2004_1242 by tradetrek

VIEWS: 32 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 172 (XIV) — Nr. 1242                                                        Miercuri, 28 aprilie 2004
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
  GAVROLEX - S.R.L., satul Poiana Mare                INVESFIL GRUP - S.R.L.                   IONIALIA IMPEX - S.R.L.
   comuna Poiana Mare, jude˛ul Dolj                  Craiova, jude˛ul Dolj                    Craiova, jude˛ul Dolj


                                      TRIBUNALUL DOLJ                       TRIBUNALUL DOLJ
         TRIBUNALUL DOLJ

                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                     JUDEC√TORUL DELEGAT
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                   NR. 1650                          NR. 1783
        NR. 1717
                                   ™edin˛a din 3 martie 2004                 ™edin˛a din 9 martie 2004
     ™edin˛a din 4 martie 2004              Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus          Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus
  Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus          Referent          - Corl„˛eanu Marina      Referent           - Corl„˛eanu Marina
  Referent          - Corl„˛eanu Marina      Œn baza cererii nr. 13544 din data de 27.02.2004      Œn baza cererii nr. 16004 din data de 4.03.2004 ∫i
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Œn baza cererii nr. 14685 din data de 1.03.2004 ∫i   la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„       Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„         societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         J 16/415/2004;                       J 16/470/2004;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - cod unic de Ónregistrare: 16201183;           - cod unic de Ónregistrare: 16219873;
                               - denumirea ∫i forma juridic„: INVESFIL GRUP -       - denumirea ∫i forma juridic„: IONIALIA IMPEX
J 16/426/2004;
                              S.R.L.;                          - S.R.L.;
  - cod unic de Ónregistrare: 16208122;           - sediul social: Craiova, Str. Pinului nr. 15,       - sediul social: Craiova, str. V.G. Paleolog nr. 4, bl.
  - denumirea ∫i forma juridic„: GAVROLEX -        jude˛ul Dolj, conform contractului de Ónchiriere cu    48B1, sc. 1, ap. 19, jude˛ul Dolj, conform
S.R.L.;                          nr. 1721 din data de 18.02.2004, valabil p‚n„ la data   contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 821 din
  - sediul social: satul Poiana Mare, Str. 1       de 31.12.2005;                       data de 27.12.1995;
Decembrie nr. 38, comuna Poiana Mare, jude˛ul         - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Dolj, conform contractului de comodat cu nr. 93 din      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                              v„rsat: 2.000.000 lei;                   v„rsat: 2.000.000 lei;
data de 9.01.2004, valabil p‚n„ la data de 9.01.2009;
                               - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          100.000 lei fiecare;                    100.000 lei fiecare;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    - date de identificare fondatori:             - date de identificare fondatori:
v„rsat: 2.000.000 lei;                    1. Ifrim Lucian, Ón calitate de asociat, n„scut la     1. CÓrpici Nicoli˛a, Ón calitate de asociat, n„scut„
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  data de 30.07.1956 Ón comuna ™imnicu de Sus,        la data de 2.09.1970 Ón comuna S„lcu˛a, jude˛ul
100.000 lei fiecare;                    jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul     Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str.
  - date de identificare fondator: Ciobanu Gabriel,    Albe∫ti, aleea Mihail Sadoveanu nr. 23, comuna       V.G. Paleolog nr. 4, bl. 48B1, sc. 1, ap. 19, cod po∫tal
                              ™imnicu, cod po∫tal 1126, jude˛ul Dolj, telefon      1100, jude˛ul Dolj, telefon 0251/424377, identificat„
Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
                              0251/597376, identificat cu C.I. seria DX nr. 298907    cu B.I. seria G.X. nr. 904526 eliberat de Poli˛ia
13.02.1971 Ón comuna Poiana Mare, jude˛ul Dolj,      eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 11.12.2003,    Craiova la data de 21.02.1998, cod numeric personal
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Poiana Mare,      cod numeric personal 1560730163295;            2700902163211;
Str. 1 Decembrie nr. 38, comuna Poiana Mare, cod       2. Costea Liviu-Ioan, Ón calitate de asociat, n„scut    2. CÓrpici Ionel, Ón calitate de asociat, n„scut la
po∫tal 1280, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX  la data de 28.01.1954 Ón Bal∫, jude˛ul Olt, cet„˛ean    data de 13.07.1964 Ón comuna S„lcu˛a, jude˛ul Dolj,
nr. 219667 eliberat„ de Poli˛ia Calafat la data de     rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Petrache Poenaru,    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. V.G.
                              bl. H31, sc. 1, ap. 11, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj,   Paleolog nr. 4, bl. 48B1, sc. 1, ap. 19, cod po∫tal
28.11.2002, cod numeric personal 1710213162155;
                              telefon 0744/510820, identificat cu C.I. seria DX nr.   1100, jude˛ul Dolj, telefon 0251/424377, identificat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              005187 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de       cu B.I. seria G.R. nr. 940679 eliberat de Poli˛ia
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           10.11.1998, cod numeric personal 1540128163197;      Craiova la data de 5.12.1995, cod numeric personal
nespecializate;                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     1640713163196;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛      746 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        bunurilor ∫i persoanelor;                 514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
v‚nzare predominant de produse alimentare,          - activitatea principal„: cod CAEN 7460 - activit„˛i  dec‚t cele alimentare;
                              de investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i          - activitatea principal„: cod CAEN 5142 - comer˛
b„uturi ∫i tutun.
                              persoanelor.                        cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 4
                               R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 3       R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 9
martie 2004.                        martie 2004.                        martie 2004.
   (1/407.823)                        (2/407.824)                        (3/407.825)
              *                             *                              *
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1242/28.IV.2004
       Societatea Comercial„              2. Vochi˛a Ioana, Ón calitate de asociat, n„scut„ la  Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
    K & A - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj        data de 11.08.1967 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                              rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, calea Bucure∫ti, bl.      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              D2, sc. 2, ap. 7, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj,      J 16/397/2004;
         TRIBUNALUL DOLJ              identificat„ cu B.I. seria D.H. nr. 603852 eliberat de    - cod unic de Ónregistrare: 16195529;
                              Mili˛ia Craiova la data de 22.09.1988, cod numeric      - denumirea ∫i forma juridic„: LUIBIA - S.R.L.;
                              personal 2670811163334;                    - sediul social: Craiova, Str. Morii nr. 11, jude˛ul
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                           Dolj, conform contractului de v‚nzare-cump„rare
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                           cu nr. 5747 din data de 23.04.1990;
                              602 - alte transporturi terestre;
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - activitatea principal„: cod CAEN 6022 -         - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              transporturi cu taxiuri.                  v„rsat: 2.000.000 lei;
        NR. 1724
                               R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 3       - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
     ™edin˛a din 4 martie 2004            martie 2004.                        100.000 lei fiecare;
                                (5/407.827)                       - date de identificare fondator: Goag„ Traian, Ón
  Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus
                                           *                calitate de asociat unic, n„scut la data de 20.12.1959
  Referent          - Corl„˛eanu Marina
                                                           Ón comuna M‚r∫ani, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,
  Œn baza cererii nr. 12301 din data de 25.02.2004         Societatea Comercial„              domiciliat Ón Craiova, Str. Morii nr. 11, cod po∫tal
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     LUCILA COM - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj        1100, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr.
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                     252808 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
                                                           23.04.2003, cod numeric personal 1591220163221;
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea            TRIBUNALUL DOLJ               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                      602 - alte transporturi terestre;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      - activitatea principal„: cod CAEN 6022 -
J 16/431/2004;                             JUDEC√TORUL DELEGAT              transporturi cu taxiuri.
  - cod unic de Ónregistrare: 16208017;            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 2
  - denumirea ∫i forma juridic„: K & A - S.R.L.;                                   martie 2004.
  - sediul social: Craiova, str. ™tefan cel Mare nr. 7,  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              (7/407.829)
bl. 7, sc. B, ap. 5, jude˛ul Dolj, conform contractului          NR. 1716                                *
de v‚nzare-cump„rare cu nr. 1578 din data de             ™edin˛a din 4 martie 2004
                                                                  Societatea Comercial„
8.03.1991;
                               Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus               LUMIXIM TRADE - S.R.L.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                               Craiova, jude˛ul Dolj
                               Referent          - Corl„˛eanu Marina
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
v„rsat: 2.000.000 lei;                    Œn baza cererii nr. 14635 din data de 1.03.2004 ∫i
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la            TRIBUNALUL DOLJ
100.000 lei fiecare;                    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  - date de identificare fondator: Georgescu       Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
Ecaterina, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
de 14.04.1950 Ón comuna Bistre˛, jude˛ul Dolj,
                              J 16/427/2004;
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str. ™tefan                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                               - cod unic de Ónregistrare: 16208050;
cel Mare nr. 7, bl. 7, sc. B, ap. 5, cod po∫tal 1100,                                        NR. 1649
                               - denumirea ∫i forma juridic„: LUCILA COM -
jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 308032                                     ™edin˛a din 3 martie 2004
                              S.R.L.;
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 4.02.2004, cod    - sediul social: Craiova, cartierul Brazda lui
numeric personal 2500414163211;                                             Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus
                              Novac, bl. H2, sc. 1, ap. 10, jude˛ul Dolj, conform      Referent          - Corl„˛eanu Marina
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 1843 din
505 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i pentru                                      Œn baza cererii nr. 12695 din data de 26.02.2004
                              data de 27.01.1995;
autovehicule;                                                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5050 - comer˛                                  la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                                                           Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
cu am„nuntul cu carburan˛i pentru autovehicule.      v„rsat: 2.000.000 lei;                   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 4       - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
martie 2004.                        100.000 lei fiecare;                    J 16/416/2004;
   (4/407.826)                       - date de identificare fondatori:             - cod unic de Ónregistrare: 16201140;
              *                 1. Dumitru Lucia, Ón calitate de asociat, n„scut„     - denumirea ∫i forma juridic„: LUMIXIM TRADE
                              la data de 2.02.1955 Ón comuna Mo˛„˛ei, jude˛ul      - S.R.L.;
     Societatea Comercial„               Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str.      - sediul social: Craiova, str. Grigore Alexandrescu
  LAURGEN - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj         General Nicolae Magereanu, bl. H2, sc. 1, ap. 10, cod   nr. 1, jude˛ul Dolj, conform contractului de v‚nzare-
                              po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon 0251/433028,      cump„rare cu nr. 542 din data de 14.03.2003;
                              identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 728444 eliberat de    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
         TRIBUNALUL DOLJ              Poli˛ia Craiova la data de 22.09.1997, cod numeric      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                              personal 2550202167334;                  v„rsat: 2.000.000 lei;
                               2. Dumitru Ion, Ón calitate de asociat, n„scut la     - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                           100.000 lei fiecare;
                              data de 18.05.1983 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                         - date de identificare fondator: Ghig„ Marina-
                              rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. General Nicolae
                                                           Lumini˛a, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data
                              Magereanu, bl. H2, sc. 1, ap. 10, cod po∫tal 1100,     de 6.01.1979 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              jude˛ul Dolj, telefon 0251/433028, identificat cu B.I.   rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str. Grigore
        NR. 1648                  seria G.X. nr. 728445 eliberat de Poli˛ia Craiova la    Alexandrescu nr. 1, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj,
     ™edin˛a din 3 martie 2004            data de 22.09.1997, cod numeric personal          identificat„ cu C.I. seria DX nr. 270238 eliberat„ de
                              1830519160028;                       Poli˛ia Craiova la data de 24.07.2003, cod numeric
  Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     personal 2790106163251;
  Referent          - Corl„˛eanu Marina     524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Œn baza cererii nr. 12912 din data de 26.02.2004    specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    634 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    parte;                            - activitatea principal„: cod CAEN 6340 - activit„˛i
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛    ale altor agen˛ii de transport.
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                              cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.                 R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 3
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                 martie 2004.
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 4
                              martie 2004.                          (8/407.830)
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                                  *
                                (6/407.828)
J 16/417/2004;
                                           *
  - cod unic de Ónregistrare: 16201167;                                            Societatea Comercial„
  - denumirea ∫i forma juridic„: LAURGEN - S.R.L.;                                    LURASO - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
                                   Societatea Comercial„
  - sediul social: Craiova, str. Fulger nr. 162,        LUIBIA - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
jude˛ul Dolj, conform contractului de comodat cu                                            TRIBUNALUL DOLJ
nr. 827 din data de 16.02.2004, valabil p‚n„ la data
de 16.02.2014;                               TRIBUNALUL DOLJ
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                              JUDEC√TORUL DELEGAT
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                                  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
v„rsat: 2.000.000 lei;                     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                                                   NR. 1718
100.000 lei fiecare;                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  - date de identificare fondatori:                   NR. 1566                       ™edin˛a din 4 martie 2004
  1. ™tef„nache Iliu˛„-Eugen, Ón calitate de                                      Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus
                                   ™edin˛a din 2 martie 2004
asociat, n„scut la data de 27.07.1968 Ón Craiova,                                    Referent          - Corl„˛eanu Marina
jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova,     Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus
                                                             Œn baza cererii nr. 14551 din data de 1.03.2004 ∫i
str. Dr. ™tefan Berceanu nr. 11, bl. I14, sc. 1, ap. 10,   Referent          - Corl„˛eanu Marina     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria   Œn baza cererii nr. 12248 din data de 25.02.2004    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
DX nr. 181574 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
11.04.2002, cod numeric personal 1680727163259;      la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1242/28.IV.2004                    3
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:             Societatea Comercial„             identificat cu C.I. seria DX nr. 234527 eliberat„ de
J 16/425/2004;                            MERCEDESSA COM - S.R.L.             Poli˛ia Craiova la data de 19.02.2003, cod numeric
  - cod unic de Ónregistrare: 16208033;                Craiova, jude˛ul Dolj             personal 1740225163259;
  - denumirea ∫i forma juridic„: LURASO - S.R.L.;                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - sediul social: Craiova, str. Dr. Mihai C„nciulescu                                722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe
                                      TRIBUNALUL DOLJ
nr. 3, bl. I43, sc. 1, ap. 11, jude˛ul Dolj, conform                                 informatice (software);
contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 1500 din                                    - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -
data de 9.03.2000;                           JUDEC√TORUL DELEGAT              consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 5
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                                martie 2004.
v„rsat: 2.000.000 lei;                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              (12/407.834)
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a         NR. 1814                                *
100.000 lei fiecare;
  - date de identificare fondator: Burcheci Sorin, Ón        ™edin˛a din 9 martie 2004
                                                                  Societatea Comercial„
calitate de asociat unic, n„scut la data de 13.02.1969    Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus               ONFOCUS MEDIA - S.R.L.
Ón Corabia, jude˛ul Olt, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      Referent          - Corl„˛eanu Marina            Craiova, jude˛ul Dolj
Ón Craiova, str. Dr. Mihai C„nciulescu, cod po∫tal
1100, jude˛ul Dolj, telefon 0251/427774, identificat     Œn baza cererii nr. 16012 din data de 4.02.2004 ∫i
cu C.I. seria DX nr. 303123 eliberat„ de Poli˛ia      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la             TRIBUNALUL DOLJ
Craiova la data de 14.01.2004, cod numeric personal    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
1690213161048;                       Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
nespecializate;                      J 16/446/2004;
                               - cod unic de Ónregistrare: 16219903;          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
                               - denumirea ∫i forma juridic„: MERCEDESSA               NR. 1713
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
v‚nzare predominant de produse alimentare,         COM - S.R.L.;                            ™edin˛a din 4 martie 2004
b„uturi ∫i tutun.                       - sediul social: Craiova, cartierul Popoveni, str.
                                                             Judec„torul delegat     - Beuc„ Laura
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 4     Constantin Severeanu nr. 29, jude˛ul Dolj, conform
                                                             Referent          - Corl„˛eanu Marina
martie 2004.                        contractului de comodat cu nr. 1740 din data de
   (9/407.831)                      25.02.2004, valabil p‚n„ la data de 25.02.2005;        Œn baza cererii nr. 7810 din data de 12.02.2004,
              *                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
      Societatea Comercial„              v„rsat: 2.000.000 lei;                   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
    MELBIX INTERNATIONAL - S.R.L.             - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
      Craiova, jude˛ul Dolj             100.000 lei fiecare;                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               - date de identificare fondator: Radu Margareta,    J 16/429/2004;
                              Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de        - cod unic de Ónregistrare: 16208084;
         TRIBUNALUL DOLJ
                              14.08.1974 Ón comuna Corbu, jude˛ul Olt, cet„˛ean       - denumirea ∫i forma juridic„: ONFOCUS MEDIA
                              rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, Str. R‚ului nr. 379,    - S.R.L.;
      JUDEC√TORUL DELEGAT              cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I.      - sediul social: Craiova, calea Bucure∫ti nr. 88, bl.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           seria DX nr. 293453 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la    A14, sc. 1, et. 5, ap. 13, jude˛ul Dolj, conform
                              data de 14.11.2003, cod numeric personal          contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 1644 din
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           2740814167331;                       data de 27.10.2000;
        NR. 1796                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
     ™edin˛a din 9 martie 2004            371 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                              reciclabile;                        v„rsat: 2.000.000 lei;
  Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus          - activitatea principal„: cod CAEN 3710 -         - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  Referent          - Corl„˛eanu Marina     recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice       100.000 lei fiecare;
  Œn baza cererii nr. 16023 din data de 4.03.2004 ∫i   reciclabile.                         - date de identificare fondatori:
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 9       1. Mirea Adela, Ón calitate de asociat, n„scut„ la
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„         martie 2004.                        data de 26.05.1960 Ón Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea,
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      (11/407.833)                     cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, calea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                      *                Bucure∫ti nr. 88, bl. A14, sc. 1, ap. 13, cod po∫tal
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     1100, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr.
J 16/457/2004;                            Societatea Comercial„              122828 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
  - cod unic de Ónregistrare: 16219938;            NETPLUS - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj        11.04.2001, cod numeric personal 2600526163247;
  - denumirea ∫i forma juridic„: MELBIX                                         2. Marinescu Cristina-Monica, Ón calitate de
INTERNATIONAL - S.R.L.;                                                asociat, n„scut„ la data de 24.02.1967 Ón Craiova,
                                      TRIBUNALUL DOLJ
  - sediul social: Craiova, str. Pa∫cani nr. 4, bl. 18,                               jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
sc. 1, ap. 10, jude˛ul Dolj, conform contractului de                                 Craiova, str. Desn„˛ui, bl. A24, sc. 1, ap. 6, cod po∫tal
v‚nzare-cump„rare cu nr. 1662 din data de               JUDEC√TORUL DELEGAT              1100, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr.
31.03.1998;                           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           090201, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        4.10.2000, cod numeric personal 2670224163231;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
v„rsat: 2.000.000 lei;                          NR. 1739                  744 - publicitate;
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                 - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -
100.000 lei fiecare;                         ™edin˛a din 5 martie 2004
                                                           publicitate.
  - date de identificare fondatori:             Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus          R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 4
  1. Mih„ileanu Emilian, Ón calitate de asociat,       Referent          - Corl„˛eanu Marina     martie 2004.
n„scut la data de 18.05.1967 Ón Corabia, jude˛ul Olt,                                   (13/407.835)
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Pa∫cani      Œn baza cererii nr. 13439 din data de 27.02.2004
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *
nr. 4, bl. 18, sc. 1, ap. 10, cod po∫tal 1100, jude˛ul
Dolj, telefon 0251/596044, identificat cu C.I. seria    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                Societatea Comercial„
DX nr. 189646 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                             ORODENT - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
10.06.2002, cod numeric personal 1670518282207;      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  2. Mih„ileanu Renate-Lucia, Ón calitate de asociat,    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
n„scut„ la data de 7.08.1972 Ón Craiova, jude˛ul      J 16/439/2004;                                TRIBUNALUL DOLJ
Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str.      - cod unic de Ónregistrare: 16211446;
C‚mpia Islaz nr. 32, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj,      - denumirea ∫i forma juridic„: NETPLUS - S.R.L.;
                               - sediul social: Craiova, str. Henri Coand„ nr. 49,         JUDEC√TORUL DELEGAT
telefon 0251/596044, identificat„ cu B.I. seria G.R.
                              bl. M0, sc. 1, ap. 3, jude˛ul Dolj, conform           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
nr. 940616 eliberat de Poli˛ia Craiova la data de
24.11.1995, cod numeric personal 2720807163226;      contractului de comodat cu nr. 2 din data de
                              23.02.2004;                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;                  NR. 1747
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
nespecializate;                        - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care       ™edin˛a din 5 martie 2004
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    v„rsat: 2.000.000 lei;
                                                             Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu         - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                                             Referent          - Corl„˛eanu Marina
v‚nzare predominant de produse alimentare,         100.000 lei fiecare;
b„uturi ∫i tutun.                       - date de identificare fondator: Demetrescu Ion-      Œn baza cererii nr. 15707 din data de 3.03.2004,
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 9     Bogdan, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
martie 2004.                        25.02.1974 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
   (10/407.832)                     domiciliat Ón Craiova, str. Henri Coand„ nr. 49, bl.    Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
              *                M0, sc. 1, ap. 3, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj,      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1242/28.IV.2004
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:            Societatea Comercial„                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
J 16/443/2004;                         PAULANG - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj           - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  - cod unic de Ónregistrare: 16211500;                                        v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  - denumirea ∫i forma juridic„: ORODENT - S.R.L.;                                   20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                     MINISTERUL DE JUSTIfiIE
  - sediul social: Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota                                   - date de identificare fondatori:
nr. 2, bl. A9A, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj, conform                                    1. R„dulescu Cristian-Ioan, Ón calitate de asociat,
contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 4855 din              TRIBUNALUL DOLJ              n„scut la data de 11.03.1977 Ón Craiova, jude˛ul
data de 25.11.2003;                                                   Dolj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, str.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Simion Stoilov, bl. E7, sc. 1, ap. 1, cod po∫tal 1100,
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care           COMERfiULUI                 jude˛ul Dolj, telefon 0251532301, identificat cu C.I.
v„rsat: 2.000.000 lei;                         JUDEC√TORUL DELEGAT               seria DX nr. 027688 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           data de 10.05.1999, cod numeric personal
100.000 lei fiecare;                                                  1770311163285;
  - date de identificare fondatori:            EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              2. P„tru Cristian-™tefan, Ón calitate de asociat,
  1. Bulat Alina-Cristina, Ón calitate de asociat,          NR. 1785/9.03.2004                n„scut la data de 1.12.1976 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,
n„scut„ la data de 24.08.1974 Ón comuna Poiana        Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus         cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, str.
Mare, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón      Referent           - Corl„˛eanu Marina     Henri Barbusse nr. 2, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj,
Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 41, bl. A13, sc. 1,                                 identificat cu C.I. seria DX nr. 206091 eliberat„ de
ap. 8, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat„ cu     Œn baza cererii nr. 16017 din data de 4.03.2004 ∫i
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Poli˛ia Craiova la data de 16.09.2002, cod numeric
C.I. seria DX nr. 291631 eliberat„ de Poli˛ia Craiova                                  personal 1761201163238;
                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
la data de 5.11.2003, cod numeric personal                                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
2740824162143;                                                     524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  2. Bulat Cosmin, Ón calitate de asociat, n„scut la                                  specializate, cu alte produse n.c.a.;
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
data de 29.04.1974 Ón comuna Brabova, jude˛ul Dolj,    J 16/468/2004;                         - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Brazda      - cod unic de Ónregistrare: 16219911;           cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
lui Novac nr. 41, bl. A13, sc. 1, ap. 8, cod po∫tal      - denumirea ∫i forma juridic„: PAULANG - S.R.L.;     produse n.c.a.
1100, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria G.R. nr.    - sediul social: Craiova, Aleea Piersicului nr. 14,     R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de
933342 eliberat de Poli˛ia Calafat la data de       bl. 84B, sc. 1, ap. 1, conform contractului de        9 martie 2004.
24.08.1995, cod numeric personal 1740429162167;      v‚nzare-cump„rare cu nr. 3895 din data de             (17/407.839)
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     18.10.2002;                                       *
851 - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - activitatea principal„: cod CAEN 8513 - activit„˛i    - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care          Societatea Comercial„
de asisten˛„ stomatologic„.                v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
                                                                   PREST EXPERT - S.R.L.
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 5     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                                                   Craiova, jude˛ul Dolj
martie 2004.                         - date de identificare fondatori:
   (14/407.836)                       1. St„nic„ Paul, Ón calitate de asociat, n„scut la
              *                data de 12.08.1971 Ón comuna Dane˛i, jude˛ul Dolj,            MINISTERUL DE JUSTIfiIE
                              cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, Aleea
      Societatea Comercial„             Piersicului nr. 14, bl. 84B, sc. 1, ap. 1, cod po∫tal
                              1100, jude˛ul Dolj, telefon 0251480985, identificat              TRIBUNALUL DOLJ
    PAMIRAD - S.R.L., satul Dudovice∫ti
                              cu C.I. seria DX nr. 264108 eliberat„ de Poli˛ia
    comuna ™imnicu de Sus, jude˛ul Dolj
                              Craiova la data de 24.06.2003, cod numeric personal
                                                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              1710812161031;
                                                                     COMERfiULUI
         TRIBUNALUL DOLJ               2. St„nic„ Angela, Ón calitate de asociat, n„scut„
                              la data de 31.01.1974 Ón comuna Sadova, jude˛ul             JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Dolj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Craiova,        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
       JUDEC√TORUL DELEGAT             Aleea Piersicului nr. 14, bl. 84B, sc. 1, ap. 1, cod
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, telefon 0251480985,        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              identificat„ cu C.I. seria DX nr. 264111 eliberat„ de          NR. 1799/9.03.2004
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           Poli˛ia Craiova la data de 24.06.2003, cod numeric       Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus
        NR. 1788                  personal 2740131163235;                     Referent          - Corl„˛eanu Marina
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
     ™edin˛a din 9 martie 2004
                              522 - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,        Œn baza cererii nr. 16019 din data de 4.03.2004 ∫i
  Judec„torul delegat     - Buz„ Lotus        b„uturi ∫i tutun, Ón magazine specializate;         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Referent          - Corl„˛eanu Marina      - activitatea principal„: cod CAEN 5221 - comer˛     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              cu am„nuntul cu fructe ∫i legume proaspete.         Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  Œn baza cererii nr. 16006 din data de 4.03.2004 ∫i
                               R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    9 martie 2004.                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„           (16/407.838)
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                  J 16/454/2004;
                                            *                  - cod unic de Ónregistrare: 16219920;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                       - denumirea ∫i forma juridic„: PREST EXPERT -
                                    Societatea Comercial„
J 16/465/2004;                                                     S.R.L.;
                                   POWER NET SYSTEMS - S.R.L.
  - cod unic de Ónregistrare: 16219881;                Craiova, jude˛ul Dolj               - sediul social: Craiova, Str. Dezrobirii nr. 17, bl.
  - denumirea ∫i forma juridic„: PAMIRAD - S.R.L.;                                   H1, sc. C, et. 2, ap. 6, conform contractului de
  - sediul social: satul Dudovice∫ti, comuna                                      v‚nzare-cump„rare cu nr. 1906 din data de
                                     MINISTERUL DE JUSTIfiIE             24.04.1998;
™imnicu de Sus, jude˛ul Dolj, conform contractului
de v‚nzare-cump„rare cu nr. 1707 din data de                                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
27.12.2002;                                 TRIBUNALUL DOLJ                - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                                 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
v„rsat: 2.000.000 lei;                                                   - date de identificare fondatori:
                                       COMERfiULUI
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                  1. Bojan Marin, Ón calitate de asociat, n„scut la
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
100.000 lei fiecare;                                                  data de 1.12.1965 Ón comuna Sc„ri∫oara, jude˛ul Olt,
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - date de identificare fondator: Nedelcu Mirela, Ón                                 cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, Str.
calitate de asociat unic, n„scut„ la data de        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            Dezrobirii, bl. H1, sc. C, ap. 6, cod po∫tal 1100,
25.10.1968 Ón comuna Ghioroiu, jude˛ul V‚lcea,             NR. 1819/9.03.2004                jude˛ul Dolj, telefon 0723323969, identificat cu C.I.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul Dudovice∫ti,                                    seria DX nr. 0890997 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la
                               Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus
comuna ™imnicu de Sus, cod po∫tal 1134, jude˛ul                                     data de 28.07.2000, cod numeric personal
                               Referent           - Corl„˛eanu Marina
Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 146366,                                     1651201163268;
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 6.09.2001, cod    Œn baza cererii nr. 13565 din data de 27.02.2004       2. Bojan Elena, Ón calitate de asociat, n„scut„ la
numeric personal 2681025163277;              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     data de 13.09.1965 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Craiova, Str.
                              Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    Dezorbirii, bl. H1, sc. C, ap. 6, cod po∫tal 1100,
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
nespecializate;                                                     jude˛ul Dolj, telefon 0723323969, fax 0251435545,
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛                                   identificat„ cu C.I. seria DX nr. 080996 eliberat„ de
                              J 16/445/2004;
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu                                      Poli˛ia Craiova la data de 28.07.2000, cod numeric
                               - cod unic de Ónregistrare: 16219768;
v‚nzare predominant de produse alimentare,          - denumirea ∫i forma juridic„: POWER NET         personal 2650913163193;
b„uturi ∫i tutun.                     SYSTEMS - S.R.L.;                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 9       - sediul social: Craiova, str. P„ltini∫ nr. 59, bl. K7,  741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
martie 2004.                        sc. 1, ap. 1, conform contractului de comodat cu nr.     contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
   (15/407.837)                     211 din data de 20.02.2004, valabil p‚n„ la data de     de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
              *                20.02.2007;                         afaceri ∫i management;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1242/28.IV.2004                   5
 - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:            Societatea Comercial„
de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón    J 16/414/2004;                         SANFOREST - S.R.L., satul Brabova
domeniul fiscal.                       - cod unic de Ónregistrare: 16201175;             comuna Brabova, jude˛ul Dolj
 R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de
                               - denumirea ∫i forma juridic„: RALUSTIC
9 martie 2004.
                             CONSTRUCT - S.R.L.;                          MINISTERUL DE JUSTIfiIE
  (18/407.840)
             *                 - sediul social: Craiova, str. Alexandru Buia nr. 7,
                             bl. 147A, sc. 1, ap. 5, conform contractului de              TRIBUNALUL DOLJ
     Societatea Comercial„              comodat cu nr. 37 din data de 26.02.2004, valabil
  RACENA - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj        p‚n„ la data de 25.02.2009;
                                                             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;                  COMERfiULUI
       MINISTERUL DE JUSTIfiIE             - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care        JUDEC√TORUL DELEGAT
                             v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
         TRIBUNALUL DOLJ             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                               - date de identificare fondator: D„nc„n„u Silviu-   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                             Florian, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de        NR. 1593/2.03.2004
   OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             20.03.1980 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie      Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus
         COMERfiULUI
                             rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, cartierul Craiovi˛a      Referent          - Corl„˛eanu Marina
      JUDEC√TORUL DELEGAT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Nou„, bl. 147, sc. 1, ap. 5, cod po∫tal 1100, jude˛ul    Œn baza cererii nr. 13603 din data de 27.02.2004
                             Dolj, identificat cu B.I. seria G.N. nr. 558361      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 13.04.1994, cod  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
      NR. 1720/4.03.2004                                           Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                             numeric personal 1800320160142;
                                                          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
 Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Referent          - Corl„˛eanu Marina     452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;   J 16/405/2004;
  Œn baza cererii nr. 11921 din data de 24.02.2004    geniu civil;                         - cod unic de Ónregistrare: 16195634;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -         - denumirea ∫i forma juridic„: SANFOREST -
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu civil.     S.R.L.;
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 3      - sediul social: satul Brabova, Agroindustriala
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                     Brabova C3, comuna Brabova, conform contractului
                             martie 2004.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    de comodat cu nr. 154 din data de 23.02.2004;
                                (20/407.842)
J 16/435/2004;                                                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 16208009;                      *                 - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  - denumirea ∫i forma juridic„: RACENA - S.R.L.;                                 v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  - sediul social: Craiova, Bd. 1 Mai nr. 8, bl. D10,        Societatea Comercial„             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
sc. 1, ap. 7, conform contractului de v‚nzare-         SAADSC - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj         - date de identificare fondator: Simion Cosmin,
cump„rare cu nr. 1124 din data de 15.05.2001;                                    Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       24.08.1970 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie
                                    MINISTERUL DE JUSTIfiIE
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                               rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, cartierul Craiovi˛a
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón                               Nou„, bl. 162A, sc. 1, ap. 12, cod po∫tal 1100, jude˛ul
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                  TRIBUNALUL DOLJ             Dolj, identificat cu B.I. seria B.X. nr. 836522 eliberat
  - date de identificare fondatori:                                        de Mili˛ia Craiova la data de 23.04.1984, cod
  1. Dragomirescu C„t„lin-Marian, Ón calitate de                                  numeric personal 1700824163220;
asociat, n„scut la data de 17.12.1978 Ón Caracal,        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón               COMERfiULUI              013 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultur„ vegetal„
Craiova, Bd. 1 Mai nr. 8, bl. D10, sc. 1, ap. 7, cod          JUDEC√TORUL DELEGAT             combinat„ cu cre∫terea animalelor);
po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, fax 0744385197,           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            - activitatea principal„: cod CAEN 0130 - activit„˛i
identificat cu C.I. seria DX nr. 235244 eliberat„ de                                Ón ferme mixte (cultur„ vegetal„ combinat„ cu
Poli˛ia Craiova la data de 21.02.2003, cod numeric                                 cre∫terea animalelor).
                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
personal 1781217340016;                                                R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 2
  2. Ne∫a Remus, Ón calitate de asociat, n„scut la          NR. 1722/4.03.2004
                                                          martie 2004.
data de 30.09.1972 Ón B„ile∫ti, jude˛ul Dolj, cu      Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus           (22/407.844)
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón B„ile∫ti, str. Mihai    Referent          - Corl„˛eanu Marina                  *
Viteazul nr. 56, cod po∫tal 1225, jude˛ul Dolj,
telefon 0722984503, identificat cu B.I. seria D.A. nr.    Œn baza cererii nr. 15073 din data de 2.03.2004 ∫i         Societatea Comercial„
389456 eliberat de Mili˛ia B„ile∫ti la data de      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la         SCHILACI TRANS - S.R.L.
8.09.1986, cod numeric personal 1720930160019;      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„               Craiova, jude˛ul Dolj
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
503 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru         societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:               MINISTERUL DE JUSTIfiIE
autovehicule;
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - activitatea principal„: cod CAEN 5030 - comer˛
cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule.        J 16/433/2004;                               TRIBUNALUL DOLJ
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 4      - cod unic de Ónregistrare: 16208068;
martie 2004.                         - denumirea ∫i forma juridic„: SAADSC - S.R.L.;
                                                             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
   (19/407.841)                      - sediul social: Craiova, Cartierul Revolu˛iei nr.
                                                                   COMERfiULUI
             *                10, bl. 22, sc. 1, ap. 7, conform contractului de           JUDEC√TORUL DELEGAT
                             v‚nzare-cump„rare cu nr. 498 din data de            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
      Societatea Comercial„
                             14.03.2001;
     RALUSTIC CONSTRUCT - S.R.L.
       Craiova, jude˛ul Dolj              - durata de func˛ionare: nelimitat„;          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care        NR. 1784/9.03.2004
                             v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus
       MINISTERUL DE JUSTIfiIE
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           Referent          - Corl„˛eanu Marina
                               - date de identificare fondator: D„n„il„-Stanciu     Œn baza cererii nr. 16007 din data de 4.03.2004 ∫i
         TRIBUNALUL DOLJ             Constantin, Ón calitate de asociat unic, n„scut la    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                             data de 14.05.1960 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cu      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, str. Caracal   Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
         COMERfiULUI                                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                             nr. 91, bl. 42, sc. 2, ap. 13, cod po∫tal 1100, jude˛ul
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 234397 eliberat„
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       J 16/469/2004;
                             de Poli˛ia Craiova la data de 18.02.2003, cod        - cod unic de Ónregistrare: 16219890;
                             numeric personal 1600514163211;               - denumirea ∫i forma juridic„: SCHILACI TRANS
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
      NR. 1651/3.03.2004                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     - S.R.L.;
                             502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;       - sediul social: Craiova, str. Emil GÓrleanu nr. 4,
 Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -       bl. 59A1, sc. 1, ap. 1, conform contractului de
 Referent          - Corl„˛eanu Marina
                             Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.        comodat cu nr. 558 din data de 27.02.2004, valabil
  Œn baza cererii nr. 13540 din data de 27.02.2004                                 p‚n„ la data de 27.02.2009;
                               R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 4
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       martie 2004.                         - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     (21/407.843)                     v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                     *                20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1242/28.IV.2004
  - date de identificare fondator: Enea Constantin-     - cod unic de Ónregistrare: 16211489;          po∫tal 1100, telefon 0251411495, jude˛ul Dolj,
Adrian, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de    - denumirea ∫i forma juridic„: SERE I™ALNIfiA -      identificat cu B.I. seria G.R. nr. 561999, eliberat de
22.09.1979 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cu cet„˛enie     S.A.;                            Poli˛ia Craiova la data de 25 iulie 1995, av‚nd codul
rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, str. Emil GÓrleanu      - sediul social: satul Alm„j, comuna Alm„j,       numeric personal 1610625163228;
nr. 4, bl. 59A1, sc. 1, ap. 1, cod po∫tal 1100, jude˛ul  jude˛ul Dolj, conform contractului de Ónchiriere cu      2. ™tefan Stelic„, Ón calitate de fondator, n„scut
Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 292364 eliberat„  nr. 570 din data de 23 februarie 2004, valabil p‚n„     la data de 25 martie 1957 Ón Bucure∫ti, sectorul 1,
de Poli˛ia Craiova la data de 7.11.2003, cod numeric   la data de 16 februarie 2007;                de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, Str.
personal 1790922163214;                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Victoriei nr. 2, cod po∫tal 1100, identificat cu C.I.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - capitalul social subscris: 25.000.000 lei, din care  seria D.X. nr. 234522, eliberat„ la data de 19
602 - alte transporturi terestre;             v„rsat: 25.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  februarie 2003, av‚nd codul numeric personal
  - activitatea principal„: cod CAEN 6022 -                                     157032400216;
                             250 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
transporturi cu taxiuri.
                               - date de identificare fondatori: 1. Staicu Dinel,     3. Vancea Viorica, Ón calitate de fondator, n„scut„
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de 9
                             Ón calitate de asociat, n„scut la data de 9 august     la data de 18 iunie 1962 Ón localitatea Grojdibodu,
martie 2004.
                             1956 Ón comuna Leu, jude˛ul Dolj, de cet„˛enie       jude˛ul Olt, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón
   (23/407.845)
                             rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, str. Nicolae B„lcescu    Craiova, Str. Brestei nr. 77, cod po∫tal 1100, telefon
             *
                             nr. 33, codul po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat cu   0251414203, idetificat„ cu C.I. seria DX nr. 214170,
       Societatea Comercial„            C.I. seria DX nr. 056476 eliberat„ de Poli˛ia Craiova    eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 30 octombrie
       SENMAR IMPEX - S.R.L.            la data de 17 ianuarie 2000, av‚nd codul numeric      2002,   av‚nd   codul   numeric   personal
       Craiova, jude˛ul Dolj            personal 1560809163264; 2. Popescu Carmen Ioana,      2620618163271,
                             Ón calitate de fondator, n„scut„ la data de 10         4. Mitroescu Florinel, Ón calitate de fondator,
                             noiembrie 1974 Ón Strehaia, jude˛ul Mehedin˛i, de      n„scut la data de 4.03.1960 Ón comuna Bechet,
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        jude˛ul Dolj, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
                             cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Craiova, str. Mihai
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL DOLJ
                             Viteazu nr. 4, cod po∫tal 1100, identificat„ cu C.I.    Craiova, calea Bucure∫ti, bl. 14C, sc. 1, ap. 1, cod
                             seria D.X. nr. 082549, av‚nd codul umeric personal     po∫tal 1100, telefon 0251545535, identificat cu B.I.
       JUDEC√TORUL DELEGAT             2741110250525; 3. Staicu Marian Ón calitate de       seria BX nr. 837976, eliberat de Poli˛ia Craiova la
                             fondator, n„scut la data de 17 august 1971 Ón        data de 19.09.1994, av‚nd codul numeric personal
                             comuna Leu, jude˛ul Dolj, de cet„˛enie rom‚n„,       1600304163268,
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                             domiciliat Ón Craiova, str. Nicolae B„lcescu nr. 31,      5. SÓrbu Eugen, Ón calitate de fondator, n„scut la
         NR. 1521
                             cod po∫tal 1100, identificat cu C.I. seria DX nr.      data de 23.03.1962 Ón comuna Cru∫et, jude˛ul Gorj,
       din 26 februarie 2004            189636, av‚nd codul numeric personal            de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, str. Gen.
                             1710817166745; 4. FPP OLTENIA - S.A. Ón calitate de     Nicolae Magereanu, bl. H2, sc. 1, ap. 6, cod po∫tal
 Judec„tor delegat      - Beuc„ Laura                                      1100, telefon 0251432938, identificat cu C.I. seria
                             fondator, cu sediul Ón Craiova, cartier Brazda lui
 Grefier-Referent      - Corl„˛eanu Marina                                   DX nr. 167605, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data
                             Novac, bl. EXP. 1, sc. 1, ap. 26, num„r de
  Œn baza cererii nr. 11159 din data de 23 februarie   Ónmatriculare J 16/484/2003, emis de Oficiul        de 25.01.2002, av‚nd codul numeric personal
2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul     Registrului Dolj la data de 3 aprilie 2003, 5.       1620323163238;
delegat pe l‚ng„ Oficiul Registrului Comer˛ului al    Funda˛ia Pater Comunitatis Romaniae, Ón calitate        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Jude˛ului Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   de fondator, cu sediul Ón Craiova, str. Nicolae       722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        B„lcescu nr. 33, jude˛ul Dolj, Ónfiin˛at„ prin sentin˛a   informatice (software);
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       civil„ nr. 21 din data de 6 august 1998, dosar         - activitatea principal„: cod CAEN 7221 - editare
J 16/368/2004;                      23/PJ/F/1998 al Tribunalului Dolj;             de programe.
  - cod unic de Ónregistrare: 16195480;           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN -      R„mas„ definitiv„ la data de 3 martie 2003, prin
  - denumirea ∫i forma juridic„: SENMAR IMPEX -     cultivarea plantelor; gr„din„rit destinat pie˛ei;      nerecurare.
S.R.L.;                                                          (26/407.848)
                             horticultur„;
  - sediul social: Craiova, Str. Brestei nr. 215,                                                *
                               - activitatea principal„: cod CAEN 0112 -
jude˛ul Dolj, conform contractului de comodat cu
                             cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole ∫i a
nr. 103 din data de 17 februarie 2004;                                              Societatea Comercial„
                             produselor de ser„.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                            TECHDEVICES - S.R.L., Craiova
                                (25/407.847)
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
                                           *
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                                                 TRIBUNALUL DOLJ
                                  Societatea Comercial„
  - date de identificare fondator:
                              SOFTWARE-SERVICII INFORMATICE - S.A.
  ™endroiu Marian, Ón calitate de asociat unic,
                                  Craiova, jude˛ul Dolj                     JUDEC√TORUL DELEGAT
n„scut la data de 11 iunie 1977 Ón comuna Pleni˛a,
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
jude˛ul Dolj, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
Craiova, Str. Brestei nr. 179 , codul po∫tal 1100,        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX1 nr. 134467                                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1644
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL DOLJ
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 26 iunie 2001,                                        din 3 martie 2004
av‚nd codul numeric personal 1770611163261;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            JUDEC√TORUL DELEGAT               Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus
526 - comer˛ cu am„nuntul, neefectuat prin                                        Referent           - Corl„˛eanu Marina
magazine;                                                        Œn baza cererii nr. 15015 din data de 2.03.2004 ∫i
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  - activitatea principal„: cod CAEN 5262 - comer˛                                  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                      NR. 1653
cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e.                                         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  R„mas„ definitiv„ la data de 26 februarie 2003             din 3 martie 2004              Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
prin nerecurare.                                                   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
   (24/407.846)                      Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus
                                                             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
             *                 Grefier-Referent      - Corl„teanu Marina
                                                           J 16/420/2004;
                               Œn baza cererii nr. 13557 din data de 27 februarie     - cod unic de Ónregistrare: 16201213;
      Societatea Comercial„
                             2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul       - denumire ∫i form„ juridic„: TECHDEVICES -
    SERE I™ALNIfiA - S.A., satul Alm„j
                             delegat de pe l‚ng„ Oficiul Registrului Comer˛ului     S.R.L.;
     comuna Alm„j, jude˛ul Dolj
                             al Jude˛ului Dolj a dispus autorizarea ∫i           - sediul social: Craiova, Str. Lalelelor nr. 2, bl. D5,
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     sc. 1, ap. 11, jude˛ul Dolj, conform contractului de
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          date:                            v‚nzare-cump„rare cu nr. 709 din data de
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL DOLJ             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        26.03.2001;
                             J 16/412/2004;                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       JUDEC√TORUL DELEGAT              - cod unic de Ónregistrare: 16201191;            - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                               - denumirea ∫i forma juridic„: SOFTWARE-         v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
                             SERVICII INFORMATICE - S.A.                 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           - sediul social: Craiova, Calea Unirii nr. 22, bl. 46,   - date de identificare fondatori:
         NR. 1742                sc. 1, jude˛ul Dolj, conform contractului de          1. Popa ™tefan, Ón calitate de asociat, n„scut la
                             Ónchiriere cu nr. 3 din data de 5 februarie 2004,      data de 21.05.1957 Ón comuna Rob„ne∫ti, jude˛ul
        din 5 martie 2004
                             valabil p‚n„ la data de 5 februarie 2005;          Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str.
 Judec„tor delegat      - Buza Lotus          - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Lalelelor, bl. D5, sc. 1, ap. 11, cod po∫tal 1100,
 Grefier-Referent      - Corl„˛eanu Marina      - capitalul social subscris: 25.000.000 lei, din care  jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 137456,
  Œn baza cererii nr. 15417 din data de 2 martie     v„rsat: 25.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 11.07.2001,
2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul     250 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          cod numeric personal 1570521163306;
delegat pe l‚ng„ Oficiul Registrului Comer˛ului al      - date de identificare fondatori:              2. Diaconescu Dumitru, Ón calitate de asociat,
Jude˛ului Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     1. Gheorghe Dan-Mihai-Toma, Ón calitate de        n„scut la data de 24.04.1953 Ón comuna Orle∫ti,
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        fodator, n„scut la data de 26 iunie 1961 Ón Craiova,    jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       jude˛ul Dolj, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón      Craiova, Str. S„rarilor, bl. M8, sc. 1, ap. 4, cod po∫tal
J 16/438/2004;                      Craiova, Calea Bucure∫ti, bl. 13C, sc. 1, ap. 8 , codul   1100, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1242/28.IV.2004                    7
nr. 143845, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       seria H.C. nr. 044174, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu
20.08.2001, cod numeric personal 1530424163199;       J 16/440/2004;                       la data de 9.03.1998, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - cod unic de Ónregistrare: 16211462;          2700116181148.
742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de   - denumire ∫i form„ juridic„: TRUST MEDIA          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;           INVEST - S.R.L.;                      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i    - sediul social: Craiova, str. George Breazul nr.    denumirea ANDIFLOR, av‚nd sediul Ón T‚rgu Jiu,
de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„    10, bl. H33, sc. 2, ap. 2, jude˛ul Dolj, conform      Str. Miori˛ei, bl. 8, sc. 3, et. 2, ap. 11, jude˛ul Gorj.
tehnic„ legate de acestea.                 contractului de comodat cu nr. 212 din data de         Obiectul de activitate:
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de       27.02.2004;                          - domeniul principal de activitate: 521 - comer˛
3 martie 2004, prin nerecurare.                - durata de func˛ionare: nelimitat„;          cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
   (27/407.849)                       - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    - activitatea principal„: 5212 - comer˛ cu
              *                v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                              20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          predominant„ de produse nealimentare;
       Societatea Comercial„              - date de identificare fondatori:              - alte activit„˛i: conform cap. II din actul
       TOPGES - S.R.L., Craiova             1. ™erc„u Felicia-Diana, Ón calitate de asociat,    constitutiv cu nr. 696 din data de 16.03.2004.
                              n„scut„ la data de 8.05.1978 Ón Craiova, jude˛ul        Capitalul social: capitalul social subscris este de
                              Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str.     2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
         TRIBUNALUL DOLJ
                              George Breazul, bl. H33, sc. 2, ap. 2, cod po∫tal 1100,  p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
                              jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 032106,  lei.
       JUDEC√TORUL DELEGAT              eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 9.06.1999, cod     Administrator:
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           numeric personal 2780508163198;                - Floroiu R. Daniela, av‚nd puteri depline.
                                2. ™erc„u Mihaela-Iuliana, Ón calitate de asociat,     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1655            n„scut„ la data de 19.02.1981 Ón Craiova, jude˛ul       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova,       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
        din 3 martie 2004
                              cartierul Rovine, bl. H33, sc. 2, ap. 2, cod po∫tal      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus         1100, jude˛ul Dolj, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr.  Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
  Referent          - Corl„˛eanu Marina     547010, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de         Executorie de drept.
                              4.04.1995, cod numeric personal 2810219160041;         Cu drept de recurs.
  Œn baza cererii nr. 11902 din data de 24.02.2004
                                3. ™erc„u Lelia-M„d„lina, Ón calitate de asociat,      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23.03.2004.
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              n„scut„ la data de 23.10.1979 Ón Craiova, jude˛ul        (30/407.852)
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Dolj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str.
                                                                         *
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         George Breazul, bl. H33, sc. 2, ap. 2, cod po∫tal 1100,
                                                                 Societatea Comercial„
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 274231,
                                                               BOGELEN - S.R.L., T‚rgu C„rbune∫ti
J 16/421/2004;                       eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 11.08.2003,
  - cod unic de Ónregistrare: 16201124;          cod numeric personal 2791023163233;
  - denumire ∫i form„ juridic„: TOPGES - S.R.L.;       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  - sediul social: Craiova, str. Amilcar S„ndulescu    741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie             J 18/219/2004
nr. 11, bl. A32, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj, conform    contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16267803
contractului de v‚nzare-cump„rare cu nr. 3114 din      de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
data de 20.08.2003;                     afaceri ∫i management;
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
                                                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  - capitalul social subscris: 10.000.000 lei, din care  de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
                                                                    COMERfiULUI
v„rsat: 10.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón    R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de
100 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          5 martie 2004, prin nerecurare.
  - date de identificare fondatori:               (29/407.851)                            JUDEC√TORUL DELEGAT
  1. Staicu George, Ón calitate de asociat, n„scut la                 *                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
data de 26.01.1961 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cet„˛ean                                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ
rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Dealul Spirei nr.          Societatea Comercial„
55, cod po∫tal 1100, telefon 0251530441, jude˛ul           ANDIFLOR - S.R.L., T‚rgu Jiu                   DOSAR NR. 11951
Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 243378,                                        ŒNCHEIEREA NR. 1490/23.03.2004
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 21.03.2003,      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
cod numeric personal 1610126163230;                                               ™edin˛a din 23 martie 2004
                                         J 18/220/2004
  2. Mladin-Preoteasa Alina-Corina, Ón calitate de                                    Judec„tor delegat
asociat, n„scut„ la data de 16.08.1972 Ón Timi∫oara,         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16267765          la Oficiul Registrului
jude˛ul Timi∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón                                       Comer˛ului de pe l‚ng„
Craiova, str. Cartierul Brazda lui Novac, bl. A32, sc.          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
1, ap. 1, cod po∫tal 1100, jude˛ul Dolj, identificat„       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                             Referent        - Pup„z„ Victoria
cu B.I. seria G.V. nr. 206142, eliberat de Poli˛ia              COMERfiULUI
                                                              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Craiova la data de 18.07.1996, cod numeric personal
                                                            de 19.03.2004 cu nr. 11951, petenta Prun„ P.
2720816163245;                             JUDEC√TORUL DELEGAT              Eleonora a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale BOGELEN - S.R.L.
742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ              Judec„torul delegat, examin‚nd actele
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
                                                            doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a
  - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i           DOSAR NR. 11544              constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón
de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
                                                            conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
tehnic„ legate de acestea.                     ŒNCHEIEREA NR. 1491/23.03.2004
                                                            Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  R„mas„ definitiv„ prin nerecurare la data de           ™edin˛a din 23 martie 2004            Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus
3 martie 2004, prin nerecurare.
                                Judec„tor delegat                    Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii
   (28/407.850)
                                la Oficiul Registrului                 Comerciale BOGELEN - S.R.L.
              *                                                Asociat unic: Prun„ P. Eleonora, n„scut„ la data
                                Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            de 8.08.1951 Ón comuna Hurezani, jude˛ul Gorj,
     Societatea Comercial„                Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
                                                            cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu C„rbune∫ti,
  TRUST MEDIA INVEST - S.R.L., Craiova            Referent        - Pup„z„ Victoria
                                                            Aleea Liceului, bl. C3, sc. 4, ap. 16, jude˛ul Gorj,
                                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu      identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 927641, eliberat de
         TRIBUNALUL DOLJ              nr. 11544 la data de 16.03.2004, petenta Floroiu R.    Poli˛ia C„rbune∫ti la data de 15.11.1995, cod
                              Daniela a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea      numeric personal 2510808181149.
                              func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale ANDIFLOR -         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
       JUDEC√TORUL DELEGAT              S.R.L.                           r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Judec„torul delegat, examin‚nd actele          denumirea BOGELEN, av‚nd sediul Ón T‚rgu
                              doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a        C„rbune∫ti, Str. Eroilor nr. 54, jude˛ul Gorj.
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1733            constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón       Obiectul de activitate:
        din 5 martie 2004              conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din       - domeniul principal de activitate: 553 -
                              Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      restaurante;
  Judec„tor delegat      - Buz„ Lotus
                              Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus          - activitatea principal„: 5530 - restaurante;
  Referent          - Corl„˛eanu Marina
                              Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii      - alte activit„˛i: conform cap. II din actul
  Œn baza cererii nr. 15079 din data de 2.03.2004 ∫i    Comerciale ANDIFLOR - S.R.L.                constitutiv cu nr. 13 din data de 15.03.2004.
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      Asociat unic: Floroiu R. Daniela, n„scut„ la data      Capitalul social: capitalul social subscris este de
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         de 16.01.1970 Ón comuna C„preni, jude˛ul Gorj,       2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
Tribunalul Dolj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str. Olari,   p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         bl. 6, sc. 1, ap. 16, jude˛ul Gorj, identificat„ cu B.I.  lei.
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1242/28.IV.2004
  Administrator:                          Societatea Comercial„                 Silvic„ a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
  - Prun„ P. Eleonora, durata mandatului 99 ani,       DANCRIALEX - S.R.L., satul Baia de Fier           func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale VIPENEX COM -
                                comuna Baia de Fier, jude˛ul Gorj             S.R.L.
av‚nd puteri depline.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                          Judec„torul delegat, examin‚nd actele
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a
                                       J 18/239/2004                constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16277297
                                                             Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Executorie de drept.
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI               Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus
  Cu drept de recurs.
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23.03.2004.
                                       COMERfiULUI                  Comerciale VIPENEX COM - S.R.L.
   (31/407.853)
                                                               Asociat unic: Buric C. Ana, n„scut„ la data de
              *                                               17.01.1934 Ón comuna Dasc„lu Creata, jude˛ul Ilfov,
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul Flore∫ti,
       Societatea Comercial„
      ZELUSERV - S.R.L., Motru                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ              comuna fi‚n˛„reni, jude˛ul Gorj, identificat„ cu B.I.
                                                             seria D.A. nr. 337275, eliberat de Mili˛ia Turceni la
                                       DOSAR NR. 11880               data de 25.01.1986, cod numeric personal
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                  ŒNCHEIEREA NR. 1581/25.03.2004             2340117185989.
           J 18/225/2004                                              Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                   ™edin˛a din 25 martie 2004              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16273520
                               Judec„tor delegat                      denumirea VIPENEX COM, av‚nd sediul Ón T‚rgu
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                    Jiu, st. A. I. Cuza nr. 22, jude˛ul Gorj, valabil p‚n„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              Tribunalul Gorj    - Ghimi∫ Vasile            la data de 1.03.2005.
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Referent       - Pup„z„ Victoria
                                                               Obiectul de activitate:
          COMERfiULUI                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data de      - domeniul principal de activitate: 511 - activit„˛i
                              18.03.2004 cu nr. 11880, petentul R„descu I. Ion-       de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;
                              Cristian a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
       JUDEC√TORUL DELEGAT             func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale DANCRIALEX - S.R.L.       - activitatea principal„: 5113 - intermedieri Ón
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Judec„torul delegat, examin‚nd actele            comer˛ul cu material lemnos ∫i de construc˛ii;
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ            doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a            - alte activit„˛i: conform cap. II din actul
                              constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón       constitutiv cu nr. 736 din data de 17.03.2004.
                              conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din         Capitalul social: capitalul social subscris este de
         DOSAR NR. 11947
                              Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                                                             2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
                              Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus
    ŒNCHEIEREA NR. 1538/24.03.2004                                          p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
                              Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii
                              Comerciale DANCRIALEX - S.R.L.                 lei.
     ™edin˛a din 24 martie 2004
                               Asociat unic: R„descu I. Ion-Cristian, n„scut la        Administrator:
  Judec„tor delegat                    data de 12.03.1967 Ón comuna Baia de Fier, jude˛ul         - Buric C. Ana, av‚nd puteri depline.
  la Oficiul Registrului                 Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Baia de         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 Fier, comuna Baia de Fier, jude˛ul Gorj, identificat
                                                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              cu C.I. seria GZ nr. 08864, eliberat„ de Poli˛ia
  Tribunalul Gorj    - Popescu Elena         Novaci la data de 19.02.2002, cod numeric personal       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Referent        - Pup„z„ Victoria        1670312180790.                           Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu         Executorie de drept.
de 19.03.2004 cu nr. 11947, petentul Brehoiu A.      denumirea DANCRIALEX, av‚nd sediul Ón satul            Cu drept de recurs.
Zelu a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea       Baia de Fier, comuna Baia de Fier, jude˛ul Gorj.
                                                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25.03.2004.
func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale ZELUSERV -         Obiectul de activitate:
                               - domeniul principal de activitate: 521 - comer˛         (34/407.856)
S.R.L.
                              cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;                         *
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele           - activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu
doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a        am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare              Societatea Comercial„
constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i              ALGISCOM - S.R.L., T‚rgu Jiu
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     tutun;
                               - alte activit„˛i: conform cap. II din actul
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                              constitutiv cu nr. 741 din data de 18.03.2004.          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus          Capitalul social: capitalul social subscris este de               J 18/215/2004
Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii    2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
Comerciale ZELUSERV - S.R.L.                p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16259630
  Asociat unic: Brehoiu A. Zelu, n„scut la data de     Administrator:
                               - R„descu I. Ion-Cristian, durata mandatului 99
4.06.1969 Ón comuna Cote∫ti, jude˛ul Vrancea,                                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              ani, av‚nd puteri depline.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Motru, Str. Macului       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
nr. 15, bl. H11, sc. 2, ap. 4, jude˛ul Gorj, identificat   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                   COMERfiULUI
cu B.I. seria G.N. nr. 553355, eliberat de Poli˛ia     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
Motru la data de 6.10.1994, cod numeric personal                                           JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
1690604390700.                        Executorie de drept.                       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Cu drept de recurs.                         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25.03.2004.
denumirea ZELUSERV, av‚nd sediul Ón Motru, Str.         (33/407.855)                                DOSAR NR. 11750
                                            *
Macului nr. 15, bl. H11, sc. 2, ap. 4, jude˛ul Gorj.
                                                                 ŒNCHEIEREA NR. 1458/19.03.2004
  Obiectul de activitate:                      Societatea Comercial„
  - domeniul principal de activitate: 502 -           VIPENEX COM - S.R.L., T‚rgu Jiu                 ™edin˛a din 19 martie 2004
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                                                               Judec„tor delegat
  - activitatea principal„: 5020 - Óntre˛inerea ∫i      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI            la Oficiul Registrului
repararea autovehiculelor;                          J 18/236/2004                  Comer˛ului de pe l‚ng„
  - alte activit„˛i: conform cap. II din actul                                       Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16277262
constitutiv cu nr. 768 din data de 19.03.2004.                                        Referent        - Pup„z„ Victoria
  Capitalul social: capitalul social subscris este de         MINISTERUL JUSTIfiIEI
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de                                    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                       COMERfiULUI                  de 17.03.2004 cu nr. 11750, petentul Badea N.
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
                                                             George a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
lei.
                                                             func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale ALGISCOM -
  Administrator:                           JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                             S.R.L.
  - Brehoiu A. Zelu, durata mandatului 99 ani,         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ               Judec„torul delegat, examin‚nd actele
av‚nd puteri depline.
                                                             doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                       DOSAR NR. 11756               constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.            ŒNCHEIEREA NR. 1575/25.03.2004             Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al            ™edin˛a din 25 martie 2004              Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.                                     Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii
                               Judec„tor delegat
  Executorie de drept.                   la O.R.C. de pe l‚ng„                    Comerciale ALGISCOM - S.R.L.
  Cu drept de recurs.                    Tribunalul Gorj    - Ghimi∫ Vasile             Asociat unic: Badea N. George, n„scut la data de
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24.03.2004.           Referent       - Pup„z„ Victoria           7.04.1977 Ón Alexandria, jude˛ul Teleorman,
   (32/407.854)                      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Aleea
              *                de 17.03.2004 cu nr. 11756, petentul Boiangiu Gh.       Plopilor nr. 18, sc. 2, ap. 4, jude˛ul Gorj, identificat
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1242/28.IV.2004                    9
cu C.I. seria GZ nr. 082958, eliberat„ de Poli˛ia       - activitatea principal„: 7140 - Ónchirierea      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
T‚rgu Jiu la data de 11.01.2002, cod numeric       bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti neclasificate Ón   Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
personal 1770407384234.                  alt„ parte;                         Executorie de drept.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      - alte activit„˛i: conform cap. II din actul       Cu drept de recurs.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     constitutiv cu nr. 728 din data de 17.03.2004.
                                                            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24.03.2004.
denumirea ALGISCOM, av‚nd sediul Ón T‚rgu Jiu,        Capitalul social: capitalul social subscris este de
                                                            (37/407.859)
Str. 23 August, bl. 59, ap. 2, jude˛ul Gorj.       2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
  Obiectul de activitate:                p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000               *
  - domeniul principal de activitate: 524 - comer˛   lei.
                                                                 Societatea Comercial„
cu am„nuntul Ón magazine specializate cu alte         Administrator:
                               - Cotoi V. Gheorghe, av‚nd puteri depline.            CORONIfiA - S.R.L., Motru
produse neclasificate Ón alt„ parte;
  - activitatea principal„: 5248 - comer˛ cu        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
am„nuntul Ón magazine specializate cu alte produse      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
neclasificate Ón alt„ parte;               prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                  J 18/228/2004
  - alte activit„˛i: conform cap. II din actul       Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
constitutiv cu nr. 1634 din data de 17.03.2004.      Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16273511
  Capitalul social: capitalul social subscris este de    Executorie de drept.
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de     Cu drept de recurs.                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24.03.2004.            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
lei.                              (36/407.858)                               COMERfiULUI
  Administrator:                                 *
  - Badea N. George, durata mandatului 99 ani,
                                  Societatea Comercial„                     JUDEC√TORUL DELEGAT
av‚nd puteri depline.
                              AUBERTRANS - S.R.L., satul Pe∫teana Jiu            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                comuna B‚lteni, jude˛ul Gorj                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                                   DOSAR NR. 11752
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Executorie de drept.                            J 18/229/2004                ŒNCHEIEREA NR. 1544/24.03.2004
  Cu drept de recurs.
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16273554             ™edin˛a din 24 martie 2004
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19.03.2004.
   (35/407.857)                                                   Judec„tor delegat
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
             *                                              la Oficiul Registrului
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                      COMERfiULUI                 Comer˛ului de pe l‚ng„
      Societatea Comercial„
                                                            Tribunalul Gorj    - Popescu Elena
   DARIFORCE - S.R.L., satul Turceni
                                                            Referent        - Pup„z„ Victoria
    comuna Turceni, jude˛ul Gorj                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ            de 17.03.2004 cu nr. 11752, petenta Ciobil„ ™t. Nina
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
           J 18/224/2004                                         a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii
                                      DOSAR NR. 11754             Societ„˛ii Comerciale CORONIfiA - S.R.L.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16273546                                       Judec„torul delegat, examin‚nd actele
                                 ŒNCHEIEREA NR. 1545/24.03.2004
                                                          doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                ™edin˛a din 24 martie 2004
                                                          constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              Judec„tor delegat                    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
          COMERfiULUI
                              la Oficiul Registrului                 Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Tribunalul Gorj    - Popescu Elena
                                                          Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Referent        - Pup„z„ Victoria
                                                          Comerciale CORONIfiA - S.R.L.
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Asociat unic: Ciobil„ ™t. Nina, n„scut„ la data de
                             de 17.03.2004 cu nr. 11754, petenta Turbatu M.      7.05.1971 Ón Motru, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n,
         DOSAR NR. 11746
                             Nu∫a a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea       domiciliat„ Ón Motru, Aleea Castanului nr. 1, bl. F2,
    ŒNCHEIEREA NR. 1536/24.03.2004           func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale AUBERTRANS -      sc. 2, ap. 7, jude˛ul Gorj, identificat„ cu C.I. seria GZ
                             S.R.L.
     ™edin˛a din 24 martie 2004                                         nr. 110135, eliberat„ de Poli˛ia Motru la data de
                               Judec„torul delegat, examin‚nd actele
                                                          18.10.2002, cod numeric personal 2710507180015.
 Judec„tor delegat                    doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a
                                                            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
 la Oficiul Registrului                 constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     denumirea CORONIfiA, av‚nd sediul Ón Motru,
 Tribunalul Gorj    - Popescu Elena
                             Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus        Aleea Castanului nr. 1, bl. F2, sc. 2, et. 1, ap. 7,
 Referent        - Pup„z„ Victoria
                             Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii   jude˛ul Gorj.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   Comerciale AUBERTRANS - S.R.L.                Obiectul de activitate:
de 17.03.2004 cu nr. 11746, petentul Cotoi V.         Asociat unic: Turbatu M. Nu∫a, n„scut„ la data de     - domeniul principal de activitate: 521 - comer˛
Gheorghe a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea     9.02.1971 Ón comuna Vetri∫oaia, jude˛ul Vaslui,      cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale DARIFORCE -      cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul Pe∫teana Jiu,      - activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu
S.R.L.                          comuna B‚lteni, jude˛ul Gorj, identificat„ cu C.I.    am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele         seria GZ nr. 081193, eliberat„ de Poli˛ia Rovinari la
doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a                                    predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                             data de 14.12.2001, cod numeric personal
constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón                                 tutun;
                             2710209372234.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                    - alte activit„˛i: conform cap. II din actul
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale                                  constitutiv cu nr. 715 din data de 17.03.2004.
                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus        denumirea AUBERTRANS - S.R.L., av‚nd sediul Ón        Capitalul social: capitalul social subscris este de
Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii   satul Pe∫teana Jiu, comuna B‚lteni, jude˛ul Gorj.     2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
Comerciale DARIFORCE - S.R.L.                 Obiectul de activitate:                p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
  Asociat unic: Cotoi V. Gheorghe, n„scut la data      - domeniul principal de activitate: 602 - alte    lei.
de 14.03.1975 Ón Motru, jude˛ul Gorj, cet„˛ean      transporturi terestre;                    Administrator:
rom‚n, domiciliat Ón satul Turceni, bl. 38, sc. 2, ap.    - activitatea principal„: 6024 - transporturi       - Ciobil„ ™t. Nina, durata mandatului 99 ani,
2, comuna Turceni, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I.   rutiere de m„rfuri;                    av‚nd puteri depline.
seria GZ nr. 084229, eliberat„ de Poli˛ia Turceni la     - alte activit„˛i: conform cap. II din actul       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
data de 21.01.2002, cod numeric personal         constitutiv cu nr. 717 din data de 17.03.2004.        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
1750314185981.                        Capitalul social: capitalul social subscris este de
                                                          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
                                                            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
                                                          Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
denumirea DARIFORCE, av‚nd sediul Ón satul        lei.
Turceni, bl. 38, sc. 2, ap. 2, comuna Turceni, jude˛ul    Administrator:                      Executorie de drept.
Gorj.                             - Turbatu M. Nu∫a, av‚nd puteri depline.         Cu drept de recurs.
  Obiectul de activitate:                  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24.03.2004.
  - domeniul principal de activitate: 714 -         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          (38/407.860)
Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti;     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                     *
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1242/28.IV.2004
      Societatea Comercial„             a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
     ANIDORION - S.R.L., T‚rgu Jiu           Societ„˛ii Comerciale SILANCA SERV - S.R.L.        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                Judec„torul delegat, examin‚nd actele         denumirea NOVASTEF, av‚nd sediul Ón T‚rgu Jiu,
                              doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a       Str. Garofi˛ei, bl. 4, sc. 1, et. 4, ap. 18, jude˛ul Gorj.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
         J 18/213/2004
                              constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón      Obiectul de activitate:
                              conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din       - domeniul principal de activitate: 452 -
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16255701        Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
                              Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus        civil;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii     - activitatea principal„: 4523 - construc˛ii de
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              Comerciale SILANCA SERV - S.R.L.             autostr„zi, drumuri, aerodrumuri ∫i baze sportive;
         COMERfiULUI
                                Asociat unic: Lu˛„ C. Rodica, n„scut„ la data de     - alte activit„˛i: conform cap. II din actul
                              11.08.1980 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cet„˛ean      constitutiv cu nr. 2714 din data de 16.03.2004.
      JUDEC√TORUL DELEGAT              rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str. Ioan Budai       Capitalul social: capitalul social subscris este de
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Deleanu nr. 2A, jude˛ul Gorj, identificat„ cu C.I.    2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ            seria GZ nr. 036660, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu    p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
                              la data de 12.07.2000, cod numeric personal        lei.
         DOSAR NR. 11540              2800811180099.                        Administrator:
    ŒNCHEIEREA NR. 1423/18.03.2004             Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      - ™tef„noiu F. Florentin, durata mandatului 99
                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     ani, av‚nd puteri depline.
     ™edin˛a din 18 martie 2004
                              denumirea SILANCA SERV, av‚nd sediul Ón T‚rgu         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Judec„tor delegat                    Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 81, jude˛ul Gorj.    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  la O.R.C. de pe l‚ng„                    Obiectul de activitate:                  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Tribunalul Gorj    - Vl„ducu Marinela          - domeniul principal de activitate: 371 -       Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
  Referent       - Pup„z„ Victoria         recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice         Executorie de drept.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   reciclabile;                         Cu drept de recurs.
de 16.03.2004 cu nr. 11540, petentul Briciu R. Viorel     - activitatea principal„: 3710 - recuperarea       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 18.03.2004.
a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii   de∫eurilor ∫i resturilor metalice reciclabile;         (41/407.863)
Societ„˛ii Comerciale ANIDORION - S.R.L.            - alte activit„˛i: conform cap. II din actul                   *
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele         constitutiv cu nr. 701 din data de 16.03.2004.
doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a
                                Capitalul social: capitalul social subscris este de       Societatea Comercial„
constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón
                              2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de     FREE INVESTMENT - S.R.L., T‚rgu Jiu
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus        lei.
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii      Administrator:
                                                                      J 18/212/2004
Comerciale ANIDORION - S.R.L.                 - Lu˛„ C. Rodica, av‚nd puteri depline.
  Asociat unic: Briciu R. Viorel, n„scut la data de     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16255680
7.03.1966 Ón C‚mpeni, jude˛ul Alba, cet„˛ean          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
rom‚n, domiciliat Ón satul Dealu Aluni∫, bl. A30, sc.   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.              MINISTERUL JUSTIfiIEI
B, et. 2, ap. 9, comuna Berbe∫ti, jude˛ul V‚lcea,       Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
identificat cu C.I. seria VX nr. 138867, eliberat„ de
                              Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.              COMERfiULUI
Poli˛ia Berbe∫ti la data de 25.08.2003, cod numeric
personal 1660307012561.                    Executorie de drept.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Cu drept de recurs.
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24.03.2004.
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
denumirea ANIDORION, av‚nd sediul Ón T‚rgu Jiu,         (40/407.862)
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ
Str. C‚mpului nr. 1, jude˛ul Gorj.                          *
  Obiectul de activitate:
  - domeniul principal de activitate: 201 - t„ierea ∫i        Societatea Comercial„                      DOSAR NR. 11281
rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;             NOVASTEF - S.R.L., T‚rgu Jiu              ŒNCHEIEREA NR. 1424/18.03.2004
  - activitatea principal„: 2010 - t„ierea ∫i
rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;                                          ™edin˛a din 18 martie 2004
  - alte activit„˛i: conform cap. II din actul       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
constitutiv cu nr. 703 din data de 16.03.2004.                 J 18/209/2004
                                                            Judec„tor delegat
  Capitalul social: capitalul social subscris este de                                 la Oficiul Registrului
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16255663          Comer˛ului de pe l‚ng„
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000                                 Tribunalul Gorj    - Vl„ducu Marinela
lei.                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI              Referent        - Pup„z„ Victoria
  Administrator:                        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  - Briciu R. Viorel, av‚nd puteri depline.                                      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                      COMERfiULUI
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                               de 15.03.2004 cu nr. 11281, petenta Nicolaescu V.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                     Getta a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.              JUDEC√TORUL DELEGAT              func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale FREE
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          INVESTMENT - S.R.L.
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ              Judec„torul delegat, examin‚nd actele
  Executorie de drept.                                               doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a
  Cu drept de recurs.                           DOSAR NR. 11204             constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 18.03.2004.
                                                           conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
   (39/407.861)                        ŒNCHEIEREA NR. 1428/18.03.2004
              *                                             Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                                  ™edin˛a din 18 martie 2004            Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus
      Societatea Comercial„                                          Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii
                               Judec„tor delegat
    SILANCA SERV - S.R.L., T‚rgu Jiu                                       Comerciale FREE INVESTMENT - S.R.L.
                               la Oficiul Registrului
                                                             Asociat unic: Nicolaescu V. Getta, n„scut„ la data
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           de 14.09.1956 Ón comuna Pocruia, jude˛ul Gorj,
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Tribunalul Gorj    - Vl„ducu Marinela
         J 18/232/2004
                                                           cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Str.
                               Referent        - Pup„z„ Victoria
                                                           Victoriei, bl. 229, sc. 3, ap. 15, jude˛ul Gorj,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16273465          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   identificat„ cu C.I. seria GZ nr. 101150, eliberat„ de
                              de 12.03.2004 cu nr. 11204, petentul ™tef„noiu F.     Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 11.07.2002, cod numeric
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             Florentin a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea    personal 2560914354749.
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale NOVASTEF -         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
         COMERfiULUI
                              S.R.L.                          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                               Judec„torul delegat, examin‚nd actele         denumirea FREE INVESTMENT, av‚nd sediul Ón
      JUDEC√TORUL DELEGAT              doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a       T‚rgu Jiu, str. Lt.-col. Dumitru Petrescu nr. 1A, bl.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón    1, sc. 1, parter, jude˛ul Gorj, valabil p‚n„ la data de
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ            conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     1.03.2009.
                              Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale       Obiectul de activitate:
         DOSAR NR. 11548              Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus          - domeniul principal de activitate: 726 - alte
    ŒNCHEIEREA NR. 1549/24.03.2004           Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii   activit„˛i legate de informatic„;
                              Comerciale NOVASTEF - S.R.L.                 - activitatea principal„: 7260 - alte activit„˛i legate
     ™edin˛a din 24 martie 2004              Asociat unic: ™tef„noiu F. Florentin, n„scut la    de informatic„;
  Judec„tor delegat                    data de 6.03.1956 Ón ora∫ul Novaci, jude˛ul Gorj,       - alte activit„˛i: conform cap. II din actul
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón ora∫ul Novaci, Str.     constitutiv cu nr. 671 din data de 12.03.2004.
  Tribunalul Gorj    - Popescu Elena          Par‚ngului nr. 71B, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I.     Capitalul social: capitalul social subscris este de
  Referent       - Pup„z„ Victoria         seria GZ nr. 000888, eliberat„ de Poli˛ia Novaci la    2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
 Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    data de 17.03.1999, cod numeric personal         p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
de 16.03.2004 cu nr. 11548, petenta Lu˛„ C. Rodica     1560306180791.                      lei.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1242/28.IV.2004                  11
  Administrator:                           Societatea Comercial„                Benone a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
  - Nicolaescu V. Getta, av‚nd puteri depline.         INFOROMTUR - S.R.L., satul V‚rtopu            func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale VITLANDOV -
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.      comuna Ciuperceni, jude˛ul Gorj             S.R.L.
                                                               Judec„torul delegat, examin‚nd actele
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                             doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                             constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al                J 18/222/2004
                                                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16267757          Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Executorie de drept.                                                  Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus
  Cu drept de recurs.                          MINISTERUL JUSTIfiIEI               Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 18.03.2004.              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Comerciale VITLANDOV - S.R.L.
   (42/407.864)                              COMERfiULUI                    Asociat unic: B„iatu Gr. Benone, n„scut la data
              *                                               de 12.12.1968 Ón comuna B‚lteni, jude˛ul Gorj,
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Cocoreni,
      Societatea Comercial„                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            comuna B‚lteni, jude˛ul Gorj, identificat cu B.I.
    FISIVAS SERV - S.R.L., T‚rgu Jiu              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ              seria G.X. nr. 088494, eliberat de Poli˛ia Rovinari la
                                                             data de 15.01.1998, cod numeric personal
                                       DOSAR NR. 11279               1681212184988.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
           J 18/208/2004
                                  ŒNCHEIEREA NR. 1496/23.03.2004             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                   ™edin˛a din 23 martie 2004              denumirea VITLANDOV, av‚nd sediul Ón satul
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16255671                                        Cocoreni, comuna B‚lteni, jude˛ul Gorj.
                               Judec„tor delegat
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                      Obiectul de activitate:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                              - domeniul principal de activitate: 371 -
                               Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                          recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice
                               Referent       - Pup„z„ Victoria
          COMERfiULUI                                              reciclabile;
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu
                                                               - activitatea principal„: 3710 - recuperarea
                              nr. 11279 la data de 15.03.2004, petentul R„u˛ V.
                                                             de∫eurilor ∫i resturilor metalice reciclabile;
       JUDEC√TORUL DELEGAT             Vasile a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
                              func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale INFOROMTUR -          - alte activit„˛i: conform cap. II din actul
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          constitutiv cu nr. 713 din data de 16.03.2004.
                              S.R.L.
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ                                             Capitalul social: capitalul social subscris este de
                               Judec„torul delegat, examin‚nd actele
                              doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a          2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
         DOSAR NR. 11277              constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón       p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
                              conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din       lei.
    ŒNCHEIEREA NR. 1429/18.03.2004           Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale          Administrator:
     ™edin˛a din 18 martie 2004            Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus            - B„iatu Gr. Benone, av‚nd puteri depline.
                              Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Judec„tor delegat                    Comerciale INFOROMTUR - S.R.L.                   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  la Oficiul Registrului                   Asociat unic: R„u˛ V. Vasile, n„scut la data de       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 24.07.1967 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cet„˛ean          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                              rom‚n, domiciliat Ón satul V‚rtopu, comuna
  Tribunalul Gorj    - Vl„ducu Marinela                                       Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
                              Ciuperceni, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ
  Referent        - Pup„z„ Victoria                                          Executorie de drept.
                              nr. 006587, eliberat„ de Poli˛ia Motru la data de
                              3.06.1999, cod numeric personal 1670724180024.           Cu drept de recurs.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25.03.2004.
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
de 15.03.2004 cu nr. 11277, petentul Ungureanu V.                                        (45/407.867)
                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Vasile-C„t„lin a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea  denumirea INFOROMTUR - S.R.L., av‚nd sediul Ón                      *
func˛ion„rii Societ„˛ii Comerciale FISIVAS SERV -     satul V‚rtopu, comuna Ciuperceni, jude˛ul Gorj.
S.R.L.                            Obiectul de activitate:                       Societatea Comercial„
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele           - domeniul principal de activitate: 221 -           ACTFARM - S.R.L., T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
doveditoare depuse, Ón sus˛inerea cererii, a        activitatea editurilor;
                               - activitatea principal„: 2211 - editarea c„r˛ilor;
constatat c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón                                      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               - alte activit„˛i: conform cap. II din actul
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     constitutiv cu nr. 682 din data de 15.03.2004.                   J 18/221/2004
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale       Capitalul social: capitalul social subscris este de
Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus                                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16267781
                              3.000.000 lei, v„rsat 3.000.000 lei; num„rul total de
Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii Societ„˛ii    p„r˛i sociale: 30; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                               Administrator:                               MINISTERUL JUSTIfiIEI
Comerciale FISIVAS SERV - S.R.L.
                               - R„u˛ V. Vasile, av‚nd puteri depline.                   TRIBUNALUL GORJ
  Asociat unic: Ungureanu V. Vasile-C„t„lin, n„scut
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
la data de 8.03.1977 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj,       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                   DOSAR NR. 11945
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu,          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
str. Slt. I. Valentin Meri∫escu nr. 69, jude˛ul Gorj,     Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al             ŒNCHEIEREA NR. 1495/23.03.2004
identificat cu C.I. seria GZ nr. 136907, eliberat„ de   Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
                                                                        (EXTRAS)
Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 26.06.2003, cod numeric     Executorie de drept.
                               Cu drept de recurs.                         ™edin˛a din 23 martie 2004
personal 1770308182812.
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23.03.2004.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       (44/407.866)                        Judec„tor delegat
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                    *                  la O.R.C. de pe l‚ng„
denumirea FISIVAS SERV, av‚nd sediul Ón T‚rgu                                        Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
Jiu, Str. Slt. Valentin Meri∫escu nr. 69, jude˛ul Gorj.        Societatea Comerciale                Referent       - Pup„z„ Victoria
  Obiectul de activitate:                   VITLANDOV - S.R.L., satul Cocoreni
                                                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                  comuna B‚lteni, jude˛ul Gorj
  - domeniul principal de activitate: 454 - lucr„ri de                                 de 19 martie 2004 cu nr. 11945, petentul Tilea C.
finisare;                                                         Anamaria-Cornelia a solicitat Ónregistrarea ∫i
  - activitatea principal„: 4541 - lucr„ri de        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          autorizarea Societ„˛ii Comerciale ACTFARM - S.R.L.
ipsos„rie;                                  J 18/234/2004                  Judec„torul delegat, examin‚nd actele
  - alte activit„˛i: conform cap. II din actul                                     doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16277319
                                                             c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
constitutiv cu nr. 690 din data de 15.03.2004.
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI               cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de
  Capitalul social: capitalul social subscris este de
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr. 31/1990,
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de                                   republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea Societ„˛ii
                                       COMERfiULUI
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000                                  Comerciale ACTFARM - S.R.L.
lei.                                                             Asocia˛i:
  Administrator:                           JUDEC√TORUL DELEGAT                 1. Tilea C. Anamaria-Cornelia, n„scut„ la data de
  - Ungureanu V. Vasile-C„t„lin, av‚nd puteri         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            24 februarie 1975 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj,
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ
depline.                                                         cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Bd.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                  Republicii nr. 7, jude˛ul Gorj, identificat„ cu B.I.
                                       DOSAR NR. 11748
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                       seria G.X. nr. 742301, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.            ŒNCHEIEREA NR. 1573/25.03.2004             data de 21 noiembrie 1997, cod numeric personal
                                                             2750224182785;
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al            ™edin˛a din 25 martie 2004
                                                               2. Tilea Gh. George-C„t„lin, n„scut la data de 4
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
                               Judec„tor delegat                      octombrie 1971 Ón comuna Novaci, jude˛ul Gorj,
  Executorie de drept.                   la O.R.C. de pe l‚ng„                    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Bd.
  Cu drept de recurs.                    Tribunalul Gorj    - Ghimi∫ Vasile            Republicii nr. 7, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 18.03.2004.           Referent       - Pup„z„ Victoria           seria GZ nr. 165758, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu
   (43/407.865)                      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      la data de 3 martie 2004, cod numeric personal
              *                de 17.03.2004 cu nr. 11748, petentul B„iatu Gr.        1711004180798.
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1242/28.IV.2004
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Domeniul principal de activitate: 524 - comer˛ cu   str. ™tirbei Vod„ nr. 21, jude˛ul V‚lcea, cu o durat„
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte       a mandatului de 99 ani, av‚nd puteri depline.
denumirea ACTFARM, av‚nd sediul social Ón          produse neclasificate Ón alt„ parte.            Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
comuna fiicleni, Str. Petroli∫tilor, bl. 40, parter,       Activitatea principal„: 5248 - comer˛ cu       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
jude˛ul Gorj, valabil p‚n„ la data de 1 aprilie 2005.    am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte        Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Obiectul de activitate                  produse neclasificate Ón alt„ parte.           Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
  Domeniul principal de activitate: 523 - comer˛ cu      Alte activit„˛i: conform cap. II din actul        Executorie de drept.
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu produse       constitutiv nr. 758 din data de 19 martie 2004.
                                                             Cu drept de recurs.
farmaceutice ∫i medicale, cu produse de cosmetic„        Capitalul social
                                                             Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 martie 2004.
∫i de parfumerie.                        capitalul social subscris: 10.000.000 lei;
                                                              (48/407.870)
  Activitatea principal„: 5231 - comer˛ cu           capitalul social v„rsat: 10.000.000 lei;
                                num„rul total de p„r˛i sociale: 100;                       *
am„nuntul cu produse farmaceutice.
  Alte activit„˛i: conform cap. II din actul          valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                Administrator: Tru∫c„ T. Sorin, cu o durat„ a         Societatea Comercial„
constitutiv nr. 743 din data de 18 martie 2004.                                    UNICTRANS - S.R.L., T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
  Capitalul social                     mandatului de 99 ani, av‚nd puteri depline.
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  num„rul total de p„r˛i sociale: 20;            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                 J 18/218/2004
                                Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                               Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16267773
  Administratori:
                                Executorie de drept.
  1. Tilea C. Anamaria-Cornelia, av‚nd puteri
                                Cu drept de recurs.                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
depline;
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25 martie 2004.               TRIBUNALUL GORJ
  2. Tilea Gh. George-C„t„lin, av‚nd puteri depline.
                                 (47/407.869)
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                            *                        DOSAR NR. 11744
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.             Societatea Comercial„                  ŒNCHEIEREA NR. 1483/23.03.2004
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al         AUTOPRIM - S.R.L., T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.                                              (EXTRAS)
  Executorie de drept.
  Cu drept de recurs.                     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI             ™edin˛a din 23 martie 2004
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 martie 2004.                   J 18/214/2004              Judec„tor delegat
  (46/407.868)                                                     la O.R.C. de pe l‚ng„
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16259622
              *                                              Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI             Referent       - Pup„z„ Victoria
    Societatea Comercial„
                                      TRIBUNALUL GORJ
CASAMBIENT - S.R.L., T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj                                       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                                           de 17 martie 2004 cu nr. 11744, petentul Lipianu M.
                                       DOSAR NR. 11538
                                                           Maria-Claudia a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                  ŒNCHEIEREA NR. 1459/19.03.2004          Societ„˛ii Comerciale UNICTRANS - S.R.L.
           J 18/238/2004
                                                             Judec„torul delegat, examin‚nd actele
                                         (EXTRAS)              doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16277270
                                   ™edin˛a din 19 martie 2004           c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de
                                Judec„tor delegat
         TRIBUNALUL GORJ                                           procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr. 31/1990,
                                la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                           republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea Societ„˛ii
                                Tribunalul Gorj    - Avramescu Aurora
         DOSAR NR. 11949                Referent       - Pup„z„ Victoria        Comerciale UNICTRANS - S.R.L.
                                                             Asocia˛i:
    ŒNCHEIEREA NR. 1577/25.03.2004             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    1. Lipianu M. Maria-Claudia, n„scut„ la data de
                               de 16 martie 2004 cu nr. 11538, petentul Stoian Gh.   27 ianuarie 1979 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj,
            (EXTRAS)
                               Drago∫-George a solicitat Ónregistrarea ∫i        cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, bd.
     ™edin˛a din 25 martie 2004             autorizarea Societ„˛ii Comerciale AUTOPRIM -
                                                           Ecaterina Teodoroiu, bl. 103A, sc. 1, ap. 21, jude˛ul
                               S.R.L.
  Judec„tor delegat                                                 Gorj, identificat„ cu C.I. seria GZ nr. 159379,
                                Judec„torul delegat, examin‚nd actele
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                               eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 27 ianuarie
                               doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
  Tribunalul Gorj    - Ghimi∫ Vasile           c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate  2004, cod numeric personal 2790127182766;
  Referent       - Pup„z„ Victoria          cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de        2. Lipianu I.-Gh. Octavian-Dorin, n„scut la data
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr. 31/1990,    de 13 martie 1974 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj,
de 19 martie 2004 cu nr. 11949, petentul Tru∫c„ T.      republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea Societ„˛ii    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Aleea
Sorin a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea        Comerciale AUTOPRIM - S.R.L.               Plopilor, bl. 28, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Gorj, identificat
Societ„˛ii Comerciale CASAMBIENT - S.R.L.            Asocia˛i:                       cu C.I. seria GZ nr. 123602, eliberat„ de Poli˛ia
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele            1. Societatea Comercial„ PRIMEXPROD - S.R.L.,     T‚rgu Jiu la data de 5 martie 2003, cod numeric
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat    cu sediul Ón R‚mnicu V‚lcea, str. Mihai Viteazul nr.   personal 1740313183780.
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate    52, bl. CPL3, sc. A, ap. 2, jude˛ul V‚lcea,         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de        Ónmatriculat„ cu nr. J 38/1129/1993, eliberat„ de    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr. 31/1990,      Camera de Comer˛ ∫i Industrie V‚lcea la data de 15    denumirea UNICTRANS, av‚nd sediul social Ón
republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea Societ„˛ii      octombrie 1993;                     T‚rgu Jiu, Calea Severinului nr. 49, jude˛ul Gorj,
Comerciale CASAMBIENT - S.R.L.                 2. Societatea Comercial„ REXCOMAR - S.R.L., cu    valabil p‚n„ la data de 15 martie 2019.
  Asocia˛i:                         sediul Ón T‚rgu Jiu, Aleea Macului (pe platforma      Obiectul de activitate
  1. Tru∫c„ T. Sorin, n„scut la data de 23 august      industrial„) nr. 5, jude˛ul Gorj, Ónmatriculat„ cu nr.
                                                             Domeniul principal de activitate: 602 - alte
                               J 18/470/2002, eliberat„ de Oficiul Registrului
1957 Ón T‚rgu C„rbune∫ti, jude˛ul Gorj, cet„˛ean                                   transporturi terestre.
                               Comer˛ului al Jude˛ului Gorj la data de 3 decembrie
rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str. Victoriei, bl. 11,                                 Activitatea principal„: 6024 - transporturi rutiere
                               2002.
sc. 1, ap. 8, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ                               de m„rfuri.
                                Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
nr. 077522, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de                                  Alte activit„˛i: conform cap. II din actul
                               r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
7 noiembrie 2001, cod numeric personal                                        constitutiv nr. 731 din data de 17 martie 2004.
                               denumirea AUTOPRIM, av‚nd sediul social Ón
1570823182778;                                                      Capitalul social
                               T‚rgu Jiu, Aleea Macului nr. 5 (pe platforma
  2. Maria C. Mihai, n„scut la data de 27                                        capitalul social subscris: 100.000.000 lei;
                               industrial„), jude˛ul Gorj, valabil p‚n„ la data de 1
septembrie 1957 Ón comuna fi‚n˛„reni, jude˛ul Gorj,                                    capitalul social v„rsat: 100.000.000 lei;
                               martie 2006.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, str. Cerna,      Obiectul de activitate                  num„rul total de p„r˛i sociale: 1.000;
bl. 1, sc. 2, ap. 14, jude˛ul Gorj, identificat„ cu C.I.    Domeniul principal de activitate: 502 -         valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
seria GZ nr. 074545, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu     Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.         Administratori:
la data de 1 octombrie 2001, cod numeric personal        Activitatea principal„: 5020 - Óntre˛inerea ∫i      1. Lipianu M. Maria-Claudia, av‚nd puteri
1570927182801;                        repararea autovehiculelor.                depline;
  3. Grigore Gh. Liviu-Boro∫anu, n„scut la data de       Alte activit„˛i: conform cap. II din actul        2. Lipianu I.-Gh. Octavian-Dorin, av‚nd puteri
1 ianuarie 1962 Ón comuna Voice∫ti, jude˛ul V‚lcea,     constitutiv nr. 1148 din data de 15 martie 2004.     depline.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str.          Capitalul social
Grivi˛ei, bl. 11, ap. 9, jude˛ul Gorj, identificat cu B.I.                                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
seria G.X. nr. 089635, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la                                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
data de 9 iulie 1997, cod numeric personal                                      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
1620101182771.                                                      Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Administrator: Stoian Gh. Drago∫-George,       Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 14 martie 1972 Ón     Executorie de drept.
denumirea CASAMBIENT, av‚nd sediul social Ón         R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, cod numeric         Cu drept de recurs.
T‚rgu Jiu, Str. Victoriei, bl. 11, et. 2, ap. 8, jude˛ul   personal 1720314384245, identificat cu C.I. seria VX    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 23 martie 2004.
Gorj.                            nr. 053304, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea la      (49/407.871)
  Obiectul de activitate                  data de 4 iulie 2001, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea,                 *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1242/28.IV.2004                  13
      Societatea Comercial„                Gh. Maria a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea     GZ nr. 162667, eliberat„ de Poli˛ia Motru la data de
   AIR NET - S.R.L., Motru, jude˛ul Gorj           Societ„˛ii Comerciale IMADIMAN - S.R.L.          12 februarie 2004, cod numeric personal
                                 Judec„torul delegat, examin‚nd actele          1481103400290.
                                doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
         J 18/223/2004
                                c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de       denumirea COSPETFLOR, av‚nd sediul social Ón
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16273503          procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr. 31/1990,     Motru, Aleea Cire∫ului nr. 1, bl. C3, sc. 2, et. 1, ap.
                                republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea Societ„˛ii     6, jude˛ul Gorj.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              Comerciale IMADIMAN - S.R.L.
         TRIBUNALUL GORJ                                               Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu
                                 Asocia˛i:                        am„nuntul, Ón magazine nespecializate.
                                 1. Puiu C. Ion, n„scut la data de 28 iulie 1957 Ón     Activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu
         DOSAR NR. 11542
                                comuna Hurezani, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n,       am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
    ŒNCHEIEREA NR. 1533/24.03.2004             domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str. Revolu˛iei, bl. 6, sc. 2,  predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                                ap. 8, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ nr.   tutun.
            (EXTRAS)                111573, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 6      Alte activit„˛i: conform cap. II din actul
     ™edin˛a din 24 martie 2004              noiembrie 2002, cod numeric personal
                                                             constitutiv nr. 877 din data de 9 martie 2004.
  Judec„tor delegat                      1570728182823;
                                                               Capitalul social
  la O.R.C. de pe l‚ng„                     2. Stochi˛oiu Gh. Maria, n„scut„ la data de 22
                                                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  Tribunalul Gorj    - Popescu Elena            august 1964 Ón satul T‚rgu Logre∫ti, comuna
                                                               - capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  Referent       - Pup„z„ Victoria           Logre∫ti, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
                                                               - num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      Ón satul Colte∫ti, comuna Logre∫ti, jude˛ul Gorj,
                                                               - valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
de 16 martie 2004 cu nr. 11542, petentul Dan L.-G.       identificat„ cu C.I. seria GZ nr. 130700, eliberat„ de
                                                               Administrator: PÓrvulescu I. Petric„, cu o durat„
Felix-D„nu˛ a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea      Poli˛ia T‚rgu C„rbune∫ti la data de 19 aprilie 2003,
                                                             a mandatului de 99 ani, av‚nd puteri depline.
Societ„˛ii Comerciale AIR NET - S.R.L.             cod numeric personal 2640822182787.
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele                                           Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                 Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat                                    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate                                   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                denumirea IMADIMAN, av‚nd sediul social Ón
cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de         T‚rgu C„rbune∫ti, Str. Trandafirilor, bl. 41, sc. 1,     Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr. 31/1990,                                    Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea Societ„˛ii       parter, ap. 3, jude˛ul Gorj.
                                 Obiectul de activitate                   Executorie de drept.
Comerciale AIR NET - S.R.L.                                                 Cu drept de recurs.
  Asocia˛i:                           Domeniul principal de activitate: 553 -
  1. Dan L.-G. Felix-D„nu˛, n„scut la data de 15 mai     restaurante.                         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 16 martie 2004.
1972 Ón Corabia, jude˛ul Olt, cet„˛ean rom‚n,           Activitatea principal„: 5530 - restaurante.         (52/407.874)
domiciliat Ón Motru, Aleea Crizantemei nr. 5, bl. 25,       Alte activit„˛i: conform cap. II din actul                     *
sc. 1, ap. 6, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ    constitutiv nr. 723 din data de 17 martie 2004.
nr. 083240, eliberat„ de Poli˛ia Motru la data de 15       Capitalul social                         Societatea Comercial„
ianuarie    2002,  cod   numeric     personal                                   AFORM - S.R.L., Oradea, jude˛ul Bihor
1720515282239;                          capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  2. Costache I. Mihai-Gabriel, n„scut la data de 1       capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
iunie 1975 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea,           num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Bd.         valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
Tineretului nr. 27, sc. D, ap. 6, jude˛ul V‚lcea,         Administratori:                             COMERfiULUI
identificat cu B.I. seria D.K. nr. 858145, eliberat de      1. Puiu C. Ion, cu o durat„ a mandatului de 99
Mili˛ia R‚mnicu V‚lcea la data de 6 iunie 1989, cod      ani, av‚nd puteri depline;
numeric personal 1750601384191.                  2. Stochi˛oiu Gh. Maria, cu o durat„ a             OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       mandatului de 99 ani, av‚nd puteri depline.            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR
denumirea AIR NET, av‚nd sediul social Ón Motru,         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Aleea Crizantemei nr. 5, bl. 25, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Gorj.   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  Obiectul de activitate                   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.               NR. IJ 544
  Domeniul principal de activitate: 721 -            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de calcul                                             din 24 martie 2004
                                Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.
(hardware), exclusiv consultan˛„ ∫i furnizare de         Executorie de drept.                    Judec„tor delegat      - Murg Florian
programe.                             Cu drept de recurs.                    Referent          - Junc Viorica
  Activitatea principal„: 7210 - consultan˛„ Ón
domeniul echipamentelor de calcul (hardware).           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 martie 2004.
                                                               Œn baza cererii nr. 13891 din data de 23 martie
  Alte activit„˛i: conform cap. II din actul           (51/407.873)
                                                             2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul
constitutiv nr. 709 din data de 16 martie 2004.                      *
                                                             delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
  Capitalul social
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;              Societatea Comercial„               l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;            COSPETFLOR - S.R.L., Motru, jude˛ul Gorj         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                                          date:
  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
  Administratori:                        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         05/544/24.03.2004;
  1. Dan L.-G. Felix-D„nu˛, av‚nd puteri depline;                 J 18/206/2004              - cod unic de Ónregistrare: 16272931;
  2. Costache I. Mihai-Gabriel, av‚nd puteri
                                                               - denumire ∫i form„ juridic„: AFORM - S.R.L.;
depline.                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16244877
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                    - sediul social: Oradea, Str. Lugojului nr. 11, bl.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             PB5, et. 1, ap. 4, jude˛ul Bihor, conform contractului
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                  TRIBUNALUL GORJ
                                                             de comodat nr. 1 din data de 18 martie 2004;
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al                                        - punct de lucru: cu sediul Ón Oradea, Str.
Rom‚niei, Partea a IV-a, a extrasului Óncheierii.                                     Republicii nr. 31, jude˛ul Bihor, conform
  Executorie de drept.                             DOSAR NR. 11197
                                                             contractului de Ónchiriere nr. 1 din data de 15
  Cu drept de recurs.
                                   ŒNCHEIEREA NR. 1368/16.03.2004           martie 2004, valabil p‚n„ la data de 15 martie 2005;
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 24 martie 2004.
   (50/407.872)                                                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                           (EXTRAS)                - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
               *
                                    ™edin˛a din 16 martie 2004            v„rsat 2.000.000 lei;
      Societatea Comercial„                                               - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
   IMADIMAN - S.R.L., T‚rgu C„rbune∫ti             Judec„tor delegat
                                                             100.000 lei fiecare;
        jude˛ul Gorj                   la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                               - date de identificare fondatori:
                                 Tribunalul Gorj    - Ghimi∫ Vasile
                                 Referent       - Pup„z„ Victoria          1. Herman Ildiko, Ón calitate de asociat, n„scut„
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                        la data de 25 martie 1972 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,
         J 18/226/2004                  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.    cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Oradea, Str.
                                11197 la data de 12 martie 2004, petentul         Lugojului nr. 11, bl. PB5, ap. 4, jude˛ul Bihor, cod
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16273538          PÓrvulescu I. Petric„, prin Ómputernicit PÓrvu       po∫tal 3700, telefon 0259415483, identificat„ cu C.I.
                                Nicoleta-Loredana, a solicitat autorizarea
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           seria XH nr. 205393, eliberat„ de Poli˛ia Oradea la
         TRIBUNALUL GORJ
                                constituirii ∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale
                                                             data de 26 aprilie 2002, cod numeric personal
                                COSPETFLOR - S.R.L.
                                                             2720325054709;
         DOSAR NR. 11758                 Judec„torul delegat, examin‚nd actele
                                                               2. Herman Gheorghe, Ón calitate de asociat,
                                doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
    ŒNCHEIEREA NR. 1539/24.03.2004             c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate   n„scut la data de 23 aprilie 1969 Ón Oradea, jude˛ul
                                cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din Codul de   Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Oradea, Str.
            (EXTRAS)                                             Lugojului nr. 11, bl. PB5, ap. 4, jude˛ul Bihor, cod
                                procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.
     ™edin˛a din 24 martie 2004              31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea      po∫tal 3700, identificat cu C.I. seria XH nr. 205395,
  Judec„tor delegat                      Societ„˛ii Comerciale COSPETFLOR - S.R.L.         eliberat„ de Poli˛ia Oradea la data de 26 aprilie
  la O.R.C. de pe l‚ng„                     Asociat unic: PÓrvulescu I. Petric„, n„scut la data   2002, cod numeric personal 1690423054650;
  Tribunalul Gorj    - Popescu Elena            de 3 noiembrie 1948 Ón satul Cremenea, comuna         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Referent       - Pup„z„ Victoria           T‚mna, jude˛ul Mehedin˛i, cet„˛ean rom‚n,         524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      domiciliat Ón Motru, Aleea Cire∫ului nr. 1, bl. C3, sc.  specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
de 17 martie 2004 cu nr. 11758, petentul Stochi˛oiu      2, et. 1, ap. 6, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I. seria  parte;
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1242/28.IV.2004
  - activitatea principal„: cod CAEN 524 - comer˛ cu   1550922290906, identificat cu C.I. seria XH nr.      l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte       166685, eliberat„ de Poli˛ia Marghita la data de 3     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
produse neclasificate Ón alt„ parte (cadouri, articole  august 2001, domiciliat Ón comuna Balc, str. Petofi    date:
de artizanat ∫i religioase, bijuterii);          Sandor nr. 15, bl. D5, ap. 3, av‚nd puteri depline.      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
  - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;      Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.           05/540/24.03.2004;
  - administratori persoane fizice:             Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,      - cod unic de Ónregistrare: 16272990;
  1. Herman Ildiko, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      republicat„, cu modific„rile ulterioare.           - denumire ∫i form„ juridic„: BRANSCIP - S.R.L.;
data de 25 martie 1972 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,       (54/407.876)                       - sediul social: satul C‚mpani nr. 59, comuna
cod numeric personal 2720325054709, identificat„                   *                C‚mpani, jude˛ul Bihor, conform contractului de
cu C.I. seria XH nr. 205393, eliberat„ de Poli˛ia                                  comodat nr. 1 din data de 8 martie 2004;
Oradea la data de 26 aprilie 2002, domiciliat„ Ón         Societatea Comercial„
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Oradea, Str. Lugojului nr. 11, bl. PB5, ap. 4, jude˛ul   CRISTESIM - S.R.L., Oradea, jude˛ul Bihor
                                                            - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care
Bihor, cod po∫tal 3700, telefon 0259415483, av‚nd
                                                           v„rsat 2.000.000 lei;
puteri depline;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI               - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  2. Herman Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
data de 23 aprilie 1969 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           100.000 lei fiecare;
                                      COMERfiULUI                  - date de identificare fondator: Tuduce Radu
cod numeric personal 1690423054650, identificat
cu C.I. seria XH nr. 205395, eliberat„ de Poli˛ia                                  Ciprian, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
Oradea la data de 26 aprilie 2002, domiciliat Ón                                   20 august 1984 Ón Beiu∫, jude˛ul Bihor, cet„˛ean
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Oradea, Str. Lugojului nr. 11, bl. PB5, ap. 4, jude˛ul                                rom‚n, domiciliat Ón comuna C‚mpani nr. 214,
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR
Bihor, cod po∫tal 3700, av‚nd puteri depline.                                    jude˛ul Bihor, identificat cu C.I. seria XH nr.
  Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           029953, eliberat„ de Poli˛ia Stei la data de 31 august
  Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,           NR. IJ 541                  1998, cod numeric personal 1840820051186;
republicat„, cu modific„rile ulterioare.                                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
   (53/407.875)                            din 24 martie 2004             453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
             *                 Judec„tor delegat      - Murg Florian         - activitatea principal„: cod CAEN 4531 - lucr„ri
                               Referent          - Junc Viorica       de instala˛ii electrice;
    Societatea Comercial„                                              - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;
 ROBERMAN CONSTRUCT - S.R.L., Marghita            Œn baza cererii nr. 13789 din data de 23 martie
                                                            - administrator persoan„ fizic„: Tuduce Radu
      jude˛ul Bihor                 2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul
                                                           Ciprian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 20
                             delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
                             l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i       august 1984 Ón Beiu∫, jude˛ul Bihor, cod numeric
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     personal 1840820051186, identificat cu C.I. seria XH
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          date:                           nr. 029953, eliberat„ de Poli˛ia Stei la data de 31
         COMERfiULUI                 - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J      august 1998, domiciliat Ón comuna C‚mpani nr.
                             05/541/24.03.2004;                     214, jude˛ul Bihor, av‚nd puteri depline.
                               - cod unic de Ónregistrare: 16272923;           Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - denumire ∫i form„ juridic„: CRISTESIM - S.R.L.;     Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR
                               - sediul social: Oradea, str. Gheorghe Doja nr.     republicat„, cu modific„rile ulterioare.
                             59C, jude˛ul Bihor, conform contractului de           (56/407.878)
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
       NR. IJ 542
                             comodat nr. 1 din data de 23 martie 2004;                       *
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
        din 24 martie 2004              - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care         Societatea Comercial„
 Judec„tor delegat      - Murg Florian       v„rsat 2.000.000 lei;                          BOBCO TRANS - S.R.L.
 Referent          - Junc Viorica         - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a         Oradea, jude˛ul Bihor
                             100.000 lei fiecare;
  Œn baza cererii nr. 13880 din data de 23 martie      - date de identificare fondator: Bodea Adrian
2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul     Ovidiu, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de         MINISTERUL JUSTIfiIEI
delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe      25 august 1959 Ón Carei, jude˛ul Satu Mare, cet„˛ean       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i      rom‚n, domiciliat Ón Oradea, Str. Nuf„rului nr. 48,             COMERfiULUI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    bl. AN48, ap. 31, jude˛ul Bihor, cod po∫tal 3700,
date:                           telefon 0744772682, identificat cu B.I. seria G.N. nr.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J                                       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             539812, eliberat de Poli˛ia Oradea la data de 13 iulie
05/542/24.03.2004;                                                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR
                             1994, cod numeric personal 1590825054670;
  - cod unic de Ónregistrare: 16273007;           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - denumire ∫i form„ juridic„: ROBERMAN                                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                             295 - fabricarea altor ma∫ini cu destina˛ie specific„;
CONSTRUCT - S.R.L.;                     - activitatea principal„: cod CAEN 2954 -               NR. IJ 539
  - sediul social: Marghita, str. Nicolae B„lcescu nr.  fabricarea utilajelor pentru industria textil„, a             din 24 martie 2004
41, jude˛ul Bihor, conform contractului de comodat    Ómbr„c„mintei ∫i a piel„riei (∫i repararea acestora);
nr. 1 din data de 19 martie 2004;              - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;      Judec„tor delegat      - Murg Florian
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - administrator persoan„ fizic„: Bodea Adrian       Referent          - Junc Viorica
  - capitalul social subscris: 100.000.000 lei, din   Ovidiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 25 august      Œn baza cererii nr. 13745 din data de 23 martie
care v„rsat 100.000.000 lei;               1959 Ón Carei, jude˛ul Satu Mare, cod numeric       2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul
  - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale  personal 1590825054670, identificat cu B.I. seria     delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
a 1.000.000 lei fiecare;                 G.N. nr. 539812 eliberat de Poli˛ia Oradea la data de   l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i
  - date de identificare fondatori:           13 iulie 1994, domiciliat Ón Oradea, Str. Nuf„rului
  1. Suiugan Marin, Ón calitate de asociat, n„scut la                                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             nr. 48, bl. AN48, ap. 31, jude˛ul Bihor, cod po∫tal
data de 1 decembrie 1964 Ón Marghita, jude˛ul                                    date:
                             3700, telefon 0744772682, av‚nd puteri depline.
Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Marghita, str.                                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
                               Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.
Nicolae B„lcescu nr. 41, jude˛ul Bihor, identificat cu                                05/539/24.03.2004;
                               Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,
C.I. seria XH nr. 261108, eliberat„ de Poli˛ia                                     - cod unic de Ónregistrare: 16272893;
                             republicat„, cu modific„rile ulterioare.
Marghita la data de 6 mai 2003, cod numeric                                       - denumire ∫i form„ juridic„: BOBCO TRANS -
                                (55/407.877)
personal 1641201052864;                               *                S.R.L.;
  2. Vasi Robert Marian, Ón calitate de asociat,                                    - sediul social: Oradea, Str. Me∫te∫ugarilor nr.
n„scut la data de 22 septembrie 1955 Ón comuna             Societatea Comercial„             77/C, bl. PB128, ap. 2, jude˛ul Bihor, conform
Bustenari, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n,               BRANSCIP - S.R.L.              contractului de comodat nr. 1 din data de 17 martie
domiciliat Ón comuna Balc, str. Petofi Sandor nr. 15,      satul C‚mpani, comuna C‚mpani            2004;
bl. D5, ap. 3, identificat cu C.I. seria XH nr. 166685,          jude˛ul Bihor                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
eliberat„ de Poli˛ia Marghita la data de 3 august                                    - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
2001, cod numeric personal 1550922290906;                                      v„rsat 2.000.000 lei;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                           100.000 lei fiecare;
geniu civil;                                COMERfiULUI
                                                            - date de identificare fondator: Boldis Cornel
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
                                                           Florin, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           16 ianuarie 1979 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, cet„˛ean
  - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR            rom‚n, domiciliat Ón Oradea, Str. Me∫te∫ugarilor nr.
  - administratori persoane fizice:
                                                           77/C, bl. PB128, ap. 2, jude˛ul Bihor, cod po∫tal
  1. Suiugan Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           3700, identificat cu C.I. seria XH nr. 296726,
de 1 decembrie 1964 Ón Marghita, jude˛ul Bihor, cod
                                    NR. IJ 540                  eliberat„ de Poli˛ia Oradea la data de 7 noiembrie
numeric personal 1641201052864, identificat cu C.I.
seria XH nr. 261108, eliberat„ de Poli˛ia Marghita la          din 24 martie 2004             2003, cod numeric personal 1790116054667;
data de 6 mai 2003, domiciliat Ón Marghita, str.                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               Judec„tor delegat      - Murg Florian       602 - alte transporturi terestre;
Nicolae B„lcescu nr. 41, jude˛ul Bihor, av‚nd puteri
                               Referent          - Junc Viorica         - activitatea principal„: cod CAEN 6022 -
depline;
  2. Vasi Robert Marian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     Œn baza cererii nr. 13783 din data de 23 martie     transporturi cu taxiuri;
data de 22 septembrie 1955 Ón comuna Bu∫tenari,      2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul       - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;
jude˛ul Prahova, cod numeric personal           delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe        - administratori persoane fizice:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1242/28.IV.2004                   15
  1. Boldis Cornel Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la           Societatea Comercial„              - sediul social: Oradea, str. Ioan Ciordas nr. 18,
data de 16 ianuarie 1979 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,            VITALVITA MED - S.R.L.            jude˛ul Bihor, conform contractului de comodat nr.
cod numeric personal 1790116054667, identificat              Oradea, jude˛ul Bihor            4 din data de 4 martie 2004;
cu C.I. seria XH nr. 296726, eliberat„ de Poli˛ia                                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                             - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
Oradea la data de 7 noiembrie 2003, domiciliat Ón            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            v„rsat 2.000.000 lei;
Oradea, Str. Me∫te∫ugarilor nr. 77/C, bl. PB128, ap.        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                             - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
2, jude˛ul Bihor, cod po∫tal 3700, av‚nd puteri               COMERfiULUI
                                                            100.000 lei fiecare;
depline;                                                         - date de identificare fondatori:
  2. Pop Bogdan Ovidiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             1. Torjoc Gheorghe, Ón calitate de asociat, n„scut
data de 23 noiembrie 1981 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR            la data de 29 iunie 1967 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,
cod numeric personal 1811123055094, identificat                                    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul S‚ntandrei nr.
cu C.I. seria XH nr. 300956, eliberat„ de Poli˛ia      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           120, comuna S‚ntandrei, jude˛ul Bihor, telefon
                                     NR. IJ 537                  0723149942, identificat cu C.I. seria XH nr. 149942,
Oradea la data de 3 decembrie 2003, domiciliat Ón
                                                            eliberat„ de Poli˛ia Oradea la data de 2 aprilie 2001,
Oradea, Str. Lisabonei nr. 11, bl. PC54, ap. 4, jude˛ul          din 24 martie 2004             cod numeric personal 1670629054658;
Bihor, av‚nd puteri depline.                                               2. Torjoc Edit, Ón calitate de asociat, n„scut„ la
                                Judec„tor delegat      - Murg Florian
  Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.             Referent          - Junc Viorica       data de 22 octombrie 1968 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,
  Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,                                  cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Oradea, Str. Lanului
                                Œn baza cererii nr. 13784 din data de 23 martie     nr. 5, bl. PB5, ap. 6, jude˛ul Bihor, telefon
republicat„, cu modific„rile ulterioare.
                              2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul     0259223075, identificat„ cu C.I. seria XH nr. 281380,
  (57/407.879)
                              delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe      eliberat„ de Poli˛ia Oradea la data de 19 august
              *                l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i       2003, cod numeric personal 2681022054666;
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
     Societatea Comercial„               date:                           453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
 LOGITRANS - S.R.L., Oradea, jude˛ul Bihor           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J        - activitatea principal„: cod CAEN 4533 - lucr„ri
                              05/537/24.03.2004;                     de instala˛ii tehnico-sanitare;
                                - cod unic de Ónregistrare: 16272907;           - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - denumire ∫i form„ juridic„: VITALVITA MED -       - administrator persoan„ fizic„: Torjoc Gheorghe,
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           S.R.L.;                          cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 29 iunie 1967 Ón
           COMERfiULUI                - sediul social: Oradea, Str. Moldovei nr. 86, bl.   Oradea, jude˛ul Bihor, cod numeric personal
                              PC24, ap. 1, jude˛ul Bihor, conform contractului de    1670629054658, identificat cu C.I. seria XH nr.
                              comodat nr. 1 din data de 15 martie 2004;         149942, eliberat„ de Poli˛ia Oradea la data de 2
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;          aprilie 2001, domiciliat Ón satul S‚ntandrei nr. 120,
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR             - capitalul social subscris: 5.000.000 lei, din care  comuna S‚ntandrei, jude˛ul Bihor, telefon
                              v„rsat 5.000.000 lei;                   0723149942, av‚nd puteri depline.
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             - capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a   Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.
       NR. IJ 538                  100.000 lei fiecare;                     Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                                - date de identificare fondator: Vacarelu Elena, Ón   republicat„, cu modific„rile ulterioare.
        din 24 martie 2004
                              calitate de asociat unic, n„scut„ la data de 30         (60/407.882)
  Judec„tor delegat      - Murg Florian        octombrie 1949 Ón comuna Ciumeghiu, jude˛ul                      *
  Referent          - Junc Viorica        Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Oradea, Str.
                              Moldovei nr. 86, bl. PC24, ap. 1, jude˛ul Bihor, cod          Societatea Comercial„
  Œn baza cererii nr. 13215 din data de 19 martie     po∫tal 3700, identificat„ cu B.I. seria D.B. nr.         ZELCLAUDIU - S.R.L., satul Ro∫ia
2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul      518786, eliberat de Poli˛ia Oradea la data de 8           comuna Ro∫ia, jude˛ul Bihor
delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe       octombrie 1996, cod numeric personal
l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i       2491030054696;
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            MINISTERUL JUSTIfiIEI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                      OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              851 - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;
date:                                                                  COMERfiULUI
                                - activitatea principal„: cod CAEN 8514 - alte
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
                              activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„ (Óngrijiri la
05/538/24.03.2004;                     domiciliul pacien˛ilor);                     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - cod unic de Ónregistrare: 16272796;           - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR
  - denumire ∫i form„ juridic„: LOGITRANS -         - administrator persoan„ fizic„: Vacarelu Elena,
S.R.L.;                           cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 30 octombrie      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  - sediul social: Oradea, str. Sovata nr. 38, bl. C10,  1949 Ón comuna Ciumeghiu, jude˛ul Bihor, cod               NR. IJ 535
et. 8, ap. 50, jude˛ul Bihor, conform contractului de    numeric personal 2491030054696, identificat„ cu
                              B.I. seria D.B. nr. 518786, eliberat de Poli˛ia Oradea          din 24 martie 2004
comodat nr. 1 din data de 22 martie 2004;
                              la data de 8 octombrie 1996, domiciliat„ Ón Oradea,      Judec„tor delegat      - Murg Florian
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Str. Moldovei nr. 86, bl. PC24, ap. 1, jude˛ul Bihor,     Referent          - Junc Viorica
  - capitalul social subscris 2.000.000 lei, din care   cod po∫tal 3700, av‚nd puteri depline.
v„rsat 2.000.000 lei;                     Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.             Œn baza cererii nr. 13742 din data de 23 martie
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,    2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul
100.000 lei fiecare;                    republicat„, cu modific„rile ulterioare.          delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
                                 (59/407.881)                     l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i
  - date de identificare fondator: Pop Viorel, Ón
                                            *                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
calitate de asociat unic, n„scut la data de 12 august
                                                            date:
1960 Ón comuna S‚rbi, jude˛ul Bihor, cet„˛ean                                       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
                                    Societatea Comercial„
rom‚n, domiciliat Ón Oradea, str. Sovata nr. 38, bl.                                  05/535/24.03.2004;
                                   LOREGIDAS GROUP - S.R.L.
C10, et. 8, ap. 50, jude˛ul Bihor, cod po∫tal 3700,           Oradea, jude˛ul Bihor               - cod unic de Ónregistrare: 16272966;
identificat cu C.I. seria XH nr. 265264, eliberat„ de                                   - denumire ∫i form„ juridic„: ZELCLAUDIU -
Poli˛ia Oradea la data de 27 mai 2003, cod numeric                                   S.R.L.;
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI               - sediul social: satul Ro∫ia nr. 506, comuna Ro∫ia,
personal 1600812054696;
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           jude˛ul Bihor, conform contractului de comodat nr.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                       COMERfiULUI                1 din data de 19 martie 2004;
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i                                   - capitalul social subscris: 405.000.000 lei, din
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                            care v„rsat 405.000.000 lei;
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR
afaceri ∫i management;                                                  - capitalul social este divizat Ón 4.050 p„r˛i sociale
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i                                a 100.000 lei fiecare;
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;                                       - date de identificare fondatori:
                                     NR. IJ 536
  - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;                                    1. Zele Ioan Claudiu, Ón calitate de asociat, n„scut
                                      din 24 martie 2004             la data de 25 decembrie 1976 Ón comuna Ro∫ia,
  - administrator persoan„ fizic„: Pop Viorel,
                                                            jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 12 august 1960 Ón      Judec„tor delegat      - Murg Florian
                                                            Ro∫ia nr. 506, comuna Ro∫ia, jude˛ul Bihor, telefon
comuna S‚rbi, jude˛ul Bihor, cod numeric personal       Referent          - Junc Viorica
                                                            0740155476, identificat cu C.I. seria XH nr. 118069,
1600812054696, identificat cu C.I. seria XH nr.        Œn baza cererii nr. 13785 din data de 23 martie     eliberat„ de Poli˛ia Beiu∫ la data de 25 august 2000,
265264, eliberat„ de Poli˛ia Oradea la data de 27      2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul     cod numeric personal 1761225051103;
mai 2003, domiciliat Ón Oradea, str. Sovata nr. 38,     delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe        2. Zele Ioan, Ón calitate de asociat, n„scut la data
bl. C10, et. 8, ap. 50, jude˛ul Bihor, cod po∫tal 3700,   l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i       de 4 septembrie 1951 Ón comuna Ro∫ia, jude˛ul
av‚nd puteri depline.                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Ro∫ia nr.
                              date:                           506, comuna Ro∫ia, jude˛ul Bihor, identificat cu C.I.
  Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J      seria XH nr. 118083, eliberat„ de Poli˛ia Beiu∫ la
  Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,                                  data de 25 august 2000, cod numeric personal
                              05/536/24.03.2004;
republicat„, cu modific„rile ulterioare.            - cod unic de Ónregistrare: 16272915;          1510904051100;
   (58/407.880)                       - denumire ∫i form„ juridic„: LOREGIDAS          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
              *                GROUP - S.R.L.;                      602 - alte transporturi terestre;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1242/28.IV.2004
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -        la data de 15 decembrie 2003, domiciliat„ Ón satul         Societatea Comercial„
transporturi rutiere de m„rfuri;              M„ge∫ti nr. 86, comuna M„ge∫ti, jude˛ul Bihor,        IMOBINVEST INTERNATIONAL - S.R.L.
  - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;     av‚nd puteri depline.                        Oradea, jude˛ul Bihor
  - administrator persoan„ fizic„: Zele Ioan         Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.
Claudiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 25         Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,
decembrie 1976 Ón comuna Ro∫ia, jude˛ul Bihor,       republicat„, cu modific„rile ulterioare.                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
cod numeric personal 1761225051103, domiciliat Ón       (62/407.884)                         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
satul Ro∫ia nr. 506, comuna Ro∫ia, jude˛ul Bihor,                   *                          COMERfiULUI
telefon 0740155476, identificat cu C.I. seria XH nr.
118069, eliberat„ de Poli˛ia Beiu∫ la data de 25          Societatea Comercial„
august 2000, av‚nd puteri depline.              GROSETO - S.R.L., Oradea, jude˛ul Bihor             OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.                                             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR
  Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
republicat„, cu modific„rile ulterioare.                                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
   (61/407.883)                                                          NR. IJ 531
              *                        COMERfiULUI
                                                                   din 24 martie 2004
      Societatea Comercial„                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             Judec„tor delegat     - Murg Florian
    FEDEPLAST - S.R.L., satul M„ge∫ti             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR
     comuna M„ge∫ti, jude˛ul Bihor                                          Referent          - Junc Viorica

                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             Œn baza cererii nr. 13328 din data de 22 martie
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                    NR. IJ 532                  2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                  din 24 martie 2004             delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
         COMERfiULUI                                             l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i
                               Judec„tor delegat      - Murg Florian
                                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               Referent          - Junc Viorica
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        date:
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BIHOR             Œn baza cererii nr. 13641 din data de 23 martie      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J
                              2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul     05/531/24.03.2004;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
                                                             - cod unic de Ónregistrare: 16272850;
       NR. IJ 534                  l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i
                                                             - denumire ∫i form„ juridic„: IMOBINVEST
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
        din 24 martie 2004             date:                           INTERNATIONAL - S.R.L.;
  Judec„tor delegat      - Murg Florian         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J        - sediul social: Oradea, str. Ecaterina Teodoroiu
  Referent          - Junc Viorica       05/532/24.03.2004;                     nr. 16, jude˛ul Bihor, conform contractului de
                               - cod unic de Ónregistrare: 16272885;          comodat nr. 118 din data de 11 februarie 2004,
  Œn baza cererii nr. 13739 din data de 23 martie
                               - denumire ∫i form„ juridic„: GROSETO - S.R.L.;     valabil p‚n„ la data de 10 februarie 2005;
2004 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul
                               - sediul social: Oradea, ™os. Bor∫ului nr. 45,       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
                              jude˛ul Bihor, conform contractului de comodat nr.      - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
l‚ng„ Tribunalul Bihor a dispus autorizarea ∫i
                              90 din data de 19 martie 2004;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  v„rsat 2.000.000 lei;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
date:                                                          - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                               - capitalul social subscris: 10.000.000 lei, din care
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului: J                                    100.000 lei fiecare;
                              v„rsat 10.000.000 lei;
05/534/24.03.2004;                                                    - date de identificare fondatori:
                               - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
  - cod unic de Ónregistrare: 16272940;
                              a 100.000 lei fiecare;                    1. Peretz Marioara, Ón calitate de asociat, n„scut„
  - denumire ∫i form„ juridic„: FEDEPLAST -
                               - date de identificare fondatori:            la data de 31 martie 1954 Ón Rom‚nia, cet„˛ean
S.R.L.;
                               1. Butelli Fausto, Ón calitate de asociat, n„scut la  american, domiciliat„ Ón S.U.A., localitatea Troy
  - sediul social: satul M„ge∫ti nr. 86, comuna
                              data de 8 noiembrie 1943 Ón localitatea Manciano,     Michigan, Str. Teakwood nr. 5932, cod po∫tal 48085,
M„ge∫ti, jude˛ul Bihor, conform contractului de
                              Italia, cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia,      identificat„ cu pa∫aportul nr. 025299095, eliberat de
comodat nr. 1 din data de 24 februarie 2004;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          localitatea Grosseto, str. Bolzano nr. 13, identificat
                                                           autorit„˛ile americane la data de 7 iunie 1995;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  cu pa∫aportul nr. 929053 L, eliberat de autorit„˛ile
                              italiene la data de 2 septembrie 1995;            2. Societatea Comercial„ G.M.A.B. CONSULTING
v„rsat 2.000.000 lei;                                                 - S.R.L., Ón calitate de asociat, cu sediul Ón Oradea,
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   2. Curta Ionel Iacob, Ón calitate de asociat, n„scut
                              la data de 13 iulie 1958 Ón comuna Zarand, jude˛ul     str. Ecaterina Teodoroiu nr. 16, jude˛ul Bihor,
100.000 lei fiecare;
  - date de identificare fondator: Popa Felicia, Ón    Arad, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Arad, aleea      Ónmatriculat„ cu nr. J 05/388/1999, eliberat„ de
calitate de asociat unic, n„scut„ la data de 11      Albac nr. 3, bl. H7, ap. 9, jude˛ul Arad, cod po∫tal    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
septembrie 1976 Ón comuna Horodnic, jude˛ul        2900, identificat cu C.I. seria AR nr. 016599,       Tribunalul Bihor la data de 20 mai 1999;
Suceava, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul       eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de 5 ianuarie 2000,     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
M„ge∫ti nr. 86, comuna M„ge∫ti, jude˛ul Bihor,       cod numeric personal 1580713021873;
                                                           701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
identificat„ cu C.I. seria XH nr. 302691, eliberat„ de    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                             - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -
Poli˛ia Ale∫d la data de 15 decembrie 2003, cod      602 - alte transporturi terestre;
                               - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -        dezvoltare (promovare) imobiliar„;
numeric personal 2760911333191;
                              transporturi rutiere de m„rfuri;               - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;      - administrator persoan„ fizic„: Peretz Marioara,
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„      - administrator persoan„ fizic„: Butelli Fausto,    cet„˛ean american, n„scut„ la data de 31 martie
parte;                           cet„˛ean italian, n„scut la data de 8 noiembrie 1943    1954 Ón Rom‚nia, identificat„ cu pa∫aportul nr.
  - activitatea principal„: cod CAEN 5246 - comer˛    Ón localitatea Manciano, Italia, identificat cu      025299095, eliberat de autorit„˛ile americane la
cu am„nuntul cu articole de fier„rie, cu articole din   pa∫aportul nr. 929053 L, eliberat de autorit„˛ile     data de 7 iunie 1995, domiciliat„ Ón S.U.A.,
sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit;              italiene la data de 2 septembrie 1995, domiciliat Ón
                                                           localitatea Troy Michigan, Str. Teakwood nr. 5932,
  - alte activit„˛i: conform actului constitutiv;     Italia, localitatea Grosseto, str. Bolzano nr. 13,
                                                           cod po∫tal 48085, av‚nd puteri depline.
  - administrator persoan„ fizic„: Popa Felicia,     av‚nd puteri depline.
                               Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.             Pronun˛at„ ast„zi, 24 martie 2004.
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 11 septembrie
1976 Ón comuna Horodnic, jude˛ul Suceava, cod         Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,      Cu recurs, conform art. 6 din Legea nr. 26/1990,
numeric personal 2760911333191, identificat„ cu      republicat„, cu modific„rile ulterioare.          republicat„, cu modific„rile ulterioare.
C.I. seria XH nr. 302691, eliberat„ de Poli˛ia Ale∫d      (63/407.885)                        (64/407.886)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1242/28.IV.2004 con˛ine 16 pagini.                     Pre˛ul 19.280 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top