Docstoc

2004_2075

Document Sample
2004_2075 Powered By Docstoc
					                                       PARTEA A IV-A
Anul 172 (XIV) — Nr. 2075                                                               Mar˛i, 13 iulie 2004
                          PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„               personal 1580129400162, domiciliat Ón Bucure∫ti,         6. Constan˛a, bd. Mamaia nr. 249, jude˛ul
       FOOD INGREDIENTS                 bd. Constantin Br‚ncoveanu nr. 14, bl. B5, sc. 2, et.     Constan˛a, — contract de Ónchiriere f.n. din
    DISTRIBUTION — S.R.L., Bucure∫ti            7, ap. 60, sectorul 4, posesor al C.I. seria DP nr.      8.04.2004;
                                029023, eliberat„ la data de 28.07.1999 de            7. Ia∫i, str. Str„pungere Silvestru nr. 12, bl. CL
         HOT√R¬REA NR. 4                I.G.P.–D.E.P., am hot„r‚t:                  19, parter, jude˛ul Ia∫i, — contract de Ónchiriere nr.
                                 Art. 1. Numirea Ón func˛ia de administrator a       2 din 24.04.2004;
  a asociatului unic, din data de 5.05.2004,         dnei Florea Alexandrina, cet„˛ean rom‚n, sex           8. Gala˛i, Str. Br„ilei nr. 134, jude˛ul Gala˛i, —
 al Societ„˛ii Comerciale FOOD INGREDIENTS           feminin, c„s„torit„, n„scut„ la data de 29.12.1963 Ón     contract de Ónchiriere nr. 124 din 1.06.2004;
  DISTRIBUTION — S.R.L., persoan„ juridic„          Bucure∫ti, fiica lui Constantin ∫i Maria, domiciliat„      9. One∫ti, Bd. Republicii, bl. 17, ap. 23–3B, 4B,
 rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Fabricii        Ón Bucure∫ti, bd. Constantin Br‚ncoveanu nr. 14, bl.     jude˛ul Bac„u, — contract de Ónchiriere nr. 25 din
 nr. 2, bl. 15C bis, ap. 24, sectorul 6, cod unic       B5, sc. 2, et. 7, ap. 60, sectorul 4, posesoare a C.I.    31.05.2004.
      de Ónregistrare J 40/8960/2001           seria DP nr. 080913, eliberat„ de D.G.E.I.P.–D.E.P. la      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Ast„zi, data de 5.05.2004, asociatul unic al        data de 15.05.2002, cod numeric personal           neschimbate.
Societ„˛ii Comerciale FOOD INGREDIENTS             2631229400228.                          Prezentul act adi˛ional este conceput ∫i redactat
DISTRIBUTION — S.R.L., Sp„taru Marius-Titus,           Art. 2. Mandatul administratorului va fi pe o       Ón 5 exemplare, semnate de p„r˛i, ast„zi, 5.06.2004.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Or∫ova      perioad„ nelimitat„.                       (4/228.259)
nr. 6, bl. G1, sc. 5, et. 1, ap. 78, sectorul 6, identificat   Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n
cu C.I. seria RX nr. 063141, eliberat„ de Sec˛ia 21
                                                                            *
                                neschimbate.
Poli˛ie la data de 5.08.1998, cod numeric personal
                                  (3/228.258)                             Societatea Comercial„
1640107400047, a hot„r‚t urm„toarele modific„ri la
actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                     *                  DANCO IMOB GROUP — S.R.L., Bucure∫ti
  1. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
cu urm„toarele coduri CAEN: 6312 – depozit„ri.              Societatea Comercial„                       HOT√R¬REA NR. 1
  Restul prevederilor actului constitutiv r„m‚ne          C&I LINES INTERNAfiIONAL — S.R.L.
neschimbat.                                                           a adun„rii generale din data de 8.06.2004
                                        Bucure∫ti                    Subsemna˛ii Bunea Ana Beatrice, cet„˛ean
   (1/228.256)
                                                               rom‚n, nec„s„torit„, n„scut„ la data de 25.10.1979
               *                         HOT√R¬REA NR. 1               Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.
                                        din data de 5.06.2000,            Constructorilor nr. 23, bl. 23, sc. A, et. 2, ap. 11,
      Societatea Comercial„                                               sectorul 6, identificat„ cu C.I. seria RX nr.
                                 a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
   BIJULAND IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                                           236146/Sec˛ia 20 Poli˛ie/7.11.2003, cod numeric
                                 Comerciale C&I LINES INTERNAfiIONAL —
                                  S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul registrului       personal 2791025440031, ∫i Ghica Aniela Laura,
          DECIZIA NR. 2                comer˛ului cu nr. J 40/9248/2003, cod unic de        cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„ Ón Baia Sprie,
                                        Ónregistrare 15574273            jude˛ul Maramure∫, la data de 3.12.1976,
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
                                                               domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 71, bl.
      BIJULAND IMPEX — S.R.L.,               Noi, asocia˛ii,                      4, sc. 4, et. 3, ap. 184, sectorul 6, posesoare a C.I.
        din data de 8.06.2004               1. Comusi Ion, cet„˛ean rom‚n, sex b„rb„tesc,       seria DP nr. 067348/Sec˛ia 22 Poli˛ie/14.09.2001,
  Hapec Alexandru, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit,        n„scut la data de 11.06.1970 Ón Bucure∫ti, fiul lui      cod numeric personal 2761203085044, Ón calitate de
n„scut la data de 19.06.1971 Ón Oradea, jude˛ul        Dumitru ∫i Jeana, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.        asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DANCO IMOB
Bihor, cod numeric personal 1710619054651,           M„t„sari nr. 30, sectorul 2, identificat cu C.I. seria    GROUP — S.R.L., am hot„r‚t deschiderea punctului
domiciliat Ón Oradea, str. Onisifor Ghibu nr. 14, et.     RR nr. 277008, emis„ de S.E.I.P. la data de          de lucru la adresa din Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu
1, ap. 5, jude˛ul Bihor, identificat cu B.I. seria G.T.    2.04.2004, cod numeric personal 1700601423018, ∫i       nr. 71, bl. 4, sc. 5, parter, ap. 189, sectorul 6.
nr. 775465, emis de Poli˛ia Oradea la data de           2. ™tefan Octavian Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,
                                                                 (5/228.260)
28.05.1996, Ón calitate de asociat unic, a decis:       sex b„rb„tesc, n„scut la data de 11.10.1977 Ón
  Se declar„ un punct de lucru situat Ón cadrul        C‚mpulung-Muscel, fiul lui Ioan ∫i Ioana, domiciliat                   *
complexului Expo Market Doraly, pavilion 1, stand       Ón Bucure∫ti, str. Plt. Radu Gheorghe nr. 5, bl. 12,
nr. 53, din Bucure∫ti, comuna Afuma˛i, ∫os.          sc. A, et. 8, ap. 34, sectorul 3, identificat cu C.I. seria       Societatea Comercial„
Bucure∫ti-Urziceni nr. 16, jude˛ul Ilfov, unde se va      RT nr. 293505, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data       Make Up Art Studio — S.R.L., Bucure∫ti
desf„∫ura activitatea cod CAEN 5147 – comer˛ cu        de 5.11.2003, cod numeric personal 1771011030013,
ridicata cu alte bunuri de consum, nealimentare,         Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor               DECIZIA NR. 1
neclasificate Ón alt„ parte.                  din data de 5.06.2004, am hot„r‚t deschiderea de
  Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚ne      puncte de lucru Ón urm„toarele localit„˛i:               a asociatului unic, din 9.06.2004
neschimbat.                            1. Bac„u, str. Oituz nr. 2, jude˛ul Bac„u, —         Subsemnata Panaitescu Miruna, domiciliat„ Ón
  (2/228.257)                        contract de subÓnchiriere nr. 2 din 1.06.2004;        Bucure∫ti, Str. 11 Iunie nr. 1, sectorul 4, identificat„
               *                  2. Foc∫ani, Bd. Unirii nr. 20, jude˛ul Vrancea, —     cu B.I. seria R.X. nr. 131401, eliberat de Sec˛ia 14
                                contract de subÓnchiriere f.n. din 2.04.2004;         Poli˛ie, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
      Societatea Comercial„                 3. Craiova, bd. Decebal nr. 3 (incinta autog„rii),     Comerciale Make Up Art Studio — S.R.L.,
   HIT PROMOTION — S.R.L., Bucure∫ti             jude˛ul Dolj, — contract de Ónchiriere f.n. din        J 40/3874/2000, cod unic de Ónregistrare R
                                1.04.2004;                          12938035, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. 11 Iunie nr.
          DECIZIA NR. 1                 4. Pite∫ti, str. Grivi˛ei nr. 3–5, sc. C, parter,     1, corp A, ap. 1, sectorul 4, am decis completarea
                                jude˛ul Arge∫, — contract de Ónchiriere nr. 29 din      obiectului de activitate al societ„˛ii cu urm„toarele
    a asociatului unic din 4.05.2004            30.03.2004;                          coduri CAEN: 1771 – fabricare de ciorapi, ∫osete ∫i
 Subsemnatul Florea Marian, cet„˛ean rom‚n, sex         5. Pite∫ti, str. T‚rgu din Vale (incinta autog„rii),    ciorapi pantalon, tricota˛i sau cro∫eta˛i; 1772 –
masculin, c„s„torit, n„scut la data de 29.01.1958 Ón      jude˛ul Arge∫, — contract de Ónchiriere f.n. din       fabricare de pulovere, veste ∫i articole similare,
Bucure∫ti, fiul lui Alexandru ∫i Ioana, cod numeric      1.04.2004;                          tricotate sau cro∫etate; 1810 – fabricarea articolelor
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/13.VII.2004
de Ómbr„c„minte din piele; 1821 – fabricare de        40/3905938 (denumit„ Ón continuare îSocietatea“)       – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
articole de Ómbr„c„minte pentru lucru; 1822 –        s-au Óntrunit la sediul social al societ„˛ii, renun˛‚nd  contabilizat ∫i a calculatoarelor — cod CAEN 7250.
fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv     la formalit„˛ile privind convocarea, Ón conformitate     c) Se renun˛„ la urm„toarele activit„˛i:
lenjeria de corp); 1823 – fabricare de articole de      cu prevederile Legii nr. 31/1990.               – editare de programe — cod CAEN 7221;
lenjerie de corp; 1824 – fabricarea altor articole de      Sunt prezen˛i urm„torii asocia˛i:             – consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
Ómbr„c„minte ∫i accesorii neclasificate Ón alt„ parte;     – Oltu Orest, cet„˛ean rom‚n, n„scut la         software — cod CAEN 7222.
1830 – prepararea ∫i vopsirea bl„nurilor; fabricarea     10.08.1943 Ón Feraponteni, domiciliat Ón Bucure∫ti,      4. Sediul social al societ„˛ii se modific„ ∫i va fi
articolelor din blan„; 3622 – fabricarea bijuteriilor    Calea Doroban˛ilor nr. 168, ap. 99, sectorul 1,      situat Ón Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 150,
∫i articolelor similare din metale ∫i pietre; 3663 –     posesor al B.I. seria D.S. nr. 008113, eliberat de     imobilul-bloc 26C, sc. A, et. 7, ap. 25, sectorul 1.
fabricarea altor produse manufacturiere; 5145 –       Circa 1 Mili˛ie la 20.07.1989, cod numeric personal      La sediul social societatea va desf„∫ura
comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de        1430810400144;                       urm„toarele activit„˛i:
parfumerie; 5242 – comer˛ cu am„nuntul cu            – Botea Drago∫-Florentin, cet„˛ean rom‚n, n„scut      – consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de
Ómbr„c„minte; 5274 – alte repara˛ii de articole       la 9.04.1976 Ón V„lenii de Munte, jude˛ul Prahova,     calcul (hardware) — cod CAEN 7210;
personale, neclasificate Ón alt„ parte; 7140 –        domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lacul Plopului nr. 3, bl.    – alte activit„˛i legate de informatic„ — cod CAEN
Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti,       P64, sc. 2, ap. 64, sectorul 5, posesor al C.I. seria RT  7260;
neclasificate Ón alt„ parte.                 nr. 177185, eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de     – prelucrarea informatic„ a datelor — cod CAEN
  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n     6.07.2001, cod numeric personal 1760409100026;       7230.
                                – Ciutacu Drago∫-Ionu˛, cet„˛ean rom‚n, n„scut       5. Ca urmare a celor decise mai sus, actul
neschimbate.
                               la 8.01.1970 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, domiciliat Ón    constitutiv al societ„˛ii se modific„ Ón urm„toarea
  (6/228.261)                                                     form„:
                               Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 20, bl. C2, sc. 5, et. 5,
              *                ap. 168, sectorul 6, posesor al C.I. seria RT nr.       I. Preambului actului constitutiv se modific„ ∫i
                               318436, cod numeric personal 1700108463026;        va avea urm„torul con˛inut:
      Societatea Comercial„                – Chimerel Dumitru-Mircea, cet„˛ean rom‚n,         îŒn baza prevederilor legale privind societ„˛ile
     CASA RENT — S.R.L., Bucure∫ti            n„scut la 29.07.1974 Ón Hunedoara, domiciliat Ón      comerciale, subsemna˛ii:
                               Hunedoara, Str. Mure∫ului nr. 8, ap. 56, jude˛ul       – Oltu Orest, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                               Hunedoara, posesor al B.I. seria D.H. nr. 480957,     10.08.1943 Ón Feraponteni, domiciliat Ón Rom‚nia,
            DECIZIE
                               eliberat de Poli˛ia Hunedoara la 10.10.1988 ∫i       Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 168, ap. 99,
  a asociatului unic, din data de 25.05.2004        prelungit la 19.10.1998, cod numeric personal       sectorul 1, posesor al B.I. seria D.S. nr. 008113,
  Subsemnatul fiolea Bogdan, cet„˛ean rom‚n,         174072903160;                       eliberat de Circa 1 Mili˛ie la 20.07.1989, cod
                                – Lucian Remus-Valentin, cet„˛ean rom‚n,        numeric personal 1430810400144;
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Gaetano Donizetti nr.
                               n„scut la 23.07.1974 Ón Agnita, jude˛ul Sibiu,        – Botea Drago∫-Florentin, cet„˛ean rom‚n, n„scut
21, sc. A, ap. 3, sectorul 2, identificat cu C.I. seria
                               domiciliat Ón Bucure∫ti, str. N„s„ud nr. 7, bl. 23, sc.  la 9.04.1976 Ón V„lenii de Munte, jude˛ul Prahova,
RT nr. 230791, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data
                               B, et. 4, ap. 56, sectorul 5, posesor al C.I. seria DP   domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lacul Plopului nr. 3, bl.
de   25.04.2002,    cod   numeric   personal
                               nr. 012743, eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la 31.07.1998,   P64, sc. 2, ap. 64, sectorul 5, posesor al C.I. seria RT
1741105420019, prin Ómputernicit Cr„ciun Ana
                               cod numeric personal 1740723082428;            nr. 177185, eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de
Marina, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cern„u˛i nr. 5,                                 6.07.2001, cod numeric personal 1760409100026;
bl. B28, sc. 2, et. 5, ap. 89, sectorul 2, identificat„ cu   – Lucian Romulus-Emil, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                               la 23.07.1974 Ón Agnita, jude˛ul Sibiu, domiciliat Ón     – Ciutacu Drago∫-Ionu˛, cet„˛ean rom‚n, n„scut
C.I. seria RX nr. 128662, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie                                 la 8.01.1970 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, domiciliat Ón
la data de 8.06.1999, conform procurii speciale nr.     Bucure∫ti, str. N„s„ud nr. 7, bl. 23, sc. B, et. 4, ap.
                               56, sectorul 5, posesor al C.I. seria DP nr. 0445221,   Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 20, bl. C2, sc. 5, et. 5,
1159 din 20.05.2004, autentificat„ de notarul public                                  ap. 168, sectorul 6, posesor al C.I. seria RT nr.
Laura Badiu, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii    eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la 10.08.2000, cod numeric
                               personal 1740723082411;                  318436, cod numeric personal 1700108463026;
Comerciale CASA RENT — S.R.L., am decis                                          – Chimerel Dumitru-Mircea, cet„˛ean rom‚n,
urm„toarele:                          – Nicolae Mihai-Eugen, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                                                            n„scut la 29.07.1974 Ón Hunedoara, domiciliat Ón
  Art. 1. Extinderea obiectului de activitate al      3.12.1964 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Int.
                                                            Hunedoara, Str. Mure∫ului nr. 8, ap. 56, jude˛ul
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:            Sg. Niculae Dascal„u nr. 2, et. 1, ap. 3, sectorul 1,
                                                            Hunedoara, posesor al B.I. seria D.H. nr. 480957,
  cod CAEN 5116 – intermedieri Ón comer˛ul cu        posesor al C.I. seria RR nr. 061228 eliberat„ de
                                                            eliberat de Poli˛ia Hunedoara la 10.10.1988 ∫i
textile, confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;        Sec˛ia 4 Poli˛ie la 13.01.1999, cod numeric personal
                                                            prelungit la 19.10.1998, cod numeric personal
  cod CAEN 5141 – comer˛ cu ridicata cu produse       1641203400059;
                                                            174072903160;
                                – P„tra∫cu Costel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
textile;                                                          – Lucian Remus-Valentin, cet„˛ean rom‚n,
                               9.08.1973 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila, domiciliat Ón
  cod CAEN 5142 – comer˛ cu ridicata cu                                        n„scut la 23.07.1974 Ón Agnita, jude˛ul Sibiu,
                               Bucure∫ti, str. T‚rgu Neam˛ nr. 36, bl. A18, sc. A, et.
Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;                                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. N„s„ud nr. 7, bl. 23, sc.
                               3, ap. 10, sectorul 6, posesor al C.I. seria DP nr.
  cod CAEN 5145 – comer˛ cu ridicata cu produse                                    B, et. 4, ap. 56, sectorul 5, posesor al C.I. seria DP
                               088973, eliberat„ de Sec˛ia 22 la data de 19.09.2002,
cosmetice ∫i de parfumerie;                                               nr. 012743, eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la 31.07.1998,
                               cod numeric personal 1730809100114;
  cod CAEN 5147 – comer˛ cu ridicata cu alte                                      cod numeric personal 1740723082428;
                                – Stireciu Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut
bunuri de consum nealimentare, neclasificate Ón                                      – Lucian Romulus-Emil, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                               2.03.1973 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
alt„ parte (jocuri, juc„rii ∫.a.);                                           la 23.07.1974 Ón Agnita, jude˛ul Sibiu, domiciliat Ón
                               Aleea Fete∫ti nr. 1, bl. F4, sc. C, ap. 21, sectorul 3,
  cod CAEN 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón                                        Bucure∫ti, str. N„s„ud nr. 7, bl. 23, sc. B, et. 4, ap.
                               posesor al C.I. seria RX nr. 012793, eliberat„ de     56, sectorul 5, posesor al C.I. seria DP nr. 0445221,
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„       Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 21.07.1997, cod numeric
de produse nealimentare (v‚nzare de confec˛ii,                                     eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la 10.08.2000, cod numeric
                               personal 1730302434531;                  personal 1740723082411;
Ónc„l˛„minte, juc„rii, cosmetice, ∫.a.);            – Savu Florin Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  cod CAEN 5233 – comer˛ cu am„nuntul cu                                         – Nicolae Mihai-Eugen, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                               26.06.1973 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón     3.12.1964 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Int.
produse cosmetice ∫i de parfumerie;             Pite∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918, bl. 64, sc. A, ap. 5,
  cod CAEN 5241 – comer˛ cu am„nuntul cu                                        Sg. Niculae Dascal„u nr. 2, et. 1, ap. 3, sectorul 1,
                               posesor al B.I. seria D.E. nr. 578025, eliberat de     posesor al C.I. seria RR nr. 061228, eliberat„ de
textile;                           Poli˛ia Pite∫ti la data de 2.10.1997.
  cod CAEN 5242 – comer˛ cu am„nuntul cu                                        Sec˛ia 4 Poli˛ie la 13.01.1999, cod numeric personal
                                Asocia˛ii, Ón unanimitate, au hot„r‚t dup„ cum     1641203400059;
Ómbr„c„minte;                        urmeaz„:
  cod CAEN 5243 – comer˛ cu am„nuntul cu                                         – P„tra∫cu Costel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                                1. Av‚nd Ón vedere prevederile Ordinului nr.      9.08.1973 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila, domiciliat Ón
Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;             601/2002 al Institutului Na˛ional de Statistic„      Bucure∫ti, str. T‚rgu Neam˛ nr. 36, bl. A18, sc. A, et.
  cod CAEN 5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón          privind actualizarea clasific„rii activit„˛ilor din    3, ap. 10, sectorul 6, posesor al C.I. seria DP nr.
magazine specializate, cu alte produse neclasificate     economia na˛ional„ — CAEN, publicat Ón Monitorul      088973, eliberat„ de Sec˛ia 22 la data de 19.09.2002,
Ón alt„ parte.                        Oficial nr. 908 din 13.12.2002, obiectul de activitate   cod numeric personal 1730809100114;
  Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru cu        al societ„˛ii va avea urm„torul con˛inut:           – Stireciu Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut
denumirea îMY KIDS“ Ón Bucure∫ti, bd. Gheorghe         – cercetare-dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i naturale  2.03.1973 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
™incai nr. 11, bl. 4, sc. 2, parter, ap. 31, sectorul 4,   — cod CAEN 7310;                      Aleea Fete∫ti nr. 1, bl. F4, sc. C, ap. 21, sectorul 3,
unde se vor desf„∫ura activit„˛ile:               – alte activit„˛i legate Ón informatic„ — cod CAEN   posesor al C.I. seria RX nr. 012793, eliberat„ de
  cod CAEN 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón          7260;                           Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 21.07.1997, cod numeric
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„        – consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de       personal 1730302434531;
de produse nealimentare (v‚nzare de confec˛ii,        calcul (hardware) — cod CAEN 7210;              – Savu Florin Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Ónc„l˛„minte, juc„rii, cosmetice ∫.a.).             – editare de programe — cod CAEN 7221;         26.06.1973 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón
  Restul prevederilor actului constitutiv ∫i actelor      – consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse       Pite∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918, bl. 64, sc. A, ap. 5,
modificatoare ale acestuia r„m‚ne neschimbat.        software — cod CAEN 7222;                 posesor al B.I. seria D.E. nr. 578025, eliberat de
   (7/228.262)                        – prelucrarea informatic„ a datelor — cod CAEN     Poli˛ia Pite∫ti la data de 2.10.1997,
                               7230;                             de comun acord am hot„r‚t constituirea unei
              *                  – intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse —     societ„˛i comerciale cu r„spundere limitat„,
                               cod CAEN 5119.                       persoana juridic„ rom‚n„, care Ó∫i desf„∫oar„
     Societatea Comercial„                 2. Se decide preschimbarea certificatului de      activitatea Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare
  NEWGATE DESIGN — S.R.L., Bucure∫ti            Ónmatriculare ∫i a certificatului de Ónregistrare     Ón materie ∫i prevederile prezentului act
                               fiscal„.                          constitutiv.“
         HOT√R¬REA NR. 5                3. Obiectul de activitate al societ„˛ii se modific„    II. Art. 3 al. (1) al actului constitutiv se modific„
                               ∫i se completeaz„, av‚nd urm„toarea form„:         ∫i va avea urm„torul con˛inut:
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii         a) se modific„ domeniul principal de activitate ∫i     îArt. 3. Sediul societ„˛ii:
  Comerciale NEWGATE DESIGN — S.R.L.,           activitatea principal„ a societ„˛ii astfel:          Sediul social al societ„˛ii este Ón Bucure∫ti, str.
          din 26.05.2004                Domeniul principal de activitate al societ„˛ii va    ™tirbei Vod„ nr. 150, imobil-bloc 26C, sc. A, et. 7, ap.
  Œn data de 26.05.2004, asocia˛ii Societ„˛ii        fi consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de        25, sectorul 1.“
Comerciale NEWGATE DESIGN — S.R.L., societate        calcul (hardware), exclusiv consultan˛a ∫i furnizare     III. Art. 5 al actului constitutiv se modific„ ∫i va
constituit„ ∫i func˛ion‚nd Ón conformitate cu legile     de programe — cod CAEN 721.                avea urm„torul con˛inut:
rom‚ne, cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor       Activitatea principal„ a societ„˛ii va fi         îArt. 5. Obiectul de activitate:
nr. 168, bl. 15, ap. 99, sectorul 1, Ónmatriculat„ la    consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de calcul       Domeniul principal de activitate al societ„˛ii este
Oficiul   registrului   comer˛ului   cu  nr.    (hardware) — cod CAEN 7210.                consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de calcul
J 40/1249/11.02.2000, av‚nd codul de Ónregistrare        b) Se completeaz„ obiectul de activitate al       (hardware), exclusiv consultan˛„ ∫i furnizare de
fiscal„ R12681690/16.02.2000 ∫i codul Sirues         societ„˛ii cu urm„toarea activitate:            program – cod CAEN 721.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2075/13.VII.2004                    3
  Activitatea principal„ a societ„˛ii este consultan˛„        Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„
Ón domeniul echipamentelor de calcul (hardware) –        ROFIN ITD COM — S.R.L., Bucure∫ti               EXILE IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
cod CAEN 7210.
  Societatea poate desf„∫ura ∫i urm„toarele                HOT√R¬REA NR. 1                        HOT√R¬REA NR. 4
activit„˛i:
  – cercetare-dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i naturale     a adun„rii generale a asocia˛ilor din           a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
— cod CAEN 7310;                                 13.05.2004                  Comerciale EXILE IMPEX — S.R.L.,
                               Subsemna˛ii Ignatescu Teodor, domiciliat Ón         J 40/11375/1999, cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
  – alte activit„˛i legate de informatic„ — cod CAEN
                              Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 111–131, bl. 9, sc.     Ion Minulescu nr. 3–5, sectorul 3, cod unic de
7260;
                              D, ap. 107, sectorul 1, identificat prin C.I. seria RR       Ónregistrare 12517907, din 8.06.2004
  – prelucrarea informatic„ a datelor — cod CAEN
7230;                           nr. 218446, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de       Subsemna˛ii Moh’d A.M. Manasra, cet„˛ean
  – intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse —     15.07.2002, cod numeric personal 1510424400082,        iordanian, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr.
cod CAEN 5119;                       ∫i Ignatescu Dan, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea       45, bl. E3, ap. 120, sectorul 3, n„scut la data de
  – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de   Doroban˛ilor nr. 111–131, bl. 9, sc. D, ap. 107,       1.01.1956 Ón Bani N’im, Iordania, posesor al
                              sectorul 1, identificat prin C.I. seria RD nr. 322536,    pa∫aportului seria H nr. 154249 eliberat de
contabilizat ∫i a calculatoarelor — cod CAEN 7250.“
                              eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 27.06.2003,     autorit„˛ile din Iordania la 19.02.2001, ∫i Aysheh
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                              cod numeric personal 1791003410136, Ón calitate de      Moh’d M. Manasra, cet„˛ean iordanian, domiciliat„
neschimbate.
                              asocia˛i ai societ„˛ii men˛ionate mai sus, afla˛i       Ón Iordania, Amman, str. King Hussein nr. 29,
  Œn vederea ducerii la Óndeplinire a celor de mai
                              ast„zi la sediul societ„˛ii, Ón baza Legii nr. 31/1990,    n„scut„ la data de 26.07.1956 Ón Bani N’im,
sus este Ómputernicit administratorul societ„˛ii,
                              republicat„, ∫i a Legii nr. 26/1990, am hot„r‚t:       Iordania, posesoare a pa∫aportului seria H nr.
Oltu Orest, cet„˛ean rom‚n, n„scut la 10.08.1943 Ón                                   154255, eliberat de autorit„˛ile din Iordania la data
                               1. Se schimb„ sediul social al Societ„˛ii
Feraponteni, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea                                       de 2.04.2001, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                              Comerciale ROFIN ITD COM — S.R.L., acesta
Doroban˛ilor nr. 168, ap. 99, sectorul 1, posesor al                                   Comerciale EXILE IMPEX — S.R.L., am hot„r‚t
                              urm‚nd a fi Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae Titulescu nr.
B.I. seria D.S. nr. 008113, eliberat de Circa 1 Mili˛ie                                 urm„toarele:
                              119, bl. 3, sc. A, ap. 23, et. 8, sectorul 1.
la   20.07.1989,    cod   numeric   personal                                   1. Numirea Ón func˛ia de administrator pe o
                               Prezentul act a fost redactat de avocat Silvana
1430810400144, s„ Óndeplineasc„ toate formalit„˛ile                                   perioad„ de 10 ani, a asociatei Aysheh Moh’D M.
                              Augusta Bengescu, titular al Cabinetului individual
Ón fa˛a oric„ror autorit„˛i competente (notariat,                                    Manasra, cet„˛ean iordanian, domiciliat„ Ón
                              de avocatur„, cu sediul profesional Ón Bucure∫ti, Bd.
Oficiul registrului comer˛ului, Administra˛ia                                      Iordania, Amman, str. King Hussein nr. 29, n„scut„
                              Unirii nr. 62, sectorul 3, Ón trei exemplare, fiecare
financiar„).                        cu aceea∫i valoare juridic„.                 la data de 26.07.1956 Ón Bani N’im, Iordania, sex
  Prezenta hot„r‚re a adun„rii generale s-a                                       femeiesc, posesoare a pa∫aportului seria H nr.
                                (11/228.266)
redactat ast„zi, 26 mai 2004, Ón Bucure∫ti, Ón                                      154255, eliberat de autorit„˛ile din Iordania la data
4 exemplare originale.                                 *                 de 2.04.2001.
   (8/228.263)                                                      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                                    Societatea Comercial„               neschimbate.
              *                                                Nemaifiind alte puncte de dezb„tut, adunarea
                                  GIANI COM — S.R.L., Bucure∫ti
                                                             general„ a asocia˛ilor se Óncheie.
     Societatea Comercial„                                               (14/228.269)
                                        DECIZIA NR. 2
   DUMONI’S IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                                  din 1.06.2004, a asociatului unic                        *
           HOT√R¬RE                 Subsemnatul M„nescu Marinic„, domiciliat Ón
                                                                  Societatea Comercial„
                              Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr. 43, bl. 14A, sc. 2, et. 7,
 a adun„rii generale a asocia˛ilor din data de                                         HARVYN RO — S.R.L., Bucure∫ti
                              ap. 64, sectorul 6, posesor al B.I. seria D.B. nr.
           14.05.2004
                              795389, eliberat de Circa 19 la data de 24.02.1987,
  Subsemna˛ii Dumitru Monica, domiciliat„ Ón       Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale               DECIZIA NR. 7
Bucure∫ti, aleea B„iu˛ nr. 5, bl. M32, sc. A, et. 2, ap.  GIANI COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, calea           a asociatului unic, din 12.05.2004
15, sectorul 6, ∫i B„la∫a Gabriel-Sorin, domiciliat Ón   Giule∫ti nr. 43, bl. 14A, sc. 2, et. 7, ap. 64, sectorul 6,
Bucure∫ti, aleea fiincani nr. 1, bl. F12, sc. 2, et. 4,                                   Societatea Comercial„ HARVYN RO — S.R.L., cu
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
ap. 34, sectorul 6, ambii Ón calitate de asocia˛i, am                                  sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 319,
                              nr. J 40/2828/2002, cod unic de Ónregistrare
hot„r‚t urm„toarele:                                                   sectorul 6, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
                              14568419, am decis deschiderea unui punct de
                                                             comer˛ului cu nr. J 40/13489/2002, av‚nd codul
  1. Completarea obiectului secundar de activitate    lucru Ón Buz„u, Str. Transilvaniei nr. 136–138,
                                                             unic de Ónregistrare R 15103845, legal reprezentat„
al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i: fabricare de   spa˛iul nr. 2, jude˛ul Buz„u.
                                                             de asociatul unic, Harry Harold Mervyn, cet„˛ean
construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente ale          (12/228.267)                       sud-african, domiciliat Ón Africa de Sud, str. Lincoln
structurilor metalice — cod CAEN 2811; lucr„ri de
                                            *                 nr. 53, localitatea Johannesburg, pa∫aport nr.
Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase de construc˛ii — cod                                   433604381, emis de autorit„˛ile Republicii Africa de
CAEN 4522; lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare —                                   Sud, av‚nd Ón vedere prevederile actelor
                                  Societatea Comercial„
cod CAEN 4533; lucr„ri de ipsos„rie — cod CAEN                                      constitutive ale societ„˛ii care confer„ asociatului
4541; lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor —    ELLA TURISM ROM-ITAL — S.R.L., Bucure∫ti
                                                             unic atribu˛iile adun„rii generale ale societ„˛ii,
cod CAEN 4543; lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i                                    decide Ónchiderea punctului de lucru situat Ón
mont„ri de geamuri — cod CAEN 4544.                     HOT√R¬REA NR. 4
                                                             Timi∫oara, Pia˛a Victoriei nr. 6, jude˛ul Timi∫.
  Restul dispozi˛iilor din actul constitutiv al          a adun„rii generale a asocia˛ilor            (15/228.270)
societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.                         din 1 mai 2004
  (9/228.264)
                                                                          *
                               La adunarea general„ a asocia˛ilor particip„ trei
              *                asocia˛i, capitalul social al Societ„˛ii Comerciale          Societatea Comercial„
                              ELLA TURISM ROM-ITAL – S.R.L. fiind reprezentat
                                                              2 N COMMUNICATION — S.R.L., Bucure∫ti
     Societatea Comercial„               100 %.
 MARCOS COM IMPEX 95 — S.R.L., Bucure∫ti           Asocia˛ii participan˛i:
                                                                     HOT√R¬REA NR. 1
                               1. Spinella Elio, domiciliat Ón Italia, localitatea
                              Bova M. (RC), via Fornance D’Andrea, nr. 22,          din data de 3.06.2004, a asociatului unic al
        HOT√R¬REA NR. 1
                              cet„˛ean italian, n„scut la data de 13.10.1953,        Societ„˛ii Comerciale 2 N COMMUNICATION —
din 7.05.2004 a adun„rii generale a asocia˛ilor      pa∫aport nr. 760205J, emis de autorit„˛ile italiene la       S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul registrului
   Societ„˛ii Comerciale MARCOS COM           data de 8.10.1992.                        comer˛ului cu nr. J 40/76/2000, av‚nd cod
IMPEX 95 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.        2. Dragomir Mihaela, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,        fiscal R 126003, cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
Iuliu Maniu nr. 158A, bl. J, sc. A, et. 3, ap. 14,     str. Valea Cascadelor nr. 4, bl. A4, sc. 1, ap. 18,         Sold. Radu Mih„il„ nr. 15, sectorul 2
 sectorul 6, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului      sectorul 6, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de          Societatea Comercial„ INVARSA — S.A., persoan„
 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.        3.06.1963, av‚nd cartea de identitate seria DP nr.      juridic„ spaniol„, cu sediul Ón Spania, Madrid,
  J 40/31162/1992, cod unic de Ónregistrare        026660, emis„ de I.G.P.–D.E.P. la data de 19.05.1999.     Paseo Conde de Los Gaitanes nr. 108, Alcobendas
      7221033, atribut fiscal R             3. Chitic Mihai, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.       28100, prin Ómputernicit Enache Alexandru Daniel,
                              Gheorghieni nr. 9, ap. 1, sectorul 5, cet„˛ean rom‚n,     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea
  Subsemna˛ii Duna Costel, cet„˛ean rom‚n,
                              n„scut la data de 16.11.1957, av‚nd B.I. seria B.D.      lui Mihai nr. 11, bl. D1, sc. 6, parter, ap. 51, sectorul
n„scut la data de 30.08.1960 Ón comuna Ogrezeni,
                              nr. 858622, emis de Poli˛ia Sl„nic la data de         6, identificat cu C.I. seria DP nr. 025842, eliberat„
jude˛ul Giurgiu, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti,    1.12.1992.
Aleea Zorelelor nr. 5, bl. 45, sc. A, et. 7, ap. 44,                                   de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 4.05.1999, Ón calitate
                               Œn urma dezbaterilor s-au luat urm„toarele         de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale 2 N
sectorul 6, identificat cu B.I. seria G.D. nr. 654896,   hot„r‚ri:                           COMMUNICATION — S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul
eliberat de Poli˛ia Bolintin Vale la data de         1. Radierea punctului de lucru din Bucure∫ti, str.     registrului comer˛ului cu nr. J 40/76/2000, av‚nd
25.04.1996, cod numeric personal 1600830400530,      Popa Petre nr. 28, bl. P, ap. 1, sectorul 2.         codul fiscal R 126003, cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
∫i Duna Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       2. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,      Sold. Radu Mih„il„ nr. 15, sectorul 2, hot„r„∫te:
2.08.1967 Ón comuna Ogrezeni, jude˛ul Giurgiu,       str. Domni˛a Anastasia nr. 13, sectorul 5, conform        1. Se schimb„ sediul social al Societ„˛ii
starea civil„ c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.   contractului de Ónchiriere nr. 02/12.02.2002,         Comerciale 2 N COMMUNICATION — S.R.L.,
Iuliu Maniu nr. 158A, bl. J, sc. A, et. 3, ap. 14,     Óncheiat    Óntre   Societatea   Comercial„      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
sectorul 6, identificat cu C.I. seria DP nr. 066700,    COANDA    IMPORT-EXPORT     ALIMENTATIE       nr. J 40/76/2000, din Bucure∫ti, str. Sold. Radu
eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la data de 3.09.2001, cod    PUBLICA ∫i Societatea Comercial„ ELLA TURISM         Mih„il„ nr. 15, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, calea
numeric personal 1670802521618, Ón calitate de       ROM-ITAL — S.R.L. La acest punct de lucru           Floreasca nr. 91–111, bl. F1, tronosn 3, et. 1,
asocia˛i, am hot„r‚t deschiderea unui punct de       societatea desf„∫oar„ o activitate conform          camerele 1 ∫i 2 ale apartamentului 25, sectorul 1.
lucru Ón satul Hobaia, comuna Ogrezeni, jude˛ul      obiectului principal de activitate CAEN 6330 –          La sediul social se vor desf„∫ura activit„˛i de
Giurgiu.                          activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale           birou.
  Celelalte clauze din statut ∫i contract r„m‚n      turoperatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„        Celelalte men˛iuni din cuprinsul actelor
neschimbate.                        neclasificate Ón alt„ parte.                 constitutive r„m‚n nemodificate.
  (10/228.265)                        (13/228.268)                         (16/228.271)
              *                              *                              *
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 2075/13.VII.2004
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„                str. Costache Sibiceanu nr. 3, sectorul 1, convocat„
      MINERVA — S.A., Bucure∫ti              THE BEST EXCHANGE SERV — S.R.L.              Ón condi˛iile legii ∫i ale actului constitutiv pentru
                                     Bucure∫ti                   data de 19.04.2004, ora 10, la sediul societ„˛ii, legal
          HOT√R¬RE                                               Óntrunit„, cu participarea ac˛ionarilor Stanciu
                                      HOT√R¬REA NR. 2                Claudiu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Costache
 a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor                                      Sibiceanu, nr. 3, sectorul 1, identificat cu C.I. seria
   Societ„˛ii Comerciale MINERVA — S.A.             a adun„rii generale a asocia˛ilor           RD nr. 342699, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data
       din data de 24.03.2004                    din data de 7.06.2004             de 16.10.2003, av‚nd cod numeric personal
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor         Subsemna˛ii Yadollah Nemati, cet„˛ean iranian,       1631024054685, Cavalu Ovidiu, domiciliat Ón
Societ„˛ii Comerciale MINERVA — S.A. din data de     domiciliat Ón Shiraz, Iran, identificat cu Legitima˛ia     Oradea, str. Clo∫ca nr. 61, jude˛ul Bihor, identificat
24.03.2004, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón    seria H nr. 0107224, eliberat„ de Serviciul          cu C.I. seria XH nr. 143086, eliberat„ de Poli˛ia
                             Pa∫apoarte la data de 3.01.2002, Mohammad Reza         Oradea la data de 19.02.2001, av‚nd cod numeric
Bucure∫ti, Str. B„niei nr. 23, sectorul 3,
                             Ghahreman Shahraky, cet„˛ean iranian, domiciliat        personal: 1630407201001, de˛in„torii unui num„r
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului de
                             Ón Esfahan, Iran, identificat cu Legitima˛ia seria H      de 1.360.000 ac˛iuni, reprezent‚nd 85 % din
pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu nr. J 40/551/1991,    nr. 0093652, eliberat„ de Serviciul Pa∫apoarte la
cod unic de Ónregistrare 361382, adunare aflat„ la a                                   capitalul social al societ„˛ii, hot„r„∫te:
                             data de 14.02.2001, ∫i Iliescu ™tefan Adrian,
doua convocare, prin publicarea anun˛ului Ón                                        Art. 1. Societatea va deschide un punct de lucru
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. S„laj
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr.                                    Ón Oradea, Str. 1 Decembrie nr. 5, Spa˛iul VII,
                             nr. 7, bl. 58, sc. 1, et. 7, ap. 24, sectorul 5, identificat
622/24.02.2004 ∫i Ón cotidianul Adev„rul din data                                    jude˛ul Bihor.
                             cu C.I. seria RD nr. 124080, eliberat„ de Sec˛ia 18
de 26.02.2004, desf„∫urat„, potrivit Legii nr.                                       Œn consecin˛„, art. 3.1 din actul constitutiv se
                             Poli˛ie la data de 24.08.2000, Ón calitate de asocia˛i
                             ∫i administratori ai Societ„˛ii Comerciale THE BEST      completeaz„ cu alineatul 2, care va avea urm„torul
31/1990, republicat„, la sediul societ„˛ii, cu o
                             EXCHANGE SERV — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        cuprins:
reprezentare de 91,38 % din capitalul social ∫i
                             str. Sf‚nta Vineri nr. 25, bl. 105C, sc. 3, et. 1, ap. 55,    îSocietatea are un punct de lucru Ón Oradea, Str.
num„rul total de ac˛iuni, a hot„r‚t modificarea
                             sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        1 Decembrie nr. 5, Spa˛iul VII, jude˛ul Bihor.“
actului constitutiv al societ„˛ii, astfel:
                             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu nr.        Art. 2. Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv
  1. Revocarea din func˛ia de cenzor a dnei
                             J 40/16147/2003, cod unic de Ónregistrare 15948785,      r„m‚n neschimbate.
Mustricu Carmen;                                                      Art. 3. Se Ómputernice∫te dl Stanciu Claudiu
                             am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón
  2. Numirea Ón func˛ia de cenzor a dnei Mustricu                                    Liviu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Costache
                             Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 306, bl. 56, sc. B,
Carmen, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de                                        Sibiceanu nr. 3, sectorul 1, identificat cu C.I. seria
                             parter, sectorul 2, unde se va desf„∫ura activitatea
24.05.1958 Ón comuna S„rule∫ti, jude˛ul C„l„ra∫i,                                    RD nr. 342699, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data
                             cod CAEN 6713 – activit„˛i auxiliare intermedierilor
c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara    financiare (cu excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de       de   16.10.2003,   cod   numeric   personal
nr. 65, bl. D44, sc. E, et. 3, ap. 72, sectorul 6,    pensii).                            1631024054685, s„ semneze actul constitutiv al
identificat„ cu B.I. seria B.U. nr. 162630, eliberat de   Celelalte prevederi ale actului constitutiv al       societ„˛ii conform modific„rilor aprobate de
Circa 21 Mili˛ie la data de 31.08.1983, cod numeric    societ„˛ii r„m‚n valabile ∫i neschimbate.           adunare, put‚nd submandata puterile conferite de
personal 2580524400210;                    (19/228.274)                       noi prin acest mandat.
  3. Prelungirea mandatului de cenzor al dnei                                        (22/228.277)
                                            *
Prisca Marian-Dorina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                                                                          *
data de 4.05.1965 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, c„s„torit„,
                                  Societatea Comercial„
domiciliat„ Ón Sibiu, Str. fiiglarilor nr. 7, jude˛ul
                              TOTAL PLUS SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti                 Societatea Comercial„
Sibiu, identificat„ cu C.I. seria SB nr. 077252,
eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de 23.11.2000, cod                                     CHRIS HOLDING COMEXIM — S.R.L.
                                       DECIZIA NR. 1                        Bucure∫ti
numeric personal 2650504323946.
  4. Cenzorii Societ„˛ii Comerciale MINERVA —        a asociatului unic din data de 28.05.2004
S.A. vor fi:                                                               HOT√R¬REA NR. 1
                               Emis„ ast„zi, 28.05.2004, la sediul societ„˛ii,
  – Mustricu Carmen;                   situat Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 129, bl. 52, sc.        din 7.06.2004, a asociatului unic
  – Prisca Mariana-Dorina;                1, parter, ap. 2, sectorul 4, de c„tre Dinca Florin, Ón      Subsemnatul
  – Societatea Comercial„ AMBTOTAL CONSULT —       calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale         PÓrlac Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
S.R.L.                          TOTAL PLUS SERVICE — S.R.L. prin care s-a
                                                             12.12.1956 Ón comuna Iancu Jianu, jude˛ul Olt,
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv   hot„r‚t:
                                                             c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 7,
r„m‚n neschimbate.                      1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
                                                             bl. P30, sc. 1, et. 7, ap. 29, sectorul 5, identificat cu
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor Ómputernice∫te    str. Traian nr. 222, ap. 5, sectorul 2, Ón care se vor
                                                             C.I. seria RT nr. 124185, eliberat„ de Sec˛ia 17
pe Aureliu Ana Daniela Ón vederea efectu„rii       desf„∫ura urm„toarele activit„˛i: 7031 – agen˛ii
                                                             Poli˛ie la data de 20.09.2000, cod numeric personal
                             imobiliare.
tuturor formalit„˛ilor notariale ∫i pe Manda Janeta                                   1561212400422, Ón calitate de asociat unic al
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor de Ónregistrare a                                   societ„˛ii mai sus men˛ionate a luat urm„toarele
                             neschimbate.
men˛iunii la Oficiul registrului comer˛ului de pe                                    decizii:
                                (20/228.275)
l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti.                                                 Art. 1. Se modific„ datele de identificare ale
  (17/228.272)                                    *                 asociatului unic conform celor de mai sus.
                                                              Art. 2. Se radiaz„ punctul de lucru de la adresa:
             *                    Societatea Comercial„                 Bucure∫ti, str. Domni˛a Ruxandra nr. 2, parter,
                              CORI PROD COM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti            sectorul 2.
     Societatea Comercial„                                               Art. 3. Se radiaz„ Óntregul obiect secundar de
   MEDIMEX 2000 — S.R.L., Bucure∫ti                      DECIZIE                activitate al societ„˛ii.
                                                              Art. 4. Se completeaz„ obiectul de activitate al
          HOT√R¬RE                 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale         societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
                             CORI PROD COM IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
                                                              5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale        Bucure∫ti, str. Teiul Doamnei nr. 12, bl. 9,
                                                             alimentare, b„uturi ∫i tutun;
      MEDIMEX 2000 — S.R.L.               parter, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                              5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
                              registrului comer˛ului cu nr. J 40/22196/1992,
  Renata Ana Tomescu, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la                                    v‚nzarea produselor cu caracter specific,
                                 cod unic de Ónregistrare 3017970
data de 14.06.1966 Ón Bucure∫ti, av‚nd cod numeric                                    neclasificate Ón alt„ parte;
personal 2660614450012, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,      Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale CORI          5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 43, et. 1, ap.    PROD COM IMPEX — S.R.L., dna Croitoru Domnica,         diverse;
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.          5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
2, sectorul 5, identificat„ cu C.I. seria DP nr.
                             Plugu∫or nr. 83, sectorul 2, legitimat„ cu C.I. seria
071339, eliberat„ de I.G.P. – D.E.P. la data de                                     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                             RR nr. 141349, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data
4.12.2001, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii                                   produse nealimentare;
                             de 12.12.2000, c„s„torit„, de sex femeiesc, n„scut„
Comerciale MEDIMEX 2000 — S.R.L., cu sediul Ón                                       5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                             la data de 16.03.1956 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, cod
Bucure∫ti, str. Valea Oltului nr. 8, bl. A5, sc. D, et.                                 proaspete;
                             numeric personal 2560316400209, a decis Ón data
1, ap. 51, sectorul 6, Ónmatriculat„ cu nr. J                                        5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
                             de 7 iunie 2004, la sediul societ„˛ii, urm„toarea
40/15557/1994, cod unic de Ónregistrare R 6079314,    completare: se nume∫te Ón func˛ia de administrator       din carne;
a decis:                         al societ„˛ii asociatul unic, Croitoru Domnica.          5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
  1. Radierea depozitului din T‚rgu Mure∫, Str.     Durata mandatului este pe o perioad„ nelimitat„ de       ∫i molu∫te;
                             timp.                               5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
Luceaf„rului nr. 1A, jude˛ul Mure∫;
                               Pe cale de consecin˛„, se completeaz„ Ón mod        de patiserie ∫i produse zaharoase;
  2. Declararea unui punct de lucru Ón T‚rgu
                             corespunz„tor statutul societ„˛ii, celelalte prevederi      5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
Mure∫, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 33, ap. 3, jude˛ul
                             r„m‚n‚nd nemodificate.                     specializate, cu produse alimentare;
Mure∫, unde se vor desf„∫ura activit„˛ile cod CAEN:
                               (21/228.276)                         5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
5146 – comer˛ cu ridicata cu produse farmaceutice
                                                             cosmetice ∫i de parfumerie;
(inclusiv import-export); 5190 – comer˛ cu ridicata                  *                  5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;
cu alte produse (inclusiv produse ∫i dispozitive                                      5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
medicale de import-export); 5231 – comer˛ cu            Societatea Comercial„                de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
am„nuntul cu produse farmaceutice; 5232 – comer˛        DOCTOR CELSIUS — S.A., Bucure∫ti              5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
cu am„nuntul cu produse farmaceutice; 5248 –                                       articole de papet„rie;
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu             HOT√R¬REA NR. 3                 5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i
alte produse, neclasificate Ón alt„ parte.                                        pie˛e;
                              din data de 8.06.2004, a adun„rii generale
  Restul prevederilor din statut r„m‚ne                                          5540 – baruri;
                                  extraordinare a ac˛ionarilor
neschimbat.                                                         9304 – activit„˛i de Óntre˛inere corporal„.
                              Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
  (18/228.273)                                                       (23/228.278)
                             Comerciale DOCTOR CELSIUS — S.A. (denumit„ Ón
             *                continuare îSocietatea“), cu sediul Ón Bucure∫ti,                     *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2075/13.VII.2004                   5
      Societatea Comercial„               stare civil„ nec„s„torit, cod numeric personal          Tudor Doina Anca, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
   LUNA DI MIELE — S.R.L., Bucure∫ti           1580930400234, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Vicina      Ón Bucure∫ti, str. fiepe∫ Vod„ nr. 51, sectorul 2,
                               nr. 3, bl. 33, sc. 1, et. 4, ap. 28, setorul 5, identificat  identificat„ cu C.I. seria RD nr. 043431/29.09.1998,
         HOT√R¬REA NR. 1               cu B.I. seria D.B. nr. 819555, eliberat de Circa 18      eliberat„ de S.E.P.,
                               Mili˛ie la data de 22.04.1987, prelungit de Sec˛ia 19      Stavarus Aneta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
     a adun„rii generale a asocia˛ilor          Poli˛ie, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TAY PAN      Bucure∫ti, str. fiepe∫ Vod„ nr. 51, sectorul 2,
  Œn data de 8.06.2004, la sediul social al Societ„˛ii   IMPORT EXPORT ZONE DE AGREMENT ™I               identificat„ cu C.I. seria RX nr. 040847/5.05.1998,
Comerciale LUNA DI MIELE — S.R.L., situat Ón         STAfiIUNI BALNEO CLIMATERICE MAGAZINE DE            eliberat„ de S.E.P., ∫i
Bucure∫ti, pia˛a Alba Iulia nr. 5, bl. I4, sc. A, et. 12,  STAT ™I PARTICULARE — S.R.L., au hot„r‚t:            Bustuc Andrei Manuel, cet„˛ean rom‚n,
ap. 60, sectorul 3, cu nr. de ordine Ón registrul        1. Schimbarea denumirii societ„˛ii din TAY PAN       domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. 1 Mai nr. 20, bl. 10S14,
comer˛ului J 40/9145/2002, cod unic de Ónregistrare     IMPORT EXPORT ZONE DE AGREMENT ™I               ap. 45, sectorul 6, identificat cu C.I. seria DP nr.
14886528, capital social: 5.000.000 lei, Ón         STAfiIUNI BALNEO CLIMATERICE MAGAZINE DE            068959, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie,
conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 31/1990,       STAT ™I PARTICULARE — S.R.L. Ón PAN COMSERV           ai Societ„˛ii Comerciale ROUMANIE ASSURANCE
modificat„ ∫i republicat„, ∫i dispozi˛iile actului      — S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea      INTERNATIONAL — S.A., cu sediul social Ón
constitutiv al societ„˛ii, a avut loc adunarea        firmei nr. 153957/12.05.2004, emis„ de Ministerul       Bucure∫ti, str. fiepe∫ Vod„ nr. 51, sectorul 2,
general„ a asocia˛ilor, la care au participat asocia˛ii   Justi˛iei – Oficiul registrului comer˛ului de pe       Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
reprezent‚nd 100 % din capitalul social al societ„˛ii,    l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti.                  J 40/21751/1992, cod unic de Ónregistrare 2626923.
dup„ cum urmeaz„:                        2. Se stabile∫te domeniul principal de activitate       Adunarea general„ extraordinar„, legal
  – Rezazadeh Kermani Mohammad, cet„˛ean          cod CAEN 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        constituit„, Óntrunind un cvorum de 100 %, to˛i
italian, n„scut la data de 6.12.1950 Ón Iran,        nespecializate ∫i activitatea principal„ cod CAEN       ac˛ionarii declar‚nd c„ renun˛„ la beneficiul
domiciliat Ón Italia, Roma, Via Vibio Mariano nr. 83,    5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            convoc„rii prealabile pentru aceast„ adunare,
identificat cu pa∫aport nr. 048566 R, eliberat de      nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse       hot„r„∫te:
autorit„˛ile competente italiene la data de         alimentare, b„uturi ∫i tutun.                  Modificarea hot„r‚rii adun„rii generale
12.09.2001;                           3. Se nume∫te administrator Virtopeanu Nicu,        extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
  – Borella Graziella, cet„˛ean italian, n„scut„ la     av‚nd un mandat pe o perioad„ nelimitat„.           ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL — S.A.
data de 3.06.1947, domiciliat„ Ón Italia, Terrassa       4. Se majoreaz„ capitalul social cu suma de        din data de 24.02.2004 Ón sensul Ónl„tur„rii erorii
Padovana, identificat„ cu pa∫aport nr. 435907U,       1.900.000 lei, astfel capitalul social total este de     materiale din hot„r‚re, dup„ cum urmeaz„:
emis de auotrit„˛ile italiene la data de 18.10.1999.     733.400.000 lei, din care 731.400.000 lei aport Ón        1. La punctul 2 din hot„r‚rea mai sus
  Œn urma dezbaterilor care au avut loc, asocia˛ii     natur„, Ómp„r˛it Ón 7.334 p„r˛i sociale a 100.000 lei     men˛ionat„ privind Ónfiin˛area unui punct de lucru
prezen˛i au adoptat Ón unanimitate urm„toarea        fiecare.                           Ón localitatea Varsand din incinta Societ„˛ii
hot„r‚re:                            Dup„ majorare, capitalul social este Ómp„r˛it       Comerciale SAFA IMPORT EXPORT — S.R.L., se va
  1. Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii    astfel:                            Ónlocui localizarea acesteia Ón jude˛ul Timi∫, cu
cu:                               Marinciu Aurica de˛ine 373.300.000 lei, din care      localizarea corect„ Ón jude˛ul Arad.
  2231 – reproducerea Ónregistr„rilor audio;        372.350.000 lei aport Ón natur„, Ómp„r˛it Ón 3.733        2. La punctul 5 din hot„r‚rea mai sus
  2232 – reproducerea Ónregistr„rilor video;        p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd       men˛ionat„ privind transformarea Ón agen˛ie a
  7481 – activit„˛i fotografice;              50,90 %;                           punctului de lucru din Arad, str. Clo∫ca nr. 14, ap.
  7487 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón        Virtopeanu Nicu de˛ine 360.100.000 lei din care      3, se va Ónlocui localizarea acesteia Ón jude˛ul Timi∫
principal Óntreprinderilor;                 359.050.000 lei aport Ón natur„, Ómp„r˛it Ón 3.601      cu localizarea corect„ Ón jude˛ul Arad.
  8042 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt (cursuri de        p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd         (28/228.282)
fotomodele, manechine, cosmetic„, nutri˛ie, mers       49,10 %.
scenic, actorie, dans, canto).                 5. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti, ™os.                    *
  9211 – produc˛ie de filme cinematografice ∫i       Alexandriei nr. 94, bl. PC11, sectorul 5, Ón
video;                            Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 334, bl. 43B, camera 2,          Societatea Comercial„
  9212 – distribu˛ie de filme cinematografice ∫i      sectorul 5.                            CORSARIO GRUP — S.R.L., Bucure∫ti
video;                             Restul prevederilor din statutul ∫i contractul de
  9220 – activit„˛i de radio ∫i televiziune;        societate r„m‚n neschimbate.                         HOT√R¬REA NR. 1
  9231 – crea˛ie ∫i interpretare artistic„ ∫i literar„;     (26/228.281)
  9234 – alte activit„˛i de spectacole neclasificate                                             din 9.06.2004
                                       HOT√R¬REA NR. 1                    a adun„rii generale a asocia˛ilor
Ón alt„ parte;
  9272 – alte activit„˛i recreative.             din data de 13.01.2004, a adun„rii generale a          Subsemna˛ii Tampa Andrei-Mihai, domiciliat Ón
  (24/228.279)                        asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale TAY PAN         Bucure∫ti, str. Ciurea nr. 2–4, bl. P6 A+B, sc. C, et.
                                 IMPORT EXPORT ZONE DE AGREMENT              4, ap. 106, sectorul 2, cod numeric personal:
              *                   ™I STAfiIUNI BALNEO CLIMATERICE             1760517424527, posesor al C.I. seria RD nr.
                                 MAGAZINE DE STAT ™I PARTICULARE —             149491/6.12.2000, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie, ∫i
     Societatea Comercial„                            S.R.L.                Tichescu Marius-Antonio, domiciliat Ón Bucure∫ti,
 FALCON COMPUTERS — S.R.L., Bucure∫ti             Marinciu Aurica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data      bd. M„r„∫e∫ti nr. 98, et. 2, ap. 6, sectorul 4, posesor
                               de 12.09.1955 Ón comuna 23 August, jude˛ul          al C.I. seria RD nr. 230259/15.02.2002, eliberat„ de
            DECIZIE                Constan˛a, c„s„torit„, cod numeric personal:         Sec˛ia 14 Poli˛ie, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                               2550912400404, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Vicina     Comerciale CORSARIO GRUP — S.R.L., cod fiscal R
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale                                       16362970, J 40/6580/26.04.2004, cu sediul social Ón
 FALCON COMPUTERS — S.R.L., Ónmatriculat„          nr. 6, bl. 29B, sc. 1, et. 4, ap. 27, sectorul 5,
                               identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 390385, eliberat de    Bucure∫ti, str. Moise Nicoar„ nr. 41, sectorul 3, am
   la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                                       hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón
  J 40/11295/2000, cod fiscal R 13581916,         Sec˛ia 18 Poli˛ie la data de 4.06.1996, ∫i Virtopeanu
                               Nicu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 30.09.1958      localitatea Vama Veche, comuna Limanu, jude˛ul
 av‚nd sediul social Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u                                      Constan˛a, cu obiect de activitate îbaruri“ grupa
 nr. 23A, bl. A 7 bis, et. 3, ap. 14, sectorul 2      Ón comuna Piatra, jude˛ul Teleorman, c„s„torit, cod
                               numeric personal: 1580930400234, domiciliat Ón        5541, activitatea principal„ fiind îbaruri“ clasa
  Subsemnatul Harnagea Lucian, asociat unic al       Bucure∫ti, str. Vicina nr. 3, bl. 33, sc. 1, et. 4, ap. 28,  5540.
Societ„˛ii Comerciale FALCON COMPUTERS —           sectorul 5, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 819555,      (29/228.283)
S.R.L., domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 23A,    eliberat de Circa 18 Mili˛ie la data de 22.04.1987,
bl. A7 bis, et. 3, ap. 14, sectorul 2, identificat cu C.I.                                              *
                               prelungit de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 28.07.1998,
seria RT nr. 133676, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie,     Ón calitate de asocia˛i, Óntruni˛i Ón conformitate cu
cod numeric personal: 1760828424534, am hot„r‚t                                            Societatea Comercial„
                               prevederile legale, au hot„r‚t s„ aduc„ urm„toarele
urm„toarele:                         modific„ri statutului ∫i contractului societ„˛ii.           NOUVELLES FRONTIERES
  1. Completarea obiectului de activitate cu cod        Modificarea duratei de func˛ionare a societ„˛ii         SIMPA TURISM — S.R.L., Bucure∫ti
CAEN 6420 – telecomunica˛ii.                 Óncep‚nd cu data de 18.12.2001, pe o perioad„
   (25/228.280)                      nelimitat„.                                  HOT√R¬REA NR. 24
              *                  Restul prevederilor din statut ∫i contract r„m‚ne
                               neschimbat.                                 din data de 7.06.2004
                                                                  a adun„rii generale a asocia˛ilor
     Societatea Comercial„                 (27/228.281)
                                                               Asocia˛ii: dl Craina Cornel Ilie, domiciliat Ón
    TAY PAN IMPORT EXPORT                              *                 Bucure∫ti, Str. Fluierului nr. 36, sectorul 2, posesor
  ZONE DE AGREMENT ™I STAfiIUNI                                              al B.I. seria G.V. nr. 865531, eliberat de Sec˛ia 8
BALNEO CLIMATERICE MAGAZINE DE STAT                   Societatea Comercial„               Poli˛ie la data de 22.10.1996, av‚nd cod numeric
  ™I PARTICULARE — S.R.L., Bucure∫ti                  ROUMANIE ASSURANCE                 personal 1521008400036,
                                  INTERNATIONAL — S.A., Bucure∫ti              dl Gu˛„ Constantin Dan, domiciliat Ón Bucure∫ti,
         HOT√R¬REA NR. 3                                              str. Romulus nr. 53, sectorul 3, posesor al B.I. seria
                                          HOT√R¬RE                G.R. nr. 983876, eliberat de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data
        din data de 8.04.2004                                           de 1.08.1995, av‚nd cod numeric personal
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii           a adun„rii generale extraordinare a          1510624400161,
 Comerciale TAY PAN IMPORT EXPORT ZONE            ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale ROUMANIE           dna Gu˛„ Georgeta, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
   DE AGREMENT ™I STAfiIUNI BALNEO                ASSURANCE INTERNATIONAL — S.A.             I. L. Caragiale nr. 22, ap. 1, sectorul 2, posesoare a
   CLIMATERICE MAGAZINE DE STAT ™I                    din data de 14.05.2004             C.I. seria RR nr. 129859, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie
        PARTICULARE — S.R.L.               Adunarea general„ extraordinar„ are loc la         la data de 1.11.2000, av‚nd cod numeric personal
  Marinciu Aurica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     sediul social, fiind prezen˛i personal cei cinci       2480904400015,
de 12.09.1955 Ón comuna 23 August, jude˛ul          asocia˛i,                            dl Ovesea Gheorghe, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Constan˛a, f„r„ antecedente penale, stare civil„        Tudor Daniel George, cet„˛ean belgian,           Aleea Fuiorului nr. 5, bl. H16B, sc. A, et. 3, ap. 13,
nec„s„torit„, cod numeric personal 2550912400404,      domiciliat Ón Belgia, Bruxelles, Rue des Amarillys      sectorul 3, posesor al C.I. seria RD nr. 321979,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Vicina nr. 6, bl. 29B,    nr. 1.080, identificat cu pa∫aport seria EE nr.        eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 24.06.2003,
sc. 1, et. 4, ap. 27, sectorul 5, identificat„ cu B.I.    698034/4.11.2003, eliberat de Ambasada Belgiei,        av‚nd cod numeric personal 13911064000178,
seria G.V. nr. 390385, eliberat de Sec˛ia 18 Poli˛ie la     Tudor Maria, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón          au hot„r‚t:
data de 4.06.1996, ∫i Virtopeanu Nicu, cet„˛ean       Bucure∫ti, str. fiepe∫ Vod„ nr. 71, sectorul 2,          1. Œnfiin˛area ∫i Ónregistrarea la Oficiul
rom‚n, n„scut la data de 30.09.1958 Ón comuna        identificat„ cu B.I. seria B.Z. nr. 006809/19.07.1984,    registrului comer˛ului a urm„toarelor puncte de
Piatra, jude˛ul Teleorman, f„r„ antecedente penale,     eliberat de Circa 8 Mili˛ie,                 schimb valutar:
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/13.VII.2004
  – V„lenii de Munte, str. N. Iorga nr. 77, hotel    de   18.02.2000,   cod   numeric    personal     Adunarea general„ a ac˛ionarilor Ómputernice∫te
Ciuca∫, jude˛ul Prahova;                 1540201400304, are un aport la capital de 2.500.000    pe consilier juridic Radu Marin, posesor al C.I. seria
  – B‚rlad, Str. Fagului nr. 3, jude˛ul Vaslui;     lei, respectiv 25 p„r˛i sociale, fiecare Ón valoare de   RR nr. 187269, s„ reprezinte societatea la: notarul
  – Ia∫i, str. Alexandru L„pu∫neanu nr. 16, jude˛ul   100.000 lei, numerotate de la 26 la 50, ∫i va avea o    public, registrul comer˛ului, Camera de comer˛ ∫i
Ia∫i;                           cot„ de participare la pierderi ∫i/sau beneficii de    oriunde este necesar, Ón vederea semn„rii tuturor
  – Ia∫i, str. Tudor Vladimirescu nr. 107, parter, ap.  50 %.                           documentelor ∫i Óndeplinirii formalit„˛ilor legate de
2, jude˛ul Ia∫i;                       Celelalte norme din actul constitutiv al societ„˛ii  modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii
  – Buz„u, Str. Ostrovului nr. 9, jude˛ul Buz„u;     rom‚n neschimbate.                     Comerciale AGRO DV — S.A.
  – Buz„u, Str. Unirii, bl. C2, parter, jude˛ul Buz„u.    (32/228.286)                       Prezenta hot„r‚re a fost redactat„ ∫i semnat„ Ón
  2. Schimbarea datelor de identificare (CI Gu˛„                                  5 exemplare originale de c„tre to˛i ac˛ionarii
Georgeta ∫i Ovesea Gheorghe.                             *                prezen˛i la ∫edin˛„.
   (30/228.284)                                                    (33/228.287)
                                   Societatea Comercial„
             *                     AGRO DV — S.A., Bucure∫ti                         *

      Societatea Comercial„                       HOT√R¬REA                     Societatea Comercial„
     NOUVELLES FRONTIERES                                                 RANDY ATC — S.R.L., Bucure∫ti
   SIMPA TURISM — S.R.L., Bucure∫ti               adun„rii generale a ac˛ionarilor
                                Societ„˛ii Comerciale AGRO DV — S.A.                 HOT√R¬REA NR. 2
        HOT√R¬REA NR. 25                     din data de 11.05.2004
                               Ast„zi, data de mai sus, la sediul societ„˛ii din     a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
        din data de 7.06.2004           Bucure∫ti, Str. G‚rlei nr. 1B, sectorul 1, a avut loc        Comerciale RANDY ATC — S.R.L.,
     a adun„rii generale a asocia˛ilor        adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  Asocia˛ii: dl Craina Cornel Ilie, domiciliat Ón    Comerciale AGRO DV — S.A., Ónmatriculat„ la            cu nr. J 40/8276/2001, cod unic de
Bucure∫ti, Str. Fluierului nr. 36, sectorul 2, posesor  Oficiul registrului comer˛ului cu num„rul de         Ónregistrare 14209490, Óncheiat„ azi, 8 iunie
al B.I. seria G.V. nr. 865531, eliberat de Sec˛ia 8    ordine J 40/3320/2000, cod unic de Ónregistrare                   2004
Poli˛ie la data de 22.10.1996, av‚nd cod numeric     12878251, la care au participat:                Subsemna˛ii Dinu M. Tatiana Ioana, domiciliat„
personal 1521008400036;                   1. CRESCENT COMMERCIAL & MARITIME            Ón Bucure∫ti, str. Valea Lung„ nr. 3, bl. 142, sc. C,
  dl Gu˛„ Constantin Dan, domiciliat Ón Bucure∫ti,    (CYPRUS) LTD, cu sediul Ón Julia House, 3         et. 10, ap. 131, sectorul 6, posesoare a C.I. seria RR
str. Romulus nr. 53, sectorul 3, posesor al B.I. seria  Themistocles Dervis Street, Nicosia, Cipru,        nr. 039331, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de
G.R. nr. 983876, eliberat de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data  Ónregistrat„ Ón Cipru cu nr. E–21820/16 aprilie      26.05.1998, cod numeric personal 2660903340031,
de 1.08.1995, av‚nd cod numeric personal         1984, reprezentat„ prin dna Anca Raluca Gheorghe,     ∫i Voinea I. Constantin, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
1510624400161,                        2. Societatea Comercial„ GRUPUL INDUSTRIAL       Valea Lung„ nr. 3, bl. 142, sc. C, et. 10, ap. 131,
  dna Gu˛„ Georgeta, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.   VOICULESCU ™I COMPANIA (GRIVCO) — S.A.,          sectorul 6, posesor al C.I. seria RR nr. 039666,
I. L. Caragiale nr. 22, ap. 1, sectorul 2, posesoare a  persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,     eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 29.05.1998,
C.I. seria RR nr. 129859, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie  Str. G‚rlei nr. 1B, sectorul 1, Ónmatriculat„ la      cod numeric personal 1650529514151, Ón calitate de
la data de 1.11.2000, av‚nd cod numeric personal     Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J          asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale RANDY ATC —
2480904400015;                      40/3766/1991, reprezentat„ prin dl Laz„r Mihai –      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Valea Lung„ nr. 3,
  dl Ovesea Gheorghe, domiciliat Ón Bucure∫ti,      director general,                     bl. 142, sc. C, et. 10, ap. 131, sectorul 6,
Aleea Fuiorului nr. 5, bl. H16B, sc. A, et. 3, ap. 13,    3. Societatea Comercial„ SANGOLD (OMI)         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
sectorul 3, posesor al C.I. seria RD nr. 321979,     DISTRIBUTIE — S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      nr. J 40/8276/2001, cod unic de Ónregistrare
eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 24.06.2003,   sediul Ón Bucure∫ti, Str. G‚rlei nr. 1B, sectorul 1,    14209490, am hot„r‚t urm„toarele:
av‚nd cod numeric personal 13911064000178,        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       1. Completarea actului constitutiv cu
  au hot„r‚t Ónfiin˛area ∫i Ónregistrarea la Oficiul   nr. J 40/22356/1992, reprezentat„ prin dl ™erban      urm„toarele activit„˛i:
registrului comer˛ului a urm„torului punct de       Dimitrie Altangiu – director general,             7486 – activit„˛i ale centrelor de intermediere
schimb valutar:                       4. Societatea Comercial„ ROMBELL SECURITIES       telefonic„;
  – Bucure∫ti, str. George Enescu nr. 27–29,       — S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón         5020 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
sectorul 1;                        Bucure∫ti, str. G‚rlei nr. 1B, sectorul 1,           5272 – repara˛ii de articole electrice de uz
  – Bucure∫ti, Bd. Aerog„rii nr. 33, sectorul 1.     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     gospod„resc.
   (31/228.285)                     nr. J 40/6505/1995, reprezentat„ prin dl Gheorghe       2. Se radiaz„ obiectul de activitate cod CAEN
                             Nicolae – director general,                9305.
             *                                               Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚ne
                               5. Societatea Comercial„ BENEFICA — S.A.,
                             persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,     neschimbat.
     Societatea Comercial„
                             Str. G‚rlei nr. 1B, sectorul 1, Ónmatriculat„ la        (34/228.288)
  DANDORA TRADING — S.R.L., Bucure∫ti
                             Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J                        *
                             40/27540/1994, reprezentat„ prin dna Irma Ene –
     HOT√R¬REA NR. 37/8.06.2004            director general,                           Societatea Comercial„
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii       6. Societatea Comercial„ MUTUAL INVEST — S.A.,
                                                             ROSI PROD COM — S.R.L., Bucure∫ti
  Comerciale DANDORA TRADING — S.R.L.,         persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului     str. G‚rlei nr. 1B, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                                HOT√R¬REA NR. 2/9.06.2004
 cu nr. J 40/827/2002, cod unic de Ónregistrare      registrului comer˛ului cu nr. J 40/19540/1994,
 14441716, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Pie˛ei      reprezentat„ prin dl Cristin Lungu – director         a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
  (Pia˛a 16 Februarie) nr. 12, spa˛iul nr. S6,      general.                             Comerciale ROSI PROD COM — S.R.L.
            sectorul 1              Consider‚ndu-se Óntrunirea condi˛iilor prev„zute      Subsemna˛ii Bania Maria, domiciliat„ Ón
  Subsemna˛ii Perpelea Ioana Lumini˛a, cu        de art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicat„, Ón     Bucure∫ti, str. Doamna Ghica nr. 5, bl. 3, sc. A, et.
domiciliul Ón Bucure∫ti, Str. Duetului nr. 53A,      sensul c„ ac˛ionarii reprezent‚nd Óntreg capitalul     3, ap. 13, sectorul 2, identificat„ cu B.I. seria D.E.
sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RR nr. 094871,   social, f„r„ opozi˛ia nici unuia dintre ei, hot„r„sc a   nr. 408964, eliberat de Circa 7 Mili˛ie la data de
eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 18.02.2000,   ˛ine o adunare general„ ∫i a lua hot„r‚ri de        20.11.1987, aplicat foto 2 de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data
cod numeric personal 2600908400259, ∫i Societatea     competen˛a    adun„rii,    f„r„  respectarea    de 28.11.1997, ∫i Ilie Florian, domiciliat Ón
Comercial„ TEOMOD STYLE TRADING — S.R.L., cu       formalit„˛ilor cerute pentru convocare, adunarea      Bucure∫ti, Str. Hulubi˛ei nr. 46, sectorul 1,
sediul Ón Bucure∫ti, Str. Munteniei (Pia˛a 16       general„ a ac˛ionarilor a adoptat urm„toarea        identificat cu C.I. seria RX nr. 170214, eliberat„ de
Februarie), sectorul 1, cod unic de Ónregistrare     hot„r‚re:                         Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 8.05.2003, Ón calitate de
13123390, Ónmatriculat„ Ón registrul comer˛ului cu      1. Se aprob„ revocarea comisiei de cenzori a      asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ROSI PROD COM —
nr. J 40/5760/2000, reprezentat„ prin Perpelea      societ„˛ii ∫i numirea unei noi comisii, Ón         S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Doamna Ghica nr.
Iulian, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, Str. Duetului nr.   urm„toarea componen˛„:                   5, bl. 3, sc. A, et. 3, ap. 13, sectorul 2, Ónmatriculat„
53A, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RR nr.      – Gutu Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de    la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
094870, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de     28.09.1939 Ón localitatea Tintea, jude˛ul Prahova,     J 40/131/1996, av‚nd codul unic de Ónregistrare
18.02.2000, cod numeric personal 1540201400304,      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Poet Grigore        8119865, atribut fiscal R, prin prezenta am hot„r‚t
Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     Alexandrescu nr. 106, sectorul 1, legitimat„ cu C.I.    urm„toarele:
DANDORA TRADING — S.R.L., prin prezenta am        seria RD nr. 040734, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la     1. Se schimb„ obiectul principal de activitate al
hot„r‚t urm„toarele:                   data de 15.09.1998, cod numeric personal          societ„˛ii, acesta fiind cod CAEN 3650 – fabricarea
  Societatea Comercial„ TEOMOD STYLE           2390928400571 – cenzor – contabil autorizat;        jocurilor ∫i a juc„riilor.
TRADING — S.R.L. cesioneaz„ cele 25 p„r˛i sociale,      – Brazdaru Ioan-Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut       2. Se declar„ punct de lucru Ón Eforie Nord, Str.
Ón valoare de 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de  la data de 19.01.1968 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón     Republicii nr. 20, parter, jude˛ul Constan˛a.
2.500.000 lei, de˛inute Ón societate, domnului      Bucure∫ti, bd. Prof. dr. Gheorghe Marinescu nr.        (35/228.289)
Perpelea Iulian.                     14A, ap. 2, sectorul 5, legitimat cu C.I. seria RT nr.
  Aportul la capitalul social al Societ„˛ii       214026, eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de                   *
Comerciale DANDORA TRADING — S.R.L. este         4.02.2002, cod numeric personal 1680119410013 –
exclusiv Ón numerar, repartizat astfel:          cenzor;                               Societatea Comercial„
  – Perpelea Ioana Lumini˛a, cu domiciliul Ón        – Nae Miruna-Veronica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„        ROMPETROL DOWNSTREAM — S.A.
Bucure∫ti, Str. Duetului nr. 53A, sectorul 1,       la data de 21.01.1980 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón             Bucure∫ti
identificat„ cu C.I. seria RR nr. 094871, eliberat„ de  Bucure∫ti, Str. Prevederii nr. 26, bl. G8, sc. C, et. 4,
Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 18.02.2000, cod numeric    ap. 45, sectorul 3, legitimat„ cu C.I. seria RR nr.              HOT√R¬REA
personal 2600908400259, are un aport la capital de    300213, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de
2.500.000 lei, respectiv 25 p„r˛i sociale, fiecare Ón   27.04.2004, cod numeric personal 2800121430029 –      adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor
valoare de 100.000 lei, numerotate de la 1 la 25, ∫i   cenzor.                              Societ„˛ii Comerciale ROMPETROL
va avea o cot„ de participare la pierderi ∫i/sau       Mandatul noii comisii de cenzori este de 3 ani,     DOWNSTREAM — S.A., din data de 25.05.2004
beneficii de 50 %;                    Óncep‚nd cu data de 1.06.2004.                Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
  – Perpelea Iulian, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, Str.    2. Se hot„r„∫te efectuarea modific„rilor actului    Societ„˛ii Comerciale ROMPETROL DOWNSTREAM
Duetului nr. 53A, sectorul 1, identificat cu C.I. seria  constitutiv al Societ„˛ii Comerciale AGRO DV — S.A.    — S.A. (Ón continuare îsocietatea“), av‚nd num„rul
RR nr. 094870, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data   ca urmare a numirii unei noi comisii de cenzori.      de ordine Ón registrul comer˛ului J 40/1716/2000,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2075/13.VII.2004                    7
cod unic de Ónregistrare 12751583, Óntrunit„ la data          Societatea Comercial„             registrului comer˛ului cu nr. J 40/7009/2004, av‚nd
de 25.04.2004, la sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str.        CHIBRO — S.A., Bucure∫ti            codul unic de Ónregistrare 16383689, am hot„r‚t
Sevastopol nr. 24, sectorul 1, Ón temeiul art. 121 din                                 urm„toarele:
Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale ∫i             HOT√R¬REA NR. 1                1. Declararea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
al notific„rii efectuate de c„tre pre∫edintele                                     Pia˛a Amzei, standul nr. 30, sectorul 1, unde se vor
consiliului de administra˛ie, cu unanimitate de        a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor       desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:
voturi adopt„ urm„toarea hot„r‚re:             Societ„˛ii Comerciale CHIBRO — S.A. din data         • comer˛ cu am„nuntul cu textile – cod CAEN
  Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ urm„toarele puncte de                  de 8.03.2004             5241;
lucru ale societ„˛ii:                     Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor         • comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte – cod
  1. Sta˛ia de distribu˛ie produse petroliere       Societ„˛ii Comerciale CHIBRO — S.A., persoan„        CAEN 5242;
Rompetrol Afuma˛i, situat„ Ón comuna Voluntari,      juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Fabrica     • comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
∫os. Afuma˛i nr. 90–94, jude˛ul Ilfov;           de Chibrituri nr. 24–26, sectorul 5, Ónregistrat„ la    articole din piele – cod CAEN 5243.
  2. Sta˛ia de distribu˛ie produse petroliere       Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 40/894/1991,      Societatea Comercial„ EUROM BUSINESS &
Rompetrol Basarabia, situat„ Ón Bucure∫ti, bd.       cod unic de Ónregistrare 2779730, Óntrunit„ legal ∫i    CONSULTING — S.R.L., cu sediul activ Ón Bucure∫ti,
Basarabia, sectorul 2;                   statutar Ón ∫edin˛a din data de 8.03.2004, conform     bd. Burebista nr. 1, bl. D 15, sc. 2, ap. 43, sectorul 3,
  3. Sta˛ia de distribu˛ie produse petroliere       convoc„rii publicate Ón ziarul îNa˛ional“ din data     Ónmatriculat„ cu nr. J 40/6917/2000, cod unic de
Rompetrol V„c„re∫ti, situat„ Ón Bucure∫ti, la       de 21.02.2004 ∫i Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,     Ónregistrare R 13227910, are puteri depline Ón
intersec˛ia dintre calea V„c„re∫ti ∫i str. Costache    Partea a IV-a, nr. 590/20.02.2004, ∫i Ón conformitate    vederea efectu„rii formalit„˛ilor de Ónregistrare a
Stamate, sectorul 4;                    cu Structura Sintetic„ a Registrului Consolidat       men˛iunii la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  4. Sta˛ia de distribu˛ie produse petroliere       eliberat de Registrul Independent îMonitor“ — S.A.     Municipiului Bucure∫ti. Societatea are puteri
Rompetrol Doamna Ghica, situat„ Ón Bucure∫ti, la      cu nr. 566/3.03.2004, capitalul social al Societ„˛ii    depline ∫i are dreptul s„ delege o persoan„ Ón
intersec˛ia dintre str. Doamna Ghica cu str. Predeal,   Comerciale CHIBRO — S.A. este de 14.613.775.000       vederea efectu„rii formalit„˛ilor de mai sus.
sectorul 2;                        lei, fiind divizat Ón 584.551 ac˛iuni cu o valoare       Œn afara celor men˛ionate mai sus, celelalte
  5. Sta˛ia de distribu˛ie produse petroliere       nominal„ de 25.000 lei pe ac˛iune, Ón prezen˛a       prevederi din actul constitutiv al societ„˛ii r„m‚n
Rompetrol Caranfil, situat„ Ón Bucure∫ti, la        ac˛ionarilor:                        neschimbate. Prezenta hot„r‚re va produce efecte
intersec˛ia dintre str. Nicolae Caranfil cu str. Gen.     – Societatea Comercial„ ROLAND — S.A.,         juridice numai cu respectarea formelor de
Borileanu, sectorul 1;                   reprezentat„ legal de dl Nica Cherbel D„nu˛         publicitate, conform prevederilor legale.
  6. Depozit RPD Craiova, situat Ón comuna Almaj,     Florentin, conform Ómputernicirii nr. 51/8.03.2004,      Redactat ∫i dactilografiat la sediul societ„˛ii Ón
Craiova, jude˛ul Dolj.                   reprezent‚nd un num„r de 437.860 ac˛iuni cu o        dou„ exemplare originale ast„zi, 7.06.2004.
                              valoare nominal„ total„ de 10.946.500.000 lei,         (40/228.294)
  (36/228.290)                      respectiv 74,905 % din capitalul social ∫i din cota de
              *                participare la beneficii ∫i pierderi;                          *
                                – SIF Banat Cri∫ana, reprezentat„ legal de dna
      Societatea Comercial„              Spinka Henriette, conform mandatului nr.               Societatea Comercial„
    EUROCLASS — S.R.L., Bucure∫ti           134/3.03.2004, reprezent‚nd un num„r de 55.583         EURO MOTOR GRUP — S.R.L., Bucure∫ti
                              ac˛iuni cu o valoare nominal„ total„ de
                              1.389.575.000 lei, respectiv 9,509 % din capitalul          HOT√R¬REA NR. 4/10.05.2004
        HOT√R¬REA NR. 4
                              social ∫i din cota de participare la beneficii ∫i
                              pierderi;                               a adun„rii generale a asocia˛ilor
        din data de 4.06.2004
     a adun„rii generale a asocia˛ilor           v„z‚nd c„ ac˛ionarii i-au numit ca pre∫edinte al      Subsemna˛ii Iliescu Adrian Cristian, domiciliat
  Societ„˛ii Comerciale EUROCLASS — S.R.L.        adun„rii pe dl Z‚rnoveanu Aurel ∫i ca secretar pe      Ón Bucure∫ti, str. Parva nr. 4, bl. D12, sc. 3, et. 4, ap.
                              dl Nica Cherbel D„nu˛, secretarul ∫edin˛ei         30, sectorul 6, ∫i Iliescu C„t„lin, domiciliat Ón
  La sediul societ„˛ii au fost prezen˛i to˛i asocia˛ii
                              informeaz„ asupra faptului c„ ac˛ionarii prezen˛i      Bucure∫ti, Calea Plevnei nr. 90, bl. 10F, sc. A, et. 5,
care de˛in 100 % capitalul social al Societ„˛ii
                              de˛in Ón total un num„r de 493.443 ac˛iuni Ón        ap. 24, sectorul 1, Ón calitate de asocia˛i la Societatea
Comerciale EUROCLASS — S.R.L.:
                              valoare nominal„ total„ de 12.336.075.000 lei,       Comercial„ EURO MOTOR GRUP — S.R.L., cu sediul
  B„lt„re˛u Iulian, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,
                              reprezent‚nd 84,414 % din capitalul social ∫i din      Ón Bucure∫ti, aleea Poiana Sibiului nr. 1, bl. C4,
n„scut la data de 26.10.1962, domiciliat Ón
                              cota de participare la beneficii ∫i pierderi.        sc. 3, et. 8, ap. 108, sectorul 6, num„r de ordine Ón
Bucure∫ti, str. Elena Clucereasa nr. 89, sectorul 1,
                                Œn aceste condi˛ii, pre∫edintele de ∫edin˛„       registrul comer˛ului J 40/2251/2001, cod unic de
cod numeric personal 1621026400505, posesor al
                              constat„ c„ adunarea general„ ordinar„ a          Ónregistrare 13743422, am hot„r‚t:
C.I. seria RT nr. 176063, eliberat„ de Sec˛ia 14                                     1. Œnfiin˛area unui punct de lucru situat Ón
                              ac˛ionarilor, la prima convocare, este statutar ∫i
Poli˛ie la data de 3.07.2001, ∫i                                            Ro∫iori de Vede, Str. Dun„rii, bl. D2, parter, jude˛ul
                              legal constituit„, put‚nd s„ delibereze Ón mod valid
  Madar Florin Horea, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,     asupra problemelor Ónscrise pe ordinea de zi.        Teleorman.
n„scut la data de 22.02.1963, domiciliat Ón Bra∫ov,      Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, Ón        (41/228.295)
Str. Moldovei nr. 6, cod numeric personal         unanimitate, respectiv cu 493.443 voturi îpentru“
1630222080031, posesor al C.I. seria BV nr. 021551,    reprezent‚nd 100 % ac˛ionarii prezen˛i, hot„r„∫te:
                                                                          *
eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov la data de 4.12.1998,       1. Aprob„ raportul de activitate al
hot„r„sc:                         administratorului unic, pentru activitatea              Societatea Comercial„
  1. Rezervarea emblemei societ„˛ii conform       desf„∫urat„ Ón anul 2003.                    DIZRO CONSULT — S.R.L., Bucure∫ti
dovezii privind disponibilitatea emblemei nr.         2. Aprob„ raportul comisiei de cenzori privind
134654/22.04.2004, dup„ cum urmeaz„:            Ónchiderea exerci˛iului financiar pe anul 2003,             DECIZIA NR. 11/3.06.2004
  Tip emblem„: complex„ (combina˛ie de          precum ∫i raportul cenzorului extern independent.
reprezent„ri grafice ∫i denumiri)               3. Aprob„ bilan˛ul contabil, contul de profit ∫i             a asociatului unic
  Text emblem„: De Light Beauty Club           pierderi, precum ∫i repartizarea profitului net la       Subsemnatul Dizioglu Tamer, cet„˛ean turc, cu
  Descrierea emblemei este urm„toarea: emblema      31.12.2003, Ón sum„ de 5.269.186.830,41 lei astfel:     domiciliul Ón Turcia, Ankara, Ugur Mumcu Sok. nr.
este reprezentat„ Óntr-un dreptunghi Ómp„r˛it Ón 4       – fond de rezerv„ legal„       336.045.500 lei  12/1 G.O.P. ∫i cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str.
p„r˛i prin culorile gri, roz, gri pal, gri deschis. Œn     – rezerve din facilit„˛i fiscale            Argentina nr. 35, parter, sectorul 1, Ón calitate de
partea st‚ng„ a dreptunghiului se afl„ un cerc alb       (O.G. nr. 40/2001)          379.112.661 lei  asociat unic la Societatea Comercial„ DIZRO
Óncadrat cu negru ∫i Ón interiorul cercului se afl„      – dividende brute          900.208.540 lei  CONSULT — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
literele îD“ ∫i îL“ din alfabetul rom‚nesc, scrise de     – surse proprii de finan˛are   3.653.820.129,41 lei   I. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
m‚n„ stilizat, una roz ∫i alta gri lipite una de        4. Aprob„ desc„rcarea de gestiune a           cod CAEN:
cealalt„ ∫i Ón continuare se afl„ scris: De Lights     administratorului unic, pentru exerci˛iul financiar      5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;
Beauty Club, litere negre scrise de m‚n„, fiecare     2003.                             5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
prim„ liter„ a cuv‚ntului fiind majuscul„.           5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe     Ónc„l˛„minte;
  Activitatea principal„ (clasa CAEN): 7011 –      anul 2004.                           5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse;
dezvoltare (promovare) imobiliar„.               6. Aprob„ data limit„ de plat„ a dividendelor       5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
   (37/228.291)                     7.09.2004.                         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                (39/228.293)                      produse nealimentare;
              *                                               5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                           *                specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
      Societatea Comercial„                                            parte.
   SENATOR 2004 — S.R.L., Bucure∫ti                Societatea Comercial„                II. Activit„˛i de import-export cu produsele
                                 MARALI GRUP — S.R.L., Bucure∫ti           men˛ionate Ón obiectul de activitate din actul
          HOT√R¬REA                                             constitutiv.
                                        HOT√R¬REA                 Restul activit„˛ilor conform C.O.R. precizate Ón
     adun„rii generale a asocia˛ilor                                       actul constitutiv r„m‚ne neschimbat.
  Societatea Comercial„ SENATOR 2004 — S.R.L.,       adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor        III. Prezenta decizie va fi comunicat„ conform
cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 95–97, et.    Societ„˛ii Comerciale MARALI GRUP — S.R.L.         normelor legale Ón vigoare c„tre Oficiul registrului
2, sectorul 1, cod unic de Ónregistrare 16180048,       Subsemna˛ii Dali Marinela, cet„˛ean rom‚n,        comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti.
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.   c„s„torit„, n„scut„ la data de 11.10.1972 Ón           (42/228.296)
J 40/2926/2004, reprezentat„ de asocia˛ii Csanady     Bucure∫ti, sectorul 4, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
                              R„cari nr. 20, bl. 46, sc. 1, et. 8, ap. 37, identificat„                *
Arpad, domiciliat Ón Ungaria, Siofok, str. Kuszhegyi
nr. 2A, cet„˛ean ungar, posesor al pa∫aportului ZE     cu C.I. seria RX nr. 162759, eliberat„ de Sec˛ia 11
738079, emitent autorit„˛ile ungare, ∫i Trifu Daniel    Poli˛ie la data de 7.04.2003, valabil„ p‚n„ la data de          Societatea Comercial„
Marian, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ro∫ia Montan„    11.10.2013, cod numeric personal 2721011431524,            PONI CON — S.A., Bucure∫ti
nr. 3, bl. M 20, ap. 4, sectorul 6, cet„˛ean rom‚n,    ∫i Dali Ghulam, cet„˛ean sirian, c„s„torit, n„scut la
legitimat cu C.I. seria DP nr. 102888, eliberat„ de    data de 22.02.1962 Ón Salamieh, Siria, domiciliat Ón         HOT√R¬REA NR. 200/7.06.2004
D.G.E.I.P.– D.E.P. la data de 20.01.1994.         Siria, Salamieh-Chamalie nr. 314, Hama, identificat
                              cu pa∫aportul nr. 3305277, eliberat de Ambasada        a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor
  Asocia˛ii au hot„r‚t:                                                din cadrul Societ„˛ii Comerciale PONI CON —
  1. Œnregistrare punct de lucru Ón Foc∫ani, Bd.     Siriei la Bucure∫ti la data de 8.06.1999, valabil p‚n„
                              la data de 7.06.2005, Ón calitate de asocia˛i ai                  S.A.
Unirii nr. 35, bl. 35, parter, ap. 2.
                              Societ„˛ii Comerciale MARALI GRUP — S.R.L., cu         Data ∫i locul adun„rii: 7.06.2004, la sediul
  (38/228.292)
                              sediul Ón Bucure∫ti, str. R„cari nr. 20, bl. 46, sc. 1,   Societ„˛ii Comerciale PONI CON — S.A. din
              *                et. 8, ap. 37, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul     Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 12, sectorul 4.
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/13.VII.2004
  Particip„ to˛i ac˛ionarii societ„˛ii dup„ cum           Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
urmeaz„:                           TMCP – TURBOMECANICA COMBUSTOR             CELEBRO INTERNATIONAL AGENCY — S.R.L.
  – Popescu Dorin, de˛in„tor a 73 ac˛iuni            PRODUCTS — S.A., Bucure∫ti                    Bucure∫ti
reprezent‚nd 73 % din capitalul social;
  – P„una Nicolae, de˛in„tor a 20 ac˛iuni                  HOT√R¬REA                         HOT√R¬REA
reprezent‚nd 20 % din capitalul social;
  – Marinca Mircea, de˛in„tor a 3 ac˛iuni         adun„rii generale ordinare ∫i extraordinare a           adun„rii generale a asocia˛ilor
reprezent‚nd 3 % din capitalul social;            ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale TMCP –            Societ„˛ii Comerciale CELEBRO
                                      TURBOMECANICA                 INTERNATIONAL AGENCY — S.R.L.,
  – P„una Anca Daniela, de˛in„toare a dou„ ac˛iuni
                                  COMBUSTOR PRODUCTS — S.A.             cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Petre Ispirescu
reprezent‚nd 2 % din capitalul social;
                               Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale TMCP –        nr. 29, bl. M198, sc. 1, et. 7, ap. 22, sectorul 5,
  – Pica Emil, de˛in„tor al unei ac˛iuni
                             TURBOMECANICA COMBUSTOR PRODUCTS — S.A.          Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
reprezent‚nd 1 % din capitalul social;
                             (îTMCP“ sau îsocietatea“), reprezent‚nd 100 %              al Municipiului Bucure∫ti
  – Ganea Constantin, de˛in„tor al unei ac˛iuni                                     cu nr. J 40/8308/2004, atribut fiscal -,
                             capitalul social al TMCP s-au Óntrunit Ón adunare
reprezent‚nd 1 % din capitalul social.                                           cod unic de Ónregistrare 16448370
                             general„ ordinar„ ∫i extraordinar„ a ac˛ionarilor
  Dl Popescu Dorin deschide lucr„rile ∫edin˛ei ∫i
                             (îAdunarea“) prin coresponden˛„, Ón baza art. 14.9      Subsemna˛ii:
solicit„ celorlal˛i ac˛ionari acordul pentru ˛inerea   din actul constitutiv al TMCP (îActul constitutiv“),     Neagoe Marian-Iulian, cet„˛ean rom‚n,
adun„rii generale ordinare f„r„ respectarea        f„r„ Óndeplinirea formalit„˛ilor legale de convocare   domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. ™aradei nr. 72, sectorul
formalit„˛ilor cerute pentru convocarea ei, Ón      prev„zute pentru o astfel de adunare, conform art.    1, identificat cu C.I. seria RD nr. 172066, eliberat de
temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicat„.   14.7 din actul constitutiv al TMCP ∫i art. 121 din    Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 14.06.2001, cod numeric
  Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii          Legea societ„˛ilor comerciale nr. 31/1990 (îLegea     personal 1770520416018, ∫i
reprezent‚nd Óntreg capitalul social al societ„˛ii,    societ„˛ilor“).                        Edu Paula, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
hot„r„sc ca adunarea general„ ordinar„ s„ aib„ loc      To˛i ac˛ionarii TMCP sunt ruga˛i s„-∫i exprime     Bucure∫ti, str. Petre Ispirescu nr. 29, bl. M198, sc. 1,
f„r„ respectarea procedurilor de convocare.        votul Ón leg„tur„ cu urm„toarele puncte incluse pe    ap. 22, sectorul 5, identificat„ cu C.I. seria RR nr.
  Dl Popescu Dorin prezint„ ordinea de zi a       ordinea de zi a adun„rii (îordinea de zi“):        193085, eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de
∫edin˛ei:                          (1) luarea la cuno∫tin˛„ de retragerea dlui James   22.02.2002, cod numeric personal 2671111421568,
  1. Alegerea administratorului-director general al   S. Kelm din func˛ia de administrator ∫i          Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t:
Societ„˛ii Comerciale PONI CON — S.A., motivat de     vicepre∫edinte al consiliului de administra˛ie ∫i       Deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
faptul c„ mandatul actualului administrator-       numirea dlui Robert J. Lawson ca membru al        str. Sebastian nr. 137, bl. V79, sc. 2, et. 1, ap. 41,
director general expir„ la data de 23.06.2004.      consiliului de administra˛ie al TMCP; stabilirea     sectorul 5.
                             garan˛iei ce va fi depus„ de dl Robert J. Lawson, ca     Prezenta hot„r‚re completeaz„ actul constitutiv
  Dl Marinca Mircea propune s„ fie reales pentru
                             membru al consiliului de administra˛ie; stabilirea    al societ„˛ii.
un mandat de 4 ani dl ing. Popescu Dorin, actualul
                             remunera˛iei noului membru al consiliului de
administrator ∫i director general.                                            (46/228.300)
                             administra˛ie al TMCP;
  Cu unanimitate de voturi, adunarea general„ a       (2) modificarea art. 17.4.2 din actul constitutiv al               *
ac˛ionarilor hot„r„∫te:                  TMCP;
  Articol unic. Se realege Ón func˛iile de         (3) Ómputernicirea dlui ™tefan Popescu,             Societatea Comercial„
administrator unic cu puteri depline de          pre∫edinte al consiliului de administra˛ie al TMCP,      BIROUL DE CREDIT — S.A., Bucure∫ti
reprezentare ∫i director general al Societ„˛ii      pentru a semna Ón numele ∫i pentru ac˛ionarii
Comerciale PONI CON — S.A. pentru un mandat de      TMCP orice document ∫i de a Óndeplini oricare               HOT√R¬REA NR. 2
4 ani, Óncep‚nd cu data de 23.06.2004, dl ing.      ∫i/sau toate formalit„˛ile necesare cerute de legile
Popescu Dorin, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Corneliu ∫i    aplicabile Ón scopul Óndeplinirii Ón mod legal a               din 3 mai 2004
al Tudorei, n„scut la data de 31.07.1964 Ón        hot„r‚rilor adoptate de aceast„ adunare.             a adun„rii generale extraordinare
Bucure∫ti, sectorul 5, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str.   Ac˛ionarii declar„ prin prezenta c„ sunt de acord             a ac˛ionarilor
Ipote∫ti nr. 9, ap. 1, sectorul 4, c„s„torit, studii   cu organizarea acestei adun„ri f„r„ Óndeplinirea       Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 143 din Legea
superioare, identificat cu C.I. seria RD nr. 071251,   formalit„˛ilor de convocare ∫i cu punctele Ónscrise    nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, cu
eliberat„ de S.E.P. la data de 25.05.1999, cod      pe ordinea de zi.                     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, referitor la
numeric personal 1640731400145.               Ac˛ionarii voteaz„ ∫i aprob„ urm„toarele        Óncheierea unor acte juridice a c„ror valoare
  Formalit„˛ile legale privind publicitatea       hot„r‚ri scrise:                     dep„∫e∫te jum„tate din valoarea contabil„ a
                               Prima hot„r‚re scris„                 activelor societ„˛ii la data Óncheierii actului juridic,
prezentei hot„r‚ri vor fi Óndeplinite de conducerea
                               Ac˛ionarii iau cuno∫tin˛„ de retragerea dlui      pentru care este necesar„ aprobarea adun„rii
societ„˛ii, personal sau prin mandatar.
                             James S. Kelm din func˛ia de administrator ∫i       generale extraordinare a ac˛ionarilor, conform art.
  (43/228.297)                     vicepre∫edinte al consiliului de administra˛ie ∫i     121 1 din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile
             *                aprob„ Ón unanimitate numirea dlui Robert J.       comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile
                             Lawson, cet„˛ean al S.U.A., n„scut la data de       ulterioare ∫i art. 12.5 din actul constitutiv a fost
                             17.08.1965 Ón Pennsylvania, U.S.A., identificat cu    convocat„ adunarea general„ extraordinar„ a
      Societatea Comercial„
                             pa∫aportul nr. 085031767, emis de Agen˛ia de       ac˛ionarilor pentru exprimarea voturilor prin
    IBCO ENERG — S.R.L., Bucure∫ti          Pa∫apoarte New Orleans, domiciliat Ón 8820        coresponden˛„.
                             Wellerstation Dr. Cincinnati, OH 45249, USA, ca       Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, din totalul
        HOT√R¬REA NR. 2              membru ∫i vicepre∫edinte al consiliului de        ac˛ionarilor reprezent‚nd 100 % capitalul social au
                             administra˛ie al TMCP.                  exprimat votul 23 de ac˛ionari (din 24),
    din 4.06.2004 a adun„rii generale
                               Ac˛ionarii aprob„ Ón unanimitate ca garan˛ia ce    reprezent‚nd 99,7961 % din capitalul social,
  Subsemna˛ii asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     va depus„ de dl Robert J. Lawson, Ón calitate de
IBCO ENERG — S.R.L.:                                                respectiv 39.918.440 ac˛iuni.
                             membru ∫i vicepre∫edinte al consiliului de
                                                            Œn aceste condi˛ii adunarea general„
  Voicu Gheorghe-Doru, cet„˛ean rom‚n,          administra˛ie, s„ fie egal„ cu valoarea a 10 ac˛iuni
                                                          extraordinar„ a ac˛ionarilor, cu o majoritate de
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Bun„tatea Samaritean„    ale TMCP. Ac˛ionarii aprob„ de asemenea Ón
                                                          99,7961 % din capitalul social, din care 19 ac˛ionari,
nr. 2, sectorul 1, cod numeric personal          unanimitate ca remunera˛ia lunar„ a dlui Robert J.
                                                          reprezent‚nd 84 % din totalul voturilor exprimate
1660612410024, identificat cu B.I. seria G.K. nr.     Lawson s„ fie Ón cuantum de 400 USD.
                                                          au votat pentru, un ac˛ionar reprezent‚nd 0,13 % a
236667, eliberat de Sec˛ia 1 Poli˛ie Bucure∫ti la data    A doua hot„r‚re scris„
                                                          votat Ómpotriv„, ∫i 3 ac˛ionari reprezent‚nd 15,87 %
de 23.06.1993,                        Ac˛ionarii aprob„ Ón unanimitate modificarea
                                                          s-au ab˛inut,
  Voicu Paul-Cristian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat    art. 17.4.2 din actul constitutiv al TMCP, dup„ cum
                                                            hot„r„∫te:
Ón Bucure∫ti, str. Ionescu Ghe. nr. 9, bl. 139, sc. 2,  urmeaz„:
                                                            Art. 1. Se aprob„ cu majoritate de voturi (84 %
ap. 85, sectorul 4, cod numeric personal           î17.4.2. Dl Robert J. Lawson, cet„˛ean al S.U.A.,
                                                          din totalul voturilor exprimate) Óncheierea
                             n„scut la data de 17.08.1965 Ón Pennsylvania,
1820823410126, identificat cu B.I. seria G.V. nr.                                  contractului pentru achizi˛ionarea solu˛iei
                             S.U.A., identificat cu pa∫aportul nr. 085031767,
426628, eliberat de Sec˛ia 15 Poli˛ie Bucure∫ti la                                 informatice cu Societatea Comercial„ SIVECO —
                             emis de Agen˛ia de Pa∫apoarte New Orleans,
data de 23.08.1996, ∫i                                               S.A., Ón condi˛iile aprobate de consiliul de
                             domiciliat Ón 8820 Wellerstation Dr. Cincinnati, OH
  Voicu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     45249, USA, membru ∫i vicepre∫edinte al consiliului    administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale BIROUL DE
Bucure∫ti, str. Ionescu Gheorghe nr. 9, bl. 139, sc.   de administra˛ie al TMCP.“                CREDIT — S.A.
2, ap. 85, sectorul 4, cod numeric personal         A treia hot„r‚re scris„                  Art. 2. Se Ómputernice∫te domnul Serban Epure,
136122400191, identificat cu B.I. seria B.T. nr.       Av‚nd Ón vedere hot„r‚rile adoptate de ac˛ionari    director general, pentru semnarea contractului ∫i a
029259, eliberat de Circa 11 Mili˛ie Bucure∫ti la     Ón cadrul acestei adun„ri, ac˛ionarii, Ón         oric„ror altor documente necesare.
data de 25.04.1983,                    unanimitate, autorizeaz„ ∫i Ómputernicesc pe dl        (47/228.301)
  Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,   ™tefan Popescu, pre∫edinte al consiliului de                     *
republicat„, am hot„r‚t urm„toarele:           administra˛ie al TMCP, care personal sau prin
  1. Schimbarea obiectului principal din cod CAEN    Ómputerniciri subsecvente, cu consultarea Societ„˛ii        Societatea Comercial„
7414 – activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i    Civile de Avoca˛i Vilau & Mitel, va Óndeplini oricare
                                                             DENISS TRAVEL — S.R.L., Bucure∫ti
management Ón cod CAEN 7310 – cercetare-         ∫i/sau toate formalit„˛ile necesare cerute de lege Ón
dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i naturale.         fa˛a registrului comer˛ului, administra˛iei
                             financiare ∫i/sau oric„ror alte autorit„˛i publice               HOT√R¬RE
  2. Extinderea obiectului de activitate cu:
  cod CAEN 4011 – produc˛ie de energie electric„;    ∫i/sau private Ón vederea notific„rii ∫i/sau         a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
                             Ónregistr„rii oric„ror hot„r‚ri adoptate sau rezolu˛ii    DENISS TRAVEL — S.R.L., Ónmatriculat„
  cod CAEN 4013 – distribu˛ia ∫i comercializarea
                             aprobate Ón cadrul acestei adun„ri ∫i va semna Ón         cu nr. J 40/8693/1996, cod unic
energiei electrice;
                             numele ∫i pentru ac˛ionari TMCP ∫i/sau pentru          de Ónregistrare 10185755/R, cu sediul
  cod CAEN 5117 – intermedierea Ón comer˛ul cu
                             TMCP orice documente cerute de legile aplicabile Ón    Ón Bucure∫ti, str. Constantin R„dulescu Motru
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           scopul Óndeplinirii Ón mod legal a rezolu˛iilor
  cod CAEN 5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu                                       nr. 8, bl. 34, ap. 5, sc. A, sectorul 4
                             adoptate de aceast„ adunare.
se efectueaz„ prin magazine;                 Œn considerarea faptului c„ aceast„ adunare este     Azi, 9.06.2004, subsemnata Tengher Denisa
  cod CAEN 7414 – activit„˛i de consultan˛„ pentru    ˛inut„ prin coresponden˛„, data adun„rii va fi data    Corina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
afaceri ∫i management.                  la care ultimul ac˛ionar semneaz„ rezolu˛ia scris„.    6.07.1968 Ón Ploie∫ti, fiica lui Gheorghe ∫i Arghira,
                                                          domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu nr.
  (44/228.298)                        (45/228.299)                     27–33, sc. A, et. 1, ap. 7, sectorul 1, identificat„ cu
             *                             *                C.I. seria RT nr. 140466, av‚nd cod numeric
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/13.VII.2004                    9
personal 2680706293093, Ón calitate de asociat unic      1. schimbarea sediului social din Bucure∫ti, Bd.         Societatea Comercial„
al Societ„˛ii Comerciale DENISS TRAVEL — S.R.L.,      Unirii nr. 12, bl. 7C, sc. 2, et. 6, ap. 41, sectorul 4,  LORION DISTRIBUTION - S.R.L., Bucure∫ti
am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón       Ón Bucure∫ti, bd. Dacia nr. 29, et. 2, ap. 5, sectorul
Bucure∫ti, Pia˛a Unirii nr. 1, Magazinul Unirea,      1.                                      ACT ADIfiIONAL
Corp C„l„ra∫i, et. 1, sectorul 3, unde se vor         (51/228.305)
desf„∫ura activit„˛ile prev„zute de codul CAEN 5242                                   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
– comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.                        *                    LORION DISTRIBUTION - S.R.L.
  Pentru ducerea la Óndeplinire a celor hot„r‚te, se                                  Subscrisa Societatea Comercial„ LORION
va Óncheia actul adi˛ional la actele constitutive ale         Societatea Comercial„             DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
societ„˛ii ∫i se vor Ómputernici avocatul Dana          EOS ITAL–RO — S.R.L., Bucure∫ti           Arh. Grigore Ionescu nr. 94, bl. T-7B, sc. 1, et. 4, ap.
Debrezeni ∫i Costea Teodora s„ fac„ demersurile                                    15, sectorul 2, av‚nd cod unic de Ónregistrare
necesare Ón fa˛a registrului comer˛ului de pe l‚ng„                DECIZIE               10966144, atribut fiscal R, Ónmatriculat„ la Oficiul
Tribunalul Bucure∫ti, semn„tura lor fiindu-mi                                     Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
opozabil„.                           din data de 4.06.2004 a asociatului unic        cu nr. J 40/4987/1998, cod fiscal R10966144,
  (48/228.302)                       Societatea Comercial„ EOS ITALIA — S.R.L.,       reprezentat„ prin dl Ionescu Ioan, Ón calitate de
                              persoan„ juridic„ italian„, cu sediul Ón Italia,      asociat unic, a hot„r‚t modificarea actului
              *                                             constitutiv al societ„˛ii astfel:
                              Torino, Corso, Peschiera nr. 221, Ónscris„ Ón
                                                             - se schimb„ sediul social al societ„˛ii de la
     Societatea Comercial„              Repertoarul economico-administrativ cu nr.
                                                           adresa din Bucure∫ti, str. Arh. Grigore Ionescu nr.
                              938877/2000, av‚nd codul fiscal ∫i num„rul de       94, bl. T-7B, sc. 1, et. 4, ap. 15, sectorul 2, la adresa
  QUALITY CINEMA BUCURESTI — S.R.L.
                              Ónscriere Ón Registrului Œntreprinderilor din Torino    din Bucure∫ti, str. Sinaia nr. 4, bl. 82, sc. 2, et. 4, ap.
        Bucure∫ti                 0801880016/18.07.2000, reprezentat„ prin Frescura     54, sectorul 2, sediu ce a fi precizat Ón toate
                              Antonio, domiciliat Ón Italia, Leini (Torino), str.    documentele ∫i actele Óntocmite de societate.
           DECIZIE               Fratelli Fiore nr. 3, identificat cu pa∫aportul seria     Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       377482R, emis de Questura di Torino, la data de      societ„˛ii r„m‚n nemodificte, prezentul act
   QUALITY CINEMA BUCURESTI — S.R.L.          26.03.1997, av‚nd codul numeric personal          adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚nd
  Eu, Ionescu Florica, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,    FRSNTN50B18G806Z ∫i cet„˛enie italian„, Ón calitate    corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
str. Emil Racovi˛„ nr. 27, bl. A3, sc. 1, et. 9, ap. 40,  de asociat unic, al Societ„˛ii Comerciale EOS         Tehnoredactat la Biroul notarului public George
sectorul 4, legitimat„ cu B.I. seria B.N. nr. 713066,   ITAL–RO — S.R.L., hot„r„∫te urm„toarele:          Stoica, ast„zi, data autentific„rii, Ón patru
                               1. Dna Coman Daniela, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     exemplare, eliber‚ndu-se p„r˛ii trei exemplare.
emis la data de 25 iunie 1980 de Circa 15 Mili˛ie,
cod numeric personal 2230213400465, asociat unic      bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20, sc. 2,     (54/228.308)
al Societ„˛ii Comerciale QUALITY CINEMA          et. 1, ap. 25, sectorul 3, r„m‚ne administratorul                 DECIZIA
BUCURESTI — S.R.L., am hot„r‚t conform           societ„˛ii, pe o perioad„ nelimitat„.
contractelor de loca˛ie, Óncheiate cu Centrul         2. Completarea obiectului de activitate dup„ cum      asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
Na˛ional al Cinematografiei, deschiderea          urmeaz„:                              LORION DISTRIBUTION - S.R.L.
urm„toarelor puncte de lucru:                 7210 – consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor       Eu, Ionescu Ioan, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str.
  1. Pite∫ti, Str. Victoriei nr. 20, Cinema Modern,    de calcul (hardware);                   Emil Racovi˛„ nr. 27, bl. A3, sc. 1, et. 9, ap. 40,
jude˛ul Arge∫;                        7221 – editare de programe;               sectorul 4, legitimat cu B.I. seria D.B. nr. 006495,
  2. T‚rgovi∫te, Str. Independen˛ei nr. 2, Cinema      7222 – consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse     emis la data de 21 iulie 1986 de c„tre Circa 15, cod
Independen˛a, jude˛ul D‚mbovi˛a;              software;                         numeric personal 1140925400453, asociat unic al
  3. Drobeta-Turnu Severin, Calea Traian nr. 65,       3420 – produc˛ia de caroserii, remorci ∫i        Societ„˛ii Comerciale LORION DISTRIBUTION -
Cinema Por˛ile de Fier, jude˛ul Mehedin˛i;                                      S.R.L., am hot„r‚t, conform contractelor de
                              semiremorci;
  4. Slatina, bd. Al. I. Cuza nr. 28, Cinema Alutus,                                 loca˛iune Óncheiate cu Centrul Na˛ional al
                               3430 – produc˛ia de piese ∫i accesorii pentru
jude˛ul Olt;                                                     Cinematografiei deschiderea urm„toarelor puncte
                              autovehicule ∫i pentru motoare.              de lucru:
  5. Gala˛i, Str. O˛elarilor nr. 11, Cinema Dacia,
                                (52/228.306)                       1. Satu-Mare, Pia˛a P„cii nr. 1, jude˛ul Satu-Mare,
jude˛ul Gala˛i;
  6. Br„ila, str. Gala˛i nr. 10, Cinema Central,                   *                cinema Victoria;
jude˛ul Br„ila;                                                     2. Eforie Sud, str. Tudor Vladimiescu nr. 3,
                                                           jude˛ul Constan˛a, gr„dina de spectacol
  7. Buz„u, Pia˛a Victoriei nr. 1, Cinema Dacia,          Societatea Comercial„
                                                           cinematografic Eforie Sud;
jude˛ul Buz„u.                         MANU STAR COM — S.R.L., Bucure∫ti            3. Zal„u, str. Simion B„rnu˛iu nr. 1, jude˛ul S„laj,
   (49/228.303)                                                   cinema Scala.
              *                        HOT√R¬REA NR. 1                (55/228.308)
                                     din data de 10.06.2004                         *
     Societatea Comercial„                   a adun„rii generale a asocia˛ilor
 DIRECT MARKETING — S.R.L., Bucure∫ti                                              Societatea Comercial„
                               Subsemna˛ii Balica Ana-Nicoleta, cod numeric
                              personal 2600629400067, cet„˛ean rom‚n,             CASINVEST IMPORT EXPORT - S.R.L.
        HOT√R¬REA NR. 2
                              identificat„ cu C.I. seria RT nr. 045480/6.10.1999,             Bucure∫ti
        din data de 27.05.2004           eliberat„ de Sec˛ia 18 Poli˛ie, ∫i Balica Alexandru-
     a adun„rii generale a asocia˛ilor         Manuel, cod numeric personal 1820621450077,                  DECIZIA NR. 2
  Asocia˛ii:                       cet„˛ean rom‚n, identificat cu B.I. seria G.V. nr.
                                                                   din data de 9.06.2004
  – Arbans Constantin-Leonard, domiciliat Ón       866113/22.10.1996, eliberat de Sec˛ia 18 Poli˛ie,
Bucure∫ti, str. Elev Stefanescu Stefan nr. 6, bl. 463,   ambii domicilia˛i Ón Bucure∫ti, str. Frec„˛ei nr. 2, bl.    a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
sc. 1, ap. 11, sectorul 2, posesor al C.I. seria RD nr.  35, sc. 3, parter, ap. 30, sectorul 5, Ón calitate de      CASINVEST IMPORT EXPORT - S.R.L.,
009488, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de      asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MANU STAR COM        cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Arinis nr. 2,
26.09.1997, cod numeric personal 1730504424529;      — S.R.L., Óntruni˛i Ón adunarea general„ a            bl. A40, ,sc. B, et. 2, ap. 24, sectorul 6,
  – Capatana Razvan, domiciliat Ón Piatra-Neam˛,     asocia˛ilor, la sediul societ„˛ii, Ón unanimitate de    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
Str. Progresului nr. 92, ap. 5, jude˛ul Neam˛,       voturi, am hot„r‚t modificarea ∫i completarea           cu nr. J 40/30621/1992, cod unic de
posesor al B.I. seria H.C. nr. 699897, eliberat de                                          Ónregistrare 3155840,
                              actului constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
Poli˛ia Neam˛, la data de 29.09.1999, cod numeric                                        capitalul social 10.000.000 lei
                               1. Se Ónlocuie∫te Ón totalitate textul articolului 13
personal 1761019270584,                  îAdministratorul“ din cap. III îConducerea ∫i         Subsemnatul Savulescu Ciprian Alexandru,
  Óntruni˛i Ón adunarea general„ a asocia˛ilor, la    administrarea societ„˛ii“. Art. 13 din cap. III va avea  cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de
sediul societ„˛ii, azi, la data de 27.05.2004, am     urm„torul con˛inut:                    15.04.1968 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cu
hot„r‚t:                                                       domiciliul Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 90, bl.
                               îAdministratorii au urm„toarele atribu˛ii:
  1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,                                  C8, sc. E, et. 6, ap. 182, sectorul 6, posesor al C.I.
                               a. elaboreaz„ ∫i aprob„ regulamentul interior al
str. Maria Rosetti nr. 7–9, et. 3, ap. 11, sectorul 2,                                seria DP nr. 080936 eliberat„ de D.G.E.I.P.-D.E.P. la
                              societ„˛ii prin care se stabilesc Óndatoririle ∫i     data de 15.05.2002, cod numeric personal
conform contractului de Ónchiriere nr.           responsabilit„˛ile personalului societ„˛ii pe
A226021/17.05.2004.                                                  1680415463023, Ón calitate de asociat unic al
                              compartimente;                       Societ„˛ii Comerciale CASINVEST IMPORT EXPORT
  2. Œmputernicirea dnei Ivascu Rodica, domiciliat„     b. aprob„ opera˛iuni de Óncas„ri ∫i pl„˛i;
Ón Bucure∫ti, Str. Cornetului nr. 6, bl. 463, sc. 1, et.                               - S.R.L., de˛in„tor al unui num„r de 20 p„r˛i sociale,
                               c. aprob„ opera˛iuni de v‚nzare-cump„rare de      av‚nd valoarea de 500.000 lei fiecare, Ón total
4, ap. 13, sectorul 4, legitimat„ cu C.I. seria RR nr.
                              bunuri;                          10.000.000 lei, reprezent‚nd 100 % din capitalul
156226, eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie, la data de
                               d. aprob„ Óncheierea de contracte de Ónchiriere;    social al acestei societ„˛i, azi, data de 9.06.2004, am
13.02.2001, cod numeric personal 2730824430012,
                               e. stabile∫te tactica ∫i strategia de marketing;    decis:
s„ ne reprezinte la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                               f. aprob„ Óncheierea sau rezilierea altor          • majorarea capitalului social de la 10.000.000 lei
Municipiului Bucure∫ti, Ón vederea depunerii ∫i
                              contracte;                         la 100.000.000 lei, const‚nd Ón v„rs„m‚nt Ón
ridic„rii actelor necesare Ónregistr„rii prezentei
                               g. supune anual adun„rii asocia˛ilor Ón termen     numerar de 90.000.000 lei, prin:
hot„r‚ri.
                              de trei luni de la Ónchiderea exerci˛iului, raportul      • majorarea num„rului de p„r˛i sociale de la 20
   (50/228.304)                                                   p„r˛i sociale la 100 p„r˛i sociale care vor fi
                              cu privire la activitatea societ„˛ii, bilan˛ul ∫i contul
              *                de beneficii ∫i pierderi pe anul precedent, precum     numerotate de la 1 la 100;
                              ∫i proiectul de buget al societ„˛ii pe anul urm„tor;      • majorarea valorii nominale a unei p„r˛i sociale
      Societatea Comercial„                                           de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
                               h. rezolv„ alte probleme stabilite de adunarea
                                                             Ca urmare, societatea va avea un capital social Ón
   EPIC SOFTWARE — S.R.L., Bucure∫ti           asocia˛ilor“.
                                                           valoare de 100.000.000 lei, subscris ∫i v„rsat de
                               Se   prelunge∫te     durata   mandatului    c„tre asociatul unic Savulescu Ciprian Alexandru,
        HOT√R¬REA NR. 1              administratorilor Balica Ana-Nicoleta ∫i Balica      divizat Ón 100 p„r˛i sociale egale ∫i indivizibile,
                              Alexandru-Manuel, de la 4 ani, la nelimitat„, cu      av‚nd fiecare o valoare nominal„ de 1.000.000 lei,
         din 3 mai 2004
                              puteri depline.                      iar participarea asociatului unic la beneficiile ∫i
     a adun„rii generale a asocia˛ilor
                               Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii  pierderile societ„˛ii este de 100 %.
  Subsemna˛ii Uneal Singh Ghura, Ón calitate de      r„m‚n nemodificate.                      Redactat Ón trei exemplare.
asociat ∫i administrator, ∫i Ciocirlan Daniela Laura,
                                (53/228.307)                        (56/228.309)
Ón calitate de asociat, ai Societ„˛ii Comerciale EPIC
SOFTWARE — S.R.L., au hot„r‚t urm„toarele:                      *                              *
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/13.VII.2004
     Societatea Comercial„               eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la 20.07.1998, ∫i Grecu         Societatea Comercial„
 MEDIA ONE ADVERTISING SERV - S.R.L.            Petra, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr.         UBI SOFT - S.R.L., Bucure∫ti
        Bucure∫ti                  58, bl. D 1 B, sc. A, ap. 4, sectorul 3, posesoare a C.I.
                              seria RX nr. 092041, eliberat„m de Sec˛ia 13 Poli˛ie             HOT√R¬REA NR. 5
         HOT√R¬REA NR. 2              la 15.01.1999, Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii
                              Comerciale VAL 2000 IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón          a adun„rii generale a asocia˛ilor
       din data de 27.05.2004            Bucure∫ti, str. Vlad Jude˛u nr. 8, bl. V 11, sc.2, ap.     Societ„˛ii Comerciale UBI SOFT - S.R.L.
     a adun„rii generale a asocia˛ilor         39, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului cu
                              nr. J 40/10143/1993, cod unic de Ónregistrare              din data de 8 iunie 2004
    Societ„˛ii Comerciale MEDIA ONE
  ADVERTISING SERV - S.R.L., cu sediul Ón         4138988, am hot„r‚t deschiderea unui de lucru Ón        Azi, 8.06.2004, la sediul societ„˛ii, asocia˛ii au
 Bucure∫ti, str. Pucheni nr. 130, sectorul 5,       Bucure∫ti, str. Vasile Toneanu nr. 1, sectorul 3,      fost convoca˛i pentru a se Óntruni Ón adunarea
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       unde se vor desf„∫ura activit„˛ile: fabricarea altor    general„, adunarea fiind constituit„ statutar,
   cu nr. J 40/6527/6.05.2003, cod unic de        articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp)    Óntrunind condi˛iile de convocare, validitate ∫i
        Ónregistrare 15435712            - CAEN 1822; fabricarea de articole de lenjerie de     cvorum, conform Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i
  Subsemna˛ii:                       corp - CAEN 1823; fabricarea altor articole de       potrivit prevederilor statutului ∫i contractului de
  D„n„il„ Aurel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Ómbr„c„minte ∫i accesorii neclasificate Ón alt„ parte    societate. Convocarea a fost solicitat„ de c„tre dl
Bucure∫ti, bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 45,      - CAEN 1824.
                                                            Sebastien Delen, Ón calitate de administrator,
bl. C1, sc. 5, ap. 53, sectorul 3, n„scut la data de      (59/228.312)
22.10.1974 Ón comuna Bertea, jude˛ul Prahova,                                      conform art. 16 al statutului societ„˛ii.
nec„s„torit, legitimat cu C.I. seria DP nr. 039688                   *                  Sunt prezen˛i:
eliberat„ la data de 26.04.2000 de I.G.P.-D.E.P., cod                                   1. Rusu Lauren˛iu Virgil, cet„˛ean rom‚n,
numeric personal 17401022296352, Ón calitate de             Societatea Comercial„             domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. G‚rlei nr. 88,
asociat cu 95 % din capitalul social al Societ„˛ii           SINDSERV - S.A., Bucure∫ti            sectorul 1, n„scut la data de 4.03.1970 Ón Bucure∫ti,
Comerciale MEDIA ONE ADVERTISING SERV -                                         identificat cu C.I. seria RD nr. 124137, eliberat de
S.R.L., prin mandatar Balabe∫ Cristian, cet„˛ean                                    Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 24.08.2000;
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor                  HOT√R¬RE
                                                              2.  Societatea   Comercial„   UBI  SOFT
nr. 312, bl. 62, sc. 2, et. 3, ap. 49, sectorul 2,        a adun„rii generale a ac˛ionarilor
legitimat cu C.I. seria RX nr. 080023 eliberat„ la                                   ENTERTAINMENT - S.A., persoan„ juridic„
                                Societ„˛ii Comerciale SINDSERV - S.A.,         francez„, cu sediul Ón Fran˛a, 107 avenue Henri
data de 12.11.1998 de Sec˛ia 8 Poli˛ie, Ómputernicit
                               J 40/655/6.02.2002, cod unic de Ónregistrare        Freville, BP 10704 35207 Rennes Cedex,
Ón baza procurii speciale, autentificate cu nr.
453/27.04.2004 la Biroul notarului public Ioana          14428695, cu sediul Ón Bucure∫ti,          reprezentat„ de dl Yves Guillemot, av‚nd calitatea
Gelei, ∫i                           Pia˛a Presei Libere nr. 1, corp C 1, et. 2,
                                                            de pre∫edinte al Societ„˛ii Comerciale UBI SOFT
  Manta Valentin Octavian, cet„˛ean rom‚n,                  sectorul 1
                                                            ENTERTAINMENT - S.A., reprezentat de Rusu
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Co∫tila nr. 4, bl. P1, sc.    Óncheiat„ ast„zi, 15.04.2004, Ón Bucure∫ti,       Lauren˛iu, Ón calitate de mandatar, Ón baza procurii
1, et. 3, ap. 53, sectorul 4, n„scut la data de
                                Pia˛a Presei Libere nr. 1, corp C 1, et. 2,       traduse ∫i legalizate sub nr. 10/13.02.1996 la Biroul
28.06.1981 Ón ora∫ul Sl„nic, jude˛ul Prahova,
nec„s„torit, legitimat cu C.I. seria RT nr. 283942               sectorul 1               notarului public Aurelia ™urubaru.
eliberat„ la data de 19.09.2003 de Sec˛ia 16 Poli˛ie,     Œn conformitate cu art. 117 alin. 3 din Legea nr.      Asocia˛ii reprezent‚nd 100 % capitalul social au
cod numeric personal 1810628295173, Ón calitate de     31/1990, modificat prin Legea nr. 161/2003, dat       hot„r‚t:
asociat cu 5 % din capitalul social al Societ„˛ii      fiind faptul c„ ac˛iunile sunt Ón totalitate          - radierea punctului de lucru situat Ón Bucure∫ti,
Comerciale MEDIA ONE ADVERTISING SERV -           nominative, convocarea ∫edin˛ei adun„rii generale      ∫os Panduri nr. 31, bl. P 2, sc. A, et. 6, ap. 25,
S.R.L., Ón conformitate cu prevederile Legii nr.      a ac˛ionarilor a fost f„cut„ prin scrisoare         sectorul 5;
31/1990, am hot„r‚t suspendarea temporar„ a                                        - radierea punctului de lucru situat Ón Bucure∫ti,
                              recomandat„ cu confirmare de primite expediat„ la
activit„˛ii Societ„˛ii Comerciale MEDIA ONE
                              data de 29.03.2004, care con˛ine ordinea de zi.       ∫os Panduri nr. 31, bl. P 2, sc. A, et. 6, ap. 26,
ADVERTISING SERV - S.R.L., pentru o perioad„ de
3 ani, Óncep‚nd cu data de 1.06.2004.             Adunarea general„ a ac˛ionarilor a fost         sectorul 5;
  Ne oblig„m s„ anun˛„m organele fiscale ∫i s„       convocat„ la sediul social al Societ„˛ii Comerciale      - radierea punctului de lucru situat Ón Bucure∫ti,
Ónscriem la Oficiul registrului comer˛ului aceast„     SINDSERV - S.A. din Bucure∫ti, Pia˛a Presei Libere     ∫os Panduri nr. 31, bl. P 2, sc. A, et. 6, ap. 27,
inactivitate temporar„ a societ„˛ii, potrivit art. 232   nr. 1, corp C 1, et. 2, sectorul 1.             sectorul 5.
alin. 2 din Legea nr. 31/1990 (republicat„).          Sunt prezente 9 persoane juridice ∫i 6 persoane       Asocia˛ii, Ón urma vot„rii, au adoptat Ón
  Prezenta hot„r‚re a fost luat„ ast„zi, data de      fizice, reprezent‚nd 100 % capitalul social.        unanimitate rezolu˛iile propuse.
27.05.2004, cu unanimitate de voturi a asocia˛ilor       Persoane juridice:                     Œntocmit„ azi, 8.03.2004, Ón 3 exemplare.
Societ„˛ii Comerciale MEDIA ONE ADVERTISING          Federa˛ia Energia Mileniului III;
SERV - S.R.L., convoca˛i Ón adunarea general„ la                                       (61/228.314)
                                Sindicatul Liber Independent Energia
sediul societ„˛ii.                                                                 *
                              Alexandria;
  (57/228.310)
                                Sindicatul Electrica Constan˛a;
              *                  SLEN ‘90 Cernavod„;                       Societatea Comercial„
                                Sindicatul Electrica Ploie∫ti;               GHETRAS PRODEXIM - S.R.L., Bucure∫ti
      Societatea Comercial„               Sindicatul Liber FRE Pite∫ti;
    STANLEYBET ROMANIA - S.R.L.              Sindicatul Liber IRE Slobozia;                      HOT√R¬REA NR. 1
         Bucure∫ti                  Sindicatul Liber Electrica;
                                Sindicatul SLLE Electrica Gala˛i;                a adun„rii generale a asocia˛ilor
        HOT√R¬REA NR. 18                persoane fizice:                            Societ„˛ii Comerciale
                                Dumitru Chiri˛„;                          GHETRAS PRODEXIM - S.R.L.
     a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                Gheorghe C„p„˛‚n„;                          din data de 8 iunie 2004
       din data de 9 iunie 2004
                                Marin Tudor;                        Trasca Ana, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data
  Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale STANLEYBET
ROMANIA - S.R.L., STANLEY INTERNATIONAL            Staicu Nicoleta;                     de   24.08.1939,   cod   numeric   personal
Limited, cu sediul social Ón Marea Britanie, Stanley      Popescu Romeo;                      2390824400436, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Maria
House, 151 Dale Street, Liverpool L 2 2 J W, ∫i        Buzea Nicolae.                      Rosetti nr. 36, et. 2, ap. 8, sectorul 2, identificat„ cu
INVICTA LLC, cu sediul Ón S.U.A., Corporation         Œntruc‚t ac˛ionarii prezen˛i reprezint„ 100 %      B.I. seria B.C. nr. 702425, eliberat de Circa 8 Mili˛ie
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400,     capitalul social, ∫edin˛a este statutar„ ∫i legal      la data de 28.01.1981, prelungit de Sec˛ia 8 Poli˛ie
Wilmington, Delaware 19808, New Castle County,       constitut„ ∫i a hot„r‚t, Ón baza art. 13 alin. 4 lit. j),  la data de 11.03.1991, ∫i Trasca Gheorghe, de
reprezenta˛i de c„tre ™optelea Petric„, domiciliat Ón    radierea urm„toarelor puncte de lucru al Societ„˛ii     cet„˛enie rom‚n, n„scut„ la data de 28.06.1934, cod
Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr. 12, bl. 21 A, sc.   Comerciale SINDSERV - S.A.:
B, et. 11, ap. 103, sectorul 1, identificat cu C.I. seria                                numeric personal 1340628400242, domiciliat Ón
                                1. bufet Ón incinta sediului central - Bucure∫ti,    Bucure∫ti, str. Maria Rosetti nr. 36, et. 2, ap. 8,
RD nr. 265017, eliberat de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data
                              bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1 - activitate    sectorul 2, identificat cu B.I. seria B.K nr. 603.148,
de 3.09.2002, Ómputernicit Ón baza art. IX din
hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor societ„˛ii    cantine - cod CAEN 5551;                  eliberat de Circa 8 Mili˛ie la data de 12.08.1982, Ón
din data de 17.11.2003, hot„r„sc:               2. bufet, sediu Autobaza Bucure∫ti, cal. ™erban
                                                            calitate de asocia˛i, Óntruni˛i Ón conformitate de
  Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ punctul de lucru al        Vod„ nr. 146, sectorul 4 - activitate cantine - cod
                                                            prevederile legale, au hot„r‚t s„ aduc„ urm„toarele
societ„˛ii la urm„toarea adres„:              CAEN 5551;
                                                            modific„ri la statutul ∫i contractul societ„˛ii:
  - Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 158 A, bl. J, sc. A,    3. restaurant ∫i bar, Ón Baza de Agrement Snagov
                                                              - Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón satul
parter, ap. 1, sectorul 6.                 (vila 87), jude˛ul Ilfov, satul Izvorani, localitatea
  Art. 2. Œn cadrul punctelor Ónfiin˛ate va fi                                     Dasc„lu, ora∫ D„scalu, str. DC 184, parcela T 9, P
                              Ciolpani - activitate restaurant - cod CAEN 5530;
desf„∫urat„ activitatea principal„ prev„zut„ Ón                                     408, 409, jude˛ul Ilfov, unde se vor desf„∫ura
                                4. bufet - Bucure∫ti, bd. Ferdinand I nr. 135-137,
obiectul de activitate al societ„˛ii (codificat„ CAEN):                                 activitate cod CAEN: 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón
                              sectorul 2 -activitate bufet - cod CAEN 5530.
9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri.                                           magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
                                Hot„r‚rile se iau cu votul unui num„r de
   (58/228.311)                      ac˛ionari care s„ reprezinte cel pu˛in 2/3 din       de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; 5221 -
              *                capitalul social, iar hot„r‚rea de radiere a punctelor   comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                              de lucru a fost luat„ cu votul a 100 % capitalul      proaspete; 5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i
      Societatea Comercial„              social.                           produse din carne; 5223 - comer˛ cu am„nuntul cu
   VAL 2000 IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti            Persoana Ómputernicit„ s„ desf„∫oare procedur„      pe∫te, crustacee ∫i molu∫te; 5224 - comer˛ cu
                              de Ónregistrare a hot„r‚rii adun„rii generale a       am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i
         HOT√R¬REA NR. 1              ac˛ionarilor la registrul comer˛ului este dna        zaharoase; 5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón
                              consilier juridic Nicoleta Staicu, domiciliat„ Ón      magazine specializate cu produse alimentare; 5233
    a adun„rii generale extraordinare
                              Bucure∫ti, calea Cr‚nga∫i nr. 56, bl. 3 ICEM, sc.1, ap.   - comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de
    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
       VAL 2000 IMPEX - S.R.L.            6, sectorul 6, identificat„ cu C.I. seria DP nr.      parfumerie.
                              096404, eliberat„ la data de 23.04.2003 de DGEIP -       Restul prevederilor din statut ∫i contract r„m‚ne
       din data de 8 iunie 2004            DEP.                            neschimbat.
  Subsemnatele Dumitrascu Liliana, domiciliat„ Ón                                      (62/228.315)
                                 (60/228.313)
Bucure∫ti, str. Vlad Jude˛u nr. 8, bl. V 11, sc. 2, ap.
39, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RD nr. 037395,                 *                              *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2075/13.VII.2004                   11
     Societatea Comercial„                 1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón Bucure∫ti,        - domnul Henter Gavril-Ovidiu, cet„˛ean rom‚n,
   TERA NOUA 2001 - S.R.L., Bucure∫ti           ™os. Iancului nr. 33, bl. 105A, sc. A, et. 2, ap. 8,     domiciliat Ón Bucure∫ti, intrarea Str„ule∫ti nr. 15B,
                               sectorul 2.                          sectorul 1, posesor al C.I. seria RX nr. 227949,
           HOT√R¬RE                 2. Radierea punctului de lucru din Bucure∫ti,       eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 9 octombrie
                               ™os. Iancului nr. 33, bl. 105A, ap. 5, sectorul 2.      2003, cod numeric personal 1570127400126, ∫i
     a adun„rii generale a asocia˛ilor           Œn urma hot„r‚rii adoptate se vor modifica          - dl Fucina Guido, cet„˛ean italian, cunosc„tor de
       din data de 9 iunie 2004            corespunz„tor prevederile actului constitutiv.        limba rom‚n„, domiciliat Ón Italia, Brescia, Vallio
  Subsemna˛ii:                         (65/228.318)                       Terme, via Roma nr. 94, posesor al pa∫aportului
  • Negoi V. Diana Gabriela, cet„˛ean rom‚n,                                       seria Y nr. 195805, eliberat de autorit„˛ile italiene la
                                             *                 data de 29 ianuarie 2001, exprim‚ndu-∫i votul prin
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 17,
bl. 17, sc. C, ap. 72, sectorul 2,                                             coresponden˛„,
  • Negoi Mariana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón           Societatea Comercial„                 care, Ón conformitate cu prevederile art. 10 ∫i
Bucure∫ti, bd. Ghica Tei nr. 91, bl. T 32, et. 2, ap.      PROTECTOR INTERNATIONAL - S.R.L.             urm. din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
45, sectorul 2,                               Bucure∫ti                   ROMSTAL IMEX - S.R.L., hot„r„sc:
  Ón urma hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor                                     Art. 1. Œnfiin˛area unui punct de lucru - spa˛iu de
din data de 9.06.2004, am hot„r‚t Ón unanimitate                  HOT√R¬RE                depozitare, prezentare ∫i desfacere cu ridicata,
urm„toarele:                                                        situat Ón municipiul Br„ila, Str. Independen˛ei nr.
  Articol unic. Se completeaz„ obiectul de              a adun„rii generale a asocia˛ilor          74, jude˛ul Br„ila, spa˛iul fiind de˛inut Ón
activitate al societ„˛ii cu urm„toarele activitate:             Societ„˛ii Comerciale             conformitate cu prevederile contractului de
2951 - fabricarea utilajelor pentru metalurgie.          PROTECTOR INTERNATIONAL - S.R.L.,            v‚nzare-cump„rare nr. 4486 din data de 19 iunie
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n      cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Vl„deasa nr. 5,        2003.
nemodificate.                          bl. C69, sc. 1, et. 7, ap. 46, nr. de ordine         Prezenta hot„r‚re este redactat„ Ón 3 exemplare
                                 Ón registrul comer˛ului J 40/6328/2000,         ∫i adoptat„ ast„zi, 31 mai 2004, la sediul Societ„˛ii
   (63/228.316)
                                   cod unic de Ónregistrare 13175993           Comerciale ROMSTAL IMEX - S.R.L. din Bucure∫ti,
              *                  Asocia˛ii Balint Olga, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     ∫os. Vitan-B‚rze∫ti nr. 11A, sectorul 4.
                               data de 4.11.1964 Ón Bucure∫ti, c„s„torit„,            (68/228.321)
      Societatea Comercial„              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Sandu Aldea nr. 8,                    *
     TRANSCHIM - S.A., Bucure∫ti            sectorul 1, posesoare a B.I. seria G.T. nr. 731739,
                               eliberat de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 23.01.1996, cod
                                                                   Societatea Comercial„
        HOT√R¬REA NR. 37               numeric personal 2641104400041, ∫i Balint
                               Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de            PARC TRANS JIANU - S.R.L., Bucure∫ti
       din data de 14.04.2004,            16.10.1965 Ón Bucure∫ti, c„s„torit, domiciliat Ón
 a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor        Bucure∫ti, str. Vl„deasa nr. 5, bl. C69, sc. 1, et. 7, ap.            DECIZIA NR. 1
   Societ„˛ii Comerciale TRANSCHIM - S.A.
                               46, sectorul 6, posesor al C.I. seria RX nr. 148914,             a asociatului unic
  Œn data de 14.04.2004, a avut loc adunarea        eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 28.02.2003,           din data de 11 iunie 2004
general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii         cod numeric personal 1651016400061, au hot„r‚t:
Comerciale TRANSCHIM - S.A., la sediul societ„˛ii                                       Jianu Costela-Elena, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
                                1. Desfiin˛area punctelor de lucru deschise Ón:
din Bucure∫ti, calea Vitan nr. 112-114, sectorul 3.                                    Ón comuna Perie˛i, jude˛ul Ialomi˛a, identificat„ cu
                                a) Gala˛i, str. N. B„lcescu nr. 8, jude˛ul Gala˛i,
  La adunarea general„ au participat reprezentan˛i                                    B.I. seria G.T. nr. 131628, eliberat la data de 4
                                respectiv
ai ac˛ionarilor pentru un procent de 54,08 % din                                      septembrie 1995 de c„tre Poli˛ia Municipiului
                                b) Petro∫ani, Str. P„cii nr. 5/15, jude˛ul
capitalul social. Av‚nd Ón vedere prevederile art.                                     Slobozia, cod numeric personal 2810426211038,
                               Hunedoara.
111, alin. 2, lit. îd” din Legea nr. 31/1990 a                                       asociat unic Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale PARC
                                Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n
societ„˛ilor comerciale ∫i procesul-verbal al adun„rii                                   TRANS JIANU - S.R.L., am decis:
                               neschimbate.
generale ordinare a ac˛ionarilor din 14.04.2004,                                       Deschiderea punctului de lucru situat Ón satul
                                Œncheiat Ón trei exemplare originale, ast„zi,
adunarea general„ a ac˛ionarilor, Óntrunit„ Ón                                       Bragadiru, ™os. Alexandriei nr. 284, comuna
                               9.03.2004.
condi˛iile men˛ionate mai sus, hot„r„∫te:                                         Bragadiru, jude˛ul Ilfov.
                                 (66/228.319)
  Art. 1. Desc„rcarea de gestiune a consiliului de                                       (69/228.322)
administra˛ie ales pe perioada 2000-2004 compus                     *                              *
din cei 5 membri astfel:
  - Isac Constantin - pre∫edinte,                   Societatea Comercial„
                                                                    Societatea Comercial„
  - Enachescu Ioan - membru,                  INTERCALLING GRUP - S.R.L., Bucure∫ti                ACROSTIH - S.R.L., Bucure∫ti
  - Mustacioara Ion - membru,
  - Constantin Marin - membru,                        HOT√R¬REA NR. 3
  - Ghinescu Zoe - membru,                                                          DECIZIA NR. 1
  Óncep‚nd cu data de 14.04.2004.                        din 10.06.2004                a asociatului unic din data de 7 iunie 2004
  Art. 2. Acordarea mandatului consiliului de         Subsemna˛ii:                          Ast„zi, 7 iunie 2004, asociatul unic al Societ„˛ii
administra˛ie Ón componen˛a actual„ pe perioada         - Mitrus Alexandru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     Comerciale ACROSTIH - S.R.L., dl Cre˛u Dan-
2004-2008.                          Bucure∫ti, str. Frumu∫ani nr. 12, bl. 100, sc. 2, ap.     R„ducu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  Art. 3. Salariul ∫i indemniza˛iile membrilor       72, sectorul 4, posesor al C.I. seria RD nr. 046059,     calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. 1, et. 6, ap. 21,
consiliului de administra˛ie se men˛in la nivelul      eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 7.10.1998,     sectorul 3, posesor al C.I. seria DP nr. 065204,
celor actuale stabilite conform cap. 5 art. 13 din      cod numeric personal 1740811441524, Ón calitate de      eliberat„ de I.G.P.-D.E.P. la data de 8 august 2001, a
contractul de societate.                   asociat-administrator,                    decis modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,
  Art. 4. Consiliul de administra˛ie prin personalul      - Patracescu R„zvan Andrei, cet„˛ean rom‚n,        astfel:
executiv va efectua formele legale ce se impun        domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Dimitrie Cantemir nr.        Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu
pentru ducerea la Óndeplinire a prevederilor         25, bl. 2, sc. A, ap. 69, sectorul 4, posesor al C.I. seria  activitatea: cod CAEN 6713 - activit„˛i auxiliare
prezentei hot„r‚ri.                     RT nr. 296365, eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data     intermedierilor financiare (cu excep˛ia caselor de
  Conform procesului-verbal al adun„rii generale a     de   18.11.2003,    cod  numeric    personal    asigur„ri ∫i de pensii); include consulta˛ii financiare
ac˛ionarilor din 13.02.2004.                 1790929440030, Ón calitate de asociat,            ∫i servicii de intermediere produse bancare, f„r„ ca
   (64/228.317)                        am hot„r‚t stabilirea emblemei Societ„˛ii         prin acestea societatea s„ desf„∫oare activit„˛i de
                               Comerciale INTERCALLING GRUP - S.R.L., dup„          schimb valutar sau s„ aib„ calitatea de cas„ de
              *
                               descrierea urm„toare:                     schimb valutar.
                                - emblema este format„ din cuv‚ntul îinter” scris       Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
     Societatea Comercial„                cu litere mici de tipar albe, dublate cu negru, Ón      societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
 CONT EXP CONTABILITATE 2000 - S.R.L.            continuare ∫i dedesubt se afl„ o band„ ro∫ie, sub         (70/228.323)
        Bucure∫ti                   banda din dreapta se afl„ cuv‚ntul îCALLING” scris
                               cu litere mari de tipar, masive, toate literele fiind                  *
         HOT√R¬REA NR. 1               formate din mici p„tr„˛ele ro∫ii. Cuv‚ntul îinter”
                               este t„iat de un receptor de telefon de culoare             Societatea Comercial„
           din 9.06.2004,             albastru, iar pe fundal, t„ind cuv‚ntul îCALLING”          MONTAJCONSID - S.R.L., Bucure∫ti
     a adun„rii generale a asocia˛ilor          ∫i pornind de la litera ît” de la cuv‚ntul îintern” se
     Societ„˛ii Comerciale CONT EXP           afl„ o band„ lat„, ro∫ie Ón form„ de semielips„.                 HOT√R¬REA
      CONTABILITATE 2000 - S.R.L.             Drept pentru care s-a adoptat prezenta hot„r‚re,
  Subsemna˛ii Pop Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      ast„zi, 10.06.2004, Ón trei exemplare.                  adun„rii generale a asocia˛ilor
data de 28.10.1938 Ón comuna Pir, jude˛ul Satu                                                Societ„˛ii Comerciale
                                 (67/228.320)
Mare, fiul lui Alexandru ∫i Iuliana, domiciliat Ón                                            MONTAJCONSID - S.R.L.
Bucure∫ti, intrarea Victor Eftimiu nr. 4-6, sc.B, ap.                  *                  Subsemna˛ii Miric„ C. Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
72, sectorul 1, identificat cu B.I. seria D.K. nr.                                     c„s„torit, n„scut la data de 1 aprilie 1944 Ón
932004, eliberat de Circa 3 Mili˛ie la data de             Societatea Comercial„                localitatea Gr„di∫tea, jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat Ón
6.11.1989, cod numeric personal 1381028400211, ∫i         ROMSTAL IMEX - S.R.L., Bucure∫ti            Bucure∫ti, Str. Morilor nr. 22, sectorul 3, identificat
M„g„nean Luana-Amelita, cet„˛ean rom‚n, n„scut„                                      cu C.I. seria RD nr. 215703, eliberat„ de c„tre Sec˛ia
la data de 15.12.1963 Ón Bucure∫ti, sectorul 2,               HOT√R¬REA NR. 39               11 la data de 12 decembrie 2001, cod numeric
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 64, bl.                                    personal 1440401090054, ∫i Moraru M. Gheorghe,
105, et. 5, ap. 33, sectorul 2, identificat„ cu B.I. seria        din data de 31 mai 2004              cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit, n„scut la data de 5
D.H. nr. 378542, eliberat de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data        a adun„rii generale a asocia˛ilor           martie 1955 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat
de  14.12.1998,    cod   numeric    personal    Societ„˛ii Comerciale ROMSTAL IMEX - S.R.L.         Ón C„l„ra∫i, prelungirea Bucure∫ti nr. 15, bl. D6, sc.
2631215400782, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale        La adunarea general„ a asocia˛ilor s-au prezentat      2, et. 2, ap. 5, identificat cu C.I. seria KL nr. 023404,
CONT EXP CONTABILITATE 2000 - S.R.L., cu sediul       personal asocia˛ii:                      eliberat„ de Poli˛ia C„l„ra∫i la data de 3 august
Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 64, bl. 105, et. 5,      - domnul Perini Enrico, cet„˛ean rom‚n,           2000, cod numeric personal 1550305510026, Ón
ap. 33, sectorul 2, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului   domiciliat Ón ∫os. Str„ule∫ti nr. 27, sectorul 1,       calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.         posesor al C.I. seria RR nr. 274593, eliberat„ de       MONTAJCONSID - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
J 40/4116/2000, cod fiscal 12961186, am hot„r‚t       Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 26 ianuarie 2004, cod       ™oseaua Olteni˛ei nr. 246, bl. 87, ap. 22, sectorul 4,
modificarea actului constitutiv al societ„˛ii astfel:    numeric personal 167102541552;                Ónmatriculat„ la registrul comer˛ului cu nr.
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/13.VII.2004
J 40/7820/1995, av‚nd codul unic de Ónregistrare            Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
R7721438, Óntruni˛i la prima convocare, la punctul        LEXA TRADING - S.R.L., Bucure∫ti               PAGINI AURII - S.A., Bucure∫ti
de lucru al societ„˛ii din C„l„ra∫i, str. Varianta Nord
nr. 1, jude˛ul C„l„ra∫i, Ón cvorum de 59 % din            HOT√R¬REA NR. 3/8.06.2004                      HOT√R¬REA
capitalul social, av‚nd Ón vedere Óndeplinirea
                                      a adun„rii generale                adun„rii generale a ac˛ionarilor
condi˛iilor de convocare potrivit art. 15 din actul
                                Subsemna˛ii:                       Societ„˛ii Comerciale PAGINI AURII - S.A.
constitutiv ∫i constituirea valabil„ a cvorumului
                                Betiu Marin, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la      nr. 5 din data de 11 septembrie 2003,
necesar adopt„rii de hot„r‚ri potrivit cap. III din                                   cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 5,
                              data de 11 aprilie 1951 Ón Pietro∫ani, jude˛ul
actul constitutiv al societ„˛ii, consider‚nd c„                                    sectorul 6, Ónregistrat„ la registrul comer˛ului
                              Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sulina nr.
hot„r‚rea adoptat„ este legal„ ∫i statutar„, am       20, sectorul 4, legitimat cu C.I. seria RT nr. 083094      cu nr. J 40/6173/1997, cod unic de
hot„r‚t:                          din 7 aprilie 2000, eliberat„ de Sec˛ia 14, cod             Ónregistrare 9638143
  1. Prelungirea mandatului de administrator a       numeric personal 1510411400310, ∫i              Œntrunit„ legal ∫i statutar, conform prevederilor
dlui Moraru M. Gheorghe pe o perioad„ de 4 ani.        Stan Elena, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„    Legii nr. 31/1990, la data de 11 septembrie 2003, la
  Societatea Comercial„ EUROM BUSINESS &          la data de 5 septembrie 1948 Ón comuna St„ne∫ti,     sediul societ„˛ii, adunarea general„ a ac˛ionarilor
CONSULTING - S.R.L. cu sediul activ Ón Bucure∫ti      jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Sulina   Societ„˛ii Comerciale PAGINI AURII - S.A., cu sediul
bd. Burebista nr. 1, bl. D 15, sc. 2, ap. 43,        nr. 20, sectorul 4, legitimat„ cu C.I. seria DP      social Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 5, sectorul 6,
Ónmatriculat„ cu nr. J 40/6917/2000, cod unic de      nr. 009724 din 8 iunie 1998, elibrat„ de I.G.P.-     hot„r„∫te cu unanimitate de voturi:
Ónregistrare R 13227910, are puteri depline Ón       D.E.P., cod numeric personal 2480905400077,         Art. 1. Se prelunge∫te cu doi ani mandatul de
vederea efectu„rii formalit„˛ilor de Ónregistrare a      asocia˛i Ón Societatea Comercial„ LEXA TRADING     administrator al societ„˛ii pentru doamna Manuela
men˛iunii la Oficiul Registrului Comer˛ului         - S.R.L. Ónmatriculat„ cu nr. J 40/22442/1993, cod    Roxana Marinescu.
Bucure∫ti.                         unic de Ónregistrare R4713481 cu sediul Ón          Art. 2. Se prelunge∫te cu doi ani mandatul de
                              Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 9, bl. P21, sc. A, ap. 28,  administrator al societ„˛ii pentru domnul Nitu
  Societatea are puteri depline ∫i are dreptul s„
                              sectorul 5, am hot„r‚t urm„toarele:            Cristian.
delege o persoan„ Ón vederea efectu„rii acestor        Completarea obiectului de activitate cu
opera˛iuni.                                                       Art. 3. Directorul general al societ„˛ii, dl Shai
                              urm„toarele activit„˛i:                  Goldman, este autorizat s„ Óntreprind„ orice ac˛iuni
  Œn afara celor men˛ionate mai sus, celelalte        5530 - restaurante;
prevederi din actul constitutiv r„m‚n neschimbate.                                  necesare Ón vederea Ónregistr„rii ∫i public„rii
                                5540 - baruri;                     acestei hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i
  Prezenta hot„r‚re va face parte integrant„ din       5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume     efectu„rii men˛iunii la Oficiul Registrului
actul constitutiv ∫i va produce efecte juridice numai    proaspete;                        Comer˛ului Bucure∫ti Ón conformitate cu
cu respectarea formelor de publicitate, conform        5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse     prevederile legale Ón vigoare.
prevederilor legii.                     din carne;
                                5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee       (76/228.329)
  Redactat ∫i dactilografiat la punctul de lucru al
societ„˛ii din C„l„ra∫i, Str. Varianta Nord nr. 1,     ∫i molu∫te;                                     *
jude˛ul C„l„ra∫i, Ón 4 exemplare originale ast„zi, 29     5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
mai 2004.                          de patiserie ∫i produse zaharoase;                  Societatea Comercial„
                                5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;            YOU & ME EXIM - S.R.L., Bucure∫ti
  (71/228.324)                        5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din
              *                tutun;
                                                                    HOT√R¬REA NR. 1
                                5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
       Societatea Comercial„             specializate, cu produse alimentare;                a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;     Societ„˛ii Comerciale YOU & ME EXIM - S.R.L.
      BIOFARM - S.A., Bucure∫ti              5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i             din data de 4 iunie 2004
                              pie˛e;                            Piticas Gheorghe, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut la
        HOT√R¬REA NR. 47                5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
                                                           data de 19 decembrie 1938 Ón comuna Crihalna,
                              efectueaz„ prin magazine.
      din data de 8 iunie 2004                                         jude˛ul   Bra∫ov,   cod   numeric    personal
                                Œnchiderea punctului de lucru din Bucure∫ti,
     a consiliului de administra˛ie                                        1381219400222, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Pipera
                              Strada Frumoas„ nr. 56, sectorul 1.
  al Societ„˛ii Comerciale BIOFARM - S.A.                                      nr. 31-33, bl. 4B, sc. 3, ap. 28, sectorul 1, identificat
                                Deschiderea unui nou punct de lucru Ón comuna
                                                           cu B.I. seria G.A. nr. 294185, eliberat de Sec˛ia 2
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        Clinceni, ∫oseaua de Centur„, jude˛ul Ilfov.
                                                           Poli˛ie la data de 20 august 1991, Piticas Elena-
Comerciale BIOFARM - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,       (73/228.326)                     Lumini˛a, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de
str. Logof„tul T„utu nr. 99, sectorul 3, cod unic de                 *                8 august 1946 Ón Bucure∫ti, sectorul 1, cod numeric
Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului                                    personal 2460808400382, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
341563, num„r de ordine Ón registrul comer˛ului                                    ∫os. Pipera nr. 31-33, bl. 4B, sc. 3, ap. 28, sectorul 1,
                                   Societatea Comercial„
J 40/199/1991, av‚nd un capital social de                                       identificat„ cu B.I. seria D.V. nr. 630301, eliberat de
                               EXPERT TIRE SERVICE - S.R.L., Bucure∫ti
59.298.922.000 lei, integral v„rsat, din care                                     Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 27 martie 1991, Piticas
51.271.915.660 lei ∫i 945.466 USD s-a Óntrunit la                                   Andreea-Oana, de cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data
                                       DECIZIA NR. 1
data de 8 iunie 2004, ora 10, la sediul mai sus                                    de 14 decembrie 1976 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, cod
men˛ionat.                          a asociatului unic din data de 7 iunie 2004       numeric personal 2761214411511, domiciliat„ Ón
  La ∫edin˛a consiliului de administra˛ie au         Asociatul unic Porumb Viorel, cod numeric       Bucure∫ti, ∫os. Pipera nr. 31-33, bl. 4B, sc. 3, et. 1,
participat to˛i membrii consiliului de administra˛ie,    personal 1711004105000, domiciliat Ón Bucure∫ti,     ap. 28, sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RR nr.
respectiv pre∫edintele ∫i cei doi membri.          str. Radu Constantin nr. 22, bl. 24, sc. 2, ap. 28,    152207, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 31
  Av‚nd Ón vedere prevederile art. 114 din Legea     sectorul 5, identificat cu C.I. seria RX nr. 166023,   ianuarie 2001, ∫i Piticas Cristina-Gabriela, de
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,         emis„ de Sec˛ia 24 Poli˛ie la data de 19 aprilie 2003,  cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 26 decembrie
republicat„, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i     am decis urm„toarele modific„ri:             1973 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, cod numeric personal
prevederile art. 14 lit. g) din actul constitutiv,       - declararea unui sediu secundar Ón R‚mnicu      2731226411532, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                              S„rat, Str. Stadionului nr. 2, jude˛ul Buz„u.       ∫os. Pipera nr. 31-33, bl. 4B, sc. 3, et. 1, ap. 28,
consiliul de administra˛ie, cu unanimitate de voturi
                                Restul prevederilor din acele constitutive       sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 319991,
hot„r„∫te:
                              r„m‚ne neschimbat.                    eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 13 iunie 2003,
  1. Recodificarea activit„˛ilor societ„˛ii cu
                                 (74/228.327)                     Ón calitate de asocia˛i, Óntruni˛i Ón conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 601 din 13 decembrie                                    prevederile legale, am hot„r‚t s„ aducem
2002, precum ∫i modificarea obiectelor secundare                   *                urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al
de activitate.                                                    societ„˛ii:
  Articolul 3 îObiectul de activitate al societ„˛ii”        Societatea Comercial„                Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bra∫ov, Str.
din actul constitutiv va avea urm„torul con˛inut:       FLAMINGO COMPUTERS - S.A., Bucure∫ti          Bazaltului nr. 2, jude˛ul Bra∫ov, la parterul
  Domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   Centrului Comercial îEliana Mall”, spa˛iul
244 - fabricare de medicamente, produse                     HOT√T¬REA               comercial nr. 25 (insula), unde se va desf„∫ura
farmaceutice ∫i naturiste.                                              activitatea cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul,
                                    consiliului de administra˛ie
  Activitatea principal„: cod CAEN 2442 -                                      Ón magazine specializate, cu alte produse,
                                     din data de 9 iunie 2004
fabricarea preparatelor farmaceutice.                                         neclasificate Ón alt„ parte.
                                Ast„zi, 9 iunie 2004, consiliul de administra˛ie al    Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚ne
  Activit„˛i secundare:
                              Societ„˛ii Comerciale FLAMINGO COMPUTERS -        neschimbat.
  - cod CAEN 1589 - fabricarea altor produse       S.A. la sediul administrativ din Otopeni, Calea
alimentare, neclasificate Ón alt„ parte;                                         (77/228.330)
                              Bucure∫tilor nr. 44-48, jude˛ul Ilfov, constituit din
  - cod CAEN 2441 - fabricarea produselor         dl Simion Drago∫, pre∫edinte, dl Samson Eduard,                   *
farmaceutice de baz„;                    vicepre∫edinte, dl Lucian Vasiliu, vicepre∫edinte, dl
  - cod CAEN 2452 - fabricarea parfumurilor ∫i a     Lucian Mitran, membru, dna Varga Simona                Societatea Comercial„
produselor cosmetice (de toalet„);             Iolanda, membru, dl Sobaru Aurel, membru, dna           M.R.G. ‘2000- COMIMEX - S.R.L.
  - cod CAEN 6024 - transporturi rutiere de        Epure Anca Zamfirica, membru, dl Ionescu C„t„lin
                                                                    Bucure∫ti
m„rfuri;                          Grigora∫, membru, dl Islam Varol, membru, ∫i dl
  - cod CAEN 7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea     Tretelnitchi Iulian, membru, s-a Óntrunit Ón
                              conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 31/1990,               DECIZIA NR. 8
bunurilor imobiliare proprii sau Ónchiriate.
  Societatea va desf„∫ura activit„˛i de import-      republicat„, ∫i ale actului constitutiv; fiind prezen˛i   a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
                              to˛i membrii, s-a adoptat cu unanimitate de voturi         M.R.G. ‘2000- COMIMEX - S.R.L.
export cu bunurile prev„zute Ón activitatea
                              urm„toarea hot„r‚re:
principal„ ∫i secundar„.                                                 Subsemnatul Pandrea Silviu, domiciliat Ón
                                - Ónfiin˛area unui punct de lucru la adresa:
  2. Actul adi˛ional la actul constitutiv al societ„˛ii                               R‚mnicu V‚lcea, str. Dr. Hacman nr. 14, bl. 94, sc.
                              Bra∫ov, Bd. 15 Noiembrie nr. 50, jude˛ul Bra∫ov.
care va fi Óntocmit Ón temeiul prezentei hot„r‚ri va                                 A, ap. 3, jude˛ul V‚lcea, ientificat cu C.I. seria VX nr.
                                Av‚nd Ón vedere cele expuse mai sus, s-a Óntocmit
fi semnat de c„tre domnul Robert William Ferran                                    102022, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea la data
                              prezenta hot„r‚re care a fost semnat„ dup„ citire de
jr.                                                          de 28 octombrie 2002, av‚nd codul numeric
                              c„tre to˛i administratorii.
                                                           personal 1690916084768, Ón calitate de asociat unic
   (72/228.325)                        (75/228.328)                     la Societatea Comercial„ M.R.G. ‘2000- COMIMEX -
              *                             *                S.R.L., decid:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2075/13.VII.2004                   13
  I. Schimbarea denumirii societ„˛ii din Societatea      2861 - fabricarea produselor de t„iat ∫i de uz       4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
Comercial„ M.R.G. ‘2000- COMIMEX - S.R.L. Ón        casnic;                          demolare cu personal de deservire aferent;
Societatea Comercial„ MERCURY INVEST - S.R.L.,         2862 - fabricarea uneltelor de m‚n„;            5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i
conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.      2863 - fabricarea articolelor de feronerie;       pentru autovehicule;
134261 din 21 aprilie 2004, emis„ de Oficiul          2871 - fabricare de recipien˛i, containere ∫i alte     5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        produse similare din o˛el;                 agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
Bucure∫ti.                           2872 - fabricarea ambalajelor din metale u∫oare;    semiproduse;
  II. Schimbarea domeniului principal ∫i a          2873 - fabricarea articolelor din fire metalice;      5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
activit„˛ii principale.                    2874 - fabricare de ∫uruburi, buloane, lan˛uri ∫i    minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
  Astfel se declar„ domeniu principal de activitate    arcuri;                            5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material
ca fiind: CAEN 511 - activit„˛i de intermediere Ón       2875 - fabricarea altor articole din metal;       lemnos ∫i materiale de construc˛ii;
comer˛ul cu ridicata, iar activitatea principal„:       2911 - fabricare de motoare ∫i turbine (cu         5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
CAEN 5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse       excep˛ia motoarelor pentru avioane, autovehicule ∫i    echipamente industriale, nave ∫i avioane;
diverse.                          motociclete);                         5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
  III. Completarea obiectului de activitate al        2912 - fabricare de pompe ∫i compresoare;        articole de menaj ∫i de fier„rie;
societ„˛ii cu activit„˛ile codificate conform CAEN:      2913 - fabricare de obiecte de robinet„rie;        5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
  0201 - silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;        2914 - fabricarea lag„relor, angrenajelor ∫i      confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;
  0202 - servicii auxiliare silviculturii ∫i exploat„rii  organelor mecanice de transmisie;               5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
forestiere;                          2921 - fabricarea cuptoarelor industriale ∫i      alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  0501 - pescuitul;                    arz„toarelor;                         5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
  1120 - activit„˛i de servicii anexe extrac˛iei       2922 - fabricarea elementelor de ridicat ∫i       v‚nzarea produselor cu caracter specific,
petrolului ∫i gazelor naturale, exclusiv prospec˛iuni;   manipulat;                         neclasificate Ón alt„ parte;
  1421 - extrac˛ia pietri∫ului ∫i nisipului;         2923 - fabricarea echipamentelor industriale de      5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i
  1422 - extrac˛ia argilei ∫i caolinului;         ventila˛ie ∫i frigorifice (cu excep˛ia celor pentru uz   de parfumerie;
  1542 - fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor rafinate;   casnic);                           5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri
  1561 - fabricarea produselor de mor„rit;          2924 - fabricarea altor echipamente de utilizare    metalice;
  1562 - fabricarea amidonului ∫i a produselor din     general„;                           5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
amidon;                            2931 - fabricarea tractoarelor;             intermediare;
  1571 - fabricarea produselor pentru hrana          2932 - fabricarea altor ma∫ini ∫i utilaje agricole     5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
animalelor de ferm„;                    ∫i forestiere;                        5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
  1572 - fabricarea produselor pentru hrana          2951 - fabricarea utilajelor pentru metalurgie;     industria minier„ ∫i construc˛ii;
animalelor de companie;                    2952 - fabricarea utilajelor pentru extrac˛ie ∫i      5232 - comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale
  1588 - fabricarea preparatelor alimentare        construc˛ii;                        ∫i ortopedice;
omogenizate ∫i a alimentelor dietetice;            2952 - fabricarea utilajelor pentru mine, cariere     5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
  1752 - fabricare de fr‚nghii, sfori ∫i plase;      ∫i construc˛ii;                        5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
  1753 - fabricare de textile ne˛esute ∫i de articole     2953 - fabricarea utilajelor pentru prelucrarea     efectueaz„ prin magazine;
din acestea, cu excep˛ia confec˛iilor de          produselor alimentare, b„uturilor ∫i tutunului;        5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i de alte articole
Ómbr„c„minte;                         2954 - fabricarea utilajelor pentru industria      din piele;
  1830 - prepararea ∫i vopsirea bl„nurilor;        textil„, a Ómbr„c„mintei ∫i a piel„riei;           5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
fabricarea articolelor din blan„;               2955 - fabricarea utilajelor pentru industria      gospod„resc;
  1910 - t„b„cirea ∫i finisarea pieilor;          h‚rtiei ∫i cartonului;                    5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;
  2111 - fabricarea celulozei;                2956 - fabricarea altor ma∫ini ∫i utilaje specifice    5510 - hoteluri;
  2112 - fabricarea h‚rtiei ∫i cartonului;         (pentru prelucrarea cauciucului, materialelor         5521 - tabere de tineret ∫i refugii montane;
  2121 - fabricarea h‚rtiei ∫i cartonului ondulat ∫i    plastice, ma∫ini de imprimat ∫i legat c„r˛i, matri˛e     5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru
a ambalajelor din h‚rtie ∫i carton;             pentru orice material, ma∫ini de uscat pentru lemn,    rulote;
  2122 - fabricarea produselor de uz gospod„resc ∫i    ma∫ini de asamblat l„mpi electrice);             5523 - alte mijloace de cazare;
sanitar, din h‚rtie ∫i carton;                 2971 - fabricare de ma∫ini ∫i aparate           5540 - baruri;
  2123 - fabricarea articolelor de papet„rie;       electrocasnice;                        6311 - manipul„ri;
  2124 - fabricarea tapetului;                2972 - fabricare de aparate neelectrice de uz       6312 - depozit„ri;
  2125 - fabricarea altor articole din h‚rtie ∫i      casnic;                            6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor
carton, neclasificate Ón alt„ parte;              3001 - fabricarea ma∫inilor de birou;          terestre;
  2231 - reproducerea Ónregistr„rilor audio;         3002 - fabricarea calculatoarelor ∫i a altor        6322 - alte activit„˛i anexe transporturilor pe ap„;
  2232 - reproducerea Ónregistr„rilor video;        echipamente electronice;                   6323 - alte activit„˛i anexe transporturilor
  2233 - reproducerea Ónregistr„rilor informatice;      3110 - produc˛ie de motoare, generatoare ∫i       aeriene;
  2430 - fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii    transformatoare electrice;                  6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;
tipografice ∫i masticurilor;                  3130 - produc˛ie de fire ∫i cabluri electrice ∫i      6412 - alte activit„˛i de curier (altele dec‚t cele de
  2511 - fabricarea anvelopelor ∫i a camerelor de     optice;                          po∫t„ na˛ional„);
aer;                              3140 - produc˛ie de acumulatori, baterii ∫i pile      6420 - telecomunica˛ii;
  2512 - re∫aparea anvelopelor;              electrice;                          7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;
  2513 - fabricarea altor produse din cauciuc;        3150 - produc˛ie de l„mpi electrice ∫i           7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
  2521 - fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor ∫i    echipamente de iluminat;                  imobiliare proprii;
profilelor din material plastic;                3161 - produc˛ie de componente electrice pentru      7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
  2523 - fabricarea articolelor din material plastic    motoare ∫i vehicule, neclasificate Ón alt„ parte;     imobiliare proprii sau Ónchiriate;
pentru construc˛ii;                      3162 - produc˛ia altor componente electrice;        7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
  2524 - fabricarea altor produse din material        3210 - produc˛ia tuburilor electronice ∫i a altor    sau contract;
plastic;                          componente electronice;                    7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
  2621 - fabricarea articolelor ceramice pentru uz      3230 - produc˛ie de receptoare de radio ∫i       de capacitate mic„;
gospod„resc ∫i ornamental;                 televiziune; aparate de Ónregistrare ∫i reproducere      7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport
  2622 - fabricare de obiecte sanitare din ceramic„;    audio sau video;                      terestru;
  2623 - fabricarea izolatorilor ∫i pieselor izolante     3310 - produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente        7122 - Ónchirierea mijloacelor de transport pe
din ceramic„;                        medicale;                         ap„;
  2624 - fabricare de produse ceramice de uz         3430 - produc˛ie de piese ∫i accesorii pentru       7123 - Ónchirierea mijloacelor de transport
tehnic;                           autovehicule ∫i motoare de autovehicule;          aerian;
  2625 - fabricarea altor produse ceramice;          3520 - construc˛ia ∫i repararea materialului        7131 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
  2626 - fabricarea produselor ceramice refractare;    rulant;                          agricole;
  2661 - fabricarea elementelor din beton pentru       3541 - produc˛ie de motociclete;              7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
construc˛ii;                          3542 - produc˛ie de biciclete;             pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire
  2662 - fabricarea elementelor din ipsos pentru       3543 - produc˛ie de vehicule pentru invalizi;      aferent;
construc˛ii;                          3550 - produc˛ia altor mijloace de transport,       7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de
  2663 - fabricarea betonului;               neclasificate Ón alt„ parte;                birou, inclusiv a calculatoarelor;
  2664 - fabricarea mortarului;                3615 - produc˛ia de saltele ∫i somiere;          7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
  2665 - fabricarea produselor din azbociment;        3650 - fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor;       neclasificate Ón alt„ parte;
  2666 - fabricarea altor elemente din beton,         3662 - confec˛ionarea m„turiilor ∫i periilor;       7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor
ciment ∫i ipsos;                        3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor       de calcul (hardware);
  2670 - t„ierea, fasonarea ∫i finisarea pietrei;     metalice reciclabile;                     7221 - editare de programe;
  2681 - fabricare de produse abrazive;            3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor        7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
  2682 - fabricarea altor produse din minerale       nemetalice reciclabile;                  software;
metalice, neclasificate Ón alt„ parte;             4030 - produc˛ia ∫i distribu˛ia energiei termice ∫i    7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
  2721 - produc˛ie de tuburi (˛evi) din font„;       a apei calde;                         7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
  2722 - produc˛ie de tuburi (˛evi) din o˛el;         4100 - captarea, tratarea ∫i distribu˛ia apei;       7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;
  2731 - tragere la rece;                   4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i      7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
  2732 - laminare la rece;                 organizare de ∫antiere;                    7415 - activit„˛ile de management ale
  2733 - produc˛ia altor profile ob˛inute la rece;      4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru        holdingurilor;
  2734 - trefilare;                    construc˛ii;                         7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
  2751 - turnarea fontei;                   4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;     7440 - publicitate;
  2752 - turnarea o˛elului;                  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la    7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a
  2753 - turnarea metalelor neferoase u∫oare;       construc˛ii;                        cl„dirilor;
  2754 - turnarea altor metale neferoase;           4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,         7481 - activit„˛i fotografice;
  2822 - produc˛ie de radiatoare ∫i cazane pentru     aerodroame ∫i baze sportive;                 7482 - activit„˛i de ambalare;
Ónc„lzire central„;                      4524 - construc˛ii hidrotehnice;              7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;
  2851 - tratarea ∫i acoperirea metalelor;          4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;   7486 - activit„˛i ale centrelor de intermediere
  2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„;           4545 - alte lucr„ri de finisare;            telefonic„;
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/13.VII.2004
  9001 - colectarea ∫i tratarea apelor uzate;       rom‚n„, n„scut„ la data de 12 iulie 1950 Ón         – administrator al Societ„˛ii Comerciale WORLD
  9002 - colectarea ∫i tratarea altor reziduuri;     Bucure∫ti, legitimat„ cu B.I. seria G.V. nr. 438750,   BRANDS PRODUCTION - S.A. va fi dl Micula C„lin.
  9003 - salubritate, depoluare ∫i activit„˛i similare;  eliberat de D..G.P.M.B. la data de 13 august 1996 ∫i     2. Aprobarea major„rii capitalului social al
  9211 - produc˛ie de filme cinematografice ∫i      av‚nd codul numeric personal 2500712400270;        societ„˛ii absorbante, Societatea Comercial„
video;                            - dl ™aban Rami - administrator, domiciliat Ón     WORLD BRANDS PRODUCTION - S.A., prin
  9212 - distribu˛ie de filme cinematografice ∫i     Bucure∫ti, str. Slt. Cristescu Dima nr. 1, bl. 105 C,   transmiterea capitalului social al societ„˛ilor
video;                           sc. A, et. 10, ap. 40, sectorul 2, av‚nd cet„˛enia    absorbite c„tre societatea absorbant„, de la
  9213 - proiec˛ie de filme cinematografice;       rom‚n„, n„scut la data de 1 ianuarie 1952 Ón       131.830.000 lei la 822.010.000 lei.
  9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i  C„l„ra∫i, legitimat cu C.I. seria RX nr. 125416,       Ac˛iunile emise Ón urma major„rii capitalului
bl„nurilor;                        eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 26 mai 1999   social al societ„˛ii absorbante, Societatea
  9303 - activit„˛i de pompe funebre ∫i similare;     ∫i av‚nd codul numeric personal 1520101400697;      Comercial„ WORLD BRANDS PRODUCTION - S.A.,
  9305 - alte activit„˛i de servicii personale        - dna Dragomir Gabriela - administrator,        vor fi de 10.000 lei fiecare ∫i vor fi dob‚ndite de
neclasificate Ón alt„ parte;                domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Popa Nicolae nr. 4, bl.  c„tre ac˛ionarii societ„˛ilor absorbite, propor˛ional
  IV. Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii    22, sc. 1, ap. 1, sectorul 2, av‚nd cet„˛enia rom‚n„,   cu cota de participare la capitalul social.
r„m‚n neschimbate.                     n„scut„ la data de 28 ianuarie 1947 Ón Caracal,       3. Œn urma major„rii capitalului social al
  (78/228.331)                      jude˛ul Olt, identificat„ cu B.I. seria D.B. nr.     Societ„˛ii  Comerciale    WORLD    BRANDS
                              005723, eliberat de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 4    PRODUCTION - S.A., structura capitalului social Ón
              *                                             valoare de 822.010.000 lei va fi repartizat astfel:
                              septembrie 1986 ∫i av‚nd codul numeric personal
                                                            Societatea Comercial„ SCANDIC DISTILLERIES —
 Societatea Comercial„ de Prest„ri Servicii        2470128400116.
                                                           S.A. – 80.761 ac˛iuni a 10.000 lei fiecare,
 Ón Domeniul Asigur„rilor CAROM - S.A.            Restul dispozi˛iilor din actul constitutiv al
                                                           reprezent‚nd 98,248 % din capitalul social;
                              Societ„˛ii Comerciale CAROM - S.A. se men˛ine.
        Bucure∫ti                                                Societatea Comercil„ RIENI DIRNKS — S.A. –
                               Multipicat Ón 5 exemplare ∫i autentificat conform
                                                           1.440 ac˛iuni a 10.000 lei fiecare, reprezent‚nd
                              legii de c„tre notarul public.
         ACT ADIfiIONAL                                           1,752 % din capitalul social.
                               Œn  baza   hot„r‚rii   adun„rii  generale     4. Œmputernicirea dlui Micula C„lin pentru
  la actul contitutiv al Societ„˛ii Comerciale      extraordinare a ac˛ionarilor nr. 50 din 18 februarie   semnarea actului adi˛ional de modificare a actului
 de Prest„ri Servicii Ón Domeniul Asigur„rilor       2004, fiind redactat ∫i semnat de dl consilier juridic  constitutiv al Societ„˛ii Comerciale WORLD
           CAROM - S.A.             Liviu Grecu.                       BRANDS PRODUCTION - S.A.
  Potrivit dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990,          (80/227.147)                      Hot„r‚rile au fost luate cu unanimitate de voturi
republicat„, a hot„r‚rii adun„rii generale                      *                ∫i urmeaz„ s„-∫i produc„ efectele.
extraordinare a ac˛ionarilor nr. 48 din 30 octombrie                                   (81/71.204)
2003, actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale de         Societatea Comercial„                           *
Prest„ri Servicii Ón Domeniul Asigur„rilor CAROM -
S.A., av‚nd sediul Ón Bucure∫ti, bd. Regina Maria,       WORLD BRANDS PRODUCTION - S.A.
bl. P5B, sc. 1, et. 2, ap. 5+6, sectorul 4, Ónregistrat„       Rieni, jude˛ul Bihor                    Societatea Comercial„
la registrul comer˛ului cu nr. J 40/306/1991, cod                                       TRE STELLE SHOES - S.R.L.
fiscal 329640, cu un capital social de 175.000.000               HOT√R¬RE                    Valea lui Mihai, jude˛ul Bihor
lei, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
                                      din data de 17.06.2004
                                                                     HOT√R¬RE
          CAPITOLUL VI                 a adun„rii generale extraordinare a
         Gestiunea societ„˛ii             ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale WORLD              din data de 14.06.2004
  Articolul 18 - Comisia de cenzori                 BRANDS PRODUCTION - S.A.
                                                           a adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor
  Alin. 3 - va avea urm„toarea redactare:          Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                                            Societatea Comercial„ TRE STELLE SHOES -
  Comisia de cenzori este compus„ din:          este statutar„ ∫i legal Óntrunit„ ∫i Ón urma
                                                           S.R.L., cu sediul Ón Valea lui Mihai, str. Hunyadi
  - Societatea Comercial„ DON AUDIT EXPERT -       deliber„rilor hot„r„∫te:
                                                           Matyas nr. 12, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la
S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului    1. Fuzionarea prin absorb˛ie a societ„˛ilor
                                                           Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
cu nr. J 40/790/2001, cod fiscal R 13664256 cu       Societatea Comercial„ WORLD BRANDS ROM¬NIA        05/4011/1994, cod unic R 6429681, reprezentat„
sediul Ón Bucure∫ti, Aleea Fuiorului nr. 4, bl. Y3C,    — S.R.L., cu sediul Ón Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2,  prin dnii Saccuman Giacomo, cet„˛ean italian,
sc. 3, et. 4, ap. 108, sectorul 3, av‚nd autoriza˛ie    jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului    domiciliat Ón Italia, localitatea Bussolengo (VR), Via
C.E.C.C.A.R., seria A nr. 000861 din 21 martie 2001,    comer˛ului cu nr. J 05/1912/1994, cod unic de       Andrea Montega nr. 47, legitimat cu pa∫aportul
reprezentat„ de dna Voicu Cipriana Claudia - expert    Ónregistrare 5894750, reprezentat„ legal prin       nr. 498502A, eliberat de autorit„˛ile italiene, ∫i
contabil;                         administrator, ing. Micula C„lin, ∫i Societatea      Saccuman Andrea, cet„˛ean italian, domiciliat Ón
  - dl Nenciu ™tefan - membru al comisiei de       Comercial„ STROH TRANSILVANIA — S.A., cu sediul      Italia, localitatea Pescantina (VR), Via Giareta nr. 4,
cenzori, domiciliat Ón Bucure∫ti, intrarea Victor     Ón Rieni, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul     legitimat cu pa∫aportul nr. 222466V, eliberat de
Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 2, ap. 17, sectorul 1, av‚nd  registrului comer˛ului cu nr. J 05/3114/1992, cod     autorit„˛ile italiene, Ón calitate de asocia˛i, unitatea
cet„˛enia rom‚n„, n„scut la data de 2 septembrie      unic de Ónregistrare 2593079, reprezentat„ prin      av‚nd un capital str„in de 2.822.100.000 lei,
1926 Ón Peri∫, jude˛ul Ilfov, legitimat cu C.I. seria   administrator Belene∫ ™erban, de c„tre societatea     Óntruni˛i Ón adunarea general„ extraordinar„ din
RR nr. 047163, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data    absorbant„ Societatea Comercial„ WORLD BRANDS       data de 14.06.2004, a hot„r‚t reducerea capitalului
de 11 septembrie 1998 ∫i av‚nd codul numeric        PRODUCTION - S.A., cu sediul Ón Rieni, jude˛ul      social cu aportul Ón natur„ Ón sum„ de
personal 1260902400221;                  Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        2.623.819.000 lei, care este format din ma∫ini de
  - dna Miculescu Marioara - membru al comisiei      comer˛ului cu nr. J 05/318/1996, cod unic de       fabricat Ónc„l˛„minte ∫i alte utilaje specifice ramurii
de cenzori, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel   Ónregistrare 8175326, reprezentat„ prin          (conform anexei), r„m‚n‚nd un capital de
Mare nr. 40, sc. 1, ap. 38, sectorul 2, av‚nd cet„˛enia  administrator ing. Micula Viorel.             198.281.000 lei.
rom‚n„, n„scut„ la data de 8 februarie 1958 Ón
                               Ca urmare a fuziunii prin absorb˛ie, societatea se     (82/71.205)
comuna Socet, jude˛ul Teleorman, legitimat„ cu B.I.
                              va numi Societatea Comercial„ WORLD BRANDS
seria G.R. nr. 604539, eliberat de Sec˛ia 6 Poli˛ie la                                             *
                              PRODUCTION - S.A. ∫i va avea urm„toarele
data de 19 mai 1995 ∫i av‚nd codul numeric
                              caracteristici:
personal 2580208400721.                                                     Societatea Comercial„
                               – sediul social este Ón Rieni, jude˛ul Bihor;
  Restul dispozi˛iilor art. 18 din actul constitutiv al                                   COMALIM 90 POPOVICI - S.A.
                               – capitalul social: Ón urma fuziunii, capitalul
Societ„˛ii Comerciale CAROM - S.A. se men˛ine.
                              social al Societ„˛ii Comerciale WORLD BRANDS                 Oradea
  Multiplicat Ón 5 exemplare ∫i autentificat
conform legii de c„tre notarul public.           PRODUCTION - S.A. va fi de 822.010.000 lei, divizat
                              Ón 82.201 ac˛iuni, valoarea nominal„ a unei ac˛iuni            HOT√R¬REA NR. 1
  Œn  baza   hot„r‚rii   adun„rii   generale
extraordinare a ac˛ionarilor nr. 48 din 30 octombrie    fiind de 10.000 lei;
                                                                  din data de 12.05.2004
2003, fiind redactat ∫i semnat de dl consilier juridic    – ac˛ionari:
                               Societatea Comercial„ SCANDIC DISTILLERIES —       Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
Liviu Grecu.                                                     Societ„˛ii Comerciale COMALIM 90 POPOVICI - S.A.,
                              S.A., cu sediul Ón P„nt„∫e∫ti nr. 41, comuna
   (79/227.147)                                                  legal convocat„ ∫i Óntrunit„ Ón data de 12.05.2004,
                              Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul
         ACT ADIfiIONAL              registrului comer˛ului cu nr. J 05/104/2000, cod     cu majoritatea prev„zut„ de lege, hot„r„∫te
                                                           urm„toarele:
  la actul contitutiv al Societ„˛ii Comerciale      unic de Ónregistrare 12601233, reprezentat„ prin
                                                            Art. 1. Retragerea ac˛ionarilor:
 de Prest„ri Servicii Ón Domeniul Asigur„rilor       administrator Baciu Sorin;
                                                            – Petru˛ Maria;
           CAROM - S.A.               Societatea Comercial„ RIENI DRINKS — S.A., cu
                                                            – CORAL COMERXIM — S.R.L.;
                              sediul Ón Rieni, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la
  Potrivit dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990,                                      – SIF Banat-Cri∫an;
                              Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
republicat„, a hot„r‚rii adun„rii generale                                       – F.P.S. Bucure∫ti;
                              05/4785/1994, cod unic de Ónregistrare R 6619848,
extraordinare a ac˛ionarilor nr. 50 din 18 februarie                                  – al˛i ac˛ionari.
                              reprezentat„ prin pre∫edinte Micula Ion;           Art. 2. Noii ac˛ionari sunt:
2004, actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale de
Prest„ri Servicii Ón Domeniul Asigur„rilor CAROM -      – repartizarea capitalului social: capitalul social,   – Popovici Daniela;
S.A., av‚nd sediul Ón Bucure∫ti, bd. Regina Maria,     Ón valoare de 822.010.000 lei, va fi repartizat astfel:   – Popovici Ioan.
bl. P5B, sc. 1, et. 2, ap. 5+6, sectorul 4, Ónregistrat„   Societatea Comercial„ SCANDIC DISTILLERIES —       Art. 3. Majorarea capitalului social cu 125.000 lei
la registrul comer˛ului cu nr. J 40/306/1991, cod     S.A. – 80.761 ac˛iuni a 10.000 lei fiecare,        aport Ón numerar, depus la banc„ de Popovici
fiscal 329640, cu un capital social de 175.000.000     reprezent‚nd 98,248 % din capitalul social;        Daniela Ón sum„ de 62.500 lei ∫i Popovici Ioan, Ón
lei, se modific„ dup„ cum urmeaz„:              Societatea Comercial„ RIENI DRINKS — S.A. –      sum„ de 62.500 lei. Œn urma major„rii, capitalul
                              1.440 ac˛iuni a 10.000 lei fiecare, reprezent‚nd     social va fi de 162.000.000 lei.
          CAPITOLUL V               1,752 % din capitalul social;                Art. 4. Schimbarea formei juridice a societ„˛ii,
       Consiliul de administra˛ie            – data la care ac˛iunile dau dreptul la dividende   respectiv transformarea societ„˛ii Ón societate cu
 Articolul 16 - Organizare                ∫i modul de repartizare a acestora se vor stabili     r„spundere limitat„.
 Alin. 2 va avea urm„toarea redactare:          ulterior de c„tre ac˛ionari;                 Art. 5. Transformarea Ón p„r˛i sociale, capitalul
 Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii          – obiectul de activitate principal: 1591 –       social total de 162.000.000 lei este Ómp„r˛it Ón 1.620
Comerciale CAROM - S.A. este compus din:          fabricarea b„uturilor alcoolice distilate;        p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,
 - dna Cern„tescu Elena Rodica - administrator,       – obiectul secundar de activitate al Societ„˛ii    de˛inute astfel: 810 p„r˛i sociale de˛inute de
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lotrioara nr. 11, bl.    Comerciale WORLD BRANDS PRODUCTION - S.A.         dlPopovici Daniela ∫i 810 p„r˛i sociale de˛inute de
V34, sc. B, ap. 46, sectorul 3, av‚nd cet„˛enia      r„m‚ne neschimbat;                    dna Popovici Ioan.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/13.VII.2004                  15
  Art. 6. De toate formalit„˛ile necesare ducerii la         Societatea Comercial„              marca FORD tip TRANZIT (combi Ónchis), seria
Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri se va ocupa           LEASING EXTREM - S.R.L., Oradea           ∫asiu WFOHXXGBVTC03399, capacitatea cilindric„
administratorul societ„˛ii, dl Popovici Ioan, inclusiv                                2.496 cm3, dob‚ndit prin cump„rare;
va semna actul adi˛ional la statutul societ„˛ii.              HOT√R¬REA NR. 3                – se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la
  (83/71.206)                                                    100.000 lei la 40.000.000 lei, prin depunerea Ón
                                     din data de 5.06.2004            banc„, de c„tre asocia˛i a sumei de 39.900.000 lei,
              *                 Azi, 5.06.2004, la sediul Societ„˛ii Comerciale     astfel:
                              LEASING EXTREM - S.R.L., cu sediul Ón Oradea, str.       – Sipos Tiberiu depune suma de 19.950.000 lei;
       Societatea Comercial„             Clo∫ca nr. 54, jude˛ul Bihor, Ónmatriculat„ la Oficiul     – Sipos Eva-Elisabeta depune suma de 19.950.000
        IADOLINA - S.A.              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor cu        lei.
                              nr. J 05/454/1995, cod unic de Ónregistrare 7574272,
     St‚na de Vale, jude˛ul Bihor                                           (88/71.211)
                              cu ocazia Óntrunirii adun„rii generale a asocia˛ilor
                              societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus,                       *
           HOT√R¬RE               individualizate Ón unanimitate de voturi, asocia˛ii
      din data de 24.11.2000             au hot„r‚t urm„toarele:                        Societatea Comercial„
   a adun„rii generale extraordinare a           Œnlocuirea capitalului social al Societ„˛ii           SSIF MOBINVEST - S.A., Oradea
                              Comerciale LEASING EXTREM - S.R.L. dup„ cum
    ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
                              urmeaz„:                                  HOT√R¬REA NR. 2
    IADOLINA - S.A., St‚na de Vale
                               1. Diminuarea capitalului social al Societ„˛ii
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor     Comerciale LEASING EXTREM - S.R.L. de la suma                din 21 iunie 2004
Societ„˛ii Comerciale IADOLINA - S.A., St‚na de      de 500.000.000 lei, cu suma de 22.000.000 lei,        Ac˛ionarii   Societ„˛ii   Comerciale    SSIF
Vale, Óntrunit„ la data de 24.11.2000 Ón localitatea    reprezent‚nd aport Ón natur„ ce const„ Ón:         MOBINVEST - S.A., Óntruni˛i statutar Ón A.G.A. din
St‚na de Vale, jude˛ul Bihor.                 – autoturism marca OPEL tip VECTRA GTI,
                                                           data de 21.06.2004, cu un procent de 97,503 % din
  Cu votul unanim al ac˛ionarilor prezen˛i Ón       caroseria nr. WOL000087L5106600, av‚nd data
                                                           capitalul social subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii, av‚nd
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,      primei Ónmatricul„ri 21.11.1990;
                                                           Ón vedere urm„toarele:
reprezent‚nd 86,12 % din capitalul social al         – autoturism marca RENAULT tip 21 TL,
                                                             - faptul c„ hot„r‚rea ac˛ionarilor luat„ Ón A.G.E.A.
societ„˛i, se adopt„ prezenta hot„r‚re:          caroseria nr. VF1848F0507472072, av‚nd data
                              primei Ónmatricul„ri 27.09.1991.              din data de 19.03.2004 a fost dus„ la Óndeplinire, Ón
  1. Adunarea general„ extraordinar„, av‚nd Ón                                    sensul c„ sumele subscrise pentru majorarea de
vedere situa˛ia economic„ a societ„˛ii, hot„r„∫te cu     2. Majorarea capitalului social al Societ„˛ii
                              LEASING EXTREM — S.R.l. de la suma de           capital hot„r‚t„ la acea dat„ au fost v„rsate, iar
unanimitate de voturi majorarea capitalului social                                  procedurile de Ónscriere a actelor la toate institu˛iile
                              478.000.000 lei, cu suma de 22.000.000 lei,
al Societ„˛ii Comerciale IADOLINA - S.A., St‚na de                                  unde se cere sunt Ón derulare. Astfel, majorarea de
                              reprezent‚nd aportul Ón numerar al asociatului
Vale, cu aport Ón numerar Ón sum„ de 570.000.000      Aprozeanu Eugenia.                     capital de la 2.000.000.000 lei la 4.000.000.000 lei s-a
lei, reprezent‚nd 22.800 ac˛iuni cu o valoare         Œn urma acestor modific„ri, structura societ„˛ii ∫i   efectuat prin aportul Ón numerar Ón valoare de
nominal„ de 25.000 lei/ac˛iune, capitalul social al    a capitalului social se va prezenta dup„ cum        2.000.000.000 lei adus de c„tre ac˛ionarul Avram
Societ„˛ii Comerciale IADOLINA - S.A., St‚na de      urmeaz„:                          Gavril, depus cu ordin de Óncasare numerar
Vale, major‚ndu-se de la 4.477.675.000 lei la         – asocia˛i: dna Aprozeanu Eugenia ∫i dl         nr. 172766 din data de 21.05.2004 Ón contul
5.047.675.000 lei.                     Aprozeanu Mircea-™tefan:                  societ„˛ii, nr. 2511.1-130.1/ROL deschis la B.C.R. -
  Œn conformitate cu Legea nr. 31/1990,           – capital social: 500.000.000 lei = 10 p„r˛i sociale,  S.A., Oradea;
republicat„, fiec„rui ac˛ionar i se acord„         din care:                           - actul adi˛ional autentificat cu nr. 1034 din data
posibilitatea s„ participe la opera˛iunea de majorare     Ón numerar: 381.381.000 lei;              de 20.05.2004 de notarul public Berger Tiberiu
a capitalului social porpor˛ional cu cota de˛inut„. Œn    Ón natur„: 118.619.000 lei;               Gabriel, care cuprinde majorarea de capital ∫i
acest sens, Ón termen de 30 de zile de la data        dna Aprozeanu Eugenia – 150.000.000 lei, 3 p„r˛i    structura ac˛ionariatului dup„ majorare. Dl Avram
public„rii Ón Monitorul Oficial al RomÓniei, Partea a   sociale;                          Gavril men˛ioneaz„ c„ pentru ca aceste acte s„ fie
IV-a, a hot„r‚rii de ∫edin˛„ din data de 24.11.2000,     dl Aprozeanu Mircea-™tefan – 350.000.000 lei,      Ónscrise la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
                              7 p„r˛i sociale;                      l‚ng„ Tribunalul Bihor, s-a solicitat de la C.N.V.M.
ac˛ionarii vor v„rsa 30 % din valoarea ac˛iunilor
                               – valoarea unei p„r˛i sociale - 50.000.000 lei;     eliberarea deciziei prealabile privind majorarea de
subscrise corespunz„tor procentului de˛inut din
                               – participarea asocia˛ilor mai sus ar„ta˛i la
capitalul social. Œn aceest interval ac˛ionarii vor                                  capital;
                              Ómp„r˛irea beneficiilor ∫i la suportarea pierderilor
depune o cerere de subscriere pentru un num„r de                                     - adresa C.N.V.M. nr. 14266/3.06.2004, prin care
                              societ„˛ii comerciale anterior individualizate va fi
ac˛iuni propor˛ional cu cotele de˛inute la data                                    se aduce la cuno∫tin˛„ îc„ majorarea de capital la
                              conform aportului asocia˛ilor la capitalul social.
prezentei hot„r‚ri. Cererea va fi adresat„          Ca urmare a acestor modific„ri, celelalte        4.000.000.000 lei nu implic„ automat extinderea
administratorului unic ∫i va fi Ónregistrat„ la sediul   elemente ale actului constitutiv r„m‚n           obiectului de activitate, acest lucru fiind posibil, Ón
Societ„˛ii Comerciale IADOLINA - S.A., St‚na de      neschimbate.                        conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1) din
Vale.                             Prezentul act s-a Óncheiat Ón 4 exemplare        Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2002, dup„
  Dup„ trecerea termenului de preemp˛iune de 30      originale.                         modificarea actului constitutiv al societ„˛ii prin
de zile, administratorul unic al Societ„˛ii           (85/71.208)                      includerea Ón obiectul de activitate a noilor
Comerciale IADOLINA - S.A., St‚na de Vale, va                                     activit„˛i corespunz„tor noului nivel al capitalului
                                           *                social, Ón conformitate cu prevederile art. 6 lit. b)
constata valoarea subscrierilor ∫i num„rul de
ac˛iuni pentru care au optat ac˛ionarii. Œn acest sens                                din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2002”, hot„r„sc
                                   Societatea Comercial„              extinderea obiectului de activitate, prin includerea
se Ómputernice∫te administratorul unic s„ fac„
                                 DOMUS CONST - S.R.L., Marghita           serviciilor principale prev„zute de art. 149 alin. 2)
redistribuirea restului de 79 % din virament c„tre
                                                           pct. 1 lit. d) din O.U.G. nr. 28/2002, modificat„ ∫i
ac˛ionarii care au subscris ∫i v„rsat 30 % din
                                        HOT√R¬RE               aprobat„ de Legea nr. 525/2002, respectiv:
valoarea capitalului social subscris.
                                                             b) v‚nzarea sau cump„rarea de valori mobiliare
  Œn cazul Ón care ac˛ionarii societ„˛ii nu-∫i exercit„       Óncheiat„ azi, 16 iunie 2004
                                                           ∫i de alte instrumente financiare pe cont propriu;
dreptul de preemp˛iune ∫i nu doresc s„ subscrie, Ón      Asociatul unic a hot„r‚t urm„toarele:           d) administrarea conturilor de portofolii
tot sau Ón parte, la majorarea capitalului social ∫i     – se precizeaz„ obiectul principal de activitate ca
                                                           individuale ale clien˛ilor, cu respectarea
exist„ ter˛e persoane, fizice sau juridice, care doresc  fiind: 4521 – construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de
                                                           mandatului dat de ace∫tia.
s„ participe la majorarea capitalului social se      geniu;
                                                             Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
Ómputernice∫te administratorul unic al societ„˛ii s„     – se suspend„ activitatea societ„˛ii, pe o perioad„
                              de 3 ani, Óncep‚nd cu data de 16 iunie 2004.        neschimbate.
Ónregistreze cererile de subscriere ale ter˛elor                                     Ac˛ionarii voteaz„ Ón unanimitate aceast„
persoane fizice sau juridice, acestea urm‚nd ca Ón      Celelalte prevederi r„m‚n nemodificate.
                                                           hot„r‚re ∫i Ól Ómputernice∫te pe dl Avram Gavril s„
termen de 30 de zile s„ efectueze v„rsarea integral„      (86/71.209)
                                                           Óntocmeasc„ ∫i s„ semneze orice fel de acte, inclusiv
a aportului Ón numerar pe care ace∫tia doresc s„-l                  *                la notariat, privitoare la modificarea obiectului de
aduc„ la majorarea capitalului social al Societ„˛ii                                  activitate.
Comerciale IADOLINA - S.A., St‚na de Vale.               Societatea Comercial„               Luat„ azi, 21.06.2004, la sediul societ„˛ii, Ón
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor          TRIXI EXIM - S.R.L., Oradea           ∫edin˛a A.G.E.A.
Ómputernice∫te pe administratorul unic al Societ„˛ii                                    (89/71.212)
Comerciale IADOLINA - S.A., St‚na de Vale, pentru             HOT√R¬REA NR. 1
efectuarea opera˛iunilor ∫i actelor necesare Ón                                                 *
vederea major„rii capitalului social ∫i a Ónregistr„rii        adoptat„ azi, 15 iunie 2004
Ón registrul comer˛ului a major„rii capitalului social    Subsemnatul Briscan Petru, Ón calitate de asociat          Societatea Comercial„
∫i a noii structuri a ac˛ionariatului de la Societatea   unic al Societ„˛ii Comerciale TRIXI EXIM - S.R.L.,          CONSTRUCfiII BIHOR - S.A.
Comercial„ IADOLINA - S.A., St‚na de Vale.         prin prezenta, am hot„r‚t precizarea obiectului                 Oradea
  Adunarea    general„   extraordinar„,    cu  principal de activitate ca fiind 5242 – comer˛ cu
unanimitatea de voturi a ac˛ionarilor prezen˛i,      am„nuntul cu Ómbr„c„minte.                           HOT√R¬RE
hot„r„∫te ca dra Mocanu Mihaela, identificat„ cu        (87/71.210)
                                                               a adun„rii generale extraordinare a
C.I. seria XH nr. 074471, eliberat„ de Poli˛ia Oradea,                *
                                                                ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
s„ fie Ómputernicit„ pentru a reprezenta societatea
                                                                 CONSTRUCfiII BIHOR - S.A.
Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti, la Oficiul              Societatea Comercial„
registrului comer˛ului ∫i Ón fa˛a oric„ror altor             SECCO - S.R.L., Oradea             Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
institu˛ii Ón toate opera˛iunile necesare Ónregistr„rii                                desf„∫urat„ la data de 21.06.2004 la sediul societ„˛ii
Ón registrul comer˛ului a actelor aprobate Ón cadrul                                 din Oradea, Str. Berzei nr. 4, jude˛ul Bihor,
                                      HOT√R¬REA NR. 1
adun„rii generale a ac˛ionarilor din data de                                     Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
24.11.2000.                               din data de 12 iunie 2004           nr. J 05/275/1991, Ón baza prevederilor Legii
  Hot„r‚rea a fost adoptat„ cu unanimitate de        Subsemna˛ii Sipos Tiberiu ∫i Sipos Eva-Elisabeta,    nr. 31/1990, republicat„, este legal„ ∫i statutar„,
voturi ast„zi, 24.11.2000.                 Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t urm„toarele:      astfel c„ Ón urma deliber„rilor hot„r„∫te:
                               – se reduce capitalul social al societ„˛ii de la      I. se aprob„ Ón unanimitate majorarea capitalului
   (84/71.207)
                              82.100.000 lei la 100.000 lei, cu suma de 82.000.000    social cu valoarea de 2.594.610.000 lei, de la
              *                lei, reprezent‚nd contravaloarea autoturismului      30.332.700.000 lei la 32.927.310.000 lei;
 16             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/13.VII.2004
  II. se aprob„ Ón unanimitate emiterea a 86.487    22.600.000 lei la 2.000.000 lei, respectiv cu suma de    - revoc„ din calitatea de cenzor suplean˛i - Onigas
ac˛iuni cu valoarea nominal„ de 30.000 lei/ac˛iune,   20.600.000 lei, reprezent‚nd aport Ón natur„ -      Mariana, Chiriac Eugenia ∫i Todasca Cornelia;
ce vor fi atribuite A.V.A.S. acesta primind calitatea  autoturism marca Ford tip EDS cu serie ∫asiu         - aleg ca cenzori suplean˛i - Costean Victor, Iacob
de ac˛ionar al societ„˛ii;               WFOHXXGBVHPE32755, de˛inut de asocia˛i. Œn        Viorel ∫i Tudorache Cristian George;
  III. se aprob„ Ón unanimitate Ónregistrarea     urma reducerii, capitalul social total de 2.000.000     III. prin hot„r‚rea nr. 10/25.03.2002 se realeg ca
asocia˛ilor din Asocia˛ia P.A.S. Construc˛ii Bihor -  va fi de˛inut de asocia˛i astfel: Iagher Moise va     cenzori permanen˛i - Ionescu Emil, Iacoban Ioan ∫i
S.A. existen˛i la data dizolv„rii acesteia ca ∫i    de˛ine 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón     Pop Radu ∫i ca cenzori suplean˛i - Costean Victor,
ac˛ionari persoane fizice ai societ„˛ii, Ón categoria  valoare total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 %    Iacob Victor ∫i Tudorache Cristian George;
îalte persoane fizice”;                 din capitalul social al societ„˛ii ∫i Iagher         IV. prin hot„r‚rea nr. 13/18.03.2004:
  IV. se aprob„ Ón unanimitate modificarea actului   Antita-Florica va de˛ine 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei   - se revoc„ din func˛ia de cenzor permanent
constitutiv al societ„˛ii printr-un act adi˛ional Ón  fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,       Ionescu Emil, Iacoban Ioan ∫i Pop Radu ∫i cenzor
care se vor men˛iona majorarea capitalului social    reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„˛ii.   supleant - Costean Victor, Iacob Viorel ∫i Tudorache
de la 30.332.700.000 lei la 32.927.310.000 lei,      Redactat ∫i Óntocmit Ón 3 exemplare, azi        Cristian George;
num„rul de ac˛iuni emise, ajung‚ndu-se de la      17.06.2004.                         - se d„ mandat consiliului de administra˛ie
1.011.090 ac˛iuni la 1.097.577 ac˛iuni ∫i modificarea    (92/71.215)                      pentru selectarea ∫i angajarea persoanei care
structurii capitalului social ∫i a ac˛ionariatului                                Óndepline∫te condi˛iile pentru a desf„∫ura
astfel:                                      *                activitatea auditorului financiar;
  - Ghilea Gavril„ 544.683 ac˛iuni, procent                                     V. celelalte clauze r„m‚n nemodificate.
49,62595 % din capitalul social;                  Societatea Comercial„               (94/71.217)
  - S.I.F. Banat-Cri∫ana 284.327 ac˛iuni, procent         RARIN PRESCOM - S.R.L.
                                                                       *
25,90497 % din capitalul social;                   localitatea ™u∫tiu
  - Societatea Comercial„ OVISERGA PREST - S.R.L.        comuna Lunca, jude˛ul Bihor                Societatea Comercial„
- 69.850 ac˛iuni, procent 6,36402 % din capitalul
social;                                                         ROMANIA GENERAL ENTERPRISE -
                                    HOT√R¬REA NR. 1
  - A.V.A.S. 86.487 ac˛iuni, procent 7,87981 % din                                     R.G.E. - S.A., Bistri˛a
capitalul social;                          din data de 16 iunie 2004
  - al˛i ac˛ionari persoane fizice 112.230 ac˛iuni,    Subsemnata Boca Floare domiciliat„ Ón                    HOT√R¬RE
procent 10,22525 % din capitalul social.        localitatea ™u∫tiu nr. 10, comuna Lunca, jude˛ul       Azi, 22.04.2002, cu ocazia adun„rii generale
  Pentru efectuarea demersurilor privind        Bihor, cu C.I. seria XH nr. 038500 eliberat„ de      ordinare a ac˛ionarilor convocat„ de c„tre Orsenigo
modificarea actului constitutiv al societ„˛ii ∫i    Poli˛ia ™tei la data de 16.11.1998, asociat unic la    Emilio - administrator unic la Societatea
Ónregistrarea la Oficiul registrului comer˛ului se   Societatea Comercial„ RARIN PRESCOM - S.R.L., cu     Comercial„ R.G.E. - S.A., Bistri˛a, societate cu capital
Ómputernice∫te dl Ghilea Dumitru Ón calitate de     sediul social Ón satul ™u∫tiu nr. 82/A, comuna      privat str„in, str. Decebal, bl. 37, sc. A, et. 1, ap. 4,
pre∫edinte al consiliului de administra˛ie.       Lunca, jude˛ul Bihor, am hot„r‚t suspendarea       cod unic de Ónregistrare nr. 565129, Ónregistrat„ la
   (90/71.213)                    activit„˛ii pe perioada 16.06.2004 - 16.06.2007.     O.R.C. cu nr. J 06/289/1992, are urm„toarea ordine
             *                 Prezenta hot„r‚re s-a Óntocmit Ón 5 exemplare ∫i    de zi:
                            se comunic„ organelor Ón drept.               1. realegerea administratorului;
                              (93/71.216)                       2. revocarea cenzorilor Ón func˛ie ∫i numirea
       Societatea Comercial„
                                                         altor-cenzori.
      LIBRARUL - S.A., Oradea                        *                 Asocia˛ii ac˛ionari: dl Orsenigo Emilio, dna
                                                         Gusmati Adele, Orsenigo Riccardo, Orsenigo Elena,
          HOT√R¬RE                    Societatea Comercial„             Ón unanimitate de voturi hot„r„∫te urm„toarele:
  Œncheiat„ azi, 21.06.2004, ora 14,00, la sediul      RADIATOARE DIN ALUMINIU - S.A.             1. realegerea ca administrator unic pe o perioad„
Societ„˛ii Comerciale LIBRARUL - S.A., Oradea, cu             Bistri˛a                de 4 ani a dlui Orsenigo Emilio, conf. art. 111 b) din
ocazia adun„rii generale extraordinare a                                     Legea nr. 31/1990;
ac˛ionarilor societ„˛ii.                         ACT ADIfiIONAL               2. Óntruc‚t mandatul cenzorilor ale∫i anterior a
  Art. 1. Se aprob„ garantarea creditului contractat                               expirat, se revoc„ din func˛ie:
de Societatea Comercial„ MASTER - S.A., Oradea, de      de modificare ∫i completare a actului         - Pop ™tefan;
la Banca Comercial„ VolksBank Rom‚nia - S.A., Ón        constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         - Stoian Dorin;
sum„ de 1.500.000 euro, cu imobilele societ„˛ii.        RADIATOARE DIN ALUMINIU - S.A.,           - B„lan Alexandru;
  Art. 2. Se Ómputernice∫te dl Merca Simion      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       - Cri∫an Ioan;
Beniamin - pre∫edintele consiliului de          cu nr. J 06/39/1991, cu sediul Ón Bistri˛a, Str.      - Dan Maria;
administra˛ie s„ semneze toate documentele        Industriei nr. 4, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, cod       - Neme∫ Olimpia
necesare garant„rii creditului.                   unc de Ónregistrare R 571163           ∫i se aleg urm„torii cenzori:
  (91/71.214)                      Œn temeiul art. 199 din Legea nr. 31/1990,        - Rusu Tatiana - economist, expert contabil,
                            republicat„, a hot„r‚rilor adun„rii generale       domiciliat„ Ón Bistri˛a, str. Constantin Roman Vivu
             *               ordinare a ac˛ionarilor din data de 8.04.1999,      nr. 4, sc. A, ap. 11, cod numeric personal
                            25.03.2002, 25.03.2003 ∫i 18.03.2004, actul        2630627060803, identificat„ cu B.I. seria X.B.
      Societatea Comercial„            constitutiv se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum    nr. 078023;
    AGIMPEX - S.R.L., satul Duse∫ti         urmeaz„:                           - Brancea Viorica - economist, domiciliat„ Ón
     comuna Ceica, jude˛ul Bihor            I. prin hot„r‚rile nr. 7/8.04.1999 ∫i         Bistri˛a, Bd. Independen˛ei nr. 56, sc. A, ap. 2, cod
                            nr. 12/25.03.2003 se alege ∫i realege consiliul de    numeric personal 2551006293100, identificat„ cu
        HOT√R¬REA NR. 2             administra˛ie pentru perioada 2003 - 2007 ∫i este     B.I. seria B.K. nr. 285746;
                            format din:                         - Simionca Livia - contabil autorizat, domiciliat„
         din 17.06.2004              - Ilie∫ Paul Adrian - pre∫edinte;           Ón Bistri˛a, Bdul Independen˛ei nr. 81, sc. I, ap. 28,
 Subsemna˛ii    Iagher  Moise  ∫i  Iagher     - P„unescu Radu Paul - membru;             cod numeric personal 256430060771, identificat„
Antita-Florica Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii    - Pop Simion Pavel - membru;              cu B.I. seria X.B. nr. 119452.
Comerciale AGIMPEX - S.R.L., am hot„r‚t          II. prin hot„r‚rea nr. 7/8.04.1999 se:          Cenzorii se aleg pe o perioad„ de 3 ani.
urm„toarele: reducerea capitalului social de la      - alege ca cenzor Pop Radu;                 (95/71.218)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
            cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
             ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                        (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
          Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
             bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2075/13.VII.2004 con˛ine 16 pagini.                  Pre˛ul 19.280 lei     ISSN  1220 — 4889