cererii  de  servicii     în lb. română de cons. juridic Simon Eugen Otto.
nr. 2390/13.03.2009.
                                   (114/1.034.145)
  (111/1.034.142)
                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      ROMANA GMR - S.R.L.
         ANDROMEDA - S.R.L.
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/25.03.2009
            NOTIFICARE
                                   În baza prevederilor Legii 31/1990, republicată,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     precum și a Actului constitutiv, Adunarea Generală a
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      asociaților
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           HOTĂRĂȘTE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Art. 1. Schimbare date personale: STEFAN MARIA,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    cetățean român, născut la data de 17.04.1962 în Sugag,
ANDROMEDA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ALBA          jud. Alba, domiciliată în Sebeș, str. Alunelului, nr. 24,
IULIA, județ Alba, Str. SEPTIMIUS SEVERUS, nr. 11,        jud. Alba, posesor al CI seria AX nr.157531, eliberată de
bloc TOL. 7, ap. 5, înregistrată sub nr. J1/197/1992, cod     Pol. Sebeș, la data de 14.07.2003, cnp 2620417014301.
unic de înregistrare 1758900, care a fost înregistrat sub      Art. 2. Completarea obiectului secundar cu
nr. 12833 din 26.03.2009.                     următoarele activități: 2222, 2229.
                                   Prezenta hotărâre s-a încheiat la sediul societății în
  (112/1.034.143)
                                 3 exemplare la data de 25.03.2009.
                                   (115/1.034.146)
        Societatea Comercială
       FALCO PEREGRINUS - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
       HOTĂRÂREA NR. 1/26.03.2009                      ROMANA GMR - S.R.L.
  Adunarea generală a S.C. FALCO PEREGRINUS
                                            NOTIFICARE
S.R.L., la care au participat asociații Ciufudean Nicolae și
Aszalos Măria Olguța în temeiul statutului societății,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
precum și în condițiile Legii 31/1990 privind societățile     Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
comerciale-modificată, a hotărât:                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa :      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
loc. Blaj, str. Republicii, nr. 12, jud. Alba (conform contract  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de închiriere nr. 10868/25.03.2009).               ROMANA     GMR    S.R.L.,   cu   sediul   în
  Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la    MUNICIPIUL SEBEȘ, județ Alba, Str. ALUNELULUI,
Oficiul Registrului Comerțului (art. 17-Legea 26/1990).      nr. 24, înregistrată sub nr. J1/788/1993, cod unic de
Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, astăzi       înregistrare 4560906, care a fost înregistrat sub nr. 12923
26.03.2009, la Colectivul Servicii Asistență al Oficiului     din 26.03.2009.
Registrului Comerțului Alba pe cererea și răspunderea
                                   (116/1.034.147)
solicitantului,   potrivit    cererii   de  servicii
nr. 2653/26.03.2009.
                                         Societatea Comercială
  (113/1.034.144)
                                        GLG TECNOSPARK - S.R.L.

         Societatea Comercială                  HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A
         AUTOSIN ALEX - S.R.L.                   ASOCIAȚILOR NR. 3/24.03.2009
                                  În baza prevederilor actului constitutiv, precum și a
       HOTĂRÂREA NR. 2/24.03.2009
                                 Legii nr. 31/1990, Adunarea Generală a Asociaților
  Subsemnații MILIC FELICIA ȘI VULCU GHEORGHE-           HOTĂRĂȘTE
ALIN, asociați ai societății de mai sus având în vedere       Art. 1. Se retrage din calitatea de asociat
dispozițiile Lg. nr. 31/90 republicată,am decis          GORIN FINANCE CORP S.R.L.
următoarele;                            Art. 2. Se retrage din calitatea de asociat GODLEY
  ART. 1. -Societatea va deschide un Punct de Lucru În      HOLDINGS CORP S.R.L.
Alba Iulia, Cetatea-Vauban în zona “Ravelinul și          Art. 3. Se retrage din calitatea de asociat
Contragarda Bastionului Trinitarienilor”             ERVAL INVESTING CORP S.R.L.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009                 27

  Art. 4. Se primește în calitatea de asociat         temporară seria ROU 0100366 emis(ă) de Poliția Alba
dl Luraschi Luigi, cetățean italian născut la data de      Iulia la data 05/10/2006.
23.03.1945 în localitatea Sumirago, Italia, domicliat în
                                   (117/1.034.148)
Oggiona con Santo stefano, nr. 8, Italia, posesor al CI,
seria AK, nr. 2601452, eliberată de Primăria Oggiona con
Santo Stefano la data de 09.03.2004 Primăria din                 Societatea Comercială
Oggiona con Santo Stefano.                           GLG TECNOSPARK - S.R.L.
  Art. 5. Se primește în calitatea de asociat
dl. Pavanello Emanuele, cetățean italian născut la data                 NOTIFICARE
de 12.05.1971 în localitatea Carnago, Italia, domicliat în
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Carnago, str. Brianzola, nr. 28, Italia, posesor al CI,
                                 Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
seria AJ, nr. 5322811, eliberată de Primăria Carnago la
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
data de 30.07.2003 de către Primăria din Carnago.
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 6. Se primește în calitatea de asociat dl. Pavanello
Giuseppe, cetățean italian născut la data de 26.03.1968     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
în localitatea Carnago, Italia, domicliat în Carnago,      GLG TECNOSPARK S.R.L., cu sediul în SAT OIEJDEA,
str. Brianzola, nr. 28, Italia, posesor al CI, seria AK,     COMUNA GALDA DE JOS, județ Alba, nr. 371 A,
nr. 0284769, eliberată de Primăria Carnago la data de      înregistrată sub nr. J1/13/2003, cod unic de înregistrare
03.02.2004 de către Primăria din Carnago.            15116861, care a fost înregistrat sub nr. 12984 din
  Art. 7. Asociații retrași cesionează la valoarea       27.03.2009.
nominală capitalul social deținut după cum urmează:         (118/1.034.149)
  - GORIN FINANCE CORP S.R.L. cesionează 365 de
părți sociale după cum urmează:
  În favoarea asociatului Brugnola Simone un număr de              Societatea Comercială
55 părți sociale;                                   DUPEX - S.R.L.
  În favoarea asociatului Pavanello Giuseppe un număr
de 155 părți sociale în favoarea asociatului Pavanello            HOTĂRÂREA NR. 1/27.03.2009
Emanuele un număr de 155 părți sociale;               Adunarea generală a S.C DUPEX S.R.L la care au
  - GODLEY HOLDINGS CORP S.R.L .cesionează           participat asociații: Dura Ioan și Dura Vasile respectând
365 de părți sociale după cum urmează:              prevederile actului constitutiv al societății și a prevederilor
  în favoarea asociatului Brugnola Simone un număr de     LSC nr. 31/1990,modificată a hotărât:
15 părți sociale;                          Art. 1. Retragerea din calitatea de asociat și
  în favoarea asociatului Luraschi Luigi un număr de      administrator a d-nului Dura Vasile.
350 părți sociale;                         Art. 2. Cesionarea la valoarea nominală din partea
  - ERVAL INVESTING CORP S.R.L. cesionează           asociatului retras Dura Vasile a celor 36 părți;
240 de părți sociale după cum urmează:
                                  sociale în valoare de 360 RON în favoarea asociatului
  în favoarea asociatului Pavanello Giuseppe un număr
                                 Dura Ioan care înțelege să preia drepturile și obligațiile
de 120 părți sociale;
                                 aferente cotei de participare la capitalul social.
  În favoarea asociatului Pavanello Emanuele
                                  Părțile declară stinse toate obligațiile dintre ele.
un număr de 120 părți sociale;
                                  În urma acestor operațiuni, capitalul social total de
  Art. 8. Urmare a cesiunii, capitalul social de 18.000 lei,
echivalentul a 5.358 USD, împărțit;               720 RON aport numerar va fi deținut de asociatul unic
  în 1000 părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind   Dura Ioan.
de 18 lei, va fi deținut astfel:                  Asociatul Dura Ioan declară pe propria răspundere că
  Luraschi Luigi deține un număr de[ 350 părți sociale,    nu mai deține calitatea de asociat unic în altă societate
în valoare de 6.300 lei, adică 1.875,3 USD            comercială fiind îndeplinite prevederile art. 14 alin 1 din
Brugnola Simone deține un număr de 100 părți sociale, în     Legea 31/1990.
valoare de 1.800 lei, adică 535,8 USD;               Art. 3. Schimbarea datelor personale ale asociatului și
  Pavanello Giuseppe deține un număr de 275 părți       administratorului Dura Ioan astfel: CI, seria AX,
sociale, în valoare de 4.950 lei, adică 1.473,45 USD;      numărul 129727, emisă de Mun. Sebes la data de
  Pavanello Emanuele deține un număr de 275 părți       07.11.2002.
sociale, în valoare de 4.950 lei, adică 1.473,45 USD;        Art. 4. Redefinirea activității principale ca fiind:
  Art. 9. Se închide punctul de lucru din Oiejdea,       2899 - fabricarea altor mașini si utilaje specifice n.c.a.
com. Galda de Jos nr. 371A jud. Alba.              Fosta activitate principală 4532 trece în obiectul
  Art. 10. Se modifică datele personale ale asociatului    secundar de activitate.
Brugnola Simone: domiciliat în Alba Iulia, str. Crisan,       Art. 5. Completarea obiectului secundar de activitate
nr. 11, jud. Alba, posesor al Permisului de ședere        cu : 1623, 3240.
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
  Prezenta hotărâre se va înregistra în termen de 15 zile   înregistrată sub nr. J1/455/2008, cod unic de înregistrare
la Oficiul Registrului Comerțului (art. 17/Legea26/1990).    23633133, care a fost înregistrat sub nr. 13078 din
Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, astăzi      27.03.2009.
27.03.2009 la Colectivul Servicii Asistență al Oficiului
                                  (122/1.034.153)
Registrului Comerțului Alba la cererea și pe răspunderea
solicitantului   potrivit  cererii   de  servicii
nr. 2568/23.03.2009.                              Societatea Comercială
                                       ADY & ELA CENTER - S.R.L.
  (119/1.034.150)
                                           HOTĂRÂREA
         Societatea Comercială
          DUPEX - S.R.L.                   ADUNĂRII GENERALE NR. 1/30.03.2009
                                  Adunarea generală a S.C. Ady & Ela Center S.R.L.,
            NOTIFICARE                în ședința din 30.03.09 în prezența asociatului unic a
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    hotărât în condițiile L. 31/90 următoarele:
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       Art. 1.-Deschiderea unui punct de lucru în mun. Aiud,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        str. Axente Sever, nr. 8, jud. Alba, conform contractului de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   închiriere încheiat la data de 19.03.2009.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Redactat și dactilografiat azi 30.03.08 în
DUPEX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SEBEȘ,          5 (cinci) exemplare in limba română, la sediul societății.
județ Alba, Str. PENEȘ CURCANU, nr. 2, înregistrată sub
                                  (123/1.034.154)
nr. J1/27/1992, cod unic de înregistrare 1770555, care a
fost înregistrat sub nr. 13050 din 27.03.2009.
                                         Societatea Comercială
  (120/1.034.151)
                                          ALI FERV - S.R.L.

         Societatea Comercială                       HOTĂRÂREA NR. 1
          NATYFEY - S.R.L.
                                     ANUL 2009, LUNA MARTIE, ZIUA 27
HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 01/25.03.2009            Asociații societății GALDEAN VASILE ALIN și
  Eu, Feisaii Natalia-Mihaela, în calitate de asociat unic,  BUNGIAC IOAN DUMITRU în adunarea generală din
deliberând în conformitate cu dispozițiile legii societăților  27.03.2009,
comerciale și ale Actului Constitutiv, am decis          HOTĂRĂSC:
următoarele:                            Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru și desfacere
  Art. 1. - Se completează obiectul secundar de        cu data prezentei în Blaj, str. Dr. Vasile Suciu, nr. 6,
activitate al societății cu următoarele activități:       jud. Alba cu următoarele activități:
  1812 Alte activități de tipărire;                - 5630-Baruri si alte activități de servire a băuturilor,
  1813 Servicii pregătitoare pentru tipărire;           - 9200-Activitati de jocuri de noroc si pariuri.
  1814 Legătorie și servicii conexe;               Art. 2, înregistrarea prezentei la ORC de pe lângă
  5811 Activități de editare a cărților;            Tribunalul Alba.
  7311 Activități ale agențiilor de publicitate;         Blaj la 27 03 2009
  7312 Servicii de reprezentare media.
                                  (124/1.034.155)
  (121/1.034.152)
                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      ENJOY LIFE - S.R.L.
          NATYFEY - S.R.L.
                                           HOTĂRÂREA
            NOTIFICARE
                                        ADUNĂRII ASOCIAȚILOR
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                         NR. 1 DIN 24.03.2009
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Subsemnații Năcreală Adrian-Marius, Moldovan
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Tiberiu-Dan și Moldovan Cristian-Andrei, în calitate de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   asociați în societatea ENJOY LIFE S.R.L. din Alba Iulia,
NATYFEY S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ALBA IULIA,       fiind întruniți legal în Adunarea Asociaților, am hotărât în
județ Alba, Str. CLOȘCA, nr. 3, bloc C6, etaj 2, ap. 6,     unanimitate următoarele:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009               29

  Art. 1 - Cesionarea de capital în interiorul societății de          Societatea Comercială
la asociații Moldovan Tiberiu - Dan, 3 părți sociale în              KELLINGER - S.R.L.
valoare de 10 lei, în total 30 lei și Moldovan Cristian -
Andrei, 3 părți sociale în valoare de 10 lei, în total 30 lei,             NOTIFICARE
ambii către asociatul Năcreală Adrian - Marius, prin         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Contract de cesiune părți sociale, încheiat sub         Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
semnătură privată în data de 24 martie 2009.           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 2. - În urma cesiunii de capital noua structură de    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
capital a societății ENJOY LIFE S.R.L. va fi următoarea:     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Asociatul Năcreală Adrian-Marius, cu 70%, 14 părți      KELLINGER S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ALBA
sociale a 10 Ron fiecare, în total 140 Ron;           IULIA, județ Alba, B-dul TUDOR VLADIMIRESCU,
  Asociatul Moldovan Tiberiu - Dan , cu 15%, 3 părți      nr. 42 B, înregistrată sub nr. J1/265/2000, cod unic de
sociale a 10 Ron fiecare, în total 30 Ron;            înregistrare 13439394, care a fost înregistrat sub
  Asociatul Moldovan Cristian - Andrei, cu 15%, 3 părți     nr. 13140 din 30.03.2009.
sociale a 10 Ron fiecare, în total 30 Ron.              (128/1.034.159)
  (125/1.034.156)
                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                        ELIT - S.R.L.
         ENJOY LIFE - S.R.L.
                                         HOTĂRÂRE NR. 1/2009
            NOTIFICARE                  Adunarea generală a S.C. ELIT S.R.L., la care au
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    participat asociații Matehi Dorin Mirel și Mateiu Mirel, în
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      baza actului constitutiv actualizat al societății și în
                                 condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale-
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificată, a hotărât:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  ART. 1. Deschiderea a unui punct de lucru situat în:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  -Cluj Napoca str. 21 Decembrie 1989 nr. 137, bl. M4
ENJOY LIFE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                 Tronson A-Parter, în suprafață de 80 mp, jud. Cluj.
ALBA IULIA, județ Alba, B-dul VICTORIEI, nr. 21A,
                                  Redactat și dactilografiat azi 25.03.200, în
bloc 10G, ap. 10, înregistrată sub nr. J1/168/2009, cod
                                 4 (patru) exemplare originale în limba română la sediul
unic de înregistrare 25204340, care a fost înregistrat sub
                                 societății, fiecare având aceeași forță juridică la sediul
nr. 13113din 30.03.2009.
                                 societății.
  (126/1.034.157)
                                   (129/1.034.160)

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         KELLINGER - S.R.L.                     COLOSEUM INVEST - S.R.L.

       HOTĂRÂREA NR. 1/20.03.2009                    HOTĂRÂRE NR. 3/01.04.2009
  Adunarea generală a societății de mai sus, la care au      Adunarea generală a S.C. STAR COLOSEUM
participat toți asociații KELLINGER RUTHILD,           INVEST S.R.L., la care au participat asociații
MORAR IOAN DAN și KELLINGER HANS HELMUT             Bucureștean Marcel și Bucureștean Măria în temeiul
având în vedere dispozițiile legii 31/1990 republicată și a   actului constitutiv al societății, precum și în condițiile
actului constitutiv al societății                Legii 31/1990 privind societățile comerciale-modificată, a
  HOTĂRĂSC                           hotărât:
  Art. 1. - Schimbarea sediului în ALBA-IULIA           Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în: Sebeș,
str. T. Vladimirescu nr. 42B, jud. Alba. Prezentul act a fost  B-dul Lucian Blaga, nr. 23, jud. Alba.
redactat în 3 exemplare, azi 20.032009, la sediul          Redactată în 3 exemplare, astăzi, 01.04.2009, la
societății.                           sediul societății.
  (127/1.034.158)                         (130/1.034.161)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      AMBIENT SERVICE BN - S.R.L.               INDUSTRIAL M & A CONSULTING - S.R.L.

            ROMÂNIA                           ACT ADIȚIONAL

      TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                   SOCIETĂȚII COMERCIALE INDUSTRIAL
        DOSAR NR.: 28452/2008                   M & A CONSULTING S.R.L.
                                  Subsemnații
      ÎNCHEIEREA NR. 96/13.01.2009              1. Chirila Ovidiu, cetățean român născut la data de
                                11.02.1977 în loc. Dej, domiciliat în Bistrița,
     PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ             tr. Octavian Goga nr. 1, sc. A, ap. 3, jud. Bistrița-Năsăud,
       DIN DATA DE 13.01.2009              starea civilă necăsătorit, posesor al cărții de identitate
  Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de   seria XB nr.125777, eliberată la data de 22.06.04 de
pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud - Oltean Nicolae      către Poliția Bistrița, în calitate de asociat ce deține
  Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de   40% din capitalul social;
pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud - Borsa Monica.        2. Chirila Dana Gabriela, cetățean român, născută la
                                data de 27.06.1977 în localitatea Bistrița, domiciliată în
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
                                Bistrița, str. Piața Morii, bl. 6, sc. A, ap. 12, jud.
petenta AMBIENT SERVICE BN S.R.L., cu sediul în
                                Bistrița-Năsăud, posesoare a cărții de identitate seria XB
Bistrița, Calea Moldovei, nr. 15A, cam. 1, prin care se
                                nr. 034288 eliberată la data de 23.07.2001 de către
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii    Poliția Bistrița, în calitate de asociat ce deține 40% din
privind radierea AMBIENT SERVICE BN S.R.L., cod unic      capitalul social.
de înregistrare: 17976994, număr de ordine în registrul      3. Chirila Costica, cetățean român, născut la data de
comerțului: J6/836/2005 .                   15.12.1951 în sat Magoaja comuna Chiuiesti, jud. Cluj,
  Procedura legal îndeplinită.                domiciliat în Bistrița, str. Octavian Goga nr. 1, sc. A, ap. 3,
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform    jud. Bistrița-Năsăud, stare civilă căsătorit,
 art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.          CNP 1511215060767, carte de identitate seria XB nr.
  JUDECĂTORUL DELEGAT                    089561, eliberată de Poliția mun. Bistrița la data de
  Asupra cererii de față:                  24.07.2003, în calitate de asociat ce deține 20% din
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 28452  capitalul social,
din 10.12.2008 s-a solicitat, înregistrarea în registrul      În calitate de asociați ai S.C. INDUSTRIAL M&A
comerțului a mențiunii cu privire la radierea AMBIENT     CONSULTING S.R.L., persoană juridică română,
SERVICE BN S.R.L.                       înmatriculată la ORCBN sub numărul J06/615/2005,
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile     având sediul social situat în Bistrița, strada Liviu rebreanu
                                2-4, camera 5, având codul unic de înregistrare
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
                                14478112, am decis următoarele modificări și completări
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
                                la actul constitutiv:
cerințele legale, în conformitate cu prevederile
                                  1. Asociatul Chirila Costica cesionează 2 părți sociale
Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și       din totalul de 2 de părți sociale pe care acesta le deține în
completările ulterioare, urmează a admite cererea.       cadrul societății în valoare de 200 RON, reprezentând
  PENTRU ACESTE MOTIVE                    20% din întreg capitalul social asociatului Chirila Dana
  ÎN NUMELE LEGII                      Gabriela, care preia aceste părți sociale împreună cu
  DISPUNE                          drepturile și obligațiile aferente ce decurg de la data
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și   semnării prezentului înscris.
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii      Totodată asociatul Chirila Costica se retrage din
firmei AMBIENT SERVICE BN S.R.L., cu datele de         calitatea de Administrator și cea de Reprezentant al
identificare mai sus menționate.                societății.
  Motivul radierii este dizolvare.                Cesionara Chirila Dana Gabriela, preia de la cedentul
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul    Chirila Costica cele 2 părți sociale în valoare de 100 RON
Oficial al României, Partea a IV-a. Executorie.        fiecare, în valoare totală de 200 RON, reprezentând
  Cu recurs, în termen de 15 zile,în conformitate cu     20% din întreg capitalul social, azi la data semnării
art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările   prezentului înscris.
                                  În urma cesiunii, capitalul social rămâne neschimbat
și completările ulterioare. Pronunțată în ședință publică,
                                în valoare de 1000 RON (aport în numerar) divizat în
astăzi, 13.01.2009.
                                10 părți sociale numerotate de la 1 la 10 care vor fi
  (131/932.039)                       structurate astfel:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009               31

  - asociatul Chirila Ovidiu deține 4 părți sociale (40 %);  împuternicit Marc Marius-Simion cu procura
  - asociatul Chirila Dana Gabriela deține 6 părți sociale  420/22.08.2008 și asociatul Nedelea Betuel Aurel, născut
(60 %);                            la data de 30.08.1987 în ors. Nasaud, jud. Bistrița-
  2. Asociata Saivan Dana Gabriela și-a schimbat       Năsăud, domiciliat în Rebra,nr. 679, jud. Bistrița-Năsăud,
numele în Chirila Dana Gabriela în urma căsătoriei       CNP 1870830060595, prin împuternicit Marc Marius-
conform Certificatului de Căsătorie anexat.          Simion cu procura 420/22.08.2008, în calitate de cedenți,
  3. Schimbarea activității principale a societății din    și
6920 Activități de contabilitate și audit financiar;       Asociatul nou cooptat Marc Silvia, născută la data de
consultanță în domeniul fiscal în 7022 Activități de      22.04.1969 în com. Târlișua, jud. Bistrița-Năsăud,
consultanta pentru afaceri și management.           domiciliată în com. Chiuza, sat Sasarm, nr. 89A
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      jud.   Bistrița-Năsăud,     cetățenie    română,
neschimbate.                          CNP 2690422060019 și asociatul nou cooptat
  Prezentul act a fost redactat și semnat de către părți   Marc Marius-Simion, născut la data de 13.08.1986 în
în 7 exemplare azi, 10.12.2008.                mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în
                                com. Chiuza, sat Sasarm, nr. 89A jud. Bistrita-Nasaud,
  (132/932.040)                       cetățenie română, CNP 1860813060017, în calitate de
                                cesionari;
       Societatea Comercială                1.2. Asociatul Nedelea Betuel Aurel cesionez integral,
   INDUSTRIAL M & A CONSULTING - S.R.L.           la valoare nominală cele 2 părți sociale, deținute în
                                societate, în valoare totală de 20 lei, în numerar, astfel:
           NOTIFICARE                 asociatului nou cooptat Marc Silvia 1 părți sociale și
                                asociatului nou cooptat Marc Marius-Simion 1 părți
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                sociale. Asociatul cedent declară că a primit de la
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
                                asociații cesionari întreaga valoare a cesiunii, respectiv
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
                                20 lei.
cu modificările și completările ulterioare, depunerea
                                 Asociatul Burduhos Daniel cesionez integral, la
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                valoare nominala cele 18 părți sociale, deținute în
comerciale INDUSTRIAL M&A CONSULTING S.R.L., cu
                                societate, în valoare totală de 180 lei, în numerar,
sediul în MUNICIPIUL BISTRIȚA, județ Bistrița-Năsăud,
                                asociatului nou cooptat Marc Silvia. Asociatul cedent
Str. LIVIU REBREANU, nr. 2-4, bloc CAMERA 5,
                                declară că a primit de la asociatul cesionar întreaga
înregistrată sub nr. J6/615/2005, cod unic de înregistrare
                                valoare a cesiunii, respectiv 180 lei.
17748112, care a fost înregistrat sub nr. 29044 din
                                 1.3. Asociații cedenți se retrag din societate și din
17.12.2008.                          funcția de administrator și reprezentant declarând că nu
  (133/932.041)                       au pretenții față de asociații cesionari și societate.
                                 1.4. Asociații declară că au luat la cunoștința de
                                prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, modificat
         Societatea Comercială             și completat și ale Legii 241/2005 pentru combaterea
         MEDIAPRES - S.R.L.
                                evaziunii fiscale, În urma cesiunii, clauzele actului
                                constitutiv privitoare la asociați și capitalul social sunt:
 CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT MODIFICATOR
                                 2. Capitalul social este de 200 lei în numerar, divizat în
      AL ACTULUI CONSTITUTIV AL              20 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei și se
       S.C. MEDIAPRES S.R.L.,              compune din aportul asociaților astfel:
    CU SEDIUL ÎN COM. REBRISOARA,               - Marc Silvia deține 190 lei, în numerar, reprezentând
                                19 părți sociale (95%);
      SAT REBRISOARA, NR. 667,
                                 - Marc Marius-Simion deține 10 lei, în numerar,
  JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, ÎNMATRICULATĂ ÎN
                                reprezentând 1 părți sociale (5%).
     REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                 Asociații participă la beneficii și pierderi proporțional
     NR. J06/889/2005 C.U.I. 18051678
                                cu aportul la capitalul social subscris și vărsat.
  În temeiul art. 202 și art. 204 din Legea nr. 31/1990,     3. Administrarea și reprezentarea se va realiza, pe
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările  durata nelimitată, de către asociatul Marc Silvia.
și completările ulterioare, a hotărârii asociaților, se    Administratorul va asigura îndeplinirea tuturor obligațiilor
încheie prezentul act modificator, procedându-se la      pentru realizarea scopului propus prin obiectul de
actualizarea actului constitutiv:               activitate al societății.
  1.1. Asociatul Burduhos Daniel, născut la data de       4. Celelalte clauze ale actului constitutiv nu se
25.05.1987 în Agnita, jud. Sibiu, domiciliat în        modifică.
com. Rebrisoara, sat Rebrisoara, nr. 667,             Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
jud. Bistrița-Năsăud, CNP 1870525323701, prin         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2075/13.IV.2009
Bistrita-Nasaud, la cererea și pe răspunderea                 jud. Bistrița-Năsăud, în mun. Bistrița, B-dul
solicitantului,  potrivit cererii de servicii                Independenței nr. 33,ap. IV, județul Bistrița-Năsăud.
nr. 2035/17.12.2008.                                III. Se completează obiectul de activitate secundar al
                                        societății cu următoarele activități:
   (134/932.042)                                 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
                                        specializate;
                                          4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
          Societatea Comercială                   tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
           MEDIAPRES - S.R.L.                    specializate
                                          4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
              NOTIFICARE                     magazine specializate
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
                                        articolelor din piele, în magazine specializate
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
                                          4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           magazine specializate
modificările și completările ulterioare, depunerea textului            4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           vândute prin magazine;
MEDIAPRES S.R.L., cu sediul în SAT REBRISOARA,                   IV. Se prelungește durata de funcționare a punctului
COMUNA REBRISOARA, județ Bistrița-Năsăud, nr. 667,               de lucru - fast-food - situat în mun. Bistrița, str. Rodnei,
înregistrată sub nr. J6/889/2005 , cod unic de înregistrare          nr. 1A (AUTOGARA PARTER), jud. Bistrita-Nasaud, până
18051678, care a fost înregistrat sub nr. 29639 din              la data de 31.12.2014, conform Contractului de închiriere
29.12.2008.                                  spațiu nr. 1085/19.12.2008.
                                          Societatea Înființează un punct de lucru - un magazin
   (135/932.043)                               second-hand - situat în mun. Bistrița, str. Rodnei, nr. 1A
                                        (AUTOGARA PARTER), jud. Bistrita-Nasaud.
                                          V. Celelalte clauze din actul constitutiv rămân
          Societatea Comercială                   neschimbate.
          FORAUSLEMN - S.R.L.                      Prezentul act s-a încheiat azi, 31. 12.2008 în 5 (cinci)
                                        exemplare și s-a semnat de părți după citirea lui
      ACT ADIȚIONAL DE COMPLETARE                    integrală.

     A ACTULUI CONSTITUTIV AL                          (136/932.044)
      S.C. FORAUSLEMN S.R.L.
 ÎNMATRICULATĂ ÎN REG. COM. SUB J/06/155/2000                             Societatea Comercială
  În temeiul art. 204 din Legea 31/1990, republicată cu                       FORAUSLEMN - S.R.L.
modificările și completările ulterioare și pe baza hotărârii
asociaților, se redactează prezentul act:                                  NOTIFICARE
  I. Se schimbă domiciliul asociatului STRATULAT
IONICA-VIOREL în mun. Bistrița, B-dul Independenței                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 33, ap. 4, jud. Bistrița-Năsăud și se identifică cu            Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
C.I., seria XB, nr. 264214, eliberată de SPCLEP Bistrița            art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la data de 16.10.2008, ca urmare a modificării actului de           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
identitate.
                                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Se schimbă domiciliul asociatei STRATULAT
ADRIANA-EUDOCHIA în mun. Bistrița, B-dul                    FORAUSLEMN       S.R.L.,    cu   sediul   în
Independentei nr. 33, ap. 4, jud. Bistrita-Nasaud și se            MUNICIPIUL BISTRIȚA, județ Bistrița-Năsăud,
identifică cu C.I. seria XB nr. 268066 eliberat de SPCLEP           B-dul INDEPENDENȚEI, nr. 33, ap. IV, înregistrată sub
Bistrița la data de 22.12.2008, ca urmare a modificării            nr. J6/155/2000, cod unic de înregistrare 13038155, care
actului de identitate.                             a fost înregistrat sub nr. 29773 din 30.12.2008.
  II. Se schimbă sediul societății din mun. Bistrița,
str. Ion Minulescu, nr. 3, bl. GlJ sc. A, et. 1, ap. 6,               (137/932.045)


                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|359741|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2075/13.IV.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top