Docstoc

2001_0828

Document Sample
2001_0828 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 828                                                           Miercuri, 25 aprilie 2001
                        PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI        PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„             nr. 305424/1.03.2001 de notarul public Wang            Societatea Comercial„
   BAO IMPEX 2000 — S.R.L., Bucure∫ti          Hongmin din China, ora∫ul Fuzhou, tradus„ de         COMPANIA DE COMERÞ 2000 — S.R.L.
                             traduc„torul autorizat Guo Qing Yun (autorizaþie cu           Bucure∫ti
         ACT ADIÞIONAL              nr. 2343), traducere legalizat„ cu nr. 2466 din data
                             de 20.03.2001 la Biroul notarului public Marinca∫              ACT ADIÞIONAL
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
  BAO IMPEX 2000 — S.R.L., cu sediul Ón         Eugen din Bucure∫ti, sectorul 3, Ón calitate de      la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
 Bucure∫ti, str. Marcu Arma∫u nr. 5, bl. 27,       asociaþi ai Societ„þii Comerciale JAMES GROUP         COMPANIA DE COMERÞ 2000 — S.R.L.,
sc. 1, et. 3, ap. 31, sectorul 2, Ónmatriculat„ la    TRADING Z.X.Q. — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
                             Calimachi nr. 16, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul   cu nr. J 40/9093/1991, cu sediul Ón Bucure∫ti,
Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului
                             registrului comerþului cu nr. J 40/5603/1998, cod           ∫os. Tunari nr. 15, sectorul 1
    Bucure∫ti cu nr. J 40/2633/2000
                             fiscal R10696636, am hot„r‚t Óncheierea           Adunarea general„ a asociaþilor Societ„þii
  Subsemnata Bao Yongjie, cet„þean chinez,                                     Comerciale COMPANIA DE COMERÞ 2000 — S.R.L.,
                             prezentului act adiþional la actul constitutiv al
n„scut„ la data de 15.10.1967 Ón localitatea Henan,                                 Óntrunit„ Ón ∫edinþa extraordinar„ Ón data de
China, domiciliat„ Ón China, Henan, identificat„ cu    societ„þii:
                                                          1 februarie 2001, la sediul societ„þii, av‚nd ca
pa∫aportul seria PCHN nr. 146508309, eliberat de       Se schimb„ sediul societ„þii de la adresa din
                                                          invitat pe Dumitru Adrian, cet„þean rom‚n,
autorit„þile chineze la data de 27.05.1999, Ón calitate  Bucure∫ti, str. Calimachi nr. 16, sectorul 2, la adresa
                                                          domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 3C,
de asociat unic ∫i administrator al Societ„þii      din Bucure∫ti, Aleea Zorelelor nr. 3, bl. 44, sc. B,   bl. C33, sc. A, et. 10, ap. 41, sectorul 2, legitimat cu
Comerciale BAO IMPEX 2000 — S.R.L., reprezentat„     et. 2, ap. 78, sectorul 6.                pa∫aportul nr. 05024690, eliberat de autorit„þile
de Gheorghe Adriana, cet„þean rom‚n, domiciliat„       Prezentul act adiþional a fost Óncheiat Ón baza    rom‚ne la data de 2 mai 2000, n„scut la data de 6
Ón Bucure∫ti, str. Turnu M„gurele nr. 5, bl. C1B,     hot„r‚rii adun„rii generale a asociaþilor din data de   octombrie 1976 Ón Bucure∫ti, cod numeric personal
sc. 5, ap. 195, sectorul 4, identificat„ cu B.I. seria  20 martie 2001 ∫i face parte integrant„ din actele    1761006421534, nec„s„torit, a decis cu unanimitate
G.R. nr. 381260, eliberat de Secþia 15 Poliþie la data  societ„þii. Celelalte dispoziþii din actul constitutiv  de voturi urm„toarele:
de 19.01.1995, prin procura autentificat„ cu       r„m‚n neschimbate.                      1. Retragerea din societate a asociatului Lis
nr. 814/28.03.2000 la Biroul notarului public Ion       (2/41.806)                      Viorel, care cesioneaz„ p„rþile sociale deþinute Ón
                                                          cadrul societ„þii, Ón num„r de 19, Ón valoare de
Negrea din Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 27, bl. 15–17,                 *
                                                          100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.900.000 lei,
parter, sectorul 5, am hot„r‚t urm„toarele:
                                                          c„tre:
  Se schimb„ sediul social al Societ„þii Comerciale         Societatea Comercial„
                                                          – Ungureanu Oana 18 p„rþi sociale      1.800.000 lei;
BAO IMPEX 2000 — S.R.L. din Bucure∫ti, str. Marcu        PASTA DE SUSAN IMPEX — S.R.L.           – L„cr„mioara
Arma∫u nr. 5, bl. 27, sc. 1, et. 3, ap. 31, sectorul 2,          Bucure∫ti                – Dumitru Adrian   o parte social„     100.000 lei.
Ón Bucure∫ti, str. Suhaia nr. 19, sectorul 5.                                     Pe cale de consecinþ„, capitalul social al societ„þii
  Prevederile prezentului act adiþional modific„ Ón            ACT ADIÞIONAL              va fi de 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„rþi sociale cu
mod corespunz„tor actul constitutiv al societ„þii                                  o valoare de 100.000 lei fiecare, subscris astfel:
                              la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
comerciale.                                                     Ungureanu Oana    19 p„rþi sociale    1.900.000 lei
                              PASTA DE SUSAN IMPEX — S.R.L., cu sediul         L„cr„mioara              (din care 15.080 $)
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv
r„m‚n neschimbate.                     Ón Bucure∫ti, Str. P„∫unilor nr. 8, sectorul 5,     Dumitru Adrian    o parte social„     100.000 lei
  (1/41.805)                      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului      doi asociaþi     20 p„rþi sociale    2.000.000 lei
             *                cu nr. J 40/3022/2000, cod fiscal R12846519         Ungureanu Oana L„cr„mioara deþine 15.080 $,
                               Subsemnatul Shen Qin Ao, cet„þean chinez,       aport la capitalul social.
     Societatea Comercial„              domiciliat Ón China, cu re∫edinþa Ón Bucure∫ti, Str.     2. Se revoc„ din funcþia de administrator al
  JAMES GROUP TRADING Z.X.Q. — S.R.L.                                       societ„þii dl Lis Viorel.
                             Po∫ta∫ului nr. 4, bl. 10, sc. 2, ap. 47, sectorul 3,
        Bucure∫ti                                               3. Se nume∫te ca administrator al societ„þii, cu
                             legitimat cu legitimaþia de ∫edere temporar„ seria H
                                                          puteri depline, dna Ungureanu Oana L„cr„mioara.
                             nr. 84492, eliberat„ de Serviciul Pa∫apoarte         Se menþin statutul ∫i contractul de societate prin
         ACT ADIÞIONAL              Bucure∫ti la data de 16.08.2000, prelungit„ p‚n„ la    subrogarea noului asociat Ón drepturile ∫i obligaþiile
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale      data de 29.07.2001, reprezentant al asociaþilor Ma    fostului asociat.
 JAMES GROUP TRADING Z.X.Q. — S.R.L., cu         Pinzhong ∫i Chen Jianyue, conform procesului-        Se modific„ Ón mod corespunz„tor statutul ∫i
 sediul Ón Bucure∫ti, str. Calimachi nr. 16,       verbal al asociaþilor din data de 17.03.2001 ∫i Ón    contractul de societate, conform prevederilor
sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     conformitate cu acesta, am Óncheiat prezentul act     prezentului act adiþional.
                             adiþional la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale   Se va redacta un contract de cesiune de p„rþi
   comerþului cu nr. J 40/5603/1998,
                             PASTA DE SUSAN IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón        sociale.
       cod fiscal R10696636
                                                            (4/41.808)
  Subsemnaþii Liu Xianling, cet„þean chinez,       Bucure∫ti, Str. P„∫unilor nr. 8, sectorul 5,
domiciliat Ón China, Zhejiang, Zhang Xiqing,       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu              ACT ADIÞIONAL
cet„þean chinez, domiciliat Ón China, Zhejiang, ∫i    nr. J 40/3022/2000, cod fiscal R12846519, prin care
                                                           la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
Dai Jianzhou, cet„þean chinez, domiciliat Ón China,    se schimb„ sediul societ„þii de la adresa din
                                                             COMPANIA DE COMERÞ 2000 — S.R.L.,
Zhejiang, toþi prin mandatar Neac∫u Petri∫or,       Bucure∫ti, Str. P„∫unilor nr. 8, sectorul 5, la adresa  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Zorelelor nr. 3, bl. 44,  din Bucure∫ti, str. B„lteni nr. 12, sectorul 2.      cu nr. J 40/9093/1991, cu sediul Ón Bucure∫ti,
sc. B, et. 2, ap. 78, sectorul 6, posesor al C.I. seria   Celelalte dispoziþii din actul constitutiv al          ∫os. Tunari nr. 15, sectorul 1
R.T. nr. 131656, eliberat„ de Secþia 21 Poliþie la data  societ„þii r„m‚n neschimbate.                Adunarea general„ a asociaþilor Societ„þii
de   25.01.2001,   cod  numeric   personal     (3/41.807)                      Comerciale COMPANIA DE COMERÞ 2000 — S.R.L.,
1730224280809, conform procurii autentificate cu                  *                Óntrunit„ Ón ∫edinþ„ extraordinar„ Ón data de
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/25.IV.2001
20 februarie 2001, la sediul societ„þii, Ón prezenþa       – Omer Ilchian deþine 30 % din capitalul social,          Societatea Comercial„
ambilor asociaþi, Dumitru Adrian, cet„þean rom‚n,       adic„ 600.000 lei, reprezent‚nd 6 p„rþi sociale, cu o      EDITURA RAO BUCURE™TI — S.R.L,
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 3C,        valoare nominal„ de 100.000 lei;                      Bucure∫ti
bl. C33, sc. A, et. 10, ap. 41, sectorul 2, legitimat cu     – Cosmescu Gabriel deþine 20 % din capitalul
pa∫aportul nr. 05024690, eliberat de autorit„þile       social, adic„ 400.000 lei, reprezent‚nd 4 p„rþi               ACT ADIÞIONAL
rom‚ne la data de 2 mai 2000, ∫i Ungureanu Oana        sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei;
                                                             la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
L„cr„mioara, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón           – Cosmescu Sorinel deþine 20 % din capitalul
                                                                EDITURA RAO BUCURE™TI — S.R.L.,
Bucure∫ti, Str. Icoanei nr. 110, sectorul 2, posesoare    social, adic„ 400.000 lei, reprezent‚nd 4 p„rþi          autentificate la Notariatul de Stat al
a C.I. seria RD nr. 077402, eliberat„ de S.E.P. la data    sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei;       Sectorului 4 Bucure∫ti cu nr. 24549/23.11.1994,
de 4.08.1999, a decis cu unanimitate de voturi          – B„d„r„u Cristina deþine 10 % din capitalul          Ónregistrat„ cu nr. J 40/23187/1994
schimbarea sediului societ„þii de la adresa iniþial„     social, adic„ 200.000 lei, reprezent‚nd 2 p„rþi
                                                              Subsemnaþii Enculescu Anca-Violeta, personal ∫i
la adresa Bucure∫ti, Str. Icoanei nr. 110, et. 2, ap. 9,   sociale Ón valoare nominal„ de 100.000 lei.“        Ón calitate de Ómputernicit„ a Societ„þii Comerciale
sectorul 2.                           Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     RAO INTERNATIONAL PUBLISHING COMPANY —
  Se modific„ Ón mod corespunz„tor statutul ∫i        societ„þii r„m‚n nemodificate ∫i pe deplin         S.A., Ón baza Ómputernicirii nr. 268/15.02.2001, ∫i
contractul de societate, conform prevederilor         aplicabile.                        Enculescu Ovidiu Laurenþiu, personal ∫i Ón calitate
prezentului act adiþional.                    (6/41.809)                       de Ómputernicit al Societ„þii Comerciale EDITURA
  (5/41.808)                                      *                FAHRENHEIT — S.R.L., Ón baza Ómputernicirii nr.
              *                                              269/15.02.2001, ∫i al Societ„þii Comerciale EDITURA
                                     Societatea Comercial„             ENCICLOPEDIA RAO — S.R.L., Ón baza
     Societatea Comercial„                    STCENTER — S.R.L., Bucure∫ti           Ómputernicirii nr. 270/15.02.2001, cu toþi asociaþi ai
  UNITED SOFTWARE SOLUTIONS — S.R.L.                                          Societ„þii Comerciale EDITURA RAO BUCURE™TI —
        Bucure∫ti                            ACT ADIÞIONAL              S.R.L., av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale
                                                             a asociaþilor din data de 15 februarie 2001, am
        ACT ADIÞIONAL NR. 1               la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale       hot„r‚t modificarea contractului de societate ∫i a
                                 STCENTER — S.R.L., cu sediul social Ón         statutului societ„þii, dup„ cum urmeaz„:
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale        Bucure∫ti, bd. Regina Elisabeta nr. 30, sc. A,        Sediul social al societ„þii, prev„zut la art. 1 din
  UNITED SOFTWARE SOLUTIONS — S.R.L.,              et. 2, ap. 15, sectorul 5, Ónmatriculat„ la       contractul de societate ∫i la cap. I art. 3 din statutul
 cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Columbelor nr. 5,        Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului       societ„þii, se schimb„ din Bucure∫ti, bd. Ion
  ap. 2, sectorul 3, Ónregistrat„ la Oficiul            Bucure∫ti cu nr. J 40/9676/1998          Mihalache nr. 125, bl. 7, tronson A, et. 2, ap. 7,
  Registrului Comerþului al Municipiului                                        sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str. Turda nr. 117–119,
                                 Subsemnaþii Voicu Romeo, Mihalcea Costinel ∫i
    Bucure∫ti cu nr. J 40/6211/1998,                                         bl. 6, sectorul 1.
                               Barbu Laurenþiu, Ón calitate de asociaþi, Ón urma
cod fiscal R10822122, capital social 2.000.000 lei                                     Celelalte prevederi ale contractului de societate
                               hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a
  Asociaþii:                         asociaþilor nr. 4/30.10.2000 ∫i a contractului de     ∫i ale statutului societ„þii r„m‚n neschimbate.
  – Ciocan Vladimir, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón      cesiune, am hot„r‚t urm„toarele:                (9/41.813)
Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 115, bl. 10A2, ap. 23,          1. Se retrage din societate Barbu Laurenþiu prin
                                                                          *
sectorul 1, identificat cu B.I. seria B.N. nr. 280043,
                               cesiunea tuturor p„rþilor sociale pe care le deþine, ∫i
Ón calitate de asociat al Societ„þii Comerciale                                           Societatea Comercial„
                               anume 17 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
UNITED SOFTWARE SOLUTIONS — S.R.L., deþin‚nd                                          RAO GROUP DISTRIBUÞIE — S.R.L.
                               valoare total„ de 1.700.000 lei, astfel:                  Bucure∫ti
15 % din capitalul social, numit Ón continuare
                                 – 15 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
asociat cedent;
                               total„ de 1.500.000 lei, c„tre asociatul Mihalcea              ACT ADIÞIONAL
  – Coac„ Ioan, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
                               Costinel, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
Bucure∫ti, str. Pictor Ion Negulici nr. 42, ap. 2,                                    la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
                               28.02.1972 Ón Bucure∫ti, sectorul 8, domiciliat Ón
sectorul 1, identificat cu B.I. seria D.P. nr. 023098,                                      RAO GROUP DISTRIBUÞIE — S.R.L.,
                               Bucure∫ti, str. Cap. Misc„ Petre nr. 2, bl. M83, sc. 2,
deþin‚nd 5 % din capitalul social, numit Ón                                            autentificate la Notariatul de Stat
                               et. 3, ap. 77, sectorul 5, ∫i
continuare asociat cesionar, reprezentat prin Omer                                    al Sectorului 4 Bucure∫ti cu nr. 24816/28.11.1994,
                                 – 2 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
Ilchian, Ón baza Ómputernicirii acordate prin                                          Ónregistrat„ cu nr. J 40/24806/1994
                               total„ de 200.000 lei, c„tre asociatul Voicu Romeo,
hot„r‚rea adun„rii generale a asociaþilor din data
                               cet„þean rom‚n, n„scut la data de 15.09.1961 Ón        Subsemnaþii Enculescu Ovidiu-Laurenþiu ∫i
de 16 februarie 2001;                                                  Enculescu Anca-Violeta, personal ∫i ca mandatar al
                               Buz„u, judeþul Buz„u, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  – Omer Ilchian, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón                                     Societ„þii Comerciale RAO INTERNATIONAL
                               bd. Constantin Br‚ncoveanu nr. 11, bl. B15, sc. 1,
Bucure∫ti, str. Pictor Ion Negulici nr. 42, ap. 2,                                    PUBLISHING COMPANY — S.A., Ón baza
                               et. 6, ap. 20, sectorul 4.
sectorul 1, identificat cu B.I. seria D.P. nr. 023097,                                  Ómputernicirii nr. 266/15.02.2001, asociaþi ai
Ón calitate de asociat al Societ„þii Comerciale          2. Capitalul social al societ„þii r„m‚ne 10.000.000
                               lei, Ómp„rþit Ón 100 p„rþi sociale a 100.000 lei      Societ„þii Comerciale RAO GROUP DISTRIBUÞIE —
UNITED SOFTWARE SOLUTIONS — S.R.L., deþin‚nd                                       S.R.L., av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale
30 % din capitalul social;                  fiecare, ∫i este repartizat Óntre asociaþii societ„þii
                                                             a asociaþilor din data de 15 februarie 2001, am
  – Cosmescu Gabriel, cet„þean rom‚n, domiciliat       astfel:
                                                             hot„r‚t modificarea contractului de societate ∫i a
Ón Bucure∫ti, str. T‚rgu Neamþ nr. 10, bl. TD-23,         – Voicu Romeo deþine 6.800.000, reprezent‚nd
                                                             statutului societ„þii, dup„ cum urmeaz„:
sc. 1, et. 8, ap. 49, sectorul 6, identificat cu B.I. seria  68 p„rþi sociale, respectiv 68 % din capitalul social;
                                                              Sediul social al societ„þii, prev„zut la art. 1 din
G.V. nr. 000737, Ón calitate de asociat al Societ„þii       – Mihalcea Costinel deþine 3.200.000 lei,       contractul de societate ∫i la cap. I art. 3 din statutul
Comerciale UNITED SOFTWARE SOLUTIONS —            reprezent‚nd 32 p„rþi sociale, respectiv 32 % din     societ„þii, se schimb„ din Bucure∫ti, bd. Ion
S.R.L., deþin‚nd 20 % din capitalul social,          capitalul social.                     Mihalache nr. 125, bl. 7, tronson A, et. 2, ap. 7,
reprezentat prin Omer Ilchian, Ón baza              3. Barbu Laurenþiu se retrage din funcþia de      sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str. Turda nr. 117–119,
Ómputernicirii acordate prin hot„r‚rea adun„rii        administrator al societ„þii.                bl. 6, sectorul 1.
generale a asociaþilor din data de 16 februarie 2001;       4. Cotele de participare la Ómp„rþirea profitului     Celelalte prevederi ale contractului de societate
  – Cosmescu Sorinel, cet„þean rom‚n, domiciliat       sau a pierderilor sunt proporþionale cu cotele de     ∫i ale statutului societ„þii r„m‚n neschimbate.
Ón Bucure∫ti, str. Pa∫cani nr. 8, bl. 728A, sc. A,      participare la formarea capitalului social ∫i anume       (10/41.814)
ap. 36, sectorul 6, identificat cu B.I. seria B.D.      68 % pentru Voicu Romeo ∫i 32 % pentru Mihalcea                    *
nr. 444485, Ón calitate de asociat al Societ„þii       Costinel.
Comerciale UNITED SOFTWARE SOLUTIONS —              Celelalte prevederi din actul constitutiv al          Societatea Comercial„
S.R.L., deþin‚nd 20 % din capitalul social,          societ„þii r„m‚n nemodificate.               ALEXANDRA PROSPER — S.R.L., Bucure∫ti
reprezentat prin Omer Ilchian, Ón baza              Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
Ómputernicirii acordate prin hot„r‚rea adun„rii        actul constitutiv al societ„þii.                       ACT ADIÞIONAL
generale a asociaþilor din data de 16 februarie 2001;       (7/41.810)
                                                                          ™I
  – B„d„r„u Cristina, cet„þean rom‚n, domiciliat„                    *
Ón Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 313, bl. 4, sc. B,                                        CONTRACT DE CESIUNE
ap. 2, sectorul 1, identificat cu B.I. seria R.R.             Societatea Comercial„
                                     MIDAS ’93 IMPEX — S.R.L.              la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
nr. 141314, Ón calitate de asociat al Societ„þii
                                                              ALEXANDRA PROSPER — S.R.L., Ónregistrat„
Comerciale UNITED SOFTWARE SOLUTIONS —
                                                              cu nr. J 40/3166/2000, cod fiscal R12864205,
S.R.L., deþin‚nd 10 % din capitalul social,                   ACT ADIÞIONAL
                                                             cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 356,
reprezentat prin Omer Ilchian, Ón baza                                             bl. 16, sc. 2, parter, ap. 79, sectorul 5,
                                la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
Ómputernicirii acordate prin hot„r‚rea adun„rii                                       av‚nd un capital social de 200.000.000 lei
                                 MIDAS ’93 IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„
generale a asociaþilor din data de 16 februarie 2001,
                                   la Oficiul registrului comerþului           Subsemnaþii Gulen Ali ∫i Turhan Niyazi, Ón
  Ón adunarea general„ extraordinar„ din data de
                                      cu nr. J 40/18326/1993            calitate de asociaþi, ∫i Osman Zadeh Mariam,
16 februarie 2001, la sediul societ„þii, au decis Ón
                                 Subsemnatele Dasc„lu Elena ∫i Cioc„zanu Mirela-     cet„þean afgan, fiica lui Osman, n„scut„ la data de
unanimitate cesiunea a 3 p„rþi sociale,
                               Florentina, domiciliate Ón Bucure∫ti, Str.         15.02.1980 Ón Afganistan, Kabul, nec„s„torit„,
reprezent‚nd 15 % din capitalul societ„þii, de la
                               T„m‚ioarei nr. 108, sectorul 2, asociate ale        domiciliat„ Ón Afganistan, Kabul, cu re∫edinþa Ón
asociatul cedent la asociatul cesionar, asociatul                                    Bucure∫ti, av‚nd actul de identitate seria AZ
cedent retr„g‚ndu-se din societate ∫i nemaiav‚nd       Societ„þii Comerciale MIDAS ’93 IMPEX — S.R.L., cu
                                                             nr. 100698, eliberat de autorit„þile rom‚ne la data
nici un drept ∫i nici o obligaþie faþ„ de societate.     sediul Ón Bucure∫ti, Str. T„m‚ioarei nr. 108, sectorul
                                                             de 15.02.2000, declar‚nd pe proprie r„spundere c„
  Pe cale de consecinþ„, urm„toarele articole din      2, Ón adunarea general„ extraordinar„ a asociaþilor
                                                             Óndeplinesc condiþiile legale prev„zute de legile
actul constitutiv se vor modifica prin act adiþional     din 10.03.2001, am hot„r‚t urm„toarele:          rom‚ne privind deþinerea ∫i exercitarea calit„þii de
∫i vor avea urm„torul conþinut:                 – asociatei Dasc„lu Elena i se prelunge∫te       asociat unic ∫i administrator al Societ„þii
  îArt. 7 – Capitalul social – alin. 71–76          mandatul de administrator al societ„þii pentru o      Comerciale ALEXANDRA PROSPER — S.R.L., am
  Capitalul social este deþinut de c„tre asociaþi      perioad„ de 4 ani.                     stabilit:
dup„ cum urmeaz„:                        Celelalte prevederi ale contractului de societate      1. Subsemnaþii Gulen Ali ∫i Turhan Niyazi, Ón
  – Coac„ Ioan deþine 20 % din capitalul social,       ∫i ale statutului r„m‚n neschimbate.            calitate de asociaþi ai societ„þii, declar„m c„
adic„ 400.000 lei, reprezent‚nd 4 p„rþi sociale, cu o       (8/41.811)                      cesion„m 200 p„rþi sociale a 1.000.000 lei fiecare,
valoare nominal„ de 100.000 lei;                             *                respectiv 200.000.000 lei, reprezent‚nd 100 %
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 828/25.IV.2001                    3
capitalul social al societ„þii, drei Osman Zadeh      calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale      – Enculescu Ovidiu-Laurenþiu subscrie suma de
Mariam, care devine astfel asociat unic al societ„þii.   BUYER’S ROM¬NIA — S.R.L., reprezentat„ de         6.000.000 lei, reprezent‚nd 4 % din capitalul social,
Declar„m c„ am primit contravaloarea p„rþilor        mandatarul Graupera Ximenes Juan, Ón baza         format„ din 600 acþiuni, numerotate de la 289 la
sociale cesionate ∫i c„ am predat Óntreg pasivul ∫i     procurii autentificate cu nr. 715 din 13.03.2001 de    400 ∫i de la 2.513 la 3.000.
activul societ„þii, actele contabile, precum ∫i       notarul Oscar Lopez Martinez De Septien, din         3. Sediul social al societ„þii prev„zut la art. 3 Ón
∫tampilele societ„þii.                   Mataro, Spania, tradus„ Ón limba rom‚n„ ∫i        contractul de societate ∫i la cap. I art. 3 din statutul
  Subsemnata Osman Zadeh Mariam declar c„         legalizat„                     cu   societ„þii se schimb„ din Bucure∫ti, Bd. 1 Mai
primesc cesiunea celor 200 p„rþi sociale, Ón valoare    nr. 1538 din 20.03.2001 la Biroul notarului public    nr. 125, bl. 7, tronson A, et. 2, ap. 1, sectorul 1, Ón
de 200.000.000 lei, f„cut„ mie de c„tre dnii Gulen     Dan Mihai Teodorescu din Bucure∫ti, am hot„r‚t      Bucure∫ti, str. Turda nr. 117–119, bl. 6, sectorul 1.
Ali ∫i Turhan Niyazi, care se retrag din societate.     urm„toarele:                         Celelalte prevederi ale contractului de societate
Declar c„ am achitat contravaloarea p„rþilor sociale      • Se completeaz„ obiectul de activitate al       ∫i alte statutului r„m‚n neschimbate.
cesionate ∫i c„ am primit Óntreg pasivul ∫i activul     societ„þii cu urm„toarele activit„þi:
societ„þii, actele contabile, ∫tampilele societ„þii ∫i c„                                 (14/41.818)
                                5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;                   *
am luat cuno∫tinþ„ de situaþia financiar„ a
                                5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
societ„þii, cu care sunt de acord.
                              Ónc„lþ„minte;                           Societatea Comercial„
  2. Se retrag din societate asociaþii Gulen Ali ∫i
Turhan Niyazi, care cesioneaz„ 200 p„rþi sociale, Ón      5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile;          RIMA COMUNICATION — S.R.L., Bucure∫ti
valoare total„ de 200.000.000 lei, drei Osman Zadeh      5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
Mariam, cet„þean afgan, care devine astfel asociat       Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv al             ACT ADIÞIONAL
unic al societ„þii ∫i va deþine Óntreg capitalul social,  societ„þii r„m‚n nemodificate.
                                Prezentul act adiþional face parte integrant„ din    la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
respectiv 200.000.000 lei, divizat Ón 200 p„rþi sociale
a 1.000.000 lei fiecare – 100 % profit/pierdere.      actul constitutiv al societ„þii, urm‚nd a se menþiona   RIMA COMUNICATION — S.R.L., Ónregistrat„
  3. Se revoc„ din funcþia de administrator dnii     la Oficiul registrului comerþului ∫i a se publica Ón   Ón registrul comerþului cu nr. J 40/5553/2000,
Gulen Ali ∫i Turhan Niyazi ∫i se nume∫te, cu puteri     Monitorul Oficial al Rom‚niei.              cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 323,
depline de administrare, dra Osman Zadeh Mariam.        Redactat azi, 20.03.2001.                   sectorul 5, cod fiscal R12317046
  4. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti, Calea      (13/41.817)                       Subsemnatul Rima Hassan Badereddine,
Rahovei nr. 356, bl. 16, sc. 2, parter, ap. 79, sectorul               *                cet„þean libanez, domiciliat Ón S.U.A., 1345 Carliste
5, Ón Bucure∫ti, aleea Ghime∫ nr. 2, bl. 23, sc. 1,                                  Rd., str. North Brunswick, NJ 08902, posesor al
et. 1, ap. 6, sectorul 5.                       Societatea Comercial„             pa∫aportului nr. 1242865, eliberat de autorit„þile
  5. Se Ónchid toate punctele de lucru deschise        RAO INTERNATIONAL PUBLISHING             din Liban la data de 26.06.1998, asociat unic al
anterior prezentului act adiþional.                 COMPANY — S.A., Bucure∫ti             societ„þii, am hot„r‚t urm„toarele:
   (11/41.815)                                                     • schimbarea sediului social Ón Bucure∫ti,
              *                         ACT ADIÞIONAL              bd. Gheorghe ™incai nr. 9, bl. 3, sc. C, ap. 6,
                                                           sectorul 4.
      Societatea Comercial„               la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
    PRO–ART 6D — S.R.L., Bucure∫ti                                          Celelalte clauze ale actului constitutiv al
                                 RAO INTERNATIONAL PUBLISHING
                                                           societ„þii r„m‚n nemodificate.
                               COMPANY — S.A., autentificate la Notariatul
         ACT ADIÞIONAL                                             Prezentul act urmeaz„ prevederile Legii
                                  de Stat al Sectorului 3 Bucure∫ti
                                                           nr. 31/1990, republicat„.
 la statutul Societ„þii Comerciale PRO–ART 6D              cu nr. 11228/29.03.1993
                                                             (15/41.819)
— S.R.L., autentificat cu nr. 4322/27.09.1996 la        Subsemnaþii Enculescu Anca-Violeta, Antoniu                   *
   Biroul notarului public Marian Florea         Aurel, Antoniu Silvia, Davvinca Carmen Paula,
  din Bucure∫ti, str. Andrei B‚rseanu nr. 7,       Davvinca Dan, precum ∫i noul acþionar Enculescu           Societatea Comercial„
            sectorul 3             Ovidiu-Laurenþiu, cu toþii acþionari ai Societ„þii       COSMO DELPHI — S.R.L., Bucure∫ti
  Ca urmare a hot„r‚rii asociatului unic al        Comerciale RAO INTERNATIONAL PUBLISHING
Societ„þii Comerciale PRO–ART 6D — S.R.L. din data     COMPANY — S.A., av‚nd Ón vedere hot„r‚rea                  ACT ADIÞIONAL
de 12.03.2001, statutul societ„þii se modific„ dup„     adun„rii generale a acþionarilor din data de
cum urmeaz„:                        15 februarie 2001, precum ∫i contractul de cesiune     la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
  Subsemnata Chiru Daniela, cet„þean rom‚n,        a acþiunilor, autentificat cu nr. 130/10.07.2000, am      COSMO DELPHI — S.R.L., cu sediul
n„scut„ la data de 6.03.1967 Ón Bucure∫ti, fiica lui    hot„r‚t modificarea contractului de societate ∫i a     Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 14,
Dumitru ∫i a Elenei, c„s„torit„, domiciliat„ Ón       statutului societ„þii, dup„ cum urmeaz„:            bl. Y11, sc. 1, et. 3, ap. 59, sectorul 3,
Bucure∫ti, str. Tohani nr. 2, bl. 33, sc. A, et. 8,       1. Retragerea din societate a acþionarei Societatea  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
ap. 33, sectorul 4, posesoare a C.I. seria RD nr.      Comercial„ 3 INTERNATIONAL BUSINESS                 cu nr. J 40/4529/15.05.2000
125478/30.08.2000, eliberat„ de Secþia 14 Poliþie,                                    Subsemnaþii:
                              INVESTMENTS IMPORT-EXPORT — S.A., cu
asociat unic al Societ„þii Comerciale PRO–ART 6D —
                              cesiunea tuturor celor 600 acþiuni, Ón valoare total„    – Varsani Vasile-Constantin, cet„þean rom‚n,
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Tohani nr. 2,
                              de 6.000.000 lei, pe care aceasta le deþine Ón      domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918
bl. 33, sc. A, et. 8, ap. 33, sectorul 4, Ónmatriculat„
la Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului      societate, c„tre noul acþionar Enculescu Ovidiu-     nr. 14, bl. Y11, sc. 1, et. 3, ap. 59, sectorul 3, n„scut
Bucure∫ti cu nr. J 40/8332/1996, am hot„r‚t         Laurenþiu.                        la data de 28.11.1965 Ón Bucure∫ti, c„s„torit,
modificarea statutului societ„þii Ón sensul urm„tor:      2. Ca urmare a acestor modific„ri, din partea     identificat cu C.I. seria RR nr. 043858/10.08.1998,
  1. Se completeaz„ obiectul de activitate prin      introductiv„ a contractului de societate se elimin„    eliberat„ de Secþia 12 Poliþie, cod numeric personal
includerea urm„toarelor activit„þi:             datele privind pe acþionarul Societatea Comercial„    1651128400121, prin mandatar Varsani Aurelia,
   – lucr„ri de instalaþii electrice – lucr„ri de     3 INTERNATIONAL BUSINESS INVESTMENTS           domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918
montare a sistemelor, aparatelor ∫i dispozitivelor de    IMPORT-EXPORT — S.A. ∫i se Ónlocuiesc cu:         nr. 14, bl. Y11, sc. 1, et. 3, ap. 59, sectorul 3,
semnalizare, alarmare ∫i stingere a incendiilor –        • Enculescu Ovidiu Laurenþiu, cet„þean rom‚n,     conform    procurii    autentificate   cu  nr.
cod CAEN 4531;                       domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu      1620/20.03.2000 la Biroul notarului public Mihaela
  – activit„þi de proiectare a sistemelor ∫i        nr. 39–49, bl. 12, sc. C, et. 10, ap. 158, sectorul 1,  Jipa din Bucure∫ti,
instalaþiilor de semnalizare ∫i stingere a incendiilor   n„scut la data de 28 august 1962 Ón Constanþa,        – Piscu Andrei, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
– cod CAEN 7420;                      judeþul Constanþa, c„s„torit, posesor al C.I. seria    Bucure∫ti, aleea Barajul Uzului nr. 2, bl. Y16, sc. B,
  – alte activit„þi de servicii prestate Ón principal   R.R. nr. 093759, eliberat la data de 15 februarie     ap. 39, sectorul 3, n„scut la data de 20.12.1964 Ón
Óntreprinderilor – verificarea, Óntreþinerea ∫i       2000 de Secþia 4 Poliþie.                 comuna Drago∫-Vod„, judeþul C„l„ra∫i, nec„s„torit,
repararea sistemelor, instalaþiilor, aparatelor ∫i       3. Ca urmare a cesion„rii acþiunilor, capitalul    identificat cu B.I. seria G.V. nr. 515945/11.11.1996,
dispozitivelor de semnalizare, alarmare ∫i stingere                                  eliberat de Secþia 12 Poliþie, cod numeric personal
                              social r„m‚ne neschimbat, respectiv 150.000.000
a incendiilor – cod CAEN 7484.
                              lei, din care 137.700.000 lei aport Ón numerar ∫i     1641220400158,
  Toate celelalte clauze ale statutului Societ„þii
                              12.300.000 lei aport Ón natur„. Acþionarii subscriu     Ón urma procesului-verbal, am hot„r‚t
Comerciale PRO–ART 6D — S.R.L., autentificate cu
nr. 4322/27.09.1996 la Biroul notarului public       urm„toarele cote pentru formarea capitalului       urm„toarele:
Maria Florea, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Andrei      social:                           1. Cesionarea de c„tre Varsani Vasile-Constantin
B‚rseanu nr. 7, sectorul 3, r„m‚n neschimbate.         – Enculescu Anca-Violeta subscrie suma de       c„tre Piscu Andrei a 10 p„rþi sociale a 100.000 lei
  Prezentul    act  adiþional   completeaz„    120.000.000 lei, din care 12.300.000 lei aport Ón     fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
corespunz„tor prevederile statutului Societ„þii       natur„ ∫i 107.700.000 lei aport Ón numerar,        reprezent‚nd 50 % din capitalul social, cedentul
Comerciale PRO–ART 6D — S.R.L., precum ∫i ale        reprezent‚nd 80 % din capitalul social, format„ din    primind Ón Óntregime contravaloarea p„rþilor
celorlalte acte adiþionale intervenite de la Ónfiinþare   12.000 acþiuni, numerotate de la 1 la 256, de la 401   sociale cesionate.
∫i p‚n„ Ón prezent, ∫i va fi publicat Ón Monitorul     la 2.064 ∫i de la 3.001 la 13.080;              Œn urma cesion„rii, capitalul social format din
Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la Oficiul          – Antoniu Aurel subscrie suma de 6.000.000 lei,    2.000.000 lei, aport Ón numerar, divizat Ón 20 p„rþi
Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti.      reprezent‚nd 4 % din capitalul social, format„ din    sociale a 100.000 lei fiecare, va fi distribuit Óntre
   (12/41.816)                      600 acþiuni, numerotate de la 257 la 624, de la 2.065   asociaþi astfel:
              *                la 2.176 ∫i de la 13.080 la 13.560;             – Varsani Vasile-Constantin va deþine 10 p„rþi
                                – Antoniu Silvia subscrie suma de 6.000.000 lei,   sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
     Societatea Comercial„               reprezent‚nd 4 % din capitalul social, format„ din    1.000.000 lei, respectiv 50 % din capitalul social,
  BUYER’S ROM¬NIA — S.R.L., Bucure∫ti                                        av‚nd o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi
                              600 acþiuni, numerotate de la 265 la 272, de la 2.177
                              la 2.288 ∫i de la 13.561 la 14.040;            de 50 %;
         ACT ADIÞIONAL                                             – Piscu Andrei va deþine 10 p„rþi sociale a
                                – Davvinca Carmen-Paula subscrie suma de
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale       6.000.000 lei, reprezent‚nd 4 % din capitalul social,   100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
  BUYER’S ROM¬NIA — S.R.L., cu sediul Ón          format„ din 600 acþiuni, numerotate de la 273 la     respectiv 50 % din capitalul social, av‚nd o cot„ de
 Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr. 200, sectorul 6,      280, de la 2.401 la 2.512 ∫i de la 14.041 la 14.520;   participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %.
   Ónmatriculat„ cu nr. J 40/804/2001,            – Davvinca Dan subscrie suma de 6.000.000 lei,      2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
       cod fiscal 13664116              reprezent‚nd 4 % din capitalul social, format„ din    r„m‚n neschimbate.
  Subsemnata Graupera Bean Maria, domiciliat„       600 acþiuni, numerotate de la 281 la 288, de la 2.289     (16/41.820)
Ón Spania, Cami de la Geganta 119, Mataro. Ón        la 2.400 ∫i de la 14.521 la 15.000, ∫i                        *
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/25.IV.2001
      Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„              Articolul 3 – Revocare administratori
     DICOR LUX — S.R.L., Bucure∫ti                 CLOCHE — S.R.L., Bucure∫ti             Domnii Marian Sotae ∫i Viorel Cirstea sunt
                                                            revocaþi din funcþia de administratori ai societ„þii.
         ACT ADIÞIONAL                        ACT ADIÞIONAL                Articolul 4 – Revocarea cenzorilor
                                                             Athanasie Coiculescu, Viorel Bucurenciu,
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale        la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                                                            Mariana Andrii, Carmen Tofan, Luminiþa Asurdoaie
 DICOR LUX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,          CLOCHE — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                                            ∫i Stana Constantin sunt revocaþi din funcþia de
Str. Drept„þii nr. 14, bl. A2, sc. 2, et. 8, ap. 63,     bd. Tudor Vladimirescu nr. 82, bl. 133, sc. 1,
                                                            cenzori, respectiv cenzori supleanþi ai societ„þii.
     sectorul 6, Ónmatriculat„ cu           et. 1, ap. 3, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                             Articolul 5 – Obiectul de activitate
  nr. J 40/1390/2001, cod fiscal R13694095         registrului comerþului cu nr. J 40/4255/1999
                                                             Obiectul principal ∫i domeniul principal de
  Subsemnata Nechita Codina, domiciliat„ Ón          Subsemnatul Ciubotaru Gh. Gheorghe, cet„þean      activitate al societ„þii r„m‚n neschimbate, celelalte
Bucure∫ti, Str. Drept„þii nr. 14, bl. A2, sc. 2, et. 8,   rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. George        activit„þi restr‚ng‚ndu-se la urm„toarele
ap. 63, sectorul 6, Ón nume propriu ∫i Ón calitate de    C„linescu nr. 51, sectorul 1, posesor al C.I. seria R.D.  operaþiuni:
Ómputernicit„ a asociatului Turungiu Florin, Ón       nr. 125116, eliberat„ de Secþia 1 Poliþie la data de     – fabricare de anvelope pneumatice din cauciuc
baza hot„r‚rii nr. 121 din 20.03.2001 a adun„rii      28.08.2000, Ón calitate de asociat unic al Societ„þii   pentru automobile ∫i autocamioane (cod CAEN
generale a asociaþilor Societ„þii Comerciale DICOR     Comerciale CLOCHE — S.R.L., am hot„r‚t           2511);
LUX — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:            urm„toarele:                         – activit„þi de import-export cu anvelope
  • Se completeaz„ obiectul de activitate al          1. completarea obiectului de activitate Ónscris la   pneumatice din cauciuc pentru automobile ∫i
societ„þii cu urm„toarele activit„þi:            art. 5 din actul constitutiv cu urm„toarele activit„þi:  autocamioane (cod CAEN 5030);
  5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine            – servicii de intermediere pentru cump„rarea,       – activit„þi de transport rutier de m„rfuri,
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         v‚nzarea ∫i Ónchirierea imobilelor – agenþii        regulate ∫i neregulate, precum ∫i Ónchirierea
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            imobiliare – cod CAEN 7031;                mijloacelor de transport rutier al m„rfurilor – cu
  – jocuri recreative pe calculator – cod CAEN 9272      – administrarea imobilelor pe baz„ de tarife sau    ∫ofer sau operator; activit„þi de Ónc„rcare ∫i
– alte activit„þi recreative.                contract – cod CAEN 7032;                 desc„rcare a m„rfurilor, indiferent de modul de
  Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv al       – comerþ cu am„nuntul prin magazine de         transport utilizat, precum ∫i exploatarea spaþiilor de
societ„þii r„m‚n nemodificate.               consignaþia – cod CAEN 5250;                depozitare; asistenþ„ tehnic„ Ón leg„tur„ cu acestea
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din      2. deschiderea a dou„ puncte de lucru         (cod CAEN 6024, 6311, 6312);
actul constitutiv al societ„þii, urm‚nd a se menþiona    reprezent‚nd spaþii de prezentare ∫i protocol
                                                             – management; activit„þi de consultare pentru
la Oficiul registrului comerþului ∫i a se publica Ón    pentru desf„∫urarea activit„þii societ„þii, situate:
                                                            afaceri (cod CAEN 7414, 7415).
Monitorul Oficial al Rom‚niei.                 – Ón Bucure∫ti, str. George C„linescu nr. 51,
                                                             Articolul 6 – Adoptarea noului act constitutiv
  Redactat azi, 20.03.2001.                sectorul 1;
                                                             Actele constitutive Ón vigoare ale societ„þii se vor
  (17/41.821)                         – Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu nr. 32–34,
                                                            Ónlocui cu un nou act constitutiv care, pe data
              *                et. 7, ap. 28, sectorul 1.
                                                            autentific„rii sale, va abroga contractul ∫i statutul
                                Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
                                                            Ón vigoare ale societ„þii.
     Societatea Comercial„               actul constitutiv autentificat cu nr. 969/2.04.1999 la
                                                              (20/41.824)
 E M R ART PROD COM — S.R.L., Bucure∫ti          Biroul notarului public Melania Popa.
                                                                         *
                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
         ACT ADIÞIONAL               nemodificate.
                                                                  Societatea Comercial„
                                 (19/41.823)
                                                                 MARVEL — S.R.L., Bucure∫ti
    la statutul Societ„þii Comerciale                        *
 E M R ART PROD COM — S.R.L., autentificat
                                                                     ACT ADIÞIONAL
  cu nr. 2414/15.05.1997 la Biroul notarial              Societatea Comercial„
  Societatea Civil„ MENTOR din Bucure∫ti              TOFAN RECAP — S.A., Bucure∫ti            la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
  Subsemnatul R„zorea Mih„iþ„, cet„þean rom‚n,                                           MARVEL — S.R.L.
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Berceni nr. 25, bl. 38,             ACT ADIÞIONAL                Subsemnatul Cioca Marian Alexandru, cet„þean
sc. 2, ap. 47, sectorul 4, Ón calitate de asociat unic al  la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale      rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Lasatrisului
Societ„þii Comerciale E M R ART PROD COM —          TOFAN RECAP — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,        nr. 28, bl. B2, sc. C, et. 6, ap. 115, sectorul 1, Ón
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Berceni nr. 25,      bd. Iuliu Maniu nr. 620-630, sectorul 6,        calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale
bl. 38, sc. 2, et. 6, ap. 47, sectorul 4, Ónmatriculat„   Ónregistrat„ cu nr. J 40/23245/1994, cod fiscal      MARVEL — S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
la Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului      nr. R 6560490, capital social 12.389.600.000 lei      Comerþului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
Bucure∫ti cu nr. J 40/5223/4.07.1997, cod fiscal                                    J 40/1904/2000, cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
                                Œncheiat Óntre:
R9578246, eliberat la data de 10.07.1997 de                                      Lasatrisului nr. 28, bl. B2, sc. C, et. 6, ap. 115,
                                – Societatea Comercial„ TOFAN HOLDING — S.A.,
Ministerul Finanþelor, am decis modificarea                                      sectorul 1, prin prezenta hot„r„sc modificarea ∫i
                              cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Olteniþei nr. 35-37, et. 7,
statutului societ„þii menþionate mai sus, astfel;                                   completarea prevederilor actului constitutiv astfel:
                              sectorul 4, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
  Se majoreaz„ capitalul social prin aport integral                                   1. Completarea obiectului de activitate al
                              Comerþului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
Ón numerar al subsemnatului, asociat unic, cu                                     societ„þii cu:
                              J 40/849/2001, ∫i
1.000.000 lei, de la 1.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 20 p„rþi                                 514 – comerþ cu ridicata cu bunuri de consum,
                                – Societatea Comercial„ TOFAN TYRE GROUP —
sociale cu o valoare nominal„ de 50.000 lei,                                      altele dec‚t cele alimentare;
                              S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Olteniþei
numerotate de la 1 la 20, la 2.000.000 lei, Ómp„rþit                                   5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;
                              nr. 35–37, et. 9, sectorul 4, Ónregistrat„ la Oficiul
Ón 20 p„rþi sociale cu o valoare nominal„ de 100.000                                   5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
                              Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti
lei, numerotate de la 1 la 20, reprezent‚nd 100 %                                   Ónc„lþ„minte;
                              cu nr. J 40/10559/2000,
din capitalul social al firmei, deþinut Ón totalitate de                                 5143 – comerþ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
                                Ón calitate de acþionari ai Societ„þii Comerciale
asociatul unic R„zorea Mih„iþ„.                                            de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i
                              TOFAN RECAP — S.A. (numit„ Ón continuare
  Valoarea unei p„rþi sociale se majoreaz„ de la     îSocietatea“), ca urmare a hot„r‚rilor adoptate de     televizoare;
50.000 lei la 100.000 lei.                 adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor        5144 – comerþ cu ridicata cu produse din
  Se completeaz„ obiectul de activitate cu        societ„þii Ón data de 21.12.2001 ∫i, respectiv, Ón data  ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntreþinere;
urm„toarele activit„þi secundare:              de 15.03.2001, decidem, Ón conformitate cu          5145 – comerþ cu ridicata cu produse cosmetice
  cod CAEN 4533 – lucr„ri de instalaþii interioare    prevederile Legii nr. 31/1990 privind societ„þile     ∫i de parfumerie;
de Ónc„lzire central„, climatizare ∫i de distribuþie a   comerciale, republicat„, modificarea actelor         5147 – comerþ cu ridicata cu alte bunuri de
apei ∫i gazelor (inclusiv montarea de instalaþii      constitutive ale societ„þii dup„ cum urmeaz„:       consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
frigorifice, industriale ∫i de aer condiþionat);        Articolul 1 – Structura capitalului social         515 – comerþ cu ridicata cu produse
  cod CAEN 7150 – comerþ cu ridicata ∫i import-       Ca urmare a Óncheierii la data de 15.03.2001 a     intermediare neagricole ∫i cu de∫euri (cu excepþia
export, neclasificate Ón alt„ parte (inclusiv cu      contractului de v‚nzare-cump„rare de acþiuni        celor interzise de lege);
instalaþii frigorifice, compresoare ∫i accesorii,      legalizat cu nr. 627/15.03.2001, prin care toate       5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,
instalaþii de aer condiþionat, utilaje de buc„t„rie de   acþiunile deþinute de Societatea Comercial„ TOFAN     lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;
tip industrial);                      GRUP — S.A. au fost transferate c„tre subscrisa        5152 – comerþ cu ridicata cu produse ∫i
  cod CAEN 5272 – reparaþii de articole electrice de   Societatea Comercial„ TOFAN HOLDING — S.A.,        minereuri metalice;
uz gospod„resc (inclusiv de instalaþii frigorifice,     capitalul social al Societ„þii Comerciale TOFAN        5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i
utilaje de buc„t„rie ∫i instalaþii de aer condiþionat);   RECAP — S.A. va avea urm„toarea structur„:         de construcþii;
  cod CAEN 7420 – activit„þi de proiectare,         îSocietatea are un capital social de            5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente ∫i
urbanism, inginerie ∫i alte servicii tehnice (inclusiv   12.389.600.000 lei, Ómp„rþit Ón 123.896 p„rþi sociale,   furnituri de fier„rie, ipsoserie ∫i Ónc„lzire;
reparaþii utilaje de buc„t„rie de uz industrial,      fiecare av‚nd o valoare nominal„ de 100.000 lei,       5156 – comerþ cu ridicata cu alte produse
instalaþii de utilaje frigorifice ∫i instalaþii de aer   subscris ∫i v„rsat Ón natur„ (12.388.800.000 lei) ∫i    intermediare, neclasificate Ón alt„ parte;
condiþionat);                        numerar (800.000 lei), dup„ cum urmeaz„:           5157 – comerþ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi (cu
  cod CAEN 5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón          – TOFAN HOLDING — S.A. – 123.888 p„rþi sociale,     excepþia celor interzise de lege);
magazine specializate, cu alte produse neclasificate    cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i Ón valoare      517 – comerþ cu ridicata cu alte produse,
Ón alt„ parte (inclusiv cu instalaþii frigorifice,     total„ de 12.388.800.000 lei, reprezent‚nd aport Ón    neclasificate Ón alt„ parte;
compresoare ∫i accesorii, instalaþii de aer         natur„, respectiv 99,9935 % din capitalul social;       5170 – comerþ cu ridicata cu alte produse,
condiþionat, utilaje de buc„t„rie de tip industrial).     – TOFAN TYRE GROUP — S.R.L. – 8 p„rþi sociale,     neclasificate Ón alt„ parte;
  Celelalte dispoziþii din statutul societ„þii r„m‚n   cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i Ón valoare      602 – alte transporturi terestre;
neschimbate.                        total„ de 800.000 lei, reprezent‚nd aport Ón         6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori, pe
  Prezentul    act  adiþional   completeaz„    numerar, respectiv 0,0065 % din capitalul social.“     baz„ de grafic;
corespunz„tor prevederile statutului ∫i urmeaz„ a       Articolul 2 – Transformarea formei juridice        6022 – transporturi cu taxiuri;
se Ónregistra la Oficiul registrului comerþului ∫i a se    Forma juridic„ a Societ„þii Comerciale TOFAN        6023 – transporturi terestre de c„l„tori,
publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.          RECAP — S.A. se transform„ din societate          ocazionale;
   (18/41.822)                      comercial„ pe acþiuni Ón societate comercial„ cu       6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
              *                r„spundere limitat„.                     633 – activit„þi ale agenþiilor de turism;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 828/25.IV.2001                   5
  6330 – activit„þi ale agenþiilor de turism ∫i      sc. B, et. 5, ap. 23, sectorul 1, posesor al B.I. seria         Societatea Comercial„
asistenþ„ turistic„.                    G.K. nr. 219718, eliberat de Secþia 5 Poliþie            ESTMEDICA PROMOTION — S.R.L.
  (21/41.825)                       Bucure∫ti la data de 25.08.1993, cod numeric                 Bucure∫ti
              *                personal 1570408400276, Ón calitate de asociat unic
                              al societ„þii menþionate mai sus, ∫i Þupa Ion,                 ACT ADIÞIONAL
     Societatea Comercial„               cet„þean rom‚n, n„scut la data de 9.11.1953 Ón
 MIDIA & H COMIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti          Bucure∫ti, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti,         la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                              intrarea Iliescu Teodor Av. nr. 38, et. 2, ap. 3,       ESTMEDICA PROMOTION — S.R.L., cu sediul
         ACT ADIÞIONAL               sectorul 1, posesor al CI seria DP nr. 000602,        Ón Bucure∫ti, str. Dun„v„þ nr. 18, bl. 58, sc. 3,
                              eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la data de 23.06.1997, cod      et. 2, ap. 42, sectorul 5, Ónmatriculat„ cu
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                              numeric personal 1531109400251, av‚nd Ón vedere         nr. J 40/10820/1999, cod fiscal 12469354
 MIDIA & H COMIMPEX — S.R.L., cu sediul
                              contractul de cesiune de p„rþi sociale autentificat la     Subsemnaþii Dumitrescu George, domiciliat Ón
  Ón Bucure∫ti, str. Podul Neagului nr. 23,
                              Biroul notarilor publici asociaþi Miu ∫i Molcuþ din     C‚mpulung, str. Theodor Aman nr. 6, judeþul Arge∫,
sectorul 2, Ónregistrat„ cu nr. J 40/5336/1997,
                              Bucure∫ti, hot„r‚m urm„toarele:               ∫i Mu∫at Claudia Camelia, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
       cod fiscal R9587406,
     capital social 42.500.000 lei             Œn urma cesiunii, eu, B„rbulescu Jan, cedent,      calea V„c„re∫ti nr. 342, bl. 17, sc. 2, ap. 30, sectorul
                              m-am retras din societate, nemaiav‚nd nici o
  Subsemnatul Kayali Mehmet, cet„þean turc,                                       4, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asociaþilor
                              pretenþie de la cesionar ∫i societate, domnul Þupa
domiciliat Ón Turcia, Gaziantep, posesor al                                       din data de 9.03.2001 ∫i a contractului de cesiune
                              Ion devenind asociat unic al societ„þii.
pa∫aportului seria TR-J nr. 389570/1997, eliberat de                                   Óncheiat Óntre noi, am hot„r‚t urm„toarele
                                Subsemnatul Þupa Ion, Ón calitate de asociat unic
autorit„þile turce, Ón nume propriu ∫i ca                                        modific„ri la statutul societ„þii:
                              al Societ„þii Comerciale JERADO — S.R.L., cu sediul
reprezentant al coasociaþilor mei, Celik Mehmet ∫i                                     • Cedarea de c„tre domnul Dumitrescu George a
                              Ón Bucure∫ti, Calea Griviþei nr. 236, bl. H, sc. B,
Guclu Remzi, numit Ón baza hot„r‚rii adun„rii                                      celor 10 p„rþi sociale pe care le deþine, cu titlul de
                              et. 5, ap. 23, sectorul 1, hot„r„sc urm„toarele:
generale a asociaþilor din data de 1 martie 2001, toþi                                  capital social, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei,
                                Actul constitutiv al societ„þii se va modifica dup„
trei Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale                                  Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, doamnei Mu∫at
                              cum urmeaz„:
MIDIA & H COMIMPEX — S.R.L., Ón baza                                           Claudia Camelia. Se retrage din societate domnul
                                Œn preambulul actului constitutiv va figura
prevederilor legale ∫i statutare ∫i a hot„r‚rii                                     Dumitrescu George, asociat unic al societ„þii
                              asociatul unic Þupa Ion, cu datele personale de mai
menþionate mai sus, am decis modificarea actului                                     devenind doamna Mu∫at Claudia Camelia.
                              sus.
constitutiv al societ„þii, astfel:
                                Art. 9 din actul constitutiv va avea urm„torul       • Œn urma cesiunii, capitalul social, Ón valoare de
  – se schimb„ sediul societ„þii Ón Bucure∫ti, str.
                              conþinut:                          2.000.000 lei, Ón numerar, constituit din 20 p„rþi
Constantin Br‚ncoveanu nr. 124, bl. 18, sc. 4, et. 3,
                                îCapitalul social este de 2.000.000 lei, Ómp„rþit Ón   sociale a 100.000 lei fiecare, va fi deþinut Ón
ap. 75, sectorul 4.
                              20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, aport Ón       totalitate de c„tre asociatul unic.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
                              numerar, ∫i este deþinut de asociatul unic Þupa         • Se elibereaz„ din funcþia de administrator
societ„þii r„m‚n neschimbate.
                              Ion.“                            domnul Dumitrescu George.
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
                                La art. 14 din actul constitutiv se adaug„ un nou      • Se schimb„ sediul social al societ„þii din
actul constitutiv al societ„þii.
  (22/41.826)                       alineat cu urm„torul conþinut:                Bucure∫ti, str. Dun„v„þ nr. 18, bl. 58, sc. 3, et. 2,
              *                  îSocietatea este administrat„ de asociatul unic     ap. 42, sectorul 5, Ón Bucure∫ti, ™os. Alexandriei
                              Þupa Ion, care reprezint„ cu puteri depline ∫i        nr. 16–18, sectorul 5.
     Societatea Comercial„               angajeaz„ patrimonial societatea Ón raporturile cu       Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv al
  RUDHOLM & HAAK A.B. – FILIALA              terþii.“
                                                             societ„þii r„m‚n nemodificate.
 BUCURE™TI – ROM¬NIA — S.R.L., Bucure∫ti            Se revoc„ administratorul B„rbulescu Jan.
                                                              Redactat azi, 12.03.2001.
                                Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
                                                               (26/41.829)
         ACT ADIÞIONAL               actul constitutiv autentificat cu nr. 340/1999 la
                              Biroul notarului public Zaharescu Alexandra
                                                                          *
  la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale      Rodica din Bucure∫ti, cu modific„rile ulterioare.
    RUDHOLM & HAAK A.B. – FILIALA                                               Societatea Comercial„
                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
     BUCURE™TI – ROM¬NIA — S.R.L.,           neschimbate.                            MONDEXIM CO — S.R.L., Bucure∫ti
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului         (24/41.828)
 cu nr. J 40/7491/2000, cu sediul Ón Bucure∫ti,                                              ACT ADIÞIONAL
                                       ACT ADIÞIONAL
 str. Prometeu nr. 22, bl. 13F, sc. A, et. 1, ap.
                                                              la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
    5, sectorul 1, cod fiscal 13278859,          la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                                                                MONDEXIM CO — S.R.L., cu sediul Ón
      capital social 2.000.000 lei                  JERADO — S.R.L.,
                                                             Bucure∫ti, str. Serg. Dasc„lu nr. 8, sectorul 1,
  Subscrisa Societatea Comercial„ RUDHOLM &           Ónmatriculat„ cu nr. J 40/2331/1999
                                                             Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
A.K. AKTIEBOLAG, persoan„ juridic„ suedez„, cu         Subsemnatul Þupa Ion, cet„þean rom‚n, n„scut         cu nr. J 40/14256/22.11.1991, cod fiscal
sediul Ón Suedia, Box 1103, 501 11 Boras,          la data de 9.11.1953 Ón Bucure∫ti, c„s„torit,         nr. R 4282206 din 13.07.1993, capital social
Ónmatriculat„ cu nr. 556254-3735 la 15.01.1985 de      domiciliat Ón Bucure∫ti, intrarea Iliescu Teodor Av.
autorit„þile suedeze, Ón calitate de asociat unic al                                     2.000.000 lei, act constitutiv autentificat
                              nr.                          38,
Societ„þii Comerciale RUDHOLM & HAAK A.B. –                                        cu nr. 5/7.01.2000 la Biroul notarului public
                              et. 2, ap. 3, sectorul 1, posesor al CI seria D.P.
FILIALA BUCURE™TI – ROM¬NIA — S.R.L.,                                                   Daniela ™tefan
                              nr. 000602, eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la data de
reprezentat„ de Ómputernicitul Haglund Borje        23.06.1997, cod numeric personal 1531109400251,         Subsemnaþii asociaþi ai Societ„þii Comerciale
Jonas, conform Ómputernicirii anexate, am hot„r‚t      Ón calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale     MONDEXIM CO — S.R.L.:
urm„toarele modific„ri ale actului constitutiv dup„     JERADO — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea         – Popa Cora-Dana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
cum urmeaz„:                        Griviþei nr. 236, bl. H, sc. B, et. 5, ap. 23, sectorul 1,  intrarea Serg. Dasc„lu nr. 8, sectorul 1, cet„þean
  Art. 9 din actul constitutiv va avea urm„torul      am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al        rom‚n, posesoare a B.I. seria G.R. nr. 986831,
conþinut:                          societ„þii, astfel:                     eliberat de D.G.P.M.B. Serviciul Evidenþa Populaþiei
  Se desemneaz„ Ón funcþia de administrator al        Art. 1, alin. 1 ∫i 2 din actul constitutiv vor avea    la 31.07.1995, deþin‚nd 95 % din capitalul social, ∫i
societ„þii Blaga Lacr„mioara Mihaela, cet„þean       urm„toarea formulare:                      – Mailat C„lin, domiciliat Ón Bucure∫ti, piaþa
rom‚n, domiciliat„ Ón Panciu, str. Ghiocei, bl. 3,       Denumirea societ„þii se schimb„ Ón TIRO SPORT       Naþiunile Unite nr. 3-5, bl. A, sc. A, et. 17, ap. 130,
sc. A, et. 2, ap. 8, judeþul Vrancea, n„scut„ la data    & BUSINESS — S.R.L., conform dovezii privind         sectorul 4, posesor al CI seria DP nr. 055154,
de 16.04.1970 Ón Panciu, judeþul Vrancea, fiica lui     disponibilitatea firmei, Ónregistrat„ cu nr. 34213
Ion ∫i Arsinica, nec„s„torit„, posesoare a B.I. seria                                  eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la data de 6.02.2001,
                              din data de 15.03.2001 la Oficiul Registrului        deþin‚nd 5 % din capitalul social, av‚nd Ón vedere
B.U. nr. 417270/9.05.1994, eliberat de Poliþia       Comerþului al Municipiului Bucure∫ti.
Panciu, cod numeric personal 2700416393712.                                       hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare din data
                                Pe tot parcursul actului constitutiv al societ„þii,
  Se revoc„ din funcþia de administrator dl Pitis                                    de 7.03.2001 privind schimbarea sediului societ„þii
                              numele Societ„þii Comerciale JERADO — S.R.L. se
Bogdan.                                                         din Bucure∫ti, intrarea Serg. Dasc„lu nr. 8, sectorul
                              Ónlocuie∫te cu TIRO SPORT & BUSINESS — S.R.L.
  Atribuþiile administratorului sunt cele prev„zute                                   1, Ón Bucure∫ti, str. ™elari nr. 28, sectorul 3,
                                Art. 1, alin. 4 al actului constitutiv va avea
de legislaþia rom‚n„ Ón vigoare.                                             dispunem modificarea art. 4.1 din actul constitutiv
                              urm„toarea formulare:
  Celelalte articole din actul constitutiv al societ„þii                                al societ„þii, astfel:
                                îSediul societ„þii se schimb„ din Bucure∫ti, Calea
r„m‚n nemodificate a∫a cum au fost autentificate.                                      îArt. 4.1. Sediul societ„þii este Ón Bucure∫ti, str.
                              Griviþei nr. 236, bl. H, sc. B, et. 5, ap. 23, sectorul 1,
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din                                   ™elari nr. 28, sectorul 3.“
                              Ón Bucure∫ti, ™os. Nordului nr. 7-9, sectorul 1.“
actul constitutiv al societ„þii cu modific„rile                                       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                                Art. 6.2 al actului constitutiv se completeaz„ prin
ulterioare survenite ∫i Ónregistrate conform legii.                                   neschimbate.
                              ad„ugarea urm„toarelor obiecte de activitate:
  (23/41.827)                                                       (27/41.830)
                                – Ónchirierea bunurilor personale ∫i
              *                                                            *
                              gospod„re∫ti, clasa CAEN 7140;
                                – activit„þi ale bazelor sportive, clasa CAEN 9261;
       Societatea Comercial„
                                – alte activit„þi sportive, clasa CAEN 9262;            Societatea Comercial„
      JERADO — S.R.L., Bucure∫ti
                                – alte activit„þi recreative, clasa CAEN 9272;         ZARKHAL IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                                – activit„þi de Óntreþinere corporal„, clasa CAEN
         ACT ADIÞIONAL
                              9304.                                     ACT ADIÞIONAL
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale        Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
  JERADO — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        actul constitutiv al societ„þii autentificat cu          la statutul Societ„þii Comerciale
  Calea Griviþei nr. 236, bl. H, sc. B, et. 5,      nr. 340/1999 la Biroul notarului public Zaharescu        ZARKHAL IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„
    ap. 23, sectorul 1, Ónmatriculat„          Alexandra Rodica, cu modific„rile ulterioare.           la Oficiul registrului comerþului
       cu nr. J 40/2331/1999               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n          cu nr. J 40/17574/1994
 Subsemnaþii B„rbulescu Jan, cet„þean rom‚n,        neschimbate.                          Subsemnatul Mohammad Taghi Zare, cet„þean
n„scut la data de 8.04.1957 Ón Bucure∫ti, c„s„torit,      (25/41.828)                       iranian, domiciliat Ón Iran, nr. 441, Masjed Jame St.,
domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Griviþei nr. 236, bl. H,                 *                Babol-Iran, n„scut la data de 28.06.1959 Ón Babol
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,  Nr. 828/25.IV.2001
Iran, fiul lui Mohammadjan ∫i Sheide Amahanam,            Societatea Comercial„               cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte“, cod CAEN
nec„s„torit, legitimat cu pa∫aportul nr. S2699978,        VALEMY IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti            5242.
eliberat de autorit„þile din Iran la data de                                        (30/41.833)
                                       ACT ADIÞIONAL                                *
28.04.1997, Ón calitate de asociat unic al Societ„þii
Comerciale ZARKHAL IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón       la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale              Societatea Comercial„
Bucure∫ti, str. Maica Domnului nr. 18, sectorul 2,       VALEMY IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„                FER CHIM — S.R.L., Bucure∫ti
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu         la Oficiul registrului comerþului
                                    cu nr. J 40/10097/1992                         ACT ADIÞIONAL
nr. J 40/17574/1994, am hot„r‚t urm„toarele:
  Art. 1. Majorarea capitalului social al societ„þii de   Subsemnaþii Costache Nedelea ∫i Costache Mihai,          la statutul Societ„þii Comerciale
la 1.000 dolari S.U.A., echivalentul sumei de       domiciliaþi Ón Bucure∫ti, str. Maria T„nase nr. 2,       FER CHIM — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
1.800.000 lei, Ómp„rþit Ón 10 p„rþi sociale a 180.000   bl. 29, sc. B, et. 1, ap. 37, sectorul 4, asociaþi ai     registrului comerþului cu nr. J 40/18123/1993
lei fiecare, la 2.000.000 lei, din care 1.800.000 lei   Societ„þii Comerciale VALEMY IMPEX — S.R.L., cu         Subsemnatul ™erban Dumitru, domiciliat Ón
                              sediul la domiciliul nostru de la adresa menþionat„      Bucure∫ti, Bd. Republicii nr. 50-52, et. 2, ap. 34,
echivalentul a 1.000 dolari S.U.A. ∫i 200.000 lei
                              mai sus, Ón adunarea general„ extraordinar„ din        sectorul 2, asociat unic al Societ„þii Comerciale FER
numerar, Ómp„rþit Ón 10 p„rþi sociale cu o valoare
                              14.03.2001 am hot„r‚t completarea obiectului de        CHIM — S.R.L., cu sediul la domiciliul meu de la
nominal„ de 200.000 lei, reprezent‚nd 100 % din                                     adresa menþionat„ mai sus, am hot„r‚t
                              activitate al societ„þii.
capitalul social al societ„þii. De asemenea, se                                     urm„toarele:
                               Astfel, domeniul de activitate îservicii“ se
majoreaz„ ∫i valoarea nominal„ a unei p„rþi sociale                                     – asociatului unic ™erban Dumitru i se
                              extinde, complet‚ndu-se cu îhoteluri ∫i moteluri cu
de la 180.000 lei la 200.000 lei.                                            prelunge∫te mandatul de administrator al societ„þii
                              restaurant“, cod CAEN 5511, complet‚ndu-se Ón         pentru o perioad„ de 4 ani.
  Structura capitalului social dup„ majorare:
                              mod corespunz„tor art. 2 din contractul de societate       Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
  – Mohammad Taghi Zare, cu un capital social de
                              ∫i art. 6 din statut.                     neschimbate.
2.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 10 p„rþi sociale cu o       Domeniul de activitate principal r„m‚ne            (31/41.834)
valoare nominal„ de 200.000 lei, din care 1.800.000    neschimbat, activitatea principal„ fiind îcomerþ                        *
lei echivalentul a 1.000 dolari S.U.A. ∫i 200.000 lei
numerar, reprezent‚nd 100 % din capitalul social al
                                   Societatea Comercial„               Comerþului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
                                 EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.              J 40/18247/1993, cod fiscal R4631063, cu o cot„ de
societ„þii.
                                      Bucure∫ti                  participare la capitalul social al societ„þii Ón valoare
  Art. 2. Se schimb„ sediul social al societ„þii din
                                                             de 10.000 lei (0,0056 %), prin Ómputernicit dl Guiu
Bucure∫ti, str. Maica Domnului nr. 18, sectorul 1, Ón            ACT ADIÞIONAL                Nicolae;
comuna Afumaþi, str. Linia de Centur„ nr. 1703,
                               la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale         5. Draghici Costel Adrian, acþionar persoan„
judeþul Ilfov.                                                      fizic„, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Av. Traian Vasile
                                 EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A.
  Celelalte articole din statutul societ„þii r„m‚n                                   nr. 72, sectorul 1, identificat cu B.I. seria G.R. nr.
                               Œncheiat Óntre:
neschimbate.                                                       004842, eliberat la 1.02.1995 de D.G.P.M.B. –
                               1. Societatea LEADERCOM LTD, acþionar
  Prezentul act adiþional Ó∫i produce efectele dup„                                   Serviciul Evidenþa Populaþiei, cu o cot„ de
                              persoan„ juridic„ constituit„ conform legilor din
Óndeplinirea formalit„þilor prev„zute de Legea       Cipru, cu sediul social Ón Cipru, 3 Them. Dervis       participare la capitalul social al societ„þii Ón valoare
nr. 31/1990, republicat„.                 Street, Julia House–1066 Nicosia, Ónregistrat„ Ón       de 10.000 lei (0,0056 %),
  (28/41.831)                      registrul societ„þilor din Nicosia, Cipru cu           Ón calitate de acþionari ai Societ„þii Comerciale
              *                nr. 91375/1997, cu o cot„ de participare la capitalul     EUROMEDIA AG OUTDOOR — S.A., societate
                              social al societ„þii Ón valoare de 180.140.000 lei      comercial„ rom‚n„, av‚nd sediul social Ón
     Societatea Comercial„               (99,9776 %), reprezentat„ prin dl Draghici Costel       Bucure∫ti, str. Dumitru Florescu nr. 17, sectorul 1,
 TYCOONS INTERNATIONAL IMPEX — S.R.L.           Adrian;                            cu un capital social de 180.180.000 lei, Ónregistrat„
        Bucure∫ti                   2. Societatea MASLOW MANAGEMENT LTD,            la Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului
                              acþionar persoan„ juridic„ constituit„ conform        Bucure∫ti cu nr. J 40/26864/1994, cod fiscal
         ACT ADIÞIONAL              legilor din Cipru, cu sediul social Ón Cipru, 1065      R6717307.
                              Nicosia, 8 Foti Pitta Street, 4 th floor, flat 405,       Ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a
    la statutul Societ„þii Comerciale          Ónregistrat„ Ón registrul societ„þilor din Nicosia –     acþionarilor din data de 12.03.2001, prin care s-a
 TYCOONS INTERNATIONAL IMPEX — S.R.L.,           Cipru cu nr. 97783/1998, cu o cot„ de participare la     aprobat executarea fuziunii prin absorbþie cu
cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Tineretului nr. 43,      capitalul social al societ„þii Ón valoare de 10.000 lei    Societatea Comercial„ EUROMEDIA BILLBOARDS —
  bl. 53, ap. 52, sectorul 4, Ónmatriculat„        (0,0056 %), prin Ómputernicit dl Draghici Costel       S.R.L., Societatea Comercial„ EUROMEDIA
                              Adrian;                            TRANSIT — S.R.L. ∫i Societatea Comercial„
   la Oficiul registrului comerþului cu
                               3. Societatea REGENT COMMUNICATIONS
 nr. J 40/14568/1994, cod fiscal R6091229,                                       EUROMEDIA GROUP — S.R.L., societ„þi absorbite, Ón
                              GROUP LTD, acþionar persoan„ juridic„ constituit„
 capital social 17.000.000 lei, echivalentul                                      baza proiectului de fuziune publicat Ón Monitorul
                              potrivit Legii societ„þilor comerciale internaþionale
       a 10.000 dolari S.U.A.                                           Oficial al Rom‚niei nr. 260/6.02.2001, actul
                              din teritoriul Insulelor Virgine Britanice, cu sediul
                                                             constitutiv al societ„þii se modific„ dup„ cum
  Subsemnatul Keis A. Hashim, cet„þean irakian,      social Ón British Virgin Island, Arawak Chambers,
                                                             urmeaz„;
n„scut la data de 27.11.1971 Ón Irak, Wasit,        49 Main Street, Road Town, Tortola, Ónregistrat„ Ón
                              Registrul societ„þilor din Insulele Virgine Britanice      Art. 1. Capitalul social se majoreaz„ la valoarea
domiciliat Ón Irak, Wasit, nec„s„torit, posesor al                                    de 317.570.000 lei, din care 45.650 $ ∫i 190.360.000
                              cu nr. 259617/1997, cu o cot„ de participare la
pa∫aportului seria N nr. 00004018, eliberat de                                      lei, cu aportul societ„þilor absorbite Ón valoare
                              capitalul social al societ„þii Ón valoare de 10.000 lei
autorit„þile irakiene la 4.06.1997, am devenit asociat                                  total„ de 137.390.000 lei, din care 79.520.000 lei ∫i
                              (0,0056 %), prin Ómputernicit dl Draghici Costel
unic al Societ„þii Comerciale TYCOONS           Adrian;                            29.493 $, reprezent‚nd capitalul social al
INTERNATIONAL IMPEX — S.R.L., Ón urma             4. Societatea Comercial„ EUROMEDIA SERVICES        societ„þilor absorbite, deþinut de asociaþii Societatea
contractului de cesiune autentificat cu nr. 415/      — S.R.L., acþionar persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        LEADERCOM LTD ∫i Societatea Comercial„
februarie 2001 de notarul public Daniela ™tefan, act    sediul social Ón Bucure∫ti, str. Av. Traian Vasile      EUROMEDIA SERVICES — S.R.L., conform tabelului
prin care s-au retras din societate dl Naji Samih     nr. 72, sectorul 1, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului    de mai jos:
Soueidan ∫i dl Fadi Samih Soueidan.
                                                                  Majorare               din care
  Se modific„ valoarea unei p„rþi sociale de la                 Acþionari

17.000 lei la 170.000 lei.                                                       lei          aport Ón $    aport Ón lei

  Ca urmare, dl Keis A. Hashim va deþine 100 p„rþi    Societatea LEADERCOM LTD                      136.060.000          29.493      78.190.000
sociale a 170.000 lei fiecare, Ón valoare de        Societatea Comercial„ EUROMEDIA SERVICES — S.R.L.           1.330.000             –      1.330.000
17.000.000 lei, echivalentul a 10.000 $, adic„ 100 %    Total                                137.390.000          29.493      79.520.000
din capitalul social.                    Œn urma acestei major„ri structura capitalului social al societ„þii este urm„toarea:
  Participarea la beneficii ∫i pierderi va fi de 100 %
pentru asociatul unic.
                                                              Num„r de       Aport      Aport Ón    Total aport Ón
  Se retrage calitatea de administrator dlui Naji              Acþionari            %
                                                               acþiuni       Ón lei       $        lei
Samih Soueidan ∫i se nume∫te Ón aceast„ funcþie dl
Keis A. Hashim.                      Societatea LEADERCOM LTD            99,56860     31.620      188.990.000     45.650    316.200.000
                              Societatea Comercial„ EUROMEDIA         0,00315       134       1.340.000       –     1.340.000
  Subsemnatul Keis A. Hashim declar c„
                              SERVICES — S.R.L.
Óndeplinesc condiþiile prev„zute de legislaþia Ón
                              Societatea MASLOW MANAGEMENT LTD        0,00315        1        10.000          –     10.000
vigoare privind calitatea de asociat unic ∫i        Societatea REGENT COMMUNICATIONS        0,42195        1        10.000          –     10.000
administrator la aceast„ societate.            GROUP LTD
  Se schimb„ sediul societ„þii din Bucure∫ti,       Draghici Costel Adrian             0,00315        1        10.000       –       10.000
Bd. Tineretului nr. 43, bl. 53, sc. B, et. 4, ap. 52,   Total                        100     31.757      190.360.000     45.650    317.570.000
sectorul 4, Ón Bucure∫ti, str. Elena nr. 28, sectorul 2.
                               Art. 2. Denumirea societ„þii se schimb„ Ón EUROMEDIA GROUP — S.A.
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n         Art. 3. Actul constitutiv al societ„þii se modific„ Ón mod corespunz„tor. Celelalte prevederi vor r„m‚ne
nemodificate, iar contractul de societate devine nul.   neschimbate.
  (29/41.832)                        (32/41.835)
              *                                             *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 828/25.IV.2001                    7
     Societatea Comercial„                ap. 25, sectorul 6, a cesionat lui Falah M. Khalil 16    judeþul Ialomiþa, fiica Lui Nicolae ∫i Chiriaca, cod
  ROM MAR COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti            p„rþi sociale Ón valoare de 118.000 lei fiecare, Ón     numeric personal 2551004400074, domiciliat„ Ón
                               total 1.888.000 lei, echivalentul a 1.528 $, din care    Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 2C, bl. 4, sc. A, et. 6, ap.
         ACT ADIÞIONAL               310.000 lei, echivalentul a 520 $, aport Ón numerar     25, sectorul 2, Ói transmite 9 p„rþi sociale a 100.000
                               ∫i 1.578.000 lei, echivalentul a 1.008 $, aport Ón     lei fiecare, Ón valoare de 900.000 lei, reprezent‚nd
     la statutul Societ„þii Comerciale
                               natur„, reprezent‚nd 5,2 % din Óntregul capital       45 % din capitalul social.
     ROM MAR COMPANY — S.R.L.
                               social subscris ∫i v„rsat al societ„þii, acesta se       Ca urmare, dna Culcea Floarea devine noul
  Subsemnaþii Adel El Sawi Ibrahim Attia, cet„þean     retrage din societate, renunþ‚nd la toate drepturile    asociat al societ„þii, cu o participare la beneficii ∫i
egiptean, domiciliat Ón Egipt, Sharkia, str. Mohamed     ∫i obligaþiile care decurg din calitatea de asociat al   pierderi proporþional„ cu aportul la capitalul social.
al 5-lea nr. 7, prin reprezentant Abdel Magid        societ„þii.“                          Œn consecinþ„, art. 8 din contractul de societate ∫i
Moustafa Helal El Sayed Ebid, Ón baza delegaþiei         Art. 2. Se modific„ art. 2 din cuprinsul actului, Ón  cap. III din statutul societ„þii vor avea urm„torul
nr. 59/10.07.2000, Zaatouti My Abdellah, cet„þean      felul urm„tor:                       conþinut:
marocan, domiciliat Ón Maroc, Marrakes, 1431 Dr.         îCa urmare a modific„rilor intervenite, capitalul     îCapitalul social al societ„þii este de 2.000.000 lei,
Lamhamid Askejjour 1, Ón calitate de asociaþi ai       social al societ„þii este de 36.344.000 lei,        subscris integral Ón numerar ∫i divizat Ón 20 p„rþi
Societ„þii Comerciale ROM MAR COMPANY —           echivalentul a 29.388 $, divizat Ón 308 p„rþi sociale,   sociale a 100.000 lei fiecare, aportul asociaþilor la
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Mehadiei nr. 12,    Ón valoare de 118.000 lei fiecare, din care aport Ón    capitalul social fiind urm„torul:
bl. ICEM, ap. 25, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul    numerar 5.900.000 lei, echivalentul a 10.000 $, la       – Popescu Mariana – 1.100.000 lei, respectiv 11
registrului comerþului cu nr. J 40/14609/1993,        cursul de 590 lei/1 $ ∫i aport Ón natur„ 30.444.000     p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 55 %
av‚nd cod fiscal R4109621, ∫i Falah M. Khalil,        lei, echivalentul a 19.388 $, la cursul de 1.565      din capitalul social;
cet„þean irakian, domiciliat Ón Irak, n„scut Ón anul     lei/1 $, ∫i este deþinut de asociaþii societ„þii dup„     – Culcea Floarea – 900.000 lei, respectiv 9 p„rþi
1969 Ón Bagdad, fiul lui Mahdi ∫i Inaam,           cum urmeaz„:                        sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 45 % din
nec„s„torit, am hot„r‚t modificarea actului           – Adel El Sawi Ibrahim Attia deþine un num„r de     capitalul social.“
constitutiv al societ„þii dup„ cum urmeaz„:         292 p„rþi sociale Ón valoare de 118.000 lei fiecare,      II. Art. 13 din contractul de societate ∫i art. 7 din
  Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune prin     totaliz‚nd 34.456.000 lei, echivalentul a 27.860 $,     statut se completeaz„ cu urm„torul alineat:
care:                            din care aport Ón numerar 5.590.000 lei,            îŒn cazul transmiterii p„rþilor sociale, asociaþii
  – Zaatouti My Abdellah a cesionat domnului        echivalentul a 9.480 $, ∫i aport Ón natur„ 28.866.000    societ„þii au drept de preempþiune.“
Falah M. Khalil un num„r de 16 p„rþi sociale Ón       lei, echivalentul a 18.380 $, reprezent‚nd 94,8 % din      (36/41.837)
valoare de 118.000 lei fiecare, totaliz‚nd 1.888.000     Óntregul capital social subscris ∫i v„rsat al societ„þii;                *
lei, echivalentul a 1.528 $, din care 1.578.000 lei,       – Falah M. Khalil deþine un num„r de 16 p„rþi
echivalentul a 1.008 $ aport Ón natur„ reprezent‚nd     sociale Ón valoare de 118.000 lei fiecare, Ón total          Societatea Comercial„
5,2 % din Óntregul capital social subscris ∫i v„rsat al   1.888.000 lei, echivalentul a 1.528 $, din care         HOLDING C.R.E.E.R. INVESTIÞII — S.A.
societ„þii, ∫i se retrage din societate renunþ‚nd la     310.000 lei, echivalentul a 520 $, aport Ón numerar             Bucure∫ti
toate drepturile ∫i obligaþiile care decurg din       ∫i 1.578.000 lei, echivalentul a 1.008 $, aport Ón
calitatea de asociat al societ„þii.             natur„, reprezent‚nd 5,2 % din Óntregul capital                ACT ADIÞIONAL
  Art. 2. Ca urmare a modific„rilor intervenite,      social subscris ∫i v„rsat al societ„þii.“
capitalul social al societ„þii este de 36.344.000 lei,                                  la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
                                 Celelalte prevederi din cuprinsul contractului de
echivalentul a 29.388 $, divizat Ón 308 p„rþi sociale                                    HOLDING C.R.E.E.R. INVESTIÞII — S.A.
                               cesiune r„m‚n neschimbate.
Ón valoare de 118.000 lei fiecare, din care aport Ón       Prezenta Óncheiere de rectificare face parte        Subsemnaþii Giosu Ion, Ciuruleanu (fost„
numerar 5.900.000 lei, echivalentul a 10.000 $        integrant„ din actul adiþional autentificat cu       Ionescu) Silvia, Stanomir Aurel, Olteanu Marius
∫i aport Ón natur„ 30.344.000 lei, echivalentul a      nr. 1800/10.07.2000 la Biroul notarului public       Costin ∫i Tirca Petre, Ón calitate de acþionari ai
19.388 $, ∫i este deþinut de asociaþii societ„þii dup„    Sm‚nt‚n„-Poenaru Mihail.                  Societ„þii Comerciale HOLDING C.R.E.E.R.
cum urmeaz„:                           (34/41.836)                      INVESTIÞII — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
  – Adel El Sawi Ibrahim Attia deþine un num„r de                                   Nicolae Iorga nr. 31, ap. 3, sectorul 1, Ónmatriculat„
                                        ACT ADIÞIONAL
292 p„rþi sociale Ón valoare de 118.000 lei fiecare,                                   la Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/28941
totaliz‚nd 34.456.000 (echivalentul a 27.860 $), din      de modificare ∫i completare a statutului         din 1994, cod fiscal R 6718400, capital social
care aport Ón numerar 5.690.000 lei ∫i aport Ón        Societ„þii Comerciale ROM MAR COMPANY —          25.000.000 lei, Ón temeiul hot„r‚rii adun„rii
natur„ 28.766.000 lei, reprezent‚nd 94,8 % din         S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul registrului       generale din 19.03.2001, prin care asociaþii
Óntregul capital social subscris ∫i v„rsat al societ„þii;     comerþului cu nr. J 40/14609/1993           Ciuruleanu (fost„ Ionescu) Silvia, Stanomir Aurel,
  – Falah M. Khalil deþine un num„r de 16 p„rþi        Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a asociaþilor    Olteanu Marius Costin ∫i Tirca Petre au cesionat
sociale Ón valoare de 118.000 lei fiecare, totaliz‚nd    din data de 12.02.2001, obligaþii Óndeplinite de dna    integral acþiunile pe care le deþin Ón societate, am
1.888.000 lei (echivalentul a 1.528 $), din care aport    Stroe Doina Maria, cet„þean rom‚n, posesoare a CI      decis modificarea actelor constitutive ale societ„þii,
Ón numerar 310.000 lei ∫i aport Ón natur„ 1.578.000     seria RT nr. 098754, eliberat„ de Secþia 20 Poliþie la   ca urmare a schimb„rii formei juridice impuse de
lei, reprezent‚nd 5,2 % din Óntregul capital social     data de 12.06.2000, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, calea     r„m‚nerea dlui Giosu Ion ca unic asociat al
subscris ∫i v„rsat al societ„þii.              Giule∫ti nr. 109, bl. 6, sc. C, et. 1, sectorul 6, se    societ„þii ∫i administrator, precum ∫i ca urmare a
  Art. 3. Se reconfirm„ Ón funcþia de administrator    modific„ statutul societ„þi Ón sensul c„ se schimb„     schimb„rii domeniului principal de activitate ∫i a
al societ„þii domnul Adel El Sawi Ibrahim Attia.       sediul societ„þii din Bucure∫ti, Str. Mehadiei nr. 12,   obiectului principal de activitate a societ„þii, astfel:
  Celelalte articole din actul constitutiv al societ„þii  bl. ICEM, ap. 25, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, calea       Art. 1. Asociat unic al societ„þii este Giosu Ion,
r„m‚n neschimbate. Prevederile prezentului act        Giule∫ti nr. 109, bl. 6, sc. B, parter, ap. 35, sectorul  cet„þean rom‚n, fiul lui Virgil ∫i al Marandei, n„scut
adiþional se vor comunica ∫i Ónregistra la          6.                             la data de 29.11.1969 Ón Bucure∫ti, sectorul 5,
autorit„þile competente.                    Prezentul act adiþional face parte integrant„ din    c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Metalurgiei
   (33/41.836)                       statutul Societ„þii Comerciale ROM MAR COMPANY       nr. 6, bl. M1, sc. 3, ap. 87, sectorul 4, posesor al B.I.
  ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 1241            — S.R.L.                          seria G.N. nr. 001572, eliberat de I.P.C. Serviciul
                                Œn conformitate cu prezentul se va Óntocmi        evidenþa populaþiei la data de 1.12.1993, cod
          din 14.03.2001                                            numeric personal 1691129441513.
                               cerere de Ónscriere de menþiuni urm‚ndu-se
  Azi, data de mai sus, Ón faþa mea, Sm‚nt‚n„-       procedura legal„ de publicitate.                Art. 2. Forma juridic„ a societ„þii este societate
Poenaru Mihail, notar public, s-a prezentat la sediul      (35/41.836)                       cu r„spundere limitat„ cu asociat unic.
biroului domnul Domuta Nicolae, domiciliat Ón                      *                  Art. 3. Domeniul principal de activitate va fi:
Bucure∫ti, str. Laborator nr. 123, bl. V14, sc. 1, et. 3,                                îactivit„þi de consultare pentru afaceri ∫i
ap. 15, sectorul 3, posesor al B.I. seria D.E.             Societatea Comercial„              management“ – cod CAEN 741. Obiectul principal
nr. 411820, eliberat de Secþia 11 Poliþie la data de         PONI COM — S.R.L., Bucure∫ti            de activitate va fi îactivit„þi de consultare pentru
23.12.1987, Ón calitate de reprezentant al Societ„þii                                  afaceri ∫i management“ – cod CAEN 7414.
Comerciale ROM MAR COMPANY — S.R.L., cu sediul                 ACT ADIÞIONAL                Art. 4. Capitalul social subscris ∫i v„rsat al
social Ón Bucure∫ti, ™os. Mehadiei nr. 12, ap. 25,                                    societ„þii este stabilit la suma de 25.000.000 lei (din
sectorul 6, conform delegaþiei nr. 14/14.03.2001,      la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale       care 10.000 $, reprezent‚nd 17.700.000 lei), fiind
care solicit„ rectificarea actului adiþional         PONI COM — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        Ómp„rþit Ón 250 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,
autentificat cu nr. 1800/10.07.2000 de c„te acest      registrului comerþului cu nr. J 40/26706/1992        aparþin‚nd Ón totalitate asociatului unic Giosu Ion,
birou notarial, Ón sensul c„:                  Subsemnatele Popescu Mariana, domiciliat„ Ón       a c„rui participare la profituri ∫i pierderi este de
  – Ón cuprinsul actului adiþional menþionat mai      Bucure∫ti, str. Sf. Gheorghe nr. 3, sectorul 1, ∫i     100 %. Capitalul social este constituit din aport
sus s-a omis a se trece echivalentul Ón dolari S.U.A.    Ciocovenaru Mariana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str     integral Ón numerar.
al capitalului social deþinut de cei doi asociaþi.      Zece Mese nr. 12, ap. 1, sectorul 2, asociate ale       Art. 5. Societatea va fi administrat„ de Giosu Ion,
  Constat‚nd omisiunea creat„, Ón temeiul art. 53      Societ„þii Comerciale PONI COM — S.R.L., cu sediul     care are calitatea de asociat unic al societ„þii.
din Legea nr. 36/1995, Ón conformitate cu art. 61      Ón Bucure∫ti, str. Sf. Gheorghe nr. 2, sectorul 1, Ón    Asociatul unic, Ón calitatea sa de conduc„tor al
alin. 1 ∫i 2 din Regulamentul de punere Ón aplicare     adunarea general„ extraordinar„ din 12.03.2001,       societ„þii, hot„r„∫te asupra tuturor problemelor
a Legii notarilor publici ∫i a activit„þii notariale nr.   am hot„r‚t urm„toarele:                   societ„þii prin decizie a asociatului unic, acesta
36/1995, aprobat prin Ordinul nr. 710/C/1995 al         I. Asociata Ciocovenaru Mariana se retrage din      av‚nd drepturile ∫i obligaþiile prev„zute Ón lege Ón
ministrului justiþiei, notarul public dispune        societate, faþ„ de care nu mai are nici o pretenþie de   acest sens.
rectificarea actului adiþional autentificat cu        nici o natur„ ∫i transmite cele 10 p„rþi sociale a       Art. 6. Societatea Ó∫i Ónceteaz„ activitatea Ón
nr. 1800/10.07.2000 de c„tre acest birou notarial, Ón    100.000 lei fiecare, Ón valoare de 1.000.000 lei, pe    urm„toarele situaþii: hot„r‚rea de dizolvare a
sensul c„:                          care le deþine Ón societate ∫i care reprezint„ 50 % din   asociatului unic; imposibilitatea realiz„rii
  Art. 1. Se modific„ art. 1 din cuprinsul actului,     capitalul social astfel:                  obiectului de activitate al societ„þii; reducerea
acesta urm‚nd a avea urm„torul conþinut:            – dnei Popescu Mariana Ói transmite o parte       capitalului social sub minimul legal dac„ nu se
  îCa urmare a contractului de cesiune prin care      social„ Ón valoare de 100.000 lei, reprezent‚nd 5 %     decide completarea acestuia; deschiderea
Zaatouti My Abdellah, asociat al Societ„þii         din capitalul social;                    procedurii de lichidare judiciar„; decesul
Comerciale ROM MAR COMPANY — S.R.L., cu sediul         – dnei Culcea Floarea, cet„þean rom‚n, n„scut„ la    asociatului unic, dac„ mo∫tenitorii nu doresc
Ón Bucure∫ti, Str. Mehadiei nr. 12, bl. 1ICEM, et. 8,    data de 4 octombrie 1955 Ón comuna Co∫ereni,        continuarea activit„þii societ„þii.
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/25.IV.2001
  Dizolvarea societ„þii atrage transmiterea         2. Capitalul social r„m‚ne neschimbat, Ón valoare          Societatea Comercial„
universal„ a patrimoniului societ„þii c„tre asociatul   de 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000     FILDAS TRADING — S.R.L., Bucure∫ti
unic, Ón condiþiile prev„zute de art. 231 din Legea    lei fiecare, deþinut integral de dna Coci∫ Isabela
nr. 31/1990.                       Gabriela.                                   ACT ADIÞIONAL
  Œn temeiul prezentului act adiþional, Óntocmit      3. Se revoc„ din funcþia de administrator unic al
                                                           la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
potrivit art. 199 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, se va  societ„þii dra Dul„mescu Ingrid, d‚ndu-i-se
                                                            FILDAS TRADING — S.R.L., autentificate cu
Óntocmi statutul societ„þii cu r„spundere limitat„ cu   desc„rcare de gestiune.
                                                           nr. 20818 ls Notariatul de Stat al Sectorului 4
asociat unic conform art. 199 alin. 5 din Legea nr.     4. Se nume∫te Ón funcþia de administrator unic al
31/1990.                         societ„þii dna SÓrbu Alina Elena, cet„þean rom‚n,       • Anca Vlad, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
  (37/41.838)                      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Serg-maj. Cara Anghel    Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr. 61–71, bl. 11 A,
             *                nr. 9, bl. C 56, sc. 1 et. 4, ap. 29, sectorul 6,      ap. 16, sectorul 1, asociat unic al Societ„þii
                             identificat„ cu C.I. seria DP nr. 051733, eliberat„ de   Comerciale FILDAS TRADING — S.R.L., am hot„r‚t
     Societatea Comercial„              Secþia 22 Poliþie la data de 20 noiembrie 2000,       urm„toarele:
  EURO CONSTRUCT–BAU 2000 — S.R.L.                                           1. Œncetarea activit„þii punctului de lucru,
                             n„scut„ la data de 22 iunie 1975 Ón C‚mpulung,
        Bucure∫ti                                               depozit de medicamente, alte produse farmaceutice,
                             judeþul   Arge∫,   cod  numeric    personal
                                                           igienico-sanitare, cosmetice, parafarmaceutice,
                             2750622030018.
         ACT ADIÞIONAL                                            confecþii, inclusiv Ón scop medical, precum ∫i
                               5. Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
                                                           alimente care se pot p„stra Ón condiþii normale de
                             nemodificate, societatea urm‚nd s„ funcþioneze Ón
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale                                    temperatur„, lapte praf pentru sugari, din T‚rgu
                             continuare cu asociat unic ∫i administrator unic.
  EURO CONSTRUCT–BAU 2000 — S.R.L.,                                         Mure∫, Str. Dorobanþilor nr. 46, judeþul Mure∫.
                               (40/41.841)
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului                                     2. Deschiderea unui punct de lucru, depozit de
 cu nr. J 40/6209/2000, cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                           *                medicamente, alte produse farmaceutice, igienico-
   str. Alecu Mateevici nr. 14, sectorul 2,                                     sanitare, cosmetice, parafarmaceutice, confecþii,
                              Societatea Comercial„ TOPHELP — S.R.L.
       cod fiscal R 13163441                                          inclusiv Ón scop medical, precum ∫i alimente care se
                                     Bucure∫ti
  Cei trei asociaþi: Mihnea Ilie, Hollschwandner                                  pot p„stra Ón condiþii normale de temperatur„, lapte
Josef ∫i Steiner Manfred, ultimii doi prin                                      praf pentru sugari, Ón T‚rgu Mure∫, Str. Ghiocelului
                                      ACT ADIÞIONAL
Ómputernicit Mihnea Ilie, conform procurii nr.                                    nr. 18, ap. 1 ∫i 2, judeþul Mure∫.
480/16.03.2001, Ómpreun„ cu Teodorescu Filip,        la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale        Celelalte menþiuni cuprinse Ón contractul ∫i
Óntruniþi Ón adunare general„ la 19.03.2001, de       TOPHELP — S.R.L, cu sediul Ón Bucure∫ti,         statutul societ„þii r„m‚n neschimbate.
comun acord au hot„r‚t numirea Ón calitate de       str. Delea Veche, nr. 51, bl. 46, et. 7, ap. 21,        (42/41.843)
administrator cu puteri depline ∫i a dlui         sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                    *
Teodorescu Filip, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón       Comerþului al Municipiului Bucure∫ti cu
Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu nr. 33, bl. 1, sc. A,     nr. J 40/3707/1999, cod fiscal R 11677349           Societatea Comercial„ MARTEK
et. 8, ap. 31, sectorul 1, n„scut la data de 24.06.1939                                  COMPUTERS — S.R.L., Bucure∫ti
                               Œncheiat Óntre:
Ón Ploie∫ti, posesor al CI seria RT nr. 074680,        – Bertaut Jean Claude, cet„þean francez,
eliberat„ de Secþia 3 Poliþie la data de 8.03.2000, cod                                         ACT ADIÞIONAL
                             domiciliat Ón Franþa, 78170 La Celle Saint Coud, str.
numeric personal 1390624400277.              Grande nr. 19, valabil reprezentat Ón prezentul act      la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   de dl Martin Victor,                      MARTEK COMPUTERS — S.R.L., cu sediul
valabile.                           – Cadin Dominique Antoine, cet„þean francez,        Ón Bucure∫ti, str. ™ipotul F‚nt‚nilor nr. 2,
   (38/41.839)                     domiciliat Ón Franþa, Val de Marne, 99440 Marolles       et. 6, ap. 68–69, sectorul 1, Ónmatriculat„
             *                en Brie, str. Des Charrons nr. 8, valabil reprezentat      la Oficiul registrului comerþului cu nr.
                             Ón prezentul act de dl Martin Victor,              J 40/3381/2000, cod fiscal R 12885356,
     Societatea Comercial„                – Martin Carmen, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón           capital social 2.000.000 lei
  CARL REH WINERY — S.R.L., Bucure∫ti          Bucure∫ti, str. F„inari nr. 26, bl. 50, sc. 1, et. 6, ap.   Subsemnaþii:
                             23, sectorul 2, ∫i                       1. G„man C„t„lin Ciprian, cet„þean rom‚n,
         ACT ADIÞIONAL                – AIDE EN LIGNE, societate anonim„, persoan„      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. ™ipotul F‚nt‚nilor nr. 2,
    la statutul Societ„þii Comerciale         juridic„ francez„, cui sediul social Ón Franþa, 75001    et. 6, ap. 68–69, sectorul 1, n„scut la data de 17
 CARL REH WINERY — S.R.L., cu sediul Ón         Paris 1, 36 Rue Du Mont Thabor, Ónscris„ cu nr.       noiembrie 1967 Ón Bucure∫ti, ∫i
Bucure∫ti, str. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103,      R.C.S. Paris B 423 406 212 (1999B10064), valabil        2. Stancan Irina Gabriela, cet„þean rom‚n,
 sc. C, et. 3, ap. 58, sectorul 3, Ónmatriculat„     reprezentat„ Ón prezentul act de dl Martin Victor,     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Drumul Taberii nr. 90, bl.
   la Oficiul registrului comerþului cu          care, Ón baza art. 199 din Legea nr. 31/1990      C 8, sc. B, ap. 43, sectorul 6, n„scut„ la data de 18
 nr. J 40/16141/1994, cod fiscal AR 6121230        privind societ„þile comerciale, republicat„, a       iulie 1974 Ón Bucure∫ti,
                             contractelor de cesiune Óncheiate la data de 4         Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale
  Subsemnata Ana Rodica Capatina, cet„þean
                             octombrie 2000 ∫i 30 decembrie 2000 Ón Paris,        MARTEK COMPUTERS — S.R.L., Ón conformitate cu
german, domiciliat„ Ón Republica Federal„
                             Franþa, Ón faþa notarului public, procesului-verbal al   hot„r‚rea adun„rii generale din 1 martie 2001, am
Germania, Bendenweg 6b, 53347 Alfter, identificat„
                             adub„rii generale extraordinare a asociaþilor din 21    decis urm„toarele:
cu pa∫aportul nr. 520722394, eliberat de autorit„þile
                             februarie 2001, a prevederilor actului constitutiv al     Actul constitutiv al societ„þii autentificat cu nr.
germane la data de 9.02.1995, Ón virtutea calit„þii de
                             societ„þii, au hot„r‚t Ón unanimitate urm„toarele:     461 din 30 martie 2000 la Biroul notarului public
director general ∫i administrator unic al Societ„þii
                               1.                           Valeria Baias, se modific„, dup„ cum urmeaz„:
Comerciale CARL REH WINERY — S.R.L. ∫i Ón                                        1. La articolul 5 – Sediul social – se va ad„uga un
                               1.1. Ca urmare a cesiunii, Ón total, a 648 p„rþi
calitate de mandatar al Societ„þii Comerciale REH                                   nou alineat cu urm„torul conþinut:
                             sociale = 98.301.600 lei = 8.100 $ = 81 % din capitalul
KENDERMANN WEINKELLEREI GMBH, asociat                                          îSocietatea are un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
                             social total al societ„þii, efectuat„ de c„tre fondatorii
unic al Societ„þii Comerciale CARL REH WINERY —                                    str. Emanoil Porumbaru nr. 9, sectorul 1.“
                             Bertaut Jean Claude (432 p„rþi sociale = 65.534.4000
S.R.L., am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al                                  2. Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv
                             lei = 5.400 $ = 54 % din capitalul social total) ∫i Cadin
Societ„þii Comerciale CARL REH WINERY — S.R.L.,                                    r„m‚n neschimbate.
                             Dominique Antoine (216 p„rþi sociale = 32.767.2000
dup„ cum urmeaz„:                                                     (43/41.844)
                             lei = 2.700 $ din capitalul social total) Societ„þii
  Art. 5 se completeaz„ cu lit. f) av‚nd urm„torul                                               *
                             Comerciale AIDE EN LIGNE, societate anonim„,
conþinut:
                             conform contractelor de cesiune Óncheiate la data
  îf) comerþ cu seminþe ∫i material s„ditor – cod                                   Societatea Comercial„ ESPIN PROD COM
                             de 4 octombrie 2000 ∫i 30 decembrie 2000 la Paris,
CAEN 5121“.                                                          IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                             Franþa, Ón faþa notarului public, asociata Martin
   (39/41.840)
                             Carmen renunþ‚nd la dreptul de preemþiune Ón
             *                                                       ACT ADIÞIONAL
                             preluarea p„rþilor sociale cesionate, se modific„ art.
  Societatea Comercial„ R√ZOARE COM           5 din actul constitutiv al societ„þii, alineatul 5.2.    la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
     IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti            urm‚nd s„ aib„ un nou conþinut, ∫i anume:             ESPIN PROD COM IMPEX — S.R.L.,
                               î5.2. Capitalul social este deþinut de cei doi     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Cimerþului
         ACT ADIÞIONAL              asociaþi astfel:                        Bucure∫ti cu nr. J 40/22919/1993, cu sediul
                               – AIDE EN LIGNE, societate anonim„, 98.301.600      Ón Bucure∫ti, str. Gutemberg nr. 3 bis, et. 5,
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale      lei, reprezent‚nd echivalentul a 8.100 $, divizat Ón      ap. 101, sectorul 5, cod fiscal R 4746608
    R√ZOARE COM IMPEX — S.R.L.            648 p„rþi sociale, respectiv 81 % din capitalul social     Subsemnata Spineanu Elena, domiciliat„ Ón
  Subscri∫ii:                      total, ∫i                          Bucure∫ti, aleea Cet„þuia nr. 10, bl. 25/I, sc. A, et. 2,
  – ROMANIAN BUSINESS CORPORATION 2000 —           – Martin Carmen, 23.058.400 lei, reprezent‚nd      ap. 9, sectorul 6, asociat unic al Societ„þii
S.R.L., reprezentat„ prin dra Dumitra∫cu Aurelia, ∫i   echivalentul a 1.900 USD, divizat Ón 152 p„rþi       Comerciale ESPIN PROD COM IMPEX — S.R.L.,
  – Coci∫ Isabela Gabriela,               sociale, respectiv 19 % din capitalul social total.“    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului
  asociaþi reprezent‚nd Óntregul capital social al      2.                           Bucure∫ti cu nr. J 40/22919/1993, cu sediul Ón
Societ„þii Comerciale R√ZOARE COM IMPEX —           1.2. Odat„ cu p„rþile sociale cesionate s-au predat   Bucure∫ti, str. Gutemberg nr. 3 bis, Ónchei prezentul
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Valea Cascadelor   ∫i accesoriile acestora ∫i anume fondul de comerþ,     act adiþional, dup„ cum urmeaz„:
nr. 24, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul       dreptul de vot, dreptul de a desemna              1. Se schimb„ sediul Societ„þii Comerciale ESPIN
registrului comerþului cu nr. J 40/4707/1992, cod     administratorii ∫i cenzorii ∫i dreptul la Óncasarea     PROD COM IMPEX — S.R.L. din Bucure∫ti, str.
fiscal R 2599276, Ón conformitate cu hot„r‚rea luat„   dividendelor rezultate din activitatea societ„þii p‚n„   Gutemberg nr. 3 bis, et. 5, ap. 101, sectorul 5, Ón
la data de 27 februarie 2001, hot„r„sc:          la data de 31 decembrie 2000.                Bucure∫ti, Str. Plantelor nr. 22, sectorul 2.
  1. Se aprob„ cesionarea integral„ a celor 19 p„rþi     2.1. Celelalte prevederi ale actului constitutiv,     2. Se completeaz„ obiectului de activitate al
sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de    a∫a cum au fost modificate prin actul adiþional       societ„þii cu:
1.900.000 lei, reprezent‚nd 95 % din capitalul social   anterior, r„m‚n nesschimbate.                 5021 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor
total al societ„þii c„tre asociatul existent Coci∫       (41/41.842)                      (f„r„ reparaþii executate Ón Óntreprinderi irganizate
Isabela Gabriela.                                  *                de tip industrial);
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/25.IV.2001                   9
  5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru         mai 1960 Ón Cayeli, posesor al pa∫aportului seria     Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor pentru
autovehicule.                         TR-K nr. 337474, eliberat de autorit„þile din Turcia   construcþii f„r„ personal aferent – 7132; Ónchirierea
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale      la data de 29 septembrie 1998,              bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti – 7140.
societ„þii r„m‚n neschimbate.                  asociaþi ai Societ„þii Comerciale ECOSONIC —       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Prezentul act face parte integrant„ din actele       S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Gherase nr. 90,   nemodificate.
constitutive ale societ„þii, urm‚nd a fi depus la       sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       (49/41.850)
Monitprul Oficial al Rom‚niei ∫i la Oficiul          comerþului cu nr. J 40/3964/1999, cod fiscal R
registrului comerþului.                    11738470, cu un capital social de 375.000.000 lei                  *
  (44/41.845)                        v„rsat integral ∫i 3.750 p„rþi sociale Ón valoare de
              *                 100.000 lei fiecare, am hot„r‚t prelungirea
                                                            Societatea Comercial„ NISIL IMPEX — S.R.L.
                               mandatului administratorului Ali Arslan pe o
  Societatea comercial„ EUGEN ™I ADY                                                 Bucure∫ti
                               perioad„ de 2 ani, administratorul av‚nd puteri
  PRODCOM SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti            depline.
                                                                     ACT ADIÞIONAL
                                 Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv
           HOT√R¬REA                r„m‚n neschimbate.                    la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
                                 (47/41.848)                         NISIL IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„
         din 20 martie 2001
                                            *                    la Oficiul registrului comerþului
 adun„rii generale extraordinare a asociaþilor                                     cu nr. J 40/2427/1994, cu sediul Ón Bucure∫ti,
   Societ„þii Comerciale EUGEN ™I ADY            Societatea Comercial„ STAR ONE TARGET          ∫os. ™tefan cel Mare nr. 34, bl. 27, sc. A, et. 8,
  PRODCOM SERVICE — S.R.L., cu sediul             TELECOM ROMANIA — S.A.L., Bucure∫ti             ap. 29, sectorul 2, cod fiscal R 5219711,
 Ón Bucure∫ti, aleea S„laj nr. 10, bl. 37, sc. 1,                                         capital social 2.100.000 lei
  et. 6, ap. 21, sectorul 5, Ónmatriculat„ la                 ACT ADIÞIONAL
                                                              Subsemnatul asociat Niculescu Florin, domiciliat
   Oficiul registrului comerþului cu nr.
                                la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale      Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 41, bl. 35, sc. A, et.
   J 40/23650/1992, cod fiscal R 471709,
                               STAR ONE TARGET TELECOM ROMANIA — S.R.L.,         6, ap. 27, sectorul 6, Ón nume propriu ∫i pentru
      capital social 2.000.000 lei
                               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului      Iaver Alexandru ∫i Iaver Gheorghe, Ón baza
  Andrei L„cr„mioara, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                                    hot„r‚rii nr. 3 din data de 19 decembrie 2000, a
                               cu nr. J 40/11432/2000, cu sediul Ón Bucure∫ti,
aleea S„laj nr. 10, bl. 37, sc. 1, ap. 21, sectorul 5, ∫i                                contractului de v‚nzare-cump„rare autentificat cu
                                   bd. Lacul Tei nr. 1 bis, sectorul 2,
Andrei Grigore, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea S„laj                                  nr. 5002 din 19 decembrie 2000 ∫i a dispoziþiilor
                                      cod fiscal R 13587803
nr. 10, bl. 37, sc. 1, ap. 21, sectorul 5,                                       art. 11 din Legea nr. 31/1990, republicat„, modific
  asociaþi ai societ„þii, Ón baza dispoziþiilor Legii      Star One Target Telecom B.V., persoan„ juridic„
                               olandez„, cu sediul Ón Olanda, Delft, reprezentat„    actele constitutive ale Societ„þii Comerciale NISIL
nr. 31/1990, republicat„, cu unanimitate de voturi,                                   IMPEX — S.R.L. Ón sensul schimb„rii num„rului de
am hot„r‚t s„ convoc„m adunarea general„           de Alecse Constanþa, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os.
                               Olteniþei nr. 36, bl. 5 D, sc. 2, ap. 33, sectorul 4,   etaj ∫i de apartament ale sediului social, astfel c„
extraordinar„ a asociaþilor, renunþ‚nd la                                        sediul se mut„ din Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare
formalit„þile de convocare prev„zute de actul         identificat„ cu B.I. seria D.A. nr. 307830/1985,
                               eliberat de Circa 16 Miliþie, conform procurii      nr. 34, bl. 27, sc. A, et. 8, ap. 29, sectorul 2 Ón
constitutiv, adunarea general„ fiind legal                                       Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 34, bl. 24, sc. A,
constituit„ cu prezenþa asociaþilor deþin„tori ai       traduse ∫i legalizat„ cu nr. 5945/2001 la Biroul
                               notarului public Mone Gabriela Olga din Bucure∫ti,    et. 7, ap. 26, sectorul 2.
intregului capital social. Cu prilejul acestei adun„ri,                                   Celelalte prevederi ale actelor r„m‚n
noi, asociaþii, cu unanimitate de voturi am hot„r‚t      Ón calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale
                               STAR ONE TARGET TELECOM ROMANIA — S.R.L.,         neschimbate.
modificarea ∫i completarea actului constitutiv al                                      (50/41.851)
societ„þii, dup„ cum urmeaz„:                 am hot„r‚t:
                                 – schimbarea denumirii societ„þii din Societatea                 *
  – suspendarea temporar„ a activit„þii societ„þii
pe o perioad„ de 3 ani Óncep‚nd cu data de 1 aprilie     Comercial„ STAR ONE TARGET TELECOM
                               ROMANIA — S.R.L. Ón Societatea Comercial„             Societatea Comercial„
2001, p‚n„ la data de 31 martie 2004.                                           ROCO CONSTRIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
  Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n       SKYTEL — S.R.L., conform dovezii privind
neschimbate.                         disponibilitatea firmei nr. 30725 din 8 martie 2001;
                                 – schimbarea sediului societ„þii menþionate mai             ACT ADIÞIONAL
  Redactat„ ast„zi, 20 martie 2001.
  (45/41.846)                        sus din Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 1 bis, sectorul 2  la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
              *                 Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D 1, tronson  ROCO CONSTRIMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„
                               5, et. 9, sectorul 1;                       la Oficiul registrului comerþului
      Societatea Comercial„                 – eliberarea din funcþia de administrator a             cu nr. J 40/3567/1992
    RED ROZA CO — S.R.L., Bucure∫ti            domnilor Peter Kevin Perry ∫i Francis Gerrard
                                                              Subsemnaþii:
                               Quinn ∫i admiterea Ón funcþia de administrator a
                                                              Covaliciuc Iosif Sorin, cet„þean rom‚n, domiciliat
          ACT ADIÞIONAL               domnului Matei Mihai, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                                            Ón Bucure∫ti, str. Petre Ispirescu nr. 5, bl. 42 B, sc.
                               intrarea Dridu nr. 7, bl. F. 13, sc. C, et. 7, ap. 112,
la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale                                    3, ap. 40, sectorul 5, n„scut la data de 19 aprilie
                               sectorul 1, n„scut la data de 19 octombrie 1969 Ón
   RED ROZA CO — S.R.L., cu sediul Ón                                         1951 Ón Timi∫oara, c„s„torit, posesor al B.I. seria
                               Br„ila, judeþul Br„ila, cet„þean rom‚n, c„s„torit,
Bucure∫ti, aleea Deda nr. 2, sc. 2, et. 2, ap. 45,                                   B.R. nr. 011257, eliberat de Secþia 8 Miliþie la data
                               identificat cu C.I. seria RD nr. 040969, eliberat„ de
sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                    de 16 martie 1985, prelungit la data de 31 ianuarie
                               Secþia 5 Poliþie la data de 16 septembrie 1998, cod
 comerþului cu nr. J 40/16893/1993, cod fiscal                                     1996 de Secþia 19 Poliþie, av‚nd codul numeric
                               numeric personal 1691019090078.
          R 4362666                                              personal 1510419400486, ∫i
                                 Prezentul act adiþional modific„ Ón mod
                                                              Calcan Robert Drago∫, cet„þean rom‚n,
  Prin prezentul act adiþional, asociatul unic al      corespunz„tor actul constitutiv al societ„þii,
                                                            domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Teliþa, 67 A, sc. 2, ap.
societ„þii, dl Jamal Mohammad Deeb Yunis, decide       celelalte clauze r„m‚n‚nd Ón vigoare.
                                                            21, sectorul 5, n„scut la data de 18 februarie 1973
modificarea actelor constitutive ale societ„þii          (48/41.849)
                                                            Ón Bucure∫ti, nec„s„torit, posesor al C.I. seria RT nr.
referitoare la sediul social, dup„ cum urmeaz„:                     *                008537, eliberat„ de Secþia 18 Poliþie la data de 8
  Se va schimba sediul societ„þii din Bucure∫ti,
                                                            ianuarie 1998, av‚nd codul numeric personal
aleea Deda nr. 2, sc. 2, et. 2, ap. 45, sectorul 2, Ón         Societatea Comercial„
                                                            730218451520,
Bucure∫ti, str. Chopin nr. 15, sc. B, ap. 18, sectorul      GRIS STLE IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                                                              Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale
2.
                                                            ROCO CONSTRIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n              ACT ADIÞIONAL
                                                            Bucure∫ti, Str. Arþarului nr. 4, sectorul 1,
valabile.
                                la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu
  Prevederile prezentului act modific„ Ón mod
                                CRIS STYLE IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„        nr. J 40 3567/1992, Ón baza hot„r‚rii adun„rii
corespunz„tor actele constitutive.
                                 la Oficiul registrului comerþului cu nr.       generale a asociaþilor din data de 14 martie 2000,
  (46/41.847)
                                  J 40/24097/1992, cu sediul social Ón        am hot„r‚t:
              *                                               – se adaug„ la obiectul de activitate al societ„þii
                                Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 91–93, sectorul
                                    1, capitalul social 2.000.000 lei        codul CAEN 7484 – alte activit„þi de servicii prestate
 Societatea Comercial„ ECOSONIC — S.R.L.
                                 Subsemnaþii Cosac Corneliu, cu domiciliul Ón      Ón principal Óntreprinderilor.
        Bucure∫ti
                               Bucure∫ti, str. N. G. Caramfil nr. 10, sectorul 1,      Celelalte dispoziþii din actele constitutive ale
                               posesor al B.I. seria G.X. nr. 322564, eliberat de    societ„þii r„m‚n nemodificate, prezentul act
          ACT ADIÞIONAL
                               Secþia 8 Poliþie la data de 10 aprilie 1998, ∫i Cosac   adiþional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚nd
la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale       Lidia, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. N.G. Caramfil   corespunz„tor actele constitutive ale societ„þii.
       ECOSONIC — S.R.L.                nr. 10, sectorul 1, posesoare a B.I. seria D.B. nr.      (51/41.852)
  Subsemnaþii:                        436979, eliberat de Circa 8 Miliþie la data de 27 mai                *
  1.   Societatea   Comercial„     ROMANIA     1987, a c„rui valabilitate a fost prelungit„ de c„tre
DISTRIBUTION IMPORT-EXPORT — S.R.L., cu sediul        Secþia 2 Poliþie la data de 29 august 1997, ca urmare       Societatea Comercial„
Ón Bucure∫ti, ∫os. Gherase nr. 92, sectorul 2,        a procesului-verbal al asociaþilor din data de 4     CLIMA ITALIA — S.R.L., Sucursala Bucure∫ti
Ónmatriculat„ cu nr. J 40/6021/1997, cod fiscal R       ianuarie 2000, modific„m actul constitutiv al
9637997, reprezentat„ prin Gunbeyi Ibrahim,          societ„þii, dup„ cum urmeaz„:                        DECIZIA NR. 1
  2. Ali Arslan, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón         Articol unic. Completarea obiectului secundar de           din 16 februarie 2001
Bucure∫ti, str. Sinaia nr. 5, bl. 80, sc. 2, et. 5, ap. 66,  activitate al societ„þii cu: cump„rarea ∫i v‚nzarea de
c„s„torit, n„scut la data de 17 februarie 1969 Ón       bunuri imobiliare – 7012; Ónchirierea ∫i          a asociatului unic al Societ„þii Comerciale
Susehri, Turcia, fiul lui Bahattin ∫i Hamide, posesor     subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii ∫i          CLIMA ITALIA — S.R.L., Italia,
al C„rþii de identitate seria RD nr. 155244, eliberat„    Ónchiriate – 7020; agenþii imobiliare – 7031;             Sucursala Bucure∫ti
de S.E.P. la data de 5 ianuarie 2001, ∫i           administrarea imobilelor pe baz„ de tarife sau       Subsemnatul Sabbatini Andrea, cet„þean italian,
  3. Faik Ahmed Yazici, cet„þean turc, c„s„torit,      contract – 7032; 7110 – Ónchirierea autoturismelor    n„scut la data de 19 decembrie 1975 Ón Italia,
domiciliat Ón Turcia, Istanbul, Galip, Ozgen cad.       ∫i utilitarelor de capacitate mic„, Ónchirierea      Osimo (AN), domiciliat Ón Italia, Osimo (AN), Via
B/13, fiul lui Nuri ∫i Kevser, n„scut la data de 24      ma∫inilor ∫i echipamentelor agricole – 7131;       Tonnini nr. 5, Ón calitate de asociat unic al Societ„þii
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 828/25.IV.2001
Comerciale CLIMA ITALIA — S.R.L., persoan„           Societatea Comercial„ CORSSA — S.R.L.           deschiderea unui punct de lucru amplasat Ón
juridic„ italian„, cu sediul Ón Italia, Osimo (AN), Via            Bucure∫ti                  Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 240, bl. 59A, sc.
Castelfidardo nr. 5, prin procurator Cozma                                        6, et. 3, ap. 167, sectorul 2.
Marilena Liliana, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data               ACT ADIÞIONAL                 (57/41.858)
de 19 iulie 1968 Ón Suceava, judeþul Suceava,                                                    *
                               la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Bacinschi nr. 4, bl. CL 1, tr.
                               CORSSA — S.R.L. cu sediul Ón Bucure∫ti, str.              Societatea Comercial„
3, et. 1, ap. 2, judeþul Ia∫i, posesoare a B.I. seria G.V.
                                Ioan Bianu nr. 25, et. 2, ap. 3, sectorul 1,            OK GUARD — S.R.L., Bucure∫ti
nr. 708105, eliberat la data de 14 martie 1997 de
                                      Ónmatriculat„ cu
Poliþia Ia∫i, reprezentant„ a Societ„þii Comerciale
                                nr. J 40/992/2001, cod fiscal R 13671032                  ACT ADIÞIONAL
CLIMA ITALIA — S.R.L., Italia, Sucursala Bucure∫ti,
conform procurii autentificate cu nr. 756, tradus„ ∫i      Subsemnatul Purge Ioan, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                               str. Cluj, sectorul 1, Ón calitate de Ómputernicit, Ón    la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
legalizat„ cu nr. 6251 din 12 decembrie 2000 de                                       OK GUARD — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                               baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de 14
notarul public Liuba Alexandrescu, decid:                                          ∫os. ™tefan cel Mare nr. 240, et. 3, ap. 186,
                               martie 2001, trec la consemnarea urm„toarelor:
  1. Schimbarea sediului Societ„þii Comerciale                                      sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                1. Se schimb„ domeniul ∫i obiectul principal de
CLIMA ITALIA — S.R.L., Italia – Osimo, cu sediul Ón                                        comerþului cu nr. J 40/20146/1994
                               activitate din obiectele existente (r„m‚n‚nd toate
Bucure∫ti, str. Cpt. Av. Alexandru ™erb„nescu nr. 22,                                    Subsemnaþii Mu∫at Marius, domiciliat Ón
                               obiectele declarate), astfel:
bl. 16 A, sc. A, parter, ap. 2, sectorul 1 Ón Ia∫i, str.                                 Bucure∫ti, str. Avrig nr. 56, bl. O16, sc. A, ap. 16,
                                – domeniul de activitate va fi: cod CAEN 18
Bacinschi nr. 4, bl. CL 1, tr. 3, et. 1, ap. 2, judeþul                                  sectorul 2, Petre Pavel, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                               industria confecþiilor de Ómbr„c„minte;
Ia∫i.                                                           Aleea Rotund„ nr. 4, bl. H6, sc. C, et. 2, ap. 51,
                                – obiectul principal de activitate va fi: cod CAEN
  2. Modificarea denumirii sucursalei din CLIMA                                     sectorul 3, ∫i Albu Florenþiu, domiciliat Ón
                               1822 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte,
ITALIA — S.R.L., Italia – Osimo, Sucursala Bucure∫ti,                                   Bucure∫ti, str. C‚rlibaba nr. 36, sectorul 5, Ón
                               inclusiv finisarea confecþiilor pentru femei, b„rbaþi
Ón CLIMA ITALIA – S.R.L., Italia – Osimo, Sucurala                                    calitate de asociaþi, Ón baza prevederilor Legii nr.
                               ∫i copii.
Ia∫i“.                                                          31/1990 ∫i a Legii nr. 18/1996, am hot„r‚t
                                2. Se deschide un punct de lucru tip secþie de
  Œncheiat„ ast„zi, 16 februarie 2001.                                          completarea obiectului de activitate al Societ„þii
                               producþie Ón Alba Iulia, str. Cardinal Iuliu Hossu,
   (52/41.853)                                                     Comerciale OK GUARD — S.R.L. cu urm„toarele:
                               judeþul Alba, unde se vor desf„∫ura activit„þ Ón
              *                                                4531 – lucr„ri de instalaþii electrice (instalaþii de
                               limitele legii.
                                                             alarm„, sisteme de televiziune cu circuit Ónchis ∫i
                                 (55/41.856)
     Societatea Comercial„                                              sisteme control acces);
                                             *                  7420 – activit„þi de proiectare, urbanism,
 TETRA PAK ROMANIA — S.R.L., Bucure∫ti
                                                             inginerie ∫i alte servicii tehnice (proiectare instalaþii
                                    Societatea Comercial„
          ACT ADIÞIONAL                                             de alarm„, sisteme de televiziune cu circuit Ónchis
                                ELECTRIC – AUTO – TUDORELIS — S.R.L.
                                                             ∫i sisteme control acces);
    la statutul Societ„þii Comerciale                   Bucure∫ti                    7484 – alte activit„þi de servicii prestate, Ón
 TETRA PAK ROMANIA — S.R.L., cu sediul Ón                                         principal, Óntreprinderilor (Óntreþinere instalaþii de
   Bucure∫ti, bd. Expoziþiei nr. 2, WCB,                   ACT ADIÞIONAL               alarm„, sisteme de televiziune cu circuit Ónchis ∫i
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului           la contractul Societ„þii Comerciale          sisteme control acces).
  cu nr. J 40/3129/1993, cod fiscal 321430         ELECTRIC – AUTO – TUDORELIS — S.R.L., cu             (58/41.859)
  TETRA PAK HOLDING GMBH, societate             sediul Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 341, bl. F,                     *
organizat„ ∫i funcþion‚nd Ón conformitate cu legile     sc. 2, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Ónmatriculat„ cu
                                                                   Societatea Comercial„
din Germania, cu sediul Ón Germania, Hochhneim                nr. J 40/5754/1997
                                                                 MARIFLOR INDUSTRIAL — S.R.L.
Am Main, str. Feldberstrasse nr. 9, Ón calitate de       Subsemnaþii:                                Bucure∫ti
asociat unic al Societ„þii Comerciale TETRA PAK         – Gologan Gheorghe, cet„þean rom‚n, n„scut la
ROMANIA — S.R.L. (numit„ Ón continuare            data de 30 octombrie 1956 Ón comuna Cudalbi,                  ACT ADIÞIONAL
societatea), cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Expoziþiei nr.   judeþul Galaþi, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ion
2 WTCB, Ónmatriculat„ cu nr. J 40/3120/1993, prin      Mihalache nr. 341, bl. F, sc. 2, et. 1, ap. 3, sectorul     la statutul Societ„þii Comerciale MARIFLOR
laura A. Ardeleanu Ómputernicit„ cu procur„, ca       1, identificat cu C.I. seria RT nr. 118236/2000,       INDUSTRIAL — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
urmare a hot„r‚rii din data de 22 februarie 2001, a     eliberat„ de Secþia 5 Poliþie, ∫i               registrului comerþului cu nr. J 40/21234/1994
decis modificarea statutului societ„þii, dup„ cum        – Istrate Tudorel, cet„þean rom‚n, n„scut la data       Societatea Comercial„ MARIFLOR INDUSTRIAL
urmeaz„:                           de 22 mai 1957 Ón comuna Cudalbi, judeþul Galaþi,      — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Barbu
  Articolul 1. Desfiinþarea unui punct de lucru:      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Smaranda Br„iescu nr.     Delavrancea nr. 55, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
  Societatea desfiinþeaz„ punctul de lucru Ónfiinþat    21, bl. 10 H, sc/ 1, et. 1, ap. 7, sectorul 1, identificat  Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/21234 din
cu destinaþia depozit, situat Ón Bucure∫ti, str. Pache    cu C.I. seria RD nr. 038561/1998, eliberat„ de Secþia    1994, cod fiscal R 6502235, cu un capital social Ón
Propopescu nr. 29, ap. 2, sectorul 2.            2 Poliþie, Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii       valoare de 2.000.000 lei, subscris ∫i v„rsat integral,
  Articolul 2. Schimbarea sediului societ„þii        generale a asociaþilo din data de 12 martie 2001, au     Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale cu o valoare nominal„
  Sediul al societ„þii se schimb„ din Bucure∫ti, Bd.    hot„r‚t urm„toarele:                     de 100.000 lei, numerotate de la 1 la 20, Ón baza
Expoziþiei nr. 2 (World Trade Center Bucure∫ti), et.      I. Cesionarea de c„tre Gologan Gheorghe a unei      deciziei asociatului unic din data de 19.03.2001,
                               p„rþi sociale Ón valoare de 100.000 lei, pe care o      completeaz„ statutul societ„þii dup„ cum urmeaz„:
1, sectorul 1, Ón Bucure∫ti, Str. Clucerului nr. 9,
                               deþine Ón societate, c„tre asociatul Istrate Tudorel.      Se modific„ ∫i se completeaz„ cap. 2 – Obiectul
sectorul 1.
                                Ca urmare a acestei cesiuni, Gologan Gheorghe       de activitate – care va avea urm„torul cuprins:
  Articolul 3. Modificarea statutului societ„þii
                               se retrage din societate, aceasta continuÓndu-∫i         îSocietatea are ca obiect principal de activitate:
  Dispoziþiile statutului se modific„ Ón mod                                         515 – comerþ cu ridicata cu produse
corespunz„tor, toate celelalte dispoziþii r„m‚n‚nd      activitatea, av‚nd ca asociat unic pe Istrate Tudorel.
                                Capitalul social total al societ„þii va fi de       intermediare neagricole ∫i cu de∫euri.
neschimbate.                                                         Societatea are ca activitate principal„:
  (53/41.854)                       2.000.000 lei, Ón numerar, divizat Ón 20 p„rþi sociale
                               a 100.000 lei fiecare, aparþin‚nd Ón totalitate         5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,
              *                                               lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate.
                               asociatului unic Istrate Tudorel.
                                                               Societatea va avea urm„toarele activit„þi
     Societatea Comercial„                 IV. Revocarea din funcþia de administrator al
                                                             secundare:
  STAFF COLLECTUIN — S.R.L., Bucure∫ti           societ„þii a dlui Gologan Gheorghe.
                                                               5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i
                                V. Administratorul societ„þii va fi asociatul unic,
                                                             de construcþii;
                               Istrate Tudorel, care va avea puteri depline.
           HOT√R¬REA                                                5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente ∫i
                                VI. Schimbarea sediului social al societ„þii din
                                                             furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i de Ónc„lzire;
  din data de 21 martie 2001 a asociaþilor         Bucure∫ti, Bd. 1 Mai ne. 341, bl. F, sc. 2, et. 2, ap. 3,    5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice;
 Societ„þii Comerciale STAFF COLLECTION —          sectorul 1 Ón Bucure∫ti, calea Ferentari nr. 72, bl. 4      5112 – intermedieri Ón comerþul cu combustibili,
 S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Serderului       B, sc. A, et. 1, ap. 4, sectorul 5.             minerale ∫i produse chimice pentru industrie –
   nr. 9, sectorul 1, a adun„rii generale           VII. Prezentul act adiþional modific„ Ón mod       activitate secundar„;
      din data de 21 martie 2001            corespunz„tor statutul societ„þii iar prevederile        5113 – intermedieri Ón comerþul cu material
  Subsemnaþii Mihet Doru Florin, Petruþ„ Ionel,       contractului de societate autentificat cu nr.        lemnos ∫i de construcþii – activitate secundar„;
Mihet Gheorghiþ„, Ciuclovici Berciu Florica,         3886/1997 la Biroul notarului public Vasilescu          5115 – intermedieri Ón comerþul cu mobil„,
asociaþi, de comun acord, am stabilit urm„toarele:      Constantin devin caduce.                   articole de menaj ∫i de fier„rie – activitate
  – se deschide un punct de lucru tip birouri,         Ca urmare a Óncheierii prezentului act,          secundar„;
                               subsemnaþii vom proceda la efectuarea cuvenitelor        5116 – intermedieri Ón comerþul cu textile,
depozit ∫i magazin Ón R‚mnicu V‚lcea, Calea lui
                               menþiuni ∫i modific„ri la organele competente.        confecþii, Ónc„lþ„minte ∫i articole din piele –
Traian nr. 127 (Ón unitatea nr. 1 Cozia), unde se vor
                                 (56/41.857)                       activitate secundar„;
desf„∫ura activit„þi Ón limitele legii;
  – se deschide in punct de lucru tip birouri,
                                             *                  5119 – intermedieri Ón comerþul cu produse
                                                             diverse – activitate secundar„;
depozit ∫i magazin Ón Bucure∫ti, ∫os. Kiseleff nr. 32,
                                    Societatea Comercial„                 1771 – fabricare de ciorapi, ∫osete ∫i ciorapi
sectorul 1, Pavilion H-Expomarket Her„str„u, stand
                                  NOBILA CASA–UAS IMPEX — S.R.L.            pantalon;
22, unde se vor desf„∫ura activit„þi Ón limita legii;
                                       Bucure∫ti                    1772 – fabricare de pulovere, veste ∫i articole
  – se Ónchide punctul de lucru al Societ„þii                                      similare tricotate sau cro∫etate;
Comerciale STAFF COLLECTION — S.R.L. din                                           1821 – fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte
                                          HOT√R¬RE
incinta magazinului Ravconf din Str. Doamnei nr.                                     pentru lucru;
3, sectorul 3.                                 a asociatului unic               1823 – fabricarea articolelor de lenjerie de corp;
  Pentru notariat, O.R.C.M.B. ∫i Direcþia Finanþelor      Subsemnatul Udrea Florin Adrian, Ón calitate de        1824 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
publice Ói Ómputernicim pe Parge Ioan ∫i/sau Avram      asociat unic al Societ„þii Comerciale NOBILA         ∫i accesorii
Gheorghe Florin, semn„tura ∫i declaraþiile lor        CASA–UAS IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,         Celelalte dispoziþii cuprinse Ón satutul societ„þii
fiindu-ne opozabile Ón sensul celor de mai sus.       intrarea Odobe∫ti nr. 12, , bl. V7A, sc. 1, et. 9, ap.    r„m‚n neschimbate.
  (54/41.855)                       19, sectorul 3, prin mandatar Leca Ileana conform         (59/41.860)
              *                procurii nr. 796 din data de 19.03.2001, hot„r‚sc                    *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 828/25.IV.2001                    11
      Societatea Comercial„               Pe cale de consecinþ„, actul constitutiv se        de 2.06.1971 Ón Bucure∫ti, c„s„torit, p„rinþii
    MACOR IMPORT-EXPORT — S.R.L.            completeaz„ cu urm„toarea clauz„:               Gheorghe ∫i Lucreþia, identificat cu B.I. seria B.R.
         Bucure∫ti                  îSocietatea are un punct de lucru cu destinaþia      nr. 704292/1995, av‚nd codul numeric personal
                              de birouri ∫i depozit la urm„toarea adres„:          1710602460012, ca urmare a contractului de
         ACT ADIÞIONAL              localitatea Otopeni, ™os. G„rii Otopeni nr. 3, judeþul    cesiune autentificat cu nr. 1630/2000, Ón calitate de
                              Ilfov.“                            asociat unic al Societ„þii Comerciale MANA COM —
    la statutul Societ„þii Comerciale           Hot„r‚re semnat„ la Bucure∫ti, la sediul          S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Dumbrava Ro∫ie
MACOR IMPORT-EXPORT — S.R.L. autentificat         societ„þii, ast„zi, 1 februarie 2001.             nr. 16, sectorul 2, am hot„r‚t s„ Ónchei prezentul act
 cu nr. 13112/1991 la Notariatul de Stat al          (61/41.862)                        adiþional pentru a aduce unele modific„ri
 Municipiului Bucure∫ti, societate cu sediul                      *                 statutului, astfel:
 Ón Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 2, sc. C,                                       1. Ca urmare a cesion„rii totale a celor 200 p„rþi
 ap. 152, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul            Societatea Comercial„               sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
registrului comerþului cu nr. J 40/7531/1991,           RELAD INTERNATIONAL — S.R.L.              20.000.000 lei, ce reprezint„ 1.000.000 lei Ón
       cod fiscal R 4182908,                     Bucure∫ti                  numerar ∫i 19.000.000 lei aport Ón natur„, de c„tre
     capital social 2.000.000 lei                                          Moise Antoanela Mariana (fost„ Moldoveanu), eu,
  Subsemnaþii:                               ACT ADIÞIONAL               Moise Gh. George Dan am dob‚ndit proprietate
  – Mastroianni Corina-Alis, cet„þean rom‚n,                                      deplin„ asupra p„rþilor sociale preluate, deþin‚nd
                              la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
n„scut„ la data de 16.05.1954 Ón Bucure∫ti,                                       integral capitalul social al societ„þii, achit‚nd
                               RELAD INTERNATIONAL — S.R.L., cu sediul
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 16,     Ón Bucure∫ti, Calea Griviþei nr. 7, sectorul 1,       contravaloarea lor ∫i toate drepturile ce i se cuvin
sectorul 1, ∫i                       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului       cedentului.
  – Mastroianni Giacinto, cet„þean italian, n„scut la    cu nr. J 40/1191/1994, cod fiscal R 5222750          Ca urmare a cesion„rii, situaþia aporturilor se
data de 1.01.1949 Ón Italia, S. Mango D Aquino,                                     prezint„ astfel:
                                Societatea Comercial„ RELAD INTERNATIONAL          – Moise George Dan deþine 400 p„rþi sociale a
domiciliat Ón Italia, str. SS 18 nr. 90, Nocera
                              — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Griviþei nr. 7,    100.000 lei Ón valoare total„ de 40.000.000 lei, din
Terinese, prin mandatar Mastroianni Corina-Alis,
                              sectorul 1, conform hot„r‚rii adun„rii generale din
Ómputernicit„ prin procura tradus„ de traduc„tor                                     care 2.000.000 lei Ón numerar ∫i 38.000.000 lei aport
                              data de 30.12.2000, hot„r„∫te urm„toarele
autorizat Borisenko Oxana Sergheevna a cerui                                       Ón natur„, respectiv 100 % din capitalul social.
                              modific„ri ale actelor constitutive:
semn„tur„ a fost legalizat„ cu nr. 29362/2000 de                                      2. Schimbarea sediului societ„þii din Bucure∫ti,
                                1. Revocarea actualului consiliu de administraþie
notarul public Maria Popovici,                                              str. Dumbrava Ro∫ie nr. 16, et. 2, sectorul 2, Ón
                              ∫i numirea unui nou consiliu de administraþie cu
  ca urmare a procesului-verbal al adun„rii                                      Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr. 52, bl. 3, sc. B, et. 5, ap.
                              urm„toarea componenþ„:
generale din data de 9.02.2001 ∫i a contractului de                                   58, sectorul 6, proprietatea p„rinþilor asociatului
                                – Cojocaru George – pre∫edinte al consiliului de
cesiune autentificat cu nr. 185/2001 de notarul                                     unic.
                              administraþie, cu drept de veto, cet„þean rom‚n,
public Liuba Alexandrescu, am hot„r‚t urm„toarele                                      3. Prin cesionare, Moise Antoanela Mariana (fost„
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cob„lcescu nr. 41B, et.
modific„ri ale statutului Societ„þii Comerciale                                     Moldoveanu) Ó∫i pierde calitatea de administrator,
                              2, ap. 6, sectorul 1, identificat cu B.I. seria A.P. nr.
MACOR IMPORT-EXPORT — S.R.L.:                                              care va fi preluat„ de asociatul Moise George Dan.
                              382228, eliberat de Circa 14 Miliþie la data de
  1. ie∫irea din societate a asociatului Mastroianni                                   4. Ca urmare a cesion„rii, contractul societ„þii se
                              9.08.1979. av‚nd codul numeric personal
Corina-Alis, ca urmare a cesion„rii tuturor celor 7                                   anuleaz„, devenind caduc.
                              1330731400051. Dl Cojocaru Georghe este ∫i
p„rþi sociale c„tre Mastroianni Giacinto, astfel Ónc‚t                                   Celelalte clauze din statutul societ„þii r„m‚n
                              director general al Societ„þii Comerciale RELAD
capitalul social Ón valoare de 2.000.000 lei (108.000                                  nemodificate.
                              INTERNATIONAL — S.R.L. – Mihai Dan-Adrian,
lei echivalentul a 1.800 $ aport Ón natur„ ∫i                                        Prezentul act adiþional se va publica Ón
                              membru al consiliului de administraþie, cet„þean
1.892.000 lei aport Ón numerar din care 1.880.000     rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. T‚rgu Neamþ       Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistra la
lei ∫i 200 $), Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale cu o valoare  nr. 15-17, bl. A15, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 6,     Oficiul registrului comerþului prin menþiune.
nominal„ de 100.000 lei, va fi deþinut Ón Óntregime    identificat cu B.I. seria G.K. nr. 637248, eliberat de       (63/41.864)
de Mastroianni Giacinto care devine asociat unic;     Secþia 22 Poliþie la data de 27.09.1993, av‚nd codul                   *
  2. schimbarea sediului societ„þii din Bucure∫ti,    numeric personal 1690611293100. Dl Mihai Dan
str. ™tirbei Vod„ nr. 2, sc. C, ap. 152, sectorul 1, Ón  Adrian va ocupa ∫i funcþia de director general              Societatea Comercial„
Bucure∫ti, Calea V„c„re∫ti nr. 280, bl. 67, et. 6, ap.   adjunct Ón cadrul Societ„þii Comerciale RELAD             MALA PREST — S.R.L., Bucure∫ti
35, sectorul 4;                      INTERNATIONAL — S.R.L.
  3. retragerea calit„þii de administrator a dnei      – Radu Marian, me;bru al consiliului de                   ACT ADIÞIONAL
Mastroianni Corina-Alis, astfel Ónc‚t societatea va fi   administraþie, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón          la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
administrat„ de asociatul unic Mastroianni         Bucure∫ti, Str. Foi∫orului nr. 16, bl. F11C, sc. 1, ap.          MALA PREST — S.R.L.
Giacinto.                         10, sectorul 3, identificat cu B.I. seria G.R. nr.
                                                               Subsemnata Dumitrache Lavinia, domiciliat„ Ón
  Contractul de societate devine caduc.         546324, eliberat de Poliþia Caracal la data de
                                                             Bucure∫ti, str. L„þea Gheorghe nr. 14, bl. C35, sc. A,
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n        23.03.1995, av‚nd codul numeric personal
                                                             et. 8, ap. 54, sectorul 6, identificat„ cu B.I. seria G.V.
neschimbate.                        1710117280801. Dl Radu Marian va ocupa funcþia
                                                             nr. 517885, eliberat de Secþia 22 Poliþie la data de
   (60/41.861)                      de director financiar Ón cadrul Societ„þii Comerciale
                                                             10.10.1996, av‚nd codul numeric personal
              *                RELAD INTERNATIONAL — S.R.L.
                                                             2571220400289, Ón calitate de asociat unic al
                                2. Numirea urm„torilor cenzori:
                                – dl Manolescu Sorin, cet„þean rom‚n, domiciliat     Societ„þii Comerciale MALA PREST — S.R.L., cu
      Societatea Comercial„
                              Ón Bucure∫ti, str. Giacomo Puccini nr. 15, et. 1, ap.     sediul Ón Bucure∫ti, str. L„þea Gheorghe nr. 14, bl.
    OPEN PUBLIC SERVICE — S.R.L.
                              4, sectorul 2, identificat cu C.I. seria R.R. nr. 126730,   C35, sc. A, et. 8, ap. 54, sectorul 6, Ónmatriculat„ la
         Bucure∫ti
                              eliberat„ de Secþia 6 Poliþie Bucure∫ti la data de      Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/24245 din
                              24.10.2000, av‚nd codul numeric personal           21.09.1992, cod fiscal R 466095, prin mandatar
        HOT√R¬REA NR. 1                                             Hanea Sorina, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea
                              1660502421526;
     din data de 1 februarie 2001             – Societatea Comercial„ FINCONTA — S.R.L., cu       Post„varul nr. 7, bl. C1 bis, sc. B, et. 2, ap. 22,
    a asociaþilor Societ„þii Comerciale         sediul Ón Bucure∫ti, aleea Izvorul Oltului nr. 6,       sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria R.X. nr. 027430,
OPEN PUBLIC SERVICE — S.R.L., cu sediul Ón         sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       eliberat„ de Secþia 13 Poliþie la data de 27.02.1998,
Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 288, bl. 32, sc. B,      comerþului cu nr. J 40/19832/1994, cod fiscal R        av‚nd codul numeric personal 2621006400151, Ón
  et. 6, ap. 62, sectorul 2, Ónmatriculat„ la       6383983, membru C.E.C.C.A.R. nr. 534/1998,          baza procurii autentificate cu nr. 354 din data de
Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului       reprezentat„ de Marghescu Adrian, domiciliat Ón        21.03.2001 de notarul public Becheru R„svan-Cezar
 Bucure∫ti cu nr. J 40/6199/1996, cod fiscal       Bucure∫ti, aleea Lip„ne∫ti nr. 2, bl. J12, sc. B, ap. 12,   din Bucure∫ti, am hot„r‚t urm„toarele:
 R 8654450, capital social 3.421.700.000 lei       sectorul 3, n„scut la data de 19.11.1956 Ón            1. se desfiinþeaz„ punctul de lucru din Bucure∫ti,
                              Bucure∫ti, identificat cu C.I. seria D.P. nr. 049958,     ∫os. Panduri nr. 133, bl. P1A, et. 2, ap. 8, sectorul 5;
  Asociaþii:
                              eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la data de 27.10.2000;         2. se Ónfiinþeaz„ un punct de lucru Ón Constanþa,
  – Societatea E.D.M.I. HOLDING A.G., persoan„
                                – Wencz Ovidiu, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón       bd. Al. L„pu∫neanu nr. 54, bl. LE2, parter, judeþul
juridic„ elveþian„, cu sediul Ón Elveþia, Weissbad
                              Bucure∫ti, str. M„guricea nr. 27, bl. 8J, sc. 1, et. 4,    Constanþa.
strasse 14A, 9050 Appenzell, legal reprezentat„ de
                              ap. 17, sectorul 1, n„scut la data de 16.11.1965 Ón        Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv al
Erwin Steinmann, Ón calitate de asociat, deþin‚nd
                              Sibiu, judeþul Sibiu, identificat cu C.I. seria R.T. nr.   Societ„þii Comerciale MALA PREST — S.R.L. r„m‚n
60,01 % din capitalul social;                                              neschimbate.
                              067364 din data de 8.02.2000, eliberat„ de Secþia 2
  – Coac„ Ioan, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón                                        Actul adiþional face parte integrant„ din statutul
                              Poliþie.
Bucure∫ti, str. Pictor Ion Negulici nr. 42, ap. 2,                                    ∫i contractul societ„þii ∫i Ó∫i produce efectele
                                Celelalte prevederi din actele constitutive r„m‚n
sectorul 1, identificat cu B.I. seria D.P. nr. 023098,                                  juridice numai cu Óndeplinirea formalit„þilor de
                              neschimbate.
Ón calitate de asociat, deþin‚nd 20,45 % din capitalul                                  publicitate.
                                (62/41.863)
social;
                                            *                   (64/41.865)
  – Omer Ilchian, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón                                                   *
Bucure∫ti, str. Pictor Ion Negulici nr. 42, ap. 2,           Societatea Comercial„
sectorul 1, identificat cu B.I. seria D.P. nr. 023097,       MANA COM — S.R.L., Bucure∫ti                   Societatea Comercial„
Ón calitate de asociat deþin‚nd 19,54 % din capitalul                                        FARMEX — S.R.L., Bucure∫ti
social,                                    ACT ADIÞIONAL
  Óntruniþi Ón adunarea general„ extraordinar„                                               ACT ADIÞIONAL
valabil constituit„ Ón data de 1 februarie 2001, ora         la statutul Societ„þii Comerciale
16, la sediul societ„þii, fiind prezenþi toþi asociaþii,      MANA COM — S.R.L. autentificat cu           la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
au decis Ón leg„tur„ cu ordinea de zi anunþat„,        nr. 17250/1991, Ónmatriculat„ la Oficiul           FARMEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
respectiv deschiderea unui punct de lucru,           Registrului Comerþului al Municipiului            ∫os. Mihai Bravu nr. 12, bl. P21-21A,
hot„r‚nd Ón unanimitate dup„ cum urmeaz„:            Bucure∫ti cu nr. J 40/14738/29.11.1991,         sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  Se deschide un punct de lucru cu destinaþia de               cod fiscal R 10632                comerþului cu nr. J 40/9185/1991,
birouri ∫i depozit la urm„toarea adres„: localitatea     Subsemnatul Moise Gh. George Dan, cet„þean                 cod fiscal 14243
Otopeni, ™os. G„rii Otopeni nr. 3, cod po∫tal 71900,    rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr.        Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de
judeþul Ilfov.                       52, bl. 3, sc. B, et. 5, ap. 58, sectorul 6, n„scut la data  1.08.2000, c‚t ∫i Ón baza contractului de cesiune,
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/25.IV.2001
actele Societ„þii Comerciale FARMEX — S.R.L. se         5231 – comerþ cu am„nuntul cu produse         repartizarea p„rþilor sociale, precum ∫i cota de
modific„ dup„ cum urmeaz„:                  farmaceutice;                       participare la profiturile ∫i pierderile societ„þii sunt
  Se coopteaz„ Ón societate prin cesiune de p„rþi       5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse         urm„toarele:
sociale   Societatea    Comercial„    RELAD     cosmetice ∫i de toalet„.                   – Tourgeman Eliyahou deþine 1.000.000 lei,
INTERNATIONAL — S.R.L.                     Celelalte clauze ale statutului societ„þii r„m‚n    respectiv 10 p„rþi sociale, av‚nd fiecare o valoare de
  Noii asociaþi ai Societ„þii Comerciale FARMEX —      neschimbate.                       100.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social;
S.R.L. sunt:                          Prezentul act adiþional face parte din statutul      – Efraim Aharon deþine 1.000.000 lei, respectiv
  –   Societatea    Comercial„     RELAD     societ„þii ∫i se va Ónregistra la organele competente.  10 p„rþi sociale, av‚nd fiecare o valoare de 100.000
INTERNATIONAL — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,         (67/41.868)                      lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social.
Calea Griviþei nr. 7, sectorul 1, Ónmatriculat„ la                   *                  Art. 5. Se revoc„ din funcþia de administrator ∫i
Oficiul registrului comerþului cu nr. J                                        se descarc„ de sarcini ∫i de gestiune dl Balelti
40/1191/1994, cod fiscal R 5222750, ∫i                 Societatea Comercial„              Asher.
  – Popescu-Sandu Olguþa, Ragalie Domnica-Sorina        NUSCO IMOBILIARA — S.R.L., Bucure∫ti            Se numesc Ón funcþia de administratori:
∫i V„leanu Daniela-Maria.                                                 – Tourgeman Eliyahou, cet„þean israelian,
  Capitalul social r„m‚ne neschimbat, respectiv                ACT ADIÞIONAL              domiciliat Ón Israel, Holon, str. Haklir Eliezer nr. 7,
2.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a 100.000                                 n„scut la data de 23.09.1960 Ón Holon, Israel,
                                la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
lei fiecare ∫i este repartizat pe asociaþi dup„ cum       NUSCO IMOBILIARA — S.R.L., autentificat        identificat cu pa∫aportul nr. 6471765, eliberat de
urmeaz„:                            cu nr. 2383/1997 de notarul public Liuba        autorit„þile israeliene la datra de 5.09.1995;
  –   Societatea    Comercial„     RELAD      Scerban, societate cu sediul Ón Bucure∫ti,         – Efraim Aharon, cet„þean israelian, domiciliat Ón
INTERNATIONAL — S.R.L. va deþine 11 p„rþi sociale       str. Precupeþii Vechi nr. 3A, sectorul 2, cod      Israel, Holon, str. Rabinovici Yehuda nr. 20, n„scut
a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.100.000     fiscal R 10061498, Ónmatriculat„ la Oficiul       la data de 21.11.1957 Ón Holon, Israel, identificat cu
lei, respectiv 55 % din capitalul social, acela∫i      registrului comerþului cu nr. J 40/10478/1997,      pa∫aportul nr. 5123676, eliberat de autorit„þile
procent la beneficii ∫i pierderi;                   capital social 2.868.570.000 lei         israeliene la data de 28.06.1992.
  – Popescu-Sandu Olguþa va deþine 3 p„rþi sociale                                    Fiecare dintre administratori are puteri depline
                                Subsemnatul Nusco Mario-Felice, cet„þean
a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 300.000 lei,                                de decizie ∫i reprezentare ∫i va putea lucra separat.
                               italian, domiciliat Ón Italia, Nola, Via A. Boccio nr.
respectiv 15 % din capitalul social, acela∫i procent la                                  Art. 6. Prin semnarea prezentului act adiþional,
                               23, Ón calitate de reprezentant legal, asociat unic ∫i
beneficii ∫i pierderi;                                                 se adopt„ Ón unanimitate ∫i se semneaz„ contractul
                               administrator unic al Societ„þii Comerciale NUSCO
  – Ragalie Domnica-Sorina va deþine 3 p„rþi                                     de societate, care face parte integrant„ din acest
                               IMOBILIARA — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de                                  Ónscris.
                               Precupeþii Vechi nr. 3A, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
300.000 lei, respectiv 15 % din capitalul social,                                     Actul constitutiv al societ„þii devine statutul
                               Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/10478 din
acela∫i procent la beneficii ∫i pierderi;                                       societ„þii ∫i se modific„ Ón conformitate cu
                               1997, am hot„r‚t schimbarea sediului societ„þii din
  – V„leanu Daniela-Maria va deþine 3 p„rþi sociale                                  prevederile prezentului act adiþional ∫i ale
                               Bucure∫ti, str. Precupeþii Vechi nr. 3A, sectorul 2, Ón
a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 300.000 lei,                                contractului de societate.
                               Bucure∫ti, ∫os. Pipera nr. 42, sectorul 2.
respectiv 15 % din capitalul social, acela∫i procent la                                   (69/41.870)
                                Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
beneficii ∫i pierderi.
                               actul constitutiv al societ„þii.
                                                                         *
  Celelalte prevederi din actele constitutive r„m‚n
                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
neschimbate.                                                            Societatea Comercial„
                               societ„þii r„m‚n neschimbate.
   (65/41.866)                                                        CRISTEI ‘98 — S.R.L., Bucure∫ti
                                 (68/41.869)
              *                             *
                                                                     ACT ADIÞIONAL
     Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„
   RATLY INTERNATIONAL 98 — S.R.L.                                          la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                                E.E. AUTO ELECTRIC — S.R.L., Bucure∫ti         CRISTEI ‘98 — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
        Bucure∫ti
                                                            registrului comerþului cu nr. J 40/4870/1998
                                        ACT ADIÞIONAL
          ACT ADIÞIONAL                                             Œn urma hot„r‚rii asociatului unic al Societ„þii
                               la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale      Comerciale CRISTEI ‘98 — S.R.L. s-a hot„r‚t:
    la statutul Societ„þii Comerciale            E.E. AUTO ELECTRIC — S.R.L. autentificat          1. Se schimb„ sediul societ„þii din Bucure∫ti, bd.
   RATLY INTERNATIONAL 98 — S.R.L.            cu nr. 2276 din data de 18.12.2000 de notarul       Iuliu Maniu nr. 75-77, bl. 2A, sc. A, et. 8, ap. 33,
  Subsemnatul Randisi Vincenzo Antonio, cet„þean            public Apostol Nicoleta            sectorul 6, Ón Bucure∫ti, str. B‚rs„ne∫ti nr. 6, bl. 154,
italian, domiciliat Ón Italia, Varese, Ón calitate de      Subsemnaþii:                      sc. 1, et. 10, ap. 40, sectorul 6.
asociat unic al Societ„þii Comerciale RATLY           – Balelti Asher, cet„þean israelian, domiciliat Ón    2. Se modific„ art. 5 din actul constitutiv al
INTERNATIONAL 98 — S.R.L., cu sediul Ón           Israel, Holon, str. Ghivat Hatahmoset nr. 41, asociat   societ„þii Ón sensul c„ se va schimba sediul social din
Bucure∫ti, aleea Poiana Cernei nr. 2, bl. E3, ap. 17,    unic al Societ„þii Comerciale E.E. AUTO ELECTRIC     Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 75-77, bl. 2A, sc. A, et.
sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Baicului nr. 80,  8, ap. 33, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, str. B‚rs„ne∫ti nr.
Comerþului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. J        bloc corp C37, parter, sectorul 2, Ónmatriculat„ la    6, bl. 154, sc. 1, et. 10, ap. 40, sectorul 6.
40/2736/1999, cod fiscal R 11664780, capital social     Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/99/2001,     Œn consecinþ„ art. 5 va avea urm„torul conþinut:
2.000.000 lei, am hot„r‚t urm„toarele:            cod fiscal R 13630199, prin mandatar Marcovitz        îSediul Societ„þii Comerciale CRISTEI ‘98 —
  1. se schimb„ sediul societ„þii din Bucure∫ti,      Israel,                          S.R.L. este Ón Bucure∫ti, str. B‚rs„ne∫ti nr. 6, bl. 154,
aleea Poiana Cernei nr. 2, bl. E3, ap. 17, sectorul 6,     – Tourgeman Eliyahou, cet„þean israelian,       sc. 1, et. 10, ap. 40, sectorul 6.“
Ón Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 1, bl. D15, sc. 3, et.    domiciliat Ón Israel, Holon, str. Haklir Eliezer nr. 7,   3. R„m‚ne Ón vigoare actul constitutiv al
8, ap. 100, sectorul 3.                   n„scut la data de 23.09.1960 Ón Holon, Israel,      societ„þii cu modific„rile ce i s-au adus.
  Celelalte prevederi din statutul societ„þii r„m‚n     identificat cu pa∫aportul nr. 6471765, eliberat de      4. R„m‚ne Ón vigoare art. 4 din actul constitutiv,
neschimbate.                         autorit„þile israeliene la data de 5.09.1995, prin    domeniul principal de activitate fiind comerþul, iar
  Prezentul act face parte integrant„ din statutul     mandatar Gheorghiþ„ Viorel,                activitatea principal„ constituind-o: 5211 – comerþ
societ„þii, urm‚nd a Óndeplini toate formalit„þile       – Efraim Aharon, cet„þean israelian, domiciliat Ón   cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
cerute de lege Ón vederea comunic„rii la organele      Israel, Holon, str. Rabinovici Yehuda nr. 20, n„scut   v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
competente.                         la data de 21.11.1957 Ón Holon, Israel, identificat cu  b„uturi ∫i tutun,
   (66/41.867)                       pa∫aportul nr. 5123676, eliberat de autorit„þile        (70/41.871)
              *                israeliene la data de 28.06.1992, prelungit„                     *
                               valabilitatea la data de 29.05.1997, cu valabilitatea
      Societatea Comercial„               p‚n„ la data de 28.05.2002, prin madatar          Societatea Comercial„ ALLDENT–CABINET
    STOMAGOLD — S.R.L., Bucure∫ti            Gheorghiþ„ Viorel,                    STOMATOLOGIC ROM¬NO–GERMAN — S.R.L.
                                am Óncheiat prezentul act adiþional de                 Bucure∫ti
          ACT ADIÞIONAL               modificare a actului constitutiv al societ„þii dup„
                               cum urmeaz„:                                ACT ADIÞIONAL
la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
                                Art. 1. Se retrage din societate asociatul Balelti
STOMAGOLD — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul                                      la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                               Asher, prin cedarea tuturor p„rþilor sociale pe care
registrului comerþului cu nr. J 40/27331/1993                                       ALLDENT–CABINET STOMATOLOGIC
                               le deþine, respectiv 20 p„rþi sociale, fiecare av‚nd o
  Subsemnata Micu Nicoleta-Emilia, domiciliat„ Ón                                    ROM¬NO–GERMAN — S.R.L. autentificat
                               valoare de 100.000 lei, astfel:
Bucure∫ti, str. Traian nr. 197, bl. 22B, sc. A, et. 2, ap.                               cu nr. 1433 din data de 10.07.2000 la Biroul
                                – lui Tourgeman Eliyahou 10 p„rþi sociale, Ón
6, sectorul 2, asociat„ unic„ a Societ„þii Comerciale                                 notarului public Meltiade Riba din Bucure∫ti,
                               valoare total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 %
STOMAGOLD — S.R.L., prin prezentul act adiþional       din capitalul social;                      bd. Mircea Vod„ nr. 36, sectorul 3
convin urm„toarele:                       – lui Efraim Aharon 10 p„rþi sociale, Ón valoare     Subsemnaþii Calarasu C„lin, cet„þean rom‚n ∫i
  Activitatea principal„ a societ„þii este:         total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din      german, domiciliat Ón Germania, Dortmund,
  8513 – activit„þi de asistenþ„ stomatologic„.       capitalul social.                     Wordefeld nr. 2, ∫i Calarasu Christiana, cet„þean
  Reduc obiectul de activitate al societ„þii cu        Art. 2. Se coopteaz„ Ón societate, Ón calitate de   rom‚n ∫i german, domiciliat„ Ón Germania,
urm„toarele activit„þi:                   asociat Tourgeman Eliyahou, prin preluarea de la     Dortmund, Wordefeld nr. 2, Ón calitate de asociaþi ai
  8512 – activit„þi de asistenþ„ medical„          Balelti Asher a unui num„r de 10 p„rþi sociale, Ón    Societ„þii Comerciale ALLDENT–CABINET
ambulatorie;                         valoare total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 %    STOMATOLOGIC ROM¬NO–GERMAN — S.R.L., cu
  5146 – comerþ cu ridicata cu produse           din capitalul social.                   sediul Ón Bucure∫ti, str. Emanoil Porumbaru nr. 58,
farmaceutice;                          Art. 3. Se coopteaz„ Ón societate, Ón calitate de   sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  8514 – alte activit„þi referitoare la s„n„tatea      asociat, Efraim Aharon, prin preluarea de la Balelti   Comerþului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. J
uman„;                            Asher a unui num„r de 10 p„rþi sociale, Ón valoare    40/6603/17.07.2000, cod fiscal R 13200400, eliberat
  5250 - comerþ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie      total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din      la data de 17.07.2000 de Ministerul Finanþelor,
v‚ndute prin magazine;                    capitalul social.                     conform hot„r‚rii adun„rii generale a asociaþilor
  7484 – alte activit„þi de servicii prestate Ón        Art. 4. Ca urmare a cesiunii, asociaþii societ„þii,  din data de 28.02.2001, am decis modificarea
principal Óntreprinderilor;                 aportul fiec„rui asociat la capitalul social,       actului constitutiv al Societ„þii Comerciale
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 828/25.IV.2001                  13
ALLDENT–CABINET          STOMATOLOGIC        dat„ la care m„ retrag din societate ∫i din funcþia     cu C.I. seria RD nr. 143878 eliberat„ de Secþia 12
ROM¬NO–GERMAN — S.R.L., astfel:               de administrator al societ„þii, iar dl Delangelo      Poliþie la data de 15.11.2000.
  Se revoc„ din funcþia de administrator dl Moraru     Florin devine asociat unic ∫i administrator al        Restul prevederilor din statutul societ„þii r„m‚ne
Silviu ∫i se nume∫te Ón aceast„ funcþie dna Topciu      Societ„þii Comerciale CAMYDOR PRESTIM — S.R.L.       neschimbat.
M„d„lina-Teodora.                        Eu, cedentul, declar c„ sunt de acord cu cesiunea      (75/41.876)
  Prin urmare, art. 10 alin. 1 din actul constitutiv    f„cut„ ∫i recunosc drepturile ∫i obligaþiile                      *
va avea urm„torul conþinut:                 asociatului unic.
  îSocietatea va fi condus„ ∫i administrat„, cu        Noi, p„rþile, declar„m c„ pe viitor nu vom mai           Societatea Comercial„
depline puteri, de c„tre asociatul Calarasu C„lin ∫i     avea nici o pretenþie unii faþ„ de alþii, consider‚nd      LYCORN COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti
cu atribuþii limitate ∫i stabilite expres prin        c„ s-au stins toate obligaþiile.
hot„r‚rea adun„rii generale a asociaþilor, de c„tre       Toate drepturile ∫i obligaþiile ce decurg din             ACT ADIÞIONAL NR. 1
Topciu M„d„lina-Teodora, cet„þean rom‚n,           contractul ∫i statutul societ„þii Ón baza c„rora a fost
nec„s„torit„ n„scut„ la data de 4.10.1965 Ón         constituit„ Societatea Comercial„ CAMYDOR           la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
Bucure∫ti, fiica lui Alexandru ∫i Elena, domiciliat„     PRESTIM — S.R.L. trec asupra noului asociat unic.           LYCORN COMPANY — S.R.L.,
Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr. 120, bl. 60-62,      Art. 2. Se m„re∫te capitalul social de la 100.000     Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comerþului
sc. 2, ap. 33, sectorul 5, posesoare a C.I. seria R.T.    lei la 2.000.000 lei.                        Bucure∫ti cu nr. J 40/459/2000
nr. 062266, eliberat„ la data de 29.12.1999 de Secþia      Capitalul social va fi de 2.000.000 lei, Ómp„rþit Ón    Subscrisa societate comercial„ cu r„spundere
17 Poliþie.“                         20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare.           limitat„ Societatea Comercial„ LINE UP ESTATES
  Celelalte dispoziþii din actul cosntitutiv r„m‚n       A∫adar, pe viitor, capitalul social va fi deþinut    LIMITED, persoan„ juridic„ cipriot„, cu sediul Ón 15
neschimbate.                         astfel:                           Agiou Pavlou Street, Ledra House, Agios Andreas
  Prezentul act adiþional completeaz„ prevederile       – Delangelo Florin – 20 p„rþi sociale a 100.000 lei   1105 Nicosia, Cipru, Ónmatriculat„ Ón Republica
actului constitutiv ∫i urmeaz„ a se Ónregistra la      fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,        Cipru, Nicosia cu nr. H.E. 106443, reprezentat„ legal
Oficiul registrului comerþului competent ∫i se va      reprezent‚nd capitalul social total.            de dra Savu Silvia, Ómputernicit„ Ón baza rezoluþiei
publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.            Art. 3. Se schimb„ sediul social al societ„þii din    speciale a adun„rii generale a asociaþilor din
  (71/41.872)                       Bucure∫ti, ∫os. C„þelu nr. 42, bl. 2, sc. 5, et. 2, ap.   12.02.2001, Ón calitate de asociat unic al Societ„þii
              *                169, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, str. Dr. Iacob Felix nr.   Comerciale LYCORN COMPANY — S.R.L., a hot„r‚t
                               99, bl. 18, sc. A, ap. 28, sectorul 1.           Óncheierea prezentului act adiþional care are
      Societatea Comercial„                Prezentul act adiþional face parte integrant„ ∫i
  ATLAS GROUP DISTRIBUTION — S.R.L.                                          urm„torul conþinut:
                               modific„ Ón mod corespunz„tor prevederile           1. Schimbarea sediului social al Societ„þii
         Bucure∫ti                  statutului Societ„þii Comerciale CAMYDOR
                                                             Comerciale LYCORN COMPANY — S.R.L. de la
                               PRESTIM — S.R.L..
         ACT ADIÞIONAL                                             adresa din Bucure∫ti, str. Plt. Nedelcu Ion nr. 15, bl.
                                Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
                                                             H 12, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 3, Ón imobilul
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale       neschimbate.
                                                             proprietatea Societ„þii Comerciale LYCORN
  ATLAS GROUP DISTRIBUTION — S.R.L.              Contractul de societate devine caduc.
                                                             COMPANY — S.R.L. de la adresa din Bucure∫ti,
                                Eu, Delangelo Florin, asociat unic, m„ oblig s„
  Subsemnaþii:                                                     intrarea Eliza Zamfirescu Leonida nr. 5 (fost„
                               public prezentul act adiþional Ón Monitorul Oficial
  – Coman Alexandru, cet„þean rom‚n, domiciliat                                    intrarea Nicolae Ionescu), sectorul 1, cod po∫tal
                               al Rom‚niei ∫i s„-l Ónregistrez la Oficiul registrului
Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 146, bl. 101, sc. 1,                                  71302, Ón baza contractului de v‚nzare-cump„rare
                               comerþului, Ón termenul legal.
et. 9, ap. 26, sectorul 2,                                                autentificat cu nr. 257/3.02.2000 la Biroul notarului
                                 (73/41.874)
  – Ionescu Nicolae, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón                                   public Capalnas Elena, av‚nd num„rul cadastral
Bucure∫ti, Aleea Fizicienilor nr. 4, bl. 37, sc. 1, et. 8,
                                            *
                                                             2487/4.02.2000 ∫i fiind intabulat Ón Cartea funciar„
ap. 51, sectorul 3, ∫i                                                  cu nr. 4651/2000.
                                    Societatea Comercial„
  – Nicolae Liviu-Ionel, cet„þean rom‚n, domiciliat                                    2. Modificarea ∫i completarea cap. V din actul
                                 ANION COMIMPEX TRADING — S.R.L.
Ón Bucure∫ti, aleea Vasile Goldi∫ nr. 4, bl. M42, sc.                                  constitutiv, respectiv art. 15 îAdministrarea
                                       Bucure∫ti
1, ap. 26, sectorul 3,                                                  societ„þii“, astfel:
  Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale                                    Alin. 4, pct. 3: îaprob„ operaþiunile de
                                        ACT ADIÞIONAL
ATLAS GROUP DISTRIBUTION — S.R.L., cu sediul Ón
                                                             cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri“ se va Ónlocui cu:
Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. C, et.    la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale      îpoate Ónstr„ina activele societ„þii numai dup„
7, ap. 119, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul         ANION COMIMPEX TRADING — S.R.L., cu           obþinerea acordului prealabil, scris (scrisoare, fax)
Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti        sediul Ón Bucure∫ti, str. R„scoala 1907 nr. 8,      al asociatului unic sau al reprezentantului legal al
cu nr. J 40/2297/2001, capital social de 2.000.000 lei,      bl. 13, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 2,       asociatului unic“.
num„r de Ónregistrare fiscal„ R 13742966, am         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
hot„r‚t modificarea ∫i completarea prevederilor                                       Alin. 4, pct. 4: îÓncheie ∫i reziliaz„ contracte“ se
                                cu nr. J 40/16807/1992, cod fiscal R 17908
actului constitutiv al societ„þii, dup„ cum urmeaz„:                                   va Ónlocui cu: îefectueaz„ tranzacþii comerciale Ón
                                Asociaþii:                        limita maxim„ a 10.000 $, cele a c„ror valoare
  – se schimb„ sediul social al societ„þii la
                                1. Nae Ion, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón        dep„∫e∫te 10.000 $ urm‚nd a fi Óncheiate numai
urm„toarea adres„: Bucure∫ti, bd. Alexandru Ioan
                               Bucure∫ti, str. Maior Vasile B„cil„ nr. 29, bl. 32, sc.   dup„ obþinerea acordului prealabil, scris (scrisoare,
Cuza nr. 52-54, sectorul 1.
                               1, ap. 21, sectorul 2, legitimat„ cu C.I. seria RD nr.   fax) al asociatului unic sau al reprezentantului legal
  Cererea de Ónmatriculare la Oficiul registrului
                               082892 eliberat„ de Secþia 7 Poliþie la data de       al asociatului unic“.
comerþului se modific„ Ón mod corespunz„tor
                               31.08.1999,                          Alin. 4, pct. 8: îefectueaz„ operaþiuni bancare Ón
prevederilor prezentului act adiþional care va fi
                                2. Nae Ana, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón        numele societ„þii“ se va completa cu: îav‚nd drept
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónscris
                               Bucure∫ti, str. Maior Vasile B„cil„ nr. 29, bl. 32, sc.   de semn„tur„ Ón banc„ p‚n„ la plafonul maxim de
Ón registrul comerþului printr-o cerere de Ónscriere
                               1, ap. 21, sectorul 2, legitimat cu C.I. seria RD nr.    10.000 $, iar pentru sumele ce dep„∫esc acest plafon
de menþiuni.
                               082893 eliberat„ de Secþia 7 Poliþie la data de
   (72/41.873)                                                     urm‚nd a obþine Ón prealabil acordul scris
                               31.08.1999,
              *                                              (scrisoare, fax), al asociatului unic sau al
                                Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de
                                                             reprezentantului legal al asociatului unic“.
     Societatea Comercial„                19.03.2001, aduc urm„toarele modific„ri la
                                                              Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
  CAMYDOR PRESTIM — S.R.L., Bucure∫ti            contractul ∫i statutul societ„þii:
                                                             actul constitutiv al societ„þii, toate celelalte
                                – Se schimb„ sediul societ„þii la urm„toarea
                                                             dispoziþii r„m‚n‚nd neschimbate.
         ACT ADIÞIONAL               adres„: Bucure∫ti, str. Maior Vasile B„cil„ nr. 29, bl.
                                                               (76/41.877)
                               32, sc. 1, ap. 21, sectorul 2.
 la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale        Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n                  *
     CAMYDOR PRESTIM — S.R.L.              neschimbate.
                                                                  Societatea Comercial„
  Œntre:                            (74/41.875)
                                                                 RATCOM A-Z — S.R.L., Bucure∫ti
  – Banu Cornel, cet„þean rom‚n, n„scut la data de                  *
25.12.1954 Ón Caransebe∫, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                    Societatea Comercial„                       ACT ADIÞIONAL
∫os. C‚mpia Libert„þii nr. 42, bl. 2, sc. 5, et. 2, ap.
169, sectorul 3, ∫i                        SCORSEZE PREST — S.R.L., Bucure∫ti           la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
  – Delangelo Florin, cet„þean rom‚n, n„scut la                                    RATCOM A-Z — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
data de 24.04.1951 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón                 ACT ADIÞIONAL               registrului comerþului cu nr. J 40/838/2001,
Bucure∫ti, str. Dr. Iacob Felix nr. 99, bl. 18, sc. A, ap.                                      cod fiscal R 13663790
                                  la statutul Societ„þii Comerciale
28, sectorul 1,
                               SCORSEZE PREST — S.R.L., Ónmatriculat„ la           Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea asociatului unic din
  asociaþi ai Societ„þii Comerciale CAMYDOR
                                  Oficiul registrului comerþului cu          15.03.2001, subsemnatul Atie Yehia, cet„þean
PRESTIM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os.
                                nr. J 40/8594/1995, cod fiscal R 7799496,         libanez, c„s„torit, n„scut Ón anul 1964 Ón Moukaible,
C„þelu nr. 42, bl. 2, sc. 5, et. 2, ap. 169, sectorul 3,
                               cu sediul social Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina       Liban, fiul lui Ahmad ∫i Leila, domiciliat Ón Tripoli,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu
                               nr. 14, bl. 14, sc. A, et. 2, ap. 14, sectorul 2      str. Mitein nr. 200, bl. Muntazah, et. 2, ap. 20, Liban,
nr. J 40/10510/1995, a intervenit prezentul act
adiþional Ón baza procesului-verbal al adun„rii         Œn urma hot„r‚rii asociatului unic, Mursez        identificat cu B.I. nr. 0254126 eliberat de
generale a asociaþilor ∫i a contractului de cesiune     Lucian Nicolae, din data de 15.03.2001, statutul      autorit„þile libaneze Ón luna august 2000, asociat
autentificat cu nr. 1054 la Biroul notarului public     Societ„þii Comerciale SCORSEZE PREST — S.R.L. se      unic al Societ„þii Comerciale RATCOM A-Z — S.R.L.,
Niþ„ Marina Elisabeta din Bucure∫ti, Ón urm„toarele     modific„ astfel:                      prin mandatar Ciobotaru Doru, cet„þean rom‚n,
condiþii:                            1. Se schimb„ sediul social al societ„þii la adresa:   fiul lui Vasile ∫i Nedelia, n„scut la data de
  Art. 1. Subsemnatul, Banu Cornel cedez, iar       Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 2, bl. ALMO I, sc. 1, et.   15.05.1967 Ón Panciu, judeþul Vrancea, domiciliat Ón
Delangelo Florin prime∫te un num„r de 11 p„rþi        3, ap. 10, sectorul 2.                   Bucure∫ti, str. Semenic nr. 2, bl. 20, sc. 3, et. 4, ap.
sociale a 5.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 55.000    2. Se precizeaz„ noile date de identificare ale     60, sectorul 4, legitimat cu C.I. seria RD nr. 158336
lei, reprezent‚nd 55 % din capitalul social total, ∫i    asociatului unic, Mursez Lucian Nicolae, care este     eliberat„ de SEP la data de 16.01.2001, Ón baza
declar c„ am fost desp„gubit integral de c„tre        domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 305, bl.   procurii speciale nr. 1421/17.02.2001 Óntocmit„ de
cesionar, ast„zi, data autentific„rii prezentului act,    14A+B, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3, ∫i se va legitima  notarul public din Tripoli, Liban, tradus„ ∫i
 14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/25.IV.2001
legalizat„ la Biroul notarului public îDoina Dunca“    12.10.2000, av‚nd codul numeric personal               Societatea Comercial„
din Bucure∫ti cu nr. 2651 din 15.03.2001, am        1501213400602, Ón calitate de asociat, deþine 25 %        DONARIS TOURS — S.A., Bucure∫ti
hot„r‚t:                          din capitalul social al societ„þii, respectiv 5 p„rþi
  1. Schimbarea denumirii societ„þii din RATCOM      sociale cu valoarea nominal„ de 100.000 lei, Ón               ACT ADIÞIONAL
A-Z — S.R.L. Ón B.M.S. HAUSGERATE INVEST —         valoare total„ de 500.000 lei.
S.R.L., pentru care s-a eliberat de c„tre Oficiul                                   la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
                               Prezentul Ónscris modific„ Ón mod corespunz„tor
Registrului Comerþului Bucure∫ti dovada privind                                      DONARIS TOURS — S.A., autentificate
                              clauzele actelor constitutive ale societ„þii ∫i face
disponibilitatea firmei nr. 33691 din 14.03.2001.                                         cu nr. 799/11.02.1998
                              parte integrant„ din acestea, urm‚nd a fi menþionat
  2. Schimbarea sediului societ„þii din imobilul                                    Art. 1. Ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a
                              Ón Registrul comerþului ∫i publicat Ón Monitorul
situat Ón Bucure∫ti, str. Sf. Vineri nr. 25, bl. 105 C,                                acþionarilor Societ„þii Comerciale DONARIS TOURS
                              Oficial.
sc. C, et. 4, ap. 68, sectorul 3, Ón spaþiul comercial
                               Celelalte prevederi statutare r„m‚n valabile, cu    — S.A., Óntrunit„ Ón ∫edinþ„ extraordinar„ la data de
situat Ón Bucure∫ti, str. Sf. Vineri nr. 21A, parter,
                              toate modific„rile la zi.                 13.11.2000, Ón prezenþa acþionarilor reprezent‚nd
sectorul 3.
                                (79/41.880)                      61 % din capitalul social total, legal constituit„ la a
  3. Radierea punctului de lucru declarat Ón spaþiul
comercial situat Ón Bucure∫ti, str. Sf. Vineri nr. 21A,                *                doua convocare, Ón temeiul prerogativelor conferite
parter, sectorul 3.                                                  de prevederile art. 3, teza a doua, ∫i ale art. 28 din
  Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv r„m‚n         Societatea Comercial„             statutul societ„þii, prin Ómputernicitul Gliga Iulian,
valabile.                             S.C.I.C. MURSTAI CONSTRUCÞII            prevederile contractului de societate ∫i ale
  (77/41.878)                       ™I INSTALAÞII IMPORT EXPORT — S.R.L.           statutului se modific„ dup„ cum urmeaz„:
              *                         Bucure∫ti                  La art. 3 din statut se adaug„ un nou alineat, care
                                                           va avea urm„torul conþinut:
      Societatea Comercial„                       ACT ADIÞIONAL                î(3) Societatea are un punct de lucru – f„r„
  ICAR CONSULTING — S.R.L., Bucure∫ti                                        personalitate juridic„ – al c„rui sediu este Ón
                              la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
                                                           R‚mnicu V‚lcea, Str. Carol I nr. 1, et. 1, camera 15,
         ACT ADIÞIONAL                  S.C.I.C. MURSTAI CONSTRUCÞII ™I
                                INSTALAÞII IMPORT EXPORT — S.R.L.           judeþul V‚lcea, conform contractului de Ónchiriere
  la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale                                   nr. 504/23.01.2001.“
   ICAR CONSULTING — S.R.L., cu sediul Ón          Œn baza certificatului de mo∫tenitor nr. 41/2001
                                                             Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de
     Bucure∫ti, Bd. Carol I nr. 31-33,        dat Ón dosar nr. 43/2001 de biroul notarului public
                                                           societate ∫i ale statutului societ„þii r„m‚n
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului      Sarbu Floarea din Bucure∫ti, aleea Poiana Mare nr.
                                                           neschimbate.
  cu nr. J 40/593/2001, cod fiscal R 13653613       2, sectorul 6, a intervenit prezentul act adiþional la
                                                             (81/41.882)
  Subsemnaþii:                      contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale S.C.I.C.
                              MURSTAI CONSTRUCÞII ™I INSTALAÞII IMPORT                   ACT ADIÞIONAL
  – Tomescu Dana-Rodica, cet„þean rom‚n,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 133, ap.    EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Lunca    la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
7, sectorul 2, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr.     Siretului nr. 8, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                              DONARIS TOURS — S.A., autentificate
906729/8.03.1996 eliberat de Secþia 8 Poliþie,       registrului comerþului cu nr. J 40/11489/1992, act
                                                                  cu nr. 799/11.02.1998
  – Marian Marius-Dorin, cet„þean rom‚n,         prin care se modific„ urm„toarele:
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr. 3,     1. Societatea are ca asociaþi pe:             Art. 1. Ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a
bl. A1, sc. 1, et. 3, ap. 23, sectorul 1, identificat cu    – Staicu Ion, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Lunca   acþionarilor Societ„þii Comerciale DONARIS TOURS
C.I. seria DP nr. 000061/16.09.1998 eliberat„ de      Siretului nr. 8, bl. M 45 A, sc. A, et. 8, ap. 36,     — S.A., Óntrunit„ Ón ∫edinþ„ extraordinar„ la data de
I.G.P. – D.E.P.,                      sectorul 6,                        13.11.2000, Ón prezenþa acþionarilor reprezent‚nd
  – Harnagea Catalin Constantin, cet„þean rom‚n,       – Muraru Silviu-Florin, domiciliat Ón Bucure∫ti,    61 % din capitalul social total, legal constituit„ la a
domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Carol I nr. 51, et. 3, ap.  str. Valea Arge∫ului nr. 2 A, bl. 523, sc. 2, et. 8, ap.  doua convocare, Ón temeiul prerogativelor conferite
16, sectorul 2, identificat cu B.I. seria G.V. nr.                                  de prevederile art. 3, teza a doua ∫i ale art. 28 din
                              77, sectorul 6, n„scut la data de 8.04.1978 Ón
048388/20.05.1996 eliberat de D.G.P.M.B. – S.E.P.,                                  statutul societ„þii, prin Ómputernicitul Gliga Iulian,
                              Bucure∫ti, cet„þean rom‚n, din p„rinþii Viorel ∫i
  Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale                                 prevederile contractului de societate ∫i ale
                              V‚rvara, nec„s„torit, cod numeric personal
ICAR CONSULTING — S.R.L., reprezentaþi prin Radu
                              1780408464542, legitimat cu B.I. seria G.D. nr.      statutului se modific„ dup„ cum urmeaz„:
Andreea, identificat„ cu B.I. seria G.V. nr.
                              0012556/22.06.1992 eliberat de Secþia 11 Poliþie,       La art. 3 din statut se adaug„ un nou alineat, care
888268/17.12.1996 eliberat de Secþia 18 Poliþie,
Ómputernicit„ Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a      – Muraru Viorel-Ioan, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.  va avea urm„torul conþinut:
asociaþilor din data de 13.03.2001, am hot„r‚t:      Valea Arge∫ului nr. 2 A, bl. 523, sc. 2, et. 8, ap. 77,    î(3) Societatea are un punct de lucru – f„r„
  Menþionarea complet„rii obiectului de activitate    sectorul 6, n„scut la data de 11.10.1975 Ón        personalitate juridic„ – al c„rui sediu este Ón
al societ„þii cu urm„toarele activit„þi:          Bucure∫ti, cet„þean rom‚n, din p„rinþii Viorel ∫i     Slatina, str. Alexandru Ioan Cuza, bl. AG16, sc. A,
  Cod CAEN 7220 – realizare de produse software;     V‚rvara, nec„s„torit, cod numeric personal         judeþul Olt, conform contractului de Ónchiriere din
  Cod CAEN 7012 – tranzacþii imobiliare.         1751011463012, legitimat cu C.I. seria RX nr.       data de 12.01.2001.“
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     137884/6.08.1999 eliberat„ de Secþia 22 Poliþie,       Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de
societ„þii r„m‚n neschimbate.                 – Muraru V‚rvara, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.    societate ∫i ale statutului societ„þii r„m‚n
  Prezentul act adiþional va fi publicat Ón       Valea Arge∫ului nr. 2 A, bl. 523, sc. 2, et. 8, ap. 77,  neschimbate.
Monitorul Oficial ∫i va fi prezentat la Oficiul      sectorul 6, n„scut„ la data de 27.02.1953 Ón comuna      (82/41.882)
registrului comerþului pentru a fi Ónscris Ón
                              R„d„uþi, judeþul Boto∫ani, cet„þean rom‚n, din                    *
Registrul de menþiuni.
                              p„rinþii Mihai ∫i Elena, nec„s„torit„, cod numeric
   (78/41.879)
                              personal 2530227400276, legitimat„ cu B.I. seria           Societatea Comercial„
              *
                              G.R. nr. 964519/9.05.1995 eliberat de Secþia 22         NASIR 2012 COM — S.R.L., Bucure∫ti
      Societatea Comercial„              Poliþie.
    CASOL METAL — S.R.L., Bucure∫ti             2. Capitalul social al societ„þii r„m‚ne                 ACT ADIÞIONAL
                              neschimbat, respectiv 2.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 20
                                                            la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
         ACT ADIÞIONAL              p„rþi sociale, o parte social„ = 100.000 lei, aport Ón
                                                             NASIR 2012 COM — S.R.L., cu sediul Ón
                              numerar, ∫i este structurat astfel:
la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale                                    Bucure∫ti, str. Grigore Moisil nr. 5, bl. 7 bis,
                                – Staicu Ion deþine un aport de 1.000.000 lei,
   CASOL METAL — S.R.L., cu sediul Ón                                           sc. B, et. 3, ap. 86, Ónregistrat„ Ón
                              Ómp„rþit Ón 10 p„rþi sociale, o parte social„ = 100.000
 Bucure∫ti, Str. Preciziei nr. 3, Ónregistrat„ Ón                                   Registrul comerþului cu nr. J 40/6161/1997,
                              lei, respectiv 50 % din capitalul social;
 Registrul comerþului cu nr. J 40/276/2001                                             cod fiscal R 9626343
                                – Muraru Silviu-Florin deþine un aport de
  Ca urmare a contractului de cesiune autentificat    400.000 lei, Ómp„rþit Ón 4 p„rþi sociale, o parte       Subsemnaþii:
cu nr. 442/6.03.2001 la Biroul notarului public      social„ = 100.000 lei, respectiv 20 % din capitalul      – Masbah Jlilati, cet„þean sirian, n„scut Ón anul
Manciu Paraschiva ∫i asociaþii din Bucure∫ti,       social;                          1972 Ón Siria, fiul lui Ahmad ∫i Malak, nec„s„torit,
contract prin care dna Dobra Georgeta a cedat Ón        – Muraru Viorel-Ioan deþine un aport de 400.000    legitimat cu pa∫aportul seria RS/88 nr. 2512262
Óntregime p„rþile sociale deþinute Ón cadrul        lei, Ómp„rþit Ón 4 p„rþi sociale, o parte social„ =    eliberat la data de 19.03.1995 de autorit„þile siriene,
societ„þii menþionate mai sus, reprezent‚nd 50 %                                   domiciliat Ón Siria, Alep nr. 72-90, cu re∫edinþa Ón
                              100.000 lei, respectiv 20 % din capitalul social;
din capitalul social, respectiv 10 p„rþi sociale cu                                  Rom‚nia, Constanþa, str. Ion Borcea nr. 48, ∫i
                                – Muraru V‚rvara deþine un aport de 200.000 lei,
valoarea nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„                                   – Hussein Chama, cet„þean sirian, n„scut la data
                              Ómp„rþit Ón 2 p„rþi sociale, o parte social„ = 100.000
de 1.000.000 lei, retr„g‚ndu-se pe aceast„ cale din                                  de 7.06.1979, domiciliat Ón Siria, Alep nr. 72-33,
                              lei, respectiv 10 % din capitalul social.
societate, structura capitalului social Ón urma
                                3. Se revoc„ din funcþia de administrator Muraru    nec„s„torit, legitimat cu pa∫aportul seria RS/88 nr.
cesiunii se prezint„ astfel:
                              Viorel ∫i se nume∫te Muraru Silviu-Florin.         2779323 eliberat de Ambasada Siriei din Bucure∫ti
  – Dragnea Maria Elena, cet„þean rom‚n,
                                4. Se abrog„ conþinutul art. 19 din statutul      la data de 13.07.1998,
domiciliat„ Ón comuna Mogo∫oaia, str. Constantin
                              societ„þii Ón totalitatea sa ∫i va avea un nou        Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale
Br‚ncoveanu nr. 1 bis, judeþul Ilfov, identificat„ cu
                              conþinut: îSocietatea se va dizolva prin decizia      NASIR 2012 COM — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
C.I. seria DP nr. 049028 eliberat„ de IGP – DEP la
data de 12.10.2000, av‚nd codul numeric personal      asociaþilor Ón caz de faliment ∫i mic∫orarea         Schimbarea denumirii firmei din Societatea
2570625400294, Ón calitate de asociat, deþine 75 %     capitalului social sub limita legii, dac„ asociaþii nu   Comercial„ NASIR 2012 COM — S.R.L. Ón Societatea
din capitalul social al societ„þii, respectiv 15 p„rþi   decid completarea lui“.                  Comercial„ ULTRAL GRUP — S.R.L.
sociale cu valoarea nominal„ de 100.000 lei, Ón        Celelalte prevederi din statut ∫i contract r„m‚n     Restul articolelor din contractul ∫i statutul
valoare total„ de 1.500.000 lei;              neschimbate.                        societ„þii r„m‚ne neschimbat.
  – Dragnea Ion, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón        D„m prezentul act adiþional spre a fi depus la      Prezentul act urmeaz„ a fi depus la Oficiul
comuna Mogo∫oaia, str. Constantin Br‚ncoveanu       Oficiul registrului comerþului.              Registrului Comerþului Bucure∫ti.
nr. 1 bis, judeþul Ilfov, identificat cu C.I. seria DP     (80/41.881)                        (83/41.883)
nr. 049029 eliberat„ de IGP – DEP la data de                     *                             *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,   Nr. 828/25.IV.2001                    15
      Societatea Comercial„              irakiene, valabil p‚n„ la data de 19.12.2002, asociat       1584 – fabricare de cacao, ciocolat„ ∫i de produse
   EIDOS CONSULT — S.R.L., Bucure∫ti           unic al Societ„þii Comerciale RO-MET PROD EXIM         zaharoase.
                              — S.R.L., Ón conformitate cu prevederile Legii nr.        511 Activit„þi intermediare de comerþ cu ridicata
         ACT ADIÞIONAL               31/1990, republicat„ Ón 1998, am decis urm„toarele        5118 – comerþ intermediar specializat Ón
                              modific„ri la actul constitutiv al societ„þii, astfel:     v‚nzarea produselor cu caracter specific,
     la statutul Societ„þii Comerciale          Art. 1. Se schimb„ sediul societ„þii din Bucure∫ti,
       EIDOS CONSULT — S.R.L.                                            neclasificate Ón alt„ parte;
                              str. Fabrica de Gheaþ„ nr. 19, bl. 96, sc. A, et. 4, ap.     5117 – servicii de intermedieri Ón comerþul cu
  Subsemnatul Khalid J. Flaih, cet„þean irakian,     30, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, bd. Banu Manta nr. 18,
domiciliat Ón Bagdad, str. Hitin nr. 117, Irak, n„scut                                   ridicata cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                              bl. 28, sc. C, ap. 184, sectorul 1.                5117.11 – servicii de intermedieri Ón comerþul cu
Ón Bagdad la data de 1.07.1973, f„r„ antecedente
                                Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n       ridicata cu produse alimentare ∫i b„uturi;
penale, nec„s„torit, din tat„l Jawda ∫i mama Nuha,
                              neschimbate.                           513 Comerþul cu ridicata cu produse alimentare,
care se identific„ cu pa∫aportul seria N nr. 369609
eliberat la data de 4.07.2000 de autorit„þile irakiene,     (86/41.886)                        b„uturi ∫i tutun
asociat unic al Societ„þii Comerciale EIDOS                      *                   5137 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
CONSULT — S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti, str.                                   cu produse zaharoase;
Frunte Lat„ nr. 1, bl. P6, ap. 2, sectorul 5,             Societatea Comercial„
                                                               5138 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comerþului al         TRANSCOLECTA — S.A., Bucure∫ti
                                                              condimente;
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/30196/1992, din                                      5139 – alte tipuri de comerþ cu ridicata cu
data de 4.12.1992, cod fiscal R 3618880, Ón urma                 ACT ADIÞIONAL
                                                              produse alimentare;
contractului de cesiune de p„rþi sociale, aduc
                                  la statutul Societ„þii Comerciale             5224 – v‚nz„ri cu am„nuntul, Ón magazine
urm„toarele modific„ri la actele constitutive ale
societ„þii:                          TRANSCOLECTA — S.A., Ónmatriculat„ la            specializate, de p‚ine, produse de patiserie ∫i
  1. Panait G. Cristian se retrage din societate,     Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului         zaharoase;
cesion‚nd tot capitalul social deþinut, de 2.000.000      Bucure∫ti cu nr. J 40/66/1991, cod fiscal           5224.12 – v‚nz„ri cu am„nuntul, Ón magazine
lei, divizat Ón 20 p„rþi sociale a c‚te 100.000 lei, dlui    R 333005, aprobat Ón baza Hot„r‚rii            specializate, de produse zaharoase ∫i de cofet„rie.
Khalid J. Flaih, care devine asociat unic al societ„þii,  Guvernului nr. 1224/1990 ∫i publicat Ón anexa           Art. 2. Se modific„ Ón mod corespunz„tor
cu drepturile ∫i obligaþiile care rezult„ din aceast„    2 la Hot„r‚rea Guvernului, societate cu sediul         schimb„rii tipului de societate (din majoritar„ cu
calitate.                          Ón Bucure∫ti, Str. Labirint nr. 65-67, sectorul 3       capital de stat Ón privat autohton„) art. 21 Cap. VII
  2. Khalid J. Flaih preia cele 20 p„rþi sociale a c‚te                                 – îGestiunea societ„þii“, Ón sensul c„ se renunþ„ la
                                Acþionarii Societ„þii Comerciale TRANSCOLECTA
100.000 lei, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, de la                                   alin. 2 din art. 21, cenzorii nemaifiind
                              — S.A. au hot„r‚t, Ón ∫edinþa adun„rii generale a
Panait G. Cristian, achit‚nd contravaloarea lor azi,                                    reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor. Se
data autentific„rii, prelu‚nd astfel toate drepturile,   acþionarilor din 3.02.2001:
                                Art. 1. Modificarea Cap. I art. 6 la obiectul de      reitereaz„ litera îd“ alin. 4 din cuprinsul art. 21, Ón
obligaþiile ∫i datoriile conferite de acestea,
cunosc‚nd situaþia economico-financiar„ a societ„þii,    activitate al societ„þii, ce se va completa ∫i preciza     sensul c„ se modific„ atribuþiile ∫i se supune
c‚t ∫i pasivul ∫i activul acesteia, cu care este de     cu:                              regimului general al cenzorilor (secþiunea a IV-a art.
acord. Œn urma cesiunii, aportul la capitalul social ∫i    158 Fabricarea altor produse alimentare           154 ∫i urm„toarele din Legea nr. 31/1990,
participarea la beneficii ∫i pierderi va fi urm„toarea:    1581 – produse de panificaþie ∫i patiserie;         republicat„ cu modific„ri).
dl Khalid J. Flaih: 20 p„rþi sociale a c‚te 100.000 lei,    1582 – fabricare de biscuiþi, pi∫coturi ∫i de alte       (87/41.888)
Ón valoare total„ de 2.000.000 lei – 100 %.         produse similare;                                     *
  3. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti, str.
Frunte Lat„ nr. 1, bl. P 6, ap. 2, sectorul 5, Ón           Societatea Comercial„                Bucure∫ti la data de 2.09.1994, cod numeric
Bucure∫ti, str. M. Sebastian nr. 136, bl. V 91, sc. II,       COMPACT STIL — S.A., Bucure∫ti             personal 1800825430041,
et. 3, ap. 41, sectorul 5.                                                  av‚nd Ón vedere prevederile hot„r‚rii adun„rii
  4. Se revoc„ din funcþia de administrator Panait               ACT ADIÞIONAL               generale a acþionarilor nr. 21 a Societ„þii
G. Cristian ∫i va fi numit Ón aceast„ funcþie, cu                                     Comerciale COMPACT STIL — S.A., precum ∫i ale
puteri depline, Khalid J. Flaih.              la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale        contractului de cesiune de p„rþi sociale, ambele din
  5. Se declar„ obiectul principal de activitate:     COMPACT STIL — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,          19.03.2001, Ón unanimitate hot„r‚m:
intermedieri Ón comerþul cu produse diverse – cod       ™os. Giurgiului nr. 122, bl. 5, sc. 3, parter,         1. Marinescu Petre cesioneaz„ integral cele 190
CAEN 5119.                          ap. 66, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul         p„rþi sociale pe care le deþine, fiecare Ón valoare de
  6. Se desfiinþeaz„ punctul de lucru al societ„þii
                                Registrului Comerþului al Municipiului           100.000 lei, Ón valoare total„ de 19.000.000 lei ∫i se
situat Ón Bucure∫ti, Bd. Timi∫oara nr. 90, sectorul 6.
   (84/41.884)                          Bucure∫ti cu nr. J 40/15352/1991,            retrage din societate ∫i din funcþia de
              *                      cod fiscal R 380694/1992              administrator, primindu-∫i Ón totalitate drepturile
                                Subsemnaþii Cozlovschi Mircea, cet„þean rom‚n,       cuvenite.
       Societatea Comercial„                                              2. Cesiunea este preluat„ de Cozlovschi Mircea,
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Chitarei nr. 19, sectorul
      ADVANCE INTERNATIONAL                                              Cozlovschi Mihaela ∫i Cozlovschi Valentin, asociat
                              3, Cozlovschi Mihaela, cet„þean rom‚n, domiciliat„
     COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti                                           nou, care achit„ contravaloarea lor, respectiv
                              Ón Bucure∫ti, Str. Chitarei nr. 19, sectorul 3,
                                                              7.600.000 lei, reprezent‚nd 76 p„rþi sociale, de
          HOT√R¬REA                Marinescu Petre, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón         fiecare, pentru Cozlovschi Mircea ∫i Cozlovschi
                              Bucure∫ti, str. Gura Ialomiþei nr. 14, bl. PC10, et. 2,    Mihaela, iar diferenþa de 3.800.000 lei,
  adun„rii generale a asociaþilor Societ„þii       ap. 16, sectorul 3, Cozlovschi Valentin, cet„þean
   Comerciale ADVANCE INTERNATIONAL                                           reprezent‚nd 38 p„rþi sociale, de Cozlovschi
                              rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Chitarei nr. 19,     Valentin.
  COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
str. Dr. Ernest Djuvara nr. 18, et. 3, sectorul 6,     sectorul 3, n„scut la data de 25.08.1980 Ón            3. Ca urmare a cesiunii, aportul social Ón
        din data de 20.03.2001           Bucure∫ti, nec„s„torit, student, legitimat cu B.I.       numerar, num„rul de p„rþi sociale ∫i ponderea la
  Subsemnaþii Pohu∫ Dumitru, cet„þean rom‚n,        seria G.N. nr. 798823 eliberat de Secþia 11 Poliþie      capitalul social pentru asociaþi este:
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Cronicarilor nr. 8,
sectorul 1, ∫i M. Kheir Hanafi, cet„þean sirian,                              P„rþi             P„rþi    Capital    P„rþi
                                 Asociaþi         Capital             Cesiune                      %
domiciliat Ón Siria, Manbj, asociaþi ai Societ„þii                            sociale            sociale  dup„ cesiune  sociale
Comerciale ADVANCE INTERNATIONAL COMPANY          Marinescu    Petre    19.000.000     19         –     –        –     –    –
— S.R.L., azi, 20.03.2001, ne-am Óntrunit Ón adunarea    Cozlovschi   Mircea   15.200.000    152     7.600.000     76    22.800.000    228    60
general„ la sediul societ„þii ∫i, de comun acord, am    Cozlovschi   Mihaela   3.800.000     38     7.600.000     76    11.400.000    114    30
hot„r‚t urm„toarele:                    Cozlovschi   Valentin       –     –     3.800.000     38    3.800.000     38    10
  – Œnfiinþarea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
Piaþa Obor, Óntr-un spaþiu Ón suprafaþ„ de 37,74 m2,    Total           38.000.000   380   19.000.000    190    38.000.000    380   100
Zona 1, Poziþia 26, spaþiu folosit pentru activitatea     4. Se schimb„ sediul punctului de lucru din Bucure∫ti, Str. Chitarei nr. 19, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, Str.
de comercializare produse agro-alimentare.         Chitarei nr. 17, sectorul 3.
  Œn baza prezentei hot„r‚ri, urmeaz„ a se proceda      Dup„ autentificare, actul adiþional va fi Ónregistrat la Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului
la Óntocmirea ∫i autentificarea actului adiþional la    Bucure∫ti ∫i publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
actul constitutiv al Societ„þii Comerciale ADVANCE       (88/41.887)
INTERNATIONAL COMPANY — S.R.L., dup„ care                                       *
vom efectua cuvenitele menþiuni la organele
competente s„ opereze modific„rile intervenite.           Societatea Comercial„                  – Galan Angelica, c„s„torit„, domiciliat„ Ón
  Tehnoredactat azi, 20.03.2001.               FRACTAL PARADOX — S.R.L., Bucure∫ti             Bac„u, str. Martir Horia nr. 8, sc. A, ap. 6, judeþul
  (85/41.885)                                                      Bac„u, fiica lui Flore ∫i Ana, n„scut„ la data de
              *                           ACT ADIÞIONAL               13.05.1964 Ón comuna Ciudanoviþa, judeþul Cara∫-
     Societatea Comercial„                la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale        Severin, identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 658850
  RO-MET PROD EXIM — S.R.L., Bucure∫ti            FRACTAL PARADOX — S.R.L., cu sediul Ón           eliberat la data de 3.10.1997 de Poliþia municipiului
                                Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 55, bl. R5,          Bac„u, cod numeric personal 2640513040081,
         ACT ADIÞIONAL               sc. B, et. 10, ap. 86, sectorul 6, Ónmatriculat„         Ón calitate de asociate ale Societ„þii Comerciale
                                  la Oficiul registrului comerþului           FRACTAL PARADOX — S.R.L., am hot„r‚t
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale              cu nr. J 40/10696/2000
 RO-MET PROD EXIM — S.R.L., cu sediul Ón                                         urm„toarele modific„ri Ón actul constitutiv al
 Bucure∫ti, str. Fabrica de Gheaþ„ nr. 19, bl.        Subsemnatele:                        societ„þii menþionate:
    96, sc. A, et. 4, ap. 30, sectorul 2,         – R„ileanu Olivia-Andreea, domiciliat„ Ón           Se modific„ articolul 11 privitor la conducerea ∫i
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului       Bucure∫ti, str. Pa∫cani nr. 3, bl. D6, sc. 5, et. 4, ap.
                                                              administrarea societ„þii, astfel:
            cu nr.               49, sectorul 6, fiica lui Victor ∫i Alexandra, n„scut„
                                                               Conducerea ∫i administrarea societ„þii se va face
   J 40/8694/1999, cod fiscal R 12332127,         la data de 12.01.1970 Ón Bucure∫ti, identificat„ cu
      capital social 25.000.000 lei          B.I. seria B.X. nr. 413209 eliberat la data de         de c„tre dna R„ileanu Olivia-Andreea, ca asociat al
  Subsemnatul Madlol A. Moshrf, cet„þean irakian,     24.02.1984 de Circa 21 Miliþie ∫i aplicat foto 2 la      acesteia ∫i Ón calitate de administrator.
domiciliat Ón Irak, Al Anbar, legitimat cu pa∫aportul    data de 28.10.1994 de Secþia 22 Poliþie, cod numeric       Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
seria N nr. 00153962 eliberat de autorit„þile        personal 2700112463043, ∫i                   actul constitutiv.
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 828/25.IV.2001
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv    – Constantinescu Cristian, domiciliat Ón        Ón natur„ fiind de 751.395 lei, reprezent‚nd
ce nu contravin prevederilor prezentului act      Bucure∫ti, str. Naum RÓmniceanu nr. 16, sectorul 1,    0,0025 % din capitalul social total;
adiþional r„m‚n neschimbate.              Ón nume propriu ∫i pentru ceilalþi acþionari.         – Constantinescu Cristian deþine un num„r de
  (89/41.889)                       Œn baza hot„r‚rii nr. 5 din 6.12.2000 a adun„rii    588 acþiuni, numerotate de la 37.795 la 38.382
             *               generale extraordinare prin care s-a hot„r‚t        inclusiv, cu o valoare total„ de 543.900.000 lei, din
                            cesionarea de acþiuni de c„tre acþionarii Muresan     care 537.174.000 lei aport Ón natur„, reprezent‚nd
     Societatea Comercial„             Gavril, Cucos Ileana, Iancu Bratosin Constantin ∫i     1,47 % din capitalul social total;
   BAILONG IMPORT-EXPORT — S.R.L.           Constantinescu Cristian c„tre VESANIO TRADING         – Cuco∫ Ileana deþine un num„r de 588 acþiuni,
        Bucure∫ti                LIMITED, revocarea membrilor consiliului de        numerotate de la 38.383 la 38.970 inclusiv, cu o
                            administraþie ∫i numirea noilor membri ai         valoare total„ de 543.900.000 lei, din care
         ACT ADIÞIONAL             consiliului de administraþie, revocarea ∫i numirea
                                                          537.174.000 lei aport Ón natur„, reprezent‚nd 1,47 %
                            noului cenzor, definirea obiectului de activitate ∫i
    la statutul Societ„þii Comerciale                                     din capitalul social total;
                            s-a adoptat noul act constitutiv al societ„þii, p„rþile
BAILONG IMPORT-EXPORT — S.R.L., cu sediul                                       – Mure∫an Gavril deþine un num„r de 588
                            au convenit modificarea actului constitutiv al
  Ón Bucure∫ti, str. Maior Atanasie Ionescu                                    acþiuni, numerotate de la 38.971 la 39.558 inclusiv,
                            societ„þii, dup„ cum urmeaz„:
 nr. 62, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul       1. Prin cesionarea unui num„r de 2.295 acþiuni     cu o valoare total„ de 543.900.000 lei, din care
registrului comerþului cu nr. J 40/26625/1994,     nominative, cu o valoare total„ nominal„ de        537.174.000 lei aport Ón natur„, reprezent‚nd 1,47 %
       cod fiscal R 6718019,           2.122.875.000 lei, de c„tre acþionarii persoane fizice,  din capitalul social total;
      capital social 17.510.000 lei        respectiv Constantinescu Cristian, Mure∫an Gavril       – Iancu Bratosin Constantin deþine un num„r de
  Asociatul unic, Qi Hai Feng, cet„þean chinez,    ∫i Cuco∫ Ileana, care cesioneaz„ c‚te 612 acþiuni     441 acþiuni, numerotate de la 39.559 la 40.000
domiciliat(„) Ón China, Nei Monggol, identificat(„)   fiecare, cu o valoare nominal„ de 566.100.000 lei, ∫i   inclusiv, cu o valoare total„ de 407.925.000 lei, din
cu pa∫aportul nr. 147305002 eliberat de autorit„þile  Iancu Bratosin Constantin, care cesioneaz„ 459       care 402.880.000 lei aport Ón natur„, reprezent‚nd
chineze la data de 20.10.1999, aduce urm„toarele    acþiuni, cu o valoare nominal„ de 424.575.000 lei,     1,1025 % din capitalul social total.
modific„ri la statutul societ„þii:           c„tre acþionarul existent, VESANIO TRADING LTD,        2. Œn urma revoc„rii membrilor consiliului de
  Schimbarea domeniului principal Ón cod CAEN     structura capitalului social ∫i a acþionariatului se    administraþie, componenþa noului consiliu de
252 Producþia articolelor din material plastic ∫i    prezint„ astfel:                      administraþie se prezint„ astfel:
activitatea principal„ cod CAEN 2522 – fabricarea      Capitalul social al societ„þii, subscris ∫i v„rsat,    – Klaus Junker, cet„þean german, n„scut la data
articolelor de ambalaj din material plastic.      este de 37.000.000.000 lei, constituit din         de 4.11.1944 Ón Sassnitz, Germania, domiciliat Ón
  Se extinde obiectul de activitate cu:        31.524.600.000 lei ∫i 3.200.000 $, din care        Rotenhanstrasse 26, 81476 München, Germania,
  5155 – comerþ cu ridicata ∫i import-export cu    3.000.000 $ la cursul de 1.680 lei/1 $ (5.040.000.000   legitimat cu pa∫aportul nr. 9508301963,
produse chimice (cele permise de lege);         lei) ∫i 200.000 $ la cursul de 2.177 lei/1 $        pre∫edintele consiliului de administraþie;
  5165 – comerþ cu ridicata ∫i import-export cu alte  (435.400.000 lei).                      – Hannes Shariputra Chopra, cet„þean german,
ma∫ini utilizate Ón industrie, comerþ ∫i transport;     Aportul Ón numerar la capitalul social este de     n„scut la data de 10.11.1966 Ón Bonn, Germania,
  5170 – comerþ cu ridicata ∫i import-export cu alte  6.944.200.000 lei, iar aportul Ón natur„ este de      domiciliat Ón Giselastrasse 14, 80802 München,
produse, neclasificate Ón alt„ parte.          30.055.800.000 lei.
                                                          Germania, legitimat cu pa∫aportul nr. 9508326638,
  Restul prevederilor din statut r„m‚ne          Capitalul social este privat, str„in ∫i autohton.
                                                          membru;
neschimbat.                       Aportul investitorului str„in la capitalul social este
                                                           – Thorsten Christian Kolmel, cet„þean german,
  (90/41.890)                     de 27.559.450.000 lei, constituit din 22.084.050.000
                                                          n„scut la data de 7.07.1969 Ón Karlsruhe, Germania,
             *               lei ∫i 3.200.000 $, echivalentul a 5.475.400.000 lei,
                            din care 3.000.000 $ la cursul de 1.680 lei/1 $      domiciliat Ón Ungererstrasse 65, 80805 München,
     Societatea Comercial„             (5.040.000.000 lei) ∫i 200.000 $ la cursul de 2.177    Germania, legitimat cu pa∫aportul nr. 9507899128,
   ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI — S.A.          lei/1 $ (435.400.000 lei), aportul Ón natur„ fiind de   membru;
        Bucure∫ti                22.029.486.605 lei.                      – Catalin Vasile Parvu, cet„þean rom‚n, n„scut la
                              Capitalul social este divizat Ón 40.000 acþiuni    data de 1.01.1957 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
         ACT ADIÞIONAL             nominative, valoarea nominal„ a unei acþiuni fiind     Bucure∫ti, str. Panait Cerna nr. 10, bl. M43, ap. 22,
                            de 925.000 lei.                      sectorul 3, legitimat cu B.I. seria G.N. nr. 396306
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale       Aportul acþionarilor la capitalul social ∫i cota de  eliberat de Secþia 6 P.M.B. la data de 29.08.1994,
    ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI — S.A.,         participare la beneficii ∫i pierderi se prezint„ astfel:  membru;
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului       – ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT (ALLIANZ —          – Trapcea Teofana Cristina, cet„þean rom‚n,
cu nr. J 40/15882/1994, cu sediul Ón Bucure∫ti,     S.A.) deþine un num„r de 20.400 acþiuni,          n„scut„ la data de 11.05.1954, domiciliat„ Ón
  str. C„derea Bastiliei nr. 80-84, sectorul 1,    numerotate de la 1 la 20.399 inclusiv, cu o valoare    Bucure∫ti, Str. Doamnei nr. 5, ap. 41, sectorul 3,
 cod fiscal R 6120740, capital social subscris     total„ de 18.870.000.000 lei, constituit din        legitimat„ cu C.I. seria DP nr. 044025 eliberat„ de
     ∫i v„rsat de 37.000.000.000 lei        14.150.600.000 lei ∫i 2.750.000 $, echivalentul a     IGP-DEP la data de 19.07.2000, membru.
  Œncheiat Óntre:                   4.719.400.000 lei, din care 2.550.000 $ la cursul de     3. Numirea ca cenzor al societ„þii a Societ„þii
  – ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT (ALLIANZ —       1.680 lei/1 $ (4.284.000.000 lei) ∫i 200.000 $ la     Comerciale KPMG ROMANIA — S.R.L., Ónmatriculat„
S.A.), persoan„ juridic„ german„, cu sediul Ón     cursul de 2.177 lei/1 $ (435.400.000 lei), aportul Ón   la Oficiul registrului comerþului cu nr. J
Koniginstrasse 28, 80802, München, Germania,      natur„ fiind de 14.150.600.000 lei, reprezent‚nd      40/1829/1995, cod fiscal 2627023, cu sediul Ón
Ónmatriculat„ Ón Registrul comerþului cu nr. B 7158,  51 % din capitalul social total;              Bucure∫ti, Calea ™erban Vod„ nr. 133, sectorul 4, ca
  – Societatea Comercial„ BANCA COMERCIAL√         – VESANIO TRADING LIMITED deþine un num„r
                                                          urmare a revoc„rii Societ„þii Comerciale COOPERS
ION TIRIAC — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.     de 9.394 acþiuni, numerotate de la 20.400 la 29.793
                                                          & LYBRAND ROMANIA.
Doamnei nr. 12, sectorul 3,               inclusiv, cu o valoare total„ de 8.689.450.000 lei, din
  – VESANIO TRADING LIMITED, cu sediul Ón 3.                                     4. Definirea domeniului de activitate: domeniul
                            care 7.933.450.000 lei ∫i 450.000 $, echivalentul a
Themistocles Dervis Street, Nicosia, Cipru,                                    de activitate al societ„þii const„ Ón desf„∫urarea de
                            756.000.000 lei la cursul de 1.680 lei/1 $, aportul Ón
  – TV ROM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.   natur„ fiind de 7.878.886.605 lei, reprezent‚nd      activit„þi Ón domeniul asigur„rilor ∫i Ón domeniul
Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1,          23,485 % din capitalul social total;            fondurilor de pensii (CAEN 660). Obiectul de
  – Muresan Gavril, domiciliat Ón Bucure∫ti,        – Banca Comercial„ Ion Þiriac — S.A. deþine un     activitate principal const„ Ón asigur„ri de
intrarea Odobe∫ti nr. 1, bl. Z2, ap. 8, sectorul 3,   num„r de 8.000 acþiuni, numerotate de la 29.794 la     r„spundere civil„ (cod CAEN 6603).
  – Cucos Ileana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. 1   37.793 inclusiv, cu o valoare total„ de 7.400.000.000     5. Ca urmare a modific„rilor survenite Ón actele
Mai nr. 113, bl. 11, ap. 13, sectorul 1,        lei, aportul Ón natur„ fiind de 6.011.160.000 lei,     constitutive ale societ„þii, va fi redactat ∫i
  – Iancu Bratosin Constantin, domiciliat Ón      reprezent‚nd 20 % din capitalul social total;       autentificat un nou act constitutiv Ón baza
Constanþa, str. Groz„ve∫ti nr. 1 B, bl. E1, ap. 17,     – TV ROM — S.R.L. deþine o acþiune, numerotat„     prezentului act adiþional.
judeþul Constanþa, ∫i                  cu 37.794, cu o valoare total„ de 925.000 lei, aportul     (91/41.891)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

       Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
               ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
       Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
               E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 828/25.IV.2001 conþine 16 pagini.                    Preþul 6.976 lei   ISSN  1220 — 4889