Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2009 1180

VIEWS: 216 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 1180                                       Luni, 23 februarie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          BORA FISH - S.R.L.                       BORA FISH - S.R.L.

       HOTĂRÂREA NR. 3/02.02.2009                        NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnații HERTEA LUIZA-LUMINITA și
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
DUMITRESCU FLORIN în calitate de asociați, am          art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
hotărât:                            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1.Retragerea din calitatea de asociat și administrator   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
a domnului DUMITRESCU FLORIN, care înțelege să         BORA FISH S.R.L., cu sediul în ORAȘ BĂNEASA,
cesioneze toate părțile sociale, respectiv 50 de părți     județ Constanța, Str. NARCISELOR nr. 3, înregistrată
                                sub nr. J13/3987/2006, cod unic de înregistrare
sociale a câte 10 lei fiecare, în total 500 lei, reprezentând
                                20170506, care a fost înregistrat sub nr. 8545 din
50% din capitalul social, către asociatul HERTEA
                                05.02.2009.
LUIZA-LUMINITA la valoarea nominală a acestora.
                                  (2/956.784)
  2. Numirea în calitate de administrator a doamnei
HERTEA LUIZA-LUMINITA pentru o perioadă
nedeterminată.                                 Societatea Comercială
                                       STUDIO RICA STILL - S.R.L.
  3. Închiderea punctelor de lucru din Constanța,
str. Soveja, nr. 35, și Constanța, str. Soveja, nr. 106,              HOTĂRÂREA 1/2009
Bl. 40B, jud. Constanța.
                                  Subsemnații STERE IONUT ADRIAN și
  4. Se aprobă includerea în actul constitutiv a clauzei   STERE RICA, asociați în cadrul societății comerciale
privind continuarea activității cu asociat unic.        sus-menționată, am hotărât:
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul       1.Se deschide punct de lucru în Valul lui Traian,
constitutiv ale societății, pe care îl modifică         jud. Constanța, Calea Dobrogei, nr. 68.
corespunzător.                           Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
                                ORCT Constanța astăzi, 05.02.2009, în 4 exemplare, din
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
neschimbate.                          emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
  Redactat și dactilografiat în 4 (patru) exemplare.     potrivit cererii de servicii nr. 100641/28.01.2009.
  (1/956.783)                           (3/956.785)
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
          VENUS LUC - S.R.L.                    CĂTĂLINA-IONICĂ - S.R.L.

          HOTĂRÂREA 1/2009                         NOTIFICARE
  Subsemnatul/a, UNGUREANU LUCIAN CONSTANTIN,           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociat în cadrul societății comerciale sus-menționată,    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
am hotărât:                          art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  1.Se retrage din funcția de administrator          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ENACHE CONSTANTIN.                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Se numește administrator, pe perioada nelimitată,      CĂTĂLINA-IONICĂ S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
începând     cu   data    prezentei   hotărâri,  CONSTANȚA, județ Constanța, Str. LABIRINT nr. 49,
UNGUREANU LUCIAN CONSTANTIN.                  înregistrată sub nr. J13/2635/2005, cod unic de
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   înregistrare 17865740, care a fost înregistrat sub nr. 8560
ORCT Constanța astăzi, 05.02.2009, în 4 exemplare, din     din 05.02.2009.
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                                  (7/956.789)
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 100535/26.01.2009.
  (4/956.786)                                Societatea Comercială
                                       CAPTAIN TRAVEL - S.R.L.

         Societatea Comercială                     HOTĂRÂREA 1/2009
          VENUS LUC - S.R.L.
                                  Subsemnații    COMANESCU      RAZVAN   Și
                                COMANESCU MADALINA CRISTINA, asociați În cadrul
           NOTIFICARE
                                societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     1.Se închide punctul de lucru din Constanța,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile       str. Constantin Brancusi, nr. 2, lot nr. 2.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  ORCT Constanța astăzi, 05.02.2009, în 4 exemplare, din
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
VENUS LUC S.R.L., cu sediul în SAT LUMINA, COMUNA       emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
LUMINA, județ Constanța, Str. LINISTEI nr. 1,         potrivit cererii de servicii nr. 100652/28.01.2009.
înregistrată sub nr. J13/210/2007, cod unic de
                                  (8/956.790)
înregistrare 20797352, care a fost înregistrat sub nr. 8559
din 05.02.2009.
  (5/956.787)                               Societatea Comercială
                                     HERACRIS INVESTMENT - S.R.L.

        Societatea Comercială                    HOTĂRÂRE NR. 1/04.02.2009
       CĂTĂLINA-IONICĂ - S.R.L.
                                 Subsemnatul SAGHIU VALENTIN, asociat unic al
          HOTĂRÂREA 1/2009              SC HERACRIS INVESTMENT S.R.L., am hotărât:
                                 Coptarea în societate a d-lui BABUS RADU cetățean
  Subsemnații AVRAM GEORGETA CĂTĂLINA și           român, posesor al CI seria KT nr.602828, eliberată de
AVRAM LUCIAN, asociați în cadrul societății comerciale     Pol. Constanța la data de 15.12.2006, născut la data de
sus menționată, am hotărât:
  1.Se deschide punct de lucru în Navodari, str. Linistii,  18.11.1978 în Mun. Constanța, domiciliat în Constanța,
parcela A66/8 (lotul 3), jud. Constanța.            Str. Soveja, nr. 69, Bl. 43, Sc. C, Et. 3, Ap. 27,
  2. Se completează obiectul de activitate cu:        CNP 1781118131213, prin cesionarea gratuită a 10 părți
  4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în     sociale deținute de către asociatul SAGHIU VALENTIN.
magazine specializate (fără obiecte de cult, arme și      Capitalul social va fi distribuit astfel: SAGHIU VALENTIN
muniții): coroane, lumânări, sicrie.              100 lei, 50% din capitalul social, 10 părți sociale,
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   BABUS RADU 100 lei, 50% din capitalul social, 10 părți
ORCT Constanța astăzi, 05.02.2009, sub semnătură
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți   sociale. Participarea la beneficii și pierderi este de 50%
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe        pentru fiecare asociat.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii     Redactată astăzi, 04.02.2009, în 3 ex. originale,
nr. 100660/29.01.2009.                     valabile sub semnătură privată.
  (6/956.788)                          (9/956.791)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                 3

        Societatea Comercială                 -funcția de administrator și reprezentant va fi
      HERACRIS INVESTMENT - S.R.L.              îndeplinită în continuare de asociatul unic
                                 BALCAN FLORINA VIORICA.
            NOTIFICARE                   -renunțarea la următoarele coduri din obiectul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     secundar de activitate: 0240, 5920, 6399, 7021, 7410,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile        7740, 8230, 8291, 8560.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      -completarea cu următoarele obiecte secundare de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    activitate:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      6209-Alte activități de servicii privind tehnologia
HERACRIS INVESTMENT S.R.L., cu sediul în             informației,
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,                6420-Activități ale holdingurilor,
Str. TALAZULUI, nr. 4, înregistrată sub                6619-Activități auxiliare intermedierilor financiare,
nr. J13/5930/2004, cod unic de înregistrare 16309399,       exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii,
care a fost înregistrat sub nr. 8574 din 05.02.2009.         6621-Activități de evaluare a riscului de asigurare și a
                                 pagubelor,
  (10/956.792)                           6831-Agenții imobiliare,
                                   7320-Activități de studiere a pieței și de sondare a
         Societatea Comercială              opiniei publice.
          MINDCONS - S.R.L.                 Față de hotărârea intervenită de retragere a unui
                                 asociat, actul constitutiv existent își încetează
           ACT ADIȚIONAL                producerea efectelor juridice pe viitor, prin libera voință a
                                 asociatului unic, societatea urmând a funcționa în
  Subsemnații SURUIANU MARIN DANIEL și
                                 continuare în baza noului act constitutiv ce se redactează
POPA IONUT NARCIS, în calitate de asociați ai
                                 și se semnează o dată cu prezentul înscris.
S.C. MINDCONS S.R.L. au hotărât deschiderea unui
                                   Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
punct de lucru în Brăila, Str. Șos. Rimnicu Sarat, Nr. 74,
                                 condițiilor prevăzute Legea 31/1990 republicată și
construcția C30, Jud. Brăila.
                                 modificată.
  Prezentul act adițional produce efecte dupa
îndeplinirea formalităților prevăzute de Legea 31/1990        (12/956.840)
republicată.
  (11/956.839)                                 Societatea Comercială
                                        AED ACCOUNTING - S.R.L.
         Societatea Comercială
                                             NOTIFICARE
        AED ACCOUNTING - S.R.L.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           ACT ADIȚIONAL                Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Subsemnații BALCAN FLORINA VIORICA și             alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
DUDULEA ILIE, în calitate de asociați la societatea mai      și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
sus menționată, de comun acord, am hotărât retragerea       actului constitutiv al societății comerciale
din societate a d-lui DUDULEA ILIE, care cesionează        AED ACCOUNTING SRL, cu sediul în Județul Brăila,
aportul său la capitalul social în valoare de 110 lei = 11 p.s.  Municipiul Brăila, Aleea Culturii, Nr. 14-16, Bl. 10, Sc. 4,
d-nei BALCAN FLORINA VIORICA, aceasta din urmă          Et. 3, Ap. 74, înregistrată sub nr. J09/78/2004, cod unic
devenind unic asociat în societate.                de înregistrare 16102627, care a fost înregistrat sub
  Ca urmare a cesiunii făcute, dl DUDULEA ILIE se        nr. 34360 din 16.12.2008.
retrage din societate, renunță la calitățile de asociat,       (13/956.841)
administrator și reprezentant al societății, declarând că
nu mai are nici o pretenție de revendicat față de aceasta.
De asemenea, cedentul declară că societatea nu are nici              Societatea Comercială
un fel de datorii la stat sau persoane fizice și juridice            NAVIGATORUL COM - S.R.L.
private și rămâne răspunzător de activitatea societății
                                            ACT ADIȚIONAL
până la data retragerii. În urma acestui fapt,
S.C. “AED ACCOUNTING” S.R.L. are ca unic asociat pe         Subsemnatul NECHITA OVIDIU, asociat unic la
dna BALCAN FLORINA VIORICA, care hotărăște:            societatea mai sus menționată, am hotărât:
  -capitalul social în valoare de 200 lei este împărțit în     -actualizarea obiectului de activitate conform cod
20 p.s. a 10 lei p.s. și aparține în întregime asociatului    CAEN rev. 2 și întocmirea unui nou act constitutiv
unic.                               actualizat
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
  -renunțarea la următoarele coduri din obiectul           Prezentul act adițional produce efecte dupa
secundar de activitate: 6920, 8020.                 îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
  -completarea obiectului secundar de activitate cu:       republicată și Legea nr.359/2004 modificată și
2221-Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilurilor din  completată cu O.U.G. nr.75/2004.
material plastic; 2222-Fabricarea articolelor de ambalaj
                                    (16/956.844)
din material plastic.
  -deschiderea unui punct de lucru situat în mun.Braila,
str. Alexandru Vlahuță, nr. 1, lot 3/3/2, jud. Braila, conform           Societatea Comercială
actelor doveditoare anexate.                             GETIMES - S.R.L.
  -majorarea capitalului social în valoare de 210 lei
numerar cu suma de 400.000 lei numerar conform                     ACT ADIȚIONAL
ordinelor de plată anexate.                       Subsemnații PUZNAVA GHEORGHE-STELIAN și
  Capitalul social majorat devine 400.210 lei numerar,      PUZNAVA SULTANA, asociați la societatea mai sus
este indivizibil și aparține asociatului unic            menționată, de comun acord, am hotărât:
NECHITA OVIDIU.                             -schimbarea sediului societății din mun. Braila,
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea         str. Plevna, nr. 300, jud.Braila, în mun. Constanța,
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 modificată și        str. Eliberarii, nr. 11A, bl. lV38, sc. B, et. 1, ap. 14,
republicată.                            Zona Groapa, jud. Constanța, conform actelor
  (14/956.842)                          doveditoare anexate.
                                    -actualizarea obiectului de activitate conform cod
                                  CAEN rev. 2 și întocmirea unui nou act constitutiv
        Societatea Comercială                actualizat
       NAVIGATORUL COM - S.R.L.                 -renunțarea la urmatorul cod din obiectul secundar de
                                  activitate: 8020
            NOTIFICARE                   -radierea punctului de lucru din mun.Tulcea,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      str.Mahmudiei - primul corp propriet. C2, jud. Tulcea.
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,        Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     modificată.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       (17/956.845)
NAVIGATORUL COM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
BRĂILA, județ Brăila, Sos. BUZAULUI, nr. 4, bloc A1B,
scara 2, etaj 5, ap. 42, înregistrată sub nr. J9/335/1995,             Societatea Comercială
cod unic de înregistrare 7291640, care a fost înregistrat               GETIMES - S.R.L.
sub nr. 1717 din 16.01.2009.
                                             NOTIFICARE
  (15/956.843)
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
       Societatea Comercială                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    RENAISSANCE INTERNATIONAL - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           ACT ADIȚIONAL                 GETIMES SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,
  Subsemnații DIMA COSMIN MIRCEA, reprezentat de          județ Brăila, Str. PLEVNA nr. 300, înregistrată sub
d-na Dima Caliopie conform Procură autentificată la         nr. J9/157/2007, cod unic de înregistrare 21102496, care
B.N.P.Popa Dorina sub nr.91/16.01. 2009 și             a fost înregistrat sub nr. 3064 din 28.01.2009.
DIMA CATALIN ARMANDO, reprezentat de d-na                (18/956.846)
Dima Caliopie conform împuternicire autentificată la
B.N.P. Romelia Dragomir sub nr. 28/09.01. 2009, în
calitate de asociați la societatea sus menționată, de                Societatea Comercială
comun acord hotărâm:                                NIDELIT COM - S.R.L.
  -Radierea următoarelor puncte de lucru, sedii
                                            ACT ADIȚIONAL
secundare, situate în: Mun. BRĂILA, Calea
CALARASILOR, nr. 30, conform contract                 Subsemnata CRACIUNEANU AURELIA, asociat unic
nr. 10799/08.08.1994 și în Mun. BRĂILA, Calea            la societatea mai sus menționată, reprezentată prin
CALARASILOR, nr. 30, modul 5, conform contract           PETEANU MARIA-ANICA în baza procurii speciale
7158/04.05.1995;                          autentificate de către BN Societatea civila
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                5

“Varga & Asociații” sub nr. 8988/05.09. 2008, am hotărât:           Societatea Comercială
  -radierea următoarelor puncte de lucru:                 WAWOLFF AGRAR - S.R.L.
  1.în mun. Brăila, cart. Viziru 1, complex comercial,
stand nr. 34, jud. Brăila ;                           ACT ADIȚIONAL
  2.în mun. Brăila, P-ța. Concordia, jud. Brăila.            AL ACTULUI DE CONSTITUIRE A
                                    S.C. WAWOLFF AGRAR S.R.L. BRĂILA
  -deschiderea unui punct de lucru în mun. Brăila,
Complex Hipodrom-Microhala, stand nr. 5, jud. Brăila,       Subsemnatul Wolff Maximilian Manfred, cetățean
conform actelor doveditoare anexate.              german, născut la data de 25.03.1974 în localitatea
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea       Berlin, Germania, identificat cu Carte de Identitate seria
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 modificată și      253644394/2004 eliberat de autoritățile germane, în
                                calitate de asociat unic al S.C.”Wawolff Agrar” S.R.L.
republicată.
                                Brăila, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990, a
  Înscrisul a fost redactat la compartimentul de       Legii 196/1997 de aprobare a Ordonanței de urgență a
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe  Guvernului numărul 32/1997, a prevederilor statutului
lângă Tribunalul Brăila, la cererea și pe răspunderea     societății și a hotărârii adunării generale din 16.12.2008,
solicitantului,   potrivit   cererii   de   servicii  am hotărât primirea în societate a Societății Comerciale
nr. 2.121/20.01. 2009 în 4 exemplare.             Wolff Grundstucksverwertungsgesellschaft GmbH cu
  S-au eliberat părților 3 exemplare.            sediul în Berlin, Germania cod de înregistrare
                                HRB 60033 B, legal reprezentată de Wolff Maximilian
  (19/956.847)                        Manfred, domiciliat în Berlin 12207, Steglitz-Zehlendorf
                                Morgensternstr 20, născut la data de 25.03.1974, în
        Societatea Comercială             localitatea Berlin, Germania, fiul lui Manfred și Heide și
                                Wolff-Wagg     Franziska   Maria-domiciliată    în
        LEN COSMETIC - S.R.L.
                                Kuddeworde 22958, Langenstucken 13, născută la data
                                de 26.10.1971, în localitatea Berlin, Germania, fiica lui
           ACT ADIȚIONAL
                                Manfred și Heide.
  Subsemnații GHEORGHE LENUTA și GHEORGHE             Eu, Wolff Maximilian Manfred, înțeleg să mă retrag din
MIHAI, asociați la societatea mai sus menționată, de      societate, am primit toate drepturile ce mi se cuvin și nu
comun acord, am hotărât deschiderea unui punct de       mai am față de aceasta nici un fel de pretenții sau obligații
lucru situat în mun. Brăila, cart. Viziru 1, Complex      de natură patrimonială și cesionez întregul capital social
                                în sumă de 200 lei (douăsute lei), divizat în 20 părți
Comercial, stand nr. 34 B, Jud. Brăila, conform actelor
                                sociale de 10 (zece lei) fiecare.
doveditoare anexate.
                                  Noi, Wolff Maximilian Manfred și de Wolff-Wagg
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea       Franziska Maria, reprezentanții Societății Comerciale
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și     Wolff Grundstucksverwertungsgesellschaft GmbH,
modificată.                          suntem de acord cu plecarea din societate a domnului
                                Wolff Maximilian Manfred, am primit capitalul social în
  (20/956.848)
                                sumă de 200 lei (douăsute lei) în modul descris mai sus,
                                și nu mai avem față de asociatul care părăsește
         Societatea Comercială             societatea nici un fel de obligații sau pretenții de natură
          CIOLELI - S.R.L.              patrimonială, înțelegem că Societatea Comercială
                                Wolff Grundstucksverwertungsgesellschaft GmbH va
           ACT ADIȚIONAL               funcționa ca asociat unic al Societății Comerciale
                                „Wawolff Agrar” S.R.L. Brăila, am luat cunoștință de
  Subsemnatul CIOROIU DANIEL IONUT, reprezentat        prevederile statutului și ne obligăm să le respectăm.
de dl CIOROIU VASILE conform Procurii autentificată la     Înțelegem să păstrăm forma societății, să preluăm activul
B.N.P. “Varga&Asociatii” sub nr. 11271/13.10. 2004, în     și pasivul societății, arhiva de la înființarea societății și
calitate de asociat unic la societatea sus menționată, am   până la zi, precum și documentele cu regim special
hotărât:                            utilizate și neutilizate.
  -Declararea unui punct de lucru situat în Mun.BRĂILA,      Funcția de administrator urmează a fi exercitată de
Calea CALARASILOR, BI. 20 A, spațiul unității nr. 255,     Wolff Maximilian Manfred și de Wolff-Wagg Franziska
                                Maria, împreună sau separat.
conform actelor doveditoare anexate.
                                  Restul prevederilor statutului rămân neschimbate.
  Prezentul act adițional produce efecte dupa           Ni s-au făcut cunoscute dispozițiile articolului 21 din
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990      Legea Registrului Comerțului privind obligativitatea
republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și        efectuării mențiunii în termen de 15 zile de la certificare,
completată cu O.U.G. nr. 75/2004.               iar taxele au fost suportate de societate.
  (21/956.849)                          (22/956.850)
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
        Societatea Comercială             conform actelor doveditoare anexate.
       WAWOLFF AGRAR - S.R.L.               Radierea unui punct de lucru, (sediu secundar), situat
                               în Mun. BRĂILA, Șos. Rm. SĂRAT, nr. 74,
           NOTIFICARE               Complex Comercial “Tug Center”, stand 103.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Prezentul act adițional produce efecte după
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       republicată și Legea nr.359/2004 modificată și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  completată cu O.U.G. nr. 75/2004.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    (26/956.854)
WAWOLFF AGRAR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
BRĂILA, județ Brăila, Str. TRANSILVANIEI, CAMERA 1.2.,
MODUL 1, nr. 1, etaj 4, înregistrată sub nr. J9/60/2008,            Societatea Comercială
cod unic de înregistrare 23129838, care a fost înregistrat           DOMIAN COM - S.R.L.
sub nr. 4177 din 05.02.2009.
                                       DECIZIE NR. 02/27.11.2008
  (23/956.851)
                                     A S.C. DOMIAN COM S.R.L.,
        Societatea Comercială              CU SEDIUL SOCIAL ÎN ORAȘ VOLUNTARI, STRADA
      ELECTRONIC SECURITY - S.R.L.            GHEORGHE DOJA, NR. 47, CAMERA 7, JD. ILFOV,
                                 ÎNMATRICULATĂ LA REG. COMERȚULUI SUB
          ACT ADIȚIONAL                NR. J23/2082/2008, C.U.I. 24139899, CAPITAL
                                       SOCIAL 1000 LEI
  Subsemnații TUDOSE ELVIS PAUL și ENICA LAURENTIU,
asociați la societatea mai sus menționată, de comun        Subsemnata
acord, am hotărât deschiderea unui punct de lucru situat     ZAKHARCHENKO RAISA, cetățean ucrainian,
în loc. Valea Nucarilor, jud. Tulcea, conform actelor     născută la data de 29.08.1958, comuna Tuzli, Ucraina,
doveditoare anexate.                     fiica lui Andrei și a Vera, identificată cu pașaport
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea       seria EC785004, eliberat de către autoritățile din ucraina,
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și     la data de 27.oct.2006, a cărei valabilitate este până la
modificată.                          data de 27 oct.2016 cu domiciliul în Ucraina,
                               oraș Belgrad, str.Plavnevaia, nr. 64, în calitate de asociat
  (24/956.852)
                               unic și administratori la S.C. DOMIAN COM S.R.L., prin
                               mandatar ARSLANHAN MURAT, cetățean turc,
       Societatea Comercială              identificat cu permis de ședere seria RTR, nr. 06952,
      CONSULTING OMEGA - S.R.L.             CNP 7720727520011, conform procurii nr. 1652/01 iulie 2008,
                               NP Bogdan Vasilescu, am luat următoarea decizie:
          ACT ADIȚIONAL                 1.ÎNCHIDERE PUNCT DE LUCRU ÎN ORAȘ
  Subsemnatele VADUVA LUCICA și ENICA IONICA,        VOLUNTARI, STR. ZORELE, NR. 1, ET. 1, CAMERA 1,
asociate la societatea mai sus menționată, de comun      JUDEȚUL ILFOV.
acord, am hotărât deschiderea unui punct de lucru situat     2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
în loc. Valea Nucarilor, jud. Tulcea, conform actelor     neschimbate.
doveditoare anexate.                       Redactată de către mine partea în trei exemplare.
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea         (27/956.856)
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și
modificată.
                                       Societatea Comercială
  (25/956.853)                              RADA DISTRIBUTION - S.R.L.

        Societatea Comercială                      HOTĂRÂREA
        HER FLORENA - S.R.L.                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                 Subsemnații
          ACT ADIȚIONAL                RADU AUREL, de cetățenie română domiciliat în
  Subsemnații HERDES GABRIEL VALERICA și           com. Afumati, sat Afumati, str. Moldovei, nr. 8,
HERDES FLORINA ONICA, în calitate de asociați la       județul Ilfov, indentificat cu C.I. seria IF, nr. 000420, emisă
societatea sus menționată, de comun acord hotărâm:      de Poliția Voluntari la data de 26.04.2002,
  Declararea unui punct de lucru situat în Mun. BRĂILA,   CNP: 1830512410037, nascut la data de 12.05.1983 în
Str. MIHAI EMINESCU, nr. 65, parter, spațiul nr. 131,     București, în calitate de asociat cesionar și
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                7

  DAIU CRISTIAN de cetățenie română, domiciliat în             Societatea Comercială
comuna Afumati, județul Ilfov, indentificat cu B.I.        CAPTAIN PORT SERVICE PRODUCT - S.R.L.
seria HC, nr. 487262, emis de Poliția Voluntari la data de              HOTĂRÂREA
14.07.1998, CNP: 1830204420105, născut la data de
04.02.1983 în București în calitate de asociat cedent, am      ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
                                        A ASOCIAȚILOR
hotărât:
                                 S.C. CAPTAIN PORT SERVICE PRODUCT S.R.L.
  DAIU CRISTIAN cedează lui RADU AUREL un număr              DIN DATA DE 28.08.2008
de 10 părți sociale ale S.C. “RADA DISTRIBUTION” S.R.L.,      La sediul social al societății din Comuna Snagov,
cu sediul în Str. Baku, nr. 35, Sat Afumati, Com. Afumati,   sat Ghermănești, Aleea Izlaz, etaj 1, cam.1. - Județul
Județ Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului  Ilfov, în scopul desfășurării Adunării Generale
                                Extraordinare a Asociaților, asociații societății - deținători
sub nr. J23/2326/2007, cod unic de înregistrare
                                ai întregului capital social, domnii: GHEORGHIU VIOREL,
22347206, în valoare nominală de 10 LEI, în valoare      cetățean român, născut la data de 24.01.1950 în
totală de 100 LEI, reprezentând 50 % din capitalul social,   București, căsătorit, domiciliat în București, Bd. Unirii,
primind astăzi data de 21.10.2008 contravaloarea lor,     nr. 37, Bloc A 4, scara 3, etaj 5-6, ap. 68 sector 3,
                                identificat cu CI seria RR, nr. 349442, eliberată de Secția
nemaiavând nici o pretenție de la societate sau de la     10 Poliție la data de 11.12.2004, CNP 1500124400120.
cesionar în legătură cu părțile sociale cesionate.         ROȘCA STĂNESCU SORIN ȘTEFAN, cetățean
Daiu Cristian se retrage din funcția de administrator.     român, născut la data de 08.09.1949 în Brașov, domiciliat
                                în București, str. Zece Mese, nr. 8, ap. 1, sector 2,
  RADU AUREL primește de la DAIU CRISTIAN un număr de
                                identificat cu CI seria RT, nr. 049768 emisă de Secția 8
10 părți sociale ale S.C. RADA DISTRIBUTION S.R.L., în     Poliție la data de 22.10.1999, CNP 1490908400266.
valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 LEI,     ANDREI FLORIN MIRCEA, cetățean român, născut la
                                data de 19.02.1964 în localitatea Sârbii Măgura,
reprezentând 50 % din capitalul social, achitând
                                județul Olt, domiciliat în București Bd. Burebista nr. 2,
contravaloarea acestora, preluând toate drepturile și     bloc D 14, scara 4, etaj 8, ap. 127, sector 3, identificat cu
obligațiile aferente acestor părți sociale.          CI seria RX, nr. 231032, eliberată de Secția 11 Poliție la
  Structura asociaților este astfel:             data de 18.10.2003, CNP 1640219287141.
                                  Constatându-se îndeplinite cerințele legale și
  RADU AUREL - subscrie și varsă 200 lei,           statutare privind prezența și cvorumul necesar
reprezentând 100% din capitalul social, deținând 20 părți   desfășurării și adoptării hotărârilor în cadrul adunării
sociale a 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20.      generale, asociații consimt la desfășurarea lucrărilor
                                adunării generale, pe a cărei ordine de zi au fost înscrise
  (28/956.857)                        spre dezbatere și supunere la vot următoarele puncte:
                                  1.Modificarea sediului social și anume schimbarea
                                sediului actual la următoarea locație situat în : București,
        Societatea Comercială              str. Delea Veche, nr. 51, bloc 46, etaj 6, ap. 16, sector 2.
       RADA DISTRIBUTION - S.R.L.              2.Aprobarea perfectării unui nou Act Consitutiv, în
                                conformitate cu modificările intervenite prin prezenta.
            NOTIFICARE                 După dezbaterea punctuală a problemelor înscrise pe
                                ordinea de zi, asociații, în urma supunerii la vot, au
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      adoptat cu unanimitate de voturi prezenta
Tribunalul București notifică, în conformitate cu         HOTĂRÂRE
                                  Pct.1. Se aprobă modificarea sediului social și anume
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     schimbarea sediului actual la următoarea locație situat în
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    București, str. Delea Veche, nr. 51, bloc 46, etaj 6, ap. 16,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    sector 2.
                                  Pct.2. Se aprobă actualizarea Actului Consitutiv al
societății comerciale RADA DISTRIBUTION S.R.L., cu
                                societății, în conformitate cu modificările intervenite prin
sediul în SAT AFUMAȚI, COMUNA AFUMAȚI, județ Ilfov,      prezenta.
Str. BAKU, nr. 35, înregistrată sub nr. J23/2326/2007,       Prezenta hotărâre reprezintă acordul unanim de
                                voință al semnatarilor săi și a fost adoptată și semnată în
cod unic de înregistrare 22347206, care a fost înregistrat
                                3 (trei) exemplare cu valoare de original, astăzi
sub nr.69208 din 03.12.2008.                  28.08.2008.
  (29/956.858)                          (30/956.859)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
        Societatea Comercială              3. Se autorizează dl Jose Maria Fornies Javierre, în
    CAPTAIN PORT SERVICE PRODUCT - S.R.L.         calitate de administrator să deschidă cont bancar și să
                               aibă drept de primă semnătură în bancă, de asemenea
           NOTIFICARE               să reprezinte societatea în fața oricărei autorități sau
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă     instituții.
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        4. Se autorizează dna Ghidu Ana, în calitate de
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    reprezentant, fără a avea calitate de administrator, să
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   deschidă cont bancar și să aibă drept de primă
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al   semnătură în bancă, de asemenea să reprezinte
societății comerciale CAPTAIN PORT SERVICE          societatea în fața oricărei autorități sau instituții.
PRODUCT S.R.L., cu sediul în SAT GHERMĂNEȘTI,          5. Pentru îndeplinirea acestei decizii, se autorizează
COMUNA SNAGOV, județ Ilfov, Aleea IZLAZ           Dna Ghidu Ana, cetățean român cu domiciliul în
(CASA DE CULTURĂ), etaj 1, înregistrată sub nr.       București, strada Baraj lezeru, nr 2, bloc M1A, ap. 12,
J23/1693/2007, cod unic de înregistrare 17084626, care    sector 3, posesoare a documentului de identitate
a fost înregistrat sub nr.70895 din 11.12.2008.       seria RD, nr. 571883, emis de autoritățile române să ne
                               reprezinte, să semneze actul adițional și actul constitutiv
  (31/956.860)                       actualizat al societății S.C. IBIZA SOL S.R.L. și să
                               întreprindă tot ce este necesar pentru înscrierea
        Societatea Comercială            mențiunilor la Registrul Comerțului.
         IBIZA SOL - S.R.L.              Și pentru confirmare, se încheie prezentul act în
                               Barcelona, în 24 noiembrie 2008.
            DECIZIE                 (32/956.861)
      A ASOCIATULUI UNIC 1/24.11.2008
        AL S.C. IBIZA SOL S.R.L.                   Societatea Comercială
                                        IBIZA SOL - S.R.L.
  Cu sediul în Voluntari, șos. Pipera - Tunari, nr.198,
VILA nr. 36, jud. Ilfov, C.U.I. 18265434, având număr de              NOTIFICARE
înregistrare la Registrul Comerțului J23/1899/2006
capital social subscris și vărsat 365.000 lei          Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  S.C. MACARTHUR PATTON Y ASOCIADES, S.L.,         Tribunalul București notifică, în conformitate cu
persoană juridică de drept privat spaniol, organizată în   prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
formă juridică cu responsabilitate limitată, număr de    republicată, cu modificările și completările ulterioare,
identificare fiscală B-60.280.591, înscrisă în Registrul   depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Comerțului din Barcelona, la volumul 25.472, Pagina 63,   societății comerciale IBIZA SOL S.R.L., cu sediul în
Nr. B-88.885, cu sediul social în Barcelona, Calle Roger   ORAȘ VOLUNTARI, județ llfov, Șos. PIPERA-TUNARI,
de Liuria 16-18, reprezentată de Administrator unic     nr. 198/3, bloc VILA 36, etaj 1, ap. CAMERA 2,
Dl Cristobal Malet Casajuana, cu domiciliul profesional în  înregistrată sub nr. J23/1899/2006, cod unic de
Barcelona, Calle Via Augusta, 13-15 identificat cu D.N.I.  înregistrare 18265434, care a fost înregistrat sub
37.284.352-H, în calitate de asociat unic al         nr. 71112 din 12.12.2008.
S.C. IBIZA SOL S.R.L. cu sediul în Voluntari,          (33/956.862)
șos. Pipera - Tunari, nr.198, VILA nr. 36, jud. Ilfov,
C.U.I. 18265434, număr de ordine în Registrul
Comerțului J23/1899/2006 am hotărât următoarele              Societatea Comercială
puncte:                             UNIREA INTERNATIONAL TRADING 95 - S.R.L.
  1 .Se revocă din funcția de administrator al
S.C. Ibiza Sol S.R.L. Dl Federico Carapuig Ordonez,                HOTĂRÂREA
căruia i se mulțumește pentru serviciile prestate și i se
                                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
aprobă gestiunea realizată în timpul mandatului său
                               S.C. UNIREA INTERNATIONAL TRADING 95 S.R.L.
începând cu 1 decembrie 2008.
  2. Continuă ca administrator al societății,         Azi, 11.12.2008, orele 11,00, subsemnații
Dl Jose Maria Fornies Javierre, cetățean spaniol, născut   SANA ABEDRABBO KHASHAN, domiciliată în Iordania,
la data de 22.04.1966, în Monzon (Spania), cu domiciliul   Amman, cu reședința în București, str. Alexandru
în Spania, Rambla Catalunya 15, ap. 3, et. 1, Barcelona,   Philippide, nr. 11, sector 2, posesoare a pașaportului
posesor carte de identitate numărul 18.0210852-H,      seria 1, nr. 575050 eliberat de autoritățile iordaniene la
emisă la data de 17.08.2004 valabilă până la data de     data de 24.02.2005 valabil până la 23.02.2010,
17.08. 2014.                         CNP 8651026400019, MUAYYAD JUM’A AHMED
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                 9

KHASHAN, domiciliat în Iordania, Amman, cu reședința        - GEORGESCU BUCUR - acționar persoană fizică,
în Iifov, Oraș Otopeni, Str. 9 Mai nr. 2, posesor a       deținător a 17.490 acțiuni, reprezentând 53% din
pașaportului seria J, nr. 048844 eliberat de autoritățile    capitalul social;
iordaniene la data de 12.06.2006 valabil până la data de      - ANGHEL CRISTI CONSTANTIN - acționar persoană
12.06.2011, CNP 7730506400021 și NABEL KHALIL          fizică, deținător a 6.600 acțiuni, reprezentând 20% din
JUMAH KHASHAN, domiciliat în Iordania, Amman, cu        capitalul social;
reședința în București, str. Alexandru Philipide, nr. 11,      - CRISU IOAN OVIDIU, - acționar persoană fizică,
sector 2, CNP 7881026400014, posesor al pașaportului      deținător a 3.300 acțiuni, reprezentând 10% din capitalul
seria I, nr. 022680 eliberat de Autoritățile Iordaniene la   social;
data de 27.07.2003 valabil până la 26.07.2008, în calitate     - VAJA FLORIN CRISTIAN, - acționar persoană fizică,
de asociați în cadrul societății comerciale cu răspundere    deținător a 660 acțiuni, reprezentând 2% din capitalul
limitată UNIREA INTERNATIONAL TRADING 95 S.R.L.,        social;
s-au întâlnit la sediul societății din județul Ilfov,        - GEORGESCU MARIOARA, acționar persoană
Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr. 78, înmatriculată   fizică, deținătoare a 2.310 acțiuni reprezentând 7% din
la ORC sub nr. J23/1959/2002, C.U.I. 6717501, atribut      capitalul social;
fiscal RO, unde au hotărât completarea obiectului de        Acționari deținători a 92% din capitalul social, întrunită
activitate cu Codul Caen- 3600 “Captarea, tratarea și      în ședința din data de 18.11.2008, cu unanimitate de
distribuția apei”.                       voturi hotărăște:
  Redactată în 3 exemplare, la sediul societății, azi       1. Modificarea art. 15.2 din Actului Constitutiv al
11.12.2008.                           S.C. ELECTRO ENERGETICA S.A., care va avea
                                următoarea formulare:
  (34/956.863)                          15.2 Convocarea poate fi făcută prin publicare în
                                Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din
       Societatea Comercială               ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află
  UNIREA INTERNATIONAL TRADING 95 - S.R.L.           sediul societății, sau din cea mai apropiată
                                localitate.Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de
            NOTIFICARE                30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial
                                al României partea a IV-a. Convocarea poate fi făcută și
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă       prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     încorporată, atașată sau logic asociată semnătura
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     înainte de de data ținerii adunării, la adresa acționarului,
societății comerciale UNIREA INTERNATIONAL           înscrisă în registrul acționarilor.Schimbarea adresei nu
TRADING 95 S.R.L., cu sediul în ORAȘ VOLUNTARI,         poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în
județ Ilfov, B-dul VOLUNTARI, nr. 78, înregistrată sub     scris de acționar.
nr. J23/1959/2002, cod unic de înregistrare 6717501,        Acționarii, reprezentând întreg capitalul social vor
care a fost înregistrat sub nr. 71398 din 15.12.2008.      putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o
  (35/956.864)                        adunare generală și să ia orice hotărâre de competența
                                adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru
                                convocarea ei.
        Societatea Comercială                Adoptata astăzi, 18.11.2008, la punctul de lucru al
      ELECTRO ENERGETICA - S.A.              societății din București, sector 3, str. Negru Vodă nr. 2,
                                bloc. C 4, scara 3, ap. 90, și redactată în 4 exemplare
           HOTĂRÂREA                 originale.

   ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE                (36/956.867)
        A ACȚIONARILOR
     S.C. ELECTRO ENERGETICA S.A.                      Societatea Comercială
         NR.01/18.11.2008                      ELECTRO ENERGETICA - S.A.
  Adunarea Generală Extraordinară a S.C. ELECTRO
ENERGETICA S.A., persoană juridică statutar și legal                  NOTIFICARE
constituită, cu sediul social în comuna Tunari, Calea       Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Bucurestilor, nr. 74, Județul Ilfov, C.U.I. 15000173, atribut  Tribunalul București notifică, în conformitate cu
fiscal R, înmatriculată la Registrul Comerțului sub       prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
nr. J23/2135/2005, capital social de 99.000 lei, integral    republicată, cu modificările și completările ulterioare,
subscris și vărsat, constituită din:              depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
societății comerciale ELECTRO ENERGETICA S.A., cu        de 32 %.
sediul în SAT TUNARI, COMUNA TUNARI, județ Ilfov,         2. Se revocă din funcția de administrator MUNTEANU
Calea BUCURESTILOR, nr. 74, înregistrată sub          NICOLAI.
nr. J23/2135/2005, cod unic de înregistrare 15000173,       3. Se revocă Actul Constitutiv anterior, se adoptă și se
care a fost înregistrat sub nr. 71982 din 17.12.2008.      înregistrează Act Constitutiv nou.
  (37/956.868)                          Celelalte clauze ale Actului Constitutiv rămân
                                neschimbate.
                                  (38/956.869)
        Societatea Comercială
       MIAMI MOB - TEX NH - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
           HOTĂRÂREA                       MIAMI MOB - TEX NH - S.R.L.

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                        NOTIFICARE
    NR.1 ÎNCHEIATĂ ÎN DATA DE 19.12.2008
                                  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  Subsemnații HUSSEIN ALI AOUDE, cetățean libanez,      Tribunalul București notifică, în conformitate cu
născut la data de 05.12.1968, în Liban, cu domiciliul în    prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
București, apt 15, sector 1, legitimat cu permis de ședere   republicată, cu modificările și completările ulterioare,
permanentă, seria ROU, nr. 0062377, eliberată la data de    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
23.05.2005, valabilă până la data de 23.05.2010, de       societății comerciale MIAMI MOB - TEX NH S.R.L., cu
autoritățile din București, CNP: 7681205400023,         sediul în SAT ROȘU, COMUNA CHIAJNA, județ Ilfov,
  MUNTEANU NICOLAI, cetățean român, născut Ia         Str. VIITORULUI, nr. 15A, înregistrată sub
data de 19.09.1961, în Com. Traian, jud. Ialomița, cu      nr. J23/147/2008, cod unic de înregistrare 23101250,
domiciliul în Sat Rosu (Com. Chiajna), Jud. Ilfov, legitimat  care a fost înregistrat sub nr. 73339 din 29.12.2008.
cu C.I., seria IF, nr. 079952, eliberată la data de
15.03.2005, valabilă până la data de 19.09.2015, de         (39/956.870)
Orș. Buftea, CNP: 1610919400392 și
  MANEA DAMIAN-COSTIN, cetățean român, născut la               Societatea Comercială
data de 05.05.1982, în București, sector 1, cu domiciliul           EUROTRANS TOUR - S.R.L.
în București, sector 6, str. Simion Mehedinți, nr. 2, bl.
115A, sc. A, ap. 38, legitimat cu C.I., seria RR,                   HOTĂRÂREA
nr. 397749, eliberată la data de 22.06.2006, valabilă până
la data de 05.05.2013, de SPCEP S6 biroul nr. 1,           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR
CNP: 1820505410074, în calitate de asociați al              S.C. EUROTRANS TOUR S.R.L.
S.C. MIAMI MOB-TEX NH S.R.L., în baza Legii 31/1990,       CU SEDIUL ÎN OTOPENI, STR. FERME D, NR. 18C,
republicată,                            JUD. ILFOV ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL
  DECID:                              COMERȚULUI SUB NR. J 23/60/2004,
  Următoarele modificări și complectări ale Actului             NR. 2 DIN 08.01.2009.
Constitutiv după cum urmează:
  1. MUNTEANU NICOLAI cedează către                Subsemnații
HUSSEIN ALI AOUDE 34 părți sociale, cu valoarea unei        1. Stefan Alexandru Bogdan, cetățean român,
părți sociale de 10 RON, în valoare totală de 340 RON,     domiciliat în Oraș Otopeni, str. Ferme „D”, nr. 18C,
pe care le deține la S.C. MIAMl MOB-TEX NH S.R.L.,       jud. Ilfov, născut la data de 15.11.1981, în București,
reprezentând 34 % din capitalul social.             identificat cu CI seria IF, nr. 179874, emisă de Poliția
  În urma acestei cesiuni asociații: HUSSEIN ALI       Otopeni, la data de 07.03.2008, CNP 1811115450042, în
AOUDE și MANEA DAMIAN-COSTIN vor avea drepturi și        îndeplinirea drepturilor și obligațiilor ce îmi revin în
obligații față de societate conform cotelor de participare   calitate de asociat și
la capitalul social, iar structura capitalului social este de    2. Stefan Elena, cetățean român, domiciliată în Oraș
1000 RON, compus din 100 părți sociale, cu o valoare      Otopeni, str. Ferme „D”, nr. 18C, jud. Ilfov, născută la data
nominală de 10 RON și repartizarea este următoarea:       de 15.11.1951, în com. Racovita, jud. Argeș, identificată
  - HUSSEIN ALI AOUDE deține 68 părți sociale, cu       cu Bl seria HC, nr. 978432, emis de Poliția Otopeni, la
valoare unei părți sociale de 10 RON, în valoare totală de   data de 08.08.2001, CNP 2511115034998, în
680 RON, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi   îndeplinirea drepturilor și obligațiilor ce îmi revin în
de 68 %.                            calitate de asociat
  - MANEA DAMIAN-COSTIN deține 32 părți sociale, cu        urmare a hotărârii adunării generale a asociaților
valoare unei părți sociale de 10 RON, în valoare totală de   nr. 2 din 08.01.2009, prin prezentul stabilim următoarele:
320 RON, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi     1. Se completează în obiectul de activitate al societății
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                 11

următoarele activități secundare:                eliberată de SPCLEP Budești la data de 16.07.2008,
  -Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de       CNP 1680622523121; deținător a 34% din capitalul
comenzi sau prin Internet cod CAEN 4791             social;
  -Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare           MAZDRACHE CONSTANTIN-TRAIAN, cetățean
(sub 3,5 tone) cod CAEN 4511                   român, născut la data de 11.02.1973, în Mun. Constanța,
  Prelungirea mandatului de administrator pentru        jud. Constanța, domiciliat în Jud. Ilfov, sat Tincabesti
domnul Ștefan Alexandru Bogdan pe o perioadă           (com. Snagov), Aleea Reinvierii, nr. 246, posesor CI seria
nelimitată, cu puteri depline.                  IF, nr. 101409, eliberată de SPCLEP Snagov la data de
  Radierea punctului de lucru din București,          16.12.2005, CNP 1730211133674, deținător a 33% din
Calea Grivitei, nr. 136-138, sector 1.              capitalul social.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân          DECID:
neschimbate.                             Art. 1. Cesionarea integrală a părților sociale ale
  Act redactat sub semnătură privată, astăzi          asociaților MILITARU DANIEL-MARIUS deținător a
08.01.2009, la Otopeni, în 2 exemplare originale.        330 lei împărțit în 33 părți sociale, 1 parte socială = 10 lei,
                                 respectiv 33% din capitalul social și PARASCHIV
  (40/956.871)
                                 PETRICA deținător a 340 lei împărțit în 34 părți sociale,
                                 1 parte socială = 10 lei, respectiv 34%, reprezentând
        Societatea Comercială              aport în numerar al Cedenților și 67 % din totalul
       EUROTRANS TOUR - S.R.L.              capitalului     social,     către     asociatul
                                 MAZDRACHE CONSTANTIN-TRAIAN, conform
            NOTIFICARE                Contractului de Cesiune. Astfel, structura capitalului
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă       social va fi următoarea:
Tribunalul București notifică, în conformitate cu          MAZDRACHE CONSTANTIN-TRAIAN, cetățean
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      român, născut la data de 11.02.1973, în Mun. Constanța,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,     jud. Constanța, domiciliat în Jud. Ilfov, sat Tincabesti
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     (com. Snagov), Aleea Reinvierii, nr. 246, posesor CI
societății comerciale EUROTRANS TOUR S.R.L., cu         seria IF, nr. 101409, eliberată de SPCLEP Snagov la data
sediul în ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Str. FERME “D”,       de 16.12.2005, CNP 1730211133674 va deține 100% din
nr. 18C, înregistrată sub nr. J23/60/2004, cod unic de      capitalul social, respectiv 1.000 lei, părți sociale
înregistrare 16068290, care a fost înregistrat sub nr. 593    numerotate de la 1 la 100 inclusiv, în calitate de asociat
din 08.01.2009.                         unic.
                                   Art. 2. Revocarea dreptului de semnătură a asociaților
  (41/956.872)                         Cedenți, orice acte/înscrisuri emanând de la cei doi, după
                                 semnarea prezentei, fiind nule de drept.
       Societatea Comercială                  Art. 3. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv
  CREDIT INSURANCE MERCHANT - AGENT DE             rămân neschimbate.
       ASIGURARE - S.R.L.                   (42/956.873)

      ADUNAREA GENERALĂ
 A ASOCIAȚILOR NR. 2 DIN DATA DE 22.12.2008,                 Societatea Comercială
        ORA 10:00 AM                    CREDIT INSURANCE MERCHANT - AGENT DE
                                        ASIGURARE - S.R.L.
  Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CREDIT
INSURANCE MERCHANT - AGENT DE ASIGURARE S.R.L.,                     NOTIFICARE
întrunită azi, 22.12.2008, ora 10.00, la sediul societății, la
care au participat toți asociații, respectiv:            Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                                 Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  MILITARU DANIEL-MARIUS, cetățean român, născut
                                 prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
la data de 28.07.1976, în București, sector 7, domiciliat în
                                 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
București, Str. Sg. Maj. Ion Nedeleanu, nr. 2, Bl. P40,
                                 depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
scara 2, etaj 8, ap. 54, sector 5, posesor CI seria RR,
                                 societății comerciale CREDIT INSURANCE
nr. 302197, eliberată de Secția 18 la data de 04.05.2004,
                                 MERCHANT - AGENT DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul
CNP 1760728450033, deținător a 33% din capitalul
                                 în SAT TÂNCĂBEȘTI, COMUNA SNAGOV, județ Ilfov,
social;
                                 Aleea REÎNVIERII, nr. 246, etaj P, înregistrată sub
  PARASCHIV PETRICA, cetățean român, născut la
                                 nr. J23/1773/2008, cod unic de înregistrare 24014070,
data de 22.06.1968 în com Hotarele, jud. Giurgiu,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 861 din 12.01.2009.
domiciliat în Oraș Budești, Str. Stefan cel Mare, nr. 20,
Județul Călărași, posesor al CI seria KL, nr. 254336,        (43/956.874)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
         Societatea Comercială              specializate
        DENISANA COM - S.R.L.                 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
                                 magazine specializate
       HOTĂRÂREA NR. 1/10.12.2008                4729 Comerț cu amănuntul al altor produse
                                 alimentare, în magazine
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
      S.C. DENISANA COM S.R.L.                magazine specializate
CE A AVUT LOC LA SEDIUL DIN BUFTEA, ȘOSEAUA              4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
    BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE, NR. 124,               articolelor din piele, în magazine specializate
 JUDEȚUL ILFOV, ÎNMATRICULATĂ LA ORC ILFOV              4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
  SUB NR. J23/592/2004, C.U.I. RO 16369714           papetărie, în magazine specializate
  Azi 10.12.2008, la sediul S.C. DENISANA COM S.R.L.        Art. 4. Se revocă din funcția de administrator asociatul
s-au întrunit asociații Petre Marcela, cetățean român,      Petre Marcela și rămâne în această funcție numai
născută la 09.06.1967, în comuna Amaru, Jud. Buzău,        asociatul unic Petre Aurel care a îndeplinit această
domiciliată în Buftea, Șoseaua București Târgoviște,       funcție și până acum, cu puteri depline pe termen
nr. 124, Județul Ilfov, legitimată cu CI seria IF 048168,     nelimitat.
eliberată de Orș. Buftea, la data de 07.04.2004
                                   (44/956.875)
identificată prin CNP 2670609100078; Petre Aurel,
cetățean român, născut la data de 120.04.1960, în
Comuna Grindu, Ialomița, domiciliat în Buftea,                   Societatea Comercială
Șoseaua București Târgoviște, nr. 124, Județul Ilfov,               DENISANA COM - S.R.L.
legitimat cu CI seria IF nr. 048175, eliberată de
Orș. Buftea la data de 07.04.2004, identificată prin                   NOTIFICARE
CNP 1600410400930 și au                       Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  HOTĂRÂT                            Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  ART.1. Petre Marcela declar că mă retrag din         prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
societate cesionând lui Petre Aurel toate părțile sociale și
                                 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
anume 10/zece, în valoare nominală de 10 lei fiecare,
                                 depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
reprezentând 50 % din capitalul social al
                                 societății comerciale DENISANA COM S.R.L., cu
S.C. DENISANA COM S.R.L. cu sediul în Buftea,
                                 sediul în ORAȘ BUFTEA, județ Ilfov, Șos.
Șoseaua București Târgoviște, nr. 124, Județul Ilfov.
                                 BUCUREȘTI - TÂGOVIȘTE, nr. 124, înregistrată sub
  Capitalul social al S.C. DENISANA COM S.R.L. va
                                 nr. J23/592/2004, cod unic de înregistrare 16369714,
avea următoarea configurație:
                                 care a fost înregistrat sub nr. 1081 din 13.01.2009.
  Petre Aurel deține 20 de părți sociale a câte 10 lei
fiecare, adică 100 % din capitalul social de 2000 lei.        (45/956.876)
  Art. 2. Se anulează în totalitate obiectul de activitate al
S.C. DENISANA COM S.R.L..
                                          Societatea Comercială
  Art. 3. Obiectul de activitate va fi :
                                          NICOLA-SERV - S.R.L.
  Domeniul principal de activitate 472-Comerț cu
amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al
                                              DECIZIA
produselor din tutun, în magazine specializate;
  Obiectul de activitate principal: 4721- 4721 Comerț cu            ASOCIATULUI UNIC AL
amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în                S.C. NICOLA-SERV S.R.L.
magazine specializate;
  Obiectul de activitate secundar va fi:              Subscrisa S.C. NICOLA-SERV S.R.L., cu sediul
  4711 Comerț cu amănuntul în magazine             social în Com. Snagov, sat Ghermănești, str. Răzoare,
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse        bl. P9, sc. 1, ap. 7, jud. Ilfov, J23/1091/2006,
alimentare,băuturi și tutun                    C.U.I. 16412989, prin asociatul:
  4719 Comerț cu amănuntul în magazine               PĂTRAȘCU TITI, cetățean român, născut la data de
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse        07.04.1955 în com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui,
nealimentare;                           domiciliat în com. Snagov, sat Ghermănești, str. Răzoare,
  4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor      bl. P9, sc. 1, et. 2, jud. Ilfov, identificat cu CI seria IF,
din carne, în magazine specializate                nr. 121863 eliberată de SPCLEP Snagov la data de
  4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de       28.08.2006, CNP 1550407374086,
patiserie și produselor zaharoase, în magazine            Și având ca invitată:
specializate                             Societatea comercială TINCHER LIMITED, persoană
  4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine      juridică cipriotă, constituită și înregistrată în Republica
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                13

Cipru sub numărul 222747, cu sediul social la Thiseos 4,     de Poliția com. Pantelimon, la data de 10.03.2003,
Egkomi, P.C. 2413, Nicosia, Cipru, prin Dl Director       CNP 1830731410067;
Georgios Georgiou                          - CARBONE BERNARDINO, domiciliat în Italia,
  Hotărăște următoarele:                    Dolo (VE), via Serraglio 16, identificat cu Pașaport
  Art. 1 Se aprobă cesiunea părților sociale ale        nr. E 671405, eliberat de Autoritățile italiene la data de
asociatului PĂTRAȘCU TITI către societatea comercială      13.01.2006 și Carte de identitate nr. AJ 9562600 eliberată
TINCHER LIMITED.                         de Autoritățile italiene la data de 10.02.2005;
  Art. 2 În urma Contractului de Cesiune din data de        - RÎSTEA ADELAIDA, domiciliată în oraș
16.12.2008, structura capitalului social al societății va fi   Bolintin-Vale, B-dul Republicii, Bl. B4, sc B, et. 4, ap. 30,
următoarea:                           județul Giurgiu, posesoare a CI seria GG nr. 064652,
  Societatea comercială TINCHER LIMITED va deține       eliberată de Poliția orașului Bolintin-Vale, la data de
10.000 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de   25.05.2002, CNP 2780514521593;
100.000 lei, reprezentând 100% din capitalul social.         - PANȚIRU CLAUDIU-ALEXANDRU, domiciliat în
  Art. 3 Administratorul societății, pe termen nelimitat și  Mun. Piatra Neamț, str. Pictor N. Grigorescu, nr. 7,
având puteri depline este dl PĂTRAȘCU TITI, cetățean       bl. E13, sc A, ap. 14, Județ Neamț, posesor al C.I.
român, născut la data de 07.04.1955 în com. Muntenii de Jos,   seria NT, nr. 081011 eliberată de Poliția
jud. Vaslui, domiciliat în com. Snagov, sat Ghermănești,     Mun. Piatra Neamț la data de 20.07.2001,
str. Răzoare, bl. P9, sc. 1, et. 2, jud. Ilfov, identificat cu  CNP 1830415271695;
CI seria IF, nr. 121863 eliberată de SPCLEP Snagov la        Întrunind astfel 100% din paticiparea la capitalul social
data de 28.08.2006, CNP 1550407374086.              are următoarea ordine de zi:
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân        I. Cesiunea părților sociale deținute de către cei patru
neschimbate.                           asociați.
  Adoptată azi, 12.01.2009.                    II. Numirea unui nou administrator.
                                   III. Modificarea duratei contractului de comodat pentru
  (46/956.877)                         sediu social
                                   IV. Schimbarea obiectului principal de activitate.
         Societatea Comercială                V. Radierea tuturor obiectelor secundare de activitate.
         NICOLA-SERV - S.R.L.                În baza actelor care au fost prezentate, Adunarea
                                 Generală a Asociaților a hotărât cu unanimitate de voturi
            NOTIFICARE                următoarele:
                                   I. 1. Cesiunea părților sociale deținute de către
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                                 dl PAPADOPOL GABRIEL, un număr de
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        25 (douăzecișicinci) părți sociale pe care le deține în
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      S.C. GREEN FIELDS IMPEX S.R.L., în valoare de
republicată, cu modificările și completările ulterioare,     250 lei, reprezentând 25% din capitalul social al societății
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     către dl NAE GEORGE cetățean român, sex masculin,
societății comerciale NICOLA-SERV S.R.L., cu sediul în      născut la data de 20.12.1985 în Mun. București, sector 2,
SAT GHERMĂNEȘTI, COMUNA SNAGOV, județ Ilfov,           domiciliat în Mun. București, sector 5, str. Plivitului,
Str. RĂZOARE, bloc P9, scara 1, ap. 7, înregistrată sub     nr. 51 A, posesor, al CI seria RT nr. 548464 eliberat de
nr. J23/1091/2006, cod unic de înregistrare 16412989,      către SPCEP S 5 biroul nr. 3, la data de 31.03.2008,
care a fost înregistrat sub nr. 1264 din 14.01.2009.       valabil până la data de 20.12.2015, Cod Numeric
  (47/956.878)                         Personal 1851220420030.
                                   2. Cesiunea părților sociale deținute de către
                                 dl CARBONE BERNARDINO, un număr de
        Societatea Comercială               25 (douăzecișicinci) părți sociale pe care le deține în
      GREEN FIELDS IMPEX - S.R.L.             S.C. GREEN FIELDS IMPEX S.R.L., în valoare de
                                 250 lei, reprezentând 25% din capitalul social al societății
            HOTĂRÂREA
                                 către dl NAE GEORGE, cu datele de identificare arătate
                                 mai sus.
 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR ÎNCHEIATĂ
                                   3. Cesiunea părților sociale deținute de către
       ASTĂZI, 15.12.2008
                                 dna.   RÎSTEA ADELAIDA,        un  număr   de
  Ședința ținută astăzi, 15.12.2008, la sediul societății    25 (douăzecișicinci) părți sociale pe care le deține în S.C.
S.C. GREEN FIELDS IMPEX S.R.L. la care s-au           GREEN FIELDS IMPEX S.R.L., în valoare de 250 lei,
prezentat asociații:                       reprezentând 25% din capitalul social al societății către
  - PAPADOPOL GABRIEL, domiciliat în              dna. STOEAN GABRIELA, cetățean român, sex feminin,
com. Pantelimon, sat Pantelimon, Str. Popa Sapca, nr. 8,     născut la data de 18.07.1983 în Mun. București, sector 3,
Județ Ilfov, posesor al C.I. seria IF, nr. 016115 eliberată   domiciliat în Mun. București, sector 3, Str. Liviu Rebreanu
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
nr. 12, bl. K2, sc. B, ap. 38, posesoare a CI seria RT,     4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
nr. 503369 eliberat de către SPCEP S3, biroul nr.4, la      condiționat; 4329 Alte lucrări de instalații pentru
data de 03.08.2007, valabil până la data de 18.07.2014      construcții; 4331 Lucrări de ipsoserie; 4332 Lucrări de
Cod Numeric Personal 2830718430029.               tâmplărie și dulgherie; 4333 Lucrări de pardosare și
  4. Cesiunea părților sociale deținute de către        placare a pereților; 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli
dl PANȚIRU CLAUDIU-ALEXANDRU, un număr de            și montări de geamuri; 4339 Alte lucrări de finisare ;
25 (douăzecișicinci) părți sociale pe care le deține în     4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
S.C. GREEN FIELDS IMPEX S.R.L., în valoare de          4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ;
250 Iei, reprezentând 25% din capitalul social al societății   4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
către dna. STOEAN GABRIELA, cu datele de identificare      cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
arătate mai sus.                         și tutun, 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor
  5. În urma cesiunii capitalul social a rămas         de patiserie și produselor zaharoase, în magazine
neschimbat, în valoare de 1000 lei, împărțit în         specializate, 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor în
100 (unasută) de părți sociale cu o valoare nominală de     magazine specializate, 4729 Comerț cu amănuntul al
10 lei, și structura capitalului social a devenit următoarea:  altor produse alimentare, în magazine specializate;
  • Dl NAE GEORGE devine asociat și deține un număr      4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
de 50 părți sociale în valoare totală de 500 lei, deținând    4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
50% din beneficile și pierderile societății;           produselor zaharoase; 4637 Comerț cu ridicata cu cafea,
  • dna. STOEAN GABRIELA devine asociat și deține       ceai, cacao și condimente; 4638 Comerț cu ridicata
un număr de 50 părți sociale în valoare totală de 500 lei,    specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și
deținând 50% din beneficile și pierderile societății.      moluște; 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de
  6. Noii asociați, dl NAE GEORGE și dna STOEAN        produse alimentare, băuturi și tutun; 4649 Comerț cu
GABRIELA declarăm că am luat act de situația           ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; 4690 Comerț
economico-financiară și juridică a societății și ne       cu ridicata nespecializat.
subrogăm în toate drepturile și obligațiile cedenților,       VII. Înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului a
drepturi și obligații născute din deținerea celor 100 părți   modificărilor conform prevederilor legale în vigoare.
sociale, preluând atât activul cât și pasivul societății și     (48/956.879)
degrevând astfel foștii asociați de toate obligațiile
asumate pe perioada anterioară încheierii prezentului
contract de cesiune.                              Societatea Comercială
  7. La data semnării prezentului act s-a procedat la           GREEN FIELDS IMPEX - S.R.L.
predarea-primirea tuturor actelor contabile (facturi,
chitanțe, registre contabile, s.a), inclusiv arhiva contabilă,             NOTIFICARE
privind operațiunile economico-financiare ale societății,      Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
desfășurate de aceasta.                     Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  8. Totodată, au fost predate ștampilele firmei. Foștii    prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
asociați declară că nu mai există alte bunuri documente     republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în vederea predării.                       depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  II. Retragerea din calitatea de administrator a       societății comerciale GREEN FIELDS IMPEX S.R.L., cu
domnului PAPADOPOL GABRIEL și numirea în această         sediul în ORAȘ PANTELIMON, județ Ilfov,
calitate a dlui. NAE GEORGE, cu datele de identificare      Str. POPA ȘAPCĂ, nr. 8, înregistrată sub
de mai sus, pentru un mandat cu o durată de 4 ( patru )     nr. J23/111/2006, cod unic de înregistrare 18318504,
ani, cu puteri depline. Asociații aprobă cu unanimitate     care a fost înregistrat sub nr. 1399 din 14.01.2009.
de voturi descărcarea de gestiune a domnului.            (49/956.880)
PAPADOPOL GABRIEL; •f
  III. Se modifică durata contractului de comodat pentru
sediul social, aceasta devenind limitată până la data de            Societatea Comercială
09.03.2009.                               NEI TECHNICS & STRATEGIES - S.R.L.
  IV. Schimbarea obiectului principal de activitate, după
cum urmează:                                      HOTĂRÂREA
  «Agenții imobiliare» - Cod CAEN 7031 se radiază și se
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR
adaugă «Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
                                    S.C. NEI TECHNICS & STRATEGIES S.R.L.
geamuri» - Cod CAEN 4334, care va deveni obiect
                                       NR.2 DIN DATA DE 17.12.2008
principal de activitate.
  V. Radierea tuturor obiectelor secundare de activitate.     Subscrisa S.C. “NEI GUARD” S.R.L. cu sediul în
  VI. Extinderea obiectului secundar de activitate prin    Oraș Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae, nr. 69-71,
adăugarea : 4321 Lucrări de instalații electrice;        Vila 27, Jud. Ilfov, Cod Unic de înregistrare 19501312,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                  15

Nr. de ordine în registrul comerțului J23/2519/2006,          Transmisiunea părților sociale s-a făcut în temeiul
capital social de 200 lei, reprezentată de NEICU MIHAI,       art. 197 din L. nr. 31/1990 republicată și modificată.
cetățean român, domiciliat în Com. Voluntari, Jud. Ilfov,        Astfel, capitalul societății în valoare de 200 lei, aport în
Șos. Erou Nicolae Iancu, nr. 69-71, născut la data de
                                  numerar, împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei, va fi
17.02.1963 în Com. Ciocârlia, Jud. Ialomița,
CNP 16302174000187, posesor al C.I. seria EP,            deținut astfel:
nr.000383 eliberată la data de 15.05.2002 de              S.C. “NEI GUARD” S.R.L. - 14 părți sociale a câte
D.G.E.I.P. - D.E.P și subsemnații DRAGILA CATALIN-MARIAN,      10 lei fiecare, în total 140 lei, reprezentând 70% din
cetățean român, născut la 14.08.1971 în București,         capitalul social, cu o cotă de participare la profitul și
sectorul 8, domiciliat în Chitila, str. Tudor Vladimirescu,
                                  pierderile societății de 70% ;
nr. 81, jud. Ilfov, CNP 1710814471011, identificat cu
C.I. seria IF, nr. 175489 emisă de SPCEP Buftea la           DRAGILA CATALIN-MARIAN - 2 părți sociale a câte
29.01.2008; ALBU MIRCEA, cetățean român, născut la         10 lei fiecare, în total 20 lei, reprezentând 10% din
06.02.1959 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în         capitalul social, cu o cotă de participare la profitul și
București, str. Rabat nr. 1, sector 1, CNP             pierderile societății de 10% ;
1590206400018, identificat cu C.I. seria DP, nr. 109900,
                                    ALBU MIRCEA - 1 parte socială de 10 lei,
emisă de INEP la 07.12.2004; NEICU TUDOR-EDUARD,
cetățean român, născut la 06.04.1983 în București,         reprezentând 5% din capitalul social, cu o cotă de
sectorul 2, domiciliat în București, str. Aninului, nr. 23,     participare la profitul și pierderile societății de 5% ;
sector 1, CNP 1830406420036, identificat cu C.I.            NEICU TUDOR-EDUARD - 2 părți sociale a câte 10 lei
seria RT, nr. 493367 emisă de SPCEP S 1, biroul nr. 4, la      fiecare, în total 20 lei, reprezentând 10% din capitalul
04.07.2007; MAGYAR VALENTIN-FLORIAN, cetățean            social, cu o cotă de participare la profitul și pierderile
român, născut la 11.01.1968 în Otopeni, Jud. Ilfov,
                                  societății de 10% ;
domiciliat în Otopeni, Intr. Gladiolelor, nr. 1, Jud. Ilfov,
CNP 1680111421512, identificat cu C.I. seria IF,            POP CATALIN-GEORGE - 1 parte socială de 10 lei,
nr. 133902, emisă de SPCLEP Otopeni la 25.01.2007 și        reprezentând 5% din capitalul social, cu o cotă de
POP CATALIN-GEORGE, cetățean român, născut la            participare la profitul și pierderile societății de 5%.
20.10.1973 în București, sectorul 5, domiciliat în           Prezenta hotărâre completează în mod corespunzător
București, str. Virtutii, nr. 12, bl. R11A, sc. A, et. 4, ap. 18,
                                  actul constitutiv al S.C. “NEI TECHNICS & STRATEGIES”
sector 6, CNP 1731020441512, identificat cu C.I.
seria RR, nr. 074161 emisă de Secția 21 la 25.11.1999,       S.R.L., celelalte prevederi ale actului constitutiv rămânând
în calitate de asociați ai S.C. “NEI TECHNICS &           neschimbate.
STRATEGIES” S.R.L., azi data de mai sus, la sediul           Urmează a se proceda la întocmirea actelor necesare
societății am hotărât următoarele :                 și înregistrarea acestei mențiuni la organele competente
  Se schimbă sediul social al societății din Otopeni,
                                  conform Legii 31/1990.
str. Intrarea Gladiolelor. Nr. 1, Județul Ilfov, în București,
str. Aninului, nr. 23, sector 1, denumirea societății fiind       (50/956.881)
aceeași conform Dovezii privind disponibilitatea firmei
înregistrată la ORCTB sub nr. 633651/18.12.2008.
  Dl MAGYAR VALENTIN-FLORIAN cedează cele                    Societatea Comercială
2 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei, în total 20 Iei,       NEI TECHNICS & STRATEGIES - S.R.L.
aport în numerar, reprezentând 10% din capitalul social al
S.C. “NEI TECHNICS & STRATEGIES” S.R.L. către                        NOTIFICARE
S.C. “NEI GUARD” S.R.L., si înțelege astfel să retragă
din firmă nemaiavând nici-o pretenție de nici-o natură.        Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  Subscrisa S.C. “NEI GUARD” S.R.L. prin             Tribunalul București notifică, în conformitate cu
reprezentantul sau : NEICU MIHAI, declară că este de        prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
acord să primească de la MAGYAR VALENTIN-FLORIAN, cele       republicată, cu modificările și completările ulterioare,
2 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei, în total 20 lei,
                                  depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
aport în numerar, reprezentând 10% din capitalul social al
S.C “NEI TECHNICS & STRATEGIES” S.R.L.,               societății comerciale NEI TECHNICS & STRATEGIES S.R.L.,
întelegând să preia toate drepturile și obligațiile pe care     cu sediul în ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Intr.
le implică aceste părți sociale, devenind astfel asociat la     GLADIOLELOR, nr. 1, înregistrată sub nr. J23/991/2008,
S.C. “NEI TECHNICS & STRATEGIES” S.R.L., cu aport          cod unic de înregistrare 23591984, care a fost înregistrat
la beneficii și pierderi în cotă de 70%.              sub nr. 1646 din 16.01.2009.
  Prețul total al cesiunii este de 20 lei, respectiv cedarea
părților sociale se face la valoarea nominală a acestora.        (51/956.882)
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
        Societatea Comercială                comericale, cu modificările ulterioare am hotărat
    SEMIH TEXTIL IMPORT - EXPORT - S.R.L.            următoarele:
                                    Articol unic: Completarea obiectului de activitate al
            HOTĂRÂREA                  societății cu următoarele coduri caen:
                                    - Cod CAEN 6820 - Închirierea și subânchirierea
     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               bunurilor imobiliare proprii și închiriate
  Subsemnatii IRDANA MURAT, cetățean turc,              - Cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază
domiciIiat în Turcia, Istanbul, Esenler, Mimarsinan mh,       de comision sau contract
2 cadde sk, identificat cu PA seria TR-P,                Celelalte dispoziții ale actului - constitutiv rămân
nr.   318513/29.04.2005      emis   de  Turcia,     neschimbate.
OZDEMIR SEMIH, cetățean turc, domiciliat în Turcia,           (54/956.885)
Istanbul, Fatih, Yali, identificat cu PA seria TR-O,
nr. 165721/24.12.2003 emis de Turcia, asociați, am
hotărât:                                        Societatea Comercială
  Art. 1. Se schimbă sediul social al societății din                  CORIS - S.R.L.
Voluntari, șos. Afumați, nr. 86, Complex Smart Expo Construct,
Stand 19-20, jud. Ilfov, în București, str. Nicolae Canea,                  NOTIFICARE
nr.12, sect. 2.                             Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  (52/956.883)                           Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                   prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                   republicată, cu modificările și completările ulterioare,
        Societatea Comercială                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
    SEMIH TEXTIL IMPORT - EXPORT - S.R.L.            societății comerciale CORIS S.R.L., cu sediul în
                                   ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov, Str. MATEI BASARAB,
            NOTIFICARE                  nr. 33A, înregistrată sub nr. J23/1505/2004, cod unic de
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă         înregistrare 16821940, care a fost înregistrat sub nr. 2309
Tribunalul București notifică, în conformitate cu          din 21.01.2009.
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,          (55/956.886)
republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al societății
comerciale SEMIH TEXTIL IMPORT - EXPORT S.R.L.,                    Societatea Comercială
cu sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov,                       PROFILCO RO - S.R.L.
Șos. AFUMAȚI, nr. 86, înregistrată sub
nr. J23/2144/2008, cod unic de înregistrare 17592420,                      DECIZIA
care a fost înregistrat sub nr. 2057 din 20.01.2009.
                                            ADMINISTRATORULUI
  (53/956.884)                                   S.C. PROFILCO RO S.R.L.
                                     Subsemnatul ATHANASOPOULOS DIMITRIOS,
         Societatea Comercială               cetățean grec, sex masculin, născut la data de
           CORIS - S.R.L.                 08.08.1963 în Frixa Ilia, Grecia, cu domiciliul declarat în
                                   Grecia, str. Digeni Akrita 134, Petroupoli, Atica Grecia,
            HOTĂRÂREA                  posesor al pașaportului nr. AB 1805289, emis la data de
                                   30.10.2006 de Autoritățile din Grecia, valabil până la data
     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               de 29.10.2011, în calitate de administrator cu puteri depline, în
         NR. 1/15.01.2009                  calitate de administrator, al S.C. „PROFILCO RO” S.R.L.,
  Subscrisa                             persoană juridică română, cu sediul declarat în Comuna
  Strong Consulting Group Inc cu sediul în S.U.A.,         Dragomirești Vale, Sat Dragomirești Deal, Str. Viilor nr. 2,
2711 Centerville Road, ap. 400, Wilmington, District New Castle,   județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub
Delaware, Cod Fiscal 070343197, număr de               nr. J23/666/2007, Cod de înregistrare fiscală
înmatriculare 4320935 legal reprezentată prin asociat și       RO 18167975, în conformitate cu dispozițiile Legii
administrator Scheusan Corina-Mirela                 nr. 31/1991, cu modificările și completările ulterioare, în
  În calitate de asociat unic al S.C. Coris S.R.L. cu        baza art. 12, alin 3, lit. a) din actul constitutiv al societății,
sediul social în Oraș Voluntari, str. Matei Basarab, nr. 33,     am decis următoarele:
jud. Ilfov, număr de înmatriculare Registrul Comerțului         1. Înființarea unui punct de lucru al
J23/1505/2004, C.U.I. 16821940, în baza dispozițiilor        S.C.„PROFILCO RO” S.R.L., în Mun. Iași,
legii nr. 31/1990 republicată privind societățile          str. Trei Fantani, nr. 3, județul Iași - (în incinta
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                17

S.C. ROMTRANS S.A. -Magazia 3 -Baza de expediții        Republica Moldova la data de 30.04.1950, căsătorit, cu
internaționale), conform contractului de închiriere       reședința în București, Șoseaua Nordului, nr. 46,
nr. 57/414/ 09.01.2009.                     sector 1, identificat cu PA, seria MDA, nr. A 2164844,
  2. Pentru îndeplinirea formalităților legale privid     eliberat de autoritățile din Chișinău, la data de
înregistrarea și publicarea prezentei decizii se        21.12.2005, deținător a 585 acțiuni nominative,
împuternicește d-na Iacobescu Valeria, în calitate de      reprezentând 58,50 % din capitalul social al societății;
consilier juridic al societății.                  - Larisa IAVORSKI, acționar, cetățean român, născută
  Redactată în 3 (trei) exemplare astăzi 15.01.2009.     în localitatea Belozerskoe, Federația Rusă, la data de
                                10.05.1950, căsătorită, domiciliată în București,
  (56/956.887)
                                Șos. Nordului, nr. 46, sectorul 1, posesoare a CI seria
                                RR, nr. 102354 eliberată de către Secția 2 Poliție la data
     Societatea Comercială                 de 24.03.2000, CNP 250051040084, deținător a
 PHARMA CONSULTING & MANAGEMENT - S.R.L.            210 acțiuni nominative, reprezentând 21 % din capitalul
                                social al societății;
         HOTĂRÂREA                     - Irina IAVORSKI, acționar, cetățean italian, căsătorită,
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              fiica lui Constantin și a Larisei, născută în localitatea
S.C. PHARMA CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L.           Bălți, Republica Moldova, la data de 05.08.1974, cu
        NR. 5/20.12. 2008                domiciliul în Grottaferrata, Str. Consoli ( EX V.XXIV MAGGIO )
                                1/3, având Carte de identitate, nr. AJ 4820399 eliberată
  Asociații:
                                de Autoritățile din Grottaferrata la data de 13.05.20044,
  CRANGUS VALERIU, cetățean român, fiul lui Florea
                                posesoare a pașaportului P - ITA, nr. C680540, eliberat la
și al Alexandrei, născut în Tg. Jiu, jud. Gorj la data de
                                data de 20.05.2004 de către Autoritățile din Roma / Italia,
17.06.1975,    domiciliat    în  sat   Sanpetru,
                                reprezentată legal prin Dna Gutu Iulia, deținător a
str. Meschendorfer, nr. 359, jud. Brașov, identificat cu
                                100 acțiuni nominative, reprezentând 10 % din capitalul
CI seria BV, nr. 073635/30.12.1999, eliberată de
                                social al societății;
Poliția BV la data 30.12.1999, CNP 1750617080071,
                                  - Olga IAVORSKI, acționar, cetățean român,
  EILAT EKERLING (EILAT) ODED - cetățean israelian,
                                căsătorită, fiica lui Constantin și a Larisei, născută în
domiciliat în Israel, Roded st. 3/30, Eilat născut la
                                localitatea Bălți, Republica Moldova, la data de
21.10.1968, nr. de identitate 023891005, Pașaport
                                26.01.1976, cu domiciliul în România, București,
nr. 10907272 emis de autoritățile israeliene HERZLIYA la
                                Șos. Nordului, nr. 46, sectorul 1, posesoare a C.I.
31.05.2005
                                seria RT, nr. 197427 eliberată de Secția 2 Poliție la data
  În ședința extraordinară de la sediul societății,
                                de 16.10.2001, C.N.P. 2760126411524, reprezentată
renunțând Ia formalitățile de convocare, am decis astăzi,    legal prin Dna Gutu Iulia, deținător a 100 acțiuni
20.12.2008, următoarele:                    nominative, reprezentând 10 % din capitalul social al
  Art. 1 Închiderea punctului de lucru situat în București,  societății;
Bd. N. Titulescu, nr. 1, sc. D, et. 6, ap. 111, sector 1.      - Roman LUNGU, acționar, cetățean moldovean, de
  Actul a fost încheiat astăzi 20.12.2008 în 4 (patru)    sex masculin, fiul lui Constantin și a Liliei, născut în
exemplare.                           Republica Moldova - localitatea Bălți la data de
  (57/956.888)                        24.11.1973, cu reședința în București, str. Ficusului, nr. 5,
                                Bl. 20 / 7, sc. A, et. 3, sectorul 1, cu domiciliul în
                                Rep. Moldova, Chișinău, str. Caracioban/2, posesor al
         Societatea Comercială             PA - MDA, nr. A2675788 eliberat la data de 27.10.2006,
         UNICOM OSYS - S.A.              deținător a 5 acțiuni nominative, reprezentând 0,50 % din
                                capitalul social al societății;
           HOTĂRÂREA
                                  În unanimitate, ședința adunării generale
                                extraordinare a acționarilor se declară legal constituită, în
   ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
                                conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
         A ACȚIONARILOR
                                societățile comerciale, republicată, cu modificările
        S.C. UNICOM OSYS S.A.
                                ulterioare, acționarii prezenți sau reprezentați deținând
    J23 /1999 / 25.06.2008, C.U.I. - 18018183
                                totalitatea capitalului social. Dl Constantin IAVORSKI
  La ședința Adunării Generale Extraordinare a         este ales Președinte al Adunării Generale, iar
Acționarilor societății, care a avut loc la data de       Dna Mihaela SECLAMAN este desemnată Secretar de
16.01.2009 la sediul ales din Str. Bilciuresti, nr. 9A,     ședință.
sectorul 1, în condițiile art. 121 din Legea 31/1990        Ordinea de zi cuprinde:
republicată, au participat toți acționarii:             -Extinderea obiectului de activitate al societății cu cod
  - Constantin IAVORSKI, acționar, cetățean          CAEN 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate,
moldovean, născut în localitatea Taraclia, Borceag,       cod CAEN 3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri și
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
magazine;                             de autoritățile din Germania valabil până la data de
  -Reactualizarea actului constitutiv al societății       10.07.2016
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor          Gurbuz Suleyman, cetățean turc născut la data de
S.C. UNICOM OSYS S.A., având număr de ordine în          17.04.1977, în Cal Turcia, domiciliat în Cal Turcia,
Registrul Comerțului J23/1999/25.06.2008, C.U.I.         identificat cu permis de ședere ROU nr. 0138633 eliberat
RO 18018183, întrunită legal la sediul societății din       la 05.11.2007, asociați la S.C. ACTIVECO S.R.L., cu
Șos. Giurgiului, nr. 269, Comuna 1 Decembrie,           sediul în județul Ilfov, localitatea Popești Leordeni,
județul Ilfov, astăzi, 16.01.2009, cu votul tuturor        Șos. Oltenitei, nr. 22, CAM. 3 înregistrat la Oficiul
acționarilor prezenți, în urma dezbaterilor și deliberărilor,   Registrului Comerțului Ilfov sub J23/1221/2008,
cu unanimitate de voturi, a adoptat următoarea:
                                 C.U.I. 23722125, având la baza contractul de cesiune
  HOTĂRÂRE
                                 nr. 1/19.01.2009, hotărâm să introducem următoarele
  Art. 1 În conformitate cu art. 113, al. 1 lit. c) din Legea
                                 modificări în actul constitutiv;
nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările
                                   Yilmaz Arif Ilhan, cedează în totalitate cele 25 părți
ulterioare, se aprobă extinderea obiectului de activitate al
societății, cu următoarele coduri CAEN :             sociale a 10 lei partea, în valoare totală de 250 lei în
  Cod CAEN 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei       numerar din capitalul social al S.C. Activeco S.R.L. lui
plate ;                              Yilmaz Burhan asociat nou, cetățean german, născut în
  Cod CAEN 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri      Germania, Worms la data de 27.10.1990, domiciliat în
și magazine ;                           Germania, Worms 67547, identificat cu PA
  Art. 2 În conformitate cu prevederile art. 204,        nr. C2ZXTP3NW eliberat de autoritățile Germane la
alin. 4) din Legea nr. 31 / 1990, privind societățile       17.11.2008.
comerciale, republicată cu modificările ulterioare, se        Prin cedare în totalitate de părți sociale
aprobă reactualizarea actului constitutiv al societății, în    Yilmaz Arif llhan, se revocă și din calitatea de
sensul înlocuirii vechiului act constitutiv cu un nou       administrator în societate.
act constitutiv. Departamentul economic va urmări          În urma cesionării de părți sociale capitalui social în
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.           numerar de 500 lei divizat în 50 părți sociale a 10 lei
  (58/956.889)                         partea se repartizează astfel:
                                   Yilmaz Burhan deține 25 părți sociale în valoare totală
                                 de 250 lei, reprezentând 50% din capitalul societății
         Societatea Comercială               Gurbuz Suleyman deține 25 părți sociale în valoare
          UNICOM OSYS - S.A.               totală de 250 lei reprezentând 50% din capitalul societății.
                                   Se numește administrator al societății Yilmaz Burhan,
            NOTIFICARE
                                 cu puteri depline pe perioadă nelimitată.
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă         Administratorii vor exerciata puterile administrative
Tribunalul București notifică, în conformitate cu         separat.
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,        Redactat și editat în patru exemplare de asociați sub
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                 semnătură privată NR. 01/19.01.2009
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
societății comerciale UNICOM OSYS S.A., cu sediul în         (60/956.891)
COMUNA 1 DECEMBRIE, județ Ilfov, Șos. GIURGIULUI,
nr. 269, înregistrată sub nr. J23/1999/2008, cod unic de
înregistrare 18018183, care a fost înregistrat sub nr. 2559            Societatea Comercială
din 22.01.2009.                                   ACTIVECO - S.R.L.
  (59/956.890)                                    NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
         Societatea Comercială              Tribunalul București notifică, în conformitate cu
          ACTIVECO - S.R.L.
                                 prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
            HOTĂRÂREA
                                 depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              societății comerciale ACTIVECO S.R.L., cu sediul în
         NR. 01/19.01.2009                ORAȘ    POPEȘTI    LEORDENI,     județ  Ilfov,
                                 Șos. OLTENIȚEI, nr. 22, înregistrată sub
  Subsemnații
                                 nr. J23/1221/2008, cod unic de înregistrare 23722125,
  Yilmaz Arif ilhan, cetățean german, născut la
                                 care a fost înregistrat sub nr. 2566 din 22.01.2009.
01.01.1966 / Ankara, Turcia, domiciliat în Germania,
Birhenweg 14 identificat cu PA, nr. 218544377, eliberat        (61/956.892)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                19

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       PADONA BUSINESS - S.R.L.                   CONTAB CONSULTING SERV - S.R.L

   HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 21 IANUARIE 2009                        HOTĂRÂREA

                                      ADUNĂRII GENERALE ÎN CADRUL
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                  S.C. CONTAB CONSULTING SERV S.R.L,
 S.C. PADONA BUSINESS S.R.L., CU SEDIUL ÎN                CU SEDIUL ÎN ORAȘ. BRAGADIRU,
 ORAȘUL VOLUNTARI, STR. ION FONAGHI, NR. 19,              STR. DEMNITATII, NR. 3, JUDEȚUL. ILFOV,
    JUD. ILFOV, ÎNMATRICULATĂ SUB               ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                      NR. J23/432/2008, C.U.I. 23291162
  NR. J 23/1026/2001, CU C.U.I. RO 2785023
                                    Între subsemnații
  Adoptată de către subsemnații NIȚĂ Niculina, cu           ZAMFIR SOFICA, cetățean român, cu domiciliul în
CNP 2640101400431, și NIȚĂ Paul, cu                București, str. Mihail Sebastian, nr. 15, bl. S20, sc. A,
CNP 1610519400216, ambii în calitate de asociați în        et. 7, ap. 31, sector 5, născută la data de 31.01.1966, în
cadrul acestei societăți, la adunarea generală fiind        Com. Calugareni, Jud. Giurgiu, identificată cu C.I.
                                  seria RT, nr. 046424, eliberată de Secția 19, la data de
reprezentat întregul capital social, prin care, de comun
                                  08.10.1999, valabilă până la data de 31.01.2009,
acord, am hotărît următoarele:                   C.N.P. 2660131232607, în calitate de asociat și
  1. Obiectul Societății se completează astfel:          administrator, și
CAEN 6399 - Alte activități de servicii informaționale         LUNGU LILIANA, cetățean român, cu domiciliul în
n.c.a., 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a     București, str. Drumul Taberei, nr. 94, bl. 519, sc. 1,et. 5,
                                  ap. 19, sector 6, născută în Oraș Sinaia, Jud. Prahova, la
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului,
                                  data de 14.12.1963, identificat cu CI seria RR, nr.
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi   191396, CNP 2631214400122, eliberată de S.E.P. la
n.c.a.                               data de 13.02.2002, valabilă până la data de 14.12.2012,
  2. Se împuternicește Dl Consilier Juridic Dumitrescu Grigore,  în calitate de asociat am hotărât următoarele :
cu CNP 1310319400068, să semneze actele necesare,           -Deschiderea unui punct de lucru în București,
                                  str. Sebastian, nr. 15, bloc. S20, scara A, etajul 7, ap. 31,
inclusiv Actul constitutiv actualizat și să ne reprezinte Ia
                                  sector 5, având ca obiect de activitate - cod caen
toate organele competente, semnătura acestuia fiindu-ne      6920 - Activități de contabilitate și audit financiar,
opozabilă.                             consultanță în domeniul fiscal.
  Redactată de părți, în 4 exemplare, astăzi, 21 ianuarie       Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
2009.                               neschimbate, iar prezentul înscris are eficiență juridică
                                  numai după înregistrarea acestuia la Oficiul Registrului
  (62/956.893)                          Comerțului.
                                    (64/956.895)
        Societatea Comercială
       PADONA BUSINESS - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                     ROMANIAN CATERING SERVICES - S.R.L.
            NOTIFICARE
                                             HOTĂRÂREA
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București notifică, în conformitate cu             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,         S.C. ROMANIAN CATERING SERVICES S.R.L.
                                        DIN 25 NOIEMBRIE 2008
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al        - EXTRAS -
                                   Adunarea     Generală    a    Asociaților
societății comerciale PADONA BUSINESS S.R.L., cu
                                  S.C. ROMANIAN CATERING SERVICES S.R.L., cu
sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov,               sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 224 R, cod
Str. ION FONAGHI, nr. 19, înregistrată sub             postal 70000, Județul Ilfov, înregistrată la Oficiul
nr. J23/1026/2001, cod unic de înregistrare 2785023,        Registrului Comerțului sub nr. J23/891/2003, având
care a fost înregistrat sub nr.2626 din 22.01.2009.        Codul Unic de înregistrare 6865001, (în continuare
                                  denumită „Societatea”), ținută în mod legal și potrivit
  (63/956.894)                          prevederilor statutare în prezența celor 2 (doi) asociați,
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
reprezentând împreună 100% din capitalul social al                Societatea Comercială
Societății, respectiv:                            A-V SERVICE GROUP - S.R.L.
  (1) ALPHA ROCAS S.A., o societate înregistrată în
                                             HOTĂRÂREA
conformitate cu legea română, cu sediul în România,
Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 224 R, județ Ilfov,         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
înregistrată    la   Registrul   Comerțului    sub       S.C. A-V SERVICE GROUP S.R.L.,
nr. J23/1077/19.12.2001, reprezentată legal de dl Robert     CU SEDIU SOCIAL ÎN COM. JILAVA, STR. ODAI,
John Sheperd;                          NR. 163, CAMERA 2, JUDEȚ ILFOV, ÎNMATRICULATĂ
  (2) COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTUL              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI ILFOV DE
INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI S.A., o             PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI SUB
                                    NR. J23/671/2005, C.I.F RO 17423749,
societate înregistrată în conformitate cu legea română,
                                     CAP. SOC.200 LEI NR.1/19.01.2009
cu sediul în România, Otopeni, Calea Bucureștilor,
nr. 224 E, județ Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului    Subsemnații Avram Viorica, cetățean român,
sub nr. J40/10089/1998, reprezentată legal de dl        domiciliată în București, str. Theodor D. Sperantia, nr. 98,
                                bl. S28, ap. 50, Sector 3, identificată cu CI seria RT,
Ștefan-Răzvan Țonea,
                                nr. 246930, eIiberată de Secția 11 Poliție la data de
  în urma deliberării asupra problemelor înscrise pe     18.11.2002, C.N.P. 2570212400739 și Vasilescu
ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de        Constantin-Ion, cetățean român, domiciliat în București,
ședință, cu votul asociaților reprezentând 100% din       str. Serban Nicolae, nr. 28, Sector 1, identificat cu CI
capitalul social total, Adunarea Generală a Asociaților     seria RD, nr. 057937 eliberată de Secția 4 Poliție la data
  HOTĂRĂȘTE:                         de 18.12.1998, C.N.P.1451227400111, în calitate de
  Prelungirea     mandatului    administratorilor   asociați la S.C. A-V SERVICE GROUP S.R.L., cu sediu
Andrew McCullie Johnson și Robert John Shepherd         social în Com. Jilava, str. Odai, nr. 163, camera 2,
                                Județ Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
pentru o nouă perioadă de 4 ani și numirea unui nou
                                Ilfov de pe lângă Tribunalul București sub
administrator pentru 4 ani în persoana Dlui. Ștefan       nr. J23/671/2005, C.U.I. 17423749, am hotărât
Razvan Tonea, cetățean român, născut la Cluj-Napoca,      următoarele:
județul Cluj pe 08.04.1976, având domiciliul în           Art. 1.- Închiderea punctul de lucru din localitatea
str. Veteranilor, nr. 18, bloc R5C, scara 2, etaj 3, apt. 33,  Costinești, str. Paltinului nr. 22, județ Constanța.
sector 6, București, identificat cu CI seria RT, nr. 403192     Restul prevederilor din Actul Constitutiv rămân
emisă de SPCLEP S6, birou nr. 2, la 28.03.2006,         nemodificate.
CNP 1760408382753.                          (67/956.898)
  Redactată astăzi 25 noiembrie 2008, în 2 exemplare
originale.                                     Societatea Comercială
  (65/956.896)                                  T&T FOOD - S.R.L.

                                              DECIZIA
        Societatea Comercială
    ROMANIAN CATERING SERVICES - S.R.L.                ASOCIATULUI UNIC NR. 1/16.01.2009
                                  Subsemnata TUDOR ANTONELLA-STEFANIA,
            NOTIFICARE                domiciliată în sat Ciofliceni, (com. Snagov), str. Ștefan cel Mare,
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      nr. 44, județ Ilfov, identificată prin CI seria IF, nr. 157430,
                                eliberată de SPCLEP Snagov, la data de 09.08.2007,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                CNP 2690126081963, în calitate de asociat unic al
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                T&T FOOD S.R.L., cu sediul social în sat Ciofliceni,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    (com. Snagov), str. Stefan cel Mare, nr. 44, Camera 2,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     județ Ilfov, având C.U.I. 24540989 și atribut fiscal RO,
societății comerciale ROMANIAN CATERING             nr. O.R.C.T.B. J23/3066/2008, am hotărât următoarele:
SERVICES S.R.L., cu sediul în ORAȘ OTOPENI, județ          1. Se revocă din funcția de administrator
Ilfov, Calea BUCUREȘTILOR, nr. 224R, înregistrată sub      dl TISO ALESSANDRO, vorbitor de limba română,
nr. J23/891/2003, cod unic de înregistrare 6865001, care    domiciliat în Italia, cu reședința în Voluntari,
                                str. Erou Costache Radu, nr. 15/A, județ Ilfov, identificat
a fost înregistrat sub nr. 2647 din 22.01.2009.
                                prin pașaport seria AA, nr. 0817089, eliberat de
  (66/956.897)                        Autoritățile italiene, la data de 03.06.2004, și se numește
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                 21

administrator dna. TUDOR ANTONELLA-STEFANIA,                      Societatea Comercială
domiciliată în sat Ciofliceni, (com. Snagov), str. Ștefan cel Mare,          LONELIA COM - S.R.L.
nr. 44, județ Ilfov, identificată prin CI seria IF, nr. 157430,
eliberată de SPCLEP Snagov, la data de 09.08.2007,                     NOTIFICARE
CNP 2690126081963, cu puteri depline, pe perioadă            Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
nedeterminată, începând cu data semnării prezentei          Tribunalul București notifică, în conformitate cu
hotărâri.                               prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  Redactată și încheiata azi, 15.01.2009, de asociatul       republicată, cu modificările și completările ulterioare,
unic, la sediul societății, în trei exemplare originale.       depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                   societății comerciale LONELIA COM S.R.L., cu sediul în
   (68/956.899)                           SAT CĂȚELU, COMUNA GLINA, județ Ilfov,
                                   Str. LIBERTĂȚII, nr. 160C, înregistrată sub
          Societatea Comercială               nr. J23/636/2008, cod unic de înregistrare 23407888,
          T&T FOOD - S.R.L.                 care a fost înregistrat sub nr. 2871 din 23.01.2009.
                                     (71/956.902)
             NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă                 Societatea Comercială
Tribunalul București notifică, în conformitate cu                 VLADY CONSULTING - S.R.L.
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,                  HOTĂRÂREA
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
societății comerciale T&T FOOD S.R.L., cu sediul în             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
SAT CIOFLICENI, COMUNA SNAGOV, județ Ilfov,                  S.C. VLADY CONSULTING S.R.L.
Str. ȘTEFAN CEL MARE, nr. 44, ap.CAMERA 2,                Subsemnații
înregistrată sub nr. J23/3066/2008, cod unic de              POPESCU CRISTINA, de cetățenie română,
înregistrare 24540989, care a fost înregistrat sub nr. 2865      domiciliata în județul Ilfov, oraș Voluntari, str. Frasari,
din 23.01.2009.                            nr. 51A, și
                                     POPESCU DRAGOS-LUCIAN, de cetățenie română,
   (69/956.900)
                                   domiciliat în județul Ilfov, oraș Voluntari, str. Frasari,
                                   nr. 51A.
          Societatea Comercială                 în calitate de asociați ai S.C. VLADY CONSULTING S.R.L.,
          LONELIA COM - S.R.L.                cu sediul social în județul Ilfov, oraș Voluntari, str. Emil
                                   Racovita, nr. 31-33, tarla 45, parcela A934/1/2, lotul J7,
          HOTĂRÂREA A.G.A.                 înmatriculată la Registrul Comerțului sub
                                   nr. J23/1498/2006, C.U.I. 18889543, întruniți legal în
        A S.C. LONELIA COM S.R.L.               Adunarea Generală a Asociaților, au hotărât următoarele:
           NR. 01/15.01.2009                  1. Schimbarea sediului social al societății la adresa
  MORAD W. AHMED, cetățean irakian, domiciliat în          din județul Ilfov, oraș Voluntari, Șoseaua Pipera-Tunari,
Irak, Anbar, Al Kaam, nr. 46, posesor al Pașaportului seria      nr. 40B.
                                     2. Revocarea din funcția de administrator a domnului
S 1714222, eliberat de Autoritățile irakiene din București,
                                   POPESCU DRAGOS-LUCIAN, identificat cu CI seria IF,
la data de 17.03.2008, și KIANZAD BEHRANG, cetățean
                                   nr. 202469, domiciliat în str. Frasari, nr. 51A,
suedez, domiciliat în Suedia, Polismyndigheten I Kalmar Lan,
                                   oraș Voluntari, județ Ilfov și numirea în această funcție a
nr. 2, posesor la Pașaportului nr. 52630331, eliberat la
                                   doamnei POPESCU CRISTINA, identificată cu CI
data de 12.06.2006, de autoritățile suedeze din            seria IF, nr. 202470/ 05.10.2018 eliberată de SPCLEP
Polismyndigheten 1 Kalmar Lan, asociați ai              Voluntari la data de 15.09.2008, CNP 2741005423020,
S.C. LONELIA COM S.R.L. cu sediul în sat Catelu,           domiciliată în str. Frasari, nr. 51A, oraș Voluntari,
com. Glina, str. Libertatii, nr. 160B, Jud. Ilfov,          județ Ilfov.
J23/636/2008, C.U.I. 23407888, hotărâm:                  Noul administrator este numit pe o perioadă de 4 ani
  1. Schimbarea sediului social în: sat Catelu,           și va avea puteri depline.
com. Glina, str. Libertatii, nr. 160C, camera nr 1,            3. Încheiată în trei exemplare originale, azi,
Jud. Ilfov.                              20.01.2009.
   (70/956.901)                             (72/956.903)
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      VLADY CONSULTING - S.R.L.                    I Q MANAGEMENT - S.R.L.

           NOTIFICARE                       DECIZIA NR.1/21.01.2009

  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă           A ASOCIATULUI UNIC LA
Tribunalul București notifică, în conformitate cu             S.C. I Q MANAGEMENT
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    CU SEDIUL ÎN COM. CORBEANCA, SAT PETRESTI,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   JUD.TLFOV, STR. SOCULUI, NR.15, J/23/1003/2005,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al             C.U.I. 199311
societății comerciale VLADY CONSULTING S.R.L., cu        VLADU OVIDIU. cetățean român, născut la
sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov, Șos. PIPERA      23.02.1960 în Mun. Cluj-Napoca, fiul lui Alexandru și
TUNARI, nr. 40B, înregistrată sub nr. J23/1498/2006, cod   Iliana, domicliat în Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, Str. Barbu
unic de înregistrare 18889543, care a fost înregistrat sub  St. DeIavrancea, nr. 14, identificat cu CI seria KX,
nr. 2887 din 23.01.2009.                   nr. 037729, emisă de Pol. Mun. Cluj la 16.06.1999,
                               CNP 1600223120727 în calitate de asociat unic am
  (73/956.904)                       decis.
                                 1. Schimbarea obiectului principal de activitate din
                               CAEN 6420 Activități ale holdingurilor cu CAEN 6311
       Societatea Comercială
                               Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și
     EURO KOLBENSCHMIDT - S.R.L.
                               activități conexe.
                                 2.Completarea obiectului de activitate cu CAEN:
           HOTĂRÂREA
                               5210     Depozitări;1811-Tipărirea      ziarelor;
                               1812-Alte activități de tipărire n.c.a; 1813 Servicii
        ADUNĂRII GENERALE A
                               pregătitoare pentru pretipărire; 1814-Legătorie și servicii
     S.C. EURO KOLBENSCHMIDT S.R.L.           conexe; 4643-Comerț cu ridicata al aparatelor electrice
         NR. 1/22.01.2009              de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și
  Subsemnații                       televizoarelor; 4647 Comerț cu ridicata al mobilei,
  - ADLI MEHMET,cetățean turc, domiciliat în Turcia,    covoarelor și a articolelor de iluminat; 4649-Comerț cu
                               ridicata al altor bunuri de uz gospodăres; 4651-Comerț cu
Elazig, Merkez, Kuyulu, posesor al pas. Seria TR-O,
                               ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și
nr. 835178, emis de aut. Turce la data de 07.10.2005, și   software-lui; 4652-Comerț cu ridicata de componente și
  -ADLI YUSUF, cetățean turc, domiciliat în Turcia,    echipamente electronice și de telecomunicații;
Istanbul, Gungoren, Merkez Mah.,Ozyurt sk nr. 11/9,     2620-Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor
posesor al pas. Seria TR-U, nr. 469551, emis de aut.     periferice; 2630-Fabricarea echipamentelor de
Turce la data de 25.02.2008 și                comunicații; 9511-Repararea calculatoarelor și a
  -ALI GULEN, cetățean turc domiciliat în Istanbul,    echipamentelor periferice; 9512 -Repararea
Gungoren Mahallesi, Yesiltepe Caddesi, no. 29/2,Turcia,   echipamentelor de comunicații; 3313 -Repararea
posesor al pașaportului seria TR-U, nr. 205202 eliberat   echipamentelor electronice și optice; 5829-Activități de
de aut. Turce la data de 04.02.2008, în calitate de     editare a altor produse software; 7022-Activități de
                               consultanți în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
asociați ai S.C. EURO KOLBENSCHMIDT S.R.L. cu
                               7022 -Activități de consultanță pentru afaceri și
sediul JUD. Ilfov, Oraș Măgurele, Localitatea Alunisu,    management.
str. Teilor, nr. 4, având C.U.I. -13869340,Cap. Soc. RON     Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
268.000. Lei și nr. înreg. la Reg. Com. J23/1063/2006 am   neschimbate.
hotărât următoarele :
                                 (75/956.906)
  1. Declararea la Reg. Com. a punctului de lucru
deschis de societate în București, sector 5, str. Veniamin
Costache, nr. 32-34, magazin nr. II (din lanțul de               Societatea Comercială
magazine KOKETT).                              I Q MANAGEMENT - S.R.L.
  2. Radierea din Reg. Com. a punctului de lucru din               NOTIFICARE
Bucuresti, sector 4, str. Cutitul de Argint, nr. 2B,
locatia, C14 (în incinta S.C. Autotrans Călători        Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                               Tribunalul București notifică, în conformitate cu
Filaret S.A.) -acces stradal în șos. Viilor nr. 61-63.
                               prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  (74/956.905)                       republicată, cu modificările și completările ulterioare,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                  23

depunerea textului actualizat al actului constitutiv al       Com. Stefanestii de Jos, Sat. Stefanestii de Sus,
societății comerciale I Q MANAGEMENT S.R.L., cu           Str. Bujorului, nr. 5, posesor al C.I., seria I.F., nr. 185462,
sediul în SAT PETREȘTI, COMUNA CORBEANCA, județ           eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 22.04.2008,
Ilfov, STR.SOCULUI, nr. 15, înregistrată sub            CNP: 1600427400118 și
nr. J23/1003/2005, cod unic de înregistrare 199311, care        2. GHERASIM CORINA, domiciliată în București,
a fost înregistrat sub nr. 2908 din 23.01.2009.           Str. Oradea, nr. 8, Sector 2, posesoare a C.I., seria R.T.,
                                  nr. 573969, emisă de SPCEP S2, biroul nr. 2, la data de
  (76/956.907)
                                  03.07.2008, CNP: 2670703421577,
                                    s-au întâlnit la sediul societății unde au hotărât în
       Societatea Comercială                 unanimitate:
     ROMACRIS INTERNATIONAL - S.R.L.                1. Modificarea art. 7.2. “Activitățile secundare ale
                                  societății” din Actul Constitutiv, astfel:
            HOTĂRÂREA                    1.1. Se radiază următoarele activitățile secundare,
                                  prevăzute la art. 7.2. din Actul Constitutiv :
    AGA NR. 6 DIN DATA DE 20.01.2009 A                - 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
   S.C. ROMACRIS INTERNATIONAL S.R.L.                 - 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de
J23/3233/2008, C.U.I. 21654466, CAP. SOC. 1000 LEI         uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  Întruniți azi 20.01.2009 la sediul societății din jud. Ilfov,    - 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și
com. Glina, sat Glina, str. Libertatii nr. 73, camera 1,      articolelor de iluminat
subsemnații                               - 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  ISACILA GHEORGHE, domiciliat în București              - 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
str. Luica, nr. 35A, bl. IV-1, sc. 2, ap. 86, sect. 4, posesor   gospodăresc
                                    - 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
al CI seria RX, nr. 305447, eliberată de S.E.P. la data de
                                  materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și
13.05.2005 și având CNP 1691106100026
                                  de încălzire
  RACHIERU MONICA-STEFANIA, domiciliată în
                                    - 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor,
București, Calea Vacaresti, nr. 278, bl. 68,sc. 1,et. 1,
                                  carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în
ap. 2, sect 4, posesoare a CI seria RT, nr. 221788,
                                  magazine specializate
eliberată de Secția 14 la data de 13.03.2002,
                                    - 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor
CNP 2800118410079 și
                                  de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în
  BONATO GIORGIO, cetățean italian, cunoscător de
                                  magazine specializate
limba română, cu domiciliul Via Pradonego, nr. 36,
                                    - 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor
Orgiano, Vicenza, Italia, CNP 7650128170012, cu
                                  sportive, în magazine specializate
reședința în România, Municipiul Galați, str. Dobrogei,
                                    - 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor,
nr. 8, jud. Galați posesorul pașaportului
                                  în magazine specializate
serie AA0817049/2008 și a permisului de ședere
                                    - 4776 - Comerțul cu amănuntul al florilor, plantelor și
temporară ROD 0077652/2006, asociați ai societății am        semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de
hotărât în unanimitate radierea punctului de lucru în        companie și a hranei pentru acestea, în magazine
mun. Brașov, p-ța. Sfatului, nr. 2, jud. Brașov.          specializate
  Restul prevederilor actului constitutiv rămân            - 9525 - Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
neschimbate.                              1.2. Activitățile secundare ale societății, prevăzute la
  (77/956.908)                          art 7.2. din Actul Constitutiv, vor fi următoarele;
                                    - 4741- Comerț cu amănuntul al calculatoarelor,
                                  unităților periferice și software-ului în magazine
        Societatea Comercială                specializate
     PACIFIC COMPANY TRADE - S.R.L.                - 4742- Comerț cu amănuntul al echipamentului
                                  pentru telecomunicații în magazine specializate
            HOTĂRÂREA
                                    - 4743- Comerț cu amănuntul al echipamentului
                                  audio/video, în magazine specializate
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                    - 4754- Comerț cu amănuntul al articolelor și
    S.C. PACIFIC COMPANY TRADE S.R.L.
                                  aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
  NR. ÎNREG. REG. COM. J23/ 3373/30.10.2008,
                                    - 4763- Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
  C.U.I. 16413429, NR. 3, DIN DATA DE 22.01.2009
                                  magnetice cu sau fără înregistrari audio/video, în
  S.C. PACIFIC COMPANY TRADE S.R.L., cu sediul în         magazine specializate
Orașul Voluntari, Șos. Stefanesti, nr. 8A, Jud. Ilfov, având      - 4777- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și
asociați pe:                            bijuteriilor, în magazine specializate
  1. GHERASIM GABRIEL-LUCIAN, domiciliat în              - 4778- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
magazine specializate                      Șos. Alexandriei, nr. 544, Sabaru Industrial Part,
 - 6499- Alte intermedieri financiare n.c.a.          Bragadiru, jud. Ilfov, conform Contractului de închiriere
 Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân    nr. 4/20.01.2009.
neschimbate. Redactată și semnată în 3 (trei) exemplare.      Activitatea care se va desfășura la punctul de lucru
                                anterior menționat va consta în “Fabricarea produselor
  (78/956.909)
                                de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton”- Cod
                                CAEN 1722; Fabricarea hârtiei și cartonului”
        Societatea Comercială                - Cod CAEN 1712; „Fabricarea altor articole din hârtie
     PACIFIC COMPANY TRADE - S.R.L.            și carton n.c.a. - Cod CAEN 1729; și „ Fabricarea hârtiei
                                și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton”
            NOTIFICARE                -Cod CAEN 1721;
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă         (80/956.911)
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                         Societatea Comercială
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                          LOTUS PAN - S.R.L.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
societății comerciale PACIFIC COMPANY TRADE S.R.L.,                   HOTĂRÂREA
cu sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov, Șos.
STEFANESTI, nr. 8A, înregistrată sub nr. J23/3373/2008,            ADUNARII GENERALE
cod unic de înregistrare 16413429, care a fost înregistrat       EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
sub nr. 2915 din 23.01.2009.                         S.C. LOTUS PAN S.R.L.
  (79/956.910)                        CU SEDIUL ÎN COM DOBROESTI, SAT DOBROESTI,
                                 STR VASILE ALEXANDRI, NR. 47, JUD. ILFOV,
                                 C.U.I. RO 16679995 ȘI J23/1231/2004, NR. 01 DIN
         Societatea Comercială                     DATA DE 06.01.2009
        TOP. KARTA. GO - S.R.L.
                                  În temeiul legii nr. 31/1990 modificată și republicată și
           HOTĂRÂREA                 al art. 14, alin. 4 din actul constitutiv al societății la sediul
                                acesteia s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a
        ADUNĂRII GENERALE                Asociaților S.C. LOTUS PAN S.R.L. fiind prezenți asociați
    EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR               reprezentând 100% din capitalul social, după cum
   S.C. TOP. KARTA. GO S.R.L. (SOCIETATEA)          urmează:
                                  SEKER EMRE, cetățean turc, necăsătorit, fiul lui Bilal
  Adunarea a avut loc la 21 ianuarie 2009 cu          și Emine, născut la data de 03.09.1984, în Amasya - Turcia,
participarea asociaților Societății:              identificat cu pașaport seria TR-O, nr. 835476, eliberat de
  (1) Battiloro Vincenzo, cetățean Italian, născut la data   aut. Turce la data de 20.06.2006 și valabil până la data de
de 09.12.1943, în Torre del Greco, Italia, domiciliat în    20.06.2010 și prin permis de ședere seria RO,
București, str. Armeneasca, nr. 28, ap. 3, sector 2,      nr. 0167397, eliberată de autoritățile române la data de
identificat cu pașaport tip Y, nr. 462752, emis de       07.10.2008 și valabil până la data de 06.10.2009, cu
Ambasada Italiei la București, la data de 02.05.2006,      domiciliul în Amasya-Turcia și reședința în București,
deținând 99,975% din capitalul social social și drepturile   șos.Oltenitei, nr. 254, bl. 151, sc. 1, Ap. 16, sector 4,
de vot ale Societății, și                    CNP 7840903400030, are un număr de 5 părți sociale în
  (2) Popa Ines Petronela Loreley, cetățean român,       valoare de 1.000 lei fiecare, valoare totală 5.000 lei,
născută la data de 18.10.1981, în Municipiul Vaslui,      reprezentând 25% din capitalul social al societății.
domiciliată în București, str. Piața Amzei, nr. 10-22, sc. C,    ALKAN ZEKERIA, cetățean turc, căsătorit, fiul lui Arif
et. 7, ap.67, sector 1, identificată cu CI seria RT,      și Emine, născut la data de 01.02.1969, în Antakya- Turcia,
nr. 343931, eliberată de Secția 1 Poliție la data de      identificat cu pașaport seria TR-O, nr. 835403, eliberat de
14.07.2004, CNP 2811018374531, deținând 0.025% din       autoritățile turcești la data de 27.04.2006 și valabil până
capitalul social și drepturile de vot ale Societății.      la data de 05.02.2009 și prin carte de rezidență pentru
  Asociații Societății care dețin 100% din drepturile de    membrii de familie seria RTR, nr. 11242, eliberată de
vot și capitalul social sunt participanți la această Adunare  O.R.I. București la data de 02.02.2008 și valabilă până la
Generală Extraordinară a Asociaților și prin prezenta      data de 01.02.2013, CNP 7690201400011, cu domiciliul
hotărăsc ca articol unic:                    în Antakia-Tucia reședința în București, bld. Camil Ressu,
  Deschiderea unui punct de lucru al Societății în       nr. 33, bl. N4, sc. 5, AP. 220, Sector 3, are un număr de
Bragadiru, Jud. Ilfov.                     4 părți sociale în valoare de 1.000 lei fiecare, valoare
  Se aprobă prin prezenta hotărâre deschiderea unui      totală 4.000 lei, reprezentând 20% din capitalul social al
punct de lucru al Societății, având următoarea adresă:     societății,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009               25

  ALKAN NELIA-ANA, cetățean român, căsătorită, fiica              Societatea Comercială
lui Ioan și Lenuta, născută la data de 11.07.1971 în               ATAS GROUP - S.R.L.
sat Hida, jud. Sălaj, identificată cu CI seria KX,
nr. 086691, eliberată de Mun. Cluj Napoca, la data de                 HOTĂRÂREA
22.06.2000 și valabilă până la data de 11.07.2010,
CNP 2710711120667, cu domiciliul în Mun. Cluj - Napoca,        ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Aleea Clabucet, nr. 8A, ap. 26, jud. Cluj, are un număr de         S.C. ATAS GROUP S.R.L.
11 părți sociale în valoare de 1.000 lei fiecare, valoare      Azi, 15 ianuarie 2009 în prezența asociaților deținători
totală 11.000 lei, reprezentând 55% din capitalul social al   al întregului capital social al S.C. ATAS GROUP S.R.L.
societății.                             Atas Ahmet, cetățean turc, sex bărbătesc, fiul lui
  Asociații, în unanimitate de voturi au hotărât       M. Mecit și Nazime, născut la data de 17.05.1968 în
modificarea actului constitutiv al societății după cum     Turcia, Palu, domiciliat în București, G-ral C. Cristescu,
urmează:                            nr. 3, ap. 3, sector 1, posesor al permisului de ședere
  1 .Revocarea mandatului de administrator al         permanentă, ROU 0015544, eliberat la data de
societății, al d-nei ALKAN NELIA-ANA, identificată cu CI    14.10.2004    valabil   până   la  14.10.2009,
seria KX, nr. 086691, eliberată de Mun. Cluj Napoca, la     CNP 768051740016, deținător a 35% din capitalul social;
data de 22.06.2000 și valabilă până la data de           Atas Mehmet, cetățean turc, sex bărbătesc, fiul lui
11.07.2010, CNP 2710711120667, cu domiciliul în         M. Mecit și Nazime, născut la data de 08.07.1966 în
Mun. Cluj - Napoca, Aleea Clăbucet, nr. 8A, ap. 26,       Turcia, Palu, domiciliat în București, Str. Mircea
jud. Cluj, începând de azi, data prezentei hotărâri.      Vulcanescu, nr. 101, sector 1, posesor al permisului de
  2.Numirea în funcția de administrator cu puteri depline   ședere permanentă, ROU 0050892 eliberat la data de
al societății, pentru un mandat de 4 ani începând de azi    16.09.2005, valabil până la data de 16.09.2010,
data prezentei hotărâri, a d-lui SEKER EMRE, cetățean      CNP 7660708400014, cunoscător al limbii române,
turc, identificat cu pașaport seria TR-O, nr. 835476,      deținător a 35% din capitalul social;
eliberat de aut. Turce la data de 20.06.2006 și valabil       Atas Cafer, cetățean turc, sex bărbătesc, fiul lui
până la data de 20.06.2010, cu domiciliul în Amasya-Turcia și  M. Mecit și Nazime, născut la data de 25.04.1978 în
reședința în București, șos.Oltenitei, nr. 254, bl. 151,    Turcia, Palu, domiciliat în București, G-ral C. Cristescu,
sc. 1, Ap. 16, sector 4, CNP 7840903400030;           nr. 3, ap. 3, sector 1, posesor al permisului de ședere
  3.Pentru înregistrarea la O.R.C. Ilfov a prezentei     permanenta, ROU 0078778, emis la data de 03.05.2006,
hotărâri și pentru redactarea și atestarea actului       valabil până la 02.05.2011, CNP 7780425400027,
constitutiv actualizat al societății, adunarea îl        deținător a 15% din capitalul social;
împuternicește pe consilier juridic Ciuperca Florentin,       Atas Abdullah, cetățean turc, sex bărbătesc, fiul lui
identificat cu CI seria RD, nr. 573559, eliberată de      M. Mecit și Nazime, născut la data de 10.10.1980 în
SPCEP S3, biroul 5, la data de 27.05.2008,           Turcia, Palu, domiciliat în București, B-dul Unirii, nr. 73,
CNP 1720927100123.                       bl G3, sc. 3, ap. 55, sector 3, posesor al permisului de
  Prezenta hotărâre are 2 (două) pagini și a fost       ședere permanentă, ROU 0076974, eliberat la data de
încheiată de părți azi 06.01.2009 în 3 (trei) exemplare     18.04.2006 valabil până la data de 17.04.2011,
originale,la sediul societății.                 CNP 7801010400033, deținător a 15% din capitalul
                                social.
  (81/956.912)
                                  Se constată că sunt îndeplinite condițiile cerute de
                                lege și actul constitutiv, motiv pentru care s-au hotărât
         Societatea Comercială             următoarele :
         LOTUS PAN - S.R.L.                Art. 1. - Se cesionează 15 părți sociale de către
                                domnul Atas Abdullah către domnul Atas Mehmet;
            NOTIFICARE                  - Se cesionează 15 părți sociale de către domnul
                                Atas Cafer către domnul Atas Mehmet;
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                                  - Se cesionează 33 părți sociale de către domnul
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                Atas Ahmet către domnul Atas Mehmet;
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                  - Se cesionează 2 părți sociale de către domnul
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                Atas Ahmet către domnul ATAS VEDAT, iar acesta devine
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                asociat al S.C. ATAS GROUP S.R.L., cu toate
societății comerciale LOTUS PAN S.R.L., cu sediul în
                                modificările ce decurg din acestă nouă calitate;
SAT DOBROEȘTI, COMUNA DOBROEȘTI, județ Ilfov,
                                  Art. 2 Noua structură a capitalului social de 2000 lei
Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 47, înregistrată sub
                                este următoarea :
nr. J23/1231/2004, cod unic de înregistrare 16679995,
                                  Atas Mehmet, deține 98 de părți sociale, cu o valoare
care a fost înregistrat sub nr. 2935 din 23.01.2009.
                                nominală de 20 lei fiecare și o valoare totală de 1960 lei,
  (82/956.913)                        reprezentând 98% din capitalul social;
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
  - ATAS VEDAT - deține 2 de părți sociale, cu o valoare    cetățean român, domiciliat în Israel, Ramat Gan,
nominală de 20 Iei fiecare și o valoare totală de 40 lei,    str. Herut, nr. 54, identificat cu pașaport nr. 14066544
reprezentând 2% din capitalul social;              eliberat de Poliția Prahova la data de 29.05.2008,
  Art. 3 Se revocă din funcția de administrator Atas      CNP 1720210193161
Ahmet și se numește ATAS VEDAT, cetățean turc,           Structura acționariatului va fi următoarea:
sex bărbătesc, fiul lui Mehmet și Munevar, născut la data      SHALEV YOSSI va deține 14 părți sociale cu valoare
de 01.09.1984, în Turcia, Palu, domiciliat în București,    nominală de 10 RON, în total 140 RON;
Str. Dristorului, nr. 1, bl. A3, ap. 13, sector 3, posesor al    TANASE ION VALENTIN va deține 6 părți sociale cu
permisului de ședere temporară ROU 0168407 eliberat la     valoare nominală de 10 RON, în total 60 RON.
data de 02.10.2008, valabil până la data de 01.10.2009,       Prezenta Decizie modifică Actul constitutiv
CNP 7840901400027, durata mandatului fiind de 4 ani cu     corespunzător. Celelalte prevederi rămân nemodificate.
puteri depline.                           Adoptată azi 20.01.2009, în 3 (trei) exemplare
  Art 4 - Beneficiile reale și eventualele pierderi ale    originale.
societății vor fi distribuite astfel:
                                  (85/956.916)
  Atas Mehmet -98%,
  ATAS VEDAT -2%
  Prezenta a fost redactată în trei exemplare, azi             Societatea Comercială
15.01.2009.                             NOY CONSULTING & DEVELOPMENT - S.R.L.
  (83/956.914)                                    NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
         Societatea Comercială             Tribunalul București notifică, în conformitate cu
         ATAS GROUP - S.R.L.              prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,
            NOTIFICARE
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      comerciale NOY CONSULTING & DEVELOPMENT S.R.L.,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        cu sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov, Str. EROU
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     IANCU NICOLAE, nr. 11-17, bloc Vila 16, etaj 2,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    ap. Camera 5, înregistrată sub nr. J23/1635/2008, cod
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     unic de înregistrare 23945062, care a fost înregistrat sub
societății comerciale ATAS GROUP S.R.L., cu sediul în      nr. 3010 din 26.01.2009.
ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Str. CALEA BUCURESTILOR,
                                  (86/956.917)
nr. 39, înregistrată sub nr. J23/1993/2004, cod unic de
înregistrare 17060546, care a fost înregistrat sub nr. 2959
din 23.01.2009.                               Societatea Comercială
                                  AGAM CONSULTING & DEVELOPMENT - S.R.L.
  (84/956.915)
                                            HOTĂRÂREA
      Societatea Comercială
  NOY CONSULTING & DEVELOPMENT - S.R.L.               ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
                                 S.C. AGAM CONSULTING & DEVELOPMENT S.R.L.
             DECIZIA                 CU SEDIUL ÎN ORAȘUL VOLUNTARI, STR. EROU
                                 IANCU NICOLAE, NR. 11-17, VILA 16, PARTER ȘI
        ASOCIATULUI UNIC AL                 ETAJ 1, JUDEȚUL ILFOV J23/2343/31.08.2007,
 S.C. NOY CONSULTING & DEVELOPMENT, S.R.L.               C.U.I. RO 21822993, NR. 1/20.01.2009
 CU SEDIUL ÎN ORAȘUL VOLUNTARI, STR.EROU
                                  SHALEV YOSSI cetățean israelian, domiciliat în
  IANCU NICOLAE, NR. 11-17, VILA 16, ETAJ 2,
                                Israel, 16 Shalom Alichen, identificat cu Pașaport seria P,
 CAMERA 5, JUDEȚUL ILFOV, J23/1635/26.05.2008,
                                nr. 10009300 eliberat de Autoritățile din Israel la data de
    C.U.I. RO23945062, NR. 1/20.01.2009
                                02.07.2003
  SHALEV YOSSI cetățean israelian, domiciliat în         TANASE ION VALENTIN cetățean român domiciliat în
Israel, 16 Shalom Alichen, identificat cu Pașaport seria P,   Israel, Ramat Gan, str. Herut, nr. 54, identificat cu
nr. 10009300 eliberat de Autoritățile din Israel la data de   pașaport seria P, nr. 14066544 am hotărât în unanimitate
02.07.2003                           următoarele:
  A decis următoarele:                      1.Cesionarea a 13 părți sociale cu valoare nominală
  1.Cesionarea a 6 părți sociale cu valoare nominală de    de 10 RON, în total 130 RON de către TANASE ION VALENTIN,
10 RON, în total 60 RON de către TĂNASE ION VALENTIN,      cu datele de identificare de mai - sus către SHALEV
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                27

YOSSI.                            cadrul Cap. IV-”Administrarea și Controlul Societății” din
  Structura acționariatului va fi următoarea:        Actul Constitutiv al S.C. ARTEMIS REAL ESTATE S.R.L.,
  SHALEV YOSSI va deține 14 părți sociale cu valoare     acesta urmând să devină:
nominală de 10 RON, în total 140 RON;               „Documentele juridice ale societății referitoare la
  TANASE ION VALENTIN va deține 6 părți sociale cu      sume de până la sau egale cu 50 000 Euro vor fi semnate
valoare nominală de 10 RON, în total 60 RON.         de către oricare dintre administratorii susmenționați, iar
  Prezenta Hotărâre modifică Actul constitutiv        cele referitoare la sume de peste 50 000 Euro vor fi
corespunzător.                        semnate împreună de ei amândoi.
  Celelalte prevederi rămân nemodificate.            Art.3 Posibilitatea administratorilor S.C. Artemis Real
  Adoptată azi 20.01.2009, în 3 (trei) exemplare       Estate S.R.L. de a delega total sau parțial atribuțiile lor
originale.                          unui Director General numit sau unui alt mandatar.
                                 Art.4 Completarea art. 13 din Cap.IV - “Administrarea
  (87/956.918)
                               și Controlul Societății” din Actul Constitutiv al
                               S.C. ARTEMIS REAL ESTATE S.R.L. cu un nou alineat,
      Societatea Comercială               ce va avea următorul conținut:
 AGAM CONSULTING & DEVELOPMENT - S.R.L.             „Administratorii pot delega total sau parțial atribuțiilor
                               lor unui Director General numit sau unui alt mandatar.”
           NOTIFICARE                 Art.5 Completarea contractului de prestări servicii,
                               nr. 1 din 01.11.2008 încheiat cu S.C. DYNAMIC
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                               PROJECTS S.R.L. în sensul executării de către
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                               prestator, în numele și în intersul benficiarului, și a
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                               următoarelor activități:
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                 -Administrarea imobilelor deținute în prezent sau în
depunerea    textului   actualizat   al  actului
                               viitor de beneficiar, modalitatea concretă de administrare
constitutiv     al    societății    comerciale
                               urmând a fi reglementată prin clauze contractuale
AGAM CONSULTING & DEVELOPMENT S.R.L., cu
                               detaliate specifice;
sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov, Str. EROU
                                 -Achitarea/încasarea în numele beneficiarului a
IANCU NICOLAE, nr. 11-17, înregistrată sub
                               sumelor necesare, până la limita valorii de 5000 ( cinci mii)
nr. J23/2343/2007, cod unic de înregistrare 21822993,
                               Euro, echivalent la cursul Băncii Naționale a României
care a fost înregistrat sub nr. 3012 din 26.01.2009.
                               din data efectuării operațiunii;
  (88/956.919)                         -Reprezentarea beneficiarului în fața oricăror organe
                               competente, unitate bancară, notar public, carte funciară,
                               Primărie, Consiliul Local și în fața oricăror autorități;
       Societatea Comercială
                                 -Plata taxele și impozitele aferente;
      ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L.
                                 -Semnarea contracte de furnizare de servicii pentru
                               imobile;
            DECIZIA
                                 -Depunerea și ridicarea oricăror acte, cereri;
        ASOCIATULUI UNIC A              solicitarea de la ANCPI a extrasului CF
     S.C. ARTEMIS REAL ESTATE S.R.L             Art.6 Ca urmare a completării contractului de prestări
         NR. 1/16.01.2008              servicii conform celor hotărâte la art. 5, împutemicirea
                               acordată reprezentantului desemnat al prestatorului,
  Subscrisa Artemis Holding AG, persoană juridică de    respective d-nei Laura Lutca Szime se va modifica
naționalitate elvețiană, cu sediul social în str. Bahnhof,  corespunzător.
nr. 4, Hergiswil, 6052 Elveția, înregistrată la registrul     Art.7 Deschiderea unui subcont la UniCredit Țiriac Bank
comerțului din Cantonul Nidwalden, Elveția, sub        și acordarea dreptului de semnătura dnei Laura Lutca
nr. CH-150.3.001.422-6, reprezentată de dl Michael Pieper,  Szime pentru efectuarea în acest subcont a operațiunilor
în calitate de asociat unic al S.C. ARTEMIS REAL       bancare a căror valoare nu depășește suma de 5000
ESTATE S.R.L., cu sediul în orașul Pantelin Ton,       Euro.
b-dul Biruintei, nr. 98, DN 3 KM 11+380, jud. Ilfov,       Art.8 Se împuternicește dl Cobaschi Valeriu Dumitru,
corp C1, etaj 1, camera 1-sala Murano, și prin        cetățean român, domiciliat în București, B-dul Basarabia,
împuternicit COBASCHI VALERIU DUMITRU, conform        nr. 81, bl. A20A, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 2, identificat cu
Deciziei asociatului unic S.C. ARTEMIS HOLDING A.G.,     C.I. seria EP, nr. 001063 eliberată de I.N.E.P. București la
am decis următoarele:                     data de 02.06.2005, născut la data de 09.02.1963 în
  Art.1. Revocarea dlui. COBASCHI VALERIU          București, CNP 1630209400099 pentru aducerea la
DUMITRU din calitatea de administrator al S.C. Artemis    îndeplinire a prezentei hotărâri, îndeplinirea tuturor
Real Estate S.R.L., începând cu data de 20.01.2009.      formalităților privind înregistrarea mențiunii la Oficiul
  Art.2. Modificarea alineatului al IV-lea al Art. 13 din  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov,
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
precum și pentru semnarea tuturor documentelor         S.C. BEBE CAR SERVICE S.R.L. dl DRAGOMIR IONEL
necesare inclusiv al actului constitutiv actualizat.      pe perioadă nelimitată.
  În consecință, actul constitutiv al societății se va      În acest sens se modifică și se completează
modifica în conformitate cu prevederile acestei decizii.    prevederile corespunzătoare din Actul constitutiv al
  Restul dispozițiilor actului constitutiv rămân        societății, celelalte prevederi și dispoziții rămânând
neschimbate, încheiată astăzi 16.01.2009, la sediul       neschimbate.
societății.
                                  (91/956.922)
  (89/956.920)
                                        Societatea Comercială
       Societatea Comercială                      BEBE CAR SERVICE - S.R.L.
      ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă       Tribunalul București notifică, în conformitate cu
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     republicată, cu modificările și completările ulterioare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     societății comerciale BEBE CAR SERVICE S.R.L., cu
societății comerciale ARTEMIS REAL ESTATE S.R.L., cu      sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județllfov, Str. LUCACI,
sediul în ORAȘ PANTELIMON, județ Ilfov,             nr. 6, înregistrată sub nr. J23/1027/2002, cod unic de
B-dul BIRUINTEI, nr. 98, bloc CORP C1, etaj 1,         înregistrare 5603312, care a fost înregistrat sub nr. 3060
înregistrată sub nr. J23/2545/2007, cod unic de         din 26.01.2009.
înregistrare 22484041, care a fost înregistrat sub nr. 3039
                                  (92/956.923)
din 26.01.2009.
  (90/956.921)
                                         Societatea Comercială
                                        R.S. CONSULTING - S.R.L.
        Societatea Comercială
       BEBE CAR SERVICE - S.R.L.                     DECIZIA NR. 1/14.01.2009

             DECIZIA                      A ASOCIATULUI UNIC AL
                                     S.C. R.S. CONSULTING S.R.L.
       ASOCIATULUI UNIC AL                  REG. COM. J23/1970/2003, C.U.I. R 16012265,
     S.C. BEBE CAR SERVICE S.R.L.                    SEDIUL: COM. AFUMAȚI,
 NR.1/05.01.2009 CU SEDIUL ÎN ORȘ.VOLUNTARI,            ȘOS. BUCUREȘTI - URZICENI, CAM. 1.1.-1.2.,
JUDEȚ ILFOV, STR. LUCACI, NR. 6, ÎNMATRICULATĂ               NR. 89, ETJ. 1, JUD. ILFOV
    LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                  Subsemnatul SULIMAN AIFUN GEANER, cetățean
    NR. J23/1027/2002, C.U.I. 5603312
                                român, domiciliat în București, str Tache Gheorghe, nr.
  Subsemnatul                         13, B.I. 17, Sc. 5, Ap. 177, sector 4, născut la data de
  DRAGOMIR IONEL, domiciliat în orș.Voluntari,        29.08.1970 în București, stare civilă necăsătorit,
județ Ilfov, str. Lucaci, nr. 6, identifîcat cu CI, seria IF,  identificat cu B.l. seria GX, nr. 522318, eliberat de Secția
nr. 082203/12.04.2005, eliberată de orș. Voluntari,       15 Poliție, la data de 27.07.1995, CNP 1700829441529,
CNP 1540116400123, în calitate de asociat unic al        în calitate de asociat unic al societății R.S. Consulting S.R.L.,
S.C. BEBE CAR SERVICE S.R.L., am decis următoarele:       am hotărât următoarele:
  1. Se radiază toate obiectele de activitate.          Art.1. Cesionarea către GUN URAL a unui număr de
  2. Se declară domeniul principal de activitate - COD    20 părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, pe
CAEN-452 - Întreținerea și repararea autovehiculelor.      care le dețin la S.C. R.S. CONSULTING S.R.L.,
  -Obiectul principal de activitate - COD CAEN - 4520 -    reprezentând 100% din capitalul social al societății.
Întreținerea și repararea autovehiculelor              Art. 2. În urma cesiunii, capitalul social în valoare
  -Activități secundare - COD CAEN - 4532 - Comerț cu     totală de 200 lei, va fi împărțit în 20 părți sociale, fiecare
amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;      parte socială având o valoare nominală de 10 lei, și va fi
COD CAEN - 2815 - Fabricarea lagarelor, angrenajelor,      deținut în procent de 100% de domnul GUN URAL
cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de           Art. 3. Urmarea acestei cesiuni, calitatea de asociat a
transmisie.                           d-lui    SULIMAN     AIFUN      GEANER     la
  3.Se     numește     administrator      al  S.C. R.S. CONSULTING S.R.L. încetează.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                29

  Art. 4. Se revocă din funcția de administrator d-nul    de 04.03.1969, domiciliată în București, Sector 1,
SULIMAN AIFUN GEANER și se numește administrator        str. Aron Cotrus, nr. 61, et. 2, ap. 824, posesor al CI
cu puteri depline, pe o perioadă nelimitată,          serie RX, nr. 320786, eliberată de Secția 2 Pol, la data de
dl GUN URAL, cetatean turc, domiciliat în Turcia,       13.06.2005, CNP 2690304343241,
jud. Balikesir, orașul Ayvalik, cartier Gazikemalpasa,       În calitate de asociați ai S.C. IDEEA MUSIC S.R.L.,
bd. Barbaros, Str. 20, nr. 23, posesor al pașaportului     am hotărât următoarele:
seria TR-U, nr. 108490 / 23.12.2008, emis de autoritățile     Art. 1. Cesiunea de către asociatul STEFANESCU
din Balikesir, Turcia, valabil până la data de 22.12.2009,   VLAICU-CATALIN a unui număr de 10 (zece) părți sociale
cod numeric personal atribuit de autoritățile din Turcia    pe care acesta le deține la S.C. IDEEA MUSIC S.R.L.
46216386286.                          și pe care le cedează către asociatul STEFAN LILIANA,
  Art. 5. Se schimbă sediul social al            la valoarea nominală de 15 lei fiecare și în valoare totală
S.C. R.S. CONSULTING S.R.L. de la adresa din          de 150 lei, reprezentând 10% din capitalul social.
com. Afumați, Șos. București - Urziceni, cam. 1.1.-1.2.      În urma acestei cesiuni, capitalul social al societății va
nr. 89, etj. 1, jud. Ilfov la adresa din Comuna Branești,   fi deținut după cum urmează:
județul Ilfov, str. Constanța, sola cadastrală 74, parcela     - STEFANESCU VLAICU-CATALIN, deține
A276 și P275, Cam 2, parter Sat Pasărea.            50 (cincizeci) părți sociale, în valoare nominală de 15 lei
  Art. 6. Restul prevederilor actului constitutive rămân   fiecare, având o valoare nominală totală de 750 lei,
nemodificate.                         numerotate de la 1 la 50, reprezentând 50% din capitalul
  Art. 7. Se actualizează actul constitutiv conform     social.
modificărilor intervenite prin prezenta.              Și
                                  - STEFAN LILIANA deține 50 (cincizeci) părți sociale,
  (93/956.924)
                                în valoare nominală de 15 lei fiecare, având o valoare
                                nominală totală de 750 lei, numerotate de la 50 la 100,
         Societatea Comercială             reprezentând 50% din capitalul social.
        R.S. CONSULTING - S.R.L.              Art. 2 Actualizarea Actului constitutiv al societății în
                                conformitate cu prevederile anterioare.
           NOTIFICARE
                                  (95/956.926)
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,             Societatea Comercială
republicată, cu modificările și completările ulterioare,            IDEEA MUSIC - S.R.L.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                           NOTIFICARE
societății comerciale R.S. CONSULTING S.R.L., cu
sediul în SAT BRĂNEȘTI, COMUNA BRĂNEȘTI, județ          Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Ilfov, STR. CONSTANȚA, etaj P, înregistrată sub        Tribunalul București notifică, în conformitate cu
nr. J23/1970/2003, cod unic de înregistrare 16012265,     prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
care a fost înregistrat sub nr. 3079 din 26.01.2009.      republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  (94/956.925)
                                societății comerciale IDEEA MUSIC S.R.L., cu sediul în
                                ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Str. 1 MAI, nr. 14A,
         Societatea Comercială             înregistrată sub nr. J23/3578/2008, cod unic de
         IDEEA MUSIC - S.R.L.             înregistrare 24746424, care a fost înregistrat sub nr. 3081
                                din 26.01.2009.
           HOTĂRÂREA
                                  (96/956.927)
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
   S.C. IDEEA MUSIC S.R.L. NR. 1 / 16.01.2009,               Societatea Comercială
  SEDIUL: JUD. ILFOV, LOCALITATEA OTOPENI,               DAYLY INTERCOM JUNIOR - S.R.L.
        STR. 1 MAI, NR. 14. A
  Subsemnații                                      DECIZIA
  STEFANESCU VLAICU-CATALIN, cetățean român,
                                    ASOCIATULUI UNIC NR.1/26.01.2009
născut la data de 28.05.1965, în Mun. București, Sector 4,
domiciliat în București, Sector 3, str. Rindunelelor, nr. 9,    ARSAN DANIELA, domiciliată în București, str. Elena Cuza,
posesor al CI serie RD, nr. 374065, eliberată de Secția 10   nr. 27,sector 4, identificată cu CI seria RX, nr. 111602,
Pol, la data de 29.04.2004, CNP 1650528400131,         emisă de secția 14 la data 30.03.1999,
  STEFAN LILIANA, cetățean român, născută la data       CNP 2720115443051, am decis:
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
  1.Se declară punct de lucru în București,         dl Patrice Lespagnol,în calitate de director general,
str. Constantin Radulescu Motru, nr. 12, bl. 27B, spațiu     și
comercial 114,42 mp, sect.4.                   S.C. Bearbull S.A.S., societate pe acțiuni simplificată
  Restul prevederilor din actul constitutiv râmân      de naționalitate franceză, înmatriculată la Registrul
                                Comerțului și Societăților din Lyon sub nr. 423 143 718,
neschimbate.
                                cu sediul social situat în 95 CRS Lafayette 69006 Lyon,
  (97/956.928)                        Franța, reprezentată legal de dl Bernard Marie Joseph
                                Xavier Carrel Billiard, în calitate de Președinte,
                                 deținând un număr de 1.762.049 acțiuni reprezentând
        Societatea Comercială              100% din capitalul social al Societății, renunțând, în
       EXPERT FIDEL CONT - S.R.L.            temeiul Art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
                                comerciale, republicată și modificată, la formalitățile de
           HOTĂRÂREA                convocare a adunării generale reglementate de lege și de
                                Actul Constitutiv al Societății, hotărăște următoarele:
   ADUNĂRII GENERALE NR.2/22.01.2009 A             1. Aprobă, în unanimitate, deschiderea de către
                                Societate a unui nou punct de lucru situat în municipiul
    S.C. EXPERT FIDEL CONT S.R.L.,
                                Bacău, Str. Erou Ciprian Pintea nr. 29, județul Bacău: un
 COMUNA MOGOSOAIA, STR. ZAMFIREI, NR. 30,           supermarket, la care Societatea va exercita activități
  JUDEȚ ILFOV, J23/19/2009, C.U.I. 24922180         administrative de birou până la data deschiderii către
  Subsemnații TUDOROIU FLORICA, domiciliată în        public a acestuia.
                                 Începând cu data deschiderii către public a
București, Str. Marginei, nr. 22, Sector 1, identificată cu  supermarketului, la punctul de lucru respectiv vor fi
CI, seria RT, nr. 362327 eliberată de Secția 5 Poliție la   desfășurate activități specifice supermarketurilor.
data de 18.10.2004, CNP: 2591216400040 și             2. Actul Constitutiv al Societății se va actualiza
MANSOOR JAMSHIDI, domiciliat în Kazeroom-Iran, cu       corespunzător prezentei hotărâri.
reședința în București, Ale. Moreni, nr. 4, bl. 6G, sc. 1,    3. Împuterniciri
ap. 9, Sector 3 identificat cu Carte de Rezidență         Aprobă, în unanimitate, acordarea de împuterniciri
Permanentă pentru Membrii de Familie seria RR,         oricărui avocat asociat sau colaborator al SCA Țuca
                                Zbârcea și Asociații, societate civilă de avocați
nr. 01488, emisă la data de 03.05.2007 de
                                înregistrată la Baroul București, cu sediul în București,
A.P.S.- București, CNP 7730916400013 în calitate de      Bd. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, America House, aripa de
asociați am hotărât:                      vest, etaj 8, sector 1, în vederea semnării versiunii
  1. Înființarea unui punct de lucru în spațiul A13, la   consolidate a Actului Constitutiv al Societății.
parterul Centului Comercial SIR, situat în Șos.Virtutii,     Pentru îndeplinirea prezentului mandat, fiecare dintre
nr. 1, sector 6, București.                  mandatari va putea acționa personal și separat și va
                                putea delega executarea mandatului acordat uneia sau
  (98/956.937)                        mai multor persoane, la alegerea sa, semnăturile
                                acestora fiind opozabile Societății și fiecăruia dintre
                                acționari.
         Societatea Comercială              Prezenta hotărâre a fost semnată în 5 (cinci)
           ARTIMA - S.A.               exemplare originale, la data de 14 ianuarie 2009.
           HOTĂRÂREA                  (99/956.938)

       ADUNĂRII GENERALE
                                         Societatea Comercială
 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII                   INTERFRIGO COM - S.R.L.
         ARTIMA S.A.
   NR. 1 DIN DATA DE 14 IANUARIE 2009                        HOTĂRÂREA
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
societății Artima S.A., societate comercială pe acțiuni de      ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
naționalitate română, cu sediul în comuna Chiajna,         S.C. INTERFRIGO COM S.R.L. CU SEDIUL ÎN
sat Chiajna, Centrul Comercial Carrefour Militari, etaj 1,    ORAȘUL PANTELIMON, BD. BIRUINȚEI, NR.137,
birou A, Autostrada București-Pitești km. 11-12, jud. Ilfov,  ET. 1, CAMERELE 1-3, JUD. ILFOV ÎNREGISTRATĂ
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe
lângă Tribunalul București sub nr. J23/1293/2008, având    LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB NR. J23/899/2007
codul unic de înregistrare 11735628 („Societatea”), legal    COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15105080, NR. 12
întrunită în prezența celor doi acționari:                 DIN DATA DE 20.01.2009
  S.C. Carrefour România S.A., societate comercială pe     Subsemnații
acțiuni de naționalitate română, cu sediul în București,
Bd. Timișoara, nr. 26 Z, clădirea Anchor Piaza, etaj 8,      PĂUN JANA-CONSTANȚA, cetățean român,
sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă   sex feminin, căsătorită, domiciliată în București,
Tribunalul București sub nr. J40/7766/2007, având codul    șos. Pantelimon, nr. 324, bl. D1, sc.1, et. 2, apt. 20, sector 2,
unic de înregistrare 11588780, reprezentată legal de      născută la data de 18.11.1975 în București, sector 3,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009                31

posesoare a CI seria RR, nr. 265063 eliberată la data de     născut la data de 28.08.1970 în mun. Călărași,
17.02.2003 de Secția 9 Poliție, CNP 2751118424546,și       jud. Călărași, domiciliat în orș. Popesti-Leordeni,
  PĂUN CONSTANTIN, cetățean român, sex masculin,        str. Volga, nr. 2, bl. T3-2, sc. 1, et. 2, ap. 9, jud. Ilfov,
căsătorit, domiciliat în București, șos. Pantelimon, nr.324,   identificat cu CI, seria IF, nr. 132026, eliberată la data de
bl.D1, sc. 1, et. 2, apt. 20, sector 2, născut la data de
                                 05.01.2007 de SPCLEP Jilava, CNP 1700828510017, în
03.07.1972 în Com. Axintele, jud. Ialomița, posesor al
                                 calitate de invitat, am hotărât:
CI seria RR, nr. 265059 eliberată la data de 17.02.2003
de Secția 9 Poliție, CNP 1720703214633,               • Dna VLĂDESCU ELENA-GEORGIANA, în calitate
  În calitate de asociați ai S.C. INTERFRIGO COM S.R.L.,    de cedent îi cesionează domnului COSTACHE PETRICĂ,
întruniți astăzi, 20.01.2009, în ședința Adunării Generale    în calitate de cesionar, 20 de părți sociale, fiecare în
a Asociaților, desfășurată în condițiile legii și în cvorumul  valoare de 10 lei, în valoare totală de 200 lei;
legal, am decis în unanimitate, modificarea dispozițiilor      • În urma cesiunii doamna VLĂDESCU
actului constitutiv al societății, astfel:            ELENA-GEORGIANA își pierde calitatea de asociat unic
  Schimbarea sediului social al societății de la adresa    al societății, noul asociat unic devenind
din orașul Pantelimon, bd. Biruinței nr.137, et. 1,
                                 COSTACHE PETRICĂ, deținând 20 de părți sociale,
camerele 1-3, jud. Ilfov, la următoarea adresă: orașul
                                 fiecare în valoare de 10 lei, în valoare totală de 200 lei,
Pantelimon, șos. Cernica jud. Ilfov.
  Înființarea unui punct de lucru la următoarea adresă:    reprezentând 100% capitalul social;
orașul Pantelimon, bd. Biruinței, nr.137, et. 1,           • Dna VLĂDESCU ELENA-GEORGIANA este
camerele 1-3, jud. Ilfov.                    revocată din funcția de administrator al societății, noul
  Restul dispozițiilor actului constitutiv rămân        administrator devenind COSTACHE PETRICĂ, având
neschimbate.                           mandat nelimitat și puteri depline;
  (100/956.939)                          • Se radiază din obiectul secundar de activitate al
                                 societății codurile CAEN : 6621;6622;6629;8291;
                                   • Se completează obiectul secundar de activitate al
         Societatea Comercială
         INTERFRIGO - S.R.L.              societății cu următoarele coduri CAEN :
                                   5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
            NOTIFICARE                  5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă       de scurtă durată
Tribunalul București notifică, în conformitate cu          5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,        1814 Legătorie și servicii conexe
republicată, cu modificările și completările ulterioare,       4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al       5590 Alte servicii de cazare
societății comerciale INTERFRIGO COM S.R.L., cu
                                   6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare,
sediul în ORAȘ PANTELIMON, județ Ilfov,
Șos. CERNICA, nr. 96, înregistrată sub nr. J23/899/2007,     exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii (doar
cod unic de înregistrare 15105080, care a fost înregistrat    consultanță și intermediere)
sub nr. 3151 din 26.01.2009.                     6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  (101/956.940)                        proprii
                                   6820 Închirierea și subânchirierea bunurilor imobiliare
                                 proprii sau închiriate
         Societatea Comercială
                                   6831 Agenții imobiliare
         LCV GRUP - S.R.L.
                                   6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision
             DECIZIA                sau contract
                                   7311 Activități ale agențiilor de publicitate
    ASOCIATULUI UNIC NR.1/23.01.2009               7312 Servicii de reprezentare media
    S.C. LCV GRUP S.R.L., J23/1218/2004,             7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  C.U.I. 16673313 CU SEDIUL ÎN ORAȘ POPESTI             7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri
  LEODENI, ȘOS. OLTENITEI, NR. 24, CANERA 1,
                                 personale și gospodărești n.c.a.
          JUD. ILFOV
                                   Act redactat de compartimentul de asistență din
  Subsemnații VLĂDESCU ELENA-GEORGIANA,             cadrul ORCT Ilfov, la cererea și pe răspunderea
identificată cu CI, seria IF, nr. 181110, eliberată la data de  solicitantului,    potrivit   cererii   de  servicii
14.03.2008 de SPCLEP Jilava, CNP 2820511510016, în
                                 nr. 2346/21.01.2009.
calitate de asociat al S.C. LCV GRUP S.R.L., și
COSTACHE PETRICĂ, cetățenie româna, sex masculin,          (102/956.941)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1180/23.II.2009
          Societatea Comercială                   mandatului este neliminată.
           LCV GRUP - S.R.L.                      2. Asociatul unic decide ca societatea să aibă
                                        următoarea emblemă, tip: complexă, și este formată din
              NOTIFICARE
                                        o parte grafică desen în formă de leu pe contur grena și
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă              o parte scriptică reprezentând numele firmei și punctului
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,             de lucru pe contur grena:
republicată, cu modificările și completările ulterioare,             Urmează ca modificările intervenite să fie înscrise în
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al            documentele firmei potrivit procedurii legale.
societății comerciale LCV GRUP S.R.L., cu sediul în
ORAȘ    POPEȘTI    LEORDENI,     județ  Ilfov,             (104/956.943)
Șos. OLTENIȚEI, nr. 24, ap. CAMERA 1, înregistrată sub
nr. J23/1218/2004, cod unic de înregistrare 16673313,
care a fost înregistrat sub nr. 3161 din 26.01.2009.                         Societatea Comercială
                                                    MIOTUR - S.R.L.
   (103/956.942)
                                                       NOTIFICARE
          Societatea Comercială
           MIOTUR - S.R.L.                       Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                                        Tribunalul București notifică, în conformitate cu
               DECIZIA                     prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                        republicată, cu modificările și completările ulterioare,
     ASOCIATULUI UNIC NR. 1/15.01.2009
                                        depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  Subsemnatul DANILA MIHAI, domiciliat în                   societății comerciale MIOTUR S.R.L., cu sediul în
Sat Berceni, Com. Berceni, Jud. Ilfov, identificat prin CI
                                        COMUNA BERCENI, județ Ilfov, Șos. DE CENTURA
seria IF, nr. 198853, CNP: 1540726400446, eliberată de
SPCLEP Jiliava la data 11.08.2008, asociat unic, azi,             BUCUREȘTI KM 33, înregistrată sub nr. J23/2415/2007,
15.01.2009, la sediul social din Jud. Ilfov, Com. Berceni,           cod unic de înregistrare 394070, care a fost înregistrat
Șos. de Centura București, km 33, am hotărât                  sub nr. 3162 din 26.01.2009.
modificarea actelor constitutive ale S.C. MIOTUR S.R.L.
după cum urmează:                                  (105/956.944)
  1. Se precizează durata mandatului administratorului
societății dl DANILA MIHAI în sensul că durata
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|350793|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1180/23.II.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top