2009 2013

Document Sample
2009 2013 Powered By Docstoc
					                        PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2013      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Marți, 7 aprilie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                 - denumire: SEREMAR PROD - S.R.L.;
   SEREMAR PROD - S.R.L., satul Vulturu            - sediul social: satul Vulturu, Str. Eroilor nr. 49, comuna
   comuna Vulturu, județul Constanța            Vulturu, județul Constanța;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -
         MINISTERUL JUSTIȚIEI            cultivarea plantelor nepermanente;
                                 - activitate principală: cod CAEN 0113 - cultivarea
        TRIBUNALUL CONSTANȚA             legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12510            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
        din 10 februarie 2009             10,00 RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    - cod unic de înregistrare: 25100340/11.02.2009;
  Comerțului de pe lângă                    - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian       J 13/371/10.02.2009.
  Șef serviciu                          (1/960.714)
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                         Societatea Comercială
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia          AVRA PRO INSTAL - S.R.L., Mangalia
  În baza cererii nr. 7367 din data de 2.02.2009 și a            județul Constanța
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
  - fondator: Mirică Victoria, asociat unic, cod numeric           TRIBUNALUL CONSTANȚA
personal 2730212133101, aport la capital 200,00 RON,
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12520
capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Constanța, Str.          din 10 februarie 2009
Oborului nr. 52, bl. L1, sc. B, et. 1, ap. 28, județul
                                 Judecător delegat
Constanța;
  - administrator persoană fizică: Mirică Victoria, cod     la Oficiul Registrului
numeric personal 2730212133101, data numirii           Comerțului de pe lângă
10.02.2009, durata mandatului nelimitată;             Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

  Șef serviciu                        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  la Oficiul Registrului                   a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Comerțului de pe lângă                   cu următoarele date:
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia         - fondatori:
  În baza cererii nr. 8587 din data de 6.02.2009 și a      1. Baciu Marian, asociat, cod numeric personal
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   1730208132801, aport la capital 100,00 RON, echivalând
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța    cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
cu următoarele date:                      domiciliat în localitatea Eforie Nord, str. Bogdan
  - fondator: Ioniță Virgil, asociat unic, cod numeric    Petriceicu Hașdeu nr. 14, județul Constanța;
personal 1700804090010, aport la capital 200,00 RON,       2. Roșculeț Daniel, asociat, cod numeric personal
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %       1680107131218, aport la capital 100,00 RON, echivalând
capitalul social total, cota de participare la         cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Mangalia, str.   total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
Ștefan cel Mare, bl. A, sc. A, et. 2, ap. 9, județul      domiciliat în Constanța, str. Aprodul Purice nr. 4, județul
Constanța;                           Constanța;
  - administrator persoană fizică: Ioniță Virgil, cod      - administratori persoane fizice:
numeric personal 1700804090010, data numirii           1. Baciu Marian, cod numeric personal
10.02.2009, durata mandatului nelimitată;           1730208132801, data numirii 9.02.2009, durata
  - denumire: AVRA PRO INSTAL - S.R.L.;            mandatului nelimitată;
  - sediul social: municipiul Mangalia, str. Ștefan cel     2. Roșculeț Daniel, cod numeric personal
Mare, bl. A, sc. A, et. 2, ap. 9, județul Constanța;      1680107131218, data numirii 9.02.2009, durata
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -    mandatului nelimitată;
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
                                 - denumire: SIRELY COPY CENTER - S.R.L.;
lucrări de instalații pentru construcții.
                                 - sediul social: municipiul Constanța, str. Aprodul
  - activitate principală: cod CAEN 4322 - lucrări de
                                Purice nr. 4, cam. 1, et. 1, județul Constanța;
instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat.
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 821 -
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   activități de secretariat și servicii suport;
RON fiecare;                           - activitate principală: cod CAEN 8219 - activități de
  - durata de funcționare: nelimitată;            fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități
  - cod unic de înregistrare: 25100234/11.02.2009;      specializate de secretariat;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 13/364/10.02.2009.                      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
   (2/960.715)                        RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
      Societatea Comercială                 - cod unic de înregistrare: 25089624/10.02.2009;
  SIRELY COPY CENTER - S.R.L., Constanța             - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                J 13/342/9.02.2009.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  (3/960.716)

                                      Societatea Comercială
        TRIBUNALUL CONSTANȚA                  MARCOV SAFE SHIPPING - S.R.L.
                                         Constanța
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12350
        din 9 februarie 2009                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                           TRIBUNALUL CONSTANȚA
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12511
  Șef serviciu
  la Oficiul Registrului                           din 10 februarie 2009
  Comerțului de pe lângă                     Judecător delegat
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia         la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 8664 din data de 6.02.2009 și a      Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009               3

  Șef serviciu                          - fondator: Stașenco Costică Marcel, asociat unic, cod
  la Oficiul Registrului                   numeric personal 1790814134018, aport la capital
  Comerțului de pe lângă                   200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia       100 % capitalul social total, cota de participare la
  În baza cererii nr. 8720 din data de 6.02.2009 și a     beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   Băltăgești, Șos. Siliștei nr. 13, județul Constanța;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța      - administrator persoană fizică: Stașenco Costică
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  Marcel, cod numeric personal 1790814134018, data
cu următoarele date:                      numirii 10.02.2009, durata mandatului nelimitată;
  - fondator: Coval Andrei, asociat unic, cod numeric      - denumire: CRISADY MIXT - S.R.L.;
personal 1771224131264, aport la capital 200,00 RON,       - sediul social: satul Băltăgești, Șos. Siliștei nr. 13,
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %       comuna Crucea, județul Constanța;
capitalul social total, cota de participare la          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Constanța, Str. 8  comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
Martie nr. 23A, județul Constanța;                - activitate principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
  - administrator persoană fizică: Coval Andrei, cod     amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare
numeric personal 1771224131264, data numirii          predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
10.02.2009, durata mandatului 4 ani;               - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - denumire: MARCOV SAFE SHIPPING - S.R.L.;         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - sediul social: municipiul Constanța, Str. 8 Martie nr.  RON fiecare;
23A, județul Constanța;                      - durata de funcționare: nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 781 -      - cod unic de înregistrare: 25100358/11.02.2009;
activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;      - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - activitate principală: cod CAEN 7810 - activități ale   J 13/368/10.02.2009.
agențiilor de plasare a forței de muncă;              (5/960.718)
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00          Societatea Comercială
RON fiecare;                               ACTUAL IMPEX METAL - S.R.L.
  - durata de funcționare: nelimitată;                satul Cuza Vodă, comuna Cuza Vodă
  - cod unic de înregistrare: 25100072/11.02.2009;              județul Constanța
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 13/359/10.02.2009.
   (4/960.717)                                 MINISTERUL JUSTIȚIEI

      Societatea Comercială
                                        TRIBUNALUL CONSTANȚA
   CRISADY MIXT - S.R.L., satul Băltăgești
    comuna Crucea, județul Constanța
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12426

         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        din 10 februarie 2009
                                 Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
        TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                 Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12512
                                 Șef serviciu
        din 10 februarie 2009               la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                       Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  Comerțului de pe lângă                     În baza cererii nr. 8750 din data de 6.02.2009 și a
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Șef serviciu                        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  la Oficiul Registrului                   a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Comerțului de pe lângă                   cu următoarele date:
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia         - fondator: Stănescu Lenuța, asociat unic, cod numeric
  În baza cererii nr. 8744 din data de 6.02.2009 și a     personal 2890103330209, aport la capital 200,00 RON,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța    capitalul social total, cota de participare la
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea Cuza
cu următoarele date:                      Vodă, Str. Paltinului nr. 12, județul Constanța;
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

  - administrator persoană fizică: Stănescu Lenuța, cod      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
numeric personal 2890103330209, data numirii          comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
10.02.2009, durata mandatului nelimitată;             - activitate principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
  - denumire: ACTUAL IMPEX METAL - S.R.L.;           amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare
  - sediul social: satul Cuza Vodă, Str. Paltinului nr. 12,  predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
comuna Cuza Vodă, județul Constanța;                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 383 -     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
recuperare materialelor;                    RON fiecare;
  - activitate principală: cod CAEN 3832 - recuperarea      - durata de funcționare: nelimitată;
materialelor reciclabile sortate;                 - cod unic de înregistrare: 25100250/11.02.2009;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - numărul de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    J 13/365/10.02.2009.
RON fiecare;                             (7/960.720)
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25100242/11.02.2009;            Societatea Comercială
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          AC/DC POWER FUSION - S.R.L., Constanța
J 13/358/10.02.2009.
   (6/960.719)
                                             ROMÂNIA
     Societatea Comercială
 GEGAROM INVEST - S.R.L., satul Mircea Vodă
                                         TRIBUNALUL CONSTANȚA
  comuna Mircea Vodă, județul Constanța
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12425
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        din 10 februarie 2009
                                  Judecător delegat
         TRIBUNALUL CONSTANȚA               la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12515              Tribunalul Constanța       - Oprea Adrian
        din 10 februarie 2009               Șef serviciu
                                  la Oficiul Registrului
  Judecător delegat
                                  Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului
                                  Tribunalul Constanța       - Nădrag Silvia
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian          În baza cererii nr. 8757 din data de 6.02.2009 și a
  Șef serviciu                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  la Oficiul Registrului                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  Comerțului de pe lângă                    a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia       cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 8756 din data de 6.02.2009 și a       - fondator: Palaghia Marlena Adelina, asociat unic, cod
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   numeric personal 2760330272690, aport la capital
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța     200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de
cu următoarele date:                      participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
  - fondator: Rotariu Gabriela, asociat unic, cod numeric   localitatea Drobeta-Turnu Severin, Bd. Revoluției 1989 nr.
personal 2681229134031, aport la capital 200,00 RON,      3, bl. B 2, sc. 1, ap. 29, județul Mehedinți și cu reședința
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %        în România, localitatea Bușteni, Str. Gloriei nr. 7, județul
capitalul social total, cota de participare la         Prahova;
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea       - administrator persoană fizică: Palaghia Marlena
Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 18, bl. M6, sc. A, ap. 11,    Adelina, cod numeric personal 2760330272690, data
județul Constanța;                       numirii 10.02.2009, durata mandatului nelimitată;
  - administrator persoană fizică: Rotariu Gabriela, cod      - denumire: AC/DC POWER FUSION - S.R.L.;
numeric personal 2681229134031, data numirii            - sediul social: municipiul Constanța, aleea Poet
10.02.2009, durata mandatului nelimitată;            Alexandru Gherghel nr. 12-14, bl. DR 10, sc. A, et. P, ap.
  - denumire: GEGAROM INVEST - S.R.L.;             3, județul Constanța;
  - sediul social: satul Mircea Vodă, str. Cartierul Nou nr.    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -
62, Gara, sc. B, et. 1, ap. 5, comuna Mircea Vodă, județul   activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
Constanța;                           tehnică legate de acestea;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009              5

  - activitate principală: cod CAEN 7112 - activități de    - durata de funcționare: nelimitată;
inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de      - cod unic de   nregistrare: 25100269/11.02.2009;
acestea;                             - număr de ordine în registrul comerțului:
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  J 13/356/10.02.2009.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     (9/960.722)
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                  Societatea Comercială
  - cod unic de înregistrare: 25100080/11.02.2009;          NEW CAVICA - S.R.L., Constanța
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 13/350/10.02.2009.
   (8/960.721)                                    ROMÂNIA

     Societatea Comercială
 PRO ACTUAL METAL - S.R.L., satul Cuza Vodă                  TRIBUNALUL CONSTANȚA
  comuna Cuza Vodă, județul Constanța
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12429

            ROMÂNIA                        din 10 februarie 2009
                                 Judecător delegat
        TRIBUNALUL CONSTANȚA               la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12431             Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
        din 10 februarie 2009               Șef serviciu
                                 la Oficiul Registrului
  Judecător delegat
                                 Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian         În baza cererii nr. 8762 din data de 6.02.2009 și a
  Șef serviciu                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  la Oficiul Registrului                   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  Comerțului de pe lângă                   a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
                               cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 8758 din data de 6.02.2009 și a      - fondator: Ceccarini Ennio, asociat unic, aport la
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța    reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
cu următoarele date:
                               Italia, localitatea Calcinaia, Via P. Pieruccetti nr. 10;
  - fondator: Mihai Cristian, asociat unic, cod numeric
                                 - administrator persoană fizică: Ceccarini Ennio, data
personal 1840726130793, aport la capital 200,00 RON,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din    numirii 10.02.2009, durata mandatului nelimitată;
capitalul social total, cota de participare la          - denumire: NEW CAVICA - S.R.L.;
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Cuza    - sediul social: municipiul Constanța, str. Spătar Preda
Vodă, județul Constanța;                   Buzescu nr. 1, spațiu comercial, et. P, județul Constanța;
  - administrator persoană fizică: Mihai Cristian, cod      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 -
numeric personal 1840726130793, data numirii         comerț cu ridicata nespecializat;
10.02.2009, durata mandatului nelimitată;             - activitate principală: cod CAEN 4690 - comerț cu
  - denumire: PRO ACTUAL METAL - S.R.L.;           ridicata nespecializat;
  - sediul social: satul Cuza Vodă, comuna Cuza Vodă,      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Str. Paltinului nr. 7, camera 3, județul Constanța;
                               capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 383 -
                               RON fiecare;
recuperarea materialelor;
  - activitate principală: cod CAEN 3832 - recuperarea      - durata de funcționare: nelimitată;
materialelor reciclabile;                     - cod unic de înregistrare: 25100099/11.02.2009;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   J 13/349/10.02.2009.
RON fiecare;                            (10/960.723)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    GABRIELA TRADING ERMY - S.R.L.                   ETEM TOTAL - S.R.L., Constanța
          Constanța
                                             ROMÂNIA

             ROMÂNIA
                                         TRIBUNALUL CONSTANȚA

         TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12513
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12428                     din 10 februarie 2009

        din 10 februarie 2009                Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                        Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
  Comerțului de pe lângă                      Șef serviciu
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian          la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
  Șef serviciu
                                  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      În baza cererii nr. 8779 din data de 6.02.2009 și a
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  În baza cererii nr. 8766 din data de 6.02.2009 și a     a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța       - fondatori:
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     1. Ioniță Gheorghe, asociat, cod numeric personal
                                 1570812290073, aport la capital 100,00 RON, echivalând
cu următoarele date:
                                 cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - fondator: Buta Ioan, asociat unic, cod numeric       total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
personal 1480619131222, aport la capital 200,00 RON,       domiciliat în localitatea Constanța, bd. I. Gh. Duca nr. 77,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din      bl. L 48, sc. A, et. 2, ap. 9, județul Constanța;
capitalul social total, cota de participare la            2. Yancova Vanya, asociat, aport la capital 100,00
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea      RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
Constanța, str. Mircea nr. 53, bl. M V2, sc. A, et. 5, ap. 24,  din capitalul social total, cota de participare la
                                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Bulgaria,
județul Constanța;
                                 localitatea Dobrich, str. Vardar nr. 43 A, et. 1, ap. 1;
  - administrator persoană fizică: Buta Ioan, cod numeric     - administratori persoane fizice:
personal 1480619131222, data numirii 10.02.2009,           1. Ioniță Gheorghe, cod numeric personal
durata mandatului nelimitată;                  1570812290073, data numirii 10.02.2009, durata
  - denumire: GABRIELA TRADING ERMY - S.R.L.;         mandatului nelimitată;
  - sediul social: municipiul Constanța, str. Mircea cel      2. Yancova Vanya, data numirii 10.02.2009, durata
Bătrân nr. 53, bl. M V2, sc. A, et. 5, ap. 24, județul      mandatului nelimitată;
Constanța;                              - denumire: ETEM TOTAL - S.R.L.;
                                   - sediul social: municipiul Constanța, str. Aurel Vlaicu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452-
                                 nr. 125, Biroul 2, et. 1, județul Constanța;
întreținerea și repararea autovehiculelor;              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 749 -
  - activitate principală: cod CAEN 4520 - întreținerea și   alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a;
repararea autovehiculelor;                      - activitate principală: cod CAEN 7490 - alte activități
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   profesionale, științifice și tehnice, n.c.a.;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25100102/11.02.2009;         - cod unic de înregistrare: 25100110/11.02.2009;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 13/354/10.02.2009.                       J 13/362/10.02.2009.
   (11/960.724)                           (12/960.725)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009               7

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    STUDIO GROUP - S.R.L., Constanța               TONI & SEBI TOUR – S.R.L., Constanța

                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
             ROMÂNIA


                                        TRIBUNALUL CONSTANȚA
         TRIBUNALUL CONSTANȚA

                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12433
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12432
                                        din 10 februarie 2009
        din 10 februarie 2009
                                  Judecător delegat
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
  Comerțului de pe lângă
                                  Șef serviciu
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian         la Oficiul Registrului
  Șef serviciu                          Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  Comerțului de pe lângă                     În baza cererii nr. 8808 din data de 6.02.2009 și a
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia       actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  În baza cererii nr. 8789 din data de 6.02.2009 și a     a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța      - fondatori:
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    1. Duțu Antonel, asociat, cod numeric personal
cu următoarele date:                      1790619131246, aport la capital 100,00 RON, echivalând
                                cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - fondator: Constantin Daniel, asociat unic, cod
                                total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
numeric personal 1770426131258, aport la capital        domiciliat în Constanța, str. Vânători, nr. 31, județul
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           Constanța;
reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de       2. Șapavolov Sebastian Mihai, asociat, cod numeric
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în    personal 1751020131261, aport la capital 100,00 RON,
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
localitatea Constanța, Str. Eliberării nr. 28, bl. UV14, sc.
                                capitalul social total, cota de participare la
A, et. 2, ap. 5, județul Constanța;               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Constanța, Str.
  - administrator persoană fizică: Constantin Daniel, cod   Crinului nr. 47, județul Constanța;
numeric personal 1770426131258, data numirii            - administrator persoană fizică: Șapavolov Sebastian
10.02.2009, durata mandatului nelimitată;            Mihai, cod numeric personal 1751020131261, data
  - denumire: STUDIO GROUP - S.R.L.;              numirii 10.02.2009, cu durata mandatului de 4 ani;
                                  - denumire: TONI & SEBI TOUR – S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Constanța, Str. Eliberării nr.   - sediul social: Constanța, Str. Crinului nr. 47, cam.1,
28, bl. IV14, sc. A, et. 2, ap. 5, județul Constanța;      județul Constanța;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 619 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 772 -
alte activități de telecomunicații;               activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și
  - activitate principală: cod CAEN 6190 - alte activități   gospodărești;
                                  - activitatea principală: cod CAEN 7721 - activități de
de telecomunicații;
                                închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   sportiv;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - durata de funcționare: nelimitată;             RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25100129/11.02.2009;
                                  - cod unic de înregistrare: 25100137/11.02.2009;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 13/348/10.02.2009.                      J 13/355/10.02.2008.
   (13/960.726)                          (14/960.727)
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    PERTOTAL NORD – S.R.L., satul Lumina              TRITON SPORT – S.R.L., Constanța
     comuna Lumina, județul Constanța
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                        TRIBUNALUL CONSTANȚA
        TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12434
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12430
                                        din 10 februarie 2009
        din 10 februarie 2009
                                 Judecător delegat
  Judecător delegat                       la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
  Șef serviciu                          Șef serviciu
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia         Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  În baza cererii nr. 8812 din data de 6.02.2009 și a       În baza cererii nr. 8814 din data de 6.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                      cu următoarele date:
  - fondatori:                          - fondatori:
  1. Pușcuță Eduard Vasile, asociat, cod numeric         1. Ghiță Petre, asociat, cod numeric personal
personal 1690130040097, aport la capital 180,00 RON,      1680203214621, aport la capital 500,00 RON, echivalând
echivalând cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % din     cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
capitalul social total, cota de participare la         total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
beneficii/pierderi de 90 %, domiciliat în localitatea
                                domiciliat în Constanța, Str. Libertății nr. 37, bl. AE5A, sc.
Lumina, Șos. Tulcei, nr. 139, județul Constanța;
                                A, et. 2, ap. 8, județul Constanța;
  2. Bîrzoi Mirela Gabriela, asociat, cod numeric
personal 2781103135918, aport la capital 20,00 RON,        2. Mîrț Florin Mihai, asociat, cod numeric personal
echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din      1770515131245, aport la capital 500,00 RON, echivalând
capitalul social total, cota de participare la         cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
beneficii/pierderi de 10 %, domiciliată în localitatea     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
Năvodari, Str. Recoltei nr. 17p, județul Constanța;      domiciliat în Constanța, Str. Unirii nr. 22F, bl. PA4, et. 3,
  - administrator persoană fizică: Pușcuță Eduard       ap. 13, județul Constanța;
Vasile, cod numeric personal 1690130040097, data          - administrator persoană fizică: Ghiță Petre, cod
numirii 10.02.2009, cu durata mandatului nelimitată;      numeric personal 1680203214621, data numirii
  - denumire: PERTOTAL NORD – S.R.L.;             10.02.2009, durata mandatului nelimitată;
  - sediul social: satul Lumina, comuna Lumina, Șos.       - denumire: TRITON SPORT – S.R.L.;
Tulcei nr. 139, Lot 15, județul Constanța;             - sediul social: Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 217,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -    biroul nr. 3, județul Constanța;
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -
magazine, standuri, chioșcuri și piețe;            comerț cu ridicata al bunurilor de consum;
  - activitatea principală: cod CAEN 4791 - comerț cu
                                  - activitatea principală: cod CAEN 4649 - comerț cu
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
                                ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
internet;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
RON fiecare;                          10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25100366/11.02.2009;        - cod unic de înregistrare: 25100145/11.02.2009;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 13/353/10.02.2009.                      J 13/352/10.02.2009.
   (15/960.728)                          (16/960.729)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009               9

      Societatea Comercială                  - durata de funcționare: nelimitată;
   MORO TERM-ACTIV – S.R.L., Constanța              - cod unic de înregistrare: 25100161/11.02.2009;
       județul Constanța                   - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 13/361/10.02.2009.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                (17/960.730)

                                       Societatea Comercială
         TRIBUNALUL CONSTANȚA                   DIENSTEN – S.R.L., Constanța
                                        județul Constanța
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12516
        din 10 februarie 2009                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                        TRIBUNALUL CONSTANȚA
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
  Șef serviciu                             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12427
  la Oficiul Registrului                            din 10 februarie 2009
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia         Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 8832 din data de 6.02.2009 și a      Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul     Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
                                  Șef serviciu
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  la Oficiul Registrului
cu următoarele date:
  - fondatori:                          Comerțului de pe lângă
  1. Moroșanu Lăcrămioara Mariana, asociat, cod         Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
numeric personal 2610602131268, aport la capital          În baza cererii nr. 8874 din data de 6.02.2009 și a
100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,           actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în    a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Constanța, str. Vârful cu Dor, nr. 9, bl. V5A, sc. A, et. 4,
                                cu următoarele date:
ap. 16, județul Constanța;
                                  - fondator: Hânceanu Florin, asociat unic, cod numeric
  2. Moroșanu Irina Georgiana, asociat, cod numeric
personal 2890306134149, aport la capital 100,00 RON,      personal 1800910134160, aport la capital 200,00 RON,
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
capitalul social total, cota de participare la         capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Constanța, str.   beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Constanța, Bd. 1
Vârful cu Dor, nr. 9, bl. V5A, sc. A, et. 4, ap. 16, județul  Mai, nr. 101, bl. FE7, sc. C, ap. 36, județul Constanța;
Constanța;                             - administrator persoană fizică Hânceanu Florin, cod
  - administratori persoane fizice: 1. Moroșanu        numeric personal 1800910134160, data numirii
Lăcrămioara Mariana, cod numeric personal            10.02.2009, cu durata mandatului nelimitată;
2610602131268, data numirii 10.02.2009, cu durata         - denumire: DIENSTEN – S.R.L.;
mandatului nelimitată, având puteri depline; 2. Moroșanu      - sediul social: Constanța, Bd. 1 Mai, nr. 101, bl. FE7,
Irina Georgiana, cod numeric personal 2890306134149,      sc. C, parter, ap. 36, județul Constanța;
data numirii 10.02.2009, cu durata mandatului nelimitată,     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
având puteri depline;                      activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
  - denumire: MORO TERM-ACTIV – S.R.L.;             - activitatea principală: cod CAEN 4613 - intermedieri
  - sediul social: Constanța, Str. Crinului nr. 53, camera
                                în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
nr. 1, județul Constanța;
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
lucrări de instalații pentru construcții;            RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 4322 - lucrări de      - durata de funcționare: nelimitată;
instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;      - cod unic de înregistrare: 25100170/11.02.2009;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    J 13/357/10.02.2009.
RON fiecare;                             (18/960.731)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    SARAH SHIPS – S.R.L., satul Cumpăna             GASTRONOMIE - DR. PUȘCĂ - S.R.L.
     comuna Cumpăna, județul Constanța           satul Făclia, comuna Saligny, județul Constanța

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


        TRIBUNALUL CONSTANȚA                      TRIBUNALUL CONSTANȚA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12519                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12518
        din 10 februarie 2009                     din 10 februarie 2009
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian         Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
  Șef serviciu
                                 Șef serviciu
  la Oficiul Registrului
                                 la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                 Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
                                 Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  În baza cererii nr. 8808 din data de 6.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul     În baza cererii nr. 8910 din data de 9.02.2009 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța    actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
cu următoarele date:                      a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondatori:                        cu următoarele date:
  1. Georgescu Gheorghe, asociat, cod numeric          - fondatori:
personal 1510122131246, aport la capital 100,00 RON,       1. Pușcă Ion, asociat, cod numeric personal
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     1411218400384, aport la capital 100,00 RON, echivalând
capitalul social total, cota de participare la         cu 10 părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %,
Cumpăna, str. Cireșica nr. 37, județul Constanța;       domiciliat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2,
  2. Georgescu Alexandra Crina, asociat, cod numeric     sc. 4, et. 7, ap. 115, sectorul 4;
personal 2840830134189, aport la capital 100,00 RON,       2. Pușcă Mihaela, asociat, cod numeric personal
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     2660701434533, aport la capital 100,00 RON, echivalând
capitalul social total, cota de participare la         cu 10 părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %,
Tulcea, str. Babadag nr. 165, bl. B6, sc. C, ap. 1, județul  domiciliat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2,
Constanța;                           sc. 4, et. 7, ap. 115, sectorul 4;
  - administrator persoană fizică: Georgescu Alexandra      3. EDELSTAHL GROUP – S.R.L., aport la capital
Crina, cod numeric personal 2840830134189, data        200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
numirii 10.02.2009, cu durata mandatului nelimitată;
                                reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
  - denumire: SARAH SHIPS – S.R.L.;
                                participare la beneficii/pierderi de 50 %;
  - sediul social: satul Cumpăna, comuna Cumpăna, str.
                                 - administrator persoană fizică: Pușcă Ion, cod
Cireșica, nr. 37, județul Constanța;
                                numeric personal 1411218400384, data numirii
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 301 -
construcția de nave și bărci;                 10.02.2009, cu durata mandatului nelimitată, având puteri
  - activitatea principală: cod CAEN 3011 - construcția    depline,
de nave și structuri plutitoare;                 - denumire: GASTRONOMIE – DR. PUȘCĂ – S.R.L.;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - sediul social: satul Făclia, comuna Saligny, Str.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   Principală, județul Constanța;
RON fiecare;                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
  - durata de funcționare: nelimitată;            restaurante;
  - cod unic de înregistrare: 25100331/11.02.2009;        - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - capitalul social subscris: 400,00 RON, vărsat integral;
J 13/369/10.02.2008.                      capitalul social este divizat în 40 părți sociale a 10,00
   (19/960.732)                       RON fiecare;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009               11

  - durata de funcționare: nelimitată;                  Societatea Comercială
  - cod unic de înregistrare: 25100277/11.02.2009;         AGRALIS GRUP – S.R.L., satul Viișoara
  - număr de ordine în registrul comerțului:             comuna Cobadin, județul Constanța
J 13/372/10.02.2009.
   (20/960.733)                                 MINISTERUL JUSTIȚIEI

       Societatea Comercială
     HAIGĂR TRANS TUR – S.R.L.                        TRIBUNALUL CONSTANȚA
   municipiul Medgidia, județul Constanța
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12521

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                     din 10 februarie 2009
                                  Judecător delegat
         TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                  la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12435              Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
                                  Șef serviciu
        din 10 februarie 2009               la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                        Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     În baza cererii nr. 9091 din data de 9.02.2009 și a
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian        actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
  Șef serviciu                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  la Oficiul Registrului                    a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Comerțului de pe lângă                    cu următoarele date:
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia         - fondatori:
                                  1. Gheorghe Laurențiu, asociat, cod numeric personal
  În baza cererii nr. 9051 din data de 9.02.2009 și a     1830929132807, aport la capital 60,00 RON, echivalând
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul    cu 6 părți sociale, reprezentând 30 % din capitalul social
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 30 %,
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   domiciliat în localitatea Constanța, bd. Tomis nr. 251, bl.
cu următoarele date:                      L1, sc. B, et. 4, ap. 35, județul Constanța;
  - fondator: Mustafa Iașar, asociat unic, cod numeric      2. Albu Ioan, asociat, cod numeric personal
personal 1850721132812, aport la capital 200,00 RON,      1810717132802, aport la capital 140,00 RON, echivalând
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       cu 14 părți sociale, reprezentând 70 % din capitalul social
capitalul social total, cota de participare la         total, cota de participare la beneficii/pierderi de 70 %,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea     domiciliat în Constanța, Str. Pescarilor nr. 18, bl. MZ9, sc.
Medgidia, Str. Păcii, nr. 2B, județul Constanța;        A, et. 7, ap 31, județul Constanța;
  - administrator persoană fizică: Mustafa Iașar, cod      - administrator persoană fizică: Gheorghe Laurențiu,
numeric personal 1850721132812, data numirii          cod numeric personal 1830929132807, data numirii
10.02.2009, cu durata mandatului nelimitată;          10.02.2009, cu durata mandatului nelimitată;
  - denumire: HAIGĂR TRANS TUR – S.R.L.;             - denumire: AGRALIS GRUP – S.R.L.;
                                  - sediul social: satul Viișoara, comuna Cobadin, Activul
  - sediul social: localitatea Medgidia, Str. Tudor
                                ”Ferma nr. 6 Viișoara”, județul Constanța;
Vladimirescu nr. 2, județul Constanța;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
                                cultivarea plantelor nepermanente;
întreținerea și repararea autovehiculelor;
                                  - activitatea principală: cod CAEN 0111 - cultivarea
  - activitatea principală: cod CAEN 4520 - întreținerea și  cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a
repararea autovehiculelor;                   plantelor producătoare de semințe, oleaginoase;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25100293/11.02.2009;        - cod unic de înregistrare: 25100323/11.02.2009;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 13/347/10.02.2009.                      J 13/370/10.02.2009.
   (21/960.734)                          (22/960.735)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
   SAN MARCO DECOR - S.R.L., Constanța                   TAM-BU - S.R.L., Constanța

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


         TRIBUNALUL CONSTANȚA                      TRIBUNALUL CONSTANȚA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12436                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12517
     din data de 10 februarie 2009                  din data de 10 februarie 2009
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
                                  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
  Șef serviciu
  la Oficiul Registrului                     Șef serviciu
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia         Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  În baza cererii nr. 9109 din data de 9.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     În baza cererii nr. 9182 din data de 9.02.2009 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
cu următoarele date:                      a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondatori:                        cu următoarele date:
  1. Purdea Barbu Daniela, asociat, cod numeric         - fondatori:
personal 2650507131287, aport la capital 100,00 RON,        1. Joldescu Tamara, asociat, cod numeric personal
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      2730206134000, aport la capital 100,00 RON, echivalând
capitalul social total, cotă de participare la         cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea     total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
Constanța, bd.Tomis nr. 307, bl. 9B, sc. B, ap. 45, județul
                                domiciliată în localitatea Ovidiu, Grup Social Nazarcea,
Constanța;
                                județul Constanța;
  2. Tofan Ionuț, asociat, cod numeric personal
1690105270597, aport la capital 100,00 RON, echivalând       2. Zaharia Dumitru, asociat, cod numeric personal
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   1540323131259, aport la capital 100,00 RON, echivalând
total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
domiciliat în localitatea Piatra Neamț, str. Leonida Dimitrie  total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
nr. 100, județul Neamț;                     domiciliat în localitatea Constanța, str. B.P. Hașdeu nr.
  - administrator persoană fizică: Purdea Barbu Daniela,   118, bl. H8a, sc. A, et. 3, ap. 13, județul Constanța;
cod numeric personal 2650507131287, data numirii          - administrator persoană fizică: Zaharia Dumitru, cod
10.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri     numeric personal 1540323131259, data numirii
depline;                            10.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - denumire: SAN MARCO DECOR - S.R.L.;            depline;
  - sediul social: municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 307,   - denumire: TAM-BU - S.R.L.;
bl. 9B, sc. B, ap. 45, județul Constanța;             - sediul social: municipiul Constanța, str. Hatman
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -    Arbore nr. 35, camera 1, județul Constanța;
comerț cu ridicata specializat al altor produse;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
  - activitatea principală: cod CAEN 4673 - comerț cu
                                restaurante;
ridicata al materialului lemnos și a materialelor de
                                  - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
construcție și echipamentelor sanitare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25100200/11.02.2009;        - cod unic de înregistrare: 25100226/11.02.2009;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 13/351/10.02.2009.                      J 13/360/10.02.2009.
   (23/960.736)                          (24/960.737)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009                13

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      LA CUMĂTRU VESEL - S.R.L.                      GAME OVER - S.R.L.
      Năvodari, județul Constanța                    Dobra, județul Hunedoara

             ROMÂNIA
                                              ROMÂNIA

         TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12523
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 515/2.02.2009
      din data de 10 februarie 2009
                                  Judecător delegat
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian          Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia
  Șef serviciu                           Referent             - Șovarschi Valeriu
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      În baza cererii nr. 2636 din data de 16.01.2009 și a
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 9209 din data de 9.02.2009 și a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța     datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   societatea comercială cu următoarele date:
cu următoarele date:                         - număr de ordine în registrul comerțului:
  - fondatori:
                                 J 20/137/2009;
  1. Chiriac Ionela, asociat, cod numeric personal
2810528133921, aport la capital 100,00 RON, echivalând        - cod unic de înregistrare: 25045920;
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     - denumirea și forma juridică: GAME OVER - S.R.L.;
total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      - sediul social: Dobra, Aleea Trandafirilor nr. 43, județul
domiciliată în localitatea Chirnogeni, Str. Răsăritului nr. 3,  Hunedoara, conform contractului de comodat din
județul Constanța;                        30.01.2009;
  2. Tifu Marian, asociat, cod numeric personal
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
1780602135304, aport la capital 100,00 RON, echivalând
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20
domiciliat în localitatea Năvodari, Str. Constanței, bl. H7,   părți sociale a 10,00 RON fiecare;
sc. A, et. 4, ap. 16, județul Constanța;               - date de identificare fondator: Barb Radu Claudiu, în
  - administratori persoane fizice:               calitate de asociat unic, născut la data de 23.03.1970 în
  1. Chiriac Ionela, cod numeric personal
                                 localitatea Petroșani, județul Hunedoara, de cetățenie
2810528133921, data numirii 10.02.2009, durata
mandatului nelimitată;                      română, domiciliat în localitatea Deva, bd. Nicolae
  2. Tifu Marian, cod numeric personal 1780602135304,      Bălcescu, bl. 12A, sc. A, ap. 3, județul Hunedoara,
data numirii 10.02.2009, durata mandatului nelimitată;      identificat cu CI seria HD nr. 274245, eliberată de Poliția
  - denumire: LA CUMĂTRU VESEL - S.R.L.;            Deva la data de 23.03.2005, cod numeric personal
  - sediul social: orașul Năvodari, Str. Macului nr. 48, lot  1700323201032;
2/1, județul Constanța;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 110 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
restaurante;                           fabricarea băuturilor;
  - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;      activitatea principală: cod CAEN 1101 - distilarea,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - administrator persoană fizică: Barb Radu Claudiu,
RON fiecare;                           durata mandat nelimitată, având puteri depline.
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                   Executorie.
  - cod unic de înregistrare: 25100374/11.02.2009;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
J 13/363/10.02.2009.                       26/1990, republicată.
   (25/960.738)                           (26/961.687)
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       MATI AGROTOUR - S.R.L.                    GABRIEL DISTRIB MEDICAL - S.R.L.
      Petroșani, județul Hunedoara                   Lupeni, județul Hunedoara


             ROMÂNIA                              ROMÂNIA


         TRIBUNALUL HUNEDOARA                        TRIBUNALUL HUNEDOARA


  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 505/2.02.2009               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 620/5.02.2009
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                       la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia          Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia
  Referent             - Șovarschi Valeriu       Referent             - Șovarschi Valeriu

  În baza cererii nr. 4117 din data de 23.01.2009 și a        În baza cererii nr. 5001 din data de 28.01.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea       a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru      datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru
societatea comercială cu următoarele date:             societatea comercială cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - număr de ordine în registrul comerțului:
                                  J 20/153/2009;
J 20/128/2009;
                                    - cod unic de înregistrare: 25076772;
  - cod unic de înregistrare: 25045890;
                                    - denumirea și forma juridică: GABRIEL DISTRIB
  - denumirea și forma juridică: MATI AGROTOUR -
                                  MEDICAL - S.R.L.;
S.R.L.;
                                    - sediul social: Lupeni, Aleea Plopilor nr. 3, bl. 3, sc. 8,
  - sediul social: Petroșani, Str. Aviatorilor, bl. 40A, sc. 2,
                                  ap. 76, județul Hunedoara, conform contractului de
et. 3, ap. 25, județul Hunedoara, conform contractului,
                                  vânzare-cumpărare cu nr. 4603 din data de 10.10.2008,
valabil până la data de 21.01.2014;
                                  durată nedeterminată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                    - durata de funcționare: nelimitată;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
                                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20
                                  vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20
părți sociale a 10,00 RON fiecare;                 părți sociale a 10,00 RON fiecare;
  - date de identificare fondator: Mati Nelu, în calitate de     - date de identificare fondator: Mihail Gabriel Ștefan, în
asociat unic, născut la data de 20.11.1967 în localitatea     calitate de asociat unic, născut la data de 5.04.1968 în
Sălașu de Sus, județul Hunedoara, de cetățenie română,       localitatea București, sector 8, de cetățenie română,
domiciliat în localitatea Petroșani, str. Saturn, bl. 13, ap.   domiciliat în localitatea Lupeni, Aleea Plopilor nr. 3, bl. 3,
32, județul Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr.       sc. 8, ap. 76, județul Hunedoara, identificat cu CI seria HD
070526, eliberată de Poliția Petroșani la data de         nr. 449163, eliberată de SPCLEP Lupeni la data de
2.05.2001, cod numeric personal 1671120202268;           12.01.2009, cod numeric personal 1680405204115;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 559 -        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 -
alte servicii de cazare;                      comerț cu ridicata nespecializat;
  - activitatea principală: cod CAEN 5590 - alte servicii       - activitatea principală: cod CAEN 4690 - comerț cu
de cazare;                             ridicata nespecializat;
  - administrator persoană fizică: Mati Nelu, durata         - administrator persoană fizică: Mihail Gabriel Ștefan,
mandat nelimitată, având puteri depline.              durata mandat nelimitată, având puteri depline.
  Executorie.                             Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.       Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
26/1990, republicată.                       26/1990, republicată.
   (27/961.688)                            (28/961.689)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009              15

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    ALEXTIB CLUB - S.R.L., Hunedoara                TEAM WORKING EUROPE - S.R.L.
                                      Deva, județul Hunedoara

             ROMÂNIA
                                            ROMÂNIA

        TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                        TRIBUNALUL HUNEDOARA
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 512/2.02.2009
                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 516/2.02.2009
  Judecător delegat
                                 Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia         Tribunalul Hunedoara  - Sturza Livia
  Referent            - Șovarschi Valeriu       Referent        - Șovarschi Valeriu
  În baza cererii nr. 5166 din data de 29.01.2009 și a      În baza cererii nr. 5266 din data de 29.01.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea     a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru    datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru
                                societatea comercială cu următoarele date:
societatea comercială cu următoarele date:
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:         J 20/138/2009;
J 20/134/2009;                          - cod unic de înregistrare: 25045822;
  - cod unic de înregistrare: 25045865;             - denumirea și forma juridică: TEAM WORKING
  - denumirea și forma juridică: ALEXTIB CLUB - S.R.L.;    EUROPE - S.R.L.;
  - sediul social: Hunedoara, str. Carpați nr. 146, județul   - sediul social: Deva, Piața Victoriei nr. 2, et. 2, cam.
Hunedoara, conform contractului de comodat, valabil      207A, județul Hunedoara, conform contractului de
până la data de 26.01.2014;                  închiriere cu nr. 77 din data de 23.01.2009, valabil până
  - durata de funcționare: nelimitată;            la data de 31.01.2010;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care       - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20    vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20
părți sociale a 10,00 RON fiecare;               părți sociale a 10,00 RON fiecare;
  - date de identificare fondatori:               - date de identificare fondatori:
  1. Kovacs Tibor Imre, în calitate de asociat, născut la    1. Ak Ali, în calitate de asociat, născut la data de
data de 30.12.1965 în localitatea Hunedoara, județul      27.02.1988 în localitatea Rheda Wiedenbruck, Germania,
Hunedoara, de cetățenie română, domiciliat în localitatea   de cetățenie germană, domiciliat în Germania, localitatea
Hunedoara, str. George Topârceanu nr. 4, bl. 4, sc. B, ap.   Rheda - Wiedenbruck, Gebr. Thalheimer Strasse nr. 10
9, județul Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr.      cod poștal 33378, identificat cu pașaportul nr.
005421, eliberată de Poliția Hunedoara la data de       C7KJHXVJ8, eliberat de autoritățile din Germania la data
                                de 15.01.2009;
28.10.1999, cod numeric personal 1651230203141;
                                 2. Gleich Andre Wolfgang, în calitate de asociat,
  2. Tărăbuță Raluca Anca, în calitate de asociat,      născut la data de 2.02.1976 în localitatea Bremen,
născută la data de 2.11.1985 în localitatea Hunedoara,     Germania, de cetățenie germană, domiciliat în Germania,
județul Hunedoara, de cetățenie română, domiciliată în     localitatea Hannover, Tieckstr. nr. 15, identificat cu
localitatea Hunedoara, Str. Runcului nr. 4, bl. V5, sc. B,   pașaportul nr. 1494446744, eliberată de autoritățile din
ap. 36, județul Hunedoara, identificată cu CI seria HD nr.   Germania la data de 30.01.2003;
067867, eliberată de Poliția Hunedoara la data de         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 881 -
10.04.2001, cod numeric personal 2851102204969;        activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -    și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji
baruri și alte activități de servire a băuturilor;       singure;
                                 - activitatea principală: cod CAEN 8810 - activități de
  - activitatea principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
                                asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru
activități de servire a băuturilor;              persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
  - administrator persoană fizică: Kovacs Tibor Imre,      - administrator persoană fizică: Ak Ali, durata mandat
durata mandat 5 ani, având puteri depline.           nelimitată, având puteri depline.
  Executorie.                          Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.    Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
26/1990, republicată.                     26/1990, republicată.
   (29/961.690)                          (30/961.691)
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        REGAL FLORAL - S.R.L.                  REBOOT PC - S.R.L., Deva, județul Hunedoara
       Crișcior, județul Hunedoara
                                               ROMÂNIA
              ROMÂNIA

                                           TRIBUNALUL HUNEDOARA
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 514/2.02.2009
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 507/2.02.2009
                                    Judecător delegat
  Judecător delegat
                                    la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului
                                    Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă
                                    Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
  Tribunalul Hunedoara        - Sturza Livia
                                    Referent            - Șovarschi Valeriu
  Referent              - Șovarschi Valeriu
  În baza cererii nr. 5315 din data de 29.01.2009 și a         În baza cererii nr. 5515 din data de 30.01.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea         a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru        datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru
societatea comercială cu următoarele date:              societatea comercială cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:              - număr de ordine în registrul comerțului:
J 20/130/2009;                            J 20/136/2009;
  - cod unic de înregistrare: 25045814;                - cod unic de înregistrare: 25045830;
  - denumirea și forma juridică: REGAL FLORAL -            - denumirea și forma juridică: REBOOT PC - S.R.L.;
S.R.L.;                                 - sediul social: Deva, str. Mihail Eminescu nr. 76,
  - sediul social: Crișcior, Str. Muncii nr. 4, bl. 9, et. 1, ap.
                                   județul Hunedoara, conform contractului de comodat,
4, județul Hunedoara, conform acordului de proprietar cu
                                   valabil până la data de 22.01.2010;
nr. 156 din data de 23.01.2009, durată nedeterminată;
                                     - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20        vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20
părți sociale a 10,00 RON fiecare;                  părți sociale a 10,00 RON fiecare;
  - date de identificare fondator: Preda Toni Ion, în         - date de identificare fondator: Gruescu Radu Gabriel,
calitate de asociat unic, născut la data de 20.04.1967 în       în calitate de asociat unic, născut la data de 30.10.1976
localitatea Brad, județul Hunedoara, de cetățenie           în localitatea Deva, județul Hunedoara, de cetățenie
română, domiciliat în localitatea Crișcior, Str. Muncii nr. 4,    română, domiciliat în localitatea Deva, str. Duiliu
bl. 9, ap. 4, județul Hunedoara, identificat cu CI seria HD      Zamfirescu, bl. 11, sc. 3, ap. 38, județul Hunedoara,
nr. 091593, eliberată de Poliția Brad la data de 4.10.2001,      identificat cu CI seria HD nr. 433315, eliberată de
cod numeric personal 1670420200029;                  SPCLEP Deva la data de 1.08.2008, cod numeric
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -       personal 1761030201004;
comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 951 -
specializate;
                                   repararea calculatoarelor și a echipamentelor de
  - activitatea principală: cod CAEN 4776 - comerț cu
                                   comunicații;
amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu
                                     - activitatea principală: cod CAEN 9511 - repararea
amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru
                                   calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
acestea, în magazine specializate;
  - administrator persoană fizică: Preda Toni Ion, durata       - administrator persoană fizică: Gruescu Radu Gabriel,
mandat nelimitată, având puteri depline.               durata mandat nelimitată, având puteri depline.
  Executorie.                             Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.       Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
26/1990, republicată.                         26/1990, republicată.
   (31/961.692)                             (32/961.693)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009              17

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      RUSTIC IRINA TURISM - S.R.L.                    MEDLINE PLUS - S.R.L.
      Petroșani, județul Hunedoara                  Hunedoara, județul Hunedoara

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


         TRIBUNALUL HUNEDOARA                      TRIBUNALUL HUNEDOARA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 513                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 511
      din data de 2 februarie 2009
                                      din data de 2 februarie 2009
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia          Comerțului de pe lângă
  Referent            - Șovarschi Valeriu       Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
                                  Referent            - Șovarschi Valeriu
  În baza cererii nr. 5524 din data de 30.01.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     În baza cererii nr. 5641 din data de 30.01.2009 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru     a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
societatea comercială cu următoarele date:            datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru
  - număr de ordine în registrul comerțului:          societatea comercială cu următoarele date:
J 20/135/2009;                           - număr de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 25045903;
                                 J 20/133/2009;
  - denumire și formă juridică: RUSTIC IRINA TURISM -
S.R.L.;                               - cod unic de înregistrare: 25045873;
  - sediul social: Petroșani, str. Livezeni nr. 8, conform     - denumire și formă juridică: MEDLINE PLUS - S.R.L.;
contractului de comodat cu nr. 1 din data de 28.01.2009,      - sediul social: Hunedoara, str. Avram Iancu nr. 7, bl.
valabil până la data de 28.01.2019;               139, et. P, ap. 15, conform contractului de comodat cu nr.
  - durata de funcționare: nelimitată;             1 din data de 29.01.2009, valabil până la data de
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care       29.01.2014;
vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20       - durata de funcționare: nelimitată;
părți sociale a 10,00 RON fiecare;                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
  - date de identificare fondatori:               vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20
  1. Bercea Cristina Elena, în calitate de asociat,       părți sociale a 10,00 RON fiecare;
născută la data de 16.08.1974 în localitatea Petroșani,       - date de identificare fondator: Vâlceanu Constantin, în
județul Hunedoara, de cetățenie română, domiciliată în
                                 calitate de asociat unic, născut la data de 2.10.1972 în
localitatea Petroșani, Str. Viitorului, bl. 9A, sc. 1, ap. 13,
județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr.       localitatea Hunedoara, județul Hunedoara, de cetățenie
449923, eliberată de SPCLEP Petroșani la data de         română, domiciliat în localitatea Deva, str. Duiliu
19.01.2009, cod numeric personal 2740816205051;         Zamfirescu, bl. B6’, sc. 1, ap. 2, județul Hunedoara,
  2. Bercea Emil Irinel, în calitate de asociat, născut la   identificat cu C.I. seria HD nr. 395378, eliberată de
data de 5.12.1971 în localitatea Craiova, județul Dolj, de    SPCLEP Deva la data de 16.10.2007, cod numeric
cetățenie română, domiciliat în localitatea Petroșani, Str.   personal 1721002203135;
Viitorului, bl. 9A, sc. 1, ap. 13, județul Hunedoara,        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
identificat cu C.I. seria HD nr. 449922, eliberată de      comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
SPCLEP Petroșani la data de 19.01.2009, cod numeric       specializate;
personal 1711205163246;                       - activitatea principală: cod CAEN 4773 - comerț cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 551 -     amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine
hoteluri și alte facilități de cazare similare;         specializate;
  - activitatea principală: cod CAEN 5510 - hoteluri și alte
                                  - administrator persoană fizică: Vâlceanu Constantin,
facilități de cazare similare;
  - administrator persoană fizică: Bercea Emil Irinel,     durată mandat - nelimitată, având puteri depline de
durată mandat - nelimitată, având puteri depline.        administrare.
  Executorie.                           Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.     Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
26/1990, republicată.                      26/1990, republicată.
   (33/961.694)                           (34/961.695)
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       AGRIMECA TOTAL - S.R.L.                     DENISA & ROMICĂ - S.R.L.
       Simeria, județul Hunedoara                   Hunedoara, județul Hunedoara

                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                          TRIBUNALUL HUNEDOARA
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 506
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 510
                                        din data de 2 februarie 2009
      din data de 2 februarie 2009               Judecător delegat
  Judecător delegat                         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                       Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia
  Comerțului de pe lângă
                                   Referent             - Șovarschi Valeriu
  Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia
  Referent             - Șovarschi Valeriu        În baza cererii nr. 5659 din data de 30.01.2009 și a
                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 5653 din data de 30.01.2009 și a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara      datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru
                                  societatea comercială cu următoarele date:
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea         - număr de ordine în registrul comerțului:
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru      J 20/129/2009;
societatea comercială cu următoarele date:               - cod unic de înregistrare: 25045881;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - denumire și formă juridică: DENISA & ROMICĂ -
J 20/132/2009;                           S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 25045911;                - sediul social: Hunedoara, Str. Trandafirilor nr. 3, bl.
                                  15, sc. B, ap. 21, conform contractului de comodat, valabil
  - denumire și formă juridică: AGRIMECA TOTAL -         până la data de 30.01.2019;
S.R.L.;                                - durata de funcționare: nelimitată;
  - sediul social: Simeria, Str. 30 Decembrie, bl. A5, sc.      - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
A, ap. 8, conform contractului de comodat cu nr. 1 din       vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20
data de 27.01.2009, valabil până la data de 27.01.2019;      părți sociale a 10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - date de identificare fondatori:
                                    1. Bîrsan Rodica, în calitate de asociat, născută la data
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care        de 20.03.1962 în localitatea Hunedoara, județul
vărsat: 200,00 RON; capitalul social este divizat în 20      Hunedoara, de cetățenie română, domiciliată în
părți sociale a 10,00 RON fiecare;                 localitatea Hunedoara, Str. Trandafirilor nr. 3, bl. 15, sc. B,
  - date de identificare fondator: Olariu Fulviu Călin, în    ap. 21, județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr.
calitate de asociat unic, născut la data de 18.12.1968 în     352446, eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de
localitatea Deva, județul Hunedoara, de cetățenie         16.01.2007, cod numeric personal 2620320203136;
                                    2. Bîrsan Dumitru, în calitate de asociat, născut la data
română, domiciliat în localitatea Băcia nr. 109, județul      de 4.11.1959 în localitatea Hunedoara, județul
Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 277739,        Hunedoara, de cetățenie română, domiciliat în localitatea
eliberată de Pol. Simeria la data de 20.04.2005, cod        Hunedoara, Str. Trandafirilor nr. 3, bl. 15, sc. B, ap. 21,
numeric personal 1681218205501;                  județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 352997,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 016 -      eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de 18.01.2007,
                                  cod numeric personal 1591104203155;
activități auxiliare agriculturii și activității după recoltare;
                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 478 -
  - activitatea principală: cod CAEN 0161 - activități      comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și
auxiliare pentru producția vegetală;                piețe;
  - administrator persoană fizică: Olariu Fulviu Călin,        - activitatea principală: cod CAEN 4782 - comerț cu
durată mandat - nelimitată, având puteri depline de        amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei
administrare.                           efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
                                    - administratori persoane fizice:
  Executorie.
                                    1. Bîrsan Rodica, durată mandat - nelimitată, având
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.     puteri depline;
26/1990, republicată.                         2. Bîrsan Dumitru, durată mandat - nelimitată, având
   (35/961.696)                         puteri depline.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009                19

  Executorie.                                 Societatea Comercială
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.          BRILACO PROIECT - S.R.L.
26/1990, republicată.                             Deva, județul Hunedoara
  (36/961.697)

       Societatea Comercială                            ROMÂNIA
      BEST EVAL EXPERT - S.R.L.
       Deva, județul Hunedoara
                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 509/2.02.2009
                                  Judecător delegat
        TRIBUNALUL HUNEDOARA                la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 508               Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia
      din data de 2 februarie 2009              Referent             - Șovarschi Valeriu

  Judecător delegat                        În baza cererii nr. 5666 din data de 30.01.2009 și a
  la Oficiul Registrului                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia        a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
  Referent            - Șovarschi Valeriu     datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru
  În baza cererii nr. 5664 din data de 30.01.2009 și a     societatea comercială cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     - număr de ordine în registrul comerțului:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara     J 20/113/2009;
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea        - cod unic de înregistrare: 25045857;
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru       - denumire și formă juridică: BRILACO PROIECT -
societatea comercială cu următoarele date:           S.R.L.;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - sediul social: Deva, bd. Nicolae Bălcescu nr. 37, bl.
J 20/131/2009;                         15, sc. A, et. 3, ap. 14, conform contract de comodat,
  - cod unic de înregistrare: 25045849;            valabil până la data de 20.01.2019;
  - denumire și formă juridică: BEST EVAL EXPERT -         - durata de funcționare: nelimitată;
S.R.L.;                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
  - sediul social: Deva, b-dul Decebal, bl. M, sc. D, et. 3,
                                vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți
ap. 51, conform extrasului de carte funciară cu nr.
                                sociale a 10,00 RON fiecare;
6183/51 din data de 26.01.2009, durată nederminată;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - date de identificare fondator: Moldovan Lăcrămioara
  - capitalul social subscris: 300,00 RON, din care      Luciana, în calitate de asociat unic, născută la data de
vărsat: 300,00 RON; capitalul social este divizat în 30     26.07.1980 în localitatea Deva, județul Hunedoara,
părți sociale a 10,00 RON fiecare;               cetățean român, domiciliată în localitatea Deva, Bd.
  - date de identificare fondator: Loliș Rodica Daniela, în  Nicolae Bălcescu nr. 37, bl. 15, sc. A, ap. 14, județul
calitate de asociat unic, născută la data de 13.05.1969 în   Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr. 420415
localitatea Brad, județul Hunedoara, de cetățenie        eliberată de SPCLEP Deva la data de 16.04.2008, cod
română, domiciliată în localitatea Deva, b-dul Decebal, bl.   numeric personal 2800726205567;
M, sc. D, ap. 51, județul Hunedoara, identificată cu C.I.      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -
seria HD nr. 297588, eliberată de SPCLEP Deva la data      activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
de 5.10.2005, cod numeric personal 2690513200023;        tehnică legate de acestea;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 829 -
                                  - activitatea principală: cod CAEN 7111 - activități de
activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
                                arhitectură;
  - activitatea principală: cod CAEN 8299 - alte activități
                                  - administrator persoană fizică: Moldovan Lăcrămioara
de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
  - administrator persoană fizică: Loliș Rodica Daniela,    Luciana, durata mandatului nelimitată, având puteri
durată mandat - nelimitată, având puteri depline.        depline.
  Executorie.                           Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.     Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
26/1990, republicată.                      26/1990, republicată.
   (37/961.698)                           (38/961.699)
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
  ROSICOMAR - S.R.L., Grădiștea de Munte                 DĂBULEANU DUMIALECS - S.R.L.
 comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara                Petroșani, județul Hunedoara


             ROMÂNIA                             ROMÂNIA         TRIBUNALUL HUNEDOARA                      TRIBUNALUL HUNEDOARA


  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 550/3.02.2009              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 551/3.02.2009

  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
                                  Referent            - Șovarschi Valeriu
  Referent            - Șovarschi Valeriu
                                  În baza cererii nr. 5867 din data de 2.02.2009 și a
  În baza cererii nr. 5742 din data de 2.02.2009 și a
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
                                 a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea      datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru     societatea comercială cu următoarele date:
societatea comercială cu următoarele date:             - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:          J 20/143/2009;
J 20/142/2009;                           - cod unic de înregistrare: 25053124;
  - cod unic de înregistrare: 25053116;              - denumire și formă juridică: DĂBULEANU
  - denumire și formă juridică: ROSICOMAR - S.R.L.;       DUMIALECS - S.R.L.;
  - sediul social: Grădiștea de Munte, comuna           - sediul social: Petroșani, str. General Vasile Milea, bl.
Orăștioara de Sus nr. 73A, conform contract de comodat,     21, sc. 1, et. 1, ap. 14, conform contractului de comodat
valabil până la data de 26.01.2039;               cu nr. 1 din data de 23.01.2009, valabil până la data de
  - durata de funcționare: nelimitată;             23.01.2019;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care        - durata de funcționare: nelimitată;
vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți      - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
sociale a 10,00 RON fiecare;                   vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți
  - date de identificare fondator: Luncan Elena Rodica,     sociale a 10,00 RON fiecare;
în calitate de asociat unic, născută la data de 3.05.1984      - date de identificare fondator: Dăbuleanu Dumitru, în
în localitatea Hunedoara, județul Hunedoara, cetățean      calitate de asociat unic, născut la data de 30.06.1963 în
român, domiciliată în localitatea Orăștie, str. Crișan nr. 50,  localitatea Brastăvățu, județul Olt, cetățean român,
                                 domiciliat în localitatea Petroșani, str. General Vasile
județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr.
                                 Milea, bl. 21, sc. 2, ap. 14, județul Hunedoara, identificat
329548 eliberată de SPCLEP Orăștie la data de
                                 cu C.I. seria HD nr. 157973 eliberată de Pol. Petroșani la
4.07.2006, cod numeric personal 2840503204967;
                                 data de 24.02.2003, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
                                 1630630205028;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 855 -
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu      alte forme de învățământ;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare          - activitatea principală: cod CAEN 8553 - școli de
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;      conducere (pilotaj);
  - administrator persoană fizică: Luncan Elena Rodica,      - administrator persoană fizică: Dăbuleanu Dumitru,
durata mandatului nelimitată, având puteri depline.       durata mandatului nelimitată, având puteri depline.
  Executorie.                           Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.     Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
26/1990, republicată.                      26/1990, republicată.
   (39/961.700)                           (40/961.701)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009              21

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     SORIANA AURA - S.R.L., Vulcan               ZALI LEONARD - S.R.L., Nădăștia de Jos
                                       județul Hunedoara
        județul Hunedoara

                                             ROMÂNIA
             ROMÂNIA

                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 547/3.02.2009
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 549/3.02.2009             Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                        Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul Hunedoara  - Sturza Livia
  Comerțului de pe lângă                      Referent        - Șovarschi Valeriu
  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia          În baza cererii nr. 5927 din data de 2.02.2009 și a
  Referent            - Șovarschi Valeriu      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  În baza cererii nr. 5893 din data de 2.02.2009 și a     a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara     societatea comercială cu următoarele date:
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea      J 20/139/2009;
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru       - cod unic de înregistrare: 25053132;
societatea comercială cu următoarele date:             - denumire și formă juridică: ZALI LEONARD - S.R.L.;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - sediul social: Nădăștia de Jos nr. 3, conform
                                 contractului de comodat, valabil până la data de 1.02.2029;
J 20/141/2009;                           - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25053140;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
  - denumire și formă juridică: SORIANA AURA - S.R.L.;     vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți
  - sediul social: Vulcan, bd. Mihai Viteazu nr. 12, bl. D6,  sociale a 10,00 RON fiecare;
                                  - date de identificare fondator: Zaharia Andrei, în
sc. 1, ap. 1, conform contractului de vânzare-cumpărare     calitate de asociat unic, născut la data de 19.10.1984 în
cu nr. 2902 din data de 15.08.1997, durată            localitatea Hunedoara, județul Hunedoara, cetățean
nedeterminată;                          român, domiciliat în localitatea Hunedoara, Str.
  - durata de funcționare: nelimitată;             Rândunicii nr. 3, bl. 4, sc. F, ap. 103, județul Hunedoara,
                                 identificat cu C.I. seria HD nr. 388159 eliberată de
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care      SPCLEP Hunedoara la data de 28.08.2007, cod numeric
vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți    personal 1841019205021;
sociale a 10,00 RON fiecare;                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
                                 restaurante;
  - date de identificare fondator: Anescu Aurora, în
                                  - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
calitate de asociat unic, născută la data de 16.05.1942 în     - administrator persoană fizică: Zaharia Andrei, durata
localitatea Răchita, județul Timiș, cetățean român,       mandatului nelimitată, având puteri depline.
domiciliată în localitatea Vulcan, bd. Mihai Viteazu nr. 12,    Executorie.
                                  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
bl. D6, sc. 1, ap. 1, județul Hunedoara, identificată cu C.I.  26/1990, republicată.
seria HD nr. 267616 eliberată de Pol. Vulcan la data de        (42/961.703)
4.02.2005, cod numeric personal 2420516354724;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -          Societatea Comercială
                                 LEYLA NADIA - S.R.L., Ilia, județul Hunedoara
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare                     ROMÂNIA

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  - administrator persoană fizică: Anescu Aurora, durata            TRIBUNALUL HUNEDOARA
mandatului nelimitată, având puteri depline.
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 548/3.02.2009
  Executorie.
                                  Judecător delegat
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
                                  la Oficiul Registrului
26/1990, republicată.                        Comerțului de pe lângă
   (41/961.702)                         Tribunalul Hunedoara  - Sturza Livia
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

  Referent             - Șovarschi Valeriu        - cod unic de înregistrare: 25063403;
  În baza cererii nr. 5985 din data de 2.02.2009 și a        - denumire și formă juridică: FD TECNICS BAGS -
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     S.R.L.;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara        - sediul social: Beriu, nr. 192E, conform contract de
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea        comodat, valabil până la data de 20.01.2019;
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru        - durata de funcționare: nelimitată;
societatea comercială cu următoarele date:               - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
  - număr de ordine în registrul comerțului:           vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți
J 20/140/2009;                           sociale a 10,00 RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 25053159;               - date de identificare fondator: Fracassa Dante, în
  - denumire și formă juridică: LEYLA NADIA - S.R.L.;       calitate de asociat unic, născut la data de 21.01.1957 în
  - sediul social: Ilia, str. Avram Iancu, bl. E, sc. 1, ap. 2,  localitatea Giulianova, Italia, de cetățenie italiană,
conform acord proprietar cu nr. 2 din data de 12.01.2009,      domiciliat în Italia, localitatea Corropoli; prov. Teramo,
durată nedeterminată;                        V.U. Foschi, nr. 8, identificat cu PA, nr. Y280274, eliberat
  - durata de funcționare: nelimitată;              de aut. Italia, la data de 11.07.2003;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 151 -
vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți      tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj
sociale a 10,00 RON fiecare;                    și marochinărie și a articolelor de harnașament;
  - date de identificare fondator: Celik Nadia, în calitate    prepararea și vopsirea blănurilor;
de asociat unic, născută la data de 27.08.1977 în
                                    - activitatea principală: cod CAEN 1512 - fabricarea
localitatea Deva, județul Hunedoara, de cetățenie
                                  articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de
română, domiciliată în județul Hunedoara, localitatea Ilia,
str. Avram Iancu, bl. E, sc. 1, ap. 2, identificată cu C.I.     harnașament;
seria HD nr. 044576, eliberată de Pol. Deva, la data de        - administrator persoană fizică: Fracassa Dante,
17.10.2000, cod numeric personal 2770827201014;           durata mandat - nelimitată - având puteri depline.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -        Executorie.
restaurante;                              Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
  - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;     26/1990, republicată.
  - administrator persoană fizică: Celik Nadia, durata         (44/961.705)
mandat - nelimitată - având puteri depline.
  Executorie.                                  Societatea Comercială
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.           FDK SKIN COMPANY - S.R.L.
26/1990, republicată.                              Orăștie, județul Hunedoara
   (43/961.704)

        Societatea Comercială                             ROMÂNIA
       FD TECNICS BAGS - S.R.L.
        Beriu, județul Hunedoara                       TRIBUNALUL HUNEDOARA


              ROMÂNIA                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 580/4.02.2009
                                    Judecător delegat
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                    la Oficiul Registrului
                                    Comerțului de pe lângă
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 586/4.02.2009               Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia
                                    Referent             - Șovarschi Valeriu
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                       În baza cererii nr. 6111 din data de 3.02.2009 și a
  Comerțului de pe lângă                      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia         Registrului Comer     ului de pe lângă Tribunalul
  Referent             - Șovarschi Valeriu      Hunedoara a dispus autorizarea, înmatricularea și
  În baza cererii nr. 6103 din data de 3.02.2009 și a       înregistrarea datelor din declarația-tip pe proprie
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     răspundere pentru societatea comercială cu următoarele
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara       date:
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea         - număr de ordine în registrul comerțului:
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru       J 20/145/2009;
societatea comercială cu următoarele date:               - cod unic de înregistrare: 25063411;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - denumire și formă juridică: FDK SKIN COMPANY -
J 20/151/2009;                           S.R.L.;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009                 23

  - sediul social: Orăștie, str. Gheorghe Lazăr, nr. 2,       - date de identificare fondator: Asan Valentin, în
conform contract de comodat, valabil până la data de       calitate de asociat unic, născut la data de 3.06.1981 în
2.02.2010;                            localitatea Hunedoara, județul Hunedoara, de cetățenie
  - durata de funcționare: nelimitată;             română, domiciliat în județul Hunedoara, localitatea
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care       Simeria, str. Cloșca, bl. 16, sc. G, ap. 9, identificat cu C.I.
vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți     seria HD nr. 001830, eliberată de Pol. Simeria, la data de
sociale a 10,00 RON fiecare;                   8.09.1999, cod numeric personal 1810603204980;
  - date de identificare fondator: Giammattei Chiara, în      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
calitate de asociat unic, născută la data de 28.03.1985 în    baruri și alte activități de servire a băuturilor;
localitatea Firenze, Italia, de cetățenie italiană, domiciliată    - activitatea principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
în județul Hunedoara, localitatea Orăștie, cart. Mureșul,     activități de servire a băuturilor;
bl. 14, ap. 32, identificată cu PA nr. AA0074029, eliberat      - administrator persoană fizică: Negru Liana Virginia,
de aut. Italia, la data de 10.04.2007, cod numeric        de cetățenie română, născută la data de 2.11.1962 în
personal 8850328320017;                      localitatea Hunedoara, județul Hunedoara, cod numeric
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -     personal 2621102203134, act de identitate: CI seria HD
activități de consultanță în management;             nr. 331191, emitent SPCLEP Hunedoara, data emiterii
  - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de    18.07.2006, domiciliată în județul Hunedoara, localitatea
consultanță pentru afaceri și management;             Hunedoara, str. George Enescu nr. 11, bl. 89, sc. A, ap. 8,
  - administrator persoană fizică: Giammattei Chiara,      durata mandat - nelimitată - având puteri depline de
durata mandat - nelimitată - având puteri depline.        reprezentare.
  Executorie.                            Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea        Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
nr. 26/1990, republicată.                     nr. 26/1990, republicată.
   (45/961.706)                           (46/961.707)

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
        ASIM TARRA - S.R.L.                      ANDRA LIDIA - S.R.L., Călan
       Simeria, județul Hunedoara                      județul Hunedoara

             ROMÂNIA                              ROMÂNIA


         TRIBUNALUL HUNEDOARA                       TRIBUNALUL HUNEDOARA

  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 585/4.02.2009              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 584/4.02.2009
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia          Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia
  Referent:            - Șovarschi Valeriu       Referent:            - Șovarschi Valeriu
  În baza cererii nr. 6179 din data de 3.02.2009 și a        În baza cererii nr. 6214 din data de 3.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea       a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru      datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru
societatea comercială cu următoarele date:            societatea comercială cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 20/150/2009;                          J 20/149/2009;
  - cod unic de înregistrare: 25063446;               - cod unic de înregistrare: 25063420;
  - denumire și formă juridică: ASIM TARRA - S.R.L.;        - denumire și formă juridică: ANDRA LIDIA - S.R.L.;
  - sediul social: Simeria, str. Cloșca, bl. 16, sc. G, et. 3,   - sediul social: Călan, str. Ovid Densușianu, bl. 8, sc.
ap. 9, conform contract de comodat, valabil până la data     C, et. 1, ap. 28, conform contract de comodat, valabil
de 1.02.2019;                           până la data de 1.02.2014;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care         - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți     vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți
sociale a 10,00 RON fiecare;                   sociale a 10,00 RON fiecare;
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

  - date de identificare fondator: Ulmian Marius, în      393632, emitent SPCLEP Deva, data emiterii 3.10.2007,
calitate de asociat unic, născut la data de 22.02.1976 în    domiciliată în județul Hunedoara, localitatea Hondol nr.
localitatea Hunedoara, județul Hunedoara, de cetățenie      12, având puteri conform cap. IV din statutul sucursalei.
română, domiciliat în județul Hunedoara, localitatea        Executorie.
Călan, str. Ovid Densușianu, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 28,      Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
identificat cu C.I. seria HD nr. 351794, eliberată de      26/1990, republicată.
SPCLEP Călan, la data de 11.01.2007, cod numeric           (48/961.709)
personal 176022220885;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -           Societatea Comercială
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și           BOGDY GENERAL - S.R.L., Aninoasa
nerezidențiale;                                județul Hunedoara
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
construcție ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
                                              ROMÂNIA
  - administrator persoană fizică: Ulmian Marius, durata
mandat - nelimitată - având puteri depline.
  Executorie.                                  TRIBUNALUL HUNEDOARA
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
nr. 26/1990, republicată.                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 582/4.02.2009
   (47/961.708)
                                  Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
     VOLKSBANK ROMANIA - S.A.
                                  Comerțului de pe lângă
     BUCUREȘTI SUCURSALA DEVA 2
                                  Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia
      Deva, județul Hunedoara
                                  Referent:             - Șovarschi Valeriu
                                   În baza cererii nr. 6241 din data de 3.02.2009 și a
             ROMÂNIA
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
         TRIBUNALUL HUNEDOARA              a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
                                 datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 583/4.02.2009            societatea comercială cu următoarele date:
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
  Judecător delegat
                                 J 20/147/2009;
  la Oficiul Registrului
                                   - cod unic de înregistrare: 25063454;
  Comerțului de pe lângă
                                   - denumire și formă juridică: BOGDY GENERAL -
  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
                                 S.R.L.;
  Referent:            - Șovarschi Valeriu
                                   - sediul social: Aninoasa, Str. Libertății, bl. K, sc. 1, et.
  În baza cererii nr. 6223 din data de 3.02.2009 și a      3, ap. 8, conform contract de comodat, valabil până la
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    data de 3.02.2039;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara       - durata de funcționare: nelimitată;
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea        - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru     vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți
societatea comercială cu următoarele date:            sociale a 10,00 RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - date de identificare fondator: Munteanu Marian, în
J 20/148/2009;                          calitate de asociat unic, născut la data de 18.11.1973 în
  - cod unic de înregistrare: 25063390;             localitatea Berezeni, județul Vaslui, de cetățenie română,
  - denumire și formă juridică: VOLKSBANK ROMANIA        domiciliat în județul Hunedoara, localitatea Aninoasa, Str.
- S.A., BUCUREȘTI SUCURSALA DEVA 2;               Libertății, bl. K, sc. 1, ap. 8, identificat cu C.I. seria HD nr.
  - sediul social: Deva, Piața Arras, bl. A1, sc. A-C, et. P,  214144, eliberată de Pol. Aninoasa, la data de
sub B1, conform contract de închiriere cu nr. 206 din data    11.02.2004, cod numeric personal 1731118372255;
de 10.10.2008, valabil până la data de 30.09.2018;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
  - durata de funcționare: nelimitată;             baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 641 -       - activitatea principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
intermediere monetară;                      activități de servire a băuturilor;
  - activitatea principală: cod CAEN 6419 - alte activități     - administrator persoană fizică: Munteanu Marian,
de intermedieri monetare;                    durata mandat - nelimitată - având puteri depline.
  - împuternicit: Iosivoni Florina Corina, de cetățenie       Executorie.
română, născută la data de 5.04.1985 în localitatea         Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
București, sectorul 3, cod numeric personal           nr. 26/1990, republicată.
2850405440044, act de identitate: CI, seria HD, nr.          (49/961.710)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009               25

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    DARIUS & VLAD GENERAL - S.R.L.                VARGA GENERAL - S.R.L., Aurel Vlaicu
      Călan, județul Hunedoara                    Geoagiu, județul Hunedoara

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 581
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 619
         din 4 februarie 2009
                                         din 5 februarie 2009
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia          Comerțului de pe lângă
  Referent            - Șovarschi Valeriu       Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
  În baza cererii nr. 6253 din data de 3.02.2009 și a       Referent            - Șovarschi Valeriu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      În baza cererii nr. 6306 din data de 4.02.2009 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru
societatea comercială cu următoarele date:            a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru
J 20/146/2009;                          societatea comercială cu următoarele date:
  - cod unic de înregistrare: 25063438;              - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - denumirea și forma juridică: DARIUS & VLAD         J 20/152/2009;
GENERAL - S.R.L.;                          - cod unic de înregistrare: 25076764;
  - sediul social: Călan, Str. Independenței, bl. 9, parter,    - denumirea și forma juridică: VARGA GENERAL -
județul Hunedoara, conform contractului de comodat,       S.R.L.;
valabil până la data de 25.01.2029;                 - sediul social: Aurel Vlaicu, Geoagiu nr. 13, județul
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 Hunedoara, conform contractului de vânzare-cumpărare
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   cu nr. 4096 din data de 22.10.2007, durata
10,00 RON fiecare;                        nedeterminată;
  - date de identificare fondator: 1. Rus Maria Adriana, în    - durata de funcționare: nelimitată;
calitate de asociat, născută la data de 1.05.1973 în         - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat
Sărmașu, județul Mureș, cetățean român, domiciliată în      200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
Călan, str. Ovid Densușianu, bl. 6, sc. G, ap. 101, județul   10,00 RON fiecare;
Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr. 250664         - date de identificare fondator: Varga Cornel, în
eliberată de Poliția Călan la data de 1.10.2004, cod       calitate de asociat unic, născut la data de 27.04.1948 în
numeric personal 2730501200881;                 localitatea Matei, județul Bistrița-Năsăud, cetățean
  2. Rus Dorin, în calitate de asociat, născut la data de
                                 român, domiciliat în localitatea Aurel Vlaicu nr. 13, județul
3.06.1971 în Călan, județul Hunedoara, cetățean român,
domiciliat în Călan, str. Ovid Denusușianu, bl. 6, sc. G,    Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 400755
ap. 101, județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr.   eliberată de SPCLEP Orăștie la data de 23.11.2007, cod
311054 eliberată de SPCLEP Călan la data de 2.02.2006,      numeric personal 1480427203141;
cod numeric personal 1710603200899;                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -     lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;         nerezidențiale;
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu       - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare         construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
                                   - administrator, persoană fizică: Varga Cornel, durata
  - administrator, persoană fizică: Rus Maria Adriana,
  durata mandatului nelimitată, având puteri depline.     mandatului nelimitată, având puteri depline.
  Executorie.                           Executorie.
  Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea      Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea
nr. 26/1990, republicată.                    nr. 26/1990, republicată.
   (50/961.711)                           (51/961.712)
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

       Societatea Comercială                  Executorie.
     COMPLET INSTAL - S.R.L., Deva               Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea
        județul Hunedoara                 nr. 26/1990, republicată.
                                   (52/961.713)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                    Societatea Comercială
                                      ACCES JOB - S.R.L., Hunedoara
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 622
         din 5 februarie 2009
                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 621
  Comerțului de pe lângă
                                         din 5 februarie 2009
  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
  Referent            - Șovarschi Valeriu       Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 6316 din data de 4.02.2009 și a
                                  Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
                                  Referent             - Șovarschi Valeriu
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru       În baza cererii nr. 6456 din data de 4.02.2009 și a
societatea comercială cu următoarele date:            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
J 20/155/2009;                          a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
  - cod unic de înregistrare: 25076748;            datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru
  - denumirea și forma juridică: COMPLET INSTAL -       societatea comercială cu următoarele date:
S.R.L.;                               - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - sediul social: Deva, Aleea Crinilor, bl.TC 4, sc. A, et.  J 20/154/2009;
1, ap. 4, conform contractului de vânzare cumpărare cu        - cod unic de înregistrare: 25076750;
nr. 348 din 27.04.1999, durata nedeterminată;            - denumirea și forma juridică: ACCES JOB - S.R.L.;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - sediul social: Hunedoara, Str. Poștei nr. 9, bl. G 2, sc.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat   A, et. 6, ap. 83, județul Hunedoara, conform contractului
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   de închiriere cu nr. 1487 din data de 3.02.2009, valabil
10,00 RON fiecare;                        până la data de 31.01.2011;
  - date de identificare fondatori: 1. Moldovan Vasile       - durata de funcționare: nelimitată;
Ovidiu, în calitate de asociat, născut la data de          - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat
21.04.1975 în localitatea Luduș, județul Mureș, cetățean     200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
român, domiciliat în Deva, Aleea Romanilor bl. 25, sc. 1,    10,00 RON fiecare;
ap. 7, județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr.      - date de identificare fondatori: 1. Horvath Ildiko Vera,
442667 eliberat de SPCLEP Deva, la data de 21.10.2008,      în calitate de asociat, născută la data de 18.04.1972 în
cod numeric personal 1750421260033;               Hunedoara, județul Hunedoara, cetățean român,
  2. Trăistaru Neculai, în calitate de asociat, născut la   domiciliat în Hunedoara, Bd. 1848 nr. 26, județul
data de 9.09.1968 în Măgura, județul Bacău, cetățean       Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr. 409063,
român, domiciliat în Deva, aleea Crinilor, bl. TC 2, sc. A,   eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de 7.02.2008,
ap. 4, județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr.    cod numeric personal 2720418203140;
134148 eliberată de Poliția Deva la data de 9.08.2002,        2. Dima Doina, în calitate de asociat, născută la data
cod numeric personal 1680909040010;               de 11.06.1952 în Hunedoara, județul Hunedoara,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -     cetățean român, domiciliată în Hunedoara, Str. Poștei nr.
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte   9, bl. G 2, sc. A, ap. 83, județul Hunedoara, identificată
lucrări de instalații pentru construcții;            cu C.I. seria HD nr. 376621 eliberată de SPCLEP
  - activitatea principală: cod CAEN 4322 - lucrări de     Hunedoara la data de 14.06.2007, cod numeric personal
instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;     2520611203146;
  - administrator, persoană fizică: Moldovan Vasile        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 783 -
Ovidiu, durata mandatului nelimitată, având puteri        servicii de furnizare și management al forței de muncă;
depline;                               - activitatea principală: cod CAEN 7830 - servicii de
  2. Tristaru Neculai, durata mandatului nelimitată,      furnizare și management al forței de muncă;
având puteri depline.                        - administratori, persoane fizice:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009              27

  1. Hovath Ildiko Vera, durata mandatului nelimitată,      Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea
având puteri depline;                     nr. 26/1990, republicată.
  2. Dima Doina, durata mandatului nelimitată, având       (54/961.715)
puteri depline.
  Executorie.                               Societatea Comercială
  Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea        IULY LOGISTIC - S.R.L., Simeria
nr. 26/1990, republicată.                           județul Hunedoara
   (53/961.714)
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
       Societatea Comercială
    HAPCIU VLADIS - S.R.L., Hunedoara
        județul Hunedoara                        TRIBUNALUL HUNEDOARA

                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 652
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        din 6 februarie 2009
        TRIBUNALUL HUNEDOARA               Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 651              Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
        din 6 februarie 2009
                                 Referent            - Șovarschi Valeriu
  Judecător delegat
                                  În baza cererii nr. 6723 din data de 5.02.2009 și a
  la Oficiul Registrului
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
                                a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
  Referent            - Șovarschi Valeriu
                                datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru
  În baza cererii nr. 6710 din data de 5.02.2009 și a    societatea comercială cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     - numărul de ordine în registrul comerțului:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara    J 20/160/2009;
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea       - cod unic de înregistrare: 25079949;
datelor din declarația-tip pe proprie răspundere pentru      - denumirea și forma juridică: IULY LOGISTIC -
societatea comercială cu următoarele date:           S.R.L.;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          - sediul social: Simeria, str. Cloșca, bl. 17, sc. B,
J 20/159/2009;                         parter, ap. 23, cam. 2, județul Hunedoara, conform
  - cod unic de înregistrare: 25079892;           contractului de comodat cu nr. 1 din data de 29.01.2009,
  - denumirea și forma juridică: HAPCIU VLADIS -       valabil până la data de 5.02.2010;
S.R.L.;                              - durata de funcționare: nelimitată;
  - sediul social: Hunedoara, str. George Enescu nr. 15,     - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat
județul Hunedoara, conform contractului de închiriere nr.   200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
1603 din data de 5.02.2009, valabil până la data de      10,00 RON fiecare;
15.02.2011;                            - date de identificare fondator: 1. Crauciuc Iulian, în
  - durata de funcționare: nelimitată;            calitate de asociat unic, născut la data de 17.09.1980 în
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat  Botoșani, cetățean român, domiciliat în localitatea Certeju
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  de Sus, Str. Principală, bl. 6, sc. 1, ap. 5, județul
10,00 RON fiecare;                       Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 136240
  - date de identificare fondator: Bogdan Mihăiță, în    eliberată de Poliția Deva la data de 5.09.2002, cod
calitate de asociat unic, născut la data de 20.01.1975 în   numeric personal 1800917070044;
Poiana Mare, județul Dolj, cetățean român, domiciliat în      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
Hunedoara, Str. Independenței nr. 1, bl. 33, sc. B, ap. 13,  transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 039798     - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
eliberată de Poliția Hunedoara la data de 12.09.2000,     rutiere de mărfuri;
cod numeric personal 1750120162143;                - administrator, persoană fizică:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -      Crauciuc Iulian, durata mandatului nelimitată, având
restaurante;                          puteri depline.
  - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;     Executorie.
  - administrator, persoană fizică: Bogdan Mihăiță,       Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea
durata mandatului nelimitată, având puteri depline.      nr. 26/1990, republicată.
  Executorie.                           (55/961.716)
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

       Societatea Comercială                 Executorie.
     G&C PLUMBING TOTAL - S.R.L.                Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
     Hunedoara, județul Hunedoara             nr. 26/1990, republicată.
                                   (56/961.717)
             ROMÂNIA
                                       Societatea Comercială
                                     RINO MEDIA - S.R.L., Hunedoara
        TRIBUNALUL HUNEDOARA                      județul Hunedoara

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 649
                                             ROMÂNIA
           din 6.02.2009
  Judecător delegat                              TRIBUNALUL HUNEDOARA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 650
  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
  Referent            - Șovarschi Valeriu                din 6.02.2009
  În baza cererii nr. 6737 din data de 5.02.2009 și a      Judecător delegat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     la Oficiul Registrului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara      Comerțului de pe lângă
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
cu următoarele date:                        Referent            - Șovarschi Valeriu
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 20/157/2009;                           În baza cererii nr. 6814 din data de 5.02.2009 și a
  - cod numeric personal: 25097706;              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - denumire și formă juridică: G&C PLUMBING TOTAL      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
- S.R.L.;                            a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - sediul social: Hunedoara, Str. Streiului nr. 2, bl. D3,  cu următoarele date:
sc. B, et. 3, ap. 30, conform contract de comodat, valabil     - număr de ordine în registrul comerțului:
până la data de 5.02.2029;                   J 20/158/2009;
  - durată de funcționare: nelimitată;              - cod numeric personal: 25079914;
  - capital social subscris: 200.00 RON, din care vărsat:     - denumire și formă juridică: RINO MEDIA - S.R.L.;
200.00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a     - sediul social: Hunedoara, B-dul Dacia nr. 24, bl. 38,
10.00 RON fiecare;                       sc. D, et. 2, ap. 60, conform contract de comodat, valabil
  - date de identificare fondatori:              până la data de 4.02.2019;
  1. Donat Gabriel Liviu, în calitate de asociat, născut la    - durată de funcționare: nelimitată;
data de 11.07.1968 în localitatea Hunedoara, Hunedoara,       - capital social subscris: 200.00 RON, din care vărsat:
cetățean român, domiciliat în localitatea Hunedoara, Str.    200.00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
Streiului nr. 2, bl. D3, sc. B, ap. 30, județul Hunedoara,   10.00 RON fiecare;
identificat prin C.I. seria HD nr. 449368, eliberată de       - date de identificare fondator: Ruiu Daniel Alexandru,
SPCLEP Hunedoara la data de 13.01.2009, cod numeric       în calitate de asociat unic, născut la data de 23.10.1981
personal 1680711203143;                     în localitatea Hunedoara, Hunedoara, cetățean român,
  2. Ferenț Adrian, în calitate de asociat, născut la data  domiciliat în localitatea Hunedoara, B-dul Dacia nr. 24, bl.
de 6.10.1969 în localitatea Zau de Câmpie, județul       38, sc. D, ap. 60, județul Hunedoara, identificat cu C.I.
Mureș, cetățean român, domiciliat în localitatea
                                seria HD nr. 363426, eliberată de SPCLEP Hunedoara la
Hunedoara, str. Muntenia nr. 1, bl. V1, sc. D, ap. 61,
                                data de 20.03.2007, cod numeric personal
județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 040646,
                                1811023204999;
eliberată de Poliția Hunedoara la data de 19.09.2000, cod
numeric personal 1691006203137;                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 631 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -    activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor și
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte   activități conexe;
lucrări de instalații pentru construcții;              - activitate principală: cod CAEN 6312 - activități ale
  - activitate principală: cod CAEN 4322 - lucrări de     portalurilor web;
instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;      - administrator persoană fizică: Ruiu Daniel Alexandru,
  - administratori persoane fizice:              durata mandat nelimitată, având puteri depline.
  1. Donat Gabriel Liviu, durata mandat nelimitată,        Executorie.
având puteri depline;                        Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
  2. Ferenț Adrian, durata mandat nelimitată, având      nr. 26/1990, republicată.
puteri depline.                            (57/961.718)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009               29

      Societatea Comercială                  Executorie.
  STARCHIM SOLUTION - S.R.L., Dâncu Mic             Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
   comuna Mărtinești, județul Hunedoara           nr. 26/1990, republicată.
                                  (58/961.719)
             ROMÂNIA
                                       Societatea Comercială
                                     AIRSOFT CETATE - S.R.L., Deva
        TRIBUNALUL HUNEDOARA                     județul Hunedoara

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 654
                                             ROMÂNIA
           din 6.02.2009
  Judecător delegat                              TRIBUNALUL HUNEDOARA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 648
  Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
  Referent            - Șovarschi Valeriu                din 6.02.2009
  În baza cererii nr. 6815 din data de 5.02.2009 și a      Judecător delegat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    la Oficiul Registrului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara      Comerțului de pe lângă
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Tribunalul Hunedoara      - Sturza Livia
cu următoarele date:                       Referent            - Șovarschi Valeriu
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 20/161/2009;                           În baza cererii nr. 6833 din data de 5.02.2009 și a
  - cod numeric personal: 25079922;              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - denumire și formă juridică: STARCHIM SOLUTION -      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
S.R.L.;                            a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - sediul social: Dâncu Mic, comuna Mărtinești nr. 58,    cu următoarele date:
conform contract de comodat, valabil până la data de        - număr de ordine în registrul comerțului:
2.02.2039;                           J 20/156/2009;
  - durată de funcționare: nelimitată;              - cod numeric personal: 25079884;
  - capital social subscris: 200.00 RON, din care vărsat:     - denumire și formă juridică: AIRSOFT CETATE -
200.00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                S.R.L.;
10.00 RON fiecare;
                                  - sediul social: Deva, str. Mihail Eminescu nr. 100,
  - date de identificare fondatori:
  1. Kovaci Ioan, în calitate de asociat, născut la data de  conform contract de comodat, valabil până la data de
27.03.1982 în localitatea Orăștie, județul Hunedoara,     5.02.2019, durată nedeterminată;
cetățean român, domiciliat în localitatea Orăștie, Str. 1     - durată de funcționare: nelimitată;
Mai nr. 21A, județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria     - capital social subscris: 200.00 RON, din care vărsat:
HD nr. 321923, eliberată de SPCLEP Orăștie la data de     200.00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
27.04.2006, cod numeric personal 1820327203224;        10.00 RON fiecare;
  2. Pojar Vasile Alin, în calitate de asociat, născut la     - date de identificare fondatori:
data de 24.08.1982 în localitatea Deva, județul          1. Topor Florin, în calitate de asociat, născut la data de
Hunedoara, cetățean român, domiciliat în localitatea      13.08.1971 în localitatea Hunedoara, cetățean român,
Simeria, Str. Plevnei nr. 5, județul Hunedoara, identificat  domiciliat în localitatea Deva, str. Crișan nr. 29, județul
cu C.I. seria HD nr. 269995, eliberată de Pol. Simeria la   Hunedoara, identificat prin C.I. seria HD nr. 211592,
data de 22.02.2005, cod numeric personal            eliberată de Pol. Deva la data de 2.02.2004, cod numeric
1820824205561;                         personal 1710813201017;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 812 -      2. Fazakaș Albert, în calitate de asociat, născut la data
activități de curățenie;                    de 27.09.1977 în Deva, Hunedoara, cetățean român,
  - activitate principală: cod CAEN 8129 - alte activități
                                domiciliat în localitatea Deva, str. Mihail Eminescu nr.
de curățenie;
  - administrator persoană fizică: Boroș Ștefan, cetățean   100, județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr.
român, născut la data de 3.09.1960 în localitatea       201024, eliberată de Pol. Deva la data 10.11.2003, cod
Negrilești, Bistrița-Năsăud, cod numeric personal       numeric personal 1770927201040;
1600903204366, act de identitate: CI seria HD nr.         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -
250675, emitent Pol. Hunedoara, data emiterii 1.10.2004,    comerț cu ridicata al bunurilor de consum;
domiciliat în localitatea Hunedoara, Cart. Peștișul Mare      - activitate principală: cod CAEN 4649 - comerț cu
nr. 305A, județul Hunedoara, durata mandat nelimitată,     ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
având puteri depline.                       - administratori persoane fizice:
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

  1. Topor Florin, durata mandat nelimitată, având puteri      Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
depline;                             nr. 26/1990, republicată.
  2. Fazakaș Albert, durata mandatului nelimitată, având       (60/961.721)
puteri depline.
  Executorie.                                Societatea Comercială
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea          AUTO GREC CONSTRUCT - S.R.L.
nr. 26/1990, republicată.                          Strehaia, județul Mehedinți
   (59/961.720)
                                              ROMÂNIA
       Societatea Comercială
      EXPANSION PROJECT - S.R.L.
      Petroșani, județul Hunedoara                      TRIBUNALUL MEHEDINȚI

                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 325
             ROMÂNIA
                                            din 9.02.2009

         TRIBUNALUL HUNEDOARA                Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 653               Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Mehedinți      - Tudor Eugenia/
           din 6.02.2009                                  Geamana Alexandru
  Judecător delegat                         Referent
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara       - Sturza Livia          Tribunalul Mehedinți      - Gabriela Cazanacli
  Referent             - Șovarschi Valeriu        În baza cererii nr. 4602 din data de 4.02.2009 și a
  În baza cererii nr. 6834 din data de 5.02.2009 și a      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
                                 cu următoarele date:
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                   - fondatori:
cu următoarele date:
                                   1. Mihai Marița, asociat, cod numeric personal
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 2710817252333, aport la capital 250.00 RON, echivalând
J 20/162/2009;
                                 cu 25 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - cod numeric personal: 25079930;
                                 total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
  - denumirea și forma juridică: EXPANSION PROJECT
                                 domiciliată în localitatea Strehaia, str. Matei Basarab nr.
- S.R.L.;                             45, județul Mehedinți;
  - sediul social: Petroșani, str. Decebal nr. 5, ap. 1,      2. Mihai Ion, asociat, cod numeric personal
conform contract de comodat, valabil până la data de       1851007250958, aport la capital 250.00 RON, echivalând
2.02.2013;                            cu 25 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - durată de funcționare: nelimitată;             total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
  - capital social subscris: 200.00 RON, din care vărsat:    domiciliat în localitatea Strehaia, str. Matei Basarab
200.00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a    nr. 45, județul Mehedinți;
10.00 RON fiecare;                          - administratori persoane fizice:
  - date de identificare fondatori: Catană Tudor, în        1. Mihai Marița, cod numeric personal
calitate de asociat unic, născut la data de 12.03.1938 în     2710817252333, data numirii 9.02.2009, durata
localitatea Mogoșani, județul Gorj, cetățean român,        mandatului de 2 ani până la data de 9.02.2011, având
domiciliat în localitatea Petroșani, str. Decebal nr. 5, ap. 1,  puteri depline;
județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 294143.      2. Mihai Ion, cod numeric personal 1851007250958,
eliberată de SPCLEP Petroșani la data de 7.09.2005, cod      data numirii 9.02.2009, durata mandatului de 2 ani până
numeric personal 1380312205031;                  la data de 9.02.2011, având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 749 -       - denumirea și forma juridică: AUTO GREC
alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;   CONSTRUCT - S.R.L.;
  - activitate principală: cod CAEN 7490 - alte activități     - sediul social: oraș Strehaia, Str. Severinului nr. 35A;
profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
  - administrator persoană fizică: Catană Tudor, durata     activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
mandat nelimitată, având puteri depline.               - activitatea principală: cod CAEN 4619 - intermedieri
  Executorie.                          în comerțul cu produse diverse;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009                31

  - capitalul social subscris: 500.00 RON, vărsat integral;     - sediul social: sat Gogoșu, comuna Gogoșu nr. 400;
capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10.00       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -
RON fiecare;                           comerț cu ridicata al bunurilor de consum;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - activitatea principală: cod CAEN 4642 - comerț cu
  - cod unic de înregistrare: 25089314;             ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
J 25/45/9.02.2009.                        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
   (61/962.099)                         RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
       Societatea Comercială                  - cod unic de înregistrare: 25089365;
   SHOP AND SHOES VERANELA - S.R.L.                - număr de ordine în registrul comerțului:
     satul Gogoșu, comuna Gogoșu               J 25/49/9.02.2009.
        județul Mehedinți                    (62/962.100)

                                        Societatea Comercială
             ROMÂNIA                      BIOFRUCT MAGIC - S.R.L.
                                    Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
         TRIBUNALUL MEHEDINȚI
                                              ROMÂNIA
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 329
           din 9.02.2009                        TRIBUNALUL MEHEDINȚI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 330
  Comerțului de pe lângă                               din 9.02.2009
  Tribunalul Mehedinți       - Tudor Eugenia/
                   Geamana Alexandru       Judecător delegat
  Referent                             la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Mehedinți      - Tudor Eugenia/
  Comerțului de pe lângă
                                                    Geamana Alexandru
  Tribunalul Mehedinți       - Gabriela Cazanacli
                                   Referent
  În baza cererii nr. 4817 din data de 5.02.2009 și a        la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a      Tribunalul Mehedinți      - Gabriela Cazanacli
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                   În baza cererii nr. 5084 din data de 6.02.2009 și a
cu următoarele date:                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:                          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a
  1. Mărgărit Nela, asociat, cod numeric personal        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
2560809253202, aport la capital 100.00 RON, echivalând      cu următoarele date:
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     - fondatori:
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,     1. Hotăranu Mitică-Ulise, asociat, cod numeric
domiciliat în localitatea Gogoșu, județul Mehedinți;       personal 1640220251991, aport la capital 100.00 RON,
  2. Pascal-Henry Veronique-Louise-Jeanne, asociat,       echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
aport la capital 100.00 RON, din care 24.00 echivalent în     capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
euro, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %      pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Orșova, Str.
din capitalul social total, cotă de participare la beneficii și  Marinarilor nr. 1, bl. 1, sc. B, et. 4, ap. 18, județul
pierderi de 50 %, domiciliat în Franța, localitatea Evenos    Mehedinți;
(83), str. La Poulaine Valle Du Cima nr. 83;             2. Ghiță Ion, asociat, cod numeric personal
  - administratori persoane fizice:               1690709253208, aport la capital 100.00 RON, echivalând
  1. Mărgărit Nela, cod numeric personal             cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
2560809253202, data numirii 9.02.2009, durata           total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
mandatului de 2 ani până la data de 9.02.2011, având       domiciliat în Drobeta-Turnu Severin, B-dul Revoluției nr.
puteri depline;                          10, bl. N2, sc. B, et. 3, ap. 15, județul Mehedinți;
  2. Pascal-Henry Veronique-Louise-Jeanne, data           - administratori persoane fizice:
numirii 9.02.2009, durata mandatului de 2 ani până la        1. Hotăranu Mitică-Ulise, cod numeric personal
data de 9.02.2011, având puteri depline;             1640220251991, data numirii 9.02.2009, durata
  - denumirea și forma juridică: SHOP AND SHOES         mandatului de 2 ani până la data de 9.02.2011, având
VERANELA - S.R.L.;                        puteri depline;
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2013/7.IV.2009

  2. Ghiță Ion, cod numeric personal 1690709253208,               Referent
data numirii 9.02.2009, durata mandatului de 2 ani până              la Oficiul Registrului
la data de 9.02.2011, având puteri depline;                    Comerțului de pe lângă
  - denumirea și forma juridică: BIOFRUCT MAGIC -                Tribunalul Mehedinți          - Gabriela Cazanacli
S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.            În baza cererii nr. 5443 din data de 9.02.2009 și a
Kiseleff nr. 5D;                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -            Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a
comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate;               dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu            cu următoarele date:
amănuntul, în magazine nespecializate cu vânzare                 - fondator: Mihart Pătru, asociat, cod numeric personal
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;             1490213250577, aport la capital 200.00 RON, echivalând
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;         cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00           social total, cotă de participare la beneficii și pierderi de
RON fiecare;                                 100 %, domiciliat în localitatea Drobeta-Turnu Severin,
  - durata de funcționare: nelimitată;                    Aleea Nuferilor nr. 4, bl. B, ap. 20, județul Mehedinți;
  - cod unic de înregistrare: 25089268;
                                         - administrator persoană fizică: Mihart Pătru, cod
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                       numeric personal 1490213250577, data numirii
J 25/50/10.02.2009.
                                       10.02.2009, durata mandatului de 2 ani până la data de
   (63/962.101)
                                       10.02.2011, având puteri depline;
       Societatea Comercială                        - denumirea și forma juridică: INSPECT MOTORS -
      INSPECT MOTORS - S.R.L.                      S.R.L.;
   Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți                   - sediul social: municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.
                                       Crișan nr. 148;
                ROMÂNIA
                                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
                                       întreținerea și repararea autovehiculelor;
                                         - activitatea principală: cod CAEN 4520 - întreținerea și
           TRIBUNALUL MEHEDINȚI                   repararea autovehiculelor;
                                         - capitalul social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 340
                                       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
             d i n 11 . 0 2 . 2 0 0 9               RON fiecare;
  Judecător delegat                               - durata de funcționare: nelimitată;
  la Oficiul Registrului                             - cod unic de înregistrare: 25107356;
  Comerțului de pe lângă                             - număr de ordine în registrul comerțului:
  Tribunalul Mehedinți          - Tudor Eugenia/          J 25/57/11.02.2009.
                       Geamana Alexandru           (64/962.102)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|359123|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2013/7.IV.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:134
posted:7/6/2010
language:Romanian
pages:32