Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2009 1106

VIEWS: 305 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 1106       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             Miercuri, 18 februarie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
 JOSSY-NIK - S.R.L., Câmpulung Moldovenesc           geamuri;
        județul Suceava                   4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase de
                                construcții;
           HOTĂRÂREA                   4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a. -
                                construcții de fundații, lucrări izolații;
         din data de 22.10.2008               7111 - activități de arhitectură;
  Subsemnații Giosan Nicolai, Giosan Mariana, în          7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică
calitate de asociați ai S.C. JOSSY-NIK - S.R.L. am       legate de acestea;
hotărât completarea obiectului secundar de activitate cu      5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
codurile:                            de scurtă durată;
  4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și    5530 - parcuri pentru rulote, campinguri, tabere;
nerezidențiale;                           5590 - alte servicii de cazare, pensiuni turistice,
  4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;          cabane turistice, agroturism;
  4211 - lucrări de construcții a drumurilor și          5610 - restaurante;
autostrăzilor;                           5621 - activități de alimentație (catering) pentru
  4213 - construcția de poduri și tuneluri;          evenimente.
  4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare      Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 22.10.2008
pentru fluide;                         într-un număr de 4 exemplare, din care 3 pentru parte și
  4222 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare    un exemplar pentru compartimentul de asistență din
pentru electricitate și telecomunicații;            cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
  4291 - construcții hidrotehnice;               Tribunalul Suceava.
  4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginerești    (1/840.914)
n.c.a.;
  4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;               Societatea Comercială
  4312 - lucrări de pregătire a terenului;             JOSSY-NIK - S.R.L., Câmpulung Moldovenesc
  4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;             județul Suceava
  4321 - lucrări de instalații electrice;
  4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de             NOTIFICARE
aer condiționat;                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;    Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  4331 - lucrări de ipsoserie;                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

JOSSY-NIK - S.R.L., cu sediul în municipiul Câmpulung       ATLANTIC STONE CONSTRUCTII - S.R.L., cu sediul în
Moldovenesc, Calea Bucovinei nr. 277, județ Suceava,       oraș Cajvana nr. 1232, județ Suceava, înregistrată sub nr.
înregistrată sub nr. J 33/333/1998, cod unic de          J 33/831/2007, cod unic de înregistrare 21749345, care a
înregistrare 10636529, care a fost înregistrat sub nr.      fost înregistrat sub nr. 44027 din 22.10.2008.
43997 din 22.10.2008.                         (4/840.917)
  (2/840.915)
                                         Societatea Comercială
       Societatea Comercială                      JUST BUILD - S.R.L., Suceava
    ATLANTIC STONE CONSTRUCTII - S.R.L.
       Cajvana, județul Suceava                          HOTĂRÂREA
                                             asociaților
            HOTĂRÂREA
                                   Astăzi, 21.10.2008, subsemnații Bulexa Eusebiu
             asociaților               având domiciliul în loc. Suceava, str. Ana Ipătescu nr. 13,
  Astăzi, 21.10.2008, subsemnații Rotari Petru și Rotari    bloc U.J.C.M., jud. Suceava, și Bulexa Mihaela având
Gavril având calitatea de asociați în cadrul Societății      domiciliul în loc. Suceava, ale. Jupiter nr. 2, bl. 118, sc. A;
ATLANTIC STONE CONSTRUCTII - S.R.L. am hotărât:          et. 3, ap. 16, jud. Suceava, având calitatea de asociați în
  1. Subsemnatul Rotari Gavril având calitatea de        cadrul societății JUST BUILD - S.R.L. am hotărât:
cedent, cedez la valoarea nominală, 10 părți sociale a 10       1. Schimbarea sediului social al societății în loc.
lei fiecare, nou-asociatului Rotari P. Petru, cetățean      Suceava, Str. Măgurei nr. 7, jud. Suceava.
român, născut la data de 19.09.1982 în loc. Cajvana, jud.       2. Deschiderea unui magazin bijuterii și gablonzuri în
Suceava, România, cu domiciliul în Italia, loc. Cinisello
                                 Suceava, Calea Unirii nr. 22, incinta Iulius Mall, spațiu
Balsamo, str. Vlo 4 Novembre N. 3, identificat cu C.I. nr.
                                 comercial cod P 42, jud. Suceava.
AM 8096389, CNP 1820919331915, și declar că la data
                                   Prezenta hotărâre a fost încheiată într-un număr de 4
cesiunii mi-am primit toate drepturile și nu mai am de
                                 exemplare.
formulat nicio pretenție față de societate.
  Eu Rotari P. Petru primesc de la Rotari Gavril, un total      (5/840.918)
de 10 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de
100,00 lei și declar că am luat cunoștință de situația              Societatea Comercială
financiar-contabilă, preluând în același timp și toate            JUST BUILD - S.R.L., Suceava
drepturile și obligațiile ce decurg din această cesiune.
  În urma cesiunii, capitalul social în valoare de 200,00               NOTIFICARE
lei echivalentul a 20 părți sociale a 10 lei fiecare se       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
distribuie astfel:                        Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  - Rotari Petru - 100 lei echivalentul a 10 părți sociale a  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
10 lei fiecare                          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  - Rotari P. Petru - 100 lei echivalentul a 10 părți sociale  actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
a 10 lei fiecare.                         JUST BUILD - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava,
  Subsemnatul Rotari Gavril mă retrag din calitatea de     Str. Măgurei nr. 7, județ Suceava, înregistrată sub nr. J
administrator, societatea urmând a fi administrată cu       33/1342/2005, cod unic de înregistrare 18052150, care a
puteri depline de către asociații Rotari Petru și Rotari P.    fost înregistrat sub nr. 44031 din 22.10.2008.
Petru, care vor putea lucra atât împreună cât și separat.
                                    (6/840.919)
  Prezenta hotărâre ține loc și de contract de cesiune și
a fost încheiată într-un număr de 4 exemplare.
                                       Societatea Comercială
   (3/840.916)
                                     DRUMURI SI PODURI - S.A., Suceava
       Societatea Comercială
                                           HOTĂRÂREA NR. 1
    ATLANTIC STONE CONSTRUCTII - S.R.L.
       Cajvana, județul Suceava                          din 23.07.2008
                                   Adunarea generală a acționarilor de la Societatea
            NOTIFICARE                 Comercială DRUMURI SI PODURI - S.A., Suceava,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     întrunită în ședință extraordinară astăzi, data de mai sus,
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     în condiții statutare, hotărăște:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii din Agenție în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Secție pentru următoarele puncte de lucru, cu menținerea
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    activităților:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009                3

  1. AGENȚIA DE REPARAȚII UTILAJE AUTO -           produselor conservate de patiserie; 1102 - fabricarea
BIROURI - situată în municipiul Suceava, Str. Zefirului nr.  vinurilor din struguri; 1399 - fabricarea altor articole textile
8, jud. Suceava, în SECȚIA DE REPARAȚII UTILAJE ȘI       n.c.a.; 1754*, 1413 - fabricarea altor articole de
AUTO - BIROURI.                        îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp); 7810 - activități
  2. AGENȚIA SUCEAVA - BIROURI, situată în loc.       ale agențiilor de plasare a forței de muncă; 7820 -
Suceava, str. Aurel Vlaicu, contract de închiriere nr.     activități de contractare, pe baze temporare, a
1477/13.02.2007 pentru 36.326,15 mp reprezentând        personalului; 7830 - servicii de furnizare și management
teren tehnologic, în SECȚIA SUCEAVA - BIROURI.         a forței de muncă; 8110 - activități de servicii suport
  3. AGENȚIA FĂLTICENI - BIROURI, situată în loc.      combinate; 8121 - activități generale de curățenie a
Fălticeni, str. Plutonier Ghiniță nr. 12, jud. Suceava, în   clădirilor; 8122 - activități specializate de curățenie; 8129
SECȚIA FĂLTICENI - BIROURI.                  - alte activități de curățenie; 8130 - activități de întreținere
  4. AGENȚIA RĂDĂUȚI - BIROURI - situată în loc.       peisagistică; 9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri;
Rădăuți, Str. Stadionului nr. 33, jud. Suceava, în SECȚIA   9601 - spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile
RĂDĂUȚI - BIROURI.                       și a produselor din blană; 9602 - coafură și alte activități
  5. AGENȚIA POJORÂTA - BIROURI - situată în loc.      de înfrumusețare; 9604 - activități de întreținere
Pojorâta, jud. Suceava, în SECȚIA POJORÂTA -          corporală.
BIROURI.
                                  2. Se modifică datele asociatului unic după cum
  Art. 2. Începând cu data de 23 iulie 2008 se modifică și
                                urmează: Balan Lenuța, cetățean român, născută la data
se aprobă organigrama S.C. DRUMURI SI PODURI -
                                de 27.02.1974 în orș. Liteni, jud. Suceava, domiciliată în
S.A., Suceava, conform anexei nr. 1.
                                sat Liteni (orș. Liteni), jud. Suceava, identificată cu C.I.
  Art. 3. Începând cu data de 23 iulie 2008 se modifică și
                                seria SC nr. 357360 eliberată de mun. Suceava la data de
se aprobă statul de funcții al S.C. DRUMURI SI PODURI
                                7.02.2005, CNP 2740227334992.
- S.A., Suceava, conform anexei nr. 2.
  Art. 4. Se aprobă actul constitutiv actualizat la data     Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
prezentei.                           neschimbate.
   (7/840.920)                          (9/840.922)

                                      Societatea Comercială
      Societatea Comercială
                                     MOGADOR COM - S.R.L., Liteni
    DRUMURI SI PODURI - S.A., Suceava
                                        județul Suceava
           NOTIFICARE
                                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
DRUMURI SI PODURI - S.A., cu sediul în municipiul       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Suceava, Str. Zefirului nr. 8, județ Suceava, înregistrată   MOGADOR COM SRL, cu sediul în oraș Liteni, Str. Gării
sub nr. J 33/1156/2005, cod unic de înregistrare        nr. 356, județ Suceava, înregistrată sub nr. J
17932777, care a fost înregistrat sub nr. 44058 din      33/1734/1993, cod unic de înregistrare 4841839, care a
22.10.2008.                          fost înregistrat sub nr. 44059 din 22.10.2008.
  (8/840.921)                           (10/840.923)

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        MOGADOR COM - S.R.L.                      ZINOS - S.R.L., Suceava
        Liteni, județul Suceava
                                            HOTĂRÂRE
           HOTĂRÂRE                    a asociatului unic din 8 octombrie 2008
    a asociatului unic din data de 21.10.2008          Subsemnatul Tibu Paul-Lucian, în calitate de asociat
  Subsemnata Balan Lenuța, în calitate de asocit unic al   unic, am hotărât deschiderea unui punct de lucru cu profil
S.C. MOGADOR COM SRL, am hotărât următoarele:         de Fast-Food în Suceava, Calea Unirii nr. 22, în incinta
  1. Se completează obiectul secundar de activitate cu    Iulius Mall Suceava, individualizat prin cod FF11 pentru
următoarele coduri: 1032 - fabricarea sucurilor de fructe   spațiul comercial și cod DE16 pentru spațiu de
și legume; 1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor  depozitare.
și a produselor proaspete de patiserie; 1072 - fabricarea
biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a     (11/840.924)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

      Societatea Comercială                 SAVIROD SRL, am hotărât schimbarea obiectului
    ANDELVERO PROD-COM - S.R.L.                principal de activitate cu codul 4291 - construcții
  Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava            hidrotehnice.
                                   (15/840.928)
            HOTĂRÂRE
       a asociaților din 22.10.2008                   Societatea Comercială
  Subsemnații Taran-Baciu Ion și Taran-Baciu Viorica, în           SAVIROD - S.R.L., Suceava
calitate de asoiați ai S.C. ANDELVERO PROD-COM
SRL, am hotărât deschiderea unui Magazin Mixt în                    NOTIFICARE
București, calea Floreasca nr. 69, corp A, parter, sector 1.     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   (12/840.925)                         Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       ATOS-ABI - S.R.L., Suceava             actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                 SAVIROD SRL, cu sediul în Municipiul Suceava, Calea
         HOTĂRÂREA NR. 23                Unirii nr. 35, județ Suceava, înregistrată sub nr. J
         din 23 octombrie 2008              33/419/2001, cod unic de înregistrare 14134550, care a
  Subsemnatul Feodorov Lucian, în calitate de asociat      fost înregistrat sub nr. 44274 din 23.10.2008.
unic al S.C. ATOS-ABI SRL, am hotărât următoarele:           (16/840.929)
  Se schimbă sediul social al societății la adresa
Suceava, Str. Republicii nr. 22, sc. A, ap. 6, jud. Suceava.         Societatea Comercială
  Se completează obiectul secundar de activitate cu:          EUROVIS TRANS-BUCOVINA - S.R.L.
  7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor        comuna Bosanci, județul Suceava
publice și al comunicării;
  7022 - activități de consultanță pentru afaceri și                  HOTĂRÂRE
management.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății      a asociatului unic din 23 octombrie 2008
rămân neschimbate.                          Subsemnata Ieremie Elena, în calitate de
  (13/840.926)                         împuternicită a asociatului unic Ieremie Ovidiu, conform
                                 procurii autentificate cu nr. 2576 din 24.08.2008 al S.C.
        Societatea Comercială               EUROVIS TRANS-BUCOVINA SRL, am hotărât
       ATOS-ABI - S.R.L., Suceava             următoarele:
                                   - se completează obiectul secundar de activitate cu:
            NOTIFICARE                 4211 - lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     rămân neschimbate.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           (17/840.930)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale          Societatea Comercială
ATOS-ABI SRL, cu sediul în Municipiul Suceava, Str.
Republicii nr. 22, bl. IRE, sc. A, et. 2, ap. 6, județ Suceava,     EUROVIS TRANS-BUCOVINA - S.R.L.
înregistrată sub nr. J 33/6/2002, cod unic de înregistrare        comuna Bosanci, județul Suceava
14377737, care a fost înregistrat sub nr. 44142 din
23.10.2008.                                       NOTIFICARE
  (14/840.927)                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       SAVIROD - S.R.L., Suceava              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
            HOTĂRÂRE                 EUROVIS TRANS-BUCOVINA SRL, cu sediul comuna
      a asociaților din 23.10.2008              Bosanci, nr. 1812, județ Suceava, înregistrată sub nr. J
 Subsemnații Roman Alexandru, Roman Sanda-            33/66/1997, cod unic de înregistrare 9136279, care a fost
Simona, Cojocariu Tatiana-Daniela, Roman Viorica,         înregistrat sub nr. 44280 din 23.10.2008.
Roman Ionela-Emanuela, în calitate de asociați ai S.C.        (18/840.931)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009              5

       Societatea Comercială                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
     LUICIVRES COM PROD - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
    comuna Ciocănești, județul Suceava            actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                 PROIECT CONSTRUCT SRL, cu sediul în Municipiul
          HOTĂRÂREA NR. 7                Rădăuți, Piața Unirii nr. 29, județ Suceava, înregistrată
           din 23.10.2008               sub nr. J 33/688/2005, cod unic de înregistrare 17576149,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 44310 din 23.10.2008.
  Subsemnata Scheul Laurenția, în calitate de asociat
unic al S.C. LUICIVRES COM PROD SRL, am hotărât           (21/840.934)
următoarele:
                                        Societatea Comercială
  Se completează profilul punctului de lucru de la adresa
                                         DEFEL COM - S.R.L.
com. Ciocănești, nr. 381, jud. Suceava Bar cu Snack Bar.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
rămân neschimbate.                                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
  (19/840.932)
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
       Societatea Comercială                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SUCEAVA
      PROIECT CONSTRUCT - S.R.L.
       Rădăuți, județul Suceava                           ANUNȚ

      HOTĂRÂREA NR. 2/10.10.2008               În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
  Subsemnatul Hâj Constantin, asociat unic al S.C.       pe lângă Tribunalul Suceava confirmă că firma DEFEL
PROIECT CONSTRUCT SRL, am hotărât următoarele:          COM SRL, având numărul de ordine în registrul
  1. Se retrage din calitatea de asociat și administrator   comerțului J 33/876/1995 și codul unic de înregistrare
societate Hâj Constantin, care cesionează la valoarea lor
                                 7618921, cu cererea înregistrată sub nr. 42638 din
nominală totalitatea părților sociale deținute astfel: 100
                                 13.10.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
RON - 10 ps - a 10 RON fiecare, către Plamadă Iacov,
                                 anuale pentru exercițiul financiar 2007, însoțite de
CNP 1681120333256, cetățean român, născut la data de
                                 raportul administratorilor/directoratului, raportul
20.11.1068 în Vicovu de Sus, jud. Suceava, domiciliat în
                                 cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
Rădăuți, Str. Victoriei nr. 6, jud. Suceava, și 100 RON - 10
                                 adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
ps - a 10 lei fiecare, către Plamadă Viorica, CNP
2740803333202, cetățean român, născut la 3.08.1974 în      afaceri de peste 10 milioane lei.
Rădăuți, jud. Suceava, domiciliată în Rădăuți, Str.         (22/840.935)
Victoriei nr. 6, jud. Suceava.
                                        Societatea Comercială
  Capitalul social de 200 RON - 20 ps a 10 lei fiecare, va
                                         MER-DUM - S.R.L.
fi repartizat astfel:
  - Plamadă Iacov - 100 RON - 10 ps - a 10 RON fiecare;
  - Plamadă Viorica - 100 RON - 10 ps - a 10 RON                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
fiecare.
  Profitul realizat va fi repartizat proporțional cu aportul       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
la capital al fiecărui asociat. Eu, cedentul, declar că am         DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SUCEAVA
primit contravaloraea părților sociale cesionate și nu mai
am nicio pretenție față de societate. Noi cesionarii                   ANUNȚ
declarăm că am plătit contravaloarea părților sociale
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
primite și că suntem de acord cu prezenta hotărâre și am
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
luat cunoștință de situația financiar-contabilă a societății.
                                 pe lângă Tribunalul Suceava confirmă că firma MER-
Societatea va fi administrată de Plamadă Iacov, cu puteri
                                 DUM SRL, având numărul de ordine în registrul
depline.
                                 comerțului J 33/133/1998 și codul unic de înregistrare
   (20/840.933)
                                 10298460, cu cererea înregistrată sub nr. 43778 din
       Societatea Comercială               21.10.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
      PROIECT CONSTRUCT - S.R.L.              anuale pentru exercițiul financiar 2007, însoțite de
       Rădăuți, județul Suceava              raportul administratorilor/directoratului, raportul
                                 cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
           NOTIFICARE                 adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     afaceri de peste 10 milioane lei.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      (23/840.936)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

        Societatea Comercială               actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
        MENTOR - S.R.L., Tulcea              MAGIC STIL SRL, cu sediul în sat Parcheș, comuna
                                 Somova, județ Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/235/2000,
            NOTIFICARE
                                 cod unic de înregistrare 13356175, care a fost înregistrat
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 sub nr. 29794 din 24.10.2008.
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           (26/840.989)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale            Societatea Comercială
MENTOR SRL, cu sediul în Municipiul Tulcea, Aleea                MIDALIAN - S.R.L., Tulcea
Metalurgiștilor nr. 1, bl. Z11, sc. A, ap. 4, județ Tulcea,
înregistrată sub nr. J 36/96/2004, cod unic de înregistrare                HOTĂRÂRE
16280004, care a fost înregistrat sub nr. 32463 din
23.10.2008.                             Adunarea generală a asociaților hotărăște azi, data de
  (24/840.987)                         16.10.2008, modificarea actului constitutiv al S.C.
                                 MIDALIAN S.R.L. după cum urmează:
       Societatea Comercială                  1. Se completează obiectul secundar de activitate cu:
     MAGIC STIL - S.R.L., satul Parcheș
                                 8130 - activități de întreținere peisagistică.
     comuna Somova, județul Tulcea
                                   2. Se schimbă sediul societății din Mun. Tulcea, Str.
      HOTĂRÂREA NR. 4/22.09.2008              Victoriei nr. 43, bl. 14, sc. D, ap. 18, jud. Tulcea, în Mun.
               a AGA                Tulcea, str. Babadag nr. 17, bl. 9, sc. B, ap. 9, jud. Tulcea.
  Asociații SC MAGIC STIL SRL, participanți la           3. Se aprobă textul complet al actului constitutiv
adunarea generală din data de 22.09.2008, au hotărât       actualizat cu toate modificările. Potrivit art. 204 alin. 4 din
următoarele:                           Legea nr. 31/1990, actul constitutiv, actualizat cu toate
  - cesionarea părților sociale, cu titlu gratuit, deținute de  modificările, precum și prezenta hotărâre, vor fi depuse în
dra Comanescu Valentina, în cadrul societății, în favoarea
                                 vederea înregistrării în registrul comerțului.
dlui Irimia Ion. Dra Comanescu Valentina se retrage din
societate și din funcția de administrator a SC MAGIC STIL      4. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
SRL la data încheierii formalităților legale ce decurg din    16.10.2008, într-un număr de 3 (trei) exemplare la
prezenta decizie;                         Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
  - cesionarea unei părți sociale, cu titlu gratuit, cu o    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea la
valoare nominală de 10 lei de către dl Irimia Ion, în
                                 cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
favoarea drei Civga Ana-Maria;
  - schimbarea structurii participării asociaților la      servicii nr. 29983 din data de 25.09.2008, în forma unui
capitalul social. Astfel, dl Irimia Ion devine asociat și     înscris cu dată certă.
administratorul societății, pe perioadă nedeterminată,        (27/840.990)
deținând 99 părți sociale din capitalul social de 1.000 lei,
dra Civga Ana-Maria devine asociat deținând 1 (una)                Societatea Comercială
parte socială din capitalul social;                       MIDALIAN - S.R.L., Tulcea
  - modificarea actului constitutiv prin recodificarea
codurilor CAEN conform CAEN rev. 2, precum și conform
                                             NOTIFICARE
prezentei hotărâri a adunării generale a asociaților.
  Prezenta hotărâre s-a redactat astăzi, 22.09.2008, la       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sediul societății în 3 (trei) exemplare.             Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   (25/840.988)                         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       Societatea Comercială                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     MAGIC STIL - S.R.L., satul Parcheș            actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
     comuna Somova, județul Tulcea              MIDALIAN SRL, cu sediul în Municipiul Tulcea, str.
                                 Babadag nr. 17, bl. 9, sc. B, ap. 9, județ Tulcea,
            NOTIFICARE
                                 înregistrată sub nr. J 36/308/2001, cod unic de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 înregistrare 14243433, care a fost înregistrat sub nr.
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         31978 din 17.10.2008.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      (28/840.991)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009                  7

        Societatea Comercială               Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
        EVEXEM - S.R.L., Tulcea              Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea la
                                 cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii de
            HOTĂRÂRE                 servicii nr. 31481 din 13.10.2008 în forma unui înscris cu
  Asociatul unic Negrișan Tudor hotărăște azi, data de     data certă.
17.10.2008, modificarea actului constitutiv al Societății       (29/840.992)
EVEXEM - S.R.L., după cum urmează:
  1. Se cooptează în societate dna Pascale Cristina-              Societatea Comercială
Ileana, cetățean român, născută la data de 20.11.1974 în             EVEXEM - S.R.L., Tulcea
mun. București, sector 1, domiciliată în mun. Tulcea, str.
Traian, nr. 27A, jud. Tulcea, posesoare a C.I. seria TC                  NOTIFICARE
numărul 140770 eliberată de Pol. Mun. Tulcea la data de       Oficiul Registrului Comerțului de pe lâng   Tribunalul
16.06.2005, CNP 2741120364220.                  Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  2. Se retrage din calitatea de asociat unic Negrișan     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Tudor care cesionează 220 părți sociale a 10 RON fiecare     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
noului asociat Pascale Cristina-Ileana, care devine        actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
asociat unic.                           EVEXEM - S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea, str.
  3. În urma modificărilor intervenite, capitalul social în   Babadag nr. 140, bloc CORAL PLAZA, sc. A, et. 1, ap. 33,
valoare de 2.200 RON, împărțit în 220 părți sociale a 10     înregistrată sub nr. J 36/34/1998, cod unic de înregistrare
RON fiecare, aparține în totalitate asociatului unic       10280471, care a fost înregistrat sub nr. 32020 din
Pascale Cristina-Ileana, având o cotă de participare la      17.10.2008.
beneficii și pierderi de 100 %.                    (30/840.993)
  4. Se închid două puncte de lucru situate în loc.
Tulcea, str. Nicolae Bălcescu, nr. 31B, jud. Tulcea și în          Societatea Comercială
loc. Tulcea, Str. Babadag, nr. 19, bl. 11, etaj p, jud. Tulcea.
                                   BAMOPAN - S.R.L., Babadag, județul Tulcea
  5. Se schimbă sediul societății din loc. Tulcea, str.
Nicolae Bălcescu nr. 31B în loc. Tulcea, str. Babadag nr.
                                             HOTĂRÂRE
140, bloc „CORAL PLAZA”, sc. A, et. 1, ap. 33, jud.
Tulcea, spațiu deținut conform contractului de vânzare-       Adunarea generală a asociaților formată din Nancu
cumpărare nr. 2235/19.08.2008.                  Gheorghe prin împuternicit Nancu Mihai, conform procurii
  6. Se deschide un punct de lucru în loc. Tulcea, str.     numărul 2182 din 2.10.2008, autentificată la Biroul
Babadag nr. 140, bl. „CORAL PLAZA”, sc. A, et. 1, ap. 33,     notarului public Dorina Sfircea, și Popescu Alexandru prin
județ Tulcea, spațiu deținut conform contractului de       împuternicit Buzatu Costică, conform procurii numărul
vânzare-cumpărare nr. 2235/19.08.2008.              3284 din 22.09.2008 autentificată la Biroul notarilor
  7. Se radiază vechiul obiect de activitate al societății și  publici asociați Mariana Tuscali și Dan Pitu, hotărăște azi,
se precizează noul obiectul de activitate al societății:     data de 17.10.2008, modificarea actului constitutiv al S.C.
domeniul și activitatea principală: 692 - 6920 - activități de  BAMOPAN - S.R.L., după cum urmează:
contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul      1. se cooptează în societate, în calitate de asociat unic
fiscal; obiectul secundar de activitate este: 6209 - alte     Nancu Mihai, cetățean român, născut la data de
activități de servicii privind tehnologia informației; 6420 -   21.02.1959 în sat Stejaru, com. Stejaru, jud. Tulcea,
activități ale holdingurilor; 6619 - activități auxiliare     domiciliat în loc. Tulcea, str. Mihai Viteazu, nr. 2, bl. 57, sc.
intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și  D, et. 1, ap. 5, jud. Tulcea, posesor al C.I. seria TC nr.
fonduri de pensii; 6621 - activități de evaluare a riscului de  186186 eliberată de SPCLEP Babadag la data de
asigurare și a pagubelor; 6831 - agenții imobiliare; 7022 -    26.07.2007, CNP 1590221360014.
activități de consultanță pentru afaceri și management;       4. Se retrage din calitatea de asociat Nancu Gheorghe
7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei  care cesionează 15 părți sociale a 10 RON fiecare, în
publice; 7490 - alte activități profesionale, științifice și   valoare totală de 150 RON noului asociat Nancu Mihai.
tehnice, n.c.a.; 8299 - alte activități de servicii suport      3. Se retrage din calitatea de asociat Popescu
pentru întreprinderi n.c.a.                    Alexandru care cesionează 15 părți sociale a 10 RON
  8. Se aprobă textul complet al actului constitutiv      fiecare, în valoare totală de 150 RON noului asociat
actualizat cu toate modificările. Potrivit art. 204 alin. 4 din  Nancu Mihai.
Legea nr. 31/1990, actul constitutiv, actualizat cu toate      4. În urma modificărilor intervenite, capitalul social în
modificările, precum și prezenta hotărâte vor fi duse în     valoare de 300 RON, împărțit în 30 părți sociale a 10 RON
vederea înregistrării în registrul comerțului.          fiecare, aparține în totalitate asociatului unic Nancu Mihai,
  9. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,         având o cotă de participare la beneficii și pierderi de 100
17.10.2008 într-un număr de 3 (trei) exemplare la         %.
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

  5. Se retrag din funcția de administrator Nancu        Măcin, str. Spătar Preda Buzescu nr. 5, jud. Tulcea,
Gheorghe și Popescu Alexandru și se numește în           posesor al C.I. seria TC numărul 025433 eliberată de
aceeași funcție Nancu Mihai, având puteri nelimitate de      Poliția Orașului Măcin la data de 13.11.2000, CNP
administrare.                           1690415361947.
  6. Se schimbă sediul societății din loc. Tulcea, str.       2. Se modifică datele de identificare ale asociatului
Mihai Viteazu nr. 2, bl. 57, sc. D, et. 1, ap. 5, jud. Tulcea   unic Buradatencu Neculai, conform CI seria TC numărul
în loc. Babadag, Str. Morii nr. 6, jud. Tulcea.          217581.
  7. Se închid următoarele puncte de lucru:             3. Se aprobă textul complet al actului constitutiv
  - loc. Babadag, str. Mihai Viteazu nr. 12, jud. Tulcea.    actualizat cu toate modificările. Potrivit art. 204 alin. 4 din
  - loc. Babadag, str. Anton Nițescu nr. 10, jud. Tulcea.    Legea nr. 31/1990, actul constitutiv, actualizat cu toate
  - loc. Babadag, Str. Cabanei nr. 6, jud. Tulcea.        modificările, precum și prezenta hotărâre vor fi depuse în
  - loc. Babadag, Str. Morii nr. 6, jud. Tulcea.
                                  vederea înregistrării în registrul comerțului.
  8. Se deschide un punct de lucru în loc. Babadag, Str.
                                   4. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
Morii, nr. 6, jud. Tulcea, spațiu deținut conform
                                  21.10.2008, într-un de 3 (trei) exemplare la
contractului de comodat nr. 1 din 9.10.2008.
                                  Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
  9. Se aprobă textul complet al actului constitutiv
actualizat cu toate modificările. Potrivit art. 204, alin. 4 din  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea la
Legea nr. 31/1990, actul constitutiv, actualizat cu toate     cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii de
modificările, precum și prezenta hotărâre vor fi depuse în     servicii nr. 31637 din 14.10.2008 în forma unui înscris cu
vederea înregistrării în registrul comerțului.           dată certă.
  10. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,           (33/840.996)
17.10.2008, într-un număr de 3 (trei) exemplare la
Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului               Societatea Comercială
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea, la        AGROMAR PROD - S.R.L., satul Smârdan
cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii de        comuna Smârdan, județul Tulcea
servicii nr. 31274 din 9.10.2008 în forma unui înscris cu
data certă.                                        NOTIFICARE
   (31/840.994)
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
     Societatea Comercială
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  BAMOPAN - S.R.L., Babadag, județul Tulcea
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
            NOTIFICARE                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                  AGROMAR PROD - S.R.L., cu sediul în sat Smârdan,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      comuna Smârdan, județ Tulcea, înregistrată sub nr. J
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      36/678/1997, cod unic de înregistrare 10018277, care a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  fost înregistrat sub nr. 32171 din 21.10.2008.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale       (34/840.997)
BAMOPAN - S.R.L., cu sediul în oraș Babadag, Str. Morii
nr. 6, județul Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/283/2005,             Societatea Comercială
cod unic de înregistrare 17552751, care a fost înregistrat            TITO-GEO - S.R.L., Tulcea
sub nr. 32035 din 17.10.2008.
   (32/840.995)                                     HOTĂRÂRE
                                    Adunarea generală a asociaților hotărăște, azi,
       Societatea Comercială                 21.10.2008, modificarea actului constitutiv al societății
    AGROMAR PROD - S.R.L., satul Smârdan            TITO-GEO - S.R.L., după cum urmează:
     comuna Smârdan, județul Tulcea                1. Se cooptează în calitatea de asociat dnul Arhipencu
                                  Valentin-Eugen, de cetățenie română, născut la data de
            HOTĂRÂRE                  14.12.1981 în mun. Tulcea, jud. Tulcea, domiciliat în mun.
  Asociatul unic Buradatencu Neculai hotărăște, azi,       Tulcea, Ale. Metalurgiștilor nr. 5, bl. Z13, sc. D, ap. 13,
21.10.2008, modificarea actului constitutiv al societății     jud. Tulcea, posesor al C.I. seria TC numărul 064728
AGROMAR PROD - S.R.L., după cum urmează:              eliberată de Poliția Mun. Tulcea la data de 24.07.2002,
  1. Se retrage din funcția de administrator unic         CNP 1811214360038.
Buradatencu Neculai și se numește în aceeași funcție          2. Se retrage din calitatea de asociat dna Titorencu
Croitor Costel, de cetățenie română, născut la data de       Georgeta, care cesionează 10 părți sociale a 10 lei noului
15.04.1969 în mun. Brăila, jud. Brăila, domiciliat în oraș     asociat Arhipencu Valentin-Eugen.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009                9

  3. Se retrage din calitatea de asociat dnul Titorencu       Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 20.10.2008
Gheorghe, care cesionează 10 părți sociale a 10 lei noului    într-un număr de trei exemplare sub forma unui înscris
asociat Arhipencu Valentin-Eugen.                 sub semnătură privată.
  4. Ca urmare a cesiunii, capitalul social de 200 lei        (37/841.000)
împărțit în 10 părți sociale a 10 lei îi revine în totalitate
asociatului unic Arhipencu Valentin-Eugen, având cota de          Societatea Comercială
participare la beneficii și pierderi de 100 %.           DELTA CONSTRUCTII MANAGEMENT - S.R.L.
  5. Se retrag din calitatea de administratori dna          comuna C.A. Rosetti, județul Tulcea
Titorencu Georgeta și dnul Titorencu Gheorghe.
  6. Se numește în funcția de administrator dul                   HOTĂRÂREA NR. 1
Arhipencu Valentin-Eugen având puteri depline și
nelimitate.                                   din 21.10.2008, a asociaților
  7. Se actualizează actul constitutiv al societății        Astăzi, 21.10.2008, asociații S.C. DELTA
corespunzător noii forme juridice de societatea          CONSTRUCTII MANAGEMENT - S.R.L., întruniți în
comercială cu răspundere limitată cu asociat unic.        proporția de 100 %, astfel:
  8. Se aprobă textul complet al actului constitutiv        1. dl Oprea George, de cetățenie română, CNP
actualizat cu toate modificările. Potrivit art. 204 alin. 4 din  1890315450060, posesor al 19 părți sociale,
Legea nr. 31/1990, actul constitutiv, actualizat cu toate     reprezentând 95 % participare,
modificările, precum și prezenta hotărâre vor fi depuse în      2. dl Man Claudius-Ciprian, de cetățenie română, CNP
vederea înregistrării în registrul comerțului.          1801004204095, posesor a unei părți sociale,
  9. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,         reprezentând 5 % participare, emit următoarea hotărâre:
21.10.2008 într-un număr de 3 (trei) exemplare la
                                   Art. 1. Se revocă din funcția de administrator domnul
Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
                                 Monahov Liviu, de cetățenie română, CNP
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea la
                                 1830821360913, domiciliat în oraș Sulina, str. Comandor
cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii de
                                 E. Botez nr. 120, sc. B, et. 1, ap. 4, județ Tulcea, posesor
servicii nr. 31825 din 15.10.2008 în forma unui înscris cu
dată certă.                            al C.I. seria TC nr. 123588 eliberată de Poliția oraș Sulina
   (35/840.998)                         la data de 13.09.2004.
                                   Art. 2. Se numește în funcția de administrator dl Oprea
        Societatea Comercială               George, de cetățenie română, născut la data de
        TITO-GEO - S.R.L., Tulcea             15.03.1989 în Mun. București, sect. 5, domiciliat în Mun.
                                 București, str. Zamfir Olaru nr. 2A, bl. 79, sc. B, et. 5, ap.
            NOTIFICARE                 53, sect. 5, posesor al C.I. seria RT nr. 609170 eliberată
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     de SPCEP Mun. București la data de 17.10.2008, cod
Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     numeric personal 1890315450060.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Art. 3. Se va actualiza actul constitutiv ca urmare a
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    schimbării administratorului.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale      (38/841.001)
TITO-GEO - S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea, str.
Cozia nr. 10, județ Tulcea, înregistrată sub nr. J              Societatea Comercială
36/201/2004, cod unic de înregistrare 16517047, care a            DELTA CONSTRUCȚII
fost înregistrat sub nr. 32200 din 21.10.2008.            MANAGEMENT - S.R.L., satul C.A. Rosetti
   (36/840.999)                            comuna C.A. Rosetti, județul Tulcea
        Societatea Comercială                          NOTIFICARE
        MERISAN - S.R.L., Tulcea
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
            HOTĂRÂRE                 notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5)
                                 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Asociații Dumitrache Florea și Dumitrache Maria
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
hotărăsc azi, 20.10.2008:
                                 actului constitutiv al Societății Comerciale DELTA
  - se deschide două puncte de lucru în Tulcea, str.
Mircea Vodă nr. 36, bl. 36, sc. C, ap. 3;             CONSTRUCȚII MANAGEMENT - S.R.L., cu sediul în sat
  - spațiu deținut conform contractului de comodat nr. 1     C.A. Rosetti, comuna C.A. Rosetti nr. 169A, județ Tulcea,
din data de 20.10.2008.                      înregistrată sub nr. J 36/211/2008, cod unic de
  1. Centrul de recoltare a frotiului citovaginal,        înregistrare 23719448, care a fost înregistrat sub nr.
  2. Centrul de diagnostic, tratament și urmărirea        32250 din 21.10.2008.
terapeutică a leziunilor de col uterin.                (39/841.002)
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

        Societatea Comercială                3. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
        STEAUA - S.R.L., Tulcea              21.10.2008 într-un număr de 3 (trei) exemplare la
                                 compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
            HOTĂRÂRE                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea la
                                 cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
  Asociatul unic Pufleanu Stere hotărăște azi,
                                 servicii nr. 31915 din 16.10.2008 în forma unui înscris cu
21.10.2008, modificarea actului constitutiv al Societății
                                 data certă.
Comerciale STEAUA - S.R.L., după cum urmează:
                                   (42/841.005)
  1. Se completează obiectul secundar de activitate cu:
5224 - manipulări, 5210 - depozitări, 4677 - comerț cu
                                       Societatea Comercială
ridicata cu deșeuri și resturi, 3832 - recuperarea
materialelor reciclabile sortate.                  CIMI GOLD - S.R.L., Babadag, județul Tulcea
  2. Se deschide un punct de lucru situat în Mun. Tulcea,
                                             HOTĂRÂRE
Str. Păcii nr. 149, jud. Tulcea, conform contractului de
comodat nr. 3 din data de 17.10.2008.                Adunarea generală a asociaților hotărăște, azi,
  3. Se aprobă textul complet al actului constitutiv       21.10.2008, modificarea actului constitutiv al societății
actualizat cu toate modificările. Potrivit art. 204 alin. 4 din  CIMI GOLD - S.R.L., după cum urmează:
Legea nr. 31/1990, actul constitutiv, actualizat cu toate      1. Se retrage din societate asociatul Barna Cătălin și
modificările, precum și prezenta hotărâre vor fi depuse în    cesionează aportul său la capitalul social în valoare totală
                                 de 100 lei, împărțit în 10 părți sociale a 10 lei fiecare, către
vederea înregistrării în registrul comerțului.
                                 asociatul Sterian Nicoleta, care devine asociat unic.
  4. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
                                   2. Drept urmare capitalul social în valoare totală de
21.10.2008, într-un număr de 3 (trei) exemplare la
                                 200 lei împărțit în 20 părți sociale a 10 lei fiecare aparține
Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
                                 în totalitate asociatului unic Sterian Nicoleta, având cota
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea la      de participare la beneficii și pierderi de 100 %.
cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii de     3. Se revocă din funcția de administrator unic Barna
servicii nr. 32058 din 20.10.2008 în forma unui înscris cu    Cătălin și se numește în aceeași funcție Sterian Nicoleta,
dată certă.                            având puteri depline și nelimitate.
   (40/841.003)                          4. Se actualizează actul constitutiv al societății
                                 corespunzător noii forme juridice de societate comercială
        Societatea Comercială               cu răspundere limitată cu asociat unic.
        STEAUA - S.R.L., Tulcea               5. Se aprobă textul complet al actului constitutiv
                                 actualizat cu toate modificările. Potrivit art. 204 alin. 4 din
            NOTIFICARE                 Legea nr. 31/1990, actul constitutiv, actualizat cu toate
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     modificările, precum și prezenta hotărâre vor fi depune se
notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5)    vederea înregistrării în registrul comerțului.
din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și        6. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
                                 21.10.2008 într-un număr de 3 (trei) exemplare la
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
actului constitutiv al Societății Comerciale STEAUA -
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea la
S.R.L., cu sediul în Tulcea, Str. Victoriei nr. 49, bl. 8, sc.
                                 cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
B, ap. 22, județul Tulcea, înregistrată sub nr. J
                                 servicii nr. 32161 din 21.10.2008 în forma unui înscris cu
36/790/1994, cod unic de înregistrare 6442494, care a       data certă.
fost înregistrat sub nr. 32256 din 21.10.2008.
                                    (43/841.006)
   (41/841.004)
                                       Societatea Comercială
         Societatea Comercială
                                   CIMI GOLD - S.R.L., Babadag, județul Tulcea
         FEDRA - S.R.L., Tulcea
                                             NOTIFICARE
            HOTĂRÂRE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   Asociatul unic Dumitriu Antoneta hotărăște azi, data     Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de 21.10.2008, următoarele:                    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   1. Se închide punctul de lucru situat în satul Jijila,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
comuna Jijila, jud. Tulcea.                    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
   2. Se deschide un punct de lucru situat în comuna      CIMI GOLD - S.R.L., cu sediul în orașul Babadag, Str.
Jijila, jud. Tulcea, spațiu deținut în baza contractului de    Republicii, nr. 100, bloc 78, scara A3, etaj 2, ap. 8, județul
comodat nr. 1921 din data de 24.07.2008.             Tulcea, înregistrată sub nr. J 36/413/2007, cod unic de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009                11

înregistrare 22196707, care a fost înregistrat sub nr.     solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 31128 din data
32263 din 21.10.2008.                      de 8.10.2008 în forma unui înscris sub semnătură privată.
  (44/841.007)                           (47/841.010)

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     NADIRA AMBIENT - S.R.L., Tulcea                   DUY LINESS - S.R.L., Tulcea

            HOTĂRÂRE                             HOTĂRÂRE
  Adunarea generală a asociaților hotărăște azi, data de      Adunarea generală a asociaților hotărăște azi,
21.10.2008, următoarele:                    22.10.2008, modificarea actului constitutiv al societății
  1. Se deschide un punct de lucru situat în comuna      DUY LINESS - S.R.L., după cum urmează:
Cerna, jud. Tulcea, spațiu deținut conform contractului de     1. Se completează obiectul secundar de activitate cu:
comodat nr. 1 din 20.10.2008.                  4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub
  2. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,        3,5 tone); 4519 - comerț cu alte autovehicule; 4520 -
21.10.2008 într-un număr de 3 (trei) exemplare la        întreținerea și repararea autovehiculelor; 4531 - comerț
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului        cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea la     - comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de  autovehicule; 4540 - comerț cu motociclete, piese și
servicii nr. 32150 din 20.10.2008 în forma unui înscris cu   accesorii aferente; întreținerea și repararea
data certă.                           motocicletelor; 4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri
  (45/841.008)                        noi, în magazine specializate; 4779 - comerț cu
                                amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
       Societatea Comercială               4932 - transporturi cu taxiuri; 5030 - transporturi de
                                pasageri pe căi navigabile interioare; 5040 - transportul
     PRESTIM-IMPEX - S.R.L., Tulcea
                                de marfă pe căi navigabile interioare; 5020 - transporturi
            HOTĂRÂRE                 maritime și costiere de marfă; 5510 - hoteluri și alte
                                facilități de cazare similare; 5590 - alte servicii de cazare;
  Adunarea generală a asociaților hotărăște azi, data de    7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de
22.10.2008, următoarele:                    muncă; 7911 - activități ale agențiilor turistice; 7912 -
  1. Se deschide un punct de lucru situat în mun. Tulcea,   activități ale tur-operatorilor; 7990 - alte servicii de
Str. Viitorului nr. 13, jud. Tulcea, spațiu deținut conform   rezervare și asistență turistică; 1051 - fabricarea
contractului de închiriere autentificat sub nr. 1558 din    produselor lactate și a brânzeturilor; 1052 - fabricarea
20.10.2008.                           înghețatei.
  2. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,          2. Se modifică datele de identificare ale asociatului și
22.10.2008 într-un număr de 3 (trei) exemplare la        administratorului Crețu Florin, conform C.I. seria TC
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului        numărul 034586.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea la       3. Se aprobă textul complet al actului constitutiv
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de  actualizat cu toate modificările. Potrivit art. 204 alin. 4 din
servicii nr. 32210 din 21.10.2008 în forma unui înscris cu   Legea nr. 31/1990, actul constitutiv, actualizat cu toate
data certă.                           modificările, precum și prezenta hotărâre vor fi depune se
   (46/841.009)                        vederea înregistrării în registrul comerțului.
                                  Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 22.10.2008
     Societatea Comercială                 într-un număr de 3 (trei) exemplare la compartimentul de
  PERPETUUM - S.R.L., Măcin, județul Tulcea          asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
                                lângă Tribunalul Tulcea la cererea și pe răspunderea
            HOTĂRÂRE                 solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 31872 din
  Adunarea generală a asociaților hotărăște azi, data de   16.10.2008 în forma unui înscris cu data certă.
8.10.2008, modificarea actului constitutiv al S.C.          (48/841.011)
PERPETUUM - S.R.L., după cum urmdază:
  1. Se închid două puncte de lucru situate în mun.             Societatea Comercială
Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 68, jud. Brăila, și în mun.         DUY LINESS - S.R.L., Tulcea
Buzău, Str. Depoului nr. 1, jud. Buzău.
  2. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 8.10.2008              NOTIFICARE
într-un număr de 3 (trei) exemplare la compartimentul de      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe   Tulcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
lângă Tribunalul Tulcea la cererea și pe răspunderea      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

modificările și completările ulterioare, depunerea textului    cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    servicii nr. 32008 din 17.10.2008 în forma unui înscris sub
DUY LINESS - S.R.L., cu sediul în municipiul Tulcea, Str.     semnătură privată.
Victoriei, bloc 14, scara D, ap. 20, județul Tulcea,         (51/841.014)
înregistrată sub nr. J 36/24/2001, cod unic de înregistrare
13702872, care a fost înregistrat sub nr. 32320 din             Societatea Comercială
22.10.2008.                             TEODORA - S.R.L., Râșnov, județul Brașov
  (49/841.012)
                                            NOTIFICARE
       Societatea Comercială
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      XARADA COS - S.R.L., Tulcea              Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
            HOTĂRÂRE
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Asociatul unic Enache Sultana hotărăște azi, data de      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
22.10.2008, următoarele:                     TEODORA - S.R.L., cu sediul în oraș Râșnov, str. Mihail
  1. Se deschide un punct de lucru situat în mun. Tulcea,    Sadoveanu, nr. 20, județ Brașov, înregistrată sub nr.
Piața Veche, Toneta nr. 66, jud. Tulcea, spațiu deținut      J 8/2456/1992, cod unic de înregistrare 1122049, care a
conform contractului de închiriere nr. 3436 din data de      fost înregistrat sub nr. 89228 din 21.10.2008.
14.10.2008.                              (52/836.730)
  2. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
22.10.2008 într-un număr de 3 (trei) exemplare la              Societatea Comercială
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
                                  ELLA-FEMINA - S.R.L., Brașov, județul Brașov
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea la
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
                                   ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
servicii nr. 32246 din 21.10.2008 în forma unui înscris cu
data certă.                            al S.C. ELLA-FEMINA - S.R.L., J08/225/2004, CUI:
  (50/841.013)                          16111439, sediu: Brașov, str. Mihail Kogălniceanu,
                                      nr. 23, bl. C7, et. 9, ap. 15, jud. Brașov
       Societatea Comercială                  Subsemnații Bocai Silvia (fostă Stancu Silvia),
      UBY MOTORS - S.R.L., Tulcea              cetățean român, născută la data de 11.09.1965 în sat
                                 Comani (ors. Drăgănești-Olt), jud. Olt, domiciliată în mun.
            HOTĂRÂRE                 Constanța, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 175, bl. S4,
  Adunarea generală a asociaților hotărăște azi,         sc. B, ap. 35, jud. Constanța, identificată cu C.I. seria KT
23.10.2008, modificarea actului constitutiv al societății     nr. 736633/9.09.2008/SPCLEP Constanța, CNP
UBY MOTORS - S.R.L., după cum urmează:              2650911284383 și Giugulea Margareta, cetățean român,
  1. Se închide punctul de lucru situat în mun. Tulcea,     născută la data de 19.01.1975 în mun. Brașov, jud.
Str. Rezervorului nr. 2A, jud. Tulcea.              Brașov, domiciliată în mun. Brașov, str. Deda nr. 2, bl. 17,
  2. Se deschide un punct de lucru situat în mun. Tulcea,    sc. C, ap. 5, jud. Brașov, identificată cu C.I. seria BV
Str. Spitalului nr. 33, bl. 20, parter, jud. Tulcea, spațiu    nr. 367147/17.09.2004 - Mun. Brașov, CNP
deținut în baza contractului de închiriere nr. 3 din data de   2750119080079; în calitate de cedenți și Siuvaiala
11.10.2008.                            Claudia-Violeta, cetățean român, născută la data de
  3. Se precizează noul domeniu și activitatea          20.08.1970 în mun. Făgăraș, jud. Brașov, domiciliată în
principală: 453 - 4532 - comerț cu amănuntul de piese și     mun. Târgu Mureș, Str. Arieșului nr. 10, jud. Mureș,
accesorii pentru autovehicule.                  identificată cu C.I. seria MS nr. 489828/
  4. Societatea va fi administrată în continuare de către    14.10.2008/SPCLEP       Târgu   Mureș,    CNP
Mitu Ionel-Octavian și Caramarin Fănel, având puteri       2700820082414, în calitate de cesionar, am hotărât
depline și nelimitate exercitate separat.             încheierea prezentului act adițional și contract de cesiune
  5. Se aprobă textul complet al actului constitutiv       în următoarele condiții:
actualizat cu toate modificările. Potrivit art. 204 alin. 4 din    Art. 1. Subsemnata Bocai Silvia, în calitate de cedent,
Legea nr. 31/1990, actul constitutiv, actualizat cu toate     cedez toate cele 14 (patrusprezece) părți sociale, pe care
modificările, precum și prezenta hotărâre vor fi depune se    le dețin în calitate de asociat în susnumita societate,
vederea înregistrării în registrul comerțului.          cesionarului Siuvaiala Claudia-Violeta.
  6. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,           Subsemnata Giugulea Margareta, în calitate de
23.10.2008 într-un număr de 3 (trei) exemplare la         cedent, cedez toate cele 6 (șase) părți sociale, pe care le
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului         dețin în calitate de asociat în susnumita societate,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea la      cesionarului Siuvaiala Claudia-Violeta.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009               13

  Subsemnata Siuvaiala Claudia-Violeta, în calitate de    identificată cu carte de identitate seria BV
cesionar, primesc de la cedenți toate părțile sociale în    nr. 385563/28.12.2004 eliberată de mun. Brașov, CNP
condițiile de mai sus. Cesiunea s-a făcut la valoarea     2660204080024, în calitate de cesionar,
părților sociale, între părți s-au făcut toate desocotirile    3. Ambrus Atila, cetățean român, născut la data de
bănești cu privire la această cesiune.             16.03.1965 în Brașov, jud. Brașov, domiciliat în mun.
  Urmare a cesiunii, calitatea de asociați a lui Bocai    Brașov, bd. Alexandru Vlahuță nr. 59, bl. 141, sc. D,
Silvia și Giuglea Margareta încetează iar capitalul social   ap. 13, jud. Brașov, identificat cu carte de identitate seria
în valoare de 200 (douăsute) lei, împărțit în 20 (douăzeci)  B.V. nr. 242328/15.11.2002 eliberată de mun. Brașov,
părți sociale, cu valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare,  CNP 1650316080010,
va fi deținut în întregime de asociatul unic: Siuvaiala      4. Menessy Miklos-Bela, cetățean român, născut la
Claudia-Violeta.                        data de 8.09.1955 în Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
  Art. 2. Se revocă din funcția de administrator: Giuglea  mun. Brașov, str. Moldovei nr. 2, ap. 3, județul Brașov,
Margareta, iar administrarea societății se va face cu puteri  identificat cu carte de identitate seria B.V.
depline de asociatul unic Siuvaiala Claudia-Violeta, până   nr. 030458/10.02.1999 eliberată de mun. Brașov, CNP
la revocare.                          1550908080091;
  Art. 3. Se exclud următoarele obiecte de activitate:      5. Balazs Ioan, cetățean român, născut în Făgăraș,
5911, 6010, 6020, 6110, 6120, 6130, 6190, 6420, 7010,     jud. Brașov, domiciliat în comuna Ghimbav, Str.
7111, 7740, 8010, 8020, 8030, 8110, 8291, 8299, 8532,     Făgărașului nr. 34, bl. 34, sc. B, ap. 10, județul Brașov,
8551, 8552, 8560.                       identificat cu carte de identitate seria B.V.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân     nr. 530922/31.07.2007 eliberată de SPCLEP Brașov,
neschimbate.                          CNP 1530216080057;
                                  6. Biro Bela, cetățean român, născut la data de
   (53/836.731)
                                18.02.1947 în oraș Baraolt, jud. Covasna, domiciliat în
                                mun. Sfântu Gheorghe, str. Canepei nr. 19, județul
     Societatea Comercială
                                Covasna, identificat cu carte de identitate seria K.V.
 ELLA-FEMINA - S.R.L., Brașov, județul Brașov         nr. 133057/22.10.2004 eliberată de mun. Sfântu
                                Gheorghe, CNP 1470218141031;
           NOTIFICARE
                                  7. Danciu Catalena-Elisabeta, cetățean român,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   născută la data de 26.05.1943 în mun. Târgu Mureș, jud.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Mureș, domiciliată în mun. Brașov, Bd. Griviței nr. 48,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        bl. 17, et. 9, ap. 29, județul Brașov, identificată cu carte de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  identitate seria BV nr. 427816/12.10.2005, eliberată de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   SPCLEP Brașov, CNP 2430526080040 și
ELLA-FEMINA - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov,       8. Hajas Istvan, cetățean român, născut la data de
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23, bloc C7, etaj 9, ap. 15,   10.03.1955 în mun. București, sector 7, domiciliat în mun.
județ Brașov, înregistrată sub nr. J 8/225/2004, cod unic   Brașov, str. Horia nr. 22, sc. B, ap. 5, județul Brașov,
de înregistrare 16111439, care a fost înregistrat sub     identificat cu carte de identitate seria B.V.
nr. 89246 din 21.10.2008.                   nr. 423095/8.09.2005, eliberată de SPCLEP Brașov, CNP
   (54/836.732)                       1550310080042, toți în calitate de asociați, încheiem
                                prezentul act adițional și contract de cesiune în
      Societatea Comercială                următoarele condiții:
 EDITOR BL 49 - S.R.L., Brașov, județul Brașov           Subsemnata Fejer Vilhelmina cedez cesionarului,
                                2 (două) părți sociale în valoare de 20 (douăzeci) lei, pe
  ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE            care le dețin în calitate de asociat la S.C. EDITOR BL 49
                                - S.R.L., cu sediul în mun. Brașov, str. Mihail Sadoveanu
al S.C. EDITOR BL 49 - S.R.L., J 08/45/1993, CUI:       nr. 3, județul Brașov.
            3046940                  Subsemnata Fejer Vilhelmina declar că am primit de la
  Subsemnații                         cesionara Konya Ecaterina, contravaloarea părților
  1. Fejer Vilhelmina, cetățean român, născută la data    sociale cedate și nu mai am niciun fel de pretenții bănești
de 8.08.1934 în Purcăreni, jud. Brașov, domiciliată în     sau de altă natură atât față de cesionar, cât și față de
mun. Brașov, str. Horia nr. 99, județul Brașov, identificată  societatea comercială sus menționată. Cesiunea s-a
cu buletinul de identitate seria B.C. nr. 311694/       făcut la valoarea părților sociale.
15.09.1980 eliberat de Poliția Brașov, CNP             Subsemnata Konya Ecaterina preiau în condițiile mai
2340808080039, în calitate de cedentă,             sus arătate de la cedenta Fejer Vilhelmina 2 (două) părți
  2. Konya Ecaterina, cetățean român, născută la data     sociale în valoare de 20 (douăzeci) lei, am achitat
de 4.02.1966 în Brașov, jud. Brașov, domiciliată în      contravaloarea părților sociale, între noi făcându-se toate
Brașov, str. Dr. Toma Ionescu, nr. 1, ap. 1, jud. Brașov,   desocotirile bănești cu privire la această cesiune.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

  Subsemnații: Menessy Miklos-Bela, Balazs Ioan, Biro        toți asociați la SC ELITA ESTATE TRADING - S.R.L.,
Bela, Danciu Catalena-Elisabeta, Hajas Istvan, Ambrus      din mun. Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 43, având
Attila, în calitate de asociați în susdenumita societate,    J08/332/2006, CUI 18380646, conform dispozițiilor Legii
declarăm că suntem de acord cu cesiunea făcută prin       nr. 31/1990, republicată și a prevederilor statutului
acest act, în condițiile mai sus arătate.            societății, decidem:
  Ca urmare a celor de mai sus, capitalul social de         1) Dl Serb Octavian deținător a 35 părți sociale în
360 (treisuteșasezeci) lei împărțit în 36 (treizecișișase) de  valoare nominală de 10 lei fiecare, dl Rdu Florea deținător
părți sociale a 10 (zece) lei fiecare, revine asociaților,
                                 a 35 părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare și
după cum urmează:
  - Ambus Atila, 10 (zece) părți sociale a 10 lei fiecare,   dl Sapiashvili Elgudza deținător a 35 părți sociale în
în valoare totală de 100 (unasută) lei;             valoare nominală de 10 lei fiecare, cesionăm total părțile
  - Menessy Miklos-Bela, 12 (douăsprezece) părți        sociale pe care le deținem dnei Raduta Anamaria,
sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de          cetățean român, născută la data de 12.08.1982 în mun.
120 (unasutădouăzeci) lei;                    Brașov, jud. Brașov, domiciliată în Brașov, Str.
  - Balazs Ioan, 4 (patru) părți sociale a 10 lei fiecare, în  Mureșenilor nr. 14, posesoare a C.I. seria BV
valoare totală de 40 (patruzeci) lei;              420480/2005/SPCLEP Brașov, CNP 2820812080077,
  - Biro Bela, 3 (trei) părți sociale a 10 lei fiecare, în   care va deține toate cele 105 părți sociale, devenind astfel
valoare totală de 30 (treizeci) lei;               asociat unic.
  - Danciu Catalena-Elisabeta, 4 (patru) părți sociale a      Subsemnata cesionară am luat la cunoștință de starea
10 lei fiecare, în valoare totală de 40 (patruzeci) lei;     societății și sunt de acord să o preiau cu activul și pasivul
  - Konya Ecaterina, 2 (două) părți sociale a 10 lei
                                 ei, la valoarea de 1.050 lei.
fiecare, în valoare totală de 20 (douăzeci) lei;
                                   2) se revocă mandatul administratorilor Serb Octavian,
  - Hajas Istvan, 1 (una) parte socială în valoare de
10 lei.                             Radu Florea și Sapiashvili Elgudza având datele de mai
   (55/836.733)                        sus, de la data prezentei funcția de administrator
                                 revenind dnei Raduta Anamaria, cu datele anterior
      Societatea Comercială                 menționate.
 EDITOR BL 49 - S.R.L., Brașov, județul Brașov            3) Mutarea sediului social în Brașov, str. Latina nr. 9,
                                 corp 1, parter, camera 1 și închiderea fostului sediu
            NOTIFICARE                social.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      4) Modificarea obiectului principal de activitate în 4120
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         nerezidențiale;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     5) Extinderea obiectului de activitate cu: 3811, 3831,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    3932, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4520, 4531,
EDITOR BL 49 - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov,      4532, 4662, 4663, 4669, 4677, 7732, 7739, 7712.
str. Mihail Sadoveanu, nr. 3, județ Brașov, înregistrată sub
                                   Redactat și semnat în 6 exemplare, azi, 15.10.2008.
nr. J 8/45/1993, cod unic de înregistrare 3046940, care a
fost înregistrat sub nr. 89254 din 21.10.2008.            (57/836.735)
   (56/836.734)
                                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială                  ELITA ESTATE TRADING - S.R.L., Brașov
   ELITA ESTATE TRADING - S.R.L., Brașov                    județul Brașov
         județul Brașov
                                            NOTIFICARE
     ACT ADIȚIONAL NR. 2/15.10.2008
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 la statutul S.C. ELITA ESTATE TRADING - S.R.L.         Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnații Serb Octavian, domiciliat în mun. Brașov,    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
str. Lunga nr. 67, ap. 02, posesor al C.I. seria BV       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
340673/2004 - mun. Bv, CNP 1680620080066,            actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Sapiashvili Elgudza, cetățean străin cunoscător al limbii
                                 ELITA ESTATE TRADING - S.R.L., cu sediul în Brașov,
române, cu reședința în București, șos. Colentina 21,
                                 str. Latină, nr. 9, bloc corp 1, etaj parter, ap. cam. 1, județ
bl. R24, ap. 11, S2, posesor al pas seria 10666476 emis
de Israel - Ashqelon în data de 5.01.2005 și Radu Florea,    Brașov, înregistrată sub nr. J 8/332/2006, cod unic de
domiciliat în mun. Oltenița, Bd. Republicii nr. 62, bl. E,    înregistrare 18380646, care a fost înregistrat sub
sc. A, et. 3, ap. 14, jud. Călărași, având C.I. seria KL     nr. 89259 din 21.10.2008.
077981, CNP 1660209235466,                      (58/836.736)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009               15

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    GINI - S.R.L., Brașov, județul Brașov               GINI - S.R.L., Brașov, județul Brașov

  ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE                         NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    al S.C. GINI - S.R.L., J08/2093/1991,
                                 Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
 CUI: 1105501, sediu: Brașov, str. Uranus nr. 14,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         județul Brașov                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnații Atomei Mioara, cetățean român, născută       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
la data de 22.07.1958 în mun. Brașov, jud. Brașov,        GINI - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, str. Uranus,
domiciliată în mun. Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 10,    nr. 14, județ Brașov, înregistrată sub nr. J 8/2093/1991,
jud. Brașov, identificată cu C.I. seria BV            cod unic de înregistrare 1105501, care a fost înregistrat
                                 sub nr. 89265 din 21.10.2008.
nr. 289264/31.07.2003 - mun. Brașov, CNP
                                    (60/836.738)
2580722080028, în calitate de cedent, Atomei Gheorghe,
cetățean român, născut la data de 1.06.1951 în ors.
                                       Societatea Comercială
Darabani, jud. Botoșani, domiciliat în mun. Brașov, str.
                                    AMDAC- S.R.L., Brașov, județul Brașov
Apulum nr. 14, jud. Brașov, identificat cu C.I. seria BV
nr. 036893/23.03.1999 - mun. Brașov, CNP                  ACT ADIȚIONAL NR. 1/17.10.2008
1510601080021; în calitate de cesionar și Neagu
                                        la statutul S.C. AMDAC- S.R.L.
Nicolae-Marian, cetățean român, născut la data de
                                   Subsemnatul Dato’ Mohamed Rafie Bin Sain, cetățean
20.06.1964 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în       singaporez, născut la data de 20.07.1960 în Singapore,
mun. Brașov, Bd. Gării nr. 6, bl. 2, sc. A, ap. 3, jud. Brașov,  Singapore, domiciliat în Nr. 2, Jalan Eksekutif U1/6,
identificat cu C.I. seria BV nr. 510803/13.04.2007 -       Glenmarie Court 40150 Shah Alam, Selangor Malaysia,
SPCLEP Brașov, CNP 1640620080055, în calitate de         posesor a PAS nr. E0178474K/2007/Autoritățile din
asociat; am hotărât încheierea prezentului act adițional și    Singapore, prin împuternicit Boșcor Gabriel-Dan, CNP
contract de cesiune în următoarele condiții:           1660716080031, posesor al C.I. seria BV
  Art. 1. Subsemnata Atomei Mioara, în calitate de        371959/2004/Poliția Brașov, prin procură specială cu
                                 nr. 2851/13.07.2007, în calitate de asociat unic la S.C.
cedent, cedez toate cele 10 (zece) părți sociale a câte
                                 AMDAC - S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Alexandru
10 lei, în valoare de 100 (unasută) lei, pe care le dețin în   Vlahuță (spațiul D15) nr. 10, județul Brașov, înmatriculată
calitate de asociat în susnumita societate, cesionarului     la Registrul Comerțului sub număr J 08/2378/2003, CUI
Atomei Gheorghe; subsemnatul cesionar primesc de la        15969354, am hotărât să aduc următoarele modificări la
cedent toate părțile sociale în condițiile de mai sus.      actele constitutive ale societății:
Cesiuena s-a făcut la valoarea părților sociale, între părți     • Se extinde activitatea societății cu clasa: 7430 -
s-au făcut toate desocotirile bănești cu privire la această    activități de traducere scrisă și orală (interpreți); 8211 -
cesiune.                             activități combinate de secretariat; 8219 - activități de
                                 fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități
  Subsemnatul Neagu Nicolae-Marian, în calitate de
                                 specializate de secretariat.
asociat, declar că sunt de acord cu cesiunea făcută în        • Se schimbă sediul social al societății în municipiul
condițile arătate mai sus.                    Brașov, strada Iuliu Maniu nr. 47, camera 115, județul
  Urmare a cesiunii, calitatea de asociat a numitei       Brașov.
Atomei Mioara încetează, iar capitalul social în valoare de      Prezentul înscris sub semnătură privată s-a redactat și
200 (douăsute) lei, împărțit în 20 (douăzeci) părți sociale,   a fost dactilografiat în 3 exemplare în conformitate cu
cu valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare, va fi deținut    dispozițiile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată,
de cei doi asociați: Neagu Nicolae-Marian - 10 (zece) părți    astăzi 17.10.2008, pe răspunderea părților.
sociale a câte 10 lei, în valoare de 100 (unasută) lei,        (61/836.739)
reprezentând 50 % din capitalul social și Atomei
                                       Societatea Comercială
Gheorghe - 10 (zece) părți sociale a câte 10 lei, în valoare
                                    AMDAC - S.R.L., Brașov, județul Brașov
de 100 (unasută) lei, reprezentând 50 % din capitalul
social.                                         NOTIFICARE
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
neschimbate.                           Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   (59/836.737)                         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Brașov, identificat cu C.I. seria BV nr. 366875/
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    17.09.2004/mun. Brașov, CNP 1730329080057, în
AMDAC - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, str. Iuliu    calitate de cesionari,
Maniu, nr. 47, cam. 115, județ Brașov, înregistrată sub        asociați la S.C. NEOCLASS - S.R.L., cu sediul în
nr. J 8/2378/2003, cod unic de înregistrare 15969354,       Brașov, Bd. Gării, nr. 30A, bl. 225, sc. D, ap. 38, jud.
care a fost înregistrat sub nr. 89270 din 21.10.2008.       Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
   (62/836.740)                         Brașov sub nr. J 08/1267/2006, CUI: 18710361, atribut
                                 fiscal RO, am hotărât să încheiem prezentul act adițional
       Societatea Comercială                și contract de cesiune în următoarele condiții:
     ATECOM DESIGN - S.R.L., Brașov                Art. 1. Subsemnatul Tomescu Radu cesionez cele
         județul Brașov                  5 părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare parte,
                                 pe care le dețin la capitalul social al S.C. NEOCLASS -
      ACT ADIȚIONAL NR. 1/8.10.2008             S.R.L. cesionarilor Timbuc Ovidiu-Silviu, Timbuc Eugen și
                                 Judele Bogdan-Petru, concomitent cu retragerea
  Subsemnatul Bratescu Ioan Flavian, cetățean român,      subsemnatului din societate. Cesiunea se face cu titlu
născut la data de 26.09.1972 în Brașov, domiciliat în mun.    gratuit.
Brașov, str. Pașcani nr. 1, bl.19, sc. B, ap. 8, identificat cu    Urmare a acestei cesiuni, subsemnații Timbuc Ovidiu-
C.I. seria BV nr. 134610, CNP 1720926080036 elib. de       Silviu, Timbuc Eugen și Judele Bogdan-Petru suntem în
Pol. Brașov și                          continuare asociați la S.C. NEOCLASS - S.R.L., iar
  Gheorghian Ovidiu, cetățean român, născut la data de     capitalul social în valoare de 200 lei, divizat în 20 părți
28.10.1962, domiciliat în loc. Brașov, str. Ciceui, nr. 8,    sociale, nominative și indivizibile, în valoare nominală de
bl. 17, sc. E, ap. 5, jud. Brașov, posesor al C.I. seria BV    10 lei fiecare, este deținut de asociați astfel:
nr. 369463 eliberată de Pol. Brașov, ambii în calitate de       • Timbuc Ovidiu-Silviu deține un număr de 8 părți
asociați și administratori la S.C. ATECOM DESIGN -        sociale în valoare de 10 lei fiecare parte, reprezentând
S.R.L., cu sediul în loc. Brașov, Str. Locomotivei nr. 4 A,    suma de 80 lei, adică 40 % din capitalul social;
jud. Brașov, având nr. J08/2744/2007, CUI 22555452, am        • Timbuc Eugen deține un număr de 6 părți sociale în
hotărât:                             valoare de 10 lei fiecare parte, reprezentând suma de
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa: loc.    60 lei, adică 30 % din capitalul social;
Brașov, Str. Harmanului, nr. 63, bl. 1A, jud. Brașov.         • Judele Bogdan-Petru deține un număr de 6 părți
   (63/836.741)                         sociale în valoare de 10 lei fiecare parte, reprezentând
                                 suma de 60 lei, adică 30 % din capitalul social.
     Societatea Comercială                    Subsemnații cesionari, declarăm pe proprie
  NEOCLASS - S.R.L., Brașov, județul Brașov           răspundere că suntem singurii răspunzători față de terți
                                 pentru obligațiile contractate de firmă până la data
  ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE              semnării prezentului act de cesiune părți sociale.
 la actele constitutive ale S.C. NEOCLASS - S.R.L.          Subsemnatul cedent declar pe proprie răspundere că
                                 nu am mai cesionat altor persoane părțile sociale
  Subsemnații
                                 menționate în prezentul contract de cesiune.
  Tomescu Radu, cetățean român născut la data de
                                   Art. 2. Asociații de comun acord hotărăsc revocarea
17.08.1963 în mun. Sebeș, jud. Alba, domiciliat în mun.
                                 din funcția de administrator a dlui Tomescu Radu,
Brașov, Str. Castelului, nr. 144, ap. 2, jud. Brașov,
                                 societatea fiind pe viitor administrată și reprezentată în
identificat cu C.I. seria BV nr. 466217/21.07.2006/
                                 relațiile cu terții, cu puteri depline, pe o perioadă
SPCLEP Brașov, CNP 1630817080031, în calitate de
                                 nedeterminată, de către asociatul Timbuc Ovidiu-Silviu.
cedent,
                                   Se adoptă actul constitutiv actualizat al societății.
  Timbuc Ovidiu-Silviu, cetățean român, născut la data
                                   Prezentul act s-a redactat astăzi 8.09.2008, într-un
de 11.03.1966 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
                                 număr de 6 exemplare la sediul societății.
mun. Brașov, Bd. Griviței nr. 74, sc. A, ap. 11, jud. Brașov,
identificat cu C.I. seria BV nr. 520214/                (64/836.742)
30.05.2007/SPCLEP Brașov, CNP 1660311080031;
  Timbuc Eugen, cetățean român, născut la data de             Societatea Comercială
18.01.1968 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în        NEOCLASS - S.R.L., Brașov, județul Brașov
mun. Brașov, Bd. Gării, nr. 30A, bl. 225, sc. D, ap. 38, jud.
Brașov, identificat cu C.I. seria BV nr. 216892/                    NOTIFICARE
20.06.2002/mun. Brașov, CNP 1680118080128,              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Judele Bogdan-Petru, cetățean român, născut la data      Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de 29.03.1973 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
mun. Brașov, Str. 13 Decembrie, nr. 123, et. 7, ap. 91, jud.   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009                17

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     - asociatul Kacso Valentin deține un număr de 2.260
NEOCLASS - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, Bd.      părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, în
Gării, nr. 30A, bloc 225, scara D, ap. 38, județ Brașov,     valoare totală de 22.600 lei din care 22.100 lei reprezintă
înregistrată sub nr. J 8/1267/2006, cod unic de         aport în natură și 500 lei reprezintă aport în numerar,
înregistrare 18710361, care a fost înregistrat sub        reprezentând 50 % din capitalul social.”
nr. 89321 din 22.10.2008.                      3. Se modifică dispozițiile actului constitutiv referitoare
   (65/836.743)                        la participarea asociaților la beneficiile și pierderile
                                 societății, respectiv alin. 1 al art. 22 din actul constitutiv,
      Societatea Comercială                după cum urmează:
  SDM SERVICII - S.R.L., satul Moieciu de Jos           „Art. 22 - Participarea la beneficiile și pierderile
                                 societății se va face proporțional cu aportul asociaților la
    comuna Moieciu, județul Brașov
                                 capitalul social.”
           ACT ADIȚIONAL                 Restul prevederilor actului constitutiv nu se modifică și
                                 rămân în vigoare.
   la actul constitutiv al Societății Comerciale         În conformitate cu dispozițiile art. 204 alin. 4 din Legea
         SDM SERVICII - S.R.L.             nr. 31/1990, se va încheia un nou act constitutiv al
  Subsemnații                          Societății în formă actualizată.
  - Sandu Dragoș Mircea, cod numeric personal           Redactat, editat și atestat de către avocat Cosmin Ivan
1701111413019, născut în București, sect. 8 la data de      cu sediul profesional în București, sectorul 3, bd.
11.11.1970, domiciliat în Brașov, str. Avram Iancu nr. 48,    Burebista nr. 3, bl. D 16, sc. 3, parter, ap. 70, în baza
sc. A, et. 6, ap. 42, județul Brașov, cetățean român, și     contractului de asistență juridică nr. 200197/30.05.2008,
  - Kacso Valentin, cod numeric personal            în cinci exemplare din care patru s-au înmânat părților și
1710508451538, născut în București, sect. 8 la data de      unul se arhivează la sediul cabinetului de avocatură,
8.05.1971, domiciliat în București, str. G-ral av. Andrei    astăzi, data atestării.
Popovici nr. 16, ap. 13, sector 1,                  (66/836.744)
  în calitate de asociați ai Societății Comerciale SDM
SERVICII - S.R.L., denumită în continuare „Societatea”,           Societatea Comercială
persoană juridică română, cu sediul în satul Moieciu de       SDM SERVICII - S.R.L., satul Moieciu de Jos
Jos, Str. Principală nr. 441B, comuna Moieciu, județul         comuna Moieciu, județul Brașov
Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/815/2008, cod unic de                NOTIFICARE
înregistrare 14854534,
  în conformitate cu hotărârea adunării generale a         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociaților Societății din data de 30 mai 2008 și contractul   Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de cesiune părți sociale atestat sub nr. 19/30.05.2008 de    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
către avocat Cosmin Ivan,                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  am convenit la încheierea prezentului act adițional la    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
actul constitutiv al Societății atestat sub nr. 441/4.02.2008  SDM SERVICII - S.R.L., cu sediul în satul Moieciu de Jos,
de către avocat Joiță Cătălin Marius din cadrul Baroului     Str. Principală nr. 441B, comuna Moieciu, județul Brașov,
Brașov, după cum urmează:                    înregistrată sub nr. J8/815/2008, cod unic de înregistrare
  1. Se modifică datele de identificare ale asociatului     14854534, care a fost înregistrat sub nr. 89326 din
Sandu Dragoș Mircea, respectiv domiciliul acestuia, după     22.10.2008.
cum urmează:                             (67/836.745)
  „Sandu Dragoș Mircea, domiciliat în Brașov, str. Avram
Iancu nr. 48, sc. A, et. 6, ap. 42, județul Brașov.”              Societatea Comercială
  2. Ca urmare a cesiunii de părți sociale intervenită între      LIDA - S.R.L., Brașov, județul Brașov
asociați, se modifică dispozițiile actului constitutiv
referitoare la deținerea capitalului social de către asociați,            ACT ADIȚIONAL
respectiv alin. 2 al art. 8 din actul constitutiv, după cum      la actul constitutiv al S.C. LIDA - S.R.L.,
urmează:                              cu sediul în municipiul Brașov, Str. Stadionului
  „Asociații au convenit să subscrie și să dețină părțile      nr. 2, județul Brașov, înregistrată la Oficiul
sociale după cum urmează:                      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - asociatul Sandu Dragoș Mircea deține un număr de       Brașov sub nr. J08/2319/1991, având cod unic de
2.260 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei fiecare,           înregistrare RO 1110133
în valoare totală de 22.600 lei din care 22.100 lei         Subsemnații Petre Lidia-Iuliana, cetățean român,
reprezintă aport în natură și 500 lei reprezintă aport în    născută la data de 19.07.1957 în municipiul Făgăraș,
numerar, reprezentând 50 % din capitalul social;         județul Brașov, având codul numeric personal
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

2570719080162, domiciliată în municipiul Brașov, str.         - Petre Lidia-Iuliana - 1.200 lei, echivalentul a 120 părți
Stadionului nr. 2, județul Brașov, Petre Mihăilă, cetățean     sociale, reprezentând 60 % din capitalul social;
român, născut la data de 7.05.1954 în municipiul Brașov,        - Petre Mihăilă - 800 lei, echivalentul a 80 părți sociale,
județul Brașov, având codul numeric personal            reprezentând 40 % din capitalul social.
1540507080071, domiciliat în municipiul Brașov, Str.          Se modifică și se actualizează în mod corespunzător
Stadionului nr. 2, județul Brașov, și Duca Simona-Olga,      prevederile actului constitutiv al societății.
cetățean român, născută la data de 26.07.1968 în            Ne obligăm să înregistrăm prezentul act adițional la
municipiul Brașov, județul Brașov, având codul numeric       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
personal 2680726080068, domiciliată în municipiul         Brașov.
Brașov, Str. Sitarului nr. 20, bl. E24, sc. A, ap. 7, județul     Actul a fost redactat și dactilografiat la sediul Biroului
Brașov, în calitate de asociați ai S.C. LIDA - S.R.L., cu     Notarilor Publici Asociați Cristolovean Dan-Ioan și
sediul în municipiul Brașov, Str. Stadionului nr. 2, județul    Cristolovean Liliana-Silvia, în municipiul Brașov, B-dul
Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe    Griviței nr. 84, bl. 12, sc. D, ap. 2, județul Brașov, în
lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/2319/1991, având        5 exemplare, la cererea noastră și s-au semnat după
cod unic de înregistrare RO 1110133, am hotărât          citire.
modificarea actului constitutiv al societății astfel:          (68/836.746)
  Art. 1. Subsemnata Duca Simona-Olga cesionez
integral cele 4 părți sociale în valoare nominală de 10 lei           Societatea Comercială
fiecare, pe care le dețin la S.C. LIDA - S.R.L., asociatului       LIDA - S.R.L., Brașov, județul Brașov
Petre Mihăilă.
  Cesiunea se efectuează prin vânzare, la valoarea                    NOTIFICARE
nominală a părților sociale, adică 40 lei, prețul fiind achitat    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
anterior semnării prezentului act adițional.            Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Urmare acestei cesiuni, subsemnata Duca Simona-         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Olga pierd calitatea de asociat al S.C. LIDA - S.R.L. și      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
declar că toate drepturile și obligațiile patrimoniale față de   actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
cesionar și societate s-au stins la data semnării         LIDA - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, Str.
prezentului act adițional.                     Stadionului nr. 2, județul Brașov, înregistrată sub
  Art. 2. Se face următoarea precizare la obiectul de       nr. J8/2319/1991, cod unic de înregistrare 1110133, care
activitate al S.C. LIDA - S.R.L.                  a fost înregistrat sub nr. 89327 din 22.10.2008.
  Domeniul principal de activitate al societății este:
                                    (69/836.747)
  29 - fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a
remorcilor și semiremorcilor;
                                       Societatea Comercială
  293 - producția de piese și accesorii pentru
                                   OPTIPLAZA - S.R.L., Brașov, județul Brașov
autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
  Activitatea principală a societății este:
                                            ACT ADIȚIONAL
  2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru
autovehicule și pentru motoare de autovehicule.            la actul constitutiv al S.C. OPTIPLAZA - S.R.L.
  Art. 3. Se completează obiectul de activitate al S.C.        Subscrisa S.C. AMC - S.R.L., cu sediul în Hăghig, str.
LIDA - S.R.L., cu următoarele activități:             Română nr. 203, jud. Covasna, înmatriculată la Registrul
  2511 - fabricarea de construcții metalice și părți       Comerțului Covasna sub nr. J14/1129/1994 prin asociați
componente ale structurilor metalice;               Chiriac Marius Cristian, cetățean român, născut la data
  2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru        de 7.01.1973 în mun. Turda, jud. Cluj, domiciliat în mun.
autovehicule și pentru motoare de autovehicule;          Brașov, Str. Toamnei nr. 1, bl. 3, sc. C, ap. 22, jud. Brașov,
  4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;        CNP 1730107060817, identificat cu C.I. seria BV
  4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru     nr. 368299/2004, Poliția Brașov, și Bereș Cristian,
autovehicule;                           cetățean român, născut la data de 1.07.1973 în mun. Sf.
  5510 - hoteluri și alte facilități de cazare similare;     Gheorghe, jud. Covasna, domiciliat în mun. Brașov, Str.
  5590 - alte servicii de cazare.                 Tâmpei nr. 6, bl. AI, sc. D, ap. 7, jud. Brașov, CNP
  Art. 4. Se majorează capitalul social al S.C. LIDA -      1730701141031, identificat cu C.I. seria BV
S.R.L. de la 200 lei la 2.000 lei, cu suma de 1.800 lei,      nr. 368362/2004 Poliția Brașov,
sumă ce provine din aport în numerar al asociaților, astfel:      Licsor Paul Cristian, domiciliat în mun. București, șos.
Petre Lidia-Iuliana - 1.080 lei și Petre Mihăilă - 720 lei.    București-Ploiești nr. 137 G, sector 1, CNP
  Urmare acestei majorări, capitalul social în valoare de     1670727463035, identificat cu C.I. seria RT numărul
2.000 lei, divizat în 200 de părți sociale, nominative și     248465, eliberată la data de 24.09.2003 de Secția 2
indivizibile a câte 10 lei fiecare, aparține asociaților astfel:  București,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009               19

  toți în calitate de asociați ai S.C. OPTIPLAZA - S.R.L.,       Societatea Comercială
cu sediul în mun. Brașov, Bld. Griviței nr. 1A, jud. Brașov,  HOST MODELS - S.R.L., Brașov, județul Brașov
înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov sub
numărul J08/2039/20.10.2003, având cod unic de                   ACT ADIȚIONAL
înregistrare 15834225, de comun acord am hotărât          la statutul societății comerciale cu răspundere
următoarele:                                   limitată HOST MODELS
  1. Deschiderea unui punct de lucru în București,        Subsemnatul Stoica Horia Gabriel, domiciliat în
Șoseaua Progresului nr. 151-171, magazin Optiplaza,       Brașov, strada Alexandru Sahia, numărul 2, bloc 6, scara
stand 1.56 în Centrul Comercial Liberty.            C, apartament 11, județul Brașov, identificat cu C.I. seria
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv S.C.       BV număr 552370 și având CNP 1830409080064, în
OPTIPLAZA - S.R.L. rămân neschimbate.              calitate de asociat unic al S.C. HOST MODELS - S.R.L.,
  Prezentul act adițional a fost redactat în 4 exemplare    cu sediul în Brașov, strada Alexandru Sahia numărul 2,
azi, 17 octombrie 2008, la sediul societății urmând să     bloc 6, scara C, ap. 11, județul Brașov, cod poștal 500398,
                                având număr de ordine în registrul comerțului
obțină dată certă prin depunerea lui la Oficiul Registrului
                                J08/2368/2007, C.U.I. 22333910, am hotărât:
Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.
                                  1. Extinderea activităților comerciale conform
   (70/836.748)                        următoarelor coduri CAEN:
                                  5814 - activități de editare a revistelor și periodicelor;
      Societatea Comercială                 5819 - alte activități de editare;
 DIGITAL SPA - S.R.L., Brașov, județul Brașov           6499 - alte intermedieri financiare n.c.a.;
                                  6619 - activități auxiliare intermedierilor financiare,
          ACT ADIȚIONAL                exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
                                  7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
la actele constitutive ale S.C. DIGITAL SPA - S.R.L.
                                management.
  Subsemnații Chetrușcă Iulian-Lucica, cetățean român,      2. Stabilirea obiectului principal de activitate ca fiind:
născută la data de 26.12.1960 în municipiul Brașov,        5814 - activități de editare a revistelor și periodicelor.
județul Brașov, domiciliată în municipiul Brașov, Strada      3. Se închide punctul de lucru de la adresa: Brașov,
Carpaților nr. 13, bloc 6, scara B, apartament 31, județul   strada Uranus numărul 16, boxa 21.
Brașov, CNP 2601226080049, posesoare a C.I. seria BV         (72/836.750)
nr. 379950/25.11.2004/Poliția Brașov, și Baciu Mihaela,
cetățean român, născută la data de 1.06.1973 în             Societatea Comercială
municipiul Brașov, județul Brașov, domiciliată în        HOST MODELS - S.R.L., Brașov, județul Brașov
municipiul Brașov, județul Brașov, Strada Lămâiței nr. 30,
                                           NOTIFICARE
județul Brașov, CNP 2730601080014, posesoare a C.I.
seria BV nr. 509895/5.04.2007, eliberată de SPCLEP         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brașov, în calitate de asociați la S.C. DIGITAL SPA -      Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
S.R.L., cu sediul în Brașov, Strada Zizinului nr. 4, bloc 40,  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
scara B, apartament 21, județul Brașov, cu număr de
                                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ordine în Registrul Comerțului Brașov J 08/2764/2005,
                                HOST MODELS - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov,
CUI 18120956, am hotărât să aducem următoarele         str. Alexandru Sahia nr. 2, bloc 6, scara C, ap. 11, cam. 2,
modificări la actele constitutive ale societății:        județul Brașov, înregistrată sub nr. J8/2368/2007, cod
  Art. unic. Se închide sediul secundar în municipiul     unic de înregistrare 22333910, care a fost înregistrat sub
Brașov, Str. Zizinului nr. 45, bloc 152, scara B, apartament  nr. 89425 din 22.10.2008.
1, județul Brașov.                          (73/836.751)
  Toate celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
neschimbate.                                Societatea Comercială
  Prezentul act adițional s-a redactat astăzi, 22.10.2008,     COMMA CONSTRUCȚII - S.R.L., Brașov
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare               județul Brașov
pentru părți și un exemplar pentru Compartimentul de
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe           ACT ADIȚIONAL NR. 1
lângă Tribunalul Brașov, la cererea și pe răspunderea         din 22 octombrie 2008 al S.C. COMMA
solicitantului,   potrivit   cererii  de   servicii         CONSTRUCȚII - S.R.L.
nr. 89410/22.10.2008.                       Conform contractului de cesiune nr. 1 din 22 octombrie
   (71/836.749)                        2008 Societatea Comercială GIEMME IMOB - S.R.L., cu
  20            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

sediul social în Brașov, Str. Piața Sfatului nr. 6, ap. 3B,      italian, legitimat cu PA nr. 246947X, eliberat de Questura
înscrisă la Registru de Comerț Brașov la               din Sondrio - Italia la data de 6 aug. 2004, născut în
nr. J08/174/2008, cod de înregistrare fiscală             Valdidentro, provincia Sondrio Italia la data de 10 aprilie
nr. 23139637, reprezentată în calitate de administrator        1966, domiciliat în via Le Ponti nr. 68, Semogo-Italia,
de Raurati Gabriel, cetățean italian, legitimat cu pașaport      deține 25 de părți sociale cu valoare nominală de 10 lei în
nr. AA0727194, eliberat în 15 martie 2007 de Questura di       valoare totală de 250 lei reprezentând 25 % din capitalul
Savona, născut în 24 martie 1963 la Milano, domiciliat în       social al societății.
str. Via Trento nr. 58, Celle Ligure, provincia de Savona-        În sensul celor de mai sus se modifică actele
Italia, asociată a societății COMMA CONSTRUCȚII -           constitutive ale societății.
S.R.L., înregistrată la Registru de Comerț Brașov sub           Prezentul act va fi dus la îndeplinire de către
nr. J08/2324/2008, cod fiscal 24395820, cedează            administratorul societății Raurati Gabriele care va semna
Societății Comerciale M.M.B.B. IMOB - S.R.L.,             și noul act constitutiv al Societății COMMA
înregistrată la Registrul de Comerț Brașov sub            CONSTRUCȚII - S.R.L.
nr. J08/1549/2008, cod de identificare fiscală              Restul prevederilor actului constitutiv rămân
nr. 24002688, cu adresa în str. Iuliu Maniu nr. 43, birou       neschimbate.
820, județul Brașov, 25 de părți sociale cu valoare             (74/836.752)
nominală de 10 lei în valoare totală de 250 lei
reprezentând 25 % din capitalul social al societății               Societatea Comercială
COMMA CONSTRUCȚII - S.R.L.
                                      COMMA CONSTRUCȚII - S.R.L., Brașov
  Cesiunea se face prin vânzare la valoare nominală.
  Astfel acționariatul societății COMMA CONSTRUCȚII -               județul Brașov
S.R.L., după înregistrarea contractului de cesiune, va
                                              NOTIFICARE
avea următoarea componență:
  Ghinea Adrian-Marius, cetățean român, CNP               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1830326082892, legitimat cu CI seria BV numărul            Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
489964, eliberată de SPCLEP Râșnov - Brașov la data de        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
22 decembrie 2006, născut în comuna Bran, jud. Brașov         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
la data de 26 martie 1983, domiciliat în sat Bran nr. 392,      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
comuna Bran, județul Brașov, deține 25 de părți sociale        COMMA CONSTRUCȚII - S.R.L., cu sediul în municipiul
cu valoare nominală de 10 lei în valoare totală de 250 lei      Brașov, str. Piața Sfatului nr. 6, ap. 3B, județul Brașov,
reprezentând 25 % din capitalul social al societății;         înregistrată sub nr. J8/2324/2008, cod unic de
  Ulea Paul-Codrin, cetățean român, CNP               înregistrare 24395820, care a fost înregistrat sub
1711207084470, legitimat cu CI seria BV numărul            nr. 89430 din 22.10.2008.
323083, eliberată de Mun. Săcele - Brașov la data de            (75/836.753)
3 februarie 2004, născut în comuna Hălchiu, jud. Brașov
la data de 7 decembrie 1971, domiciliat în mun. Săcele,            Societatea Comercială
Str. Viitorului nr. 8, bl. 8, sc. A, et. 3, ap. 14, județul Brașov,  TRANSHUTIN - S.R.L., Brașov, județul Brașov
deține 25 de părți sociale cu valoare nominală de 10 lei în
valoare totală de 250 lei reprezentând 25 % din capitalul                 ACT ADIȚIONAL
social al societății;
  Societatea Comercială GIEMME IMOB - S.R.L., cu                   la actele constitutive
sediul social în Brașov, Str. Piața Sfatului nr. 6, ap. 3B,            ale S.C. TRANSHUTIN - S.R.L.
înscrisă în Registru Comerțului Brașov la                Subsemnații Humeniuc Florentin, cetățean român,
nr. J08/174/2008, cod de înregistrare fiscală             născut la data de 26.03.1956 în comuna Coșula, județul
nr. 23139637, reprezentată în calitate de administrator de      Botoșani, domiciliat în municipiul Brașov, strada
Raurati Gabriele, cetățean italian, legitimat cu pașaport       Hărmanului nr. 78, bloc 1, scara A, apartament 30, județul
nr. AA0727194, eliberat în 15 martie 2007 de Questura di       Brașov, CNP 1560326080042, posesor al C.I. seria BV
Savona, născut în 24 martie 1963 la Milano, domiciliat în       nr. 381988/3.12.2004/Poliția Brașov, și Humeniuc
str. Via Trento nr. 58, Celle Ligure, provincia de Savona-      Victoria, cetățean român, născută la data de 1.07.1961 în
Italia, deține 25 de părți sociale cu valoare nominală de       comuna Negri, județul Bacău, domiciliată în municipiul
10 lei în valoare totală de 250 lei reprezentând 25 % din       Brașov, Strada Hărmanului nr. 78, bloc 1, scara A,
capitalul social al societății; și                  apartament 30, județul Brașov, CNP 2610701080058,
  S.C. M.M.B.B. IMOB - S.R.L., înregistrată la Registrul      posesoare a C.I. seria BV nr. 454443/26.04.2006,
Comerțului Brașov sub nr. J08/1549/2008, cod de            eliberată de SPCLEP Brașov, în calitatea de asociați,
identificare fiscală nr. 24002688, cu sediul social în        reprezentanți prin Humeniuc Florentina, posesoare a C.I.
Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 43, birou 820, reprezentată în      seria BV nr. 142072/28.03.2001/Poliția Brașov, CNP
calitate de administrator de Sosio Aurelio, cetățean         2860402080010, prin procură notarială autentificată la
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009               21

BNP Isbășoiu Florea și Isbășoiu Daniela-Florentina cu        Art. 1.
nr. 3186/4.09.2008, la S.C. TRANSHUTIN - S.R.L., cu         Societatea își deschide punctul de lucru:
sediul în municipiul Brașov, Strada Hărmanului nr. 78,       - din oraș Rupea, Str. Republicii nr. 80, parter, camera
bloc 1, scara A, apartament 30, județul Brașov, cu număr     1-2, jud. Brașov.
de ordine în Registrul Comerțului Brașov J 08/2408/1992,      Art. 2.
CUI 8722512, am hotărât să aducem următoarele            Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
modificări la actele constitutive ale societății:        3 ani, începând din data de 1.10.2008 și până în data de
  Art. unic. Se extinde activitatea societății cu clasele:   1.10.2011.
  4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,    Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al
în magazine specializate;                    societății rămân neschimbate.
  4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei      (78/836.756)
și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe.
  Toate celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân        Societatea Comercială
neschimbate.                            MISTRADE - S.R.L., Brașov, județul Brașov
  Prezentul act adițional s-a redactat astăzi, 22.10.2008,
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare        CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE ȘI ACT
pentru părți și un exemplar pentru Compartimentul de              ADIȚIONAL
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
                                   la actul constitutiv al S.C. MISTRADE - S.R.L.
lângă Tribunalul Brașov, la cererea și pe răspunderea
solicitantului,    potrivit  cererii   de   servicii    Subsemnata Mihăilă Gabriela, cetățean român,
nr. 89350/22.10.2008.                      născută la data de 2.12.1979 în mun. Brașov, jud. Brașov,
   (76/836.754)                        domiciliată în mun. Brașov, Str. Hărmanului nr. 11A,
                                 bl. C1, ap. 9, jud. Brașov, având cod numeric personal
     Societatea Comercială                 2791202080020, posesoare a C.I. seria BV nr. 472829,
 TRANSHUTIN - S.R.L., Brașov, județul Brașov          eliberată la data de 4.09.2006 de SPCLEP Brașov,
                                 asociat unic al S.C. MISTRADE - S.R.L., cu sediul în mun.
            NOTIFICARE                Brașov, Str. Arțarului nr. 2, bloc A 12 A, et. 2, ap. 12, jud.
                                 Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/1206/31.05.2004,
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 cod unic de înregistrare 16469616, în calitate de cedentă,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                   Subsemnații Moarcăș Octavian-Ștefan, cetățean
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                 român, născut la data de 1.10.1980 în mun. Brașov, jud.
TRANSHUTIN - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov,
                                 Brașov, domiciliat în mun. Făgăraș, Str. Cimitirului,
Str. Hărmanului nr. 78, bloc 1, scara A, ap. 30, județul
                                 bl. S10, sc. A, ap. 3, jud. Brașov, având cod numeric
Brașov, înregistrată sub nr. J8/2408/1992, cod unic de
                                 personal 1801001080064, identificat cu C.I. seria BV
înregistrare 8722512, care a fost înregistrat sub nr. 89434
                                 nr. 307238, eliberată la data de 3.11.2003 de Poliția
din 22.10.2008.
                                 Făgăraș, și Dragomir Ștefan, cetățean român, născut la
   (77/836.755)
                                 data de 7.12.1979 în mun. București, sector 6, domiciliat
      Societatea Comercială                 în mun. Brașov, Bld. Alexandru Vlahuță nr. 4, bl. 7, ap. 4,
 ALIN AUTO - S.R.L., satul Cata, comuna Cata          jud. Brașov, având cod numeric personal
        județul Brașov                  1791207460093, identificat cu C.I. seria BV nr. 329315,
                                 eliberată la data de 4.03.2004 de Poliția Brașov, în
           ACT ADIȚIONAL                calitate de cesionari,
                                   încheiem prezentul contract de cesiune părți sociale
  la actul constitutiv al S.C. ALIN AUTO - S.R.L.       sub forma și conținutul care urmează:
  Subsemnatul Simu Alin-Nicolae, cetățean român,          Subsemnata cedentă Mihăilă Gabriela cesionez
născut la data de 3.03.1976 în mun. Blaj, jud. Alba,       cesionarului Moarcăș Octavian-Ștefan 250 părți sociale,
domiciliat în sat Cata (com. Cata) nr. 96, jud Brașov,      a câte 10 lei (zecelei) fiecare, în valoare totală de 2.500
posesor al C.I. seria BV nr. 500000 eliberată de SPCLEP     lei (douămiicincisutelei).
Rupea, la data de 21.02.2007, CNP 1760303011856, în         Subsemnatul cesionar Moarcăș Octavian-Ștefan
calitate de asociat unic și administrator al S.C. ALIN      primesc 250 părți sociale, a câte 10 lei (zecelei) fiecare,
AUTO - S.R.L., cu sediul social în sat Cata, com. Cata      în valoare totală de 2.500 lei (douămiicincisutelei).
nr. 96, jud. Brașov, CUI 23947780, cu nr. de ordine în        Subsemnata cedentă Mihăilă Gabriela cesionez
Registrul Comerțului Brașov J08/1457/26.05.2008, am       cesionarului Dragomir Ștefan 250 părți sociale, a câte
hotărât să aduc următoarea modificare la actul constitutiv    10 lei (zecelei) fiecare, în valoare totală de 2.500 lei
al societății:                          (douămiicincisutelei).
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

  Subsemnatul cesionar Dragomir Ștefan primesc          Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale S.C.
250 părți sociale, a câte 10 lei (zecelei) fiecare, în valoare  MISTRADE - S.R.L. rămân neschimbate.
totală de 2.500 lei (douămiicincisutelei).             Am luat cunoștință de obligația de a depune actul de
  După cesionare întregul capital social al S.C.        față la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
MISTRADE - S.R.L. va fi împărțit pe asociați, după cum      Tribunalul Brașov și de a face mențiunile în registrele
urmează:                             societății.
  - Moarcăș Octavian-Ștefan - 250 părți sociale a câte      Actul s-a redactat și procesat în 6 (șase) exemplare.
10 lei (zecelei) fiecare, în valoare totală de 2.500 lei       (79/836.757)
(douămiicincisutelei);
  - Dragomir Ștefan - 250 părți sociale, a câte 10 lei          Societatea Comercială
(zecelei) fiecare, în valoare totală de 2.500 lei          MISTRADE - S.R.L., Brașov, județul Brașov
(douămiicincisutelei), care devin asociați ai S.C.
MISTRADE - S.R.L.                                    NOTIFICARE
  Subsemnata Mihăilă Gabriela declar că rămân
răspunzătoare în continuare față de terți pentru obligațiile     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
contractate de firmă până la data semnării prezentului act    Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de cesiune părți sociale și declar pe proprie răspundere     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
că nu am mai cesionat altor persoane părțile sociale       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
menționate în prezentul contract de cesiune părți sociale.    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Plata de către cesionar a contravalorii părților sociale   MISTRADE - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, B-dul
s-a făcut anterior încheierii contractului de cesiune, ceea   Victoriei nr. 6, bloc 42, scara C, ap. 1, județul Brașov,
ce părțile recunosc prin însăși semnarea prezentului       înregistrată sub nr. J8/1206/2004, cod unic de
înscris.                             înregistrare 16469616, care a fost înregistrat sub
  Subsemnații Moarcăș Octavian-Ștefan și Dragomir       nr. 89489 din 22.10.2008.
Ștefan declarăm pe proprie răspundere că îndeplinim          (80/836.758)
condițiile legale prevăzute de legislația în vigoare pentru
deținerea și exercitarea calității de asociați ai S.C.            Societatea Comercială
MISTRADE - S.R.L.                             ANTALUS GROUP - S.R.L., Brașov
  Subsemnații Moarcăș Octavian-Ștefan și Dragomir                județul Brașov
Ștefan, în calitate de asociați ai S.C. MISTRADE - S.R.L.,
am hotărât de comun acord următoarele:                        ACT ADIȚIONAL
  1. Revocarea din funcția de administrator al societății
a numitei Mihăilă Gabriela, cetățean român, născută la        la statutul S.C. ANTALUS GROUP - S.R.L.,
data de 2.12.1979 în mun. Brașov, jud. Brașov,            înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
                                      Brașov sub nr. J08/336/21.03.2002,
domiciliată în mun. Brașov, Str. Hărmanului nr. 11A,
                                       având CUI 14531347/22.03.2002
bl. C1, ap. 9, jud. Brașov, având cod numeric personal
2791202080020, identificată cu C.I. seria BV nr. 472829,       Subsemnatul Săcăluș Aurel, cetățean român, născut
eliberată la data de 4.09.2006 de SPCLEP Brașov, astfel     la data de 11.03.1974. în com. Tulnici, jud. Vrancea,
încât societatea va fi administrată de numitului Moarcăș     având CNP 1740311394275, domiciliat în mun. Brașov,
Octavian-Ștefan, cetățean român, născut la data de        Str. Crișului nr. 8, bl. D15, sc. B, ap. 32, jud. Brașov,
1.10.1980 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în mun.    identificat cu cartea de identitate seria BV
Făgăraș, Str. Cimitirului, bl. S10, sc. A, ap. 3, jud. Brașov,  nr. 188294/2002, eliberată de mun. Brașov, în calitate de
având cod numeric personal 1801001080064, identificat      asociat unic și administrator în S.C. ANTALUS GROUP -
cu C.I. seria BV nr. 307238, eliberată la data de 3.11.2003   S.R.L., cu sediul în mun. Brașov, Str. Crișului nr. 8, bl. D15,
de Poliția Făgăraș.                       sc. B, ap. 32, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului
  2. Schimbarea sediului societății din mun. Brașov, Str.   Comerțului Brașov sub nr. J08/336/21.03.2002, având CUI
Arțarului nr. 2, bloc A 12 A, et. 2, ap. 12, jud. Brașov, în   14531347/22.03.2002, prin prezentul act adițional aduc
mun. Brașov, B-dul Victoriei nr. 6, bl. 42, sc. C, ap. 1, jud.  următoarele modificări și completări statutului societății,
Brașov.                             în sensul că am hotărât următoarele:
  3. Se recodifică obiectul de activitate al S.C.         Se închide punctul de lucru din mun. Brașov, str.
MISTRADE - S.R.L., în conformitate cu ordinul          Ferencz Szemler nr. 14, jud. Brașov.
nr. 337/2007.                            Prezentul înscris face parte integrantă din statutul
  4. Activitatea principală a S.C. MISTRADE - S.R.L. va    societății pe care îl modifică și completează în mod
fi 1392 - fabricarea de articole confecţionate din textile (cu  corespunzător, celelalte prevederi rămânând
excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp).          neschimbate.
  5. Se închide punctul de lucru din mun. Brașov, Str.       Subsemnatul Săcăluș Aurel am cunoștință de obligația
Hărmanului nr. 11A, bloc C1, ap. 9, jud. Brașov.         depunerii acestui act la Oficiul Registrului Comerțului
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009              23

Brașov, în vederea efectuării modificărilor și completărilor        Societatea Comercială
aduse prin actul de față.                      MOMENTS ADVERTISING - S.R.L., Brașov
  Actul s-a tehnoredactat și autentificat la biroul notarului         județul Brașov
public Stamate Roxana Daniela, în 3 (trei) exemplare, azi,
data autentificării.                           ACT ADIȚIONAL NR. 1/13.10.2008
  (81/836.759)
                                    la actul constitutiv al Societății Comerciale
                                 MOMENTS ADVERTISING - SRL înmatriculată sub
      Societatea Comercială
                                 nr. J 08/1399/2006, CUI RO 18759071, cu sediul în
 ZIARUL MEU - S.R.L., Brașov, județul Brașov           Brașov, bd. Ștefan cel Mare nr. 9, bl. 9, sc. C, ap.
                                           7, județ Brașov
     ACT ADIȚIONAL NR. 2/20.10.2008
                                   Subsemnatul Boitan Gheorghe Mihai, domiciliat în
 la actul constitutiv al Societății ZIARUL MEU -        Brașov, bd. Ștefan cel Mare nr. 9, bl. 9, sc. C, ap. 7,
S.R.L, înmatriculată sub nr. J08/3192/2007, având        identificat cu C.I. seria BV nr. 455670/SPCLEP
CUI RO 22791399, cu sediul în Brașov, Str. Școlii        Bv/8.05.06, CNP 1751108080071, în calitate de asociat,
      nr. 8, camera 6, județul Brașov            și subsemnatul Boitan Nicolae, domiciliat în Brașov, bd.
  Ghiza Alexandru-Ioan, cetățean român, domiciliat în     Saturn nr. 50, sc. H, ap. 44, identificat cu C.I. seria BV
Brașov str. Podul Crețului nr. 87, jud. Brașov, posesor al    nr. 023043/Poliția    Brașov/17.12.1998,      CNP
C.I. seria BV nr. 403157/Mun. Bv/25.04.2005, născut la      1720409080086, în calitate de asociat, am hotărât
data de 28.05.1965 în Brașov, fiul lui Petrică și Eleonora,   următoarele:
CNP 1650528080027, în calitate de asociat deținător a        1. Închiderea punctului de lucru al societății la adresa
60 % din capitalul social și SC CANARIS SRL persoană       Str. Avram Iancu nr. 26A, etaj I, jud. Brașov, începând cu
juridică română, cu sediul în Brașov, Str. Olteț nr. 10-11,   data de 15.10.2008.
jud. Brașov, înregistrată sub nr. J08/151/1993, CUI RO        2. Deschiderea unui punct de lucru al societății la
3051742, reprezentată prin administrator Cancescu        adresa Brașov, str. Nicolope nr. 48B, începând cu data de
Antonin Viorel, domiciliat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu   15.10.2008.
nr. 18, CNP 1560123080039, în calitate de asociat          Actele constitutive ale societății se completează în
deținător a 40 % din capitalul social,              mod corespunzător, celelalte prevederi rămânând
  Am hotărât modificarea actului constitutiv al Societății   neschimbate.
ZIARUL MEU - S.R.L. astfel:                     Prezentul act s-a redactat astăzi, 13.10.2008 în trei
  1. Mutarea sediului social al societății începând cu     exemplare originale.
data de 20.10.2008 de la adresa Brașov, str. Școlii nr. 8,      (84/836.762)
camera 6, Brașov, la adresa Brașov, str. Olteț nr. 10-11,
etaj 1, camera 8, județ Brașov.                      Societatea Comercială
  Actele constitutive ale societății se completează în     PARTENER COM - S.R.L., Brașov, județul Brașov
mod corespunzător celelalte prevederi rămânând
neschimbate.                                  CONTRACT DE CESIUNE
  Prezentul act adițional s-a redactat astăzi, 20.10.2008,                 SI
în 3 exemplare originale.
   (82/836.760)                                  ACT ADIȚIONAL
                                  la actul constitutiv al SC PARTENER COM SRL,
      Societatea Comercială                        J08/52/1998, CUI 10108965
 ZIARUL MEU - S.R.L., Brașov, județul Brașov
                                  Subsemnații Sozanschi Răzvan-Leopold, cetățean
                                 român, născut la data de 27 iulie 1963 în municipiul
            NOTIFICARE
                                 Brașov, cu domiciliul în municipiul Brașov, Str. Carpaților
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nr. 10, bl. E26, ap. 25, județul Brașov, CNP
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     1630727080068 și Verzea Romulus, cetățean român,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         născut la data de 16.05.1957, în municipiul Sfântu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Gheorghe, județul Covasna, cu domiciliul în municipiul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    Brașov, Aleea Sânzienelor nr. 11, bl. 206, ap. 4, județul
ZIARUL MEU - S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Olteț       Brașov, CNP 1570516080077, în calitate de asociați ai
nr. 10-11, etaj 1, ap. cam. 8, județ Brașov, înregistrată cu   SC PARTENER COM - S.R.L., cu sediul în municipiul
nr. J 8/3192/2007, cod unic de înregistrare 22791399,      Brașov, Str. Albă nr. 14, județul Brașov, J/08/52/1998, CUI
care a fost înregistrat cu nr. 89521 din 22.10.2008.       10108965 am hotărât modificarea statutului și
   (83/836.761)                        contractului societății după cum urmează:
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

  Art. 1. Subsemnatul Sozanschi Răzvan-Leopold am         Închiderea următoarelor puncte de lucru, începând cu
hotărât retragerea din societate prin cedarea celor       data de 1.10.2008:
10 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, valoare totală 100     • punct de lucru situat în Mun. Brașov, str. Michael
lei, cesionarului Verzea Vlad-Emilian, cetățean român,      Weiss nr. 13,
născut la 1.02.1983 în municipiul Brașov, județul Brașov,      • punct de lucru situat în Mun. Brașov, Str. Griviței
cu domiciliul în municipiul Brașov, Aleea Sânzienelor      nr. 57, bloc 42.
nr. 11, bl. 206, ap. 4, județul Brașov, CNP             Actele constitutive ale societății se completează în
1830201080057.                          mod corespunzător, celelalte prevederi rămânând
  Prețul cesiunii este de 100 lei și a fost achitat integral  neschimbate.
anterior perfectării actului.                    Prezentul act adițional s-a redactat astăzi 6.10.2008 în
  Art. 2. Capitalul social al SC PARTENER COM SRL       3 exemplare.
este în sumă de 200, divizat în 20 părți sociale a câte 10      (87/836.765)
lei fiecare și se distribuie între asociați după cum
urmează:                                  Societatea Comercială
  Verzea Romulus 10 părți sociale a 10 lei fiecare în       PATRON IMPEX - S.R.L., satul Ticușu Vechi
valoare totală 100 lei                         comuna Ticușu, județul Brașov
  Verzea Vlad-Emilian 10 părți sociale a câte 10 lei
fiecare valoare totală 100 lei                            ACT ADIȚIONAL
  Art. 3. Se adoptă un nou act constitutiv actualizat.                   SI
  Actul s-a redactat, dactilografiat și autentificat în
6 (șase) exemplare și semnat de părți după citire.               CONTRACT DE CESIUNE
   (85/836.763)                                   la actele constitutive
                                       ale S.C. PATRON IMPEX S.R.L.
     Societatea Comercială                   Subsemnatul Vasile Rică, cetățean român, născut la
PARTENER COM - S.R.L., Brașov, județul Brașov          data de 4.10.1958 în com. Chiliile, sat Chiliile, jud. Buzău,
                                 CNP 1581004083718, domiciliat în sat Ticușu Vechi,
            NOTIFICARE                com. Ticușu nr. 449, jud. Brașov, identificat cu C.I. seria
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     BV nr. 385814, eliberată la data de 30.12.2004 de Poliția
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Făgăraș, în calitate de cedent și asociat unic al S.C.
                                 PATRON IMPEX S.R.L., persoană juridică română,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 Tribunalul Brașov sub nr. J08/3209/1994, cu sediul social
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                 în com. Ticușu, sat Ticușu Vechi nr. 449, jud. Brașov, cod
PARTENER COM - S.R.L., cu sediul în Municipiul Brașov,
                                 unic de înregistrare 6621368 și Vasile Valerica, cetățean
Str. Albă nr. 14, județ Brașov, înregistrată cu nr.
                                 român, născută la data de 27.07.1961 în sat Ticușu Nou,
J 8/52/1998, cod unic de înregistrare 10108965, care a      com. Comana, jud. Brașov, CNP 2610727083704,
fost înregistrat cu nr. 89523 din 22.10.2008.          domiciliată în sat Ticușu Vechi, com. Ticușu, nr. 449, jud.
   (86/836.764)                        Brașov, identificată cu C.I. seria BV nr. 385816 eliberată
                                 la data de 30.12.2004 de Poliția Făgăraș, în calitate de
       Societatea Comercială               cesionară,
    ICCO ELECTRONICS - S.R.L., Brașov              - încheiem prezentul contract de cesiune părți sociale
         județul Brașov                 sub forma și conținutul care urmează:
                                   Subsemnatul cedent Vasile Rică cesionez cesionarei
     ACT ADIȚIONAL NR. 1/6.10.2008             Vasile Valerica 12 părți sociale, a câte 10 (zece) lei fiecare
                                 în valoare totală de 120 (unasutădouăzeci) lei.
     la actul constitutiv al Societății ICCO           Subsemnata cesionară Vasile Valerica primesc
    ELECTRONICS SRL, înmatriculată sub            12 părți sociale a câte 10 (zece) lei fiecare în valoare
  nr. J08/600/2000, C.U.I. 13209247, cu sediul în
                                 totală de 120 (unasutădouăzeci) lei.
     Brașov, Str. Școlii nr. 8, jud. Brașov
                                   După cesionare întregul capital social al S.C.
  Subsemnatul Costan Calin Filimon domiciliat în        „PATRON IMPEX” - S.R.L., adică 20 părți sociale, a câte
Brașov, str. Lupeni nr. 6, identificat cu C.I. seria BV     10 (zece) lei fiecare, în valoare totală de 200 (douăsute)
nr. 401596 eliberată de Poliția Mun. Brașov la data de      lei, va fi împărțit pe asociați după cum urmează:
13.04.2005 și subscrisa ICCO SRL cu sediul în Brașov,        - Vasile Rică - 8 părți sociale a câte 10 (zece) lei, în
str. Școlii nr. 8, înmatriculată sub nr. J08/964/1991, prin   valoare totală de 80 (optzeci) lei,
asociat unic Costan Calin Filimon am hotărât modificarea       - Vasile Valerica - 12 părți sociale a câte 10 (zece) lei,
actului constitutiv al societății, astfel:            în valoare totală de 120 (unasutădouăzeci) lei,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009               25

  care devin asociați și reprezentanți cu drepturi depline   nr. J8/3209/1994, cod unic de înregistrare 6621368, care
ai S.C. PATRON IMPEX S.R.L.                   a fost înregistrat cu nr. 89531 din 22.10.2008.
  Plata de către cesionar a contravalorii părților sociale     (89/836.767)
astfel cesionate s-a făcut anterior semnării prezentului
act.                                    Societatea Comercială
  Subsemnatul cedent, Vasile Rică, declar că rămân         TECADE - S.R.L., Brașov, județul Brașov
răspunzător în continuare față de terți pentru obligațiile
contractate de firmă până la data autentificării prezentului            ACT ADIȚIONAL
act și declar pe proprie răspundere că nu am mai cesionat       la actul constitutiv al S.C. TECADE - S.R.L.
altor persoane părțile sociale menționate în prezentul             J08/325/2001, CUI 13783389
contract de cesiune părți sociale.
                                   Subsemnații Munteanu Gheorghe, domiciliat în mun.
  Subsemnații Vasile Rică și Vasile Valerica declarăm pe
                                Brașov, str. Horia nr. 5, jud. Brașov, cetățean român,
proprie răspundere că nu suntem incapabili și că
                                născut la data de 16.12.1959 în mun. Brașov, județul
îndeplinim condițiile legale prevăzute de legislația în
                                Brașov, CNP 1591216080081, posesor al C.I. seria
vigoare pentru deținerea și exercitarea calității de asociați
ai S.C. PATRON IMPEX - S.R.L.                  BV nr.037315 și Finyak Erno Endre, domiciliat în mun.
  Subsemnații Vasile Rică și Vasile Valerica, în calitate   Brașov, str. Ioan Huniade nr. 26, județul Brașov, cetățean
de asociați și reprezentanți cu drepturi depline ai S.C.    român, născut la data de 14.06.1979 în mun. Brașov,
PATRON IMPEX - S.R.L., am hotărât următoarele:         județul Brașov, CNP 1790614080031, posesor al C.I.
  1. Revocarea din funcția de administrator al societății   seria BV nr. 027999, în calitate de asociați ai S.C.
a numitului Vasile Rică, cetățean român, născut la data de   TECADE - S.R.L., cu sediul în mun. Brașov, str. Horea
4.10.1958 în com. Chiliile, sat Chiliile, jud. Buzău, CNP    nr. 5, ap. 2, jud. Brașov, înregistrată în Registrul
1581004083718, domiciliat în sat Ticușu Vechi, com.       Comerțului sub numărul J08/325/2001, CUI 13783389,
Ticușu nr. 449, jud. Brașov, identificat cu C.I. seria BV    am hotărât modificarea actului constitutiv al societății,
nr. 385814, eliberată la data de 30.12.2004 de Poliția     conform articolului nr. 204 privind societățile comerciale,
Făgăraș, astfel încât S.C. PATRON IMPEX - S.R.L. va fi     după cum urmează:
administrată pe o perioadă nedeterminată de numita:         Art. 1. Se majorează capitalul social al societății cu
Vasile Valerica, cetățean român, născută la data de       suma de 600.000 lei din contul 4551 - asociați conturi
27.07.1961 în sat Ticușu Nou, com. Comana, jud. Brașov,     curente, reprezentând suma cu care asociații au creditat
CNP 2610727083704, domiciliată în sat Ticușu Vechi,       firma. Astfel capitalul social al societății devine 610.000
com. Ticușu, nr. 449, jud. Brașov, identificată cu C.I. seria  lei.
BV nr. 385816 eliberată la data de 30.12.2004 de Poliția       Art. 2. Ca urmare a modificărilor intervenite, capitalul
Făgăraș.                            social al societății în sumă de 610.000 lei este împărțit
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale S.C.    între asociați după cum urmează:
PATRON IMPEX - S.R.L. rămân neschimbate.               Munteanu Gheorghe - 54.900 părți sociale a câte 10 lei
  Am luat cunoștință de obligația de a depune actul de     fiecare, valoare totală 549.000 lei
față la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          Finyak Erno Endre - 6.100 părți sociale a câte 10 lei
Tribunalul Brașov și de a face mențiunile în registrele     fiecare, valoare totală 61.000 lei.
societății.                             Actul s-a redactat la sediul firmei sub semnătură
  Actul s-a redactat și procesat în 6 (șase) exemplare,    privată, cu nr. 3 din 20.10.2008.
azi 20.10.2008.                            (90/836.768)
   (88/836.767)
                                      Societatea Comercială
        Societatea Comercială                 TECADE - S.R.L., Brașov, județul Brașov
       PATRON IMPEX - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
    satul Ticușu Vechi, comuna Ticușu
         județul Brașov                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
           NOTIFICARE                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        TECADE - S.R.L., cu sediul în Municipiul Brașov, str.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Horea nr. 5, ap. 2, județ Brașov, înregistrată cu nr.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   J 8/325/2001, cod unic de înregistrare 13783389, care a
S.C. PATRON IMPEX - S.R.L., cu sediul în sat Ticușu       fost înregistrat cu nr. 89539 din 22.10.2008.
Vechi, comuna Ticușu, județ Brașov, înregistrată cu         (91/836.769)
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
  SOVIA MED - S.R.L., Brașov, județul Brașov              ROMAPRILIA TOUR - S.R.L., Brașov
                                         județul Brașov
     ACT ADIȚIONAL NR. 3/15.10.2008
  la actul constitutiv al S.C. SOVIA MED - S.R.L.                  ACT ADIȚIONAL
  Subsemnatele Cioroianu Viorica, cetățean român,         Subsemnatul Petrescu Daniel-Jean, cetățean român,
născută la data de 8.01.1954 în mun. Brașov, jud. Brașov,    născut la data de 17.12.1979 în mun. Brașov, județul
domiciliată în mun. Brașov, Str. Gloriei nr. 12, bl. 328, sc.  Brașov, domiciliată în Brașov, str. Liviu Cornel Babeș
A, ap. 10, jud. Brașov, posesor al C.I. seria BV nr. 236987,   nr. 3, bl. 4, sc. B, ap. 11, județul Brașov, identificat cu C.I.
eliberată de Poliția mun. Brașov, CNP 254108080029, și      seria BV nr. 570084/SPCLEP/27.03.2008, CNP
Dumbrava Sonia, cetățean român, născută la data de        1791217080044, în calitate de dobânditor cu titlu de
26.02.1968 în loc. Starchiojd, jud. Prahova, domiciliată în   moștenire, de pe urma defunctului Petrescu Sorin-
mun. Brașov, str. Slavici Ion nr. 10, bl. 18, sc. C, ap. 12,   Gheorghe, în conformitate cu certificatul de moștenitor
jud. Brașov, posesoare a C.I. seria BV nr. 204072,        nr. 33/14.07.2008 - B.N.P. Comșa Dumitru, din Brașov,
eliberată de Pol. Mun. Brașov, CNP 2680226297296, în       precum și a certificatului de deces seria DS
calitate de asociate la S.C. SOVIA MED - S.R.L., cu sediul    nr. 193809/30.04.2008, la S.C. ROMAPRILIA TOUR -
în mun. Brașov, Str. Gloriei nr. 12, bl. 328, sc. A, ap. 10,   S.R.L., cu sediul în mun. Brașov, Str. Molidului nr. 5,
jud. Brașov, înregistrată în Registrul comerțului sub nr.    bl. 12, sc. A, ap. 9, jud. Brașov, înmatriculată sub nr.
J 08/869/2008, având cod unic de înregistrare 23599295,     J 08/3979/1994:
am hotărât să aducem următoarele modificări actului         Art. 1. În urma decesului încetează calitatea de asociat
constitutiv al societății mai sus-menționate.          unic și administrator defunctului Petrescu Sorin-
  Art. 1. Se exclud din obiectul de activitate al societății  Gheorghe. Societatea va fi administrată pe viitor de către
următoarele domenii de activitate:                dl Petrescu Daniel-Jean, care va avea puteri depline de
  8710 - activități ale centrelor de îngrijire medicală;    administrare și reprezentare, pe o durată nedeterminată.
  9313 - activități ale centrelor de fitness;           Toate celelalte prevederi ale statutului rămân
  9602 - coafură și alte activități de înfrumusețare;     neschimbate.
  9604 - activități de întreținere corporală.           Prezentul act s-a redactat astăzi, 22.10.2008, într-un
  Totodată se adoptă noul act constitutiv actualizat cu    număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare pentru parte
toate modificările la zi conform art. 204 din Legea       și un exemplar pentru Compartimentul de asistență din
31/1990.                             cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
  Restul articolelor actului constitutiv rămân         Tribunalul Brașov, la cererea și pe răspunderea
neschimbate.                           solicitantului,    potrivit  cererii   de   servicii
  Prezentul act s-a redactat în 5 (cinci) exemplare și s-a   nr. 89464/22.10.2008.
semnat după citire, azi, 15.10.2008.                 (94/836.772)
   (92/836.770)
                                       Societatea Comercială
      Societatea Comercială                     ROMAPRILIA TOUR - S.R.L., Brașov
  SOVIA MED - S.R.L., Brașov, județul Brașov                  județul Brașov

            NOTIFICARE                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
SOVIA MED - S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov, Str.     ROMAPRILIA TOUR - S.R.L., cu sediul în municipiul
Gloriei nr. 12, bloc 328, scara A, ap. 10, județul Brașov,    Brașov, Str. Molidului nr. 5, bloc 12, scara A, ap. 9, județul
înregistrată sub nr. J 8/869/2008, cod unic de înregistrare   Brașov, înregistrată sub nr. J 8/3979/1994, cod unic de
23599295, care a fost înregistrat sub nr. 89555 din       înregistrare 6701122, care a fost înregistrat sub nr. 89556
22.10.2008.                           din 22.10.2008.
  (93/836.771)                           (95/836.773)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009                27

      Societatea Comercială                 Tribunalul Brașov, la cererea și pe răspunderea
  SIGMA JOBS CONSULTING - S.R.L., Brașov            solicitantului,  potrivit cererii de  servicii
        județul Brașov                  nr. 89537/22.10.2008.
                                   (96/836.774)
  CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT ADIȚIONAL
                                      Societatea Comercială
  al S.C. SIGMA JOBS CONSULTING - S.R.L.
                                  SIGMA JOBS CONSULTING - S.R.L., Brașov
  Subsemnații Cîrstoc Laura, cetățean român, născută             județul Brașov
la data de 28.05.1968 în municipiul Brașov, județul
Brașov, domiciliată în municipiul Brașov, Strada Morii                 NOTIFICARE
nr. 4-6, județul Brașov, identificată cu C.I. seria BV       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 532412, eliberată de SPCLEP Brașov la data de        Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
8.08.2007, CNP 2680528080023, și Cîrstoc Sorin,         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cetățean român, născut la data de 7.11.1967 în orașul      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Zărnești, județul Brașov, domiciliat în municipiul Brașov,
                                 SIGMA JOBS CONSULTING - S.R.L., cu sediul în
Str. Morii nr. 4-6, județul Brașov, posesor a C.I. seria BV   municipiul Brașov, Str. de Mijloc nr. 116, județul Brașov,
nr. 532414/8.08.2007, eliberată de SPCLEP Brașov, CNP      înregistrată sub nr. J 8/16/2004, cod unic de înregistrare
1671107085025, în calitate de asociați ai societății       16038761, care a fost înregistrat sub nr. 89612 din
SIGMA JOBS CONSULTING - S.R.L., cu sediul în           22.10.2008.
municipiul Brașov, Strada De Mijloc nr. 116, județul         (97/836.775)
Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub
                                      Societatea Comercială
nr. J 08/16/2004, CUI 16038761, am hotărât modificarea
                                  GENAMAG - S.R.L., Brașov, județul Brașov
actului constitutiv, conform Legii nr. 31/1990, republicată,
astfel:                                        ACT ADIȚIONAL
  Art. 1. Subsemnatul Cîrstoc Sorin cesionez 18 părți
                                     din 20.10.2008 la actele constitutive
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare,           ale S.C. GENAMAG - S.R.L., J 08/1526/1998,
reprezentând suma de 180 lei pe care le dețin în                  CUI 11330527
societatea SIGMA JOBS CONSULTING - S.R.L.,             Subsemnatul Anita Dorel, cetățean român, născut în
cesionarei Cîrstoc Laura, concomitent cu retragerea din     mun. București, la data de 30.06.1962, domiciliat în mun.
societate și din calitatea de administrator.           Brașov, Bd. Griviței nr. 43, bl. 33, ap. 44, jud. Brașov,
  Cesiunea se efectuează prin vânzare la valoarea       posesor al C.I. seria BV nr. 343363/24.05.2004, eliberată
nominală, respectiv 180 lei, prețul fiind achitat anterior    de Mun. Brașov, CNP 162063040027, în calitate de
                                 asociat unic la S.C. GENAMAG - S.R.L., cu sediul social
semnării prezentului act adițional.
                                 în mun. Brașov, Bd. Griviței nr. 43, bl. 33, ap. 44, județul
  Subsemnata Cîrstoc Laura declar pe propria
                                 Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub
răspundere că preiau activul și pasivul societății        nr. J 08/1526/1998, CUI 11330527, am înțeles să
comerciale.                           completez actele constitutive ale societății după cum
  Urmare celor de mai sus, capitalul social al societății în  urmează:
sumă de 200 lei divizat în 20 părți sociale, a câte 10 lei     Art. 1. Se deschide un punct de lucru al societății în
fiecare este deținut în întregime de asociatul unic, Cîrstoc   mun. Brașov, Str. Harmanului nr. 49V, jud. Brașov.
Laura.                               Am cunoștință de obligația ce îmi revine de a prezenta
  Art. 2. Societatea va fi administrată în continuare de    acest act la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Brașov.
către asociatul unic Cîrstoc Laura, cu puteri depline, pe o
                                  Prezentul act adițional face parte integrantă din actele
perioadă nedeterminată.
                                 constitutive ale societății așa cum au cuprinsul până la
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      această dată, în rest prevederile acestora rămânând
nemodificate.                          neschimbate.
  Prezentul act s-a redactat astăzi, 22.10.2008, într-un     Actul s-a redactat și dactilografiat la sediul social al
număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare pentru parte     societății din Brașov, Bd. Griviței nr. 43, bl. 33, ap. 44, azi,
și un exemplar pentru Compartimentul de asistență din      20.10.2008, în 5 (cinci) exemplare.
cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă         (98/836.776)
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

       Societatea Comercială                  Se deschide sediul secundar în Brașov, str. Carpaților
     COTUL DONULUI - S.R.L., Brașov              nr. 57-59, jud. Brașov.
        județul Brașov                    Art. 2. Toate celelalte prevederi ale statutului rămân
                                 neschimbate. Prezentul act adițional a fost redactat în
           ACT ADIȚIONAL                3 (trei) exemplare.
          la actele constitutive               (100/836.778)
      ale S.C. COTUL DONULUI - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
  Subsemnații Decu Neculai, cetățean român, născut la
                                   EVELIN - S.R.L., Câmpulung, județul Argeș
data de 14.10.1948 în Iazu, județul Ialomița, domiciliat în
municipiul Sf. Gheorghe, strada Aleea Liliacului nr. 3, bloc             ACT ADIȚIONAL
10, scara A, etaj 1, apartament 8, județul Covasna, CNP
1481014083401, posesor al C.I. seria KV               Subsemnatul Isbășoiu Mircea, asociat unic al S.C.
nr. 125129/16.06.2004/Poliția Sf. Gheorghe și Decu        EVELIN - S.R.L., cu acordul de voință al dnei Isbășoiu
Marius-Nicolae, cetățean român, născută la data de        Domnica, viitor asociat, am hotărât:
16.02.1978 în municipiul Brașov, județul Brașov,           1. Cooptarea în calitate de asociat a dnei Isbășoiu
domiciliat în Predeal, strada Șoimului nr. 10, județul      Domnica.
Brașov, CNP 1780216083400, posesor al C.I. seria BV         2. Retragerea din societate a dlui Isbășoiu Mircea prin
nr. 129647/18.01.2001, eliberată de Poliția Predeal, în      cesionarea părților sociale, în total 20, la val. nominală de
calitate de asociați la S.C. COTUL DONULUI - S.R.L., cu      10 lei, cu o valoare totală de 200 lei, dnei Isbășoiu
sediul în Brașov, strada Vulturului nr. 22, bloc E6, scara B,   Domnica. Operațiunea face obiectul unui contract de
etaj 4, apartament 9, județul Brașov, cu număr de ordine     cesiune. Asociatul cesionar preia întreg activul și pasivul
în Registrul Comerțului Brașov J 08/694/1992, CUI         societății.
1127607, am hotărât să aducem următoarele modificări la       Urmare celor hotărâte statutul se modifică și se
actele constitutive ale societății:                completează astfel:
  Art. 1. Se deschide un sediu secundar în municipiul       - art. 1: „Asociatul unic al societății este dna Isbășoiu
Brașov, strada Vlad Țepeș nr. 17, corp 1, apartament 1,      Domnica, cetățean român, născută la data de 24.05.1952
spațiul comercial (subsol bar), județul Brașov.
                                 în com. Siretel, jud. Iași, cu sediul în mun. Câmpulung, str.
  Art. 2. Se închide sediul secundar din municipiul
                                 Alexandru Voievod nr. 40, jud. Argeș, posesoare a C.I.
Brașov, strada Roșiorilor nr. 31, județul Brașov.
                                 seria AS nr. 274356, eliberată de Pol. Câmpulung la data
  Toate celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
                                 de 9.07.2003, cod numeric personal 2520524030012,
neschimbate.
  Prezentul act adițional s-a redactat astăzi 22.10.2008    care declară că nu mai este asociat unic în altă societate
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare        comercială cu răspundere limitată, nu este incapabilă
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de       potrivit legii și nu a suferit condamnări care o fac
asistență din cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe     incompatibilă.
lângă Tribunalul Brașov, la cererea și pe răspunderea        Prezentul act adițional modifică, completează și face
solicitantului,   potrivit   cererii   de   servicii   parte integrantă din statut sub rezerva îndeplinirii
nr. 89575/22.10.2008.                       procedurilor cerute de lege pentru înregistrare și
   (99/836.777)                         publicitate. Tehnoredactat în 6 ex., azi 16.10.2008.
                                    (101/844.855)
      Societatea Comercială
  ANV COM - S.R.L., Brașov, județul Brașov                  Societatea Comercială
                                   EVELIN - S.R.L., Câmpulung, județul Argeș
           ACT ADIȚIONAL
                                            NOTIFICARE
  la statutul S.C. ANV COM - S.R.L., cu sediul în
Brașov, str. Piriului nr. 3, bl. 11, sc. A, ap. 2, județul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
     Brașov, CUI 16726230, J 08/2003/2004           Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnatul Vacar Ioan, cetățean român, născut la       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
data de 26.09.1963 în Mun. Brașov, jud. Brașov, posesor      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
al C.I. seria BV nr. 322713, CNP 1630926080070,          actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
eliberată de Pol. Brașov/2.02.2004, cu domiciliul în mun.     EVELIN - S.R.L., cu sediul în municipiul Câmpulung, Str.
Brașov, str. Piriului nr. 3, bl. 11, sc. A, ap. 2, jud. Brașov,  Al. Voievod nr. 40, județul Argeș, înregistrată sub nr.
în calitate de unic asociat al S.C. ANV COM - S.R.L., am     J 3/1836/1991, cod unic de înregistrare 154220, care a
hotărât următoarele:                       fost înregistrat sub nr. 65541 din 28.10.2008.
  Art. 1. Deschidere punct de lucru.                 (102/844.856)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009                 29

      Societatea Comercială                   Modificarea, pe cale de consecință a anexei I la actul
  TEMEINIC C.D.E. - S.R.L., satul Glambocu            constitutiv, care se completează cu cod 4322 - lucrări de
    comuna Bascov, județul Argeș                instalații, de încălzire și de aer condiționat; 4321 - lucrări
                                  de instalații electrice; 4329 - alte lucrări de instalații pentru
           ACT ADIȚIONAL
                                  construcții; 4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase
  Subsemnata Ciocîrlan Denisa, în calitate de asociat
                                  la construcții; 4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de
unic, astăzi, 27.10.2008, am hotărât:
  Declararea unui punct de lucru situat în loc. Bascov,     fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în
Zona centru, jud. Argeș.                      magazine specializate; 4613 - intermedieri în comerțul cu
  Modificarea implicită a statutului societății astfel: Art. 3  material lemnos și materiale de construcții; 4799 - comerț
alin. 2 - societatea declară punct de lucru situat în loc.     cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
Bascov, Zona centru, jud. Argeș.                  chioșcurilor și piețelor; 4615 - intermedieri în comerțul cu
  Prezentul act reprezintă voința asociatului unic și      mobilă, articole de menaj și de fierărie; 4618 - intermedieri
îndeplinește procedura legală privind înregistrarea,
                                  în comerțul specializat în vânzarea produselor cu
autorizarea și publicarea. Red. În 6 ex. astăzi 27.10.2008.
   (103/844.857)                         caracter specific, n.c.a.; 4674 - comerț cu ridicata al
                                  echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații
     Societatea Comercială                  sanitare și de încălzire; 4669 - comerț cu ridicata al altor
VASICOS CENTER - S.R.L., Pitești, județul Argeș          mașini și echipamente; 4619 - intermedieri în comerțul cu
                                  produse diverse.
           ACT ADIȚIONAL
                                    Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
  Subsemnații Diculescu Cristina Verona, Boian Corin,
                                  constitutiv și va urma procedura legală privind
Pătrașcu Liviu și Văidean Mircea Grigore, în calitate de
asociați ai S.C. VASICOS CENTER - S.R.L., cu sediul în       publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
mun. Pitești, în baza Hotărârii AGEA nr. 33/21.10.2008,        Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
am hotărât urătoarele:                       cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
  1. Delegarea unor atribuții administratorului societății      (105/844.859)
în situațiile expres prevăzute în hotărârea
nr. 33/21.10.2008, sens în care se modifică finalul              Societatea Comercială
alineatului 3 în art. 15 din actul constitutiv care va avea     NOATYN M & C - S.R.L., Pitești, județul Argeș
următorul conținut: „ De asemenea, poate decide
extinderea sau restrângerea obiectului de activitate al                 ACT ADIȚIONAL
societății, precum și vânzarea de active sau imobilizări
                                   Subsemnații Voicu Liviu Valentin, posesor al C.I. seria
corporale ori constituirea de garanții asupra acestora în
limita a 1.000.000 euro la cursul din ziua actului juridic     AS nr. 147408, eliberată de Pol. Pitești la 20.08.2001,
respectiv.”                            CNP 1680524034961, și Voicu Rodica, posesoare a C.I.
  Prezentul act adițional face parte integrantă, modifică    seria AS nr. 051850, eliberată de Pol. Pitești la
corespunzător actul constitutiv al societății și urmează      10.11.1999, CNP 2481211034991, în calitate de asociați,
procedura legală privind publicitatea.               am hotărât extinderea obiectului de activitate, prelungirea
  Tehnoredactat la Biroul notarului public Gabriela
                                  mandatului administratorilor, schimbarea domeniului și
Chiran, în șase exemplare din care cinci exemplare au
                                  activității principale.
fost înmânate părților și unul a fost oprit la arhiva biroului
notarial.                               Modificarea, pe cale de consecință, a actului
   (104/844.858)                         constitutiv al societății, astfel: art. 16 se completează cu:
                                  „Durata mandatului administratorilor se prelungește pe o
      Societatea Comercială                  perioadă de 4 ani”; anexa I se completează cu:
 BRAILEANU 94 - S.R.L., Pitești, județul Argeș
                                  Domeniul/Activitatea principală cod 6820 - închirierea și
           ACT ADIȚIONAL                 subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
                                  alte activități cod 4751 - comerț cu amănuntul al textilelor,
  Subsemnatul Brăileanu Marius Bogdan, posesor al
C.I. seria AS nr. 426690, eliberată de SPCLEP Pitești la      în magazine specializate; cod 4789 - comerț cu
2.09.2005, CNP 1790924034960, în calitate de asociat        amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
unic, am hotărât extinderea obiectului de activitate.       produse.
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul        Societatea Comercială
constitutiv și va urma procedura legală privind           CONSTRUCT HERCIU - S.R.L., Pitești
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.                  județul Argeș
 Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
                                    ACT ADIȚIONAL NR. 1/11.09.2008
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
  (106/844.860)                        la statutul S.C. CONSTRUCT HERCIU - S.R.L.
                                 În baza Hotărârii Generale a Asociaților nr. 1 din data
        Societatea Comercială             de 11.09.2008 prin care se aprobă:
  DIADRA STAR GROUP - S.R.L., Ștefănești            - cesionarea de părți sociale întrei cei doi asociați;
           județul Argeș                - înregistrarea modificării datelor personale
                                 și în temeiul prevederilor legale, actul constitutiv al
          ACT ADIȚIONAL               S.C. CONSTRUCT HERCIU - S.R.L. se modifică astfel:
                                 Art. 1. Se modifică art. 5 și art. 21 din actul constitutiv,
  Subsemnata Diacenco Daniela, posesoare a B.I. seria
                               aprobându-se cesionarea unui număr de 2.500 părți
DS nr. 607976, eliberat de Pol. Pitești la 30.01.1990, CNP
                               sociale în valoare nominală de 10 RON fiecare, deținute
2690816033119, în calitate de asociat unic, am hotărât
                               de către dl Herciu Arsenie la S.C. CONSTRUCT HERCIU
declararea unui punct de lucru.
                               - S.R.L. către dl Herciu Ovidiu Mircea.
  Modificarea, pe cale de consecință a art. 4 din actul     Art. 2. Ca urmare a acestei cesiuni, calitatea de asociat
constitutiv, care se completează cu: „Societatea are punct  și administrator al S.C. CONSTRUCT HERCIU - S.R.L. a
de lucru în Ștefănești, căminul de nefamiliști, ap. 5 și 6,  dlui Herciu Arsenie încetează, acesta fiind descărcat de
jud. Argeș - valabil conform contractului”.          gestiune. Dl Herciu Ovidiu Mircea dobândește calitatea
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul  de asociat unic al societății și administrator pe perioadă
constitutiv și va urma procedura legală privind        nedeterminată, având exercițiul tuturor drepturilor și
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.          obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din       Art. 3. Urmare a preschimbării actului de identitate al
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.          dlui Herciu Ovidiu Mircea, datele personale ale acestuia
  (107/844.861)                       se modifică după cum urmează: „posesor al C.I. seria AS
                               nr. 592946, eliberată de Pol. Pitești la data de
        Societatea Comercială             25.07.2008.”
  GEROMI INTER STAR IFN - S.R.L., Pitești            Art. 4. Începând cu data de 30.07.2008, S.C.
                               CONSTRUCT HERCIU - S.R.L. va avea sediul principal
           județul Argeș
                               la următoarea adresă: România, localitatea Pitești, Str.
          ACT ADIȚIONAL               Depozitelor nr. 14C, județul Argeș”.
                                 Redactat astăzi, 11.09.2008, în 6 (șase) exemplare.
  Subsemnații Baltă George, identificat cu C.I. seria AS
                                  (109/844.863)
nr. 018422, CNP 1631117034961, și Baltă Rodica Lenuța,
identificată cu C.I. seria AS nr. 018415, CNP               Societatea Comercială
2670619302017, în calitate de asociați, am hotărât          CONSTRUCT HERCIU - S.R.L., Pitești
prelungirea valabilității punctelor de lucru.
                                       județul Argeș
  Modificarea, pe cale de consecință a actului
constitutiv, astfel: art. 3 se completează cu: „Societatea              NOTIFICARE
are puncte de lucru în Târgoviște, str. Independenței,
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
bl. 121PJ, ap. 2, jud. Dâmbovița și Găești, str. Nicolae   Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Titulescu, bl. 46, sc. A, ap. 2, jud. Dâmbovița, valabile   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
conform contractelor”.                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul  actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
constitutiv și va urma procedura legală privind        CONSTRUCT HERCIU - S.R.L., cu sediul în municipiul
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.          Pitești, Str. Depozitelor nr. 14C, județul Argeș, înregistrată
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din    sub nr. J 3/100/1998, cod unic de înregistrare 11433395,
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.          care a fost înregistrat sub nr. 60698 din 23.09.2008.
  (108/844.862)                         (110/844.864)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009                31

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
    AGRO ATTILA ALOIS - S.R.L., Pitești               AGRO ATTILA ALOIS - S.R.L., Pitești
                                         județul Argeș
           județul Argeș
                                            NOTIFICARE
           ACT ADIȚIONAL
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnații Szabo Attila, Glöckler Alois reprezentând     Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
60 % din voturi în calitate de asociați la S.C. AGRO       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ATTILA ALOIS - S.R.L. având acordul scris al dlui        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Constantinescu Schillinger Mircea-Valentin întruniți în
                                 AGRO ATTILA ALOIS - S.R.L., cu sediul în municipiul
ședința adunării generale extraordinare am hotărât azi      Pitești, Bd. Petrochimiștilor, bloc B8, scara B, ap. 22,
8.10.2008:                            județul Argeș, înregistrată sub nr. J 3/188/1998, cod unic
  - retragerea din societate a dlui Constantinescu       de înregistrare 10353980, care a fost înregistrat sub
Schillinger Mircea-Valentin conform contract de cesiune;     nr. 65811 din 29.10.2008.
  - stabilirea mandatului administratorilor Szabo Attila și     (112/844.866)
Glöckler Alois pentru o perioadă de 30 ani;
                                      Societatea Comercială
  - stabilirea destinației pentru punctul de lucru situat în  NANA GOLD 2000 - S.R.L., Pitești, județul Argeș
județul Teleorman, Smârdioasa - Baza de recepție -
depozitare utilaje;                                  ACT ADIȚIONAL
  - modificarea datelor personale ale asociatului         Subsemnata Manga Măriuța în nume propriu și ca
Glöckler Alois ca urmare a schimbării actului de identitate   reprezentantă a asociatului Baratian Jean Marc Missak
după cum urmează: Glöckler Alois, cetățean german,        Luk prin procura nr. 910/19.04.2007, în calitate de
                                 asociat, am hotărât mutarea sediului societății,
născut la data de 15.10.1956, cu domiciliul în Germania,
                                 declararea a două puncte de lucru, radierea punctului de
localitatea Kirchzarten, Cart. Dietenbach nr. 17, identificat  lucru din Pitești, str. Victoriei nr. 28, parter, jud. Argeș și
cu C.I nr. 667218824, eliberat de autoritățile din        extinderea obiectului de activitate.
Kirchzarten la data de 6.06.2008 completându-se astfel       Modificarea, pe cale de consecință a art. 3 la actul
preambulul actului constitutiv;                 constitutiv, care se completează cu: „Societatea are
  - modificarea dispozițiilor art. 7 din actul constitutiv al  sediul în Pitești, bd. Petrochimiștilor, bl. B21, sc. F, ap. 3,
                                 parter, jud. Argeș - valabil conform contractului și puncte
societății care va avea următorul conținut: „Capitalul      de lucru în Pitești, Piața Vasile Milea nr. 2-4, magazin
social total subscris și integral vărsat de asociați este de   Fortuna - tronson confecții, jud. Argeș și Pitești, Piața
84.410 lei din care 200 lei numerar, 246 $ echivalentul a    Vasile Milea nr. 2-4, magazine Fortuna, tronson confecții,
200 lei și 100.025.33 $ echivalentul a 84.010 lei        jud. Argeș - valabile conform contractelor”; anexa I se
reprezentând aport în natură.                  completează cu cod 4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
                                 cod 4942 - servicii de mutare.
  Capitalul social prevăzut la alineatul precedent se
                                  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
divide în 8.441 părți sociale egale, cu valoarea nominală    constitutiv și va urma procedura legală privind
de 10 lei, numerotate de la 1 la 8.441, distribuite       publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
asociaților astfel:                         Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
  1. Szabo Attila deține 4.220 părți sociale în valoare     cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
totală de 42.200 lei, numerotate de la 1 la 4.220          (113/844.867)
participarea la capitalul social fiind de 50 %;               Societatea Comercială
  2. Glöckler Alois deține 4.221 părți sociale în valoare     ON-OFF SYSTEMS - S.R.L., Curtea de Argeș
totală de 42.210 lei, numerotate de la 4.221 la 8.441              județul Argeș
participarea la capitalul social fiind de 50 %.”
  Având în vedere modificările efectuate se încheie act               ACT ADIȚIONAL
constitutiv actualizat.                       Subsemnații Baciu Nicolae-Constin și Tacala Vasile în
  Prezentul act urmează procedura legală de           calitate de asociați la S.C. ON-OFF SYSTEMS - S.R.L. în
                                 virtutea drepturilor oferite de lege și de statut am hotărât
înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș fiind
                                 următoarele:
redactat și autentificat în 6 exemplare.               - Declararea unui punct de lucru în mun. Curtea de
  (111/844.865)                        Argeș, bld. Basarabilor nr. 60, jud. Argeș.
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1106/18.II.2009

  Toate celelalte articole din statut care nu contravin              Urmare celor hotărâte actul constitutiv se modifică și
prezentului act adițional rămân neschimbate. Prezentul             completează astfel:
act adițional face parte integrantă din statutul acestei              - cap. I, art. 1 din contract: „Societatea are ca asociați
societăți și va fi înregistrat la ORC Argeș și publicat la           pe Ana Gheorghe, care se înscrie cu datele din actul
Monitorul Oficial. Redactat în 6 exemplare.                  constitutiv și pe Lungu Claudiu-Ionel, cetățean român,
                                        născut la data de 15.01.1974 în mun. Pitești, jud. Argeș,
  (114/844.868)
                                        domiciliat în mun. Pitești, Ale. Dobrogea nr. 5, identificat
                                        cu C.I. seria AS nr. 058627, eliberată de mun. Pitești la
       Societatea Comercială
                                        data de 5.01.2000, CNP 1740115034968;
    TRANS MARKET VIO - S.R.L., Pitești,                    - cap. II art. 4 din statut: Societatea are sediul social
         județul Argeș                         situat în mun. Pitești, str. Câmpului, (zona a IV-a) nr. 13,
                                        jud. Argeș;
             ACT ADIȚIONAL                       - cap. III, art. 5 din statut: „Capitalul social total de 600
  Subsemnații Catana Tatiana, posesoare a C.I. seria             lei va fi deținut de asociați astfel: Ana Gheorghe deține
AS nr. 310190, eliberată de Pol. Pitești la 18.11.2003,            30 părți sociale în val. totală de 300 lei, numerotate de la
CNP 2670412031850 și Catana Viorel, posesor al C.I.              1 la 30 și Lungu Claudiu-Ionel deține 30 părți sociale în
seria AS nr. 050793, eliberată de Pol. Costești la               valoare totală de 300 lei numerotate de la 31 la 60.
                                          Participarea la pierderi și beneficii se face astfel: Ana
2.11.1999, CNP 1751112031859, în calitate de asociați,
                                        Gheorghe = 50 % și Lungu Claudiu Ionel = 50 %.
am hotărât radierea punctului de lucru din Pitești, str. N.
                                          - cap. V, art. 21: „Societatea este reprezentată și
Bălcescu, Complex Comercial John nr. 106, jud. Argeș.             administrată de către Ana Gheorghe și Lungu Claudiu-
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul           Ionel, care se identifică cu datele înscrise în actul
constitutiv și va urma procedura legală privind                constitutiv, investiți cu puteri depline.
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.                    Durata mandatului administratorilor este pe o perioadă
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din             nelimitată”.
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.                    Prezentul act adițional modifică, completează și face
  (115/844.869)                               parte integrantă din actul constitutiv.
                                           (116/844.870)
     Societatea Comercială
                                             Societatea Comercială
 LUCKY GAN RO - S.R.L., Pitești, județul Argeș
                                         LUCKY GAN RO - S.R.L., Pitești, județul Argeș
             ACT ADIȚIONAL
                                                      NOTIFICARE
  Subsemnații Buchete Nicolae, Grigoroiu Ion și Ana
                                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Gheorghe, în calitate de asociați la S.C. LUCKY GAN RO             Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
- S.R.L., am hotărât azi 27.10.2008, cooptarea în               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societate în calitatea de asociat și în funcția de               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
administrator a dlui Lungu Claudiu-Ionel, renunțarea la            actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
calitatea de asociat și la funcția de administrator a dlor           LUCKY GAN RO - S.R.L., cu sediul în municipiul Pitești,
Buchete Nicolae și Grigoroiu Ion, prin cesionarea părților           Str. Câmpului (zona a IV-a) nr. 13, județul Argeș,
sociale deținute, către asociatul cooptat și asociatul             înregistrată sub nr. J 3/309/2003, cod unic de înregistrare
rămas în societate conf. contractului de cesiune,               15272461, care a fost înregistrat sub nr. 65815 din
schimbarea sediului social, reactualizarea actului               29.10.2008.
constitutiv și stabilire mandat administratori.                  (117/844.871)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|350052|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1106/18.II.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

								
To top