Docstoc

2009_0957

Document Sample
2009_0957 Powered By Docstoc
					                          PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr.957        PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Joi, 12 februarie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială               12.00, la sediul societății, adunarea generală
          MOBILA - S.A.                 extraordinară a acționarilor.
        Slobozia, județul Ialomița              Ordinea de zi:
                                   1. vânzarea de active și teren necesară pentru
           CONVOCARE                  acumularea unor lichidități în vederea îmbunătățirii
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale      activității societății și, implicit, reducerea cheltuielilor;
MOBILA - S.A., persoană juridică română, cu sediul în        2. prezentarea necesității întocmirii proiectelor pentru
Slobozia, Șos. Brăilei nr. 5, județul Ialomița, înregistrată la  accesarea fondurilor structurale;
Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 21/55/1991, C.U.I.      3. diverse.
                                   În caz de neîndeplinire a cvorumului în data de
2071776, respectând prevederile Legii nr. 31/1990,
                                 19.03.2009, ședințele ordinară și extraordinară ale
modificată și republicată, privind societățile comerciale, și
                                 adunării generale a acționarilor vor avea loc în data de
ale actului constitutiv al societății, convoacă în data de
                                 20.03.2009, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași
19.03.2009, ora 10.00, la sediul societății, adunarea
                                 ordine de zi.
generală ordinară a acționarilor.
                                   (1/957.797)
  Consiliul de administrație stabilește ca dată de
referință 1.03.2009 pentru acționarii îndreptățiți să               Societatea Comercială
participe și să voteze în cadrul adunării generale ordinare             HERCULES - S.A.
și extraordinare.                                 Brăila, județul Brăila
  Ordinea de zi va fi:
  1. prezentarea raportului de gestiune al consiliului de               CONVOCARE
administrație privind activitatea desfășurată în anul 2008;     Administratorul Societății Comerciale HERCULES -
  2. prezentarea raportului comisiei de cenzori;        S.A., cu sediul în Brăila, Incinta Docuri nr. 1, județul
  3. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare      Brăila, convoacă adunarea generală ordinară a
pentru anul 2008 și aprobarea repartizării profitului;      acționarilor societății pentru data de 27.03.2009, ora
  4. descărcarea de gestiune a consiliului de          15.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în
administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008;     registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 23.02.2009,
  5. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a    considerată ca dată de referință.
programului de activitate pentru exercițiul financiar al       Adunarea generală ordinară este convocată cu
anului 2009;                           următoarea ordine de zi:
  6. modificare componență comisie de cenzori;           1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune pe
  7. diverse.                          anul 2008 al administratorului unic;
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale       2. prezentarea și aprobarea raportului auditorului
MOBILA - S.A. convoacă pentru data de 19.03.2009, ora       financiar pe anul 2008;
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

  3. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare              Societatea Comercială
anuale 2008, precum și repartizarea profitului;                  REMAT OLT - S.A.
  4. prezentarea și aprobarea raportului anual 2008;               Slatina, județul Olt
  5. diverse.
                                           CONVOCARE
  În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul în data de
27.03.2009, adunarea generală ordinară se             Consiliul de administrație al S.C. REMAT OLT - S.A.,
reprogramează pentru data de 3.04.2009, la aceeași oră,     cu sediul în Slatina, Str. Depozitelor nr. 13, județul Olt, nr.
                                de ordine la Reg. Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt
în același loc și cu aceeași ordine de zi.
                                J 28/43/1991, CUI RO 1538378, în conformitate cu
  Participarea acționarilor se face în nume propriu sau
                                prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificată și
prin reprezentare. Procurile se vor depune la sediul      completată prin Legea nr. 441/2006 și, respectiv, prin
societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare.      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2007,
Materialele cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile la  convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în
sediul societății începând cu 23.02.2009. Formularul de     data de 27 martie 2009, ora 10.00, la sediul societății din
procură specială pentru reprezentare AGA va putea fi      Slatina, Str. Depozitelor nr. 13, jud. Olt, cu următoarea
obținut de la sediul societății începând cu data de       ordine de zi:
12.02.2009. Data de înregistrare va fi stabilită ca fiind     1. aprobarea raportului consiliului de administrație
20.04.2009.                           asupra activității desfășurate în anul 2008;
  (2/957.815)                          2. aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2008;
                                  3. aprobarea raportului comisiei de cenzori;
        Societatea Comercială                4. aprobarea contului de profit și pierderi și
        MULTI-PREST - S.A.               repartizarea profitului net realizat în anul 2008;
                                  5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
       Târgu Mureș, județul Mureș
                                2009;
           CONVOCARE                  6. aprobarea programului de investiții pe anul 2009;
                                  7. probleme diverse.
  Subsemnatul Hangan Viorel, în calitate de            În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de
administrator unic al SC MULTI-PREST - S.A., cu sediul     cvorum, adunarea generală ordinară a acționarilor se va
în Tg. Mureș, str. Cuza Vodă nr. 74, convoacă adunarea     ține în aceleași condiții, la sediul societății, în data de 30
generală ordinară a acționarilor pentru data de         martie 2009, ora 10.00.
30.03.2009, ora 13.00, și adunarea generală             (4/957.966)
extraordinară a acționarilor pentru data de 30.03.2009,
                                         Societatea Comercială
ora 14.00, la sediul societății. Dacă nu se întrunește
                                         GREENTECH - S.A.
cvorumul necesar, următoarea convocare, pentru ambele
                                             Buzău
adunări generale, se face pentru data de 31.03.2009, la
aceleași ore și în același loc, cu următoarea ordine de zi:              CONVOCARE
  I. Adunarea generală ordinară                  Consiliul de administrație al S.C. GREENTECH - S.A.,
  1. prezentarea raportului administratorului unic pe     cu sediul în Buzău, Aleea Industriilor nr. 17, județul
2008;                              Buzău, nr. înregistrare O.R.C. J 10/460/2002, cod unic de
  2. prezentarea raportului comisiei de cenzori pe 2008;    înregistrare RO 14855491, convoacă adunarea generală
  3. aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și  extraordinară a acționarilor pentru data de 16.03.2009,
pierdere pe 2008;                        ora 12.00, la sediul societății din Buzău, Aleea Industriilor
  4. aprobarea B.V.C. pe anul 2009;              nr. 17, cu următoarea ordine de zi:
  5. diverse.                           1. aprobarea înnoirii/prelungirii pe o perioadă de 12
  II. Adunarea generală extraordinară             luni a facilității contractate de la B.R.D. Buzău privind
                                plafonul de leasing în sumă de 1,5 milioane de euro, în
  1. analiza posibilității de vânzare a Societății
                                condițiile și în scopul arătate în materialul informativ
Comerciale MULTI-PREST - S.A. și/sau numai a
                                atașat, nr. 108/23.01.2009;
imobilului (clădiri+teren) situat în Tg. Mureș, str. Cuza      2. completarea obiectului de activitate al societății cu
Vodă nr. 74;                          codul CAEN 3831 - demontarea (dezasamblarea)
  2. modificarea actului constitutiv, astfel: „Prelungirea   mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru
duratei societății pe o perioadă nedeterminată.”        recuperarea materialelor, și cu codul CAEN 3314 -
   (3/957.881)                        repararea echipamentelor electrice;
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                   3

  3. aprobarea modificării și actualizării conform celor de         „l) angajează și concediază personalul societății;
mai jos a prevederilor actului constitutiv al societății.           m) stabilește și aplică regulamentul interior de
  A. Art. 11 alin. 4 din actul constitutiv se modifică după       funcționare;
cum urmează:                                  n) convoacă adunarea generală a acționarilor, potrivit
  „În cazul pierderii unei/unor acțiuni, proprietarul          prevederilor prezentului act constitutiv;
acestora va trebuie să anunțe pe președintele consiliului           o) aprobă operațiunile de încasări și plăți, cu
de administrație și să facă public cunoscută pierderea,          respectarea competențelor stabilite de adunarea
prin publicarea unui anunț într-un ziar de largă circulație        generală a acționarilor;
națională.”                                  p) reprezintă societatea în fața instituțiilor bancare, cu
  B. Termenul de 3 luni prevăzut în cuprinsul art. 13 alin.       respectarea competențelor stabilite de adunarea
1 se înlocuiește cu un termen de 5 luni.                  generală a acționarilor;
  C. Lit. j) din cuprinsul art. 13 alin. 4 - se va elimina.         r) poate aproba încheierea de acte juridice cu titlu
  D. Art. 13 alin. 5 lit. m) se reformularează astfel:          oneros sau gratuit, prin care societatea transmite sau
  „m) hotărăște cu privire la încheierea de acte juridice        dobândește un drept de proprietate, un drept real sau
cu titlu oneros sau gratuit, prin care societatea transmite        drept de creanță, schimbă, constituie în garanție,
sau dobândește un drept de proprietate, un drept real sau         transmite și dobândește folosința, ia în leasing, având
drept de creanță, schimbă, constituie în garanție,             drept obiect bunuri a căror valoare nu depășește plafonul
transmite și dobândește folosința, ia în leasing, având          valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor. Peste
drept obiect bunuri a căror valoare depășeșete plafonul          această limită, actele mai sus arătate vor putea fi
valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor, până         încheiate numai după avizarea favorabilă de către
la care competențele revin consiliului de administrație”.         adunarea generală a acționarilor;
  E. Lit. s) din cuprinsul art. 13 alin. 5 se va modifica și         s) organizează ținerea evidenței contabile și a
va avea următorul conținut:                        registrelor societății;
  „a) hotărăște cu privire la realizarea de investiții și          t) calculează și certifică realitatea dividendelor;
efectuarea de reparații capitale.”                       u) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale
  F. Art. 13 se completează cu alin. 6 care va avea           societății;
următorul cuprins:                               v) exercită controlul operativ al societății, răspunzând
  „Exercițiul atribuțiilor menționate la art. 13 alin. 4 lit. i)     pentru buna administrare și pentru integritatea
și la art. 13 alin. 5 lit. c), n), o), q), r), s), t) și u) este delegat  patrimoniului societății.”
consiliului de administrație.”                         L. După art. 19 se introduce art. 20 intitulat „Ședințele
  G. Termenul de 3 luni prevăzut în cuprinsul art. 14 alin.       consiliului de administrație”, care va avea următorul
2 se înlocuiește cu un termen de 5 luni.                  cuprins:
  H. Art. 14 alin. 3 se va modifica după cum urmează:            „Consiliul de administrație se întrunește la sediul
  „Adunările generale se convoacă la cererea               societății sau în alte locuri, conform legii și ori de câte ori
acționarilor reprezentând cel puțin a cincea parte din           este necesar, la convocarea președintelui, a 3 dintre
capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră        membrii săi sau a directorului general. El este prezidat de
în atribuțiile adunării generale.                     președinte, iar în lipsa lui, de către persoana desemnată
  I. Termenul de 15 zile prevăzute în cuprinsul art. 14         de acesta.
alin. 4 se înlocuiește cu un termen de 30 de zile.               Convocările pentru întrunirile consiliului de
  J. Art. 15 alin. 1 și 2 se reformulează și se cumulează        administrație vor fi trimise administratorilor fie prin
în alin. 1 care va avea următorul cuprins:                 scrisoare recomandată, fie prin e-mail, fie prin fax, cu cel
  „Pentru validitatea întrunirilor adunărilor generale          puțin 7 zile calendaristice înainte de data ședinței și vor
ordinare și/sau extraordinare este necesară prezența            cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de
acționarilor în cvorumul stabilit conform dispozițiilor legale       zi, neputându-se lua nicio decizie asupra altor probleme,
în vigoare, iar hotărârile adunărilor legal întrunite vor fi        decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința
adoptate cu numărul de voturi stipulat în Legea nr.            următoare de către membrii absenți.
31/1990 privind societățile comerciale.”                    Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesară
  K. Art. 19 din actul constitutiv se va modifica astfel:        prezența a cel puțin 3 dintre membrii consiliului de
  - lit. c) - „aprobă încheierea de contracte de leasing, cu       administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a
respectarea competențelor stabilite de adunarea              membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor,
generală a acționarilor;                          președintele consiliului de administrație va avea votul
  - lit. e) - „termenul de 3 luni, se va înlocui cu un termen      decisiv. Dacă președintele în funcție al consiliului de
de 5 luni”;                                administrație nu poate sau îi este interzis să participe la
  - lit. l) - se va elimina (identică cu lit. g);            vot, ceilalți membrii ai consiliului de administrație vor
  - după lit. k) se adaugă următoarele prevederi;            putea alege un președinte de ședință, având aceleași
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

drepturi ca președintele în funcție. În caz de paritate de      extraordinare la data de 16.03.2009, următoarea adunare
voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv,      este convocată pentru data de 17.03.2009, ora 12.00, în
propunerea supusă la vot se consideră respinsă.           același loc, cu aceeași ordine de zi.
  Membrii consiliului de administrație își pot exprima         (5/953.737)
votul referitor la problemele înscrise pe ordinea de zi prin
scrisoare recomandată, prin e-mail sau prin fax,                   Societatea Comercială
recepționat cel mai târziu până la sfârșitul ședinței. Pentru               IAR - S.A.
deciziile luate în ședințele la care administratorul nu a                  Brașov
asistat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună
de când a luat cunoștință de acestea, nu a făcut                      CONVOCARE
împotrivire prin consemnarea poziției sale contrare în          (completare la convocarea ședinței AGOA
registrul deciziilor consiliului de administrație și prin        de la SC IAR - S.A. din data de 6/9.03.2009)
încunoștiințarea despre aceasta, în scris, a auditorilor
                                     În conformitate cu prevederile art. 1171 paragrafele (1)
financiari.
                                   și (2) ale Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și
  Dezbaterile consiliului de administrație se
                                   completările la zi, se completează ordinea de zi a ședinței
consemnează în procesul-verbal al ședinței care se
                                   adunării generale ordinare a acționarilor SC IAR - S.A.
înscrie într-un registru. Ședințele consiliului de
                                   Brașov, convocate la data de 6.03.2009/9.03.2009, la
administrație pot fi înregistrate audio-video.
                                   solicitarea acționarului majoritar al societății, Ministerul
  Procesul-verbal de ședință se semnează de membrii
                                   Economiei, cu următorul punct: „Numirea consiliului de
consiliului de administrație și secretar.”
                                   administrație al SC IAR - S.A., Brașov”.
  În mod corespunzător are loc o decalare a
                                     Celelalte prevederi ale convocatorului publicat rămân
următoarelor articole din cuprinsul actului constitutiv;
                                   nemodificate.
  4. aprobarea, conform dispozițiilor art. 13 alin. 5 lit. k)
                                     (6/953.738)
și m) și ale art. 19 lit. r) din actul constitutiv, a următoarelor
plafoane valorice în limita cărora decizia de încheiere de
                                           Societatea Comercială
acte juridice cu titlu oneros sau gratuit, prin care
                                             CEPIEM - S.A.
societatea transmite sau dobândește un drept de
                                              București
proprietate, un drept real sau drept de creanță, schimbă,
constituie în garanție, transmite și dobândește folosința,                 CONVOCARE
ia în leasing bunuri, aparține după cum urmează:
  1. pentru operațiuni cu o valoare mai mare de 2           Consiliul de administrație al S.C. CEPIEM - S.A.
milioane de euro competența revine adunării generale a        convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
acționarilor;                            pentru data de 18.03.2009, ora 12.00 la sediul societății
  2. pentru operațiuni cu o valoare cuprinsă între         din București, str. Gh. Pop de Băsești nr. 59, sector 2,
200.000 de euro și 2 milioane de euro competența revine       pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul
consiliului de administrație al societății;             Central - S.A. la sfârșitul zilei de 7.03.2009. Ordinea de zi:
  3. pentru operațiuni cu o valoare mai mică de 200.000        1. completarea/alegerea C.A.;
de euro competența revine directorului general;             2. stabilirea indemnizației membrilor C.A. și a
  5. aprobarea împuternicirii președintelui            cenzorilor;
C.A./directorului general al societății pentru semnarea         3. diverse.
tuturor și oricăror acte necesare pentru ducerea la           Stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra
îndeplinirea a celor decise.                     cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA. Procurile
  La această adunare generală au dreptul să participe       speciale precum și lista cuprinzând informații cu privire la
acționarii care au depus acțiunile la purtător la sediul       numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională
societă   ii cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii     ale persoanelor propuse pentru funcția de membru a C.A.
adunării generale, în schimbul unui talon care le va         se află la dispoziția acționarilor la sediul societății putând
conferi dreptul de vot, acțiunile urmând a fi restituite       fi consultată și completată de aceștia în perioada 10-
deținătorilor în cel mult 5 zile de la data ținerii adunării.    13.03.2009, între oreșe 12.00 și 14.00. În cazul în care nu
  Acționarii pot participa în nume propriu sau prin        se întrunește cvorumul legal, ședința se amână pentru
reprezentare de către alți acționari sau terțe persoane pe      data de 19.03.2009 în același loc și la aceeași oră.
baza unei procuri speciale.                     Informații se pot obține la telefon 021252.42.23 de luni
  În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și   până vineri între orele 9.00 și 14.00.
de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale           (7/953.739)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                5

         Societatea Comercială                Începând cu data de 12.03.2009 documentele inscrise
         TERRA PART - S.A.                pe ordinea de zi se pot consulta și procura gratis, de la
         Otopeni, județul Ilfov              punctul de lucru, în zilele de lucru între orele 9.00 și
                                  16.00.
            CONVOCARE                   Acționarii pot participa la adunarea generală personal
  Consiliul de administrație al societății TERRA PART -      sau prin reprezentanții mandatați prin procura specială,
S.A., cu sediul social în Otopeni, str. Drumul Odăi nr. 26,    potrivit legii.
județul Ilfov, J 23/1101/2004 și CUI RO329535 decid          Formularele de procură specială se pot ridica de la
astăzi 10.02.2009 convocarea adunării generale a          sediul societății. După completarea și semnarea lor, un
acționarilor pentru data de 16 martie 2009, ora 12.00 la      exemplar al procurii speciale se va depune la sediul
sediul social cu următoarea ordine de zi:             societății până la data de 16.03.2009.
  1. prezentarea raportului administratorilor, a bilanțului     Dacă nu se întrunesc condițiile cerute de lege pentru
contabil și contului de profit și pierdere pentru anul 2008;    validarea deliberărilor, adunarea generală se va întruni în
  2. prezentarea raportului comisiei de cenzori;         același loc și la aceeași oră, la data de 18.03.2009.
  3. aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și      (9/953.741)
pierdere pentru anul 2008; aprobarea descărcării de
gestiune a administratorilor pentru anul 2008;                   Societatea Comercială
  4. revocarea mandatului în curs pentru consiliul de                ROMAERO - S.A.
administrație și pentru comisia de cenzori, numirea unui                 București
administrator unic și a noii comisii de cenzori;
                                            CONVOCARE
  5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2009      Președintele consiliului de administrație al S.C.
precum și aprobarea remunerației pentru administratorul      ROMAERO - S.A., cu sediul în București, Bulevardul
unic și comisia de cenzori pentru anul 2009;            Ficusului nr. 44, sector 1, având cod unic de înregistrare
  6. diverse.                           RO 1576401, număr de ordine în registrul comerțului
  În cazul în care la prima convocare nu se întrunește      J 40/3940/1991, în conformitate cu Legea nr. 31/1990
cvorumul statutar, a 2-a convocare este pentru data de       republicată, convoacă:
17 martie 2009 ora 12.00 în același loc.               Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de
  (8/953.740)                          16.03.2009, ora 14.00, la sediul societății, pentru toți
                                  acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de
        Societatea Comercială               referință de 5.03.2009, cu următoarea ordine de zi:
        DOLPHIN INVEST - S.A.                 1. aprobarea participării S.C. ROMAERO - S.A. la
           București                  proiectul de cercetare „Clean Sky - Smart Fix Wing
                                  Aircraft ITD”;
            CONVOCARE                   2. aprobarea propunerii ca efectele hotărârilor
  Administratorul unic al SC DOLPHIN INVEST - S.A.,       A.G.O.A. să se răsfrângă asupra acționarilor înregistrați
cu sediul în București, Str. Franceză nr. 46-48, sectorul 3,    până la data de 6.04.2009.
cu număr de ordine în registrul comerțului              Documentele și informațiile referitoare la problemele
J 40/2758/2000, atribut fiscal R cod unic de înregistrare     incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul S.C.
12828490, în conformitate cu Legea nr. 31/1990           ROMAERO - S.A. la secretariatul AGA, începând cu data
republicată, convoacă adunarea generală extraordinară a      de 10.03.2009.
acționarilor la data de 17.03.2009 ora 10.00 la punctul de      Acționarii pot participa la ședința adunării generale
lucru al societății din București, str. Valea Cascadelor      personal sau prin reprezentare, pe baza unei procuri
nr. 23, sector 6, pentru toți acționarii cu următoarea ordine   speciale. Formularele de procură specială pentru
de zi:                               reprezentare în AGA se pot obține de la secretariatul
  1. Modificarea art. 13 lit. j) din actul constitutiv astfel:  general al S.C. ROMAERO - S.A. începând cu data de
administratorul societății poate să încheie acte juridice     6.03.2009 unde se vor depune până la data de
prin care să dobândească, să închirieze, să schimbe sau      13.03.2009.
să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul        În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, adunarea
societății, a căror valoare nu depășește jumătate din       generală se reprogramează pentru data de 17.03.2009 la
valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii    aceleași oră și adresă.
actului juridic;                           Informații suplimentare se pot obține la telefon
  2. preluarea de către societate a unor creanțe;        021/599.41.88 sau 021/599.43.25, fax 021/599.41.05.
  3. diverse.                             (10/953.742)
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

         Societatea Comercială                 2. prezentarea și aprobarea raportului comisiei de
          ROMAERO - S.A.                  cenzori pentru anul financiar 2008;
            București                    3. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a
                                  contului de profit și pierdere pe anul 2008;
            CONVOCARE                    4. modificarea componenței consiliului de
            (completare)                administrație;
                                    5. diverse.
  Președintele consiliului de administrație al S.C.
                                    În situația neîndeplinirii condițiilor statutare, AGOA
ROMAERO - S.A., cu sediul în București, Bulevardul
                                  este convocată pentru 19.03.2009 ora 10.00, în același
Ficusului nr. 44, sector 1, având cod unic de înregistrare
                                  loc.
RO 1576401, număr de ordine în registrul comerțului
                                     (12/953.744)
J 40/3940/1991, în conformitate cu art. 117^1 Legea nr.
31/1990 republicată, completează ordinea de zi:
                                          Societatea Comercială
  Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de
                                         ROMRADIATOARE - S.A.
26.02.2009, ora 14.00, publicată în Monitorul Oficial,
                                             Brașov
Partea a IV-a nr. 502 din 22.01.2009, la sediul societății,
pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la       CONVOCARE NR. 95/12.02.2009
data de referință de 16.02.2009, cu următoarele puncte,
adăugate:                                Consiliul de administrație al SC ROMRADIATOARE -
  1. revocarea și alegerea membrilor consiliului de        S.A., Brașov, întrunit în ședința din 22 ianuarie 2009, în
administrație.                           baza art. 111, 113 și 117-118 din Legea nr. 31/1990 -
  Lista cuprinzând informații cu privire la numele,        republicată cu modificările și completările ulterioare și în
localitatea de domiciliu și calificarea profesională a       baza art. 13 din actul constitutiv al societății, actualizat
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se       sub nr. 11773/17.12.2008, convoacă:
află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și        I. Adunarea generală ordinară a acționarilor societății
completată de aceștia.                       la sediul acesteia din mun. Brașov, Str. Zizinului nr. 113A,
  Candidaturile pentru funcția de membru al consiliului      în data de 25 martie 2009, ora 12.00 cu următoarea
de administrație se pot depune la secretariatul societății     ordine de zi:
până la data de 13.02.2009;                       Pct. 1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului
  2. mandatarea persoanei împuternicite care să          consiliului de administrație și a raportului auditorului
îndeplinească formalitățile necesare pentru depunerea        financiar extern, pentru exercițiul economico-financiar
hotărârii adunării generale a acționarilor la Oficiul        2008.
registrului comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.       Pct. 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor
  Documentele și informațiile referitoare la problemele      financiare anuale certificate de către auditorul financiar
incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul S.C.      extern, pentru exercițiul economico-financiar 2008.
ROMAERO - S.A. la secretariatul AGA, începând cu data        Aprobarea repartizării profitului pe anul 2008, conform
de 20.02.2009.                           propunerii CA.
  Informații suplimentare se pot obține la telefon           Pct. 3. Prezentarea și aprobarea descărcării de
021/599.41.88 sau 021/599.43.25, fax 021/599.41.05.         gestiune a administratorilor, pentru exercițiul economico-
   (11/953.743)                          financiar 2008.
                                    Pct. 4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului
       Societatea Comercială                 de venituri și cheltuieli (BVC), a programului de activitate
     AGROTRANSPORT TECUCI - S.A.                și a programului de investiții pentru anul 2009.
       Tecuci, județul Galați                  Pct. 5. Reconfirmarea auditorului financiar extern, SC
                                  MACAVEIU CONSULTING - S.R.L., Brașov, pentru anul
            CONVOCARE                  2009.
  Administratorul unic al SC AGROTRANSPORT              Pct. 6. Aprobarea sau stabilirea indemnizației
TECUCI - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a         suplimentare, variabile, pentru membrii CA și directorul
acționarilor pentru data de 18.03.2009 ora 10.00, pentru      general, în conformitate cu contractul de administrare art.
toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de  30 și cu contractul de mandat art. 7.
referință 31.01.2009. Adunarea se va desfășura la sediul        Pct. 7. Împuternicirea directorului general, ing. Oliviu
din Tecuci, Strada Prundului nr. 11 și va avea următoarea      Niculescu, cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor
ordine de zi:                            A.G.O.A. din data de 25 martie 2009.
  1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune         II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor
pentru anul financiar 2008;                     Societății la sediul acesteia, din mun. Brașov, Str.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                7

Zizinului nr. 113A, în data de 25 martie 2009, ora 14.00 cu             Societatea Comercială
următoarea ordine de zi:                                 IATSA - S.A.
  Pct. 1. Aprobarea programului de investiții pentru anul                Brașov
2009.
  Pct. 2. Aprobarea listei de utilaje (mijloace fixe),                 CONVOCARE
propuse pentru casare, amortizate în anul 2008.
  Pct. 3. Modificarea și adaptarea actului constitutiv al       Administratorul unic al S.C. IATSA - S.A., Brașov, în
societății în ceea ce privește atribuțiile A.G.O.A. și       baza prevederilor art. 113 și 117 din Legea nr. 31/1990
A.G.E.A. și ale CA, de a aproba programul de investiții,      republicată și modificată, convoacă pentru toți acționarii
casarea mijloacelor fixe și de a stabili remunerarea fixă și    înregistrați în registrul acționarilor la data de refeință
variabilă a membrilor CA și a directorului general, conform     1.03.2009 adunarea generală ordinară a acționarilor
contractului de administrare și a contractului de mandat      (AGOA) în data de 20 martie 2009 ora 14.00 la sediul
aprobate în anul 2008. În urma acestor modificări, actul      societății din Brașov, Calea București, km. 165, jud.
constitutiv se modifică după cum urmează:              Brașov, secretariat, biroul directorului general, cu
  1. la art. 12A, alin (2), lit. a) se reformulează astfel:    următoarea ordine de zi:
  „a) aprobă și/sau reconfirmă remunerația membrilor
                                    1. discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor
consiliului de administrație pe anul în curs și stabilește
limitele maxime generale pentru indemnizațiile           financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de
suplimentare (variabile) acordate membrilor consiliului de     administrator și de cenzori; fixarea dividendului;
administrație și directorului general, în baza contractelor       2. descărcarea de gestiune a administratorilor în baza
de administrare și de mandat, pentru anul economico-        bilanțului contabil aprobat pentru anul 2008;
financiar anterior.”;                          3. revocarea din funcția de administrator al societății a
  2. la art. 12B, alin. (1), lit. g) se elimină și se introduce  S.C. GRUPUL IATSA - S.A. și alegerea unui administrator
la art. 16 - Atribuțiile consiliului de administrație, după lit.  unic persoană fizică;
l) prin adăugarea unui nou alineat „m”, cu următoarea          4. stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și
formulare:                             cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2009;
  „m) aprobă Programul de investiții pentru anul în curs,
                                    5. aprobarea prelungirii scrisorilor de garanție și a
și casarea (scoaterea din funcțiune) a imobilizărilor
corporale (mijloace fixe) amortizate sau amortizabile, în      creditelor acordate de bănci;
cursul exercițiului economico-financiar.”;               6. aprobarea schemei organizatorice a societății și a
  3. celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      numărului de posturi;
neschimbate;                              7. diverse.
  4. împuternicirea directorului general, ing. Niculescu       La ședință pot participa numai acționarii înscriși în
Oliviu cu ducerea la îndeplinire a Hot. A.G.E.A. din data      registrul acționarilor la data de referință 1.03.2009.
de 25 martie 2009.                           În cazul în care, la prima convocare din data de
  Dacă la prima ședință a A.G.O.A. și A.G.E.A. din data      20 martie 2009, ora 14.00, nu se întrunește cvorumul
de 25 martie 2009, nu se întrunește cvorumul legal și        necesar ținerii AGOA în conformitate cu Legea nr.
statutar, atunci a doua ședință a A.G.O.A. și A.G.E.A. se
                                  31/1990 rep. și modificată, adunarea generală ordinară a
va ține a doua zi 26 martie 2009, în același loc, la aceeași
oră și cu aceeași ordine de zi din convocator.           acționarilor se va reprograma în data de 21 martie 2009
  Acționarii societății se vor prezenta la ședința A.G.O.A.    ora 14.00, la sediul societății din Brașov, Calea București,
și A.G.E.A., din data de 25 martie 2009, personal sau        km. 165, jud. Brașov, biroul Directorului general.
reprezentați de către alți acționari cu procuri speciale și cu     Începând cu data de 16.03.2009, în zilele lucrătoare,
actul de identitate, care se vor depune la sediul societății,    între orele 8.30 și 17.00 documentele și materialele
cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru ședința      informative referitoare la problemele incluse pe ordinea
A.G.O.A. și A.G.E.A.                        de zi se pot consulta la sediul societății din Brașov, str.
  Materialele pentru ședința A.G.O.A. și A.G.E.A. din       Calea București, km. 165.
data de 25 martie 2009, sunt puse la dispoziția             Acționarii pot participa și vota în adunarea generală
acționarilor de la data convocării și se găsesc la sediul
                                  personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri
societății și pe pagina de internet a SC
ROMRADIATOARE - S.A.                        acordate pentru adunarea generală, redactată și semnată
  Termenul de referință pentru ședința A.G.O.A. și        în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care va fi
A.G.E.A. din data de 25 martie 2009, este fixat de către      depusă în original cu 48 de ore înainte de adunare la
consiliul de administrație, la data de 2 martie 2009.        sediul societății.
   (13/953.745)                            (14/953.746)
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
         CONFOREST - S.A.                         CONFOREST - S.A.
            Brașov                              Brașov

           CONVOCARE                             CONVOCARE
    a adunării generale ordinare a acționarilor         a adunării generale extraordinare a acționarilor
  Consiliul de administrație al S.C. CONFOREST - S.A.,       Consiliul de administrație al S.C. CONFOREST - S.A.,
convoacă, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990    convoacă în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,
privind societățile comerciale și al art. 13 din actul      privind societățile comerciale și al art. 13 din actul
constitutiv al Societății, adunarea generală ordinară a      constitutiv al societății, adunarea generală extraordinară
acționarilor, pentru data de 27 martie 2009, ora 17.00, la    a acționarilor, pentru data de 27 martie 2009, ora 19.00,
sediul Societății situat în Brașov, Calea Feldioarei nr. 27,   la sediul societății situat în Brașov, str. Calea Feldioarei
jud. Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul   nr. 27, jud. Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în
acționarilor la sfârșitul zilei de 17 februarie 2009, stabilită  registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17 februarie 2009,
ca dată de referință în sensul art. 123 alin. 2 din Legea nr.   stabilită ca dată de referință în sensul art. 123 alin. 2 din
31/1990.                             Legea nr. 31/1990.
  Ordinea de zi a adunării este următoarea:             Ordinea de zi a adunării este următoarea:
  1. aprobarea situațiilor financiare anuale pentru         1. Modificarea și abrogarea unor articole din actul
exercițiul financiar 2008, pa baza rapoartelor prezentate     constitutiv al societății, după cum urmează:
de consiliul de administrație și a cenzorilor;            Art. 8. Acțiunile - va avea următorul conținut:
  2. repartizarea profitului;                    „Capitalul social este deținut integral de acționari
                                   Situația acțiunilor deținute de acționari se prezintă
  3. fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul în
                                 astfel:
curs membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor;
                                    a. 75,1265 % din capitalul social reprezentând
  4. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
                                 530.160 acțiuni, în valoare de 927.780 lei este deținut de
exercițiul financiar pe anul 2009;
                                 acționarul Nica Cristian Dorin;
  5. alegerea comisiei de cenzori;
                                   b. 1,1123 % din capitalul social, reprezentând 7.849
  6. aprobarea modernizării imobilului situat în loc.
                                 acțiuni, în valoare de 13.735,75 lei este deținut de AVAS;
Brașov, str. Valentin Wagner nr. 5;
                                   c. 23,6158 % din capitalul social, reprezentând
  7. aprobarea modernizării cabanei Bâlea;
                                 166.655 acțiuni, în valoare de 291.646, 25 lei este deținut
  8. aprobarea cumpărării terenului pe care se află
                                 de persoane fizice:
amplasată stația de asfalt și a altor terenuri și spații;
                                   d. 0,1454 % din capitalul social, reprezentând 1.026
  9. aprobarea cumpărării sau închirierii unei cariere de
                                 acțiuni în valoare de 1.795,5 lei este deținut de persoane
piatră cu licență de exploatare;                 juridice.
  10. predarea către S.C. ELECTRICA - S.A. a postului        Acțiunile sunt nominative și dematerializate, și vor
trafo, situat în localitatea Toplița, Str. Speranței, jud.    cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
Harghita.                               Registrul acționarilor societății, înregistrați la data de
  Persoanele care au calitatea de acționar la data de      2.02.2009, se află la sediul societății, numerotat și parafat
referință 17 februarie 2009 pot exercita dreptul de a       de către președintele consiliului de administrație.”
participa la adunare, precum și dreptul de vot, personal       Art. 11 - Cesiunea acțiunilor - va avea următorul
sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri notariale    conținut „Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate,
acordate pentru adunarea generală ordinară a           care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare
acționarilor.                           acțiune.
  Documentele și informațiile referitoare la problemele       Cesiunea, vânzarea sau orice alt mod de transmitere
incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul        a dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cu excepția
societății, începând cu data de 17 martie 2009.          moștenirii și a succesiunilor universale, nu se poate face
  În cazul în care la data de 27 martie 2009 nu se       decât cu respectarea dreptului de preemțiune a celorlalți
întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida        acționari. Dreptul de preempțiune se va execita și va fi
întrunire, adunarea generală ordinară a acționarilor este     respectat prin următoarele reguli imperative:
convocată pentru data de 28 martie 2009, în același loc,       1. Oferta de cesiune, vânzare sau orice alt mod de
la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.           transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor va
   (15/953.747)                         fi notificată în scris, de acționarul ofertant către consiuliul
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                  9

de administrație, oferta incluzând numărul de acțiuni care       Membrii consiului de administrație vor exercita
constituie obiectul ofertei, precum și prețul ferm al        mandatul cu loialitate în interesul societății.
acestora.                               Membrii consiliului de administrație nu vor divulga
  2. Consiliul de administrație va notifica în termen de 30    informațiile confidențiale și secretele comerciale ale
de zile de la data primirii cererii de vânzare a acțiunilor,    societății, la care au acces în calitatea lor de
prin afișare la sediul societății, ceilalți acționari invitându-i  administratori. Această obligație le revine și după
să-și exprime opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile      încetarea mandatului de administrator, timp de 10 ani.”
de la afișare.                             Art. 16 - Organizare - al. 2 va avea următorul conținut
  3. În termen de 15 zile de la data afișării ofertei la      „Consiliul de administrație este condus de un președinte
sediul societății, acționarii sunt obligați să-și exprime în    care poate fi și director general al societății”.
scris opțiunea de dobândire în legătură cu oferta.           Art. 16 - Organizare - al. 3 - privind componența
  4. Acceptarea ofertei se face prin notificare în scris,     nominală a consiliului de administrație - se abrogă.
trimisă consiliului de administrație, de către acționarul       Art. 16 - Organizare - al. 7 - cu următorul conținut
acceptat, în termenul mai sus menționat.              „Consiliul de administrație este condus de un președinte.
  5. Lipsa unui răspuns în termenul de acceptare a         Componența consiliului de administrație și desemnarea
ofertei din partea acționarilor echivalează cu refuzul de      membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a
dobândire.                             acționarilor, prin vot secret” - se abrogă.
  6. Dacă nici unul dintre acționarii existenți nu își        Art. 17 - Atribuțiile consiliului de administrație - al. 2 -
exercită dreptul de preempțiune, în termenele stabilite,      cu următorul conținut „Consiliul de administrație are în
acest fapt va da dreptul acționarului ofertant să          principal următoarele sarcini:
înstrăineze acțiunile către orice persoană, după expirarea       a) stabilește modul de organizare și conducere a
termenelor stabilite, sub condiția ca prețul la care se       societății, conform Legii nr. 31/1990, prin directori
transferă acțiunile în cauză să fie egal cu prețul inclus în    executivi și compartimente;
oferta notificată consiliului de administrație.            b) aprobă structura organizatorică a societății, numărul
  7. În cazul în care acționarul ofertant nu respectă       de posturi, precum și, normativul de constituire a
dreptul de preempțiune al celorlalți acționari, precum și în
                                  compartimentelor funcționale și de producție, numește
cazul în care acționarul ofertant înstrăinează către terți,
                                  prin decizie, directorii executivi, funcționarii societății,
după parcurgerea etapelor prevăzute la punctele 1-6 de
                                  care nu sunt membri ai consiliului de administrație și le
mai sus, acțiunile la un preț diferit de prețul inclus în
                                  fixează salariul, pentru executarea operațiunilor și
ofertă, transferul acțiunile în cauză nu va fi înregistrat în
                                  funcțiilor ce decurg din obiectul de activitate al societății și
registrul acționarilor societății.
                                  structura organizatorică, aprobată prin regulamentul de
  Nerespectarea dreptului de preempțiune și a regulilor
                                  ordine interioară;
de exercitare a acestora atrage anularea actelor
                                    c) stabilește comisia de negociere a contractului
încheiate cu nerespectarea lor.
                                  colectiv de muncă;
  Acțiunile nu pot fi grevate de nici o sarcină (gajate,
ipotecate, lăsate în garanție etc.) decât cu aprobarea         d) aprobă contractul colectiv de muncă
scrisă și prealabilă a adunării generale extraordinare a        e) aprobă regulamentul de ordine interioară;
acționarilor societății.”                       f) stabilește nivelul de salarizare a personalului
  Art. 12. Atribuțiile adunării generale a acționarilor - al.   societății, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu
3 lit. h) - cu următorul conținut „Să numească           respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de
președintele consiliului de administrație care este și       lege și de contractul colectiv de muncă;
director general al societății” - se abrogă.              g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile
  Art. 16 - Organizare - al. 1 - va avea următorul         personalului societății pe compartimente;
conținut: „Societatea pe acțiuni este administrată de un        h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit
consiliu de administrație compus din 5 administratori        competențelor acordate;
aleși de adunarea generală a acționarilor, prin vot secret       i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de
pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi revocați    bunuri și mijloace circulante, potrivit competențelor
sau realeși pe aceeași perioadă, care pot avea și          acordate;
calitatea de acționari.                        j) aprobă încheierea altor contracte conform codului
  Membrii consiliului de administrație își vor exercita      comercial;
mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.       k) prezintă spre aprobare adunării generale a
  Administratorul nu încalcă obligația menționată mai       acționarilor, darea de seamă privind activitatea societății
sus, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este    pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pe anul
în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în     precedent precum și proiectul de program de activitate și
interesul societății și pe baza unor informații adecvate.      proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

  l) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea      de consiliul de administrație, în funcție de studii și munca
generală a acționarilor” - se abrogă.               efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de
  Art. 17 - Atribuțiile consiliului de administrație - al. 3 -  salarizare prevăzute de lege. Drepturile și obligațiile
cu următorul conținut „Consiliul de administrație, va       personalului se stabilesc de consiliul de administrație prin
putea să încheie acte juridice în numele și în contul       contractul colectiv de muncă, regulamentul de ordine
societății, prin care să dobândească bunuri pentru         interioară, contractul individual de muncă și fișa
aceasta sau să înstrăineze, să schimbe ori să constituie      postului.” - se abrogă.
în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror      Art. 23 - Calculul și repartizarea profitului - va avea
valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a        următorul conținut „Profitul societății se stabilește pe baza
activelor societății la data încheierii actului juridic, numai   bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.
cu aprobarea adunării generale a acționarilor.” - se          Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile
abrogă.                              prevăzute de lege.
  Art. 18 - Conducerea executivă - al. 1 - va avea          Situațiile financiare anuale ale societății vor fi verificate
următorul conținut: „Executarea operațiunilor societății      conform legii.
poate fi încredințată unuia sau mai multor directori          Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel
executivi, funcționari ai societății. Ei sunt răspunzători     puțin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până ce
față de societate și de terți, ca și administratorii pentru    aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul
neîndeplinirea îndatoririlor lor, chiar dacă ar exista o      social.
convenție contrară.”                          Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat
  Art. 19 - Comisia de cenzori - al. 1 - v avea următorul    din orice cauză, va fi completat, cu respectarea
conținut: „Comisia de cenzori va avea 3 membri aleși de      prevederilor de mai sus.
către adunarea generală a acționarilor.”                În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a
  Art. 19 - Comisia de cenzori - al. 3 - cu următorul      acționarilor va analiza și va hotărî în consecință.”
conținut „Comisia de cenzori este următoarea: Barbu          Persoanele care au calitatea de acționar la data de
Marieta, cetățean român, domiciliat în Brașov, str.        referință 17 februarie 2009 pot exercita dreptul de a
Alexandru cel Bun nr. 7, sc. A, ap. 8, jud. Brașov;        participa la adunare, precum și dreptul de vot, personal
  Aldea Mihai, cetățean român, domiciliat în Brașov, Str.    sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri notariale
Soarelui nr. 103, bl. 12, sc. B, ap. 5, jud. Brașov; Rusu     acordate pentru adunarea generală extraordinară a
Ion, cetățean român, domiciliat în București, sectorul 6,     acționarilor.
aleea Valea Sălciei nr. 3, bl. D 6, sc. B, et. 4, ap. 20.” - se    Documentele și informațiile referitoare la problemele
abrogă.                              incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul
  Art. 19 - Comisia de cenzori - al. 6 - va avea următorul    societății, începând cu data de 17 martie 2009.
conținut „remunerația cenzorilor se stabilește de către        În cazul în care la data de 27 martie 2009 se
adunarea generală a acționarilor”.                 întrunește cvorumul legal și statutar pentru valida
  Art. 19 - Comisia de cenzori - al. 7 - cu următorul      întrunire, adunarea generală extraordinară a acționarilor
conținut „Pentru a putea exercita dreptul de control,       este convocată pentru data de 28 martie 2009, în același
acționarilor li se pot prezenta la cerere, contra cost, date    loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.
cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a     (16/953.748)
beneficiilor și pierderilor” - se abrogă.
                                          Societatea Comercială
  Art. 19 - Comisia de cenzori - al. 9 - va avea următorul
                                           BIL TERENURI - S.A.
conținut: „Despre toate acestea, precum și asupra
                                             București
propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire
la situațiile financiare și repatizarea profitului, cenzorii vor
                                             CONVOCARE
prezenta adunării generale un raport amănunțit.”
  Art. 19 - Comisia de cenzori - al. 12 - va avea următorul           (completare ordine de zi)
conținut: „Cenzorii vor trece într-un registru special        Administratorul unic al S.C. BIL TERENURI - S.A., cu
deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul   sediul în București, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office
mandatului său. Comisia de cenzori de întrunește la        Building, et. 4, biroul nr. 10, sectorul 2, București,
sediul societății și ia decizii” .                 înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
  Art. 21 - Personalul societății - cu umătorul conținut     J 40/431/2006, cod unic de înregistrare 18284975.
„Consiliul de adminstrație al societății și cenzorii sunt aleși    La solicitarea acționarului Broadhurst Investments
de către adunarea generală a acționarilor. Personalul       Limited, înregistrată la registratura societății cu
societății este angajat de către directorul general al       nr.53/3.02.2009 și formulată în baza dispozițiilor art. 117
societății comerciale. Nivelul salariilor pentru personalul    indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, de
societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește  completare a ordinii de zi a adunării generale
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                 11

extraordinare a      acționarilor din data de          7. Stabilirea datei de 6 aprilie 2009 ca dată de
23.02.2009/24.02.2009 (conform anunțului publicat în       înregistrare în conformitate cu Legea 297/2004 privind
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.         piața de capital.
471/21.01.2009), decide completarea ordinii de zi cu         8. Mandatarea unei persoane din cadrul Directoratului
următorul punct:                         - pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii
  1. Rectificarea erorii de calcul de la pct. 3 al Hotărârii   adunării generale extraordinare, precum și pentru
adunării generale a asociaților nr. 1 din 5.01.2009 privind    îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru
deținerea acționarului Broadhurst Investments Limited.      publicarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
  (17/953.749)                           Adunarea generală ordinară a acționarilor
                                   1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale
         Societatea Comercială              ale societății la 31.12.2008 (realizate în conformitate cu
           ZAREA - S.A.                 standardele locale de contabilitate) în baza raportului
            București                 Directoratului și a Raportului auditorului extern al
                                 societății pentru exercițiul financiar aferent anului 2008.
           CONVOCARE                    2. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului
  Directoratul Societății Comerciale ZAREA - S.A., o      pentru exercițiul financiar aferent anului 2008 și
societate pe acțiuni cu sediul în București, str. Piatra Cetei  ratificarea întregii activități desfășurate de aceștia.
nr. 1, sector 1, înmatriculată la registrul comerțului sub nr.    3. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și
J 40/898/1991, având cod unic de înregistrare 1569200       Cheltuieli al societății pe anul 2009.
(în cele ce urmează, „Societatea”) hotărăște:             4. Aprobarea numirii Auditorului financiar-extern
  convocarea adunării generale extraordinare a         precum și a duratei și valorii contractului încheiat între
acționarilor societății (în cele ce urmează „AGEA„) și a     societate și acesta în vederea auditării situațiilor
                                 financiare aferente anului 2009.
adunării generale ordinare a acționarilor societății (în cele
                                   5. Stabilirea datei de 6 aprilie 2009 ca dată de
ce urmează „AGOA”) pentru data de 16.03.2008, ora
                                 înregistrare în conformitate cu Legea 297/2004 privind
16,00 pentru AGEA și respectiv ora 17,00 pentru AGOA,
                                 piața de capital.
la punctul de lucru al societății situat în București, Intrarea
                                   6. Mandatarea unei persoane din cadrul Directoratului
Glucozei nr. 37-39, tronson 1, sector 2 pentru toți
                                 pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii
acționarii înregistrați la registrul acționarilor societății la
                                 adunării generale ordinare a acționarilor și pentru
sfârșitul zilei de 03.03.2009 (data de referință) cu
                                 îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru
următoarea ordine de zi:
                                 publicarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor
                                   Începând cu data de 3.03.2009 între orele 14-17,
  1. Aprobarea reevaluării terenurilor aflate în
                                 documentele și materialele informative referitoare la
proprietatea societății și înregistrarea rezultatelor în     problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale
conturile contabile.                       se pot consulta de către acționari la secretariatul societății
  2. Aprobarea prelungirii de către societate a         situat la punctul de lucru al societății din București,
contractului de împrumut cu AMBRA SA.               Intrarea Glucozei nr. 37-39, tronson 1, sector 2.
  3. Aprobarea semnării unui contract de ipotecă pentru       Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de
imobilul din Bdul Bucureștii Noi nr. 111, sector 1, în scopul   3.03.2009 pot participa la adunările generale direct sau
garantării împrumutului menționat la punctul 2.          pot fi reprezentați și prin alte persoane, mai puțin prin
  4. Aprobarea prelungirii de către societate a         membrii Directoratului, pe bază de procură specială.
contractului de credit cu BRD-GSG pe o perioadă de          Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la
până la trei ani de zile, și majorarea valorii acestuia, până   adunările generale este permis prin simpla probă a
la 7,8 milioane euro.                       identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane
  5. Aprobarea prelungirii de către societate a         fizice cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte
contractelor de ipotecă, în scopul garantării creditului     de identitate pentru cetățeni români sau, după caz,
bancar menționat la punctul 4, pentru următoarele imobile     pașaport pentru cetățeni străini), sau în cazul persoanelor
aflate în proprietatea societății:                juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu
  a. imobile teren și construcții situate în București,     împuternicire (procură specială) dată persoanei fizice ce
sector 1, str. Piatra Cetei nr. 1 și 1 A;             le reprezintă. Modelul de procură poate fi obținut de la
  b. imobil teren și construcții situat în București, sector  secretariatul societății situat la punctul de lucru al
1, șos. București Ploiești nr. 954 A.               societății din București, Intrarea Glucozei nr. 37-39,
  6. Aprobarea radierii punctului de lucru al societății,    tronson 1, sector 2, începând cu data de 3.03.2009. Data
situat la adresa - com. Dragomirești Vale, sat          limită de depunere a procurilor speciale în original este cu
Dragomirești Deal, DE 287/1, județul Ilfov.            48 de ore înainte de data fixată pentru prima convocare.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

  În situația în care în data de 16.03.2009 nu se        consiliul de administrație al S.C. EURO CONSTRUCT
întrunește cvorumul legal și statutar necesar în         EDILITAR 2008 - S.A., invită acționarii societății să
conformitate cu prevederile Legii 31/1990, modificată și     depună restul de capital social subscris și nevărsat în
republicată și în conformitate cu dispozițiile actului      termenul legal.
constitutiv al societății, se convoacă AGEA și AGOA         Efectuarea vărsămintelor se poate face la casieria
pentru data de 17.03.2009, ora 16,00, și respectiv ora      societății    sau     în   contul    nr.
17,00, la punctul de lucru al societății situat în București,  RO87RZBR0000060010037745 deschis la Raiffeisen
Intrarea Glucozei nr. 37-39, tronson 1, sector 2, cu       Bank - Sucursala Pitești.
aceeași ordine de zi.                        (20/953.752)
  (18/953.750)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                   COMPLEX LABORATOARE - S.A.
         NICOLINA - S.A.                      Cluj-Napoca, județul Cluj
             Iași
                                            CONVOCARE
           CONVOCARE                   Administratorul    unic   al   SC   COMPLEX
  În baza art. 117 din Legea 31/1990, republicată,       LABORATOARE - S.A., având sediul social în municipiul
instrucțiunilor și Regulamentului CNVM, consiliul de       Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, înregistrată la O.R.C.
administrație al Societății Comerciale NICOLINA - S.A.,     sub numărul J 12/1702/1998, având codul de înregistrare
Iași, convoacă adunarea generală a acționarilor         fiscală RO 11134377, capitalul social subscris și vărsat de
(înregistrați la Depozitul Central al acționarilor până la    4.028.702,80 lei, convoacă:
sfârșitul zilei de 30.03.2009), în ședința extraordinară în     I. Adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru
data de 9.04.2009, ora 10,00, la sediul S.C. NICOLINA -     data de 18.03.2009, ora 10,00, în Cluj-Napoca, str. Traian
S.A., Iași, cu următoarea ordine de zi:             nr. 44-46, cu următoarea ordine de zi:
  1. Aprobarea Planului de Reorganizare al S.C.           1. Prezentarea și dezbaterea raportului de gestiune al
NICOLINA - S.A., Iași, întocmit în conformitate cu        administratorului unic pentru anul 2008.
prevederile art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea 85/2006.        2. Prezentarea și dezbaterea raportului auditorului
  Accesul acționarilor la adunarea generală           financiar pentru anul 2008.
extraordinară a acționarilor se va face pe baza           3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor
buletinului/cărții de identitate.                financiare la 31.12.2008, în baza materialelor prezentate
  Acționarii persoane fizice sau juridice nu pot fi       de administrator și auditor.
reprezentați în adunarea generală decât prin alți          4. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2008.
acționari, în baza unei procuri speciale.              5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorului unic.
  Atât materialele incluse pe ordinea de zi, cât și modelul     6. Alegerea administratorului unic.
procurii speciale destinate pentru reprezentarea           7. Stabilirea remunerației administratorului unic;
persoanelor fizice, sunt puse la dispoziția acționarilor în   fixarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor sau
perioada 1.04.2009 - 9.04.2009, zilnic, între orele 10,00 -   avantajelor administratorului pentru exercițiul financiar
15,00, la sediul societății (secretar AGA) din Str. Mitropolit  2009.
Varlaam nr. 54.                           8. Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze și
  În situația în care, la prima convocare, nu sunt întrunite  să semneze din partea societății contractul de
condițiile legale pentru ținerea adunării, aceasta se va     administrare, inclusiv obiectivele și criteriile de
ține în data de 10.04.2009, în același loc și la aceeași oră.  performanță pentru anul 2009.
  Prezenta anulează convocarea AGEA publicată în          9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 471 din 21.01.2009 și   planului de investiții pentru anul 2009.
în Ziarul de Iași din 22.01.2009.                  10. Mandatarea administratorului unic pentru
   (19/953.751)                        publicarea hotărârilor în MO și efectuarea mențiunilor
                                 necesare la ORC.
      Societatea Comercială                   II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor,
  EURO CONSTRUCT EDILITAR 2008 - S.A.             pentru data de 18.03.2009, ora 10,30 în Cluj-Napoca, str.
      Pitești, județul Argeș                Traian nr. 44-46 cu următoarea ordine de zi:
                                   1. Modificarea actului constitutiv al societății, după
         SOMAȚIE COLECTIVĂ                cum urmează:
  În temeiul hotărârii consiliului de administrație nr.       Art. 11.1. Devine: „Cesiunea acțiunilor se va face direct
5/2009 și prevederilor articolului 100 din Legea nr.       între cedent și cesionar sau prin mandatarii acestora.
31/1990 privind societățile comerciale, republicată,       Cererile de cesiune se vor depune la sediul societății
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009               13

semnate de cedent și cesionar și se vor viza de          4. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2008.
reprezentantul legal al societății, urmând a se înregistra în   5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorului unic.
registrul acționarilor în termen de maxim 30 de zile.”       6. Alegerea administratorului unic.
  2. Mandatarea administratorului unic pentru publicarea     7. Stabilirea remunerației administratorului unic;
hotărârilor în MO și efectuarea înregistrărilor necesare    fixarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor sau
ORC.                              avantajelor administratorului pentru exercițiul financiar
  La adunările generale ale acționarilor sunt îndreptățiți   2009.
să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în     8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA     planului de investiții pentru anul 2009.
București, la sfârșitul zilei de 10.03.2009, considerată      9. Mandatarea administratorului unic pentru publicarea
dată de referință.                       hotărârilor în MO și efectuarea mențiunilor necesare la
  Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin
                                ORC.
reprezentant, în condițiile legii, iar împuternicirile sau
                                  II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor,
procurile speciale se pot depune până la data de
                                pentru data de 18.03.2009, ora 11,30 în Cluj-Napoca, str.
16.03.2009, ora 10, în str. Traian nr. 44-46.
                                Traian nr. 44-46 cu următoarea ordine de zi:
  Începând cu data de 16.02.2009, materialele
                                  1. Modificarea actului constitutiv al societății, după
informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi
de la punctele 1, 3 și 4 se vor putea consulta și procura    cum urmează:
contra cost, în zilele lucrătoare, între orele 14-15, de la    Art. 11.1. devine: „Cesiunea acțiunilor se va face direct
sediul societății. Materialele aferente celorlalte puncte de  între cedent și cesionar sau prin mandatarii acestora.
pe ordinea de zi, vor putea fi consultate și procurate     Cererile de cesiune se vor depune la sediul societății
contra cost, în zilele lucrătoare, între orele 14-15      semnate de cedent și cesionar și se vor viza de
începând cu data de 10.03.2009 de la sediul societății.     reprezentantul legal al societății, urmând a se înregistra în
  Lista cuprinzând informații cu privire la numele,      registrul acționarilor în termen de maxim 30 de zile.”
localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale      2. Mandatarea administratorului unic pentru publicarea
persoanelor propuse pentru funcția de administrator       hotărârilor în MO și efectuarea înregistrărilor necesare la
poate fi consultată și completată începând din data de     ORC.
10.03.2009.                            La adunările generale ale acționarilor sunt îndreptățiți
  Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima  să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în
convocare, a doua convocare a adunărilor generale ale      registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA
acționarilor se stabilește pentru data de 19.03.2009 cu     București, la sfârșitul zilei de 10.03.2009, considerată
aceeași ordine de zi, la aceeași adresă și aceeași oră.     dată de referință.
   (21/957.968)                         Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin
                                reprezentant, în condițiile legii, iar împuternicirile sau
       Societatea Comercială
                                procurile speciale se pot depune până la data de
      ORIZONT OBSERVATOR - S.A.
                                16.03.2009, ora 11, în str. Traian nr. 44-46.
       Cluj-Napoca, județul Cluj
                                  Începând cu data de 16.02.2009, materialele
           CONVOCARE                 informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi
                                de la punctele 1, 3 și 4 se vor putea consulta și procura
  Administratorul unic al SC ORIZONT OBSERVATOR -
                                contra cost, în zilele lucrătoare, între orele 14-15, în str.
S.A., având sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str.
                                Traian nr. 44-46. Materialele aferente celorlalte puncte de
Observatorului nr. 109, înregistrată la O.R.C. sub numărul
                                pe ordinea de zi, vor putea fi consultate și procurate
J 12/1701/1998 având codul de înregistrare fiscală RO
                                contra cost, în zilele lucrătoare, între orele 14-15
11145279, capital social subscris și vărsat de 110.151,70
lei, convoacă:                         începând cu data de 10.03.2009 în str. Traian nr. 44-46.
  I. Adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru      Lista cuprinzând informații cu privire la numele,
data de 18.03.2009, ora 11,00, în Cluj-Napoca, str. Traian   localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale
nr. 44-46, cu următoarea ordine de zi:             persoanelor propuse pentru funcția de administrator
  1. Prezentarea și dezbaterea raportului de gestiune al   poate fi consultată și completată începând cu data de
administratorului unic pentru anul 2008.            10.03.2009.
  2. Prezentarea și dezbaterea raportului auditorului      Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima
financiar pentru anul 2008.                   convocare, a doua convocare a adunărilor generale ale
  3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor    acționarilor se stabilește pentru data de 19.03.2009 cu
financiare la 31.12.2008, în baza materialelor prezentate    aceeași ordine de zi, la aceeași adresă și aceeași oră.
de administrator și auditor.                     (22/958.062)
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

        Societatea Comercială              procurile speciale se pot depune până la data de
       PELICANUL MARASTI - S.A.              16.03.2009, ora 12, în str. Traian nr. 44-46.
       Cluj-Napoca, județul Cluj              Începând cu data de 16.02.2009, materialele
                                informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi
           CONVOCARE                 de la punctele 1, 3 și 4 se vor putea consulta și procura
  Administratorul unic al SC PELICANUL MARASTI -       contra cost, în zilele lucrătoare, între orele 14-15, în str.
S.A., având sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Str.    Traian nr. 44-46. Materialele aferente celorlalte puncte de
Dunării nr. 22, înregistrată la O.R.C. sub numărul       pe ordinea de zi, vor putea fi consultate și procurate
J 12/1709/1998 având codul de înregistrare fiscală RO      contra cost, în zilele lucrătoare, între orele 14-15
11150925, capital social subscris și vărsat de 97.466,70    începând cu data de 10.03.2009 în str. Traian nr. 44-46.
lei, convoacă:                           Lista cuprinzând informații cu privire la numele,
                                localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale
  I. Adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru
                                persoanelor propuse pentru funcția de administrator
data de 18.03.2009, ora 12,00, în Cluj-Napoca, str. Traian
                                poate fi consultată și completată începând cu data de
nr. 44-46, cu următoarea ordine de zi:
                                10.03.2009.
  1. Prezentarea și dezbaterea raportului de gestiune al
                                  Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima
administratorului unic pentru anul 2008.
                                convocare, a doua convocare a adunărilor generale ale
  2. Prezentarea și dezbaterea raportului auditorului
                                acționarilor se stabilește pentru data de 19.03.2009 cu
financiar pentru anul 2008.
                                aceeași ordine de zi, la aceeași adresă și aceeași oră.
  3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor
                                   (23/958.063)
financiare la 31.12.2008, în baza materialelor prezentate
de administrator și auditor.                         Societatea Comercială
  4. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2008.       ARCELORMITTAL GALAȚI - S.A.
  5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorului unic.             Galați
  6. Alegerea administratorului unic.
  7. Stabilirea remunerației administratorului unic;                 CONVOCARE
fixarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor sau
                                 pentru adunarea generală ordinară a acționarilor
avantajelor administratorului pentru exercițiul financiar    ArcelorMittal Galați - S.A., din data de 16.03.2009
2009.
                                  Consiliul de administrație al SC ArcelorMittal Galați -
  8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
                                S.A. (denumită în continuare „Societatea”),
planului de investiții pentru anul 2009.
                                  având în vedere
  9. Mandatarea administratorului unic pentru publicarea
                                  • Prevederile art. 111, 117, 1172 și 118 din Legea nr.
hotărârilor în MO și efectuarea mențiunilor necesare la
                                31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și
ORC.
                                completările ulterioare;
  II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor,
                                  • Prevederile art. 13 și 14 din actul constitutiv al
pentru data de 18.03.2009, ora 12,30 în Cluj-Napoca, str.
                                societății, convoacă adunarea generală ordinară a
Traian nr. 44-46 cu următoarea ordine de zi:          acționarilor societății („Adunarea”) în data de 16.03.2009,
  1. Modificarea actului constitutiv al societății, după   ora 12,00, la sediul social al societății din Galați, str.
cum urmează:                          Smârdan nr. 1, județul Galați, sala de ședințe din
  Art. 11.1. devine: „Cesiunea acțiunilor se va face direct  pavilionul administrativ, pentru toți acționarii înregistrați în
între cedent și cesionar sau prin mandatarii acestora.     registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.03.2009 în
Cererile de cesiune se vor depune la sediul societății     registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A.
semnate de cedent și cesionar și se vor viza de         (cunoscut anterior sub denumirea S.C. Regisco SA), cu
reprezentantul legal al societății, urmând a se înregistra în  următoarea ordine de zi:
registrul acționarilor în termen de maxim 30 de zile.”       1. Aprobarea Programului de activitate al societății
  2. Mandatarea administratorului unic pentru publicarea   pentru perioada 2009 - 2012 („Programul ARC 2012”).
hotărârilor în MO și efectuarea înregistrărilor necesare la     2. Diverse.
ORC.                                3. Împuternicirea doamnei Mirela Gatin, director juridic
  La adunările generale ale acționarilor sunt îndreptățiți  al societății, identificată cu C.I. seria GL nr. 389764, emisă
să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în    de Poliția Galați la data de 03.03.2005, domiciliată în
registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA     Galați, strada Nae Leonard, nr. 16, bl. C14, scara 2, etaj
București, la sfârșitul zilei de 10.03.2009, considerată    1, ap. 24 și/sau pe dl Puiu Hrisca, identificat cu C.I. seria
dată de referință.                       GL nr. 404845, emisă de Poliția Galați la data de
  Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin      08.06.2005, domiciliat în Galați, strada Dr. Petru Groza,
reprezentant, în condițiile legii, iar împuternicirile sau   nr. 4, bl. L3, ap. 76, să îndeplinească împreună sau
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                 15

separat toate procedurile și să efectueze toate         pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor
formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la        ținut de către Registrul Independent Monitorul S.A. la
îndeplinire a hotărârii adunării generale a acționarilor     sfârșitul zilei de 20 martie 2009, stabilită ca dată de
societății, să depună și să ridice acte, să semneze în      referință.
numele și pe seama societății toate documentele           În situația neîndeplinirii cvorumului necesar așa cum
necesare, precum și să reprezinte societatea în fața       este acesta stabilit de actul constitutiv și de Legea nr.
oricăror persoane juridice, în special în relația cu registrul  31/1990, o a doua adunare generală extraordinară a
comerțului, în legătură cu cele de mai sus.           acționarilor se va desfășura în același loc, cu aceeași
  În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data   ordine de zi, la data de 26 martie 2009, ora 12,00, pentru
primei adunări, se convoacă din nou adunarea generală      toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor
ordinară a acționarilor societății pentru data de        la sfârșitul zilei de 20 martie 2009 ca dată de referință.
17.03.2009, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași       Adunarea generală extraordinară are următoarea
ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de   ordine de zi:
referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a       1. Aprobarea transferului unui număr de 137 acțiuni
acționarilor rămâne valabilă.                  din acțiunile dobândite de dl Serban Aurel de la alți
  Începând cu data de 10.03.2009 materialul informativ     acționari persoane fizice către dl Celea Cristian Georgica,
referitor la problemele incluse pe ordinea de zi sunt      și un număr de 137 acțiuni din acțiunile dobândite de dl
disponibile la sediul societății, zilnic, de luni până vineri,  Serban Aurel de la alți acționari persoane fizice către dl
între orele 10,00 - 15,00. Acționarii îndreptățiți să      Dragan Constantin.
participe la adunarea generală ordinară vor putea cere        2. Aprobarea transferului unui număr de 128.541
societății copii după aceste documente, urmând a suporta     acțiuni deținute de dl Serban Aurel în calitate de acționar
costurile copierii.                       al S.C. FAPIRO - S.A., către dl Hoarja Ovidiu Viorel în
  Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se      urma parcurgerii procedurii referitoare la exercitarea
poate face prin intermediul unei procuri speciale sub      dreptului de preemțiune.
semnătură privată, atât prin alți acționari cât și prin terțe    3. Modificarea actului constitutiv al SC FAPIRO - S.A.
persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu precum     după cum urmează:
și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin       Art. 6.1.2. se modifică și va avea următorul conținut:
reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot acorda      „Capitalul social este împărțit în 532.502 acțiuni
procură specială altor persoane. Administratorii, directorii   nominative, emise în forma dematerializată și evidențiate
și funcționarii societății nu pot primi procură în vederea    prin înscriere în registrul acționarilor, cu o valoare
reprezentării acționarilor în adunarea generală a        nominală de 2,5 lei fiecare, deținute de acționari
acționarilor societății. Un exemplar original al procurii se   proporțional cu aportul lor subscris din capital, după cum
va depune la sediul S.C. ArcelorMittal Galați - S.A. până    urmează:
la data de 14.03.2009, ora 12,00.                    1. Serban Aurel deține un nr. de 128.542 acțiuni
   (24/958.065)                        nominative, în valoare nominală de 2,5 RON fiecare și
                                 valoare totală de 321.355 RON, reprezentând 24,139 %
        Societatea Comercială              din capitalul social, respectiv participare la profitul și
          FAPIRO - S.A.                perderile societății;
           București                    2. Celea Cristian-Gerogică deține un nr. de 128.541
                                 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 RON
           CONVOCARE
                                 fiecare și valoare totală de 321.352,50 RON,
  a adunării generale extraordinare a acționarilor       reprezentând 24,139 % din capitalul social, respectiv
          S.C. FAPIRO - S.A.              participare la profitul și perderile societății;
  Administratorul unic al S.C. FAPIRO - S.A., având         3. Drăgan Constantin deține un nr. de 128.541 acțiuni
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de    nominative, în valoare nominală de 2,5 RON fiecare și
pe lângă Tribunalul București J 40/2354/1991, CUI        valoare totală de 321.352,50 RON, reprezentând 24,139
RO401983 („Societatea”), având sediul social în Calea      % din capitalul social, respectiv participare la profitul și
Ferentari 62, sector 5, București, în temeiul art. 117 alin. 1  perderile societății;
din Legea 31/1990 privind societățile comerciale,            4. Hoarja Ovidiu Viorel deține un nr. de 128.541
republicată cu modificările și completările ulterioare      acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 RON
(„Legea 31/1990”) și al art. 7.2.1 și 7.1.4 din actul      fiecare și valoare totală de 321.352,50 RON,
constitutiv al societății, convoacă adunarea generală      reprezentând 24,139 % din capitalul social, respectiv
extraordinară a acționarilor („AGEA”), pentru data de 25     participare la profitul și perderile societății;
martie 2009, ora 13,00, la sediul SCA Gutium și Asociații       5. Alți acționari persoane fizice dețin împreună un nr.
situat în Str. Dr. Lister nr. 62, București, et. 1, sector 5,  de 18.337 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

RON fiecare și valoare totală de 45.842,50 RON,               Societatea Comercială
reprezentând 3,444 % din capitalul social, respectiv         NUCLEARMONTAJ INTERNATIONAL - S.A.
participare la profitul și pierderile societății.”                București
  4. Diverse.
  Persoanele care au calitatea de acționar la data de                  CONVOCARE
referință, respectiv la data de 20 martie 2009 pot exercita     În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile
dreptul de a participa la adunarea generală extraordinară,    comerciale, republicată, administratorul unic al S.C.
precum și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare,    NUCLEARMONTAJ INTERNATIONAL - S.A., cu sediul în
în baza unei procuri speciale acordate în scris.         București, Str. Măceșului nr. 78, sectorul 4, C.I.F. RO
  Documentele referitoare la punctele înscrise pe        10240868, înregistrată la Registrul Comerțului București,
ordinea de zi a adunării pot fi consultate și persoanele     sub nr. J 40/1658/1998, convoacă adunarea generală
interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor     ordinară a acționarilor care va avea loc în data de
documente la tel. 0744.113.782, persoană de contact       18.03.2009, ora 10,00, în locația situată în București, șos.
Alexandru Neacsu.                        Berceni nr. 104, Pavilion Administrativ, et. 2.
  (25/958.066)                          Ordinea de zi a adunării va fi următoarea:
                                  1) Stabilirea remunerației administratorului unic
        Societatea Comercială              conform contractului de administrare.
           METEX - S.A.                  2) Numirea unui nou auditor financiar și fixarea duratei
       Târgoviște, județul Dâmbovița            minime a contractului de audit financiar.
                                  Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți
           CONVOCARE                 acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de
    a adunării generale ordinare a acționarilor       2.03.2009, având dreptul de a vota în cadrul adunării.
          S.C METEX - S.A.                Deoarece societatea este nelistată la bursă, fiind de tip
                                 închis, nu se stabilește nicio dată de înregistrare a
  Președintele consiliului de administrație al S.C.
                                 acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii.
METEX - S.A., în temeiul prerogativelor conferite de art.
                                  În cazul neîndeplinirii cvorumului, adunarea generală
117 din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, cu
                                 ordinară a acționarilor se reprogramează pentru data de
aplicația art. 121 din aceeași lege, convoacă adunarea
                                 20.03.2009, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași
generală ordinară a acționarilor S.C. METEX - S.A. în
                                 ordine de zi.
data de 17 martie 2009, ora 15.00, la sediul societății, cu
                                   (27/958.068)
următoarea ordine de zi
  „Discutarea și aprobarea măsurilor de reorganizare a           Societatea Comercială
societății, propuse în raportul directorului general aprobat     NUCLEARMONTAJ INTERNATIONAL - S.A.
în ședința consiliului de administrație din 6 februarie              București
2009.”
  La adunarea generală pot participa toți acționarii                  CONVOCARE
înscriși în Registrul acționarilor la 25 februarie 2009 - dată   În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile
de referință                           comerciale, republicată, administratorul unic al
  În situația în care la prima convocare nu se va realiza    S.C.NUCLEARMONTAJ INTERNATIONAL - S.A., cu
cvorumul legal și statutar, adunarea se va ține în data de    sediul în București, Str. Măceșului nr. 78, sectorul 4, C.I.F.
18 martie 2009, ora 15.00, în același loc.            RO 10240868, înregistrată la Registrul Comerțului
  Documentele și materialele care vor fi luate în        București sub nr. J 40/1658/1998, convoacă adunarea
examinare pot fi consultate la sediul societății, începând    generală extraordinară a acționarilor care va avea loc în
cu data de 25 februarie 2009.                  data de 16.03.2009, ora 12.00, în locația situată în Șos.
  Acționarii pot participa la adunarea generală ordinară    Berceni nr. 104, Pavilion Administrativ, et. 2, București.
fie personal, pe baza actului de identitate, fie prin        Ordinea de zi a adunării va fi următoarea:
reprezentanți, pe bază de procură specială, care poate fi      1. Desființarea celor două puncte de lucru astfel:
obținută de la sediul societății, începând cu data de 25      - punctul de lucru din Cernavodă, str. Medgidiei,
februarie 2009.                         Platforma CNE nr. 25, județul Constanța;
  Procurile speciale vor fi depuse la sediul societății      - punctul de lucru din com. Mircea Vodă, sat Saligny,
până la data de 10 martie 2009.                 județul Constanța.
  Data de înregistrare: 7 aprilie 2009.              2. Introducerea ca obiect de activitate secundar a:
  Relații suplimentare: la telefon 0245 615 722.          - cod CAEN 6820 - închirierea și subînchirierea
  (26/958.067)                         bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                 17

  3. Aprobarea modificării și reactualizării actului          6. Atanasiu Maria * Domiciliul: România, Jud.:
constitutiv al societății conform anexă.               Constanța, Loc Medgidia, str.Tudor Vladimirescu nr. 10,
  Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți     TV2, sc. A, ap. 6, Cetățenie: română, Data și locul
acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de  nașterii: 9.05.1946/Nisipari, Constanța, Stare civilă:
2.03.2009, având dreptul de a vota în cadrul adunării.        căsătorit, Buletin de identitate, seria: DK, număr: 394536,
  Deoarece societatea este nelistată la Bursă, fiind de       emitent: Poliția Medgidia, data: 27.05.1989.
tip închis, nu se stabilește nicio dată de înregistrare a         7. Avram Adrian * Domiciliul: România, Loc.:
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii.      Constanța, Loc.: Constanța, Str. Cișmelei nr. 19, bl. 3, ap.
  În cazul neîndeplinirii cvorumului, adunarea generală       30, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:
extraordinară a acționarilor se reprogramează pentru         1.06.1960/Constanța, Stare civilă: nedeclarată, Pașaport,
data de 18.03.2009, la aceeași oră, în același loc și cu       seria: număr: 00757598, emitent: Pol. Constanța, data:
aceeași ordine de zi.                         11.08.1994.
          ACT CONSTITUTIV                    8. Barbu Ion * Domiciliul: România, Loc.: București,
                                   Bd. Decebal nr. 16, bl. S5, sc. B, ap. 23, sect. 3.
   al Societății Comerciale NUCLEARMONTAJ              Cetățenie: română, Data și locul nașterii:
INTERNAȚIONAL - S.A. - capital social: 226.200 lei,          8.10.1953/Mihăilești, Giurgiu, Stare civilă: nedeclarată,
  sediu social: București, Str. Măceșului nr. 78,          Buletin de identitate, seria: GR, număr: 373296, emitent:
  sectorul 4, J 40/1658/1998, CUI: RO10240868
                                   SP 19, data: 30.01.1995.
  Încheiat între:                            9. Bendea Liliana * Domiciliul: România, Loc.: Ilfov,
  S.C. NUCLEARMONTAJ - S.A., București, ca membru          Com Mogoșoaia, Șos. București-Târgoviște, Data și locul
fondator, cu sediul în București, Str. Măceșului nr. 78,       nașterii: 1.10.1959/Deva, Hunedoara, Stare civilă:
sectorul 4, înregistrată la Registrul Comerțului București      nedeclarată, Carte de identitate, seria: IF, număr: 016816,
sub nr. J 40/9155/1991, C.I.F. RO 382890, reprezentată        emitent Pol. Buftea, data: 17.03.2003.
de Marchis Ionel în calitate de administrator special, și         10. Bendea Nicodim * Domiciliul: România, Jud.: Ilfov,
  Acționari fizici:                         Com.: Mogoșoaia, Șos. București-Târgoviște, Cetățenie:
  1. Alexoiu Ionel * Domiciliul: România, Jud. Constanța,      română, Data și locul nașterii: 12.11.1944/Abrud, Jud.
Loc.: Cernavodă, str. Seimeni nr. 2, bl. H6, sc. B, ap. 29,      Alba, Stare civilă: căsătorită, Carte de identitate, seria: IF
Cetățenie: română, Data și locul nașterii:              număr: 018457, emitent: Pol. Buftea, data: 5.04.2003.
19.09.1964/Mangalia, Constanța, Stare civilă:               11. Bericov Cati - Artemiza * Domiciliul: România, Jud.:
nedeclarată, Buletin de identitate, seria: HD, număr:         Constanța, loc. Cernavodă, Str. Nicolae Titulescu nr. 20,
925549, emitent: Pol. Cernavodă, data: 06.03.1989.          bl. R1B, sc. B, ap. 37, Cetățenie: română, Data și locul
  2. Andreescu George * Domiciliul: România, Jud.          nașterii: 30.01.1968/Cernavodă, Jud. Constanța, Stare
Galați, Loc.: Galați, Str. Energiei nr. 5, bl. 10A, sc. 2,      civilă: nedeclarată, Buletin de identitate, seria: DV număr:
ap. 27, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:          832707, emitent: Pol. Cernavodă, data: 10.12.1990.
18.08.1954/București, România, Stare civilă:               12. Blaer Paul * Domiciliul: România, Loc.: București,
nedeclarată, Buletin de identitate, seria: DG, număr:         str. Prof. Ionescu Gion, nr. 14, ap. 6, et. 2, sect. 3,
825939, emitent: Pol. Galați, data: 01.01.1988.            Cetățenie: română, Data și locul nașterii:
  3. Anghel Ion * Domiciliul: România, Loc.: București,       6.07.1938/București, România, Stare civilă: nedeclarată,
bd. Timișoara nr. 79, bl. D36, sc. E, ap. 63, sectorul 6.       Buletin de identitate, seria DK număr: 026200, emitent:
Cetățenie: română, Data și locul nașterii:              SP 10, data: 1.06.1989.
21.04.1945/Ogrezeni, Giurgiu, Stare civilă: căsătorit,          13. Boacă Dumitru * Domiciliul: România, Loc.:
buletin de identitate, seria: BC, număr: 681990, emitent:       Cernavodă, Str. Panait Cerna nr. 23, bl. B2, sc. C, ap. 40,
SP, data: 17.11.1980.                         Cetățenie: română, Data și locul nașterii:
  4. Andrei Constantin * Domiciliul: România, Jud.:         29.10.1956/Dărăbani, Botoșani, Stare civilă: nedeclarată,
Constanța, Loc.: Constanța, Str. 1 Decembrie 1918 nr.         Buletin de identitate, seria DS, număr: 285870, emitent:
2A, bl. 12, sc. A, ap. 8. Cetățenie: română, Data și locul      Pol. Cernavodă. Data: 23.01.1990.
nașterii: 04.07.1953/Grindu, Ialomița, Stare civilă:           14. Bobe Mariana Florentina * Domiciliul: România,
nedeclarată, Buletin de identitate, seria: DG, număr:         Jud.: Constanța, Loc.: Cernavodă, str. Nicolae Titulescu
437300, emitent: Pol. Constanța, data: 1.01.1988.           nr. 10, bl. M6, sc. A, ap. 8, Cetățenie: română, Data și
  5. Ardelean Vasile * Domiciliul: România, Loc.:          locul nașterii: 1.02.1970/Cernavodă, Jud. Constanța,
București, str. Constantin Brâncoveanu nr. 111, bl. V5, sc.      Stare civilă: nedeclarată, Buletin de identitate, seria GA,
1, ap. 36, sectorul 4. Cetățenie: română, Data și locul        număr: 112538, emitent: Pol. Cernavodă. Data:
nașterii: 3.02.1955/Stana, Satu Mare, Stare civilă:          13.03.1991.
căsătorit, Buletin de identitate, seria: DK, număr: 319925,        15. Boja George Ion * Domiciliul: România,Jud.:
emitent: SP 15, data: 1.01.1989.                   Constanța Loc.: Cernavodă, Aleea Malinului nr. 2, bl. DS
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

19, sc. C, ap. 42, Cetățenie: română, Data și locul        civilă: nedeclarată, Buletin de identitate, seria: DK,
nașterii: 4.11.1967/Cernavodă, Jud. Constanța, Stare       număr: 582803, emitent: Poliția Săveni, data: 01.01.1989.
civilă: nedeclarată, Buletin de identitate, seria BE, număr:     25. Chiriacu Constantin * Domiciliul: România, Jud.
366197, emitent: Pol. Cernavodă. Data: 1.01.1981.         Constanța, Loc.: Cernavodă, Str. 9 Mai, nr. 3, bl. D2, sc.
  16. Borsaru Petre * Domiciliul: România, Loc.:         B, ap. 18, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:
București, Aleea Niculițel nr. 2, bl. E4, sc. 1, ap. 10, sect.  17.05.1957/loc. Fetești, jud. Ialomița, stare civilă:
4, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:           nedeclarată, buletin de identitate, seria: GD, număr:
17.03.1933/Loc Brăila, Jud. Brăila, Stare civilă:         0379305, emitent: Pol. Fetești, data: 11.08.1992.
nedeclarată, Buletin de identitate, seria BG, număr:         26. Chirovici Florin * Domiciliul: România, Loc.
014903, emitent: SP. 15, Data: 27.10.1989.            București, Bd. Decebal nr. 26, bl. S2A, sc. 1, ap. 20,
  17. Botis Florian * Domiciliul: România, Loc.:         sectorul 1, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:
București, Str. Ghirlandei nr. 36, bl. 79, sc. 3, ap. 52, sect.  06.05.1949/loc. Sinaia, Jud. Prahova, Stare civilă:
6, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:           nedeclarată, Buletin de identitate, seria: DK, număr:
16.09.1949/București, România, Stare civilă:           938564, SP 9, data 22.06.1989.
nedeclarată, Buletin de identitate, seria GN, număr:         27. Chiscan Pompiliu * Domiciliul: România, Jud.
052677, emitent: SP. 21, data: 9.02.1994.             Constanța, Loc. Constanța, str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr.
  18. Bouras Stoica * Domiciliul: România, Jud.         10, bl. S2, sc. A, ap. 15, Cetățenie: română, Data și locul
Vrancea, Loc.: Focșani, Str. Brăilei nr. 37, bl. 37, ap. 12,   nașterii: 05.09.1946/loc. Bentu, Jud. Buzău, Stare civilă:
Cetățenie: română, Data și locul nașterii: 07.11.1958/loc.    nedeclarată, Buletin de identitate, seria: BN, număr
Reghin, Jud. Vrancea, Stare civilă: nedeclarată,         870392, emitent: Pol. Constanța, data: 22.04.1991.
Pașaport, seria: număr: 002353635; Pol Vrancea, data:        28. Cojeoc Ștefan * Domiciliul: România, Jud.
20.03.1996.                            Constanța, Loc. Faclia, com. Mircea Vodă. Cetățenie:
  19. Burnaz Gheorghe * Domiciliul: România, Jud.        română, Data și locul nașterii: 18.05.1952/loc. Făclia,
Constanța, Loc.: Constanța, Str. Pescarilor nr. 1, bl. PA8,    Jud. Constanța, Stare civilă: nedeclarată, Buletin de
sc. C, ap. 73, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:     identitate, seria. BX, număr: 824965, emitent: Pol.
07.05.1958/loc. Rasova, Jud. Constanța, Stare civilă:       Medgidia, data. 12.11.1984.
nedeclarată, Buletin de identitate, seria: BG, număr:        29. Coman Viorel * Domiciliul: România, Jud.
635777, emitent. Pol. Constanța, data: 1.01.1982.         Constanța, Loc. Cernavodă, Str. Unirii nr. 10, bl. P13, sc.
  20. Busuioc Mihai* Domiciliul: România, Jud.          A, ap. 4, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:
Constanța, Loc.: Cernavodă, Str. Unirii nr. 5, bl. M8, sc. A,   16.06.1959/loc. Cernavodă, Jud. Constanța, stare civilă:
ap. 16, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:        nedeclarată, Buletin de identitate, seria BT număr
17.01.1954/loc. Măgura, Jud. Buzău, Stare civilă:         168306, emitent: Pol. Cernavodă, data: 5.04.1983.
nedeclarată, Bultein de identitate, seria DG, număr:         30. Condurache Florin * Domiciliul: România, Jud.
925994, emitent: Pol. Iași, data: 2.06.1988;           Neamț, Loc. Bodești, Cetățenie: română, Data și locul
  21. Cadar Maria Magdalena * Domiciliul: România,        nașterii: 27.07.1970/loc. Bodești, Jud. Neamț, stare civilă:
Jud. Constanța, Loc.: Cernavodă, Str. Unirii nr. 5, bl. M8,    nedeclarată, Buletin de identitate, seria BX, număr
sc. A, ap. 11, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:     616586, emitent. Pol. Piatra Neamț, data 1.01.1994.
25.06.1965/loc. Roman, Jud. Neamț, Stare civilă:           31. Cornescu Mihail * Domiciliul: România, Loc.
nedeclarată, Buletin de identitate, seria: DB, număr:       București, str. Cpt. Ilina nr. 1, bl. 13A, sc. B, ap. 44,
22579, emitent: Pol. Roman, data: 1.01.1986.           sectorul 5, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:
  22. Călinescu Petre * Domiciliul: România, Loc.        13.10.1948/Com. Poarta Albă, Constanța, Stare civilă:
București, str. Titu Maiorescu nr. 20, sectorul 2, Cetățenie:   nedeclarată, Buletin de identitate, seria: DG, număr:
română, Data și locul nașterii: 6.06.1957/București,       857399, emitent: Pol. Pitești, la data: 26.04.1988.
România, Stare civilă: nedeclarată, Buletin de identitate,      32. Cosor Elena *domiciliul: România, jud. Constanța,
seria. GV nr. 902969, emitent: SP 8, data: 1.04.1997.       loc. Medgidia, str. Oprea Hiriciu nr. 6, bl. D, ap. 8,
  23. Capriceanu Mariana * Domiciliul: România, Jud.       cetățenie: română, data și locul nașterii: 26.12.1973/loc.
Constanța, Loc.: Cernavodă, Str. Unirii nr. 9, bl. R2A, sc.    Medgidia, jud. Constanța, stare civilă: nedeclarată,
C, ap. 55, Cetățenie: română, Data și locul nașterii:       buletin de identitate, seria: GB, număr: 780532, emitent:
03.07.1952/loc. Simeria, Jud. Hunedoara, Stare civilă:      Pol. Medgidia, data: 1.01.1996.
nedeclarată, Buletin de identitate, seria: GN, număr:        33. Costache Ion *domiciliul: România, jud. Constanța,
352271, emitent: Poliția Cernavodă, data. 1.01.1994.       loc. Cernavodă, Str. Unirii nr. 9, bl. R2A, sc. C, ap. 52,
  24. Chiriac Mihai * Domiciliul: România, Jud.         cetățenie: română, data și locul nașterii: 19.11.1951/loc.
Constanța, Loc.: Cernavodă, Str. Nicolae Titulescu nr. 10,    Fundeni, jud. Galați, stare civilă: nedeclarată, pașaport,
bl. M6, sc. A, ap. 6, Cetățenie: română, Data și locul      seria: G, număr: 090784, emitent: Pol. Constanța, data:
nașterii: 11.02.1955/loc. Cotusca, Jud. Botoșani, Stare      5.08.1993.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                 19

  34. Costea Valeriu *domiciliul: România, loc.        19.12.1971/loc. Medgidia, jud. Constanța, stare civilă:
București, șos. Berceni nr. 3, bl. 2, sc. A, ap. 41, sect. 4,  nedeclarată, buletin de identitate, seria: DA, număr:
cetățenie: română, data și locul nașterii: 8.04.1949/loc.    034685, emitent: Pol. Medgidia, data: 4.12.1985.
Tulcea, jud. Tulcea, stare civilă: nedeclarată, buletin de      44. Fleschiu Ghiongyke *domiciliul: România, jud.
identitate, seria: DV, număr: 030533, emitent: SP. 13,      Constanța, loc. Constanța, str. Nicolae Grigorescu nr. 18,
data: 31.05.1990.                        cetățenie: română, data și locul nașterii: 29.12.1953/loc.
  35. Cotiuga Mihai *domiciliul: România, jud. Iași, loc.   Tr. Mureș, jud. Mureș, stare civilă: nedeclarată, buletin de
Zagavia, com. Scobinți, cetățenie: română, data și locul     identitate, seria: DA, număr: 906922, emitent: Pol.
nașterii: 8.04.1964/loc. Scobinți, Iași, stare civilă:      Constanța, data: 21.01.1997.
nedeclarată, buletin de identitate, seria: DG, număr:        45. Fudulu Petre *domiciliul: România, loc. București,
417915, emitent: Pol. Hârlău, data: 26.05.1988.         bd. Constantin Brâncoveanu nr. 114, bl. M1, sc. 6, ap.
  36. Crainicescu Maria *domiciliul: România, loc.       236, sect. 4, cetățenie: română, data și locul nașterii:
București, bd. Ghe. Șincai nr. 5, bl. 2, sc. 3, ap. 81, sect.  11.06.1942/loc. Stanesti, jud. Giurgiu, stare civilă:
4, cetățenie: română, data și locul nașterii:          nedeclarată, buletin de identitate, seria: AI, număr:
2.12.1953/Pitești, Argeș, stare civilă: nedeclarată, buletin   227964, emitent: SP. 16, data: 19.01.1996.
de identitate, seria: GB, număr: 112385, emitent: SP. 14,      46. Gavrila Mihaela *domiciliul: România, loc.
data: 1.01.1992.                         București, Bd. 1 Mai nr. 93, bl. 14, sc. B, ap. 86, sect. 1,
  37. Cretu Vasile *domiciliul: România, jud. Constanța,    cetățenie: română, data și locul nașterii: 8.12.1954/loc.
loc. Constanța, Str. Zefirului nr. 18, bl. FC5, sc. A, ap. 11,  Craiova, jud. Dolj, stare civilă: nedeclarată, buletin de
cetățenie: română, data și locul nașterii: 3.03.1945/loc.    identitate, seria: DK, număr: 912238, emitent: SP. 4, data:
Traisteni, jud. Prahova, stare civilă: nedeclarată, buletin   1.01.1989.
de identitate, seria: DK, număr: 871323, emitent: Pol.        47. Gheorghe Alexandru *domiciliul: România, jud.
                                 Galați, loc. Galați, Bd. Dunărea nr. 21B, bl. A12B, sc. A,
Constanța, data: 14.08.1989.
                                 ap. 124, cetățenie: română, data și locul nașterii:
  38. Danila Tanța *domiciliul: România, loc. București,
                                 23.07.1963/loc. T. Vladimirescu, jud. Galați, stare civilă:
str. Râul Dorna nr. 2 A, bl. A 1, ap. 18, sector 6, cetățenie:
                                 nedeclarată, buletin de identitate, seria: DE, emitent: Pol.
română, data și locul nașterii: 17.03.1952/București/sect.
                                 Galați, data: 1.01.1987.
1, stare civilă: nedeclarată, carte de identitate, seria: RX,
                                   48. Gherlan Dorina *domiciliul: România, jud.
număr: 255426, emitent: Secția 22, data: 21.01.2005.
                                 Constanța, loc. Cernavodă, str. Panait Cerna nr. 21, bl. F 1,
  39. Daschievici Dimitrie Liviu *domiciliul: România, loc.
                                 sc. A, ap. 3, cetățenie: română, data și locul nașterii:
București, str. Mihai Bravu nr. 3, bl. 3, sc. 3, ap. 93, sect.
                                 9.03.1959/loc. Malin, Suceava, stare civilă: nedeclarată,
3, cetățenie: română, data și locul nașterii: 9.09.1936/loc.
                                 buletin de identitate, seria: BU, număr: 012541, emitent:
Banila, jud. Storojinet, Rep. Moldova, stare civilă:       Pol. Cernavodă, data: 1.01.1993.
nedeclarată, buletin de identitate, seria: DH, număr:        49. Iacob Carmen Monica *domiciliul: România, jud.
363270, emitent: SP. 8, data: 8.12.1988.             Constanța, loc. Cernavodă, Str. Unirii nr. 14, bl. P2A, sc.
  40. Dima Ștefan *domiciliul: România, loc. București,    B, ap. 22, cetățenie: română, data și locul nașterii:
bd. Dacia nr. 70, sc. 1, ap. 5, sect. 2, cetățenie: română,   20.09.1963/loc. Medgidia, jud. Constanța, stare civilă:
data și locul nașterii: 3.12.1924/loc. Tonea, jud. Călărași,   nedeclarată, buletin de identitate, seria: GA, număr:
stare civilă: nedeclarată, buletin de identitate, seria: BE,   129614, emitent: Pol. Galați, data: 18.03.1991.
număr: 562296, emitent: Pol. Mun. București, data:          50. Iconaru Ilie *domiciliul: România, jud. Brăila, loc.
9.10.1981.                            Brăila, Str. Scanteii nr. 69, cetățenie: română, data și locul
  41. Dragan Liviu Dan *domiciliul: România, loc.       nașterii: 23.08.1961/loc. Ciresu, Brăila, stare civilă:
București, șos. Ștefan cel Mare nr. 36, bl. 30 B, sc. 2, ap.   nedeclarată, buletin de identitate, seria: GT, număr:
76, sect. 2, cetățenie: română, data și locul nașterii:     932869, emitent: Pol. Brăila, data: 30.01.1996.
7.05.1954/București, România, stare civilă: nedeclarată,       51. Ion Vasile *domiciliul: România, loc. București, str.
buletin de identitate, seria: DH, număr: 337388, emitent:    Faurei nr. 5, bl. C 9, sc. B, ap. 86, sect. 1, cetățenie:
SP. 6, data: 31.01.1989.                     română, data și locul nașterii: 10.01.1958/București,
  42. Draghici Dumitru *domiciliul: România, jud.       România, stare civilă: nedeclarată, buletin de identitate,
Constanța, loc. Cernavodă, Str. Unirii nr. 5, bl. M 8, sc. 1,  seria: GD, număr: 0175126, emitent: SP. 5, data:
ap. 17, cetățenie: română, data și locul nașterii:        22.07.1992.
14.08.1952/loc. Cioara-Doicești, jud. Brăila, stare civilă:     52. Iorgus Grigore *domiciliul: România, loc. București,
nedeclarată, pașaport, seria: G, număr: 0908782,         Bd. Ghe. Șincai nr. 6, bl. 2, sc. 2, ap. 50, sect. 4, cetățenie:
emitent: Pol. Constanța, data: 5.08.1993.            română, data și locul nașterii: 4.01.1953/com. Barcea,
  43. Ene Șerban Lucian *domiciliul: România, jud.       jud. Galați, stare civilă: nedeclarată, buletin de identitate,
Constanța, loc. Medgidia, Str. Republicii nr. 68 A, bl. SC1,   seria: GT, număr: 068140, emitent: SP. 14, data:
ap. 76, cetățenie: română, data și locul nașterii:        1.11.1995.
  20            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

  53. Lazia Lucian *domiciliul: România, jud. Constanța,        62. Matei Irina * domiciliul: România, jud.: Constanța,
loc. Constanța, Bd. Tomis nr. 334, bl. ST/2, sc. B, ap. 19,     loc.: Cernavodă, Str. Seimei nr. 3, bl. S1, sc. B, ap. 27,
cetățenie: română, data și locul nașterii: 30.11.1954/loc.     Cetățenie: română, data și locul nașterii: 17.11.1964/Loc.
Constanța, jud. Constanța, stare civilă: nedeclarată,        Isaccea, jud. Tulcea, stare civilă: nedeclarată, Buletin de
buletin de identitate, seria: DH, număr: 926682, emitent:      identitate seria: GB, număr: 275700, emitent: Pol.
Pol. Constanța, data: 10.01.1989.                  Cernavodă, data: 2.06.1992.
  54. Lami Adina Liliana *domiciliul: România, loc.          63. Matei Virgiliu * domiciliul: România, jud.:
București, Bd. 1 Mai nr. 93, sc. B, ap. 57, sect. 1,        Constanța, loc.: Constanța, b-dul Mamaia nr. 79, bl. S3,
cetățenie: română, data și locul nașterii: 15.12.1967/loc.     sc. A, ap. 36. Cetățenie: română, data și locul nașterii:
Craiova, jud. Dolj, stare civilă: nedeclarată, buletin de      1.04.1955/loc. Cobadin, jud. Constanța, stare civilă:
identitate, seria: DK, număr: 642374, emitent: SP. 4, data:     nedeclarată, Buletin de identitate seria: DK, număr:
17.09.1993.                             324561, emitent: Pol. Medgidia, data: 29.05.1989.
  55. Losniceru Dumitru *domiciliul: România, jud.           64. Mazur Valerica * domiciliul: România, jud.:
Constanța, loc. Cernavodă, Str. Seimeni nr. 3, bl. S1, sc.     Constanța, loc.: Constanța, str. Alexandru Lăpușneanu
B, ap. 35, cetățenie: română, data și locul nașterii:        nr. 104, bl. TS15, sc. A, ap. 23. Cetățenie: română, data
16.11.1953/loc. Baisesti, jud. Suceava, stare civilă:        și locul nașterii:27.12.1947/Loc. Constanța, jud.
nedeclarată, Buletin de identitate, seria: DB număr:        Constanța, stare civilă: nedeclarată, Buletin de identitate
937363, emitent: Pol. Dolj, data: 6.05.1987.            seria:DA, număr: 033690, emitent: Pol. Constanța, data:
  56. Losniceru Paula * domiciliul: România, jud.         30.08.1996.
Constanța, loc. Cernavodă, Str. Cazărmii nr. 4, bl. H4, sc.       65. Militescu Dimitri * domiciliul: România, Loc.:
B, ap. 24. Cetățenie: română, data și locul nașterii:        București, str. Barbu Delavrancea nr. 2C, bl. 33C, sc. 1,
3.08.1961/loc. Turceni, jud. Gorj, stare civilă: nedeclarată,    ap. 23, sect. 1. Cetățenie: română, data și locul nașterii:
Buletin de identitate seria: DH număr: 677878, emitent:       13.08.1955/Loc. Sankt Petersburg, Rusia, stare civilă:
Pol. Slobozia, data 1.01.1989.                   nedeclarată, Buletin de identitate seria: DS, număr:
  57. Lucaciu Gheorghe * domiciliul: România, loc.         030917, emitent: SP 2, data: 28.11.1989.
București, str. Mihai Bravu nr. 380-382, bl. B3B-B3C, sc.        66. Moldoveanu Nicu * domiciliul: România, Jud.:
A, ap. 9, sect. 3. Cetățenie: română, data și locul nașterii:    Galați, Loc.: LOC. Cucu. Cetățenie: română, data și locul
20.07.1949/loc. Cluj, jud. Cluj, stare civilă: nedeclarată,     nașterii: 18.06.1968/Loc. Cavadinesti, Jud. Galați, stare
Buletin de identitate, seria: BU, număr:143422, emitent:      civilă: nedeclarată, Pașaport, seria: număr: 01371649,
SP.11, data: 29.09.1983.                      emitent: Pol. GALAȚI, data: 20.12.1995.
  58. Lupu Elena Iuliana * domiciliul: România, jud.          67. Muscari Georgeta Doina * domiciliul: România,
Constanța, loc.: Constanța, Str. Arcului nr. 4, bl. A7, sc. A,   jud.: Constanța, loc.: Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 15,
ap. 37. Cetățenie: română, data și locul nașterii:         bl. C5, sc. A, ap. 6, Cetățenie: română, data și locul
9.04.1968/loc. Galați, jud. Galați, stare civilă:          nașterii: 23.06.1954/Loc. Lupeni, Hunedoara, stare civilă:
nedeclarată, Buletin de identitate seria: BK            nedeclarată, Buletin de identitate seria: BT, număr:
număr:058311, emitent: Pol. Constanța, data:            166729, emitent: Pol. Constanța, data: 01.01.1993.
03.06.1982.                               68. Nechifor Cristian * domiciliul: România, Jud.:
  59. Manea Adriana * domiciliul: România, jud.          Botoșani, Loc.: Bucecea. Cetățenie: română, data și locul
Suceava, loc. Suceava, Str. Lalelelor nr. 3, bl. 103, sc. A,    nașterii: 20.05.1970/Loc. Bucecea, jud. Botoșani, stare
ap. 1. Cetățenie: română, data și locul nașterii:          civilă: nedeclarată, Pașaport, seria: număr: 00354349:
4.01.1979/loc. Suceava, jud. Suceava, stare civilă:         Pol. Botoșani.
nedeclarată, Buletin de identitate seria: GT, număr:          69. Nedelcu Eugenia Ligia * domiciliul: România, Loc.:
481343, emitent: Pol. Suceava, data: 28.09.1995.          București, str. Sfinții Voievozi nr. 48-50, et. 4, ap. 19, sect.
  60. Marcus Marius * domiciliul: România, loc.:          1. Cetățenie: română, data și locul nașterii:
București, str. Sebastian nr. 5, bl. S34, sc. 1, ap. 33, sect. 5.  12.09.1942/Loc. Ulmeni, jud. Buzău, stare civilă:
Cetățenie: română, data și locul nașterii: 9.09.1943/Loc.      nedeclarată, Buletin de identitate seria: BD, număr:
Brașov, jud. Brașov, stare civilă: nedeclarată, Buletin de     230430, emitent: SP. 16, data 17.02.1981.
identitate seria: DG, număr: 623439, emitent: Pol. Cluj-        70. Negulescu Alexandru * domiciliul: România, Loc.
Napoca, data: 01.01.1988.                      București, str. Mr. I. Coravu nr. 30, bl. G3, ap. 85, sect. 1.
  61. Marinescu Alexandru * domiciliul: România, loc.:       Cetățenie: română, data și locul nașterii: 5.03.1962/Loc.
București, Intr. Crișului Alb nr. 39, ap. 14, sect. 4.       Câmpulung Muscel, jud. Argeș, stare civilă: nedeclarată,
Cetățenie: română, data și locul nașterii: 8.05.1919/Loc.      Buletin de identitate seria: DV, număr: 625788, emitent:
Alunis, jud. Olt, stare civilă: nedeclarată, Buletin de       Pol. București, data: 1.01.1990.
identitate seria: BN, număr: 720632, emitent: SP 16, data:       71. Ocneanu Marin * domiciliul: România, Loc.:
01.01.1980.                             București, Șos. Olteniței nr. 119, bl. 30, sc. 2, ap. 61, sect.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                21

4. Cetățenie: română, data și locul nașterii:           nașterii: 23.09.1961/Loc. Fetești, jud. Ialomița, stare
20.03.1953/Loc. Cetate, jud. Dolj, stare civilă:         civilă: nedeclarată, Pașaport, seria:, număr: 01065376,
nedeclarată, Buletin de identitate seria: RX număr        emitent: Pol. Constanța, data: 21.09.1995.
007874, emitent: SP. 15, data: 19.09.1997.              81. Pintilie Georgeta * domiciliul: România, jud.: Brăila,
  72. Oprea Gheorghe * domiciliul: România, Loc.:        loc.: Brăila, Aleea Chimiștilor nr. 7, bl. 31, sc. 1, ap. 16,
București, str. Prof. Cantacuzino nr. 5, ap. 2, sect. 2.     Cetățenie: română, data și locul nașterii: 29.05.1970/Loc.
Cetățenie: română, data și locul nașterii:            Însurăței, jud. Brăila, stare civilă: nedeclarată, Buletin de
15.04.1927/COM. Tintea-Băicoi, jud. Prahova, stare        identitate seria: GR, număr: 503635, emitent: Pol. Brăila,
civilă: nedeclarată, Buletin de identitate seria: AD, număr:   data: 23.01.1995.
000086, emitent: Pol. București, data: 01.01.1972.          82. Podasca Grigore * domiciliul: România, jud.
  73. Opris Constantin * domiciliul: România, jud.        Constanța, loc.: Constanța, Aleea Nalbei nr. 6, bl. L105,
                                 sc. A, ap. 13, Cetățenie: română, data și locul nașterii:
Constanța, loc.: Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 2, bl. H1,
                                 19.01.1945/Loc. Virlezi, jud. Galați, stare civilă:
ap. 27. Cetățenie: română, data și locul nașterii:
                                 nedeclarată, Pașaport seria: număr: 0116800, emitent:
16.03.1959/Saligny, jud. Constanșa, stare civilă:
                                 Pol. Constanța, data: 26.02.1992.
nedeclarată, Buletin de identitate seria: BT, număr:
                                   83. Popescu Nedelea * domiciliul: România, jud.
162439, emitent: Pol. Medgidia, data: 01.01.1983.         Constanța, loc.: Constanța, Str. Tulcei nr. 10A, bl. TM1B,
  74. Otlocan Lucica * domiciliul: România, jud.         sc. A, ap. 4, Cetățenie: română, data și locul nașterii:
Constanța, loc.: Medgidia, Str. Mărgăritarului nr. 12.      16.02.1949/Loc. Berbestii de Jos, Brăila, stare civilă:
Cetățenie: română, data și locul nașterii: 28.11.1967/Loc.    nedeclarată, Buletin de identitate seria: DV, număr
Medgidia, jud. Constanța, stare civilă: nedeclarată,       750759, emitent: Pol. Timișoara, data: 10.09.1990.
Buletin de identitate seria: GX număr: 127410, emitent:       84. Postole Emil * domiciliul: România, jud.:
Pol. Medgidia, data: 01.01.1997.                 Constanța, loc.: Cernavodă, Str. Unirii nr. 10, bl. P1B,
  75. Ovezea Aurel * domiciliul: România, loc.:         ap. 12, Cetățenie: română, data și locul nașterii:
București, Str. 1 Mai nr. 93, bl. 14, ap. 57, sect. 1.      05.04.1958/Loc. Fetești, jud. Ialomița, stare civilă:
Cetățenie: română, data și locul nașterii: 14.10.1947/Loc.    nedeclarată, Buletin de identitate seria: GT, număr:
Brăila, jud. Brăila, stare civilă: nedeclarată, Buletin de    887504, emitent: Pol. Cernavodă, data: 25.04.1996.
identitate seria: BE, număr: 796585, emitent: Pol. Anina,      85. Puiu Constantin Adrian * domiciliul: România, loc.:
data: 01.12.1981.                         București, B-dul Magheru nr. 32-36, sc. E, ap. 12, sect. 1.
  76. Paizan Vasile * domiciliul: România, jud.:         Cetățenie: română, data și locul nașterii: 3.05.1954/Loc.
Constanța, loc.: Dumbrăveni, Cetățenie: română, data și      Fălticeni, jud. Suceava. Stare civilă: nedeclarată, Buletin
locul nașterii: 10.11.1957/Loc. Dumbraveni, jud.         de identitate seria: DH, număr: 000225, emitent:
Constanța, stare civilă: nedeclarată, Buletin de identitate    IGMDEP, data: 04.07.1989.
seria: BG, număr: 634214, emitent: Pol. Negru Vodă,         86. Puiu Gheorghe * domiciliul: România, jud.
data: 12.06.1982.                         Constanța, loc.: Constanța, Aleea Pelicanului nr. 17, bl.
  77. Pascaru Elisabeta * domiciliul: România, jud.       G4, sc. A, ap. 26, Cetățenie: română, data și locul
Constanța, loc.: Cernavodă, Str. Cazărmii nr. 4, bl. H4, sc.   nașterii: 24.09.1955/Loc. Poieni, jud. Teleorman, stare
A, ap. 2, Cetățenie: română, data și locul nașterii:       civilă: nedeclarată, Pașaport seria: număr: 000745988,
                                 emitent: Pol. Constanța, data: 01.02.1995.
28.07.1965/Loc. Cleja, jud. Bacău, stare civilă:
                                   87. Radu Mihai * domiciliul: România, jud. Constanța,
nedeclarată, Buletin de identitate seria: DB, număr:
                                 loc.: Constanța, str. Tomis nr. 285, bl. T11, sc. A, ap. 6,
718166, emitent: Pol. Bacău, data: 06.12.1990.
                                 Cetățenie: română, data și locul nașterii: 28.07.1962/Loc.
  78. Pascu Petre * domiciliul: România, jud. Constanța,
                                 Constanța, jud. Constanța, stare civilă: nedeclarată,
loc.: Cernavodă, Str. 9 Mai nr. 3, bl. D2, sc. C, ap. 35,     Buletin de identitate seria: DE, număr: 463258, emitent:
Cetățenie: română, data și locul nașterii: 1.01.1947/Loc.     Pol. Constanța, data: 15.09.1997.
Grosu, jud. Teleorman, stare civilă: nedeclarată, Buletin      88. Raducu Gheorghe * domiciliul: România, loc.:
de identitate seria: BD, număr: 920462, emitent: Pol.       București, str. Ghe. Sincai nr. 5, bl. 2, sc. A, ap. 15, sect.
Alexandria, data: 01.01.1981.                   4. Cetățenie: română, data și locul nașterii:
  79. Pavelet Alexandru * domiciliul: România, Loc.:       16.07.1946/Loc. Belint, jud. Timiș, stare civilă:
București, str. Izvorul Mureșului nr. 7, bl. D9, sc. B, ap. 18,  nedeclarată, Buletin de identitate seria: GN, număr:
sect. 1. Cetățenie: română, data și locul nașterii:        046554, emitent: SP 14, data: 01.01.1994.
19.07.1944/Loc. Ladesti, jud. Vâlcea, stare civilă:         89. Rapcaru Constantin * domiciliul: România, jud.
nedeclarată, Buletin de identitate seria: BT, număr:       Constanța, loc.: Cernavodă, Str. Cazărmii nr. 4, bl. H4, sc.
035816, emitent: SP. 16, data: 29.12.1982.            A, ap. 9, Cetățenie: română, data și locul nașterii:
  80. Petre Emil Catalin * domiciliul: România, jud.       10.01.1951/Loc. Tulcea, jud. Tulcea, stare civilă:
Constanța, loc.: Constanța, str. Remus Opreanu nr. 12A,      nedeclarată, Buletin de identitate seria: BR, număr:
bl. L2, sc. C, ap. 24, Cetățenie: română, data și locul      309982, emitent: Pol. Buhuși, data: 21.10.1985.
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

  90. Sava Dobre * domiciliul: România, jud. Constanța,      99. Tanase Vasile Viciu * domiciliul: România, loc.:
loc.: Cernavodă, Str. Unirii nr. 5, bl. M8, sc. A, ap. 15,    București, Str. 1 Mai nr. 45, bl. 16B+C, sc. B, ap. 38, sec.
Cetățenie: română, data și locul nașterii: 4.03.1951/Loc.    1, cetățenie: română, data și locul nașterii: 6.01.1949/loc.
Băneasa, jud. Constanța, stare civilă: nedeclarată,       Izvoarele, jud. Giurgiu, stare civilă: nedeclarată, pașaport,
Pașaport seria: G, număr 1029500, emitent: Pol.         seria: număr: 00392596, emitent: Pol. Buucrești, data:
Constanța, data: 16.09.1993.                   29.08.1995.
  91. Sima Constantin * domiciliul: România, loc.:        100. Timofte Gelu * domiciliul: România, jud.:
București, str. Valea Argeșului, nr. 7, bl. A8, sc. B, ap. 30,  Constanța, loc.: Constanța, Aleea Nalbei nr. 2, bl. L109,
sect. 6, cetățenie: română, data și locul nașterii:       sc. B, ap. 29, cetățenie: română, data și locul nașterii:
26.02.1948/loc. Munteni, Galați, stare civilă: nedeclarată,   22.10.1969/loc. Berezeni, jud. Vaslui, stare civilă:
buletin de identitate, seria: GX, număr: 162502, emitent:    nedeclarată, buletin de identitate, seria: BV, număr:
SP22.                              364562, emitent: Pol. Huși, data: 7.09.1983.
  92. Simionescu Mariana * domiciliul: România, jud.:       101. Todica Vasile * domiciliul: România, jud.:
Constanța, loc.: Cernavodă, Str. Energiei nr. 24, bl. C2,    Suceava, loc.: Nigotești, cetățenie: română, data și locul
sc. B, ap. 23, cetățenie: română, data și locul nașterii:    nașterii: 21.02.1970/loc. Vadul Moldovei, jud. Suceava,
16.08.1958/loc. Vatra Dornei, jud. Suceava, stare civilă:    stare civilă: nedeclarată, pașaport, seria: număr:
nedeclarată, buletin de identitate, seria: GXN, număr:      00361052, emitent: Pol. Suceava, data: 24.01.1995.
130734, emitent: Pol. Cernavodă, data: 1997.            102. Topalof Ion * domiciliul: România, jud.: Constanța,
  93. Siu Stelian * domiciliul: România, jud.: Constanța,   loc.: Constanța, str. Tomis nr. 334, bl. ST6, ap. 73,
loc.: Constanța, șos. Mangalia nr. 63, bl. SM4, sc. B, ap.    cetățenie: română, data și locul nașterii: 27.03.1952/loc.
46, cetățenie: română, data și locul nașterii:          Isaccea, jud. Tulcea, stare civilă: nedeclarată, buletin de
20.12.1940/loc. Stanești, jud. Giurgiu, stare civilă:      identitate, seria: DA, număr: 401172, emitent: Pol.
nedeclarată, buletin de identitate, seria: BK, număr:      Constanța, data: 1.01.1986.
654984, emitent: Pol. Constanța, data: 1.01.1983.          103. Tudor Liviu * domiciliul: România, jud.: Constanța,
  94. Soare Doru * domiciliul: România, loc.: București,    loc.: Cernavodă, Str. 9 Mai, bl. C1, sc. A, ap. 64,
str. Cuza Vodă nr. 150, bl. 27B, sc. B, ap. 42, sect. 1,     cetățenie: română, data și locul nașterii: 2.12.1961/loc.
cetățenie: română, data și locul nașterii:            Tecuci, jud. Galați, stare civilă: nedeclarată, buletin de
16.04.1947/București, România, stare civilă: nedeclarată,    identitate, seria: LS, număr: 01377179, emitent: Pol.
pașaport, seria: G, număr: 1069566, emitent: Pol.        Galați, data: 19.02.1996.
București, data: 10.02.1994.                    104. Tudorache Meltiade * domiciliul: România, jud.:
  95. Stan Ioana * domiciliul: România, jud.: Constanța,    Prahova, loc.: Ploiești, Șos. Vestului nr. 18, bl. 102C, sc. C,
loc.: Cernavodă, str. Nicolae Titulescu, nr. 20, bl. R13, ap.  ap. 26, cetățenie: română, data și locul nașterii:
20, cetățenie: română, data și locul nașterii:          2.01.1952/loc. Glodeanu Sărat, jud. Buzău, stare civilă:
13.11.1964/loc. Pipirig, jud. Neamț, stare civilă:        nedeclarată, buletin de identitate, seria: GV, număr:
nedeclarată, buletin de identitate, seria: GD, număr:      105632, emitent: Pol. Ploiești, data: 14.05.1996.
0814208, emitent: Pol. Cernavodă, data: 2.04.1993.         105. Turcu Traian * domiciliul: România, jud.:
  96. Taigara Cuntel (Bogdan Cuntel după căsătorie) *     Constanța, loc.: Medgidia, Str. Independenței nr. 75, bl.
domiciliul: România, jud.: Constanța, loc.: Constanța,      C3, sc. A, ap. 2, cetățenie: română, data și locul nașterii:
Aleea Mărgăritarelor nr. 4, bl. 9B, sc. A, ap. 1, cetățenie:   1.07.1961/loc. Ciocârlia de Jos, Constanța, stare civilă:
română, data și locul nașterii: 20.05.1964/loc. Constanța,    nedeclarată, pașaport, seria: număr: 01065512, emitent:
jud. Constanța, stare civilă: nedeclarată, buletin de      Pol. Constanța, data: 12.09.1995.
identitate, seria: KT, număr: 028129, emitent: Pol.         106. Udrea Elena * domiciliul: România, jud.:
Constanța, data: 11.01.1999.                   Constanța, loc.: Medgidia, Str. Dezrobirii nr. 10, bl. B15,
  97. Talimba Valentina Mioara * domiciliul: România,     sc. A, ap. 5, cetățenie: română, data și locul nașterii:
jud.: Ialomița, loc.: Fetești, str. Bucegi nr. 38, cetățenie:  28.03.1958/loc. Târgu Ocna, jud. Bacău, stare civilă:
română, data și locul nașterii: 30.10.1965/loc. Fetești, jud.  nedeclarată, buletin de identitate, seria: GX, număr:
Ialomița, stare civilă: nedeclarată, buletin de identitate,   713029, emitent: Pol. Medgidia, data: 1.01.1997.
seria: GT, număr: 143138, emitent: Pol. Fetești, data:       107. Ungureanu Maria * domiciliul: România, jud.:
1.01.1995.                            Constanța, loc.: Cernavodă, Str. Cazărmii nr. 4, bl. H4, sc.
  98. Talimba Viorel * domiciliul: România, jud.: Vrancea,   A, ap.15, cetățenie: română, data și locul nașterii:
loc.: Focșani, Str. Brăilei nr. 39, bl. 39A, sc. 1, ap. 4,    10.10.1951/loc. Buhuși, jud. Bacău, stare civilă:
cetățenie: română, data și locul nașterii: 16.11.1952/loc.    nedeclarată, buletin de identitate, seria: DB, număr:
Straoane, jud. Vrancea, stare civilă: nedeclarată,        220179, emitent: Pol. Piatra-Neamț, data: 16.07.1986.
pașaport, seria: număr: 002350203, emitent: Pol.          108. Urs Petre * domiciliul: România, jud.: Constanța,
Vrancea, data: 22.12.1995.                    loc.: Cernavodă, Aleea Malinului nr. 2, bl. DS19, sc. B, ap.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                23

26, cetățenie: română, data și locul nașterii:            2.2. Acționarii vor răspunde în limita aportului vărsat la
21.01.1948/loc. Sângeorz Băi, jud. Bistrița-Năsăud, stare     capitalul social, patrimoniul personal nefiind susceptibil
civilă: nedeclarată, buletin de identitate, seria: BC, număr:   de urmărire.
449169, emitent: Pol. Cernavodă, data: 1.01.1992.           Art. 3. Sedii și/sau activități autorizate conform art. 15
  109. Varga Felicia Lucia * domiciliul: România, loc.:     din Legea nr. 359/2004, privind autorizarea funcționării
București, str. Brebu nr. 1, bl. T9A, sc. A, ap. 29, sect. 1,   persoanelor juridice.
cetățenie: română, data și locul nașterii: 19.04.1960/loc.      3.1 Sediul social al societății este în România,
Iscroni, Hunedoara, stare civilă: nedeclarată, buletin de     București, Str. Măceșului nr. 78, sectorul 4, unde
identitate, seria: BE, număr: 451925, emitent: SP.7, data:    desfășoară activități proprii de birou pentru societate.
10.12.1991.                              3.2 Sediul social poate fi schimbat prin hotărârea
  110. Varga Petru * domiciliul: România, jud.:         adunării generale extraordinare a acționarilor (în
Constanța, loc.: Constanța, Bd. 1 Mai nr. 3, bl. H10, ap. 9,   continuare denumită AGEA). Acționarii care nu sunt de
cetățenie: română, data și locul nașterii: 11.05.1946/loc.    acord cu hotărârea schimbării sediului social au dreptul
Galați, jud. Galați, stare civilă: nedeclarată, buletin de    de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea
identitate, seria: DG, număr: 435490, emitent: Pol.        acțiunilor lor în proporție cu activele nete ale societății
Constanța, data: 1.01.1988.                    conform ultimului bilanț aprobat. Exercițiul acestei atribuții
  111. Georgescu Aurelia * domiciliul: România, loc.:      a AGEA poate fi delegat, în condițiile legii,
București, Str. Intrarea Patinuarului nr. 23, bl. PM55, ap.    administratorului/consiliului de administrație al societății.
60, sect. 3, cetățenie: română, data și locul nașterii:        Art. 4 - Obiectul de activitate al societății
8.09.1952/loc. Miloșești, jud. Ialomița, stare civilă:        4.1 Scopul societății este asigurarea furnizării și
nedeclarată, carte de identitate, seria: RR, număr:        managementului forței de muncă clienților societății.
351119, eliberat: SP12, data: 23.12.2004.               4.2 Codificarea obiectului de activitate al societății, în
  112. Hamos Ruxandra * domiciliul: România, loc.:        conformitate cu prevederile Ordinului (președintelui
București, str. Aleea Câmpul cu Flori nr. 2, bl. D27, ap. 8,   Institutului Național de Statistică) nr. 337/2007, privitor la
sect. 6, cetățenie: română, data și locul nașterii:        actualizarea Clasificării activităților din economia
29.05.1977/loc. București/sect. 1, stare civilă: căsătorită,   națională - rev. 2, publicat în Monitorul Oficial nr.
carte de identitate, seria: DP, număr: 050460, eliberată de    293/3.05.2007, este următoarea:
Secția 22, data: 3.11.2000.                      Domenii de activitate
  113. Danila Alexandru * domiciliul: România, loc.:         Activitatea principală conform codificării (Ordin nr.
București, str. Râul Dorna, nr. 2A, bl. A1, ap. 18, sect. 6,   337/2007)
cetățenie: română, data și locul nașterii:              cod CAEN 7830 - servicii de furnizare și management
23.10.1980/București/sect. 1, stare civilă: nedeclarată,     al forței de muncă.
carte de identitate, seria: RX, număr: 257721, emitent:        Activități secundare conform codificării (Ordin nr.
Secția 22, data: 26.01.2005.                   337/2007)
             CAPITOLUL I                 cod CAEN 2550 - fabricarea produselor metalice
   Denumirea, emblema, forma juridică, obiectul,        obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
            sediul și durata               cod CAEN 2899 - fabricarea altor mașini și utilaje
  Art. 1 - Denumirea și emblema societății           specifice n.c.a.;
  1.1. Denumirea societății este NUCLEARMONTAJ           cod CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor
INTERȚIONAL - S.A. În toate actele, scrisorile,          rezidențiale și nerezidențiale;
publicațiile sau alte documente emise de Societate,          cod CAEN 4399 - alte lucrări speciale de construcții;
denumirea acesteia va fi urmată de inițialele S.A.          cod CAEN 4321 - lucrări de instalații electrice;
semnificând societate pe acțiuni, cu indicarea sediului,       cod CAEN 4322 - lucrări de instalații sanitare, de
capitalului social și a celui efectiv vărsat potrivit ultimului  încălzire și de aer condiționat;
bilanț aprobat, numărul de ordine din registrul comerțului      Cod CAEN 4329 - alte lucrări de instalații pentru
și codul fiscal.                         construcții;
  1.2. Emblema societății se va edita și va fi conform       Cod CAEN 4613 - intermediere în comerțul cu material
anexa (dacă este cazul).                     lemnos și materiale de construcții;
  Art. 2 - Forma juridică a societății               Cod CAEN 4614 - intermediere în comerțul cu mașini,
  2.1. Societatea NUCLEARMONTAJ INTERNAȚIONAL          echipamente industriale, nave și avioane;
- S.A. (în continuare denumită Societatea) este o           Cod CAEN 4618 - intermediere în comerțul specializat
societate pe acțiuni de naționalitate română, care va       în vânzarea produselor cu caracter specific;
funcționa în conformitate cu prevederile actului           Cod CAEN 7112 - activități de inginerie și consultanță
constitutiv, potrivit legii române.                tehnică legate de acestea;
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

  Cod CAEN 2511 - fabricarea de construcții metalice și      10. Bendea Nicodim: 10.000,00 RON, număr
părți componente ale structurilor metalice;           acțiuni/părți sociale: 200, participare la beneficii/pierderi:
  Cod CAEN 2521 - producție de radiatoare și cazane       4,4208700000 %;
pentru încălzire centrală;                     11. Bericov Cati-Artemiza: 100,00 RON, număr
  Cod CAEN 2529 - producție de rezervoare, cisterne și     acțiuni/părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi;
containere metalice;                       0,0442100000 %;
  Cod CAEN 2530 - producția generatoarelor de aburi        12. Blaer Paul: 200,00 RON, număr acțiuni/
(cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală);        părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:
  Cod CAEN 7820 - activități de contractare, pe baze      0,0884200000 %;
temporare, a personalului;                     13. Boaca Dumitru: 500,00 RON, număr acțiuni/părți
  Cod CAEN 6820 - închirierea și subînchirierea         sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.           0,2210400000 %;
  Art. 5 - Durata societății                    14. Bobe Mariana Florentina: 100,00 RON, număr
  5.1 Societatea se constituie și va funcționa pentru o     acțiuni/părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:
perioadă nelimitată, începând cu data înregistrării în      0,0442100000%;
Registrul comerțului.                        15. Boja Gheorghe Ion: 100,00 RON, număr
            CAPITOLUL II               acțiuni/părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:
   CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE, OBLIGAȚIILE          0,0442100000 %;
                                  16. Borsaru Petre: 1.000,00 RON, număr acțiuni/
  Art. 6 - Capitalul social al SC NUCLEARMONTAJ
                                 părți sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:
INTERNATIONAL SA
                                 0,442900000 %;
  6.1 Societatea are capitalul social subscris 226.200,00
                                  17. Botis Florian: 200,00 RON, număr acțiuni/
lei, integral vărsat, din care aport în natură 115.750 lei,
împărțit în 4.524 acțiuni nominative în valoare de 50 lei    părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:
fiecare.                             0,0884200000 %;
  6.2 Participarea acționarilor la capitalul social, numărul   18. Bouras Stoica: 400,00 RON, număr acțiuni/
acțiunilor deținute de fiecare și cota de participare la     părți sociale: 8, participare la beneficii/pierderi:
beneficii și pierderi sunt următoarele:             0,1768300000 %;
  1. Alexoiu Ionel: 200,00 RON, număr acțiuni/          19. Burnaz Gheorghe: 200,00 RON, număr
părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:       acțiuni/părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:
0,0884200000 %;                         0,0884800000 %;
  2. Andreescu I. George: 500,00 RON, număr            20. Busuioc Mihai: 1.500,00 RON, număr acțiuni/părți
acțiuni/părți sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:  sociale: 30, participare la beneficii/pierderi:
0,2210400000 %;                         0,6631300000 %;
  3. Anghel Ion: 500,00 RON, număr de acțiuni/părți        21. Cadar Maria Magdalena: 200,00 RON, număr
sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:         acțiuni/părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:
0,2210400000 %;                         0,0884200000 %;
  4. Andrei Constantin: 1.200,00 RON, număr            22. Calinescu Petre: 500,00 RON, număr acțiuni/părți
acțiuni/părți sociale: 24, participare la beneficii/pierderi:  sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:
0,5305000000 %;                         0,2210400000 %;
  5. Ardelean Vasile: 1.000,00 RON, număr acțiuni/părți      23. Capriceru Mariana: 2.000,00 RON, număr
sociale: 20, participare le beneficii/pierderi:         acțiuni/părți sociale: 40, participare la beneficii/pierderi:
0,4420900000 %;                         0,8841700000 %;
  6. Atanasiu Maria: 1.500,00 RON, număr acțiuni/părți      24. Chiriac Mihai: 700,00 RON, număr acțiuni/părți
sociale: 30, participare la beneficii/pierderi:         sociale: 14, participare la beneficii/pierderi:
0,6631300000 %;                         0,3094600000 %;
  7. Avram Adrian: 500,00 RON, număr acțiuni/părți        25. Chiracu Constantin: 400,00 RON, număr
sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:         acțiuni/părți sociale: 8, participare la beneficii/pierderi:
0,2210400000 %;                         0,1768300000 %;
  8. Barbu Ion: 1.500,00 RON, număr acțiuni/părți         26. Chirovici Florin: 1.000,00 RON, număr acțiuni/părți
sociale: 30, participare la beneficii/pierderi:         sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:
0,6631300000 %;                         0,4420900000 %;
  9. Bendea Liliana: 1.350,00 RON, număr acțiuni/părți      27. Chiscan Pompiliu: 150,00 RON, număr
sociale: 27, participare la beneficii/pierderi:         acțiuni/părți sociale: 3, participare la beneficii/pierderi:
0,5968200000 %;                         0,0663100000 %;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009               25

  28. Cojeoc Ștefan: 600,00 RON, număr acțiuni/părți       46. Gavrila Mihaela: 1.000,00 RON, număr
sociale: 12, participare la beneficii/pierderi:         acțiuni/părți sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:
0,2652500000 %;                         0,4420900000 %;
  29. Coman Viorel: 400,00 RON, număr acțiuni/          47. Gheorghe Alexandru: 500,00 RON, număr
părți sociale: 8, participare la beneficii/pierderi:      acțiuni/părți sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:
0,1768300000 %;                         0,2210400000 %;
  30. Condurache Florin: 100,00 RON, număr            48. Gherlan Dorina: 500,00 RON, număr acțiuni/părți
acțiuni/părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:  sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:
0,0442100000 %;                         0,2210400000 %;
  31. Cornescu Mihail: 3.000,00 RON, număr            49. Iacob Carmen Monica: 300,00 RON, număr
acțiuni/părți sociale: 60, participare la beneficii/pierderi:  acțiuni/părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:
1,3262600000 %;                         0,1326300000 %;
  32. Cosor Elena: 350,00 RON, număr acțiuni/           50. Iconaru Ilie: 200,00 RON, număr acțiuni/
părți sociale: 7, participare la beneficii/pierderi:      părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:
0,1547300000 %;                         0,0884200000 %;
  33. Costache Ion: 3.000,00 RON, număr acțiuni/părți       51. Ion Vasile: 200,00 RON, număr acțiuni/
sociale: 60, participare la beneficii/pierderi:         părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:
1,3262600000 %;                         0,0884200000 %;
  34. Costea Valeriu: 400,00 RON, număr acțiuni/         52. Iorgus Grigore: 1.800,00 RON, număr acțiuni/părți
părți sociale: 8, participare la beneficii/pierderi:      sociale: 36, participare la beneficii/pierderi:
0,1768300000 %;                         0,7957600000 %;
  35. Cotiuga Mihai: 200,00 RON, număr acțiuni/
                                  53. Lazia Lucian: 3.000,00 RON, număr acțiuni/părți
părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:
                                sociale: 60, participare la beneficii/pierderi:
0,0884200000 %;
                                1,3262600000 %;
  36. Crainicescu Maria: 2.000,00 RON, număr
                                  54. Lami Adina Liliana: 300,00 RON, număr
acțiuni/părți sociale: 40, participare la beneficii/pierderi:
                                acțiuni/părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:
0,8841700000 %;
                                0,1326300000 %;
  37. Cretu Vasile: 500,00 RON, număr acțiuni/părți
                                  55. Losniceru Dumitru: 400,00 RON, număr
sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:
                                acțiuni/părți sociale: 8, participare la beneficii/pierderi:
0,2210400000 %;
                                0,1768300000 %;
  38. Danila Tanta: 200,00 RON, număr acțiuni/
                                  56. Losniceru Paula: 200,00 RON, număr acțiuni/părți
părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:
                                sociale: 4, participare la beneficii/pierderi: 0,0884200000;
0,0884200000 %;
  39. Daschievici Dimitrie Liviu: 2.300,00 RON, număr       57. Lucaciu Gheorghe: 8.000,00 RON, număr
acțiuni/părți sociale: 46, participare la beneficii/pierderi:  acțiuni/părți sociale: 160, participare la beneficii/pierderi:
1,0168000000 %;                         3,5366900000 %;
  40. Dima Ștefan: 500,00 RON, număr acțiuni/părți        58. Lupu Elena Iuliana: 100,00 RON, număr
sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:         acțiuni/părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:
0,2210400000 %;                         0,0442100000 %;
  41. Dragan Liviu Dan: 800,00 RON, număr acțiuni/părți      59. Manea Adriana: 200,00 RON, număr acțiuni/
sociale: 16, participare la beneficii/pierderi:         părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:
0,3536700000 %;                         0,0884200000 %;
  42. Draghici Dumitru: 500,00 RON, număr acțiuni/        60. Marcu Marius: 100,00 RON, număr acțiuni/
părți sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:      părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:
0,221400000 %;                         0,0442100000 %;
  43. Ene Sebastian Lucian: 100,00 RON, număr           61. Marinescu Alexandru: 350,00 RON, număr
acțiuni/părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:  acțiuni/părți sociale: 7, participare la beneficii/pierderi:
0,0442100000 %;                         0,01547300000 %;
  44. Fleschiu Ghiongyke: 1.400,00 RON, număr           62. Matei Irina: 500,00 RON, număr acțiuni/părți
acțiuni/părți sociale: 28, participare la beneficii/pierderi:  sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:
0,6189200000 %;                         0,2210400000 %;
  45. Fudulu Petre: 2.300,00 RON, număr acțiuni/părți       63. Matei Virgiliu: 1.000,00 RON, număr acțiuni/părți
sociale: 46, participare la beneficii/pierderi:         sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:
1,0168000000 %;                         0,4420900000 %;
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

  64. Mazur Valerica: 100,00 RON, număr acțiuni/         82. Podasca Grigore: 200,00 RON, număr acțiuni/
părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:      părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:
0,0442100000 %;                         0,0884200000 %;
  65. Militescu Dimitri: 800,00 RON, număr acțiuni/părți     83. Popescu Nedelea: 300,00 RON, număr
sociale: 16, participare la beneficii/pierderi:         acțiuni/părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:
0,3536700000 %;                         0,1326300000 %;
  66. Moldoveanu Nicu: 300,00 RON, număr             84. Postole Emil: 700,00 RON, număr acțiuni/părți
acțiuni/părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:  sociale: 14, participare la beneficii/pierderi:
0,1326300000 %;                         0,3094600000 %;
  67. Muscari Georgeta Doina: 1.600,00 RON, număr         85. Puiu Constantin Adrian: 1.000,00 RON, număr
acțiuni/părți sociale: 32, participare la beneficii/pierderi:  acțiuni/părți sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:
0,7073400000 %;                         0,4420900000 %;
  68. Nechifor Cristian: 500,00 RON, număr acțiuni/părți     86. Puiu Gheorghe: 100,00 RON, număr acțiuni/
sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:         părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:
0,2210400000 %;                         0,0442100000 %;
  69. Nedelcu Eugenia Ligia: 300,00 RON, număr          87. Radu Mihai: 500,00 RON, număr acțiuni/părți
acțiuni/părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:  sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:
0,1326300000 %;                         0,2210400000 %;
  70. Negulescu Alexandru: 100,00 RON, număr           88. Răducu Gheorghe: 2.000,00 RON, număr
acțiuni/părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:  acțiuni/părți sociale: 40, participare la beneficii/pierderi:
0,0442100000 %;                         0,8841700000 %;
  71. Ocneanu Marin: 300,00 RON, număr acțiuni/          89. Rapcaru Constantin: 200,00 RON, număr
părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:      acțiuni/părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:
0,1326300000 %;                         0,0884200000 %;
  72. Oprea Gheorghe: 1.500,00 RON, număr             90. Sava Dobre: 2.000,00 RON, număr acțiuni/părți
acțiuni/părți sociale: 30, participare la beneficii/pierderi:  sociale: 40, participare la beneficii/pierderi:
0,6631300000 %;                         0,8841700000 %;
  73. Opriș Constantin: 1.000,00 RON, număr            91. Sima Constantin: 1.500,00 RON, număr
acțiuni/părți sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:  acțiuni/părți sociale: 30, participare la beneficii/pierderi:
0,4420900000 %;                         0,6631300000 %;
  74. Otlocan Lucica: 300,00 RON, număr acțiuni/         92. Simionescu Marian: 500,00 RON, număr
părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:      acțiuni/părți sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:
0,1326300000 %;                         0,2210400000 %;
  75. Ovezea Aurel: 1.000,00 RON, număr acțiuni/părți       93. Siu Stelian: 700,00 RON, număr acțiuni/părți
sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:         sociale: 14, participare la beneficii/pierderi:
0,4420900000 %;                         0,3094600000 %;
  76. Paizan Vasile: 50,00 RON, număr acțiuni/          94. Soare Doru: 500,00 RON, număr acțiuni/părți
părți sociale: 1, participare la beneficii/pierderi:      sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:
0,0221000000 %;                         0,2210400000 %;
  77. Pascaru Elisabeta: 200,00 RON, număr            95. Stan Ioana: 100,00 RON, număr acțiuni/
acțiuni/părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:  părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:
0,0884200000 %;                         0,0442100000 %;
  78. Pascu Petre: 1.000,00 RON, număr acțiuni/părți       96. Taigara Cuntel (Bogdan Cuntel după căsătorie):
sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:         1.750,00 RON, număr acțiuni/părți sociale: 35, participare
0,4420900000 %;                         la beneficii/pierderi: 0,7736500000 %;
  79. Pavelet Alexandru: 500,00 RON, număr            97. Talimba Valentina Mioara: 300,00 RON, număr
acțiuni/părți sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:  acțiuni/părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:
0,2210400000 %;                         0,1326300000 %;
  80. Petre Emil Catalin: 300,00 RON, număr            98. Talimba Viorel: 1.000,00 RON, număr acțiuni/părți
acțiuni/părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:  sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:
0,1326300000 %;                         0,4420900000 %;
  81. Pintilie Georgeta: 200,00 RON, număr acțiuni/        99. Tănase Vasile Viciu: 5.000,00 RON, număr
părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:      acțiuni/părți sociale: 100, participare la beneficii/pierderi:
0,0884200000 %;                         2,2104300000 %;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009               27

  100. Timofte Gelu: 500,00 RON, număr acțiuni/părți      rezerve extraordinare sau orice altă modalitate permisă
sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:         de lege. Majorarea capitalului social se poate face și prin
0,2210400000 %;                         subscripție publică.
  101. Todica Vasile: 200,00 RON, număr acțiuni          7.3 De asemenea, în conformitate cu prevederile
/părți sociale: 4, participare la beneficii/pierderi:      legale, societatea poate emite obligațiuni.
0,0884200000 %;                          7.4 Reducerea capitalului social se poate face până în
  102. Topalof Ion: 1.000,00 RON, număr acțiuni/părți     limita prevăzută de lege pentru funcționarea societății, pe
sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:         baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Drepturile
0,4420900000 %;                         și obligațiile legate de acțiuni se transmit odată cu
  103. Tudor Liviu: 500,00 RON, număr acțiuni/părți      acțiunile în cazul transmiterii lor la alte persoane. Orice
sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:         mărire de capital social se va face în așa fel încât partea
0,2210400000 %;                         deținută de NUCLEARMONTAJ S.A. București, ca firmă
  104. Tudorache Meltiade: 1.000,00 RON, număr         conducătoare      a   societăților   comerciale
acțiuni/părți sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:  NUCLEARMONTAJ, să fie permanent majoritară (cel
0,4420900000 %;                         puțin egală cu 51 %).
  105. Turcu Traian: 300,00 RON, număr acțiuni/          Art. 8 - Acțiunile
părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:        8.1. Acțiunile sunt nominative și dematerializate.
0,1326300000 %;                         Evidența acțiunilor emise va fi ținută conform unui registru
  106. Udrea Elena: 1.000,00 RON, număr acțiuni/părți     al acționarilor potrivit prevederilor legale.
sociale: 20, participare la beneficii/pierderi:          8.2 Acțiunile sunt indivizibile, cu privire la societate,
0,4420900000 %;                         care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru
  107. Ungureanu Maria: 100,00 RON, număr           fiecare acțiune.
acțiuni/părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:
                                  8.3. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari
0,0442100000 %;
                                conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală,
  108. Urs Petru: 100,00 RON, număr acțiuni/
                                precum și dreptul de a alege și de a fi ales în organele de
părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:
                                conducere, dreptul de a participa la dividende, conform
0,0442100000 %;
                                prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor
  109. Varga Felicia Lucia: 500,00 RON, număr
                                legale, precum și alte drepturi prevăzute de actul
acțiuni/părți sociale: 10, participare la beneficii/pierderi:
                                constitutiv și de lege.
0,2210400000 %;
                                  8.4 Deținerea de acțiuni implică adeziunea la
  110. Varga Petru: 3.200,00 RON, număr acțiuni/părți
                                prevederile actului constitutiv, cu toate modificările
sociale: 64, participare la beneficii/pierderi:
                                suferite.
1,4146800000 %;
  111. Georgescu Aurelia: 100,00 RON, număr            Art. 9 - Obligațiuni
acțiuni/părți sociale: 2, participare la beneficii/pierderi:    9.1 Societatea poate emite obligațiuni la purtător sau
0,0442100000 %;                         nominative, pentru o sumă care se va aproba în adunarea
  112. Hamos Ruxandra: 300,00 RON, număr            generală extraordinară a acționarilor.
acțiuni/părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:    9.2 Suma pentru care se pot emite obligațiuni nu poate
0,1326300000 %;                         depăși trei pătrimi (3/4) din capitalul social vărsat și
  113. Danila Alexandru: 300,00 RON, număr           existent conform ultimelor situații financiare aprobate.
acțiuni/părți sociale: 6, participare la beneficii/pierderi:    9.3 Valoarea nominală a unei obligațiuni nu va putea fi
0,1326300000 %;                         mai mică de 2,5 lei, iar valoarea nominală covertibilă în
  114. S.C. NUCLEARMONTAJ S.A.: aport la capital        acțiuni să fie egală cu valoarea nominală a acțiunii.
123.900 lei; aport în natură: 115.750 lei, număr          9.4 Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de
acțiuni/părți sociale: 4.524, participare la          o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.
beneficii/pierderi: 54,77454 %.                  9.5 Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe
  6.3. Capitalul social este integral subscris și vărsat la  suport de hârtie sau în formă dematerializată.
data aprobării acestui document constitutiv.            9.6 Emiterea și tranzacționarea obligațiunilor care fac
  Art. 7 - Majorarea capitalului social            obiectul unei oferte publice vor fi supuse legii privind
  7.1 Aporturile, precum și bunurile sau valorile       valorile mobiliare și bursele de valori.
dobândite de societate pe tot parcursul existenței         9.7 Deținătătorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați
acesteia constituie proprietatea societății.          prin mandatari, alții decât administratorii, directorii sau
  7.2 Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii   funcționarii societății.
adunării generale extraordinare a acționarilor prin        9.8 Subscripția obligațiunilor va fi făcută pe
emiterea de noi acțiuni, precum și prin includerea de      exemplarele prospectului de emisiune.
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

  9.9 Valoarea obligațiunilor subscrise trebuie să fie       l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă
integral vărsată.                        categorie sau în acțiuni
  9.10 Titlurile obligațiunilor trebuie să cuprindă datele     m) emisiunea de obligațiuni
prevăzute în legislația pieței de capital.             n) orice altă hotărâre pentru care este cerută
  9.11. Titlurile vor fi semnate în conformitate cu      aprobarea adunării generale extraordinare.
dispozițiile art. 93 alin. 4 din Legea nr. 31/1990         10.6. Adunările generale ale acționarilor se vor ține la
republicată.                          sediul societății sau în orice alt loc stabilit prin convocare.
                                  Art. 11 - Cvorumul și majoritatea necesară pentru
          CAPITOLUL III
                                luarea hotărârilor
      Adunarea generală a acționarilor
                                  11.1 Adunarea generală ordinară a acționarilor va fi
  Art. 10 - Atribuțiile adunării generale a acționarilor   considerată valabil constituită dacă sunt prezenți
  10.1 Adunarea generală a acționarilor este organul     acționarii reprezentând cel puțin 1/2 din capitalul social.
suprem de conducere a Societății.                Hotărârile vor fi luate cu votul acționarilor ce dețin cel
  10.2 Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.   puțin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat
  10.3 Adunarea generală ordinară se întrunește cel      în adunare.
puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea       11.2 Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor
exercițiului financiar.                     nu va avea loc din cauza neîndeplinirii condițiilor de
  10.4 Principalele atribuții și obligații ale adunării    cvorum prevăzute la art. 11.1, adunarea generală
generale ordinare sunt următoarele:               ordinară a acționarilor reconvocată va fi legal constituită
  a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile     oricare ar fi partea de capital reprezentată de către
financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de      acționarii prezenți. Hotărârile vor fi luate cu majoritatea
administratorul unic și de auditorul financiar, și să fixeze  voturilor capitalului social reprezentat în adunare.
dividendul                             11.3 Adunarea generală extraordinară a acționarilor va
  b) să aleagă și să revoce administratorul unic       fi considerată valabil constituită dacă sunt prezenți
  c) să numească și să fixeze durata minimă a         acționarii reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social.
contractului de audit financiar, precum și să revoce      Hotărârile vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând
auditorul financiar                       cel puțin jumătate din capitalul social.
  d) să fixeze remunerația cuvenită administratorului       11.4 Dacă adunarea generală extraordinară nu va
unic și auditorului financiar                  avea loc din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum
  e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorului    prevăzute la art. 11.3, atunci o nouă adunare generală
unic                              extraordinară a acționarilor reconvocată va fi legal
  f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și,   constituită în prezența acționarilor reprezentând cel puțin
după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar   jumătate din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate cu
următor                             votul acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul
  g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea    social.
uneia sau mai multor unități ale societății.            Art. 12 - Convocarea AGA
  10.5 Adunarea generală extraordinară se întrunește       12.1 Adunarea generală este convocată de
ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:    administratorul unic ori de câte ori este necesar. Termenul
  a) schimbarea formei juridice a societății         de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la
  b) mutarea sediului societății               publicarea convocării în Monitorul Oficial al României,
  c) schimbarea obiectului de activitate al societății    Partea a IV-a. Au dreptul de a cere introducerea unor noi
  d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare,    puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari
sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea       reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din
unități fără personalitate juridică, dacă prin actul      capitalul social.
constitutiv nu se prevede altfel                  12.2 Adunarea generală a acționarilor va fi convocată
  e) prelungirea duratei societății              printr-un anunț publicat în Monitorul Oficial al României,
  f) majorarea capitalului social               Partea a IV-a, și într-un ziar de largă răspândire din
  g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin  localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai
emisiune de noi acțiuni                     apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia
  h) fuziunea cu alte societății sau divizarea societății   Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării, în
  i) dizolvarea anticipată a societății            termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către
  j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător  administratorul unic a deciziei de întrunire a adunării
sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative       generale.
  k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă               CAPITOLUL IV
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                29

   Adunarea generală a deținătorilor de obligațiuni         16.2. Hotărârile adunării deținătorilor de obligațiuni pot
  Art. 13                            fi atacate în justiție de către deținătorii care nu au luat
  13.1. Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare   parte la adunare sau au votat contra și au cerut să se
generală, pentru a delibera asupra intereselor lor.        insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței, în
  13.2. Adunarea va fi convocată pe cheltuiala societății    termenul și cu efectele arătate în art. 132 și 133 din Legea
care a emis obligațiunile, la cererea unui număr de        nr. 31/1990, republicată.
deținători care să reprezinte a patra parte din titlurile       Art. 17
emise și nerambursate sau, după numirea                Acțiunea în justiție a deținătorului de obligațiuni
reprezentanților deținătorilor de obligațiuni, la cererea     împotriva societății nu este admisibilă dacă are același
acestora.                             obiect cu al acțiunii intentate de reprezentantul
  13.3. Dispozițiile prevăzute pentru adunarea ordinară     deținătorilor de obligațiuni sau este contrară unei hotărâri
a acționarilor se aplică și adunării deținătorilor de       a adunării deținătorilor de obligațiuni.
obligațiuni, în ce privește formele, condițiile, termenele      Art. 18
convocării, depunerea titlurilor și votarea.             18.1. Obligațiunile se rambursează de societatea
  13.4. Societatea emitentă nu poate participa la        emitentă la scadență.
deliberările adunării deținătorilor de obligațiuni, în baza      18.2. Înainte de scadență, obligațiunile din aceeași
obligațiunilor pe care le posedă.                 emisiune și cu aceeași valoare pot fi rambursate, prin
  13.5. Deținătorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați   tragere la sorți, la o sumă superioară valorii lor nominale,
prin mandatari, alții decât administratorul unic, sau       stabilită de societate și anunțată public cu cel puțin 15 zile
funcționarii societății.                     înainte de data tragerii la sorți.
  Art. 14                              18.3. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în
  14.1. Adunarea deținătorilor de obligațiuni legal       acțiuni ale societății emitente, în condițiile stabilite în
                                 prospectul de ofertă publică.
constituită poate:
  a) să numescă un reprezentant al deținătorilor de                   CAPITOLUL V
obligațiuni și unul sau mai mulți supleanți, cu dreptul de              Administrarea societății
a-i reprezenta față de societate și în justiție, fixându-le     Art. 19 - Administratorul unic
remunerația; aceștia nu pot lua parte la administrarea        19.1. Sistemul de administrare al societății este
societății, dar vor putea asista la adunările sale generale;   sistemul unitar.
  b) să îndeplinească toate actele de supraveghere și de      Societatea va fi administrată de un administrator unic
apărare a intereselor lor comune sau să autorizeze un       pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea renumirii.
reprezentant cu îndeplinirea lor;                  Administratorul unic este:
  c) să constituie un fond, care va putea fi luat din        • domnul Martin Dirnböck,
dobânzile cuvenite deținătorilor de obligațiuni, pentru a      de naționalitate: austriacă,
face față cheltuielilor necesare apărării drepturilor lor,      sex: bărbătesc,
stabilind, în același timp, regulile pentru gestiunea acestui    născut la data de 19.10.1972 în localitatea Graz,
fond;                               Austria,
  d) să se opună la orice modificare a actului constitutiv     domiciliat în localitatea Brunn Am Gebirge, Austria,
sau a condițiilor împrumutului, prin care s-ar putea aduce      posesor al pașaportului tip P, nr. L 0561633 6 eliberat
o atingere drepturilor deținătorilor de obligațiuni;       de Bezirkshauptmannschaft Mödling la data de
  e) să se pronunțe asupra emiterii de noi obligațiuni.     8.06.2005.
  14.2. Hotărârile adunării vor fi aduse la cunoștință       19.2. Numirea și atribuțiile administratorului unic
societății, în termen de cel mult 3 zile de la adoptarea lor.    1. Administratorul unic este desemnat de către
  Art. 15                            adunarea generală ordinară a acționarilor.
  Pentru validitatea deliberărilor prevăzute la art. 14.1 lit.   2. Candidații pentru posturile de administrator unic
a), b) și c) hotărârea se ia cu o majoritate reprezentând     sunt nominalizați de către acționari.
cel puțin o treime din titlurile emise și nerambursate; în      3. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorul
celelalte cazuri este necesară prezența în adunare a       unic nu poate încheia cu societatea un contract de
deținătorilor reprezentând cel puțin două treimi din titlurile  muncă.
nerambursate și votul favorabil a cel puțin patru cincimi      4. Administratorul unic poate fi revocat oricând de
din titlurile reprezentate la adunare.              către adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA).
  Art. 16                              5. În caz de vacantă a postului de administrator unic,
  16.1. Hotărârile luate de adunarea deținătorilor de      AGOA procedează la numirea unui administrator
obligațiuni sunt obligatorii și pentru deținătorii care nu au   provizoriu până la întrunirea adunării generale ordinare a
luat parte la adunare sau au votat contra.            acționarilor.
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

  6. Administratorul unic coordonează activitatea          20.8. Administratorul unic este solidar răspunzător cu
societății și raportează cu privire la aceasta adunării      predecesorul său imediat dacă, având cunoștință de
generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a     neregulile săvârșite de acesta, nu le comunică auditorului
organelor societății.                       financiar.
  7. În cazul în care administratorul unic se află în        20.9. Administratorul unic care are într-o anumită
imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe     operațiune, direct sau indirect, interese contrare
durata stării respective de imposibilitate, adunarea        intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre
generală a acționarilor poate însărcina un alt           aceasta pe auditorii financiari și să nu ia parte la nicio
administrator cu îndeplinirea acestei funcții temporar.      deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași
  Art. 20. Atribuțiile, obligațiile și răspunderea        obligație o are administratorul unic în cazul în care, într-o
administratorului unic                       anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția
  20.1. Administratorul unic este însărcinat cu         sa, rudele ori afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.
îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru         20.10. Administratorul unic are competența să
realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția   completeze obiectul de activitate al societății și să-l
celor rezervate de lege pentru adunarea generală a         recodifice în cazul în care modificarea legislației o cere,
acționarilor.                           competența atribuită prin hotărârea adunării generale
  20.2. Administratorul unic are următoarele competențe     extraordinare a acționarilor.
de bază, care nu pot fi delegate directorilor:            20.11. Atribuțiile, obligațiile și răspunderile
  a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de    administratorului unic se completează cu cele prevăzute
dezvoltare ale societății;                     de Legea nr. 31/1990, modificată, precum și cu cele
  b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și  prevăzute de legislația în vigoare.
aprobarea planificării financiare;
  c) numirea și revocarea directorului general și                    CAPITOLUL VI
stabilirea remunerației acestuia;                            Controlul societății
  d) supravegherea activității directorilor din subordine;     Art. 21 - Auditul financiar
  e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării       21.1 Situațiile financiare ale SC NUCELARMONTAJ
generale a acționarilor și implementarea hotărârilor        INTERNATIONAL - S.A. sunt supuse obligației de
acesteia;                             auditare, vor fi auditate conform legii de către un auditor
  f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii     financiar ales de către adunarea generală ordinară a
insolvenței societății.                      acționarilor societății.
  20.3. Nu pot fi delegate directorului general atribuțiile     Durata mandatului pentru auditorul financiar este de 3
primite de către administratorul unic din partea adunării     ani.
generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din       Administratorul unic al SC NUCLEAR MONTAJ
Legea nr. 31/1990, modificată.                   INTERNATIONAL - S.A. înregistrează la registrul
  20.4. Administratorul unic își va exercita mandatul cu     comerțului orice schimbare a auditorului financiar.
loialitate, în interesul societății. Administratorul nu încalcă    Atribuțiile auditorului financiar sunt cele stabilite prin
această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de     lege.
afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere
că acționează în interesul societății și pe baza unor                   CAPITOLUL VII
informații adecvate. Decizia de afaceri este orice decizie       Anul fiscal, calcularea și distribuirea dividendelor
de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la         Art. 22 - Anul fiscal
administrarea societății.                       22.1. Anul fiscal începe la 1 ianuarie și se termină la 31
  20.5. Administratorul unic nu are voie să divulge       decembrie în fiecare an, cu excepția primul an de
informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale       activitate, când începe la momentul înregistrării Societății
societății, la care are acces în calitate de administrator     la registrul comerțului.
unic. Această obligație îi revine și după încetarea          Art. 23 - Repartizarea profitului
mandatului de administrator. Conținutul și durata           23.1. Profitul net al Societății, stabilit pe bază de bilanț,
obligațiilor sunt prevăzute în contract.              se repartizează conform hotărârii AGA.
  20.6. Administratorul unic este răspunzător de
îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor art. 72             CAPITOLUL VIII
și 73 din Legea nr. 31/1990, modificată.               Dizolvarea, lichidarea societății, soluționarea litigiilor
  20.7. Administratorul unic răspunde față de societate                și dispoziții finale
pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de         Art. 24 - Dizolvarea societății
directorul general sau de personalul încadrat, când dauna       24.1. Dizolvarea societății are loc în următoarele
nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea      situații:
impusă de îndatoririle funcției lor.                  a) hotărârea adunării generale a acționarilor,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009                  31

  b) falimentul societății,                    generale. Orice acționar poate face opoziție, în termen de
  c) micșorarea capitalului social cu 50 % din valoarea      15 zile de la publicare. Orice acționar are dreptul să
sa, dacă acționarii nu convin reducerea capitalului,        intervină în instanță, iar hotărârea va fi opozabilă și
  d) reducerea capitalului social sub minimul prevăzut      acționarilor neintervenienți.
de lege,                                Dacă lichidarea se prelungește peste durata
  e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat,     exercițiului financiar, lichidatorii sunt obligați să
pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave        întocmească situația financiară anuală, conformându-se
dintre asociați, care împiedică funcționarea societății,      dispozițiilor legale.
  f) dacă administratorul unic constată că, în urma unor       După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc
pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate   situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine
conform legii, activul net al societății, determinat ca       fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății, însoțită
diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia,  de raportul auditorului financiar.
s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea           Situația financiară, semnată de lichidatori, se va
capitalului social subscris, va convoca de îndată          depune pentru a fi menționată, la Oficiul registrului
adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă        comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al
societatea trebuie dizolvată,                    României, Partea a IV-a.
  g) în cazul în care societatea are mai puțin de           25.2. În cazul în care societatea aflată în lichidare este
2 acționari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice        în stare de insolvență, lichidatorul este obligat să ceară
persoană interesată poate solicita instanței dizolvarea       deschiderea procedurii insolvenței. În condițiile legislației
societății. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la       insolvenței, creditorii vor putea cere deschiderea
rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești de         procedurii insolvenței față de societatea aflată în curs de
dizolvare, numărul minim de acționari prevăzut de lege       lichidare.
este reconstituit.                           Art. 26 - Litigii
  24.2. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea        26.1. Orice litigiu s-ar ivi între acționari, între acționari
procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în    și administratori, între administratori sau între societate și
cazul fuziunii ori divizării totale a societății. Din momentul   comitetul de audit, se va soluționa de către instanța
dizolvării, administratorul unic nu mai poate întreprinde      competentă de la sediul societății.
noi operațiuni. În caz contrar, acesta este personal și         Art. 27 - Dispoziții finale
solidar răspunzător pentru acțiunile întreprinse. La data        Prezentul act constitutiv conține clauzele ce au
rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de         constituit voința părților de la data constituirii societății și
dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit Legii   până în prezent, precum și dispoziții ale legii în vigoare.
nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/27.11.2006.         Societatea va face cu bună credință toate demersurile
  Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru     pentru bunul mers al activității tuturor firmelor
operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.        componente ale grupului NUCLEARMONTAJ.
  Art. 25 - Lichidarea societății                   Membrii fondatori au avantajul de a beneficia de
  25.1. Numirea lichidatorilor în societățile pe acțiuni se    facilitatea vărsării parțiale (30 %), la constituirea
face de adunarea generală, care hotărăște lichidarea.        capitalului social, conform prevederilor legislației în
  Competența adunării generale a acționarilor va         vigoare.
continua chiar în cursul lichidării. Odată cu numirea          În cazul în care nu se respectă prevederile legale
lichidatorilor vor înceta competențele și atribuțiile        privind vărsarea capitalului, capitalul nevărsat la termenul
administratorului unic.                       legal va fi vărsat de ceilalți membrii fondatori.
  Administratorul unic va prezenta lichidatorilor o dare       Societatea se obligă să folosească contractele,
de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la        subcontractele, serviciile, creditele, creanțele, stocurile,
ultima situație financiară aprobată până la începerea        depozitele, mijloacele fixe, sculele și dispozitivele, etc. din
lichidării. Lichidatorii au dreptul să aprobe darea de       dotarea societăților componente ale grupului
seamă și să facă sau să susțină eventualele contestații cu     NUCLEARMONTAJ cu prioritate față de alte oferte
privire la aceasta.                         exterioare grupului.
  În cazul în care administratorul unic este numit          Toți acționarii sunt de acord în mod necondiționat cu
lichidator judiciar, darea de seamă asupra gestiunii sale      valorile aportului în natură adus de acționarul majoritar
se va depune la Oficiul registrului comerțului și se va       SC NUCLEAR MONTAJ INTERNATIONAL - S.A.,
publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,      București, și declară că nu vor contesta niciodată aceste
împreună cu bilanțul final de lichidare.              valori pe toată perioada de existență a societății.
  Când gestiunea trece peste durata unui exercițiu          Prezentul act constitutiv s-a actualizat în conformitate
financiar, darea de seamă trebuie anexată la prima         cu hotărârea adunării generale extraordinare a
situație financiară pe care lichidatorii o prezintă adunării    acționarilor din data de        , în conformitate cu
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 957/12.II.2009

punctele de pe ordinea de zi aprobate de adunarea                 În caz de neîntrunire a cvorumului legal la data
generală ordinară a acționarilor din data de                  prevăzută mai sus, adunarea generală a asociaților se va
  Prezentul act adițional a fost redactat astăzi,     , în        întruni din nou, la data de 18.04.2009, la aceeași oră, în
limba română, în trei exemplare originale.                   același loc, cu aceeași ordine de zi.
  Fiecare exemplar are valoare juridică egală.                   (29/958.070)
  Acționarii împuternicesc pe           să semneze
forma actualizată a actului constitutiv al SC NUCLEAR                       Societatea Comercială
MONTAJ INTERNATIONAL - S.A. corespunzător cu                            MARMOVEST - S.A.
hotărârile acționarilor adoptate în AGOA din         și                    București
AGEA din
                                                     CONVOCARE
  Împuternicit conform hotărârii adunării generale
extraordinare a acționarilor din ..................                           A.G.A.
  (28/958.069)                                 Președintele C.A. al SC MARMOVEST SA, cu sediul
                                        în București, B-dul Timișoara nr. 119, sector 6, convoacă
        Societatea Comercială                     adunarea generală ordinară a acționarilor pentru ziua de
      FOTBAL CLUB U CRAIOVA - S.A.                    24.03.2009, ora 14, la sediul societății.
         Craiova, județul Dolj                      Dacă la data programată nu se întrunește cvorumul,
                                        adunarea generală ordinară se va ține în ziua de
              CONVOCARE
                                        25.03.2009, la aceeași oră și la aceeași adresă.
  Consiliul de administrație al S.C. FOTBAL CLUB U                Ordinea de zi
CRAIOVA SA convoacă adunarea generală a asociaților                1. Raportul de gestiune al C.A. privind exercițiul
în ședință extraordinară, la sediul societății din Craiova,          financiar pe anul 2008
str. Sf. Dumitru nr. 1, județul Dolj, pentru data de               2. Raportul comisiei de cenzori
18.03.2009, ora 12.00, având următoarea ordine de zi:               3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2008
  1. Aprobarea finală a proiectului de divizare a SC               4. Aprobarea BVC pe anul 2009
FOTBAL CLUB U CRAIOVA SA, respectiv constituirea                 5. Prezentarea ofertei de vânzare acțiuni a d-lui
prin divizare a încă două societăți comerciale desprinse            Dumitru Radu Marian
din societatea mamă.                               6. Diverse.
  2. Diverse.                                   (30/958.071)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|348561|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 957/12.II.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO