2001_0615 by tradetrek

VIEWS: 37 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 615                                                             Marþi, 27 martie 2001
                        PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI         PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„               Buruian„ Simona, cu acela∫i domiciliu, asociate ale   nr. 2, sc. B, et. 3, ap. 23, judeþul Boto∫ani, asociat
 DALBERA COM — S.R.L., comuna St„nceni           Societ„þii Comerciale ADONIS IMPEX — S.R.L., cu     unic al Societ„þii Comerciale DUPLEX — S.R.L.,
      judeþul Boto∫ani                 sediul Ón Boto∫ani, Str. Prim„verii nr. 35, judeþul   Boto∫ani, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 199 din
                              Boto∫ani, Ónregistrat„ la Oficiul registrului      Legea nr. 31/1990, republicat„ Ón Monitorul Oficial
         ACT ADIÞIONAL               comerþului cu nr. J 07/155/1995, av‚nd codul fiscal   al Rom‚niei nr. 33/1998, am hot„r‚t prin proces-
                              7161403, Ón calitate de cedente, ∫i           verbal, modificarea ∫i completarea statutului
  de modificare a contractului ∫i statutului         — Dreþcanu Mih„iþ„ Narcis, cet„þean rom‚n,      societ„þii, dup„ cum urmeaz„:
 Societ„þii Comerciale DALBERA COM — S.R.L.,        domiciliat Ón satul Cucor„ni, comuna Mihai         • Eu, Ailinc„ Ioan-Corneliu, Ónþeleg s„ primesc Ón
 autentificat la Biroul notarului public Vasile      Eminescu, judeþul Boto∫ani, n„scut la data de      societate pe dna Ailinc„ Dumitriþa, cet„þean rom‚n,
   Drago∫ din Baia Mare cu nr. 4958/1999         4.11.1975, fiul lui Mihail ∫i al Olg„i, Ón calitate de  domiciliat„ Ón Boto∫ani, str. Griviþa nr. 47, bl. Z.12,
  Subsemnaþii, Calistru Costel, cet„þean rom‚n,      cesionar, s-a Óncheiat prezentul contract de cesiune
                                                           ap. 10, judeþul Boto∫ani, n„scut„ la data de
domiciliat Ón Boto∫ani, Str. Teatrului nr. 6, ap. 1,    integral„ a capitalului social al Societ„þii
                                                           26 septembrie 1963, Ón Boto∫ani, fiica lui Vasile ∫i
judeþul Boto∫ani, ∫i;                    Comerciale ADONIS IMPEX — S.R.L., Boto∫ani.
                                                           Paraschiva, c„reia Ói cesionez 416 p„rþi sociale, a
  — Miron Alexa, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón        Noi, Buruian„ Doiniþa ∫i Buruian„ Simona,
                              Ónþelegem s„ ne retragem din societate ∫i s„       100.000 lei fiecare, Ón sum„ total„ de 41.600.000 lei
Boto∫ani, Str. Po∫tei nr. 12, bl. D8, sc. A, ap. 12,                                 ∫i Ónþeleg s„ o numesc ∫i administrator al„turi de
judeþul Boto∫ani, asociaþi ai Societ„þii Comerciale     cesion„m Óntreg capitalul social al acesteia, Ón
                              valoare de 2.000.000 lei, dlui Dreþcanu Mih„iþ„     mine.
DALBERA COM — S.R.L. Ón conformitate cu
                              Narcis. Menþion„m c„ am primit de la cesionar, ca      • Eu, Ailinc„ Dumitriþa, Ónþeleg s„ devin asociat
dispoziþiile art. 197 ∫i 199 din Legea nr. 31/1990,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei        preþ al cesiunii, suma de 2.000.000 lei ast„zi, data   al Societ„þii Comerciale DUPLEX — S.R.L., Boto∫ani,
nr. 33/1998, am hot„r‚t prin procesul-verbal        autentific„rii prezentului contract, nu mai avem     am primit de la Ailinc„ Ioan-Corneliu, cele 416 p„rþi
modificarea ∫i completarea contractului ∫i         nici o leg„tur„ juridic„ cu societatea comercial„ mai  sociale, a 100.000 lei fiecare, Ón sum„ total„ de
statutului societ„þii, dup„ cum urmeaz„:          sus menþionat„ ∫i nu mai putem invoca nici un fel    41.600.000 lei, cunosc conþinutul statutului cu care
  • Eu, Miron Alexa, Ónþeleg s„ m„ retrag din       de pretenþii Ómpotriva cesionarului decurg‚nd din    sunt de acord ∫i m„ oblig s„-l respect.
societate ∫i s„ cesionez cele 2.532 p„rþi sociale Ón    cesiunea capitalului social ce face obiectul        • Se va Óntocmi ulterior contractul de societate.
sum„ total„ de 253.200.000 lei, numitei Macovei       prezentului contract. Societatea nu are nici un fel     • Capitalul social Ón sum„ de 83.200.000 lei este
Liliana, Óntre noi nemaiexist‚nd nici un fel de       de datorii sau obligaþiuni patrimoniale, iar dac„    divizat Ón 832 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare ∫i
pretenþii de natur„ patrimonial„.              ulterior acestea se vor constata, vor r„m‚ne Ón     este deþinut Ón mod egal de c„tre cei doi asociaþi.
  • Eu, Calistru Costel, sunt de acord cu retragerea   sarcina noastr„.                      • Se completeaz„ obiectul de activitate al
din societate a dlui Miron Alexa, ∫tiu c„ acesta        Eu, Dreþcanu Mih„il„ Narcis, preiau de la       societ„þii cu urm„toarele:
cesioneaz„ p„rþile lui sociale Ón sum„ total„ de      cedentele Buruian„ Doiniþa ∫i Buruian„ Simona        5113 – achiziþii ∫i intermedieri Ón comerþul cu
253.200.000 lei numitei Macovei Elena, Óntre noi      cele 20 p„rþi sociale a 100.000 lei partea, Ón valoare  material lemnos ∫i de construcþii;
nemaiexist‚nd nici un fel de pretenþii de natur„      total„ de 2.000.000 lei, am achitat cedentelor, ca
                                                            1561 – fabricarea produselor de mor„rit ∫i
patrimonial„.                        preþ al cesiunii, suma de 2.000.000 lei, Ónþeleg s„
                                                           panificaþie;
  • De asemenea, Ónþeleg s„ primesc Ón societate pe    continui activitatea Societ„þii Comerciale ADONIS
                                                            5224 – comerþ cu am„nuntul cu produse de
doamna Macovei Liliana, cet„þean rom‚n,           IMPEX — S.R.L. ∫i s„ funcþionez ca asociat unic Ón
                              baza actului constitutiv al c„rui conþinut Ól cunosc   panificaþie.
domiciliat Ón comuna St„uceni, judeþul Boto∫ani,
                              ∫i cu care sunt de acord.                  Œn caz de neÓnþelegeri sau divergenþe Ón
n„scut„ la data de 6 februarie 1971, Ón Boto∫ani,
                                De asemenea, eu, Dreþcanu Mih„iþ„ Narcis, ca     activitatea curent„ ∫i administrarea societ„þii, Óntre
fiica lui Gheorghe ∫i Maria.
  • Eu, Macovei Maria, Ónþeleg s„ devin asociat al    efect al dob‚ndirii de c„tre mine a p„rþilor sociale   cei doi asociaþi, dreptul de decizie aparþine Ón
Societ„þii Comerciale DALBERA COM — S.R.L., am       ce formeaz„ capitalul social al societ„þii menþionate  exclusivitate asociatei Ailinc„ Dimitriþa.
primit de la domnul Miron Alexa, p„rþile lui sociale    mai sus, am hot„r‚t modificarea ∫i completarea       • Ni s-au f„cut cunoscute dispoziþiile din Legea
Ón sum„ total„ de 253.200.000 lei, cunosc conþinutul    actului constitutiv Ón felul urm„tor:          registrului comerþului privind obligativitatea
contractului ∫i statutului cu care sunt de acord ∫i      Schimb sediul societ„þii din Boto∫ani,        efectu„rii menþiunii Ón termen de 15 zile de la
m„ oblig s„ le respect.                   Str. Prim„verii nr. 35, judeþul Boto∫ani, Ón satul    Óncheierea actului, iar taxele au fost suportate de
  • Capitalul social Ón sum„ de 506.400.000 lei este   Cucor„ni, comuna Mihai Eminescu, judeþul         societate.
divizat Ón 5.064 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare ∫i   Boto∫ani.                          (3/240.745)
este deþinut Ón mod egal de c„tre cei doi asociaþi.      Administrarea societ„þii se va face de c„tre                  *
  • Celelalte dispoziþii ale statutului ∫i contractului  asociatul unic.
r„m‚n neschimbate.                       Restul prevederilor statutului r„m‚ne             Societatea Comercial„
  • Ni s-au f„cut cunoscute dispoziþiile din Legea    neschimbat.                         BORSCHI-BORSAN & COMPANY — S.N.C.
registrului comerþului privind obligativitatea         Mi s-au f„cut cunoscute dispoziþiile Legii          Dorohoi, judeþul Boto∫ani
efectu„rii menþiunii Ón termen de 15 zile de la       nr. 26/1990 privind registrul comerþului ∫i ∫tiu c„
Óncheierea actului, iar taxele au fost suportate de     am obligaþia efectu„rii menþiunii v‚nz„rii Ón
                                                                 ACT DE MODIFICARE
societate.                         termen de 15 zile de la autentificare.
                                (2/240.744)                           CU CESIUNE DE CAPITAL
   (1/240.743)
              *                             *                   la contractul Societ„þii Comerciale
                                                             BORSCHI-BORSAN & COMPANY — S.N.C.
      Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
                                    DUPLEX — S.R.L., Boto∫ani            Subsemnaþii:
    ADONIS IMPEX — S.R.L., Boto∫ani
                                                            1. Bor∫an Marian, domiciliat Ón Dorohoi,
                                                           str. Nicolae Titulescu nr. 22, judeþul Boto∫ani,
        ACT MODIFICATOR                        ACT ADIÞIONAL
                                                            2. Berbinschi Constantin, domiciliat Ón Dorohoi,
      ™I CONTRACT DE CESIUNE
                                 de modificare a statutului Societ„þii        str. Aleea Caisului nr. 1, sc. A, ap. 9, judeþul
 al capitalului social al Societ„þii Comerciale        Comerciale DUPLEX — S.R.L., Boto∫ani,         Boto∫ani, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii
    ADONIS IMPEX — S.R.L., Boto∫ani            autentificat la Notariatul de Stat Boto∫ani      Comerciale BORSCHI-BORSAN & COMPANY —
  Œntre:                                 cu nr. 10903/1991             S.N.C., cu sediul Ón Dorohoi, str. Nicolae Titulescu
  — Buruian„ Doiniþa, domiciliat„ Ón Boto∫ani,        Subsemnatul, Ailinc„ Ioan-Corneliu, cet„þean      nr. 22, judeþul Boto∫ani, Ónregistrat„ la Oficiul
Aleea Arcului nr. 4, ap. 13, judeþul Boto∫ani, ∫i      rom‚n, domiciliat Ón Boto∫ani, str. ™tefan Luchian    registrului comerþului cu nr. J 07/256/1992 din care
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001
Bor∫an Marian, Ón calitate de cedent, Ónþelegem s„     auto (cod 5022); societatea va putea efectua         26 februarie 1981 Ón comuna R„d„uþi, judeþul
Óncheiem prezentul act Ón urm„toarele condiþii:      activit„þi de Ónchiriere ∫i subÓnchiriere de bunuri     Suceava, fiul lui Vladimir ∫i al Mariei ∫i Vaipan
  Primim Ón societate pe dna Bor∫an Aurica,        imobiliare proprii sau Ónchiriate (cod 7020).        Marius, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Boto∫ani,
cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Dorohoi, str. Nicolae      (6/240.748)                       Aleea Griviþei nr. 47, bl. Z12, sc. B, et. 2, ap. 8,
Titulescu nr. 22, judeþul Boto∫ani.                          *                n„scut la data de 10 ianuarie 1983, Ón Boto∫ani, fiica
  Subsemnatul Bor∫an Marian m„ retrag din                                       lui Gheorghe ∫i Rodica-Maria, c„rora le cesion„m
societate ∫i Ón calitate de cedent cedez p„rþile sociale        Societatea Comercial„              6 p„rþi sociale Ón sum„ total„ de 600.000 lei.
ce deþin la societate Ón num„r de 10 a 100.000 lei         CORAL IMPEX — S.R.L., Boto∫ani             • Noi, Rusu Gic„ ∫i Vaipan Marius, Ónþelegem s„
fiecare, av‚nd valoarea total„ de 1.000.000 lei, c„tre                                 devenim asociaþi ai Societ„þii Comerciale TERRA —
Bor∫an Aurica.                               ACT MODIFICATOR               S.R.L., Boto∫ani, am primit de la Ila∫ Elena ∫i
  Declar c„ am primit de la cesionar Óntreaga                                     Onofrei Iosif, 6 p„rþi sociale Ón sum„ total„ de
valoare ce reprezint„ p„rþile sociale ce le transmit    a actelor constitutive ale Societ„þii Comerciale       600.000 lei, cunoa∫tem conþinutul contractului ∫i
prin acest act, ceea ce recunosc prin Óns„∫i               CORAL IMPEX — S.R.L.              statutului cu care suntem de acord ∫i ne oblig„m s„-
semnarea acestuia.                      Vucovici Silfozania, domiciliat„ Ón Boto∫ani,       l respect„m.
  Subsemnata Bor∫an Aurica, am preluat prin        str. C„lug„reni nr. 1, bl.C5, sc. B, et. 3, ap. 7, judeþul   • Capitalul social Ón sum„ de 2.000.000 lei este
cesiune de la Bor∫an Marian, cele 10 p„rþi sociale a    Boto∫ani, ∫i Corcodil Gheorghe, domiciliat Ón        divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i
100.000 lei fiecare, devenind cu data semn„rii ∫i     Boto∫ani, Calea Naþional„ nr. 46, bl. U1, sc. C,       este deþinut astfel: Rusu Gic„ deþine 3 p„rþi sociale
autentific„rii prezentului Ónscris asociat Ón       ap. 13, judeþul Boto∫ani, asociaþi ai Societ„þii       Ón sum„ total„ de 300.000 lei, Vaipan Marius deþine
Societatea Comercial„ BORSCHI-BORSAN &           Comerciale CORAL IMPEX — S.R.L., Boto∫ani, am        3 p„rþi sociale Ón sum„ total„ de 300.000 lei, Ila∫
COMPANY — S.N.C., declar‚nd c„ am luat           hot„r‚t urm„toarele:                     Elena deþine 7 p„rþi sociale Ón sum„ total„ de
cuno∫tinþ„ de conþinutul contractului de societate,      Eu, Vucovici Silfozania, Ónþeleg s„ m„ retrag din     700.000 lei, ∫i Onofrei Iosif deþine 7 p„rþi sociale Ón
cu care sunt de acord.                   sociatate, am primit toate drepturile ce mi se cuvin     sum„ total„ de 700.000 lei.
  Capitalul social Ón sum„ total„ de 2.000.000 lei,    ∫i nu mai am faþ„ de aceasta nici un fel de pretenþii      • Celelalte dispoziþii ale statutului ∫i contractului
va fi dispus astfel:                    sau obligaþii de natur„ patrimonial„ ∫i cesionez cele    r„m‚n neschimbate.
  1. Berbinschi Constantin cu 10 p„rþi sociale,      10 p„rþi sociale ale mele, de c‚te 100.000 lei partea,     • Ni s-au f„cut cunoscute dispoziþiile din Legea
reprezent‚nd 50 % din capital.               Ón sum„ total„ de 1.000.000 lei, dlui Corcodil        registrului comerþului privind obligativitatea
  2. Bor∫an Aurica cu 10 p„rþi sociale,          Gheorghe.                          efectu„rii menþiunii Ón termen de 15 zile de la
reprezent‚nd 50 % din capital.                Eu, Corcodil Gheorghe, sunt de acord cu plecarea     Óncheierea actului, iar taxele au fost suportate de
  Num„rul p„rþilor sociale Ón valoarea stabilit„ Ón    din societate a dnei Vucovici Silfozania, am primit     societate.
contractul de societate d„ drepturile ∫i obligaþiile    cele 10 p„rþi sociale Ón valoare de 1.000.000 lei,        (9/240.751)
fiec„rui asociat potrivit prevederilor contractului de   deþin‚nd Ón totalitate capitalul social de 2.000.000 lei,                *
societate.                         nu mai am faþ„ de asociatul care p„r„se∫te societatea
  Subsemnatele p„rþi semnatare ale acestui act      nici un fel de obligaþii sau pretenþii de natur„             Societatea Comercial„
avem cuno∫tinþ„ de obligaþia prezent„rii la Oficiul    patrimonial„, Ónþeleg s„ funcþionez ca asociat unic Ón         AS TRANS — S.R.L., Boto∫ani
registrului comerþului, Ón vederea efectu„rii       condiþiile art. 210–211 din Legea nr. 31/1990
menþiunilor, ca urmare a schimb„rilor produse       contractul pierz‚ndu-∫i valabilitatea.                     ACT ADIÞIONAL
prin actul de cesiune.                    Mi s-au f„cut cunoscute dispoziþiile art. 21 din
  Prezentul act de modificare face parte integrant„    Legea registrului comerþului privind obligativitatea        de modificare a actului constitutiv al
din contractul de societate pe care-l completeaz„ Ón    efectu„rii menþiunii Ón termen de 15 zile de la         Societ„þii Comerciale AS TRANS — S.R.L.,
mod corespunz„tor, Ón rest acesta r„m‚n‚nd         autentificare, iar taxele au fost suportate de          Boto∫ani, autentificat la Biroul notarului
neschimbat.                        societate.                              public Marta S„ndulache D‚rjan
  (4/240.746)                         (7/240.749)                                cu nr. 8585/1998
              *                              *                  Subsemnaþii, Leonte Mihai, cet„þean rom‚n,
                                                            domiciliat Ón Suceava, Str. C‚mpului nr. 4, judeþul
       Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„              Suceava;
      FIDELIS — S.R.L., Boto∫ani                 GOLDANA — S.R.L., Boto∫ani              Acar Tahir, cet„þean turc, domiciliat Ón Turcia,
                                                            Istanbul, Bakirkoi, Posta Cad, Erguvan 56/16;
         ACT ADIÞIONAL                      ACT MODIFICATOR                 Cengiz Esedemir, cet„þean american, domiciliat
                                                            Ón U.S.A., New Jersey, Bayionne nr. 5, 1205 Kennedy
  de modificare a contractului ∫i statutului           al actului constitutiv autentificat         B.L.V. 07002 ∫i
   Societ„þii Comerciale FIDELIS — S.R.L.,             cu nr. 2018/7 din 6.03.2000,            Maidan Puiu-Vasile, cet„þean rom‚n, domiciliat
 Boto∫ani, autentificate la Notariatul de Stat       la Biroul Notarilor Publici Marta-S„ndulache-        Ón Suceava, Str. Mitocului nr. 1, judeþul Suceava,
       Boto∫ani cu nr. 5821/1995                  D‚rjan – Coca Hunelnicu            asociaþi ai Societ„þii Comerciale AS TRANS — S.R.L.,
  Subsemnaþii:                        Subsemnatul Apetroaiei Constantin, cu cet„þenie      Boto∫ani, cu sediul Ón Boto∫ani, Str. G„rii nr. 2,
  — Vizeteu Dumitru, cet„þean rom‚n, domiciliat      ∫i naþionalitate rom‚ne, domiciliat Ón Boto∫ani,       judeþul Boto∫ani, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
Ón Boto∫ani, Calea Naþional„ nr. 44, sc. B, ap. 13,    str. Gheorghe Doja, bl. B7, sc. B, ap. 3, judeþul      comerþului cu nr. J 07/82/1.03.1999, cod fiscal
judeþul Boto∫ani, ∫i                    Boto∫ani, n„scut Ón localitatea Oneaga, judeþul       R11564188, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 199
  — Hriþcu Livia-Manuela, cet„þean rom‚n,         Boto∫ani, la data de 1 iulie 1956, Ón calitate de      din Legea nr. 31/1990, republicat„ Ón Monitorul
domiciliat Ón Boto∫ani, str. Marchian, bl. M3, sc. A,   asociat unic al Societ„þii Comerciale GOLDANA —       Oficial nr. 33/1998, am hot„r‚t prin procesul-verbal
ap. 9, judeþul Boto∫ani, asociaþi ai Societ„þii      S.R.L., Boto∫ani, Ón conformitate cu prevederile       modificarea ∫i completarea actului constitutiv al
Comerciale FIDELIS — S.R.L., Boto∫ani, am hot„r‚t     Legii nr. 31/1991, modificat„ ∫i republicat„, am       societ„þii, dup„ cum urmeaz„:
prin procesul-verbal nr. 1 din 30 iunie 1997        hot„r‚t urm„toarele:                      • Noi, Leonte Mihai ∫i Akar Tahir, Ónþelegem s„
modificarea ∫i completarea contractului ∫i          Art. 1. Se modific„ obiectul de activitate prin      ne retragem din societate ∫i s„ cesion„m p„rþile
statutului societ„þii, dup„ cum urmeaz„:          introducerea dup„ penultimul alineat al art. 5 din      noastre sociale Ón sum„ de 600.000 lei numiþilor
  — Eu, Hriþcu Livia-Manuela, Ónþeleg s„ m„ retrag    actul constitutiv al urm„torului text:            Maidan Puiu-Vasile ∫i Cengiz Esendemir, Óntre noi
din societate ∫i s„ cedez p„rþile mele sociale Ón       î050 – pescuitul ∫i piscicultura;             nemaiexist‚nd nici un fel de pretenþii de natur„
sum„ de 100.000 lei, lui Vizeteu Dumitru, Óntre noi      0501 – pescuitul;                     patrimonial„.
nemaiexist‚nd nici un fel de pretenþii de natur„       0502 – piscicultura.                     • Noi, Maidan Ouiu-Vasile ∫i Cengiz Esendemir,
patrimonial„.                         Activit„þile din agricultur„ se vor desf„∫ura pe     suntem de acord cu retragerea din societate a
  — Eu, Vizeteu Dumitri, sunt de acord cu         terenuri proprii, terenuri arendate, Ónchiriate ∫i      numiþilor Leonte Mihai ∫i Akar Tahir, am primit de
retragerea din societate a dnei Hriþcu Livia-       preluate Ón locaþiune conform prevederilor legale Ón     la ace∫tia p„rþile lor sociale Ón sum„ de 600.000 lei,
Manuela, voi primi de la aceasta p„rþile ei sociale Ón   vigoare.“                          Óntre noi nemaiexist‚nd nici un fel de pretenþii de
sum„ de 100.000 lei, Óntre noi nemaiexist‚nd nici       Prezentul act modificator s-a redactat ∫i         natur„ patrimonial„. Capitalul social Ón sum„ de
un fel de pretenþii de natur„ patrimonial„.        autentificat ast„zi, 26 ianuarie 2001.            2.000.000 lei este divizat Ón 20 p„rþi sociale a
  — Se anuleaz„ contractul de societate, aceasta        (8/240.750)                       100.000 lei fiecare ∫i este deþinut astfel: Maidan
urm‚nd s„ funcþioneze ca o societate comercial„ cu                   *                Puiu-Vasile deþine 10 p„rþi sociale Ón sum„ total„ de
asociat unic pe baz„ de statut.                                             1.000.000 lei, iar Cengiz Esendemir deþine 10 p„rþi
  — Capitalul social de 200.000 lei este divizat Ón          Societatea Comercial„              sociale Ón sum„ total„ de 1.000.000 lei.
40 p„rþi sociale a 5.000 lei fiecare ∫i este deþinut Ón        TERRA — S.R.L., Boto∫ani              • Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv
totalitate de asociatul unic.                                              r„m‚n neschimbate.
   (5/240.747)                               ACT ADIÞIONAL                 • Ni s-au f„cut cunoscute dispoziþiile din Legea
              *                                              registrului comerþului privind obligativitatea
                                de modificare a contractului ∫i statutului        efectu„rii menþiunii Ón termen de 15 zile de la
       Societatea Comercial„                Societ„þii Comerciale TERRA — S.R.L.,         Óncheierea actului, iar taxele au fost suportate de
       TRAPS — S.A., Boto∫ani              Boto∫ani, autentificat la Notariatul de Stat       societate.
                                   Boto∫ani cu nr. 15858/1994              (10/240.752)
         ACT ADIÞIONAL                Subsemnaþii, Ila∫ Elena, cet„þean rom‚n,                       *
                              domiciliat„ Ón Boto∫ani, Calea Naþional„ nr. 97,
la statutul Societ„þii Comerciale TRAPS — S.A.,      sc. B, ap. 11, ∫i Onofrei Iosif, cet„þean rom‚n,             Societatea Comercial„
 Boto∫ani, Ónregistrat cu nr. 9/29.03.1995 la       domiciliat Ón Boto∫ani, Calea Naþional„ nr. 69, sc. B,         AMINTER — S.R.L., Boto∫ani
      Consiliul Judeþean Boto∫ani          ap. 17, judeþul Boto∫ani, asociaþi ai Societ„þii
  Adunarea general„ a acþionarilor a Societ„þii      Comerciale TERRA — S.R.L., Boto∫ani, Ón                   ACT MODIFICATOR
Comerciale TRAPS — S.A., Boto∫ani, din           conformitate cu dispoziþiile art. 199 din Legea
20 decembrie 2000, prin delegat Siriþanu Doina, cu     nr. 31/1990, republicat„ Ón Monitorul Oficial al           la statutul Societ„þii Comerciale
domiciliul Ón Boto∫ani, Str. Rozelor nr. 3, judeþul    Rom‚niei nr. 33/1998, am hot„r‚t prin procesul-         AMINTER — S.R.L., Boto∫ani, autentificat
Boto∫ani, a hot„r‚t modificarea ∫i completarea       verbal, modificarea ∫i completarea contractului ∫i       la Notariatul de Stat Boto∫ani ∫i modificat
art. 6 din statutul societ„þii Ón sensul c„ transportul  statutului societ„þii, dup„ cum urmeaz„:              prin actul adiþional nr. 673/1997,
de persoane se face ∫i cu taxi-uri (cod 6022);        • Noi, Ila∫ Elena ∫i Onofrei Iosif, Ónþelegem s„          autentificat la acela∫i notariat
mijloacele de transport pot face obiectul Óncheierii    primim Ón societate pe numiþii Rusu Gic„, cet„þean       Subsemnatul Alexa C„t„lin-Virgil, domiciliat Ón
de orice fel (cod 7110); activitatea de reparaþii     rom‚n, domiciliat Ón satul Voitinel, comuna         Boto∫ani, Aleea Nou„ nr. 9, bl. G10, ap. 12, judeþul
curente ∫i capitale va include ∫i inspecþiile tehnice   G„l„ne∫ti, judeþul Suceava, n„scut la data de        Boto∫ani, Ón calitate de asociat unic al Societ„þii
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001                    3
Comerciale AMINTER — S.R.L., Boto∫ani, am hot„r‚t       Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n             Societatea Comercial„
modificarea statutului societ„þii, dup„ cum         neschimbate.                          GOLIAT IMPEX — S.R.L., T‚rgovi∫te
urmeaz„:                            Ni s-a pus Ón vedere obligativitatea prezent„rii
  Art. 1. Eu, Alexa C„t„lin-Virgil, cesionez 7 p„rþi    acestui act modificator ∫i a contractului de asociere            ACT ADIÞIONAL
sociale Ón valoare total„ de 700.000 lei, dlui Hum„     la Oficiul Registrului Comerþului Boto∫ani Ón
Marcel, cet„þean rom‚n, n„scut la data de 11 mai 1972    termen de 15 zile de la data autentific„rii.          cu cesiune de p„rþi sociale la statutul
                                                            Societ„þii Comerciale GOLIAT IMPEX — S.R.L.,
Ón comuna Ungureni, jude;ul Boto∫ani, domiciliat Ón       (12/240.754)
                                                            autentificat cu nr. 8345/1992 la Notariatul de
comuna Ungureni, judeþul Boto∫ani, care intr„ Ón                   *
                                                                 Stat al Judeþului T‚rgovi∫te
societate Ón calitate de asociat.
  Art. 2. Capitalul social al societ„þii Ón valoare de       Societatea Comercial„                Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
2.000.000 lei, va fi divizat Ón 20 p„rþi sociale a       ANDREESCU COM — S.R.L., T‚rgovi∫te          privind societ„þile comerciale modificat„ prin
100.000 lei fiecare, ∫i va fi deþinut de asociaþi astfel:                               Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 32/1997,
Alexa C„t„lin Virgil – 13 p„rþi sociale, Ón valoare              ACT ADIÞIONAL              aprobat„ prin Legea nr. 195/1997, precum ∫i a
total„ de 1.300.000 lei, ∫i Hum„ Marcel – 7 p„rþi                                   statutului societ„þii, subsemantul BrÓnzoiu Ovidiu,
sociale, Ón valoare total„ de 700.000 lei.          la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale     asociat unic al Societ„þii Comerciale GOLIAT IMPEX
  Art. 3 – Se completeaz„ obiectul de activitate al       ANDREESCU COM — S.R.L.autentificate         — S.R.L., am hot„r‚t:
societ„þii cu urm„toarele activit„þi:               cu nr. 10520/1995 la Notariatul de Stat        Art. 1. – Atragerea Ón societate a dnei Teodorescu
  266 – fabricarea elementelor din beton, ciment ∫i             Judeþean D‚mboviþa           Cristina-Victoria, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de
ipsos;                             Subscrisa, Societatea Comercial„ ANDREESCU       22.01.1954 Ón T‚rgovi∫te, judeþul D‚mboviþa,
  2661 – fabricarea elementelor din beton pentru      COM — S.R.L. cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Str. Evoluþiei,   domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, Str. Prutului, bl. E6,
condiþii;                          bl. 51, sc. B, ap. 25, judeþul D‚mboviþa, Ónregistrat„  ap. 10, judeþul D‚mboviþa, prin cesiunea unui
  2662 – fabricarea elementelor din ipsos pentru      la Oficiul registrului comerþului cu nr.         num„r de 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
construcþii;                        J 15/525/1995, av‚nd ca asociaþi pe dna Dr„guþ      valoare total„ de 2.000.000 lei, libere de orice
  2663 – fabricarea betonului;               Gheorghiþa, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, Str. Evoluþiei,  sarcini ∫i procese, de c„tre dl BrÓnzoiu Ovidiu, care
  2664 – fabricarea mortarului;              bl. 51, sc. B, ap. 25, judeþul D‚mboviþa, ∫i       se retrage astfel din societate.
  452 – construcþii de cl„diri ∫i de geniu civil;     dl Andreescu Gheorghe, domiciliat Ón T‚rgovi∫te,       Prin semnarea prezentului act adiþional,
  4521 – lucr„ri de construcþii, inclusiv lucr„ri de    Str. Cr„iþelor, bl. 4, sc. B, et. 3, ap. 12, judeþul   subsemnatul cedent, BrÓnzoiu Ovidiu, declar c„ am
art„;                            D‚mboviþa, am hot„r‚t urm„toarele:            fost desp„gubit pentru p„rþile sociale cesionate ∫i
  4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la     Subscrisa, Societatea Comercial„ ANDREESCU       nu mai am nici o pretenþie, de nici o natur„, de la
construcþii;                        COM — S.R.L. Ó∫i majoreaz„ capitalul social de la     societate.
  4523 – construcþii de c„i de comunicaþii terestre    100.000 lei la 3.100.000 lei cu aport Ón natur„ ce      Subsemnata cesionar„, Teodorescu Cristina-
∫i construcþii destinate sportului;             reprezint„ contravaloarea unui frigider dob‚ndit     Victoria, preiau cele 20 p„rþi sociale a 100.000 lei
                              conform facturii fiscale nr. 0730401/2000, eliberat„   fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, libere de
  4526 – alte lucr„ri specifice pentru construcþii;
                              de Societatea Comercial„ TOPAZIK IMPEX — S.R.L.,     orice sarcini ∫i procese, ∫i consimt s„ continui
  453 – lucr„ri de instalaþii ∫i izolaþii;
                              Bucure∫ti.                        activitatea societ„þii ca unic asociat.
  4531 – lucr„ri de instalaþii ∫i izolaþii;
                                Capitalul social al Societ„þii Comerciale         Transmiterea se face cu activ, pasiv ∫i
  4532 – lucr„ri de izolaþii ∫i protecþie anticorosiv„;
                              ANDREESCU COM — S.R.L. este de 3.100.000 lei       documentele contabile, precum ∫i cu drepturile ∫i
  454 – lucr„ri de finisare;
                              Ómp„rþit Ón 31 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,    obligaþiile ce decurg din conturile menþionate Ón
  4541 – lucr„ri de ipsos„rie;
                              deþinute de asociaþi astfel:               balanþa de verificare la data pred„rii.
  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
                                1. Dr„guþ Gheorghiþa va deþine 16 p„rþi sociale a     Subsemnata Teodorescu Cristina-Victoria, Ón
  4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pereþilor;
                              c‚te 100.000 lei, Ón valoare total„ de 1.600.000 lei.   calitate de asociat„ unic„ a societ„þii, am hot„r‚t:
  4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                                2. Andreescu P. Gheorghe, va deþine 15 p„rþi       Art. 2. Capitalul social Ón sum„ de 2.000.000 lei
de geamuri;
                              sociale a c‚te 100.000 lei, Ón valoare total„ de     este Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,
  4545 – alte lucr„ri de finisare;
                              1.500.000 lei.                      ∫i aparþine Ón Óntregime asociatei unice.
  742 – activit„þi de proiectare, urbanism, inginerie
                                Subsemnata Dr„guþ Gheorghiþa declar c„ m„         Art. 3. Schimbarea sediului societ„þii din
∫i alte servicii tehnice;
                              retrag din societate ∫i cesionez dlui Niþu V.       T‚rgovi∫te, Str. M„ce∫ului, bl. 49, sc. A, ap. 29,
  7420 – activit„þi de proiectare, urbanism,
                              Sebastian-C„t„lin, domiciliat Ón T„rgovi∫te,       judeþul D‚mboviþa, Ón T‚rgovi∫te, Str. Prutului,
inginerie ∫i alte servicii tehnice.
                              str. Mihai Eminescu, bl. 9, sc. A, et. 2, ap. 9,     bl. E6, ap. 10, microraion 2, judeþul D‚mboviþa.
  Art. 4. Se completeaz„ statutul societ„þii cu
                              judeþul D‚mboviþa, 16 p„rþi sociale a 100.000 lei      Art. 4. Administrarea societ„þii se va face de c„tre
contractul de asociere.
                              fiecare, Ón total 1.600.000 lei.             asociatul unic.
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
                                Subsemnata Dr„guþ Gheorghiþa declar c„ nu mai       Art. 5. Stabilirea domeniului principal de
neschimbate.                                                     activitate ∫i a obiectului principal de activitate:
  Ni s-a pus Ón vedere obligativitatea prezent„rii     am nici o pretenþie faþ„ de societate ∫i p„rþile
                              sociale cesionate sunt libere de orice sarcini ∫i      Domeniul principal de activitate:
acestui act modificator ∫i a contractului de asociere                                  52 – comerþ cu am„nuntul (cu excepþia
la Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului       procese.
                                                           autovehiculelor ∫i motocicletelor); repararea
Boto∫ani Ón termen de 15 zile de la data            Subsemnatul Andreescu P. Gheorghe declar c„
                                                           bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti.
autentific„rii.                       m„ retrag din societate ∫i cesionez dlui Niþu V.
                                                             Obiectul principal de activitate:
   (11/240.753)                      Sebatian-C„t„lin, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str. Mihai
                                                             5212 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
              *                Eminescu, bl. 9, sc. A, et. 2, ap. 9, judeþul
                                                           nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              D‚mboviþa, 15 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
                                                           produse nealimentare.
     Societatea Comercial„               valoare total„ de 1.500.000 lei.
                                                             Prezentul act adiþional modific„ corespunz„tor
  COFET√RIA CRINUL — S.R.L., Boto∫ani            Subsemnatul Andreescu P. Gheorghe, declar c„
                                                           statutul societ„þii.
                              nu mai am nici o pretenþie faþ„ de societate ∫i
                                                              (14/240.756)
        ACT MODIFICATOR               p„rþile sociale cesionate sunt libere de orice sarcini
                                                                         *
                              ∫i procese.
     la statutul Societ„þii Comerciale          Subsemnatul Niþu V. Sebastian-C„t„lin declar c„
   COFET√RIA CRINUL — S.R.L., Boto∫ani,                                            Societatea Comercial„
                              ader la societate ∫i am primit de la dna Dr„guþ
  autentificat la Notariatul de Stat Boto∫ani,                                      BRUTUS IMPEX — S.R.L., T‚rgovi∫te
                              Gheorghiþa, 16 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
∫i modificat prin actul adiþional nr. 6838/1998       total 1.600.000 lei ∫i de la dl Andreescu P. Gheorghe
      la Notariatul de Stat Boto∫ani                                                ACT ADIÞIONAL
                              15 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
  Subsemnatul Pascariu Constantin, domiciliat Ón      total„ de 1.500.000 lei, care sunt libere de orice     la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale
Boto∫ani, Str. Prim„verii nr. 26, bl. 26, sc. B, et. 2,   sarcini ∫i procese.                       BRUTUS IMPEX — S.R.L. autentificate
ap. 6, judeþul Boto∫ani, Ón calitate de asociat unic al    Œn   continuare     Societatea Comercial„      cu nr. 12500/1994 la Notariatul de Stat
Societ„þii Comerciale COFET√RIA CRINUL — S.R.L.,      ANDREESCU COM — S.R.L.va avea ca unic asociat               Judeþean D‚mboviþa
Boto∫ani, am hot„r‚t modificarea statutului         pe dl Niþu Sebastian-C„t„lin, care va deþine cele      Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
societ„þii, dup„ cum urmeaz„:                31 p„rþi sociale ale societ„þii, a c‚te 100.000 lei, Ón  modificat„ prin Ordonanþa de urgenþ„ a
  Art. 1. Eu, Pascariu Constantin, m„ retrag din      total 3.100.000 lei, reprezent‚nd capitalul social    Guvernului nr. 32/1997 ∫i cu hot„r‚rea asociaþilor
societate f„r„ nici un fel de pretenþii de natur„      total.                          Brutaru Gh. Constantin-Viorel, Brutaru Gh. Nicolae
patrimonial„ asupra acesteia ∫i cesionez cele         Societatea Comercial„ ANDREESCU COM —         ∫i Brutaru Gh. Ion, s-au hot„r‚t urm„toarele:
20 p„rþi sociale Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,    S.R.L. va avea ca administrator pe dl Niþu V         Art. 1. Majorarea capitalului social al societ„þii cu
dlui BrÓnzei Dumitru, cet„þean rom‚n, n„scut la       Sebastian-C„t„lin.                    suma de 13.315.986.713 lei, sum„ rezultat„ din
data de 26 septembrie 1948 Ón comuna Cracalia,         Subscrisa, Societatea Comercial„ ANDREESCU       reevaluarea unor bunuri mobile ∫i imobile
judeþul Boto∫ani, domiciliat Ón Boto∫ani, str. Octav    COM — S.R.L. va avea:                   (mijloace fixe ∫i construcþii cu utilit„þi aferente)
Onicescu nr. 69, sc. B, ap. 11, judeþul Boto∫ani, care     Domeniul principal de activitate:           aflate Ón patrimoniul socitet„þii, conform raportului
intr„ Ón societate Ón calitate de asociat unic.        514 – comerþ cu ridicata cu bunuri de consum,     de expertiz„ tehnic„ de evaluare anexat, dup„ cum
Eventualele datorii ale societ„þii, aparþin cedentului   altele dec‚t cele alimentare;               urmeaz„:
p‚n„ la data cesion„rii.                    Obiectul principal de activitate             — hal„ preparare carne, valoare Ón urma
  Art. 2. Se schimb„ sediul societ„þii din Boto∫ani,     5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i      reevalu„rii 9.789.610.305 lei;
Str. Prim„verii nr. 26, sc. B, et. 2, ap. 6, judeþul    Ónc„lþ„minte.                        — pavilion administrativ, valoare Ón urma
Boto∫ani, Ón Boto∫ani, str. Octav Onicescu nr. 69,       Subscrisa, Societatea Comercial„ ANDREESCU       reevalu„rii 570.800.893 lei;
sc. B, et. 2, ap. 11, judeþul Boto∫ani.           COM — S.R.L. Ó∫i schimb„ sediul din T‚rgovi∫te,       — grajd animale, valoare Ón urma reevalu„rii
  Art. 3 Se schimb„ denumirea societ„þii din        Str. Evaluþiei, bl. 51, sc. B, ap. 25, judeþul      197.885.560 lei;
Societatea Comercial„ COFET√RIA CRINUL — S.R.L.       D‚mboviþa, Ón T‚rgovi∫te, str. Mihai Eminescu,        — gospod„rie ap„, valoare Ón urma reevalu„rii
Ón Societatea Comercial„ TRANS – VICTOR — S.R.L.      bl. 9, sc. A, et. 2, ap. 9, judeþul D‚mboviþa.      332.475.974 lei;
  Art. 4 Se completeaz„ obiectul de activitate al       Celelalte prevederi din statut ∫i contract r„m‚n     — reþele ap„, valoare Ón urma reevalu„rii
societ„þii cu urm„toarele activit„þi:            valabile.                         200.944.805 lei;
  transporturi cu taxiuri – cod CAEN 6022;          Prezentul act adiþional face parte integrant„ din     — reþele canalizare, valoare Ón urma reevalu„rii
  transporturi terestre de c„l„tori – cod CAEN       statut ∫i contract.                    1.242.584.200 lei;
6023;                              (13/240.755)                      — reþele electrice, valoare Ón urma reevalu„rii
  transporturi rutiere de m„rfuri – cod CAEN 6024;                  *                232.495.400 lei;
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001
  — reþele gaze, valoare Ón urma reevalu„rii             Societatea Comercial„              100.000 lei fiecare, Ónsum‚nd 2.100.000 lei, pe care
84.314.136 lei;                        HORADI COM PROD — S.R.L., T‚rgovi∫te          le deþin la aceast„ societate, aport Ón numerar ∫i
  — drumuri ∫i platforme, valoare Ón urma                                       declar, totodat„, c„ am primit de la cesionar
reevalu„rii 525.000.100 lei;                 ACT ADIÞIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE           contravaloarea p„rþilor sociale cedate ast„zi data
  — Ómprejmuire, valoare Ón urma reevalu„rii             DE P√RÞI SOCIALE                autentific„rii prezentului act. Ca urmare a acestei
139.996.340 lei.                                                    cesiuni, calitatea mea de asociat al Societ„þii
                               la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale
  Total valoare rezultat„ Ón urma reeval„rii:                                     Comerciale GABINATA — S.R.L. Ónceteaz„ ∫i nu mai
                               HORADI COM PROD — S.R.L., autentificate cu
13.315.986.713 lei.                                                  am nici o pretenþie, de nici o natur„ faþ„ de aceast„
                                nr. 881/1994 la Notariatul de Stat Judeþean
                                                            societate comercial„.
  Art. 2. Majorarea valorii unei p„rþi sociale de la               D‚mboviþa
                                                             Subsemnatul cesionar, ™tefan C. Cornel, accept ∫i
5.000 lei 100.000 lei fiecare.                 Œn baza hot„r‚rii asociaþilor Isofache Horaþiu-     primesc de la Stanciu Gabriel cele 21 p„rþi sociale
  Art. 3. Capitalul social iniþial al societ„þii Ón sum„  Corneliu ∫i Toma Adrian Ón conformitate cu         Ón valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare,
de 3.000.000 lei va fi Ón urma major„rii de         dispoziþiile Legii nr. 31/1990, s-a dispus modificarea   Ónsum‚nd 2.100.000 lei pe care le deþine la
13.318.986.713 lei, iar ca urmare a major„rii valorii    statutului ∫i contractului societ„þii dup„ cum       Societatea Comercial„ GABINATA — S.R.L., pl„tindu-
p„rþii sociale la 100.000 lei, va fi divizat Ón 133.189   urmeaz„:                          i acestuia contravaloarea p„rþilor sociale cedate ∫i
de p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i va avea       Art. 1 Atragerea Ón societate a dnei Toma Maria,
                                                            consimt s„ continui activitatea societ„þii, ca asociat
urm„toarea structur„:                    cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te,
                                                            unic.
  Brutaru Gh. Constantin-Viorel – 4.439.500.000 lei,    str. Tudor Vladimirescu nr. 130C, judeþul
                                                             Art. 4. Retragerea din societate a dlui Stanciu
divizat Ón 44.395 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare;   D‚mboviþa.
                                                            Gabriel, care cesioneaz„ p„rþile lui sociale, Ón
                                Art. 2. Retragerea din societate a dlui Isofache
  Brutaru Gh. Ion – 4.439.700.000 lei, divizat Ón                                   num„r de 21, Ón valoare total„ de 2.100.000 lei, dlui
                              Horaþiu-Corneliu, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
44.397 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare;                                      ™tefan C. Cornel, care le preia libere de orice
                              T‚rgovi∫te, Bd. Castanilor, bl. K, ap. 22, judeþul
  Brutaru Gh. Nicolae – 4.439.700.000 lei, divizat Ón                                 sarcini.
                              D‚mboviþa, care cedeaz„ dnei Toma Maria un
44.397 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare.                                        Capitalul social al societ„þii este de 2.100.000 lei
                              num„r de 3 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din    respectiv suma de 300.000 lei, ∫i numitului Toma      ∫i va fi deþinut Ón Óntregime de asociatul unic ™tefan
statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale BRUTUS     Adrian un num„r de 7 p„rþi sociale a 100.000 lei      C. Cornel. O dat„ cu cesionarea p„rþilor sociale se
IMPEX — S.R.L. Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     fiecare, respectiv suma de 700.000 lei.          transmit c„tre cesionar, toate bunurile aflate Ón
Comerþului al Judeþului D‚mboviþa cu nr.            Art. 3. Societatea va funcþiona Ón continuare cu    patrimoniul societ„þii, inclusiv chio∫cul metalic Ón
J 15/1268/1994.                       asociaþii Ón persoana dnilor Toma Adrian ∫i Toma      suprafaþ„ de 30 m2, punct de lucru ∫i desfacere al
                              Maria, iar administratorul societ„þii va fi dl Toma    societ„þii Ón cauz„. Se nume∫te Ón funcþia de
  Celelalte prevederi din statutul ∫i contractul
                              Adrian.                          administrator ∫i de director al societ„þii dl ™tefan
societ„þii r„m‚n neschimbate.
                                Art. 4. Œn urma retragerii ∫i a cesiunii de capital   Ionuþ-Viorel.
  (15/240.757)
                              social, capitalul social al societ„þii de 2.000.000 lei,   Art. 5. Sediul societ„þii se schimb„ din
              *                                              T‚rgovi∫te, Aleea Trandafirilor, bl. 3, ap. 33, judeþul
                              va fi divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,
                              cu urm„toarea structur„;                  D‚mboviþa, Ón T‚rgovi∫te, Bd. 1 Decembrie 1918,
      Societatea Comercial„                                           bl. 42, sc. A, ap. 5, judeþul D‚mboviþa.
                                Toma Adrian – 1.700.000 lei divizat Ón 17 p„rþi
     INFOGRIG — S.R.L., T‚rgovi∫te                                          Art. 6. Deschiderea unui punct de lucru ∫i
                              sociale cu o valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare;
                                Toma Maria – 300.000 lei divizat Ón 3 p„rþi       desfacere Ón T‚rgovi∫te, bd. Regele Carol I nr. 33,
         ACT ADIÞIONAL               sociale cu o valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare.   judeþul D‚mboviþa.
                                Art. 5. Extinderea obiectului de activitate al       Prezentul act adiþional modific„ corespunz„tor
 la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                              societ„þii, cu urm„toarele grupe de activit„þi:      actul constitutiv al societ„þii, iar celelalte prevederi
   INFOGRIG — S.R.L., autentificat cu nr.
                                3001 – fabricarea ma∫inilor de birou;          r„m‚n‚nd valabile.
 367/1998 la Biroul notarului public Dr„gan
                                3002 – fabricarea calculatoarelor ∫i a altor         (18/240.760)
            Nina                 echipamente electronice;                                *
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990      5248 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
privind societ„þile comerciale, modificat„ prin       specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„         Societatea Comercial„
Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 32/1997,       parte, inclusiv materiale de construcþii, calculatoare   TRIO PRACTIC IMPEX — S.R.L., T‚rgovi∫te
aprobat„ prin Legea nr. 195/1997, precum ∫i a        ∫i software de uz general;
statutului societ„þii, beneficiind ∫i de prevederile      6421 – activit„þi de telefonie;                      ACT ADIÞIONAL
Ordoannþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 92/1997,        6442 – alte servicii de telecomunicaþii,
                              neclasificate Ón alt„ parte, inclusiv internet;          la statutul Societ„þii Comerciale TRIO
subsemnaþii Grigore Paula ∫i Grigore Niculae,                                         PRACTIC IMPEX — S.R.L., autentificat
                                7210 – consultaþii Ón domeniul echipamentelor
domiciliaþi Ón T‚rgovi∫te, Bd. Independenþei, bl. J3,                                  cu nr. 3501/1999 la Biroul notarilor publici
                              de calcul;
sc. A, ap. 30, judeþul D‚mboviþa, Ón calitate de                                        Acta Legalia, cu sediul Ón T‚rgovi∫te
                                7220 – realizarea ∫i furnizarea de programe;
asociaþi ai Societ„þii Comerciale INFOGRIG — S.R.L.,
                                7230 – prelucrarea datelor;                 Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Bd. Independenþei, bl. J3,      7240 – activit„þi legate de b„ncile de date.      privind societ„þile comerciale, modificat„ prin
sc. A, ap. 30, judeþul D‚mboviþa, Ónregistrat„ la       Celelalte prevederi din statutul ∫i contractul     Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 32/1997,
Oficiul registrului comerþului cu nr. J 15/22/1998,     societ„þii r„m‚n neschimbate.               aprobat„ prin Legea nr. 195/1997 ∫i a statutului
cod fiscal R10179249, am hot„r‚t:               Prezentul act adiþional face parte integrant„ din    societ„þii, subsemnatul Di Pierro Pasqualino, unic
  Art. 1. Extinderea obiectului de activitate al      statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale HORADI    asociat al Societ„þii Comerciale TRIO PRACTIC
societ„þii cu:                       COM PROD — S.R.L.                     IMPEX — S.R.L. am hot„r‚t:
  Domeniul principal de activitate:              (17/240.759)                        Art. 1. Majorarea capitalului social de la 2.000.000
  804 – alte forme de Ónv„þ„m‚nt.                           *                lei la 835.778.000 lei, cu 833.778.000 lei, echivalentul a
  Obiectul principal de activitate:                                          33.000 EUR la cursul de 25.266 lei/EUR ∫i a 30.719 USD
  8042 – alte forme de Ónv„þ„m‚nt; activit„þi de            Societatea Comercial„             la un curs de 27.142 lei/USD.
                                   GABINATA — S.R.L., T‚rgovi∫te             Art. 2. Capitalul social Ón sum„ de 835.778.000 lei
preg„tire prin cursuri de calificare ∫i recalificare
(inclusiv pentru ∫omeri); activit„þi de perfecþionare                                 este Ómp„rþit Ón 8.358 p„rþi sociale a 100.000 lei
                                       ACT ADIÞIONAL              fiecare ∫i aparþin unicului asociat.
(exclusiv cursurile postuniversitare ∫i doctoratul);
alte forme de Ónv„þ„m‚nt neclasificate Ón alt„ parte.     la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale        Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
  Alte activit„þi                         GABINATA — S.R.L., autentificat cu         statutul societ„þii.
  013 – activit„þi mixte (cultura vegetal„ ∫i        nr. 15873/1993 la Notariatul de Stat Judeþean         (19/240.761)
cre∫terea animalelor);                              D‚mboviþa                            *
  0130 – activit„þi mixte (cultura vegetal„ ∫i        Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                                                 Societatea Comercial„
cre∫terea animalelor);                   privind societ„þile comerciale, modificat„ prin
                                                              RUT COM SILCRIS — S.R.L., T‚rgovi∫te
  014 – servicii auxiliare (cu excepþia activit„þilor   Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 32/1997,
sanitar-veterinare);                    aprobat„ prin Legea nr. 195/1997, precum ∫i a
                              statutului societ„þii, beneficiind ∫i de prevederile             ACT ADIÞIONAL
  0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea ∫i
protecþie fitosanitar„;                   Ordoannþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 92/1997,           la statutul Societ„þii Comerciale
                              subsemnatul Stanciu Gabriel, domiciliat Ón          RUT COM SILCRIS — S.R.L., autentificat cu
  0143 – servicii de Ómbun„t„þiri funciare ∫i
                              T‚rgovi∫te, Aleea Trandafirlor, bl. 3, ap. 33, judeþul      nr. 12187/1994 la Notariatul de Stat
irigaþii;
                              D‚mboviþa, Ón calitate de asociat unic al Societ„þii           al Judeþului D‚mboviþa
  0144 – alte servicii pentru agricultur„;         Comerciale GABINATA — S.R.L., cu sediul Ón
  644 – alte activit„þi de telecomunicaþii                                        Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                              T‚rgovi∫te, Aleea Trandafirilor, bl. 3, ap. 33, judeþul
neclasificate Ón alt„ parte;                D‚mboviþa, Ónregistrat„ la Oficiul registrului       privind societ„þile comerciale, modificat„ prin
  6442 – alte activit„þi de telecomunicaþii,        comerþului cu nr. J 15/1751/1993, am hot„r‚t:       Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 32/1997,
neclasificate Ón alt„ parte;                  Art. 1. Majorarea capitalului social al societ„þii de  aprobat„ prin Legea nr. 195/1997, precum ∫i a
  748 – alte activit„þi de servicii prestate Ón      la 100.000 lei la 2.100.000 lei, cu 2.000.000 lei Ón    statutului societ„þii, subsemnatul Simion Gabriel,
principal Óntreprimderilor;                 numerar, depus la BANC POST — S.A., cu chitanþa      unic asociat al Societ„þii Comerciale RUT COM
                              nr. 4785522.                        SILCRIS — S.R.L., am hot„r‚t:
  7484 – alte activit„þi de servicii prestate Ón
                                Capitalul social al societ„þii este de 2.100.000 lei,   Art. 1. Majorarea capitalului social cu 94.400.000 lei,
principal Óntreprinderilor;
                              Ómp„rþit Ón 21 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare ∫i   repartizat„ din profitul societ„þii pe anul 1999,
  927 – alte activit„þi recreative;
                              este deþinut de asociatul unic.              conform balanþei de verificare, de la 5.600.000 lei la
  9272 – alte activit„þi recreative;                                         100.000.000 lei.
                                Art. 2. Atragerea Ón societate a dlui ™tefan C.
  930 – alte activit„þi de servicii;                                           Capitalul social Ón sum„ de 100.000.000 lei este
                              Cornel, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
  9305 – alte activit„þi de servicii.                                         Ómp„rþit Ón 1.000 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,
                              20.07.1944 Ón comuna V„c„re∫ti, judeþul D‚mboviþa,
  Prezentul act adiþional modific„ corespunz„tor      domiciliat Ón T‚rgovi∫te, Aleea Trandafirlor, bl. P5,   ∫i aparþine Ón Óntregime asociatului unic.
actul constitutiv al societ„þii, iar celelalte prevederi  sc. A, ap. 14, judeþul D‚mboviþa.               Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
r„m‚n‚nd valabile.                       Art. 3. Subsemnatul cedent, Stanciu Gabriel,      statutul societ„þii.
  (16/240.758)                      cesionez dlui ™tefan C. Cornel, un num„r de          (20/240.762)
              *                21 p„rþi sociale, libere de orice sarcini Ón valoare de                *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001                     5
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„
      ADEM — S.R.L., T‚rgovi∫te                ANIRA TEX — S.R.L., T‚rgovi∫te                 DENTA — S.R.L., T‚rgovi∫te
       judeþul D‚mboviþa                     judeþul D‚mboviþa                       judeþul D‚mboviþa

         ACT ADIÞIONAL                       ACT ADIÞIONAL                        ACT ADIÞIONAL

la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale       la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale          la statutul Societ„þii Comerciale
ADEM — S.R.L., autentificate cu nr. 1466/1991                                              DENTA — S.R.L.
                                     ANIRA TEX — S.R.L.
 la Notariatul de Stat al Judeþului D‚mboviþa                                      Subsemnata Nuþ„ Liana-Carmen, Ón calitate de
                               Subsemnaþii Pandele Ivona-Irina ∫i Pandele
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990                                  asociat unic al Societ„þii Comerciale DENTA — S.R.L.
                              Florin-Mihail, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii    din T‚rgovi∫te, Ón temeiul hot„r‚rii din data de
privind societ„þile comerciale, modificat„ prin      Comerciale ANIRA TEX — S.R.L. din municipiul        23 februarie 2001, convin urm„torul act adiþional la
Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 32/1997,       T‚rgovi∫te, Str. Armoniei, bl. 3, sc. A, ap. 14, judeþul  statutul societ„þii:
aprobat„ prin Legea nr. 195/1997, a statutului ∫i     D‚mboviþa,                          1. Unicul obiect de activitate al societ„þii va fi:
contractului Societ„þii Comerciale ADEM — S.R.L.,       Œn temeiul hot„r‚rii din data de 4 octombrie        8513 – activit„þi de asistenþ„ stomatologic„.
cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Str. Cet„þii nr. 36, judeþul                                  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
                              2000, convin urm„torul act adiþional la statutul
D‚mboviþa, Ónmatriculat„ cu nr. J 15/362/1991,                                    nemodificate.
                              societ„þii:
cod fiscal R917691, subsemnatul Dumitrescu                                        Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
                               1. Asociatul Pandele Florin-Mihail va cesiona
Gheorghe-Doru, Ón calitate de asociat ∫i                                       statutul societ„þii, dup„ autentificare, publicare Ón
                              asociatei Pandele Ivona-Irina un num„r de 10 p„rþi
administrator al societ„þii, am hot„r‚t:                                       Monitorul Oficial ∫i Ónregistrare Ón registrul
                              sociale a c‚te 100.000 lei, respectiv 1.000.000 lei,
  Art. 1. Œnfiinþarea unui punct de lucru Ón satul                                  comerþului.
Pipera, str. Drumul Bisericii, comuna Voluntari,      reprezent‚nd 50 % din capitalul social.
                                                             (26/240.768)
                               2. Se retrage din societate asociatul Pandele
judeþul Ilfov, conform contractului de comodat din                                                 *
data de 28.02.2001.                    Florin-Mihail.
  Art. 2. Codificarea obiectului de activitate ∫i      3. Activitatea societ„þii va fi continuat„ de           Societatea Comercial„
precizarea domeniului ∫i obiectului principal de      Pandele Ivona-Irina, Ón calitate de asociat„ a        CONVAS IMPEX — S.R.L., comuna R„zvad
activitate al Societ„þii Comerciale ADEM — S.R.L.     societ„þii.                               judeþul D‚mboviþa
dup„ normele CAEN.                      4. Cedarea se face cu desp„gubire a Óns„∫i
  Prezentul act adiþional modific„ corespunz„tor     p„rþilor sociale, liber„ de sarcini sau procese.               ACT ADIÞIONAL
statutul ∫i contractul de societate.             5. Societatea va fi administrat„ de asociata unic„,
                                                                la statutul Societ„þii Comerciale
  (21/240.763)                      iar contractul de societate devine caduc.            CONVAS IMPEX — S.R.L., autentificat
              *                 Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n          cu nr. 404/1995 la Biroul notarului public
                              nemodificate.                                 Neagu Niculina
      Societatea Comercial„
                                       ACT ADIÞIONAL                Subscrisa, Societatea Comercial„ CONVAS IMPEX —
AXEL — S.R.L., T‚rgovi∫te, judeþul D‚mboviþa                                     S.R.L., cu sediul Ón comuna R„zvad, Str. Bisericii,
                               Subsemnata Horlaci Ivona-Irina (fost„ Pandele),
                                                           judeþul D‚mboviþa, Ónregistrat„ Ón registrul
         ACT ADIÞIONAL              Ón calitate de asociat„ unic„ a Societ„þii Comerciale
                                                           comerþului cu nr. J 15/33/1996, av‚nd ca asociat unic
                              ANIRA TEX — S.R.L. din T‚rgovi∫te, Str. Armoniei,     pe doamna Vasilescu Constanþa, cu domiciliul Ón
la statutul Societ„þii Comerciale AXEL — S.R.L.,      bl. 3, sc. A, ap. 14, judeþul D‚mboviþa,
autentificat cu nr. 15922/1992 la Notariatul de                                    comuna R„zvad, judeþul D‚mboviþa, am hot„r‚t
                               Œn temeiul hot„r‚rii din data de 28 februarie 2001,   urm„toarele:
     Stat al Judeþului D‚mboviþa
                              convin urm„torul act adiþional la statutul societ„þii:    Subscrisa Societatea Comercial„ CONVAS IMPEX —
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990      1. Se mut„ sediul societ„þii din T‚rgovi∫te,      S.R.L. Ó∫i majoreaz„ capitalul social de la 2.000.000 lei
privind societ„þile comerciale, modificat„ prin      Str. Armoniei, bl. 3, sc. A, ap. 14, judeþul D‚mboviþa,  la 309.000.000 lei.
Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 32/1997,       Ón comuna R„zvad, satul Valea Voievozilor, judeþul      Suma de 309.000.000 lei cu care se majoreaz„
aprobat„ prin Legea nr. 195/1997, precum ∫i a       D‚mboviþa.                         capitalul social reprezint„ suma de 34.000 lei
statutului societ„þii, beneficiind ∫i de prevederile     Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n        numerar, conform chitanþei nr. 4785798/7.02.2001,
O.U.G.R. nr. 92/1997, subsemnatul Tache D„nel,       nemodificate.                       eliberat„ de Banc Post, Sucursala T‚rgovi∫te ∫i
asociat unic al societ„þii, am hot„r‚t:                                        contravaloarea imobilului, compus din suprafaþa de
                               Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
  Art. 1. Majorarea capitalului social al societ„þii de                               500 m2 teren intravilan Ómpreun„ cu construcþia de
                              statutul societ„þii, dup„ autentificare, publicare Ón   pe acest teren, magazin mixt ∫i bar cu teras„, situat
la 100.000 lei la suma de 2.000.000 lei, cu suma de
                              Monitorul Oficial ∫i Ónregistrare Ón registrul       Ón comuna R„zvad, judeþul D‚mboviþa.
1.900.000 lei Ón numerar, depus„ la banc„.
                              comerþului.                          Imobilul descris mai sus a fost dob‚ndit de
  Se majoreaz„ valoarea unei p„rþi sociale de la
                                (24/240.766)                     societate conform contractului de v‚nzare-
5.000 lei la 100.000 lei.
  Capitalul social al societ„þii este de 2.000.000 lei,               *                cump„rare, autentificat cu nr. 1153/2000 la Biroul
Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a c‚te 100.000 lei ∫i                                  notarului public Neagu Niculina ∫i Ónscris Ón cartea
                                   Societatea Comercial„              funciar„ nr. 126 a localit„þii R„zvad, iar construcþia
aparþine Ón Ónregime asociatului unic.
                                 AURO-NIN — S.R.L., Coste∫ti Vale          a fost ridicat„ conform autorizaþiei de construire
  Prezentul act adiþional modific„ corespunz„tor
                                    judeþul D‚mboviþa               nr. 45/2000, eliberat„ de Consiliul local al comunei
statutul societ„þii.
                                                           R„zvad, judeþul D‚mboviþa.
  (22/240.764)                                                     Valoarea Óntregului imobil este de 306.966.000 lei,
              *                         ACT ADIÞIONAL
                                                           din care terenul are o valoare de 22.800.000 lei ∫i
                                 la statutul Societ„þii Comerciale          construcþia o valoare de 284.166.000 lei.
      Societatea Comercial„                                             Capitalul social al Societ„þii Comerciale CONVAS
                              AURO-NIN — S.R.L., Coste∫ti Vale, Ónregistrat„
    ELVIDRA COM — S.R.L., Pucioasa                                         IMPEX — S.R.L. este de 309.000.000 lei, Ómp„rþit Ón
                              Ón registrul comerþului cu nr. J 15/965/1992
       judeþul D‚mboviþa                                            3.090 p„rþi sociale a c‚te 100.000 lei, deþinute de
                               Subsemnata Daia Ioana, asociat unic Ón cadrul
                                                           asociatul unic Vasilescu Constanþa.
         ACT ADIÞIONAL              Societ„þii Comerciale AURO-NIN — S.R.L., Ón          Celelalte prevederi din statut r„m‚n valabile.
                              conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu       Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
   la statutul Societ„þii Comerciale          modific„rile ∫i complet„rile ulterioare am hot„r‚t     statut.
ELVIDRA COM — S.R.L. Pucioasa, autentificat        urm„toarele:                          (27/240.769)
 cu nr. 1678/17.10.1996 la Biroul notarului          Art. 1. Completarea obiectului de activitate prin                  *
   public Dr„gan Nina din Pucioasa,           includerea codurilor:
       judeþul D‚mboviþa                2661 – fabricarea elementelor din beton pentru          Societatea Comercial„
  Subsemnatul ™erban Drago∫-Vasile, asociat unic     construcþii;                          KENZO TRADING — S.R.L., T‚rgovi∫te
al Societ„þii Comerciale ELVIDRA COM — S.R.L., cu       4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la         judeþul D‚mboviþa
sediul Ón Pucioasa, Str. Republicii, bl. Delia, ap. 20,  construcþii;
judeþul D‚mboviþa, av‚nd Ón vedere prevederile                                             HOT√R¬REA NR. 1
                               4526 – alte lucr„ri specifice pentru construcþii;
Legii nr. 31/1990, modificat„, privind societ„þile      4531 – lucr„ri de instalaþii electrice;                   din 6.03.2001
comerciale, am hot„r‚t:                    4532 – lucr„ri de izolaþii ∫i protecþie anticorosiv„;   Subsemnatul Georgescu Leonard, patron ∫i
  Art. 1. Capitalul social se majoreaz„ de la        4533 – lucr„ri de instalaþii sanitare ∫i de Ónc„lzire  asociat unic al Societ„þii Comerciale KENZO
2.000.000 lei la 10.000.000 lei prin depunere Ón
                              central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje      TRADING — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te,
numerar a sumei de 8.000.000 lei.
                              tehnologice la cl„diri ∫i construcþii inginere∫ti;     Str. Nuferilor, bl. 4, sc. B, ap. 39, judeþul D‚mboviþa,
  Art. 2. Capitalul social se va Ómp„rþi Ón 100 p„rþi                                av‚nd codul fiscal R11373978, Ónregistrat„ cu nr.
                               4534 – alte lucr„ri de instalaþii ∫i de construcþii
sociale a 100.000 lei fiecare ∫i va fi deþinut de                                   J 15/15/1999, prin prezenta declar deschiderea unui
                              auxiliare;
asociatul unic ™erban Drago∫-Vasile.                                         punct de lucru Ón Bucure∫ti, Calea Plevnei nr. 154,
                               5272 – reparaþii de articole electrice de uz
  Art. 3. Sediul Societ„þii Comerciale ELVIDRA                                    sectorul 6.
COM — S.R.L. se va schimba din ora∫ul Pucioasa,      gospod„resc;
                                                             Pentru aceasta anexez dovada de spaþiu.
Str. Republicii, bl. Delia, ap. 20, judeþul D‚mboviþa,    5274 – alte reparaþii de articole personale ∫i
                                                              (28/240.770)
                              gospod„re∫ti;
Ón ora∫ul Pucioasa, la parterul imobilului situat                                                 *
Óntre blocurile Sarmis 1 – sc. B ∫i Sarmis 1 – sc. C,     7470 – activit„þi de Óntreþinere ∫i cur„þare a
identificat prin num„r cadastral provizoriu        cl„dirilor;                              Societatea Comercial„
600/0/3/2 (fosta Unitate nr. 4).               7484 – alte activit„þi de servicii prestate Ón         BAICU BA – DA — S.N.C., C„l„ra∫i
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din    principal Óntreprinderilor;
statutul Societ„þii Comerciale ELVIDRA COM —         9305 – alte activit„þi de servicii, permise de lege.            ACT ADIÞIONAL
S.R.L. Pucioasa, celelalte prevederi ale acestuia       Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n          Subsemnaþii Baicu Victora∫, domiciliat Ón
r„m‚n‚nd neschimbate.                   neschimbate.                        C„l„ra∫i, str. N„vodari nr. 2, bl. F.5, sc. C, et. 1, ap. 5,
   (23/240.765)                       (25/240.767)                      judeþul C„l„ra∫i ∫i Baicu Mariana, domiciliat„ Ón
              *                             *                C„l„ra∫i, str. N„vodari nr. 2, bl. F.5, sc. C, ap. 5,
  6                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001
judeþul C„l„ra∫i, membri asociaþi ai Societ„þii         Prezentul act adiþional face parte integrant„ din      Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
Comerciale BAICU BA – DA — S.N.C., cu sediul Ón        statutul Societ„þii Comerciale HALI 2000 — S.R.L.      statutul ∫i contractul societ„þii autentificate cu
C„l„ra∫i, str. N„vodari, bl. F.5, sc. C, et. 1, ap. 5,    autentificat cu nr. 1718/1993 la Notariatul de Stat al   nr. 742/1991 la Notariatul de Stat al Judeþului
judeþul C„l„ra∫i, Ónregistrat„ la Camera de Comerþ      Judeþului C„l„ra∫i, cu modific„rile aduse ulterior     C„l„ra∫i, cu modific„rile aduse ulterior, prin acte
∫i Industrie C„l„ra∫i, cu nr. J 51/853/1993, Ón urma     prin acte adiþionale, celelalte prevederi ale acestui    adiþionale, celelalte prevederi ale acestor
hot„r‚rii adun„rii generale consemnat„ Ón procesul-      document r„m‚n‚nd neschimbate.               documente r„m‚n‚nd neschimbate.
verbal al adun„rii generale, am hot„r‚t schimbarea        (31/240.773)                        Am luat cuno∫tinþ„ de prevederile art. 199 din
sediului societ„þii, modific‚ndu-se art. 2, primul                    *                legea societ„þilor comerciale privind procedura de
alineat, din actul constitutiv autentificat cu                                      urmat pentru ca acest Ónscris s„-∫i menþin„
nr. 94/2001 la Biroul notarului public Popa Didina,            Societatea Comercial„              valabilitatea.
va avea urm„torul conþinut:                      NERO PREST — S.R.L., C„l„ra∫i             (33/240.775)
  Art. 2. Sediul societ„þii este Ón C„l„ra∫i,                                                    *
Bd. Republicii nr. 113, judeþul C„l„ra∫i.                    ACT ADIÞIONAL
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv, r„m‚n       Subsemnaþii Ronai Josef, cet„þean austriac,             Societatea Comercial„
neschimbate, prezentul act adiþional f„c‚nd parte       domiciliat Ón Viena, Schrottergasse nr. 21, ap. 7,           ENCORE — S.R.L., C„l„ra∫i
integrant„ din acestea.                    cod po∫tal 1100, Austria, ∫i Ronai Georgeta,
   (29/240.771)                       domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, Str. Speranþei, bl. N31, sc. A,            ACT ADIÞIONAL
              *                 et. 3, ap. 78, judeþul C„l„ra∫i, Ón calitate de membri
                                                               Subsemnatul Seinu Liviu, domiciliat Ón C„l„ra∫i,
                               asociaþi ai Societ„þii Comerciale NERO PREST —
        Societatea Comercial„                                           str. Proiectata, bl. V3-B, sc. 1, ap. 7, judeþul C„l„ra∫i,
                               S.R.L., cu sediul Ón C„l„ra∫i, Str. Corni∫ei nr. 12,
       ELITA — S.R.L., C„l„ra∫i                                          asociat unic al Societ„þii Comerciale ENCORE —
                               bl. B.26, sc. 2, et. 1, ap. 2, judeþul C„l„ra∫i,
                                                             S.R.L., cu sediul Ón C„l„ra∫i, str. Dun„rea, bl. V3,
                               Ónmatriculat„ Ón registrul comerþului cu nr.
                               J 51/235/2000, Ón urma adun„rii generale din data      sc. B, et. 2, ap. 7, judeþul C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ Ón
          ACT ADIÞIONAL
                               de 8.03.2001, consemnat„ Ón procesul-verbal, am       registrul comerþului cu nr. J 51/601/1994, conform
  Subsemnata Grozavu Constantina, domiciliat„ Ón                                     procesului-verbal din data de 7.03.2001, am hot„r‚t
                               hot„r‚t completarea art. 6 din actul constitutiv cu
C„l„ra∫i, str. Jirl„u nr. 5, bl. D16, sc. 1B, et. 2, ap. 5,                                urm„toarele:
                               urm„toarele activit„þi secundare: 0121 – cre∫terea
judeþul C„l„ra∫i, Ón calitate de asociat unic al                                       Se modific„ art. 1 din statutul societ„þii Ón sensul
                               bovinelor; 0112 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor;
Societ„þii Comerciale ELITA — S.R.L., cu sediul Ón                                    c„ eu, Seinu Liviu, declar c„ m„ retrag din societate,
                               0123 – cre∫terea porcinelor; 0125 – cre∫terea
C„l„ra∫i, str. ™tirbei Vod„, bl. D1.E, ap. 11, judeþul                                  renunþ la calitatea de asociat ∫i administrator al
                               p„s„rilor; 0141 – servicii pentru mecanizarea,
C„l„ra∫i, Ónfiinþat„ Ón baza statutului de societate                                   societ„þii ∫i cedez p„rþile mele sociale Ón num„r de
                               chimizarea agriculturii ∫i protecþie fitosanitar„;
autentificat cu nr. 2870/1993 de fostul Notariat de      0142 – servicii de reproducþie ∫i selecþie Ón cre∫terea   21 Ón valoare de 2.100.000 lei, numitului Danila
Stat C„l„ra∫i, Ónregistrat„ Ón registrul comerþului cu    animalelor; 0143 – servicii de Ómbun„t„þiri funciare;    Daniel Laurenþiu, domiciliat Ón Bucure∫ti,
nr. J 51/366/1993, Ón urma hot„r‚rii adun„rii         0144 – alte servicii pentru agricultur„.          ∫os. Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. C, et. 2, ap. 88,
generale din data de 1 martie 2001, am hot„r‚t          Prezentul act adiþional face parte integrant„ din    sectorul 2, fiul lui Nanet ∫i Veronica, cet„þean
urm„toarele:                         statutul Societ„þii Comerciale NERO PREST — S.R.L.,     rom‚n, nec„s„torit, identificat cu B.I. seria G.N.
  1. Modificarea art. 4 din statut, care va avea       autentificat cu nr. 1954/2000 la Biroul notarului      nr. 806030/1994, eliberat de Secþia 9 Poliþie, n„scut
urm„torul conþinut: capitalul social este de         public Ceparu Ioan, celelalte prevederi ale acestora    la data de 17 iulie 1980, Ón Bucure∫ti, sectorul 2,
2.000.000 lei. El se constituie din numerar.         r„m‚n‚nd neschimbate.                    cod numeric personal 1800717430097.
  2. Modificarea art. 5 din statut, care va avea         (32/240.774)                       Eu, Danila Daniel Laurenþiu declar c„ sunt de acord
urm„torul conþinut: capitalul social este reprezentat                  *                s„ primesc de la numitul Seinu Liviu p„rþile sale
de 20 p„rþi sociale egale, Ón valoare de 100.000 lei                                   sociale Ón num„r de 21 Ón valoare de 2.100.000 lei ∫i
fiecare.                                 Societatea Comercial„              m„ oblig s„ continui activitatea societ„þii menþionate
  P„rþile sociale sunt indivizibile. Ele aparþin           SATURN — S.R.L., Lehliu Gar„            mai sus.
asociatului unic.                              judeþul C„l„ra∫i                Œn urma cesion„rii celor 21 p„rþi sociale de c„tre
  3. Modificarea art. 2 din statut, care va avea                                     Seinu Liviu, eu, Danila Daniel Laurenþiu devin
urm„torul conþinut: sediul societ„þii este Ón                  ACT ADIÞIONAL               asociat unic al societ„þii cu un num„r de 21 p„rþi
C„l„ra∫i, str. Jirl„u nr. 5, bl. D.16, sc. 1B, et. 2,                                   sociale Ón valoare de 2.100.000 lei.
ap. 5, judeþul C„l„ra∫i.                    la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
                                         SATURN — S.R.L.               Prin urmare, Ón urma modific„rilor f„cute, art. 1
  4. Completarea art. 3 din statut, cu urm„toarele                                    alin. 1 din statutul societ„þii va avea urm„torul
activit„þi secundare: 3162 – producþia altor           Subsemnaþii Sp‚nu Soare, domiciliat Ón ora∫ul
                                                             conþinut: îSocietatea Comercial„ ENCORE — S.R.L.
componente electrice; 7210 – consultanþ„ privind       Lehliu Gar„, Str. Bumbacului nr. 1, judeþul C„l„ra∫i
                                                             este constituit„ prin prezentul statut Ónscris
arhitectura sistemelor informatice, configuraþii de      ∫i Mitrea Romulus, domiciliat Ón comuna Dor
                                                             autentic exprim‚nd voinþa asociatului unic Danila
echipamente ∫i reþele; 7220 – realizarea de produse      M„runt, Ón calitate de membri asociaþi ai Societ„þii
                                                             Daniel Laurenþiu, domiciliat Ón Bucure∫ti,
software; 7230 – prelucrarea informatic„ a datelor;      Comerciale SATURN — S.R.L., cu sediul Ón ora∫ul
                               Lehliu Gar„, Str. Industriei, judeþul C„l„ra∫i,       ∫os. Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. C, et. 2, ap. 88,
7240 – activit„þi ale b„ncilor de date; 7250 –
                               Ónregistrat„ la Camera de Comerþ ∫i Industrie a       sectorul 2, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
Óntreþinerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
                               Judeþului C„l„ra∫i, Oficiul registrului comerþului,     17 iulie 1980, Ón Bucure∫ti, sectorul 2, fiul lui Nanet
contabilizat ∫i a calculatoarelor; 7260 – alte
                               cu nr. J 51/115/1991, cod sirues 513651159,         ∫i Veronica, nec„s„torit, identificat cu B.I. seria G.N.
activit„þi informatice neclasificate Ón alt„ parte
                               cod fiscal R 1912161, Ón conformitate cu cele        nr. 806030/1994, eliberat de Secþia 9 Poliþie“.
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
                               stabilite Ón adunarea general„ a societ„þii ∫i         De asemenea se modific„ art. 8 din statutul
statutul Societ„þii Comerciale ELITA — S.R.L.
                               consemnate Ón procesul-verbal din data de          societ„þii Ón sensul c„ se revoc„ din funcþia de
completat cu adiþionalele autentificate cu
                               7.10.1998 ∫i de comun acord cu numita Mitrea        administrator Seinu Liviu ∫i se nume∫te noul
nr. 5983/1993 de fostul Notariat de Stat al Judeþului
                               Maria, cu domiciliul Ón comuna Dor M„runt,         administrator Danila Daniel Laurenþiu. Œn urma
C„l„ra∫i ∫i nr. 436/1998 la Biroul notarului public
                               judeþul C„l„ra∫i, posesoare a B.I. seria G.X.        modific„rilor f„cute, art. 8 din statutul societ„þii va
Ceparu Ioan, celelalte prevederi ale acestora
                               nr. 249844/1997, eliberat de Poliþia Lehliu Gar„,      avea urm„torul conþinut: îSocietatea este
r„m‚n‚nd neschimbate.
                               n„scut„ la data de 28.07.1952, Ón comuna Dor        administrat„ cu puteri depline de Danila Daniel
  (30/240.772)
                               M„runt, judeþul C„l„ra∫i, fiica lui Vasile ∫i Elena,    Laurenþiu care va Óndeplini funcþia de
              *
                               sexul   femeiesc,   cod  numeric    personal   administrator. El reprezint„ societatea juridic ∫i
      Societatea Comercial„               2520728513495, am hot„r‚t urm„toarele:           financiar, Ón raporturile cu terþii, limitele actelor ∫i
                                 A) Cesionarea p„rþilor sociale deþinute de        responsabilit„þilor sale decurg‚nd din dispoziþiile
    HALI 2000 — S.R.L., Lehliu Gar„
                               asociatul Mitrea Romulus c„tre numita Mitrea        Legii nr. 31/1990 ∫i din prevederile Codului
        judeþul C„l„ra∫i
                               Maria.                           comercial.”
                                 Eu, Mitrea Romulus, m„ retrag din societate,        Se modific„ art. 3 din statutul societ„þii Ón sensul
          ACT ADIÞIONAL               renunþ la calitatea de asociat ∫i cesionez p„rþile     c„ se extinde obiectul de activitate cu urm„toarele
     la statutul Societ„þii Comerciale          mele sociale Ón num„r de 10 a c‚te 100.000 lei, Ón     activit„þi secundare:
         HALI 2000 — S.R.L.              valoare total„ de 1.000.000 lei, numitei Mitrea        5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;
                               Maria;                             5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
  Subsemnatul Tegu∫i Andrei-Valentin, domiciliat
                                 Eu, Mitrea Maria, declar c„ sunt de acord s„       Ónc„lþ„minte;
Ón ora∫ul Lehliu Gar„, str. Competrol nr. 57, judeþul
                               primesc de la numitul Mitrea Romulus, p„rþile sale       5143 – comerþ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
C„l„ra∫i, Ón calitate de asociat unic al Societ„þii
                               Ón num„r de 10, a c‚te 100.000 lei, Ón valoare total„    de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i
Comerciale HALI 2000 — S.R.L., cu sediul Ón ora∫ul
                               de 1.000.000 lei ∫i sunt de acord s„ particip Ón      televizoare;
Lehliu Gar„, Str. Competrolului nr. 57, judeþul        calitate de asociat ∫i administrator cu puteri depline
C„l„ra∫i, Ónmatriculat„ la Camera de Comerþ ∫i                                        5144 – comerþ cu ridicata cu produse din
                               la activitatea societ„þii menþionate mai sus,
Industrie a Judeþului C„l„ra∫i, Oficiul registrului                                    ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntreþinere;
                               Ómpreun„ cu cel„lalt asociat, cu respectarea
comerþului cu nr. J 51/409/1993, cod sirues                                         5145 – comerþ cu ridicata cu produse cosmetice
                               prevederilor legii societ„þilor comerciale.
513700429, cod fiscal R3965111, Ón conformitate cu                                    ∫i de parfumerie;
                                 Œn urma retragerii din societate a numitului
cele stabilite Ón adunarea general„ a societ„þii ∫i                                     5147 – comerþ cu ridicata cu alte bunuri de
                               Mitrea Romulus, capitalul social al societ„þii, Ón
consemnate Ón procesul-verbal din data de                                         consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                               valoare de 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„rþi sociale a
5.02.2001, am hot„r‚t extinderea obiectului de        c‚te 100.000 lei, va avea urm„toarea structur„:        5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice;
activitate cu urm„toarele activit„þi secundare:         1) Sp‚nu Soare deþine un num„r de 10 p„rþi         5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
  0111 – cultura cerealelor;                 sociale a c‚te 100.000 lei, Ón valoare total„ de      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  0141 – servicii pentru mecanizare, chimizarea       1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social;   produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
agriculturii ∫i protecþie fitosanitar„;             2) Mitrea Maria deþine un num„r de 10 p„rþi         5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
  5111 – comerþ intermediar cu materii prime         sociale a c‚te 100.000 lei, Ón valoare total„ de      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu      1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social.   produse nealimentare;
semiproduse;                           Eu, Mitrea Romulus, declar c„ am primit de la        5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i cu
  5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i      numita Mitrea Maria contravaloarea p„rþilor sociale     produse din carne;
furaje;                            cesionate.                           5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
  5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;            B) Schimbarea sediului Societ„þii Comerciale       de patiserie ∫i zaharoase;
  9271 – jocuri de noroc;                  SATURN — S.R.L. din ora∫ul Lehliu Gar„,            5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi;
  9272 – alte activit„þi recreative;             Str. Industriei, judeþul C„l„ra∫i, Ón aceea∫i localitate,   5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din
  – arendare teren agricol.                 str. Valea Argovei.                     tutun;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001                   7
  5227 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine           5. Se nume∫te administrator al societ„þii domnul      specializat cu produse alimentare; 5139 – comerþ cu
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;    Croitorescu Marius, cu posibilitatea numirii altor      ridicata nespecializat, cu produse alimentare,
  5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse          administratori de c„tre adunarea asociaþilor Ón        b„uturi ∫i tutun; 514 – comerþ cu ridicata cu bunuri
cosmetice ∫i de toalet„, cu produse din tutun;       condiþiile art. 192 ∫i art. 77 din Legea nr. 31/1990.     de consum, altele dec‚t cele alimentare; 5141 –
  5245 – comerþ cu am„nuntul cu articole ∫i        Controlul actelor ∫i operaþiunilor administratorilor     comerþ cu ridicata cu produse textile; 5142 – comerþ
aparate electrice de uz casnic;               va fi exercitat de c„tre un cenzor, persoan„ fizic„      cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„lþ„minte; 5143 –
  5250 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi de         sau juridic„, ce va fi numit ulterior de adunarea       comerþ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de uz
ocazie v‚ndute prin magarine;                asociaþilor.                         gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i tv; 5144 –
  5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri Ón         6. Capitalul social al societ„þii este de 2.000.000 lei,  comerþ cu ridicata cu produse din ceramic„,
pieþe;                           divizat Ón 20 p„rþi sociale Ón valoare de 100.000 lei     sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntreþinere; 5145 –
  5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se          fiecare, care aparþin asociaþilor dup„ cum urmeaz„:      comerþ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de
efectueaz„ prin magazine.                   – domnul Croitorescu Marius deþine un num„r        parfumerie; 5147 – comerþ cu ridicata cu alte
  Se modific„ art. 2 din statutul societ„þii Ón sensul   de 6 p„rþi sociale, Ón valoare total„ de 600.000 lei,     bunuri de consum, nealimentare, neclasificate Ón
c„ se schimb„ sediul societ„þii din C„l„ra∫i,        reprezent‚nd 30 % din capitalul social al societ„þii;     alt„ parte; 515 – comerþ ridicata cu produse
str. Dun„rea, bl. V3, sc. B, et. 2, ap. 7, judeþul       – domnul M„gereanu Traian Doru deþine un          intermediare, neagricole, ∫i cu de∫euri; 5151 –
C„l„ra∫i, Ón C„l„ra∫i, str. Griviþa nr. 27, judeþul     num„r de 6 p„rþi sociale, Ón valoare total„ de        comerþ cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i
C„l„ra∫i. Œn urma modific„rilor f„cute, art. 2 va      600.000 lei, reprezent‚nd 30 % din capitalul social al    gazo∫i ∫i cu produse derivate; 5152 – comerþ cu
avea urm„torul conþinut: îSediul societ„þii este Ón     societ„þii;                          ridicata cu produse ∫i minereuri metalice; 5153 –
C„l„ra∫i, str. Griviþa nr. 27, judeþul C„l„ra∫i.”       – domnul Duval Nistor deþine un num„r de          comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i de
  Prezentul act adiþional face parte integrant„ din    5 p„rþi sociale, Ón valoare total„ de 500.000 lei,      construcþii; 5154 – comerþ cu ridicata cu
statutul societ„þii, autentificat cu nr. 10958/1994 la   reprezent‚nd 25 % din capitalul social al societ„þii;     echipamente ∫i furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i
Notariatul de Stat al Judeþului C„l„ra∫i, celelalte      – doamna ÞÓrcomnicu Marilena-Anica deþine un        Ónc„lzire; 5155 – comerþ cu ridicata cu produse
prevederi ale acestuia r„m‚n‚nd neschimbate.        num„r de 3 p„rþi sociale, Ón valoare total„ de        chimice; 5156 – comerþ cu ridicata cu alte produse
  (34/240.776)                      300.000 lei, reprezent‚nd 15 % din capitalul social al    intermediare neclasificate Ón alt„ parte; 5157 –
              *                societ„þii.                          comerþ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi; 516 –
                                7. Se schimb„ denumirea societ„þii din Societatea     comerþ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i cu
     Societatea Comercial„               Comercial„ CONDIOS — S.R.L. Ón Societatea           furnituri; 5161 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini-
   CONDIOS — S.R.L., T‚rgu C„rbune∫ti           Comercial„ MECROM SERVICE — S.R.L.              unelte pentru prelucrarea metalului ∫i lemnului;
        judeþul Gorj                  8. Se completeaz„ obiectul de activitate cu        5162 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini pentru
                              urm„toarele: 243 – fabricarea vopselelor ∫i a         construcþii; 5163 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini
         ACT ADIÞIONAL               lacurilor; 2430 – fabricarea vopselelor ∫i a lacurilor;    pentru industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i de
                              271 – producþia de metale feroase sub forme          tricotat; 5164 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini ∫i
  la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale      primare ∫i semifabricate; 2710 – producþia de         materiale de birou; 5165 – comerþ cu ridicata cu alte
         CONDIOS — S.R.L.             metale feroase sub forme primare ∫i semifabricate;      ma∫ini utilizate Ón industrie, comerþ ∫i transport;
  Subsemnaþii Dr„golici Adrian-George, cet„þean      281 – construcþii metalice; 2811 – construcþii        5166 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
rom‚n, n„scut la data de 18.01.1971 Ón Craiova,       metalice ∫i p„rþi componente; 2812 – structuri ∫i       unelte agricole; 517 – comerþ cu ridicata cu alte
judeþul Dolj, cod numeric personal 1710118163296,      t‚mpl„rii metalice; 285 – tratarea ∫i acoperirea       produse neclasificate Ón alt„ parte; 5170 – comerþ cu
cu domiciliul Ón Craiova, str. Calea Bucure∫ti,       metalelor, operaþii de mecanic„ general„; 2851 –       ridicata cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
bl. 14A, sc. 1, ap. 9, judeþul Dolj, P„una Dumitru     tratarea ∫i acoperirea metalelor; 2852 – operaþii de     522 – comerþ cu am„nuntul cu produse alimentare,
Daniel, cet„þean rom‚n, n„scut la data de          mecanic„ general„; 286 – producþia de unelte ∫i        b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón magazine
13.02.1973 Ón Dr„g„∫ani, judeþul V‚lcea, cu         articole de fier„rie; 2861 – fabricarea produselor de     specializate; 5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe
domiciliul Ón R‚mnicu V‚lcea, str. Anghel nr. 38,      t„iat; 2862 – fabricarea uneltelor de m‚n„; 2863 –      ∫i legume proaspete; 5222 – comerþ cu am„nuntul
judeþul V‚lcea, reprezentat de doamna P„una         fabricarea articolelor de feronerie; 287 – fabricarea     cu carne ∫i produse din carne; 5223 – comerþ cu
Gabriela Ón baza procurii autentificate cu         altor articole din metal; 2871 – fabricarea de        am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i molu∫te; 5224 –
nr. 580/2000 la Biroul notarului public Bornea       recipienþi, containere ∫i alte produse similare din      comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse de
Gheorghe din R‚mnicu V‚lcea, Ón calitate de         oþel; 2872 – fabricarea ambalajelor din metale        patiserie ∫i zaharoase; 5225 – comerþ cu am„nuntul
asociaþi ai Societ„þii Comerciale CONDIOS — S.R.L.,     u∫oare; 2873 – fabricarea articolelor din fire        cu b„uturi; 5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse
Ón conformitate cu prevedrile Legii nr. 31/1991 ∫i a    metalice; 2874 – fabricarea de ∫uruburi, butoane,       din tutun; 5227 – comerþ cu am„nuntul Ón
modific„rilor ulterioare, am hot„r‚t modificarea      lanþuri ∫i arcuri; 2875 – fabricarea altor articole din    magazine specializate, cu produse neclasificate Ón
actului constitutiv dup„ cum urmeaz„:            metal; 342 – producþia de caroserii, remorci ∫i        alt„ parte; 553 – restaurante; 5530 – restaurante;
  1. Se coopteaz„ Ón cadrul societ„þii domnii       semiremorci; 3420 – producþia de caroserii, remorci      652 – alte intermedieri financiare; 6523 – alte tipuri
Croitorescu Marius, cet„þean rom‚n, n„scut la data     ∫i semiremorci; 371 – recupararea de∫eurilor ∫i        de intermedieri financiare; 702 – Ónchirierea ∫i
de 4.09.1967 Ón comuna B„lce∫ti, judeþul V‚lcea, cod    resturilor metalice reciclabile; 3710 – recuperarea      subÓnchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau
numeric personal 1670904380021, cu domiciliul Ón      de∫eurilor ∫i resturilor metalice reciclabile; 451 –     Ónchiriate; 7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea
Craiova, Str. Dezrobirii, bl. G24, sc. 1, et. 4, ap. 10,  organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea terenului;       bunurilor imobiliare, proprii sau Ónchiriate; 711 –
judeþul Dolj; M„gereanu Traian-Doru, cet„þean        4511 – demolarea construcþiilor, terasamentelor ∫i      Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
rom‚n, n„scut la data de 25.09.1965 Ón comuna        organizare de ∫antiere; 4512 – lucr„ri de foraj ∫i      capacitate mic„; 7110 – Ónchirierea autoturismelor
B„lce∫ti, judeþul V‚lcea, cod numeric personal       sondaj pentru construcþii; 452 – construcþii de        ∫i utilitarelor de capacitate mic„; 712 – Ónchirierea
1650925380019, cu domiciliul Ón Pite∫ti, str. Calea     cl„diri ∫i de geniu civil; 4521 – lucr„ri de         altor mijloace de transport; 7121 – Ónchirierea altor
Craiovei, bl. 15, sc. C, et. 3, ap. 14, judeþul Dolj, cod  construcþii, inclusiv lucr„ri de art„; 4522 – lucr„ri     mijloace de transport terestru; 7122 – Ónchirierea
numeric personal 1660616163201, cu domiciliul Ón      de Ónvalitori, ∫arpante ∫i terase la construcþii;       altor mijloace de transport pe ap„; 7123 –
Craiova, cart. Brazda lui Novac, bl. H3, sc. 2, ap. 9,   4523 – construcþii de c„i de comunicaþii terestre ∫i     Ónchirierea altor mijloace de transport aerian; 713 –
judeþul Dolj, reprezentat la Óncheierea prezentului     construcþii destinate sportului; 4524 – construcþii      Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor; 7131 –
act de domnul Croitorescu Marius, Ón baza procurii     hidrotehnice; 4525 – alte lucr„ri de construcþii       Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor agricole;
autentificate cu nr. 1042/2001 la Biroul notarului     inginere∫ti; 4526 – alte lucr„ri specifice pentru       7132 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
public Dana Tomiþ„, ∫i ÞÓrcomnicu Marilena-Anica,      construcþii; 453 – lucr„ri de instalaþii ∫i de izolaþii;   pentru construcþii f„r„ personal de deservire
cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 24.12.1968 Ón      4531 – lucr„ri de instalaþii electrice; 4532 – lucr„ri    aferent; 7133 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i
Pite∫ti, judeþul Arge∫, cod numeric personal        de izolaþii ∫i protecþie anticorosiv„; 4533 – lucr„ri de   echipamentelor de birou; 7134 – Ónchirierea altor
2681224034998, cu domiciliul Ón Pite∫ti,          instalaþii sanitare, Ónc„lzire central„ ∫i de montaj de    ma∫ini ∫i echipamente. Activitatea principal„ este
str. T. Vladimirescu, bl. P2-3, sc. A, ap. 1, judeþul    echipamente ∫i utilaje tehnologice la cl„diri ∫i       2811 – construcþii metalice ∫i p„rþi componente din
Arge∫, reprezentat„ la Óncheierea prezentului act de    construcþii inginere∫ti; 4534 – alte lucr„ri de        domeniul: 281 – construcþii metalice.
domnul M„gereanu Traian-Doru, Ón baza procurii       instalaþii ∫i de construcþii auxiliare; 454 – lucr„ri de     9. Se declar„ punct de lucru Ón satul Berbe∫ti,
autentificate cu nr. 769/2001 la Biroul notarului      finisare; 4541 – lucr„ri de ipsos„rie; 4542 – lucr„ri     comuna Berbe∫ti, judeþul V‚lcea.
public Gabriela Ghiran din Pite∫ti.             de t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4543 – lucr„ri de           Œn conformitate cu art. 153 din Legea nr. 31/1990
  2. Cesionarea p„rþilor sociale deþinute de domnul    pardoserie ∫i placare a pereþilor; 4544 – lucr„ri de     ∫i art. 21 din Legea nr. 26/1990, prezentul act
Dr„golici Adrian-George astfel:               vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri; 4545 –      adiþional va fi Ónregistrat la Oficiul Registrului
  – c„tre domnul Croitorescu Marius un num„r de      alte lucr„ri de finisare; 455 – Ónchirierea utilajelor    Comerþului al Judeþului Gorj.
6 p„rþi sociale Ón valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i    de construcþii ∫i demolare, cu personal de deservire        (35/240.777)
Ón valoare total„ de 600.000 lei;              aferent; 4550 – Ónchirierea utilajelor de construcþii                  *
  – c„tre domnul Magereanu Traian Doru un         ∫i demolare, cu personal de deservire aferent; 502 –
num„r de 6 p„rþi sociale Ón valoare nominal„ de       Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor; 5021 –            Societatea Comercial„
100.000 lei ∫i Ón valoare total„ de 600.000 lei.      Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor (f„r„           BECKI IMPEX — S.R.L., T‚rgu Jiu
  Cesionarea p„rþilor sociale deþinute de doamna     reparaþiile executate Ón Óntreprinderi organizate de             judeþul Gorj
P„una Dumitru Daniel astfel:                tip industrial); 5022 – reparaþii de autovehicule
  – c„tre domnul Duval Nistor un num„r de 5 p„rþi     executate Ón unit„þi organizate de tip industrial;               ACT ADIÞIONAL
sociale Ón valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i Ón      503 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru
valoare total„ de 500.000 lei;               autovehicule; 5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii           la statutul Societ„þii Comerciale
  – c„tre doamna ÞÓrcomnicu Marilena-Anina un       pentru autovehicule; 505 – v‚nzarea cu am„nuntul               BECKI IMPEX — S.R.L.
num„r de 3 p„rþi sociale Ón valoare nominal„ de       a carburanþilor pentru autovehicule; 5050 –           Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990
100.000 lei, ∫i Ón valoare total„ de 300.000 lei.      v‚nzarea cu am„nuntul a carburanþilor pentru         republicat„ ∫i a hot„r‚rii asociatului unic, se
  3. Ca urmare a cesion„rii, se retrag din societate   autovehicule; 513 – comerþ cu ridicata cu produse       modific„ statutul Societ„þii Comerciale BECKI
asociaþii Dr„golici Adrian-George ∫i P„una Dumitru     alimentare, b„uturi ∫i cu tutun; 5131 – comerþ cu       IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón municipiul T‚rgu Jiu,
Daniel, care declar„ c„ au primit contravaloarea      ridicata cu fructe ∫i legume proaspete; 5132 –        str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 3, sc. 4, parter, ap. 84,
p„rþilor sociale cedate ∫i nu mai au drepturi sau      comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri; 5133 –        judeþul Gorj, dup„ cum urmeaz„:
obligaþii faþ„ de societate. Œn urma retragerii       comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„, uleiuri       Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social de la suma
domnul Dr„golici Adrian-George nu va mai          ∫i gr„simi comestibile; 5134 – comerþ cu ridicata cu     de 100.000 lei, la suma de 2.000.000 lei, cu
Óndeplini nici funcþia de administrator al societ„þii.   b„uturi; 5135 – comerþ cu ridicata cu tutun; 5136 –      1.900.000 lei, aport Ón numerar, v„rsat Ón contul ∫i
  4. Societatea va funcþiona cu asociaþii Croitorescu   comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i produse       la dispoziþia societ„þii la Banc Post — S.A., Sucursala
Marius, M„gereanu Traian Doru, Duval Nistor ∫i       zaharoase; 5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai,     T‚rgu   Jiu,  judeþul   Gorj,  cu   chitanþa
ÞÓrcomnicu Marilena-Anina.                 cacao ∫i condimente; 5138 – comerþ cu ridicata,        nr. 4643276/24.01.2001.
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001
  Art. 2. Se coopteaz„ Ón societate dl P„tra∫cu       municipiul T‚rgu Jiu, str. Victoria nr. 16, judeþul     Gorj, Ón Bumbe∫ti-Jiu, Str. Par‚ngului, bl. 29, sc. A,
Mircea, cet„þean rom‚n, cod numeric personal         Gorj, dup„ cum urmeaz„:                   et. 2, ap. 9 (15), judeþul Gorj.
1530615182807, c„s„torit, cu domiciliul Ón            Cap. III, art. 7                       Art. 4. Se completeaz„ obiectul de activitate al
municipiul T‚rgu Jiu, Str. Castanilor, bl. B3, sc. 1,      Se majoreaz„ capitalul social al Societ„þii        Societ„þii Comerciale SOYMEX COM — S.R.L., cu
ap. 1, judeþul Gorj, identificat cu B.I. seria H.C.      Comerciale NWMAN — S.R.L. de la 2.000.000 lei,        urm„toarele activit„þi:
nr. 199716/1998, eliberat de Poliþia T‚rgu Jiu,        capital social subscris ∫i v„rsat, Ómp„rþit Ón 20 p„rþi     252 – producþia articolelor din material plastic;
c„ruia asociata Ro∫ianu Aurora, i-a cesionat 10 p„rþi     sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare, din care     2521 – fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor,
sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare de         360.000 lei aport Ón natur„ ∫i 1.640.000 lei depu∫i Ón    profilurilor din material plastic; 2522 – fabricarea
1.000.000 lei, care are ∫i calitatea de administrator     numerar, la 22.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 220 p„rþi      articolelor de ambalaj din material plastic; 2523 –
al societ„þii Ómpreun„ cu asociata Ro∫ianu Aurora.      sociale a c‚te 100.000 lei, din care 360.000 lei, aport   fabricarea articolelor din material plastic pentru
  Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei ∫i     Ón natur„ subscris anterior, 1.640.000 lei depu∫i Ón     construcþii; 2524 – fabricarea altor articole din
se Ómparte Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare     numerar anterior, iar 20.000.000 lei depu∫i Ón        material plastic; 624 – fabricarea c„r„mizilor,
∫i aparþine celor doi asociaþi dup„ cum urmeaz„:       numerar la Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.,          þiglelor ∫i altor produse pentru construcþii; 2640 –
  1. P„tra∫cu Mircea – 1.000.000 lei, capital        Sucursala Gorj, Agenþia Novaci, cu chitanþa         fabricarea c„r„mizilor, þiglelor ∫i altor produse
subscris ∫i v„rsat, care deþine 10 p„rþi sociale a      nr. 405451/13.11.2000.                    pentru construcþii; 266 – fabricarea elementelor din
100.000 lei fiecare;                       Capitalul social va fi deþinut integral de asociata    beton, ciment ∫i ipsos; 2661 – fabricarea
                               unic„ Alb„stroiu Maria.                   elementelor din beton pentru construcþii; 2662 –
  2. Ro∫ianu Aurora – 1.000.000 lei, capital subscris
                                 Participarea la profit ∫i pierdere va fi Ón funcþie    fabricarea elementelor din ipsos pentru construcþii;
∫i v„rsat, care deþine 10 p„rþi sociale a 100.000 lei
                               de capitalul social deþinut, respectiv de 100 %       2663 – fabricarea betonului; 2664 – fabricarea
fiecare.
                               pentru asociata unic„ Alb„stroiu Maria.           mortarului; 2665 – fabricarea produselor din
  Participarea la beneficii ∫i pierderi a asociatului
                                 Restul paragrafelor ∫i articolelor din statut       azbociment; 2666 – fabricarea altor elemente din
P„tra∫cu Mircea este de 50 %, iar a asociatei Ro∫ianu
                               r„m‚ne nemodificat.                     beton, ciment ∫i ipsos; 281 – construcþii metalice;
Aurora este de 50 %.                       (38/240.779)                       2811 – construcþii metalice ∫i p„rþi componente;
  Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al                    *                2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice; 282 –
Societ„þii Comerciale BECKI IMPEX — S.R.L. cu
                                                              producþia de rezervoare, cisterne ∫i containere
urm„toarele activit„þi:                          Societatea Comercial„              metalice; producþia de radiatoare ∫i cazane pentru
  5151 – comerþ cu ridicata cu produse                   BENEFIC — S.R.L.               Ónc„lzire central„; 281 – producþia de rezervoare,
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri; 5153 –               Bumbe∫ti-Jiu, judeþul Gorj            cisterne ∫i containere metalice; 2822 – producþia de
comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i de
                                                              radiatoare ∫i cazane pentru Ónc„lzire central„; 287 –
construcþii; 5154 – comerþ cu ridicata cu                    ACT ADIÞIONAL               fabricarea altor produse prelucrate din metal;
echipamente ∫i furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i
                                 al Societ„þii Comerciale BENEFIC — S.R.L.         2871 – fabricarea de recipienþi, containere ∫i alte
Ónc„lzire; 5155 – comerþ cu ridicata cu produse                                      produse similare din oþel; 2872 – fabricarea
chimice; 5156 – comerþ cu ridicata cu alte produse        Œn conformitate cu dispoziþiile art. 153 din Legea    ambalajelor din metale u∫oare; 2873 – fabricarea
intermediare, neclasificate Ón alt„ parte; 5157 –       nr. 31/1990 modificat„ ∫i completat„ prin          articolelor din fire metalice; 2874 – fabricarea de
comerþ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi; 516 –        Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 32/1997 ∫i       ∫uruburi, buloane, lanþuri ∫i arcuri; 2875 –
comerþ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i         a hot„r‚rii celor doi asociaþi Huianu Jenica ∫i       fabricarea altor articole din metal; 451 –
furnituri; 5166 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini,        Huianu Bogdan, statutul ∫i actele adiþionale ale       organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea terenului;
accesorii ∫i unelte agricole; 525 – comerþ cu         Societ„þii Comerciale BENEFIC — S.R.L., cu sediul Ón
                                                              4511 – demolarea construcþiilor, terasamente ∫i
am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin          Bumbe∫ti-Jiu, Str. Jiului nr. 8 bis, judeþul Gorj, se
                                                              organizare de ∫antiere; 452 – construcþii de cl„diri
magazine; 5250 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri        modific„ Ón sensul c„:
                                                              ∫i de geniu civil; 4521 – lucr„ri de construcþii,
de ocazie v‚ndute prin magazine; 631 – manipul„ri        Art. 1. Se retrage din societate domnul Huianu
                                                              inclusiv lucr„ri de art„; 4522 – lucr„ri de Ónvelitori,
∫i depozit„ri; 6312 – depozit„ri; 744 – publicitate;     Bogdan, care a cesionat anterior retragerii,
                                                              ∫arpante ∫i terase la construcþii; 4523 – construcþii
7440 – publicitate.                      asociatului unic r„mas Huianu Jenica, 15 p„rþi
                                                              de c„i de comunicaþie terestre ∫i construcþii
  Totodat„, eu, asociatul declar c„ nu am cazier       sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare, adic„ suma
                                                              destinate sportului; 4524 – construcþii hidrotehnice;
judiciar ∫i Óndeplinesc condiþiile prev„zute la art. 6    de 1.500.000 lei, astfel societatea se transform„ Ón
                                                              4525 – alte lucr„ri de construcþii inginere∫ti; 4526 –
alin. 2, art. 14 alin. 1 ∫i 2, art. 135, art. 136, art. 156  societate cu asociat unic Ón persoana dnei Huianu
                                                              alte lucr„ri specifice pentru construcþii; 453 –
alin. 3, art. 184 alin. 2 ∫i art. 247 alin. 1 din Legea    Jenica, cu un capital social de 2.000.000 lei, Ómp„rþit
                                                              lucr„ri de instalaþii ∫i izolaþii; 4531 – lucr„ri de
nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„.            Ón 20 p„rþi sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare.
                                                              instalaþii electrice; 4532 – lucr„ri de izolaþii ∫i
                                 Restul articolelor ∫i paragrafelor din actul
  Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚ne                                    protecþie anticoroziv„; 4533 – lucr„ri de instalaþii
                               constitutiv ∫i actele adiþionale r„m‚n nemodificate,
neschimbat.                                                        sanitare ∫i de Ónc„lzire central„ ∫i de montaj de
                               urm‚nd a fi respectate Óntocmai de c„tre asociat.
  (36/240.778)                                                      echipamente ∫i utilaje tehnologice la cl„diri ∫i
                                 (39/240.780)
              *                               *                construcþii inginere∫ti; 4534 – alte lucr„ri de
                                                              instalaþii ∫i de construcþii auxiliare; 454 – lucr„ri de
  Societatea Comercial„ NWMAN — S.R.L.
                                    Societatea Comercial„               finisare; 4541 – lucr„ri de ipsos„rie; 4542 – lucr„ri
      T‚rgu Jiu, judeþul Gorj                SOYMEX COM — S.R.L., Bumbe∫ti-Jiu            de t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4543 – lucr„ri de
                                       judeþul Gorj                 pardosire ∫i placare a pereþilor; 4544 – lucr„ri de
          ACT ADIÞIONAL                                              vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri; 4545 –
                                                              alte lucr„ri de finisare; 455 – Ónchirierea utilajelor
     la statutul Societ„þii Comerciale                   ACT ADIÞIONAL
                                                              de construcþii ∫i demolare, cu personal de deservire
         NWMAN — S.R.L.                     la statutul Societ„þii Comerciale         aferent; 4550 – Ónchirierea utilajelor de construcþii
  Œn baza art. 153 din Legea nr. 31/1990,                  SOYMEX COM — S.R.L.              ∫i demolare, cu personal de deservire aferent.
modificat„ ∫i completat„ prin Ordonanþa de            Œn baza art. 199 din Legea nr. 31/1990            Totodat„, eu, asociatul declar c„ nu am cazier
urgenþ„ a Guvernului nr. 32/1997 ∫i Legea           republicat„ ∫i a hot„r‚rii asociatului unic, se       judiciar ∫i Óndeplinesc condiþiile prev„zute la art. 6
nr. 195/1997 ∫i a hot„r‚rii asociaþilor Alb„stroiu Ion    modific„ statutul Societ„þii Comerciale SOYMEX        alin. 2, art. 14 alin. 1 ∫i 2, art. 135, art. 136, art. 156
∫i Alb„stroiu Maria, se modific„ statutul Societ„þii     COM — S.R.L., cu sediul Ón Bumbe∫ti-Jiu, Aleea        alin. 3, art. 184 alin. 2 ∫i art. 247 alin. 1 din Legea
Comerciale NWMAN — S.R.L., autentificat cu          Narciselor, bl. 3, sc. 1, et. 3, ap. 14, judeþul Gorj,    nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„.
nr. 4065/7.04.1992 la Notariatul de Stat al Judeþului     Ónregistrat„ Ón registrul comerþului cu nr.           Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚ne
Gorj, dup„ cum urmeaz„:                    J 18/584/1995 la data de 30.06.1995, dup„ cum        neschimbat.
  Asociatul Alb„stroiu Ion cesioneaz„ asociatei       urmeaz„:                             (40/240.781)
Alb„stroiu Maria 10 p„rþi sociale a c‚te 100.000 lei,      Art. 1. Se retrage din societate domnul Ocea Ion-                   *
reprezent‚nd 50 % din capitalul social de 2.000.000 lei    Codruþ, care a cesionat capitalul social, respectiv
∫i se retrage din societate ∫i din funcþia de         20 p„rþi sociale, Ón valoare de 5.000 lei fiecare,          Societatea Comercial„
administrator.                        domnului Dediu Ovidiu, cet„þean rom‚n,             MECANOELECTRICA — S.R.L., T‚rgu Jiu
  Œn urma cesion„rii societatea devine societate       nec„s„torit, cod numeric personal 1780503186985,              judeþul Gorj
comercial„ cu asociat unic Ón persoana doamnei        fiul lui Dumitru ∫i Nicoliþa, n„scut la data de
Alb„stroiu Maria.                       3.05.1978 Ón T‚rgu Jiu, judeþul Gorj, f„r„ cazier,               ACT ADIÞIONAL
  Capitalul social este deþinut integral de asociatul    domiciliat Ón ora∫ul Bumbe∫ti-Jiu, Str. Jiului,
                                                              la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale
unic, Alb„stroiu Maria, care va fi ∫i administratorul     bl. 4/60, ap. 8, judeþul Gorj, identificat cu B.I. seria
                                                                MECANOELECTRICA — S.R.L. T‚rgu Jiu,
societ„þii.                          G.B. nr. 190566/1992, eliberat de Poliþia Bumbe∫ti-
                                                              autentificat la Notariatul de Stat al Judeþului
  Participarea la profit ∫i pierdere va fi Ón funcþie    Jiu, judeþul Gorj, reprezent‚nd 20 p„rþi sociale a
                               5.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 100.000 lei.       Gorj cu nr. 10008 din 8 septembrie 1993
de capitalul social deþinut, respectiv de 100 %
                                 Totodat„ domnul Ocea Ion-Codruþ se retrage ∫i        Œn baza articolului 199 din Legea nr. 31/1990,
pentru asociatul unic Alb„stroiu Maria.
                               din funcþia de administrator al societ„þii.         completat„ ∫i republicat„, se modific„ ∫i se
  Restul paragrafelor ∫i articolelor din statut
                                 Art. 2. Se majoreaz„ capitalul social de la suma de    completeaz„ statutul ∫i contractul Societ„þii
r„m‚ne nemodificat.
                               100.000 lei la suma de 2.000.000 lei, cu 1.900.000 lei,   Comerciale MECANOELECTRICA — S.R.L. T‚rgu Jiu,
  (37/240.779)
                               aport Ón numerar, v„rsat Ón contul ∫i la dispoziþia     astfel:
          ACT ADIÞIONAL               societ„þii la Banc Post — S.A. – Sucursala Gorj, cu       1. Se adaug„ la obiectul de activitate:
                               chitanþa nr. 4831830/26.02.2001. Se majoreaz„          • 173 – finisarea materialelor textile
    la statutul Societ„þii Comerciale
                               valoarea unei p„rþi sociale de la 5.000 lei la 100.000 lei   1730 – finisarea materialelor textile;
         NWMAN — S.R.L.
                               fiecare.                            177 – fabricarea de articole cro∫etate sau
  Œn baza art. 153 din Legea nr. 31/1990,            Administrator al societ„þii este domnul Dediu       tricotate;
modificat„ ∫i completat„ prin Ordonanþa de          Ovidiu care are puteri depline.                 1771 – fabricarea de ciorapi, ∫osete ∫i ciorapi
urgenþ„ a Guvernului nr. 32/1997 ∫i Legea            Capitalul social este Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a   pantalon;
nr. 195/1997 ∫i a hot„r‚rii asociatei unice          100.000 lei fiecare, Ón valoare de 2.000.000 lei ∫i       501 – comerþ cu autovehicule;
Alb„stroiu Maria, se modific„ statutul Societ„þii       aparþine asociatului unic Dediu Ovidiu.             5010 – comerþ cu autovehicule;
Comerciale NWMAN — S.R.L., autentificat cu            Participarea la beneficii ∫i pierderi a asociatului     512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole
nr. 4065/7.04.1992 la Notariatul de Stat al Judeþului     unic Dediu Ovidiu este de 100 %.               brute ∫i animale vii;
Gorj ∫i actele adiþionale, autentificate cu           Art. 3. Se schimb„ sediul Societ„þii Comerciale       5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i
nr. 4475/25.07.1998 ∫i 3629/30.09.1999 la Biroul       SOYMEX COM — S.R.L. din ora∫ul Bumbe∫ti-Jiu,         furaje;
notarului public R„ceanu Ion, cu sediul Ón          Aleea Narciselor, bl. 3, sc. 1, et. 3, ap. 14, judeþul     5122 – comerþ cu ridicata cu flori ∫i plante;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001                    9
  5123 – comerþ cu ridicata cu animale vii;        524 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine          013 – activit„þi mixte (cultura vegetal„ ∫i
  5124 – comerþ cu ridicata cu piei brute ∫i piei   specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„    cre∫terea animalelor);
prelucrate;                       parte;                           0130 – activit„þi mixte (cultura vegetal„ ∫i
  5125 – comerþ cu ridicata cu tutun neprelucrat;     5241 – comerþ cu am„nuntul cu produse textile;    cre∫terea animalelor);
  513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,     5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       5. La plecarea din societate se respect„ articolul
b„uturi ∫i tutun                      5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i     din Legea nr. 31/1990, republicat„.
  5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume    articole din piele;                     Restul clauzelor din statutul ∫i contractul
proaspete;                         5244 – comerþ cu am„nuntul cu mobil„, articole    Societ„þii Comerciale AGRA IMPEX — S.R.L. r„m‚n
  5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;   de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;      neschimbate.
  5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„,   5245 – comerþ cu am„nuntul cu articole ∫i         (42/240.783)
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;             aparate electrice de uz casnic;                           *
  5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi;          5246 – comerþ cu am„nuntul cu articole de
  5135 – comerþ cu ridicata cu tutun;         fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;       Societatea Comercial„
  5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i    5247 – comerþ cu am„nuntul cu c„rþi, jurnale ∫i    AGROSIM IMPEX — S.R.L., satul S‚mboleni
produse zaharoase;                   articole de papet„rie;                    comuna C„m„ra∫u, judeþul Cluj
  5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i   5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
condimente;                       specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;           ACT ADIÞIONAL
  5138 – comerþ cu ridicata, specializat, cu alte     526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin
                                                         la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
produse alimentare;                   magazine;
                                                           AGROSIM IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
  5139 – comerþ cu ridicata, nespecializat, cu      5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri, Ón
                                                          satul S‚mboleni nr. 235, comuna C„m„ra∫u,
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;          pieþe;
                                                          judeþul Cluj, autentificate cu nr. 17188 ∫i
  514 – comerþ cu ridicata cu bunuri de consum,      5263 – alte tipuri de comerþ cu am„nuntul, care
                                                          17189 din 20 iulie 1993 la Notariatul de Stat
altele dec‚t cele alimentare;              nu se efectueaz„ prin magazine;
                                                           al Judeþului Cluj, Ónregistrat„ la Oficiul
  5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;      602 – alte transporturi terestre;
                                                           Registrului Comerþului al Judeþului Cluj
  5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i      6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
                                                                cu nr. J 12/3044/1993
Ónc„lþ„minte;                       644 – alte activit„þi de telecomunicaþii
  5143 – comerþ cu ridicata cu aparate electrice ∫i  neclasificate Ón alt„ parte;                Subsemnaþii Raiu Onisim, n„scut la data de
de uz gospod„resc ∫i aparate de radio ∫i televizoare;   6442 – alte activit„þi de telecomunicaþii       18.07.1966 Ón N„s„ud, judeþul Bistriþa-N„s„ud, cod
  5144 – comerþ cu ridicata cu produse din       neclasificate Ón alt„ parte (lucr„ri de instalaþii,   numeric personal 1660818060042, domiciliat Ón
ceramic„, sticl„rie, vopsele, tapete ∫i produse de   construcþii-montaj ∫i service Ón domeniul        Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 22, ap. 15, judeþul Cluj,
Óntreþinere;                      telecomunicaþiilor);                   cet„þean rom‚n, ∫i Mocian Andrei, n„scut la data
  5145 – comerþ cu ridicata cu produse cosmetice     742 – activit„þi de proiectare, urbanism, inginerie  de 3.07.1950 Ón satul S‚mboleni, domiciliat Ón satul
∫i de parfumerie;                    ∫i alte servicii tehnice;                S‚mboleni nr. 235, comuna C„m„ra∫u, judeþul Cluj,
  5146 – comerþ cu ridicata cu produse          7420 – activit„þi de proiectare, urbanism,      cod numeric personal 1500703120760, cet„þean
farmaceutice;                      inginerie ∫i alte servicii tehnice;           rom‚n, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii
  5147 – comerþ cu ridicata cu alte bunuri de                                  Comerciale    AGROSIM     IMPEX   —  S.R.L.,
                              748 – alte activit„þi de servicii prestate Ón
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;                                Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
                            principal Óntreprinderilor;
  515 – comerþ cu ridicata cu produse                                      Judeþului Cluj cu nr. J 12/3044/1993, au convenit
                              7481 – activit„þi fotografice;
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;                                      urm„toarele:
                              7482 – activit„þi de ambalare;
  5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,                                1. Majorarea capitalului social al societ„þii de la
                              7483 – activit„þi de secretariat, dactilografiere,
lichizi ∫i gazo∫i ∫i produse derivate;                                      100.000 lei la 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„rþi sociale
                            multiplicare ∫i traduceri;
                                                         a 100.000 lei fiecare, prin aportul subsemnaþilor Ón
  5152 – comerþ cu ridicata cu produse ∫i         7484 – alte activit„þi de servicii prestate Ón
                                                         numerar a sumei de 1.900.000 lei (foaie de
minereuri metalice;                   principal Óntreprinderilor;
                                                         v„rs„m‚nt nr. 1/27.07.1998), astfel: asociatul Raiu
  5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i     import-export (cod 5010, de la cod 5121 la cod
                                                         Onisim depune suma de 1.840.000 lei, iar asociatul
de construcþii;                     5170).
                                                         Mocian Andrei depune suma de 60.000 lei,
  5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente ∫i        (41/240.782)
                                                         reevaluarea unei p„rþi sociale de la 5.000 lei la
furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i de Ónc„lzire;                 *               100.000 lei. Ca urmare a major„rii, capitalul social
  5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice;
                                                         se Ómparte astfel:
  5156 – comerþ cu ridicata cu alte produse           Societatea Comercial„
                                                          Raiu Onisim – 19 p„rþi sociale echivalentul a
intermediare, neclasificate Ón alt„ parte;         AGRA IMPEX — S.R.L., satul S‚mboleni
                                                         1.900.000 lei;
  5157 – comerþ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;     comuna C„m„ra∫u, judeþul Cluj
                                                          Mocian Andrei – o parte social„ echivalentul a
  516 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente
                                                         100.000 lei.
∫i furnituri;                              ACT ADIÞIONAL               P„rþile sociale se pot transmite Óntre asociaþi cu
  5161 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini-unelte
                             la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale     drept de preempþiune Ón favoarea domnului Raiu
pentru prelucrarea metalului ∫i a lemnului;
                                AGRA IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón         Onisim.
  5162 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini pentru
                             satul S‚mboleni nr. 235, comuna C„m„ra∫u,         2. Domnul Mocean Andrei este de acord s„ se
construcþii;
                              judeþul Cluj, autentificate cu nr. 18577 ∫i      retrag„ din funcþia de administrator.
  5163 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini pentru
                            18578 din 29 august 1994 la Notariatul de Stat       Societatea va fi reprezentat„ ∫i administrat„ de
industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;
                                 al Judeþului Cluj, Ónregistrat„ la       domnul Raiu Onisim.
  5164 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale                                 3. Precizarea obiectului principal de activitate:
de birou;                             Oficiul Registrului Comerþului
                               al Judeþului Cluj cu nr. J 12/2659/1994        Domeniul principal de activitate: producþie
  5165 – comerþ cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate                              (agricultur„);
Ón industrie, comerþ ∫i transport;             Subsemnaþii Raiu Onisim, n„scut la data de
                                                          013 – activit„þi mixte (cultura vegetal„ ∫i
  5166 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i  18.08.1966 Ón N„s„ud, judeþul Bistriþa-N„s„ud,
                                                         cre∫terea animalelor);
unelte agricole;                    cod numeric personal 1660818060042, domiciliat Ón
                                                          0130 – activit„þi mixte (cultura vegetal„ ∫i
  517 – comerþ cu ridicata cu alte produse       Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 22, ap. 15, judeþul Cluj,  cre∫terea animalelor).
neclasificate Ón alt„ parte;              cet„þean rom‚n ∫i Mocian Andrei, n„scut la data de     4. La plecarea din societate se respect„ articolul
  5170 – comerþ cu ridicata cu alte produse      3.07.1950 Ón satul S‚mboleni, domiciliat Ón satul    din Legea nr. 31/1990, republicat„.
neclasificate Ón alt„ parte;              S‚mboleni nr. 235, comuna C„m„ra∫u, judeþul Cluj,      Restul clauzelor din statutul ∫i contractul
  521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine        cod numeric personal 1500703120760, cet„þean       Societ„þii Comerciale AGROSIM IMPEX — S.R.L.
nespecializate;                     rom‚n, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii       r„m‚n neschimbate.
  5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine        Comerciale AGRA IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la       (43/240.784)
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de       Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului Cluj cu                 *
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;          nr. J 12/2659/1994, au convenit urm„toarele:
  5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine         1. Majorarea capitalului social al societ„þii de la       Societatea Comercial„
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de       100.000 lei la 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„rþi        BANTIROM — S.R.L., Cluj-Napoca
produse nealimentare;                  sociale a 100.000 lei fiecare, prin aportul
  522 – comerþ cu am„nuntul cu produse         subsemnaþilor Ón numerar a sumei de 1.900.000 lei             ACT ADIÞIONAL
alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón     (chitanþa nr. 1/27.06.1998), astfel: asociatul Raiu
magazine specializate;                 Onisim, depune suma de 1.825.000 lei, iar asociatul        la statutul Societ„þii Comerciale
  5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume    Mocian Andrei, depune suma de 75.000 lei,            BANTIROM — S.R.L., autentificat cu
proaspete;                       reevaluarea unei p„rþi sociale de la 5.000 lei la    nr. 68/9.01.2001 de notarul public Dan Mircea
  5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i produse    100.000 lei. Ca urmare a major„rii, capitalul social   C‚rl„naru, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
din carne;                       se Ómparte astfel:                         Comerþului al Judeþului Cluj cu
  5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee     Raiu Onisim – 19 p„rþi sociale, echivalentul a      nr. J 12/94/2001, cu sediul Ón Cluj-Napoca,
∫i molu∫te;                       1.900.000 lei;                       Str. Fabricii de Zah„r nr. 93/A, judeþul Cluj,
  5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse      Mocian Andrei – o parte social„, echivalentul a            cod fiscal R13655800
de patiserie ∫i zaharoase;               100.000 lei.                        Œncheiat de Banti Massimo, cet„þean italian,
  5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi;         P„rþile sociale se pot transmite Óntre asociaþi cu  domiciliat Ón Italia, 56027 San Miniato (PI),
  5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din      drept de preempþiune Ón favoarea domnului Raiu      str. Marzana nr. 16, n„scut la data de 1.11.1956 Ón
tutun;                         Onisim.                         Italia, localitatea Fucecchio (FI), fiul lui Banti Alvaro
  5227 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine         2. Sediul societ„þii va fi Ón comuna C„m„ra∫u     ∫i al Manzi Doriana, cod fiscal personal
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;  nr. 353, judeþul Cluj.                  BNTMSM56S01D815A, personal, Ón nume propriu, a
  523 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine         3. Domnul Mocean Andrei este de acord s„ se      intervenit prezentul act adiþional, privind
specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,   retrag„ din funcþia de administrator.          urm„toarele:
cu produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;           Societatea va fi reprezentat„ ∫i administrat„ de     I. Modificare denumire. Asociatul unic a decis
  5232 – comerþ cu am„nuntul cu articole medicale   domnul Raiu Onisim.                   modificarea prevederilor cap. I art. 2 ∫i 3, respectiv
∫i ortopedice;                       4. Precizarea obiectului principal de activitate:   noua denumire a societ„þii va fi: KARPROM —
  5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse          Domeniul principal de activitate: producþie      S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea
cosmetice ∫i de toalet„;                (agricultur„);                      firmei nr. 6652/13.02.2001, eliberat„ de Camera de
 10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001
Comerþ, Industrie ∫i Agricultur„ a Judeþului Cluj –    Pe viitor societatea va fi administrat„ de c„tre           Societatea Comercial„
Oficiul Registrului Comerþului Cluj.            asociatul unic Popmacavei Daniela Claudia, cod          NAKA IMPEX — S.R.L., Cluj-Napoca
  Restul dispoziþiilor din statut se menþin Ón      numeric personal 2701019120025, cet„þean rom‚n,
totalitate. Prezentul act adiþional, conþine una      n„scut„ la data de 19.10.1970 Ón C‚mpia Turzii,               ACT ADIÞIONAL
pagin„ ∫i corespunde realit„þii datelor furnizate de    judeþul Cluj, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Iancu
asociat, care Ól accept„ Ón Óntregime, f„r„ obiecþiuni,                                    la statutul Societ„þii Comerciale
                              de Hunedoara nr. 11, judeþul Cluj.                    NAKA IMPEX — S.R.L.
dup„ ce a a fost tradus, fapt confirmat de
semn„tura lui.                        Prezentul act adiþional face parte integrant„ din     Alb Cornel-Eugen, cet„þean rom‚n, n„scut Ón
  (44/240.785)                      statutul Societ„þii Comerciale GEO & ANDY IMPEX —     Cluj-Napoca la 21.06.1962, domiciliat Ón
              *                S.R.L. Restul prevederilor din statutul societ„þii     Cluj-Napoca, Str. C‚mpului nr. 90, judeþul Cluj, Ón
                              r„m‚n neschimbate.                     calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale
      Societatea Comercial„                (46/240.787)                      NAKA IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca,
  FINEAS COMPROD — S.R.L., Cluj-Napoca                        *                Str. C‚mpului nr. 90, av‚nd un capital social de
                                                           100.000 lei, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
         ACT ADIÞIONAL                    Societatea Comercial„             Comerþului    al  Judeþului  Cluj   cu   nr.
                                   GRUIÞA— S.R.L., Cluj-Napoca           J 12/2801/7.10.1994, Ón baza art. 222 ∫i 231 din
   la statutul Societ„þii Comerciale FINEAS                                     Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t
        COMPROD — S.R.L.                                           dizolvarea societ„þii ∫i transmiterea universal„ a
                                      ACT ADIÞIONAL
  1. Albu Genica, cet„þean rom‚n, n„scut„ Ón Cluj-                                  patrimoniului c„tre asociatul unic, f„r„ lichidare,
Napoca, judeþul Cluj, la data de 15.02.1949,                   ™I                  Óncep‚nd cu data autentific„rii acestui act.
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Dun„rii nr. 57,            CONTRACT DE CESIUNE               Asociatul unic declar„ pe proprie r„spundere c„
judeþul Cluj, asociat unic al Societ„þii Comerciale                                  nu s-a iniþiat procedura de lichidare judiciar„ a
                                  la statutul Societ„þii Comerciale
FINEAS COMPROD — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-                                      societ„þii conform prevederilor Legii nr. 64/1995.
                               GRUIÞA— S.R.L., autentificat cu nr. 17243
Napoca, Str. Dun„rii nr. 57, judeþul Cluj, av‚nd un                                   Procedura de dizolvare a societ„þii va fi realizat„
capital social de 2.000.000 lei, Ónmatriculat„ la      ∫i nr. 17243/12.08.1992 la Notariatul de Stat       de asociatul unic dl Alb Cornel-Eugen.
Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului Cluj cu     al Judeþului Cluj, modificat potrivit actului        (48/240.789)
nr. J 12/4687/1994, pe de o parte ∫i             adiþional autentificat cu nr. 8347/2.12.1998                    *
  2. Albu Cornel Dan, cet„þean rom‚n, n„scut Ón       la Biroul notarului public Mariana Lupea,
Cluj-Napoca, judeþul Cluj la data de 15.10.1970,      societate Ónmatriculat„ la Oficiul registrului             Societatea Comercial„
domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Dun„rii nr. 57,       comerþului cu nr. J 12/4155/1992, cu sediul            ORIZONT NORD TRANS — S.R.L.
judeþul Cluj, pe de alt„ parte, am convenit         Ón Cluj-Napoca, piaþa Cipariu nr. 15, bl. 3,          satul Valea Gro∫ilor, comuna Vad
perfectarea urm„torului contract de cesiune:                 judeþul Cluj                       judeþul Cluj
  I. Subsemnata Albu Genica, am hot„r‚t s„ m„
retrag din societate, cesion‚nd 20 p„rþi sociale a       Œncheiat Óntre:                             ACT ADIÞIONAL
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,    – Gruiþa Dan Florin, n„scut la data de 11.04.1945
domnului Albu Cornel Dan, care m-a desp„gubit la      Ón localitatea Aiud, judeþul Alba, domiciliat Ón          la statutul Societ„þii Comerciale
valoare.                          Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr. 5, ap. 74,           ORIZONT NORD TRANS — S.R.L.
  II. Ca urmare, prin efectul cesion„rii integrale a   judeþul Cluj, cet„þean rom‚n;                 Mure∫an Pompei-Daniel, cet„þean rom‚n, n„scut
p„rþilor sociale, asociat unic devine domnul Albu       – Popovici Mihai, n„scut la data de 3 august 1948   la data de 11.05.1969 Ón Dej, judeþul Cluj, domiciliat
Cornel Dan, care declar„ c„ a luat cuno∫tinþ„ de      Ón localitatea B‚rlad, judeþul Vaslui, domiciliat Ón    Ón localitatea Valea Gro∫ilor nr. 116, judeþul Cluj,
situaþia financiar„ a societ„þii ∫i de clauzele                                    asociat unic al Societ„þii Comerciale ORIZONT
                              Cluj-Napoca, str. Donath nr. 20, ap. 27, judeþul Cluj,
statutului societ„þii la care ader„ cu urm„toarele                                  NORD TRANS — S.R.L., cu sediul Ón satul Valea
                              cet„þean rom‚n.                      Gro∫ilor nr. 116, comuna Vad, judeþul Cluj, av‚nd
modific„ri: participarea la capitalul social, p„rþi
sociale ∫i administrarea societ„þii.              Subsemnatul Gruiþa Dan Florin Ónþeleg s„        un capital social de 2.000.000 lei, Ónmatriculat„ la
  III. Œn urma cesiunii, statutul societ„þii, modificat  cesionez toate cele 1.210 p„rþi sociale pe care le     Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului Cluj, cu
∫i completat prin actul adiþional, autentificate prin   deþin Ón societate, Ón valoare total„ de          nr. J 12/718/18.02.1993, Ón conformitate cu art. 199
Óncheierea Notariatului de Stat al Judeþului Cluj cu    121.000.000 lei, dlui Popovici Mihai astfel Ónc‚t     din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t
nr. 13872/20.06.1994 ∫i Óncheierea notarului public    societatea Ó∫i continu„ activitatea cu acesta, Ón     completarea obiectului secundar de activitate.
Mariana Lupea nr. 2965/13.05.1998, comport„        calitate de asociat unic.                   Ca urmare a celor de mai sus statutul societ„þii,
urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:             Pe data semn„rii prezentului act, Gruiþa Dan      autentificat prin Óncheierea Notariatului de Stat al
  Preambulul statutului societ„þii va avea        Florin se retrage din societate, pierde calitatea de    Judeþului Cluj, cu nr. 15212/16.07.1992, comport„
urm„torul conþinut:                                                  urm„toarele complet„ri:
                              asociat ∫i administrator ∫i declar„ c„ nu mai are
  îAsociat unic este:                                                  Art. 3 se completeaz„ cu urm„toarele activit„þi:
                              nici o pretenþie faþ„ de societate ∫i nici faþ„ de noul
  Albu Cornel Dan, cet„þean rom‚n, n„scut Ón                                      5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;
Cluj-Napoca, judeþul Cluj la data de 15.10.1970,      asociat Popovici Mihai ∫i nici societatea faþ„ de       5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Dun„rii nr. 57.”      acesta.                          Ónc„lþ„minte;
  Art. 3 din statut va avea urmn„torul conþinut:       Noul asociat a luat cuno∫tinþ„ de activul ∫i       5143 – comerþ cu ridicata cu aparate electrice,
  îCapitalul social subscris ∫i v„rsat de asociatul    pasivul societ„þii pe baza ultimului bilanþ contabil    de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i
unic este de 2.000.000 lei, aport Ón numerar,       ∫i preia toate drepturile ∫i obligaþiile societ„þii,    televizoare;
Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare.    Ónþeleg‚nd s„ Ó∫i asume r„spunderea pentru toate       5144 – comerþ cu ridicata cu produse din
  Transmiterea p„rþilor sociale c„tre persoane      activit„þile firmei, Óncep‚nd numai cu data        ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntreþinere;
fizice sau juridice din afara societ„þii se poate face   Ómregistr„rii prezentului act la Camera de Comerþ       5147 – comerþ cu ridicata cu alte bunuri de
cu acordul asociatului unic sau prin succesiune.”                                   consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte
                              Cluj. Noul asociat nu este responsabil pentru
  Art. 6 din statut va avea urm„torul conþinut:                                   (mobil„, aparate de uz casnic neelectrice, h‚rtie,
                              litigiile de natur„ material„, civil„, penal„ sau
  îAtribuþiile   privind   administrarea    ∫i                               carton, ziare, articole din mase plastice, articole
reprezentarea societ„þii vor fi exercitate de c„tre    contravenþional„ ale societ„þii ∫i nu este þinut s„    fotografice ∫i optice, articole de sport);
doamna Albu Genica, cet„þean rom‚n, n„scut„ Ón       r„spund„ pentru datoriile acesteia.              5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile;
Cluj-Napoca la 15.02.1949, domiciliat„ Ón Cluj-        Societatea Comercial„ GRUIÞA — S.R.L. Ó∫i         5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
Napoca, Str. Dun„rii nr. 57, judeþul Cluj,         continu„ activitatea cu asociatul unic Popovici        5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i
identificat„ prin C.I. seria K.X. nr. 061005, eliberat„  Mihai, n„scut la data de 3.08.1948 Ón B‚rlad, judeþul   articole din piele;
de Poliþia Cluj la 14.12.1999, administrator        Vaslui, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Donath nr. 20,    5244 – comerþ cu am„nuntul cu mobil„, articole
neasociat numit de asociatul unic.”            ap. 27, judeþul Cluj, cet„þean rom‚n, care deþine     de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
  Restul clauzelor din statut r„m‚n nemodificate.     Óntregul capital social al societ„þii, Ón valoare total„   5245 – comerþ cu am„nuntul cu articole ∫i cu
   (45/240.786)                                                   aparate electrice de uz casnic.
                              de 121.000.000 lei, compus din: aport Ón numerar,
              *                                               5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
                              Ón valoare de 100.000 lei, capital subscris ∫i v„rsat
                                                           specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
     Societatea Comercial„              ∫i aport Ón natur„, Ón valoare de 120.900.000 lei, ce   parte (mobilier, ma∫ini de birou, calculatoare,
 GEO & ANDY IMPEX — S.R.L., Cluj-Napoca          const„ din: autoturism marca Skoda Octavia Combi,     software, ceasuri, bijuterii, flori, plante, seminþe,
                              fabricat Ón 1998, cu motor nr. 103717, sa∫iu        Óngr„∫„minte, jocuri).
         ACT ADIÞIONAL              nr. TMBZZZ1U2W2118230.                    Restul clauzelor din statut r„m‚ne nemodificat.
                                Capitalul social de 121.000.000 lei este divizat Ón    (49/240.790)
    la statutul Societ„þii Comerciale                                                    *
                              1.210 p„rþi sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare,
 GEO & ANDY IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„
                              ce revin Ón Óntregime asociatului unic.
 la Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului                                        Societatea Comercial„
  Cluj cu nr. J 12/1262/1995 din 28.06.1995,         Asociatul unic Popovici Mihai decide s„ p„streze
                                                             PANIMONA IMPEX — S.R.L., Cluj-Napoca
 cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. Donath nr. 54,      ca act, Ón baza c„ruia s„ funcþioneze societatea
      bl. 10, ap. 1, judeþul Cluj          statutul societ„þii, modificat prin prezentul act
                                                                    ACT ADIÞIONAL
  Subsemnata Popmacavei Daniela Claudia, cod       dup„ cum urmeaz„:
numeric personal 2701019120025, cet„þean rom‚n,        I. Se modific„ art. 8 din statutul societ„þii:         la statutul Societ„þii Comerciale
n„scut„ la data de 19.10.1970 Ón C‚mpia Turzii,        Reprezentarea, administrarea ∫i conducerea         PANIMONA IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
judeþul Cluj, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Iancu    societ„þii revine asociatului unic Popovici Mihai.      Cluj-Napoca, str. Tecuci nr. 24, judeþul Cluj,
de Hunedoara nr. 11, judeþul Cluj, Ón calitate de       II. Se modific„ art. 10 din statutul societ„þii:       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
asociat unic al Societ„þii Comerciale GEO & ANDY                                         Comerþului al Judeþului Cluj,
                                Beneficiile ∫i pierderile societ„þii revin Ón
IMPEX — S.R.L., am hot„r‚t modificarea                                            cu nr. J 12/1110/1994, autentificat
                              Óntregime asociatului unic Popovici Mihai.
urm„toarelor articole din statutul societ„þii.                                     cu nr. 4786/2.03.1994 la Notariatul de Stat al
                                Restul prevederilor statutului societ„þii       Judeþului Cluj ∫i modificat prin actul adiþional
Obiectul de activitate: Principalul obiect de
                              nemodificat prin actele adiþionale anterioare ∫i          autentificat cu nr. 442/29.03.2000
activitate este cel prev„zut Ón actele adiþionale
anterioare. Administrarea: Se revoc„ din funcþia de    nemodificat prin prezentul act adiþional, r„m‚ne        la Biroul notarului public Oana Mihuþiu
administrator Pop-Kun Dorel, cod numeric personal     neschimbat.                          Subsemnatul Ammar Tallawei, cet„þean sirian,
1620417300018, domiciliat Ón Cluj-Napoca,            (47/240.788)                     n„scut la data de 30.03.1959 Ón Siria, domiciliat Ón
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 132, ap. 27, judeþul Cluj.                  *                Siria, cu re∫edinþa Ón Cluj-Napoca, str. N. Titulescu
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001                   11
nr. 16, ap. 26, judeþul Cluj, Ón calitate de asociat           Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
unic al societ„þii, am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele          CAFFE RIVER ROMANIA — S.R.L.               EMMEBI CONF — S.R.L.,Cluj-Napoca
modific„ri statutului societ„þii.                       Cluj-Napoca
  I. Societatea Ó∫i va schimba sediul Ón Cluj-Napoca,                                           ACT ADIÞIONAL
str. Romulus Vuia nr. 18, judeþul Cluj.                     ACT ADIÞIONAL
                                                                  la statutul Societ„þii Comerciale
  Ca urmare a celor de mai sus, statutul societ„þii
                                la contractul de societate ∫i statutul Societ„þii        EMMEBI CONF — S.R.L., autentificat
va suporta urm„toarele modific„ri:
                                 Comerciale CAFFE RIVER ROMANIA — S.R.L.,           cu nr. 473/1.03.2000 de notarul public
  Art. 6 din statutul societ„þii privind sediul societ„þii     autentificate cu nr. 2263/21.07.1998 de          Dan Mircea C‚rl„naru, Ónmatriculat„ la
se modific„ dup„ cum urmeaz„: Sediul societ„þii va fi       notarul public Dan Mircea C‚rlanaru, cu          Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului
Ón Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 18, judeþul Cluj.    sediul Ón Cluj-Napoca, str. I.C. Br„tianu nr. 16,        Cluj cu nr. J 12/248/2000, cu sediul Ón
  Restul dispoziþiilor din statutul societ„þii r„m‚ne        judeþul Cluj, Ónmatriculat„ la Oficiul         Cluj-Napoca, str. Dimitrie Com∫a nr. 11/A,
nemodificat.                           Registrului Comerþului al Judeþului Cluj,                  judeþul Cluj
   (50/240.791)                              cu nr. J 12/1232/1998             Borgo Massimo, cet„þean italian, domiciliat Ón
              *                  Subsemnaþii:                      Italian localitatea Zugalino (VI), str. Palu nr. 28,
                                 1. Dalla Ragione Marco, cet„þean italian, n„scut    n„scut la data de 24.07.1966 Ón Thiene(VI), fiul lui
      Societatea Comercial„               la data de 18.10.1963 Ón Italia, Sansepolcro, Arezzo,   Borgi Dario ∫i Muraro Fernanda, cod fiscal
     RAD HUS — S.R.L., Cluj-Napoca            domiciliat Ón Italia, Arezzo, Anghiari, Via Meozzi 1,   personal BRGMSM66L24L157H, personal ∫i Ón
                               Ón calitate de asociat;                  nume propriu, a Óncheiat prezentul act adiþional,
          ACT ADIÞIONAL                 2. D’Andrea Mauro, cet„þean italian, n„scut la     privind urmtoarele:
                               data de 16.12.1958 Ón Italia, Sinalunga, domiciliat Ón    I. Modificare sediu de la adresa: Cluj-Napoca,
  la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                               Italia, Sinalguna, Via Pagigialli 153 A, Ón calitate de  str. Dimitrie Com∫a nr. 11/A, judeþul Cluj, Ón Cluj-
RAD HUS — S.R.L., autentificat cu nr. 6039 din        asociat, am convenit Óncheierea prezentului act
 16 septembrie 1998 la Biroul notarului public                                      Napoca, str. Maiakovski nr. 5-7, judeþul Cluj.
                               adiþional.                          Restul dispoziþiilor din statut se menþin Ón
    Vlad Mihai, cu sediul Ón Cluj-Napoca,           Œn conformitate cu dispoziþiile Legii nr. 31/1990,   totalitate. Prezentul act adiþional conþine o pagin„
   str. Donath nr. 90, ap. 5, judeþul Cluj,        modificat„ ∫i republicat„, am hot„r‚t modificarea     ∫i corespunde realit„þii datelor furnizate de asociat,
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         contractului de societate ∫i statutului subscrisei     care Ól accept„ Ón Óntregime, f„r„ obiecþiuni, dup„
      Comerþului al Judeþului Cluj           societ„þi comerciale, Ón urm„toarele condiþii:       ce a fost citit ∫i tradus, la cererea acestuia fapt
        cu nr. J 12/1535/1998               Art. 1. Se schimb„ sediul societ„þii din Cluj-     confirmat de semn„tura lui.
  Subsemnaþii Szekely Andras, domiciliat Ón         Napoca, str. I.C. Br„tianu nr. 16, judeþul Cluj, Ón       (57/240.798)
Cluj-Napoca, Str. 6 Martie nr. 17, judeþul Cluj,       Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, judeþul Cluj.                     *
n„scut la data de 11.05.1941 Ón Cluj-Napoca, ∫i         Ca urmare a prezentului act adiþional se
Corbu Susana, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca,           modific„ Ón mod corespunz„tor art. 4 din contractul         Societatea Comercial„
str. Donath nr. 90, ap. 5, judeþul Cluj, n„scut„ la      de societate ∫i statutul societ„þii comerciale.        INDORMUR EXIM — S.R.L., satul Cetan
data de 6.11.1927 Ón localitatea Luna de Jos, judeþul      Celelalte clauze r„m‚n nemodificate.               comuna Vad, judeþul Cluj
Cluj, ambii asociaþi ai acestei societ„þi comerciale,       (54/240.795)
convin de comun acord ca, denumirea societ„þii
                                             *                         ACT ADIÞIONAL
comerciale, respectiv art. 2.1 din actul constitutiv,
                                    Societatea Comercial„                   la statutul Societ„þii Comerciale
contractul de societate ca ∫i art. 3 din statutul
                               CRIO IMPORT-EXPORT — S.R.L., Cluj-Napoca                INDORMUR EXIM — S.R.L.
societ„t„þii comerciale s„ se modifice Ón sensul c„
denumirea societ„þii s„ devin„ Societatea                                          Subsemnatul Mure∫an Vasile, domiciliat Ón Cluj-
                                        ACT ADIÞIONAL              Napoca, str. Ploie∫ti nr. 9, judeþul Cluj, cet„þean
Comercial„ ACOP STYL— S.R.L.
  Celelalte articole din statutul ∫i contractul de      la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale      rom‚n, n„scut la data de 26.09.1942 Ón Cetan,
societate r„m‚n neschimbate.                  CRIO IMPORT-EXPORT — S.R.L., Ónmatriculat„        judeþul Cluj, Ón calitate de asociat unic al Societ„þii
   (51/240.792)                       la Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului      Comerciale INDORMUR EXIM — S.R.L., cu datele de
                                                             identificare sus menþionate am hot„r‚t modificarea
              *                 Cluj, cu nr. J 12/447 din 1.02.1992, cu sediul
                                  Ón Cluj-Napoca, str. Maxim Gorki nr. 4,        statutului societ„þii comerciale, dup„ cum urmeaz„:
                                         judeþul Cluj               Subsemnatul Mure∫an Vasile, prin prezentul act
      Societatea Comercial„
                                                             cesionez 10 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
     WEST HAM COMIMPEX — S.R.L.               Subsemnatul Secar„ Ionel, cod numeric personal
                                                             valoare total„ de 1.000.000 lei, noului asociat Galea
         Cluj-Napoca                 1530252120668, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
                                                             Claudiu Vasile, domiciliat Ón Dej, Piaþa 16 Februarie
                               25.05.1953 Ón Cluj-Napoca, domiciliat Ón 9 Stable
                                                             nr. 2, ap. 20, judeþul Cluj, cet„þean rom‚n, n„scut la
          ACT ADIÞIONAL               Cry 3802 Endeavour Hills, Melbourne, Australia, Ón
                                                             data de 2.02.1967 Ón Dej, judeþul Cluj.
                               nume propriu ∫i Ón calitate de Ómputernicit al
     la statutul Societ„þii Comerciale                                         Subsemnatul Galea Claudiu Vasile, prin
                               asociatului Secara Livia Gheorghina, cet„þean
     WEST HAM COMIMPEX — S.R.L.                                           prezentul act declar c„ accept cele 10 p„rþi sociale,
                               rom‚n, n„scut„ la data de 25.04.1956 Ón Cluj-
                                                             Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, cesionate de c„tre
  Gagesch Tiberiu, cet„þean rom‚n, n„scut Ón         Napoca, domiciliat„ Ón 9 Stable Crt 3802 Endeavour
                                                             asociatul unic Mure∫an Vasile, devenind astfel
Cluj-Napoca la data de 23.06.1950, domiciliat Ón       Hills, Melbourne, Australia, Ón baza procurii
                                                             asociaþi ai societ„þii comerciale Ón condiþiile
Cluj-Napoca, str. T„∫nad nr. 3, bl. P 2, ap. 24, judeþul   speciale autentificate cu nr. 51/12.01.2001 la Biroul
                                                             cuprinse Ón statutul societ„þii, cu modific„rile aduse
Cluj, asociat unic al Societ„þii Comerciale WEST       notarului public Laura Moigr„dean din Cluj-
                                                             prin prezentul act adiþional ∫i ale contractului de
HAM COMIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca,       Napoca, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii
                               Comerciale CRIO IMPORT-EXPORT — S.R.L., de         societate ce urmeaz„ a fi adoptat.
str. T„∫nad nr. 3, bl. P 2, sc. 2, et. 4, ap. 24, judeþul                                  Œn consecinþ„ se modific„ urm„toarele articole
Cluj, av‚nd un capital social de 2.000.000 lei,        comun acord am hot„r‚t modificarea urm„toarelor
                               articole din contractul ∫i statutul societ„þii: Sediul:  din statut.
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al                                     Preambulul statutului se modific„ astfel:
                               se schimb„ sediul din Cluj-Napoca, str. Maxim
Judeþului Cluj cu nr. J 12/1770/28.06.1994, Ón                                       îAu calitatea de asociaþi ai societ„þii comerciale:
                               Gorki nr. 4, judeþul Cluj, Ón Cluj-Napoca,
conformitate cu art. 199 din Legea nr. 31/1990,                                       1. Mure∫an Vasile, domiciliat Ón Cluj-Napoca,
                               Str. Dorului nr. 20 A, judeþul Cluj. Restul
republicat„, am hot„r‚t completarea obiectelor        prevederilor din contractul ∫i statutul societ„þii     str. Ploie∫ti nr. 9, judeþul Cluj, cet„þean rom‚n,
secundare de activitate ∫i detalierea acestora.        r„m‚ne neschimbat. Prezentul act adiþional face      n„scut la data de 26.09.1942 Ón Cetan, judeþul Cluj;
  Ca urmare a celor de mai sus art. 5 din statutul      parte integrant„ din contractul ∫i statutul Societ„þii    2. Galea Claudiu Vasile, domiciliat Ón Dej, Piaþa
societ„þii, autentificat la Notariatul de Stat al       Comerciale CRIO IMPORT-EXPORT — S.R.L.           16 Februarie nr. 2, ap. 20, judeþul Cluj, cet„þean
Judeþului Cluj cu nr. 9674/4.05.1994, modificat prin       (55/240.796)                      rom‚n, n„scut la data de 2.02.1967 Ón Dej, judeþul
actul adiþional, comport„ urm„toarelor complet„ri:                    *                Cluj“.
  9261 – activit„þi ale bazelor sportive (servicii de                                   Cap. II art. 7 din statut se modific„ astfel:
exploatare a bazelor sportive);                     Societatea Comercial„                îCapitalul social subscris ∫i v„rsat al societ„þii
  9262 se detaliaz„ astfel: secþie de fotbal, preg„tire     ECLIPSSE SHOP — S.R.L., Cluj-Napoca          este Ón sum„ de 2.000.000 lei ∫i se divide Ón 20 p„rþi
∫i promovare de sportivi ∫i echipe de performanþ„,                                    sociale a 100.000 lei fiecare, structur‚ndu-se pe cei
asigurarea particip„rii lor Ón competiþii interne ∫i              ACT ADIÞIONAL              doi asociaþi dup„ cum urmeaz„:
internaþionale, reprezent‚nd societatea comercial„                                     1. Mure∫an Vasile deþine 10 p„rþi sociale a
sub denumirea F.C.WEST HAM).                      la statutul Societ„þii Comerciale         100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
  Restul clauzelor din statut r„m‚ne neschimbat.          ECLIPSSE SHOP — S.R.L., cu sediul Ón         reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„þii;
                                Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 131,         2. Galea Claudiu Vasile deþine 10 p„rþi sociale a
   (52/240.793)
                                   judeþul Cluj, Ónmatriculat„ la Oficiul       100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
              *                   Registrului Comerþului al Judeþului Cluj,       reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„þii.
                                        cu nr. J 12/560/1999             Participarea asociaþilor la profit ∫i pierderi este
     Societatea Comercial„
                                 Subsemnata Pop Valentina-Gabriela, cet„þean       corespunz„toare cotei lor de participare la capitalul
  ANARIANA IMPORT-EXPORT — S.R.L.
                               rom‚n, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Dorobanþilor    social al societ„þii.“
satul Negreni, comuna Ciuceni, judeþul Cluj                                         Cap. III art. 11 din statut se modific„ astfel:
                               nr. 93, bl. X 2, sc. 4, ap. 89, judeþul Cluj, Ón temeiul
                               art. 199, Legea nr. 31/1990, art. 43 ∫i 44 din Legea     îAu calitatea de administratori ai societ„þii
          ACT ADIÞIONAL                                             comerciale cei doi asociaþi Mure∫an Vasile ∫i Galea
                               nr. 31/1990, am decis urm„toarele modific„ri la
    la statutul Societ„þii Comerciale           statutul societ„þii:                    Claudiu Vasile, atribuþii ce vor fi exercitate ∫i
   ANARIANA IMPORT-EXPORT — S.R.L.               Sediul societ„þii – se schimb„ – Societatea va avea   separat Ón condiþiile stabilite de adunarea general„
                               sediul Ón Cluj-Napoca, Calea Dorobanþilor nr. 93,     a asociaþilor“.
 Asociata unic„ G‚rdan Ana Mirela, Ón baza                                         Asociatul Galea Claudiu Vasile declar„ pe propria
                               bl. X 2, ap. 89.
procesului-verbal din data de 19.02.2001 a hot„r‚t        Restul dispoziþiilor statutare nu se modific„.     lui r„spundere ∫i sub sancþiunile prev„zute de
urm„toarele:                         Dup„ ce i s-au pus Ón vedere dispoziþiile art. 292 din   art. 292 din Codul penal, c„ Óndepline∫te condiþiile
 1. Se schimb„ sediul societ„þii din Ciucea, satul      Codul penal, privind consecinþele legale ale        prev„zute de dispoziþiile legale Ón vigoare pentru
Negreni, judeþul Cluj, Ón satul Gro∫i nr. 198,        declaraþiilor nesincere, asociatul unic declar„ c„     Óndeplinirea ∫i exercitarea calit„þii de asociat ∫i
comuna Au∫eu, judeþul Bihor.                 actele societ„þii prezentate notarului corespund      administrator al Societ„þii Comerciale INDORMUR
 Prezentul act adiþional se va publica Ón Monitoul      Óntocmai cu situaþia juridic„ a societ„þii, a∫a cum    EXIM — S.R.L.
Oficial ∫i Ón baza lui se vor face cuvenitele         reiese din evidenþele Oficiului Registrului          Celelalte articole din statutul societ„þii r„m‚n
modific„ri la Oficiul Comerþului Bihor.            Comerþului Cluj.                      nemodificate.
  (53/240.794)                          (56/240.797)                        (58/240.799)
              *                              *                             *
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001
      Societatea Comercial„             100.000 lei fiecare. Aportul asociaþilor la        participarea la capitalul social, p„rþi sociale ∫i la
    IQUEST TECHNOLOGIES— S.R.L.            constituirea capitalului social, repartizarea p„rþilor   profit ∫i pierderi dup„ cum urmeaz„:
                             sociale ∫i participarea la bneficii ∫i pierderi, se      Art. 1 va avea urm„torul conþinut:
         ACT ADIÞIONAL              prezint„ astfel:                       îAsociat unic este:
                               – Hubinger Karin – 16.200.000 lei, echivalent a      – Ciubotaru Magdalena, cet„þean rom‚n, n„scut„
 la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale     1.908 $ S.U.A., din care Ón natur„ 16.013.515 lei,     Ón Cugir, judeþul Alba, la data de 27.10.1950,
     IQUEST TECHNOLOGIES— S.R.L.,           echivalentul a 1.446 $ S.U.A., divizat Ón 162 p„rþi    domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Henri Coand„ nr. 3,
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       sociale, participare la beneficii ∫i pierderi fiind de   ap. 17.“
           Comerþului              50 %;                             Art. 5 din statut se reformuleaz„ ∫i va avea
    al Judeþului Cluj, cu nr. J 12/85/1998        – Hubinger Vladimir-Dumitru – 16.100.000 lei,      urm„torul conþinut:
  Œncheiat Óntre subsemnaþii:              echivalentul a 1.907 $ S.U.A., din care Ón natur„       îCapitalul social subscris ∫i v„rsat este de
  – Brody Cornelius, cet„þean rom‚n, n„scut la data   16.013.514 lei, echivalentul a 1.445 $ S.U.A., divizat   2.000.000 lei, care se Ómparte Ón 20 p„rþi sociale a
de 6.07.1963 Ón Cluj-Napoca, domiciliat Ón Germania,   Ón 161 p„rþi sociale, participare la beneficii ∫i     100.000 lei fiecare, aparþin‚nd asociatului unic.“
60596 Frankfurt pe Main, str. Toplitz nr. 1;       pierderi fiind de 50 %.                    Art. 9 va avea urm„torul conþinut:
  – Brody Barbara, n„scut„ Piza, cet„þean german,      Art. 3 Ón privinþa administr„rii va avea          îBeneficiile ∫i eventualele pierderi ale societ„þii
n„scut„ la data de 14.07.1964 Ón Germania,        urm„torul conþinut: îAdministrarea societ„þii       revin Ón Óntregime asociatului unic.“
Hamburg, domiciliat„ Ón 60596 Frankfurt pe Main,     revine dnei Hubinger Karin.“                 Restul clauzelor din statut r„m‚ne nemodificat.
Str. Toplitz nr. 1, Germania, prin mandatarul meu      Restul clauzelor din statut r„m‚ne nemodificat.      Redactat de reprezentantul legal al societ„þii.
Brody Cornelius, cet„þean rom‚n, n„scut la data de      Asociaþii hot„r„sc adoptarea contractului de        III. Toate consemn„rile din statut care fac
6.07.1963 Ón Cluj-Napoca, domiciliat Ón Germania,     societate anexat, care reprezint„ al doilea act      trimitere la îasociaþi“ sau la îadunarea asociaþilor
60596, Frankfurt pe Main, str. Toplitz nr. 1,       constitutiv al societ„þii.                 se vor interpreta ca f„c‚nd referire la asociatul
  – Ordean Mihaela Georgeta, cet„þean rom‚n,         (60/240.801)                      unic“.
n„scut„ la data de 22.04.1965 Ón Vi∫eu de Sus,                    *                 Asociatul r„mas Ón societate declar„ pe proprie
judeþul Maramure∫, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca,
                                                           r„spundere c„ nu a suferit nici o condamnare
str. M„n„∫tur nr. 72, bl. E 4, ap. 53.               Societatea Comercial„
  1. Se modific„ dispoziþiile art. 7 al statutului                                 penal„ pentru gestiune frauduloas„, abuz de
                                KORK IMPEX — S.R.L., Cluj-Napoca
societ„þii privind repartizarea beneficiilor ∫i                                   Óncredere, fals, uz de fals, Ón∫el„ciune, delapidare,
pierderilor Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a                                  m„rturie mincinoas„, dare sau luare de mit„, c„ nu
                                      ACT ADIÞIONAL              este asociat unic Ón alt„ societate comercial„ ∫i
asociaþilor din 5.01.2000:
  Repartizarea beneficiilor ∫i pierderilor este      la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale      Óndepline∫te condiþiile prev„zute de legislaþia Ón
hot„r‚t„ de c„tre adunarea general„ a asociaþilor Ón           KORK IMPEX — S.R.L.             vigoare pentru deþinerea ∫i Óndeplinirea calit„þii de
fiecare an financiar printr-o majoritate simpl„.       – Mester Calin, cet„þean rom‚n, n„scut Ón Cluj-     asociat unic ∫i asociat administrator al societ„þii
Aplicarea acestui amendament se va realiza de le     Napoca la data de 3.07.1967, domiciliat Ón         comerciale.
exerciþiul financiar pe anul 2000.            Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr. 36, sc. 1, et. 5,    (62/240.803)
  2. Se modific„ dispoziþiile art. 2 din contract ∫i   ap. 26;                                        *
statut privind sediul firmei astfel:             – Mester Maria-Camelia, cet„þean rom‚n, n„scut„
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,   Ón Sibiu, judeþul Sibiu, la data de 20.11.1967,           Societatea Comercial„
republicat„, ∫i a dispoziþiilor din contract ∫i statut,  domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu       MEX TRANS — S.R.L., Dej, judeþul Cluj
societatea Ó∫i mut„ sediul Ón Cluj-Napoca,        nr. 36, sc. 1, et. 5, ap. 26, judeþul Cluj, asociaþi ai
bd. N. Titulescu nr. 4, ap. 39, judeþul Cluj, care va   Societ„þii Comerciale KORK IMPEX — S.R.L., cu                 ACT ADIÞIONAL
funcþiona cu respectarea legislaþiei Ón vigoare.     sediul Ón Cluj-Napoca, str. Gheorghe Bila∫cu nr. 1,         la statutul Societ„þii Comerciale
  3. Restul dispoziþiilor din contract ∫i statut     ap. 7, judeþul Cluj, av‚nd un capital social de              MEX TRANS — S.R.L.
r„m‚ne neschimbat.                    2.000.000 lei, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  4. Prezentul act adiþional face parte din actele de  Comerþului al Judeþului Cluj, cu nr. J 12/2557/        Subsemnata Cilean Leontina, domiciliat„ Ón Dej,
constituire a societ„þii.                 9.09.1994, Ón conformitate cu art. 199 din Legea      Str. ™omcuþului nr. 168 A, judeþul Cluj, cet„þean
   (59/240.800)                     nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t deschiderea      rom‚n, n„scut la data de 17.04.1946 Ón localitatea
             *                unui punct de lucru Ón Bra∫ov, judeþul Bra∫ov.       Calna, judeþul Cluj, Ón calitate de asociat unic al
                               Ca urmare a celor de mai sus, contractul ∫i       Societ„þii Comerciale MEX TRANS — S.R.L., cu
     Societatea Comercial„              statutul societ„þii, autentificate prin Óncheierile    datele de identificare menþionate mai sus, am
   KAREL COMEX — S.R.L., Cluj-Napoca          Notariatului de Stat al Judeþului Cluj, cu nr.       hot„r‚t modificarea statutului societ„þii comerciale
                             J 15466/12.07.1994, completat ∫i modificat prin      dup„ cum urmeaz„:
        ACT ADIÞIONAL               actele adiþionale, autentificate de notarii publicii     Subsemnata Cilean Leontina, prin prezentul act
           ™I                 dna Laura Barsan Moigr„dean ∫i dl Vlad Mihai, cu      am hot„r‚t cesionarea a 14 p„rþi sociale a 100.000 lei
       CONTRACT DE CESIUNE             nr. 853/2.06.1997 ∫i respectiv nr. 386/3.02.2000,     fiecare, Ón valoare total„ de 1.400.000 lei, noilor
                             comport„ urm„toarea modificare:              asociaþi ai societ„þii, dup„ cum urmeaz„: dnei
     la statutul Societ„þii Comerciale                                     Motoroiu Floarea, domiciliat„ Ón Dej, str. D. Gherea
                               Art. 14 din contract ∫i art. 9 din statut se
        KAREL COMEX — S.R.L.                                         nr. 30, ap. 6, judeþul Cluj, cet„þean rom‚n, n„scut„
                             completeaz„ cu urm„torul text: Societatea deschide
  1. Hubinger Karin, cet„þean austriac, n„scut„ Ón    un punct de lucru Ón Bra∫ov, Str. Mure∫enilor       la data de 18.05.1957 Ón localitatea Chiuza, judeþul
Austria, Wels, la 18.05.1962, domiciliat„ Ón Austria,   nr. 13, fosta 7 Noiembrie, judeþul Bra∫ov.         Bistriþa N„s„ud, Ói cesionez 7 p„rþi sociale, Ón valoare
Laakirchen, asociat unic al Societ„þii Comerciale      Restul clauzelor din contract ∫i statut r„m‚ne     total„ de 700.000 lei, ∫i dnei Bora Carmen,
KAREL COMEX — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca,      nemodificat.                        domiciliat„ Ón Dej, Str. Œnfr„þirii nr. 3, ap. 14, judeþul
str. M„r„∫e∫ti nr. 21, ap. 2, judeþul Cluj, av‚nd un     (61/240.802)                      Cluj, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 2.05.1967 Ón
capital social de 32.300.000 lei, Ónmatriculat„ la                  *                Dej, judeþul Cluj, Ói cesionez 7 p„rþi sociale, Ón
Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului Cluj cu                                 valoare total„ de 700.000 lei.
nr. J 12/3392/26.10.1991, pe de-o parte, ∫i               Societatea Comercial„              Subsemnatele Motoroiu Floarea ∫i Bora Carmen,
  2. Hubinger Vladimir-Dumitru, cet„þean rom‚n,             MDA CONTA — S.R.L.,             prin prezentul act accept„m p„rþile sociale
n„scut Ón Aiud, judeþul Alba, la 11.12.1957,                                     cesionate de c„tre asociata Cilean Leontina, ∫i
domiciliat Ón Austria, pe de alt„ parte, am convenit           ACT ADIÞIONAL ∫I              totodat„, consimþim s„ avem calitatea de asociate
perfectarea urm„torului contract de cesiune:                                     Ómpreun„ cu dna Cilean Leontina, a Societ„þii
  Subsemnata Hubinger Karin am hot„r‚t s„               CONTRACT DE CESIUNE              Comerciale MEX TRANS — S.R.L., devenind astfel
cesionez 161 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, adic„                               asociaþi ai Societ„þii Comerciale MEX TRANS —
16.100.000 lei dlui Hubinger Vladimir-Dumitru,       la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
                                     MDA CONTA — S.R.L.             S.R.L., Ón condiþiile statutului societ„þii cu
aceasta dob‚ndind calitatea de asociat, societatea
                                                           modific„rile aduse prin prezentul act adiþional,
av‚nd doi asociaþi. De asemenea, declar c„ am fost      1. Ciubotaru Cornel, cet„þean rom‚n, n„scut Ón
                                                           precum ∫i ale contractului de societate care se
desp„gubit la valoare ∫i nu am nici o pretenþie de    localitatea Tihau, judeþul S„laj, la data de 2.05.1946,
                                                           adopt„ de c„tre noi ∫i care face parte integrant„ din
la cesionar sau societate. Noul asociat declar„ c„ a   domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Henri Coand„ nr. 3,
                             ap. 17, judeþul Cluj,                   prezentul act.
luat cuno∫tinþ„ de situaþia financiar„ a societ„þii ∫i
                               2. Ciubotaru Magdalena, cet„þean rom‚n,          Cele trei asociate Cilean Leontina, Motoroiu
de clauzele statutului societ„þii, la care ader„
                             n„scut„ Ón Cugir, judeþul Alba, la data de         Floarea ∫i Bora Carmen, de comun acord am
necondiþionat. Aceste decizii determin„ asupra
statutului societ„þii comerciale, autentificat prin    27.10.1950, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Henri     hot„r‚t schimbarea denumirii societ„þii din
Óncheierea Notariatului de Stat al Judeþului Cluj, cu   Coand„ nr. 3, ap. 17, judeþul Cluj,            Societatea Comercial„ MEX TRANS — S.R.L. Ón
nr. 17501/2.10.1991, completat cu acte adiþionale,      asociaþi ai Societ„þii Comerciale MDA CONTA —      Societatea Comercial„ EURO MOB TRANS — S.R.L.
urm„toarele modific„ri:                  S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, str. Henri Coand„      Œn consecinþ„, se vor modifica urm„toarele
  Textul referitor la asociaþi va avea urm„torul     nr. 3, ap. 17, judeþul Cluj, av‚nd un capital social de  articole din statutul societ„þii comerciale:
conþinut: Asociaþii societ„þii sunt:           2.000.000 lei, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului      Preambulul statutului se modific„ astfel:
  – Hubinger Karin, cet„þean austriac, n„scut Ón     Comerþului al Judeþului Cluj, cu nr. J 12/164/2001,      îDenumirea societ„þii va fi Societatea Comercial„
Austria, Wels, la 18.05.1962, domiciliat Ón Austria,   am hot„r‚t perfectarea urm„torului contract de       EURO MOB TRANS — S.R.L. Ón loc de Societatea
Laakirchen;                        cesiune:                          Comercial„ MEX TRANS — S.R.L.
  – Hubinger Vladimir-Dumitru, cet„þean rom‚n,       I. Subsemnatul Ciubotaru Cornel am hot„r‚t s„       Au calitatea de asociaþi ai Societ„þii Comerciale
n„scut Ón Aiud, judeþul Alba, la 11.12.1957,       m„ retrag din societate, ced‚nd gratuit 5 p„rþi      EURO MOB TRANS — S.R.L.:
domiciliat Ón Austria.                  sociale a 100.000 lei, Ón valoare de 500.000 lei, dnei    1. Cilean Leontina, domiciliat„ Ón Dej,
  Art. 2 Ón privinþa activit„þilor, se completeaz„ cu  Ciubotaru Magdalena.                    Str. ™omcuþului nr. 168 A, judeþul Cluj, cet„þean
urm„toarele obiecte de activitate:              Œn consecinþ„, cesionara prime∫te 5 p„rþi sociale,   rom‚n, n„scut„ la data de 17.04.1946 Ón localitatea
  6423 – activit„þi de transmitere de date        Ón valoare de 500.000 lei de la dl Ciubotaru Cornel,    Calna, judeþul Cluj;
(Ónchirierea de circuite, internet);           societarea funcþion‚nd Ón continuare cu un singur       2. Motoroiu Floarea, domiciliat„ Ón Dej,
  6442 – alte activit„þi de telecomunicaþii       asociat, Ón conformitate cu art. 13 din Legea       str. D. Gherea nr. 30, ap. 6, judeþul Cluj, cet„þean
neclasificate Ón alt„ parte (videotext, fascimil,     nr. 31/1990, republicat„.                 rom‚n, n„scut„ la data de 18.05.1957 Ón localitatea
teletext, internet).                     II. Faþ„ de cele ar„tate, contractul de societate a   Chiuza, judeþul Bistriþa-N„s„ud;
  Art. 2 Ón privinþa capitalului social va avea     r„mas f„r„ obiect, iar statutul societ„þii, autentificat   3. Bora Carmen, domiciliat„ Ón Dej, Str. Œnfr„þirii
urm„torul conþinut: îCapitalul social este        prin Óncheierea notarului public Oana Mihuþiu cu      nr. 3, ap. 14, judeþul Cluj, cet„þean rom‚n, n„scut„
32.300.000 lei, divizat Ón 323 p„rþi sociale a      nr. 60/14.01.2001, se modific„ cu privire la:       la data de 2.05.1967 Ón Dej, judeþul Cluj.“
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001                  13
  Art. 6 din statut referitor la obiectul de activitate  completeaz„ obiectul de activitate cu urm„toarele      3. Tripon Gabriel Sorin, cet„þean rom‚n, n„scut Ón
se completeaz„ cu urm„toarele activit„þi:          activit„þi: 2821 – producþie de rezervoare, cisterne ∫i  Cluj-Napoca, judeþul Cluj, la data de 10.03.1968,
  cod 511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþul     conteinere metalice (inclusiv montarea lor); 2822 –    domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 22.“
cu ridicata;                        producþie de radiatoare ∫i cazane pentru Ónc„lzire      Art. 4 din contract ∫i art. 4 din statut vor avea
  cod 5113 – intermedieri Ón comerþul cu material     central„ (inclusiv montarea lor); 2830 – producþie    urm„torul conþinut:
lemnos ∫i de construcþii;                  de generatoare cu aburi (inclusiv montarea lor);       îSediul societ„þii este Ón Cluj-Napoca, str. Grigore
  cod 5115 – intermedieri Ón comerþul cu mobil„,      2871 – fabricare de recipienþi, containere ∫i alte    Alexandrescu nr. 53, ap. 2, judeþul Cluj.“
articole de menaj ∫i de fier„rie;              produse similare din oþel (inclusiv montarea lor);      Art. 6 din contract ∫i art. 8 din statut vor avea
  cod 515 – comerþ cu ridicata cu produse         4032 – transportul ∫i distribuþia aburului ∫i a apei   urm„torul conþinut:
intermediare, neagricole ∫i de∫euri;            calde. Prezentul act adiþional face parte integrant„     îCapitalul social subscris ∫i v„rsat este de
  cod 5156 – comerþ cu ridicata cu alte produse      din contractul ∫i statutul societ„þii. Restul       2.000.000 lei ∫i este Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale
intermediare neclasificate Ón alt„ parte (materiale     prevederilor din contractul ∫i statutul societ„þii    egale, a 100.000 lei fiecare parte social„.
de contrucþii, materii prime ∫i materiale pentru      r„m‚ne neschimbat.                      Aportul asociaþilor la constituirea capitalului
fabricarea mobilei, echipamente de lucru ∫i           (64/240.805)                     social ∫i la p„rþile sociale este urm„torul:
protecþia muncii);                                  *                 Adamuþa Gelu Cristian – 1.000.000 lei, 10 p„rþi
  cod 524 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine                                     sociale;
specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„          Societatea Comercial„                Tripon Gabriel Sorin – 1.000.000 lei, 10 p„rþi
parte;                            SECURITY CENTER — S.R.L., Cluj-Napoca          sociale.
  cod 5248 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine                                      P„rþile sociale se pot transmite Óntre asociaþi:
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„              ACT ADIÞIONAL               Transmiterea p„rþilor sociale c„tre persoane
parte (materiale de construcþii, materii prime ∫i                                   fizice sau juridice din afara societ„þii se poate face
materiale pentru fabricarea mobilei, echipamente        la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
                                                           cu acordul tuturor asociaþilor prin succesiune.“
de lucru ∫i protecþia muncii).                SECURITY CENTER — S.R.L., autentificat cu
                                                             Art. 8 din contract ∫i art. 10 din statut, care se
  Art. 9 se modific„ astfel:                nr. 1303/3.03.1998 la Biroul notarului public
                                                           introduce prin acest act adiþional vor avea
  îCapitalul social iniþial subscris ∫i v„rsat este de      Lupea Mariana, societate Ónmatriculat„
                                                           urm„torul conþinut:
2.000.000 lei, Ón numerar ∫i se divide Ón 20 p„rþi      la Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului
                                                             îPartea fiec„rui asociat la beneficii ∫i pierderi
sociale a 100.000 lei fiecare, structur‚ndu-se pe         Cluj cu nr. J 12/543/1998, cu sediul Ón
                                                           este direct proporþional„ cu aportul fiec„rui asociat
asociaþi astfel:                        Cluj-Napoca, Bd. 1 Decembrie 1989 nr. 80,
                                                           la constituirea capitalului social:
  1. Cilean Leontina deþine 6 p„rþi sociale a               ap. 1-2, judeþul Cluj
                                                             Adamuþa Gelu Cristiam – 50 %;
100.000 lei fiecare, Ón valoare de 600.000 lei,         Asociatul unic Thomas Abraham, cet„þean         Tripon Gabriel Sorin – 50 %.“
reprezent‚nd 30 % din capitalul social;           rom‚n, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Paris nr. 17,     Celelalte clauze din contract ∫i statut r„m‚n
  2. Motoroiu Florea deþine 7 p„rþi sociale a       ap. 5, judeþul Cluj, n„scut la data de 25.02.1969 Ón   nemodificate.
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 700.000 lei,   Cluj-Napoca, judeþul Cluj, hot„r„∫te deschiderea        (66/240.807)
reprezent‚nd 35 % din capitalul social;           unui punct de lucru Ón localitatea Gheorghieni,
                              Cartierul Florilor, bl. 21, sc. F, ap. 95, judeþul            ACT ADIÞIONAL
  3. Bora Carmen deþine 7 p„rþi sociale a 100.000 lei
fiecare, Ón valoare total„ de 700.000 lei, reprezent‚nd   Harghita, cu destinaþia birouri. Restul clauzelor                ™I
35 % din capitalul social.                 actului constitutiv r„m‚ne nemodificat.                CONTRACT DE CESIUNE
  Participarea la beneficiile ∫i pierderile societ„þii     Prezentul act adiþional face parte integrant„ din   la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale
este diferit„ de cota de participare la capitalul social,  actele de constituire a societ„þii.                  SINTEZA PRODCOM — S.R.L.
aceasta fiind Ón cot„ egal„ pentru cele trei asociate,      (65/240.806)
                                                             Subsemnaþii:
respectiv Cilean Leontina – 33,33 %, Motoroiu                     *
                                                             1. Adamuþa Gelu-Cristian, cet„þean rom‚n,
Floarea – 33,33 % ∫i Bora Carmen – 33,33 %.“
                                   Societatea Comercial„              n„scut la data de 17.06.1967 Ón localitatea Huedin,
  Art. 15 din statut se modific„ astfel:
                               SINTEZA PRODCOM — S.R.L., Cluj-Napoca          domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea B‚lea nr. 4, ap. 1,
  îPrin prezentul act Ónceteaz„ calitatea de
                                                           judeþul Cluj;
administrator a dlui Cilean Teodor, numit Ón baza
                                                             2. Caucean Mircea, cet„þean rom‚n, n„scut la
actului de constituire autentificat cu nr. 2731/2000            ACT ADIÞIONAL
                                                           data de 30.03.1963, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Al
la Biroul notarului public Nina Racolþa din Dej.                 ™I
                                                           Vlahuþa nr. 33, ap. 1, judeþul Cluj;
  Cele trei asociate Cilean Leontina, Motoroiu             CONTRACT DE CESIUNE
                                                             3. Mitre Alexandru, cet„þean rom‚n, n„scut la
Florea ∫i Bora Carmen Óndeplinesc atribuþiile de
                               la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale     data de 8.11.1967 Ón comuna Dragu, judeþul S„laj,
administratori ai societ„þii, Ón condiþiile prev„zute
                                    SINTEZA PRODCOM — S.R.L.            domiciliat Ón Aghires Fabrici, bl. 81, ap. 6, judeþul
de lege ∫i cu respectarea prevederilor statutului ∫i
                                1. Adamuþa Gelu Cristian, cet„þean rom‚n,       Cluj, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale
ale contractului de societate, funcþie ce poate fi
                              n„scut Ón Huedin, judeþul Cluj, la 17.06.1967,      SINTEZA PRODCOM — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-
exercitat„ ∫i separat de c„tre cele trei asociate, Ón
                              domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu   Napoca, aleea B‚lea nr. 4, ap. 1, judeþul Cluj, av‚nd
condiþiile stabilite de adunarea general„ a
                              nr. 53, ap. 2, judeþul Cluj;               un capital social de 2.000.000 lei, Ónmatriculat„ la
asociaþilor.“
                                2. Caucean Mircea, cet„þean rom‚n, n„scut Ón      Oficiul   registrului   comerþului    cu nr.
  Subsemnatele Motoroiu Floarea ∫i Bora Carmen
                              Cluj-Napoca, judeþul Cluj, la data de 30.03.1963,     J 12/4275/1994, cod fiscal R 6702586, Ón
declar„m pe propria noastr„ r„spundere ∫i sub
                              domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Zambilei nr. 25 A,    conformitate cu Legea nr. 31/1990, modificat„, am
sancþiunile prev„zute de art. 292 din Codul penal,
                                asociaþi ai Societ„þii Comerciale SINTEZA       Óntocmit urm„torul contract de cesiune:
c„ Óndeplinim condiþiile prev„zute de dispoziþiile
                              PRODCOM — S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, aleea      I. Subsemnatul Mitre Alexandru, av‚nd
legale Ón vigoare pentru Óndeplinirea ∫i exercitarea
                              Balea nr. 4, ap. 1, av‚nd un capital social de      consimþ„m‚ntul celorlalþi asociaþi, m„ retrag din
calit„þii de asociaþi ∫i administratori ai Societ„þii
Comerciale EURO MOB TRANS — S.R.L.             2.000.000 lei, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului    societate, ced‚nd toate p„rþile sociale pe care le
  Celelalte articole din statutul societ„þii r„m‚n     Comerþului al Judeþului Cluj, cu nr. J 12/4275/1994,   deþin ∫i anume 5 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,
nemodificate, iar Ón continuare cei trei asociaþi      pe de-o parte, ∫i                     Ón valoare total„ de 500.000 lei dlui Adamuþa Gelu-
adopt„ contractul de societate, care face parte        3. Tripon Gabriel Sorin, cet„þean rom‚n, n„scut    Cristian.
integrant„ din prezentul act.                Ón Cluj-Napoca, judeþul Cluj, la 10.03.1968,         Œn consecinþ„, cesionarul prime∫te 500.000 lei
  Prezentul act adiþional face parte integrant„      domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno      (5 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare) de la dl Mitre
din statutul Societ„þii Comerciale EURO           nr. 22, pe de alt„ parte, am convenit perfectarea     Alexandru.
MOBTRANS — S.R.L.                      urm„torului contract de cesiune:               Subsemnatul Mitre Alexandru, recunosc prin
   (63/240.804)                       I. Subsemnatul Caucean Mircea am hot„r‚t s„      semnarea acestui act, c„ am fost desp„gubit de
              *                m„ retrag din societate, ced‚nd 5 p„rþi sociale a     cesionar pentru p„rþile sociale cedate ∫i nu mai am
                              100.000 lei, Ón valoare de 500.000 lei, Ón favoarea    nici un fel de pretenþii faþ„ de cesionar sau
      Societatea Comercial„              dlui Tripon Gabriel Sorin, care m-a desp„gubit la     societate.
    ROMINSTAL CONSTRUCT — S.R.L.             valoare.                           II. Asociaþii stabilesc urm„toarele:
        Cluj-Napoca                  Subsemnatul Adamuta Gelu Cristian am hot„r‚t       a) Administratorul societ„þii este asociatul
                              s„ cesionez 5 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón   Adamuþa Gelu-Cristian, cet„þean rom‚n, n„scut la
         ACT ADIÞIONAL               valoare de 500.000 lei, Ón favoarea dlui Tripon      data de 17.06.1967 Ón localitatea Huedin, domiciliat
                              Gabriel Sorin, urm‚nd ca acesta s„ m„           Ón Cluj-Napoca, aleea B‚lea nr. 4, ap. 1, judeþul
 la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale      desp„gubeasc„ la valoare.                 Cluj.
    ROMINSTAL CONSTRUCT — S.R.L.,             II. Noul asociat declar„ c„ a luat cuno∫tinþ„ de     b) Faþ„ de cele ar„tate, actele constitutive ale
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        situaþia financiar„ a societ„þii ∫i de clauzele      societ„þii (contractul de societate ∫i statutul
 Comerþului al Judeþului Cluj, cu nr. J 12/449       contractului ∫i statutului societ„þii la care ader„ cu  societ„þii comerciale), autentificate la Biroul
   din 12.03.1997 cu sediul Ón Cluj-Napoca,        urm„toarele modific„ri: schimbarea sediului        notarului public Lupea Mariana cu nr. 187/1998 ∫i
   str. Pasteur nr. 79, ap. 38, judeþul Cluj       societ„þii, modificarea particip„rii la capitalul     la Notariatul de Stat al Judeþului Cluj, cu
  Subsemnaþii Morar Victor Marius, cod numeric       social, la p„rþile sociale ∫i la profit ∫i pierderi.   nr. 23854/1994 ∫i completate prin actul adiþional
personal 1620412120669, cet„þean rom‚n, n„scut la       III. Faþ„ de cele de mai sus contractul de       autentificat cu nr. 909/16.07.1998 la Biroul
data de 12.04.1962 Ón Cluj-Napoca, domiciliat Ón      societate ∫i statutul societ„þii, modificate ∫i      notarului public Lucia Mariana Costea, se modific„
Cluj-Napoca, str. Alverna nr. 7, judeþul Cluj, Bunea    completate prin acte adiþionale, autentificate prin    astfel:
Viorel, cod numeric personal 1551005120666,         Óncheierile Notariatului de Stat al Judeþului Cluj, cu    Art. 1 din contract ∫i art. 1 din statut:
cet„þean rom‚n, n„scut la data de 5.10.1955 Ón       nr. 23854/1994 ∫i Óncheierile notarilor publici       îAsociaþii:
Napradea, judeþul S„laj, domiciliat Ón Cluj-Napoca,     Mariana Lupea cu nr. 187/1998 ∫i Lucia Mariana        1. Adamuta Gelu-Cristian, cet„þean rom‚n,
str. Gruia nr. 58, bl. A 3, ap. 15, judeþul Cluj, Sipos   Costea   cu   nr.  909/16.07.1998     ∫i cu  n„scut la data de 17.06.1967 Ón localitatea Huedin,
Gheorghe, cod numeric personal 1510906120721,        nr. 508/18.05.1999, comport„ urm„toarele         domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea B‚lea nr. 4, ap. 1,
cet„þean rom‚n, n„scut la data de 6.09.1951 Ón       modific„ri ∫i complet„ri:                 judeþul Cluj;
Turda, judeþul Cluj, domiciliat Ón Cluj-Napoca,        Art. 1 din contract ∫i art. 1 din statut vor avea     2. Caucean Mircea, cet„þean rom‚n, n„scut la
str. Pasteur nr. 79, ap. 38, judeþul Cluj, Ón calitate de  urm„torul conþinut:                    data de 30.03.1963, domiciliat Ón Cluj-Napoca,
asociaþi ai Societ„þii Comerciale ROMINSTAL          îAsociaþii societ„þii sunt:              str. Al. Vlahuþ„ nr. 33, ap. 1, judeþul Cluj.“
CONSTRUCT — S.R.L., de comun acord am hot„r‚t         1. Adamuta Gelu Cristian, cet„þean rom‚n,         Art. 6 din contract ∫i art. 8 din statut vor avea
modificarea urm„toarelor articole din contractul ∫i     n„scut Ón Huedin, judeþu Cluj, la data de 17.06.1967,   urm„torul conþinut:
statutul societ„þii: Principalul obiect de activitate    domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu     îCapitalul social subscris ∫i v„rsat este de
este cel prev„zut Ón actele adiþionale anterioare. Se    nr. 53, ap. 2;                      2.000.000 lei. Aportul asociaþilor la constituirea
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001
capitalului social, repartizarea p„rþilor sociale       554 – cafenele ∫i baruri;                  0113 – cultura cartofului, plantelor tehnice,
precum ∫i aportul fiec„rui asociat la beneficii ∫i      5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;        medicale ∫i aromatice;
pierderi se prezint„ astfel:                 748 – alte activit„þi de servicii prestate Ón        0115 – cultura legumelor, bost„noaselor ∫i
  – Adamuta Gelu-Cristian – 1.500.000 lei – 15 p„rþi   principal Óntreprinderilor;                 ciupercilor;;
sociale – 75 %;                        7483 – activit„þi de secretariat, dactilografiere,     0117 – pomicultura ∫i cultura altor plante
  – Caucean Mircea – 500.000 lei – 5 p„rþi sociale    multiplicare ∫i traduceri;                 fructifere (cu excepþia strugurilor);
– 25 %.                            930 – alte activit„þi de servicii;             0118 – viticultur„;
  Restul clauzelor prev„zute Ón contractul ∫i        9303 – activit„þi de pompe funebre ∫i similare;       0121 – cre∫terea bovinelor;
statutul societ„þii r„m‚ne neschimbat.            9304 – activit„þi de Óntreþinere corporal„;         0122 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor;
  (67/240.807)                       9305 – alte activit„þi de servicii (servicii de       0123 – cre∫terea porcinelor;
              *                parcare a vehiculelor de c„tre alte persoane dec‚t       0124 – cre∫terea cabalinelor, m„garilor ∫i
                              proprietarii acestora).                   cat‚rilor;
     Societatea Comercial„                Inclusiv operaþii de import ∫i export conform        0125 – cre∫terea p„s„rilor;
  TAN MAR — S.R.L., Gherla, judeþul Cluj         activit„þilor enumerate mai sus.                0126 – apicultur„;
                               5. Noul asociat Ói revoc„ din funcþia de          0127 – sericicultur„;
        ACT ADIÞIONAL               administrator pe dl Floroaie Silviu Mircea.          0142 – servicii de reproducþie ∫i selecþie Ón
           ™I                   Restul prevederilor din statutul societ„þii r„m‚ne    cre∫terea animalelor;
       CONTRACT DE CESIUNE              neschimbat.                          0230 – economia v‚natului;
                               Subsemnatul C„tinean Sandu, Ón calitate de         0501 – pescuitul;
  Subsemnatul Mure∫an Marcel-C„lin, n„scut la
                              asociat unic, declar pe proprie r„spundere ∫i sub       0502 – piscicultura;
data de 10.01.1963 Ón localitatea Gherla, cet„þean
                              sancþiunile prev„zute de art. 292 din Codul penal,       1551 – fabricarea produselor lactate ∫i a
rom‚n, domiciliat Ón Gherla, str. Gh. ™incai nr. 3,
                              c„ Óndeplinesc cerinþele legale pentru exercitarea     br‚nzeturilor;
sc. 1, ap. 10, judeþul Cluj, Ón calitate de asociat unic
                              calit„þii de asociat unic ∫i administrator al societ„þii.   1552 – fabricarea Óngheþatei;
al Societ„þii Comerciale TAN MAR — S.R.L., cu
                                (68/240.808)                       1570 – fabricarea produselor pentru hrana
sediul Ón Gherla, str. Gh. ™incai nr. 3, sc. 1, ap. 10,
judeþul Cluj, societatea av‚nd statut autentificat cu
                                           *                animalelor;
nr. 1276 din 9.08.1999 la Biroul notarului public                                     5111 – intermedieri Ón comerþul cu materii
                                    Societatea Comercial„              prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
Petrean Livia din Gherla, modificat prin actul
                                 TERASA PA RESTAURANT — S.R.L.             cu semiproduse;
adiþional    nr.  1/2000,   autentificat   cu
                               satul Leorda, comuna C„seiu, judeþul Cluj          5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i
nr. 679/25.04.2000 la Biroul notaruluu public
Petrean Livia din Gherla, am hot„r‚t modificarea                                    furaje;
actului constitutiv astfel:                         ACT ADIÞIONAL                5123 – comerþ cu ridicata cu animale vii;
  Subsemnatul Mure∫an Marcel-C„lin cesionez un        Œncheiat ast„zi, data semnn„rii prezentului act,      5124 – comerþ cu ridicata cu piei brute ∫i piei
num„r de 20 p„rþi sociale, Ón valoare de 100.000 lei    de c„tre subsemnaþii:                    prelucrate;
fiecare, cu valoarea total„ de 2.000.000 lei, dlui      1. Albert Lucian, cet„þean rom‚n, n„scut la data      – activitatea cu nr. 5138 din statut va avea
C„tinean Sandu, n„scut la data de 30.12.1957 Ón      de 17.01.1974 Ón localitatea Dej, judeþul Cluj,       urm„torul conþinut: îcomerþ cu ridicata, specializat,
Bra∫ov, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Gherla,       domiciliat Ón comuna Jichi∫ul de Jos nr. 74, judeþul    cu alte produse alimentare (pe∫te, crustacee ∫i
str. Avram Iancu nr. 6, sc. 3, ap. 19, judeþul Cluj,    Cluj, Ón calitate de asociat unic ∫i administrator     molu∫te, produse alimentare pentru hrana
retr„g‚ndu-m„ astfel din societate ∫i nemaiav‚nd      cedent;                           animalelor de companie)“;
nici un drept ∫i nici o obligaþie faþ„ de aceasta,      2. Pu∫ca∫u Nelu, cet„þean rom‚n, n„scut la data       5146 – comerþ cu ridicata cu produse
Óncet‚nd astfel ∫i calitatea mea de administrator al    de 28.04.1965 Ón localitatea Gherla, judeþul Cluj,     farmaceutice;
societ„þii.                        domiciliat Ón Dej, str. Vlad Þepe∫ nr. 6, bl. A 3,       5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
  Subsemnatul C„tinean Sandu preiau de la         ap. 11, judeþul Cluj, Ón calitate de cesionar, Ón      ∫i molu∫te;
Mure∫an Marcel-C„lin un num„r de 20 p„rþi sociale,     urm„toarele condiþii:                     – activitatea cu nr. 5227 va avea urm„torul
cu valoarea total„ de 2.000.000 lei, devenind asociat     I. Subsemnatul Albert Lucian, Ón calitate de       conþinut: îcomerþ cu am„nuntul, Ón magazine
unic ∫i administrator cu drepturi drepline Ón cadrul    asociat ∫i administrator al Societ„þii Comerciale      specializate, cu produse (lactate, ou„, uleiuri ∫i
societ„þii, fiind de acord cu prevederile statutului    TERASA PA RESTAURANT — S.R.L., am decis           gr„simi comestibile, fructe ∫i legume conservate)“;
societ„þii, la care ader. Declar de asemenea c„      cesionarea tuturor p„rþilor sociale ce le deþin Ón       5231 – comerþ cu am„nuntul cu produse
preiau Óntreg activul ∫i pasivul societ„þii.        societate, Ón num„r de 20 p„rþi sociale, fiecare      farmaceutice;
  Subsemnatul C„tinean Sandu, n„scut la data de      av‚nd valoarea de 100.000 lei, Ón valoare total„ de      5232 – comerþ cu am„nuntul cu articole medicale
30.12.1957 Ón Bra∫ov, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón    2.000.000 lei, reprezent‚nd totalitatea capitalului     ∫i ortopedice;
Gherla, str. Avram Iancu nr. 6, sc. 3, ap. 19, judeþul   social al Societ„þii Comerciale TERASA PA           5248 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
Cluj, Ón calitate de asociat unic al Societ„þii      RESTAURANT — S.R.L., cesionarului Pu∫ca∫u Nelu,       specializate, cu alte produse (flori, plante, seminþe,
Comerciale TAN MAR — S.R.L., am hot„r‚t          subsemnatul, asociat unic, nemaiav‚nd nici o        Óngr„∫„minte; animale de companie ∫i produse
modificarea statutului societ„þii, dup„ cum        pretenþie de la cesionar sau de la societate.        alimentare pentru acestea, produse fitosanitare,
urmeaz„:                           Subsemnatul Albert Lucian, Ón calitate de asociat    ierbicide, pesticide, fungicide);
  1. Se schimb„ sediul societ„þii din Gherla,       unic ∫i administrator al Societ„þii Comerciale         8520 – activit„þi veterinare (activit„þile
str. Gh. ™incai nr. 3, sc. 1, ap. 10, judeþul Cluj, Ón   TERASA PA RESTAURANT — S.R.L., declar c„ renunþ       dispensarelor veterinare unde animalele sunt tratate
Gherla, str. Avram Iancu nr. 6, sc. 3, ap. 19, judeþul   la exercitarea calit„þii de asociat unic ∫i de       medical, chirurgical sau dentar ∫i unde serviciile sunt
Cluj.                           administrator al societ„þii ar„tate mai sus.        efectuate ∫i supravegheate de c„tre personal medical
  2. Se radiaz„ obiectul unic de activitate.         Subsemnatul Albert Lucian, declar c„ am primit      calificat. Œn aceast„ clas„ se includ ∫i activit„þile
  3. Se stabile∫te obiectul de activitate. Acesta face  de la cesionar Óntreaga valoare ce reprezint„ p„rþile
                                                            veterinare realizate de c„tre personalul veterinar
parte din domeniul 930 – alte activit„þi de servicii    sociale ce le trasmit prin acest act, ceea ce recunosc
                                                            calificat Ón ferme ∫i la gospod„riile populaþiei,
∫i se refer„ la 9302 – coafur„ ∫i alte activit„þi de    prin Óns„∫i semnarea acestuia, subsemnatul asociat
                                                            precum ∫i activit„þile de patologie chimic„ ∫i alte
Ónfrumuseþare (manichiur„, pedichiur„, cosmetic„      nemaiav‚nd nici o pretenþie de la Pu∫ca∫u Nelu sau
                                                            servicii de diagnosticare, pentru animale, precum ∫i
∫i frizerie).                       de la societate.
                                                            activit„þile de ambulanþ„ pentru animale).
  4. Se stabilesc urm„toarele obiecte secundare de      II. Subsemnatul Pu∫ca∫u Nelu declar c„ accept
                                                             5. Administratorul societ„þii va fi asociatul unic
activitate:                        cesiunea tuturor celor 20 p„rþi sociale, fiecare
                                                            Pu∫ca∫u Nelu.
  501 – comerþ cu autovehicule;              av‚nd valoarea de 100.000 lei, Ón valoare total„ de
                                                             Subsemnatele p„rþi semnatare ale acestui act
  5010 – comerþ cu autovehicule;             2.000.000 lei, din partea asociatului unic al
                              societ„þii, numitul Albert Lucian.             avem cuno∫tinþ„ de obligaþia de a ne prezenta la
  511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþul cu
ridicata;                           III. Ca urmare a celor Ónscrise la pct. II, numitul   Oficiul registrului comerþului, Ón vederea efectu„rii
  5111 – intermedieri Ón comerþul cu materii       Albert Lucian nu va mai avea calitatea de asociat      menþiunilor, ca urmare a schimb„rilor produse
prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i   unic ∫i administrator al Societ„þii Comerciale       prin actul de cesiune.
semiproduse;                        TERASA PA RESTAURANT — S.R.L., iar numitul           Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
  5112 – intermedieri Ón comerþul cu combustibili,    Pu∫ca∫u Nelu va avea calitatea de asociat unic Ón      statutul societ„þii, pe care Ón completeaz„ Ón mod
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;       societate.                         corespunz„tor, Ón rest acesta r„m‚n‚nd neschimbat.
  5113 – intermedieri Ón comerþul cu material        IV. Subsemnatul Pu∫ca∫u Nelu, Ón calitate de         (69/240.809)
lemnos ∫i de construcþii;                 asociat unic, decid urm„toarele:                           *
  5114 – intermedieri Ón comerþul cu ma∫ini,         1. Schimbarea denumirii societ„þii din Societatea
echipamente industriale, nave ∫i avioane;         Comercial„ TERASA PA RESTAURANT — S.R.L. Ón              Societatea Comercial„
  5115 – intermedieri Ón comerþul cu mobil„,       Societatea Comercial„ SANVET PUSCASU — S.R.L.          VICONA IMPEX — S.R.L., Cluj-Napoca
articole de menaj ∫i de fier„rie;               2. Schimbarea sediului societ„þii din satul
  5116 – intermedieri Ón comerþul cu textile,       Leurda nr. 582, comuna C„∫eiu, judeþul Cluj, Ón Dej,           ACT ADIÞIONAL NR. 3
confecþii, Ónc„lþ„minte ∫i articole din piele;       str. Vlad Þepe∫ nr. 6, bl. A 3, et. 2, ap. 11, judeþul
                                                                la statutul Societ„þii Comerciale
  5117 – intermedieri Ón comerþul cu produse       Cluj.
                                                               VICONA IMPEX — S.R.L., autentificat
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                 3. îDomeniul principal de activitate al societ„þii
                                                               la Notariatul de Stat al Judeþului Cluj
  5118 – intermedieri Ón comerþul specializat Ón     este:
                                                             cu nr. 2280/2.02.1994, modificat prin actele
v‚nzarea produselor cu caracter specific,           852 – activit„þi veterinare.
                                                             adiþionale autentificate la Notariatul de Stat
neclasificate Ón alt„ parte (produse cosmetice ∫i de     Iar obiectul principal de activitate al societ„þii
                              este:                             Cluj cu nr. 2280/2.02.1994, modificat prin
toalet„);
  521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine           8520 – activit„þi veterinare (activit„þile        actele adiþionale autentificate la Notariatul de
nespecializate;                      dispensarelor veterinare unde animalele sunt         Stat Cluj cu nr. 28621/28.09.1995 ∫i la notarul
  5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine         tratate medical, chirurgical sau dentar ∫i unde          public Laura Barsan Moigradean, cu
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         serviciile sunt efectuate ∫i supravegheate de c„tre        nr. 1736/29.06.1999, av‚nd sediul Ón
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           personal medical calificat. Œn aceast„ clas„ se         Cluj-Napoca, str. Bucure∫ti nr. 29, ap. 6,
  5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine         includ ∫i activit„þile veterinare realizate de c„tre     judeþul Cluj, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         personalul veterinar calificat Ón ferme ∫i la            comerþului cu nr. J 12/463/1994
produse nealimentare;                   gospod„riile populaþiei, precum ∫i activit„þile de       Subsemnatul, asociat unic:
  523 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine          patologie chimic„ ∫i alte servicii de diagnosticare,      Gheorghita Alexandru, cet„þean rom‚n, n„scut la
specializate cu produse farmaceutice ∫i medicale, cu    pentru animale, precum ∫i activit„þile de ambulanþ„     data de 6.09.1960 Ón Cluj-Napoca, judeþul Cluj,
produse de cosmetice ∫i de toalet„;            pentru animale).                      domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 67, ap. 1,
  5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse           4. Completarea obiectului de activitate al        judeþul Cluj, cod numeric personal 1600906120682,
cosmetice ∫i de toalet„;                  societ„þii cu urm„toarele activit„þi:            av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 31/1990 ∫i
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001                   15
statutul Societ„þii Comerciale VICONA IMPEX —         2. Gheorghita Aurica Gabriela, cet„þean rom‚n,       Art. 11. Dispoziþii legale
S.R.L., am hot„r‚t modificarea statutului societ„þii,    n„scut„ la data de 7.01.1964 Ón Cluj-Napoca,          Prezentul contract se poate modifica Ón condiþiile
astfel:                           domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 67,      legii, prevederile lui complet‚ndu-se Ón mod
  Art. 1. Se schimb„ sediul social Ón Cluj-Napoca,    ap. 1, judeþul Cluj, cod numeric personal          corespunz„tor cu cele ale statutului, Legii
Str. Plopilor nr. 67, ap. 1, judeþul Cluj.         2640107120664.                       nr. 31/1990, Legii nr. 26/1990, Codului comercial ∫i
  Art. 4 din statut va avea urm„torul cuprins:        Art. 1. Constituirea societ„þii             acte normative Ón vigoare Ón materie.
  îArt. 4. Sediul societ„þii: Cluj-Napoca,          Noi p„rþile contractante am convenit s„           Prezentul contract cuprinde 11 articole, a fost
Str. Plopilor nr. 67, ap. 1, judeþul Cluj.         constituim Ón Romania, Ón conformitate cu          redactat de c„tre reprezentantul legal al societ„þii,
  Art. 2. Asociatul Gheorghita Alexandru         legislaþia rom‚n„, o societate comercial„ care va      autentificarea ∫i arhivarea f„c‚ndu-se la notarul
cesioneaz„ din cele 20 p„rþi sociale, pe care le      funcþiona conform prezentului contract, a          public.
deþine, un num„r de 10 p„rþi sociale, Ón favoarea      statutului ∫i a legii rom‚ne.                 Art. 5. Celelalte prevederi ale statutului societ„þii
dnei Gheorghita Aurica Gabriela, cet„þean rom‚n,        Art. 2. Denumirea ∫i sediul societ„þii          r„m‚n neschimbate.
n„scut„ la data de 7.01.1964 Ón Cluj-Napoca,          2.1. Denumirea societ„þii va fi de Societatea        Prezentul act adiþional ∫i contractul de societate
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 67,      Comercial„ VICONA IMPEX — S.R.L.              fac parte integrant„ din actul constitutiv al
ap. 1, judeþul Cluj, cod numeric personal           2.2. Sediul societ„þii: Cluj-Napoca, Str. Plopilor    Societ„þii Comerciale VICONA IMPEX — S.R.L.
2640107120664, astfel societatea Ó∫i va continua      nr. 67, ap. 1, judeþul Cluj.                  (70/240.810)
activitatea cu doi asociaþi. La capitalul social de      Societatea va putea Ónfiinþa sucursale sau filiale                 *
2.000.000 lei, participarea fiec„rui asociat va fi de    ∫i Ón alte localit„þi din þar„ ∫i str„in„tate cu
c‚te 1.000.000 lei fiecare. Partea fiec„rui asociat la   respectarea dispoziþiilor Legii nr. 31/1990,             Societatea Comercial„
beneficii ∫i pierderi este egal„ cu cota procentual„    republicat„ ∫i art. 23 din Legea nr. 26/1990.         ARCANOID PRODCOM — S.R.L., C‚mpia
de participare la capitalul social, adic„ 50 %.        Art. 3. Forma juridic„ a societ„þii: societate cu         Turzii, judeþul Cluj
  Art. 1 din statut va avea urm„torul cuprins:      r„spundere limitat„.
  îArt. 1. Asociaþii care adopt„ acest statut sunt:     Art. 4. Obiectul de activitate                       ACT ADIÞIONAL
  1. Gheorghita Alexandru, cet„þean rom‚n, n„scut      Domeniul principal de activitate const„ Ón
la data de 6.09.1960 Ón Cluj-Napoca, judeþul Cluj,     tranzacþii imobiliare diviziunea CAEN 70, iar        la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 67, ap. 1,   activitatea principal„ const„ Ón agenþii imobiliare       ARCANOID PRODCOM — S.R.L., cu sediul
judeþul Cluj, cod numeric personal 1600906120682.      cod CAEN 7031.                       Ón C‚mpia Turzii, str. Gheorghe Bariþiu nr. 59,
  2. Gheorghita Aurica Gabriela, cet„þean rom‚n,       Art. 5. Capitalul social. Capitalul social subscris ∫i    bl. A, ap. 38, judeþul Cluj, cu un capital
n„scut„ la data de 7.01.1964 Ón Cluj-Napoca,        v„rsat este de 2.000.000 lei Ón numerar ∫i este         de 2.000.000 lei, Ónmatriculat„ la Oficiul
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 67,      format din 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,       Registrului Comerþului al Judeþului Cluj
ap. 1, judeþul Cluj, cod numeric personal          repartizate dup„ cum urmeaz„:                       cu nr. J 12/2114/1995
2640107120664.“                        – Gheorghita Alexandru a depus 1.000.000 lei,        Asociaþii Boboia Mircea Radu ∫i Creþu Anca-
  Art. 6 din statut va avea urm„torul cuprins:      revenindu-i 10 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,     Simona, de comun acord am hot„r‚t c„ asociata
  îArt. 6. Capitalul social. Capitalul social subscris  respectiv 50 % din capitalul social;            Creþu Anca-Simona poate s„ cesioneze toate cele 10
∫i v„rsat este de 2.000.000 lei Ón numerar, ∫i este      – Gheorghita Aurica Gabriela a depus 1.000.000 lei,   p„rþi sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei
format din 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,     revenindu-i 10 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,     fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, pe care le
repartizate dup„ cum urmeaz„:                respectiv 50 % din capitalul social.            deþine Ón cadrul societ„þii c„tre cel„lalt asociat
  – Gheorghita Alexandru a depus 1.000.000 lei,       Capitalul social poate fi majorat Ón condiþiile     Boboia Mircea Radu, care prin efectul cesion„rii,
revenindu-i 10 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,     legii.                           devine asociat unic al sus numitei societ„þi. Pentru
respectiv 50 % din capitalul social;              Cesiunea p„rþilor sociale Óntre asociaþi sau c„tre    p„rþile sociale cesionate Creþu Anca-Simona a fost
  – Gheorghita Aurica Gabriela a depus 1.000.000     terþe persoane se poate face pe baza hot„r‚rii       desp„gubit„ ∫i nu mai are nici o pretenþie faþ„ de
lei, revenindu-i 10 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,  adun„rii generale a asociaþilor.              Boboia Mircea Radu sau societate. Av‚nd Ón vedere
respectiv 50 % din capitalul social.              Art. 6. Conducerea, reprezentarea, administrarea     aceast„ hot„r‚re de cesionare, contractul de
  Capitalul social poate fi majorat Ón condiþiile     ∫i controlul                        societate se reziliaz„, iar statutul societ„þii se
legii.                             Conducerea societ„þii va fi asigurat„ de adunarea    modific„ corespunz„tor hot„r‚rii luate.
  Cesiunea p„rþilor sociale Óntre asociaþi sau c„tre   general„ a asociaþilor care va acþiona        Ón    Noul asociat unic Boboia Mircea Radu a hot„r‚t
terþe persoane se poate face pe baza hot„r‚ri        conformitate cu prevederile contractului, statutului    urm„toarele:
adun„rii generale a asociaþilor.“              ∫i a legii rom‚ne. Administrarea ∫i reprezentarea       I. Modificarea statutului cu noile date personale
  Art. 8 din statut va avea urm„torul cuprins:      faþ„ de terþi va fi asigurat„ de c„tre Gheorghita      ale asociatului unic;
  îArt. 8. Repartizarea beneficiilor ∫i pierderilor    Alexandru, cet„þean rom‚n, n„scut la data de          II. Precizarea domeniului ∫i obiectului principal
  Partea fiec„rui asociat la beneficii ∫i pierderi este  6.09.1960 Ón Cluj-Napoca, judeþul Cluj, domiciliat Ón    de activitate.
egal„ cu cota de participare la capitalul social:      Cluj-Napoca, Str. Plopior nr. 67, ap. 1, judeþul Cluj,     III. Numirea ca administrator al asociatului unic.
  – Gheorghita Alexandru – 50 %;             cod numeric personal 1600906120682, posesor al         1. Partea de Ónceput a statutului societ„þii va avea
  – Gheorghita Aurica Gabriela – 50 %.“          B.I. seria H.C. nr. 295102 eliberat de Poliþia Cluj-    urm„torul conþinut: îAsociatul unic care adopt„
  Art. 3. Conducerea, reprezentarea, adminsitrarea    Napoca la data de 16.06.1998 ∫i Froicu Anna-Maria,     prezentul statut este Boboia Mircea Radu, cet„þean
∫i controlul societ„þii urmeaz„ s„ fie realizate de doi   cet„þean rom‚n, n„scut la data de 22.03.1964 Ón       rom‚n, n„scut la data de 22.02.1973 Ón Turda,
administratori, anume Gheorghita Alexandru ∫i        localitatea Suceagu, judeþul Cluj, domiciliat„ Ón      judeþul Cluj, domiciliat Ón C‚mpia Turzii, str. Gh.
Froicu Anna-Maria.                     Cluj-Napoca, Str. Dorobanþilor nr. 109, ap. 9, judeþul   Bariþiu nr. 59, bl. A, ap. 38, judeþul Cluj, C.N.P.
  Art. 7 din statut va avea urm„torul cuprins:      Cluj, cod numeric personal 2640322120642 posesor      1730222120012.“
  îArt.   7.  Conducerea,    reprezentarea,    al C.I. seria K.X. nr. 110309 eliberat de Poliþia Cluj-    2. Domeniul principal este cel al producþiei (cod
administrarea ∫i controlul                 Napoca la data de 22.11.2000, Ón calitate de        CAEN 332), iar ca obiect principal de activitate are:
  Conducerea societ„þii va fi asigurat„ de adunarea    administratori.                       3320 – producþia de aparatur„ ∫i instrumente de
general„ a asociaþilor, care va acþiona Ón           Durata mandatului administratorului este         m„sur„, verificate ∫i control (cu excepþia
conformitate cu prevederile contractului, statutului    nedeterminat„.                       echipamentelor de m„sur„, reglare ∫i control
∫i a legii rom‚ne. Administrarea ∫i reprezentarea       Drepturile, obligaþiile ∫i r„spunderile         pentru procesele industriale).
faþ„ de terþi va fi asigurat„ de c„tre Gheorghita      administratorului sunt cele prev„zute Ón prezentul       3. Art. 7, se modific„ ∫i va avea urm„torul
Alexandru, cet„þean rom‚n, n„scut la data de        contract, statut ∫i dispoziþiile Legii nr. 31/1990,     conþinut: îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat
6.09.1960 Ón Cluj-Napoca, judeþul Cluj, domiciliat Ón    republicat„.                        este de 2.000.000 lei ∫i aparþine Ón totalitate
Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 67, ap. 1, judeþul Cluj,    Adunarea general„ poate numi administrator ∫i      asociatului unic Boboia Mircea Radu. Capitalul
cod numeric personal 1600906120682, posesor al       o terþ„ persoan„.                      social se divide Ón 20 p„rþi sociale egale a 100.000 lei
B.I. seria H.C. nr. 295102 eliberat de Poliþia Cluj-      Controlul societ„þii va putea fi asigurat de       fiecare parte.“
Napoca, la data de 16.06.1998, ∫i Froicu Anna-Maria,    adunarea general„. Œn condiþiile legii va putea fi       4. Art. 8, se modific„ astfel: îSocietatea va fi
cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 22.03.1964 Ón      numit un cenzor.                      administrat„ ∫i reprezentat„ de asociatul unic
localitatea Suceagu, judeþul Cluj, domiciliat„ Ón       Art. 7. Repartizarea beneficiilor ∫i pierderilor.    Boboia Mircea Radu. Durata mandatului este pe o
Cluj-Napoca, Str. Dorobanþilor nr. 109, ap. 9, judeþul     Partea fiec„rui asociat la beneficii ∫i pierderi este  perioad„ nedeterminat„.“
Cluj, cod numeric personal 2640322120642, posesor      egal„ cu cota procentual„ de participare la capitalul     Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
al C.I. seria K.X. nr. 110309 eliberat de Poliþia Cluj-   social:                           statut, toate celelalte articole r„m‚n nemodificate.
Napoca, la data de 22.11.2000, Ón calitate de         Gheorghita Alexandru – 50 %;                 (71/240.811)
administratori.                        Gheorghita Aurica Gabriela – 50 %.                         *
  Durata mandatului administratorului este          Din beneficiile nete ale societ„þii se vor putea
nedeterminat„.                       prelua Ón fiecare an minim 5 % pentru formarea            Societatea Comercial„
  Drepturile, obligaþiile ∫i r„spunderile         unui fond de rezerv„, p‚n„ c‚nd acest fond va         AWA COMERET INTERNATIONAL — S.R.L.
administratorului sunt cele prev„zure Ón prezentul     ajunge la minim 20 % din capitalul social.                Cluj-Napoca
contract, statut ∫i dispoziþiile Legii nr. 31/1990.      Art. 8. Durata societ„þii: Societatea este Ónfiinþat„
  Adunarea general„ poate numi administrator ∫i      pe durata nedeterminat„.                           ACT ADIÞIONAL
o terþ„ persoan„.                       Art. 9. Personalul societ„þii.
                                Societatea va stabili Ón funcþie de necesit„þi       la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
  Controlul societ„þii va putea fi asigurat de                                     AWA COMERET INTERNATIONAL — S.R.L.,
adunarea general„. Œn condiþiile legii va putea fi     schema de organizare ∫i plata personalului
                              societ„þii cu respectarea legilor Ón vigoare.          Ónregistrat„ Ón registrul comerþului cu
numit un cenzor.“                                                    nr. J 12/4022/1993, cu sediul Ón Cluj-Napoca,
  Art. 4. Asociaþii adopt„ ∫i urm„torul contract de     Personalul societ„þii va putea fi angajat pe baz„
                              de contract de munc„ conform Legii nr. 31/1990, cu      Calea Turzii, judeþul Cluj, cod fiscal 4959959
societate, care va face parte integrant„ din actul
constitutiv al Societ„þii Comerciale VICONA         respectarea normelor legislaþiei muncii ∫i a          Subscrisele BOLI HANDELSGESELSCHAFT
IMPEX — S.R.L.                       legislaþiei privind asigur„rile sociale sau prin      m.b.H., persoan„ juridic„ de drept austriac,
                              contract civil.                       Óntestrat„ Ón registrul comerþului Viena cu
      CONTRACT DE SOCIETATE               Art. 10. Dizolvarea, lichidarea, fuziunea        nr. HRB28189a, cu sediul Ón Austria, 1010 Viena,
  Œncheiat Óntre subsemnaþii:                 Dizolvarea ∫i lichidarea societ„þii se produc Ón     Schwartzennbergstrasse 1+3/I/2/4 ∫i Societatea
  1. Gheorghita Alexandru, cet„þean rom‚n, n„scut     cazurile ∫i condiþiile prev„zute de disp. Legii       Comercial„ DECINCO INVESTMENTS INDUSTRIES
la data de 6.09.1960 Ón Cluj-Napoca, judeþul Cluj,     nr. 31/1990, republicat„.                  ROMANIA — S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti,
domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 67, ap. 1,    Societatea va putea fuziona cu alt„ societate cu     ™os. Nordului nr. 7–9, sectorul 1, Ónmatriculat„ Ón
judeþul Cluj, cod numeric personal 1600906120682;      respectarea dispoziþiilor legale.              registrul comerþului cu nr. J 12/40/7360/1998,
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 615/27.III.2001
ambele reprezentate de Ali Abbas Khosroyar, Ón       registrului comerþului, Ón vederea efectu„rii       menþionate ∫i a patrimoniului aferent, astfel Ónc‚t
calitate de asociaþi Ón cadrul Societ„þii Comerciale    menþiunilor, ca urmare a schib„rilor produse prin     la data semn„rii prezentului contract de cesiune,
AWA COMERT INTERNATIONAL — S.R.L., Ón baza         actul de cesiune.                     Óncheiat Ón form„ autentic„ s-au stins toate
hot„r‚rii adun„rii generale a asociaþilor din data de     Prezentul act adiþional face parte integrant„ din   obligaþiile.
18.01.2001 am hot„r‚t:                   contractul de societate ∫i statutul acesteia pe care le   Subsemnaþii asociaþi F„rca∫ Valentin Felician
  Art. 1. Schimbarea sediului social al societ„þii din  completeaz„ Ón mod corespunz„tor, Ón rest acestea     Marius, ™ter Radu Voicu ∫i Ursuþiu Victor, de comun
Cluj-Napoca, Calea Turzii, judeþul Cluj, Ón Cluj-     r„m‚n‚nd neschimbate.                   acord am hot„r‚t: majorarea capitalului social de la
Napoca, str. Brate∫ nr. 1, ap. 11, judeþul Cluj.       Subsemnatul Petean Simion declar pe proprie      2.000.000 lei la 2.100.000 lei prin aportul Ón numerar
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv    r„spundere, cunosc‚nd prevederile art. 292 din      al asociatului Ursuþiu Victor a sumei de 100.000 lei;
r„m‚n nemodificate.                    Codul penal privind falsul Ón declaraþii, c„ nu am    deschiderea unui punct de lucru al societ„þii Ón Cluj-
   (72/240.812)                     suferit condamn„ri ∫i Óndeplinesc toate condiþiile    Napoca, Str. 21 Decembrie 1989, nr. 134, ap. 25,
              *                legale pentru a Óndeplini funcþia de administrator.    judeþul Cluj.
                               Obiectul principal: 5211 – comerþ cu am„nuntul      Statutul ∫i contractul societ„þii se adapteaz„
     Societatea Comercial„              Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare          pentru modific„rile de mai sus dup„ cum
   BUZUKI IMPEX — S.R.L., Cluj-Napoca          predominant„ de produse alimentare, b„uturi,       urmemaz„:
                              tutun.                            I. Art. 1 din statut ∫i contract privind asociaþii
       CONTRACT DE CESIUNE                (73/240.813)                     societ„þii vor avea urm„torul conþinut:
           ™I                               *                 îAsociaþii societ„þii sunt:
        ACT ADIÞIONAL                                              F„rca∫ Valentin Felician Marius, cet„þean rom‚n,
                                  Societatea Comercial„
     la statutul Societ„þii Comerciale                                      n„scut la data de 14.03.1961 Ón Gherla, judeþul Cluj,
                               COMPERFECT 2000 — S.R.L., Cluj-Napoca
    BUZUKI IMPEX — S.R.L., autentificat                                      domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. N„s„ud nr. 8, ap. 31,
  cu nr. 2312/1.02.1995 la Notariatul de stat,                                   judeþul Cluj;
                                    CONTRACT DE CESIUNE
 Ónmaticulat„ la Oficiul registrului comerþului                                     ™ter Radu Voicu, cet„þean rom‚n, n„scut la data
                                         ™I
        cu nr. J 12/380/1995                                         de 7.02.1955 Ón localitatea Cehu Silvaniei, judeþul
                                      ACT ADIÞIONAL
                                                           Zal„u, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Iancu de
  Subsemnaþii:                                                   Hunedoara nr. 260, judeþul Cluj, ∫i
                              la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale
  1. V‚tc„ Mariana, cet„þean rom‚n, n„scut„ la
                                COMPERFECT 2000 — S.R.L., cu sediul Ón          Ursuþiu Victor, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
data de 11.02.1964 Ón Cluj-Napoca, judeþul Cluj, cu
                                 Cluj-Napoca, Str. Moþilor nr. 30, ap. 2,      12.12.1943 Ón localitatea Chilia Nou„, Basarabia,
domiciliul Ón Cluj-Napoca, str. Moldoveanu nr. 17,
                                    judeþul Cluj, Ónmatriculat„          domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Mehedinþi nr. 22–24,
ap. 9, judeþul Cluj, Ón calitate de asociat unic Ón       la Oficiul Registrului Comerþului Cluj       ap. 39, judeþul Cluj.“
Societatea Comercial„ BUZUKI IMPEX — S.R.L., cu              cu nr. J 12/1141/2000            II. Se completeaz„ art. din statut ∫i contract
sediul Ón Cluj-Napoca, aleea Moldoveanu nr. 17,
                               Œncheiat Óntre: Todoran Sorin, cet„þean rom‚n,     privind sediul societ„þii dup„ cum urmeaz„:
ap. 9, judeþul Cluj, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
                              n„scut la data de 1.03.1966 Ón localitatea Gherla,      îSocietatea deschide un punct de lucru Ón Cluj-
comerþului cu nr. J 12/380/1995, precum ∫i Ón
                              judeþul Cluj, domiciliat Ón Gherla, Str. Florilor     Napoca, Str. 21 Decembrie 1989, nr. 134, ap. 25,
calitate de cedent„, ∫i
                              nr. 19, judeþul Cluj, prin mandatarul F„rca∫       judeþul Cluj.“
  2. Petean Simion, cet„þean rom‚n, n„scut la data
                              Valentin Felician Marius mai jos identificat, Ón baza    III. Se modific„ art. din statut ∫i din contract
de 20.10.1963 Ón Cluj-Napoca, judeþul Cluj, cu
                              procurii speciale autentificat„ cu nr. 296/2001 la    privind capitalul social al societ„þii astfel:
domiciliul Ón Cluj-Napoca, Str. Scorþarilor nr. 15,
                              Biroul notarului public Stancu Tudor-Dan, cu sediul     îCapitalul social al societ„þii este de 2.100.000 lei,
ap. 71, judeþul Cluj, Ón calitate de cesionar,
                              Ón Cluj-Napoca, Ón calitate de cedent:          Ón numerar, divizat Ón 21 de p„rþi sociale a 100.000 lei
Ónþelegem s„ Óncheiem prezentul act Ón urm„toarele
                               F„rca∫ Valentin Felician Marius, cet„þean rom‚n,    fiecare, repartizate Óntre asociaþi astfel:
condiþiuni:
                              n„scut la data de 14.03.1961 Ón localitatea Gherla,     F„rca∫ Valentin Felician Marius deþine 7 p„rþi
  I. Cu privire la cesiunea de p„rþi sociale:
                              judeþul Cluj, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. N„s„ud   sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
  Subsemnata V‚tc„ Mariana Ón calitate de cedent„
                              nr. 8, ap. 31, judeþul Cluj;               700.000 lei, reprezent‚nd 33,33 % din capitalul
cedez p„rþile sociale ce deþin la societate Ón num„r
                               ™ter Radu Voicu, cet„þean rom‚n, n„scut la data    social al societ„þii;
de 20 a 5.000 lei fiecare, av‚nd valoarea total„ de
                              de 7.02.1955 Ón localitatea Cehu Silvaniei, judeþul     ™ter Radu Voicu deþine 7 p„rþi sociale a 100.000 lei
100.000 lei, c„tre Petean Simion.
                              Zal„u, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Iancu de      fiecare, Ón valoare total„ de 700.000 lei, reprezent‚nd
  Declar c„ am primit de la cesionar Óntreaga       Hunedoara nr. 260, judeþul Cluj, ∫i
valoare ce reprezint„ p„rþile sociale ce transmit                                  33,33 % din capitalul social al societ„þii;
                               Ursuþiu Victor, cet„þean rom‚n, n„scut la data de     Ursuþiu Victor deþine 7 p„rþi sociale a 100.000 lei
prin acest act, ceea ce recunosc prin Óns„∫i        12.12.1943 Ón localitatea Chilia Nou„, Basarabia,
semnarea acestuia.                                                  fiecare, Ón valoare total„ de 700.000 lei,
                              domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Mehedinþi nr. 22–24,   reprezent‚nd 33,33 % din capitalul social al
  Subsemnatul Petean Simion am preluat prin        ap. 39, judeþul Cluj, Ón calitate de cesionari, toþi Ón
cesiune de la V‚tc„ Mariana cele 20 p„rþi sociale a                                 societ„þii.“
                              calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale        IV. Art. 5 alin. 1 din statut se modific„ ∫i va avea
5.000 lei fiecare, devenind cu data semn„rii ∫i      COMPERFECT 2000 — S.R.L., Ón urm„toarele
autentific„rii prezentului Ónscris asociat unic al                                  urm„torul conþinut:
                              condiþii:                          îConducerea societ„þii va fi asigurat„ de
Societ„þii Comerciale BUZUKI IMPEX — S.R.L.,         Subsemnatul Todoran Sorin, prin mandatarul
declar‚nd c„ am luat cuno∫tinþ„ de conþinutul                                    adunarea general„ a asociaþilor, care va lua hot„r‚ri
                              F„rca∫ Valentin Felician Marius, cesionez dou„ p„rþi
contractului ∫i statutului societ„þii, cu care sunt de                                cu majoritatea simpl„ de voturi“.
                              sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare, Ón valoare
acord, cu urm„toarele modific„ri:                                            V. Art. din statut ∫i din contract privind
                              total„ de 200.000 lei, asociatului F„rca∫ Valentin
  II. Ca urmare a transmiterii p„rþilor sociale de                                 administrarea societ„þii vor avea urm„torul
                              Felician Marius, care prime∫te aceste p„rþi sociale;
mai sus, asociatul unic Petean Simion va deþine                                   conþinut:
                              cesionez de asemenea, un num„r de dou„ p„rþi
Óntregul capital social.                                                îSocietatea va fi reprezentat„ ∫i administrat„ de
                              sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare, Ón valoare
  III. Cu privire la majorarea capitalului social:    total„ de 200.000 lei, asociatului ™ter Radu Voicu    c„tre asociaþii F„rca∫ Valentin Felician Marius, ™ter
Capitalul social al societ„þii se majoreaz„ de la     care prime∫te p„rþile sociale ∫i cesionez de       Radu Voicu ∫i Ursuþiu Victor, care vor administra
100.000 lei Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a 5.000 lei    asemenea o parte social„ Ón valoare de 100.000 lei,    societatea cu puteri depline fiecare separat.“
fiecare la 2.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale   asociatului Ursuþiu Victor, care prime∫te aceast„      VI. Art. din statut ∫i din contract privind
a 100.000 lei fiecare, depus integral de c„tre       parte social„, Ónþeleg‚nd prin aceasta s„ m„ retrag    repartizarea beneficiilor ∫i pierderilor vor avea
asociatul unic Ón numerar.                 din calitatea de asociat ∫i administrator al Societ„þii  urm„torul conþinut:
  IV. Cu privire la administrarea societ„þii:       Comerciale COMPERFECT 2000 — S.R.L.             îBeneficiile ∫i pierderile revin asociaþilor Ón
Administratorul societ„þii devine o dat„ cu          Transmiterea p„rþilor sociale s-a f„cut Ón temeiul   urm„toarele cote: F„rca∫ Valentin Felician Marius –
semnarea prezentului act asociatul unic Petean       art. 150 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.Subsemnatul    cota de 33,33 %; ™ter Radu Voicu – cota de 33,33 %,
Simion.                          cedent, prin mandatarul F„rca∫ Valentin Felician     ∫i Ursuþiu Victor – cota de 33,33 %.“
  V. Cu privire la sediul societ„þii: Sediul societ„þii  Marius, declar c„ am primit integral de la cesionari     Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
se schimb„ din Cluj-Napoca, str. Moldoveanu nr. 17,    contravaloarea p„rþilor sociale cedate ∫i nu mai am    r„m‚n neschimbate. Drept pentru care s-a Óntocmit
ap. 9, judeþul Cluj, Ón Cluj-Napoca, Str. Scorþarilor   nici o pretenþie faþ„ de ace∫tia ∫i nici faþ„ de     prezentul act adiþional, care face parte din statutul
nr. 15, ap. 71, judeþul Cluj.               societate.                        ∫i contractul Societ„þii Comerciale COMPERFECT
  Subsemnatele p„rþi semnatare ale acestui act        Desocotirile ∫i decont„rile s-au f„cut Óntre cedent  2000 — S.R.L.
avem cunostinþ„ de obligaþia prezent„rii la Oficiu     ∫i cesionari cu privire la cesiunea p„rþilor sociale      (74/240.814)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul ∫i agenþii economici, Bucure∫ti,
                ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 615/27.III.2001 conþine 16 pagini.                     Preþul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top