Perkara 153 Perlembagaan malaysia by bahar19852010

VIEWS: 2,103 PAGES: 44

More Info
									 KERASIONALAN
    &
   PERSEPSI
  MASYARAKAT
  TERHADAP
PERKARA 153 DALAM
 PERLEMBAGAAN
  MALAYSIA
 PENGENALAN
PERLEMBAGAAN
 MALAYSIA
         DEFINISI PERLEMBAGAAN

•  Sesebuah negara yang berdaulat semestinya mempunyai perlembagaan.
  Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi dan dasar.. Di dalamnya
  terdapat prinsip-prinsip serta peraturan yang menentukan bentuk kerajaan
  yang boleh didirikan dan kuasa yang boleh digunakan oleh kerajaan.

•  Tujuan perlembagaan dibentuk adalah untuk menjamin dan melindungi
  rakyat,menentukan kewajipan warganegara terhadap bangsa dan
  negara,seterusnya memantapkan undang-undang.
              SEJARAH

•  Perlembagaan Malaysia telah dirangka berdasarkan nasihat daripada
  Commission Reid yang telah melakukan kajian pada tahun 1956.
  Perlembagaan berkenaan berkuatkuasa sejurus selepas kemerdekaan
  pada 31 Ogos, 1957.
       KANDUNGAN PERLEMBAGAAN
•  Asas Perlembagaan Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah
  Melayu 1957.

•  Salah satu ciri menarik Perlembagaan Malaysia ialah kedudukan unsur-
  unsur Melayu yang dikenali sebagai unsur-unsur tradisi Kesultanan Melayu,
  bahasa, hak dan keistimewaan orang Melayu serta Islam yang kesemuanya
  berkait rapat dengan nilai dan kehidupan orang-orang Melayu.

•  Orang Melayu dan Perlembagaan Negara boleh dibincangkan dengan
  melihat aspek-aspek Melayu di dalam perlembagaan.

•  Ketuanan Melayu dilindungi oleh perlembagaan. Oleh itu, walau sebarang
  parti politik yang berkuasa, orang-orang Melayu tidak perlu risau tentang
  kedudukan mereka.

•  Mempertahankan Melayu dan kemelayuan tidak bermakna perkauman. Ini
  perlu difahami oleh semua orang di negara ini,sama ada orang Melayu
  mahupun kaum-kaum lain. Melayu dan kemelayuan sebenarnya penting
  untuk kestabilan negara kerana ciri-ciri ini pada hakikatnya adalah sejarah,
  identiti dan sifat negara Malaysia.
               PINDAAN

•  Perlembagaan Malaysia boleh dipinda dari semasa ke semasa mengikut
  keadaan dan keperluan masyarakat. Pindaan boleh dilakukan di Parlimen
  apabila mendapat persetujuan dua pertiga atau lebih daripada anggota
  Dewan Rakyat.
             ORGANISASI

•  Malaysia adalah sebuah negara Persekutuan. Oleh itu perlembagaan
  negara telah membuat pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan
  dan Kerajaan Negeri.
              ARTIKEL 153

•  Artikel 153 Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada Yang di-Pertuan
  Agong, bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang
  Melayu dan bumiputera Malaysia. Artikel ini secara terperinci memberitahu
  bagaimana kerajaan persekutuan mempertahankan kepentingan kumpulan-
  kumpulan ini dengan mendirikan kuota untuk kemasukan perkhidmatan
  awam, biasiswa dan pendidikan awam. Ia biasa dianggap sebagai
  sebahagian daripada sosial kontrak.

•  Fasal (1) Artikel 153 menyatakan:

•  “Adalah tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi
  kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan kepentingan yang sah
  komuniti-komuniti lain berdasarkan peruntukan dalam Artikel ini”.
•  Di dalam Perlembagaan Malaysia,perhatikan penggunaan perkataan-
  perkataan “melindungi” dan “kedudukan istimewa” (dan bukan “hak
  istimewa” atau “kelebihan istimewa” ).

•      Jadi, ketika itu adalah difikirkan semestinya ada “pemeliharaan”
  untuk melindungi orang Melayu dari ditenggelami kaum lain.Oleh itu ,
  pengunaan “kedudukan istimewa” orang Melayu, yang ketara sekali
  bertujuan untuk mempertahankan diri iaitu untuk melindungi agar terus
  wujud.

•  Selain itu, Fasal (2) mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong akan
  melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dengan menyimpan
  kedudukan-kedudukan “pada kadar yang difikirkannya munasabah” di
  dalam perkhidmatan awam, kemudahan pendidikan dan lesen-lesen
  perniagaan.
•  Fasal (30 dan (6) pula menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh,
  untuk tujuan memenuhi Fasal (2), memberi arahan umum kepada pihak
  berkuasa yang relevan, yang akan seterusnya menurut dengan seharusnya.
       Di samping itu, terdapat fasal yang berasingan merangkumi
  peruntukan kedudukan dalam pendidikan tinggi iaitu Fasal (8A). Ia
  mengatakan sekiranya terdapat tempat-tempat tidak mencukupi bagi mana-
  mana kursus pengajian, Yang di-Pertuan Agong boleh memberi arahan
  bagi “penyimpanan kadar-kadar tertentu bagi tempat-tempat itu untuk orang
  Melayu apabila Yang di-Pertuan Agong merasakan munasabah, dan pihak
  berkuasa harus menuruti dengan tepat arahan-arahan tersebut.”

•  Bagi perlindungan terhadap bukan Melayu dari sebarang pencerobohan
  yang mungkin ke atas kepentingan mereka yang sedia ada; terdapat
  beberapa peruntukan di bawah fasal yang berbeza di dalam Artikel ini,
  menghalang perlucutan kemudahan-kemudahan sedia ada yang dinikmati
  mereka, sama ada di dalam perkhidmatan awam, pendidikan atau lesen
  perdagangan. Daripada fasal-fasal melindungi ini, Fasal (5) dan (9) adalah
  terutamanya paling signifikan.

•  Fasal (5) mengandungi satu ayat, yang mengatakan: Artikel ini tidak
  mengurangkan dari peruntukan di dalam Artikel 136” dalam Fasal (1) dan
  Fasal (2) Artikel 153, yang bertajuk “Simpanan kuota bagi perkhidmatan,
  permit dan sebagainya, bagi orang-orang Melayu dan pribumi mana-mana
  negeri Sabah dan Sarawak”.
PERKHIDMATAN
  AWAM
•  Di dalam Perlembagaan Malaysia , dinyatakan bahawa Yang diPertuan
  Agong hendaklah menjalankan tugas-tugasnya untuk menentukan
  perezapan bagi orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak dengan
  memperuntukkan suatu kadar yang difikirkan perlu oleh Yang DiPertuan
  Agong mengenai jawatan dalam perkhidmatan awam(selain daripada
  perkhidmatan awam sesuatu Negeri).

•     Bagi menentukan, mengikut Fasal (2), perezapan bagi orang Melayu,
  dan Bumiputera Sabah dan Sarawak mengenai jawatan-jawatan dalam
  perkhidmatan awam ,Yang diPertuan Agong boleh memberi apa-apa
  arahan am sebagaimana yang dikehendaki kepada mana-mana
  Suruhanjaya yang dimaksudkan oleh Bahagian 10 atau kepada mana-mana
  pihak berkuasa yang bertanggungjawab.Suruhanjaya atau pihak berkuasa
  itu hendaklah mematuhi arahan-arahan itu dengan sempurna

•    Walau bagaimanapun,dalam menjalankan tugas-tugasnya di bawah
  Perlembagaan ini dan di bawah undang-undang persekutuan mengikut
  Fasal (1) hingga (3) Yang diPertuan Agong tidak boleh melucutkan jawatan
  awam yang dipegang oleh seseorang itu.Dalam perkhidmatan awam,tanpa
  mengira bangsa,semua orang mestilah diberi layanan yang baik dari segi
  kenaikan pangkat,gaji dan kebajikan yang lain.
•   Pada tahun                      JADUAL: PEGAWAI BAHAGIAN
    1968,hanya 36%                     DALAM PERKHIDMATAN
    daripada keseluruhan                 KERAJAAN PADA 1 NOVEMBER
    pegawai kerajaan                    1968 MENGIKUT BANGSA
    diliputi oleh orang            Perkhidmatan       Melayu  Bukan   Jumlah
                                           Melayu
    Melayu.Bagi pegawai
    sains dan profesional        Perkhidmatan Pentadbiran     706   515    1221
    adalah lebih kecil
                     Arkitek,jurutera dan pegawai    73   370    443
    jumlahnya berbanding             profesional
    bukan Melayu           Pegawai kesihatan dan perubatan   64   693    727
    terutamanya bagi
    pegawai kesihatan            Ahli Sains Fizikal      13   51     64
    dan perubatan yang
    hanya merangkumi             Ahli Sains Sejati      60   108    169
    hanya 9% dari jumlah         Prangkawan Profesional     38   166    204
    pegawai yang ada.
                     Perkhidmatan Undang-Undang     70   37    107

                      Perkhidmatan Beruniform     331   369    700

  Sumber:Kajian Semula Pelaksanaan
                     Pengangkutan dan media massa    67   188    255
  Perkara 153,Perlembagaan Malaysia
  semenjak Tahun 1957 dengan
  rujukan khas kepada Malaysia Barat        Jumlah         1392  2447    3839
EKONOMI
•  Melayu ialah masyarakat terbesar dengan mencapai 60%

•  Cina pula mewakili 25%

•  India pula membentuk 7% hingga 10%

•  Kaum Bumiputera terbesar di Sarawak ialah Iban dengan 600, 000 orang

•  Orang Bidayuh pula seramai 170,000 orang

•  Orang Asli seramai 140, 000 orang tinggal di Semenanjung Malaysia.
  Dahulunya mereka merupakan pengumpul hasil hutan, hidup seperti nomad,
  dan bercucuk tanam, tetapi kini sudah diserap ke dalam kehidupan moden
  Malaysia. Walaubagaimanapun, mereka masih kekal sebagai kumpulan
  etnik yang mempunyai pendapatan terendah berbanding kumpulan etnik
  yang lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh sistem ekonomi mereka yang
  tidak bergantung kepada wang tunai, contohnya makanan dan rumah
  sebahagiannya dihasilkan dari keluaran hutan tanpa perlu dibeli.
•  Jelasnya, seperti juga dengan bidang pelajaran tinggi, keadaan orang
  Melayu dalam bidang ekonomi sebelum merdeka ketinggalan jauh
  berbanding dengan kaum-kaum lain. Penjajah membolot 60 peratus
  daripada kekayaan negara sementara yang baki dimiliki oleh bukan Melayu.
  Mengikut perhitungan kasar yang dibuat, hanya satu peratus sahaja
  daripada kekayaan ekonomi negara yang berada di tangan orang Melayu
  pada zaman penjajah. Di bandar-bandar biasanya tidak ada kedai yang
  dimiliki oleh orang Melayu. Semua perniagaan dimiliki dan diusahakan oleh
  orang bukan Melayu. Semua pekerja, selain daripada pemandu kereta dan
  "orderly" atau budak pejabat, semuanya terdiri daripada bukan Melayu.

•  Di negeri-negeri yang tidak bersekutu di mana Kerajaan tidak dikuasai
  sepenuhnya oleh Inggeris, terdapat ramai juga pegawai pentadbiran dan
  kerani Melayu. Mereka ini tinggal di bandar. Di negeri-negeri bersekutu iaitu
  Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan pegawai British mengepalai
  semua jabatan dan ramai daripada pegawai rendah dan kerani terdiri
  daripada orang India dan Ceylon.


•  Majoriti orang Melayu menjadi penanam padi atau nelayan kecil dengan
  pendapatan yang amat rendah sekali. Pada mulanya Kerajaan Malaysia
  yang merdeka memberi tumpuan kepada pembangunan luar bandar kerana
  ramai daripada orang Melayu hanya tahu bercucuk tanam.
•  Pada abad ke-19, jurang pendapatan antara kaum-kaum di Malaysia
  semakin melebar.

•  Melayu pada masa tersebut tinggal di kawasan yang lebih terpencil yang
  serba kekurangan dengan infrastruktur yang lengkap.

•  Majoriti orang India pada masa itu bekerja sebagai penoreh getah.Justeru,
  mereka menetap di ladang getah dan berpendapatan rendah.

•  Kebanyakan orang Cina pula tinggal di kawasan bandar. Mereka
  memonopoli bidang perniagaan dan perlombongan kerana kebanyakan
  mereka pada masa itu merupakan pendatang asing yang dibawa masuk
  oleh British ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai kuli di kawasan bandar
  dan perlombongan.
•  Pada tahun 1970,
                 JADUAL: KADAR KEMISKINAN
  majoriti orang
  Melayu iaitu 68.4%
  hidup dalam       Kawasan      1970     1990
  kemiskinan
  berbanding bukan
               Jumlah      49.3      16.5
  Melayu iaitu 26%.
•  Hal ini berlaku
  ekoran daripada    Luar Bandar     58.6      21.1
  hasil peninggalan
  penjajah Inggeris di   Bandar      24.6      7.1
  mana kebanyakan
  orang Melayu di luar
              Ketermiskinan           3.9
  bandar berada
  dalam kemiskinan
  iaitu 58.6%
  berbanding di
  bandar iaitu 24.6%.

                Sumber: Rancangan-Rancangan Malaysia
•  Selain itu, jurang      JADUAL: JURANG PENDAPATAN ANTARA
  pendapatan antara              KAUM
  bumiputera dan
  bukan bumiputera       Nisbah     1970  1980  1990  1999
  masih tinggi iaitu RM   ketaksamaan
  1 pendapatan bagi     pendapatan
  orang Melayu        isirumah
  berbanding RM 2.3
  bagi orang Cina dan
  RM 1.8 bagi orang
  India.          Luar Bandar:   1:2.1  1:1.8  1:1.7  1:1.8
                Bandar
              Bumiputera: Cina  1:2.3  1:1.9  1:1.7  1:1.7


              Bumiputera: India  1:1.8  1:13  1:13  1:1.4
             JADUAL: KADAR KEMISKINAN MENGIKUT NEGERI
•  Pada tahun
  1970, kadar    Negeri       1970      1990
  kemiskinan    Kuala Lumpur     -       3.7
  tertinggi iaitu
  melebihi 60%   Selangor      29.2      7.6
  di negeri-    Pulau Pinang    43.7      8.7
  negeri yang
           Johor        45.7      9.8
  mempunyai
  penduduk     N.Sembilan     44.8      9.1
  majoriti     Melaka       44.9      12.4
  Melayu dan    Pahang       43.2      10.0
  bumiputera.
           Sarawak       -       21.0
           Perak        48.6      19.2
           Perlis       73.9      17.4
           Terengganu     68.9      31.3
           Kedah        63.2      29.9
           Kelantan      76.1      29.6
           Sabah        -       29.7
           Malaysia      49.3      16.5
•  Pada tahun 1970, pemilikan kekayaan negara bagi orang Melayu
  hanya 24% berbanding bukan Melayu iaitu 34% . Hal ini masih
  lagi berlarutan sehingga dalam Rancangan Malaysia Kelapan
  juga,matlamat pencapaian sebanyak 30% pemilikan kekayaan
  negara masih belum tercapai.Ini kerana kebanyakan daripada
  orang Melayu tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan
  dalam bidang perniagaan dan pengurusan kekayaan negara

•  Selain itu, lesen, permit, kontrak kerajaan, kedai, kawasan hutan
  dan kawasan perniagaan, modal, berbagai-bagai dana diadakan.
  Saham dari syarikat-syarikat yang tersenarai dan syarikat baru
  diagihkan kepada bumiputera untuk menaikkan bahagian mereka
  dalam perniagaan dan perusahaan. Latihan dan pelajaran
  pengurusan diberi kepada yang berminat berniaga. Kakitangan
  Kerajaan pun dibenarkan bersara lebih awal dan kemudian diberi
  latihan dan peluang untuk menyertai bidang perniagaan dan
  perusahaan.
•  Sehubungan itu juga, kerajaan telah mengenalpasti tokoh-tokoh
  perniagaan bumiputera yang telah mencapai kejayaan dalam
  pengurusan syarikat sendirian atau awam. Bilangan mereka tidaklah
  ramai. Mereka ini diberi peluang untuk membeli jumlah saham yang
  lebih besar atau diberi projek-projek kerajaan yang hendak diswastakan.

•  Usaha untuk mengagihkan peluang untuk perniagaan bagi bumiputera
  tidak bermula secara bersungguh-sungguh sehinggalah berlaku
  rusuhan kaum pada 1969. Apabila Dasar Ekonomi Baru (DEB) dibentuk
  barulah terdapat peluang yang luas untuk orang Melayu melibatkan diri
  dalam bidang perniagaan dan perusahaan.

•  Seterusnya, supaya saham yang diagih kepada bumiputera terus kekal
  di tangan mereka, kerajaan terpaksa menubuhkan saham-saham
  amanah dan pelbagai agensi bumiputera. Melalui cara ini bukan sahaja
  saham-saham kekal di tangan bumiputera dan menyumbang kepada
  peratusan ekonomi yang dikhaskan bagi mereka, malah lebih ramai
  bumiputera dapat memiliki saham dalam syarikat-syarikat besar.
  Daripada 12 juta bumiputera, tujuh juta lebih memiliki saham dalam
  syarikat besar melalui saham amanah.
JADUAL: PERATUSAN HAK MILIK MODAL SAHAM (Pada Nilai Tara) Syarikat
          Berhad, 1995 dan 1999


    Kumpulan Hak Milik            1995    1999

 Bumiputera (Individu,Institusi dan       20.6    19.1
      Agensi Amanah)

        Cina               40.9    37.9

        India               1.5    1.5

      Rakyat Asing             27.7    32.7

     Syarikat Nomini             8.3    7.9

        Jumlah               100    100            Sumber: Rancangan Malaysia Kelapan
•  Di dalam Artikel 53 dinyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong akan
  melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dengan menyimpan
  kedudukan-kedudukan “pada kadar yang difikirkannya munasabah” bagi
  permit atau lesen-lesen perniagaan.

•  Fasal (30 dan (6) menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh, untuk
  tujuan memenuhi Fasal (2), memberi arahan umum kepada pihak berkuasa
  yang relevan, yang akan seterusnya menurut dengan seharusnya.
•  Walau bagaimanapun,Yang diPertuan Agong tidak berhak untuk melucut
  atau memberi kuasa supaya dilucutkan apa-apa hak, keistimewaan, permit
  atau lesen yang dinikmati atau dipegang oleh seseorang itu.Baginda juga
  tidak mempunyai kuasa untuk menolak permintaan seseorang untuk
  membaharui sesuatu permit atau enggan memberi sesuatu permit atau
  lesen kepada waris, pengganti atau penerima serahak seseorang itu.

•  Bagi tujuan perlindungan terhadap bukan Melayu dari sebarang
  pencerobohan yang mungkin ke atas kepentingan mereka yang sedia ada;
  terdapat beberapa peruntukan di bawah fasal yang berbeza di dalam Artikel
  ini, menghalang perlucutan kemudahan-kemudahan sedia ada yang
  dinikmati mereka, sama ada di dalam permit atau lesen-lesen perniagaan.
  Daripada fasal-fasal melindungi ini, Fasal (5) dan (9) adalah terutamanya
  paling signifikan.
PENDIDIKAN
    Ini jelas dari Perkara 153 (3) yang antara lain
            memperuntukkan :

                        mana-
 “ perezapan bagi orang Melayu dan bumiputra mana-mana
Negeri-
Negeri-negeri Sabah dan Sarawak .......... mengenai biasiswa,
        lain-
bantuan dan lain-lain keistimewaan pelajaran atau latihan atau
 kemudahan-
 kemudahan-kemudahan khas, Yang diPertuan Agong boleh
       apa-
 memberi apa-apa arahan am sebagainya yang dikehendaki
               mana-
  bagi maksud itu kepada mana-mana Suruhanjaya yang
                        mana-
  dimaksudkan oleh Bahagian 10 atau kepada mana-mana
  pihakberkuasa yang bertanggungjawab atas pemberian
             lain-
 biasiswa, bantuan atau lain-lain keistimewaan pelajaran atau
           kemudahan-
    latihan atau kemudahan-kemudahan khas itu ; dan
  Suruhanjaya atau pihakberkuasa itu hendaklah mematuhi
       arahan-          sempurna.”
       arahan-arahan itu dengan sempurna.”
•  Perkara 153, Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan kuota
  peluang pendidikan ke tingkatan enam, kursus Matrikulasi dan peringkat
  universiti juga disediakan untuk orang Melayu dan bumiputera Borneo
  (rujuk Fasal (8A)). Pemberian biasiswa kepada orang Melayu dan
  bumiputera Borneo setakat kemampuan kerajaan, (rujuk Fasal (2), (3), (4))
  Perkara 12 (1) memberikan hak yang sama kepada kanak-kanak atau
  pelajar untuk mendapat kemudahan pendidikan di institusi pendidikan yang
  dibiayai oleh kerajaan. Dengan itu, kemasukan warganegara ke mana-
  mana institusi pendidikan tidak boleh dibeza-bezakan berdasarkan agama
  bangsa atau keturunan. Contohnya, seorang pelajar Melayu, boleh memilih
  masuk belajar ke Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina), demikian juga seorang
  pelajar Cina bebas memilih untuk masuk belajar ke Sekolah Kebangsaan.
• Penjajah Inggeris telah meninggalkan sistem pendidikan yang terus
 mengekalkan orang Melayu dalam kemiskinan.

• Oleh kerana latar belakang sosioekonomi yang tidak mengizinkan
 dan peluang pendidikan yang terhad di kawasan luar bandar, maka
 bilangan pelajar Melayu di institusi pendidikan tinggi sangatlah
 terhad.

• Kemasukan ke institusi pendidikan tinggi juga pada awalnya
 ditentukan oleh pihak pengurusan yang diasaskan pada kelayakan
 dan merit seseorang calon.
•  Pada tahun 1970,bilangan pelajar
  yang mengikuti peringkat ijazah   BILANGAN PELAJAR DI UNIVERSITI
  pertama di IPTA ialah 40.2% iaitu         1959-
                        TAHUN 1959-70
  seramai 3084 pelajar. Kaum
  bukan bumiputera ialah seramai
  4311 orang iaitu sebanyak 56.2%.  TAHUN   JUMLAH     BIL.
  Di Universiti Malaya pula, pada        PELAJAR   PELAJAR
  tahun 1959 hingga 1960, bilanga               MELAYU
  pelajar Melayu hanya 19.2%
  berbanding bukan Melayu iaitu
  80%.
                    1959-60   332     62                    1964-65   1736     358                    1969-70   5566     1825
      (Sumber: Laporan
      Jawatankuasa Majid 1971)
    PERATUSAN PELAJAR MENGIKUT BANGSA DI
                1968-
       UNIVERSITI TAHUN 1968-69     Bangsa

             CINA     MELAYU     LAIN-LAIN

 Jenis kursus

  Bidang Sains      81.2%      12.8%      6%


Fakulti Kejuruteraan   92.6%      1.8%       5.6%


 Fakulti Perubatan    70.6%      18.6%      10.8%
            (Sumber: Laporan Jawatankuasa majid 1971)
 Jadual: Peratusan Bilangan Penuntut Mengikut
      Bangsa di Universiti Malaya


Tahun         Melayu        Bukan Melayu
1959-60         19.2           80
1960-61         22.1           77
1961-62         21.5          78.5
1962-63         20.4          79.6
1963-64         20.6          79.4
1964-65         24.4          75.6
1965-66         25.4          74.6
1966-67         28.8          71.2
1967-68         30.7          69.5
1968-69         32.6          67.2

     Sumber: Laporan Abdul Majid,1971
              JADUAL: PERATUSAN PENUNTUT MENGIKUT
•  Dalam jurusan sains,  BANGSA DAN FAKULTI (BERASASKAN SAINS )
  bilangan pelajar         DI UNIVESITI MALAYA
  Melayu di Universiti
  Malaya adalah
  sangat rendah. Dari  Tahun   Bangsa  Sains  Kejuruteraan  Pertanian  Perubatan
  tahun 1964 hingga
  1970, seramai 119
  siswazah Melayu    1968-69  Melayu  7.2     0.32     3.42    5.12
  telah dihasilkan         Cina   27.1    10.09     5.12    11.6
  dalam semua bidang        Lain-   9.7     2.97     2.5     8.6
                    Lain
  sains. Sejak 1965,
  seramai 126
              1969-70  Melayu   6.3    0.4      2.9     4.5
  siswazah bukan          Cina   27.32    9.28     5.29    10.98
  Melayu dari Fakulti       Lain-   9.64    2.61     2.21    9.27
  Sains sahaja dan          Lain
  dua kelas pertama
  dan 117 doktor     1970-71  Melayu   5.02    0.16     2.91    4.10
  bukan Melayu telah        Cina   29.54    9.64     5.50    11.02
                   Lain-   10.13    2.53     2.88    9.89
  dihasilkan.             Lain
•  Dalam bidang
  profesional,         JADUAL: PERATUSAN KAUM PROFESIONAL
  golongan            MENGIKUT KAUM YANG BERDAFTAR
  bumiputera     Profesion    Bumi  Cina  India  Bumi  Cina  India
  ketinggalan jauh
  berbanding bukan  Akauntan    11.2  81.2  6.2   16.1  75.2  7.9
  bumiputera. Pada  Arkitek     23.6  74.4  1.2   27.6  70.7  1.5
  akhir Disember
  2002, jumlah    Doktor     27.8  34.7  34.4  33.4  32.1  31.9
  golongan
            Doktor Gigi   24.3  50.7  23.7  30.9  45.7  21.9
  profesional
  bumiputera     Doktor     35.9  23.7  37.0  40.2  23.7  33.5
  bertambah       Veterinar
  sebanyak 39%
  namun peratusan  Jurutera    34.8  58.2  5.3   38.1  55.2  5.2
  ini amat rendah
            Juru Ukur    44.7  49.6  3.7   48.3  45.6  3.2
  berbanding
  bumiputera.    Peguam     22.3  50.0  26.5  29   43.3  26.6

            JUMLAH     29.0  55.9  13.2  33.1  52.4  12.9
                   Sumber:Rancangan Malaysia Kelapan
•  Walaupun kedudukan istimewa pendidikan telah terkandung di dalam
  perlembagaan,namun orang Melayu dan bukan Melayu telah banyak
  bertoleransi.

•  Toleransi dalam sistem pendidikan wujud di peringkat rendah,menengah
  dan tinggi.Contohnya,terdapat 60 buah sekolah menengah harian yang
  terus menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar.Ini mencabar
  kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan ia
  betentangan dengan Penyata Razak 1956.Selain itu,sekolah berasrama
  penuh,sekolah menengah kebangsaan agama,MRSM dan Matrikulasi
  dikhususkan kepada orang Melayu.Namun,mulai tahun 2003, ruang 10%
  telah diberikan kepada bukan bumiputra untuk memasuki MRSM dan
  program matrikulasi.
•  Di peringkat tinggi, setiap     JADUAL: JUMLAH PELAJAR IJAZAH
  kaum mempunyai institusi      PERTAMA DAN DIPLOMA DI INSTITUSI
  pendidikan tinggi masing-                   1995-
                    PENDIDIKAN AWAM TEMPATAN, 1995-
  masig. UiTM dikhususkan
  kepada orang Melayu, Kolej           2005
  Tafe kepada orang India
  dan Kolej Tunku Abdul
  Rahman kepada orang       Peringkat
  Cina. Kerajaan juga
  membenarkan Universiti       Pendidikan  1995   2000   2005
  Tunku Abdul Rahman
  beroperasi hasil usaha gigih
  MCA selama 30 tahun. Di
  IPTA, peratusan pelajar       Ijazah    75,709  170,794  244,527
  bumiputera dan bukan
  bumiputera masing-masing
  ialah 60% dan 40%. Di IPTS
  pula,nisbah bumiputera
  dengan bukan bumiputera       Diploma   46,480  92,304  148,025
  ialah sebanyak 20% dan
  80%. Ini menunjukkan
  majoriti pelajar di IPTS ialah
  bukan bumiputera.          Jumlah    122,189  263,098  392,552
  Kesannya, pergaulan antara
  kaum terbatas mengikut
  kumpulan etnik tertentu.
 JADUAL: BILANGAN INSTITUSI, PELAJAR DAN TENAGA PENGAJAR
INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA, SEHINGGA 31 DISEMBER 2002


     INSTITUSI        BILANGAN   BILANGAN
                   INSTITUSI   PELAJAR

  IPTS Bertaraf Universiti      11     29,747

 IPTS Bertaraf Universiti (Kolej    1      488
      Universiti)

IPTS Bertaraf Univesiti (Kampus    3      6,836
  Cawangan Dalam Negara)

IPTS Bertaraf Universiti (Kampus    4      4,740
   Cawangan Luar Negara)

 IPTS Bukan Bertaraf Univesiti    518     252,789
      (Kolej)
    Keseluruhan IPTS        534     294,600
•  Bagi menampung bilangan pelajar yang semakin ramai untuk mengikuti
  pendidikan tinggi, kerajaan telah mewujudkan IPTS yang dibuka kepada
  semua kaum tanpa dikenakan sebarang kuota. Bahasa Inggeris juga diberi
  kelonggaran untuk digunakan sebagai bahasa pengantar.

•  Sebelum kaedah meritokrasi digunakan untuk kemasukan ke IPTA, kaedah
  kuota digunakan, iaitu berasaskan populasi pada 70-an iaitu 55 peratus
  Bumiputera, 35 peratus Cina dan 10 peratus India.Kuota itu dikira
  berasaskan keseluruhan bilangan pelajar, bukan semestinya setiap kursus.
  Sejak sesi kemasukan 2002/2003, kaedah kuota untuk kemasukan ke IPTA
  dimansuhkan.

•  Kedudukan Bumiputera bagi ketiga-tiga tahun berturut-turut diamalkan
  meritokrasi ialah 68.9 peratus pada sesi 2002/2003, 62.6 peratus pada sesi
  2003/2004 dan 63.8 peratus pada 2004/2005. Dalam sistem meritokrasi,
  kedudukan Bumiputera lebih selesa berbanding dengan penggunaan kuota,
  yang hanya menetapkan 55 peratus.
•  Sistem meritokrasi juga dilihat mengurangkan bilangan pelajar Melayu bagi
  kursus-kursus kritikal. Kebanyakan kursus kritikal seperti Perubatan,
  Pergigian, Perakaunan dan kejuruteraan dalam ketiga-tiga tahun
  pelaksanaannya, kedudukan Bumiputera melebihi sistem kuota sedia ada
  iaitu melebihi 55 peratus. Program Perubatan pada tahun lalu misalnya 56.4
  peratus, Pergigian 58.9 peratus, Kejuruteraan Elektronik 72.8 peratus,
  Kejuruteraan Kimia 63.4 peratus manakala Perakaunan 57.5 peratus.
  Bagaimanapun, kedudukan Bumiputera dalam program Undang-Undang,
  Farmasi dan Ekonomi tidak mencapai 55 peratus.

•  Perkara 153, Perlembagaan Persekutuan, (Fasal 2,3,4) telah memperuntuk
  mengenai biasiswa, bantuan dan lain keistimewaan pelajaran atau latihan
  atau kemudahan khas diberikan kepada orang Melayu dan Bumiputera
  Borneo setakat kemampuan kerajaan. Jelasnya, keistimewaan biasiaswa
  tidak lagi dikhususkan kepada pelajar bumiputera walaupun ini telah
  termaktub di dalam Perlembagaan. Pemberian biasiswa telah diubah
  kepada pinjaman pendidikan boleh ubah mengikut keputusan pelajar. Yang
  terbaru apabila kesemua pelajar perlu membuat pinjaman pendidikan iaitu
  PTPTN untuk membiayai kos pendidikan mereka.
•  Amat jelas bilangan pelajar
                   JADUAL: SAIZ PENDUDUK
  bukan bumiputra lebih tinggi
  berbanding pelajar       MALAYSIA,1995-
                  MALAYSIA,1995-2005 (juta orang)
  bumiputra, walaupun jumlah
  penduduk bumiputra pada     Penduduk   1995 (%)   2000 (%)   2005 (%)
  tahun 2000 ialah 65.1%
  berbanding cina 26.0% dan
  India 7.7%. Sewajarnya     Bumipuputera  12.47/63.3  14.56/66.1  16.59/67.3
  golongan bumiputera diberi
  keistimewaan dalam aspek
  pendidikan berikutan jumlah
                    Cina    5.22/26.5  5.58/25.3  6.04/24.5
  bumiputera yang
  ramai.Majoriti yang tinggal
  di luar bandar kurang
  mendapat kemudahan        India    1.49/7.6   1.63/7.4   1.78/7.2
  pendidikan yang sempurna.

                  Kaum lain   0.50/2.6   0.27/1.2   0.25/1.0                   Jumlah     20.68    23.27    26.04
                   Penduduk
•  Pada umumnya , boleh dikatakan bahawa tidak terdapat banyak
  perkembangan dalam undang –undang Perlembagaan mengenai
  pendidikan.Pindaan Perlembagaan Persekutuan dilakukan kepada
  Perkara153 untuk menjamin peluang pendidikan tinggi bagi pelajar
  Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak.Pemberian bantuan
  biasiswa serta bantuan khas pendidikan turut disediakan untuk
  orang Melayu dan dan Bumiputera Borneo, setakat kemampuan
  kerajaan seperti yang diperuntuk dalam Perkara153.
KESIMPULAN
•  Perlembagan Malaysia umumya dan Artikel 153 khususnya bukanlah
  bertujuan untuk melindungi kepentingan bumiputera semata-mata.
  Mempertahankan hak-hak bumiputera tidak bermakna perkauman.
  Sebaliknya, ia turut menjaga kepentingan bukan bumiputera. Walaupun
  bumiputera merupakan penduduk pribumi dan telah termaktub di dalam
  perlembagaan dengan mempunyai hak-hak istimewa, namun, kesanggupan
  mereka untuk berkongsi dengan kaum lain amat bernilai. Begitu juga
  dengan semangat toleransi bukan bumiputera ke arah menjamin perpaduan
  kaum di Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab
  mempertahankan Perlembagaan Malaysia demi kejayaan negara yang
  cemerang, gemilang dan terbilang pada masa akan datang.
…TERIMA
KASIH…

								
To top