2004_0828

Document Sample
2004_0828 Powered By Docstoc
					                                       PARTEA A IV-A
Anul 172 (XIV) — Nr. 828                                                               Luni, 15 martie 2004
                          PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - sediul social: Bucure∫ti, Pia˛a Roman„ nr. 9,
      THINK IT - S.R.L., Bucure∫ti             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         sc. D, et. 6, ap. 18, sectorul 1;
                                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189209
                                date:                              - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 4.000.000
                                  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        lei, v„rsat integral la 16.01.2004, participarea
MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                J 40/3120/2004;                       str„in„ este de 4.000.000 lei;
                                  - denumirea ∫i forma juridic„: SMART IMOB -         - capitalul social este divizat Ón 40 p„r˛i sociale a
         EXTRAS
                                S.R.L.;                           100.000 lei fiecare;
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                  - sediul social: Bucure∫ti, aleea R‚mnicu V‚lcea      - fondatori: Leopizzi Roberto, cet„˛ean italian,
        NR. 3131/SC
                                nr. 13, bl. S 31, sc. A, et. 1, ap. 8, sectorul 3;      n„scut la data de 19.01.1966 Ón Parabita, Lecce,
       din 27 februarie 2004                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Italia, domiciliat Ón Italia, Parabita (LE), Via Bari nr.
                                  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000  2, ∫i Carletti Gaetano, cet„˛ean italian, n„scut la
  Judec„tor delegat       - Simona R„doi
                                lei, v„rsat integral la 25.02.2004;             data de 16.05.1951 Ón Silvi Marina (TE), Italia,
  Grefier            - CrÓnga∫u Simona
                                  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  domiciliat Ón Italia, 64029 Silvi Marina (TE), Via
  Œn baza cererii nr. 79359 din data de 25.02.2004 ∫i     100.000 lei fiecare;                     Milano 1;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la        - fondator: Encu˛escu Eugen C„t„lin, cet„˛ean        - administrator: Leopizzi Roberto, cu o durat„ a
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul      rom‚n, n„scut la data de 18.09.1981 Ón Drobeta-       mandatului de 3 ani;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón         - domeniul principal de activitate: cod CAEN 519
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           Drobeta-Turnu Severin, Str. Transilvaniei nr. 2,       - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                         - activitatea principal„: cod CAEN 5190 - comer˛
                                sc. 1, ap. 9, jude˛ul Mehedin˛i;
J 40/3119/2004;                                                       cu ridicata cu alte produse (tehnic„ ∫i aparatur„
                                  - administrator: Encu˛escu Eugen C„t„lin, cu o
  - denumirea ∫i forma juridic„: THINK IT - S.R.L.;                                    medical„; import-export).
                                durat„ a mandatului de 4 ani;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Ol„ne∫ti, nr. 2, bl. 43,                                   (3/312.282)
                                  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
sc. A, et. 3, ap. 22, sectorul 6;
                                - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                                             *
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000                                       Societatea Comercial„
                                de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
lei, v„rsat integral la 24.02.2004;                                                 MARAN GRUP - S.R.L., Bucure∫ti
                                afaceri ∫i management;
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191926
100.000 lei fiecare;
                                de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
  - fondatori: Proorocu Angel Stelian, cet„˛ean
                                   (2/312.281)                      MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
rom‚n, n„scut la data de 3.03.1982 Ón Bucure∫ti,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ol„ne∫ti nr. 2, bl. 43, sc.
                                              *
                                                                        EXTRAS
A, et. 3, ap. 22, sectorul 6, ∫i Proorocu Doina Elvira
                                      Societatea Comercial„               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
Carmen, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 4.12.1983
                                      ALBERT IDROMEDICAL                        NR. 3139/SC
Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ol„ne∫ti
                                    APARATUR√ MEDICAL√ - S.R.L.
nr. 2, bl. 43, sc. A, et. 3, ap. 22, sectorul 6;                                              din 27 februarie 2004
                                         Bucure∫ti
  - administrator: Proorocu Angel Stelian;
                                                                Judec„tor delegat
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 722 -          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16199733           la O.R.C. de pe l‚ng„
consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice
                                                                Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi
(software);                           MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI           Grefier        - CrÓnga∫u Simona
  - activitatea principal„: cod CAEN 7221 - editare de
programe.                                     EXTRAS                     Œn baza cererii nr. 80057 din data de 25.02.2004
   (1/312.280)                         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
               *                                                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                        NR. 3096/SC
                                                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
      Societatea Comercial„                       din 27 februarie 2004             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
    SMART IMOB - S.R.L., Bucure∫ti               Judec„tor delegat                     date:
                                                                 - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189047
                                  la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                               J 40/3122/2004;
                                  Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi
                                                                 - denumirea ∫i forma juridic„: MARAN GRUP -
MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI            Grefier        - CrÓnga∫u Simona
                                                               S.R.L.;
                                  Œn baza cererii nr. 72939 din data de 18.02.2004       - sediul social: Bucure∫ti, Bd. Gloriei nr. 73,
         EXTRAS                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     parter, sectorul 1;
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
        NR. 3138/SC                   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 4.000.000
       din 27 februarie 2004               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      lei, v„rsat integral la 25.02.2004;
                                date:                              - capitalul social este divizat Ón 40 p„r˛i sociale a
  Judec„tor delegat       - Simona R„doi                                       100.000 lei fiecare;
                                  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Grefier            - CrÓnga∫u Simona                                        - fondatori: B„lu˛„ Marius, cet„˛ean rom‚n,
                                J 40/3121/2004;
  Œn baza cererii nr. 79687 din data de 25.02.2004        - denumirea ∫i forma juridic„: ALBERT           n„scut la data de 15.07.1966 Ón Bra∫ov, domiciliat Ón
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      IDROMEDICAL APARATUR√ MEDICAL√ - S.R.L.;           Bucure∫ti, pia˛a Alba Iulia nr. 8, bl. 17, sc. 2, et. 7,
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 828/15.III.2004
ap. 42, sectorul 3, ∫i Hododi Filoftia, cet„˛ean         - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000        Societatea Comercial„
rom‚n, n„scut„ la data de 7.12.1962 Ón comuna        lei, v„rsat integral la 5.02.2004;                 C.F. AMBIENT CONSTRUCT - S.R.L.
Gemenea, jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón            - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a           Bucure∫ti
Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 270, bl. 14, sc. B,     100.000 lei fiecare;                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191861
et. 6, ap. 64, sectorul 4;                    - fondatori: Doogaru Oana Gabriela, cet„˛ean
  - administratori: B„lu˛„ Marius ∫i Hododi Filoftia;   rom‚n, n„scut„ la data de 25.04.1979 Ón Bucure∫ti,              MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 702     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Adrian CÓrstea nr.
- Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare,    70, bl. 35, sc. 1, ap. 35, sectorul 3, ∫i Doogaru Mihai           OFICIUL NAfiIONAL
proprii sau Ónchiriate;                   Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 29.03.1980          AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - activitatea principal„: cod CAEN 7020 -        Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Adrian
Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare,     CÓrstea nr. 70, bl. 35, sc. 1, ap. 35, sectorul 3;            JUDEC√TORUL DELEGAT
proprii sau Ónchiriate.                     - administrator: Doogaru Mihai Florin, cu o          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   (4/312.283)                      durat„ a mandatului de 2 ani;                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
              *                  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524
                               - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu              EXTRAS
    Societatea Comercial„                                                AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                               alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
 MANIMOB CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti                                                 NR. 3098/SC
                                 - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192107         cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.                       din 27 februarie 2004
                                  (6/312.285)                        Judec„tor delegat      - Simona R„doi
MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI                       *                  Grefier           - CrÓnga∫u Simona

         EXTRAS                        Societatea Comercial„                 Œn baza cererii nr. 77434 din data de 24.02.2004
                                                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT              MAREA NEAGR√ DEVELOPMENT - S.R.L.
                                                             la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
        NR. 3142/SC                          Bucure∫ti
                                                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
       din 27 februarie 2004                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192077         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                                                             date:
  Judec„tor delegat                                                     - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                                 J 40/3126/2004;
  Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi                                            - denumirea ∫i forma juridic„: C.F. AMBIENT
  Grefier        - CrÓnga∫u Simona                  OFICIUL NAfiIONAL               CONSTRUCT - S.R.L.
                                    AL REGISTRULUI COMERfiULUI               - sediul social: Bucure∫ti, Str. Fortunei nr. 35,
  Œn baza cererii nr. 80130 din data de 25.02.2004
                                                             sectorul 1;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„               JUDEC√TORUL DELEGAT                 - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           lei, v„rsat integral la 20.02.2004;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI              - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
date:                                                           100.000 lei fiecare;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                 EXTRAS                     - fondatori: Oprea Gheorghe Anastase, cu
J 40/3123/2004;                        AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            cet„˛enie rom‚n„, n„scut la 16.10.1958 Ón Bucure∫ti,
  - denumirea ∫i forma juridic„: MANIMOB                 NR. 3118/SC                  domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Fortunei nr. 35,
CONSULTING - S.R.L.;                                                   sectorul 1, ∫i Oprea Petru˛a, cu cet„˛enie rom‚n„,
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr.          din 27 februarie 2004             n„scut„ la 6.08.1969 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
31, bl. M13, sc. 3, et. 2, ap. 52, sectorul 3;                                      Bucure∫ti, Str. Fortunei nr. 35, sectorul 1;
                                Judec„tor delegat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                           - administratori: Oprea Gheorghe Anastase ∫i
                                la O.R.C. de pe l‚ng„                   Oprea Petru˛a;
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000   Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi              - domeniul principal de activitate: cod CAEN 452
lei, v„rsat integral la 23.02.2004;               Grefier        - CrÓnga∫u Simona          - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                Œn baza cererii nr. 78124 din data de 4.02.2004 ∫i    civil;
100.000 lei fiecare;                                                     - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
  - fondator: Petcu Marius Gabriel, cet„˛ean rom‚n,    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                             construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.
n„scut la data de 13.06.1979 Ón Bucure∫ti, domiciliat    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                (8/312.287)
Ón Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr. 31, bl. M13, sc.    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                       *
3, et. 2, ap. 52, sectorul 3;                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
  - administrator: Petcu Marius Gabriel, cu o       date:                                 Societatea Comercial„
durat„ a mandatului de 4 ani;                  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         CARDINAL CONSTRUCT INVEST - S.R.L.
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 703     J 40/3125/2004;                               Bucure∫ti
- activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau contract;     - denumirea ∫i forma juridic„: MAREA NEAGR√
                                                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192085
  - activitatea principal„: cod CAEN 7032 -        DEVELOPMENT - S.R.L.
administrarea imobilelor pe baz„ de tarife sau         - sediul social: Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 65, bl. G 1,          MINISTERUL JUSTIfiIEI
contract.                          sc. 2, et. 4, ap. 60, sectorul 3;
   (5/312.284)                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;                   OFICIUL NAfiIONAL
              *                  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:             AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               20.000.000 lei, v„rsat integral la 4.02.2004,
      Societatea Comercial„               participarea str„in„ este de 19.200.000 lei;               JUDEC√TORUL DELEGAT
    ALDA TOTAL - S.R.L., Bucure∫ti             - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               a 200.000 lei fiecare;                       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16188965
                                - fondatori: Dicu Sava Cristian, cu cet„˛enie
MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI         rom‚n„, n„scut la 7.06.1951 Ón Bucure∫ti, domiciliat              EXTRAS
                               Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 38, bl. 30 A,      AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                               sc. A, ap. 20, sectorul 2; Engel Frank, cu cet„˛enie            NR. 3126/SC
         EXTRAS
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            luxemburghez„, n„scut la 10.05.1975 Ón                   din 27 februarie 2004
        NR. 3083/SC                  Luxemburg, domiciliat Ón Marele Ducat al
                                                               Judec„tor delegat      - Simona R„doi
                               Luxemburgului, Diekirch, rue Joseph Theis nr. 4;        Grefier           - CrÓnga∫u Simona
       din 27 februarie 2004
                               Bellion Jean Joseph Charles, cu cet„˛enie
  Judec„tor delegat                     luxemburghez„, n„scut la 24.04.1960 Ón              Œn baza cererii nr. 78595 din data de 24.02.2004
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                                 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               Luxemburg, domiciliat Ón Marele Ducat al
                                                             la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi            Luxemburgului, 66, rue du X Octobre, L-7243,
                                                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  Grefier        - CrÓnga∫u Simona          Bereldange, ∫i Rauchs Marc Theophile, cu cet„˛enie      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
  Œn baza cererii nr. 60743 din data de 11.02.2004     luxemburghez„, n„scut la 6.09.1971 Ón Luxemburg,       date:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     domiciliat Ón Marele Ducat al Luxemburgului, rue         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        de Dippach nr. 65;                      J 40/3127/2004;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          - administratori: Dicu Sava Cristian, cu o durat„       - denumirea ∫i forma juridic„: CARDINAL
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      a mandatului de 4 ani, ∫i Bellion Jean Joseph        CONSTRUCT INVEST - S.R.L.
                               Charles, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;           - sediul social: Bucure∫ti, str. Vlaicu Vod„ nr. 7,
date:
                                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 452     bl. C 8, sc. 1, et. 8, ap. 36, sectorul 3;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
J 40/3124/2004;                       - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
                                                               - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
  - denumirea ∫i forma juridic„: ALDA TOTAL -        civil;
                                                             lei, v„rsat integral la 22.01.2004;
S.R.L.;                             - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -           - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  - sediul social: Bucure∫ti, aleea Adrian CÓrstea nr.   construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.         100.000 lei fiecare;
70, bl. 35, sc. 1, et. 8, ap. 35, sectorul 3;           (7/312.286)                         - fondatori: Bahrin Benoni Mihai, cu cet„˛enie
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                         *                rom‚n„, n„scut la 11.10.1965 Ón comuna Co˛u∫ca,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 828/15.III.2004                    3
jude˛ul Boto∫ani, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Vlaicu    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„          - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
Vod„ nr. 7, bl. C 8, sc. 1, et. 8, ap. 36, sectorul 3, ∫i  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
Bahrin Mihaela, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
27.04.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,      date:                            de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
str. Vlaicu Vod„ nr. 7, bl. C 8, sc. 1, et. 8, ap. 36,      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       afaceri ∫i management;
sectorul 3;                         J 40/3129/2004;                         - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
  - administrator: Bahrin Benoni Mihai;             - denumirea ∫i forma juridic„: PROFESIONAL        de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 511
                               CONCEPT - S.R.L.                         (12/312.291)
- activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;
                                 - sediul social: Bucure∫ti, str. Vatra Dornei nr. 6,                 *
  - activitatea principal„: cod CAEN 5113 -
                               bl. E 3, sc. 2, et. 4, ap. 39, sectorul 4;
intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i de
                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;                Societatea Comercial„
construc˛ii.
                                 - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 6.000.000    ELENA FRANCISC PUBLISHING - S.R.L.
   (9/312.288)
                               lei, v„rsat integral la 24.02.2004;                      Bucure∫ti
              *
                                 - capitalul social este divizat Ón 60 p„r˛i sociale a
                                                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191985
      Societatea Comercial„              100.000 lei fiecare;
    SOTINA’ ART - S.R.L., Bucure∫ti             - fondatori: Mih„ilescu Popovici Angela Julieta,             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la 22.03.1954 Ón
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16188998
                               Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, domiciliat„ Ón
                               Bucure∫ti, str. Vatra Dornei nr. 6, bl. E 3, sc. 2, et.           OFICIUL NAfiIONAL
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               4, ap. 39, sectorul 4; Nicolae Maria, cu cet„˛enie           AL REGISTRULUI COMERfiULUI
        OFICIUL NAfiIONAL               rom‚n„, n„scut„ la 17.07.1948 Ón comuna Gra˛ia,
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI             jude˛ul Teleorman, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.             JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Opanez nr. 10, bl. 74, sc. B, et. 1, ap. 23, sectorul 2,      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               ∫i Micu Floarea, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                               19.10.1944 Ón comuna Poroschia, jude˛ul
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Teleorman, domiciliat„ Ón satul Vit„ne∫ti, comuna               EXTRAS
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               Vit„ne∫ti, jude˛ul Teleorman;                 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
         EXTRAS                     - administrator: Mih„ilescu Popovici Angela               NR. 3115/SC
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            Julieta;
                                 - domeniul principal de activitate: cod CAEN 748            din 27 februarie 2004
        NR. 3090/SC
                               - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal       Judec„tor delegat
       din 27 februarie 2004
                               Óntreprinderilor;                        la O.R.C. de pe l‚ng„
  Judec„tor delegat      - Simona R„doi          - activitatea principal„: cod CAEN 7487 - alte       Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi
  Grefier           - CrÓnga∫u Simona      activit„˛i de servicii prestate Ón principal          Grefier        - CrÓnga∫u Simona
  Œn baza cererii nr. 71536 din data de 17.02.2004     Óntreprinderilor.
                                                               Œn baza cererii nr. 77947 din data de 24.02.2004
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat        (11/312.290)
                                                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                      *
                                                             la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele            Societatea Comercial„
                                                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
date:                                 JFD CONSULT INVEST - S.R.L.
                                                             date:
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                Bucure∫ti
J 40/3128/2004;                                                        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - denumirea ∫i forma juridic„: SOTINA’ ART -            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192239         J 40/3131/2004;
S.R.L.                                                            - denumirea ∫i forma juridic„: ELENA FRANCISC
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 48,           MINISTERUL JUSTIfiIEI             PUBLISHING - S.R.L.
bl . C 15, sc. 5, et. 1, ap. 56, sectorul 3;                                         - sediul social: Bucure∫ti, Str. Jude˛ului nr. 9, bl.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         20, sc. B, et. 7, ap. 61, sectorul 2;
                                       OFICIUL NAfiIONAL
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000                                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                    AL REGISTRULUI COMERfiULUI
lei, v„rsat integral la 9.02.2004;                                              - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                 lei, v„rsat integral la 23.02.2004;
100.000 lei fiecare;                           JUDEC√TORUL DELEGAT                 - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  - fondatori: Trofin Cristina, cu cet„˛enie rom‚n„,       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           100.000 lei fiecare;
n„scut„ la 15.03.1979 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI              - fondator: Francisc Elena, cu cet„˛enie rom‚n„,
Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 48, bl. C 15, sc. 5, et.                                  n„scut„ la 10.03.1970 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
1, ap. 54, sectorul 3, ∫i Bra∫oveanu Sorin Gabriel, cu                                  Bucure∫ti, Str. Jude˛ului nr. 9, bl. 20, sc. B, et. 7, ap.
                                        EXTRAS
cet„˛enie rom‚n„, n„scut la 28.06.1971 Ón T‚rgu Jiu,
                                AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            61, sectorul 2;
jude˛ul Gorj, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Bd.
                                      NR. 3125/SC                    - administrator: Francisc Elena;
Tineretului nr. 12, bl. A 10, sc. A, ap. 2, jude˛ul
                                                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 221
V‚lcea;                                  din 27 februarie 2004
  - administrator: Trofin Cristina;                                           - activitatea editurilor;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 748      Judec„tor delegat                       - activitatea principal„: cod CAEN 2211 - editarea
- alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal       la O.R.C. de pe l‚ng„                   c„r˛ilor.
Óntreprinderilor;                        Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi               (13/312.292)
  - activitatea principal„: cod CAEN 7487 - alte       Grefier        - CrÓnga∫u Simona                        *
activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                 Œn baza cererii nr. 78585 din data de 24.02.2004
Óntreprinderilor.                                                           Societatea Comercial„
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
   (10/312.289)                                                         DrumRom Trans Grup - S.R.L.
                               la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
              *                                                        Bucure∫ti
                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
      Societatea Comercial„              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189144
    PROFESIONAL CONCEPT - S.R.L.             date:
         Bucure∫ti                   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               J 40/3130/2004;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189101
                                 - denumirea ∫i forma juridic„: JFD CONSULT                OFICIUL NAfiIONAL
                               INVEST - S.R.L.                             AL REGISTRULUI COMERfiULUI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                 - sediul social: Bucure∫ti, bd. Na˛iunile Unite nr.
                               1, ansamblul îGemenii Sitraco“, bl. 108 A, et. 9,
        OFICIUL NAfiIONAL               biroul A 9, camera 3, sectorul 5;                     JUDEC√TORUL DELEGAT
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI               - durata de func˛ionare: nelimitat„;              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI

       JUDEC√TORUL DELEGAT               lei, v„rsat integral la 17.02.2004, participarea
                               str„in„ este de 1.400.000 lei;                         EXTRAS
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               100.000 lei fiecare;                            NR. 3112/SC
         EXTRAS                     - fondatori: Freund Jacob, cu cet„˛enie israelian„,          din 27 februarie 2004
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            n„scut la 1.07.1947 Ón Israel, Tel Aviv, domiciliat Ón
        NR. 3103/SC                  Israel, Tel Aviv, str. Levona nr. 12, Ramat Hasharo,      Judec„tor delegat
                               ∫i BÓlteanu Drago∫ George, cu cet„˛enie rom‚n„,         la O.R.C. de pe l‚ng„
       din 27 februarie 2004                                             Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi
                               n„scut la 2.08.1977 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
  Judec„tor delegat      - Simona R„doi                                        Grefier        - CrÓnga∫u Simona
                               Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 168, b.. 15, sc. D,
  Grefier           - CrÓnga∫u Simona      et. 6, ap. 142, sectorul 1;                   Œn baza cererii nr. 77815 din data de 24.02.2004
  Œn baza cererii nr. 77502 din data de 24.02.2004       - administrator: Freund Jacob, cu o durat„ a       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     mandatului de 4 ani;                     la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 828/15.III.2004
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i              Societatea Comercial„                 - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele        ALMAR SISTEM - S.R.L., Bucure∫ti            100.000 lei fiecare;
date:                                                             - fondator: Constantin T„nas„, cu cet„˛enie
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192204          rom‚n„, n„scut la 16.05.1954 Ón Roman, jude˛ul
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/3132/2004;                                                      Neam˛, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dr. Lister nr. 1,
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI             et. 4, ap. 14, sectorul 5;
  - denumirea ∫i forma juridic„: DrumRom Trans
                                                               - administrator: Constantin T„nas„;
Grup - S.R.L.
                                      OFICIUL NAfiIONAL                 - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Sabinelor nr. 80,
                                    AL REGISTRULUI COMERfiULUI             - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
parter, ap. 1, sectorul 5;
                                                             contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:             JUDEC√TORUL DELEGAT               afaceri ∫i management;
10.000.000 lei, v„rsat integral la 13.02.2004;          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI              - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i
  - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón
a 100.000 lei fiecare;                                                  domeniul fiscal.
  - fondatori: Novaseliv R„zvan, cu cet„˛enie                EXTRAS                      (17/312.296)
rom‚n„, n„scut la 5.11.1957 Ón Bucure∫ti,           AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                          *
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Sabinelor nr. 80, ap. 1,           NR. 3114/SC
sectorul 5, ∫i Dumitrescu Corneliu, cu cet„˛enie                                          Societatea Comercial„
                                     din 27 februarie 2004
rom‚n„, n„scut la 12.10.1940 Ón Pa∫cani, jude˛ul                                      MERIYAM 2004 IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
                                Judec„tor delegat      - Simona R„doi
Ia∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 94,                                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192069
                                Grefier           - CrÓnga∫u Simona
sectorul 5;
  - administrator: Novaseliv R„zvan;              Œn baza cererii nr. 77881 din data de 24.02.2004             MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                 OFICIUL NAfiIONAL
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
geniu civil;
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
  - activitatea principal„: cod CAEN 4525 - alte
                              date:
lucr„ri speciale de construc˛ii.                                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
                                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
   (14/312.293)                      J 40/3134/2004;                           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
              *                  - denumirea ∫i forma juridic„: ALMAR SISTEM -          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              S.R.L.
       Societatea Comercial„               - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. S„laj nr. 7, bl. 58 A,           EXTRAS
      VAN NUYS GROUP - S.R.L.             sc. 2, et. 6, ap. 20, sectorul 5;                AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
          Bucure∫ti                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                   NR. 3089/SC
                                - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000         din 27 februarie 2004
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191896
                              lei, v„rsat integral la 20.02.2004;
                                - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    Judec„tor delegat      - Simona R„doi
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                             Grefier           - CrÓnga∫u Simona
                              100.000 lei fiecare;
                                - fondatori: M„r„scu Mihai Marius, cu cet„˛enie       Œn baza cererii nr. 70940 din data de 17.02.2004
        OFICIUL NAfiIONAL              rom‚n„, n„scut la 11.08.1969 Ón Bucure∫ti,          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI            domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea C„line∫ti nr. 1, bl. 81,    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                              sc. 5, et. 4, ap. 49, sectorul 4, ∫i Sm„u Alina Ioana,    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la 24.01.1975 Ón         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. S„laj nr. 7,    date:
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          bl. 58 A, sc. 2, et. 6, ap. 20, sectorul 5;           - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI             - administrator: M„r„scu Mihai Marius;          J 40/3136/2004;
                                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 702       - denumirea ∫i forma juridic„: MERIYAM 2004
         EXTRAS                  - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare,     IMPEX - S.R.L.
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            proprii sau Ónchiriate;                     - sediul social: Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 4,
        NR. 3122/SC                   - activitatea principal„: cod CAEN 7020 -         Complexul A 2, bl. 5, parter, sectorul 3;
                              Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       din 27 februarie 2004             proprii sau Ónchiriate.                     - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  Judec„tor delegat                       (16/312.295)                      10.000.000 lei, v„rsat integral la 28.01.2004;
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                *                  - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
  Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi                                          a 100.000 lei fiecare;
                                    Societatea Comercial„                - fondator: Al Khatib Camelia, cu cet„˛enie
  Grefier        - CrÓnga∫u Simona
                                  TAN-CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti            rom‚n„, n„scut„ la 6.06.1974 Ón Bucure∫ti,
  Œn baza cererii nr. 78501 din data de 24.02.2004                                   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Secuilor nr. 3, bl. 27,
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189136
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                   sc. 2, et. 4, ap. 27, sectorul 4;
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                        - administrator: Al Khatib Camelia, cu o durat„ a
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                       mandatului de 4 ani;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele             OFICIUL NAfiIONAL
                                                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 514
date:                                 AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                             - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
                                                             dec‚t cele alimentare;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                               - activitatea principal„: cod CAEN 5141 - comer˛
J 40/3133/2004;
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT               cu ridicata cu produse textile.
  - denumirea ∫i forma juridic„: VAN NUYS GROUP
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI              (18/312.297)
- S.R.L.                             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                          *
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr.
93, bl. 14, sc. 2, et. 1, ap. 51, sectorul 1;                 EXTRAS                         Societatea Comercial„
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                NIRONA INTERNATIONAL - S.R.L.
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:              NR. 3099/SC                           Bucure∫ti
10.000.000 lei, v„rsat integral la 20.02.2004,
                                     din 27 februarie 2004                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189071
participarea str„in„ este de 99.000.000 lei;
  - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale    Judec„tor delegat
                                                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
a 1.000.000 lei fiecare;                    la O.R.C. de pe l‚ng„
  - fondatori: Mike Najib Sadek, cu cet„˛enie        Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi
                                                                     OFICIUL NAfiIONAL
                                Grefier        - CrÓnga∫u Simona
american„, n„scut la 1.10.1962 Ón Liban, domiciliat                                         AL REGISTRULUI COMERfiULUI
Ón S.U.A., 1943 Lucre˛ia Avenue, Los Angeles, Ca        Œn baza cererii nr. 77469 din data de 24.02.2004
90062, ∫i Balea Octaviana Claudia, cu cet„˛enie       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
rom‚n„, n„scut„ la 3.08.1967 Ón ™tef„ne∫ti, jude˛ul     la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Arge∫, domiciliat„ Ón satul ™tef„ne∫ti, bl. 3, sc. C, et.  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
2, ap. 33, comuna ™tef„ne∫ti, jude˛ul Arge∫;        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
  - administrator: Balea Octaviana Claudia, cu o     date:
                                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                EXTRAS
durat„ a mandatului de 2 ani;                                                AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                              J 40/3135/2004;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 156                                           NR. 3086/SC
                                - denumirea ∫i forma juridic„: TAN-CONSULT -
- fabricarea produselor de mor„rit, a amidonului ∫i
                              S.R.L.                                   din 27 februarie 2004
produselor din amidon;                     - sediul social: Bucure∫ti, str. Dr. Lister nr. 1, et.
  - activitatea principal„: cod CAEN 1561 -                                        Judec„tor delegat      - Simona R„doi
                              4, ap. 14, sectorul 5;
fabricarea produselor de mor„rit.                                              Grefier           - CrÓnga∫u Simona
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
   (15/312.294)                       - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000    Œn baza cererii nr. 70225 din data de 17.02.2004
              *                lei, v„rsat integral la 19.02.2004;              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/15.III.2004                   5
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            MODUS INVEST - S.R.L., Bucure∫ti           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele                                   date:
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192026
date:                                                           - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    J 40/3140/2004;
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
J 40/3137/2004;                                                      - denumirea ∫i forma juridic„: F.B. DESIGN
  - denumirea ∫i forma juridic„: NIRONA                                        Arhitectur„ Inginerie Construc˛ii - S.R.L.;
INTERNATIONAL - S.R.L.                           OFICIUL NAfiIONAL                - sediul social: Bucure∫ti, str. Soldat Niculae Sebe
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Justi˛iei nr. 18,         AL REGISTRULUI COMERfiULUI            nr. 4, bl. L 11, sc. 2, parter, ap. 59, sectorul 3;
sectorul 4;                                                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                              - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 20.02.2004,
lei, v„rsat integral la 26.01.2004;                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           participarea str„in„ este de 1.800.000 lei;
  - capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a                                 - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
200.000 lei fiecare;                              EXTRAS                  100.000 lei fiecare;
  - fondatori: Mirbauer Loredana, cu cet„˛enie        AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             - fondatori: Lev‚rd„ Dorina, cet„˛ean rom‚n,
rom‚n„, n„scut„ la 27.03.1972 Ón Roman, jude˛ul               NR. 3133/SC                 n„scut„ la data de 21.12.1943 Ón Bucure∫ti,
Neam˛, domiciliat„ Ón Roman, str. Mihai Eminescu,                                    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Soldat Niculae Sebe
                                     din 27 februarie 2004             nr. 4, bl. L 11, sc. 2, parter, ap. 59, sectorul 3, ∫i
bl. 4 B, sc. B, et. 2, ap. 30, jude˛ul Neam˛, ∫i Mihai
Vasilica, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la 13.04.1957      Judec„tor delegat                    Buzatu Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. M„r„∫e∫ti      la O.R.C. de pe l‚ng„                  25.04.1955 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Canada, 1907-
                                Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi           165 Barrington Ave, Toronto, Ontario M4C 5M6;
nr. 42, bl. 1, sc. 4, et. 6, ap. 127, sectorul 4;
                                Grefier        - CrÓnga∫u Simona          - administrator: Buzatu Florin, cu o durat„ a
  - administrator: Mihai Vasilica, cu o durat„ a
                                Œn baza cererii nr. 79446 din data de 25.02.2004    mandatului de 4 ani;
mandatului de 4 ani;
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - domeniul principal de activitate: cod CAEN 742
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 745
                               la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„       - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
- selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7450 - selec˛ia
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele      - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i
∫i plasarea for˛ei de munc„.
                               date:                           de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
   (19/312.298)
                                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      tehnic„ legate de acestea.
              *                                                (22/312.301)
                               J 40/3139/2004;
       Societatea Comercial„               - denumirea ∫i forma juridic„: MODUS INVEST -                   *
       CASA DEL ARTE - S.R.L.             S.R.L.
                                - sediul social: Bucure∫ti, Str. Viitorului nr. 17,         Societatea Comercial„
          Bucure∫ti
                               sectorul 2;                             ALUMINIUM ARCHITECTURAL
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191870           - durata de func˛ionare: nelimitat„;               PRODUCT - S.R.L., Bucure∫ti
                                - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192034
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             40.000.000 lei, v„rsat integral la 13.02.2004,
                               participarea str„in„ este de 38.000.000 lei;               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
        OFICIUL NAfiIONAL
                               2.000.000 lei fiecare;
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                - fondatori: Jean Claude Ondoa, cu cet„˛enie
                               francez„, n„scut la 20.01.1956 Ón Camerun,
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Yaounde, domiciliat Ón Fran˛a, str. Mondra nr. 7,
                                                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           31400, str. Toulouse, ∫i Societatea Comercial„ DC
                                                                     COMERfiULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            INVEST - S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul
                               Ón Bucure∫ti, str. Andrei Mure∫eanu nr. 8 A,
         EXTRAS                   demisol, sectorul 1;                       JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT              - administratori: Karim Fabrice Kheirat, cu         REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
        NR. 3100/SC                  cet„˛enie francez„, n„scut la 15.06.1968 Ón Fran˛a,          TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               Chamalieres (63), domiciliat Ón Fran˛a,
       din 27 februarie 2004              Kirchbodenweg, 16, 8800, Thalwil, cu o durat„ a        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  Judec„tor delegat                     mandatului de 4 ani, ∫i De Man Bob Carl Valere, cu          DELEGAT NR. 3135/SC
                               cet„˛enie belgian„, n„scut la 20.02.1969 Ón Belgia,
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                                       din 27 februarie 2004
                               Kortrijk, domiciliat Ón Belgia, Knokke Heist 8300,
  Tribunalul Bucure∫ti - Simona R„doi
                               Zeedijk, Albertstrand 512/71, cu o durat„ a          Judec„tor delegat    - Simona R„doi
  Grefier        - CrÓnga∫u Simona
                               mandatului de 4 ani;                     Grefier         - CrÓnga∫u Simona
  Œn baza cererii nr. 77484 din data de 24.02.2004       - domeniul principal de activitate: cod CAEN 701
                                                              Œn baza cererii nr. 79557 din data de 25.02.2004
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„          - activitatea principal„: cod CAEN 7012 -
                               cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii.     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                 (21/312.300)                     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                                            *                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:
                                                            date:
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                     Societatea Comercial„               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/3138/2004;
                                  F.B. DESIGN Arhitectur„ Inginerie          J 40/3141/2004;
  - denumirea ∫i forma juridic„: CASA DEL ARTE -
                                   Construc˛ii - S.R.L., Bucure∫ti            - denumirea ∫i forma juridic„: ALUMINIUM
S.R.L.
                                                            ARCHITECTURAL PRODUCT - S.R.L.;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Sf‚ntul Constantin         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192093          - sediul social: Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 205,
nr. 5, corp B, sectorul 1;
                                                            bl. 11, sc. B, et. 4, ap. 45, sectorul 2;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:                                       - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
10.000.000 lei, v„rsat integral la 18.02.2004;                                     10.000.000 lei, v„rsat integral la data de 23.02.2004;
                                      TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale                                   - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
a 100.000 lei fiecare;                                                 a 100.000 lei fiecare;
  - fondatori: Filip Cornelia, cu cet„˛enie rom‚n„,        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                              - fondatori: Zamfir Adrian Daniel, cet„˛ean
n„scut„ la 29.11.1947 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón              COMERfiULUI
                                                            rom‚n, n„scut la data de 7.05.1968 Ón C‚mpina,
Bucure∫ti, str. Sf‚ntul Constantin nr. 5, sectorul 1,                                  jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.
∫i Stan Adela, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la           JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            Pantelimon nr. 245, bl. 51, sc. A, et. 12, ap. 85,
31.07.1974 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,        REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           sectorul 2, ∫i Societatea Comercial„ GLASS ROM
intr. Tudor ™tefan nr. 50-52, et. 4, ap. 5, sectorul 1;         TRIBUNALUL BUCURE™TI              IMPEX - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul
  - administrator: Filip Cornelia, cu o durat„ a                                    Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 205, bl. 11, ap. 45,
mandatului de 4 ani;                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           sectorul 2;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 514           DELEGAT NR. 3134/SC                 - administrator: Zamfir Adrian Daniel, cu o
- comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele                                    durat„ a mandatului de 4 ani;
                                     din 27 februarie 2004
dec‚t cele alimentare;                                                   - domeniul principal de activitate: cod CAEN 454
  - activitatea principal„: cod CAEN 5144 - comer˛       Judec„tor delegat    - Simona R„doi         - lucr„ri de finisare;
cu ridicata cu produse din ceramic„, sticl„rie,         Grefier         - CrÓnga∫u Simona          - activitatea principal„: cod CAEN 4545 - alte
tapete ∫i produse de Óntre˛inere.                Œn baza cererii nr. 79539 din data de 25.02.2004    lucr„ri de finisare.
   (20/312.299)                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       (23/312.302)
              *                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                     *
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/15.III.2004
       Societatea Comercial„               - denumirea ∫i forma juridic„: DANA EUROCONF           Societatea Comercial„
      eBRAIN CONCEPT - S.R.L.             - S.R.L.;                          TEA CUP CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti
          Bucure∫ti                  - sediul social: Bucure∫ti, Str. H„˛i∫ului nr. 6,
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16188904
                               bl. H 6, sc. A, et. 1, ap. 6, sectorul 2;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189039
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 10.02.2004;
                                - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a         TRIBUNALUL BUCURE™TI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              100.000 lei fiecare;
                                - fondatori: Fodor Alexandru Liviu, cet„˛ean          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               rom‚n, n„scut la data de 17.10.1955 Ón Sighetu                COMERfiULUI
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫, domiciliat Ón
         COMERfiULUI
                               Bucure∫ti, Str. H„˛i∫ului nr. 6, bl. H 6, sc. A, et. 1,
                                                                JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                               ap. 6, sectorul 2, ∫i Fodor Dumitra, cet„˛ean rom‚n,      REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL             n„scut„ la data de 1.06.1972 Ón comuna Urzicu˛a,            TRIBUNALUL BUCURE™TI
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√            jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. H„˛i∫ului
      TRIBUNALUL BUCURE™TI               nr. 6, bl. H 6, sc. A, et. 1, ap. 6, sectorul 2;       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                - administratori: Fodor Alexandru Liviu, cu o           DELEGAT NR. 3128/SC
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            durat a mandatului de 4 ani, ∫i Fodor Dumitra, cu
      DELEGAT NR. 3129/SC                                                    din 27 februarie 2004
                               o durat„ a mandatului de 4 ani;
                                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 182      Judec„tor delegat     - Simona R„doi
       din 27 februarie 2004
                               - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i        Grefier          - CrÓnga∫u Simona
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi          accesorii;                           Œn baza cererii nr. 78624 din data de 24.02.2004 ∫i
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona          - activitatea principal„: cod CAEN 1822 -        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Œn baza cererii nr. 79311 din data de 25.02.2004     fabricarea altor articole de Ómbrc„minte (exclusiv     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     lenjerie de corp).                     Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           (25/312.304)                     societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                      *                  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   J 40/3146/2004;
                                     Societatea Comercial„               - denumirea ∫i forma juridic„: TEA CUP
date:
                                     ENERGICO M.V. - S.R.L.            CONSULTING - S.R.L.;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                        Bucure∫ti                  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu nr. 43,
J 40/3142/2004;                                                     bl. 7, sc. 1, et. 7, ap. 32, sectorul 1;
  - denumirea ∫i forma juridic„: eBRAIN CONCEPT                                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192166
- S.R.L.;                                                          - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
  - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu              MINISTERUL JUSTIfiIEI            lei, v„rsat integral la data de 16.02.2004;
nr. 302, bl. B13B, sc. B, et. 9, ap. 35, sectorul 3;                                    - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        100.000 lei fiecare;
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000         TRIBUNALUL BUCURE™TI               - fondatori: SÓmpetru Alina Andreea, cet„˛ean
lei, v„rsat integral la data de 19.02.2004;                                       rom‚n, n„scut„ la data de 29.11.1966 Ón Bucure∫ti,
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a      OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                            domiciliat„ Ón Bucure∫ti, calea Doroban˛i nr. 116-122,
100.000 lei fiecare;                                                  bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 32, sectorul 1, ∫i Lambrino Liviu
                                       COMERfiULUI
  - fondatori: Balazs Ludovic, cet„˛ean rom‚n,                                    Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 9.11.1973 Ón
n„scut la data de 12.11.1969 Ón Mangalia, jude˛ul                                    Bra∫ov, domiciliat Ón Bra∫ov, bd. Saturn nr. 29, sc. A,
                                  JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            ap. 6;
Constan˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. C‚mpia
                                 REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√             - administrator: SÓmpetru Alina Andreea, cu o
Libert„˛ii nr. 42, bl. B2, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI              durat„ a mandatului de un an;
3, ∫i Balazs Daniela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data                                    - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 -
de 14.10.1972 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón                                       activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie contabil„,
Bucure∫ti, str. C‚mpia Libert„˛ii nr. 42, bl. B2, sc. A,    EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                            consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i de studiu de
et. 4, ap. 19, sectorul 3;                       DELEGAT NR. 3143/SC
                                                            pia˛„ ∫i de sondaj;
  - administrator: Balazs Ludovic;                   din 27 februarie 2004               - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 744                                  de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
                                Judec„tor delegat    - Simona R„doi
- publicitate;                                                        (27/312.306)
                                Grefier         - CrÓnga∫u Simona                      *
  - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -
publicitate.                          Œn baza cererii nr. 80132 din data de
   (24/312.303)                      25.02.2004, ∫i a actelor doveditoare depuse,             Societatea Comercial„
              *                judec„torul delegat la Oficiul Registrului           AXIAL MIDI GRUP - S.R.L., Bucure∫ti
                               Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189110
       Societatea Comercial„              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
      DANA EUROCONF - S.R.L.              comerciale cu urm„toarele date:                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
          Bucure∫ti                  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               J 40/3145/2004;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192018                                              TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                - denumirea ∫i forma juridic„: ENERGICO M.V.
                               - S.R.L.;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - sediul social: Bucure∫ti, Aleea Ciceu nr. 4, bl.       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               E10, sc. 2, et. 1, ap. 27, sectorul 4;                    COMERfiULUI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:         JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               5.000.000 lei, v„rsat integral la data de            REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
         COMERfiULUI
                               16.02.2004;                              TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                - capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale
                               a 100.000 lei fiecare;                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL              - fondatori: Neagu Constantin Mirel, cet„˛ean           DELEGAT NR. 3106/SC
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√            rom‚n, n„scut la data de 12.01.1962 Ón Re∫i˛a,              din 27 februarie 2004
      TRIBUNALUL BUCURE™TI               jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                                              Judec„tor delegat     - Simona R„doi
                               calea V„c„re∫ti nr. 326, bl. 9B, sc. A, et. 2, ap. 12,
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                           Grefier          - CrÓnga∫u Simona
                               sectorul 4, ∫i Vere∫tiuc Octavian Eugen, cet„˛ean
      DELEGAT NR. 3130/SC                rom‚n, n„scut la data de 24.08.1963 Ón Suceava,        Œn baza cererii nr. 77643 din data de 24.02.2004 ∫i
       din 27 februarie 2004             domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Pridvorului nr. 13,     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               bl. 13, sc. 3, et. 2, ap. 43, sectorul 4;         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi           - administratori: Neagu Constantin Mirel ∫i       Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona        Vere∫tiuc Octavian Eugen;                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Œn baza cererii nr. 79347 din data de 25.02.2004       - domeniul principal de activitate: cod CAEN
                                                            J 40/3147/2004;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
                                                              - denumirea ∫i forma juridic„: AXIAL MIDI GRUP
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        neagricole ∫i cu de∫euri;
                                                            - S.R.L.;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          - activitatea principal„: cod CAEN 5151 -          - sediul social: Bucure∫ti, Str. Vegeta˛iei nr. 32,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i   bl. 32, sc. 1, et. 8, ap. 47, sectorul 4;
date:                            gazo∫i ∫i cu produse derivate.                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:          (26/312.305)                       - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
J 40/3143/2004;                                     *                2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 23.02.2004;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 828/15.III.2004                   7
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
100.000 lei fiecare;                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          REMOND TRADING CO - S.R.L., Bucure∫ti
  - fondator: Digniri Alina Mihaela, cet„˛ean         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
rom‚n, n„scut„ la data de 19.02.1978 Ón Bucure∫ti,                                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192182
                                date:
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 79-101,
                                  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:              MINISTERUL JUSTIfiIEI
bl. F, sc. 2, et. 7, ap. 66, sectorul 4;
                                J 40/3149/2004;
  - administrator: Digniri Alina Mihaela;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 511         - denumirea ∫i forma juridic„: ATON
                                                                      TRIBUNALUL BUCURE™TI
- activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;      DISTRIBUTION GRUP - S.R.L.;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5119 -            - sediul social: Bucure∫ti, str. Carol Knappe nr.
intermediere Ón comer˛ul cu produse diverse.          76, sectorul 1;                           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
   (28/312.307)                          - durata de func˛ionare: nelimitat„;                   COMERfiULUI
               *                   - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
                                lei, v„rsat integral la data de 25.02.2004;            JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
      Societatea Comercial„
                                  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
   MAX WERT GRUP - S.R.L., Bucure∫ti
                                100.000 lei fiecare;                          TRIBUNALUL BUCURE™TI
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192298            - fondatori: Dan Iliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
                                la data de 28.03.1973 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              Bucure∫ti, Str. Podului nr. 35, sectorul 1; Dimache           DELEGAT NR. 3094/SC
                                Radu Andrei, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de              din 27 februarie 2004
        TRIBUNALUL BUCURE™TI               10.07.1977 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.
                                Dacia nr. 31, ap. 1, sectorul 1, ∫i Dr„goi Dorin Ion,      Judec„tor delegat    - Simona R„doi
                                cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 16.09.1972 Ón         Referent        - CrÓnga∫u Simona
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
         COMERfiULUI                  Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Carol         Œn baza cererii nr. 72865 din data de 18.02.2004,
                                Knappe nr. 76, sectorul 1;                  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                  - administrator: Dr„goi Dorin Ion, cu o durat„ a     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
    JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                mandatului de 4 ani;
   REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                                  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 513
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                                               date:
                                - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi
                                                                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              ∫i tutun;
                                                               40/3151/2004;
      DELEGAT NR. 3111/SC                   - activitatea principal„: cod CAEN 5133 - comer˛
                                                                - denumirea ∫i forma juridic„: REMOND
                                cu ridicata cu produse lactate, ou„, uleiuri ∫i
       din 27 februarie 2004                                             TRADING CO - S.R.L.;
                                gr„simi comestibile.                      - sediul social: Bucure∫ti, str. Gheorghieni nr. 34,
  Judec„tor delegat     - Simona R„doi             (30/312.309)                      sectorul 5;
  Grefier          - CrÓnga∫u Simona                       *                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 77728 din data de 24.02.2004 ∫i                                     - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la           Societatea Comercial„                10.000.000 lei, v„rsat integral la data de 28.01.2004,
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        MONDO FRUTIES - S.R.L., Bucure∫ti            participarea str„in„ este de 10.000.000 lei;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                         - capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189080
                                                               1.000.000 lei fiecare;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                        - fondator: Tan Hu, cet„˛ean chinez, n„scut la
J 40/3148/2004;                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                               data de 24.11.1960 Ón China, Sichuan, domiciliat Ón
  - denumirea ∫i forma juridic„: MAX WERT GRUP -
                                                               Ungaria, 1037 Budapesta, Erdoalja Lejto, 7;
S.R.L.;
                                       TRIBUNALUL BUCURE™TI               - administrator: Tan Hu;
  - sediul social: Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 80, bl.
                                                                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 514
C15, sc. B, et. 2, ap. 63, sectorul 6;
                                                               - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            dec‚t cele alimentare;
  - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat: 8.000.000
                                           COMERfiULUI                 - activitatea principal„: cod CAEN 5147 - comer˛
lei, v„rsat integral la data de 13.02.2004;
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                  cu ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,
400.000 lei fiecare;                                                     neclasificate Ón alt„ parte (import-export).
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  - fondatori: Oprea Dumitru, cet„˛ean rom‚n, n„scut                                      (32/312.311)
                                  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
la data de 18.10.1958 Ón comuna Pitaru, jude˛ul                                                     *
                                       TRIBUNALUL BUCURE™TI
D‚mbovi˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei
nr. 80, bl. C15, sc. 2, et. 2, ap. 63, sectorul 6, ∫i Ivanov                                      Societatea Comercial„
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              SAFIR IT KONZEPTE - S.R.L., Bucure∫ti
Lauren˛iu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
12.12.1967 Ón Tulcea, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.            DELEGAT NR. 3095/SC
                                                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191900
Prevederii nr. 17, bl. R13, sc. A, et. 5, ap. 21, sectorul 3;         din 27 februarie 2004
  - administrator: Oprea Dumitru;
                                  Judec„tor delegat    - Simona R„doi                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 515 -
comer˛ cu ridicata cu produse intermediare neagricule       Grefier         - CrÓnga∫u Simona
∫i cu de∫euri;                                                               TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                  Œn baza cererii nr. 72872 din data de 18.02.2004,
  - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛ cu
ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii.         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
   (29/312.308)                       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
               *                 Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                 COMERfiULUI
                                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
      Societatea Comercial„                date:                               JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
   ATON DISTRIBUTION GRUP - S.R.L.               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
         Bucure∫ti
                                J 40/3150/2004;                             TRIBUNALUL BUCURE™TI
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191918            - denumirea ∫i forma juridic„: MONDO FRUTIES
                                - S.R.L.;                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                - sediul social: Bucure∫ti, str. Ilie Oprea nr. 10A,         DELEGAT NR. 3136/SC
                                bl. L1, sc. 3, et. 4, ap. 107, sectorul 4;                din 27 februarie 2004
        TRIBUNALUL BUCURE™TI                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                  - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:        Judec„tor delegat    - Simona R„doi
                                2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 13.02.2004;      Grefier         - CrÓnga∫u Simona
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    Œn baza cererii nr. 79583 din data de 25.02.2004
         COMERfiULUI
                                100.000 lei fiecare;                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                  - fondator: Niculae C„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
    JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL              la data de 14.10.1958 Ón Olteni˛a, jude˛ul C„l„ra∫i,     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
   REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ilie Oprea nr. 10A, bl.
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                                               date:
                                L1, sc. 3, et. 4, ap. 107, sectorul 4;
                                                                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                  - administrator: Niculae C„lin;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                            J 40/3152/2004;
      DELEGAT NR. 3137/SC                   - domeniul principal de activitate: cod CAEN 513
                                                                - denumirea ∫i forma juridic„: SAFIR IT
                                - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi
       din 27 februarie 2004                                             KONZEPTE - S.R.L.;
                                ∫i tutun;                            - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu
  Judec„tor delegat     - Simona R„doi            - activitatea principal„: cod CAEN 5131 - comer˛     nr. 95-103, bl. 8, sc. A, et. 6, ap. 30, sectorul 1;
  Grefier          - CrÓnga∫u Simona         cu ridicata cu fructe ∫i legume.                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 79661 din data de 25.02.2004         (31/312.310)                        - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                    *                2.500.000 lei, v„rsat integral la data de 20.02.2004;
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 828/15.III.2004
  - capitalul social este divizat Ón 25 p„r˛i sociale a  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„
100.000 lei fiecare;                    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          ALMANI’S GRUP - S.R.L., Bucure∫ti
  - fondator: Otrocol C„t„lin, cet„˛ean rom‚n,       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
n„scut la data de 11.05.1979 Ón Bucure∫ti, domiciliat                                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189098
                              date:
Ón Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr. 95-103, bl. 8,
                                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:              MINISTERUL JUSTIfiIEI
sc. A, et. 6, ap. 30, sectorul 1;
  - administrator: Otrocol C„t„lin;            J 40/3154/2004;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 721      - denumirea ∫i forma juridic„: CCMPA ACTIV -
                                                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
- consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de calcul     S.R.L.;
                                                                    COMERfiULUI
(hardware), exclusiv consultan˛„ ∫i furnizare de        - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon
programe;                          nr. 111A, corpul A, et. 1, pozi˛ia 25, sectorul 2;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7210 -                                        JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de calcul                                     REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
(hardware).                          - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
                                                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
   (33/312.312)                      2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 24.02.2004;
              *                  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale
                                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              a 100.000 lei fiecare;                        DELEGAT NR. 3102/SC
     Societatea Comercial„                 - fondator: Arma∫u Cezar Iulian, cet„˛ean
 MAEM INTERNATIONAL - S.R.L., Bucure∫ti                                               din 27 februarie 2004
                              rom‚n, n„scut la data de 13.06.1968 Ón Gala˛i,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192123         domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Bozieni nr. 4, bl. 834,    Judec„tor delegat    - Simona R„doi
                              sc. A, et. 6, ap. 30, sectorul 6;              Grefier         - CrÓnga∫u Simona
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - administrator: Arma∫u Cezar Iulian;           Œn baza cererii nr. 77492 din data de 24.02.2004,
                                - domeniul principal de activitate: cod CAEN      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                        date:
         COMERfiULUI                 afaceri ∫i management;
                                                             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                - activitatea principal„: cod CAEN 7414 -
                                                           J 40/3156/2004;
                              activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i         - denumirea ∫i forma juridic„: ALMANI’S GRUP -
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              management.                        S.R.L.;
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                 (35/312.314)                      - sediul social: Bucure∫ti, aleea Izvorul Cri∫ului
                                           *                nr. 1, bl. D 16, sc. B, et. 4, ap. 19, sectorul 4;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      DELEGAT NR. 3080/SC                     Societatea Comercial„              - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
                                   CLASIG TOTAL GRUP - S.R.L.            2.000.000 lei, v„rsat integral la 19.02.2004;
       din 27 februarie 2004
                                       Bucure∫ti                 - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi                                      100.000 lei fiecare;
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189195          - fondatori: fiincu Alexandru, cet„˛ean rom‚n,
  Œn baza cererii nr. 21137 din data de 27.01.2004                                 n„scut la data de 25.11.1962 Ón comuna Cosme∫ti,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat            MINISTERUL JUSTIfiIEI            jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     Izvorul Cri∫ului nr. 1, bl. D 16, sc. B, et. 4, ap. 19,
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     sectorul 4, ∫i fiincu Ioana, cet„˛ean rom‚n,
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI            n„scut„ la data de 3.10.1963 Ón comuna Cosme∫ti,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                                                         jude˛ul Teleorman, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   aleea Izvorul Cri∫ului nr. 1, bl. D 16, sc. B, et. 4,
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
J 40/3153/2004;                                                    ap. 19, sectorul 4;
                                        COMERfiULUI
  - denumirea ∫i forma juridic„: MAEM                                         - administratori: fiincu Alexandru, cu o durat„ a
INTERNATIONAL - S.R.L.;                                                mandatului de 4 ani, ∫i fiincu Ioana, cu o durat„ a
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Pridvorului nr. 17,      JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL           mandatului de 4 ani;
bl. 11, sc. A, et. 4, ap. 18, sectorul 4;                                        - domeniul principal de activitate: cod CAEN 672
                                REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       - activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de
  - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:             TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                           pensii;
2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 21.01.2004;                                  - activitatea principal„: cod CAEN 6720 - activit„˛i
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de pensii
100.000 lei fiecare;                          DELEGAT NR. 3108/SC              (intermediere).
  - fondator: Monor Emanuel Viorel, cet„˛ean                                       (37/312.316)
rom‚n, n„scut la data de 29.10.1975 Ón Bucure∫ti,            din 27 februarie 2004
                                                                         *
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Pridvorului nr. 17,       Judec„tor delegat    - Simona R„doi
bl. 11, sc. A, et. 4, ap. 18, sectorul 4;                                            Societatea Comercial„
                               Referent         - CrÓnga∫u Simona
  - administrator: Monor Emanuel Viorel, cu o
                                                              AGRO FLY SEEDS - S.R.L., Bucure∫ti
durat„ a mandatului de 4 ani;                 Œn baza cererii nr. 77670 din data de 24.02.2004
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192212
- comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
                              delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
alte produse, neclasificate Ón alt„ parte;                                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛    l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
produse neclasificate Ón alt„ parte.            date:                              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
   (34/312.313)                       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:              COMERfiULUI
              *                J 40/3155/2004;
                                - denumirea ∫i forma juridic„: CLASIG TOTAL         JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
      Societatea Comercial„
    CCMPA ACTIV - S.R.L., Bucure∫ti           GRUP - S.R.L.;                        REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                                - sediul social: Bucure∫ti, Calea Cr‚nga∫i nr. 48,        TRIBUNALUL BUCURE™TI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191993         bl. 7ICEM, sc. 1, et. 6, ap. 25, sectorul 6;
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;           EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                               DELEGAT NR. 3119/SC
                                - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
                              10.000.000 lei, v„rsat integral la data de               din 27 februarie 2004
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             23.02.2004;                         Judec„tor delegat    - Simona R„doi
                                - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale   Grefier         - CrÓnga∫u Simona
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           a 100.000 lei fiecare;
                                                             Œn baza cererii nr. 78203 din data de 24.02.2004,
         COMERfiULUI                  - fondator: Sima Valeriu, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              la data de 5.07.1962 Ón comuna Tufani, jude˛ul      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            Constan˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, calea Cr‚nga∫i    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           nr. 48, bl. 71 CEM, sc. 1, et. 6, ap. 25, sectorul 6;   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                - administrator: Sima Valeriu;             date:
                                - domeniul principal de activitate: cod CAEN       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            672 - activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i  J 40/3157/2004;
      DELEGAT NR. 3120/SC                                              - denumirea ∫i forma juridic„: AGRO FLY SEEDS
                              de pensii;
       din 27 februarie 2004                                          - S.R.L.;
                                - activitatea principal„: cod CAEN 6720 -
                                                             - sediul social: Bucure∫ti, str. S„laj nr. 7, bl. 58 A,
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi         activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de
                                                           sc. 2, et. 2, ap. 8, sectorul 5;
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona        pensi (intermediere).                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 78357 din data de 24.02.2004       (36/312.315)                      - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *                5.000.000 lei, v„rsat integral la 19.02.2004;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/15.III.2004                   9
  - capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
500.000 lei fiecare;                    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          CRISTIL COMIMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
  - fondator: Musc„ Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
n„scut la data de 27.01.1944 Ón comuna Cujmir,                                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192050
                              date:
jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
S„laj nr. 7, bl. 58 A, sc. 2, et. 2, ap. 8, sectorul 5;                                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              J 40/3159/2004;
  - administrator: Musc„ Gheorghe, cu o durat„ a
                               - denumirea ∫i forma juridic„: HIGH - TECH
mandatului de 4 ani;
                              MANAGEMENT - S.R.L.;                        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524
                               - sediul social: Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 155,            COMERfiULUI
- comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate, cu
alte produse neclasificate Ón alt„ parte;         bl. D 1, tronson 7-8, et. 1, biroul G 17, sectorul 1;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                               JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
cu am„nuntul Ón magazine specializate, cu alte        - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
                                                              REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
produse neclasificate Ón alt„ parte.            2.000.000 lei, v„rsat integral la 17.02.2004;              TRIBUNALUL BUCURE™TI
   (38/312.317)                       - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
              *                100.000 lei fiecare;                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                               - fondatori: Popescu Robert Cristian Gabriel,            DELEGAT NR. 3179/SC
     Societatea Comercial„              cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 4.05.1965 Ón
  AVGO CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti                                                din 27 februarie 2004
                              Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Bucure∫ti,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192000        Intrarea Viitorului nr. 4, sectorul 2, ∫i Toncean        Judec„tor delegat    - Simona R„doi
                              Valentin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de           Referent        - CrÓnga∫u Simona
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            18.09.1971 Ón Bra∫ov, domiciliat Ón Cluj-Napoca,
                                                              Œn baza cererii nr. 11889 din data de 20.01.2004
                              Pia˛a Mihai Viteazu nr. 14-20, ap. 14, jude˛ul Cluj;
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            - administrator: Popescu Robert Cristian Gabriel;
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
         COMERfiULUI                  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
                                                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i    date:
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              afaceri ∫i management;                    J 40/3161/2004;
      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i     - denumirea ∫i forma juridic„: CRISTIL
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.         COMIMPEX - S.R.L.;
      DELEGAT NR. 3123/SC                 (40/312.319)                        - sediul social: Bucure∫ti, str. Drumul Murgului
                                            *                nr. 4, bl. 5, sc. D, et. 5, ap. 137, sectorul 3;
       din 27 februarie 2004
                                                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi              Societatea Comercial„                 - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona          EXCLUSIV PROIECT - S.R.L., Bucure∫ti           2.000.000 lei, v„rsat integral la 29.12.2003;
  Œn baza cererii nr. 78580 din data de 24.02.2004,                                    - capitalul social este divizat Ón 4 p„r˛i sociale a
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189004
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  500.000 lei fiecare;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„               MINISTERUL JUSTIfiIEI              - fondator: Cristil Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                      n„scut la data de 29.10.1966 Ón comuna Vasila˛i,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
date:                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Paleologu nr. 2, et. 2, ap. 9, sectorul 2;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:               COMERfiULUI                   - administrator: Cristil Dumitru;
J 40/3158/2004;                                                      - domeniul principal de activitate: cod CAEN 553
  - denumirea ∫i forma juridic„: AVGO
                                                            - restaurante;
CONSTRUCT - S.R.L.;                       JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                                                              - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Pache Protopopescu     REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
nr. 56, corp A, mezanin, camera 1, sectorul 2;                                     restaurante.
                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                           (42/312.321)
  - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                                          *
2.000.000 lei, v„rsat integral la 17.02.2004;             DELEGAT NR. 3157/SC
participarea str„in„ este de 2.000.000 lei;                                           Societatea Comercial„
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a         din 27 februarie 2004               TRUSTU’ LU’ MI™U - S.R.L., Bucure∫ti
100.000 lei fiecare;
                               Judec„tor delegat    - Simona R„doi               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192190
  - fondatori: Gonen Shlomo, cet„˛ean israelian,
                               Grefier         - CrÓnga∫u Simona
n„scut la data de 29.10.1932 Ón Bucure∫ti, domiciliat
                                                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
Ón Israel, Bat-Iam, str. Bialik nr. 16, ∫i Freund Jacob,    Œn baza cererii nr. 76195 din data de 23.02.2004,
cet„˛ean israelian, n„scut la data de 1.07.1947 Ón     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Tel-Aviv, Israel, domiciliat Ón Israel, Tel-Aviv, str.   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
Levona nr. 12, Ramat Hasharo;               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                 COMERfiULUI
  - administratori: Gonen Shlomo, cu o durat„ a
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
mandatului de 4 ani, ∫i Freund Jacob, cu o durat„ a
                              date:
mandatului de 4 ani;                                                     JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 452      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                              REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
- construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu   J 40/3160/2004;
                                                                  TRIBUNALUL BUCURE™TI
civil;                             - denumirea ∫i forma juridic„: EXCLUSIV
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -        PROIECT - S.R.L.;                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.          - sediul social: Bucure∫ti, str. Drumul Murgului          DELEGAT NR. 3107/SC
   (39/312.318)                     nr. 4, bl. 2 bis, et. 7, ap. 31, sectorul 3;
              *                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 din 27 februarie 2004
                                - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000   Judec„tor delegat    - Simona R„doi
      Societatea Comercial„
                              lei, v„rsat integral la 19.02.2004;               Referent        - CrÓnga∫u Simona
   HIGH - TECH MANAGEMENT - S.R.L.
                                - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
         Bucure∫ti                                                 Œn baza cererii nr. 77664 din data de 24.02.2004,
                              100.000 lei fiecare;
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191853          - fondatori: Runcan Ionel, cet„˛ean rom‚n,
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              n„scut la data de 19.06.1941 Ón Roman, jude˛ul
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              Neam˛, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Drumul
                                                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              Murgului nr. 4, bl. 2 bis, sc. 7, ap. 31, sectorul 3;
                                                            date:
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           Runcan Adriana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                                                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
         COMERfiULUI                16.12.1951 Ón Ia∫i, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.      J 40/3162/2004;
                              Drumul Murgului nr. 4, bl. 2 bis, sc. 1, ap. 31,        - denumirea ∫i forma juridic„: TRUSTU’ LU’
                              sectorul 3, ∫i Radu George, cet„˛ean rom‚n, n„scut      MI™U - S.R.L.;
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              la data de 31.08.1969 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón        - sediul social: Bucure∫ti, str. Dr. Nicolae
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              Bucure∫ti, str. Silvestru nr. 59, ap. 1, sectorul 2;     Tomescu nr. 4, et. 2, ap. 3, sectorul 5;
                                - administrator: Runcan Adriana;              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             - domeniul principal de activitate: cod CAEN 742      - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
      DELEGAT NR. 3158/SC               - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de    2.000.000 lei, v„rsat integral la 23.02.2004;
                              consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;             - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
       din 27 februarie 2004
                                - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i   100.000 lei fiecare;
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi         de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„      - fondatori: G„inu∫„ Mihai Alexandru, cet„˛ean
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona        tehnic„ legate de acestea (proiectare pe calculator).    rom‚n, n„scut la data de 6.11.1970 Ón Sibiu,
  Œn baza cererii nr. 73200 din data de 23.02.2004,       (41/312.320)                      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dr. Nicolae Tomescu nr.
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                  *                4, et. 2, ap. 3, sectorul 5, ∫i Ciurea Ionela, cet„˛ean
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/15.III.2004
rom‚n, n„scut„ la data de 12.12.1976 Ón Br„ila,      Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea            Societatea Comercial„
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 19, bl. C 4,    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           L.G. DENT CLINIC - S.R.L., Bucure∫ti
sc. 1, et. 6, ap. 69, sectorul 6;               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16188955
  - administrator: G„inu∫„ Mihai Alexandru;        J 40/3164/2004;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 922      - denumirea ∫i forma juridic„: MONDO IMOBKA
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
- activit„˛i de radio ∫i televiziune;           - S.R.L.;
  - activitatea principal„: cod CAEN 9220 - activit„˛i    - sediul social: Bucure∫ti, str. Biserica Amzei nr.
de radio ∫i televiziune.                  22, corp B, parter, sectorul 1;                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
   (43/312.322)                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;                   COMERfiULUI
              *                 - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
                              3.000.000 lei, v„rsat integral la 13.02.2004;
                                                              JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
      Societatea Comercial„               - capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i sociale
                                                             REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
  CRISTI & ADRIANA COM IMPEX - S.R.L.           a 100.000 lei fiecare;
                                                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
         Bucure∫ti                  - fondatori: Bercu Voica Monica, cet„˛ean
                              rom‚n, n„scut„ la data de 31.03.1958 Ón            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189063        C„lug„reni, jude˛ul Giurgiu, domiciliat„ Ón              DELEGAT NR. 3154/SC
                              Bucure∫ti, str. Biserica Amzei nr. 22, sectorul 1;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Laz„r Carmen, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de            din 27 februarie 2004
                              19.05.1968 Ón Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul         Judec„tor delegat    - Simona R„doi
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          Mehedin˛i, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Vl„deasa      Grefier         - CrÓnga∫u Simona
         COMERfiULUI                nr. 11, bl. C 33, sc. A, et. 2, ap. 14, sectorul 6, ∫i
                                                             Œn baza cererii nr. 183744 din data de 26.08.2003
                              Paraschivescu Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              data de 6.06.1930 Ón Bac„u, domiciliat„ Ón
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            Bucure∫ti, str. C„derea Bastiliei nr. 12, sc. C, ap. 5   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           B, sectorul 6;                       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                - administrator: Paraschivescu Mariana;         date:
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarif sau      J 40/3166/2004;
      DELEGAT NR. 3081/SC               contract;                           - denumirea ∫i forma juridic„: L.G. DENT CLINIC
       din 27 februarie 2004              - activitatea principal„: cod CAEN 7031 - agen˛ii    - S.R.L.;
                              imobilare.                          - sediul social: Bucure∫ti, str. C‚mpia Libert„˛ii
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi            (45/312.324)                     nr. 4, bl. PM 51, sc. D, parter, ap. 134, sectorul 3;
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona                     *                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 40898 din data de 3.02.2004 ∫i                                  - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la           Societatea Comercial„            2.000.000 lei, v„rsat integral la 26.08.2004;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                TANDEM ADIS - S.R.L.              - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                  Bucure∫ti               100.000 lei fiecare;
                                                             - fondator: Gheorghe Oana Laura, cet„˛ean
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191969        rom‚n, n„scut„ la data de 3.12.1975 Ón Bucure∫ti,
date:
                                                           domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. ™tefan Mih„ileanu nr.
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:              MINISTERUL JUSTIfiIEI            7, corp A, ap. 1, sectorul 2;
J 40/3163/2004;                                                     - administrator: Gheorghe Oana Laura;
  - denumirea ∫i forma juridic„: CRISTI &                                        - domeniul principal de activitate: cod CAEN 851
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
ADRIANA COM IMPEX - S.R.L.;                                              - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;
                                      COMERfiULUI
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Izvorul Oltului nr.                                 - activitatea principal„: cod CAEN 8513 -
7, bl. III/25, sc. 1, et. 8, ap. 49, sectorul 4;                                   activit„˛i de asisten˛„ stomatologic„.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;             JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL              (47/312.326)
  - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:        REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                        *
2.000.000 lei, v„rsat integral la 20.01.2004;             TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                     Societatea Comercial„
100.000 lei fiecare;                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             PLAST CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti
  - fondatori: Preda Costel, cet„˛ean rom‚n, n„scut         DELEGAT NR. 3110/SC
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189152
la data de 30.07.1964 Ón comuna Luica, jude˛ul
                                    din 27 februarie 2004
C„l„ra∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Constantin                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
Br‚ncoveanu nr. 128, bl. 30, sc. 1, et. 9, ap. 55,      Judec„tor delegat    - Simona R„doi
sectorul 4, ∫i Preda Niculina, cet„˛ean rom‚n,        Grefier         - CrÓnga∫u Simona
                                                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
n„scut„ la data de 9.04.1961 Ón comuna Stoic„ne∫ti,      Œn baza cererii nr. 77702 din data de 24.02.2004
                                                                    COMERfiULUI
jude˛ul   Olt, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Constantin Br‚ncoveanu nr. 128, bl. 30, sc. 1, et. 9,   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
ap. 55, sectorul 4;                    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  - administrator: Preda Costel, cu o durat„ a      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
mandatului de 4 ani;                    date:                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 554      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
- baruri;                         J 40/3165/2004;                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  - activitatea principal„: cod CAEN 5540 - baruri.     - denumirea ∫i forma juridic„: TANDEM ADIS -            DELEGAT NR. 3121/SC
   (44/312.323)                     S.R.L.;                                 din 27 februarie 2004
              *                 - sediul social: Bucure∫ti, str. Ferdinand I nr. 174,
                              bl. T 1, et. 1, ap. 7, sectorul 2;              Judec„tor delegat    - Simona R„doi
                                                             Grefier         - CrÓnga∫u Simona
     Societatea Comercial„                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
   MONDO IMOBKA - S.R.L., Bucure∫ti             - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:       Œn baza cererii nr. 78448 din data de 24.02.2004,
                              2.000.000 lei, v„rsat integral la 18.02.2004;       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191837                                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                              100.000 lei fiecare;                    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               - fondatori: Ca˛iu Marcela, cet„˛ean rom‚n,
                              n„scut„ la data de 2.11.1962 Ón comuna Mo˛„˛ei,      date:
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              Ferdinand I nr. 174, bl. T 1, et. 1, ap. 7, sectorul 2,  J 40/3167/2004;
         COMERfiULUI
                              ∫i Ca˛iu Petre, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       - denumirea ∫i forma juridic„: PLAST
                                                           CONSTRUCT - S.R.L.;
                              28.06.1964 Ón C‚mpulung, jude˛ul Arge∫, domiciliat
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                           - sediul social: Bucure∫ti, str. Petre Ispirescu nr.
                              Ón Bucure∫ti, bd. Ferdinand I nr. 174, bl. T 1, et. 1,
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                        37, bl. M 138, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 5;
                              ap. 7, sectorul 2;
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - administratori: Ca˛iu Marcela, cu o durat„ a
                                                             - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
                              mandatului de 4 ani, ∫i Ca˛iu Petre, cu o durat„ a
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                         2.000.000 lei, v„rsat integral la 30.01.2004;
                              mandatului de 4 ani;                     - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
      DELEGAT NR. 3088/SC                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 521    100.000 lei fiecare;
       din 27 februarie 2004             - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate;      - fondator: Lupu Marius Florin, cet„˛ean rom‚n,
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    n„scut la data de 21.12.1965 Ón C‚mpina, jude˛ul
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi         cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona                                     Prahova, domiciliat Ón Bra∫ov, str. Dimitrie
                              v‚nzare predominant de produse alimentare,         Cantemir nr. 11;
  Œn baza cererii nr. 70690 din data de 17.02.2004 ∫i   b„uturi ∫i tutun.                       - administrator: Lupu Marius Florin;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      (46/312.325)                       - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                 *                - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 828/15.III.2004                  11
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i     - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:           Societatea Comercial„
de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru    J 40/3169/2004;                       PIESE SI ACCESORII MOTO - PAM - S.R.L.
afaceri ∫i management;                    - denumirea ∫i forma juridic„: GAIN                   Bucure∫ti
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i  CONSULTING - S.R.L.;
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192263
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.         - sediul social: Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor
   (48/312.327)                     nr. 177, bl. 45, et. 7, ap. 19, sectorul 3;
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
              *                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
      Societatea Comercial„              10.000.000 lei, v„rsat integral la 23.02.2004;          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  S & B GENERAL CONSULTING - S.R.L.             - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale          COMERfiULUI
         Bucure∫ti                 a 100.000 lei fiecare;
                               - fondatori: ™tefan P. Blaer, cet„˛ean rom‚n,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189179                                        JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              n„scut la data de 8.01.1975 Ón Bucure∫ti,
                                                             REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Prof. Ionescu Gion nr.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                               TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              14, et. 2, ap. 6, sectorul 3, ∫i Ciocodeic„ M. Ovidiu,
                              cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 15.06.1972 Ón
                                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           C‚mpina, jude˛ul      Prahova, domiciliat Ón
                                                                DELEGAT NR. 3091/SC
         COMERfiULUI                Bucure∫ti, str. Prometeu nr. 8, bl. 12 G, sc. 2,
                              et. 1, ap. 22, sectorul 1;                       din 27 februarie 2004
                               - administrator: Ciocodeic„ M. Ovidiu, cu o        Judec„tor delegat    - Simona R„doi
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            durat„ a mandatului de 4 ani;                Grefier         - CrÓnga∫u Simona
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√            - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
      TRIBUNALUL BUCURE™TI              - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie      Œn baza cererii nr. 71590 din data de 17.02.2004
                              contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
      DELEGAT NR. 3082/SC               afaceri ∫i management;                  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                               - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
       din 27 februarie 2004                                          date:
                              de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi                                        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                (50/312.329)
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona                                     J 40/3171/2004;
                                           *
                                                            - denumirea ∫i forma juridic„: PIESE SI
  Œn baza cererii nr. 58506 din data de 10.02.2004                                 ACCESORII MOTO - PAM - S.R.L.;
                                   Societatea Comercial„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Apusului nr. 33, bl.
                              A & A AGRICOLA POSE™TI - S.R.L., Bucure∫ti
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                    D4, sc. D, et. 4, ap. 40, sectorul 6;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191950          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
date:                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI            2.000.000 lei, v„rsat integral la 13.02.2004;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
J 40/3168/2004;                                                   100.000 lei fiecare;
  - denumirea ∫i forma juridic„: S & B GENERAL          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            - fondatori: Athanasovici Gabriela, cet„˛ean
CONSULTING - S.R.L.;                            COMERfiULUI                rom‚n, n„scut„ la data de 16.06.1976 Ón Bucure∫ti,
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 22,                                domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Apusului nr. 33, bl.
bl. 15 C, sc. A, et. 14, ap. 78, sectorul 6;                                     D4, sc. D, et. 4, ap. 40, sectorul 6, ∫i Vl„d„u Gabriela
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       Tatiana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                                REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
  - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:                                   17.05.1972 Ón Buz„u, domiciliat„ Ón C‚mpulung, str.
                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
2.000.000 lei, v„rsat integral la 11.11.2004;                                    G. Top‚rceanu nr. 1, bloc B8, sc. B, et. 2, ap. 5,
                                                           jude˛ul Arge∫;
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            - administrator: Athanasovici Gabriela;
100.000 lei fiecare;                         DELEGAT NR. 3085/SC                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 504
  - fondatori: Luchian Sebastian, cet„˛ean rom‚n,
                                    din 27 februarie 2004            - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii aferente;
n„scut la data de 15.06.1976 Ón Ia∫i, domiciliat Ón
                                                           Óntre˛inerea ∫i repararea motocicletelor;
Piatra Neam˛, str. Petru Rare∫ nr. 58, bl. B 9, sc. A,    Judec„tor delegat    - Simona R„doi          - activitatea principal„: cod CAEN 5040 - comer˛
et. 3, ap. 13, ∫i Neagoie Bogdan Ioan, cet„˛ean       Grefier         - CrÓnga∫u Simona       cu motociclete, piese ∫i accesorii aferente, ∫i
rom‚n, n„scut la data de 22.03.1977 Ón Piatra                                    repara˛ii.
                               Œn baza cererii nr. 70104 din data de 17.02.2004
Neam˛, jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.                                    (52/312.331)
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Iuliu Maniu nr. 22, bl. 15 C, sc. A, et. 14, ap. 78,                                              *
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
sectorul 6;                        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - administratori: Luchian Sebastian ∫i Neagoie     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele          Societatea Comercial„
Bogdan Ioan;                        date:                              FRONT MEDIA - S.R.L., Bucure∫ti
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J
- activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie                                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192271
                              40/3170/2004;
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i     - denumirea ∫i forma juridic„: A & A AGRICOLA             MINISTERUL JUSTIfiIEI
de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru    POSE™TI - S.R.L.;
afaceri ∫i management;                    - sediul social: Bucure∫ti, str. Manolache Vornicu
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i  nr. 2-4, sectorul 2;                       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.         - durata de func˛ionare: nelimitat„;                  COMERfiULUI
   (49/312.328)                       - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
              *                10.000.000 lei, v„rsat integral la 10.11.2003;         JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              participarea str„in„ este de 3.300.000 lei;          REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
     Societatea Comercial„                - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale       TRIBUNALUL BUCURE™TI
  GAIN CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti          a 100.000 lei fiecare;
                               - fondatori: Zamfirescu Adrian, cet„˛ean rom‚n,      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16189012
                              n„scut la data de 22.07.1954 Ón Bucure∫ti,              DELEGAT NR. 3105/SC
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dumitrache Banu nr.
                              18, sectorul 2; Anton Fischman, cet„˛ean rom‚n,            din 27 februarie 2004
                              n„scut la data de 2.01.1958 Ón Sighetu Marma˛iei,      Judec„tor delegat    - Simona R„doi
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           domiciliat Ón S.U.A., New York, 11021, 11 Woodland      Grefier         - CrÓnga∫u Simona
         COMERfiULUI                Place, Great Neck; Marius Nicolae, cet„˛ean rom‚n,
                                                            Œn baza cererii nr. 77627 din data de 24.02.2004
                              n„scut la data de 18.09.1952 Ón Bucure∫ti, domiciliat
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              Ón Bucure∫ti, str. Nicolae Golescu nr. 5, et. 6, ap. 6,
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              sectorul 1, ∫i A & A TRDING COMPANY - S.R.L.,
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              str. Manolache Vornicu nr. 2-4, sectorul 2;        date:
                               - administrator: Diaconu Dumitru, cet„˛ean        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              rom‚n, n„scut la data de 21.07.1928 Ón comuna       J 40/3172/2004;
      DELEGAT NR. 3104/SC               Pose∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón comuna        - denumirea ∫i forma juridic„: FRONT MEDIA -
       din 27 februarie 2004             Pose∫ti P„m‚nteni nr. 28, jude˛ul Prahova, cu o      S.R.L.;
                              durat„ a mandatului de 4 ani;                - sediul social: Bucure∫ti, Calea Plevnei nr. 141,
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 011    bloc 3, et. 4, ap. 14, sectorul 6;
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona
                              - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat pie˛ei;    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 77598 din data de 24.02.2004    horticultur„;                        - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - activitatea principal„: cod CAEN 0113 -       2.000.000 lei, v„rsat integral la 24.02.2004;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru      - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        b„uturi ∫i mirodenii.                   100.000 lei fiecare;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       (51/312.330)                      - fondatori: Iorgovan Antonie, cet„˛ean rom‚n,
date:                                        *                n„scut la data de 9.08.1948 Ón comuna Gornea,
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/15.III.2004
jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd.     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             Societatea Comercial„
Aviatorilor nr. 98, ap. 1, sectorul 1; Mih„lcescu Ana    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        EURO ASK Grup - S.R.L., Bucure∫ti
Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 3.01.1968     date:
Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.                                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16188980
                                - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Timi∫oara nr. 17, bl. H1, sc. 3, et. 4, ap. 52, sectorul
                              J 40/3174/2004;                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
6, ∫i Coriciuc Mihai Cosmin, cet„˛ean rom‚n, n„scut
la data de 10.11.1972 Ón Deva, jude˛ul Hunedoara,       - denumirea ∫i forma juridic„: IASON SENEGO
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Gheorghe Br„tianu nr.     GRUP - S.R.L.;
                                                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
12, et. 1, ap. 2, sectorul 1;                 - sediul social: Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 209,
                                                                    COMERfiULUI
  - administrator: Coriciuc Mihai Cosmin, cu o       bl. 17, sc. 1, et. 7, ap. 27, sectorul 2;
durat„ a mandatului de 4 ani;                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741                                     JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                                - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
- activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie                                     REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              2.000.000 lei, v„rsat integral la 19.02.2004;
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i                                       TRIBUNALUL BUCURE™TI
de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru      - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
afaceri ∫i management;                   100.000 lei fiecare;                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i    - fondatori: Ghia˛„ Adrian, cet„˛ean rom‚n,            DELEGAT NR. 3155/SC
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.        n„scut la data de 6.09.1983 Ón Bucure∫ti, domiciliat
   (53/312.332)                                                          din 27 februarie 2004
                              Ón Bucure∫ti, Str. Italian„, nr. 28, sectorul 2, ∫i
              *                Toroman Iulian C„t„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       Judec„tor delegat    - Simona R„doi
                              data de 18.12.1983 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón        Grefier         - CrÓnga∫u Simona
     Societatea Comercial„
  RIMA PROD IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti           Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 209, bl. 17, sc. 1, et. 7,    Œn baza cererii nr. 69658 din data de 16.02.2004
                              ap. 27, sectorul 2;                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192255                                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - administrator: Ghia˛„ Adrian, cu o durat„ a
                              mandatului de 2 ani;                    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524
                                                            date:
                              - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate, cu
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
         COMERfiULUI                                              J 40/3176/2004;
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5247 - comer˛      - denumirea ∫i forma juridic„: EURO ASK Grup -
                              cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole de papet„rie.   S.R.L.;
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL               (55/312.334)                       - sediul social: Bucure∫ti, str. Blajel nr. 2, bl. V4,
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                         *                sc. 1, et. 4, ap. 13, sectorul 3;
      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                    Societatea Comercial„               - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                  DYS GROUP CONSTRUCT - S.R.L.            2.000.000 lei, v„rsat integral la 9.02.2004,
      DELEGAT NR. 3084/SC
                                       Bucure∫ti                 participarea str„in„ este de 2.000.000 lei;
       din 27 februarie 2004                                            - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191977        100.000 lei fiecare;
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona                                       - fondatori: Mohamed Daoudo, cet„˛ean sirian,
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI            n„scut la data de 1.02.1968 Ón Siria, domiciliat Ón
  Œn baza cererii nr. 70081 din data de 17.02.2004                                  Siria, ora∫ul Damasc, ∫i Mourad Dawoud, cet„˛ean
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  sirian, n„scut la data de 10.11.1982 Ón Siria,
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                            domiciliat Ón Siria, ora∫ul Damasc;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                  COMERfiULUI                - administratori: Mohamed Daoudo ∫i Mourad
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                            Dawoud;
date:
                                                             - domeniul principal de activitate: cod CAEN 513
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:          JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                                                            - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi
J 40/3173/2004;                         REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                                                            ∫i cu tutun;
  - denumirea ∫i forma juridic„: RIMA PROD               TRIBUNALUL BUCURE™TI
IMPEX - S.R.L.;                                                      - activitatea principal„: cod CAEN 5137 - comer˛
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 103-                                 cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i condimente.
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              (57/312.336)
111, spa˛iul comercial B5, sectorul 6;
                                    DELEGAT NR. 3113/SC                            *
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:            din 27 februarie 2004
4.000.000 lei, v„rsat integral la 13.02.2004;                                           Societatea Comercial„
  - capitalul social este divizat Ón 40 p„r˛i sociale a   Judec„tor delegat    - Simona R„doi              ALMIN TOP - S.R.L., Bucure∫ti
100.000 lei fiecare;                      Grefier         - CrÓnga∫u Simona
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16191888
  - fondator: Hassan Ismail Manssouri, cet„˛ean
                                Œn baza cererii nr. 77844 din data de 24.02.2004
libanez, n„scut la data de 31.08.1974 Ón Aytaroun,
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat           MINISTERUL JUSTIfiIEI
Liban, domiciliat Ón Liban, ora∫ul Beirut, Str. Mrjai,
nr. 141-148;                        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - administrator: Hassan Ismail Manssouri, cu o     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
durat„ a mandatului de 4 ani;                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele             COMERfiULUI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 281    date:
- fabricarea de construc˛ii metalice;             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - activitatea principal„: cod CAEN 2812 -                                        JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              J 40/3175/2004;                        REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
fabricarea de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie
din metal.                           - denumirea ∫i forma juridic„: DYS GROUP              TRIBUNALUL BUCURE™TI
   (54/312.333)                     CONSTRUCT - S.R.L.;
              *                  - sediul social: Bucure∫ti, aleea M„gura          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              Vulturului nr. 5A, sectorul 2;                    DELEGAT NR. 3101/SC
      Societatea Comercial„                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  IASON SENEGO GRUP - S.R.L., Bucure∫ti                                              din 27 februarie 2004
                                - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
                                                             Judec„tor delegat    - Simona R„doi
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16188920         10.000.000 lei, v„rsat integral la 17.02.2004;
                                                             Grefier         - CrÓnga∫u Simona
                                - capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             a 100.000 lei fiecare;                    Œn baza cererii nr. 77490 din data de 24.02.2004
                                - fondatori: Dinu Stelian, cet„˛ean rom‚n,       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           n„scut la data de 17.09.1965 Ón comuna Axintele,
                                                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
         COMERfiULUI                jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                                                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              Polon„ nr. 23, sectorul 1, ∫i Dinu Mihaela, cet„˛ean    date:
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            rom‚n, n„scut„ la data de 29.06.1968 Ón Bucure∫ti,      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Polon„ nr. 23,       J 40/3177/2004;
      TRIBUNALUL BUCURE™TI               sectorul 1;                          - denumirea ∫i forma juridic„: ALMIN TOP -
                                - administrator: Dinu Stelian, cu o durat„ a      S.R.L.;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            mandatului de 4 ani;                     - sediul social: Bucure∫ti, str. Maica Alexandra nr.
      DELEGAT NR. 3109/SC                                             20, parter, sectorul 1;
                                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 451
       din 27 februarie 2004                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              - organizare de ∫antier ∫i preg„tirea terenului;
                                                             - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi           - activitatea principal„: cod CAEN 4511 -
                                                            2.000.000 lei, v„rsat integral la 17.02.2004;
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona        demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i organizare      - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  Œn baza cererii nr. 77681 din data de 24.02.2004     de ∫antier.                        100.000 lei fiecare;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       (56/312.335)                       - fondator: Tudor Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                     *                la data de 9.03.1953 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/15.III.2004                   13
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Amman nr. 13, et. 2,     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i              Societatea Comercial„
ap. 6, sectorul 1;                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        PACO COM PROD 2004 IMPEX - S.R.L.
  - administrator: Tudor Nicolae;             date:                                    Bucure∫ti
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 511      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193250
- activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;
                              J 40/3179/2004;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5113 -
                               - denumirea ∫i forma juridic„: ECOTIME - S.R.L.;             MINISTERUL JUSTIfiIEI
intermediere Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i de
construc˛ii.                         - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 40, bl.
   (58/312.337)                     71, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 2;
                                                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
              *                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;                    COMERfiULUI
                               - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
      Societatea Comercial„              2.000.000 lei, v„rsat integral la 12.02.2004;
  S.H.GD CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti                                           JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                               - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                                              REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16192220
                              100.000 lei fiecare;
                                                                  TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - fondatori: Postelnicu Cosmin, cet„˛ean rom‚n,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            n„scut la data de 14.03.1981 Ón Bucure∫ti, domiciliat      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 40, bl. 71, sc. 1, et. 2,       DELEGAT NR. 3161/SC
                              ap. 9, sectorul 2, ∫i Postelnicu Mihaela, cet„˛ean
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                                 din 1 martie 2004
         COMERfiULUI                rom‚n, n„scut„ la data de 19.09.1981 Ón Bucure∫ti,
                              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 40,         Judec„tor delegat     - Cosmin Mih„ianu
                              bl. 71, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 2;             Grefier   - Mihaela Laz„r
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                            Œn baza cererii nr. 6868 din data de 14.01.2004 ∫i
                               - administrator: Postelnicu Cosmin, cu o durat„ a
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              mandatului de 4 ani;
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
                                                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
      DELEGAT NR. 3124/SC               contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
                                                            date:
                              de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
       din 27 februarie 2004
                              afaceri ∫i management;                    J 40/3181/2004;
  Judec„tor delegat    - Simona R„doi           - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i     - denumirea ∫i forma juridic„: PACO COM PROD
  Grefier         - CrÓnga∫u Simona        de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.         2004 IMPEX - S.R.L.;
  Œn baza cererii nr. 78583 din data de 24.02.2004       (60/312.339)                        - sediul social: Bucure∫ti, str. Paro∫eni nr. 21 A,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                  *                sectorul 2;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i               Societatea Comercial„               - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele            GALI FERM - S.R.L.              lei, v„rsat integral la 5.01.2004;
date:                                     Bucure∫ti                  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     100.000 lei fiecare;
J 40/3178/2004;                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193633           - fondatori: Gherghinescu Corneliu, cet„˛ean
  - denumirea ∫i forma juridic„: S.H.GD
                                                            rom‚n, n„scut la data de 1.07.1945 Ón Bucure∫ti,
CONSTRUCT - S.R.L.;                            MINISTERUL JUSTIfiIEI             domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Paro∫eni nr. 21 A,
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Na˛iunile Unite nr.
                                                            sectorul 2 ∫i Toflea Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
1, Ansamblul îGemenii Sitraco”, bl. 108A, et. 9,
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            data de 23.10.1923 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
biroul A9, camera 2, sectorul 5;
                                        COMERfiULUI               Bucure∫ti, str. Paro∫eni nr. 21 A, sectorul 2;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                              - administrator: Gherghinescu Corneliu;
  - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
2.000.000 lei, v„rsat integral la 17.02.2004;                                        - domeniul principal de activitate: cod CAEN 514
                                  JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
participarea str„in„ este de 1.400.000 lei;
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√            dec‚t cele alimentare;
100.000 lei fiecare;                           TRIBUNALUL BUCURE™TI                - activitatea principal„: cod CAEN 5142 - comer˛
  - fondatori: Gonen Shlomo, cet„˛ean israelian,                                    cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.
n„scut la data de 28.10.1932 Ón Bucure∫ti, domiciliat     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI               (62/312.341)
Ón Israel, Bat-Lam, Str. Bialik, nr. 16, ∫i BÓlteanu         DELEGAT NR. 3230/SC                              *
Drago∫ George, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                      din 1 martie 2004                    Societatea Comercial„
2.08.1977 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Calea Doroban˛ilor nr. 168, bl. 15, sc. D, et. 6,       Judec„tor delegat    - Cosmin Mih„ianu             MIGO SERV - S.R.L., Bucure∫ti
ap. 142, sectorul 1;                     Grefier         - Mihaela Laz„r
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16194051
  - administrator: Gonen Shlomo, cu o durat„ a
mandatului de 4 ani;                     Œn baza cererii nr. 81028 din data de 26.02.2004
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat             MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
- activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele              COMERfiULUI
afaceri ∫i management;                   date:
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.                                         JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              J 40/3180/2004;                         REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
   (59/312.338)
                               - denumirea ∫i forma juridic„: GALI FERM -              TRIBUNALUL BUCURE™TI
              *
                              S.R.L.;
      Societatea Comercial„               - sediul social: Bucure∫ti, Str. Chitarei nr. 19,      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     ECOTIME - S.R.L., Bucure∫ti           parter, sectorul 3;                           DELEGAT NR. 3234/SC
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193366                                               din 1 martie 2004
                               - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
                              5.000.000 lei, v„rsat integral la 23.02.2004;          Judec„tor delegat    - Cosmin Mih„ianu
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a    Grefier         - Mihaela Laz„r
                              100.000 lei fiecare;                      Œn baza cererii nr. 81175 din data de 26.02.2004
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               - fondatori: Nu˛„ G. Ionu˛, cet„˛ean rom‚n,
         COMERfiULUI
                              n„scut la data de 17.05.1981 Ón Bucure∫ti, domiciliat    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Ón Bucure∫ti, Aleea Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 3,    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            et. 7, ap. 145, sectorul 3, ∫i Constantinescu M. Lia     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           Adriana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de         date:
      TRIBUNALUL BUCURE™TI              16.06.1982 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,       - nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            J 40/3182/2004;
                              bd. Basarabia nr. 118, bl. L13 C+D, sc. 1, et. 9,
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                           - denumirea ∫i forma juridic„: MIGO SERV -
                              ap. 56, sectorul 2;
      DELEGAT NR. 3199/SC                                             S.R.L.;
                               - administrator: Constantinescu M. Lia Adriana;
        din 1 martie 2004                                             - sediul social: Bucure∫ti, aleea Lunca Siretului
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 012     nr. 6, bl. A46, sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 6;
  Judec„tor delegat    - Cosmin Mih„ianu        - cre∫terea animalelor;                     - durata de func˛ionare: de 3 ani;
  Grefier         - Mihaela Laz„r          - activitatea principal„: cod CAEN 0124 - cre∫trea      - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
  Œn baza cererii nr. 79667 din data de 25.02.2004    p„s„rilor.                          2.000.000 lei, v„rsat integral la 25.02.2004;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      (61/312.340)                        - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                     *                100.000 lei fiecare;
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 828/15.III.2004
  - fondatori: Gongu Mih„i˛„ Vasile, cet„˛ean       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                Societatea Comercial„
rom‚n, n„scut la data de 2.08.1975 Ón Bucure∫ti,      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele           PRIMO GRUP - S.R.L., Bucure∫ti
domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Lunca Siretului nr. 6,   date:
                                                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16194019
bl. A46, sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 6, ∫i Gongu       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Olimpia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de        J 40/3184/2004;                        MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
24.04.1953 Ón Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat„     - denumirea ∫i forma juridic„: VERI-CRIS
Ón Bucure∫ti, aleea Lunca Siretului nr. 6, bl. A46,    PRODCOM - S.R.L.;
sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 6;                - sediul social: Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  - administrator: Gongu Mih„i˛„ Vasile;                                                 COMERfiULUI
                              nr. 128, bl. P35, sc. 2, et. 6, ap. 63, sectorul 5;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
- activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie       - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:              JUDEC√TORUL DELEGAT
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   2.000.000 lei, v„rsat integral la 25.02.2004;            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru      - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
afaceri ∫i management;                   100.000 lei fiecare;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i    - fondatori: Cristofor Cristina, cet„˛ean rom‚n,               EXTRAS
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.        n„scut„ la data de 8.07.1960 Ón Bucure∫ti,            AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
   (63/312.342)                     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Pia˛a Alba Iulia nr. 1, bl.             NR. 3216/SC
              *                H1, sc. 5, et. 2, ap. 136, sectorul 3; Gl„vu Cristian,             din 1 martie 2004
                              cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 12.12.1967 Ón
      Societatea Comercial„                                               Judec„tor delegat
                              Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Zorelelor,
   OZON BUSINESS - S.R.L., Bucure∫ti                                           la O.R.C. de pe l‚ng„
                              nr. 5, bl. 45, sc. A, et. 9, ap. 56, sectorul 6, ∫i Baritchi   Tribunalul Bucure∫ti - Cosmin Mih„ianu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193625        Bogd„nel Andrei, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        Grefier        - Mihaela Laz„r
                              26.11.1979 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                              Calea 13 Septembrie nr. 128, bl. P35, sc. 2, ap. 63,        Œn baza cererii nr. 80428 din data de 25.02.2004
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              sectorul 5;
                                                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - administrator: Cristofor Cristina cu o durat„ a
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              mandatului de 4 ani;
         COMERfiULUI                                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 158      date:
                              - fabricarea altor produse alimentare;               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL              - activitatea principal„: cod CAEN 1581 -         J 40/3186/2004;
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           fabricarea p‚inii; fabricarea produselor proaspete         - denumirea ∫i forma juridic„: PRIMO GRUP -
      TRIBUNALUL BUCURE™TI              de patiserie.                         S.R.L.;
                                 (65/312.344)                         - sediul social: Bucure∫ti, Str. Drept„˛ii nr. 5, bl.
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                          *                 E6, sc. 1, ap. 14, sectorul 6;
      DELEGAT NR. 3227/SC                                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                   Societatea Comercial„                  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
        din 1 martie 2004
                                 EUROMAX GRUP - S.R.L., Bucure∫ti             lei, v„rsat integral la 15.12.2003;
  Judec„tor delegat     - Cosmin Mih„ianu                                        - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  Grefier    - Mihaela Laz„r                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193412          100.000 lei fiecare;
  Œn baza cererii nr. 80730 din data de 26.02.2004                                      - fondatori: Cinzeac„ Mihail, cet„˛ean rom‚n,
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI              n„scut la data de 20.02.1978 Ón Constan˛a, jude˛ul
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       Constan˛a, domiciliat Ón Mangalia, Str. Sirenei nr. 5,
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                       bl. H10, sc. A, et. 3, ap. 15, jude˛ul Constan˛a, ∫i
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    Mazilu Romic„, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                       COMERfiULUI
                                                             23.08.1966 Ón Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea, domiciliat
date:
                                                             Ón Bucure∫ti, Str. Crinului nr. 54, sectorul 1;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL               - administratori: Cinzeaz„ Mihail ∫i Mazilu
J 40/3183/2004;
                                REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√            Romic„;
  - denumirea ∫i forma juridic„: OZON BUSINESS
                                                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 511
- S.R.L.;                               TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                             - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Buhu∫i nr. 4, bl. 2,                                   - activitatea principal„: cod CAEN 5118 -
sc. 2, et. 8, ap. 77, sectorul 3;               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                             intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón v‚nzarea
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                DELEGAT NR. 3232/SC
                                                             produselor cu caracter specific, neclasificate Ón alt„
  - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:              din 1 martie 2004               parte.
2.000.000 lei, v„rsat integral la 20.02.2004;                                          (67/312.346)
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   Judec„tor delegat     - Cosmin Mih„ianu                      *
100.000 lei fiecare;                     Grefier   - Mihaela Laz„r
  - fondator: Damian Vasile, cet„˛ean rom‚n,         Œn baza cererii nr. 81144 din data de 26.02.2004           Societatea Comercial„
n„scut la data de 8.02.1950 Ón Porce∫ti, jude˛ul      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       CITYBRANDS IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
Neam˛, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Buhu∫i nr. 4,     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193145
bl. 2, sc. 2, et. 8, ap. 77, sectorul 3;          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - administrator: Damian Vasile;             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                             MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 526    date:
- comer˛ cu am„nuntul, neefectuat prin magazine;       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - activitatea principal„: cod CAEN 5263 - comer˛    J 40/3185/2004;                            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
cu am„nuntul care nu se efectueaz„ prin magazine.       - denumirea ∫i forma juridic„: EUROMAX GRUP                 COMERfiULUI
   (64/312.343)                     - S.R.L.;
              *                 - sediul social: Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 300,            JUDEC√TORUL DELEGAT
                              bl. 58, sc. 1, et. 3, ap. 9, sectorul 2;               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
      Societatea Comercial„               - durata de func˛ionare: nelimitat„;               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  VERI-CRIS PRODCOM - S.R.L., Bucure∫ti           - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:
                              2.000.000 lei, v„rsat integral la 26.02.2004;                  EXTRAS
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193927
                               - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a     AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                              100.000 lei fiecare;                             NR. 3191/SC
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - fondatori: ™ecl„man Adrian, cet„˛ean rom‚n,                din 1 martie 2004
                              n„scut la data de 29.04.1971 Ón Drobeta-Turnu
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          Severin, jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón Bucure∫ti,       Judec„tor delegat
         COMERfiULUI                                                 la O.R.C. de pe l‚ng„
                              Calea Mo∫ilor nr. 300, bl. 58, sc. 1, et. 3, ap. 9,
                                                               Tribunalul Bucure∫ti - Cosmin Mih„ianu
                              sectorul 2, ∫i ™ecl„man Florina Cristina, cet„˛ean
                                                               Grefier        - Mihaela Laz„r
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              rom‚n, n„scut„ la data de 10.12.1972 Ón Bac„u,
                              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 300,         Œn baza cererii nr. 77116 din data de 23.02.2004
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              bl. 58, sc. 1, et. 3, ap. 9, sectorul 2;            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - administrator: ™ecl„man Florina Cristina, cu o      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              durat„ a mandatului de 4 ani;                 Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
      DELEGAT NR. 3238/SC                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 512
                                                             date:
                              - comer˛ cu ridicata cu produse agricole brute ∫i cu
        din 1 martie 2004                                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              animale vii;
                                                             J 40/3187/2004;
  Judec„tor delegat   - Cosmin Mih„ianu          - activitatea principal„: cod CAEN 5122 - comer˛        - denumirea ∫i forma juridic„: CITYBRANDS
  Grefier   - Mihaela Laz„r               cu ridicata cu flori ∫i cu plante (inclusiv activit„˛i de   IMPEX - S.R.L.;
  Œn baza cererii nr. 81355 din data de 26.02.2004    import-export).                          - sediul social: Bucure∫ti, str. Turda nr. 121,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      (66/312.345)                       bl. 5, sc. A, et. 6, ap. 32, sectorul 1;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                      *                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 828/15.III.2004                   15
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 4.000.000  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„              Societatea Comercial„
lei, v„rsat integral la 9.02.2004, participarea str„in„    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            RALUCA COMEX - S.R.L., Bucure∫ti
este de 4.000.000 lei ;                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - capitalul social este divizat Ón 40 p„r˛i sociale a                                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193277
                               date:
100.000 lei fiecare;
                                 - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - fondator: Yacoub Antoine, cet„˛ean libanez,
                               J 40/3189/2004;
n„scut la data de 1.10.1979 Ón Beirut, Liban,
domiciliat Ón Liban, Al Matan, Str. Aucher, nr. 66;        - denumirea ∫i forma juridic„: FEROS IMPEX -
                               S.R.L.;                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  - administrator: Yacoub Antoine;
                                 - sediul social: Bucure∫ti, intrarea T‚rgu Frumos             COMERfiULUI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 514
- comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele       nr. 7, bl. 5, sc. B, et. 7, ap. 113, sectorul 4;
dec‚t cele alimentare;                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 JUDEC√TORUL DELEGAT
  - activitatea principal„: cod CAEN 5147 - comer˛       - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
cu ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,
                               lei, v„rsat integral la 16.02.2004;                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
neclasificate Ón alt„ parte.
   (68/312.347)                        - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
              *                 100.000 lei fiecare;                              EXTRAS
                                 - fondator: Siri Geni, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
      Societatea Comercial„               data de 19.03.1977 Ón Urziceni, jude˛ul Ialomi˛a,              NR. 3175/SC
    AXMAR GRUP - S.R.L., Bucure∫ti            domiciliat„ Ón Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 288,             din 1 martie 2004
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193889
                               bl. 2, sc. B, et. 2, ap. 44, sectorul 4;
                                                               Judec„tor delegat
                                 - administrator: Siri Geni, cu o durat„ a
                                                               la O.R.C. de pe l‚ng„
MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI          mandatului de 4 ani;
                                                               Tribunalul Bucure∫ti - Cosmin Mih„ianu
                                 - domeniul principal de activitate: cod CAEN 522
                                                               Grefier        - Mihaela Laz„r
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
                               b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine          Œn baza cererii nr. 72184 din data de 18.02.2004
         COMERfiULUI
                               specializate;                        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                 - activitatea principal„: cod CAEN 5222 - comer˛     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                               cu am„nuntul cu carne ∫i cu produse din carne
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            (inclusiv m„cel„rie).
                                                              date:
                                  (70/312.349)
                                                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
         EXTRAS                                 *                J 40/3191/2004;
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                               - denumirea ∫i forma juridic„: RALUCA COMEX -
        NR. 3207/SC                        Societatea Comercial„
                                                              S.R.L.;
        din 1 martie 2004                  GREEN SPEED CAR WASH - S.R.L.
                                                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Prelungirea Teslei,
                                        Bucure∫ti
  Judec„tor delegat                                                    nr. 17, sectorul 2;
  la O.R.C. de pe l‚ng„                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193285           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Tribunalul Bucure∫ti - Cosmin Mih„ianu                                           - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
  Grefier        - Mihaela Laz„r           MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI         lei, v„rsat integral la 16.02.2004, participarea
                                                              str„in„ este de 1.900.000 lei;
  Œn baza cererii nr. 80087 din data de 25.02.2004
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                     - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                   OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            100.000 lei fiecare;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                          COMERfiULUI                 - fondatori: Ghiyas Barakat, cet„˛ean sirian,
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                     n„scut la data de 1.01.1962 Ón Alep, Siria, domiciliat
date:                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                              Ón Siria, Alep, Str. Khalash, nr. 106, ∫i Barakat
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      Isabela Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                                  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
J 40/3188/2004;                                                      21.06.1965 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - denumirea ∫i forma juridic„: AXMAR GRUP -                                      Str. Teslei, nr. 17, sectorul 2;
S.R.L.;                                                            - administrator: Ghiyas Barakat;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. ™erbota nr. 7, bl. V9,           EXTRAS
                                                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 514
sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 5;                AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                              - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                   NR. 3178/SC
                                                              dec‚t cele alimentare;
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
lei, v„rsat integral la 20.02.2004;                      din 1 martie 2004                - activitatea principal„: cod CAEN 5142 - comer˛
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                 cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.
                                 Judec„tor delegat
100.000 lei fiecare;                                                      (72/312.351)
                                 la O.R.C. de pe l‚ng„
  - fondator: Dobre Marcela Liana, cet„˛ean rom‚n,                                                 *
                                 Tribunalul Bucure∫ti - Cosmin Mih„ianu
n„scut„ la data de 27.07.1973 Ón Bucure∫ti,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. ™erbota nr. 7, bl. V9,      Grefier        - Mihaela Laz„r                 Societatea Comercial„
sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 5;                 Œn baza cererii nr. 72754 din data de 18.02.2004        DITA FARM COM - S.R.L., Bucure∫ti
  - administrator: Dobre Marcela Liana;           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 602                                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193234
                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
- alte transporturi terestre;
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
transporturi rutiere de m„rfuri.               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
   (69/312.348)                      date:
                                                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
              *                   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                      COMERfiULUI
                               J 40/3190/2004;
      Societatea Comercial„                 - denumirea ∫i forma juridic„: GREEN SPEED
    FEROS IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                               CAR WASH - S.R.L.;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193722            - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Fundeni nr. 274,       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Corp Birouri-Administra˛ie, sectorul 2;              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                                       EXTRAS
                                 - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
                                                               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            lei, v„rsat integral la 13.02.2004;
                                                                     NR. 3170/SC
         COMERfiULUI                   - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                               100.000 lei fiecare;                             din 1 martie 2004
       JUDEC√TORUL DELEGAT                 - fondator: Safta Ilie, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      Judec„tor delegat
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            data de 19.05.1951 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón         la O.R.C. de pe l‚ng„
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            Bucure∫ti, str. Dr. Murgului nr. 4, bl. C4, sc. C, et. 1,    Tribunalul Bucure∫ti - Cosmin Mih„ianu
                               ap. 54, sectorul 3;                       Grefier        - Mihaela Laz„r
         EXTRAS                     - administrator: Istrati Bogdan, cet„˛ean rom‚n,
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                                             Œn baza cererii nr. 61868 din data de 11.02.2004
                               n„scut la data de 13.12.1976 Ón Bucure∫ti, domiciliat
        NR. 3179/SC                                                 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               Ón Bucure∫ti, str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 27, bl.
                                                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
        din 1 martie 2004               L15, sc. 3, ap. 93, sectorul 3;               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  Judec„tor delegat                       - domeniul principal de activitate: cod CAEN 502     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  la O.R.C. de pe l‚ng„                   - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;         date:
  Tribunalul Bucure∫ti - Cosmin Mih„ianu             - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Grefier        - Mihaela Laz„r           Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.          J 40/3192/2004;
  Œn baza cererii nr. 72855 din data de 18.02.2004         (71/312.350)                       - denumirea ∫i forma juridic„: DITA FARM COM
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                   *                - S.R.L.;
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 828/15.III.2004
  - sediul social: Bucure∫ti, str. M„t„sari, nr. 11,         Societatea Comercial„                Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
sectorul 2;                           AMANDY AL IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                            - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193960
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat:                                      J 40/3195/2004;
10.000.000 lei, v„rsat integral la 10.02.2004;                                        - denumirea ∫i forma juridic„: EUROSELL
                               MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                             CONSTRUCT - S.R.L.;
  - capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a
                                                               - sediul social: Bucure∫ti, str. B„lti˛a, nr. 4, bl.
1.000.000 lei fiecare;
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            B26, sc. 3, ap. 42, sectorul 4;
  - fondator: Dr„goi Cristina, cet„˛ean rom‚n,
                                       COMERfiULUI                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;
n„scut„ la data de 25.12.1979 Ón Bucure∫ti,                                          - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 5.000.000
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Matei Voievod nr. 54,                                   lei, v„rsat integral la 9.02.2004;
sectorul 2;                                JUDEC√TORUL DELEGAT                 - capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
  - administrator: Dr„goi Cristina;                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           100.000 lei fiecare;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 523        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI              - fondator: Seler Adriana, cet„˛ean rom‚n,
- comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate cu                                     n„scut„ la data de 21.11.1952 Ón comuna Valea
produse farmaceutice ∫i medicale, cu produse de                EXTRAS                   Doftanei, jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
cosmetic„ ∫i de parfumerie;                  AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            str. B„lti˛a nr. 4, bl. B26, sc. 3, et. 3, ap. 42,
                                      NR. 3181/SC                  sectorul 4;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5231 - comer˛
cu am„nuntul cu produse farmaceutice.                    din 1 martie 2004                - administrator: Seler Adriana;
                                                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 453
   (73/312.352)                        Judec„tor delegat      - Cosmin Mih„ianu      - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
              *                  Grefier           - Mihaela Laz„r         - activitatea principal„: cod CAEN 4531 - lucr„ri
                                 Œn baza cererii nr. 72903 din data de 18.02.2004 ∫i   de instala˛ii electrice.
     Societatea Comercial„
                               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la        (76/312.355)
 WEST UNITED FILM PRODUCTION - S.R.L.                                                         *
        Bucure∫ti                   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                               Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                                   Societatea Comercial„
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193242         societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                                ITRO WORKNET - S.R.L., Bucure∫ti
                                 - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI         J 40/3194/2004;                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193099
                                 - denumirea ∫i forma juridic„: AMANDY AL IMPEX
                               - S.R.L.;                          MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI             - sediul social: Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„, nr.
           COMERfiULUI               118, bl. 9, sc. A, et. 3, ap. 8, sectorul 6;            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;                   COMERfiULUI
        JUDEC√TORUL DELEGAT                - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
                               lei, v„rsat integral la 16.02.2004;                    JUDEC√TORUL DELEGAT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               100.000 lei fiecare;                        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                 - fondator: Alexandru Marian, cet„˛ean rom‚n,
         EXTRAS
                               n„scut la data de 3.11.1964 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón            EXTRAS
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                               Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„, nr. 118, bl. 9, sc. A,    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
        NR. 3172/SC                  et. 3, ap. 8, sectorul 6;                          NR. 3171/SC
        din 1 martie 2004                - administrator: Alexandru Mihaela, cet„˛ean
                               rom‚n, n„scut„ la data de 3.07.1967 Ón Tecuci, jude˛ul            din 1 martie 2004
  Judec„tor delegat                     Gala˛i, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„,     Judec„tor delegat      - Cosmin Mih„ianu
  la O.R.C. de pe l‚ng„                   nr. 118, bl. 9, sc. A, et. 3, ap. 8, sectorul 6;        Grefier           - Mihaela Laz„r
  Tribunalul Bucure∫ti - Cosmin Mih„ianu            - domeniul principal de activitate: cod CAEN 158 -
  Grefier        - Mihaela Laz„r                                           Œn baza cererii nr. 63415 din data de 12.02.2004 ∫i
                               fabricarea altor produse alimentare;
                                                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                 - activitatea principal„: cod CAEN 1581 - fabricarea
  Œn baza cererii nr. 64578 din data de 12.02.2004                                   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                               p‚inii; fabricarea produselor proaspete de patiserie.
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                   Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                  (75/312.354)
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                             *
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    J 40/3196/2004;
                                   Societatea Comercial„
date:                                                             - denumirea ∫i forma juridic„: ITRO WORKNET -
                                EUROSELL CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     S.R.L.;
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16193714           - sediul social: Bucure∫ti, str. Constantin Aricescu,
J 40/3193/2004;
                                                             nr. 9, demisol, ap. 1, sectorul 1;
  - denumirea ∫i forma juridic„: WEST UNITED
                               MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
FILM PRODUCTION - S.R.L.;                                                   - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 3.200.000
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Soltuzului nr. 13,                                  lei, v„rsat integral la 5.02.2004, participarea str„in„
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
sectorul 2 (imobil cu nr. cadastral 4382);                                        este de 2.400.000 lei;
                                       COMERfiULUI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                           - capitalul social este divizat Ón 32 p„r˛i sociale a
  - capitalul social total subscris ∫i v„rsat: 5.000.000                                100.000 lei fiecare;
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
lei, v„rsat integral la 10.02.2004;                                              - fondatori: Rossano Antonio, cet„˛ean italian,
                                  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a                                 n„scut la data de 9.06.1970 Ón Caltanissetta, Italia,
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
100.000 lei fiecare;                                                   domiciliat Ón Italia, Via San Pietro 29/4, 35139
  - fondator: Popa Ana Daniela, cet„˛ean rom‚n,                                     Padova, ∫i Costin Geanina Irina, cet„˛ean rom‚n,
                                        EXTRAS
n„scut„ la data de 13.10.1975 Ón Bucure∫ti,                                        n„scut„ la data de 12.12.1978 Ón Olteni˛a, jude˛ul
                                AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                             C„l„ra∫i, domiciliat„ Ón Bac„u, Str. Energiei, nr. 24, sc.
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Speran˛ei nr. 28, ap. 2,           NR. 3169/SC
                                                             D, ap. 7, jude˛ul Bac„u;
sectorul 2;
                                       din 1 martie 2004                - administrator: Costin Geanina Irina, cu o durat„
  - administrator: Popa Ana Daniela;
                                                             a mandatului de 4 ani;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 921      Judec„tor delegat      - Cosmin Mih„ianu
                                                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 745 -
- activit„˛i cinematografice ∫i video;             Grefier           - Mihaela Laz„r
                                                             selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
  - activitatea principal„: cod CAEN 9211 -          Œn baza cererii nr. 61816 din data de 11.02.2004 ∫i      - activitatea principal„: cod CAEN 7450 - selec˛ia ∫i
produc˛ie de filme cinematografice ∫i video.         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     plasarea for˛ei de munc„.
   (74/312.353)                      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       (77/312.356)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 828/15.III.2004 con˛ine 16 pagini.                       Pre˛ul 19.280 lei     ISSN  1220 — 4889