Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2009 3022

VIEWS: 314 PAGES: 32

									                           PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 3022                                           Joi, 11 iunie 2009
                   PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      BOB E.G. DISTRIBUITION - S.R.L.               APE MINERALE SI RACORITOARE - S.R.L.

        DECIZIA NR. 1/28.04.2009                  HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A
  Subsemnatul Dobre Valentin Marian, în calitate de         S.C. APE MINERALE SI RACORITOARE S.R.L.,
asociat unic al S.C. BOB E.G. DISTRIBUITION S.R.L.,          CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, ȘOS. DUDEȘTI-
sunt de acord cu deschiderea punctului de lucru din        PANTELIMON, NR. 2-4-6, SECTOR 3, ÎNREGISTRATĂ
București, sector 2, str. Fântânica, nr. 36, în Pavilion G,        LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
stand G13.                                NR. J40/10824/2005, C.U.I. 17700009
  (1/1.078.005)                                 NR. 1/28 04 2009
                                    Noi, subsemnații
       Societatea Comercială                  PRIGOANĂ HONORIUS ADRIAN, domiciliat în
     CHRYSDENYS PROD IMEX - S.R.L.              Mun. București, Calea Vitan, nr. 110, bl. V34 A, sc. A,
                                  et. 3, ap. 16, Sectorul 3, posesor al CI, seria RT,
       DECIZIA NR. 4 DIN 29.04.2009             nr. 136248, eliberată de Secția 11 Poliție la data de
                                  08.02.2001, reprezentat legal de Popescu Gabriel cu
  Domnul OLARU CRISTIAN-LUCIAN, cetățean român,         procură autentică nr. 385 din 20 08 2007, ne-am întrunit
domiciliat în România, localitatea București, sector 6,      la sediul social al societății unde am hotărât următoarele:
str. Hanul Ancuței, nr. 5, bl. 147A, sc. A, et. 3, ap. 12,     POPESCU STELA, domiciliată în Municipiul București,
identificat cu CI, seria RX, nr. 292986, eliberată de       Str. Alex. Donici, nr. 29, Bl. B, apt. 1, sectorul 2,
Secția 21 Poliție la data de 13.04.2005,              identificată cu Buletin de identitate, Seria BX, nr. 033424
CNP 1770501463029 având calitatea de asociat unic al        eliberat la data de 28.01.1984 de către Secția 3 Poliție,
S.C. CHRYSDENYS PROD IMEX S.R.L. BUCUREȘTI,            CNP 2351221400354,
înmatriculată la Registrul Comerțului sub               CĂLĂICAN LAURENTIU-NICU, , domiciliat în
nr. J40/5318/2008, cu sediul în București, sector 4,        Mun. Brașov, Bld Gării, nr. 38, bl. 227, sc. A, ap. 27,
șos. Olteniței, nr. 32, bl. 5B, sc. 1, et. 6, ap. 27, cod fiscal  Jud. Brașov, identificat cu Cartea de Identitate, seria BV,
RO23565802,                            nr. 075506, eliberată de Poliția Brașov, la data de
               DECIDE:                19.01.2000, CNP 1731022080066, ne-am întrunit la
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității pe o durată    sediul societății unde am hotărât următoarele;
de 3 (trei) ani, respectiv începând cu data de 29.04.2009       1. Suspendarea activității societății, pe o perioadă de
până la data de 28.04.2012.                    3 (trei) ani începând cu 01 05 2009, până la data de
  Emisă azi, 29.04.2009, în 2 (două) exemplare.         30.04.2012.
  (2/1.078.006)                           (3/1.078.007)
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
         Societatea Comercială               eliberată de Secția 22 Pol. la 17.06.2002, CNP
        DORIAN B.C. COM - S.R.L.              1740519030018, au hotărât:
                                    1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de
              DECIZIA
                                  3 ani, începând cu data de 28.04.2009.
         ASOCIATULUI UNIC
                                    (6/1.078.010)
       NR.1 DIN DATA DE 27.04.2009
  BERECHET CONSTANTIN-DORIN, de cetățenie
română, domiciliat în București, sector 6,                     Societatea Comercială
str. Ion Manolescu, Nr. 4, bl. 131, ap. 136,                   STOIAN CONSTRUCT - S.R.L.
CNP-1750729461571, cu CI, seria RT, nr. 311596,
eliberată de secția 21 Poliție la data de 19.02.2004,                   HOTĂRÂREA
asociat unic al S.C. DORIAN B.C. COM S.R.L., am decis:
  Suspendarea pe trei ani a S.C. DORIAN B.C. COM              ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.R.L., începând cu data de 01.05.2009.
                                       S.C. STOIAN CONSTRUCT S.R.L.
  (4/1.078.008)                               J40/11104/2004, C.U.I. 16585840

                                    S.C. STOIAN CONSTRUCT S.R.L., persoană juridică
         Societatea Comercială
                                  română înmatriculată la registrul comerțului cu numărul
         OLIVE CONTAB - S.R.L.
                                  J40/11104/2004, CUI 16585840, cu sediul social în
            HOTĂRÂREA                  România, București, Str. Cap. Gheorghe Ion, nr. 3, Bl. 75,
                                  Sc. 3, Etaj 4, Ap. 45, Sector 4, prin asociații ei:
    ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN 27.04.2009
                                    STOIAN MARIAN, cetățean român, CNP
  Subsemnata IACOB NICULINA, în calitate de asociat        1790107441512, legitimat cu CI, Seria RT,
unic al S.C. OLIVE COTAB S.R.L., cu sediul în București,
str. Vasile Lascăr, nr. 18, et. 3, ap. 20, sector 2, având     Nr. 258747, emisă de Secția 15 Poliție, la data de
CUI 5948710 și Nr. Înreg. Reg. Com. J40/12842/1994,         19.02.20003, născut în Mun. București, sector 4 și,
hotărăsc suspendarea activității firmei din data de         domiciliat în Mun. București, Sector 4, Str. Tulnici, nr. 6,
01.05.2009 și până la data de 30.04.2012.              bl. 45, sc. 1, et. 3, ap. 19
  Prezenta hotărâre va fi înaintată către Oficiul National
                                    Și
Registrul Comerțului București, în vederea suspendării
activității.                              ARMASARU CONSTANTA, cetățean român,
                                  CNP 2761216173172, legitimată cu CI, Seria RD,
  (5/1.078.009)
                                  Nr. 278198, emisă de Secția 15 Poliție la data de
                                  01.11.2002, născută în Com. Cudalbi, Jud. Galați și,
        Societatea Comercială
                                  domiciliată în Mun. București, Sector 4, Str. Tulnici, nr. 6,
     QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
        CONSULTING - S.R.L.                 bl. 45, sc. 1, et. 3, ap. 19,
                                    În Adunarea Generală reprezentând 100% din
            HOTĂRÂREA                  capitalul social al societății, înțelegem să precizăm
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               următoarele:
       NR. 1 DIN 28.04.2009                   1. Societatea își suspendă activitatea desfășurată la
  Astăzi, 28.04.2009, Adunarea generală a societății        sediul social din România, București, Str. Cap. Gheorghe
comerciale QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS                Ion, nr. 3, Bl. 75, Sc. 3, Etajul, Ap. 45, Sector 4, pe o
CONSULTING S.R.L., întrunită în ședință la sediul firmei      perioadă de 3 ani începând cu data de 01.05.2009.
din București, Str. Minis, nr. 6, bl. PM90, sc. 1, et. 1,        Precizăm faptul ca societatea nu are puncte de lucru
ap. 11, sector 3, la care au participat dl ȚULUCĂ
                                  deschise nici în România nici în afara ei.
NICOLAE ADRIAN, domiciliat în Mun. Câmpulung, Str.
Nicu Leonard, nr. 6, bl. A10, sc. C, et. 1, ap. 1, județ        Restul prevederilor actului constitutiv al societății
Argeș, posesor al CI, seria AS, nr. 106808, eliberată de      rămân neschimbate.
Pol. Mun. Câmpulung la 30.11.2000, CNP                 Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 29.04.2009,
1750717030018 și dl DURDUN GEORGE EMANUEL,             în două exemplare originale.
domiciliat în București, Str. Gîrlei, nr. 11, bl. C45, sc. 1, et.
1, ap. 10, sector 6, posesor al CI, seria DP, nr. 083141,        (7/1.078.011)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                3

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
       MARUVET - IMPEX - S.R.L.               D & DAM CREATIVE SERVICES - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                           HOTĂRÂREA

   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
      S.C. MARUVET IMPEX S.R.L.,               S.C. D & DAM CREATIVE SERVICES S.R.L.,
   J40/15891/25.08.1994, C.I.F. RO6119532             J40/17885/2006, C.I.F. ROI9172597,
 BD. DINICU GOLESCU, NR. 15, BL. E, SC. 1, ET. 5,          STR. GĂRII DE NORD, NR. 6-8, SC. 6,
     AP. 21, SECTOR 1, BUCUREȘTI                ET. 9, AP. 84, SECTOR 1, BUCUREȘTI
         NR. 03/21.04.2009                       NR. 03/21.04.2009
  Subsemnații ZARZARA MARTA OLGA, cetățean           Subsemnații ZARZARA DANIEL, cetățean român, de
român, de sex femeiesc, născută la data de 18.04.1945    sex bărbătesc, născut la data de 27.08.1977 în România,
în România, la Timișoara, CNP 2450418400377,         București, CNP 1770827434529, domiciliat în România,
domiciliată în România, București, Sector 1,         București, Sector 1, Str. Gării de Nord, nr. 6-8, sc. 6,
Bd. Dinicu Golescu, nr. 15, Bl. E, sc. 1, et. 5, ap. 21,   et. 9, ap. 84, posesor al actului de identitate C.I.,
posesoare a actului de identitate C.I., seria RR,      seria RR, nr. 370379, eliberată de S.P.C.E.P. sector 1,
nr. 151782, eliberată de Secția 3 Poliție la data de     birou    nr.   3   la  data  de   18.01.2006,
30.01.2001, ZARZARA CORNELIU ADRIAN STEFAN,         FLAMINZEANU DANIEL, cetățean român de
cetățean român de sex bărbătesc, născut la data de      sex bărbătesc, născut la data de 27.11.1967, în
16.04.1944, în România, comuna Costești, Jud. Vâlcea,    România, Turnu Măgurele, Jud. Teleorman,
CNP 1440416400128, domiciliat în România, București,     CNP 1671127343254, domiciliat în România, București,
Sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr. 15, bl. E, sc. 1, et. 5,  Sector 4, Str. Orăștie, nr. 22, bl. M2, sc. 1, et. 2, ap. 49,
ap. 21, posesor al actului de identitate C.I., seria RR,   posesor al actului de identitate C.I., seria RR, nr. 239419,
nr. 151784, eliberată de Secția 3 Poliție la data de     eliberată de Secția 16 Poliție la data de 16.10.2002 și
30.01.2001 și PRODAN RUXANDRA, cetățean român,        ZARZARA ANA-MARIA, cetățean român, de
de sex femeiesc, născută la data de 06.08.1973, în      sex femeiesc, născută la data de 27.01.1979, în
România, București, CNP 2730806434532, domiciliată în    România, București, CNP 2790127433044, domiciliată în
România, București, sector 5, Str. Tutunari, nr. 26,     România, București, sector 1, Str. Gării de Nord, nr. 6-8,
bl. 76A.B.C., sc. 1, et. 1, ap. 6, posesoare a actului de  bl. A, sc. 6, et. 9, ap. 84, posesoare a actului de identitate
identitate B.I., seria G.T., nr. 714509, eliberat de     C.I., seria R.R., nr. 469985, eliberată de S.P.C.E.P.
Secția 18 Poliție la data de 24.10.1995, în calitate de   sector 1, birou nr. 3, la data de 11.07.2007, în calitate de
asociați ai societății mai sus menționate, am hotărât    asociați ai societății mai sus menționate, am hotărât
următoarele:                         următoarele:
  ARTICOL UNIC:                        ARTICOL UNIC:
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de     Suspendarea activității societății pe o perioadă de
3 ani începând cu data de 01.05.2009.            3 ani începând cu data de 01.05.2009.
  Tehnoredactat de parte în 3 (trei) exemplare, azi, la    Tehnoredactat de parte în 3 (trei) exemplare, azi, la
sediul societății.
                               sediul societății.
  (8/1.078.012)
                                 (10/1.078.016)

       Societatea Comercială
                                      Societatea Comercială
     ELSICOM INTERNATIONAL - S.R.L.
                                    CONSTANTIN PROCEDO - S.R.L.
     HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 1/28.04.2009
                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  Astăzi, 28.04.2009 la sediul S.C. ELSICOM
INTERNATIONAL S.R.L. s-au întrunit asociații:               NR. 1 DIN DATA DE 24.04.2009
  LUPU SIMONA MIHAELA cu domiciliu în București,
sect. 6, Dr. Timonierului, 8, bl. 111A sc. A, ap. 33,      BARANGA LAURENTIU PAUL, domiciliat în
CNP 2720823163226, CI, seria RD, nr. 153145/         București, Ale. Dealul Măcinului, nr. 4, bl. D40, sc. F,
22.12.2000, eliberată de S.21,                et. 1, ap. 79, sector 6, CNP 1800624450028, identificat
  PANDELAS IOANA NELUTA cu domiciliu în București,     cu CI, seria RD, nr. 508758, emisă de SPCEP S6, la data
sect. 4, Splaiul Unirii 12, sc. 2b, ap. 26, CNP       10.01.2007, am decis:
2730119151781, CI, seria RT, nr. 631816/03.02.2009,
eliberată de S.4 Birou 1,                    1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
  DECID în unanimitate suspendarea activității       începând cu data de 24.04.2009, până la 24.04.2012.
societății pe o perioadă de 3 ani începând cu 30.04.2009     Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
până la 30.04.2012.                     neschimbate.
  (9/1.078.015)                        (11/1.078.017)
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
        Societatea Comercială             CNP 2390503400028, în calitate de asociați ai
       IDEAL COMIMPEX 18 - S.R.L.            S.C. ANNE-MARIE PARTNERS S.R.L., cu sediul în
                                București, Bd. Alexandru Obregia, nr. 10-14, bl. 10-14,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             sc. 1, et. 3, ap. 14, sector 4, înregistrată J40/19859/2005,
                                C.U.I. 18163701, la sediul societății, am hotărât:
      NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009             - Se închide punctul de lucru din București,
                                Șos. Olteniței, nr. 83B, Complexul Comercial Aleea
  ILINA ION, de cetățenie română, domiciliat în       Castanilor, Taraba A160, sector 4.
Mun. București, str. CIOCHINA, nr. 3, bl. 20, sc. 3, ap. 30,   - Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
sect. 4, CNP 1480118400205, identificat cu CI, seria RT,    3 (trei) ani de la data de 28.04.2009 la data de
nr. 481761 emisă de SPCEP S4 BIROUL 2, la data de       28.04.2012.
18.04.2007,     asociat   unic    în    cadrul    Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
S.C. IDEAL COMIMPEX 18 S.R.L., am decis:            neschimbate.
  1. Suspendarea activității pe o perioadă de trei ani
începând cu data de 29.04.2009 până la data de           (14/1.078.020)
28.04.2012.
  (12/1.078.018)                               Societatea Comercială
                                       ROSE TRADE 2000 - S.R.L.
        Societatea Comercială                         HOTĂRÂREA
        VIZANTINI IMPEX - S.R.L.
                                    ASOCIATULUI UNIC NR. 1/17.04.2009
             DECIZIA
                                 Astăzi, 17.04.2009, subsemnatul Bar Edward
        ASOCIATULUI UNIC AL              Aurelian, în calitate de asociat unic, am hotărât
                                suspendarea pe perioadă 1.05.2009 - 30.04.2012 a
       S.C. VIZANTINI IMPEX S.R.L.,
                                activității societății comerciale Rose Trade 2000 S.R.L.,
          NR. 1/28.04.2009              respectându-se art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990,
  Subsemnata Badita Gheorghita, domiciliată în        republicată.
RM. VÂLCEA, str. Panduri, nr. 1, bl. A5, ap. 32, având CI,    S.C. Rose Trade 2000 S.R.L. nu are datorii față de
seria BR, 409358, eliberată de Pol. RM. VÂLCEA, la data    bugetul statului sau orice persoană fizică sau juridică.
de 10.04.1985, CNP 2350820384185, asociat unic la         Formalitățile legale vor fi efectuate de către asociatul
S.C. VIZANTINI IMPEX S.R.L., având CUI 349206,         unic.
J40/8698/1992, cu sediul societății în București
                                  (15/1.078.021)
Str. Foișorului, nr. 17, Bl. F10.C, SC. 2, et. 7, ap. 67,
sect. 3, am decis:
  - Suspendarea activității societății pe o perioadă de          Societatea Comercială
3 ani începând cu data de 29.04.2009 până la data de         EVENTS & PROMOTION AGENCY - S.R.L.
29.04.2012;
  - Radierea punctului de lucru: CHIOȘC, România,
Județul Vâlcea, localitatea RM. VÂLCEA, adresă:                    HOTĂRÂREA
str. SCUAR CINA/CARTIER OSTROVENI.
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  (13/1.078.019)
                                  Subsemnații asociați
                                  - YILMAZ CARMEN ANISOARA, cetățean român,
        Societatea Comercială              născută la data de 11.09.1974, în Județul Teleorman,
      ANNE-MARIE PARTNERS - S.R.L.            Oraș    Zimnicea,    domiciliată    în  București,
                                str. Aleea Tohani, nr. 3. bl. 31, sc. A, et. 9, ap. 33,
                                sector 4, posesoare a C.I., seria RT, nr. 479673, emisă de
           HOTĂRÂREA
                                SPCEP S4 biroul nr. 1, la data de 04.04.2007,
                                CNP 2740911343221
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  Și
         NR.3/28.04.2009
                                  - VARTOLOMEI TRAIAN ȘTEFAN, cetățean român,
  Subsemnații GEOGEA GEORGETA-FLORENTA, cu          născut la data de 15.02.1978. în Mun. București,
domiciliul în București, Bd. Alexandru Obregia,        domiciliat în București, str. Aleea Valea Călugăreasca,
nr. 10-14-, bl. 10-14, sc. 1, et. 3, ap. 14, sector 4,     nr. 4, bl. A10A, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 6, posesor al C.I.,
legitimată cu C.I., seria RD, nr. 580203, eliberată de     seria RD, nr. 337719, emisă de Secția 22, la data de
SPCLEP S4, biroul nr. 2, la data de 25.06.2008,        15.09.2003, CNP 1780215411516.
CNP 2730422441513, și ANGHEL NICOLETA,               În calitate de asociați ai S.C. EVENTS &
domiciliată în București, Bd. Alexandru Obregia,        PROMOTION AGENCY S.R.L., reprezentând 100% din
nr. 10-14, bl. 10-14, sc. 1, et. 3, ap. 14, sector 4,     capitalul social al acesteia, ne-am întrunit astăzi, conform
legitimată cu C.I., seria RX, nr. 053384, eliberată de     prevederilor statutare și legale și am hotărât de comun
secția 15 Poliție la data de 26.06.1998,            acord:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                  5

  - Suspendarea temporară a activității societății pe o       1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 01.05.2009      3 ani.
până la 30.04.2012.                         2. Se împuternicește d-nul Zlateanu Constantin, care
                                 se legitimează cu C.I., seria RT, nr. 050133, emisă de
  (16/1.078.022)                        Secția 13, la data de 25.10.1999, să depună, să ridice, să
                                 semneze toate documentele necesare și să ne reprezinte
                                 la organele competente, în vederea transpunerii în
        Societatea Comercială               practică a dispozițiilor de mai sus.
       AND - MARG GUARD - S.R.L.               Redactată în 3 (trei) exemplare, Astăzi, 28.04.2009 la
                                 sediul societății.
            HOTĂRÂREA
                                   (18/1.078.024)
        ADUNĂRII GENERALE A
       S.C. AND-MARG GUARD S.R.L.                      Societatea Comercială
          NR. 1/28.04.2009                       MANIA COUTURE - S.R.L.
  Subsemnații Margarit Neculai, domiciliat în București,
Aleea Botorani, nr. 3, bl. V35, sc. 1, et. 6, ap. 21, având               HOTĂRÂREA
CI, seria RT, 427879, eliberată de SPCEP București, la
data de 25.08.2006, CNP 1571130390677 și Andreescu            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Ion, domiciliat în București str. Foișorului, nr. 17, bl. F10C,       S.C. MANIA COUTURE S.R.L.
sc. 2, et. 7, ap. 67, sector 3, C.I., seria RT, nr. 080469,    ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
eliberată la data de 29.03.2000, CNP 1590203400503,        NR. J40/6452/2002, COD UNIC 14651645, CU SEDIUL
asociați la S.C. AND-MARG GUARD S.R.L. având
CUI 24209633, J40/12550/2008, cu sediul societății în        ÎN BUCUREȘTI, STR. DRUMUL TABEREI, NR. 90,
București Str. Foișorului, nr. 17, Bl. F10.C, SC. 2, et. 7,       BL. C8, SC. A, ET. 5, AP. 17, SECTORUL 6
ap. 67, sect.3, am hotărât suspendarea activității                 NR. 1/27.04.2009
societății pe o perioadă de 3 ani începând cu data de         Subsemnații NENCESCU FLORENTINA, domiciliată
29.04.2009 până la data de 29.04.2012.              în București, Str. Srg. Latea Gheorghe, nr. 7, bl. C73,
  (17/1.078.023)                        sc. 2, ap. 69, sector 6, posesoarea C.I., seria D.P.,
                                 nr. 035497, emisă de Secția 22 Poliția la 31.01.2000 și
                                 MIHAIL DRAGOS-GABRIEL, domiciliat în București,
      Societatea Comercială                 Bld Timișoara, nr. 53, bl. C2, sc. 1, et. 3, ap. 16,
   COMPUTER BUSINESS & SERVICE - S.R.L.             sectorul 6, posesorul B.I., seria G.X., nr. 320170, emis de
                                 Secția 22 Poliție la 26.03.1997, în calitate de asociați ai
                                 societății comerciale MANIA COUTURE S.R.L., am
      HOTĂRÂREA NR. 01/ 28.04.2009
                                 hotărât următoarele:
  A Adunării Generale a Acționarilor S.C. COMPUTER         Se suspendă activitatea societății pentru o perioadă
BUSINESS & SERVICE S.R.L., cu sediul în București,        de trei ani începând cu data de 01.05.2009, ca urmare a
bd. Mareșal Averescu, nr. 8-10, cam. 36, et. 1, sector 1,     imposibilității realizării obiectului de activitate.
București, înmatriculată sub nr. J40/6784/2004, CUI
16371498, care s-a ținut la sediul societății în data de       (19/1.078.025)
28.04.2009.
  La lucrările Adunării Generale, legal și statutar             Societatea Comercială
întrunită, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990,
                                   COMPUTER CONSULTING & SERVICES - S.R.L.
republicată, modificată și completată, participă:
S.C. COMPUTER 2001 S.R.L. (90% din capitalul social),
persoană juridică română, cu sediul în București,               HOTĂRÂREA NR. 01/28.04.2009
sector 6, Splaiul Independenței, nr. 319, OB 17+17a+151        A    Adunării    Generale    a   Acționarilor
(Corp C1a), cam. 6, înmatriculată la Registrul Comerțului     S.C. “COMPUTER CONSULTING & SERVICES” S.R.L.,
București sub J40/1450/2001, C.U.I. 13699769,           cu sediul în București, bd. Mareșal Averescu, nr. 8-10,
reprezentată prin Raducanu Virgiliu - Asociat Unic,        Corp C, et. P, cam. 25, sector 1, București, înmatriculată
cetățean român, domiciliat în București, sector 1,        sub nr. J 40/8970/2001, CUI 14256689, care s-a ținut la
str. Virgil Pleșoianu, nr. 29, identificat prin C.I., seria RX,  sediul societății în data de 28.04.2009.
nr. 259163, eliberată de Secția 4 la data de 28.01.2005,       La lucrările Adunării Generale, legal și statutar
CNP 1550920400170 și RADUCANU Virgiliu              întrunită, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990,
(10% din capitalul social) domiciliat în București, sector 1,   republicată, modificată și completată, participă:
str. Virgil Pleșoianu, nr. 29, identificat prin C.I., seria RX,  BADEA Marius-Adrian (90% din capitalul social),
nr. 259163, eliberată de Secția 4 la data de 28.01.2005,     domiciliat în București, str. Elena Vacarcscu, nr. 11,
CNP 1550920400170, în calitate de acționari ai societății     bl. 21/3, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 1, identificat prin C.I.,
comerciale menționate mai sus, la adunarea generală        seria RX, nr. 092127, eliberată de Secția 2 Poliție la data
fiind reprezentat întregul capital social.            de 15.01.1999, CNP 1650518400056 și Constanda
  În urma discuțiilor purtate, asociații au adoptat în     Daniel, (10% din capitalul social) domiciliat în București,
unanimitate următoarea hotărâre:                 Aleea Uioara, nr. 5, bl. 46, scara 1, et. 5, apartament 14,
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
identificat prin CI, serie RT, nr. 170473, eliberată de    S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în
Secția 16, la data de 11.06.2001, CNP 1671210443047,      București, Calea Griviței, nr. 238, bloc C1, sc. B, etaj 6,
în calitate de acționari ai societății comerciale menționate  apartament 33, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului
mai sus, la adunarea generală fiind reprezentat întregul    Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.
capital social.                        J40/1303/2009, C.I.F. 25050861, atribut fiscal RO, decid:
  În urma discuțiilor purtate, asociații au adoptat în     Art. 1 Radierea punctului de lucru situat în București,
unanimitate următoarea hotărâre:                Calea Dorobanților, nr. 242, demisol, sector 1,
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de    Art. 2 Schimbarea sediului social din București,
3 ani.                             Calea Griviței, nr. 238, bloc C1, sc. B, etaj 6,
  2. Se împuternicește d-nul Zlateanu Constantin, care    apartament 33, sector 1, în București, Calea
se legitimează cu C.I., seria RT, nr. 050133, emisă de     Dorobanților, nr. 242, demisol, sector 1.
Secția. 13, la data de 25.10.1.999, să depună, să ridice,     Art. 3 Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
să semneze toate documentele necesare și să ne         neschimbate.
reprezinte la organele competente, în vederea
transpunerii în practică a dispozițiilor de mai sus.        (22/1.078.028)
  Redactată în 3 (trei) exemplare, astăzi, 28.04.2009, la
sediul societății.
                                        Societatea Comercială
  (20/1.078.026)                              GEOLIL CONSTRUCT - S.R.L.

                                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
         Societatea Comercială                     NR. 1 DIN 27.04.2009 A
         PLANT SHOP - S.R.L.
                                    S.C. GEOLIL CONSTRUCT S.R.L.
           NOTIFICARE                  SEDIUL BUCUREȘTI, STR. IDEALULUI NR. 32,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      CAMERA 1, SECTOR 3, J 40/20571/2007,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,         C.U.I. RO 22678005
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Subsemnatul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    MANOLE GEORGE, cetățean român, născut la data
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   de 09.09.1978 în Loc. Gurbănești, jud. Călărași, fără
PLANT SHOP S.R.L., cu sediul în București,           antecedente penale, CNP 178090943019, domiciliat în
Calea DORBATILOR, nr. 242, sector 1, înregistrată sub     București, str. Idealului, nr. 32, sector 3, identificat cu C.I.,
nr. J40/1303/2009, cod unic de înregistrare 25050861,     seria RX, nr. 160471, emisă de SEP la data de
                                31.03.2003, în calitate de asociat unic, am hotărât
care a fost înregistrat sub nr. 212520 din 29.04.2009.     următoarele modificări la statutul societății:
  (21/1.078.027)                         - Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
                                3 (trei) ani începând cu data de 01.05.2009.
                                  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
         Societatea Comercială             neschimbate.
         PLANT SHOP - S.R.L.                Redactată în 3 exemplare din care s-au eliberat
                                2 exemplare.
           HOTĂRÂREA                  (23/1.078.029)
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         NR. 03/27.04.2009                       Societatea Comercială
                                     IT CONSULTING & SERVICE - S.R.L.
  Subsemnații
  POPOVICI FLORINA-MARIANA, domiciliată în
București, Calea Dorobanților, nr. 242, apartament 2,             DECIZIA NR. 2/28.04.2009
sector 1, C.N.P. 2840430133916, identificată cu C.I.,
seria R.T., nr. 602842, emisă de SPCEP S1, biroul 1 la            A ASOCIATULUI UNIC AL
data de 25.09.2008, fără antecedente penale, născută la        S.C. IT CONSULTING & SERVICE S.R.L.,
data de 30.04.1984, în Municipiul Mangalia,              CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 1,
Județul Constanța, fiica lui natural,              STR. PROMETEU, NR. 30, BL. 14F, SC. 2, ETAJ 2,
  și                              AP. 19, ÎNMATRICULATĂ SUB NR. J 40/2106/2003,
  DOGARU ARISTIDE, domiciliat în București,           C.U.I. 15207676, CARE S-A ȚINUT LA SEDIUL
str. Târgu Neamț, nr. 9, blocul M5, scara A, etajul 6,
apartamentul 28, sector 6, născut la data de 15.01.1971,         SOCIETĂȚII ÎN DATA DE 28.04.2009
în București, sector 4, fiul lui Gabriel și Zaharina,       Subsemnata BORDEI PETRICA (100% din capitalul
identificat cu C.I., seria D.P., nr. 054898, emisă de     social) cetățean român, de sex femeiesc, necăsătorită,
Secția 22, Poliție la data de 01.02.2001,           fără antecedente penale, născută la data de 20 august
C.N.P. 1710115420019, fiul lui Gabriel și Zaharina, în     1935, în comuna Jideni, jud. Buzău, domiciliată în
calitate de asociați ai subscrisei S.C. PLANT SHOP       București, str. Mieilor, nr. 20, bl. 22/3, ap. 34, sector 2,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                7

posesoare a BI, seria DA, nr. 021935, emisă de          2. Se împuternicește d-nul Zlateanu Constantin, care
Secția 20 Poliție la data de 29 octombrie 1985, în calitate  se legitimează cu C.I., seria RT, nr. 050133, emisă de
de asociat unic, am hotărât următoarele:            Secția 13, la data de 25.10.1999, să depună, să ridice, să
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de   semneze toate documentele necesare și să ne reprezinte
2 ani și 6 luni.                        la organele competente, în vederea transpunerii în
  2. Se împuternicește d-nul Zlateanu Constantin, care    practică a dispozițiilor de mai sus.
se legitimează cu C.I., seria RT, nr. 050133, emisă de      Redactată în 3 (trei) exemplare, astăzi, 28.04.2009, la
Secția 13, la data de 25.10.1999, să depună, să ridice, să   sediul societății.
semneze toate documentele necesare și să ne reprezinte
la organele competente, în vederea transpunerii în         (26/1.078.033)
practică a dispozițiilor de mai sus.
  Redactată în 3 (trei) exemplare, astăzi, 28.04.2009, la
sediul societății.                               Societatea Comercială
                                       ORO MANIA 2001 - S.R.L.
  (24/1.078.031)
                                           HOTĂRÂREA
        Societatea Comercială
      ROBERT-SANDI IMPEX - S.R.L.                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                      NR. 02 DIN 27.04.2009
        DECIZIE ASOCIAT UNIC                Subsemnații CRETU DAN-MARIUS, de cetățenie
  TACHE NICOLAE-ROBERT, în calitate de asociat        română, domiciliat în București, str. Nicolae Canea,
unic al firmei S.C. ROBERT SANDI IMPEX S.R.L., date      nr. 68, sector 2, CNP 1760515431558, identificat cu CI,
de identificare C.U.I. RO 15135146, J/40/528/2003, aport    seria RT, nr. 051821, emisă de secția 7 Poliție la data de
capital social 100%, identificat cu CI, seria RT,       29.10.1999 și CRETU MONICA, de cetățenie română,
nr. 480971, CNP 1780128421513, a hotărât
suspendarea activității începând cu data de 01.05.2009,    domiciliată în București, str. Nicolae Canea, nr. 68,
pe o perioadă de trei (3) ani până la data de 01.05.2012.   sector 2, CNP 2700807421554, identificată cu CI,
                                seria RT, nr. 051822, emisă de secția 7 Poliție la data de
  (25/1.078.032)                       29.10.1999,      asociați      în     cadrul
                                S.C. ORO MANIA 2001 S.R.L. cu sediul social în
        Societatea Comercială             strada Nicolae Canea, nr. 68, sector 2, București, am
        ROMSONIC EXIM - S.R.L.             hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă de
                                3 ani, de la data de 01.05.2009 până la data de
      HOTĂRÂREA NR. 01/28.04.2009            01.05.2012.

  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR               (27/1.078.034)
SOCIETĂȚII COMERCIALE ROMSONIC EXIM S.R.L.,
   CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 3,                     Societatea Comercială
 STR. PREVEDERII, NR. 10, BL. D5, SC. 1, ET. 7,                RO MARFTRANS - S.R.L.
 AP. 46, ÎNMATRICULATĂ SUB NR. J40/4179/2003,
  C.U.I. 15315937, CARE S-A ȚINUT LA SEDIUL                HOTĂRÂREA NR. 8/01.04.2009
 SOCIETĂȚII ÎN DATA DE 28.04.2009, ORA 11,00.
  La lucrările Adunării Generale, legal și statutar         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
întrunită, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990,            S.C. RO MARFTRANS S.R.L.
republicată, modificată și completată, participă: Radu Ion        ÎNTRUNITĂ ÎN DATA 01.04.2009
(90% din capitalul social) domiciliat în București,
str. Prevederii, nr. 10, bl. D5, sc. 1, et. 7, ap. 46,      La Adunarea Generală au participat ambii asociați:
posesor al CI, seria RX, nr. 175689, emisă de Secția 13,     Marculescu Aurel
la data de 23.05.2003, CNP 1420912400217 și            Marculescu Doina Anca Ioana,
Radu Rodica (10% din capitalul social), domiciliată în      Pentru a discuta unicul punct al Ordini de zi și anume:
București, str. Prevederii, nr. 10, bl. D5, sc. 1, et. 1,   oportunitatea suspendării activității firmei.
ap. 46, posesoare a CI, seria RT, nr. 116496, emisă de      Analizând contextul economic național, precum și
Secția 13 Poliție, la data de 18.08.2000, ambii, în calitate
de acționari ai societății comerciale menționate mai sus,   durata estimată a efectelor crizei financiare mondiale,
la adunarea generală fiind reprezentat întregul capital    având în vedere și că de peste jumătate de an, firma nu
social.                            a mai reușit să își îndeplinească obiectivele, în
  În urma discuțiilor purtate, asociații au adoptat în    unanimitate, asociații au hotărât sistarea activității firmei
unanimitate următoarea hotărâre:                pe o perioadă de 3 ani, începând de la data 01.04.2009
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de   până la data 31.03.2012.
3 ani începând cu data de 28.04.2009 până la
28.04.2012.                            (28/1.078.035)
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
         Societatea Comercială                 În urma hotărârii adoptate următoarele articole din
       A & G IMPEX TRADE - S.R.L.              actul constitutiv vor conține:
                                    “Art.9. Capitalul social este de 200 lei divizat în 20 de
            NOTIFICARE                 părți sociale, indivizibile, în valoare de 10 lei fiecare, în
                                  întregime vărsate de asociați, numerotate de la 1 la 20.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        Capitalul este repartizat astfel:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       - asociatul RADU GABRIEL, CNP 1640321400022
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          deține 10 părți sociale în valoare de 100 lei, vărsate în
                                  numerar, numerotate de la 1 la 10, reprezentând 50% din
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     capitalul social;
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       - asociatul RADU GEORGETA-MARTA, CNP
A & G IMPEX TRADE S.R.L., cu sediul în București,          2690301416030 deține 10 părți sociale în valoare de 100
Str. RAMURA JIULUI, nr. 11, sector 6, înregistrată sub       lei, vărsate în numerar, numerotate de la 11 la 20,
nr. J40/10251/1994, cod unic de înregistrare 5770647,        reprezentând 50% din capitalul social.
                                    Art. 31. Participarea la beneficii și pierderi a asociaților
care a fost înregistrat sub nr. 212555 din 29.04.2009.       va fi stabilită pe baza bilanțurilor, proporțional cu părțile
  (29/1.078.036)                         sociale deținute de fiecare asociat.”
                                    Decizia adoptată și implicit modificările rezultate
                                  respectă condițiile prevăzute în Actul Constitutiv al
         Societatea Comercială               societății precum și cele ale legislației în vigoare.
       A & G IMPEX TRADE - S.R.L.                (30/1.078.037)

        DECIZIA NR. 1/23.04.2009
                                           Societatea Comercială
       A ASOCIATULUI UNIC AL                         HANSA IMPEX 94 - S.R.L.
     S.C. A & G IMPEX TRADE S.R.L.
 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. RAMURA JIULUI,                        HOTĂRÂREA
 NR. 11, SECTOR 6, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL
                                      ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
COMERȚULUI BUCUREȘTI SUB NR. J40/10251/1994,
                                           NR. 01/29.04.2009
   C.U.I. 5770647, CAPITAL SOCIAL 200 LEI
                                    Subsemnații
  Astăzi, 23 aprilie 2009, subsemnatul RADU             Uță Doru, cetățean român, domiciliat în București,
GABRIEL, CNP 1640321400022, domiciliat în București,        str. Dionisie Lupu, nr. 82 sector 1, posesorul C.I.,
Str. Lacul Plopului, nr. 4, bl. P63, sc. 2, etj. 4, apt. 45,    seria RR, nr. 491420, eliberată la de SPCEP sector 1,
sector 5, identificat cu C.I., seria RD, nr. 564325, emisă     București având CNP 1610823400187.
de SPCEP S5 biroul nr. 2, la data de 13.03.2008, asociat        Normann Adrian, cetățean german, domiciliat în
unic al S.C. A & G IMPEX TRADE S.R.L., împreună cu         Germania, 22179 Hamburg, Ilenkruut 44 str. identificat cu
RADU GEORGETA-MARTA, CNP 2690301416030,               pașaport nr. 1322386296, eliberat de autoritățile din
domiciliată în București, Str. Lacul Plopului, nr. 4, bl. P63,   Germania.
sc. 2, etj. 4, apt. 45, sector 5, identificată cu C.I., seria RD,   În calitatea de asociați, am hotărât:
nr. 564326, emisă de SPCEP S5 biroul nr. 2, la data de         1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
13.03.2008, în calitate de invitat, am decis următoarele:      3 ani începând cu data de 29.04.2009.
  1. Cesionarea de către RADU GABRIEL,                Restul prevederilor statutare rămân neschimbate.
CNP 1640321400022 a 10 părți sociale în valoare de           (31/1.078.038)
100 lei către RADU GEORGETA-MARTA, CNP
2690301416030.
  2. Cooptarea în societate ca nou asociat a                    Societatea Comercială
dnei RADU GEORGETA-MARTA, CNP 2690301416030,                     AGNELL IMPEX - S.R.L.
cetățean român, născută la 01.03.1969 în
Mun. Târgoviște, Jud. Dâmbovița, cu domiciliul în                   HOTĂRÂREA A.G.A.
București, Str. Lacul Plopului, nr. 4, bl. P63, sc. 2, etj. 4,
apt. 45, sector 5, posesoare a C.I., seria RD, nr. 564326,             S.C. AGNELL IMPEX S.R.L.
emisă de SPCEP S5 biroul nr. 2, la data de 13.03.2008.
  3. Numirea în funcția de administrator a              Astăzi, 28.04.2008, la sediul societății din str. Elizeu,
dnei RADU GEORGETA-MARTA, CNP 2690301416030,            nr. 21, sect. 1, București, s-a întrunit A.G.A. societății, prin
aceasta având puteri depline și fiind numită pe durată       participarea asociaților:
nelimitată.                               - SOIANU PAUL, legitimat cu C.I., seria RT,
  4. Declararea participării la beneficii și pierderi.      Nr. 081016, CNP 1690311163226 și
  5. Semnarea de către asociații RADU GABRIEL,            - SOIANU IOANA, legitimată cu C.I., seria RT,
CNP 1640321400022 și RADU GEORGETA-MARTA,              Nr. 628613, CNP 2650118400088.
CNP 2690301416030 a unui act constitutiv nou ce se va          Adunarea asociaților a fost legal convocată și statutar
depune la Registrul Comerțului.                   constituită.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                 9

  Asociații au hotărât cu votul majorității absolute     Nr. 099534, eliberată de S.E.P. la data de 11.02.1999,
suspendarea activității S.C. AGNELL IMPEX S.R.L. de la     asociat unic al S.C. CASA DI GIORGIO S.R.L., am decis
data de 30 aprilie 2009 până la data de 30 aprilie 2012.    deschiderea unui punct de lucru la adresa: Com. Jilava,
                                Șos. Giurgiului, Nr. 33A, Bl. C1, parter, Jud. Ilfov.
  (32/1.078.039)                        Hotărârea adoptată și implicit modificările rezultate
                                respectă condițiile prevăzute în actul constitutiv societății
                                precum și cele ale legislației în vigoare.
         Societatea Comercială
          PENSO - S.R.L.                 (35/1.078.042)

             DECIZIA
                                       Societatea Comercială
   ASOCIATULUI UNIC NR. 1/27 APRILIE 2009              LOLITA PROD INTERNATIONAL - S.R.L.
  Asociatul unic al S.C. PENSO S.R.L., DRAGOMIR                DECIZIE ASOCIAT UNIC
ELENA, cu domiciliul în București S.6 Al. V. Sălciei, nr. 1,
Bl. D5, Sc. E, ap. 47, CNP 2400825400108, am hotărât        Subsemnatul GHASSAN RACHID DAOU, cetățean
suspendarea activității societății începând cu data de     libanez, născut la 15 aprilie 1958 în localitatea Bchetfine
01.05.2009 până la data 01.05.2012.              din Liban, posesor al permisului de ședere permanentă
  Prezenta decizie va putea fi revocată în intervalul de   nr. ROU 0115562, eliberat de autoritățile române la
suspendare propus printr-o nouă decizie a asociatului     15.02.2007 în București, CNP 7580415400010, cu
unic de reluare a activității, cu întocmirea formalităților  domiciliul în str. Dej, Nr. 19, sector 1 București, în calitate
legale.                            de asociat unic al S.C. LOLITA PROD INTERNATIONAL
                                S.R.L., cu sediul în București str. Nuvelei, nr. 117, sector
  (33/1.078.040)                       1, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.
                                J40/3949/24.03.2009, CUI 25338881, am hotărât
                                următoarele:
       Societatea Comercială
                                  1. - Înființarea unui PUNCT DE LUCRU în localitatea
     CA-DO ELECTROSERVICE - S.R.L.            Mihăilești, str. Complexului nr. 49 (HALA C1), jud. Giurgiu
                                unde se vor desfășura activitățile prevăzute de
           HOTĂRÂREA                CAEN 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și
                                legumelor n.c.a., CAEN - 1107 - Producția de băuturi
    S.C. CA-DO ELECTROSERVICE S.R.L.            răcoritoare, nealcoolice, producția de ape minerale și alte
         NR. 01/29.04.2009               ape îmbuteliate, CAEN - 5210 - Depozitări și CAEN -
  Subsemnații                         8292 - Activizați de ambalare.
  Uță Doru, cetățean român, domiciliat în București,       2. - Împuternicirea d-lui CIURARU VALENTIN care se
str. Dionisie Lupu, nr. 82 sector 1, posesorul C.I.,      legitimează cu CI, seria RD, nr. 122989, eliberată de
seria RR, nr. 491420, eliberată la de SPCEP sector 1,     S2 poliție București la 21.08.2000 să depună și să ridice
București având CNP 1610823400187.               documentele de la Registrul Comerțului privind crearea
  În calitatea de asociat unic am hotărât:          Punctului de Lucru mai sus menționat.
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de     (36/1.078.043)
3 ani începând cu data de 29.04.2009.
  Restul prevederilor statutare rămân neschimbate.
  (34/1.078.041)                               Societatea Comercială
                                        MARBOX M.B.V. - S.R.L.

        Societatea Comercială                          DECIZIA
        CASA DI GIORGIO - S.R.L.
                                         ASOCIATULUI UNIC
        DECIZIA NR. 1/29.04.2009                   NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009
                                 Marcosanu Bogdan, de cetățenie română, domiciliat
        A ASOCIATULUI UNIC AL
                                în Mun. București, Str. Ion Tuculescu, nr. 34, bl. 25, sc. 3,
       S.C. CASA DI GIORGIO S.R.L.            ap. 91, sector 3, CNP 1711009433014, identificat cu CI,
  CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. SINAIA, NR. 1,         seria RR, nr. 446660, emisă de SPCEP S3 biroul 3, la
    BL. 78, SC. 2, ET. 5, AP. 65, SECTOR 2,         data de 24.04.2007, asociat unic în cadrul
  ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI            S.C. MARBOX M.B.V. S.R.L., am decis:
    BUCUREȘTI SUB NR. J40/11741/2008,             1. Suspendarea activității societății pe o durată de
   C.U.I. 24163145, CAPITAL SOCIAL 200 LEI         3 ani începând cu data de 29.04.2009 până la data de
                                28.04.2012.
  Astăzi, 29 aprilie 2009, subsemnatul NIȚU           Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
GHEORGHE SORIN, CNP 1730830421521, domiciliat în        neschimbate.
București, Str. Sinaia, Nr.3, Bl. 79, Sc. 1,
Et. 7, Ap. 32, sector 2, identificat cu C.I., seria RX,      (37/1.078.044)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
         Societatea Comercială             sex masculin, identificat cu CI, seria RD, nr. 295415,
         N.B. COMNID - S.R.L.             eliberată de Secția 8 de Poliție la data de 05.02.2003,
                                CNP 1670905154205, pe o perioadă de 4 ani.
        HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 3                Restul prevederilor actului constitutiv rămân
                                neschimbate.
  Adoptată    astăzi,  27.04.2009   la  sediul     Corespunzător se va modifică actul constitutiv al
S.C. N.B. COMNID S.R.L. din București, sector 1,        societății.
Str. Gîrlei, nr. 132, înregistrată cu nr. J40/17347/2006,     Prezentul act servește la Oficiul Registrului
CUI 19149594 și capital social de 200,00 lei.         Comerțului și la toate celelalte organe competente,
  Subsemnații Gabrian Bogdan-Viorel, cetățean român,     potrivit legii.
domiciliat în București, str. Sibiu, nr. 29, bl. Z9, et. 8,    Redactat și dactilografiat de parte în 4 exemplare, azi,
ap. 52, sector 6, CI, seria RX, nr. 137974, emisă de      27.04.2009.
Secția 22, la data de 13.09.1999, CNP 1641101400703 și
Avram Nicolae, cetățean român, domiciliat în București,      (40/1.078.047)
str. Gîrlei, nr. 132, sector 1, CI, seria DP, nr. 078763,
emisă de IGP-DEP, la data de 01.04.2002,
CNP 1680908443011, în calitate de asociați, am hotărât             Societatea Comercială
suspendarea societății pe o perioadă de 3 ani.                SMART POLICIES - S.R.L.
  (38/1.078.045)
                                           HOTĂRÂREA

        Societatea Comercială                     ASOCIATULUI UNIC AL
        GENERAL AUDIT - S.R.L.                    S.C. SMART POLICIES S.R.L.
                                 Încheiată la sediul firmei din Aleea Buhuși, Nr. 7, bl. 7,
           NOTIFICARE
                                sc. 1, et. 1, ap. 9, sector 3, București, azi, 28.04.2009, de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   către asociat unic și ad-tor al S.C. Smart Policies S.R.L.,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  înregistrată sub nr. J/40/1073/2005 la ORC, reprezentată
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        de Ghinea Cristian, cetățean român, domiciliat în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Buc., Str. Veronica Micle, nr. 20 bl. M6, sc. D, ap. 218,
GENERAL AUDIT S.R.L., cu sediul în București,         sector 1, posesor al CI, seria RR, număr 438657,
Str. Jean Atanasiu, nr. 21, bloc H, scara B, etaj 1, ap. 4,  eliberată de SPCEP s 1 la data de 13.03.2007, cu
sector 2, înregistrată sub nr. J40/7909/2002, cod unic de   CNP 1770720434526, am decis:
înregistrare 14832650, care a fost înregistrat sub        Suspendarea pe o perioadă de 3 ani a societății:
nr. 212598 din 29.04.2009.                   S.C. Smart Policies S.R.L.
  (39/1.078.046)                         (41/1.078.048)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        GENERAL AUDIT - S.R.L.                   MIRA WALL CONSTRUCT - S.R.L.
             DECIZIA                           HOTĂRÂREA
 ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN DATA DE 27.04.2009            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
     A S.C. GENERAL AUDIT S.R.L.                  S.C. MIRA WALL CONSTRUCT S.R.L.
  Asociatul unic al S.C. GENERAL AUDIT S.R.L.,             ÎNTRUNITĂ ÎN DATA 01.04.2009
persoană juridică română, cu sediul social în București,            NR. 8/01.04.2009
str. Jean Atanasiu, nr. 21, bl. H, sc. B, et. 1, ap. 4,
sector 2, societate înregistrată la Registrul Comerțului      La Adunarea Generală au participat ambii asociați:
sub numărul J40/7909/2002, CUI R14832650,             Tomescu Mihail;
doamna ANTON CAMELIA, de cetățenie română,             Demian Radu
domiciliată în București, Șos. Mihai Bravu, nr. 130,        Pentru a discuta unicul punct al Ordinei de zi și
bl. D23, sc. 1, et. 4, ap. 15, sector 2, identificată cu CI,  anume: oportunitatea suspendării activității firmei.
seria RD, nr. 295413, eliberată de Secția 8 de Poliție la
data de 05.02.2003, CNP 2661002182768, fiind prezent        Analizând contextul economic național, precum și
100% capitalul social, a decis la data de 27.04.2009,     durată estimată a efectelor crizei financiare mondiale,
următoarele:                          având în vedere și că de peste un an, firma nu a reușit să
  1. Se numește în funcția de administrator al societății  își îndeplinească obiectivele, în unanimitate, asociații au
domnul ANTON ILIE MARIAN cetățean român, domiciliat      hotărât sistarea activității firmei pe o perioadă de 3 ani,
în București, Șos. Mihai Bravu, nr. 130, bl. D23, sc. 1,    începând de la data 01.04.2009 până la data 31.03.2012.
et. 4, ap. 15, sector 2, născut la data de 05.09.1967,
Com. Poiana, jud. Dâmbovița, stare civilă căsătorit,        (42/1.078.049)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                 11

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        INTERTEL EXIM - S.R.L.                  COLD STORAGE LOGISTICS - S.R.L.

       HOTĂRÂRE ASOCIAT UNIC,                            DECIZIA
  Încheiată la sediul firmei din str. Muguraș, Nr. 7,
sector 4, București azi, 27.04.2009 de către asociat unic              ASOCIATULUI UNIC
și ad-tor al S.C. Intertel Exim S.R.L., înregistrată sub               NR. 1/29.04.2009
nr. J/40/5608/1994 la ORC, reprezentată de              SAVU NICOLAE, domiciliat în București, str. Malcoci,
Telibasa Doinița Georgeta, domiciliată în Buc.,
                                 nr. 24, bl. 39, sc. C, et. 3, ap. 42, sector 5, legitimat cu CI,
Str. Muguraș, nr. 7, sector 4, posesoare a CI, seria RX,
număr 504876, eliberată de SPCEP s 1 la data de         seria RT, nr. 449209, având CNP 1541003400178,
29.01.2008, cu CNP 2560205400370, am decis:           eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1, la data de
  Suspendarea societății pe o perioadă de 3 ani         22.12.2006, în calitate de asociat unic la
începând de azi, 29.04.2009.                   S.C. COLD STORAGE LOGISTICS S.R.L. am decis
                                 următoarele:
  (43/1.078.050)                          1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
                                 3 (trei) ani începând cu data de 29.04.2009 până la data
                                 de 29.04.2012.
      Societatea Comercială
   TRANSTER LAURA TRANSPORT - S.R.L.               (46/1.078.053)

            HOTĂRÂREA
                                          Societatea Comercială
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                       DIGRI INSTAL - S.R.L.
   S.C. TRANSTER LAURA TRANSPORT S.R.L.
                                             HOTĂRÂREA
      ÎNTRUNITĂ ÎN DATA 01.04.2009
        NR. 8/01.04.2009
                                     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  La Adunarea Generală au participat ambii asociați:               NR. 1/29.04.2009
  Marculescu Aurel;
  Marculescu Doina Anca Ioana,                   DINU-GRIGORE GEORGETA, domiciliată în
  Pentru a discuta unicul punct al Ordinei de zi și       București, str. b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 39, bl. P100,
anume: oportunitatea suspendării activității firmei.       ap. 19, sector 3, legitimată cu CI, seria RR, nr. 162602,
  Analizând contextul economic național, precum și       având CNP 2521119400461, eliberată de Secția 13
durată estimată a efectelor crizei financiare mondiale,     Poliție, la data de 09.03.2001, și DINU-GRIGORE
având în vedere și că de peste jumătate de an, firma nu     GHEORGHE,       domiciliat   în    București,
a mai reușit să își îndeplinească obiectivele, în        str. Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 39, bl. P100-101, ap. 19,
unanimitate, asociații au hotărât sistarea activității firmei  sector 3, legitimat cu CI, seria RD, nr. 280978, având
pe o perioadă de 3 ani, începând de la data 01.04.2009      CNP 1501221400477, eliberată de Secția 13 Poliție, la
până la data 31.03.2012.                     data de 19.11.2002, în calitate de asociați la
                                 S.C. DIGRI INSTAL S.R.L., am decis următoarele:
  (44/1.078.051)                          1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
                                 3 (trei) ani începând cu data de 29.04.2009 până la data
       Societatea Comercială               de 29.04.2012.
   E-L’ATMOSPHERE BIO CLINIQUE - S.R.L.              (47/1.078.054)

            HOTĂRÂREA
                                         Societatea Comercială
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR                     EURO FILY TRANS - S.R.L.
     NR. 01 DIN DATA DE 29.04.2009
                                              DECIZIA
  Subsemnata WAYAND ELENA, cetățean român,
domiciliată în București, str. Firidei, nr. 3, Bl H 19, Sc. 3,
                                          ASOCIATULUI UNIC
Ap. 55, Sector 3, posesoare a CI, seria DP, nr. 123533,
                                       NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009
eliberată de INEP la data de 27.02.2007, în calitate de
asociat unic al S.C. E-L’ATMOSPHERE BIO CLINIQUE           FILIP MARIUS-IONUT, de cetățenie română,
S.R.L., cu sediul în București, Str. Drumul Lunca Jaristei,   domiciliat în Mun. București, Str. CAP. GHEORGHE ION,
Nr. 12-14, sector 3, prin prezenta,               nr. 1, bl. 85, sc. 2, et. 4, ap. 26, sect. 4,
  HOTĂRĂSC                           CNP 1760119441527, identificat cu CI, seria RT,
  1. Suspendarea temporară a activității societății pe o    nr. 346336, emisă de Secția 15 de Poliție, la data de
perioadă de maxim 3 ani.
                                 23.07.2004, asociat unic în cadrul S.C. EURO FILY
  (45/1.078.052)                        TRANS S.R.L., am decis:
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
  1. Suspendarea activității pe o perioadă de trei ani     data   de  30.05.2000,   asociați   în  cadrul
începând cu data de 29.04.2009 până la data de         S.C. SECOM ORIENT IMPEX S.R.L., am hotărât:
28.04.2012.                            1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
                                3 ani începând cu data de 01.05.2009 - 01.05.2012.
  (48/1.078.055)
                                  (51/1.078.058)

        Societatea Comercială
       GAMA UTIL TRANS - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                     PROFI TRUST CONSTRUCT - S.R.L.
           HOTĂRÂREA
                                            HOTĂRÂREA
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
      NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                    S.C. PROFI TRUST CONSTRUCT S.R.L.
  VASILE CONSTANTIN-MARIAN, de cetățenie                    NR. 01/29.04.2009
română,    domiciliat   în   Mun.   București,
Str. Mihail Sebastian, nr. 116, bl. 2, sc. 2, et 8, ap. 50,     Subsemnații
sect. 5, CNP 1770510451530, identificat cu CI, seria RX,      PREDA ADRIAN, cetățean român, născut la data de
nr. 205028, emisă de Secția 18 de Poliție, la data de      10.02.1971, în Municipiul București, domiciliat în
11.08.2003 și MITREA GABRIELA, de cetățenie română,       Municipiul București, sector 6, STR. Nicolae Filimon,
domiciliată în Mun. București, Ale. Barajul Dunării, nr. 3,   nr. 30, bl. 17, sc. 2, et 1, ap. 61, legitimat cu C.I., seria RT,
bl. M35, sc. 5, et. 9, ap. 214, sector 3,            nr. 395050, eliberată de Secția 20 la data de 03.02.2006,
CNP 2751116434513, identificată cu CI, seria RD,        CNP 1710210460026
nr. 235552, emisă de Secția 12 de Poliție, la data de        Și
13.03.2002, asociați în cadrul S.C. GAMA              IONESCU HARRY-DAN, cetățean român, născut la
UTIL TRANS S.R.L., am hotărât:                 data de 15.05.1972 în Municipiul București, domiciliat în
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de   Municipiul București, sector 6, str. Zboina Neagră, nr. 9,
3 ani începând cu data de 01.05.2009-01.05.2012.        bl. 117, sc. 1, et. 6, ap. 35, legitimat cu C.I., seria RX,
                                nr. 217007, eliberată de Secția 20 la data de 11.09.2003,
  (49/1.078.056)                       CNP 1720515460029,
                                  În calitate de asociați ai S.C. PROFI TRUST
                                CONSTRUCT S.R.L., persoană juridică, cu sediul în
        Societatea Comercială
                                București, sector 6, str. Zboina Neagră, nr. 9, bl. 117,
       TOUR FILM 3 MMM - S.R.L.             sc. 1, et. 6, ap. 35, înmatriculată în Registrul Comerțului
                                sub nr. J40/18429/2004, C.U.I. 16938941, am hotărât
       HOTĂRÂREA NR. 4/29.04.2009             următoarele:
  Eu, MUREA MIRON cetățean român, domiciliat în          1. Suspendarea activității S.C. PROFI TRUST
București str. Gral Ernest Broșteanu, nr. 8 sect. 1, asociat  CONSTRUCT S.R.L. pe o perioadă de 3 ani de la
unic la S.C. TOUR FILM 3MMM S.R.L., cu nr. J/40/1991,      29.04.2009-28.04.2012.
cod fiscal 2779650, cu sediul în str. Gral Ernest          2. Restul prevederilor din actul constitutiv al societății
Broșteanu, nr. 8, sect. 1, am decis,              rămân neschimbate.
  Articol unic: Se aprobă suspendarea activității         (52/1.078.059)
societății pe timp de trei ani, începând cu data de
1 Mai 2009 până la 30 Aprilie 2012.
  (50/1.078.057)                                Societatea Comercială
                                        BUSINESS ONLINE - S.R.L.

        Societatea Comercială                          HOTĂRÂREA
      SECOM ORIENT IMPEX - S.R.L.
                                    ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE
           HOTĂRÂREA                       BUSINESS ONLINE S.R.L.
                                        NR. 01/29.04.2009
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  Subscrisa
      NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009              S.C. BUSINESS ONLINE S.R.L., societate
  BUDEȘ CALUDA, de cetățenie română, domiciliat în       comercială de naționalitate română, cu sediul în
Mun. București, Str. Valeriu Braniște, nr. 50, sector 3,    București, Str. Mr. Vasile Bacila, nr. 1, bl. 99, sc. A, etaj 3,
CNP 1510803400691, identificat cu CI, seria RD,         ap. 14, sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului sub
nr. 104674, emisă de Secția 11 de Poliție, la data de      nr. J40/10518/2002, CUI RO 14958691, numită în
02.06.2000 și BUDEȘ TUDORA, de cetățenie română,        continuare “Societatea”, în urma adunării generale a
domiciliată în Mun. București, Str. Valeriu Braniște, nr. 50,  asociaților din data de 29.04.2009, la care au participat:
sector 3, CNP 2530217400879, identificată cu CI,          D-na Vasilescu Gabriela-Adina, cetățean român,
seria RR, nr. 114261, emisă de Secția 11 de Poliție, la     domiciliată în București, Str. Mr. Vasile Bacila, nr. 1,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                 13

bl. 99, sc. A, etaj 3, ap. 14, sector 2, născută la data de     înregistrată la Registrul Comerțului din Bergamo sub
20.02.1977 în București, identificată cu CI, seria RD,       numărul 02876350162, reprezentată legal, de către
nr. 174847, eliberată de Secția 7 de Poliție la data de       domnul COLOMBO ANGELO, cetățean italian, fiul lui
27.06.2001, CNP 2770220421527,
  Dl. Batrineanu Mihai, cetățean român, domiciliat în       Carlo și Altrocchi Bianca, căsătorit, născut în Milano la
București, Splaiul Unirii, nr. 10, bl. B5, sc. 2, etaj 1, ap. 21,  data de 11 februarie 1953, identificat cu pașaport
sector 4, născut la data de 19.01.1965 în București,        nr. Y 272622, eliberat la data de 09.02.2005 de
identificat cu CI, seria RT, nr. 160935, eliberată de        Chestura din Bergamo, având domiciliul în Italia,
Secția 14 de Poliție la data de 03.05.2001,
                                  Presezzo (BG) -24030, Via Ghiaie nr. 30 și,
CNP 1650119400177,
  D-na Nemes Alina-Mihaela, cetățean român,             2. IONESCU ANCA CRISTINA, cetățean român,
domiciliată în București, Str. Frunte Lată, nr. 2, bl. P4,     sex feminin, necăsătorită, fiica lui Marcel-Mihail și Cecilia,
sc. 1, etaj 5, ap. 22, sector 5, născută la data de         născută la data de 03.03.1955 în București Sector 4,
09.01.1978 în București, identificată cu CI, seria RR,       domiciliată în București, Sector 1, Bld Lascăr Catargiu,
nr. 186076, eliberată de Secția 17 de Poliție la data de
15.01.2002, CNP 2780109450015,                   nr. 24-26, sc. C, et. 5, ap. 40, identificată cu C.I.,
  Am hotărât următoarele:                     seria R.R., nr. 170622, eliberată de Secția 1 Poliție la
  I. Se aprobă suspendarea activității societății pe o      data de 20.07.2001, CNP 2550303400880, în calitate de
durată de 3 ani de la data de 01.05.2009, drept pentru       asociați, am hotărât de comun acord după cum urmează:
care se dispune publicitatea legală și depunerea            1. Schimbarea sediului social în România București,
documentelor necesare înregistrării la ONRC.
                                  Sector 1 B-dul Lascăr Catargiu, 24-26, sc. C, et. 3, ap. 33.
  (53/1.078.060)                           Redactat în 3 (trei) exemplare la sediul societății.
                                    Se va întocmi Act constitutiv.
         Societatea Comercială                 (55/1.078.062)
        GENDIS SYSTEMS - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                       Societatea Comercială
                                         ZANIFA TRANSPORT - S.R.L.
  Subsemnatul Dumitrescu Ștefan, domiciliat în
București, str. Fuiorului, nr. 1 bl. H25, sc. 1, ap. 20,
                                              NOTIFICARE
sect. 3, posesor al cărții de identitate, seria RR,
nr. 135002, având CNP 1681002434528, în calitate de          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociat unic al S.C. GENDIS SYSTEMS S.R.L., cu sediul        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
în str. Fuiorului, nr. 1, bl. H25, sc. 1. Ap. 20, Sect. 3,     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
București, înreg. la registrul comerțului cu            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. J40/19626/2006, Cod Unic RO 19277186, declar pe         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
propria răspundere că suspend activitatea firmei pe o
                                  ZANIFA TRANSPORT S.R.L., cu sediul în București,
perioadă de 3 ani, începând cu data prezentei, respectiv
                                  B-dul Lascăr CATARGIU, nr. 24-26, scara C, etaj 3,
29.04.2009, până la data de 29.04.2012.
                                  ap. 33, sector 1, înregistrată sub nr. J40/9206/2007,
  (54/1.078.061)                         cod unic de înregistrare 21719115, care a fost înregistrat
                                  sub nr. 212655 din 29.04.2009.
        Societatea Comercială                  (56/1.078.063)
       ZANIFA TRANSPORT - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                          Societatea Comercială
                                         I.C.P. CONSULTING - S.R.L.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         NR. 01/21.04.2009                            HOTĂRÂREA
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
      S.C. ZANIFA TRANSPORT S.R.L.                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
    CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI SECTOR 1,                       NR. 01/28.04.2009
   BDUL GHEORGHE ȘINCAI, NR. 3-5, BL. 3,
   SC. A, ET. PARTER, AP. 1 AVÂND NUMĂR DE              Asociații firmei S.C. I.C.P. Consulting S.R.L.
    ORDINE LA REGISTRUL COMERȚULUI                 1. Pogaceanu Ioan Cosmin;
      J40/9206/2007 ȘI C.I.F. 21719115              2. Pogaceanu Nicolae Emil,
                                    Au hotărât suspendarea activității firmei pe o perioadă
 1. ZANINONI INTERNATIONAL FORWARDING
                                  de 3 ani, de la data de 01.05.2009.
S.P.A., de naționalitate italiană, cu sediul în Italia
BAGNATICA (BG) Str. IV Novembre, nr. 7, CAP 24060,           (57/1.078.064)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
 LUCKY STARS MARY & MARY COMIMPEX - S.R.L.                DARIUS MANU CONSTRUCT - S.R.L.

        DECIZIE ASOCIAT UNIC                     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

           NR. 01.04.2009                         NR. 1/28.04.2009
  Subsemnata Tamas Maria Rodica, domiciliată în          MANU EUGEN, CNP 1770420433902, domiciliat în
București, sector 4, Aleea Râul Târgului, nr. 4, bloc D9,    București, str. Cunești, nr. 13 B, sec. 3 identificat cu CI,
scara 4, etaj 2, ap. 52, legitimată cu CI, seria RT,      seria RD, nr. 347540, emisă de secția 23 la 13.11.2003,
nr. 098213, emisă de secția 15 Poliție,             asociat unic, am decis:
CNP 2860330440051, în calitate de asociat unic al         I. Se suspendă activitatea societății pe o durată de
S.C. LUCKY STARS MARY & MARY COMIMPEX S.R.L.          3 ani începând cu 01.05.2009 până la 01.05.2012.
cu sediul la adresă menționată mai sus,
J40/11275/27.06.2008, RO 24113775.                 (60/1.078.069)
  DECID
  Se radiază punctul de lucru din Complexul Big                Societatea Comercială
Berceni, stand E31, Situat în București, sector 4,               BABDEL IMPEX - S.R.L.
Șos. Berceni, nr. 2, unde s-au desfășurat activități de
birou și activitățile prevăzute la 4782 Comerț cu                    DECIZIA
amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei
efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.                   ASOCIATULUI UNIC
  Celelalte dispoziții ale Actului constitutiv rămân            NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009
neschimbate.                            Bocai Cristinela, de cetățenie română, domiciliată în
  (58/1.078.065)                       Mun. București, Calea Giulești, nr. 170, sector 6,
                                CNP 2740728414512, identificată cu CI, seria RD,
                                nr. 154580, emisă de Secția 20 de Poliție, la data de
        Societatea Comercială
        ARCADE GRUP - S.R.L.              04.01.2001, asociat unic în cadrul S.C. BABDEL
                                IMPEX S.R.L., am decis:
        HOTĂRÂREA GENERALĂ                  1. Suspendarea activității societății pe o durată de
                                3 ani începând cu data de 29.04.2009 până la data de
    A ASOCIAȚILOR NR. 2 DIN 28.04.2009           28.04.2012.
                                  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  Subsemnații
  GRIGORESCU COSMIN, cetățean român, domiciliat        neschimbate.
în București, Șos. Colentina, nr. 1, Bl. 34, Et. 1, Sc. 4,     (61/1.078.070)
Ap. 123, sect. 2, identificat cu C.I., seria RD, nr. 193432,
emisă de Secția 7 Poliție, la 13.09.2001,
                                         Societatea Comercială
CNP 1760802044429
                                         CUBIC PREST - S.R.L.
  și
  GRIGORESCU ALINA-FLORENTINA, cetățean
                                        DECIZIE ASOCIAT UNIC
român, domiciliată în București, Șos. Colentina, nr. 1,
Bl. 34, Et. 1, Sc. 4, Ap. 123, sect. 2, identificată cu C.I.,            NR. 1/29.04.2009
seria RD, nr. 285622, emisă de Secția 7 Poliție, la
12.12.2002, CNP 2790416292082,                   Subsemnatul Rogojinaru Sergiu, cu domiciliul în
  În calitate de asociați la S.C. ARCADE GRUP S.R.L.,     București, str. Năsăud, nr. 9, bl. 21, sc. 2, ap. 155,
număr de înregistrare la Registrul Comerțului          sector 5, posesor al CI, seria RT, nr. 234372, emisă de
J40/1199/2005, am hotărât următoarele:             Secția 18 Poliție, la data de 19.07.2002,
  Art. 1 Se suspendă activitatea societății pe o durată de  CNP 1780520325543, în calitate de asociat unic al
3 ani, respectiv începând cu data de 01.05.2009 -        S.C. CUBIC PREST S.R.L., am hotărât următoarele:
01.05.2012, activitatea urmând a fi reluată cu data de       1. Se suspendă temporar activitatea societății,
01.05.2012.                           începând cu data de 1.05.2009, până în data de
  Urmează ca modificările intervenite să fie înscrise în   1.05.2012.
documentele firmei potrivit procedurilor legale.          Redactată azi, 29.04.2009, în 2 exemplare.
  (59/1.078.066)                         (62/1.078.071)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                 15

         Societatea Comercială               Încheiată astăzi, 28.04.2009, în 3 exemplare având
         LA GURY TAXI - S.R.L.              1 (una) pagină.
                                   (64/1.078.073)
            HOTĂRÂREA

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                      Societatea Comercială
      NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009                    SOLID DEVELOPMENTS - S.R.L.
  CONSTANTIN MĂDĂLIN-EMANUEL, de cetățenie
                                             NOTIFICARE
română, domiciliat în Mun. București, Ale. Jieneasca,
nr. 3, bl. 46, sc. 2, et. 2, ap. 24, sector 3,            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CNP 1680510434576, identificat cu CI, seria RD,          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
nr. 231547, emisă de Secția 11 de Poliție, la data de       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
22.02.2002 și CONSTANTIN VERONICA, de cetățenie          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
română, domiciliată în Mun. București, Ale. Jieneasca,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. 3, bl. 46, ap. 24, sector 3, CNP 2690421214614,        SOLID DEVELOPMENTS S.R.L., cu sediul în București,
identificată cu CI, seria RR, nr. 396543, emisă de        Str. Mătăsari, nr. 21, sector 2, înregistrată sub
SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de 14.06.2006, asociați în     nr. J40/14194/2003, cod unic de înregistrare 15841044,
cadrul S.C. LA GURY TAXI S.R.L., am hotărât:           care a fost înregistrat sub nr. 212682 din 29.04.2009.
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de       (65/1.078.074)
3 ani începând cu data de 29.04.2009-28.04.2012.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                                   Societatea Comercială
                                       SOLID DEVELOPMENTS - S.R.L.
  (63/1.078.072)
                                             HOTĂRÂREA
        Societatea Comercială
                                     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
      TIA COMP. CONSULTING - S.R.L.
                                        NR. 2 DIN 28.04.2009
             DECIZIA                   Azi, data de mai sus, noi, asociații
                                   - Domnul NICOLAAS AMBROSIUS CAROLUS
        ASOCIATULUI UNIC                  PULSKENS, cetățean olandez, domiciliat în România,
     NR. 1 DIN DATA DE 28.04.2009 A              București, Str. Teodosie Rudeanu, nr. 38, sector 1, născut
    S.C. TIA COMP. CONSULTING S.R.L.              la data de 26.06.1963 în Loenersloot - Olanda, identificat
  CU SEDIUL ÎN STR. INTR. CALTUNA, NR. 13,            cu pașaport, seria BA, nr. 0369953, eliberat de
  BUCUREȘTI, SECTOR 4, ÎNMATRICULATĂ LA             Ambasada Olandei la București la data de 15.03.2006,
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            cu valabilitate până la data de 15.03.2011.
     TRIBUNALUL BUCUREȘTI SUB                   - Doamna GOLTERMAN JACOBA, cetățean olandez,
  NR. J40/6719/2002, COD FISCAL 14782349            născută la data de 06.03.1955 în Olanda, Amsterdam,
                                 domiciliată în Olanda, Roosendaal, Fiuwijnberg,
  Subsemnata                          posesoare a pașaportului ,seria NLD, nr. NN3LJLB92,
  CONSTANTIN IOANA AURELIA, cetățean român,           eliberat de Autoritățile Olandeze la data de 25.06.2008 și
fiica lui Ion și Olga, CNP 2770212440011, domiciliată în     valabil până la 25.06.2013, nerezidentă în România,
București, Sector 4, Intr. Călțuna, nr. 13, ap. 1, identificată  reprezentată de Dl. NICOLAAS AMBROSIUS
cu CI, seria RT, nr. 603706, eliberată de SPCEP S4,        CAROLUL PULSKENS în baza procurii autentificată sub
biroul nr. 1 la data de 29.09.2008, în calitate de unic      nr. 1673 din 22.04.2009 la B.N.P.A. “Pârsoală și Pigulea”,
asociat deținând 100% din capitalul social al           în Adunarea Generală a Asociaților legal constituită, am
S.C. TIA COMP. CONSULTING S.R.L.                 hotărât următoarele:
                                   I. Doamna GOLTERMAN JACOBA va cesiona în
  Cu respectarea formalităților prevăzute de lege și de
                                 totalitate cele 5 părți sociale în valoare totală de 50 lei,
Actul Constitutiv al societății a hotărât următoarele:
                                 reprezentând 10% din capitalul social al S
  1. Suspendarea activității societății             .C. SOLID DEVELOPEMENT S.R.L., d-lui NICOLAAS
  1.1. Se decide suspendarea activității societății pe o    AMBROSIUS CAROLUS PULSKENS.
perioadă de 3 ani, începând de la data de 3              În aceste condiții, art. 6 din Actul constitutiv se va
0.04.2009 până la data de 30.04.2012.               modifică și va avea următorul conținut: “Capitalul social al
  Aceasta este voința liberă a asociatului din cadrul      societății este de 500 lei, împărțit în 50 de părți sociale, în
Societății Comerciale TIA COMP. CONSULTING S.R.L.         valoare de câte 10 de lei fiecare parte și va fi deținut în
restul prevederilor Actului Constitutiv rămân           totalitate de D-l NICOLAAS AMBROSIUS CAROLUS
nemodificate.                           PULSKENS.”
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
  II. Se prelungește valabilitatea contractului de        • Cod CAEN 4651 - Comerț cu ridicata al
comodat, până la data de 31.12.2010, conform Actului     calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-
adițional la contractul de comodat.              ului;
  Tehnoredactat astăzi, 28.04.2009 în 4 (patru)         • Cod CAEN 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor
exemplare din care 3 (trei) au fost eliberate părților.
                               de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit,
  (66/1.078.075)                      în magazine specializate;
                                 • Cod CAEN 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor
        Societatea Comercială             și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
      SOLID DEVELOPMENTS - S.R.L.              • Cod CAEN 4673 - Comerț cu ridicata al materialului
                               lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor
           HOTĂRÂREA                sanitare;
                                 • Cod CAEN 4674 - Comerț cu ridicata al
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații
        NR. 1 DIN 24.04.2009              sanitare și de încălzire;
  Azi, data de mai sus, noi, asociații             • Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
  - Domnul NICOLAAS AMBROSIUS CAROLUS              • Cod CAEN 5210 - Depozitări;
PULSKENS, cetățean olandez, domiciliat în România,        • Cod CAEN 5590 - Alte mijloace de cazare;
București, Str. Teodosie Rudeanu, nr. 38, sector 1,        • Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de
născut la data de 26.06.1963 în Loenersloot - Olanda,     bunuri imobiliare proprii;
identificat cu pașaport, seria BA, nr. 0369953, eliberat de    • Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea
Ambasada Olandei la București la data de 15.03.2006,     bunurilor imobiliare proprii;
cu valabilitate până la data de 15.03.2011.
                                 • Cod CAEN 7111 - Activități de arhitectura;
  - Doamna GOLTERMAN JACOBA, cetățean olandez,
                                 • Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și
născută la data de 06.03.1955 în Olanda, Amsterdam,
                               consultanta tehnica legate de acestea;
domiciliată în Olanda, Roosendaal, Fluwijnberg,
posesoare a pașaportului, seria NLD, nr. NN3LJLB92,        • Cod CAEN 7911 - Activități ale agențiilor turistice;
eliberat de Autoritățile Olandeze la data de 25.06.2008 și    • Cod CAEN 7912 - Activități ale tur-operatorilor;
valabil până la 25.06.2013, nerezidentă în România,        • Cod CAEN 7990 - Alte servicii de rezervare și
reprezentată de Dl. NICOLAAS AMBROSIUS CAROLUL        asistență turistică.
PULSKENS în baza procurii autentificată sub nr. 1673 din     Tehnoredactat astăzi, 24.04.2009 în 4 (patru)
22.04.2009 la B.N.P.A. “Pârsoală și Pigulea”, în       exemplare din care 3 (trei) au fost eliberate părților.
Adunarea Generală a Asociaților legal constituită, am
                                 (67/1.078.076)
hotărât următoarele:
  I. Obiectul de activitate al S.C. SOLID
DEVELOPMENTS S.R.L. va fi modificat astfel:                  Societatea Comercială
  Activitatea principală a societății este:                ALYSTAR BEAUTY - S.R.L.
  > Cod CAEN 7022 - Activități de consultare pentru
afaceri și management.                                  DECIZIA
  Celelalte obiecte de activitate rămân neschimbate și
vor fi recodificate conform Ordinului 337/03.05.2007              ASOCIATULUI UNIC AL
astfel:                                   S.C. ALYSTAR BEAUTY S.R.L.
  Activitățile secundare desfășurate de societate:
  • Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;      Asociat fondator: BUSE ALINA RALUCA, domiciliată
  • Cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie;          în București, Aleea Potaisa, nr. 3, Bl. X1, Sc. A, Et. 4,
  • Cod CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;   Ap. 19, Sector 6, identificată cu CI, seria RX, nr. 207557,
  • Cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a    eliberată la data de 15.08.2003, de către secția 22 poliție,
pereților;                          CNP 2840506430010, DECID, urmând a se înregistrată
  • Cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și   la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
montări geamuri;                       București mențiunea referitoare la:
  • Cod CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare;          Articol  Unic:   Se   suspendă    activitatea
  • Cod CAEN 4613 - Intermedieri în comerțul cu       S.C. ALYSTAR BEAUTY S.R.L. pe o perioadă de 3 ani
material lemnos și materiale de construcții;         respectiv de la data de 30 aprilie 2009 până la data de
  • Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu       29 aprilie 2012.
produse diverse;
                                 28.04.2009.
  • Cod CAEN 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor,
semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;          (68/1.078.077)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                17

         Societatea Comercială             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
          BEST JOB - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       HOTĂRÂREA NR. 8/28.04.2009             AKANT CONSULT S.R.L., cu sediul în București,
                                Calea Dorobanților, nr. 71, etaj 3, sector 1, înregistrată
     A A.G.A. A S.C. BEST JOB S.R.L.,            sub nr. J40/1270/2003, cod unic de înregistrare
CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. PLUT. GHEORGHE           15170615, care a fost înregistrat sub nr. 212700 din
  RADU, NR. 5, BL. 12, SC. A, AP. 6, SECTOR 3         29.04.2009.
   J/40/7819/14.09.2001, C.U.I. 14176075
                                  (71/1.078.080)
  Subsemnații
  • Tuinea Elena, domiciliată în București,
str. Matei Basarab, nr. 71, bl. L111, sc. A, et. 3, ap. 12,           Societatea Comercială
sector 3, identificată cu CI, seria RT, nr. 481672, eliberată         AKANT CONSULT - S.R.L.
la data de 18.04.2007 de SPCEP S3, Biroul nr. 1,
CNP 2540905400599;                             HOTĂRÂREA NR. 3/10.04.2009
  • Fierascu Aurelia Cleopatra, domiciliată în București,
str. Luncsoara, nr. 25, bl. 75, sc. B, ap. 54, sector 2,        A A.G.A. A S.C. AKANT CONSULT S.R.L.
identificată cu CI, seria RR, nr. 266101, eliberată la data       CU SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI,
de 02.02.2003 de Secția 8 Poliție, CNP 2601101400139;         CALEA DOROBANȚILOR, NR. 71, ET. 3,
  • Radulescu Gheorghe, domiciliat în București,          SECTOR 1 J40/1270/2003, C.I.F. 15170615
str. Plut. Gheorghe Radu, nr. 5, bl. 12, sc. A, ap. 6,            CAPITAL SOCIAL 200 LEI
sector 3, identificat cu CI, seria RT, nr. 618873, eliberată    La ședința Adunării Generale a Asociaților, care a avut
la data de 21.11.2008 de SPCEP S3, Biroul nr. 4,        loc la sediul societății din București, Calea Dorobanților,
CNP 1501128520025;                       nr. 71, et. 3, sector 1, au participat următorii asociați:
  Întruniți în ședința A.G.A. a S.C. BEST JOB S.R.L. de      1. S.C. Proventus Consult S.R.L. cu sediul social în
astăzi, 28.04.2009, având în vedere dispozițiile        București, Str. Slobozia, nr. 14 bis, etaj 2, sector 4,
Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, am hotărât cu   înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București
unanimitate de voturi următoarele:               sub nr. J40/11135/2003, CIF RO 15672166, capital social
                                200 lei reprezentată legal prin administrator Ionescu
  Art. 1. Suspendarea activității societății         Dragos Corneliu deținătoare a 20 părți sociale în valoare
Best Job S.R.L. pe o perioadă de 2 an și 8 luni începând    de 200 lei, aport în numerar, reprezentând 100% din
cu data de 1 mai 2009 până la data de 31.12.2011.        capitalul social, participare la beneficii și pierderi;
  (69/1.078.078)                         2. NESTOR ANDREI FLORIN, cetățean român,
                                căsătorit, născut la data de 01.09.1969 în București,
                                domiciliat în București, Calea Dorobanților, nr. 71, et. 3,
         Societatea Comercială             sector 1, posesor al CI, seria RR, nr. 173033, emisă de
        CHARMY ARISA - S.R.L.              S.E.P. București la data de 21.08.2001,
                                CNP 1690901440015, în calitate de nou asociat
             DECIZIE                  și
                                  3. NESTOR VIORELA, cetățean român, căsătorită,
  Subsemnata Bojinca Daniela Gabriela, care se         născută la data de 05.04.1979 în București, domiciliată în
legitimează cu CI, seria RD, numărul 337547, eliberată     București, Calea Dorobanților, nr. 71, et. 3, sector 1,
de Secția 12 la data de 12.09.2003, în calitate de asociat   posesoare a CI, seria RR, 173032, emisă de
unic al S.C. CHARMY ARISA S.R.L. înregistrată la oficiul    S.E.P. București la data de 21.08.2001,
Registrului Comerțului sub nr. J40/9381/29.05.2008;       CNP 2790405423033, în calitate de nou asociat.
CUI 23966790, cu sediul în București, Str. Reconstrucției,     În urma deliberărilor asociații prezenți deținând
nr. 10, bl. 29, sc. 2, et. 10, ap. 86, sector 3, decide     totalitatea capitalului social au hotărât următoarele:
suspendarea activității firmei S.C. CHARMY             Art. 1. Se retrage din societate asociatul
ARISA S.R.L. începând cu data de 29.04.2009 pe o        S.C. PROVENTUS CONSULT S.R.L. și cesionează ferm
perioadă de 3 ani, respectiv 29.04.2012.            și irevocabil 10 părții sociale reprezentând 50% din
  (70/1.078.079)                       capitalul social al societății AKANT CONSULT S.R.L., în
                                valoare de 100 lei, către doamna NESTOR VIORELA,
                                domiciliată în București, Calea Dorobanților, nr. 71, et. 3,
        Societatea Comercială              sector 1, posesoare a CI, seria RR, 173032, emisă de
        AKANT CONSULT - S.R.L.              S.E.P. București la data de 21.08.2001,
                                CNP 2790405423033, care devine asociat în cadrul
            NOTIFICARE                acestei societăți și 10 părți sociale reprezentând 50% din
                                capitalul social, în valoare de 100 lei, către domnul
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     NESTOR ANDREI FLORIN, domiciliat în București,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Calea Dorobanților, nr. 71, et. 3, sector 1, posesor al CI,
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
seria RR, nr. 173033, emisă de S.E.P. București la data              Societatea Comercială
de 21.08.2001, CNP 1690901440015, care devine                BEST INTERTRANS GROUP - S.R.L.
asociat în cadrul acestei societăți.
  Art. 2. Capitalul social total în suma de 200 lei, aport          HOTĂRÂREA NR.16/27.04.2009
în numerar, rămâne nemodificat, acesta fiind divizat în
20 părți sociale a câte 10 lei fiecare și va fi repartizat între     A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
cei doi asociați, după cum urmează: Nestor Viorela            S.C. BEST INTERTRANS GROUP S.R.L.
deține 10 p.s. în valoare de 100 lei reprezentând 50% din       Întrunită azi, 27.04.2009 la sediul din București,
capitalul social și Nestor Andrei Florin deține 10 p.s. în     str. Salinei, nr. 30C, sector 4, înregistrată sub
valoare de 100 lei reprezentând 50% din capitalul social.     nr. J40/27122/1994, CUI 6646982, prin asociații
Participarea la beneficii și pierderi este proporțională cu    TACHE MIHAI ȘTEFAN, cu domiciliul în București,
cota de capital social deținută.                  str. Salinei, nr. 28, sector 4, CNP 1650409400172 și
  Art. 3. Se revocă din funcția de administrator Ionescu     S.C. MIH TRANS S.R.L., cu sediul în București,
Dragos Comeliu și se numește în funcția de administrator      str. Salinei, nr. 28, sector 4, înregistrată sub
pe durată nelimitată d-l Nestor Andrei Florin, cetățean
                                  nr. J40/24243/1994, CUI 6767593, reprezentată prin
român, căsătorit, născut la data de 01.09.1969 în
                                  TACHE CRISTINA DANIELA, cu domiciliul în București,
București, domiciliat în București, Calea Dorobanților,
                                  str. Salinei, nr. 28, sector 4, CNP 2680613443057, a
nr. 71, et. 3, sector 1, posesor al CI, seria RR, nr. 173033,
                                  hotărât suspendarea temporară a activității firmei pe
emisă de S.E.P. București la data de 21.08.2001,
                                  perioadă de 3 ani începând din 01.05.2009.
CNP 1690901440015. Administratorul va avea puteri
depline și nelimitate.                         (73/1.078.082)
  Art. 4. Se modifică obiectul principal de activitate.
Domeniul principal de activitate va fi: Comerț cu ridicata
                                          Societatea Comercială
al bunurilor de consum - CAEN 464, iar activitatea
                                          ALBERT SI FIUL - S.R.L.
principală privește: Comerț cu ridicata al aparatelor
electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și
                                             HOTĂRÂREA
televizoarelor - CAEN 4643.
  Art. 6. Modificarea obiectului secundar de activitate         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
după cum urmează:
  3314 - Repararea echipamentelor electrice;            ASOCIAȚII:
  3319 - Repararea altor echipamente;                - Albert Eduard Andrei, identificat prin CI, seria RD,
  4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea    nr. 122641, eliberată de Secția 12 la 18.08.2000,
produselor cu caracter specific, n.c.a.;              domiciliat în București, Str. Câmpia Libertății 46, bl. 52,
  4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;      ap. 78 Sector 3
  4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz          Și
gospodăresc;                             - Albert Ovidiu, identificat prin CI, seria RR,
  4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și          nr. 467025, eliberată de SPCEP S3 la 03.07.07,
echipamente;                            domiciliat în București, Str. Câmpia Libertății, 46, bl. 52,
  4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;            ap. 78 Sector 3, încheiată astăzi, 28.04.2009 cu ocazia
  4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor    adunării generale a asociaților Conform ordinei de zi, s-a
electrocasnice, în magazine specializate;             hotărât suspendarea activității temporare a societății
  4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în       comerciale pe o durată de 3 ani începând cu data de
magazine specializate;                       01.05.2009 până la data de 01.05.2012.
  4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
de comenzi sau prin Internet;                     (74/1.078.083)
  4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;                Societatea Comercială
  9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și             OBLIQUE PROIECT - S.R.L.
a echipamentelor pentru casa și gradina;
  9529 - Repararea articolelor de uz personal și                     DECIZIA
gospodăresc n.c.a.;
  9609 - Alte activități de servicii n.c.a.               ASOCIATULUI UNIC NR. 1/28.04. 2009
  Art.7. Prezenta hotărâre modifică în mod                 S.C. OBLIQUE PROIECT S.R.L.
corespunzător actul constitutiv al societății restul
                                   Subsemnatul
prevederilor rămânând neschimbate.
                                   • PLESA Maria-Felicia - CNP 2650814400146,
  Redactată și semnată în 4 (patru) exemplare.
                                  cetățean român, născut la data de 14.08.1965, fiica lui
  (72/1.078.081)                         Florea și a Tudorei, domiciliată în București, sector 2,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                 19

str. Matei Voievod, nr. 115-123, bl. O2, sc. 1, et. 5, ap. 24,           Societatea Comercială
identificată cu C.I., seria RX, nr. 250296, eliberată de              SETAC IMPEX - S.R.L.
Secția 8 Poliție, la data de 13.01.2005,
  În calitate de ASOCIAT UNIC al S.C. OBLIQUE                   HOTĂRÂREA NR. 1
PROIECT S.R.L., cu sediul în București, str. Camil
Ressu, nr. 53, bl. H14, sc. 3, ap. 60, sect.3,             A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
J40/2965/17.05.1997, CUI 9446644, am hotărât azi,               DIN DATA DE 24.04.2009
28.04.2009 suspendarea activității societății - pe termen      În baza convocatorului, s-a ținut Adunarea Generală a
de trei ani - de la data de 01.05.2009 până la data de      Asociaților din S.C. SETAC IMPEX S.R.L. Au participat
01.05.2012.                           asociatul Dănescu Elena, domiciliată în București,
  Redactat azi, 28.04.2009 în trei exemplare originale.    Str. Nera, nr. 2 bl. OD5 sc. 4 et. 6 ap. 148, sector 6,
  (75/1.078.084)                        posesoare a C.I., seria DP, nr. 077672, emisă de
                                 Poliția Secția 22 la dala de 15.02.2002,
        Societatea Comercială               CNP 2690718290759, care deține 55% din capitalul
       GTF CONT CONSULT - S.R.L.              social al societății și asociatul Drăgușin Ioana Ileana
                                 Alexandra, domiciliată în București, sector 2,
             DECIZIA                Ale. Otesani, nr. 3, bl. OD52-54, sc. B, et. 9, ap. 83,
                                 posesoare a C.I., seria RT, nr. 233720, emisă de
        ASOCIATULUI UNIC                 Secția 7, Poliție la data de 16.07.2002,
     NR. 1 DIN DATA DE 28.04.2009 A
                                 CNP 2601117400034, care deține 45% din capitalul
     S.C. GTF CONT CONSULT S.R.L.
                                 social al societății.
  CU SEDIUL ÎN STR. VLAHITA, NR. 6, BL. PM10,
                                  Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1991 a
  SC. B, ETAJ 8, AP. 72, BUCUREȘTI, SECTOR 3,
                                 societăților comerciale, Adunarea Generală a fost legal
  ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                 constituită.
   COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
                                  Adunarea Generală a Asociaților S.C. SETAC IMPEX
         BUCUREȘTI SUB
   NR. J40/5029/2002, COD FISCAL 14696191           S.R.L.
                                             HOTĂRĂȘTE:
  Subsemnata                            Art. 1: Suspendarea activității societății
  GRIGORE TATIANA-FLORENTINA, cetățean român,
                                 SETAC IMPEX S.R.L. începând cu data de 01.05.2009
născută la 06.03.1975, fiica lui Constantin și Petria,
                                 până la 30.04.2012.
CNP 2750306434530, domiciliată în București,
str. Vlăhița, nr. 6, bl. PM 10, sc. B, et. 8, ap. 72,        (77/1.078.086)
identificată cu CI, seria RD, nr. 175187, eliberată de
Secția 13 Poliție la data de 28.06.2001,                    Societatea Comercială
  În calitate de unic asociat deținând 100% din capitalul      DANIELA’S OFFICE CORPORATION - S.R.L.
social al S.C. GTF CONT CONSULT S.R.L.
  Cu respectarea formalităților prevăzute de lege și de                NOTIFICARE
Actul Constitutiv al societății, am hotărât următoarele:
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. Suspendarea activității societății.
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  1.1. Se decide suspendarea activității societății pe o
perioadă de 3 ani, începând de la data de 30.04.2009       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
până la data de 30.04.2012.                   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Aceasta este voința liberă a asociatului din cadrul      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Societății Comerciale GTF CONT CONSULT S.R.L.          DANIELA’S OFFICE CORPORATION S.R.L., cu sediul în
restul prevederilor Actului Constitutiv rămân          București, Str. Mizil, nr. 5, bloc 4, etaj 2, ap. 50, sector 3,
nemodificate.                          înregistrată sub nr. J40/16642/2008, cod unic de
  Încheiată astăzi, 28.04.2009, în 3 exemplare, având      înregistrare 24533671, care a fost înregistrat sub
1 (una) pagină.                         nr. 212712 din 29.04.2009.
  (76/1.078.085)                          (78/1.078.087)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
   DANIELA’S OFFICE CORPORATION - S.R.L.                  CONTEXPERT 2002 MP - S.R.L.

        DECIZIE NR. 1/01.04.2009                          DECIZIA

                                      ASOCIATULUI UNIC NR. 1 DIN
    DE MODIFICARE A PREVEDERILOR
                                         DATA DE 28.04.2009 A
      ACTULUI CONSTITUTIV AL
                                     S.C. CONTEXPERT 2002 MP S.R.L.
  S.C. DANIELA’S OFFICE CORPORATION S.R.L.             CU SEDIUL ÎN STR. ANASTASIE PANU, NR. 13,
  Subsemnata PREDA DANIELA, domiciliată în           BL. DL, SC. 1, ETAJ 2, AP. 7, BUCUREȘTI, SECTOR 3,
Mun. București, Str. Prevederii, nr. 1, bl. PM4, sc. B, et. 5,    ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                    COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
ap. 59, sector 3, posesoare a CI, seria RT, nr. 580633,
                                     BUCUREȘTI SUB NR. J40/12322/1993,
eliberată de SPCEP Municipiul București la data de                COD FISCAL 3972623
23 iulie 2008, CNP 2840612430027, în calitate de asociat
                                   Subsemnata
unic la S.C. DANIELA’S OFFICE CORPORATION
                                   PAPADOPOL MARIA, cetățean român, fiica lui Aurel și
S.R.L., cu sediul în Mun. București, str. Mizil, nr. 5, bl. 4,  a Elisabetei, CNP 2610802400724, domiciliată în
ap. 50, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub    București, Sector 3, Str. Anastasie Panu, nr. 13, bl. D1,
nr. J40/16642/2008, C.U.I. 24533671,               sc. 1, et. 2, ap. 7, identificată cu CI, seria RD, nr. 258988,
  Având ca asociat invitat pe domnul              eliberată de Secția 11 la data de 01.08.02, în calitate de
  STANCIU ANDREI-RADU, cetățean român, născut la        unic asociat deținând 100% din capitalul social al
data de 18.02.1987, domiciliat în Mun. București,        S.C. CONTEXPERT 2002 MP S.R.L.
                                   Cu respectarea formalităților prevăzute de lege și de
Intr. Reconstrucției, nr. 8, bl. 28bis, sc. 1, et. 9, ap. 40,
                                 Actul Constitutiv al societății, am hotărât următoarele:
sector 3, posesor al CI, seria RT, nr. 535522, emisă de
                                   1. Suspendarea activității societății;
SPCEP S 3 biroul nr. 3 la data de 16.01.2008,            1.1. Se decide suspendarea activității societății pe o
CNP 1870218410027 în baza prevederilor Actului          perioadă de 3 ani, începând de la data de 30.04.2009
Constitutiv, am hotărât:                     până la data de 30.04.2012.
  Art. 1. Cesionarea unui număr de 20 părți sociale        Aceasta este voința liberă a asociatului din cadrul
aparținând doamnei PREDA DANIELA, cu o valoare de        Societății Comerciale CONTEXPERT 2002 MP S.R.L.
10 RON fiecare și o valoare totală de 200 RON,          restul prevederilor Actului Constitutiv rămân
                                 nemodificate.
reprezentând 100% din totalul capitalului social, către
                                   Încheiată astăzi, 28.04.2009, în 3 exemplare, având
domnul STANCIU ANDREI-RADU, identificat prin datele       1 (una) pagină.
mai sus menționate.
                                   (80/1.078.089)
  În urma cesiunii doamna PREDA DANIELA pierde
calitatea de asociat unic în cadrul societății, iar domnul
STANCIU ANDREI-RADU dobândește calitatea de                    Societatea Comercială
                                          MIH TRANS - S.R.L.
asociat unic în cadrul S.C. DANIELA’S OFFICE
CORPORATION S.R.L. Structura capitalului social               HOTĂRÂREA NR.76/27.04.2009
subscris și vărsat (200 RON - 20 părți sociale, a 10 RON
fiecare) este următoarea:                       A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  - STANCIU ANDREI-RADU - 200 RON (20 părți                 S.C. MIH TRANS S.R.L.
sociale) - 100% din capitalul social,                Întrunită azi, 27.04.2009 la sediul din București
  Art. 2. Revocarea din funcția de administrator a       str. Salinei, nr. 28, sector 4, înregistrată sub
doamnei PREDA DANIELA și numirea în funcția de          nr. J40/24243/1994, CUI 6767593 prin asociații
administrator a domnului STANCIU ANDREI-RADU, pe         TACHE MIHAI ȘTEFAN, cu domiciliul în București,
                                 str. Salinei, nr. 28, sector 4, CNP 1650409400172 și
timp nelimitat, având puteri depline.
                                 TACHE CRISTINA DANIELA, cu domiciliul în București
  Prezenta Decizie a fost redactată astăzi, 01.04.2009,
                                 str. Salinei, nr. 28, sector 4, CNP 2680613443057, a
de către subsemnați în limba română, într-un număr de      hotărât suspendarea temporară a activității firmei pe
trei exemplare.                         perioadă de 3 ani, începând din 01.05.2009.
  (79/1.078.088)                          (81/1.078.090)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                 21

         Societatea Comercială               1. Suspendarea activității societății;
         DUPLEX 2000 - S.R.L.               1.1. Se decide suspendarea activității societății pe o
                                perioadă de 3 ani, începând de la data de 30.04.2009
           HOTĂRÂREA                 până la data de 30.04.2012.
                                  Aceasta este voința liberă a asociatului din cadrul
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             Societății Comerciale FINCONS DG S.R.L., restul
       S.C. DUPLEX 2000 S.R.L.              prevederilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.
  Subsemnații Nițu Gabriel, cetățean român,           Încheiată astăzi, 28.04.2009, în 3 exemplare, având
sex masculin, domiciliat în București, Șos. Mihai Bravu,    1 (una) pagină.
nr. 124, bloc D26, sc. A, et. 7, ap. 21, sector 2, născut la    (83/1.078.092)
data de 30.05.1958, în București, fiul lui Constantin și
Elena, CNP 1580530400133, legitimat cu C.I., seria R.X.,
nr. 220667, emisă de Secția 8 Poliție, la data de                 Societatea Comercială
24.09.2003 și Filip Valentin, cetățean român,                   ADELIN GYM. - S.R.L.
sex   masculin,    domiciliat   în   București,
Bld Alexandru Obregia, nr. 10-14, bloc 10-14, sc. 4, et. 3,                DECIZIE
ap. 145, sector 4, născut la data de 29.03.1954, în        Subsemnata Ciocsan Mihaela-Adelina care se
com. Pantelimon, jud. Ilfov, fiul lui Vasile și Maria,     legitimează cu C.I., seria D.P., nr. 111673, eliberată de
CNP 1540329400124, legitimat cu C.I., seria R.X.,        I.N.E.P. la data de 29.03.2005, în calitate de unic asociat
nr. 152892, emisă de Secția 15 Poliție, la data de       al S.C. ADELIN GYM S.R.L. înregistrată la Oficiul
12.03.2003, în calitate de asociați ai societății am hotărât,  Registrului Comerțului sub Nr. J40/6449/2000,
în conformitate cu dispozițiile Legii societăților       C.U.I. 13188063, sediul în București, Sector 3.
comerciale nr. 31/1990, republicată și dispozițiile       Șos. Mihai Bravu, nr. 286, Bl. 2, Sc. C, Et. 7, Ap. 105,
Legii privind organizarea și funcționarea Registrului      Tel. 021/3272665, decide suspendarea activității firmei
Comerțului nr. 26/1990, republicată, următoarele:        S.C. ADELIN GYM S.R.L. pe o perioadă de 3 ani,
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de   începând cu data de 01.05.2009 până la 30.04.2012.
3 (trei) ani începând cu data de 01.05.2009 și până la
data de 01.05.2012.                         (84/1.078.093)
  Tehnoredactată în 3 (trei) exemplare.
  (82/1.078.091)                               Societatea Comercială
                                      STONES INTERNATIONAL - S.R.L.

         Societatea Comercială                    HOTĂRÂREA NR. 6/23.04.2009
         FINCONS DG - S.R.L.
                                   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
             DECIZIA                     S.C. STONES INTERNATIONAL S.R.L.
                                  J40/11197/2002, C.U.I. 14996172, BUCUREȘTI,
       ASOCIATULUI UNIC NR. 1                 SECTOR 6, STR. BOZIENI, NR. 7, BLOC 830,
       DIN DATA DE 28.04.2009 A                     SC. 4, ETJ. 5, AP. 154
    S.C. FINCONS DG S.R.L. CU SEDIUL ÎN
 STR. FERENTARI, NR. 6, BL. 70, SCARA 1, ET. 3,          La sediul social al societății s-au prezentat asociații
AP. 15, BUCUREȘTI, SECTOR 5, ÎNMATRICULATĂ LA           SANDULESCU MARIA, domiciliată în București,
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           Str. Cristescu Dima, nr. 6, Bl. 216, Sc. A, ap. 19, sector 2,
      TRIBUNALUL BUCUREȘTI SUB               identificată cu CI, seria RD, nr. 167088/secția 9
   NR. J40/7446/2002, COD FISCAL 14810643           Poliție/31.05.2001, CNP 2520314400518,
                                  CODAU FLORIN, domiciliat în București sector 6,
  Subsemnata
                                Str. Bozieni, nr. 7, bl. 830, sc. 4, ap. 154, identificat cu CI,
  GEORGESCU DOINA-ROZALIA, cetățean român,
                                seria DP, nr. 030517/secția 22 Poliție /19.10.1999,
născută Ia 14.05.1973, fiica lui Niculae și Gheorghiță,
                                CNP 1550602400051, având în vedere că sunt
CNP 2730514443019, domiciliată în București,
                                îndeplinite condițiile de validitate a hotărârii, conform
Str. Alexandru Vlahuță, nr. 5, bl. M 47, sc. 3, ap. 91,
                                dispozițiilor legale și statutare, am
Sector 3, identificată cu CI, seria RT, nr. 624887, eliberată
                                  HOTĂRÂT:
de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 05.01.2009,
                                  Suspendarea temporară a activității S.C. STONES
  În calitate de unic asociat deținând 100% din capitalul
                                INTERNATIONAL S.R.L., începând cu data de
social al S.C. FINCONS DG S.R.L.
                                01.05.2009 până la data de 30.04.2012.
  Cu respectarea formalităților prevăzute de lege și de
Actul Constitutiv al societății, am hotărât următoarele:      (85/1.078.094)
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     EST-TRANS INTERNATIONAL - S.R.L.                   CHAMPIONS LINE - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR. 84/27.04.2009                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                     NR. 12/15.04.2009
    S.C. EST TRANS INTERNATIONAL S.R.L.            Subsemnații
  Întrunită azi, 27.04.2009 la sediul din București       CHIRAN MIHAELA VIOLETA, cetățean român, de
str. Salinei, nr. 30C, sector 4, înregistrată sub       sex feminin, stare civilă căsătorită, născută la data de
nr. J40/10626/1995, CUI 7945133 prin asociații         04.09.1977, în localitatea Roșiori de Vede,
TACHE MIHAI ȘTEFAN, cu domiciliul în București,        județul Teleorman, fiica lui Gheorghe și Elena, domiciliată
str. Salinei, nr. 28, sector 4, CNP 1650409400172 și      în București, sector 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 65, bloc 7P,
TACHE CRISTINA DANIELA, cu domiciliul în București,      scara 11, etaj 3, apart. 349, identificată cu CI, seria RT,
str. Salinei, nr. 28, sector 4, CNP 2680613443057, a      nr. 439401, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 2 Poliție, la
hotărât suspendarea temporară a activității firmei pe     data de 02.11.2006, CNP 2770904463058, și
perioadă de 3 ani începând din 01.05.2009.             CHIRAN IONEL, cetățean român, de sex masculin,
                                stare civilă căsătorit, născut la data de 23.07.1971, în
  (86/1.078.095)                       comuna Bucsani, județul Giurgiu, fiul lui Ion și Arghira,
                                domiciliat în București, sector 6, strada Aleea Valea Viilor,
                                nr. 3, bloc M36, scara 1, etaj 9, apart. 59, identificat cu CI,
         Societatea Comercială             seria RT, nr. 263154, eliberată de Secția 22 Poliție, la
         TEXX TRANS - S.R.L.              data de 18.03.2003, CNP 1710723522537,
                                  În calitate de asociați ai S.C. CHAMPIONS
           HOTĂRÂREA                LINE S.R.L., societate cu răspundere limitată,
                                înregistrată    la  Registrul   Comerțului     sub
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            nr. J40/8287/2005, cu sediul în București,
         NR. 1/27.04.2009               B-dul Iuliu Maniu, nr. 65, bloc 7P, scara 11, etaj 3,
                                apart. 349, sector 6, CUI RO 17556370, am hotărât
  POPESCU VALII, domiciliată în București,          următoarele:
Bld 1 Mai, nr. 30, bl. OD15, sc. C, et. 2, ap. 91, sector 6,    Se numesc în funcția de administratori pe o perioadă
legitimată cu CI, seria RT, nr. 390871, eliberată de      de 4 (patru) ani cu posibilitatea prelungirii mandatului lor
SPCEP S 6 biroul nr. 3, la data de 18.01.2006 având      cu aceeași perioadă cu drepturi depline d-na CHIRAN
CNP 2531125400657 și PACIU IONUT EUGEN,            MIHAELA VIOLETA, cetățean român, de sex feminin,
domiciliat în București, str. Gârlei, nr. 9, bl. C46, sc. C,  stare civilă căsătorită, născută la data de 04.09.1977, în
ap. 59, sector 6, legitimat cu CI, seria G.X., nr. 163248,   localitatea Roșiori de Vede, județul Teleorman, fiica lui
eliberată de secția 22 Poliție la data de 10.03.1996,     Gheorghe și Elena, domiciliată în București, sector 6,
având CNP 1880213460014, în calitate de asociați la      b-dul Iuliu Maniu, nr. 65, bloc 7P, scara 11, etaj 3, apart.
S.C. TEXX TRANS S.R.L., am hotărât următoarele:        349, identificată cu CI, seria RT, nr. 439401, eliberată de
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de   SPCEP S6 biroul nr. 2 Poliție la data de 02.11.2006,
3 (trei) ani începând cu data de 27.04.2009 până la data    CNP 2770904463058, și d-l CHIRAN IONEL, cetățean
de 27.04.2012.                         român, de sex masculin, stare civilă căsătorit, născut la
                                data de 23.07.1971, în comuna Bucsani, județul Giurgiu,
  (87/1.078.096)                       fiul lui Ion și Arghira, domiciliat în București, sector 6,
                                strada Aleea Valea Viilor, nr. 3, bloc M36, scara 1, etaj 9,
                                apart. 59, identificat cu CI, seria RT, nr. 263154, eliberată
        Societatea Comercială              de Secția 22 Poliție la data de 18.03.2003,
       CRISTIAN EXPRES - S.R.L.             CNP 1710723522537.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               (89/1.078.098)

      NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009
                                       Societatea Comercială
  ANDREI CRISTIAN, de cetățenie română, domiciliat            CAMBRA CONSULTING - S.R.L.
în Jud. Ilfov, Sat. Măgurele, (Com. Măgurele),
Str. Fizicienilor, nr. 19, bl. M2, sc. A, etaj 3, ap. 12,               NOTIFICARE
CNP 1790522434547, identificat cu CI, seria IF,
nr. 024813, emisă de Poliția Com. Bragadiru, la data de      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
08.07.2003, asociat unic în cadrul S.C. CRISTIAN        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
EXPRES S.R.L., am decis:                    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
3 ani, începând cu data de 29.04.2009, până la data de     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
28.04.2012.                          CAMBRA CONSULTING S.R.L., cu sediul în București,
                                Calea FLOREASCA, nr. 169A, bloc CORP A, etaj 4,
  (88/1.078.097)                       sector 1, înregistrată sub nr. J40/3398/2006, cod unic de
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                23

înregistrare 18435261, care a fost înregistrat sub               Societatea Comercială
nr. 212735 din 29.04.2009.                           EASTAGROLAND - S.R.L.
  (90/1.078.099)
                                            NOTIFICARE

        Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      CAMBRA CONSULTING - S.R.L.             București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009            EASTAGROLAND S.R.L., cu sediul în București,
  MADEAR CAMELIA, de cetățenie română, domiciliată      Str. OCCIDENTULUI, nr. 33, bloc Corp A, ap. Camera 5,
în Jud. Hunedoara, Loc. Petrila, Str. Parcului, nr. 23,     sector 1, înregistrată sub nr. J40/16885/2007, cod unic de
CNP 2721024205030, identificată cu CI, seria HD,
                                înregistrare 22383438, care a fost înregistrat sub
nr. 336920, emisă de SPCLEP Petrila, la data de
04.09.2006, asociat unic în cadrul S.C. CAMBRA         nr. 212742 din 29.04.2009.
CONSULTING S.R.L., am decis:                    (93/1.078.102)
  1. Schimbarea sediului societății din București,
Str. Silfidelor, nr. 4, et. 1, ap. 4, sector 5, în București,
Calea Floreasca, 169A, birou nr. V84.01, corp A, etaj 4,            Societatea Comercială
sector 1.                                   EASTAGROLAND - S.R.L.
  2. Se radiază următoarele activități secundare
cuprinse în obiectul de activitate al societății 5229 - Alte               DECIZIA
activități anexe transporturilor;
  3. Se precizează la codul CAEN 6920 - Activități de
                                         ASOCIATULUI UNIC AL
contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul
fiscal (numai contabilitate primară).                     S.C. EASTAGROLAND S.R.L.
  Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un     Subsemnata AGRILAND PROPERTY (CYPRUS)
nou act constitutiv.
                                LIMITED, societate înființată în Cipru, cu sediul în
  (91/1.078.100)                       Griva Digeni, Kaningos & Anast, Sioukri, Pamelva Court,
                                etaj 3, biroul 301-302, 3035 Limassol, înregistrată la
       Societatea Comercială               Registrul societăților cu nr. HE 219602, în calitate de
  ADMINISTRARE & TOTAL SERVICES - S.R.L.           Asociat Unic, deținând 100% din capitalul social al
                                EASTAGROLAND S.R.L. (în continuare denumită
         HOTĂRÂREA                   “Societatea”), reprezentată legal de dl Mavrodineanu
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             Mircea Victor, cetățean român, cu domiciliul în București,
                                Strada Frumoasa, nr. 50, et. 5, ap. 11, Sector 1, identificat
       NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009
                                cu CI, seria RT, nr. 518761, eliberată de SPCEP S1,
  SIMION LUCIA, de cetățenie română, domiciliată în      biroul nr. 4, la data de 10.10.2007, CNP 1470901400738,
Mun. București, Str. Șapte Drumuri, nr. 16, bl. 36B, sc. 2,   în calitate de împuternicit în baza Hotărârii Consiliului de
et. 1, ap. 52, sector 3, CNP 2560801401058, identificată    Administrație din data de 15.04.2009,
cu CI, seria RX, nr. 092676, emisă de Secția 12 de
                                  Am hotărât următoarele:
Poliție, la data de 18.01.1999 și ALECU DAVID
                                  1. Schimbarea sediului social al Societății
VASILICA, de cetățenie română, domiciliată în
                                EASTAGROLAND S.R.L. de la adresă: România,
Mun. București, Aleea Dinogetia, nr. 11-13, sect. 2,
                                București, str. Occidentului, nr. 33, Corp C, Parter,
CNP 2501005400578, identificată cu CI, seria VR,
nr. 458101, emisă de SPCEP S2, biroul nr. 2, la data de     camera 6, sector 1, la adresă: România, București, str.
28.05.2007, asociați în cadrul S.C. ADMINISTRARE &       Occidentului, nr. 33, Corp A, Etaj, camera 5, sector 1.
TOTAL SERVICES S.R.L., am hotărât:                 2. Articolul 2 al Actului Constitutiv al Societății se va
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de   modifică în conformitate cu cele menționate la punctul 1.
3 ani, începând cu data de 01.05.2009, până la data de       Prezenta hotărâre a fost întocmită azi, 15/04/2009, la
30.04.2012.                           sediul societății, în 3 exemplare originale.
  (92/1.078.101)                         (94/1.078.103)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
        Societatea Comercială               Celelalte articole ale actului constitutiv rămân
       AGF NIFAN TRANS - S.R.L.             neschimbate.
                                 Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de către
             DECIZIA                asociatul unic prin întocmirea actului constitutive și
                                publicarea acestuia în conformitate cu dispozițiile legale.
        ASOCIATULUI UNIC AL                 (96/1.078.105)
      S.C. AGF NIFAN TRANS S.R.L.
CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. AVRIG,
NR. 26, BL. P18, SC. A, ET. L0, AP. 42 ÎNREGISTRATĂ             Societatea Comercială
     LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB                 HOMEDIRECT ONLINE SERVICII - S.R.L.
     NR. J40/3701/2008; C.U.I. 23401842
                                           NOTIFICARE
  Subsemnata
  AMARITEI NICOLETA, cetățean român, sex feminin,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
născută la data de 11.05.1974 în Comuna Sohatu,        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
jud. Călărași, fiica lui NICOLAE și STANA, domiciliată în   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
București, Sectorul 2, Str. Avrig, nr. 26, bl. P18, sc. A,   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
et. 10, ap. 42 identificată cu C.I., seria RD, nr. 527349,   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 3, la data de         HOMEDIRECT ONLINE SERVICII S.R.L., cu sediul în
15.05.2007, cod numeric personal 2740511511683,
  În calitate de Asociat Unic la S.C. AGF NIFAN       București, Str. LUIGI CAZZAVILLAN, nr. 36-38, etaj 6,
TRANS S.R.L., am decis:                    ap. 16, sector 1, înregistrată sub nr. J40/20611/2008,
  1. Suspendarea activității S.C. AGF NIFAN         cod unic de înregistrare 24849012, care a fost înregistrat
TRANS S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani începând cu      sub nr. 212748 din 29.04.2009.
data de 29.04.2009 până la data de 28.04.2012.
  Restul dispozițiilor din Actul Constitutiv al societății    (97/1.078.106)
rămân neschimbate.
  DATA 29.04.2009.                            Societatea Comercială
  (95/1.078.104)                          ROMBAS IMPEX CONSTRUCTII - S.R.L.

                                           HOTĂRÂREA
       Societatea Comercială
    HOMEDIRECT ONLINE SERVICII - S.R.L.              ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                        NR. 2/29.04.2009
        DECIZIA NR. 1/03.03.2009
                                  Marin Ion, domiciliat în București, Str. Ghirlandei, nr. 2,
       A ASOCIATULUI UNIC AL               Bl. N1, sc. 4, etaj 4, ap. 61, sector 6 cu CI, seria RD,
                                nr. 540966, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 2,
  S.C. HOMEDIRECT ONLINE SERVICII S.R.L.
                                CNP 1631003400651, născut la data de 03.10.1963 în
  CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 5, STR.           comuna Bucsani, județul Giurgiu.
  DR. STAICOVICI, NR. 4D, PARTER, CAMERA 2            Marin Maria, domiciliată în București str. Ghirlandei,
ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB           nr. 2, Bl. N1, sc. 4, etaj 4, ap. 61, sector 6 cu CI, seria RD,
    NR. J40/20611/2008 C.U.I. 15366086           nr. 540965, eliberată de SPCEP S 6 biroul nr. 2,
  Subscrisa HOMEDIRECT INTERNATIONAL BV,           CNP 2670923521633, născută la data de 23.09.1967 în
persoană juridică olandeză, cu sediul social în Olanda,    comuna Vînătorii Mari, Jud. Giurgiu.
Statenlaan 14 1405 EW Bussum, înregistrată la Registrul      Asociați    la   S.C.    ROMBAS     IMPEX
Comerțului sub nr. 32139015, în calitate de asociat unic    CONSTRUCȚII S.R.L., având numărul de ordine la
al S.C. “HOMEDIRECT ONLINE SERVICII” S.R.L., cu        Registrul Comerțului J/40/1891/1991 având cod de
sediul în București, sector 5, Str. Dr. Staicovici, nr. 4D,  identificare fiscală RO 436094, am hotărât următoarele:
parter, camera 2 înmatriculată la Registrul Comerțului       Înființarea unui punct de lucru în localitatea
sub nr. J40/20611/2008, CUI 15366086, reprezentată       TÂRGU MUREȘ, STR. GH. DOJA, NR. 149,
prin administrator VEENSTRA AUKE DOUWE, fiul lui        JUD. MUREȘ la care urmează să se desfășoare
JAANTJE JORNA și DOUWE AUKE VEENSTRA, născut          următoarele activități:
la data de 06.06.1961 în Sneek, Olanda, domiciliat în       4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și
Statenlaan 14 1405EW Bussum, Olanda posesor al         furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
pașaportului nr. NJ 8688961, emis de Autoritățile din     încălzire;
Bussum la data de 24.08.2005 “a decis următoarele         4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor
modificări ale actului constitutiv al societăți și anume:   de iluminat și al altor articole de uz casnic nea în
mutarea sediului social al societății din în București,    magazine specializate;
sector 5, Str. Dr. Staicovici, nr. 4D, parter, camera 2 la     4752 - Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu
adresă din București, str. Luigi Cazzavillan, nr. 36-38,    articole din sticlă și cu cele pentru vopsit în magazine
et. 6, ap. 16 sector 1.                    specializate;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                25

  4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a      (a) Cismarescu Paraschiva deține un număr de
materialelor de construcție a și echipamentelor sanitare;    102 părți sociale (numerotate de la 1 la 102 inclusiv),
  4322 Lucrări de instalații sanitare de încălzire și de aer  atribuite în schimbul aportului său în numerar, în valoare
condiționat.                          totală de 1.020 RON lei, reprezentând 51% din capitalul
  (98/1.078.107)                       social al Societății;
                                  (b) Manu Group International LLC deține un număr de
                                98 părți sociale (numerotate 103-200), atribuite în
        Societatea Comercială              schimbul aportului sau în numerar, în valoare totală de
        FRENCH BAKERY - S.R.L.              980 RON, reprezentând 49% din capitalul social al
                                Societății.
            NOTIFICARE                  Restul prevederilor actului constitutiv rămân
                                neschimbate.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    (100/1.078.109)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           Societatea Comercială
FRENCH BAKERY S.R.L., cu sediul în București,                 PROD-COM GE-ANI - S.R.L.
Str. NICOLAE GOLESCU, nr. 17, etaj P, sector 1,
înregistrată sub nr. J40/3498/2007, cod unic de                    HOTĂRÂREA
înregistrare 21146646, care a fost înregistrat sub
nr. 212756 din 29.04.2009.
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  (99/1.078.108)                             NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009
                                  DRON GH. VALENTIN, de cetățenie română,
        Societatea Comercială              domiciliat în Mun. București, Str. SG. MAJ. SAMOILA
        FRENCH BAKERY - S.R.L.              DUMITRU, nr. 21, sect. 4, CNP 1510206400450,
                                identificat cu CI, seria RD, nr. 368329, emisă de Secția 15
           HOTĂRÂREA
                                de Poliție, la data de 21 și DRON IOANA, de cetățenie
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             română, domiciliat în Mun. București, Str. SG. MAJ.
         DIN 01.04.2009                SAMOILA     DUMITRU,      nr.  21,  sect.  4,
                                CNP 2520908400363, identificată cu CI, seria RR,
  Asociații
  1. CISMARESCU PARASCHIVA, cetățean român,          nr. 529265, emisă de SPCEP S4 BIROUL 2, la data de
născută la data de 18.01.1935 în București, domiciliată în   26.05.2008, asociați în cadrul S.C. PROD-COM
București, Bd Ion Mihalache, nr. 47, bl. 16A, sc. A, ap. 17,  GE-ANI S.R.L., am hotărât:
sector 1, identificată cu BI, seria DK, nr. 322552, eliberat    1. Suspendarea activității pe o perioadă de trei ani
de Secția 1 Poliție la 14.01.1989, CNP 2350118400062,
                                începând cu data de 29.04.2009 până la data de
deținătoare a 50% din capitalul social;
  2. MANU GROUP INTERNATIONAL LLC, companie          28.04.2012.
înființată și funcționând în conformitate cu legislația SUA,    (101/1.078.110)
cu sediul în SUA, New York, 48 Acorn Ponds Drive,
Roslyn, NY 11576, înregistrată la Departamentul de
Stat New York - Albany, NY 12231-00001, în data de              Societatea Comercială
21.11.2003, deținătoare a 50% din capitalul social, au
                                      DUNA OFFICE HOLDING - S.R.L.
hotărât următoarele:
  1. Se aprobă cesiunea a două (2) părți sociale
reprezentând 1% din capitalul social, deținute de                   NOTIFICARE
MANU GROUP INTERNATIONAL LLC către asociatul            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cismarescu Paraschiva.
  2. Mutarea sediului social al S.C. FRENCH          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
BAKERY S.R.L. în Str. Nicolae Golescu, nr. 17, parter,     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sector 1, București.                      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  3. Se împuternicește dl CISMARESCU DINU EMIL,        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
domiciliat în BUCUREȘTI, BD ION MIHALACHE, nr. 47,
                                DUNA OFFICE HOLDING S.R.L., cu sediul în București,
legitimat cu CI, seria RD, nr. 570359, eliberată la data de
18.04.2008 de SPCEP S1 biroul nr. 4,              Str. OCCIDENTULUI, nr. 33, bloc Corp A, etaj 1,
CNP 1650819400260, în calitate de ADMINISTRATOR,        ap. Camera 9, sector 1, înregistrată sub
în vederea îndeplinirii formalităților necesare în relația cu  nr. J40/16883/2007, cod unic de înregistrare 22383446,
Registrul Comerțului București.                 care a fost înregistrat sub nr. 212765 din 29.04.2009.
  Urmare a cesiunii părților sociale structura capitalului
social va fi:                            (102/1.078.111)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
       Societatea Comercială                Având în vedere dispozițiile Legii 31/1990 republicată
      DUNA OFFICE HOLDING - S.R.L.             și modificată, am decis următoarele:
                                  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
             DECIZIA                de 3 ani începând cu data de 01.05.2009.
                                  Întocmită astăzi, 29.04.2009, în 2 exemplare originale,
        ASOCIATULUI UNIC AL
     S.C. DUNA OFFICE HOLDING S.R.L.              (104/1.078.113)

  Subscrisa DUNA HOLDING (CYPRUS) LIMITED,
societate înființată în Cipru, cu sediul în Griva Digeni,            Societatea Comercială
Kaningos & Anast. Sioukri, Pamelva Court, etaj 3,               NIKRA IT EXPERT - S.R.L.
biroul 301-302, 3035 Limassol, înregistrată la
Registrul societăților cu nr. HE 219619, în calitate de                HOTĂRÂREA
Asociat Unic, deținând 100% din capitalul social al
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
DUNA OFFICE HOLDING S.R.L. (în continuare
                                      S.C. NIKRA IT EXPERT S.R.L.
denumita “Societatea”), reprezentată de Lupu Ileana
                                    CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 3,
Lorena, Romanian citizen, cu domiciliul în București,
                                 STR. RÂMNICU VÂLCEA, NR. 14, BL. 34A, SC. 1,
Str. Turnu Măgurele, nr. 31, bl. 10, sc. 1, et. 1, ap. 4,
                                AP. 26 ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
Sector 4, CI, seria RT, no. 191900, eliberată de secția 15,
                                   SUB NR. J40/2182/2007; C.U.I. 20958076
la data de 18.09.2001, CNP 2771013100021, în calitate
de împuternicită în baza Hotărârii Consiliului de          Subsemnații
Administrație din data de 15.04.2009,                OPRISAN FLORENTIN-NICOLAE, cetățean român,
  Am hotărât următoarele:                   sex masculin, născut la data de 12.02.1985 în
  1.   Schimbarea     sediului    social    al  Mun. București, Sector 1, fiul lui FLORIAN și FLORICA,
Societății DUNA OFFICE HOLDING S.R.L. de la adresa:       domiciliat în București, Sectorul 3, Str. Râmnicu Vâlcea,
România, București, str. Occidentului, nr. 33, Corp C,     nr. 14, bl. 34A, sc. 1, ap. 26, identificat cu C.I., seria RR,
Parter, camera 6, sector 1, la adresa: România,         nr. 572438, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de
București, str. Occidentului, nr. 33, Corp A, Etaj 1,      18.03.2009, cod numeric personal 1850212410112,
Camera 9, Sector 1.                         și
  2. Articolul 2 al Actului Constitutiv al Societății se va    MOTOFEI RADU-IONEL, cetățean român,
modifică în conformitate cu cele menționate la punctul 1.    sex masculin, născut la data de 19.01.1984 în
  Prezenta hotărâre a fost întocmită azi, 15/04/2009, la    Mun. București, sector 3, fiul lui ION și ELENA-NARCIZA,
sediul societății, în 3 exemplare originale.          domiciliat în București, Sectorul 3, Str. Râmnicu Vâlcea,
                                nr. 14, bl. 34A, sc. 2, ap. 50, identificat cu C.I., seria RD,
  (103/1.078.112)
                                nr. 558189, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de
                                12.02.2008, cod numeric personal 1840119430093, în
        Societatea Comercială              calitate de asociați la S.C. NIKRA IT EXPERT S.R.L., am
      M.B. EXPERT TRADING - S.R.L.            hotărât:
                                  1. Suspendarea activității S.C. NIKRA IT
       HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009             EXPERT S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani începând cu
  Subsemnații SANDU-CRETU MIRCEA-COSTEL,           data de 29.04.2009 până la data de 28.04.2012.
domiciliat în București, str. ALEEA MOINEȘTI, nr. 16,        Restul dispozițiilor din Actul Constitutiv al societății
bloc 206, ap. 24, sector 6, identificat cu CI, seria DP,    rămân neschimbate.
nr.   092514,     emisă    de   DGEIP-DEP,       DATA 29.04.2009.
CNP 1800128270018, deținând 55% din capitalul social        (105/1.078.114)
al societății, respectiv un număr de 11 părți sociale din
capitalul social,
  și                                      Societatea Comercială
  TINTAREANU BOGDANEL, domiciliat în București,                NICO C.N. ‘94 - S.R.L.
Calea Griviței, nr. 152, sc. A, ap. 15, sector 1, identificat
                                            NOTIFICARE
cu CI, seria RX, nr. 247137, emisă de secția 4 Poliție,
CNP 1710926335018, deținând 49% din capitalul social        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
al societății, respectiv un număr de 9 părți sociale din    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
capitalul social,                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  În calitate de asociați ai S.C. M.B. EXPERT         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
TRADING S.R.L. deținând 100% din capitalul social, au      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
adoptat cu unanimitate de voturi prezenta Hotărâre:       NICO C.N. ‘94 S.R.L., cu sediul în București,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009               27

Str. ALUNIȘULUI, nr. 191, sector 4, înregistrată sub              Societatea Comercială
nr. J40/15275/1994, cod unic de înregistrare 6057146,             TOPALU RANCH - S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr. 212769 din 29.04.2009.
                                            DECIZIA
  (106/1.078.115)
                                       ASOCIATULUI UNIC AL
                                      S.C. TOPALU RANCH S.R.L.
        Societatea Comercială
        NICO C.N. ‘94 - S.R.L.              Subsemnata TOPALU RANCH (CYPRUS) LIMITED,
                               societate înființată în Cipru, cu sediul în Griva Digeni,
            DECIZIA                Kaningos & Anast. Sioukri, Pamelva Court, etaj 3,
                               biroul 301-302, 3035 Limassol, înregistrată la
    ASOCIATULUI UNIC NR. 1/28.04.2009           Registrul societăților cu nr. HE 219588, în calitate de
                               Asociat Unic, deținând 100% din capitalul social al
  Subsemnatul                        TOPALU RANCH S.R.L. (în continuare denumită
  COJAN NICOLAE, cetățean român, sex masculin,        “Societatea”),        reprezentată         de
născut la data de 30.09.1967 în Com. Zatreni,         MAVRODINEANU MIRCEA VICTOR, cetățean român,
Jud. Vâlcea, fiul lui Alexandru și Nicolita, domiciliat în  cu domiciliul în București, Strada Frumoasa, nr. 50, et. 5,
Str. Alunișului, Nr. 191, Sector 4, București, având CI,   ap. 11, Sector 1, identificat cu CI, seria RT, nr. 518761,
seria RD, Nr. 462491, eliberată de SPCEP S4, biroul 3, la   eliberată de SPCEP S1, biroul nr. 4, la data de
                               10.10.2007, CNP 1470901400738, în calitate de
data de 03.02.2006, CNP 1670930434637, în calitate de
                               împuternicit în baza Hotărârii Consiliului de Administrație
asociat unic la S.C. NICO C.N. ‘94 S.R.L., cu sediul social
                               din data de 15.04.2009,
în Str. Alunișului, Nr. 191, Sector 4, București, având      Am hotărât următoarele:
J40/15275/1994 și CUI 6057146, am decis următoarele:       1.   Schimbarea     sediului    social    al
  1. Se numește administratorului societății, d       Societății TOPALU RANCH S.R.L. de la adresa:
l COJAN NICOLAE, cetățean român, sex masculin,        București, str. Occidentului, nr. 33, Corp C, Parter,
născut la data de 30.09.1967 în Com. Zatreni,         camera 6, sector 1, la adresa: București,
Jud. Vâlcea, fiul lui Alexandru și Nicolita, domiciliat în  str. Occidentului, nr. 33, Corp A, Etaj, camera 6, sector 1.
Str. Alunișului, Nr. 191, Sector 4, București, având CI,     2. Articolul 2 al Actului Constitutiv al Societății se va
                               modifică în conformitate cu cele menționate la punctul 1.
seria RD, Nr. 462491, eliberată de SPCEP S4, biroul 3, la
                                 Prezenta hotărâre a fost întocmită azi, 15/04/2009, la
data de 03.02.2006, CNP 1670930434637, pe o perioadă
                               sediul societății, în 3 exemplare originale.
nelimitată.
  2. Am decis extinderea obiectului de activitate        (109/1.078.118)
secundar cu următoarele coduri CAEN:
  4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.              Societatea Comercială
                                      SBC SERVCOMPREST - S.R.L.
  (107/1.078.116)
                                      HOTĂRÂREA NR. 2/29.04.2009
        Societatea Comercială              Subsemnații BOTOAGA SILVIA, domiciliată în
        TOPALU RANCH - S.R.L.             București, str. Arh. Grigore Ionescu, nr. 75, bl. T28,
                               ap. 13, sector 2, identificat cu CI, seria RD, nr. 109338,
           NOTIFICARE               emisă de secția 7 Poliție, CNP 2531101400575, deținând
                               50% din capitalul social al societății, respectiv un număr
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               de 10 părți sociale din capitalul social,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         BOTOAGA CONSTANTIN CRISTIAN, domiciliat în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  București, str. Arh. Grigore Ionescu, nr. 75, bl. T28,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  ap. 13, sector 2, identificat cu CI, seria GK, nr. 618886,
TOPALU RANCH S.R.L., cu sediul în București,         emisă de secția 7 Poliție, CNP 1480723400022, deținând
Str. OCCIDENTULUI, nr. 33, bloc CORP A, etaj ETAJ,      50% din capitalul social al societății, respectiv un număr
ap. camera 6, sector 1, înregistrată sub           de 10 părți sociale din capitalul social,
nr. J40/16884/2007, cod unic de înregistrare 22383420,      În calitate de asociați ai S.C. SBC
                               SERVCOMPREST S.R.L., deținând 100% din capitalul
care a fost înregistrat sub nr. 212772 din 29.04.2009.
                               social, au adoptat cu unanimitate de voturi prezenta
  (108/1.078.117)                      Hotărâre:
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
  Având în vedere dispozițiile Legii 31/1990 republicată            Societatea Comercială
și modificată, am decis următoarele:                     RIGOCRIST IMPEX - S.R.L.
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
                                           HOTĂRÂREA
de 3 ani începând cu data de 01.05.2009.
  Întocmită astăzi, 29.04.2009, în 2 exemplare originale,         ADUNĂRII GENERALE A.G.A.
  (110/1.078.119)                          A ASOCIAȚILOR DIN DATA 24.04.2009.
                                 Societatea RIGOCRIST IMPEX S.R.L. este
                                înregistrată     la   Registrul    Comerțului
        Societatea Comercială              nr. J40/9357/15.04.1992, CUI 376472, cu sediul în
     A-SG CONT CONSULTING - S.R.L.            București, Bdul Tineretului, nr. 45, bl. 54, sc. B, et. 1,
                                ap. 42 sector 4, având capitalul social de 1000 lei.
                                 La ședință au luat parte asociații Tabarana Ion și
           HOTĂRÂREA                Tabarana Rigoleta, care au hotărât suspendarea
                                activității pe perioadă 01.05.2009 -30.04.2012.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  (112/1.078.121)
     S.C. A-SG CONT CONSULTING S.R.L.
 PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ ÎNMATRICULATĂ
  CU NR. J40/15335/24.09.2004, COD UNIC DE                  Societatea Comercială
 ÎNREGISTRARE 16787083, CU SEDIUL SOCIAL ÎN                  ANDREXIM COM - S.R.L.
 BUCUREȘTI, SECTOR 2, ȘOS. IANCULUI, NR. 53,               DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
        BL. 102B, SC. C, AP. 128,
          NR. 1/28.04.2009                   S.C. ANDREXIM COM S.R.L.
   (ÎNTRUNITĂ AD-HOC LA SEDIUL SOCIAL AL              CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 1,
           SOCIETĂȚII)                STR. BĂNEASA, NR. 1-7, BL. 2/4, SC. A, ET. 4, AP. 16
                                ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
  Noi, asociații,                          NR. J40/30486/1992; C.U.I. 3848642
  Gheorghe Silvia, cu domiciliul în București, sector 2,     Subsemnatul
șos. Iancului, nr. 53, bl. 102B, sc. C, ap. 128, identificat    ANDREI ALEXANDRU,         cetățean   român,
cu C.I., seria RT, nr. 075235, eliberată de Secția 9 la data  sex masculin, născut la data de 22.08.1962 în
                                Mun. Câmpia, Jud. Prahova, fiul lui ION și GABRIELA,
de 10.03.2000, CNP 2671005201021 - asociat cu cotă de
                                domiciliat în București, Sectorul 1, Str. Băneasa, nr. 1-7,
95% din capitalul social Gheorghe Daniel-Dumitru, cu      bl. 2/4, sc. A, et. 4, ap. 16, identificat cu C.I., seria RD,
domiciliul în București, sector 2, șos. Iancului, nr. 53,   nr. 160061, eliberată de Secția 2 Poliție la data de
bl. 102B, sc. C, ap. 128, identificat cu C.I., seria RR,    04.05.2001, cod numeric personal 1620822400561,
                                  În calitate de Asociat Unic la S.C. ANDREXIM
nr. 097543, eliberată de Secția 9 la data de 01.03.2000,    COM S.R.L., am decis:
CNP 1680112293211 - asociat cu cotă de 5% din           1. Suspendarea activității S.C. ANDREXIM
capitalul social,                       COM S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani începând cu data
                                de 29.04.2009 până la data de 28.04.2012.
  În temeiul prevederilor actelor constitutive și ale      Restul dispozițiilor din Actul Constitutiv al societății
Legii 31/1990, întruniți în adunare generală la sediul și   rămân neschimbate.
data de mai sus, cu unanimitate de voturi,             DATA 29.04.2009.
  HOTĂRÂM:                            (113/1.078.122)
  1. Suspendarea activității societății A-SG CONT
CONSULTING S.R.L., pentru o perioadă de maximum                Societatea Comercială
3 ani, începând cu data de 1.05.09                     DOFELIX COMIMPEX ‘95 - S.R.L.
  2.  Împuternicirea    asociatului   Gheorghe
Daniel-Dumitru - domiciliat București, sector 2,                 HOTĂRÂREA A.G.A.
șos. Iancului, nr. 53, bl. 102B, sc. C, ap. 128, identificat
                                          NR. 1/28.04.2009
cu C.I., seria RR, nr. 097543, eliberată de Secția 9 la data
de 01.03.2000, CNP 1680112293211 - asociat cu cotă de       Subsemnații TESARU DORINA - cetățean român, cu
5% din capitalul social, să semneze și să depună la      domiciliul în București, strada Drumul Taberei, nr. 90,
Registrul Comerțului, documentele necesare aducerii la     bl. C8, sc. A, et. 7, ap. 26, sectorul 6, identificată prin CI,
                                seria RT, nr. 512832, eliberată de SPCEP S6 biroul
îndeplinire a prezentei hotărâri.
                                nr. 3, la data de 03.09.2007 și având
  (111/1.078.120)                      CNP 2390909400600
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                29

  Și                               Prezenta hotărâre a fost întocmită azi, 15/04/2009, la
  TESARU FELIX - cetățean român, cu domiciliul în       sediul societății, în 3 exemplare originale.
București, strada Drumul Taberei, nr. 90, bl. C8, sc. A,       (116/1.078.126)
et. 7, ap. 26, sectorul 6, identificat prin CI, seria RX,
nr. 336635, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3, la data de
19.07.2005 și având CNP 1710404463024, în calitate de              Societatea Comercială
asociați ai firmei, azi, 28.04.2009,                     GABI NET SOFTWARE - S.R.L.
  HOTĂRÂM:
  - înființarea unui punct de lucru în București,                    DECIZIA
strada Prelungirea Ghencea, nr. 2 - Sectorul 6.
                                          ASOCIATULUI UNIC
  (114/1.078.124)                                 NR. 1/29.04.2009
                                  NICOLAU DOREL, CNP 1720401421531, domiciliat
        Societatea Comercială               în București Bld Ghica Tei, nr. 112, bl. 41, sc. 2, ap. 59,
      ARCA GREEN ENERGY - S.R.L.              sec.2, identificat cu CI, seria RD, nr. 521975, emisă de
                                 SPCEP S2 biroul nr. 2 la 12.04.2007, asociat unic, am
            NOTIFICARE                decis:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      1. Se suspendă activitatea societății pe o durată de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   3 ani începând cu 29.04.2009 până la 29.04.2012.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           (117/1.078.127)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ARCA GREEN ENERGY S.R.L., cu sediul în București,               Societatea Comercială
Str. OCCIDENTULUI, nr. 33, bloc CORP A, etaj ETAJ,             BUHNEA & ASSOCIATES - S.R.L.
ap. Camera 1, sector 1, înregistrată sub
nr. J40/9229/2007, cod unic de înregistrare 21718934,
care a fost înregistrat sub nr. 212793 din 29.04.2009.                 HOTĂRÂREA

  (115/1.078.125)                           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                         NR. 11/22.04.2009
        Societatea Comercială                Subsemnații BUHNEA MIHAELA-CATALINA,
      ARCA GREEN ENERGY - S.R.L.              domiciliată în București, sector 4, str. Cuza Vodă, 45A,
                                 ap. 4, CNP 24905114400874 și MOSOR RAZVAN
             DECIZIA                VIRGIL, domiciliat în București, sector 1, Bd Dacia 51,
                                 CNP 1590502400229, asociați la S.C. Buhnea &
        ASOCIATULUI UNIC AL               Associates S.R.L., cu sediul în București, sector 4, str.
     S.C. ARCA GREEN ENERGY S.R.L.             Cuza Vodă 45A, ap. 4, CUI 15663931/2003,
  Subsemnata CARMA PROPERTY (CYPRUS)              J/40/11064/2003, am hotărât suspendarea activității
LIMITED, societate înființată în Cipru, cu sediul în       societății începând cu data de 01.05.2009, pe o perioadă
Griva Digeni, Kaningos & Anast. Sioukri, Pamelva Court,     de 3 ani.
etaj 3, biroul 301-302, 3035 Limassol, înregistrată la        (118/1.078.128)
Registrul societăților cu nr. HE 219618, în calitate de
Asociat Unic, deținând 100% din capitalul social al
ARCA GREEN ENERGY S.R.L. (în continuare denumită                Societatea Comercială
“Societatea”),        reprezentată         de
                                       KONTACT & FISHING - S.R.L.
MAVRODINEANU MIRCEA VICTOR, cetățean român,
cu domiciliul în București, Strada Frumoasa, nr. 50, et. 5,
ap. 11, Sector 1, identificat cu CI, seria RT, nr. 518761,             HOTĂRÂREA A.G.A.
eliberată de SPCEP S1, biroul nr. 4, la data de
10.10.2007, CNP 1470901400738, în calitate de                     NR. 1/29.04.2009
împuternicit în baza Hotărârii Consiliului de Administrație
din data de 15.04.2009,                       Subsemnații Nedelea Valentin - cetățean român, cu
  Am hotărât următoarele:                   domiciliul în București, str. Dealul Țugulea, nr. 1-12, bl. 8,
  1.   Schimbarea     sediului    social    al  sc. A, ap. 120, Sectorul 6, identificat prin CI, seria RX,
Societății ARCA GREEN ENERGY S.R.L. de la adresa:        nr. 139873, eliberată de SEP la data de 13.10.1999 și
București, str. Occidentului, nr. 33, Corp C, Etaj,
                                 având CNP 1680306513498 și
camera 2, sector 1, la adresa: București,
str. Occidentului, nr. 33, Corp A, Etaj, camera 1, sector 1.     NEDELEA VICTORIA-DIANA - cetățean român, cu
  2. Articolul 3 al Actului Constitutiv al Societății se va  domiciliul în București, Strada Culturii, nr. 48- Sectorul 5,
modifică în conformitate cu cele menționate la punctul 1.    identificată prin CI, seria RT, nr. 338401, eliberată de S 17
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
Poliție la data de 11.06.2004 și având CNP           identificat cu CI, seria RT, nr. 604359, emisă de
2780205461519, în calitate de asociați ai firmei azi,     SPCEP S6 BIR 3, la data de 30.09.2008, asociat unic în
5.08.2008, HOTĂRÂM:                      cadrul S.C. HAFEZ NIPEX S.R.L., am decis:
  - Înființarea unui punct de lucru în București,        1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
strada Valea Ialomiței, nr. 7 - Garajul nr. 19 - Sectorul 6.  3 ani începând cu data de 29.04.2009 până la data de
  (119/1.078.129)                      28.04.2012.
                                  (123/1.078.133)
         Societatea Comercială
          PODIMAT - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                     INTER MB IMPEX - S.R.L.
  Asociatul unic al firmei S.C. PODIMAT S.R.L.,               DECIZIA NR. 1/16.04.2009
dl MATEI IONEL, domiciliat în str. Cromului, nr. 3,
sector 3, București, având CI, seria RR, nr. 213554,          PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII
CNP 1490410400191, eliberată de CP 23, București,
hotărăsc suspendarea activității firmei începând cu data     Subsemnata BUCSAN MELANIA, domiciliată în
de 01.05.2009. pe 3 ani.                    București str. Av. St. Protopopescu, nr. 1, bl. C6, etaj 1,
  (120/1.078.130)                      ap. 8, sector 1, CNP 2460724400071 care se legitimează
                                cu CI, seria RR, 503841, eliberată la data de 24.01.2008
                                de secția 1 Poliție, în calitate de asociat unic decide:
        Societatea Comercială
                                 1. Se suspendă activitatea societății începând cu data
        RITOMER IMPEX - S.R.L.
                                de 24.04.2009.
       DECIZIA NR. 124/29.04.2009             2. Suspendarea activității va fi pe o perioadă de 3 (trei)
                                ani începând cu data de 24.04.2009 până la data de
  Tudor Rita - asociat unic al S.C. Ritomer Impex S.R.L.,
                                23.04.2012.
CUI 2631008, J40/8220/1992, cu sediul social în
București, str. Dezrobirii, nr. 40, bl. 08, sc. 3, ap. 150,    3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
sector 6, decide suspendarea temporară a activității      neschimbate.
începând de la 01.05.2009 până la 01.04.2012.           (124/1.078.134)
  (121/1.078.131)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                    ANNEMARIE DESIGN - S.R.L.
    DANA INTERNATIONAL IMPEX - S.R.L.
                                       DECIZIA NR. 6/27.03.2009
        DECIZIA NR. 7/22.04.2009
  Subsemnatul Buhnea Dan Corneliu, domiciliat în               A ASOCIATULUI UNIC AL
București, sector 4, str. Cuza Vodă, 45 A, ap. 4,            S.C. ANNEMARIE DESIGN S.R.L.
CNP   1481029400024,    asociat   unic  la      CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, CALEA DOROBANȚILOR,
S.C. Dana Internațional Impex S.R.L., decid          NR. 10, ET. 4, AP. 21, SECTOR 1, ÎNMATRICULATĂ LA
suspendarea activității de la data de 1.5.2009, pe o           REGISTRUL COMERȚULUI SUB
perioadă de 3 ani.                          NR. J40/25641/1992, C.U.I. RO 2795442.
  (122/1.078.132)                        MODJESCHI ANNEMARIE LUISA, asociat unic al
                                S.C. ANNEMARIE DESIGN S.R.L., decide:
         Societatea Comercială              1. Deschiderea unui punct de lucru în BUCUREȘTI, b-
         HAFEZ NIPEX - S.R.L.             dul TIMIȘOARA 60-62, sector 6, în baza contractului de
                                închiriere nr. 979/27.05.2008.
             DECIZIA                 2. Deschiderea unui punct de lucru în BUCUREȘTI,
         ASOCIATULUI UNIC               B-dul 1 Mai, nr. 15, bl. C3, parter, sector 6, în baza
      NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009            contractului de închiriere nr. 350/27.03.2009.
                                 Întocmita astăzi, 27.03.2009, la sediul societății
  NITA NICULINA VIORICA, de cetățenie română,
                                ANNEMARIE DESIGN S.R.L., în 2 exemplare originale.
domiciliat în Mun. București, B-dul GHENCEA, nr. 24,
bl. C89, sc. 2, et. 9, ap. 74, sect.6, CNP 2660614421522,     (125/1.078.135)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009                31

        Societatea Comercială              al CI, seria RT, nr. 337220, eliberată de Secția 7 Poliție la
      LUIS COMPANY IMPEX - S.R.L.             data de 08.06.2004, CNP 1681023421537, în calitate de
                                 Președinte al Consiliului de Administrație,
            HOTĂRÂREA                   Lucian Vlad, domiciliat în București, Sector 1,
                                 Str. Clucerului, nr. 28, titular al CI, seria RT, nr. 365672,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              eliberată de Secția 2 Poliție la data de 01.11.2004,
        NR. 1/29.04.2009                 CNP 1560403400194, în calitate de membru al
  ENE ION, domiciliat în București, Calea Rahovei,       Consiliului de Administrație,
nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 5, ap. 118, sector 5, legitimat cu    Banica Simona, domiciliat în București, Sector 2,
CI, seria RD, nr. 514520, având CNP 1570219400189,        Șos. Mihai Bravu, nr. 132, bl. D22, sc. B, et. 7, ap. 57,
eliberată de SPCEP S5 Biroul nr. 1, la data de          titular al CI, seria RT, nr. 026606, eliberată de Secția 8
23.02.2007, și ENE LUIZA, domiciliată în București,       Poliție la data de 09.07.1999, CNP 2591208400024, în
Calea Rahovei, nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 5, ap. 118,
                                 calitate de membru al Consiliului de Administrație
sector 5, legitimată cu CI, seria RD, nr. 220619, având
CNP 2610308400247, eliberată de Secția 19 Poliție, la        Batariuc Ilie-Ady, domiciliat în București,
data de 14.01.2002, în calitate de asociați la          Str. Turnu Măgurele, nr. 23, bl. A14, sc. A, ap. 17,
S.C. LUIS COMPANY IMPEX S.R.L., am hotărât            sector 6, titular al CI, seria RX, nr. 307993, eliberată de
următoarele:                           Secția 21 Poliție la data de 04.02.2004,
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de    CNP 1810715330220, în calitate de membru al
3 (trei) ani începând cu data de 29.04.2009 până la data     Consiliului de Administrație,
de 29.04.2012.                            Ionescu Calin Viorel, domiciliat în București, Sector 6,
  (126/1.078.136)                       Str. Dealul Țugulea, nr. 70, bl. G5, sc. 1, Ap. 8, titular al
                                 CI, seria RT, nr. 307993, eliberată de Secția 21 Poliție la
                                 data de 04.02.2004, CNP 1690716463068, în calitate de
        Societatea Comercială              membru al Consiliului de Administrație,
       DOBRIN VIAN EXIM - S.R.L.
                                   În calitatea noastră de administratori ai societății
                                 comerciale “US FOOD NETWORK” S.A., conform
        DECIZIA NR. 1/28.04.2009
                                 competentelor delegate de Adunarea Generală a
  Dobrin Paul Corneliu, asociat unic, domiciliat în       Acționarilor, cu unanimitate de voturi am hotărât
București, str. Elena Cuza, nr. 27, sector 4, C.I., seria RR,  următoarele:
nr. 497761, eliberată în data de 12.12.2007 de            Articolul unic
SPCEP S4, biroul nr. 1, CNP 1440304400131,              Se declară deschiderea unui punct de lucru al
              DECID:                societății situat în Comuna Selimbar, Județul Sibiu, în
  Suspendarea S.C. DOBRIN VIAN EXIM S.R.L., cu         incinta Shopping City Sibiu, unde urmează a se
sediul în București, str. Elena Cuza, nr. 27, sectorul 4,    desfășura activitatea de Restaurante - cod CAEN 5610.
Nr.   de   ordine  în   registrul   comerțului      Redactată și semnată în 5 exemplare.
J40/7627/30.03.1992, CUI 3539841/16.03.1993 pentru
                                   (128/1.078.138)
perioada 01.05.2009 - 01.05.2012.
  (127/1.078.137)
                                         Societatea Comercială
                                          BIANCA - S.R.L.
         Societatea Comercială
        US FOOD NETWORK - S.A.                           DECIZIA

         HOTĂRÂREA                            ASOCIATULUI UNIC
     CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL                   NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009
                                  Mina Dumitru, de cetățenie română, domiciliată în
      S.C. US FOOD NETWORK S.A.               Mun. București, Str. Banat, nr. 32, sector 1,
 PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ CU SEDIU SOCIAL            CNP 1500202400179, identificat cu CI, seria RD,
  ÎN BUCUREȘTI, B-DUL GHEORGHE MAGHERU,             nr. 419920, emisă de Secția 3 de Poliție, la data de
 NR. 28-30, SECTOR 1 ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL          09.11.2004, asociat unic în cadrul S.C. BIANCA S.R.L.,
   REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ             am decis:
      TRIBUNALUL BUCUREȘTI SUB                 1. Suspendarea activității societății pe o durată de
     NR. J40/24660/1994; C.U.I. 6645790;           3 ani începând cu data de 29.04.2009 până la data de
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 91.010 LEI          28.04.2012.
 Astăzi, 23.04.2009, subsemnații                  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                 neschimbate.
 Osiac Cristian, domiciliat în București, Sector 2,
Șos. Colentina, nr. 31, bl. R48, sc. B, et. 4, ap. 63, titular    (129/1.078.143)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3022/11.VI.2009
          Societatea Comercială                             Societatea Comercială
         ROVI 2004 IMPEX - S.R.L.                          COSMIN & MARINA GRUP - S.R.L.

              HOTĂRÂREA                         DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/29.04.2009

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                      Subsemnatul        SIMION       NICUȘOR,
         NR. 02 /27.04.2009                      CNP 1540416400271, domiciliat în: București Sectorul 2,
                                        Str. Abanosului, nr. 4, bl. 2, sc. A, ap. 9, sect.2, cetățenie:
  Subsemnații CIMPEANU VIOREL, domiciliat în                 română, identificat cu CI, seria: RD, număr: 425603,
București, str. Matei Voievod, nr. 103 - 113 bl. 03, sc. 2,          emitent: Sp. 7, data: 09.12.2004, asociat unic în cadrul
et. 8, ap. 78, sector 2 și CIMPEANU RODICA LUCICA,
                                        S.C. COSMIN & MARINA GRUP S.R.L., cu sediul în
domiciliată în București, str. Matei Voievod, nr. 103-113,
                                        București, Sectorul 2, Str. Oborul Nou, nr. 13, bl. P10,
bl. 03, sc. 2, et. 8, ap. 78, sector 2, având calitatea de
                                        sc. 2, et. 3, ap. 89, sect. 2, J40/21744/2004,
asociați în cadrul S.C. ROVI 2004 IMPEX S.R.L., cu
                                        CUI 17071910, am decis:
sediu social în București, str. Matei Voievod, nr. 103-
                                         Suspendarea activității societății pe o perioadă de
1013, bl. 03, sc. 2, et. 8, ap. 78, sector 2. Întruniți astăzi.
                                        3 ani, începând din 01.05.2009.
27.04.2009, la sediul social mai sus menționat, am
                                         Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
convenit următoarele.
                                        neschimbate.
  1. Suspendarea de activitate a societății pentru o
perioadă de max. 3 ani începând cu data de 01.05.2009.                (132/1.078.146)
  Celelalte prevederi ale Statutului și ale Contractului de
Societate rămân neschimbate.
                                                  Societatea Comercială
  Se vor lua toate masurile în vederea aducerii la
                                                 CONY CONTAB 2003 - S.R.L.
îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri.
   (130/1.078.144)                                        DECIZIA NR. 1/29.04.2009

                                                  A ASOCIATULUI UNIC AL
          Societatea Comercială
                                                S.C. CONY CONTAB 2003 S.R.L.
          MICROSISTEM - S.R.L.
                                          Asociatul unic MITRA CORNELIA, cu domiciliul în
         DECIZIA NR. 1/29.04.2009                   București, Sector 1, Calea Griviței, nr. 224, Bloc 6, Scara
  Subsemnatul Samoilă Gheorghe Ștefan, domiciliat în             C, Etaj 7, Apt. 30, CNP. 2620301400502, legitimată cu CI,
București, Str. Dr. Iacob Felix 101, Bl. 19, Sc. B, et. 4,           - seria RR, nr. 261486, eliberată la data de 31.01.2003,
ap. 64, sector 1, posesor al B.I., seria G.R., nr. 221683,           de Secția 4 Poliție, decide:
emis de circa 4 Poliție la data de 9 decembrie 1994, în              1. SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII S.C. CONY
calitate de patron - unic asociat al societății                CONTAB 2003 S.R.L. - înregistrată la Registrul
MICROSISTEM S.R.L., decid suspendarea temporară a               Comerțului sub nr. J40/4064/2003, Cod de identificare
activității societății pe o perioadă de 2 ani de zile,             fiscală 15307217 - începând cu data de 28.04.2009 până
începând cu data de 1.05.2009 până la data de                 la data de 27.04.2012.
30. 04.2011.                                    2. Pe perioadă suspendării CONY CONTAB
  Emit această decizie în vederea înregistrării la              2003 S.R.L., nu v-a desfășura niciun fel de activitate
Registrul Comerțului din Municipiul București.                 economică.
   (131/1.078.145)                                 (133/1.078.147)


                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|369214|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3022/11.VI.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top