Docstoc

2004_2165

Document Sample
2004_2165 Powered By Docstoc
					                                     PARTEA A IV-A
Anul 172 (XIV) — Nr. 2165                                                             Mar˛i, 20 iulie 2004
                         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                Œn consecin˛„, articolul 5 din actul constitutiv se    Prezentul act adi˛ional urmeaz„ a fi depus la
     ROMCARTON - S.A., Bucure∫ti             completeaz„ prin ad„ugarea la final a unor noi       Ministerul Justi˛iei - Oficiul Na˛ional al Registrului
                               paragrafe cu con˛inutul:                  Comer˛ului, Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
         ACT ADIfiIONAL                 • recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice    l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti pentru Óndeplinirea
                               reciclabile - cod CAEN 3720;                formalit„˛ilor cerute de lege.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         • comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi - cod      Redactat, editat ∫i dactilografiat Ón patru
  ROMCARTON - S.A., Ónregistrat„ la Oficiul         CAEN 5157.                         exemplare la Biroul notarului public Dan Cristina-
  Registrului Comer˛ului al Municipiului           Celelalte prevederi ale actului cosntitutiv al     Mihaela, azi, data autentific„rii, din care trei
 Bucure∫ti cu nr. J 40/5081/2003, cod unic de        Societ„˛ii r„m‚n valabile ∫i nemodificate.         exemplare s-au eliberat p„r˛ii iar un exemplar s-a
  Ónregistrare 365856, cu sediul social Ón          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    oprit la arhiva biroului notarial.
   Bucure∫ti, bd. Theodor Pallady nr. 66,         actul constitutiv al Societ„˛ii, modific‚ndu-l         (2/228.346)
          sectorul 3                corespunz„tor.                                     *
  Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale ROMCARTON -         Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i semnat
S.A. (îSocietatea”), reprezenta˛i prin Bruno Thomas,     Ón 6 exemplare originale.                       Societatea Comercial„
cet„˛ean francez, n„scut la data de 26.03.1956 Ón        (1/228.345)                         CONSUL CONSULTING 2001 - S.R.L.
Angouleme Charente, Fran˛a, domiciliat Ón Fran˛a,                    *                        Bucure∫ti
210 Rue de Saints 16000 Angouleme, identificat cu
pa∫aportul nr. 16.01.01.3790, eliberat de autorit„˛ile          Societatea Comercial„                       ACT ADIfiIONAL
franceze la data de 16.06.2001 ∫i valabil p‚n„ la           SOCET CLUB - S.A., Bucure∫ti
                                                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
data de 17.06.2011, av‚nd func˛ia de director
                                                             CONSUL CONSULTING 2001 - S.R.L., cu sediul
general al Societ„˛ii, Ón calitate de mandatar Ón baza             ACT ADIfiIONAL
                                                                Ón Bucure∫ti, Bd. Tineretului nr. 31,
hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare ∫i
                               la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      bl. 37, sc. 1, ap. 16, sectorul 4, Ónregistrat„ la
extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii din data de                                   Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                SOCET CLUB - S.A., Ónregistrat„ la Oficiul
22 aprilie 2004, adopt„ prezentul act adi˛ional la        Registrului Comer˛ului al Municipiului              Bucure∫ti cu nr. J 40/425/2001
actul constitutiv al Societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:       Bucure∫ti cu nr. J 40/23686/1994, cod fiscal
  1. Œn baza Legii societ„˛ilor comerciale nr.                                       Subsemna˛ii:
                                 R6713313, cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea          - Udrea Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
31/1990, republicat„, cu modific„rile ulterioare, a          Rahovei nr. 224-226, sectorul 5         de 22.05.1942 Ón comuna Crevedia-Mare, fiul lui
actului constitutiv al Societ„˛ii, a hot„r‚rilor
                                Ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a        Radu ∫i Ilinca, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.
adun„rii generale ordinare ∫i extraordinare a
                               Societ„˛ii Comerciale SOCET CLUB - S.A., din 20      Tineretului nr. 31, bl. 37, sc. B, et. 1, ap. 49, sectorul
ac˛ionarilor Societ„˛ii din data de 22 aprilie 2004, se
                               aprilie 2003, actul constitutiv al Societ„˛ii       4, identificat cu B.I. seria D.K. nr. 0043672, eliberat
revoc„ comisia de cenzori format„ din Tomescu
                               Comerciale SOCET CLUB - S.A., se modific„ dup„       de Circa 14 Mili˛ie la data de 28.04.1989, cod
Florina Maria, Iorgulescu Gheorghe, Simion Jeana
                               cum urmeaz„:                        numeric personal 1420522400234, ∫i
(cenzori Ón func˛ie) ∫i Lazarescu Gabriela, Jinaru
                                Subsemnatul Udrea Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,         - Marcov Vitalie, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
Gabriela ∫i Soare Camelia (cenzori suplean˛i).
                               n„scut la data de 22.05.1942 Ón comuna Crevedia      de 24.07.1938 Ón Republica Moldova, Tighina, fiul
  2. Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 155 din Legea
                               Mare, fiul lui Radu ∫i Ilinca, c„s„torit, domiciliat Ón  lui Ioan ∫i Claudia, nec„s„torit, domiciliat Ón
nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
                               Bucure∫ti, Bd. Tineretului nr. 31, bl. 37, sc. B, et. 1,  Bucure∫ti, intrarea Lt. Av. Caranda Gh. nr. 10, bl. L,
conform c„rora societ„˛ile, ale c„ror situa˛ii                                     sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 6, identificat cu C.I. seria
                               ap. 49, sectorul 4, identificat cu B.I. seria D.K. nr.
financiare sunt supuse auditului financiar, nu mai                                   DP nr. 084481, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data
                               043672, eliberat de Circa14 Mili˛ie la data de
au obliga˛ia de a numi comisie de cenzori, situa˛iile    28.04.1989, cod numeric personal 1420522400234,      de   11.07.2002,   cod   numeric    personal
financiare ale Societ„˛ii vor fi auditate numai de      Ón calitate de reprezentant, conform procesului-      1380724400192,
auditori financiari. Auditorul financiar al Societ„˛ii    verbal din data de 20.04.2003 a adun„rii generale a      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
este Societatea Comercial„ AUDIT CONSULT - S.R.L.      ac˛ionarilor, al ac˛ionarilor Svet Alexandru, Gaina    CONSUL CONSULTING 2001 - S.R.L., am hot„r‚t
cu sediul social Ón Bucure∫ti, bd. Dimitrie Cantemir     Viorel, Ardelean Vasile, precum ∫i al Societ„˛ii      urm„toarele:
nr. 2A, bl. P3, sc. 1, et. 6, ap. 39, sectorul 4, cod unic  Comerciale SOCET - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,        Se modific„ cap. III art. 6 din actul constitutiv
de Ónregistrare R11997840, num„r de ordine Ón        Calea 13 Septembrie nr. 168-184, sectorul 5, cod      astfel:
registrul comer˛ului J 40/6705/27.07.1999, Ónscris Ón    unic de Ónregistrare 369289, atribut fiscal R, Ón       - se stabile∫te ca obiect principal de activitate cod
Registrul Auditorilor Financiari al Camerei         calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale SOCET    CAEN 5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
Auditorilor Financiari din Rom‚nia, reprezentat„       CLUB - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Rahovei     echipamente industriale, nave ∫i avioane.
prin dl Gonvers Serge Patrick Raymond, cet„˛ean       nr. 224-226, sectorul 5, Ónmatriculat„ cu nr. J        Actul constitutiv al societ„˛ii se completeaz„ cu
elve˛ian, n„scut la data de 19.03.1961 Ón Loussy-sur-    40/23686 la data de 14.12.1994 la Oficiul         dispozi˛iile acestui act adi˛ional, celelalte prevederi
Norges VD, identificat cu pa∫aportul nr. F0743478,      Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti,     r„m‚n‚nd neschimbate.
eliberat de autorit„˛ile elve˛iene (DTAE Berna) la      Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale, se aduc          Prezentul act adi˛ional urmeaz„ a fi depus la
data de 5.02.2004 ∫i valabil p‚n„ la data de         urm„toarele modific„ri statutului ∫i contractului     Ministerul Justi˛iei - Oficiul Na˛ional al Registrului
4.02.2014, Ónscris Ón Registrul Auditorilor Financiari    societ„˛ii:                        Comer˛ului, Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
al Camerei Auditorilor Financiari din Rom‚nia cu        1. Se declar„ obiectul principal de activitate:     l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti – pentru Óndeplinirea
autoriza˛ia nr. 1441, av‚nd mandat pe durat„          cod CAEN 5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu       formalit„˛ilor cerute de lege.
nedeterminat„.                        ma∫ini, echipamente industriale, nave ∫i avioane.       Redactat, editat ∫i dactilografiat la Biroul
  3. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate      2. Se declar„ obiectele secundare de activitate:    notarului public Dan Cristina-Mihaela, Ón 3
al Societ„˛ii cu activit„˛ile:                 cod CAEN 7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea      exemplare, azi, data autentific„rii, din care dou„
  - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice     bunurilor imobilare proprii sau Ónchiriate.        exemplare s-au eliberat p„r˛ii, iar un exemplar s-a
reciclabile - cod CAEN 3720;                  Statutul ∫i contractul societ„˛ii se completeaz„ cu   oprit la arhiva biroului notarial.
  - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi - cod     dispozi˛iile acestui act adi˛ional, celelalte prevederi     (3/228.347)
CAEN 5157.                          r„m‚n‚nd neschimbate.                                 *
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/20.VII.2004
      Societatea Comercial„             J 40/14228 din data de 24 mai 1993, cod fiscal        cod CAEN 7415 - activit„˛ile de management ale
    S & M ROMCOM - S.R.L., Bucure∫ti          4220262, ca urmare a contractului de cesiune       holdingurilor;
                              autentificat cu nr. 585 din data de 14 martie 2002      cod CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate
         ACT ADIfiIONAL              la Biroul notarului public Daniela Gorcia, am       Ón principal Óntreprinderilor;
                              hot„r‚t modificarea ∫i completarea statutului        Activitatea principal„ cod CAEN 5211 - comer˛ cu
   la statutul Societ„˛ii Comerciale S & M       societ„˛ii, astfel:                    am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
 ROMCOM - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.        1. Se radiaz„ din statutul societ„˛ii datele      predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
   Maior Coravu nr. 47, bl. H2, sc. B, et. 2,      asociatului unic Adam Mariana.              tutun, devine activitate secundar„.
sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       2. Se elibereaz„ din func˛ia de administrator       Se alege ca activitate principal„ grupa 742 -
 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
                              Adam Mariana.                       activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
    J 40/2930/1998, cod fiscal R10407371
                               3. Se introduc datele noului asociat Adam       consultan˛„ tehnic„ legate de acestea; cod CAEN
  Subsemnatul Toma Cicerone-Sorin, domiciliat Ón     Liliana-Gela, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii
Bucure∫ti, str. Sf. ™tefan nr. 5, ap. 1, sectorul 2, Ónn  Bucure∫ti, str. Iancu Jianu nr. 74, bl. M205, sc. 1,   de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea.
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale S &   et. 6, ap. 19, sectorul 5, n„scut„ la data de 28 mai     Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
M ROMCOM - S.R.L., am hot„r‚t modificarea         1980 Ón Bucure∫ti, sectorul 3, fiica lui Ion ∫i a     Bucure∫ti, Bd. P„cii nr. 158A, bl. J, sc. B, et. 3, ap.
statutului societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:          Doineia, c„s„torit„, cod numeric personal         45, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, Str. Vaselor nr. 19,
  Art. 1. Se modific„ datele de identificare ale     2800528430022, identificat„ cu C.I. seria RT nr.     sectorul 2.
asociatului unic, astfel:                 046425, eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 8     Se alege administrator Ungureanu Lucia, pe o
  - Toma Cicerone-Sorin, cet„˛ean rom‚n,         octombrie 1999.                      perioad„ de 4 ani.
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sf. ™tefan nr. 5, ap. 1,    4. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al       Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
sectorul 2, identificat cu C.I. seria RX nr. 033097,    Societ„˛ii Comerciale SILVALEX EXIM - S.R.L. Adam     societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 25.03.1998,    Liliana-Gela.                        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
n„scut la data de 18.03.1966 Ón Hunedoara, jude˛ul      4. Ca urmare a contractului de cesiune, capitalul   statutul ∫i contractul societ„˛ii, autentificate cu nr.
Hunedoara, c„s„torit, cod numeric personal         social al societ„˛ii este de 2.000.000 lei, aport Ón   20980 din data de 7 iunie 1994 la la Notariatul de
1660318424526.                       numerar, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei    Stat al Sectorului 3 Bucure∫ti.
  Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al    fiecare, numerotate de la 1 la 20, de˛inute de        Redactat ∫i editat la Biroul notarului public
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:           asociatul unic Adam Liliana-Gela.             Opran Ioana-Mihaela, Ón patru exemplare, din care
  - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i          5. Se completeaz„ obiectul de activitate al      trei exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
magazine - cod CAEN 3612;                 societ„˛ii cu cod CAEN 9302 - coafur„ ∫i alte         (7/228.351)
  - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii - cod     activit„˛i de Ónfrumuse˛are.                            *
CAEN 3613;                          6. Se modific„ domeniul ∫i obiectul principal de
  - produc˛ia altor tipuri de mobilier - cod CAEN     activitate al societ„˛ii:                      Societatea Comercial„
3614;                             - domeniul principal de activitate este format din    SC-OSKAR VON MILLER-INSTITUT DE
  - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie - cod CAEN     grupa CAEN 930 - alte activit„˛i de servicii;       CONCEPfiIE, CERCETARE ™I PROIECTARE
4542.                             - obiectul principal de activitate este format din    ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE
  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n    clasa CAEN 9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de        (SC-OVM-ICCPET - S.A., BUCURE™TI
neschimbate.                        Ónfrumuse˛are.
  Redactat ∫i autentificat de notarul public Rodica     7. Se deschide un punct de lucru al societ„˛ii Ón            ACT ADIfiIONAL
Stroe la sediul biroului s„u, Ón 4 exemplare, din
                              Bucure∫ti, str. Vl„deasa nr. 5, bl. C75, sc. 1, parter,
care 3 exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii, iar un                                      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              ap. 1, sectorul 6, unde societatea va desf„∫ura
exemplar a fost depus Ón arhiva biroului notarial.                                     SC-OSKAR VON MILLER-INSTITUT DE
                              activitatea codificat„ cu cod CAEN 9302 - coafur„ ∫i
   (4/228.348)                                                     CONCEPfiIE, CERCETARE ™I PROIECTARE
                              alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
              *                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE (SC-OVM-
                              statutul Societ„˛ii Comerciale SILVALEX EXIM -        ICCPET - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os.
     Societatea Comercial„                                            Vitan nr. 236, sectorul 3, av‚nd num„rul de
                              S.R.L., pe care Ól modific„ Ón mod corespunz„tor, Ón
  CARLOS INTERNATIONAL 2002 - S.R.L.                                           ordine la Oficiul registrului comer˛ului
                              rest acesta r„m‚n‚nd neschimbat ∫i produce efecte
        Bucure∫ti                                                 J 40/10000/1995, cod unic de Ónregistrare
                              juridice cu respectarea normelor de publicitate
                              prev„zute de lege.                            7913204, atribit fiscal R
         ACT ADIfiIONAL                                             Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                               Actul a fost Óntocmit la Biroul notarului public
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         Daniela Gorcia, Ón 5 exemplare, azi, data         republicat„, Ón baza registrului consolidat al
   CARLOS INTERNATIONAL 2002 - S.R.L.          autentific„rii, din care 4 exemplare s-au Ónm‚nat     ac˛ionarilor emis de Registrul Rom‚n al
                              p„r˛ii ∫i un exemplar s-a depus la arhiva biroului    Ac˛ionarilor la data de referin˛„ 11 martie 2004 ∫i
  Subsemnata Chiri˛„ Florentina, domiciliat„ Ón
                              notarial.                         Ón baza hot„r‚rilor adun„rii generale a ac˛ionarilor
Bucure∫ti, Str. Virtu˛ii nr. 4, bl. R12A, sc. 1, ap. 3,
                                (6/228.350)                     din data de 10.12.2003 ∫i 213.03.2004, noi,
sectorul 6, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
Comerciale CARLOS INTERNATIONAL 2002 - S.R.L.,                    *                ac˛ionarii, am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele
                                                           modific„ri la actul constitutiv al societ„˛ii:
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                   Societatea Comercial„                Art. 1: Se modific„ art. 3 alin. 1 din actul actul
bd. Iuliu Maniu nr. 16, bl. 14, sc. C, et. 4, ap. 114,
                               CRISRAM COMTEXIM - S.R.L., Bucure∫ti          constitutiv al societ„˛ii Ón sensul schimb„rii
sectorul 6, cod unic de Ónregistrare 14522985,
                                                           structurii ac˛ionariatului conform datelor cuprinse
num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
                                       ACT ADIfiIONAL              Ón registrul consolidat al ac˛ionarilor, capitalul
J 40/2117/19.03.2002, atribut fiscal R, am hot„r‚t:
  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al                                 social prev„zut la acest articole fiind de˛inut astfel:
                              la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       - Inginieurburo OSKAR VON MILLER GmbH -
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:            CRISRAM COMTEXIM - S.R.L., Ónregistrat„ la
  - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum,                                  Munchen de˛ine 136.180 ac˛iuni nominative,
                                 Oficiul registrului comer˛ului cu nr.        reprezent‚nd 77,418 % din capitalul social al
nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte - cod CAEN     J 40/11876/1994, cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.
5147;                                                        societ„˛ii, cu o valoare nominal„ de 25.000 lei, Ón
                                P„cii nr. 158A, bl. J, sc. B, et. 3, ap. 45,     sum„ total„ de 3.404.500.000 lei;
  - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i               sectorul 6, cod fiscal 5856935
echipamente de birou - cod CAEN 5185;                                          - Al˛i ac˛ionari, persoane fizice, de˛in 39.722
  - import-export cu produsele enumerate la         Subsemna˛ii:                      ac˛iuni nominative, reprzent‚nd 22,582 % din
codurile CAEN 5147 ∫i 5185.                  - Ungureanu Tudor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat     capitalul social al societ„˛ii, cu o valoare nominal„
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     Ón Bucure∫ti, Str. Vaselor nr. 19, sectorul 2, n„scut   de 25.000 lei, Ón sum„ total„ de 993.050.000 lei.
Ón mod corespunz„tor actul cnontitutiv al societ„˛ii,   la data de 29 martie 1947 Ón comuna P„cure˛i,         Art. 2: Se modific„ art. 11 alin. 1 ∫i alin. 2 din
celelalte prevederi ale acestuia r„m‚n‚nd         jude˛ul Prahova, fiul lui Gheorghe ∫i Vasilica,      actul constitutiv, care vor avea urm„torul con˛inut:
neschimbate.                        c„s„torit, posesor al C.I. seria RX nr. 185978,        Art. 11 alin. 1: Societatea este administrat„ de
  Redactat, editat ∫i autentificat la sediul Biroului   eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 20 iunie 2003,  c„tre un consiliu de administra˛ie, care se compune
notarului public Elena-Monica Ni˛escu-fiurea Ón 4      valabil„ p‚n„ la data de 29 martie 2053, cod       din doi membri. Membrii consiliului de
exemplare, din care s-au eliberat 3 exemplare.       numeric personal 1470329400309, ∫i            administra˛ie sunt numi˛i de c„tre adunarea
   (5/228.349)                       - Ungureanu Lucia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„     general„ a ac˛ionarilor pentru o durat„ de doi ani.
              *                Ón Bucure∫ti, Str. Vaselor nr. 19, sectorul 2, n„scut„  Dup„ terminarea mandatului este posibil„ o nou„
                              la data de 11 februarie 1956 Ón comuna Flore∫ti,     numire. Majoritatea membrilor consiliului de
      Societatea Comercial„             jude˛ul Prahova, fiica lui Constantin ∫i Elisabeta,    administra˛ie poate fi alc„tuit„ din cet„˛eni str„ini.
    SILVALEX EXIM - S.R.L., Bucure∫ti          c„s„torit„, posesoare a C.I. seria RX nr. 185977,       Art. 11, alin. 2: Membrii consiliului de
                              eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 20 iunie 2003,  administra˛ie sunt:
         ACT ADIfiIONAL              valabil„ p‚n„ la data de 11 februarie 2013, cod        a) Domnul Drago∫ Liviu-Ioan - pre∫edinte,
                              numeric personal 2560211400666,              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Uioara
  la statutul Societ„˛ii Comerciale SILVALEX         Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    nr. 12A, bl. 12 bis, et. 1, ap. 19, sectorul 4, n„scut
EXIM - S.R.L., autentificat cu nr. 6665 din data      CRISRAM COMTEXIM - S.R.L., Ón baza statutului,      la data de 1.04.1949 Ón comuna Dridif, jude˛ul
 de 22 martie 1993 la la Notariatul de Stat al       contractului de societate ∫i a contractului de      Bra∫ov, legitimat cu B.I. seria RT nr. 261679,
       Sectorului 1 Bucure∫ti            cesiune autentificat cu nr. 2298 din 19 iulie 1998 de   eliberat Ón 1989 de Circa 6 Mili˛ie Bucure∫ti,
  Subsemnata Adam Liliana-Gela, cet„˛ean rom‚n,      notarul public Ciuhan Aurora Br„ila din Bucure∫ti,    prelungita a data de 6.03.2003;
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Iancu Jianu nr. 74, bl.   am hot„r‚t modificarea statutului ∫i contractului       b) Domnul Dumele Josef Karl, cet„˛ean german,
M205, sc. 1, et. 6, ap. 19, sectorul 5, n„scut„ la data  societ„˛ii, autentificate cu nr. 20980 din data de 7   domiciliat Ón Germania, Germersheimer, Str, 2,
de 28 mai 1980 Ón Bucure∫ti, sectorul 3, fiica lui Ion   iunie 1994 la Notariatul de Stat al Sectorului 3     Ludwigshafen am Rhein, n„scut la data de
∫i a Doineo, cod numeric personal 2800528430022,      Bucure∫ti, conform hot„r‚rii adun„rii generale a     27.09.1951 Ón Glogowatz, legitimat cu pa∫aportul
identificat„ cu C.I. seria RT nr. 046425, eliberat„ de   asocia˛ilor din 17 mai 2004, astfel:           nr. 2166714669 eliberat la data de 7.04.1997 de
Sec˛ia 19 Poli˛ia la data de 8 octombrie 1999, Ón       Se adaug„ la obiectul de activitate urm„toarele    autorit„˛ile din ora∫ul Ludwigshafen am Rhein.
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     activit„˛i:                          Art. 3: Se modific„ art. 12 alin. 3 ∫i alin. 4 din
SILVALEX EXIM - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.     cod CAEN 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu         actul constitutiv al societ„˛ii care vor avea
Iancu Jianu nr. 74, bl. M/205, sc. 1, et. 6, ap. 19,    produse cosmetice ∫i de parfumerie;            urm„torul con˛inut:
sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       cod CAEN 7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru      Art. 12, alin. 3 – Membrii comisiei de cenzori
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.        afaceri ∫i management;                  sunt:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2165/20.VII.2004                  3
  a) Domnul Pätzold Achim Robert, cet„˛ean         Ónc„l˛„minte; cod CAEN 5250 - comer˛ cu            Obiectul principal va fi: produc˛ia de
german, domiciliat Ón Germania, Helmholtzstrasse       am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin         echipamente de m„sur„, reglare ∫i control pentru
5, 76133 Karlsruhe, n„scut la data de 20.09.0956 Ón     magazine; cod CAEN 5271 - repara˛ii de           procese industriale - clasa 333;
Karlsruhe, legitimat cu pa∫aportul nr. 6392864806      Ónc„l˛„minte ∫i de alte articole din piele; cod CAEN     Activitatea principal„ va fi:
eliberat la data de 19.06.1992 de c„tre Poli˛ia       7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare       cod CAEN 3330 - produc˛ia echipamentelor de
Karlsruhe;                          proprii; cod CAEN 9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri.    m„sur„, reglare ∫i control pentru procese idustriale;
  b) Domnul Rapaila Constantin, cet„˛ean rom‚n,        Celelalte dispozi˛ii ale statutului ∫i contractului    Alte activit„˛i vor fi:
domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Rotund„ nr. 4, bl. H6,    societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 cod CAEN 3220 - produc˛ia de emi˛„toare radio-
sc. D, et. 4, ap. 80, sectorul 3, Bucure∫ti, n„scut la     Redactat de avocat Gabriela Zaharia Ón patru      televiziune, echipamente ∫i apareate telefonice ∫i
data de 16.09.1942 Ón Ro∫iori, jude˛ul Bac„u,        exemplare, din care trei exemplare s-au Ónm‚nat      telegrafice;
legitimat cu B.I. seria G.R. nr. 088 236 eliberat la     p„r˛ilor azi, data atest„rii actului.             cod CAEN 3230 - prduc˛ia de receptoare de radio
data de 22.11.1994 de de c„tre Circa 13 Poli˛ie         (9/228.353)                      ∫i televiziune; aparte ∫i reproducere audio sau
Bucure∫ti.                                       *                video;
  c. Doamna fiand„r„ Carmen, cet„˛ean rom‚n,                                        cod CAEN 5184 - comer˛ cu ridicata cu
domiciliat Ón Bucure∫ti, Strada Istriei nr. 4, bl. 21E,       Societatea Comercial„               calculatoare, echipamente periferice ∫i software;
sc. 1, et. 5, ap. 3, n„scut„ la data de 15.05.1952 Ón     PRO CONFORT DESIGN - S.R.L., Bucure∫ti            cod CAEN 5186 - comer˛ cu ridicata cu alte
Sibiu, legitimat„ cu B.I. seria DA nr. 640867                                      componente ∫i echipamente electronice;
eliberat la data de 20.04.1996 de c„tre Sec˛ia 11               ACT ADIfiIONAL                cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón
Poli˛ie Bucure∫ti.                                                   magazine specializate, cu alte produse neclasificate
  Art. 12 alin. 4: Membrii suplean˛i ai comisiei de      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Ón alt„ parte;
cenzori sunt:                        PRO CONFORT DESIGN - S.R.L., Ónregistrat„ la         cod CAEN 6420 - telecomunica˛ii;
  a. Domnul Pohl Rudi, cet„˛ean german,            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         cod CAEN 7222 - consultan˛„ ∫i firnizare de alte
domiciliat Ón Germania, Johann-Sebastian-Bach-              Tribunalul Bucure∫ti cu nr.          produse software;
Strasse 4, 85521 Ottobrunn, n„scut la la data de       J 40/2394/13.03.2000, atribut fiscal R, cod unic       cod CAEN 7230 - prelucrarea informatic„ a
12.09.47 Ón Roding, legitimat cu pa∫aportul nr.          de Ónregistrare 12774170, cu sediul Ón        datelor;
8272121946 eliberat la data de 3.08.1993 de c„tre       Bucure∫ti, Strada Grin˛ie∫ului nr. 3, bl. P32,       cod CAEN 7260 - alte activit„˛i legate de
ora∫ul Ottobrunn;                            sc. 6, et. 4, ap. 102, sectorul 6        informatic„;
  b) Domnul Nicola Marius, cet„˛ean rom‚n,           Subsemnatul Zanfir Sever, cet„˛ean rom‚n,         cod CAEN 2224 - servicii preg„titoare pentru
domiciliat Ón Craiova, calea Bucure∫ti, bl. 12B, ap.     domciliat Ón Bucure∫ti, Strada C„tinei nr. 35,       pretip„rire;
16, jude˛ul Dolj, n„scut la data de 24.09.1949 Ón      sectorul 6, n„scut la data de 19 mai 1959 Ón         cod CAEN 7414 – activit„˛i de consultan˛„ pentru
Galiciuica, jude˛ul Dolj, legitimat cu B.I. seria G.T.    Bucure∫ti, sectorul 1, fiul lui Cr„ciun ∫i al Floarei,   afaceri ∫i management;
nr. 441800 eliberat la data de 28.03.1996 de Poli˛ia     c„s„torit, posesor al C.I. seria DP nr. 098921        cod CAEN 9111 - activit„˛i ale organiza˛iilor
Craiova;                           eliberat„ de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 31 iulie     economice ∫i patronale;
  c) Doamna Otrocol Doina, cet„˛ean rom‚n,         2003, valabil„ p‚n„ la data de 19 mai 2013, asociat      cod CAEN 9112 - activit„˛i ale organiza˛iilor
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Sergent N„stase Pamfil    unic al Societ„˛ii Comerciale P R O C O N F O R T     profesionale.
nr. 20, sectorul 2, n„scut la data de 1.09.1949 Ón      DESIGN - S.R.L., am decis modificarea actului         Art. 2 Celelalte dispozi˛ii din actul aconstitutiv
T‚rgu Neam˛, jude˛ul Neam˛, legitimat cu B.I. seria     constitutiv, astfel:                    r„m‚n neschimbate.
B.U. nr. 146176 eliberat la data de 1.09.1983 de         Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti, Strada      Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat ast„zi,
c„tre Circa 18 Mili˛ie Bucure∫ti.              Grin˛ie∫ului nr. 3, bl. P32, sc. 6, et. 4, ap. 102,    5.05.2004 Ón patru exemplare originale cu aceea∫i
  Art. 4. Celelalte dispozi˛ii cuprinse Ón actul      sectorul 6, Ón Bucure∫ti, Strada C„tinei nr. 35,      for˛„ juridic„ fiecare.
constitutiv al societ„˛ii, cu excep˛ia celor de mai sus,   sectorul 6.                          (11/228.355)
r„m‚n neschimbate ∫i pe deplin aplicabile.            Activitatea principal„ cod CAEN 4525 - alte               ACT ADIfiIONAL
  Redactat ∫i procesat de c„tre p„r˛i, ast„zi, data     lucr„ri speciale de construc˛ii, (fost cod CAEN 4526)
autentific„rii, Ón 7 exemplare.                                             al Societ„˛ii Comerciale QUAL-COMM - S.R.L.,
                               devine activitatea secundar„.
  (8/228.352)                                                     cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 155,
                                 Se alege ca obiect principal de activitate grupa
              *                452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                                                             bl. D1, sc. 2, et. 10, mansard„, sectorul 1, cod
                                                                fiscal 9403201, cu num„rul de ordine
                               geniu civil, cod CAEN 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i
     Societatea Comercial„                                               J 40/2545/1997, cod SIRUES 40/3551012,
                               lucr„ri de geniu.
   ANDRAS COM PROD IMPEX - S.R.L.                                                 Óncheiat ast„zi, 13.05.2004
                                 Se adaug„ urm√toarele activit„˛i secundare:
        Bucure∫ti                                                 Subsemna˛ii Guseth Victor, domiciliat Ón
                                 cod CAEN 5153 - comer˛ cu ridicata cu material
                               lemnos ∫i de construc˛ii;                 Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 67, bl. 6, et. 7, ap. 28,
          ACT ADIfiIONAL                 cod CAEN 5154 - comer˛ cu ridicata cu         sectorul 2, identificat cu pa∫aportul nr. 04640997,
                               echipamente ∫i furnituri de fier„rie pentru        eliberat la data de 23.01.2001, av‚nd cod numeric
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                               instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire;            personal 1580508400526, ∫i Guseth Cristina-
 ANDRAS COM PROD IMPEX - S.R.L., cu sediul
                                 cod CAEN 6312 - depozit„ri;              Adriana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr.
  Ón Bucure∫ti, Bd. P„cii nr. 23, bl. 3, s,. 8,
                                 cod CAEN 6321 - alte activit„˛i anexe         67, bloc 6, et. 7, ap. 28, sectorul 2, identificat„ cu
et. 9, ap. 403, sectorul 6, cod fiscal R 8037609,
                               transporturilor terestre;                 C.I. seria RD nr. 030221 eliberat„ de S.E.P. la data
     cu num„rul de Ónmatriculare nr.
                                                            de 8.06.1998, av‚nd cod numeric personal
   J 40/10279/1993, cod sirues 40/9950181,           cod CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate
                                                            2590919400254, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
      capitalul social 2.500.000 lei          Ón principal Óntreprinderilor.
                                                            Comerciale QUAL-COMM - S.R.L., am hot„r‚t prin
  Subsemna˛ii Manolea Daniel, cet„˛ean rom‚n,          Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                                                            Óncheierea prezentului act adi˛ional, Ón baza
fiul lui Emil ∫i al Eufrosinei, n„scut la data de      nemodificate.
                                                            hot„r„rii adun„rii asocia˛ilor din data de 13.05.2004
19.08.1969 Ón Bucure∫ti, sectorul 6, domiciliat Ón        Prezentul act adi˛ional face parte integramt„ din
                                                            urm„toarele:
Bucure∫ti, bd. Iulu Maniu nr. 73, bl. 3, sc. 8, et. 9,    actul constitutiv autentificat cu nr. 2008 din 15
                                                              Art. 1 Schimbarea sediului Societ„˛ii Comerciale
ap. 403, sectorul 6, c„s„torit, f„r„ antecedente       februarie 2000 de notarul public Aurelia ™urubaru
                                                            QUAL-COMM - S.R.L. de la adresa din Bucure∫ti,
penale, identificat cu C.I. seria RX nr. 034358       din Bucure∫ti.
                                                            Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 2, et. 10,
eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ia la data de 1.04.1998,       Redactat ∫i editat la Biroul notarului public
                                                            mansard„, sectorul 1, la adresa din Bucure∫ti, Bd.
cod numeric personal 1690819450024, ∫i Manolea        Opran Ioana Mihaela, Ón patru exemplare din care
                                                            Ferdinand I nr. 125, et. 1, ap. 2, sectorul 2.
Liliana, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Gheorghe ∫i a       trei exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
                                                              Art. 2. Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv
Dumitrei, n„scut„ la data de 18.09.1968 Ón            (10/228.354)                     r„m‚n neschimbate.
Bucure∫ti, sectorul 3, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.                  *                 Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat ast„zi,
Iuliu Maniu nr. 73, bl. 3, sc. 8, et. 9, ap. 403, sectorul                               13.05.2004, Ón 4 exemplare originale, cu aceea∫i
6, c„s„torit„, f„r„ antecedente penale, identificat„          Societatea Comercial„              for˛„ probant„
cu C.I. seria RR nr. 230472 eliberat„ de Sec˛ia 21          QUAL-COMM - S.R.L., Bucure∫ti              (12/228.355)
Poli˛ie Bucure∫ti, la data de 10.09.2002, cod                                                   *
numeric personal 2680918463021, Ón calitate de                 ACT ADIfiIONAL
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ANDRAS COM                                            Societatea Comercial„
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
PROD IMPEX - S.R.L., proced„m prin prezentul act                                       MedLine Services - S.R.L., Bucure∫ti
                               QUAL-COMM - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
adi˛ional la modificarea statutului ∫i contractului
                                Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 2, et. 10,
societ„˛ii cu urm„toarele men˛iuni:                                                   ACT ADIfiIONAL
                                      mansard„, sectorul 1,
  1. Se schimb„ adresa sediului social ca urmare
                                 cod fiscal 9403201, cu num„rul de ordine         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
a deciziei administrative de schimbare a denumirii
                                 J 40/2545/1997, cod SIRUES 40/3551012,          MedLine Services - S.R.L., Ónmatriculat„ la
str„zii ∫i a numerot„rii imobilelor din Bd. P„cii nr.
                                     Óncheiat ast„zi, 5.05.2004              Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
23 Ón Bd. Iuliu Maniu nr. 73A.
  2. Se radiaz„ Óntregul obiect de activitate al        Subsemna˛ii Guseth Victor, domiciliat Ón          J 40/2919/2001, cod unic de Ónregistrare
societ„˛ii.                         Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 67, bl. 6, et. 7, ap. 28,    13779892, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Mihail
  3. Se stabile∫te noul obiect de activitate al       sectorul 2, identificat cu pa∫aportul nr. 04640997,      Cioranu nr. 6, bloc 70, sc. A, et. 6, ap. 24,
societ„˛ii, iar cap. II din statut ∫i contract va avea    eliberat la data de 23.01.2001, av‚nd cod numeric                sectorul 5
urm„torul cuprins:                      personal 1580508400526, ∫i Guseth Cristina-          Subsemnata Iurca Ileana, cet„˛ean rom‚n,
  Domeniul de activitate: cod CAEN 526 - comer˛       Adriana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr.    n„scut„ la data de 10.12.1964 Ón Sighetu Marma˛iei,
cu am„nuntul, neefectuat prin magazine;           67, bloc 6, et. 7, ap. 28, sectorul 2, identificat„ cu   jude˛ul Maramure∫, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
  Activitatea principal„ a societ„˛ii: cod CAEN 5262    C.I. seria RD nr. 030221 eliberat„ de S.E.P. la data    Mihail Cioranu nr. 6, bl. 70, sc. A, et. 6, ap. 24,
- comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e.        de 8.06.1998, av‚nd cod numeric personal          setcorul 5, identificat„ cu C.I. seria DP nr. 063360
  Activit„˛i secundare: cod CAEN 4541 - lucr„ri de     2590919400254, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii    eliberat„ de I.G.P. D.E.P.- la data de 4.07.2001, Ón
ipsos„rie; cod CAEN 4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i      Comerciale QUAL-COMM - S.R.L., am hot„r‚t prin       calitate de asociat al Societ„˛ii Comerciale MedLine
dulgherie; cod CAEN 4544 - lucr„ri de vopsitorie,      Óncheierea prezentului act adi˛ional Ón baza        Services - S.R.L., am decis:
zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri; cod CAEN 5010 -       hot„r‚rii adun„rii asocia˛ilor din data de 26.04.2004     - Revocarea din func˛ia de administrator al
comer˛ cu autovehicule; cod CAEN 5020 -           urm„toarele:                        societ„˛ii a dnei Orzac Simona-Violeta;
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; cod CAEN       Art. 1 Modificarea obiectului de activitate dup„      - Numirea Ón func˛ia de administrator al
5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i         cum urmeaz„:                        societ„˛ii a dnei Iurca Ramona Carla Claudia,
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/20.VII.2004
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 22.05.1972 Ón        2) 6 p„r˛i sociale, reprezint„ aportul asociatului      Cebot„ra∫ Iurie, cod numeric personal
Satu Mare, domiciliat„ Ón Sighetu Marma˛iei, Bd.      Petrache Constan˛a, Ón valoare de 600.000 lei,        1620329400650, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Independen˛ei, bl. 19, sc. 3, ap. 41, jude˛ul        reprezent‚nd 10,71 % din valoarea total„ a          29 martie 1962 Ón Republica Moldova, identificat cu
Maramure∫, identificat„ cu C.I. seria MM nr.        capitalului social (6 p„r˛i sociale a 100.000 lei      pa∫aport nr. 05512893, eliberat de Serviciul
119659, eliberat„ de Poli˛ia Sighetu Marma˛iei la      fiecare, Ón valoare total„ de 600.000 lei);         Pa∫apoarte Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
data de 21.06.2002, cod numeric personal            3) 31 p„r˛i sociale, reprezint„ aportul asociatului    Ioni˛„ Cegan nr. 3, bl. P27, sc. 1, et. 6, ap. 21,
2720522241683, cu puteri depline ∫i mandat cu        Dobre Adrian Cristinel, Ón valoare de 3.100.000 lei,     sectorul 5, Ón calitate de asociat-cesionar.
                              reprezent‚nd 55,36 % din valoarea total„ a            Œn conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale
durat„ nedeterminat„.
                              capitalului social (31 p„r˛i sociale a 100.000 lei      extraordinare nr. 2 din 28 ianuarie 2004, statutul ∫i
  Restul prevederilor din actul constitutiv al
                              fiecare, Ón valoare total„ de 3.100.000 lei).        contractul societ„˛ii se vor modifica Ón urm„torul
societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.                                              sens:
  Prezentul act face parte integrant„ din actul        Actele constitutive ale societ„˛ii se modific„
                              corespunz„tor prezentului act adi˛ional.             1. Dl Boanc„ Alexandru, fostul asociat, iese din
constitutiv al societ„˛ii, urm‚nd a Óndeplini                                      societate ∫i cedeaz„ c„tre noul asociat Cebot„ra∫
formalit„˛ile cerute de lege Ón vederea comunic„rii      Prezentul act adi˛ional va produce efecte juidice
                                                             Iurie, pachetul de 10 p„r˛i sociale Ón valoare total„
la organele competente.                   numai dup„ Óndeplinirea formalit„˛ilor cerute de
                                                             de 1 milion lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul
  Redactat ast„zi, 20.05.2004 Ón 5 exemplare, de      lege.
                                                             social ∫i cota de participare la profit ∫i pierdere, ale
                                Autentificat, redactat ∫i procesat la Biroul
avocat Cornelia Arhip.                                                  Societ„˛ii Comerciale ADA BUSSINES CONCEPT 97
                              notarului public Ghi˛„ Rozalinda Ón 4 exemplare,       - S.R.L., cod fiscal 9675834, cod O.R.C. J
  (13/228.356)
                              din care 3 exemplare revin p„r˛ii.              40/6383/1997, cu sediul social Ón Bucure∫ti, ∫os.
              *                  (15/228.358)                       Panduri nr. 31, bl. P2, sc. 2, et. 2, ap. 11, sectorul 5;
                                            *                  2. Dl Bubulete Nicolae cedeaz„ c„tre noul asociat
      Societatea Comercial„
     TARANUL - S.R.L., Bucure∫ti                                          Cebot„ra∫ Iurie pachetul de 4 p„r˛i sociale Ón
                                    Societatea Comercial„              valoare total„ de 400.000 lei, reprezent‚nd 20 % din
                                  SVF PROIECT - S.R.L., Bucure∫ti           capitalul social ∫i cota de participare la profit ∫i
         ACT ADIfiIONAL
                                                             pierderi, ale Societ„˛ii Comerciale ADA BUSSINES
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                ACT ADIfiIONAL               CONCEPT 97 - S.R.L., cod fiscal 9675834, cod O.R.C.
 TARANUL - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os.                                     J 40/6383/1997, cu sediul social Ón Bucure∫ti, ∫os.
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Panduri nr. 31, bl. P2, sc. 2, et. 2, ap. 11, sectorul 5.
 Olteni˛ei nr. 111, bloc 25, sc. A, et. 10, ap. 37,     SVF PROIECT - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                       3. Cebot„ra∫ Iurie dob‚nde∫te pachetul format
                               Str. P„trarului nr. 2, sectorul 6, cu num„r de       din 14 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 1.400.000
 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. J       Ónmatriculare la Oficiul registrului comer˛ului       lei, reprezent‚nd 70 % din capitalul social ∫i cota de
        40/3460/1999, av‚nd                cu nr. J 40/13463/2002, C.U.I. 15104603,        participare la profit ∫i pierdere ale Societ„˛ii
  cod fiscal R 11714412, cu un capital social                 atribut fiscal R             Comerciale ADA BUSSINES CONCEPT 97 - S.R.L.,
 subscris ∫i v„rsat Ón valoare de 95.000.000 lei        Œn baza contractului de cesiune de p„r˛i sociale     cod fiscal 9675834, cod O.R.C. J 40/6383/1997, cu
  Subsemnatul Frasca Giuseppe, cet„˛ean italian,      autentificat cu nr. 1512/13.05.2004, Dima Drago∫       sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 31, bl. P2, sc. 2,
domiciliat Ón Italia, Roma, Via Orti Della Magliana     Silviu a cesionat 8 p„r˛i sociale, Ón valoare de       et. 2, ap. 11, sectorul 5.
nr. 64, n„scut la data de 28.01.1950 Ón Roma, Italia,    100.000 lei fiecare, total valoare cesionat„ 800.000       Œn urma acestor modific„ri, structura asocia˛ilor,
identificat cu pa∫aportul nr. 915897 B, eliberat la     lei, reprezent‚nd 40 % din capitalul social al        participarea la capitalul social, profit ∫i pierdere va
data de 19.01.2000 de c„tre autorit„˛ile italiene,     societ„˛ii, doamnei Dima Elisabeta-Sapien˛ia.        fi urm„toarea:
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale TARANUL -         Dima Drago∫ Silviu, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,       Cebot„ra∫ Iuie - 70 %, 14 p„r˛i sociale, Ón valoare
S.R.L., am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al    Calea Grivi˛ei nr. 190, bl. F, sc. B, ap. 45, sectorul 1,  total„ de 1.400.000 lei;
                              n„scut la data de 14.11.1978 Ón Bucure∫ti, cet„˛ean       Bubulete Nicolae - 30 %, 6 p„r˛i sociale Ón valoare
societ„˛ii comerciale dup„ cum urmeaz„:
                              rom‚n, nec„s„torit, legitimat cu C.I. seria RR nr.      total„ de 600.000 lei.
  Art. 1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
                                                               4. Schimbarea denumirii societ„˛ii din Societatea
Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 111, bl. 25, sc. A, et. 10,  245403, cod numeric personal 1781114414516,
                                                             Comercial„ ADA BUSSINES CONCEPT 97 - S.R.L. Ón
ap. 37, sectorul 4, Ón satul F„get, comuna Gura       eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de 18.11.2002;
                                                             ADA BUSINES CONCEPT 97 - S.R.L., conform
Vitioarei, jude˛ul Prahova.                   ∫i
                                                             dovezii privind disponibilitatea firmei nr.
  Schimbarea de sediu se face conform             Dima Elisabeta-Sapien˛ia, cu domiciul Ón         269566/19.12.2003, eliberat„ de O.N.R.C.
disponibilit„˛ii firmei nr. 27960/6.05.2004 eliberat„    Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 190, bl. F, sc. B, ap. 45,     5. Numirea administratorului cu puteri depline
de Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        sectorul 1, n„scut„ la data de 4.09.1950 Ón         dl Cebot„ra∫ Iurie.
Tribunalul Prahova.                     Bucure∫ti, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, legitimat„ cu       6. Radierea Óntregului obiect de activitate.
  Toate celelalte clauze ale actului constitutiv al    C.I. seria RD nr. 280337, cod numeric personal          7. Declararea noului obiect de activitate.
Societ„˛ii Comerciale TARANUL - S.R.L. r„m‚n        2500904400163, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data       Domeniul principal de activitate este cod CAEN
nschimbate.                         de 15.11.2002, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              Comerciale SVF PROIECT - S.R.L., Ón urma deciziei      specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
  Prezentul    act  adi˛ional   completeaz„
                              asociatului unic nr. 1/12.05.2004, ∫i a contractului     parte.
corespunz„tor prevederile actului constitutiv al
                              de cesiune de p„r˛i sociale autentificate cu nr.         Obiectul principal de activitate:
societ„˛ii ∫i va fi publicat Ón Monitorul Oficial al
                              1512/13.05.2004, facem urm„toarele preciz„ri:          5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i cu
Rom‚niei ∫i Ónregistrat la Oficiul registrului
                                1. Configura˛ia capitalului social Ón urma        aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i
comer˛ului.
                              ceisunii va fi urm„toarea:                  televizoare.
  Redactat ∫i procesat la Biroul notarului public       - Dima Drago∫-Silviu va de˛ine 12 p„r˛i sociale, Ón     Societatea va mai desf„∫ura ∫i urm„toarele
Daniela Pieleanu, din Bucure∫ti, ast„zi, data        valoare de 100.000 lei fiecare, total valoare        activit„˛i:
autentific„rii Ón 4 exemplare, din care 3 se        1.200.000 lei, reprezent‚nd 60 % din capitalul social      2231 - reproducerea Ónregistr„rilor audio;
Ónm‚neaz„ p„r˛ii.                      al societ„˛ii, ∫i                        2232 - reproducerea Ónregistr„rilor video;
  (14/228.357)                        - Dima Elisabeta-Sapien˛ia va de˛ine 8 p„r˛i         2233 - reproducerea Ónregistr„rilor informatice;
              *                sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare, total        2971 - fabricare de ma∫ini ∫i aparate
                              valoare 800.000 lei, reprezent‚nd 40 % din capitalul     electrocasnice;
    Societatea Comercial„                social al societ„˛ii.                      3001 - fabricarea ma∫inilor de birou;
 LABORATOARELE CHIMICE DOBRE - S.R.L.              2. Cota de participare la pierderi ∫i/sau beneficii     3002 - fabricarea calculatoarelor ∫i a altor
       Bucure∫ti                   la Societatea Comercial„ SVF PROIECT - S.R.L. va fi     echipamente electronice;
                              de 60 % pentru asociatul Dima Drago∫-Silviu ∫i de 40       3230 - produc˛ie de receptoare de radio ∫i
         ACT ADIfiIONAL               % pentru asociatul Dima Elisabeta-Sapien˛ia.         televiziune; aparate de Ónregistrare ∫i reproducere
                                                             audio ∫i video;
                                3. Administratorul societ„˛ii r„m‚ne Dima
 la actele constitutive al Societ„˛ii Comerciale                                      3320 - produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente de
                              Drago∫-Silviu.
  LABORATOARELE CHIMICE DOBRE - S.R.L.,                                         m„sur„, verificare ∫i control (cu excep˛ia
                                Toate celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al
 cu sediul Ón Bucure∫ti, Strada Unit„˛ii nr. 54,                                     echipamentelor de m„sur„, reglare ∫i control
                              Societ„˛ii Comerciale SVF PROIECT - S.R.L. r„m‚n       pentru procesele industriale);
 sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      neschimbate.
     comer˛ului cu nr. J 40/8507/1991                                          5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
                                Actul adi˛ional face parte integrant„ din actul     de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i
  Subsemna˛ii                       constitutiv al societ„˛ii comerciale ∫i Ó∫i produce     televizoare;
  1. Dobre Adrian Cristinel, cet„˛ean rom‚n,       efectele juridice numai cu Óndeplinirea             5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
domiciliat Ón Bucure∫ti, Strada Compozitorilor nr.     formalit„˛ilor de publicitate.                nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
30, bl. OD15, ap. 167, sectorul 6;                (16/228.359)                      produse nealimentare.
  2. Petrache   Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,                     *                  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Th. Pallady, nr. 27, bl.                                  r„m‚n neschimbate.
G3bis, sc. B, et. 1, ap. 32, sectorul 3;                Societatea Comercial„                 Prezentul act s-a Óncheiat ast„zi, 28 ianuarie
  3. Dobre Cristea, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ion      ADA BUSSINES CONCEPT 97 - S.R.L.            2004, Ón 5 exemplare.
Mihalache nr. 30, bl. OD15, et. 1, ap. 167, sectorul             Bucure∫ti                    (17/228.360)
6, Ón calitate de asoci˛i Ón cadrul Societ„˛ii                                                   *
Comerciale LABORATOARELE CHIMICE DOBRE -                    ACT ADIfiIONAL
S.R.L., Ón baza hot„r‚rilor adun„rii generale ∫i Ón                                         Societatea Comercial„
                               la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale         SHIRA INVESTIfiII - S.R.L., Bucure∫ti
baza contractului de cesiune autentificat cu nr.         ADA BUSSINES CONCEPT 97 - S.R.L.,
547/22.03.1999 la Biroul notarului public Ghi˛„           autentificate cu nr. 1167, respectiv                  ACT ADIfiIONAL
Rozalinda, ∫i Ón conformitate cu prevederile art. 199    nr. 1168/10.06.1997 la Biroul notarului public
din Legea nr. 31/1990, republicat„, adopt„m                  Scarlat Ciudoescu              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
prezentul act adi˛ional.                                                   SHIRA INVESTIfiII - S.R.L., cu sediul Ón
                                Bubulete Nicolae - cod numeric personal
  Pct. 1 Œn urma cesiunii, structura capitalului     1620926182804, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón comuna          Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu nr. 11,
social va fi de 5.600.000 lei, Ómp„r˛it Ón 56 p„r˛i     Dobri˛a, jude˛ul Gorj, la data de 26 septembrie         cl„direa Union International Center, et. 2,
sociale a 100.000 lei, subscris Ón Óntregiume de c„tre   1962, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 31,      cam. 201.8, sectorul 1, av‚nd codul unic de
asocia˛i, dup„ cum urmeaz„:                 bl. P2, et. 2, ap. 1, sectorul 5, Ón calitate de asociat;   Ónregistrare 16309798 ∫i num„r de ordine Ón
  1) 19 p„r˛i sociale, reprezint„ aportul asociatului    Boanc„ Alexandru, cod numeric personal            registrul comer˛ului J 40/5557/6.04.2004,
Dobre Cristea, Ón valoare de 1.900.000 lei,         1621001400068, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de            capital social de 2.000.000 lei
reprezent‚nd 33,93 % din valoarea total„ a         1 octombrie 1962 Ón Bucure∫ti, str. Dumbrava Nou„        Subsemna˛ii:
capitalului social (19 p„r˛i sociale a 100.000 lei     nr. 35, bl. S22, sc. 1, ap. 54, sectorul 5, Ón calitate de   1. Atar Lior Nagi, cet„˛ean israelian, c„s„torit,
fiecare, Ón valoare total„ de 1.900.000 lei);        asociat-cedent;                       n„scut la data de 22.03.1971 Ón Jerusalem, Israel,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2165/20.VII.2004                   5
domiciliat Ón Israel, str. Jerusalem, nr. 53, Bnei-    Burgata Emek Hefer, cod po∫tal 42860, posesor al           Societatea Comercial„
Brak, identificat cu pa∫aport nr. 9771481, eliberat    pa∫aportului nr. 8875771, eliberat de autorit„˛ile       GEOMIN CONSTRUCT - S.A., Bucure∫ti
de autorit„˛ile israeliene la data de 11.02.2004,     israeliene la data de 28.03.2001;
  2. Craciunescu Mihaela-Roxana, cet„˛ean rom‚n,      - Marko Haim, cet„˛ean israelian, domiciliat Ón           ACT ADIfiIONAL NR. 6803
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Bode∫ti nr. 2, bl. 29B,  Israel, Petah-Tivka, str. Haverd, Neve-Oz, identificat
sc. D, et. 2, ap. 144, sectorul 2, identificat„ cu C.I.  cu pa∫aport nr. 7058976, eliberat de autorit„˛ile       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
seria RR nr. 253516, cod numeric personal         israeliene la data de 31.03.1997.”                GEOMIN CONSTRUCT - S.A., cu sediul Ón
2781019424566, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data                                  Bucure∫ti, str. Mircea Vod„ nr. 44, bl. M17/1,
                               Capitolul II, art. 6, din actul constitutiv se
de 17.12.2002, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a                                     sectorul 3, Ónmatriculat„ Ón registrul
                             modific„ Ón privin˛a de˛in„torilor capitalului social,
                                                              comer˛ului cu nr. J 40/6443/1999, C.U.I.
asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale VENUS INVESTIfiII    dup„ cum urmeaz„:
                                                                R 11957950, din data de 12.05.2004
- S.R.L. din data de 14.04.2004, Ón calitate de       Captalul social este de 2.000.000 lei, divizat Ón 20
ceden˛i;                         p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 100.000 lei        Subsemna˛ii
  3. TUT EUROPE LTD, cu sediul Ón Israel, str. Raul   fiecare ∫i este repartizat dup„ cum urmeaz„:          - Societatea Comercial„ GEOMIN - S.A., cu sediul
Valenberg, nr. 22A, Tel-Aviv, Ónregistrat„ la        TUT EUROPE LTD - 19 p„r˛i sociale, Ón valoare      Ón Bucure∫ti, bd. Mircea Vod„ nr. 44, bl. M17/1, sc.
Registrul Comer˛ului din Israel cu nr. 513524579     nominal„ de 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd         1, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
la data de 17.03.2004, legal reprezentat„ de dl      1.900.000 lei, ce reprezint„ 95 % din capitalul social;   comer˛ului cu nr. J 40/1881/1991, C.U.I. 1574320 R,
Naman Yakov Moshe, cet„˛ean israelian, c„s„torit,      Marko Haim - o parte social„, Ón valoare         prin reprezentant Popescu Gheorghe, Ón calitate de
n„scut la data de 4.05.1948 Ón Israel, domiciliat Ón   nominal„ de 100.000 lei, totaliz‚nd 1.000.000 lei, ce    director general;
Israel, Tel-Aviv, str. Levi Eskol nr. 40, posesor al   reprezint„ 5 % din capitalul social.              - S.C. LOR’INSTAL CONSTRUCT - S.A., cu sediul
pa∫aportului nr. 9693478, eliberat de autorit„˛ile      Participarea la beneficii ∫i pierderi este Ón      Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 123-127,
israeliene la data de 4.12.2002, ∫i dl Marko Nir,     func˛ie de aportul asocia˛ilor la capitalul social.”    sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
cet„˛ean israelian, c„s„torit, n„scut la data de       Capitolul III, art. 12, punctul b), primul paragraf   comer˛ului cu nr. J 40/6954/1998, C.U.I. 10801936
12.11.1963 Ón Israel, domiciliat Ón Israel, Moshav    din actul constitutiv se modific„ ∫i va avea        R, prin reprezentant Vasile Cornel, Ón calitate de
Burgata Emek Hefer, cod po∫tal 42860, posesor al     urm„torul con˛inut:                     director general;
pa∫aportului nr. 8875771, eliberat de autorit„˛ile      îSe revoc„ din func˛ia de administrator dl Atar       - S.C. LUX SERV CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul
israeliene la data de 28.03.2001, Ón baza deciziei    Lior Nagi.                         Ón Bucure∫ti, str. Iriceanu Ion, nr. 14, bl. 158, sc. 1,
consiliului de administra˛ie al societ„˛ii TUT        Societatea este administrat„ de c„tre dl Naman      et. 4, ap. 23, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul
EUROPE LTD din data de 8 aprilie 204, tradus„ ∫i     Yakov Moshe, cet„˛ean israelian, c„s„torit, n„scut     registrului comer˛ului cu nr. J 40/3662/1998, C.U.I.
legalizat„ la Biroul notarului public Ghizdav„˛      la data de 4.05.1948 Ón Israel, domiciliat Ón Israel,    10433265 R, prin reprezentant Pisculungeanu
Vorovenci Ana Carina cu nr. 4303/14.04.2004, prin     Tel-Aviv, str. Levi Eskol nr. 40, posesor al        Sorin, Ón calitate de administrator unic;
mandatar dna Craciunescu Mihaela-Roxana,         pa∫aportului nr. 9693478, eliberat de autorit„˛ile       - Popescu Cezar, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.      israeliene la data de 4.12.2002, ∫i dl Marko Nir,      Arcului nr. 7, et. 2, ap. 3, sectorul 3, identificat cu
Bode∫ti nr. 2, bl. 29B, sc. D, et. 2, ap. 144, sectorul  cet„˛ean israelian, c„s„torit, n„scut la data de      C.I. seria DP nr. 002901, eliberat„ de I.G.P. - D.E.P.
2, identificat„ cu C.I. seria RR nr. 253516, cod                                   la data de 19.11.1997;
                             12.11.1963 Ón Israel, domiciliat Ón Israel, Moshav
numeric personal 2781019424566, eliberat„ de                                       - Aldea Ioana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
                             Burgata Emek Hefer, cod po∫tal 42860, posesor al
                                                           B‚rnova nr. 6, bl. 111C, sc. 1, et. 8, ap. 50, sectorul
Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 17.12.2002, Ón baza      pa∫aportului nr. 8875771, eliberat de autorit„˛ile
                                                           5, identificat„ cu B.I. seria G.D. nr. 0003391, eliberat
procurii speciale autentice tradus„ ∫i legalizat„ la   israeliene la data de 28.03.2001, care sunt autoriza˛i
                                                           de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 15.06.1992;
Biroul notarului public Ghizdav„˛-Vorovenci Ana      s„ reprezinte cu depline puteri societatea,
                                                             reprezent‚nd 100 % capitalul social al Societ„˛ii
Carina cu nr. 4472/16.04.2004;              Ómpreun„ sau separat, ∫i s„ angajeze patrimoniul
                                                           Comerciale GEOMIN CONSTRUCT - S.A., cu sediul
  ∫i                           acesteia Ón rela˛iile cu ter˛ii.”
                                                           Ón Bucure∫ti, bd. Mircea Vod„ nr. 44, bl. M17/1,
  4. Marko Haim, cet„˛ean israelian, domiciliat Ón     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                                           sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
Israel, Petah-Tivka, str. Haverd, Neve-Oz, identificat  actul constitutiv al societ„˛ii certificat de avocat
                                                           comer˛ului cu nr. J 40/6443/1999, C.U.I. 11957950
cu pa∫aport nr. 7058976, eliberat de autorit„˛ile     Ciobanu Anca cu nr. 177/17.03.2004, astfel cumn a
                                                           R, ho„r‚m modificarea actului constitutiv al
israeliene la data de 31.03.1997, prin mandatar dna    fost modificat prin actele adi˛ionale ulterioare.
                                                           societ„˛ii astfel:
Craciunescu Mihaela-Roxana, Ón baza procurii         Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                                                             1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii Ón
speciale autentice traduse ∫i legalizate la Biroul    neschimbate.
                                                           Bucure∫ti, bd. Nicolae grigorescu nr. 123-127, et. 1,
notarului public Ghizdav„˛ Vorovenci Ana Carina        (18/228.361)
                                                           sectorul 3, Ón conformitate cu contractul de
cu nr. 4474/16.04.2004,                               *                Ónchiriere nr. 1/11.05.2004.
  av‚nd Ón vedere contractul de cesiune de p„r˛i
                                                             2. Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.
sociale de avocat Ciobanu Anca cu nr.                  Societatea Comercial„
                                                              (20/228.363)
193/16.04.2004 a intervenit urm„toarea modificare           OPUS - S.R.L., Bucure∫ti
                                                                         *
a actului constitutiv.
  Œn urma cesiunii, noi, Atar Lior Nagi ∫i                 ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„
Craciunescu Mihaela-Roxana, Ón calitate de ceden˛i,                                    GEFESTA CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti
ne-am retras din societate, nemaiav‚nd nici o        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
preten˛ie de la cesionari ∫i societate, iar Societatea    OPUS - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.
                              Trotu∫ului nr. 69, sectorul 1, Ónmatriculat„ la               ACT ADIfiIONAL
Comercial„ TUT EUROPE LTD ∫i dl Marko Haim
sunt noii asocia˛i ai societ„˛ii.                Oficiul registrului comer˛ului cu nr.               la Societatea Comercial„
  Subscrisa TUT EUROPE LTD, reprezentat„ de            J 40/4126/1999, C.U.I. 11813920          GEFESTA CONSULT - S.R.L., Ónmatriculat„ cu
dna Craciunescu Mihaela-Roxana ∫i subsemnatul         Œn baza contractului de cesiune de p„r˛i sociale        nr. J 40/1637/2004, C.U.I. 16119157
Marko Haim, reprezentat de dna Craciunescu        atestat de avocat Gabriela Filiu cu nr. 44/1.04.2004,     Subsemna˛ii:
Mihaela-Roxana, Ón calitate de noi asocia˛i ai      se modific„ actul constitutiv, cu privire la:         Stan Florica-Felicia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
Societ„˛ii Comerciale SHIRA INVESTIfiII - S.R.L., cu      Asocia˛ii sunt:                     data de 29.01.1963 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu nr. 11,       Tara Tudor, cet„˛ean moldovean, fiul lui Ilie ∫i    Bucure∫ti, str. Camil Ressu nr. 19, bl. 56, sc. 1, et. 5,
cl„direa Union International Center, et. 2, cam      Margareta, n„scut Ón localitatea Soldane∫ti,        ap. 23, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RR nr.
201.8, sectorul 1, av‚nd codul unic de Ónregistrare    Republica Moldova, la data de 1.08.1959, domiciliat     138361, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de
16309798 ∫i num„r de ordine Ón registrul         Ón Republica Moldova, localitatea Flore∫ti, str. Mihai   25.11.2000, cod numeric personal 2630129400530;
comer˛ului J 40/5557/6.04.2004, am hot„r‚t        Viteazu nr. 70, ap. 14, legitimat cu B.I. seria A       Stan Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
urm„toarele:                       38030857, eliberat de Poli˛ia Chi∫in„u la data de      21.10.1926 Ón comuna Vidra, jude˛ul Ilfov,
  - revocarea din func˛ia de administrator a dlui    19.02.2001, ∫i pa∫aport nr. A1362640, eliberat de      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dosoftei Mitropolit, nr.
Atar Lior Nagi;                      Poli˛ia Chi∫in„u la data de 28.10.2003, cod numeric     66, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RX nr.
  - numirea Ón func˛ia de administratori a dlui     personal 2001038013817;                   096319, eliberat„ la data de 19.01.1999 de Sec˛ia 18
Naman Yakov Moshe, cet„˛ean israelian, c„s„torit,       Tara Alexandru, cet„˛ean moldovean, fiul lui Ilie    Poli˛ie, cod numeric personal 1261021400488;
n„scut la data de 4.05.1948 Ón Israel, domiciliat Ón   ∫i Margareta, n„scut Ón localitatea Soldane∫ti,        asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale GEFESTA
Israel, Tek-Aviv, str. Levi Eskol nr. 40, posesor al   Republica Moldova, la data de 1.08.1965, domiciliat     CONSULT - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
pa∫aportului nr. 9693478, eliberat de autorit„˛ile    Ón Republica Moldova, localitatea Soldane∫ti-        Mitropolitul Dosoftei, nr. 66, sectorul 5, Ónregistrat„
israeliene la data de 4.12.2002, ∫i a dlui Marko Nir,   Rogojeni, legitimat cu B.I. seria A 47000026,        la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
cet„˛en israelian, c„s„torit, n„scut la data de      eliberat de Poli˛ia Chi∫in„u la data de 15.06.1998, ∫i   40/1637/2004, C.U.I. 16119157,
12.11.1963 Ón Israel, domiciliat Ón Israel, Moshav    pa∫aport nr. A01362640, eliberat de Poli˛ia Chi∫in„u      ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a
Burgata, Emek Hefer, cod po∫tal 42860, posesor al     la data de 2.01.2002, cod numeric personal         asocia˛ilor nr. 1/24.05.2004 ∫i a contractului de
pa∫aportului nr. 8875771, eliberat de autorit„˛ile    0981006470287.                       cesiune de p„r˛i sociale din 24.05.2004, capitalul
israeliene la data de 28.03.2001, care sunt autoriza˛i    Capitalul social de 20.000.000 lei, subscris ∫i     social al societ„˛ii are urm„toarea structur„ ∫i este
s„ reprezinte cu depline puteri societatea,        v„rsat, este de˛inut de asocia˛i, astfel:          Ómp„r˛it astfel:
Ómpreun„ sau separat, ∫i s„ angajeze patrimoniul       Tara Tudor - 19.000.000 lei (190 p„r˛i sociale),      - Structura: valoarea total„ = 2.000.000 lei, 8 p„r˛i
acesteia Ón rela˛iile cu ter˛ii.             reprezent‚nd 95 % din capitalul social, ∫i Tara       sociale, o parte social„ = 250.000 lei.
  - Modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,    Alexandru - 1.000.000 lei (10 p„r˛i sociale)          Asocia˛i: Stan Florica-Felicia: valoarea capitalului
dup„ cum urmeaz„:                     reprezent‚nd 5 % din capitalul social.           social de˛inut = 1.500.000 lei; p„r˛i sociale = 6; o
  îŒn preambulul actului constitutiv, vor figura ca     Profitul ∫i pierderile se suport„ de asocia˛i astfel:  parte social„ = 250.000 lei; valoare Ón procente = 75
asocia˛i:                         Tara Tudor - 95 % ∫i Tara Alexandru - 5 %.         %; participare la beneficii ∫i pierderi = 75 %; Stan
  - TUT EUROPE LTD, cu sediul Ón Israel, str. Raul      Sediul social se mut„ Ón Bucure∫ti, str. Turda nr.   Ion: valoarea capitalului social de˛inut = 500.000 lei;
Valenberg, nr. 22A, Tel-Aviv, Ónregistrat„ la       104, bl. 31, et. 3, ap. 40, sectorul 1.           p„r˛i sociale = 2; o parte social„ = 250.000 lei;
Registrul Comer˛ului din Israel cu nr. 513524579       Activitatea principal„ este consultan˛„ Ón       valoare Ón procente = 25 %; participare la beneficii
la data de 17.03.2004, legal reprezentat„ de dl      domeniul echipamentelor de calcul (7210).          ∫i pierderi = 25 %.
Naman Yakov Moshe, cet„˛ean israelian, c„s„torit,       Se revoc„ din func˛ia de administrator Scurtu       Celelalte norme ∫i capitole din actul constitutiv
n„scut la data de 4.05.1948 Ón Israel, domiciliat Ón   Gabriel C„t„lin ∫i se nume∫te administrator         al societ„˛ii r„m‚n neschimbate ∫i obligatorii
Israel, Tel-Aviv, str. Levi Eskol nr. 40, posesor al   asociatul Tara Tudor, cu un mandat de 4 ani.        pentru asocia˛i.
pa∫aportului nr. 9693478, eliberat de autorit„˛ile      Se radiaz„ obiectul de activitate.             Tehnoredactat de parte Ón 3 exemplare, azi,
israeliene la data de 4.12.2002, ∫i dl Marko Nir,       Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.           24.05.2004.
cet„˛ean israelian, c„s„torit, n„scut la data de        (19/228.362)                        (21/228.364)
12.11.1963 Ón Israel, domiciliat Ón Israel, Moshav                  *                              *
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/20.VII.2004
       Societatea Comercial„             - opera˛iuni de mecanic„ general„; 3002 - fabricarea    tratarea apelor uzate; 9261 - activit„˛i ale bazelor
    ZAL (INVESTMENTS COMPANY) - S.A.           calculatoarelor ∫i a altor echipamente electronice;     sportive; 9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„.
          Bucure∫ti                3120 - produc˛ie de aparate pentru distribu˛ia ∫i       3. Revocarea comisiei de cenzori ∫i numirea Ón
                               comanda electricit„˛ii; 3161 - produc˛ia de         func˛ia de cenzor a domnului St„ncescu Dumitru,
          ACT ADIfiIONAL               componente electrice pentru motoare ∫i vehicule       cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.
                               neclasificate Ón alt„ parte; 3162 - produc˛ia altor     Colentina nr. 2-A, bl. 3, sc. A, et. 7, ap. 29, sectorul
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       componente electrice neclasificate Ón alt„ parte;      2, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 417468, eliberat
  ZAL (INVESTMENTS COMPANY) - S.A., cu           3210 - produc˛ia tuburilor electronice ∫i a altor      la data de 9.07.1987 de c„tre Circa 7 Mili˛ie, cod
 sediul Ón Bucure∫ti. ™os. Olteni˛ei nr. 79, bl.      componente electronice; 3220 - produc˛ia de         numeric personal 1361010400381, f„r„ antecedente
 P10, sc. 1, et. 10, ap. 81, sectorul 4, cu num„r      emi˛„toare radio-televiziune, echipamente ∫i        penale, n„scut la data de 10.10.1936 Ón comuna
   de Ónmatriculare J 40/13147/1994, CF          aparate telefonice ∫i telegrafice; 3230 - produc˛ia de   Cior„∫ti, jude˛ul Vrancea, av‚nd puteri depline pe
  R5917773, capital social 1.575.250.000 lei        receptoare de radio ∫i televiziune; aparate de       perioad„ nelimitat„, a doamnei Florescu Daniela-
  Societatea Comercial„ ZAL (INVESTMENTS          Ónregistrare ∫i reproducere audio sau video; 3330 -     Marieana (expert contabil), cet„˛ean rom‚n,
COMPANY) - S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        produc˛ia de echipamente de m„sur„, reglare ∫i       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea Ornamentului nr. 2,
sediul social Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 79, bl.    control pentru procese industriale; 4013 -         bl. E7, sc. 3, et. 2, ap. 49, sectorul 4, identificat„ cu
P10, sc. 1, et. 10, ap. 81, sectorul 4, Ónmatriculat„ la   distribu˛ia ∫i comercializarea energiei electrice;     C.I. seria RD nr. 151118, eliberat„ la data de
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J           4100 - captarea, tratarea ∫i distribu˛ia apei; 4511 -    12.12.2000 de c„tre Sec˛ia 15 Poli˛ie, cod numeric
40/13147/1994, CF R5917773, reprezentat„ de         demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i organizare     personal 2621217400026, f„r„ antecedente penale,
B„rzoi Mihaela, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón        de ∫antiere; 4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i   n„scut„ la data de 17.12.1962 Ón Bucure∫ti, sectorul
Bucure∫ti, str. Lt. Aurel Botea nr. 4, bl. B8, sc. 2, et.  terase la construc˛ii; 4523 - construc˛ii de autostr„zi,  4, av‚nd puteri depline pe perioad„ nelimitat„, ∫i
1, ap. 59, sectorul 3, cod numeric personal         drumuri, aerodromuri ∫i baze sportive; 4525 - alte     L„z„rescu Bogdan-Lauren˛iu, cet„˛ean rom‚n,
2630710400081, identificat„ cu C.I. seria RX nr.       lucr„ri speciale de construc˛ii; 4531 - lucr„ri de     domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Polon„ nr. 21, ap. 1,
086267, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de      instala˛ii electrice; 4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i     sectorul 1, identificat cu pa∫aport nr. 06478482,
14.12.1998, n„scut„ Ón Bucure∫ti, sectorul 4, la data    protec˛ie anticorosiv„; 4533 - lucr„ri de instala˛ii    eliberat la data de 24.07.2000 de c„tre autorit„˛ile
de 10.07.1963, Ón calitate de Ómputernicit, ca        tehnico-sanitare; 4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;    rom‚ne, cod numeric personal 1780603440018, f„r„
urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor     4541 - lucr„ri de ipsos„rie; 4542 - lucr„ri de       antecedente penale, n„scut la data de 3.06.1978 Ón
din data de 2.06.2004, se aduc urm„toarele          t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4543 - lucr„ri de pardosire     Tecuci, av‚nd puteri depline pe perioad„
modific„ri la statutul ∫i contractul societ„˛ii:       ∫i de placare a pere˛ilor; 4544 - lucr„ri de vopsitorie,  nelimitat„.
  1.  Se     revoc„   durata   mandatului     zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri; 4545 - alte lucr„ri      4. Prelungirea mandatului de administrator al
administratorului unic L„z„rescu Zaharia, cet„˛ean      de finisare; 4550 - Ónchirierea utilajelor de        domnului L„z„rescu Zaharia, cet„˛ean rom‚n,
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Polon„ nr. 21,     construc˛ii ∫i demolare, cu personal de deservire      domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Polon„ nr. 21, ap. 1,
ap. 1, sectorul 1, cod numeric personal           aferent; 5010 - comer˛ cu autovehicule; 5020 -       sectorul 1, cod numeric personal 1480621400154,
1480621400154, identificat cu B.I. seria G.K. nr.      Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; 5119 -      identificat cu B.I. seria G.K. nr. 222753, eliberat de
222753, eliberat de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de       intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse; 5143 -     Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de 19.05.1993, f„r„
19.05.1993, f„r„ antecedente penale, n„scut la data     comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de uz      antecedente penale, n„scut la data de 21.06.1948 Ón
de 21.06.1948 Ón comuna R‚mniceni, jude˛ul          gospod„resc, cu aparate de radio ∫i televizoare       comuna R‚mniceni, jude˛ul Vrancea, av‚nd puteri
Vrancea, pentru o perioad„ nelimitat„; durata        (inclusiv import-export); 5153 - comer˛ cu ridicata     depline pe perioad„ nelimitat„.
mandatului va fi de patru ani.                cu material lemnos ∫i de construc˛ii (inclusiv         5. Declararea punctului de lucru situat Ón
  2. Se revoc„ durata nelimitat„ a mandatelor        import-export); 5154 - comer˛ cu ridicata cu        Bucur∫ti, str. Potera∫i nr. 15, et. 1, sectorul 4.
cenzorilor: Florescu Daniela-Marieana (expert        echipamente ∫i furnituri de fier„rie pentru          6. Schimbarea sediului societ„˛ii din Bucure∫ti,
contabil), cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire (inclusiv import-    ™os. Olteni˛ei nr. 79, bl. P10, sc. 1, et. 10, ap. 81,
Aleea Ornamentului nr. 2, bl. E7, sc. 3, et. 2, ap. 49,   export); 5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte     sectorul 4, Ón Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 312, bl.
sectorul 4, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 151118,    (inclusiv import-export); 5184 - comer˛ cu ridicata     2C, sc. 1, et. 3, ap. 15, sectorul 4.
eliberat„ la data de 12.12.2000 de c„tre Sec˛ia 15      cu calculatoare, echipamente periferice ∫i software-      Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n
Poli˛ie, cod numeric personal 2621217400026, f„r„      ului (inclusiv import-export); 5186 - comer˛ cu       neschimbate.
antecedente penale, n„scut„ la data de 17.12.1962      ridicata cu alte componente ∫i echipamente           (23/228.365)
Ón Bucure∫ti, sectorul 4; St„ncescu Dumitru,         electronice (inclusiv import-export); 5187 - comer˛
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.        cu ridicata cu alte aparaturi utilizate Ón industrie,             ACT ADIfiIONAL
Colentina nr. 2A, bl. 3, sc. A, et. 7, ap. 29, sectorul   comer˛ ∫i transporturi (inclusiv import-export);       la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
2, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 417468, eliberat    5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse (inclusiv       ZAL (INVESTMENTS COMPANY) - S.A., cu
la data de 9.07.1987 de c„tre Circa 7 Mili˛ie, cod      import-export); 5523 - alte mijloace de cazare; 6312    sediul Ón Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 312, bl.
numeric personal 1361010400381, f„r„ antecedente       - depozit„ri; 6321 - alte activit„˛i anexe
                                                             2C, sc. 1, et. 3, ap. 15, sectorul 4, cu num„r de
penale, n„scut la data de 10.10.1936 Ón comuna        transporturilor terestre; 6412 - alte activit„˛i de
Cior„∫ti, jude˛ul Vrancea, Pan„ Mihaela, cet„˛ean                                     Ónmatriculare J 40/13147/1994, CF R5917773,
                               curier (altele dec‚t cele de po∫t„ na˛ional„); 6420 -
rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. General Vasile                                        capital social 1.575.250.000 lei
                               telecomunica˛ii (asigurarea accesului la internet);
Milea nr. 8, bl. B2, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 6,    6521 - activit„˛i de creditare pe baz„ de contract       Societatea Comercial„ ZAL (INVESTMENTS
identificat cu C.I. seria RD nr. 380597, eliberat„ la    (leasing financiar); 6522 - alte activit„˛i de creditare  COMPANY) - S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
data de 21.05.2004 de c„tre Sec˛ia 22 Poli˛ie, cod      (amanet sau gaj); 6523 - alte tipuri de intermedieri    sediul social Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 79, bl.
numeric personal 2670725463103, f„r„ antecedente       financiare; 6713 - activit„˛i auxiliare intermedierilor   P10, sc. 1, et. 10, ap. 81, sectorul 4, Ónmatriculat„ la
penale, n„scut„ la data de 25.07.1967 Ón Bucure∫ti,     financiare (cu excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de     Oficiul   registrului   comer˛ului   cu  nr.
sectorul 4; durata mandatelor va fi de trei ani.       pensii); 7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri       J 40/13147/1994, CF R5917773, reprezentat„ de
  (22/228.365)                       imobiliare proprii; 7020 - Ónchirierea ∫i          B„rzoi Mihaela, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                               subÓnchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau      Bucure∫ti, str. Lt. Aurel Botea nr. 4, bl. B8, sc. 2,
          ACT ADIfiIONAL
                               Ónchiriate; 7032 - administrarea imobilelor pe baz„     et. 1, ap. 59, sectorul 3, cod numeric personal
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       de tarife sau contract; 7110 - Ónchirierea         2630710400081, identificat„ cu C.I. seria RX nr.
  ZAL (INVESTMENTS COMPANY) - S.A., cu           autoturismelor ∫i utilitarelor de capacitate mic„;     086267, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de
  sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 79,       7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport       14.12.1998, n„scut„ Ón Bucure∫ti, sectorul 4, la data
  bl. P10, sc. 1, et. 10, ap. 81, sectorul 4, cu      terestru; 7131 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i          de 10.07.1963, Ón calitate de Ómputernicit, ca
 num„r de Ónmatriculare J 40/13147/1994, CF         echipamentelor agricole; 7132 - Ónchirierea         urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor
  R5917773, capital social 1.575.250.000 lei        ma∫inilor ∫i echipamentelor pentru construc˛ii, f„r„    din data de 25.05.2004, aduce urm„toarele
  Societatea Comercial„ ZAL (INVESTMENTS          personal de deservire aferent; 7133 - Ónchirierea      modific„ri la statutul ∫i contractul societ„˛ii:
COMPANY) - S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        ma∫inilor ∫i echipamentelor de birou, inclusiv a        1. Revocarea din func˛ia de cenzor a dlui
sediul social Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 79, bl.    calculatoarelor; 7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i     L„z„rescu Bogdan-Alexandru ∫i numirea dnei Pan„
P10, sc. 1, et. 10, ap. 81, sectorul 4, Ónmatriculat„ la   echipamente, neclasificate Ón alt„ parte; 7140 -      Mihaela, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti,      bd. Gen. Vasile Milea nr. 8, bl.B2, sc. 1, et. 1, ap. 6,
Tribunalul Bucure∫ti cu nr. J 40/13147/1994, CF       neclasificate Ón alt„ parte; 7210 - consultan˛„ Ón     sectorul 5, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 380597,
R5917773, reprezentat„ de B„rzoi Mihaela, cet„˛ean      domeniul     echipamentelor      de   calcul  eliberat„ la data de 21.05.2004 la Sec˛ia 22 Poli˛ie,
rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lt. Aurel       (hardware);7221 - editare de programe; 7222 -        cod numeric personal 2670725463103, f„r„
Botea nr. 4, bl. B8, sc. 2, et. 1, ap. 59, sectorul 3, cod  consultan˛„ ∫i furnizare de programe software;       antecedente penale, n„scut„ la data de 25.07.1967
numeric personal 2630710400081, identificat„ cu       7230 - prelucrarea informatic„ a datelor; 7240 -      Ón Bucure∫ti, sectorul 6, av‚nd puteri depline pe
C.I. seria RX nr. 086267, eliberat„ de Sec˛ia 11       activit„˛i legate de bazele de date; 7250 -         perioad„ nelimitat„.
Poli˛ie la data de 14.12.1998, n„scut„ Ón Bucure∫ti,     Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de        Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n
sectorul 4, la data de 10.07.1963, Ón calitate de      contabilizat ∫i a calculatoarelor; 7260 - alte       neschimbate.
Ómputernicit, ca urmare a hot„r‚rii adun„rii         activit„˛i legate de informatic„; 7310 - cercetare-       (24/228.365)
generale a ac˛ionarilor din data de 21.02.2003, se      dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i naturale; 7320 -                    *
aduc urm„toarele modific„ri la statutul ∫i          cercetare-dezvoltare Ón ∫tiin˛e sociale ∫i umaniste;
contractul societ„˛ii:                    7412 - activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,        Societatea Comercial„
  1. Se declar„ activitatea principal„ a societ„˛ii:    consultan˛„ Ón domeniul fiscal (numai contabilitate       HENSEL ROMANIA - S.R.L., Bucure∫ti
cod CAEN 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de     primar„); 7415 - activit„˛ile de management ale
geniu.                            holdingurilor; 7420 - activit„˛i de arhitectur„,               ACT ADIfiIONAL
  2. Se radiaz„ activit„˛ile secundare cuprinse Ón     inginerie ∫i servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de
obiectul de activitate al societ„˛ii:            acestea; 7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Noile activit„˛i secundare ale societ„˛ii vor fi     7440 - publicitate; 7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei         HENSEL ROMANIA - S.R.L.
urm„toarele: 2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;     de munc„; 7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are     Subscri∫ii:
impregnarea lemnului; 2030 - fabricare de elemente      a cl„dirilor; 7485 - activit„˛i de secretariat ∫i       - Osburg Hein-Peter, cet„˛ean german, n„scut Ón
de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru construc˛ii; 2661 -     traducere;7486 - activit„˛i ale centrelor de        Dortmund, Germania, la data de 17.10.1938,
fabricarea elementelor din beton pentru construc˛ii;     intermediere telefonic„; 7487 - alte activit„˛i de     domiciliat Ón Hochstrasse 62, 57368, Lennestadt,
2663 - fabricarea betonului; 2664 - fabricarea        servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor; 8042    Germania, identificat prin pa∫aport nr. 5703108006,
mortarului; 2811 - fabricare de construc˛ii metalice     - alte forme de Ónv„˛„m‚nt (cursuri de electricieni     eliberat de autorit„˛ile germane la data de
∫i p„r˛i componente ale structurilor metalice; 2852     (calificare) pentru adul˛i); 9001 - colectarea ∫i      11.11.1999;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2165/20.VII.2004                    7
  - HENSEL INTERNATIONAL GmbH, persoan„           4. Se radiaz„ punctul de lucru din Bucure∫ti, Str.         Societatea Comercial„
juridic„ german„, cu sediul Ón Germania, Gustav-     Jandarmeriei nr. 2, sectorul 1.               PLUG IT INTERNATIONAL - S.R.L., Bucure∫ti
Hensel-Strasse 6, D-57368, Lennestadt, Ónregistrat„     Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv
la Registrul Comer˛ului Lennestadt cu nr. HRB 46,     r„m‚n neschimbate.                               ACT ADIfiIONAL
  asocia˛i, reprezent‚nd 100 % capitalul social al      (26/228.367)
Societ„˛ii Comerciale HENSEL ROMANIA - S.R.L., cu                                    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                           *                 PLUG IT INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul
sediul Ón Bucure∫ti, intrarea Gadin˛i nr. 1,
sectorul 1, av‚nd num„r de ordine la Oficiul                                        social Ón Bucure∫ti, Str. Elanului nr. 21,
                                   Societatea Comercial„
registrului comer˛ului J 40/8018/2000 ∫i cod unic                                    sectorul 1, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
                                 ULTRA INVEST - S.R.L., Bucure∫ti
de Ónregistrare 13321010, denumit„ Ón continuare                                    comer˛ului cu nr. J 40/7539/2001, cod unic de
îSocietatea” prin dl Dobrea Eugen, cet„˛ean rom‚n,                                          Ónregistrare 14159830
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 2
n„scut Ón Bucure∫ti, la data de 5.04.1953, domiciliat                                   Subsemna˛ii:
Ón Bucure∫ti, Str. Pesc„ru∫ului nr. 4, bl. B20, sc. A,   din data de 18 mai 2004, la actul constitutiv         - Canali Angelo, cet„˛ean italian, domiciliat Ón
ap. 4, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RD nr.     al Societ„˛ii Comerciale ULTRA INVEST -         Italia, localotatea Parma 43100 (PR), str. Via Lelio
359437, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de     S.R.L., atestat cu nr. 83 din data de 28 august       Guidotti 15, data ∫i locul na∫terii: 20.02.1955/Leffe
23.02.2004, cod numeric personal 1530405400080,      2003 de avocat Giuliana Sessa, Ónregistrat„ la       (Bg.), c„s„torit, cu pa∫aport nr. 493421 S, eliberat de
Ómputernicit Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a       Oficiul registrului comer˛ului cu nr.         autorit„˛ile din Italia la data de 6.02.1998;
asocia˛ilor nr. 1 din data de 19.05.2004, aduc               J 40/14097/2003                - Pappi Daniele, cet„˛ean italian, domiciliat Ón
urm„toarele modific„ri actului constitutiv al                                     Italia, localitatea Massarosa 55054 (Lu), str. Via
                               Subsemnatul Gülgez Mehmet Ali, cet„˛ean turc,
Societ„˛ii.                                                      Della Bicocca 29D, data ∫i locul na∫terii
  I. Schimbarea sediului societ„˛ii           domiciliat Ón Turcia, Istanbul, Ortakoy, Naile Sultan
                                                           27.09.1949/Castelnuovo (Lu), c„s„torit, pa∫aport nr.
  Se schimb„ sediul Societ„˛ii din Bucure∫ti,      Korusu, K-blok, D-1, n„scut la data de 23 mai 1963
                                                           783100 B, eliberat de autorit„˛ile din Italia la data
intrarea Gadin˛i nr. 1, sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str.  Ón Turcia, Istanbul, fiul lui Mehmet Saruhan ∫i al     de 19.01.1999;
Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 2,           lui Nuriye, c„s„torit, identificat cu pa∫aport seria      - Societatea Comercial„ PLUG IT SPA, cu sediul
  II. Schimbarea domeniului principal de activitate   TR-M nr. 247246, eliberat de Ambasada Turciei la      Ón Italia, localitatea Arezzo (Ar), str. Via B. Varchi 59,
∫i a activit„˛ii principale:               Bucure∫ti la data de 11 aprilie 2003, personal ∫i Ón    telefon 05753030, fax 0575300953, cu act de
  Societatea va avea ca domeniu principal de       calitate de mandatar al lui Açikalin Aykut, cet„˛ean    Ónfiin˛are 123205 din 29.06.1998, prin Ómputernicit
activitate - produc˛ia de aparate pentru comand„ ∫i    turc, domiciliat Ón Turcia, Istanbul, Besiktas,       Canali Angelo, Ón baza procurii din data de
distribu˛ia electricit„˛ii - CAEN 312, ∫i ca activitate  Levent, Korukent, n„scut la data de 12 iulie 1963 Ón    14.05.2004,
principal„: produc˛ia de aparate pentru distribu˛ia    Turcia, Izmit, fiul lui Erdem ∫i al lui Urfet, c„s„torit,    Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
∫i comanda electricit„˛ii - CAEN 3120.          identificat cu pa∫aport seria TR-N nr. 745927,       PLUG IT INTERNATIONAL - S.R.L., persoan„
  III. Prelungirea mandatului administratorilor     eliberat de autorit„˛ile competente din Turcia la      juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.
  Se prelunge∫te mandatul celor doi administratori    data de 19 martie 2003, potrivit procurii          Elanului nr. 21, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul
pentru o perioad„ de 2 ani, respectiv:          autentificate cu nr. 3233 din data de 14 mai 2004 la    registrului comer˛ului cu nr. J 40/7539/6.09.2001,
  - Osburg Hein Peter, cet„˛ean german, n„scut Ón    Biroul notarului public Lidia Priceputu, Ón calitate    cod unic de Ónregistrare 14159830,
Dortmund, Germania, la data de 17.10.1938,        de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ULTRA INVEST        am hot„r‚t modificarea actului constitutiv ∫i
domiciliat Ón Hochstrasse 62, 57368 Lennestadt,      - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr.    Óntocmirea prezentului act adi˛ional, Ón baza
Germania, identificat prin pa∫aport nr. 5703108006,    67, bl. 6P, sc. 4, et. 2, ap. 123, sectorul 6,       hot„r‚rii adun„rii asocia˛ilor nr. 2/15.05.2004, dup„
eliberat de autorit„˛ile germane la data de        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     cum urmeaz„:
11.11.1999;                                                        Art. 1. Numirea Ón calitate de administratori ai
                             nr. J 40/14097/2003, cod unic de Ónregistrare
  - Dobrea Eugen, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón                                     Societ„˛ii Comerciale PLUG IT INTERNATIONAL -
                             15833262, am hot„r‚t modificarea ∫i completarea
Bucure∫ti la data de 5.04.1953, domiciliat Ón                                     S.R.L. a:
                             actului constitutiv al societ„˛ii, astfel:
Bucure∫ti, Str. Pesc„ru∫ului nr. 4, bl. B20, sc. A, ap.                                  1. dl Canali Angelo, cet„˛ean italian, domiciliat Ón
4, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 359437,   1. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din
                             Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 67, bl. 6P, sc. 4, et. 2,  Italia, localitatea Parma 43100 (Pr), str. Via Lelio
eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 23.02.2004,                                 Guidotti 15, data ∫i locul na∫terii: 20.02.1955/Leffe
cod numeric personal 1530405400080.            ap. 123, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 11,
                             bl. S14, sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 3,         (bg.), stare civil„: c„s„torit, pa∫aport nr./serie:
  IV. Modificarea art. 8 - îAdunarea asocia˛ilor” din                                493421 S, eliberat de autorit„˛ile din Italia la data
actul constitutiv, dup„ cum urmeaz„:             2. Deschiderea unui punct de lucru Ón Bra∫ov,
                                                           de 6.02.1998;
  Pct. 8.2 va avea urm„torul con˛inut: îConvocarea    str. Codrul Cosminului nr. 14, jude˛ul Bra∫ov.
                                                             2. dl Papi Daniele, cet„˛ean italian, domiciliat Ón
adun„rii generale se va face prin scrisoare         3. Deschiderea unui punct de lucru Ón Ploie∫ti,
                                                           Italia, localitatea Massarosa 55054 (Lu), str. Via
recomandat„, telefon, fax, e-mail, cu cel pu˛in 10    Bd. Petrolului nr. 1, jude˛ul Prahova.
                                                           Della Bicocca 29 D, data∫i locul na∫terii
zile Ónainte de ziua fixat„ pentru ˛inerea acesteia,     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                                           27.09.1949/Castelnuovo (Lu), stare civil„: c„s„torit,
indic‚ndu-se data, ordinea de zi, precum ∫i locul     actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ULTRA
                                                           pa∫aport nr./serie 783100 B, eliberat de autorit„˛ile
unde se va ˛ine adunarea.                 INVEST - S.R.L. pe care-l modific„ Ón mod          din Italia la data de 19.01.1999;
  Asocia˛ii reprezent‚nd Óntreg capitalul social,    corespunz„tor, Ón rest acesta r„m‚n‚nd neschimbat        3. dl Andrea Papi, cet„˛ean italian, domiciliat Ón
dac„ nici unul din ei nu se opune, pot ˛ine o       ∫i produce efecte juridice cu respectarea normelor     Italia, localitatea Lido di Camaiore (Lu), str. Via
adunare general„ f„r„ a respecta formalit„˛ile      de publicitate prev„zute de lege.              Buonarroti nr. 137, data ∫i locul na∫terii:
referitoare la convocare.                  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat de parte,    18.05.1979/Barga (Lu), Italia, pa∫aport nr./serie
  Asociatul care nu poate fi prezent la adunare     Ón 3 exemplare originale.                  237460W, eliberat de autorit„˛ile din Italia la data
poate fi reprezentat de c„tre un alt asociat sau de      (27/228.368)                      de 22.01.2001.
c„tre o ter˛„ persoan„ Ón baza unei procuri speciale,                *                  Art. 2. Administratorii Societ„˛ii Comerciale
sau poate vota prin coresponden˛„.”
                                                           PLUG IT INTERNATIONAL - S.R.L. pot cumula
  V. Celelalte prevederi ale actului constitutiv          Societatea Comercial„               aceast„ calitate cu cea de˛inut„ Ón alte societ„˛i
r„m‚n nemodificate.
                                DIMITRA DIVINA - S.R.L., Bucure∫ti           comerciale, concurente sau care au acela∫i obiect de
  VI. Prezentul act adi˛ional se va Ónregistra la
Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului                                    activitate.
                                      ACT ADIfiIONAL                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
Bucure∫ti ∫i se va publica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei.                                                       neschimbate.
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Semnat la Bucure∫ti, azi, 27.05.2004, Ón 5                                        (29/228.370)
                              DIMITRA DIVINA - S.R.L., cu sediul social Ón
exemplare originale.                                                               *
                              Bucure∫ti, bd. Ghica Tei nr. 23, sectorul 2,
   (25/228.366)                     Ónmatriculat„ cu nr. J 40/448/2004, cod unic
             *                                                    Societatea Comercial„
                                   de Ónregistrare 16042983                YUCO TRADE - S.R.L., Bucure∫ti
     Societatea Comercial„               Subsemna˛ii:
  CARE GRUP IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti           Mousiadis Nikolaos, cet„˛ean grec, n„scut Ón                ACT ADIfiIONAL
                             Grecia, Serron, Serres, la data de 3.01.1950,
                                                                la statutul Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL              domiciliat Ón Grecia, Serron, Serres 62123
                                                                   YUCO TRADE - S.R.L.
                             Merarchias 30, identificat cu pa∫aport nr. 798212,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     eliberat de autorit„˛ile elene la data de 16.05.2001,     Subsemnatul Lupan-Caba Iulian-Eugen, cet„˛ean
      CARE GRUP IMPEX - S.R.L.           ∫i Boutakoglou Anastasios, cet„˛ean grec, n„scut Ón     rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Soveja nr. 27,
  Subsemnatul Popa Viorel, cet„˛ean rom‚n,       Grecia, Serron, Kala Dendra, la data de 6.10.1951,     sectorul 1, n„scut la data de 30.01.1961 Ón T‚rgu Jiu,
n„scut la data de 27.02.1951 Ón Bucure∫ti,        domiciliat Ón Grecia, Serron, Serres62123, 29 th      jude˛ul Gorj, fiul lui Petre ∫i Maria, cod numeric
sectorul 3, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Siret nr. 51,  Jounion 2A, identificat prin pa∫aport nr. 106353,      personal 1610130400162, identificat cu C.I. seria RT
sectorul 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 169996,                                 nr. 234048, eliberat de Sec˛ia 5 Poli˛ie Bucure∫ti la
                             eliberat de autorit„˛ile elene la data de 16.01.2002,
eliberat„ la data de 7.06.2001, de S.E.P., av‚nd cod                                 data de 18.07.2002, Ón calitate de asociat unic al
                             Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
numeric personal 1510227400181, Ón calitate de                                    Societ„˛ii Comerciale YUCO TRADE - S.R.L., cu
                             DIMITRA DIVINA - S.R.L., ca urmare a hot„r‚rii
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CARE GRUP                                    sediul Ón Bucure∫ti, str. Pictor Barbu Iscovescu nr.
                             adun„rii generale a ac˛ionarilor nr. 1/3.05.2004, am
IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Aerog„rii                                 20-22, et. 1, ap. 2, societate Ónscris„ cu nr.
                             hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,
nr. 9-11, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul                                    J 40/5915/1996 la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                             dup„ cum urmeaz„:                      Municipiului Bucure∫ti, cod unic de Ónregistrare
registrului comer˛ului cu nr. J 40/9008/1998 ∫i
                               Art. 1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din    8629023, am decis urm„toarele:
av‚nd codul de Ónregistrare fiscal„ R 11027915, Ón
                             Bucure∫ti, bd. Ghica Tei nr. 23, sectorul 2, Ón        1. Deschiderea unui punct de lucru la
baza deciziei asociatului unic nr. 1 din data de
25.05.2004, am decis urm„toarele:             Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 9, bl. A5 bis, sc. 1, et. 6,  urm„toarea adres„: Bucure∫ti, str. Cl„bucet nr. 46,
  1. Se modific„ obiectul principal de activitate Ón  ap. 48, sectorul 2.                     sectorul 1, unde se vor desf„∫ura urm„toarele
activitatea cod CAEN 5122 - comer˛ cu ridicata cu      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    activit„˛i:
flori ∫i plante.                     neschimbate.                          - comer˛ (en gross, cu am„nuntul) cu piese ∫i
  2. Se confirm„ Ón func˛ia de administrator, pe      Redactat de avocat R„zvan Alexe Ón 3 exemplare      accesorii penru autovehicule - cod CAEN 5030;
perioad„ nelimitat„, asociatul unic Popa Viorel.     din care de 2 s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.              - depozit„ri, cod CAEN 6312;
  3. Se mut„ sediul social Ón Bucure∫ti, str.        (28/228.369)                        - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
B„icule∫ti nr. 1, sectorul 1; corp 17.                        *                management - cod CAEN 7414.
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/20.VII.2004
  2. Recodificarea obiectelor secundare de         5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        Ion, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.
activitate prev„zute Ón statut, Ón conformitate cu    specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    Ardealului nr. 9A, sectorul 1, identificat cu C.I. seria
Ordinul nr. 601/2002 ∫i radierea unor obiecte de     parte;                          RT nr. 328259, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data
activitate, astfel:                     5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i      de  29.04.2004,    cod  numeric    personal
  1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor    pie˛e;                          1590410400030, se modific„ actul constitutiv al
proaspete de patiserie;                   5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se         Societ„˛ii Comerciale GUZ AUTO GLASS — S.R.L.,
  1582 - fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i altor  efectueaz„ prin magazine;                 dup„ cum urmeaz„:
produse similare;                      5523 - alte mijloace de cazare;              Se l„rge∫te obiectul de activitate al Societ„˛ii
  1584 - fabricare produselor din cacao, ciocolat„ ∫i    6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe   Comerciale GUZ AUTO GLASS — S.R.L., cu
de produse zaharoase;                   baz„ de grafic;                      urm„toarea activitate:
  2051 - fabricarea altor produse din lemn;         6022 - transporturi cu taxiuri;              7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
  2122 - fabricarea produselor de uz gospod„resc ∫i     6024 - transporturi rutiere de m„rfuri (interne ∫i   imobiliare proprii sau Ónchiriate.
sanitar, din h‚rtie sau carton;              interna˛ionale);                       Restul prevederilor actului constitutiv al
  2123 - fabricarea articolelor de papet„rie;        6312 - depozit„ri;                   Societ„˛ii Comerciale GUZ AUTO GLASS — S.R.L.
  2125 - fabricarea altor articole din h‚rtie ∫i      6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor      r„m‚ne neschimbat.
carton, neclasificate Ón alt„ parte;           terestre;                          Prezentul act adi˛ional va fi Ónregistrat la Oficiul
  2231 - reproducerea Ónregistr„rilor audio;        6420 - telecomunica˛ii (internet);           registrului comer˛ului Ón maximum 15 zile
  2232 - reproducerea Ónregistr„rilor video;        7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
                                                          lucr„toare ∫i publicat Ón Monitorul Oficial al
  2233 - reproducerea Ónregistr„rilor informatice;    de capacitate mic„;
                                                          Rom‚niei.
  2522 - fabricarea articolelor de ambalaj din       7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport
                                                            Redactat ∫i editat la Biroul notarului public
material plastic;                     terestru;
                                                          Tamara Elena Laz„r din Bucure∫ti, ast„zi, data
                               7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
  2524 - fabricarea altor produse din material                                   autentific„rii, Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare
                             pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire
plastic;                                                      s-au eliberat p„r˛ilor.
                             aferent;
  2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i                                  (31/228.372)
                               7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente,
componente ale structurilor metalice;                                                      *
                             neclasificate Ón alt„ parte;
  2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
                               7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
t‚mpl„rie din metal;                                                       Societatea Comercial„
                               7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;
  2875 - fabricarea altor articole din metal (de uz                                     S & O EXIM — S.R.L., Bucure∫ti
                               7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;
agricol ∫i gospod„resc);                   9272 - alte activit„˛i recreative;
  3430 - produc˛ia de piese ∫i accesorii pentru       9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;            ACT ADIfiIONAL
autovehicule ∫i motoare de autovehicule;           9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„;
  3612 - produc˛ia mobilierului pentru birouri ∫i                                  la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                               7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
magazine;                         management.                          S & O EXIM — S.R.L., cu sediul social Ón
  3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;      3. Completarea obiectului de activitate cu alte      Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 296, bl. 7,
  4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i    activit„˛i secundare:                     parter, sectorul 3, Ónmatriculat„ cu nr. J
organizare de ∫antiere;                   5146 - comer˛ cu ridicata cu produse            40/21735/1994, cod unic de Ónregistrare
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;        farmaceutice (parafarmaceutiuce);                6504708, atribut fiscal R, capital social
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;      5231 - comer˛ cu am„nuntul cu produse                   2.000.000 lei
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri   farmaceutice (parafarmaceutiuce);               I. Tomescu Ofelia-Aglaia, cet„˛ean rom‚n,
de geamuri;                         3650 - fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor;       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Romulus nr. 34, ap. 1,
  4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i      5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    sectorul 3, cod numeric personal: 2590422400340,
demolare, cu personal de deservire aferent;        de construc˛ii;                      identificat„ cu C.I. seria RR nr. 267394, emis„ de
  5010 - comer˛ cu autovehicule (import piese ∫i      5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse       Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 6.05.2003;
accesorii pentru autovehicule);              (juc„rii);                          II. Tomescu Stelian-Alexandru, cet„˛ean rom‚n,
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor     5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Romulus nr. 34, ap. 1,
(utilajelor pentru construc˛ii);             nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        sectorul 3, cod numeric personal: 1580817400749,
  5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii    produse nealimentare (juc„rii);              identificat cu C.I. seria RD nr. 283013, emis„ de
aferente ∫i repara˛ii;                    5530 - restaurante;                  Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 2.12.2002, Ón calitate de
  5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material        5540 - baruri;                     asocia˛i, ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale nr.
lemnos ∫i de construc˛ii;                  7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;       1 din data de 2.06.2004, aduc urm„toarele
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,        7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri         modific„ri la contractul ∫i statutul societ„˛ii:
articole de menaj ∫i de fier„rie;             imobiliare proprii;
                                                            1. Extinderea obiectului de activitate cu: Cod
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,        7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                                                          CAEN 2523 – fabricarea articolelor din material
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;           imobiliare, proprii sau Ónchiriate;
                                                          plastic pentru construc˛ii; 2812 – fabricarea de
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse        7031 - agen˛ii imobiliare;
                                                          elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie din metal; 4542
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
                             principal Óntreprinderilor (activit„˛i ale designerilor  – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 5233 – comer˛
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
                             de decora˛iuni interioare);                cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de
diverse (medicamente);
                               7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i       parfumerie; 5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i,
  5122 - comer˛ cu ridicata (am„nuntul) cu flori ∫i
                             gospod„re∫ti, neclasificate Ón alt„ parte (casete     ziare ∫i articole de papet„rie; 6720 – activit„˛i
cu plante;
                             video, DVD-uri, discuri ∫i CD-uri etc.);         auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de pensii
  5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
                               9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i  (intermedieri agent de asigur„ri).
  5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;              bl„nurilor.                          Restul prevederilor din contract ∫i statut r„m‚ne
  5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;           Activitatea principal„ r„m‚ne neschimbat„.       neschimbat.
  5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i cu    4. Prelungirea calit„˛ii de administrator a        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 2.06.2004,
produse zaharoase;                    asociatului unic pe toat„ durata func˛ion„rii       Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
  5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i   societ„˛ii comerciale.                  exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
condimente;                         5. Majorarea capitalului social al societ„˛ii cu    compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu      suma de 24.600.000 lei, prin Óncorporarea         registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           rezervelor, conform art. 205, alin. 2 din Legea nr.    Bucure∫ti.
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;     31/1990, modificat„, sum„ care provine din îalte        (32/228.373)
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i   rezerve - cont 1068”. Astfel, capitalul social al                   *
de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i         societ„˛ii se majoreaz„ de la 2.000.000 lei la
                             26.600.000 lei.                          Societatea Comercial„
televizoare;
                               6. Majorarea valorii nominale a p„r˛ii sociale de    FORESTA TRANSCOM — S.R.L., Bucure∫ti
  5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i
                             la 200.000 lei la 266.000 lei, aceasta Ónsemn‚nd un
de parfumerie;
                             num„r total de 100 p„r˛i sociale.                 ACT ADIfiIONAL NR. 3/21.05.2004
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
                               Œn urma modific„rilor efectuate:
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                               • Art. 5: îActivit„˛ile secundare sunt cele       al Societ„˛ii Comerciale FORESTA TRANSCOM
  5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
                             recodificate ∫i completate”.                — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Belgrad
  5184 - comer˛ cu ridicata (am„nuntul) cu
                               • Art. 8. îAdministrarea societ„˛ii va fi exercitat„   nr. 7A, subsol, sectorul 1, Ónmatriculat„ cu
calculatoare, echipamente periferice ∫i software;     de c„tre asociatul unic pe toat„ durata func˛ion„rii    nr. J 40/1717/2004, cod unic de Ónregistrare
  5185 - comer˛ cu ridicata (am„nuntul) cu alte     societ„˛ii comerciale.”                              R14485100
ma∫ini ∫i echipamente de birou;               • Art. 6. îCapitalul social este de 26.600.000 lei,
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse (uz                                    1. Societatea Comercial„ OGHARIT TRAIDING,
                             divizat Ón 100 de p„r˛i sociale, indivizibile ∫i egale,  cu sediul Ón Homs, comuna Tir Maala, Strada
casnic);                         fiecare Ón valoare de 266.000 lei.
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                      Principal„, pe l‚ng„ depozitele Omar, R.A. Siria,
                               (30/228.371)
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                     Ónregistrat„ la Registrul comer˛ului cu nr. 8613 la
                                          *                data de 10.05.1996, prin Ómputernicit dl Mohamad
produse nealimentare;
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse                                      Omar, cet„˛ean sirian, n„scut la data de 29.07.1971,
                                   Societatea Comercial„
cosmetice ∫i de parfumerie;                  GUZ AUTO GLASS — S.R.L., Bucure∫ti          posesor al pa∫aportului nr. 3748783, eliberat de
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;                                   autorit„˛ile siriene la data de 7.07.2000;
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu                                      2. Dl Lambescu Florian Marian, cet„˛ean rom‚n,
                                      ACT ADIfiIONAL
articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;                               n„scut la data de 7.09.1950 Ón Bucure∫ti, domiciliat
  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i cu       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Ón Bucure∫ti, str. Izvorul Trotu∫ului nr. 1, bl. D24,
aparate electromenajere, cu aparate de radio ∫i        GUZ AUTO GLASS — S.R.L., cu sediul Ón         sc. 6, et. 3, ap. 58, sectorul 4, posesor al C.I. seria RX
televizoare;                        Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 197, parter,      nr. 075513, emis„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie Bucure∫ti la
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de         ap. 1, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul      data de 22.10.1998, prin Ómputernicit dra Revent
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru     registrului comer˛ului cu nr. J 40/1192/1999,      Mirela-Virginia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
vopsit;                             cod unic de Ónregistrare 11552272         1.03.1968, posesoare a C.I. seria NT nr. 151182,
  5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i       Ca urmare a deciziei asociatului unic al Societ„˛ii  eliberat„ de Poli˛ia Piatra-Neam˛ la data de
articole de papet„rie;                  Comerciale GUZ AUTO GLASS — S.R.L., dl Bo˛an       14.01.2003;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2165/20.VII.2004                   9
  3. Societatea Comercial„ BUCEGI TRADING —         – majorarea capitalului social al societ„˛ii de la   212242, emis„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de
S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti, ∫os. Chitila nr.  2.000.000 lei la 20.000.000 lei, aport Ón numerar     25.01.2002, Ón calitate de asociat unic aduce
3, sectorul 1, Ónregistrat„ la Oficiul registrului     subscris ∫i v„rsat Ón Óntregime de mine, asociatul     urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:
comer˛ului cu nr. J 40/6057/2004, cod unic de       unic;                             1. Se radiaz„ activit„˛ile cuprinse Ón obiectul de
Ónregistrare R10086379, reprezentat„ legal prin        – majorarea valorii unei p„r˛i sociale de la      activitate al societ„˛ii.
asociat, dl Bakary Ibrahim, n„scut la data de       100.000 lei la 1.000.000 lei. Astfel capitalul social     2. Noul obiect de activitate al societ„˛ii va fi
14.03.1972 Ón Sierra Leone, cu domiciliul Ón        subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii este de 20.000.000 lei,  urm„torul: domeniul principal de activitate Cod
Bucure∫ti, str. Constantin Marinescu nr. 15A,       Ómp„r˛it Ón 20 de p„r˛i sociale, cu o valoare de      CAEN 527 – repara˛ii de articole personale ∫i
sectorul 5, posesor al Legitima˛iei de ∫edere       1.000.000 lei fiecare, de˛inute de asociatul unic     gospod„re∫ti ∫i activitatea principal„: 5772 –
temporar„ seria H nr. 0100227, eliberat„ de        Melcioiu Pompiliu-Bogdan, cu o participare la       repara˛ii de articole electrice de uz gospod„resc.
Ministerul de Interne, Oficiul Na˛ional pentru       beneficii/pierderi de 100 %.                  Activit„˛i secundare: 4521 – construc˛ii de cl„diri
Refugia˛i la data de 16.07.2003;               Restul articolelor din actul constitutiv al       ∫i lucr„ri de geniu; 4541 – lucr„ri de ipsos„rie; 4544
  4. Societatea Comercial„ COCONOT ALB — S.R.L.,     societ„˛ii r„m‚ne nemodificat.               – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de
cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Aluni∫ului nr. 209,       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    geamuri; 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
sectorul 4, Ónregistrat„ la Oficiul registrului      actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól modific„    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
comer˛ului cu nr. J 40/1186/2004, cod unic de       corespunz„tor, urm‚nd a fi depus la Oficiul        produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; 5212 – comer˛
Ónregistrare R16092264, reprezentat„ legal prin      Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti      cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
asociat, dl Bakary Ibrahim, n„scut la data de       pentru Ónscrierea men˛iunilor.               v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
14.03.1972 Ón Sierra Leone, cu domiciliul Ón         Redactat, procesat ∫i autentificat Ón 3 exemplare    5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e.
Bucure∫ti, str. Constantin Marinescu nr. 15A,       la Biroul notarului public din Bucure∫ti, Calea 13
sectorul 5, posesor al Legitima˛iei de ∫edere                                       Restul prevederilor din statut r„m‚ne
                              Septembrie nr. 130, bl. P36, sc. 1, ap. 5, sectorul 5.   neschimbat.
temporar„ seria H nr. 0100227, eliberat„ de
                                (34/228.375)                        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 2.06.2004,
Ministerul de Interne, Oficiul Na˛ional pentru
                                           *                Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
Refugia˛i la data de 16.07.2003, au hot„r‚t:
  1. Cesionarea c„tre Societatea Comercial„                                     exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                                   Societatea Comercial„              compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
BUCEGI TRADING — S.R.L., reprezentat„ legal prin
                               EGIBO PROD IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti          registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
asociat, dl Bakary Ibrahim, a 90 de p„r˛i sociale cu
o valoare nominal„ de 500.000 lei fiecare,                                      Bucure∫ti.
Ónsum‚nd 45.000.000 lei, reprezent‚nd 90 % din                ACT ADIfiIONAL                 (36/228.377)
capitalul social al societ„˛ii de c„tre Societatea      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                   *
Comercial„ OGHARIT TRAIDING.                  EGIBO PROD IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
  2. Societatea Comercial„ BUCEGI TRADING —         Bucure∫ti, str. Tokio nr. 5, sectorul 1, av‚nd          Societatea Comercial„
S.R.L. prime∫te 90 p„r˛i sociale cu o valoare        codul unic de Ónregistrare 475832, num„r de        SELECTION EURO STAR — S.R.L., Bucure∫ti
nominal„ de 500.000 lei fiecare, Ónsum‚nd              ordine Ón registrul comer˛ului J
45.000.000 lei, reprezent‚nd 90 % din capitalul            40/11323/1992, atribut fiscal R                  ACT ADIfiIONAL
social al societ„˛ii, cedate de c„tre Societatea
Comercial„ OGHARIT TRAIDING.                  Subsemna˛ii Popa ™tefan-Romic„-Constantin,          la actul constitutiv autentificat cu nr.
  3. Ca urmare a ced„rii p„r˛ilor sociale pe care le   domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Tokio nr. 5, ap. 2,     1690/2002 al Societ„˛ii Comerciale SELECTION
de˛ine, Societatea Comercial„ OGHARIT TRAIDING       sectorul 1, ∫i Giu∫c„ Marinela, domiciliat„ Ón               EURO STAR — S.R.L.
pierde calitatea de asociat Ón cadrul Societ„˛ii      Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 175, bl. 44, sc. B, et.   Subsemna˛ii Toma Claudia Liana Maria, cet„˛ean
Comerciale FORESTA TRANSCOM — S.R.L.            6, ap. 60, sectorul 3, ambii Ón calitate de asocia˛i ai  rom‚n, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Prof. dr.
  4. Cesionarea c„tre Societatea Comercial„        Societ„˛ii Comerciale EGIBO PROD IMPEX — S.R.L.,      Gheorghe Marinescu nr. 3, et. 3, ap. 13, sectorul 5,
COCONOT ALB — S.R.L., reprezentat„ legal prin       cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Tokio nr. 5, sectorul 1,   identificat„ cu C.I. seria RX nr. 140822, eliberat„ de
asociat, dl Bakary Ibrahim, a 10 p„r˛i sociale cu o    av‚nd codul unic de Ónregistrare 475832, num„r de     Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 3.06.2002, cu codul
valoare nominal„ de 500.000 lei fiecare, Ónsum‚nd     ordine Ón registrul comer˛ului J 40/11323/1992,      numeric personal 2760708264371, ∫i Funda˛ia
5.000.000 lei, reprezent‚nd 10 % din capitalul social   atribut fiscal R, conform hot„r‚rii adun„rii generale   pentru Dezvoltarea Serviciilor Mutualiste de
al societ„˛ii de c„tre dl Lambescu Folorian Marian.    extraordinare a societ„˛ii nr. 451 din data de
                                                           S„n„tate din Rom‚nia, persoan„ juridic„ rom‚n„,
  5. Societatea Comercial„ COCONOT ALB — S.R.L.      19.05.2004, am hot„r‚t urm„toarele:
                                                           cu sediul Ón Bucure∫ti, bd Prof. Dr. Gheorghe
prime∫te 10 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de       1. Radierea punctului de lucru din Constan˛a,
                                                           Marinescu nr. 3, et. 4, ap. 13, sectorul 5, cu codul
500.000 lei fiecare, Ónsum‚nd 5.000.000 lei,        pia˛a Tomis III, jude˛ul Constan˛a.
                                                           fiscal 4505286, prin reprezentantul s„u,
reprezent‚nd 10 % din capitalul social al societ„˛ii,     2. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Constan˛a,
                                                           M„rgineanu Mircea Ion Petre, identificat cu C.I.
cedate de c„tre dl Lambescu Florian Marian prin      bd. Alexandru L„pu∫neanu nr. 163, bl. LT8, sc. B,
                                                           seria RT nr. 169695, eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie la
Ómputernicit dna Revent Mirela-Virginia.          parter, ap. 18, jude˛ul Constan˛a, unde se vor
                                                           data de 7.06.2001, cu Ómputernicirea nr.
  6. Ca urmare a ced„rii p„r˛ilor sociale pe care le   desf„∫ura activit„˛ile prev„zute de codurile CAEN
                                                           7/8.05.2004, ambii Ón calitate de asocia˛i fondatori
de˛ine, dl Lambescu Florian pierde calitatea de      5212: comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
asociat Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale FORESTA                                    ai Societ„˛ii Comerciale SELECTION EURO STAR —
                              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
TRANSCOM — S.R.L.                                                   S.R.L., cu codul unic R14705630, cu num„rul de
                              produse nealimentare ∫i 5248 – comer˛ cu
  7. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl Ra˛iu                                 ordine Ón registrul comer˛ului J 40/5168/2002, ∫i cu
                              am„nuntul Ón magazine specializate, cu alte
Dorin Gabriel.                                                    sediul social Ón Bucure∫ti, str. Popa Nan nr. 187,
                              produse neclasificate Ón alt„ parte.
  8. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator dl                                    sectorul 3, urmare a hot„r‚rii nr. 3/8.05.2004 a
                                3. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bra∫ov, Bd.
Bakary Ibrahim, n„scut la data de 14.03.1972 Ón      G„rii nr. 28A, bl. 224, parter, jude˛ul Bra∫ov, unde    adun„rii generale a asocia˛ilor, consemn„m
Sierra Leone, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str.       se vor desf„∫ura activit„˛ile prev„zute de codul      urm„toarele modific„ri la actul constitutiv:
Constantin Marinescu nr. 15A, sectorul 5, posesor al    CAEN 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          Art. 1. Se schimb„ domeniul principal de
Legitima˛iei de ∫edere temporar„ seria H nr.        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         activitate al societ„˛ii comerciale din alte activit„˛i
0100227, eliberat„ de Ministerul de Interne, Oficiul    produse nealimentare ∫i de codul CAEN 5248 –        de servicii – cod CAEN 930, Ón Óntre˛inerea ∫i
Na˛ional pentru Refugia˛i la data de 16.07.2003.      comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu     repararea ma∫inilor de birou, de contabilizat ∫i a
  9. Capitalul social total este de 50.000.000 lei,    alte produse neclasificate Ón alt„ parte.         calculatoarelor – cod CAEN 725.
fiind constituit din 100 p„r˛i sociale cu o valoare      4. Modificarea corespunz„toare a documentelor       Art. 2. Se schimb„ activitatea principal„ din
nominal„ de 500.000 lei fiecare ∫i este de˛inut      societ„˛ii.                        activit„˛i de Óntre˛inere corporal„ (fitnes) – cod
astfel:                            5. Mandatarea domni∫oarei Popa Monica,         CAEN 9304, Ón Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor
  – Societatea Comercial„ BUCEGI TRADING —        identificat„ prin C.I. seria RD nr. 366139, eliberat„   de birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor – cod
S.R.L. de˛ine 90 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„    de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 29.03.2004, pentru a    CAEN 7250.
de 500.000 lei fiecare, Ónsum‚nd 45.000.000 lei,      reprezenta societatea la Oficiul registrului         Art. 3. Se extinde obiectul de activitate cu
reprezent‚nd 90 % din capitalul social al societ„˛ii;                                 urm„toarele activit„˛i: cod CAEN 7221 – editare de
                              comer˛ului Ón scopul radierii ∫i Ónregistr„rii
  – Societatea Comercial„ COCONOT ALB — S.R.L.                                    programe; cod CAEN 7222 – consultan˛„ ∫i
                              punctelor de lucru men˛ionate Ón hot„r‚rea nr.
de˛ine 10 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de                                   furnizare de alte programe software; cod CAEN
                              451/19.05.2004.
500.000 lei fiecare, Ónsum‚nd 5.000.000 lei,                                     5184 – comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
reprezent‚nd 10 % din capitalul social al societ„˛ii.                                 echipamente periferice ∫i software; cod CAEN 7260
                              actul constitutiv al societ„˛ii comerciale men˛ionate
  (33/228.374)                                                   – alte activit„˛i de informatic„; cod CAEN 7430 –
                              mai sus, urm‚nd a-∫i produce efectele dup„
              *                                             activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice ∫i cod CAEN
                              Óndeplinirea formalit„˛ilor legale de publicitate.
                                Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n     7414 – activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
      Societatea Comercial„                                           management.
     INTELFAST — S.R.L., Bucure∫ti           neschimbate.
                                Tehnoredactat la sediul Biroului notarului public     Art. 4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
                              Constan˛a Popper, azi, data autentific„rii, Ón 5      al societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
         ACT ADIfiIONAL                                              (37/228.378)
                              exemplare.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        (35/228.376)                                   *
   INTELFAST — S.R.L., cu sediul social Ón                     *
  Bucure∫ti, str. Ion Atanasiu nr. 33, parter,                                       Societatea Comercial„
sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          Societatea Comercial„               INDUSTRIAL PRODIMPEX SERVICE — S.R.L.
 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.        FLORIN ELECTRO–MEC — S.R.L., Bucure∫ti                 Bucure∫ti
   J 40/1437/1996, cod unic de Ónregistrare
   8201107, atribut fiscal R, capital social               ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
          2.000.000 lei
                                la statutul Societ„˛ii Comerciale FLORIN        la statutul Societ„˛ii Comerciale INDUSTRIAL
  Subsemnatul Melcioiu Pompiliu-Bogdan,
                               ELECTRO–MEC — S.R.L., cu sediul social Ón          PRODIMPEX SERVICE — S.R.L., cu sediul
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd.
                               Bucure∫ti, str. Moine∫ti nr. 2, bl. 135, sc. 1,       social Ón Bucure∫ti, str. Minodora nr. 29,
Uverturii nr. 75, bl. M8, sc. 2, et. 2, ap. 27, sectorul
                              et. 5, ap. 32, sectorul 6, Ónmatriculat„ cu nr.           sectorul 6, Ónmatriculat„ cu nr.
6, posesor al C.I. seria RR nr. 008442, eliberat„ de
Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 5.11.1997, cod numeric     J 40/3028/1997, cod fiscal R 9427898, capital       J 40/17351/1993, cod fiscal R 4503404, capital
personal: 1700728461527, n„scut la data de                 social 2.000.000 lei                    social 2.000.000 lei
28.07.1970 Ón Bucure∫ti, sectorul 1, fiul lui Ionel ∫i    Voinea Florin-Cristian, cet„˛ean rom‚n,          Nedelcu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Georgeta, Ón calitate de asociat unic ∫i administrator   domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Moine∫ti nr. 2, bl. 135,   Bucure∫ti, str. Minodora nr. 29, sectorul 6, cod
al Societ„˛ii Comerciale INTELFAST — S.R.L., am      sc. 1, ap. 32, sectorul 6, cod numeric personal:      numeric personal: 1480901400201, identificat cu
hot„r‚t urm„toarele:                    1780126463043, identificat cu C.I. seria RT nr.      B.I. seria B.T. nr. 007963, emis de Circa 21 Mili˛ie
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/20.VII.2004
la data de 16.12.1982, prelungit de Sec˛ia 22 Poli˛ie   codul numeric personal 1551122400231, ac˛ionar al            Societatea Comercial„
la data de 14.01.1993, Ón calitate de asociat unic,    societ„˛ii, este numit Ón calitate de cenzor;             MOB–ALMI — S.R.L., Bucure∫ti
aduce urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:     – dl Mihai Andrici, identificat cu C.I. seria RR nr.
  1. Se men˛ine activitatea principal„ a societ„˛ii:   017119, eliberat„ de Sec˛ia 20 Poli˛ie la data de               ACT ADIfiIONAL
Cod CAEN 2875 – fabricarea altor articole din metal.   23.12.1997, av‚nd domiciliul Ón Bucure∫ti, str.
  2. Se radiaz„ activit„˛ile secundare cuprinse Ón                                    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             George V‚lsan nr. 10, bl. 108, et. 4, ap. 25, av‚nd
obiectul de activitate al societ„˛ii.                                             MOB–ALMI — S.R.L., cu sediul social Ón
                             codul numeric personal 1521016400441, ac˛ionar al
  Noile activit„˛i secundare ale societ„˛ii vor fi                                   Bucure∫ti, str. Drumul Taberei nr. 107, bl. A8,
                             societ„˛ii este numit Ón calitate de cenzor.“
urm„toarele: 1582 – fabricarea biscui˛ilor,                                       sc. D, et. 3, ap. 56, sectorul 6, Ónmatriculat„
                               – dl Aurel ™tef„nescu este reconfirmat.
pi∫coturilor ∫i a altor produse similare; 1822 –                                        cu nr. J 40/13274/2003, cod unic de
                               Comisia de cenzori suplean˛i este alc„tuit„ din
fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv                                   Ónregistrare 15791051, atribut fiscal R, capital
                             urm„torii:
lenjeria de corp); 2122 – fabricarea produselor de uz                                          social 2.000.000 lei
                               – dna Nela Ciob„nic„, identificat„ cu C.I. seria RR
gospod„resc ∫i sanitar, din h‚rtie sau carton; 5136 –   nr. 017119, eliberat„ de Sec˛ia 20 Poli˛ie la data de      I. ™andru Laurean, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i produse     23.12.1997, av‚nd domiciliul Ón Bucure∫ti, str.       Bucure∫ti, str. Drumul Taberei nr. 107, bl. A8, sc. D,
zaharoase (inclusiv import-export); 5142 – comer˛     George V‚lsan nr. 10, bl. 108, et. 4, ap. 25, av‚nd     et. 3, ap. 56, sectorul 6, cod numeric personal:
cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte        codul numeric personal 1521016400441;            1520721400501, identificat cu C.I. seria RX nr.
(inclusiv import-export); 5147 – comer˛ cu ridicata     – dl Haralamb Ionescu, identificat cu C.I. seria     148795, emis„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de
cu alte bunuri de consum, nealimentare,                                        27.02.2003;
                             RR nr. 265659, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data
neclasificate Ón alt„ parte (inclusiv import-export).                                   II. ™andru Martha-Doina, cet„˛ean rom‚n,
                             de 19.02.2003, av‚nd domiciliul Ón Bucure∫ti, str.
  Restul prevederilor din statut r„m‚ne                                        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Drumul Taberei nr.
                             Cetatea Histria nr. 8, bl. A3, sc. F, et. 4, ap. 89, av‚nd
neschimbat.                                                      107, bl. A8, sc. D, et. 3, ap. 56, sectorul 6, cod
                             codul numeric personal 1600124400178;
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,                                      numeric personal: 2600514400021, identificat„ cu
                               – dl Gheorghe Dasc„lu, identificat cu B.I. seria
27.05.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care                                   C.I. seria RX nr. 148794, emis„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie
                             G.V. nr. 051648, eliberat de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data
4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru                                     la data de 27.02.2003, Ón calitate de asocia˛i, ca
                             de 19.03.1996, av‚nd domiciliul Ón Bucure∫ti, Bd. 1
compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                                    urmare a hot„r‚rii adun„rii generale nr. 1 din data
                             Decembrie 1918 nr. 35, bl. L14, sc. 8, et. 8, ap. 341,
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                     de 2.06.2004, aduc urm„toarele modific„ri la actul
                             av‚nd codul numeric personal 1530812400541“.         constitutiv al societ„˛ii:
Bucure∫ti.
                               Restul dispozi˛iilor r„m‚ne nemodificat.           1. Extinderea obiectului de activitate cu: Cod
  (38/228.379)
                               Redactat azi, data certific„rii con˛inutului ∫i
             *                                              CAEN 6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori,
                             semn„turii.                         pe baz„ de grafic; 6022 – transporturi cu taxiuri;
     Societatea Comercial„                (40/228.381)                       6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
  INTERMED DISTRIBUTION PRESTARI                           *                  Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚ne
  SERVICII PUISOR — S.R.L., Bucure∫ti                                        neschimbat.
                                  Societatea Comercial„                  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 2.06.2004,
                               MARAGOC CONTCONSULTING — S.R.L.             Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
         ACT ADIfiIONAL
                                     Bucure∫ti                   exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
  Óncheiat la actul constitutiv al Societ„˛ii                                    compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
   Comerciale INTERMED DISTRIBUTION                    ACT ADIfiIONAL               registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
 PRESTARI SERVICII PUISOR — S.R.L., num„r                                       Bucure∫ti.
   de Ónregistrare Ón registrul comer˛ului         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                               (42/228.383)
 J 40/6497/2003, cod unic 15435747, cu sediul        MARAGOC CONTCONSULTING — S.R.L., cu
                              sediul Ón Bucure∫ti, str. Banu Antonache nr.
                                                                         *
 Ón Bucure∫ti, Str. Sabinelor nr. 73, parter, ap.
          3+5, sectorul 5                52–60, sc. C, et. 4, ap. 11, sectorul 1,
                                                                Societatea Comercial„
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  Subsemnatul Caplescu Nicolae, domiciliat Ón                                     CONVERAL–ELA INTERNATIONAL — S.R.L.
                               de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu nr. J
Bucure∫ti, Str. Sabinelor nr. 73, parter, ap. 3+5,                                          Bucure∫ti
                             40/8142/16.09.1999, cod unic de Ónregistrare R
sectorul 5, identificat cu C.I. seria RD nr. 258397,
                                         12140466
emis„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 30.07.2002, Ón                                           ACT ADIfiIONAL
calitate de asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t      Subsemna˛ii Szoha Marcela, cet„˛ean rom‚n,
modificarea actului constitutiv astfel:          n„scut„ la data de 5.04.1952 Ón Timi∫oara,          la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
  Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii  domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Arh. Grigore Ionescu       CONVERAL–ELA INTERNATIONAL — S.R.L.,
cu urm„toarele coduri CAEN:                nr. 90, bl. T8A, sc. A, et. 4, ap. 27, sectorul 2,      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din        c„s„torit„, sex femeiesc, posesoare a B.I. seria G.R.        cu nr. J 40/5218/2004, cod unic de
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere   nr. 072888, eliberat de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de      Ónregistrare 16290601, cu sediul Ón Bucure∫ti,
(∫i import-export); 5151 – comer˛ cu ridicata cu     1.11.1994, cod numeric personal: 2520405400498, ∫i      Str. Foi∫orului nr. 8, bl. F3C, sc. 1, et. 2, ap. 9,
combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele  Szoha Toma-Radu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data                  sectorul 3
derivate (∫i import-export); 5152 – comer˛ cu       de 2.05.1979 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,       Subsemna˛ii T„nase Constantin, posesor al C.I.
ridicata cu metale ∫i minereuri metalice (∫i import-   str. Ionescu Grigore nr. 90, bl. T8A, sc. A, et. 4, ap.   seria RD nr. 139804, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la
export); 5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de   27, sectorul 2, nec„s„torit, sex b„rb„tesc, posesor al    data de 3.11.2000, ∫i T„nase Verginia, posesoare a
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte (∫i   C.I. seria RD nr. 029966, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie   B.I. seria G.V. nr. 858577, eliberat de Sec˛ia 11
import-export); 5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri   la data de 5.06.1998, cod numeric personal:         Poli˛ie la data de 18.11.1996, ambii domicilia˛i Ón
∫i resturi (∫i import-export); 5241 – comer˛ cu      1790502421535, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     Bucure∫ti, Str. Foi∫orului nr. 8, bl. F3C, sc. 1, et. 2,
am„nuntul cu textile; 5242 – comer˛ cu am„nuntul     Comerciale MARAGOC CONTCONSULTING — S.R.L.,         ap. 9, sectorul 3, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii
cu Ómbr„c„minte; 5243 – comer˛ cu am„nuntul cu      Ón urma hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare      Comerciale CONVERAL–ELA INTERNATIONAL —
Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele; 5246 – comer˛ cu   din data de 17.05.2004 ∫i a contractului de cesiune     S.R.L., Ón urma hot„r‚rii adun„rii generale a
am„nuntul cu articole de fier„rie, articole din sticl„  de p„r˛i sociale atestat cu nr. 358 din data de       asocia˛ilor nr. 1/21.04.2004, am hot„r‚t Ónfiin˛area
∫i cu cele pentru vopsit; 5250 – comer˛ cu        19.05.2004 de avocat Popa Ioana Gabriela, am         unui punct de lucru situat Ón satul Dudu, comuna
am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin        hot„r‚t urm„toarele modific„ri la actul constitutiv     Plopii Sl„vite∫ti, jude˛ul Teleorman.
magazine; 5262 – comer˛ cu am„nuntul prin         al societ„˛ii:                         Redactat Ón 3 exemplare, azi data atest„rii
standuri ∫i pie˛e.                      1. Œn urma cesiunii intervenite, se modific„ art.    prezentului Ónscris.
  Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.         6 din actul constitutiv al societ„˛ii Ón sensul c„:       (43/228.384)
  Redactat Ón 4 exemplare, azi, data semn„rii      îCapitalul social al societ„˛ii este de 2.000.000 lei,                 *
actului.                         divizat Ón 20 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de
  (39/228.380)                     100.000 lei, de˛inut de asocia˛i dup„ cum urmeaz„:          Societatea Comercial„
             *                  – Szoha Marcela de˛ine 14 p„r˛i sociale Ón valoare    HERDAN’S ART GALLERY — S.R.L., Bucure∫ti
                             de 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.400.000
     Societatea Comercial„              lei, reprezent‚nd 70 % din capitalul social;                  ACT ADIfiIONAL
   INTERMECANORD — S.A., Bucure∫ti             – Szoha Toma-Radu de˛ine 6 p„r˛i sociale Ón         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             valoare de 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de         HERDAN’S ART GALLERY — S.R.L.,
         ACT ADIfiIONAL              600.000 lei, reprezent‚nd 30 % din capitalul social;      Ónmatriculat„ Ón registrul comer˛ului cu nr.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      ∫i art. 8 din actul constitutiv care va avea urm„torul    J 40/6399/14.05.2003, cod unic de Ónregistrare
  INTERMECANORD — S.A., Ónregistrat„ la         cuprins: Cota de participare la beneficii ∫i pierderi               15428324
   Oficiul registrului comer˛ului cu nr.        va fi urm„toarea: Szoha Marcela – 70 %; Szoha           Subsemna˛ii:
   J 40/1089/1991, av‚nd codul unic de         Toma-Radu – 30 %.                         Dumitra∫cu Lauren˛iu-Dan, cet„˛ean rom‚n,
Ónregistrare 1555735 din 12.04.2002, cu sediul        2. Revocarea urm„toarelor persoane din func˛ia      nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Bucure∫tii
Ón Bucure∫ti, str. Ioan Bianu nr. 47, sectorul 1     de mandatar: SÓrbu Aneta, Munteanu Gen˛iana-         Noi nr. 215, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RT
  Subsemnatul Rigani Mihai Alexandru Florin,       P„pu∫a, R„coreanu Ovidiu-Sorin, R„zle˛-Condu         nr. 084320, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie Bucure∫ti la
nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lucaci nr.   Cristina, V„t„man Rodica Vitania.              data de 12.04.2000, cod numeric personal
33, identificat cu B.I. seria G.A. nr. 737622, eliberat    3. Schimbarea sediului social din Bucure∫ti, str.    1550429400636, ∫i
de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 4.10.1991, n„scut la   Banu Antonache nr. 52–60A, sc. C, et. 4, ap. 11,         Dumitra∫cu Doini˛a-Elena, cet„˛ean rom‚n,
data de 13.08.1940 Ón Bra∫ov, prin Ómputernicirea     sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str. Iacob Negruzzi nr. 34,    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Bucure∫tii Noi nr. 215,
adun„rii generale a ac˛ionarilor din data de       sectorul 1.                         sectorul 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 050527,
22.03.2004, am procedat la redactarea prezentului       Celelalte prevederi ale actului constitutiv al      eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie Bucure∫ti, cod numeric
act adi˛ional.                      societ„˛ii r„m‚n valabile ∫i neschimbate.          personal 2600113400067,
  1. Articolul 56 din statutul societ„˛ii va fi       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din       ambii asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
completat cu dou„ noi alineate, dup„ cum urmeaz„:     actul constitutiv astfel cum a fost modificat de       HERDAN’S ART GALLERY — S.R.L., num„r de
  îComisia de cenzori este alc„tuit„ din urm„torii:   celelalte acte adi˛ionale.                  Ónmatriculare la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  – dl Mihai Ciob„nic„, identificat cu C.I. seria RD     Redactat Ón 4 exemplare, din care 3 s-au eliberat    Municipiului Bucure∫ti J 40/6399/14.05.2003, cu
nr. 095325, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de   p„r˛ilor, ast„zi, data atest„rii.              sediul Ón Bucure∫ti, bd. Bucure∫tii Noi nr. 215,
29.10.1999, av‚nd domiciliul Ón Bucure∫ti, Str.        (41/228.382)                      sectorul 1, cod unic de Ónregistrare 15428324, am
Apusului nr. 83, bl. M26, sc. B, et. 7, ap. 64, av‚nd                 *                hot„r‚t Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2165/20.VII.2004                  11
asocia˛ilor nr. 1 din 26.04.2004, modificarea ∫i     numerotate de la 1 la 21.000. Aceste p„r˛i sociale nu    Se completeaz„ art. 7 din statut cu urm„torul
completarea actului constitutiv al societ„˛ii astfel:   sunt divizibile sau negociabile.             domeniu principal de activitate: comer˛ cu piese ∫i
  1. Œn baza contractului de cesiune Óncheiat Ón      6.2. Aportul asocia˛ilor la capitalul social,     accesorii pentru autovehicule, conform Codului
data de 26.04.2004, asociatul Dumitra∫cu Lauren˛iu-    num„rul de p„r˛i sociale de˛inute de c„tre ace∫tia ∫i  CAEN 503, iar ca activitate principal„: comer˛ cu
Dan a cedat lui Dumitra∫cu Doini˛a-Elena toate cele    participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi sunt  piese ∫i accesorii pentru autovehicule conform
10 p„r˛i sociale pe care acesta le de˛inea la       dup„ cum urmeaz„:                    Codului CAEN 5030.
societatea men˛ionat„ mai sus Ón calitate de asociat,    • Roy Alexander Miller, aport 1.050.000.000 ROL,     Redactat ∫i dactilografiat de parte Ón 4
cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare     de˛ine 10.500 p„r˛i sociale, numerotate de la 1 la    exemplare, din care un exemplar a fost re˛inut de
total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din      9.135 ∫i de la 18.271 la 19.635, av‚nd o valoare     Biroul notarului public azi, data autentific„rii.
capitalul social al societ„˛ii.              nominal„ de 100.000 ROL, reprezent‚nd 50 % din        (46/228.387)
  Œn urma acestei cesiuni, Dumitra∫cu Lauren˛iu-     capitalul social.                                  *
Dan a pierdut calitatea de asociat al societ„˛ii       • Ziv Seidenberg, aport 1.050.000.000 ROL,
men˛ionate mai sus ∫i nu mai are nici o preten˛ie     de˛ine 10.500 de p„r˛i sociale, numerotate de la         Societatea Comercial„
de nici o natur„ de la aceast„ calitate iar doamna    9.136 la 18.270 ∫i de la 19.636 la 21.000, av‚nd o     BIZCONSULT INTERNAfiIONAL — S.R.L.
Dumitra∫cu Doini˛a-Elena devine asociat unic al      valoare nominal„ de 100.000 ROL, reprezent‚nd 50            Bucure∫ti
Societ„˛ii Comerciale HERDAN’S ART GALLERY —       % din capitalul social.
S.R.L.                            6.3. Capitalul social a fost v„rsat integral Ón             ACT ADIfiIONAL
  2. Ca urmare a acestor modific„ri, capitalul      numerar de asocia˛i. P„r˛ile sociale numerotate de
                             la 1 la 21.000 au fost emise.“               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
social al societ„˛ii este Ón cuantum de 2.000.000 lei,
                               Articolul 2                       BIZCONSULT INTERNAfiIONAL — S.R.L., cu
v„rsat integral Ón numerar, divizat Ón 20 p„r˛i
                               Œncep‚nd cu data de 24.05.2004 este revocat din    sediul Ón Bucure∫ti, str. N„s„ud nr. 64, bl. 32,
sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,
                             func˛ia de administrator al societ„˛ii dl Nimrod      sc. 3, et. 5, ap. 85, sectorul 5, Ónregistrat„ la
de˛inut de asocia˛i astfel:
                             Almagor.                            Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
  – asociatul Dumitra∫cu Doini˛a-Elena de˛ine un
                               Articolul 3                        J 40/1187/2003, cod unic de Ónregistrare
num„r de 20 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de
                               Œncep‚nd cu data de 24.05.2004 se nume∫te Ón                15166967
100.000 lei, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
reprezent‚nd 100 % capitalul social.           func˛ia de administrator al societ„˛ii, pentru un      Popa Cristian Mircea, cet„˛ean rom‚n, sex
  Se revoc„ din func˛ia de administrator al       mandat de 4 ani dl Ziv Seidenberg, cet„˛ean       b„rb„tesc, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
societ„˛ii dl Dumitra∫cu Lauren˛iu-Dan.          israelian, n„scut Ón Statele Unite ale Americii la    N„s„ud nr. 64, bl. 32, sc. 3, et. 5, ap. 85, sectorul 5,
  Se nume∫te administrator cu puteri depline al     data de 17.08.1971, fiul lui Aaron ∫i Haya,       n„scut la data de 19.10.1962 Ón Gala˛i, jude˛ul
societ„˛ii asociatul Dumitra∫cu Doini˛a-Elena,      domiciliat Ón Israel, Kfar Saba, str. Bialik nr. 7A,   Gala˛i, identificat cu C.I. seria RR nr. 228968,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.       posesor al pa∫aportului seria ISR nr. 9879045, emis   eliberat„ de Sec˛ia 18 Poli˛ie la data de 3.09.2002,
Bucure∫tii Noi nr. 215, sectorul 1, identificat cu C.I.  de autorit„˛ile israeliene la data de 22.05.2003.    cod numeric personal 1621019301961, Ón calitate de
seria RT nr. 050527, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie      Dl Roy Miller Ó∫i va p„stra calitatea de       asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BIZCONSULT
                             administrator al societ„˛ii, conform prevederilor    INTERNAfiIONAL — S.R.L., Ón baza deciziei
Bucur∫ti, cod numeric personal 2600113400067.
                             cuprinse Ón actele ulterioare care au adus        asociatului unic nr. 1 din data de 24.05.2004, Ón
Administratorul cu puteri depline Óndepline∫te ∫i
                             modific„ri actului constitutiv al societ„˛ii.      temeiul dispozi˛iilor din actul constitutiv ∫i al Legii
func˛ia de pre∫edinte-director general al societ„˛ii.
                               Articolul 4                      nr. 31/1990, decide urm„toarele:
  Celelalte articole ale actului constitutiv al
                               Se modific„ denumirea societ„˛ii Ón VIA CAFE —      Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                             S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea     societ„˛ii cu:
  Redactat Ón 5 exemplare, azi, data semn„rii.
                             denumirii nr. 150577/10.05.2004. Œn consecin˛„,       Cod CAEN 2211 – editarea c„r˛ilor;
  (44/228.385)
                             Articolul 1 – Denumirea societ„˛ii din actul         Cod CAEN 2212 – editarea ziarelor;
             *                                              Cod CAEN 2213 – editarea revistelor ∫i a
                             constitutiv va avea urm„torul con˛inut:
                               îSub denumirea de VIA CAFE — S.R.L., rezervat„    periodicelor;
     Societatea Comercial„
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      Cod CAEN 2214 – editarea Ónregistr„rilor sonore;
  AROMA COFFEE ENTERPRISES — S.R.L.
                             Bucure∫ti cu nr. 150577/10.05.2004, se constituie o     Cod CAEN 2215 – alte activit„˛i de editare;
        Bucure∫ti
                             societate comercial„ cu r„spundere limitat„         Cod CAEN 8042 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt
                             îSocietatea“, ca persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      (cursuri de preg„tire pentru adul˛i).
         ACT ADIfiIONAL                                            Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                             participarea asocia˛ilor men˛iona˛i mai sus.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Articolul 4                      nemodificate.
   AROMA COFFEE ENTERPRISES — S.R.L.            Toate celelalte clauze ale actului constitutiv sunt    Redactat ∫i dactilografiat Ón 4 exemplare, azi,
                             ∫i r„m‚n neschimbate.                  data atest„rii.
  Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale AROMA COFFEE
                               Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 5        (47/228.388)
ENTERPRISES — S.R.L. (îSocietatea“):
  • Roy Alexander Miller, cet„˛ean israelian,
                             exemplare ast„zi, la data primirii de dat„ cert„ ∫i                 *
                             face parte integrant„ din actul constitutiv al
domiciliat Ón Israel, Tel Aviv, Zeev Rechter nr. 5,
                             societ„˛ii.                            Societatea Comercial„
posesor al pa∫aportului seria ISR nr. 7730769, emis
                               (45/228.386)                       THERMPLUS EXIM — S.R.L., Bucure∫ti
de autorit„˛ile israeliene la data de 18.08.1998,
  • Ziv Seidenberg, cet„˛ean israelian, domiciliat
                                          *
                                                                   ACT ADIfiIONAL
Ón Israel, Kfar Saba, Bialik nr. 7A, posesor al
                                   Societatea Comercial„
pa∫aportului seria ISR nr. 9879045, emis de                                      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               C.I.B. COMERCIAL — S.R.L., Bucure∫ti
autorit„˛ile israeliene la data de 22.05.2003,                                   THERMPLUS EXIM — S.R.L., cu sediul social Ón
  • Nimrod Almagor, cet„˛ean israelian, domiciliat                                Bucure∫ti, Str. Latin„ nr. 4, ap. 9, sectorul 2,
                                      ACT ADIfiIONAL
Ón Israel, Ramat Gan, Hahalacha nr. 10, posesor al                                 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
pa∫aportului seria ISR nr. 8032895, emis de            la statutul Societ„˛ii Comerciale         cu nr. J 40/6478/2001, cod fiscal R14026833,
autorit„˛ile israeliene la data de 18.01.2001,            C.I.B. COMERCIAL — S.R.L.                 capital social 6.000.000 lei
  av‚nd Ón vedere rezolu˛iile adoptate prin        Subsemnatul Androseac Constantin-Iulian, cu        Subsemna˛ii:
hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor din data    domiciliul Ón Bucure∫ti, bd. Constantin           1. Inoveanu Gabriela-Lumini˛a, cet„˛ean rom‚n,
de 24.05.2004,                      Br‚ncoveanu nr. 117, bl. V7, sc. 1, et. 1, ap. 6,    n„scut„ la data de 13.02.1967 Ón Videle, jude˛ul
  au decis Óncheierea prezentului act adi˛ional care  sectorul 4, asociat unic Ón Societatea Comercial„    Teleorman, c„s„torit„, sex femeiesc, domiciliat„ Ón
modific„ actul constitutiv al societ„˛ii dup„ cum     C.I.B. COMERCIAL — S.R.L., cu sediul social la      Bucure∫ti, aleea Barajul Bistri˛ei nr. 10, bl. Y7, sc. B,
urmeaz„:                         adresa mea de domiciliu, Ónmatriculat„ cu nr. J     ap. 34, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RT nr.
  Articolul 1                      40/25868/1993, cod fiscal R 4991518, Ón         224035, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de
  1.1 Urmare a Óncheierii ∫i aprob„rii contractelor   conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale a      26.03.2002, cod numeric personal 2670213344246,
de v‚nzare-cump„rare de p„r˛i sociale, intervenite    asocia˛ilor nr. 1/21.05.2003 ∫i a contractului de    nou asociat,
Óntre Nimrod Almagor Ón calitate de v‚nz„tor ∫i Roy    cesiune autentificat cu nr. 2581/22.05.2003 Biroul      2. Grigorescu Florian-Corneliu, cet„˛ean rom‚n,
Alexander Miller ∫i Ziv Seidenberg Ón calitate de     notarial public Condor & Condor, aduc urm„toarele    n„scut la data de 9.06.1953 Ón Bucure∫ti, c„s„torit,
cump„r„tori, Ón temeiul c„rora v‚nz„torul a v‚ndut    modific„ri la statutul societ„˛ii, autentificat cu nr.  sex b„rb„tesc, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea
cump„r„torilor toate p„r˛ile sociale pe care le      41936/4.11.1993 la Notariatul de Stat al Sectorului   C„l„ra∫ilor nr. 172, bl. 57, ap. 6, sectorul 3, posesor
de˛ine Ón societate, Óncet‚nd astfel calitatea de     5 Bucure∫ti, astfel:                   al C.I. seria DP nr. 073973, eliberat„ de I.G.P.–D.E.P.
asociat a dlui Nimrod Almagor, preambulul actului      1. La art. 1: Ca urmare a retragerii din societate  la data de 28.01.2002, cod numeric personal
constitutiv al societ„˛ii va avea urm„torul con˛inut:   a asociatului Berar Constantin, contractul de      1530609400070, ∫i
  îAsocia˛ii:                      societate devine caduc, iar subsemnatul Androseac      3. Iliescu Valentin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  • Roy Alexander Miller, cet„˛ean israelian, n„scut  Constantin-Iulian devin asociat unic.          data de 7.07.1950 Ón Bucure∫ti, c„s„torit, sex
Ón Israel la data de 2.02.1971, fiul lui Neomi Miller    2. La art. 9 din statut: Prin acceptarea celor 10   b„rb„tesc, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Vaselor nr. 2,
∫i Moshe Miller, domiciliat Ón Israel, Tel Aviv, str.   p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,    bl. 34, et. 3, ap. 22, sectorul 2, posesor al C.I. seria
Zeev Rechter nr. 5, posesor al pa∫aportului seria     cedate de Beraru Constantin, asociatul unic       RD nr. 011310, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data
ISR nr. 7730769, emis de autorit„˛ile israeliene la    Androseac Constantin-Iulian de˛ine Óntregul capital   de 9.10.1997, cod numeric personal 1500707400218,
data de 18.08.1998;                    social de 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale   Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  • Ziv Seidenberg, cet„˛ean israelian, n„scut Ón    egale valoric.                      THERMPLUS EXIM — S.R.L., Ón conformitate cu
Statele Unite ale Americii la data de 17.08.1971, fiul    3. La art. 7 din statut – Obiectul de activitate:   prevederile legale ∫i Ón baza contractului de cesiune
lui Aaron ∫i Haya, domiciliat Ón Israel, Kfar Saba,    Œntruc‚t obiectul de activitate a fost Ónscris numai   de p„r˛i sociale autentificat cu nr. 1225/7.06.2002 la
str. Bialik nr. 7A, posesor al pa∫aportului seria ISR   Ón contractul de societate iar acesta a devenit caduc,  Biroul notarilor publici asocia˛i Gheorghi˛a Albu ∫i
nr. 9879045, emis de autorit„˛ile israeliene la data   societatea renun˛„ la reiterarea activit„˛ilor din    Roxana Elena Mihalca, cu sediul Ón Bucure∫ti, de
de 22.05.2003.“                      contract Ón statut, astfel c„ societatea va func˛iona  notarul public Albu Gheorghi˛a, ∫i Ón baza
  1.2 Articolul 6. Capitalul social, din actul     numai cu dou„ activit„˛i ∫i anume:            prevederilor legale ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale
constitutiv al societ„˛ii va avea urm„torul con˛inut:    – intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse     a asocia˛ilor din data de 7.06.2002, am hot„r‚t
  î6.1. Capitalul social subscris ∫i v„rsat integral  conform Codului CAEN 5119; activitate Ónscris„ Ón    urm„toarele:
este Ón valoare de 2.100.000.000 ROL.           actul adi˛ional autentificat cu nr. 1609/26.05.1999,     1. Cu data autentific„rii contractului de cesiuine,
  Capitalul social este divizat Ón 21.000 p„r˛i     certificat de Oficiul registrului comer˛ului cu nr.   dl Ristea Lucian se retrage voluntar din societate,
sociale av‚nd o valoare nominal„ de 100.000 ROL,     54605/31.05.1999, dar ca activitate secundar„.      renun˛‚nd la calitatea de asociat, precum ∫i la orice
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/20.VII.2004
alt„ calitate ce a avut-o Ón cadrul acestei societ„˛i,    1. Extinderea obiectului de activitate cu: cod      sociale a 100.000 lei fiecare parte social„, Ón valoare
prin cesionarea p„r˛ilor sale sociale, dnei Inoveanu    CAEN 2214 – editarea Ónregistr„rilor sonore; 2215 –     total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd aportul s„u de
Gabriela-Lumini˛a.                     alte activit„˛i de editare; 2224 – servicii preg„titoare   50 % din capitalul social subscris ∫i v„rsat al
  2. Astfel, capitalul social al societ„˛ii Ón sum„    pentru pretip„rire; 2231 – reproducerea           societ„˛ii, iar subsemnatul Radu Cristian-Codru˛ am
total„ de 6.000.000 lei, aport Ón numerar, divizat Ón   Ónregistr„rilor audio; 2232 – reproducerea          preluat de la Zamfirescu Georgeta 10 p„r˛i sociale a
60 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, va fi repartizat  Ónregistr„rilor video; 6023 – transporturi terestre de    100.000 lei fiecare parte social„, Ón valoare total„ de
dup„ cum urmeaz„:                     c„l„tori, ocazionale; 9211 – produc˛ia de filme       1.000.000 lei, reprezent‚nd aportul s„u de 50 % din
  – Inoveanu Gabriela-Lumini˛a va de˛ine 24 p„r˛i     cinematografice ∫i video; 9240 – activit„˛i ale       capitalul social subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii, am
sociale, numerotate de la 1 la 24, cu o valoare      agen˛iilor de pres„.                     decis urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:
nominal„ de 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de     Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n        1. Structura capitalului social subscris ∫i v„rsat
2.400.000 lei, reprezent‚nd 40 % din capitalul social   neschimbate.                         de 2.000.000 lei se prezint„ astfel:
total,                            Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 2.06.2004,     – Radu Andrei – de˛ine 10 p„r˛i sociale a 100.000
  – Grigorescu Florian-Corneliu va de˛ine 18 p„r˛i    Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4           lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
sociale, numerotate de la 25 la 42 inclusiv, cu o     exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru         reprezent‚nd 50 % din capitalul social subscris ∫i
valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, Ón valoare    compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       v„rsat al societ„˛ii;
total„ de 1.800.000 lei, reprezent‚nd 30 % din       registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul          – Radu Cristian-Codru˛ – de˛ine 10 p„r˛i sociale
capitalul social total,                  Bucure∫ti.                          a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000
  – Iliescu Valentin va de˛ine 18 p„r˛i sociale,       (50/228.391)                       lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social subscris
numerotate de la 43 la 60, cu o valoare nominal„ de                  *                ∫i v„rsat al societ„˛ii.
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.800.000 lei,                                  Participarea asocia˛ilor la beneficiile ∫i pierderile
reprezent‚nd 30 % din capitalul social total.            Societatea Comercial„               societ„˛ii se va face propor˛ional cu cota de
  Participarea la beneficiile ∫i/sau pierderile       SINCO INSTAL INVEST — S.R.L., Bucure∫ti          participare la capitalul social al societ„˛ii.
societ„˛ii va fi propor˛ional„ cu aportul la formarea                                    2. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din
capitalului social al societ„˛ii.                      ACT ADIfiIONAL               Bucure∫ti, str. Theodor Pallady, nr. 79, bl. V 11, sc.
  3. Func˛ia de administrator al societ„˛ii va fi                                   B, et. 7, ap. 74, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, ™os.
                                 la actul constitutiv autentificat cu nr.
exercitat„ Ón continuare de noua asociat„ Inoveanu                                   Olteni˛ei nr. 109, bl. 23, sc. 1, et. 5, ap. 22,
                                        5122/3.06.2003
Gabriela-Lumini˛a.                                                   sectorul 4.
                               Subsemna˛ii Garofil Ectaerina, cet„˛ean rom‚n,        3. Se revoc„ din func˛ia de administrator
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
                              n„scut„ la data de 30.04.1936 Ón Bucure∫ti, cu        Zamfirescu Georgeta ∫i se numesc Ón aceast„
societ„˛ii, modificat prin actele adi˛ionale
                              domiciliul Ón Bucure∫tri, ™os. ™tefan cel Mare, nr.     func˛ie, pe perioad„ nelimitat„, Radu Andrei,
anterioare prezentului Ónscris, r„m‚n neschimbate.
                              30, bl. 26, sc. 3, et. 3, ap. 68, sectorul 2, identificat„  cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, bd.
  Din momentul semn„rii ∫i autentific„rii
                              cu B.I. seria B.E. nr. 071219, eliberat de Circa 11     Iuliu Maniu, nr. 55, bl. 17, sc. C, et. 3, ap. 96,
prezentului act, acesta va face parte integrant„ din
                              Mili˛ie la data de 15.07.1981, cod numeric personal     sectorul 6, n„scut la data de 19.11.1981 Ón
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              2360430400087, ∫i Herciu Silvestru, cet„˛ean         Alexandria, jude˛ul Teleorman, sex b„rb„tesc, fiul
THERMPLUS EXIM — S.R.L., urm‚nd ca Ón baza
                              rom‚n, n„scut Ón comuna M„rgineni, jude˛ul Bac„u,
acestuia s„ se Óndeplineasc„ formalit„˛ile legale                                    lui Gheorghe ∫i Rozalia, nec„s„torit, identificat cu
                              la data de 25.01.1953, cu domiciliul Ón comuna
privind publicarea ∫i Ónregistrarea acestui act la                                   C.I. seria RD nr. 278877, eliberat„ la data de
                              M„rgineni, jude˛ul Bac„u, identificat cu B.I. seria
autorit„˛ile competente.                                                5.11.2002 de Sec˛ia 21 Poli˛ie, cod numeric personal
                              G.V. nr. 955543, eliberat la data de 5.06.1997 de
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i                                      1811119340447, ∫i Radu Cristian-Codru˛, cet„˛ean
                              Poli˛ia Bac„u, c„s„torit, cod numeric personal
autentificat la Biroul notarilor publici asocia˛i                                    rom‚n, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr.
                              1530125040081, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
Gheorghi˛a Albu ∫i Roxana-Elena Mihalca, Ón 4                                      111, bl. 25, sc. 2, et. 3, ap. 51, sectorul 4, n„scut la
                              Comerciale SINCO INSTAL INVEST — S.R.L., Ón
exemplare, din care s-au eliberat 3 exemplare.                                     data de 12.01.1977 Ón Alexandria, jude˛ul
                              conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale nr.
  (48/228.389)                                                    Teleorman, sex b„rb„tesc, fiul lui Gheorghe ∫i
                              1/20.05.2004, am hot„r‚t urm„toarele:
              *                 1. Schimbarea sediului societ„˛ii aceasta urm‚nd
                                                            Rozalia, nec„s„torit, identificat cu C.I. seria RT nr.
                                                            245280, eliberat„ la data de 5.11.2002 de Sec˛ia 15
                              a func˛iona la urm„toarea adres„:
      Societatea Comercial„                                            Poli˛ie, cod numeric personal 1770112416031.
                               – Bucure∫ti, aleea Leorda nr. 5, bl. N21, sc. D, et.
    JOB GRAPH — S.R.L., Bucure∫ti                                            4. Domeniul principal de activitate este: cod
                              2, ap. 36, sectorul 3.
                                                            CAEN 744 – publicitate, iar activitatea principal„
                               2. Cesionarea integral„ de c„tre Garofil Ecaterina
         ACT ADIfiIONAL                                             este: cod CAEN 7440 – publicitate.
                              a celor 40 de p„r˛i sociale pe care le de˛ine Ón
                                                              5. Completarea activit„˛ilor secundare cu: cod
la actul constitutiv al al Societ„˛ii Comerciale      societate, Ón valoare de 40.000.000 lei (1.000.000
                                                            CAEN 2211 – editarea c„r˛ilor; cod CAEN 2212 –
 JOB GRAPH — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        lei/partea social„), reprezent‚nd 80 % din capitalul
                                                            editarea ziarelor; cod CAEN 2213 – editarea
str. Elev Popovici Nicolae, nr. 4, bl. P50, sc. 1,     social al Societ„˛ii Comerciale SINCO INSTAL
                                                            revistelor ∫i periodicelor; cod CAEN 2214 – editarea
  et. 3, ap. 10, sectorul 5, Ónmatriculat„ la      INVEST — S.R.L., dlui Herciu Silvestru, acesta din
                                                            Ónregistr„rilor sonore; cod CAEN 2215 – alte
   Oficiul registrului comer˛ului cu nr.        urm„ devenind asociat unic Ón societate prin
                                                            activit„˛i de editare; cod CAEN 7221 – editare de
      J 40/7982/1996, CF 8814420           de˛inerea tuturor p„r˛ilor sociale Ón valoare de
                              50.000.000 lei ( 50 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei).     programe.
  Œn baza deciziei asociatului unic, din data de                                      Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
                               3. Ca urmare a cesiunii de p„r˛i sociale av‚nd ca
20.05.2004, asociatul unic Oana Delia Berdila, cu     efect retragerea asociatului Garofil Ecaterina din      neschimbate.
domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Elev Popovici Nicolae,    societate, se vor modifica Ón mod corespunz„tor art.       (52/228.393)
nr. 4, bl. P50, sc. 1, et. 3, ap. 10, sectorul 5,     1 ∫i 2 al actului constitutiv, Ón sensul continu„rii                   *
identificat„ cu C.I. seria RT nr. 047157, eliberat„ de   societ„˛ii sub forma unei societ„˛i cu r„spundere
Circa 19 Poli˛ie la data de 13.10.1999, cod numeric    limitat„ cu asociat unic.                      Societatea Comercial„
personal 2690709044432, al Societ„˛ii Comerciale       4. Celelalte prevederi statutare r„m‚n          ORNAMENTUL PRODCOM — S.R.L., Bucure∫ti
JOB GRAPH — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.      neschimbate.
Elev Popovici Nicolae, nr. 4, bl. P50, sc. 1, et. 3, ap.    (51/228.392)                                ACT ADIfiIONAL
10, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                  *
comer˛ului cu nr. J 40/7982/1996, C.F. 8814420, a                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
decis s„ modifice actul constitutiv al societ„˛ii dup„                                     ORNAMENTUL PRODCOM — S.R.L.,
                                    Societatea Comercial„              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
cum urmeaz„:                            ANIRO COM — S.R.L., Bucure∫ti
  2. Œnchiderea punctului de lucru din Bucure∫ti,                                       cu nr. J 40/8277 la data de 6.04.1992
∫os. Panduri nr. 9, bl. P21, sc. 1, parter, ap. 3,                                     Subsemnatul Pascalau Marinel, cet„˛ean rom‚n,
                                       ACT ADIfiIONAL
sectorul 5.                                                       n„scut la data de 12.07.1950, cu domiciliul Ón
  3. Deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,     la statutul Societ„˛ii Comerciale ANIRO COM         Bucure∫ti, str. Maria T„nase, nr. 2, bl. 29, sc. 2, et.
str. Dr. Petre G„descu, nr. 12, sectorul 5, conform     — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       7, ap. 61, sectorul 4, posesor al B.I. seria B.R. nr.
contractului de subÓnchiriere ata∫at la prezenta       Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.        705055, eliberat de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de
hot„r‚re.                          J 40/1789/1996, av‚nd codul fiscal 8222290         21.07.1995, av‚nd cod numeric personal
  Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.           Subsemna˛ii Radu Andrei, cet„˛ean rom‚n, cu        1500712400324, Ón calitate de asociat unic al
   (49/228.390)                     domiciliul Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu, nr. 55,      Societ„˛ii Comerciale ORNAMENTUL PRODCOM —
              *                bl. 17, sc. C, et. 3, ap. 96, sectorul 6, n„scut la data   S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Maria T„nase, nr.
                              de 19.11.1981 Ón Alexandria, jude˛ul Teleorman, sex     2, bl. 29, sc. 2, et. 7, ap. 61, sectorul 4, Ónmatriculat„
     Societatea Comercial„              b„rb„tesc, fiul lui Gheorghe ∫i Rozalia, nec„s„torit,    la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
   EUROGEN DELTA — S.R.L., Bucure∫ti           identificat cu C.I. seria RD nr. 278877, eliberat„ la    J 40/8277/1992, am hot„r‚t urm„toarele:
                              data de 5.11.2002 de Sec˛ia 21 Poli˛ie, cod numeric       – Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
         ACT ADIfiIONAL              personal 1811119340447, ∫i Radu Cristian-Codru˛,       Pia˛a Norilor, str. Constantin R„dulescu Motru, nr.
                              cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, ™os.       9, sectorul 4, ca urmare a Óncheierii unui contract
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Olteni˛ei nr. 111, bl. 25, sc. 2, et. 3, ap. 51,       de loca˛iune cu privire la spa˛iu, cu destina˛ia
EUROGEN DELTA — S.R.L., cu sediul social Ón        sectorul 4, n„scut la data de 12.01.1977 Ón         comercial„ (taraba nr. 76), nr. 1271/27.05.2004,
Bucure∫ti, str. B„icule∫ti nr. 9, bl. A 1, sc. B,     Alexandria, jude˛ul Teleorman, sex b„rb„tesc, fiul      pentru desf„∫urarea activit„˛ii secundare cod CAEN
 et. 7, ap. 72, sectorul 1, Ónmatriculat„ cu nr.      lui Gheorghe ∫i Rozalia, nec„s„torit, identificat cu     5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  J 40/4935/2003, cod unic de Ónregistrare        C.I. seria RT nr. 245280, eliberat„ la data de        specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
   15357304, capital social 2.000.000 lei        5.11.2002 de Sec˛ia 15 Poli˛ie, cod numeric personal     parte (contractul de loca˛iune Óncheiat cu Societatea
  Roibu Eugen, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón      1770112416031, ambii Ón calitate de asocia˛i ai       Comercial„ FMA SERVICE — S.R.L.)
Bucure∫ti, str. B„icule∫ti nr. 9, bl. A 1, sc. B, et. 7,  Societ„˛ii Comerciale ANIRO COM — S.R.L., cu           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
ap. 72, sectorul 1, cod numeric personal          sediul Ón Bucure∫ti, str. Theodor Pallady, nr. 79, bl.    actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
1431022400104, identificat cu C.I. seria RT nr.      V11, sc. B, et. 7, ap. 74, sectorul 3, Ón baza        DOMENCANTI COM — S.R.L., celelalte prevederi ale
247515, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de      contractului de cesiune autentificat cu nr.         acestuia r„m‚n‚nd neschimbate.
21.11.2002, Ón calitate de asociat unic, aduc       658/18.03.2004 de notarul public Mihaela Condor         Redactat azi, 31.05.2004.
urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al       din Bucure∫ti, prin care subsemnatul Radu Andrei         (53/228.394)
societ„˛ii:                        am preluat de la Zamfirescu Georgeta 10 p„r˛i                      *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2165/20.VII.2004                  13
      Societatea Comercial„                 Art. 2. Se Ónfiin˛eaz„ punctul de lucru pentru     14026442, ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale
    TOTAL KING — S.R.L., Bucure∫ti            Societatea Comercial„ ZIARUL cn — S.R.L. la adresa     a asocia˛ilor, din data de 14.05.2004, am decis
                               din Otopeni, calea Bucure∫tilor nr. 255 A, standul     modificarea contractului ∫i statutului societ„˛ii sus-
          ACT ADIfiIONAL               B2, jude˛ul Ilfov, Ón suprafa˛„ de 20 m2.         men˛ionate astfel:
                                 Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv    Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, Strada
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        r„m‚n nemodificate.                    Polon„ nr. 92, bl. 17 A+B, ap. 90, sectorul 1, Ón
  TOTAL KING — S.R.L., cu sediul social Ón            (55/228.396)                      Bucure∫ti, str. P‚ncota nr. 116, sectorul 2.
 Bucure∫ti, str. Bucovina nr. 1, bl. L10, sc. 1,                    *                 Celelalte dispozi˛ii din contractul ∫i statutul
 et. 3, ap. 46, sectorul 3, Ónmatriculat„ cu nr.                                     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  J 40/5732/2004, cod unic de Ónregistrare              Societatea Comercial„                Prezentul   act  adi˛ional   completeaz„
  16320346, atribut fiscal R, capital social           PROCOM SITEX — S.R.L., Bucure∫ti           corespunz„tor prevederile contractului ∫i statutului
          2.000.000 lei                                             ∫i urmeaz„ a se Ónregistra la Oficiul registrului
  Badea Radu, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón                 ACT ADIfiIONAL              comer˛ului ∫i a se publica Ón Monitorul Oficial al
Bucure∫ti, str. Bucovina nr. 1, bl. L10, sc. 1, et. 3,                                  Rom‚niei.
ap. 46, sectorul 3, cod numeric personal             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                               (57/228.399)
                                   PROCOM SITEX — S.R.L., cu sediul Ón
1580102400592, identificat cu C.I. seria RT nr.                                                   *
301350, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de        Bucure∫ti, str. C„p‚lna nr. 40, bl. 16H, sc. A,
16.12.2003, Ón calitate de asociat unic, aduc           ap. 3, sectorul 1, cod unic de Ónregistrare
                                                                  Societatea Comercial„
urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al         10777765, atribut fiscal R ∫i num„r de ordine
                                                                INDIGO INVEST — S.R.L., Bucure∫ti
societ„˛ii:                           Ón registrul comer˛ului J 40/6739/9.07.1998
  1. Extinderea obiectului de activitate cu: cod         Subsemna˛ii Lecca Viorel-Bogdan, cet„˛ean                ACT ADIfiIONAL
CAEN 5530 – restaurante; 5540 – baruri; 5551 –        rom‚n, c„s„torit, sex b„rb„tesc, n„scut la data de
cantine; 5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei;      26.02.1959 Ón Bucure∫ti, sectorul 1, fiul lui Mircea     la statutul de organizare ∫i func˛ionare al
7032 – administrarea imobilelor pe baz„ de tarife       ∫i Marcela, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str.        Societ„˛ii Comerciale INDIGO INVEST — S.R.L.
sau contract; 7450 – selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de      Smaranda Br„escu, nr. 37, bl. 11H, sc. 1, et. 4, ap.     Subsemna˛ii Gizdavu Ovidiu-Septimiu, cet„˛ean
munc„; 7487 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón     12, sectorul 1, posesor al C.I. seria RD nr. 196054,    rom‚n, nec„s„torit, n„scut la data de 23.05.1961 Ón
principal Óntreprinderilor.                  eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 26.09.2001,    Blaj, jude˛ul Alba, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str.
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n      cod numeric personal 1590226400086, ∫i Cu˛uhan       Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32, sectorul 1,
neschimbate.                         Ccristina, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„, sex        sex b„rb„tesc, fiul lui Septimiu ∫i Maria, identificat
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 2.06.2004,    femeiesc, n„scut„ la data de 30.07.1959 Ón Iernut,     cu C.I. seria RR nr. 175665, eliberat„ la data de
Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4           jude˛ul Mure∫, fiica lui Mihai ∫i Eugenia, cu       19.02.2001 de S.E.P., cod numeric personal
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru         domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Wolfgang Amadeus       1610523400370, Biri∫ Ion-Andrei, cet„˛ean rom‚n,
compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       Mozart nr. 20C, ap. 2, sectorul 2, posesoare a C.I.    c„s„torit, n„scut la data de 14.07.1971 Ón Bucure∫ti,
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         seria RD nr. 131840, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la   sectorul 1, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Gruiul
Bucure∫ti.                          data de 26.09.2000, cod numeric personal          Arge∫ului nr. 1, bl. 31A, sc. 2, et. 1, ap. 14, sectorul
  (54/228.395)                       2590730400069, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale     3, sex b„rb„tesc, fiul lui Radu ∫i Adriana-Aura,
              *                 extraordinare a asocia˛ilor nr. 1, din data de       identificat cu C.I. seria DP nr. 001095, eliberat„ la
                               13.05.2004, ∫i contractului de cesiune autentificat    data de 25.07.1997 de I.G.P.–D.E.P., cod numeric
       Societatea Comercial„              cu nr. 868/13.05.2004 la Biroul notarului public      personal 1710714433071, Berciu Petru, cet„˛ean
     ZIARUL cn — S.R.L., Bucure∫ti            St„nic„ Marinela, am decis Óncheierea prezentului     rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de 24.10.1966 Ón
                               act adi˛ional:                       Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cu domiciliul Ón
                                 Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune, mai    Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 24, sectorul 2, sex
        ACT ADIfiIONAL NR. 1
                               sus men˛ionat, prin care Niculescu Silviu-Mihai a     b„rb„tesc, fiul lui Petru-Aurel ∫i Maria-Doina,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        cesionat asociatului Lecca Viorel-Bogdan un num„r     identificat cu C.I. seria DP nr. 066019, eliberat„ la
    ZIARUL cn — S.R.L., din 1.06.2004           de 7 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000    data de 21.08.2001 de I.G.P.–D.E.P., cod numeric
  Subscrisa GRUNERT ENTREPRISES LIMITED,           lei, totaliz‚nd 700.000 lei, aport Ón numerar,       personal 1661024434528, ∫i Apostolescu Drago∫-
societate comercial„ Ónregistrat„ Ón Republica Cipru     reprezent‚nd 33 % din capitalul social subscris ∫i     Florin, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit, n„scut la data
la Departement of Registrar of Companies and         v„rsat al Societ„˛ii Comerciale PROCOM SITEX —       de 28.02.1975 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, cu domiciliul
Official Receiver, Nicosia, cu nr. HE 126572,         S.R.L., retr„g‚ndu-se astfel din societate, Lecca     Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 37, bl. M10, sc. 3, ap.
reprezentat„ de dl Victor Alexiu, cet„˛ean rom‚n, cu     Viorel-Bogdan ∫i Cu˛uhan Cristina r„m‚n cei doi      75, sectorul 3, sex b„rb„tesc, fiul lui Ion ∫i Maria-
domiciliul Ón Bucure∫ti, Str. Ritmului nr. 16, bl. 431,    asocia˛i ai societ„˛ii.                  Minodora, identificat cu C.I. seria RT nr. 275827,
sc. B, et. 5, ap. 43, sectorul 2, identificat cu C.I. seria    Art. 2. Capitalul social al societ„˛ii este de     eliberat„ la data de 10.08.2003 de Sec˛ia 11 Poli˛ie,
RD nr. 131390, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data     2.100.000 lei, Ómp„r˛it Ón 21 p„r˛i sociale a 100.000   cod numeric personal 1750228410011, to˛i Ón
de   25.09.2000,    cod   numeric    personal   lei fiecare, aport Ón numerar, reprezent‚nd 100 %     calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale INDIGO
1561006400041, ∫i subscrisa Societatea Comercial„       din capitalul social subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii ∫i  INVEST — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Barbu
                               este de˛inut de asocia˛i astfel:              V„c„rescu, nr. 162, et. 2, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
GENERAL ENTREPRISE — S.R.L., persoan„ juridic„
                                 – Lecca Viorel-Bogdan – de˛ine un num„r de 14     Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
rom‚n„, cu sediul Ón Bac„u, str. M„r„∫e∫ti nr. 165,
                               p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,    Bucure∫ti cu nr. J 40/12718/2002, cod unic de
jude˛ul Bac„u, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                               totaliz‚nd 1.400.000 lei, aport Ón numerar,        Ónregistrare 15071603, atribut fiscal R, fa˛„ de cele
Comer˛ului al Jude˛ului Bac„u cu nr. J 04/337/2002,
                               reprezent‚nd 66 % din capitalul social subscris ∫i     convenite prin hot„r‚rea adun„rii generale
cod unic de Ónregistrare 14652926, reprezentat„
                               v„rsat al societ„˛ii;
legal prin Umbr„rescu Dorinel, cet„˛ean rom‚n,                                      extraordinare a asocia˛ilor nr. 11, din data de
                                 – Cu˛uhan Cristina – de˛ine un num„r de 7 p„r˛i
n„scut la data de 9.11.1961 Ón comuna T„n„soaia,                                     1.06.2004, Óncheiem prezentul act adi˛ional dup„
                               sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,
jude˛ul Vrancea, cu domiciliul Ón comuna Podu                                      cum urmeaz„:
                               totaliz‚nd 700.000 lei, aport Ón numerar,
Turcului, jude˛ul Bac„u, identificat cu B.I. seria G.V.                                   S-a schimbat sediul social din Bucure∫ti, str.
                               reprezent‚nd 34 % din capitalul social subscris ∫i
nr. 947235, eliberat de Poli˛ia Podu Turcului la data                                  Barbu V„c„rescu, nr. 162, et. 2, sectorul 2, Ón
                               v„rsat al societ„˛ii.
de 1.05.1997, cod numeric personal 1611109046649,                                    Bucure∫ti, str. Traian nr. 184–186, et. 5, sectorul 2.
                                 Participarea la beneficii ∫i pierderi a asocia˛ilor
Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                               este corespunz„toare particip„rii la capitalul social,
ZIARUL cn — S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                     actele constitutive ale societ„˛ii ∫i va fi supus
                               respectiv de 66 % pentru Lecca Viorel-Bogdan ∫i de
sediul Ón Bucure∫ti, pia˛a Presei Libere nr. 1, corp                                   formalit„˛ilor de publicitate ∫i Ónregistrare
                               34 % pentru Cu˛uhan Cristina.
B2, et. 6, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul                                     prev„zute de lege.
                                 Art. 3. Se retrage din func˛ia de administrator
registrului comer˛ului cu nr. J 40/7263/2002, cod                                      Celelalte prevederi din actele constitutive r„m‚n
                               Niculescu Silviu-Mihai ∫i se confirm„ Ón func˛ia de
unic de Ónregistrare 14800283, atribut fiscal R,                                     neschimbate.
                               administrator ai societ„˛ii Lecca Viorel-Bogdan ∫i
av‚nd contul nr. 251101.107702041431012, deschis                                      Redactat ∫i dactilografiat ast„zi, 1.06.2004, Ón 3
                               Cu˛uhan Cristina.
la BANC POST, Filiala Mo∫ilor, Ón unanimitate am                                     exemplare, din care s-au eliberat societ„˛ii 2
                                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
hot„r‚t modificarea actului constitutiv dup„ cum                                     exemplare, cu dat„ cert„.
                               societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
urmeaz„:                                                           (58/228.400)
                                 Prezentul act adi˛ional se va comunica
  Art. 1. Se extinde obiectul de activitate al        autorit„˛ilor abilitate.                           ACT ADIfiIONAL
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:               (56/228.398)
  5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de                                       la statutul de organizare ∫i func˛ionare al
                                             *
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;                                    Societ„˛ii Comerciale INDIGO INVEST — S.R.L.
  5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                Societatea Comercial„               Subsemna˛ii Gizdavu Ovidiu-Septimiu, cet„˛ean
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de              DOX DESIGN — S.R.L., Bucure∫ti           rom‚n, nec„s„torit, n„scut la data de 23.05.1961 Ón
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                                          Blaj, jude˛ul Alba, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str.
  5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                   ACT ADIfiIONAL              Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32, sectorul 1,
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                        sex b„rb„tesc, fiul lui Septimiu ∫i Maria, identificat
produse nealimentare;                     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      cu C.I. seria RR nr. 175665, eliberat„ la data de
  5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;                  DOX DESIGN — S.R.L.             19.02.2001 de S.E.P., cod numeric personal
  5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din           Subsemna˛ii Jianu Drago∫-Doru (Jianu Drago∫,      1610523400370, Biri∫ Ion-Andrei, cet„˛ean rom‚n,
tutun;                            cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, Strada     c„s„torit, n„scut la data de 14.07.1971 Ón Bucure∫ti,
  5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse           Polon„ nr. 92, bl. 17 A+B, ap. 90, sectorul 1,       sectorul 1, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Gruiul
cosmetice ∫i de parfumerie;                  R„dulescu Gabriel, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón    Arge∫ului nr. 1, bl. 31A, sc. 2, et. 1, ap. 14, sectorul
  5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i       Bucure∫ti, bd. Gheorghe ™incai, nr. 9, bl. 3, sc. B, et.  3, sex b„rb„tesc, fiul lui Radu ∫i Adriana-Aura,
articole de papet„rie;                    8, ap. 33, sectorul 4, ∫i Damian Eveline-Cleopatra,    identificat cu C.I. seria DP nr. 001095, eliberat„ la
  5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.       data de 25.07.1997 de I.G.P.–D.E.P., cod numeric
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„      P‚ncota nr. 116, sectorul 2, Ón calitate de asocia˛i ∫i  personal 1710714433071, Berciu Petru, cet„˛ean
parte;                            Societ„˛ii Comerciale DOX DESIGN — S.R.L., cu       rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de 24.10.1966 Ón
  5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i        sediul Ón Bucure∫ti, Str. Polon„ nr. 92, bl. 17 A+B,    Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cu domiciliul Ón
pie˛e;                            sc. C, ap. 90, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul    Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 24, sectorul 2, sex
  5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se           Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti      b„rb„tesc, fiul lui Petru-Aurel ∫i Maria-Doina,
efectueaz„ prin magazine.                   cu nr. J 40/6517/3.07.2001, cod unic de Ónregistrare    identificat cu C.I. seria DP nr. 066019, eliberat„ la
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/20.VII.2004
data de 21.08.2001 de I.G.P.–D.E.P., cod numeric       numeric personal 2650228221172, Mitu Elena-          • produc˛ia altor tipuri de mobilier, cod 3614;
personal 1661024434528, ∫i Apostolescu Drago∫-        Laura, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„, cu domiciliul      • fabricarea de produse stratificate din lemn:
Florin, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit, n„scut la data     Ón R‚mnicu S„rat, str. Cop„celu nr. 170, jude˛ul      placaj, panel, furnire, pl„ci de a∫chii de lemn, pl„ci
de 28.02.1975 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, cu domiciliul    V‚lcea, n„scut„ la data de 26 mai 1976 Ón R‚mnicu     fibrolemnoase etc., cod 2020;
Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 37, bl. M10, sc. 3, ap.   S„rat, jude˛ul V‚lcea, legitimat„ cu C.I. seria VX nr.    • fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i
75, sectorul 3, sex b„rb„tesc, fiul lui Ion ∫i Maria-    019708, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu S„rat la data     Ómpletituri, cod 2052;
Minodora, identificat cu C.I. seria RT nr. 275827,      de   10.07.2000,   cod   numeric    personal    • pescuitul, cod 0501;
eliberat„ la data de 10.08.2003 de Sec˛ia 11 Poli˛ie,    2760526384205, ∫i Eremia Claudia, cet„˛ean rom‚n,       • piscicultura; cod 0502;
cod numeric personal 1750228410011, to˛i Ón         c„s„torit„, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Ioni˛„      • cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale INDIGO     Cegan, nr. 5, bl. P26, sc. 1, et. 7, ap. 29, sectorul 5,  plante neclasificate Ón alt„ parte, cod 0111;
INVEST — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Barbu     n„scut„ la data de 27 aprilie 1969 Ón comuna         • cre∫terea porcinelor, cod 0123;
V„c„rescu, nr. 162, et. 2, sectorul 2, Ónmatriculat„ la   Buc∫ani, jude˛ul Giurgiu, legitimat„ cu C.I. seria RD     • cre∫terea p„s„rilor, cod 0124;
Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului        nr. 361737, eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de     • demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
Bucure∫ti cu nr. J 40/12718/2002, cod unic de        12.03.2004, cod numeric personal 2690427461514.      organizare de ∫antiere; cod 4511;
Ónregistrare 15071603, atribut fiscal R, fa˛„ de cele      Conform acestor hot„r‚ri, actul constitutiv se       • lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru construc˛ii,
convenite prin hot„r‚rile adun„rii generale         modific„ conform cu prezentul act adi˛ional dup„      cod 4512;
extraordinare a asocia˛ilor, din datele de 17.02.2004    cum urmeaz„:                         • construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu, cod
∫i 18.02.2004, Óncheiem prezentul act adi˛ional         Componen˛a consiliului de administra˛ie este      4521;
dup„ cum urmeaz„:                      urm„toarea:                          • lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
  S-a m„rit capitalul social al societ„˛ii cu suma de     1. Jean-Roch Vincent Licari, pre∫edinte;        construc˛ii, cod 4522;
2.000.000 lei. Acestei sume Ói corespund 20 p„r˛i        2. Mihai Laz„r, membru;                  • construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
sociale cu o valoare nominal„ de 100.000 lei.          3. Paul Raiman, membru;                 aerodromuri ∫i baze sportive, cod 4523;
Aceast„ opera˛iune de m„rire de capital s-a efectuat      4. Iulia Gu˛u, membru.
                                                              • construc˛ii hidrotehnice, cod 4524;
prin v„rsarea a 1.000.000 lei de c„tre cei 2 noi        Componen˛a comisiei de cenzori este
                                                              • alte lucr„ri speciale de construc˛ii, cod 4525;
asocia˛i, respectiv dnii Berciu Petru ∫i Apostolescu     urm„toarea:
                                                              • Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
Drago∫-Florin.                         1. Sanda Beuran, cenzor;
                                                            demolare, cu personal de deservire aferente, cod
  Preambulul actului constitutiv se va modifica Ón       2. Gheorghe Daniel, cenzor, expert contabil;
                                                            4550;
mod corespunz„tor. De asemenea, art. 6.1 se va         3. Topliceanu Mariana, cenzor.
                                                              • dezvoltare (promovare) imobiliar„, cod 7011;
modifica Ón sensul c„ valoarea capitalului social este     Cenzorii suplean˛i sunt:
                                                              • cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri imobiliare
de 4.000.000 lei, iar art. 7.1 se va modifica Ón sensul     1. Pricop Venera;
                                                            proprii, cod 7012;
c„ societatea va avea 4 asocia˛i respectiv: Gizdavu       2. Mitu Elena-Laura;
Ovidiu-Septimiu, Biri∫ Ion-Andrei, Berciu Petru ∫i                                     • Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                                3. Eremia Claudia.
Apostolescu Drago∫-Florin (to˛i cu datele de mai        Celelalte   prevederi    statutare   r„m‚n   imobiliare proprii sau Ónchiriate, cod 7020;
sus), fiecare cu un aport la capitalul social de       nemodificate.                         • Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor pentru
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale ∫i o cot„     Modific„rile sus-men˛ionate fac obiectul        construc˛ii, f„r„ personal de deservire aferent, cod
de participare la beneficii ∫i pierderi de 25 %.       Ónregistr„rii de men˛iuni la Oficiul Registrului      7132;
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.             • transporturi rutiere de m„rfuri, cod 6024;
actele constitutive ale societ„˛ii ∫i va fi supus        (60/228.401)                       • transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale,
formalit„˛ilor de publicitate ∫i Ónregistrare                      *                cod 6023;
prev„zute de lege.                                                     • transporturi pe calea ferat„, cod 6010;
  Celelalte prevederi din actele constitutive r„m‚n          Societatea Comercial„                • Ónchirierea altor mijloace de transport terestru,
neschimbate.                           LAFARGE COMNORD — S.A., Bucure∫ti           cod 7121;
  Redactat ∫i dactilografiat ast„zi, 1.03.2004, Ón 3                                   • activit„˛i de secretariat ∫i traducere, cod 7485;
exemplare din care s-au eliberat societ„˛ii 2                 ACT ADIfiIONAL                • activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
exemplare, cu dat„ cert„.                                                consultan˛„ tehnic„ legate de acestea, cod 7420;
   (59/228.400)                        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       • activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice, cod 7430;
              *                 LAFARGE COMNORD — S.A., cu sediul social          – alte activit„˛i anexe transporturilor terestre;
                               Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 51, sectorul 3,      cod 6321;
     Societatea Comercial„                 cod po∫tal 030144, Ónmatriculat„ la Oficiul        • activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-
LAFARGE ECO–GREEN COM — S.A., Bucure∫ti              Registrului Comer˛ului al Municipiului        operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ tehnic„ turistic„
                               Bucure∫ti cu nr. J 40/5312/1999, cod unic de       neclasificate Ón alt„ parte; cod 6330;
          ACT ADIfiIONAL               Ónregistrare 11844293, atribut fiscal R, capital       • hoteluri, cod 5510;
                                      social 58.142.876.000 lei           • restaurante, cod 5530;
   la actul constitutiv (statutul) Societ„˛ii         Potrivit hot„r‚rilor adoptate de adunarea         • baruri, cod 5540;
            Comerciale              general„ ordinar„ ∫i adunarea general„            • cantine, cod 5551;
 LAFARGE ECO–GREEN COM — S.A., cu sediul           extraordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale      • alte unit„˛i de preparare a hranei, cod 5552.
 Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 51, sectorul 3,       LAFARGE COMNORD — S.A., ce au avut loc Ón data        La punctul 2 din ordinea de zi ac˛ionarii, Ón
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         de 24 martie 2003, conform prevederilor statutare     unanimitate, aprob„ un nou con˛inut al art. 17 din
 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.        ∫i legale, prin Alina Svetlana B„nic„, legitimaat„ cu   actul constitutiv (controlul societ„˛ii) ∫i modificarea
    J 40/11677/19.11.2002, cod unic de          C.I. seri RX nr. 055384/15.07.1998, eliberat„ de      corespunz„toare a prevederilor statutare, respectiv:
   Ónregistrare 15023169, atribut fiscal R        Sec˛ia 15 Poli˛ie, care este Ómputernicit„, potrivit     îArt. 17. Auditorul finanicar
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, din      hot„r‚rilor men˛ionate ca Ón numele ∫i pe seama        Situa˛iile financiare anuale ale societ„˛ii sunt
data de 15 aprilie 2004, a luat act de renun˛area      ac˛ionarilor s„ Óndeplineasc„ toate formalit„˛ile     supuse auditului financiar.
dlui George C„t„lin Pisoceanu la func˛ia de         legale ∫i s„ semneze toate documentele necesare,       Auditorul financiar va fi desemnat de c„tre
administrator al societ„˛ii, LA renun˛area Societ„˛ii    inclusiv actul adi˛ional la actul constitutiv al      adunarea general„ a ac˛ionarilor.
Comerciale DUTA EXPERT — S.R.L., prin            societ„˛ii, se emite prezentul act adi˛ionl la actul     Competen˛ele ∫i Óndatoririle sunt cele prev„zute
reprezentant autorizat dl Du˛a Nicolae ∫i Gheorghe      constitutiv al Societ„˛ii Comerciale LAFARGE        de lege.“
CÓrstoiu, la func˛ia de cenzor al societ„˛ii, precum     COMNORD — S.A.                        Potrivit hot„r‚rii adun„rii generale ordinare a
∫i la renun˛area dlor Florentina Adriana Avram,         Potrivit   hot„r‚rii   adun„rii   generale
                                                            ac˛ionarilor din data de 24 martie 2004:
Zoea-Doina St„nculescu ∫i Carmen-Mariana           extraordinare a ac˛ionarilor, din data de 24 martie
                                                              VI. La punctul 6 din ordinea de zi, Ón
Mure∫an la func˛ia de cenzor supleant al societ„˛ii     2004, la punctul 1 din ordinea de zi, Ón
                                                            unanimitate, ac˛ionarii desemneaz„ Societatea
∫i a desemnat:                        unanimitate, ac˛ionarii au hot„r‚t recodificarea
                                                            DELOITTE & TOUCHE ROMANIA — S.R.L., prin
  – un nou administrator, respectiv dna Iulia Gutu,     obiectului de activitate al societ„˛ii, dup„ cum
                                                            reprezentantul s„u legal dl Adrian Florin Cov„cescu
cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„ la data de 31      urmeaz„:
                                                            (auditor financiar legitimat cu carnet de auditor
iulie 1960 Ón localitatea Ulmu, Republica Moldova,        Activitatea principal„ a societ„˛ii este produc˛ia
                                                            financiar nr. 139/1.03.2001 ca auditor financiar al
cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. C.A. Rosetti nr. 36A,    de betoane, ∫ape, mortare, cod CAEN 2661.
                                                            societ„˛ii. Societatea Comercial„ DELOITTE &
et. 5, ap. 6, sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria RD     Alte activit„˛i:
                                                            TOUCHE ROMANIA — S.R.L. are sediul Ón Bucure∫ti,
nr. 252764, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de       • fabricarea elementelor din ipsos pentru
1.07.2002, cod numeric personal 2600731400646;        construc˛ii cod 2662;                   str. ™tefan Iulian, nr. 38, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
  – 2 cenzori, respectiv dl Gheorghe Daniel,          • fabricarea betonului, cod 2663;           Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
ceonzor, expert contabil, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,       • fabricarea mortarului, cod 2664;           Bucure∫ti cu nr. J 40/6775/1995, cod unic de
cu domiciliul Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare, nr.      • fabricarea altor elemente din beton, ciment ∫i    Ónregistrare 7756924, atribut fiscal R.
6, bl. 15A, sc. A, et. 7, ap. 27, sectorul 1, n„scut la   ipsos, cod 2030;                       VII. La punctul 7 din ordinea de zi, ac˛ionarii au
data de 21 februarie 1968 Ón Ploie∫ti, jude˛ul          • fabricare de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie   luat act de renun˛area dnei Aurelia Hot„ranu ∫i a
Prahova, identificat cu C.I. seria RT nr. 157937,      pentru construc˛ii, cod 2030;               dlui Tomescu Ioan la func˛ia de administrator ai
eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 25.04.2001,       • fabricarea uneltelor de m‚n„, cod 2862;       societ„˛ii ∫i, Ón urma votului secret, Ói desemneaz„,
cod numeric personal 1680221293103, ∫i dna            • abricarea articolelor de feronerie, cod 2863;    Ón unanimitate, ca administratori pentru o perioad„
Topliceanu Mariana, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, cu        • fabricarea de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i     conform prevederilor statutare, de 4 ani ∫i cu o
domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Arh. Ionescu Grigore,     componente ale structurilor metalice, cod 2811˛      remunera˛ie lunar„ fiecare ce const„ Ón
nr. 96, bl. T7A, sc. 1, et. 8, ap. 31, sectorul 2, n„scut„    • fabricarea de elemente de dulgherie ∫i        echivalentul Ón lei a sumei brute de 100 $ S.U.A., pe:
la data de 2 mai 1969 Ón comuna Bicazu Ardelean,       t‚mpl„rie din metal, cod 2812;                – dl Radu-Costin Mavrodin, cet„˛ean rom‚n,
jude˛ul Neam˛, identificat„ cu C.I. seria RT nr.         • fabricarea articolelor din material plastic     c„s„torit, n„scut la data de 26 octombrie 1968 Ón
012681, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de       pentru construc˛ii, cod 2523;               Bucure∫ti, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, bd. Iancu de
1.03.1999, cod numeric personal 2690502270018;          • fabricarea utilajelor pentru extrac˛ie ∫i      Hunedoara, nr. 50 A, et. 3, ap. 9, sectorul 1,
  – 3 cenzori suplean˛i, respectiv: Pricop Venera,     construc˛ii, cod 2952;                   identificat cu C.I. seria RR nr. 081906, eliberat„ de
cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„, cu domiciliul Ón Ia∫i,       • produc˛ia de scaune, cod 3611;            Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 11 ianuarie 2000, cod
str. Canta nr. 60, bl. 480, sc. C, et. 7, ap. 28, jude˛ul    • produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i        numeric personal 1681026390759;
ia∫i, n„scut„ la data de 28 februarie 1965 Ón Ia∫i,     magazine, cod 3612;                      – dl Sorin B„jenaru, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,
jude˛ul Ia∫i, legitimat„ cu C.I. seria MX nr. 115849,      • produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii, cod     n„scut la data de 22 august 1955 Ón Bucure∫ti, cu
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 20.03.2000, cod     3613;                           domiciliul Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 107, bl. 14,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2165/20.VII.2004                  15
sc. A, et. 2, ap. 11, sectorul 2, identificat cu C.I. seria   Art. 22. Auditorul finanicar va fi desemnat de       Celelalte  prevederi  statutare  r„m‚n
RR nr. 070913, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data     c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor.           nemodificate.
de 10 noiembrie 1999, cod numeric personal            Art. 23. Competen˛ele ∫i Óndatoririle auditorului      Modific„rile sus-men˛ionate fac obiectul
1550822400033.                        financiar sunt cele prev„zute Ón lege.“           Ónregistr„rii de men˛iuni la Oficiul Registrului
  Domnii Radu-Costin Mavrodin ∫i Sorin B„jenaru         Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, din      Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.
au depus fiecare la casieria societ„˛ii o garan˛ie ce     data de 30 martie 2004, a luat act de renun˛area        (63/228.404)
const„ Ón suma de 1.000.000 lei, echivalentul valorii     dlui Corneliul Ovidiu Fecioru la func˛ia de                      *
nominale a unui num„r de 10 ac˛iuni ale societ„˛ii.      administrator al societ„˛ii, l-a desemnat pe dl
   (61/228.402)                       Gabriel Matauan, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut           Societatea Comercial„
              *                 la data de 31 mai 1960 Ón Bucure∫ti, cu domiciliul          FRIGOCOM — S.A., Bucure∫ti
                               Ón Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„, nr. 170, bl. 10G, et.
     Societatea Comercial„                7, ap. 26, sectorul 1, identificat cu B.I. seria G.N. nr.           ACT ADIfiIONAL
  LAFARGE ARCOM GIPS — S.A., Bucure∫ti            813561, eliberat de Sec˛ia 3 Poli˛ie la data de 14
                                                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               octombrie 1994, cod numeric personal               FRIGOCOM — S.A., Ónmatriculat„ cu nr.
          ACT ADIfiIONAL               1600531400110, ca administrator al societ„˛ii ∫i, de       J 40/135/1991, cu sediul Ón Bucure∫ti,
                               asemenea, a desemnat Societatea DELOITTE &              bd. Timi∫oara nr. 58, sectorul 6
   la actul constitutiv (statutul) Societ„˛ii
                               TOUCHE ROMANIA — S.R.L., prin reprezentantul
 Comerciale LAFARGE ARCOM GIPS — S.A., cu                                          Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale FRIGOCOM —
                               s„u legal dl Adrian Florian Cov„cescu (auditor
 sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Leordeni nr. 106,                                      S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 58,
                               financiar legitimat cu carnet de auditor financiar
 sectorul 4, cod unic de Ónregistrare 11935340,                                      sectorul 6, av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr.
                               nr. 139/1.03.2001) ca auditor al societ„˛ii.
 atribut fiscal R, num„r de ordine Ón registrul                                      31/1990 privind societ„˛ile comerciale, Ón urma
                                 Conform acestor hot„r‚ri:
       comer˛ului J 40/6083/1999                                          adun„rii generale a ac˛ionarilor, din data de
                                 • Componen˛a consiliului de administra˛ie este
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,                                    29.03.2004, care a emis hot„r‚rea din aceea∫i dat„,
                               urm„toarea:
din data de 30 martie 2004, a aprobat modificarea                                     am decis s„ aducem urm„toarele modific„ri la actul
                                 1. Giovanni Mallone, pre∫edinte CA;
prevederilor statutare.                                                  constitutiv al societ„˛ii:
                                 2. Sebastian Florin Popescu, membru;
  Conform acestei hot„r‚ri, actul constitutiv se                                      Actul constitutiv se modific„ dup„ cum urmeaz„:
                                 3. Aurel Ilie Damboiu, membru;               Art. 5 se completeaz„ la obiectele secundare de
modific„ conform cu prezentul act adi˛ional dup„         4. Gabriel Matauan, membru.
cum urmeaz„:                                                       activitate cu urm„toarele coduri:
                                 • Auditorul financiar al societ„˛ii este Societatea     îObiectele secundare de activitate ale societ„˛ii
  – se elimin„ punctul 3.3 al art. 3 (Sediul        Comercial„ DELOITTE & TOUCHE ROMANIA —
societ„˛ii);                                                       sunt:
                               S.R.L., prin reprezentantul s„u legal dl Adrian        5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
  – se modific„ punctul 7.1 al art. 7 (Ac˛iuni) dup„    Florian Cov„cescu (auditor financiar legitimat cu
cum urmeaz„:                                                       echipamente industriale, nave ∫i avioane;
                               carnet de auditor financiar nr. 139/1.03.2001).       contractarea ∫i derularea materiilor prime,
  î7.1 Ac˛iunile societ„˛ii sunt ac˛iuni nominative     Societatea Comercial„ DELOITTE & TOUCHE
∫i sunt emise Ón form„ dematerializat„.                                          materialelor, pieselor de schimb ∫i utilajelor
                               ROMANIA — S.R.L. are sediul Ón Bucure∫ti, str.       comerciale din produc˛ia intern„ ∫i din import
  Ac˛iunile au o valoare nominal„ de 1.000.000 lei     ™tefan Iulian, nr. 38, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
fiecare.“                                                         pentru Óntreaga ˛ar„ ∫i str„in„tate;
                               Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J            5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
  – se elimin„ punctul 8.3 al art. 3 (Reducerea sau
                               40/6775/1995, cod unic de Ónregistrare 7756924,       diverse;
majorarea capitalului social);
                               atribut fiscal R.                       5187 – comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
  – se modific„ punctul 10.2 al art. 10 (Cesiune de
                                 Celelalte   prevederi    statutare   r„m‚n   utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
ac˛iuni) dup„ cum urmeaz„:
                               nemodificate.                         5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse;
  î10.2 Dreptul de proprietate asupra ac˛iunilor se
                                 Modific„rile sus-men˛ionate fac obiectul          7012 – cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri
transmite prin declara˛ie f„cut„ Ón Registrul
                               Ónregistr„rii de men˛iuni la Oficiul Registrului      imobiliare proprii;
ac˛ionarilor societ„˛ii, semnat„ de cedent ∫i
                               Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.             7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
cesionar, sau de mandatarii acestora.“
                                 (62/228.403)                      imobiliare proprii sau Ónchiriate;
  – se modific„ punctul 16.4 al art. 16 (Structura
consiliului de administra˛ie) dup„ cum urmeaz„:
                                             *                  7133 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
                                                             de birou, inclusiv a calculatoarelor;
  î16.4 Consiliul de administra˛ie va alege
                                    Societatea Comercial„                7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente;
pre∫edintele consiliului de administra˛ie.
                                 LAFARGE AGREGATE BETOANE — S.A.              7210 – consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor
Pre∫edintele consiliului de administra˛ie nu
                                       Bucure∫ti                  de calcul (hardware);
Óndepline∫te Ón mod obligatoriu ∫i func˛ia de
                                                               7222 – consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
director general al societ„˛ii. Œn acest caz ∫i
                                        ACT ADIfiIONAL               software;
directorul general va fi desemnat de c„tre consiliul
                                                               7260 – alte activit„˛i legate de informatic„;
de administra˛ie.“                         la actul constitutiv (statutul) Societ„˛ii        7413 – activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
  – se modific„ punctul 17.7 al art. 17 (Organizarea     Comerciale LAFARGE AGREGATE BETOANE —             7414 – activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
∫i func˛ionarea consiliului de administra˛ie) dup„       S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr.      management;
cum urmez„:                            51, sectorul 3, cod unic de Ónregistrare         7420 – activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
  î17.7 Cvorumul necesar pentru ca ∫edin˛ele         361269, atribut fiscal R, num„r de ordine Ón       servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
consiliului de administra˛ie s„ fie valabil Óntrunite        registrul comer˛ului J 40/256/1991           7450 – selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
este de cel pu˛in jum„tate din num„rul total de
                                 Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,       7485 – activit„˛i de secretariat ∫i traducere.“
administratori.“
                               din data de 26 martie 2004, a aprobat radierea          (64/228.405)
  – se modific„ punctul 17.8 al art. 17 (Organizarea
                               punctelor de lucru Cariera Seracova ∫i Cariera                    *
∫i func˛ionarea consiliului de admistra˛ie) dup„
                               Izvorul Alb.
cum urmeaz„:                                                            Societatea Comercial„
  î17.8 Hot„r‚rile consiliului de administra˛ie vor      Conform acestei hot„r‚ri, actul constitutiv se
                               modific„ conform cu prezentul act adi˛ional dup„       UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR — S.A.
fi luate cu ajutorul majorit„˛ii membrilor prezen˛i                                           Bucure∫ti
la ∫edin˛„.“                         cum urmeaz„:
  – se elimin„ punctul 17.9 al art. 17 (Organizarea      Se radiaz„ urm„toarele puncte de lucru:
                                 1. Carierea Seracova din localitatea Tople˛,                ACT ADIfiIONAL
∫i func˛ionarea consiliului de administra˛ie);
  – se modific„ unctele 18.1 ∫i 18.2 ale art. 18      jude˛ul Cara∫-Severin.                    la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
(Directorii executivi) dup„ cum urmeaz„:             2. Cariera Izvorul Alb din localitatea C‚mpulung      UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR — S.A.,
  î18.1 Consiliul de administra˛ie stabile∫te        Moldovenesc, jude˛ul Suceava.                cod unic de Ónregistrare 10688099/98, atribut
num„rul, atribu˛iile ∫i obliga˛iile directorilor         Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, din         fiscal R, num„r de ordine Ón registrul
executivi ai societ„˛ii, Ón concordan˛„ cu cerin˛ele     data de 26 martie 2004, a luat act de renun˛area       comer˛ului J 40/5529/5.06.1998, cu sediul Ón
de organizare ∫i conducere ale societ„˛ii;          dlui Dan Nicolae Cheroi la func˛ia de administrator      Bucure∫ti, bd. Carol I, nr. 12, et. 2, camera
  18.2 Directorii executivi sunt r„spunz„tori fa˛„     al societ„˛ii ∫i l-a desemnat pe dl Sorin-Ovidiu         211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 226,
de societate ∫i fa˛„ de ter˛e p„r˛i pentru          Bocanici ca administrator al societ„˛ii, pentru o                 sectorul 3
neÓndeplinirea atribu˛iilor lor, Ón conformitate cu      perioad„, conform prevederilor statutare, de 2 ani
                                                               Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale
prevederile legale.“                     ∫i a aprobat reÓnnoirea mandatelor de
                                                             extraordinare a ac˛ionarilor, din data de 29.03.2004,
  – se elimin„ punctele 18.3 ∫i 18.4 ale art. 18      administrator, reÓnnoirea mandatelor de
                                                             ∫i contractul de administrare nr. 2 din 1.04.2004,
(Directorii executivi);                    administrator pentru dl Costin Grigore Borc ∫i dra     actele constitutive ale societ„˛ii comerciale se
  – se modific„ punctele 19.1 ∫i 19.2 ale art. 19      Olivia ™tef„nescu pentru o perioad„, conform        modific„ dup„ cum urmeaz„:
(Reprezentarea societ„˛ii) dup„ cum urmeaz„:         prevederilor statuare, de 2 ani.                Art. 1. Societatea este administrat„ de
  î19.1 Consiliul de administra˛ie va stabili         Conform acestor hot„r‚ri:                administratorul unic Societatea Comercial„
limitele Ón care pre∫edintele consiliului de           • Componen˛a consiliului de administra˛ie este      UZINSIDER — S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
administra˛ie va reprezenta societatea Ón rela˛iile cu    urm„toarea:                         sediul Ón Bucure∫ti, bd. Carol I nr. 12, sectorul 3,
ter˛ii;                             1. Costin Grigore Borc, pre∫edinte, director       Ónmatriculat„ cu nr. J 40/2835/1992, cod unic de
  19.2 Œn cazul Ón care pre∫edintele consiliului de     general;                          Ónregistrare 327658, atribut fiscal R, prin
administra˛ie nu de˛ine ∫i func˛ia de director          2. Sorin-Ovidiu Bocanici, membru;            administratorul delegat desemnat prin decizia
general, consiliul de administra˛ie va stabili          3. Olivia ™tef„nescu, membru.              asociatului unic.
atribu˛iile ∫i limitele de reprezentare a societ„˛ii Ón     • Se reconfirm„ c„ auditorul financiar al          Administratorul unic Societatea Comercial„
rela˛iile cu ter˛ii at‚t pentru pre∫edintele consiliului   societ„˛ii este Societatea Comercial„ DELOITTE &      UZINSIDER — S.A. va depune la casa societ„˛ii o
de administra˛ie c‚t ∫i pentru directorul general.“      TOUCHE ROMANIA — S.R.L., prin reprezentantul        garan˛ie echivalent„ cu valoare a 10 ac˛iuni, care nu
  – se elimin„ punctele 19.3 ∫i 19.4 ale art. 19      s„u legal dl Adrian Florin Cov„cescu (auditor        va fi restituit„ dec‚t dup„ ce adunarea general„ a
(Reprezentarea societ„˛ii);                  financiar legitimat cu carnet de auditor financiar     aprobat bilan˛ul ultimului exerci˛iu Ón care
  – se elimin„ art. 20 (Blocaj);              nr. 139/1.03.2001). Societatea Comercial„          administratorul unic, prin administratorul delegat
  – se modific„ punctele 21, 22 ∫i 23 ale cap. VII     DELOITTE & TOUCHE ROMANIA — S.R.L. are sediul        desemnat, a func˛ionat.
(Comisia de cenzori), dup„ cum urmeaz„:            Ón Bucure∫ti, str. ™tefan Iulian, nr. 38, sectorul 1,     Atribu˛iile administratorului unic:
  îCap. IV Auditorul financiar               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       a) nume∫te administratorul delegat ∫i directorul
  Art. 21. Situa˛iile financiare anuale ale societ„˛ii   nr. J 40/6775/1995, cod unic de Ónregistrare        general, persoan„ fizic„;
sunt supuse auditului financiar.               7756924, atribut fiscal R.                   b) nume∫te ∫i revoc„ directorii executivi;
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/20.VII.2004
  c) stabile∫te Óndatoririle ∫i responsabilit„˛ile    cod unic de Ónregistrare 13848852, atribut fiscal R,    Republicii nr. 17A, bl. A2, ap. 21, jude˛ul Prahova,
personalului;                       prin Constantin Aurel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      n„scut la data de 25.07.1964 Ón Cayeli, Turcia,
  d) aprob„ Óncheierea conven˛iilor, opera˛iunilor    data de 23.06.1936 Ón localitatea Chiochina, jude˛ul    nec„s„torit, posesor al pa∫aportului seria TR–F nr.
comerciale ∫i a contractelor de Ónchiriere necesare    Ialomi˛a, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. B„icule∫ti    015718, eliberat de autorit„˛ile turce, valabil p‚n„ la
desf„∫ur„rii activit„˛ii;                 nr. 5, et. 6, ap. 65, sectorul 1, legitimat cu B.I. seria  data 19.04.2009, Ón nume propriu ∫i ca mandatar al
  e) aprob„ opera˛iunile de v‚nzare-cump„rare de     D.A. nr. 628240, eliberat de Circa 5 Mili˛ie la data
                                                            lui Kocal Ibrahim, cet„˛ean turc, cu domiciliul Ón
bunuri ∫i mijloace circulante;               de   24.02.1986,    cod   numeric    personal
  f) aprob„ Óncheierea sau rezilierea de contracte                                  Turcia, cu re∫edin˛a Ón Ploie∫ti, Bd. Republicii
                              1360623400042.
ce dep„∫esc 1/2 din capitalul social;             Precum ∫i din cenzorii suplean˛i:            nr. 17A, bl. A2, ap. 21, jude˛ul Prahova, nec„s„torit,
  g) stabile∫te tactica ∫i strategia de marketing;      • ™tef„nescu Lenu˛a, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     n„scut la data de 12.02.1964 Ón Cayeli, Turcia,
  h) convoac„ ∫i stabile∫te ordinea de zi a adun„rii   data de 20.11.1950 Ón Bucure∫ti, sectorul 1, cu       posesor al pa∫aportului seria TR–F nr. 337391,
generale;                         domiciliul Ón Bucure∫ti, ∫os. N. Titulescu, nr. 14, sc.   eliberat de autorit„˛ile turce la data de 24.09.2003,
  i) supune spre aprobare adun„rii generale a       B, bl. 21, ap. 98, sectorul 1, legitimat„ cu C.I. seria   conform procurii speciale autentificare cu nr.
ac˛ionarilor, Ón termenul legal de la Óncheierea      RD nr. 075444, eliberat„ de S.E.P. la data de        2806/7.08.2003 la Biroul notarului public Elena
exerci˛iului economico-finanicar, raportul cu       22.07.1999, cod numeric personal 2501120400245;       Denis Iordache din Bucure∫ti, ∫i Kilic Yahya,
privire la activitatea societ„˛ii, bilan˛ul ∫i contul de   • Ionescu Valentin Teodor, cet„˛ean rom‚n,        cet„˛ean turc, cu domiciliul Ón Turcia, cu re∫edin˛a
profit ∫i pierdere pe anul precedent, precum ∫i      n„scut la data de 12.12.1934 Ón Bucure∫ti, sectorul 1,   Ón Ploie∫ti, Bd. Republicii nr. 17A, bl. A2, ap. 17,
proiectul de program de activitate ∫i proiectul de     cu domiciliul Ón Bucure∫ti, Str. Parfumului nr. 45, et.
                                                            jude˛ul Prahova, n„scut la data de 10.04.1962 Ón
buget al societ„˛ii pe anul Ón curs;            2, ap. 5, sectorul 3, legitimat cu B.I. seria B.C. nr.
  j) elaboreaz„ studii, programe, decizii privind     123113, eliberat de Circa 10 Mili˛ie la data de       Buyukkoy, Turcia, nec„s„torit, posesor al
buna func˛ionare a societ„˛ii;               5.07.1980, cod numeric personal 1341212400132;       pa∫aportului seria TR–J nr. 671980, eliberat de
  k) urm„re∫te gestionarea patrimoniului societ„˛ii     • R„˛al„ Daniela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    autorit„˛ile turce la data de 5.03.1998, valabil p‚n„
∫i urm„re∫te ob˛inerea profitului maxim;          de 14.07.1961 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, cu     la data de 2.02.2008, Ón calitate de asocia˛i ai
  l) rezolv„ orice alte probleme stabilite de       domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Covasna nr. 21, bl. F2,    Societ„˛ii Comerciale ALEVA IMPORT EXPORT —
adunarea general„.“                    sc. 1, ap. 3, sectorul 4, legitimat„ cu C.I. seria RX nr.  S.R.L., Ón baza hot„r‚rii adun„rii extraordinare a
  Art. 2. Œn cuprinsul actelor constitutive ale      025949, eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de      asocia˛ilor nr. 4405141, din 14.05.2004, am hot„r‚t
Societ„˛ii Comerciale UZINSIDER GENERAL          18.02.1998, cod numeric personal 2610714400481.       modificarea actului constitutiv al societ„˛ii dup„
CONTRACTOR — S.A. (statut ∫i contract de societate)      Art. 5. Prin decizia nr. 7/1.04.2004,          cum urmeaz„:
se va Ónlocui, unde este cazul, termenul de îconsiliu   administratorul unic Societatea Comercial„
                                                             1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,
de administra˛ie“ cu acela de îadministrator unic“.    UZINSIDER — S.A. nume∫te pe dl Minculescu Stelu
  Art. 3. Œn cuprinsul actelor constitutive ale                                    Prelungirea Ferentari nr. 50, sectorul 5, Ón
                              Octavian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Societ„˛ii Comerciale UZINSIDER GENERAL          22.03.1948 Ón Teiu∫, jude˛ul Alba, cu domiciliul Ón     Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 201, sectorul 5, cod
CONTRACTOR — S.A. (statut ∫i contract de societate)    Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 4, bl. 117, sc. 1, et. 5,   CAEN 5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
se va Ónlocui termenul de îpre∫edinte al consiliului    ap. 13, sectorul 4, legitimat cu C.I. seria RD nr.     echipamente industriale, nave ∫i avioane.
de administra˛ie“ cu acele de îadministrator        162300, cod numeric personal 1480322400412,          Se modific„ articolul corespunz„tor din actul
delegat“.                         administrator delegat ∫i director general al        constitutiv.
  Art. 4. Comisia de cenzori este alc„tuit„ din:     Societ„˛ii Comerciale UZINSIDER GENERAL            2. Deschiderea unui punct de lucru Ón comuna
  • Societatea Comercial„ G&C CONTAB 2003 —        CONTRACTOR — S.A.                      Pope∫ti Leordeni, ™os. Olten˛iei nr. 204, jude˛ul
S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón        Art. 6. Ac˛ionarii Ómputernicesc pe dra Ene       Ilfov, unde se vor desf„∫ura activit„˛ile cod CAEN:
Bucure∫ti, str. Soldat Zambil„ Ioni˛„, nr. 4, bl. 7D,   Alexandra Amancei, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, Str.     2812, 2853, 7487.
sc. A, ap. 1, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul     Baladei nr. 3, bl. 61, sc. 1, et. 1, ap. 10, sectorul 4,
                                                             Se modific„ articolul corespunz„tor din actul
registrului comer˛ului cu nr. J 40/4944/11.04.2003,    s„ ne reprezinte Ón toate etapele procedurale
cod unic de Ónregistrare 15632408, din data de                                     constitutiv.
                              necesare Ónregistr„rii modific„rilor sus-men˛ionate
11.04.2003, atribut fiscal R, prin Ciobotaru        la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       3. Completarea obiectului de activitate cu
Constan˛a Stelu˛a, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     Bucure∫ti.                         urm„toarele activit„˛i:
de 19.06.1936 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, cu domiciliul     Pentru ducerea la Óndeplinire a prezentului         – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
Ón Bucure∫ti, str. Soldat Zambil„ Ioni˛„, nr. 4,      mandat, mandatara noastr„ va face toate           t‚mpl„rie din metal, cod CAEN 2812;
bl. 7 D, sc. A, ap. 1, sectorul 2, legitimat„ cu B.I.   formalit„˛ile necesare, ne va reprezenta ∫i semna Ón      – tratarea ∫i acoperirea metalelor, cod CAEN
seria D.E. nr. 179343, eliberat de Circa 9 Mili˛ie la   numele nostru actele ce vor fi necesare, semn„tura     2851;
data de 25.06.1987, cod numeric personal          sa fiindu-ne opozabil„.                    – fabricarea de recipien˛i, containere ∫i alte
2360619400125;                        Redactat de p„r˛i Ón 5 exemplare azi, 3.04.2004,     produse similare din o˛el, cod CAEN 2871;
  • Societatea Comercial„ CONTACT EXPERT M&C       la Cabinetul Individual de Avocatur„ Elena Iona∫cu.      – fabricarea ambalajelor din metale u∫oare, cod
— S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón        (65/228.406)
                                                            CAEN 2872;
Bucure∫ti, str. Pafed nr. 8, bl. 5, sc. 2, ap. 35,                  *
sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                     – fabricarea altor articole din metal, cod CAEN
comer˛ului cu nr. J 40/1084/29.01.2003, cod unic de         Societatea Comercial„               2875;
Ónregistrare 15163278/29.01.2003, atribut fiscal R,    ALEVA IMPORT EXPORT — S.R.L., Bucure∫ti            – fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
prin dna Mihai Marcela Viorica, cet„˛ean rom‚n,                                    produselor alimentare, b„uturilor ∫i tutunului, cod
n„scut„ la data de 13.11.1961 Ón comuna Scrioa∫tea,             ACT ADIfiIONAL               CAEN 2953;
jude˛ul Teleorman, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str.                                    – fabricarea de aparate neelectrice de uz casnic;
Pade∫u nr. 8, bl. 5, sc. 2, ap. 35, sectorul 4,       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                            cod CAEN 2972;
legitimat„ cu B.I. nr. 511859, eliberat de Sec˛ia 16    ALEVA IMPORT EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón
                                Bucure∫ti, Prelungirea Ferentari nr. 50,          – alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
Poli˛ie la data de 30.09.1996, cod numeric personal
                              sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului      Óntreprinderilor, cod CAEN 7487.
2611113400306;
  • Societatea Comercial„ CONAUR EXPERT —         Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.          Se completeaz„ Ón mod corespunz„tor actul
S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón        J 40/35/8.01.2002, cod unic de Ónregistrare        constitutiv al societ„˛ii.
Bucure∫ti, str. B„icule∫ti nr. 5, bl. A 3, sc. B, et. 6,    13048043, capital social 2.000.000 lei          Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
ap. 65, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul         Subsemna˛ii Dag Bilal, cet„˛ean turc, cu         neschimbate.
registrului comer˛ului cu nr. J 40/4156/25.04.2001,    domiciliul Ón Turcia, cu re∫edin˛a Ón Ploie∫ti, Bd.       (66/228.407)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR
                                                   ,
                Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
             cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
             ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                         (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
             bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                         Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2165/20.VII.2004 con˛ine 16 pagini.                     Pre˛ul 19.280 lei    ISSN  1220 — 4889