Docstoc

2009_0828

Document Sample
2009_0828 Powered By Docstoc
					                          PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 828       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                Luni, 9 februarie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       RUTIER AUTOLUK - S.R.L.                     RUTIER AUTOLUK - S.R.L.
                                            Arad
               Arad
                                            NOTIFICARE
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnatul Rusu Marius Claudiu, domiciliat în Arad,     Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Str. Bihorului nr. 5, bl. A, ap. 13, jud. Arad, identificat cu  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
C.I. seria AR nr. 212992, eliberată de Pol Arad, CNP
                                 actului constitutiv al Societății Comerciale RUTIER
1800821205565, în calitate de asociat unic, precum și      AUTOLUK - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, Str.
Rusu Andreea-Ioana, care și-a manifestat interesul de a     Bihorului nr. 5, bl. A, et. III, ap. 13, județul Arad,
deveni asociat, azi, 14.10.2008, adopt prezenta hotărâre:    înregistrată sub nr. J 2/2081/2007, cod unic de
                                 înregistrare 22745848, care a fost înregistrat sub nr.
  1. Începând cu data de 14.10.2008 se cooptează în
                                 53449 din data de 15.10.2008.
societate dna Rusu Andreea-Ioana, cetățean român,          (2/829.819)
născută la data de 17.09.1979 în Brad, jud. Hunedoara,
domiciliată în Arad, Str. Bihorului nr. 5, bl. A, ap. 13, jud.          Societatea Comercială
                                           NETA - S.R.L.
Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 212995, eliberată de
                                             Arad
Pol. Arad la 26.05.2004, CNP 2790917200017.
  2. Cu aceeași dată, asociatul fondator cesionează cu           HOTĂRÂREA NR. 1/14.10.2008
titlu gratuit asociatului cooptat 10 (zece) părți sociale în    Subsemnatul Puha Nicolai, cetățean român, născut la
valoare totală de 100 (unasută) lei, reprezentând 50 %      data de 1.01.1953 în localitatea Rădăuți, județul
                                 Suceava, domiciliat în Arad, Calea Radnei nr. 282, județul
din capitalul social total.
                                 Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 114740, eliberată la
  3. Se numește în funcția de administrator și         data de 27.05.2002 de Pol. mun. Arad, având CNP
reprezentant Rusu Andreea-Ioana, atribuțiile legate de      1530101020130, asociat unic al S.C. NETA - S.R.L., am
administrare și reprezentare urmând a fi îndeplinite de     hotărât modificarea actelor constitutive ale societății după
                                 cum urmează:
Rusu Marius-Claudiu și Rusu Andreea-Ioana.
                                  Art. 1. Se completează obiectul secundar de activitate
  4. Celelalte prevederi rămân nemodificate.          al S.C NETA - S.R.L. cu următoarele activități, codificate
  (1/829.818)                         potrivit CAEN Rev. 2.
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

  74 - alte activități profesionale, științifice și tehnice  Municipiului Arad, CNP 1780225020017, și Malița
  7410 - activități de design specializat;           Florian-Constantin, cetățean român, născut la data de
  7420 - activități fotografice;                21.05.1976 în com. Apateu, jud. Arad, domiciliat în
  7430 - activități de traducere scrisă și orală;
                                Pecica, Str. 208, nr. 24, jud. Arad, identificat cu C.I. seria
  7490 - activități profesionale, științifice și tehnice.
                                AR nr. 374587, eliberată la data de 13.12.2007 de
  Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv se
mențin.                             SPCLEP Pecica, CNP 1760521020071.
  Prezenta hotărâre a fost întocmită în cinci exemplare      2. Pe această dată se retrage din societate asociatul
originale.                           Cîrpaci Ciprian-Marius, care declară că este de acord cu
   (3/829.820)                        transmiterea tuturor drepturilor sale asupra societății
                                către asociații cooptați, renunțând la orice funcție și
        Societatea Comercială
                                calitate deținută până în prezent, aducând, de asemenea,
          NETA - S.R.L.
             Arad                  la cunoștința acestora că societatea antemenționată are
                                datorii, așa cum rezultă din documentele contabile
           NOTIFICARE                prezentate.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      3. Asociatul care se retrage Cîrpaci Ciprian-Marius
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  cesionează cu titlu gratuit toate părțile sociale pe care le
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   deține din capitalul social către asociații cooptați, după
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    cum urmează, către Sărmaș Grigore-Florin 10 părți
actului constitutiv al Societății Comerciale NETA - S.R.L.,
                                sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 100 lei,
cu sediul în municipiul Arad, Calea Radnei nr. 282, județul
Arad, înregistrată sub nr. J 2/657/1992, cod unic de      reprezentând 50 % din capitalul social, iar către Malita
înregistrare 1683246, care a fost înregistrat sub nr. 53480   Florian-Constantin 10 părți sociale a câte 10 lei fiecare,
din data de 15.10.2008.                     respectiv 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social.
  (4/829.821)                          4. Asociații cooptați declară că primesc părțile sociale
                                și vor continua activitatea societății conform actului
      Societatea Comercială
                                constitutiv al acesteia, cu modificările care rezultă din
      JR. & TIN OIL - S.R.L.
 satul Sâmbăteni, comuna Păuliș, județul Arad          prezenta hotărâre, cunoscând, totodată, situația
                                financiară a societății rezultată din documentele contabile
        HOTĂRÂREA NR. 2/2008               puse la dispoziția acestora.
  Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul   5. Capitalul social total rămâne la valoarea inițială de
de funcționare al societății, subsemnatul Cîrpaci Ciprian-   200 (douăsute) lei, divizat în 20 (duăzeci) părți sociale a
Marius, cetățean român, născut la data de 1.01.1980 în     câte 10 (zece) lei fiecare parte.
Lipova, jud. Arad, domiciliat în sat Sâmbăteni (com.        6. Asociatul Sărmaș Grigore-Florin deține 10 părți
Păuliș), nr. 79, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr.  sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 100 lei,
097812 eliberată de Poliția Lipova la data de 15.01.2002,
                                reprezentând 50 % din capitalul social, asociatul Malița
CNP 1800101024001, în prezența dlor Sărmaș Grigore-
Florin, cetățean român, născut la data de 25.02.1978 în     Florian-Constantin deține 10 părți sociale a câte 10 lei
municipiul Arad, jud. Arad, domiciliat în Pecica, Str. 205,   fiecare, respectiv 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul
nr. 6, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 237136,   social. Beneficiile și pierderile se împart în mod egal,
eliberată la data de 12.11.2004 de Poliția Municipiului     corespunzător cotelor de participare la capitalul social.
Arad, CNP 1780225020017, și Malița Florian-Constantin,       7. Se revocă din funcția de administrator și de
cetățean român, născut la data de 21.05.1976 în com.
                                reprezentant Cîrpaci Ciprian-Marius și se numește
Apateu, jud. Arad, domiciliat în Pecica, Str. 208, nr. 24,
jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 374587, eliberată  administrator Sărmaș Grigore-Florin, cu puteri depline și
la data de 13.12.2007 de SPCLEP Pecica, CNP           pe o perioadă de timp nelimitată.
1760521020071, care și-au manifestat interesul de a        8. Asociatul care se retrage declară că nu mai are nicio
deveni asociați ai acestei societăți azi, 15.10.2008, adopt   pretenție față de societate și față de noii asociați.
următoarea hotărâre:                        9. Se închide punctul de lucru al societății mai sus
  1. Se cooptează în S.C. JR. & TIN OIL - S.R.L., cu      menționate de la adresa din Sâmbăteni nr. 17, jud. Arad.
sediul în Sâmbăteni nr. 102, jud. Arad, dnii Sărmaș
                                  10. În baza prezentei hotărâri se vor îndeplini
Grigore-Florin, cetățean român, născut la data de
25.02.1978 în municipiul Arad, jud. Arad, domiciliat în     formalitățile de autorizare, publicitate și înscrierea de
Pecica, Str. 205, nr. 6, jud. Arad, identificat cu C.I. seria  mențiuni în Registrul comerțului.
AR nr. 237136, eliberată la data de 12.11.2004 de Poliția      (5/829.822)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009                3

      Societatea Comercială                veniturile din investiții, așa cum acestea sunt definite,
      JR. & TIN OIL - S.R.L.               stabilite și calculate prin prevederile art. 65-67 din Codul
 satul Sâmbăteni, comuna Păuliș, județul Arad         fiscal.
                                  Art. 3. Părțile declară că nu mai nicio pretenție una față
           NOTIFICARE                de cealaltă și nici față de societate rezultând din prezenta
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    cesiune.
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    (7/829.824)
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al         Societatea Comercială
actului constitutiv al Societății Comerciale JR. & TIN OIL -   INTERNATIONAL BUSINESS CENTER - S.R.L.
S.R.L., cu sediul în satul Sâmbăteni nr. 102, comuna                Arad
Păuliș, județul Arad, înregistrată sub nr. J 2/288/2003,
cod unic de înregistrare 15277620, care a fost înregistrat              NOTIFICARE
sub nr. 53492 din data de 15.10.2008.               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (6/829.823)                        Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
      Societatea Comercială
 INTERNATIONAL BUSINESS CENTER - S.R.L.            completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
          Arad                    actului constitutiv al Societății Comerciale
                                INTERNATIONAL BUSINESS CENTER - S.R.L., cu
           HOTĂRÂRE                 sediul în municipiul Arad, Str. Egalității nr. 7, județul Arad,
                                înregistrată sub nr. J 2/756/2002, cod unic de înregistrare
     a adunării generale a asociatului unic        14897110, care a fost înregistrat sub nr. 53506 din data
     al S.C. INTERNATIONAL BUSINESS            de 15.10.2008.
            CENTER - S.R.L.               (8/829.825)
  Subscrisa LBL Projecktmanagement - U
Vermarktungs Gmbh, cu sediul în str. DelpoldSauer nr.             Societatea Comercială
35, Hohenems, persoană juridică austriacă, reprezentată           EMA PROSPER 2008 - S.R.L.
prin Barta Amelia Anca, cetățean român, născută la data                Arad
de 11.05.1977 în Lipova, jud. Arad, identificată cu C.I.
seria AR nr. 158318, emisă de Pol. Arad la data de               HOTĂRÂREA NR. 1/2008
14.05.2003, CNP 2770511020015, domiciliată în Arad,
                                 Subsemnatul Crăciun Dorel, domiciliat în Arad, Str.
Str. Egalității nr. 7, jud. Arad,
                                Memorandumului nr. 7, ap. 2A+3, jud. Arad, identificat cu
  în calitate de asociat unic al S.C. INTERNATIONAL
BUSINESS CENTER - S.R.L.,                   C.I. seria AR nr. 335354, în calitate de asociat unic,
  întrunit în adunare generală astăzi, 29.09.2008,      lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul
  adopt prezenta hotărâre prin care:             constitutiv azi, 16.10.2008, adopt prezenta hotărâre:
  Art. 1. Se decide retragerea din societate a LBL        Se deschide un punct de lucru în Arad, piața Mihai
Projecktmanagement - U Vermarktungs Gmbh, cu sediul      Viteazul, ap. 2.
în str. DelpoldSauer nr. 35, Hohenems, persoană juridică     Se va solicita operarea mențiunilor corespunzătoare în
austriacă, 1651214020027, eliberat de mun. Arad la data    Registrul comerțului, prin grija căruia va fi îndeplinită și
de 30.11.1999 prin cesionarea tuturor părților sociale     publicitatea legală.
către APS Prototypen & Simulations-Service-u.           (9/829.826)
HandelsGmbh, persoană juridică austriacă, cu sediul în
Markstrasse 7, 6845 Hohenems, Austria, înmatriculată în            Societatea Comercială
registrul comerțului Fedkirch, sub nr. FN 147189f, având            COBANTUR - S.R.L.
cod fiscal 3391965, prin Alfred Ladewing, domiciliat în D-       satul Satu Mare, comuna Secusigiu
83707 Bad Wiessee, Finner 6, identificat cu Reisepass               județul Arad
der BH Dornbirn vom 10.01.1996, A0093122.
  În urma cesiunii, structura asociaților și a capitalului          HOTĂRÂREA NR. 4/2008
social va fi următoarea:
                                          a asociaților
  • APS Prototypen & Simulations-Service-u.
HandelsGmbh deține 20 de părți sociale în valoare de       Subsemnații Necmi Cobanoglu, în calitate de
200 lei, reprezentând 100 % capitalul social.         reprezentant al asociatei persoană juridică turcă
  Art. 2. Cesiunea părților sociale are loc la valoarea lor  Cobantur Turism Ticaret Ve Nakliyat LTD, STI, și Kavukcu
nominală a părților sociale fără obținerea vreunui câștig și  Mesut, cetățean turc, în calitate de asociat, adoptă
fără a fi supus obligației de plată a impozitului pe      prezenta hotărâre:
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

  1. Se deschid puncte de lucru la adresa: Arad, str.      statutului de funcționare al societății cu modificările ce
Metianu nr. 6, ap. 1/b și ap. 1/d, cu activitatea 4941 -     rezultă din prezenta, cunoscând situația contabilă a
transporturi rutiere de mărfuri.                 societății la data prezentei.
  2. Se radiază punctul de lucru din Arad, str. Vasile       4. Retrăgându-se din societate, Moț Livia pierde și
Goldiș nr. 6, ap. 11, jud. Arad.                 calitatea de administrator și reprezentant al societății.
  Redactat și semnat azi, 14.10.2008 în 4 (patru)         5. Se numește în funcția de administrator asociatul
exemplare originale.                       cooptat Todor Teodor.
  (10/829.827)                          6. Moț Livia declară că nu mai are nicio pretenție față
                                 de asociatul cooptat sau față de societate.
        Societatea Comercială                7. Prezenta hotărâre ține loc de contract de cesiune.
         TAP CON - S.R.L.                 8. Se modifică activitatea principală după cum
             Arad                  urmează:
                                  Domeniul principal de activitate va fi: 552 - facilități de
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată.
  Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul   Activitatea principală: 5520 - facilități de cazare pentru
de funcționare al societății azi, 15.10.2008, asociații     vacanțe și perioade de scurtă durată.
Costa Tudor, domiciliat în Arad, Str. Mioriței nr. 5, bl. 142,   9. Vechia activitate principală va trece în obiectul
ap. 8, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 143893,    secundar de activitate.
CNP 1640619020018, eliberată la 30.01.2003 de Poliția         (12/829.829)
Arad, și Costea Cornel, domiciliat în Arad, Str. Cedrului nr.
25, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 182264, CNP            Societatea Comercială
1570922020031, eliberată la 4.10.2003 de Poliția Arad,              IZVORUL RECE - S.R.L.
adoptă prezenta hotărâre:                                  Arad
  1. Se deschide un punct de lucru situat în Arad, str.
Iuliu Maniu nr. 242, jud. Arad.                             NOTIFICARE
   (11/829.828)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
         Societatea Comercială              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
        IZVORUL RECE - S.R.L.              completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
             Arad                  actului constitutiv al Societății Comerciale IZVORUL
                                 RECE - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Abrud nr.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               2/B, județul Arad, înregistrată sub nr. J 2/50/1996, cod
  Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul  unic de înregistrare 8099857, care a fost înregistrat sub
de funcționare al societății, subsemnata Moț Livia,       nr. 53600 din data de 16.10.2008.
domiciliată în Arad, str. Abrud nr. 90, bl. 158, sc. B, ap. 8,    (13/829.830)
jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 051204, CNP
2570717020024, eliberată la 5.12.2000 de Pol. Arad, în            Societatea Comercială
calitate de asociat unic și reprezentant al S.C. IZVORUL        LORENA COMPANY PRODUCT - S.R.L.
RECE - S.R.L., în prezența domnului Todor Teodor, de                  Arad
cetățenie română, născut în sat Calacea, jud. Bihor, la
3.03.1961, domiciliat în Abrud nr. 2/B, jud. Arad,                HOTĂRÂREA NR. 1/2008
identificat cu C.I. seria AR nr. 124724, CNP             Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul
1610303020037, eliberată de Pol. Arad la 22.08.2002,       de funcționare al societății azi, 12.10.2008 asociații
care și-a manifestat interesul de a deveni asociat al      Vacean Elena, cetățean român, născută la 14.06.1963 în
acestei societăți astăzi, 14.10.2008, adopt prezenta       Ineu, jud. Arad, domiciliată în Arad, str. Crasna nr. 21-23,
hotărâre:                            bl. F, sc. B, et. 4, ap. 27, jud. Arad, identificată cu C.I. seria
  1. Începând cu data de 14.10.2008, se cooptează, ca      AR nr. 075872, CNP 2630614020018, eliberată la
asociat în S.C. IZVORUL RECE - S.R.L., dl Todor Teodor.     4.07.2001 de Pol. Arad, și Galea Florin, cetățean român,
  2. Cu aceeași dată, asociata Moț Livia se retrage din     născut la data de 27.05.1975 în com. Craiva, jud. Arad,
societate și cesionează, la valoarea nominală, către       domiciliat în Arad, Str. Porumbului nr. 22, jud. Arad,
asociatul cooptat Todor Teodor, cele 20 (douăzeci) părți     identificat cu C.I. seria AR nr. 345370, CNP
sociale a câte 10 (zece) lei fiecare, reprezentând întregul   1750527022813, eliberată de SPCLEP Arad, adoptă
capital al societății, în valoare de 200 (douăsute) lei.     prezenta hotărâre:
  3. Asociatul cooptat, Todor Teodor, declară că          1. Se modifică sediul social de la adresa Arad, str.
primește părțile sociale cesionate lui, și va continua      Crasna nr. 23, bl. F, sc. B, et. 4, ap. 27, jud. Arad, la
activitatea societății, în calitate de asociat unic, conform   adresa Arad, Str. Vișinului nr. 56, jud. Arad.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009                5

 2. Menționăm că la noua adresă a sediului social nu se       3. Draga Viorel-Zoran și Draga Luana (fostă Nagy),
găsește sediul unei alte societăți comerciale.          cesionând toate părțile sociale pe care le dețin la
 3. Se închide punctul de lucru situat în Arad, str. Petru   societate, pierd orice calitate de reprezentare a societății
Rareș nr. 89, jud. Arad.                     și declară că nu mai au nicio pretenție față de asociatul
  (14/829.831)                         cooptat sau față de societate.
                                   4. Se revocă din funcția de administratori Draga Viorel-
      Societatea Comercială                Zoran și Draga Luana (fostă Nagy), societatea urmând să
   LORENA COMPANY PRODUCT - S.R.L.              fie administrată de asociatul cooptat Mocanu Luigi-Călin.
           Arad                      5. Asociații cedenți își asumă responsabilitatea pentru
                                 eventualele debite sau litigii survenite ulterior datei
            NOTIFICARE                prezentei hotărâri și care au o cauză anterioară acestei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    hotărâri, de care asociatul cooptat Mocanu Luigi-Călin nu
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   a avut cunoștință.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și      6. Prezenta hotărâre ține loc de contract de cesiune.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      7. Se modifică sediul social de la adresa Arad, Str.
actului constitutiv al Societății Comerciale LORENA       Semanutorilor nr. 1, bl. 223, et. 2, ap. 8, jud. Arad, la
COMPANY PRODUCT - S.R.L., cu sediul în municipiul        adresa Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. A7, sc. C, ap. 1, jud.
Arad, Str. Vișinului nr. 56, județul Arad, înregistrată sub   Arad.
nr. J 2/990/2005, cod unic de înregistrare 17647193, care       (16/829.833)
a fost înregistrat sub nr. 53607 din data de 16.10.2008.
   (15/829.832)                                Societatea Comercială
                                        ZORTRANSPORT - S.R.L.
        Societatea Comercială                           Arad
        ZORTRANSPORT - S.R.L.
             Arad                              NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Adunarea generală a asociaților, întrunită la        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
14.10.2008, prezenți fiind cei doi asociați, Draga Viorel-    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Zoran, domiciliat în Arad, str. Banu Mărăcine nr. 7, bl. 7,   actului constitutiv al Societății Comerciale
ap. 9, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 340692,    ZORTRANSPORT - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad,
CNP 1720226020037, eliberată la 26.04.2007 de          calea Aurel Vlaicu, bl. A7, sc. C, ap. 1, județul Arad,
SPCLEP Arad, și Draga Luana (fostă Nagy), domiciliată      înregistrată sub nr. J 2/221/2007, cod unic de înregistrare
în Arad, Str. Semanutorilor nr. 1, bl. 223, et. 2, ap. 8, jud.  20919310, care a fost înregistrat sub nr. 53608 din data
Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 375037, CNP       de 16.10.2008.
2750209020022, eliberată la 17.12.2007 de SPCLEP           (17/829.834)
Arad, și în prezența dlui Mocanu Luigi-Călin, cetățean
român, născut la 22.08.1967 în Arad, jud. Arad, domiciliat            Societatea Comercială
în Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. A7, sc. C, ap. 1, jud. Arad,           ROTIPAL - S.R.L.
identificat cu C.I. seria AR nr. 217918, CNP                       Arad
1670822020075, eliberată la 19.06.2004 de Pol. Arad,
luând în discuție cererea acestuia, de a prelua toate              HOTĂRÂREA NR. 1/2008
părțile sociale ale asociaților, cu unanimitate de voturi      Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul
adoptă prezenta hotărâre:                    de funcționare al societății, subsemnatul Vancea Vasile-
  1. Asociatul Draga Viorel-Zoran cesionează la        Adrian, domiciliat în Arad, Str. Școalei nr. 1, bl. X34-1, sc.
valoarea nominală cele 10 (zece) părți sociale în valoare    B, ap. 25, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr.
de 10 (zece) lei fiecare, în total 100 (unasută) lei, către   307066, eliberată la 6.09.2006 de SPCLEP Arad, CNP
asociatul cooptat Mocanu Luigi-Călin, iar asociatul Draga    1841007020166, în calitate de asociat unic și
Luana (fostă Nagy) cesionează la valoarea nominală cele     reprezentant al S.C. ROTIPAL - S.R.L., în prezența dlui
10 (zece) părți sociale în valoare de 10 (zece) lei fiecare,   Kazarevski Ciprian, care și-a manifestat interesul de a
în total 100 (unasută) lei, către asociatul cooptat Mocanu    deveni asociat al acestei societăți, astăzi, 14.10.2008,
Luigi-Călin.                           adopt prezenta hotărâre:
  2. În urma cesiunii, capitalul social va rămâne tot de     1. Începând cu data de 14.10.2008, se cooptează, ca
200 (douăsute) lei, fiind împărțit în 20 (douăzeci) de părți   asociat în S.C. ROTIPAL - S.R.L., dl Kazarevszki Ciprian,
sociale a câte 10 (zece) lei fiecare, care aparțin în      cetățean român, născut la data de 8 iulie 1987 în Arad,
totalitate asociatului unic Mocanu Luigi-Călin.         jud. Arad, domiciliat în sat Cuvin (com. Ghioroc) nr. 299,
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 335088, eliberată          Societatea Comercială
la 20.03.2007 de SPCLEP Lipova, CNP 1870708020141.                 SAMOA - S.R.L.
   2. Cu aceeași dată, asociatul Vancea Vasile-Adrian se            Arad, județul Arad
retrage din societate și cesionează, cu titlu gratuit, către
asociatul cooptat Kazarevszki Ciprian, cele 100 (unasută)           HOTĂRÂREA NR.1/2008
părți sociale a câte 10 (zece) lei fiecare, reprezentând      Subsemnata Talaba Maria, cetățean român,
întregul capital al societății, în valoare de 1.000 (unamie)  domiciliată în Arad, Str. Orizontului nr. 27, jud. Arad,
lei.                              posesoare a C.I. seria AR nr. 023621, eliberată la 6.04.00
   3. Asociatul cooptat, Kazarevski Ciprian, declară că    de Mun. Arad, CNP 2710603226343, în calitate de
primește părțile sociale cesionate lui și va continua      asociat unic și reprezentant al societății, azi, 15.10.08,
activitatea societății, în calitate de asociat unic, conform  adopt prezenta hotărâre:
actului constitutiv al societății cu modificările ce rezultă    1. Se închide punctul de lucru din Arad, Str. Câmpurilor
din prezenta.                          nr. 2, jud. Arad.
   4. Asociatul care se retrage, Vancea Vasile-Adrian,      2. Se închide punctul de lucru din Chișineu-Criș, f.n.,
declară că a primit toate drepturile cuvenite de la       jud. Arad.
societate, astfel că nu mai are nicio pretenție față de       3. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al
asociatul cooptat sau față de S.C. ROTIPAL - S.R.L.       României, după care se va solicita înscrierea mențiunilor
   5. Se revocă din funcția de administrator și        corespunzătoare la O.R.C. Arad.
reprezentant al societății asociatul care se retrage,        Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
Vancea Vasile-Adrian.                      ORCT Arad, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                                potrivit cererii de servicii nr. 52855/13.10.08.
   6. Se numește în funcția de administrator și
                                   (20/829.837)
reprezentant al societății dl Beserman Răzvan-Cristian,
cetățean român, născut la data de 24 octombrie 1986 în             Societatea Comercială
Arad, jud. Arad, domiciliat în Vladimirescu, str. Vasile             ALVIOCRIST - S.R.L.
Roaită nr. 44, jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr.            Arad, județul Arad
046600, eliberată la 2.11.2000 de Poliția Arad, CNP
1861024020122.                                 HOTĂRÂREA NR. 2/2008
   7. Urmare modificărilor anterioare și a celor ce rezultă
                                  Popoviciu Adrian Constantin, cu reședința în Arad, str.
din prezenta, se rescrie actul constitutiv al societății, cu
                                M. Eminescu nr. 14, ap. 3, jud. Arad, posesorul act
toate modificările la zi.                    identitate seria PC nr. 358740/23.07.08, emis de mun.
   8. În baza prezentei hotărâri, se va redacta actul     Arad, C.N.P. 1521218020035, asociat unic al societății,
constitutiv al societății, iar după darea de dată certă     azi, 15.10.08, adopt următoarea hotărâre:
acestora, se vor îndeplini formalitățile de autorizare și      Art. 1. Se deschide punct de lucru în Arad, bd Gral. I.
publicitate și înscrierea de mențiuni în registrul       Dragalina nr. 2, ap. 5/b, jud. Arad, spațiu deținut prin
comerțului.                           contract de comodat și destinat alimentației publice.
   Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul     Art. 2. Se împuternicește, cu depunerea/ridicarea
ORCT Arad, la cererea și pe răspunderea solicitantului,     mențiunii prezentei în Registrul comerțului teritorial, prin
potrivit cererii nr. 52896/13.10.2008.             grija căruia se va face publicitatea legală și se vor obține
   (18/829.835)                       autorizațiile de funcționare, dl Maier Daniel, având C.I.
                                seria AR nr. 035501/2000, emisă de Pol. Arad.
        Societatea Comercială                (21/829.838)
         ROTIPAL - S.R.L.
             Arad                         Societatea Comercială
                                       FINVEST CONTA - S.R.L.
           NOTIFICARE                         Arad, județul Arad
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                           HOTĂRÂREA
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și         din data de 14 octombrie 2008
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     Subsemnații Goruian Mariana-Lucia, cetățean român,
actului constitutiv al Societății Comerciale ROTIPAL -     născută la data de 26.03.1958 în localitatea Arad,
S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, Str. Turturicii nr. 19,  domiciliată în Arad, str. Adam Guttenbrunn nr. 177, jud.
județul Arad, înregistrată sub nr. J 2/1718/2006, cod unic   Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 127562, eliberată la
de înregistrare 19037280, care a fost înregistrat sub nr.    data de Arad, și Dughi Lucian Nicolae, cetățean român,
53616 din data de 16.10.2008.                  născut la data de 5 noiembrie 1975 în Ineu, jud. Arad,
  (19/829.836)                        domiciliat în Arad, str. Simion Popa nr. 4, jud. Arad,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009                  7

identificat cu C.I. seria AR nr. 080487, eliberată de Pol.             Societatea Comercială
Arad la data de 13.08.2001, CNP 1751105022813,                   FINVEST CONTA - S.R.L.
asociați ai S.C. FINVEST CONTA - S.R.L.,                           Arad
  lucrând în îndeplinirea atribuțiilor adunării generale a
asociaților,                                        NOTIFICARE
  în temeiul dispozițiilor Legii 31/1990, republicată și       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificată,                             Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
  cu unanimitate de voturi hotărâm:                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  1. Retragerea din societate a asociatei Goruian
                                  actului constitutiv al Societății Comerciale FINVEST
Mariana-Lucia, cu cesionarea gratuită a părților sale
                                  CONTA - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, B-dul
sociale în favoarea asociatului Dughi Lucian Nicolae.        Revoluției nr. 25, ap. 5, județul Arad, înregistrată sub nr. J
  2. Preluarea de către asociatul Dughi Lucian Nicolae a     02/50/2004, cod unic de înregistrare 16048471, care a
părților sociale cedate.                      fost înregistrat sub nr. 53658 din 16.10.2008.
  3. Modificarea formei juridice a societății din societate      (23/829.840)
cu răspundere limitată cu doi asociați în societate cu
răspundere limitată cu asociat unic.                         Societatea Comercială
  4. Radierea obiectului de activitate astfel cum este                FIN TECH - S.R.L.
                                            Arad, județul Arad
menționat în art. 5 al actului constitutiv.
  5. Adoptarea obiectului de activitate al societății, astfel:            HOTĂRÂREA NR. 1
  Domeniul principale de activitate: 702 - activități de
consultanță în management;                             din 14.10.2008 a asociaților
  Activitatea principală: 7022 - activități de consultanță      Subsemnații Platon Luise-Simona, cetățean român,
pentru afaceri și management.                    născută la data de 9 octombrie 1966 în Târgu Jiu, jud.
  Socitatea va putea desfășura și următoarele activități:     Gorj, domiciliată în Arad, str. Banu Mărăcine nr. 10, bl.
  6311 - prelucrarea datelor, administrarea paginilor web     6/b, et. 1, ap. 7, jud. Arad, identificată cu C.I. seria AR nr.
                                  068394, eliberată la data de 3.05.2001 de Poliția Arad,
și activități conexe;
                                  având CNP 2661009182791, și Unguroiu Claudiu Marius,
  6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare       cetățean român, născut la data de 1.02.1973 în loc.
proprii;                              Poenari de Muscel, jud. Argeș, domiciliat în Arad, Str.
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare    Voinicilor, bl. 503, sc. B, ap. 15, jud. Arad, identificat cu
proprii sau închiriate;                       C.I. seria AR nr. 185166, eliberată la data de 21.10.2003
  6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision       de Arad, având CNP 1730211030033, în calitate de
sau contract;                            asociați, hotărâm:
  7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a       Art. 1. Se schimbă obiectul principal de activitate.
opiniei publice;                          Astfel societatea va avea următorul obiect principal de
  7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice   activitate: Domeniul principal 467 - comerț cu ridicata
                                  specializat al altor produse; activitatea principală: 4673 -
n.c.a.;
                                  comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor
  8211 - activități combinate de secretariat;
                                  de construcție și echipamentelor sanitare.
  8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a          Art. 2. Asociatul Unguroiu Claudiu-Marius cesionează
documentelor și alte activități specializate de secretariat;    cu titlu gratuit 10 părți sociale având o valoare nominală
  8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor   de 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 (osută) lei,
și congreselor;                           reprezentând 50 % din capitalul social, asociatei Platon
  8291 - activități ale agențiilor de colectare și a birourilor  Luise-Simona.
(oficiilor) de raportare a creditului;                 Art. 3. Asociatul Unguroiu Claudiu-Marius se retrage
  8299 - alte activități de servicii suport pentru        din societate și se revocă din funcția de administrator.
întreprinderi n.c.a.                          Art. 4. În urma cesiunii societatea va avea asociat unic
                                  pe Platon Luise-Simona care deține 20 (douăzeci) părți
  6. Revocarea din funcția de administrator al societății
                                  sociale, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, în
a dnei Goruian Mariana-Lucia.
                                  valoare totală de 200 (douăsute) lei, reprezentând întreg
  7. Numirea ca administrator unic a asociatului Dughi      capitalul social.
Lucian-Nicolae.                            Art. 5. Administrarea societății se va face de către
  8. Rescrierea actului constitutiv al societății conform     asociatul unic Platon Luise-Simona.
art. 204 din Legea 31/1990, republicată și modificată.         Ca urmare a acestor modificări se întocmește un nou
   (22/829.839)                         act constitutiv.
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

  Celelalte dispoziții din actul constitutiv rămân         1. Se deschide punct de lucru al societății la adresa str.
neschimbate.                           Mihai Eminescu nr. 4, ap. 1, înscris în CF nr. 62489 Arad.
  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial.        2. Prezenta hotărâre se depune la Oficiul Registrului
  Redactat și semnat de către reprezentanții legali al      Comerțului Arad în vederea operării mențiunilor
societății în Arad, azi, 14.10.2008, în 5 (cinci) exemplare    corespunzătoare.
originale.                              Ca urmare a celor de mai sus a fost adoptată prezenta
   (24/829.841)                         hotărâre redactată în 5 exemplare.
                                   (27/829.844)
         Societatea Comercială
          FIN TECH - S.R.L.                      Societatea Comercială
          Arad, județul Arad                      ALE & OLA - S.R.L.
                                   satul Șicula, comuna Șicula, județul Arad
            NOTIFICARE
                                         HOTĂRÂREA NR. 1/2008
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.     Subsemnații Cătană Laurențiu-Daniel, domiciliat în
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    Șicula nr. 107, jud. Arad, identificat prin C.I. seria AR nr.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     033221, eliberată la 19.07.2000 de Poliția Ineu, CNP
actului constitutiv al Societății Comerciale FIN TECH -      1691106022820, și Cătană Cornelia-Daniela, domiciliată
S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Banu Mărăcine,     în Șicula nr. 107, jud. Arad, identificată prin C.I. seria AR
bloc 6/b, etaj 1, ap. 7, județul Arad, înregistrată sub nr. J   nr. 033220, eliberată la 19.07.2000 de Poliția Ineu, CNP
02/644/2002, cod unic de înregistrare 14840709, care a      2750415022829, în calitate de asociați ai societății, azi,
fost înregistrat sub nr. 53666 din 16.10.2008.          14.10.2008, cu unanimitate de voturi, adoptăm prezenta
   (25/829.842)                         hotărâre:
                                   1. Se deschide un punct de lucru în Chereluș nr. 216,
        Societatea Comercială               jud. Arad, conform contractului de închiriere nr. 7/11.08.2008,
        FRANCK DOORS - S.R.L.               pe perioada până la 11.08.2013.
         Ineu, județul Arad                 2. Se completează obiectul secundar de activitate al
                                 societății cu următoarele activități: 8230 - activități de
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.
  Asociatul unic al S.C. FRANCK DOORS - S.R.L.,           3. Urmare celor de mai sus, se rescrie actul constitutiv
domnul Morar Nicolae-Victor, domiciliat în Ineu, str. Calea    al societății, adaptat situației create.
Republicii nr. 24, ap. 23, jud. Arad, identificat cu C.I. seria    4. În baza prezentei hotărâri se va redacta act
AR nr. 407661, eliberată de SPCLEP Ineu la data de        constitutiv, care va fi supus dării de dată certă.
23.09.2008, CNP 1791121022808, astăzi, 15.10.2008,          5. După darea de dată certă, se va solicita operarea
adoptă următoarea hotărâre:                    mențiunilor corespunzătoare în Registrul comerțului, prin
                                 grija căruia va fi îndeplinită și publicitatea legală.
  1. Începând cu data prezentei se înființează un punct
                                   Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
de lucru la adresa din Ineu, Strada Republicii nr. 62-64,
                                 ORCT Arad, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
jud. Arad, pentru activități prevăzute în obiectul de
                                 potrivit cererii nr. 52782/13.10.2008.
activitate al societății, spațiul fiind deținut în baza
                                    (28/829.845)
contractului de închiriere nr. 288/15.10.2008, încheiat cu
proprietarul S.C. FRANK - S.R.L. pe perioada                  Societatea Comercială
15.10.2008-15.10.2011.                              ALE & OLA - S.R.L.
  2. Prezenta se va depune la Registrul comerțului          satul Șicula, comuna Șicula, județul Arad
pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și
publicare.                                        NOTIFICARE
  (26/829.843)
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială               Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
        ELLEDDA GOLD - S.R.L.               (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
         Arad, județul Arad               completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 actului constitutiv al Societății Comerciale ALE & OLA -
          HOTĂRÂREA NR. 5                S.R.L., cu sediul în satul Șicula, nr. 45, comuna Șicula,
                                 județul Arad, înregistrată sub nr. J 02/173/2005, cod unic
           din 9.10.2008                de înregistrare 17173871, care a fost înregistrat sub
 Asociatul unic al S.C. ELLEDDA GOLD - S.R.L., Mara       nr. 53752 din 16.10.2008.
Edmonda Elena, azi, 9.10.2008, adopt prezenta hotărâre:        (29/829.846)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009                 9

      Societatea Comercială                  4763 - comerț cu amănuntul cu discuri și benzi
    ADESERV TRADE COMPANY - S.R.L.              magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
                                magazine specializate;
         HOTĂRÂREA NR. 2                  4764 - comerț cu amănuntul cu echipamente sportive,
        din data de 16.10.2008             în magazine specializate;
                                  4765 - comerț cu amănuntul cu jocuri și jucării, în
  Subsemnații
                                magazine specializate;
  Simota Tudor, cetățean român, identificat cu C.I. seria
                                  4776 - comerț cu amănuntul cu flori, plante și semințe;
AR nr. 166249, eliberată de către Pol. Arad, CNP
                                comerț cu amănuntul cu animale de companie și hrană
1680704204092, născut în Lupeni, jud. Hunedoara, la
                                pentru acestea, în magazine specializate;
data de 4.07.1968, domiciliat în Arad, str. P-ța UTA, bl.
                                  4777 - comerț cu amănuntul cu ceasuri și bijuterii, în
U5, ap. 10, jud. Arad;
  Szabo Nandor, cetățean german, născut la 27.01.1952     magazine specializate;
în Republica Federativă Iugoslavia, domiciliat în          4778 - comerț cu amănuntul cu alte bunuri noi, în
Germania, Leverkusen, str. Fiurstr. nr. 30, identificat cu   magazine specializate;
C.I. nr. 5249904031, eliberată de aut. germane,           4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
  în calitate de asociați ai S.C. ADESERV TRADE        de comenzi sau prin Internet;
COMPANY - S.R.L., am adoptat astăzi, 16.10.2008,          5920 - activități de realizare a înregistrărilor audio și
următoarea hotărâre:                      activități de editare muzicală;
  Se aprobă retragerea din societate a asociatului        6399 - alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
Szabo Nandor, prin cesionarea cu titlu gratuit către        7311 - activități ale agențiilor de publicitate;
Simota Tudor a 95 (nouăzecișicinci) părți sociale a câte      7312 - servicii de reprezentare media;
10 (zece) lei, reprezentând 95 % din capitalul social total     7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
al societății, echivalentul a 950 (nouăsutecincizeci) lei    opiniei publice;
RON, aport în numerar la capitalul social al societății,      7410 - activități de design specializat;
prezenta hotărâre ținând loc de contract de cesiune.        7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
  Se completează și se recodifică obiectul de activitate   n.c.a.;
al societății conform cod CAEN, după cum urmează:          7740 - leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
  Obiect principal de activitate: 4643 - comerț cu ridicata  financiare);
cu aparate electrice de uz gospodăresc, aparate de radio      8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor
și televizoare.                         și congreselor;
  Obiect secundar de activitate:                 8291 - activități ale agențiilor de colectare și a birourilor
  4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;     (oficiilor) de raportare a creditului;
  4647 - comerț cu ridicata cu mobilă, covoare și a        8299 - alte activități de servicii suport pentru
articole de iluminat;                      întreprinderi n.c.a.
  4648 - comerț cu ridicata cu ceasuri și bijuterii;       Celelalte obiecte de activitate se radiază.
  4649 - comerț cu ridicata cu altor bunuri de uz         Prezenta hotărâre s-a întocmit în trei exemplare
gospodăresc;                          originale.
  4652 - comerț cu ridicata cu componente și            (30/829.847)
echipamente electronice și de telecomunicații;
  4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al          Societatea Comercială
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;         ADESERV TRADE COMPANY - S.R.L.
  4690 - comerț cu ridicata nespecializat;                  Arad, județul Arad
  4741 - comerț cu amănuntul cu calculatoare, unități
periferice și software în magazine specializate;                    NOTIFICARE
  4742 - comerț cu amănuntul cu echipament pentru
telecomunicații în magazine specializate;             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4743 - comerț cu amănuntul cu echipamente          Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
audiovideo în magazine specializate;              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  4753 - comerț cu amănuntul cu covoare, carpete,       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
tapete și alte acoperitoare de podea, în magazine        actului constitutiv al Societății Comerciale ADESERV
specializate;                          TRADE COMPANY - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad,
  4754 - comerț cu amănuntul cu articole și aparate      B-dul Revoluției nr. 96, ap. 8, județul Arad, înregistrată
electrocasnice, în magazine specializate;            sub nr. J 02/1182/2005, cod unic de înregistrare
  4759 - comerț cu amănuntul cu mobilă, articole de      17733421, care a fost înregistrat sub nr. 53776 din
iluminat și articole de uz casnic n.c.a., în magazine      16.10.2008.
specializate;                            (31/829.848)
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       SERDAL CONSTRUCT - S.R.L.                     LE FRONDE - S.R.L.
    satul Lisa, comuna Lisa, județul Brașov                Codlea, județul Brașov


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


          TRIBUNALUL BRAȘOV                       TRIBUNALUL BRAȘOV

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11634                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 117212
          din 10.09.2008                         din 12.09.2008
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov        - Ion Busioc          Tribunalul Brașov       - Teodora
  Referent                                             Varcioroveanu
  la Oficiul Registrului                     Referent
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur          Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 78629 din data 9.09.2008 și a actelor    Tribunalul Brașov       - Maria Bucur
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul         În baza cererii nr. 79353 din data 11.09.2008 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
cu următoarele date:
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondator: Paler Liviu, asociat unic, cod numeric
                                cu următoarele date:
personal 1690615082429, aport la capital 200,00 RON,
                                  - fondator: Costin Florin Gheorghe, asociat unic, cod
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
                                numeric personal 1780424081981, aport la capital
capitalul social total, cota de participare la
                                200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în Italia,
                                reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
localitatea Roma, Via dei della Bitta nr. 13;
                                participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în
  - administrator persoană fizică: Paler Liviu, cod
                                localitatea Codela, Str. Lungă nr. 135, județul Brașov;
numeric personal 1690615082429, data numirii
                                  - administrator persoană fizică: Costin Florin
4.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
conf. art. 10 din actul constitutiv;              Gheorghe, cod numeric personal 1780424081981, data
  - denumirea: SERDAL CONSTRUCT - S.R.L.;           numirii 8.08.2008, durata mandatului nelimitată, având
  - sediul social: satul Lisa, nr. 346, comuna Lisa, județul  puteri cf. art. 6 din actul constitutiv;
Brașov;                              - denumirea: LE FRONDE - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -      - sediul social: Codlea, Str. Lungă nr. 135, ap. cam. 1,
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și       județul Brașov;
nerezidențiale;                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de     restaurante;
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;      - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24450100;              - cod unic de înregistrare:
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 08/2421/2008.                         J 08/2456/2008.
   (32/830.088)                          (33/830.089)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009                 11

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
        TOP PAPER SELL - S.R.L.                        SYLVANET - S.R.L.
        Brașov, județul Brașov                       Brașov, județul Brașov


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                        MINISTERUL JUSTIȚIEI


                                           TRIBUNALUL BRAȘOV
          TRIBUNALUL BRAȘOV

                                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 13175
                                            din 17.10.2008
           din 13.10.2008
                                   Judecător delegat
  Judecător delegat                         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                       Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                       Tribunalul Brașov        - Teodora
  Tribunalul Brașov         - Cornelia Liliana                         Varcioroveanu
                    Baltei             Referent
  Referent                              la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                       Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                       Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
  Tribunalul Brașov         - Maria Bucur          În baza cererii nr. 81051 din data 18.09.2008 și a
  În baza cererii nr. 79630 din data 12.09.2008 și a       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
                                  cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       - fondatori:
cu următoarele date:                         1. Vaury Laurent, asociat, aport la capital 190,00
  - fondator: Telimbeci Greta-Maria, asociat unic, cod      RON, echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 %
numeric personal 2800512142650, aport la capital          din capitalul social total, cota de participare la
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,            beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat(ă) în Franța,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de         localitatea Comandant Gatard Limoges, 33 Rue nr. 87;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în     2. Raurati Gabriele, asociat, aport la capital 10,00
localitatea Sfântu Gheorghe, Str. Crângului nr. 18, bl. 8,     RON, echivalând cu o parte socială, reprezentând 5 % din
sc. A, et. 2, ap. 9, județul Covasna;               capitalul social total, cota de participare la
                                  beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat(ă) în Italia, localitatea
  - administrator persoană fizică: Telimbeci Greta-Maria,
                                  Celle Ligure-Savona, Via Trento nr. 58;
cod numeric personal 2800512142650, data numirii
                                   - administrator persoană fizică: Vaury Laurent, data
11.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.     numirii 16.09.2008, durata mandatului nelimitată, având
art. 10 din actul constitutiv;                   puteri depline;
  - denumirea: TOP PAPER SELL - S.R.L.;               - denumirea: SYLVANET - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Brașov, Str. Jepilor nr. 15, bl.   - sediul social: municipiul Brașov, P-ța Sfatului nr. 6,
C7, ap. 9, cam. 2, județul Brașov;                 ap. 3B, cam. 2, județul Brașov;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 631 -
comerț cu ridicata nespecializat;                 activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor,
  - activitatea principală: cod CAEN 4690 - comerț cu      administrarea paginilor web și activități conexe;
ridicata nespecializat;                        - activitatea principală: cod CAEN 6311 - prelucrarea
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
                                   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;
                                  RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24596041;               - cod unic de înregistrare: 24622825;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 08/2720/2008.                          J 08/2772/2008.
   (34/830.090)                           (35/830.091)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         SEYZA - S.R.L.                       ELUDMED - S.R.L.
        Brașov, județul Brașov               satul Simon, comuna Bran, județul Brașov

                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         TRIBUNALUL BRAȘOV


         TRIBUNALUL BRAȘOV                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13180
                                          din 13.10.2008
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 13284             Judecător delegat
          din 15.10.2008                la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat                       Tribunalul Brașov       - Teodora
  la Oficiul Registrului                                     Varcioroveanu
  Comerțului de pe lângă                     Referent
                                 la Oficiul Registrului
  Tribunalul Brașov       - Tiberiu Busioc
                                 Comerțului de pe lângă
  Referent                            Tribunalul Brașov       - Maria Bucur
  la Oficiul Registrului
                                 În baza cererii nr. 82603 din data 25.09.2008 și a
  Comerțului de pe lângă                   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Brașov       - Maria Bucur        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
  În baza cererii nr. 81871 din data 23.09.2008 și a     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    - fondatori:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a      1. Mușetescu Marieta, asociat, cod numeric personal
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   2630301083469, aport la capital 180,00 RON, echivalând
cu următoarele date:                      cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % din capitalul social
  - fondator: Păcurar Augustin-Sebastian, asociat unic,   total, cota de participare la beneficii/pierderi de 90 %,
                                domiciliat(ă) în localitatea Șimon nr. 9, județul Brașov;
cod numeric personal 1760930080070, aport la capital
                                 2. Chițu Gabriela, asociat, cod numeric personal
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,          2711108083461, aport la capital 20,00 RON, echivalând
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în  total, cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %,
localitatea Brașov, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6, bl. 304,   domiciliat(ă) în localitatea Râșnov, str. Mișu Popp nr. 15,
                                județul Brașov;
sc. B, ap. 6, județul Brașov;
                                 - administratori persoane fizice:
  - administrator persoană fizică: Păcurar Augustin-      1. Mușetescu Marieta, cod numeric personal
Sebastian, cod numeric personal 1760930080070, data      2630301083469, data numirii 16.09.2008, durata mandatului
numirii 19.09.2008, durata mandatului nelimitată, având    nelimitată, având puteri cf. art. 8 din actul constitutiv;
puteri cf. art. 5 din actul constitutiv;             2. Chițu Gabriela, cod numeric personal
  - denumirea: SEYZA - S.R.L.;                2711108083461, data numirii 16.09.2008, durata mandatului
                                nelimitată, având puteri cf. art. 8 din actul constitutiv;
  - sediul social: municipiul Brașov, b-dul Ștefan cel     - denumirea: ELUDMED - S.R.L.;
Mare nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 8, județul Brașov;         - sediul social: satul Șimon nr. 9, comuna Bran, județul
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -    Brașov;
comerț cu ridicata cu bunuri de consum;              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 862 -
  - activitatea principală: cod CAEN 4642 - comerț cu    activități de asistență medicală ambulatorie și
                                stomatologică;
ridicata cu îmbrăcăminte și încălțăminte;
                                 - activitatea principală: cod CAEN 8622 - activități de
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  asistență medicală specializată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - durata de funcționare: nelimitată;            RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 24610634;             - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 24596211;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - număr de ordine în registrul comerțului:
J 08/2739/2008.                        J 08/2710/2008.
   (36/830.092)                         (37/830.093)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009               13

       Societatea Comercială                 - cod unic de înregistrare: 24602844;
      AGROFOR O.R.V. - S.R.L.                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  satul Felmer, comuna Soarș, județul Brașov          J 08/2723/2008.
                                   (38/830.094)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       Societatea Comercială
                                    BORZOS F & I CONSTRUCT - S.R.L.
          TRIBUNALUL BRAȘOV               satul Crizbav, comuna Crizbav, județul Brașov

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13235
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
           din 14.10.2008
  Judecător delegat                                TRIBUNALUL BRAȘOV
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 13236
  Tribunalul Brașov        - Tiberiu Adrian
                   Virgolici                    din 14.10.2008
  Referent                             Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
                                  Tribunalul Brașov        - Tiberiu Adrian
  În baza cererii nr. 83176 din data 29.09.2008 și a                         Virgolici
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Referent
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a       la Oficiul Registrului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Comerțului de pe lângă
cu următoarele date:                        Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
  - fondatori:
  1. Radu Ionelia Oana Dorimela, asociat, cod numeric       În baza cererii nr. 83468 din data 29.09.2008 și a
personal 2700107463025, aport la capital 500,00 RON,       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
capitalul social total, cota de participare la          dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în localitatea     cu următoarele date:
Dragomirești-Deal, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 148, județul      - fondatori:
Brașov;                               1. Borzos Florin Mihai, asociat, cod numeric personal
  2. Piticaș Elena, asociat, cod numeric personal        1760409083703, aport la capital 100,00 RON, echivalând
2500813082422, aport la capital 500,00 RON, echivalând      cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    domiciliat(ă) în localitatea Crizbav nr. 279, județul Brașov;
domiciliat(ă) în localitatea Felmer nr. 47, județul Brașov;     2. Borzos Iacob, asociat, cod numeric personal
  - administrator persoană fizică: Piticaș Elena, cod      1860817080098, aport la capital 100,00 RON, echivalând
numeric personal 2500813082422, data numirii           cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
22.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.    total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
art. 11 din actul constitutiv;
                                 domiciliat(ă) în localitatea Apața nr. 637, județul Brașov;
  - denumirea: AGROFOR O.R.V. - S.R.L.;
                                  - administrator persoană fizică: Borzos Florin Mihai,
  - sediul social: satul Felmer, nr. 39, ap. birou 1, comuna
                                 cod numeric personal 1760409083703, data numirii
Șoarș, județul Brașov;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 015 -     26.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu     art. 12 din actul constitutiv;
creșterea animalelor);                       - denumirea: BORZOS F & I CONSTRUCT - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 0150 - activități în     - sediul social: satul Crizbav, Str. Lungă nr. 279,
ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea       comuna Crizbav, județul Brașov;
animalelor);                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat        lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  nerezidențiale;
10,00 RON fiecare;                         - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
  - durata de funcționare: nelimitată;             construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
 14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - denumirea: 2 FRATI 2008 - S.R.L.;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    - sediul social: oraș Râșnov, Str. Panseluțelor nr. 21,
RON fiecare;                         ap. birou 1, județul Brașov;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 559 -
  - cod unic de înregistrare: 24602879;           alte servicii de cazare;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - activitatea principală: cod CAEN 5590 - alte servicii
J 08/2721/2008.                       de cazare;
   (39/830.095)                        - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                               capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
        Societatea Comercială             RON fiecare;
        2 FRATI 2008 - S.R.L.              - durata de funcționare: nelimitată;
        Râșnov, județul Brașov              - cod unic de înregistrare: 24610782;
                                - număr de ordine în registrul comerțului:
         MINISTERUL JUSTIȚIEI            J 08/2736/2008.
                                 (40/830.096)
         TRIBUNALUL BRAȘOV                     Societatea Comercială
                                      CHR HANSEN - S.R.L.
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13285                   Brașov, județul Brașov
          din 15.10.2008
 Judecător delegat                              MINISTERUL JUSTIȚIEI
 la Oficiul Registrului
 Comerțului de pe lângă
                                        TRIBUNALUL BRAȘOV
 Tribunalul Brașov       - Ion Busioc
 Referent
                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 13337
 la Oficiul Registrului
 Comerțului de pe lângă                             din 16.10.2008
 Tribunalul Brașov       - Maria Bucur
                                Judecător delegat
  În baza cererii nr. 83810 din data 30.09.2008 și a      la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a     Tribunalul Brașov       - Daniela Elena Urs
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Referent
cu următoarele date:                      la Oficiul Registrului
  - fondatori:                         Comerțului de pe lângă
  1. Oncioiu Traian-Marius, asociat, cod numeric        Tribunalul Brașov       - Maria Bucur
personal 1680310083479, aport la capital 100,00 RON,
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      În baza cererii nr. 84098 din data 1.10.2008 și a actelor
capitalul social total, cota de participare la        doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în localitatea   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
Râșnov, Str. Panseluțelor nr. 21, județul Brașov;      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  2. Sandu Mariana-Dorina-Carmen, asociat, cod       cu următoarele date:
numeric personal 2730820083488, aport la capital        - fondator: CHR. HANSEN A/S, aport la capital
100,00 RON, echivalând cu 0 părți sociale, reprezentând   1.000,00 euro (3.600,00 RON), din care 1.000,00 euro,
50 % din capitalul social total, cota de participare la   echivalând cu 360 părți sociale, reprezentând 100 %
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în localitatea   capitalul social total, cota de participare la
Râșnov, Str. Panseluțelor nr. 6-8, județul Brașov;      beneficii/pierderi de 100 %;
  - administratori persoane fizice:              - administratori persoane fizice:
  1. Oncioiu Traian-Marius, cod numeric personal        1. Frederiksen Lars Vinge, domiciliat în Danemarca,
1680310083479, data numirii 29.09.2008, durata        localitatea 3450, Allerod, str. Hjortevaenget nr. 59, durata
mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 5 din actul   mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 11 din actul
constitutiv;                         constitutiv;
  2. Sandu Mariana-Dorina-Carmen, cod numeric         2. Bugel Winnie Hojvang, domiciliată în Danemarca,
personal 2730820083488, data numirii 29.09.2008,       localitatea 3460 Birkerod, str. Sovej nr. 11, durata
durata mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 5 din  mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 11 din actul
actul constitutiv;                      constitutiv;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009                15

  3. Jakobsen Henning, domiciliat în Danemarca,          - denumirea: CRISPADIN DESIGN - S.R.L.;
localitatea 2920, Charlottenlund, str. Enighedsvej nr. 42,     - sediul social: satul Șercaia, Str. Gării nr. 1, comuna
durata mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 11 din    Șercaia, județul Brașov;
actul constitutiv;                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -
  - denumirea: CHR HANSEN - S.R.L.;              activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
  - sediul social: municipiul Brașov, Str. Zizinului -     tehnică legate de acestea;
complex Duplex 3, nr. 106A, județul Brașov;             - activitatea principală: cod CAEN 7112 - activități de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -     inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
comerț cu ridicata specializat al altor produse;          - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN 4676 - comerț cu     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
ridicata cu alte produse intermediare;              RON fiecare;
  - capital social subscris: 3.600,00 RON, vărsat         - durata de funcționare: nelimitată;
integral; capitalul social este divizat în 360 părți sociale a   - cod unic de înregistrare: 24616742;
10,00 RON fiecare;                         - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;             J 08/2751/2008.
  - cod unic de înregistrare: 24616661;               (42/830.098)
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 08/2761/2008.                                 Societatea Comercială
   (41/830.097)                              HOPA PRODUCTION - S.R.L.
                                        Făgăraș, județul Brașov
       Societatea Comercială
     CRISPADIN DESIGN - S.R.L.
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 satul Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov

                                          TRIBUNALUL BRAȘOV
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12956
          TRIBUNALUL BRAȘOV
                                            din 8.10.2008
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13338               Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
           din 16.10.2008
                                  Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat                        Tribunalul Brașov        - Ion Busioc
  la Oficiul Registrului                      Referent
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Brașov        - Daniela Elena Urs       Comerțului de pe lângă
  Referent                             Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
  la Oficiul Registrului
                                  În baza cererii nr. 85460 din data 7.10.2008 și a actelor
  Comerțului de pe lângă
                                 doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
  În baza cererii nr. 84374 din data 1.10.2008 și a actelor  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul        cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a       - fondator: Hordean Patric Emanuel, asociat unic, cod
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    numeric personal 1780906082433, aport la capital
cu următoarele date:                       200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  - fondator: Urs Adina Georgeta, asociat unic, cod      reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
numeric personal 2840629081814, aport la capital         participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           localitatea Făgăraș, str. Tăbăcari, bl. 13, sc. C, ap. 5,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        județul Brașov;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în    - administrator persoană fizică: Hordean Patric
localitatea Făgăraș, str. Vasile Alecsandri, bl. 7, sc. A, ap.  Emanuel, cod numeric personal 1780906082433, data
8, județul Brașov;                        numirii 6.10.2008, durata mandatului nelimitată, având
  - administrator persoană fizică: Urs Adina Georgeta,     puteri conf. art. 10 din actul constitutiv;
cod numeric personal 2840629081814, data numirii          - denumirea: HOPA PRODUCTION - S.R.L.;
26.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.     - sediul social: municipiul Făgăraș, str. Tăbăcari, bl. 13,
art. 11 din actul constitutiv;                  sc. C, ap. 5, județul Brașov;
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -             Societatea Comercială
publicitate;                                  CONCRET BUILD - S.R.L.
  - activitatea principală: cod CAEN 7311 - activități ale           Brașov, județul Brașov
agențiilor de publicitate;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;             MINISTERUL JUSTIȚIEI
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00             TRIBUNALUL BRAȘOV
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7039
  - cod unic de înregistrare: 24577350;                       din 13.10.2008
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 08/2677/2008.                          Judecător delegat
   (43/830.099)                         la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
      Societatea Comercială                  Tribunalul Brașov        - Teodora
 CALZATURIFICIO SKANDIA S.A. SAN BIAGIO                                Vrancioroveanu
                                  Referent
    DI CALLALTA TREVISO-ITALIA
                                  la Oficiul Registrului
    Sucursala Brașov - România                 Comerțului de pe lângă
      Brașov, județul Brașov                 Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
                                  În baza cererii nr. 86306 din data 9.10.2008 și a actelor
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
          TRIBUNALUL BRAȘOV
                                cu următoarele date:
                                  - fondatori:
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13091
                                  1. Guran Florin Daniel, asociat, cod numeric personal
          din 13.10.2008               1710430080039, aport la capital 500,00 RON, echivalând
                                cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  Judecător delegat                      total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  la Oficiul Registrului                    domiciliat(ă) în localitatea Brașov, Str. Molidului nr. 11, bl.
  Comerțului de pe lângă                    B15, sc. B, ap. 11, județul Brașov;
  Tribunalul Brașov        - Teodora            2. Șuteu Cristian, asociat, cod numeric personal
                   Varcioroveanu       1831023081817, aport la capital 500,00 RON, echivalând
  Referent                           cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  la Oficiul Registrului                    total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  Comerțului de pe lângă                    domiciliat(ă) în localitatea București, str. Colentina nr. 24,
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur        sectorul 4;
                                  - administrator persoană fizică: Guran Florin Daniel,
  În baza cererii nr. 86112 din data 9.10.2008 și a actelor  cod numeric personal 1710430080039, data numirii
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       2.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a     art. 10 din actul constitutiv;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     - denumirea: CONCRET BUILD - S.R.L.;
cu următoarele date:                        - sediul social: numinicipul Brașov, Str. Lungă nr. 130,
  - denumirea: CALZATURIFICIO SKANDIA S.A. SAN         ap. biroul 5, județul Brașov;
BIAGIO DI CALLALTA TREVISO-ITALIA, Sucursala            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
Brașov - România;                        lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  - sediul social: municipiul Brașov, Str. Fântânii nr. 27A,  nerezidențiale;
județul Brașov;                          - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
                                construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 152 -
                                  - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
fabricarea încălțămintei;
                                integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
  - activitatea principală: cod CAEN 1520 - fabricarea     10,00 RON fiecare;
încălțămintei;                           - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24596050;              - cod unic de înregistrare: 24596068;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 08/2706/2008.                         J 08/2705/2008.
   (44/830.100)                          (45/830.101)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009              17

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     PALESTRAL IMOBILIARE - S.R.L.                    MARCO DOM - S.R.L.
       Brașov, județul Brașov                  satul Purcăreni, comuna Tărlungeni
                                         județul Brașov
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI

          TRIBUNALUL BRAȘOV
                                         TRIBUNALUL BRAȘOV
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13094
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13093
          din 13.10.2008
                                          din 13.10.2008
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul Brașov        - Teodora            Comerțului de pe lângă
                   Varcioroveanu         Tribunalul Brașov       - Teodora
  Referent                                             Varcioroveanu
  la Oficiul Registrului                     Referent
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur          Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Brașov       - Maria Bucur
  În baza cererii nr. 86354 din data 9.10.2008 și a actelor
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul         În baza cererii nr. 86418 din data 9.10.2008 și a actelor
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a     doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
cu următoarele date:                      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondator: Puiu Laura-Carmen, asociat unic, cod      cu următoarele date:
numeric personal 2780304080098, aport la capital          - fondator: Domnișor Marian, asociat unic, cod numeric
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           personal 1810909080041, aport la capital 200,00 RON,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în  capitalul social total, cota de participare la
localitatea Brașov, str. Olteț nr. 34, bl. 342, sc. A, ap. 2,  beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în localitatea
județul Brașov;                         Purcăreni nr. 195, județul Brașov;
  - administrator persoană fizică: Puiu Laura-Carmen,      - administrator persoană fizică: Domnișor Marian, cod
cod numeric personal 2780304080098, data numirii        numeric personal 1810909080041, data numirii
7.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.    1.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
art. 12 din actul constitutiv;                 art. 13 din actul constitutiv;
  - denumirea: PALESTRAL IMOBILIARE - S.R.L.;          - denumirea: MARCO DOM - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Brașov, Str. Toamnei nr. 20,    - sediul social: satul Purcăreni nr. 195, comuna
bl. 2, sc. B, ap. 7, județul Brașov;              Tărlungeni, județul Brașov;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 683 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 439 -
activități imobiliare pe bază de comision sau contract;     alte lucrări speciale de construcții;
  - activitatea principală: cod CAEN 6831 - agenții       - activitatea principală: cod CAEN 4391 - lucrări de
imobiliare;                           învelitori, șarpante și terase la construcții;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24596076;             - cod unic de înregistrare: 24596173;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 08/2703/2008.                         J 08/2704/2008.
   (46/830.102)                          (47/830.103)
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

        Societatea Comercială                - activitatea principală: cod CAEN 8299 - alte activități
        BARSESSION - S.R.L.                de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
        Brașov, județul Brașov                - capital social subscris: 210,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 21 părți sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 24596084;
          TRIBUNALUL BRAȘOV                 - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 08/2702/2008.
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13090                (48/830.104)
           din 13.10.2008                       Societatea Comercială
  Judecător delegat                              SOS CONSTRUCT- S.R.L.
  la Oficiul Registrului                            Săcele, județul Brașov
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov        - Teodora
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                   Varcioroveanu                 TRIBUNALUL BRAȘOV
  Referent
  la Oficiul Registrului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13096
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur                   din 13.10.2008
  În baza cererii nr. 86428 din data 9.10.2008 și a actelor    Judecător delegat
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul          la Oficiul Registrului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a        Comerțului de pe lângă
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Tribunalul Brașov        - Teodora
cu următoarele date:                                          Varcioroveanu
  - fondatori:                           Referent
  1. Campo Claudiu, asociat, cod numeric personal         la Oficiul Registrului
1850922080116, aport la capital 70,00 RON, echivalând        Comerțului de pe lângă
cu 7 părți sociale, reprezentând 33,333300 % din           Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
capitalul social total, cota de participare la            În baza cererii nr. 86449 din data 9.10.2008 și a actelor
beneficii/pierderi de 33,333300 %, domiciliat(ă) în        doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
localitatea Brașov, str. Nisipului de Jos nr. 3, ap. 6, județul  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
Brașov;                              dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  2. Dinu Florin Răzvan, asociat, cod numeric personal     cu următoarele date:
1850830080091, aport la capital 70,00 RON, echivalând         - fondatori:
cu 7 părți sociale, reprezentând 33,333300 % din           1. Galofteanu Sorin Marian, asociat, cod numeric
capitalul social total, cota de participare la          personal 1801123082367, aport la capital 390,00 RON,
beneficii/pierderi de 33,333300 %, domiciliat(ă) în        echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 97,500000 %
localitatea Brașov, Aleea Mimozei nr. 3, bl. 79, sc. B, ap.    din capitalul social total, cota de participare la
34, județul Brașov;                        beneficii/pierderi de 97,500000 %, domiciliat(ă) în
  3. Luca Valentin, asociat, cod numeric personal        localitatea Săcele, cart. Ștefan cel Mare, bl. 11, sc. A, ap.
1860124080030, aport la capital 70,00 RON, echivalând       3, județul Brașov;
cu 7 părți sociale, reprezentând 33,333300 % din           2. Golofteanu Diana Cristina, asociat, cod numeric
capitalul social total, cota de participare la          personal 2840519080127, aport la capital 10,00 RON,
beneficii/pierderi de 33,333300 %, domiciliat(ă) în        echivalând cu o parte socială, reprezentând 2,500000 %
localitatea Râșnov, Str. Câmpului nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 11,  din capitalul social total, cota de participare la
județul Brașov;                          beneficii/pierderi de 2,500000 %, domiciliat(ă) în
  - administrator persoană fizică: Campo Claudiu, cod      localitatea Săcele, cart. Ștefan cel Mare, bl. 11, sc. A, ap.
numeric personal 1850922080116, data numirii           3, județul Brașov;
8.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.       - administrator persoană fizică: Galofteanu Sorin
art. 8 din actul constitutiv;                   Marian, cod numeric personal 1801123082367, data
  - denumirea: BARSESSION - S.R.L.;               numirii 3.10.2008, durata mandatului nelimitată, având
  - sediul social: municipiul Brașov, Aleea Mimozei nr. 3,   puteri cf. art. 12 din actul constitutiv;
bl. 79, sc. B, ap. 34, cam. 1, județul Brașov;            - denumirea: SOS CONSTRUCT- S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 829 -       - sediul social: municipiul Săcele, cart. Ștefan cel
activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;    Mare, bl. 11, sc. A, ap. 3, județul Brașov;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009               19

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -     din capitalul social total, cota de participare la
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și       beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat(ă) în Germania,
nerezidențiale;                         localitatea Espelkamp, Weidensick nr. 11;
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de      - administratori persoane fizice:
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;      1. Radu Gheorghe, cod numeric personal
  - capital social subscris: 400,00 RON, vărsat integral;   1590602260016, data numirii 30.09.2008, durata
capitalul social este divizat în 40 părți sociale a 10,00    mandatului nelimitată, având puteri depline cf. art. 7 din
RON fiecare;                          actul constitutiv;
  - durata de funcționare: nelimitată;              2. Baumcarten Jochen Fritz Willi, data numirii
  - cod unic de înregistrare: 24596181;            30.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - număr de ordine în registrul comerțului:          depline cf. art. 7 din actul constitutiv;
J 08/2709/2008.                          3. Orendi Peter Helmut, data numirii 30.09.2008,
   (49/830.105)                        durata mandatului nelimitată, având puteri depline cf. art.
                                7 din actul constitutiv;
        Societatea Comercială                4. Dr. Willmann Klaus, data numirii 30.09.2008, durata
        PROTECT-DATA - S.R.L.              mandatului nelimitată, având puteri depline cf. art. 7 din
        Rupea, județul Brașov              actul constitutiv;
                                  - denumirea: PROTECT-DATA - S.R.L.;
                                  - sediul social: oraș Rupea, Str. Târgului nr. 3, județul
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Brașov;
         TRIBUNALUL BRAȘOV                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 802 -
                                activități de servicii privind sistemele de securizare;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13095              - activitatea principală: cod CAEN 8020 - activități de
          din 13.10.2008               servicii privind sistemele de securizare;
                                  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Judecător delegat                      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  la Oficiul Registrului                    RON fiecare;
  Comerțului de pe lângă                     - durata de funcționare: nelimitată;
  Tribunalul Brașov        - Teodora            - cod unic de înregistrare: 24596190;
                   Varciovoreanu         - număr de ordine în registrul comerțului:
  Referent
                                J 08/2708/2008.
  la Oficiul Registrului
                                   (50/830.106)
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur                Societatea Comercială
  În baza cererii nr. 86464 din data 9.10.2008 și a actelor         AUSTIN TURISM - S.R.L.
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul               Victoria, județul Brașov
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
cu următoarele date:
                                         TRIBUNALUL BRAȘOV
  - fondatori:
  1. Radu Gheorghe, asociat, cod numeric personal
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13127
1590602260016, aport la capital 50,00 RON, echivalând
cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social             din 13.10.2008
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %,
                                  Judecător delegat
domiciliat(ă) în localitatea Târgu Mureș, str. Avram Iancu
                                  la Oficiul Registrului
nr. 58, județul Brașov;
                                  Comerțului de pe lângă
  2. Baumcarten Jochen Fritz Will, asociat, aport la
                                  Tribunalul Brașov       - Cornelia Liliana
capital 50,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale,
                                                  Baltei
reprezentând 25 % din capitalul social total, cota de
                                  Referent
participare la beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat(ă) în
                                  la Oficiul Registrului
Germania, localitatea Wildeshausen, Zuschlagsweg nr.
                                  Comerțului de pe lângă
10;
                                  Tribunalul Brașov       - Maria Bucur
  3. Orendi Peter Helmut, asociat, aport la capital 50,00
RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 %       În baza cererii nr. 86473 din data 10.10.2008 și a
din capitalul social total, cota de participare la       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat(ă) în Germania,     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
localitatea Rahden, str. Lubecker nr. 40;            dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  4. Dr. Willmann Klaus, asociat, aport la capital 50,00   cu următoarele date:
RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 %       - fondatori:
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

  1. Soneriu Silviu, asociat, cod numeric personal       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
1581212084751, aport la capital 500,00 RON, echivalând      cu următoarele date:
cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     - fondator: Murgescu Andrei, asociat unic, cod numeric
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    personal 1490405400243, aport la capital 200,00 RON,
domiciliat(ă) în Honduras, localitatea Austin, Str. J.F.     echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
Kenedy nr. 85/101;                        capitalul social total, cota de participare la
  2. Soneriu Constanța Lucia, asociat, cod numeric       beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în localitatea
personal 2601224084462, aport la capital 500,00 RON,       București, str. Elena Caragiani nr. 46, bl. 13G, sc. 4, et. 1,
echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din      ap. 55, sectorul 1;
capitalul social total, cota de participare la            - administrator persoană fizică: Predoiu Ioana, cod
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în Honduras,      numeric personal 2680816120681, domiciliată în
localitatea Austin, Str. J.F. Kenedy nr. 85/101;         localitatea Brașov, str. Mircea cel Bătrân nr. 49, bl. 36, sc.
  - administratori persoane fizice:               B, ap. 36, durata mandatului nelimitată, având puteri conf.
  1. Soneriu Silviu, data numirii 23.09.2008, durata      art. 10 din actul constitutiv;
mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 9 din actul       - denumirea: SIGNUM LUBRICANTS - S.R.L.;
constitutiv;                             - sediul social: municipiul Brașov, str. Mircea cel Bătrân
  2. Soneriu Constanța Lucia, data numirii 23.09.2008,     nr. 49, bl. 36, sc. B, ap. 36, județul Brașov;
durata mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 9 din      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -
actul constitutiv;                        comerț cu ridicata specializat al altor produse;
  - denumirea: AUSTIN TURISM - S.R.L.;               - activitatea principală: cod CAEN 4675 - comerț cu
  - sediul social: oraș Victoria, str. Negoiu nr. 13, bl. 13,  ridicata cu produse chimice;
ap. 9, județul Brașov;                        - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 791 -     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
activități ale agențiilor turistice și ale tur-operatorilor;   RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 7911 - activități ale     - durata de funcționare: nelimitată;
agențiilor turistice;                        - cod unic de înregistrare: 24596092;
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat          - număr de ordine în registrul comerțului:
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  J 08/2719/2008.
10,00 RON fiecare;                           (52/830.108)
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24596203;                     Societatea Comercială
  - număr de ordine în registrul comerțului:                  M & M COMPANY- S.R.L.
J 08/2711/2008.                                 Brașov, județul Brașov
   (51/830.107)
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
       Societatea Comercială                         TRIBUNALUL BRAȘOV
      SIGNUM LUBRICANTS - S.R.L.
       Brașov, județul Brașov                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13134
                                           din 13.10.2008
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          TRIBUNALUL BRAȘOV                Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13136               Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Brașov        - Cornelia Liliana
           din 13.10.2008                                  Baltei
  Judecător delegat                        Referent
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov        - Cornelia Liliana        Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
                   Baltei             În baza cererii nr. 86541 din data 10.10.2008 și a
  Referent                           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  la Oficiul Registrului                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
  Comerțului de pe lângă                    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur         cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 86484 din data 10.10.2008 și a        - fondatori:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     1. Marian Ioan, asociat, cod numeric personal
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a      1570911080131, aport la capital 105,00 RON, echivalând
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009                 21

cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
domiciliat(ă) în localitatea Brașov, str. Neptun nr. 19A, bl.
103, ap. 29, județul Brașov;                   cu următoarele date:
  2. Mociran Lilioara, asociat, cod numeric personal        - fondatori:
2570322040085, aport la capital 105,00 RON, echivalând
                                   1. Gherghiceanu Marius Fane, asociat, cod numeric
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     personal 1801109104901, aport la capital 100,00 RON,
domiciliat(ă) în localitatea Brașov, Str. Molidului nr. 33, bl.  echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
42, ap. 5, județul Brașov;
                                 capitalul social total, cota de participare la
  - administratori persoane fizice:
  1. Marian Ioan, cod numeric personal 1570911080131,      beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în localitatea
data numirii 8.10.2008, durata mandatului nelimitată,       Brașov, Str. Carpenului nr. 3, bl. A4, sc. D, ap. 21, județul
având puteri cf. art. 20 din actul constitutiv;
                                 Brașov;
  2. Mociran Lilioara, cod numeric personal
2570322040085, data numirii 8.10.2008, durata            2. Gherghiceanu Elvira, asociat, cod numeric personal
mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 20 din actul     2781019084465, aport la capital 100,00 RON, echivalând
constitutiv;
                                 cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - denumirea: M & M COMPANY - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Brașov, str. Neptun nr. 19A,   total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
bl. 103, ap. 29, județul Brașov;                 domiciliat(ă) în localitatea Brașov, Str. Carpenului nr. 3, bl.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -     A4, sc. D, ap. 21, județul Brașov;
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
  - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi      - administratori persoane fizice:
rutiere de mărfuri;                         1. Gherghiceanu Marius Fane, cod numeric personal
  - capital social subscris: 210,00 RON, vărsat integral;    1801109104901, data numirii 2.10.2008, durata
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,50
RON fiecare;                           mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 13 din actul
  - durata de funcționare: nelimitată;             constitutiv;
  - cod unic de înregistrare: 24596106;              2. Gherghiceanu Elvira, cod numeric personal
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 08/2717/2008.                          2781019084465, data numirii 2.10.2008, durata
   (53/830.109)                        mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 13 din actul
                                 constitutiv;
       Societatea Comercială
      SALON CONSTRUCT - S.R.L.                 - denumirea: SALON CONSTRUCT - S.R.L.;
       Brașov, județul Brașov                 - sediul social: municipiul Brașov, Str. Carpenului nr. 3,
                                 bl. A4, sc. D, ap. 21, județul Brașov;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
          TRIBUNALUL BRAȘOV
                                 lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13135              nerezidențiale;
           din 13.10.2008                 - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
  Judecător delegat                       construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  la Oficiul Registrului                      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Comerțului de pe lângă
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  Tribunalul Brașov        - Corneliu Liliana
                   Baltei           RON fiecare;
  Referent                             - durata de funcționare: nelimitată;
  la Oficiul Registrului
                                   - cod unic de înregistrare: 24596114;
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur          - număr de ordine în registrul comerțului:

  În baza cererii nr. 86559 din data 10.10.2008 și a       J 08/2718/2008.
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      (54/830.110)
  22            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

       Societatea Comercială                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
    BANCA MILLENNIUM - S.A., București             dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
     Sucursala Brașov - Verii, Brașov             cu următoarele date:
         județul Brașov                    - fondatori:
                                    1. Mulatero Carlo, asociat, aport la capital 9.000,00
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  RON, echivalând cu 900 părți sociale, reprezentând 50 %
          TRIBUNALUL BRAȘOV                din capitalul social total, cota de participare la
                                  beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în Marea Britanie,
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 13128             localitatea Baldock, The Leas 34;
                                    2. Barone Laura, asociat, aport la capital 9.000,00
           din 13.10.2008                RON, echivalând cu 900 părți sociale, reprezentând 50 %
  Judecător delegat                        din capitalul social total, cota de participare la
  la Oficiul Registrului                     beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în Italia,
  Comerțului de pe lângă                     localitatea Alpignano, Viacaselette 42;
  Tribunalul Brașov         - Cornelia Liliana        - administrator persoană fizică: Mulatero Carlo, data
                    Baltei           numirii 1.10.2008, durata mandatului nelimitată, având
  Referent                            puteri cf. art. 7 din actul constitutiv;
  la Oficiul Registrului                       - denumirea: EUROTEAM INTERNATIONAL - S.R.L.;
  Comerțului de pe lângă
                                    - sediul social: oraș Zărnești, Strada Mare nr. 153, ap.
  Tribunalul Brașov         - Maria Bucur
                                  biroul 1, județul Brașov;
  În baza cererii nr. 86645 din data 10.10.2008 și a         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a         - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     rutiere de mărfuri;
cu următoarele date:
                                    - capital social subscris: 18.000,00 RON, vărsat
  - denumirea: BANCA MILLENNIUM - S.A., București,
Sucursala Brașov - Verii;                     integral; capitalul social este divizat în 1.800 părți sociale
  - sediul social: municipiul Brașov, Str. Verii nr. 1, bl. 1G,  a 10,00 RON fiecare;
județul Brașov;                            - durata de funcționare: nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 641 -        - cod unic de înregistrare: 24596238;
intermediere monetară;                         - număr de ordine în registrul comerțului:
  - activitatea principală: cod CAEN 6419 - alte activități    J 08/2715/2008.
de intermedieri monetare (activitatăți bancare);             (56/830.112)
  - cod unic de înregistrare: 24596122;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                  Societatea Comercială
J 08/2712/2008.                                EUROTEAM SERVICES - S.R.L.
   (55/830.111)                                Zărnești, județul Brașov
       Societatea Comercială
    EUROTEAM INTERNATIONAL - S.R.L.                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
      Zărnești, județul Brașov
                                           TRIBUNALUL BRAȘOV
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          TRIBUNALUL BRAȘOV                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13132

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13131                         din 13.10.2008

           din 13.10.2008                  Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                         Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                       Tribunalul Brașov        - Cornelia Liliana
  Comerțului de pe lângă
                                                    Baltei
  Tribunalul Brașov         - Cornelia Liliana
                    Baltei             Referent
  Referent                              la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                       Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                       Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
  Tribunalul Brașov         - Maria Bucur          În baza cererii nr. 86659 din data 10.10.2008 și a
  În baza cererii nr. 86655 din data 10.10.2008 și a       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009               23

dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                      cu următoarele date:
  - fondatori:                          - fondator: Macoș Camelia-Nicoleta, asociat unic, cod
  1. Mulatero Carlo, asociat, aport la capital 100,00     numeric personal 2881016080108, aport la capital
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %     200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
din capitalul social total, cota de participare la       reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în Marea Britanie,  participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în
localitatea Baldock, The Leas 34;               localitatea Întorsura Buzăului, Str. Tunelului nr. 19, județul
  2. Barone Laura, asociat, aport la capital 100,00 RON,   Covasna;
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din       - administrator persoană fizică: Macoș Camelia-
capitalul social total, cota de participare la         Nicoleta, cod numeric personal 2881016080108, data
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în Italia,      numirii 7.10.2008, durata mandatului nelimitată, având
localitatea Alpignano, Via Caselette 42;            puteri cf. art. 10 din actul constitutiv;
  - administrator persoană fizică: Mulatero Carlo, data     - denumirea: GOOFYCLATY - S.R.L.;
numirii 1.10.2008, durata mandatului nelimitată, având      - sediul social: Brașov, Galeria subterană
puteri cf. art. 7 din actul constitutiv;            Kogălniceanu-Victoriei, ap. standul 4-5, județul Brașov;
  - denumirea: EUROTEAM SERVICES - S.R.L.;            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 107 -
  - sediul social: oraș Zărnești, Strada Mare nr. 153,    fabricarea produselor de brutărie și a produselor
ap. biroul 2, județul Brașov;                 făinoase;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -      - activitatea principală: cod CAEN 1071 - fabricarea
depozitări;                          pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
  - activitatea principală: cod CAEN 5210 - depozitări;    patiserie;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24596246;             - cod unic de înregistrare: 24596157;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 08/2707/2008.                        J 08/2716/2008.
   (57/830.113)                          (58/830.114)

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        GOOFYCLATY - S.R.L.                        CLADES - S.R.L.
        Brașov, județul Brașov                     Brașov, județul Brașov


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         TRIBUNALUL BRAȘOV

         TRIBUNALUL BRAȘOV
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13129
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 13133                      din 13.10.2008
          din 13.10.2008                Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
  Judecător delegat
                                 Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului
                                 Tribunalul Brașov        - Cornelia Liliana
  Comerțului de pe lângă
                                                  Baltei
  Tribunalul Brașov       - Cornelia Liliana
                                 Referent
                  Baltei
                                 la Oficiul Registrului
  Referent
                                 Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului
                                 Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov       - Maria Bucur          În baza cererii nr. 86725 din data 10.10.2008 și a
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
  În baza cererii nr. 86715 din data 10.10.2008 și a     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a      - fondatori:
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

  1. Stanciu Decebal, asociat, cod numeric personal       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
1771006083701, aport la capital 90,00 RON, echivalând       cu următoarele date:
cu 9 părți sociale, reprezentând 45 % din capitalul social      - fondator: Angelescu Nicolae Florin, asociat unic, cod
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 45 %,     numeric personal 1801122080088, aport la capital 200,00
domiciliat(ă) în localitatea Rupea, Str. Republicii nr. 107,   RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
județul Brașov;                          capitalul social total, cota de participare la
  2. Stanciu Claudia-Maria, asociat, cod numeric         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în localitatea
personal 2780809080014, aport la capital 110,00 RON,       Brașov, str. Valea Cetății nr. 11, bl. A16C, sc. B, ap. 12,
echivalând cu 11 părți sociale, reprezentând 55 % din       județul Brașov;
capitalul social total, cota de participare la            - administrator persoană fizică: Angelescu Nicolae
beneficii/pierderi de 55 %, domiciliat(ă) în localitatea     Florin, cod numeric personal 1801122080088, data
Brașov, str. Dacia nr. 82, bl. 24, sc. C, et. 1, ap. 4, județul  numirii 7.10.2008, durata mandatului nelimitată, având
Brașov;                              puteri conf. art. 11 din actul constitutiv;
  - administrator persoană fizică: Stanciu Decebal, cod       - denumirea: IMPACTUS - S.R.L.;
numeric personal 1771006083701, data numirii             - sediul social: municipiul Brașov, str. Valea Cetății nr.
8.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.     11, bl. A16C, sc. B, et. II, ap. 12, județul Brașov;
art. 12 din actul constitutiv;                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -
  - denumirea: CLADES - S.R.L.;                 comerț cu ridicata specializat al altor produse;
  - sediul social: municipiul Brașov, str. Dacia nr. 82, bl.    - activitatea principală: cod CAEN 4674 - comerț cu
24, sc. C, et. 1, ap. 4, județul Brașov;             ridicata cu echipamente și furnituri de fierărie pentru
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 475 -      instalații sanitare și de încălzire;
comerț cu amănuntul cu alte produse casnice, în           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
magazine specializate;                      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitatea principală: cod CAEN 4751 - comerț cu      RON fiecare;
amănuntul cu textile, în magazine specializate;           - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - cod unic de înregistrare: 24602739;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                           J 08/2734/2008.
  - durata de funcționare: nelimitată;                (60/830.116)
  - cod unic de înregistrare: 24596165;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                  Societatea Comercială
J 08/2713/2008.                                  INCOTERM - S.R.L.
   (59/830.115)                                Râșnov, județul Brașov

        Societatea Comercială
         IMPACTUS - S.R.L.                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
        Brașov, județul Brașov
                                           TRIBUNALUL BRAȘOV
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          TRIBUNALUL BRAȘOV                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 13188
                                           din 14.10.2008
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13187
                                   Judecător delegat
           din 14.10.2008                 la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                         Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul Brașov        - Tiberiu Adrian
  Comerțului de pe lângă                                       Virgolici
  Tribunalul Brașov        - Tiberiu Adrian         Referent
                   Virgolici           la Oficiul Registrului
  Referent                             Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
  Comerțului de pe lângă                      În baza cererii nr. 86859 din data 13.10.2008 și a
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 86767 din data 13.10.2008 și a       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a      cu următoarele date:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009              25

  - fondatori:                        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  1. Ciorecan Florin, asociat, cod numeric personal     cu următoarele date:
1770218083467, aport la capital 160,00 RON, echivalând      - fondator: Munteanu Florin, asociat unic, cod numeric
cu 16 părți sociale, reprezentând 80 % din capitalul social  personal 1740827080121, aport la capital 200,00 RON,
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 80 %,   echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
domiciliat(ă) în localitatea Râșnov, str. Centru Nord, bl.  capitalul social total, cota de participare la
10, sc. A, ap. 6, județul Brașov;               beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în localitatea
  2. Ciorecan Nicoleta-Cristina, asociat, cod numeric    Brașov, Bd. Victoriei nr. 13, bl. 34, sc. A, ap. 3, județul
personal 2800114082592, aport la capital 40,00 RON,      Brașov;
echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 20 % din       - administrator persoană fizică: Munteanu Florin, cod
capitalul social total, cota de participare la        numeric personal 1740827080121, data numirii
beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat(ă) în localitatea   10.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
Râșnov, str. Mihai Eminescu nr. 119, județul Brașov;     art. 10 din actul constitutiv;
  - administrator persoană fizică: Ciorecan Florin, cod     - denumirea: NERGIS TOUR - S.R.L.;
numeric personal 1770218083467, data numirii
                                 - sediul social: municipiul Brașov, Bd. Victoriei nr. 13,
8.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
                               bl. 34, sc. A, ap. 3, județul Brașov;
art. 14 din actul constitutiv;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 107 -
  - denumirea: INCOTERM - S.R.L.;
                               fabricarea produselor de brutărie și a produselor
  - sediul social: oraș Râșnov, str. Mihail Eminescu nr.
                               făinoase;
119, cam. 2, județul Brașov;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -      - activitatea principală: cod CAEN 1071 - fabricarea
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte  pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
lucrări de instalații pentru construcții;           patiserie;
  - activitatea principală: cod CAEN 4322 - lucrări de      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  RON fiecare;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - durata de funcționare: nelimitată;
RON fiecare;                           - cod unic de înregistrare: 24602747;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - număr de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 24602860;           J 08/2732/2008.
  - număr de ordine în registrul comerțului:            (62/830.118)
J 08/2733/2008.
   (61/830.117)                              Societatea Comercială
                                      SMART ODISSEY - S.R.L.
        Societatea Comercială                     Brașov, județul Brașov
        NERGIS TOUR - S.R.L.
        Brașov, județul Brașov
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI

         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         TRIBUNALUL BRAȘOV
         TRIBUNALUL BRAȘOV

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 13190                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13194

          din 14.10.2008                        din 14.10.2008

  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov       - Tiberiu Adrian        Tribunalul Brașov        - Tiberiu Adrian
                  Virgolici                           Virgolici
  Referent                           Referent
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov       - Maria Bucur         Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
  În baza cererii nr. 86894 din data 13.10.2008 și a      În baza cererii nr. 86930 din data 13.10.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale          Societatea Comercială
                                   POP AMENAJARI SI CONSTRUCTII - S.R.L.
cu următoarele date:
                                      Brașov, județul Brașov
  - fondatori:
  1. Axenie Vasile David, asociat, cod numeric personal               MINISTERUL JUSTIȚIEI
1630124080017, aport la capital 100,00 RON, echivalând
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social             TRIBUNALUL BRAȘOV

total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 13191
domiciliat(ă) în localitatea Brașov, Str. Morii nr. 21, județul
                                            din 14.10.2008
Brașov;
                                   Judecător delegat
  2. Buduca Iulian Florin, asociat, cod numeric personal      la Oficiul Registrului
1790621080071, aport la capital 100,00 RON, echivalând        Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Brașov        - Tiberiu Adrian
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social                      Virgolici
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      Referent
                                   la Oficiul Registrului
domiciliat(ă) în localitatea Brașov, Str. Lânii nr. 41, bl. 41,
                                   Comerțului de pe lângă
sc. A, et. 1, ap. 10, județul Brașov;                Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
  - administratori persoane fizice:                 În baza cererii nr. 86948 din data 3.10.2008 și a actelor
  1. Axenie Vasile David, cod numeric personal          doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
1630124080017, data numirii 7.10.2008, durata           dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 8 din actul     cu următoarele date:
                                   - fondatori:
constitutiv;                             1. Pop Septimiu Virgil, asociat, cod numeric personal
  2. Buduca Iulian Florin, cod numeric personal         1631109126215, aport la capital 100,00 RON, echivalând
                                 cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
1790621080071, data numirii 7.10.2008, durata
                                 total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
mandatului nelimitată, având puteri cf. art. 8 din actul     domiciliat(ă) în localitatea Brașov, str. Apollo nr. 7, sc. C,
constitutiv;                           ap. 54, județul Brașov;
                                   2. Pop Laura, asociat, cod numeric personal
  - denumirea: SMART ODISSEY - S.R.L.;              2661224080026, aport la capital 100,00 RON, echivalând
  - sediul social: municipiul Brașov, Str. Morii nr. 21, ap.   cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                 total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
cam. 1, județul Brașov;
                                 domiciliat(ă) în localitatea Brașov, str. Apollo nr. 7, sc. C,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -      ap. 54, județul Brașov;
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și         - administrator persoană fizică: Pop Septimiu Virgil,
                                 cod numeric personal 1631109126215, data numirii
nerezidențiale;                          7.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de      art. 8 din actul constitutiv;
                                   - denumirea: POP AMENAJARI SI CONSTRUCTII -
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;     S.R.L.;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - sediul social: municipiul Brașov, str. Apollo nr. 7, sc.
                                 C, ap. 54, județul Brașov;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
RON fiecare;                           lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  - durata de funcționare: nelimitată;              nerezidențiale;
                                   - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
  - cod unic de înregistrare: 24602755;             construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
J 08/2728/2008.
                                 RON fiecare;
  (63/830.119)                           - durata de funcționare: nelimitată;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009             27

  - cod unic de înregistrare: 24602763;             - activitatea principală: cod CAEN 7732 - activități de
  - număr de ordine în registrul comerțului:         închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru
J 08/2731/2008.                        construcții;
   (64/830.120)                         - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
        Societatea Comercială              RON fiecare;
        HINT SERVICE - S.R.L.               - durata de funcționare: nelimitată;
        Brașov, județul Brașov               - cod unic de înregistrare: 24602771;
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 08/2735/2008.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  (65/830.121)

         TRIBUNALUL BRAȘOV                     Societatea Comercială
                                      ALEXANDRA TOUR - S.R.L.
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13186                   Brașov, județul Brașov

          din 14.10.2008
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                         TRIBUNALUL BRAȘOV
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov       - Tiberiu Adrian
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13183
                  Virgolici
  Referent                                    din 14.10.2008
  la Oficiul Registrului                    Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                    la Oficiul Registrului
  Tribunalul Brașov       - Maria Bucur         Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 86959 din data 13.10.2008 și a      Tribunalul Brașov       - Tiberiu Adrian
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul                    Virgolici
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a      Referent
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
cu următoarele date:
                                 Tribunalul Brașov       - Maria Bucur
  - fondatori:
  1. Mitu Alexandru, asociat, cod numeric personal       În baza cererii nr. 80973 din data 13.10.2008 și a
1840209080081, aport la capital 110,00 RON, echivalând     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu 11 părți sociale, reprezentând 55 % din capitalul social  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 55 %,   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
domiciliat(ă) în localitatea Brașov, str. Cosmos nr. 11, bl.  cu următoarele date:
19, sc. B, ap. 3, județul Brașov;                 - fondatori:
  2. Hadade Simona Mariana, asociat, cod numeric        1. Bidu Carmen Mihaela, asociat, cod numeric
personal 2840102080080, aport la capital 90,00 RON,      personal 2621103080026, aport la capital 190,00 RON,
                                echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din
echivalând cu 9 părți sociale, reprezentând 45 % din
                                capitalul social total, cota de participare la
capitalul social total, cota de participare la
                                beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat(ă) în localitatea
beneficii/pierderi de 45 %, domiciliat(ă) în localitatea
                                Brașov, str. Neptun nr. 12, bl. 12, sc. B, ap. 9, județul
Brașov, Str. Lămâiței nr. 48, județul Brașov;
                                Brașov;
  - administrator persoană fizică: Mitu Alexandru, cod     2. Vintilă Ioan Viorel, asociat, cod numeric personal
numeric personal 1840209080081, data numirii          1520406080069, aport la capital 10,00 RON, echivalând
13.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.   cu o parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social
art. 8 din actul constitutiv;                 total, cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %,
  - denumirea: HINT SERVICE - S.R.L.;            domiciliat(ă) în localitatea Brașov, str. Mihail
  - sediul social: municipiul Brașov, str. Cosmos nr. 11,  Kogălniceanu nr. 6, bl. 14, sc. E, ap. 4, județul Brașov;
bl. 19, sc. B, ap. 3, județul Brașov;               - administrator persoană fizică: Bidu Carmen Mihaela,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 773 -    cod numeric personal 2621103080026, data numirii
activități de închiriere și leasing cu alte mașini,      9.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
echipamente și bunuri tangibile;                conf. art. 5 din actul constitutiv;
  28            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

  - denumirea: ALEXANDRA TOUR - S.R.L.;               - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de
  - sediul social: municipiul Brașov, str. Neptun nr. 12, bl.   consultanță pentru afaceri și management;
12, sc. B, ap 9, județul Brașov;                   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 791 -      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
activități ale agențiilor turistice și ale tur-operatorilor;    RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 7912 - activități ale      - durata de funcționare: nelimitată;
tur-operatorilor;                           - cod unic de înregistrare: 24602798;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     J 08/2729/2008.
RON fiecare;                              (67/830.123)
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24602780;                     Societatea Comercială
  - număr de ordine în registrul comerțului:                  GALERIA METAXA - S.R.L.
J 08/2726/2008.                                 Brașov, județul Brașov
   (66/830.122)
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
         Societatea Comercială
         SALVETIUM - S.R.L.
                                           TRIBUNALUL BRAȘOV
         Brașov, județul Brașov
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13185
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                            din 14.10.2008
                                   Judecător delegat
          TRIBUNALUL BRAȘOV
                                   la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13193
                                   Tribunalul Brașov       - Tiberiu Adrian
           din 14.10.2008                                  Virgolici
                                   Referent
  Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Brașov       - Maria Bucur
  Tribunalul Brașov         - Tiberiu Adrian
                    Virgolici           În baza cererii nr. 87001 din data 13.10.2008 și a
  Referent                            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  la Oficiul Registrului                     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
  Comerțului de pe lângă                     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Brașov         - Maria Bucur         cu următoarele date:
                                   - fondator: Roșca-Metaxa Alex-Barbu, asociat unic,
  În baza cererii nr. 86998 din data 13.10.2008 și a       cod numeric personal 1780220080051, aport la capital
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     1.000,00 RON, echivalând cu 100 părți sociale,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a       reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în
cu următoarele date:                        localitatea Brașov, P-ța Sfatului nr. 9, ap. 1, județul
  - fondator: EUROPEA CAPITAL SE, aport la capital        Brașov;
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,              - administrator persoană fizică: Roșca-Metaxa Alex-
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de         Barbu, cod numeric personal 1780220080051, data
participare la beneficii/pierderi de 100 %;            numirii 25.09.2008, durata mandatului nelimitată, având
  - administrator persoană fizică: Vitezslav Hruska,       puteri cf. art. 7 din actul constitutiv;
domiciliat în Cehia, localitatea Cesky Drumlov, str. 5        - denumirea: GALERIA METAXA - S.R.L.;
Kvetna 234, durata mandatului nelimitată, având puteri        - sediul social: municipiul Brașov, Str.Postăvarului nr.
conf. art. 12 din actul constitutiv;                15, ap. 2, județul Brașov;
  - denumirea: SALVETIUM - S.R.L.;                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
  - sediul social: municipiul Brașov, str. N. Titulescu nr. 4,  comerț cu amănuntul cu alte bunuri, în magazine
et. 3, județul Brașov;                       specializate;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -       - activitatea principală: cod CAEN 4779 - comerț cu
activități de consultanță în management;              amănuntul cu bunuri de ocazie vândute prin magazine;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009               29

  - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat         - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
10,00 RON fiecare;                        RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24602801;              - cod unic de înregistrare: 24602810;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 08/2724/2008.                         J 08/2725/2008.
   (68/830.124)                           (69/830.125)

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        EUROPARETI - S.R.L.                       JACOPELAROM - S.R.L.
        Brașov, județul Brașov                     Brașov, județul Brașov

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


          TRIBUNALUL BRAȘOV                        TRIBUNALUL BRAȘOV

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 13184                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13189
           din 14.10.2008                         din 14.10.2008
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov        - Tiberiu Adrian         Tribunalul Brașov        - Tiberiu Adrian
                   Virgolici
                                                   Virgolici
  Referent
                                  Referent
  la Oficiul Registrului
                                  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
                                  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
  În baza cererii nr. 87007 din data 13.10.2008 și a
                                  În baza cererii nr. 87029 din data 13.10.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
  - fondator: Colonescu Dumitru, asociat unic, cod       cu următoarele date:
numeric personal 1680502080016, aport la capital          - fondator: JACCO PELLAMI SPA, aport la capital
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           600,00 RON, echivalând cu 60 părți sociale,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în   participare la beneficii/pierderi de 100 %;
localitatea Brașov, Str. Metalurgiștilor nr. 12, bl. 1, sc. B,   - administrator persoană fizică: Gariggio Alberto,
ap. 2, județul Brașov;                      domiciliat în Italia, localitatea Verona, str. Don Carlo
  - administrator persoană fizică: Colonescu Dumitru,     Steeb nr. 7, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
cod numeric personal 1680502080016, data numirii         art. 17 din actul constitutiv;
3.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.      - denumirea: JACOPELAROM - S.R.L.;
art. 10 din actul constitutiv;                   - sediul social: Brașov, Str. Pieții nr. 1, ap. 7, județul
  - denumirea: EUROPARETI - S.R.L.;              Brașov;
  - sediul social: municipiul Brașov, Str. Metalurgiștilor    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 411 -
nr. 12, bl. 1, sc. B, ap. 2, județul Brașov;           dezvoltare (promovare) imobiliară;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -      - activitatea principală: cod CAEN 4110 - dezvoltare
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și       (promovare) imobiliară;
nerezidențiale;                           - capital social subscris: 600,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de     capitalul social este divizat în 60 părți sociale a 10,00
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;     RON fiecare;
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

  - durata de funcționare: nelimitată;             - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - cod unic de înregistrare: 24602828;           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - număr de ordine în registrul comerțului:         RON fiecare;
J 08/2722/2008.                         - durata de funcționare: nelimitată;
   (70/830.126)                        - cod unic de înregistrare: 24602852;
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
        Societatea Comercială             J 08/2730/2008.
       PRO TEAM POWER - S.R.L.
                                  (71/830.127)
        Codlea, județul Brașov
                                      Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                 ULTRA-LINE INDUSTRY - S.R.L.
                                      Brașov, județul Brașov
         TRIBUNALUL BRAȘOV
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13192
          din 14.10.2008                       TRIBUNALUL BRAȘOV
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13195
  Comerțului de pe lângă                             din 14.10.2008
  Tribunalul Brașov       - Tiberiu Adrian
                  Virgolici          Judecător delegat
  Referent                           la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                    Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                    Tribunalul Brașov       - Tiberiu Adrian
  Tribunalul Brașov       - Maria Bucur                          Virgolici
                                 Referent
  În baza cererii nr. 87030 din data 13.10.2008 și a
                                 la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
                                 Tribunalul Brașov       - Maria Bucur
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       În baza cererii nr. 87053 din data 13.10.2008 și a
  - fondatori:                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  1. Proca Nicolae Claudiu, asociat, cod numeric       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
personal 1720728080042, aport la capital 190,00 RON,     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din     cu următoarele date:
capitalul social total, cota de participare la          - fondatori:
beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat(ă) în localitatea     1. Teodorescu Mihai, asociat, cod numeric personal
Brașov, Str. Stejărișului nr. 30, județul Brașov;       1770702080046, aport la capital 100,00 RON, echivalând
  2. Dan Ana, asociat, cod numeric personal         cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
2500710080013, aport la capital 10,00 RON, echivalând     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
cu o parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social
                               domiciliat(ă) în localitatea Brașov, str. Nicolae Bălcescu
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %,
                               nr. 65, ap. 1, județul Brașov;
domiciliat(ă) în localitatea Codlea, Str. 9 Mai nr. 49,
                                 2. Dragomir Radu, aport la capital 100,00 RON,
județul Brașov;
                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - administrator persoană fizică: Proca Nicolae Claudiu,
cod numeric personal 1720728080042, data numirii       capitalul social total, cota de participare la
8.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în localitatea
art. 7 din actul constitutiv;                 Constanța, Str. Pescarilor nr. 3, bl. MZ1, sc. A, et. 3, ap.
  - denumirea: PRO TEAM POWER - S.R.L.;           13, județul Constanța;
  - sediul social: municipiul Codlea, Str. 9 Mai nr. 49,     - administrator persoană fizică: Teodorescu Mihai, cod
județul Brașov;                        numeric personal 1770702080046, durata mandatului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 781 -    nelimitată, având puteri cf. art. 11 din actul constitutiv;
activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;      - denumirea: ULTRA-LINE INDUSTRY - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 7810 - activități ale    - sediul social: municipiul Brașov, str. Grigoraș Dinicu
agențiilor de plasare a forței de muncă;           nr. 5, et. 2, județul Brașov;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009               31

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -       - activitatea principală: cod CAEN 1413 - fabricarea
comerț cu amănuntul cu alte bunuri, în magazine          altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
specializate;                            - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN 4778 - comerț cu      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
amănuntul cu alte bunuri noi, în magazine specializate;      RON fiecare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - cod unic de înregistrare: 24610715;
RON fiecare;                             - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;              J 08/2746/2008.
  - cod unic de înregistrare: 24602836;                (73/830.129)
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 08/2727/2008.                                  Societatea Comercială
   (72/830.128)                                 PATRI & FLO - S.R.L.
                                         Făgăraș, județul Brașov
        Societatea Comercială
       GEORGIA DESIGN - S.R.L.
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
        Făgăraș, județul Brașov

                                          TRIBUNALUL BRAȘOV
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13249
          TRIBUNALUL BRAȘOV
                                           din 15.10.2008
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13247               Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
           din 15.10.2008
                                   Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat                         Tribunalul Brașov       - Ion Busioc
  la Oficiul Registrului                      Referent
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Brașov        - Ion Busioc           Comerțului de pe lângă
  Referent                             Tribunalul Brașov       - Maria Bucur
  la Oficiul Registrului
                                   În baza cererii nr. 87077 din data 14.10.2008 și a
  Comerțului de pe lângă
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Brașov        - Maria Bucur
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a
    n baza cererii nr. 87075 din data 14.10.2008 și a     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a        - fondator: Păun Patricia, asociat unic, cod numeric
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     personal 2871118081821, aport la capital 200,00 RON,
cu următoarele date:                       echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  - fondator: Boeriu Cosmin-Sorin, asociat unic, cod      capitalul social total, cota de participare la
numeric personal 1810917081834, aport la capital         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în localitatea
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,            Făgăraș, str. Negoiu, bl. 2A, ap. 4, județul Brașov;
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de          - administrator persoană fizică: Păun Patricia, cod
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în   numeric personal 2871118081821, data numirii
localitatea Făgăraș, str. Dr. Titu Perția, bl. 6, sc. A, ap. 8,  9.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
județul Brașov;                          art. 10 din actul constitutiv;
  - administrator persoană fizică: Boeriu Cosmin-Sorin,      - denumirea: PATRI & FLO - S.R.L.;
cod numeric personal 1810917081834, data numirii           - sediul social: municipiul Făgăraș, str. Nehoiu, bl. 2A,
1.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.     sc. C, ap. 4, județul Brașov;
art. 10 din actul constitutiv;                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 829 -
  - denumirea: GEORGIA DESIGN - S.R.L.;             activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
  - sediul social: municipiul Făgăraș, str. Negoiu, bl. 11,    - activitatea principală: cod CAEN 8299 - alte activități
sc. A, ap. 4, județul Brașov;                   de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 141 -       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
articolelor din blană;                      RON fiecare;
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 828/9.II.2009

  - durata de funcționare: nelimitată;                    capitalul social total, cota de participare la
  - cod unic de înregistrare: 24610723;                    beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în localitatea
  - număr de ordine în registrul comerțului:                 Victoria, Str. Stadionului, bl. 9, sc. A, et. 4, ap. 10, județul
J 08/2744/2008.                                Brașov;
   (74/830.130)                                 2. Banciu Irinel-Ioan, asociat, cod numeric personal
                                        1800513082410, aport la capital 100,00 RON, echivalând
          Societatea Comercială                   cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
          BANCIU INVEST - S.R.L.                   total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
          Victoria, județul Brașov                  domiciliat(ă) în localitatea Victoria, Str. Stadionului, bl. 9,
                                        sc. A, et. 4, ap. 10, județul Brașov;
            MINISTERUL JUSTIȚIEI                    - administratori persoane fizice:
                                         1. Banciu Ciprian-Vasile, cod numeric personal
                                        1780503084768, data numirii 10.10.2008, durata
            TRIBUNALUL BRAȘOV                    mandatului nelimitată, având puteri depline cf. art. 11 din
                                        actul constitutiv;
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13241                     2. Banciu Irinel-Ioan, cod numeric personal
             din 15.10.2008                    1800513082410, data numirii 10.10.2008, durata
                                        mandatului nelimitată, având puteri depline cf. art. 11 din
  Judecător delegat                              actul constitutiv;
  la Oficiul Registrului                             - denumirea: BANCIU INVEST - S.R.L.;
  Comerțului de pe lângă                             - sediul social: oraș Victoria, Str. Stadionului, bl. 9, ap.
  Tribunalul Brașov            - Ion Busioc            10, județul Brașov;
  Referent
                                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  la Oficiul Registrului
                                        lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  Comerțului de pe lângă
                                        nerezidențiale;
  Tribunalul Brașov            - Maria Bucur
                                         - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
  În baza cererii nr. 87078 din data 14.10.2008 și a             construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul            - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale           RON fiecare;
cu următoarele date:                               - durata de funcționare: nelimitată;
  - fondatori:                                  - cod unic de înregistrare: 24610774;
  1. Banciu Ciprian-Vasile, asociat, cod numeric                 - număr de ordine în registrul comerțului:
personal 1780503084768, aport la capital 100,00 RON,              J 08/2737/2008.
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din                (75/830.131)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|347274|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 828/9.II.2009 conține 32 de pagini.        Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889