ŽiadosÅ¥ o poskytnutie bankovej záruky Bank Guarantee Application by xqo30826

VIEWS: 108 PAGES: 3

									         Žiadosť o poskytnutie bankovej záruky / Bank Guarantee Application
          Doporučene/Registered
          Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55, (ďalej len "banka")/(hereinafter referred to as "bank")
          Tel. 02 / 59191803-9, Fax: 02 / 59191815

Klient/Client
Obchodné meno/Meno a priezvisko / Commercial name/Name and surname              Sídlo/Trvalé bydlisko / Commercial domicile/Permanent address
IČO/Rod. č.: / Company registration number/Personal identification number:          Číslo bežného účtu: / Current account number:

                                    /

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu / registered in Commercial Register of the District Court

odd. / Sec.:                                        vložka č. / Rider NO.

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu / registered in Trade Register of the District Office

registračné č. / registration No.                         /strana registra č./ page No.

v zmysle výpisu zo dňa / according to the extract from the register dtd
Kontaktná osoba: / Contact person:                              Telefón / Phone:              Fax:(ďalej len "klient")/(hereinafter referred to as "client")

Žiadame o poskytnutie neodvolateľnej bankovej záruky za nás a na náš účet nasledovne:/
We hereby ask you to issue an irrevocable bank guarantee in our name and on our account as follows:

1.  v jazyku/in language:           slovenskom/Slovak                 nemeckom/German                 anglickom/English


2.  A.    ako vlastnú záruku/as a direct guarantee
   1.    originál zašlite nám/send the original to us                    originál prevezme osobne/the original will be personally taken by:   2.    originál zašlite oprávnenému/send the original to the beneficiary         doporučenou poštou/registered          kuriérnou poštou/by courier

   3.    záruku avizujte prostredníctvom banky (ďalej “tretia osoba”)/advise the guarantee through the bank (thereinafter "the third party")     bez záväzku pre tretiu osobu./without any obligation for the third party.

   B.    ako protizáruku a zároveň vystavením záruky poverili banku (ďalej “tretia osoba”):/as a counter guarantee together with the instruction to issue
        the guarantee to the bank (thereinafter "the third party"):


Týmto Vás žiadame, aby ste tretej osobe poskytli prípadné iné ďalšie vyhlásenia v takej forme, ktorá je v príslušnom teritóriu obvyklá, prípadne požadovaná
príslušnými právnymi normami./Herewith we ask you to provide the third party with other relevant statements corresponding to the standards and legal rules in
the particular territory.

3.  Podmienky záruky:/Conditions:
   A. oprávnený:/beneficiary:                                                     IČO:/Company registration number:
   B. Mena a čiastka:/Currency and amount:

   C. Druh záruky:/Kind of guarantee
      akontačná/advance payment             platobná/payment guarantee            na kvalitu/performance bond
      na tender/bid bond                 za zádržné/retention money guarantee       iná:/other:

   D. Doba platnosti:/Validity period:

   E. Zo záruky sa bude plniť po splnení nižšie uvedených podmienok, ktoré oprávnený preukáže predložením nasledovných dokumentov Vám/tretej osobe: /
    The guarantee can be called if the conditions stated below are met and the following documents are submitted by the beneficiary to you or to the third party:
   F.  Ďalšie podmienky záruky (nadobudnutie účinnosti záruky, znižovanie hodnoty záruky, atď):/Additional conditions (entry into force, diminution in value
     of the guarantee):
        platí označený text
   G. Postúpenie práv zo záruky na inú osobu:/Assignment of rights from guarantee to another person:
      nie je možné/is not possible             je možné len s písomným súhlasom banky/is only possible with a written permission of the bank
      je možné postúpiť na:/is possible to transfer to:

   H. Záruka sa bude riadiť právom:/The guarantee is governed by:
      slovenským/the Slovak law               iným:/other:


4.  Bankové poplatky a náklady:/Bank charges and comissions:
      všetky na ťarchu nášho účtu č:/all for our account No.:
      Vašej banky na ťarchu nášho účtu č./of your bank for our account No.:
      a mimo Vašej banky na ťarchu oprávneného/and outside of your bank for account of beneficiary


5.  Identifikácia zabezpečovaného záväzku:/Identification of the obligation guaranteed:
   Kontrakt č./Objednávka č.:/Contract No.:/Order No.:                            zo dňa:/from:
   Verejná súťaž č.:/Tender No                Dátum uzávierky verejnej súťaže:/Date of tender period expiry:
   Celková hodnota kontraktu:/ Total value of the contract:

   Tovar/služby (uviesť v jazyku záruky):/Goods/services (in the language of the guarantee):
6.  Zabezpečenie pohľadávky banky:/Securing of the bank claim:
   Pohľadávku banky, ktorá vznikne uplatnením záruky oprávneným a zaplatením požadovanej sumy oprávnenému sa zaväzujeme zabezpečiť/
   We undertake to secure the bank claim resulting from calling the guarantee by the beneficiary and from payment of the amount requested:
       peňažnými prostriedkami na účte číslo: / by bank deposits on the account No.:
       vedenom v banke, v zmysle samostatne uzatvorenej zmluvy s bankou./kept with the bank in accordance with a separate contract with the bank.

       protizárukou inej banky/spoločnosti: / guarantee of another bank/company:
       iným spôsobom / by other way:v zmysle samostatnej zmluvy/zmlúv, uzatvorenej/-ných s bankou. / In accordance with a separate contract /contracts with the bank.

Vzájomné práva a povinnosti banky a klienta sa riadia Rámcovou zmluvou o vystavovaní bankových záruk č.            zo dňa
a Obchodnými podmienkami Tatra banky, a.s. Bratislava pre bankové záruky zo dňa 2. júla 2003 / Mutual relations between the bank and client shall be governed by
the Frame Agreement about the issuing of bank guarantees no.                dated            and by the Commercial Terms and
Conditions of Tatra banka, a.s. Bratislava, for guarantees with effect from 2nd July 2003.


7.  Prílohy k žiadosti:/Enclosures:
       výpis z obchodného registra/certificate from Commercial register
       kópia kontraktu/faktúry / copy of the contract/invoice
       miesto a dátum/place and date                        pečiatka a podpis/y členov štatutárneho orgánu klienta/
                                         stamp and signature(s) of the members of the statutory body of the clientPrevzal dňa:/Taken on:
Podpis:/Signature:
       platí označený text
Vysvetlivky:/Explanatory notes:

1.   Iný jazyk len na základe dohody s bankou./Other language only on the         Ak bol zvolený bod 2.B, tento dátum predstavuje dobu platnosti
    basis of an agreement with the bank                          v poverenej banke, protizáruka Tatra banky trvá minimálne o 15 dní dlhšie
2.   Prosíme, zvoliť jednu z možností A. alebo B./Please choose one of the         ako platnosť záruky./If art. 2.B was chosen, this date constitutes the va-
    options A or B                                    lidity period set up by the issuing bank, the counter guarantee of Tatra
2. A  Prosíme, zvoliť jednu z troch možností :/Please choose one of the three        banka remains at least 15 days longer than the validity period of the
    options:                                       guarantee.
    and personal identification number of the person authorised to collect     3. E  Napr. právoplatne podpísané prehlásenie oprávneného, že ......,
    the original.                                     dopravný dokument adresovaný na..., dodávka uskutočnená do.....,
    2. Prosíme vybrať jednu z možností, ak uprednostňujete konkrétnu kuriérnu       predplatba na účte klienta...., V prípade, že budú uvedené len podmienky
     službu, dopíšte ju./Please choose one of the options, state if you prefer     pre uplatnenie záruky, bez uvedenia dokumentu, ktorý ich má vykazovať,
     a particular courier.                               nebude banka brať tieto podmienky do úvahy./E. g. lawfully signed sta-
    3. Prosíme uviesť plný názov a adresu, príp. SWIFTový/telexový kód avi-        tement of the beneficiary that ..., shipping document addressed to ...,
     zujúcej banky (ide zvyčajne o banku oprávneného), je to najrýchlejší,       delivery executed to ..., advance payment on the account of the client ...
     najbezpečnejší a najlacnejší spôsob, výhodný pre oboch partne-           In case only conditions for guarantee performance are stated, without
     rov./Please state the full name and address, eventually the SWIFT/te-       specifying the document which should confirm them, the bank will not
     lex code of the advising bank (usually the bank of the beneficiary), it      accept these conditions.
     constitutes the most quick, safe and cheap method which is favou-      3. F  Napr. "Záruka vstúpi v účinnosť ........" "Záruka sa bude automaticky
     rable for both parties.                              znižovať po.....", atď./E. g. "the guarantee entries into force on ...", "the
2. B  Prosíme uviesť plný názov a adresu, príp. SWIFTový/telexový kód banky,        guarantee will automatically be reduced after ...", etc.
    ktorá má záruku vystaviť (banka by mala byť o tejto požiadavke vopred     3. G  Prosíme vybrať jednu z možností. Ak nebude vyplnené, práva zo záruky
    informovaná), pri tejto voľbe budú pri uplatnení záruky požadované do-        budú môcť byť postúpené na inú osobu len s písomným súhlasom banky.
    kumenty predložené zahraničnej banke (nie Tatra banke), ktorá rozhodne        / Please choose one of the options. If not filled in, the guarantee rights
    o ich akceptovaní./Please state the full name and address, eventually         can be transferred to another person only with a written permission of
    the SWIFT/telex code of the issuing bank (the bank should be informed         the bank.
    of this request in advance), here in case of guarantee performance, the    3. H  V prípade, že klient zvolí iné právo ako slovenské, koná tak na vlastné
    documents requested will be presented to the foreign bank (not to Tatra        riziko./In case the client chooses other than Slovak law, he/she acts at
    banka) which will decide about their acceptance.                   his/her own risk.
3. A  V prospech koho je záruka vystavená, prosíme uviesť obchodné meno       4.   Prosíme zvoliť jednu z možností, avšak v prípade, ak oprávnený odmietne
    a adresu, príp. bližšiu identifikáciu/Please state the commercial name        zaplatiť výlohy svojej banky, budú aj tieto na ťarchu klienta./Please choose
    and address, eventually a more specific identification of the beneficiary       one of the options, in case the beneficiary waives to pay the charges of
    of the guarantee                                   his/her bank, these will also be charged to the debit of the client.
3. B  Prosíme uviesť medzinárodný kód meny, v ktorej má byť záruka vystavená     5.   Záruka sa vždy vzťahuje na konkrétny obchod, nie je možné vystaviť
    (napr. USD, EUR, SKK atď.) a sumu./Please state the international code        záruku, ktorá nie je podložená zmluvným vzťahom, dátum uzávierky pro-
    of the currency in which the guarantee should be issued (e. g. USD,          síme, uvádzať iba ak je v bode 3.C uvedené "bid bond"./The guarantee
    EUR, SKK etc.) and the amount.                            is always related to a particular contract, it is not possible to issue
3. C  Plnenie zo záruky je vždy výlučne finančné./The guarantee performance         a guarantee which does not refer to a contractual relationship, please
    is carried out explicitly by financial means.                     state the date of expiry only if in the art. 3.C "bid bond" is stated.
3. D  Dátum, do ktorého si môže oprávnený uplatniť právo zo záruky. V prípade,    6.   Prosíme zvoliť jednu z možností, a to v závislosti od spôsobu zabezpe-
    požiadavky o neobmedzenú platnosť záruky, je potrebné uviesť výpovednú        čenia pohľadávky./Please choose one of the options, depending on the
    lehotu s uvedením jej dĺžky./Date until which the beneficiary can set up       claim securing method.
    the guarantee claim. In case of request for an unlimited validity period of
    guarantee, it is necessary to state the period of notice and its length.

								
To top