Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

2001_1799 by tradetrek

VIEWS: 23 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 1799                                                           Luni, 15 octombrie 2001
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„
       MARLYN — S.R.L., Arad              SANCONS & ASSOCIATES — S.R.L., Arad                 FER-AGRO — S.R.L., Arad


  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI           NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                        J 02/567/2001                       J 02/561/2001
           J 02/569/2001

                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14179144             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14179152
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14179128

                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                    JUDEC√TORUL DELEGAT
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                    DE TRIBUNALUL ARAD                     DE TRIBUNALUL ARAD
        DE TRIBUNALUL ARAD                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             DE LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE             DE LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE
   DE LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE                 ™I AGRICULTUR√ ARAD                    ™I AGRICULTUR√ ARAD
        ™I AGRICULTUR√ ARAD
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                  IJ NR. 1637
                                                                  IJ NR. 1621
       IJ NR. 1641                       din 17 septembrie 2001,
                                                                 din 17 septembrie 2001,
                               definitiv„ la data de 17 septembrie 2001
      din 17 septembrie 2001,                                           definitiv„ la data de 17 septembrie 2001
                               Judec„tor delegat    — Stancu Carmen
  definitiv„ la data de 17 septembrie 2001                                       Judec„tor delegat    — Stancu Carmen
                               Referent O.R.C.     — Adriana Iacob
  Judec„tor delegat      — Stancu Carmen                                      Referent O.R.C.     — Adriana Iacob
                               Œn baza cererii de Ónregistrare nr. 8460 din data
  Referent O.R.C. Arad    — Adriana Iacob                                      Œn baza cererii de Ónregistrare nr. 8476 din data
                              de 13.09.2001 ∫i a actelor doveditoare depuse,
  Œn baza cererii de Ónregistrare nr. 8435 din data    judec„torul delegat la Oficiul Registrului         de 13.09.2001 ∫i a actelor doveditoare depuse,
                              Comer˛ului al Jude˛ului Arad a dispus autorizarea     judec„torul delegat la Oficiul Registrului
de 17.09.2001 ∫i a actelor doveditoare depuse,
                              ∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale SANCONS &      Comer˛ului al Jude˛ului Arad a dispus autorizarea
judec„torul delegat la Oficiul Registrului
                              ASSOCIATES — S.R.L., cu urm„toarele date:         ∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale FER-AGRO —
Comer˛ului al Jude˛ului Arad a dispus autorizarea
                               — num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       S.R.L., cu urm„toarele date:
∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale MARLYN —                                     – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              J 02/567/2001;
S.R.L., cu urm„toarele date:                 — cod unic de Ónregistrare: 14179144;          J 02/561/2001;
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         – denumire firm„ ∫i form„ juridic„: SANCONS &       – cod unic de Ónregistrare: 14179152;
J 02/569/2001;                       ASSOCIATES — S.R.L.;                     – denumire firm„ ∫i form„ juridic„: FER-AGRO —
  – cod unic de Ónregistrare: 14179128;           – sediul social: Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 27,   S.R.L.;
  – denumire firm„ ∫i form„ juridic„: MARLYN —      ap. 5/b;                           – sediul social: Arad, Str. Poetului nr. 105–107,
S.R.L.;                            – durata de func˛ionare: nelimitat„;          valabil p‚n„ la data de 3.09.2002;
  – sediul social: Arad, cartierul Faleza Sud, bl. 3,    – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care:   – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               – capital social v„rsat: 2.000.000 lei;          – capitalul social subscris: 20.000.000 lei, din
sc. B, et. 1, ap. 3;
                               – capitalul social divizat Ón: 20 p„r˛i sociale;    care:
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;        — capital social v„rsat: 20.000.000 lei;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care:   – date de identificare fondator: ™andor Florin, Ón     – capitalul social divizat Ón: 100 p„r˛i sociale;
  — capital social v„rsat: 2.000.000 lei;         calitate de asociat unic, n„scut la data de 13.09.1969    – valoarea unei p„r˛i sociale: 200.000 lei;
  – capitalul social divizat Ón: 20 p„r˛i sociale;    Ón localitatea Gherla, jude˛ul Cluj, cet„˛ean rom‚n,     – date de identificare fondatori: 1. Ferrari
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;       domiciliat Ón Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 27, ap.    Roberto, Ón calitate de asociat, n„scut la data de
  – date de identificare fondator: Bede Ileana, Ón    5/b, cod po∫tal 2900, telefon 057/285282, fax 057,
                                                           27.11.1960 Ón localitatea Arcene, Italia, cet„˛ean
calitate de asociat unic, n„scut„ la data de 3.02.1967   identificat cu C.I. seria A.R. nr. 074162, eliberat„ de
                                                           italian, domiciliat Ón Italia, localitatea Verdelino, Via
                              Poli˛ia Arad la data de 21.06.2001, cod numeric
Ón Arad, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, Str.                                  Dei Gigli, nr. 15, identificat cu pa∫aportul, seria J nr.
                              personal 1690913124031;
C„r„midarilor nr. 6, bl. 3, sc. B, ap. 3, cod po∫tal                                 881372, eliberat de autorit„˛ile italiene;
                               – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
2900, telefon 057/258592, fax 057, identificat„ cu                                    2. Societatea Comercial„ COMAGRI — S.R.L., Ón
                              748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
C.I. seria A.R. nr. 055395, eliberat„ de Poli˛ia Arad   Óntreprinderilor;                     calitate de asociat, de na˛ionalitate italian„, cu
la data de 17.01.2001, cod numeric personal           – activitatea principal„: cod CAEN 7484 – alte    sediul Ón Italia, Treviglio, Via Brigano nr. 53, actul
                              activit„˛i de servicii prestate Ón principal        de Ónfiin˛are 02438370161;
2670203020026;
                              Óntreprinderilor (activit„˛i de servicii prestate Ón     – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              principal Óntreprinderilor, inclusiv activit„˛i de     014 – servicii auxiliare (cu excep˛ia activit„˛ilor
745 – selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
                              asisten˛„ anterioare ∫i concomitente Ónfiin˛„rii      sanitar-veterinare);
  – activitatea principal„: cod CAEN 7450 – selec˛ia                                  – activitatea principal„: cod CAEN 0141 – servicii
                              societ„˛ii, activit„˛i de administrare, control,
∫i plasarea for˛ei de munc„ (intermedierea selec˛iei    urm„rire, gestionare, coordonare industrial„ ∫i      pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii ∫i
∫i plasarea for˛ei de munc„).               tehnic„ a produc˛iei ∫i a Óntreprinderilor).        protec˛ia fitosanitar„.
   (1/39.592)                         (2/39.593)                         (3/39.594)
              *                             *                             *
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1799/15.X.2001
      Societatea Comercial„              rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, splaiul Praporgescu nr.    ∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale WORK
  MAGIC INTERNATIONAL — S.R.L., Arad           17/19, bl. 9–13, ap. 20, cod po∫tal 2900, telefon 057,   CENTER — S.R.L., cu urm„toarele date:
                              fax 057, identificat„ cu B.I. seria H.N. nr. 362029,     – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              eliberat de Poli˛ia Arad la data de 8.09.1998, cod     J 02/568/2001;
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              numeric personal 2750713020062;                – cod unic de Ónregistrare: 141791798;
         J 02/570/2001
                               – domeniul principal de activitate: grupa CAEN       – denumire firm„ ∫i form„ juridic„: WORK
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14183862        182 – fabricarea de articole de Ómbr„c„minte ∫i      CENTER — S.R.L.;
                              lenjerie din materiale textile;                – sediul social: Arad, Str. Olimpiadei nr. 8–10;
       JUDEC√TORUL DELEGAT               – activitatea principal„: cod CAEN 1824 –         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
       DE TRIBUNALUL ARAD              fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i         – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care:
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          accesorii (fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte     — capital social v„rsat: 2.000.000 lei;
   DE LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE          ∫i accesorii (∫i sistem lohn)).                – capitalul social divizat Ón: 20 p„r˛i sociale;
       ™I AGRICULTUR√ ARAD               (5/39.596)                        – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                                           *                 – date de identificare fondatori: 1. Boar Silviu
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                         Florin, Ón calitate de asociat, n„scut la data
       IJ NR. 1655                      Societatea Comercial„              12.03.1968 Ón Arad, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                CABLENET — S.R.L., Ineu, jude˛ul Arad         Arad, str. Ha˛eg nr. 5, bl. 16, sc. E, ap. 13, cod po∫tal
      din 19 septembrie 2001,                                          2900, telefon 057/251725, fax 057, identificat„ cu
  definitiv„ la data de 19 septembrie 2001                                      C.I. seria A.R. nr. 046175, eliberat„ de Poli˛ia Arad
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 Judec„tor delegat   — fiiroga Dorin                                        la data de 31.10.2000; 2. Mo˛ Delia Daniela, Ón
                                      J 02/564/2001
 Referent O.R.C.    — Adriana Iacob                                        calitate de asociat, n„scut„ la data de 20.11.1973 Ón
  Œn baza cererii de Ónregistrare nr. 8499 din data         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14179187        Arad, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, Str.
de 13.09.2001 ∫i a actelor doveditoare depuse,                                    Olimpiadei nr. 8–10, cod po∫tal 2900, telefon 057,
judec„torul delegat la Oficiul Registrului               JUDEC√TORUL DELEGAT              fax 057, identificat„ cu C.I. seria A.R. nr. 008523,
Comer˛ului al Jude˛ului Arad a dispus autorizarea            DE TRIBUNALUL ARAD              eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de 6.09.1999;
∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale MAGIC          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
INTERNATIONAL — S.R.L., cu urm„toarele date:          DE LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE           745 – selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
  — num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:              ™I AGRICULTUR√ ARAD                – activitatea principal„: cod CAEN 7450 – selec˛ia
J 02/570/2001;                                                    ∫i plasarea for˛ei de munc„.
  — cod unic de Ónregistrare: 14183862;          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              (7/39.598)
  – denumire firm„ ∫i form„ juridic„: MAGIC               IJ NR. 1626                               *
INTERNATIONAL — S.R.L.;
  – sediul social: Arad, Str. Pelicanului nr. 28;           din 17 septembrie 2001,                   Cooperativa de Consum
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            definitiv„ la data de 17 septembrie 2001
                                                                 ™AGU, ™agu, jude˛ul Arad
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care:   Judec„tor delegat   — Stancu Carmen
  – capital social v„rsat: 2.000.000 lei;          Referent O.R.C.    — Adriana Iacob                  JUDEC√TORIA ARAD
  – capitalul social divizat Ón: 20 p„r˛i sociale;      Œn baza cererii de Ónregistrare nr. 8549 din data
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                                              JUDEfiUL ARAD
                              de 14.09.2001 ∫i a actelor doveditoare depuse,
  – date de identificare fondator: Kelemen Iolanda,    judec„torul delegat la Oficiul Registrului
Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de                                           DOSAR NR. 2151/2001
                              Comer˛ului al Jude˛ului Arad a dispus autorizarea
20.01.1949 Ón localitatea Zagon, jude˛ul Covasna,     ∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale CABLENET —           SENTINfiA CIVIL√ NR. 1571
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Arad, str. C„pitan       S.R.L., cu urm„toarele date:
Ignat, nr. 14, ap. 2, cod po∫tal 2900, telefon                                       ™edin˛a public„ din 5 martie 2001
                               — num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
057/211400, fax 057, identificat„ cu B.I. seria G.K.
                              J 02/564/2001;                        Instan˛a compus„ din:
nr. 732565, eliberat de Poli˛ia Arad la data de
                               — cod unic de Ónregistrare: 14179187;
10.11.1994, cod numeric personal 2490120020053;                                     Pre∫edinte        — Cristiana Mirea
                               – denumire firm„ ∫i form„ juridic„: CABLENET —
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                    Grefier         — Ana Semelbauer
                              S.R.L.;
745 – selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;
                               – sediul social: Ineu, Str. Mure∫ului nr. 6, bl. 35,    S-a luat Ón examinare cererea formulat„ de
  – activitatea principal„: cod CAEN 7450 – selec˛ia
                              ap. 8, jude˛ul Arad;                    petenta Cooperativa de Consum ™agu av‚nd ca
∫i plasarea for˛ei de munc„.
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;          obiect fuzionarea Cooeprativei de Consum Vinga la
  (4/39.595)
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care:  Cooperativa de Consum ™agu.
              *
                               – capital social v„rsat: 2.000.000 lei;          La apelul nominal se prezint„ pentru petent„
                               – capitalul social divizat Ón: 20 p„r˛i sociale;    consilier juridic Varga Gabriela.
      Societatea Comercial„
                               – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;        Procedura de citare este legal Óndeplinit„.
     NUOVA LINEA — S.R.L., Arad
                               – date de identificare fondator: C„prar Mihaela      Cererea s-a timbrat cu 150.000 lei tax„ judiciar„
                              Florica, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data   de timbru ∫i 3.000 lei timbru judiciar.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         de 16.10.1980 Ón localitatea Ineu, jude˛ul Arad,       S-a f„cut referatul cauzei, dup„ care, nefiind alte
         J 02/565/2001               cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea Ineu, Str.   probe de administrat, instan˛a declar„ terminat„
                              Mure∫ului nr. 6, bl. 35, ap. 8, cod po∫tal 2850,      faza probatorie ∫i acord„ cuv‚ntul Ón sus˛inerea Ón
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14179160        telefon 057, fax 057, identificat„ cu B.I. seria G.K.   fond a cauzei.
                              nr. 731026, eliberat de Poli˛ia Ineu la data de        Reprezentanta petentei solicit„ admiterea cererii
       JUDEC√TORUL DELEGAT              26.01.1994, cod numeric personal 2801016022989;      astfel cum a fost formulat„.
       DE TRIBUNALUL ARAD               – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          643 – radiocomunica˛ii;                             INSTANfiA
   DE LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE             – activitatea principal„: grupa CAEN 6432 –       Constat„ c„ prin cererea Ónregistrat„ la Judec„toria
       ™I AGRICULTUR√ ARAD             activit„˛i de televiziune (televiziune prin cablu –    Arad la data de 15.02.2001, petenta Cooperativa de
                              retransmisia programelor difuzate pe cale         Consum ™agu a solicitat ca prin sentin˛a ce se va
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           radioelectric„ terestr„ sau prin satelit, retransmisia   pronun˛a s„ se dispun„ fuzionarea Cooperativei de
       IJ NR. 1627                 de programe audiovizuale Ónregistrate prin diverse     Consum Vinga la Cooperativa de Consum ™agu, s„ se
      din 17 septembrie 2001,            mijloace, difuzarea programelor de concep˛ie        dispun„ preluarea de c„tre Cooperativa de Consum
  definitiv„ la data de 17 septembrie 2001        proprie).                         ™agu a Óntregului capital social al Cooperativei de
                                (6/39.597)                       Consum Vinga Ón sum„ de 110.258.000 lei (Ón care
 Judec„tor delegat   — Stancu Carmen
                                           *                sunt incluse at‚t p„r˛ile divizibile c‚t ∫i p„r˛ile
 Referent O.R.C.    — Adriana Iacob
                                                           indivizibile), precum ∫i a Óntregului personal, cu
  Œn baza cererii de Ónregistrare nr. 8505 din data         Societatea Comercial„              men˛iunea c„ Ón acest caz conducerea se va efectua
de 14.09.2001 ∫i a actelor doveditoare depuse,           WORK CENTER — S.R.L., Arad            prin organele de conducere ale cooprativei.
judec„torul delegat la Oficiul Registrului                                        Totodat„, petenta a mai solicitat s„ se dispun„
Comer˛ului al Jude˛ului Arad a dispus autorizarea
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         radierea Cooperativei de Consum Vinga de la
∫i Ónregistrarea Societ„˛ii Comerciale NUOVA LINEA —
                                      J 02/568/2001               Oficiul registrului comer˛ului ∫i de la Direc˛ia
S.R.L., cu urm„toarele date:
                                                           finan˛elor publice ∫i efectuarea men˛iunilor de
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14179179        fuzionare cu Cooperativa de Consum ™agu.
J 02/565/2001;
                                                             Œn motivarea cererii petenta a depus la dosar
  – cod unic de Ónregistrare: 14179160;               JUDEC√TORUL DELEGAT
  – denumire firm„ ∫i form„ juridic„: NUOVA                                     hot„r‚rile adun„rilor generale ale celor dou„ unit„˛i
                                    DE TRIBUNALUL ARAD              ∫i bilan˛urile contabile, precum ∫i procesele-verbale
LINEA — S.R.L.;
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           de fuziune, respectiv preluarea prin absorb˛ie.
  – sediul social: Arad, Str. Rena∫terii nr. 61–63;
                                DE LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE            Œn deliberare, instan˛a re˛ine faptul conform
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                    ™I AGRICULTUR√ ARAD              c„ruia cu prilejul adun„rii generale a Cooperativei
  – capitalul social subscris: 10.000.000 lei, din
care:                                                         de Consum ™agu din data de 31 martie 2000 s-a
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           aprobat propunerea consiliului de administra˛ie a
  – capital social v„rsat: 10.000.000 lei;
  – capitalul social divizat Ón: 100 p„r˛i sociale;          IJ NR. 1638                 Cooperativei de Consum ™agu de a fuziona cu
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;            din 17 septembrie 2001,            Cooperativa de Consum Vinga, hot„r‚nd preluarea
  – date de identificare fondatori: 1. Caron        definitiv„ la data de 17 septembrie 2001        prin absorb˛ie a Cooperativei de Consum Vinga.
Tarcisio, Ón calitate de asociat, n„scut la data de                                   Adunarea general„ a Cooperativei de Consum
                               Judec„tor delegat   — Stancu Carmen          Vinga, Óntrunit„ Ón condi˛iile art. 30–35 din Legea
5.11.1941 Ón localitatea Monselice, Italia, cet„˛ean
                               Referent O.R.C.    — Adriana Iacob          nr. 109/1996, Ón data de 23.08.2000, hot„r„∫te
italian, domiciliat Ón Italia, localitatea Rovigo, Via
Puccini nr. 4, identificat cu pa∫aportul seria Y nr.     Œn baza cererii de Ónregistrare nr. 8568 din data    fuzionarea Cooperativei de Consum Vinga la
054308, eliberat de autorit„˛ile italiene la data de    de 17.09.2001 ∫i a actelor doveditoare depuse,       Cooperativa de Consum ™agu, deoarece Cooperativa
18.02.1999; 2. Halo∫ Gianina, Ón calitate de asociat,   judec„torul delegat la Oficiul Registrului         de Consum Vinga a ajuns Ón situa˛ia imposibilit„˛ii
n„scut„ la data de 13.07.1975 Ón Arad, cet„˛ean      Comer˛ului al Jude˛ului Arad a dispus autorizarea     realiz„rii obiectului de activitate.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 1799/15.X.2001                    3
  Constat‚nd c„ sunt Óntrunite prevederile art. 170    Asociat: Palade N. Viorel, Ón calitate de asociat      Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
lit. b, 172 ∫i 173 din Legea nr. 109/1996, coroborat   unic, n„scut la data de 11.09.1962 Ón localitatea       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
cu art. 10 din Legea nr. 109/1996, instan˛a va      Secuieni, jude˛ul Bac„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      Comerciale AGROINTER GRUP — S.R.L. ∫i
admite cererea petentei prin care Óncuviin˛eaz„     Ón Bac„u, str. ™tefan cel Mare nr. 25, bl. 25, sc. C,     dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
fuzionarea Cooperativei de Consum Vinga la        ap. 18, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon
Cooperativa de Consum ™agu ∫i dispune preluarea     034179330, identificat cu B.I. seria G.K. nr. 702017,      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
de c„tre Cooperativa de Consum ™agu a Óntregului     eliberat de Poli˛ia Bac„u la data de 30.06.1994, cod        Admite cererea formulat„ de Cojocaru (Alexa)
capital social al Cooperativei de Consum Vinga Ón    numeric personal 1620911040031.                Gh. Elena, domiciliat„ Ón Moine∫ti, Str. P„cii nr. 54,
sum„ de 110.258.000 lei, precum ∫i a Óntregului       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       ∫i, Ón consecin˛„:
personal, iar conducerea se va efectua prin organele   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu         Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea
de conducere ale Cooperativei de Consum ™agu.      denumirea ELECTROINSTAL, av‚nd sediul social Ón        Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
  Instan˛a va dispune radierea Cooperativei de     Bac„u, str. ™tefan cel Mare, nr. 25, bl. 25, sc. C, et.    AGROINTER GRUP — S.R.L. cu urm„toarele date:
Consum Vinga din registrul comer˛ului ∫i de la      4, ap. 18, valabil pe o durat„ nelimitat„.             Asocia˛i:
Direc˛ia finan˛elor publice ∫i efectuarea men˛iunilor    Obiectul de activitate                     1. Cojocaru (Alexa) Gh. Elena, n„scut„ la data de
de fuziune cu Cooperativa de Consum ™agu.          Domeniul principal: 453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i     3.04.1966 Ón Com„ne∫ti, jude˛ul Bac„u, cet„˛ean
                             izola˛ii.                           rom‚n, domiciliat„ Ón Moine∫ti, Str. P„cii nr. 54,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii hot„r„∫te:      Activitatea principal„: 4531 – lucr„ri de instala˛ii    jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5478, telefon 034/374065,
  Admite cererea formulat„ de petenta Cooperativa    electrice.                           fax 092255479, identificat„ cu B.I. seria G.X. nr.
de Consum Sagu, cu sediul Ón ™agu nr. 178, jude˛ul     Obiectul de activitate este conform actului         333229, eliberat de Poli˛ia Moine∫ti la data de
Arad.                          constitutiv autentificat cu nr. 290/12.09.2001.        8.09.1997, cod numeric personal 2660403043762;
  Œncuviin˛eaz„ fuzionarea Cooperativei de         Capitalul social: capitalul social subscris este de       2. Cojocaru C. Constantin, n„scut la data de
Consum Vinga la Cooperativa de Consum ™agu ∫i      2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei, num„rul total de     15.06.1967 Ón Com„ne∫ti, jude˛ul Bac„u, cet„˛ean
dispune preluarea de c„tre Cooperativa de Consum     p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.  rom‚n, domiciliat Ón Moine∫ti, Str. P„cii nr. 54,
™agu a Óntregului capital social al Cooperativei de     Participarea asociatului la capitalul social:        jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5478, telefon 034/374065,
Consum Vinga Ón sum„ de 110.258.000 lei, precum       Palade N. Viorel – aport la capital 2.000.000 lei,     identificat cu B.I. seria G.V. nr. 097651, eliberat de
∫i a Óntregului personal, iar conducerea se va      data v„rs„rii aportului este 11.09.2001, echival‚nd      Poli˛ia Moine∫ti la data de 15.05.1997, cod numeric
efectua prin organele de conducere ale Cooprativei    cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul       personal 1670615045867.
de Consum Vinga.                     social total, av‚nd cota de participare la             Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Dispune radierea Cooperativei de Consum Vinga     beneficii/pierderi de 100 %.                  r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
din registrul comer˛ului ∫i de la Direc˛ia Finan˛elor    Administrator: Palade N. Viorel, cet„˛ean rom‚n,      denumirea AGROINTER GRUP, av‚nd sediul social
Publice Arad ∫i efectuarea men˛iunilor de fuzionare   n„scut la data de 11.09.1962 Ón localitatea Secuieni,     Ón Com„ne∫ti, Str. Republicii nr. 14, bl. 14, ap. 16,
cu Cooperativa de Consum ™agu.              jude˛ul Bac„u, cod numeric personal 1620911040031,       valabil pe o durat„ nelimitat„.
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la comunicare.   domiciliat Ón Bac„u, str. ™tefan cel Mare, nr. 25, bl.       Obiectul de activitate
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din 5 martie 2001.   25, sc. C, ap. 18, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5500,         Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul
  (8/39.599)                      telefon 034179330, av‚nd puteri depline.            Ón magazine nespecializate.
             *                 Durata societ„˛ii: nelimitat„.                 Activitatea principal„: 5212 – comer˛ cu
                              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
      Societatea Comercial„             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          predominant„ de produse nealimentare.
    ELECTROINSTAL — S.R.L., Bac„u            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la          Capitalul social: capitalul social subscris este de
                                                            50.000.000 lei, v„rsat 50.000.000 lei, num„rul total
                             pronun˛are.
                                                            de p„r˛i sociale: 500; valoarea unei p„r˛i sociale:
                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 18 septembrie 2001.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                       100.000 lei.
                              R„mas„ irevocabil„ la data de 18 septembrie
       J 04/599/19.09.2001                                              Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                             2001, prin renun˛are la recurs.
                                                              1. Cojocaru (Alexa) Gh. Elena – aport la capital
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14183897          (9/39.600)
                                                            25.000.000 lei, data v„rs„rii aportului este
                                           *
                                                            13.09.2001, echival‚nd cu 250 p„r˛i sociale,
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
      DE TRIBUNALUL BAC√U                    Societatea Comercial„
                                                            cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                AGROINTER GRUP — S.R.L.
                                                              2. Cojocaru C. Constantin – aport la capital
                                   Com„ne∫ti, jude˛ul Bac„u
                                                            25.000.000 lei, data v„rs„rii aportului este
     DOSAR NR. 6388/12.09.2001                                           13.09.2001, echival‚nd cu 250 p„r˛i sociale,
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
       ŒNCHEIEREA NR. 2911
                                    J 04/600/19.09.2001               cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %.
       din 18 septembrie 2001
                                                              Administratori: 1. Cojocaru (Alexa) Gh. Elena,
 Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14183927          cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 3.04.1966 Ón
 Referent grefier    — Frunz„ Carmen                                        Com„ne∫ti, jude˛ul Bac„u, cod numeric personal
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Palade          JUDEC√TORUL DELEGAT                2660403043762, domiciliat„ Ón Moine∫ti, Str. P„cii
N. Viorel privind autorizarea constituirii ∫i             DE TRIBUNALUL BAC√U                nr. 54, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5478, telefon
Ónmatricularea    Societ„˛ii   Comerciale        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            034/374065,l fax 092255479, av‚nd puteri depline;
ELECTROINSTAL — S.R.L.                                                 2. Cojocaru C. Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                                   DOSAR NR. 6475/14.09.2001             data de 15.06.1967 Ón Com„ne∫ti, jude˛ul Bac„u, cod
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            numeric personal 1670615045867, domiciliat Ón
                                    ŒNCHEIEREA NR. 2914               Moine∫ti, Str. P„cii nr. 54, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal
  Asupra cererii de fa˛„:
                                    din 18 septembrie 2001              5478, telefon 034/374065, av‚nd puteri depline.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 12.09.2001 cu nr. 6388, petentul Palade N. Viorel      ™edin˛a din 18 septembrie 2001               Durata societ„˛ii: nelimitat„.
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea                                   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              Judec„tor delegat     — Opri∫ Mirela          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Societ„˛ii Comerciale ELECTROINSTAL — S.R.L. Ón
                              Referent grefier     — Frunz„ Carmen            Punct de lucru Ón Com„ne∫ti, Str. Republicii nr.
registrul comer˛ului.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de          14, bl. 14, ap. 18, jude˛ul Bac„u.
Ónscrisuri: 1. dovada achit„rii taxei de registru cu   Cojocaru (Alexa) Gh. Elena privind autorizarea           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
nr. 77552 din data de 12.09.2001; 2. dovada de plat„   constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale      pronun˛are.
a public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei cu nr.   AGROINTER GRUP — S.R.L.                      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 18 septembrie 2001.
77554 din data de 12.09.2001; 3. declara˛ie cu nr.                                     R„mas„ irevocabil„ la data de 18 septembrie
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT               2001, prin renun˛are la recurs.
6388 din data de 12.09.2001; 4. certificatul de cazier
judiciar cu nr. 93328 din data de 7.08.2001, eliberat    Asupra cererii de fa˛„:                     (10/39.601)
de Poli˛ia Bac„u; 5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                   *
capitalului social cu nr. 3246 din data de        de 14.09.2001 cu nr. 6475, petenta Cojocaru (Alexa)
11.09.2001, eliberat„ de B.C.R., Sucursala Bac„u; 6.   Gh. Elena a solicitat autorizarea constituirii ∫i             Societatea Comercial„
contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 9636 din     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale AGROINTER            MAZZONI LEGNO — S.R.L., Bac„u
data de 26.05.1992; 7. contractul de comodat din     GRUP — S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
data de 12.09.2001; 8. actul constitutiv cu nr. 290     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
din data de 12.09.2001; 9. specimen de semn„tur„     Ónscrisuri: 1. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului                J 04/601/19.09.2001
cu nr. 6388 din data de 12.09.2001.           capitalului social cu nr. 3641 din data de 13.09.2001; 2.
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul    contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 75 din data de          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 11286448
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    6.01.1994; 3. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr.
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón  2007 din data de 10.03.1994; 4. declara˛ie pe proprie           JUDEC√TORUL DELEGAT
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„torelor   r„spundere cu nr. 6475 din data de 14.09.2001;               DE TRIBUNALUL BAC√U
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale   5.certificatul de cazier judiciar cu nr. 97302 din data de      LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     13.09.2001; 6. certificatul de cazier judiciar cu nr.           ™I AGRICULTUR√ BAC√U
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii   97308 din data de 13.09.2001; 7. dovada de plat„ a
Comerciale ELECTROINSTAL — S.R.L. ∫i dispun‚nd      public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei cu nr.            DOSAR NR. 6522/18.09.2001
Ónmatricularea acesteia.                 77871 din data de 13.09.2001; 8. dovada achit„rii taxei
                             de registru cu nr. 77870 din data de 13.09.2001; 9. actul          ŒNCHEIEREA NR. 2922
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                           din 18 septembrie 2001
                             constitutiv cu nr. 321 din data de 17.09.2001;
  Admite cererea formulat„ de Palade N. Viorel,     10. contractul de comodat din data de 17.09.2001.        ™edin˛a din data de 18 septembrie 2001
domiciliat Ón Bac„u, str. ™tefan cel Mare, nr. 25, bl.   Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
                                                             Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela
25, sc. C, et. 4, ap. 18, ∫i, Ón consecin˛„:       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                                                             Referent         — Matei Dana
  Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea  legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Mazzoni
ELECTROINSTAL — S.R.L. cu urm„toarele date:       din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      Franco privind autorizarea constituirii ∫i
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1799/15.X.2001
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MAZZONI              Societatea Comercial„            personal 1750613040010, domiciliat Ón Bac„u, str.
LEGNO — S.R.L.                            ITALACTIV — S.R.L., Bac„u           Martir Horia, nr. 15, jude˛ul Bac„u, telefon
                                                          094616110;
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           2. Macovei (Alban) M. Ramona Mihaela, cet„˛ean
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Asupra cererii de fa˛„:                        J 04/602/19.09.2001
                                                          rom‚n, n„scut„ la data de 3.11.1977 Ón Bac„u, cod
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                numeric personal 2771103040075, domiciliat„ Ón
de 18.09.2001 cu nr. 6522, petentul Mazzoni Franco         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14183900       Bac„u, Str. Miori˛ei nr. 17, bl. 17, sc. A, ap. 6, jude˛ul
                                                          Bac„u.
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              Durata societ„˛ii: nelimitat„.
Societ„˛ii Comerciale MAZZONI LEGNO — S.R.L. Ón            DE TRIBUNALUL BAC√U              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
registrul comer˛ului.                       LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele          ™I AGRICULTUR√ BAC√U              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
Ónscrisuri: 1. cerere de Ónmatriculare nr.                                     Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare
6522/18.09.2001; 2. actul constitutiv cu nr.             DOSAR NR. 6437/13.09.2001           prin grija Camerei de Comer˛, Industrie ∫i
316/17.09.2001; 3. contractul de comodat din              ŒNCHEIEREA NR. 2912            Agricultur„ a Jude˛ului Bac„u. Atrage aten˛ia
17.09.2001; 4. sentin˛a civil„ nr. 8384/22.10.1999;           din 18 septembrie 2001           peti˛ionarului asupra ob˛inerii avizelor neceare
5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                   pentru desf„∫urarea obiectului de activitate propus.
                              ™edin˛a din data de 18 septembrie 2001          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
social nr. 41022/13.09.2001; 6. declara˛ie nr.
                               Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela        pronun˛are.
1474/17.09.2001; 7. dovada achit„rii taxei de
                               Referent        — Matei Dana           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 18 septembrie 2001.
registru nr. 78007/17.09.2001; 8. dovada achit„rii                                  R„mas„ irevocabil„ la data de 18 septembrie
taxei de registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Macovei
                              Gh. Codrin Paul privind autorizarea constituirii ∫i   2001, prin renun˛are la recurs.
al Rom‚niei nr. 78008/17.09.2001.             Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ITALACTIV —      (12/39.603)
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     S.R.L.                                       *
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                   Societatea Comercial„
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                               Asupra cererii de fa˛„:                     ANCOTECH — S.R.L., Bac„u
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      de 13.09.2001 cu nr. 6437, petentul Macovei Gh.       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              Codrin Paul a solicitat autorizarea constituirii ∫i
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                                          J 04/603/20.09.2001
                              Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ITALACTIV —
Comerciale MAZZONI LEGNO — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                              S.R.L. Ón registrul comer˛ului.                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14189547
Ónmatricularea acesteia.                   Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              Ónscrisuri: 1. cererea de Ónmatriculare nr.             JUDEC√TORUL DELEGAT
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                              6437/13.09.2001; 2. actul constitutiv nr.              DE TRIBUNALUL BAC√U
  Admite cererea formulat„ de Mazzoni Franco,       301/13.09.2001; 3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului       LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE
domiciliat Ón Faena, Via Gazzolo nr. 1, ∫i, Ón       capitalului social nr. 5127284/28.08.2001;              ™I AGRICULTUR√ BAC√U
consecin˛„:                        4.  certificatul   de  cazier   judiciar  nr.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   95722/30.08.2001; 5. declara˛ie pe proprie             DOSAR NR. 6503/17.09.2001
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    r„spundere nr. 6437/13.09.2001; 6.certificatul de
                                                                 ŒNCHEIEREA NR. 2952
Comerciale MAZZONI LEGNO — S.R.L. cu            cazier judiciar nr. 95721/30.08.2001; 7. procur„
                                                                 din 19 septembrie 2001
                              special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire nr.
urm„toarele date:
                              3398/4.09.2001; 8. contractul de comodat din       ™edin˛a din data de 19 septembrie 2001
  Asociat: Mazzoni Franco, Ón calitate de asociat
                              13.09.2001; 9. dovada achit„rii taxei de registru nr.   Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela
unic, n„scut la data de 4.03.1951 Ón localitatea      76724/5.09.2001; 10. dovada de plat„ a public„rii Ón
Brisighella, Italia, cet„˛ean italian, domiciliat Ón                                 Referent grefier     — Frunz„ Carmen
                              Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 76725/5.09.2001.
Italia, localitatea Faenza, Via Gazzolo nr. 1, posesor    Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Breahna
al pa∫aportului seria P nr. 983762, eliberat de      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    T. Codrin ™tefan privind autorizarea constituirii ∫i
Ambasada Bangkok la data de 14.01.1997           legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón  Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ANCOTECH —
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor  S.R.L.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale         JUDEC√TORUL DELEGAT
denumirea MAZZONI LEGNO, av‚nd sediul social        Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                              prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    Asupra cererii de fa˛„:
Ón Bac„u, str. Izvoare nr. 87, valabil pe o durat„                                  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              Comerciale ITALACTIV — S.R.L. ∫i dispun‚nd
nelimitat„.                                                    de 17.09.2001 cu nr. 6503, petentul Breahna T.
                              Ónmatricularea acesteia.
  Obiectul de activitate                                             Codrin ™tefan a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  Domeniul principal: 201 – prelucrarea brut„ a       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ANCOTECH —
lemnului ∫i impregnarea lemnului.                                         S.R.L. Ón registrul comer˛ului.
                                Admite cererea formulat„ de Macovei Gh. Codrin
  Activitatea principal„: 2010 – prelucrarea brut„ a                                 Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              Paul, domiciliat Ón Bac„u, str. Martir Horia, nr. 15,
                                                          Ónscrisuri: 1. cererea de Ónmatriculare nr.
lemnului ∫i impregnarea lemnului.             ∫i, Ón consecin˛„:
                                                          6503/17.09.2001; 2. actul constitutiv nr.
  Capitalul social: tipul de participare: privat str„in    Autorizeaz„   constituirea    ∫i  dispune
                                                          313/17.09.2001; 3. contractul de v‚nzare-cump„rare
100 %; capitalul social subscris este de 2.000.000 lei;  Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                                                          nr. 1955/6.03.1991; 4. contractul de comodat din
capitalul social v„rsat este de 2.000.000 lei, din care  Comerciale ITALACTIV — S.R.L. cu urm„toarele
                                                          data de 17.09.2001; 5. dovada efectu„rii
66 $; participarea str„in„ la capitalul social este de   date:
                                                          v„rs„m‚ntului     capitalului    social   nr.
                                Asociat: Macovei Gh. Codrin Paul, Ón calitate de
2.000.000 lei, din care 66 $; num„rul total de p„r˛i                                9018405/10.09.2001; 6. certificatul de cazier judiciar
                              asociat unic, n„scut la data de 13.06.1975 Ón Bac„u,
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                               nr. 281902/4.09.2001; 7. declara˛ie pe proprie
                              jude˛ul Bac„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bac„u,   r„spundere nr. 6503/17.09.2001; 8. certificatul de
  Participarea asociatului la capitalul social:      str. Martir Horia, nr. 15, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal
  Mazzoni Franco – aport la capital 2.000.000 lei,                                cazier nr. 95684/30.08.2001; 9. declara˛ie pe proprie
                              5500, posesor al B.I. seria H.C. nr. 633251, eliberat  r„spundere nr. 6503/17.09.2001; 10. dovada
din care 66 $, data v„rs„rii aportului este        de Poli˛ia Bac„u la data de 19.02.1999, cod numeric   achit„rii taxei de registru nr. 78111/17.09.2001;
13.09.2001, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,        personal 1750613040010.                 11. dovada de plat„ a public„rii Ón Monitorul Oficial
reprezent‚nd 100 % capitalul social, av‚nd cota de       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu   al Rom‚niei nr. 78112/17.09.2001.
participare la beneficii/pierderi de 100 %.        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Administrator: Mazzoni Franco, cet„˛ean italian,    denumirea ITALACTIV, av‚nd sediul social Ón       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
n„scut la data de 4.03.1951 Ón localitatea Brisighella,  Bac„u, str. Martir Horia, nr. 15, valabil pe o durat„  legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                              nelimitat„.                       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
domiciliat Ón Italia, localitatea Faenza, Via Gazzolo
                                Obiectul de activitate               din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
nr. 1, telefon 095212364.
                                Domeniul principal: 511 – activit„˛i de       Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.             intermediere Ón comer˛ul cu ridicata.          prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Activitatea principal„: 5113 – intermedieri Ón   Comerciale ANCOTECH — S.R.L. ∫i dispun‚nd
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        comer˛ul cu material lemnos ∫i de construc˛ii.     Ónmatricularea acesteia.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al         Capitalul social: tipul de participare: privat
Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare       authoton 100 %; capitalul social subscris este de     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
prin grija Camerei de Comer˛, Industrie ∫i         2.000.000 lei; capitalul social v„rsat este de       Admite cererea formulat„ de Breahna T. Codrin
Agricultur„ a Jude˛ului Bac„u. Atrage aten˛ia       2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;   ™tefan, domiciliat Ón Bac„u, str. Cremenea nr. 2,
peti˛ionarului asupra ob˛inerii avizelor necesare     valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        bl. 2, sc. D, ap. 12, ∫i, Ón consecin˛„:
                                Participarea asociatului la capitalul social:     Autorizeaz„     constituirea   ∫i dispune
pentru desf„∫urarea obiectului de activitate propus.
                                Macovei Gh. Codrin Paul – aport la capital     Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                              2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului este       Comerciale ANCOTECH — S.R.L. cu urm„toarele
pronun˛are.
                              28.08.2001, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,       date:
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 18 septembrie 2001.      reprezent‚nd 100 % capitalul social, av‚nd cota de     Asocia˛i:
  R„mas„ irevocabil„ la data de 18 septembrie       participare la beneficii/pierderi de 100 %.        1. Breahna T. Codrin ™tefan, n„scut la data de
2001, prin renun˛are la recurs.                Administratori:                   28.12.1975 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u, cet„˛ean rom‚n,
   (11/39.602)                        1. Macovei Gh. Paul Codrin, cet„˛ean rom‚n,     domiciliat Ón Bac„u, str. Cremenea nr. 2, bl. 2, sc. D,
              *                n„scut la data de 13.06.1975 Ón Bac„u, cod numeric   ap. 12, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5500, posesor al
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 1799/15.X.2001                    5
C.I. seria X.C. nr. 002370, eliberat„ de Poli˛ia Bac„u    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      domiciliat„ Ón Bac„u, str. M„r„∫ti nr. 42 bis, jude˛ul
la data de 9.06.1999, cod numeric personal        Ónscrisuri: 1. cerere de Ónmatriculare nr. 6525/18.09.2001;  Bac„u, telefon 034187673.
1751228040067;                      2. actul constitutiv nr. 324/18.09.2001; 3. contractul de    Durata societ„˛ii: nelimitat„.
  2. Serediuc V. Andrei, n„scut la data de        comodat din data de 18.09.2001; 4. adeverin˛„ prim„rie      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
25.02.1976 Ón Roman, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean       nr. 2361/11.09.2001; 5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
rom‚n, domiciliat Ón Roman, str. Smirodava, bl. 56,    capitalului social nr. 3265/13.09.2001; 6. certificatul de    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
sc. C, ap. 32, jude˛ul Neam˛, cod po∫tal 3550,      cazier judiciar nr. 96989/12.09.2001; 7. declara˛ie pe    pronun˛are.
posesor al B.I. seria G.A. nr. 805606, eliberat de    proprie r„spundere nr. 6525/18.09.2001; 8. certificatul de    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 septembrie 2001.
Poli˛ia Roman la data de 9.10.1991, cod numeric      cazier nr. 96993/12.09.2001; 9. declara˛ie pe proprie      R„mas„ irevocabil„ la data de 20 septembrie
personal 1760225272642.                  r„spundere nr. 6525/18.09.2001; 10. certificatul de cazier  2001, prin renun˛are la recurs.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    judiciar nr. 96992/12.09.2001; 1. declara˛ie pe proprie      (14/39.605)
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     r„spundere nr. 6525/18.09.2001; 12. dovada achit„rii                   *
denumirea ANCOTECH, av‚nd sediul social Ón        taxei de registru nr. 78214/18.09.2001; 13. dovada de
Bac„u, str. Cremenea, bl. 2, sc. D, et. 3, ap. 12,    plat„ a public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei nr.         Societatea Comercial„
valabil pe o durat„ nelimitat„.              78216/18.09.2001.                         ROM GRUP MONTAJ — S.R.L., Bac„u
  Obiectul de activitate                  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Domeniul principal: 300 – produc˛ia de mijloace    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
ale tehnicii de calcul ∫i de birou.            legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón              J 04/605/20.09.2001
  Activitatea principal„: 3002 – fabricarea
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
calculatoarelor ∫i a altor echipamente electronice.
                             din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14189555
  Capitalul social: tipul de participare: privat
                             Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
authoton 100 %; capitalul social subscris este de                                          JUDEC√TORUL DELEGAT
                             prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
2.000.000 lei; capitalul social v„rsat este de                                           DE TRIBUNALUL BAC√U
                             Comerciale GEOLAND IMPEX — S.R.L. ∫i dispun‚nd
2.000.000 lei, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             Ónmatricularea acesteia.
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:             DOSAR NR. 6570/19.09.2001
  1. Breahna T. Codrin ™tefan – aport la capital
1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului este         Admite cererea formulat„ de Deju C Lucian,               ŒNCHEIEREA NR. 2953
10.09.2001, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,        domiciliat Ón satul Ungureni, comuna Ungureni, ∫i,             din 19 septembrie 2001
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd    Ón consecin˛„:
                               Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea     ™edin˛a din data de 19 septembrie 2001
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
  2. Serediuc V. Andrei – aport la capital 1.000.000   Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale         Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela
lei, data v„rs„rii aportului este 10.09.2001,       GEOLAND IMPEX — S.R.L. cu urm„toarele date:           Referent grefier    — Frunz„ Carmen
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      Asocia˛i:
                                                              Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Sandu
din capitalul social total, av‚nd cota de participare    1. Deju C. Lucian, n„scut la data de 6.04.1959 Ón
                                                            P. Lucian privind autorizarea constituirii ∫i
la beneficii/pierderi de 50 %.              localitatea Lecca, jude˛ul Bac„u, cet„˛ean rom‚n,
                                                            Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ROM GRUP
  Administratori:                    domiciliat Ón localitatea Ungureni, comuna
                                                            MONTAJ — S.R.L.
  1. Breahna T. Codrin ™tefan, cet„˛ean rom‚n,      Ungureni, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5431, telefon
n„scut la data de 28.12.1975 Ón Bac„u, jude˛ul      227364, posesor al B.I. seria B.Z. nr. 935995, eliberat          JUDEC√TORUL DELEGAT
bac„u, cod numeric personal 1751228040067,        de Mili˛ia Bac„u la data de 25.12.1984, cod numeric       Asupra cererii de fa˛„:
domiciliat Ón Bac„u, str. Cremenea nr. 2, bl. 2, sc. D,  personal 1590406040091;                     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
ap. 12, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon       2. Deju C. Gheorghe, n„scut la data de 28.04.1961     de 19.09.2001 cu nr. 6570, petentul Sandu P. Lucian
094952222, fax 034, av‚nd puteri depline;         Ón localitatea Lecca, jude˛ul Bac„u, cet„˛ean rom‚n,     a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
  2. Serediuc V. Andrei, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    domiciliat Ón localitatea Ungureni, comuna          Societ„˛ii Comerciale ROM GRUP MONTAJ — S.R.L.
data de 25.02.1976 Ón Roman, jude˛ul Neam˛, cod      Ungureni, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5431, telefon       Ón registrul comer˛ului.
numeric personal 1760225272642, domiciliat Ón       034187454, posesor al B.I. seria B.R. nr. 824933,        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
Roman, str. Smirodava, bl. 56, sc. C, ap. 32, jude˛ul   eliberat de Mili˛ia Bac„u la data de 20.09.1985, cod     Ónscrisuri: 1. actul constitutiv cu nr. 330 din data de
Neam˛, cod po∫tal 3550, telefon 094680371, fax 033,    numeric personal 1610428040021;                19.09.2001; 2. contractul de Ónchiriere cu nr. 1650
av‚nd puteri depline.                    3. Opri∫an Gh. Adriana, n„scut„ la data de         din data de 15.09.2001; 3. protocol de predare-
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.             10.12.1970 Ón localitatea Bro∫teni, jude˛ul Suceava,     primire din data de 30.06.1994; 4. dovada efectu„rii
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bac„u, str. M„r„∫ti      v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr. 5127181 din
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       nr. 42 bis, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon      data de 12.09.2001; 5. certificatul decazier judiciar
  Punct de lucru cu sediul Ón Roman, str. Vasile     034187673, posesoare a B.I. seria H.C. nr. 373857,      cu nr. 96894 din data de 11.09.2001; 6. declara˛ie pe
Alecsandri, nr. 10, jude˛ul Neam˛.            eliberat de Poli˛ia Bac„u la data de 16.12.1998.       proprie r„spundere cu nr. 6570 din data de
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      19.09.2001; 7. certificatul de cazier cu nr. 96893 din
pronun˛are.                        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       data de 11.09.2001; 8. declara˛ie pe proprie
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 septembrie 2001.     denumirea GEOLAND IMPEX, av‚nd sediul social         r„spundere cu nr. 6570 din data de 19.09.2001;
  R„mas„ irevocabil„ la data de 20 septembrie      Ón satul Bote∫ti, comuna Ungureni, valabil pe o        9. certificatul de cazier cu nr. 96892 din data de
2001, prin renun˛are la recurs.              durat„ nelimitat„.                      11.09.2001; 10. declara˛ie pe proprie r„spundere cu
   (13/39.604)                       Obiectul de activitate                   nr. 6570 din data de 19.09.2001; 11. dovada
             *                 Domeniul principal: 0111 – cultura vegetalelor.      achit„rii taxei de registru cu nr. 78409 din data de
                               Capitalul social: tipul de participare: privat       19.09.2001; 12. dovada de plat„ a public„rii Ón
     Societatea Comercial„                                             Monitorul Oficial al Rom‚niei cu nr. 78410 din data
                             authoton 100%; capitalul social subscris este de
  GEOLAND IMPEX — S.R.L., satul Bote∫ti                                        de 19.09.2001.
                             2.000.000 lei; capitalul social v„rsat este de
   comuna Ungureni, jude˛ul Bac„u                                            Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
                             2.000.000 lei, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                             valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.           delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
         J 04/604/20.09.2001            1. Deju C. Lucian – aport la capital 500.000 lei,     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                             data v„rs„rii aportului este 13.09.2001, echival‚nd      din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14189598
                             cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul      Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                             social total, av‚nd cota de participare la          prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                             Comerciale ROM GRUP MONTAJ — S.R.L. ∫i
                             beneficii/pierderi de 25 %;
      DE TRIBUNALUL BAC√U                                             dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                               2. Deju C. Gheorghe – aport la capital 500.000 lei,
    LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE
                             data v„rs„rii aportului este 13.09.2001, echival‚nd       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
      ™I AGRICULTUR√ BAC√U
                             cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul
                                                              Admite cererea formulat„ de Sandu P. Lucian,
                             social total, av‚nd cota de participare la
      DOSAR NR. 6525/18.09.2001                                          domiciliat Ón Bac„u, Str. Narciselor nr. 13, bl. 13, sc.
                             beneficii/pierderi este de 25 %;
                                                            B, et. 5, ap. 30, ∫i, Ón consecin˛„:
       ŒNCHEIEREA NR. 2955               3. Opri∫an Gh. Adriana – aport la capital 1.000.000
                                                              Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea
       din 19 septembrie 2001            lei, data v„rs„rii aportului este 13.09.2001,
                                                            Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale ROM
                             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din
 ™edin˛a din data de 19 septembrie 2001                                         GRUP MONTAJ — S.R.L. cu urm„toarele date:
                             capitalul social total, av‚nd cota de participare la
                                                              Asocia˛i:
 Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela         beneficii/pierderi de 50 %.
                                                              1. Alb„strel M. Florin, n„scut la data de
 Referent grefier     — Frunz„ Carmen          Administratori:                      31.08.1961 Ón Hu∫i, jude˛ul Vaslui, cet„˛ean rom‚n,
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Deju C.     1. Deju C. Lucian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     domiciliat Ón Bac„u, str. Lucre˛iu P„tr„∫canu, nr. 2,
Lucian privind autorizarea constituirii ∫i        de 6.04.1959 Ón localitatea Lecca, cod numeric        bl. 2, sc. F, ap. 25, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5500,
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GEOLAND       personal 1590406040091, domiciliat Ón localitatea       identificat cu B.I. seria G.R. nr. 746764, eliberat de
IMPEX — S.R.L.                      Ungureni, comuna Ungureni, jude˛ul Bac„u, telefon       Poli˛ia Bac„u la data de 7.09.1995;
                             227364;                             2. Fodoreac M. Marinic„, n„scut la data de
       JUDEC√TORUL DELEGAT               2. Deju C. Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       16.10.1957 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u, cet„˛ean
  Asupra cererii de fa˛„:                data de 28.04.1961 Ón localitatea Lecca, cod numeric     rom‚n, domiciliat Ón Bac„u, str. ™tefan cel Mare, nr.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   personal 1610428040021, domiciliat Ón satul          25, bl. 25, sc. E, ap. 5, jude˛ul Bac„u, cod po∫tal
de 18.09.2001, cu nr. 6525, petentul Deju C. Lucian    Ungureni, comuna Ungureni, jude˛ul Bac„u, telefon       5500, identificat cu B.I. seria D.A. nr. 174835,
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea  034187454;                          eliberat de Mili˛ia Bac„u la data de 24.12.1985;
Societ„˛ii Comerciale GEOLAND IMPEX — S.R.L. Ón       3. Opri∫an Adriana, cet„˛ean rom‚n, n„scut la         3. Sandu P. Lucian, n„scut la data de 8.02.1969
registrul comer˛ului.                   data de 10.12.1970 Ón localitatea Bro∫teni,          Ón One∫ti, jude˛ul Bac„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
  6                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1799/15.X.2001
Ón Bac„u, Str. Narciselor nr. 13, bl. 13, sc. B, ap. 30,    legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
jude˛ul Bac„u, cod po∫tal 5500, identificat cu B.I.      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     Ónscrisuri: 1. cererea de Ónmatriculare cu nr.
seria B.K. nr. 982877, eliberat de Poli˛ia Bac„u la      Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cele ale Legii    6583/19.09.2001; 2. actul constitutiv nr. 351/20.09.2001;
data de 6.05.1993.                       nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite        3. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    1175/27.11.1991; 4. certificatul de cazier judiciar cu nr.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       Comerciale GAMPROD — S.R.L. ∫i dispun‚nd         92861/9.08.2001; 5. declara˛ia pe proprie r„spundere
denumirea ROM GRUP MONTAJ, av‚nd sediul            Ónmatricularea acesteia.                 nr. 6583/19.09.2001; 6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
social Ón Bac„u, str. Tolstoi, nr. 14, valabil p‚n„ la                                  capitalului social cu nr. 5022805/18.09.2001; 7. dovada
data de 30.08.2004.                       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                             achit„rii taxei de registru cu nr. 78581/19.09.2001; 8.
  Obiectul de activitate                     Admite cererea formulat„ de Munteanu P. Gelu,     dovada de plat„ a public„rii Ón Monitorul Oficial al
  Domeniul principal: 453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i     domiciliat Ón Bac„u, Str. Constructorului nr. 6, bl. 6,  Rom‚niei cu nr. 78582/19.09.2001.
izola˛ii.                           sc. D, et. 1, ap. 6, ∫i, Ón consecin˛„:           Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Activitatea principal„: 4533 – lucr„ri de instala˛ii      Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
sanitare, de Ónc„lzire central„ ∫i montaj de          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
echipamente ∫i utilaje tehnologice la cl„diri ∫i        Societ„˛ii Comerciale GAMPROD — S.R.L., cu        conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
construc˛ii inginere∫ti.                    urm„toarele date:                     Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cele ale Legii
  Obiectul de activitate este conform actului          Asocia˛i: 1. Munteanu P. Gelu, n„scut la data de    nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
constitutiv autentificat cu nr. 330/19.09.2001.        18.10.1963 Ón localitatea Filipeni, jude˛ul Bac„u,    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Capitalul social: capitalul social subscris este de     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bac„u, Str.         Comerciale ATECHS — S.R.L. ∫i dispun‚nd
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei, num„rul total de     Constructorului nr. 6, bl. 6, sc. D, et. 1, ap. 6, cod  Ónmatricularea acesteia.
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.  po∫tal 5500, telefon 034157990, jude˛ul Bac„u,
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:        identificat cu B.I. seria D.E. nr. 857215, eliberat de   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  1. Alb„strel M. Florin – aport la capital 1.200.000     Poli˛ia Bac„u la data de 7.10.1997, cod numeric       Admite cererea formulat„ de Fodor Gh. Gabriela,
lei, data v„rs„rii aportului este 12.09.2001,         personal 1631018040029.
                                                             domiciliat„ Ón Com„ne∫ti, Str. Pie˛ii, bl. 14, sc. A, et.
echival‚nd cu 12 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 60 %         Forma juridic„: societate cu r„spundere limitat„,
                                                             3, ap. 15, ∫i, Ón consecin˛„:
din capitalul social total, av‚nd cota de participare     persoan„ juridic„ rom‚n„.
la beneficii/pierderi de 60 %;                                               Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune
                                 Denumirea: GAMPROD — S.R.L., cu sediul Ón
  2. Fodoreac M. Marinic„ – aport la capital                                      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                                Bac„u, Str. Constructorului nr. 6, bl. 6, sc. D, et. 1,
400.000 lei, data v„rs„rii aportului este 12.09.2001,                                  Societ„˛ii Comerciale ATECHS — S.R.L., cu
                                ap. 6, valabil pe o durat„ nelimitat„.
echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20 % din                                   urm„toarele date:
                                 Obiectul de activitate:
capitalul social total, av‚nd cota departicipare la                                     Asociat: 1. Fodor Gh. Gabriela, n„scut„ la data de
                                 Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul
beneficii/pierderi de 20 %;                                               19.04.1966 Ón localitatea Asau, jude˛ul Bac„u,
                                Ón magazine nespecializate.
  3. Sandu P. Lucian – aport la capital 400.000 lei,       Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu        cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Com„ne∫ti, Str. Pie˛ii,
data v„rs„rii aportului este 12.09.2001, echival‚nd      am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     bl. 14, sc. A, et. 3, ap. 15, cod po∫tal 5475, telefon
cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20 % din capitalul      predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      034374511, posesoare a c„r˛ii de identitate seria X.C.
social total, av‚nd cota de participare la           tutun.                          nr. 062530, eliberat„ de Poli˛ia Com„ne∫ti la data de
beneficii/pierderi de 20 %.                    Capitalul social:                   29.06.2000, cod numeric personal 2660419043764.
  Administrator: Alb„strel M. Florin, cet„˛ean          – tipul de participare: privat autohton 100 %;      Forma juridic„: societate cu r„spundere limitat„,
rom‚n, n„scut la data de 31.08.1961 Ón Hu∫i, jude˛ul       – capitalul social subscris este de 2.000.000 lei;   persoan„ juridic„ rom‚n„.
Vaslui, domiciliat Ón Bac„u, str. Lucre˛iu            – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         Denumirea: ATECHS — S.R.L., cu sediul Ón
P„tr„∫canu, nr. 2, bl. 2, sc. F, ap. 25, jude˛ul Bac„u,      – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         Com„ne∫ti, Str. Pie˛ii, bl. 14, sc. A, et. 3, ap. 15,
cod po∫tal 5500, av‚nd puteri depline.              – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      valabil pe o durat„ nelimitat„.
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.                 Participarea asociatului la capitalul social:       Obiectul de activitate:
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Munteanu P. Gelu, aport la capital 2.000.000 lei,      Domeniul principal: 515 – comer˛ cu ridicata cu
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          data v„rs„rii aportului 17.09.2001, echival‚nd cu 20   produse intermediare neagricole ∫i cu de∫euri.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social      Activitatea principal„: 5151 – comer˛ cu ridicata
pronun˛are.                          total, av‚nd o cot„ de participare la           cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 septembrie 2001.        beneficii/pierderi de 100 %.               produsele derivate.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 20 septembrie          Administrator: Munteanu P. Gelu, cet„˛ean         Capitalul social:
2001, prin renun˛are la recurs.                rom‚n, n„scut la data de 18.10.1963 Ón localitatea      – tipul de participare: privat autohton 100 %;
  (15/39.606)                        Filipeni, jude˛ul Bac„u, cod numeric personal        – capitalul social subscris este de 2.000.000 lei;
               *                 1631018040029, domiciliat Ón Bac„u, Str.           – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                                Constructorului nr. 6, bl. 6, sc. D, ap. 6, cod po∫tal    – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
       Societatea Comercial„               5500, telefon 034157990, av‚nd puteri depline.        – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
      GAMPROD — S.R.L., Bac„u                Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.      Participarea asociatului la capitalul social: Fodor
                                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        Gh. Gabriela, aport la capital 2.000.000 lei, data
                                prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       v„rs„rii aportului 18.09.2001, echival‚nd cu 20 p„r˛i
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
        J 04/606/24.09.2001
                                pronun˛are.                        av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14191997            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21 septembrie 2001.     100 %.
                                 R„mas„ irevocabil„ la data de 21 septembrie        Administrator: Fodor Gh. Gabriela, cet„˛ean
       JUDEC√TORUL DELEGAT                2001, prin renun˛are la recurs.              rom‚n, n„scut„ la data de 19.04.1966 Ón localitatea
       DE TRIBUNALUL BAC√U                  (16/39.607)                      Asau, jude˛ul Bac„u, domiciliat„ Ón Com„ne∫ti, Str.
    LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE                          *                Pie˛ii, bl. 14, sc. A, ap. 15, cod po∫tal 5475, jude˛ul
       ™I AGRICULTUR√ BAC√U                                            Bac„u, av‚nd puteri depline.
                                      Societatea Comercial„              Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
      DOSAR NR. 6514/17.09.2001                  ATECHS — S.R.L., Com„ne∫ti             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                        jude˛ul Bac„u               prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
       ŒNCHEIEREA NR. 2963                                              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
       din 21 septembrie 2001                                           pronun˛are.
                                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 ™edin˛a din data de 21 septembrie 2001                   J 04/607/25.09.2001              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25 septembrie 2001.
                                                              R„mas„ irevocabil„ la data de 25 septembrie
  Judec„tor delegat     — Opri∫ Mirela
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14194683        2001, prin renun˛are la recurs.
  Referent O.R.C.      — Frunz„ Carmen
                                                               (17/39.608)
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de                JUDEC√TORUL DELEGAT                            *
Munteanu P. Gelu privind autorizarea constituirii ∫i            DE TRIBUNALUL BAC√U
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GAMPROD —            LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE                 Societatea Comercial„
S.R.L.                                   ™I AGRICULTUR√ BAC√U                   BOGDALINA — S.R.L., Bac„u
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                     DOSAR NR. 6583/19.09.2001
  Asupra cererii de fa˛„:                                                  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data             ŒNCHEIEREA NR.2978                       J 04/608/25.09.2001
de 17.09.2001 cu nr. 6514, petentul Munteanu P.
                                      din 25 septembrie 2001                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14194616
Gelu a solicitat autorizarea constituirii ∫i
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale GAMPROD —         ™edin˛a din data de 25 septembrie 2001
                                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
                                 Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela               DE TRIBUNALUL BAC√U
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                 Referent O.R.C.     — Frunz„ Carmen           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Ónscrisuri: 1. cererea de Ónmatriculare cu nr.
6514/17.09.2001; 2. contractul de schimb nr.           Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Fodor
9072/6.08.1997; 3. actul constitutiv autentificat cu      Gh. Gabriela privind autorizarea constituirii ∫i           DOSAR NR. 6658/21.09.2001
nr. 348/20.09.2001; 4. dovada efectu„rii            Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ATECHS —              ŒNCHEIEREA NR. 2985
v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr.            S.R.L.
                                                                    din 25 septembrie 2001
10536/17.09.2001; 5. certificatul de cazier judiciar
                                      JUDEC√TORUL DELEGAT
cu nr. 96944/12.09.2001; 6. declara˛ia pe proprie                                     ™edin˛a din data de 25 septembrie 2001
r„spundere nr. 6514/17.09.2001; 7. dovada achit„rii        Asupra cererii de fa˛„:
                                                              Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela
taxei de registru cu nr. 78168/17.09.2001; 8. dovada       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                                              Referent O.R.C.     — Frunz„ Carmen
de plat„ a public„rii Ón Monitorul Oficial al         de 19.09.2001 cu nr. 6583, petentul Fodor Gh.
Rom‚niei cu nr. 78169/17.09.2001.               Gabriela a solicitat autorizarea constituirii ∫i       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Ciobanu B.
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul       Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ATECHS —       Gheorghe privind autorizarea constituirii ∫i
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele       S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.         Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale BOGDALINA — S.R.L.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1799/15.X.2001                   7
       JUDEC√TORUL DELEGAT                Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Activitatea principal„: 5242 – comer˛ cu
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
  Asupra cererii de fa˛„:
                                Punct de lucru, cu sediul Ón satul Bere∫ti-Bistri˛a,    Obiectul de activitate este conform actului
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              comuna Bere∫ti-Bistri˛a.                  constitutiv autentificat cu nr. 299/13.09.2001.
de 21.09.2001 cu nr. 6658, petentul Ciobanu B.
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        Capitalul social:
Gheorghe a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                              pronun˛are.                          – tipul de participare: privat autohton 100 %;
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale BOGDALINA —
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25 septembrie 2001.        – capitalul social subscris este de 2.000.000 lei;
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
                                R„mas„ irevocabil„ la data de 25 septembrie         – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              2001 prin renun˛are la recurs.                 – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
Ónscrisuri: 1. actul constitutiv cu nr. 345 din data de
                                (18/39.609)                        – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
20.09.2001; 2. contractul de v‚nzare-cump„rare cu
nr. 14903 din data de 14.06.1993; 3. contractul de
                                            *                  Participarea asociatului la capitalul social: Colbu
                                                            V. Emanoil, aport la capital 2.000.000 lei, data
comodat din data de 20.09.2001; 4. adeverin˛„
                                Societatea Comercial„ COLEMIL — S.R.L.          v„rs„rii aportului 7.09.2001, echival‚nd cu 20 p„r˛i
prim„rie cu nr. 1695 din data de 19.09.2001;
                                    Buhu∫i, jude˛ul Bac„u              sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
5. contractul de comodat din data de 13.09.2001;                                    av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                     100 %.
social cu nr. 17 din data de 18.09.2001; 7. dovada de      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Administrator: Colbu V. Emanoil, cet„˛ean
plat„ a public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei              J 04/609/25.09.2001           rom‚n, n„scut la data de 7.01.1978 Ón Buhu∫i,
cu nr. 78437 din data de 19.09.2001; 8. dovada                                     jude˛ul   Bac„u,   cod   numeric   personal
achit„rii taxei de registru cu nr. 78436 din data de         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14194675
                                                            1780107043528, domiciliat Ón Buhu∫i, str. Vasile
19.09.2001; 9. certificatul de cazier judiciar cu nr.                                  Alecsandri nr. 12, bl. 12, sc. A, ap. 6, cod po∫tal
97701 din data de 24.09.2001; 10. certificatul de            JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            5536, telefon 034/263724, jude˛ul Bac„u, av‚nd
cazier judiciar cu nr. 97732 din data de 24.09.2001.           DE TRIBUNALUL BAC√U
                                                            puteri depline.
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul        LA OFICIUL REEGISTRULUI COMERfiULUI
                                                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón         DOSAR NR. 6530/18.09.2001
                                                            prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                     Puncte de lucru: 1. punct de lucru, cu sediul Ón
                                     ŒNCHEIEREA NR. 2957
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cele ale Legii                                   Buhu∫i, str. Nicolae B„lcescu nr. 6, jude˛ul Bac„u; 2.
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                din 19 septembrie 2001            punct de lucru, cu sediul Ón Buhu∫i, str. Nicolae
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                                   B„lcescu nr. 1, jude˛ul Bac„u.
                                Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela
Comerciale BOGDALINA — S.R.L. ∫i dispun‚nd                                         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                Referent O.R.C.     — Frunz„ Carmen
Ónmatricularea acesteia.                                                pronun˛are.
                                Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Colbu V.     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25 septembrie 2001.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Emanoil privind autorizarea constituirii ∫i          R„mas„ irevocabil„ la data de 19 septembrie
  Admite cererea formulat„ de Ciobanu B.         Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale COLEMIL —       2001, prin renun˛are la recurs.
Gheorghe, domiciliat Ón Bac„u, Str. Republicii nr.     S.R.L.                             (19/39.610)
19, bl. 19, sc. A, et. 2, ap. 11, ∫i, Ón consecin˛„:                                               *
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a       Asupra cererii de fa˛„:                      Societatea Comercial„
Societ„˛ii Comerciale BOGDALINA — S.R.L., cu          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data        MERA COM 2001 — S.R.L., One∫ti
urm„toarele date:                      de 18.09.2001 cu nr. 6530, petentul Colbu V.
  Asocia˛i: 1. Ciobanu B. Gheorghe, n„scut la data    Emanoil a solicitat autorizarea constituirii ∫i
de 16.09.1957 Ón localitatea Bere∫ti Bistri˛a, jude˛ul   Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale COLEMIL —         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Bac„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bac„u, Str.      S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.                   J 04/610/25.09.2001
Republicii nr. 19, bl. 19, sc. A, ap. 11, cod po∫tal      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14194659
5500, telefon 034184053, identificat cu B.I. seria     Ónscrisuri: 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 299
G.A. nr. 823916, eliberat de Poli˛ia Bac„u la data de    din data de 13.09.2001; 2. contractul de comodat            JUDEC√TORUL DELEGAT
25.11.1991, cod numeric personal 1570916040021;       din data de 13.09.2001; 3. contractul de v‚nzare-            DE TRIBUNALUL BAC√U
2. Ciobanu V. Gheorghe, n„scut la data de          cump„rare cu nr. 552 din data de 21.03.2000;           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
14.05.1959 Ón localitatea Bere∫ti Bistri˛a, jude˛ul     4. contractul de comodat din data de 13.09.2001;
Bac„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bac„u, str.      5. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 4691 din          DOSAR NR. 6602/20.09.2001
™tefan cel Mare nr. 13, bl. 13, sc. A, ap. 17, cod     data de 21.12.2000; 6. contractul de Ónchiriere din
po∫tal 5500, telefon 034/170312, identificat cu B.I.    data de 13.09.2001; 7. adeverin˛a cu nr. 1540 din            ŒNCHEIEREA NR. 2986
seria B.X. nr. 845740, eliberat de Poli˛ia Bac„u la     data de 14.09.2001; 8. sentin˛a civil„ cu nr. 530 din          din 25 septembrie 2001
data de 12.04.1984, cod numeric personal          data de 14.05.1999; 9. dovada efectu„rii
                                                             ™edin˛a din data de 25 septembrie 2001
1590514040079.                       v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr. 781327 din
  Forma juridic„: societate cu r„spundere limitat„,    data de 7.09.2001; 10. certificatul de cazier judiciar    Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela
persoan„ juridic„ rom‚n„.                  cu nr. 96669 din data de 10.09.2001; 11. declara˛ia      Referent O.R.C.     — Frunz„ Carmen
  Denumirea: BOGDALINA — S.R.L., cu sediul Ón       pe proprie r„spundere cu nr. 6530 din data de
                                                              Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
Bac„u, str. ™tefan cel Mare nr. 13, bl. 13, sc. A, et. 5,  18.09.2001; 12. dovada achit„rii taxei de registru cu
                                                            Minciuna Gheorghe privind autorizarea constituirii
ap. 17, valabil pe o durat„ nelimitat„.           nr. 77501 din data de 11.09.2001; 13. dovada de
                                                            ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MERA COM
  Obiectul de activitate este conform actului       plat„ a public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei
                                                            2001 — S.R.L.
constitutiv autentificat cu nr. 345/20.09.2001.       cu nr. 77502 din data de 11.09.2001.
  Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul       Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul            JUDEC√TORUL DELEGAT
Ón magazine nespecializate.                 delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele       Asupra cererii de fa˛„:
  Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu        legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      de 20.09.2001 cu nr. 6602, petentul Minciuna
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cele ale Legii     Gheorghe a solicitat autorizarea constituirii ∫i
tutun.                           nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MERA COM
  Capitalul social:                    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     2001 — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;     Comerciale COLEMIL — S.R.L. ∫i dispun‚nd            Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  – capitalul social subscris este de 2.000.000 lei;   Ónmatricularea acesteia.                  Ónscrisuri: 1. actul constitutiv autentificat cu nr.
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;                                      2077 din data de 19.09.2001; 2. contractul de
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                            v‚nzare-cump„rare cu nr. 1816 din data de
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Admite cererea formulat„ de Colbu V. Emanoil,      28.06.1996; 3. contractul de comodat cu nr. 1 din
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      domiciliat Ón Buhu∫i, str. Vasile Alecsandri nr. 12,    data de 19.09.2001; 4. dovada efectu„rii
1. Ciobanu B. Gheorghe, aport la capital 1.000.000     bl. 12, sc. A, et. 2, ap. 6, ∫i, Ón consecin˛„:       v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr. 7 din data de
lei, data v„rs„rii aportului 18.09.2001, echival‚nd      Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune   19.09.2001; 5. certificatul de cazier judiciar cu nr.
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     96466 din data de 6.09.2001; 6. declara˛ia pe proprie
social total, av‚nd o cot„ de participare la        Societ„˛ii Comerciale COLEMIL — S.R.L., cu         r„spundere cu nr. 6602 din data de 20.09.2001;
beneficii/pierderi de 50 %; 2. Ciobanu V. Gheorghe,     urm„toarele date:                      7. dovada de plat„ a public„rii Ón Monitorul Oficial
aport la capital 1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului    Asociat unic: Colbu V. Emanoil, n„scut la data de    al Rom‚niei cu nr. 78174 din data de 20.09.2001;
18.09.2001, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,         7.01.1978 Ón localitatea Buhu∫i, jude˛ul Bac„u,       8. dovada achit„rii taxei de registru cu nr. 78713
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Buhu∫i, str. Vasile      din data de 20.09.2001.
o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %.    Alecsandri nr. 12, bl. 12, sc. A, ap. 6, cod po∫tal      Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Administratori: 1. Ciobanu B. Gheorghe, cet„˛ean    5536, telefon 034/263724, jude˛ul Bac„u, identificat    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
rom‚n, n„scut la data de 16.09.1957 Ón localitatea     cu cartea de identitate seria X.C. nr. 139157,       legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
Bere∫ti Bistri˛a, jude˛ul Bac„u, cod numeric        eliberat„ de Poli˛ia Buhu∫i la data de 1.09.2001, cod    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
personal 1570916040021, domiciliat Ón Bac„u, Str.      numeric personal 1780107043528.               Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
Republicii nr. 19, bl. 19, sc. A, ap. 11, cod po∫tal      Forma juridic„: societate cu r„spundere limitat„,    Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
5500, telefon 034184053, av‚nd puteri depline;       persoan„ juridic„ rom‚n„.                  prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
2. Ciobanu V. Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       Denumirea: COLEMIL — S.R.L., cu sediul Ón        Comerciale MERA COM 2001 — S.R.L. ∫i dispun‚nd
data de 14.05.1959 Ón localitatea Bere∫ti Bistri˛a,     Buhu∫i, str. Vasile Alecsandri nr. 12, bl. 12, sc. A, et.  Ónmatricularea acesteia.
jude˛ul   Bac„u,    cod  numeric    personal   2, ap. 6, valabil pe o durat„ nelimitat„.
1590514040079, domiciliat Ón Bac„u, str. ™tefan cel      Obiectul de activitate:                  Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Mare nr. 13, bl. 13, sc. A, ap. 17, cod po∫tal 5500,      Domeniul principal: 524 – comer˛ cu am„nuntul        Admite cererea formulat„ de Minciuna
telefon 034/170312, av‚nd puteri depline.          Ón magazine specializate cu alte produse          Gheorghe, domiciliat Ón One∫ti, Str. Florilor nr. 4,
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.     neclasificate Ón alt„ parte.                bl. 4, ap. 1, ∫i, Ón consecin˛„:
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,  Nr. 1799/15.X.2001
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i   dispune    data de 24.09.2001; 8. dovada de plat„ a public„rii   Societ„˛ii Comerciale PERFORMANT SERV COM
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a       Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei cu nr. 79025 din    GRUP — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
Societ„˛ii Comerciale MERA COM 2001 — S.R.L., cu        data de 24.09.2001.                     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
urm„toarele date:                         Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul    Ónscrisuri: 1. cererea de Ónmatriculare cu
  Asociat: Oproiu N. Neculai, n„scut la data de        delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    nr. 6595/20.09.2001; 2. actul constitutiv autentificat
14.11.1964 Ón localitatea T‚rgu Ocna, jude˛ul Bac„u,      legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón  cu nr. 1336/4.07.2001; 3. contractul de comodat din
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón One∫ti, str. Cire∫oaia      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din    data de 20.09.2001; 4. adeverin˛„ prim„rie cu nr.
nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 6, cod po∫tal 5450, telefon      Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     1693/25.04.2001; 5. contractul de v‚nzare-
034/311618, jude˛ul Bac„u, identificat cu B.I. seria      Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     cump„rare cu nr. 857/2.05.2001; 6. contractul de
D.K. nr. 542376, eliberat de Poli˛ia One∫ti la data de     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii   Ónchiriere cu nr. 857/1.10.2000; 7. dovada efectu„rii
8.05.1988, cod numeric personal 1641114044422.         Comerciale DAMIAN CONSTRUCT — S.R.L. ∫i         v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr.
  Forma juridic„: societate cu r„spundere limitat„,      dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.            1357/30.07.2001; 8. declara˛ia pe proprie
persoan„ juridic„ rom‚n„.                                                r„spundere cu nr. 6595/20.09.2001; 9. certificatul de
                                 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:    cazier judiciar cu nr. 90179/11.07.2001; 10.
  Denumirea: MERA COM 2001 — S.R.L., cu sediul
Ón One∫ti, str. Cire∫oaia nr. 1, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 6,   Admite cererea formulat„ de Tamas D. Damian,     declara˛ia pe proprie r„spundere cu nr.
valabil p‚n„ la data de 19.09.2004.              domiciliat Ón satul Bogd„ne∫ti, comuna Traian, ∫i,    6595/20.09.2001; 11. certificatul de cazier judiciar
  Obiectul de activitate este conform actului         Ón consecin˛„:                      cu nr. 90180/17.07.2001; 12. declara˛ia pe proprie
constitutiv autentificat cu nr. 2077/19.09.2001.         Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   r„spundere cu nr. 6595/20.09.2001; 13. certificatul
  Domeniul principal: 522 – comer˛ cu am„nuntul        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    de cazier judiciar cu nr. 90178/11.07.2001; 14.
cu produse alimentare, b„uturi ∫i produse din         Societ„˛ii Comerciale DAMIAN CONSTRUCT —         dovada achit„rii taxei de registru cu
tutun, Ón magazine specializate.                S.R.L., cu urm„toarele date:               nr. 78609/20.09.2001; 15. dovada achit„rii taxei de
  Activitatea principal„: 5227 – comer˛ cu            Asociat: Tamas D. Damian, n„scut la data de      registru ∫i a public„rii Ón Monitorul Oficial cu
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu produse        15.04.1975 Ón satul Traian, comuna Bogd„ne∫ti,      nr. 78610/20.09.2001.
neclasificate Ón alt„ parte.                  jude˛ul Bac„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul     Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
  Capitalul social:                      Bogd„ne∫ti, comuna Traian, cod po∫tal 5510, telefon   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  – capitalul social subscris este de 2.000.000 lei;     094/358652, jude˛ul Bac„u, identificat cu B.I. seria   legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;          X.C. nr. 133138, eliberat de Poli˛ia Bac„u la data de  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;            24.07.2001, cod numeric personal 1750415040035.     Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.          Forma juridic„: societate cu r„spundere limitat„,   Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Participarea asociatului la capitalul social:        persoan„ juridic„ rom‚n„.                prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
Oproiu N. Neculai, aport la capital 2.000.000 lei,        Denumirea: DAMIAN CONSTRUCT — S.R.L., cu       Comerciale PERFORMANT SERV COM GRUP —
data v„rs„rii aportului 19.09.2001, echival‚nd cu 20      sediul Ón satul Bogd„ne∫ti, comuna Traian, valabil    S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social     pe o durat„ nelimitat„.
                                 Obiectul de activitate:                 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
total, av‚nd o cot„ de participare la
beneficii/pierderi de 100 %.                   Domeniul principal: 452 – construc˛ii de cl„diri     Admite cererea formulat„ de Apostol I. Ionu˛,
  Administrator: Oproiu N. Neculai, cet„˛ean         ∫i de geniu civil.                    domiciliat Ón satul Zeme∫, comuna Zeme∫, ∫i, Ón
rom‚n, n„scut la data de 14.11.1964 Ón localitatea        Activitatea principal„: 4521 – lucr„ri de       consecin˛„:
T‚rgu Ocna, jude˛ul Bac„u, cod numeric personal        construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.           Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
1641114044422, domiciliat Ón One∫ti, str. Cire∫oaia        Capitalul social:                   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 6, cod po∫tal 5450, telefon       – capitalul social subscris este de 2.000.000 lei;  Societ„˛ii Comerciale PERFORMANT SERV COM
034/311618, jude˛ul Bac„u, av‚nd puteri depline.         – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       GRUP — S.R.L., cu urm„toarele date:
                                 – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          Asocia˛i: 1. Apostol I. Daniel, n„scut la data de
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
                                 – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      12.05.1979 Ón localitatea Com„ne∫ti, jude˛ul Bac„u,
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                 Participarea asociatului la capitalul social: Tamas  cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Zeme∫, comuna
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                D. Damian, aport la capital 2.000.000 lei, data     Zeme∫, cod po∫tal 5486, jude˛ul Bac„u, identificat
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                v„rs„rii aportului 12.09.2001, echival‚nd cu 20 p„r˛i  cu B.I. seria G.R. nr. 741941, eliberat de Poli˛ia
pronun˛are.
                                sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social     Moine∫ti la data de 20.10.1995; 2. Apostol I. Ionu˛,
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25 septembrie 2001.
                                total, av‚nd o cot„ de participare la          n„scut la data de 14.05.1978 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 25 septembrie
                                beneficii/pierderi de 100 %.               cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón satul Zeme∫, comuna
2001 prin renun˛are la recurs.
                                 Administrator: Tamas D. Damian, cet„˛ean       Zeme∫, cod po∫tal 5486, jude˛ul Bac„u, identificat
  (20/39.611)
                                rom‚n, n„scut la data de 15.04.1975 Ón localitatea    cu B.I. seria G.B. nr. 142639, eliberat de Poli˛ia
               *                 Bogd„ne∫ti, comuna Traian, jude˛ul Bac„u, cod      Moine∫ti la data de 16.03.1992; 3. Apostol I. Ion,
                                numeric personal 1750415040035, domiciliat Ón      n„scut la data de 14.05.1950 Ón satul Zeme∫, jude˛ul
       Societatea Comercial„
                                localitatea Bogd„ne∫ti, comuna Traian, cod po∫tal    Bac„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea
     DAMIAN CONSTRUCT — S.R.L.
                                5510, telefon 094/358652, av‚nd puteri depline.     Zeme∫, comuna Zeme∫, cod po∫tal 5486, jude˛ul
    satul Bogd„ne∫ti, comuna Traian
                                 Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.    Bac„u, posesor al actului de identitate seria G.N. nr.
         jude˛ul Bac„u
                                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       072454, eliberat de Poli˛ia Moine∫ti la data de
                                prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       12.02.1994.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Forma juridic„: societate cu r„spundere limitat„,
       J 04/611 din data de 25.09.2001          pronun˛are.                       persoan„ juridic„ rom‚n„.
                                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25 septembrie 2001.      Denumirea: PERFORMANT SERV COM GRUP, cu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14194713            R„mas„ irevocabil„ la data de 25 septembrie      sediul Ón satul Zeme∫, comuna Zeme∫, valabil p‚n„
                                2001 prin renun˛are la recurs.              la data de 1.04.2004.
       JUDEC√TORUL DELEGAT                 (21/39.612)                       Obiectul de activitate:
     DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN BAC√U                          *                 Domeniul principal: 502 – Óntre˛inerea ∫i
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        repararea autovehiculelor.
                                     Societatea Comercial„              Activitatea principal„: 5021 – Óntre˛inerea ∫i
      DOSAR NR. 6742/24.09.2001              PERFORMANT SERV COM GRUP — S.R.L.           repararea autovehiculelor (f„r„ repara˛iile executate
                                satul Zeme∫, comuna Zeme∫, jude˛ul Bac„u        Ón Óntreprinderi organizate de tip industrial).
       ŒNCHEIEREA NR. 2993
                                                              Capitalul social:
       din 25 septembrie 2001
                                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                              – tipul de participare: privat autohton 100 %;
 ™edin˛a din data de 25 septembrie 2001                  J 04/612/din data de 25.09.2001
                                                              – capitalul social subscris este de 2.100.000 lei;
                                                              – capitalul social v„rsat: 2.100.000 lei;
  Judec„tor delegat     — Opri∫ Mirela
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14194691         – num„rul total de p„r˛i sociale: 21;
  Referent O.R.C.      — Frunz„ Carmen
                                                              – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Tamas             JUDEC√TORUL DELEGAT               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
D. Damian, privind autorizarea constituirii ∫i             DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN BAC√U            1. Apostol Daniel, aport la capital 700.000 lei,
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale DAMIAN              LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE          data v„rs„rii aportului 30.07.2001, echival‚nd cu 7
CONSTRUCT — S.R.L.                             ™I AGRICULTUR√ BAC√U             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,33 % din capitalul
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            social total, av‚nd o cot„ de participare la
                                     DOSAR NR. 6595/20.09.2001           beneficii/pierderi de 33,33 %;
  Asupra cererii de fa˛„:                                                 2. Apostol I. Ionu˛, aport la capital 700.000 lei,
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data            ŒNCHEIEREA NR. 2991             data v„rs„rii aportului 30.07.2001, echival‚nd cu 7
de 24.09.2001 cu nr. 6742, petentul Tamas D.                din 25 septembrie 2001           p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,33 % din capitalul
Damian a solicitat autorizarea constituirii ∫i         ™edin˛a din data de 25 septembrie 2001         social total, av‚nd o cot„ de participare la
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale DAMIAN                                       beneficii/pierderi de 33,33 %; 3. Apostol I. Ion, aport
CONSTRUCT — S.R.L. la Oficiul registrului            Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela        la capital 700.000 lei, data v„rs„rii aportului
comer˛ului.                           Referent O.R.C.     — Frunz„ Carmen        30.07.2001, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale,
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele        Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Apostol   reprezent‚nd 33,33 % din capitalul social, av‚nd o
Ónscrisuri: 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 364    I. Ionu˛, privind autorizarea constituirii ∫i      cot„ de participare la beneficii/pierderi de 33,33 %.
din data de 24.09.2001; 2. dovada efectu„rii          Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale PERFORMANT       Administrator: Apostol I. Ionu˛, cet„˛ean rom‚n,
v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr. 5139701 din      SERV COM GRUP — S.R.L.                  n„scut la data de 14.05.1978 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i,
data de 12.09.2001; 3. certificatul de cazier judiciar                                 domiciliat Ón satul Zeme∫, comuna Zeme∫, cod
                                      JUDEC√TORUL DELEGAT
cu nr. 97102 din data de 12.09.2001; 4. declara˛ia cu                                  po∫tal 5486, telefon 034383318, jude˛ul Bac„u,
nr. 6742 din data de 24.09.201; 5. adeverin˛„           Asupra cererii de fa˛„:                av‚nd puteri depline.
prim„rie cu nr. 2963 din data de 12.09.2001; 6.          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
contractul de comodat din data de 12.09.2001; 7.        de 20.09.2001 cu nr. 6595, petentul Apostol I. Ionu˛    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
dovada achit„rii taxei de registru cu nr. 79024 din      a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1799/15.X.2001                    9
 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        Denumirea: AD & D — S.R.L., cu sediul Ón Bac„u,     a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
pronun˛are.                        Str. Nordului nr. 3, bl. 3, sc. A, et. 2, ap. 11, valabil  comerciale cu urm„toarele date:
 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25 septembrie 2001.      p‚n„ la data de 17.09.2006.                  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
 R„mas„ irevocabil„ la data de 25 septembrie         Obiectul de activitate este conform actului       J 14/127/21.08.2001;
2001, prin renun˛are la recurs.              constitutiv autentificat cu nr. 4044/19.09.2001.        – codul unic de Ónregistrare: 14130655;
  (22/39.613)                         Domeniul principal: 515 – comer˛ cu ridicata cu      – denumirea ∫i forma juridic„: GLOB – NET —
              *                produse intermediare neagricole ∫i de∫euri.         S.R.L.;
                                Activitatea principal„: 5151 – comer˛ cu ridicata     – sediul social: Sf‚ntu Gheorghe, bd. Nicolae
       Societatea Comercial„             cu combustibili solizi ∫i gazo∫i ∫i produsele        Iorga nr. 16, bl. 12, sc. C, ap. 3;
       AD & D — S.R.L., Bac„u            derivate.                           – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                Capitalul social:                     – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                                – capitalul social subscris este de 2.000.000 lei;   v„rsat: 2.000.000; capitalul social este divizat Ón 20
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI           – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
      J 04/613 din data de 25.09.2001          – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           – date de identificare a fondatorilor: 1. Bunta
                                – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       Lorand Francisc, n„scut la data de 12.05.1958 Ón
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14194632
                                Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      localitatea Nagru, jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n,
                                1. Cre˛u I. Andreea-Dana, aport la capital       domiciliat Ón Sf‚ntu Gheorghe, str. Gabor Aron
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                              1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 20.09.2001,     nr. 10, bl. 1, sc. B, ap. 1, cod po∫tal 4000, telefon
    DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN BAC√U
                              echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      067/314284, fax 067, jude˛ul Covasna, identificat cu
    LA CAMERA DE COMERfi, INDUSTRIE
                              din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare   B.I. seria D.E. nr. 254076, eliberat de Poli˛ia Sf‚ntu
      ™I AGRICULTUR√ BAC√U                                            Gheorghe la data de 14.09.1987, cod numeric
                              la beneficii/pierderi de 50 %;
                                2. Cre˛u I. Dan Andrei, aport la capital 1.000.000   personal 1580512141039;
      DOSAR NR. 6753/24.09.2001                                           – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
                              lei, data v„rs„rii aportului 20.09.2001, echival‚nd
                              cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul    721 – consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor de
       ŒNCHEIEREA NR. 2990
                              social total, av‚nd o cot„ de participare la        calcul;
       din 25 septembrie 2001
                              beneficii/pierderi de 50 %.                  – activitatea principal„: cod CAEN 7210 –
 ™edin˛a din data de 25 septembrie 2001            Administrator: Cre˛u V. Ionel, av‚nd mandat       consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor de calcul.
                              p‚n„ la data de 19.09.2005, cet„˛ean rom‚n, n„scut        (25/39.616)
 Judec„tor delegat    — Opri∫ Mirela
                              la data de 11.01.1950 Ón Bac„u, cod numeric                      *
 Referent O.R.C.     — Frunz„ Carmen
                              personal 1500111040021, domiciliat Ón Bac„u,
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Hauca     Str. Nordului nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 11, cod po∫tal      Societatea Comercial„ TUIA — S.R.L.
Dan Dimitrie, privind autorizarea constituirii ∫i     5500, telefon 034/116740, av‚nd puteri depline.        comuna Sita Buz„ului, jude˛ul Covasna
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale AD & D —         Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
S.R.L.                             Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                NR. 121
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la              din 31 iulie 2001
  Asupra cererii de fa˛„:                 pronun˛are.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                   Judec„tor delegat    — Iacob Maria
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25 septembrie 2001.
de 24.09.2001 cu nr. 6753, petentul Hauca Dan                                      Referent O.R.C.     — Oprescu Rodica
                                R„mas„ irevocabil„ la data de 25 septembrie
Dimitrie a solicitat autorizarea constituirii ∫i      2001, prin renun˛are la recurs.                Œn baza cererii nr. 3131 din data de 23.07.2001 ∫i
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale AD & D —          (23/39.614)                      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.                       *                Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Covasna
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele                                  a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
Ónscrisuri: 1. actul constitutiv autentificat cu           Societatea Comercial„               comerciale cu urm„toarele date:
nr. 4044 din data de 19.09.2001; 2. contractul de       ANDY TRANS — S.R.L., Sf‚ntu Gheorghe            – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
v‚nzare-cump„rare cu nr. 6565 din data de                                       J 14/121/31.07.2001;
7.02.1990; 3. contractul de comodat din data de      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             – codul unic de Ónregistrare: 14088062;
17.09.2001; 4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului              NR. IC 117                    – denumirea ∫i forma juridic„: TUIA — S.R.L.;
capitalului social cu nr. 0763023 din data de                                       – sediul social: comuna Sita Buz„ului,
                                      din 17 iulie 2001
20.09.2001; 5. certificatul de cazier judiciar cu                                   str. Ciumernic nr. 132;
nr. 93873 din data de 13.08.2001; 6. certificatul de     Judec„tor delegat    — Iacob Maria           – durata de func˛ionare: nelimitat„;
cazier judiciar cu nr. 93874 din data de 13.08.2001;     Referent O.R.C.     — Oprescu Rodica          – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
7. declara˛ia pe proprie r„spundere cu nr. 1496 din                                  v„rsat: 2.000.000; capitalul social este divizat Ón 20
                               Œn baza cererii nr. 3006 din data de 11.07.2001 ∫i
data de 20.09.2001; 8. declara˛ia pe proprie                                      p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
r„spundere cu nr. 6753 din data de 24.09.2001; 9.                                     – date de identificare a fondatorilor:
                              Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Covasna
procura special„ de Ómputernicire autentificat„ cu                                    1. Floroian Gheorghe Sorin, n„scut la data de
                              a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
nr. 2507 din data de 17.08.2001; 10. dovada de plat„                                  24.03.1969 Ón localitatea Œntorsura Buz„ului, jude˛ul
                              comerciale cu urm„toarele date:               Covasna, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea
a public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei cu       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
nr. 78872 din data de 24.09.2001; 11. dovada                                      Sita Buz„ului, str. Ciumernic nr. 132, cod po∫tal
                              J 14/117/2001;                       4048, telefon 067/373166, fax 067, jude˛ul Covasna,
achit„rii taxei de registru cu nr. 78871 din data de     – codul unic de Ónregistrare: 14052328;
24.09.2001.                                                      identificat cu B.I. seria B.T. nr. 645201, eliberat de
                               – denumirea ∫i forma juridic„: ANDY TRANS —       Poli˛ia Œntorsura Buz„ului la data de 25.01.1983,
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     S.R.L.;                           cod numeric personal 1690324140705;
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele       – sediul social: Sf‚ntu Gheorghe, Aleea H„rniciei      2. Floroian Carmen Gabriela, n„scut„ la data de
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   nr. 16, bl. 33, et. 7, ap. 42;               15.02.1966 Ón localitatea Sita Buz„ului, jude˛ul
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din       – durata de func˛ionare: nelimitat„;           Covasna, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale       – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   Sita Buz„ului, str. Ciumernic nr. 132, cod po∫tal
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      v„rsat: 2.000.000; capitalul social este divizat Ón 20   4048, telefon 067/373166, fax 067, jude˛ul Covasna,
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            identificat„ cu B.I. seria G.K. nr. 438015, eliberat de
Comerciale AD & D — S.R.L. ∫i dispun‚nd            – date de identificare a fondatorilor: 1. Bernad     Poli˛ia Œntorsura Buz„ului la data de 9.05.1994, cod
Ónmatricularea acesteia.                  Csaba, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de    numeric personal 2660215140706;
                              27.12.1970 Ón localitatea Reghin, jude˛ul Mure∫,        – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Sf‚ntu Gheorghe,       452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
  Admite cererea formulat„ de Hauca Dan          Aleea H„rniciei nr. 16, bl. 33, ap. 42, cod po∫tal       – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri
Dimitrie, domiciliat Ón Bac„u, str. ™tefan cel Mare    4000, telefon 093/59712, fax 067, identificat cu      de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
nr. 21, bl. 21, sc. C, et. 3, ap. 14, ∫i, Ón consecin˛„:  cartea de identitate seria K.V. nr. 019768, eliberat       (26/39.617)
  Autorizeaz„    constituirea     ∫i  dispune  de Poli˛ia Sf‚ntu Gheorghe la data de 3.06.2000, cod                 *
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     numeric personal 1701227141043;
Societ„˛ii Comerciale AD & D — S.R.L., cu           – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:           Societatea Comercial„
urm„toarele date:                     602 – alte transporturi terestre;                 K.D.S. — S.R.L., Sf‚ntu Gheorghe
  Asocia˛i: 1. 1. Cre˛u I. Andreea-Dana, n„scut„ la     – activitatea principal„: cod CAEN 6024 –
data de 29.08.1975 Ón Bac„u, jude˛ul Bac„u,        transporturi rutiere de m„rfuri.              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu      (24/39.615)                              NR. 130
Maniu nr. 128-134, bl. 22, sc. A, ap. 6, sectorul 6, cod               *
                                                                   din 28 august 2001
po∫tal 70000, telefon 01/7605317, identificat„ cu
B.I. seria R.X. nr. 010101, eliberat de Sec˛ia 21           Societatea Comercial„               Judec„tor delegat    — Iacob Maria
Poli˛ie Bucure∫ti la data de 7.10.1997, cod numeric      GLOB – NET — S.R.L., Sf‚ntu Gheorghe           Referent O.R.C.
personal 2750829040011; 2. Cre˛u I. Dan-Andrei,                                     Covasna         — Oprescu Rodica
n„scut la data de 22.07.1980 Ón Bac„u, jude˛ul       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                                             Œn baza cererii nr. 3489 din data de 23.08.2001 ∫i
Bac„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bac„u,                NR. 127
                                                            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Str. Nordului nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 11, cod po∫tal           din 21 august 2001              Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Covasna
5500, telefon 034/116740, jude˛ul Bac„u, identificat                                  a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
cu B.I. seria X.C. nr. 075768, eliberat de Poli˛ia      Judec„tor delegat    — Iacob Maria
                                                            comerciale cu urm„toarele date:
                               Referent O.R.C.     — Oprescu Rodica
Bac„u la data de 2.10.2000, cod numeric personal                                     – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
1800722046232.                        Œn baza cererii nr. 3365 din data de 13.08.2001 ∫i    J 14/130/28.08.2001;
  Forma juridic„: societate cu r„spundere limitat„,    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      – cod unic de Ónregistrare: 14151038;
persoan„ juridic„ rom‚n„.                 Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Covasna      – denumirea ∫i forma juridic„: K.D.S. — S.R.L.;
 10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1799/15.X.2001
  – sediul social: Sf‚ntu Gheorghe, Str. Arcu∫ului           Societatea Comercial„              Gorj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón T‚rgu Jiu,
nr. 17A;                                AFINCOM — S.A., T‚rgu Jiu             str. ™tefan cel Mare, nr. 40, jude˛ul Gorj, identificat
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         cu B.I. seria D.H. nr. 523878, eliberat de Mili˛ia
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                                 T‚rgu Jiu la data de 16.07.1988, cod numeric
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
v„rsat: 2.000.000 lei;                                                  personal 1420418182774; 12. Pogonaru Monica
                                         J 18/239/2001
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                 Stela, Ón calitate de fondator, n„scut„ la data de
100.000 lei fiecare;                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14172200          26.11.1971 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie
  – date de identificare fondatori:                                           rom‚n„, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str. Zona
  1. Sofonea Octavian, Ón calitate de asociat, n„scut         JUDEC√TORUL DELEGAT               S‚mboteanu, bl. 1, sc. 1, ap. 2, identificat„ cu B.I.
la data de 21.09.1957 Ón Agnita, jude˛ul Sibiu, cu            DE TRIBUNALUL GORJ               seria G.R. nr. 928453, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Bra∫ov, Strada De        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            la data de 22.05.1995, cod numeric personal
Mijloc nr. 85, cod po∫tal 2200, telefon 067/315314,                                   2711126182769; 13. Pup„z„ Victoria, Ón calitate de
fax 068, jude˛ul Bra∫ov, identificat cu B.I. seria G.B.           DOSAR NR. 4506               fondator, n„scut„ la data de 10.10.1948 Ón comuna
nr. 388474, eliberat de Poli˛ia Bra∫ov la data de                                    Pe∫ti∫ani, jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie rom‚n„,
24.07.1992, cod numeric personal 1570921080073;             ŒNCHEIEREA NR. 1738               domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Str. Victoriei, bl. 4, sc. A,
  2. Donca Adrian Sorin, Ón calitate de asociat,            din 12 septembrie 2001             ap. 6, jude˛ul Gorj, identificat„ cu B.I. seria B.E.
n„scut la data de 9.04.1965 Ón Baia Mare, jude˛ul       Judec„tor delegat     — Ghimi∫ Vasile         nr. 411336, eliberat de Mili˛ia T‚rgu Jiu la data de
Maramure∫, cu cet„˛enie greac„, domiciliat Ón         Referent         — Pup„z„ Victoria        2.09.1981, cod numeric personal 2481010182771;
Grecia, localitatea Salonic, str. Atena nr. 1,                                      14. Romanos Maria, Ón calitate de fondator, n„scut„
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu        la data de 23.09.1958 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cu
identificat cu pa∫aportul seria O nr. 105420, eliberat
                              nr. 4506 la data de 11.09.2001, petenta Balaci Maria     cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Str. 23
de autorit„˛ile grece∫ti la data de 20.03.2000;
                              a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea func˛ion„rii     August, bl. 10, sc. 3, ap. 9, jude˛ul Gorj, identificat„
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:     Societ„˛ii Comerciale AFINCOM — S.A.             cu B.I. seria B.R. nr. 564065, eliberat de Mili˛ia
516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i      Judec„torul delegat, examin‚nd actele           T‚rgu Jiu la data de 5.10.1985, cod numeric
furnituri;                         doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat     personal 2580923182771; 15. ™otÓlc„-Nicolescu Ana,
  – activitatea principal„: cod CAEN 5165 – comer˛    c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate     Ón calitate de fondator, n„scut„ la data de
cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate Ón industrie,     cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de         17.09.1972 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie
comer˛ ∫i transport;                    procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.       rom‚n„, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Str. Minerilor,
  – administrator: Donca Adrian Sorin.          31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea        bl. 14, sc. 2, ap. 21, jude˛ul Gorj, identificat„ cu B.I.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 28 august 2001,      Societ„˛ii Comerciale AFINCOM — S.A.             seria G.X. nr. 908553, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la
prin renun˛are la recurs.                   Ac˛ionari: 1. Camera de Comer˛ ∫i Industrie a       data de 9.02.1998, cod numeric personal
  (27/39.618)                      Jude˛ului Gorj, Ón calitate de fondator, cu sediul Ón     2720917182762; 16. Tarbac Ionel Cosmin, Ón calitate
              *                T‚rgu Jiu, Str. Eroilor nr. 36, Ónfiin˛at„ prin        de fondator, n„scut la data de 10.09.1978 Ón T‚rgu
                              hot„r‚rea nr. 799, emis„ de Guvernul Rom‚niei Ón       Jiu, jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
      Societatea Comercial„              anul 1990, reprezentat„ de dl D„nescu Ion,          T„rgu Jiu, aleea Arge∫, bl. 4, sc. 1, ap. 7, jude˛ul
    PRO BERTA — S.R.L., T‚rgu Jiu           identificat cu B.I. seria B.G. nr. 391964, eliberat de    Gorj, identificat„ cu B.I. seria G.K. nr. 023554,
                              Mili˛ia T‚rgu Jiu la data de 22.03.1982, cod numeric     eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 5.05.1993,
                              personal 1471201182774; 2, Balaci Maria, Ón calitate     cod numeric personal 1780910182832; 17. T„nasie
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              de fondator, n„scut„ la data de 7.11.1961 Ón Novaci,     Elena, Ón calitate de fondator, n„scut„ la data de
           J 18/241/2001
                              jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón       15.08.1962 Ón comuna Slivile∫ti, jude˛ul Gorj, cu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14178700        T‚rgu Jiu, Bd. 1 Mai, bl. 3, sc. 2, ap. 19, jude˛ul Gorj,   cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str.
                              identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 492472, eliberat de    Zona Abator, bl. 76, sc. A, ap. 6, jude˛ul Gorj,
      JUDEC√TORUL DELEGAT              Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 4.04.1995, cod numeric      identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 451589, eliberat de
       DE TRIBUNALUL GORJ              personal 2611107182772; 3. Budinescu Mariana, Ón       Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 21.11.1995, cod numeric
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           calitate de fondator, n„scut„ la data de 5.08.1968 Ón     personal 2620815182783.
                              T‚rgu C„rbune∫ti, jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie           Forma juridic„, denumirea, sediul: societate pe
         DOSAR NR. 4492              rom‚n„, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str. Slt. Mihai       ac˛iuni, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea
                              Cristian Oancea, bl. 4, sc. 4, ap. 61, jude˛ul Gorj,     AFINCOM, av‚nd sediul social Ón T‚rgu Jiu, Str.
       ŒNCHEIEREA NR. 1791              identificat„ cu C.I. seria G.Z. nr. 046869, eliberat„     Eroilor nr. 36, jude˛ul Gorj, valabil p‚n„ la data de
       din 14 septembrie 2001            de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 13.11.2000, cod        31.12.2001.
                              numeric personal 26808085182760; 4. C„r„bi∫i           Activitatea principal„: 5119 – intermedieri Ón
 Judec„tor delegat    — Ghimi∫ Vasile
                              Mihai Daniel, Ón calitate de fondator, n„scut la data     comer˛ul cu produse diverse.
 Referent         — Pup„z„ Victoria
                              de 30.03.1955 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cu           Alte activit„˛i: conform actului constitutiv cap. II.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu      cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, str. Olari,      Capitalul social
nr. 4492 la data de 11.09.2001, petenta Nu˛„ Gh.      bl. 11, sc. 1, et. 1, ap. 8, identificat cu C.I. seria G.Z.   Capitalul social subscris este de 25.000.000 lei,
Maria-Georgiana a solicitat Ónregistrarea ∫i        nr. 002862, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de     v„rsat 7.500.000 lei, termen de v„rsare 11.09.2002;
autorizarea Societ„˛ii Comerciale PRO BERTA —       19.04.1999, cod numeric personal 1550330182789;        num„rul total de ac˛iuni: 25.000; valoarea unei
S.R.L.                           5. Chilea Marinela Camelia, Ón calitate de fondator,     ac˛iuni: 1.000 lei.
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele          n„scut„ la data de 25.03.1959 Ón comuna Celei,          Administrator: Balaci Maria, cu cet„˛enie
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat   jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón       rom‚n„, n„scut„ la data de 7.11.1961 Ón Novaci,
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate   T‚rgu Jiu, str. General Tell, bl. A1, ap. 11, jude˛ul     jude˛ul Gorj, cod numeric personal 2611107182772,
cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de       Gorj, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 456740,       domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Bd. 1 Mai, bl. 3, sc. 2, ap.
procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.     eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 23.02.1996,     19, jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline.
31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea      cod numeric personal 2590325182773; 6. Ciobanu          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Societ„˛ii Comerciale PRO BERTA — S.R.L.          Maria, Ón calitate de fondator, n„scut„ la data de      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Asociat unic: Nu˛„ Gh. Maria-Georgiana, n„scut„     21.04.1956 Ón comuna Dobri˛a, jude˛ul Gorj, cu          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
la data de 18.08.1971 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cu    cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str.       pronun˛are.
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str.      Nicolae Titulescu, bl. 6, sc. 1, ap. 28, jude˛ul Gorj,      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 septembrie 2001.
Dumbrava nr. 4, jude˛ul Gorj, identificat„ cu C.I.     identificat„ cu B.I. seria G.N. nr. 930423, eliberat de      (29/39.620)
seria G.Z. nr. 044981, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu   Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 29.12.1994, cod numeric                   *
la data de 25.10.2000, cod numeric personal        personal 2560421182771; 7. Elena Maria Monica, Ón
2710818182781.                       calitate de fondator, n„scut„ la data de 14.06.1971          Societatea Comercial„
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     Ón Motru, jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie rom‚n„,          NETWORK PROVIDER — S.R.L., T‚rgu Jiu
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str. General Tell-Traian,
                              bl. 28, ap. 5, jude˛ul Gorj, identificat„ cu B.I. seria
denumirea PRO BERTA, av‚nd sediul social Ón                                         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              G.R. nr. 928184, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data
T‚rgu Jiu, Str. Victoriei nr. 137, jude˛ul Gorj, valabil                                           J 18/240/2001
                              de 9.05.1995, cod numeric personal 2710614182791;
p‚n„ la data de 24.08.2006.
                              8. Giorgi Maria Felicia, Ón calitate de fondator,
  Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu                                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14178718
                              n„scut„ la data de 23.08.1960 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                              Gorj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu,            JUDEC√TORUL DELEGAT
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                              str. General Tell, bl. 25, ap. 10, jude˛ul Gorj,              DE TRIBUNALUL GORJ
tutun.
                              identificat„ cu B.I. seria G.D. nr. 0901639, eliberat        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art. 2.
                              de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 25.02.1993, cod
  Capitalul social:                    numeric personal 2600823182795; 9. Giurc„ Simona
  capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,                                            DOSAR NR. 4522
                              Tina, Ón calitate de fondator, n„scut„ la data de
v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale:   15.01.1974 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie             ŒNCHEIEREA NR. 1793
20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       rom‚n„, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str. Lt.-Col.               din 14 septembrie 2001
  Administrator: Nu˛„ Gh. Maria-Georgiana, cu       Dumitru Petrescu, bl. 1, sc. 5, ap. 7, jude˛ul Gorj,
cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 18.08.1971 Ón                                     Judec„tor delegat    — Ghimi∫ Vasile
                              identificat„ cu B.I. seria H.C. nr. 549139, eliberat de
T‚rgu Jiu, cod numeric personal 2710818182781,                                       Referent         — Pup„z„ Victoria
                              Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 24.12.1998, cod numeric
domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, str. Dumbrava nr. 4,       personal 2740115182780; 10. Melencu Helios            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu
jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline.            Dumitru, Ón calitate de fondator, n„scut la data de      nr. 4522 la data de 12.09.2001, petentul St„ncioi P.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        30.12.1962 Ón Novaci, jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie       Florin a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        rom‚n„, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str. P„cii, bl. 15,     Societ„˛ii Comerciale NETWORK PROVIDER —
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      sc. 1, ap. 18, jude˛ul Gorj, identificat cu B.I. seria    S.R.L.
pronun˛are.                        G.N. nr. 550332, eliberat de Poli˛ia Novaci la data de      Judec„torul delegat, examin‚nd actele
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 14 septembrie 2001.      21.10.1994, cod numeric personal 1621230180792;        doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
  (28/39.619)                      11. Motorgeanu Luca, Ón calitate de fondator, n„scut     c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
              *                la data de 18.04.1942 Ón comuna Pojaru, jude˛ul        cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1799/15.X.2001                    11
procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii         Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii de mai sus, am   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 3, bl.
nr. 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea    hot„r‚t urm„toarele:                     13A, sc. C, ap. 95, sectorul 3, posesoare a B.I. seria
Societ„˛ii Comerciale NETWORK PROVIDER —           Se reduce capitalul social de la 26.000.000 lei la    G.X. nr. 160685 eliberat de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data
S.R.L.                           11.000.000 lei, respectiv cu suma de 15.000.000 lei     de 11.02.1997, c„s„torit„, cod numeric personal
  Asocia˛i: 1. Codreanu Gh. Crin-Florin, n„scut la    aport natur„, reprezent‚nd un autoturism marca        2700602433011, ∫i
data de 9.01.1963 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cu      DACIA 1310, Ónscris Ón circula˛ie cu nr. B 01–ARC.       – Pop Ioana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, calea       Dup„ reducere, capitalul social va fi de         15.05.1952 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
Bucure∫ti nr. 170, jude˛ul Gorj, identificat cu B.I.    11.000.000 lei – aport numerar, divizat Ón 100 p„r˛i     bd. Camil Ressu nr. 3, bl. 13A, sc. C, ap. 95, sectorul
seria G.R. nr. 928809, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu    sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i va fi de˛inut de      3, posesoare a B.I. seria G.K. nr. 217117, eliberat de
la data de 2.06.1995, cod numeric personal         asocia˛i astfel:                       Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 9.06.1993, c„s„torit„, cod
1630109182771, reprezentat de St„ncioi P. Florin,       Silca Gheorghe-Cristian va de˛ine un num„r de       numeric personal 2520515400227, Ón calitate de
identificat cu B.I. seria H.C. nr. 417399, eliberat de   84 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd      asociate Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale GALANT —
Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 25.08.1998, prin procura   suma de 8.400.000 lei, reprezent‚nd 90 % din         S.R.L., Ón conformitate cu prevederile legale Ón
special„ nr. 4040 din data de 16.08.2001; 2. St„ncioi   capitalul social total, acela∫i procent ∫i la beneficii   vigoare ∫i Ón baza hot„r‚rii A.G.A din data de 5 iulie
P. Florin, n„scut la data de 5.02.1980 Ón T‚rgu Jiu,    ∫i pierderi, ∫i                       2001 am hot„r‚t modificarea prevederilor actelor
jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón       Silca Claudia-Cristina va de˛ine un num„r de 26      constitutive ale societ„˛ii, cu privire la durata de
T‚rgu Jiu, Str. 8 Mai, bl. 4, ap. 32, jude˛ul Gorj,    p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd suma     func˛ionare a societ„˛ii, care Ón prezent este de 10
identificat cu B.I. seria H.C. nr. 417399, eliberat de   de 2.600.000 lei, reprezent‚nd 10 % din capitalul      ani, Ón sensul modific„rii acesteia, urm‚nd ca,
Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 25.08.1998, cod numeric    social total, acela∫i procent ∫i la beneficii ∫i pierderi.  Óncep‚nd cu aceast„ dat„, durata de func˛ionare a
personal 1800205180041.                    Celelalte prevederi din actele constitutive ale      Societ„˛ii Comerciale ANI GALANT — S.R.L. s„ fie
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                nelimitat„.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       (32/27.108)                         Celelalte prevederi ale actelor constitutive de
denumirea NETWORK PROVIDER, av‚nd sediul                        *                func˛ionare ale Societ„˛ii Comerciale ANI GALANT
social Ón T‚rgu Jiu, aleea Slavici, bl. 3, sc. 2, et. 3,                                — S.R.L., modificate prin actele adi˛ionale
ap. 32, jude˛ul Gorj.                         Societatea Comercial„               anterioare prezentului Ónscris, r„m‚n neschimbate,
  Activitatea principal„: 5248 – comer˛ cu            KATOROM PRODIMPEX — S.R.L.              prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din
am„nuntul, Ón magazine specializate cu alte                                       acestea, modific„ndu-le corespunz„tor.
produse neclasificate Ón alt„ parte; comer˛ cu                ACT ADIfiIONAL                 Noi, asociatele, ne oblig„m s„ efectu„m
calculatoare.                                                      demersurile necesare pentru Ónregistrarea
  Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art. 2.       la statutul Societ„˛ii Comerciale          men˛iunilor prezentului Ónscris la Oficiul
  Capitalul social:                        KATOROM PRODIMPEX — S.R.L.,             Registrului Comer˛ului Bucure∫ti
  Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului         (34/27.110)
v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale:           cu nr. J 40/14645/1991                          *
20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.         Subsemnata Ganea Daniela Florentina, cet„˛ean
  Administrator: St„ncioi P. Florin, cu cet„˛enie     rom‚n, n„scut„ la data de 13.03.1965 Ón Bucure∫ti,           Societatea Comercial„
rom‚n„, n„scut la data de 5.02.1980 Ón T‚rgu Jiu,     nec„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd.             NICOLAS ŒNC√Lfi√MINTE — S.R.L.
jude˛ul Gorj, cod numeric personal 1800205180041,     Aviatorilor nr. 56, et. 1, ap. 2, sectorul 1, posesoare            Bucure∫ti
domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str. 8 Mai, bl. 4, ap. 32,    a c„r˛ii de identitate seria R.T. nr. 148563, eliberat
jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline.            de Sec˛ia 1 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 27.03.2001,              ACT ADIfiIONAL
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        cod numeric personal 2650313400081, Ón calitate de
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale KATOROM         la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              PRODIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.        NICOLAS ŒNC√Lfi√MINTE — S.R.L., cu sediul
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                              Unirii nr. 20, bl. 5C, sc. 1, et. 1, ap. 4+5, sectorul 4,     Ón Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr. 18,
pronun˛are.
                              am hot„r‚t dizolvarea societ„˛ii Ón baza art. 231 din       bl. A5, sc. 6, parter, ap. 61, sectorul 3,
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 14 septembrie 2001.
                              Legea nr. 31/1990 ∫i art. 27, alin. 3 din statutul      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  (30/39.621)
                              societ„˛ii, care are ca efect transmiterea universal„,      cu nr. J 40/5154/1992, cod fiscal 338975
              *
                              Ón deplin„ proprietate a patrimoniului societ„˛ii,       Subsemnatul Constantin Marian, cet„˛ean
     Societatea Comercial„              c„tre asociatul unic, f„r„ lichidare, Ón termen de 30    rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de 29.10.1967 Ón
   MAGICOM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           de zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al    Bucure∫ti, fiul lui Nicolae ∫i a Alexandrinei,
                              Rom‚niei, cu condi˛ia ca Ón termenul legal          domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr. 18,
         ACT ADIfiIONAL              creditorii societ„˛ii s„ nu fac„ opozi˛ie.          bl. A5, sc. 6, parter, ap. 61, sectorul 3, identificat cu
                               Patrimoniul societ„˛ii care trece Ón proprietatea     B.I., seria G.R. nr. 218738, eliberat de Sec˛ia 13
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         asociatului unic se compune din:               Poli˛ie la data de 15.12.1994, cod numeric personal
   MAGICOM IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón           1. capitalul social existent Ón prezent;         1671029434562, Ón calitate de asociat unic al
  Bucure∫ti, Bd. P„cii (actual Iuliu Maniu)         2. apartamentul nr. 4, situat Ón Bucure∫ti, Bd.      Societ„˛ii Comerciale NICOLAS ŒNC√Lfi√MINTE —
 nr. 170, bl. H, sc. D, et. 2, ap. 170, sectorul 6,    Unirii nr. 20, bl. 5C, sc. 1, et. 1, sectorul 4, compus   S.R.L., Ón conformitate cu prevederile Legii nr.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      din trei camere ∫i dependin˛e, dob‚ndit de societate     31/1990, republicat„, adopt prezentul act adi˛ional.
  cu nr. J 40/9436/1991, cod fiscal R 430520,       prin cump„rare, Ón baza contractului de v‚nzare-        Art. 1. Se prelunge∫te durata de func˛ionare a
 capital social 2.000.000 lei, din care 800.000      cump„rare autentificat cu nr. 5553/10.03.1993 la       societ„˛ii cu 99 de ani;
 lei aport Ón natur„ ∫i 1.200.000 lei numerar       Notariatul de Stat al sectorului 1 Bucure∫ti ∫i         Art. 2. Se completeaz„ obiectul secundar de
  Subsemnatul Costea R„zvan-George, cet„˛ean       transcris cu nr. 4477/1993 la Notariatul de Stat al     activitate al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. P„cii (actual     Sectorului 4 Bucure∫ti, liber de sarcini;            Cod CAEN — 1930 – fabricarea Ónc„l˛„mintei;
Iuliu Maniu) nr. 170A, bl. H, sc. D, et. 2, ap. 170,     3. apartamentul nr. 5 situat Ón Bucure∫ti, Bd.        Cod CAEN – 5271 – repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i
sectorul 6, posesor al B.I. seria G.D. nr. 0987329,    Unirii nr. 20, bl. 5C, sc. 1, sectorul 4, compus din     ale altor articole din piele.
eliberat de Sec˛ia 21 Poli˛ie Bucure∫ti la data de     trei camere ∫i dependin˛e, dob‚ndit de societate        Actele constitutive ale societ„˛ii se modific„
19.03.1993, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     prin cump„rare, Ón baza contractului de v‚nzare-       corespunz„tor prezentului act adi˛ional, celelalte
MAGICOM IMPEX — S.R.L., Ón conformitate cu         cump„rare autentificat cu nr. 5554/10.03.1993 la       prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n‚nd
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ Ón 1998,    Notariatul de Stat al Sectorului 1 Bucure∫ti ∫i       nemodificate.
am decis urm„toarele modific„ri la statutul        transcris cu nr. 4476/1994 la Notariatul de Stat al       Prezentul act adi˛ional va produce efecte juridice
societ„˛ii:                        Sectorului 4 Bucure∫ti, liber de sarcini;          numai dup„ Óndeplinirea formalit„˛ilor cerute de
  Articolul 6 din statutul societ„˛ii, privind durata    4. autoturismul marca Hyundai Excel SE nr.        lege.
de func˛ionare a societ„˛ii, va avea urm„torul       omologare ACHY15121119403, nr. identificare            (35/27.111)
con˛inut: îDurata de func˛ionare a societ„˛ii este     KMHVF31JPLU234988, de culoare albastru                         *
nelimitat„“.                        metalizat, an fabrica˛ie 1990, capacitate cilindric„
  Celelalte clauze ale statutului societ„˛ii r„m‚n    1468 cmc, Ónscris Ón circula˛ie cu nr. B-99-KTO,            Societatea Comercial„
neschimbate.                        conform c„r˛ii de identitate a vehiculului nr. D        CRISAND TRADING CO — S.R.L., Bucure∫ti
  (31/27.107)                      128006, eliberat„ de I.P.C.;
              *                 5. mobilierul societ„˛ii.                          ACT ADIfiIONAL
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
     Societatea Comercial„                                              la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                              statutul societ„˛ii, autentificat cu nr. 12666/1991 la
  MASTER TEAM COM — S.R.L., Bucure∫ti                                          CRISAND TRADING CO — S.R.L., cu sediul Ón
                              Notariatul de Stat al Sectorului 4 Bucure∫ti, cu
                                                             Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 61, bl. C3, sc. 2,
                              modific„rile ulterioare.
                                                              parter, ap. 22, sectorul 6, Ónmatriculat„ cu
        HOT√R¬REA NR. 2                (33/27.109)
                                                               nr. J 40/6226/1997, cod fiscal R9675923
                                            *
        din 28 august 2001,                                            Œn baza deciziei asociatului unic din data de
     a adun„rii generale a asocia˛ilor               Societatea Comercial„              11.09.2001, prin care s-a aprobat cesiunea tuturor
        Societ„˛ii Comerciale                ANI GALANT — S.R.L., Bucure∫ti            p„r˛ilor sociale de˛inute de asociatul unic, dl
MASTER TEAM COM — S.R.L., Ónmatriculat„ la                                       Cornaciu Cristian, c„tre noul asociat unic, dl Mihai
    Oficiul registrului comer˛ului cu                  ACT ADIfiIONAL               Nicolae Grigore, modificarea duratei de func˛ionare
  nr. J 40/491/1997, cod fiscal R9122818, cu                                      a societ„˛ii, actele constitutive ale Societ„˛ii
   sediul Ón Bucure∫ti, Str. Bati∫tei nr. 22,      la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale       Comerciale CRISAND TRADING CO — S.R.L. se
           sectorul 2              ANI GALANT — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        modific„ dup„ cum urmeaz„:
  Subsemna˛ii:                         Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu            1. Se aprob„ cesiunea de p„r˛i sociale prin care
  Silca Gheorghe-Cristian, domiciliat Ón Bucure∫ti,     nr. J 40/11245/1991, cod Fiscal R 2841085,         asociatul unic Cornaciu Cristian cedeaz„ 50 p„r˛i
str. CÓmpia Libert„˛ii nr. 33, bl. 21, sc. 6, ap. 207,     capital social 2.000.000 lei, cu sediul Ón        sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social, dlui
sectorul 3, ∫i                       Bucure∫ti, ™os. ™tefan cel Mare nr. 5, sectorul 2      Mihai Nicolae Grigore, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Silca Claudia-Cristina, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     Subsemnatele:                       data de 1.11.1974 Ón T‚rgu Jiu, domiciliat Ón
str. C‚mpia Libert„˛ii nr. 33, bl. 21, sc. 6, ap. 207,    – Dumitru Gabriela-Rodica, cet„˛ean rom‚n,         Bucure∫ti, str. Covasna nr. 37, bl. A19, ap. 13,
sectorul 3,                        n„scut„ la data de 2.06.1970 Ón Bucure∫ti,          sectorul 4, identificat cu C.I. seria R.T. nr. 170008,
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 1799/15.X.2001
eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 8.06.2001,    Registrul comer˛ului cu nr. HRB 0602 la data de            Societatea Comercial„
cod numeric personal 1741101184981.             27.12.1989, reprezentat„ prin dna Dana Mare∫,          COMPANIA ALIA IMPORT-EXPORT — S.R.L.
  Prin urmare, capitalul social, Ón valoare total„ de   Ómputernicit„, ∫i DEUTSCHE ROCKWOOL                     Bucure∫ti
5.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale a 100.000    Mineralwool GmbH & Co. OHG, persoan„ juridic„
lei fiecare, numerotate de la 1 la 50, va fi de˛inut Ón   german„, cu sediul Ón Germania, 45966 Gladbeck,                 ACT ADIfiIONAL
totalitate de noul asociat unic, dl Mihai Nicolae      Rockwool Strasse nr. 37-41, Ónmatriculat„ la
                                                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
Grigore.                          Registrul comer˛ului cu nr. HRA 0526 la data de
                                                               COMPANIA ALIA IMPORT-EXPORT — S.R.L.
  Dl Cornaciu Cristian Ó∫i p„streaz„ calitatea de     13.12.2000, reprezentat„ prin dna Dana Mare∫,
administrator unic.                     Ómputernicit„, Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii       Subsemnata Mirea Rodica-Alice (fost„ Popescu),
  Asociatul unic hot„r„∫te modificarea actelor                                      cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 6.08.1971 Ón
                              Comerciale ROCKWOOL ROMANIA — S.R.L.,
constitutive ale societ„˛ii, Ón sensul stabilirii duratei                                 Bucure∫ti, sectorul 6, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                              persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
de func˛ionare a societ„˛ii ca fiind nelimitat„.                                      Intrarea B‚rsei nr. 4, bl. G8, sc. 1, et. 4, ap. 24,
                              str. Orzari nr. 5, bl. 46bis, sc. 1, et. 6, ap. 16, sectorul
  3. Celelalte prevederi ale actelor constitutive                                     sectorul 3, nec„s„torit„, posesoare a C.I. seria R.X.
                              2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
r„m‚n neschimbate.                                                     nr. 117527/1999, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie, cod
                              nr. J 40/7777/1998, au decis modificarea art. 6.1
   (36/27.112)                                                      numeric personal 2710806451527, Ón calitate de
                              referitoare la capitalul social din actul constitutiv al
              *                                                asociat unic al Societ„˛ii Comerciale COMPANIA
                              Societ„˛ii Comerciale ROCKWOOL ROMANIA —            ALIA IMPORT-EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón
                              S.R.L., autentificat cu nr. 2605/27.07.1998 de         Bucure∫ti, Strada Dezrobirii nr. 79B, sectorul 6,
      Societatea Comercial„              notarul public B„nu˛„ Georgeta, datorit„ reducerii
    JULY–JANYN — S.R.L., Bucure∫ti                                           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
                              capitalului social de la 9.911.000.000 lei la         nr. J 40/25998/1992, am hot„r‚t precizarea
                              1.825.000.000 lei.                       obiectului de activitate al societ„˛ii dup„ cum
         ACT ADIfiIONAL                 Astfel, art. 6.1 va avea urm„torul con˛inut:        urmeaz„:
     la statutul Societ„˛ii Comerciale           î6.1. Societatea are un capital de 1.825.000.000       – activitatea principal„: 524 – comer˛ cu
 JULY–JANYN — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        lei, din care 404.875 DM, echivalentul a 238.130 $       am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
 Calea C„l„ra∫ilor nr. 249, bl. 65, sc. 1, et. 5,     S.U.A. Capitalul social este divizat Ón 18.250 p„r˛i      produse neclasificate Ón alt„ parte;
  ap. 21, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul       sociale a 100.000 lei fiecare ∫i a fost v„rsat dup„        – domeniul principal: 5241 – comer˛ cu
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/947/1991,       cum urmeaz„:                          am„nuntul cu textile.
        cod fiscal R2359583               a) Ón numerar, Ón valoare de 1.673.819.200 lei,        Se stabile∫te durata de func˛ionare a societ„˛ii pe
                              din care 373.379 DM, echivalentul a 220.491 $         o perioad„ nelimitat„.
  Œn baza deciziei asociatului unic Marinache
                              S.U.A., astfel:                          Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
Elena, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                                – 18.004 DM la constituire, adic„ 86.419.200 lei,     neschimbate.
Calea C„l„ra∫ilor nr. 249, bl. 65, sc. 1, et. 5, ap. 21,
                              calculat la un curs de 4.800 lei/1 DM, adic„ 10.083        (40/27.116)
sectorul 3, nec„s„torit„, n„scut„ la data de 7.04.1949
Ón comuna Chilia Veche, jude˛ul Tulcea, cod         $ S.U.A., calculat la un curs de 8.571 lei/ 1 $ S.U.A.;                  *
numeric personal 2490407400646, statutul societ„˛ii       – 1.000.000 DM, prin majorare de capital, adic„
                              9.671.000.000 lei, calculat la un curs de 9.671 lei/1           Societatea Comercial„
se modific„ dup„ cum urmeaz„:
                              DM, adic„ 492.263 $ S.U.A., calculat la un curs de          CANT 22 PROD — S.R.L., Bucure∫ti
  Societatea se dizolv„ Ón condi˛iile art. 231 din
Legea nr. 31/1990, republicat„, prin transmiterea      19.464 lei/1 $ S.U.A.;
                                – minus 645.125 DM, prin reducerea de capital,               HOT√R¬REA NR. 1
universal„ a patrimoniului societ„˛ii c„tre asociatul
unic, f„r„ lichidare, datorit„ expir„rii termenului     adic„ 8.086.000.000 lei, calculat la un curs de 12.534           din 12 septembrie 2001
stabilit pentru durata de func˛ionare a societ„˛ii ∫i    lei/1 DM, adic„ 282.135 $ S.U.A., calculat la un curs
                              de 28.660 lei/1 $ S.U.A.;                     a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
imposibilitatea realiz„rii obiectului de activitate al
                                b) Ón natur„, Ón valoare total„ de 151.180.800 lei,        Comerciale CANT 22 PROD — S.R.L.
societ„˛ii ca urmare a demol„rii chio∫cului din
Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 249, sectorul 3,      adic„ 31.496 DM, calculat la un curs de 4.800 lei/1        Subsemna˛ii Mitulescu Nicolaie ∫i Mitulescu
conform dispozi˛iilor legale Ón vigoare, chio∫c Ón     DM, echivalentul a 17.639 $ S.U.A., calculat la un       Adina-Niculina, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
care societatea func˛iona cu un punct de lucru.       curs de 8.571 lei/1 $ S.U.A.                  CANT 22 PROD — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
  Societatea se consider„ c„ Ó∫i Ónceteaz„ existen˛a      Aportul asocia˛ilor a fost v„rsat dup„ cum         Petre Ispirescu nr. 9, bl. 40, sc. 2, et. 3, ap. 34,
Ón termen de 30 de zile de la publicarea prezentului    urmeaz„:                            sectorul 5, Ónmatriculat„ cu nr. J 40/22723/1992,
act Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.              1. Rockwool Beteiligungs GmbH – 1.824.600.000       cod fiscal R 3596057, av‚nd un capital social
                              lei, din care 404.535 DM, echivalentul a 237.919 $       subscris ∫i v„rsat Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,
  (37/27.113)
                              S.U.A., v„rsa˛i:                        Óntruni˛i Ón adunarea general„ a asocia˛ilor ast„zi,
              *
                                a) Ón numerar, Ón valoare total„ de 1.673.419.200     12.09.2001, de comun acord hot„r‚m luarea
                              lei, din care 373.039 DM, echivalentul a 220.280 $       urm„toarelor m„suri cu privire la societate:
     Societatea Comercial„
                              S.U.A., astfel:                          1. Dizolvarea ∫i lichidarea Societ„˛ii Comerciale
  PANADA PREST√RI SERVICII — S.R.L.
                                                              CANT 22 PROD — S.R.L. Óncep‚nd cu data de
        Bucure∫ti                    – 18.004 DM la constituire, adic„ 86.419.200 lei,
                                                              1.10.2001.
                              la un curs de 4.800 lei/1 DM, adic„ 10.083 $ S.U.A.,
                                                               2. Este numit„ ca lichidator al societ„˛ii
         ACT ADIfiIONAL               la un curs de 8.571 lei/ 1 $ S.U.A.;
                                                              Societatea Comercial„ ECO–JUR — S.R.L., cu sediul
                                – 1.000.000 DM prin majorare de capital, adic„
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale                                      Ón Bucure∫ti, str. Ion Cornea nr. 14, sectorul 5,
                              9.671.000.000 lei, la un curs de 9.671 lei/1 DM,
   PANADA PREST√RI SERVICII — S.R.L.,                                          Ónmatriculat„ cu nr. J 40/14182/1991, cod fiscal R
                              adic„ 492.263 $ S.U.A., la un curs de 19.464 lei/1 $      349192, reprezentat„ prin dna ™tef„nescu
  cu sediul Ón Bucure∫ti, ™oseaua Iancului
                              S.U.A.;                            Magdalena, expert contabil.
  nr. 41, bl. 102D, ap. 3, sc. 2, sectorul 2,
                                – minus 644.965 DM, ca urmare a reducerii de         Lichidatorul, prin reprezentantul s„u, va Óntocmi
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                              capital, adic„ 8.084.000.000 lei, la un curs de 12.534     ∫i va semna Ón numele asocia˛ilor toate
   Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
                              lei/1 DM, adic„ 282.066 $ S.U.A., la un curs de        documentele necesare radierii societ„˛ii de la
       cu nr. J 40/11514/1991,
                              28.660 lei/1 $ S.U.A.;                     Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
 cod fiscal 3474416/9.03.1993/ Administra˛ia
                                b) Ón natur„, Ón valoare total„ de 151.180.800 lei,    Bucure∫ti.
    Financiar„ a Sectorului 2 Bucure∫ti
                              adic„ 31.496 DM, la un curs de 4.800 lei/1 DM,          3. Prezenta hot„r‚re va fi publicat„ Ón Monitorul
  Subsemnatele Voiculescu Maria, cet„˛ean rom‚n,      echivalentul a 17.639 $ S.U.A., la un curs de 8.571      Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat„ la Oficiul
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™oseaua Iancului nr. 41,     lei/1 $ S.U.A., reprezent‚nd un autoturism VW         Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.
bl. 102D, sc. 1, parter, ap. 3, sectorul 2, identificat„  Passat 1.9 TDI/90 CP/3B2335, cu catalizator, a∫a         Prezenta hot„r‚re s-a Óntocmit azi, 12 septembrie
cu B.I. seria B.G. nr. 554834/1982/Circa 9 Mili˛ie, ∫i   cum rezult„ din factura proform„ a v‚nz„torului,        2001.
Garaz Lidia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón         Porsche Ungaria Kft, cu nr. 900156/30.04.1998,           (41/27.117)
Bucure∫ti, str. Armeni∫ nr. 4, bl. Y1, sc. D, et. 3, ap.  tradus„ ∫i legalizat„ de notarul public B„nu˛„                      *
55, sectorul 3, identificat„ cu B.I. seria G.D. nr.     Georgeta.
0951715/1993/Sec˛ia 13 Poli˛ie, asociate ale                                             Societatea Comercial„
                                Contribu˛ia acestui asociat este divizat„ Ón 18.246
Societ„˛ii Comerciale PANADA PREST√RI SERVICII                                         ADRIA CONSULT — S.R.L., Bucure∫ti
                              de p„r˛i sociale, reprezent‚nd 99,9781 % din
— S.R.L., ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a
                              capitalul social al societ„˛ii.
asocia˛ilor din data de 14.09.2001 am hot„r‚t                                                ACT ADIfiIONAL
                                2. Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co.
modificarea statutului ∫i contractului societ„˛ii
                              OHG – 400.000 lei, adic„ 340 DM, echivalentul a 211
astfel:                                                           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              $ S.U.A., v„rsa˛i Ón numerar, astfel:                   ADRIA CONSULT — S.R.L.
  • Se prelunge∫te durata de func˛ionare a
                                – 500 DM la constituire, adic„ 2.400.000 lei, la un
societ„˛ii pe o perioad„ nelimitat„.                                             Subsemna˛ii B„jenaru Adrian, cet„˛ean rom‚n,
                              curs de schimb de 4.800 lei/1 DM, echivalentul a
  Celelalte dispozi˛ii din statutul ∫i contractul                                     domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Tudor Arghezi nr. 17,
                              280 $ S.U.A., la un curs de schimb de 8.571 lei/1 $
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                               et. 1, ap. 5, sectorul 2, ∫i Pavel Petre, cet„˛ean
                              S.U.A.;
   (38/27.114)                                                      rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Grigore
                                – minus 160 DM, ca urmare a reducerii de
              *                                                Cob„lcescu nr. 56, et. 3, ap. 10, sectorul 1,
                              capital, adic„ 2.000.000 lei, la un curs de schimb de
                                                              Manolache Emil, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
      Societatea Comercial„              12.534 lei/1 DM, echivalentul a 69 $ S.U.A., la un       Bucure∫ti, str. Gherghina nr. 18, sectorul 5, Culuri
     ROCKWOOL ROMANIA — S.R.L.             curs de schimb de 28.660 lei/ 1 $ S.U.A.            Mihail Radu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
         Bucure∫ti                   Contribu˛ia acestui asociat este divizat„ Ón 4 p„r˛i    Bucure∫ti, str. Constantin Aricescu nr. 27, bl. 21, ap.
                              sociale, reprezent‚nd 0,0219 % din capitalul social al     61, sectorul 1, Moise Vladimir, cet„˛ean rom‚n,
         ACT ADIfiIONAL               societ„˛ii.                          domiciliat Ón Bucure∫ti, intrarea Maior Al.
                                Participarea la beneficii ∫i pierderi este         CÓmpeanu nr. 6, et. 1, ap. 2, sectorul 1, ∫i Stoica
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       propor˛ional„ cu participarea la capitalul social al      Adrian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd.
    ROCKWOOL ROMANIA — S.R.L.              asocia˛ilor.“                         Unirii nr. 9, bl. 2A, sc. 2, ap. 45, sectorul 5, to˛i Ón
  Conform hot„r‚rii din 28.05.2001, subscrisele        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     calitate de asocia˛i, de˛in„tori ai Óntregului capital
ROCKWOOL Beteiligungs GmbH, persoan„ juridic„        neschimbate.                          social al Societ„˛ii Comerciale ADRIA CONSULT —
german„, cu sediul Ón Germania, 45966 Gladbeck,         (39/27.115)                        S.R.L., am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al
Rockwool Strasse nr. 37-41, Ónmatriculat„ la                       *                 acesteia dup„ cum urmeaz„:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1799/15.X.2001                    13
  Art. 1. Asociatul Pavel Petre cesioneaz„ o parte    de 25.000 lei, ce confer„ acelea∫i drepturi cu       COMPANY — S.A., prin efectul fuziunii prin
social„, cu o valoare de 100.000 lei, reprezent‚nd    celelalte ac˛iuni emise de societate.            absorb˛ie a primei societ„˛i de c„tre a doua) vor fi
1 % din capitalul social, c„tre asociatul B„jenaru      2. Perioada de exercitare a dreptului de         integral preluate de c„tre societatea comercial„
Adrian, iar asociatul Culuri Mihail Radu cesioneaz„    preemp˛iune este conform art. 206 din Legea nr.       absorbant„.
un num„r de 5 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„    31/1990, republicat„.                     2.3. Ac˛ionarii Societ„˛ilor Comerciale
de 100.000 lei ∫i o valoare total„ de 500.000 lei,      3. Aportul Ón numerar pentru ac˛ionarii persoane     QUADRANT ARSICO — S.A., CLUJ BEVERAGE
reprezent‚nd 5 % din capitalul social, c„tre asociatul  fizice ∫i cu ordin de plat„ pentru persoane juridice    COMPANY — S.A. ∫i QUADRANT AMROQ
Manolache Emil ∫i un num„r de 2 p„r˛i sociale, cu     se va depune la casieria societ„˛ii sau banc„ p‚n„ la    BOTTLING COMPANY ROMANIA — S.A. vor primi
o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i o valoare total„   Ónchiderea dreptului de preferin˛„, conform Legii      Ón urma fuziunii ac˛iuni emise de c„tre societatea
de 200.000 lei, reprezent‚nd 2 % din capitalul social,  nr. 31/1990, republicat„.                  comercial„ absorbant„, conform procedurii stabilite
c„tre asociatul B„jenaru Adrian, iar asociatul Moise      (43/27.119)                      la capitolul 4, punctul 4.5.
Vladimir cesioneaz„ un num„r de 10 p„r˛i sociale,                  *                  2.4. Œn urma fuziunii prin absorb˛ie, Societ„˛ile
cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i o valoare                                   Comerciale QUADRANT ARSICO — S.A., CLUJ
total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 % din           Societatea Comercial„               BEVERAGE COMPANY — S.A. ∫i QUADRANT
capitalul social, c„tre asociatul Stoica Adrian ∫i un     QUADRANT AMROQ BEVERAGES — S.A.             AMROQ BOTTLING COMPANY ROMANIA — S.A. se
num„r de 2 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de                                  dizolv„ f„r„ lichidare, cu transmiterea universal„ a
100.000 lei ∫i o valoare total„ de 200.000 lei,             PROIECT DE FUZIUNE              patrimoniului acestora c„tre societatea absorbant„.
reprezent‚nd 2 % din capitalul social total, c„tre                                    2.5. Fuziunea se realizeaz„ Ón condi˛iile descrise
                               Œn baza prevederilor Legii nr. 31/1990,
asociatul B„jenaru Adrian, to˛i conform                                        la cap. 4 punctul 4.5.
                             republicat„, ∫i Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale
contractului de cesiune nr. 2785/24.07.2000,                                       2.6. Aceast„ fuziune se consider„ a fi necesar„
                             extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
autentificat la Biroul notarului public Marinca∫                                   datorit„:
                             QUADRANT AMROQ BEVERAGES — S.A. din data
Eugen.                                                          • economiilor substan˛iale Ón ceea ce prive∫te
                             de 25.07.2001, a hot„r‚rii adun„rii generale
  Art. 2. Capitalul social total, subscris ∫i v„rsat                                 reducerea structurilor paralele administrative ∫i de
                             extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
integral, Ón valoare de 10.000.000 lei, este divizat Ón                                management ∫i cre∫terea eficien˛ei actului de
                             QUADRANT ARSICO — S.A. din data de 25.07.2001,
100 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de 100.000                                  decizie managerial; experien˛a managerial„ ∫i
                             a hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a
lei ∫i va avea urm„toarea structur„:                                         profesional„ care exist„ Ón cadrul celor patru
                             ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale CLUJ BEVERAGE
  – Asociatul Stoica Adrian de˛ine 30 p„r˛i sociale,                                 societ„˛i poate fi folosit„ Ón continuare;
                             COMPANY — S.A. din data de 25.07.2001, a hot„r‚rii
cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i o valoare                                    • procedurile de raportare (contabile ∫i
                             adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor
total„ de 3.000.000 lei, reprezent‚nd 30 % din                                    financiare) folosite at‚t fa˛„ de autorit„˛i c‚t ∫i fa˛„
                             Societ„˛ii Comerciale QUADRANT AMROQ
capitalul social.                                                   de managementul societ„˛ii ∫i fa˛„ de ac˛ionarii din
                             BOTTLING COMPANY ROMANIA — S.A. din data de
  – Asociatul Moise Vladimir de˛ine 22 p„r˛i                                     grup devin mai simple prin conceperea lor unitar„
                             25.07.2001, prin care s-a hot„r‚t fuzionarea prin
sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i o                                  ∫i implic„ simplificarea monitoriz„rii activit„˛ii
                             absorb˛ie a Societ„˛ilor Comerciale QUADRANT
valoare total„ de 2.200.000 lei, reprezent‚nd 22 %                                  (rezultatelor) societ„˛ilor de c„tre ac˛ionarii care Ón
                             AMROQ BEVERAGES — S.A., QUADRANT ARSICO —
din capitalul social.                                                 prezent de˛in ac˛iuni Ón cele patru societ„˛i;
                             S.A., CLUJ BEVERAGE COMPANY ROMANIA — S.A.
  – Asociatul Culuri Mihail Radu de˛ine 18 p„r˛i                                    • gestionarea mai eficient„ a fondurilor necesare
                             ∫i QUADRANT AMROQ BOTTLING COMPANY             desf„∫ur„rii activit„˛ii; Ón prezent, exist„ dificult„˛i
sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i o    ROMANIA — S.A. de c„tre Societatea Comercial„        Ón transferarea fondurilor necesare sus˛inerii
valoare total„ de 1.800.000 lei, reprezent‚nd 18 %    absorbant„ QUADRANT AMROQ BEVERAGES —            societ„˛ilor care vor fi absorbite, Ón ceea ce prive∫te
din capitalul social.                   S.A., iar Societ„˛ile Comerciale absorbite         plata salariilor ∫i plata taxelor c„tre autorit„˛ile
  – Asociatul B„jenaru Adrian de˛ine 15 p„r˛i      QUADRANT ARSICO — S.A., CLUJ BEVERAGE            fiscale;
sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i o    COMPANY ROMANIA — S.A. ∫i QUADRANT AMROQ            • Ón prezent, cele patru societ„˛i sunt Ón situa˛ia
valoare total„ de 1.500.000 lei, reprezent‚nd 15 %    BOTTLING COMPANY ROMANIA — S.A. s-a Óntocmit        Ón care tranzac˛iile dintre ele se Ónregistreaz„ Ón
din capitalul social.                   prezentul proiect de fuziune.                mod repetat din necesitatea de a le eviden˛ia Ón
  – Asociatul Manolache Emil de˛ine 15 p„r˛i        1. Societ„˛ile comerciale participante la fuziune    contabilitatea distinct„ a fiec„reia. Prin fuziune,
sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i o      1.1. Societatea Comercial„ Societatea Comercial„     aceast„ eviden˛„ repetat„ care apare din nevoia de
valoare total„ de 1.500.000 lei, reprezent‚nd 15 %    QUADRANT AMROQ BEVERAGES — S.A., persoan„          procedur„ contabil„ este Ónl„turat„;
din capitalul social.                   juridic„ rom‚n„, organizat„ sub forma unei           • evitarea Ón viitor a consolid„rii bilan˛urilor
  Art. 3. Se schimb„ sediul Societ„˛ii Comerciale    societ„˛i pe ac˛iuni, cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os.     societ„˛ilor care fac parte din acela∫i grup, cerut„ de
ADRIA CONSULT — S.R.L. din Bucure∫ti, str.        Viilor nr. 55, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul     autorit„˛ile fiscale. Autorit„˛ile fiscale vor solicita ca
Grigore Cob„lcescu nr. 56, et. 3, ap. 10, oficiul     registrului comer˛ului cu nr. J 40/27211/1994, nr.     la sf‚r∫itul exerci˛iului financiar bilan˛urile
parter, sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str. Schitu       de Ónregistrare fiscal„ R 6811508.             societ„˛ilor care fac parte din acela∫i grup s„ fie
M„gureanu nr. 16, sectorul 1.                1.2. Societatea Comercial„ QUADRANT ARSICO —       consolidate. Fuziunea ar Ónl„tura Óndeplinirea unei
  Art. 4. Se prelunge∫te durata de func˛ionare a     S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, organizat„ sub       astfel de proceduri, duc‚nd la eliminarea
societ„˛ii de la 3 ani la o perioad„ de 10 ani,      forma unei societ„˛i pe ac˛iuni, cu sediul Ón        consumului de timp ∫i a costurilor asociate acesteia;
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii la Oficiul Registrului   Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 55, et. 2, ap. 19, sectorul 5,   • unele din societ„˛ile care sunt absorbite se
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     confrunt„ Ón prezent cu serioase dificult„˛i
  Art. 5. Se modific„ obiectul principal de activiate  nr. J 40/176/2001, nr. de Ónregistrare fiscal„ R      financiare, ca urmare a lipsei disponibilit„˛ilor
∫i acesta va fi:                     5596010.                          financiare necesare pentru desf„∫urarea activit„˛ii
  – restaurante – CAEN 5530.                1.3. Societatea Comercial„ CLUJ BEVERAGE         la parametri acceptabili din punctul de vedere al
   (42/27.118)                     COMPANY ROMANIA — S.A., persoan„ juridic„          ac˛ionarilor ∫i al partenerilor comerciali. Prin
                             rom‚n„ organizat„ sub forma unei societ„˛i pe        fuziune, se creeaz„ perspectiva acoperirii datoriilor
                             ac˛iuni, cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 55, et.  restante la nivelul societ„˛ilor absorbite, precum ∫i
     Societatea Comercial„              2, ap. 18, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul       a unor efecte favorabile pentru ac˛ionari: valoarea
 ICPE ELECTROSTATICA — S.A., Bucure∫ti          registrului comer˛ului cu nr. J 40/3717/2001, nr. de    ac˛iunilor va cre∫te ca urmare a consolid„rii firmei,
                             Ónregistrare fiscal„ R 6655816.               a dob‚ndirii unei puteri crescute de negociere ∫i
        HOT√R¬REA NR. 11               1.4. Societatea Comercial„ QUADRANT AMROQ        contractare.
                             BOTTLING COMPANY ROMANIA — S.A., persoan„           3. Stabilirea ∫i evaluarea activului ∫i pasivului
   a adun„rii generale extraordinare a         juridic„ rom‚n„, organizat„ sub forma unei
    ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale                                       care fac obiectul fuziunii
                             societ„˛i pe ac˛iuni, cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os.       3.1. Activul net al fiec„rei societ„˛i participante la
     ICPE ELECTROSTATICA — S.A.            Viilor nr. 55, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul     fuziune s-a stabilit ca diferen˛„ Óntre total activ ∫i
      din data de 11 iulie 2001           registrului comer˛ului cu nr. J 40/20162/1993, nr.     surse atrase, pe baza bilan˛urilor contabile
  Societatea Comercial„ ICPE ELECTROSTATICA —      de Ónregistrare fiscal„ R 4571085.             Óncheiate la data de 31 mai 2001, acceptat de cele
S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 313,    2. Fundamentarea ∫i condi˛iile fuziunii         patru societ„˛i comerciale participante ca fiind
sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       2.1. Fuziunea are loc prin absorbirea Societ„˛ilor    reflectarea fidel„ a inventarului societ„˛ilor
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.        Comerciale QUADRANT ARSICO — S.A., CLUJ           comerciale respective.
J 40/20622/1992, cu codul fiscal 358069, la        BEVERAGE COMPANY — S.A. ∫i QUADRANT              3.2. Œn determinarea activului net al societ„˛ilor
adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      AMROQ BOTTLING COMPANY ROMANIA — S.A. de          comerciale participante la fuziune patrimoniul lor
convocat„ la data de 11.07.2001 prin publicare Ón     c„tre Societatea Comercial„ QUADRANT AMROQ         a fost evaluat conform legii de c„tre o societate
ziarul Evenimentul Zilei din data de 25.06.2001 ∫i    BEVERAGES — S.A., societate absorbant„.           rom‚n„ de evaluare, Societatea Comercial„ TEHNIC
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei nr.             2.2. Œn urma fuziunii Societ„˛ilor Comerciale      EXPERT COMPANY 2000 — S.R.L., cod fiscal R
1243/22.06.2001, cu data de referin˛„ de 4.07.2001,    QUADRANT ARSICO — S.A., CLUJ BEVERAGE            7647897, Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu nr.
au participat:                      COMPANY — S.A. ∫i QUADRANT AMROQ              J 40/6872/1995, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Cri∫ana
  • Marin Gheorghe, care de˛ine 27.239 ac˛iuni;     BOTTLING COMPANY ROMANIA — S.A., toate           nr. 23, sectorul 1, Ón calitate de evaluator autorizat,
  • S.I.F. Muntenia, reprezentat„ de dl Popa Dan     drepturile ∫i obliga˛iile acestor societ„˛i vor fi     numit cu acordul p„r˛ilor, rezultatele evalu„rii fiind
Viorel cu mandatul nr. 5649 din 11.07.2001, care     integral preluate de c„tre societatea comercial„      preluate Ón bilan˛urile de fuziune.
de˛ine 4.068 ac˛iuni;                   absorbant„, respectiv QUADRANT AMROQ              3.3. Activul net contabil al Societ„˛ii Comerciale
  • Ac˛ionarii P.P.M., care de˛in 1.266 ac˛iuni.     BEVERAGES — S.A. Œn mod similar, participa˛iile       QUADRANT AMROQ BEVERAGES — S.A. este, Ón
  Prezen˛a la adunare fiind de 32.573 ac˛iuni,      de˛inute de societ„˛ile absorbite Ón alte societ„˛i     valoare negativ„, de 36.585.147.000 lei.
echivalentul a 70,89 % din capitalul social total, s-au  (respectiv de c„tre (a) Societatea Comercial„         Activul net contabil al Societ„˛ii Comerciale
hot„r‚t urm„toarele:                   QUADRANT AMROQ BOTTLING COMPANY               QUADRANT ARSICO — S.A. este, Ón valoare pozitiv„,
  1. Adunarea general„ extraordinar„ a          ROMANIA — S.A. Ón Societatea Comercial„           de 23.518.747.000 lei.
ac˛ionarilor aprob„ Ón unanimitate majorarea       ARADGAT BEVERAGE COMPANY — S.A. ∫i ulterior          . Activul net contabil al Societ„˛ii Comerciale
capitalului social al Societ„˛ii Comerciale ICPE     Ón Societatea Comercial„ SIGAT BEVERAGE           CLUJ BEVERAGES COMPANY— S.A. este Ón valoare
ELECTROSTATICA — S.A. prin plasament privat de      COMPANY — S.A., prin efectul fuziunii prin         negativ„ de 20.011.519.000 lei.. Activul net contabil
c„tre ac˛ionarii existen˛i la data de referin˛„, Ón    absorb˛ie a primei societ„˛i de c„tre a doua ∫i de     al Societ„˛ii Comerciale QUADRANT AMROQ
limita procentului pe care Ól de˛in Ón capitalul social  c„tre (b) Societatea Comercial„ QUADRANT ARSICO       BOTTLING COMPANY ROMANIA — S.A. este Ón
al Societ„˛ii Comerciale ICPE ELECTROSTATICA —      — S.A. Ón Societatea Comercial„ ARADGAT           valoare pozitiv„ de 19.337.774.000 lei.
S.A., Ón limita sumei de 1.189.300.000 lei,        BEVERAGE COMPANY — S.A. ∫i ulterior Ón             Prima total„ de fuziune este Ón valoare de
echivalentul a 47.572 ac˛iuni, cu o valoare nominal„   Societatea Comercial„ SIGAT BEVERAGE            21.952.336.040 lei. Œn cazurile men˛ionate la cap. 4
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1799/15.X.2001
punctul 4.5, urmeaz„ a se pl„ti desp„gubiri          5. Societatea Comercial„ QUADRANT AMROQ         Deoarece cota de participare a ac˛ionarilor
ac˛ionarilor societ„˛ilor comerciale absorbite.      BEVERAGES — S.A. de˛ine o ac˛iune, respectiv       QUADRANT ROMANIA LIMITED, QUADRANT
  4. Raportul d e s chimb a l a c˛iunilor ∫i       16.800 lei. Acesta reprezint„ o cot„ de 0,01 % din    AMROQ INTERNATIONAL LIMITED, QUADRANT
modalitatea de predare a ac˛iunilor dob‚ndite la     capitalul social al societ„˛ii.             GROUP LIMITED ∫i Societatea Comercial„
societatea comercial„ absorbant„               Valoarea nominal„ a unei ac˛iuni emise de Cluj    KINGSTON & PETERSEN — S.R.L. Ón capitalul social
  4.1. Societatea Comercial„ QUADRANT AMROQ       Beverage Company S.A. este de 16.800 lei.        al societ„˛ii absorbite este nesemnificativ„ aceste
BEVERAGES — S.A. (absorbant„).                4.4. Societatea Comercial„ Quadrant Amroq      patru societ„˛i nu vor primi ac˛iuni Ón societatea
  Capitalul social subscris ∫i integral v„rsat:     Bottling Company Romania S.A. (absorbit„)        absorbant„, ci vor fi desp„gubite cu suma de 40.625
201.159.200 lei aport Ón numerar, din care          Capitalul social subscris ∫i integral v„rsat:    lei fiecare.
87.982.400 lei reprezint„ echivalentul a 49.990 USD.   3.451.000.000 lei, din care suma de 1.085.332.250      Œn urma fuziunii cu Societatea Comercial„
  Num„r de ac˛iuni: 114.295.               lei, echivalentul a 1.497.010 USD reprezint„ aport Ón  QUADRANT AMROQ BOTTLING COMPANY
  Ac˛ionari:                       natur„, iar suma de 2.365.667.750 lei, echivalaentul   ROMANIA — S.A., majorarea capitalului social al
  1. Societatea QUADRANT–AMROQ BOTTLING         a 3.262.980 USD, reprezint„ aport Ón numerar.      societ„˛ii absorbante se va realiza prin emiterea
COMPANY Limited de˛ie 84.281 ac˛iuni, respectiv        Num„r ac˛iuni: 2.380.000.              unui num„r de 60.413 noi ac˛iuni, rezult‚nd o
148.334.560 lei. Acestea reprezint„ o cot„ de         Ac˛ionari:                      prim„ fuziune pozitiv„ de 19.231.284.620 lei.
73,7399 % din capitalul social al societ„˛ii.         1. Quadrant-Amroq Bottling Company Limited       Ac˛ionarii societ„˛ilor absorbite vor primi Ón
  2. Societatea QUADRANT–AMROQ BOTTLING         de˛ine 2.379.980 ac˛iuni, respectiv 3.450.971.000 lei.  urma fuziunii ac˛iuni Ón societatea absorbant„,
COMPANY ROMANIA — S.A. de˛ine 11 ac˛iuni,         Acestea reprezint„ o cot„ de 99,9992 % din capitalul   astfel:
respectiv 19.360 lei. Acestea reprezint„ o cot„ de    social al societ„˛ii.                    – QUADRANT-AMROQ BOTTLING COMPANY
0,0096 % din capitalul social al societ„˛ii.         2. Quadrant-Amroq International Limited,       LIMITED va primi un num„r de 161.852 ac˛iuni;
  3.    Societatea     QUADRANT–AMROQ      Quadrant Romania Limited, Quadrant Group          – QUADRANT-AMROQ INTERNATIONAL
INTERNATIONAL Limited de˛ine 11.429 ac˛iuni,       Limited, Kingston & Petersen de˛ine fiecare c‚te 5    LIMITED va primi un num„r de 6.252 ac˛iuni;
respectiv 20.115.040 lei. Acestea reprezint„ o cot„    ac˛iuni. Aceste ac˛iuni considerate Ómpreun„        – QUADRANT ROMANIA LIMITED va primi un
de 9,9995 % din capitalul social al societ„˛ii.      reprezint„ o cot„ de 0,0008 % din capitalul social al  num„r de 6.252 ac˛iuni.
  4. Quadrant Romania Limited de˛ine 10.000       societ„˛ii, respectiv 29.000 lei.              5. Majorarea de capital social al Societ„˛ii
ac˛iuni, respectiv 17.600.000 lei. Acestea reprezint„     Valoarea nominal„ a unei ac˛iuni emise de      Comerciale QUADRANT AMROQ BEVERAGES —
o cot„ de 8,7493 % din capitalul social al societ„˛ii.  Societatea Comercial„ Quadrant-Amroq Bottling      S.A.
  5. Societatea Comercial„ Bacau Beverage        Company Romania S.A. este de 1.450 lei.           5.1. Capitalul social al societ„˛ii absorbante se va
Company S.A. de˛ine o ac˛iune, respectiv 1.760 lei.      4.5. Av‚nd Ón vedere c„ societatea absorbant„ va   majora cu suma de 306.866.560 lei. Œn urma
Aceasta reprezint„ o cot„ de 0,0009 % din capitalul    prelua toate obliga˛iile societ„˛ilor absorbite,     major„rii de capital vor fi emise un num„r de
social al societ„˛ii.                   raportul de schimb al ac˛iunilor (determinat pe     174.356 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 1.760 lei.
  6. Societatea Comercial„ Sitaco S.A. de˛ine 7.143   baza raportului prezentat de evaluator) care vor fi     Ca urmare a fuzunii cu Societatea Comercial„
ac˛iuni, respectiv 12.571.680 lei. Acestea reprezint„   emise Ón cazul fuziunii este urm„torul:         QUADRANT ARSICO — S.A., societatea absorbant„
o cot„ de 6,2496 % din capitalul social al societ„˛ii.    4.5.1 Societatea Comercial„ Quadrant Arsico     QUADRANT AMROQ BEVERAGES — S.A. Ó∫i va
  7. Quadrant-Amroq Bottling Company (Europa)        Œn cazul Societ„˛ii Comerciale Quadrant Arsico    de˛ine o ac˛iune. Similar, ca urmare a fuziunii cu
Limited de˛ine 1.429 ac˛iuni, respectiv 2.515.040 lei.  S.A., o ac˛iune Ón societatea absorbit„ se va schimba  Societatea Comercial„ QUADRANT AMROQ
  Acestea reprezint„ o cot„ de 1,2503 % din       pe 0,3765509 ac˛iuni Ón societatea absorbant„.      BOTTLING COMPANY ROMANIA — S.A., societatea
capitalul social al societ„˛ii.                Œn urma fuziunii cu Societatea Comercial„      absorbant„ QUADRANT AMROQ BEVERAGES — S.A.
  8. Societatea Comercial„ Quadrant Arsico S.A.     Quadrant Arsico S.A. ar trebui emise un num„r de     Ó∫i va de˛ine 11 ac˛iuni. Œn consecin˛„, societatea
de˛ine o ac˛iune, respectiv 1.760 lei. Aceasta      73.474 de noi ac˛iuni Ón societatea absorbant„.     absorbant„ va proceda la anularea unui num„r de
reprezint„ o cot„ de 0,0009 % din capitalul social al     Œntruc‚t ∫i-ar de˛ine propriile ac˛iuni, pentru   12 ac˛iuni, rezult‚nd o reducere a capitalului social
societ„˛ii.
                             ac˛iunile de˛inute de Societatea Comercial„       cu suma de 21.120 lei ∫i o prim„ fuziune pozitiv„
  Valoarea nominal„ a ac˛iunilor emise de c„tre
                             QUADRANT AMROQ BEVERAGES — S.A. Ón            de 3.540.394.
Societatea Comercial„ QUADRANT AMROQ
                             Quadrant Arsico S.A. nu se vor emite noi ac˛iuni.      5.2. Participarea ac˛ionarilor la capitalul social al
BEVERAGES — S.A. este de 1.760 lei.
                               De asemenea, deoarece cota de participare a     societ„˛ii absorbante va fi urm„toarea:
  4.2. Societatea Comercial„ Quadrant Arsico S.A.
                             ac˛ionarilor Quadrant Amroq International Limited      1. QUADRANT-AMROQ BOTTLING COMPANY
(absorbit„)
                             ∫i Quadrant Romania Limited Ón capitalul social al    LIMITED — 246.133 ac˛iuni cu o valoare nominal„
  Capitalul social subscris ∫i integral v„rsat:
                             societ„˛ii absorbite este nesemnificativ„, aceste    de 1.760 lei, respectiv 433.194.080 lei. Acestea
1.951.250.000 lei, din care suma de 1.560.740.000 lei
                             dou„ societ„˛i nu vor primi ac˛iuni Ón societatea    reprezint„ o cot„ de 85,2736 % din capitalul social al
reprezint„ aport Ón natur„ iar suma de 390.510.000
                             absorbant„, ci vor fi desp„gubite cu suma de       societ„˛ii.
lei aport Ón numerar, din care suma de 390.510.000
                             120.531 lei fiecare.                    2. QUADRANT-AMROQ INTERNATIONAL
lei a fost v„rsat„ Ón USD, respectiv 429.133 USD.
                               Ac˛iunile ce se cuvin ac˛ionarului Societatea    LIMITED — 17.681 ac˛iuni, cu o valoare nominal„
  Num„r ac˛iuni: 195.125.
                             Comercial„ Quadrant Amroq Bottling Company        de 1.760 lei, respectiv 31.118.560 lei. Acestea
  Ac˛ionari:
                             Romania S.A. Ón societatea absorbant„, Ón num„r de    reprezint„ o cot„ de 6,1256 % din capitalul social al
  1. Quadrant-Amroq Bottling Company Limited
                             36.728, se repartizeaz„ ac˛ionarului majoritar al    societ„˛ii.
de˛ine 39.048 ac˛iuni, respectiv 390.480.000 lei.
                             acesteia, respectiv societ„˛ii Quadrant Amroq        3. QUADRANT ROMANIA LIMITED — 16.252
Acestea reprezint„ o cot„ de 20,0118 % din capitalul
                             Bottling Company Limited.                ac˛iuni cu o valoare nominal„ de 1.760 lei, respectiv
social al societ„˛ii.
  2. Societatea Comercial„ Quadrant-Amroq          Œn consecin˛„, majorarea de capital social ca    28.603.520 lei. Acestea reprezint„ o cot„ de 5,6306 %
Bottling Company Romania S.A. de˛ine 97.537        urmare a fuziunii prin absorb˛ie a Societ„˛ii      din capitalul social al societ„˛ii.
ac˛iuni, respectiv 975.370.000 lei. Acestea reprezint„  Comerciale QUADRANT ARSICO S.A. se va realiza        4. Societatea Comercial„ BACAU BEVERAGE
o cot„ de 49,9869 % din capitalul social al societ„˛ii.  prin emiterea unui num„r de 51.431 ac˛iuni Ón      COMPANY — S.A. — o ac˛iune cu o valoare nominal„
  3. Quadrant-Amroq International Limited de˛ine     societatea absorbant„, ac˛iuni care revin Ón       de 1.760 lei, respectiv 1.760 lei. Aceasta reprezint„
o ac˛iune, respectiv 10.000 lei. Aceasta reprezint„ o   Óntregime Quadrant Amroq Bottling Company        o cot„ de 0,0004 % din capitalul social al societ„˛ii.
cot„ de 0,0005 % din capitalul social al societ„˛ii.   Limited.                          5. Societatea Comercial„ SITACO — S.A. — 7.143
  4. Quadrant Romania Limited de˛ine o ac˛iune,       Œn urma acestei fuziuni va rezulta o prim„ de    ac˛iuni cu o valoare nominal„ de 1.760 lei, respectiv
respectiv 10.000 lei. Aceasta reprezint„ o cot„ de    fuziune pozitiv„ de 22.842.608.340 lei.         12.571.680 lei.
0,0005 % din capitalul social al societ„˛ii.         4.5.2. Societatea Comercial„ Cluj Beverage       Acestea reprezint„ o cot„ de 2,4747 % din
  5. Societatea Comercial„ Quadrant-Amroq        Company S.A.                       capitalul social al societ„˛ii.
Beverages S.A. de˛ine 58.538 ac˛iuni, respectiv        Œn cazul Societ„˛ii Comerciale Cluj Beverage      6. QUADRANT-AMROQ BOTTLING COMPANY
585.380.000 lei.                     Company S.A., o ac˛iune Ón societatea absorbit„ se    (EUROPE) LIMITED — 1.429 ac˛iuni, cu o valoare
  Acestea prezint„ o cot„ de 30,0003 % din capitalul   va schimba pe 6,2517627 ac˛iuni Ón societatea      nominal„ de 1.760 lei, respectiv 2.515.040 lei.
social al societ„˛ii.                   absorbant„.                         Acestea reprezint„ o cot„ de 0,4951 % din
  Valoarea nominal„ a unei ac˛iuni emise de         Œn urma fuziunii cu Societatea Comercial„ Cluj    capitalul social al societ„˛ii.
Societatea Comercial„ Quadrant Arsico S.A. este de    Beverage Company S.A. ar trebui emise un num„r       Capitalul social rezultat Ón urma fuziunii va fi Ón
10.000 lei.                        de 62.518 noi ac˛iuni Ón societatea absorbant„.     sum„ de 508.004.640 lei, aport integral Ón numerar,
  4.3. Societatea Comercial„ Cluj Beverage          Œntruc‚t ∫i-ar de˛ine propriile ac˛iuni, pentru   din care suma de 87.982.400 lei reprezint„
Company S.A. (absorbit„).                 ac˛iunile de˛inute de Societatea Comercial„       echivalentul a 49.990 U.S.D., divizat Ón 288.639
  Capitalul social subscris ∫i integral v„rsat:     Quadrant Amroq Beverages S.A. Ón Societatea       ac˛iuni nominative Ón valoare de 1.760 lei fiecare.
168.000.000 lei aport Ón numerar, din care suma de    Comercial„ Cluj Beverage Company S.A. nu se vor       6. Dreptul la dividende
167.966.400 a fost v„rsat„ Ón USD, respectiv 99.980    mai emite noi ac˛iuni.                   Ac˛iunile Societ„˛ii Comerciale QUADRANT
USD.                             De asemenea, ac˛iunile ce se cuvin ac˛ionarului   AMROQ BEVERAGES — S.A. dob‚ndite de fo∫tii
  Num„r ac˛iuni: 10.000.                 Societatea Comercial„ Quadrant Amroq Bottling      ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale QUADRANT
  Ac˛ionari:                       Company Romania S.A. Ón societateaa absorbant„,     ARSICO — S.A., Societatea Comercial„ CLUJ
  1. Quadrant-Amroq Bottling Company Limited       Ón num„r de 6 ac˛iuni se repartizeaz„ ac˛ionarului    BEVERAGE COMPANY — S.A. ∫i Societatea
de˛ine 7.998 ac˛iuni, respectiv 134.366.400 lei.     majoritar al acesteia, respectiv Quadranta Amroq     Comercial„ QUADRANT ANROQ BOTTLING
Acestea reprezint„ o cot„ de 79,9800 % din capitalul   Bottling Company Limited.                COMPANY ROMANIA — S.A. dau dreptul la
social al societ„˛ii.                     Œn consecin˛„, majorarea de capital social ca    dividende de la data fuziunii, sub condi˛ia ob˛inerii
  2. Societatea Comercial„ Quadrant-Amroq        urmare a fuziunii prin absorb˛ie a Societ„˛ii      acestora Ón exerci˛iul financiar 2001 ∫i Ón baza
Bottling Company Romania S.A. de˛ine o ac˛iune,      Comerciale Cluj Beverage Company S.A. Se va       aprob„rii adun„rii generale a ac˛ionarilor.
respectiv 16.800 lei. Aceasta reprezint„ o cot„ de    realiza prin emiterea unui num„r de 62.512 ac˛iuni.     7. Bilan˛urile de fuziune
0,0100 % din capitalul social al societ„˛ii.         Œn urma acestei fuziuni va rezulta o prim„ de      Fiecare din cele trei societ„˛i implicate Ón
  3. Quadrant-Amroq International Limited de˛ine     fuziune negativ„ de 20.121.556.920 lei.         opera˛iunea de fuziune a Óntocmit bilan˛ul contabil
1.000 ac˛iuni, respectiv 16.800.000 lei.           4.5.3. Societatea Comercial„ Quadrant Amroq     de fuziune la aceea∫i dat„, ∫i anume 31 mai 2001.
  Acestea reprezint„ o cot„ de 10 % din capitalul    Bottling Company Romania S.A.              Œn mod expres, ac˛ionarii societ„˛ilor implicate Ón
social al societ„˛ii.                     Œn cazul Societ„˛ii Comerciale Quadrant Amroq    fuziune convin ca aceast„ dat„ r„m‚ne valabil„ ∫i Ón
  4. Quadrant Romania Limited de˛ine 1.000        Bottling Company Romania S.A. o ac˛iune ini˛ial„     cazul Ón care fuziunea se realizeaz„ Ón urm„torul an
ac˛iuni, respectiv 16.800.000 lei. Acestea reprezint„   se va schimba pe 0,0253835 ac˛iuni Ón societatea     fiscal, dar nu mai t‚rziu de 31 mai 2002.
o cot„ de 10 % din capitalul social al societ„˛ii.    absorbant„.                         8. Data fuziunii
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1799/15.X.2001                    15
  Fuziunea Ó∫i va produce efectele Óncep‚nd cu        – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse din      18.05.2001), cet„˛ean rom‚n, fiica lui Ioan ∫i a
data la care se Ónregistreaz„ Ón registrul comer˛ului    carne — 5222;                       Alexandrinei, n„scut„ la data de 1 aprilie 1968 Ón
cererea de men˛iuni cu privire la majorarea          – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse de       Sibiu, jude˛ul Sibiu, c„s„torit„, domiciliat„ Ón
capitalului social Ón societatea absorbant„.        patiserie ∫i zaharoase — 5224;               Bucure∫ti, str. Prometeu nr. 29, bl. 16 G, sc. 3, et. 2,
  9. Alte men˛iuni care prezint„ interes pentru        – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi — 5225;        ap. 40, sectorul 1, posesoare a C.I. seria R.D. nr.
fuziune                            – comer˛ cu am„nuntul cu produse din tutun —      173351, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie Bucure∫ti la
  Societatea absorbant„ Ó∫i va p„stra sediul ∫i      5226;                           data de 20 iunie 2001, cod numeric personal
obiectul de activitate precum ∫i structura           – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           2680401323949,
administrativ„. Subunit„˛ile societ„˛ilor absorbite     nespecializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte    2. LEROXY INVESTMENT LTD, cu sediul Ón
vor fi Ónregistrate ca subunit„˛i ale societ„˛ii      — 5227;                          Bahamas, localitatea Nassau, Orissa House, East Bay
absorbante, iar personalul salariat, precum ∫i         – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole de      Street, Ónregistrat„ Ón Registrul din Nassau cu nr.
persoanele ce presteaz„ activitate Ón baza unei       iluminat ∫i cu alte produse de uz casnic — 5244;      73686B/29.04.1998, reprezentat„ de dl Dr„ghici
conven˛ii civile vor fi transferate c„tre societatea      – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i       Costel Adrian, potrivit Ómputernicirii din data de 15
absorbant„. Obliga˛iile ∫i drepturile angajatorului     articole de papet„rie — 5247;               decembrie 2000, ∫i
din contractele colective de munc„ Óncheiate cu        – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine             3. JMC INVESTMENTS GROUP Ltd., cu sediul Ón
societ„˛ile absorbite vor fi preluate de societatea     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    British Virgin Islands, Akara Building, 24 De Castro
absorbant„.                         parte — 5248;                       Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,
  Nu se acord„ drepturi ∫i/sau alte avantaje         – alte mijloace de cazare — 5523;            Ónregistrat„ cu nr. 308450/13.01.1999 la Registrul
speciale ac˛ionarilor din societ„˛ile participante la     – restaurante — 5530;                  societ„˛ilor din British Virgin Islands, reprezentat„
fuziune.                            – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol — 5541;       de dl Dr„ghici Costel Adrian, potrivit Ómputernicirii
  Prezentul proiect de fuziune este Óntocmit de        – cafenele ∫i baruri cu spectacol — 5542;        din data de 28 mai 1999,
administratorii    societ„˛ilor   participante      – cantine — 5551;                     Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
Ómputernici˛i Ón acest sens de adunarea general„        – alte unit„˛i de preparare a hranei — 5552;      SNELLING PERSONNEL SERVICES — S.R.L., am
extraordinar„ a ac˛ionarilor de la fiecare societate,     – transporturi maritime ∫i de coast„ — 6110;      hot„r‚t urm„toarele:
conform hot„r‚rilor acestora din data de 25.07.2001      – manipul„ri — 6311;                    1. Societatea Ó∫i va schimba denumirea din
pentru Societatea Comercial„ QUADRANT AMROQ          – depozit„ri — 6312;                  SNELLING PERSONNEL SERVICES — S.R.L. Ón AIMS
BEVERAGES — S.A., respectiv pentru Societatea         – alte activit„˛i anexe transporturilor terestre —   HUMAN CAPITAL ROMANIA, conform dovezii
Comercial„ QUADRANT ARISCO — S.A., Societatea        6321;                           privind rezervarea de nume nr. 89604/19.07.2001;
Comercial„ CLUJ BEVERAGE COMPANY — S.A.,            – alte activit„˛i anexe transporturilor pe ap„ —      2. Se prelunge∫te durata de func˛ionare a
Societatea Comercial„ QUADRANT AMROQ            6322;                           societ„˛ii pe perioad„ nelimitat„.
BOTTLING COMPANY ROMANIA — S.A. Proiectul de          – Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti     Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
fuziune a fost avizat favorabil de c„tre TEHNIC       — 7140;                          neschimbate.
EXPERT COMPANY 2000 — S.R.L., cod fiscal            – cercetare ∫i dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i       Prezentul act adi˛ional face parte din actele
R7647897, Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu      naturale — 7310;                      constitutive ale societ„˛ii.
nr. J 40/6872/1995, cu sediul Ón Bucure∫ti, str.        – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i     (47/27.124)
Cri∫ana nr. 23, sectorul 1, evaluator autorizat,      alte servicii tehnice — 7420;                             *
numit cu acordul p„r˛ilor.                   – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice — 7430;
  Œncheiat ast„zi, 5.09.2001, la Bucure∫ti.          – activit„˛i fotografice — 7481;                 Societatea Comercial„
  (44/27.120)                        – asanarea ∫i Óndep„rtarea gunoaielor; salubritate     DINU SERVICE ’95 — S.R.L., Bucure∫ti
              *                ∫i activit„˛i similare — 9000;
                                – produc˛ie de filme cinematografice ∫i video —              ACT ADIfiIONAL
      Societatea Comercial„              9211;
   PISCICOLA–TOUR — S.R.L., Bucure∫ti                                             la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                – activit„˛i ale gr„dinilor botanice ∫i zoologice ∫i
                                                             DINU SERVICE ’95 — S.R.L., Ónmatriculat„ la
                              ale rezerva˛iilor naturale — 9253;
         ACT ADIfiIONAL                                            Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                – alte activit„˛i sportive — 9262;
                                                                Bucure∫ti cu nr. J 40/23629/1994,
                                – activit„˛i de Óntre˛inere corporal„ — 9304.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     cod fiscal R 6639390, cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                6. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i
   PISCICOLA–TOUR — S.R.L., cu sediul Ón                                         Strada Condorului nr. 23, sectorul 5
                              completeaz„ Ón mod corespunz„tor actul constitutiv
   Bucure∫ti, ∫os. C‚mpia Libert„˛ii nr. 42,                                      Subsemna˛ii:
                              al societ„˛ii, el produc‚nd efecte depline din
     bl. B 2, sc. E, ap. 163, sectorul 3,                                      – Dinu Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                              momentul public„rii sale la organele competente.
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                      28 iunie 1959 Ón comuna Radovanu, jude˛ul
                                Prin prezentul Ónscris Ómputernicesc pe dl
 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. J                                     C„l„ra∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti, Strada Condorului
                              consilier juridic Dumitrescu Grigore, domiciliat Ón
           40/7760/1998                                           nr. 23, sectorul 5, legitimat cu C.I. seria D.P. nr.
                              Bucure∫ti, str. Glinka nr. 15, sectorul 2, posesor al
  Subsemnatul Popa Vladimir Drago∫, Ón calitate      B.I. seria A.M. nr. 308043 eliberat de Circa 1 Mili˛ie   035273 eliberat„ de I.G.P.—D.E.P. la data de 26
de asociat unic Ón cadrul acestei societ„˛i, decid:     la data de 28 septembrie 1978, ∫i pe dra Bic„       ianuarie    2000,  cod   numeric    personal
  1. Sediul social se mut„ din Bucure∫ti, ∫os.      Daniela, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei     1590628400051, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii
C‚mpia Libert„˛ii nr. 42, bl. B 2, sc. E, ap. 163,     nr. 103, ap. 89, sectorul 6, posesoare a C.I. seria D.P.  Comerciale DINU SERVICE ’95 — S.R.L., ∫i
sectorul 3, la urm„toarea adres„: comuna Jurilovca,     nr. 013174, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de     – Hoban Teodor Doru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
sta˛iunea Gura Porti˛ei, Vila Nou„, jude˛ul Tulcea.     7 august 1998, s„ m„ reprezinte la toate organele     data de 24 septembrie 1956 Ón comuna ™iria,
  2. Durata de func˛ionare se prelunge∫te, Ón       competente, inclusiv la Oficiul registrului        jude˛ul Arad, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Basarabia
sensul c„ aceasta devine nelimitat„, Óncep‚nd cu      comer˛ului, Ón leg„tur„ cu Ónscrierea modific„rilor    nr. 94, bl. A 1, sc. B, et. 3, ap. 11, sectorul 2,
data de 5.08.2003.                     actului constitutiv, Ón care scop Ómputernici˛ii mei    legitimat cu C.I. seria R.T. nr. 019944, eliberat„ de
  3. Se modific„ domeniul principal de activitate,    sunt abilita˛i s„ formuleze cereri, s„ depun„ ∫i s„    Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 2 iunie 1999, cod numeric
acesta const‚nd Ón exploatarea forestier„ ∫i a       primeasc„ acte ∫i alte Ónscrisuri la/de la organele    personal 1560924400604, Ón calitate de asociat
stufului (cod CAEN 022).                  competente, s„ formuleze pl‚ngeri ∫i contesta˛ii sau    cesionar al Societ„˛ii Comerciale DINU SERVICE ’95
  4. Activitatea principal„ const„ Ón exploatarea     s„ renun˛e la orice cale de atac Óndreptat„ Ómpotriva   — S.R.L.,
stufului – 0222.                      hot„r‚rilor judec„tore∫ti ∫i a deciziilor adoptate de     Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor
  5. Se completeaz„ obiectul societ„˛ii cu        autorit„˛ile administrative, atunci c‚nd apreciaz„ c„   din data de 21 august 2001 stabilesc urm„toarele:
urm„toarele activit„˛i:                   interesele mele nu sunt afectate ∫i, Ón general, s„      Art. 1. Modificarea prevederilor statutare privind
  – servicii de Ómbun„t„˛iri funciare ∫i iriga˛ii —    Óntreprind„ orice ac˛iuni ∫i demersuri legate de      denumirea societ„˛ii:
0143;                            realizarea scopului prezentei procuri.            îDenumirea societ„˛ii comerciale se modific„ din
  – exploatarea forestier„ —0221;              Redactat ∫i autentificat azi, 24 septembrie 2001.    DINU SERVICE ’95 — S.R.L. Ón DINU & HOBAN
  – economia v‚natului —0230;                 (45/27.121)                      AUTO–SERVICE — S.R.L., a∫a cum a fost ea
  – fabricarea uleiurilor brute ∫i gr„similor brute —                *                rezervat„ prin adresa nr. 79684 din data de
1541;                                                         22.06.2001, eliberat„ de Oficiul Registrului
  – fabricarea produselor pentru hrana animalelor         Societatea Comercial„               Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.“
— 1570;                           C√SUfiA NOASTR√ SNACK — S.R.L., Bucure∫ti           Art. 2. Modificarea prevederilor statutare privind
  – fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i patiserie                                asocia˛ii societ„˛ii:
— 1581;                                   HOT√R¬REA NR. 11               îAsocia˛ii societ„˛ii sunt:
  fabricare de fr‚nghii, sfori ∫i plase — 1752;                                     – Dinu Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  – fabricarea articolelor din plut„, Ómpletituri din    din data de 9 mai 2001, a adun„rii generale       28 iunie 1959 Ón comuna Radovanu, jude˛ul
nuiele ∫i din alte materiale — 2052;              Asocia˛ii Mihalea Alexandrina-Corina ∫i Mihalea     C„l„ra∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti, Strada Condorului
  – editarea c„r˛ilor, bro∫urilor ∫i a altor publica˛ii  Stan ne-am Óntrunit Ón data de 9 mai 2001, la sediul    nr. 23, sectorul 5, legitimat cu C.I. seria D.P. nr.
— 2211;                           societ„˛ii ∫i am hot„r‚t prelungirea duratei de      035273 eliberat„ de I.G.P.—D.E.P. la data de 26
  – alte activit„˛i de editare — 2215;          func˛ionare a societ„˛ii pe termen nelimitat.       ianuarie    2000,  cod   numeric    personal
  – construc˛ii navale — 3511;                (46/27.122)                      1590628400051,
  – construc˛ii de ambarca˛iuni sportive ∫i de                    *                 – Hoban Teodor Doru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
agrement — 3512;                                                    data de 24 septembrie 1956 Ón comuna ™iria,
  – fabricarea articolelor pentru sport — 3640;          Societatea Comercial„               jude˛ul Arad, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Basarabia
  – gospod„rirea resurselor de ap„, captarea,       SNELLING PERSONNEL SERVICES — S.R.L.           nr. 94, bl. A 1, sc. B, et. 3, ap. 11, sectorul 2,
tratarea ∫i distribu˛ia apei — 4100;                                          legitimat cu C.I. seria R.T. nr. 019944, eliberat„ de
  – construc˛ii hidrotehnice — 4524;                    ACT ADIfiIONAL              Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 2 iunie 1999, cod numeric
  – comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte produse                                 personal 1560924400604.“
alimentare — 5138;                      la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       Art. 3. Modificarea prevederilor statutare privind
  – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            SNELLING PERSONNEL SERVICES — S.R.L.,          capitalul social ∫i aportul asocia˛ilor. Astfel:
nespecializate, cu v‚nzare de produse nealimentare        autentificate cu nr. 19889/25.06.1992          îCapitalul social al societ„˛ii este de 2.000.000 lei,
— 5212;                            Subsemna˛ii:                      fiind divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.
  – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume         1. Perianu Mihaela (conform certificatului de       Aportul fiec„rui asociat la constituirea
proaspete — 5221;                      c„s„torie seria C.B. nr. 595291 eliberat la data de    capitalului social este urm„torul:
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1799/15.X.2001
  – Dinu Mihai — 1.100.000 lei Ón numerar,          – Fanaca Ion, dispun‚nd de 33,33 % din capitalul    parter, ap. 3, sectorul 6, identificat„ cu B.I. seria
echivalentul a 11 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 55 %     social;                          G.V. nr. 8901888, eliberat de Circa 21 Poli˛ie la data
din totalul capitalului social;                – Filip Victor Cornelius, dispun‚nd de 33,33 %     de  17.01.1997,   cod  numeric   personal
  – Hoban Tudor Doru — 900.000 lei Ón numerar,      din capitalul social;                   2620127400115, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
echivalentul a 9 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 45 % din     – Gunea Octavian, dispun‚nd de 33,33 % din       Comerciale RAMURI COM — S.R.L., cu sediul Ón
totalul capitalului social.                 capitalul social.                     Bucure∫ti, str. Valea Lung„ nr. 54-56, sectorul 6,
  Obliga˛iile societ„˛ii vor fi garantate cu Óntreg     Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale CESIMEX — S.R.L.    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
patrimoniul social, asocia˛ii asum‚ndu-∫i          au hot„r‚t Ón unanimitate prelungirea cu cinci ani    nr. J 40/6647/1991, av‚nd codul fiscal nr. A.R.
r„spunderi Ón limita acestuia.“               a duratei de func˛ionare a societ„˛ii, respectiv p‚n„   471911, hot„r„sc prelungirea func˛ion„rii Societ„˛ii
  Art. 4. Modificarea prevederilor statutare privind   la data de 21 noiembrie 2006.               Comerciale RAMURI COM — S.R.L. pe o perioad„
obiectul de activitate, Ón sensul preciz„rii          (49/27.126)                      nelimitat„.
domeniului principal de activitate. Astfel:                      *                  (52/27.129)
  îDomeniul principal de activitate al societ„˛ii va                                             *
fi Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor – cod           Societatea Comercial„
domeniu CAEN 502, activitatea principal„ fiind           M.I.T. IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti               Societatea Comercial„
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor (cu                                       COSIM TRADING — S.R.L., Bucure∫ti
excep˛ia repara˛iilor executate Ón Óntreprinderi           HOT√R¬REA NR. 1/27.09.2001
organizate de tip industrial) – cod CAEN 5021, cu                                         HOT√R¬REA NR. 1/2001
                                      a adun„rii generale
toate subclasific„rile CPSA, a∫a cum sunt ele                                      a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
prev„zute de Hot„r‚rea Guvernului nr. 53/1999.“        Subsemna˛ii Ceobota Mioara ∫i Ceobota Tudor,
                              asocia˛ia Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale M.I.T.        Comerciale COSIM TRADING — S.R.L.,
  Art. 5. Modificarea prevederilor statutare privind                                       din data de 5.01.2001
participarea la profit ∫i pierderi. Astfel:         IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Plt.
                              Gheorghe Radu nr. 1, bl. 16, ap. 10, sectorul 3,       Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
  îParticiparea la profit ∫i pierderi a asocia˛ilor va
                              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului      Comerciale COSIM TRADING — S.R.L., Óntrunit„
fi direct propor˛ional„ cu aportul acestora la
                              Bucure∫ti cu nr. J 40/7960/1991, cod fiscal R       statutar la sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str. J.L.
capitalul social, respectiv:
                              333501, av‚nd un capital social de 2.000.000 lei, Ón   Calderon nr. 42, sectorul 2, ast„zi, 5.01.2001,
  – Dinu Mihai        — 55 %;
                              unanimitate de voturi am hot„r‚t prelungirea       format„ din asocia˛ii Marian Simcion, Hortensia
  – Hoban Teodor Doru — 45 %.“
                              duratei de func˛ionare de la 10 ani la termen       Nadia Simcion ∫i Simina Simcion, a hot„r‚t
  Art. 6. Modificarea prevederilor statutare privind
                              nelimitat.                        prelungirea duratei de func˛ionare a societ„˛ii pe o
administrarea societ„˛ii, Ón sensul schimb„rii
                                Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n    perioad„ nelimitat„.
administratorului. Astfel:
                              nemodificate.                        Hot„r‚rea a fost luat„ Ón unanimitate de voturi.
  Œncep‚nd cu data de 1.09.2001, se revoc„
                                (50/27.127)                       Adunarea general„ a asocia˛ilor desemneaz„ pe
numirea administratorului Dinu Mihai, cet„˛ean
rom‚n, n„scut la data de 28 iunie 1959 Ón comuna
                                           *                dl Niculae Iulian Ion, identificat cu B.I. seria B.Z.
                                                           nr. 779565, eliberat de Circa 5 Poli˛ie la data de
Radovanu, jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                   Societatea Comercial„              7.01.1985, s„ reprezinte societatea Ón fa˛a unui
Strada Condorului nr. 23, sectorul 5, legitimat cu
                                 KARUN IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           notar public Ón vederea semn„rii actului adi˛ional
C.I. seria D.P. nr. 035273 eliberat„ de I.G.P.—D.E.P.                                 aferent prezentei hot„r‚ri.
la data de 26 ianuarie 2000, cod numeric personal                                     (53/27.130)
                                        HOT√R¬RE
1590628400051, ∫i se nume∫te administrator unic                                                 *
asociatul Hoban Teodor Doru, cet„˛ean rom‚n,            a adun„rii generale a asocia˛ilor
n„scut la data de 24 septembrie 1956 Ón comuna              din data de 30.03.2001                 Societatea Comercial„
™iria, jude˛ul Arad, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.       Subsemna˛ii: Chadorhany Ehssan, Shams-          CITY CENTER IMPORT-EXPORT — S.R.L.
Basarabia nr. 94, bl. A 1, sc. B, et. 3, ap. 11, sectorul  Ghahfarrokhi Iraj, Chadorhany Adriana Rodica,               Bucure∫ti
2, legitimat cu C.I. seria R.T. nr. 019944, eliberat„    Abdol Majid Keramat, Ón calitate de asocia˛i ai
de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 2 iunie 1999, cod      Societ„˛ii Comerciale KARUN IMPEX — S.R.L., am                HOT√R¬RE
numeric personal 1560924400604, care va avea        hot„r‚t cu unanimitate de voturi modificarea
puteri depline Ón administrarea societ„˛ii.         actelor constitutive ale societ„˛ii dup„ cum           a adun„rii generale extraordinare
  Art. 7. Modificarea prevederilor statutare ale     urmeaz„:                                   din 4 mai 2001
societ„˛ii privind durata acesteia, Ón sensul         Se modific„ durata de func˛ionare a societ„˛ii, Ón    Subsemna˛ii Sami Mohamad Ali El Fakih,
modific„rii. Astfel:                    sensul c„ societatea va func˛iona pe o durat„       cet„˛ean libanez, domiciliat Ón Zair, Kinshasa, Ste.
  Societatea urmeaz„ a avea o durat„ nelimitat„.     nelimitat„.                        City Center, SPKL, BP 16697, identificat cu
  Prevederile statutare ale societ„˛ii, a∫a cum au      (51/27.128)                      pa∫aportul nr. 506350 emis de Ambasada Libanului
fost ele modificate prin prezenta decizie, urmeaz„ a                 *                din Kinshasa Zair, la data de 15.10.1984, Fakih
fi incluse Ón actul constitutiv al societ„˛ii Óncheiat de                               Mohamad-Jihad, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
asocia˛i Ón acest sens.                        Societatea Comercial„              Bucure∫ti, ™os. Colentina nr. 2 A, bl. 3, sc. A, et. 9,
  Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.             RAMURI COM — S.R.L., Bucure∫ti           ap. 37, sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria R.D.
   (48/27.125)                                                   nr. 144364, emis„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de
              *                          HOT√R¬RE               17.11.2000, Wael Sami Al Fakih, cet„˛ean libanez,
                                                           domiciliat Ón Liban, Manrovia, identificat cu
      Societatea Comercial„               a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii      pa∫aportul nr. 0167514 emis de autorit„˛ile libaneze
     CESIMEX — S.R.L., Bucure∫ti            Comerciale RAMURI COM — S.R.L. din data de        la data de 22.10.1990, ∫i Popescu Gabriela Virginia,
                                      26 septembrie 2001            cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
       HOT√R¬REA NR. 3/2001               Subsemna˛ii Moroianu Constantin, cet„˛ean       Sachelarie Visarion nr. 10, bl. 111 A, sc. A, ap. 20,
                              rom‚n, n„scut la data de 12.04.1959 Ón comuna       sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria D.K. nr. 345268,
din 14 septembrie 2001, a adun„rii generale a        Dra∫og-Vod„, jude˛ul C„l„ra∫i, fiul lui Stelian ∫i al   emis„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 6.06.1989, am
     asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale         Floarei, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫i, str.     hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,
         CESIMEX — S.R.L.              Floarea Ro∫ie nr. 8, bl. 68, sc. A, parter, ap. 3,    dup„ cum urmeaz„:
  Adunarea general„ a avut loc la sediul firmei din    sectorul 6, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 826185,    – prelungirea duratei de func˛ionare de la 10 ani
Bucure∫ti, str. Bruxelles nr. 8.              eliberat de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 2.07.1997, cod  la nelimitat„.
  Dl ing. Gunea Octavian, administratorul         numeric personal 1590412400132, ∫i Moroianu         Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
societ„˛ii, a anun˛at ordinea de zi a adun„rii ∫i      Tatiana Georgeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     r„m‚n neschimbate.
f„c‚nd prezen˛a a constatat c„ adunarea general„      de 27.01.1962 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, fiica lui      Se vor Óndeplini formalit„˛ile cerute de lege
este statutar constituit„, fiind prezen˛i to˛i asocia˛ii,  Constantin ∫i a Ioanei, c„s„torit„, domiciliat„ Ón    pentru Ónregistrarea modific„rilor.
respectiv:                         Bucure∫ti, str. Floarea Ro∫ie nr. 8, bl. 68, sc. A,      (54/27.131)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1799/15.X.2001 con˛ine 16 pagini.                      Pre˛ul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top