2001_2119

Document Sample
2001_2119 Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 2119                                                            Joi, 13 decembrie 2001
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
        Societatea Comercial„            Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform   Bernea Tiberiu Gabriel, pentru Societatea
        SEGAX — S.R.L., Bra∫ov          cu actul constitutiv autentificat la Biroul notarului   Comercial„ SOBIS – APLINK — S.R.L.
                             public Tudorache Viorel, din Bra∫ov, cu nr. 4468      La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
                             din data de 10.10.2001.                  prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              Domeniul ∫i activitatea principal„:          Procedura Óndeplinit„.
         J 08/1126/7.11.2001
                              7413 – activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj.   Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14277754        Capitalul social
                              • capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care         JUDEC√TORUL DELEGAT
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV         2.000.000 lei;                         Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            • participarea str„in„ la capitalul social:      c„:
                             1.000.000 lei;                        Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului
        ŒNCHEIEREA NR. 1060             • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 8893 din
                              • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         18.10.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
        din 22 octombrie 2001
                              • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      Comerciale SOBIS – APLINK — S.R.L. la Oficiul
   Judec„tor delegat — Georgeta Livora          Durata societ„˛ii este nelimitat„.           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
             Bejinaru Mihoc          Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din    Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele
   Referent O.R.C. — Manuela Oprea          Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de
                                                          acte:
                             urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul
  La ordine fiind solu˛ionarea cererii de                                      1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 4534 din
                             delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de                                 data de 12.10.2001 la Biroul notarului public
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a
Valentin Radu Andrei ∫i Gheorghiescu Cerasela                                   Tudorache Viorel, din Bra∫ov;
                             Societ„˛ii Comerciale SEGAX — S.R.L.
Claudia, prin Ómputernicit Neam˛u Andreea, pentru                                   2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 31168 din
Societatea Comercial„ SEGAX — S.R.L.            Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     data de 12.10.2001, emis de Judec„toria Bra∫ov;
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se                                  precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.        Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de
                                                           Din examinarea actelor dosarului, judec„torul
Procedura Óndeplinit„.                  Valentin Radu Andrei ∫i Gheorghiescu Cerasela
                             Claudia, prin Ómputernicit Neam˛u Andreea, pentru     delegat constat„ c„ asocia˛ii:
  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.                                     1. Muller Hans Martin, n„scut la data de
                             Societatea Comercial„ SEGAX — S.R.L., cu sediul Ón
        JUDEC√TORUL DELEGAT            Bra∫ov, Str. T‚rnavei nr. 5, jude˛ul Bra∫ov, potrivit   1.09.1957 Ón Media∫, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie
                             cu actul constitutiv autentificat la Biroul notarului   german„, domiciliat Ón Germania, 68259
   Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„                               Mannheim, Max Enderlin str. nr. 9A;
c„:                           public Tudorache Viorel, din Bra∫ov, cu nr. 4468
                             din data de 10.10.2001. Dispune Ónregistrarea        2. Bernea Tiberiu Gabriel, n„scut la data de
  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului
                             acesteia la Oficiul Registrului Comer˛ului al       28.02.1977 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 8775 din
                             Jude˛ului Bra∫ov.                     rom‚n„, domiciliat Ón Bra∫ov, Str. Br‚ndu∫elor
17.10.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
Comerciale SEGAX — S.R.L. la Oficiul Registrului      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     nr. 92, bl. 41A, sc. B, ap. 19, jude˛ul Bra∫ov;
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.             pronun˛are.                         au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
  Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data       comerciale, societate cu r„spundere limitat„,
acte:                          Óncheierii.                        persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea SOBIS –
  1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 4468 din    (1/44.595)                      APLINK, cu sediul social Ón Bra∫ov, Str. Toamnei
data de 10.10.2001 la Biroul notarului public                                   nr. 13, bl. 4, sc. D, ap. 4, jude˛ul Bra∫ov.
                                          *                 Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
Tudorache Viorel, din Bra∫ov;
  2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 17817 din                                 cu actul constitutiv autentificat la Biroul notarului
                                  Societatea Comercial„
data de 19.02.1998, emis de Judec„toria Bra∫ov;                                  public Tudorache Viorel, din Bra∫ov, cu nr. 4534
  3. contractul de Ónchiriere, cu nr. 3584 din data      SOBIS – APLINK — S.R.L., Bra∫ov          din data de 12.10.2001.
de 5.10.2001, Óncheiat cu Societatea Comercial„                                    Domeniul ∫i activitatea principal„:
HOLLAND PRECISION PRODUCTS — S.R.L.             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          7220 – realizarea ∫i furnizarea de programe.
  precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.               J 08/1127/7.11.2001            Capitalul social
  Din examinarea actelor dosarului, judec„torul                                   • capitalul social subscris: 10.000.000 lei, din
delegat constat„ c„ asocia˛ii:                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14277789        care 10.000.000 lei;
  1. Valentin Radu Andrei, n„scut la data de
                                                           • participarea str„in„ la capitalul social:
1.10.1952 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie    JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
                                                          5.100.000 lei;
olandez„, domiciliat Ón Olanda, localitatea         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           • capitalul social v„rsat: 10.000.000 lei;
Oisterwijk, Jan van Eyckstraat nr. 21;
                                                           • num„rul total de p„r˛i sociale: 100;
  2. Gheorghiescu Cerasela Claudia, n„scut„ la            ŒNCHEIEREA NR. 1054
data de 1.02.1971 Ón Bote∫ti, jude˛ul Neam˛, de                                    • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Codlea,               din 22 octombrie 2001              Durata societ„˛ii este nelimitat„.
Str. Nordului nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 6;                                       Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din
                              Judec„tor delegat — Georgeta Livora
  au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i                                Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de
                                        Bejinaru Mihoc
comerciale, societate cu r„spundere limitat„,                                   urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul
                              Referent O.R.C. — Manuela Oprea
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea SEGAX —                                   delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
S.R.L., cu sediul social Ón Bra∫ov, Str. T‚rnavei      La ordine fiind solu˛ionarea cererii de        Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a
nr. 5, jude˛ul Bra∫ov.                  Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de    Societ„˛ii Comerciale SOBIS – APLINK — S.R.L.
   2             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2119/13.XII.2001
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din
  Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de       Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de      Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de
                             Ciurchil Giurgiu Codru˛ Constantin, pentru        urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul
Bernea Tiberiu Gabriel, pentru Societatea
                             Societatea Comercial„ DUFLA EXCHANGE — S.R.L.,      delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
Comercial„ SOBIS – APLINK — S.R.L., cu sediul Ón
                             cu sediul Ón Bra∫ov, Str. Republicii nr. 22, jude˛ul   Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a
Bra∫ov, Str. Toamnei nr. 13, bl. 4, sc. D, ap. 4,
                             Bra∫ov, potrivit cu actul constitutiv autentificat la  Societ„˛ii Comerciale BARB — S.R.L.
jude˛ul Bra∫ov, potrivit cu actul constitutiv
autentificat la Biroul notarului public Tudorache    Biroul notarului public Adrian Boamfa, din         Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
Viorel, din Bra∫ov, cu nr. 4534 din data de       F„g„ra∫, cu nr. 199 din data de 22.10.2001. Dispune
                             Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului        Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de
12.10.2001. Dispune Ónregistrarea acesteia la Oficiul
                             Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.             Barb Dudan Gheorghe, pentru Societatea
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.                                    Comercial„ BARB — S.R.L., cu sediul Ón F„g„ra∫,
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                             pronun˛are.                       Str. 1 Decembrie 1918, bl. 57, sc. B, ap. 2, jude˛ul
pronun˛are.                                                    Bra∫ov, potrivit cu actul constitutiv autentificat la
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data
                                                         Biroul notarului public Gyergyai Mariana, din
Óncheierii.                       Óncheierii.
                                                         F„g„ra∫, cu nr. 8736 din data de 24.10.2001.
  (2/44.596)                        (3/44.597)
                                                         Dispune Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului
              *                            *              Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
                                                           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                   Societatea Comercial„            pronun˛are.
        Societatea Comercial„
                                BARB — S.R.L., F„g„ra∫, jude˛ul Bra∫ov        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data
     DUFLA EXCHANGE — S.R.L., Bra∫ov                                     Óncheierii.
                                                           (4/44.598)
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                                 *
                                      J 08/1169/15.11.2001
          J 08/1166/15.11.2001
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14292720           Societatea Comercial„
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14292703
                                                          MIACOD — S.R.L., F„g„ra∫, jude˛ul Bra∫ov
                             JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                     ŒNCHEIEREA NR. 1104                    J 08/1171/15.11.2001
        ŒNCHEIEREA NR. 1101
                                    din 30 octombrie 2001                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14292738
        din 3 octombrie 2001
                                Judec„tor delegat — Codru˛a Isabella Vod„     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
   Judec„tor delegat — Codru˛a Isabella Vod„
                                Referent O.R.C. — Manuela Oprea            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   Referent O.R.C. — Manuela Oprea
                              La ordine fiind solu˛ionarea cererii de
  La ordine fiind solu˛ionarea cererii de        Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de            ŒNCHEIEREA NR. 1105
Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de    Barb Dudan Gheorghe, pentru Societatea
Ciurchil Giurgiu Codru˛ Constantin, pentru                                            din 30 octombrie 2001
                             Comercial„ BARB — S.R.L.
Societatea Comercial„ DUFLA EXCHANGE — S.R.L.        La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se      Judec„tor delegat — Codru˛a Isabella Vod„
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se   prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.          Referent O.R.C. — Manuela Oprea
prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.       Procedura Óndeplinit„.
Procedura Óndeplinit„.                                                La ordine fiind solu˛ionarea cererii de
                              Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.                                   Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT            Ciurchil Giurgiu Codru˛ Constantin, pentru
        JUDEC√TORUL DELEGAT                                        Societatea Comercial„ MIACOD — S.R.L.
                                Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„   La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
   Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„  c„:                           prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
c„:                             Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului      Procedura Óndeplinit„.
  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului      Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9245 din       Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9248 din      26.10.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
26.10.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii    Comerciale BARB — S.R.L. la Oficiul Registrului             JUDEC√TORUL DELEGAT
Comerciale DUFLA EXCHANGE — S.R.L. la Oficiul      Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.                Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.         Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele    c„:
  Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele    acte:                            Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului
acte:                            1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 8736 din  Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9247 din
  1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 199 din   data de 24.10.2001 la Biroul notarului public      26.10.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
data de 22.10.2001 la Biroul notarului public Adrian   Gyergyai Mariana, din F„g„ra∫;              Comerciale MIACOD — S.R.L. la Oficiul Registrului
Boamfa, din F„g„ra∫;                    2. contractul de v‚nzare-cump„rare, autentificat   Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
  2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 6123 din data  cu nr. 2359 din data de 9.10.2001 la Biroul         Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele
de 22.10.2001, emis de Judec„toria F„g„ra∫;       notarului public Gyergyai Mariana, din F„g„ra∫;     acte:
  precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.       precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.       1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 8683 din
  Din examinarea actelor dosarului, judec„torul      Din examinarea actelor dosarului, judec„torul     data de 23.10.2001 la Biroul notarului public
delegat constat„ c„ asocia˛ii:              delegat constat„ c„ asocia˛ii:              Gyergyai Mariana, din F„g„ra∫;
  1. Ciurchil Giurgiu Codru˛ Constantin, n„scut la     1. Barb Dudan Gheorghe, n„scut la data de        2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 6123 din data
data de 29.04.1972 Ón F„g„ra∫, jude˛ul Bra∫ov, de    5.08.1952 Ón Bicaz-Chei, jude˛ul Neam˛, de cet„˛enie   de 22.10.2001, emis de Judec„toria F„g„ra∫;
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón F„g„ra∫,         rom‚n„, domiciliat Ón F„g„ra∫, Str. 1 Decembrie       3. declara˛ia privind accept sediu firm„, cu
Str. Republicii nr. 22, jude˛ul Bra∫ov;         1918, bl. 41A, sc. A, ap. 14, jude˛ul Bra∫ov;      nr. 20, din data de 18.10.2001, autentificat„ la
  2. Flesariu Flavius, n„scut la data de 8.06.1972 Ón   2. Barb Dudan Simona Maria, n„scut„ la data de    Biroul notarului public Adrian Boamfa, din
Agnita, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie rom‚n„,       5.11.1980 Ón F„g„ra∫, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie    F„g„ra∫;
                             rom‚n„, domiciliat„ Ón F„g„ra∫, Str. 1 Decembrie      precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
domiciliat Ón F„g„ra∫, str. T„b„cari, bl. 9A, sc. A,
                             1918, bl. 41, sc. A, ap. 14, jude˛ul Bra∫ov;        Din examinarea actelor dosarului, judec„torul
ap. 5, jude˛ul Bra∫ov;
                              3. Manus Sergiu, n„scut la data de 15.06.1968 Ón   delegat constat„ c„ asocia˛ii:
  au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
                             F„g„ra∫, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie rom‚n„,        1. Ciurchil Giurgiu Codru˛ Constantin, n„scut la
comerciale, societate cu r„spundere limitat„,
                             domiciliat Ón F„g„ra∫, Str. Castanului, bl. 41, sc. A,  data de 29.04.1972 Ón F„g„ra∫, jude˛ul Bra∫ov, de
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea DUFLA
                             ap. 14, jude˛ul Bra∫ov;                 cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón F„g„ra∫,
EXCHANGE, cu sediul social Ón Bra∫ov,
                              au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i   Str. Republicii nr. 22, jude˛ul Bra∫ov;
Str. Republicii nr. 22, jude˛ul Bra∫ov.
                             comerciale, societate cu r„spundere limitat„,        2. Hangu Maria, n„scut„ la data de 26.01.1980 Ón
  Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
                             persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea BARB, cu     F„g„ra∫, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie rom‚n„,
cu actul constitutiv autentificat la Biroul notarului
                             sediul social Ón F„g„ra∫, Str. 1 Decembrie 1918,     domiciliat„ Ón F„g„ra∫, Str. 13 Decembrie, bl. 13 bis,
public Adrian Boamfa, din F„g„ra∫, cu nr. 199 din    bl. 57, sc. B, ap. 2, jude˛ul Bra∫ov.          sc. 1, ap. 16, jude˛ul Bra∫ov;
data de 22.10.2001.                     Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform    au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
  Domeniul ∫i activitatea principal„:          cu actul constitutiv autentificat la Biroul notarului  comerciale, societate cu r„spundere limitat„,
  6713 – activit„˛i auxiliare, neclasificate Ón alt„  public Gyergyai Mariana, din F„g„ra∫, cu nr. 8736    persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea MIACOD,
parte.                          din data de 24.10.2001.                 cu sediul social Ón F„g„ra∫, Str. Republicii nr. 22,
  Capitalul social                     Domeniul ∫i activitatea principal„:          jude˛ul Bra∫ov.
  • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
  • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte   cu actul constitutiv autentificat la Biroul notarului
  • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         (v‚nz„ri cu am„nuntul de produse ca: ou„, lactate,    public Gyergyai Mariana, din F„g„ra∫, cu nr. 8683
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      uleiuri ∫i gr„simi comestibile, fructe ∫i legume     din data de 23.10.2001.
  Durata societ„˛ii este nelimitat„.          conservate, ∫i alte produse vegetariene, plafar).      Domeniul ∫i activitatea principal„:
  Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din   Capitalul social                     6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de     • capitalul social subscris: 6.000.000 lei;       Capitalul social
urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul        • capitalul social v„rsat: 6.000.000 lei;        • capitalul social subscris: 3.000.000 lei;
delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul     • num„rul total de p„r˛i sociale: 60;          • capitalul social v„rsat: 3.000.000 lei;
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a        • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       • num„rul total de p„r˛i sociale: 30;
Societ„˛ii Comerciale DUFLA EXCHANGE — S.R.L.        Durata societ„˛ii este nelimitat„.            • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2119/13.XII.2001                    3
  Durata societ„˛ii este nelimitat„.          Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a        Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din  Societ„˛ii Comerciale PREDINCOM — S.R.L.           Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de
Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de                                Ivanov Iurii, pentru Societatea Comercial„ BLACK
urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                                                          RED WHITE MOBILA — S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov,
delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul     Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de      calea Bucure∫ti nr. 102—104, jude˛ul Bra∫ov, potrivit
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a       Toma Aura Cristina, pentru Societatea Comercial„     cu statutul societ„˛ii, cu nr. 424 din data de
Societ„˛ii Comerciale MIACOD — S.R.L.          PREDINCOM — S.R.L., cu sediul Ón Predeal,         7.11.2001. Dispune Ónregistrarea acesteia la Oficiul
                             bd. Mihail Sadoveanu, nr. 28, jude˛ul Bra∫ov,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                 Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
                             potrivit cu actul constitutiv autentificat la Biroul
                                                           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de      notarului public Isbasoiu Florea, din Bra∫ov, cu
                                                          pronun˛are.
Ciurchil Giurgiu Codru˛ Constantin, pentru        nr. 5255 din data de 2.11.2001. Dispune
                                                           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data
Societatea Comercial„ MIACOD — S.R.L., cu sediul     Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului
                                                          Óncheierii.
Ón F„g„ra∫, Str. Republicii nr. 22, jude˛ul Bra∫ov,   Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
                              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       (7/44.601)
potrivit cu actul constitutiv autentificat la Biroul
notarului public Gyergyai Mariana, din F„g„ra∫, cu    pronun˛are.                                      *
nr. 8683 din data de 23.10.2001. Dispune          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data
Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului      Óncheierii.                              Societatea Comercial„
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.               (6/44.600)                           KRY & COMPANY — S.R.L., Bra∫ov
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                   *
pronun˛are.
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data           Societatea Comercial„                       J 08/1190/22.11.2001
Óncheierii.                       BLACK RED WHITE MOBILA — S.R.L., Bra∫ov
  (5/44.599)                                                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307367
              *                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
                                     J 08/1188/21.11.2001
        Societatea Comercial„                                          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI

        PREDINCOM — S.R.L.                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14304778
                                                                  ŒNCHEIEREA NR. 1118
        Predeal, jude˛ul Bra∫ov
                             JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV                 din 5 noiembrie 2001
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                      Judec„tor delegat — Minodora Carmen Ianosi
         J 08/1187/21.11.2001                  ŒNCHEIEREA NR. 1148               Referent O.R.C. — Manuela Oprea

      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14304794              din 12 noiembrie 2001             La ordine fiind solu˛ionarea cererii de
                                                          Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de
                                Judec„tor delegat — Minodora Carmen Ianosi     Ceuca Cristina, pentru Societatea Comercial„ KRY &
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
                                Referent O.R.C. — Manuela Oprea           COMPANY — S.R.L.
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              La ordine fiind solu˛ionarea cererii de          La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
        ŒNCHEIEREA NR. 1145           Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de    prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
                             Ivanov Iurii, pentru Societatea Comercial„ BLACK     Procedura Óndeplinit„.
        din 17 noiembrie 2001           RED WHITE MOBILA — S.R.L.                  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
   Judec„tor delegat — Minodora Carmen Ianosi      La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                             prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
   Referent O.R.C. — Manuela Oprea
                             Procedura Óndeplinit„.                     Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„
  La ordine fiind solu˛ionarea cererii de         Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.       c„:
Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de                                  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului
Toma Aura Cristina, pentru Societatea Comercial„            JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9468 din
PREDINCOM — S.R.L.                       Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„  31.10.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se   c„:                            Comerciale KRY & COMPANY — S.R.L. la Oficiul
prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.        Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
Procedura Óndeplinit„.                  Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9901 din        Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele
  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.       8.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii     acte:
                             Comerciale BLACK RED WHITE MOBILA — S.R.L. la        1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 1201 din
        JUDEC√TORUL DELEGAT            Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.    data de 17.09.2001 la Biroul notarului public Cazan
   Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„   Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele    Maria, din Bra∫ov;
c„:                           acte:                            2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 31886 din
  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului       1. statutul societ„˛ii, cu nr. 424 din data de     data de 19.07.2001, emis de Judec„toria Bra∫ov;
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9863 din      7.11.2001;                          precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
7.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii      2. contractul de subÓnchiriere, cu nr. 1 din data     Din examinarea actelor dosarului, judec„torul
Comerciale PREDINCOM — S.R.L. la Oficiul         de 7.11.2001, Óncheiat cu Societatea Comercial„      delegat constat„ c„ asocia˛ii:
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.       BLACK RED WHITE MOBILA — S.R.L., Bucure∫ti;         1. Ceuca Cristina, n„scut„ la data de 16.07.1956
  Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele     3. contractul de Ónchiriere, cu nr. 718 din data de  Ón R„d„u˛i, jude˛ul Suceava, de cet„˛enie rom‚n„,
acte:                          5.10.2001, Óncheiat cu Societatea Comercial„ BARSA    domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. Bujorului nr. 34, bl. 116,
  1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 5255 din  COMAL — S.A., Bra∫ov;                   sc. B, ap. 5, jude˛ul Bra∫ov;
data de 2.11.2001 la Biroul notarului public        precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.        2. Leanca Cristian F„nel, n„scut la data de
Isbasoiu Florea, din Bra∫ov;                Din examinarea actelor dosarului, judec„torul     27.01.1969 Ón Boto∫ani, jude˛ul Boto∫ani, de
  2. contractul de Ónchiriere, cu nr. 159 din data de  delegat constat„ c„ asociatul:              cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Boto∫ani,
                              1. Ivanov Iurii, n„scut la data de 6.03.1972 Ón
30.10.2001, Óncheiat cu Societatea Comercial„                                   Str. Prim„verii nr. 22, bl. 22, sc. A, ap. 12, jude˛ul
                             Chi∫in„u, Moldova, de cet„˛enie moldovean„,
CIOPLEA — S.A.;                                                  Boto∫ani;
                             domiciliat Ón Republica Moldova, Chi∫in„u,
  precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.                                    au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
                             str. Petricani nr. 296;
  Din examinarea actelor dosarului, judec„torul                                  comerciale, societate cu r„spundere limitat„,
                              a consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
delegat constat„ c„ asociatul:                                           persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea KRY &
                             comerciale, societate cu r„spundere limitat„,
  1. Toma Aura Cristina, n„scut„ la data de                                    COMPANY, cu sediul social Ón Bra∫ov, Str. Bujorului
                             persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea BLACK
7.06.1973 Ón P„t‚rlagele, jude˛ul Buz„u, de cet„˛enie                               nr. 34, bl. 116, sc. B, ap. 5, jude˛ul Bra∫ov.
                             RED WHITE MOBILA, cu sediul social Ón Bra∫ov,
rom‚n„, domiciliat„ Ón Predeal, ™oseaua Na˛ional„                                   Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
                             calea Bucure∫ti nr. 102—104, jude˛ul Bra∫ov.
nr. 56, jude˛ul Bra∫ov;                   Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform   cu actul constitutiv autentificat la Biroul notarului
  a consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i    cu statutul societ„˛ii, cu nr. 424 din data de      public Cazan Maria, din Bra∫ov, cu nr. 1201 din
comerciale, societate cu r„spundere limitat„,      7.11.2001.                        data de 17.09.2001.
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea           Domeniul ∫i activitatea principal„:            Domeniul ∫i activitatea principal„:
PREDINCOM, cu sediul social Ón Predeal, bd. Mihail     5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole      5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Sadoveanu, nr. 28, jude˛ul Bra∫ov.            de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic.       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform    Capitalul social                    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
cu actul constitutiv autentificat la Biroul notarului    • capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   Capitalul social
public Isbasoiu Florea, din Bra∫ov, cu nr. 5255 din   2.000.000 lei;                        • capitalul social subscris: 2.400.000 lei, din care:
data de 2.11.2001.                     • participarea str„in„ la capitalul social:        – valoare aport Ón numerar: 2.000.000 lei ∫i
  Domeniul ∫i activitatea principal„:          2.000.000 lei;                        – valoare aport Ón natur„: 400.000 lei (o ma∫in„
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.        • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       de scris, marca Triumph Durabel);
  Capitalul social                     • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           • capitalul social v„rsat: 2.400.000 lei;
  • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        • num„rul total de p„r˛i sociale: 24;
  • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        Durata societ„˛ii este nelimitat„.            • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din    Durata societ„˛ii este nelimitat„.
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de     Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din
  Durata societ„˛ii este nelimitat„.          urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul       Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de
  Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din  delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul    urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul
Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de   Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a       delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul      Societ„˛ii Comerciale BLACK RED WHITE MOBILA —      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a
delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul    S.R.L.                          Societ„˛ii Comerciale KRY & COMPANY — S.R.L.
   4             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,             PARTEA a IV-a,  Nr. 2119/13.XII.2001
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:    nr. 24, sc. A, ap. 9, jude˛ul Bra∫ov, potrivit cu actul
  Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de       Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de Lica   constitutiv, autentificat la Biroul notarului public
                             Constantin Lauren˛iu, pentru Societatea Comercial„    Cristolovean Dan Ioan, din Bra∫ov, cu nr. 3286 din
Ceuca Cristina, pentru Societatea Comercial„ KRY &
                             4 AMICI — S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Str. 13      data de 30.10.2001. Dispune Ónregistrarea acesteia
COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov,
                             Decembrie nr. 17, jude˛ul Bra∫ov, potrivit cu actul   la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
Str. Bujorului nr. 34, bl. 116, sc. B, ap. 5, jude˛ul
                             constitutiv, cu nr. 378 din data de 29.10.2001.     Bra∫ov.
Bra∫ov, potrivit cu actul constitutiv autentificat la
                             Dispune Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Biroul notarului public Cazan Maria, din Bra∫ov, cu
                             Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.             pronun˛are.
nr. 1201 din data de 17.09.2001. Dispune
                              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data
Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului                                   Óncheierii.
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.             pronun˛are.
                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data        (10/44.604)
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronun˛are.                       Óncheierii.                                     *
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data        (9/44.603)
Óncheierii.                                     *                      Societatea Comercial„
  (8/44.602)                                                          NIDICI — S.R.L., Bra∫ov
                             Societatea Comercial„ ASMA — S.R.L., Bra∫ov
              *
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
        Societatea Comercial„             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI               J 08/1193/22.11.2001

        4 AMICI — S.R.L., Bra∫ov                  J 08/1192/22.11.2001
                                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307383
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307375
   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
          J 08/1191/22.11.2001         JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307332                                           ŒNCHEIEREA NR. 1123
                                     ŒNCHEIEREA NR. 1120                   din 5 noiembrie 2001
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                    din 5 noiembrie 2001              Judec„tor delegat — Minodora Carmen Ianosi
                                Judec„tor delegat — Minodora Carmen Ianosi        Referent O.R.C. — Manuela Oprea
        ŒNCHEIEREA NR. 1119              Referent O.R.C. — Manuela Oprea            La ordine fiind solu˛ionarea cererii de
        din 5 noiembrie 2001             La ordine fiind solu˛ionarea cererii de        Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de
                             Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de    Iancu M„d„lina Lorena, pentru Societatea
   Judec„tor delegat — Minodora Carmen Ianosi                                 Comercial„ NIDICI — S.R.L.
                             Asmarandei Rare∫, pentru Societatea Comercial„
   Referent O.R.C. — Manuela Oprea                                        La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
                             ASMA — S.R.L.
  La ordine fiind solu˛ionarea cererii de         La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se   prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de    prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.       Procedura Óndeplinit„.
Lica Constantin Lauren˛iu, pentru Societatea       Procedura Óndeplinit„.                   Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
Comercial„ 4 AMICI — S.R.L.                 Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se           JUDEC√TORUL DELEGAT
prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.                                      Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„
Procedura Óndeplinit„.                     Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„  c„:
  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.       c„:                             Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului
                              Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului      Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9581 din
        JUDEC√TORUL DELEGAT            Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9522 din      2.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
                             1.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii     Comerciale NIDICI — S.R.L. la Oficiul Registrului
   Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„
                             Comerciale ASMA — S.R.L. la Oficiul Registrului     Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
c„:
                             Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.               Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele
  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului
                              Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele    acte:
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9432 din
                             acte:                            1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 3285 din
31.10.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii                                 data de 30.10.2001 la Biroul notarului public
                              1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 3286 din
Comerciale 4 AMICI — S.R.L. la Oficiul Registrului                                Cristolovean Dan Ioan, din Bra∫ov;
                             data de 30.10.2001 la Biroul notarului public
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.             Cristolovean Dan Ioan, din Bra∫ov;             2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 31035 din
  Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele     2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 30550 din    data de 26.01.2000, emis de Judec„toria Bra∫ov;
acte:                          data de 31.10.2001, emis de Judec„toria Bra∫ov;       precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
  1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 378 din    precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.       Din examinarea actelor dosarului, judec„torul
data de 29.10.2001;                     Din examinarea actelor dosarului, judec„torul     delegat constat„ c„ asocia˛ii:
  2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 32567 din    delegat constat„ c„ asocia˛ii:               1. Mihai Marian Constantin, n„scut la data de
data de 17.04.2000, emis de Judec„toria Bra∫ov;       1. Asmarandei Rare∫, n„scut la data de        26.03.1974 Ón Bucure∫ti, sectorul 6, de cet„˛enie
  3. contractul de Ónchiriere, cu nr. 114272 din    24.11.1973 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie    rom‚n„, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Laborator
data de 29.10.2001, Ónregistrat la Administra˛ia     rom‚n„, domiciliat Ón Br∫ov, str. Neptun nr. 24,     nr. 131, bl. S.2, sc. 1, ap. 29, sectorul 3;
Financiar„ Bra∫ov;                    sc. A, ap. 9, jude˛ul Bra∫ov;                2. Iancu M„d„lina Lorena, n„scut„ la data de
  precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.       2. Aron Ana Maria, n„scut„ la data de 11.05.1980   7.02.1978 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie
  Din examinarea actelor dosarului, judec„torul     Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie rom‚n„,     rom‚n„, domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. Jepilor nr. 40,
delegat constat„ c„ asocia˛ii:              domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. Carpenului nr. 4,      bl. A38, sc. B, ap. 25, jude˛ul Bra∫ov;
  1. Lica Constantin Lauren˛iu, n„scut la data de    bl. A13A, sc. A, ap. 10, jude˛ul Bra∫ov;          au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
17.05.1966 Ón Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫, de         au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i   comerciale, societate cu r„spundere limitat„,
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Sighi∫oara,       comerciale, societate cu r„spundere limitat„,      persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea NIDICI, cu
Str. Codrului nr. 29, jude˛ul Mure∫;           persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea ASMA, cu     sediul social Ón Bra∫ov, Str. Jepilor nr. 40, bl. A38,
  2. Lica Andreea Nicoleta, n„scut„ la data de     sediul social Ón Bra∫ov, str. Neptun nr. 24, sc. A,   sc. B, ap. 25, jude˛ul Bra∫ov.
9.12.1972 Ón Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫, de cet„˛enie   ap. 9, jude˛ul Bra∫ov.                   Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
rom‚n„, domiciliat„ Ón Sighi∫oara, Str. Codrului      Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform   cu actul constitutiv, autentificat la Biroul notarului
nr. 29, jude˛ul Mure∫;                  cu actul constitutiv, autentificat la Biroul notarului  public Cristolovean Dan Ioan, din Bra∫ov, cu
  au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i   public Cristolovean Dan Ioan, din Bra∫ov, cu       nr. 3285 din data de 30.10.2001.
comerciale, societate cu r„spundere limitat„,      nr. 3286 din data de 30.10.2001.              Domeniul ∫i activitatea principal„:
                              Domeniul ∫i activitatea principal„:           5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea 4 AMICI,
                              5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
cu sediul social Ón Bra∫ov, Str. 13 Decembrie, nr. 17,
                             nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        produse nealimentare.
jude˛ul Bra∫ov.
                             produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.            Capitalul social
  Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
                              Capitalul social                     • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
cu actul constitutiv, cu nr. 378 din data de
                              • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
29.10.2001.
                              • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Domeniul ∫i activitatea principal„:                                        • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                              • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  5530 – restaurante                    • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       Durata societ„˛ii este nelimitat„.
  Capitalul social                     Durata societ„˛ii este nelimitat„.            Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din
  • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din  Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de
  • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de   urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul
  • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul      delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a
  Durata societ„˛ii este nelimitat„.          Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a       Societ„˛ii Comerciale NIDICI — S.R.L.
  Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din  Societ„˛ii Comerciale ASMA — S.R.L.
Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de                                 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      Admite cererea   de Ónregistrare formulat„ de
delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul     Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de      Iancu M„d„lina     Lorena, pentru Societatea
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a       Asmarandei Rare∫, pentru Societatea Comercial„      Comercial„ NIDICI   — S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov,
Societ„˛ii Comerciale 4 AMICI — S.R.L.          ASMA — S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, str. Neptun     Str. Jepilor nr. 40,  bl. A38, sc. B, ap. 25, jude˛ul
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 2119/13.XII.2001                   5
Bra∫ov, potrivit cu actul constitutiv, autentificat la    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data
Biroul notarului public Cristolovean Dan Ioan, din     pronun˛are.                       Óncheierii.
Bra∫ov, cu nr. 3285 din data de 30.10.2001. Dispune      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data        (13/44.607)
Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului       Óncheierii.
                                                                        *
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.                (12/44.606)
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                            *                      Societatea Comercial„
pronun˛are.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data                                           TIAL COMPROD — S.R.L.
Óncheierii.                                Societatea Comercial„                satul Toderi˛a, comuna M‚ndra
  (11/44.605)                             NEVADA — S.R.L., Bra∫ov                   jude˛ul Bra∫ov
              *
                                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
       Societatea Comercial„                     J 08/1195/22.11.2001                   J 08/1196/22.11.2001

    CLAUBI TRANSPORT — S.R.L., Bra∫ov                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307359            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307480

                              JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV         JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
         J 08/1194/22.11.2001             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI

      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307340               ŒNCHEIEREA NR. 1125                   ŒNCHEIEREA NR. 1126
                                     din 5 noiembrie 2001                   din 5 noiembrie 2001
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI              Judec„tor delegat — Minodora Carmen Ianosi        Judec„tor delegat — Minodora Carmen Ianosi
                                 Referent O.R.C. — Manuela Oprea             Referent O.R.C. — Manuela Oprea
        ŒNCHEIEREA NR. 1124
                               La ordine fiind solu˛ionarea cererii de         La ordine fiind solu˛ionarea cererii de
        din 5 noiembrie 2001            Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de    Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de
                              Cimpoia Carmen, pentru Societatea Comercial„       Tobias Ioan, pentru Societatea Comercial„ TIAL
   Judec„tor delegat — Minodora Carmen Ianosi
                              NEVADA — S.R.L.                     COMPROD — S.R.L.
   Referent O.R.C. — Manuela Oprea                                         La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
                               La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
  La ordine fiind solu˛ionarea cererii de         prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.       prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de     Procedura Óndeplinit„.                  Procedura Óndeplinit„.
Turcan Vasile, pentru Societatea Comercial„          Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.        Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
CLAUBI TRANSPORT — S.R.L.                                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se            JUDEC√TORUL DELEGAT
prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.           Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„     Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„
Procedura Óndeplinit„.                   c„:                           c„:
  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.         Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului       Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului
                              Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9459 din      Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9593 din
        JUDEC√TORUL DELEGAT                                         2.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
                              31.10.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
   Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„   Comerciale NEVADA — S.R.L. la Oficiul Registrului    Comerciale TIAL COMPROD — S.R.L. la Oficiul
c„:                            Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului        Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele     Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele
                                                          acte:
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9453 din       acte:
                                                            1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 7718 din
31.10.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii       1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 2949 din
                                                          data de 14.09.2001 la Biroul notarului public
Comerciale CLAUBI TRANSPORT — S.R.L. la Oficiul      data de 2.10.2001 la Biroul notarului public
                                                          Gyergyai Mariana, din F„g„ra∫;
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.        Cristolovean Liliana Silvia, din Bra∫ov;
                                                            2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 1824 din data
  Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele      2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 29114 din
                                                          de 2.11.2001, emis de Judec„toria F„g„ra∫;
acte:                           data de 17.09.2001, emis de Judec„toria Bra∫ov;
                                                            precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
  1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 329 din     precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
                                                            Din examinarea actelor dosarului, judec„torul
data de 17.10.2001;                      Din examinarea actelor dosarului, judec„torul     delegat constat„ c„ asociatul:
  2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 31304 din     delegat constat„ c„ asocia˛ii:               1. Tobias Ioan, n„scut la data de 19.09.1956 Ón
data de 29.02.1996, emis de Judec„toria Bra∫ov;        1. Iano Anton, n„scut la data de 20.12.1949 Ón    Sercaia, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie rom‚n„,
  precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.       Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie rom‚n„,       domiciliat Ón F„g„ra∫, str. Tudor Vladimirescu,
  Din examinarea actelor dosarului, judec„torul      domiciliat Ón Bra∫ov, Str. Strungului nr. 2, ap. 4,   bl. 21, sc. C, ap. 6, jude˛ul Bra∫ov;
delegat constat„ c„ asocia˛ii:               jude˛ul Bra∫ov;                       a consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
  1. Turcan Vasile, n„scut la data de 26.06.1966 Ón     2. Cimpoia Carmen, n„scut„ la data de         comerciale, societate cu r„spundere limitat„,
Ungureni, jude˛ul Bac„u, de cet„˛enie rom‚n„,       14.02.1961 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie    persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea TIAL
domiciliat Ón Bra∫ov, Str. Spicului nr. 44, bl. 131,    rom‚n„, domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. 15 Noiembrie     COMPROD, cu sediul social Ón satul Toderi˛a nr. 86,
sc. B, ap. 20, jude˛ul Bra∫ov;               nr. 50, sc. C, ap. 8, jude˛ul Bra∫ov;          comuna M‚ndra, jude˛ul Bra∫ov.
  2. Turcan Elena, n„scut„ la data de 3.12.1967 Ón      au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i     Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
Parincea, jude˛ul Bac„u, de cet„˛enie rom‚n„,       comerciale, societate cu r„spundere limitat„,      cu actul constitutiv autentificat la Biroul notarului
domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. Spicului nr. 44, bl. 131,   persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea NEVADA,      public Gyergyai Mariana, din F„g„ra∫, cu nr. 7718
sc. B, ap. 20, jude˛ul Bra∫ov;               cu sediul social Ón Bra∫ov, Str. 13 Decembrie, nr. 10,  din data de 14.09.2001.
  au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i    ap. 1, jude˛ul Bra∫ov.                   Domeniul ∫i activitatea principal„:
comerciale, societate cu r„spundere limitat„,         Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform    5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea CLAUBI       cu actul constitutiv, autentificat la Biroul notarului  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
TRANSPORT, cu sediul social Ón Bra∫ov, Str.        public Cristolovean Liliana Silvia, din Bra∫ov, cu    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
Spicului nr. 44, bl. 131, sc. B, ap. 20, jude˛ul Bra∫ov.  nr. 2949 din data de 2.10.2001.               Capitalul social
  Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform     Domeniul ∫i activitatea principal„:           • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
cu actul constitutiv, autentificat cu nr. 329 din data    5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de        • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
de 17.10.2001.                       fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„.    • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Domeniul ∫i activitatea principal„:            Capitalul social                     • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri (interne ∫i     • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Durata societ„˛ii este nelimitat„.
interna˛ionale).                       • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din
  Capitalul social                      • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de
  • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul
  • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         Durata societ„˛ii este nelimitat„.          delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
  • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de   Societ„˛ii Comerciale TIAL COMPROD — S.R.L.
  Durata societ„˛ii este nelimitat„.           urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul
                                                           Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din   delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a        Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de
urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul       Societ„˛ii Comerciale NEVADA — S.R.L.          Tobias Ioan, pentru Societatea Comercial„ TIAL
delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul                                 COMPROD — S.R.L., cu sediul Ón satul Toderi˛a nr.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a         Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:    86, comuna M‚ndra, jude˛ul Bra∫ov, potrivit cu
Societ„˛ii Comerciale CLAUBI TRANSPORT — S.R.L.        Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de      actul constitutiv autentificat la Biroul notarului
                              Cimpoia Carmen, pentru Societatea Comercial„       public Gyergyai Mariana, din F„g„ra∫, cu nr. 7718
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     NEVADA — S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Str. 13      din data de 14.09.2001. Dispune Ónregistrarea
                                                          acesteia la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de       Decembrie, nr. 10, ap. 1, jude˛ul Bra∫ov, potrivit cu
                                                          Jude˛ului Bra∫ov.
Turcan Vasile, pentru Societatea Comercial„        actul constitutiv, autentificat la Biroul notarului
                                                            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
CLAUBI TRANSPORT — S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov,      public Cristolovean Liliana Silvia, din Bra∫ov, cu
                                                          pronun˛are.
Str. Spicului nr. 44, bl. 131, sc. B, ap. 20, jude˛ul   nr. 2949 din data de 2.10.2001. Dispune
                                                            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data
Bra∫ov, potrivit cu actul constitutiv, autentificat cu   Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului
                                                          Óncheierii.
nr. 329 din data de 17.10.2001. Dispune          Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       (14/44.608)
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.              pronun˛are.                                     *
   6             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,  Nr. 2119/13.XII.2001
        Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
       RUDIMPEX — S.R.L., Bra∫ov           CONTGABY — S.R.L., S„cele, jude˛ul Bra∫ov              NET MOBIL — S.R.L., Bra∫ov


   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
         J 08/1197/22.11.2001                     J 08/1198/22.11.2001                  J 08/1199/22.11.2001

      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307391                                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307413
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307499

JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV                                      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
                             JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
        ŒNCHEIEREA NR. 1128                                                ŒNCHEIEREA NR. 1130
                                     ŒNCHEIEREA NR. 1127
        din 6 noiembrie 2001                                                din 7 noiembrie 2001
                                     din 6 noiembrie 2001
   Judec„tor delegat — Codru˛a Isabella Vod„                                     Judec„tor delegat     — Ioan Busioc
   Referent O.R.C. — Manuela Oprea              Judec„tor delegat — Codru˛a Isabella Vod„
                                                             Referent O.R.C.      — Manuela Oprea
                                Referent O.R.C. — Manuela Oprea
  La ordine fiind solu˛ionarea cererii de                                      La ordine fiind solu˛ionarea cererii de
Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de      La ordine fiind solu˛ionarea cererii de        Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de
Bularca Maria Marilena, pentru Societatea         Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de    Ungureanu Mirela, pentru Societatea Comercial„
Comercial„ RUDIMPEX — S.R.L.               Beliciu Gabriela, pentru Societatea Comercial„      NET MOBIL — S.R.L.
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se    CONTGABY — S.R.L.                      La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
                               La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se   prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
Procedura Óndeplinit„.
  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.       prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.       Procedura Óndeplinit„.
                             Procedura Óndeplinit„.                   Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
        JUDEC√TORUL DELEGAT              Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
   Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT               Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„
c„:
  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului         Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„  c„:
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9664 din      c„:                             Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului
5.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii       Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului      Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9710 din
Comerciale RUDIMPEX — S.R.L. la Oficiul                                      5.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
                             Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9669 din
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.                                    Comerciale NET MOBIL — S.R.L. la Oficiul
                             5.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
  Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele                                 Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
                             Comerciale CONTGABY — S.R.L. la Oficiul
acte:                                                         Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele
  1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 353 din   Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.       acte:
data de 23.10.2001;                     Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele     1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 249 din
  2. contractul de Ónchiriere, nr. 112611, din data   acte:                          data de 2.11.2001 la Biroul notarului public Anton
de 19.10.2001, Ónregistrat la Administra˛ia         1. statutul societ„˛ii, autentificat cu nr. 925 din  Andreea Maria, din Bra∫ov;
Financiar„ Bra∫ov;                    data de 25.10.2001 la Biroul notarului public Chivu     2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 31531 din
  3. extrasul de carte funciar„, cu nr. 31654 din    Daniela, din Bra∫ov;                   data de 26.07.2001, emis de Judec„toria Bra∫ov;
data de 21.10.1998, emis de Judec„toria Bra∫ov;       2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 4835 din data   precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
  precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.      de 11.06.2001, emis de Judec„toria Bra∫ov;         Din examinarea actelor dosarului, judec„torul
  Din examinarea actelor dosarului, judec„torul       precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.      delegat constat„ c„ asocia˛ii:
delegat constat„ c„ asocia˛ii:                                            1. Barbut Ioana Raluca, n„scut„ la data de
                               Din examinarea actelor dosarului, judec„torul
  1. Bularca Maria Marilena, n„scut„ la data de                                  11.12.1971 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u, de cet„˛enie
26.09.1967 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie    delegat constat„ c„ asociatul:
                               1. Beliciu Gabriela, n„scut„ la data de 30.07.1968  rom‚n„, domiciliat„ Ón Bac„u, Str. Energiei nr. 8,
rom‚n„, domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. M„rg„ritarelor
                             Ón S„cele, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie rom‚n„,     sc. C, ap. 13, jude˛ul Bac„u, prin mandatara Balint
nr. 30, ap. 1, jude˛ul Bra∫ov;
                                                          Judit Erzsebet, domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. Cioc‚rliei
  2. Mantovani Aristide, n„scut la data de        domiciliat„ Ón S„cele, Str. Viitorului, bl. 19, sc. B,
                                                          nr. 14, jude˛ul Bra∫ov;
22.02.1951 Ón Concordia Sulla Secchia, Italia, de     ap. 9, jude˛ul Bra∫ov;
                                                           2. Ungureanu Mirela, n„scut„ la data de
cet„˛enie italian„, domiciliat Ón Italia, Novi di      a consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
                                                          26.01.1971 Ón comuna Dingehi, jude˛ul Boto∫ani, de
Modena (MO), Via Bologna nr. 16;             comerciale, societate cu r„spundere limitat„,      cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Bra∫ov, calea
  au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i    persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea
comerciale, societate cu r„spundere limitat„,                                   Bucure∫ti nr. 91, ap. 6, jude˛ul Bra∫ov;
                             CONTGABY, cu sediul social Ón S„cele,            au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea
                             Str. Viitorului, bl. 19, sc. B, ap. 9, jude˛ul Bra∫ov.  comerciale, societate cu r„spundere limitat„,
RUDIMPEX, cu sediul social Ón Bra∫ov,
Str. Br‚ndu∫elor nr. 86, bl. 1, sc. A, ap. 13, jude˛ul    Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform   persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea NET
Bra∫ov.                          cu actul constitutiv autentificat la Biroul notarului  MOBIL, cu sediul social Ón Bra∫ov, str. Traian nr. 1,
  Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform   public Chivu Daniela, din Bra∫ov, cu nr. 925 din     bl. 33, sc. D, ap. 4, jude˛ul Bra∫ov.
cu actul constitutiv, autentificat cu nr. 353 din data  data de 25.10.2001.                     Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
de 23.10.2001.                        Domeniul ∫i activitatea principal„:          cu actul constitutiv, autentificat la Biroul notarului
  Domeniul ∫i activitatea principal„:            7412 – activit„˛i de contabilitate, revizie      public Anton Andreea Maria, din Bra∫ov, cu nr. 249
  2830 – produc˛ia generatoarelor de aburi (cu      contabil„, consulta˛ii Ón domeniul fiscal.        din data de 2.11.2001.
excep˛ia cazanelor pentru Ónc„lzire central„).        Capitalul social                     Domeniul ∫i activitatea principal„:
  Capitalul social                     • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       6421 – activit„˛i de telefonie.
  • capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                                Capitalul social
                               • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
2.000.000 lei;                                                    • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  • participarea str„in„ la capitalul social:        • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                                           • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
1.600.000 lei;                        • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                           • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         Durata societ„˛ii este nelimitat„.            • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din   Durata societ„˛ii este nelimitat„.
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de     Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din
  Durata societ„˛ii este nelimitat„.           urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul      Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de
  Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din  delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul    urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul
Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a       delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul       Societ„˛ii Comerciale CONTGABY — S.R.L.         Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a
delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
                                                          Societ„˛ii Comerciale NET MOBIL — S.R.L.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a        Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
Societ„˛ii Comerciale RUDIMPEX — S.R.L.                                       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                               Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Beliciu Gabriela, pentru Societatea Comercial„       Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de
                             CONTGABY — S.R.L., cu sediul Ón S„cele,         Ungureanu Mirela, pentru Societatea Comercial„
  Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de
                             Str. Viitorului, bl. 19, sc. B, ap. 9, jude˛ul Bra∫ov,  NET MOBIL — S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, str. Traian
Bularca Maria Marilena, pentru Societatea
Comercial„ RUDIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón        potrivit cu actul constitutiv autentificat la Biroul   nr. 1, bl. 33, sc. D, ap. 4, jude˛ul Bra∫ov, potrivit cu
Bra∫ov, Str. Br‚ndu∫elor nr. 86, bl. 1, sc. A, ap. 13,                               actul constitutiv, autentificat la Biroul notarului
                             notarului public Chivu Daniela, din Bra∫ov, cu
jude˛ul Bra∫ov, potrivit cu actul constitutiv,                                   public Anton Andreea Maria, din Bra∫ov, cu nr. 249
                             nr. 925 din data de 25.10.2001. Dispune
autentificat cu nr. 353 din data de 23.10.2001.                                  din data de 2.11.2001. Dispune Ónregistrarea
                             Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului
Dispune Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului                               acesteia la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                             Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.             Jude˛ului Bra∫ov.
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronun˛are.                        pronun˛are.                       pronun˛are.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data
Óncheierii.                        Óncheierii.                       Óncheierii.
  (15/44.609)                         (16/44.610)                      (17/44.611)
              *                              *                           *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2119/13.XII.2001                   7
        Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
       PEACOCK — S.R.L., Bra∫ov               AUGUR CONSULT — S.R.L., Bra∫ov                MODENESE — S.R.L., Bra∫ov


   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
           J 08/1200/22.11.2001                   J 08/1201/22.11.2001                   J 08/1202/22.11.2001

      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307421             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307405             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307430

JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV         JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV         JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI

        ŒNCHEIEREA NR. 1131                    ŒNCHEIEREA NR. 1132                    ŒNCHEIEREA NR. 1133
        din 7 noiembrie 2001                   din 7 noiembrie 2001                   din 7 noiembrie 2001
   Judec„tor delegat      — Ioan Busioc         Judec„tor delegat      — Ioan Busioc         Judec„tor delegat      — Ioan Busioc
   Referent O.R.C.       — Manuela Oprea        Referent O.R.C.       — Manuela Oprea        Referent O.R.C.       — Manuela Oprea
  La ordine fiind solu˛ionarea cererii de          La ordine fiind solu˛ionarea cererii de          La ordine fiind solu˛ionarea cererii de
Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de    Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de    Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de
P„un Constantin, pentru Societatea Comercial„       Paraschivoiu Augustin, pentru Societatea         Geaman Cristian, reprezentat prin Ómputernicit Mis
PEACOCK — S.R.L.                     Comercial„ AUGUR CONSULT — S.R.L.             Rodica, pentru Societatea Comercial„ MODENESE —
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se     La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se    S.R.L.
prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.       prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.         La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
Procedura Óndeplinit„.                  Procedura Óndeplinit„.                  prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.         Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.       Procedura Óndeplinit„.
        JUDEC√TORUL DELEGAT                    JUDEC√TORUL DELEGAT              Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.

   Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„     Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„          JUDEC√TORUL DELEGAT
c„:                            c„:                               Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„
  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului        Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului      c„:
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9726 din      Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9708 din        Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului
5.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii     5.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii     Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9740 din
Comerciale PEACOCK — S.R.L. la Oficiul Registrului    Comerciale AUGUR CONSULT — S.R.L. la Oficiul
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.                                           6.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.        Comerciale MODENESE — S.R.L. la Oficiul
  Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele      Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele
acte:                                                        Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
                             acte:                            Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele
  1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 3335 din    1. statutul societ„˛ii, autentificat cu nr. 344 din
data de 5.07.2001 la Biroul notarului public                                    acte:
                             data de 22.10.2001;
Isbasoiu Florea, din Bra∫ov;                                              1. statutul societ„˛ii, autentificat cu nr. 1627 din
                               2. contractul de Ónchiriere nr. 112122 din data de
  2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 32238 din                                 data de 11.10.2001;
                             18.10.2001, Ónregistrat la Administra˛ia Financiar„
data de 28.06.2001, emis de Judec„toria Bra∫ov;                                    2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 31531 din
                             Bra∫ov;
  precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.                                   data de 14.02.2001, emis de Judec„toria Bra∫ov;
                               3. extrasul de carte funciar„, cu nr. 31675 din
  Din examinarea actelor dosarului, judec„torul                                    precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
                             data de 9.10.2001, emis de Judec„toria Bra∫ov;
delegat constat„ c„ asociatul:                                             Din examinarea actelor dosarului, judec„torul
                               precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
  1. P„un Constantin, n„scut la data de 12.10.1960                                 delegat constat„ c„ asociatul:
                               Din examinarea actelor dosarului, judec„torul
Ón Cisl„u, jude˛ul Buz„u, de cet„˛enie rom‚n„,                                     1. Geaman Cristian, n„sacut la data de
                             delegat constat„ c„ asociatul:
domiciliat Ón Bra∫ov, Drumul Cernatului nr. 18,                                   28.06.1971 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie
                               1. Paraschivoiu Augustin, n„scut la data de
bl. 3, ap. 3, jude˛ul Bra∫ov;                                            rom‚n„, domiciliat Ón Bra∫ov, Str. Fanionului
                             15.03.1953 Ón comuna Olteni, jude˛ul Prahova, de
  a consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i                                 nr. 25, sc. A, ap. 8, jude˛ul Bra∫ov;
                             cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Bra∫ov,
comerciale, societate cu r„spundere limitat„,                                     a consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
                             Str. Carpa˛ilor nr. 25, bl. R7, sc. B, ap. 5;
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea PEACOCK,                                   comerciale, societate cu r„spundere limitat„,
                               a consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
cu sediul social Ón Bra∫ov, Drumul Cernatului                                    persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea
                             comerciale, societate cu r„spundere limitat„,
nr. 18, bl. 3, sc. B, ap. 3, jude˛ul Bra∫ov.                                    MODENESE, cu sediul social Ón Bra∫ov,
                             persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea AUGUR
  Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform                                Str. Zizinului nr. 34, bl. 33, sc. A, ap. 19, jude˛ul
                             CONSULT, cu sediul social Ón Bra∫ov, Str. Carpa˛ilor
cu actul constitutiv autentificat la Biroul notarului                                Bra∫ov.
                             nr. 25, bl. R67, sc. B, ap. 5, jude˛ul Bra∫ov.
public Isbasoiu Florea, din Bra∫ov, cu nr. 3335 din                                  Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
                               Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
data de 5.07.2001.                                                 cu statutul societ„p˛ii autentificat cu nr. 1627 din
                             cu statutul societ„˛ii autentificat cu nr. 344 din data
  Domeniul ∫i activitatea principal„:                                       data de 11.10.2001.
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         de 22.10.2001.
                               Domeniul ∫i activitatea principal„:            Domeniul ∫i activitatea principal„:
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                       5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun             7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
                             management.                        condimente.
  Capitalul social                                                  Capitalul social
  • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        Capitalul social
                               • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                               • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                               • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                               • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Durata societ„˛ii este nelimitat„.
                               Durata societ„˛ii este nelimitat„.            Durata societ„˛ii este nelimitat„.
  Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din
                               Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din    Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din
Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de
                             Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de    Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul
                             urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul       urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul
delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
                             delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul    delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a
Societ„˛ii Comerciale PEACOCK — S.R.L.
                             Societ„˛ii Comerciale AUGUR CONSULT — S.R.L.       Societ„˛ii Comerciale MODENESE — S.R.L.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de
P„un Constantin, pentru Societatea Comercial„        Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de        Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de
PEACOCK — S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Drumul       Paraschivoiu Augustin, pentru Societatea         Geaman Cristian, reprezentat prin Ómputernicit Mis
Cernatului nr. 18, bl. 3, sc. B, ap. 3, jude˛ul Bra∫ov,  Comercial„ AUGUR CONSULT — S.R.L., cu sediul Ón      Rodica, pentru Societatea Comercial„ MODENESE —
potrivit cu actul constitutiv autentificat la Biroul   Bra∫ov, Str. Carpa˛ilor nr. 25, bl. R67, sc. B, ap. 5,  S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Str. Zizinului nr. 34,
notarului public Isbasoiu Florea, din Bra∫ov, cu     jude˛ul Bra∫ov, potrivit cu statutul autentificat cu   bl. 33, sc. A, ap. 19, jude˛ul Bra∫ov, potrivit cu
nr. 3335 din data de 5.07.2001. Dispune          nr. 344 din data de 22.10.2001. Dispune          statutul autentificat cu nr. 1627 din data de
Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului       Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului       11.10.2001. Dispune Ónregistrarea acesteia la Oficiul
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.              Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronun˛are.                        pronun˛are.                        pronun˛are.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data
Óncheierii.                        Óncheierii.                        Óncheierii.
    (18/44.612)                        (19/44.613)                        (20/44.614)
               *                             *                             *
   8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2119/13.XII.2001
        Societatea Comercial„                Societatea Comercial„                      Societatea Comercial„
       OPTIK BLUE — S.R.L., Bra∫ov           ELICONT — S.R.L., S„cele, jude˛ul Bra∫ov               HOLZTIGER — S.R.L., Bra∫ov


   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
           J 08/1203/22.11.2001                   J 08/1204/22.11.2001                   J 08/1207/22.11.2001


       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307448             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307502             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307464


                              JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV          JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI

                                      ŒNCHEIEREA NR. 1135                    ŒNCHEIEREA NR. 1137
        ŒNCHEIEREA NR. 1134
                                     din 7 noiembrie 2001                    din 7 noiembrie 2001
        din 7 noiembrie 2001
                                 Judec„tor delegat     — Ioan Busioc          Judec„tor delegat    — Ioan Busioc
   Judec„tor delegat      — Ioan Busioc                                       Referent O.R.C.     — Manuela Oprea
                                 Referent O.R.C.      — Manuela Oprea
   Referent O.R.C.       — Manuela Oprea
                               La ordine fiind solu˛ionarea cererii de          La ordine fiind solu˛ionarea cererii de
  La ordine fiind solu˛ionarea cererii de                                      Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de
                              Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de
Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de                                  Burcea Iulian Ovidiu, Ón calitate de administrator
                              Vlad Elionora, pentru Societatea Comercial„
Mure∫an Cristina Lorena, pentru Societatea         ELICONT — S.R.L.                      reprezentant, prin Ómputernicit Tonie Etelka,
Comercial„ OPTIK BLUE — S.R.L.                                            pentru Societatea Comercial„ HOLZTIGER — S.R.L.
                               La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se                                   La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se
                              prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.                                     prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.
                              Procedura Óndeplinit„.
Procedura Óndeplinit„.                                                Procedura Óndeplinit„.
                               Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
                                                             Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
        JUDEC√TORUL DELEGAT
                                 Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„
                                                              Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„
   Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„   c„:                            c„:
c„:                              Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului        Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului
  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului       Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9770 din       Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9768 din
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9749 din       6.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii      6.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii
6.11.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii      Comerciale ELICONT — S.R.L. la Oficiul Registrului     Comerciale HOLZTIGER — S.R.L. la Oficiul
Comerciale OPTIK BLUE — S.R.L. la Oficiul         Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.          Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele      Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele
  Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele     acte:                           acte:
acte:                             1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 221 din     1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 1703 din
                              data de 30.10.2001 la Biroul notarului public Anton    data de 28.05.2001 la Biroul notarului public
  1. actul constitutiv, autentificat cu nr. 5066 din
                              Andreea Maria, din S„cele;                 Cristolovean Dan Ioan, din Bra∫ov;
data de 25.10.2001 la Biroul notarului public
                               2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 4440 din data    2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 8157 din data
Isbasoiu Florea, din Bra∫ov;
                              de 31.10.2001, emis de Judec„toria Bra∫ov;         de 2.10.2001, emis de Judec„toria Bra∫ov;
  2. extrasul de carte funciar„, cu nr. 30133 din
                               precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.        precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
data de 7.03.1995, emis de Judec„toria Bra∫ov;        Din examinarea actelor dosarului, judec„torul       Din examinarea actelor dosarului, judec„torul
  precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.       delegat constat„ c„ asociatul:               delegat constat„ c„ asocia˛ii:
  Din examinarea actelor dosarului, judec„torul       1. Vlad Elionora, n„scut„ la data de 28.05.1950 Ón     1. Burcea Iulian Ovidiu, n„scut la data de
delegat constat„ c„ asociatul:               comuna Cozieni, jude˛ul Buz„u, de cet„˛enie        3.02.1964 Ón localitatea Neat‚rnarea, jude˛ul Tulcea,
  1. Mure∫an Cristina Lorena, n„scut„ la data de     rom‚n„, domiciliat„ Ón S„cele, str. Bucegi nr. 11,     de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Bra∫ov, Calea
20.10.1976 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie     jude˛ul Bra∫ov;                      Feldioarei nr. 6, ap. 4, jude˛ul Bra∫ov;
rom‚n„, domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. Berzei nr. 5,       a consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i      2. Botterbrod Dietmar, n„scut la data de
bl. 7, sc. A, ap. 13, jude˛ul Bra∫ov;           comerciale, societate cu r„spundere limitat„,       27.08.1963 Ón Lindau, Germania, de cet„˛enie
  a consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i     persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea ELICONT,      german„, domiciliat Ón Germania, D-86159
comerciale, societate cu r„spundere limitat„,       cu sediul social Ón S„cele, str. Bucegi nr. 11, jude˛ul  Augsburg, Hennch nr. 5;
                              Bra∫ov.                            au consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea OPTIK
                               Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform    comerciale, societate cu r„spundere limitat„,
BLUE, cu sediul social Ón Bra∫ov, Str. Berzei nr. 5,
                              cu actul constitutiv, autentificat la Biroul notarului   persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea
bl. 7, sc. A, ap. 13, jude˛ul Bra∫ov.
                              public Anton Andreea Maria, din S„cele, cu nr. 221     HOLZTIGER, cu sediul social Ón Bra∫ov,
  Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform                                 str. Ramifica˛ie ™os. Feldioarei nr. 6, ap. 4, jude˛ul
cu actul constitutiv, autentificat la Biroul notarului   din data de 30.10.2001.
                                                           Bra∫ov.
public Isbasoiu Florea, din Bra∫ov, cu nr. 5066 din      Domeniul ∫i activitatea principal„:
                                                             Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform
                               7412 – servicii de Ónregistrare a opera˛iunilor
data de 25.10.2001.                                                  cu actul constitutiv, autentificat la Biroul notarului
                              comerciale pentru Óntreprinderi sau al˛ii; servicii de
  Domeniul ∫i activitatea principal„:                                        public Cristolovean Dan Ioan, din Bra∫ov, cu
                              efectuare a calculelor ∫i Óntocmirea bilan˛urilor;
  5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                      nr. 1703 din data de 28.05.2001.
                              consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                                   Domeniul ∫i activitatea principal„:
                              studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
parte (inclusiv cu produse optice).                                           7134 – ma∫ini ∫i utilaje din industria lemnului;
                              afaceri ∫i management;                    7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente.
  Capitalul social                      7412 – activit„˛i de contabilitate, revizie
  • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;                                      Capitalul social
                              contabil„, consulta˛ii Ón domeniul fiscal.          • capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         Capitalul social                    1.000.000 lei ∫i 80 DM (35 USD);
  • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        • participarea str„in„ la capitalul social:
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        1.000.000 lei (80 DM);
  Durata societ„˛ii este nelimitat„.             • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei, din care:
  Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din    • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       1.000.000 lei ∫i 80 DM;
Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de      Durata societ„˛ii este nelimitat„.             • num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul         Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din    • valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul     Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de      Durata societ„˛ii este nelimitat„.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a        urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul         Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din
Societ„˛ii Comerciale OPTIK BLUE — S.R.L.         delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul     Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a        urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Societ„˛ii Comerciale ELICONT — S.R.L.           delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul
  Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de                                    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Societ„˛ii Comerciale HOLZTIGER — S.R.L.
Mure∫an Cristina Lorena, pentru Societatea
                               Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de Vlad
Comercial„ OPTIK BLUE — S.R.L., cu sediul Ón                                      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                              Elionora, pentru Societatea Comercial„ ELICONT —
Bra∫ov, Str. Berzei nr. 5, bl. 7, sc. A, ap. 13, jude˛ul
                              S.R.L., cu sediul Ón S„cele, str. Bucegi nr. 11, jude˛ul   Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de
Bra∫ov, potrivit cu actul constitutiv autentificat la                                 Burcea Iulian Ovidiu, Ón calitate de administrator,
                              Bra∫ov, potrivit cu actul constitutiv autentificat la
Biroul notarului public Isbasoiu Florea, din Bra∫ov                                  reprezentat prin Ómputernicit Tonie Etelka, pentru
                              Biroul notarului public Anton Andreea Maria, din
cu nr. 5066 din data de 25.10.2001. Dispune        S„cele, cu nr. 221 din data de 30.10.2001. Dispune     Societatea Comercial„ HOLZTIGER — S.R.L., cu
Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului       Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului       sediul Ón Bra∫ov, str. Ramifica˛ie ™os. Feldioarei
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.              Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.              nr. 6, ap. 4, jude˛ul Bra∫ov, potrivit cu actul
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      constitutiv, autentificat la Biroul notarului public
pronun˛are.                        pronun˛are.                        Cristolovean Dan Ioan, din Bra∫ov, cu nr. 1703 din
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data       data de 28.05.2001. Dispune Ónregistrarea acesteia
Óncheierii.                        Óncheierii.                        la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                                                           Bra∫ov.
    (21/44.615)                       (22/44.616)
                                                             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
               *                            *               pronun˛are.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2119/13.XII.2001                    9
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data       PRIMPRES — S.R.L., cu sediul Ón comuna Cata,         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
Óncheierii.                        Strada Principal„ nr. 223, jude˛ul Bra∫ov, potrivit cu   100.000 lei fiecare;
  (23/44.618)                      statutul societ„˛ii, autentificat la Biroul notarului     – fondatori: Radu Ionela-Carmen, cu cet„˛enie
                              public Mihai Ciobanca, din Rupea, cu nr. 1343 din     rom‚n„, n„scut„ la data de 2.06.1974 Ón Bucure∫ti,
              *
                              data de 27.09.2001; actul adi˛ional autentificat la    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Drept„˛ii nr. 22, bl. E2,
                              Biroul notarului public Mihai Ciobanca, din Rupea,     sc. 1, ap. 1, sectorul 6, ∫i Radu Cosmin-Ioan, cu
        Societatea Comercial„
                              cu nr. 1343 din data de 15.09.2001. Dispune        cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 24.06.1977 Ón
        PRIMPRES — S.R.L.             Ónregistrarea acesteia la Oficiul Registrului       Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Drept„˛ii
      comuna Cata, jude˛ul Bra∫ov          Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.              nr. 22, bl. E2, sc. 1, ap. 1, sectorul 6;
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       – administratori: Radu Cosmin-Ioan;
                              pronun˛are.                          – domeniul principal de activitate: cod CAEN 502
   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, data       – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
         J 08/1208/23.11.2001
                              Óncheierii.                          – activitatea principal„: cod CAEN 5022 –
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14310672         (24/44.619)                      repara˛ii de autovehicule executate Ón unit„˛i
                                                           organizate de tip industrial.
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BRA™OV
                                           *
                                                             (26/44.014)
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                   Societatea Comercial„                            *
        ŒNCHEIEREA NR. 1213              EFECTIV MEDIA ADVERTISING — S.R.L.
                                                                Societatea Comercial„
                                      Bucure∫ti
        din 21 noiembrie 2001                                          FIRST IMOB COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 1436230
   Judec„tor delegat     — Ioan Busioc                                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14305943
   Referent O.R.C.      — Manuela Oprea               EXTRAS
                               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                    EXTRAS
  La ordine fiind solu˛ionarea cererii de                                       AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                     NR. 9636/SC
Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, formulat„ de                                          NR. 9688/SC
Maier Raul, pentru Societatea Comercial„                din 21 noiembrie 2001
                                                                 din 21 noiembrie 2001
PRIMPRES — S.R.L.
                               Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
  La apelul nominal f„cut Ón ∫edin˛„ public„ nu se                                   Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
                               Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
prezint„ reprezentantul legal al societ„˛ii.                                       Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
Procedura Óndeplinit„.                    Œn baza cererii nr. 14334 din data de 12.11.2001
  Constat„ cererea Ón stare de solu˛ionare.                                       Œn baza cererii nr. 147592 din data de 16.11.2001
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
        JUDEC√TORUL DELEGAT                                          la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                           Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
   Asupra cererii de Ónregistrare de fa˛„, constat„   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
c„:                              – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                             – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Prin cererea adresat„ Oficiului Registrului       J 40/9794/2001;
                                                           J 40/9796/2001;
Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. 9271 din        – denumirea ∫i forma juridic„: EFECTIV MEDIA
                                                             – denumirea ∫i forma juridic„: FIRST IMOB
29.10.2001 s-a solicitat Ónregistrarea Societ„˛ii     ADVERTISING — S.R.L.;
                                                           COMPANY — S.R.L.;
Comerciale PRIMPRES — S.R.L. la Oficiul            – emblema societ„˛ii const„ Ón reprezentarea
                                                             – sediul social: Bucure∫ti, str. Elena V„c„rescu
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov.        grafic„ a textului denumirii firmei astfel: cuv‚ntul
                                                           nr. 9, bl. XXI/2, sc. 1, et. 4, ap. 20, sectorul 1;
  Œn dovedirea cererii au fost depuse urm„toarele     îefectiv” – procesat cu caractere Óngro∫ate de
                                                             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
acte:                           culoare neagr„, ultima liter„, respectiv litera îv”
                                                             – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  1. statutul societ„˛ii, autentificat cu nr. 1343 din  fiind procesat„ stilizat cu culoarea ro∫ie ∫i Óncadrat„
                                                           10.000.000 lei, v„rsat integral la 9.11.2001,
data de 27.09.2001 la Biroul notarului public Mihai    de un cerc de culoare ro∫ie; sub cuv‚ntul îefectiv”
                                                           participarea str„in„ este de 9.900.000 lei;
Ciobanca, din Rupea;                    este procesat cuv‚ntul îMEDIA” cu majuscule de
                                                             – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
  2. hot„r‚rea Consiliului local, privind Ónfiin˛area   culoare neagr„ ∫i distan˛ate; sub cuv‚ntul îMEDIA”
de societ„˛i cu r„spundere limitat„, societ„˛i pe                                   a 100.000 lei fiecare;
                              este procesat cuv‚ntul îADVERTISING” cu
ac˛iuni ∫i regii autonome, nr. 24 din data de                                      – fondatori: Untaru Elena-Ruxandra, cu cet„˛enie
                              majuscule de culoare neagr„ ∫i distan˛ate, astfel
26.03.2001, emis„ de Consiliul Local al Comunei                                    rom‚n„, n„scut„ la data de 7.12.1967 Ón Bucure∫ti,
                              cum apare Ón col˛ul din dreapta sus al prezentului
Cata;                                                         domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. ™coala Floreasca nr. 8,
                              act constitutiv;                      sectorul 1, ∫i Societatea Comercial„ LANDER REAL
  3. hot„r‚rea Consiliului local nr. 66 din data de     – sediul social: Bucure∫ti, str. Bra∫ov nr. 19,
3.10.2001, emis„ de Consiliul Local al Comunei                                    ESTATE Ltd., persoan„ juridic„ britanic„, cu sediul
                              bl. OD5, sc. D, et. 8, ap. 141, sectorul 6;        Ón Insulele Virgine Britanice, Akara Bldg, 24 De
Cata;                             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  4. actul adi˛ional, autentificat cu nr. 1343 din                                  Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola;
                               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – administrator: Untaru Elena-Ruxandra;
data de 15.09.2001 la Biroul notarului public Mihai    2.000.000 lei, v„rsat integral la 1.10.2001;
Ciobanca, din Rupea;                                                   – domeniul principal de activitate: cod CAEN 702
                               – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
  5. extrasul de carte funciar„, cu nr. 162 din data   100.000 lei fiecare;
de 19.02.1998, emis de Judec„toria Rupea;                                       proprii sau Ónchiriate;
                               – fondatori: Alexandrescu Valentina, cu cet„˛enie     – activitatea principal„: cod CAEN 7020 –
  precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.       rom‚n„, n„scut„ la data de 16.06.1967 Ón Medgidia,
  Din examinarea actelor dosarului, judec„torul                                   Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
                              jude˛ul Tulcea, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Bra∫ov   proprii sau Ónchiriate.
delegat constat„ c„ asociatul:               nr. 19, bl. OD5, sc. D, et. 8, ap. 141, sectorul 6;
  1. Consiliul Local al Comunei Cata, cu sediul Ón                                    (27/44.015)
                               – administrator: Alexandrescu Valentina;
comuna Cata, jude˛ul Bra∫ov;                 – domeniul principal de activitate: cod CAEN 744                  *
  a consim˛it la constituirea prezentei societ„˛i     – publicitate;
comerciale, societate cu r„spundere limitat„,         – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –            Societatea Comercial„
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea           publicitate.                          HOWLITE INVEST — S.R.L., Bucure∫ti
PRIMPRES, cu sediul social Ón comuna Cata, Strada
                                (25/44.013)
Principal„ nr. 223, jude˛ul Bra∫ov.                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14305935
  Obiectul de activitate al societ„˛ii este conform                 *                         EXTRAS
cu statutul societ„˛ii, autentificat la Biroul notarului
                                                            AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
public Mihai Ciobanca, din Rupea, cu nr. 1343 din           Societatea Comercial„                     NR. 9687/SC
data de 27.09.2001; actul adi˛ional autentificat la      RADU I.C. SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti
Biroul notarului public Mihai Ciobanca, din Rupea,                                        din 21 noiembrie 2001
cu nr. 1343 din data de 15.09.2001; actul adi˛ional         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14306221
                                                             Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
autentificat la Biroul notarului public Mihai                EXTRAS                   Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
Ciobanca, din Rupea, cu nr. 1343 din data de         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
15.09.2001.                                NR. 9630/SC                  Œn baza cererii nr. 147587 din data de 16.11.2001
  Domeniul ∫i activitatea principal„:                                        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de         din 21 noiembrie 2001             la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
art„.                             Judec„tor delegat      — Ion Stanciu        Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  Capitalul social                      Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an        societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  • capitalul social subscris: 2.000.000 lei;                                      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  • capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         Œn baza cererii nr. 141749 din data de 8.11.2001    J 40/9797/2001;
  • num„rul total de p„r˛i sociale: 1;          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     – denumirea ∫i forma juridic„: HOWLITE
  • valoarea unei p„r˛i sociale: 2.000.000 lei.      la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     INVEST — S.R.L.;
  Durata societ„˛ii este nelimitat„.           Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – sediul social: Bucure∫ti, str. Elena V„c„rescu
  Œn raport cu cele de mai sus, Ón temeiul art. 6 din   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         nr. 9, bl. XXI/2, sc. 1, et. 4, ap. 20, sectorul 1;
Legea nr. 26/1990, republicat„, ∫i al Ordonan˛ei de      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, judec„torul       J 40/9795/2001;                        – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
delegat urmeaz„ a dispune Ónregistrarea la Oficiul      – denumirea ∫i forma juridic„: RADU I.C.        10.000.000 lei, v„rsat integral la 13.11.2001,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov a        SERVICE — S.R.L.;                     participarea str„in„ este de 9.900.000 lei;
Societ„˛ii Comerciale PRIMPRES — S.R.L.            – sediul social: Bucure∫ti, Str. Drept„˛ii nr. 22,     – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
                              bl. E2, sc. 1, ap. 1, parter, sectorul 6;         a 100.000 lei fiecare;
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:       – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – fondatori: Untaru Elena-Ruxandra, cu cet„˛enie
 Admite cererea de Ónregistrare formulat„ de         – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:      rom‚n„, n„scut„ la data de 7.12.1967 Ón Bucure∫ti,
Maier Raul, pentru Societatea Comercial„          2.000.000 lei, v„rsat integral la 7.11.2001;        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. ™coala Floreasca nr. 8,
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2119/13.XII.2001
sectorul 1, ∫i Societatea Comercial„ LANDER REAL       – administratori: Recep Deveci, cu cet„˛enie       Prahova, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Serg. Pamfil
ESTATE Ltd, persoan„ juridic„ britanic„, cu sediul    turc„, n„scut la 25.03.1960 Ón Ankara, Turcia,       N„stase nr. 53, bl. 29, sc. 1, et. 8, ap. 43, sectorul 2;
Ón Insulele Virgine Britanice, Akara Bldg, 24 De     domiciliat Ón Turcia, Ankara, Gokkusagi Sitesi 28,       – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722
Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola;    Cadde, Turuncu Blok 11/26 Cigdem, cu o durat„ a       – realizare ∫i furnizare de programe;
  – administratori: Untaru Elena-Ruxandra;        mandatului de 4 ani;                      – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 702     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 452     realizare ∫i furnizare de programe.
– Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare   – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;           (32/44.020)
proprii sau Ónchiriate;                   – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri
  – activitatea principal„: cod CAEN 7020 –       de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.                       *
Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare      (30/44.018)
proprii sau Ónchiriate.                                                    Societatea Comercial„
                                           *                  MARS CONSULTING — S.R.L., Bucure∫ti
  (28/44.016)
             *                      Societatea Comercial„                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14306060
                                   PIXEL — S.R.L., Bucure∫ti                     EXTRAS
      Societatea Comercial„                                            AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
   INCOME TRADE — S.R.L., Bucure∫ti               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14305960
                                                                   NR. 9667/SC
                                      EXTRAS
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14305927
                              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                  din 21 noiembrie 2001
         EXTRAS                         NR. 9634/SC                   Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                    din 21 noiembrie 2001               Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
        NR. 9686/SC
                               Judec„tor delegat      — Ion Stanciu          Œn baza cererii nr. 147473 din data de 16.11.2001
      din 21 noiembrie 2001
                               Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 Judec„tor delegat      — Ion Stanciu                                      la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                               Œn baza cererii nr. 143200 din data de 12.11.2001    Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
 Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  Œn baza cererii nr. 147584 din data de 16.11.2001   la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       J 40/9802/2001;
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           – denumirea ∫i forma juridic„: MARS
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           CONSULTING — S.R.L.;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        J 40/9800/2001;
                                                             – sediul social: Bucure∫ti, aleea Adjud nr. 2,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       – denumirea ∫i forma juridic„: PIXEL — S.R.L.;
                                                           bl. F1, sc. A, parter, ap. 3, sectorul 3;
J 40/9798/2001;                       – sediul social: Bucure∫ti, str. Sachelarie Visarion
                                                             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – denumirea ∫i forma juridic„: INCOME TRADE      nr. 19, bl. 466, sc. A, et. 3, ap. 19, sectorul 2;
                                                             – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
— S.R.L.;                          – durata de func˛ionare: de 5 ani;
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Elena V„c„rescu                                  2.000.000 lei, v„rsat integral la 13.11.2001;
                               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
nr. 9, bl. XXI/2, sc. 1, et. 4, ap. 20, sectorul 1;                                   – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                             2.100.000 lei, v„rsat integral la 9.11.2001;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        100.000 lei fiecare;
                               – capitalul social este divizat Ón 21 p„r˛i sociale a
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:                                     – fondatori: H„r„t„u Consuela-Hanelore, cu
                             100.000 lei fiecare;
10.000.000 lei, v„rsat integral la 13.11.2001,                                    cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 30.05.1969 Ón
                               – fondatori: Nestor Paul Bogdan, cu cet„˛enie
participarea str„in„ este de 9.900.000 lei;                                      Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea
                             rom‚n„, n„scut la data de 19.09.1980 Ón Bucure∫ti,
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale  domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sachelarie Visarion      Adjud nr. 2, bl. F1, sc. A, parter, ap. 3, sectorul 3;
a 100.000 lei fiecare;                  nr. 8, bl. 111B, sc. A, et. 7, ap. 31, sectorul 2,       – administratori: H„r„t„u Consuela-Hanelore, cu
  – fondatori: Untaru Elena-Ruxandra, cu cet„˛enie    Jug„naru Ionu˛, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data     o durat„ a mandatului de 4 ani;
rom‚n„, n„scut„ la data de 7.12.1967 Ón Bucure∫ti,    de 25.02.1981 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. ™coala Floreasca nr. 8,  str. Sachelarie Visarion nr. 19, bl. 466, sc. A, ap. 19,  – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie
sectorul 1, ∫i Societatea Comercial„ LANDER REAL     sectorul 2, ∫i Der∫idan Paul Tudor, cu cet„˛enie      contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;
ESTATE Ltd, persoan„ juridic„ britanic„, cu sediul    rom‚n„, n„scut la data de 8.07.1981 Ón Marghita,      activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii
Ón Insulele Virgine Britanice, Akara Bldg, 24 De     jude˛ul Bihor, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Mihail     pentru afaceri ∫i management;
Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola;     Sebastian nr. 108, bl. V87, sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul   – activitate principal„: cod CAEN 7414 – activit„˛i
  – administratori: Untaru Elena-Ruxandra;        5;                             de consultare pentru afaceri ∫i management.
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 702     – administratori: Nestor Paul Bogdan, Jug„naru        (33/44.021)
– Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare   Ionu˛ ∫i Der∫idan Paul Tudor;                             *
proprii sau Ónchiriate;                   – domeniul principal de activitate: cod CAEN 744
  – activitatea principal„: cod CAEN 7020 –       – publicitate;
                                                                Societatea Comercial„
Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare      – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –
proprii sau Ónchiriate.                                                 EURO FOUNDRY TECH — S.R.L., Bucure∫ti
                             publicitate.
  (29/44.017)                        (31/44.019)                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14305730
             *                             *                         EXTRAS
                                                            AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                     NR. 9643/SC
 TEMSAN YAPI VE MAKINA ENDUSTRI A.S.,               BONDWEB — S.R.L., Bucure∫ti                   din 21 noiembrie 2001
       ANKARA, TURCIA,
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14305820          Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
  Filiala Bucure∫ti — S.R.L., Bucure∫ti
                                      EXTRAS                    Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14305722         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                             Œn baza cererii nr. 146313 din data de 15.11.2001
         EXTRAS                         NR. 9668/SC
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                 din 21 noiembrie 2001             la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
        NR. 9638/SC
                                                           Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                               Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
      din 21 noiembrie 2001                                           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                               Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
                                                             – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
                               Œn baza cererii nr. 147509 din data de 16.11.2001    J 40/9803/2001;
 Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – denumirea ∫i forma juridic„: EURO FOUNDRY
  Œn baza cererii nr. 145395 din data de 14.11.2001   la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      TECH — S.R.L.;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – sediul social: Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 94,
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         ap. 1, sectorul 1;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        J 40/9801/2001;                        – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       – denumirea ∫i forma juridic„: BONDWEB —         5.000.000 lei, v„rsat integral la 15.11.2001,
J 40/9799/2001;                      S.R.L.;                           participarea str„in„ este de 5.000.000 lei;
  – denumirea ∫i forma juridic„: TEMSAN YAPI VE       – sediul social: Bucure∫ti, intrarea Eliza         – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
MAKINA ENDUSTRI A.S., Ancara Turcia, Filiala       Zamfirescu Leonida nr. 13, et. 1, ap. 2, sectorul 1;    100.000 lei fiecare;
Bucure∫ti — S.R.L.;                     – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – fondatori: Meissner Herbert Karsten, cu
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Buze∫ti nr. 59,     – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       cet„˛enie german„, n„scut la data de 29.11.1965 Ón
bl. A5, sc. 4, ap. 78, sectorul 1;            62.408.000 lei, echivalentul a 2.000 $, v„rsat integral   Dresda, Germania, domiciliat Ón Austria, Viena
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          la 13.11.2001, participarea str„in„ este de         1010, Elisabetstrasse;
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:      62.408.000 lei, echivalentul a 2.000 $;            – administratori: Meissner Herbert Karsten, cu o
30.000.000 lei, v„rsat integral la 2.11.2001,        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  durat„ a mandatului de 4 ani;
participarea str„in„ este de 30.000.000 lei;       3.120.400 lei fiecare;                     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 275
  – capitalul social este divizat Ón 300 p„r˛i sociale   – fondatori: Stephen Beede Jencks, cu cet„˛enie     – turn„torie;
a 100.000 lei fiecare;                  american„, n„scut la data de 25.01.1958 Ón Berlin,       – activitate principal„: cod CAEN 2751 – turnarea
  – fondatori: Societatea Comercial„ TEMSAN YAPI     Germania, domiciliat Ón S.U.A., 31 Lee St. Seattle     fontei.
VE MAKINA ENDUSTRI A.S., persoan„ juridic„        WA 98109;
                                                             (34/44.022)
turc„, cu sediul Ón Turcia, Ankara, Str. Istanbul 9,     – administratori: Bageac Adrian Bogdan, cet„˛ean
TMO Silosu Yani, Bahicbey;                rom‚n, n„scut la 10.02.1967 Ón Ploie∫ti, jude˛ul                    *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2119/13.XII.2001                   11
       Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
 INDUSTRIAL COTTON — S.R.L., Bucure∫ti               PIMEX MT — S.R.L., Bucure∫ti               GETICA GROUP — S.R.L., Bucure∫ti

     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14306140             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14306159              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14305749

                                       EXTRAS                            EXTRAS
         EXTRAS
                                                             AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                                    NR. 9645/SC
        NR. 9662/SC                        NR. 9635/SC
                                                                  din 21 noiembrie 2001
      din 21 noiembrie 2001                    din 21 noiembrie 2001
                                                              Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu         Judec„tor delegat      — Ion Stanciu          Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
  Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an         Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
                                                              Œn baza cererii nr. 146413/15.11.2001 ∫i a actelor
  Œn baza cererii nr. 147411/16.11.2001 ∫i a actelor     Œn baza cererii nr. 143311/12.11.2001 ∫i a actelor    doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
                              doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul      Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
                              Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a      dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a                                   comerciale, cu urm„toarele date:
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                                                              – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
comerciale, cu urm„toarele date:              comerciale, cu urm„toarele date:               J 40/9808/2001;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         – denumirea ∫i forma juridic„: GETICA GROUP
                              J 40/9806/2001;                       — S.R.L.
J 40/9804/2001;
                               – denumirea ∫i forma juridic„: PIMEX MT —          – sediul social: Bucure∫ti, Calea Plevnei
  – denumirea ∫i forma juridic„: INDUSTRIAL
                              S.R.L.                            nr. 46–48, corp C, et. 1, sectorul 1;
COTTON — S.R.L.                                                      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               – sediul social: Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 20,
  – sediul social: Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 160,                                   – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                              bloc 103, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 5;
sectorul 4;                                                       2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 12.11.2001;
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       100.000 lei fiecare;
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                              303.000.000 lei, constituit din 63.000.000 lei ∫i 8.000 $,   – fondatori: St„noiu Titi, cet„˛ean rom‚n, n„scut
2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 30.10.2001;
                              v„rsat integral la data de 6.11.2001, participarea      la data de 20.09.1951 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                              str„in„ este de 242.400.000 lei constituit din        Bucure∫ti, str. Breaza nr. 7, bl. V22A, sc. 2, ap. 38,
100.000 lei fiecare;                                                  sectorul 3; Preda Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                              2.400.000 lei ∫i 8.000 $;
  – fondatori: Mititelu I. Florin, cet„˛ean rom‚n,      – capitalul social este divizat Ón 3.030 p„r˛i      la data de 12.10.1940 Ón jude˛ul Ilfov, domiciliat Ón
n„scut la data de 2.02.1963 Ón Bucure∫ti, domiciliat                                  Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu nr. 30, ap. 1,
                              sociale a 100.000 lei fiecare;
Ón Bucure∫ti, Str. Baicului nr. 19, et. 1, ap. 2,                                    sectorul 1; Teju Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                               – fondatori: Leopold Besser-Walzel, cet„˛ean
sectorul 2, ∫i Pop T. Franco, cet„˛ean rom‚n, n„scut                                  de 18.02.1954 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                              austriac, n„scut„ la data de 21.12.1950 Ón          calea ™erban Vod„ nr. 232, bloc 1, sc. 1, et. 3, ap. 11,
la data de 29.08.1971 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón     Unterburg, Austria, domiciliat„ Ón Austria,         sectorul 4; Ghi˛„ Eugen, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 180, ap. 1, sectorul   Wernberg, 9241, Dorfplatz, nr. 12; Societatea        data de 8.09.1958 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
4;                             Comercial„ CRISTAXI SERVICE — S.R.L., persoan„        Bucure∫ti, str. Teiul Doamnei nr. 16, bloc 2, sc. 2,
  – administrator: Pop T. Franco;             juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Valea     sc. 2, et. 5, ap. 58, sectorul 2; Antonie Vasile,
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 172    Oltului nr. 37-41, sectorul 6, ∫i Societatea         cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 22.07.1958 Ón
– produc˛ie de ˛es„turi;                                                Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Berceni
                              Comercial„ PIMEX TRADING AND SERVICES LTD,
                                                            nr. 25, bl. 38, sc. 1, ap. 11, sectorul 4; ∫i Societatea
  – activitatea principal„: cod CAEN 1721 – ˛es„turi   persoan„ juridic„ sloven„, cu sediul Ón Slovenia,
                                                            Comercial„ GETICA GUARD — S.R.L., persoan„
din bumbac ∫i din fire tip bunbac.             Slovenska Bistrica, Str. Trg. Alfonza Sarha, nr. 1;     juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea
  (35/44.023)                        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 501     Plevnei nr. 46–48 b, Corp C, et. 1, sectorul 1;
                              – comer˛ cu autovehicule;                    – administrator: Antonie Vasile, cu o durat„ a
              *
                               – activitatea principal„: cod CAEN 5010 – comer˛     mandatului de 4 ani;
                              cu autovehicule.                        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 748
       Societatea Comercial„                                           – alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                (37/44.025)
    KATSUMATA — S.R.L., Bucure∫ti                                          Óntreprinderilor;
                                            *                  – activitatea principal„: cod CAEN 7484 – alte
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14306167                                       activit„˛i de servicii prestate Ón principal
         EXTRAS                         Societatea Comercial„             Óntreprinderilor.
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT              MADA BIG BETA — S.R.L., Bucure∫ti             (39/44.027)
        NR. 9641/SC                                                             *
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14306175
      din 21 noiembrie 2001                                                 Societatea Comercial„
                                       EXTRAS
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                ROM – LIGA — S.R.L., Bucure∫ti
  Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an               NR. 9644/SC
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14306086

  Œn baza cererii nr. 1462061/15.11.2001 ∫i a             din 21 noiembrie 2001                       EXTRAS
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                               Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului                                             NR. 9670/SC
                               Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                           din 21 noiembrie 2001
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:          Œn baza cererii nr. 146398/15.11.2001 ∫i a actelor
                              doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul       Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
                              Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a
J 40/9805/2001;
                              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii         Œn baza cererii nr. 147521/16.11.2001 ∫i a actelor
  – denumirea ∫i forma juridic„: KATSUMATA —
                              comerciale, cu urm„toarele date:               doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
S.R.L.                                                         Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – sediul social: Bucure∫ti, str. ™erbota nr. 1, bloc                                 dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                              J 40/9807/2001;
V19, sc. 1, et. 5, ap. 109, sectorul 5;                                         comerciale, cu urm„toarele date:
                               – denumirea ∫i forma juridic„: MADA BIG BETA         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              — S.R.L.;                          J 40/9809/2001;
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                               – sediul social: Bucure∫ti, Str. Cr„i∫orului nr. 6,     – denumirea ∫i forma juridic„: ROM – LIGA —
2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 8.11.2001;
                              bloc M135C, sc. 1, parter, ap. 4, sectorul 5;        S.R.L.
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                  – sediul social: Bucure∫ti, str. Vintil„ Vod„ nr. 2,
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
100.000 lei fiecare;                     – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       bl. E1, sc. 2A, et. 6, ap. 53, sectorul 3;
  – fondator: Grigora∫ Jean-Valentin, cet„˛ean      2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 13.11.2001;      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
rom‚n, n„scut la data de 7.07.1951 Ón Bucure∫ti,                                      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                               – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. ™erbota nr. 1, bl. V19,                                  2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 16.11.2001,
                              100.000 lei fiecare;                     participarea str„in„ este de 2.000.000 lei;
sc. 1, et. 5, ap. 109, sectorul 5;              – fondator: Hau˛„ Elena-M„d„lina, cet„˛ean          – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  – administrator: Grigora∫ Jean-Valentin;        rom‚n, n„scut„ la data de 26.02.1981 Ón Bucure∫ti,      100.000 lei fiecare;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 517    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Cr„i∫orului nr. 6,        – fondatori: Wexler Shoshana, cet„˛ean israelian,
– comer˛ cu ridicata cu alte produse, neclasificate Ón   bl. M135C, sc. 1, et. 5, ap. 31, sectorul 5;         n„scut„ la data de 27.05.1949 Ón Rom‚nia,
alt„ parte;                          – administrator: Hau˛„ Elena-M„d„lina;          domiciliat„ Ón Israel, Ramat Gan;
  – activitatea principal„: cod CAEN 5170 – comer˛      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 930       – administrator: Wexler Moshe;
cu ridicata cu alte produse, neclasificate Ón alt„                                     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 281
                              – alte activit„˛i de servicii;
                                                            – construc˛ii metalice;
parte [(import-export), aparatur„ de m„sur„ ∫i        – activitatea principal„: cod CAEN 9302 – coafur„      – activitatea principal„: cod CAEN 2811 –
control pentru geologie, geodezie ∫i topometrie].     ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.             construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente.
  (36/44.024)                        (38/44.026)                         (40/44.028)
              *                              *                              *
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 2119/13.XII.2001
       Societatea Comercial„               Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A., Bucure∫ti         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
    SACI & PUNGI — S.R.L., Bucure∫ti                 Sucursala Cr‚nga∫i                – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                                                            2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 14.11.2001;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14305838              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309538         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
         EXTRAS                            EXTRAS                 100.000 lei fiecare;
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            – fondator: BrÓnzan Petre, cet„˛ean rom‚n,
        NR. 9675/SC                          NR. 7273/SC                n„scut la data de 7.04.1961 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,
       din 21 noiembrie 2001                                           domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 153, bl.
                                     din 21 noiembrie 2001
                                                            D4, sc. 2, et. 1, ap. 25, sectorul 1;
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu          Judec„tor delegat      — Ion Stanciu         – administrator: BrÓnzan Petre, cu o durat„ a
  Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an          Referent O.R.C.M.B.     — Mihaela Vladu      mandatului de 4 ani;
  Œn baza cererii nr. 147540/16.11.2001 ∫i a actelor                                   – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
                                 Œn baza cererii nr. 143735/13.11.2001 formulat„
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul                                   – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie
                               de fiig„na∫ Lumini˛a-Narcisa Ón numele B„ncii
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a                                   contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;
                               Comerciale Rom‚ne din Bucure∫ti, cu num„rul de
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii                                     activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii
                               Ónmatriculare nr. J 40/90/1991 ∫i a actelor
comerciale, cu urm„toarele date:                                            pentru afaceri ∫i management;
                               doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
                               Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a
J 40/9810/2001;                                                    activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
                               dispus Ónregistrarea sucursalei cu urm„toarele date:
  – denumirea ∫i forma juridic„: SACI & PUNGI —                                    management.
                                 – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
S.R.L.                            J 40/9812/2001;                       (45/44.033)
  – sediul social: Bucure∫ti, Str. Lebedei nr. 23,
                                 – denumirea sucursalei: Banca Comercial„                     *
sectorul 1;
                               Rom‚n„ — S.A., Sucursala Cr‚nga∫i;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                 – sediul social: Bucure∫ti, calea Cr‚nga∫i nr. 10,      Societatea Comercial„
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                               bloc 19A, parter, sectorul 6;               RO–HUNT & BUSINESS — S.R.L., Bucure∫ti
2.100.000 lei, v„rsat integral la data de 16.11.2001;
                                 –      date     de     identificare
  – capitalul social este divizat Ón 21 p„r˛i sociale a
                               reprezentan˛i/Ómputernici˛i: Neac∫u Andreea Elena,         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309724
100.000 lei fiecare;
                               cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la 11.12.1968 Ón Bucure∫ti;            EXTRAS
  – fondatori: Cocea Mihai Adrian, cet„˛ean rom‚n,
n„scut la data de 12.12.1966 Ón Bucure∫ti, domiciliat      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 651    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 52–72, bloc 3,       – intermediere monetar„;                        NR. 9709/SC
sc. 3, et. 8, ap. 115, sectorul 6; St„iculescu Mircea,      – activitatea principal„: cod CAEN 6512 – alte
                               activit„˛i de intermedieri monetare.              ™edin˛a din 22 noiembrie 2001
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 29.09.1967 Ón
T‚rgu C„rbune∫ti, jude˛ul Gorj, domiciliat Ón T‚rgu        (43/44.031)                      Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
Jiu, str. Victoria, bloc 1, sc. 1, ap. 26, jude˛ul Gorj, ∫i               *                 Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
Alexandrescu ™erban, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
data de 21.05.1970 Ón Baia-Mare, jude˛ul                                         Œn baza cererii nr. 198437 din data de 20.11.2001
                                    Societatea Comercial„             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Maramure∫, domiciliat Ón Baia-Mare, str. F. Carol
                                     ANTARES — S.R.L.               la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
nr. 41, ap. 19, jude˛ul Maramure∫;
  – administrator: Cocea Mihai Adrian;              R‚mnicu V‚lcea, Sucursala Bucure∫ti         Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 774                                  societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309805
– publicitate;                                                      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –                  EXTRAS                 J 40/9816/2001
publicitate.                          AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            – denumirea ∫i forma juridic„: RO–HUNT &
   (41/44.029)                               NR. 9675/SC                BUSINESS — S.R.L.;
                                     din 21 noiembrie 2001              – sediul social: Bucure∫ti, str. Constantin
              *
                                                            R„dulescu Motru nr. 143, bl. 1, parter, sectorul 4;
                                Judec„tor delegat      — Ion Stanciu         – durata de func˛ionare: 99 ani;
      Societatea Comercial„
                                Referent O.R.C.M.B.     — Georgeta Jalb„       – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 3.200.000 lei,
   VELOX SYSTEMS — S.R.L., Bucure∫ti                                        v„rsat integral la 15.11.2001;
                                 Œn baza cererii nr. 145685/14.11.2001 formulat„
                                                             – capitalul social este divizat Ón 16 p„r˛i sociale a
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14306464          de Bec∫eneanu Dumitru Ón numele Societ„˛ii
                               Comerciale ANTARES — S.R.L. din R‚mnicu V‚lcea,     200.000 lei fiecare;
         EXTRAS                                                 – fondatori: Diaconescu Viorel, cu cet„˛enie
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             Ónmatriculat„ cu nr. J 38/674/1994 ∫i a actelor
                               doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul    rom‚n„, n„scut la data de 1.08.1955 Ón Bac„u,
        NR. 9671/SC
                               Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a    domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Emil G‚rleanu nr. 9,
       din 21 noiembrie 2001              dispus Ónregistrarea sucursalei, cu urm„toarele     bl. A 4, sc. B, et. 2, ap. 28, sectorul 3; Nicolae
                               date:                          Valentin, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
                                 – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:     12.07.1954 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
                               J 40/9813/2001;                     calea Giule∫ti nr. 109, bl. 6, sc. 3, et. 4, ap. 88,
  Œn baza cererii nr. 147526/16.11.2001 ∫i a actelor      – denumirea sucursalei: ANTARES — S.R.L.,       sectorul 6, ∫i Postelnicu Dan Gheorghe, cu cet„˛enie
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul      R‚mnicu V‚lcea, Sucursala Bucure∫ti           rom‚n„, n„scut la data de 24.03.1954 Ón Buz„u,
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a                                   domiciliat Ón Bucure∫ti, pia˛a Mihail Kog„lniceanu
                                 – sediul social: Bucure∫ti, Drumul Taberei
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii                                     nr. 3, et. 4, ap. 18, sectorul 5;
                               nr. 122, bl. OD2, ap. 43, sectorul 6;
comerciale, cu urm„toarele date:                                             – administrator: Diaconescu Viorel, cu o durat„ a
                                 – date de identificare reprezentan˛i/
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    mandatului de 4 ani;
                               Ómputernici˛i: Bec∫enescu Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
J 40/9811/2001;                                                      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 633
                               n„scut la data de 28.03.1966 Ón comuna L„de∫ti,
  – denumirea ∫i forma juridic„: VELOX SYSTEMS                                    – activit„˛i ale agen˛iilor de turism;
                               jude˛ul V‚lcea;
— S.R.L.                                                         – activitatea principal„: cod CAEN 6330 –
                                 – domeniul principal de activitate: cod CAEN 601
  – sediul social: Bucure∫ti, str. B‚rs„ne∫ti nr. 22,                                activit„˛i ale agen˛iilor de turism ∫i asisten˛„
et. 1, sectorul 6;                      – transporturi pe cale ferat„;
                                 – activitatea principal„: cod CAEN 6010 –       turistic„.
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               transporturi pe cale ferat„.                 (46/44.034)
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
10.000.000 lei, v„rsat integral la data de 15.11.2001;      (44/44.032)                                   *
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale                *
a 100.000 lei fiecare;                                                      Societatea Comercial„
  – fondatori: Frate Valeriu, cet„˛ean rom‚n,             Societatea Comercial„                MATRIX COMP — S.R.L., Bucure∫ti
n„scut la data de 23.07.1947 Ón Bucure∫ti, domiciliat
                                 CMS CONSULTING — S.R.L., Bucure∫ti
Ón Bucure∫ti, str. B‚rs„ne∫ti nr. 22, sectorul 6; Frate                                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309600
Irina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 25.03.1951          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309716                 EXTRAS
Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu
                                        EXTRAS                  AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
Maniu nr. 55, bloc 17, sc. F, et. 3, ap. 227, sectorul
                                AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                  NR. 9707/SC
6; Cristea-Enache Alina Camelia, cet„˛ean rom‚n,
n„scut„ la data de 27.06.1974 Ón Bucure∫ti,                 NR. 9694/SC                   ™edin˛a din 22 noiembrie 2001
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Floarea Ro∫ie nr. 14,           din 21 noiembrie 2001
bloc 67, sc. B, et. 3, ap. 33, sectorul 6, ∫i Frate                                    Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
Corina-Iulia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la 21.07.1981       Judec„tor delegat      — Ion Stanciu         Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu        Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an         Œn baza cererii nr. 147528 din data de 16.11.2001
Maniu nr. 55, bloc 17, sc. F, et. 3, ap. 227, sectorul      Œn baza cererii nr. 147787/16.11.2001 ∫i al actelor  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
6;                              doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul    la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  – administrator: Frate Valeriu;              Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a    Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 174                                  societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                               dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
– fabricare de articole confec˛ionate din textile (cu                                   – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               comerciale, cu urm„toarele date:
excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjerie de corp);                                      J 40/9817/2001
                                 – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – activitatea principal„: cod CAEN 1740 –
                               J 40/9815/2001;                       – denumirea ∫i forma juridic„: MATRIX COMP —
fabricare de articole confec˛ionate din textile (cu
                                 – denumirea ∫i forma juridic„: CMS          S.R.L.;
excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp).
                               CONSULTING — S.R.L.;                    – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon
   (42/44.030)                         – sediul social: Bucure∫ti, str. Drumea R„dulescu   nr. 352, bl. 3, sc. F, et. 7, ap. 227, sectorul 2;
              *                 nr. 28, ap. 1, sectorul 4;                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2119/13.XII.2001                   13
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 10.000.000 lei,   – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    – administrator: Mitroescu A. Constan˛a, cu o
v„rsat integral la 13.11.2001; participarea str„in„     100.000 lei fiecare;                     durat„ a mandatului de 4 ani;
este de 7.500.000 lei;                     – fondator: Calvo Ami Hai, cu cet„˛enie           – domeniul principal de activitate: cod CAEN 713
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale   israelian„, n„scut la data de 11.10.1972 Ón Tel Aviv,    – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;
a 100.000 lei fiecare;                   Israel, domiciliat Ón Israel, Rishon Lezion,          – activitatea principal„: cod CAEN 713 –
  – fondatori: Ioanovici Mihai, cu cet„˛enie        str. Acunhia nr. 9, ∫i Cohen Ronit, cu cet„˛enie       Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor pentru
rom‚n„, n„scut la data de 3.01.1946 Ón F„lticeni,      israelian„, n„scut„ la data de 24.02.1969 Ón Haifa,     construc˛ii, f„r„ personal de deservire aferent.
jude˛ul Suceava, domiciliat Ón Bucure∫ti,          Israel, domiciliat„ Ón Israel, Tel Aviv, str. Glicson      (51/44.039)
Str. Delfinului nr. 3, bl. D 11, sc. 1, et. 3, ap. 17,   nr. 7;
sectorul 2, Scudeletti Giuseppe, cu cet„˛enie                                                    *
                                – administrator: Calvo Ami Hai;
italian„, n„scut la data de 7.02.1965 Ón Italia, Busto     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 452 –
Arsizio, domiciliat Ón Italia, localitatea Sirmione,    construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;                Societatea Comercial„
Cuzzi Alessandro, cu cet„˛enie italian„, n„scut la       – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri         WEB DESIGN — S.R.L., Bucure∫ti
data de 10.01.1947 Ón Italia, Milano, domiciliat Ón     de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
                                                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309660
Italia, Milano, ∫i Florio Romeo, cu cet„˛enie italian„,     (49/44.037)
n„scut la data de 10.08.1953 Ón Italia, Desenzano,                                             EXTRAS
domiciliat Ón Italia, Desenzano;                            *                 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
  – administratori: Ioanovici Mihai ∫i Scudeletti                                           NR. 9704/SC
Giuseppe;                              Societatea Comercial„
                                                                ™edin˛a din 22 noiembrie 2001
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 554     SALES MACHINE INTERNATIONAL — S.R.L.
– cafenele ∫i baruri;                           Bucure∫ti                    Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
  – activitatea principal„: cod CAEN 5542 –                                        Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
cafenele ∫i baruri cu spectacol.                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309554
                                                              Œn baza cererii nr. 146492 din data de 15.11.2001
   (47/44.035)                               EXTRAS
                                                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
              *                 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                             la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                      NR. 9701/SC
                                                             Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
     Societatea Comercial„                  ™edin˛a din 22 noiembrie 2001             societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  XS MEDIA SERVICES — S.R.L., Bucure∫ti                                          – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
                                                             J 40/9822/2001
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309830          Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan         – denumirea ∫i forma juridic„: WEB DESIGN —
         EXTRAS                    Œn baza cererii nr. 144400 din data de 13.11.2001     S.R.L.;
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – sediul social: Bucure∫ti, aleea Barajul Cucuteni
        NR. 9711/SC                 la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      nr. 4, bl. M 5 A, sc. 2, et. 1, ap. 28, sectorul 3;
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
    ™edin˛a din 22 noiembrie 2001
                              societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:           – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       v„rsat integral la 9.11.2001;
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan        J 40/9820/2001                         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                – denumirea ∫i forma juridic„: SALES MACHINE       100.000 lei fiecare;
  Œn baza cererii nr. 198646 din data de 20.11.2001                                    – fondatori: Tilea Ciprian Eusebiu, cu cet„˛enie
                              INTERNATIONAL — S.R.L.;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Av. ™tefan        rom‚n„, n„scut la data de 18.06.1965 Ón Bucure∫ti,
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                              Protopopescu nr. 68, et. 3, sectorul 1;           domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Barajul Cucuteni
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;           nr. 4, bl. M 5 A, sc. 2, et. 1, ap. 28, sectorul 3, ∫i
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                                – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,   MÓnea Iulian F„nic„, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              v„rsat integral la 9.11.2001;                data de 26.05.1973 Ón R‚mnicu S„rat, jude˛ul
J 40/9818/2001
                                – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   Buz„u, domiciliat Ón comuna Andreia∫u de Jos,
  – denumirea ∫i forma juridic„: XS MEDIA
                              100.000 lei fiecare;                     R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u;
SERVICES — S.R.L.;
                                – fondator: Iordache Emilia, cu cet„˛enie          – administratori: Tilea Ciprian Eusebiu ∫i MÓnea
  – sediul social: Bucure∫ti, aleea Dealul M„cinului
                              rom‚n„, n„scut„ la data de 21.10.1970 Ón comuna       Iulian F„nic„;
nr. 6, bl. D 39, sc. D, et. 2, ap. 52, sectorul 6;
                              Axintele, jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              str. Av. ™tefan Protopopescu nr. 68, et. 3, sectorul 1;   – realizare ∫i furnizare de programe;
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 5.000.000 lei,
                                – administrator: Iordache Emilia, cu o durat„ a       – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –
v„rsat integral la 20.11.2001;
                              mandatului de 4 ani;                     realizare ∫i furnizare de programe.
  – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
100.000 lei fiecare;                      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 744 –      (52/44.040)
                              publicitate;
  – fondatori: Vanga Maria, cu cet„˛enie rom‚n„,                                                  *
n„scut„ la data de 20.06.1981 Ón T‚rgu Mure∫,         – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –
jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,          publicitate.
                                                                  Societatea Comercial„
Str. Pandurilor nr. 114, ap. 12, ∫i Illi Bogdan ™tefan,     (50/44.038)
                                                               DAL COM PEX 93 — S.R.L., Bucure∫ti
cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 16.03.1980                    *
Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Dealul                                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309597
M„cinului nr. 6, bl. D 39, sc. D, et. 2, ap. 52,           Societatea Comercial„                        EXTRAS
sectorul 6;                                                        AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                CONF METAL 2001 — S.R.L., Bucure∫ti
  – administrator: Illi Bogdan ™tefan;                                                 NR. 9705/SC
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 744          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309732
– publicitate;                                                         ™edin˛a din 22 noiembrie 2001
                                       EXTRAS
  – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –
                               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT              Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
publicitate.
                                      NR. 9710/SC                   Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
   (48/44.036)
                                  ™edin˛a din 22 noiembrie 2001              Œn baza cererii nr. 147350 din data de 16.11.2001
              *
                                                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
                                                             la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
     Societatea Comercial„                 Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
                                                             Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
 URED DEVELOPMENT — S.R.L., Bucure∫ti             Œn baza cererii nr. 198503 din data de 20.11.2001    societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309635         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      J 40/9823/2001
         EXTRAS                  Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         – denumirea ∫i forma juridic„: DAL COM PEX 93 —
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:         S.R.L.;
        NR. 9696/SC                   – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – sediul social: Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 6-8,
    ™edin˛a din 22 noiembrie 2001            J 40/9821/2001                        sectorul 2;
                                – denumirea ∫i forma juridic„: CONF METAL          – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir        2001 — S.R.L.;                         – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan          – sediul social: Bucure∫ti, str. Lalo∫u nr. 51,     v„rsat integral la 15.11.2001;
  Œn baza cererii nr. 120472 din data de 3.10.2001     sectorul 4;                           – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – durata de func˛ionare: nelimitat„;           100.000 lei fiecare;
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului        – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 5.000.000 lei,    – fondatori: Nastea T. Ioan, cu cet„˛enie rom‚n„,
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       v„rsat integral la 31.10.2001;                n„scut la data de 4.12.1952 Ón F„g„ra∫, jude˛ul
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:           – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a  Bra∫ov, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Re∫i˛a nr. 37,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       100.000 lei fiecare;                     bl. A 6, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 4, ∫i Culda I.
J 40/9819/2001                         – fondatori: Mitroescu A. Constan˛a, cu cet„˛enie    Constantin, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de
  – denumirea ∫i forma juridic„: URED           rom‚n„, n„scut„ la data de 10.03.1954 Ón Bucure∫ti,     1.12.1945 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
DEVELOPMENT — S.R.L.;                    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Izvorul Mure∫ului nr.     Calea C„l„ra∫ilor nr. 175, bl. 44, sc. 3, et. 1, ap. 73,
  – sediul social: Bucure∫ti, bd. Mircea Vod„ nr. 34,   10, bl. 10, sc. F, et. 1, ap. 53, sectorul 4, ∫i Mitroescu  sectorul 3;
bl. M 1, sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 3;         I. Dan-Constantin, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la        – administrator: Nastea T. Ioan ∫i Culda I.
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;           data de 20.11.1954 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón        Constantin;
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,  Bucure∫ti, str. Izvorul Mure∫ului nr. 10, bl. 10, sc. F,    – domeniul principal de activitate: cod CAEN 930 –
v„rsat integral la 2.10.2001;                et. 1, ap. 53, sectorul 4;                  alte activit„˛i de servicii;
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2119/13.XII.2001
  – activitatea principal„: cod CAEN 9304 –               Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
activit„˛i de Óntre˛inere corporal„.                NICK SERVICE AUTO — S.R.L., Bucure∫ti              REAL ESTATE — S.R.L., Bucure∫ti
  (53/44.041)
                                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309775              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309562
               *
                                         EXTRAS                           EXTRAS
       Societatea Comercial„                AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                        NR. 9639/SC                         NR. 9640/SC
      RADIUS — S.R.L., Bucure∫ti
                                    ™edin˛a din 21 noiembrie 2001                   din 21 noiembrie 2001
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309791

         EXTRAS                      Judec„tor delegat      — Ion Stanciu          Judec„tor delegat       — Ion Stanciu
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT               Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an          Referent O.R.C.M.B.      — Maria fio˛an
        NR. 9708/SC                     Œn baza cererii nr. 145900 din data de 15.11.2001      Œn baza cererii nr. 146158 din data de 15.11.2001,
    ™edin˛a din 22 noiembrie 2001              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  Judec„tor delegat       — Maria Zamfir                                       Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  Referent O.R.C.M.B.      — Petre Crihan                                       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  Œn baza cererii nr. 198440 din data de 20.11.2001       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      J 40/9826/2001                       J 40/9828/2001;
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului         – denumirea ∫i forma juridic„: NICK SERVICE         – denumirea ∫i forma juridic„: REAL ESTATE —
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         AUTO — S.R.L.;                       S.R.L.;
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:            – sediul social: Bucure∫ti, Str. M„rgeanului        – sediul social: Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        nr. 11-13, sectorul 5;                   nr. 35A, et. 1, ap. 1, sectorul 1;
J 40/9824/2001                           – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – denumirea ∫i forma juridic„: RADIUS — S.R.L.;        – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,    – capital social total subscris ∫i v„rsat:
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Mo˛oc nr. 4,        v„rsat integral la 11.10.2001;               5.000.000 lei, v„rsat integral la data de 7.11.2001;
bl. P 56, sc. 1, et. 4, ap. 92, sectorul 5;            – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    – capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          500.000 lei fiecare;
                                100.000 lei fiecare;
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 6.000.000 lei,                                   – fondatori: Taraze Ileana Oana, cu cet„˛enie
                                  – fondator: Bejan Neculai, cu cet„˛enie rom‚n„,
v„rsat integral la 8.11.2001;                                                rom‚n„, n„scut„ la data de 21.11.1974 Ón Bucure∫ti,
                                n„scut la data de 8.12.1945 Ón Bac„u, domiciliat Ón
  – capitalul social este divizat Ón 60 p„r˛i sociale a                                  domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu, nr. 31,
                                Bucure∫ti, Bd. Eroilor nr. 6, ap. 1, sectorul 1;
100.000 lei fiecare;                                                    bl. N3, sc. 3, et. 2, ap. 110, sectorul 3, ∫i Taraze
  – fondatori: Dima Adrian, cu cet„˛enie rom‚n„,         – administrator: Bejan Neculai;
                                  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 502 –    Cristian, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de
n„scut la data de 15.11.1973 Ón Piatra-Neam˛,                                        27.12.1968 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Mo˛oc       Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                                  – activitatea principal„: cod CAEN 502 –         str. Liviu Rebreanu nr. 7, bl. 51, sc. 4, ap. 154,
nr. 4, bl. P 56, sc. 1, et. 4, ap. 92, sectorul 5, ∫i Jora                                 sectorul 3;
Mihail Radu, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de       Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor [f„r„
                                                                – administrator: Taraze Ileana Oana;
5.11.1974 Ón jude˛ul Neam˛, domiciliat Ón Bucure∫ti,      repara˛ii executate Ón Óntreprinderi organizate de
                                                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 703
str. Novaci nr. 3, b. S 23, sc. 1, et. 5, ap. 65, sectorul 5;  tip industrial (servicii de deservire tehnic„ ∫i
                                                              – activit„˛i pe baz„ de tarife sau contracte;
  – administrator: Dima Adrian, cu o durat„ a         repara˛iile de autovehicule incluz‚nd Óntre˛inerea ∫i
                                                                – activitatea principal„: cod CAEN 7031 – agen˛ii
mandatului de 4 ani, ∫i Jora Mihail Radu, cu o         repararea autovehiculelor, sp„larea, lustruirea,
                                                              imobiliare.
durat„ a mandatului de 4 ani;                  vopsire etc.)].
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 725                                       (58/44.046)
                                  (56/44.044)
– Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de                                                    *
contabilizat ∫i a calculatoarelor;
                                              *
  – activitatea principal„: cod CAEN 7250 –                                              Societatea Comercial„
Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de              Societatea Comercial„
                                                                   MT AMIMAX — S.R.L., Bucure∫ti
contabilizat ∫i a calculatoarelor.                  BELLINI IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
   (54/44.042)                                                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309546
                                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309783
               *                                                        EXTRAS
                                         EXTRAS
                                                               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
      Societatea Comercial„                                                     NR. 9697/SC
                                        NR. 9666/SC
    HELIN IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                                                 din 22 noiembrie 2001
                                    ™edin˛a din 21 noiembrie 2001
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309708                                          Judec„tor delegat       — Maria Zamfir
                                  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
         EXTRAS                                                    Referent O.R.C.M.B.      — Petre Crihan
                                  Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                                Œn baza cererii nr. 130883 din data de 23.10.2001
        NR. 9637/SC                     Œn baza cererii nr. 147454 din data de 16.11.2001
                                                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
    ™edin˛a din 21 noiembrie 2001              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  Judec„tor delegat       — Ion Stanciu         Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  Referent O.R.C.M.B.      — Maria fio˛an         societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:          – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Œn baza cererii nr. 144416 din data de 13.11.2001        – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       J 40/9829/2001;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      J 40/9827/2001                         – denumirea ∫i forma juridic„: MT AMIMAX — S.R.L.;
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului         – denumirea ∫i forma juridic„: BELLINI IMPEX —       – sediul social: Bucure∫ti, Str. Lupt„torilor nr. 42,
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         S.R.L.;                           parter, ap. 1, sectorul 1;
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:            – sediul social: Bucure∫ti, str. M. Sebastian        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         nr. 136 A, bl. V 91, sc. 2, et. 6, ap. 53, sectorul 5;     – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,
J 40/9825/2001                           – durata de func˛ionare: nelimitat„;           v„rsat integral la data de 15.10.2001;
  – denumirea ∫i forma juridic„: HELIN IMPEX —          – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 90.000.000 lei,   – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
S.R.L.;                             echivalentul a 3.000 $, v„rsat integral la 9.11.2001;    100.000 lei fiecare;
  – sediul social: Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 32,      participarea str„in„ este de 90.000.000 lei,          – fondatori: Manea Traian, cu cet„˛enie rom‚n„,
bl. 5 B, sc. 1, et. 5, ap. 21, sectorul 4;           echivalentul a 3.000 $;                   n„scut la data de 14.02.1946 Ón localitatea Grosu,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;              – capitalul social este divizat Ón 900 p„r˛i sociale   jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 5.000.000 lei,    a 100.000 lei fiecare;                   Belizarie nr. 16-20, bl. 10/1, sc. B, ap. 26, sectorul 1;
v„rsat integral la 8.11.2001; participarea str„in„ este      – fondatori: Yavuz Mehmet Sahin, cu cet„˛enie      Hobjila Gina Amelia, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„
de 5.000.000 lei;                        turc„, n„scut la data de 11.03.1959 Ón Turcia,       la data de 13.06.1970 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
  – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a    Mersin, domiciliat Ón Turcia, Istanbul, Avcilar, Dr.    Bucure∫ti, Str. Lupt„torilor nr. 42, sectorul 1, ∫i
100.000 lei fiecare;
                                Sadik, Ahmet Cd. Denizkoskler Mh. Fulyayali,        Manea Marius Daniel, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut
  – fondatori: Aslan Sukru, cu cet„˛enie turc„,
                                ap. K3/8, ∫i Yavuz Fatih, cu cet„˛enie turc„, n„scut    la data de 1.05.1981 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
n„scut la data de 1.01.1962 Ón Turcia, Dallarca,
                                la data de 1.11.1962 Ón Turcia, Ayranci, domiciliat     Bucure∫ti, str. Belizarie nr. 16-20, bl. 10/1, sc. B,
domiciliat Ón Turcia, ∫i Can Ulas, cu cet„˛enie turc„,
                                Ón Turcia, Istanbul, Fatih Sariguzel mah.;         ap. 26, sectorul 1;
n„scut la data de 29.09.1979 Ón Turcia, Istanbul,
domiciliat Ón Turcia;                       – administratori: Yavuz Mehmet Sahin, cu o         – administrator: Manea Traian, cu o durat„ a
  – administrator: Aslan Sukru;                durat„ a mandatului de 4 ani, ∫i Yavuz Fatih, cu o     mandatului de 4 ani;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 174       durat„ a mandatului de 4 ani;                 – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521
– fabricare de articole confec˛ionate din textile (cu       – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511     – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);          – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;     – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛
  – activitatea principal„: cod CAEN 1740 –            – activitatea principal„: cod CAEN 5116 –        cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
fabricare de articole confec˛ionate din textile (cu       intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,       v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp).          Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele (import-export).     b„uturi ∫i tutun.
   (55/44.043)                          (57/44.045)                         (59/44.047)
               *                               *                               *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2119/13.XII.2001                    15
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                – activitatea principal„: cod CAEN 5141 – comer˛
    ACTIVE SOFT — S.R.L., Bucure∫ti             AGVA CONSULTING — S.R.L., Bucure∫ti           cu ridicata cu produse textile (import-export).
                                                              (63/44.051)
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309651             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309694
         EXTRAS
                                                                          *
                                       EXTRAS
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
        NR. 9703/SC                                                     Societatea Comercial„
                                     NR. 9700/SC
                                                                 NORTIA — S.R.L., Bucure∫ti
      din 22 noiembrie 2001                    din 22 noiembrie 2001
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309821
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir         Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan         Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan                 EXTRAS
                                                             AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
  Œn baza cererii nr. 144552 din data de 13.11.2001      Œn baza cererii nr. 143733 din data de 13.11.2001,           NR. 9692/SC
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului            din 21 noiembrie 2001
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        Judec„tor delegat       — Ion Stanciu
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           Referent O.R.C.M.B.      — Maria fio˛an
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/9830/2001;                                                      Œn baza cererii nr. 147749 din data de 16.11.2001
                              J 40/9832/2001;
  – denumirea ∫i forma juridic„: ACTIVE SOFT —                                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
S.R.L.;                            – denumire ∫i form„ juridic„: ACVA
                              CONSULTING — S.R.L.;                    la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  – sediul social: Bucure∫ti, bd. Mircea Vod„,
                                – sediul social: Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 230,  Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
nr. 34, bl. M1, et. 8, ap. 30, sectorul 3;
                              bl. 70B, sc. 2, et. 2, ap. 39, sectorul 4;         societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:         – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
10.000.000 lei, v„rsat integral la data de 6.11.2001;     – capital social total subscris ∫i v„rsat:       J 40/9835/2001;
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale  2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 24.09.2001,      – denumirea ∫i forma juridic„: NORTIA — S.R.L.;
a 100.000 lei fiecare;                   participarea str„in„ fiind de 150.000.000 lei;         – sediul social: Bucure∫ti, str. Serg. L„˛ea
  – fondatori: P„un Mihai Emil, cu cet„˛enie         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  Gheorghe, nr. 14, bl. C35, sc. A, et. 5, ap. 31, sectorul 6;
rom‚n„, n„scut la data de 23.07.1966 Ón Bucure∫ti,     100.000 lei fiecare;                      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lt. Col. Dumitru         – fondatori: Dobre Adriana, cet„˛ean rom‚n,         – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
Papazoglu, nr. 1, bl. B5, sc. 2, et. 3, ap. 42, sectorul  n„scut„ la 25.08.1976 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul        lei, v„rsat integral la data de 12.11.2001;
3; Laz„r Gheorghe-Sergiu, cu cet„˛enie rom‚n„,       D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ion          – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
n„scut la data de 13.05.1974 Ón Brezoi, jude˛ul      Manolescu nr. 2, bl. 129, sc. C, et. 7, ap. 118, sectorul  100.000 lei fiecare;
V‚lcea, domiciliat Ón localitatea Brezoi, str. Panduri   6; Ancu˛a Georgeta-Violeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„       – fondatori: Hadnagy Simona, cu cet„˛enie
nr. 135, jude˛ul V‚lcea; Gl„van Virgil-Silviu, cu     la 6.08.1975 Ón Bucure∫ti, str. R‚mnicu V‚lcea       rom‚n„, n„scut„ la data de 26.03.1968 Ón Petro∫ani,
cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 20.01.1968 Ón     nr. 13–15, bl. S30A, ap. 10, sectorul 3; Gheorghe      jude˛ul Hunedoara, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
comuna Deveselu, jude˛ul Olt, domiciliat Ón Sinaia,    Aurora, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la 26.03.1974 Ón      str. Serg. L„˛ea Gheorghe, nr. 14, bl. C35, sc. A,
calea Moroieni nr. 26, bl. 13, sc. C, et. 4, ap. 58,    comuna Movileni, jude˛ul Olt, domiciliat„ Ón        ap. 31, sectorul 6, ∫i Ploscariu Florinel, cu cet„˛enie
jude˛ul Prahova; Dobre C„t„lin-George, cu cet„˛enie    Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 190, bl. 205, sc. A,    rom‚n„, n„scut la data de 24.09.1967 Ón M„r„∫e∫ti,
rom‚n„, n„scut la data de 15.02.1980 Ón Bucure∫ti,     et. 8, ap. 10, sectorul 2 ∫i Dumitrescu George-Daniel,   jude˛ul Vrancea, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Serg.
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Laborator nr. 133,      cet„˛ean rom‚n, n„scut la 12.08.1975 Ón Bucure∫ti,     L„˛ea Gheorghe, nr. 14, bl. C35, sc. A, ap. 31,
bl. S5, sc. 1, ap. 46, sectorul 3, ∫i Societatea
                              domiciliat Ón comuna Meri∫ani, jude˛ul Arge∫.        sectorul 6;
Comercial„ ROMARTA — S.A., persoan„ juridic„
                                – administrator: Ancu˛a Georgeta-Violeta, cu o       – administrator: Hadnagy Simona, cu o durat„ a
rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Mircea Vod„,
                              durat„ a mandatului de 4 ani;                mandatului de 4 ani;
nr. 34, bl. M1, et. 8, ap. 29-30, sectorul 3;
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 513
  – administrator: P„un Mihai Emil, cu o durat„ a
                              activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,  – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi
mandatului de 4 ani;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN      consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de     ∫i tutun;
7722 – realizare ∫i furnizare de programe;         studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru        – activitatea principal„: cod CAEN 5136 – comer˛
  – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –        afaceri ∫i management.                   cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i cu produse
realizare ∫i furnizare de programe.              – activitatea principal„: cod CAEN 7414 —        zaharoase (import-export).
  (60/44.048)                      activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
                                                              (64/44.052)
                              management.
              *                  (62/44.050)                                     *

     Societatea Comercial„                            *                      Societatea Comercial„
   UNION EXPRESS — S.R.L., Bucure∫ti                                             NESTE INTERNATIONAL — S.R.L.
                                   Societatea Comercial„
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309686                                               Bucure∫ti
                                  NADIA 2000 — S.R.L., Bucure∫ti
         EXTRAS                                                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309570
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309813
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                                     EXTRAS
        NR. 9699/SC                          EXTRAS
                                                             AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
      din 22 noiembrie 2001                                                   NR. 9693/SC
                                     NR. 9656/SC
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir                                            din 21 noiembrie 2001
                                    din 21 noiembrie 2001
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
                                                             Judec„tor delegat       — Ion Stanciu
  Œn baza cererii nr. 140910 din data de 7.11.2001      Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
                                                             Referent O.R.C.M.B.      — Maria fio˛an
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului                                     Œn baza cererii nr. 147773 din data de 16.11.2001
                               Œn baza cererii nr. 147271 din data de 16.11.2001
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
J 40/9831/2001;                      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  – denumirea ∫i forma juridic„: UNION EXPRESS —                                     – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
S.R.L.;                                                        J 40/9836/2001;
                              J 40/9834/2001;
  – sediul social: Bucure∫ti, Bd. Metalurgiei nr. 132,                                  – denumirea ∫i forma juridic„: NESTE
                               – denumirea ∫i forma juridic„: NADIA 2000 —
sectorul 4;                                                      INTERNATIONAL — S.R.L.;
                              S.R.L.;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          – sediul social: Bucure∫ti, Str. Cl„bucet nr. 35,
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:         – sediul social: Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu, nr. 73,
                              bl. 3, sc. 1, et. 6, ap. 26, sectorul 6;          sectorul 1;
3.000.000 lei, v„rsat integral la data de 7.11.2001;                                   – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i sociale a   – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               – capital social total subscris ∫i v„rsat:         – capital social total subscris ∫i v„rsat:
100.000 lei fiecare;
                              300.000.000 lei, v„rsat integral la data de         2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 13.09.2001;
  – fondatori: Tender Ovidiu Lucian, cu cet„˛enie
                              30.10.2001, participarea str„in„ fiind de           – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
rom‚n„, n„scut la data de 11.07.1956 Ón Timi∫oara,
domiciliat Ón Timi∫oara, Calea Doroban˛ilor, bl. D3,    150.000.000 lei;                      100.000 lei fiecare;
ap. 7, ∫i Gavra Bogdan Alexandru, cu cet„˛enie        – capitalul social este divizat Ón 3.000 p„r˛i       – fondatori: Nu˛„ Adrian-George, cu cet„˛enie
rom‚n„, n„scut la data de 12.01.1971 Ón Turnu       sociale a 100.000 lei fiecare;               rom‚n„, n„scut la data de 31.03.1969 Ón G„e∫ti,
M„gurele, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón          – fondatori: Edalat Fathi Irlo, cu cet„˛enie       jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Bucure∫ti, str. Constantin Titel Petrescu nr. 16,     iranian„, n„scut la data de 22.12.1970 Ón Irak,       str. C„p‚lna nr. 2-4, bl. 6F, sc. B, ap. 70, sectorul 1,
bl. C31, sc. A, et. 1, ap. 9, sectorul 6;         Teheran, domiciliat Ón Iran, Teheran, ∫i Stelu˛a,      ∫i Simescu Diana Isabela, cu cet„˛enie rom‚n„,
  – administrator: Gavra Bogdan Alexandru;        Fathi Irlo, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de     n„scut„ la data de 6.04.1972 Ón comuna Vi∫ina,
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 634 –   31.01.1978 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón localitatea G„e∫ti,
activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;         str. Cerni∫oara nr. 46, bl. P18, sc. 1, ap. 2, sectorul   str. Nicolae Titulescu nr. 4A, bl. 25, sc. A, et. 3,
  – activitatea principal„: cod CAEN 6340 –        6;                             ap. 11;
activit„˛i ale altor agen˛ii de transport.          – administrator: Stelu˛a Fathi Irlo;            – administrator: Nu˛„ Adrian-George;
  (61/44.049)                        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 515 –
                              – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele      comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
              *                dec‚t cele alimentare;                   neagricole ∫i cu de∫euri;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2119/13.XII.2001
  – activitatea principal„: cod CAEN 5151 – comer˛         Societatea Comercial„                – sediul social: Bucure∫ti, bd. Regina Elisabeta,
cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i   ROMARTA 2001 COM — S.R.L., Bucure∫ti          nr. 30, sectorul 5;
cu produsele derivate.                                                  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309643
  (65/44.053)                                                     – capital social total subscris ∫i v„rsat:
                                       EXTRAS                  5.000.000 lei, v„rsat integral la data de 22.10.2001;
              *
                               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             – capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a
                                     NR. 9702/SC                 500.000 lei fiecare;
      Societatea Comercial„
                                    din 22 noiembrie 2001               – fondatori: Mohora Ioan, cu cet„˛enie rom‚n„,
    INTERENERGO — S.A., Bucure∫ti
                                                           n„scut la data de 27.04.1949 Ón Furcule∫ti, jude˛ul
                               Judec„tor delegat      — Maria Zamfir       Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Barajul
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309678
                               Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan       Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, ap. 84, sectorul 3, ∫i
         EXTRAS
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             Œn baza cererii nr. 144545 din data de 13.11.2001    Mohora Elena, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data
        NR. 9646/SC                 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    de 14.01.1950 Ón Ulmeni, jude˛ul Teleorman,
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Barajul Rovinari
      din 21 noiembrie 2001             Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      nr. 3, bl. Y13, sc. 5, ap. 84, sectorul 3;
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu        societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          – administrator: Mohora Ioan;
                               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – domeniul principal de activitate: cod CAEN 452
  Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
                              J 40/9838/2001;                      – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
  Œn baza cererii nr. 146521 din data de 15.11.2001     – denumirea ∫i forma juridic„: ROMARTA 2001        – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    COM — S.R.L.;                       de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       – sediul social: Bucure∫ti, bd. Mircea Vod„,
                                                             (68/44.056)
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      bl. M1, et. 8, ap. 30, sectorul 3;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          – durata de func˛ionare: nelimitat„;                        *
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – capital social total subscris ∫i v„rsat:
J 40/9837/2001;                      2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 8.11.2001;         Societatea Comercial„
  – denumirea ∫i forma juridic„: INTERENERGO —        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a     GLOBAL CERSI — S.R.L., Bucure∫ti
S.A.;                           100.000 lei fiecare;
  – sediul social: Bucure∫ti, intrarea Traian        – fondatori: Societatea Comercial„ ROMARTA —           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309589
Demetrescu nr. 14, sectorul 3;               S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
                                                                    EXTRAS
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          Bucure∫ti, bd. Mircea Vod„, nr. 34, bl. M1, et. 8,
                                                            AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:       ap. 29-30, sectorul 3, ∫i Societatea Comercial„
                              UNITED CAPITAL — S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„,             NR. 9719/SC
25.000.000 lei, v„rsat integral la data de 15.11.2001,
participarea str„in„ fiind de 11.000.000 lei;       cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 45, bl. E3,           din 22 noiembrie 2001
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale  sc. 2A, et. 3, ap. 42, sectorul 3;
                               – administrator: Br„ileanu Liliana, cu cet„˛enie      Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
a 250.000 lei fiecare;
                              rom‚n„, n„scut„ la data de 10.11.1950 Ón M„cin,        Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
  – fondatori: Paicu Mihail-Dan, cu cet„˛enie
rom‚n„, n„scut la data de 25.04.1951 Ón Bucure∫ti,     jude˛ul Tulcea, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea 13      Œn baza cererii nr. 199112 din data de 20.11.2001
                              Septembrie nr. 121, bl. 127, sc. 1, et. 3, ap. 15,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ioni˛„ Vornicu nr. 4,                                  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              sectorul 5, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;
sectorul 2; M„ciuceanu Corneliu, cu cet„˛enie                                     la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 702
rom‚n„, n„scut la data de 1.10.1951 Ón Constan˛a,                                   Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                              – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
domiciliat Ón Bucure∫ti, intrarea Traian Demetrescu                                  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                              proprii sau Ónchiriate;
nr. 14, sectorul 3; Rusu ™tefana, cu cet„˛enie                                      – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               – activitatea principal„: cod CAEN 7020 –
rom‚n„, n„scut„ la data de 6.11.1959 Ón Bucure∫ti,                                  J 40/9840/2001;
                              Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
domiciliat„ Ón Bra∫ov, Pia˛a Teatrului nr. 5A, et. 3,                                  – denumirea ∫i forma juridic„: GLOBAL CERSI —
                              proprii sau Ónchiriate.
ap. 14, jude˛ul Bra∫ov; Mih„ilescu Victoria, cu                                    S.R.L.;
                                (67/44.055)
cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 11.11.1926 Ón                                    – sediul social: Bucure∫ti, str. C„derea Bastiliei
Dorohoi, jude˛ul Boto∫ani, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                 *                nr. 76, sectorul 1;
str. T‚rgu Neam˛ nr. 19B, bl. TS31, sc. 1, et. 8,                                    – durata de func˛ionare: nelimitat„;
ap. 50, sectorul 6, ∫i Societatea Comercial„             Societatea Comercial„
                                                             – capital social total subscris ∫i v„rsat:
PADDINGTON CORPORATE HOLDINGS LIMITED,             ALFATEC EXPERT — S.R.L., Bucure∫ti           2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 12.11.2001;
persoan„ juridic„ din Belize, cu sediul Ón Belize,
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309767          – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
Belize City, 60 Market Square P.O. Box 364;
                                                           100.000 lei fiecare;
  – administrator: M„ciuceanu Corneliu, cu o                EXTRAS
                                                             – fondatori: Cernea Sabin-Corneliu, cu cet„˛enie
durat„ a mandatului de 4 ani;                AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                     NR. 9698/SC                 rom‚n„, n„scut la data de 6.12.1969 Ón Bucure∫ti,
  – cenzori: Paicu Mihail-Dan, Rusu ™tefana ∫i
                                                           domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Pie˛ii nr. 33-35, bl. A7,
Societatea Comercial„ CONTAROM CONSULT —                din 22 noiembrie 2001
S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón                                    sc. B, ap. 54, sectorul 1, ∫i Simion Cristian, cu
Bucure∫ti, Strada Rotund„ nr. 4, bl. Y1A, sc. 4, et. 7,    Judec„tor delegat      — Maria Zamfir       cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 1.01.1968 Ón
ap. 200, sectorul 3, reprezentat prin Tudose Goslan      Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan       Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Strada Rotund„
Nistor, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de                                    nr. 2, bl. Y1C, sc. 1, et. 3, ap. 13, sectorul 3;
                               Œn baza cererii nr. 139137 din data de           – administratori: Cernea Sabin-Corneliu ∫i
20.10.1952 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea,       6.11.2001,∫i a actelor doveditoare depuse,
domiciliat Ón Bucure∫ti, Strada Rotund„ nr. 4,                                    Simion Cristian;
                              judec„torul delegat la Oficiul Registrului
bl. Y1A, sc. 4, et. 7, ap. 200, sectorul 3;                                       – domeniul principal de activitate: cod CAEN 515
                              Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti a dispus
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 401 –                                 – comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
                              autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
produc˛ia, transportul ∫i distribu˛ia energiei                                    neagricole ∫i cu de∫euri;
                              urm„toarele date:
electrice;                          – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – activitatea principal„: cod CAEN 5151 – comer˛
  – activitatea principal„: cod CAEN 4012 –        J 40/9839/2001;                      cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i
transportul ∫i distribu˛ia energiei electrice.        – denumirea ∫i forma juridic„: ALFATEC EXPERT —     cu produsele derivate.
   (66/44.054)                      S.R.L.;                            (69/44.057)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2119/13.XII.2001 con˛ine 16 pagini.                     Pre˛ul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO