2004_1401 by tradetrek

VIEWS: 120 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 172 (XIV) — Nr. 1401                                                         Miercuri, 12 mai 2004
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
     TRANS CONTINENTAL — S.R.L.                  DEKOFLEX IND — S.R.L.                SERMICOM — S.R.L., comuna Bucov
      Plopeni, jude˛ul Prahova                  Plopeni, jude˛ul Prahova                   jude˛ul Prahova

         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
     la statutul Societ„˛ii Comerciale            la contractul Societ„˛ii Comerciale          Œntre subsemna˛ii
     TRANS CONTINENTAL — S.R.L.                  DEKOFLEX IND — S.R.L.              1. Neagu Nadia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
  Subsemna˛ii Danescu Gabriela, domiciliat„ Ón       Subsemna˛ii Radu Simona Camelia, domiciliat„      de 18.07.1976 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
Plopeni, str. Sm‚rdan nr. 3, bl. 27, ap. 1, jude˛ul    Ón Bucure∫ti, aleea Negru Vod„ nr. 6, bl. C3, sc. 3,    domiciliat„ Ón satul Bucov nr. 949, comuna Bucov,
Prahova, cod numeric personal 2680415510036 ∫i      et. 3, ap. 57, sectorul 3, cod numeric personal      jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr.
Danescu Cristian Adrian, domiciliat Ón Plopeni, str.   2660605212963, ∫i Danescu Cristian Adrian,         134184/1999 eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti, cod
Sm‚rdan nr. 3, bl. 27, ap. 7, jude˛ul Prahova, cod    domiciliat Ón Plopeni, str. Sm‚rdan nr. 3, bl. 27, ap.   numeric personal 2760718293174, asociat unic ∫i
numeric personal 1651219295881, Ón calitate de      7, jude˛ul Prahova, cod numeric personal          administrator al Societ„˛ii Comerciale SERMICOM
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       TRANS   1651219295881, ∫i Dragan Lauren˛iu Nicu∫or,        — S.R.L., cu sediul Ón comuna Bucov, jude˛ul
CONTINENTAL — S.R.L., cu sediul Ón Plopeni, str.     domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Sp„tarul Nicolae Milescu   Prahova, cod unic de Ónregistrare 4388003, atribut
Sm‚rdan nr. 3, bl. 27, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Prahova,   nr. 21A, bl. 109 D, sc. B, ap. 21, jude˛ul Prahova, cod  fiscal R, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    numeric personal 1690505510014, Ón calitate de       Comer˛ului    al Jude˛ului Prahova     cu nr.
Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/1293/1993, cod unic     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DEKOFLEX IND —      J 29/1966/1993, Ón calitate de cedent„ ∫i
de Ónregistrare 3998860, pe de o parte, ∫i Dragan     S.R.L., cu sediul Ón Plopeni, str. Sm‚rdan nr. 3, bl.     2. Coman Costinel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Lauren˛iu Nicu∫or, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     27, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la    data de 3.06.1981 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
de 5.05.1969 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        domiciliat Ón comuna S„lciile, jude˛ul Prahova,
Ón Ploie∫ti, str. Sp„tarul Nicolae Milescu nr. 21A, bl.  Prahova cu nr. J 29/3237/1993, cod unic de         identificat cu B.I. seria G.R. nr. 629732/1995
109D, sc. B, ap. 21, jude˛ul Prahova, cod numeric     Ónregistrare 6696883, pe de o parte, ∫i Radu Adrian,
                                                           eliberat de Poli˛ia Mizil, cod numeric personal
personal 1690505510014, pe de alt„ parte, am       cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 9.09.1965 Ón
                             Urziceni, jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti,    1810603297308, Ón calitate de cesionar,
hot„r‚t urm„toarele:                                                  a intervenit prezenta conven˛ie:
  Art. 1. Subsemnata Danescu Gabriela declar c„     aleea Negru Vod„ nr. 6, bl. C3, sc. 3, et. 3, ap. 57,
                             sectorul 3, cod numeric personal 1650909212965,        Eu, Neagu Nadia, declar c„ la cererea mea m„
cesionez o parte social„ a 100.000 lei fiecare,                                   retrag at‚t din calitatea de asociat unic, c‚t ∫i din
drepturile corespunz„toare exerci˛iului financiar     pe de alt„ parte, am hot„r‚t urm„toarele:
                               Art. 1. Subsemnata Radu Simona Gabriela declar     cea de administrator ∫i cesionez Óntregul capital
ale anului Ón curs, domnului Dragan Lauren˛iu                                    social al societ„˛ii, Ón valoare de 2.000.000 lei,
Nicu∫or la pre˛ul de 100.000 lei, pe care l-am primit   c„ cesionez, cu titlu gratuit, 25 p„r˛i sociale a
                             100.000 lei fiecare, drepturile corespunz„toare      divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
ast„zi, data autentific„rii, m„ retrag din societate ∫i                               domnului Coman Costinel, de la care am primit
din func˛ia de administrator.               exerci˛iului financiar ale anului Ón curs, domnului
                             Radu Adrian ∫i m„ retrag din societate.          contravaloarea integral„ a capitalului social
  Art. 2. Subsemnatul Danescu Cristian Adrian
                               Art. 2. Subsemnatul Radu Adrian declar c„ accept    cesionat ∫i toate celelalte drepturi, astfel c„ nu mai
declar c„ cesionez 3 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                             cesiunea celor 25 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,   am nici o preten˛ie material„ sau de alt„ natur„ fa˛„
fiecare, drepturile corespunz„toare exerci˛iului
                             drepturile corespunz„toare exerci˛iului financiar     de cesionar sau fa˛„ de societate. De asemenea,
financiar ale anului Ón curs, domnului Dragan
                             ale anului Ón curs, de la doamna Radu Simona        declar pe proprie r„spundere, c„ Ón afara
Lauren˛iu Nicu∫or la pre˛ul de 300.000 lei, pe care
                             Camelia, cu titlu gratuit, ∫i intru Ón societate ca    capitalului social, societatea nu are alt patrimoniu
l-am primit ast„zi, data autentific„rii.         asociat.
  Art. 3. Subsemnatul Dragan Lauren˛iu Nicu∫or                                   ∫i nu are credite contractate sau alte datorii, ∫i nici
                               Art. 3. Subsemnatul Danescu Cristian Adrian       contracte sau comenzi Ón curs de execu˛ie.
declar c„ accept cesiunea unei p„r˛i sociale a      declar c„ cesionez 4 p„r˛i sociale a 100.000 lei
100.000 lei fiecare, drepturile corespunz„toare                                     Eu, Coman Costinel, declar c„ accept cesiunea ce
                             fiecare, drepturile corespunz„toare exerci˛iului      mi s-a f„cut de c„tre dna Neagu Nadia, c„ am achitat
exerci˛iului financiar ale anului Ón curs, de la     financiar ale anului Ón curs, domnului Gradan
doamna Danescu Gabriela, pentru care am pl„tit                                    acesteia contravaloarea integral„ a p„r˛ilor sociale
                             Lauren˛iu Nicu∫or, la pre˛ul de 400.000 lei, pe care
suma de 100.000 lei, ast„zi, data autentific„rii, ∫i                                 cesionate ∫i Ón˛eleg s„ devin asociat unic ∫i
                             l-am primit ast„zi, data autentic„rii.
cesiunea celor 3 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,                                administrator al societ„˛ii men˛ionate mai sus.
                               Art. 4. Subsemnatul Dragan Lauren˛iu Nicu∫or
drepturile corespunz„toare exerci˛iului financiar     declar c„ accept cesiunea celor 4 p„r˛i sociale a     Totodat„, declar c„ am luat cuno∫tin˛„ de
ale anului Ón curs, de la domnul Danescu Cristian     100.000 lei fiecare, drepturile corespunz„toare      prevederile actelor constitutive ale societ„˛ii,
Adrian, pentru care am pl„tit suma de 300.000 lei     exerci˛iului financiar ale anului Ón curs, de la      precum ∫i de situa˛ia financiar-contabil„ a societ„˛ii,
ast„zi, data autentific„rii, ∫i intru Ón societate ca   domnul Danescu Cristian Adrian, pentru care am       fa˛„ de care nu am nici o obiec˛iune, ∫i mi le
asociat.                         pl„tit suma de 400.000 lei, ast„zi, data autentific„rii.  Ónsu∫esc Óntocmai.
  Art. 4. Capitalul social r„m‚ne neschimbat Ón       Art. 5. Capitalul social r„m‚ne neschimbat Ón       Sigiliile ∫i documentele societ„˛ii se predau cu
valoare de 2.000.000 lei numerar, Ómp„r˛it Ón 20     valoare de 10.000.000 lei numerar, Ómp„r˛it Ón 100     proces-verbal de predare-primire separat.
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i apar˛ine     p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i apar˛ine       O dat„ cu semnarea prezentului act adi˛ional, se
asocia˛ilor astfel:                    asocia˛ilor astfel:                    schimb„ sediul social al societ„˛ii de la adresa
  – Danescu Cristian Adrian – 1.600.000 lei,        – Danescu Cristian Adrian – 6.000.000 lei,       men˛ionat„ mai sus Ón satul S„lciile nr. 207,
reprezent‚nd 16 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;   reprezent‚nd 60 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;    comuna S„lciile, jude˛ul Prahova.
  – Dragan Lauren˛iu Nicu∫or – 400.000 lei,         – Radu Adrian – 2.500.000 lei, reprezent‚nd 25       Celelalte prevederi ale actelor constitutive ∫i
reprezent‚nd 4 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.    p„r˛i sociale a 100.000 lei;                modificatoare ale societ„˛ii r„m‚n neschimbate,
  Participarea la beneficii ∫i pierderi se face       – Dragan Lauren˛iu Nicu∫or – 1.500.000 lei,       prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din
propor˛ional cu aportul la capitalul social, respectiv  reprezent‚nd 15 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.    actele constitutive ale societ„˛ii. Eu, Coman
80 % Danescu Cristian Adrian ∫i 20 % Dragan         Participarea la beneficii ∫i pierderi se face      Costinel, Ón calitate de asociat unic al societ„˛ii,
Lauren˛iu Nicu∫or.                    propor˛ional cu aportul la capitalul social, respectiv   declar c„ renun˛ la dreptul de recurs Ómpotriva
  Art. 5. Administrarea societ„˛ii revine domnului    60 % Danescu Cristian Adrian, 25 % Radu Adrian ∫i     Óncheierii judec„torului delegat la Oficiul
Danescu Cristian Adrian, cu puteri depline.        15 % Dragan Lauren˛iu Nicu∫or.               registrului comer˛ului.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
contractul societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.                                   Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act
                             contractul societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.
                                                           adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i dup„
  (1/26.704)                        (2/26.705)                       Ónregistrarea lor la Oficiul Registrului Comer˛ului
             *                             *                al Jude˛ului Prahova.
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1401/12.V.2004
  Noi, p„r˛ile, declar„m c„ am luat cuno∫tin˛„ de          Societatea Comercial„             retr„g‚ndu-m„ ∫i din func˛ia de administrator al
obliga˛ia ca, la Ónregistrarea la Oficiul Registrului       BAALBECK CONSTRUCT — S.R.L.            societ„˛ii. Precizez c„ am primit de la cesionar
Comer˛ului al Jude˛ului Prahova a opera˛iunii de           Sinaia, jude˛ul Prahova             contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate, ast„zi,
cesiune, s„ prezent„m certificatul de atestare                                    data autentific„rii prezentului act.
fiscal„, Ón˛eleg‚nd s„ Óncheiem prezentul act pe                                     Eu, Anghel Aurelian Lauren˛iu, declar c„ primesc
                                       ACT ADIfiIONAL
r„spunderea noastr„, asum‚ndu-ne toate                                        cesiunea f„cut„ de Anghel Gheorghe prin prezentul
consecin˛ele ce decurg din aceasta.                   cu cesiune de p„r˛i sociale         act ∫i am achitat ast„zi, data autentific„rii
                               Subsemna˛ii Leen William Brendan, n„scut la      prezentului act, contravaloarea p„r˛ilor sociale
  (3/26.706)
                              data de 14 aprilie 1964 Ón Kerry, Irlanda, domiciliat   cesionate, devenind astfel unic asociat Ón cadrul
              *                Ón Irlanda, str. Shelton Gardens nr. 35, Kimmage,     societ„˛ii men˛ionate mai sus, lu‚nd cuno∫tin˛„ de
                              Dublin 12, cet„˛ean irlandez, ∫i Nicolaescu Mircea,    actele de constituire ale societ„˛ii, precum ∫i
     Societatea Comercial„               n„scut la data de 23 august 1968 Ón C‚mpina,       situa˛ia financiar-contabil„, singurul element de
 IODENT — S.R.L., Ploie∫ti, jude˛ul Prahova        jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Sinaia, calea       patrimoniu fiind capitalul social al acesteia.
                              Bucure∫ti nr. 12, bl. 12, sc. A, et. 1, ap. 8, jude˛ul    Ca urmare a cesiunii intervenite prin prezentul
                                                           act, societatea va func˛iona tot cu asociat unic, Ón
         ACT ADIfiIONAL              Prahova, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
                                                           persoana domnului Anghel Aurelian Lauren˛iu, Ón
                              1680823296181, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  Subsemna˛ii Ionescu Mihai, cet„˛ean rom‚n,                                    baza statutului autentificat cu nr. 1670/1995 la
                              BAALBECK CONSTRUCT — S.R.L., cu sediul Ón
domiciliat Ón Ploie∫ti, str. ™tefan cel Mare nr. 37,                                 Notariatul de Stat Local C‚mpina, pe care mi-l
                              Sinaia, bd. Carol I nr. 18, jude˛ul Prahova, av‚nd
jude˛ul Prahova, ∫i Ionescu Maria, cet„˛ean rom‚n,                                  Ónsu∫esc Óntocmai, cu urm„toarele modific„ri:
                              cod unic de Ónregistrare 15201932 din data de
domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. ™tefan cel Mare nr. 37,                                  Art. 1. Denumirea ∫i sediul societ„˛ii: Societatea
                              12.02.2003, atribut fiscal R din data de 19.02.2003,
jude˛ul Prahova, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii                                comercial„ va purta denumirea LUNA PROD COM
                              ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
Comerciale IODENT — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti,                                  SERV — S.R.L. ∫i va avea sediul Ón B„icoi, Str.
                              al Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/216/10.02.2003,
str. ™tefan cel Mare nr. 37, jude˛ul Prahova,                                    Prim„verii nr. 19, jude˛ul Prahova.
                              av‚nd un capital social de 2.000.000 lei, Ómpreun„
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                                    Art. 2. Se Ónfiin˛ez„ puncte de lucru Ón B„icoi,
                              cu Botoac„ Adrian-Lauren˛iu, n„scut la data de 3     Str. Republicii nr. 35, jude˛ul Prahova, ∫i Ón B„icoi,
nr. J 29/143/1992, cod unic de Ónregistrare        decembrie 1973 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova,        Str. Republicii nr. 45, jude˛ul Prahova.
1359836, am hot„r‚t Óncheierea prezentului act       domiciliat Ón Comarnic, Str. Republicii nr. 186,       Art. 3. Obiectul de activitate este cel men˛ionat Ón
adi˛ional Ón urm„toarele condi˛ii:             jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n, cod numeric       actul ini˛ial de constituire al societ„˛ii.
  Art. 1. Eu, Ionescu Mihai, declar c„ cesionez din    personal 1731203291899, am hot„r‚t:              Art. 4. Capitalul social: Capitalul social al
Óntregul meu aport, Ón natur„ ∫i Ón numerar, la        Art. 1. Eu, Nicolaescu Mircea, cesionez lui      societ„˛ii, Ón valoare de 2.000.000 lei, Ón numerar,
capitalul social al societ„˛ii, Ón valoare total„ de    Botoac„ Adrian-Lauren˛iu 2 p„r˛i sociale a 100.000    este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare
1.600.000 lei, divizat Ón 16 p„r˛i sociale a 100.000 lei  lei fiecare, adic„ 200.000 lei, reprezent‚nd aportul   ∫i apar˛ine Ón Óntregime asociatului unic.
fiecare, reprezent‚nd 40 % din capitalul social, dlui   meu la capitalul social al societ„˛ii.            Art. 5. Societatea va func˛iona cu un singur
Ionescu Adrian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón         O dat„ cu transmiterea p„r˛ilor sociale se       administrator, Ón persoana domnului Anghel
Ploie∫ti, str. ™tefan cel Mare nr. 37, jude˛ul Prahova,  transmit ∫i toate drepturile ∫i obliga˛iile care     Aurelian Lauren˛iu.
4 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.           izvor„sc din calitatea de de˛in„tor al acestora.       Art. 6. Beneficiile vor apar˛ine, iar pierderile vor
  Art. 2. Eu, Ionescu Maria, declar c„ cesionez din     Totodat„, declar c„ m„ retrag din societate ∫i din   fi suportate Ón Óntregime de asociatul unic.
Óntregul meu aport, Ón natur„ ∫i Ón numerar, la      func˛ia de administrator ∫i nu mai am nici o         Œn caz de deces al asociatului, societatea va putea
capitalul social al societ„˛ii, Ón valoare total„ de    preten˛ie material„ sau de alt„ natur„ asupra       continua cu mo∫tenitorii acestuia.
                              Societ„˛ii Comerciale BAALBECK CONSTRUCT —          Celelalte clauze ale statutului r„m‚n
2.400.000 lei, divizat Ón 24 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                              S.R.L. Sinaia.                      neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte
fiecare, reprezent‚nd 60 % din capitalul social, dlui
                               Precizez c„ societatea nu are patrimoniu.       integrant„ din acesta.
Ionescu Adrian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                               Art. 2. Eu, Botoac„ Adrian-Lauren˛iu, declar c„       (6/26.709)
Bucure∫ti, str. ™tefan cel Mare nr. 37, jude˛ul
                              am cesionat de la Nicolaescu Mircea 2 p„r˛i sociale
Prahova, 4 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.      a 100.000 lei fiecare, adic„ 200.000 lei.                      *
  Art. 3. Noi, Ionescu Mihai ∫i Ionescu Maria,        Art. 3. Eu, Leen William Brendan declar c„ sunt
declar„m c„ am primit Ón Óntregime de la Ionescu      de acord s„ m„ asociez cu Botoac„ Adrian-Lauren˛iu           Societatea Comercial„
Adrian contravaloarea capitalului cesionat.        Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale BAALBECK              POLISANDRA POPA — S.N.C.
  Art. 4. Eu, Ionescu Adrian, declar c„ accept      CONSTRUCT — S.R.L., Sinaia.                     C‚mpina, jude˛ul Prahova
cesiunea ce mi se face prin prezentul act adi˛ional,     Art. 4. Œn urma cesion„rii p„r˛ilor sociale,
am achitat Ón Óntregime contravaloarea p„r˛ilor      societatea Ó∫i va continua activitatea cu cei doi              ACT ADIfiIONAL
sociale cesionate ∫i Ón˛eleg astfel s„ devin asociat al  asocia˛i, Leen William Brendan, care are 18 p„r˛i
Societ„˛ii Comerciale IODENT — S.R.L.           sociale a 100.000 lei fiecare, Ón total 1.800.000 lei,    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Art. 5. Eu, Ionescu Adrian, declar c„ am luat      90 %, ∫i Botoac„ Adrian-Lauren˛iu, care are 2 p„r˛i          POLISANDRA POPA — S.N.C.
cuno∫tin˛„ de actele constitutive ∫i modificatoare     sociale a 100.000 lei fiecare, Ón total 200.000 lei,     Subsemna˛ii Popa Gheorghe, domiciliat Ón
ale societ„˛ii, precum ∫i de situa˛ia financiar-      10 %.                           C‚mpina, str. Al. I. Cuza nr. 71, jude˛ul Prahova,
contabil„ a acesteia, iar noi, Ionescu Mihai ∫i        Beneficiile sau eventualele pierderi se distribuie   identificat cu C.I. seria PH nr. 207287/9.01.2001,
Ionescu Maria, declar„m c„ suntem de acord cu       Óntre asocia˛i Ón func˛ie de participarea acestora la   eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina, cod numeric personal
asocierea noastr„ cu Ionescu Adrian.            capitalul social al societ„˛ii.              1530808151790, ∫i Popa Sanda-Valy, domiciliat„ Ón
  Art. 6. Œn urma prezentei cesiuni, configura˛ia      Art. 5. Administrarea societ„˛ii se va face cu     C‚mpina, str. Al. I. Cuza nr. 71, jude˛ul Prahova,
capitalului social ∫i aportul asocia˛ilor la acesta sunt  puteri depline ∫i nelimitate de c„tre cei doi asocia˛i  identificat„ cu C.I. seria PH nr. 207288/9.01.2001,
urm„toarele:                        Leen William Brendan ∫i Botoac„ Adrian-Lauren˛iu.     eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina, cod numeric personal
  – Ionescu Mihai de˛ine suma total„ de 1.200.000      Art. 6. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i      263062229007, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
lei, reprezent‚nd 12 p„r˛i sociale a 100.000 lei      completeaz„ Ón mod corespunz„tor actul constitutiv    POLISANDRA POPA — S.N.C., cu sediul Ón C‚mpina,
                              al societ„˛ii din data de 16 decembrie 2002,       Str. Repubicii nr. 15, jude˛ul Prahova, cod numeric
fiecare, din care aport Ón natur„ 661.675 lei ∫i aport
                              modificat prin actele adi˛ionale ulterioare, f„c‚nd    personal 1323093 ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul
Ón numerar 538.325 lei, reprezent‚nd 30 % din
                              parte integrant„ din acesta.               registrului comer˛ului cu nr. J 29/533/1991, am
capitalul social;                                                  hot„r‚t:
                               Celelalte dispozi˛ii ale statutului societ„˛ii r„m‚n
  – Ionescu Maria de˛ine suma total„ de 2.000.000                                    1. Schimbarea formei juridice, din societate Ón
                              neschimbate.
lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei                                   nume colectiv Ón societate cu r„spundere limitat„
                               Tehnoredactat ∫i autentificat de notarul public
fiecare, din care aport Ón natur„ 1.092.512 lei ∫i     Ionita Dorina, ast„zi, 5 martie 2004.           (S.RL.).
aport Ón numerar 907.488 lei, reprezent‚nd 50 % din                                   2. Schimbarea denumirii societ„˛ii comerciale,
                                (5/26.708)
capitalul social;                                                  din Societatea Comercial„ POLISANDRA POPA —
  – Ionescu Adrian de˛ine suma de 800.000 lei,                   *                S.N.C. Ón Societatea Comercial„ POLISANDRA POPA
reprezent‚nd 8 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,                                 — S.R.L.
din care 400.000 lei Ón natur„ ∫i 400.000 lei Ón           Societatea Comercial„               3. Ca urmare a modific„rii formei juridice a
numerar, reprezent‚nd 20 % din capitalul social.          LUNA PROD COM SERV — S.R.L.            societ„˛ii, capitalul social subscris ∫i v„rsat Ón
  Participarea asocia˛ilor la beneficiile ∫i pierderile       B„icoi, jude˛ul Prahova            numerar, de 5.000.000 lei, divizat Ón 50 p„r˛i sociale
societ„˛ii este propor˛ional„ cu aceste cote.                                    egale cu o valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare,
  Art. 7. Prin cooptarea dlui Ionescu Adrian ca               ACT ADIfiIONAL              numerotate de la 1 la 50 inclusiv, este repartizat pe
asociat al societ„˛ii, acesta devine ∫i administrator                                asocia˛i astfel:
                               Œntre                           – dl Popa Gheorghe, pentru capitalul social
al acesteia, Ón continuare societatea fiind
                               1. Anghel Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     subscris ∫i v„rsat Ón numerar de 2.500.000 lei,
administrat„ de Ionescu Mihai, Ionescu Maria ∫i      data de 5.11.1940 Ón comuna Slobozia Conachi,       prime∫te 25 p„r˛i sociale egale, numerotate de la 1
Ionescu Adrian, cu drepturi ∫i puteri egale.        jude˛ul Prahova, domiciliat Ón B„icoi, Str.        la 25 inclusiv;
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive ∫i     Prim„verii nr. 19, jude˛ul Prahova, Ón calitate de      – dna Popa Sanda-Valy, pentru capitalul social
modificatoare ale societ„˛ii r„m‚n neschimbate,      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale LUNA PROD      subscris ∫i v„rsat Ón numerar de 2.500.000 lei,
aceste acte modific‚ndu-se conform celor          COM SERV — S.R.L., cu sediul Ón B„icoi, Str.       prime∫te 25 p„r˛i sociale egale, numerotate de la 26
men˛ionate Ón prezentul act adi˛ional, care face      Prim„verii nr. 19, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la   la 50 inclusiv.
parte din actele constitutive ale Societ„˛ii        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului          4. Participarea la profitul societ„˛ii ∫i
Comerciale IODENT — S.R.L.                 Prahova cu nr. J 29/609/1995, cod unic de         r„spunderea pentru pierderi sunt urm„toarele:
  Prevederile prezentului act adi˛ional devin       Ónregistrare 9815857, ∫i                   – dl Popa Gheorghe – 50 %
opozabile ter˛ilor din momentul Ónregistr„rii lui la     2. Anghel Aurelian Lauren˛iu, cet„˛ean rom‚n,       – dna Popa Sanda Valy – 50 %.
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„         n„scut la data de 18.10.1967 Ón B„icoi, jude˛ul        5. Ca urmare a modific„rii formei juridice a
Tribunalul Prahova.                    Prahova, domiciliat Ón B„icoi, Str. Prim„verii nr.    societ„˛ii, prin transformarea acesteia din societate
  Noi, Ionescu Mihai, Ionescu Maria ∫i Ionescu      19, jude˛ul Prahova,                   Ón nume colectiv Ón societate cu r„spundere
Adrian, declar„m pe proprie r„spundere c„           a intervenit urm„toarea conven˛ie de cesionare     limitat„, p„r˛ile prezentului act adi˛ional urmeaz„
renun˛„m la dreptul de recurs Ómpotriva Óncheierii     de p„r˛i sociale - act adi˛ional dup„ cum urmeaz„:    s„ Óncheie, Ón condi˛iile Legii nr. 31/1990
judec„torului delegat privitoare la Ónregistrarea       Eu, Anghel Gheorghe, declar c„ m„ retrag din      (modificat„) privind societ„˛ile comerciale, statutul
men˛iunilor respective la Oficiul registrului       societate ∫i cesionez Óntreg aportul meu la        de organizare ∫i func˛ionare al Societ„˛ii
comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova.         constituirea capitalului social al societ„˛ii, Ón     Comerciale POLISADRA POPA — S.R.L.
                              valoare de 2.000.000 lei, respectiv cele 20 p„r˛i       6. Completarea obiectului de activitate astfel:
   (4/26.707)
                              sociale Ón valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare,      5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse;
              *                domnului    Anghel    Aurelian  Lauren˛iu,    import-export de bunuri ∫i servicii ce au leg„tur„ cu
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1401/12.V.2004                     3
prezentul obiect de activitate, ce se realizeaz„        5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse;         – Ciuvalscaia Ciapchin Natalia – 50 %;
conform reglement„rilor legale imperative privind      import-export de bunuri ∫i servicii ce au leg„tur„ cu     – Ciapchin Valeriu – 50 %.
regimul comercial, vamal, fiscal, sanitar ∫i ecologic,   prezentul obiect de activitate, ce se realizez„        3. Societatea va fi administrat„ ∫i reprezentat„ de
stabilit de legea rom‚n„.                  conform reglement„rilor legale imperative privind      Aldabaev Alexandru, cu drepturi ∫i puteri depline.
  7. Desfiin˛area punctului de lucru din C‚mpina,     regimul comercial, vamal, fiscal, sanitar ∫i ecologic,     Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
Str. 1 Mai nr. 1, jude˛ul Prahova.             stabilit de legea rom‚n„;                  r„m‚n neschimbate.
  8. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al      5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         acesta.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;              (9/26.712)
actul constitutiv autentificat cu nr. 2534/1991 la       5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
Notariatul de Stat Local C‚mpina, pe care Ól        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                       *
modific„ Ón mod corespunz„tor.               produse nealimentare;
  Redactat ∫i autentificat de notarul public Pop       5261   –  comer˛   cu  am„nuntul    prin         Societatea Comercial„
Mihai ast„zi, 17 martie 2004.                coresponden˛„;                           DOLCE COMPANY L & G — S.R.L.
   (7/26.710)                        5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se               Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
                              efectueaz„ prin magazine;
              *                  6420 – telecomunica˛ii;                           ACT ADIfiIONAL
                                7470 – activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a
       Societatea Comercial„             cl„dirilor.                          Subsemna˛ii
       AMSTEL — A.T.V. — S.R.L.             3. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón B„icoi, Str.     1. Tanur Netu˛a Laura, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
       B„icoi, jude˛ul Prahova            9 Mai nr. 13, jude˛ul Prahova.               la data de 7.04.1968 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. M„gurii nr. 4, bl. 33, sc.
         ACT ADIfiIONAL               actul constitutiv autentificat cu nr. 4120 din       A, ap. 36, jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria
                              5.10.1998 la Biroul notarial public din C‚mpina, pe     PH nr. 235985, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti la data
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      care Ól modific„ ∫i Ól completeaz„ Ón mod          de   22.05.2001,   cod   numeric     personal
       AMSTEL — A.T.V. — S.R.L.           corespunz„tor.                       2680407293132, Ón nume propriu ∫i pentru
  Subsemna˛ii Stoichi˛„ Cristian-Robertino,         Tehnoredactat de avocat Radu Corneliu Ón baza        2. Fonti Giovanni, cet„˛ean italian, n„scut la data
domiciliat Ón B„icoi, Str. Progresului, bl. 17, sc. B,   contractului de asisten˛„ juridic„ nr. 91/2004 ast„zi,   de 8.05.1968 Ón Milano, Italia, domiciliat Ón Italia,
ap. 23, jude˛ul Prahova, identificat cu B.. seria G.T.   24 martie 2004.                       str. Garbagnate Milanese (MI), Italia, identificat cu
nr. 100029/5.10.1995 eliberat de Poli˛ia B„icoi, cod      (8/26.711)                       pa∫aportul seria P nr. 436318, eliberat de
numeric personal 1751124290084, P‚rvan C„t„lin,                                     autorit„˛ile italiene, conform procurii din data de
                                            *
domiciliat Ón B„icoi, Str. Progresului nr. 33, bl. 33,                                 1.04.2004,
et. 3, ap. 34, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I.                                    Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                                    Societatea Comercial„              DOLCE COMPANY L & G — S.R.L., cu sediul Ón
seria PH nr. 055857/28.09.1998 eliberat„ de Poli˛ia
B„icoi, cod numeric personal 1740731290076,             INCONEX COM — S.R.L., Ploie∫ti           Ploie∫ti, Str. M„gurii nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 8, ap. 36,
PÓrvan Daniel, domiciliat Ón B„icoi, Str. Progresului           jude˛ul Prahova               jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
nr. 33, bl. 33, et. 3, ap. 34, jude˛ul Prahova,                                     comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Prahova cu nr.
identificat cu C.I. seria PH nr. 044180/21.07.1998              ACT ADIfiIONAL               J 29/1106/2000, constituit„ Ón baza actului
eliberat„ de Poli˛ia B„icoi, cod numeric personal       Œntre                          constitutiv al societ„˛ii, cu modific„rile ∫i
1740731290084, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale        Aldabaev Alexandru, cet„˛ean al Republicii        complet„rile ulterioare, am hot„r‚t s„ aducem
AMSTEL — A.T.V. — S.R.L., cu sediul Ón B„icoi, Str.     Moldova, n„scut la data de 28.11.1961 Ón Ungheni,      urm„toarele complet„ri actului constitutiv al
Progresului, bl. 33, sc. B, et. 3, ap. 34, jude˛ul     Republica Moldova, domiciliat Ón Republica         societ„˛ii:
Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        Moldova, Ungheni, Str. Na˛ional„ nr. 42, ap. 3,        Se completeaz„ obiectul de activitate:
Comer˛ului     al Jude˛ului Prahova cu nr.       identificat cu pa∫aportul nr. A 1012790/2002,         1411 – extrac˛ia pietrei pentru construc˛ii;
J 29/1134/15.10.1998, am hot„r‚t:              eliberat de Poli˛ia Chi∫in„u, Ón calitate de asociat      2010 – t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;
  1. Precizarea domeniului principal de activitate    unic al Societ„˛ii Comerciale INCONEX COM —         impregnarea lemnului;
astfel:                           S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str. Mihai Bravu nr. 235,    2030 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i
  a) domeniul principal de activitate Ól constituie:   c„minul de nefamili∫ti, camera 7, jude˛ul Prahova,     t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
  453 – lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al       2640 – fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor
  b) activitatea principal„ a societ„˛ii va fi: 4531 –  Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/314/16.02.2004,        produse pentru construc˛ii din argil„ ars„;
lucr„ri de instala˛ii electrice;              constituit„ Ón baza actului constitutiv al societ„˛ii,     2651 – fabricarea cimentului;
  c) produsele sau serviciile care fac obiectul      cedent, pe de o parte,                     2652 – fabricarea varului;
activit„˛ii principale: montarea alarmelor           Ciuvalscaia Ciapchin Natalia, cet„˛ean al          2662 – fabricarea elementelor din ipsos pentru
antiefrac˛ie.                        Republicii Moldova, n„scut„ la data de 11.02.1979      construc˛ii;
  2. Completarea obiectului de activitate al       Ón Tiraspol, Republica Moldova, domiciliat„ Ón         2663 – fabricarea betonului;
societ„˛ii astfel:                     Republica Moldova, Chi∫in„u, str. Boiucanscaia nr.       2664 – fabricarea mortarului;
  2612 – prelucrarea ∫i fasonarea sticlei plate;     5, ap. 5, identificat„ cu pa∫aportul nr. A 1402880,      2670 – t„ierea, fasonarea ∫i finisarea pietrei;
  2613 – fabricarea articolelor din sticl„;        eliberat de Poli˛ia Chi∫in„u la data de 19.02.2004, ∫i     2811 – fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
  2811 – fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i     Ciapchin Valeriu, cet„˛ean al Republicii Moldova,    componente ale structurilor metalice;
componente ale structurilor metalice;            n„scut la data de 15.06.1978 Ón Chi∫in„u, Republica      2812 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i
  2812 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i      Moldova, domiciliat Ón Republica Moldova,          t‚mpl„rie din metal;
t‚mpl„rie din metal;                    Chi∫in„u, str. Boiucanscaia nr. 5, ap. 5, identificat     3612 – produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i
  4521 – construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;   cu pa∫aportul nr. A 1402872, eliberat de Poli˛ia      magazine;
  4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   Chi∫in„u la data de 19.02.2004,                3614 – produc˛ia altor tipuri de mobilier;
construc˛ii;                          Ón calitate de cesionari, pe de alt„ parte,         4521 – construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
  4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;          a intervenit Ón˛elegerea de a modifica actul        4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
  4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;  constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:         construc˛ii;
  4533 – lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;       Eu, Aldabaev Alexandru, declar c„ m„ retrag din       4523 – construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
  4534 – alte lucr„ri de instala˛ii;           societate ca asociat unic ∫i cesionez Óntreg aportul    aerodroame ∫i baze sportive;
  4541 – lucr„ri de ipsos„rie;              meu la capitalul social Ón valoare de 2.000.000 lei,      4524 – construc˛ii hidrotehnice;
  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,      4525 – alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
  4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   astfel:                            4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;
  4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de       • 1.000.000 lei – 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei      4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
mont„ri de geamuri;                     fiecare, dnei Ciuvalscaia Ciapchin Natalia;          4533 – lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
  4545 – alte lucr„ri de finisare;              • 1.000.000 lei - 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei, dlui   4541 – lucr„ri de ipsos„rie;
  5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material       Ciapchin Valeriu.
                                                              4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
lemnos ∫i de construc˛ii;                   Precizez, de asemenea, c„ am primit de la
                                                              4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
  5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón     cesionari contravaloarea p„r˛ilor sociale, ast„zi,
v‚nzarea produselor cu caracter specific,                                         4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de
                              data prezentului act ∫i nu mai am nici un fel de
neclasificate Ón alt„ parte;                                              mont„ri de geamuri;
                              preten˛ii de nici o natur„ fa˛„ de ace∫tia sau fa˛„ de
  5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse                                       4545 – alte lucr„ri de finisare;
                              societate.
diverse;                                                          4550 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
                                Eu, Ciuvalscaia Ciapchin Natalia, declar c„
  5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,                                  demolare cu personal de deservire aferent;
                              accept cesiunea ce mi s-a f„cut de c„tre Aldabaev
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;         Alexandru, am achitat acestuia contravaloarea         5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse
  5152 – comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri    p„r˛ilor sociale cesionate ∫i sunt de acord s„ devin    (import-export legat de Óntreg obiectul de activitate);
metalice;                          asociat al societ„˛ii.                     5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
  5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i      Eu, Ciapchin Valeriu, declar c„ accept cesiunea     aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i
de construc˛ii;                       ce mi s-a f„cut de c„tre Aldabaev Alexandru, am       televizoare;
  5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i       achitat acestuia contravaloarea p„r˛ilor sociale        5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de
furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de   cesionate ∫i sunt de acord s„ devin asociat al       fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
Ónc„lzire;                         societ„˛ii.                         vopsit;
  5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;       Ca urmare a modific„rilor de mai sus, ca asocia˛i      5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  5156 – comer˛ cu ridicata cu alte produse        ∫i administratori ai societ„˛ii, am hot„r‚t         specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
intermediare;                        urm„toarele:                        parte (comer˛ cu ridicata cu materiale de
  5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;      1. Capitalul social al societ„˛ii, Ón valoare de     construc˛ii: marmur„, gresie, faian˛„, adezivi, cu
  5184 – comer˛ cu ridicata cu calculatoare,       2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei  excep˛ia obiectelor ∫i ve∫mintelor de cult);
echipamente periferice ∫i software;             fiecare, apar˛ine asocia˛ilor astfel:             6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe
  5185 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i        – Ciuvalscaia Ciapchin Natalia – 1.000.000 lei –     baz„ de grafic;
echipamente de birou;                    10 p„r˛i sociale;                       6022 – transporturi cu taxiuri;
  5186 – comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i      – Ciapchin Valeriu – 1.000.000 lei – 10 p„r˛i        6023 – transporturi terestre de c„l„tori,
echipamente electronice;                  sociale.                          ocazionale;
  5187 – comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi        2. Participarea la beneficii ∫i eventualele pierderi    6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;       astfel:                            6312 – depozit„ri;
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 1401/12.V.2004
  7132 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor                  Dispun:                       Notariatul constat„:
pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire         Completarea alin. 2 al actului adi˛ional         Œn data de 1 aprilie 2004 s-a autentificat actul
aferent;                           autentificat cu nr. 3322/31.03.2004, cu men˛iunea:    adi˛ional autentic nr. 942, Ón care s-a men˛ionat
  7414 – activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i    îCa urmare a contractului de cesiune autentificat     gre∫it capitalul social al societ„˛ii ca fiind de
management (cu excep˛ia activit„˛ilor de           cu nr. 3318/31.03.2004 la Biroul notarial public     2.000.000 lei.
reorganizare ∫i lichidare judiciar„);            îEquitas“ din Ploie∫ti, prin care ™tefan Marius
  7420 – activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i      Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 31              Notariatul dispune:
servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;      mai 1980 Ón Bucure∫ti, sectorul 5, domiciliat Ón
  7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;                                    Rectificarea erorii materiale din actul adi˛ional
                               satul D„r„∫ti-Ilfov, Str. Victoriei nr. 14, comuna    autentic nr. 942/1.04.2004 la Biroul notarului
  7470 – activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a      D„r„∫ti-Ilfov, jude˛ul Ilfov, cod numeric personal
cl„dirilor;                                                      public Pop Mihai din C‚mpina, Ón sensul c„:
                               1800531450048, a cesionat domnului Turcan
  7487 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón                                   îCapitalul social al Societ„˛ii Comerciale DECAS
                               Andrei, cet„˛ean moldovean, n„scut la data de
principal Óntreprinderilor (cur„˛are rezervoare                                    TRANSPORT — S.R.L., C‚mpina, este Ón sum„ de
                               19.02.1981 Ón Ribnita, Republica Moldova,
reziduuri petroliere).                                                 10.000.000 lei“.
                               domiciliat Ón Ribnita, Republica Moldova, Óntreg
  Se precizeaz„ activitatea principal„: 4521 –       aportul s„u la capitalul social Ón valoare de        Prezenta s-a Óntocmit Ón ∫ase exemplare, c‚te un
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.         2.000.000 lei, respectiv 20 de p„r˛i sociale a 100.000  exemplar pentru fiecare contract ∫i se va face
  Celelalte clauze al societ„˛ii r„m‚n neschimbate.     lei fiecare, Societatea Comercial„ GETECO — S.R.L.,    men˛iune pe fiecare exemplar al actului.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     func˛ioneaz„ cu asociat unic, Ón persoana dlui        (14/26.715)
acesta ∫i a fost redactat ast„zi, 1.04.2004.         Turcan Andrei.                                   *
  (10/26.713)                         Prezenta Óncheiere s-a redactat Ón ∫ase
                               exemplare, din care patru exemplare s-au eliberat
              *                                                   Societatea Comercial„
                               asociatului unic, iar dou„ au r„mas Ón arhiva
                               biroului.                             YNOLA MATEI — S.N.C., Ploie∫ti
      Societatea Comercial„                Men˛iunea de completare s-a f„cut pe cinci
    GETECO — S.R.L., satul Podul Ursului         exemplare ale actului, unul din arhiva biroului ∫i             ACT ADIfiIONAL
    comuna V„rbil„u, jude˛ul Prahova           patru aflate Ón posesia asociatului unic.          Subsemna˛ii Doncila Alexandru, fost Matei,
                                Scutit de tax„ de timbru ∫i onorariu.         cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 24.02.1961 Ón
          ACT ADIfiIONAL                 (12/26.714)                     Ploie∫ti, cu domiciliul Ón Ploie∫ti, Str. Tarc„ului nr.
  Subsemnatul Turcan Andrei, cet„˛ean                         *                97, jude˛ul Prahova, cod numeric personal
moldovean, n„scut la data de 19.02.1981 Ón Ribnita,                                  1610224293155, ∫i Doncila Elena, cet„˛ean rom‚n,
Republica Moldova, domiciliat Ón Ribnita,                 Societatea Comercial„            n„scut„ la data de 23.02.1931 Ón Ploie∫ti, jude˛ul
Republica Moldova, Ón calitate de asociat unic al           DECAS TRANSPORT — S.R.L.            Prahova, domiciliat„ Ón Ploie∫ti, str. Cernica nr. 26,
Societ„˛ii Comerciale GETECO — S.R.L., cu sediul Ón                                  jude˛ul Prahova, cod numeric personal
                                    C‚mpina, jude˛ul Prahova
satul Podul Ursului, comuna V„rbil„u, jude˛ul                                     2310223293104, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
Prahova, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului                                      Comerciale YNOLA MATEI — S.N.C., cu sediul Ón
                                        ACT ADIfiIONAL              Ploie∫ti, Str. Tarc„ului nr. 97, jude˛ul Prahova,
Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr. J
29/674/1992, av‚nd codul unic de Ónregistrare          Subsemnatele Duca-Enescu Angela-Madina,        av‚nd codul unic de Ónregistrare 2993954, cu
1350012 ∫i atribut fiscal R, prin prezentul act       cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 28 noiembrie      num„r de ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului
adi˛ional, am hot„r‚t urm„toarele:              1967 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón     al Jude˛ului Prahova cu nr. J 29/203/1993, de
  Ca urmare a Óncheierii contractului de cesiune      C‚mpina, str. M„r„∫e∫ti nr. 19, jude˛ul Prahova, ∫i    comun acord, am hot„r‚t Óncheierea prezentului act
autentificat cu nr. 3318/31.03.2004, Societatea       Enescu Florica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de    adi˛ional, dup„ cum urmeaz„:
Comercial„ GETECO — S.R.L. va func˛iona cu un        4 iulie 1935 Ón comuna Floresti, jude˛ul Prahova,      Eu, Doncila Elena, declar c„ m„ retrag din
singur asociat, respectiv Turcan Andrei, Ón baza       domiciliat„ Ón C‚mpina, bd. Carol I nr. 155, jude˛ul   societate ∫i cesionez aportul meu la capitalul social,
actelor de constituire ale societ„˛ii, modificate      Prahova, asocia˛i Ón Societatea Comercial„ DECAS     Ón valoare total„ de 50.000 lei, doamnei DÓrman
corespunz„tor.                        TRANSPORT — S.R.L., cu sediul Ón C‚mpina, str.      Aurelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  Actele de constituire ale societ„˛ii vor avea       M„r„sesti nr. 19, jude˛ul Prahova, av‚nd cod unic     25.09.1967 Ón Ploie∫ti, domiciliat Ón Ploie∫ti, Str.
urm„toarele modific„ri.                   de Ónregistrare 14805949, Ónregistrat„ la Oficiul     Sabinelor nr. 1, bl. 18B, sc. D, ap. 76, jude˛ul
  Capitalul social al societ„˛ii, Ón sum„ de        registrului comer˛ului cu nr. J 29/813/8.08.2002,
                                                            Prahova, cod numeric personal 2670925293090.
2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei   constituit„ conform actului constitutiv autentic nr.
                                                            Precizez c„ am primit de la cesionar„
fiecare, apar˛ine asociatului unic.             1822/3.06.2002 la Biroul notarului public Pop Mihai
                                                            contravaloarea aportului de capital social cesionat
  Conducerea, administrarea ∫i reprezentarea        din C‚mpina, av‚nd un capital social Ón sum„ de
                               10.000.000 lei, am hot„r‚t urm„toarele:          ∫i nu mai am nici o preten˛ie, de nici o natur„, fa˛„
societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii se vor face de asociatul                               de societate sau fa˛„ de asocia˛ii s„i.
unic.                              Eu, Duca-Enescu Angela-Madina declar c„ cedez
                               dnei Enescu Florica toate p„r˛ile mele sociale, Ón      Eu, Doncila Alexandru declar c„ sunt de acord cu
  Beneficiile vor apar˛ine, iar pierderile se suport„                                 retragerea din societate a doamnei Doncila Elena ∫i
de asociatul unic, Ón totalitate.              num„r de 95 a 100.000 lei fiecare, total 9.500.000
                               lei, cu pre˛ul de 9.500.000 lei, pe care declar c„ l-am  cu cesiunea f„cut„ de aceasta c„tre DÓrman Aurelia.
  Obiectul de activitate al societ„˛ii este cel                                     Subsemnata DÓrman Aurelia declar c„ primesc
prev„zut Ón actele de constituire a societ„˛ii.       primit Ón Óntregime de la aceasta, ast„zi, data
                               autentific„rii prezentului contract, Ón˛eleg‚nd s„    cesiunea f„cut„ prin prezentul act de c„tre Doncila
  Se schimb„ sediul societ„˛ii de la adresa de mai
                               m„ retrag din societate.                 Elena ∫i am achitat contravaloarea aportului de
sus Ón Bucure∫ti, aleea Pantelimon nr. 15–17, bl. B2,
                                 Eu, cedentul, declar c„ v‚nd p„r˛ile mele sociale   capital social, ast„zi, data autentific„rii prezentului
sc. A, et. 3, ap. 39, sectorul 2.
                               Ómpreun„ cu Óntregul patrimoniu activ ∫i pasiv,      act, devenind astfel asociat Ón cadrul societ„˛ii
  Restul clauzelor prev„zute Ón actele de
                               precum ∫i Óntreg fondul de comer˛, iar eu,        comerciale mai sus-men˛ionate.
constituire ale societ„˛ii r„m‚ne neschimbat,
                               cesionara, Ón˛eleg s„ cump„r Ón aceast„ situa˛ie.      Ca urmare a Óncheierii prezentului act, societatea
prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din
                                 Eu, Enescu Florica, declar c„ am cesionat de la    comercial„ va func˛iona cu doi asocia˛i, respectiv
acestea.
                               Duca-Enescu Angela-Madina toate p„r˛ile sale       Doncila Alexandru ∫i DÓrman Aurelia, Ón baza
  Eu, Turcan Andrei, Ón calitate de asociat unic,
                               sociale, Ón num„r de 95 p„r˛i sociale a 100.000 lei    actelor de constituire ale societ„˛ii, cu urm„toarele
declar c„ renun˛ la dreptul de recurs Óndreptat
                               fiecare, total 9.500.000 lei, cu pre˛ul de 9.500.000   modific„ri:
Ómpotriva Óncheierii judec„torului delegat la Oficiul
                               lei, pe care declar c„ l-am achitat Ón Óntregime       1. Se schimb„ denumirea societ„˛ii din YNOLA
registrului comer˛ului.
                               acesteia, ast„zi, data autentific„rii prezentului     MATEI — S.N.C. Ón YNOLA DONCILA — S.N.C.
  Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul
                               contract.                          2. Capitalul social al societ„˛ii, Ón valoare de
notarial public îEquitas“ din Ploie∫ti, ast„zi, data
                                 Œn urma acestui act adi˛ional structura        100.000 lei, apar˛ine celor doi asocia˛i astfel:
autentific„rii, Ón cinci exemplare, din care patru      capitalului social Ón sum„ de 2.000.000 lei va fi
exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii.                                              Doncila Alexandru — 50.000 lei, respectiv, 50 %
                               urm„toarea: Enescu Florica 100 p„r˛i sociale a      din capitalul social;
  (11/26.714)                       100.000 lei fiecare, total 10.000.000 lei, cu cota de    – DÓrman Aurelia — 50.000 lei, respectiv 50 % din
  ŒNCHEIERE DE COMPLETARE NR. 7320             participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %.      capitalul social.
                                 Societatea va fi administrat„ de Duca-Enescu
          din 1.04.2004                                             3. Conducerea, administrarea ∫i reprezentarea
                               Angela-Madina.
                                                            societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii se vor face Ón
  Ca urmare a cercet„rii actelor din arhiva biroului      Restul prevederilor actului constitutiv r„m‚ne
                                                            continuare de ambii asocia˛i, cu drepturi ∫i puteri
notarial ce au stat la baza Óncheierii actului        neschimbat.
                                 Redactat, dactilografiat ∫i autentificat la Biroul  depline ∫i egale.
adi˛ional autentificat cu nr. 3322/31.03.2004 de
                               notarului public Pop Mihai din C‚mpina, Str. 1        4. Beneficiile vor apar˛ine, iar pierderile se
acest birou notarial, privind Societatea Comercial„
                               Decembrie 1918 nr. 12, jude˛ul Prahova, ast„zi, 1     suport„ de cei doi asocia˛i propor˛ional cu aportul
GETECO — S.R.L., se completeaz„ alin. 2 al actului
                               aprilie 2004, Ón cinci exemplare, din care patru s-au   fiec„ruia la constituirea capitalului social al
adi˛ional men˛ionat cu urm„toarea precizare:
  îCa urmare a contractului de cesiune autentificat     Ónm‚nat p„r˛ii.                      societ„˛ii.
cu nr. 3318/31.03.2002 la Biroul notarial public         (13/26.715)                       5. Se completeaz„ obiectul de activitate al
îEquitas“ din Ploie∫ti, prin care ™tefan Marius                                    societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
                                 ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 1773            52 – comer˛ cu am„nuntul (cu excep˛ia
Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 31
mai 1980 Ón Bucure∫ti, sectorul 5, domiciliat Ón               din 6 aprilie 2004            autovehiculelor ∫i motocicletelor), repararea
satul D„r„∫ti-Ilfov, Str. Victoriei nr. 14, comuna                                   bunurilor personale ∫i gospod„res∫ti
                                Ast„zi, 6 aprilie 2004, la sediul acestui birou
D„r„∫ti-Ilfov, jude˛ul Ilfov, cod numeric personal                                    522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
                               notarial s-au prezentat:
1800531450048, a cesionat domnului Turcan                                       alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón
                                1. Duca-Enescu Angela-Madina, personal,
Andrei, cet„˛ean moldovean, n„scut la data de        domiciliat„ Ón C‚mpina, str. Maramure∫ nr. 19,      magazine specializate:
19.02.1981 Ón Ribnita, domiciliat Ón Republica        jude˛ul Prahova, identificat„ cu C.I. seria PH nr.      5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
Moldova, Óntreg aportul la capitalul social Ón valoare    351583/16.12.2002, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina, ∫i    proaspete;
de 2.000.000 lei, respectiv 20 de p„r˛i sociale a        2. Enescu Florica, personal, domiciliat„ Ón        5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
100.000 lei fiecare, Societatea Comercial„ GETECO      C‚mpina, bd. Carol I nr. 155, jude˛ul Prahova,      de patiserie ∫i produse zaharoase;
— S.R.L. func˛ioneaz„ cu asociat unic, Ón persoana      identificat„ cu B.I. seria D.G. nr. 150121/11.12.1987,    5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
dlui Turcan Andrei.“                     eliberat de Mili˛ia B„icoi,                 5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Eu, Popescu Viorica, notar public,              care solicit„ Óndreptarea erorii materiale din     specializate cu produse alimentare;
  cercet‚nd actele din arhiva biroului, am         actul adi˛ional autentic nr. 942/1.04.2004 la Biroul     524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
constatat omisiunea material„ din cuprinsul actului     notarului public Pop Mihai din C‚mpina, Ón sensul     specializate cu alte produse, neclasificate Ón alt„
adi˛ional autentificat cu nr. 3322/31.03.2004, Ón      c„: Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale DECAS    parte;
temeiul art. 53 din Legea nr. 36/1995 ∫i art. 61 din     TRANSPORT — S.R.L., C‚mpina, este Ón sum„ de         5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile (inclusiv
Regulamentul de aplicare a acestei legi,           10.000.000 lei, ∫i nu Ón sum„ de 2.000.000 lei.      covoare);
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1401/12.V.2004                   5
  5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        Strejnic, comuna T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul Prahova,       2. Ca urmare a acestei conven˛ii de cesiune,
specializate cu alte produse, neclasificate Ón alt„    cod numeric personal 1700909293100, pe de alt„       capitalul subscris ∫i v„rsat Ón numerar, de 2.000.000
parte (inclusiv bijuterii din metale pre˛ioase ∫i     parte, am hot„r‚t urm„toarele:               lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale egale, cu o valoare
semipre˛ioase);                        Art. 1. Subsemnatul P‚rn„u Sorin declar c„       nominal„ de 100.000 lei, numerotate de la 1 la 20
  55 – hoteluri ∫i restaurante              cesionez 7 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,      inclusiv, este repartizat pe asocia˛i astfel:
  554 – baruri                      drepturile corespunz„toare exerci˛iului financiar Ón      – dl Milu Ciprian-Nicolae, pentru capitalul social
  5540 – baruri.                     curs, domnului Nistor Adrian, la pre˛ul de 700.000     subscris ∫i v„rsat Ón numerar de 600.000 lei,
  6. Se Ónfiin˛eaz„ urm„toarele puncte de lucru:     lei, pe care l-am primit ast„zi, data autentific„rii, ∫i  prime∫te un num„r de 6 p„r˛i sociale, numerotate
  – Ploie∫ti, Pia˛a 1 Decembrie 1918, Big, etaj;     m„ retrag din societate.                  de la 1 la 6 inclusiv;
  – Ploie∫ti, Str. Republicii nr. 177, unitatea 79,     Art. 2. Subsemnatul Nistor Adrian declar c„        – dna Dinulescu Oana, pentru capitalul social
standul 38A, jude˛ul Prahova;               accept cesiunea celor 7 p„r˛i sociale, a 100.000 lei    subscris ∫i v„rsat Ón numerar de 1.400.000 lei,
  – Ploie∫ti, Str. Pia˛a 1 Decembrie 1918, standul C,  fiecare, drepturile corespunz„toare exerci˛iului      prime∫te un num„r de 14 p„r˛i sociale, numerotate
zona Parc Gara de Sud, jude˛ul Prahova.          financiar Ón curs, de la domnul P‚rn„u Sorin,       de la 7 la 20 inclusiv.
  Noi, p„r˛ile, avem cuno∫tin˛„ c„, pentru        pentru care am pl„tit suma de 700.000 lei, ast„zi,       3. Participarea la profitul societ„˛ii ∫i
Ónregistrarea prezentei opera˛iuni de cesiune de     data autentific„rii, ∫i intru Ón societate ca asociat.   r„spunderea pentru pierderi sunt urm„toarele:
capital social la Oficiul registrului comer˛ului,       Art. 3. Capitalul social r„m‚ne neschimbat, Ón       – Milu Ciprian-Nicolae – 30 %;
trebuie s„ prezent„m certificatul de atestare fiscal„,  valoare de 2.100.000 lei numerar, Ómp„r˛it Ón 21        – Dinulescu Oana – 70 %.
din care s„ rezulte lipsa oric„ror datorii c„tre stat,  p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i apar˛ine        4. Pierde calitatea de administrator, prin
astfel c„, Ón˛elegem s„ Óncheiem prezentul act pe     asocia˛ilor astfel:                    retragerea din societate, Milu Neculai.
r„spunderea noastr„, asum‚ndu-ne consecin˛ele         – Nistor Ileana — 700.000 lei, reprezent‚nd 7       5. Se numesc administratori cu puteri egale ∫i
decurg‚nd din declara˛iile date prin acest act.      p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            depline Milu Ciprian-Nicolae ∫i Dinulescu Oana.
  Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act          – Nistor George — 700.000 lei, reprezent‚nd 7       6. Schimbarea sediului societ„˛ii comerciale din
adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i, dup„       p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            C‚mpina, str. P„curi nr. 25, jude˛ul Prahova, Ón
                               – Nistor Adrian — 700.000 lei, reprezent‚nd 7     C‚mpina, str. Toma Ionescu nr. 22, jude˛ul Prahova,
Ónscrierea lor la Oficiul registrului comer˛ului.
                             p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.            c.p. 105600.
  Celelalte clauze ale actelor de constituire a
                               Participarea la beneficii ∫i pierderi se face       7. Completarea obiectului se activitate al
societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
                             propor˛ional cu aportul la capitalul social, respectiv   societ„˛ii cu:
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.
                             1/3 Nistor Ileana, 1/3 Nistor George ∫i 1/3 Nistor       3002 – fabricarea calculatoarelor ∫i a altor
  Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarial
                             Adrian.                          echipamente electronice;
public, ast„zi, 21 ianuarie 2004, Ón cinci exempalre,
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     3120 – produc˛ia de aparate pentru comanda ∫i
din care patru s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
                                                           distribu˛ia electricit„˛ii;
  (15/26.716)                      actul constitutiv men˛ionat, modific‚ndu-l
                                                             3210 – produc˛ia tuburilor electronice ∫i a altor
                             corespunz„tor.
             *                  Redactat ∫i dactilografiat la un birou notarial
                                                           componente electronice;
                                                             3230 – produc˛ia de receptoare de radio ∫i
                             public, ast„zi, data autentific„rii, Ón cinci
      Societatea Comercial„                                          televiziune; aparate de Ónregistrare ∫i reproducere
                             exemplare, din care patru au fost eliberate p„r˛ilor.
                                                           audio ∫i video;
      ILSCONS TRANS — S.R.L.               (17/26.717)                        5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
  satul Strejnicu, comuna T‚rg∫oru Vechi                      *                de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i
        jude˛ul Prahova                                            televizoare;
                                  Societatea Comercial„                5184 – comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
         ACT ADIfiIONAL                 ROVARO TRANS — S.R.L., C‚mpina            echipamente periferice ∫i software;
                                                             5185 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale            jude˛ul Prahova                echipamente de birou;
       ILSCONS TRANS — S.R.L.                                           5186 – comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
  Subsemna˛ii Nistor Ileana, domiciliat„ Ón satul     CONVENfiIE DE CESIUNE - ACT ADIfiIONAL           echipamente electronice;
Strejnicu nr. 1180, comuna T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Prahova, cod numeric personal 2730130297326, ∫i            ROVARO TRANS — S.R.L.             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
Nistor Adrian, domiciliat Ón satul Strejnic, comuna                                 parte (cu excep˛ia obiectelor de cult);
T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul Prahova, cod numeric         Subsemna˛ii                        6420 – telecomunica˛ii.
personal 1700909293100, Ón nume propriu ∫i Ón         – Milu Neculai, cu domiciliul Ón C‚mpina, str.       8. Precizarea domeniului principal de activitate,
calitate de mandatar pentru Nistor George,        Rozmarin nr. 6, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I.    astfel:
domiciliat Ón satul Strejnicu nr. 490, comuna       seria PH nr. 209966 eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina la      a) domeniul principal de activitate Ól constituie
T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul Prahova, conform procurii     data de 19.01.2001, cod numeric personal          453 – lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
autentificate cu nr. 2417/2003 la Biroul notarului    1500419290900, asociat unic al Societ„˛ii           b) activitatea principal„ va fi 4531 – lucr„ri de
public Tudose Maria din Ploie∫ti, Ón calitate de     Comerciale ROVARO TRANS — S.R.L., cu sediul Ón       instala˛ii electrice.
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ILSCONS TRANS —     C‚mpina, str. P„curi nr. 25, jude˛ul Prahova,         9. Schimbarea denumirii societ„˛ii comerciale
S.R.L., cu sediul Ón satul Strejnicu, comuna       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului      din ROVARO TRANS — S.R.L. Ón ROVARO SYSTEMS
T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la     Prahova cu nr. J 29/890/1996,               — S.R.L.
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 29/102/2002,     – Milu Ciprian-Nicolae, n„scut la data de 5        10. Ca urmare a cesiunii de c„tre unicul asociat
                             decembrie 1980 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova, cu       a unor p„r˛i sociale c„tre alte persoane fizice,
cod unic de Ónregistrare 14416020, am hot„r‚t
                             domiciliul Ón C‚mpina, str. Rozmarin nr. 6, jude˛ul    cesionarii prezentului act adi˛ional urmeaz„ s„
urm„toarele:
                             Prahova, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 296937     devin„ asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de acrtivitate al
                             eliberat de Poli˛ia C‚mpina la data de 2.02.1995,     ROVARO SYSTEMS — S.R.L. ∫i se oblig„ s„ Óncheie,
societ„˛ii, f„r„ modificarea domeniului principal de
                             cod numeric personal 1801205295893, cet„˛ean        Ón condi˛iile Legii nr. 31/1990, modificat„, privind
activitate, cu urm„toarele: 2812 – fabricarea de
                             rom‚n, ∫i                         societ„˛ile comerciale, contractul de societate.
elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie din metal; 5190
                               – Dinulescu Oana, n„scut„ la data de 22          11. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
– comer˛ cu ridicata cu alte produse: import-export
                             noiembrie 1973 Ón C‚mpina, cu domiciliul Ón        (statutului) societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
∫i cu celelalte produse care sunt cuprinse Ón
                             C‚mpina, Str. Rahovei nr. 2, jude˛ul Prahova,         Prezentul Ónscris face parte integrant„ din actul
obiectul de activitate.
                             identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 643396, eliberat de  constitutiv autentificat cu nr. 1909/1996 la Biroul
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                             Poli˛ia C‚mpina la data de 23.09.1997, cod numeric     notarului public din C‚mpina, pe care Ól modific„
actul constitutiv men˛ionat, modific‚ndu-l
                             personal 2731122290906, cu cet„˛enie rom‚n„,        Ón mod corespunz„tor.
corespunz„tor.
                               am hot„r‚t:                        Tehnoredactat de avocat Radu Corneliu Ón baza
  Redactat ∫i dactilografiat la un birou notarial
                               1. Eu, Milu Neculai, declar c„ transmit prin      contractului de asisten˛„ juridic„ nr. 65/2004 Ón 5
public, ast„zi, data autentific„rii, Ón cinci
                             cesiune toate p„r˛ile mele sociale de˛inute Ón cadrul   exemplare, din care 4 exemplare s-au Ónm‚nat
exemplare, din care patru au fost eliberate p„r˛ilor.
                             societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                p„r˛ilor, ast„zi, 5.03.2004.
  (16/26.717)                        – dlui Milu Ciprian-Nicolae – un num„r de 6         (18/26.718)
         ACT ADIfiIONAL              p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,
                             numerotate de la 1 la 6 inclusiv, cu pre˛ul de
                                                                        *
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      600.000 lei, ∫i
   ILSCONS TRANS — S.R.L., autentificat           – dnei Dinulescu Oana – un num„r de 14 p„r˛i            Societatea Comercial„
  cu nr. 55/2002 la Biroul notarial public       sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,            CLAIDER — S.R.L., Ploie∫ti
         îEquitas“, Ploie∫ti           numerotate de la 7 la 20 inclusiv, cu pre˛ul de
  Subsemna˛ii P‚rn„u Sorin, cu domiciliul Ón       1.400.000 lei,                                ACT ADIfiIONAL
Ploie∫ti, Aleea Brum„relelor nr. 6, bl. 122, sc. G, et.    pre˛ pe care l-am primit Ón Óntregime de la        Subsemna˛ii
1, ap. 127, jude˛ul Prahova, cod numeric personal     cesionari, azi, data semn„rii prezentului Ónscris.      – Ileana Alice, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la
1790413293148, Nistor Ileana, domiciliat„ Ón satul    Aceste p„r˛i sociale reprezint„ aportul meu la       data de 16.05.1976 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cu
Strejnicu nr. 1180, comuna T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul    capitalul societ„˛ii, din care Ón˛eleg s„ m„ retrag ∫i   domiciliul Ón Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 15, bl. 9F,
Prahova, cod numeric personal 2730130297326, ∫i      declar c„ am primit drepturile ce mi se cuvin ∫i nu    sc. A, et. 9, ap. 35, jude˛ul Prahova, cod numeric
Nistor George, domiciliat Ón satul Strejnicu nr. 490,   mai am nici o preten˛ie b„neasc„ sau de alt„ natur„    personal 2760516293163, ∫i
comuna T‚rgu∫oru Vechi, jude˛ul Prahova, prin       Ómpotriva societ„˛ii.                     – Ileana Ion Adrian, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut
mandatar Nistor Adrian, domiciliat Ón satul          Eu, Milu Ciprian-Nicolae, declar c„ am dob‚ndit    la data de 30 mai 1970 Ón comuna Lip„ne∫ti, jude˛ul
Strejnic, comuna T‚rg∫oru Vechi, jude˛ul Prahova,     prin cesiune de la dl Milu Neculai un num„r de 6      Prahova, cu domiciliul Ón Ploie∫ti, str. B„rc„ne∫ti nr.
conform procurii autentificate cu nr. 2417/2003 la    p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,    3, bl. 13, sc. B, et. 3, ap. 34, jude˛ul Prahova, cod
Biroul notarului public Tudose Maria din Ploie∫ti,    numerotate de la 1 la 6 inclusiv, cu pre˛ul de       numeric personal 1700530290452,
Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     600.000 lei, pe care l-am pl„tit Ón Óntregime         Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
ILSCONS TRANS — S.R.L., cu sediul Ón satul        cedentului, azi, data semn„rii prezentului Ónscris.    CLAIDER — S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, bd.
Strejnicu, comuna T‚rgusoru Vechi, jude˛ul          Eu, Dinulescu Oana, declar c„ am dob‚ndit prin     Bucure∫ti nr. 15, bl. 9F, sc. A, et. 9, ap. 35, jude˛ul
Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       cesiune de la dl Milu Neculai un num„r de 14 p„r˛i     Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
comer˛ului cu nr. J 29/102/2002, cod unic de       sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,       comer˛ului cu nr. J 29/435/2002, av‚nd cod unic de
Ónregistrare 14416020, pe de o parte, ∫i Nistor      numerotate de la 7 la 20 inclusiv, cu pre˛ul de      Ónregistrare 14609004 ∫i atribut fiscal R, prin
Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 9.09.1970    1.400.000 lei, pre˛ pe care l-am pl„tit Ón Óntregime    prezentul act adi˛ional, de comun acord am hot„r‚t
Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón satul     cedentului, azi, data semn„rii prezentului Ónscris.    urm„toarele:
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1401/12.V.2004
  – Eu, Ileana Alice, declar c„ m„ retrag din            Societatea Comercial„                Capitalul social, Ón sum„ de 2.000.000 lei,
societate ∫i din calitatea de administrator ∫i          DOVALONI — S.R.L., satul Strejnic           reprezent‚nd aport Ón numerar, divizat Ón 20 p„r˛i
cesionez Óntreg aportul meu la capitalul social Ón      comuna T‚rg∫orul Vechi, jude˛ul Prahova         sociale a 100.000 lei fiecare, r„m‚ne neschimbat ∫i
valoare total„ de 1.000.000 lei, respectiv 10 p„r˛i                                  va fi de˛inut Ón Óntregime de c„tre asociatul unic
sociale a 100.000 lei fiecare, asociatului Ileana Ion                                 Valnoha Oana Gabriela.
                                       ACT ADIfiIONAL
Adrian. Precizez c„ am primit de la cesionar                                       Administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii vor fi
contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i nu mai      Subsemna˛ii:                      exercitate de c„tre asociatul unic.
am nici o preten˛ie, de nici o natur„, fa˛„ de         – Teodorescu ™tefan, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut      Profitul ∫i pierderile societ„˛ii vor fi suportate de
societate sau fa˛„ de asociatul s„u.            la data de 25 ianuarie 1968 Ón comuna Catela, cu      c„tre asociatul unic.
  – Eu, Ileana Ion Adrian, declar c„ primesc        domiciliul Ón Bucure∫ti, bd. Regina Maria nr. 34,       Noi, p„r˛ile, declar„m pe proprie r„spundere,
cesiunea f„cut„ prin prezentul act de Ileana Alice ∫i    ap. 1, sectorul 4,     cod numeric personal      cunosc‚nd sanc˛iunile prev„zute de art. 292 Cod
                              1680125470038, reprezentat prin mandatarul Alkan      penal pentru falsul Ón declara˛ii ∫i de art. 30 din
am achitat acesteia, ast„zi, data autentific„rii
                              Nihat, cet„˛ean turc, n„scut la data de 31 octombrie    Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, c„
prezentului act, contravaloarea p„r˛ilor sociale
                              1966 Ón Turcia, cu domiciliul Ón Turcia ∫i re∫edin˛a    societatea nu are nici un fel de datorii privind plata
cesionate, devenind astfel asociatul unic al
                              Ón comuna Bucov, Str. Eroilor nr. 1, jude˛ul        obliga˛iilor fiscale c„tre bugetul de stat, de natura
societ„˛ii.                                                      impozitului pe profit ∫i a impozitului pe dividende
                              Prahova, conform procurii autentificate cu nr. 1085
  Ca urmare a Óncheierii prezentului act, societatea                                 ∫i avem cuno∫tin˛„ despre faptul c„ prezenta
                              din data de 9 martie 2004 la Biroul notarului public
comercial„ va func˛iona cu un singur asociat,                                     cesiune este opozabil„ ter˛ilor de la data rRegistrul
                              Laslo Cristina Carmen, cu sediul Ón Ploie∫ti, Str.
respectiv Ileana Ion Adrian, Ón baza actelor                                      comer˛ului ∫i pentru aceasta ne oblig„m s„
                              Democra˛iei nr. 8A, jude˛ul Prahova, ∫i
constitutive ale societ„˛ii, modificate corespunz„tor,                                 prezent„m acestei institu˛ii dovada eliberat„ de
                                – Valnoha Oana-Gabriela, cu cet„˛enie rom‚n„,
contractul de societate Óncet‚ndu-∫i valabilitatea.                                  organele fiscale teritoriale, din care s„ rezulte
                              n„scut„ la data de 8 ianuarie 1975 Ón Ploie∫ti,
  Actele de constituire a societ„˛ii vor avea                                     plata obliga˛iilor fiscale.
                              jude˛ul Prahova, cu domiciliul Ón Ploie∫ti, Str.
urm„toarele modific„ri:                                                  2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu
                              Vitejilor nr. 10, bl. 113, sc. A, ap. 16, jude˛ul
  – capitalul social al societ„˛ii Ón sum„ de                                     urm„toarele activit„˛i:
                              Prahova, cod numeric personal 2750108293216,
2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei                                 511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
                                Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
fiecare, apar˛ine asociatului unic. Conducerea,                                    ridicata;
                              DOVALONI — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii, Ón rela˛iile                                  5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
                              registrului comer˛ului cu nr. J 29/, cu sediul Ón satul
cu ter˛ii, se vor face de asociatul unic. Beneficiile                                 articole de menaj ∫i de fier„rie;
                              Strejnic, comuna T‚rg∫orul Vechi (incinta Societ„˛ii
vor apar˛ine, iar pierderile se suport„ de asociatul                                   5116 – intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
                              Comerciale AGRINDCOM — S.A.), jude˛ul Prahova,
unic Ón totalitate;                                                  confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
                              constituit„ Ón baza actului constitutiv autentificat
  – se schimb„ sediul social al societ„˛ii din                                      514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
                              cu nr. 246 din 24 septembrie 2002 la Biroul        altele dec‚t cele alimentare;
Ploie∫ti, bd. Bucure∫ti nr. 15, bl. 9F, sc. A, et. 9, ap.  notarului public Popa R„dulescu Aurelian, cu sediul
35, jude˛ul Prahova Ón Ploie∫ti, Str. Mocanilor nr. 5,                                  5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;
                              Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 6, bl. 8C, sc. 2, ap. 40,    5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
bl. 59, sc. B, et. 1, ap. 26, jude˛ul Prahova.       sectorul 4, cu modific„rile ulterioare, Ónmatriculat„
  Celelalte clauze prev„zute Ón actele constitutive                                  consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova cu nr.       518 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente
ale societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act       J 29/1137 din 9 octombrie 2002, av‚nd cod unic de
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.                                     ∫i furnituri;
                              Ónregistrare 14934293, am hot„r‚t modificarea         5185 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
  Eu, Ileana Ion Adrian, Ón calitate de asociat unic    actului constitutiv prin prezentul act adi˛ional,     echipamente de birou;
declar c„ renun˛ la dreptul de recurs Óndreptat       astfel:                            524 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Ómpotriva Óncheierii judec„torului delegat la         1. Eu, Teodorescu ™tefan, cesionez prin         specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova.           mandatarul meu, lui Valnoha Oana Gabriela, cu       parte;
  Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act         cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 8 ianuarie        5241 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i, dup„        1975 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cu domiciliul Ón    de iluminat ∫i cu articole de uz casnic;
Ónscrierea lor la Oficiul registrului comer˛ului.      Ploie∫ti, Str. Vitejilor nr. 10, bl. 113, sc. A, ap. 16,   5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„ ∫i
   (19/26.719)                      jude˛ul Prahova, cod numeric personal           articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
         ACT ADIfiIONAL               2750108293216, un num„r de 10 p„r˛i sociale cu o       5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              valoare nominal„ de 100.000 lei, respectiv suma de     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
  Subsemnatul Ileana Ion Adrian, cu cet„˛enie       1.000.000 lei, reprezent‚nd Ónreg aportul meu la      parte;
rom‚n„, n„scut la data de 30 mai 1970 Ón comuna       capitalul social al societ„˛ii, sum„ pe care eu,       714 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i
Lip„ne∫ti, jude˛ul Prahova, cu domiciliul Ón Ploie∫ti,   cedentul, am primit-o de la cesionar„ prin         gospod„re∫ti neclasificate Ón alt„ parte;
str. B„rc„ne∫ti nr. 3, bl. 13, sc. B, et. 3, ap. 34,    mandatarul meu, azi, data autentific„rii           7140 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i
jude˛ul Prahova, cod numeric personal            prezentului act. Totodat„, eu, Teodorescu ™tefan,     gospod„re∫ti, neclasificate Ón alt„ parte.
1700530290452, Ón calitate de asociat unic al        prin mandatarul meu, Ón˛eleg s„ m„ retrag din         Se men˛in neschimbate celelalte prevederi ale
Societ„˛ii Comerciale CLAIDER — S.R.L., cu sediul Ón    societate ∫i declar c„ nu mai am nici o preten˛ie fa˛„   actului constitutiv al societ„˛ii.
Ploie∫ti, Str. Mocanilor nr. 5, bl. 59, sc. B, et. 1, ap.  de societate ∫i fa˛„ de cesionar. Totodat„, eu,        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
26, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul        Teodorescu ™tefan, Ón˛eleg, prin mandatarul meu,      actul constitutiv, pe care Ól modific„ Ón sensul celor
Registrului Comer˛ului Prahova cu nr.            s„ m„ retrag din func˛ia de administrator.         ar„tate mai sus.
J 29/435/2002, av‚nd cod unic de Ónregistrare         Eu, Valnoha Oana-Gabriela, declar c„ sunt de         (21/26.720)
14609004 ∫i atribut fiscal R, conform actului        acord cu cesiunea ce mi s-a f„cut de c„tre                      *
adi˛ional autentificat la data de 19 martie 2004 la     Teodorescu ™tefan prin mandatarul s„u ∫i am pl„tit
Biroul notarial Equitas din Ploie∫ti, prin prezentul    acestuia contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i          Societatea Comercial„
act adi˛ional, de comun acord, am hot„r‚t          anume suma de 1.000.000 lei, azi, data
                                                                 MINERVA L — S.R.L., B„icoi
completarea obiectului de activitate al societ„˛ii cu    autentific„rii prezentului act.
urm„toarele activit„˛i:                    Eu, Alkan Nihat, Ón calitate de mandatar al               jude˛ul Prahova
  50 – comer˛ cu ridicata ∫i cu am„nuntul,         cedentului Teodorescu ™tefan, declar c„ m„ oblig s„
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor ∫i        remit acestuia contravaloarea p„r˛ilor sociale                ACT ADIfiIONAL
motocicletelor; comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i      primite de mine de la cesionar, azi, data           Œntre:
pentru autovehicule;                    autentific„rii actului. Totodat„, eu, Alkan Nihat, Ón     – Farcus Victoria Georgeta, cu cet„˛enie rom‚n„,
  503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru        calitate de mandatar pentru cedentul Teodorescu      n„scut„ la data de 23.04.1947 Ón localitatea B„icoi,
autovehicule;                        ™tefan, declar pe proprie r„spundere c„ procura      jude˛ul Prahova, cu domiciliul Ón localitatea B„icoi,
  5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru        men˛ionat„ mai sus nu a fost revocat„ de c„tre       Str. Republicii nr. 392, jude˛ul Prahova, Ón calitate
autovehicule;                        acesta precum, ∫i c„, Ón prezent, mandantul este Ón    de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MINERVA L
  51 – comer˛ cu ridicata ∫i servicii de          via˛„.                           — S.R.L., cu sediul Ón localitatea B„icoi, Str.
intermediere Ón comer˛ul cu ridicata (cu excep˛ia       Eu, Valnoha Oana Gabriela, cunosc situa˛ia       Republicii nr. 392, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la
autovehiculelor ∫i motocicletelor);             financiar-contabil„ a societ„˛ii ∫i sunt de acord s„    Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova cu nr.
  518 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente     devin asociat unic al acesteia, urm‚nd s„         J 29/1046/1992, pe de o parte, ∫i
∫i furnituri;                        Óndeplinesc toate formalit„˛ile impuse de lege la       – Cojocaru Drago∫ Marian, cu cet„˛enie rom‚n„,
  5188 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i    Oficiul registrului comer˛ului privind modificarea     n„scut la data de 15.08.1974 Ón localitatea B„icoi,
                              actelor constitutive ale societ„˛ii.            jude˛ul Prahova, cu domiciliul Ón localitatea B„icoi,
unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
                                Taxele ocazionate cu perfectarea prezentului      Str. D‚mbului nr. 13, jude˛ul Prahova, pe de alt„
  52 – comer˛ cu am„nuntul (cu excep˛ia
                              contract privesc societatea comercial„.          parte, a intervenit urm„toarea conven˛ie de
autovehiculelor ∫i motocicletelor), repararea                                     cesionare de p„r˛i sociale – act adi˛ional, dup„ cum
bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti;              O dat„ cu p„r˛ile sociale, eu, cedentul, transmit
                                                            urmeaz„:
  521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          cesionarului Ón regim de drept comercial, parte din
                                                             – eu, Farcus Victoria Georgeta, declar c„ m„
nespecializate;                       patrimoniul societ„˛ii, respectiv parte din fondul de
                                                            retrag din societate ∫i cesionez Óntreg aportul meu
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          comer˛, cu toate elementele sale patrimoniale ∫i
                                                            la constituirea capitalului social al societ„˛ii Ón
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         nepatrimoniale. Activul ∫i pasivul societ„˛ii
                                                            valoare de 2.000.000 lei, respectiv cele 20 p„r˛i
produse nealimentare;                    existente la data semn„rii prezentului act se preiau    sociale cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,
  524 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          conform documentelor contabile existente la        domnului Cojocaru Drago∫ Marian, retr„g‚ndu-m„
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     aceast„ dat„ ∫i de care eu, cesionarul am luat       ∫i din func˛ia de administrator al societ„˛ii. Precizez
parte;                           cuno∫tin˛„, intr‚nd Ón st„p‚nirea patrimoniului      c„ am primit de la cesionar contravaloarea p„r˛ilor
  5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          societ„˛ii, de azi, data autentific„rii. Totodat„, noi,  sociale cesionate, ast„zi data autentific„rii
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     p„r˛ile, am procedat la predarea-primirea tuturor     prezentului act;
parte.                           actelor societ„˛ii, precum ∫i a tuturor actelor ∫i      – eu, Cojocaru Drago∫ Marian, declar c„ primesc
  Celelalte clauze prev„zute Ón actele de constituire   documentelor contabile ale societ„˛ii de la        cesiunea f„cut„ de Farcus Victoria Georgeta prin
a societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act        Ónfiin˛are ∫i p‚n„ Ón prezent, acte ∫i documente care   prezentul act ∫i am achitat ast„zi, data autentific„rii
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.       au fost predate de c„tre cedent cesionarului azi,     prezentului act contravaloarea p„r˛ilor sociale
  Opera˛iunile men˛ionate Ón prezentul act         data autentific„rii prezentului Ónscris.          cesionate devenind astfel unic asociat Ón cadrul
adi˛ional devin opozabile fa˛„ de ter˛i dup„          Ca urmare a modific„rilor de mai sus, societatea    Societ„˛ii Comerciale MINERVA L — S.R.L., lu‚nd
Ónscrierea lor la Oficiul registrului comer˛ului.      comercial„ va func˛iona cu asociat unic, Ón        cuno∫tin˛„ de actele de constituire a societ„˛ii,
                              persoana doamnei Valnoha Oana Gabriela, Ón baza      precum ∫i de situa˛ia financiar-contabil„, singurul
   (20/26.719)
                              actelor constitutive ale societ„˛ii, cu urm„toarele    element de patrimoniu fiind capitalul social al
              *                modific„ri:                        acesteia.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1401/12.V.2004                   7
  Ca urmare a cesiunii intervenite Ón prezentul act,    Activitatea principal„ este 5211 – comer˛ cu       2. Yildiz Mustafa – 10 p„r˛i sociale, fiecare cu o
societatea va func˛iona cu unic asociat Ón persoana    am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare     valoare de 100.000 lei, totaliz‚nd 1.000.000 lei,
domnului Cojocaru Drago∫ Marian, Ón baza          predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      respectiv 10 % din capitalul social;
statutului autentificat cu nr. 3271/1992 de        tutun.                           3. Dundar Uneys – 10 p„r˛i sociale, fiecare cu o
Notariatul de Stat C‚mpina, pe care ∫i-l Ónsu∫este      Ca urmare a cesiunii, societatea va func˛iona cu   valoare de 100.000 lei, totaliz‚nd 1.000.000 lei,
Óntocmai, cu urm„toarele modific„ri:            doi asocia˛i, Ón baza actelor constitutive, astfel cum  respectiv 10 % din capitalul social;
  Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din localitatea  au fost modificate prin prezentul act adi˛ional care    4. Dundar Bilal – 10 p„r˛i sociale, fiecare cu o
B„icoi, Str. Republicii nr. 392, jude˛ul Prahova Ón    face parte integrant„ din acestea ∫i a contractului   valoare de 100.000 lei, totaliz‚nd 1.000.000 lei,
localitatea B„icoi, Str. DÓmbului nr. 13, jude˛ul     de societate anexat.                   respectiv 10 % din capitalul social;
Prahova.                            (23/26.721)                       5. Karayel ™erif – 10 p„r˛i sociale, fiecare cu o
  Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu                                valoare de 100.000 lei, totaliz‚nd 1.000.000 lei,
                                           *
urm„toarele activit„˛i:                                               respectiv 10 % din capitalul social.
  50 – v‚nzarea, Óntre˛inerea ∫i repararea                                      Beneficiile societ„˛ii se vor repartiza Óntre cei 5
autovehiculelor ∫i motocicletelor; comer˛ cu              Societatea Comercial„
                                                          asocia˛i, propor˛ional cu p„r˛ile sociale de˛inute de
am„nuntul cu carburan˛i pentru autovehicule;            DURSAN — S.R.L., satul Dite∫ti         fiecare asociat, ace∫tia suport‚nd eventualele
  502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;         comuna Filipe∫tii de P„dure          pierderi Ón aceea∫i propor˛ie.
  5020 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.           jude˛ul Prahova               Conducerea, administrarea ∫i reprezentarea
  Art. 3. Domeniul principal de activitate al                                   societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii se vor face Ón
societ„˛ii va fi:                              ACT ADIfiIONAL              continuare de to˛i asocia˛ii cu drepturi ∫i puteri
  52 – comer˛ cu am„nuntul (cu excep˛ia                                      depline.
                               Subsemna˛ii:
autovehiculelor ∫i motocicletelor); repararea                                     Societatea va func˛iona Ón continuare conform
                               – Dizdaroglu Erdinc, cet„˛ean turc, n„scut la data
bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti;                                        prevederilor din actul constitutiv al societ„˛ii cu
                              de 26 aprilie 1977 Ón Sakirkoy, Turcia, cu domiciliul
  521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                      modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezentul
                              Ón Turcia, Trabzon, Macka, identificat cu pa∫aport
nespecializate;                                                   act adi˛ional care face parte integrant„ din acestea.
                              seria TR-K nr. 133662/1999, eliberat de autorit„˛ile
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                       Domeniul principal de activitate al societ„˛ii,
                              turce∫ti,
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                     precum ∫i activit„˛ile principale sunt cele prev„zute
                               – Sadak Mustafa, cet„˛ean turc, n„scut la data de
produse nealimentare.                                                Ón actele societ„˛ii.
                              25 aprilie 1969 Ón Erzurum, Turcia, cu domiciliul Ón
  Art. 4. Capitalul social. Capitalul social al
                              Turcia, Erzurum, Yenisehir, identificat cu pa∫aport     (24/26.722)
societ„˛ii, Ón valoare de 2.000.000 lei, Ón numerar,
                              seria TR-F nr. 990247/1992, eliberat de autorit„˛ile            ACT ADIfiIONAL
este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
                              turce∫ti,
∫i apar˛ine Ón Óntregime asociatului unic.                                       Subsemna˛ii:
                               – Yildiz Mustafa, cet„˛ean turc, n„scut la data de
  Art. 5. Societatea va func˛iona cu un singur      10 mai 1960 Ón Macka, Turcia, cu domiciliul Ón       – Yildiz Mustafa, cet„˛ean turc, n„scut la data de
administrator, Ón persoana domnului Cojocaru        Turcia,Trabzon, Macka, Yazlik, identificat cu      10 mai 1960 Ón Macka, Turcia, cu domiciliul Ón
Drago∫ Marian.                       pa∫aport seria TR-H nr. 721488/1995, eliberat de     Turcia,Trabzon, Macka, Yazlik, identificat cu
  Art. 6. Beneficiile vor apar˛ine, iar pierderile vor  autorit„˛ile turce∫ti,                  pa∫aport seria TR-H nr. 721488/1995, eliberat de
fi suportate Ón Óntregime de asociatul unic.         – Tekeoglu Sendogan, cet„˛ean turc, n„scut la     autorit„˛ile turce∫ti,
  Œn caz de deces al asociatului, societatea va putea  data de 1 septembrie 1964 Ón Trabzon, Turcia, cu      – Tekeoglu Sendogan, cet„˛ean turc, n„scut la
continua cu mo∫tenitorii acestuia.             domiciliul Ón Turcia, Istanbul, Gungoren, Merkez     data de 1 septembrie 1964 Ón Trabzon, Turcia, cu
  Celelalte clauze ale statutului r„m‚n         Mah., Ikbal, 16/5, identificat cu pa∫aport seria TR-H  domiciliul Ón Turcia, Istanbul, Gungoren, Merkez
neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte     nr. 441176/1994, eliberat de autorit„˛ile turce∫ti,   Mah., Ikbal, 16/5, identificat cu pa∫aport seria TR-H
integrant„ din acesta.                    – Dundar Uneys, cet„˛ean turc, n„scut la data de   nr. 441176/1994, eliberat de autorit„˛ile turce∫ti,
   (22/26.721)                      10 iunie 1982 Ón Cal, Turcia, fiul lui Abdullah ∫i     – Dundar Uneys, cet„˛ean turc, n„scut la data de
         ACT ADIfiIONAL              Makbule, cu domiciliul Ón Turcia, Denizli, Merkez,    10 iunie 1982 Ón Cal, Turcia, fiul lui Abdullah ∫i
                              Dokuzkavaklar 2035/1 Sk, identificat cu pa∫aport     Makbule, cu domiciliul Ón Turcia, Denizli, Merkez,
  Subsemnatul Cojocaru Drago∫ Marian, cu
                              seria TR-I nr. 887144/1997, eliberat de autorit„˛ile   Dokuzkavaklar 2035/1 Sk, identificat cu pa∫aport
domiciliul Ón localitatea B„icoi, Str. D‚mbului nr.    din Istanbul,                      seria TR-I nr. 887144/1997, eliberat de autorit„˛ile
13, jude˛ul Prahova, Ón calitate de asociat unic al      – Dundar Bilal, cet„˛ean turc, n„scut la data de 8  din Istanbul,
Societ„˛ii Comerciale MINERVA L — S.R.L., cu sediul    iunie 1976 Ón Cal, Turcia, fiul lui Abdullah ∫i       – Dundar Bilal, cet„˛ean turc, n„scut la data de 8
Ón localitatea B„icoi, Str. Republicii nr. 392, jude˛ul  Makbule, cu domiciliul Ón Turcia, Denizli, Merkez,    iunie 1976 Ón Cal, Turcia, fiul lui Abdullah ∫i
Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       Dokuzkavaklar 2035/1 Sk, identificat cu pa∫aport     Makbule, cu domiciliul Ón Turcia, Denizli, Merkez,
Comer˛ului Prahova cu nr. J 29/1046/1992, prin       seria TR-L nr. 003226/2000, eliberat de autorit„˛ile   Dokuzkavaklar 2035/1 Sk, identificat cu pa∫aport
prezentul act adi˛ional am hot„r‚t:            turce∫ti, ∫i                       seria TR-L nr. 003226/2000, eliberat de autorit„˛ile
  – eu, Cojocaru Drago∫-Marian, am hot„r‚t s„ m„       – Karayel ™erif, cet„˛ean turc, n„scut la data de   turce∫ti, ∫i
retrag din societate ∫i din func˛ia de administrator    10 august 1973 Ón Polatli, Turcia, cu domiciliul Ón     – Karayel ™erif, cet„˛ean turc, n„scut la data de
∫i s„ cesionez capitalul social Ón valoare de       Turcia, Ankara, Polatli, Zafer Mah., Saray nr. 4, prin  10 august 1973 Ón Polatli, Turcia, cu domiciliul Ón
2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000   mandatarul nostru Hursit Negeatin, cu domiciliul     Turcia, Ankara, Polatli, Zafer Mah., Saray nr. 4, prin
lei fiecare, astfel:                    Ón Tulcea, Str. Deltei nr. 12, jude˛ul Tulcea,      mandatarul nostru Hursit Negeatin, cu domiciliul
  – lui Cojocaru R„zvan-Gabriel, cu cet„˛enie       Ómputernicit Ón baza procurii autentificate cu nr.    Ón Tulcea, Str. Deltei nr. 12, jude˛ul Tulcea,
rom‚n„, n„scut la data de 8.06.1976 Ón localitatea     4449/30.08.2001 de notarul public Ivan Constantin
B„icoi, jude˛ul Prahova, cu domiciliul Ón localitatea                                Ómputernicit Ón baza procurilor autentificate cu nr.
                              ∫i procurilor autentificate cu nr. 2536/14.08.2002 ∫i  2536/14.08.2002 ∫i nr. 839/12.03.2003 de notarul
B„icoi, Str. D‚mbului nr. 13, jude˛ul Prahova, cod     nr. 839/12.03.2003 de notarul public Laslo Cristina
numeric personal 1760608290098, suma de                                       public Laslo Cristina Carmen,
                              Carmen,                           Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, ∫i       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  – lui Cojocaru Liana, cu cet„˛enie rom‚n„,                                    DURSAN — S.R.L., cu sediul Ón satul Dite∫ti, comuna
                              DURSAN — S.R.L., cu sediul Ón satul Dite∫ti, comuna   Filipe∫tii de P„dure, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„
n„scut„ la data de 3.08.1974 Ón Ploie∫ti, jude˛ul     Filipe∫tii de P„dure, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„
Prahova, cu domiciliul Ón localitatea B„icoi, Str.                                 la Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova cu nr.
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului Prahova cu nr.     J 29/186/2000, av‚nd cod unic de Ónregistrare
D‚mbului nr. 13, jude˛ul Prahova, cod numeric       J 29/186/2000, av‚nd cod unic de Ónregistrare
personal 2740803293105, suma de 1.000.000 lei,                                   12727658, am hot„r‚t urm„toarele:
                              12727658, am hot„r‚t urm„toarele:              – eu, Karayel ™erif, prin mandatarul meu Hursit
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, care sunt de acord s„     – noi, Dizdaroglu Erdinc ∫i Sadak Mustafa, prin
devin„ asocia˛i ai societ„˛ii ∫i au achitat cedentului                               Negeatin, Ón˛eleg s„ m„ retrag din calitatea mea de
                              mandatarul nostru Hursit Negeatin, Ón˛elegem s„ ne
contravaloarea capitalului social cesionat.                                     asociat ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale
                              retragem din calitatea noastr„ de asocia˛i ∫i
  Eu, Cojocaru Drago∫-Marian, declar c„ la                                     DURSAN — S.R.L. ∫i s„ cesionez cele 10 p„r˛i sociale,
                              administratori ai Societ„˛ii Comerciale DURSAN —
retragerea din societate am primit contravaloarea                                  fiecare cu o valoare de 100.000 lei, totaliz‚nd
                              S.R.L. ∫i s„ cesion„m cele 50 p„r˛i sociale, cu o
capitalului social cesionat, toate drepturile ce mi se                               1.000.000 lei, aport Ón numerar, respectiv 10 % din
                              valoare nominal„ de 100.000 lei, totaliz‚nd
cuvin ∫i nu mai am nici o preten˛ie de nici o natur„                                capitalul social, asociatului Tekeoglu Sendogan ∫i
                              5.000.000 lei, aport Ón numerar, respectiv 50 % din
fa˛„ de societate ∫i asocia˛ii s„i.                                         declar c„ am primit de la acesta Ón Óntregime
                              capitalul social, asociatului Tekeoglu Sendogan ∫i
  Declar, de asemenea, c„ societatea nu are                                    contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i toate
                              declar„m c„ am primit de la acesta Ón Óntregime
patrimoniu, nu a realizat beneficii, nu are datorii,    contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate ∫i toate    drepturile ce Ómi reveneau de la societate din
nu are pierderi ∫i nici credite contractate ∫i       drepturile ce ne reveneau de la societate din      calitatea mea de asociat ∫i administrator ∫i nu mai
garantez pe cesionari pentru eventualele prejudicii    calitatea noastr„ de asocia˛i ∫i administratori ∫i nu  am nici un fel de preten˛ii prezente sau viitoare
ce ar decurge, Ón cazul Ón care cele declarate nu     mai avem nici un fel de preten˛ii prezente sau      asupra societ„˛ii sau a asocia˛ilor ei;
sunt adev„rate.                      viitoare asupra societ„˛ii sau a asocia˛ilor ei;      – eu, Tekeoglu Sendogan, prin mandatar, declar
  Noi, Cojocaru R„zvan-Gabriel ∫i Cojocaru Liana,      – eu, Tekeoglu Sendogan, prin mandatar, declar    c„ am primit de la Karayel ™erif, prin mandatarul
Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t:     c„ am primit de la Dizdaroglu Erdinc ∫i Sadak      s„u, p„r˛ile sociale pe care acesta mi le-a cesionat,
  Capitalul social al societ„˛ii, Ón valoare de      Mustafa, prin mandatarul lor, p„r˛ile sociale pe care  a∫a cum s-a ar„tat mai sus, ∫i am achitat acestuia
2.000.000 lei, este Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a     ace∫tia mi le-au cesionat, a∫a cum s-a ar„tat mai sus,  contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate;
100.000 lei fiecare ∫i este repartizat pe asocia˛i     ∫i am achitat acestora contravaloarea p„r˛ilor       – noi, Yildiz Mustafa, Dundar Uneys ∫i Dundar
astfel:                          sociale cesionate.                    Bilal, prin mandatarul nostru Hursit Negeatin,
  – Cojocaru R„zvan-Gabriel – 1.000.000 lei – 10       Noi, Yildiz Mustafa, Dundar Uneys, Dundar Bilal    declar„m c„ suntem de acord cu retragerea din
p„r˛i sociale – 50 %;                   ∫i Karayel ™erif, prin mandatarul nostru Hursit     societate a asociatului Karayel ™erif ∫i cu cesionarea
  – Cojocaru Liana – 1.000.000 lei – 10 p„r˛i sociale   Negeatin, declar„m c„ suntem de acord cu         p„r˛ilor sale sociale asociatului Takeoglu Sendogan.
– 50 %.                          retragerea din societate a asocia˛ilor Dizdaroglu      Ca urmare a cesion„rilor f„cute, capitalul social
  Participarea la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii  Erdinc ∫i Sadak Mustafa ∫i cu cesionarea p„r˛ilor    al societ„˛ii r„m‚ne neschimbat, respectiv
se face de asocia˛i, propor˛ional cu aportul la      sociale asociatului Tekeoglu Sendogan.          10.000.000 lei, divizat Ón 100 p„r˛i sociale, fiecare cu
capitalul social.                       Ca urmare a cesion„rilor f„cute, capitalul social   o valoare de 100.000 lei ∫i apar˛ine celor patru
  Administrarea ∫i reprezentarea societ„˛ii Ón      al societ„˛ii r„m‚ne neschimbat, respectiv        asocia˛i dup„ cum urmeaz„:
rela˛iile cu ter˛ii se fac de ambii asocia˛i, Cojocaru   10.000.000 lei, divizat Ón 100 p„r˛i sociale, fiecare    1. Tekeoglu Sendogan – 70 p„r˛i sociale, fiecare
R„zvan-Gabriel ∫i Cojocaru Liana, cu drepturi ∫i      av‚nd valoarea de 100.000 lei, ∫i apar˛ine celor cinci  cu o valoare de 100.000 lei, totaliz‚nd 7.000.000 lei,
puteri depline.                      asocia˛i dup„ cum urmeaz„:                respectiv 70 % din capitalul social;
  Domeniul principal de activitate al societ„˛ii este    1. Tekeoglu Sendogan – 60 p„r˛i sociale, fiecare     2. Yildiz Mustafa – 10 p„r˛i sociale, fiecare cu o
521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           cu o valoare de 100.000 lei, totaliz‚nd 6.000.000 lei,  valoare de 100.000 lei, totaliz‚nd 1.000.000 lei,
nespecializate.                      respectiv 60 % din capitalul social;           respectiv 10 % din capitalul social;
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1401/12.V.2004
  3. Dundar Uneyes – 10 p„r˛i sociale, fiecare cu o    – se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru, cu destina˛ia    Narciselor nr. 3, bl. D3, sc. 1, et. 2, ap. 12, jude˛ul
valoare de 100.000 lei, totaliz‚nd 1.000.000 lei,    magazin produse agroalimentare Ón Drobeta-Turnu      Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
respectiv 10 % din capitalul social;           Severin, str. ™incai nr. 28, jude˛ul Mehedin˛i;      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr.
  4. Dundar Bilal – 10 p„r˛i sociale, fiecare cu o     – se extinde obiectul de activitate cu         J 25/8/2002, cod unic de Ónregistrare 14381762, am
valoare de 100.000 lei, totaliz‚nd 1.000.000 lei,    urm„toarele:                        hot„r‚t urm„toarele:
respectiv 10 % din capitalul social.            1512 – produc˛ia ∫i conservarea c„rnii de pas„re;     – se completeaz„ obiectul de activitate al
  Beneficiile societ„˛ii se vor repartiza Óntre cei    1552 – fabricarea Ónghe˛atei;              societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
patru asocia˛i, propor˛ional cu p„r˛ile sociale       5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i      0501 – pescuitul;
de˛inute de fiecare asociat, ace∫tia suport‚nd      furaje;                            0502 – piscicultura;
eventualele pierderi Ón aceea∫i propor˛ie.         5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           1520 – prelucrarea ∫i conservarea pe∫telui ∫i a
  Conducerea, administrarea ∫i reprezentarea      specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    produselor din pe∫te.
societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii se vor face Ón     parte (produse agroalimentare);
                                                            Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
continuare de to˛i asocia˛ii cu drepturi ∫i puteri     5020 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                                                          neschimbate.
depline.                          5050 – comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i
                             pentru autovehicule;                     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data
  Societatea va func˛iona Ón continuare conform                                  Óncheierii de dare de dat„ cert„ de consilier juridic
prevederilor din actul constitutiv al societ„˛ii cu     5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
                             furaje;                          Amalia Croicu Ón 5 exemplare din care 4 exemplare
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezentul
                              5122 – comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;      pentru   parte  ∫i  un  exemplar    pentru
act adi˛ional care face parte integrant„ din acestea.
                              5123 – comer˛ cu ridicata cu animale vii;        compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  Domeniul principal de activitate al societ„˛ii,
precum ∫i activit„˛ile principale sunt cele prev„zute    5130 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Ón actele societ„˛ii.                  b„uturi ∫i tutun;                     Mehedin˛i.
                              5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;       (30/26.727)
  (25/26.722)                       5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
             *               produse zaharoase;                                  *
                              5139 – comer˛ cu ridicata nespecializat, cu
     Societatea Comercial„             produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                Societatea Comercial„
    PATI BAR MARIANA — S.R.L.              5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;       MIVALNA — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
                              5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
 comuna Ostrovu Mare, jude˛ul Mehedin˛i                                            jude˛ul Mehedin˛i
                             Ónc„l˛„minte;
                              5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
         ACT ADIfiIONAL              de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i                 ACT ADIfiIONAL
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        televizoare;                          la actul constitutiv Societ„˛ii Comerciale
      PATI BAR MARIANA — S.R.L.            5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din                 MIVALNA — S.R.L.
                             ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
  Subsemnata Ceaca Mariana-Viorica, identificat„      5145 – comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice       Subsemnatul Georgescu Eleodor, Ón calitate de
cu C.I. seria MH nr. 125722, eliberat„ de Poli˛ia    ∫i de parfumerie;                     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MIVALNA —
Drobeta-Turnu Severin, la data de 7.03.2003, cod      5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de       S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str.
numeric personal 2550409045880, Ón calitate de      consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;     Sm‚rdan nr. S4E, parter, jude˛ul Mehedin˛i,
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PATI BAR       5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de
MARIANA — S.R.L., cu sediul Ón comuna Ostrovu      lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;         pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr. J 25/147/2000,
Mare – Por˛ile de Fier II, jude˛ul Mehedin˛i,        5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         cod unic de Ónregistrare 13461642, am hot„r‚t
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de    nespecializate cu v‚nzare predominant„ de         modificarea actului constitutiv al societ„˛ii astfel:
pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr. J 25/855/1991,   produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;             – dl Georgescu Eleodor cesioneaz„ 4 p„r˛i sociale
am hot„r‚t urm„toarele:                   5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         Ón valoare total„ de 400.000 lei dlui Popescu
  – se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                                          Nicu∫or. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
suma de 21.316.000 lei la suma de 321.316.000 lei,    produse nealimentare;
deci cu suma de 300.000.000 lei, conform notei                                   Georgescu Eleodor ∫i se nume∫te Ón aceast„ func˛ie
                              5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
contabile nr. 5 din data de 29.02.2004, ∫i balan˛ei pe  proaspete;                         Popescu Nicu∫or, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón
luna februarie 2004, prin transferul acestei sume      5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile.         Drobeta-Turnu Severin, str. Mrs. Antonescu nr. 55,
din contul 456 (decont„ri cu asocia˛ii) Ón contul      Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n   bl. Z10, sc. 5, ap. 6, jude˛ul Mehedin˛i, n„scut la
1011 (capitalul social);                 neschimbate.                        data de 17.10.1967 Ón Drobeta-Turnu Severin,
  – se schimb„ valoarea unei p„r˛i sociale la suma     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data     posesor al C.I. seria MH nr. 070202, eliberat„ de
de 321.316 lei, capitalul social de 321.316.000 lei   Óncheierii de dare de dat„ cert„ de consilier juridic   Poli˛ia Drobeta-Turnu Severin la data de 14.05.2001,
fiind Ómp„r˛it Ón 1.000 p„r˛i sociale.          Amalia Croicu Ón 5 exemplare din care 4 exemplare     cod numeric personal 1671017250535.
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n  pentru   parte   ∫i un   exemplar   pentru     Dup„ cesionare capitalul social va fi astfel
neschimbate.                       compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      de˛inut de asocia˛i:
  (26/26.723)                     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         – Georgescu Eleodor de˛ine 16 p„r˛i sociale Ón
                             Mehedin˛i.                         valoare total„ de 1.600.000 lei;
             *                 (28/26.725)                        – Popescu Nicu∫or de˛ine 4 p„r˛i sociale Ón
     Societatea Comercial„                           *                valoare total„ de 400.000 lei.
                                                            Partea la beneficii ∫i eventualele pierderi este
    S.D.P. ITAL IMPEX — S.R.L.                                         conform p„r˛ilor sociale de˛inute Ón societate de
                                 Societatea Comercial„
 Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i                                      fiecare dintre asocia˛i. Se prelunge∫te valabilitatea
                              SATURN — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
                                   jude˛ul Mehedin˛i               sediului social din Drobeta-Turnu Severin, str.
         ACT ADIfiIONAL                                           Sm‚rdan nr. S4E, parter, jude˛ul Mehedin˛i,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale              ACT ADIfiIONAL              conform contractului de Ónchiriere 25/30.05.2002.
       S.D.P. ITAL IMPEX — S.R.L.                                       Se prelunge∫te valabilitatea punctului de lucru din
                              la statutul Societ„˛ii Comerciale SATURN —        Drobeta-Turnu Severin, bd. Tudor Vladimirescu,
  Subsemnatul Calianno Vito Giuseppe, Ón nume     S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str.
propriu ∫i ca Ómputernicit al dlui Notaristefanno                                  Complex Comercial Modern, jude˛ul Mehedin˛i,
                              Cicero nr. 96, bl. S9, sc. 2, ap. 10, jude˛ul      conform contractului de Ónchiriere nr. 56 din
Donato, conform procurii nr. 258/24.03.2004,       Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
posesor al C.I. seria AG nr. 4479442, eliberat„ la                                 16.02.2004. Œn toate actele societ„˛ii sintagma
                             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i        îasociat unic“ se va Ónlocui cu cuv‚ntul îasocia˛i“.
data de 12.02.2003 de Comvne Di Motola, Ón         cu nr. J 25/933/1993, cod fiscal R 4159301
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                                   Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                              Subsemnata Faur Marinela, cu domiciliul Ón       neschimbate.
S.D.P. ITAL IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-
                             Drobeta-Turnu Severin, str. Cicero nr. 96, bl. S9, sc.    Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data
Turnu Severin, Calea T‚rgu-Jiului km 5, jude˛ul
                             2, ap. 10, jude˛ul Mehedin˛i, posesoare a B.I. seria
Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                   Óncheierii de dare de dat„ cert„ de consilier juridic
                             G.R. nr. 795692, eliberat de Poli˛ia Drobeta-Turnu
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr.                                 Amalia Croicu Ón 5 exemplare din care 4 exemplare
                             Severin la data de 1 septembrie 1995, cod numeric
J 25/217/2001, cod unic de Ónregistrare R 14277185,                                 pentru   parte   ∫i  un  exemplar   pentru
                             personal 2600404250531, Ón calitate de asociat unic
am hot„r‚t modificarea actului constitutiv cu      al Societ„˛ii Comerciale SATURN — S.R.L., am        compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
urm„toarea men˛iune: se modific„ sediul societ„˛ii    hot„r‚t:                          Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Ón Drobeta-Turnu-Severin, bd. Nicolae Iorga nr. 2,     – se completeaz„ obiectul de activitate al       Mehedin˛i.
jude˛ul Mehedin˛i.                    societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i CAEN:           (31/26.728)
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;
neschimbate.                        4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;
                                                                       *
   (27/26.724)                      2830 – produc˛ia generatoarelor de aburi (cu
                             excep˛ia cazanelor pentru Ónc„lzire central„).            Societatea Comercial„
             *
                              Celelalte clauze ale statutului r„m‚n              VERITABIL COM — S.R.L.
                             neschimbate.                        Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i
     Societatea Comercial„
                               (29/26.726)
    H & D COM IMPEX — S.R.L.
 Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i                      *                         ACT ADIfiIONAL
                                                               la statutul Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL                   Societatea Comercial„
                                                                 VERITABIL COM — S.R.L.
                              SANTO — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
    la statutul Societ„˛ii Comerciale                                       Subsemnata Calea Ionela-M„d„lina, posesoare a
                                   jude˛ul Mehedin˛i
     H & D COM IMPEX — S.R.L.                                         C.I. seria MH nr. 137019, eliberat„ la data de
  Subsemnatul Daniel Ovidiu Has, Ón calitate de                                  30.06.2003 de Poli˛ia Drobeta-Turnu Severin, cod
                                      ACT ADIfiIONAL
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale H & D COM                                   numeric personal 2780922250535, Ómputernicit al
IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin,     la actul constitutiv Societ„˛ii Comerciale       dlui V„c„rescu Dumitru, Ón calitate de asociat al
str. Tudor Arghezi nr. 30, jude˛ul Mehedin˛i,               SANTO — S.R.L.              Societ„˛ii Comerciale VERITABIL COM — S.R.L., cu
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de     Subsemnatul Popescu Dumitru Daniel, Ón calitate     sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Mare∫al
pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr. J 25/773/1992,   de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SANTO —      Averescu nr. 86, bl. B2, sc. 2, et. 4, ap. 18, jude˛ul
am hot„r‚t urm„toarele:                 S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, Aleea     Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1401/12.V.2004                  9
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr.        Societatea Comercial„                7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
J 25/957/1994, cod unic de Ónregistrare 5977228, am    YON–TRANS — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin        neclasificate Ón alt„ parte;
hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii dup„ cum         jude˛ul Mehedin˛i                 – se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón localitatea
urmeaz„:                                                      Por˛ile de Fier II, Complexul comercial din Colonia
  – se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la           ACT ADIfiIONAL              Definitiv„, et. 1, jude˛ul Mehedin˛i.
                                                           Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
suma de 2.000.000 lei la suma de 62.000.000 lei,
                               la actul constitutiv Societ„˛ii Comerciale      neschimbate.
deci cu suma de 60.000.000 lei, aport Ón numerar al            YON–TRANS — S.R.L.             Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data
asociatului, conform registrului jurnal auxiliar din                                Óncheierii de dare de dat„ cert„ de consilier juridic
                               Subsemnatul Budu Ion, posesor al C.I. seria MH
luna martie 2004. Noul capital social va fi Ómp„r˛it                                Amalia Croicu, Ón 5 exemplare din care 4 exemplare
                             nr. 121274, eliberat„ la data de 30.01.2003 de Poli˛ia
Ón 620 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.        Turnu    Severin,   cod  numeric   personal   pentru   parte   ∫i  un  exemplar    pentru
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n  1750622250546, Ón calitate de asociat unic al      compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
neschimbate.                       Societ„˛ii Comerciale YON–TRANS — S.R.L., cu       Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  (32/26.729)                      sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. D.P. Kiseleff   Mehedin˛i.
                             nr. 66, bl. KA4, sc. 2, ap. 15, jude˛ul Mehedin˛i,      (37/26.734)
             *                Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de                 *
                             pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr. J 25/39/2001,
     Societatea Comercial„              cod unic de Ónregistrare R 13738108, am hot„r‚t
                                                               Societatea Comercial„
     COJO SERVICII — S.R.L.             modificarea actului constitutiv al societ„˛ii cu
                             urm„toarea men˛iune:                     VA TECH HYDRO & CO VIENA — S.R.L.
 Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i                                         Sucursala Por˛ile de Fier II
                               – se modific„ sediul societ„˛ii Ón Drobeta-Turnu
                             Severin, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 3, bl. XF2, sc.        jude˛ul Mehedin˛i
         ACT ADIfiIONAL              1, et. 3, ap. 12, jude˛ul Mehedin˛i.
  la actul constitutiv Societ„˛ii Comerciale        Se schimb„ datele de identitate ale asociatului,            ACT ADIfiIONAL
                             conform celor men˛ionate mai sus. Se prelunge∫te
      COJO SERVICII — S.R.L.                                          la statutul Societ„˛ii Comerciale VA TECH
                             mandatul administratorului pentru o perioad„ de 4
  Subsemnatul Cojocaru Cristian, Ón calitate de     ani.                             HYDRO & CO VIENA — S.R.L., Sucursala
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale COJO SERVICII     Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n            Por˛ile de Fier II
— S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str.    neschimbate.                        Subsemnatul Manfred Kiene, identificat cu
Cri∫an nr. 60, bl. D2, sc. 2, et. 2, ap. 32, jude˛ul      (35/26.732)                     pa∫aport nr. 7162015293, eliberat la data de
Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                  18.04.1999, Ón calitate de Ómputernicit Ón baza
                                          *               procurii speciale nr. 544/27.01.2003 al Societ„˛ii
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr.
                                                          Comerciale VA TECH HYDRO & CO VIENA — S.R.L.
J 25/100/2003, cod unic de Ónregistrare R 15278278,         Societatea Comercial„             – Sucursala Por˛ile de Fier II, cu sediul Ón Drobeta-
am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al         ROMGERO SERVPROD COM — S.R.L.            Turnu Severin, str. Aurelian nr. 46, jude˛ul
societ„˛ii astfel:                     Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i        Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  – se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr.
urm„toarele coduri CAEN:                          ACT ADIfiIONAL              J 25/39/2003, cod unic de Ónregistrare R 15171815,
  1532 – fabricarea sucurilor de fructe ∫i legume;                                am hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii cu
  1533 – prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i         la statutul Societ„˛ii Comerciale        urm„toarele men˛iuni:
legumelor;                           ROMGERO SERVPROD COM — S.R.L.             – se completeaz„ obiectul de activitate al
  1586 – prelucrarea ceaiului ∫i a cafelei;         Subsemnatul Leustean Dumitru, Ón calitate de     societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
                             asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ROMGERO        7032 – administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
  5020 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                             SERVPROD COM — S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-       sau contract;
  5186 – comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i                                  7110 – Ónchirierea autoturismelor ∫i utilajelor de
                             Turnu Severin, str. Oituz nr. 35, bl. 2, sc. 2, ap. 3,
echipamente electronice;                 jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul       capacitate mic„;
  5187 – comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        7121 – Ónchirierea altor mijloace de transport
utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;      Mehedin˛i cu nr. J 25/900/19921, cod fiscal       terestru;
  5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse;       2449783, am hot„r‚t modificarea statutului         7122 – Ónchirierea mijloacelor de transport pe
  5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se         societ„˛ii cu urm„toarele men˛iuni:           ap„;
efectueaz„ prin magazine.                  – se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Drobeta-Turnu     7123 – Ónchirierea mijloacelor de transport
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   Severin, str. Gheorghe Bibicescu nr. 4, sc. C, ap. 7,  aerian;
                             jude˛ul Mehedin˛i;                     7132 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
neschimbate.
                               – se declar„ obiectul principal de activitate al   pentru construc˛ii, f„r„ personal aferent;
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data                                   7133 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
                             societ„˛ii cod CAEN 5147 – comer˛ cu ridicata cu
Óncheierii de dare de dat„ cert„ de consilier juridic                               de birou, inclusiv a calculatoarelor;
                             alte bunuri de consum nealimentare, neclasificate
Amalia Croicu Ón 5 exemplare din care 4 exemplare     Ón alt„ parte;                       7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
pentru   parte  ∫i  un  exemplar   pentru     – se extinde obiectul de activitate cu cod CAEN    neclasificate Ón alt„ parte;
compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     2211 – editarea c„r˛ilor.                  – se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón localitatea
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n       Por˛ile de Fier II, Complexul comercial din Colonia
Mehedin˛i.                        neschimbate.                       Definitiv„, et. 1, jude˛ul Mehedin˛i.
                               (36/26.733)                       Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
   (33/26.730)
                                                          neschimbate.
             *                             *                 Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data
                                                          Óncheierii de dare de dat„ cert„ de consilier juridic
     Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„              Amalia Croicu Ón 5 exemplare din care 4 exemplare
                                 VA TECH ESCHER WYSS               pentru   parte  ∫i  un  exemplar    pentru
ALIFIE COM — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin                                     compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                              RAVENSBURG — S.R.L. – Sucursala Por˛ile
      jude˛ul Mehedin˛i                                            Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                                de Fier II, jude˛ul Mehedin˛i
                                                          Mehedin˛i.
         ACT ADIfiIONAL                                            (38/26.735)
                                      ACT ADIfiIONAL
  la actul constitutiv Societ„˛ii Comerciale                                                *
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
       ALIFIE COM — S.R.L.                    VA TECH ESCHER WYSS
                                                               Societatea Comercial„
  Subsemna˛ii:                       RAVENSBURG — S.R.L. – Sucursala Por˛ile
                                         de Fier II               DANTRANS — S.R.L., satul D‚rvari
  – Stroe Daniela, posesoare a C.I. seria MH nr.
                                                            comuna D‚rvari, jude˛ul Mehedin˛i
084023, eliberat„ la data de 3.12.2001 de Poli˛ia      Subsemnatul Manfred Kiene, identificat cu
Turnu   Severin,   cod  numeric   personal   pa∫aport nr. 7162015293, eliberat la data de
                             18.04.1999, Ón calitate de Ómputernicit Ón baza              ACT ADIfiIONAL
2740415250545, ∫i
  – Chisar Costinel Rodica, posesor al C.I. seria MH   procurii speciale nr. 2856/9.06.2003 al Societ„˛ii        la statutul Societ„˛ii Comerciale
nr. 103345, eliberat„ la data de 24.06.2002 de Poli˛ia  Comerciale VA TECH ESCHER WYSS RAVENSBURG                DANTRANS — S.R.L.
                             — S.R.L. – Sucursala Por˛ile de Fier II, Ónmatriculat„
Turnu   Severin,   cod  numeric   personal                                 Subsemnatul Flori Daniel-Florin, Ón calitate de
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
1760616253190,                                                   asociat unic al Societ„˛ii Comerciale DANTRANS —
                             Tribunalul Mehedin˛i cu nr. J 25/40/2003, cod unic
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                S.R.L., cu sediul Ón satul D‚rvari, comuna D‚rvari,
                             de Ónregistrare R 15171823, am hot„r‚t modificarea
ALIFIE COM — S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu                                  jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul
                             statutului societ„˛ii cu urm„toarele men˛iuni:
                                                          Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Severin, str. Dumitru Ghea˛„ nr. 16, bl. 16A, sc. 1,     – se completeaz„ obiectul de activitate al
                                                          Mehedin˛i cu nr. J 25/59/1999, am hot„r‚t
et. 1, ap. 2, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la     societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
                                                          modificarea statutului societ„˛ii astfel:
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          7032 – administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
                                                           – se suspend„ activitatea societ„˛ii pe o perioad„
Tribunalul Mehedin˛i cu nr. J 25/519/2003, cod unic    sau contract;
                                                          de 3 ani Óncep‚nd cu data de 1.04.2004 p‚n„ la
de Ónregistrare 159665448, am hot„r‚t modificarea      7110 – Ónchirierea autoturismelor ∫i utilajelor de
                                                          31.03.2007.
                             capacitate mic„;
actului constitutiv al societ„˛ii cu urm„toarea                                    Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                               7121 – Ónchirierea altor mijloace de transport    neschimbate.
men˛iune:
                             terestru;                          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, data
  – se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Drobeta-      7122 – Ónchirierea mijloacelor de transport pe
Turnu Severin, intersec˛ia str. C„l„ra∫i ∫i str. Gh. I.                              Óncheierii de dare de dat„ cert„ de consilier juridic
                             ap„;                           Amalia Croicu Ón 5 exemplare din care 4 exemplare
Sise∫ti, jude˛ul Mehedin˛i cu destina˛ia magazin       7132 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor    pentru   parte  ∫i  un  exemplar   pentru
mixt.                           pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire      compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   aferent;                         Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
neschimbate.                         7123 – Ónchirierea mijloacelor de transport      Mehedin˛i.
                             aerian;
  (34/26.731)                                                    (39/26.736)
                               7133 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
             *                de birou, inclusiv a calculatoarelor;                       *
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1401/12.V.2004
     Societatea Comercial„                 Cooperativa de Credit DUN√REA           razei de operare, prin deces sau prin excludere pe
SERV TICOS — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin            Drobeta-Turnu Severin OC             baza datelor din eviden˛a contabil„, Ón luna Ón care
                                   jude˛ul Mehedin˛i              a fost aprobat„ Ón consiliul de administra˛ie al
         ACT ADIfiIONAL                                           cooperativei de credit Óncetarea calit„˛ii de membru
                                      ACT ADIfiIONAL              cooperator“.
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale                                    5. Art. 22 alin. 2 va avea urm„torul cuprins: îLa
        SERV TICOS — S.R.L.                 la actul constitutiv autentificat       data autentific„rii prezentului act adi˛ional,
  Subsemna˛ii: Pan„ Ionela, identificat„ cu C.I.       cu nr. 1742/17.04.2002 al Cooperativei        capitalul social este de 3.872.400.000 lei, constituit
seria MH nr. 035927/24.12.1999, cod numeric        de Credit Dun„rea Drobeta-Turnu Severin OC,       din 38.724 p„r˛i sociale, subscrise ∫i v„rsate de
personal: 2690829253204 ∫i Pan„ Constantin,         cu sediul social Ón Drobeta-Turnu Severin,       6.466 membri cooperatori“.
posesor al B.I. seria G.X. nr. 448183/20.08.1997, cod     str. Traian nr. 101, jude˛ul Mehedin˛i,         6. Termenul de cenzor se va Ónlocui cu auditor
numeric personal: 1630827250536, Ón calitate de      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     financiar la urm„toarele articole: art. 28 alin. 1 lit.
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SERV TICOS —           cu nr. J 25/1010/1992, cod unic         a), k), art. 35 alin. 3, art. 36, art. 45, art. 46 alin. 2,
S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, bd. T.           de Ónregistrare 1613461          art. 52 alin.1 lit. h), art. 53 alin. 2, art. 61 ultimul
Vladimirescu nr. 225, bl. 3, sc. 5, ap. 1, jude˛ul     Av‚nd Ón vedere Normele nr. 13/2002 ale B„ncii     alineat, art. 69 lit. d), art. 72.
Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     Na˛ionale a Rom‚niei privind capitalul minim ∫i        7. Art. 28 lit. e) ∫i p) vor avea urm„torul con˛inut:
comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr.    hot„r‚rea prealabil„ a adun„rii generale din       litera e) îs„ aleag„ administratorii, s„ stabileasc„
J 25/471/1996, cod fiscal R 8943840, am hot„r‚t     14.11.2003 a Cooperativei de Credit Dun„rea        mandatul acestora ∫i s„ valideze auditorul financiar
modificarea statutului ∫i contractului societ„˛ii    Drobeta-Turnu Severin OC cu privire la fuziunea      aprobat de Casa Central„ Creditcoop“; litera p) îs„
astfel: se declar„ obiectul principal de activitate   prin absorb˛ie cu Cooperativele de credit: Unirea     decid„ retragerea mandatului membrilor
urm„torul cod CAEN: 6021 – alte transporturi       B„l„ci˛a OC3, Co∫u∫tea Bro∫teni OC3, Viitorul       consiliului de administra˛ie pentru abateri grave de
terestre de c„l„tori, pe baz„ de grafic.         Cujmir OC3, Dun„rea Or∫ova OC3, Blahni˛a         la prevederile O.U.G. nr. 97/2000, modificat„ ∫i
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului  P„tulele OC3, Stanca Strehaia OC3 ∫i Albina V‚nju     completat„, sau ale actului constitutiv, pentru
r„m‚n neschimbate. Tehnoredactat la Biroul de      Mare OC3, la actul constitutiv se fac urm„toarele     inactivitate ori la cererea acestora, sau, dup„ caz,
asisten˛„ din cadrul Camerei de Comer˛, Industrie    preciz„ri ∫i modific„ri:                 retragerea mandatului auditorului financiar“.
∫i Agricultur„ a Jude˛ului Mehedin˛i.            1. La art. 1 se adaug„ un nou alineat, care va       8. Art. 41 va avea urm„torul cuprins:
  (40/26.737)                     avea urm„torul cuprins: îLa data autentific„rii      îCooperativa de Credit Dun„rea Drobeta-Turnu
                             prezentului act ∫i depunerii la Oficiul Registrului    Severin OC este administrat„ de un consiliu de
             *               Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i, Cooperativa de     administra˛ie format din cinci membri ale∫i de
                             Credit Dun„rea Drobeta-Turnu Severin OC          adunarea general„ din r‚ndul membrilor
    Societatea Comercial„              (cooperativa absorbant„) dob‚nde∫te drepturile ∫i     cooperatori ∫i anume:
 DORELLA — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin         este ˛inut„ de obliga˛iile cooperativelor absorbite.     – administrator (pre∫edinte) – Truican Ion,
      jude˛ul Mehedin˛i                2. Art. 4 va avea urm„torul cuprins: îCooperativa   n„scut Ón P„dina Mare la data de 17.09.1953, cu
                             de credit Dun„rera Drobeta-Turnu Severin OC        domiciliul Ón Drobeta-Turnu Severin, Aleea
         ACT ADIfiIONAL              reorganizeaz„ conform dispozi˛iilor O.U.G. nr.      Nuferilor nr. 8, bl. R1, sc. 1, et. 4, ap. 19, pozi˛ia
                             97/2000, modificat„ ∫i completat„ prin O.U.G. nr.     5884 din lista membrilor cooperatori;
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        272/2000, aprobate ∫i modificate prin Legea nr.        – administrator (vicepre∫edinte) – Pl„vi˛u
         DORELLA — S.R.L.            200/2002, a organiza˛iei cooperatiste de credit, are   Lotoro∫anu Eugenia, n„scut„ la data de 26.10.1959
  Subsemnatul Vladuti Nicu, Ón calitate de asociat   un num„r de 6.466 membri cooperatori, care au       Ón Bala, cu domiciliul Ón Drobeta-Turnu Severin, str.
unic al Societ„˛ii Comerciale DORELLA — S.R.L., cu    subscris ∫i v„rsat un num„r de 38.724 p„r˛i sociale, Ón  Iuliu Maniu nr. 9, bl. 4, sc. 1, et. 4, ap. 13, pozi˛ia
sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Dr. Babe∫ nr.   valoare total„ de 3.872.400.000 lei, potrivit anexei 1.  4478 din lista membrilor cooperatori;
94, bl. 7, sc. 3, ap. 7, jude˛ul Mehedin˛i,         3. Art. 7. Cooperativa de Credit Dun„rea Drobeta-     – administrator (contabil ∫ef) – PÓrvulescu
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului de    Turnu Severin OC3 are o raz„ teritorial„ care       Camelia, n„scut„ la data de 16.09.1972 Ón V‚nju
pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr. J 25/969/1991,   cuprinde urm„toarele localit„˛i: Drobeta-Turnu      Mare, cu domiciliul Ón Drobeta-Turnu Severin, bd.
cod unic de Ónregistrare R 1622109, am hot„r‚t      Severin, V‚nju Mare, cu satele Orevi˛a, Traian,      Tudor Vladimirescu nr. 100-108, bl. TS12, sc. 4, et.
modificarea statutului societ„˛ii astfel: se suspend„  Nicolae B„lcescu, Bucura, ∫i comunele Brezni˛a de     4, ap. 10, jude˛ul Mehedin˛i, pozi˛ia 4430 din lista
                             Ocol cu satele: Magheru, Jido∫ti˛a ∫i ™u∫i˛a, Malov„˛   membrilor cooperatori;
activitatea societ„˛ii pe o perioad„ de 3 ani, Ón
                             cu satele: B‚rda, Bobai˛a, Lazu, 23 August, Negre∫ti     – administrator – Avram Marioara, n„scut„ la
intervalul de timp 1.04.2004 — 1.04.2007.
                             ∫i Coliba∫i, Cire∫u cu satele Bunoaica, Jup‚ne∫ti ∫i   data de 25.08.1957 Ón Burila Mare, jude˛ul
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
                             Negru∫a, Ilovi˛a cu satele: Bahna ∫i Moise∫ti,      Mehedin˛i, cu domiciliul Ón Drobeta-Turnu Severin,
neschimbate.
                             B‚lv„ne∫ti cu satele: B‚lv„ne∫tii de Jos, C„line∫tii de  str. Kiseleff nr. 39, bl. E5, sc. 3, ap. 7, pozi˛ia 216
  (41/26.738)                     Jos, C„line∫tii de Sus ∫i P‚rlagele, Godeanu cu      din lista membrilor cooperatori;
             *               satele: ™iroca P„une∫ti ∫i Marga, Podeni cu satele:      – administrator – Dolecek Elena, n„scut„ la data
                             Dealu, Bolovanu ∫i Gornen˛i, Corl„˛el cu satul:      de 1.08.1944 Ón F‚nt‚na Domneasc„, jude˛ul
      Societatea Comercial„             Valea Anilor, P„dina Mare cu satele: P„dina Mic„,     Mehedin˛i, cu domiciliul Ón Strehaia, Calea
                             Sla∫oma, Iablani˛a ∫i Olteanca, Bro∫teni cu satele:    Severinului nr. 1, jude˛ul Mehedin˛i, pozi˛ia 2037
  STIL — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
                             Meri∫, C„lieni, Lup∫a de Sus, Lup∫a de Jos,
       jude˛ul Mehedin˛i                                           din lista membrilor cooperatori.
                             Lunc∫oara, G„leata, Flore∫ti cu satele: G‚rdoaia,
                                                            Administratorii sunt cet„˛eni rom‚ni, sunt
                             T„b‚r˛a, Zegujani ∫i Stroie∫ti, Crocova cu satele:
         ACT ADIfiIONAL                                           revocabili ∫i sunt numi˛i pe o perioad„ de 4 ani cu
                             G‚rbov„˛, Cordun, Stejaru, Jirov, M„ru Ro∫u,
                                                          posibilitatea de a fi reale∫i.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     Vl„d„∫e∫ti Cernaia, Croica, Udri∫te, P‚rvule∫ti ∫i
                                                            Consiliul de administra˛ie este condus de un
           STIL — S.R.L.            Imoasa, ™i∫e∫ti cu satele: Noapte∫a, Cr„guie∫ti,
                                                          pre∫edinte sau de persoana delegat„ de consiliul de
                             Cocorova ∫i Ciov‚rn„∫ani, C„z„ne∫ti cu satele:
  Subsemnata Burtea Aura, Ón calitate de asociat                                 administra˛ie s„ Ól Ónlocuiasc„. Œn caz de vacan˛„,
                             Ro∫ia, Severine∫ti, G‚rbov„˛ul de Sus, Poiana, Ercea,
unic al Societ„˛ii Comerciale STIL — S.R.L., cu sediul                               consiliul de administra˛ie va fi condus de
                             Priboie∫ti, Suharu, Govodarva, Jigni˛a ∫i Ilov, Ilov„˛
Ón Drobeta-Turnu Severin, Bd. Revolu˛iei 16–22                                   vicepre∫edintele ales sau va numi din r‚ndul
                             cu satele: D‚lboci˛a Firizu, Cracu Lung, Racova,
Decembrie 1989 nr. 7, bl. E1, sc. 2, ap. 2, jude˛ul                                membrilor s„i un pre∫edinte interimar, p‚n„ la
                             Borc„ne∫ti ∫i Bud„ne∫ti, B„l„ci˛a cu satele:
Mehedin˛i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                   data urm„toarei adun„ri generale.
                             Gvardeni˛a ∫i Dobra, Vl„daia cu satele: Alm„jel ∫i
comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr.    ™tircovi˛a, Oprisor cu satul Pris„ceaua, Cujmir cu      9. Art. 54 – termenul de îcontabil ∫ef“ se va
J 25/84/2001, cod unic de Ónregistrare 13857672, am   satele: Cujmir Mic, Aurora, V‚n„tori cu satele:      Ónlocui cu îvicepre∫edintele“, iar pozi˛ia din lista
hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii  Ro∫iori, Brani∫te ∫i Goan˛a, Punghina cu satele:     membrilor cooperatori pentru pre∫edinte se va
astfel: se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Drobeta-   Dr‚ncea, Recea ∫i Ciar‚ng, D‚rvari cu satul Gemeni,    Ónlocui cu 5884, iar pentru vicepre∫edinte cu 4478.
Turnu Severin, str. Iuliu Maniu nr. 3, bl. 5, parter,  Ob‚r∫a de C‚mp cu satul Izim∫a, Salcia, P„tulele cu      10. Art. 55 va avea urm„torul cuprins:
jude˛ul Mehedin˛i.                    satul Via∫u, Jiana cu satele: Jiana Mare, Jiana Veche,  îConducerea activit„˛ii curente este asigurat„ de
  Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu  D„nceu ∫i Cioroboreni, V‚njule˛ cu satul Hot„rani,    pre∫edintele consiliului de administra˛ie ∫i de
urm„toarele coduri CAEN: 2811 – fabricarea de      Rogova cu satul Poroini˛a, Livezile cu satele: Petri∫   vicepre∫edinte care sunt investi˛i cu competen˛a de
construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente ale       ∫i Izvorul Ane∫tilor, Poroina Mare cu satele:       a angaja r„spunderea cooperativei de credit“;
structurilor metalice; 5132 – comer˛ cu ridicata cu   Stigni˛a, ™ipotul, F‚nt‚nile Negre, Gruia cu satele      11. Sec˛iunea IV va avea urm„torul titlu
carne ∫i produse din carne; 5133 – comer˛ cu       Isvoarele ∫i Poiana Gruii, Pristol cu satul Cozia,    îAuditorul financiar al cooperativei de credit“.
ridicata cuproduse lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi   G‚rla Mare cu satul Vrata, Devesel cu satele Scapau,     12. Art. 60 alin. 1 va avea urm„torul cuprins:
comestibile; 5142 – comer˛ cu ridicata cu        Chilia, Tismana, Batoti, Bistreti, Mileni ∫i Dun„rea   îCooperativa de Credit Dun„rea Drobeta-Turnu
Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte; 5154 – comer˛ cu      Mic„, Burila Mare cu satele Tig„na∫i, Isvorul       Severin OC a desemnat ca auditor financiar
ridicata cu echipamente ∫i furnituri de fier„rie     Frumos, Vrancea ∫i Crivina, Gogosu cu satele Burila    societatea de audit ROMAUDIT — S.R.L., cu sediul Ón
pentru instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lziare; 5155 –   Mic„, Balta Verde, ∫i Ostrovul Mare, toate din      Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. 25, sc. 1, ap. 5,
comer˛ cu ridicata cu produse chimice; 5211 –      jude˛ul Mehedin˛i, ce reprezint„ spa˛iul geografic Ón   jude˛ul Dolj, av‚nd cod unic de Ónregistrare
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,     care aceasta Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.         15835056 ∫i num„r de ordine J 16/1565/2003 la
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       Prin fuziune, Cooperativa de Credit Drobeta-      Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj“.
b„uturi ∫i tutun; 5224 – comer˛ cu am„nuntul cu     Turnu Severin OC Ónfiin˛eaz„ puncte de lucru —        Alineatul 2 va avea urm„torul cuprins:
p‚ine, produse de patiserie ∫i produse zaharoase;    sedii secundare Ón raza sa teritorial„ de operare, Ón   îAuditorul financiar desemnat va fi validat de
5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       ora∫ele Strehaia, Or∫ova ∫i V‚nju Mare ∫i comunele:    adunarea general„ a Cooperativei de Credit
5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i      B„l„ci˛a, Bro∫teni, Cujmir ∫i P„tulele din jude˛ul    Dun„rea Drobeta-Turnu Severin OC“.
articole din piele; 5244 – comer˛ cu am„nuntul cu    Mehedin˛i, f„r„ personalitate juridic„ ∫i cu         13. Art. 61 va avea urm„torul cuprins: îPersoana
mobil„, articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz  aprobarea Casei Centrale CREDITCOOP.           desemnat„ de Societatea Comercial„ ROMAUDIT —
casnic; 5510 – hoteluri; 5523 – alte mijloace de      4. Art. 21 alin. 2 va avea urm„torul cuprins:     S.R.L. s„ desf„∫oare activitate de audit la sediul
cazare; 5530 – restaurante; 5540 – baruri; 5551 –    îStingerea obliga˛iilor patrimoniale dintre        Cooperativei de Credit Dun„rea Drobeta-Turnu
cantine; 5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei;   cooperativa de credit ∫i membrul cooperator,       Severin OC este dna Martin Liliana“. Alineatul 2 va
7031 – agen˛ii imobiliare; 9305 – alte activit„˛i de   respectiv succesorii legali ai acestuia, se va face    avea urm„toarea formulare: îAuditorul financiar
servicii personale neclasificate Ón alt„ parte.     astfel:                          are urm„toarele atribu˛ii:“
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    – Ón cazul retragerii membrului cooperator pe       Se Ómputernice∫te pentru ducerea la Óndeplinire
neschimbate.                       baza datelor din eviden˛a contabil„, dup„         a hot„r‚rii adun„rii generale, autentificarea actului
                             Ónchiderea exerci˛iului financiar anual;         adi˛ional ∫i efectuarea Ónregistr„rii Ón registrul
   (42/26.739)
                              – Ón cazul Óncet„rii calit„˛ii de membru        comer˛ului conduc„torul cooperativei de credit, dl
             *               cooperator prin schimbarea domiciliului Ón afara     Truican Ion.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1401/12.V.2004                  11
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   bd. Tudor Vladimirescu nr. 126, bl. IS4A, sc. 1, et. 3,        Societatea Comercial„
actul constitutiv al Cooperativei de Credit Dun„rea    ap. 7, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul           MONDO TRANS — S.R.L.
Drobeta-Turnu Severin OC.                 Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu       Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i
  (43/26.740)                      nr. J 25/287/2002, cod unic de Ónregistrare
             *                15004167, am hot„r‚t urm„toarele:                       ACT ADIfiIONAL
                               – se modific„ sediul societ„˛ii Ón Simian, Calea
                             Craiovei, jude˛ul Mehedin˛i;                 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  Societatea de Gospod„rire Comunal„ ∫i                                               MONDO TRANS — S.R.L.
                               – se retrag din societate asocia˛ii Dancila Mircea
  Locativ„ ORSOVA — S.A., Or∫ova, jude˛ul                                        Subsemna˛ii Popescu Camelia-Elena, posesoare a
                             Constantin ∫i Nistor Daniel Vasile, cesion‚nd
         Mehedin˛i                                               C.I. seria MH nr. 105388/18.07.2002, cod numeric
                             Óntregul lor aport la capitalul social noilor asocia˛i
                                                            personal 2601005250539, ∫i Popescu Catalin,
                             Bojinca Cristina ∫i Constantinescu Teodor-          posesor al C.I. seria MH nr. 133108/15.05.2003, cod
         ACT ADIfiIONAL
                             Constantin. Œn urma cesiunii de p„r˛i sociale,        numeric personal 1590217250531, asocia˛i ai
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        capitalul social de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i   Societ„˛ii Comerciale MONDO TRANS — S.R.L., cu
   de Gospod„rire Comunal„ ∫i Locativ„         sociale, va fi de˛inut astfel: Bojinca Cristina – 10 p„r˛i  sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Mare∫al Ion
          ORSOVA — S.A.             sociale, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei – 50 %, ∫i    Antonescu nr. 47, bl. G5, sc. 1, ap. 6, jude˛ul
  Ca urmare a hot„r‚rii nr. 120 din data de       Constantinescu Teodor-Constantin – 10 p„r˛i         Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
26.03.2004 a adun„rii generale extraordinare a      sociale, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei – 50 %;     comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr.
ac˛ionarilor din cadrul Societ„˛ii de Gospod„rire      – se revoc„ din func˛ia de administrator dnii       J 25/339/1997, cod unic de Ónregistrare 9801142, am
Comunal„ ∫i Locativ„ ORSOVA — S.A., cu sediul Ón                                    hot„r‚t modificarea statutului ∫i contractului astfel:
                             Dancila Mircea Constantin ∫i Nistor Daniel Vasile ∫i
Or∫ova, bd. Por˛ile de Fier nr. 28, jude˛ul                                      se modific„ sediul societ„˛ii Ón Drobeta-Turnu
                             se numesc Ón func˛ia de administrator noii asocia˛i.     Severin, str. Br‚ncoveanu nr. 223, bl. IS8, sc. 3, et.
Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                               Celelalte norme ale statutului societ„˛ii r„m‚n      2, ap. 4, jude˛ul Mehedin˛i. Se declar„ obiectul
comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr.
J 25/582/1991, se modific„ statutul societ„˛ii cu     neschimbate.                         principal de activitate cod CAEN 6021 – alte
urm„toarele:                         (47/26.743)                       transporturi terestre de c„l„tori, pe baz„ de grafic.
  – se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu                                Se modific„ datele de identificare ale asocia˛ilor
                                           *                conform celor men˛ioante mai sus. Se prelunge∫te
urm„toarele coduri CAEN: 2682 – fabricarea altor
produse din minerale nemetalice neclasificate Ón                                    mandatul administratorului pentru o perioad„ de 4
alt„ parte, ∫i 2663 – fabricarea betonului.             Societatea Comercial„               ani.
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n             TERRA SAT COMP — S.A.                 Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
neschimbate.                        Re∫i˛a – Sucursala Drobeta-Turnu Severin          r„m‚n neschimbate.
  (44/26.741)                                                       (50/26.746)
                                    jude˛ul Mehedin˛i
             *                                                           *
                                       ACT ADIfiIONAL
     Societatea Comercial„                                                 Societatea Comercial„
                               La statutul Societ„˛ii Comerciale TERRA SAT
      IVASCU & CO — S.N.C.                                              ENERGETICA — S.R.L., comuna Simian
                             COMP — S.A., Re∫i˛a, Sucursala Drobeta-Turnu
 Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i                                             jude˛ul Mehedin˛i
                             Severin, cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, bd. 16-
                             22 Decembrie 1989, bl. P2, sc. A, ap. 17-18, jude˛ul
         ACT ADIfiIONAL                                                     ACT ADIfiIONAL
                             Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                             comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr.      la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                             J 25/1438/1992, cod unic de Ónregistrare 3437485,              ENERGETICA — S.R.L.
       IVASCU & CO — S.N.C.
                             ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale             Subsemna˛ii Schreiber Liviu-C„t„lin, posesor al
  Subsemna˛ii Ivascu V. Ion ∫i Ivascu V. Vasile,
                             extraordinare a ac˛ionarilor din 4.03.2004, se        C.I. seria MH nr. 021916/4.04.1999, cod numeric
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale IVASCU & CO —
                             modific„ statutul societ„˛ii cu urm„toarele         personal 1810109134193, ∫i Schreiber Angela, Ón
S.N.C., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str.
                             men˛iuni: se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Drobeta-      nume propriu ∫i ca Ómputernicit al dlui Combei
Prahova nr. 84, bl. H1, ap. 14, jude˛ul Mehedin˛i,
                                                            Adrian-Rivellino    conform    procurii   nr.
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    Turnu, Bd. Revolu˛iei 16-22 Decembrie 1989 nr. 23,
                                                            872/26.03.2004, posesoare a C.I. seria MH nr.
Jude˛ului Mehedin˛i cu nr. J 25/1574/1992, am       jude˛ul Mehedin˛i, iar la adresa fostului sediu din     089050/1.02.2002, cod numeric personal
hot„r‚t urm„toarele:                   Drobeta-Turnu Severin, Bd. 16-22 Decembrie 1989,       2500209250548, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  – se precizeaz„ obiectul de activitate principal:   bl. P2, sc. A, ap. 17-18, jude˛ul Mehedin˛i, se va      ENERGETICA - S.R.L., cu sediul Ón comuna ™imian,
6023 – transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale;   Ónfiin˛a un punct de lucru.                 str. 31, nr. 1, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la
  – se extinde obiectul de activitate cu          Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n         Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
urm„toarele: 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón        neschimbate.                         Tribunalul Mehedin˛i cu nr. J 25/130/1991, cod unic
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„                                    de Ónregistrare R 1620990, am hot„r‚t modificarea
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; 5212 –        (48/26.744)
                                                            statutului ∫i contractului societ„˛ii dup„ cum
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,                   *                urmeaz„.
cu v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;                                     Se retrag din societate dnii Schreiber Angela,
5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;         Societatea Comercial„               Schreiber Liviu-Catalin ∫i Combei Adrian-Rivellino,
5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„                                    prin cedarea celor 100 p„r˛i sociale ce le de˛in Ón
prin magazine;                           PODUL GRUII — S.R.L.
                                                            societate, Ón valoare total„ de 10.276.432 lei,
  – se modific„ datele de identificare ale        Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i          asociatului Negroiu Constantin, care va prelua
asociatului ∫i administratorului Ivascu Vasile ∫i                                   Óntregul activ ∫i pasiv al societ„˛ii.
anume C.I. seria MH nr. 073422, eliberat„ de Poli˛ia             ACT ADIfiIONAL                Se coopteaz„ Ón societate dl Negroiu Constantin,
Drobeta-Turnu Severin la data de 25.06.2001;                                      domiciliat Ón Timi∫oara, aleea Icar nr. 3, sc. A, ap.
  – se modific„ denumirea firmei Ón ESTERA         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       3, jude˛ul Timi∫, posesor al C.I. seria TM nr.
IVASCU & CO — S.N.C.                          PODUL GRUII — S.R.L.              219452/19.09.2001 emis„ de Poli˛ia Timi∫oara, cod
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n    Subsemna˛ii Patrascuta Dumitru, posesor al B.I.      numeric personal 1540815354803, fiul lui
neschimbate.                       seria B.U. nr. 278141/25.05.1995, cod numeric        Constantin ∫i Cornelia, n„scut la data de 15.08.1954
  (45/26.742)                      personal 1550328250530, ∫i Crisan Vergil, posesor      Ón comuna Bro∫teni, jude˛ul Mehedin˛i.
                                                             Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
             *                al C.I. seria MH nr. 144777/3.10.2003 eliberat„ de
                                                            Schreiber Liviu-C„t„lin ∫i dl Schreiber Andrei ∫i se
                             Poli˛ia Drobeta-Turnu Severin, cod numeric          nume∫te Ón aceast„ func˛ie dl Negroiu Constantin.
     Societatea Comercial„              personal 1580502034977, asocia˛i Societ„˛ii           Se desfiin˛eaz„ punctele de lucru din Drobeta-
     M & D IMPEX — S.R.L.              Comerciale PODUL GRUII — S.R.L., cu sediul Ón        Turnu Severin, bd. Tudor Vladimirescu nr. 123, ∫i
 Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i         Drobeta-Turnu Severin, str. I.C. Br„tianu nr. 2,       din comuna D‚rvari, jude˛ul Mehedin˛i.
                             jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul           Se reziliaz„ contractul de asociere al societ„˛ii.
         ACT ADIfiIONAL              registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul          Œn statutul societ„˛ii cuv‚ntul îasocia˛i“ va fi
                             Mehedin˛i cu nr. J 25/407/2003, cod unic de         Ónlocuit de sintagma îasociat unic“.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Ónregistrare 15808579, am hot„r‚t modificarea          Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
        M & D IMPEX — S.R.L.                                          neschimabte.
                             actului constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„.
  Subsemna˛ii Dancila Mircea Constantin ∫i Nistor      Se retrage din societate dl Patrascuta Dumitru         (51/26.747)
Daniel Vasile, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale M & D  prin cedarea celor 10 p„r˛i sociale, Ón valoare total„                 *
IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin,
                             de 1.000.000 lei, dlui Patrascuta Florin-Dumitru,
bd. Tudor Vladimirescu nr. 126, bl. IS4A, sc. 1, et. 3,                                     Societatea Comercial„
                             care va prelua toate drepturile ∫i obliga˛iile ce-i
ap. 7, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul
                             revin din de˛inerea acestora Ón societate.              RELOAD IMPEX — S.R.L.
registrului comer˛ului cu nr. J 25/287/2002, am
hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii    Se coopeteaz„ Ón societate dl Patrascuta Florin-      Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i
astfel:                          Dumitru, domiciliat Ón Drobeta-Turnu Severin, Str.
  – se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru cu destina˛ia    Independen˛ei nr. 32, bl. Ia1A, sc. 1, ap. 13, jude˛ul             ACT ADIfiIONAL
de magazin Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Cri∫an     Mehedin˛i, posesor al C.I. seria MH nr.            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
nr. 64, bl. M10, parter, jude˛ul Mehedin˛i.        003724/13.07.1998 emis„ de Poli˛ia Drobeta-Turnu             RELOAD IMPEX — S.R.L.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   Severin, cod numeric personal 1840707250065, fiul
                                                             Subsemna˛ii Ferenczi Tibor Karoly, posesor al
neschimbate.                       lui Dumitru ∫i Georgeta, n„scut la data de 7.07.1984     C.I. seria MH nr. 056098/1.11.2000 eliberat„ de
  (46/26.743)                      Ón Drobeta-Turnu Severin.                  Poli˛ia Turnu Severin, cod numeric personal
         ACT ADIfiIONAL               Se revoc„ din func˛ia de administrator dl         1670716200012, ∫i Ciocoteala Doina, posesoare a
                             Patrascuta Dumitru.                     C.I. seria MH nr. 155153/14.02.2004 eliberat„ de
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Celelalte prevederi ale actului constitutiv al      Poli˛ia Turnu Severin, cod numeric personal
       M & D IMPEX — S.R.L.                                           2710727250542, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                             societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  Subsemna˛ii Dancila Mircea Constantin ∫i Nistor                                   RELOAD IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Turnu
                               (49/26.745)
Daniel Vasile, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale M & D                                 Severin, str. Calomfirescu nr. 227, bl. E8, sc. 1,
IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin,                  *                ap. 10, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1401/12.V.2004
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        Ia∫i, Tanasievici George Daniel, domiciliat Ón Ia∫i,         Societatea Comercial„
Mehedin˛i cu nr. J 25/127/2004, cod unic de         Str. 14 Decembrie 1989 nr. 11, identificat cu C.I.       CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC
Ónregistrare 16218070, am hot„r‚t modificarea        seria MX nr. 103747/2000/Poli˛ia Ia∫i, ∫i Tanasevici         ™I INOVARE — S.A., Ia∫i
actului constitutiv al societ„˛ii cu urm„toarea       Romeo Gabriel, domiciliat Ón Ia∫i, str. ™tefan cel
men˛iune: Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón        Mare nr. 11, identificat cu B.I. seria G.N. nr.                ACT ADIfiIONAL
Turnu Severin, str. C„lug„reni nr. 1, jude˛ul        884898/1995/Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai
Mehedin˛i, cu destina˛ia bar.                                               la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                               Societ„˛ii Comerciale ANDRO COMPANY — S.R.L.,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al                                       CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC
                               cu sediul Ón Ia∫i, str. Cucu nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 5,
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                                       ™I INOVARE — S.A.
                               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
  (52/26.748)                                                       Subsemna˛ii
                               nr. J 22/3134/1993, Ón conformitate cu dispozi˛iile
              *                art. 199 din Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale       1. Antohi Constantin Marian, cet„˛ean rom‚n,
                               O.U.G. nr. 76/2001, republicat„, am hot„r‚t         domiciliat Ón Ia∫i, str. Garabet Ibr„ileanu nr. 6, bl.
     Societatea Comercial„               modificarea statutului ∫i contractului societ„˛ii      7, sc. A, parter, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I.
     LAND ROMANIA — S.R.L.                astfel:                           seria MX nr. 090355 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data
 Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i                                        de   22.06.1996,    cod   numeric    personal
                                 1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat al
                                                             1420729221174;
                               societ„˛ii a dlui Greguleac Mugurel Jean, domiciliat
                                                               2. Caluschi Cezar Florentin, cet„˛ean rom‚n,
          ACT ADIfiIONAL               Ón Ia∫i, Bd. Prim„verii nr. 7B, bl. R1, sc. A, et. 2, ap.
                                                             domiciliat Ón Ia∫i, ∫os. Nicolina nr. 14, bl. 914, et. 2,
                               9, identifiat cu C.I. seria MX nr. 327576/2002/Poli˛ia   ap.6, identificat cu C.I. seria MX nr. 051252
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
       LAND ROMANIA — S.R.L.              Ia∫i, prin cesionarea cu titlu gratuit a sumei de      eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 24.03.1999, cod
                               2.000.000 lei, 20 p„r˛i sociale, de c„tre dnii       numeric personal 1680323221140;
  Subsemnata Cazan Daria-Alexandra, Ón calitate
                               Tanasievici Gic„ Octav, Tanasievici George Daniel ∫i      3. Doncean Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,
de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale LAND
ROMANIA — S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu         Tanasevici Romeo Gabriel, reprezent‚nd aportul lor     domiciliat Ón Ia∫i, ∫os. P„curari nr. 34, bl. 555, sc. C,
Severin, str. Soveja nr. 4B, jude˛ul Mehedin˛i,       total la capitalul social, c„tre dl Greculeac Mugurel    et. 8, ap. 30, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 919163
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de      Jean.                            eliberat de Poli˛ia Ia∫i la data de 17.08.1995, cod
pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i cu nr. J 25/41/2001,        Capitalul social r„m‚ne nemodificat, Ón valoare     numeric personal 1550726221150;
cod unic de Ónregistrare R 13757142, am hot„r‚t       de 2.000.000 lei, ∫i va fi atribuit Ón totalitate        4. Fluturel Florin Mihai, cet„˛ean rom‚n,
modificarea actului constitutiv al societ„˛ii astfel: se   asociatului unic Greculeac Mugurel Jean.          domiciliat Ón Ia∫i, str. Carpa˛i nr. 10, bl. 912, et. 8,
Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru din Drobeta-Turnu         2. Schimbarea sediului social Ón Ia∫i, Bd.       ap. 37, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
Severin, str. Traian nr. 209, jude˛ul Mehedin˛i.       Prim„verii nr. 7B, bl. R1, sc. A, et. 2, ap. 9.       266805 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de
Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n        3. Recodificarea obiectului secundar de activitate   14.03.2002, cod numeric personal 1730616221131;
neschimbate.                         conform Ordinului ministrului nr. 601/2002.           5. Nichita Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
   (53/26.749)                         4. Numire administrator Ón persoana dlui        Ón Ia∫i, str. Petre Andrei nr. 16, jude˛ul Ia∫i,
                                                             identificat cu C.I. seria MX nr. 259433 eliberat„ de
              *                Greculeac Mugurel Jean.
                                                             Poli˛ia Ia∫i la data de 14.02.2002, cod numeric
                                 5. Retragere administrator Tanasievici Gica
                                                             personal 15609115221211;
     Societatea Comercial„               Octav.
                                                               6. Solcanu Bogdan Constantin, cet„˛ean rom‚n,
 CIB COM BIG — S.R.L., Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i           6. Declarare activitate principal„.           domiciliat Ón Ia∫i, str. Aurora nr. 3, bl. P 5, sc. C, et.
                                 748 – alte activit„˛i de servicii, prestate Ón     4, ap. 9, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
          ACT ADIfiIONAL               principal Óntreprinderilor;                 128858 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de
                                 7487 – alte activit„˛i de servicii, prestate Ón     26.05.2000, cod numeric personal 1760222221195;
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               principal Óntreprinderilor (servicii de rela˛ii cu       7. Stratulat Marian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
        CIB COM BIG — S.R.L.
                               publicul ∫i consultan˛„ Ón domeniul muncii).        Ón Ia∫i, str. Vasile Alecsandri nr. 4, bl. D, sc. C, ap.
  Subsemnatul Ciobanu Mihai, cet„˛ean rom‚n, cu         Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act      1, jude˛ul Ia∫i, identifiat cu B.I. sria G.R. nr. 910450
domiciliul Ón Pa∫cani, str. ™tefan cel Mare nr. 20, bl.
                               adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul ∫i    eliberat de Poli˛ia Ia∫i la data de 20.06.1995, cod
G 2 A, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX
                               contactul Societ„˛ii Comerciale ANDRO COMPANY        numeric personal 1560901227814;
nr. 385486 eliberat„ de Poli˛ia Pa∫cani Ón anul 2003,
                               — S.R.L.                            8. Ursachi Tonel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                                 Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        Ia∫i, str. Frumoas„ nr. 15, bl. 646, sc. C, et. 2, ap. 10,
CIB COM BIG — S.R.L., cu sediul Ón Pa∫cani, Str.
Izvoarelor, bl. A 3, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul Ia∫i,   18.03.2004.                         jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 196667
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu        (55/26.751)                      eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 4.04.2001, cod
nr. J 22/267/1998, Ón conformitate cu dispozi˛iile                                    numeric personal 1581019227795;
                                            *                  9. Negar„ Liviu Mihai, cet„˛ean rom‚n,
art. 199 din Legea nr. 31/1990, republicat„, a∫a cum
a fost modificat„, ∫i ale O.U.G. nr. 76/2001,                                      domiciliat Ón Murgeni, nr. 484, sc. A, parter, ap. 1,
republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului              Societatea Comercial„             jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I. seria VS nr. 025897
societ„˛ii astfel:                            CUCU TRANS — S.R.L., Ia∫i            eliberat„ de Poli˛ia Murgeni la data de 23.02.2000,
  1. Se coopteaz„ asociat ∫i se nume∫te                                         cod numeric personal 1730117370039;
administrator Anghelu∫ Neculai, cet„˛ean rom‚n, cu               ACT ADIfiIONAL                 10. fiibulc„ Cezar, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
domiciliul Ón Pa∫cani, Aleea 1 Decembrie 1918 nr.                                    Ia∫i, str. Vasile Lupu nr. 100, bl. C6, sc. A, et. 2, ap.
10, bl. C 22, sc. A, ap. 11, jude˛ul Ia∫i, identificat cu   la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      2, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
C.I. seria MX nr. 126890 eliberat„ de Poli˛ia Pa∫cani           CUCU TRANS — S.R.L.              246184 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 7.12.2001,
Ón anul 2000, cod numeric personal 154102640048,        Subsemna˛ii Cucu Constantin, domiciliat Ón Ia∫i,     cod numeric personal 1730417374096,
c„ruia i se cesioneaz„ cu titlu gratuit suma de                                       Ón calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale
                               ™os. Na˛ional„ nr. 78, bl. D15, ap. 4, identificat cu
2.000.000 lei, de c„tre Ciobanu Mihai, care se                                      CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC ™I
                               C.I. seria MX nr. 062538/1999/Poli˛ia Ia∫i, ∫i Cucu
retrage din societate f„r„ a mai ridica preten˛ii                                    INOVARE — S.A., cu sediul Ón Ia∫i, str. Anastasie
                               Maria, domiciliat„ Ón Ia∫i, ™os. Na˛ional„ nr. 78, bl.
ulterioare. Capitalul social total, de 2.000.000 lei,                                  Panu nr. 26, Complexul World Trade Center,
este Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,   D15, ap. 4, identificat„ cu C.I. seria MX nr.        jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
∫i este structurat astfel: Anghelu∫ Neculai –        062541/1999/Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai    Comer˛ului al Jude˛ului Ia∫i cu nr. J 22/1222/2003,
2.000.000 lei – 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei.       Societ„˛ii Comerciale CUCU TRANS — S.R.L., cu        av‚nd cod unic de Ónregistrare R 15572507, de
  2. Se extinde obiectul de activitate: 602 – alte     sediul Ón Ia∫i, ™os. Na˛ional„ nr. 78, bl. D15, et. 1,   comun acord ∫i Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii
transporturi terestre; 6021 – alte transporturi       ap. 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale hot„r‚rii adun„rii
terestre de c„l„tori, pe baz„ de grafic; 6022 –       comer˛ului cu nr. J 22/96/2004, cod unic de         generale a ac˛ionarilor nr. 1 din data de 4
transporturi cu taxiuri; 6023 – transporturi terestre    Ónregistrare 16081362, Ón conformitate cu          decembrie 2003, am hot„r‚t urm„toarele:
de c„l„tori, ocazionale; 6024 – transporturi rutiere     dispozi˛iile art. 199 din Legea nr. 31/1990,          1. Retragerea din societate a ac˛ionarului Nichita
de m„rfuri.                         republicat„, ∫i ale O.U.G. nr. 76/2001, republicat„,    Gheorghe, care cesioneaz„ 12 ac˛iuni din capitalul
  3. Se revoc„ din func˛ia de administrator         am hot„r‚t modificarea statutului ∫i contractului      de˛inut, a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 4 % din
Ciobanu Mihai.                        societ„˛ii astfel:                     capitalul social, Ón valoare de 1.200.000 lei, cu titlu
  4. Se modific„ datele de identificare ale                                       gratuit, dlui Ursachi Tonel, ∫i 18 ac˛iuni din
                                1. Dizolvarea societ„˛ii conform art. 222 lit. b),
asociatului Ciobanu Mihai: C.I. seria MX nr. 385486                                   capitalul de˛inut, a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd
                               respectiv imposibilitatea realiz„rii obiectului de
eliberat„ de Poli˛ia Pa∫cani Ón anul 2003.                                        6 % din capitalul social, Ón valoare de 1.800.000 lei,
  5. Se Ónchide punctul de lucru din Pa∫cani, Str.     activitate, conform Legii nr. 31/1990, republicate.
                               Executarea dizolv„rii ∫i lichid„rii se va face la data   cu titlu gratuit, dlui Fluturel Florin Mihai.
Izvoarelor nr. 4, jude˛ul Ia∫i.                                               Prin aceast„ cesionare drepturile ∫i obliga˛iile
  6. Obiectul de activitate recodificat se reg„se∫te    expir„rii termenului de opozi˛ie de 30 de zile de la
                                                             ac˛ionarului Nichita Gheorghe fa˛„ de Societatea
Ón statutul societ„˛ii reactualizat.             data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei a
                                                             Comercial„     CENTRUL     DE   TRANSFER
  7. Se schimb„ sediul social Ón Pa∫cani, str. Mihai    actului adi˛ional.
                                                             TEHNOLOGIC ™I INOVARE — S.A. Ónceteaz„, iar
Eminescu, bl. C 22, sc. A, ap. 11, jude˛ul Ia∫i.        2. Numirea Ón calitate de lichidator al societ„˛ii a   societatea nu mai are nici un fel de preten˛ii fa˛„ de
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       dnei Tanas„ Maria, n„scut„ la data de 23 aprilie      dl Nichita Gheorghe.
adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul      1952, Ón comuna Nicolae B„lcescu, jude˛ul Boto∫ani,       2. Retragerea din societate a ac˛ionarului
Societ„˛ii Comerciale CIB COM BIG — S.R.L.          domiciliat„ Ón Ia∫i, bd. Alexandru cel Bun nr. 47, bl.   Solcanu Bogdan Constantin, care cesioneaz„ 12
   (54/26.750)                       E1, sc. B, et. 9, ap. 40, cod numeric personal       ac˛iuni din capitalul de˛inut, a 100.000 lei fiecare,
              *                2520423221204, identificat„ cu B.I. seria D.A. nr.     reprezent‚nd 4 % din capitalul social, Ón valoare de
                               583278/11.04.1986/Mili˛ia Ia∫i.               1.200.000 lei, cu titlu gratuit, dlui Antohi
      Societatea Comercial„                3. Radierea societ„˛ii din registrul comer˛ului.     Constantin Marin, ∫i 18 ac˛iuni din capitalul
     ANDRO COMPANY — S.R.L., Ia∫i              Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       de˛inut, a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 6 % din
                               adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul ∫i    capitalul social, Ón valoare de 1.800.000 lei, cu titlu
          ACT ADIfiIONAL               contractul Societ„˛ii Comerciale CUCU TRANS —        gratuit, dlui Fluturel Florin Mihai.
                               S.R.L.                             Prin aceast„ cesionare drepturile ∫i obliga˛iile
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale        Prezentul Ónscris a fost Óntocmit ∫i redactat      ac˛ionarului Solcanu Bogdan Constantin fa˛„ de
       ANDRO COMPANY — S.R.L.                                           Societatea Comercial„ CENTRUL DE TRANSFER
                               ast„zi, 5 martie 2004.
  Subsemna˛ii Tanasievici Gica Octav, domiciliat                                    TEHNOLOGIC ™I INOVARE — S.A. Ónceteaz„, iar
                                 (56/26.752)
Ón Ia∫i, str. Cucu nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 5, identificat                                societatea nu mai are nici un fel de preten˛ii fa˛„ de
cu B.I. seria B.E. nr. 506366/1981 eliberat de Mili˛ia                 *                dl Solcanu Bogdan Constantin.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1401/12.V.2004                   13
  3. Retragerea din societate a ac˛ionarului         1. Retragerea din calitatea de asociat a dlui      nr. 362901/2004/Ambasada Italiei/Bucure∫ti, Ón
Caluschi Cezar Florentin, care cesioneaz„ 12 ac˛iuni    Bargan Daniel Doru, prin cesionarea cu titlu gratuit    calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
din capitalul de˛inut, a 100.000 lei fiecare,        a aportului s„u la capitalul social, Ón valoare total„   LA–FORESTALE–DI–PAOLO–MC — S.R.L., cu sediul
reprezent‚nd 4 % din capitalul social, Ón valoare de    de 2.000.000 lei, c„tre dl Bargan Petru Marius, dup„    Ón Ia∫i, str. Eternitate nr. 96B, bl. XI, sc. B, parter,
1.200.000 lei, cu titlu gratuit, dlui Doncean        care declar„ c„ renun˛„ la toate drepturile de orice    ap. 5, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
Gheorghe, ∫i 18 ac˛iuni din capitalul de˛inut, a      natur„ privind societatea. Societatea va func˛iona     cu nr. J 22/1048/2002, cod unic de Ónregistrare
100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 6 % din capitalul     cu asociat unic Ón persoana dlui Bargan Petru       14904861, atribut fiscal R, Ón conformitate cu
social, Ón valoare de 1.800.000 lei, cu titlu gratuit,   Marius. Capitalul social r„m‚ne neschimbat, Ón       dispozi˛iile art. 199 din Legea nr. 31/1990,
dlui Fluturel Florin Mihai.                 valoare de 4.000.000 lei, repartizat Ón 40 p„r˛i      republicat„, ∫i a O.U.G. nr. 76/2001, republicat„, am
  Prin aceast„ cesionare drepturile ∫i obliga˛iile     sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i va fi atribuit Ón    hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii, astfel:
ac˛ionarului Caluschi Cezar Florentin fa˛„ de        Óntregime asociatului unic.                  1. Schimbarea sediului social Ón Ia∫i, Pia˛a
Societatea Comercial„ CENTRUL DE TRANSFER           2. Societatea va fi administrat„ numai de dl      Voievozilor nr. 18, bl. A16, ap. 2.
TEHNOLOGIC ™I INOVARE — S.A. Ónceteaz„, iar         Bargan Petru Marius, ca urmare a retragerii din        2. Modificarea datelor de identificare ale
societatea nu mai are nici un fel de preten˛ii fa˛„ de   aceast„ calitate a dlui Bargan Daniel Doru.        asociatului unic conform actului anexat.
dl Caluschi Cezar Florentin.                  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act        Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
  Capitalul social al societ„˛ii, Ón valoare total„ de   adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul ∫i   adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul
30.000.000 lei, repartizat Ón 300 ac˛iuni Ón valoare    contractul Societ„˛ii Comerciale BARGAN D.P. —       Societ„˛ii                Comerciale
nominal„ de 100.000 lei fiecare, va fi astfel        S.R.L.                           LA–FORESTALE–DI–PAOLO–MC — S.R.L.
distribuit:                           (59/26.755)                        Prezentul Ónscris a fost Óntocmit ∫i redactat
  Fluturel Florin Mihai – 195 ac˛iuni – 19.500.000                  *                ast„zi, 22 martie 2004.
lei – 65 %;                                                        (61/26.757)
  Stratulat Marian – 30 ac˛iuni – 3.000.000 lei – 10 %;
                                   Societatea Comercial„                            *
  Antohi Constantin Marin – 15 ac˛iuni – 1.500.000
lei – 5 %;                          PRIMA MAG COM — S.R.L., T‚rgu Frumos
  Ursachi Tonel – 15 ac˛iuni – 1.500.000 lei – 5 %;           jude˛ul Ia∫i                     Societatea Comercial„
  Doncean Gheorghe – 15 ac˛iuni – 1.500.000 lei –                                    KARAT GOLD — S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Vaslui
5 %;                                     ACT ADIfiIONAL
  fiibulc„ Cezar – 15 ac˛iuni – 1.500.000 lei – 5 %;                                           ACT ADIfiIONAL
                               la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  Negar„ Liviu Mihail – 15 ac˛iuni – 1.500.000 lei –
                                     PRIMA MAG COM — S.R.L.             la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
5 %.
  Drept pentru care am Óncheiat prezentul act         Subsemnata Moruzi Maria, domiciliat„ Ón T‚rgu              KARAT GOLD — S.R.L.
adi˛ional, ce face parte integrant„ din statutul ∫i     Frumos, str. Cuza Vod„ nr. 33, identificat„ cu C.I.      Subsemna˛ii Smical„ Vasile, domiciliat Ón Ia∫i,
contractul de societate.                  seria MX nr. 354188/2003/Poli˛ia T‚rgu Frumos, Ón     str. Oancea nr. 10, bl. 354, sc. B, et. 1, ap. 3,
                              calitate de asociat al Societ„˛ii Comerciale PRIMA
   (57/26.753)                                                    identificat cu C.I. seria MX nr. 279392/2002
                              MAG COM — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Frumos, str.
              *                                              eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Vaidner Ioan Viorel,
                              Cuza Vod„ nr. 27, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la
                                                            domiciliat Ón Ia∫i, str. Sf. Laz„r nr. 1, bl. Ghica Vod„,
                              Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 22/224/1999,
                                                            sc. 1B, et. 7, ap. 38, identificat cu C.I. seria MX nr.
       Societatea Comercial„             cod unic de Ónregistrare 11652280, Ón conformitate
                                                            275374/2002 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, ∫i Nicolau
      METANEIRA OY — S.R.L.              cu dispozi˛iile art. 199 din Legea nr. 31/1990,
                              republicat„, ∫i ale O.U.G. nr. 76/2001, republicat„,    Neculai, domiciliat Ón Ia∫i, bd. Alexandru cel Bun
      Finlanda - Filiala Ia∫i, Ia∫i                                        nr. 9, bl. D1, sc. D, et. 4, ap. 22, identificat cu B.I.
                              am hot„r‚t modificarea statutului ∫i contractului
                              societ„˛ii astfel:                     seria B.T. nr. 367605/1982 eliberat de Poli˛ia Ia∫i, Ón
         ACT ADIfiIONAL                                            calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale KARAT
                                1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asocia˛i ai
                              societ„˛ii a drei Manolache Anca-Elena, n„scut„ la     GOLD — S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Vasile Lupu nr.
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              data de 16.02.1981 Ón T‚rgu Frumos, jude˛ul Ia∫i,     93, bl. V1, sc. B, parter, ap. 4, Ónmatriculat„ la
  METANEIRA OY — S.R.L. Finlanda – Filiala
                              domiciliat„ Ón T‚rgu Frumos, str. Ecaterina        Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
             Ia∫i
                              Teodoroiu nr. 13, cod numeric personal           22/1424/2002, cod unic de Ónregistrare 15085587, Ón
  Subscrisa Societatea Comercial„ METANEIRA OY                                    conformitate cu dispozi˛iile art. 199 din Legea nr.
                              2810216225621, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
— S.R.L., cu sediul Ón Finlanda, Helsinki, cu num„r                                  31/1990, republicat„, ∫i ale O.U.G. nr. 76/2001,
                              079673/1999/Poli˛ia T‚rgu Frumos, ∫i a dlui Moruzi
din registrul comercial 784676/2000, reprezentat„                                   republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului ∫i
                              Radu-Constantin, n„scut la data de 19.02.1974 Ón
prin Ignazio Valente, domiciliat Ón Italia, 90142,                                   contractului societ„˛ii astfel:
                              T‚rgu Frumos, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón T‚rgu
Palermo, Via Cardinale Rampolla nr. 4, identificat                                    1. Capitalul social total este Ón valoare de
                              Frumos, str. Cuza Vod„ nr. 33, cod numeric
cu pa∫aportul nr. 884919U din anul 2000/Ambasada                                    710.200.000 lei ca urmare a major„rii de la valoarea
                              personal 1740219226327, identificat cu C.I. seria
Italiei din Viena, Ón calitate de asociat unic al                                   de 10.200.000 lei cu suma de 700.000.000 lei aport
                              MX nr. 308353/2002/Poli˛ia T‚rgu Frumos, prin
Societ„˛ii Comerciale METANEIRA OY — S.R.L.                                      Ón numerar, depus Ón contul societ„˛ii cu titlu de
                              preluarea total„ cu titlu gratuit a capitalului
Finlanda – Filiala Ia∫i, cu sediul Ón Ia∫i, str. Moara                                 capital social conform foilor de v„rs„m‚nt anexate,
                              societ„˛ii de la asociata Moruzi Maria, care se
de Foc nr. 35, nivel 3, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              retrage din societate ∫i declar„ c„ renun˛„ la toate    repartizat Ón 7.102 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare
registrului comer˛ului cu nr. J 22/1186/2001, cod
                              drepturile ∫i obliga˛iile Ón ceea ce prive∫te societate.  ∫i va fi atribuit asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:
unic de Ónregistrare 14362817, Ón conformitate cu       Capitalul social total r„m‚ne neschimbat Ón        Smical„ Vasile – 236.700.000 lei – 2.367 p„r˛i
dispozi˛iile art. 199 din Legea nr. 31/1990,        valoare de 2.000.000 lei, repartizat Ón 20 p„r˛i      sociale – 33 %;
republicat„, a∫a cum a fost modificat„, ale O.U.G.     sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i va fi atribuit noilor    Vaidner Ioan Viorel – 236.700.000 lei – 2.367
nr. 76/2001, republicat„, a hot„r‚t urm„toarele       asocia˛i, dup„ cum urmeaz„:                p„r˛i sociale – 33 %;
modific„ri Ón statutul societ„˛ii de filial„:         Manolache Anca-Elena – 1.000.000 lei – 50 %;        Nicolau Neculai – 236.800.000 lei – 2.368 p„r˛i
  1. Numirea Ón calitatea de administrator al         Moruzi Radu-Constantin – 1.000.000 lei – 50 %.     sociale – 34 %.
filialei, cu puteri depline de reprezentare ∫i         2. Retragerea din calitatea de administrator al      2. Retragerea din calitatea de administrator al
administrare, al dlui Ignazio Valente, cet„˛ean       societ„˛ii a dnei Moruzi Maria ∫i numirea Ón aceast„    societ„˛ii a domnului Vaidner Ioan Viorel ∫i
italian, n„scut la data de 17.05.1952 Ón Palermo,      calitate a dlor Manolache Anca-Elena ∫i Moruzi
Italia, domiciliat Ón Italia, 90142, Palermo, Via                                   numirea Ón aceast„ calitate a domnului Smical„
                              Radu-Constantin, care decid Ón unanimitate.        Vasile, care va avea puteri depline de reprezentare
Cardinale Rampolla nr. 4, identificat cu pa∫aportul      3. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
nr. 884919U/2000/Ambasada Italiei din Viena, ca                                    ∫i administrare a societ„˛ii.
                              cu urm„toarele activit„˛i: 1581 – fabricarea p‚inii;     3. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
urmare a retragerii din aceast„ calitate a dlui       fabricarea produselor proaspete de patiserie; 1582 –
Hriban C„t„lin Iulian.                                                 cu:
                              fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a altor produse    524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       similare; 1585 – fabricarea macaroanelor, t„i˛eilor,
adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul                                   specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„
                              cu∫cu∫ului ∫i a altor produse f„inoase similare; 5119   parte;
Societ„˛ii Comerciale METANEIRA OY — S.R.L.         – intermediere Ón comer˛ul cu produse diverse;
Finlanda – Filiala Ia∫i.                                                 5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
                                                            specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
   (58/26.754)                      furaje; 5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                            parte;
              *                nespecializate, cu v‚nzare predominant de produse
                                                             971 – alte activit„˛i recreative;
                              nealimentare; 5540 – baruri; 6022 – transporturi cu
                                                             9271 – jocuri de noroc ∫i pariuri (loto-prono).
                              taxiuri; 6024 – transporturi rutiere de m„rfuri; 7482
      Societatea Comercial„                                             Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
                              – activit„˛i de ambalare; 7485 – activit„˛i de
      BARGAN D.P. — S.R.L., Ia∫i            secretariat ∫i traducere; 9302 – coafur„ ∫i alte      adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul ∫i
                              activit„˛i de Ónfrumuse˛are; 9304 – activit„˛i de     contractul Societ„˛ii Comerciale KARAT GOLD —
         ACT ADIfiIONAL               Óntre˛inere corporal„.                   S.R.L.
                                Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act        Prezentul Ónscris a fost Óntocmit ∫i redactat
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale                                    ast„zi, 18 februarie 2004.
                              adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul ∫i
        BARGAN D.P. — S.R.L.                                             (62/26.758)
                              contractul Societ„˛ii Comerciale PRIMA MAG COM
  Subsemna˛ii Bargan Petru Marius, domiciliat Ón      — S.R.L.
Pa∫cani, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 13, bl. CL13, sc.
                                                                         *
                                Prezentul Ónscris a fost Óntocmit ∫i redactat
B, ap. 34, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.  ast„zi, 25.03.2004.
140993/2000/Poli˛ia Pa∫cani, ∫i Bargan Daniel Doru,                                        Societatea Comercial„
                                 (60/26.756)
domiciliat Ón Pa∫cani, Aleea 1 Decembrie 1918 nr.                                        MOLDAVPRESS — S.R.L., Ia∫i
13, bl. CL13, sc. B, ap. 34, jude˛ul Ia∫i, identificat cu               *
B.I. seria D.E. nr. 078258/1997/Poli˛ia Pa∫cani, Ón                                           ACT ADIfiIONAL
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale BARGAN        Societatea Comercial„
D.P. — S.R.L., cu sediul Ón Pa∫cani, Aleea 1                                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              LA–FORESTALE–DI–PAOLO–MC — S.R.L., Ia∫i
Decembrie 1918 nr. 13, bl. CL13, sc. B, ap. 34,                                           MOLDAVPRESS — S.R.L.
jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului              ACT ADIfiIONAL                Subsemna˛ii
comer˛ului cu nr. J 22/142/2002, cod unic de                                        – Darie Vergil, cod numeric personal
Ónregistrare R 14447328, de comun acord ∫i Ón            la statutul Societ„˛ii Comerciale         1670809372237, fiul lui Gheorghe ∫i Anica, n„scut
conformitate cu dispozi˛iile art. 199 din Legea nr.      LA–FORESTALE–DI–PAOLO–MC — S.R.L.            la data de 9.08.1967 Ón satul Hurdugi, jude˛ul
31/1990, republicat„, a∫a cum a fost modificat„, ∫i      Subsemnatul Fermani Paolo, domiciliat Ón Italia,     Vaslui, cu domiciliul Ón satul Potoci (ora∫ Bicaz),
ale O.U.G. nr. 76/2001, republicat„, au hot„r‚t       Macerata, Via San Salvadore nr. 27, Pollenza,       jude˛ul Neam˛, posesor al C.I. seria NT nr. 155300
urm„toarele modifric„ri Ón statutul societ„˛ii:       identificat   cu   pa∫aportul   seria   Y     eliberat„ de Poli˛ia Bicaz/2003,
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1401/12.V.2004
  Abraham Thomas-Adalbert, cod numeric            2. Modificarea datelor de identificare ale          3. Ca urmare, capitalul social total este de
personal 1690225120726, fiul lui Ernest ∫i Maria-      asociatului unic ∫i administratorului.            2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare
Emese, cu domiciliul Ón Cluj-Napoca, str. Eugen        Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       de 100.000 lei fiecare, repartizate asocia˛ilor dup„
Ionesco, jude˛ul Cluj, posesor al C.I. seria KX nr.     adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul      cum urmeaz„:
280785 eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca/2003,        Societ„˛ii Comerciale CRISOX NORD-EST LINE —          – Croitoru Leti˛ia Anemona – 19 p„r˛i sociale Ón
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     S.R.L.                            valoare total„ de 1.900.000 lei, reprezent‚nd 95 %
MOLDAVPRESS — S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, Str.          (64/26.760)                       din capitalul social total;
Amurgului nr. 10, bl. 258A, et. 4, ap. 15, jude˛ul Ia∫i,                                  – Prisac„ Constantin – o parte social„ Ón valoare
                                            *                total„ de 100.000 lei, reprezent‚nd 5 % din capitalul
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Jude˛ului Ia∫i cu nr. J 22/1214/2003, cod unic de                                    social total.
Ónregistrare 15568611, Ón conformitate cu                 Societatea Comercial„               4. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
prevederile art. 199 din Legea nr. 31/1990,                IA™ISTING — S.A., Ia∫i             cu urm„toarele activit„˛i:
republicat„, am hot„r‚t urm„toarele:                                            3310 – produc˛ie de aparatur„ ∫i Ónstrumente
  1. Se retrage din societate Abraham Thomas-                 ACT ADIfiIONAL               medicale;
Adalbert, care a cedat, pe baz„ de contract scris, la                                    5146 – comer˛ cu ridicata cu produse
                               la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       farmaceutice (numai produse de tehnic„ dentar„ ∫i
valoarea nominal„, toate p„r˛ile sociale de˛inute Ón
                                       IA™ISTING — S.A.              stomatologie);
capitalul societ„˛ii (10 x 100.000 = 1.000.000 lei),
c„tre asociatul Darie Vergil. Cesionarul declar„ c„ a     Subsemnatul Bl„ju˛ Viorel Ionel, domiciliat Ón        5232 – comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale
primit p„r˛ile sociale ∫i a achitat cedentului       Ia∫i, bd. Dimitrie Cantemir nr. 8, sc. B, ap. 1,       ∫i ortopedice (numai produse de tehnic„ dentar„ ∫i
contravaloarea lor, iar cedentul declar„ c„ a primit    identificat cu C.I. seria MX nr. 085343 eliberat„ de     stomatologie).
contravaloarea p„r˛ilor sociale cedate, precum ∫i      Poli˛ia Ia∫i/1999, Ón calitate de reprezentant al        5. Reducerea obiectului de activitate al societ„˛ii
drepturile materiale cuvenite ∫i nu mai are nici o     Societ„˛ii Comerciale IA™ISTING — S.A., cu sediul Ón     la urm„toarele activit„˛i:
preten˛ie fa˛„ de cesionar sau societate.          Ia∫i, Calea Chi∫in„ului nr. 32, Ónmatriculat„ la        3310 – produc˛ie de aparatur„ ∫i Ónstrumente
  Asociatul Darie Vergil preia societatea Ón starea    Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 22/285/1999,     medicale;
economico-financiar„ ∫i cu obliga˛iile existente la     cod unic de Ónregistrare 11713859, atribut fiscal R,      5146 – comer˛ cu ridicata cu produse
data cesiunii, pe care le cunoa∫te ∫i Ón privin˛a      Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor      farmaceutice (numai produse de tehnic„ dentar„ ∫i
c„rora nu are obiec˛iuni sau preten˛ii. Asociatul      nr. 10 din data de 6.03.2004 ∫i a procesului-verbal     stomatologie);
retras r„m‚ne r„spunz„tor Ón continuare pentru       al adun„rii generale a ac˛ionarilor nr. 11 din data       5232 – comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale
corectitudinea opera˛iunilor desf„∫urate de         de 6.03.2004, Ón conformitate cu art. 199 din Legea     ∫i ortopedice (numai produse de tehnic„ dentar„ ∫i
societate p‚n„ la data retragerii.             nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale O.U.G. nr. 76/2001,     stomatologie).
  Subsemnatul Darie Vergil, asociat unic Ón urma      republicat„ am hot„r‚t urm„toarele modific„ri Ón        8513 – activit„˛i de asisten˛„ stomatologic„.
cesiunii, hot„r„sc:                     statutul ∫i contractul de societate:               (67/26.763)
                                1. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón Ia∫i, str. Gh.
  2. Societatea Comercial„ MOLDAVPRESS — S.R.L.
                              Asachi nr. 17.
                                                                          *
va func˛iona Ón continuare ca societate cu
r„spundere limitat„ cu asociat unic, av‚nd capitalul      2. Prelungirea mandatului administratorului
                              Bl„ju˛ Viorel Ionel de la data de 5.02.2004 la data            Societatea Comercial„
social Ón valoare de 2.000.000 lei, Ón numerar,                                           INTERVISION — S.R.L., Ia∫i
repartizat Ón 20 p„r˛i sociale, a 100.000 lei, atribuite  de 5.02.2008.
Ón totalitate asociatului unic.                 (65/26.761)
                                                                      ACT ADIfiIONAL
  3. Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu                *
urm„toarele grupe ∫i clase:                                                 Subsemnatul Alexandrescu Cezar-Iulian,
  642 – telecomunica˛ii:                                                domiciliat Ón Ia∫i, str. Mircea cel B„tr‚n nr. 1, bl. A1,
                                   Societatea Comercial„
  6420 – telecomunica˛ii;                                                sc. C, et. 6, ap. 2, identificat cu C.I. seria MX nr.
                              VICTORIA MEDIA PRODUCTION — S.R.L., Ia∫i           407068 eliberat de Poli˛ia Ia∫i la data de 30.09.2003,
  4. Se schimb„ obiectul de activitate principal,
potrivit CAEN, care va fi:                                                asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
                                        ACT ADIfiIONAL               Comerciale INTERVISION — S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,
  642 – telecomunica˛ii;
  6420 – telecomunica˛ii.                   Subsemna˛ii Alexandrescu Cezar-Iulian,          str. Vasile Urechia nr. 24, societate Ónmatriculat„ la
  5. Se revoc„ mandatul de administrator al        domiciliat Ón Ia∫i, str. Mircea cel B„tr‚n nr. 1, bl. A1,  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ia∫i cu
asociatului retras Abraham Thomas-Adalbert ∫i se      sc. C, et. 6, ap. 2, identificat cu C.I. seria MX nr.    nr. J 22/796/2002, cod unic de Ónregistrare
nume∫te administrator cu puteri depline dl Rusu       407068 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de         14784919, am hot„r‚t modific„rile:
Petru-Cristian,    cod   numeric    personal   30.09.2003, ∫i De Winter Michael Daniel Jean,          1. Schimbarea sediului social Ón Ia∫i, str. Mircea
1670126221143, fiul lui Petru ∫i M„ndi˛a, n„scut la     domiciliat Ón Belgia, identificat cu C.I. nr. 083      cel B„tr‚n nr. 1, bl. A1, sc. C, et. 6, ap. 2.
data de 26.01.1967 Ón Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara,     0095338 87 eliberat de autorit„˛ile din Belgia, la       2. Schimbarea activit„˛ii principale: 6420 –
cu domiciliul Ón Ia∫i, str. Ciurchi nr. 127, bl. E1, sc.  data de 25.04.2002, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    telecomunica˛ii.
D, et. 1, ap. 2, jude˛ul Ia∫i, posesor al C.I. seria MX   VICTORIA MEDIA PRODUCTION — S.R.L., cu sediul          3. Deschiderea unui punct de lucru Ón Ia∫i, str.
nr. 191144 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i/2001.         Ón Ia∫i, str. Vasile Urechia nr. 24, societate        Albine˛ nr. 21, unde se vor desf„∫ura activit„˛ile:
  Administratorul nou numit preia societatea cu      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al       5261   –  comer˛    cu  am„nuntul    prin
drepturi ∫i obliga˛ii, astfel cum acestea exist„ la     Jude˛ului Ia∫i cu nr. J 22/982/2003, am hot„r‚t       coresponden˛„;
                              modific„rile:                          6420 – telecomunica˛ii;
data cesiunii, pe care le cunoa∫te ∫i Ón privin˛a
                                1. Schimbarea sediului social Ón Ia∫i, Pia˛a         9211 – produc˛ie de filme cinematografice ∫i
c„rora nu are obiec˛iuni. Administratorul ini˛ial
                              Voievozilor nr. 3, bl. A9, et. 9, ap. 36.          video;
r„m‚ne r„spunz„tor pentru corectitudinea
                                2. Deschiderea unui punct de lucru Ón Ia∫i, str.       9272 – alte activit„˛i recreative.
opera˛iunilor s„v‚r∫ite pe seama societ„˛ii p‚n„ Ón
                              Albine˛ nr. 21. La acest punct de lucru se vor         4. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
momentul revoc„rii.
                              desf„∫ura activit„˛ile:                   cu urm„toarele activit„˛i:
  6. Se Óntocme∫te statutul de asociat unic al
                                6420 – telecomunica˛ii;                   5261   –  comer˛    cu  am„nuntul    prin
societ„˛ii, care s„ cuprind„ modific„rile aduse prin
                                9211 – produc˛ie de filme cinematografice ∫i       coresponden˛„;
actul adi˛ional ∫i se revoc„ contractul de societate ∫i
                              video;                             5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se
vechiul statut.
                                9272 – alte activit„˛i recreative.            efectueaz„ prin magazine;
  7. Prezentul act adi˛ional parte integrant„ din                                     6420 – telecomunica˛ii;
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           3. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
                              cu urm„toarele activit„˛i:                   9211 – produc˛ia de filme cinematografice ∫i
MOLDAVPRESS — S.R.L., pe care Ól modific„ Ón mod                                     video;
corespunz„tor, produce efecte numai         din    6420 – telecomunica˛ii;
                                7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor         (68/26.764)
momentul Ónregistr„rii lui Ón registrul comer˛ului,
prin grija administratorului ∫i pe r„spunderea       imobiliare proprii sau Ónchiriate;                           *
tuturor semnatarilor.                     9272 – alte activit„˛i recreative.
                                Prezentul act adi˛ional a fost redactat azi,              Societatea Comercial„
  (63/26.759)
                              3.03.2004, de avocat Butunoiu Anca.
              *                                                     EUROPROD — S.R.L., Ia∫i
                                (66/26.762)
                                            *                         ACT ADIfiIONAL
     Societatea Comercial„
  CRISOX NORD-EST LINE — S.R.L., Ia∫i                                          la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                     Societatea Comercial„
                                                                     EUROPROD — S.R.L.
                                     FIZIODENT — S.R.L., Ia∫i
         ACT ADIfiIONAL                                               Subsemna˛ii
                                                              – Christescu Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                   ACT ADIfiIONAL
                                                             data de 18.07.1968 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,
     CRISOX NORD-EST LINE — S.R.L.             Subsemnata Croitoru Leti˛ia Anemona,           cu domiciliul Ón Ia∫i, bd. T. Vladimirescu nr. 95, sc.
  Subsemnatul Azamfirei Ioan, domiciliat Ón Ia∫i,     domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Costache Negri nr. 8, bl. G1,   B, et. 1, ap. 6, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria
str. V. Lupu nr. 160, bl. G3-1, et. 3, ap. 3, identificat  et. 3, ap. 7, asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii  MX nr. 132324/16.06.2000/Poli˛ia Ia∫i, cod numeric
cu C.I. seria MX nr. 435358/Poli˛ia Ia∫i/2004, Ón      Comerciale FIZIODENT — S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,      personal 1680718451515;
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale      str. Costache Negri nr. 8, bl. G1, et. 3, ap. 7, societate   – Tanasa Cristian Victor, cet„˛ean rom‚n, n„scut
CRISOX NORD-EST LINE — S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      la data de 25.11.1967 Ón comuna Ghidiceni, jude˛ul
str. V. Lupu nr. 160, bl. G3-1, et. 3, ap. 3,        Jude˛ului Ia∫i cu nr. J 22/1016/1998, cod unic de      Gala˛i, cu domiciliul Ón Ia∫i, Str. Frumoas„ nr. 4, bl.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     Ónregistrare 11128634, am hot„r‚t modific„rile:       918, sc. T2, et. 8, ap. 29, jude˛ul Ia∫i, identificat cu
nr. J 22/32/2004, Ón conformitate cu prevederile art.      1. Cooptarea Ón societate a dlui Prisac„         C.I. seria MX nr. 124376/8.05.2000/Poli˛ia Ia∫i, cod
199 din Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale O.U.G.    Constantin, domiciliat Ón F„lticeni, aleea Pictor      numeric personal 1671125173181;
nr. 76/2001, republicat„, am hot„r‚t urm„toarele      Dimitrie HÓrlescu, bl. 7, sc. B, ap. 2, jude˛ul Suceava,    – ™tefan Radu, n„scut la data de 17.08.1934 Ón
modific„ri Ón statutul societ„˛ii:             n„scut la data de 24.07.1976 Ón F„lticeni, jude˛ul      comuna M„t„saru, jude˛ul D‚mbovi˛a, cet„˛ean
  1. Majorarea capitalului social de la suma de      Suceava, cod numeric personal 1760724330762.         rom‚n, cu domiciliul Ón Tecuci, str. Gala˛i nr. 19,
30.000.000 lei cu suma de 320.000.000 lei aport Ón       2. Cesionarea unei p„r˛i sociale Ón valoare de      jude˛ul Gala˛i, identificat cu B.I. seria B.G. nr.
numerar depus Ón contul societ„˛ii cu titlu de       100.000 lei, din aportul total de 2.000.000 lei al dnei   530380/5.03.1982/Poli˛ia Tecuci, cod numeric
capital social. Capitalul social, Ón valoare total„ de   Croitoru Leti˛ia Anemona, la capitalul social al       personal 1340817173164,
350.000.000 lei, este repartizat Ón 3.500 p„r˛i sociale   Societ„˛ii Comerciale FIZIODENT — S.R.L., c„tre dl       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
a 100.000 lei fiecare ∫i va fi atribuit Ón Óntregime    Prisac„ Constantin. Men˛ionez c„ cesiunea p„r˛ii       EUROPROD — S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, Str.
asociatului unic, Ón persoana dlui Azamfirei Ioan.     sociale s-a f„cut cu titlu gratuit.             Frumoas„ nr. 4, bl. 918, sc. T2, et. 8, ap. 29, jude˛ul
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1401/12.V.2004                   15
Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului    Caranfil Adriana – 2.500 p„r˛i sociale Ón valoare      1. Schimbarea activit„˛ii principale a societ„˛ii
al Jude˛ului Ia∫i cu nr. J 22/542/2001, cod numeric   total„ de 250.000.000 lei, reprezent‚nd 50 %.        care devine:
personal R13930277, am convenit urm„toarele:        2. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii       519 – comer˛ cu ridicata cu alte produse;
  1. Cooptarea Ón societate a dnei Baraga Silvia,    Ón Ia∫i, str. Cuza Vod„ nr. 12. La aceast„ adres„ se      5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse
n„scut„ la data de 24.04.1936 Ón comuna Ro∫iori,     vor desf„∫ura activit„˛i prev„zute Ón obiectul de      (inclusiv piese de schimb pentru linii de
jude˛ul Bac„u, domiciliat„ Ón Bac„u, str. Militari nr.  activitate al societ„˛ii.                  Ómbuteliat);
1, identificat„ cu C.I. seria XC nr. 187588/2002      3. Œnchiderea punctului de lucru al societ„˛ii din      2. Recodificarea obiectului secundar de activitate
eliberat„ de Poli˛ia Bac„u, cod numeric personal     Ia∫i, bd. Socola nr. 2, bl. F2, jude˛ul Ia∫i.        al societ„˛ii conform Ordinului nr. 601/2002.
2360424040032.                       Drept pentru care s-a redactat actul adi˛ional,       3. Schimbarea datelor de identificare ale
  2. Cesionarea cu titlu gratuit a 2 p„r˛i sociale a  care face parte integrant„ din statutul ∫i contractul    asociatului unic – administrator Cantea Elmi Viorel.
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 200.000 lei  Societ„˛ii Comerciale TREND COMP — S.R.L.            4. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
dnei Baraga Silvia, din aportul la capitalul social al    (70/26.766)                       cu:
Societ„˛ii Comerciale EUROPROD — S.R.L. adus de                                     511 – activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
asociatul ™tefan Radu.                                *                ridicata;
  3. Cesionarea cu titlu gratuit a unei p„r˛i sociale                                  5114 – intermediere Ón comer˛ul cu ma∫ini,
a 100.000 lei, Ón valoare total„ de 100.000 lei, dnei       Societatea Comercial„                echipamente industriale, nave ∫i avioane;
Baraga Silvia, din aportul la capitalul social al    WHITE CLEAR — S.R.L., Tome∫ti, jude˛ul Ia∫i           512 – comer˛ cu ridicata cu produse agricole
Societ„˛ii Comerciale EUROPROD — S.R.L. adus de                                    brute ∫i cu animale vii;
asociatul T„nas„ Cristian Victor.                      ACT ADIfiIONAL                5123 – comer˛ cu ridicata cu animale vii;
  4. Cesionarea cu titlu gratuit a unei p„r˛i sociale                                  524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                               Subsemna˛ii
a 100.000 lei, Ón valoare total„ de 100.000 lei, dnei                                 specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                               – Marhodin Vasile-D„nu˛, domiciliat Ón Ia∫i, str.
Baraga Silvia, din aportul la capitalul social al                                   parte;
                             Cerna nr. 2A, bl. A-4, sc. A, et. 6, ap. 26, identificat
Societ„˛ii Comerciale EUROPROD — S.R.L. adus de                                     5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                             cu C.I. seria MX nr. 178530 eliberat de Poli˛ia Ia∫i
asociatul Christescu Adrian.                                             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                             la data de 30.01.2001,
  5. Retragerea din societate, din calitatea de                                   parte (comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                               – Gaiu Marius, cu domiciliul Ón Ia∫i, str. Cerna
asociat, a dlui ™tefan Radu.                                             specializate, cu flori, plante, semin˛e, Óngr„∫„minte,
                             nr. 2A, bl. A-4, sc. B, et. 2, ap. 11, identificat cu C.I.  animale de companie ∫i hran„ pentru animale de
  Ca urmare a cesiunii men˛ionate mai sus, dl
                             seria MX nr. 068555 eliberat de Poli˛ia Ia∫i la data     companie);
™tefan Radu declar„ c„ se retrage din calitatea de
                             de 22.06.1999, ∫i                        631 – manipul„ri ∫i depozit„ri;
asociat ∫i c„ renun˛„ la toate drepturile de orice
                               – Cazacu Ioan, cu domiciliul Ón satul Tome∫ti,       6311 – manipul„ri;
natur„ privind Societatea Comercial„ EUROPROD —
                             comuna Tome∫ti, bl. 27B, sc. A, et. 3, ap. 15, jude˛ul     602 – alte transporturi terestre;
S.R.L.
                             Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 153879 eliberat     6024 – transporturi rutiere de m„rfuri (intern ∫i
  Societatea va func˛iona Ón continuare cu
                             de Poli˛ia Ia∫i la data de 2.10.2000, asocia˛i ∫i      interna˛ional).
administrator unic Ón persoana dlui T„nas„ Cristian
                             administratori ai Societ„˛ii Comerciale WHITE          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 3.02.2004.
Victor ∫i cu trei asocia˛i Ón persoana dlui Christescu
                             CLEAR — S.R.L., cu sediul Ón Tome∫ti, bl. 28, tr. II,
Adrian, T„nas„ Cristian Victor ∫i a dnei Baraga                                      (72/26.768)
                             parter, ap. 1, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul
Silvia, iar art. îcapitalul social“ din contractul ∫i                                              *
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ia∫i cu nr.
statutul societ„˛ii va avea urm„torul con˛inut:
                             J 22/143/2004, am hot„r‚t modific„rile:
  Capitalul social total este de 2.000.000 lei,
                               1. Retragerea din societate din calitatea de            Societatea Comercial„
compus din 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000
                             asocia˛i ∫i administratori a dlor Gaiu Marius ∫i         RETROM — S.A., Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i
lei fiecare, atribuite asocia˛ilor astfel:
                             Cazacu Ioan.
  – T„nas„ Cristian Victor, 8 p„r˛i sociale a 100.000
                               2. Cesionarea, cu titlu gratuit, a 6 p„r˛i sociale Ón           ACT ADIfiIONAL
lei fiecare, Ón valoare total„ de 800.000 lei,
reprezent‚nd 40 % din capitalul social total.      valoare total„ de 600.000 lei, reprezent‚nd aportul
                             dlui Gaiu Marius, la capitalul social al Societ„˛ii          la statutul Societ„˛ii Comerciale
  – Christescu Adrian, 8 p„r˛i sociale a 100.000 lei                                           RETROM — S.A.
fiecare, Ón valoare total„ de 800.000 lei,        Comerciale WHITE CLEAR — S.R.L., c„tre dl
                             Marhodin Vasile-D„nu˛.                     Subsemnata Avram Lumini˛a, domiciliat„ Ón
reprezent‚nd 40 % din capitalul social total.
                               Cesionarea cu titlu gratuit a 7 p„r˛i sociale Ón     Pa∫cani, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 32, bl. J, sc. B,
  – Baraga Silvia, 4 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                             valoare total„ de 700.000 lei, reprezent‚nd aportul     ap. 6, jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal
fiecare, Ón valoare total„ de 400.000 lei,
                             dlui Cazacu Ioan la capitalul social al Societ„˛ii      2600305224497, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
reprezent‚nd 20 % din capitalul social total.
                             Comerciale WHITE CLEAR — S.R.L., c„tre dl          199933/2001/Poli˛ia Pa∫cani, Ón calitate de
  Participarea la beneficii ∫i pierderi va fi
                             Marhodin Vasile-D„nu˛.                    Ómputernicit„, prin hot„r‚rea adun„rii generale a
urm„toarea:
                               3. Prin prezentul act adi˛ional, asocia˛ii care se    ac˛ionarilor nr. 17/3.03.2004, a Societ„˛ii
  T„nas„ Cristian Victor – 40 %;
                             retrag, dnii Gaiu Marius ∫i Cazacu Ioan, declar„ c„     Comerciale RETROM — S.A., cu sediul Ón Pa∫cani,
  Christescu Adrian – 40 %;
                             nu mai au nici un fel de preten˛ii fa˛„ de          Str. Moldovei nr. 17 bis, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la
  Baraga Silvia – 20 %.
                             patrimoniul societ„˛ii ∫i, de asemenea, toate        Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 22/265/1991,
  Celelalte articole din statutul ∫i contractul                                   cod unic de Ónregistrare 1996650, atribut fiscal R, Ón
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.              obliga˛iile societ„˛ii fa˛„ de ei, precum ∫i ale lor fa˛„
                             de societate, Ónceteaz„ Ón momentul semn„rii         conformitate cu dispozi˛iile art. 199 din Legea nr.
   (69/26.765)                                                   31/1990, republicat„, ∫i ale O.U.G. nr. 76/2001,
                             actului adi˛ional.
             *                 Ca urmare, capitalul social total este de 2.000.000   republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului
                             lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000    societ„˛ii astfel:
      Societatea Comercial„            lei fiecare, atribuite Ón totalitate asociatului unic,     1. Numirea Ón calitate de membru al consiliului
                             dlui Marhodin Vasile-D„nu˛.                 de administra˛ie a domnilor Florea Gheorghe,
     TREND COMP — S.R.L., Ia∫i
                               Eu, Marhodin Vasile-D„nu˛, declar c„ nu mai       cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 29.03.1955 Ón
                             sunt asociat unic la nici o alt„ societate ∫i        T‚rgu Frumos, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Pa∫cani,
         ACT ADIfiIONAL
                             Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de art. 6 alin. 2 ∫i    Str. Gr„dini˛ei nr. 25, bl. S1-3, sc. B, ap. 7, cod
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale     art. 14, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicat„.     numeric personal 1550329224504, identificat cu C.I.
        TREND COMP — S.R.L.                                          seria MX nr. 055034/1999/Poli˛ia Pa∫cani, ∫i Buculei
                               Societatea va func˛iona cu asociat unic ∫i
  Subsemna˛ii Caranfil Radu, domiciliat Ón Ia∫i,                                   Radu-Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                             administrator dl Marhodin Vasile-D„nu˛.
str. Eternitate nr. 5, bl. 306, sc. A, et. 4, ap. 14,                                 2.06.1962 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u, domiciliat Ón
                               Durata mandatului administratorului este
identificat cu C.I. seria MX nr. 108934/2000/Poli˛ia                                 Ia∫i, str. Nicolae Iorga nr. 4, bl. 905 A, et. 7, ap. 35,
                             nelimitat„.
Ia∫i, ∫i Caranfil Adriana, domiciliat„ Ón Ia∫i, str.                                 cod numeric personal 1620602227780, identificat
                               4. Deschiderea unui punct de lucru Ón Ia∫i, Str.
Eternitate nr. 5, bl. 306, sc. A, et. 4, ap. 14,                                   cu C.I. seria MX nr. 410315/2003/Poli˛ia Ia∫i, ale∫i
                             Egalit„˛ii nr. 12, bl. 841, sc. B, parter, jude˛ul Ia∫i,
identificat„ cu C.I. seria MX nr. 108935/2000/Poli˛ia                                 pe o perioad„ de 2 ani conform art. 17 din statutul
                             conform contractului de Ónchiriere din 10.02.2004.
Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                societ„˛ii autentificat cu nr. 4573/2.10.2003.
                               Œn rela˛iile cu Oficiul Registrului Comer˛ului Ia∫i
                                                             2. Consiliul de administra˛ie va fi format din 5
TREND COMP — S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str.       este Ómputernicit„ Iulia Cri∫an, avocat, prin cabinet
                                                           membri, dup„ cum urmeaz„:
Eternitate nr. 5, bl. 306, sc. A, et. 4, ap. 14,     individual din Ia∫i, Ón baza Ómputernicirii
                                                             Gherasim Cristian Daniel – pre∫edinte al
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu    avoca˛iale.                         consiliului de administra˛ie;
nr. J 22/284/1996, Ón conformitate cu dispozi˛iile      (71/26.767)                        Mihoc Anton – vicepre∫edinte al consiliului de
art. 199 din Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale
                                           *                administra˛ie;
O.U.G. nr. 76/2001, republicat„, am hot„r‚t
                                                             Asimionesei Ghiocel Florin – vicepre∫edinte al
modificarea statutului ∫i contractului de societate
                                  Societatea Comercial„               consiliului de administra˛ie;
astfel:
                                                             Florea Gheorghe – membru al consiliului de
  1. Majorarea capitalului social existent de la        KRONES TRADING — S.R.L., Ia∫i
                                                           administra˛ie ∫i
150.000.000 lei la 500.000.000 lei, cu suma de
                                                             Buculei Radu-Nicolae – membru al consiliului de
350.000.000 lei, conform foilor de v„rs„m‚nt                ACT ADIfiIONAL
                                                           administra˛ie.
7363453/24.04.2003,      7363454/25.04.2003,
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale           3. Consiliul de administra˛ie deleag„ o parte
7363455/30.04.2003,       7363456/8.05.2003,
                                   KRONES TRADING — S.R.L.             dintre atribu˛iile sale unui comitet de direc˛ie
7363458/20.05.2003,      7363463/10.06.2003,
                                                           compus din membri ale∫i din consiliul de
7363464/10.06.2003,      7363472/28.08.2003,     Subsemnatul Cantea Elmi Viorel, domiciliat Ón
                                                           administra˛ie potrivit legii, respectiv dl Mihoc
7363473/29.08.2003,       7363474/1.09.2003,    Ia∫i, Str. Bradului nr. 18, bl. 2, sc. D, et. 4, ap. 16,
                                                           Anton, dl Florea Gheorghe, dl Buculei Radu-Nicolae;
7363475/5.09.2003;       7363477/29.09.2003;    jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
                                                           comitetul de direc˛ie asigur„ conducerea curent„ a
7363478/30.09.2003,       7363482/6.10.2003,    169029/2000/Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asociat unic
                                                           societ„˛ii, duce la Óndeplinire deciziile consiliului de
7363483/8.10.2003, ∫i a notei de contabilitate nr.    al Societ„˛ii Comerciale KRONES TRADING — S.R.L.,
                                                           administra˛ie, Ón limitele activit„˛ii societ„˛ii, iar
134/10.11.2003.                     cu sediul Ón Ia∫i, Str. Œmp„c„rii nr. 19, bl. 915, sc. 3,
                                                           deciziile vor fi luate Ón conformitate cu art. 19 din
  Ca urmare, capitalul social total este de       et. 7, ap. 25, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                           statutul   societ„˛ii,  autentificat   cu   nr.
500.000.000 lei, divizat Ón 5.000 p„r˛i sociale Ón    registrului comer˛ului cu nr. J 22/268/1999, Ón
                                                           4573/2.10.2003.
valoare de 100.000 lei partea social„, repartizate    conformitate cu dispozi˛iile art. 199 din Legea nr.
                                                             Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 8.03.2004.
asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:              31/1990, republicat„, ∫i ale O.U.G. nr. 76/2001,
                             republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului          (73/26.769)
  Caranfil Radu – 2.500 p„r˛i sociale Ón valoare
total„ de 250.000.000 lei, reprezent‚nd 50 %.      societ„˛ii, astfel:                                   *
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1401/12.V.2004
      Societatea Comercial„               5. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii      domiciliat Ón comuna Podu Iloaiei, str. Trandafir,
      EURO UNION — S.R.L., Ia∫i            Ón Suceava, str. ™tefan cel Mare nr. 56, Complex       bl. 5, sc. A, et. 2, ap. 9, jude˛ul Ia∫i, identificat cu
                              comercial Bucovina – parter, unde va func˛iona o       C.I. seria MX nr. 372002/2003/Poli˛ia T‚rgu Frumos,
         ACT ADIfiIONAL               cas„ de schimb valutar.
                                                             Cozma Viorel, domiciliat Ón Ia∫i, str. Anton Crihan
                                6. Prelungirea valabilit„˛ii punctului de lucru din
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         Ia∫i, str. Anastasie Panu nr. 56, bl. B1, parter.       nr. 22, bl. E1C, sc. B, et. 2, ap. 3, identificat cu C.I.
        EURO UNION — S.R.L.              Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act        seria MX nr. 074731/1999/Poli˛ia Ia∫i, ∫i Nastas„
  Subsemnatul Irimescu ™tefan, domiciliat Ón Ia∫i,     adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul      Constantin, domiciliat Ón Ia∫i, bd. Alexandru cel
str. Silvestru Str„pungere nr. 13, bl. E, sc. B, ap. 3,   Societ„˛ii Comerciale EURO UNION — S.R.L.           Bun nr. 52, bl. B1-2, sc. 1, et. 5, ap. 18, identificat
identificat cu C.I. seria MX nr. 248771/2002/Poli˛ia      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 5.03.2004.    cu C.I. seria MX nr. 062305/1999/Poli˛ia Ia∫i,
Ia∫i, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii         (74/26.770)                       personal ∫i Ón calitate de mandatar pentru domnul
Comerciale EURO UNION — S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,                   *                 Botezatu Daniel, domiciliat Ón Com„ne∫ti, Bd. 1
str. Silvestru nr. 3, bl. L3, et. 8, ap. 31, Ónregistrat„                                 Mai, bl. 17, ap. 54, jude˛ul Bac„u, identificat cu B.I.
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                Societatea Comercial„               seria G.T. nr. 827937/1996/Poli˛ia Com„ne∫ti, Ón
J 22/788/2000, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.         RADUN COMPANY — S.R.L., Ia∫i             baza procurii speciale autentificate cu nr.
199 din Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale O.U.G.
                                                             1614/13.03.2002 la Biroul notarului public Gh.
nr. 76/2001, republicat„, am hot„r‚t modificarea                ACT ADIfiIONAL               Samoil„ – Bac„u, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
statutului societ„˛ii astfel:
  1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asocia˛i ai     la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       Comerciale MEDIA ROM GRUP — S.R.L., cu sediul
societ„˛ii a doamnei Cornaci Elena M„d„lina,               RADUN COMPANY — S.R.L.              Ón Ia∫i, ∫os. P„curari nr. 51, bl. 547, sc. B, et. 3, ap.
n„scut„ la data de 1.01.1980 Ón Bac„u, jude˛ul         Subsemna˛ii Precul Radu, domiciliat Ón Ia∫i, str.     10, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
Bac„u, cod numeric personal 2800101046263,         P„curari nr. 24, sc. A, et. 1, ap. 6, identificat cu B.I.   comer˛ului cu nr. J 22/236/2001, cod unic de
domiciliat„ Ón Suceava, Str. P„cii nr. 8, bl. 111, sc.   seria GT nr. 247787/1995/Poli˛ia Ia∫i, ∫i Capel Jean     Ónregistrare R13756430, de comun acord ∫i Ón
C, et. 1, ap. 3, identificat„ cu C.I. seria SV nr.     Yves Clement, cet„˛ean francez, cu re∫edin˛a Ón        conformitate cu dispozi˛iile art. 199 din Legea nr.
195102/2002/Poli˛ia Suceava, a domnului Lucescu       Bra∫ov, str. Mircea cel B„tr‚n nr. 47, bl. 39, sc. B, et.   31/1990, republicat„, a∫a cum a fost completat„ ∫i
Corneliu Tiberiu, n„scut la data de 20.12.1962 Ón      2, ap. 29, jude˛ul Bra∫ov, identificat cu pa∫aportul
                                                             modificat„, ∫i ale O.U.G. nr. 76/2001, republicat„,
Suceava, jude˛ul Suceava, cet„˛ean rom‚n, cod        nr. 01RE14080/2002/autorit„˛ile franceze, Ón
                              calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale RADUN      am hot„r‚t urm„toarele modific„ri Ón statutul ∫i
numeric personal 1621220335000, domiciliat Ón
Suceava, str. Dimitrie Onciu nr. 6, bl. 3, sc. E, et. 1,  COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. P„curari      contractul societ„˛ii:
ap. 1, identificat cu C.I. seria SV nr.           nr. 24, bl. 1, ap. 6, Ónregistrat„ la Oficiul registrului     1. Retragerea din calitatea de asociat al societ„˛ii
230735/2003/Poli˛ia Suceava, ∫i a domnului Giurma      comer˛ului cu nr. J 22/479/1995, Ón conformitate cu      al domnului Botezatu Daniel, prin cesionarea cu
Ion, n„scut la data de 10.11.1949 Ón comuna C‚lnic,     dispozi˛iile art. 199 din Legea nr. 31/1990,         titlu gratuit a sumei de 200.000 lei – 2 p„r˛i sociale,
jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal     republicat„, a∫a cum a fost modificat„, ∫i ale O.U.G.
                                                             c„tre domnul Cozma Viorel, conform contractului
                              nr. 76/2001, republicat„, am hot„r‚t urm„toarele
1491110221154, domiciliat Ón Ia∫i, str. Anastasie                                     de cesiune de p„r˛i sociale autentificat cu nr.
                              modific„ri Ón statutul ∫i contractul societ„˛ii:
Panu nr. 38, bl. A, tr. 2, et. 5, ap. 13, identificat cu                                 485/4.03.2004 la Biroul notarului public Olaru
                                1. Declararea activit„˛ii principale a societ„˛ii Ón:
C.I. seria MX nr. 248690/2002/Poli˛ia Ia∫i, prin                                     Ioana, Bac„u, str. Nicolae B„lcescu nr. 12, parter,
                                246 – fabricarea altor produse chimice;
cesionarea cu titlu gratuit a sumei de 5.500.000 lei      2466 – fabricarea altor produse chimice,          dup„ care declar„ c„ renun˛„ la toate drepturile de
– 55 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare de c„tre      neclasificate Ón alt„ parte;
domnul Irimescu ™tefan, din aportul s„u la                                        orice natur„ privind societatea.
                                2. Schimbarea sediului social al societ„˛ii Ón Ia∫i,      2. Capitalul social total este Ón valoare de
capitalul social, dup„ cum urmeaz„:             str. C. Negri nr. 9, bl. C4, et. 2, ap. 4.
  Cornaci Elena M„d„lina – 2.500.000 lei – 25 p„r˛i      3. Schimbarea datelor personale ale asocia˛ilor      1.000.000.000 lei, repartizat Ón 10.000 p„r˛i sociale a
sociale;                          Precul Radu ∫i Capel Jean Yves Clement, conform        100.000 lei fiecare, ca urmare a major„rii de la
  Lucescu Corneliu Tiberiu – 2.000.000 lei – 20      actelor anexate.                       suma de 4.000.000 lei cu suma de 996.000.000 lei,
p„r˛i sociale;                         4. Modificara valorii p„r˛ii sociale de la 5.000 lei    aport Ón numerar, conform notei contabile ∫i
  Giurma Ion – 1.000.000 lei – 10 p„r˛i sociale.      la 100.000 lei. Capitalul social r„m‚ne neschimbat,      balan˛ei de verificare din luna ianuarie 2004,
  Capitalul social total r„m‚ne neschimbat, Ón       Ón valoare de 30.800.000 lei (500.000 lei ∫i 10.000 $)    anexate, ∫i este atribuit asocia˛ilor dup„ cum
valoare de 10.000.000 lei, repartizat Ón 100 p„r˛i     repartizat Ón 308 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
                                                             urmeaz„:
sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i va fi atribuit      ∫i va fi atribuit asocia˛ilor astfel:
asocia˛ilor astfel:                      – Precul Radu – 500.000 lei – 5 p„r˛i sociale;         Stoica Ionel – 150.000.000 lei – 1.500 p„r˛i sociale
  Irimescu ™tefan – 4.500.000 lei – 45 p„r˛i sociale     – Capel Jean Yves Clement – 30.300.000 lei         – 15 %;
– 45 %;                           (10.000 $) – 303 p„r˛i sociale.                  Melinte Ioan – 400.000.000 lei – 4.000 p„r˛i
  Cornaci Elena M„d„lina – 2.500.000 lei – 25 p„r˛i      Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act        sociale – 40 %;
sociale – 25 %;                       adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul ∫i       Cozma Viorel – 400.000.000 lei – 4.000 p„r˛i
  Lucescu Corneliu Tiberiu – 2.000.000 lei – 20      contractul Societ„˛ii Comerciale RADUN COMPANY
                                                             sociale – 40 %;
p„r˛i sociale – 20 %;                    — S.R.L.
                                Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ∫i redactat      Nastas„ Constantin – 50.000.000 lei – 500 p„r˛i
  Giurma Ion – 1.000.000 lei – 10 p„r˛i sociale –
                              Ón cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie Ia∫i.        sociale – 5 %.
10 %.
                                 (75/26.771)                         3. Schimbarea activit„˛ii principale a societ„˛ii
  2. Numirea Ón calitate de administrator al
                                                             Ón:
societ„˛ii a domnului Lucescu Corneliu Tiberiu ∫i a                   *
doamnei Cornaci Elena M„d„lina, al„turi de                                          281 – fabricarea de construc˛ii metalice;
domnul Irimescu ™tefan, cu puteri depline de              Societatea Comercial„                 2812 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
administrare ∫i reprezentare.                    MEDIA ROM GRUP — S.R.L., Ia∫i             t‚mpl„rie din metal.
  3. Modificarea datelor de identificare a                                          Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
asociatului (administrator) – Irimescu ™tefan,                 ACT ADIfiIONAL               adi˛ional, care face parte integrant„ din statutul ∫i
conform actului anexat Ón copie.                                             contractul Societ„˛ii Comerciale MEDIA ROM GRUP
  4. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii     la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                    MEDIA ROM GRUP — S.R.L.              — S.R.L.
Ón Suceava, str. ™tefan cel Mare nr. 20A (Ón incinta
Casei de Cultur„ a Sindicatelor Suceava, parter),                                       Prezentul act a fost Óntocmit ∫i redactat Ón cadrul
                                Subsemna˛ii Stoica Ionel, domiciliat Ón Ia∫i, Str.
unde se va desf„∫ura activitatea principal„ a        Pictorului nr. 3, bl. U1, sc. A, ap. 8, identificat cu C.I.  Camerei de Comer˛ ∫i Industrie Ia∫i.
societ„˛ii (cas„ de schimb valutar).            seria MX nr. 434812/Poli˛ia Ia∫i/2004, Melinte Ioan,       (76/26.772)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1401/12.V.2004 con˛ine 16 pagini.                       Pre˛ul 19.280 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top