2001_0020 by tradetrek

VIEWS: 20 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul XI — Nr. 20                                                               Joi, 4 ianuarie 2001
                       PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI        PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„             posesor al pa∫aportului nr. 568235N, eliberat la data         Societatea Comercial„
    MOTO STYL — S.R.L., Satu Mare          de 6 februarie 1997 de autorit„þile italiene;            FUTURE — S.R.L., Satu Mare
                              2. Ballestrin Mario, cet„þean italian, n„scut la
   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/353/2000        data de 12 septembrie 1946 Ón localitatea Crespano       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/350/22.11.2000
                             del Grappa, Italia, domiciliat Ón Italia, localitatea S.
        COD SIRUES 306901141           Zenone Degli Ezzelini, Str. San Piox, nr. 32, posesor           COD SIRUES 306901115

                             al pa∫aportului nr. 357592J, eliberat la data de 1
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SATU                                       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SATU
                             martie 1993 de autorit„þile italiene.
 MARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                                       MARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
                              Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
     DOSAR NR. 7643/21.11.2000           r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu          DOSAR NR. 7627/20.11.2000
                             denumirea MOTO STYL, sediul social Ón Satu Mare,
       ŒNCHEIEREA NR. 1386             Str. Wolfenbutel nr. 60, judeþul Satu Mare.               ŒNCHEIEREA NR. 1369
       din 23 noiembrie 2000             Obiectul de activitate:                       din 21 noiembrie 2000
    ™edinþa din 23 noiembrie 2000            – domeniul principal:                     ™edinþa din 21 noiembrie 2000
                              193 – fabricarea Ónc„lþ„mintei;
 Judec„tor delegat     — Pop Gheorghe                                      Judec„tor delegat     — Pop Gheorghe
                              – activitatea principal„ const„ Ón fabricarea
 Referent O.R.C.      — Pop Ioan                                        Referent O.R.C.      — Pop Ioan
                             Ónc„lþ„mintei:
  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Lup      1930 – fabricarea Ónc„lþ„mintei;             Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Diaconu
Radu Dorin, prin Chelmu Viorel, Ómputernicit cu       – alte activit„þi: conform actului constitutiv     Paul, prin Tarczy Eva, Ómputernicit„ cu procura nr.
procura nr. 4264 din data de 15 octombrie 2000,     autentificat cu nr. 4261 din data de 15 noiembrie     5617 din data de 17 noiembrie 2000, privind
privind autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea                                 autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                             2000 la Biroul notarului public Donca R.
Societ„þii Comerciale MOTO STYL — S.R.L.                                      Comerciale FUTURE — S.R.L.
                              Capitalul social:
       JUDEC√TORUL DELEGAT              – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;             JUDEC√TORUL DELEGAT
  Asupra cererii de faþ„:                 – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei, din care     Asupra cererii de faþ„:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   80 $;                             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 21 noiembrie 2000 cu nr. 7643, petentul Lup       – participarea str„in„: 2.000.000 lei, din care     de 20 noiembrie 2000 cu nr. 7627, petentul Diaconu
Radu Dorin a solicitat autorizarea constituirii ∫i    80 $;                           Paul a solicitat autorizarea constituirii ∫i
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MOTO STYL —      – num„rul total de p„rþi sociale: 20;          Ónmatricularea Societ„þii Comerciale FUTURE —
S.R.L. Ón registrul comerþului.               – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.       S.R.L. Ón registrul comerþului.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse actul        Participarea asociaþilor la capitalul social:       Œn susþinerea cererii au fost depuse actul
constitutiv autentificat cu nr. 4261 din data de 15     1. Baggio Arnaldo, aport la capital 1.100.000 lei,   constitutiv autentificat cu nr. 5616 din data de
noiembrie 2000 la Biroul notarului public Donca R.,   din care 44 $, echival‚nd cu 11 p„rþi sociale,       17 noiembrie 2000 la Biroul notarului public
precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.                                     Ressler P., precum ∫i celelalte acte prev„zute de
                             reprezent‚nd 55 % din capitalul social total, av‚nd
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul                                  lege.
                             cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 55 %;
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele                                   Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
                              2. Ballestrin Mario, aport la capital 900.000 lei,
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón                                delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
                             echival‚nd cu 9 p„rþi sociale, reprezent‚nd 45 % din
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din                                  legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.    capitalul social total, av‚nd cota de participare la    conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta     beneficii ∫i pierderi de 45 %.               Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii         Administratorul societ„þii este Lup Radu Dorin,     31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta
Comerciale MOTO STYL — S.R.L. ∫i dispun‚nd        cet„þean rom‚n, n„scut la data de 27 septembrie      cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Ónmatricularea acesteia.                 1973 Ón Satu Mare, judeþul Satu Mare, cod numeric     Comerciale FUTURE — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                             personal 1730927301974, domiciliat Ón Satu Mare,      Ónmatricularea acesteia.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             Str. Wolfenbutel nr. 60, cod po∫tal 3900, judeþul
  Admite Ón parte cererea formulat„ de Lup Radu                                   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             Satu Mare, telefon nr. 061/716026, av‚nd puteri de
Dorin, domiciliat Ón Satu Mare, str. Wolfenbutel     administrator.                        Admite Ón parte cererea formulat„ de Diaconu
nr. 60, judeþul Satu Mare, prin Chelmu Viorel,       Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   Paul, domiciliat Ón Satu Mare, prin Tarczy Eva,
Ómputernicit, ∫i, Ón consecinþ„:              Dizolvarea ∫i lichidarea societ„þii se vor face     Ómputernicit„ ∫i, Ón consecinþ„:
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune                                  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                             conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului al                                 Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului al
                              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Societ„þii Comerciale MOTO STYL — S.R.L., cu                                    Societ„þii Comerciale FUTURE — S.R.L., cu
                             pronunþare.
urm„toarele date:                                                  urm„toarele date:
  Asociaþii societ„þii sunt:                Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 23 noiembrie 2000.        Asociaþii societ„þii sunt:
  1. Baggio Arnaldo, cet„þean italian, n„scut la data   R„mas„ irevocabil„ la data de 24 noiembrie         1. Papandonatu Angelo Nicolae, cet„þean rom‚n,
de 14 februarie 1946 Ón localitatea Bassano del     2000, prin nerecurare/renunþare la recurs.         n„scut la data de 3 martie 1979 Ón Satu Mare,
Grappa, Italia, domiciliat Ón Italia, localitatea       (1/212.019)                      judeþul Satu Mare, domiciliat Ón Satu Mare, drumul
Bassano del Grappa, Str. Viale Statione, nr. 2,                   *                Carei, bl. C2–4, ap. 27, cod po∫tal 3900, judeþul Satu
 2                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 20/4.I.2001
Mare, telefon nr. 061/745943, posesor al B.I. seria     Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul     personal 2569319301976, domiciliat„ Ón Satu Mare,
G.X. nr. 425600, eliberat la data de 8 august 1997 de   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     Str. Capricornului nr. 2, ap. 8, cod po∫tal 3900,
Poliþia Satu Mare, cod numeric personal          legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   judeþul Satu Mare, telefon nr. 061/749563, av‚nd
1790303301988;                      conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din     puteri de administrator.
  2. Diaconu Paul, cet„þean rom‚n, n„scut la data    Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.      Cenzori societ„þii sunt:
                             31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta       1. Tataru Rodica, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data
de 26 ianuarie 1977 Ón Timi∫oara, judeþul Timi∫,
                             cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii        de 6 mai 1961 Ón Satu Mare, judeþul Satu Mare, cod
domiciliat Ón Satu Mare, Bd. Muncii nr. 11, ap. 18,
                             Comerciale CANDO PROD — S.A. ∫i dispun‚nd         numeric personal 2611106301963, domiciliat„ Ón
cod po∫tal 3900, judeþul Satu Mare, telefon nr.      Ónmatricularea acesteia.                 Satu Mare, Str. Ambudului nr. 3, ap. 10, judeþul
094/118831, posesor al C.I. seria S.M. nr. 000791,
                                                          Satu Mare;
eliberat la data de 22 noiembrie 1999 de Poliþia      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                            2. Tincau Cecilia, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data
Satu Mare, cod numeric personal 1770126301983.        Admite Ón parte cererea formulat„ de Glodeanu     de 25 octombrie 1971 Ón Satu Mare, judeþul Satu
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Ildiko, domiciliat„ Ón Satu Mare, ∫i, Ón consecinþ„:   Mare, cod numeric personal 2711025301980,
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   domiciliat„ Ón Satu Mare, aleea Cl„bucet nr. 9,
denumirea FUTURE, sediul social Ón Satu Mare,       Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului al    ap. 72, judeþul Satu Mare;
drumul Carei, bl. C2–4, ap. 27, judeþul Satu Mare.    Societ„þii Comerciale CANDO PROD — S.A., cu         3. Tincau Marinela, cet„þean rom‚n, n„scut„ la
  Obiectul de activitate:                urm„toarele date:                     data de 25 aprilie 1971 Ón Satu Mare, judeþul Satu
  – domeniul principal:                   Acþionarii societ„þii sunt:              Mare, cod numeric personal 2710425301984,
  927 – alte activit„þi recreative;             1. Glodeanu Ildiko, cet„þean rom‚n, n„scut„ la    domiciliat„ Ón Satu Mare, bd. Unio nr. 57, bl. UH,
  – activitatea principal„ const„ Ón alte activit„þi   data de 19 martie 1956 Ón Satu Mare, judeþul Satu     ap. 3, judeþul Satu Mare.
recreative (inclusiv jocuri distractive pentru copii ∫i  Mare, domiciliat„ Ón Satu Mare, Str. Capricornului      Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
jocuri la calculator ∫i jocuri video):          nr. 2, ap. 8, cod po∫tal 3900, judeþul Satu Mare,      Dizolvarea ∫i lichidarea societ„þii se vor face
  9272 – alte activit„þi recreative;           telefon nr. 061/749563, posesoare a B.I. seria B.K.    conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  – alte activit„þi: conform actului constitutiv     nr. 947257, eliberat la data de 2 februarie 1983 de     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
autentificat cu nr. 5616 din data de 17 noiembrie     Miliþia Satu Mare, cod numeric personal          pronunþare.
2000 la Biroul notarului public Ressler P.        2569319301976;                        Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 23 noiembrie 2000.
  Capitalul social:                     2. Glodeanu Ioan, cet„þean rom‚n, n„scut la data     R„mas„ irevocabil„ la data de 24 noiembrie
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      de 29 iunie 1955 Ón Satu Mare, judeþul Satu Mare,
                                                          2000, prin nerecurare/renunþare la recurs.
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       domiciliat Ón Satu Mare, Str. Capricornului nr. 2,
                                                            (3/212.021)
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;         ap. 8, cod po∫tal 3900, judeþul Satu Mare, telefon
                                                                        *
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.      nr. 061/749563, posesor al B.I. seria D.S. nr. 322164,
  Participarea asociaþilor la capitalul social:     eliberat la data de 28 iulie 1989 de Miliþia Satu
                                                                Societatea Comercial„
  1. Papandonatu Angelo Nicolae, aport la capital    Mare, cod numeric personal 1550629301980;
                                                              PHEONIX CORE RECORD — S.R.L.
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale,        3. Galcso Szmuk Angela, cet„þean canadian,
                                                             satul Dr„goe∫ti, comuna Dr„goe∫ti
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd    n„scut„ la data de 19 aprilie 1947 Ón Satu Mare,
                                                                  judeþul Ialomiþa
cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;   judeþul Satu Mare, domiciliat„ Ón Canada,
  2. Diaconu Paul, aport la capital 1.000.000 lei,    localitatea Fenwick, On, Str. Sumbler Road, nr. 651,
echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %     posesoare a pa∫aportului nr. VJ213878, eliberat la       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 21/152/5.12.2000
din capitalul social total, av‚nd cota de participare   data de 26 mai 1995 de autorit„þile canadiene;
la beneficii ∫i pierderi de 50 %.               4. Linu Ioan, cet„þean rom‚n, n„scut la data de             COD SIRUES 215480413

  Administratorii societ„þii sunt:            27 februarie 1939 Ón localitatea Petrosniþa, judeþul
                             Cara∫-Severin, domiciliat Ón Timi∫oara, Aleea         JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  1. Papandonatu Angelo Nicolae, cet„þean rom‚n,
                             Sportivilor nr. 24, ap. 16, judeþul Timi∫, posesor al      IALOMIÞA LA OFICIUL REGISTRULUI
n„scut la data de 3 martie 1979 Ón Satu Mare,
                             B.I. seria D.S. nr. 536272, eliberat la data de 16             COMERÞULUI
judeþul Satu Mare, cod numeric personal
1790303301988, domiciliat Ón Satu Mare, drumul      noiembrie 1989 de Miliþia Timi∫oara, cod numeric
Carei, bl. C2–4, ap. 27, cod po∫tal 3900, judeþul Satu  personal 1390227354763;                       DOSAR NR. 2268/22.11.2000
Mare, telefon nr. 061/745943, av‚nd puteri depline;      5. Linu Felicia Steluþa, cet„þean rom‚n, n„scut„
                             la data de 27 iulie 1947 Ón Sighet, judeþul            ŒNCHEIEREA NR. 846/29.11.2000
  2. Diaconu Paul, cet„þean rom‚n, n„scut la data
de 26 ianuarie 1977 Ón Timi∫oara, judeþul Timi∫,     Maramure∫, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Aleea            ™edinþa din 29 noiembrie 2000
cod numeric personal 1770126301983, domiciliat Ón     Sportivilor nr. 24, ap. 16, judeþul Timi∫, posesoare a
                             B.I. seria G.N. nr. 146656, eliberat la data de 23 mai    Judec„tor delegat      — Duþ„ Camelia
Satu Mare, Bd. Muncii nr. 11, ap. 18, cod po∫tal                                    Referent O.R.C.       — Andreiu Mariana
3900, judeþul Satu Mare, telefon nr. 094/118831,     1994 de Poliþia Timi∫oara, cod numeric personal
av‚nd puteri depline.                   2470727354835.                       Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Ionescu
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate pe    Remus privind autorizarea constituirii ∫i
  Dizolvarea ∫i lichidarea societ„þii se vor face    acþiuni, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea      Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PHEONIX
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.   CANDO PROD, sediul social Ón Satu Mare, Str.       CORE RECORD — S.R.L.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     Capricornului nr. 2, ap. 8, judeþul Satu Mare.
                               Obiectul de activitate:                      JUDEC√TORUL DELEGAT
pronunþare.
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 21 noiembrie 2000.        – domeniul principal:                  Asupra cererii de faþ„:
                               012 – cre∫terea animalelor;               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 22 noiembrie
                               – activitatea principal„ const„ Ón cre∫terea     2268 la data de 22 noiembrie 2000, petentul
2000, prin nerecurare/renunþare la recurs.
                             animalelor:                        Ionescu Remus a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  (2/212.020)
                               0125 – cre∫terea p„s„rilor;
             *                                             Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PHEONIX
                               – alte activit„þi: conform actului constitutiv    CORE RECORD — S.R.L. Ón registrul comerþului.
      Societatea Comercial„             autentificat cu nr. 45 din data de 21 noiembrie 2000     Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
    CANDO PROD — S.A., Satu Mare           la Biroul notarului public Muller V.           Ónscrisuri:
                               Capitalul social:                    1. acordul coproprietarului pentru sediu nr. 2263
                               – capitalul social subscris: 25.000.000 lei;     din data de 22 noiembrie 2000;
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/354/24.11.2000        – capitalul social v„rsat: 25.000.000 lei, din care
                                                            2. declaraþia asociatului unic nr. 2249 din data de
                             4.000.000 lei, 836 $;
         COD SIRUES 306901153                                        21 noiembrie 2000;
                               – participarea str„in„: 21.000.000 lei, din care
                                                            3. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 934 din
                             836 $;
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SATU                                       data de 5 septembrie 2000;
                               – num„rul total de acþiuni: 25.000;
 MARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI                                        4. copia buletinului de identitate;
                               – valoarea unei acþiuni: 1.000 lei.
                                                            5. specimenul de semn„tur„;
                               Participarea asociaþilor la capitalul social:
      DOSAR NR. 7645/21.11.2000                                          6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                               1. Glodeanu Ildiko, aport la capital 1.000.000 lei,
                                                          social nr. 1663671 din data de 22 noiembrie 2000;
                             echival‚nd cu 1.000 acþiuni, reprezent‚nd 4 % din
       ŒNCHEIEREA NR. 1384                                           7. actul constitutiv nr. 2250 din data de 21
                             capitalul social total, av‚nd cota de participare la
       din 23 noiembrie 2000                                         noiembrie 2000;
                             beneficii ∫i pierderi de 4 %;
    ™edinþa din 23 noiembrie 2000             2. Glodeanu Ioan, aport la capital 1.000.000 lei,    8. chitanþa nr. 8063206 din data de 22 noiembrie
                             echival‚nd cu 1.000 acþiuni, reprezent‚nd 4 % din     2000, privind publicarea Ón Monitorul Oficial al
 Judec„tor delegat      — Pop Gheorghe                                    Rom‚niei;
                             capitalul social total, av‚nd cota de participare la
 Referent O.R.C.       — Pop Ioan                                        9. dovada achit„rii taxei judiciare de timbru nr.
                             beneficii ∫i pierderi de 4 %;
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de          3. Galcso Szmuk Angela, aport la capital       108378 din data de 22 noiembrie 2000.
Glodeanu Ildiko privind autorizarea constituirii ∫i    21.000.000 lei, din care 836 $, echival‚nd cu 21.000     Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale CANDO PROD      acþiuni, reprezent‚nd 84 % din capitalul social total,  delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
— S.R.L.                         av‚nd cota de participare la beneficii ∫i pierderi de   legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                             84 %;                           conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                          din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                               4. Linu Ioan, aport la capital 1.000.000 lei,
  Asupra cererii de faþ„:                echival‚nd cu 1.000 acþiuni, reprezent‚nd 4 % din     nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   capitalul social total, av‚nd cota de participare la   prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
de 21 noiembrie 2000 cu nr. 7645, petenta         beneficii ∫i pierderi de 4 %;               Comerciale PHEONIX CORE RECORD — S.R.L. ∫i
Glodeanu Ildiko a solicitat autorizarea constituirii     5. Linu Felicia Steluþa, aport la capital 1.000.000  dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale CANDO       lei, echival‚nd cu 1.000 acþiuni, reprezent‚nd 4 %
PROD — S.A., Ón registrul comerþului.                                         Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             din capitalul social total, av‚nd cota de participare
  Œn susþinerea cererii au fost depuse actul       la beneficii ∫i pierderi de 4 %.               Admite cererea formulat„ de Ionescu Remus,
constitutiv autentificat cu nr. 45 din data de 21       Administratorul societ„þii este Glodeanu Ildiko,   domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon
noiembrie 2000 la Biroul notarului public Muller     cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 19 martie 1956     nr. 248–250, bl. 59–60, sc. B, et. 8, ap. 108, sectorul 2,
V., precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.      Ón Satu Mare, judeþul Satu Mare, cod numeric       ∫i, Ón consecinþ„:
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 20/4.I.2001                 3
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a      Dizolvarea ∫i lichidarea societ„þii se vor face    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Societ„þii Comerciale PHEONIX CORE RECORD —        conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.   denumirea UNIVERSAL GROUP, cu sediul social Ón
S.R.L., cu urm„toarele date:                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     Fete∫ti, Str. 22 Decembrie, bl. T9, sc. B, parter,
  Asociatul societ„þii este Ionescu Remus, cet„þean   pronunþare.                       ap. 1, judeþul Ialomiþa.
rom‚n, n„scut la data de 7 august 1970 Ón Ia∫i,       Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 noiembrie 2000.       Obiectul de activitate:
judeþul Ia∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.         R„mas„ irevocabil„ la data de 5 decembrie 2000,     – domenii declarate:
Pantelimon nr. 248–250, bl. 59–60, sc. B, et. 8, ap.   prin renunþare la recurs.                  361 – producþie de mobilier;
108, sectorul 2, posesor al B.I. seria G.N. nr. 806266,    (4/212.022)                       371 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
eliberat la data de 12 august 1994 de Direcþia                   *               metalice reciclabile;
General„ a Poliþiei Municipiului Bucure∫ti, Secþia 9,                                 501 – comerþ cu autovehicule;
cod numeric personal 1700807270654.                 Societatea Comercial„               503 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       UNIVERSAL GROUP — S.R.L., Fete∫ti          autovehicule;
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu           judeþul Ialomiþa                505 – v‚nzare cu am„nuntul cu carburanþi
denumirea PHEONIX CORE RECORD, cu sediul                                      pentru autovehicule;
social Ón satul Dr„goe∫ti, comuna Dr„goe∫ti, judeþul                                 511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþul cu
Ialomiþa.                           NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 21/149/28.11.2000      ridicata;
  Obiectul de activitate:                        COD SIRUES 215480384
                                                           515 – comerþ cu ridicata cu produse
  – domenii declarate:                                              intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;
  011 – cultur„ vegetal„;                  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
  012 – cre∫terea animalelor;                 IALOMIÞA LA OFICIUL REGISTRULUI          nespecializate;
  014 – servicii auxiliare (cu excepþia activit„þilor          COMERÞULUI                 522 – comerþ cu am„nuntul cu produse
sanitar-veterinare);                                                alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun, Ón
  151 – producþia, prelucrarea ∫i conservarea                                   magazine specializate;
                                   DOSAR NR. 2205/9.11.2000
c„rnii;                                                        523 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
  156 – fabricarea produselor de mor„rit a            ŒNCHEIEREA NR. 813/10.11.2000          specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,
amidonului ∫i a produselor din amidon;                                       cu produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;
  158 – fabricarea altor produse alimentare;          ™edinþa din 10 noiembrie 2000            525 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
  203 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i       Judec„tor delegat      — Duþ„ Camelia       v‚ndute prin magazine;
t‚mpl„rie pentru construcþii;                Referent O.R.C.       — Andreiu Mariana       526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin
  361 – producþie de mobilier;                                          magazine;
  511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþul cu     Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Nicolau     554 – cafenele ∫i baruri;
ridicata;                         Niculina privind autorizarea constituirii ∫i        602 – alte transporturi terestre;
  553 – restaurante;                   Ónmatricularea Societ„þii Comerciale UNIVERSAL       632 – alte activit„þi anexe transporturilor
  602 – alte transporturi terestre;           GROUP — S.R.L.                      (inclusiv activitatea agenþiilor de bilete);
  923 – activit„þi de spectacole;                   JUDEC√TORUL DELEGAT              712 – Ónchirierea altor mijloace de transport;
  – domeniul principal:                                               748 – alte activit„þi de servicii prestate Ón
                               Asupra cererii de faþ„:
  521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine                                      principal Óntreprinderilor;
nespecializate;                       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.     851 – activit„þi referitoare la s„n„tatea uman„;
  – activitatea principal„:               2205 la data de 9 noiembrie 2000, petentul Nicolau     921 – activit„þi cinematografice ∫i video;
  5211 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine        Niculina a solicitat autorizarea constituirii ∫i      923 – activit„þi de spectacole;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        Ónmatricularea Societ„þii Comerciale UNIVERSAL       930 – alte activit„þi de servicii;
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           GROUP — S.R.L. Ón registrul comerþului.           – domeniul principal:
  – alte activit„þi:                    Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele     515 – comerþ cu ridicata cu produse
  0111 – cultura cerealelor;               Ónscrisuri:                       intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;
  0112 – cultura leguminoaselor boabe;           1. certificatul de cazier judiciar nr. 74346 din     – activitatea principal„:
  0114 – cultura plantelor de nutreþ;          data de 13 septembrie 2000;                 5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i
  0115 – cultura legumelor, bost„noaselor ∫i        2. certificatul de cazier judiciar nr. 74347 din   de construcþii;
ciupercilor;                       data de 13 septembrie 2000;                 – alte activit„þi:
  0121 – cre∫terea bovinelor;                4. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 1887 din     3611 – producþie de scaune (exclusiv cele din
  0122 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor;        data de 17 august 1999;                 metal);
  0123 – cre∫terea porcinelor;               5. specimenul de semn„tur„;               3612 – producþia mobilierului pentru birou ∫i
  0126 – apicultura;                    6. declaraþia pe proprie r„spundere nr. 534 din    magazine (exclusiv cele din metal);
  0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea     data de 14 septembrie 2000;                 3613 – producþia mobilierului pentru buc„t„rii;
agriculturii ∫i protecþie fitosanitar„;           7. declaraþia pe proprie r„spundere nr. 535 din     3614 – producþia altor tipuri de mobilier;
  1511 – producþia, prelucrarea ∫i conservarea      data de 14 septembrie 2000;                 3617 – producþia mobilierului din metal pentru
c„rnii (exclusiv carnea de pas„re);             8. actul constitutiv nr. 533 din data de 14      birouri ∫i magazine;
  1513 – produse pe baz„ de carne (inclusiv din     septembrie 2000;                      3710 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
carne de pas„re);                      9. dovadezile efectu„rii v„rs„m‚ntului        metalice reciclabile;
  1561 – fabricarea produselor de mor„rit;        capitalului social nr. 0898413 ∫i nr. 0895114 din      5010 – comerþ cu autovehicule;
  1581 – fabricarea produselor de panificaþie ∫i     data de 14 septembrie 2000;                 5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru
patiserie;                          10. chitanþa nr. 8063060 din data de 9 noiembrie   autovehicule;
  2030 – fabricarea elementelor de dulgherie ∫i     2000, privind publicarea Ón Monitorul Oficial al      5050 – v‚nzarea cu am„nuntul cu carburanþi
t‚mpl„rie pentru construcþii;               Rom‚niei;                        pentru autovehicule;
  3611 – producþie de scaune (exclusiv cele din       11. dovada achit„rii taxei judiciare de timbru nr.    5112 – intermedieri Ón comerþul cu combustibili,
metal);                          1156195 din data de 14 septembrie 2000.         minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
  3612 – producþia mobilierului pentru birou ∫i       Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul      5113 – intermedieri Ón comerþul cu material
magazine (exclusiv cele din metal);            delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele    lemnos ∫i de construcþii;
  3613 – producþia mobilierului pentru buc„t„rii;    legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón    5114 – intermedieri Ón comerþul cu ma∫ini,
  3614 – producþia altor tipuri de mobilier;       conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarele   echipamente industriale, nave ∫i avioane;
  5111 – intermedieri Ón comerþul cu materii       din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii     5115 – intermedieri Ón comerþul cu mobil„,
prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i   nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite        articole de menaj ∫i de fier„rie;
cu semiproduse;                      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii     5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,
  5530 – restaurante;                  Comerciale UNIVERSAL GROUP — S.R.L. ∫i          lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;        dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.             5152 – comerþ cu ridicata cu produse ∫i
  9233 – alte activit„þi de spectacole.                                      minereuri metalice;
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Capitalul social:                                                 5211 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        Admite cererea formulat„ de Nicolau Niculina,     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       domiciliat„ Ón Fete∫ti, Str. Crizantemei nr. 419,    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;         judeþul Ialomiþa, ∫i, Ón consecinþ„:            5212 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.        Autorizeaz„    constituirea  ∫i  dispune   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  Participarea asociatului la capitalul social:     Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a    produse nealimentare;
  – Ionescu Remus, aport la capital 2.000.000 lei,    Societ„þii Comerciale UNIVERSAL GROUP — S.R.L.,       5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
data v„rs„rii aportului 22 noiembrie 2000,        cu urm„toarele date:                   proaspete;
echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %      Asociaþii societ„þii sunt:                5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
capitalul social total, av‚nd cota de participare la     1. Nicolau Niculina, cet„þean rom‚n, n„scut„ la    de patiserie ∫i zaharoase;
beneficii ∫i pierderi de 100 %.              data de 18 aprilie 1958 Ón localitatea F„c„eni,       5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi;
  Administratorii societ„þii sunt:            judeþul Ialomiþa, domiciliat„ Ón Fete∫ti, Str.       5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din
  1. Ionescu Remus, cet„þean rom‚n, n„scut la data    Crizantemei nr. 419, judeþul Ialomiþa, posesoare a    tutun;
de 7 august 1970 Ón Ia∫i, judeþul Ia∫i, cod numeric    B.I. seria D.H. nr. 228182, eliberat la data de 10     5231 – comerþ cu am„nuntul cu produse
personal 1700807270654, domiciliat Ón Bucure∫ti,     august 1988 de Miliþia Fete∫ti, cod numeric       farmaceutice;
∫os. Pantelimon nr. 248–250, bl. 59–60, sc. B, et. 8,   personal 2580418211669;                   5232 – comerþ cu am„nuntul cu articole medicale
ap. 108, sectorul 2, av‚nd puteri depline;          2. Nicolau Sorin-Ionel, cet„þean rom‚n, n„scut la   ∫i ortopedice;
  2. Ionescu Cosmina Mihaela, cet„þean rom‚n,      data de 18 iulie 1979 Ón Fete∫ti, judeþul Ialomiþa,     5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse
n„scut„ la data de 5 ianuarie 1971 Ón Bucure∫ti,     domiciliat Ón Fete∫ti, Str. 22 Decembrie, bl. T9, sc.  cosmetice ∫i de toalet„;
sectorul 1, cod numeric personal 2710105214686,      B, ap. 1, judeþul Ialomiþa, posesor al B.I. seria S.Z.   5250 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr.       nr. 007519, eliberat la data de 8 octombrie 1999 de   v‚ndute prin magazine;
248–250, bl. 59–60, sc. B, ap. 108, sectorul 2, av‚nd   Poliþia   Fete∫ti,   cod  numeric   personal     5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se
puteri depline.                      1790918211677.                      efectueaz„ prin magazine;
 4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 20/4.I.2001
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;         6. acordul coproprietarului pentru sediu nr. 1669     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
  5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;        din data de 24 noiembrie 2000;                Comerciale DOCTOR RIZ — S.R.L.
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;          7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
  6321 – alte activit„þi anexe transporturilor      social nr. 1929776 din data de 27 noiembrie 2000;
terestre;                          8. actul constitutiv nr. 1667 din data de 24         Asupra cererii de faþ„:
  7121 – Ónchirierea altor mijloace de transport     noiembrie 2000;                         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
terestru;                          9. specimenul de semn„tur„;                de 27.11.2000 cu nr. 2302, petentul Hagianu-
  7481 – activit„þi fotografice;              10. chitanþa nr. 8063280 din data de 27          Georgescu Daniel Cicirone a solicitat autorizarea
  8512 – activit„þi de asistenþ„ medical„        noiembrie 2000, privind publicarea Ón Monitorul       constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
ambulatorie;                       Oficial al Rom‚niei;                     DOCTOR RIZ — S.R.L. la Oficiul registrului
  8513 – activit„þi de asistenþ„ stomatologic„;       11. dovada achit„rii taxei judiciare de timbru nr.    comerþului.
  8514 – alte activit„þi referitoare la s„n„tatea    0249608 din data de 27 noiembrie 2000.             Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
uman„;                            Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul      Ónscrisuri:
  9213 – proiecþie de filme cinematografice;       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele        1. protocol de predare-primire nr. 45 din data de
  9231 – activit„þi de art„ ∫i spectacole;        legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón    21.02.1972;
  9233 – alte activit„þi de spectacole;         conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor      2. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 45 din
  9302 – coafur„ ∫i alte activit„þi de Ónfrumuseþare;  din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii      data de 21.02.1972;
  9303 – activit„þi de pompe funebre ∫i similare;    nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite           3. copie de pe buletinul de identitate;
  9304 – activit„þi de Óntreþinere corporal„;      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii       4. specimen de semn„tur„ din data de
  9305 – alte activit„þi de servicii.          Comerciale MED SANA — S.R.L. ∫i dispun‚nd          27.11.2000;
  Capitalul social:                   Ónmatricularea acesteia.                    5. acordul coproprietarului pentru sediu cu nr.
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                                            3224 din data de 27.11.2000;
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                             6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;           Admite cererea formulat„ de Ilie Elena,          social cu nr. 1610912/913 din data de 23.11.2000;
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.      domiciliat„ Ón Slobozia, str. Vasile Alecsandri, bl. 25,    7. actul constitutiv nr. 3225 din data de
  Participarea asociaþilor la capitalul social:     sc. A, et. 3, ap. 13, judeþul Ialomiþa, ∫i, Ón consecinþ„:
  1. Nicolau Niculina, aport la capital 1.200.000 lei,                                27.11.2000;
                               Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune    8. chitanþa de plat„ pentru publicarea Ón
data v„rs„rii aportului 14 septembrie 2000,        Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
echival‚nd cu 12 p„rþi sociale, reprezent‚nd 60 %                                   Monitorul Oficial al Rom‚niei cu nr. 8063286 din
                             Societ„þii Comerciale MED SANA — S.R.L., cu         data de 27.11.2000;
din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                             urm„toarele date:                        9. chitanþa privind achitarea taxei de timbru cu
la beneficii ∫i pierderi de 60 %;
                               Asociatul societ„þii este Ilie Elena, cet„þean      nr. 106554 din data de 23.11.2000.
  2. Nicolau Sorin-Ionel, aport la capital 800.000
                             rom‚n, n„scut„ la data de 7 mai 1961 Ón Bucure∫ti,       Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
lei, data v„rs„rii aportului 14 septembrie 2000,
                             sectorul 1, domiciliat„ Ón Slobozia, str. Vasile       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
echival‚nd cu 8 p„rþi sociale, reprezent‚nd 40 % din
                             Alecsandri, bl. 25, sc. A, et. 3, ap. 13, cod po∫tal     legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
capitalul social total, av‚nd cota de participare la
                             8400, judeþul Ialomiþa, posesoare a B.I. seria D.B.     conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
beneficii ∫i pierderi de 40 %.
                             nr. 873200, eliberat la data de 2 decembrie 1987 de     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
  Administratorii societ„þii sunt:
                             Miliþia Slobozia, cod numeric personal            nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  1. Nicolau Niculina, cet„þean rom‚n, n„scut„ la
                             2610507212956.                        prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
data de 18 aprilie 1958 Ón localitatea F„c„eni,
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Comerciale DOCTOR RIZ — S.R.L. ∫i dispun‚nd
judeþul Ialomiþa, cod numeric personal
2580418211669, domiciliat„ Ón Fete∫ti, Str.        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Ónmatricularea acesteia.
Crizantemei nr. 419, judeþul Ialomiþa, av‚nd puteri    denumirea MED SANA, cu sediul social Ón Slobozia,
depline;                         Bd. Chimiei, bl. C2, sc. C, et. 3, ap. 13, judeþul       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  2. Nicolau Sorin-Ionel, cet„þean rom‚n, n„scut la   Ialomiþa.
                                                             Admite cererea formulat„ de Hagianu-Georgescu
data de 18 iulie 1979 Ón Fete∫ti, judeþul Ialomiþa,     Obiectul de activitate:
                                                            Daniel Cicirone, domiciliat Ón Slobozia, Bd. Chimiei,
cod numeric personal 1790918211677, domiciliat Ón      – domeniul principal:
                                                            bl. C3, sc. C, et. 3, ap. 15, judeþul Ialomiþa, ∫i, Ón
Fete∫ti, Str. 22 Decembrie, bl. T9, sc. B, ap. 1,      851 – activit„þi referitoare la s„n„tatea uman„;
                                                            consecinþ„:
judeþul Ialomiþa, av‚nd puteri depline.           – activitatea principal„:
                                                             Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    8514 – alte activit„þi referitoare la s„n„tatea
                                                            Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
  Dizolvarea ∫i lichidarea societ„þii se vor face    uman„.
                               Capitalul social:                     Societ„þii Comerciale DOCTOR RIZ — S.R.L., cu
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                  urm„toarele date:
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                               – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;          Asociaþi:
pronunþare.                                                        1. Hagianu Elena, n„scut„ la data de 1.12.1942 Ón
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 10 noiembrie 2000.       – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
                               – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.        comuna Crunti, judeþul Ialomiþa, cet„þean rom‚n,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 28 noiembrie 2000                                   domiciliat„ Ón Slobozia, Bd. Chimiei, bl. C3, sc. C,
prin nerecurare.                       Participarea asociatului la capitalul social:
                               – Ilie Elena, aport la capital 2.000.000 lei, data    ap. 15, cod po∫tal 8400, judeþul Ialomiþa,
   (5/212.023)
                             v„rs„rii aportului 27 noiembrie 2000, echival‚nd cu     identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 003938, eliberat de
             *                                              Poliþia Slobozia la data de 5.03.1996, cod numeric
                             20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
                             total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i       personal 2421201212955, ∫i
      Societatea Comercial„
                             pierderi de 100 %.                       2. Hagianu-Georgescu Daniel Cicirone, n„scut la
     MED SANA — S.R.L., Slobozia
        judeþul Ialomiþa               Administratorul societ„þii este Ilie Elena,        data de 14.05.1963 Ón Slobozia, judeþul Ialomiþa,
                             cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 7 mai 1961 Ón       cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Slobozia, Bd. Chimiei,
                             Bucure∫ti, sectorul 1, cod numeric personal         bl. C3, sc. C, ap. 15, cod po∫tal 8400, judeþul
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 21/150/30.11.2000      2610507212956, domiciliat„ Ón Slobozia, str. Vasile     Ialomiþa, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 474306,
                             Alecsandri, bl. 25, sc. A, et. 3, ap. 13, cod po∫tal     eliberat de Poliþia Slobozia la data de 9.07.1997, cod
         COD SIRUES 215480396                                         numeric personal 1630514212966.
                             8400, judeþul Ialomiþa, av‚nd puteri depline.
                               Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                               Dizolvarea ∫i lichidarea societ„þii se vor face      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
    IALOMIÞA LA OFICIUL REGISTRULUI
                             conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.     denumirea DOCTOR RIZ, av‚nd sediul social Ón
         COMERÞULUI
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Slobozia, Bd. Chimiei, bl. C3, sc. C, et. 3, ap. 15,
                             pronunþare.                         judeþul Ialomiþa.
      DOSAR NR. 2304/27.11.2000                                           Obiectul de activitate
                               Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 noiembrie 2000.
    ŒNCHEIEREA NR. 848/29.11.2000            R„mas„ irevocabil„ la data de 30 noiembrie 2000       Domenii declarate:
                             prin renunþare la recurs.                    192 – fabricare de articole de voiaj ∫i
    ™edinþa din 29 noiembrie 2000              (6/212.024)                       marochin„rie, cu articole de harna∫ament;
 Judec„tor delegat      — Duþ„ Camelia                     *                  511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþul cu
 Referent O.R.C.       — Andreiu Mariana                                    ridicata.
                                   Societatea Comercial„                Domeniul principal:
  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Ilie         DOCTOR RIZ — S.R.L., Slobozia             157 – fabricarea produselor pentru hrana
Elena privind autorizarea constituirii ∫i                judeþul Ialomiþa               animalelor.
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MED SANA —
                                                             Activitatea principal„:
S.R.L.
                                                             1570 – fabricarea produselor pentru hrana
                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 21/151/30.11.2000
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            animalelor.
                                                             Alte activit„þi:
  Asupra cererii de faþ„:                         COD SIRUES 21/5480401
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.                                    1920 – fabricare de articole de voiaj ∫i
2304 la data de 27 noiembrie 2000, petentul Ilie       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            marochin„rie, cu articole de harna∫ament;
Elena a solicitat autorizarea constituirii ∫i       JUDEÞEAN IALOMIÞA LA OFICIUL REGISTRULUI            5111 – comerþ intermediar cu materii prime
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MED SANA —             COMERÞULUI                  agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
S.R.L. Ón registrul comerþului.                                            semiproduse.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele         DOSAR NR. 2302/27.11.2000              Capitalul social:
Ónscrisuri:                                                        – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  1. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 5622 din            ŒNCHEIEREA NR. 847                – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
data de 26 noiembrie 1990;                                                – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
                                     din 29 noiembrie 2000              – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
  2. avizul Ministerului S„n„t„þii nr. 8 din data de
2 iulie 1998;                          ™edinþa din 29 noiembrie 2000              Participarea asociaþilor la capitalul social:
  3. copia buletinului de identitate;                                          1. Hagianu Elena are un aport la capitalul social
                               Judec„tor delegat    — Duþ„ Camelia
  4. protocol de predare-primire nr. 5622 din data                                  de 1.900.000 lei, data v„rs„rii aportului 23.11.2000,
                               Referent O.R.C.     — Antonescu Pompilica
de 26 noiembrie 1990;                                                 echival‚nd cu 19 p„rþi sociale, reprezent‚nd 95 %
  5. declaraþia pe proprie r„spundere nr. 1668 din     Pe rol, soluþionarea cererii formulate de         din capitalul social total, av‚nd cota de participare
data de 24 noiembrie 2000;                Hagianu-Georgescu Daniel Cicirone privind          la beneficii/pierderi de 95 %, ∫i
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 20/4.I.2001                   5
  2. Hagianu-Georgescu Daniel Cicirone are un      denumirea ELADA VIO, av‚nd sediul social Ón         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
aport la capitalul social de 100.000 lei, data v„rs„rii  Fete∫ti, Str. Parcului nr. 59, judeþul Ialomiþa.     pronunþare.
aportului 23.11.2000, echival‚nd cu o parte social„,     Obiectul de activitate                 Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 5 decembrie 2000.
reprezent‚nd 5 % din capitalul social total, av‚nd      Domenii declarate:                   R„mas„ irevocabil„ la data de 6 decembrie 2000,
cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %.       501 – comerþ cu autovehicule;            prin renunþare la recurs.
  Administrator: Hagianu-Georgescu Daniel          502 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor;     (8/212.026)
Cicirone, cet„þean rom‚n, n„scut la data de          511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþ cu                  *
14.05.1963 Ón Slobozia, judeþul Ialomiþa, cod       ridicata;
numeric personal 1630514212966, domiciliat Ón         512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole         Societatea Comercial„
Slobozia, Bd. Chimiei, bl. C3, sc. C, ap. 15, cod     brute ∫i animale vii;                    LAURENÞIU NICOLAE — S.N.C., C„l„ra∫i
po∫tal 8400, judeþul Ialomiþa, av‚nd puteri depline.     513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,
  Durata de funcþionare a societ„þii este        b„uturi ∫i tutun;
                                                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 51/264/2000
nelimitat„.                          514 – comerþ cu ridicata cu bunuri de consum,
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform      altele dec‚t cele alimentare;                       COD SIRUES 51/3791911
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         515 – comerþ cu ridicata cu produse
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;            JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
pronunþare.                          522 – comerþ cu am„nuntul cu produse         JUDEÞEAN C√L√RA™I LA OFICIUL REGISTRULUI
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 noiembrie 2000.      alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun Ón               COMERÞULUI
  R„mas„ irevocabil„ la data de 30 noiembrie       magazine specializate;
2000, prin renunþare la recurs.                524 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine                ŒNCHEIEREA NR. 774
  (7/212.025)                      specializate, cu alte produse neclasificate;              din 4 decembrie 2000
             *                  553 – restaurante;
                               554 – cafenele ∫i baruri.                  ™edinþa din 4 decembrie 2000
     Societatea Comercial„                Domeniul principal:                   Judec„tor delegat      — Liþu Maria
ELADA VIO — S.R.L., Fete∫ti, judeþul Ialomiþa         524 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine          Referent O.R.C.       — Vi∫an Elena
                             specializate, cu alte produse neclasificate.
                                                           Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Nicolae
                               Activitatea principal„:
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 21/153/6.12.2000                                   ™tefan privind autorizarea constituirii ∫i
                               5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
                                                          Ónmatricularea Societ„þii Comerciale LAURENÞIU
                               Alte activit„þi:
        COD SIRUES 21/5480425                                       NICOLAE — S.N.C.
                               5010 – comerþ cu autovehicule;
                               5021 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor         JUDEC√TORUL DELEGAT
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                             (f„r„ reparaþiile executate Ón Óntreprinderile
 JUDEÞEAN IALOMIÞA LA OFICIUL REGISTRULUI                                       Asupra cererii de faþ„:
                             organizate de tip industrial);
        COMERÞULUI                                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                               5111 – comerþ intermediar cu materii prime
                                                          de 27.11.2000 cu nr. 3967, petentul a solicitat
                             agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
      DOSAR NR. 2334/30.11.2000                                        autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                             semiproduse;
                                                          Comerciale LAURENÞIU NICOLAE — S.N.C. la
       ŒNCHEIEREA NR. 864               5113 – comerþ intermediar cu material lemnos ∫i
                                                          Oficiul registrului comerþului.
       din 5 decembrie 2000            de construcþii;                       Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                               5116 – comerþ intermediar cu textile, confecþii,   Ónscrisuri:
      ™edinþa din 5 decembrie            Ónc„lþ„minte ∫i articole din piele;             1. chitanþa privind achitarea taxei de timbru cu
 Judec„tor delegat      — Duþ„ Camelia         5117 – comerþ intermediar cu produse         nr. 0585573 din data de 27.11.2000, eliberat„ de
 Referent O.R.C.       — Barnea Leonella      alimentare, b„uturi ∫i tutun;              Direcþia General„ a Finanþelor Publice a Judeþului
                               5119 – comerþ intermediar cu produse diverse;    C„l„ra∫i;
  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Pimpas      5122 – comerþ cu ridicata cu flori ∫i plante;
Viorica privind autorizarea constituirii ∫i                                      2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                               5123 – comerþ cu ridicata cu animale vii;      social cu nr. 4172041 din data de 27.11.2000,
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ELADA VIO —       5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume
S.R.L.                                                       eliberat„ de BANC POST — S.A., C„l„ra∫i;
                             proaspete;                         3. contractul de societate autentificat cu nr. 2371
       JUDEC√TORUL DELEGAT               5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;   din data de 27.11.2000 la Biroul notarului public
                               5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate,    Ceparu Ioan;
  Asupra cererii de faþ„:                ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                 4. declaraþie pe proprie r„spundere din data de
                               5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi;        27.11.2000;
de 30.11.2000 cu nr. 2334, petenta Pimpas Viorica a      5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea                                 5. specimen de semn„tur„ din data de
                             produse zaharoase;                    27.11.2000;
Societ„þii Comerciale ELADA VIO — S.R.L. la Oficiul      5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
registrului comerþului.                                                6. copie de pe buletinul de identitate cu nr.
                             condimente;                       978262;
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele      5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;
Ónscrisuri:                                                      7. copie de pe buletinul de identitate cu nr.
                               5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i     871447, eliberat de Poliþia C„l„ra∫i la data de
  1. contractul de v‚nzare-cump„rare;          Ónc„lþ„minte;                      9.04.1996;
  2. certificatul de cazier judiciar nr. 79723 din      5145 – comerþ cu ridicata cu produse cosmetice     8. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat
data de 30.11.2000;                    ∫i de parfumerie;                    cu nr. 1735 din data de 29.07.1998 la Biroul
  3. specimen de semn„tur„;                 5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i   notarului public Chiru Maria Dana.
  4. declaraþie pe proprie r„spundere;          de construcþii;                       Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
  5. copie de pe buletinul de identitate;          5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume    delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
  6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     proaspete;                        legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
social cu nr. 046209 din data de 22.11.2000;         5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i produse    conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
  7. acordul constitutiv cu nr. 2173 din data de     din carne;                        din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
22.11.2000;                          5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee    nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  8. chitanþa privind achitarea taxei de timbru cu    ∫i molu∫te;                       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
nr. 1068117 din data de 22.11.2000;              5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse     Comerciale LAURENÞIU NICOLAE — S.N.C. ∫i
  9. chitanþa de plat„ pentru publicarea Ón       de patiserie ∫i zaharoase;                dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Monitorul Oficial al Rom‚niei cu nr. 8063339 din       5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi;
data de 30.11.2000.                      5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul     tutun;                           Admite cererea formulat„ de Nicolae ™tefan,
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele       5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile;        domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. Griviþa nr. 133, cod
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón     5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i    po∫tal 8500, judeþul C„l„ra∫i, ∫i, Ón consecinþ„:
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   articole din piele;                     Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii      5530 – restaurante;                 Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite          5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.      Societ„þii Comerciale LAURENÞIU NICOLAE —
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii      Capitalul social:                  S.N.C., cu urm„toarele date:
Comerciale ELADA VIO — S.R.L. ∫i dispun‚nd          – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Asociaþi:
Ónmatricularea acesteia.                   – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        1. Nicolae Laurenþiu, n„scut la data de
                               – num„rul total de p„rþi sociale: 20;        30.07.1978 Ón C„l„ra∫i, judeþul C„l„ra∫i, domiciliat
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                               – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.     Ón C„l„ra∫i, str. Griviþa nr. 133, cod po∫tal 8500,
  Admite cererea formulat„ de Pimpas Viorica,        Participarea asociatei la capitalul social: Pimpas  judeþul C„l„ra∫i, telefon 095/942967, identificat cu
domiciliat„ Ón Fete∫ti, Str. Parcului nr. 59, judeþul   Viorica are un aport la capitalul social de 2.000.000  B.I. seria G.A. nr. 978262, eliberat de Poliþia C„l„ra∫i
Ialomiþa, ∫i, Ón consecinþ„:               lei, data v„rs„rii aportului 22.11.2000, echival‚nd   la data de 31.03.1992, cod numeric personal
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune   cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul  1780730510012, ∫i
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a    social total, av‚nd cota de participare la         2. Nicolae ™tefan, n„scut la data de 23.05.1982 Ón
Societ„þii Comerciale ELADA VIO — S.R.L., cu       beneficii/pierderi de 100 %.               C„l„ra∫i, judeþul C„l„ra∫i, domiciliat Ón C„l„ra∫i, str.
urm„toarele date:                       Administrator: Pimpas Viorica, cet„þean rom‚n,    Griviþa nr. 133, cod po∫tal 8500, judeþul C„l„ra∫i,
  Asociat: Pimpas Viorica, n„scut„ la data de      n„scut„ la data de 19.02.1967 Ón comuna Jeg„lia,     telefon 093/989026, identificat cu B.I. seria G.T. nr.
19.02.1967 Ón comuna Jeg„lia, judeþul C„l„ra∫i,      judeþul C„l„ra∫i, cod numeric personal          871447, eliberat de Poliþia C„l„ra∫i la data de
cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Fete∫ti, Str. Parcului   2670219210046, domiciliat„ Ón Fete∫ti, Str. Parcului   9.04.1996, cod numeric personal 1820523510015.
nr. 59, judeþul Ialomiþa, identificat„ cu B.I. seria   nr. 59, judeþul Ialomiþa, av‚nd puteri depline.       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate Ón
G.X. nr. 574238, eliberat de Poliþia Fete∫ti la data de    Durata de funcþionare a societ„þii este       nume colectiv, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
13.10.1997, cod numeric personal 2670219210046.      nelimitat„.                       denumirea LAURENÞIU NICOLAE , av‚nd sediul
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform     social Ón C„l„ra∫i, str. Plevna nr. 43, judeþul
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       C„l„ra∫i, valabil pe durat„ nelimitat„.
 6                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 20/4.I.2001
  Obiectul de activitate                  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele          Societatea Comercial„
  Domenii declarate:                  Ónscrisuri:                            AXA C√T√LIN — S.R.L., C„l„ra∫i
  371 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor        1. chitanþa privind achitarea taxei de timbru cu
metalice reciclabile;                  nr. 0048768 din data de 14.11.2000, eliberat„ de
                                                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 51/262/2000
  372 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor      Direcþia General„ a Finanþelor Publice ∫i a
nemetalice reciclabile;                 Controlului Financiar de Stat a Judeþului C„l„ra∫i;            COD SIRUES 51/3791832
  513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,     2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
b„uturi ∫i tutun;                    social cu nr. 1262435 din data de 16.11.2000,         JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  514 – comerþ cu ridicata cu bunuri de consum,     eliberat„ de Banca Rom‚n„ pentru Dezvoltare —       JUDEÞEAN C√L√RA™I LA OFICIUL REGISTRULUI
altele dec‚t cele alimentare;                                                   COMERÞULUI
                             S.A., C„l„ra∫i;
  515 – comerþ cu ridicata cu produse
                              3. actul constitutiv autentificat cu nr. 2262 din
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;                                              ŒNCHEIEREA NR. 759
                             data de 15.11.2000 la Biroul notarului public
  526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin                                           din 22 noiembrie 2000
                             Ceparu Ioan;
magazine.
                              4. declaraþie pe proprie r„spundere din data de        ™edinþa din 22 noiembrie 2000
  Domeniul principal:
  526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin       20.11.2000;
                                                           Judec„tor delegat     — Liþu Maria
magazine.                          5. specimen de semn„tur„ din data de
                                                           Referent O.R.C.      — Vi∫an Elena
  Activitatea principal„:                20.11.2000;
  5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri Ón       6. copie de pe buletinul de identitate cu seria      Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
pieþe.                          G.A. nr. 624387, eliberat de Poliþia C„l„ra∫i la data   Checheriþ„ C„t„lin privind autorizarea constituirii
  Alte activit„þi:                   de 14.09.1991;                      ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale AXA
  3710 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor       7. contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat    C√T√LIN — S.R.L.
metalice reciclabile;                  cu nr. 4600 din data de 7.04.1993 la Biroul              JUDEC√TORUL DELEGAT
  3720 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor      notarului public Mitache Adriana.
nemetalice reciclabile;                                                Asupra cererii de faþ„:
                              Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
  5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume                                   Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
proaspete;                                                     de 20.11.2000 cu nr. 3845, petentul a solicitat
                             legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
  5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;                                  autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                             conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
  5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i                                  Comerciale AXA C√T√LIN — S.R.L. la Oficiul
                             din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
Ónc„lþ„minte;                                                   registrului comerþului.
                             nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  5152 – comerþ cu ridicata cu produse ∫i                                      Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                             prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
minereuri metalice;                                                Ónscrisuri:
                             Comerciale VANU — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se                                       1. chitanþa privind achitarea taxei de timbru cu
                             Ónmatricularea acesteia.
efectueaz„ prin magazine.                                             nr. 0608896 din data de 20.11.2000, eliberat„ de
  Capitalul social:                    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     C.E.C., C„l„ra∫i;
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;                                   2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                              Admite cererea formulat„ de Geac„ Nelu,
  – capitalul social subscris: 100.000 lei;                                    social cu nr. 4082 din data de 20.11.2000, eliberat„
                             domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. Plevna nr. 110, judeþul   de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A., C„l„ra∫i;
  – capitalul social v„rsat: 100.000 lei.
                             C„l„ra∫i, ∫i, Ón consecinþ„:                 3. actul constitutiv autentificat cu nr. 5008 din
  Participarea asociaþilor la capitalul social:
                              Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   data de 20.11.2000 la Biroul notarului public
  1. Nicolae Laurenþiu are un aport la capitalul
social de 500.000 lei, reprezent‚nd 50 % din       Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a    Mitache Iuliana Adriana;
capitalul social total, av‚nd cota de participare la   Societ„þii Comerciale VANU — S.R.L., cu           4. declaraþie pe proprie r„spundere din data de
beneficii/pierderi de 50 %, ∫i              urm„toarele date:                     20.11.2000;
  2. Nicolae ™tefan are un aport la capitalul social    Asociat: Geac„ Nelu, n„scut la data de 6.07.1967     5. specimen de semn„tur„ din data de
de 500.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul     Ón C„l„ra∫i, judeþul C„l„ra∫i, cet„þean rom‚n,      20.10.2000;
social total, av‚nd cota de participare la        domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. Plevna nr. 110, cod po∫tal   6. specimen de semn„tur„ nr. 6647 din data de
beneficii/pierderi de 50 %.               8500, judeþul C„l„ra∫i, telefon 094/369989,        5.02.1998, eliberat„ de R.A.D.E.T.A.F.L., C„l„ra∫i;
  Administrator: Nicolae Laurenþiu, cet„þean      identificat cu B.I. seria G.A. nr. 624387, eliberat de    7. contractul de comodat;
rom‚n, n„scut la data de 30.07.1978 Ón C„l„ra∫i,     Poliþia C„l„ra∫i la data de 14.09.1991, cod numeric     8. hot„r‚re judec„toreasc„ de divorþ cu nr. 7823
judeþul C„l„ra∫i, cod numeric personal          personal 1670706510050.                  din data de 15.11.1984, eliberat„ de Judec„toria
1780730510012, domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. Griviþa     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Sectorului 2 Bucure∫ti;
nr. 133, cod po∫tal 8500, judeþul C„l„ra∫i, telefon   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      9. copie de pe buletinul de identitate cu nr.
095/942967, av‚nd puteri depline.            denumirea VANU, av‚nd sediul social Ón C„l„ra∫i,     965273, eliberat de Poliþia C„l„ra∫i la data de
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.  str. Plevna nr. 114, judeþul C„l„ra∫i.          11.10.1990.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform       Obiectul de activitate                  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Domenii declarate:                   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      602 – alte transporturi terestre.           legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
pronunþare.                         Domeniul principal:                  conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 4 decembrie 2000.                                   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                              602 – alte transporturi terestre.
  Devenit„ irevocabil„ azi, 4 decembrie 2000, prin                                nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                              Activitatea principal„:
renunþare la recurs a fondatorilor.                                        prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
                              6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
  (9/212.027)                                                  Comerciale AXA C√T√LIN — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                              Alte activit„þi:
             *                                            Ónmatricularea acesteia.
                              6022 – transporturi cu taxiuri;
       Societatea Comercial„             6023 – transporturi terestre de c„l„tori,
                                                           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
       VANU — S.R.L., C„l„ra∫i           ocazionale.
                              Capitalul social:                     Admite cererea formulat„ de Checheriþ„ C„t„lin
                              – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      Dumitru, domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. ™tirbei Vod„,
   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 51/261/2000
                              – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       bl. V8, sc. 6, ap. 11, judeþul C„l„ra∫i, ∫i, Ón
                                                          consecinþ„:
        COD SIRUES 51/3791820            – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
                                                           Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                              – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
                                                          Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            Participarea asociatului la capitalul social: Geac„
                                                          Societ„þii Comerciale AXA C√T√LIN — S.R.L., cu
 JUDEÞEAN C√L√RA™I LA OFICIUL REGISTRULUI        Nelu are un aport la capitalul social de 2.000.000 lei,
                                                          urm„toarele date:
        COMERÞULUI                echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %
                                                           Asociat: Checheriþ„ C„t„lin Dumitru, n„scut la
                             din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                                                          data de 3.09.1976 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
       ŒNCHEIEREA NR. 762             la beneficii/pierderi de 100 %.
                                                          C„l„ra∫i, str. ™tirbei Vod„, bl. V8, sc. 6, ap. 11, cod
                              Administrator: Geac„ Nelu, cet„þean rom‚n,
       din 22 noiembrie 2000                                         po∫tal 8500, judeþul C„l„ra∫i, telefon 042/323004,
                             n„scut la data de 6.07.1967 Ón C„l„ra∫i, judeþul
                                                          identificat cu B.I. seria D.V. nr. 965273, eliberat de
    ™edinþa din 22 noiembrie 2000           C„l„ra∫i, cod numeric personal 1670706510050,       Poliþia C„l„ra∫i la data de 11.10.1990, cod numeric
 Judec„tor delegat      — Liþu Maria        domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. Plevna nr. 110, cod po∫tal  personal 1760903510031.
 Referent O.R.C.       — Vi∫an Elena       8500, judeþul C„l„ra∫i, telefon 094/369989, av‚nd      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                             puteri depline.                      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Geac„
                              Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.  denumirea AXA C√T√LIN, av‚nd sediul social Ón
Nelu privind autorizarea constituirii ∫i
                              Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform      C„l„ra∫i, str. ™tirbei Vod„, bl. V8, sc. 6, ap. 11,
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale VANU — S.R.L.
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       judeþul C„l„ra∫i, valabil de durat„ nelimitat„.
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Obiectul de activitate
  Asupra cererii de faþ„:                pronunþare.                         Domenii declarate:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 22 noiembrie 2000.       505 – v‚nzare cu am„nuntul a carburanþilor
de 20.11.2000 cu nr. 3831, petentul Geac„ Nelu a      Devenit„ irevocabil„ azi, 27 noiembrie 2000, prin   pentru autovehicule.
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea   renunþare la recurs.                     Domeniul principal:
Societ„þii Comerciale VANU — S.R.L. la Oficiul        (10/212.028)                      503 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru
registrului comerþului.                              *                autovehicule.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 20/4.I.2001                   7
  Activitatea principal„:                   10. copie de pe buletinul de identitate cu nr.        Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
  5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru        093345, eliberat de S.E.P.;                 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
autovehicule.                         11. copie de pe buletinul de identitate cu nr.        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Alte activit„þi:                     264209, eliberat de Circa 14 Miliþie Bucure∫ti la      pronunþare.
  5050 – v‚nzare cu am„nuntul a carburanþilor       data de 28.08.1980;                       Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 22 noiembrie 2000.
                                12. copie de pe buletinul de identitate cu nr.        Devenit„ irevocabil„ azi, 27 noiembrie 2000, prin
pentru autovehicule.
                              598035, eliberat de Poliþia comuna Fundulea la data     renunþarea la recurs a fondatorilor.
  Capitalul social:                    de 5.01.1999;                          (12/212.030)
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;       13. contractul de Ónchiriere pentru sediul social,                 *
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       cu nr. 2 din data de 1.11.2000;
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;          14. procur„ special„ ∫i autentic„ de               Societatea Comercial„
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;          Ómputernicire autentificat„ cu nr. 5677 din data de     PHOENIX PRODCOM 2000 — S.R.L., C„l„ra∫i
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.       15.11.2000 la Biroul notarului public Saimovici Ilie.
  Participarea asociatului la capitalul social:        Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
                              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 51/259/2000
Checheriþ„ C„t„lin Dumitru are un aport la
capitalul social de 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20     legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                                                                     COD SIRUES 51/3791818
                              conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social
                              din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi                                    JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                              nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
de 100 %.                                                         JUDEÞEAN C√L√RA™I LA OFICIUL REGISTRULUI
                              prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
  Administrator: Checheriþ„ C„t„lin Dumitru,                                              COMERÞULUI
                              Comerciale EMANUELA AGROINDUSTRIAL — S.R.L.
cet„þean rom‚n, n„scut la data de 3.09.1976 Ón       ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Bucure∫ti, cod numeric personal 1760903510031,                                             ŒNCHEIEREA NR. 761
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:              din 22 noiemb0ie 2000
domiciliat Ón C„l„ra∫i, str. ™tirbei Vod„, bl. V8, sc. 6,
ap. 11, cod po∫tal 8500, judeþul C„l„ra∫i, telefon       Admite cererea formulat„ de Miru Ioana,             ™edinþa din 22 noiembrie 2000
042/323004, av‚nd puteri depline.              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫i, Ón consecinþ„:
                                                              Judec„tor delegat      — Liþu Maria
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.     Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                                                              Referent O.R.C.       — Vi∫an Elena
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform       Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Societ„þii      Comerciale      EMANUELA      Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Iacob
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      AGROINDUSTRIAL — S.R.L., cu urm„toarele date:        Margareta privind autorizarea constituirii ∫i
pronunþare.                          Asociaþi:                         Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PHOENIX
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 22 noiembrie 2000.        1. Tache Emanuela, n„scut„ la data de 19.04.1978     PRODCOM 2000 — S.R.L.
  Devenit„ irevocabil„ azi, 27 noiembrie 2000, prin    Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Maior
                                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Racoþeanu Ion nr. 6, sectorul 3, identificat„ cu B.I.
renunþarea la recurs a fondatorului.
                              seria G.T. nr. 717925, eliberat de Poliþia Secþia 13      Asupra cererii de faþ„:
  (11/212.029)
                              Poliþie Bucure∫ti la data de 29.03.1996, cod numeric      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
              *
                              personal 2780419434524;                   de 21.11.2000 cu nr. 3860, petenta a solicitat
                                2. Tache Marilena, n„scut„ la data de 27.05.1968     autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
      Societatea Comercial„
                              Ón comuna C„trune∫ti, judeþul Ialomiþa, domiciliat„     Comerciale PHOENIX PRODCOM 2000 — S.R.L. la
  EMANUELA AGROINDUSTRIAL — S.R.L.
                              Ón Bucure∫ti, str. Laz„r Gheorghe nr. 8, ap. 1,       Oficiul registrului comerþului.
   satul Fundulea, comuna Fundulea
                              sectorul 1, identificat„ cu B.I. seria R.R. nr. 093345,     Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
       judeþul C„l„ra∫i
                              eliberat de S.E.P. la data de 14.02.2000, cod numeric    Ónscrisuri:
                              personal 2680527214608, ∫i                   1. chitanþa privind achitarea taxei de timbru cu
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 51/260/2000          3. Tache Georgeta, n„scut„ la data de 5.06.1955      nr. 0585544 din data de 21.11.2000, eliberat„ de
                              Ón comuna Progresul, judeþul Ilfov, domiciliat„ Ón      Direcþia General„ a Finanþelor Publice de Stat a
         COD SIRUES 51/3791806           Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 29, bl. PM81,      Judeþului C„l„ra∫i;
                              sc. 1, ap. 16, sectorul 3, identificat„ cu B.I. seria R.T.   2. actul constitutiv autentificat cu nr. 2330 din
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            nr. 126255, eliberat de Secþia 13 Poliþie Bucure∫ti la    data de 21.11.2000 la Biroul notarului public
 JUDEÞEAN C√L√RA™I LA OFICIUL REGISTRULUI          data de 3.10.2000, cod numeric personal           Ceparu Ioan;
        COMERÞULUI                  2550605400545.                         3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      social cu nr. 1879625 din data de 22.11.2000,
        ŒNCHEIEREA NR. 763              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      eliberat„ de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.,
       din 22 noiembrie 2000             denumirea EMANUELA AGROINDUSTRIAL, av‚nd           C„l„ra∫i;
                              sediul social Ón satul Fundulea, comuna Fundulea,        4. declaraþie pe proprie r„spundere din data de
    ™edinþa din 22 noiembrie 2000
                              judeþul C„l„ra∫i, valabil pe durat„ nelimitat„.       21.11.2000;
  Judec„tor delegat      — Liþu Maria          Obiectul de activitate                    5. specimen de semn„tur„;
  Referent O.R.C.       — Vi∫an Elena          Domenii declarate:                      6. copie de pe certificatul de mo∫tenitor cu nr.
                                011 – cultura vegetal„;                  500 din data de 5.07.1995;
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Miru
                                012 – cre∫terea animalelor;                 7. declaraþie privind acceptul sediului firmei din
Ioana privind autorizarea constituirii ∫i
                                014 – servicii auxiliare (cu excepþia activit„þilor    data de 21.11.2000.
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale EMANUELA
                              sanitar-veterinare);                      Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
AGROINDUSTRIAL — S.R.L.
                                512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole
                                                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
       JUDEC√TORUL DELEGAT              brute ∫i animale vii;
                                                             legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                                513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,
  Asupra cererii de faþ„:                                                conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
                              b„uturi ∫i tutun.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                                Domeniul principal:
de 14.11.2000 cu nr. 3719, petenta a solicitat                                      nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                                011 – cultur„ vegetal„.
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii                                  prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
                                Activitatea principal„:
Comerciale EMANUELA AGROINDUSTRIAL — S.R.L.                                       Comerciale PHOENIX PRODCOM 2000 — S.R.L. ∫i
                                0111 – cultura cerealelor.
la Oficiul registrului comerþului.                                            dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                Alte activit„þi: 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117;
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
                              0118; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127;        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Ónscrisuri:
                              0128; 0141; 0142; 0143; 0144; 5121; 5122; 5123;
  1. chitanþa privind achitarea taxei de timbru cu     5124; 5125; 5131; 5132; 5133; 5134; 5135; 5136;         Admite cererea formulat„ de Iacob Margareta,
nr. 0608904 din data de 22.11.2000, eliberat„ C.E.C.,    5137; 5138; 5139.                      domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, judeþul C„l„ra∫i, ∫i, Ón
C„l„ra∫i;                           Capitalul social:                     consecinþ„:
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       – tipul de participare: privat autohton 100 %;        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
social cu nr. 1120105 din data de 22.11.2000,         – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
eliberat„ de C.E.C, C„l„ra∫i;                 – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         Societ„þii Comerciale PHOENIX PRODCOM 2000 —
  3. actul constitutiv autentificat cu nr. 5673 din      – num„rul total de p„rþi sociale: 20;           S.R.L., cu urm„toarele date:
data de 15.11.2000 la Biroul notarului public         – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.         Asociat: Iacob Margareta, n„scut„ la data de
Saimovici Ilie;                        Participarea asociatelor la capitalul social:       8.09.1953 Ón comuna Cioc„ne∫ti, judeþul C„l„ra∫i,
  4. declaraþie pe proprie r„spundere autentificat„      1. Tache Emanuela are un aport la capitalul        domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, str. Rahova nr. 179, cod
cu nr. 2453 din data de 14.11.2000 la Biroul        social de 1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„rþi       po∫tal 8500, judeþul C„l„ra∫i, telefon 312854,
notarului public Niculae Þig„nil„;             sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,    identificat„ cu B.I. seria G.N. nr. 764976, eliberat de
  5. declaraþie pe proprie r„spundere autentificat„    av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;   Poliþia C„l„ra∫i la data de 5.07.1994, cod numeric
cu nr. 3327 din data de 14.11.2000 la Biroul          2. Tache Marilena are un aport la capitalul social    personal 2530908510021.
notarului public Niculae Þig„nil„;             de 500.000 lei, echival‚nd cu 5 p„rþi sociale,         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  6. declaraþie pe proprie r„spundere autentificat„    reprezent‚nd 25 % din capitalul social total, av‚nd     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
cu nr. 5674 din data de 15.11.2000 la Biroul        cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %, ∫i    denumirea PHOENIX PRODCOM 2000, av‚nd sediul
notarului public Saimovici Ilie;                3. Tache Georgeta are un aport la capitalul social    social Ón C„l„ra∫i, Str. Sloboziei nr. 16, judeþul
  7. declaraþie pe proprie r„spundere autentificat„    de 500.000 lei, echival‚nd cu 5 p„rþi sociale,        C„l„ra∫i, valabil pe durat„ nelimitat„.
cu nr. 5676 din data de 15.11.2000 la Biroul        reprezent‚nd 25 % din capitalul social total, av‚nd       Obiectul de activitate
notarului public Saimovici Ilie;              cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %.       Domenii declarate:
  8. declaraþie pe proprie r„spundere autentificat„      Administrator: Tache Mircea, cet„þean rom‚n,         451 – organizare de ∫antiere ∫i preg„tirea
cu nr. 5675 din data de 15.11.2000 la Biroul        n„scut la data de 16.10.1953 Ón comuna T„m„d„u,       terenului;
notarului public Saimovici Ilie;              judeþul C„l„ra∫i, cod numeric personal             452 – construcþii de cl„diri ∫i de geniu civil;
  9. copie de pe buletinul de identitate cu nr.      1531016514359, domiciliat Ón comuna Fundulea,          453 – lucr„ri de instalaþii ∫i izolaþii;
717925, eliberat de Secþia 13 Poliþie Bucure∫ti la     judeþul C„l„ra∫i, av‚nd puteri depline.             454 – lucr„ri de finisare;
data de 29.03.1996;                      Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.     502 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor;
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 20/4.I.2001
  526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin        judeþul C„l„ra∫i, cod numeric personal           Ón C„l„ra∫i, str. Bucure∫ti–Bordare, zona A, bl. A3,
magazine;                         2530908510021, domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, str. Rahova    sc. 2, ap. 14, judeþul C„l„ra∫i, valabil pe durat„
  633 – activit„þi ale agenþiilor de turism;       nr. 179, cod po∫tal 8500, judeþul C„l„ra∫i, telefon    nelimitat„.
  701 – activit„þi imobiliare asupra bunurilor      312854, av‚nd puteri depline.                 Obiectul de activitate
proprii sau Ónchiriate;                    Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    Domenii declarate:
  702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor       Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform        511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþ cu
imobiliare proprii sau Ónchiriate;             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        ridicata;
  703 – activit„þi imobiliare pe baz„ de tarife sau     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       512 – comerþ cu ridicata cu produse agricole
contracte;                         pronunþare.                        brute ∫i animale vii;
  713 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;       Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 22 noiembrie 2000.        513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare,
  714 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i          Devenit„ irevocabil„ azi, 27 noiembrie 2000, prin    b„uturi ∫i tutun;
gospod„re∫ti;                       renunþarea la recurs a fondatorului.             521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
  723 – prelucrarea datelor;                 (13/212.031)                      nespecializate;
  725 – Óntreþinerea ∫i repararea ma∫inilor de                    *                 522 – comerþ cu am„nuntul cu produse
birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;                                     alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun Ón
  742 – activit„þi de proiectare, urbanism, inginerie       Societatea Comercial„               magazine specializate;
∫i alte servicii tehnice;                   PRIMADONA A.M.G. — S.R.L., C„l„ra∫i            526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin
  744 – publicitate;                                                 magazine;
  747 – activit„þi de Óntreþinere ∫i cur„þare a                                     602 – alte transporturi terestre.
cl„dirilor;                            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 51/263/2000
                                                             Domeniul principal:
  748 – alte activit„þi de servicii prestate Ón                                     511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþ cu
                                      COD SIRUES 51/3791868
principal Óntreprinderilor;                                              ridicata.
  930 – alte activit„þi de servicii.                                          Activitatea principal„:
                                JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  Domeniul principal:                                                  5111 – comerþ intermediar cu materii prime
                              JUDEÞEAN C√L√RA™I LA OFICIUL REGISTRULUI
  452 – construcþii de cl„diri ∫i de geniu civil.                                  agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
                                     COMERÞULUI
  Activitatea principal„:                                              semiproduse.
  4521 – lucr„ri de construcþii, inclusiv lucr„ri de                                  Alte activit„þi:
art„.                                   ŒNCHEIEREA NR. 764
                                     din 30 noiembrie 2000              5117 – comerþ intermediar cu produse
  Alte activit„þi:                                                  alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  4511 – demolarea construcþiilor, terasamente ∫i        ™edinþa din 30 noiembrie 2000             5118 – comerþ intermediar specializat Ón
organizare de ∫antiere;                                                v‚nzarea produselor cu caracter specific
  4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru         Judec„tor delegat      — Liþu Maria
                               Referent O.R.C.       — Vi∫an Elena        neclasificate Ón alt„ parte;
construcþii;                                                       5119 – comerþ intermediar cu produse diverse;
  4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la    Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Andrei      5123 – comerþ cu ridicata cu animale vii;
construcþii;                        Georgeta privind autorizarea constituirii ∫i         5124 – comerþ cu ridicata cu piei brute ∫i piei
  4525 – alte lucr„ri de construcþii inginere∫ti;     Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PRIMADONA       prelucrate;
  4526 – alte lucr„ri specifice pentru construcþii;    A.M.G. — S.R.L.                        5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume
  4531 – lucr„ri de instalaþii electrice;                                      proaspete;
  4532 – lucr„ri de izolaþii ∫i protecþie anticorosiv„;        JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                             5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;
  4533 – lucr„ri de instalaþii sanitare ∫i de Ónc„lzire   Asupra cererii de faþ„:                  5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
tehnologice la cl„diri ∫i construcþii inginere∫ti;     de 28.11.2000 cu nr. 3957, petenta a solicitat        5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi;
  4534 – alte lucr„ri de instalaþii ∫i de construcþii   autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii     5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
auxiliare;                         Comerciale PRIMADONA A.M.G. — S.R.L. la Oficiul      produse zaharoase;
  4541 – lucr„ri de ipsos„rie;              registrului comerþului.                    5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;         Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele    condimente;
  4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pereþilor;   Ónscrisuri:                          5138 – comerþ cu ridicata, specializat, cu alte
  4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de       1. chitanþa privind achitarea taxei de timbru cu    produse alimentare;
mont„ri de geamuri;                    nr. 0602024 din data de 28.11.2000, eliberat„ de       5139 – comerþ cu ridicata, nespecializat, cu
  4545 – alte lucr„ri de finisare;            Direcþia General„ a Finanþelor Publice a Judeþului     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  5021 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor    C„l„ra∫i;                           5211 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
(f„r„ reparaþiile executate Ón Óntreprinderile        2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
organizate de tip industrial);               social cu nr. 4279 din data de 28.11.2000, eliberat„    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se          de Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A., C„l„ra∫i;         5212 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
efectueaz„ prin magazine;                   3. statutul societ„þii autentificat cu nr. 5136 din   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  6330 – activit„þi ale agenþiilor de turism ∫i      data de 28.11.2000 la Biroul notarului public       produse nealimentare;
asistenþ„ turistic„;                    Mitache Iuliana Adriana;                   5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
  7011 – dezvoltare (promovare) imobiliar„;         4. declaraþie pe proprie r„spundere din data de     din carne;
  7012 – cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
                              28.11.2000;                          5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
imobiliare;
                               5. specimen de semn„tur„;                ∫i molu∫te;
  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                               6. copie de pe buletinul de identitate cu nr.       5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
imobiliare proprii sau Ónchiriate;
                              799011, eliberat de Poliþia C„l„ra∫i la data de      de patiserie ∫i zaharoase;
  7031 – agenþii imobiliare;
                              17.05.1995;                          5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi;
  7132 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
                               7. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 8922       5227 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
pentru construcþii, f„r„ personal de deservire
                              din data de 17.11.1991, eliberat de R.A.D.E.T.A.F.L.,   specializate, cu produse neclasificate;
aferent;
                              C„l„ra∫i;                           5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri Ón
  7133 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
                               8. declaraþie privind acceptarea sediului firmei    pieþe;
de birou;
                              din data de 28.11.2000.                    5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se
  7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente;
                               Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul     efectueaz„ prin magazine;
  7140 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i
                              delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele       6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
gospod„re∫ti;
  7230 – prelucrarea datelor;               legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón     Capitalul social:
  7250 – Óntreþinerea ∫i repararea ma∫inilor de      conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor     – tipul de participare: privat autohton 100 %;
birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;        din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  7420 – activit„þi de proiectare, urbanism,       nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite          – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
inginerie ∫i alte servicii tehnice;            prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii      – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
  7440 – publicitate;                   Comerciale PRIMADONA A.M.G. — S.R.L. ∫i            – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
  7470 – activit„þi de Óntreþinere ∫i cur„þare a     dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.              Participarea asociatei la capitalul social: Andrei
cl„dirilor;                                                      Georgeta are un aport la capitalul social de
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale,
  7481 – activit„þi fotografice;
  7482 – activit„þi de ambalare;               Admite cererea formulat„ de Andrei Georgeta,      reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd
  7483 – activit„þi de secretariat, dactilografiere,   domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, str. Bucure∫ti-Bordare, zona A,  cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
multiplicare ∫i traduceri;                 bl. A3, sc. 2, ap. 14, judeþul C„l„ra∫i, ∫i, Ón        Administrator: Andrei Georgeta, cet„þean rom‚n,
  7484 – alte activit„þi de servicii prestate Ón     consecinþ„:                        n„scut„ la data de 31.10.1966 Ón comuna F„urei,
principal Óntreprinderilor;                  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   judeþul   Br„ila,   cod   numeric   personal
  9305 – alte activit„þi de servicii.           Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a     2661031092238, domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, str.
  Capitalul social:                    Societ„þii Comerciale PRIMADONA A.M.G. — S.R.L.,      Bucure∫ti, Bordare zona A, bl. A3, sc. 2, ap. 14, cod
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;     cu urm„toarele date:                    po∫tal 8500, judeþul C„l„ra∫i, telefon 042/321115,
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        Asociat: Andrei Georgeta, n„scut„ la data de      av‚nd puteri depline.
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        31.10.1966 Ón comuna F„urei, judeþul Br„ila,         Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;          domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, str. Bucure∫ti-Bordare, zona A,   Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.       bl. A3, sc. 2, ap. 14, cod po∫tal 8500, judeþul      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Participarea asociatei la capitalul social: Iacob    C„l„ra∫i, telefon 042/321115, identificat„ cu B.I.      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Margareta are un aport la capitalul social de       seria G.R. nr. 799011, eliberat de Poliþia C„l„ra∫i la   pronunþare.
2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale,       data de 17.05.1995, cod numeric personal           Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 30 noiembrie 2000.
reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd    2661031092238.                        Devenit„ irevocabil„ azi, 30 noiembrie 2000, prin
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %.      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     renunþare la recurs a fondatorului.
  Administrator: Iacob Margareta, cet„þean rom‚n,     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       (14/212.032)
n„scut„ la data de 8.09.1953 Ón comuna Cioc„ne∫ti,     denumirea PRIMADONA A.M.G., av‚nd sediul social                   *
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 20/4.I.2001                    9
     Societatea Comercial„                 Obiectul de activitate                  2. contractul de comodat din data de 15.11.2000;
 ZAHMAF COMIXT — S.R.L., satul Secuieni            Domenii declarate:                    3. titlu de proprietate nr. 5453 din data de
   comuna Secuieni, judeþul Bac„u              014 – servicii auxiliare (cu excepþia activit„þilor  20.03.1998;
                              sanitar-veterinare);                     4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                502 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor.    social cu nr. 1803590 din data de 20.11.2000;
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 04/663/28.11.2000
                                Domeniul principal:                    5. declaraþie pe proprie r„spundere cu nr. 7568
         COD SIRUES 04/8973215             014 – servicii auxiliare (cu excepþia activit„þilor  din data de 24.11.2000;
                              sanitar-veterinare).                     6. certificatul de cazier judiciar cu nr. 4800333 ∫i
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL             Activitatea principal„:                nr. 480332 din data de 15.11.2000;
  JUDEÞEAN BAC√U LA CAMERA DE COMERÞ,             0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea      7. chitanþa achit„rii taxei de registru cu nr.
     INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√              agriculturii ∫i protecþia fitosanitar„.          123189 din data de 21.11.2000;
                                Obiectul de activitate este conform actului        8. chitanþa de plat„ a public„rii Ón Monitorul
      DOSAR NR. 7456/21.11.2000            constitutiv autentificat cu nr. 4186 din data de     Oficial al Rom‚niei cu nr. 123188 din data de
                              16.11.2000.                        21.11.2000.
       ŒNCHEIEREA NR. 4267               Capitalul social:                     Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
       din 28 noiembrie 2000              – tipul de participare: privat autohoton 100 % (P);  delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
                                – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
    ™edinþa din 28 noiembrie 2000
                                – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
 Judec„tor delegat     — Opri∫ Mirela           – num„rul total de p„rþi sociale: 20;         din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Zaharia      – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.      nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
Gh. Gheorghe privind autorizarea constituitii ∫i        Participarea asociaþilor la capitalul social:     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ZAHMAF          1. Zaharia Gh. Gheorghe are un aport la capitalul   Comerciale STIL GLASS IMPEX — S.R.L., ∫i
COMIXT — S.R.L.                       social de 1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului     dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                              17.11.2000, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale,
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Asupra cererii de faþ„:                 cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, ∫i    Admite cererea formulat„ de Sum„naru D.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      2. Zaharia (Maftei) C. Ancuþa Elena are un aport    Augustin Viorel, domiciliat Ón Bac„u, str. Milcov
de 21.11.2000 cu nr. 7456, petentul Zaharia Gh.       la capitalul social de 1.000.000 lei, data v„rs„rii    nr. 136, bl. 136, sc. C, et. 1, ap. 5, judeþul Bac„u, ∫i,
Gheorghe a solicitat autorizarea constituirii ∫i      aportului 17.11.2000, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale,
                                                           Ón consecinþ„:
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ZAHMAF         reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
                                                             Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
COMIXT — S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.     cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %.
                                                           Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele      Administratori:
                                                           Societ„þii Comerciale STIL GLASS IMPEX — S.R.L.,
Ónscrisuri:                          1. Zaharia Gh. Gheorghe, cet„þean rom‚n, n„scut
                                                           cu urm„toarele date:
  1. actul constitutiv nr. 4186 din data de        la data de 14.07.1978 Ón Bac„u, judeþul Bac„u, cod
                                                             Asociat: Sum„naru D. Augustin Viorel, n„scut la
16.11.2000;                         numeric personal 1780714040046, domiciliat Ón
                                                           data de 27.05.1975 Ón Bac„u, judeþul Bac„u,
  2. adeverinþ„ de la prim„rie nr. 2276 din data de    Bac„u, Str. Nuf„rului nr. 9, bl. 9, sc. E, ap. 2, cod
                                                           domiciliat Ón Bac„u, str. Milcov nr. 136, bl. 136, sc.
16.11.2000;                         po∫tal 5500, judeþul Bac„u, telefon 095/634261,
                                                           C, ap. 5, cod po∫tal 5500, judeþul Bac„u, identificat
                              av‚nd puteri depline, ∫i
  3. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 14367                                  cu B.I. seria X.C. nr. 057682, eliberat de Poliþia
                                2. Zaharia (Maftei) C. Ancuþa Elena, cet„þean
din data de 4.12.1991;                                                Bac„u la data de 26.05.2000, cod numeric personal
                              rom‚n, n„scut„ la data de 29.05.1983 Ón Bac„u,
  4. contractul de comodat din data de 17.11.2000;                                  1750527040013.
                              judeþul   Bac„u,   cod   numeric   personal
  5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                    Forma juridic„, denumirea, sediul: societatea cu
                              2830529046206, domiciliat„ Ón Bac„u, Str.
social cu nr. 963200 din data de 17.11.2000;                                     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                              Nuf„rului nr. 9, bl. 9, sc. E, ap. 2, cod po∫tal 5500,
  6. declaraþie pe proprie r„spundere din data de     judeþul Bac„u, telefon 131541, av‚nd puteri        denumirea STIL GLASS IMPEX, av‚nd sediul social
17.11.2000;                         depline.                         Ón Bac„u, str. Banca Naþional„ nr. 41, bl. 41, sc. A,
  7. certificatul de cazier judiciar cu nr. 480006 din    Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.  ap. 4, judeþul Bac„u, valabil pe durat„ nelimitat„.
data de 14.11.2000;                      Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform       Obiectul de activitate
  8. declaraþie pe proprie r„spundere din data de     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Domeniul principal:
17.11.2000;                          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        454 – lucr„ri de finisare.
  9. certificatul de cazier judiciar cu nr. 480036 din   Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare        Activitatea principal„:
data de 14.11.2000;                     prin grija Oficiului registrului comerþului. Atrage     4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
  10. chitanþa achit„rii taxei de registru cu nr.     atenþia petiþionarului asupra obþinerii avizelor     de geamuri.
123030 din data de 17.11.2000;               necesare pentru desf„∫urarea obiectului de          Obiectul de activitate este conform actului
  11. chitanþa de plat„ a public„rii Ón Monitorul     activitate propus.                    constitutiv autentificat cu nr. 4149 din data de
Oficial al Rom‚niei cu nr. 123029 din data de         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     14.11.2000.
17.11.2000.                         pronunþare.                         Capitalul social:
  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul       Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 28 noiembrie 2000.       – tipul de participare: privat autohoton 100 % (P);
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele       R„mas„ irevocabil„ la data de 28 noiembrie        – capitalul social subscris: 10.000.000 lei;
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón    2000, prin renunþare la recurs.               – capitalul social v„rsat: 10.000.000 lei;
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor      (15/212.033)                       – num„rul total de p„rþi sociale: 100;
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii                  *                 – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                        Participarea asociatului la capitalul social:
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii           Societatea Comercial„             Sum„naru D. Aurelian Viorel are un aport la
                                 STIL GLASS IMPEX — S.R.L., Bac„u          capitalul social de 10.000.000 lei, data v„rs„rii
Comerciale ZAHMAF COMIXT — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                                                           aportului 20.11.2000, echival‚nd cu 100 p„rþi
Ónmatricularea acesteia.
                                                           sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 04/665/28.11.2000
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                   total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
                                      COD SIRUES 04/8973320           de 100 %.
  Admite cererea formulat„ de Zaharia Gh.
                                                             Administratori:
Gheorghe, domiciliat Ón Bac„u, Str. Nuf„rului nr. 9,
                                JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            1. Sum„naru D. Augustin Viorel, cet„þean rom‚n,
bl. 9, sc. E, parter, ap. 2, judeþul Bac„u, ∫i, Ón
                                JUDEÞEAN BAC√U LA CAMERA DE COMERÞ,          n„scut la data de 27.05.1975 Ón Bac„u, judeþul
consecinþ„:
                                   INDUSTRIE ™I AGRICULTUR√             Bac„u, cod numeric personal 1750527040013,
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                                                           domiciliat Ón Bac„u, str. Milcov nr. 136, bl. 136, sc. C,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
                                    DOSAR NR. 7568/24.11.2000           ap. 5, cod po∫tal 5500, judeþul Bac„u, av‚nd puteri
Societ„þii Comerciale ZAHMAF COMIXT — S.R.L., cu                                   depline, ∫i
urm„toarele date:                             ŒNCHEIEREA NR. 4270              2. Sum„naru D. Valentin, cet„þean rom‚n, n„scut
  Asociaþi:                                                     la data de 23.04.1972 Ón Bac„u, judeþul Bac„u, cod
  1. Zaharia Gh. Gheorghe, n„scut la data de               din 28 noiembrie 2000
                                                           numeric personal 1720423040073, domiciliat Ón
14.07.1978 Ón Bac„u, judeþul Bac„u, domiciliat Ón         ™edinþa din 28 noiembrie 2000           Bac„u, str. Banca Naþional„ nr. 41, bl. 41, sc. A, ap. 4,
Bac„u, Str. Nuf„rului nr. 9, bl. 9, sc. E, ap. 2, cod                                 cod po∫tal 5500, judeþul Bac„u, telefon 176992.
po∫tal 5500, judeþul Bac„u, telefon 095/634261,        Judec„tor delegat     — Opri∫ Mirela
                               Pe rol, soluþionarea cererii formulate de         Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
identificat cu B.I. seria X.C. nr. 082092, eliberat de                                  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
                              Sum„naru D. Augustin Viorel privind autorizarea
Poliþia Bac„u la data de 13.11.2000, cod numeric                                   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              constituitii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
personal 1780714040046, ∫i                                                Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                              STIL GLASS IMPEX — S.R.L.
  2. Zaharia (Maftei) C. Ancuþa Elena, n„scut„ la                                  Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare
data de 29.05.1983 Ón Bac„u, judeþul Bac„u,               JUDEC√TORUL DELEGAT             prin grija Oficiului registrului comerþului. Atrage
domiciliat„ Ón Bac„u, Str. Nuf„rului nr. 9, bl. 9, sc. E,   Asupra cererii de faþ„:                atenþia petiþionarului asupra obþinerii avizelor
ap. 2, cod po∫tal 5500, judeþul Bac„u, telefon         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   necesare pentru desf„∫urarea obiectului de
131541, identificat„ cu B.I. seria X.C. nr. 082091,     de 24.11.2000 cu nr. 7568, petentul Sum„naru D.      activitate propus.
eliberat de Poliþia Bac„u la data de 13.11.2000, cod    Augustin Viorel a solicitat autorizarea constituirii ∫i   Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
numeric personal 2830529046206.               Ónmatricularea Societ„þii Comerciale STIL GLASS      pronunþare.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societatea cu     IMPEX — S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.      Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 28 noiembrie 2000.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele     R„mas„ irevocabil„ la data de 28 noiembrie
denumirea ZAHMAF COMIXT, av‚nd sediul social        Ónscrisuri:                        2000, prin renunþare la recurs.
Ón satul Secuieni, comuna Secuieni, judeþul Bac„u,       1. actul constitutiv nr. 4149 din data de         (16/212.034)
valabil pe durat„ nelimitat„.                14.11.2000;                                     *
  10                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 20/4.I.2001
       Societatea Comercial„               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
       SILGETY — S.R.L., Bac„u               – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
                                 – num„rul total de p„rþi sociale: 20;          31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta
                                 – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.       cerere, dispun‚nd Ónmatricularea Societ„þii
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE: J 04/664/28.11.2000
                                 Participarea asociaþilor la capitalul social:      Comerciale MAGANDA STYLE — S.R.L. ∫i dispun‚nd
         COD SIRUES: 48973289              1. Baciu (Cont) P. Silvia, aport la capital 1.000.000  Ónmatricularea acesteia.
                               lei, data v„rs„rii aportului 21.11.2000, echivalentul
                               a 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BAC√U
  LA CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE ™I            social total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i     Admite cererea formulat„ de Tarcau P. Gabriel,
       AGRICULTUR√                  pierderi de 50 %;                      domiciliat Ón One∫ti, str. Pajura nr. 4, bl. 4, sc. 2,
                                 2. Perju (B„l„nescu) C. Georgeta, aport la capital   et. 2, ap. 42, judeþul Bac„u, ∫i, Ón consecinþ„:
      DOSAR NR. 7564/24.11.2000             1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 21.11.2000,       Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
                               echivalentul a 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %     Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
        ŒNCHEIEREA NR. 4265              din capitalul social total, av‚nd cota de participare    Comerciale MAGANDA STYLE — S.R.L., cu
        din 28 noiembrie 2000             la beneficii ∫i pierderi de 50 %.              urm„toarele date:
  Judec„torul delegat     — Opri∫ Mirela          Administratori:                       Asociatul societ„þii este Tarcau P. Gabriel, n„scut
                                 1. Baciu (Cont) P. Silvia, cet„þean rom‚n, n„scut„   la data de 8.04.1972 Ón One∫ti, judeþul Bac„u,
  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Perju      la data de Bac„u, judeþul Bac„u, cod numeric        domiciliat Ón One∫ti, str. Pajura nr. 4, bl. 4, sc. 2,
(B„l„nescu) C. Georgeta privind autorizarea         personal 2701004040034, domiciliat„ Ón Bac„u,        ap. 42, judeþul Bac„u, cod po∫tal 5450, telefon
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale     Aleea Ghioceilor nr. 21, bl. 21, sc. A, ap. 2, judeþul   093252790, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 136532,
SILGETY — S.R.L.                       Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon 149848, av‚nd        eliberat de Poliþia One∫ti la data de 23.01.1997, cod
       JUDEC√TORUL DELEGAT               puteri depline;                       numeric personal 1720408044452.
                                 2. Perju (B„l„nescu) C. Georgeta, cet„þean rom‚n,      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Asupra cererii de faþ„:                  n„scut„ la data de 13.06.1963 Ón T„v„d„r„∫ti,        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     judeþul   Bac„u,   cod   numeric    personal   denumirea MAGANDA STYLE, av‚nd sediul Ón
de 24.11.2000 cu nr. 7564, petenta Perju (B„l„nescu)     2630613040044, domciliat„ Ón Bac„u, Str. Mioriþei      One∫ti, str. Victor Babe∫ nr. 13, bl. 13, sc. 1, parter,
C. Georgeta a solicitat autorizarea constituirii ∫i     nr. 14, bl. 14, sc. A, ap. 6, judeþul Bac„u, cod po∫tal   ap. 3, judeþul Bac„u, valabil pe o durat„ nelimitat„.
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SILGETY —        5500, telefon 130098, av‚nd puteri depline.           Obiectul de activitate este conform actului
S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.            Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   constitutiv, autentificat cu nr. 25/23/17.11.2000.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Domeniul principal:
Ónscrisuri:                         prevederilor Legii nr. 31/1990.                 602 – alte transporturi terestre.
  1. actul constitutiv autentificat cu nr. 4247 din       Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al         Activitatea principal„:
data de 23.11.2000;                     Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare         6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
  2. contractul de comodat din data de 23.11.2000;     prin grija Oficiului registrului comerþului. Atrage       Capitalul social:
  3. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 2891;       atenþia petiþionarului asupra obþinerii avizelor        – tipul de participare: privat autohton 100 %;
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      necesare pentru desf„∫urarea obiectului de           – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
social nr. 1154459 din data de 21.11.2000;          activitate propus.                       – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  5. declaraþia pe proprie r„spundere nr. 7564 din       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
data de 24.11.2000;                     pronunþare.
  6. certificatul de cazier nr. 481099 din data de                                     – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
                                 Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 28 noiembrie 2000.        Participarea asociatului la capitalul social:
22.11.2000;                           R„mas„ irevocabil„ la data de 28 noiembrie
  7. declaraþie pe proprie r„spundere nr. 7564 din                                     – Tarcau P. Gabriel, aport la capital 2.000.000 lei,
                               2000, prin renunþare la recurs.               data v„rs„rii aportului 16.11.2000, echivalentul a 20
data de 24.11.2000;                        (17/212.035)
  8. certificatul de cazier judiciar nr. 481098 din                                   p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social
                                            *                total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
data de 22.11.2000;
  9. dovada privind achitarea taxei de registru nr.                                   pierderi de 100 %.
                                    Societatea Comercial„
123332 din data de 23.11.2000;                                                Administratorul societ„þii este Tarcau P. Gabriel,
                                  MAGANDA STYLE — S.R.L., One∫ti
  10. dovada privind achitarea taxei de plat„                                      cet„þean rom‚n, n„scut la data de 8.04.1972 Ón
                                      judeþul Bac„u
pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei                                    One∫ti, judeþul Bac„u, cod numeric personal
nr. 123334 din data de 23.11.2000.                                            1720408044452, domiciliat Ón One∫ti, str. Pajura
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul        NUM√R DE ŒNMATRICULARE: J 04/665/23.11.2000       nr. 4, bl. 4, sc. 2, ap. 42, judeþul Bac„u, cod po∫tal
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele                                    5450, telefon 093252790, av‚nd puteri depline.
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
                                        COD SIRUES: 48973239             Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din                                      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BAC√U           prevederilor Legii nr. 31/1990.
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
                                 LA CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE ™I              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta
                                      AGRICULTUR√                  Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare
cerere, dispun‚nd Ónmatricularea Societ„þii
Comerciale SILGETY — S.R.L. ∫i dispun‚nd                                         prin grija Oficiului registrului comerþului. Atrage
                                    DOSAR NR. 7487/22.11.2000            atenþia petiþionarului asupra obþinerii avizelor
Ónmatricularea acesteia.
                                                             necesare pentru desf„∫urarea obiectului de
                                      ŒNCHEIEREA NR. 4234
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                     activitate propus.
                                      din 23 noiembrie 2000
  Admite cererea formulat„ de Perju (B„l„nescu) C.                                     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                Judec„torul delegat     — Opri∫ Mirela        pronunþare.
Georgeta, domiciliat„ Ón Bac„u, Str. Mioriþei nr. 14,
bl. 14, sc. A, et. 2, ap. 6, judeþul Bac„u, ∫i, Ón       Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Tarcau       Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 23 noiembrie 2000.
consecinþ„:                         P. Gabriel privind autorizarea constituirii ∫i         R„mas„ irevocabil„ la data de 23 noiembrie
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune    Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MAGANDA        2000, prin renunþare la recurs.
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii     STYLE — S.R.L.                          (18/212.036)
Comerciale SILGETY — S.R.L., cu urm„toarele date:                                                  *
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
  Asociaþi:
  1. Baciu (Cont) P. Silvia, n„scut„ la data de        Asupra cererii de faþ„:                       Societatea Comercial„
4.10.1970 Ón Bac„u, judeþul Bac„u, domiciliat„ Ón        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data        HOLOVCOM — S.R.L., T‚rgu Ocna
Bac„u, Aleea Ghioceilor nr. 21, bl. 21, sc. A, ap. 2,    de 22.11.2000 cu nr. 7487, petentul Tarcau P.               judeþul Bac„u
judeþul Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon 149848,       Gabriel a solicitat autorizarea constituirii ∫i
identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 101009, eliberat de   Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MAGANDA
                                                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE: J 04/666/29.11.2000
Poliþia Bac„u la data de 24.10.1996, cod numeric       STYLE — S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.
personal 2701004040034;                     Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele             COD SIRUES: 48973277
  2. Perju (B„l„nescu) C. Georgeta, n„scut„ la data     Ónscrisuri:
de 13.06.1963 Ón T„v„d„r„∫ti, judeþul Bac„u,          1. specimenul de semn„tur„ nr. 7487 din data de     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BAC√U
domiciliat„ Ón Bac„u, Str. Mioriþei nr. 14, bl. 14, sc. A,  22.11.2000;                           LA CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE ™I
ap. 6, judeþul Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon         2. actul constitutiv nr. 2348 din data de               AGRICULTUR√
130098, identificat„ cu B.I. seria G.A. nr. 594847,     17.11.2000;
eliberat de Poliþia Bac„u la data de 30.08.1991, cod      3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului           DOSAR NR. 7563/24.11.2000
numeric personal 2630613040044.               social nr. 0740773 din data de 16.11.2000;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       4. contractul de comodat din data de 17.11.2000;            ŒNCHEIEREA NR. 4292
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        5. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 1778 din
denumirea SILGETY, av‚nd sediul Ón Bac„u, Str.        data de 11.10.2000;                            din 28 noiembrie 2000
Mioriþei nr. 14, bl. 14, sc. A, et. 2, ap. 6, judeþul      6. certificatul de cazier judiciar nr. 480285 din      Judec„torul delegat    — Opri∫ Mirela
Bac„u, valabil pe o durat„ nelimitat„.            data de 15.11.2000;                       Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Holovca
  Domeniul principal:                     7. declaraþia pe proprie r„spundere nr. 7487 din     N. Constantin Marin privind autorizarea constituirii
  524 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine           data de 22.11.2000;                     ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale HOLOVCOM —
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„       8. dovezile privind achitarea taxei de plat„       S.R.L.
parte.                            pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei
                                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
  Activitate principal„:                  nr. 3890 ∫i nr. 3891 din data de 17.11.2000;
  5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i        9. dovada privind achitarea taxei de registru nr.      Asupra cererii de faþ„:
cu articole din piele.                    3891 din data de 17.11.2000;                  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Obiectul de activitate este conform actului         10. machet„ emblem„.                   de 24.11.2000 cu nr. 7563, petentul Holovca N.
constitutiv, autentificat cu nr. 4247/23.11.2000.        Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul      Constantin Marin a solicitat autorizarea constituirii
  Capitalul social:                     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele      ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale HOLOVCOM
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;      legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón    — S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 20/4.I.2001                    11
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele         Societatea Comercial„                Activitatea principal„:
Ónscrisuri:                           SUPERPAN–LUX — S.R.L., One∫ti              1581 – fabricare de produse de panificaþie ∫i
  1. declaraþia de renunþare la recurs Ómpotriva            judeþul Bac„u                patiserie.
Óncheierii judec„torului delegat nr. 2228 din data de                                   Capitalul social:
3.11.2000;                                                        – tipul de participare: privat autohton 100 %;
                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE: J 04/667/29.11.2000         – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  2. specimenul de semn„tur„ nr. 7563 din data de
24.11.2000;                                COD SIRUES: 48973306
                                                             – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  3. actul constitutiv nr. 2227 din data de                                       – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
3.11.2000;                        JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BAC√U             – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
  4. dovada efectu„rii v„r„s„m‚ntului capitalului      LA CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE ™I              Participarea asociaþilor la capitalul social:
social nr. 1026662 din data de 31.10.2000;               AGRICULTUR√                    1. Marinkas S. Manuel, aport la capital 1.700.000
  5. contractul de comodat din data de 14.11.2000;                                  lei, data v„rs„rii aportului 15.11.2000, echivalentul
  6. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 2361 din                                  a 17 p„rþi sociale, reprezent‚nd 85 % din capitalul
                                  DOSAR NR. 7566/24.11.2000
data de 27.10.1979;                                                  social total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
  7. certificatul de cazier judiciar nr. 478066 din          ŒNCHEIEREA NR. 4293              pierderi de 85 %;
                                    din 28 noiembrie 2000               2. Dobrea N. Costel, aport la capital 300.000 lei,
data de 26.10.2000;
                                                           data v„rs„rii aportului 15.11.2000, echivalentul a 3
  8. declaraþie pe propria r„spundere nr. 7563 din     Judec„torul delegat     — Opri∫ Mirela
                                                           p„rþi sociale, reprezent‚nd 15 % din capitalul social
data de 24.11.2000;
                              Pe rol, soluþionarea cererii formulate de         total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
  9. dovezile privind achitarea taxei de plat„
                             Marinkas S. Manuel privind autorizarea constituirii     pierderi de 15 %.
pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei
                             ∫i  Ónmatricularea   Societ„þii  Comerciale         Administratori:
nr. 3854 ∫i nr. 3853 din data de 14.11.2000;
                             SUPERPAN–LUX — S.R.L.                      1. Marinkas S. Manuel, cet„þean rom‚n, n„scut la
  10. dovada privind achitarea taxei de registru nr.                                 data de 26.10.1972 Ón One∫ti, judeþul Bac„u, cod
3854 din data de 14.11.2000;                     JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           numeric personal 1721026044421, domiciliat Ón
  11. machet„ emblem„.                   Asupra cererii de faþ„:                  One∫ti, str. Belvedere nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 3, judeþul
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Bac„u, cod po∫tal 5450, telefon 094644870, av‚nd
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele    de 24.11.2000 cu nr. 7566, petentul Marinkas S.       puteri depline;
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón  Manuel a solicitat autorizarea constituirii ∫i          2. Dobrea N. Costel, cet„þean rom‚n, n„scut la
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din    Ónmatricularea     Societ„þii    Comerciale     data de 19.07.1958 Ón Rapile, judeþul Bac„u, cod
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.    SUPERPAN–LUX — S.R.L. la Oficiul registrului         numeric personal 1580719044423, domiciliat Ón
31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta     comerþului.                         One∫ti, Str. Libert„þii nr. 27, bl. 27, sc. A, ap. 1,
cerere, dispun‚nd Ónmatricularea Societ„þii         Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele     judeþul Bac„u, cod po∫tal 5450, telefon 034311886,
Comerciale HOLOVCOM — S.R.L. ∫i dispun‚nd        Ónscrisuri:                         av‚nd puteri depline.
Ónmatricularea acesteia.                  1. declaraþia de renunþare la recurs Ómpotriva        Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
                             Óncheierii judec„torului delegat nr. 2447 din data de      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                   prevederilor Legii nr. 31/1990.
                             21.11.2000;
  Admite cererea formulat„ de Holovca N.          2. actul constitutiv nr. 2375 din data de           Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
Constantin Marin, domiciliat Ón T‚rgu Ocna, Str.     13.11.2000;                         Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare
Republicii nr. 29, judeþul Bac„u, ∫i, Ón consecinþ„:    3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      prin grija Oficiului registrului comerþului. Atrage
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune  social nr. 1686876 din data de 15.11.2000;          atenþia petiþionarului asupra obþinerii avizelor
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii     4. contractul de asociere nr. 1406 din data de      necesare pentru desf„∫urarea obiectului de
Comerciale HOLOVCOM — S.R.L., cu urm„toarele       8.11.2000;                          activitate propus.
date:                            5. adeverinþ„ prim„rie nr. 650 din data de          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Asociatul societ„þii este Holovca N. Constantin    14.11.2000;                         pronunþare.
Marin, n„scut la data de 11.08.1932 Ón Ilia, judeþul    6. certificatul de cazier judiciar nr. 480120 din       Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 28 noiembrie 2000.
Hunedoara, domiciliat Ón T‚rgu Ocna, Str.        data de 14.11.2000;                       R„mas„ irevocabil„ la data de 28 noiembrie
Republicii nr. 29, judeþul Bac„u, cod po∫tal 5467,     7. certificatul de cazier judiciar nre. 480121 din    2000, prin renunþare la recurs.
telefon 034340698, identificat cu B.I. seria B.T. nr.  data de 14.11.2000;                        (20/212.038)
622180, eliberat de Miliþia T‚rgu Ocna la data de      8. declaraþia pe proprie r„spundere nr. 7566 din                   *
15.02.1983, cod numeric personal 1320811040733.     data de 24.11.2000;
                              9. dovada privind achitarea taxei de registru nr.           Societatea Comercial„
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                             3870 din data de 15.11.2000;                     JINIPRO SERV — S.R.L., Bac„u
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
denumirea HOLOVCOM, av‚nd sediul Ón T‚rgu          10. dovezile privind achitarea taxei de plat„
Ocna, Str. Republicii nr. 29, judeþul Bac„u, valabil   pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei        NUM√R DE ŒNMATRICULARE: J 04/668/29.11.2000
pe o durat„ nelimitat„.                 nr. 3870 ∫i nr. 3869 din data de 15.11.2000;
  Obiectul de activitate este conform actului       11. machet„ emblem„.                            COD SIRUES: 48973332
constitutiv nr. 2227/3.11.2000.               Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
  Domeniul principal:                  delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BAC√U
                             legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón      LA CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE ™I
  511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþul cu
                             conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din             AGRICULTUR√
ridicata.
  Activitatea principal„:                Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
  5119 – intermedieri Ón comerþul cu produse      31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta             DOSAR NR. 7569/24.11.2000
diverse.                         cerere, dispun‚nd Ónmatricularea Societ„þii
                             Comerciale SUPERPAN–LUX — S.R.L. ∫i dispun‚nd               ŒNCHEIEREA NR. 4289
  Capitalul social:                                                        din 28 noiembrie 2000
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;    Ónmatricularea acesteia.
                                                             Judec„torul delegat     — Opri∫ Mirela
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;                                       Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Procopie
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;          Admite cererea formulat„ de Marinkas S.          N. Nicolae privind autorizarea constituirii ∫i
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.      Manuel, domiciliat Ón One∫ti, str. Belvedere nr. 1,     Ónmatricularea Societ„þii Comerciale JINIPRO SERV —
  Participarea asociatului la capitalul social:     bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 3, judeþul Bac„u, ∫i, Ón      S.R.L.
                             consecinþ„:
  – Holovca N. Constantin Marin, aport la capital                                         JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 31.10.2000,
                             Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii       Asupra cererii de faþ„:
echivalentul a 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %
                             Comerciale SUPERPAN–LUX — S.R.L., cu              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                             urm„toarele date:                      de 24.11.2000 cu nr. 7569, petentul Procopie N.
la beneficii ∫i pierderi de 100 %.
                              Asociaþi:                         Nicolae a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  Administratorul societ„þii este Holovca N.
                              1. Marinkas S. Manuel, n„scut la data de         Ónmatricularea Societ„þii Comerciale JINIPRO SERV —
Constantin Marin, cet„þean rom‚n, n„scut la data
                             26.10.1972 Ón One∫ti, judeþul Bac„u, domiciliat Ón      S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.
de 11.08.1932 Ón Ilia, judeþul Hunedoara, cod
                             One∫ti, str. Belvedere nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 3, judeþul   Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
numeric personal 1320811040733, domiciliat Ón
                             Bac„u, cod po∫tal 5450, telefon 094644870,          Ónscrisuri:
T‚rgu Ocna, Str. Republicii nr. 29, judeþul Bac„u,    identificat cu B.I. seria X.C. nr. 078490, eliberat de     1. actul constitutiv nr. 4057 din data de
cod po∫tal 5467, telefon 034340698, av‚nd puteri     Poliþia One∫ti la data de 20.10.2000, cod numeric      6.11.2000;
depline.                         personal 1721026044421;                     2. contractul de comodat din data de 6.11.2000;
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   2. Dobrea N. Costel, n„scut la data de 19.07.1958      3. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 664 din
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       Ón Rapile, judeþul Bac„u, domiciliat Ón One∫ti, Str.     data de 19.02.1993;
prevederilor Legii nr. 31/1990.             Libert„þii nr. 27, bl. 27, sc. A, ap. 1, judeþul Bac„u,     4. copia actului de identitate nr. 372692 din data
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      cod po∫tal 5450, telefon 034311886, identificat cu      de 7.10.1998;
Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare      B.I. seria B.D. nr. 207395, eliberat de Poliþia One∫ti     5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
prin grija Oficiului registrului comerþului. Atrage   la data de 9.01.1981, cod numeric personal          social nr. 963027 din data de 7.11.2000;
atenþia petiþionarului asupra obþinerii avizelor     1580719044423.                         6. declaraþia pe proprie r„spundere nr. 7569 din
necesare pentru desf„∫urarea obiectului de         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      data de 24.11.2000;
activitate propus.                    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        7. certificatul de cazier judiciar nr. 479020 din
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     denumirea SUPERPAN–LUX, av‚nd sediul Ón One∫ti,       data de 6.11.2000;
pronunþare.                       Str. Republicii nr. 74, judeþul Bac„u, valabil p‚n„ la     8. dovada privind achitarea taxei de registru nr.
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 28 noiembrie 2000.     data de 10.11.2003.                     122854 din data de 15.11.2000;
  R„mas„ irevocabil„ la data de 28 noiembrie        Obiectul de activitate este conform actului         9. dovada privind achitarea taxei de plat„ pentru
2000, prin renunþare la recurs.             constitutiv nr. 2375/13.11.2000.               publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei nr.
  (19/212.037)                      Domeniul principal:                    122855 din data de 15.11.2000;
             *                 158 – fabricare de alte produse alimentare.         10. machet„ emblem„.
  12                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 20/4.I.2001
  Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul             JUDEC√TORUL DELEGAT                2. Chiriac T. Vasile, cet„þean rom‚n, n„scut la
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele                                     data de 2.01.1955 Ón Petre∫ti, judeþul Bac„u, cod
                                Asupra cererii de faþ„:
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón                                   numeric personal 1550102040097, domiciliat Ón
                                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din                                     Bac„u, Str. Viorelelor nr. 2, bl. 2, sc. E, ap. 1, judeþul
                               de 24.11.2000 cu nr. 7562, petentul Florea (Chiriac)
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.                                    Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon 140015, av‚nd
                               T. L„m‚iþa a solicitat autorizarea constituirii ∫i
31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta                                      puteri depline.
                               Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SIMCHIVAS
cerere, dispun‚nd Ónmatricularea Societ„þii                                         Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
                               COMIXT — S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.
Comerciale JINIPRO SERV — S.R.L. ∫i dispun‚nd                                        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Ónmatricularea acesteia.                                                 prevederilor Legii nr. 31/1990.
                               Ónscrisuri:
                                                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                1. actul constitutiv nr. 4661 din data de
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                     Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare
                               13.11.2000;
  Admite cererea formulat„ de Procopie N. Nicolae,                                   prin grija Oficiului registrului comerþului. Atrage
                                2. contractul de comodat din data de 14.11.2000;
domiciliat Ón Bac„u, Str. Orizontului nr. 2, bl. 2, sc. C.                                atenþia petiþionarului asupra obþinerii avizelor
                                3. copia c„rþii de identitate seria X.C. nr. 075027
parter, ap. 4, judeþul Bac„u, ∫i, Ón consecinþ„:                                     necesare pentru desf„∫urarea obiectului de
                               din data de 22.09.2000;
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune                                  activitate propus.
                                4. protocolul de predare-primire din data de
                                                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii     30.12.1978;
                                                             pronunþare.
Comerciale JINIPRO SERV — S.R.L., cu urm„toarele        5. contractul de construire nr. 1881;
                                                               Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 28 noiembrie 2000.
date:                              6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                                               R„mas„ irevocabil„ la data de 28 noiembrie
  Asociatul societ„þii este Procopie N. Nicolae,      social nr. 3945215 din data de 14.11.2000;
                                                             2000, prin renunþare la recurs.
n„scut la data de 23.09.1969 Ón Brezoi, judeþul         7. declaraþia pe proprie r„spundere nr. 7562 din
                                                               (22/212.040)
V‚lcea, domiciliat Ón Bac„u, Str. Orizontului nr. 2,     data de 24.11.2000;
                                                                           *
bl. 2, sc. C, ap. 4, judeþul Bac„u, cod po∫tal 5500,      8. certificatele de cazier judiciar nr. 479966 ∫i nr.
telefon 175971, identificat cu B.I. seria G.N. nr.      479967 din data de 14.11.2000;
                                                                    Societatea Comercial„
067514, eliberat de Poliþia Bac„u la data de          9. dovada privind achitarea taxei de registru nr.
                                                                   MARIOTIB — S.R.L., Bac„u
7.02.1994, cod numeric personal 1690923182821.        122821 din data de 15.11.2000;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       10. dovada privind achitarea taxei de plat„
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei        NUM√R DE ŒNMATRICULARE: J 04/670/29.11.2000
denumirea JINIPRO SERV, av‚nd sediul Ón Bac„u,        nr. 122825 din data de 15.11.2000.
                                Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul               COD SIRUES: 48973318
Str. Orizontului nr. 2, bl. 2, sc. C, parter, ap. 4,
judeþul Bac„u, valabil pe o durat„ nelimitat„.        delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
                               legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón    JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BAC√U
  Domeniul principal:
                               conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din        LA CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE ™I
  748 – alte activit„þi de servicii prestate Ón                                            AGRICULTUR√
principal Óntreprinderilor.                 Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
  Activitatea principal„:                 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta
                               cerere, dispun‚nd Ónmatricularea Societ„þii               DOSAR NR. 7567/24.11.2000
  7483 – activit„þi de secretariat, dactilografiere,
multiplicare ∫i traduceri.                  Comerciale SIMCHIVAS COMIXT — S.R.L. ∫i
                                                                     ŒNCHEIEREA NR. 4281
  Obiectul de activitate este conform actului       dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                                                     din 28 noiembrie 2000
constitutiv autentificat cu nr. 4057/6.11.2000.        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        Judec„torul delegat     — Opri∫ Mirela
  Capitalul social:
                                Admite cererea formulat„ de Florea (Chiriac) T.       Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Popa N.
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;
                               L„m‚iþa, domiciliat„ Ón Bac„u, Str. Viorelelor nr. 2,    Marinel privind autorizarea constituirii ∫i
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                               bl. 2, sc. E, parter, ap. 1, judeþul Bac„u, ∫i, Ón      Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MARIOTIB —
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                               consecinþ„:                         S.R.L.
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
                                Autorizeaz„    constituirea     ∫i  dispune
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.                                            JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
  Participarea asociatului la capitalul social:
                               Comerciale SIMCHIVAS COMIXT — S.R.L., cu            Asupra cererii de faþ„:
  – Procopie N. Nicolae, aport la capital 2.000.000
                               urm„toarele date:                        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
lei, data v„rs„rii aportului 7.11.2000, echivalentul a
                                Asociaþi:                         de 24.11.2000 cu nr. 7567, petentul Popa N. Marinel
20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul       1. Florea (Chiriac) T. L„m‚iþa, n„scut„ la data de    a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
social total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i   30.09.1956 Ón Petre∫ti, judeþul Bac„u, domiciliat„ Ón    Societ„þii Comerciale MARIOTIB — S.R.L. la Oficiul
pierderi de 100 %.                      Bac„u, Str. Viorelelor nr. 2, bl. 2, bl. 2, sc. E, ap. 1,  registrului comerþului.
  Administratorul societ„þii este Procopie N.       judeþul Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon 140015,         Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Nicolae, cet„þean rom‚n, n„scut la data de          identificat„ cu B.I. seria X.C. nr. 075027, eliberat de   Ónscrisuri:
23.09.1969 Ón Brezoi, judeþul V‚lcea, cod numeric      Poliþia Bac„u la data de 22.09.2000, cod numeric        1. specimenul de semn„tur„ nr. 7567 din data de
personal 1690923182821, domiciliat Ón Bac„u, Str.      personal 2560930040011;                   24.11.2000;
Orizontului nr. 2, bl. 2, sc. C, ap. 4, judeþul Bac„u,     2. Chiriac T. Vasile, n„scut la data de 2.01.1955      2. actul constitutiv nr. 4724 din data de
cod po∫tal 5500, telefon 175971, av‚nd puteri        Ón Petre∫ti, judeþul Bac„u, domiciliat Ón Bac„u, Str.    17.11.2000;
depline.                           Viorelelor nr. 2, bl. 2, sc. E, ap. 1, judeþul Bac„u, cod    3. contractul de comodat din data de 17.11.2000;
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   po∫tal 5500, telefon 140015, identificat cu B.I. seria     4. certificatul de Ónscriere fiscal„ din data de
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         X.C. nr. 081376, eliberat de Poliþia Bac„u la data de    20.11.2000;
prevederilor Legii nr. 31/1990.               8.11.2000, cod numeric personal 1550102040097.         5. autorizaþie de construcþie nr. 344 din data de
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      18.06.1997;
Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        6. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 7153 din
prin grija Oficiului registrului comerþului. Atrage     denumirea SIMCHIVAS COMIXT, av‚nd sediul Ón         data de 23.03.1995;
atenþia petiþionarului asupra obþinerii avizelor       Bac„u, Str. Viorelelor nr. 2, bl. 2, sc. E, parter, ap. 1,   7. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
necesare pentru desf„∫urarea obiectului de          judeþul Bac„u, valabil pe o durat„ nelimitat„.        social nr. 1803589 din data de 20.11.2000;
activitate propus.                       Domeniul principal:                     8. declaraþia pe proprie r„spundere nr. 7567 din
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        526 – comerþ cu am„nuntul neefectuat prin         data de 24.11.2000;
pronunþare.                         magazine.                            9. certificatul de cazier judiciar nr. 480253 din
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 28 noiembrie 2000.        Activitatea principal„:                  data de 15.11.2000;
  R„mas„ irevocabil„ la data de 28 noiembrie         5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri Ón         10. dovezile privind achitarea taxei de plat„
2000, prin renunþare la recurs.               pieþe.                            pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei
   (21/212.039)                        Obiectul de activitate este conform actului        nr. 123033 ∫i nr. 123034 din data de 17.11.2000;
              *                constitutiv autentificat cu nr. 4661/13.11.2000.        11. dovada privind achitarea taxei de registru nr.
                                Capitalul social:                     123034 din data de 17.11.2000;
      Societatea Comercial„                – tipul de participare: privat autohton 100 %;        12. machet„ emblem„.
   SIMCHIVAS COMIXT — S.R.L., Bac„u             – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;         Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
                                – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
                                – num„rul total de p„rþi sociale: 20;           legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE: J 04/669/29.11.2000         – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.        conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
                                Participarea asociaþilor la capitalul social:       Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
         COD SIRUES: 48973265
                                1. Florea (Chiriac) T. L„m‚iþa, aport la capital     31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta
                               1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 14.11.2000,      cerere, dispun‚nd Ónmatricularea Societ„þii
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BAC√U
                               echivalentul a 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %      Comerciale MARIOTIB — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  LA CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE ™I
                               din capitalul social total, av‚nd cota de participare    Ónmatricularea acesteia.
       AGRICULTUR√
                               la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
                                2. Chiriac T. Vasile, aport la capital 1.000.000 lei,    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
      DOSAR NR. 7562/24.11.2000             data v„rs„rii aportului 14.11.2000, echivalentul a 10      Admite cererea formulat„ de Popa N. Marinel,
       ŒNCHEIEREA NR. 4285              p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social    domiciliat Ón Bac„u, Str. Siretului nr. 112, judeþul
                               total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i       Bac„u, ∫i, Ón consecinþ„:
       din 28 noiembrie 2000
                               pierderi de 50 %.                        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
 ™edinþa din data de 28 noiembrie 2000             Administratori:                      Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
                                1. Florea (Chiriac) T. L„m‚iþa, cet„þean rom‚n,      Comerciale MARIOTIB — S.R.L., cu urm„toarele
  Judec„torul delegat     — Opri∫ Mirela
                               n„scut„ la data de 30.09.1956 Ón Petre∫ti, judeþul      date:
  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Florea     Bac„u, cod numeric personal 2560930040011,           Asociatul societ„þii este Popa N. Marinel, n„scut
(Chiriac) T. L„m‚iþa privind autorizarea constituirii    domiciliat„ Ón Bac„u, Str. Viorelelor nr. 2, bl. 2, sc. E,  la data de 22.06.1968 Ón Bac„u, judeþul Bac„u,
∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SIMCHIVAS      ap. 1, judeþul Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon        domiciliat Ón Bac„u, Str. Siretului nr. 112, judeþul
COMIXT — S.R.L.                       140015, av‚nd puteri depline;                Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon 034132690,
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 20/4.I.2001                   13
identificat cu B.I. seria G.D. nr. 066803, eliberat de    8. dovada privind achitarea taxei de plat„ pentru          Societatea Comercial„
Poliþia Bac„u la data de 11.02.1993, cod numeric      publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei nr.           MOBICONS — S.R.L., Piatra-Neamþ
personal 1680622040126.                  123124 din data de 20.11.2000.                       judeþul Neamþ
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
denumirea MARIOTIB, av‚nd sediul Ón Bac„u, Str.      legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón      NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 27/430/28.11.2000

Siretului nr. 112, judeþul Bac„u, valabil pe o durat„   conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
                                                                     COD SIRUES 273453674
nelimitat„.                        Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
  Obiectul de activitate este conform actului       31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite prezenta
                                                            JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL NEAMÞ
constitutiv nr. 4724/17.11.2000.              cerere, dispun‚nd Ónmatricularea Societ„þii
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
  Domeniul principal:                   Comerciale CYCLADES IMPEX — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  555 – cantine ∫i alte unit„þi de preparare a      Ónmatricularea acesteia.
                                                                  DOSAR NR. 387/9.11.2000
hranei.
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Activitate principal„:                                                       ŒNCHEIEREA NR. 387
  5551 – cantine.                      Admite cererea formulat„ de Marian (Stanciu) T.             din 10 noiembrie 2000
  Capitalul social:                    Elena, domiciliat„ Ón comuna Letea Veche,
                              localitatea Letea Veche, nr. 424, judeþul Bac„u, ∫i, Ón    Judec„tor delegat      — Dumitru Filioreanu
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;
                              consecinþ„:                          Referent O.R.C.       — Laura Beatrice
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                               Autorizeaz„    constituirea    ∫i   dispune                    Tiron
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;          Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii      Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Paiu
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.       Comerciale CYCLADES IMPEX — S.R.L., cu            (Postolache) P. Otilia privind autorizarea
  Participarea asociatului la capitalul social:      urm„toarele date:                      constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
                               Asociaþi:
  – Popa N. Marinel, aport la capital 2.000.000 lei,                                  MOBICONS — S.R.L.
                               1. Marian (Stanciu) T. Elena, n„scut„ la data de
data v„rs„rii aportului 20.11.2000, echivalentul a 20
                              9.07.1971 Ón Bac„u, judeþul Bac„u, domiciliat„ Ón             JUDEC√TORUL DELEGAT
p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social
                              localitatea Letea Veche, nr. 424, comuna Letea
total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i                                      Asupra cererii de faþ„:
                              Veche judeþul Bac„u, cod po∫tal 5510, telefon
pierderi de 100 %.                                                     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              095301353, identificat„ cu B.I. seria G.D. nr.
  Administratorul societ„þii este Popa N. Marinel,                                   de 9.11.2000 cu nr. 5321, petenta Paiu (Postolache)
                              0591494, eliberat de Poliþia Bac„u la data de
cet„þean rom‚n, n„scut la data de 22.06.1968 Ón                                     P. Otilia a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                              12.01.1993, cod numeric personal 2710709040065;
Bac„u, judeþul Bac„u, cod numeric personal                                       Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MOBICONS —
                               2. Trihub (Stanciu) T. Maria, n„scut„ la data de
1680622040126, domiciliat Ón Bac„u, Str. Siretului                                   S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.
                              11.03.1959 Ón comuna Letea Veche, judeþul Bac„u,
nr. 112, judeþul Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon      domiciliat„ Ón Bac„u, str. Valea Alb„ nr. 4, bl. 4, sc. B,   Œn susþinerea cererii au fost depuse actele cerute
034132690, av‚nd puteri depline.              ap. 8, judeþul Bac„u, cod po∫tal 5500, telefon        de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   131655, identificat„ cu B.I. seria G.K. nr. 388956,     actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        eliberat de Poliþia Bac„u la data de 8.11.1993, cod     public Alina Moldovan cu nr. 349 din data de
prevederilor Legii nr. 31/1990.              numeric personal 2590311040059.               8.11.2000.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      delegat constat„ c„ sunt Óndeplinite cerinþele legale
prin grija Oficiului registrului comerþului. Atrage    denumirea CYCLADES IMPEX, av‚nd sediul Ón          privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
atenþia petiþionarului asupra obþinerii avizelor      Bac„u, str. Valea Alb„ nr. 4, bl. 4, sc. B, et. 3, ap. 8,  conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
necesare pentru desf„∫urarea obiectului de         judeþul Bac„u, valabil pe o durat„ nelimitat„.        Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii nr.
activitate propus.                      Domeniul principal:                    31/1990, republicat„, ∫i urmeaz„ a admite prezenta
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       521 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine           cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
pronunþare.                        nespecializate.                       Comerciale MOBICONS — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 28 noiembrie 2000.        Activitatea principal„:                  Ónmatricularea acesteia.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 28 noiembrie         5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
2000, prin renunþare la recurs.              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  (23/212.041)                      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.              Admite cererea formulat„ de Paiu (Postolache) P.
              *                 Obiectul de activitate este conform actului        Otilia ∫i, Ón consecinþ„:
                              constitutiv autentificat cu nr. 1249/20.11.2000.        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
      Societatea Comercial„               Capitalul social:                     Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
    CYCLADES IMPEX — S.R.L., Bac„u             – tipul de participare: privat autohton 100 %;      Societ„þii Comerciale MOBICONS — S.R.L., cu
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                                            urm„toarele date:
                               – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE: J 04/671/29.11.2000                                      Asociata societ„þii este Paiu (Postolache) P. Otilia,
                               – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
                                                            n„scut„ la data de 4.10.1957 Ón Piatra-Neamþ,
         COD SIRUES: 48973291
                               – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
                                                            judeþul Neamþ, domiciliat„ Ón Piatra-Neamþ, Aleea
                               Participarea asociaþilor la capitalul social:
                               1. Marian (Stanciu) T. Elena, aport la capital      Trandafirilor nr. 3, sc. A, ap. 1, judeþul Neamþ,
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BAC√U                                         identificat„ cu B.I. seria D.V. nr. 737164, eliberat de
  LA CAMERA DE COMERÞ, INDUSTRIE ™I           1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 20.11.2000,
                              echivalentul a 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %      Poliþia Piatra-Neamþ la data de 14.07.1990, cod
       AGRICULTUR√
                              din capitalul social total, av‚nd cota de participare    numeric personal 257004270638.
                              la beneficii ∫i pierderi de 50 %;                Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
      DOSAR NR. 7565/24.11.2000                                          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                               2. Trihub (Stanciu) T. Maria, aport la capital
       ŒNCHEIEREA NR. 4280             1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 20.11.2000,      denumirea MOBICONS, av‚nd sediul Ón Piatra-
       din 28 noiembrie 2000            echivalentul a 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %      Neamþ, Aleea Trandafirilor nr. 3, sc. A, ap. 1, judeþul
                              din capitalul social total, av‚nd cota de participare    Neamþ, valabil pe o durat„ nelimitat„.
 ™edinþa din data de 28 noiembrie 2000           la beneficii ∫i pierderi de 50 %.                Obiectul de activitate:
 Judec„torul delegat     — Opri∫ Mirela         Administratori:                       Domeniul principal:
                               1. Marian (Stanciu) T. Elena, cet„þean rom‚n,        361 – producþia de mobilier.
  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Marian    n„scut„ la data de 9.07.1971 Ón Bac„u, judeþul         Activitatea principal„:
(Stanciu) T. Elena privind autorizarea constituirii ∫i   Bac„u, cod numeric personal 2710709040065,           3614 – producþia de mobilier.
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale CYCLADES       domiciliat„ Ón localitatea Letea Veche nr. 424,         Activit„þi secundare: 2010; 2121; 2125; 3611;
IMPEX — S.R.L.                       comuna Letea Veche, judeþul Bac„u, cod po∫tal        3612; 3613; 5111; 5113; 5115; 5116; 5117; 5119;
       JUDEC√TORUL DELEGAT              5510, telefon 095301353, av‚nd puteri depline;        5143; 5144; 5147; 5153; 5154; 5155; 5161; 5165;
                               2. Trihub (Stanciu) T. Maria, cet„þean rom‚n,       5211; 5212; 5244; 5246; 5248; 7484.
  Asupra cererii de faþ„:                 n„scut„ la data de 11.03.1959 Ón comuna Letea
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                    Capitalul social:
                              Veche, judeþul Bac„u, cod numeric personal           – tipul de participare: privat autohton 100 %;
de 24.11.2000 cu nr. 7565, petentul Marian (Stanciu)    2590311040059, domiciliat„ Ón Bac„u, str. Valea
T. Elena a solicitat autorizarea constituirii ∫i                                      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                              Alb„ nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 8, judeþul Bac„u, cod       – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale CYCLADES       po∫tal 5500, telefon 131655, av‚nd puteri depline.
IMPEX — S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.                                     – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
                               Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele                                    – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Ónscrisuri:                                                        Participarea asociatei la capitalul social:
                              prevederilor Legii nr. 31/1990.
  1. actul constitutiv nr. 1249 din data de                                        – Paiu (Postolache) P. Otilia, aport la capital
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
20.11.2000;                                                       2.000.000 lei, echivalentul a 20 p„rþi sociale, av‚nd
                              Rom‚niei ∫i comunicarea la organele financiare
  2. contractul de comodat din data de 20.11.2000;    prin grija Oficiului registrului comerþului. Atrage     cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
  3. contractul de v‚nzare cump„rare nr. 2811 din     atenþia petiþionarului asupra obþinerii avizelor        Administratorul societ„þii este Paiu (Postolache)
data de 12.02.1992;                    necesare pentru desf„∫urarea obiectului de          P. Otilia, cet„þean rom‚n, av‚nd puteri depline.
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     activitate propus.                       Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
social nr. 1803555 din data de 20.11.2000;          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  5. declaraþia pe proprie r„spundere nr. 7565 din    pronunþare.                         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
data de 24.11.2000;                      Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 28 noiembrie 2000.         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  6. certificatele de cazier judiciar nr. 480241 ∫i nr.   R„mas„ irevocabil„ la data de 28 noiembrie        data pronunþ„rii.
480242 din data de 15.11.2000;               2000, prin renunþare la recurs.                 Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 10 noiembrie 2000.
  7. dovada privind achitarea taxei de registru nr.      (24/212.042)                         (25/212.043)
123128 din data de 20.11.2000;                             *                              *
 14                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 20/4.I.2001
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
    ALPO TRIC — S.R.L., Piatra-Neamþ              DUMAS INTERNATIONAL — S.R.L.                INTER EXPORT — S.R.L., Roman
                                     Piatra-Neamþ                        judeþul Neamþ

  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 27/431/28.11.2000
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 27/436/28.11.2000         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 27/428/28.11.2000
         COD SIRUES 273453272
                                      COD SIRUES 273454070                    COD SIRUES 273453870
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  JUDEÞEAN NEAMÞ LA OFICIUL REGISTRULUI            JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL             JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
        COMERÞULUI                  JUDEÞEAN NEAMÞ LA OFICIUL REGISTRULUI           JUDEÞEAN NEAMÞ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                      COMERÞULUI                         COMERÞULUI
      DOSAR NR. 389/9.11.2000
                                    DOSAR NR. 405/24.11.2000                  DOSAR NR. 384/9.11.2000
        ŒNCHEIEREA NR. 389
                                     ŒNCHEIEREA NR. 405                    ŒNCHEIEREA NR. 384
    ™edinþa din data de 10.11.2000
                                 ™edinþa din data de 24.11.2000               ™edinþa din data de 10.11.2000
 Judec„tor delegat    – Dumitru Filioreanu
 Referent O.R.C.J.    – Laura Beatrice Tiron       Judec„tor delegat    – Dumitru Filioreanu       Judec„tor delegat    – Dumitru Filioreanu
                                                            Referent O.R.C.J.    – Laura Beatrice Tiron
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Popa D.      Referent O.R.C.J.    – Laura Beatrice Tiron
Lucian, privind autorizarea constituirii ∫i                                       Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
                               Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Stahie
Ónmatricul„rii Societ„þii Comerciale ALPO                                       Franchini Giampietro, privind autorizarea
                              (Negrei) I. Iuliana, privind autorizarea constituirii ∫i
TRIC — S.R.L.                                                     constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„þii Comerciale
                              Ónmatricul„rii Societ„þii Comerciale DUMAS
                                                           INTER EXPORT — S.R.L.
       JUDEC√TORUL DELEGAT              INTERNATIONAL — S.R.L.
                                                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
  Asupra cererii de faþ„:                       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                             Asupra cererii de faþ„:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Asupra cererii de faþ„:                  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 9.11.2000 cu nr. 5314, petentul Popa D. Lucian a      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    de 8.11.2000 cu nr. 5292, petentul Franchini
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea    de 24.11.2000 cu nr. 5655, petenta Stahie (Negrei) I.   Giampietro a solicitat autorizarea constituirii ∫i
Societ„þii Comerciale ALPO TRIC — S.R.L. Ón        Iuliana a solicitat autorizarea constituirii ∫i      Ónmatricularea Societ„þii Comerciale INTER
registrul comerþului.                   Ónmatricularea Societ„þii Comerciale DUMAS         EXPORT — S.R.L., Ón registrul comerþului.
  Œn susþinerea cererii au fost depuse actele cerute   INTERNATIONAL — S.R.L. Ón registrul comerþului.        Œn susþinerea cererii au fost depuse actele cerute
de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar     Œn susþinerea cererii au fost depuse actele cerute   de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar
actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului   de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar    actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului
public – Balan Dorina cu nr. 5267/9.11.2000.        actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului   public – Luminiþa T„nase cu nr. 4828/7.11.2000.
  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul     public – Oana Balan cu nr. 3454/21.11.2000.          Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele       Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii     conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor   din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii     nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii    nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Comerciale ALPO TRIC — S.R.L. ∫i dispun‚nd                                      Comerciale INTER EXPORT — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                              prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Ónmatricularea acesteia.                                               Ónmatricularea acesteia.
                              Comerciale DUMAS INTERNATIONAL — S.R.L. ∫i
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                                            Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Admite cererea formulat„ de Popa D. Lucian ∫i,      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:       Admite cererea formulat„ de Franchini
Ón consecinþ„:                                                    Giampietro ∫i, Ón consecinþ„:
                               Admite cererea formulat„ de Stahie (Negrei) I.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune                                  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                              Iuliana ∫i, Ón consecinþ„:
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a                                  Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
                               Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
Societ„þii Comerciale ALPO TRIC — S.R.L., cu                                     Societ„þii Comerciale INTER EXPORT — S.R.L., cu
                              Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
urm„toarele date:                                                   urm„toarele date:
                              Societ„þii Comerciale DUMAS INTERNATIONAL — S.R.L.,
  Asociat este Popa D. Lucian, n„scut la data de                                    Asociat este Franchini Giampietro, n„scut la data
                              cu urm„toarele date:
5.05.1970 Ón localitatea Podu Turcului, judeþul                                    de 13.01.1947 Ón localitatea Brescia, Italia,
                               Asociat este Stahie (Negrei) I. Iuliana, n„scut„ la
Bac„u, domiciliat Ón Piatra-Neamþ, str. Nicolae Iorga                                 domiciliat Ón Italia, localitatea Brescia, Via Armando
                              data de 15.04.1969 Ón localitatea Dragomire∫ti,
nr. 57, bl. E3, ap. 18, judeþul Neamþ, identificat cu                                 Diaz nr. 7, identificat cu pa∫aportul nr. 291070 U,
                              judeþul Neamþ, domiciliat„ Ón Piatra-Neamþ, Str.      eliberat de Questura Di Brescia la data de
B.I. seria G.K. nr. 698373, eliberat de Poliþia Piatra
                              Mihai Viteazu nr. 9, bl. B25, ap. 29, judeþul Neamþ,    27.01.2000.
Neamþ, la data de 29.07.1994, av‚nd codul numeric
                              identificat„ cu B.I. seria N.T. nr. 027218, eliberat de    Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu
personal 1700505046658.
                              Poliþia Piatra Neamþ la data de 30.05.2000, av‚nd     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu
                              codul numeric personal 2690415270624.           denumirea INTER EXPORT, cu sediul social Ón
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                               Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu      Roman, str. Victor Hugo, bl. 2, ap. 37, valabil pe o
denumirea ALPO TRIC, cu sediul social Ón Piatra
Neamþ, bd. Dacia nr. 17, bl. B5,. sc. A, ap. 28, valabil  r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     durat„ nelimitat„.
pe o durat„ nelimitat„.                  denumirea DUMAS INTERNATIONAL, cu sediul           Obiectul de activitate:
  Obiectul de activitate:                 social Ón Piatra Neamþ, Str. Mihai Vitezu nr. 9,       • domeniul principal:
  • domeniul principal:                  bl. B25, et. 7, ap. 29, valabil pe o durat„ nelimitat„.    515 – comerþ cu ridicata cu produse metalurgice
  182 – fabricarea de articole de Ómbr„c„minte ∫i      Obiectul de activitate:                 feroase ∫i neferoase, inclusiv import-export;
lenjerie din materiale textile;                • domeniul principal:                   • activitate principal„: 5152 – comerþ cu ridicata
  • activitate principal„: 1824 – fabricarea de       602 – alte transporturi terestre;            cu produse metalurgice feroase ∫i neferoase,
articole de Ómbr„c„minte ∫i accesorii din materiale      • activitate principal„: 6024 – transporturi      inclusiv import-export;
                              rutiere de m„rfuri, intern ∫i internaþional, cu        • activit„þi secundare: 2940; 3162; 5119; 5161;
textile, tricot etc.;
                              mijloace proprii sau Ónchiriate;              5165; 7450.
  • activit„þi secundare: 1740; 1754; 1772; 1821;
                               • activit„þi secundare: 0221; 2010; 5111; 5113;      Capitalul social:
1822; 1823; 5116; 5119; 5157; 5163; 5165; 5212;
                              5117; 5119; 5153; 5263.                    – tip participare: privat autohton 100 %;
5241; 5242; 5248.
                               Capitalul social:                     – capitalul social subscris: 9.900.000 lei, din care
  Capitalul social:
                               – tip participare: privat autohton 100 %;        400 $; participare str„in„ la capitalul social:
  – tip participare: privat autohton 100 %;
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       9.900.000 lei, din care 400 $;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                               – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         – capitalul social v„rsat 9.900.000 lei;
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                               – num„rul total de p„rþi sociale: 20;           – num„rul total de p„rþi sociale: 99;
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;                                         – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.        – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
                                                             Participarea asociatului la capitalul social:
  Participarea asociatului la capitalul social:       Participarea asociatei la capitalul social: Stahie
                                                             1. Franchini Giampietro, aport la capitalul social
  1. Popa D. Lucian, aport la capital 2.000.000 lei,   (Negrei) I. Iuliana, aport la capital 2.000.000 lei,
                                                           este de 9.900.000 lei, reprezent‚nd 400 $,
echivalentul a 20 p„rþi sociale, av‚nd cota de       echivalentul a 20 p„rþi sociale, av‚nd cota de
                                                           echivalentul a 99 p„rþi sociale, av‚nd cota de
participare la beneficii/pierderi de 100 %.        participare la beneficii/pierderi de 100 %.
                                                           participare la beneficii/pierderi de 100 %.
  Administrator: Popa D. Lucian, cet„þean rom‚n,       Administrator: Stahie (Negrei) I. Iuliana, cet„þean    Administrator: Franchini Giampietro, cet„þean
av‚nd puteri depline.                   rom‚n, av‚nd puteri depline.                italian, av‚nd puteri depline.
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.    Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronunþare.                        pronunþare.                        pronunþare.
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 10 noiembrie 2000.        Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 noiembrie 2000.        Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 10 noiembrie 2000.
  R„mas„ irevocabil„ prin renunþarea la calea de       R„mas„ irevocabil„ prin renunþarea la calea de       R„mas„ irevocabil„ prin renunþarea la calea de
atac a recursului azi, 28 noiembrie 2000.         atac a recursului azi, 28 noiembrie 2000.         atac a recursului azi, 28 noiembrie 2000.
   (26/212.044)                       (27/212.045)                        (28/212.046)
              *                             *                             *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 20/4.I.2001                 15
      Societatea Comercial„               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       2. Kurtyan I. Alberto Ovidiu, aport la capital
     UNIX AUTO — S.R.L., S„vine∫ti,          pronunþare.                        100.000 lei, reprezent‚nd 1 parte social„, av‚nd cota
        judeþul Neamþ                 Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 noiembrie 2000.      de participare la beneficii/pierderi de 5 %.
                               R„mas„ irevocabil„ prin renunþarea la calea de       Administrator: Dibs G. Antoun, cet„þean sirian,
                              atac a recursului azi, 28 noiembrie 2000.         av‚nd puteri depline.
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 27/434/28.11.2000                                      Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
                                (29/212.047)
         COD SIRUES 273453478
                                           *                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                           prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL                 Societatea Comercial„               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  JUDEÞEAN NEAMÞ LA OFICIUL REGISTRULUI              UNISAVE — S.R.L., Piatra Neamþ           pronunþare.
                                      judeþul Neamþ                 Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 noiembrie 2000.
        COMERÞULUI
                                                             R„mas„ irevocabil„ prin renunþarea la calea de
                                                           atac a recursului azi, 28 noiembrie 2000.
      DOSAR NR. 407/24.11.2000              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 27/433/28.11.2000         (30/212.048)
        ŒNCHEIEREA NR. 407                      COD SIRUES 273453375
                                                                        *
    ™edinþa din data de 24.11.2000                                              Societatea Comercial„
                                JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
 Judec„tor delegat    – Dumitru Filioreanu                                        ROHALAS — S.R.L., Piatra Neamþ
                               JUDEÞEAN NEAMÞ LA OFICIUL REGISTRULUI
 Referent O.R.C.J.    – Laura Beatrice Tiron                                          judeþul Neamþ
                                      COMERÞULUI
  Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Kurtyan
Alberto Ovidiu, Ón calitate de procurator, numit            DOSAR NR. 406/24.11.2000              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 27/432/28.11.2000
prin Procura nr. 3424/22.11.2000 autentificat„ de
                                     ŒNCHEIEREA NR. 406                     COD SIRUES 273453571
Biroul notarului public – Botu Rodica, privind
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„þii       ™edinþa din data de 24.11.2000
                                                              JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
Comerciale UNIX AUTO — S.R.L.
                               Judec„tor delegat    – Dumitru Filioreanu        JUDEÞEAN NEAMÞ LA OFICIUL REGISTRULUI
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Referent O.R.C.J.    – Laura Beatrice Tiron             COMERÞULUI
  Asupra cererii de faþ„:                   Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Kurtyan
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    I. Alberto Ovidiu, privind autorizarea constituirii ∫i        DOSAR NR. 408/24.11.2000
de 24.11.2000 cu nr. 5659, petentul Kurtyan Alberto    Ónmatricul„rii Societ„þii Comerciale UNISAVE — S.R.L.          ŒNCHEIEREA NR. 408
Ovidiu, Ón calitate de procurator, a solicitat
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                 ™edinþa din data de 24.11.2000
autorizarea constitutirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Comerciale UNIX AUTO — S.R.L. Ón registrul          Asupra cererii de faþ„:                  Judec„tor delegat    – Dumitru Filioreanu
comerþului.                          Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     Referent O.R.C.J.    – Laura Beatrice Tiron
  Œn susþinerea cererii au fost depuse actele cerute   de 24.11.2000 cu nr. 5656, petentul Kurtyan I.
de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar    Alberto Ovidiu a solicitat autorizarea constituirii ∫i    Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Kurtyan
actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului   Ónmatricularea Societ„þii Comerciale UNISAVE — S.R.L. Œn  Alberto Ovidiu, Ón calitate de procurator, numit
public – Botu Rodica cu nr. 3446/23.11.2000.        susþinerea cererii au fost depuse actele cerute de     prin procura nr. 3437/23.11.2000 autentificat„ de
  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul     Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar     Biroul notarului public – Botu Rodica, privind
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele     actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului   autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„þii
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón   public – Bloju Veronica cu nr. 3655/23.11.2000.      Comerciale ROHALAS — S.R.L.
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor     Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul            JUDEC√TORUL DELEGAT
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
                              legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón     Asupra cererii de faþ„:
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                              conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor     Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
                                                           de 24.11.2000 cu nr. 5658, petentul Kurtyan Alberto
Comerciale UNIX AUTO — S.R.L. ∫i dispun‚nd         din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
                                                           Ovidiu, Ón calitate de procurator, a solicitat
Ónmatricularea acesteia.                  nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                                                           autorizarea constitutirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
                              prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                   Comerciale ROHALAS — S.R.L. Ón registrul
                              Comerciale UNISAVE — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                                                           comerþului.
  Admite cererea formulat„ de Kurtyan Alberto      Ónmatricularea acesteia.
                                                             Œn susþinerea cererii au fost depuse actele cerute
Ovidiu, Ón calitate de procurator, ∫i, Ón consecinþ„:                                 de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune                                actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a      Admite cererea formulat„ de Kurtyan I. Alberto
                                                           public – Botu Rodica cu nr. 3445/23.11.2000.
Societ„þii Comerciale UNIX AUTO — S.R.L., cu        Ovidiu ∫i, Ón consecinþ„:
                                                             Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
urm„toarele date:                       Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                                                           delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
  Asociaþi: 1. Olariu L.E. Iulian, n„scut la data de   Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
                                                           legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
13.05.1967 Ón localitatea Piatra Neamþ, judeþul      Societ„þii Comerciale UNISAVE — S.R.L., cu         conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
Neamþ, domiciliat Ón Piatra Neamþ, bd. Decebal       urm„toarele date:                     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
nr. 14, ap. 120, identificat cu B.I. seria G.B. nr.      Asociaþi: 1. Dibs G. Antoun, n„scut la data de     nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
139849, eliberat de Poliþia Piatra Neamþ la data de    19.02.1947 Ón localitatea Damasc, Siria, domiciliat    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
31.07.1992, cod numeric personal 1670513270587;      Ón Siria, localitatea Damasc, Tijara, PB 66,        Comerciale ROHALAS — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  2. Horciu V. Daniel, n„scut la data de 27.06.1968,   identificat cu pa∫aportul nr. 2 604 062, eliberat de    Ónmatricularea acesteia.
Ón localitatea S„vine∫ti, judeþul Neamþ, domiciliat Ón   autorit„þile din Siria la data de 8.07.1996;
S„vine∫ti, identificat cu B.I. seria B.K. nr. 190561,     2. Kurtyan I. Alberto Ovidiu, n„scut la data de      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
eliberat de Miliþia Piatra Neamþ la data de        8.01.1972, Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Piatra Neamþ,     Admite cererea formulat„ de Kurtyan Alberto
10.05.1982, cod numeric personal 1680627270585.      Aleea Ulmilor nr. 24, bl. 24, sc. B, ap. 6, telefon    Ovidiu, Ón calitate de procurator, ∫i, Ón consecinþ„:
  Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu     224675, identificat cu B.I. seria NT, nr. 008020,       Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     eliberat de Poliþia Piatra Neamþ la data de        Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
denumirea UNIX AUTO, cu sediul social Ón          7.01.2000, cod numeric personal 1720108431510.       Societ„þii Comerciale ROHALAS — S.R.L., cu
S„vine∫ti, Str. Bistriþei nr. 295, valabil pe o durat„    Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu      urm„toarele date:
nelimitat„.                        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       Asociaþi: 1. Salahor I. Cristian, n„scut la data de
  Obiectul de activitate:                denumirea UNISAVE, cu sediul social Ón Piatra       15.01.1961 Ón Piatra Neamþ, judeþul Neamþ,
  • domeniul principal:                 Neamþ, str. Mihai Eminescu nr. 2, bl. D 1, parter,     domiciliat Ón Piatra Neamþ, bd. Dacia, nr. 8, ap. 31,
  503 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru       ap. 1, valabil pe o durat„ nelimitat„.           identificat cu B.I. seria G.T. nr. 799456, eliberat de
autovehicule;                         Obiectul de activitate:                 Poliþia Piatra Neamþ la data de 18.03.1996, cod
  • activitate principal„: 5030 – comerþ cu piese ∫i    • domeniul principal:                  numeric personal 1610115270626.
accesorii pentru autovehicule;                553 – restaurante;                     Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu
  • activit„þi secundare: 5151; 5152; 5153; 5154;      • activitate principal„: 5530 – restaurante;      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
5155; 5156; 5157.                       • activit„þi secundare: 4521; 4522; 4523; 4524;     denumirea ROHALAS, cu sediul social Ón Piatra
  Capitalul social:                   4525; 4526; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115; 5116;      Neamþ, bd. Dacia nr. 8, bl. 8, sc. B, et. 2, ap. 31,
  – tip participare: privat autohton 100 %;       5117; 5118; 5119; 5131; 5132; 5133; 5134; 5135;      valabil pe o durat„ nelimitat„.
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      5136; 5137; 5138; 5139; 5141; 5142; 5143; 5144;        Obiectul de activitate:
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       5145; 5146; 5147; 5151; 5152; 5153; 5154; 5155;        • domeniul principal:
  – num„rul total de p„rþi sociale: 20;         5156; 5157; 6340.                       602 – alte transporturi terestre;
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.        Capitalul social:                     • activitate principal„: 6024 – transporturi
  Participarea asociaþilor la capitalul social:       – tip participare: privat (autohton + str„in);     rutiere de m„rfuri;
  1. Olariu L. E. Iulian, aport la capital 1.000.000    – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    • activit„þi secundare: 5010; 5021; 5030; 5111;
lei, echivalentul a 10 p„rþi sociale, av‚nd cota de    100.000 lei ∫i 76 $; participare str„in„ la capital    5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119;
participare la beneficii/pierderi de 50 %;         social: 1.900.000 lei, din care 76 $;           5131; 5132; 5133; 5134; 5135 5136 5137; 5138; 5139;
  2. Horciu V. Daniel, aport la capital 1.000.000 lei,   – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5146; 5147; 5151;
echivalentul a 10 p„rþi sociale, av‚nd cota de        – num„rul total de p„rþi sociale: 20;          5152; 5153; 5154; 5155; 5156; 5157; 5211; 5212;
participare la beneficii/pierderi de 50 %.          – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.       5541; 5542; 6021; 6022; 6023; 6024; 6330.
  Administrator: Olariu L. E. Iulian, cet„þean       Participarea asociatului la capitalul social:       Capitalul social:
rom‚n, av‚nd puteri depline.                 1. Dibs G. Antoun, aport la capital 1.900.000 lei,     – tip participare: privat autohton 100 %;
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.  echivalentul a 76 $, reprezent‚nd 19 p„rþi sociale,      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi        – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        de 95 %;                           – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
 16                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 20/4.I.2001
  – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.      266700, eliberat de Poliþia Roman la data de       conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor
  Participarea asociatului la capitalul social:     28.11.1983, cod numeric personal 2421025272621.     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
  1. Salahor I. Cristian, aport la capital 2.000.000    Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu     nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
lei, echivalentul a 20 p„rþi sociale, av‚nd cota de    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
participare la beneficii/pierderi de 100 %.        denumirea STAR GOLD, cu sediul social Ón Roman,     Comerciale FRIENDSHIP & AUDIT — S.R.L. ∫i
  Administrator: Salahor I. Cristian, cet„þean     Str. Nicolae Titulescu, bl. 7, parter, judeþul Neamþ,  dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
rom‚n, av‚nd puteri depline.               valabil pe o durat„ nelimitat„.
  Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.   Obiectul de activitate:                 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         • domeniul principal:                  Admite cererea formulat„ de Ciolan (Stavar) N.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         652 – alte intermedieri financiare;          Carmen Manuela ∫i, Ón consecinþ„:
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      • activitate principal„: 6522 – alte activit„þi de    Autorizeaz„     constituirea   ∫i   dispune
pronunþare.                        creditare pe baz„ de contract (case de amanet);     Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
  Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 noiembrie 2000.       • activit„þi secundare: 3622; 5241; 5242; 5243;    Societ„þii Comerciale FRIENDSHIP & AUDIT — S.R.L., cu
  R„mas„ irevocabil„ prin renunþarea la calea de    5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5273.
                                                          urm„toarele date:
atac a recursului azi, 28 noiembrie 2000.          Capitalul social:
                                                           Asociaþi: 1. Ciolan (Stavar) N. Carmen Manuela,
   (31/212.049)                      – tip participare: privat autohton 100 %;
                                                          n„scut„ la data de 31.05.1962 Ón Br„ila, domiciliat„
             *                 – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                                          Ón Piatra Neamþ, bd. Traian nr. 21, sc. A, ap. 8,
                               – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
      Societatea Comercial„                                         identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 171952, eliberat de
                               – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
     STAR GOLD — S.R.L., Roman,                                        Poliþia Piatra Neamþ la data de 9.10.1997, cod
                               – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
        judeþul Neamþ                Participarea asociaþilor la capitalul social:     numeric personal 2620531170335;
                               1. Hanciaruc T. Gabriela, aport la capital        2. Pojoga (Leonte) T. Valerica, n„scut„ la data de
                             1.000.000 lei, echivalentul a 10 p„rþi sociale, av‚nd  18.07.1961, Ón Pancesti, judeþul Bac„u, domiciliat„
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 27/438/30.11.2000
                             cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;    Ón Piatra Neamþ, str. Dimitrie Leonida nr. 107,
                               2. Pica (Eva) M. Victoria, aport la capital      bl. D2, sc. A, ap. 6, identificat„ cu B.I. seria G.N. nr.
         COD SIRUES 273453179
                             1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, av‚nd   484105, eliberat de Poliþia Piatra Neamþ la data de
                             cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %.    4.11.1994, cod numeric personal 2610718173161;
   JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                               Administratori: 1. Hanciaruc T. Gabriela,        3. Alexandru (Pruna) Gh. Elena, n„scut„ la data
  JUDEÞEAN NEAMÞ LA OFICIUL REGISTRULUI
        COMERÞULUI                cet„þean rom‚n, av‚nd puteri egale; 2. Pica (Eva) M.   de 17.06.1961, Ón localitatea Izvorul Alb, judeþul
                             Victoria, cet„þean rom‚n, av‚nd puteri egale.      Neamþ, domiciliat„ Ón Piatra Neamþ, str. Pictor
      DOSAR NR. 404/24.11.2000             Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.  Grigorescu nr. 3, bl. E 6, sc. D, ap. 74, identificat„
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       cu B.I. seria D.B. nr. 220365, eliberat de Miliþia
       ŒNCHEIEREA NR. 404             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       Piatra Neamþ la data de 22.07.1986, cod numeric
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     personal 2610617270584.
    ™edinþa din data de 24.11.2000
                             pronunþare.                         Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu
 Judec„tor delegat    – Dumitru Filioreanu        Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 24 noiembrie 2000.     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
 Referent O.R.C.J.    – Laura Beatrice Tiron       R„mas„ irevocabil„ prin renunþarea la calea de    denumirea FRIENDSHIP & AUDIT, cu sediul social
 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de        atac a recursului azi, 30 noiembrie 2000.        Ón Piatra Neamþ, str. Pictor Grigorescu nr. 3, bl. E6,
Hanciaruc T. Gabriela, privind autorizarea           (32/212.050)                    sc. D, et. 3, ap. 74, valabil pe o durat„ nelimitat„.
constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„þii Comerciale                *                 Obiectul de activitate:
STAR GOLD — S.R.L.                                                  • domeniul principal:
                                   Societatea Comercial„              741 – activit„þi juridice, contabilitate ∫i revizie
       JUDEC√TORUL DELEGAT                 FRIENDSHIP & AUDIT — S.R.L.           contabil„, consultaþii referitoare la impunere;
  Asupra cererii de faþ„:                     Piatra Neamþ, judeþul Neamþ           activit„þi de studii de piaþ„ ∫i de sondaj; consultaþii
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                pentru afaceri ∫i management;
de 24.11.2000 cu nr. 5653, petenta Hanciaruc T.        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 27/429/28.11.2000       • activitate principal„: 7412 – audit financiar,
Gabriela a solicitat autorizarea constitutirii ∫i                                 servicii de contabilitate, revizie contabil„,
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale STAR GOLD — S.R.L.          COD SIRUES 273453777           consultaþii ∫i reprezentare Ón domeniul fiscal,
Ón registrul comerþului.                                              consultanþ„ economico-financiar„;
  Œn susþinerea cererii au fost depuse actele cerute     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL           • activit„þi secundare: 7414; 7483; 7484.
de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar     JUDEÞEAN NEAMÞ LA OFICIUL REGISTRULUI          Capitalul social:
actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului          COMERÞULUI                 – tip participare: privat autohton 100 %;
public – T„nase Luminiþa cu nr. 4956/22.11.2000.                                   – capitalul social subscris: 2.100.000 lei;
  Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul           DOSAR NR. 386/9.11.2000             – capitalul social v„rsat: 2.100.000 lei;
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele                                   – num„rul total de p„rþi sociale: 21;
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón          ŒNCHEIEREA NR. 386
                                                           – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarelor      ™edinþa din data de 10.11.2000            Participarea asociaþilor la capitalul social:
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii                                  1. Ciolan (Stavar) N. Carmen Manuela, aport la
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         Judec„tor delegat    – Dumitru Filioreanu
                              Referent O.R.C.J.    – Laura Beatrice Tiron     capital 700.000 lei, echivalentul a 7 p„rþi sociale,
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
                                                          av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
Comerciale STAR GOLD — S.R.L. ∫i dispun‚nd          Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Ciolan   de 33,34;
Ónmatricularea acesteia.                 (Stavar) N. Carmen Manuela, privind autorizarea       2. Pojoga (Leonte) T. Valerica, aport la capital
                             constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„þii Comerciale
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                 social de 700.000 lei, echivalentul a 7 p„rþi sociale,
                             FRIENDSHIP & AUDIT — S.R.L.
                                                          av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
  Admite cererea formulat„ de Hanciaruc T.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT             de 33,33 %;
Gabriela ∫i, Ón consecinþ„:
                                                           3. Alexandru (Pruna) Gh. Elena, aport la capital
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune     Asupra cererii de faþ„:
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   de 700.000 lei, echivalentul a 7 p„rþi sociale, av‚nd
Societ„þii Comerciale STAR GOLD — S.R.L., cu       de 6.11.2000 cu nr. 5254, petenta Ciolan (Stavar) N.   cota de participare la beneficii/pierderi de 33,33 %.
urm„toarele date:                     Carmen Manuela a solicitat autorizarea constitutirii    Administrator: Ciolan (Stavar) N. Carmen
  Asociaþi: 1. Hanciaruc T. Gabriela, n„scut„ la data  ∫i  Ónmatricularea    Societ„þii   Comerciale   Manulea, cet„þean rom‚n, av‚nd puteri depline.
de 27.06.1954, Ón Roman, judeþul Neamþ,          FRIENDSHIP & AUDIT — S.R.L. Ón registrul          Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
domiciliat„ Ón Roman, str. Nicolae Titulescu bl. 7,    comerþului.                         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
ap. 6, identificat„ cu B.I. seria N.T. nr. 046342,      Œn susþinerea cererii au fost depuse actele cerute  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
eliberat de Poliþia Roman la data de 8.11.2000, cod    de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, iar    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
numeric personal 2540627272661;              actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului  pronunþare.
  2. Pica (Eva) M. Victoria, n„scut„ la data de     public – Bloju Veronica cu nr. 3476/6.11.2000.       Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 10 noiembrie 2000.
25.10.1942, Ón Bucure∫ti, sectorul 8, domiciliat„ Ón     Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul      R„mas„ irevocabil„ prin renunþarea la calea de
Roman, str. Ecaterina Teodoroiu bl. 2A, ap. 80,      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele    atac a recursului azi, 28 noiembrie 2000.
judeþul Neamþ, identificat„ cu B.I. seria B.X. nr.    legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón    (33/212.051)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Serviciul relaþii cu publicul ∫i agenþii economici, Bucure∫ti,
                ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 20/4.I.2001 conþine 16 pagini.                      Preþul 6.976 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top