Docstoc

2009 3240 - PDF - PDF

Document Sample
2009 3240 - PDF - PDF Powered By Docstoc
					                         PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 3240       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Vineri, 19 iunie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială              și Administratorilor Judiciari, Nicosia, sub nr. HE 207548)
        UNGER STEEL - S.R.L.              are o contribuție la capitalul social de 2.420 RON
           București                 (1.330 USD), deține un număr de 242 părți sociale având
                                o valoare nominală totală de 2.420 RON, reprezentând
    PROIECT DE DIVIZARE PARȚIALĂ              1 % din capitalul social al Societății și dând dreptul la o
 a S.C. UNGER STEEL - S.R.L., J40/8502/1998,          participare la profiturile și pierderile Societății în proporție
        C.U.I. 10941794                 de 1 %.
  Prezentul proiect de divizare parțială (denumit în       Operațiunea de divizare a Societății se realizează prin
continuare „Proiectul de divizare”) se referă la Societatea   desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia, care se
Comercială UNGER STEEL - S.R.L. (în continuare         va transmite în patrimoniul unei noi societăți, ce se va
denumită „Societatea”), cu sediul în București, bd. Iuliu    constitui cu acest prilej, respectiv S.C. UNGER STEEL
Maniu nr. 600A, sectorul 6, înregistrată la Oficiul       BUILDINGS - S.R.L., potrivit art. 239, alin. (3) din Legea
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București     nr. 31/1990. Capitalul social al Societății va rămâne
sub nr. J40/8502/1998, cod unic de înregistrare         nemodificat (241.580 RON, echivalentul a 132.800 USD,
10941794, având un capital social de 241.580 RON (din      în numerar), iar capitalul social al noii societăți înființate
care 132.800 USD), împărțit în 24.158 părți sociale cu o    (UNGER BUILDINGS - S.R.L.) urmând a fi constituit din
valoare nominală de 10 lei, și următoarea structură a      contribuții în numerar desprinse din patrimoniul Societății
asociaților:                          divizate.
  - Unger Steel Project Management Ltd. (societate        Proiectul de divizare a fost redactat în temeiul hotărârii
comercială din Cipru, având sediul social în Pamelva      adunării generale a asociaților Societății și are la bază
Court, Griva Digeni, Kanningos and Anastasiou Sioukri      Bilanțul de divizare întocmit la 30.06.2008, prezentat în
St., et. 3, Camera 302, 3035 Limassol, Cipru, înregistrată   Anexa 1.
la Ministerul Comerțului, Industriei și Turismului,        1. Fundamentarea și condițiile divizării
Departamentul privind Registrul Societăților Comerciale      1.1. Scopul divizării
și Administratorilor Judiciari, Nicosia, sub nr. HE 151728)    Întrucât
are o contribuție totală la capitalul social de 239.160      (A) Societatea are ca obiect principal de activitate alte
RON (131.470 USD), deține un număr de 23.916 părți       lucrări speciale de construcții n.c.a. (cod CAEN 4399),
sociale având o valoare nominală totală de 239.160       domeniul principal de activitate fiind: alte lucrări speciale
RON, reprezentând 99 % din capitalul social al Societății    de construcții (cod CAEN 439), iar între activitățile
și dând dreptul la o participare la profiturile și pierderile  secundare se află și cumpărarea și vânzarea de bunuri
Societății în proporție de 99 %;                imobiliare proprii (cod CAEN 6810), împreună cu
  - Unger Project Development Ltd. (societate         închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
comercială din Cipru, având sediul social în 13 Agiou      sau închiriate (cod CAEN 6820).
Prokopiou, 2406 Egkomi, Nicosia, Cipru, înregistrată la      (B) Creșterea profitabilității și întărirea poziției pe piață
Ministerul Comerțului, Industriei și Turismului,        sunt în strânsă legătură cu specializarea și separarea
Departamentul privind Registrul Societăților Comerciale     managementului privind activitatea imobiliară și luând în
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

considerare necesitatea separării activităților de          - Unger Steel Project Management Limited va deține
construcții în conformitate cu strategia de afaceri și      9.900 părți sociale, reprezentând o cotă de 99 % din
obiectivele societății UNGER STEEL - S.R.L., adunarea       capitalul social, având valoarea de 99.000 RON,
generală a asociaților a hotărât divizarea societății și     reprezentând un aport în numerar.
separarea activității de închiriere a bunurilor imobiliare,     - Unger Project Development Limited va deține 100
proprii sau închiriate, de activitatea de construcții structuri  părți sociale, reprezentând o cotă de 1 % din capitalul
metalice speciale.                        social, având valoarea de 1.000 RON, aport în numerar.
  1.2. Condițiile divizării                     2. Stabilirea și evaluarea drepturilor și obligațiilor
  Divizarea S.C. UNGER STEEL - S.R.L. va avea loc        transferate și ale societății-mamă.
prin desprinderea unei părți din patrimoniul său și         2.1. În ceea ce privește societatea UNGER STEEL -
transmiterea acesteia către o societate ce se va înființa,    S.R.L.:
UNGER STEEL BUILDINGS - S.R.L., după cum               În conformitate cu prevederile prezentului proiect de
urmează:                             divizare și sub condiția aprobării și executării sale, toate
  - toate drepturile și obligațiile existente în patrimoniul   drepturile de proprietate asupra imobilelor, drepturile de
S.C. UNGER STEEL - S.R.L. legate de obiectul său         creanță în legătură cu imobilele deținute, precum și toate
principal de activitate (alte lucrări speciale de construcții   drepturile și obligațiile aferente activității de închiriere a
n.c.a. - cod CAEN 4399), respectiv toate contractele de      bunurilor imobiliare proprii, care nu vor fi transferate în
construcție în derulare la momentul divizării, împreună cu    patrimoniul S.C. UNGER STEEL BUILDINGS - S.R.L.,
mijloacele fixe și bunurile de inventar afectate acestei     vor rămâne în patrimoniul S.C. UNGER STEEL - S.R.L.
activități, vor face obiectul unei transmisiuni cu titlu       Plata tuturor taxelor și obligațiilor la bugetul de stat,
universal către UNGER STEEL BUILDINGS - S.R.L., în        datorate de S.C. UNGER STEEL - S.R.L. până la data la
condițiile prevăzute de prezentul proiect de divizare,      care se va efectua divizarea, cad în sarcina acesteia în
acestea funcționând în continuare după cum urmează:        corelație cu cuantumul în care acestea i-au fost
  a) S.C. UNGER STEEL - S.R.L., constituită și          distribuite conform bilanțului de divizare:
funcționând în conformitate cu legea română, reprezintă
societatea care se menține în ființă după divizarea sa,            Activ            Valoare (lei)
societate cu răspundere limitată cu sediul în București,
                                 Imobilizări corporale                7.595.363
bd. Iuliu Maniu nr. 600A, sectorul 6, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București      Imobilizări financiare                  200
sub nr. J40/8502/1998, cod unic de înregistrare          Creanțe                        196.526
10941794, domeniul principal de activitate cod CAEN 411      Casa și conturi la bănci              1.719.231
- dezvoltare (promovare) imobiliară, obiectul principal de    Cheltuieli în avans                  65.123
activitate: Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN
4110), având un capital social de 241.580 RON (din care      Total activ                     9.576.443
132.800 USD), împărțit în 24.158 părți sociale cu o
valoare nominală de 10 lei, cu un patrimoniu diminuat cu            Pasiv            Valoare (lei)
fracțiunile care se desprind pentru societatea ce se va      Capitaluri proprii                 2.911.585
înființa (UNGER STEEL BUILDINGS - S.R.L.), și cu         Datorii                       6.664.858
următoarea structură a asociaților:
                                 Total Pasiv                     9.576.443
  - Unger Steel Project Management Limited va deține
23.916 părți sociale, reprezentând o cotă de 99 % din        Drepturile și obligațiile care rămân la societatea-
capitalul social, având valoarea de 239.160 RON,         mamă sunt cele prevăzute în bilanțul de divizare, coloana
reprezentând un aport în numerar de 131.472 USD          6, ce constituie Anexa 1 la prezentul proiect de divizare.
  - Unger Project Development Limited va deține 242         2.2. În ceea ce privește societatea UNGER STEEL
părți sociale, reprezentând o cotă de 1 % din capitalul      BUILDINGS - S.R.L.:
social, având valoarea de 2.420 RON, reprezentând un         În conformitate cu prevederile prezentului proiect de
aport în numerar de 1.328 USD                   divizare și sub condiția aprobării și executării sale, toate
  b) S.C. UNGER STEEL BUILDINGS - S.R.L. se va          drepturile de proprietate, drepturile de creanță din
constitui și va funcționa în conformitate cu legea română,    activitatea de construcții, drepturile de proprietate
reprezintă societatea care se înființează prin divizare,     industrială precum și toate drepturile și obligațiile
societate cu răspundere limitată ce va avea sediul în       aferente activității de construcții, vor fi transferate în
București, bd. Iuliu Maniu nr. 600A, sectorul 6, domeniul     patrimoniul S.C. UNGER STEEL BUILDINGS - S.R.L.
principal de activitate cod CAEN 412 - lucrări de         astfel:
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,
obiectul principal de activitate: lucrări de construcție a           Activ            Valoare (lei)
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN 4120),    Imobilizări corporale                 510.050
având un capital social de 100.000 RON împărțit în
                                 Imobilizări financiare               3.191.469
10.000 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei, și cu
următoarea structură a asociaților:                Stocuri                         3.477
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009                3

       Activ           Valoare (lei)      parte din patrimoniul societății UNGER STEEL
Creanțe                      6.063.069   BUILDINGS - S.R.L. și vor incumba acesteia în mod
                                exclusiv. Personalul aferent activității de construcții va fi
Casa și conturi la bănci             2.861.331
                                preluat pe bază de contract individual de muncă imediat
Cheltuieli în avans                2.818.548   după constituirea societății, cu menținerea acelorași
Total activ                   15.447.944   condiții contractuale și de muncă. Contractele de
                                construcții încheiate cu diverși beneficiari vor fi incluse în
       Pasiv           Valoare (lei)      obligațiile preluate.
                                  Celor două societăți rezultate după divizare le sunt
Capitaluri proprii                1.059.791
                                aplicabile prevederile art. 251 din Legea nr. 31/1990 în
Datorii                       764.318   sensul că obligațiile existente la data divizării, precum și
Datorii scadente peste un an            425.140   cele care se vor naște ulterior, dar aferente perioadei de
Provizioane                    3.284.875   divizare, vor fi suportate în funcție de tipul activității
Venituri în avans                 9.913.820   desfășurate care a fost preluată de fiecare dintre cele
                                două societăți beneficiare și din care au rezultat acele
Total Pasiv                   15.447.944
                                obligații. UNGER STEEL BUILDINGS - S.R.L. va prelua
                                și garanta toate obligațiile și răspunderile existente la
  Drepturile și obligațiile care vor face obiectul      data divizării, precum și cele care se vor naște ulterior,
transmisiunii cu titlu universal către S.C. UNGER STEEL     dar aferente perioadei de divizare, care decurg din
BUILDINGS - S.R.L. sunt cele prevăzute în bilanţul de      derularea activității de realizare de lucrări de construcție
divizare, coloana 5, ce constituie Anexa 1 la prezentul     a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
proiect de divizare.                        5. Primele de divizare
  3. Transmiterea drepturilor                   Nu sunt prime de divizare. Asociații existenți în
  În ceea ce privește S.C. UNGER STEEL - S.R.L.,       societatea divizată sunt aceeași cu cei din societățile
rămâne titulară exclusivă a tuturor drepturilor reale și de   rezultate după divizare, iar procentul cotei deținute de
creanță cuprinse în patrimoniul rămas ca urmare a        fiecare asociat în societățile rezultate după divizare
divizării, începând cu data înregistrării hotărârii acestei
                                rămâne neschimbat.
societăți comerciale la Oficiul Registrului Comerțului
                                  6. Data bilanțului contabil de divizare
București.
                                  Redactarea proiectului de divizare s-a făcut cu luarea
  În ceea ce privește societatea UNGER STEEL
                                în considerare a bilanțului contabil al societății UNGER
BUILDINGS - S.R.L., va deveni titulară exclusivă a tuturor
                                STEEL - S.R.L. din data de 30.06.2008, care constituie
drepturilor reale, de creanță și/sau de proprietate
                                bilanțul contabil de divizare și care este cuprins în Anexa
intelectuală cuprinse în patrimoniul transmis ca urmare a
                                1 la prezentul proiect de divizare.
divizării, începând cu data înregistrării acestei societăți
                                  Îndeplinirea procedurii de divizare detaliate în
comerciale la Oficiul Registrului Comerțului București.
                                prezentul proeict de divizare se va realiza în conformitate
  Profitul aferent anului 2008 va fi alocat către UNGER
STEEL - S.R.L.                         cu bilanțul contabil de divizare din data de 31.06.2008,
  4. Transmiterea obligațiilor                fără a aduce atingere sau limita posibilele modificări
  S.C. UNGER STEEL - S.R.L. va răspunde cu toate       survenite până la finalizarea procedurii de divizare în
bunurile sale prezente și viitoare pentru toate obligațiile   ceea ce privește numărul și valoarea drepturilor și
rămase în patrimoniul său în urma divizării. Toate       obligațiilor transferate către societatea UNGER STEEL
obligațiile UNGER STEEL - S.R.L. existente la data       BUILDINGS - S.R.L., inclusiv datorită dobândirii unor
executării divizării avute în vedere prin prezentul proiect   bunuri mobile, licențe de marcă sau orice alte bunuri de
de divizare și care nu sunt menționate în lista obligațiilor  orice natură.
transferate către UNGER STEEL BUILDINGS - S.R.L.,          7. Alte date
vor face parte în continuare din patrimoniul societății       Actul constitutiv al UNGER STEEL - S.R.L. și cel al
UNGER STEEL - S.R.L. și vor incumba acesteia în mod       UNGER STEEL BUILDINGS - S.R.L. vor fi modificate,
exclusiv, inclusiv, dar fără a se limita la obligațiile     respectiv, adoptate potrivit prezentului proiect de
decurgând din proprietatea imobilară situată în București,   divizare, urmând să fie îndeplinite formalitățile de
bd. Iuliu Maniu nr. 600A, sectorul 6, precum și cele      publicitate, înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului
rezultând din contractele de închiriere și din finanțarea    București și înscriere fiscală.
acestui imobil.                           Transmiterea părții din patrimoniu alocate S.C.
  Societatea Comercială UNGER STEEL BUILDINGS -        UNGER STEEL BUILDINGS - S.R.L. se va realiza efectiv
S.R.L. va răspunde cu toate bunurile sale dobândite în     o dată cu înregistrarea acestei societăți, de la acea dată
urma divizării și cu toate bunurile pe care le va dobândi în  părțile sociale ale acestei societăți dând dreptul la
viitor, după constituire, pentru toate obligațiile menționate  dividende.
în prezentul proiect de divizare. Aceste obligații vor face     15.05.2009
4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009
                                                            Anexa 1


                        Bilanțul de Divizare (lei)
                           la 30.06.2008
                                       Nr.
1                   2                       4       5       6
                                       Rd
A   Active Imobilizate
   I. Imobilizări Necorporale                       01       0       0       0
   II. Imobilizări Corporale                       02   8.105.413    510.050   7.595.363
   III. Imobilizări Financiare                      03   3.191.669   3.191.469      200
   Active Imobilizate-Total                        04  11.297.082   3.701.519   7.595.563

B   Active Circulante
   I. Stocuri                              05      3.477     3.477       0
   II. Creanțe (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai
                                      06   6.259.595   6.063.069    196.526
   mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
   III. Investiții pe termen scurt                    07
   IV. Casa și conturi la bănci                     08   4.480.562   2.861.331   1.719.231
   Active Circulante - Total                       09   10.743.634   8.927.877   1.915.757
C   Cheltuieli în avans                          10   2.883.671   2.818.548     65.123
D   Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 11   7.429.176    764.318   6.664.858
E   Active Circulante nete/Datorii curente nete              12   -3.715.692   1.068.286   -4.683.978
F   Total Active Minus Datorii Curente                  13   7.581.390   4.769.805   2.911.585
G   Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an     14    425.140    425.140       0
H   Provizioane                              15   3.284.875   3.284.875       0
I   Venituri în avans, din care                      16   9.913.820   9.913.820       0
   ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138                    17       0       0       0
   ct. 472                                18   9.913.820   9.913.820       0
J   Capital și rezerve
   I. Capital (rd. 20 la 22)                       19    241.580    100.000    241.580
   - capital subscris vărsat (ct. 1012)                 20    241.580    100.000    241.580
   - capital subscris nevărsat (ct. 1011)                21
   - patrimoniul regiei (ct. 1015)                    22
   II. Prime de capital (ct. 104)                    23
   III. Rezerve din Reevaluare (ct. 105)                 24   1.359.608      9.778  1.349.830
   IV. Rezerve (ct. 106)                         25   1.613.625        0  1.613.625
   Acțiuni proprii (ct.109)                       26
   Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 141)    27
   Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)   28
   V. profitul sau pierderea reportat (A) (ct. 117)
   Sold C                                29    950.013    950.013         0
   Sold D                                30
   VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct.121)
   Sold C                                31    -293.450       0   -293.450
   Sold D                                32
   Repartizarea profitului (ct. 129)                   33       0       0       0
   Capitaluri proprii-total                       34   3.871.376   1.059.791   2.911.585
   Patrimoniul public (ct. 1016)                     35
   Capitaluri - total                          36   3.871.376   1.059.791   2.911.585

  (1/1.155.153)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009               5

        Societatea Comercială                   Societatea Comercială
        ELENI INVEST - S.R.L.               UNIGEA RENEWABLE ENERGY RO - S.R.L.
           București                         București

                                           HOTĂRÂRE
            ROMÂNIA
                                      încheiată astăzi 20 martie 2009
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                    a adunării generale a asociaților
                                      S.C. UNIGEA Renewable Energy
       DOSAR NR. 127638/2009                 RO - S.R.L., cu sediul social în București,
                                   str. Emanoil Porumbaru nr. 77, sectorul 1,
      ÎNCHEIERE DE RECTIFICARE                    cod poștal 011424, înregistrată
     pronunțată în Ședința publică               la Oficiul Registrului Comerțului București
       din data de 16.03.2009                      sub nr. J 40/17221/2007,
                                     cod unic de înregistrare 22410770
  Judecător delegat
                                 Subsemnatul Hannes Schöckler, cetățean austriac,
  la Oficiul Registrului
                               născut la data de 18.08.1962 în Viena, Austria, domiciliat
  Comerțului de pe lângă
                               în Krotenthallergasse 10/16, 1080 Viena, Austria,
  Tribunalul București      - Cătălina Ilea
                               identificat cu pașaport numărul P1399545 emis în
  Referent la Oficiul
                               24.11.2006 de către autoritățile din Viena, și
  Registrului Comerțului
                                 subscrisa societatea UNIGEA Erneuerbare Energien
  de pe lângă Tribunalul
                               GmbH, cu sediul în 1040 Viena, Austria, Operngasse 17-
  București           - Dinu Paula Bianca
                               21, prin asociat unic Hannes Schöckler, cetățean
  Pe rol, soluționarea înregistrării din oficiu nr. 127638  austriac, născut la data de 18.08.1962 în Viena, Austria,
din 16.03.2009 privind rectificarea erorii materiale     domiciliat în Krotenthallergasse 10/16, 1080 Viena,
strecurate în Încheierea nr. 17979 din 10.03.2009,      Austria, identificat cu pașaport numărul P1399545 emis
pronunțată de judecătorul delegat în soluționarea cererii   în 24.11.2006 de către autoritățile din Viena,
de înregistrare nr. 641134 din 23.12.2008, depusă de       ambii prin mandatar Klaus Bruckberger, cetățean
societatea ELENI INVEST - S.R.L., cod unic de         austriac, domiciliat în Stiftgasse 12, 1050, Vienna,
înregistrare 15680002, număr de ordine în registrul      Austria, născut la data de 18.03.1967, identificat cu
                               pașaport P1614233 emis la data de 20.02.2007 de
comerțului, J 40/11331/2003, cu sediul ales în București,
                               autoritățile austriece, cu procura autentică, în
Str. Veronica Micle nr. 20, bloc M6, sc. A, et. 3, ap. 16,
                               conformitate cu prevederile legale, decid:
sectorul 1, cu privire la data pronunțării încheierii.      1. Împuternicirea doamnei avocat Christina Stihhi,
  Procedura legal îndeplinită.                cetățean român, identificată cu C.I. seria RR nr. 520068,
       JUDECĂTORUL DELEGAT               emisă la 11.04.2008 de către SPCEP S1 biroul nr. 1, CNP
                               2750425463014, având sediul profesional în București,
  Asupra cererii de față                   str. Emanoil Porumbaru nr. 77, sectorul 1, domiciliată în
  Având în vedere înregistrarea din oficiu nr. 127638 din  București, bd. Ghe. Magheru nr. 18, sc. B, et. 3, ap. 74,
16.03.2009 privind rectificarea erorii materiale strecurate  sectorul 1, reprezentarea fiduciară a societății în scopul
în încheierea nr. 17979 din 10.03.2009, judecătorul      încheierii tuturor activităților curente în special
delegat reține că, în mod eronat, în această încheiere se   recuperarea tuturor debitelor de orice fel în vederea
arată că data pronunțării încheierii este 25.12.2008.     dizolvării Societății Comerciale UNIGEA Renewable
  În baza art. 281 Cod procedură civilă, judecătorul     Energy RO - S.R.L., repartizarea și lichidarea
delegat urmează a dispune îndreptarea erorii materiale    concomitentă a patrimoniului societății cu împărțirea
cu privire la cele menționate mai sus.            activelor rămase după regularizarea pasivului în acord cu
                               creditorii, după caz, între asociați, în funcție de cotele de
   Pentru aceste motive, în numele legii dispune:      participare la beneficii și pierderi stipulate de Actul
                               Constitutiv.
  Îndreptarea erorii materiale din încheierea nr. 17979
                                 2. Prezentul mandat conferă doamnei avocat Christina
din 10.03.2009, în sensul că data corectă a pronunțării
                               Stihhi dreptul de a reprezenta cu puteri depline
încheierii este 10.03.2009.
                               societatea, inclusiv în fața oricăror autorități române sau
  Prezenta încheiere face parte integrantă din        către terți, acest drept incluzând fără a se limita la:
Încheierea nr. 17979 din 10.03.2009.             redactarea, semnarea, primirea, acceptarea și
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art.  transmiterea oricăror documente, contracte, declarații,
6 din Legea nr. 26/1990, republicată și modificată.      sume de bani sau alte instrumente în numele și pe seama
  Pronunțată în ședință publică astăzi, 16.03.2009.     Societății Comerciale UNIGEA Renewable Energy RO -
  (2/1.155.154)                       S.R.L., cât și orice formalități legale.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

  3. Prezentul mandat include explicit orice fel de relații  caz, între asociați, în funcție de cotele de participare la
cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice,      beneficii și pierderi stipulate de Actul Constitutiv al
precum și orice alte instituții sau autorități.         societății și anume:
  4. Doamna avocat Christina Stihhi are dreptul să        - 95 % către UNIGEA Erneuerbare Energien GmbH
numească sau să împuternicească în locul dumneaei, cu      aferent aportului deținut în Societate de 19 părți sociale în
drepturi depline, cât și să revoce, după caz, orice alte
                                valoare totală de 190 RON;
persoane, pentru exercitarea oricărei sau tuturor puterilor
                                  - 5 % către Hannes Schöckler aferent aportului deținut
conferite prin prezenta Hotărâre.
  5. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân    în Societate de 1 parte socială în valoare de 10 RON,
nemodificate.                            în conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr.
  Prezenta Hotărâre a fost luată și semnată astăzi,      31/1990 republicată, modificată și completată.
20.03.2009, la sediul societății din București, sectorul 1,     3. Se aprobă descărcarea de gestiune a domnului
str. Emanoil Porumbaru nr. 77, cod poștal 011424, în      Klaus Bruckberger, cetățean austriac, domiciliat în
condițiile prevăzute de lege și de statutul societății.     Stiftgasse 12, 1050, Vienna, Austria, născut la data de
  București, 20.03.2009.                   18.03.1967, identificat cu pașaport P1614233 emis la
   (3/1.155.155)                       data de 20.02.2007 de autoritățile austriece pentru
                                mandatul de administrator al S.C. UNIGEA Renewable
      Societatea Comercială                Energy RO - S.R.L., persoană juridică de drept român, cu
  UNIGEA RENEWABLE ENERGY RO - S.R.L.             sediul social în București, str. Emanoil Porumbaru nr. 77,
         București                   cod poștal 011424, sectorul 1, înregistrată la Oficiul
                                Registrului   Comerțului    București   sub   nr.
            HOTĂRÂRE
                                J 40/17221/2007, cod unic de înregistrare 22410770.
 încheiată astăzi, 19 mai 2009 a adunării generale       Domnul Klaus Bruckberger rămâne în continuare în
 extraordinare a asociaților S.C. UNIGEA Renewable       funcția de administrator al societății până la radierea
 Energy RO - S.R.L., cu sediul social în București,      acesteia din Registrul Comerțului.
 str. Emanoil Porumbaru nr. 77, cod poștal 011424,
   sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului        4. Pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind
  Comerțului București sub nr. J 40/17221/2007,        dizolvarea și radierea societății S.C. UNIGEA Renewable
     cod unic de înregistrare 22410770           Energy RO - S.R.L. se împuternicește domnul Hannes
  Subsemnatul Hannes Schöckler, cetățean austriac,      Schöckler, cetățean austriac, născut la data de
născut la data de 18.08.1962 în Viena, Austria, domiciliat   18.08.1962 în Viena, Austria, domiciliat în
în Krotenthallergasse 10/16, 1080 Viena, Austria,        Krotenthallergasse 10/16, 1080 Viena, Austria, identificat
identificat cu pașaport numărul P1399545 emis în        cu pașaport numărul P1399545 emis în 24.11.2006 de
24.11.2006 de către autoritățile din Viena, și         către autoritățile din Viena, prin reprezentantul său,
  subscrisa societatea UNIGEA Erneuerbare Energien      doamna avocat Christina Stihhi, cetățean român,
GmbH, cu sediul în 1040 Viena, Austria,             identificată cu C.I. seria RR nr. 520068, emisă la
Operngasse 17-21, prin asociat unic Hannes Schöckler,      11.04.2008 de către SPCEP S1 biroul nr. 1, CNP
cetățean austriac, născut la data de 18.08.1962 în Viena,
                                2750425463014, având sediul profesional în București,
Austria, domiciliat în Krotenthallergasse 10/16, 1080
                                str. Emanoil Porumbaru nr. 77, sectorul 1, domiciliată în
Viena, Austria, identificat cu pașaport numărul P1399545
emis în 24.11.2006 de către autoritățile din Viena,       București, bd. Ghe. Magheru nr. 18, sc. B, et. 3, ap. 74,
  ambii reprezentați prin doamna Cristina Stihhi,       sectorul 1.
cetățean român, identificată cu C.I. seria RR nr. 520068,      5. Doamna avocat Christina Stihhi are dreptul să
emisă la 11.04.2008 de către SPCEP S1 biroul nr. 1, CNP     numească sau să împuternicească în locul dumneaei, cu
2750425463014, având sediul profesional în București,      drepturi depline, cât și să revoce, după caz, orice alte
str. Emanoil Porumbaru nr. 77, sectorul 1, domiciliată în    persoane, pentru exercitarea oricărei sau tuturor puterilor
București, bd. Ghe. Magheru nr. 18, sc. B, et. 3, ap. 74,    conferite prin prezenta Hotărâre.
sectorul 1, în conformitate cu prevederile legale,         6. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al
hotărăsc:                            societății rămân nemodificate.
  1. Dizolvarea Societății Comerciale UNIGEA
                                  Prezenta Hotărâre a fost luată și semnată astăzi,
Renewable Energy RO - S.R.L. în conformitate cu
                                19.05.2009, la sediul societății din București, sectorul 1,
prevederile art. 227, alin. (1) d) din Legea nr. 31/1990
republicată, modificată și completată.             str. Emanoil Porumbaru nr. 77, cod poștal 011424, în
  2. Repartizarea și lichidarea concomitentă a        condițiile prevăzute de lege și de statutul societății.
patrimoniului societății cu împărțirea activelor rămase       București, 19.05.2009.
după regularizarea pasivului în acord cu creditorii, după       (4/1.155.156)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009                  7

         Societatea Comercială                Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
          TRIPLU A - S.R.L.               art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
            Bucureşti                 completările ulterioare.
                                   Pronunțată în ședință publică astăzi, 4.06.2009.
             ROMÂNIA                   (5/1.155.157)

     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                    Societatea Comercială
                                          ACTUAL GRUP - S.R.L.
         DOSAR NR. 187010/2009
                                             Bucureşti
        ÎNCHEIEREA NR. 49578
                                       HOTĂRÂREA NR. 29/12.04.2009
      Pronunțată în ședința publică
       din data de 4.06.2009                 AGEA S.C. ACTUAL GRUP - S.R.L., Bucureşti
                                   În data de 12.04.2009, ora 11.00, a avut loc AGEA S.C.
  Judecător delegat
                                 ACTUAL GRUP - S.R.L., Bucureşti, nr. Reg. Com.
  la Oficiul Registrului
                                 J 40/11826/20.11.2002, CUI RO15026335. Adunarea s-a
  Comerțului de pe lângă
                                 ținut la sediul social al firmei, situat la adresa din
  Tribunalul Bucureşti       - Lucia Ghiță
                                 Bucureşti, str. Baba Novac nr. 11, bl. G17, sc. 1, etaj 9,
  Referent la Oficiul
                                 ap. 38, S3.
  Registrului Comerțului
                                   Conform reglementărilor legale în vigoare, convocarea
  de pe lângă Tribunalul
                                 asociaților s-a făcut prin adresă scrisă în data de 12.03.09
  București            - Macamete Nicolița
                                 (cu 30 zile înainte de data fixată pentru AGEA)
  Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de      menționându-se data, locul și ordinea de zi a AGEA.
petenta TRIPLU A - S.R.L., cu sediul ales în Bucureşti, str.     I. Prezență - la adunarea generală au fost prezenți
Ziduri Moși nr. 3, sectorul 2, prin care se solicită înscrierea  ambii asociați:
în registrul comerțului a mențiunii privind radierea         1. Mihai Stan, domiciliat în satul Lilieci, com. Sinești,
TRIPLU A - S.R.L., cod unic de înregistrare 14978290,       jud. Ialomița, legitimat cu C.I. seria SZ nr. 170390, CNP
număr de ordine în registrul comerțului J 40/10877/2002.     151032400676, eliberată de SPCLEP Urziceni la data de
  Procedura legal îndeplinită.                  15 martie 2006, asociat reprezentând 50 % din capitalul
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform      social și al drepturilor de vot al societății;
art. 242, alin. 2 din Cod procedură civilă.              2. Cătălin Marinescu, domiciliat în Bucureşti, Strada
                                 Razelor nr. 3, sectorul 1, posesor al C.I. seria RD nr.
        JUDECĂTORUL DELEGAT
                                 588150, CNP 1701027100045, eliberată de Secția 5 la
  Asupra cererii de față                     data de 19 august 2008, asociat reprezentând 50 % din
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr.       capitalul social și al drepturilor de vot al societății.
187010 din 14.04.2009 s-a solicitat înregistrarea în         Se constată că adunarea generală extraordinară a
registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea      asociaților este statutară, fiind îndeplinite toate condițiile
TRIPLU A - S.R.L.                         de formă și fond cerute de reglementările în vigoare și
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile       actul constitutiv al societății și sunt îndeplinite condițiile de
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza     validitate a hotărârilor.
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite      II. Ordinea de zi:
cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.      Dizolvarea și lichidarea voluntară a societății, radierea
26/1990, republicată, cu modificările și completările       acesteia.
ulterioare, urmează a admite cererea.                 III. Dezbateri și hotărâri.
                                   Adunarea generală a asociaților adoptă, cu
   Pentru aceste motive, în numele legii, dispune        unanimitate de voturi, următoarea hotărâre:
  Admite cererea așa cum a fost formulată și dispune         Dizolvarea și lichidarea simultană, voluntară, fără
înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei      numirea unui lichidator, conform art. 235 din Legea
TRIPLU A - S.R.L., cu datele de identificare mai sus       31/1990, republicată, cu acordul unanim de împărțire
menționate.                            între asociați, în mod egal (50 %-50 %) a patrimoniului
  Motivul radierii este dizolvare.                societății după plata creditorilor (stingerea pasivului) și
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul      încetarea mandatului administratorilor societății. La data
Oficial al României, Partea a IV-a.                prezentei S.C. ACTUAL GRUP - S.R.L. nu are active și
  Executorie.                          nici pasive (datorii neachitate).
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

  Radierea voluntară a societății comerciale în termenul    SPCEP S4, biroul nr. 3, la data de 23.01.2008, CNP
prevăzut de legislația în vigoare.                1680109450017, asociat al societății pentru:
  Prezenta hotărâre a fost încheiată în 5 exemplare         - a efectua înscrierea mențiunii aferente la Oficiul
originale, din care unul se va prezenta ORCMB spre a fi     registrului comerțului;
menționat în registrul comerțului și publicat în Monitorul      - a formula cereri, a redacta acte și a derula toate
Oficial al României.                       fazele procedurale aferente lichidării în fața Administrației
   (6/1.155.158)                        Financiare sector 5, Oficiul Registrului Comerțului,
                                 precum și a oricăror autorități, creditori, debitori, sau terți
        Societatea Comercială               interesați, în exercițiul mandatului încredințat;
       ALEX DAN IMPEX - S.R.L.                - a încheia un contract cu o persoană fizică/juridică
                                 autorizată pentru a întocmi, semna și certifica bilanțul de
           Bucureşti
                                 lichidare și contul de profit și pierdere al S.C. ALEX DAN
      HOTĂRÂREA NR. 2/23.04.2009              IMPEX - S.R.L.
                                   (7/1.155.159)
       a adunării generale a asociaților
      S.C. ALEX DAN IMPEX - S.R.L.,                    Societatea Comercială
 înmatriculată la ORC cu numărul J 40/13901/1992,
       identificată cu C.I.F. RO 402920                 ALEX DAN IMPEX - S.R.L.
                                           Bucureşti
  Astăzi, 23.04.2009, avut loc AGA a S.C ALEX DAN
IMPEX - S.R.L., la sediul societății din Bucureşti, str.
                                       HOTĂRÂREA NR. 3/4.05.2009
Focșani nr. 4, bl. M183, et. 2, ap. 44, sectorul 5.
  Cu acest prilej, asociații S.C. ALEX DAN IMPEX -          a adunării generale a asociaților de stingere
S.R.L., persoanele fizice:                             a activului și pasivului
  1. Cheptea Alexandru, cetățean român, născut la data            S.C. ALEX DAN IMPEX - S.R.L.
de 25.12.1937 în Bucureşti, fiul lui Ilie și Genoveva, sex      Ca urmare a hotărârii adunării generale a asociaților
masculin, domiciliat în Bucureşti, str Lespezi nr. 8A, sect.   din data de 23.04.2009 prin care s-a dispus dizolvarea
5, identificat cu C.I. seria RD nr. 514287, eliberată la data  voluntară concomitent cu lichidarea societății în baza art.
de 21.02.2007, CNP 1371225400077, care deține un         235 și 227 din Legea nr. 31/1990, republicată, asociații au
număr de 10 părți sociale numerotate de la 1 la 10,       hotărât să stingă activul și pasivul societății astfel:
reprezentând 50 % din capitalul social;               Cheptea Daniel, asociat al S.C. ALEX DAN IMPEX -
  2. Cheptea Daniel, cetățean român, născut la data de     S.R.L., renunță la creanța în sumă de 186,22 lei pe care
9.01.1968, în Bucureşti, fiul lui Alexandru şi Valeria, sex   o avea de încasat de la firmă din împrumuturi în casa
masculin, domiciliat în Bucureşti, str. Uioara nr. 14, bl. 33,  societății, ocazionate de diverse cheltuieli administrative.
sc. 2, ap. 99, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RT nr.     Pierderea reportată din exercițiul financiar 2003 în
536988, eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 3, la data de      sumă de 16,32 lei va fi acoperită integral din rezervele
23.01.2008, având CNP 1680109450017, care deţine un       societății.
număr de 10 părţi sociale numerotate de la 11 la 20,         Pierderea reportată din exercițiul financiar 2004 în
reprezentând 50 % din capitalul social,             sumă de 897,8 lei va fi acoperită astfel:
  în calitate de asociați ai S.C. ALEX DAN IMPEX -         - 494,81 lei din rezerve;
S.R.L., societate comercială cu sediul în Bucureşti, str.      - 186,22 lei din datoria pe care firma o are la asociatul
Focșani nr. 4, bl. M183, et. 2, ap. 44, sectorul 5,       Cheptea Daniel, datorie care nu se mai achită, domnul
înmatriculată la ORC cu numărul J 40/13901/1992, C.I.F.     Cheptea Daniel renunțând la suma mai sus menționată;
RO402920, în adunarea generală a asociaților, cu           - 200 lei din capitalul social al societății care urma să
unanimitate de voturi, au hotărât următoarele:          fie ridicată de cei doi asociați ai firmei, asociați care
  1. Dizolvarea voluntară concomitent cu lichidarea S.C.    înțeleg să renunțe la această;
ALEX DAN IMPEX - S.R.L., societate comercială cu           - 16,77 lei din rezerva legală a societății.
sediul în Bucureşti, str. Focșani nr. 4, bl. M183, et. 2, ap.    Pierderea exercițiului în curs (2009) în sumă de 29,23
44, sectorul 5, înmatriculată la ORC cu numărul J        lei va fi stinsă astfel:
40/13901/1992, C.I.F. RO402920, în baza art. 235 și 227       23,23 din rezerva legală a societății;
din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările        6 lei din datoria pe care firma o are la asociatul
ulterioare, precum și modificarea actului constitutiv în     Cheptea Daniel, datorie care nu se mai achită, domnul
acest sens, noi fiind de acord cu privire la repartizarea și   Cheptea Daniel renunțând la suma mai sus menționată.
lichidarea patrimoniului societății și cu privire la stingerea    Menționăm că rezerva legală a societății a fost în sumă
pasivului sau regularizarea acestuia în acord cu creditorii.   de 40 lei și a fost impozitată cu 16 % impozit pe profit în
  2. Împuternicirea domnului Cheptea Daniel care se      valoare de 6 lei, cheltuiala care se regăsește în pierderea
legitimează cu C.I. seria RT nr. 536988, eliberată de      exercițiului 2009.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009                 9

  În urma prezentei hotărâri și a înregistrării închiderii   prezentului mandat, putând de asemenea plăti taxe și ale
activului și pasivului rezultă că S.C. ALEX DAN IMPEX -     onorarii în legătură cu această mențiune.
S.R.L. nu are datorii și nici creanțe față de niciun terț,     Art. 5. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
creditori sau bugetul consolidat al statului.          societății rămân nemodificate.
  Asociații Cheptea Alexandru și Cheptea Daniel nu au       Prezenta decizie a fost luată astăzi, 15.04.2009, la
niciun fel de datorie față de societate și nici creanțe de    sediul societății, de către asociatul unic al societății.
încasat de la aceasta.                       Redactată în 3 (trei) exemplare.
   (8/1.155.160)                          (9/1.155.161)

                                         Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                          KARA LILA - S.R.L.
       DARIUS FASHION - S.R.L.                          Bucureşti
           Bucureşti
                                              DECIZIA
             DECIZIA
                                           asociatului unic
          din data de 15.04.2009              Subsemnatul Lambru Liviu, în calitate de asociat unic
           a asociatului unic             al S.C. KARA LILA - S.R.L., CUI 10583491, conform
      al S.C. DARIUS FASHION - S.R.L.           actului constitutiv al societății, hotărăsc efectuarea
  Ungureanu Elena, cetățean român, născută la data de     concomitentă a dizolvării și lichidării societății KARA LILA
10.05.1981 în orașul Mizil, jud. Prahova, domiciliată în     - S.R.L. prin acordul meu de împărțire a activelor rămase,
Bucureşti, Șos. Giurgiului nr. 166, bl. C15, sc. B, et. 1, ap.  către asociatul unic Lambru Liviu.
28, sectorul 4, posesoare a C.I. seria RD nr. 273035,        Societatea nu are datorii către terți și nici nu sunt de
eliberată de Secția 16 Poliție la data de 2.10.2002, CNP     recuperat sume de la terți, deoarece nu a avut activitate
2810510295596.                          conform bilanțului la 31.12.2008, depus și la Reg.
  Asociat unic al S.C. DARIUS FASHION - S.R.L., o       Comerțului Bucureşti în 6.05.2009.
societate de naționalitate română, cu sediul social în        (10/1.155.162)
Bucureşti, Șos. Giurgiului nr. 164, bl. 13, sc. A, et. 3, ap.
36, sectorul 4, având număr de ordine în Registrul              Societatea Comercială
Comerțului Bucureşti J 40/3118/2006, CUI 18419606,             ELECTRO INSTAL SERV - S.R.L.
atribut fiscal R, capital social 1.000 lei, vărsat integral.            București
  În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, modificată și
                                              ROMÂNIA
republicată, precum și a actului constitutiv al societății, cu
votul asociatului unic, reprezentând 100 % capitalul social        TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
al societății, a decis:
  Art. 1. Dizolvarea voluntară a societății, conform art.           DOSAR NR. 203947/2009
227, lit. d, din Legea nr. 31/1990, modificată și                ÎNCHEIEREA NR. 48897
republicată.
                                      Pronunțată în ședința publică
  Art. 2. Se aprobă modul de lichidare al societății și de
                                        din data de 3.06.2009
repartizare a activelor societății după lichidare în sensul
că bunurile mobile și imobile rămase în urma dizolvării și     Judecător delegat
lichidării, vor trece în proprietatea asociatului unic,       la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
conform art. 235, alin. 2 și următoarele, din Legea nr.
                                  Tribunalul Municipiului
31/1990, modificată și republicată, astfel:             București          - Monica Dobrin
  - Ungureanu Elena - cotă de 100 % conform participării     Referent în cadrul
la profitul și pierderile societății.                Oficiului Registrului Comerțului
  Art. 3. Menționăm că societatea nu are active. De        de pe lângă Tribunalul
asemenea, precizăm faptul că societatea nu are niciun fel      Municipiului București   -Manea Maria
de datorii financiar-fiscale față de administrațiile                       Cristina
financiare ale statului.                      Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
  Art. 4. Asociatul unic împuternicește prin prezenta pe    petenta S.C. ELECTRO INSTAL SERV - S.R.L., cu sediul
Drăghici Aurel, posesor al C.I. seria RD nr. 427350,       ales în București, Str. Romancierilor nr. 5, bloc C14,
eliberată de Secția 15 Poliție la 8.12.2004, CNP         parter, sector 6, prin care se solicită înscrierea în registrul
1781016441522, să se ocupe de toate formalitățile        comerțului a mențiunii privind radierea S.C. ELECTRO
necesare înregistrării acestei mențiuni la Registrul       INSTAL SERV - S.R.L., cod unic de înregistrare
Comerțului Bucureşti, putând semna, depune și ridica       16891059, număr de ordine în registrul comerțului
orice documente necesare ducerii la îndeplinire a        J 40/17462/2004.
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

 Procedura legal îndeplinită.                  Referent în cadrul
 Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art.    Oficiului Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
242, alin. 2 din Codul de procedură civilă.            Tribunalul Municipiul
                                 București             - Macamete Nicolița
       JUDECĂTORUL DELEGAT
                                 Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
  Asupra cererii de față                   petenta S.C. RC FILM PRODUCTION - S.R.L., cu sediul
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr.     ales în București, str. Valea Argeșului nr. 5, bloc C1, sc. C,
203947 din 27.04.2009 s-a solicitat înregistrarea în      etaj 6, ap. 103, sector 6, prin care se solicită înscrierea în
registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea S.C.  registrul comerțului a mențiunii privind radierea RC FILM
                                PRODUCTION - S.R.L., cod unic de înregistrare
ELECTRO INSTAL SERV - S.R.L.
                                18101709, număr de ordine în registrul comerțului
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile     J 40/18576/2005.
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza     Procedura legal îndeplinită.
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite    Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii     art. 242, alin. 2 din Codul de procedură civilă.
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările           JUDECĂTORUL DELEGAT
ulterioare, urmează a admite cererea.               Asupra cererii de față:
                                 Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr.
   Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:      203970 din 27.04.2009 s-a solicitat înregistrarea în
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și   registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea RC
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii    FILM PRODUCTION - S.R.L.
                                 În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
firmei ELECTRO INSTAL SERV - S.R.L., cu datele de       menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
identificare mai sus menționate.                cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
  Motivul radierii este dizolvare.              cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul    26/1990, republicată, cu modificările și completările
Oficial al României, Partea a IV-a.              ulterioare, urmează a admite cererea.
  Executorie.                           Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art.   Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și    dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
completările ulterioare.                    firmei RC FILM PRODUCTION - S.R.L., cu datele de
                                identificare mai sus menționate.
  Pronunțată în ședință publică astăzi, 3.06.2009.
                                 Motivul radierii este dizolvare.
  (11/1.155.163)                        Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
                                Oficial al României, Partea a IV-a.
        Societatea Comercială               Executorie.
     RC FILM PRODUCTION - S.R.L.               Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art.
                                6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
            București               completările ulterioare.
                                 Pronunțată în ședință publică astăzi, 3.06.2009.
             ROMÂNIA                  (12/1.155.164)

     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                  Societatea Comercială
                                      ECO ELECTROTERM - S.R.L.
        DOSAR NR. 203970/2009                        București
        ÎNCHEIEREA NR. 48889                          HOTĂRÂRE
     Pronunțată în ședința publică               a adunării generale a asociaților S.C. ECO
       din data de 3.06.2009                ELECTROTERM - S.R.L., cu sediul în București,
                                   str. Carol Davila nr. 59, ap. 4, sector 5,
  Judecător delegat                            J 40/17663/2006, C.U.I. 19163831
  la Oficiul Registrului                     Redactată și adoptată astăzi, 30.03.2009, la sediul
  Comerțului de pe lângă                   societății.
  Tribunalul Municipiul                     Subsemnații Stoian Aurel, cetățean român, domiciliat
  București           - Monica Dobrin       în București, str. Agricultori nr. 117, bl. 81, sc. B, et. 2, ap.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009                11

42, sector 3, identificat cu CI seria RD nr. 452770,        În conformitate cu dispozițiile art. 261 alin. 1 din Legea
eliberată de SPCEP S3 la 5.12.2005, CNP             nr. 31/1990, republicată, după aprobarea socotelilor și
1640329400016, Manoli Mihaela, cetățean român,         repartiției, registrele și actele societății se vor depune la
domiciliată în București, str. Carol Davila nr. 59, ap. 4,   asociatul Maroiu Adriana Elisabeta care le va păstra timp
sector 5, identificată cu CI seria RD nr. 448937, eliberată   de 5 ani, conform art. 261 alin. 3 din Legea nr. 31/1990,
de SPCEP S5 la 17.11.2005, CNP 2560426400953, și        republicată.
Tudor Annemarie-Roxana, cetățean român, domiciliată în
                                  (14/1.155.166)
București, aleea Tobani nr. 3, bl. 31, sc. A, et. 10, ap. 37,
sector 4, identificată cu CI seria RT nr. 318744, eliberată
de Secția 14 Poliție la 16.03.2004, CNP 2770908443011,             Societatea Comercială
în calitate de asociați ai S.C. ECO ELECTROTERM -               Q INSPECT SERV - S.R.L.
S.R.L., hotărâm prin prezenta dizolvarea și lichidarea                București
societății conform art. 235 și art. 227 lit. d) din Legea nr.
31/1990, modificată.                                   ROMÂNIA
  Declarăm prin prezenta că societatea nu are datorii
față de terți, iar activele rămase se vor împărți între          TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
asociați proporțional cu participarea acestora la capitalul
                                        DOSAR NR. 204576/2009
social.
  Urmează ca asociații să procedeze la îndeplinirea              ÎNCHEIEREA NR. 48885
formalităților legale de înregistrare la Registrul Comerțului
                                      Pronunțată în ședința publică
a prezentei hotărâri.
                                       din data de 3.06.2009
  (13/1.155.165)
                                  Judecător delegat
        Societatea Comercială               la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
         CONSALMA - S.R.L.
                                  Tribunalul Municipiul
           București                  București            - Monica Dobrin
                                  Referent în cadrul
      HOTĂRÂREA NR. 1/24.04.2009               Oficiului Registrului
       a adunării generale a asociaților           Comerțului de pe lângă
  Subsemnații:                          Tribunalul Municipiul
  • Maroiu Alexandru Grigore, cetățean român, născut la     București            - Macamete Nicolița
data de 13.04.1948 în București, sector 4, domiciliat în      Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
București, intr. Simionescu Gheorghe nr. 6, sector 1,      petenta S.C. Q INSPECT SERV - S.R.L., cu sediul ales în
posesor al CI seria RT nr. 197400, emisă de Secția 2 la     București, Calea Moșilor nr. 227, bloc 37, sc. 1, etaj 7,
data de 16.10.2001, CNP 1480313400165,             ap. 45, sector 2, prin care se solicită înscrierea în registrul
  • Maroiu Adriana Elisabeta, cetățean român, născută     comerțului a mențiunii privind radierea S.C. Q INSPECT
la data de 22.01.1951 în mun. Sfântu Gheorghe, jud.       SERV - S.R.L., cod unic de înregistrare 16320273, număr
Covasna, domiciliată în București, intr. Simionescu       de ordine în registrul comerțului J 40/5768/2004.
Gheorghe nr. 6, posesoare a CI seria RD nr. 337207,
                                  Procedura legal îndeplinită.
emisă de Secția 2 la data de 9.09.2003, CNP
                                  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
2510122400440,
                                art. 242, alin. 2 din Codul de procedură civilă.
  în calitate de asociați la S.C. CONSALMA - S.R.L., cu
sediul social în București, intr. Simionescu Gheorghe             JUDECATORUL DELEGAT
nr. 6, sector 1, având J 40/7216/2003, și C.U.I. 15471022,
                                  Asupra cererii de față:
am hotărât:
  În conformitate cu prevederile art. 227 alin. 1 litera d)   Prin cererea legal timbrată, înregistrată sub nr. 204576
din Legea nr. 31/1991, republicată, se hotărăște        din 27.04.2009, s-a solicitat înregistrarea în registrul
procedura de dizolvare a societății.              comerțului a mențiunii cu privire la radierea S.C. Q
  Având în vedere dispozițiile art. 235 alin. 1 și 2 din   INSPECT SERV - S.R.L.
Legea nr. 31/1990, republicată, asociații au hotărât        În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
stingerea pasivului prin plata eventualilor creditorii ai    menționate în opisul inclus în cererea de radiere, pe baza
societății și preluarea bunurilor rămase (patrimonial) de    căror judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
către asociați conform cotei de participare la capitalul    cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.
social.                             26/1990, republicată, cu modificările și completările
  Asociații au hotărât să nu se numească lichidator.     ulterioare, urmează a admite cererea.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

   Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:               Societatea Comercială
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și            POLICROM IMPEX - S.R.L.
                                            București
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei Q INSPECT SERV - S.R.L., cu datele de                 HOTĂRÂREA NR. 3/5.05.2009
identificare mai sus menționate.
  Motivul radierii este dizolvare.                      a adunării generale a asociaților
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul        Asociații societății:
Oficial al României, Partea a IV-a.                  - Burlac Aurelian, cetățean român, domiciliat în
  Executorie.                          București, Str. Progresului nr. 53, bl. 5, sc. 3, ap. 73,
                                 sector 5, identificat cu CI seria RT nr. 614654, eliberată de
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art.
                                 Secția 18 Poliție la data de 7.11.2008, CNP
6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
                                 1521013400388, deținând 50 % din capitalul social, și
completările ulterioare.                       - Albu Voicu, cetățean român, domiciliat în București,
  Pronunțată în ședință publică astăzi, 3.06.2009.        Calea 13 Septembrie nr. 110-112, bl. 52-54, sc. C, et. 5,
  (15/1.155.167)                        ap. 65, sector 5, identificat cu CI seria RD nr. 287758,
                                 eliberată de Secția 17 Poliție la data de 7.01.2003, CNP
       Societatea Comercială                1501105400078, deținând 50 % din capitalul social,
    SCANDIC TYREʼS PRODUCT - S.R.L.                în ședința din data de 20.04.2009, ținută în
                                 conformitate cu prevederile actelor constitutive, am
          București
                                 hotărât următoarele:
                                   - Solicităm instanței să se constate dizolvarea de drept
      HOTĂRÂREA NR. 1/27.04.2009
                                 a societății în temeiul art. 227, alin. 1, litera a) din Legea
             a A.G.A.                nr. 31/1990, republicată.
  Astăzi, 27.04.2009, adunarea generală a Societății        - Se împuternicește dl Burlac Eugen pentru a se ocupa
Comerciale SCANDIC TYREʼS PRODUCT - S.R.L.,            de întocmirea actelor necesare și cu depunerea și
                                 ridicarea acestora de la Registrul Comerțului.
întrunită în ședința extraordinară la sediul firmei, la care
                                   - Dl Burlac Eugen se legitimează cu CI seria RT nr.
au participat dl Ali Salam, cetățean suedez, domiciliat în
                                 330798, eliberată de Secția 18 Poliție la data de
Suedia, Moldnal, str. Veterkornsg nr. 21, cu reședința în     14.05.2004, CNP 1800510450052.
București, str. Dr. Carol Davilla nr. 59, bl. 82, ap. 14,        (17/1.155.169)
sector 5, CNP 7590405400013, posesor al legitimației de
ședere permanentă ROU nr. 00281999, eliberat de                  Societatea Comercială
autoritățile române la 10.02.2005, (care deține 34 % din              BIRO XXL - S.R.L.
voturi); dl Lokat Shabir Hussein, cetățean suedez,                   București
domiciliat în Suedia, Osterangs Gatan 44 43144 Molndal,
posesor al pașaportului nr. 54038640, eliberat de                    DECIZIA NR. 1
autoritățile suedeze la 23.06.1994, (care deține 34 % din              din 27 aprilie 2009
voturi), și dl Amer Obaid Eyada, cetățean irakian,          a asociatului unic al Societății BIRO XXL S.R.L.
domiciliat în Irak, Al-Anbar, posesor al pașaportului nr.       Ciocan Dumitru, de cetățenie română, născut la data
M07111317, eliberat de autoritățile irakiene la          1.11.1952 în Măcin, jud. Tulcea, CNP 1521101400102,
14.10.1993, (care deține 33 % din voturi), a hotărât cu      domiciliat în București, str. Pascani nr. 9, bl. TD35, sc. A,
unanimitate de voturi următoarele:                et. 7, ap. 46, sector 6, identificat cu C.I. seria DP nr.
  În conformitate cu prevederile art. 227 lit. d) și art. 235  064210 emisă de Secția 22 Pol. la data de 24.07.2001,
alin. 1 și 2 din Legea nr. 31/1990, se dizolvă și se       asociat unic în BIRO XXL S.R.L., cu sediul în București,
lichidează societatea, fără numire de lichidator.         str. Pascani nr. 9, bl. TD35, sc. A, et. 7, ap. 46, sector 6,
Societatea nu are datorii față de bugetul de stat, furnizori   J40/14424/2004, CUI 16552702, am decis, în temeiul
sau alți creditori, nu are bunuri mobile și imobile, iar     art. 227 alin. 1 lit. d) și art. 235 alin. 1 și 2 din Legea
patrimoniul net constând în numerar ce va rămâne după       nr. 31/1990, cu modificările ulterioare:
                                   I. Începerea procedurii de dizolvare și, respectiv, de
achitarea taxelor pentru dizolvarea și radierea societății,
                                 lichidare a S.C. BIRO XXL S.R.L., fără numire lichidator.
va fi distribuit asociaților conform cotei de participare la
                                   Societatea nu are datorii față de bugetul de stat,
capitalul social, beneficii și pierderi.             furnizori sau alți creditori, iar patrimoniul net constând în
  Prezenta este redactată în 4 exemplare, azi,         numerar, ce va rămâne după achitarea taxelor pentru
27.04.2009, la sediul societății.                 dizolvare și radierea firmei se va transmite către asociatul
   (16/1.155.168)                        unic Ciocan Dumitru.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009                 13

  Transmiterea ce face obiectul lichidării către asociatul      Valoarea activelor Societății INSTAL GERMAN S.R.L.
unic Ciocan Dumitru se face la data radierii societății din    este 0 (zero) lei.
registrul comerțului, în conformitate cu prevederile art.       Asociații au hotărât să nu numească lichidator.
235 alin. 3 din Legea nr. 31/990, cu modificările ulterioare.     (19/1.155.171)
  (18/1.155.170)
                                          Societatea Comercială
                                          SHP ROMANIA - S.R.L.
         Societatea Comercială
                                             București
        INSTAL GERMAN - S.R.L.
             București                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

          HOTĂRÂREA NR. 1                      TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

          din 23 aprilie 2009                      DOSAR NR. 208224/2009

      a adunării generale a asociaților                    ÎNCHEIEREA NR. 49571
     Societății INSTAL GERMAN S.R.L.                   Pronunțată în ședința publică
  Gheorghita Cristina, născută la data de 1.08.1961 în             din data de 4.06.2009
com. Fântânele, jud. Prahova, CNP 2610801100023,           Judecător delegat
domiciliată în București, sectorul 3, str. Rosianu nr. 10,      la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
identificată cu C.I. seria RT nr. 275257 emisă de Secția 12      Tribunalul Municipiul
la data de 8.08.2003, și                       București            - Lucia Ghiță
  Gheorghita Nicolae-Adrian, născut la data de           Referent în cadrul
17.04.1957 în com. Ghindaoani, jud. Neamț, CNP            Oficiului Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
1570417400869, domiciliat în București, sec. 3, cal. Vitan
                                   Tribunalul Municipiului
nr. 203, bl. 42, sc. 1, et. 3, ap. 16, identificat cu C.I. seria   București            - Macamete Nicolița
RT nr. 120964 emis de Secția 11 la data de 7.09.2000,
                                   Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
  în calitate de asociați, am hotărât:              petenta SHP ROMANIA S.R.L., cu sediul ales în
  Societatea INSTAL GERMAN S.R.L. intră în proces de       București, Calea Călărașilor, nr. 309, bloc 70, sc. 2, etaj 4,
dizolvare fără lichidare în conformitate cu prevederile      ap. 51, sector 3, prin care se solicită înscrierea în registrul
art. 227 alin. (1), lit. b), care prevede că societatea se     comerțului a mențiunii privind radierea SHP ROMANIA
dizolvă prin imposibilitatea realizării obiectului de       S.R.L., cod unic de înregistrare 15182440, număr de
activitate al societății sau realizarea acestuia și ale      ordine în registrul comerțului J40/1544/2003.
art. 227 alin. (1) lit. d), care prevede că societatea se       Procedura legal îndeplinită.
                                   Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
dizolvă prin hotărârea adunării generale a asociaților,
                                  art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă.
respectiv în conformitate cu prevederile art. 235 alin. (1)
care prevede că în societățile cu răspundere limitată,              JUDECĂTORUL DELEGAT
asociații pot hotărî, o dată cu dizolvarea, și modul de        Asupra cererii de față:
lichidare a societății, atunci când sunt de acord și dispun      Prin cererea legal timbrată, înregistrată sub nr.
cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului       208224, din 28.04.2009, s-a solicitat înregistrarea în
societății și când asigură stingerea pasivului sau         registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea SHP
                                  ROMANIA S.R.L.
regularizarea lui în acord cu creditorii, asociații fiind de
                                   În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
acord și dispunând modalitatea de împărțire a bunurilor      menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
rămase, conform art. 235 alin. (2), din Legea 31/1990,       cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
așa cum a fost completată și modificată prin Legea         cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 441/2006.                           nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările
  De asemenea, arătăm că la radierea societății din       ulterioare, urmează a admite cererea.
registrul comerțului, activele și pasivele, după plata         Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
creditorilor, sunt atribuite asociaților, în funcție de cota de    Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune
participare la capitalul social al acestora.            înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei SHP
  Societatea INSTAL GERMAN S.R.L. nu are datorii         ROMANIA S.R.L., cu datele de identificare mai sus
către creditori.                          menționate.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

  Motivul radierii este dizolvarea.                administrator, astăzi, 28.04.2009, cu respectarea
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul       cerințelor impuse actul constitutiv pentru validitatea
Oficial al României, Partea a IV-a.                hotărârii și am decis următoarele:
  Executorie.                             1. Dizolvarea societății începând cu data de 1.05.2009
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu       în temeiul dispozițiilor art. 227 alin. 1 lit. b) și d) și art. 235
prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu     din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
modificările și completările ulterioare.              republicată, coroborate cu dispozițiile prevăzute de actul
  Pronunțată în ședință publică, astăzi 4.06.2009.        constitutiv al societății.
  (20/1.155.172)                           Luarea acestei decizii a fost determinată de motive
                                  apreciate ca fiind întemeiate:
         Societatea Comercială                 - restrângerea activității societății sub nivelul profitabil
         FIVE BEST - S.R.L.                în ultimul an, imposibilitatea redresării acesteia;
            București                    - lipsa de fonduri pentru redresarea activității.
                                    2. Dizolvarea are ca efect transmiterea universală a
        DECIZIA NR. 1/6.05.2009              patrimoniului către asociatul unic, fără lichidare.
                                    Patrimoniul este compus numai din capitalul social de
    a asociatul unic al S.C. FIVE BEST S.R.L.,
       înmatriculată la O.R.C. București           200 RON, reprezentând contribuția asociatului unic.
   sub nr. J40/829/1994, având C.U.I. 5172821,           Patrimoniul se transmite către asociatul unic ca efect
 cu sediul în mun. București, Calea Plevnei, nr. 25,       al dizolvării fără lichidare.
              sector 1                  3. Transmiterea acestei universalități de drepturi și
   Subsemnata Zamfir Manuela Florentina, cetățean        obligații patrimoniale ține de asociatul unic răspunzător
român, domiciliată în mun. București, Str. Toamnei, nr. 15,    pentru toate obligațiile sociale până la stingerea lor
et. 5, ap. 9, sect. 2, căsătorită, posesoare a C.I. seria RR    integrală.
nr. 207035, eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 1, la data de      Transmiterea patrimoniului are loc și societatea își
6.02.2008, CNP 2550420401192, în calitate de asociat        încetează existența la data expirării termenului de
unic, reprezentând 100 % capitalul social al societății, am    introducere a opoziției, dacă terții nu au exercitat această
decis următoarele:                         cale de atac sau la data când hotărârea de respingere a
   1. Dizolvarea și lichidarea voluntară a societății,      opoziției a devenit irevocabilă.
începând cu data de 7.05.2009, conform art. 227 alin. (1)       4. Prezenta hotărâre se va menționa la Oficiul
lit. d) și art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind societățile   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și
comerciale, republicată.                      se va publica în Monitorul Oficial, producându-și efecte
   2. Preluarea, în calitate de asociat unic, a activului și   față de terți în termen de 30 de zile de la publicare.
pasivului societății.                         5. Asociatul unic poate reveni asupra hotărârii luate.
   3. Având în vedere că societatea nu are datorii la        Noua hotărâre se înscrie în registrul comerțului și se
bugetul de stat sau la terți, nu solicit numirea unui       publică în Monitorul Oficial, pe cheltuiala societății.
lichidator de către Oficiul registrului comerțului.          Redactată în 5 (cinci) exemplare, astăzi, 28.04.2009.
   4. Dna Zamfir Manuela Florentina, în calitate de          (22/1.155.174)
administrator, este mandatată să îndeplinească obligațiile
ce decurg din prezenta decizie și va putea să delege unei             Societatea Comercială
terțe persoane exexrcitare prezentului mandat.                  GENERIC PHARMA - S.R.L.
   Încheiată astăzi, 6.05.2009, în 3 (trei) exemplare a
                                            București
câte o filă fiecare.
   (21/1.155.173)                                  HOTĂRÂREA NR. 1

        Societatea Comercială                  a adunării generale a asociaților GENERIC
                                  PHARMA S.R.L., cu sediul în București, b-dul Banu
       COMLEX INTERMED - S.R.L.
                                  Manta nr. 60, sector 1, cod de înregistrare fiscală:
           București                     16784460, număr de înregistrare în registrul
                                         comerțului J40/15231/2004
        DECIZIA NR. 1/28.04.2009
                                   Astăzi, (9) februarie 2009, a avut loc adunarea
  a asociatului unic privind dizolvarea societății        generală a asociaților („Adunarea Generală a
  Subsemnata Niculescu Magdalena, cetățean român,         Asociaților”) Societății Generic Pharma S.R.L.
cu domiciliul în București, str. B-dul Unirii, nr. 61, bl. F3,   („Societatea”), prin renunțarea tuturor asociaților la
sc. A, et. 6, ap. 22, sect. 3, identificată cu C.I. seria RR nr.  formalitățile de convocare.
282781, eliberată de Secția 10 la data de 12.02.2004,         La adunarea generală a asociaților au participat
CNP 2670716280012, în calitate de asociat unic și         asociații reprezentând întregul capital social, respectiv:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009                15

  1. STG VENTURES LTD, societatea organizată și          3. aprobă împuternicirea domnului Gabriel Vasii, și/sau
funcționând în conformitate cu legislația din Insulele      a oricăror altor avocați colaboratori din cadrul Țuca
Virgine Britanice, cu sediu social în Cay Road Town       Zbârcea & Asociații, societate civilă de avocați, cu sediul
Tortola 333 Waterfront Drive Wickham’s cod 0,          în bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, America House, etaj 8,
înmatriculată la Registrul Comerțului din Insulele Virgine    sector 1, București, România, pentru a reprezenta
Britanice sub nr. 667655/15.07.2005, reprezentată de       Societatea și asociații acesteia cu putere și autoritate
David Howe, domiciliat în Drummurray Ballinamallard       deplină pentru îndeplinirea oricăror și/sau tuturor
nr. 2, Co Fermanagah, identificat prin pașaport nr. GBR     formalităților necesare în fața Registrului Comerțului,
030884362, în calitate de reprezentant autorizat;        Administrației Financiare, precum și în fața oricărei
  2. Remus Truică, cetățean român, născut la data de      autorități publice sau persoane juridice în vederea
10.07.1970 în loc. Bacău, cod numeric personal          înregistrării hotărârilor adoptate de către Societate în
1700710463013, domiciliat în București, str. Poet Grigore    cadrul acestei Adunări.
Alexandrescu, nr. 67, sector 1.                   Ordinea de zi fiind epuizată, ședința Adunării Generale
  Cvorumul fiind de 100 %, Adunarea Generală A         a Asociaților se închide.
Asociaților este statutară și poate adopta decizii în mod      Prezenta hotărâre s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare
valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.   originale, în variantă bilingvă, română și engleză.
  Având în vedere:                        În caz de neconcordanță între versiunea în limba
  (i) prevederile art. 16 și 17 din actul constitutiv al    română și cea în limba engleză, va prevala versiunea în
Societății privitoare la dizolvarea și lichidarea Societății;  limba română.
  (ii) faptul că Societatea nu mai desfășoară activitate      (23/1.155.175)
comercială în conformitate cu scopul pentru care s-a
construit;                                    Societatea Comercială
  (iii) asociații doresc dizolvarea și lichidarea Societății
                                         CONSIMOB XXI - S.R.L.
în conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr.
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu                București
modificările și completările ulterioare;
  (iv) asociații doresc repartizarea activelor Societății în           HOTĂRÂREA NR. 1
conformitate cu participarea acestora la capitalul social al             din 7 mai 2009,
Societății,
                                       a adunării generale a asociaților
  următoarea ordine de zi a adunării generale este             S.C. CONSIMOB XXI - S.R.L.
supusă asociaților spre aprobare:
  1. dizolvarea și lichidarea concomitentă a Societății      Adunarea generală a asociaților de la S.C.
fără numirea unui lichidator;                  CONSIMOB XXI - S.R.L. s-a reunit la sediul social, în
  2. stingerea oricărei creanțe pe care Societatea o are    prezența asociaților
de achitat către terți sau către bugetul de stat;          - Podut Florin Marius, domiciliat în București, Str.
  3. repartizarea activelor rămase în urma dizolvării și    Gârlei nr. 17, sectorul 1, identificat cu C.I. seria DP nr.
lichidării Societății în conformitate cu procentul de      116172, eliberată de INEP la data de 25.11.2005, CNP
participare a asociaților la capitalul social al acesteia;    1730613240056,
  4. împuternicirea Societății Civile de Avocatură Țuca      - Zaharie Gavril Marius, domiciliat în Baia Mare, str.
Zbârcea & Asociații în vederea reprezentării Societății și    Mihail Sadoveanu nr. 18, jud. Maramureș, identificat cu
a asociaților acesteia cu putere și autoritate deplină      C.I. seria MM nr. 296256, eliberată de mun. Baia Mare la
pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru    data de 6.07.2005, CNP 1710910240011,
lichidarea și dizolvarea Societății.                - Zah Ciprian Ioan, domiciliat în București, str. Emil
  Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.         Gârleanu nr. 13, bl. A9, sc. 1, et. 4, ap. 20, sectorul 3,
  În urma dezbaterilor, asupra punctelor înscrise pe      CNP 1720420240023, identificat cu C.I. seria RD nr.
ordinea de zi, asociații Societății, în persoană și prin     101996, eliberată de Secția 11 Poliție la 17.05.2000,
reprezentanții lor, adoptă, în unanimitate, următoarea       - Brujan Codruța Maria, domiciliată în mun. Baia Mare,
hotărâre:                            Str. Monetăriei nr. 2B, jud. Maramureș, identificată cu C.I.
  1. dizolvarea și lichidarea concomitentă a Societății cu   seria MM nr. 244373, eliberată de mun. Baia Mare la data
acordul ambilor asociați, în conformitate cu prevederile     de 8.06.2004, CNP 2720124240033, și
art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           - Giusca Marinela, domiciliată în București, Calea
modificările și completările ulterioare;             Călărașilor nr. 175, bl. 44, sc. B, et. 6, ap. 60, sectorul 3,
  2. repartizarea activelor rămase în urma dizolvării și    identificată cu C.I. seria RD nr. 415856, eliberată de
lichidării Societății în conformitate cu procentul de      Secția 10 Poliție la data de 18.10.2004, CNP
participare a asociaților la capitalul social al Societății   26207008400119.
conform raportului de repartizare a activelor ce urmează      Se constată că sunt îndeplinite condițiile legale și
a se întocmi ca efect al dizolvării Societății;         statuare pentru ținerea adunării generale a asociaților și
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

validitatea hotărârilor ce vor fi adoptate, astfel încât, cu     4. În acest sens, dizolvarea cu lichidare simultană se
unanimitate de voturi, se adoptă prezenta hotărâre.        va face fără numirea unui lichidator.
  Art. 1. În conformitate cu dispozițiile actului constitutiv    (25/1.155.177)
și cu prevederile art. 227 (1) lit. b) și d) din Legea nr.
31/1990, republicată și modificată, S.C. CONSIMOB XXI              Societatea Comercială
- S.R.L. se dizolvă.                              COMPAGE DESIGN - S.R.L.
  Dizolvarea voluntară a firmei se dispune întrucât se
                                           București
constată imposibilitatea realizării obiectului de activitate
generată de dificultările de ordin financiar, cu care se
                                             ROMÂNIA
confruntă societatea și lipsa voinței pentru continuarea
activității acesteia.                           TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  Art. 2. În conformitate cu art. 235 alin. 1 și 2 din Legea
nr. 31/1990, republicată și modificată, se deschide               DOSAR NR. 235920/2009
procedura de efectuare concomitentă a dizolvării și               ÎNCHEIEREA NR. 49023
lichidării societății, fără numire de lichidator, prin acordul
unanim al asociaților de împărțire a activelor rămase,           Pronunțată în ședința publică
conform cotelor de participare la capitalul social, după            din data de 3.06.2009
plata eventualilor creditori.                    Judecător delegat
  Art. 3. Se precizează că S.C. CONSIM XXI - S.R.L. nu       la Oficiul Registrului
are datorii și nici active înregistrate în patrimoniu și, în     Comerțului de pe lângă
consecință, asociații stabilesc următoarea listă de bunuri      Tribunalul Municipiul
ce aparțin societății;                        București          - Monica Dobrin
  - bunuri imobile - nu există;                  Referent în cadrul Oficiului
  - bunuri mobile - nu există;                   Registrului Comerțului
                                   de pe lângă Tribunalul
  - alte bunuri - nu există.
                                   Municipiul București     - Macomete Nicolița
  Art. 4. Prezenta hotărâre se înregistrează și publică în
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.           Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
   (24/1.155.176)                       petenta COMPAGE DESIGN - S.R.L., cu sediul ales în
                                 București, str. Laborator nr. 134, bl. S22, sc. 1, et. 5,
         Societatea Comercială              ap. 28, sectorul 3, prin care se solicită înscrierea în
         ANDA CART - S.R.L.               registrul comerțului a mențiunii privind radierea
                                 COMPAGE DESIGN - S.R.L., cod unic de înregistrare
            București
                                 15995256, număr de ordine în registrul comerțului
        DECIZIA NR. 1/25.05.2009              J 40/17082/2003.
                                   Procedura legal îndeplinită.
           a asociatului unic               Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art.
  Subsemnatul Ratcu Anton Valentin, domiciliat în        242 alin. 2 din Cod procedură civilă.
București, str. Frumușani nr. 16, bl. 115, sc. 2, ap. 77,
                                        JUDECĂTORUL DELEGAT
sectorul 4, legitimată cu C.I. seria RR nr. 12371, eliberată
de Secția 15 Poliție la data de 14.10.2000, în calitate de      Asupra cererii de față:
asociat unic al S.C. ANDA CART - S.R.L., decid            Prin cererea legal timbrată, înregistrată sub nr. 235920
următoarele: în temeiul prevederilor actelor constitutive și   din 11.05.2009, s-a solicitat înregistrarea în registrul
ale art. 227 alin. 1, litera d) din Legea nr. 31/1990,      comerțului a mențiunii cu privire la radierea COMPAGE
hotărăsc:                             DESIGN - S.R.L.
  1. Încetarea suspendării activității și repunerea în       În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
activitate a societății începând cu data de 1 iunie 2006.     menționate în opisul inclus în cererea de radiere, pe baza
  2. Dizolvarea cu lichidare simultană a S.C. ANDA       cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
CART - S.R.L., în conformitate cu art. 227 alineatul 1,      cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.
litera d) și cu art. 235 din Legea nr. 31/1990.          26/1990, republicată, cu modificările și completările
  3. Întrucât societatea, de la înființare și până la data   ulterioare, urmează a admite cererea.
prezentei decizii a asociatului unic nu a desfășurat
activitate, activele societății reprezintă disponibil de        Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
numerar în sumă de 200 lei (reprezentând aportul la         Admite cererea așa cum a fost formulată și dispune
capitalul social al asociatului unic), iar pasivele societății  înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei
reprezintă capitalul social subscris și vărsat. Stingerea     COMPAGE DESIGN - S.R.L., cu datele de identificare
pasivului societății se va face prin retragerea capitalului    mai sus menționate.
social în sumă de 200 lei de către asociatul unic.          Motivul radierii este dizolvarea.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009              17

  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul       Referent la Oficiul
Oficial al României, Partea a IV-a.                Registrului Comerțului
  Executorie.                           de pe lângă Tribunalul
                                  Municipiul București      - Manea Maria
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art.                     Cristina
6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
                                  Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
completările ulterioare.
                                petenta ALTA EMMA IMPORT EXPORT - S.R.L., cu
  Pronunțată în ședință publică astăzi, 3.06.2009.       sediul ales în București, str. Cristian Popișteanu nr. 2-4,
  (26/1.155.178)                       et. 5, ap. birou 2, sectorul 1, prin care se solicită
                                înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
        Societatea Comercială              radierea ALTA EMMA IMPORT EXPORT - S.R.L., cod
     LA OLARUL BĂNĂȚEAN - S.R.L.              unic de înregistrare 5801620, număr de ordine în registrul
                                comerțului J 40/11560/1994.
            București
                                  Procedura legal îndeplinită.
                                  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art.
             DECIZIE
                                242 alin. 2 din Cod procedură civilă.
         din data de 8.05.2009,
                                       JUDECĂTORUL DELEGAT
           a asociatului unic              Asupra cererii de față:
  Subsemnatul Bănățeanu Cristina-Ecaterina, cetățean       Prin cererea legal timbrată, înregistrată sub nr. 237893
român, născută la data de 5.12.1980 în mun. Târnăveni,     din 12.05.2009, s-a solicitat înregistrarea în registrul
jud. Mureș, domiciliată în București, str. Straja nr. 12, bl.  comerțului a mențiunii cu privire la radierea ALTA EMMA
52, sc. 2, et. 10, ap. 128, sectorul 4, posesoare a C.I.    IMPORT EXPORT - S.R.L.
                                  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
seria RR nr. 272050, eliberată de Secția 16 la data de
                                menționate în opisul inclus în cererea de radiere, pe baza
21.01.2004, CNP 2801205262505, în calitate de asociat      cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
unic, am hotărât următoarele:                  cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.
  S.C. LA OLARUL BĂNĂȚEAN - S.R.L. se dizolvă de la      26/1990, republicată, cu modificările și completările
data înregistrării prezentei în registrul comerțului, urmând  ulterioare, urmează a admite cererea.
a avea loc transmiterea universală a patrimoniului
                                   Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
societății către asociatul unic, fără lichidare, cu
                                  Admite cererea așa cum a fost formulată și dispune
respectarea art. 227 și art. 235 alin. (1), (2) din Legea nr.
                                înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei ALTA
31/1990.                            EMMA IMPORT EXPORT - S.R.L., cu datele de
  Redactată astăzi, 8.05.2009, în trei exemplare.       identificare mai sus menționate.
  (27/1.155.179)                         Motivul radierii este dizolvare.
                                  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
        Societatea Comercială              Oficial al României, Partea a IV-a.
   ALTA EMMA IMPORT EXPORT - S.R.L.               Executorie.
                                  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art.
            București                6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare.
             ROMÂNIA                  Pronunțată în ședință publică astăzi, 4.06.2009.
                                  (28/1.155.180)
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

        DOSAR NR. 237893/2009                     Societatea Comercială
                                   AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI - S.A.
        ÎNCHEIEREA NR. 49607                        București
     Pronunțată în ședința publică
       din data de 4.06.2009                          HOTĂRÂRE

  Judecător delegat                               din data de 8.05.2009
  la Oficiul Registrului                       a adunării generale ordinare a acționarilor
  Comerțului de pe lângă                      S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI - S.A.
  Tribunalul Municipiul                      În conformitate cu prevederile art. 115 și 117 din Legea
  București            - Cătălina Ilea       nr. 31/1990, Adunarea Generală Extraordinară a
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

Acționarilor întrunită la data de 8.05.2009, ora 13,00, la          Societatea Comercială
sediul ales din București, str. Elena Văcărescu nr. 98UVX,       AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI - S.A.
apartament (vita 4A), sector 1, în prezența domnului Sorin             București
Avramescu, cetățean român, născut la data de
18.10.1962 în municipiul Petroșani, județul Hunedoara,                 NOTIFICARE
domiciliat în str. 1 Decembrie 1918, bl. 122, sc. 1, et. 2 ap.    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
4, municipiul Petroșani, județul Hunedoara, identificat cu    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
C.I. seria HD nr. 209781, eliberată de Poliția Municipiului   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Petroșani la data de 20.01.2004, CNP 1621018205021,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
acționar majoritar al Societății, care deține 99,9285 % din   actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
valoarea capitalului social subscris, fiind îndeplinite     AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI - S.A., cu sediul în
condițiile legale și statutare pentru luarea acestei hotărâri,  municipiul București, șos. București-Ploiești, km 8,
am hotărât următoarele:                     sector 1, înregistrată sub nr. J 40/3141/1991, cod unic de
  Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului           înregistrare 1555298, care a fost înregistrat sub
administratorului unic Gardean Adrian, cetățean român,      nr. 237946 din 12.05.2009.
născut la data de 30.10.1964 în sat Stei (comuna           (30/1.155.182)
Densuș), județul Hunedoara, domiciliat în str. Carpați, bl.
                                       Societatea Comercială
4, sc. 1, et. 3, ap. 8, municipiul Petroșani, județul         AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI - S.A.
Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 426171,                 București
eliberată de SPCLEP Petroșani la data de 30.05.2008,
CNP 1641030201011, pe o perioadă de 4 ani.                       HOTĂRÂRE
  Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 3 cenzori, pe
                                         din data de 13.04.2009
o perioadă de 3 ani, în persoana domnilor:
  a. Herlea Radu-Petre, născut la data de 4.06.1955 în      a adunării generale extraordinare a acționarilor
mun. Sebeș, jud. Alba, domiciliat în str. Liviu Rebreanu      S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI - S.A.
nr. 12, municipiul Orăștie, județul Hunedoara, identificat      În conformitate cu prevederile art. 115 și 117 din Legea
cu C.I. seria HD nr. 376788, eliberată de SPCLEP Orăștie     nr. 31/1990, Adunarea Generală Extraordinară a
la data de 14.06.2007, CNP 1550604204362             Acționarilor, întrunită la data de 13.04.2009, ora 10,00, la
  b. Laschescu Liudmila, născută la data de 29.01.1973     sediul ales din București, str. Elena Văcărescu nr. 98UVX,
în Republica Moldova, Badiceni, domiciliată în          apartament (vita 4A), sector 1, în prezența domnului Sorin
Str. 1 Decembrie 1918, bl. 124, sc. 2, et. 7, ap. 43,      Avramescu, cetățean român, născut la data de
municipiul Petroșani, județul Hunedoara, identificată cu     18.10.1962 în municipiul Petroșani, județul Hunedoara,
C.I. seria HD nr. 082841, eliberată de Poliția Municipiului   domiciliat în str. 1 Decembrie 1918, bl. 122, sc. 1, et. 2
Petroșani la data de 31.07.2001, CNP 2730129205051        ap. 4, municipiul Petroșani, județul Hunedoara, identificat
  c. Iancu Alina, născută la data de 29.05.1974 în mun.    cu C.I. seria HD nr. 209781, eliberată de Poliția
Vulcan, jud. Hunedoara, domiciliată în Aleea           Municipiului Petroșani la data de 20.01.2004, CNP
Crizantemelor nr. 6, bl. 7T, sc. 2, ap. 15, municipiul      1621018205021, acționar majoritar al Societății, care
Petroșani, județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria     deține 99,9285 % din valoarea capitalului social subscris,
                                 fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru luarea
HD nr. 362199, eliberată de Poliția Municipiului Petroșani
                                 acestei hotărâri, am hotărât următoarele:
la data de 12.03.2007, CNP 2740529205740.
                                   Art. 1.
  Art. 3. Se stabilește ca dată de înregistrare pentru
                                   I. Se aprobă raportul de expertiză tehnică nr.
identificarea acționarilor asupra cărora se produc efectele
                                 9938/18.11.2008 efectuat de expertul Zizi Dumitrescu,
prezentei hotărâri A.G.O.A., conform art. 238 din Legea
                                 numit prin încheierea nr. 65994/8.09.2008 pronunțată de
nr. 297/2004, data de 25.05.2009.                judecătorul delegat de la ORC de pe lângă TMB în
  Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător       dosarul nr. 447947/2008.
Capitolul V - „Administrarea societății”, art. 17 -         II. Se aprobă majorarea capitalului social prin aport în
„Organizarea” și Capitolul VII - „Gestiunea societății”,     natură al A.V.A.S. cu terenul prevăzut în certificatul de
art. 20 „Comisia de cenzori”, din Actul constitutiv, urmând   atestare a dreptului de proprietate seria M09 nr 1348 din
ca acesta să fie actualizat cu datele prevăzute în        19.02.2007, certificat emis pentru suprafața de 89.830
prezenta.                            m.p. teren prin emiterea de acțiuni suplimentare în sumă
   (29/1.155.181)                       totală de 2.088.547,5 RON, reprezentând valoarea
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009                19

terenului astfel cum rezultă din raportul de evaluare a     RON fiecare, în valoare totală de 2.088.547,5 RON, în
terenului, întocmit conform H.G.. nr. 834/1991.         total reprezentând o cotă de 9,3607 % din valoarea
  III. Se aprobă emiterea unui număr de 835.419 acțiuni     capitalului social și revenindu-i o cotă de participare la
suplimentare în valoare nominală de 2,5 RON și în        pierderile și beneficiile societății de 9,3607 %.
valoare totală de 2.088.547,5 RON, reprezentând           c. Lista acționari persoane fizice care dețin un număr
valoarea terenului, acțiuni care vor reveni de drept       de 5.783 acțiuni nominative în valoare nominală de
Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.
                                 2,5 RON fiecare, în valoare totală de 14.457,5 RON, în
  IV. În conformitate cu prevederile art. 322 alin. 5 din
                                 total reprezentând o cotă de 0,0648 % din valoarea
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societăților comerciale, se hotărăște        capitalului social și revenindu-le o cotă de participare la
convertirea automată a acțiunilor care revin Autorității     pierderile și beneficiile societății de 0,0648 %.
pentru Valorificarea Activelor Statului în acțiuni          Art. 3. Se mandatează dl Gărdean Adrian -
preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot,     administrator unic al societății, să îndeplinească toate
începând cu data expirării termenului de exercitare a      procedurile, să efectueze toate formalitățiule prevăzute
dreptului de opțiune. Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. 10  de lege pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru        A.G.E.A., incluzând efectuarea tuturor formalităților de
accelerarea privatizării, până la expirarea termenului de    publicitate și înregistrarea în fața O.R.C., a C.N.V.M., a
exercitare a dreptului de preferință, drepturile de vot     Pieței Reglementate și a Depozitarului Central S.A. să
conferite de acțiunile emise în conformitate cu prevederile   depună, să ridice, să întocmească și să semneze acte în
punctului III sunt suspendate.
                                 numele societății. În vederea îndeplinirii celor de mai sus,
  V. Majorarea capitalului soical se face fără acordarea
                                 dl Gărdean Adrian are dreptul să angajeze avocați prin
dreptului de preferință acționarilor înregistrați în Registrul
Acționarilor proporțional cu cotele deținute aceștia din     încheierea de contracte de asistență juridică cu
capitalul social, întrucât capitalul social se majorează de   societatea sau să mandateze orice altă persoană fizică
drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport   sau juridică folosind orice formă prevăzută și permisă de
în natură al AVAS, în schimbul căreia se emit acțiuni      legislația în vigoare.
suplimentare ce vor reveni de drept AVAS, conform          Art. 4. Se stabilește ca dată de înregistrare pentru
dispozițiilor art. 12 alin. 5 din Legea nr. 137/2002 privind   identificarea acționarilor asupra cărora se produc efectele
unele măsuri pentru accelerarea privatizării.          prezentei hotărâri A.G.O.A., conform art. 238 din Legea
  Art. 2.                            nr. 297/2004, data de 30.04.2009.
  I. În urma emiterii acțiunilor suplimentare, valoarea       Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător
capitalului social al societății este de 22.311.757,5 RON    Capitolul III - „Capitalul social și structura acționariatului,
format dintr-un număr de 8.924.703 acțiuni nominative în
                                 acțiunile. Drepturile rezultând din acțiuni. Transferul
valoare nominală de 2,5 RON.
                                 acțiunilor și pierderea lor”- și art. 7 - „Capitalul social și
  Valoarea subscrisă a Capitalului social al societății
este de 22.311.757,5 RON, valoarea vărsată a           structura acționariatului” - din Actul constitutiv, urmând ca
Capitalului social al societății este de 6.223.210 RON, iar   acesta să fie actualizat cu datele prevăzute în prezenta.
valoarea aporturilor în natură este de 2.088.547,5 RON.        (31/1.155.183)
Capitalul social subscris și vărsat este repartizat între
acționari după cum urmează:                          Societatea Comercială
  a. Avramescu Sorin, cetățean român, căsătorit, născut         HERAGIA PREST - S.R.L., Oradea
la data de 18.10.1962 în municipiul Petroșani, județul
Hunedoara, domiciliat în str. 1 Decembrie 1918, bl. 122,           HOTĂRÂREA NR. 1/12.03.2009
sc. 1, et. 2 ap. 4, municipiul Petroșani, județul Hunedoara,    Subsemnații Hera Gyorgy, legitimat cu C.I. seria XH nr.
identificat cu C.I. seria HD nr. 209781, eliberată de Poliția  496704, C.N.P. 1790622054723 și Hera Diana Raluca,
Municipiului Petroșani la data de 20.01.2004, CNP        legitimată cu C.I. seria XH nr. 266405, C.N.P.
1621018205021, deține un număr de 8.083.501 acțiuni
                                 2780915054739, în calitate de asociați ai S.C. HERAGIA
nominative în valoare nominală de 20.208.752,5 RON, în
                                 PREST - S.R.L., în ședința de azi, 12.03.2009, am stabilit:
total reprezentând o cotă de 90,5745 % din valoarea
                                  Art. 1. Dizolvarea fără lichidare a societății mai sus
capitalului social și revenindu-i o cotă de participare la
pierderile și beneficiile societății de 90,5745 %.        menționate în baza art. 235 din Legea nr. 31/1990,
  b. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu  republicată.
sediul în București, str. Cp. Av. Alex Șerbănescu nr. 50,      Art. 2. Asociații se obligă să îndeplinească formele de
sector 1, cod fiscal 11795573, deține un număr de        publicitate ale acestui act.
835.419 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5        (32/1.157.273)
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

       Societatea Comercială              adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele
      DILDEN COM - S.R.L., Oradea            înscrise pe ordinea de zi.
                                 În urma dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe
      HOTĂRÂREA NR. 1/19.05.2009             ordinea de zi, asociații adoptă, în unanimitate,
 a asociatului unic al S.C. DILDEN COM - S.R.L.       următoarea hotărâre:
  Subsemnatul Fildan Ioan, domiciliat în Oradea,        Se aprobă dizolvarea și lichidarea Societății în
str. Dimitrie Cantemir nr. 4, bl. AN 2, ap. 40, jud. Bihor,  conformitate cu art. 235 din Legea nr. 31/1990,
identificat cu C.I. seria XH nr. 509548, eliberată de Pol.  republicată.
Oradea la data de 2.08.2007, CNP 1480106054672, în        Subsemnații asociați declarăm că Societatea nu are
calitate de asociat unic al S.C. DILDEN COM - S.R.L., azi,  patrimoniu și că Societatea nu are nici un fel de datorii și
data de 19.05.2009, am hotărât:                stingerea pasivului Societății este asigurată.
  - dizolvarea și lichidarea societății conform         Redactată și semnată astăzi, 19.05.2009, la Oradea,
prevederilor art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind      în 4 (patru) exemplare originale.
societățile comerciale, republicată;                (34/1.157.275)
  - patrimoniul societății se transmite în totalitate în
patrimoniul asociaților proporțional cu participarea          Societatea Comercială
acestora la capitalul social;                 SOEMALEX COM - S.R.L., Aleșd, județul Bihor
  - subsemnatul, Fildan Ioan, declar pe proprie
răspundere că Societatea Comercială DILDEN COM -                HOTĂRÂREA NR. 1
S.R.L. nu are nici un fel de datorii și stingerea pasivului
                                          din 25 mai 2009
societății este asigurată.
   (33/1.157.274)                       În ședința din data de 20 mai 2009, la sediul social al
                               S.C. SOEMALEX - S.R.L., asociatul unic Popa Sorin,
       Societatea Comercială              cetățean român, cu domiciliul în Aleșd, str. Bobâlna nr. 47,
      INDUBITABIL - S.R.L., Oradea            jud. Bihor, identificat cu C.I. seria XH nr. 499462, elib. de
                               SPCLEP Aleșd la data de 31.05.2007, CNP
           HOTĂRÂRE
                               1640630050040, am hotărât dizolvarea și lichidarea
      a adunării generale a asociaților         simultană a societății conform art. 235 din Legea nr.
       S.C. INDUBITABIL - S.R.L.            31/1990, republicată, cu modificările și completările
  Adunarea generală extraordinară a asociaților S.C.    ulterioare și totodată repartizarea patrimoniului conform
INDUBITABIL - S.R.L. („Societatea”) s-a întrunit în data   aportului la capitalul social.
de 19.05.2009, la adresa din Oradea, str. Traian Mosoiu     Menționez că societatea nu înregistrează debite față
nr. 3, în prezența asociaților:                de terți și față de instituțiile statului român.
  1. Basca Raoul Giulio, deținător al unui număr de 80      (35/1.157.276)
părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în
valoare totală de 800 RON reprezentând 33,33 % din            Societatea Comercială
capitalul social al Societății;                   GASTROMANIA - S.R.L., satul Biharia
  2. Igna Cristian Radu, deținător al unui număr de 80        comuna Biharia, județul Bihor
părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în
valoare totală de 800 RON reprezentând 33,33 % din                 NOTIFICARE
capitalul social al Societății;
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  lipsă fiind asociatul
                               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  3. Zaharia Alain Denis, deținător al unui număr de 80
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
valoare totală de 800 RON reprezentând 33,33 % din
capitalul social al Societății, convocat la ședință conform  actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
convocatorului publicat în ziarul Crișana din data de     GASTROMANIA - S.R.L., cu sediul în satul Biharia,
28.04.2009 la pag. 10 și trimis prin intermediul Bej Pușcaș  comuna Biharia, str. Livada nr. 4, județul Bihor,
Eugen conform dovezii de predare-primire           înregistrată sub nr. J 05/857/2008, cod unic de
nr. 31/N/27.04.2009.                     înregistrare 23589569, care a fost înregistrat sub
  Cvorumul fiind întrunit în proporție de 66,66 % din    nr. 48806 din 27.05.2009.
capitalul social, adunarea generală este statutară și poate    (36/1.157.277)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009              21

     Societatea Comercială                   - dizolvarea și lichidarea societății conform
INTERMERCADO - S.R.L., Oradea, județul Bihor          prevederilor art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale, republicată;
         HOTĂRÂREA NR. 1                  - patrimoniul societății se transmite în totalitate în
           din 1.04.2009               patrimoniul asociaților proporțional cu participarea
  Subsemnatul Popa Marcela, CNP 2730211054707,         acestora la capitalul social.
posesoare a C.I. seria XH nr. 592827, eliberată de         Subsemnații Szlány Arpad și Szlány Ana-Maria, pe
SPCLEP Oradea la data de 9.12.2008, în calitate de       proprie răspundere declarăm că Societatea Comercială
asociat unic al S.C. INTERMERCADO - S.R.L., am         MYDENTAL - S.R.L. nu are nici un fel de datorii și
hotărât următoarele:                      stingerea pasivului societății este asigurată.
  - dizolvarea și lichidarea societății, conform art. 235,     (39/1.157.280)
alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată;                            Societatea Comercială
  - patrimoniul societății este preluat de asociatul unic al         LUCTEX - S.R.L., Oradea
societății;
  - asociatul unic hotărăște stingerea pasivului prin           HOTĂRÂREA NR. 1/28.05.2009
achitarea datoriilor din banii personali.
  Redactată și întocmită în 5 exemplare originale azi,       a asociatului unic al S.C. LUCTEX - S.R.L.
data de 1.04.2009.                         Subsemnata Nedelcu Mester Doina Mirela, de
   (37/1.157.278)                       cetățenie română, născută la data de 25.02.1977 în
                                Oradea, domiciliată în Oradea, str. Muntele Găina nr. 61,
        Societatea Comercială
       KRIMSON - S.R.L., Oradea             jud. Bihor, posesoare a C.I. seria XH nr. 413480, eliberată
                                de SPCLEP a Mun. Oradea la data de 21.12.2005, CNP
         HOTĂRÂREA NR. 1                2770225054730, în calitate de asociat unic, am hotărât:
                                  - dizolvarea și lichidarea Societății Comerciale
        din data de 26.05.2009
                                LUCTEX - S.R.L. conform articolului 235 din Legea
  Asociatul unic a hotărât următoarele:
                                nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.
  dizolvarea și lichidarea S.C. KRIMSON - S.R.L.
conform art. 235 din Legea nr. 31/1990, începând cu data      Subsemnata Nedelcu Mester Doina Mirela declar că
de 26.05.2009.                         societatea nu are datorii, stingerea pasivului este
  Celelalte prevederi rămân nemodificate.           asigurată.
  (38/1.157.279)                         Patrimoniul societății se transmite asociatului unic.
                                  Redactată în 2 exemplare.
       Societatea Comercială                  (40/1.157.281)
     MYDENTAL - S.R.L., satul Sântion
      comuna Borș, județul Bihor                     Societatea Comercială
                                      ADELDA COM - S.R.L., Oradea
            HOTĂRÂRE
      a adunării generale a asociaților                HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009
       S.C. MYDENTAL - S.R.L.                Subsemnata Szabo Gyongyi, legitimată cu C.I. seria
  Subsemnații Szlány Arpad, domiciliat în Oradea, str.    XH nr. 530958, C.N.P. 2571206054749, în calitate de
Iza nr. 1, bl. S11, et. 1, ap. 8, jud. Bihor, posesor al C.I.  asociat unic al S.C. ADELDA COM - S.R.L., în ședința de
seria XH nr. 520469, eliberată de SPCLEP Oradea la       azi, 29.04.2009, am stabilit:
data de 9.10.2007, CNP 17404069054671 și Szlány Ana-
                                  Art. 1. Dizolvarea societății mai sus menționate în baza
Maria, domiciliată în Oradea, str. Iza nr. 1, bl. S11, ap. 8,
                                art. 235 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 31/1990,
jud. Bihor, posesoare a C.I. seria XH nr. 520470, eliberată
de SPCLEP Oradea la data de 9.10.2007, CNP           republicată, societatea neavând nicio datorie față de vreo
2740920054703, în calitate de asociați ai S.C.         persoană fizică sau juridică.
MYDENTAL - S.R.L., în temeiul prevederilor Legii          Art. 2. Asociatul unic se obligă să îndeplinească
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu   formele de publicitate ale acestui act.
modificările și completările ulterioare, am hotărât:         (41/1.157.282)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

       Societatea Comercială               LUPESCU - S.R.L., în urma ședinței din data de
     MIHSIM TRANS - S.R.L., Oradea             26.05.2009, am hotărât următoarele:
                                  - dizolvarea și lichidarea societății conform
            HOTĂRÂRE                 prevederilor art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind
                                 societățile comerciale, republicată;
        din data de 25.05.2009
                                  - patrimoniul societății se transmite în totalitate în
  a adunării generale extraordinare a asociaților
                                 patrimoniul asociatului unic.
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                  Subsemnata, Lupescu Maria, declar că S.C.
republicată și ale actului constitutiv, suntem reuniți,
                                 LUPESCU - S.R.L. nu are nici un fel de datorii și stingerea
personal, în adunarea generală extraordinară a
                                 pasivului societății este asigurată.
asociaților desfășurată la sediul social azi, 7.05.2009,
                                   (43/1.157.284)
ora 9.00, subsemnații asociați, reprezentând 100 %
capitalul social, respectiv:                          Societatea Comercială
  Calina Carmen Simona, deținătoare a 50 % din               ETER TRANS - S.R.L., Oradea
capitalul social, domiciliată în municipiul Oradea, str.
Alexandru Xenopol nr. 14, bl. PB 5, ap. 11, jud. Bihor,           HOTĂRÂREA NR. 1/28.05.2009
posesoare a C.I. seria XH nr. 196292, eliberată de Poliția
                                  Subsemnatul Nemes Alexandru, posesor al B.I. seria
Oradea    la data de 1.03.2002, având CNP
                                 D.V. nr. 203648, în calitate de asociat unic, am decis
2740403054710, în nume propriu și
                                 următoarele:
  Carcea Mihai, deținător al 50 % din capitalul social,
                                  - dizolvarea și lichidarea societății conform art. 235 din
domiciliat în municipiul Constanța, Str. Pescarilor nr. 39,
                                 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
bl. EZ 10, sc. C, et. 2, ap. 5, jud. Constanța, posesor al
                                 republicată;
C.I. seria KT nr. 615380, eliberată de SPCLEP Constanța
                                  - patrimoniul societății se transmite în totalitate în
la data de 9.02.2007, având CNP 1791113131226, în
                                 patrimoniul asociatului unic;
nume propriu,
                                  - subsemnatul Nemes Alexandru, declar pe proprie
  Ca urmare a discuțiilor purtate, se decide, în
                                 răspundere că S.C. ETER TRANS - S.R.L. nu are nici un
unanimitate, următoarele:
                                 fel de datorii și stingerea pasivului societății este
  Dizolvarea și lichidarea simultană a Societății
                                 asigurată.
Comerciale MIHSIM TRANS - S.R.L. în conformitate cu
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
prevederile art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată cu
                                 neschimbate.
modificările și completările ulterioare și ale actului
                                   (44/1.157.285)
constitutiv.
  Repartizarea patrimoniului societății se va efectua             Societatea Comercială
proporțional cu aportul adus de către fiecare asociat,             CEMTRADE - S.A., Oradea
respectiv 50 % Calina Carmen Simona și 50 % Carcea
Mihai.                                        DECIZIA NR. 19
  Precizăm faptul că societatea nu are datorii, astfel că
stingerea pasivului este asigurată.                       din data de 15 mai 2009
  Prezenta este redactată la sediul social azi,               (traducere din limba engleză)
25.05.2009, în 4 (patru) exemplare originale.            În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
   (42/1.157.283)                       republicată și modificată ulterior și de actul constitutiv al
                                 S.C. CEMTRADE - S.A., consiliul de administrație,
        Societatea Comercială
                                 întrunit astăzi, 15 mai 2009, decide următoarele:
       LUPESCU - S.R.L., Oradea
                                   1. Să demită și să scoată din evidențele Registrului
            HOTĂRÂRE                 Comerțului Bihor pe dl Parasca Veaceslav, cetățean
                                 român, născut la data de 31.01.1965 în Republica
  a asociatului unic al S.C. LUPESCU - S.R.L.         Moldova, cod numeric personal 1650131057062,
  Subsemnata Lupescu Maria, cetățean român, născută       domiciliat în România, Oradea, str. Menumorut nr. 10,
la data de 15.05.1973 în comuna Bratca, jud. Bihor,       bl. Pb 108, sc. A, et. 3, ap. 15, județul Bihor, identificat cu
domiciliată în Oradea, str. Mehedinți nr. 19, bl. X 38, ap. 4,  C.I. seria XH nr. 514715, emisă la data de 30 august 2007
jud. Bihor, posesoare a C.I. seria XH nr. 575000, CNP      de către SPCLEP Oradea, valabilă până la 31 ianuarie
2730515050023, eliberată de SPCLEP Oradea la data        2017, din poziția de director general al S.C. CEMTRADE
de 29.08.2008, în calitate de asociat unic al S.C.        - S.A. numit în această funcție prin decizia consiliului de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009                23

administrație din data de 11.07.2007, începând cu           Cu unanimitate de voturi, asociații hotărăsc
31.05.2009.                            următoarele:
  2. Să îl numească pe dl Erdei Francisc, cetățean         dizolvarea și lichidarea Societății Comerciale
român, domiciliat în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 15,     MONTAVID SERV - S.R.L. în temeiul art. 235 din Legea
bl. AN 19, ap. 31, județul Bihor, identificat cu C.I. seria XH  nr. 31/1990, având în vedere faptul că societatea nu are
nr. 251498, emisă de Poliția Oradea la data de 12 martie     datorii față de terți.
2003, valabilă până la 7 septembrie 2013, în funcția de        Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 20.05.2009,
director general al S.C. CEMTRADE - S.A., începând cu       în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare asociat,
1.06.2009.                            două pentru a fi depuse la ORC Bihor.
  3. Să o împuternicească pe doamna Sanda Serfezi,          (47/1.157.288)
identificată cu C.I. seria XH nr. 252563, emisă de Poliția
Oradea la 18.03.2003 să îndeplinească toate formalitățile          Societatea Comercială
necesare pentru înscrierea la Registrul Comerțului Bihor        EUROMOBIL COMPANY - S.R.L., Oradea
a prezentei decizii și a altor documente conexe.
   (45/1.157.286)                                 HOTĂRÂREA NR. 1
                                      a adunării generale a asociaților
     Societatea Comercială
                                     S.C. EUROMOBIL COMPANY - S.R.L.
 VLADANA MOB - S.R.L., Beiuș, județul Bihor
                                   Astăzi, 20.05.2009, la sediul S.C. EUROMOBIL
      HOTĂRÂREA NR. 17/17.05.2009              COMPANY - S.R.L. din Oradea, Parcul Traian nr. 1, ap.
                                 15/B, jud. Bihor, a avut loc adunarea generală a
          a asociatului unic              asociaților, la care au participat următorii asociați: Isai
  Subsemnatul Isoc Ioana-Corina, în calitate de asociat     Janos, cetățean maghiar, domiciliat în Ungaria,
unic la S.C. VLADANA - S.R.L., am hotărât următoarele:      localitatea Szolnok, str. Petofi nr. 6, act de identitate tip P
  - dizolvarea societății, conform art. 235 alin. 1 și alin. 2  HUN nr. BA 6089742, emis de autoritățile ungare,
din Legea nr. 31/1990;                      deținător a 50 de părți sociale, reprezentând 50 % din
  - patrimoniul societății revine asociatului unic;       capitalul social și Andreyka Laszlo Bela, cetățean
  - se asigură stingerea pasivului, societatea neavând      maghiar, domiciliat în Ungaria, localitatea Mezobereny,
datorii față de persoana fizică sau juridică.           str. Gyoni Geza nr. 45, act de identitate tip PA nr. ZJ
   (46/1.157.287)                        884136, emis de autoritățile ungare, deținător a 50 de
                                 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social.
       Societatea Comercială                  Cu unanimitate de voturi, asociații hotărăsc
     MONTAVID SERV - S.R.L., Oradea              următoarele:
                                   dizolvarea și lichidarea Societății Comerciale
          HOTĂRÂREA NR. 1                EUROMOBIL COMPANY - S.R.L. în temeiul art. 235 din
      a adunării generale a asociaților           Legea nr. 31/1990, având în vedere faptul că societatea
      S.C. MONTAVID SERV - S.R.L.              nu are datorii față de terți.
                                   Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 20.05.2009,
  Astăzi, 20.05.2009, la sediul S.C. MONTAVID SERV -
                                 în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare asociat,
S.R.L. din Oradea, Parcul Traian nr. 1, ap. 15/B, jud.
                                 două pentru a fi depuse la ORC Bihor.
Bihor, a avut loc adunarea generală a asociaților, la care
                                    (48/1.157.289)
au participat următorii asociați: Isai Janos, cetățean
maghiar, domiciliat în Ungaria, localitatea Szolnok, str.            Societatea Comercială
Petofi nr. 6, act de identitate tip P HUN nr. BA 6089742,           DATA OMEGA - S.R.L., Oradea
emis de autoritățile ungare, deținător a 80 de părți sociale,
reprezentând 40 % din capitalul social și Andreyka Laszlo              HOTĂRÂREA NR. 1
Bela, cetățean maghiar, domiciliat în Ungaria, localitatea
Mezobereny, str. Gyoni Geza nr. 45, act de identitate tip                din 15.05.2009
PA nr. ZJ 884136, emis de autoritățile ungare, deținător a      Subsemnații Cornea Gabriela-Carmen, CNP
20 de părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul       2560912054782 și Popa Dan-Nicolae, CNP
social, Bors Istvan Sandor, cetățean maghiar, domiciliat     1710331054666, în calitate de asociați ai S.C. DATA
în Ungaria, Budapesta, str. Vizimolnar nr. 2-4, act de      OMEGA - S.R.L., am hotărât următoarele:
identitate tip PA nr. PZ 681020, emis de autoritățile        - dizolvarea și lichidarea societății, conform art. 235,
ungare, deținător a 100 de părți sociale, reprezentând      alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
50 % din capitalul social.                    comerciale, republicată;
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

  - asociații vor împărți activele rămase potrivit părților          Societatea Comercială
sociale deținute;                              SERV EUNICE - S.R.L., Oradea
  - stingerea pasivelor este asigurată și suportată de
asociați.                                      HOTĂRÂREA NR. 1
  Redactată și întocmită în 6 exemplare originale azi,
data de 30.04.2009.                                din data de 20.05.2009,
  (49/1.157.290)                                  a asociatului unic
                                       al S.C. SERV EUNICE - S.R.L.
        Societatea Comercială                Subsemnata Țeț Floare, CNP 2500830054670,
       C & C SERV - S.R.L., Oradea             asociat unic, am hotărât următoarele:
                                   1. dizolvarea societății fără lichidare conform art. 233,
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                 alin. 1 și art. 235 din Legea nr. 31/1990 a societăților
           din 15.05.2009               comerciale, republicată, cu modificările și completările
  Subsemnații Cornea Gabriela-Carmen, CNP            ulterioare.
2560912054782 și Cornea Octavian-Vasile, CNP             2. În urma analizei rezultatelor societății înregistrate la
1510218054676, în calitate de asociați ai S.C. C & C       data de 30.04.2009 s-a constatat că s-a înregistrat o
SERV - S.R.L., am hotărât următoarele:              pierdere de 1.409,36 lei, datorită nerealizării de venituri.
  - dizolvarea și lichidarea societății, conform art. 235,     Această pierdere va fi acoperită astfel:
alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile          - din capitalul societății suma de 200 lei;
comerciale, republicată;                       - din împrumut asociat suma de 1.209,36 lei.
  - asociații vor împărți activele rămase potrivit părților     La data de 30.04.2009 activul societății este 0 lei.
sociale deținute;                          Redactată și semnată la Oradea, în 4 (patru)
  - stingerea pasivelor este asigurată și suportată de
                                 exemplare originale, azi, 20.05.2009.
asociați.
                                    (52/1.157.293)
  Redactată și întocmită în 6 exemplare originale azi,
data de 30.04.2009.                               Societatea Comercială
  (50/1.157.291)
                                        LAVSONI PRODCOM - S.R.L.
       Societatea Comercială                       Săcuieni, județul Bihor
      CZAPP-IMPEX - S.R.L., Oradea
                                             HOTĂRÂRE
          HOTĂRÂREA NR. 1                      a adunării generale a asociaților
         din data de 20.05.2009                   SC LAVSONI PRODCOM - S.R.L.
          a asociatului unic                      DIN DATA DE 22.05.2009
      al S.C. CZAPP-IMPEX - S.R.L.               SC LAVSONI PRODCOM - S.R.L., cu sediul în
  Subsemnatul Czapp Arpad, asociat unic, am hotărât       Săcuieni, Str. Morii nr. 125, jud. Bihor, J05/2395/1994,
următoarele:                           CUI 6577742, prin asociat unic și administrator Ardelean
  1. Dizolvarea societății fără lichidare conform art. 233,   Gheorghe, domiciliat în Săcuieni, Str. Morii nr. 125, jud.
alin. 1 și art. 235 din Legea nr. 31/1990 a societăților     Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 373276, eliberată de
comerciale, republicată, cu modificările și completările     Mun. Marghita, CNP 152071005287, am hotărât
ulterioare.                            următoarele:
  2. În urma analizei rezultatelor societății înregistrate la   1. dizolvarea și lichidarea SC LAVSONI PRODCOM -
data de 30.04.2009 s-a constatat că s-a înregistrat o
                                 S.R.L., J05/2395/1994, CUI 6577742, în conformitate cu
pierdere de 202,29 lei, datorită nerealizării de venituri.
                                 prevederile art. 235 din Legea nr. 31/1990;
  Această pierdere va fi acoperită astfel:
                                   2. atribuirea întregului activ al societății către asociatul
  - din capitalul societății suma de 200 lei;
  - din rezerve suma de 6,66 lei.                unic Ardelean Gheorghe;
  Restul împrumutului acordat firmei în valoare de 4,37      3. îndeplinirea tuturor formalităților la ORC Bihor
lei, se returnează din casa asociatului unic.           pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri;
  La data de 30.04.2009 activul societății este 0 lei.       4. societatea nu are datorii la bugetul de stat și nici la
  Redactată și semnată la Oradea, în 4 (patru)         persoane fizice sau juridice private.
exemplare originale, azi, 20.05.2009.                Oradea, 22.05.2009
   (51/1.157.292)                         (53/1.157.294)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009                25

       Societatea Comercială                 SC ALINE DISTRIBUTION SRL deține 946.000 lei,
     SANTANET - S.R.L., satul Petreu            reprezentând 32 %.
     comuna Abramut, județul Bihor              Suspendarea activității societății pentru o durată de 3
                                ani începând din 1.06.2009 până la 31.05.2012.
         HOTĂRÂREA NR. 1                 Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
           din 15.05.2009              neschimbat.
  Subsemnatul Santa Iosif, CNP 1700317052870, în         Prezentul se va publica în Monitorul Oficial și se va
calitate de asociat unic al S.C. SANTANET - S.R.L.,       înregistra la ORC Bihor.
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor -        (55/1.157.296)
Oradea, sub numărul J05/110/23.01.2006, având C.U.I.
18303740, am hotărât următoarele:                       Societatea Comercială
  - dizolvarea și lichidarea Societății Comerciale           FLIRT GLASS IMPEX - S.R.L., Oradea
SANTANET - S.R.L., J05/110/2006, C.U.I. 18303740,
conform articolului 235, alineatul 1 din Legea nr. 31/1990             HOTĂRÂREA NR. 5
privind societățile comerciale, republicată, începând cu
data de 15.05.2009;                                  din 28.05.2009
  - patrimoniul societății este preluat de asociatul unic al    Subsemnații Radu Gianina, domiciliată în Oradea,
societății.                           str. Carpați nr. 11, bloc PB 4/21, apart. 2, nr. 58, jud. Bihor,
  - asociatul unic hotărăște stingerea pasivului prin     în calitate de asociat unic, hotărăsc următoarele:
achitarea datoriilor societății din banii personali.        Art. 1. Se dizolvă societatea în baza art. 235 alin. 1 și
  Întocmită și redactată în 4 exemplare originale azi,     alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
15.05.2009.                           și completările ulterioare privind societățile comerciale și
   (54/1.157.295)
                                a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății.
        Societatea Comercială                Art. 2. Societatea nu are datorii față de persoana fizică
       DORIMEX - S.R.L., Oradea             sau juridică.
                                  Art. 3. Întregul patrimoniu revine asociaților.
            HOTĂRÂRE                   Art. 4. Se asigură stingerea pasivului în acord cu
                                creditorii.
           din 28.05.2009
                                   (56/1.157.297)
  Subsemnații:
  Bene Isabela Cristina, CNP 2750611113699,                 Societatea Comercială
  Bene Lorand Csaba, CNP 1721013120023, ambii               B.M.S. IMPEX - S.R.L., Oradea
domicialiți în Oradea, Calea Clujului nr. 58A, Bihor, și
  SC ALINE DISTRIBUTION GRUP - S.R.L., cu sediul în
                                            HOTĂRÂRE
comuna Chiajna, Șoseaua de Centură nr. 27-28, bloc
Hală C5, județ Ilfov, înregistrată la ORC Ilfov sub nr.      a asociatului unic al S.C. B.M.S. IMPEX - S.R.L.
J23/441/2005, CUI 17294776, reprezentată prin Venter        Subsemnata Bogdan Floare, cetățean român, născută
Cristian-Petru, CNP 1790331054733, în baza hotărârii
                                la data de 19.10.1943 în Sîntandrei, jud. Bihor, domiciliată
asociatului unic MICRO COMPONENTS LTD, în calitate
                                în Oradea, Pța 1 Decembrie nr. 14, ap. 1, jud. Bihor,
de asociați, în ședința adunării generale extraordinare a
asociaților întrunită la sediul societății la 28.05.2009, am  posesoare a C.I. seria XH nr. 285049, eliberată de Pol.
hotărât:                            Oradea la data de 5.09.2003, CNP 2431019054666, în
  Majorarea capitalului social al societății de la      calitate de asociat unic al B.M.S. IMPEX - S.R.L., în
1.600.000 lei la 2.956.250 lei după cum urmează:        temeiul Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale,
  Bene Cristina Isabela majorează cu suma de         republicată, cu modificările și completările ulterioare, am
213.130 lei;                          hotărât:
  Bene Lorand Csaba majorează cu suma de             - dizolvarea și lichidarea societății conform art. 235 din
213.120 lei;                          Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
  SC ALINE DISTRIBUTION SRL majorează cu           republicată;
930.000 lei.                            - patrimoniul societății se transmite în totalitate în
  După majorare capitalul social total de 2.956.250 lei va
                                patrimoniul asociatului unic;
fi deținut după cum urmează:
  Bene Cristina Isabela deține 1.005.130 lei,           - subsemnata Bogdan Floare pe proprie răspundere
reprezentând 34,001 %;                     declară că S.C. B.M.S. IMPEX - S.R.L. nu are nici un fel
  Bene Lorand Csaba deține 1.005.120 lei,           de datorii și stingerea pasivului societății este asigurată.
reprezentând 33,999 %;                        (57/1.157.298)
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
       MICHELLE - S.R.L., Oradea              METROLUX TEO - S.R.L., Beiuș, județul Bihor

         HOTĂRÂREA NR. 1                            HOTĂRÂRE

           din 26.05.2009               a asociatului unic al S.C. METROLUX TEO - S.R.L.
                                  Subsemnatul Ciocan Teodor - domiciliat în com.
  În ședința din data de 26 mai 2009 la sediul social al
                                 Curățele, sat Nimăiești, nr. 96, jud. Bihor, posesor al C.I.
SC MICHELLE - S.R.L., reprezentată de asociatul Pap
                                 seria XH nr. 480453, eliberată de SPCLEP Beiuș la data
Bela-Zsolt, cetățean român, cu domiciliul în loc. Oradea,    de 23.02.2007, CNP 1660211051118 - în calitate de
Str. Vilcelelor nr. 13, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH  asociat unic al S.C. METROLUX TEO - S.R.L., în baza
nr. 056060, eliberată de Pol. Oradea la data de         Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale,
24.03.1999, CNP 1741125054707, asociatul Nica Janos,       republicată, am hotărât:
cetățean român, cu domiciliul în loc. Pădurea Neagră        - Dizolvarea și lichidarea societății conform art. 235 din
(oraș Aleșd), bl. X2, et. 4, ap. 20, jud. Bihor, posesor al CI  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
seria XH nr. 520913, eliberată de SPCLEP Aleșd la data      republicată.
                                  - Patrimoniul societății se transmite în totalitate în
de 10.10.2007, CNP 1541014054737, și asociatul Nica
                                 patrimoniul asociatului unic.
Timea Lujza, cetățean român, cu domiciliul în loc.
                                  - Subsemnatul Ciocan Teodor, pe proprie răspundere,
Pădurea Neagră (oraș Aleșd), bl. X2, et. 4, ap. 20, jud.     declar că S.C. METROLUX TEO - S.R.L. nu are nici un fel
Bihor, identificată cu CI seria XH nr. 520912, eliberată de   de datorii și stingerea pasivului societății este asigurată.
SPCLEP Aleșd la data de 10.10.2007, CNP                (60/1.157.301)
2701015050021, au hotărât prin votul unanim al
asociaților dizolvarea și lichidarea simultană a societății         Societatea Comercială
                                    BENESIGNUM - S.R.L., Valea lui Mihai
conform art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                         județul Bihor
modificările și completările ulterioare și totodată
repartizarea patrimoniului conform părților sociale                   HOTĂRÂRE
deținute.
                                    a asociaților S.C. BENESIGNUM - S.R.L.,
  Menționăm că societatea nu înregistrează debite față
                                  cu sediul în Valea lui Mihai, str. Kossuth Lojos
de terți și față de instituțiile statului român.
                                 nr. 20, județul Bihor, înmatriculată la O.R.C. Bihor
   (58/1.157.299)                       sub nr. J 05/2050/2005, având C.I.F. RO 18010597
                                  Subsemnatul Toth Ferencz Csaba, cetățean român,
       Societatea Comercială
                                 C.N.P. 1681007052858, domiciliat în Valea lui Mihai, str.
    PREST AUTO DIONA - S.R.L., Oradea
                                 Kossuth Lojos nr. 20, județul Bihor, identificat cu C.I. seria
                                 XH nr. 266869, eliberată de Poliția Valea lui Mihai la data
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                 de 5 iunie 2003, și
           din 29.05.2009                Subsemnatul Szegho Zsolt Gyorgy, cetățean maghiar,
                                 domiciliat în Ungaria, 4025 Debrecen, str. Miklos nr. 51,
  Subsemnații Mos Doina-Florica, CNP 2670412054666
                                 identificat cu C.I. seria BA nr. 604629, eliberată de
și Haiduc Victor-Radu, CNP 1630210054669, în calitate de     autoritățile din Ungaria la data de 30 aprilie 2002, ambii în
asociați ai S.C. PREST AUTO DIONA - S.R.L., am hotărât      calitate de asociați fondatori ai S.C. BENESIGNUM -
următoarele:                           S.R.L., am hotărât următoarele:
  - dizolvarea și lichidarea societății, conform art. 235     1. Încetarea existenței prin dizolvare a Societății
alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile        Comerciale BENESIGNUM - S.R.L., în baza art. 235 din
comerciale, republicată;                     Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile
  - patrimoniul societății este preluat de asociații      comerciale.
                                  2. Radierea din registrul comerțului a Societății
societății;
                                 Comerciale BENESIGNUM - S.R.L., cu datele de
  - asociații hotărăsc stingerea pasivului prin achitarea
                                 identificare sus menționate, întrucât aceasta nu are și nici
datoriilor din banii personali.                 nu a avut activitate.
  Redactată și întocmită în 6 exemplare originale azi,      3. Patrimoniul societății comerciale se va împărți între
data de 29.05.2009.                       asociați în conformitate cu participarea acestora la
   (59/1.157.300)                       beneficii și pierderi, respectiv 50-50 %.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009               27

  Prezentul act se va publica în M.O. al României și se     Bunurile societății trec în proprietatea asociaților și că
vor efectua cuvenitele formalități la O.R.C. Bihor.       societatea nu are datorii față de nicio persoană fizică sau
  Redactată și autentificată în 5 (cinci) exemplare       juridică.
originale la Biroul notarului public Bara Eugenia Livia, azi,     (64/1.157.305)
data semnării prezentului act.
   (61/1.157.302)                             Societatea Comercială
                                 D.C.V.E. SERVICE - S.R.L., Oradea, județul Bihor
        Societatea Comercială
        MODERN - S.A., Oradea                       HOTĂRÂREA NR. 1
                                           din 26 mai 2009
            HOTĂRÂRE
                                  Subsemnații asociați Danuta Maria, Danuta Vasile
   a adunării generale ordinare a acționarilor        Emanuel Marcel, Danuta Caterina Maria Magdalena și
     S.C. MODERN - S.A. din 28.03.2008            Danuta Vasile, prin prezenta am hotărât următoarele:
  Adunarea generală ordinară a acționarilor            dizolvarea și lichidarea societății, în baza art. 235 din
S.C. MODERN - S.A. din data de 28.03.2008, a hotărât:      Legea nr. 31/1990, modificată și republicată, începând cu
  1. Se prelungește mandatul de administrator al dnei      1 iunie 2009.
Cristea Felicia cu un nou mandat, conform legii.           (65/1.157.306)
  (62/1.157.303)
                                         Societatea Comercială
       Societatea Comercială                       FELIGANA COM - S.R.L.
     SILLA COMSER - S.R.L., Marghita                     Oradea, județul Bihor
         județul Bihor
                                            HOTĂRÂRE
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                 a asociatului unic al S.C. FELIGANA COM - S.R.L.
            din 15 mai 2009               Subsemnata Nagy Elisabeta, domiciliată în Oradea,
  Subsemnatul Szilagyi Ștefan, asociat unic          Str. Bârsei nr. 8, bl. PC41, ap. 4, jud. Bihor, posesoare a
administrator al S.C. SILLA COMSER - S.R.L., cu sediul      C.I. seria XH nr. 504843, eliberată de SPCLEP Oradea la
în Marghita, str. Tudor Vladimirescu nr. 58, județul Bihor,   data de 5.07.2007, CNP 2401227054685, în calitate de
înmatriculată la O.R.C. sub nr. J 05/3904/1993, CUI       asociat unic al S.C. FELIGANA COM - S.R.L., în baza
5058135, am hotărât modificarea actului constitutiv după     Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
cum urmează:                           republicată, am hotărât:
  Art. 1. Dizolvarea societății în conformitate cu art. 235    - Dizolvarea și lichidarea societății conform art. 235 din
alin. 1, alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată.       Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
  Art. 2. Declar că societatea nu are datorii față de nicio  republicată.
persoană fizică sau juridică. Bunurile societății trece în     - Patrimoniul societății se transmite în totalitate în
proprietatea asociatului unic.                  patrimoniul asociatului unic.
   (63/1.157.304)                         - Subsemnata Nagy Elisabeta pe proprie răspundere
                                 declar că S.C. FELIGANA COM - S.R.L. nu are niciun fel
      Societatea Comercială                 de datorii și stingerea pasivului societății este asigurată.
  RODMAR - S.R.L., Marghita, județul Bihor            Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                 neschimbate.
          HOTĂRÂREA NR. 1                  (66/1.157.307)
           din 25 aprilie 2009
                                       Societatea Comercială
  Subsemnații Patca Emilian și Lupău Gheorghiță,         GIMI MIX - S.R.L., satul Suplacu de Barcău
asociați ai S.C. RODMAR - S.R.L. din mun. Marghita, Str.      comuna Suplacu de Barcău, județul Bihor
Crinului nr. 4, ap. 6, jud. Bihor, înmatriculată la O.R.C. sub
nr. J 05/1614/1992, CUI 3483600, am hotărât modificarea                 HOTĂRÂRE
actului constitutiv după cum urmează:
  1. dizolvarea societății în conformitate cu art. 235       a asociatului unic al S.C. GIMI MIX - S.R.L.
alin. 1, alin. 2 din Lergea nr. 31/1990, republicată;        Subsemnatul Fekete Iuliu, domiciliat în satul Valcău de
  2. declarăm că suntem de acod să împărțim bunurile în    Jos nr. 114, com. Valcău de Jos, jud. Sălaj, posesor al C.I.
proporție cu cota de participare la capitalul social conform   seria SX nr. 163954, CNP 1700217311845, eliberată de
Legii nr. 31/1990, republicată, art. 235 alin. 1, alin. 2.    SPCLEP Șimleu Silvaniei la data de 4.10.2006, în calitate
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

de asociat unic al S.C. GIMI MIX - S.R.L., azi, data de           Societatea Comercială
1.06.2009, am hotărât următoarele:                  INFRATIREA - S.A., Beiuș, județul Bihor
  - Dizolvarea și lichidarea societății conform
                                          HOTĂRÂREA NR. 180
prevederilor art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată.                          din 13.05.2009
                                       a adunării generale extraordinare
  - Patrimoniul societății se transmite în totalitate în
                                     a acționarilor S.C. INFRATIREA - S.A.
patrimoniul asociatului unic.
                                   Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.
  - Subsemnatul Fekete Iuliu, declar că Societatea       INFRATIREA - S.A., întrunită la a doua convocare în
Comercială GIMI MIX - S.R.L. nu are niciun fel de datorii    ședința din 13.05.2009 în Beiuș, Str. Pandurilor nr. 20,
și stingerea pasivului societății este asigurată.        județul Bihor, a hotărât următoarele:
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân        1. Se constată încetarea mandatului administratorului
                                 Peres Vasile Mircea ca urmare a demisiei acestuia și se
neschimbate.
                                 aprobă descărcarea de gestiune a acestuia.
   (67/1.157.308)                         2. Ca urmare a retragerii candidaturii dlui Coroiu Vasile
                                 Sergiu, se va organiza o nouă AGEA în vederea ocupării
        Societatea Comercială               funcției vacante de administrator.
     NUSA - S.R.L., Oradea, județul Bihor            3. Se respinge modificarea articolului 5.1. alin. 2 din
                                 actul constitutiv.
          HOTĂRÂREA NR. 1                  4. Se modifică articolul 5.1. alin. 3 din actul constitutiv,
                                 care va avea următorul conținut: „Atribuțiile consiliului de
      a adunării generale a asociaților          administrație:
         S.C. NUSA - S.R.L.                 a) aprobă organigrama, regulamentul de organizare și
  Astăzi, 11.05.2009, la sediul Societății NUSA - S.R.L.    funcționare a societății și regulamentul de ordine
                                 interioară;
din Oradea, aleea Salca nr. 11, bl. Q8, ap. 17, jud. Bihor,
                                   b) supune aprobării A.G.A. raportul de gestiune,
a avut loc adunarea generală a asociaților la care a       bilanțul și contul de profit și pierdere, repartizarea
participat asociata Mateaș Anamaria, domiciliată în       profitului, raportul comisiei de cenzori pe anul precedent
Oradea, aleea Salca nr. 11, bl. Q8, et. 4, ap. 17, jud. Bihor,  și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
posesoare a cărții de identitate seria XH nr. 199623,        c) numește directorul general, îi stabilește
                                 remunerația, îl descarcă de activitate și îl revocă;
eliberată de Poliția Oradea, CNP 2740308051096. În
                                   d) încheie acte juridice în numele și în contul societății,
acest cadru am hotărât:                     prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să
  Dizolvarea și lichidarea Societății NUSA - S.R.L. în     întrăineze, să închirieze, să schimbe, să angajeze
temeiul art. 235 din Legea nr. 31/1990, având în vedere     împrumuturi oricare ar fi proveniența acestora, inclusiv
faptul că societatea nu are datorii față de terți.        credite bancare, în acord cu reglementările legale în
                                 vigoare, ori să constituie în garanție bunuri aflate în
  Am adoptat și semnat prezenta hotărâre azi,
                                 patrimoniul societății indiferent de valoarea acestora,
29.05.2009, într-un număr de 3 (trei) exemplare.         chiar și peste limita prevăzută de art. 15322 din Legea
  (68/1.157.309)                        nr. 31/1990, modificată, putând delega aceste
                                 competențe în favoarea unor terțe persoane;
        Societatea Comercială                 e) duce la îndeplinire orice altă dispoziție a A.G.A.
    LAURISIMA - S.R.L., Stei, județul Bihor         luată în limitele Legii nr. 31/1990, republicată și modificată
                                 și a actului constitutiv.”
      HOTĂRÂREA NR. 1/28.05.2009                5. Se aprobă radierea sucursalei F.M.U. Beiuș.
                                   6. Se modifică articolul 5.5 alin. 1 din actul constitutiv,
  Subsemnata Sabou Rodica, domiciliată în Stei, jud.      care va avea următorul conținut: „Societatea va avea 3
Bihor, în calitate de asociat unic, am hotărât următoarele:   cenzori și 1 cenzor supleant aleși pentru un mandat de 3
  Dizolvarea și lichidarea societății conform art. 235 din   ani cu posibilitatea realegerii.”
                                   7. Se revocă mandatul cenzorului Statie Corina. Se
Legea nr. 31/1990, republicată. Patrimoniul societății
                                 constată încetarea mandatelor cenzorilor supleanți.
trece în patrimoniul asociatului unic, firma nu are datorii,     8. Se alege un nou cenzor în persoana domnului Coita
stingerea activului și pasivului este asigurată.         Dacian-Gabriel, cetățean român, domiciliat în Oradea, str.
   (69/1.157.310)                       Gh. Doja nr. 50, județul Bihor, identificat cu C.I. seria XH
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009               29

nr. 418660 eliberată de SPCLEP Oradea la data de           Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
6.02.2006. Se alege un cenzor supleant în persoana         neschimbate.
doamnei Chiriac Tatiana, cetățean român, domiciliată în        (71/1.157.312)
Beiuș, str. Cloșca nr. 25, județul Bihor, identificată cu C.I.
seria XH nr. 480402 eliberată de SPCLEP Beiuș la data            Societatea Comercială
de 23.02.2007.                           ZBARCEA PROD - S.R.L., Oradea, județul Bihor
  9. Se aprobă diminuarea capitalului social al societății
cu valoarea de 467.155,66 lei prin dobândirea propriilor           HOTĂRÂREA NR. 1/28.05.2009
acțiuni în număr de 524.894, urmată de anularea lor, ca        Subsemnata Zbarcea Livia, posesoare a C.I. seria XH
urmare a diminuării activelor societății.             nr. 194223/20.02.2002, în calitate de asociat unic și
  Capitalul social este de 4.391.200,37 lei, împărțit în     administrator, am hotărât înregistrarea următoarelor
4.933.933 acțiuni nominative și dematerializate, în        modificări la actul constitutiv al Societății Comerciale
valoare nominală de 0,89 lei fiecare, subscris și vărsat în    ZBARCEA PROD - S.R.L.:
întregime.
                                   - dizolvarea și lichidarea societății conform art. 235
  Structura capitalului social este următoarea:
                                  alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
  - S.C. INFRATIREA TRADING - S.R.L.deține un aport
                                  comerciale, republicată;
la capital în valoare de 4.261.239,01 lei, adică un număr
                                   - patrimoniul societății este preluat de asociatul unic,
de 4.787.909 acțiuni reprezentând 97,04 % din capitalul
                                   - asociatul unic hotărăște stingerea pasivului prin
social;
                                  achitarea datoriilor din banii personali.
  - acționarii persoane fizice dețin un aport la capital în
valoare de 122.760,37 lei, adică un număr de 137.933         Celelalte prevederi ale statutului societății rămân
acțiuni reprezentând 2,796 % din capitalul social;         neschimbate.
  - alți acționari persoane juridice dețin un aport la capital   Redactată și întocmită în 4 exemplare originale azi,
în valoare de 7.200,99 lei, adică un număr de 8.091        data de 28.05.2009.
acțiuni reprezentând 0,164 % din capitalul social.           (72/1.157.313)
  Se mandatează consiliul de administrație să realizeze
formalitățile în vederea înregistrării mențiunilor la O.R.C.           Societatea Comercială
Bihor și ducerii la îndeplinire a prezentelor hotărâri.            CALINA COM PROD - S.R.L.
  Stabilește ca dată de referință pentru identificarea              Stei, județul Bihor
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
prezentelor hotărâri ca fiind 28.05.2009.                      HOTĂRÂREA NR. 1
   (70/1.157.311)                                  din 28.05.2009
                                   Subsemnații Butisca Adrian și Butisca Magdalena, în
      Societatea Comercială
  HADAFI COM - S.R.L., Oradea, județul Bihor           calitate de asociați ai societății, în baza prerogativelor
                                  conferite de statutul societății, am hotărât:
      HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2009                Art. 1. Se aprobă dizolvarea societății cu lichidarea
                                  patrimoniului societății și lichidarea pasivului conform
       a adunării generale asociaților            art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, și cu
        S.C. HADAFI COM - S.R.L.              modificările ulterioare.
  Subsemnații Paul Maria și Bondar Florica, în calitate       Societatea nu are active în vederea transmiterii
de asociați ai S.C. HADAFI COM - S.R.L., în urma          acestora către asociați.
adunării generale a asociaților din data de 30.04.2009,        Redactată computerizat la sediul societății.
am hotărât următoarele:                         (73/1.157.314)
  - Dizolvarea și lichidarea societății conform
prevederilor art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind               Societatea Comercială
societățile comerciale, republicată.                     TRANADA COMIMPEX - S.R.L.
  - Patrimoniul societății se transmite în totalitate în            Oradea, județul Bihor
patrimoniul asociaților corespunzător participării acestora
la capitalul social.                                 HOTĂRÂREA NR. 1
  - Subsemnații Paul Maria și Bondar Florica declarăm
că Societatea Comercială HADAFI COM - S.R.L. nu are                  din 29 mai 2009
niciun fel de datorii și stingerea pasivului societății este     Subsemnata Bungau Catita, asociat unic al S.C.
asigurată și ne-am înțeles asupra modului de lichidare al     TRANADA COMIMPEX - S.R.L. Oradea, hotărăsc
societății.                            dizolvarea societății conform art. 235 din Legea
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

nr. 31/1990, modificată și republicată, începând cu data       Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
de 15 mai 2009.                          neschimbate.
   (74/1.157.315)                          (76/1.157.317)

      Societatea Comercială                         Societatea Comercială
  PASANIUC - S.R.L., Oradea, județul Bihor                VULCIU - S.R.L., Ștei, județul Bihor
       HOTĂRÂREA NR. 1/1.06.2009
                                              HOTĂRÂRE
  Subsemnata Pasaniuc Alexandrina, posesoare a C.I.
seria XH nr. 306883/22.01.2004, în calitatea de asociat unic       a asociatului unic al S.C. VULCIU - S.R.L.
și administrator am decis înregistrarea următoarelor          Subsemnata Vulciu Floare, cetățean român, născută
modificări la actul constitutiv al Societății PASANIUC - S.R.L.:  la data de 5.04.1950 în Ștei, jud. Bihor, domiciliată în satul
  - dizolvarea și lichidarea societății conform art. 235     Petrileni nr. 72A, com. Rieni, jud. Bihor, posesoare a C.I.
alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile         seria XH nr. 215806, eliberată de Pol. Ștei la data de
comerciale, republicată;
                                  19.07.2002, CNP 2500405052135, în calitate de asociat
  - patrimoniul societății este preluat de asociatul unic,
  - asociatul unic hotărăște stingerea pasivului prin       unic al S.C. VULCIU - S.R.L., azi, data de 2.06.2009, am
achitarea datoriilor din banii personali;             hotărât următoarele:
  - societatea nu a avut activitate de la constituire.        - Dizolvarea și lichidarea societății conform
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății    prevederilor art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind
rămân neschimbate.                         societățile comerciale, republicată.
  Redactată și întocmită în 6 exemplare originale azi,        - Patrimoniul societății se transmite în totalitate în
data de 1.06.2009.                         patrimoniul asociatului unic.
   (75/1.157.316)                          - Subsemnata, Vulciu Floare, declar că Societatea
                                  Comercială VULCIU - S.R.L. nu are niciun fel de datorii și
     Societatea Comercială
 ANSANRO COM - S.R.L., Oradea, județul Bihor            stingerea pasivului societății este asigurată.
                                    Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
            HOTĂRÂRE                  neschimbate.
                                    (77/1.157.318)
            din 2.06.2009
      a adunării generale a asociaților                  Societatea Comercială
       S.C. ANSANRO COM - S.R.L.
                                       RADASA AUTOSERVICE - S.R.L.
  Subsemnații Clitan Ioan, cetățean român, născut la               Oradea, județul Bihor
data de 3.03.1951 în com. Cociuba Mare, jud. Bihor,
domiciliat în Oradea, str. Traian Lalescu nr. 23A, bl. PC27,
                                              HOTĂRÂRE
ap. 2, jud. Bihor, posesor al C.I. seria XH nr. 388921,
eliberată de Pol. Oradea la data de 20.06.2005, CNP              a adunării generale a asociaților
1510303054654, și Bere Ioan, cetățean român, născut la           S.C. RADASA AUTOSERVICE - S.R.L.
data de 21.08.1965 în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în
                                    Subsemnatul Szabo Tiberiu, domiciliat în Oradea, str.
satul Sânmartin, bl. Q2, ap. 20, com. Sânmartin, jud.
Bihor, posesor al C.I. seria XH nr. 491406, eliberată de      M. I. Antonescu nr. 121, bl. D38, et. 3, ap. 16, jud. Bihor,
SPCLEP Oradea la data de 17.04.2007, CNP              posesor al C.I. seria XH nr. 214754 eliberată de Poliția
1650821054691, în calitate de asociați ai S.C.           Oradea la data de 9.07.2002, având CNP
ANSANRO COM - S.R.L., cu ocazia adunării generale a        1561029054716, în calitate de asociat-administrator,
asociaților din data de 2.06.2009, am hotărât           întrunit în cadrul adunării generale a asociaților din data
următoarele:                            de 28.05.2009, am hotărât următoarele:
  - Dizolvarea și lichidarea societății conform            1. Dizolvarea societății în baza art. 235 alin. 1 și alin. 2,
prevederilor art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind        societatea neavând datorii față de persoane fizice sau
societățile comerciale, republicată.                persoane juridice.
  - Patrimoniul societății se transmite în totalitate în
                                    Prezenta hotărâre a fost aprobată de toți asociații
patrimoniul asociaților, conform participării acestora la
capitalul social al societății.                  urmând ca după îndeplinirea procedurii de autentificare și
  - Subsemnații Clitan Ioan și Bere Ioan, declarăm că       publicitate să fie transpusă la Registrul Comerțului Bihor
Societatea Comercială ANSANRO COM - S.R.L. nu are         pentru cuvenitele modificări.
niciun fel de datorii și stingerea pasivului societății este      Redactat în 4 (patru) exemplare.
asigurată.                               (78/1.157.319)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009                31

        Societatea Comercială               - dl Rokszin Tibor deține 11 părți sociale a 10 RON
        ALDIROM EXIM - S.R.L.              fiecare, în valoare totală de 110 RON, reprezentând 55 %
        Oradea, județul Bihor             din capitalul social total;
                                 - dl Hankó Zsolt deține 10 părți sociale a 10 RON
         HOTĂRÂREA NR. 1               fiecare, în valoare totală de 100 RON, reprezentând 45 %
                                din capitalul social total.
   din data de 2.06.2009 a asociatului unic          3. Cooptarea ca asociat a dlui Pálfi Csaba Antal -
  Subsemnatul Gavris Vasile, domiciliat în Oradea,      identificat mai sus - prin cesionarea de către Rokszin
str. A. Cazaban nr. 30, bl. Q89, ap. 16, cod 3700, județul   Tibor a 4 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei RON
Bihor, cod numeric personal 1600101054713, act de       în valoare totală de 40 lei RON către Pálfi Csaba Antal
identitate C.I. seria XH nr. 157996 eliberată de Pol.     mai sus identificat care declară că acceptă cesiunea,
Oradea la data de 5.06.2001, în calitate de asociat unic al  devenind astfel asociat.
S.C. ALDIROM EXIM - S.R.L., am hotărât următoarele:        4. Cesionarea de către Hankó Zsolt a 3 părți sociale a
  lichidarea și dizolvarea societății conform art. 235 din  10 RON fiecare, în valoare totală de 30 RON, către dl
Legea nr. 31/1990, republicată, bunurile societății trec în  Pálfi Csaba Antal mai sus identificat care declară că
patrimoniul asociatului, stingerea pasivului este asigurat,  accepstă cesiunea, devenind astfel asociat.
firma nu are datorii.                       În urma modificărilor capitalul social al societății de
  Prezentul înbscris a fost redactat astăzi, 2.06.2009,   210 RON în numerar va avea următoarea structură:
într-un număr de 3 exemplare.                   - dl Rokszin Tibor deține 7 părți sociale 10 RON
   (79/1.157.320)                      fiecare, în valoare totală de 70 RON reprezentând
                                33,34 % din capitalul social total;
        Societatea Comercială               - dl Hankó Zsolt deține 7 părți sociale 10 RON fiecare,
       HANROX INVEST - S.R.L.              în valoare totală de 70 RON reprezentând 33,33 % din
        Oradea, județul Bihor              capitalul social total;
                                 - dl Pálfi Csaba Antal deține 7 părți sociale 10 RON
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/1.05.2009            fiecare, în valoare totală de 70 RON reprezentând
                                33,33 % din capitalul social total.
   a A.G.A. a S.C. HANROX INVEST - S.R.L.            Participarea asociaților la beneficii și pierderi va fi
  Adunarea generală a asociaților societății formată din   proporțională cu numărul de părți sociale deținute de
Rokszin Tibor, cetățean maghiar, născut la data de       fiecare, respectiv 33,34 % pentru dl Rokszin Tibor,
13.04.1972 în Gyula, Ungaria, domiciliat în Ungaria, 5700   33,33 % pentru dl Hankó Zsolt și 33,33 % pentru dl Pálfi
Gyula, str. Sáros nr. 18/A, posesor al P.A. tip P cod HUN   Csaba Antal.
seria ZN077846 eliberat de autoritățile maghiare la data     5. Schimbarea sediului social de la adresa satul
de 27.04.2006 și Hankó Zsolt, cetățean maghiar, născut     Arpasel nr. 283, com. Batar, județul Bihor, la adresa
la data de 30.09.1972 în Békéscsaba, domiciliat în       Oradea, Str. Primăriei nr. 12, ap. 8, biroul 1 și 2, jud. Bihor.
Ungaria, 5600 Békéscsaba, str. YBL Miklos nr. 46,         Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
posesor al P.A. tip P cod HUN seria ZH043325 eliberat de    rămân neschimbate. Prezentul act adițional are valoare și
                                de contract de societate și se va înregistra la Registrul
autoritățile maghiare la data de 20.06.2003, au hotărât
                                Comerțului Bihor.
următoarele modificări în cadrul societății:
                                 Redactată în 4 exemplare.
  1. Radierea din funcția de administrator a dlui Rokszin
                                  (80/1.157.321)
Tibor și înscrierea unui nou administrator în persoana dlui
Pálfi Csaba Antal, cetățean maghiar, născut la data de             Societatea Comercială
28.10.1977 în Ungaria, Medgyesegyháza, domiciliat în             HANROX INVEST - S.R.L.
Ungaria, 5661-Újkigyós, str. Petöfi nr. 39, posesor al PA           Oradea, județul Bihor
tip P cod HUN seria/nr. ZJ427380 eliberat de aut.
maghiare la data de 24.12.2004, care declară că acceptă                NOTIFICARE
funcția.                             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. Majorarea capitalului social cu suma de 10 lei RON,   Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
aport în numerar vărsat al sociatului Rokszin Tibor. Deci   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
capitalul social se majorează de la 200 lei RON la 210 lei   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
RON.                              actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  În urma cesionării, capitalul social total de 210 RON    HANROX INVEST - S.R.L., cu sediul în municipiul
este repartizat între asociați după cum urmează:        Oradea, Str. Primăriei nr. 12, ap. 8, județul Bihor,
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3240/19.VI.2009

înregistrată sub nr. J 5/467/2008, cod unic de înregistrare           Sunt prezenți asociații Chirila Camelia Loredana și
23322145, care a fost înregistrat sub nr. 51420 din              Borz Silvia Florica, care dețin 100 % capitalul social.
2.06.2009.                                    Ordinea de zi convenită de asociați este: aprobarea
  (81/1.157.322)                              hotărârii de efectuare concomitentă a dizolvării și lichidării
          Societatea Comercială                   societății prin acordul unanim al asociaților de împărțire a
         LORAMA IMPEX - S.R.L.                    activelor rămase, după plata creditorilor, între asociați,
          Oradea, județul Bihor                   conform art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                       modificările și completările ulterioare.
       HOTĂRÂREA NR. 1/25.04.2009                     Asociații au votat în unanimitate ordinea de zi.
      a adunării generale a asociaților                  Nemaifiind alte probleme de discutat, s-a redactat
  Adunarea are loc prin acordul asociaților azi, data de          prezenta hotărâre în 2 (două) exemplare, cu contor de
25.04.2009, la sediul societății în Oradea, Piața Nucetului          cuvinte.
nr. 2, bl. PB3, ap. 9.                              (82/1.157.323)
                                  RECTIFICARE

         În Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1272 din 2 martie 2009, pag. 21-29, la hotărârea nr. 2 din data
       de 19.02.2009 a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. ROMVAG - S.A., Caracal, județul Olt, act publicat
       sub nr. 35/975.988, se face următoarea rectificare:
         - art. 1 din act, în loc de „Art. 1. Se radiază și se aprobă contractul de facilitate („Facility Agreement”), încheiat la
       data de 9.10.2008 între, inter alia, S.C. ROMVAG - S.A., în calitate de Împrumutat Original (Original Borrower) și
       ABN AMRO Bank N.V. Sucursala Amsterdam, Citibank Europe PLC, ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala
       București și PIRAEUS BANK ROMANIA - S.A., în calitate de Împrumutători Originari (Original Lenders). De
       asemenea, se ratifică și se aprobă completările monedei de utilizare a Facilității Auxiliare (Ancillary Facility)
       prevăzute la art. 5.3 (c) din contractul de facilitate menționat mai sus cu RON, GBP și USD”, se va citi „Art. 1. Se
       ratifică și se aprobă contractul de facilitate („Facility Agreement”), încheiat la data de 9.10.2008 între, inter alia, S.C.
       ROMVAG - S.A., în calitate de Împrumutat Originar (Original Borrower) și ABN AMRO Bank N.V. Sucursala
       Amsterdam, Citibank Europe PLC, ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București și Piraeus Bank Romania - S.A.,
       în calitate de Împrumutători Originari (Original Lenders). De asemenea, se ratifică și se aprobă completarea
       monedei de utilizare a Facilității Auxiliare (Ancillary Facility) prevăzute la art. 5.3 (c) din contractul de facilitate
       menționat mai sus cu RON, GBP și USD.”
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                   &JUYDGY|371392|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3240/19.VI.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei         ISSN   1220–4889

				
DOCUMENT INFO