2001_2142

Document Sample
2001_2142 Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 2142                                                          Luni, 17 decembrie 2001
                       P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„              Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,         Administratorii societ„˛ii sunt:
  WISH RAL–FASHION — S.R.L., Constan˛a         judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite      1. Agrici Liviu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                            cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii      5.09.1955 Ón localitatea Suvorov, jude˛ul Vrancea,
                            comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331    cod numeric personal 1550905135920, domiciliat Ón
         NUM√R DE ORDINE
                            ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu     Grecia, localitatea Ioanina, str. Spiru Lambru nr. 54
   ŒN REGISTRUL COMERfiULUI J 13/1845/2001
                            cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a     A, av‚nd puteri depline;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255497       admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii       2. Gheorghe Raluca, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                            Comerciale WISH RAL–FASHION — S.R.L.,
                                                          data de 28.06.1978 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                                          cod numeric personal 2780628131226, domiciliat„
   CONSTANfiA LA OFICIUL REGISTRULUI                                        Ón Constan˛a, Str. Trandafirului nr. 2, bl. LV 5,
                             Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
        COMERfiULUI                                              sc. A, ap. 9, jude˛ul Constan˛a, cod po∫tal 8700, tel.
                               Admite cererea formulat„ de Gheorghe Raluca,
                            domiciliat„ Ón Constan˛a, Str. Trandafirului nr. 2,     092/915475, av‚nd puteri depline.
     DOSAR NR. 8769/12.10.2001
                            bl. LV 5, sc. A, ap. 9, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
       ŒNCHEIEREA NR. 1784            consecin˛„:                          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
       din data de 24.10.2001           Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a       Punct de lucru: Punct de lucru cu sediul Ón
    ™edin˛a din 24 octombrie 2001          Societ„˛ii Comerciale WISH RAL–FASHION — S.R.L.,      Constan˛a, str. I.G. Duca nr. 81 C, sc. B, parter,
                            cu urm„toarele date:                    ap. 47, jude˛ul Constan˛a, conform contractului de
 Judec„tor delegat    — Becu˛ Doina          Asocia˛ii societ„˛ii sunt:                Ónchiriere nr. 132067 din data de 26.09.2001, valabil
 Referent O.R.C.     — Zelinschi Elena        1. Agrici Liviu, n„scut la data de 5.09.1955 Ón     p‚n„ la data de 1.10.2002.
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de       localitatea Suvorov, jude˛ul Vrancea, cet„˛ean         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Gheorghe Raluca privind autorizarea constituirii ∫i   rom‚n, domiciliat Ón Grecia, localitatea Ioanina,      data pronun˛„rii.
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale WISH        str. Spiru Lambru nr. 54 A, identificat cu pa∫aportul     R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,
RAL–FASHION — S.R.L.                  nr. 02676282, eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data     prin nerecurare/renun˛are la recurs.
                            de   19.02.1998,   cod  numeric    personal     (1/44.361)
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                            1550905135920;
                                                                       *
  Asupra cererii de fa˛„:                 2. Gheorghe Raluca, n„scut„ la data de
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data  28.06.1978 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
                                                               Societatea Comercial„
de 12.10.2001 cu nr. 8769, petenta a solicitat     cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Constan˛a,
                                                            TOPOEV SIDTRONIC — S.R.L., Medgidia
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii  Str. Trandafirului nr. 2, bl. LV 5, sc. A, ap. 9, jude˛ul
Comerciale WISH RAL–FASHION — S.R.L. la Oficiul     Constan˛a, cod po∫tal 8700, tel. 092/915475,
registrului comer˛ului.                 identificat„ cu C.I. seria K.T. nr. 183509, eliberat„            NUM√R DE ORDINE
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   de Poli˛ia Constan˛a la data de 6.03.2001, cod          ŒN REGISTRUL COMERfiULUI J 13/1851/2001
Ónscrisuri:                       numeric personal 2780628131226.
  1. chitan˛a privind rezervarea denumirii        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255500
societ„˛ii Ón registrul comer˛ului nr. 3565042 din   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
data de 18.09.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,   denumirea WISH RAL–FASHION, av‚nd sediul Ón           JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului     Constan˛a, str. I.G. Duca nr. 81 C, sc. B, parter,        CONSTANfiA LA OFICIUL REGISTRULUI
Constan˛a;                       ap. 47, jude˛ul Constan˛a, conform contractului de             COMERfiULUI
  2. chitan˛a de plat„ a taxei de registru       Ónchiriere nr. 132067 din data de 26.09.2001, valabil
nr. 3573282 din data de 12.10.2001, eliberat„ de    p‚n„ la data de 1.10.2002.                      DOSAR NR. 8765/12.10.2001
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i         Obiectul de activitate
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;             Activitatea principal„:                        ŒNCHEIEREA NR. 1766
  3. chitan˛a de plat„ a taxei de timbru nr. 2841041   5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
din data de 11.10.2001, eliberat„ de C.E.C.;        Celelalte activit„˛i sunt conform actului               din data de 24.10.2001
  4. chitan˛a de plat„ pentru publicarea Ón      constitutiv nr. 1097 din data de 9.10.2001, eliberat        ™edin˛a din 24 octombrie 2001
Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 3582666 din data   de Biroul Unic Constan˛a.
de 11.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,       Capitalul social:                     Judec„tor delegat      — Becu˛ Doina
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului      – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;   Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena
Constan˛a;                         – participarea str„in„ la capitalul social:
                                                           Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Tanislav
  5. actul constitutiv nr. 1097 din data de      1.000.000 lei;
                                                          Vasilica privind autorizarea constituirii ∫i
9.10.2001, eliberat la Biroul Unic Constan˛a;       – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                                          Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TOPOEV
  6. contractul de Ónchiriere nr. 132067 din data de   – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
26.09.2001, Ónregistrat la Administra˛ia financiar„;    Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      SIDTRONIC — S.R.L.
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     1. Agrici Liviu, aport la capital 1.000.000 lei,           JUDEC√TORUL DELEGAT
social nr. din data de 10.10.2001, eliberat„ de Banca  echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
Comercial„ Rom‚n„;                   din capitalul social total, av‚nd cota de participare     Asupra cererii de fa˛„:
  8. declara˛ia pe proprie r„spundere;         la beneficii ∫i pierderi de 50 %;               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  9. specimenul de semn„tur„ din data de         2. Gheorghe Raluca, aport la capital 1.000.000 lei,   de 12.10.2001 cu nr. 8765, petenta a solicitat
12.10.2001;                       echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  10. copia pa∫aportului;               din capitalul social total, av‚nd cota de participare    Comerciale TOPOEV SIDTRONIC — S.R.L. la Oficiul
  11. copia c„r˛ii de identitate.           la beneficii ∫i pierderi de 50 %.              registrului comer˛ului.
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele           Societatea Comercial„            nr. 184453, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de
Ónscrisuri:                             JACOSOR — S.R.L., Constan˛a           9.03.2001, cod numeric personal 1671206131270;
  1. chitan˛a privind rezervarea denumirii                                       3. Pavel Constantin, n„scut la data de 16.06.1965
societ„˛ii Ón registrul comer˛ului nr. 3568510 din                                  Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean canadian,
                                       NUM√R DE ORDINE
data de 9.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,                                  domiciliat Ón Canada, localitatea B.C. V5J 3EA,
                                 ŒN REGISTRUL COMERfiULUI J 13/1849/2001
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului                                   str. 3976 S.E. Marine Dr. Burna, identificat cu
Constan˛a;                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255314        pa∫aportul nr. VH 229149, eliberat de Poli˛ia
  2. chitan˛a de plat„ a taxei de timbru nr. 2510551                                Constan˛a la data de 3.08.2000.
din data de 10.10.2001, eliberat„ de C.E.C.           JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  3. chitan˛a de plat„ pentru publicarea Ón           CONSTANfiA LA OFICIUL REGISTRULUI          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 3582561 din data             COMERfiULUI                denumirea JACOSOR, av‚nd sediul Ón Constan˛a,
de 8.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,                                     aleea Topolog nr. 25, bl. F 1, sc. D, et. 3, ap. 75,
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului            DOSAR NR. 8732/10.10.2001           jude˛ul Constan˛a, conform contractului de
Constan˛a;                                                      construire nr. 4221 din data de 13.01.1972.
  4. chitan˛a de plat„ a taxei de registru                ŒNCHEIEREA NR. 1780              Obiectul de activitate
nr. 3568755 din data de 11.10.2001, eliberat„ de                                     Activitatea principal„:
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i                 din data de 24.10.2001             5530 – restaurante.
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;                 ™edin˛a din 24 octombrie 2001             Celelalte activit„˛i sunt conform actului
  5. actul constitutiv autentificat cu nr. 1468 din                                 constitutiv nr. 1061 din data de 8.10.2001, eliberat
data de 3.10.2001 de notarul public Andrei          Judec„tor delegat    — Becu˛ Doina         de Biroul Unic Constan˛a.
Octavian;                           Referent O.R.C.     — Zelinschi Elena         Capitalul social:
  6. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 269 din       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Indrei     – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;
data de 13.05.1991 Óncheiat cu R.A. DOBROGEA;        Sorin Ovidiu privind autorizarea constituirii ∫i       – participarea str„in„ la capitalul social: 700.000
  7. contractul de Ómprumut nr. 299 din data de      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale JACOSOR —      lei;
17.05.1991 eliberat de C.E.C.;               S.R.L.                            – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                    – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
social nr. 921791 din data de 4.10.2001 eliberat„ de           JUDEC√TORUL DELEGAT               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
Banca Comercial„ Rom‚n„;                    Asupra cererii de fa˛„                  1. Indrei Sorin Ovidiu, aport la capital 700.000
  9. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   lei, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
cu nr. 1469 din data de 3.10.2001 de notarul public     de 10.10.2001 cu nr. 8732, petentul a solicitat     33,3333 % din capitalul social total, av‚nd cota de
Andrei Octavian;                      autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii  participare la beneficii ∫i pierderi de 33,3333 %;
  10. copia buletinului de identitate;           Comerciale JACOSOR — S.R.L. la Oficiul registrului      2. Pavel Ion, aport la capital 600.000 lei,
  11. procur„ special„ ∫i autentic„ de           comer˛ului.                       echival‚nd cu 6 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,3333
Ómputernicire autentificat„ cu nr. 1470 din data de      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   % din capitalul social total, av‚nd cota de participare
3.10.2001 de notarul public Andrei Octavian.        Ónscrisuri:                       la beneficii ∫i pierderi de 33,3333 %;
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,         1. chitan˛a privind rezervarea denumirii         3. Pavel Constantin, aport la capital 700.000 lei,
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite     societ„˛ii Ón registrul comer˛ului nr. 3568143 din    echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,3333
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii      data de 8.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,    % din capitalul social total, av‚nd cota de participare
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331    Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„;           la beneficii ∫i pierderi de 33,3333 %.
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu      2. chitan˛a de plat„ a taxei de registru         Administratorii societ„˛ii sunt:
cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a     nr. 3568515 din data de 9.10.2001, eliberat„ de       1. Indrei Sorin Ovidiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i        data de 7.07.1974 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, cod
Comerciale TOPOEV SIDTRONIC — S.R.L.,            Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;            numeric personal 1740707054657, domiciliat Ón
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.               3. chitan˛a de plat„ pentru publicarea Ón       Oradea, Str. Independen˛ei nr. 33, bl. A 7, ap. 15,
                              Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 3582619 din data    jude˛ul Bihor, cod po∫tal 3700, tel. 092/774226,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      de 9.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,       av‚nd puteri depline;
   Admite cererea formulat„ de Tanislav Vasilica,     Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului       2. Pavel Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
domiciliat„ Ón Constan˛a, str. I.C. Br„tianu nr. 45,    Constan˛a;                        6.12.1967 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cod
bl. I, ap. 621, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón consecin˛„:     4. chitan˛a de plat„ a taxei de timbru nr. 2840876  numeric personal 1671206131270, domiciliat Ón
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   din data de 10.10.2001, eliberat„ de C.E.C.;       Constan˛a, aleea Topolog nr. 25, bl. F 1, sc. D,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a       5. actul constitutiv nr. 1061 din data de       ap. 75, jude˛ul Constan˛a, cod po∫tal 8700,
Societ„˛ii Comerciale TOPOEV SIDTRONIC — S.R.L.,      8.10.2001, eliberat de Biroul Unic Constan˛a;      tel. 093/549675, av‚nd puteri depline;
cu urm„toarele date:                      6. contractul de construire nr. 4221 din data de     3. Pavel Constantin, cet„˛ean canadian, n„scut la
  Asociatul unic al societ„˛ii este Mitrea ™tefan,     13.01.1972;                       data de 16.06.1965 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
n„scut la data de 7.05.1953 Ón localitatea Jirl„u,       7. declara˛ie privind acceptul sediului societ„˛ii,  cet„˛ean canadian, domiciliat Ón Canada, localitatea
jude˛ul Br„ila, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón        autentificat„ cu nr. 3109 din data de 9.10.2001 de    B.C. V5J 3EA, str. 3976 S.E. Marine Dr. Burna, av‚nd
Medgidia, Str. Rahovei nr. 10 bis, bl. R 14, sc. B,     notarul Mariana Tuscali;                 puteri depline.
ap. 36, jude˛ul Constan˛a, cod po∫tal 8650,          8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
identificat cu B.I. seria G.X. nr. 125769, eliberat de   social nr. 3572625 din data de 8.10.2001, eliberat„     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Poli˛ia Medgidia la data de 7.04.1997, cod numeric     de Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
personal 1530507134018.                   Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       9. declara˛ia pe proprie r„spundere din data de    data pronun˛„rii.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      8.10.2001;                          R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,
denumirea TOPOEV SIDTRONIC, av‚nd sediul Ón          10. specimenul de semn„tur„ din data de        prin nerecurare/renun˛are la recurs.
Medgidia, Str. Rahovei nr. 10 bis, bl. R 14, sc. B,     8.10.2001;                          (3/44.363)
ap. 36, jude˛ul Constan˛a, conform contractului de       11. copia pa∫aportului;                             *
v‚nzare-cump„rare nr. 269 din data de 13.05.1991.       12. copia c„r˛ii de identitate.
  Obiectul de activitate                   Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,            Societatea Comercial„
  Activitatea principal„:                 judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite      EURO MET–AL CONSTRUCT — S.R.L.
  6442 – alte servicii de telecomunica˛ii,         cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii             Constan˛a
neclasificate Ón alt„ parte (Internet).           comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
  Celelalte activit„˛i sunt conform actului        ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu
                                                                    NUM√R DE ORDINE
constitutiv autentificat cu nr. 1468 din data de      cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
                                                              ŒN REGISTRUL COMERfiULUI J 13/1833/2001
3.10.2001 de notarul public Andrei Octavian.        admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Capitalul social:                    Comerciale JACOSOR — S.R.L., dispun‚nd               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14244323
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;      Ónmatricularea acesteia.
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;                                 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                              CONSTANfiA LA OFICIUL REGISTRULUI
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.         Admite cererea formulat„ de Indrei Sorin               COMERfiULUI
  Participarea asociatului la capitalul social:      Ovidiu, domiciliat Ón Oradea, Str. Independen˛ei
  Mitrea ™tefan, aport la capital 2.000.000 lei,      nr. 33, bl. A 7, ap. 15, jude˛ul Bihor, ∫i, Ón            DOSAR NR. 8720/9.10.2001
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     consecin˛„:
capitalul social total, av‚nd cota de participare la      Autorizeaz„    constituirea  ∫i  dispune          ŒNCHEIEREA NR. 1754
beneficii ∫i pierderi de 100 %.               Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Administratorul societ„˛ii este Mitrea ™tefan,      Societ„˛ii Comerciale JACOSOR — S.R.L., cu               din data de 19.10.2001
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 7.05.1953 Ón       urm„toarele date:                        ™edin˛a din 19 octombrie 2001
localitatea Jirl„u, jude˛ul Br„ila, cod numeric        Asocia˛ii societ„˛ii sunt:
personal 1530507134018, domiciliat Ón Medgidia,                                     Judec„tor delegat      — C„rbune Cosac Iulia
                                1. Indrei Sorin Ovidiu, n„scut la data de
Str. Rahovei nr. 10 bis, bl. R 14, sc. B, ap. 36, jude˛ul                                Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena
                              7.07.1974 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n,
Constan˛a, cod po∫tal 8650, av‚nd puteri depline.      domiciliat Ón Oradea, Str. Independen˛ei nr. 33,      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Popescu-
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   bl. A 7, ap. 15, jude˛ul Bihor, cod po∫tal 3700,     Grasu Aurel privind autorizarea constituirii ∫i
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         tel. 092/774226, identificat cu C.I. seria X.H.     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale EURO
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        nr. 014495, eliberat„ de Poli˛ia Oradea la data de    MET–AL CONSTRUCT — S.R.L.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      24.04.1998, cod numeric personal 1740707054657;
data pronun˛„rii.                                                         JUDEC√TORUL DELEGAT
                                2. Pavel Ion, n„scut la data de 6.12.1967 Ón
  R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,     Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,       Asupra cererii de fa˛„
prin nerecurare/renun˛are la recurs.            domiciliat Ón Constan˛a, aleea Topolog nr. 25,       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
   (2/44.362)                       bl. F 1, sc. D, ap. 75, jude˛ul Constan˛a, cod po∫tal  de 9.10.2001 cu nr. 8720, petentul a solicitat
              *                8700, tel. 093/549675, identificat cu C.I. seria K.T.  autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001                   3
Comerciale EURO MET–AL CONSTRUCT — S.R.L. la          1. Ungureanu Tiberiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Oficiul registrului comer˛ului.               data de 14.03.1977 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,     Admite cererea formulat„ de Simion Costel,
  Œn sus˛inerea cerer ii au fost depuse urm„toarele    cod numeric personal 1770314131237, domiciliat Ón    domiciliat Ón Constan˛a, bd. Ferdinand nr. 98,
Ónscrisuri:                         Constan˛a, str. I.L. Caragiale nr. 11, bl. L 115 A,   bl. R 24, sc. A, ap. 9, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón
  1. chitan˛a privind rezervarea denumirii         sc. A, ap. 14, jude˛ul Constan˛a, cod po∫tal 8700,    consecin˛„:
societ„˛ii Ón registrul comer˛ului nr. 3571459 din     av‚nd puteri depline;                    Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
data de 24.09.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,       2. Go∫u Stelic„, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de  Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„;            8.01.1974 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila, cod numeric     Societ„˛ii Comerciale SITI CONSTRUCT — S.R.L., cu
  2. chitan˛a de plat„ a taxei de registru nr.       personal 1740108131281, domiciliat Ón Constan˛a,     urm„toarele date:
3572688 din data de 9.10.2001, eliberat„ de Camera     str. Mihai Viteazu nr. 71, jude˛ul Constan˛a, cod      Asocia˛ii societ„˛ii sunt:
de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a      po∫tal 8700, av‚nd puteri depline.             1. Simion Costel, n„scut la data de 14.09.1978 Ón
Jude˛ului Constan˛a;                      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,
  3. chitan˛a de plat„ a taxei de timbru nr. 1157153     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       domiciliat Ón Constan˛a, bd. Ferdinand nr. 98,
din data de 26.09.2001, eliberat„ de Ministerul       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       bl. R 24, sc. A, ap. 9, jude˛ul Constan˛a, cod po∫tal
Finan˛elor Publice;                                                 8700, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 712988,
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  4. chitan˛a de plat„ pentru publicarea Ón                                     eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de 17.11.1997,
                              data pronun˛„rii.
Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 3582589 din data                                  cod numeric personal 1780914131261;
                                R„mas„ irevocabil„ la data de 19 octombrie 2001,
de 9.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,                                      2. Ticu Valentin, n„scut la data de 17.03.1979 Ón
                              prin nerecurare/renun˛are la recurs.           Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
                                 (4/44.364)                     domiciliat Ón Constan˛a, bd. Ferdinand nr. 98,
Constan˛a;
                                           *               bl. R 24, sc. A, ap. 17, jude˛ul Constan˛a, cod po∫tal
  5. actul constitutiv nr. 907 din data de
26.09.2001, eliberat de Biroul Unic Constan˛a;                                    8700, identificat cu B.I. seria G.D. nr. 0807740,
                                    Societatea Comercial„            eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de 22.03.1993,
  6. titlu de proprietate nr. 5578 din data de
                                 SITI CONSTRUCT — S.R.L., Constan˛a         cod numeric personal 1790317131215.
6.03.1979, eliberat de Consiliul local Constan˛a;
  7. declara˛ie privind acceptul sediului societ„˛ii,                                 Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                                           r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
autentificat„ cu nr. 5238 din data de 5.10.2001 de              NUM√R DE ORDINE
                                                           denumirea SITI CONSTRUCT, av‚nd sediul Ón
notarul Cristina Budei;                      ŒN REGISTRUL COMERfiULUI J 13/1844/2001
                                                           Constan˛a, bd. Fedinand nr. 98, bl. R 24, sc. A, et. 2,
  8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                                           ap. 9, jude˛ul Constan˛a, conform contractului de
social;                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255454
                                                           v‚nzare-cump„rare nr. 299 din data de 26.08.1991.
  9. declara˛ia pe proprie r„spundere autentificat„                                  Obiectul de activitate
la data de 5.10.2001 de notarul public Cristina         JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                                                            Activitatea principal„:
Budei;                              CONSTANfiA LA OFICIUL REGISTRULUI
                                                            5161 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte
  10. procur„ special„ ∫i autentic„ de                  COMERfiULUI
                                                           pentru prelucrarea metalului ∫i lemnului.
Ómputernicire autentificat„ cu nr. 5235 din data de                                   Celelalte activit„˛i sunt conform actului
5.10.2001 de notarul public Cristina Budei;              DOSAR NR. 8764/12.10.2001           constitutiv autentificat cu nr. 2723 din data de
  11. copia c„r˛ii de identitate.                                          28.09.2001 de notarul public Paraschiva Calmuschi.
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,               ŒNCHEIEREA NR. 1783
                                                            Capitalul social:
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite            din data de 24.10.2001            – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii                                    – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331        ™edin˛a din 24 octombrie 2001            – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu      Judec„tor delegat      — Becu˛ Doina         Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a      Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena       1. Simion Costel, aport la capital 1.000.000 lei,
admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                                  echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
Comerciale EURO MET–AL CONSTRUCT — S.R.L.,          Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Simion    din capitalul social total, av‚nd cota de participare
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             Costel privind autorizarea constituirii ∫i        la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
                              Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale SITI          2. Ticu Valentin, aport la capital 1.000.000 lei,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      CONSTRUCT — S.R.L.                    echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
   Admite cererea formulat„ de Popescu-Grasu                                    din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT             la beneficii ∫i pierderi de 50 %.
Aurel, domiciliat Ón Constan˛a, Str. Atelierelor nr. 2
A, sc. C, ap. 1, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón consecin˛„:     Asupra cererii de fa˛„                  Administratorii societ„˛ii sunt:
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    1. Simion Costel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     de 12.10.2001 cu nr. 8764, petentul a solicitat     de 14.09.1978 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cod
                              autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii  numeric personal 1780914131261, domiciliat Ón
Societ„˛ii Comerciale EURO MET–AL CONSTRUCT
                                                           Constan˛a, bd. Ferdinand nr. 98, bl. R 24, sc. A,
— S.R.L., cu urm„toarele date:               Comerciale SITI CONSTRUCT — S.R.L. la Oficiul
                                                           ap. 9, jude˛ul Constan˛a, cod po∫tal 8700, av‚nd
  Asocia˛ii societ„˛ii sunt:               registrului comer˛ului.
                                                           puteri depline;
  1. Ungureanu Tiberiu, n„scut la data de          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                                            2. Ticu Valentin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
14.03.1977 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,         Ónscrisuri:                       de 17.03.1979 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cod
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, str. I.L.       1. chitan˛a privind rezervarea denumirii       numeric personal 1790317131215, domiciliat Ón
Caragiale nr. 11, bl. L 115 A, sc. A, ap. 14, jude˛ul    societ„˛ii Ón registrul comer˛ului nr. 3566291 din    Constan˛a, bd. Ferdinand nr. 98, bl. R 24, sc. A,
Constan˛a, cod po∫tal 8700, identificat cu C.I. seria    data de 27.09.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,    ap. 17, jude˛ul Constan˛a, cod po∫tal 8700, av‚nd
K.T. nr. 186083, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la     Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„;           puteri depline.
data de 19.03.2001, cod numeric personal            2. chitan˛a de plat„ a taxei de registru         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
1770314131237;                       nr. 3568690 din data de 11.10.2001, eliberat„ de      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  2. Go∫u Stelic„, n„scut la data de 8.01.1974 Ón     Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Br„ila, jude˛ul Br„ila, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Constan˛a, str. Mihai Viteazu nr. 71, jude˛ul         3. chitan˛a de plat„ pentru publicarea Ón       data pronun˛„rii.
Constan˛a, cod po∫tal 8700, identificat cu C.I. seria    Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 3582678 din data     R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,
K.T. nr. 017121, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la     de 12.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,      prin nerecurare/renun˛are la recurs.
data de 26.10.1998, cod numeric personal          Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului       (5/44.365)
1740108131281.                       Constan˛a;
                                                                        *
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      4. chitan˛a de plat„ a taxei de timbru nr. 296688
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                        Societatea Comercial„
                              din data de 12.10.2001, eliberat„ de C.E.C.;
denumirea EURO MET–AL CONSTRUCT, av‚nd                                            NOSTROMO — S.R.L., Constan˛a
                                5. actul constitutiv autentificat cu nr. 2723 din
sediul Ón Constan˛a, str. I.L. Caragiale nr. 11,
                              data de 28.09.2001 de notarul public Paraschiva
bl. L 115 A, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul Constan˛a,
                              Calmuschi;                         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
conform titlului de proprietate nr. 5578 din data de
                                6. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 299 din            J 13/1859/2001
6.03.1979, eliberat de Consiliul popular Constan˛a.
                              data de 26.08.1991 Óncheiat cu CONFORT URBAN;
  Obiectul de activitate                                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255446
                                7. declara˛ie privind acceptul sediului societ„˛ii,
  Activitatea principal„:
                              autentificat„ cu nr. 2870 din data de 10.10.2001 de
  2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice.                                           JUDEC√TORUL DELEGAT
  Celelalte activit„˛i cunt conform actului        notarul public Paraschiva Calmuschi;                DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
constitutiv nr. 907 din data de 26.09.2001, eliberat      8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
de Biroul Unic Constan˛a.                  social din data de 1.10.2001, eliberat„ de BANC
  Capitalul social:                    POST;                                   DOSAR NR. 8763
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;   9. declara˛ia pe proprie r„spundere autentificat„
                              la data de 28.09.2001 de notarul public Paraschiva           din 12 octombrie 2001
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       Calmuschi;
                                                                  ŒNCHEIEREA NR. 1775
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       10. copia buletinului de identitate.
  1. Ungureanu Tiberiu, aport la capital 1.000.000      Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate mai sus,             din 24 octombrie 2001
lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50    judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
                                                              ™edin˛a din 24 octombrie 2001
% din capitalul social total, av‚nd cota de participare   cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
la beneficii ∫i pierderi de 50 %;              comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331    Judec„tor delegat      — Becut Doina
  2. Go∫u Stelic„, aport la capital 1.000.000 lei,    ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu     Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Dobre
din capitalul social total, av‚nd cota de participare    admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    Mario Iuliu privind autorizarea constituirii ∫i
la beneficii ∫i pierderi de 50 %.              Comerciale SITI CONSTRUCT — S.R.L., dispun‚nd      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NOSTROMO —
  Administratorii societ„˛ii sunt:            Ónmatricularea acesteia.                 S.R.L.
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, Bd. 1
                             pronun˛are.                       Decembrie 1918, nr. 29, bl. L29, sc. D, ap. 67, cod
  Asupra cererii de fa˛„
                              R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,   po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                             prin nerecurare/renun˛are la recurs.          seria K.T. nr. 072711, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a
de 12.10.2001 cu nr. 8763, petentul a solicitat
                               (6/44.366)                     la data de 17.08.1999, cod numeric personal
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
Comerciale NOSTROMO — S.R.L. la Oficiul
                                         *               1750923131219;
                                                           2. Pitu Adrian Drago∫, n„scut la data de
registrului comer˛ului.
                                  Societatea Comercial„             31.08.1975 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                GEOCOR TRADE IMP–EXP — S.R.L.,          cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a,
Ónscrisuri:
                                     Constan˛a                str. Dragoslavele nr. 36, cod po∫tal 8700, jude˛ul
  1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii societ„˛ii
                                                         Constan˛a, identificat cu C.I. seria K.T. nr. 098400,
Ón registrul comer˛ului cu nr. 3563559 din data de
                                                         eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de 5.01.2000,
11.09.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                         cod numeric personal 1750831131282.
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului               J 13/1860/2001
                                                           Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Constan˛a;
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255365       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
                                                         denumirea GEOCOR TRADE IMP–EXP, av‚nd sediul
nr. 3568980 din data de 12.10.2001, eliberat„ de
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT             Ón Constan˛a, Bd. 1 Mai nr. 106, jude˛ul Constan˛a,
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i
                                  DE TRIBUNALUL CONSTANfiA            conform contractului de v‚nzare-cump„rare
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         nr. 1708 din data de 21.08.2001.
  3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
                                                           Obiectul de activitate
Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582699 din data de
                                     DOSAR NR. 8748               Activitatea principal„: 5511 – hoteluri ∫i moteluri
12.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
                                                         cu restaurant.
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
                                   din 11 octombrie 2001             Celelalte activit„˛i sunt conform actului
Constan˛a;
                                                         constitutiv autentificat cu nr. 1478 din data de
  4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu          ŒNCHEIEREA NR. 1786            3.10.2001 de notarul public Andrei Octavian.
nr. 2835404 din data de 2.10.2001, eliberat„ de
                                                           Capitalul social:
C.E.C.;                                din 24 octombrie 2001
                                                           – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  5. actul constitutiv autentificat cu nr. 4322 din      ™edin˛a din 24 octombrie 2001            – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
data de 18.09.2001 de notarul public Doini˛a Cri∫an;
                              Judec„tor delegat     — Becut Doina         – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  6. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 16309 din
                              Referent O.R.C.      — Zelinschi Elena       – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.
data de 31.03.1992, eliberat de CONFORT URBAN;
                                                           Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Tanislav    1. Nedelcu Leonard Cristian, aport la capital
social cu nr. 128529 din data de 2.10.2001, eliberat„  Vasilica privind autorizarea constituirii ∫i      1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
de Banca îIon fiiriac“ — S.A.;              Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GEOCOR       reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
  8. declara˛ie privind acceptarea sediului       TRADE IMP–EXP — S.R.L.                 cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
societ„˛ii, autentificat„ cu nr. 2078 din data de
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT               2. Pitu Adrian Drago∫, aport la capital 1.000.000
12.10.2001 de notarul public Doini˛a Cri∫an;
                                                         lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50
  9. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de     Asupra cererii de fa˛„:               % din capitalul social total, av‚nd cota de participare
3.10.2001, eliberat„ de Dobre Mario Iulian;         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data  la beneficii/pierderi de 50 %.
  10. specimen de semn„tur„ din data de         de 11.10.2001 cu nr. 8748, petentul a solicitat       Administratori:
9.10.2001, eliberat„ de Dobre Mario Iulian.       autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii    1. Nedelcu Leonard Cristian, p‚n„ la data de
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul    Comerciale GEOCOR TRADE IMP–EXP — S.R.L. la       24.10.2005, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    Oficiul registrului comer˛ului.             23.09.1975 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cod
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   numeric personal 1750923131219, domiciliat Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor  Ónscrisuri:                       Constan˛a, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 29, bl. L29,
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii     1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii societ„˛ii  sc. D, ap. 67, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a,
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite        Ón registrul comer˛ului cu nr. 3568195 din data de   av‚nd puteri depline;
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii   8.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,          2. Pitu Adrian Drago∫, p‚n„ la data de
Comerciale NOSTROMO — S.R.L. ∫i dispun‚nd        Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului     24.10.2005, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Ónmatricularea acesteia.                 Constan˛a;                       31.08.1975 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cod
                              2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu  numeric personal 1750831131282, domiciliat Ón
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             nr. 3568508 din data de 9.10.2001, eliberat„ de     Constan˛a, str. Dragoslavele nr. 36, cod po∫tal 8700,
  Admite cererea formulat„ de Dobre Mario Iuliu,    Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i        jude˛ul Constan˛a, av‚nd puteri depline.
domiciliat Ón Constan˛a, Str. Ci∫melei nr. 1, bl. 1D,  Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
sc. B, ap. 46, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón consecin˛„:    3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul      Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune  Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582562 din data de     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    8.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Societ„˛ii Comerciale NOSTROMO — S.R.L., cu       Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului     pronun˛are.
urm„toarele date:                    Constan˛a;                         R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,
  Asociat: Dobre Mario Iuliu, n„scut la data de      4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu   prin nerecurare/renun˛are la recurs.
4.05.1963 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean   nr. 2510392 din data de 9.10.2001, eliberat„ de       (7/44.367)
rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, Str. Ci∫melei nr. 1,   C.E.C.;                                      *
bl. 1D, sc. B, ap. 46, cod po∫tal 8700, jude˛ul       5. actul constitutiv autentificat cu nr. 1478 din
Constan˛a, telefon 041/642233, identificat cu B.I.    data de 3.10.2001 de notarul public Andrei            Societatea Comercial„
seria G.D. nr. 0130350, eliberat de Poli˛ia Constan˛a  Octavian;                          ANDREEA POP DISTRIBUfiIE — S.R.L.
la data de 24.07.1992, cod numeric personal         6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat           Constan˛a
1630504131231.                      cu nr. 1708 din data de 21.08.2001 de notarul public
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Stan Maria;
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
denumirea NOSTROMO, av‚nd sediul Ón Constan˛a,      social cu nr. 129557 din data de 8.10.2001, eliberat„            J 13/1848/2001
Str. Ci∫melei nr. 1, bl. 1D, sc. B, ap. 46, jude˛ul   de Banca îIon fiiriac“ — S.A.;
                                                             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255373
Constan˛a, conform contractului de v‚nzare-         8. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de
cump„rare nr. 16309 din data de 31.03.1992.       3.10.2001, eliberat„ de notarul public Andrei
                                                               JUDEC√TORUL DELEGAT
  Obiectul de activitate                Octavian;
                                                              DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
  Activitatea principal„: 1581 – fabricarea        9. procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire
                                                           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
produselor de panifica˛ie ∫i patiserie.         autentificat„ cu nr. 1481 din data de 3.10.2001 de
  Celelalte activit„˛i sunt conform actului       notarul Andrei Octavian;
                                                                 DOSAR NR. 8749
constitutiv autentificat cu nr. 4322 din data de      10. copie cartea de identitate.
18.09.2001 de notarul public Doini˛a Cri∫an.        Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul           din 11 octombrie 2001
  Capitalul social:                   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  – capitalul social subscris: 3.000.000 lei;      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón         ŒNCHEIEREA NR. 1788
  – capitalul social v„rsat: 3.000.000 lei;       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 30;         din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii          din 24 octombrie 2001
  – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.      nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite           ™edin˛a din 24 octombrie 2001
  Participarea asociatului la capitalul social: Dobre  prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
Mario Iuliu, aport la capital 3.000.000 lei,       Comerciale GEOCOR TRADE IMP–EXP — S.R.L. ∫i        Judec„tor delegat      — Becut Doina
echival‚nd cu 30 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %    dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.            Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena
capitalul social total, av‚nd cota de participare la                                Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Tanislav
beneficii/pierderi de 100 %.                Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:    Vasilica privind autorizarea constituirii ∫i
  Administrator: Dobre Mario Iuliu, cet„˛ean        Admite cererea formulat„ de Tanislav Vasilica,    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ANDREEA
rom‚n, n„scut la data de 4.05.1963 Ón Constan˛a,     domiciliat„ Ón Constan˛a, str. I.C. Br„tianu nr. 45,  POP DISTRIBUfiIE — S.R.L.
jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal         bl. I, ap. 621, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón consecin˛„:
                                                               JUDEC√TORUL DELEGAT
1630504131231, domiciliat Ón Constan˛a,           Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
Str. Ci∫melei nr. 1, bl. 1D, sc. B, ap. 46, cod po∫tal  Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Asupra cererii de fa˛„
8700, jude˛ul Constan˛a, telefon 041/642233, av‚nd    Societ„˛ii Comerciale GEOCOR TRADE IMP–EXP —        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
puteri depline.                     S.R.L., cu urm„toarele date:              de 11.10.2001 cu nr. 8749, petentul a solicitat
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Asocia˛i:                      autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform       1. Nedelcu Leonard Cristian, n„scut la data de    Comerciale ANDREEA POP DISTRIBUfiIE — S.R.L. la
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       23.09.1975 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,       Oficiul registrului comer˛ului.
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001                  5
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     Administrator: Popescu Cristian ™tefan, p‚n„ la     Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
Ónscrisuri:                       data de 24.10.2005, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii        de 17.12.1970 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i, cod    Societ„˛ii Comerciale XEL IMPORT–EXPORT —
societ„˛ii Ón registrul comer˛ului cu nr. 3571797 din  numeric personal 1701217510026, domiciliat Ón      S.R.L., cu urm„toarele date:
data de 27.09.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,    Constan˛a, str. Badea C‚r˛an nr. 10, bl. BC11, sc. A,    Asociat: Elluchian Vrey M„g„rdici, n„scut la data
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului     ap. 41, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a.       de 16.06.1952 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cet„˛ean
Constan˛a;                         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este       rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, str. ™tefan cel Mare
  2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu  nelimitat„.                       nr. 67, sc. B, ap. 24, cod po∫tal 8700, jude˛ul
nr. 3568507 din data de 9.10.2001, eliberat„ de       Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform     Constan˛a, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 915621,
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.      eliberat de Mili˛ia Constan˛a la data de 6.05.1987,
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la    cod numeric personal 1520616131248.
  3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul    pronun˛are.                         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582615 din data de       R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                             prin nerecurare/renun˛are la recurs.          denumirea XEL IMPORT–EXPORT, av‚nd sediul Ón
9.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
                               (8/44.368)                     Constan˛a, str. Avram Iancu nr. 45–53, bl. L102,
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
                                         *               sc. B, et. 1, ap. 17, jude˛ul Constan˛a, conform
Constan˛a;
                                                         contractului de Ónchiriere nr. 84354 din data de
  4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
                                 Societatea Comercial„             11.07.2001, eliberat de Administra˛ia financiar„,
nr. 2510393 din data de 9.10.2001, eliberat„ de                                 valabil p‚n„ la data de 1.07.2006.
                             XEL IMPORT–EXPORT — S.R.L., Constan˛a
C.E.C.;                                                       Obiectul de activitate
  5. actul constitutiv autentificat cu nr. 1497 din                                 Activitatea principal„: 5142 – comer˛ cu ridicata
data de 5.10.2001 de notarul public Andrei         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI       cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte (produse din blan„
Octavian;                                  J 13/1807/2001            ∫i cu accesorii pentru Ómbr„c„minte).
  6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat                                  Celelalte activit„˛i sunt conform actului
cu nr. 1960 din data de 21.08.2000 de notarul           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14231161
                                                         constitutiv autentificat cu nr. 965 din data de
public Mariana Lambrino;                                             1.10.2001 la Biroul unic din Constan˛a.
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                  Capitalul social:
                                  DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
social, eliberat„ de ROBANK — S.A.;                                         – capitalul social subscris: 5.000.000 lei;
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de                                  – capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei;
5.10.2001, eliberat„ de notarul public Andrei                                    – num„rul total de p„r˛i sociale: 50;
                                     DOSAR NR. 8662               – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.
Octavian;
  9. procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire          din 2 octombrie 2001             Participarea asociatului la capitalul social:
autentificat„ cu nr. 1498 din data de 5.10.2001 de                                Elluchian Vrey M„g„rdici, aport la capital 5.000.000
notarul public Andrei Octavian;                    ŒNCHEIEREA NR. 1668            lei, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100
  10. copie buletinul de identitate.                                      % capitalul social total, av‚nd cota de participare la
                                   din 12 octombrie 2001           beneficii/pierderi de 100 %.
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele        ™edin˛a din 12 octombrie 2001            Administrator: Elluchian Vrey M„g„rdici,
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                              cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 16.06.1952 Ón
                              Judec„tor delegat     — C„rbune Cosac Iulia   Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   Referent O.R.C.      — Zelinschi Elena     1520616131248, domiciliat Ón Constan˛a, str. ™tefan
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                              Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de      cel Mare nr. 67, sc. B, ap. 24, cod po∫tal 8700,
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                             Elluchian Vrey M„g„rdici privind autorizarea      jude˛ul Constan˛a, av‚nd puteri depline.
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                             constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
Comerciale ANDREEA POP DISTRIBUfiIE — S.R.L. ∫i                                  nelimitat„.
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.            XEL IMPORT–EXPORT — S.R.L.
                                                           Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                              Asupra cererii de fa˛„                  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Admite cererea formulat„ de Tanislav Vasilica,                                pronun˛are.
                              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
domiciliat„ Ón Constan˛a, str. I.C. Br„tianu nr. 45,                                 R„mas„ irevocabil„ la data de 12 octombrie 2001,
                             de 2.10.2001 cu nr. 8662, petentul a solicitat
bl. I, ap. 621, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón consecin˛„:  autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii  prin nerecurare/renun˛are la recurs.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune  Comerciale XEL IMPORT–EXPORT — S.R.L. la           (9/44.369)
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Oficiul registrului comer˛ului.                          *
Societ„˛ii Comerciale ANDREEA POP DISTRIBUfiIE        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
— S.R.L., cu urm„toarele date:              Ónscrisuri:                             Societatea Comercial„
  Asocia˛i:                        1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii           24 KARATE — S.R.L., Constan˛a
  1. Popescu Cristian ™tefan, n„scut la data de    societ„˛ii Ón registrul comer˛ului cu nr. 3565808 din
17.12.1970 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i, cet„˛ean    data de 24.09.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, str. Badea C‚r˛an    Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului               J 13/1877/2001
nr. 10, bl. BC11, sc. A, ap. 41, cod po∫tal 8700,    Constan˛a;
jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I. seria K.T.      2. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14258205
nr. 097433, eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de   Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582428 din data de
24.12.1999, cod numeric personal 1701217510026;     2.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,              JUDEC√TORUL DELEGAT
  2. Popescu Mihaela Vica, n„scut„ la data de     Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului          DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
28.09.1975 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,       Constan˛a;                          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Constan˛a,          3. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
str. Badea C‚r˛an nr. 10, bl. BC11, sc. A, ap. 41, cod  nr. 3572239 din data de 2.10.2001, eliberat„ de             DOSAR NR. 8778
po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, identificat„ cu B.I.   Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i
                                                                din 15 octombrie 2001
seria G.R. nr. 977541, eliberat de Poli˛ia Constan˛a   Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
la data de 13.06.1995, cod numeric personal         4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu          ŒNCHEIEREA NR. 1794
2750928131281.                      nr. 1084448 din data de 2.10.2001, eliberat„ de
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu   Ministerul Finan˛elor Publice;                    din 26 octombrie 2001
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      5. actul constitutiv autentificat cu nr. 965 din
                                                            ™edin˛a din 26 octombrie 2001
denumirea ANDREEA POP DISTRIBUfiIE, av‚nd         data de 1.10.2001 la Biroul unic din Constan˛a;
                              6. contractul de Ónchiriere nr. 84354 din data de   Judec„tor delegat      — C„rbune Cosac Iulia
sediul Ón Constan˛a, str. Badea C‚r˛an nr. 12,
                             11.07.2001, eliberat de Administra˛ia financiar„;     Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena
bl. BC11, sc. C, et. 2, ap. 51, jude˛ul Constan˛a,
conform contractului de v‚nzare-cump„rare          7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Hnatiuc
                             social cu nr. 11491 din data de 1.10.2001, eliberat„  Radu privind autorizarea constituirii ∫i
nr. 1960 din data de 21.08.2000.
                             de Banca Rom‚n„ pentru Dezvoltare — S.A.;        Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale 24 KARATE —
  Obiectul de activitate
                              8. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de   S.R.L.
  Activitatea principal„: 5135 – comer˛ cu ridicata
                             2.10.2001, eliberat„ de Elluchian Very M„g„rdici;
cu tutun.                                                           JUDEC√TORUL DELEGAT
                              9. specimen de semn„tur„ din data de 2.10.2001,
  Celelalte activit„˛i sunt conform actului
                             eliberat„ de Elluchian Vrey M„g„rdici;           Asupra cererii de fa˛„
constitutiv autentificat cu nr. 1497 din data de      10. copie buletinul de identitate.
5.10.2001 de notarul public Andrei Octavian.                                    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul    de 15.10.2001 cu nr. 8778, petentul a solicitat
  Capitalul social:                  delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón  Comerciale 24 KARATE — S.R.L. la Oficiul
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor  registrului comer˛ului.
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;        din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.      nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       Ónscrisuri:
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii
  1. Popescu Cristian ™tefan, aport la capital     Comerciale XEL IMPORT–EXPORT — S.R.L. ∫i        societ„˛ii Ón registrul comer˛ului cu nr. 3568630 din
1.200.000 lei, echival‚nd cu 12 p„r˛i sociale,      dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.           data de 10.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
reprezent‚nd 60 % din capitalul social total, av‚nd                               Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
cota de participare la beneficii/pierderi de 60 %;     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:    Constan˛a;
  2. Popescu Mihaela Vica, aport la capital 800.000   Admite cererea formulat„ de Elluchian Vrey        2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
lei, echival‚nd cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 %  M„g„rdici, domiciliat Ón Constan˛a, str. ™tefan cel   nr. 3569059 din data de 15.10.2001, eliberat„ de
din capitalul social total, av‚nd cota de participare  Mare nr. 67, sc. B, ap. 24, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón  Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i
la beneficii/pierderi de 40 %.              consecin˛„:                       Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001
  3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul          Societatea Comercial„               2. Floria Venera, n„scut„ la data de 30.06.1968 Ón
Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582725 din data de        VORTEX NETWORKS — S.R.L., Constan˛a          Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n,
15.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,                                     domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Constantin Br‚ncu∫i
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului                                   nr. 59, bl. 4, sc. A, ap. 18, cod po∫tal 8700, jude˛ul
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        Constan˛a, telefon 041/695529, identificat„ cu C.I.
Constan˛a;
                                        J 13/1846/2001            seria K.T. nr. 063547, eliberat de Poli˛ia Constan˛a
  4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
nr. 1159216 din data de 12.10.2001, eliberat„ de                                  la data de 25.06.1999, cod numeric personal
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255349
                                                          2680630270647.
Ministerul Finan˛elor Publice;
                                                            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  5. actul constitutiv autentificat cu nr. 6452 din          JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
data de 11.10.2001 de notarul public Chira˛a             DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
                                                          denumirea VORTEX NETWORKS, av‚nd sediul Ón
Borun„;                             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          Constan˛a, str. ™tefan cel Mare nr. 125, bl. FA18, sc.
  6. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 12758 din                                 1, ap. 40, jude˛ul Constan˛a, conform contractului
data de 24.01.1991, eliberat de Societatea                 DOSAR NR. 8746
                                                          de v‚nzare-cump„rare nr. 1518 din data de
Comercial„ VILA — S.A.;                                               11.05.1999.
                                     din 11 octombrie 2001
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                   Obiectul de activitate
social cu nr. 52124 din data de 12.10.2001, eliberat„          ŒNCHEIEREA NR. 1781              Activitatea principal„: 7414 – activit„˛i de
de Banca Rom‚n„ pentru Dezvoltare — S.A.;                                      consultare pentru afaceri ∫i management (rela˛ii cu
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de            din 24 octombrie 2001           publicul).
15.10.2001, eliberat„ de Hnatiuc Radu;              ™edin˛a din 24 octombrie 2001            Celelalte activit„˛i sunt conform actului
  9. specimen de semn„tur„ din data de                                       constitutiv autentificat cu nr. 1044 din data de
                               Judec„tor delegat    — Becut Doina         5.10.2001 la Biroul unic din Constan˛a.
15.10.2001, eliberat„ de Hnatiuc Radu;            Referent O.R.C.     — Zelinschi Elena
  10. copia buletinului de identitate.                                        Capitalul social:
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de C„runtu     – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                              Bogdan privind autorizarea constituirii ∫i         – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                              Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale VORTEX         – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                              NETWORKS — S.R.L.                      – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                                            Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii           JUDEC√TORUL DELEGAT              1. C„runtu Bogdan, aport la capital 1.000.000 lei,
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                     echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                               Asupra cererii de fa˛„
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   din capitalul social total, av‚nd cota de participare
Comerciale 24 KARATE — S.R.L. ∫i dispun‚nd         de 11.10.2001 cu nr. 8746, petentul a solicitat     la beneficii/pierderi de 50 %;
Ónmatricularea acesteia.                  autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii    2. Floria Venera, aport la capital 1.000.000 lei,
                              Comerciale VORTEX NETWORKS — S.R.L. la Oficiul      echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                  din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                              registrului comer˛ului.
  Admite cererea formulat„ de Hnatiuc Radu,         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   la beneficii/pierderi de 50 %.
domiciliat Ón Constan˛a, bd. Alexandru L„pu∫neanu     Ónscrisuri:                         Administratori:
nr. 77, bl. LV6, sc. A, ap. 14, jude˛ul Constan˛a, ∫i,    1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii societ„˛ii    1. C„runtu Bogdan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Ón consecin˛„:                       Ón registrul comer˛ului cu nr. 3567379 din data de    data de 10.06.1969 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   4.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,        cod numeric personal 1690610131229, domiciliat Ón
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului     Constan˛a, str. ™tefan cel Mare nr. 125, bl. FA18, sc.
                              Constan˛a;                        1, ap. 40, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, telefon
Societ„˛ii Comerciale 24 KARATE — S.R.L., cu
                               2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu  041/619897, av‚nd puteri depline;
urm„toarele date:
                              nr. 3568704 din data de 11.10.2001, eliberat„ de      2. Floria Venera, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
  Asociat: Hnatiuc Radu, n„scut la data de
                              Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i        de 30.06.1968 Ón Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛, cod
23.10.1948 Ón R„d„u˛i, jude˛ul Suceava, cet„˛ean                                  numeric personal 2680630270647, domiciliat„ Ón
rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, bd. Alexandru       Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
                               3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul    Constan˛a, str. Constantin Br‚ncu∫i nr. 59, bl. 4,
L„pu∫neanu nr. 77, bl. LV6, sc. A, ap. 14, cod po∫tal                                sc. A, ap. 18, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a,
                              Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582641 din data de
8700, jude˛ul Constan˛a, telefon 041/634232,                                    telefon 041/695529, av‚nd puteri depline.
                              11.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
identificat cu B.I. seria B.K. nr. 656485, eliberat de                                 Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                              Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
Poli˛ia Constan˛a la data de 2.03.1993, cod numeric    Constan˛a;                         Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
personal 1481023131255.                    4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     nr. 1158426 din data de 8.10.2001, eliberat„ de       Punct de lucru: birou, Ón Constan˛a, str. ™tefan
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Ministerul Finan˛elor Publice;              cel Mare nr. 125, bl. FA18, sc. 1, ap. 40, jude˛ul
denumirea 24 KARATE, av‚nd sediul Ón Constan˛a,        5. actul constitutiv nr. 1044 din data de 5.10.2001  Constan˛a, conform contractului de v‚nzare-
bd. Alexandru L„pu∫neanu nr. 77, bl. LV6, sc. A,      eliberat de Biroul unic din Constan˛a;          cump„rare nr. 1518 din data de 11.05.1999.
ap. 14, jude˛ul Constan˛a, conform contractului de      6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
v‚nzare-cump„rare nr. 12758 din data de          cu nr. 1518 din data de 11.05.1999 de notarul public   pronun˛are.
                              Veronica Petrescu;                     R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,
24.01.1991.
                               7. declara˛ie privind acceptarea sediului       prin nerecurare/renun˛are la recurs.
  Obiectul de activitate
                              societ„˛ii, autentificat„ cu nr. 2459 din data de      (11/44.371)
  Activitatea principal„: 7412 – activit„˛i de
                              5.10.2001 de notarul public Veronica Petrescu;
                                                                       *
contabilitate, revizie contabil„, consulta˛ii Ón
domeniul fiscal.                       8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                                                Societatea Comercial„
  Celelalte activit„˛i sunt conform actului        social cu nr. 129676 din data de 9.10.2001, eliberat„
                                                                ANA ASI TRANS — S.R.L.
constitutiv autentificat cu nr. 6452 din data de      de Banca îIon fiiriac“ — S.A.;
                                                               Medgidia, jude˛ul Constan˛a
11.10.2001 de notarul public Chira˛a Borun„.         9. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de
                              8.10.2001;
  Capitalul social:
                               10. specimen de semn„tur„ din data de          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                              8.10.2001;                                  J 13/1876/2001
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                               11. copie cartea de identitate.
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14258337
  – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  Participarea asociatului la capitalul social:      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        JUDEC√TORUL DELEGAT
Hnatiuc Radu, aport la capital 2.000.000 lei,       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor       DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfifiULUI
capitalul social total, av‚nd cota de participare la    nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
beneficii/pierderi de 100 %.                prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii            DOSAR NR. 8776
  Administrator: Hnatiuc Radu, cet„˛ean rom‚n,      Comerciale VORTEX NETWORKS — S.R.L. ∫i
                                                                 din 15 octombrie 2001
n„scut la data de 23.10.1948 Ón R„d„u˛i, jude˛ul      dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Suceava, cod numeric personal 1481023131255,                                           ŒNCHEIEREA NR. 1793
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
domiciliat Ón Constan˛a, bd. Alexandru L„pu∫neanu
nr. 77, bl. LV6, sc. A, ap. 14, cod po∫tal 8700, jude˛ul   Admite cererea formulat„ de C„runtu Bogdan,             din 26 octombrie 2001
Constan˛a, telefon 041/634232, av‚nd puteri        domiciliat Ón Constan˛a, str. ™tefan cel Mare nr. 125,     ™edin˛a din 26 octombrie 2001
depline.                          bl. FA18, sc. 1, ap. 40, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón
                              consecin˛„:                        Judec„tor delegat      — C„rbune Cosac Iulia
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform        Autorizeaz„   constituirea    ∫i  dispune
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Artene
                              Societ„˛ii Comerciale VORTEX NETWORKS — S.R.L.,     Ana, privind autorizarea constituirii ∫i
  Punct de lucru Ón Constan˛a, bd. Alexandru
                              cu urm„toarele date:                   Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ANA ASI
L„pu∫neanu nr. 77, bl. LV6, sc. A, ap. 14, jude˛ul
                               Asocia˛i:                       TRANS — S.R.L.
Constan˛a, conform contractului de v‚nzare-
                               1. C„runtu Bogdan, n„scut la data de 10.06.1969
cump„rare nr. 12758 din data de 24.01.1991.                                           JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      domiciliat Ón Constan˛a, str. ™tefan cel Mare nr. 125,   Asupra cererii de fa˛„
pronun˛are.                        bl. FA18, sc. 1, ap. 40, cod po∫tal 8700, jude˛ul      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  R„mas„ irevocabil„ la data de 26 octombrie 2001,    Constan˛a, telefon 041/619897, identificat cu C.I.    de 15.10.2001 cu nr. 8776, petentul a solicitat
prin nerecurare/renun˛are la recurs.            seria K.T. nr. 088086, eliberat de Poli˛ia Constan˛a   autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  (10/44.370)                      la data de 9.11.1999, cod numeric personal        Comerciale ANA ASI TRANS — S.R.L. la Oficiul
              *                1690610131229;                      registrului comer˛ului.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001                  7
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele         Societatea Comercial„               2. Topfeldi Emilia Irina, n„scut„ la data de
Ónscrisuri:                           EMDAN TEXT — S.R.L., Constan˛a          28.03.1981 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
  1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii societ„˛ii                               cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Constan˛a,
Ón registrul comer˛ului cu nr. 3568737 din data de                                 bd. Tomis nr. 222, bl. TD7, sc. D, ap. 61, cod po∫tal
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
11.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,                                     8700, jude˛ul Constan˛a, telefon 041/657484,
                                       J 13/1867/2001
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului                                  identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 618943, eliberat de
Constan˛a;                             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255403        Poli˛ia Constan˛a la data de 28.04.1995, cod
  2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu                               numeric personal 2810328134158.
nr. 3573269 din data de 12.10.2001, eliberat„ de           JUDEC√TORUL DELEGAT               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i              DE TRIBUNALUL CONSTANfiA            r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfifiULUI         denumirea EMDAN TEXT, av‚nd sediul Ón
  3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul                                 Constan˛a, ™os. Mangaliei nr. 71, bl. PF5, sc. C,
Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582706 din data de               DOSAR NR. 8753             et. 1, ap. 26, jude˛ul Constan˛a, conform
12.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,                                     contractului de v‚nzare-cump„rare nr. 14181 din
                                    din 11 octombrie 2001           data de 22.07.1991.
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
                                                           Obiectul de activitate
Constan˛a;                               ŒNCHEIEREA NR. 1776              Activitatea principal„: 5141 – comer˛ cu ridicata
  4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
                                    din 24 octombrie 2001           cu produse textile.
nr. 1646554 din data de 12.10.2001, eliberat„ de
                                                           Celelalte activit„˛i sunt conform actului
Trezoreria Medgidia;                       ™edin˛a din 24 octombrie 2001           constitutiv autentificat cu nr. 1040 din data de
  5. actul constitutiv nr. 1151 din data de
                              Judec„tor delegat    — Becut Doina         27.09.2001 de notarul public Puia Radu.
11.10.2001 eliberat de Biroul unic din Constan˛a ;
                              Referent O.R.C.     — Zelinschi Elena        Se ia act de renun˛are la codurile: 5119; 5147.
  6. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 2491 din
                                                           Capitalul social:
data de 21.05.1992, eliberat de R.A.G.C.L. Medgidia;    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Topfeldi    – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     Emilia Irina privind autorizarea constituirii ∫i      – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
social cu nr. 921875 din data de 11.10.2001,       Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale EMDAN         – num„rul total de p„r˛i sociale: 10;
eliberat„ de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.;       TEXT — S.R.L.                        – valoarea unei p„r˛i sociale 200.000 lei.
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de                                  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
12.10.2001, eliberat„ de Artene Ana;                                         1. Burcut Dan, aport la capital 1.000.000 lei,
  9. specimen de semn„tur„ din data de           Asupra cererii de fa˛„                echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din
12.10.2001, eliberat„ de Artene Ana;             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   capitalul social total, av‚nd cota de participare la
  10. copia buletinului de identitate.          de 11.10.2001 cu nr. 8753, petenta a solicitat      beneficii/pierderi de 50 %;
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii    2. Topfeldi Emilia Irina, aport la capital
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     Comerciale EMDAN TEXT — S.R.L. la Oficiul        1.000.000 lei, echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale,
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   registrului comer˛ului.                 reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %.
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii    Ónscrisuri:                         Administratori:
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite          1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii societ„˛ii    1. Burcut Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    Ón registrul comer˛ului cu nr. 3563260 din data de    18.06.1982 Ón Tulcea, jude˛ul Tulcea, cod numeric
Comerciale ANA ASI TRANS — S.R.L. ∫i dispun‚nd      10.09.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,        personal 1820618360065, domiciliat Ón Constan˛a,
Ónmatricularea acesteia.                 Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului     ™os. Mangaliei nr. 71, bl. PF5, sc. C, ap. 26, cod
                             Constan˛a;                        po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, telefon 041/582435,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu  av‚nd puteri depline;
                             nr. 3568786 din data de 11.10.2001, eliberat„ de      2. Topfeldi Emilia Irina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
  Admite cererea formulat„ de Artene Ana,
                             Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i        la data de 28.03.1981 Ón Constan˛a, jude˛ul
domiciliat„ Ón Medgidia, str. Dezrobirii nr. 6, bl. 3,
                             Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;            Constan˛a, cod numeric personal 2810328134158,
sc. B, ap. 26, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón consecin˛„:
                               3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul    domiciliat„ Ón Constan˛a, bd. Tomis nr. 222, bl. TD7,
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                             Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582495 din data de      sc. D, ap. 61, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    4.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
Societ„˛ii Comerciale ANA ASI TRANS — S.R.L., cu                                  telefon 041/657484, av‚nd puteri depline.
                             Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
urm„toarele date:                     Constan˛a;
  Asociat: Artene Ana, n„scut„ la data de                                      Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
                               4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
18.05.1966 Ón comuna Hangu, jude˛ul Neam˛,        nr. 1158137 din data de 4.10.2001, eliberat„ de       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Medgidia,         Ministerul Finan˛elor Publice;              pronun˛are.
str. Dezrobirii nr. 6, bl. 3, sc. B, ap. 26, cod po∫tal   5. actul constitutiv autentificat cu nr. 1040 din    R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,
8650, jude˛ul Constan˛a, telefon 041/815127,       data de 27.09.2001 de notarul public Puia Radu;     prin nerecurare/renun˛are la recurs.
identificat„ cu B.I. seria D.A. nr. 441165, eliberat de   6. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 1481 din      (13/44.373)
Poli˛ia Medgidia la data de 23.05.1996, cod numeric    data de 22.07.1991, eliberat de Societatea                     *
personal 2660518270023.                  Comercial„ VILA — S.A.;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      7. declara˛ie privind acceptarea sediului           Societatea Comercial„
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     societ„˛ii, autentificat„ cu nr 1087 din data de      NORD–VEST SISTEM — S.R.L., Constan˛a
denumirea ANA ASI TRANS, av‚nd sediul Ón         9.10.2001 de notarul public Puia Radu;
Medgidia, str. Dezrobirii nr. 6, bl. 3, sc. B, ap. 26,    8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
jude˛ul Constan˛a, conform contractului de v‚nzare-    social cu nr. 1364428 din data de 1.10.2001,        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
cump„rare nr. 2491 din data de 21.05.1992.        eliberat„ de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.;                 J 13/1779/2001
  Obiectul de activitate                  9. specimen de semn„tur„ din data de
                                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14225836
  Activitatea principal„: 6021 – alte transporturi    11.10.2001;
terestre de c„l„tori pe baz„ de grafic.           10. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de
                                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
  Celelalte activit„˛i sunt conform actului       11.10.2001;
                                                               DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
constitutiv nr. 1151 din data de 11.10.2001 eliberat     11. copia c„r˛ii de identitate;
                                                            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfifiULUI
de Biroul unic din Constan˛a.                12. copia buletinului de identitate.
  Capitalul social:                     Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                                                                  DOSAR NR. 8635
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón         din 28 septembrie 2001
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.       din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii           ŒNCHEIEREA NR. 1642
  Participarea asociatei la capitalul social: Artene   nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                             prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii          din 10 octombrie 2001
Ana, aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20
                             Comerciale EMDAN TEXT — S.R.L. ∫i dispun‚nd           ™edin˛a din 10 octombrie 2001
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
                             Ónmatricularea acesteia.
total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi                                Judec„tor delegat      — Becut Doina
de 100 %.                          Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena
  Administrator: Artene Ana, cet„˛ean rom‚n,
                               Admite cererea formulat„ de Topfeldi Emilia       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Murtaza
n„scut„ la data de 18.05.1966 Ón comuna Hangu,
                             Irina, domiciliat„ Ón Constan˛a, bd. Tomis nr. 222,   Bilent privind autorizarea constituirii ∫i
jude˛ul   Neam˛,    cod  numeric    personal
                             bl. TD7, sc. D. ap. 6, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NORD–VEST
2660518270023, domiciliat„ Ón Medgidia,
                             consecin˛„:                       SISTEM — S.R.L.
str. Dezrobirii nr. 6, bl. 3, sc. B, ap. 26, cod po∫tal   Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
8650, jude˛ul Constan˛a, telefon 041/815127, av‚nd                                       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
puteri depline.                      Societ„˛ii Comerciale EMIDAN TEXT — S.R.L., cu       Asupra cererii de fa˛„
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  urm„toarele date:                      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform       Asocia˛i:                       de 28.09.2001 cu nr. 8635, petentul a solicitat
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         1. Burcut Dan, n„scut la data de 18.06.1982 Ón    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     Tulcea, jude˛ul Tulcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat    Comerciale NORD–VEST SISTEM — S.R.L. la Oficiul
pronun˛are.                        Ón Constan˛a, ™os. Mangaliei nr. 71, bl. PF5, sc. C,   registrului comer˛ului.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 26 octombrie 2001,    ap. 26, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, telefon     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
prin nerecurare/renun˛are la recurs.           041/582435, identificat cu C.I. seria K.T. nr. 146736,  Ónscrisuri:
   (12/44.372)                     eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de 6.09.2000,    1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii societ„˛ii
             *                cod numeric personal 1820618360065;           Ón registrul comer˛ului cu nr. 3564513 din data de
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001
14.09.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,          Capitalul social:                     1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii societ„˛ii
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului        – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      Ón registrul comer˛ului cu nr. 3568338 din data de
Constan˛a;                          – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       9.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
  2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu     – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
nr. 3572035 din data de 28.09.2001, eliberat„ de       – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.       Constan˛a;
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i           Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;              1. Murtaza Bilent, aport la capital 500.000 lei,    nr. 3573257 din data de 12.10.2001, eliberat„ de
  3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul     echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din    Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i
Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582307 din data de      capitalul social total, av‚nd cota de participare la    Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
27.09.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,        beneficii/pierderi de 25 %;                  3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului        2. Valcu Gheorghe, aport la capital 500.000 lei,    Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582695 din data de
Constan˛a;                        echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din    12.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
  4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu    capitalul social total, av‚nd cota de participare la    Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
nr. 1082509 din data de 19.09.2001, eliberat„ de     beneficii/pierderi de 25 %;                Constan˛a;
Administra˛ia financiar„;                   3. Tudor Lauren˛iu Dan, aport la capital 500.000     4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
  5. actul constitutiv cu nr. 820 din data de      lei, echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 %   nr. 2840867 din data de 9.10.2001, eliberat„ de
20.08.2001 eliberat de Biroul unic din Constan˛a;     din capitalul social total, av‚nd cota de participare   Ministerul Finan˛elor Publice;
  6. contractul de asociere Ón participa˛iune din    la beneficii/pierderi de 25 %;                5. actul constitutiv cu nr. 1118 din data de
data de 14.09.2001, eliberat de Societatea          4. Dr„gan Maria, aport la capital 500.000 lei,     10.10.2001 eliberat de Biroul unic din Constan˛a;
Comercial„ DAN OIL — S.R.L.;               echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din     6. sentin˛a civil„ pentru sediu nr. 3842 din data
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     capitalul social total, av‚nd cota de participare la    de 3.06.1991, pronun˛at„ de Judec„toria Constan˛a;
social cu nr. 3571758 din data de 27.09.2001,       beneficii/pierderi de 25 %.                  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
eliberat„ de Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie      Administratori:                    social cu nr. 1897484 din data de 11.10.2001,
∫i Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;             1. Murtaza Bilent, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data   eliberat„ de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.;
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere;          de 9.09.1966 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cod       8. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de
  9. specimen de semn„tur„ din data de          numeric personal 1660909131240, domiciliat Ón
21.09.2001;                                                     12.10.2001, eliberat„ de Panait Geta;
                             Constan˛a, str. Suceava nr. 10, bl. V1, sc. A, ap. 1,     9. specimen de semn„tur„ din data de
  10. copie buletinul de identitate;           cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, telefon
  11. copie cartea de identitate.                                          12.10.2001, eliberat„ de Panait Geta;
                             041/645100, av‚nd puteri depline;
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul                                    10. copie buletinul de identitate.
                               2. Valcu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                    Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                             data de 10.08.1938 Ón comuna Cioc‚rlia de Jos,
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                             jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                                legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                             1380810131309, domiciliat Ón Constan˛a, str. 30
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii                                  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                             Decembrie nr. 56, cod po∫tal 8700, jude˛ul
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                      din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                             Constan˛a, av‚nd puteri depline;
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                                 nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                               3. Tudor Lauren˛iu Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut
Comerciale NORD–VEST SISTEM — S.R.L. ∫i                                       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                             la data de 7.08.1966 Ón comuna Gusoeni, jude˛ul
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                                          Comerciale TAMARIN NICOLAS — S.R.L. ∫i
                             V‚lcea, cod numeric personal 1660807381474,
                                                           dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Episcop Vulcan nr. 26,
                             bl. D, sc. 2, ap. 15, sectorul 1, cod po∫tal 70000,     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Admite cererea formulat„ de Murtaza Milent,      av‚nd puteri depline;
domiciliat Ón Constan˛a, str. Suceava nr. 10, bl. V1,                                  Admite cererea formulat„ de Panait Geta,
                               4. Dr„gan Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
sc. A, ap. 1, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, ∫i,                                domiciliat„ Ón Constan˛a, Bd. 1 Decembrie 1918,
                             de 17.05.1955 Ón comuna F‚nt‚nele, jude˛ul
Ón consecin˛„:                                                    nr. 2C, bl. I1, sc. A, ap. 2, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón
                             Constan˛a, cod numeric personal 2550517400462,
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune                                 consecin˛„:
                             domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Intrarea Patinoarului
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                   Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                             nr. 23, bl. PM55, sc. C, ap. 117, sectorul 3, cod po∫tal
Societ„˛ii Comerciale NORD–VEST SISTEM — S.R.L.,                                   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                             70000, av‚nd puteri depline.
cu urm„toarele date:                                                 Societ„˛ii Comerciale TAMARIN NICOLAS — S.R.L.,
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Asocia˛i:                                                     cu urm„toarele date:
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
  1. Murtaza Bilent, n„scut la data de 9.09.1966 Ón                                  Asociat: Panait Geta, n„scut„ la data de
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,                                    10.07.1954 Ón B„neasa, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
domiciliat Ón Constan˛a, str. Suceava nr. 10, bl. V1,                                rom‚n, domiciliat„ Ón Constan˛a, Bd. 1 Decembrie
                             pronun˛are.
sc. A, ap. 1, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a,                                  1918, nr. 2C, bl. I1, sc. A, ap. 2, cod po∫tal 8700,
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 10 octombrie 2001,
telefon 041/645100, identificat cu B.I. seria H.C.                                  jude˛ul Constan˛a, identificat„ cu B.I. seria B.K.
                             prin nerecurare/renun˛are la recurs.
nr. 079568, eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de                                 nr. 072938, eliberat de Mili˛ia B„neasa la data de
                                (14/44.374)
27.04.1998, cod numeric personal 1660909131240;                                   3.12.1982, cod numeric personal 2540710131261.
                                           *
  2. Valcu Gheorghe, n„scut la data de 10.08.1938                                   Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Ón comuna Cioc‚rlia de Jos, jude˛ul Constan˛a,                                    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                  Societatea Comercial„
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, str. 30                                   denumirea TAMARIN NICOLAS, av‚nd sediul Ón
                               TAMARIN NICOLAS — S.R.L., Constan˛a
Decembrie nr. 56, cod po∫tal 8700, jude˛ul                                      Constan˛a, Str. Salciilor nr. 103A, jude˛ul Constan˛a,
Constan˛a, identificat cu B.I. seria B.D. nr. 072251,                                conform sentin˛ei civile pentru sediu nr. 3842 din
eliberat de Mili˛ia Constan˛a la data de 17.03.1981,     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                           data de 3.06.1991.
cod numeric personal 1380810131309;                      J 13/1862/2001
                                                            Obiectul de activitate
  3. Tudor Lauren˛iu Dan, n„scut la data de
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255438          Activitatea principal„: 5131 – comer˛ cu ridicata
7.08.1966 Ón comuna Gusoeni, jude˛ul V‚lcea,
                                                           cu fructe ∫i legume proaspete.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT                Celelalte activit„˛i sunt conform actului
str. Episcop Vulcan nr. 26, bl. D, sc. 2, ap. 15,
                                  DE TRIBUNALUL CONSTANfiA             constitutiv cu nr. 1118 din data de 10.10.2001
sectorul 1, cod po∫tal 70000, identificat cu C.I. seria
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfifiULUI          eliberat de Biroul unic din Constan˛a.
R.T. nr. 129444, eliberat de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data
                                                            Capitalul social:
de   21.11.2000,   cod  numeric    personal
                                      DOSAR NR. 8762               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
1660807381474;
                                                            – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  4. Dr„gan Maria, n„scut„ la data de 17.05.1955 Ón          din 12 octombrie 2001              – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
comuna F‚nt‚nele, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean
                                    ŒNCHEIEREA NR. 1765               – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.
rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Intrarea
Patinoarului nr. 23, bl. PM55, sc. C, ap. 117, sectorul                                 Participarea asociatei la capitalul social: Panait
3, cod po∫tal 70000, identificat„ cu B.I. seria G.K.          din 24 octombrie 2001            Geta, aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20
nr. 622512, eliberat de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de                                 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
                                 ™edin˛a din 24 octombrie 2001
3.09.1993, cod numeric personal 2550517400462.                                    total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
                               Judec„tor delegat      — Becut Doina        de 100 %.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                               Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena       Administrator: Panait Geta, cet„˛ean rom‚n,
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
denumirea NORD–VEST SISTEM, av‚nd sediul Ón         Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Panait     n„scut„ la data de 10.07.1954 Ón B„neasa, jude˛ul
Constan˛a, bd. Tomis nr. 101, et. 1, jude˛ul       Geta privind autorizarea constituirii ∫i          Constan˛a, cod numeric personal 2540710131261,
Constan˛a, conform contractului de asociere Ón      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TAMARIN        domiciliat„ Ón Constan˛a, Bd. 1 Decembrie 1918,
participa˛iune din data de 14.09.2001, valabil p‚n„    NICOLAS — S.R.L.                      nr. 2C, bl. I1, sc. A, ap. 2, cod po∫tal 8700, jude˛ul
la data de 14.09.2002.                                                Constan˛a, av‚nd puteri depline.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Obiectul de activitate
  Activitatea principal„: 7450 – selec˛ia ∫i plasarea    Asupra cererii de fa˛„                   Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
for˛ei de munc„ (activit„˛i de investigare, selec˛ie,    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
orientare ∫i plasarea for˛ei de munc„; serviciile pot   de 12.10.2001 cu nr. 8762, petenta a solicitat        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
fi furnizate patronilor sau solicitan˛ilor pentru     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii   pronun˛are.
angajare).                        Comerciale TAMARIN NICOLAS — S.R.L. la Oficiul        R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,
  Celelalte activit„˛i sunt conform actului       registrului comer˛ului.                  prin nerecurare/renun˛are la recurs.
constitutiv autentificat cu nr. 820 din data de       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      (15/44.375)
20.08.2001 eliberat de Biroul unic din Constan˛a.     Ónscrisuri:                                     *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001                  9
     Societatea Comercial„                Celelalte activit„˛i sunt conform actului        10. declara˛ie pe proprie r„spundere
  PAPA’S SERVICES — S.R.L., Constan˛a          constitutiv cu nr. 1057 din data de 8.10.2001       autentificat„ cu nr. 3060 din data de 5.10.2001 de
                             eliberat de Biroul unic din Constan˛a.          notarul public Elena Vasiliev;
                               Capitalul social:                    11. declara˛ie pe proprie r„spundere
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
        J 13/1883/2001
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      autentificat„ cu nr. 1687 din data de 4.05.2001 de
                               – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       notarul public Mariana Iosif;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14258302          – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          12. procur„ special„ ∫i autentoc„ de
                               – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.      Ómputernicire autentificat„ cu nr. 3708 din data de
      JUDEC√TORUL DELEGAT                Participarea asociatului la capitalul social:     5.10.2001 de notarul public Mariana Iosif;
     DE TRIBUNALUL CONSTANfiA             Papacostea Constantin, aport la capital 2.000.000      13. procur„ special„ de Ómputernicire
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfifiULUI          lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100   autentificat„ cu nr. 3059 din data de 5.10.2001 de
                             % capitalul social total, av‚nd cota de participare la  notarul public Elena Vasiliev;
         DOSAR NR. 8802              beneficii/pierderi de 100 %.                 14. copie buletinul de identitate;
       din 16 octombrie 2001              Administrator: Papacostea Constantin, cet„˛ean      15. copie cartea de identitate.
                             rom‚n, n„scut la data de 20.02.1953 Ón Constan˛a,      Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
       ŒNCHEIEREA NR. 1797             jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal          delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                             1530220131267, domiciliat Ón Constan˛a, Bd. 1 Mai
       din 26 octombrie 2001                                         legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                             nr. 64, bl. I4, sc. A, ap. 1, cod po∫tal 8700, jude˛ul
                                                          conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
    ™edin˛a din 26 octombrie 2001           Constan˛a, av‚nd puteri depline.
                                                          din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
 Judec„tor delegat     — C„rbune Cosac Iulia       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                                          nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
 Referent O.R.C.      — Zelinschi Elena         Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
                                                          prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de                                     Comerciale SFINX MAR — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Papacostea Constantin privind autorizarea                                      Ónmatricularea acesteia.
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale   pronun˛are.
PAPA’S SERVICES — S.R.L.                   R„mas„ irevocabil„ la data de 26 octombrie 2001,    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             prin nerecurare/renun˛are la recurs.
       JUDEC√TORUL DELEGAT                (16/44.376)                       Admite cererea formulat„ de Moise Mihaela,
  Asupra cererii de fa˛„                              *                domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Cpt. Dobril„ Eugeniu
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                nr. 4, bl. R1, ap. 67, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón
de 16.10.2001 cu nr. 8802, petentul a solicitat            Societatea Comercial„             consecin˛„:
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii         SFINX MAR — S.R.L.               Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
Comerciale PAPA’S SERVICES — S.R.L. la Oficiul           Medgidia, jude˛ul Constan˛a           Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
registrului comer˛ului.                                               Societ„˛ii Comerciale SFINX MAR — S.R.L., cu
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele                                 urm„toarele date:
Ónscrisuri:                         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                            Asocia˛i:
  1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii societ„˛ii             J 13/1869/2001
                                                            1. Cerchez Marius, n„scut la data de 1.03.1968 Ón
Ón registrul comer˛ului cu nr. 3566832 din data de
1.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14258345        Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului                                   domiciliat Ón Constan˛a, Str. Arcului nr. 2, bl. C3,
Constan˛a;                              JUDEC√TORUL DELEGAT              sc. A, ap. 15, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a,
  2. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul          DE TRIBUNALUL CONSTANfiA             identificat cu C.I. seria K.T. nr. 103907, eliberat de
Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582693 din data de         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfifiULUI          Poli˛ia Constan˛a la data de 1.02.2000, cod numeric
12.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,                                     personal 1680301131235;
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului              DOSAR NR. 8779               2. Moise Dorina, n„scut„ la data de 12.10.1978 Ón
Constan˛a;                                                     Medgidia, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,
  3. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu          din 15 octombrie 2001            domiciliat„ Ón Medgidia, Str. Siretului nr. 35, cod
nr. 3569037 din data de 12.10.2001, eliberat„ de
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i                ŒNCHEIEREA NR. 1802             po∫tal 8650, jude˛ul Constan˛a, identificat„ cu B.I.
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;                                         seria G.D. nr. 0582418, eliberat de Poli˛ia Medgidia
  4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu           din 26 octombrie 2001            la data de 24.01.1993, cod numeric personal
nr. 1159217 din data de 12.10.2001, eliberat„ de                                  2781012134001.
                                 ™edin˛a din 26 octombrie 2001
Ministerul Finan˛elor Publice;                                             Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  5. actul constitutiv cu nr. 1057 din data de       Judec„tor delegat      — C„rbune Cosac Iulia    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
8.10.2001 eliberat de Biroul unic din Constan˛a;      Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena      denumirea SFINX MAR, av‚nd sediul Ón Medgidia,
  6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat                                 Str. Siretului nr. 35, jude˛ul Constan˛a, conform
cu nr. 1157 din data de 29.04.1999 de notarul public     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Moise
                             Mihaela privind autorizarea constituirii ∫i        autoriza˛iei de construc˛ie nr. 852 din data de
Mariana Mih„escu;
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale SFINX MAR —     8.03.1972.
social cu nr. 35 din data de 10.10.2001, eliberat„ de   S.R.L.                            Obiectul de activitate
ALPHA BANK — S.A.;                                                   Activitatea principal„: 5248 – comer˛ cu
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT             am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de
12.10.2001, eliberat„ de Papacostea Constantin;       Asupra cererii de fa˛„                 produse neclasificate (instrumente muzicale, casete
  9. specimen de semn„tur„ din data de           Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   audio, compact discuri, discuri, calculatoare,
12.10.2001, eliberat„ de Papacostea Constantin;      de 15.10.2001 cu nr. 8779, petenta a solicitat      articole optice, foto).
  10. copie cartea de identitate.            autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii    Celelalte activit„˛i sunt conform actului
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul     Comerciale SFINX MAR — S.R.L. la Oficiul         constitutiv autentificat cu nr. 1695 din data de
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                             registrului comer˛ului.                  4.05.2001 de notarul public Mariana Iosif.
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     Se ia act de renun˛are la codurile: 1775; 1589;
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii    Ónscrisuri:                        2051; 2222; 2224; 2225; 5118; 5119; 5138; 5147;
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite          1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii societ„˛ii   5156; 5170; 5227; 5274; 5523; 9305.
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    Ón registrul comer˛ului cu nr. 3560237 din data de      Capitalul social:
Comerciale PAPA’S SERVICES — S.R.L. ∫i dispun‚nd     23.08.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,          – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
Ónmatricularea acesteia.                 Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului       – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                             Constan˛a;                          – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu    – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.
  Admite cererea formulat„ de Papacostea         nr. 3573338 din data de 15.10.2001, eliberat„ de       Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
Constantin, domiciliat Ón Constan˛a, Bd. 1 Mai      Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i
nr. 64, bl. I4, sc. A, ap. 1, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón                                1. Cerchez Marius, aport la capital 1.800.000 lei,
                             Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;            echival‚nd cu 18 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 90 %
consecin˛„:                         3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune                                din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                             Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582655 din data de
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                 la beneficii/pierderi de 90 %;
                             11.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
Societ„˛ii Comerciale PAPA’S SERVICES — S.R.L., cu                                   2. Moise Dorina, aport la capital 200.000 lei,
urm„toarele date:                     Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
                                                          echival‚nd cu 2 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din
  Asociat: Papacostea Constantin, n„scut la data de   Constan˛a;
                                                          capitalul social total, av‚nd cota de participare la
20.02.1953 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,         4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
                                                          beneficii/pierderi de 10 %.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, Bd. 1 Mai    nr. 1065365 din data de 27.04.2001, eliberat„ de
                                                            Administrator: Cerchez Marius, cet„˛ean rom‚n,
nr. 64, bl. I4, sc. A, ap. 1, cod po∫tal 8700, jude˛ul  Ministerul Finan˛elor Publice;
Constan˛a, identificat cu C.I. seria K.T. nr. 094945,    5. actul constitutiv autentificat cu nr. 1695 din   n„scut la data de 1.03.1968 Ón Constan˛a, jude˛ul
eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de 10.12.1999,   data de 4.05.2001 de notarul public Mariana Iosif;    Constan˛a, cod numeric personal 1680301131235,
cod numeric personal 1530220131267.             6. declara˛ie privind acceptare sediului societ„˛ii,  domiciliat Ón Constan˛a, Str. Arcului nr. 2, bl. C3,
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    autentificat cu nr. 2408 din data de 23.08.2001 de    sc. A, ap. 15, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     notarul public Elena Vasiliev;                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
denumirea PAPA’S SERVICES, av‚nd sediul Ón          7. autoriza˛ie de construc˛ie nr. 852 din data de     Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
Constan˛a, Bd. 1 Mai nr. 64, bl. I4, sc. A, parter,                                 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                             8.03.1972, eliberat„ de Consiliul popular Medgidia;
ap. 1, jude˛ul Constan˛a, conform contractului de                                   Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
v‚nzare-cump„rare nr. 1157 din data de 29.04.1999.      8. copie certificatul de mo∫tenitor autentificat cu
                             nr. 166 din data de 23.08.2001 de notarul public     pronun˛are.
  Obiectul de activitate
  Activitatea principal„: 5153 – comer˛ cu ridicata   Elena Vasiliev;                       R„mas„ irevocabil„ la data de 26 octombrie 2001,
cu material lemnos ∫i de construc˛ii (import) ∫i       9. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     prin nerecurare/renun˛are la recurs.
comer˛ cu ridicata cu nisip pentru sablare (cur„˛are   social cu nr. 1896855 din data de 8.10.2001,         (17/44.377)
rugin„).                         eliberat„ de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.;                    *
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001
     Societatea Comercial„               nr. 030899, eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de     1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii societ„˛ii
 NEW MONACO GROUP — S.R.L., Constan˛a           22.01.1999, cod numeric personal 1490419131241;      Ón registrul comer˛ului cu nr. 3568659 din data de
                                2. Leca Maria Gabriela, n„scut„ la data de      10.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
                              14.01.1970 Ón H‚r∫ova, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean    Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              rom‚n, domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Costache      Constan˛a;
          J 13/1847/2001
                              Stamate nr. 34, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a,     2. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255381        identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 723997, eliberat de  Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582663 din data de
                              Poli˛ia Constan˛a la data de 12.03.1998, cod       11.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
      JUDEC√TORUL DELEGAT              numeric personal 2700114131250.              Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
     DE TRIBUNALUL CONSTANfiA               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Constan˛a;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfifiULUI          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      3. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
                              denumirea NEW MONACO GROUP, av‚nd sediul Ón        nr. 3568813 din data de 11.10.2001, eliberat„ de
         DOSAR NR. 8750              Constan˛a, str. Costache Stamate nr. 34, jude˛ul     Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i
                              Constan˛a, conform contractului de v‚nzare-        Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
       din 11 octombrie 2001            cump„rare autentificat cu nr. 1038 din data de        4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
                              7.08.2001 de notarul public Grigore P„un.         nr. 2510496 din data de 11.10.2001, eliberat„ de
       ŒNCHEIEREA NR. 1779               Obiectul de activitate                C.E.C.;
                                Activitatea principal„: 7032 – administrarea       5. actul adi˛ional autentificat cu nr. 6856 din
       din 24 octombrie 2001
                              imobilelor pe baz„ de tarife sau contract.        data de 11.10.2001 de notarul public Mariana
    ™edin˛a din 24 octombrie 2001             Celelalte activit„˛i sunt conform actului       Lambrino;
  Judec„tor delegat    — Becut Doina         constitutiv autentificat cu nr. 6790 din data de       6. declara˛ie privind acceptul sediului societ„˛ii,
  Referent O.R.C.     — Zelinschi Elena       8.10.2001 de notarul public Mariana Lambrino.       autentificat„ cu nr. 2276 din data de 11.10.2001 de
                                Se ia act de renun˛are la codurile: 1589; 4525;    notarul public Mariana Lambrino;
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Bica      4526; 4534; 4545.                      7. procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire
Daniela privind autorizarea constituirii ∫i          Capitalul social:
                                                           autentificat„ cu nr. 2275 din data de 11.10.2001 de
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NEW            – capitalul social subscris: 10.000.000 lei;
                                                           notarul public Mariana Lambrino;
MONACO GROUP — S.R.L.                     – capitalul social v„rsat: 10.000.000 lei;
                                                            8. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat
       JUDEC√TORUL DELEGAT                – num„rul total de p„r˛i sociale: 100;
                                                           cu nr. 1038 din data de 7.08.2001 de notarul public
                                – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.
  Asupra cererii de fa˛„                                              Grigore P„un;
                                Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                  9. copii certificate dup„ dosarul societ„˛ii mam„.
                                1. Nicolae Dumitru, aport la capital 5.000.000 lei,
de 11.10.2001 cu nr. 8750, petenta a solicitat                                     Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                              echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii                                delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                              din capitalul social total, av‚nd cota de participare
Comerciale NEW MONACO GROUP — S.R.L. la                                       legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                              la beneficii/pierderi de 50 %;
Oficiul registrului comer˛ului.                                           conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                2. Leca Maria Gabriela, aport la capital 5.000.000
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    lei, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
Ónscrisuri:                        % din capitalul social total, av‚nd cota de participare  nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  1. chitan˛a pentru rezervarea denumirii societ„˛ii   la beneficii/pierderi de 50 %.              prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
Ón registrul comer˛ului cu nr. 3567807 din data de       Administratori:                    Comerciale FATI INTERNATIONAL COMPANY —
5.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,           1. Nicolae Dumitru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului      data de 19.04.1949 Ón comuna Sc‚nteia, jude˛ul
Constan˛a;                                                       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                              Ialomi˛a, cod numeric personal 1490419131241,
  2. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu    domiciliat Ón Constan˛a, Bd. 1 Decembrie 1918,        Admite cererea formulat„ de Bic„ Daniela,
nr. 2510495 din data de 11.10.2001, eliberat„ de      nr. 25, bl. L, sc. A, ap. 28, cod po∫tal 8700, jude˛ul  domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Cpt. Dobril„ Eugeniu
C.E.C.;                          Constan˛a, av‚nd puteri depline;             nr. 17, bl. V4, sc. A, ap. 17, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón
  3. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu     2. Leca Maria Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„    consecin˛„:
nr. 3568495 din data de 9.10.2001, eliberat„ de      la data de 14.01.1970 Ón H‚r∫ova, jude˛ul Constan˛a,     Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i         cod numeric personal 2700114131250, domiciliat„      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;             Ón Constan˛a, str. Costache Stamate nr. 34, cod      Societ„˛ii Comerciale FATI INTERNATIONAL
  4. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul     po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, av‚nd puteri       COMPANY — S.R.L., cu urm„toarele date:
Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582608 din data de       depline.                           Asociat: Leca Maria Gabriela, n„scut„ la data de
9.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,           Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  14.01.1970 Ón H‚r∫ova, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului        Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform     rom‚n, domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Costache
Constan˛a;                         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       Stamate nr. 34, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a,
  5. actul constitutiv autentificat cu nr. 6790 din      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     telefon 041/512388, identificat„ cu B.I. seria G.X.
data de 8.10.2001 de notarul public Mariana        pronun˛are.                        nr. 723997, eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de
Lambrino;                           R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,   12.03.1998, cod numeric personal 2700114131250.
  6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat     prin nerecurare/renun˛are la recurs.             Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
cu nr. 1038 din data de 7.08.2001 de notarul public       (18/44.378)                     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Grigore P„un;                                    *                denumirea FATI INTERNATIONAL COMPANY,
  7. declara˛ie privind acceptarea sediului                                     av‚nd sediul Ón Constan˛a, str. Costache Stamate
societ„˛ii cu nr. 2276 din data de 11.10.2001 de           Societatea Comercial„              nr. 34, jude˛ul Constan˛a, conform contractului de
notarul public Mariana Lambrino;               FATI INTERNATIONAL COMPANY — S.R.L.           v‚nzare-cump„rare nr. 1038 din data de 7.08.2001.
  8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului             Constan˛a                  Modul de Ónmatriculare: schimbarea sediului din
social cu nr. 1896966 din data de 8.10.2001,                                     alt jude˛.
eliberat„ de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.;                                      Obiectul de activitate
  9. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                            Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
8.10.2001 autentificat„ de notarul public Mariana               J 13/1850/2001
                                                           am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
Lambrino;
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 6884852        predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
  10. procur„ special„ ∫i autentic„ de
                                                           tutun.
Ómputernicire autentificat„ cu nr. 2237 din data de
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT               Celelalte activit„˛i sunt conform copiilor
8.10.2001 de notarul Mariana Lambrino;
                                   DE TRIBUNALUL CONSTANfiA             certificatelor dup„ dosarul societ„˛ii mam„.
  11. copie cartea de identitate;
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfifiULUI           Capitalul social:
  12. copie buletinul de identitate.
                                                            – capitalul social subscris: 17.500.000 lei;
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                                      DOSAR NR. 8751               – capitalul social v„rsat: 17.500.000 lei;
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                                                            – num„rul total de p„r˛i sociale: 175;
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón          din 11 octombrie 2001
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                                  – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii            ŒNCHEIEREA NR. 1787              Participarea asociatei la capitalul social: Leca
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                      Maria Gabriela, aport la capital 17.500.000 lei,
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii           din 24 octombrie 2001            echival‚nd cu 175 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
Comerciale NEW MONACO GROUP — S.R.L. ∫i                                       capitalul social total, av‚nd cota de participare la
                                 ™edin˛a din 24 octombrie 2001
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.                                          beneficii/pierderi de 100 %.
                               Judec„tor delegat      — Becut Doina         Administrator: Leca Maria Gabriela, cet„˛ean
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena      rom‚n, n„scut„ la data de 14.01.1970 Ón H‚r∫ova,
  Admite cererea formulat„ de Bica Daniela,         Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Bic„     jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal
domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Cpt. Dobril„ Eugeniu    Daniela privind autorizarea constituirii ∫i        2700114131250, domiciliat„ Ón Constan˛a,
nr. 17, bl. V4, sc. A, ap. 17, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón  Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale FATI         str. Costache Stamate nr. 34, cod po∫tal 8700,
consecin˛„:                        INTERNATIONAL COMPANY — S.R.L.              jude˛ul Constan˛a, telefon 041/512388, av‚nd puteri
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune                                 depline.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Societ„˛ii Comerciale NEW MONACO GROUP —           Asupra cererii de fa˛„                  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
S.R.L., cu urm„toarele date:                 Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Asocia˛i:                        de 11.10.2001 cu nr. 8751, petenta Bic„ Daniela a      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  1. Nicolae Dumitru, n„scut la data de 19.04.1949    solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea   pronun˛are.
Ón comuna Sc‚nteia, jude˛ul Ialomi˛a, cet„˛ean       Societ„˛ii Comerciale FATI INTERNATIONAL           R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,
rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, Bd. 1 Decembrie      COMPANY — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.    prin nerecurare/renun˛are la recurs.
1918, nr. 25, bl. L, sc. A, ap. 28, cod po∫tal 8700,     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      (19/44.379)
jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I. seria K.T.     Ónscrisuri:                                     *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001                 11
     Societatea Comercial„                 Celelalte activit„˛i sunt conform actului       Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  UNITRADE BELROM — S.R.L., Constan˛a           constitutiv autentificat cu nr. 6823 din data de     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                              10.10.2001 de notarul public Mariana Lambrino.      Comerciale TOMSON DISTRIBUfiIE — S.R.L. ∫i
                                Capitalul social:                   dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI           – capitalul social subscris: 10.000.000 lei;
        J 13/1880/2001                 – capitalul social v„rsat: 10.000.000 lei;       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14258272
                                – num„rul total de p„r˛i sociale: 100;          Admite cererea formulat„ de Minciun„ Lucian,
                                – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.      domiciliat Ón Constan˛a, str. Soveja nr. 67, bl. 45,
      JUDEC√TORUL DELEGAT                Participarea asociatului la capitalul social:     sc. A, ap. 6, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón consecin˛„:
     DE TRIBUNALUL CONSTANfiA             Zazuleac C„t„lin Aurel, aport la capital 10.000.000     Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfifiULUI          lei, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                              100 % capitalul social total, av‚nd cota de
                                                           Societ„˛ii Comerciale TOMSON DISTRIBUfiIE —
                              participare la beneficii/pierderi de 100 %.
         DOSAR NR. 8793                                           S.R.L., cu urm„toarele date:
                                Administrator: Zazuleac C„t„lin Aurel, cet„˛ean
                                                            Asocia˛i:
       din 16 octombrie 2001            rom‚n, n„scut la data de 29.12.1972 Ón Constan˛a,
                              jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal           1. Minciun„ Lucian, n„scut la data de 26.07.1974
       ŒNCHEIEREA NR. 1800             1721229131216, domiciliat Ón satul Boura, comuna     Ón localitatea Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean
                              Forasti, cod po∫tal 5793, jude˛ul Suceava, av‚nd     rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, str. Soveja nr. 67,
       din 26 octombrie 2001            puteri depline.                      bl. 45, ap. 6, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a,
    ™edin˛a din 26 octombrie 2001              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  identificat cu B.I. seria D.H. nr. 306934, eliberat de
                                Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform     Mili˛ia Constan˛a la data de 12.08.1988, cod
  Judec„tor delegat    — C„rbune Cosac Iulia     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       numeric personal 1740726131262;
  Referent O.R.C.     — Zelinschi Elena         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      2. Ali Leila, n„scut„ la data de 10.06.1979 Ón
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Bic„      pronun˛are.                        Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,
Daniela privind autorizarea constituirii ∫i          R„mas„ irevocabil„ la data de 26 octombrie 2001,   domiciliat„ Ón Constan˛a, aleea Albatros nr. 4,
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale UNITRADE       prin nerecurare/renun˛are la recurs.           bl. AV23, sc. D, ap. 58, cod po∫tal 8700, jude˛ul
BELROM — S.R.L.                         (20/44.380)                     Constan˛a, identificat„ cu B.I. seria G.K. nr. 089458,
                                           *                eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de 10.06.1993,
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           cod personal 2790610131235.
  Asupra cererii de fa˛„                     Societatea Comercial„                Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    TOMSON DISTRIBUfiIE — S.R.L., Constan˛a          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
de 16.10.2001 cu nr. 8793, petenta Bic„ Daniela a                                  denumirea TOMSON DISTRIBUfiIE, av‚nd sediul
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea                                 social Ón Constan˛a, str. Soveja nr. 67, bl. 45, sc. A,
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Societ„˛ii Comerciale UNITRADE BELROM — S.R.L.                                    ap. 6, jude˛ul Constan˛a, conform contractului de
                                      J 13/1858/2001
la Oficiul registrului comer˛ului.                                          v‚nzare-cump„rare autentificat cu nr. 1957 din data
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255470        de 27.03.1991, eliberat de CONFORT URBAN.
Ónscrisuri:
                                                            Obiectul de activitate
  1. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu          JUDEC√TORUL DELEGAT               Activitatea principal„:
nr. 2841115 din data de 15.10.2001, eliberat„ de           DE TRIBUNALUL CONSTANfiA              5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din
C.E.C.;                             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu                                ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere
nr. 3569312 din data de 16.10.2001, eliberat„ de                                   ∫i cur„˛are, de uz casnic ∫i industrial (import-
                                   DOSAR NR. 8767/12.10.2001           export).
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;                    ŒNCHEIEREA NR. 1785              Celelalte activit„˛i sunt conforme actului
  3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul                                  constitutiv, autentificat cu nr. 1697 din data de
Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582753 din data de              din 24 octombrie 2001            17.08.2001 de notarul public Doini˛a Cri∫an.
15.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,                                       Capitalul social: capitalul social subscris este de
                                 ™edin˛a din 24 octombrie 2001
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului                                   2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
Constan˛a;                          Judec„tor delegat      — Becut Doina        p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
  4. actul constitutiv autentificat cu nr. 6823 din     Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena      100.000 lei.
data de 10.10.2001 de notarul public Mariana         Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de         Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
Lambrino;                         Minciun„ Lucian, privind autorizarea constituirii ∫i     1. Minciun„ Lucian, aport la capital 1.600.000 lei,
  5. contractul de Ónchiriere nr. 222 din data de     Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale TOMSON        echival‚nd cu 16 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 80 %
9.01.1991, eliberat de Societatea Comercial„ DACIA     DISTRIBUfiIE — S.R.L.                   capitalul social total, av‚nd cota de participare la
TOUR — S.A.;                                                     beneficii/pierderi de 80 %;
  6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului            JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            2. Ali Leila, aport la capital 400.000 lei,
social cu nr. 3 din data de 10.10.2001, eliberat„ de     Asupra cererii de fa˛„:                echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20 %
Romanian Bank — S.A.;                     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   capitalul social total, av‚nd cota de participare la
  7. procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire    de 12.10.2001 cu nr. 8767, petentul a solicitat      beneficii/pierderi de 20 %.
autentificat„ cu nr. 2263 din data de 10.10.2001 de    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii    Administrator: Minciun„ Lucian, cet„˛ean
notarul public Mariana Lambrino;              Comerciale TOMSON DISTRIBUfiIE — S.R.L. la         rom‚n, n„scut la data de 26.07.1974 Ón Constan˛a,
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„    Oficiul registrului comer˛ului.              jude˛ul Constan˛a, cod personal 1740726131262,
cu nr. 2262 din data de 10.10.2001 de notarul public     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    domiciliat Ón Constan˛a, str. Soveja nr. 67, bl. 45,
Mariana Lambrino;                     Ónscrisuri:                        sc. A, ap. 6, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a.
  9. copie cartea de identitate.               1. chitan˛a de rezervarea denumirii Ón registrul
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul                                    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                              comer˛ului cu nr. 3557412 din data de 14.08.2001,
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              eliberat„ la Camera de comer˛, industrie, naviga˛ie
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              ∫i agricultur„;
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor     2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii     nr. 3568790 din data de 11.10.2001, eliberat„ de     pronun˛are.
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i          R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;            prin nerecurare/renun˛are la recurs.
Comerciale UNITRADE BELROM — S.R.L. ∫i            3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul       (21/44.381)
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582703 din data de                   *
                              12.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului           Societatea Comercial„
  Admite cererea formulat„ de Bic„ Daniela,        Constan˛a;                           ANTARES GRAPH — S.R.L., Constan˛a
domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Cpt. Dobril„ Eugeniu      4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
nr. 17, bl. V4, sc. A, ap. 17, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón  nr. 1159259 din data de 12.10.2001, eliberat„ de
consecin˛„:                                                       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              Ministerul Finan˛elor Publice;
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune     5. actul constitutiv autentificat cu nr. 1697 din             J 13/1830/2001
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     data de 17.08.2001 de notarul public Doini˛a Cri∫an;
                                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14244374
Societ„˛ii Comerciale UNITRADE BELROM — S.R.L.,        6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat
cu urm„toarele date:                    cu nr. 1957 din data de 27.03.1991, eliberat de
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
  Asociat: Zazuleac C„t„lin Aurel, n„scut la data de   CONFORT URBAN;
                                                                DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
29.12.1972 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,          7. declara˛ia privind acceptarea sediului
                                                             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Boura, comuna     societ„˛ii, autentificat„ cu nr. 1691 din data de
Forasti, cod po∫tal 5793, jude˛ul Suceava, identificat   17.08.2001 de notarul public Doini˛a Cri∫an;
cu C.I. seria S.V. nr. 105655, eliberat„ de Poli˛ia      8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului          DOSAR NR. 8728/9.10.2001
Boura la data de 26.03.2001, cod numeric personal     social cu nr. 3571445 din data de 24.09.2001,
                                                                  ŒNCHEIEREA NR. 1755
1721229131216.                       eliberat„ de FINANSBANK;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      9. specimen de semn„tur„ din data de                 din 19 octombrie 2001
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     11.10.2001, dat de Minciun„ Lucian;
denumirea UNITRADE BELROM, av‚nd sediul Ón          10. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de       ™edin˛a din 19 octombrie 2001
Constan˛a, bd. Tomis nr. 20–26, ap. 321–322, jude˛ul    11.10.2001;                         Judec„tor delegat — C„rbune Cosac Iulia
Constan˛a, conform contractului de Ónchiriere         11. copia buletinului de identitate.           Referent O.R.C.  — Zelinschi Elena
nr. 222 din data de 9.10.2001, valabil p‚n„ la data      Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
de 9.10.2002.                       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Petrescu
  Obiectul de activitate                 legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   Dan Gabriel privind autorizarea constituirii ∫i
  Activitatea principal„: 6024 – transporturi rutiere   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale ANTARES
de m„rfuri containerizat.                 din Codul de procedura civil„, precum ∫i cu cele ale   GRAPH — S.R.L.
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2142/17.XII.2001
       JUDEC√TORUL DELEGAT             reprezent‚nd 50 % capitalul social total, av‚nd cota    Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                             de participare la beneficii/pierderi de 50 %.        Admite cererea formulat„ de Moldoveanu
  Asupra cererii de fa˛„:
                               Administratori:                    Gabriela, domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Ileana
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                               1. Petrescu Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     Cos‚nzeana nr. 13, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón
de 9.10.2001 cu nr. 8728, petentul a solicitat
                             data de 25.09.1965 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cod   consecin˛„:
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
                             personal 2650925293115, domiciliat„ Ón Constan˛a,      Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
Comerciale ANTARES GRAPH — S.R.L. la Oficiul
                             Bd. I. C.Br„tianu nr. 61C, bl. MA4, sc. C, ap. 42, cod  Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
registrului comer˛ului.
                             po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, av‚nd puteri       Societ„˛ii Comerciale G.D.M. NAfiIONAL-TRANS
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                             depline;                         01 — S.R.L., cu urm„toarele date:
Ónscrisuri:
                               2. Petrescu Dan Gabriel, cet„˛ean rom‚n, n„scut     Asociat: Moldoveanu Gabriela, Ón calitate de
  1. chitan˛a de rezervare denumire Ón registrul
                             la data de 27.04.1959 Ón Bucure∫ti, sectorul 2, cod   asociat unic, n„scut„ la data de 10.05.1966 Ón
comer˛ului cu nr. 3566306 din data de 27.09.2001,
                             personal 1590427400301, domiciliat Ón Constan˛a,     localitatea Castelu, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean
eliberat„ la Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie
                             bd. I. C. Br„tianu nr. 61C, bl. MA4, sc. C, ap. 42,   rom‚n, domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Ileana
∫i Agricultur„ Constan˛a;
                             jude˛ul Constan˛a, telefon 041/540677, av‚nd puteri   Cos‚nzeana nr. 13, cod po∫tal 8700, jude˛ul
  2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
                             depline.                         Constan˛a, telefon 093/281622, identificat„ cu B.I.
nr. 3568509 din data de 9.10.2001, eliberat„ de
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  seria K.T. nr. 219948, eliberat de Poli˛ia Constan˛a
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       la data de 6.09.2001, cod personal 2660510131214.
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582621 din data de
                             pronun˛are.                       denumirea G.D.M. NAfiIONAL-TRANS 01, av‚nd
9.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 19 octombrie 2001,   sediul social Ón Constan˛a, str. Soveja nr. 53, bl. I4,
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
                             prin nerecurare/renun˛are la recurs.           ap. 32, jude˛ul Constan˛a, conform contractului de
Constan˛a;
                               (22/44.382)                     v‚nzare-cump„rare autentificat cu nr. 2788 din data
  4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
                                          *               de 3.08.1991.
nr. 2835849 din data de 9.10.2001, eliberat„ de
Ministerul Finan˛elor Publice;                                            Obiectul de activitate
                                   Societatea Comercial„              Activitatea principal„:
  5. actul constitutiv autentificat cu nr. 919 din      G.D.M. NAfiIONAL-TRANS 01 — S.R.L.
data de 27.09.2001 la Biroul Unic Constan˛a;                                     6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
                                      Constan˛a                 Celelalte activit„˛i sunt conforme actului
  6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat
cu nr. 25.652 din data de 4.12.1996, eliberat de                                  constitutiv autentificat cu nr. 5448 din data de
Regia Autonom„ a Petrolului – Sucursala Constan˛a;      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                          11.10.2001 de notarul public Florin Visan.
                                                           Capitalul social: capitalul social subscris este de
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului               J 13/1863/2001
                                                          5.000.000 lei, v„rsat 5.000.000 lei; num„rul total de
social cu nr. 1364424 din data de 28.09.2001,
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14255420        p„r˛i sociale: 50; valoarea unei p„r˛i sociale:
eliberat„ de Banca Comercial„ Rom‚n„;
                                                          100.000 lei.
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
9.10.2001;
                                  DE TRIBUNALUL CONSTANfiA              Moldoveanu Gabriela, aport la capital 5.000.000 lei,
  9. specimen de semn„tur„ din data de 9.10.2001;
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
  10. copia buletinului de identitate.
                                                          capitalul social total, av‚nd cota de participare la
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                                  DOSAR NR. 8761/12.10.2001           beneficii/pierderi de 100 %.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                                                           Administrator: Moldoveanu Gabriela, cet„˛ean
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón          ŒNCHEIEREA NR. 1767            rom‚n, n„scut„ la data de 10.05.1966 Ón localitatea
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                                          Castelu, jude˛ul Constan˛a, cod personal
din Codul de procedura civil„, precum ∫i cu cele ale          din 24 octombrie 2001
                                                          2660510131214, domiciliat„ Ón Constan˛a,
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                                 ™edin˛a din 24 octombrie 2001           str. Ileana Cos‚nzeana nr. 13, cod po∫tal 8700,
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                                                          jude˛ul Constan˛a, telefon 093/281622, av‚nd puteri
Comerciale ANTARES GRAPH — S.R.L. ∫i dispun‚nd       Judec„tor delegat      — Becut Doina
                                                          depline.
Ónmatricularea acesteia.                  Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena
                                                           Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                             Moldoveanu Gabriela, privind autorizarea         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Admite cererea formulat„ de Petrescu Dan       constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Gabriel, domiciliat Ón Constan˛a, bd. I. C. Br„tianu   G.D.M. NAfiIONAL-TRANS 01 — S.R.L.            pronun˛are.
nr. 61C, bl. MA4, sc. C, ap. 42, jude˛ul Constan˛a,                                  R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2001,
∫i, Ón consecin˛„:                           JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          prin nerecurare/renun˛are la recurs.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    Asupra cererii de fa˛„:                  (23/44.383)
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                *
Societ„˛ii Comerciale ANTARES GRAPH — S.R.L., cu     de 12.10.2001 cu nr. 8761, petentul a solicitat
urm„toarele date:                     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii       Societatea Comercial„
  Asocia˛i:                       Comerciale G.D.M. NAfiIONAL-TRANS 01 — S.R.L. la       SERCAN MAXIM — S.R.L., satul Lumina
  1. Petrescu Maria, n„scut„ la data de 25.09.1965   Oficiul registrului comer˛ului.                   Ovidiu, jude˛ul Constan˛a
Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, cet„˛ean rom‚n,        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
domiciliat Ón Constan˛a, bd. I. C. Br„tianu nr. 61C,   Ónscrisuri:
bl. MA4, sc. C, ap. 42, cod po∫tal 8700, jude˛ul                                   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               1. chitan˛a de rezervarea denumirii Ón registrul
Constan˛a, identificat„ cu B.I. seria G.D.                                               J 13/1821/2001
                             comer˛ului cu nr. 3568337 din data de 9.10.2001,
nr. 0533263, cod personal 2650925293115;         eliberat„ la Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14242187
  2. Petrescu Dan Gabriel, n„scut„ la data de      ∫i Agricultur„ Constan˛a;
27.04.1959 Ón Bucure∫ti, sectorul 2, cet„˛ean rom‚n,     2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu        JUDEC√TORUL DELEGAT
domiciliat Ón Constan˛a, bd. I. C. Br„tianu nr. 61C,   nr. 3568956 din data de 12.10.2001, eliberat„ de          DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
bl. MA4, sc. C, ap. 42, cod po∫tal 8700, jude˛ul     Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Constan˛a, telefon 041/540677, identificat cu B.I.    Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
seria G.K. nr. 198486, eliberat de Sec˛ia 22 Poli˛ia     3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul          DOSAR NR. 8702/5.10.2001
Bucure∫ti la data de 21.07.1993, cod personal       Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582691 din data de
1590427400301.                      12.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,               ŒNCHEIEREA NR. 1720
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Constan˛a;                               din 17 octombrie 2001
denumirea ANTARES GRAPH, av‚nd sediul social         4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu       ™edin˛a din 17 octombrie 2001
Ón Constan˛a, bd. I. C. Br„tianu nr. 61C, bl. MA4,    nr. 1073188 din data de 6.07.2001, eliberat„ de
sc. C, et. 2, ap. 42, jude˛ul Constan˛a, conform     Ministerul Finan˛elor Publice;               Judec„tor delegat      — Becut Doina
contractului de v‚nzare-cump„rare autentificat cu      5. actul constitutiv autentificat cu nr. 5448 din    Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena
nr. 25652 din data de 4.12.1996, eliberat de Regia    data de 11.10.2001 de notarul public Florin Visan;     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Ali
Autonom„ a Petrolului – Sucursala Constan˛a.         6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat    Saidan, privind autorizarea constituirii ∫i
  Obiectul de activitate:                cu nr. 2788 din data de 3.08.2001, eliberat de      Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale SERCAN
  Activitatea principal„:                notarul public Eugenia Trifu;              MAXIM — S.R.L.
  7483 – activit„˛i de secretariat, tehnoredactare,    7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
multiplicare ∫i traduceri.                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                             social cu nr. 25009 din data de 6.07.2001, eliberat„
  Celelalte activit„˛i sunt conforme actului      de Banca Transilvania;                   Asupra cererii de fa˛„:
constitutiv autentificat cu nr. 919 din data de       8. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
27.09.2001 la Biroul Unic Constan˛a.           cu nr. 24444 din data de 6.07.2001 de notarul public   de 5.10.2001 cu nr. 8702, petentul a solicitat
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  Eugenia Trifu;                      autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de    9. copia c„r˛ii de identitate.            Comerciale SERCAN MAXIM — S.R.L. la Oficiul
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:       Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul    registrului comer˛ului.
100.000 lei.                       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón  Ónscrisuri:
  1. Petrescu Maria, aport la capital 1.000.000 lei,  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    1. chitan˛a de rezervare a denumirii Ón registrul
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     din Codul de procedura civil„, precum ∫i cu cele ale   comer˛ului cu nr. 3565132 din data de 19.09.2001,
capitalul social total, av‚nd cota de participare la   Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     eliberat„ la Camera de comer˛, industrie, naviga˛ie
beneficii/pierderi de 50 %;                prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii   ∫i agricultur„;
  2. Petrescu Dan Gabriel, aport la capital       Comerciale G.D.M. NAfiIONAL-TRANS 01 — S.R.L. ∫i       2. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,      dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.            Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582522 din data de
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001                 13
5.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,             Societatea Comercial„             conform sentin˛ei civile pentru sediu, autentificat„
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului      FLORIN & DANIELA — S.R.L., satul G‚rli˛a        cu nr. 1305 din data de 5.05.1993 pronun˛at„ de
Constan˛a;                          comuna Ostrov, jude˛ul Constan˛a          Judec„toria Medigia.
  3. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu                                Obiectul de activitate
nr. 3567844 din data de 5.10.2001, eliberat„ de                                   Activitatea principal„:
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i                                      5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                      J 13/1808/2001
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;                                        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14231285       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
nr. 1156424 din data de 21.09.2001, eliberat„ de                                  Celelalte activit„˛i sunt conforme actului
Ministerul Finan˛elor Publice;                    JUDEC√TORUL DELEGAT             constitutiv autentificat cu nr. 874 din data de
                                  DE TRIBUNALUL CONSTANfiA            25.09.2001 la Biroul Unic Constan˛a.
  5. actul constitutiv autentificat cu nr. 827 din
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Capitalul social: capitalul social subscris este de
data de 20.09.2001 la Biroul Unic Constan˛a;
                                                         2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
  6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat
                                  DOSAR NR. 8673/4.10.2001           p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
cu nr. 1986 din data de 31.08.2001, eliberat de
                                                         100.000 lei.
notarul public Doina Gheorghe;                    ŒNCHEIEREA NR. 1669              Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                  ™tef„nic„ Florin, aport la capital 2.000.000 lei,
social cu nr. 3565334 din data de 20.09.2001,             din 12 octombrie 2001
                                                         echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
eliberat„ la Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie       ™edin˛a din 12 octombrie 2001          capitalul social total, av‚nd cota de participare la
∫i Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;                                      beneficii/pierderi de 100 %.
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de     Judec„tor delegat — C„rbune Cosac Iulia
                                                          Administrator: ™tef„nic„ Florin, cet„˛ean rom‚n,
5.10.2001 dat„ de Ali Saidan;               Referent O.R.C.  — Zelinschi Elena
                                                         n„scut la data de 22.10.1971 Ón B„neasa, jude˛ul
  9. specimen de semn„tur„ din data de 5.10.2001;     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de      Constan˛a, cod personal 1711022130025, domiciliat
  10. copia c„r˛ii de identitate.            ™tef„nic„ Florin, privind autorizarea constituirii ∫i  Ón satul G‚rli˛a, comuna Ostrov, cod po∫tal 8678,
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul    Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale FLORIN &      jude˛ul Constan˛a, telefon 093/261397, av‚nd puteri
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    DANIELA — S.R.L.                    depline.
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        JUDEC√TORUL DELEGAT              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                                Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
din Codul de procedura civil„, precum ∫i cu cele ale    Asupra cererii de fa˛„:               prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    Puncte de lucru: punct de lucru, cu sediul Ón
                             de 4.10.2001 cu nr. 8673, petentul a solicitat     satul G‚rli˛a, comuna Ostrov, jude˛ul Constan˛a,
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                             autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii  conform sentin˛ei civile pentru sediu, autentificat„
Comerciale SERCAN MAXIM — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                             Comerciale FLORIN & DANIELA — S.R.L. la Oficiul     cu nr. 1305 din data de 5.05.1993 la Judec„toria
Ónmatricularea acesteia.
                             registrului comer˛ului.                 Medgidia.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                             Ónscrisuri:                       pronun˛are.
  Admite cererea formulat„ de Ali Saidan,         1. chitan˛a de rezervarea denumirii Ón registrul    R„mas„ irevocabil„ la data de 12 octombrie 2001,
domiciliat Ón satul Lumina, str. N„vodari nr. 513,    comer˛ului cu nr. 3571519 din data de 25.09.2001,    prin nerecurare/renun˛are la recurs.
Ovidiu, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón consecin˛„:      eliberat„ la Camera de comer˛, industrie, naviga˛ie     (25/44.385)
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   ∫i agricultur„;                                  *
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
Societ„˛ii Comerciale SERCAN MAXIM — S.R.L., cu     nr. 3567380 din data de 4.10.2001, eliberat„ de          Societatea Comercial„
urm„toarele date:                    Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i           BUTCRIS ROB — S.R.L., Constan˛a
  Asociat: Ali Saidan, Ón calitate de asociat unic,   Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
n„scut la data de 24.11.1967 Ón Medgidia, jude˛ul      3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
Constan˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul      Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582470 din data de       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Lumina, str. N„vodari nr. 513, cod po∫tal 8734,     4.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,                  J 13/1819/2001

jude˛ul Constan˛a, telefon 041/251959, identificat    Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
                             Constan˛a;                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14242110
cu C.I. seria KT nr. 219326, eliberat„ de Poli˛ia
                              4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
Constan˛a la data de 4.09.2001, cod personal                                         JUDEC√TORUL DELEGAT
                             nr. 1083407 din data de 25.09.2001, eliberat„ de
1671124135050.                                                       DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
                             Ministerul Finan˛elor Publice;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu                                  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              5. actul constitutiv autentificat cu nr. 874 din
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu    data de 25.09.2001 la Biroul Unic Constan˛a;
denumirea SERCAN MAXIM, av‚nd sediul social Ón       6. sentin˛a civil„ pentru sediu, autentificat„ cu        DOSAR NR. 8706/8.10.2001
satul Lumina, Str. Morii Ovidiu, jude˛ul Constan˛a,   nr. 1305 din data de 5.05.1993 la Judec„toria
conform contractului de v‚nzare-cump„rare                                           ŒNCHEIEREA NR. 1718
                             Medgidia;
autentificat cu nr. 1986 din data de 31.08.1991 de     7. declara˛ie privind acceptarea sediului             din 17 octombrie 2001
notarul public Doina Gheorghe.              societ„˛ii, autentificat„ cu nr. 274 din data de
  Obiectul de activitate                26.09.2001 de notarul public Marin Putanu;           ™edin˛a din 17 octombrie 2001
  Activitatea principal„:                 8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     Judec„tor delegat      — Becut Doina
  5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        social cu nr. 193 din data de 26.09.2001, eliberat„    Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        de Banca Agricol„ – Agen˛ia B„neasa;
                              9. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Butuc
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                             4.10.2001, dat„ de ™tef„nic„ Florin;          Robert, privind autorizarea constituirii ∫i
  Celelalte activit„˛i sunt conforme actului
                              10. specimen de semn„tur„ din data de        Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale BUTCRIS ROB
constitutiv autentificat cu nr. 827 din data de                                 — S.R.L.
20.09.2001 la Biroul Unic Constan˛a.           4.10.2001;
                              11. copia c„r˛ii de identitate.                  JUDEC√TORUL DELEGAT
  Capitalul social: capitalul social subscris este de
                              Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de                                Asupra cererii de fa˛„:
                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:                                   Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                             legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
100.000 lei.                                                   de 8.10.2001 cu nr. 8706, petentul a solicitat
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     din Codul de procedura civil„, precum ∫i cu cele ale  autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
  Ali Saidan, aport la capital 2.000.000 lei,      Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite    Comerciale BUTCRIS ROB — S.R.L. la Oficiul
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii   registrului comer˛ului.
capitalul social total, av‚nd cota de participare la   Comerciale FLORIN & DANIELA — S.R.L. ∫i          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
beneficii/pierderi de 100 %.               dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.           Ónscrisuri:
  Administrator: Ali Saidan, cet„˛ean rom‚n,                                    1. chitan˛a de rezervare a denumirii Ón registrul
n„scut la data de 24.11.1967 Ón Medigidia, jude˛ul     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:    comer˛ului cu nr. 3572423 din data de 3.10.2001,
Constan˛a, cod personal 1671124135050, domiciliat      Admite cererea formulat„ de ™tef„nic„ Florin,    eliberat„ la Camera de comer˛, industrie, naviga˛ie
Ón satul Lumina, str. N„vodari nr. 513, Ovidiu, cod   domiciliat Ón satul GÓrli˛a, comuna Ostrov, jude˛ul   ∫i agricultur„;
po∫tal 8734, jude˛ul Constan˛a, av‚nd puteri       Constan˛a, ∫i, Ón consecin˛„:               2. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
depline.                          Autorizeaz„    constituirea  ∫i  dispune   Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582540 din data de
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a   5.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
                             Societ„˛ii Comerciale FLORIN & DANIELA — S.R.L.,    Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                             cu urm„toarele date:                  Constan˛a;
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              Asociat: ™tef„nic„ Florin, Ón calitate de asociat    3. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
  Puncte de lucru: punct de lucru, cu sediul Ón
                             unic, n„scut la data de 22.10.1971 Ón localitatea    nr. 3567976 din data de 5.10.2001, eliberat„ de
satul Lumina, Str. Morii Ovidiu, jude˛ul Constan˛a,
                             B„neasa, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,       Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i
conform contractului de v‚nzare-cump„rare,                                    Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
                             domiciliat Ón satul G‚rli˛a, comuna Ostrov, cod
autentificat cu nr. 1986 din data de 31.08.2001 de                                 4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
                             po∫tal 8678, jude˛ul Constan˛a, telefon 093/261397,
notarul public Doina Gheorghe.              identificat cu C.I. seria KT nr. 055177, eliberat„ de  nr. 1158098 din data de 4.10.2001, eliberat„ de
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     Poli˛ia B„neasa la data de 17.05.1999, cod personal   Ministerul Finan˛elor Publice;
pronun˛are.                       1711022130025.                       5. actul constitutiv autentificat cu nr. 1020 din
  R„mas„ irevocabil„ la data de 17 octombrie 2001,     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu   data de 4.10.2001 la Biroul Unic Constan˛a;
prin nerecurare/renun˛are la recurs.           r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat
  (24/44.384)                     denumirea FLORIN & DANIELA, av‚nd sediul social     cu nr. 2762 din data de 2.11.2000 de notarul public
             *               Ón satul G‚rli˛a, comuna Ostrov, jude˛ul Constan˛a,   Mariana Lambrino;
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2142/17.XII.2001
  7. declara˛ie privind acceptarea sediului        autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii    capitalul social total, av‚nd cota de participare la
societ„˛ii autentificat„ cu nr. 2214 din data de      Comerciale AGROBIOS INVEST — S.R.L. la Oficiul       beneficii/pierderi de 25 %.
4.10.2001 de notarul public Mariana Lambrino;       registrului comer˛ului.                    Administrator: Tomo∫oiu Ion, p‚n„ la data de
  8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     12.10.2005, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
social cu nr. 909911 din data de 5.10.2001, eliberat„   Ónscrisuri:                         2.08.1957 Ón localitatea S‚mb„ta Nou„, jude˛ul
la Banca Comercial„ Rom‚n„;                  1. chitan˛a de rezervare a denumirii Ón registrul    Tulcea, cod personal 1570802131311, domiciliat Ón
  9. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de     comer˛ului cu nr. 3571649 din data de 25.09.2001,      localitatea B„lt„ge∫ti, comuna Crucea, cod po∫tal
5.10.2001 dat„ de Butuc Robert;              eliberat„ la Camera de comer˛, industrie, naviga˛ie     8768, jude˛ul Constan˛a, av‚nd puteri depline.
  10. specimen de semn„tur„ din data de 5.10.2001     ∫i agricultur„;                        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
dat de Butuc Robert;                     2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  11. copia c„r˛ii de identitate.             nr. 3572271 din data de 2.10.2001, eliberat„ de       prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul     Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;             pronun˛are.
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón     3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul       R„mas„ irevocabil„ la data de 12 octombrie 2001,
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582435 din data de       prin nerecurare/renun˛are la recurs.
din Codul de procedura civil„, precum ∫i cu cele ale    2.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,            (27/44.387)
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                                                                         *
                              Constan˛a;
Comerciale BUTCRIS ROB — S.R.L. ∫i dispun‚nd         4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
Ónmatricularea acesteia.                                                      Societatea Comercial„
                              nr. 1084615 din data de 3.10.2001, eliberat„ de           MI-RO COM — S.A., Constan˛a
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Ministerul Finan˛elor Publice;
                               5. actul constitutiv autentificat Ón data de
  Admite cererea formulat„ de Butuc Robert,        1.10.2001 de avocat Eugenia Panaintescu;            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
domiciliat Ón Constan˛a, Aleea Iasomiei nr. 2,        6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat             J 13/1814/2001
bl. L10, sc. C, ap. 42, jude˛ul Constan˛a, ∫i,       cu nr. 31155 din data de 14.07.1995 de notarul
Ón consecin˛„:                       public Boruna Chira˛a;                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14242101
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune    7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     social cu nr. 909955 din data de 2.10.2001, eliberat„          JUDEC√TORUL DELEGAT
Societ„˛ii Comerciale BUTCRIS ROB — S.R.L., cu       de Banca Comercial„ Rom‚n„;                      DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
urm„toarele date:                       8. declara˛ie pe proprie r„spundere;             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Asociat: Butuc Robert, Ón calitate de asociat unic,    9. copia c„r˛ii de identitate;
n„scut la data de 27.03.1975 Ón Constan˛a, jude˛ul      10. copia buletinului de identitate;                DOSAR NR. 8701/5.10.2001
Constan˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a,      11. Ómputernicire avoca˛ial„ cu nr. 1 din data de
Aleea Iasomiei nr. 2, bl. L10, sc. C, ap. 42, cod po∫tal  1.10.2001, eliberat„ la Baroul Constan˛a.                 ŒNCHEIEREA NR. 1708
8700, jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT     Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
nr. 094427, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de                                        din 17 octombrie 2001
                              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
9.12.1999, cod personal 1750327131322.
                              legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       ™edin˛a din 17 octombrie 2001
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                              conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                    Judec„tor delegat      — Becut Doina
                              din Codul de procedura civil„, precum ∫i cu cele ale
denumirea BUTCRIS ROB, av‚nd sediul social Ón                                      Referent O.R.C.       — Zelinschi Elena
                              Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
Constan˛a, str. Adamclisi nr. 5, bl. P2, sc. A, ap. 49,
                              prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Ro∫ca
jude˛ul Constan˛a, conform contractului de v‚nzare-
                              Comerciale AGROBIOS INVEST — S.R.L. ∫i           Ion, privind autorizarea constituirii ∫i
cump„rare autentificat cu nr. 2762 din data de
2.11.2000 de notarul public Mariana Lambrino.       dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale MI-RO COM —
  Obiectul de activitate                                               S.A.
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Activitatea principal„:                                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.         Admite cererea formulat„ de Panaitescu Eugenia,
  Celelalte activit„˛i sunt conforme actului       domiciliat„ Ón Constan˛a, Aleea M„rg„ritarelor nr. 5,     Asupra cererii de fa˛„:
constitutiv autentificat cu nr. 1020 din data de      bl. 25, sc. B, et. 1, ap. 28, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
4.10.2001 la Biroul Unic Constan˛a.            consecin˛„:                         de 5.10.2001 cu nr. 8701, petentul a solicitat
  Capitalul social: capitalul social subscris este de    Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune   autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Comerciale MI-RO COM — S.A. la Oficiul registrului
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:      Societ„˛ii Comerciale AGROBIOS INVEST — S.R.L.,       comer˛ului.
100.000 lei.                        cu urm„toarele date:                      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       Asocia˛i:                        Ónscrisuri:
  Butuc Robert, aport la capital 2.000.000 lei,       1. Chira-Pelikan Ileana Claudia, n„scut„ la data      1. chitan˛a de rezervare a denumirii Ón registrul
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     de 25.03.1972 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, cet„˛ean      comer˛ului cu nr. 3559681 din data de 20.08.2001,
capitalul social total, av‚nd cota de participare la    rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Badea C‚r˛an     eliberat„ la Camera de comer˛, industrie, naviga˛ie
beneficii/pierderi de 100 %.                nr. 64, bl. 40 bis, sc. A, ap. 39, sectorul 2, cod po∫tal  ∫i agricultur„;
  Administrator: Butuc Robert, cet„˛ean rom‚n,      70000, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 127841,        2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu
n„scut la data de 27.03.1975 Ón Constan˛a, jude˛ul     eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie Bucure∫ti la data de     nr. 3568030 din data de 5.10.2001, eliberat„ de
Constan˛a, cod personal 1750327131322, domiciliat     7.09.2000, cod personal 2720325414513;           Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i
Ón Constan˛a, Aleea Iasomiei nr. 2, bl. L10, sc. C,      2. Tomo∫oiu Ion, n„scut la data de 2.08.1957 Ón     Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
ap. 42, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, av‚nd     localitatea S‚mb„ta Nou„, jude˛ul Tulcea, cet„˛ean       3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
puteri depline.                      rom‚n, domiciliat Ón satul Baltage∫ti, comuna        Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582547 din data de
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Crucea, cod po∫tal 8768, jude˛ul Constan˛a,         5.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        identificat cu B.I. seria B.D. nr. 871277, eliberat de   Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Circa 2 Bucure∫ti la data de 28.05.1981, cod        Constan˛a;
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      personal 1570802131311;                    4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
pronun˛are.                          3. Petcu Ion, n„scut la data de 11.07.1950 Ón      nr. 1084933 din data de 5.10.2001, eliberat„ de
  R„mas„ irevocabil„ la data de 17 octombrie 2001,    comuna Crucea, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,
prin nerecurare/renun˛are la recurs.                                          Ministerul Finan˛elor Publice;
                              domiciliat Ón Constan˛a, Bd. 1 Decembrie 1918         5. actul constitutiv autentificat cu nr. 1793 din
  (26/44.386)                      nr. 6, bl. L56, sc. F, ap. 108, cod po∫tal 8700, jude˛ul
              *                                              data de 29.08.2001 de notarul public Doini˛a Cri∫an;
                              Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT nr. 191226,
                                                             6. addendum autentificat cu nr. 4695 din data de
                              eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de 12.04.2001,
     Societatea Comercial„                                            5.10.2001 de notarul public Doini˛a Cri∫an;
                              cod personal 1500711131241.
  AGROBIOS INVEST — S.R.L., Constan˛a                                          7. contractul de comodat autentificat cu nr. 1962
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                                            din data de 28.09.2001 de notarul public Doini˛a
                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                                            Cri∫an;
                              denumirea AGROBIOS INVEST, av‚nd sediul social
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                        8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                              Ón Constan˛a, Str. Dezrobirii nr. 143, bl. IV22, sc. B,
        J 13/1803/2001                                             social cu nr. 1364454 din data de 29.08.2001,
                              et. 3, ap. 27, jude˛ul Constan˛a, conform
                                                            eliberat„ de Banca Comercial„ Rom‚n„;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14231188        contractului de v‚nzare-cump„rare autentificat cu
                              nr. 31155 din data de 14.07.1995 de notarul public       9. proces-verbal;
                              Boruna Chira˛a.                        10. declara˛ie pe proprie r„spundere;
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Obiectul de activitate                   11. specimen de semn„tur„ din data de
     DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
                               Activitatea principal„:                 5.10.2001, dat de Mihai Aurel;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               0111 – cultura cerealelor.                 12. copia buletinului de identitate;
                               Celelalte activit„˛i sunt conforme actului         13. copia c„r˛ii de identitate.
      DOSAR NR. 8671/4.10.2001                                           Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                              constitutiv din data de 1.10.2001 de avocatul
       ŒNCHEIEREA NR. 1673             Eugenia Panaitescu.                     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                               Capitalul social: capitalul social subscris este de   legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
       din 12 octombrie 2001            10.000.000 lei, v„rsat 10.000.000 lei; num„rul total    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                              de p„r˛i sociale: 100; valoarea unei p„r˛i sociale:     din Codul de procedura civil„, precum ∫i cu cele ale
    ™edin˛a din 12 octombrie 2001
                              100.000 lei.                        Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Judec„tor delegat — C„rbune Cosac Iulia          Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Referent O.R.C.  — Zelinschi Elena            1. Chira-Pelikan Ileana Claudia, aport la capital    Comerciale MI-RO COM — S.A. ∫i dispun‚nd
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de        6.000.000 lei, echival‚nd cu 60 p„r˛i sociale,       Ónmatricularea acesteia.
Panaitescu Eugenia, privind autorizarea constituirii    reprezent‚nd 51 % capitalul social total, av‚nd cota
                                                             Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
∫i Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale AGROBIOS      de participare la beneficii/pierderi de 51 %;
INVEST — S.R.L.                        2. Tomo∫oiu Ion, aport la capital 2.000.000 lei,      Admite cererea formulat„ de Ro∫ca Ion,
                              echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 24 %      domiciliat Ón Constan˛a, str. Mircea cel B„tr‚n
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            nr. 55, bl. MV2, sc. B, ap. 51, jude˛ul Constan˛a, ∫i,
                              capitalul social total, av‚nd cota de participare la
 Asupra cererii de fa˛„:                 beneficii/pierderi de 24 %;                 Ón consecin˛„:
 Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      3. Petcu Ion, aport la capital 2.000.000 lei,        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
de 4.10.2001 cu nr. 8671, petentul a solicitat       echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 %      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001                  15
Societ„˛ii Comerciale MI-RO COM — S.A., cu           5. Nicolaescu Camelia, cenzor supleant, cet„˛ean      Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
urm„toarele date:                      rom‚n, n„scut„ la data de 22.05.1973 Ón Constan˛a,    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Ac˛ionari:                        jude˛ul Constan˛a, cod personal 2730522131241,      Societ„˛ii Comerciale TRUSTUL MUNTENIA —
  1. Ro∫ca Ion, n„scut la data de 9.01.1956 Ón       domiciliat Ón Constan˛a, Str. Zefirului nr. 18,      S.R.L., cu urm„toarele date:
localitatea Dulgheru, jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean      bl. FC5, sc. A, ap. 12, jude˛ul Constan˛a;          Asocia˛i:
rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, str. Mircea cel        6. Marcu Marian, cenzor supleant, cet„˛ean         1. TÓrÓ∫ Sande, n„scut la data de 12.12.1960 Ón
B„tr‚n nr. 55, bl. MV2, sc. B, ap. 51 cod po∫tal 8700,   rom‚n, n„scut la data de 19.12.1972 Ón localitatea    localitatea Izlaz, jude˛ul Teleorman, cet„˛ean
telefon 093/304445 identificat cu C.I. seria KT       Pesceana, jude˛ul V‚lcea, cod personal          rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, Str. Lirei nr. 11,
nr. 217671, eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de    1721219384203, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea,       bl. FC15, sc. B, ap. 21, cod po∫tal 8700, jude˛ul
26.08.2001, cod personal 1560109131245;           Bd. Tineretului nr. 14, sc. F, ap. 39, jude˛ul V‚lcea.  Constan˛a, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 259156,
  2. Mihai Aurel, n„scut la data de 9.04.1961 Ón       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de 7.12.1994,
R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean rom‚n,        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        cod personal 1601212131235;
domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Str. Zambilelor nr. 2,    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         2. TÓrÓ∫ Monica Mioara, n„scut„ la data de
cod po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea, identificat cu B.I.      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                           7.06.1964 Ón localitatea Hosman, jude˛ul Sibiu,
seria GX nr. 486835, eliberat de Poli˛ia R‚mnicu      pronun˛are.
                                                           cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Constan˛a, Str. Lirei
V‚lcea la data de 3.07.1997, cod personal           R„mas„ irevocabil„ la data de 17 octombrie 2001,
                                                           nr. 11, bl. FC15, sc. B, ap. 21, cod po∫tal 8700,
                              prin nerecurare/renun˛are la recurs.
1610409384197;                                                    jude˛ul Constan˛a, identificat„ cu B.I. seria G.D.
                                 (28/44.388)
  3. Motoi Constantin, n„scut la data de 9.11.1971                                  nr. 0132238, eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data de
Ón localitatea Stroe∫ti, jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean
                                           *
                                                           5.08.1992, cod personal 2640607131258.
rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Calea lui                                      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                   Societatea Comercial„
Traian nr. 45, bl. 2, sc. A, ap. 58, cod po∫tal 1000,                                 r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                               TRUSTUL MUNTENIA — S.R.L., Constan˛a
jude˛ul V‚lcea, identificat cu C.I. seria VX                                     denumirea TRUSTUL MUNTENIA, av‚nd sediul
nr. 008107, eliberat„ de Poli˛ia V‚lcea la data de                                  social Ón Constan˛a, Str. Lirei nr. 11, bl. FC 15, sc. B,
21.2.2000, cod personal 1711109382747;             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        parter, ap. 21, jude˛ul Constan˛a, conform
  4. Ianculescu Doru Ilie, n„scut la data de                J 13/1826/2001              contractului de v‚nzare-cump„rare autentificat cu
2.11.1957 Ón localitatea Boteni, jude˛ul Arge∫,                                    nr. 36331 din data de 18.08.1995 de notarul public
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón C‚mpulung, str. Gen.          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14244242        Iosif Mariana.
Grigore Grecescu nr. 8, bl. D11, sc. A, ap. 3, jude˛ul                                  Obiectul de activitate
Arge∫, identificat cu B.I. seria G.A. nr. 612965,            JUDEC√TORUL DELEGAT                Activitatea principal„:
eliberat de Poli˛ia C‚mpulung la data de 21.08.1991;         DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
                                                             1822 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
  5. Nicolaescu Camelia, n„scut„ la data de           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           (exclusiv lenjeria de corp).
22.05.1973 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,                                        Celelalte activit„˛i sunt conforme actului
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Constan˛a,               DOSAR NR. 8710/8.10.2001            constitutiv autentificat cu nr. 902 din data de
Str. Zefirului nr. 18, bl. FC5, sc. A, ap. 12, cod po∫tal                               26.09.2001 la Biroul Unic Constan˛a.
                                     ŒNCHEIEREA NR. 1743
8700, jude˛ul Constan˛a, identificat„ cu B.I. seria                                    Capitalul social: capitalul social subscris este de
G.R. nr. 616211, eliberat de Poli˛ia Constan˛a la data          din 19 octombrie 2001            2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
de 14.03.1995, cod personal 2730522131241.                                      p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate pe         ™edin˛a din 19 octombrie 2001
                                                           100.000 lei.
ac˛iuni, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea        Judec„tor delegat — C„rbune Cosac Iulia           Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
MI-RO COM, av‚nd sediul social Ón Constan˛a,         Referent O.R.C.  — Zelinschi Elena             1. TÓrÓ∫ Sande, aport la capital 1.900.000 lei,
So∫. Mangaliei nr. 163, jude˛ul Constan˛a, conform                                  echival‚nd cu 19 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 95 %
contractului de comodat autentificat cu nr. 1962       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Tanislav
                              Vasilica, privind autorizarea constituirii ∫i       capitalul social total, av‚nd cota de participare la
din data de 28.09.2001 de notarul public Doini˛a                                   beneficii/pierderi de 95 %;
                              Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale TRUSTUL
Cri∫an, valabil p‚n„ la data de 1.10.2004.                                        2. TÓrÓ∫ Monica Mioara, aport la capital 100.000
                              MUNTENIA — S.R.L.
  Obiectul de activitate                                               lei, echival‚nd cu 1 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 5 %
  Activitatea principal„:                        JUDEC√TORUL DELEGAT             capitalul social total, av‚nd cota de participare la
  5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                      beneficii/pierderi de 5 %.
                                Asupra cererii de fa˛„:
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de           Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Administrator: TÓrÓ∫ Sande, cet„˛ean rom‚n,
produse nealimentare.                    de 8.10.2001 cu nr. 8710, petentul a solicitat      n„scut la data de 12.12.1960 Ón localitatea Izlaz,
  Celelalte activit„˛i sunt conforme actului        autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii   jude˛ul Teleorman, cod personal 1601212131235,
constitutiv autentificat cu nr. 1793 din data de      Comerciale TRUSTUL MUNTENIA — S.R.L. la Oficiul      domiciliat Ón Constan˛a, Str. Lirei nr. 11, bl. FC15,
29.08.2001 de notarul public Doini˛a Cri∫an.        registrului comer˛ului.                  sc. B, ap. 21, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a.
  Capitalul social: capitalul social subscris este de     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
25.000.000 lei, v„rsat 25.000.000 lei; num„rul total    Ónscrisuri:                          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
de ac˛iuni: 250; valoarea unei ac˛iuni: 100.000 lei.      1. chitan˛a de rezervare a denumirii Ón registrul   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Participarea ac˛ionarilor la capitalul social:      comer˛ului cu nr. 3571644 din data de 25.09.2001,       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  1. Ro∫ca Ion, aport la capital 15.000.000 lei,      eliberat„ la Camera de comer˛, industrie, naviga˛ie    pronun˛are.
echival‚nd cu 150 ac˛iuni, reprezent‚nd 60 %        ∫i agricultur„;                        R„mas„ irevocabil„ la data de 19 octombrie 2001,
capitalul social total, av‚nd cota de participare la      2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu   prin nerecurare/renun˛are la recurs.
beneficii/pierderi de 60 %;                 nr. 3567301 din data de 3.10.2001, eliberat„ de        (29/44.389)
  2. Mihai Aurel, aport la capital 8.500.000 lei,     Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i                      *
echival‚nd cu 85 ac˛iuni, reprezent‚nd 34 %         Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;
capitalul social total, av‚nd cota de participare la      3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul           Societatea Comercial„
beneficii/pierderi de 34 %;                 Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582466 din data de          ALFA TRAINING — S.R.L., Mamaia
  3. Motoi Constantin, aport la capital 500.000 lei,    3.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,                jude˛ul Constan˛a
echival‚nd cu 5 ac˛iuni, reprezent‚nd 2 % capitalul     Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului
social total, av‚nd cota de participare la         Constan˛a;
beneficii/pierderi de 2 %;                   4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  4. Ianculescu Doru Ilie, aport la capital 500.000    nr. 1083521 din data de 26.09.2001, eliberat„ de              J 13/1843/2001
lei, echival‚nd cu 5 ac˛iuni, reprezent‚nd 2 %       Ministerul Finan˛elor Publice;
capitalul social total, av‚nd cota de participare la      5. actul constitutiv autentificat cu nr. 902 din         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14244277
beneficii/pierderi de 2 %;                 data de 26.09.2001 la Biroul Unic Constan˛a;
  5. Nicolaescu Camelia, aport la capital 500.000       6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat           JUDEC√TORUL DELEGAT
lei, echival‚nd cu 5 ac˛iuni, reprezent‚nd 2 %       cu nr. 36331 din data de 18.08.1995 de notarul            DE TRIBUNALUL CONSTANfiA
capitalul social total, av‚nd cota de participare la    public Iosif Mariana;                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
beneficii/pierderi de 2 %.                   7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  Administrator:                      social cu nr. 1364441 din data de 3.10.2001,             DOSAR NR. 8713/8.10.2001
  1. Mihai Aurel, p‚n„ la data de 17.10.2005,       eliberat„ de Banca Comercial„ Rom‚n„;
                                8. declara˛ie pe proprie r„spundere din data de           ŒNCHEIEREA NR. 1742
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 9.04.1961 Ón
                              27.09.2001, eliberat„ de notarul public Andrei
R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, cod personal                                            din 19 octombrie 2001
                              Octavian;
1610409384197, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea,
                                9. procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire,
Str. Zambilelor nr. 2, cod po∫tal 1000, jude˛ul                                       ™edin˛a din 19 octombrie 2001
                              autentificat„ cu nr. 1432 din data de 27.09.2001 de
V‚lcea.                           notarul public Andrei Octavian;               Judec„tor delegat — C„rbune Cosan Iulia
  Cenzori:                          10. copia buletinului de identitate;           Referent O.R.C.  — Zelinschi Elena
  1. Cimpoeru Andreea Marina, cet„˛ean rom‚n,         11. dovada privind disponibilitatea emblemei cu
n„scut„ la data de 18.03.1979 Ón Pite∫ti, jude˛ul      nr. 5029 din data 8.10.2001, eliberat„ de Camera de     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Marga
Arge∫, cod personal 2790318034974, domiciliat„ Ón      Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„        Cornelia, privind autorizarea constituirii ∫i
Pite∫ti, Str. 1 Decembrie 1918, bl. M8, sc. C, ap. 14,   Constan˛a.                        Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale ALFA
jude˛ul Arge∫;                         Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul     TRAINING — S.R.L.
  2. Ianculescu Doru Ilie, cet„˛ean rom‚n, n„scut     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele           JUDEC√TORUL DELEGAT
la data de 2.11.1957 Ón localitatea Boteni, jude˛ul     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
Arge∫, domiciliat Ón C‚mpulung, str. Gen. Grecescu     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    Asupra cererii de fa˛„:
nr. 8, bl. D11, sc. A, ap. 3, jude˛ul Arge∫;        din Codul de procedura civil„, precum ∫i cu cele ale     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  3. Motoi Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     de 8.10.2001 cu nr. 8713, petentul a solicitat
data de 9.11.1971 Ón localitatea Stroe∫ti, jude˛ul     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
V‚lcea, cod personal 1711109382747, domiciliat Ón      Comerciale TRUSTUL MUNTENIA — S.R.L. ∫i          Comerciale ALFA TRAINING — S.R.L. la Oficiul
R‚mnicu V‚lcea, Calea lui Traian nr. 45, bl. 2, sc. A,   dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.            registrului comer˛ului.
ap. 58, jude˛ul V‚lcea;                                                 Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  4. Ro∫ca Ion, cenzor supleant, cet„˛ean rom‚n,       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Ónscrisuri:
n„scut la data de 9.01.1956 Ón localitatea Dulgheru,      Admite cererea formulat„ de Tanislav Vasilica,      1. chitan˛a de rezervare denumire Ón registrul
jude˛ul Constan˛a, cod personal 1560109131245,       domiciliat„ Ón Constan˛a, str. I.C. Br„tianu nr. 45,   comer˛ului cu nr. 3565839 din data de 24.09.2001,
domiciliat Ón Constan˛a, str. Mircea cel B„tr‚n       bl. I, sc. 6, et. 2, ap. 621, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón  eliberat„ la Camera de comer˛, industrie, naviga˛ie
nr. 55, bl. MV2, sc. B, ap. 51, jude˛ul Constan˛a;     consecin˛„:                        ∫i agricultur„;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2142/17.XII.2001
  2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu   p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social     4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu
nr. 3568254 din data de 8.10.2001, eliberat„ de      total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi  nr. 1083536 din data de 26.09.2001, eliberat„ de
Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i         de 100 %.                        Administra˛ia financiar„;
Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;              Administratori:                     5. actul constitutiv autentificat cu nr. 3388 din
  3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul       Nita Romulus Preda, p‚n„ la data de 19.10.2002,    data de 19.09.2001 de notarul public Trifu Eugenia;
Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582580 din data de       cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 15.01.1948 Ón       6. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat
8.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,         localitatea Lalosu, jude˛ul V‚lcea, cod personal     cu nr. 16799 din data de 28.11.1990 de notarul
Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului      1480115240047, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ioni˛„   public Veronica BÓrliba;
Constan˛a;                         Cegan nr. 3, bl. P27, ap. 6, sectorul 5;          7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  4. chitan˛a privind achitarea taxei de timbru cu      2. Dandea Petru Sorin p‚n„ la data de         social cu nr. 11491 din data de 19.09.2001, eliberat„
nr. 1158240 din data de 5.10.2001, eliberat„ de      19.10.2002, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      de Banca Rom‚n„ pentru Dezvoltare – G.S.G.;
Ministerul Finan˛elor Publice;               v25.04.1966 Ón Hunedoara, cod personal           8. declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„
  5. actul constitutiv autentificat cu nr. 2148 din    1660425203150, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea      cu nr. 3387 din data de 19.09.2001 de notarul public
data de 20.09.2001 de notarul public Violeta        ™tefan Octavian Iosif nr. 4, bl. M54, ap. 27,      Eugenia Trifu;
Simona Petculescu;                     sectorul s3;                        9. copia pa∫aportului.
  6. actul adi˛ional autentificat cu nr. 2146 din      3. Marga Conerlia p‚n„ la data de 19.10.2002,      Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
data de 20.09.2001 de notarul public Violeta Simona    cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 11.03.1956 Ón     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
Petculescu;                        Constan˛a, cod personal 2560311131256,          legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Mircea cel B„tr‚n     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
social cu nr. 609 din data de 25.09.2001, eliberat„    nr. 59, bl. MV3A, sc. A, ap. 16, cod po∫tal 8700,    din Codul de procedura civil„, precum ∫i cu cele ale
de ABN-AMRO BANK;                     jude˛ul Constan˛a, telefon 095/898056.          Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere;
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  9. specimen de semn„tur„ autentificat Ón data de
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       Comerciale NI™ TUR — S.R.L. ∫i dispun‚nd
8.10.2001 de notarul public Marga Conelia;
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       Ónmatricularea acesteia.
  10. copia buletinului de identitate;
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  11. copia c„r˛ii de identitate;                                          Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                              pronun˛are.
  12. sentin˛„ de autorizare a func˛ion„rii societ„˛ii,
autentificat„ cu nr. 2262 din data de 26.10.1990,       R„mas„ irevocabil„ la data de 19 octombrie 2001,     Admite cererea formulat„ de Abibula Elhan,
pronun˛at„ de Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti;     prin nerecurare/renun˛are la recurs.           domiciliat Ón Constan˛a, Str. Ci∫melei nr. 20, bl. B2,
  13. decizie cu nr. 2296 din data de 12.09.2001,       (30/44.390)                     sc. B, ap. 25, jude˛ul Constan˛a, ∫i, Ón consecin˛„:
luat„ de Confedera˛ia Na˛ional„ Sindical„ CARTEL                   *                 Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
ALFA.                                                        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul           Societatea Comercial„            Societ„˛ii Comerciale NI™ TUR — S.R.L., cu
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele          NI™ TUR — S.R.L., Constan˛a          urm„toarele date:
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                 Asociat: Abibula Elhan, Ón calitate de asociat
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                                unic, n„scut la data de 1.09.1951 Ón Constan˛a,
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
din Codul de procedura civil„, precum ∫i cu cele ale                                jude˛ul Constan˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                      J 13/1805/2001
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                  Constan˛a, Str. Ci∫melei nr. 20, bl. B2, sc. B, ap. 25,
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14231110        cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, telefon
Comerciale ALFA TRAINING — S.R.L. ∫i dispun‚nd                                   041/655600,    identificat   cu   pa∫aportul
Ónmatricularea acesteia.                        JUDEC√TORUL DELEGAT             nr. 001149958, eliberat de autorit„˛ile rom‚ne la
                                   DE TRIBUNALUL CONSTANfiA            data de 5.12.1995, cod personal 1510901131217.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                   Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Admite cererea formulat„ de Marga Cornelia,                                   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Mircea cel B„tr‚n           DOSAR NR. 8643/1.10.2001           denumirea NI™ TUR, av‚nd sediul social Ón
nr. 59, bl. MV3A, sc. A, ap. 16, jude˛ul Constan˛a, ∫i,                               Constan˛a, Str. Ci∫melei nr. 20, bl. B2, sc. B, et. 1,
Ón consecin˛„:                              ŒNCHEIEREA NR. 1663            ap. 25, jude˛ul Constan˛a, conform contractului de
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune                                v‚nzare-cump„rare autentificat cu nr. 16799 din
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a            din 12 octombrie 2001           data de 28.11.1990 de notarul public Veronica
Societ„˛ii Comerciale ALFA TRAINING — S.R.L., cu         ™edin˛a din 12 octombrie 2001           BÓrliba.
urm„toarele date:                                                   Obiectul de activitate
  Asociat: Confedera˛ia Na˛ional„ Sindical„         Judec„tor delegat — C„rbune Cosac Iulia          Activitatea principal„:
CARTEL ALFA, Ón calitate de asociat unic, cu sediul     Referent O.R.C.  — Zelinschi Elena            6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe
Ón Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A,                                    baz„ de grafic (regulate).
                               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Abibula
sectorul 6, Ónfiin˛at„ cu actul nr. 2262/1990,                                     Celelalte activit„˛i sunt conforme actului
                              Elhan, privind autorizarea constituirii ∫i
pronun˛at de Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti la                                 constitutiv autentificat cu nr. 3388 din data de
                              Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale NI™ TUR —
data de 26.10.1990.                                                 19.09.2001 de notarul public Trifu Eugenia.
                              S.R.L.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu                                   Capitalul social: capitalul social subscris este de
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu            JUDEC√TORUL DELEGAT             2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
denumirea ALFA TRAINING, av‚nd sediul social Ón
                               Asupra cererii de fa˛„:                p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
Mamaia, Hotel Apollo, jude˛ul Constan˛a, conform
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   100.000 lei.
actului adi˛ional autentificat cu nr. 2146 din data de
                              de 1.10.2001 cu nr. 8643, petentul a solicitat       Participarea asociatului la capitalul social:
20.09.2001 de notarul public Violeta Simona
                              autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii    Abibula Elhan, aport la capital 2.000.000 lei,
Petculescu.
                              Comerciale NI™ TUR — S.R.L. la Oficiul registrului    echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
  Obiectul de activitate
  Activitatea principal„:                 comer˛ului.                       capitalul social total, av‚nd cota de participare la
  5511 – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   beneficii/pierderi de 100 %.
(inclusiv prin administrare sau loca˛ie de gestiune    Ónscrisuri:                         Administrator: Abibula Elhan, cet„˛ean rom‚n,
de unit„˛i hoteliere).                    1. chitan˛a de rezervare a denumirii Ón registrul   n„scut la data de 1.09.1951 Ón Constan˛a, jude˛ul
  Celelalte activit„˛i sunt conforme actului       comer˛ului cu nr. 3564665 din data de 17.09.2001,    Constan˛a, cod personal 1510901131217, domiciliat
constitutiv autentificat cu nr. 2148 din data de      eliberat„ la Camera de comer˛, industrie, naviga˛ie   Ón Constan˛a, Str. Ci∫melei nr. 20, bl. B2, sc. B,
20.09.2001 de notarul public Simona Petculescu.      ∫i agricultur„;                     ap. 25, cod po∫tal 8700, jude˛ul Constan˛a, telefon
  Se ia act de renun˛area la activit„˛ile codificate     2. chitan˛a privind achitarea taxei de registru cu  041/655600, av‚nd puteri depline.
astfel: 1589, 5138, 5248, 6321, 9305, 9272.        nr. 3566740 din data de 1.10.2001, eliberat„ de       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Capitalul social: capitalul social subscris este de   Camera de Comer˛, Industrie, Naviga˛ie ∫i          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
10.000.000 lei, v„rsat 10.000.000 lei; num„rul total    Agricultur„ a Jude˛ului Constan˛a;            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
de p„r˛i sociale: 100; valoarea unei p„r˛i sociale:      3. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
100.000 lei.                        Oficial al Rom‚niei cu nr. 3582403 din data de      pronun˛are.
  Participarea asociatului la capitalul social:      1.10.2001, eliberat„ de Camera de Comer˛,          R„mas„ irevocabil„ la data de 12 octombrie 2001,
  Confedera˛ia Na˛ional„ Sindical„ CARTEL ALFA,      Industrie, Naviga˛ie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului     prin nerecurare/renun˛are la recurs.
aport la capital 10.000.000 lei, echival‚nd cu 100     Constan˛a;                          (31/44.391)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2142/17.XII.2001 con˛ine 16 pagini.                    Pre˛ul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO