2009_3032 by tradetrek

VIEWS: 479 PAGES: 32

									                        PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 3032                                            Joi, 11 iunie 2009
                 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială            TANASE DAN, identificat cu CI. seria RR. nr.094459,
         MIDENT RML - S.R.L.            CNR 16404400402, cu domiciliul în București, sector 2,
                               sos. Pantelimon, nr.93, Bloc 403A, sc. 1, et.8, ap.31, am
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE             hotărât suspendarea activității S.C. D & G ACTIV INSTAL
                               S.R.L., pe o perioadă de 3 ani cu începere din data de
 A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII MIDENT RML S.R.L.         30.04.2009, până la data de 30.04.2012.
     NR. 1 DIN DATA DE 28.04.2009
                                 (2/1.078.908)
  ROSCA MIHAELA LUCIA, de cetățenie romană,
născut la data de 11.11.1949 în Mun. București, domiciliat
în Mun. București, sector 2, Șoseaua Pantelimon, nr. 89,           Societatea Comercială
bl. 404-405, sc. 1, et. 1, ap. 1, CNP: 2491111400573,          INTERTOOL DISTRIBUTIE - S.R.L.
identificat cu CI seria RR nr. 467281 emisa de Secția 9
                                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
Poliție la data de 04.07.2007 și ROSCA IOAN, de
cetățenie romană, născut la data de 10.04.1949 în
                                A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
Mun. București, domiciliat în Mun. București, sector 2,
Șoseaua Pantelimon, nr. 89, bl. 404-405, sc. 1, et. 1,      PALADE HORIA-ANDREI, de cetățenie română,
ap. 1, CNP : 1490410400202, identificat cu CI seria RT    domiciliat în Mun. București, Șos. Nicolae Titulescu,
nr. 243979 emisa de Secția 9 la data de 29.10.2002, în    n r. 1 0 5 - 11 3 , b l . 7 , s c . A , e t 2 , a p . 9 , s e c t . 1 ,
calitate de asociați am hotărât:               CNP: 1760310414523, identificat cu CI seria RT
                               nr. 584701 emisă de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
                               01.08.2008 și CĂPĂȚINA ALEXANDRU, de cetățenie
3 ani, începând cu data de 28.04.2009.            română, domiciliat în Mun. București, Str. Washington,
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân     nr. 5, ap. 1, sect. 1, CNP: 1611216400103, identificat cu
neschimbate.                         CI seria RT emis de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data
                               de 08.05.2006, asociați în cadrul S.C. INTERTOOL
  (1/1.078.907)
                               DISTRIBUTIE S.R.L, am hotărât:
                                 1. Se modifică art. 11.14 din actul constitutiv în sensul
        Societatea Comercială            că mandatul administratorului se stabilește pe perioadă
       D&G ACTIV INSTAL - S.R.L.           nelimitata.
                                 2. Se prelungește mandatul administratorului
                               PALADE HORIA-ANDREI cu puteri depline pe perioadă
     HOTĂRÂREA UNICULUI ASOCIAT A            nelimitată.
      S.C. D&G ACTTV INSTAL S.R.L.             3. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
  S.C. D & G ACTIV INSTAL S.R.L., persoană juridică     3 ani începând cu data de 01.05.2009 - 01.05.2012.
romana, cu sediul în București, sector 2, sos. Pantelimon,    Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
                               nou act constitutiv
nr.93, Bloc 403A, sc. 1, et.8, ap.31, C.U.I..19062535,
J40/15427/02.10.2006, reprezentată de unic asociat        (3/1.078.909)
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     INTERTOOL DISTRIBUTIE - S.R.L.                 V.S. CONSTRUCTII CIVILE - S.R.L.

           NOTIFICARE                           HOTĂRÂREA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATELOR
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      S.C. V.S. CONSTRUCTII CIVILE S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               DIN DATA DE 28.04.2009
modificările și completările ulterioare, depunerea
                                  S.C. V.S. CONSTRUCTII CIVILE S.R.L., persoană
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                juridică română, cu sediul în București, sector 4,
comerciale INTERTOOL DISTRIBUTIE S.R.L., cu
                                str. Olimpului, nr.49A, C.U.I.. 15906372/17.11.2003,
sediul în București, Str. Știrbei Vodă, nr.95, bloc 25B,
                                J40/15368/17.11.2003, a avut loc adunarea generală a
scara A, etaj 3, ap.9, sector 1, înregistrată sub       asociaților :
nr. J40/13554/2004, cod unic de înregistrare 16696198,       1. STOICA EMIL NICOLAE, identificat cu CI. Seria RR,
care a fost înregistrat sub nr.216072 din 30.04.2009.     nr.373805, eliberat de SPCEP S2, la data de 07.02.2006,
  (4/1.078.910)                       CNP. 1600922400112, domiciliat în București, sector 2,
                                str. Episcopul Ilarion, nr. 21, deținând 90 părți sociale, în
                                valoare totală de 900 lei, adică 90% din capitalul social;
       Societatea Comercială                2. LOLA VIRGINIA CRISTINA, identificata cu CI.
    ETIQUETTE INTERNATIONAL - S.R.L.            Seria RT, nr.605530, eliberat de secția 14 politie, la data
                                de 03.10.2008, CNP.2610919400079, domiciliata în
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              București, sector 4, str. Olimpului, nr.25, deținând 10 părți
                                sociale, în valoare totala de 100 lei, adică 10% din
     A ASOCIAȚILOR NR. 1/28.04.2009            capitalul social.
  Subsemnații                           Asociații au hotărât în unanimitate: suspendarea
  l.GURAU MARIA CRISTINA, fiica lui Adrian și Ioana,     acrtivitatii pe o perioadă de 3 ani a S.C. V.S.
născută în București, la data de 23.08.1978, domiciliata    CONSTRUCTII CIVILE S.R.L., începând cu data de
în București, strada Vasile Lucaci nr. 73, ap. 2, sector 3,  30.04.2009, până la data de 30.04.2012.
identificata cu CI seria RX numărul 198254 eliberata        (6/1.078.912)
de Secția 10 Poliție la data de 22.07.2003,
CNP 2780823430029, cetățean român, și
                                       Societatea Comercială
  2. GURAU ADRIAN GHEORGHE ERVIN, fiul lui                VILEMA AUDIT CONSULT - S.R.L.
Almerindo și Elena, născut în București, la data
de 11.09.1947, domiciliat în București strada Vasile                 HOTĂRÂREA
Lucaci nr. 68, ap. 1, sector 3, identificat cu CI seria RT
numărul 609816 eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data       ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
de 21.10.2008, CNP 1470911400143, cetățean român,           S.C. VILEMA AUDIT CONSULT S.R.L.
  și                                      NR. 5/27.04.2009
  3. GURAU RAZVAN GHEORGHE, fiul lui Adrian și          S.C. VILEMA AUDIT CONSULT S.R.L., persoană
Ioana, născut în București, la data de 26.09.1980,       juridică română cu sediul situat în București,
domiciliat în București, strada Vasile Lucaci nr. 73, ap. 2,  Str. Odobesti nr.4, bloc Z3 sc. 2, etaj.4, ap.38, Sector 3,
sector 3, identificat cu Pașaport tip P seria 10763999     societate înregistrată în Registrul Comerțului sub
eliberat de București la data de 25.08.2005,          nr.J40/8926/2007, C.U.I. 21697149 a avut loc Adunarea
CNP 1800926410051, cetățean român               Generală a Asociaților, având următoarea componență.
  în calitate de asociați ai S.C. ETIQUETTE            • CALOTĂ ELENA, cetățean român, născută în
INTERNATIONAL S.R.L.,cu sediul în București, Strada.      București, Sector 6, în data de 16.11.1967, cu domiciliul
Lt. Negel nr. 82, sector 6 înmatriculata la Registrul     în București, Aleea Mozaicului nr. 1, bloc B 4 sc. A, etaj.6,
Comerțului sub nr. J40/3657/2001, CF: 13819369, am decis    ap.26, Sector 2, posesoare a CI. seria RD nr.316472
următoarele :                         eliberat de S.E.P. la 22.05.2003, CNP 2671116424559,
  Articolul 1 :                        deținând 7 părți sociale, în valoare nominală de 10 RON
  S.C. ETIQUETTE INTERNATIONAL S.R.L., își va         partea, în valoare totală de 70 RON reprezentând
                                33.34% din capitalul social,
suspenda activitatea de la data de 28.04.2009 până la
                                  • ISTRĂTESCU MARIA, cetățean român, născută în
data de 26.04.2012.
                                București, Sector 3, în data de 14.08.1967, cu domiciliul
  (5/1.078.911)                       în București, Str. Odobesti nr.4, bloc Z3, sc.2, etaj.4,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                  3

ap.38, Sector 3, posesoare a CI seria RR nr.242902        de 08.12.2008, asociat unic în cadrul S.C. CRISNEX
emisă de Secția 13 Poliție la data de 06.11.2002, CNP      GRUP S.R.L., am decis:
2670814433035, deținând 7 părți sociale, în valoare         1. Suspendarea activității pe o perioadă de trei ani
nominală de 10 RON partea, in valoare totala de 70 RON      începând cu data de 30.04.2009 până la data
reprezentând 33.33% din capitalul social,            de 29.04.2012
  • DEHALT VIOLETA-ERMINA, cetățean român,             (9/1.078.915)
născută în București, sector 3, la data de 07.09.1968, cu
domiciliul în București, str. Stupilor nr.7, bloc A8, sc. 1,
etaj.3, ap. 14, sector 4, posesoare a CI seria DP                Societatea Comercială
nr. 054867 emisa de I.G.P.- D.E.P LA 01.02.2001,                MON TOPAZ STAR - S.R.L.
cnp 2680907441578, deținând 7 părți sociale, în valoare
nominală de 10 RON partea, în valoare totală de 70 RON            DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
reprezentând 33.33% din capitalul social.
  Asociații au hotărât în unanimitate: suspendarea          AL SOCIETĂȚII MON TOPAZ STAR S.R.L.
acrtivitatii pe o perioadă de 3 ani a S.C. VILEMA AUDIT           NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
CONSULT S.R.L., începând cu data de 30.04.2009, până         BIRLEANU ELENA-MONALISA născută la
la data de 30.04.2012.                      12.12.1968 în Mun. Câmpulung Jud. Argeș,
  (7/1.078.913)                        CNP 2681212030025 domiciliat în Mun. București sec 5
                                 Str. Domeasca nr. 13 bl P80 sc 2 ap 39 identificata cu
                                 CI seria RT nr. 476119 emisa de SPCEP S5 biroul nr. 1
        Societatea Comercială              la 21.03.2007 in calitate de asociat unic, am decis:
       DANIS CONSULTING - S.R.L.               Se suspendă activitatea din 01.05.2009, pe o
                                 perioadă de 3 ani.
      DECIZIA NR. 1, DIN:29.04.2009,
                                   (10/1.078.916)
  Astăzi,29.04.2009, subsemnații
  -DUMITRESCU IOAN. cetățean român, domiciliat în
București,str. Sos. Mihai Bravu, nr. 132, bl. D22, sc. 1,            Societatea Comercială
et. 3, ap. 9, sect. 2, posesor al CI seria DP                PRO.ROMCONSTRUCT - S.R.L.
nr. 023292/04.03.1999 eliberat de I.G.P.-D.E.P.,
                                            HOTĂRÂREA
C.N.P 1430627400096,
  -CRISTESCU DUMITRU, cetățean român, domiciliat
                                    ADUNARH GENERALE A ASOCIAȚILOR A
în București, str. Sos. Mihai Bravu, nr. 123-135, bl. D 11,
                                     S.C. PRO.ROMCONSTRUCT S.R.L.
sc. C, et. 4, ap. l6,sect. 2,posesor al CI seria RD
                                        DIN DATA DE 28.04.2009
nr. 204953/30.10.2001 eliberat de secția 8,
C.N.P. 1780923423010, În calitate de asociați ai firmei       S.C. PRO.ROMCONSTRUCT S.R.L. Cu sediul social:
S.C. DANIS CONSULTING S.R.L., cu sediul în            BUCUREȘTI, Sector 2, str. SLT.DIMA CRISTESCU, NR. 1,
BUCUREȘTI, Str. Șos MEHAIBRAVU, nr. 123-135,           Bloc 105A, etj. 1, ap. 4, C.U.I..6709010/05.01.1995,
bl. D 11, sc. C, Ap. 16,sect. 2, cu nr. de ordine la Registrul  J40/28548/28.12.1994, a avut loc Adunarea Generală a
Comerțului: J40/6985/03.05.2004, s-au întrunit in        Asociaților, având următoarea componență:
ședința generala și au DECIS SUSPENDAREA               l.NICOLAE FLORICA, cetățean român, domiciliat în
TEMPORARĂ A ACTIVITATE SOCIETĂȚII PE               București, str. Cristescu Dima, nr. 1, bloc 105A, sc. 1,
PERIOADA: 29.04.2009-28.04.2012                 et. l, ap. 4,sect. 2, identificat cu CI, seria RX, nr. 189100,
                                 eliberat de secția 9 poliție la data de 27.06.2003,
  (8/1.078.914)                        CNP 1541012400357, deținând 25 părți sociale, în
                                 valoare totală de 2.500 lei, adică 50 % din capitalul social.
        Societatea Comercială                2.NICOLAE DUMITRA, cetățean român, domiciliat în
        CRISNEX GRUP - S.R.L.              București, str. Cristescu Dima, nr. 1, bloc 105A, sc 1,
                                 et. 1, ap. 4, sect. 2, identificat cu CI, seria RT, nr.094255,
             DECIZIA                eliberat de secția 9 poliție la data de 23.05.2000,
                                 CNP.2550218400720, deținând 25 părți sociale, în
 ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009          valoare totală de 2.500 lei, adică 50 % din capitalul social.
                                   Asociații au hotărât în unanimitate: suspendarea
  ANTONIU RICARDO - CONSTANTIN, de cetățenie
                                 activitatii pe o perioadă de 3 ani a
română, domiciliat în Mun. București, Str. AMURGULUI
                                 S.C. PRO.ROMCONSTRUCT S.R.L., începând cu data
nr. 24, bl. P4, sc. 1, et. 4, ap. 81, sector 5,
                                 de 30.04.2009, până la data de 30.04.2012.
CNP: 1750107434534, identificat cu CI seria RD
nr. 606413 emis de SPCEP S 5 BIROUL 3 la data            (11/1.078.917)
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
        Societatea Comercială                 Asociații au hotărât în unanimitate: suspendarea
      TERRABIZ UNIVERSAL - S.R.L.              acrtivitatii pe o perioadă de 3 ani a S.C. PRODOMUS
                                 SERVICE 1 S.R.L.,începând cu data de 30.04.2009,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              până la data de 30.04.2012.

     AL S.C. TERRABIZ UNIVERSAL S.R.L.              (13/1.078.919)
         NR. 01/29.04.2009
  Subsemnatul ANDREI ROBERT-ADRIAN, cetățean                 Societatea Comercială
                                      CARTEX INTERNATIONAL - S.R.L.
român, domiciliat în București, sector 4, Bld. Constantin
Brancoveanu nr. 1, bloc MI, scara I, etaj 1, ap. 5,                   HOTĂRÂREA
identificat cu CI seria RD nr. 548633, eliberata de
SPCEP S4 biroul nr. 3 la data de 14.11.2007,               ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
CNP 1811130270010, în calitate de asociat unic al             S.C. CARTEX INTERNATIONAL S.R.L.
SC TERRABIZ UNIVERSAL SRL, cu sediul în București,          Adunarea Generală a Asociaților S.C. CARTEX
Aleea Urucu Dan Adrian nr. 1; bloc 20, sc. C, etaj 5,       INTERNAȚIONAL S.R.L., întrunită astăzi, 29 Aprilie 2009, în
ap. 217, sector 4, având nr. de înregistrare in Registrul     prezența celor doi asociați, Dragomir Dorina și
Concertului J40/8890/2004, C.U.I. 16474043, am hotărât :     Dragomir Radu, hotărăște suspendarea activității
  - Suspendarea activității societății pe o perioadă de     S.C. CARTEX INTERNAȚIONAL S.R.L. pentru o
3 (trei) ani, începând de la data de 30.04.2009 și până la    perioadă de trei ani, începând cu data de 01 Mai 2009
data de 29.04.2012, urmând ca la data de 30 04 2012,       până la data de 30 Aprilie 2012.
S.C. TERRABIZ UNIVERSAL S.R.L. sa își reia              Sunt îndeplinite condițiile de validitate a hotărârii,
activitatea. Suspendarea activității societății în toată     conform dispozițiilor legale și statutare. Hotărârea se va
această perioadă va putea fi revocată totuși, astfel încât    consemna către Registrul Comerțului și se va publica în
societatea să își poată relua activitatea oricând, numai     Monitorul Oficial.
prin decizia asociatului unic.                    (14/1.078.920)
  (12/1.078.918)
                                         Societatea Comercială
                                        DAN UNIC PREMIA - S.R.L.
        Societatea Comercială
      PRO DOMUS SERVICE 1 - S.R.L.                         DECIZIA
            HOTĂRÂREA                     ASOCIATULUI UNIC NR. 1/29.04.2009

    ADUNARLI GENERALE A ASOCIAȚILOR A               Subsemnata
     S.C. PRO DOMUS SERVICE 1 S.R.L.               Dumitru Andița-Nicoleta, domiciliată în București.
        DIN DATA DE 28.04.2009               Str. Al. Compozitorilor nr. 6A, bl. 822, sc. B, et5, ap.68,
                                 Sector 6 identificată eu CI seria DP nr. 074052 eliberată
  S.C PRO.DOMUS SERVICE 1 S.R.L., persoană           de secția 22 poliție la data de 28.01.2002.
juridică romană cu sediul social în București, Sector 2,     CNP 2740918463017, în calitate de asociat unic,
str. SLT. CRISTESCU DIMA, NR. l, Bloc 105A, etj. 1,        deținând 100% din capitalul social al societății, am decis.
ap. 4, C.U.I. 5325615/15.03.1994 J40/23937/15.10.1993 a avut   conform legii și dispozițiilor statutare:
loc Adunarea Generală a Asociaților, având următoarea        Suspendarea activității societății pe o perioadă de
componență:                            3 ani, începând cu 01.05.2009 și până la data
  1.NICOLAE FLORICA, cetățean român, domiciliat în       de 01.05.2012.
București, str. Cristescu Dima, nr. 1, bloc 105A, sc 1,        (15/1.078.921)
et. 1, ap.4,sect.2, identificat cu CI, seria RX, nr.189100,
eliberat de secția 9 politie la data de 27.06.2003,               Societatea Comercială
CNP. 1541012400357, deținând 25 părți sociale, in                MI EXPERTASIG - S.R.L.
valoare totala de 2.500 lei, adică 50% din capitalul social.
  2.NICOLAE NICUSOR, cetățean roman, domiciliat în                  HOTĂRÂREA
București, str. Popa Iancu, nr. 52, sect. 2, identificat cu CI,
seria RT, nr.521633, eliberat de SPCEP S2, la data         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
de 19.10.2007, CNP. 1600604400212, deținând 25 părți          M I EXPERTASIG S.R.L. NR. 1/29.04.2009
sociale, în valoare totala de 2.500 lei, adică 50% din       Motoc Ioan, născut la 12.06.1947 în Sat. Sasciori
capitalul social.                         (Corn. Recea) jud. Brașov, CNP 1470612400292,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                 5

domiciliat în Mun. București sector 4 str. Viorele nr. 4           Societatea Comercială
bl. 22, sc. 2, et. 1, ap. 41, identificat cu CI seria RD        TRAFFIC MANAGEMENT CONSULTING
                                         (TMC) - S.R.L.
nr. 240007 emisa de Secția 14 Politie la 02.04.2002 si
Motoc Claudia născută la 03.11.1973 in Mun. Fagaras        ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL
jud. Brașov, CNP 2731103082411, domiciliată în         SOCIETĂȚII COMERCIALE TRAFFIC MANAGEMENT
Mun. București, sector 4, Bld. Gheorghe Sincai nr. 15,         CONSULTING (TMC) S.R.L. ORCTB
bl. 5A, sc. 2, et. 6, ap. 54, identificata cu CI seria RD       NR. J40/2738/2009 ȘI C.U.I. 25215676
nr. 249060 emisa de Secția 14 Poliție la 22.05.2002 în       Subsemnatul Recoșeanu Viorel, cetățean roman,
calitate de asociați, am hotărât:                căsătorit, născut la data de 11.01.1958 în com. Fîrțănești
  Se suspenda activitatea din 01.05.2009, pe o        jud. Galați, fiul lui Constantin și Valeria, domiciliat în
                                București str. Lt. Aurel Boțea nr.4, bloc B8, sc.2, at.2,
perioadă de 3 ani.
                                ap.67, sector 3, posesor a CI. seria I.I. nr. 000404
  (16/1.078.923)                       eliberata de INEP la data de 16.01.2008, CNP 1580111400309,
                                în calitate de asociat unic al societății comerciale
                                TRAFFIC MANAGEMENT CONSULTING (TMC) S.R.L.
       Societatea Comercială               cu sediul în București str. Lt. Aurel Boțea nr.4, bloc B8,
      EL&GY EXPERT CONTA - S.R.L.             sc.2, at.2, ap.67, sector 3, înregistrată la ORCTB sub
                                nr. J40/2738/2009 având C.U.I. 25215676și atribut
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              fiscal RO, am decis suspendarea activității acestei
                                societăți, pe termen de 3 ani, începând cu data de
     A ASOCIAȚILOR NR. 76/28.04.2009            30.04.2009.
     S.C. EL&GY EXPERT CONTA S.R.L.              Prezentul document a fost tehnoredactat în 5 (cinci)
                                exemplare originale din care unul a fost reținut pentru
        DIN DATA DE 28.04.2009
                                arhiva societății
  S.C. EL&GY EXPERT CONTA S.R.L., persoană            (18/1.078.925)
juridică romana, cu sediul în București, aleea Mozaicului,
nr. 1, bloc B4, sc. A, et 6, ap 26, sector 2,
                                       Societatea Comercială
J40/7195/30.05.2003, C.U.I. 15491267/06.06.2003, a           EL&VI EXPERT CONSULTING - S.R.L.
avut loc Adunarea Generală a Asociaților, având
următoarea componență:                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  1. CALOTĂ ELENA, cetățean român, născută în
                                   S.C. EL&VI EXPERT CONSULTING S.R.L.
București, Sector 6, în data de 16.11.1967, cu domiciliul      NR. 12/28.04.2009 DIN DATA DE 28.04.2009
în București, Aleea Mozaicului nr. 1, bloc B 4 sc. A, etaj.6,
                                  S.C. EL&VI EXPERT CONSULTING S.R.L., persoană
ap.26, Sector 2, posesoare a CI. seria RD nr.316472       juridică română cu sediul în București, sector 2,
eliberat de S.E.P. la 22.05.2003, CNP 2671116424559,      aleea Mozaicului, nr. 1, bloc B4, sc. A, et. 6, ap. 26,
deținând 10 părți sociale, în valoare totală de 100 lei     C.U.I. 24564678/07.10.2008, J40/17027/07.10.2008 a
reprezentând 50% din capitalul social,             avut loc Adunarea Generală a Asociaților, având
  2. ISTRĂTESCU MARIA cetățean român, născută în       următoarea componență:
                                  1.CALOTĂ ELENA, cetățean român, născută în
București, Sector 3, în data de 14.08.1967, cu domiciliul
                                București, Sector 6, în data de 16.11.1967, cu domiciliul
în București, Str. Odobesti nr.4, bloc Z3, sc. 2, etaj. 4,   în București, Aleea Mozaicului nr. 1, bloc B 4 sc. A, etaj.6,
ap. 38, Sector 3, posesoare a CI. seria RR nr. 242902      ap.26, Sector 2, posesoare a C.I. seria RD nr. 316472
emisă de Secția 13 Poliție la data de 06.11.2002,        eliberat de S.E.P. la 22.05.2003, CNP 2671116424559,
CNP 2670814433035, deținând 10 părți sociale, în        deținând 10 părți sociale, în valoare totală de 100 lei
                                reprezentând 50% din capitalul social,
valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul
                                  DEHALT VIOLETA-ERMINA, cetățean român,
social,                             născută în București, sector 3, la data de 07.09.1968, cu
  Asociații au hotărât în unanimitate: suspendarea      domiciliul în București, str. Stupilor nr.7, bloc A8, sc. 1,
acrtivitatii pe o perioadă de 3 ani a S.C. EL&GY EXPERT     etaj.3, ap. 14, sector 4, posesoare a CI seria DP
CONTA S.R.L., începând cu data de 30.04.2009, până la      nr. 054867 emisa de I.G.P. - D.E.P. LA 01.02.2001,
data de 30.04.2012.                       cnp 2680907441578, deținând 10 parti sociale, în
                                valoare totală de 100 lei reprezentând 50% din capitalul
  (17/1.078.924)                       social.
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
  Asociații au hotărât în unanimitate: suspendarea                Societatea Comercială
acrtivitatii pe o perioadă de 3 ani a S.C. EL&VI EXPERT              LADATA DECO - S.R.L.
CONSULTING S.R.L., începând cu data de 30.04.2009,
până la data de 30.04.2012.                               DECIZIE AGA
  (19/1.078.926)                          Subsemnata Laura Tasca, domiciliată în București,
                                 Sector 1, Str. Uruguay Nr 23, etaj 4-5, ap. 5, posesoare a
                                 CI RX 282269, eliberata de Secția 2, București, în calitate
       Societatea Comercială                de asociat unic la S.C. LADATA DECO S.R.L.,
     HUBER HIGH SPEED STOP - S.R.L.
                                 înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
          HOTĂRÂREA NR. 1                J40/18412/2005, Cod Unic de înregistrare 18093860,
                                 din data de 02.11.2005, cu sediul social în București,
         DIN 30.04.2009                 Sector 1, Str. Uruguay Nr 23, etaj 4-5, ap. 5, decid
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             închiderea punctului de lucru situat în Bd. Timișoara
       ÎNTRUNITĂ AD-HOC LA                 nr. 26, subsol, unitățile L10-11, Sector 6, București,
      SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII              din motive financiare - scăderea drastica a încasărilor -
                                 începând cu 01.04.2009.
  Noi, asociații :
  HUBER VALENTINA MAGDALENA, cu domiciliul în            (22/1.078.929)
București, Aleea Bacău nr. 13, bl. H4, sc 1, et. 2, ap. 10,
sector 5, legitimata cu CI seria RT nr.565073, eliberata de
SPCEP S5 la data de 05.06.2008, CNP 2790528453011,                 Societatea Comercială
și                                         REC SERV - S.R.L.
  HUBER DANIEL COSMIN; cu domiciliul în București,
Aleea Bacău nr. 13, bl. H4, sc. 1, et. 2, ap. 10, legitimat              DECIZIA NR. 1
cu CI seria RT nr. 565072, eliberata de SPCEP S5 la data
de 05.06.2008, CNP 1790222451561 în temeiul                   DIN DATA DE 29.04.2009
prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale         A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII
și al prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al              REC SERV S.R.L.
societății, întruniți în adunare generală la sediul societății,    RASCANU SERBAN VALENTIN, de cetățenie
azi, data de mai sus, cu unanimitate de voturi,          română, născut la data de 27.03.1964 în Mun. București,
  HOTĂRÂM :
                                 domiciliat în Mun. București, sector 1, Str. Mircea
  Suspendarea temporară a activității societății ca
urmare a următoarelor motive:                   Vulcanescu, nr. 153A, CNP : 1640327400231, identificat
  - lipsa activității până în acest moment,           cu CI seria RD nr. 566046 emisa de SPCEP S1 biroul
  - climatul economic actual.                  nr. 3 la data de 24.03.2008, în calitate de asociat unic, am
  Suspendarea se realizează pentru o perioadă          decis :
de 3(trei) ani, de la data de 30 aprilie 2009 până la data      Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3
de 30 aprilie 2012. Societatea își va relua activitatea      ani, începând cu data de 29.04.2009.
începând cu 30 aprilie 2012.                     Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  (20/1.078.927)                        neschimbate.
                                   (23/1.078.930)
        Societatea Comercială
      MG EXCLUSIVE FASHION - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                         BYTESS CURIER - S.R.L.
            DECIZIA NR. 1
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2009
       DIN DATA DE 30.04.2009
     A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII                A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
      MG EXCLUSIVE FASHION S.R.L.
                                   TESCARAU NICOLETA-FRANCISCA, domiciliată în
  GHICA MIHAELA, născută la 02.05.1980 în            București, str. Durau, nr.54, sector 1, legitimata cu CI,
Mun. București sec. 3, CNP 2800502430025 domiciliat în      seria RX, nr.242682, având CNP 2800104430026,
Mun. București sec 3, Str. Brândușelor nr. 9 bl. G4, sc. B,    eliberat de Secția 5 Politie la data de 09.12.2003, și
ap. 41, identificat cu CI seria RT nr. 516494 emisa de      DINU BIANCA ALINA, domiciliată în București,
SPCEP S3 biroul nr 2. la 28.09.2007, în calitate de        str. Faurei, nr. 5, bl. C9, sc. B, et. 9, ap.77, sector 1,
asociat unic, a decis:                      legitimata cu CI, seria RX, nr.345974, eliberat de SPCEP
  Se suspendă activitatea din 01.05.2009, pe o          S 1 biroul nr.5, la data de 05.08.2005, având
perioadă de 3 ani.                        CNP 2740630416014 în calitate de asociați la
  (21/1.078.928)                        S.C. BYTESS CURIER S.R.L., a hotărât următoarele:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                  7

  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă      sector 6, identificat cu CI. seria RR nr. 375725, emisă de
de 3(trei) ani începând cu data de 30.04.2009 până la      SPCEP S6, Biroul nr. 3, la data de 14.03.2006, având
data de 30.04.2012.                       CNP 1820412134148,
  (24/1.078.931)                          DRĂGUȘINOIU ALINA, cetățean român, născută în
                                 oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu, la data de 29.11.1982,
                                 fiica lui Constantin si Ecaterina, domiciliată în
         Societatea Comercială
         FUORIPORTA - S.R.L.               mun. București, strada Baba Novac nr. 23, bl. G10, sc. A,
                                 et. 5, ap. 24, sector 3, identificată cu CI. seria RT
          HOTĂRÂREA NR. 2                nr. 512875 emisă de SPCEP S3, Biroul nr. 3, la data de
                                 03.09.2007, având CNP 2821129521705,
         DIN 30.04.2009                   ABDULHAMIT EROL-NADIR, cetățean român, născut
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             în mun. Constanța, jud. Constanța, la data
  Subsemnații                         de 27.02.1983, fiul lui Munir si Sevghin, domiciliat în
  - Dumitru Ștefan Razvan, cetățean român, domiciliat     mun. București, strada Baba Novac nr. 23, bl. G10, sc. 1,
în București, Str. Aleea Mozaicului, nr. 8, bl B8, sc. A,    et. 5 ap. 24, sector 3, identificat cu CI. seria RR
et. 1, ap. 5, sector 2, care se identifică cu CI seria RX    nr. 431133, emisă de SPCEP S3, Biroul nr. 3, la data de
nr. 127225, emis de Secția 9 Politie la data           09.02.2007, având CNP 1830227134121, în calitate de
de 01.06.1999, în calitate de asociat,
                                 asociați ai Societății Comerciale SAPTE ARTE S.R.L, în
  - și
                                 conformitate cu dispozițiile legale si statutare, am
  - Mihart Elena, cetățean român, domiciliat în
                                 HOTĂRÂT următoarele:
București, B-dul Camil Ressu, nr. 9, bl. 58, sc. 4, et. 4,
ap. 149, sector 3, care se identifică cu CI seria RR,        Articol unic: Se suspendă temporar activitatea
nr 116094, emis de Secția 12 Politie, la data          societății, pe o perioadă de 3 ani începând cu data de
de 20.04.1999, în calitate de asociat al             29 aprilie 2009 până la data de 28 aprilie 2012.
  S.C. FUORIPORTA S.R.L. cu sediul în București,          (26/1.078.933)
Aleea Buhusi, nr. 1, bl. 4, sc. A, et. 9, ap. 211, sector 3,
având în vedere dispozițiile legii 31/1990 republicata și
modificata, am decis următoarele:                         Societatea Comercială
  - Suspendarea activității societății pe o perioadă              EGECOM GRUP - S.R.L.
de 3 ani, începând cu data de 01.05.2009 până la data
de 30.04.2012.                                   HOTĂRÂREA NR. 1

  (25/1.078.932)                              DIN DATA DE 29.04.2009
                                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
         Societatea Comercială                    EGECOM GRUP S.R.L.
         SAPTE ARTE - S.R.L.
                                  DRAGHICI CONSTANTIN, de cetățenie română,
       HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009             născut la data de 19.11.1963 în Mun. Focșani,, domiciliat
                                 în Mun. București, sector 3, Str. P-ta Alba Iulia, nr.8, bl.I7,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             sc.3, ap.65, CNP : 1631119400454, identificat cu CI
      SOCIETĂȚII COMERCIALE                seria RT nr. 451507 emisa de SPCEP S3 biroul nr. 2 la
        SAPTE ARTE S.R.L.                 data de 04.01.2007 și TALPIGA GHEORGHE, de
  Subsemnații                         cetățenie romana, născut la data de 25.09.1963 în
  BRĂILOIU ALEXANDRA, cetățean român, născută în        Mun. București, domiciliat în Mun. București, sector 6,
mun. București sector 6, la data de 29.09.1982, fiica      Str. Partiturii, nr.37, CNP : 1630925400166, identificat
lui Mircea si lolanda, domiciliată în mun. București,      cu CI seria RR nr. 202128 emisa la data de 20.04.2002,
strada Novaci nr. 8, bl. P57, sc. 4, et. 3, ap. 109, sector 5,  în calitate de asociati, a hotărât:
identificată cu CI. seria RD nr. 119929, emisă de Secția 19 la   Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
data de 10.08.2000, având CNP 2820929460011,           3 ani, începând cu data de 29.04.2009.
  GANEA ALEXANDRU, cetățean român, născut în
                                  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
mun. Constanța, jud. Constanța, la data de 12.04.1982,
                                 neschimbate.
fiul lui Adrian Emil și Măria, domiciliat în mun. București,
strada Drumul Taberei nr. 100, bl. M13, sc. 1, et. 4, ap. 27,    (27/1.078.934)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
        Societatea Comercială               1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
        RAPID INTERMED - S.R.L.             de 3(trei) ani începând cu data de 29.04.2009 până la
                                data de 29.04.2012.
      DECIZIA NR. 15 DIN 30.04.2009
                                  (30/1.078.937)
     A S.C. RAPID INTERMED S.R.L.
  CU NR. J40/5996/24.04.2003, C.U.I. 15400749.                 Societatea Comercială
  Subsemnatul Popescu Doru Mihail născut                    LEAL EDICON - S.R.L.
la 02.11.1975 în București, domiciliat în București,
str. Mărgeanului 44, bl. M113, ap. 26, sector 5, CI              DECIZIA NR. 1/29.04.2009
seria RR, NR. 092882, eliberat la 11.02.2000de către        Subsemnata Alexandru Maria-Liana, CNP 2460201400631,
secția 19 Politie, CNP 1751102450029, în calitate de      asociat unic la firma LEAL EDICON S.R.L. cu sediul în
asociat unic, am hotărât:                    București, str. Fetești nr. 5, sector 3, în conformitate cu
  Art. 1 Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani    statutul firmei și având în vedere că în ultimii ani nu am
de la 30.04.2009 până la 30.04 2012               avut nicio activitate, am hotărât suspendarea acesteia pe o
                                perioadă de 3 ani, de la 1 mai 2009 până la 30 aprilie 2012.
  (28/1.078.935)
                                  (31/1.078.938)
         Societatea Comercială
         M.I. OCTAVIAN - S.R.L.                   Societatea Comercială
                                  EASY SAFE SISTEME ELECTRONICE - S.R.L.
       HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009
                                        DECIZIA NR. 1 / 25.04.2009
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
                                  Subsemnatul CRAIU RADU-EUGEN, domiciliat în
       M I OCTAVIAN S.R.L.
                                București, Sector 3, B-dul Rîmnicu Sărat nr. 18, Bl 16,
  Motoc Ioan născut la 12.06.1947 în Sat. Sasciori      sc. B, et. 1, ap. 62, identificat cu CI, seria DP nr. 115785,
(Corn. Recea) jud. Brașov, CNP 1470612400292,          eliberată de INEP la data de 04.11.2005,
domiciliat în Mun. București sector 4, str. Viorele nr. 4,   CNP 1780921431537, în calitate de asociat unic al
bl. 22, sc. 2, et. 1, ap. 41, identificat cu CI seria RD    S.C. EASY SAFE SISTEME ELECTRONICE S.R.L, am
nr. 240007 emisa de Secția 14 Politie la 02.04.2002,      hotărât:
Gorgovan Olga născuta la 10.12.1949 în Sat. Sasciori        - Suspendarea activității S.C. EASY SAFE SISTEME
(Com. Recea) jud. Brașov, CNP 2491210082412,          ELECTRONICE S.R.L pe o perioadă de 3 (trei ) ani,
domiciliată în Mun. Fagaras jud. Brașov str. Negoiu       începând cu data de 25.04.2009 și până la 24.04.2012.
bl. 14, sc. C, ap. 3, identificata cu CI seria BV nr. 509660    (32/1.078.939)
emisa de SPCLEP Fagaras la 05.04.2007, si Tetu Ioan,
născut la 09.06.1934 în Com. Sasciori, jud. Brașov,
CNP 1340609400316, domiciliat în Mun. București                 Societatea Comercială
sector 2, str. Radu Robescu nr.30, identificat cu Bl               DACRILEX - S.R.L.
seria GR nr. 966776 emisa de D.G.F.P.M.B Secția 19
Poliție la 31.05.1995, în calitate de asociați, a hotărât:             HOTĂRÂREA NR. 1
  Se suspendă activitatea din 01.05.2009, pe o
perioadă de 3 ani.                             DIN DATA DE 30.04.2009
                                A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
  (29/1.078.936)                               DACRILEX S.R.L.
                                  DUMITRESCU DRAGOS-ALEXANDRU născut
        Societatea Comercială              la 15.11.1984 în Mun. București sec. 5,
       RELYANS COMPLEX - S.R.L.              CNP 1841115450012, domiciliat în Mun. București sec 6
                                Str. Nucșoara, nr 8, bl 41, sc 5, et 2, ap 69, identificat
        DECIZIA NR. 1/29.04.2009             cu CI seria RD nr. 119698 emisa de Secția 20 Pol. la
                                09.08.2000, și DUMITRESCU FLORENTINA-CRISTINA
         A ASOCIATULUI UNIC              născuta la 10.08.1957, în Mun. București sec. 8,
                                CNP 2570810400604 domiciliata în Mun. București
  MANEA AURELIA, domiciliată în București, sos.        sec 6 Cal. Giulesti nr. 125 bl. B, sc A, et 1, ap 8,
Mihai Bravu, nr. 184, bl. 213, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 2,  identificată cu CI seria RD nr. 171507 emisă de Secția 20
legitimata cu CI, seria RR, nr.402019, având          Pol. Ia 13.06.2001 în calitate de asociați, a hotărât:
CNP 2631118400074, eliberat de SPCEP SI biroul nr. 1,       Se suspendă activitatea din 01.05.2009, pe o
                                perioadă de 3 ani.
la data de 19.07.2006, în calitate de asociat unic la
S.C. RELYANS COMPLEX S.R.L.., a decis următoarele:         (33/1.078.940)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                  9

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         ORANGE OPTIC - S.R.L.                   GREENLAKE DEVELOPMENT - S.R.L.

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                        HOTĂRÂREA
A S.C. ORANGE OPTIC S.R.L. CU SEDIUL SOCIAL ÎN
 BUCUREȘTI. CALEA FERENTARI, NR. 20. BL. 126.              ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
 SC.37 ET.6, AP.89. SECTOR 5, 140/16693/4.10.2005.           S.C GREENLAKE DEVELOPMENT S.R.L.
     CU.I. 18011177 NR. 1/29.04.2009             ÎNMATRICULATA LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                    NR. J40/681/2003; C.U.I. 15139997 SEDIUL:
  Subsemnații
                                  BUCUREȘTI, SOS. NORDULUI NR. 82-92, TRONSON
  CHIREA ALINA-MIHAELA, cetățean român, născută
la data de 13.08.1975 în Municipiul București, fiica lui Ion      GENEVE, DEMISOL, BIROUL 5, SECTOR 1
și Ioana, de sex feminin, necăsătorită, domiciliată în        Subscrisele:
București, Calea Ferentari, nr. 20 bl. 126, sc.3, et.6,        - EDETRIO HOLDINGS LIMITED, persoană juridică
ap.89, sector 5, identificată prin C.I., seria DP.         ale cărei organizare și funcționare sunt guvernate de
Nr. 098797, eliberată de secția DGEIP - DEP la data de       legile Republicii Cipru, cu sediul în Nicosia, Cipru,
25.07.2003, C.N.P. 2750813441546, și                Str. Kyriakos Matsis nr. 16, Egale House, etaj 10,
  ISTRATE IONUT, cetățean român, fiul lui Gheorghe și      Agioi Omologites, PC 1082, înmatriculata la autoritățile
Elena, identificat prin C.I., seria RX, nr. 185093 eliberat    din Republica Cipru - Ministerul Comerțului, Industriei
de SEP Politie la data de 17.06.2003 și având           și Turismului, Oficiul Registrului Societăților și
CNP 1821002460024, domiciliat în Municipiul București,       Judecătorului Delegat Nicosia sub nr. HE 215266/10.12.2007,
Str. Politehnicii, nr. 5, bl. 8, sc. B, et. 4, ap. 62, sector 6,  legal reprezentata Stavros Paraschou - împuternicit, în
în calitate de asociați ai S.C. ORANGE OPTIC S.R.L.,        calitate de asociat
reprezentând 100% din capitalul social ne-am întrunit         - QUALITY LIVING DEVELOPERS S.A., o societate
pentru a decide deschiderea unor puncte de lucru situate
                                  pe acțiuni înființata și organizată în conformitate cu legile
în București, Splaiul Independentei, nr. 1, bl. 16, parter,
                                  din România, cu sediul în Șoseaua Nordului, nr. 82-92,
sector 5 si in București, Splaiul Independentei, nr. 3,
                                  tronson Geneve, demisol, biroul nr. 8, București, sector 1,
bl. 17, parter, sector 5.
                                  România, înregistrata la Registrul Comerțului sub
  În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi,
             AM HOTĂRÂT                nr. J40/2659/2005, având codul unic de înregistrare
  1 Se deschide punctele de lucru în București,         nr. 17228527, reprezentată prin Alexandru Miron -
Splaiul Independentei, nr. 1, bl. 16, parter, sector 5 si în    împuternicit, în calitate de asociat în baza Proceselor
București, Splaiul Independentei, nr. 3, bl. 17, parter,      Verbale ale Ședințelor Adunării Generale a Asociaților
sector 5, spatii închiriate conform contractului          din 09.12.2008 si 20.01.2009 decidem următoarele :
de închiriere nr. 1068/13.03.2009, încheiate intre          I. REVOCAREA Dlui Gregory Dounis din funcția de
S.C. CENTROFARM S.A., in calitate de locator si          administrator al S.C. GREENLAKE DEVELOPMENT S.R.L.
S.C. ORANGE OPTIC S.R.L. în calitate de locatar.           1.1. Se revocă din funcția de administrator
  Prezenta Hotărâre s-a încheiat la București, la sediul     Domnul Gregory Dounis.
societății, azi: 29.04.2009, în patru exemplare originale.      II. Numirea unor noi membri ai Consiliului de
                                  Administrație.
  (34/1.078.941)                          2.1. Se numesc în funcția de administratori, pentru un
                                  mandat de 4 (patru) ani începând cu 09.12.2008,
         Societatea Comercială              următorii:
         DORA IOCOS - S.R.L.                 1. GERONYMAKIS GEORGIOS, cetățean grec,
                                  născut la 29.12.1951, în Peiraias, Grecia, domiciliat în
              DECIZIA                 Grecia, Nea Smyrni - Atica (Attiki), str. Patmou nr 6,
                                  posesor al pașaportului seria AB0197718, emis de
    ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII               autoritățile elene la 05.09.2006,
 DORA IOCOS S.R.L. NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009            2. KYRIAZAKOS GEORGIOS, cetățean grec, născut
                                  la data de 27.05.1949 în Grecia, Atena, domiciliat în
  STAICOVICI DUMITRU, născut la 30.06.1959, în
                                  Grecia, Psychiko, str. Antheon nr. 15, identificat cu
Mun. București, sec. 7, CNP 1590630400161, domiciliat
                                  pașaport seria AB0787785, emis de emis de autoritățile
în Mun. București, sec 4, Str. Sg. Iriceanu Ion nr. 20, bl
                                  elene la data de 04.10.2006
132, sc 1, et 7, ap 25, identificat cu C seria RR nr. 334174
                                   3. FRANGOS IOANNIS, cetățean grec, născut la
emisa de Secția 15 Pol. la 07.10.2004 în calitate de
                                  12.05.1962, în Chios, Grecia, domiciliat în Grecia,
asociat, a hotărât:
                                  Pireu, posesor al pașaportului seria AB0885165, emis
  Se suspendă activitatea din 01.05.2009, pe o
                                  de autoritățile elene la 10.10.2006
perioadă de 3 ani.
                                   4. ANDREAS PANTELAKIS, cetățean grec, născut
  (35/1.078.942)                         la 18.03.1958, in Athena, Grecia, domiciliat în grecia,
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
Atena, Palaio Psychiko, Attiki, strada Roidi nr. 9, posesor   Grecia, Psychiko, str. Antheon nr. 15, identificat cu
al pașaportului seria AB0622716, emis de autoritățile      pașaport seria AB0787785, emis de emis de autoritățile
elene la 26.09.2006                       elene la data de 04.10.2006,
  5. STENGOS GEORGIOS, cetățean grec, născut           11. FRANGOS IOANNIS, cetățean grec, născut
la 13.03.1967, în Kalamaki, Grecia, domiciliat în        la 12.05.1962, în Chios, Grecia, domiciliat în Grecia,
Grecia, Atena, Solomou 20, posesor al pașaportului       Pireu, posesor al pașaportului seria AB0885165, emis de
seria AB 194433, emis de autoritățile elene la 05.09.2006    autoritățile elene la 10.10.2006,
  2.2. Urmare celor de mai sus, componența Consiliului      12. ANDREAS PANTELAKIS, cetățean grec, născut la
de Administrație va fi următoarea:               18.03.1958, în Athena, Grecia, domiciliat în Grecia,
  1. STENGOS ANDREAS, cetățean grec, născut la        Atena, Palaio Psychiko, Attiki, strada Roidi nr. 9, posesor
24.10.1962, în Patra, Grecia, domiciliat în Grecia,       al pașaportului seria AB0622716, emis de autoritățile
Atena, str. Solomou 20 posesor al pașaportului         elene la 26.09.2006,
seria AB0328236, emis de autoritățile elene             13. STENGOS GEORGIOS, cetățean grec, născut la
la 10.09.2006,                         13.03.1967, în Kalamaki, Grecia, domiciliat în Grecia,
  2. STATHAKIS NIKOLAOS, cetățean grec, născut la       Atena, Solomou 20, posesor al pașaportului seria AB
27.10.1962, în Atena, cu domiciliul la 20 Solomou Street,    194433, emis de autoritățile elene la 05.09.2006.
Alimos, Attiki, Grecia, posesor al pașaportului           III. REPREZENTAREA SOCIETĂȚII
seria AA 3520564, eliberat de autoritățile elene la data      3.1. Competentele nelimitate ale membrilor Consiliului
de 19.07.2006,                         de Administrație sunt revocate, iar reprezentarea
  3. EVANGELOS TSATIRIS, cetățean grec, născut la       societății se va face de către un Comitet Executiv format
14.07.1957, în Kardamyla, Grecia, domiciliat în Grecia,     din următorii administratori:
Atena, Ydras 11, Lykovrisi, posesor al pașaportului         1. EVANGELOS TSATIRIS
seria AB3131538, emis de autoritățile elene la 29.11.2006,     2. NIKOLAOS STATHAKIS
  4. KONSTANTINOS TSOUVELEKAKIS, cetățean             3. GARMPIS ISIDOROS
grec, născut la 25.04.1964, în Athena, Grecia, domiciliat      4. STAVROS PARASCHOU
in Grecia, Atena, Glyfada, Xantou 3, Lazaraki, posesor al      3.2. Asociații hotărăsc în unanimitate ca membrii
pașaportului seria AB1249692, emis de autoritățile elene    Comitetului Executiv vor putea lua decizii după cum vor
la 16.10.2006,                         considera de cuviința, in vederea apărării intereselor
  5. GARMPIS ISIDOROS, cetățean grec, născut la        societății și în conformitate cu obiectul statutar de
04.11.1947, în Athena, Grecia, domiciliat în Grecia,      activitate, potrivit Actului Constitutiv.
Atena, Glyfada, Xantou 3, Lazaraki posesor al            3.3. Membrii Comitetului Executiv vor lua toate
pașaportului seria AA0043972, emis de autoritățile elene    masurile necesare promovării și protejării intereselor
la 11.01.2006,                         Societății. În situația în care Comitetul Executiv nu va
  6. BITROS CONSTANTINOS, cetățean american,         putea lua o decizie, competenta decizionala va aparține
născut la data de 05.03.1972, în New York, Statele Unite    Consiliului de Administrație. În orice situație, competența
ale Americii, domiciliat in Grecia, Atena, Glyfada,       decizională a Comitetului Executiv este limitata la acele
Xantou 3, Lazaraki posesor al pașaportului tip P        situații în care, potrivit legii sau Actului Constitutiv, nu este
nr. 710058961, eliberat de autoritățile SUA la data       nevoie de o Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.
de 02.07.2002,                           3.4. Asociații hotărăsc în unanimitate ca membrii
  7. LAMPROS ANAGNOSTOPOULOS, cetățean grec,         Comitetului Executiv vor adopta decizii cu majoritatea
născut la 20.03.1963, în Athena, Grecia, domiciliat în     simplă a voturilor. Membrii Comitetului Executiv vor putea
Grecia, Atena, Glyfada, Xantou 3, Lazaraki, posesor al     angaja Societatea, fără limită în tranzacțiile financiare,
pașaportului seria AB2748543, emis de autoritățile elene    prin semnătura a cel puțin 2 (doi) din cei 4 (patru) membri
la 02.12.2006,                         menționați.
  8. STAVROS PARASCHOU, cetățean grec, născut la         IV. Actul constitutiv va fii modificat conform celor
08.12.1972, în Kavala, Grecia, posesor al pașaportului     hotărâte în prezenta și semnat de reprezentații
seria AB0742956, emis de autoritățile elene la         asociaților.
02.10.2006, domiciliat în București, str. Luncsoara,        V. PERSOANE ÎMPUTERNICITE PENTRU ADUCEREA
nr 6C, ap. 14, titular al dreptului de rezidentape teritoriul  LA ÎNDEPLINIRE A PREZENTEI HOTĂRÂRI
României conform certificatului de înregistrare           4.1. Este împuternicita Dna Nita Mihaela, cetățean
nr. 1333/28.05.2007 emis de APS București,           român, născut la data de 03.09.1977 în București,
  9. GERONYMAKIS GEORGIOS, cetățean grec,           domiciliat în București, sector 6, str. Ion Manolescu nr. 1,
născut la 29.12.1951, în Peiraias, Grecia, domiciliat în    bloc 124, scara A, etaj 2, ap. 11, identificat cu CI seria RR,
Grecia, Nea Smyrni - Atica (Attiki), str. Patmou nr 6,     nr. 186235, emisă de Secția 21 la data de 17.01.2002,
posesor al pașaportului seria AB0197718, emis de        CNP 2770903463055 să îndeplinească orice formalități,
autoritățile elene la 05.09.2006,                documente, instrumente, acte sau fapte pe care
  10. KYRIAZAKOS GEORGIOS, cetățean grec, născut       Mandatarul Societății le va considera necesare sau
la data de 27.05.1949 în Grecia, Atena, domiciliat în      oportune în legătură cu înregistrarea la Registrul
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                11

Comerțului a hotărârilor mai sus menționate,          seria RT, nr. 540654/SPCEP S2 biroul nr. 3/12.02.2008,
operațiunilor sau documentelor aprobate.            CNP: 1611215400161
  Redactata la sediul societății, astăzi 26.03.2009,       și
în 5 (cinci) exemplare, toate cu valoare de original.       ROTARU MIHAIL, domiciliat în București, Str. Dr. Vasile Sion
  (36/1.078.943)                       nr.1-9, bl. 15, sc 2, ap. 45, sectorul 1, legitimat
                                cu CI seria RD nr. 383485/Secția 3/28.05.2004,
                                CNP: 1610325400133,
       Societatea Comercială                În calitate de ASOCIAȚI ai S.C. RONIC GRUP
    GREENLAKE DEVELOPMENT - S.R.L.             CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Str. Dr. Vasile Sion
                                nr.1-9, bl. 15, sc 2, ap.45, sectorul 1, înregistrata la
           NOTIFICARE
                                Registrul Comerțului sub nr. J40/10525/2005, având
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    codul fiscal RO 17685499,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   Am hotărât SUSPENDAREA activității societății mai
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        sus menționate începând cu data de 01.05.2009, pe o
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  perioada de 3 (trei) ani.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Restul prevederilor Actului constitutiv al societății cu
GREENLAKE DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în           răspundere limitata rămân neschimbate.
București, Sos. NORDULUI, nr.82-92, sector 1,           Redactat și scris la sediul societății în 2 exemplare.
înregistrată sub nr. J40/681/2003, cod unic de
înregistrare 15139997, care a fost înregistrat           (39/1.078.946)
sub nr. 216232 din 30.04.2009.
  (37/1.078.944)                              Societatea Comercială
                                    SPORTS WIN INTERNATIONAL - S.R.L.
        Societatea Comercială                         NOTIFICARE
       AGILIS SOLUTION - S.R.L.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN 28.04.2009         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  AL S.C. AGILIS SOLUTION S.R.L. CU SEDIUL          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
 SOCIAL ÎN BUCUREȘTI, STRADA MEȘTERUL             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MANOLE NR.6, BL.D11, SC.2, ET.3, AP.27, SECTOR 3,       SPORTS WIN INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în
  ÎNREG.LA REG CORN. SUB J40/21684/2007,           București, Str. PÂNCOTA, nr. 112, sector 2, înregistrată
  C.U.I. 22767579, CAPITAL SOCIAL 200 LEI          sub nr. J40/3136/2009, cod unic de înregistrare
  COTU MIHAI, domiciliat în București, strada Meșterul    25251415, care a fost înregistrat sub nr. 216239
Manole nr. 6, BL.D 11,sc. 2,et. 3, ap.27, sector 3,      din 30.04.2009.
identificat cu CI seria RT nr. 480811 eliberat de
                                  (40/1.078.947)
SPCEP S3 BIROUL NR. 3 la data de 13.04.2007,
CNP 1770123060772, în calitate de asociat unic al
societății mai sus menționate, a hotărât următoarele:            Societatea Comercială
  1.Suspendarea activității societății SC AGILIS           SPORTS WIN INTERNATIONAL - S.R.L.
SOLUTION SRL pe o perioada de 3 ani de la data de
01.05.2009 pana la data de 30.04.2012.                   DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
  (38/1.078.945)
                                   S.C. SPORTS WIN INTERNATIONAL S.R.L.
                                  Subsemnatul MITACHE ADRIAN, domiciliat în
       Societatea Comercială
                                jud. Constanta, Mun. Medgidia, str. Industriei nr. 9,
     RONIC GRUP CONSTRUCT - S.R.L.
                                bl. MS4, sc. A, ap. 1 posesor al CI. seria KT, nr. 128858,
           HOTĂRÂREA                eliberata de Poliția Mun. Medgidia, la data de
                                31.05.2000, CNP 1701223134024, in calitate de asociat
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            unic, am hotărât următoarele:
         NR. 01/29.04.2009                 a. Radierea tuturor obiectelor secundare ale societății
                                  Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
  Noi,
                                neschimbate.
  NICULESCU THEODOR, domiciliat în București,
str. Orzari nr. 19, et 4, ap. 12, sector 2, legitimat cu CI    (41/1.078.948)
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
         Societatea Comercială                        Societatea Comercială
        LAR CONSTRUCT - S.R.L.                       ALY IMPEX ALBINA - S.R.L.

  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR.: 01/29.04.2009                         DECIZIA

  Eu,                                    ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII
  NICULESCU THEODOR, domiciliat în București,                  ALY IMPEX ALBINA S.R.L.
str. Orzari nr. 19, et 4, ap. 12, sector 2, legitimat cu CI           NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
seria RT, nr. 540654/SPCEP S2 biroul nr. 3/12.02.2008,
                                     TERECOASA GHEORGHE, născut la data
CNP: 1611215400161, in calitate de ASOCIAT UNIC al          de 05.12.1954, în Oraș Comarnic, Jud. Prahova,
S.C. LAR CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București,          CNP: 1541205400285, domiciliat în București, Str. Brebu
Str. Lirei, nr. 11, sc. C, et. 2, ap. 5, sector 2, înregistrata la  nr. 1, bl. T9A, sc. 1, et. 1, ap. 6, sec. 2, identificat cu CI
Registrul Comerțului sub nr. J40/2298/1996, având codul       seria RX nr. 106135, emisa de S.E.P., la data de
fiscal RO 8557920,                          09.03.1999, in calitate de asociat unic, am decis:
  Am DECIS SUSPENDAREA activității societății mai           Suspendarea activității societății pe o perioadă de
sus menționate începând cu data de 01.05.2009, pe o         3 ani, începând cu data de 01.05.2009, până la data
perioada de 3 (trei) an.                       de 30.04.2012.
  Restul prevederilor Actului constitutiv al societății cu       (45/1.078.952)
răspundere limitată rămân neschimbate.
  Redactat și scris la sediul societății în 2 exemplare.
                                           Societatea Comercială
  (42/1.078.949)                                  MONTERO COM - S.R.L.

                                         HOTĂRÂREA NR. 2 / 27.04.2009
        Societatea Comercială
    ROM VIITOR CONSTRUCT 2000 - S.R.L.                 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR.1/30.04.2009              Subsemnații
                                    1. Badea Mihai Daniel, de cetățenie română,
  APETREI CĂTĂLIN, domiciliat în București,            domiciliat în șos. Pantelimon, nr. 91, bloc 403, sc. 1,
str. Oltina, nr. 2, bl. 28B, sc. 1, et. 4, ap. 18, sector 5,     ap.38, sector 2, posesor al CI seria RX nr. 195161
legitimat cu CI, seria DP, nr. 114088, având             eliberat de Secția 9 Poliție la data de 15.07.2003,
CNP 1760425451538, eliberat de I.N.E.P., la data           posesor al CNP nr. 1780705424521 în calitate de asociat
de 04.08.2005, în calitate de asociat unic la S.C. ROM         2. Badea Georgeta, de cetățenie română, domiciliată
VIITOR CONSTRUCT 2000 S.R.L. am decis                în șos. Pantelimon, nr. 91, bloc 403, sc. 1, ap.38,
următoarele:                             sector 2, posesor al CI seria RT nr. 049980 eliberat
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă       de Secția 9 Poliție la data de 22.10.1999, posesoare a
                                   CNP nr. 2521016400476 în calitate de asociat
de 3(trei) ani începând cu data de 30.04.2009 până la
                                    - având în vederea dispozițiile legii nr. 31/1990
data de 30.04.2012.
                                   republicată și modificată,am decis următoarele:
  (43/1.078.950)                           Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
                                   de 3 ani începând cu data de 01.05.2009.
                                    Întocmit astăzi 27.04.2009 în 2 exemplare originale.
         Societatea Comercială
          AS COURIER - S.R.L.                  (46/1.078.953)

         DECIZIE NR. 1/30.04.2009                     Societatea Comercială
  Subsemnata Stanciu Morena Claudia posesoare a CI.            OSKAR SCHINDLER COMPANY - S.R.L.
cu Seria RT, Nr. 215388 și CNP: 2790608434531, în
                                        HOTĂRÂRE AGA NR.2/30.04.2009
calitate de asociat unic al S.C. AS COURIER S.R.L.
cu sediul în București, Str. Emil Racovita nr. 6, bl. R1,        Subsemnații Ploscaru Lotru, posesor al CI. cu
sc. 2, ap. 65, sector 4, cu nr. de înreg. J40/8375/2005 si      Seria RT, Nr. 596703 si CNP: 1740605441557, si Stanciu
C.U.I. RO 17562810, am hotărât suspendarea activității        Mandita, posesoare a CI. cu Seria RD,
pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de            Nr. 368075 și CNP: 2521227400375, în calitate de
                                   asociați ai S.C. Oskar Schindler Company S.R.L., cu
01.05.2009 până la data de 01.05.2012.
                                   sediul în București, Bld. Al. Obregia, Nr 2A, bloc 2ABis
  (44/1.078.951)                          sc. A, Ap.68, sector 4, C.U.I. RO 22368136,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                 13

J40/16675/06.09.2007 având cont deschis la                   Societatea Comercială
BRD-Obregia cu nr. RO54BRDE441SV03502204410,                 ALEXCOR ALIMENT - S.R.L.
am hotărât suspendarea activității pentru o perioadă
de 3 ani începând cu data de 01.05.2009 până la data            DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
de 01.05.2012.
                                  AL SOCIETĂȚII ALEXCOR ALIMENT S.R.L.
  (47/1.078.954)                            NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009

                                 NICULESCU IOAN, de cetățenie română, domiciliat în
        Societatea Comercială             București, Str. Grigore Moisil, nr. 8, bl. 9, sc. C, et. 8,
        ALIANS EXIM - S.R.L.             ap. 153, sec. 2, CNP: 1480915400214, identificat cu
                               CI seria RD, nr. 053428, eliberată de Secția 7 Pol., la data
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                               de 03.11.1998, în calitate de asociat unic, am decis
     AL SOCIETĂȚII ALIANS EXIM S.R.L.            Suspendarea activității societății pe o perioadă de
      NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009            3 ani, începând cu data de 01.05.2009, până la data
                               de 30.04.2012.
  OZATYSI ANA, născută la 05.10.1971, în
                                 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Com. Comarna, Jud. Iași, CNP 2711005221154
                               neschimbate.
domiciliată în Mun. București, sec. 5, Șos. Alexandriei,
nr. 202A, identificată cu CI seria RR, nr. 321806 emisă de    (50/1.078.957)
Secția 19 Pol la 18.08.2004, în calitate de asociat unic,
am decis                                  Societatea Comercială
  Se suspendă activitatea din 01.05.2009, pe o            PARTNER GROUP CONSULT - S.R.L.
perioadă de 3 ani.
                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  (48/1.078.955)

                                  AL S.C. PARTNER GROUP CONSULT S.R.L.
        Societatea Comercială                     DIN 29 APRILIE 2009
         YARISA SPA - S.R.L.
                                 Subsemnatul
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               Filip Mihai Zgubea, cetățean român, domiciliat în
                               București, Str. Malcoci nr. 3, bl. 46, et 7, ap. 98, sector 5,
 A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII YARISA SPA S.R.L.         identificat cu CI seria DP, nr. 041232 eliberată de
     NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009             IGP-DEP la data de 26.05.2000, CNP 1741217451519,
  LUPU MIHAIL, de cetățenie română, născut la        în calitate de Asociat Unic al S.C. Partner Group Consult S.R.L.,
09.08.1975 în Mun. București, sector 6, cu domiciliul în   cu sediul în București, Sector 5, Str. Malcoci nr. 3,
București, sector 6, Str. George Calboreanu, nr. 3-5, bloc  Bloc 46, Scara 2, Ap. 98, România, înregistrată sub
122, sc. A, et. 6, ap. 26, identificat cu CI seria RT,    nr. J40/6026/2003, C.U.I. 15411560,
nr. 071263 emisă de Secția 21 Poliție la 23.02.2000,       am hotărât suspendarea activități Societății
CNP: 1750809461541 și LUPU VIOLETA-MARIANA, de        pe o perioadă de trei ani, cu începere de la data de
cetățenie română, născut la 10.05.1978 în           1 mai 2009, până la data de 30 aprilie 2012.
Mun. București, sector 6, cu domiciliul în București,       Subsemnatul împuternicesc pe Andrei Vasilescu,
sector 6, Str. George Calboreanu, nr. 3-5, bloc 122, sc. A,  domiciliat în București, str. Vigoniei nr. 2, Bl. 15, et. 8,
et. 6, ap. 26, identificat cu CI seria DP, nr. 118951 emisă  ap. 33, Sector 5, identificat cu CI seria RD, nr. 317455,
de I.N.E.P. la 24.05.2006, CNP: 2780510463031, în       eliberată de Secția 24 Poliție, la data de 29.05.2003,
calitate de asociați, am hotărât:               CNP 1690323451545, să efectueze toate formalitățile
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de    legale în vederea înregistrării suspendării activității
3 ani, începând cu data de 01.05.2009.            Societății.

  (49/1.078.956)                        (51/1.078.958)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
         Societatea Comercială              Nr. 2, Bl. M23, Sc. 2, ap. 52, identificată cu C.I. seria RT,
          BIOTRON - S.R.L.               nr. 445277, emisă de SPCEP S6 biroul nr. 2, la data
                                 de 13.12.2006, CNP 2810518100142, fără antecedente
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               penale, născută la data de 18.05.1981, în Mun. Buzău,
  A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII BIOTRON S.R.L.           Jud. Buzău, în calitate de asociat unic al S.C. KIA
     NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009              CREATIVE S.R.L, Sediul social: București, Sector 6,
                                 B-dul Preciziei, Nr. 16, Bl. F3, Et. 1, Ap. 25, C.U.I. 21419797,
  TEODORESCU VLAD-CRISTIAN, de cetățenie
                                 nr. registrul comerțului: J40/5967/22.03.2007, capital
română, născut la data de 26.03.1947 în Mun. București,
sector 4, domiciliat în Mun. București, sector 3,        social: 200 RON,
Str. Brailita, nr. 7, bl. D9A, sc. 1, ap. 132,                          DECID
CNP: 1470326400281, identificat cu CI seria RT,           Art. 1. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
nr. 544629 emisă de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de       societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
12.03.2008 și TEODORESCU CARMEN DANIELA, de           actul constitutiv al societății, suspendarea (întreruperea
cetățenie română, născut la data de 11.10.1967 în        temporară) a activității societății S.C. KIA CREATIVE S.R.L., ca
Mun. București, domiciliat în Mun. București, sector 3,
                                 urmare a următoarelor motive:
Str. Brailita, nr. 7, bl. D9A, sc. 1, ap. 132,
CNP 2671011441542, identificat cu CI seria RT,           - climatul economic actual,
nr. 544632 emisă de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de        - ultimele modificări legislative,
12.03.2008, în calitate de asociați, am hotărât:          - lipsa activității până în acest moment.
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3      Art. 2. Suspendarea se realizează pentru o perioadă
ani, începând cu data de 01.05.2009.               de 3 ani, începând cu 29.04.2009 pana la data
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân       de 28.04.2012.
neschimbate.                            Redactat azi 29.04.2009, în 2 exemplare originale.
  (52/1.078.959)
                                   (54/1.078.961)

       Societatea Comercială
    DISCRET SECURITY SYSTEM - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                          EURO EDIFICE - S.R.L.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                            HOTĂRÂREA
AL SOCIETĂȚII DISCRET SECURITY SYSTEM S.R.L.
     NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009               ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
                                  EURO EDIFICE S.R.L. NR. 2 DIN DATA 27.03.2009
  MIRONICA ION, de cetățenie română, născut
la  30.05.1958,    fără   antecedente    penale,    MINEA TRAIAN GABRIEL, de cetățenie română,
CNP 1580530400440, domiciliat în Mun. Focșani,          născut la 02.03.1969 în București sector 6, starea civilă:
Str. Emil Racovița, nr. 1, bl. F, sc. 2, ap. 30, Jud. Vrancea,  necăsătorit, CNP 1690302451517, domiciliat în
identificat cu CI seria VN, nr. 126253 emisă de Poliția     București, str. Lt. Gaspar Dumitru, nr. 2A, sector 5,
Mun. București la data de 28.01.2003, în calitate de       identificat cu CI seria RT, nr. 637889 emisă de SPCEP S5
asociat unic, am decis:
                                 biroul nr 3 la 23.02.09, și MINEA FLOAREA, de cetățenie
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
                                 română, născută la 26.03.1947 în Com. Balaria,
de 3 ani, începând cu data de 01.05.2009.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân        jud. Giurgiu, stare civilă: căsătorită, CNP: 2470326400345,
neschimbate.                           domiciliată în București, str. Lt. Gaspar Dumitru, nr. 2A,
                                 sector 5, identificată cu BI seria GN, nr. 038526 emisă de
  (53/1.078.960)
                                 secția 19 Pol. la 03.01.1994 asociați în cadrul EURO
                                 EDIFICE S.R.L., cu sediul în București, str. Lt. Gaspar
         Societatea Comercială              Dumitru nr. 2A, sector 5, înmatriculată la Registrul
         KIA CREATIVE - S.R.L.              Comerțului București cu J40/1035/2003; C.U.I.: 15159277, am
                                 hotărât:
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                  Suspendarea temporară a activității societății
       AL S.C. KIA CREATIVE S.R.L             EURO EDIFICE S.R.L. pe o perioadă de 3 (trei) ani,
          NR. 1/29.04.2009               începând de la data de 01.04.2009 până la data
                                 de 01.04.2012.
 D-na EFIMOV ALEXANDRA, de cetățenie română,
domiciliată în București, Sector 6, Str. Cetatea de Balta,      (55/1.078.962)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                  15

        Societatea Comercială                        Societatea Comercială
        WEB STORE GRUP - S.R.L.                        GET ACTIV - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                             HOTĂRÂREA

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                       NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
    SOCIETĂȚII WEB STORE GRUP S.R.L.
      NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009               VOICU GHERGHINA, de cetățenie română,
                                 domiciliată în Mun. București, Bld. Alexandru Obregia
  ION CONSTANTINA-COSTELUSA, de cetățenie            nr. 33, bl. 03, sc. 9, et. 8, ap. 356, sector 4,
română, născut la data de 23.06.1978 în Mun. București,      CNP: 2580125400024, identificată cu CI seria RR, nr.
sector 5, domiciliat în Mun. București, sector 6,         568966 emisă de SPCEP S4 biroul nr. 2 la data de
Ale. Callatis, nr. 10, bl. D8, sc. 7, et 4, ap. 70,        12.03.2009 și VOICU ADRIAN, de cetățenie română,
CNP: 2780623441557, identificat cu CI seria RR,          domiciliat în Mun. București, Aleea Suraia nr. 3, bl. 32, sc.
nr. 383271 emisă de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data         A, et. 6, ap. 39, sector 3, CNP: 1800303440050,
                                 identificat cu CI seria RD, nr. 402662 emisă de Secția 11
de 23.03.2006, ION NICOLAE, de cetățenie română,
                                 de Poliție, la data de 09.08.2004, asociați în S.C. GET
născut la data de 12.06.1975 în Mun. București, sector 7,
                                 ACTIV S.R.L., am hotărât:
domiciliat în Mun. București, sector 6, Ale. Callatis, nr. 10,    Suspendarea activității societății pe o perioadă
bl. D8, sc. 7, et 4, ap. 70, CNP: 1750612461514,         de 3 ani de la 01.05.2009 până la 01.05.2012
identificat cu CI seria RT, nr. 459740 emisă de SPCEP S6
                                   (58/1.078.965)
biroul nr. 3 la data de 24.01.2007 si ION SILVIU-GABRIEL, de
cetățenie română, născut la data de 20.10.1981 în
Mun. București, sector 6, domiciliat în Mun. București,              Societatea Comercială
                                         CREATIVE DELTA - S.R.L.
sector 6, Ale. Topoloveni, nr. 2, bl. Al, sc. B, et. 4, ap. 29,
CNP: 1811020460021, identificat cu CI seria RD,                      HOTĂRÂREA
nr. 614354 emisă de SPCEP S6 biroul nr. 5 la data
de 29.01.2009, în calitate de asociați, am hotărât:            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de           NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009
3 ani, începând cu data de 01.05.2009.                BELACURENCU DAN, de cetățenie română,
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân        domiciliat în Tulcea, str. Babadag, nr. 5, bl. 1, sc. C, ap. 9,
neschimbate.                           județul Tulcea, CNP: 1850903360029, identificat cu
                                 CI seria TC, nr. 003379, emisă de Poliția Tulcea, la data
  (56/1.078.963)
                                 de 16.09.1999, BELACURENCU COSMIN, de cetățenie
                                 română, domiciliat în Tulcea, str. Babadag, nr. 5, bl. 1,
         Societatea Comercială              sc. C, ap. 9, județul Tulcea, CNP: 1790608364260,
         IDEAL DAFMI - S.R.L.              identificat cu CI, seria TC, nr. 216278, emisă de SPCLEP
                                 Tulcea la data de 15.08.08 și EFIMOV GABRIEL, de
        DECIZIA NR. 1/28.04.2009             cetățenie română, domiciliat în București, str. Cetatea de
                                 Balta, nr. 2, bl. M23, sc. 2, ap. 52, sectorul 6,
  S.C. “IDEAL DAFMI” S.R.L. prin reprezentantul său
                                 CNP: 1800316360046, identificat cu CI, seria RD,
legal doamna DRAGOMIR FLORENTINA, în calitatea sa         nr. 354948, emisă de Secția 21 de Poliție la data de 23.12.2003,
de Administrator - Asociat Unic, domiciliată în București,    asociați în cadrul S.C. CREATIVE DELTA S.R.L., am hotărât:
Aleea Emil Racoviță nr. 2, Bloc M2d9/2, scara B, etaj 10,       1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
apart. 174, sector 4, posesoare a C.I. seria RD,         3 ani începând cu data de 29.04.2009 - 28.04.2012.
nr. 253150 eliberată la data de 02.07.2002 de Secția 15
                                   (59/1.078.966)
Poliție, CNP 2670812433048, în conformitate cu
prevederile Legii 31/1990, art. 237, alin. 2,
             DECIDE                         Societatea Comercială
                                       SERVO SELECT TRADING - S.R.L.
  - Suspendarea activității societății S.C. “IDEAL
DAFMI” S.R.L. pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu              DECIZIE ASOCIAT UNIC
data de 01.05.2009 până la data de 01.05.2012.
                                   Subsemnatul Mihai Petre asociat unic hotărăște
  (57/1.078.964)                        suspendarea activității S.C. Servo Select Trading S.R.L.
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
de la data de 01.05.2009 până la data de                      Societatea Comercială
30.04.2010/reluată de la data de 01.05.2010                    ALBINE CE.COM - S.R.L.
  (60/1.078.967)                               DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

       Societatea Comercială                           NR. 1/30.04.2009
   COMPANIA STINGERI SI INTERVENTII - S.A.             ALBINETU EUGENIA, domiciliată în București,
                                 str. Luica, nr. 45, bl. III/7, sc. 2, et. 4, ap. 75, sector 4,
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A               posesoare CI, seria RT, nr. 535943, având
        ACȚIONARILOR                   CNP 2520325400524, eliberată de SPCEP S4 biroul
                                 nr. 3, la data de 18.01.2008, în calitate de asociat unic
  S.C. COMPANIA STINGERI ȘI INTERVENȚII S.A.           la S.C. ALBINE CE. COM S.R.L. am decis următoarele:
       NR. 1298/28.04.2009.                  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
  (1)VLAD CRISTIAN cetățean român, născut la data        de 3(trei) ani începând cu data de 30.04.2009 până la
de 12.09.1968, în Mun. București sector 3, domiciliat în     data de 30.04.2012.
Mun. București, sector 3, B-dul. Octavian Goga nr. 22,        (62/1.078.969)
bl. M63, sc. 1, ap. 14, legitimat cu CI seria RR,
nr. 134194, eliberată de SEP București la data
de 15.11.2000, CNP 1680912416022,                        Societatea Comercială
  (2)GIRIP COSTICA cetățean român, născut la data de             RODAL SERV-CONST - S.R.L.
16.05.1955 în Mun. Brăila, domiciliat în Mun. București
Șos. Alexandriei nr. 1, bl. 2, sc. 4, et. 1, ap. 96, sector 5,        HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
legitimat cu CI seria DP, nr. 103381, eliberată de
  DGEIP-DEP la data de 06.02.2004, CNP 1550516400468,                  27.04.2009
  (3)UDOR ALINA-IONELA cetățean român, născută la         Asociat Unic
data de 17.04.1982, în Mun. București, sector 5,           • COSTACHE NICOLAE, cu domiciliul în localitatea
domiciliată în Mun. București, Șos. Mihai Bravu nr. 39,      București, str. Râmnicu Sărat, nr. 25, bl. 11 A, sc. C,
bl. P15bis, sc. A, et. 4, ap. 13, sector 2, legitimata cu CI   et. 10, ap. 161, sector 3, București, posesor al C.I.
seria RT, nr. 546426, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 3     seria RT, nr. 175567, emisă la data de 03.07.2001 de
la data de 19.03.2008, CNP 2820417450080,             Secția 11, având CNP 1630610400115, născut la
  (4)POPESCU-BABEANU CONSTANTIN cetățean            data 10.06.1962 în Mun. București, asociat unic și
român, născut la data de 24.09.1979 în Jud. Dolj, cu       administrator la S.C. RODAL SERV-CONST S.R.L.
domiciliul în Orașul Filiasi, str. 8 Martie nr. 25, Jud. Dolj,    În temeiul prevederilor actelor constitutive și ale Legii
legitimat cu CI seria DX, nr. 293612, eliberată de
                                 31/1990, asociatul unic
Oraș Filiași la data de 17.11.2003, CNP 1790924165969
                                   Hotărăște
  În calitate de acționari ai S.C. COMPANIA STINGERI
                                   • Suspendarea activității începând cu data
SI INTERVENTII S.A., societate comercială pe acțiuni,
                                 de 01.05.2009 până la data de 30.04.2012
de naționalitate română, constituită și funcționând în
                                   Prezenta Hotărâre a fost emisă azi 27.04.2009, în 3
conformitate cu legile românești, având sediul social în
                                 exemplare, la sediul S.C. RODAL SERV - CONST S.R.L.
București, str. Perinita nr. 35, sector 5, înregistrată la
Registrul Comerțului București sub nr. J40/12990/2008,        (63/1.078.970)
Cod Unic de înregistrare RO22072113 (denumită în cele
ce urmează “Societatea”),
  Având în vedere                              Societatea Comercială
                                     EUROCOM IMPORT - EXPORT - S.R.L.
  1. Dispozițiile actului constitutiv al Societății,
  2. Intenția Acționarilor de a înființa un punct de lucru al
                                       HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
societății;
  Adoptă următoarea hotărâre:
                                    AL S.C. EUROCOM IMPORT EXPORT S.R.L.
  1. Se aprobă înființarea unui punct de Lucru al
                                        DIN DATA DE 27.04.2009
Societății la adresa: București, str. Popa Petre nr. 2A,
sector 2, în baza contractului de închiriere             Subsemnatul VULPE GINO FLORIAN, legitimat cu
nr. 1246/01.04.2009, cod CAEN 8425 Activități de luptă      CI seria RT, numărul 317142 eliberată de Secția 5 la data
împotriva incendiilor și de prevenire a acestora - activități   de 11.03.2004, CNP 1680203416024, în calitate de
proprii de birou pentru firmă.                  asociat unic al S.C. EUROCOM IMPORT EXPORT S.R.L.
  Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 (trei)        hotărăsc suspendarea activității începând cu data
exemplare originale.                       de 01.05.2009 până la data de 01.05.2012.
  (61/1.078.968)                          (64/1.078.971)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                 17

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         CATA & MODEL - S.R.L.                      IOVI CLASS TUR - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
        NR. 1/30.04.2009                           NR. 2/29.04.2009

  DUMITRESCU GEORGETA-CATALINA, domiciliată            Subsemnatul IONANESCU MIHAIL, născut la data
în București, str. Dorneasca, nr. 2, bl. P72, sc. 2, et. 1,   12.10.1970, în București, sector 1, domiciliat în
ap. 32, sector 5, posesoare CI, seria RT, nr. 374646,
având CNP 2800912450097, eliberată de Secția 18         București, str. Aron Cotrus nr. 69A, ap. 1, sector 1,
Poliție, la data de 12.12.2004, și DUMITRESCU MARIA,       legitimat cu CI seria RT, nr. 449008 eliberată de
domiciliată în str. Dorneasca, nr. 2, bl. P72, sc. 2, et. 1,   SPCEP S1, biroul nr. 4, la data de 22.12.2006, în calitate
ap. 32, sector 5, legitimata cu CI, seria DP, nr. 105336,
eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P., la data de 03.05.2004,      de asociat unic al S.C. IOVI CLASS TUR S.R.L. cu sediul
având CNP 2540418400113, în calitate de asociați la       în Str. Toamnei nr. 94-96, sector 2, București,
S.C. CATA & MODEL S.R.L. am hotărât următoarele:
                                 J40/20031/2004, C.U.I. 17004937, am hotărât
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
3(trei) ani începând cu data de 30.04.2009 până la data     următoarele:
de 30.04.2012.                            1. Înființarea unui punct de lucru în Str. George Missail
  (65/1.078.972)                        nr. 124, sector 1 București.
                                   (68/1.078.975)
       Societatea Comercială
   TRANS CONSTRUCT CONSULTING - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                     ARGOVA CONSTRUCT - S.R.L.

 AL S.C. TRANS CONSTRUCT CONSULTING S.R.L.                       HOTĂRÂREA
      DIN DATA DE 27.04.2009
  Subsemnatul SATNOIANU GHEORGHITA, legitimat                ASOCIATULUI UNIC 27.04.2009
cu CI seria RT, numărul 364552 eliberată de Secția 15 la
data de 28.10.2004, CNP 1701226090040, domiciliat în         Asociat Unic
București, Aleea Terasei, nr. 4, bl. E2, ap. 27, sect. 4 în     • COSTACHE NICOLAE, cu domiciliul în localitatea
calitate de asociat unic hotărăsc suspendarea activității    București, str. Râmnicu Sărat, nr. 25, bl. 11A, sc. C,
societății începând cu data de 01.05.2009 până la data
                                 et. 10, ap. 161, sector 3, București, posesor al C.I.
de 01.05.2012.
                                 seria RT, nr. 175567, emisă la data de 03.07.2001 de
  (66/1.078.973)
                                 Secția 11, având CNP 1630610400115, născut la data
                                 10.06.1962 în Mun. București, asociat și administrator la
         Societatea Comercială              S.C. ARGOVA CONSTRUCT S.R.L.
         ZAD MONTAJ - S.R.L.
                                   • BADEA VALER, cu domiciliul în localitatea București,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              str. Burdujeni, nr. 3, bl. A13, sc. 7, et. 2, ap. 78, sector 3,
                                 posesor al CI seria RX, nr. 210591, emisă de
       NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009            secția 13 poliție, la data de 27.08.2003, având
  Zaharia Alexandru-Eugen, de cetățenie română,         CNP 1560211400461, născut la data de 11.02.1956,
domiciliat în Mun. București, Bld. Iuliu Maniu nr. 67, bl. 6P,  asociat și administrator la S.C. ARGOVA CONSTRUCT S.R.L.
sc. 8, et. 2, ap. 287, sector 6, CNP: 1780528463078,
                                   În temeiul prevederilor actelor constitutive și ale Legii
identificat cu CI seria RD, nr. 292983 emisă de Secția 21
de Poliție, la data de 24.01.2003, asociat unic în cadrul    31/1990, asociații
S.C. ZAD MONTAJ S.R.L., am decis:                  Hotărăsc
  1. Suspendarea activității societății pe o durată de       Suspendarea activității începând cu data de
3 ani începând cu data de 30.04.2009 până la data        01.05.2009 până la data de 30.04.2012
de 29.04.2012.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân          Prezenta Hotărâre a fost emisă azi 27.04.2009, în 3
neschimbate.                           exemplare, la sediul S.C. ARGOVA CONSTRUCT S.R.L.
  (67/1.078.974)                          (69/1.078.976)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
         Societatea Comercială              HOTĂRÂM
        CAMINUL VISAT - S.R.L.              1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani de la
                                data 30.04.2009 până la data de 29.04.2012/reluată de la
           HOTĂRÂREA                data de 30.04.2012.

   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A               (71/1.078.978)
  S.C. CAMINUL VISAT S.R.L.NR. 1 DIN DATA
 DE 29.04.2009 J40/23592/17.12.2007 COD UNIC DE               Societatea Comercială
      ÎNREGISTRARE 22939062                     ANDI RO IMOBILIARE - S.R.L.
  Adunarea Generală a Asociaților a S.C. CAMINUL
VISAT S.R.L, cu sediul în Mun. București, Str. Gruia,             DECIZIA NR. 1/29.04.2009
nr. 23, sector 5, având C.U.I. 22939062 și             Subsemnatul Bontea Silviu Andrei, domiciliat în
J40/23592/17.12.2007, capital social 200 Lei s-a întrunit   București, bd. Iuliu Maniu, nr. 170A, bl. H, sc. D, et. 11,
în ședință în data de 29.04.2009 la sediul societății.     ap. 203, sector 6, posesor al CI seria RX,
  Au participat asociații                  nr. 316782/03.06.2005, emisă de secția 21 Poliție, în
  MIFLOACA SIMONA-ADRIANA, domiciliată în          calitate de asociat unic al S.C. ANDI RO IMOBILIARE S.R.L.,
Mun. București, Str. Gruia, nr. 23, sect. 5, C.I. seria RT,  decid:
nr. 628158 emisă de SPCEP S5 biroul nr. 4, la data         - suspendarea temporară a activității S.C. ANDI RO
de 20.01.2009, CNP 2840904450081, deținând 50% din       IMOBILIARE S.R.L., începând cu data de 29.04.2009, pe
capitalul social total;                    o perioadă de 3 ani.
  MIFLOACA FLORENTINA-MARIA, domiciliată în
                                  (72/1.078.979)
Mun. București, Str. Gruia, nr. 23, sect. 5, C.I. seria RD,
nr. 124101, emisă de Secția 18, la data de 24.08.2000,
CNP 2860808450122, deținând 50% din capitalul social           Societatea Comercială
total;                             LEBADA GROUP CONSTRUCT-RENT CAR - S.R.L.
  S-a verificat legala constituire a Adunării Generale a
Asociaților, constatându-se prezența asociaților                   HOTĂRÂREA
reprezentând 100% din capitalul social.
  În urma discuțiilor purtate asociații, în unanimitate au     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
decis:                                     NR. 1/30.04.2009
  - Se decide suspendarea activității societății pe o      Doamna Mihaila Elena, domiciliată în București,
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 30.04.2009    posesoare a CI seria RR, nr. 21090,7 eliberată de Secția
până la data de 30.04.2012 Restul prevederilor actului     8 Poliție, având CNP: 2580704400428 și Doamna Iordan
constitutiv rămân neschimbate.                 Niculina, domiciliată în jud. Ilfov, posesoare a BI
  (70/1.078.977)                       seria HC, nr. 976289, emis de Poliția Voluntari, având
                                CNP: 2540628400361, în calitate de asociați ai
                                S.C. LEBADA GROUP CONSTRUCT-RENT CAR S.R.L.,
         Societatea Comercială             hotărăsc
          NJOY IT - S.R.L.                1. suspendarea activității societății pe o perioadă de
                                3 ani, începând cu data de 01.05.2009 până la data
           HOTĂRÂREA                de 30.04.2012.

   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                (73/1.078.980)
  S.C. NJOY IT S.R.L. (PERSOANA JURIDICĂ
 ROMÂNĂ ÎNMATRICULATĂ CU NR. J40/5212/2006,                  Societatea Comercială
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18532183, CU SEDIUL                 AMICA SERV GRUP - S.R.L.
SOCIAL BUCUREȘTI, SECTOR 6, STR. SIBIU, NR. 11,
BLOC 4S14, SCARA 1, ETAJ 8) NR. 3 DIN 24.04.2009              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  (ÎNTRUNITĂ AD-HOC LA SEDIUL SOCIAL AL
         SOCIETĂȚII)                    PRIVIND SUSPENDAREA TEMPORARĂ A
                                   ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE
  Noi, asociații Matei Adrian, CNP 1830108030013
                                      AMICA SERV GRUP S.R.L.
identificat cu CI seria AS nr. 297286, și Ragip Levent,
CNP 1830109134173 identificat cu CI seria KT,           Subsemnata Cernescu Victoria, domiciliată în
nr. 419327 în temeiul prevederilor actelor constitutive si   București, sect. 2, b-dul Lacul Tei nr. 67, bl. 6, sc. A,
ale Legii 31/1990, întruniți în adunare generală la sediul   etaj 7, ap. 25, CI seria RD, nr. 247100, eliberată de
și data de mai sus, cu unanimitate de voturi,         Secția 6 la data de 14.05.2002, CNP 2490602400156, în
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                19

calitate de asociat unic al societății comerciale                 Societatea Comercială
AMICA SERV GRUP S.R.L., cu sediul în: București,                  AMADACA - S.R.L.
sect. 2, b-dul Lacul Tei nr. 67, bl. 6, sc. A, etaj 7, ap. 25,
                                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
cu C.U.I. 16886338. Nr. Registrul Comerțului:
J40/17358/28.10.2004, decid suspendarea activității          NR. 1/17.04.2009 AL S.C. AMADACA S.R.L.,
societății comerciale sus-menționate începând cu data      J40/576/2008,C.U.I.: RO23073788, SEDIUL SOCIAL ÎN
de 30.04.2009 pe o perioadă de 3 ani.               BUCUREȘTI, SECT. 6, BD. CEAHLĂU NR. 17, SC. A,
                                         BL. 68, ET. 6, AP. 41
  (74/1.078.981)
                                   Subsemnata Jorascu C. Floric Mihaela, cetățean
                                 român, născută la data de 29.01.1953, în Jud. Bacău,
         Societatea Comercială
                                   domiciliat în București, sect. 6, str. Bd. Ceahlău nr. 17,
        EURO STAR DUE - S.R.L.              bl. 17, sc. A, et. 6, ap. 41, legitimată cu CI seria RX,
                                 nr. 204153 emisă de Secția 20 la data de 08.08.2003,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               CNP: 2530129400534, în calitate de asociat unic, astăzi,
                                 la sediul societății, am decis:
          A ASOCIAȚILOR
                                   1. suspendarea activității societății pe o perioadă de
       NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009            3 ani, începând cu data de 01.05.2009.
  COSTACHE FLOAREA, de cetățenie română,              Restul prevederilor rămân neschimbate.
domiciliat în Mun. București, Șos. Olteniței, nr. 234,        Redactată în 3 exemplare originale.
bl. 58, sc. 1, et. 5, ap. 23, sect. 4 CNP: 2601210400311,      (77/1.078.984)
identificat cu CI seria DP, nr. 054695 emisă de IGP DEP,
la data de 29.01.2001 și COSTACHE LOREDANA, de                  Societatea Comercială
cetățenie română, domiciliat în Mun. București,                 D.P.-VITAL IMPEX - S.R.L.
Șos. Olteniței, nr. 234, bl. 58, sc. 1, et. 5, ap. 23, sect. 4
CNP: 2870220450064, identificat cu CI seria DP                    HOTĂRÂREA NR.1
nr. 054692 emisă de IGP DEP, la data de 29.01.2001,
                                   A ASOCIAȚILOR S.C. D P VITAL IMPEX S.R.L.
asociați în cadrul S.C. EURO STAR DUE S.R.L., am
hotărât:                              Subsemnații PISCOCIU ILEANA, născută la data de
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă     13.09.1957 în localitatea BUCUREȘTI județul: sectorul 5,
de 3 ani începând cu data de 30.04.2009 până la data       CNP 2570913400403, domiciliat în București,
                                 Cal. 13 Septembrie, nr. 71, bl. 69, sc. 1, et. 5, ap. 13,
de 29.04.2012.
                                 sector 5, identificat cu CI, seria RT, nr. 597746, eliberată
  (75/1.078.982)                        de SPCEP S5 la data de 09.09.2008 și DIACOV MIHAI,
                                 cetățean român, născut la data de 20.07.1955 în
                                 localitatea BASARABEASCA, CNP 0962704549226,
       Societatea Comercială
                                 domiciliat în localitatea CHIȘINĂU, strada NICOLAE
     RENT A CAR TRANSPORT - S.R.L.             IORGA, posesor al pașaportului nr. A1837182, eliberat la
                                 data de 13.04.2005.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                în calitate de asociați ai S.C. “D P VITAL IMPEX” S.R.L. cu
                                 sediul în BUCUREȘTI STR. 13 SEPTEMBRIE,
       NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
                                 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București
  MOROSAN MIRCEA - DĂNUT, de cetățenie română,         sub nr. J40/8545/2006, C.U.I. 18706972.
domiciliat în Mun. București, Str. N. Golescu, nr. 14,       am hotărât suspendarea activității societății pentru o
ap. 15, sect. 1 CNP: 1750104410059, identificat cu        perioadă de 3 ani, respectiv de la data de 30.04.2009 la
                                 data de 29.04.2012;
CIP seria PC nr. 292511 emis de BEIP 1 la data de
                                  Prezenta hotărâre face parte din Actul Constitutiv al
30.09.2008, asociat unic în cadrul S.C. RENT A CAR
                                 S.C. “D P VITAL IMPEX” S.R.L. și va modifica
TRANSPORT S.R.L., am decis:
                                 corespunzător prevederile acestuia, celelalte prevederi
  1. Suspendarea activității pe o perioadă de trei ani     rămânând neschimbate.
începând cu data de 30.04.2009 până la data             Tehnoredactat, editat și semnat în patru exemplare
de 29.04.2012                          azi 25.04.2009.
  (76/1.078.983)                          (78/1.078.985)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
        Societatea Comercială              Fiscală 17535513, (denumită în continuare Societatea) la
       PACT PROIECT '07 - S.R.L.             care au participat:
                                  MIHALE TONI TUDORAN, deținând 95% din capitalul
   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                social al Societății;
 EXTRAORDINARE NR. 01 DIN DATA DE 25.04.2009            CALAIGIU STELIAN, deținând 5% din capitalul social
  Subsemnații                         al Societății;
  - ANGELESCU ȘTEFAN având o participare la            în calitate de asociați reprezentând 100% din capitalul
capitalul social reprezentând 50% din capitalul social al    social al Societății au hotărât cu unanimitate de voturi
S.C. PACT PROIECT ‘07 S.R.L.; și                următoarele:
  - MIHALACHE VLAD-MUGUR având o participare la          • Se aprobă suspendarea activității Societății pe o
capitalul social reprezentând 50% din capitalul social     durată de 3 (trei) ani, începând cu data de 24.04.2009,
al S.C. PACT PROIECT ‘07 S.R.L.;                până la 24.04.2012.
  În baza disp. art. 199 din Lg. 31/1990 republicată și a
                                  Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 24.04.2009,
Hotărârii Generale Extraordinare nr. 01 din data
                                în 3 (trei) exemplare originale, toate având aceeași
de 25.04.2009 am hotărât în unanimitate:
                                valoare juridică și forță doveditoare.
  Suspendarea activității firmei pe o durată de 3 ani
începând cu data de 1.05.2009.                   (81/1.078.988)
  (79/1.078.986)
                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                     BIONATUR SERV - S.R.L.
        INTER-DENT RAD - S.R.L.
                                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               Subsemnata NIȚU OANA-CRISTINA - de cetățenie
                                română, fiica lui Ioan și Manda, născută la data
       NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
                                de 03.05.1971 în Mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău,
  POPESCU LIVIA, de cetățenie română, domiciliat în      căsătorită, domiciliată în București, str. Otesani nr. 65,
Mun. București, Str. Arh. Ion Berindei nr. 1, bl. S22, sc. B,  bl. T67, sc. 1, etj. 6, apt. 28, sector 2, legitimata cu
ap. 47, sector 2, CNP: 2560307400935, identificat cu CI     C.I. R.R. - 382334 eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 2 la
seria RX, nr. 141828 emisă de Secția 7 de Poliție, la data   data de 17.03.2006, CNP 2710503104988, în calitate de
de 05.06.2002, asociat unic în cadrul S.C. INTER-DENT      asociat unic și administrator,
RAD S.R.L., am decis:                        DECID
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
                                  Suspendarea activității societății S.C. BIONATUR
3 ani începând cu data de 30.04.2009 -29.04.2012.
                                SERV S.R.L. pentru o perioadă de 3(trei)ani, începând
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                cu 01.05.2009.
neschimbate.
  (80/1.078.987)                         (82/1.078.989)


      Societatea Comercială                         Societatea Comercială
  CALDERONNI INTERNATIONAL CONSTRUCT -                      BIZARD 2003 - S.R.L.
          S.R.L.
                                           NOTIFICARE
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
    A ASOCIAȚILOR A S.C. CALDERONNI
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    INTERNATIONAL CONSTRUCT S.R.L.
                                modificările și completările ulterioare, depunerea
  La data de 24.04.2009 a avut loc la sediul social din    textului actualizat al actului constitutiv al societății
București, B-dul. Ion Mihalache nr. 65, bloc A, parter,     comerciale BIZARD 2003 S.R.L., cu sediul în București,
ap. 1, sector 1, adunarea generală a asociaților a la      Str. INTR. SERGENT VASILE GHEORGHIEV, nr. 38,
S.C. CALDERONNI INTERNATIONAL CONSTRUCT S.R.L.,         sector 3, înregistrată sub nr. J40/2193/2003, cod unic de
societate comercială de naționalitate română cu sediul în
                                înregistrare 15212320, care a fost înregistrat sub
București, B-dul. Ion Mihalache nr. 65, Bloc Corp A, et. 2,
                                nr. 216387 din 30.04.2009.
ap. 6, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului
București sub nr. J40/7955/2005, Cod de Identificare        (83/1.078.990)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                21

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         BIZARD 2003 - S.R.L.                      CRISLIN IMPEX - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                   HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC

 AL S.C. BIZARD 2003 S.R.L., CU SEDIUL SOCIAL ÎN           S.C. CRISLIN IMPEX S.R.L. NR. 1/28.04.2009
  BUCUREȘTI, SECTOR 6, INTR. PETRACHESTI,             Subsemnatul Ungureanu Stefan, asociat unic al
 NR. 24, BL. 1, SC. 1, ET. 4, AP. 414, J40/2193/2003,     societății S.C. CRISLIN IMPEX S.R.L., deținătorul a
   C.U.I. 15212320 DIN DATA DE 29.04.2009          100% din capitalul social în conformitate cu prevederile
  Asociatul unic                       Legii 31/1990, republicată, azi 28.04.2009, hotărăsc:
  Dl. VLAD SILVIU-ALEXANDRU, cetățean român,         suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani
născut la data de 23.01.1975 în mun. București, sector 6,    începând cu data de 01.05.2009.
domiciliat în mun. București, str. Hanul Ancutei, nr. 5,      Redactat azi, 28.04.2009 în București în 3 exemplare.
bl. 147A, sc. D, ap. 58, sector 6, identificat cu C.I.       (85/1.078.992)
seria RT, nr. 374678, eliberată de Secția 21 Poliție, la
data de 12.12.2004, CNP 1750123460029, am decis
                                         Societatea Comercială
următoarele:                                   FILAGRI SERV - S.R.L.
  1. Cesionarea celor 20 părți sociale deținute de
dl. VLAD SILVIU-ALEXANDRU, a câte 10 RON fiecare în           HOTĂRÂREA EXTRAORDINARĂ A.G.A.
valoare totală de 200 RON conform contractului de
cesiune domnului:                                 NR. 1 DIN 27. 04. 2009
  - Dl. BUNEA-CRISTIAN, cetățean român, născut la
                                  Subsemnații
data de 19.05.1973 în mun. București, sector 3, domiciliat
                                  NIȚU OANA-CRISTINA - de cetățenie română, fiica lui
în mun. București, sector 3, str. Sg. Vasile Gheorghiev,    Ioan și Manda, născută la data de 03.05.1971 în
nr. 8, identificat cu C.I. seria RR, nr. 555617, eliberata   Mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău, căsătorită, domiciliată
de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de 19.01.2009,        în București, str. Otesani nr. 65, bl. T67, sc. 1, etj. 6,
CNP 1730519421549, 20 părți sociale a câte 10 RON        apt. 28, sector 2, legitimată cu C.I. R.R.-382334 eliberată
fiecare în valoare totală de 200 RON reprezentând 100%     de SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de 17.03.2006,
participare la beneficii și pierderi.              CNP 2710503104988, asociat deținător a 50% din
  Ca urmare a cesiunii mai sus-menționate,          capitalul social și ȚAPUȘ ALEXANDRU-TOMA, de
structura capitalului social al societății va fi următoarea:  cetățenie română, născut la data de 11.08.1984 în
dl. BUNEA CRISTIAN va deține un număr de 20 părți        Mun. București, necăsătorit, domiciliat în București,
sociale a câte 10 RON fiecare, în valoare totală de       str. Danubiu nr. 19, bl. 31, sc. 1, etj. 2, apt. 15, sector 3,
200 RON, reprezentând 100% participare la beneficii și     legitimat cu C.I. seria RX, nr. 362225/SPCEP S3-birou
pierderi.                            2/19.09.2005, CNP 1840811430046, asociat deținător a
  2. Mutarea sediului social al societății de la adresa din  50% din capitalul social, prin prezenta AGA, în
mun. București, sector 6, Intr. PETRACHESTI, nr. 24,      unanimitate,
bl. 1, sc. 1, et. 4, ap. 414, la următoarea adresa:                    HOTĂRÂM
mun. București, str. Intr. Sergent Vasile Gheorghiev,        Suspendarea activității societății S.C. FILAGRI SERV
nr. 38, sector 3.                        S.R.L. pentru o perioadă de 3(trei)ani, începând cu
  3. Radierea punctului de lucru din București, sectorul 3,  01.05.2009.
str. Mihai Bravu, nr. 486.                     (86/1.078.993)
  4. Revocarea d-lui. VLAD SILVIU-ALEXANDRU din
funcția de administrator al societății, și numirea în funcția
                                         Societatea Comercială
de administrator a d-lui. BUNEA CRISTIAN, cetățean
                                          CONTFYS - S.R.L.
român, născut la data de 19.05.1973 în mun. București,
sector 3, domiciliat în mun. București, sector 3,               DECIZIA NR. 11/30.04. 2009
str. Sg. Vasile Gheorghiev, nr. 8, identificat cu C.I.
seria RR, nr. 555617, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2,      Subsemnatul FLOARE ZAHARIE domiciliat în
la data de 19.01.2009, CNP 1730519421549, - care        b-dul UNIRII nr. 62, bloc K5, Ap. 31, sector 3,
devine astfel și administrator a societății, cu puteri     BUCURESTI, în calitate de asociat unic al firmei
depline, numit pentru un mandat cu durată nelimitată      S.C. CONTFYS S.R.L. DECID:
                                  Artic. 1 În baza Statutului S.C. CONTFYS S.R.L.
  5. Adoptarea unui nou Act Constitutiv al Societății, ca
                                Asociatul unic hotărăște suspendarea temporară a
urmare a modificărilor aprobate în prezenta decizie.
                                activității începând cu data de 01.05.2009 până
  (84/1.078.991)                       la 30.04.2010.
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
 Artic. 2 Compartimentul economic al societății              Societatea Comercială
comerciale va duce la îndeplinire prezenta decizie prin       BONAVENTURE INTERNATIONAL - S.R.L.
depunerea documentației la ONRC București.
                                        DECIZIA ASOCIAT UNIC
  (87/1.078.994)
                                         NR. 1 DIN 29.04.2009

         Societatea Comercială              Subsemnata Mandru Mihaela Ana Maria, cetățean
        MORBAN IMPEX - S.R.L.             român cu domiciliul în București, Str. Moinesti nr. 14,
                                Bloc 205, Sc. A, etaj 4, ap. 28, sector 6, care se
           HOTĂRÂREA                legitimează cu BI seria RT, 347430 din 27.07.2004, emis
                                de Secta 21 Poliție, în calitate de asociat unic al
  ADUNĂRII GENERALE A MORBAN IMPEX S.R.L.           S.C. BONAVENTURE INTERNATIONAL S.R.L.,
        NR. 1/25.04.2009                înregistrată sub nr. J40/15821/22.08.2007, cu Codul Unic
                                de înregistrare 22296692, cu sediul social în București,
  Cei doi asociați fizici ai MORBAN IMPEX S.R.L., cu     Str. Moinesti, Nr. 14, Bloc 205, Sc. A, etaj 4, ap. 28,
sediul în București, str. Aviator Drossu nr. 1, ap. 2,     Sector 6, am hotărât:
sector 1, înmatriculată la registrul comerțului sub        1 - Suspendarea activității societății menționate pentru
nr. J40/13549/14.05.1993, C.U.I. 7052333, capital social    o perioadă de 3 ani, respective începând de la
integral subscris și vărsat în numerar în cuantum       data 01.05.2009 până la 30.04.2012.
                                 2 - Celelalte prevederi al statutului societății mai
de 200 RON, în persoana Dlui Banu Cristian D-tru,
                                sus-menționate rămân neschimbate.
cetățean român, născut la data de 22.03.1949 în
Comarnic - Prahova, domiciliat în București, str. Aviator     (90/1.078.997)
Drossu nr. 1, ap. 2, sector 1, legitimat cu CI seria RR,
nr. 515345 eliberată de secția 2 Poliție la data de            Societatea Comercială
18.03.2008, CNP 1490322400023 și Dna Moraru Maria,        UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN - S.A.
cetățean român, născut la data de 11.08.1949
                                       HOTĂRÂREA NR. 01/130309
în Comarnic - Prahova, domiciliată în București,
șos. N. Titulescu, nr. 10, bl. 20, sc. C, et. 1, sector 1,        A CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
legitimat cu CI seria RT, nr. 240406, eliberată de secția 4
                                  Consiliul de Administrație al UniCredit Leasing
la data de 07.10.2002, CNP 2490811400789, adoptă
                                Corporation IFN S.A., persoană juridică română cu sediul
următoarea decizie:
                                în str. Nicolae Caramfil nr. 25, sector 1, București,
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de    România, înregistrată la Registrul Comerțului București
3 ani, începând cu 27.04.2009, până la 27.04.2012.       sub numărul J40/3396/2002, CIF RO14600820,
  Prezenta decizie a fost adoptată astăzi, 25.04.2009,    convocat regulamentar și legai prin corespondență
în două exemplare, la sediul societății, în București.     pentru data de astăzi, 13 Martie 2009, adoptă
                                următoarele hotărâri:
  (88/1.078.995)
                                  1. Închiderea și radierea din Registrul Comerțului a
                                punctului de lucru din Timișoara, str. Paul Chinezu SAD 5
        Societatea Comercială             nr. 2, județul Timiș.
       RELY & PARTNERS - S.R.L.               2. Înființarea unui punct de lucru în Timișoara,
                                str. Mendeleev nr. 11 A, etajul 1, apartament 1,
          HOTĂRÂREA AGA                județului Timiș.
                                  3. Închiderea și radierea din Registrul Comerțului a
           NR. 1/30.04.2009             punctului de lucru din Oradea, P-ța Unirii nr. 2-4,
                                județul Bihor.
  Subsemnații                           4. Înființarea unui punct de lucru în Oradea, str. Vasile
  TUCA RELUTA DANIELA CNP 2670803451564            Alecsandri nr. 8, județul Bihor.
  TUCA ȘTEFAN CNP 1660219421538                  5. Înaintarea unui punct de lucru în Suceava,
  În calitate de asociați ai S.C. RELY & PARTNERS S.R.L. am  str. Ciresoaia nr. 1, parter, județului Suceava.
hotărât următoarele:                        Dl. Virgil Toma, cetățean român, domiciliat în
  1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani      București, Aleea Pașcani nr. 10, bl. M7, sc. A ap. 30,
                                sector 6, identificat prin CI seria RR, nr. 295325 eliberată
respective 30.04.2009 - 30.04.2012.
                                de Secția de Poliție nr. 22 la data de 01.04.2004, cod
  (89/1.078.996)                       numeric personal 1691222111125 este prin prezenta
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                  23

autorizat și învestit cu puteri depline pentru a lua orice      data de 04.04.2007, CNP 2740911343221 Și
măsuri și pentru a semna orice fel de document, inclusiv,        - ȘTEFAN FLORIAN, cetățean român, născut la data
dar fără să se limiteze la semnarea Actului Constitutiv în      de 25.04.1969, în Mun. București, domiciliat în București,
forma actualizată, cu privire la punerea în aplicare a        str. Garleni, nr. 11, bl. C45, sc. 1, et. 7, ap. 47, sector 6,
prevederilor prezentei hotărâri.                   posesor al C.I. seria RD, nr. 334252, emisă de Secția 22,
  Prezenta hotărâre conține 1 (una) pagină și se          la data de 20.08.2003, CNP 1690425463035.
consideră ca fiind o înregistrare adevărată și corectă a         În calitate de asociați ai S.C. SEBEN TRANS S.R.L.,
hotărârii, fiind adoptată la data de 13 Martie 2009, de       reprezentând 100% din capitalul social al acesteia,
către administratori, în limba engleză și română.          ne-am întrunit astăzi conform prevederilor statutare și
                                   legale și am hotărât de comun acord:
  (91/1.078.998)
                                     - suspendarea temporară a activității societății pe o
                                   perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 01.05.2009
        Societatea Comercială                până la 30.04.2012.
      IGATTI IMPORT-EXPORT - S.R.L.
                                     (93/1.079.000)
       HOTĂRÂREA NR. 1/15.04.2009
                                           Societatea Comercială
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                       M.B.A. CONCEPT - S.R.L.
     S.C. IGATTI IMPORT EXPORT S.R.L.
  Astăzi, 15.04.2009, a avut loc Adunarea generală a                   NOTIFICARE
asociaților S.C. IGATTI IMPORT EXPORT S.R.L., la             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sediul social din București, sector 6, str. Ceahlău nr. 19,     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
bl. 73, sc. 4, ap. 52, sector 6, înregistrată la O.R.C.T.B. cu    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
numărul J40/7525/2000, având Cod unic de înregistrare        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
RO13278522.                             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Participă asociații                       M.B.A. CONCEPT S.R.L., cu sediul în București,
  Popescu Maria, de cetățenie română, domiciliată în        B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 9, bloc A, scara B, etaj 1,
București, sector 6, Str. Serg. Major Cara Anghel nr. 15,      ap. 17, sector 6, înregistrată sub nr. J40/18591/2004, cod
bl. C49, sc. A, et. 2, ap. 17, posesoare a C.I. seria DP,      unic de înregistrare 16942411, care a fost înregistrat sub
nr. 116403 eliberată de INEP la data de 09.12.2005          nr. 216432 din 30.04.2009.
  Balasoiu Octav, de cetățenie română, domiciliat în
București, str. Ceahlău nr. 19, bl. 73, sc. 4, ap. 52, sector      (94/1.079.001)
6, posesor al C.I. seria G.V., nr. 042221 eliberată de
secția 20 la data de 14.03.1996, care dețin totalitatea                Societatea Comercială
părților ale societății.                               M.B.A. CONCEPT - S.R.L.
  Cu votul asociaților care dețin 100% capitalul social al
societății s-au adoptat următoarele:                  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 3/ 28.04.2009
  HOTĂRÂRI
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de        A S.C. M.B.A. CONCEPT S.R.L. BUCUREȘTI,
3 ani începând cu data de 15.04.2009                  B-DUL G-RAL VASILE MILEA NR. 9, BL. A, SC. B,
  Nemaifiind alte probleme, ședința se declară închisă.          ET. 1, AP. 17, SECTOR 6 J40/18591/2004
                                             C.U.I. 16942411
  (92/1.078.999)
                                     Subsemnatul OPREA GHEORGHE cetățean român,
                                   născut la data de 03.11.1972 în Mun. Mangalia,
         Societatea Comercială               Jud. Constanța, domiciliat în București, str. Dr. Lister
         SEBEN TRANS - S.R.L.                nr 33, et. 2, ap. 3, sector 5, identificat cu C.I. seria RT,
                                   nr. 613911 - SPCEP S5 bir. nr. 1 la data de 04.11.2008,
            HOTĂRÂREA                  CNP 1721103133710, în calitate de asociat unic la
                                   S.C. M.B.A. CONCEPT S.R.L., am hotărât:
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 Schimbarea obiectului principal de activitate din
                                   5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, în
  Subsemnații asociați                       8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. Se precizează
  - YILMAZ CARMEN ANISOARA, cetățean român,            obiectul principal cu “școală de barmani”. Vechiul obiect
născută la data de 11.09.1974, în Județul Teleorman,         principal va trece în obiectul secundar de activitate.
Oraș Zimnicea, domiciliată în București, str. Aleea Tohani, nr. 3,    Prezenta Hotărâre s-a redactat și semnat în 2 (două)
                                   exemplare, astăzi 28.04.2009
bl. 31, sc. A, et. 9, ap. 33, sector 4, posesoare a C.I.
seria RT, nr. 479673, emisă de SPCEP S4 biroul nr. 1, la         (95/1.079.002)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       D&C CRISTAL IMPEX - S.R.L.                      TOP TIGER - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                         DECIZIA NR. 1

        NR. 20 DATA 20.04.2009                DIN 29.04.2009 A ASOCIATULUI UNIC DE LA
  TEODORESCU CRISTINA-NICOLETA, de cetățenie                 S.C. TOP TIGER S.R.L.
română, domiciliată în București, Str. Târgu Neamț,        Subsemnata Abdou-Razk Dumitrita-Ioana,
nr. 15, sc. B, et. 1, ap. 19, sector 6, CNP: 2810120420043,   cetățean român, domiciliată în București, Sector 2,
identificată cu CI, seria RD, nr. 317262, emisă de       Șos. Pantelimon nr. 113, Bl. 400B, Et. 10, Ap. 121,
Secția 22 Poliție, la data de 29.05.2003, asociat unic în    născută la data de 26.03.1976 în Com. Murighiol, jud.
cadrul S.C. D & C CRISTAL IMPEX S.R.L., am decis:
                                Tulcea, posesoare a CI seria RD, nr. 526547, eliberată de
  1. Suspendarea activității S.C. D & C CRISTAL
                                SPCEP S2 biroul nr. 4, la data de 09.05.2007, CNP
IMPEX S.R.L. pe o perioadă de 3 ani începând cu data
                                2760326364211 asociat unic la S.C. Top Tiger S.R.L., cu
de 20.04.09.
                                sediul în București, Sector 2, Șos. Pantelimon nr. 113, Bl.
  (96/1.079.003)                       400B, Et.10, Ap.121, înregistrata la Reg. Comerțului
                                București sub nr. J 40/132/2005, C.U.I. 17096949, în
         Societatea Comercială             cadrul Adunării generale extraordinare a asociaților din
         TRADCO RDI - S.R.L.              data de 29.04.2009 am decis următoarele:
                                  1. Suspendarea temporară a activității Societății
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             Comerciale TOP TIGER S.R.L. pentru o perioadă de
                                3 ani, începând de la data de 01.05.2009 până la data
       NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
                                de 01.05.2012.
  CHISER ROBERT, de cetățenie română, domiciliat în        2. Se vor îndeplini toate cerințele de formă, publicitate
Mun. București, Calea Moșilor, nr. 249, bl. 49, sc. 1, et. 7,  și mențiune cerute de lege.
ap. 21, sector 2, CNP: 1730419424532, identificat cu CI      Redactată, procesată în trei exemplare.
seria DP, nr. 126825 emisă de I.N.E.P., la data
                                  (99/1.079.006)
de 22.10.2007, asociat unic în cadrul S.C. TRADCO
RDI S.R.L., am decis:
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3           Societatea Comercială
ani, începând cu data de 30.04.2009, până la data de              FOR YOU ADRESS - S.R.L.
29.04.2012.
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  (97/1.079.004)
                                      A ASOCIAȚILOR NR. 6/23.04.2009
         Societatea Comercială
                                  Subsemnații Glod Chicus Edvard Marius, domiciliat în
          VEAFARM - S.R.L.
                                București, str. Pravat, nr. 18, bl. P8, sc. F, et. 1, ap. 105,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              sector 6, posesor al CI seria RR, nr. 107857, eliberată
                                de S.E.P. la 18.04.2000, CNP 1691115044450 și
       NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009            subsemnatul Mihai Ion, domiciliat în București,
                                str. Cap. Ion Agapie, nr. 11, posesor al CI seria RD,
  SAPOVALOV VEACESLAV, de cetățenie română,
domiciliat în Jud.: Giurgiu, Loc: Giurgiu, str. B-dul C.F.R.,  nr. 230983 eliberată de secția 19 la 20.02.2002 asociați
nr. 16, CNP: 1760821523132, identificat cu CI seria GG,     ai S.C. FOR YOU ADRESS S.R.L., astăzi, 23.04.2009
nr. 086048 emisă de MUN. GIURGIU, la data de          am decis următoarele:
10.04.2003, asociat unic în cadrul S.C. VEAFARM S.R.L.,       1. Înființare punct de lucru în Brăila, Str. Mihai
am decis:                            Eminescu, nr. 56, parter, jud. Brăila.
  1. Suspendarea activității pe o perioadă de trei ani      Celelalte prevederi ale statutului rămân neschimbate.
începând cu data de 30.04.2009 până la data de           Prezentul exemplar s-a încheiat în dublu exemplar,
29.04.2012                           câte unu pentru fiecare parte.
  (98/1.079.005)                         (100/1.079.007)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009               25

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        SPIN NETWORK - S.R.L.                       ARTTOPO - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                      DECIZIA NR.1 DIN 29.04.2009

   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A            A ASOCIATULUI UNIC DE LA S.C. ARTTOPO S.R.L.
 S.C. SPIN NETWORK S.R.L. NUMĂR DE ORDINE ÎN           Subsemnatul Schiaucu Adrian, cetățean român,
   REGISTRUL COMERȚULUI J40/10600/2004           domiciliat în București, Sector 3, str. Liviu Rebreanu nr. 9,
   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16558047            bl. 50, sc. 3, et. 8, ap. 122, născut la data de 29.10.1972
  SEDIUL: BUCUREȘTI, STR. DOAMNA GHICA,           în Mun. Câmpulung, jud. Argeș, posesor al CI seria RT,
                               nr. 560508, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3, la data de
     NR. 1, BL. 1, SC. 1, ET. 6, AP. 25,
                               27 mai 2008, CNP 1721029030028 asociat unic la
      SECTOR 2 NR. 01/29.04.2009
                               S.C. Arttopo S.R.L., cu sediul în București, Sector 3,
  Asociații societății                    str. Baba Novac nr. 15A, Bl. 3, Sc. B, Et. 5, Ap. 49,
  Pârcioagă-Ioniță Dan, deținător a 10 părți sociale,    înregistrată la Reg. Comerțului București sub
a 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei,        nr. J40/3033/2003, C.U.I. 15252618, în cadrul Adunării
                               generale extraordinare a asociaților din data de
reprezentând 50% din capitalul social total al
                               29.04.2009 am decis următoarele:
S.C. SPIN NETWORK S.R.L.
                                 1. Suspendarea temporară a activității Societății
  Andreiaș Romela Doina, deținătoare a 10 părți       Comerciale ARTTOPO S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani,
sociale, a 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei,   începând de la data de 01.05.2009 până la data
reprezentând 50% din capitalul social total al        de 01.05.2012.
S.C. SPIN NETWORK S.R.L., în unanimitate, am hotărât       2. Se vor îndeplini toate cerințele de formă, publicitate
următoarele:                         și mențiune cerute de lege.
  1. Suspendarea activității societății pentru o perioadă    Redactată, procesată în trei exemplare.
de trei ani.                           (103/1.079.010)
  Adoptată la sediul societății, azi, 29.04.2009, în trei
exemplare.                                   Societatea Comercială
  (101/1.079.008)                              MISAL CON PRO - S.R.L.

                                     HOTĂRÂREA NR. 01/27.04.2009
       Societatea Comercială
     DANIROX LAUREX IMPEX - S.R.L.            A ASOCIAȚILOR DIN S.C. MISAL CON PRO S.R.L.,
                                  ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. - T.B. SUB
            DECIZIE                   NR. J40/10260/2002, C.U.I. 4837200

  Prin prezenta Decizie va aducem la cunoștință că       Subsemnatele
activitatea societății DANIROX LAUREX IMPEX S.R.L.        BIRSAN ALEXANDRA, de cetățenie română, născută
                               la data de 03.07.1956 în comuna Vilcelele Jud. Buzău,
cu sediul în București, str. Cugir, nr. 20, sector 3, având
                               domiciliată în Mun. București, str. Episcopul Radu nr. 8B,
Cod Unic de înregistrare 358816 și nr. de ordine în
                               sector 2, identificată cu CI seria DP, nr. 095147, eliberată
Registrul Comerțului nr. J40/18557/14.07.1992 își       de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 03.03.2003,
întrerupe activitatea definitivă începând cu data de     CNP 2560703400349,
01 Mai 2009 până pe data de 1 Mai 2012.             - MIRONESCU VALERICA, de cetățenie română,
  Hotărârea a fost luată de către asociatul unic,      născută la data de 22.05.1960 în comuna Vilcelele,
Dan Florea având calitatea de administrator al Societății   domiciliată în Mun. București, str. Ștefan Greceanu nr. 9,
DANIROX LAUREX IMPEX S.R.L., de a suspenda          ap. 1, sector 2, identificată cu CI seria RT, nr. 574046,
societatea prevăzuta mai sus, întrucât aceasta nu a mai    eliberată de SPCEP-S2 biroul nr. 1 la data de
                               04.07.2008, CNP 2600522400494, asociate în
avut activitate din luna Ianuarie 2007 până în prezent.
                               S.C. MISAL CON PRO S.R.L. am decis următoarele:
  Menționez că sunt plătite dările către stat și sunt
                                 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
predate toate bilanțurile contabile pe toată perioada mai   de 3 ani începând cu data de 01.05.2009 pană la data
sus-precizată la Secția Financiara, dări ce privesc firma   de 30.04.2012.
în cauză.                            Tehnoredactată în 4 exemplare.
  (102/1.079.009)                        (104/1.079.011)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
         FANCY STYLE - S.R.L.                       D. NES INVEST - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                             HOTĂRÂREA

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         NR. 51/23.04.09                      NR. 2 DIN DATA DE 29.04.2009

  Subsemnații Glod Chicus Edvard Marius, domiciliat în       - BENHART MAIER domiciliat în localitatea Voluntari,
București, str. Pravat, nr. 18, bl. P8, sc. F, et. 1, ap. 105,  str. Drumul Bisericii, nr. 18, județul Ilfov, identificat cu C.I.
sector 6, posesor al CI seria RR, nr. 107857, eliberată de    seria IF, nr. 110116 eliberată de S.P.C.L.E.P. Voluntari la
                                 data de 10.04.2006, având C.N.P. 1391021400470
S.E.P. la 18.04.2000, CNP 1691115044450 și Gheorghe
                                   și
Alexandru Cosmin, domiciliat în București, str. Ghimpați,
                                   - IONESCU CAMELIA, domiciliată în București,
nr. 21, bl. 2 Turn, sc. A, et. 1, ap. 7, sector 4, posesor al
                                 str. Ruginoasa nr. 4, Sector 4, posesoare a C.I. seria RT,
CI seria RR, nr. 268997 eliberată de Secția 16 la        nr. 470088 eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 1 la data
15.01.2004, CNP 1750625390687, în calitate de asociați      de 26.02.2007, C.N.P. 2670529463035
ai S.C. FANCY STYLE S.R.L., astăzi 23.04.09 am decis         În calitate de asociați ai S.C. D. NES INVEST S.R.L.
următoarele:                           cu sediul social în Str. Ruginoasa nr. 4 parter sector 4
  1. Radiere punct de lucru în Satu-Mare,           București, cu Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului
str. Păstrăvului, nr. 2/2, jud. Satu-Mare.            al Municipiului București: J40/11971/24.07.2006, având
  2. Radiere punct de lucru în Targu-Mureș, P-ta        C.U.I. 18876900
Victoriei, nr. 34, jud. Mureș.                          AM HOTĂRÂT URMĂTOARELE
  3. Radiere punct de lucru în CIuj-Napoca, str. Bolyai,      Articol unic
nr 4-6, jud. Cluj.                          Suspendarea activității societății “D. NES INVEST”
  Celelalte prevederi ale statutului rămân neschimbate.    S.R.L. pe o perioadă de 3 (trei) ani. Suspendarea va
  Prezentul exemplar s-a încheiat în dublu exemplar,      începe la data de 01.05.2009 și va înceta la data de
câte unu pentru fiecare parte.                  30.04.2012, activitatea se va relua la data de 01.05.2012.

  (105/1.079.012)                         (107/1.079.014)


        Societatea Comercială                        Societatea Comercială
                                          BIOVET IMPEX - S.R.L.
       ATEC NET SYSTEMS - S.R.L.
                                             HOTĂRÂREA
            HOTĂRÂREA
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                 S.C. BIOVET IMPEX S.R.L. DIN DATA DE 29.04.2009
       NR. 1 DIN 24.04.2009                     J40/18981/1994 C.U.I.: 6321522
  Subsemnații Dumitrescu Ioana Augusta, domiciliată în      Subsemnații SUFARU ADRIAN VICTOR, domiciliat în
București, str. Cpt. Av. Ghe. Marasoiu, nr. 30, sector 1,    București, Lt. av. I. Garofeanu nr. 8, Sector 5, identificat
legitimată cu C.I. seria RR, nr. 405412, CNP 2530824400018,   prin CI seria RT, nr. 037396, eliberată de Secția 4 la data
Dumitrescu Florentin, domiciliat în București,          de 26.08.1999, CNP 1590808400197 și SUFARU AURA,
str. Cpt. Av. Ghe. Marasoiu, nr. 30, sector 1, legitimat cu   domiciliată în București, Lt. av. I. Garofeanu nr. 8,
C.I. seria RR, nr. 405410, CNP 1541021400050 și         Sector 5, identificată prin BI seria AP, nr. 980904, emis de
Dragomirescu Liviu Marian, domiciliat în București,       Circa 17 Poliție, la data de 25.02.1980,
str. Ion Heliade Rădulescu, nr. 23, sector 2, legitimat cu    CNP 2260126400435, asociați în cadrul S.C. BIOVET
C.I. seria RR, nr. 294031, CNP 11781128431554, în        IMPEX S.R.L., întruniți în Ședința Adunării Generale a
calitate de asociați ai S.C. ATEC NET SYSTEMS S.R.L.,      Asociaților astăzi 29.04.2009, am hotărât următoarele:
cu sediul social str. Cpt. Av. Ghe. Marasoiu, nr. 30,        ART. 1. Se înființează un nou sediu secundar:
sector 1, înregistrată la O.N.R.C. - București cu        punct de lucru cu sediul în sat Hereclean nr. 21,
seria J40/12328/2004 și C.U.I. RO16642201 am hotărât       com. Hereclean, jud. Sălaj, cu activități cod CAEN:
suspendarea temporară a activității societății comerciale      4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
                                 inclusiv pește, crustacee și moluște
amintite, pe o perioadă de trei ani, începând cu data
                                  4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
de 01.05.2009 până la 30.04.2012.
                                 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
  (106/1.079.013)                         5210 - Depozitari.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                  27

  ART. 2. “OBIECTUL DE ACTIVITATE” din Actul           Comerțului sub nr. J40/15774/2003, C.U.I. 15929066, am
Constitutiv al S.C. BIOVET IMPEX S.R.L. se            hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă
completează cu activitatea secundară cod CAEN 4669 -       de 3/trei/ani cu începere de la data de 30.04.2009.
“Comerț cu ridicata specializat al altor mașini și
echipamente”.                             (111/1.079.018)

  (108/1.079.015)
                                         Societatea Comercială
                                        UNIVERSAL BIROTICA - S.R.L.
         Societatea Comercială
         BIOVET IMPEX - S.R.L.                     HOTĂRÂREA NR. 1/24.04.2009

            NOTIFICARE                    A S.C. UNIVERSAL BIROTICA S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      CU SEDIUL SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. SOLDAT
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    MIHAIL ILIE NR. 4, BL. M123B, SC. A, ET. 3, AP. 21,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          SECTOR 5, ÎNMATRICULATĂ LA ORC BUCUREȘTI
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     SUB NR. J 40/268/8 IANUARIE 2004 COD DE
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     ÎNREGISTRARE FISCALA (C.I.F.): RO16037359,
BIOVET IMPEX S.R.L., cu sediul în București,                 CAPITAL SOCIAL 500 RON
Str. MIHAIL SEBASTIAN, nr. 211 C, sector 5, înregistrată
sub nr. J40/18981/1994, cod unic de înregistrare           Subsemnatul GHEORGHE Mihail, cetățean român,
6321522, care a fost înregistrat sub nr. 216474          născut la data de 23.06.1963 în București, cu domiciliul
din 30.04.2009.                          situat în București, str. Soldat Mihail Ilie nr. 4, bl. M 123 B,
                                 sc. A, ap. 21, sector 5, posesor al C.I. seria RX,
  (109/1.079.016)                        nr. 330080 eliberată de Secția 19 Poliție la data de
                                 06.07.2005, CNP 1630623400047, în calitate de asociat
        Societatea Comercială               unic si reprezentant al S.C. “UNIVERSAL BIROTICA” S.R.L.,
      COMPRO ZERO INVEST - S.R.L.              reprezentând întregul capital al societății, în conformitate
                                 cu actul constitutiv al societății, adopt astăzi, 24.04.2009,
      HOTĂRÂRE AGA NR. 1/29.04.2009             la sediul societății prezenta
  Dl. Chirita Alexandru-Aurelian, identificat cu CI                    HOTĂRÂRE
seria DP, nr. 031338, domiciliat în Bd. Dacia, Nr. 145,        Articol unic:
Sector 2, București, având în același timp calitatea de        Se suspendă activitatea societății comerciale
administrator și asociat unic al S.C. Compro Zero Invest S.R.L.  UNIVERSAL BIROTICA pentru o perioadă de 3 ani,
  DECIDE                            începând cu data de 1.05.2009.
  În temeiul prev. Legii nr. 31/1990 privind societățile      Întocmită în 4 (patru) exemplare.
comerciale și conform actului constitutiv, se decide
suspendarea temporară a activității societății ca urmare a      (112/1.079.019)
ultimelor modificări legislative.
  Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 2 ani.            Societatea Comercială
  (110/1.079.017)                             POLO COSMETICS GRUP - S.R.L.

                                             HOTĂRÂREA
         Societatea Comercială
        GLOBUS CONSULT - S.R.L.                 ADUNĂRI GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                    S.C. POLO COSMETICS GRUP S.R.L.
            HOTĂRÂREA
                                 ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                    NR. J40/15414/2004; C.U.I. 16793085
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
      S.C. GLOBUS CONSULT S.R.L.                SEDIU: BUCUREȘTI, STR. APUSULUI NR. 30,
      J40/15774/2003, C.U.I. 15929066               BL. N28, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 6.

  Subsemnații Soare Mihail-Bogdan, domiciliat în           Subsemnații
București, Str. Gheorghe Titeica nr. 86, sectorul 2 și        - PENCESCU ELENA, cetățean român, domiciliată în
Soare Paula Raluca, cu același domiciliu, ambii în calitate    București, Str. Apusului nr. 30, bl. N28, sc. A, et. 3, ap. 7,
de asociați în cadrul S.C. GLOBUS CONSULT S.R.L., cu       sector 6, identificată cu C.I. seria RX, nr. 132739,
sediul în București, Str. Mihail Sebastian nr. 141, bl. V73,   eliberată la data de 02.07.1999 de Secția 21 Poliție, cod
sc. 2, et. 2, ap. 45, sectorul 5, înmatriculată la Registrul   numeric personal: 2570925400404;
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
  - PENCESCU CRISTIAN, cetățean român, domiciliat               Societatea Comercială
în București, Str. Apusului nr. 30, bl. N28, sc. A, et. 3,           KD LIFE ASIGURARI - S.A.
ap. 7, sector 6, identificat cu C.I. seria RD, nr. 355357,         HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 11.02.2009
eliberată la data de 06.01.2004 de Secția 21 Poliție, cod
numeric personal: 1791114410082,                  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
                                  ACȚIONARILOR S.C. KD LIFE ASIGURĂRI S.A.,
  - PENCESCU PAUL SORIN, cetățean român,
                                  SOCIETATE DE ASIGURARE R.C. J40/3146/2006,
domiciliat în București, Str. Apusului nr. 30, bl. N28, sc. A,    C.U.I. 1849410 SEDIUL SOCIAL: BUCUREȘTI,
et. 3, ap. 7, sector 6, identificat cu B.I. seria GV,       STR. GHEORGHE MANU NR. 5, ET. 4, SECTOR 1
nr. 045543, eliberat la data de 12.03.1996, de Secția 21      Locul desfășurării: KD GROUP, d.d., Celovska
Poliție, cod numeric personal: 1820303460061, în         cesta 206, 1000 Ljubljana, Slovenia.
                                  Data și ora: 11.02.2009, orele 13.00
calitate de asociați
                                  Participanți:
  am hotărât modificarea actului constitutiv al societăți     Acționari:
după cum urmează:                          1. KD Group, d.d., o societate pe acțiuni de
  I. PRELUNGIRE MANDAT ADMNISTRTOR:               naționalitate slovenă, cu sediul în Celovska cesta 206,
                                 1000 Ljubljana, Slovenia, număr de înregistrare la
  Se   prelungește    valabilitatea   mandatului    Registrul Comerțului 1585126, reprezentată legal de
administratorului PENCESCU ILIE cu încă 4 ani de la       Dl. Peter Grasek, cetățean sloven, născut la 16.08.1952,
data prezentei hotărâri generale a asociaților.         în Ljubljana, Slovenia, adresa Redelonghijeva ulica 24 b,
                                 1000 Ljubljana pașaport nr. P00306458, emis
  II. SUSPENDARE ACTIVITATE                   pe 04.04.2002 de MNZ R Slovenije, acțiuni nominative:
  Începând cu 01.05.2009 se suspendă activitatea        1.405.591, fiecare cu o valoare nominală de 20 RON, în
societății pentru o perioadă de 3 ani.              valoare totală de 28.111.820 RON, adică 95,1202% din
                                 capitalul social;
  Celelalte prevederi al actului constitutiv rămân         2. KD ŽIVLJENJE d.d., p societate pe acțiuni de
nemodificate. Încheiat astăzi 30.04.2009 în trei         naționalitate slovenă, cu sediul în Celovska cesta 206,
exemplare.                            1000, Ljubljana, Slovenia, număr de înregistrare la
                                 Registrul Comerțului 1964780 reprezentată legal de
  (113/1.079.020)                       Matija Senk, cetățean sloven, născut la 18.10.1962 în
                                 Ljubljana, Slovenia, adresa Ulica Bratov Učakar 126,
                                 Slovenia, pașaport 00765968, emis pe 13.08.2002 de
        Societatea Comercială              UE Ljubljana, precum și Mateja KERZIC cetățean sloven,
        SENIOR & JUNIOR - S.R.L.             născut la 08.04.1969, IN Ljubljana, adresa Jamova cesta 48,
                                 Ljubljana, pașaport nr. P00738138, emis pe 13.08.2002
                                 de UE Ljubljana acțiuni nominative: 72.109, fiecare cu o
            HOTĂRÂREA
                                 valoare nominală de 20 RON, în valoare totală de
                                 1.442.180 RON, adică 4,8798 % din capitalul social;
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               Capitalul social reprezentat în adunarea generală
  S.C. SENIOR & JUNIOR S.R.L. J40/2701/2000,          extraordinară este de 100%.
            C.U.I. 12822323               Secretar: Matija Šenk
                                  Nu a fost necesară publicarea convocării la Adunarea
  Subsemnații Stasek Adrian, domiciliat în București,      Generală Extraordinare din 11.02.2009 deoarece,
Str. Fabrica de Gheata nr. 16-18, bl. 95, ap. 63, sectorul 2   conform legii 31/1990, privind societățile comerciale,
                                 republicată cu modificări, acționarii reprezentând întregul
și Stasek Emilian-Ciprian, domiciliat în București,       capital social au stabilit în unanimitate nepublicarea
Str. I. P. Pavlov nr. 65, sectorul 1, ambii în calitate de    acesteia. Convocarea s-a efectuat conform prevederilor
asociați în cadrul S.C. SENIOR & JUNIOR S.R.L., cu        din legea 31/1990 privind societățile comerciale,
                                 republicată cu modificări și a Actului Constitutiv al
sediul în București, Str. Fabrica de Ghiata nr. 16-18,      societății, acționarii sunt prezenți in procent de 100%;
bl. 95, sc. A, ap. 63, et. 10, sectorul 2, înmatriculată la   acționarii persoane juridice sunt legal reprezentați.
Registrul  Comerțului   sub  nr.  J40/2701/2000,      Adunarea Generală Extraordinară a hotărât la
                                 punctul 1 al ordinii de zi majorarea capitalului social al
C.U.I. - 12822323, am hotărât suspendarea activității      societății cu suma de 4.272.900 RON, echivalent a
societății pe o perioadă de 3/trei/ani cu începere de la     1.000.000 EURO și echivalent a 1.293.916,36 de la
data de 30.04.2009.                       29.554.000 RON la 33.826.900 RON echivalent a
                                 9.484.692,83 EURO și echivalent a 12.595.871,97 $
  (114/1.079.021)                         Structura capitalului social va fi următoarea:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009              29

  KD Group d.d. deține 1.608.811 acțiuni numerotate de  rată de schimb de 2,9809 RON/USD și echivalentul a
la 1 la 1.608.811, pentru o suma de 32.176.220 lei,     48.800 Euro la o rată de schimb de 4,2729 Ron/Euro,
reprezentând 95,1202%, echivalentul 9.025.044,6 Euro    respective echivalentul a 63.143,11 USD la o rată de
și echivalentul 11.984.298,59 $ din care 3.300.000 Euro   schimb de 3,3023 RON/USD din capitalul social total,
la o rată de schimb de 3,4582 RON/Euro, respectiv      capital subscris și vărsat în întregime în numerar, în
echivalentul a 3.960.000 USD la o rată de schimb de     EURO.
2,8817 RON/USD, precum și echivalentul a 1.477.435       Hotărâre: acceptată în unanimitate, cvorum: 100 %,
EURO la o rată de schimb de 3,4179 RON/EURO,
                              majoritate: 100 %
respectiv echivalentul a 1.954.152,35 USD la o rată de
                                Adunarea Generală Extraordinară a hotărât la punctul
schimb de 2,5841 RON/USD și echivalentul a 5.277,35
                              2 al ordinii de zi aprobarea modificărilor corespunzătoare
EURO la o rată de schimb de 3,3871 RON/EURO,
respectiv echivalentul a 6.866,78 USD la o rată de     ale Actului Constitutiv al societății conform hotărârilor
schimb de 2,6031 RON/USD și echivalentul a         luate de către AGAE din data de 11.02.2009.
1.822.275,12 EURO la o rată de schimb de 3,4451        Hotărâre: acceptată în unanimitate, cvorum: 100 %,
RON/EURO, respectiv echivalentul a 2.657.545,62 USD     majoritate: 100 %
la o rată de schimb de 2,3623 RON/USD, echivalentul a     Adunarea Generală Extraordinară a hotărât la punctul
18 EURO la o rată de schimb de 3,4582 RON/EURO,       3 al ordinii de zi ca dl lan Harrocks membru al Consiliului
respectiv echivalentul a 21,6 USD la o rată de schimb de  de Administrație să reprezinte acționarii la toate organele
2,8817 RON/USD, și echivalentul a 977.623 EURO la o     competente în vederea autentificării și înregistrării
rată de schimb de 3,5434 RON/EURO, respectiv        documentelor necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii
echivalentul a 1.534.930,80 USD la o rată de schimb de   Adunării Generale Extraordinare, respectiv a redactării și
2,2615 RON/USD, și echivalentul a 15.615,13 EURO la o    înregistrării Actului Constitutiv actualizat în conformitate
rată de schimb de 3,5434 RON/EURO, respectiv        cu hotărârile AGAE din 11.02.2009.
echivalentul a 24.466,35 USD la o rată de schimb de      Adunarea Generală Extraordinară este de acord cu
2,2615 RON/USD, și echivalentul a 475.601 Euro la o     Actul Constitutiv modificat, anexat prezentei, care
rată de schimb de 3,8580 RON/EURO respectiv
                              cuprinde modificările aduse de către
echivalentul a 615.541,84$ la o rată de schimb de 2,9809
                                Adunarea Generală Extraordinară conform prezentei
RON/USD și echivalentul a 951.200 Euro la o rată de
schimb de 4,2729 Ron/Euro, respectiv echivalentul a     hotărâri.
1.230.773,25 $ la o rată de schimb de 3,3023 Ron/USD      Mandatarul este împuternicit să formuleze orice fel de
din capitalul social total, capital subscris și vărsat în  cereri și declarații, (spre exemplu, dar nu limitativ: acte
întregime în numerar, în EURO;               adiționale, actul constitutiv modificat, etc), semnând în
  KD ZIVLJENJE, d.d. deține 82.534 acțiuni numerotate   numele și pentru acționarii S.C. KD Life Asigurări S.A., la
de la 1.608.812 la 1.691.345, pentru o sumă de       toate instituțiile și autoritățile abilitate și competente să
1.650.680 lei, echivalentul a 459.648,23 Euro și      înregistreze aceste acte, semnătura acestora fiind pe
echivalent a 611.573,38 $ reprezentând 4,8798% din     deplin opozabilă.
care: 170.031 EURO la o rată de schimb de 3,4582        Hotărâre: acceptată în unanimitate, cvorum: 100 %,
RON/EURO, respectiv echivalentul a 204.037 USD la o     majoritate: 100 %
rată de schimb de 2,8817 RON/USD, precum și
echivalentul a 75.043,73 EURO la o rată de schimb de      (115/1.079.022)
3,4248 RON/EURO, respectiv echivalentul a 98.834,71
USD la o rată de schimb de 2,6004 RON/USD și                Societatea Comercială
echivalentul a 115,34 EURO la o rată de schimb de
                                      KD LIFE ASIGURARI - S.A.
3,3834 RON/EURO, respectiv echivalentul a 151,04
USD la o rată de schimb de 2,5836 RON/USD și
                                          NOTIFICARE
echivalentul a 15.615 EURO la o rată de schimb de
3,4451 RON/EURO, respectiv echivalentul a 22.772,40       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
USD la o rată de schimb de 2,3623 RON/USD și        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
echivalentul a 74.687,45 EURO la o rată de schimb de    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
3,5921 RON/EURO, respectiv echivalentul a 111.054,21
                              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
USD la o rată de schimb de 2,4158 RON/USD, și
echivalentul a 50.156 EURO la o rată de schimb de      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
3,5434 RON/EURO, respectiv echivalentul a 78.748,17     KD LIFE ASIGURĂRI S.A., cu sediul în București,
USD la o rată de schimb de 2,2615 RON/USD, și        Str. GHEORGHE MANU, nr. 5, etaj 4, sector 1,
echivalentul a 800,71 EURO la o rată de schimb de      înregistrată sub nr. J40/3146/2006, cod unic de
3,5434 RON / EURO, respectiv echivalentul a 1.254,58    înregistrare 18419410, care a fost înregistrat sub
USD la o rată de schimb de 2,2615 RON/USD, și        nr. 216486 din 30.04.2009.
echivalentul a 24.399 Euro la o rată de schimb de 3,8580
RON/EURO respectiv echivalentul a 31.578.16 USD la o      (116/1.079.023)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
        Societatea Comercială                 (c) să acționeze în calitate de reprezentant în fața
       ALESTA CONSULTING - S.R.L.              organelor fiscale competente, să facă toate demersurile
                                  și să întreprindă toate acțiunile ce pot fi necesare sau
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC               utile Societății și să semneze toate documentele
                                  necesare pentru a solicita aplicarea regimului fiscal de
      AL ALESTA CONSULTING S.R.L               declarare derogatoriu, a înregistra prezenta hotărâre de
       NR. 1 DIN 29 APRILIE 2009              suspendare a activității la organele fiscale competente și
  Subsemnatul                           a pune în aplicare prezenta hotărâre;
  DANIEL EDWARD TORSHER, cetățean canadian,              (d) să solicite și să primească orice documente oficiale
născut în Bow Island, Canada, la data de 23.05.1961,        în legătură cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri; și
identificat prin Pașaport nr. BA390897, eliberat de          (e) în general, să facă toate demersurile și să
Autoritățile din Québec, la data de 25.02.2009, cu         întreprindă toate acțiunile ce pot fi necesare sau utile
domiciliul în Hlavna 10, 83101 Bratislava, Slovacia, în      Societății în scopul efectuării operațiunilor menționate
calitate de asociat unic al Alesta Consulting S.R.L., o      mai sus.
societate română cu răspundere limitată, având sediul         2.2 Fiecare dintre împuterniciți dispune de autoritatea
Str. Nicolae Iorga, nr. 8, Sector 1, clădirea A, subsol,      deplină de a numi și revoca orice înlocuitori și
camera D 04/09, București, înregistrată la Registrul        împuterniciți cu privire la oricare dintre și toate
Comerțului București cu numărul J40/11316/2006, cod        competențele și operațiunile prevăzute mai sus, la
unic de înregistrare 18843180 (“Societatea”)            discreția sa, acești înlocuitori și împuterniciți având
  cu îndeplinirea condițiilor de validitate a hotărârii,     autoritate deplină să acționeze pentru și pe seama
conform dispozițiilor legale și statutare, a hotărât după     Societății.
cum urmează:                              Data: 29 aprilie 2009
  1 Suspendarea temporară a activității Societății
                                    (117/1.079.024)
  Având în vedere faptul că în momentul de față
Societatea nu mai are angajați, și că nu se preconizează
ca Societatea să își reia activitatea în viitorul apropiat,            Societatea Comercială
  Se aprobă prin prezenta suspendarea temporară a               KIERASMED TRADING - S.R.L.
activității Societății pentru o perioadă de 3 ani, cu efect
imediat începând de la data prezentei hotărâri a             DECIZIE ASOCIAT UNIC NR. 1/29.04.2009
asociatului unic, 29 Aprilie 2009, și încetând la data
                                   Subsemnata PETU VICTORIA, domiciliată în
de 29 Aprilie 2012.
                                  București, Bdl. Constantin Brâncoveanu nr. 6, bl. B1,
  Asociații, prin hotărâre adoptată în conformitate cu
                                  sc. 2, et. 4, ap. 47, sector 4, CNP 2680911443044,
condițiile legii și cu actul constitutiv al societății, ar putea
                                  C.I. seria RD, nr. 221052 am hotărât următoarele
în orice moment să întrerupă suspendarea temporară a
                                   - suspendarea activității începând cu data
activității Societății și să hotărască reluarea activității.
                                  de 01.05.2009 pe o durată de 3 ani.
  2. Împuternicire
                                   Restul prevederilor rămân neschimbate.
  2.1 Se aprobă împuternicirea prin prezenta a Drei.
Simona Ulmeanu (CNP 2850705460058), Dnei. Cosarca           (118/1.079.025)
Cristiana Mihaela (CNP 2680121374082), Drei. Ana-Cristina
Proca (CNP 2810419035287), Drei. Lioara Ștefan
                                          Societatea Comercială
(CNP 2851028211198) sau oricărui alt avocat din cadrul
                                          ESELA INTER - S.R.L.
Miculiți & Asociații SCA (“împuterniciții”), ca în mod
individual:
                                        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC A
  (a) să acționeze în calitate de reprezentant în fața
Oficiului Registrului Comerțului și în fața oricăror altor       S.C. ESELA INTER S.R.L. NR. 1/29.04.2009
instituții, autorități, instanțe judecătorești sau entități    SEDIUL: BUCUREȘTI, SECTOR 3, STR. ALEXANDRU
private, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților       VLAHUȚĂ NR. 2, BLOC M50, SCARA 3, ETAJ 5, AP. 85
necesare, cerute sau utile pentru a aduce la îndeplinire,
                                       J40/3371/1995; C.U.I.: 7455441
a depune, a înregistra sau pentru a da efect prezentei
hotărâri și pentru a efectua toate demersurile necesare în      La data de 29.04.2009, la sediul S.C. “ ESELA
vederea punerii în aplicare și înregistrării prezentei       INTER” S.R.L., cu nr. de înmatriculare J40/3371/1995;
hotărâri;                             C.U.I.: 7455441 din București, sector 3, Str. Alexandru
  (b) să semneze, să avizeze și, dacă este cazul să        Vlahuță nr. 2, Bloc M50, scara 3, etaj 5, ap. 85, asociatul
modifice toate declarațiile și documentele necesare în       unic Nae Luminita Verginia, cetățean român, domiciliat în
vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri; să        Mun. București, sector 3, Str. Alexandru Vlahuță nr. 2,
semneze actul constitutiv actualizat al Societății și să îl    Bloc M50, scara 3, etaj 5, ap. 85, legitimată cu C.I.
depună la Registrul Comerțului;                  seria RD, nr. 328935 eliberată de Secția 11 Poliție, la
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009                31

25.07.2003, având CNP 2580123400838;              S.C. BLUE ARROWS S.R.L. pe o perioadă de 3 ani
  în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată si  începând cu data de 01.05.2009 până la data
ale Actului Constitutiv al societății a hotărât:        de 01.05.2012.
  Suspendarea activității S.C. “ESELA INTER” S.R.L pe       Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.05.2009       neschimbate.
pana la 01.05.2012.                         (121/1.079.028)
  Restul prevederilor Actului Constitutiv ale societății
rămân nemodificate.
                                       Societatea Comercială
  (119/1.079.026)
                                     DUPLEX TRADE COMIMPEX - S.R.L.

        Societatea Comercială                      DECIZIA NR. 3/29.04. 2009
    SIRIUS GLOBAL INVESTMENT - S.R.L.
                                  A ASOCIATULUI UNIC A S.C. DUPLEX TRADE
       HOTĂRÂREA NR. 4/28.04.2009             COMIMPEX S.R.L. J40/12988/2006, C.U.I. 18927779
  În ședința legal și statutar constituită, asociații:      Subscrisa S.C. DUPLEX TRADE COMIMPEX S.R.L.,
  > S.C. SECURITY GENERAL MANAGEMENT S.R.L.,         cu sediul în București, în București, str. Foișorului nr. 13,
persoană juridică română, cu sediul în Splaiul Unirii,     bl. F8C, sc. 2, et. 1, ap. 115, sector 3 reprezentată legal
nr. 33, bloc M4, scara 2, etaj 6, ap. 61, sector 3,       prin RAICU SORINA ADRIANA, cetățean român,
București, înregistrată la O.R.C. București sub         CNP 2680116293185, născută la data de 16.01.1968 în
nr. J40/7063/2005 - C.U.I. 17487165, reprezentată de      localitatea Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în București,
unicul asociat și administrator COMĂNESCU Marian        B-dul Basarabia, nr. 79, bl. A20, sc. A, et. 2, ap. 9,
Lucian, cetățean român, născut la data de 12.08.1967, în    sector 2, posesor al CI seria RD, nr. 476517, eliberat de
comuna Măgura, Județul Bacău, cu domiciliul în         SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 02.06.2006 în calitate
București, Splaiul Unirii, nr. 33, bloc M4, scara 2, etaj 6,  de ASOCIAT UNIC
ap. 61, sector 3, posesor al C.I. seria DP, nr. 096762,                   DECIDE
eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 15.05.2003,        1. Se suspendă temporar activitatea a S.C. DUPLEX
C.N.P. 1670812040197                      TRADE COMIMPEX S.R.L., înmatriculată la ORC
  > AVRAM CONSTANTIN, cetățean român, născut la        București sub nr. J40/12988/2006, C.U.I. 18927779, cu
data de 12.02.1955, în municipiul Iași, cu domiciliul în    sediul în București, în București, str. Foișorului, nr. 13,
București, sector 3, strada Soldat Niculae Sebe, nr. 9,     bl. F8C, sc. 2, et. 1, ap. 115, sector 3 începând cu data
bloc S22, scara 1, etaj 4, ap. 20, posesor al C.I., seria RX,  1 mai 2009 până la data de 30 aprilie 2012.
nr. 213123, eliberată de Secția 12 Poliție la data de        (122/1.079.029)
03.09.2003, C.N.P. 1550212100016 au hotărât
următoarele:
  1. Actualizarea sediului social al societății, noua          Societatea Comercială
                                NETWORK CONSULTING & DATA CARRIER - S.R.L.
adresă fiind: București, sector 1, strada George Vraca,
nr. 8, parter, camera 2.
                                           HOTĂRÂREA
  2. Prezenta a fost redactată în 3 (trei) exemplare
originale, astăzi 28.04.2009.                    GENERALA A ASOCIAȚILOR DIN 29.04.2009
  (120/1.079.027)                         Asociații
                                  GHEORGHIU ANDREI-COSTIN, cetățean român, de
        Societatea Comercială              sex bărbătesc, domiciliat în București, Str. Cetatea Veche
        BLUE ARROWS - S.R.L.              nr. 2A, bl. 5, sc. 3, et. 1, ap. 34, sector 4, posesor al CI
                                seria RX, nr. 329958, emisă de Secția 16 de Poliție la
   DECIZIA ASOCIATUL UNIC DIN 29.04.2009           data de 05.07.2005, CNP 1751204443018, și
  ASOCIATUL UNIC                          CAZIMIROVITZ VICTOR-PAUL, cetățean român, de
  - CAZIMIROVITZ RALUCA, cetățean român, de          sex bărbătesc, domiciliat în București Calea Griviței
sex feminin, născută la data de 10.08.1978 în          nr. 188, bl. M, sc. A, et. 5, ap. 21, posesor CI seria DP,
municipiul Constanța, jud. Constanța, fiica lui         nr. 095345, emisă de DGEIP-DEP la data de 11.03.2003,
Mircea-Eugeniu și Elena-Rozalia, căsătorită, domiciliată    CNP 1761004414537, am decis următoarele:
în București, Calea Griviței, nr. 188, bl. M, sc. 1, et. 5,     1. Suspendarea activității S.C. NETWORK
ap. 21, sector 1, posesoare a C.I. seria RR, nr. 365076,    CONSULTING & DATA CARRIER S.R.L. pe o perioadă
emisă de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 13.12.2005,      de 3 ani începând cu data de 01.05.2009 până la data
CNP 2780810131306, Decide suspendarea activității        de 01.05.2012.
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3032/11.VI.2009
 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân               Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate.                                  neschimbate.
   (123/1.079.030)                               Redactat și procesat azi 27.04.2009 în 3 exemplare.
                                           (125/1.079.032)
         Societatea Comercială
        ALEXA & TN IMPEX - S.R.L.
                                                  Societatea Comercială
             HOTĂRÂREA                                ATRACTIVE GREEN - S.R.L.

   ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR                                    HOTĂRÂREA
  S.C. ALEXA & TN IMPEX S.R.L. NR. 1/25.04.2009
                                             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Subsemnații Velcu Vasile domiciliat în București,
str. Tutunari nr. 2, bl. 90, sc. 1, et. 5, ap. 32, sector 5,                 S.C. ATRACTIVE GREEN S.R.L.
identificat cu CI seria RR, nr. 469659, eliberată la data de                    NR. 1/30.04.2009
10.07.2007 și Vetcu Tudorița, domiciliată în București
str. Tutunari, nr. 2, bl. 90, sc. 1, et. 5, ap. 32, sector 5,           Subsemnații
identificată cu CI seria RD, nr. 198131 eliberată la data             CIOLAN NICU, cetățean român, născut la data de
de 05.10.2001, în calitate de asociați am hotărât               6.12.1967, în București, căsătorit, domiciliat în București,
următoarele:
  a. Se suspendă activitatea firmei pe o perioadă de             Calea Călărașilor nr. 105, et. 3, ap. 8, sector 3, identificat
3 ani, începând cu 01.05.2009;                         cu C.I., seria RT, Nr. 185729, eliberată de Secția
   (124/1.079.031)                              10 Poliție, la data de 17.08.01, cu CNP 1671206460020
                                          CIOLAN ELENA, cetățean român, născut la data
                                        de 9.10.1968, în Alba-Iulia căsătorit, domiciliat în
        Societatea Comercială
                                        București, Calea Călărașilor nr. 105, et. 3, ap. 8, sector 3,
       MARIOROBY COMPANY - S.R.L.
                                        autentificat cu C.I., seria RD, Nr. 189061, eliberată de
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/27.04.2009                 Secția 10 Poliție., la data de 27.08.01, cu
  IANCULESCU NICOLETA-MAGDALENA cetățean                   CNP 2681009011109
roman, sex feminin, născută în București la data de                În calitate de asociați ai S.C. ATRACTIVE GREEN
25.09.1975, domiciliată în București, șos. Vlahita nr. 3,           S.R.L. cu sediul social în București, Calea Călărașilor
bl. PM18, sc. C, et. 5, ap. 94, sector 3, identificată cu           Nr. 105, et. 3, ap. 8, sector 3, înregistrată sub
C.I. seria RD, nr. 472923/2006 eliberată de SPCEP S3              nr. J 40/18115/2007, și având C.U.I. 22475477, am decis
Biroul nr. 4 Poliție, CNP 2750925451521                    suspendarea activității societății pentru o perioadă de
  în calitate de asociat unic al S.C. MARIOROBY
                                        3 ani de zile începând cu data de 30.04.2009.
COMPANY S.R.L., am hotărât suspendarea activității pe
o perioadă de 2 ani.                                 (126/1.079.033)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|369313|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3032/11.VI.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top