2003_0828 by tradetrek

VIEWS: 56 PAGES: 16

									                                        PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 828                                                              Miercuri, 2 aprilie 2003
                           PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„                domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Lavandei nr. 6, bl. P 29,        Societatea Comercial„
    FLIVIOS EXIM — S.R.L., Bucure∫ti             sc. 4, et. 2, ap. 52, sectorul 6, posesor al C.I. seria RX   ELINF INFORMATICA — S.R.L., Bucure∫ti
                                 nr. 098925/9.02.1999, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie;
          ACT ADIfiIONAL                  Ghi˛escu C„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data                ACT ADIfiIONAL
                                 de 9.02.1962 Ón Baia Mare, jude˛ul Maramure∫,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                        la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                                 c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cpt. Av.
 FLIVIOS EXIM — S.R.L., cu sediul Bucure∫ti,                                            ELINF INFORMATICA — S.R.L., cu sediul
                                 ™erb„nescu Alexandru nr. 48, bl. 19G, ap. 18,
  Calea V„c„re∫ti nr. 328, bl. 9C, sc. A, et. 3,                                         Ón Bucure∫ti, ∫os. Berceni nr. 5, bl. 1, sc. 2,
      ap. 16, sectorul 4, Ónmatriculat„           sectorul    1,   posesorul   B.I.  seria   GV    ap. 62, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul
    cu nr. J 40/3481/2002, cod unic de            nr. 047858/4.04.1996 de Sec˛ia 2 Poli˛ie,           registrului comer˛ului cu nr. J 40/6523/1991
         Ónregistrtare 14608173;              Societatea Comercial„ MAGIC SYSTEMS — S.A.,
                                                                  Subsemna˛ii: Pop Petru, domiciliat Ón Bucurer∫ti,
        capital social 2.000.000 lei            persoan„ juridic„ de na˛ionalitate rom‚n„, cu
                                                                ∫os. Berceni nr. 5, bl. 1, sc. 2, et. 1, ap. 62, sectorul 4,
  Asocia˛ii:                          sediul Ón Bucure∫ti, str. Av. Radu Beller nr. 25, ap. 1,   identificat cu C.I. seria RT nr. 201002/13.11.2001
  1. Singuran Lina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       eliberat de Sec˛ia 15 Poli˛ie, ∫i
Bucure∫ti, Calea V„c„re∫ti nr. 328, bl. 9C, sc. A, et. 3, ap.   comer˛ului cu nr. J 40/27516/1994, cod unic de          Pop Elena, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Berceni
16, sectorul 4, identificat„ cu B.I. seria G.K. nr. 222834,    Ónregistrare R 6646001, prin reprezentantul s„u       nr. 5, bl. 1, sc. 2, ap. 62, sectorul 4, identificat„ cu
eliberat de Sec˛ia 14, Poli˛ie, la data de 27.05.1993;      legal, Munteanu Teodor, domiciliat Ón Bucure∫ti,       B.I. seria GV nr. 875227/11.12.1996, eliberat de
  2. Singuran Gabriela-Florentina, cet„˛ean rom‚n,       str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 82, sectorul     Sec˛ia 15 Poli˛ie, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea V„c„re∫ti nr. 328, bl. 9     2, posesor al C.I. seria DP nr. 074099/29.01.2002      Comerciale ELINF INFORMATICA — S.R.L. am
C, sc. A, et. 3, ap. 16, sectorul 4, identificat„ cu C.I. seria  eliberat„ de I.G.P. – DEP;                  hot„r‚t urm„toarele:
RD nr. 202213, eliberat„ de S.E.P. la data de 22.10.2001,      Cristescu Doru ™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       Art. 1. Se declar„ domeniul principal de
  ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale nr. 1 din       data de 19.12.1947 Ón Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-      activitate al societ„˛ii: cod CAEN 726 – alte activit„˛i
data de 11.02.2003, se aduc urm„toarele modific„ri        N„s„ud, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.       legate de informatic„ ∫i a activit„˛ii principale, cod
la actul constitutiv al societ„˛ii:                B„neasa nr. 14–16, bl. 6/1, sc. A, et. 2, ap. 20, sectorul  CAEN 7260 – alte activit„˛i legate de informatic„.
  1. Se completeaz„ obiectul de activitate al          1, posesorul C.I. seria RR nr. 173710/4.09.2001         Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i: cod CAEN 7420        eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie;                urm„toarele: cod CAEN 5119 – intermedieri Ón
– activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de                                     comer˛ul cu produse diverse ∫i cod CAEN 5261 –
                                   Taciuc Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;                                             comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„
                                 19.07.1969 Ón Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛,
  3120 – produc˛ia de aparate pentru distribu˛ia ∫i                                       Art. 3. Se radiaz„ obiectul de activitate al
                                 c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Liviu
comanda electricit„˛ii;                                                    societ„˛ii av‚nd cod CAEN 7031 – agen˛ii
  3162 – produc˛ia altor componente electrice n.c.a.;      Rebreanu nr. 12 A, bl. K 1, sc. A, et. 5, ap. 9, sectorul
                                                                imobiliare“.
  3330 – produc˛ia de echipamente de m„sur„,          3, posesor al C.I. seria RR nr. 197592/20.03.2002        Celelalte prevederi din statutul ∫i contractul
reglare ∫i control pentru procesele industriale;         eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie,               societ„˛i r„m‚n neschimbate.
  4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice; 4534 – alte       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale C.A.M.
                                                                  (3/601.826)
lucr„ri de instala˛ii.                      TECHNOLOGY        –   COMPUTER      AIDED
  2. Se declar„ domeniul principal de activitate:        MANUFACTURING TECHNOLOGY — S.R.L., cu                           *
cod CAEN 742 – activit„˛i de arhitectur„, inginerie        sediul Ón Bucure∫ti, str. Cpt. Av. ™erb„nescu
∫i servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea       Alexandru, nr. 48, bl. 19G, ap. 18, sectorul 1,             Societatea Comercial„
∫i obiectul principal de activitate al societ„˛ii: cod      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al         VIOMAR PROD IMPEX 94 — S.R.L.
CAEN 7420 – activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i        Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/3137/1997, cod               Bucure∫ti
servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea.        fiscal R 9394138, Ón baza hot„r‚rii adun„rii
  Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚n        generale a asocia˛ilor nr. 1 din 17.01.2003 a                  ACT ADIfiIONAL
neschimbate.                           intervenit prezentul act adi˛ional prin care se        la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
   (1/601.824)                         modific„ dispozi˛iile actului constitutiv al Societ„˛ii    VIOMAR PROD IMPEX 94 — S.R.L., cu sediul
               *                  Comerciale C.A.M. TECHNOLOGY – COMPUTER             Ón Bucure∫ti, Str. Grigore C. Moisil nr. 5,
                                 AIDED MANUFACTURING TECHNOLOGY — S.R.L.,             bl. 7 bis, sc. B, et. 2, ap. 77, sectorul 2,
      Societatea Comercial„                 astfel:                               Ónmatriculat„ cu nr. J 40/3407/1994,
 C.A.M. TECHNOLOGY – COMPUTER AIDED                 Societatea Comercial„ C.A.M. TECHNOLOGY –                 cod fiscal R 5325224
 MANUFACTURING TECHNOLOGY — S.R.L.                COMPUTER       AIDED     MANUFACTURING        I. Vulpe Emilia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
         Bucure∫ti                    TECHNOLOGY — S.R.L. are ca obiect principal de        Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 388, bl. B 2b, sc. B,
                                 activitate, Ón conformitate cu clasific„rea         et. 8, ap. 70, sectorul 3, cod numeric personal
          ACT ADIfiIONAL                 activit„˛ilor din Economia Na˛ional„ (edi˛ie         2680729421513, identificat cu B.I. seria GK
                                 revizuit„ CAEN Rev. 1): clasa 2852 – opera˛iuni de      nr. 204638 eliberat de Sec˛ia 7 Poli˛ie, la data de
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          mecanic„ general„“.                     29.07.1993;
 C.A.M. TECHNOLOGY – COMPUTER AIDED                 Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al       II. Marinescu Mihai-Paul, cet„˛ean rom‚n,
  MANUFACTURING TECHNOLOGY — S.R.L.,               Societ„˛ii Comerciale C.A.M. TECHNOLOGY –          domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Arh. Petre Antonescu
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului            COMPUTER       AIDED     MANUFACTURING      nr. 11, bl. 11, ap. 69, sectorul 2, cod numeric
 Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J 40/3137/1997,           TECHNOLOGY — S.R.L., Ón m„sura Ón care nu au         personal 1560902400376, identificat cu C.I. seria
  cod fiscal 9394138, cu sediul Ón Bucure∫ti,                                         RT nr. 164969 eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie, la data
                                 fost modificate prin prezentul act adi˛ional, r„m‚n
  str. Cpt. Av. ™erb„nescu Alexandru nr. 48,                                         de 17.05.2001, Ón calitate de asocia˛i, ca urmare a
                                 nemodificate.
      bl. 19 G, ap. 18, sectorul 1                                            hot„r‚rii adun„rii generale nr. 1 din data de
                                    (2/601.825)
  C„rbunaru ™erban, cet„˛ean rom‚n, n„scut la                                         4.02.2003, se aduc urm„toarele modific„ri la
data de 16.09.1965 Ón Bucure∫ti, c„s„torit,                          *                contractul ∫i statutul societ„˛ii:
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003
  1. Schimbarea sediului societ„˛ii din Bucure∫ti,         Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
str. Grigore C. Moisil nr. 5, bl. 7 bis, sc. B, et. 2,    ATLANTIC S.V. IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           CHATEL IMPEX 96 — S.R.L., Bucure∫ti
ap. 77, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu
nr. 388, bl. B 2b, sc. B. et. 8, ap. 70, sectorul 3.             ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
  2. Extinderea obiectului de activitate cu: cod
CAEN 9272 – alte activit„˛i recreative;               la statutul Societ„˛ii Comerciale          modificator al actului constitutiv al Societ„˛ii
  6420 – telecomunica˛ii;                  ATLANTIC S.V. IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón          Comerciale CHATEL IMPEX 96 — S.R.L.,
  7240 – activit„˛i legate de bazele de date;        Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 115, bl. 400 A,       cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Tamburului nr. 7,
  7470 – activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a      sc. 2, et. 10, ap. 87, sectorul 2, Ónregistrat la       bl. 126, sc. A, et. 10, ap. 53, sectorul 6,
cl„dirilor.                              Oficiul registrului comer˛ului          Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  3. Declararea domeniului principal de activitate      cu nr. J 40/1164/1997, cod fiscal R 9199900              cu nr. J 40/3412/1996
cu: cod CAEN 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón
                                Subsemnatul St„nic„ Virgil, cet„˛ean rom‚n,        Subsemnata Zavarogh Vi˛a, cet„˛ean rom‚n,
magazine nespecializate ∫i a activit„˛ii principale
cu: cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón         c„s„torit, n„scut pe data de 19.02.1963 Ón Tecuci,     n„scut„ la data de 15.02.1961 Ón comuna F„g„ra∫u
magazine nespecializate , cu v‚nzare predominant„      jude˛ul Gala˛i, fiul lui Mihai ∫i Maria, domiciliat Ón   Nou, jude˛ul Tulcea, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. C.
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.          Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 115, bl. 400 A, sc. 2,   R„dulescu Motru nr. 16, bl. 21, sc. B, et. 10, ap. 85,
  4. Declararea punctului de lucru situat Ón        et. 10, ap. 87, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RD  sectorul 4, posesoare a C.I. seria RX nr. 115353,
Bucure∫ti, bd. Gh. Duca nr. 1, parter, sectorul 1,     nr. 126901 eliberat de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de     eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de 16.04.1999,
unde se vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:        5.09.2000, cod numeric personal 1630219400043,       av‚nd codul numeric personal 2610215400419,
  cod CAEN 5138 – comer˛ cu ridicata, specializat ,    Ón calitate de asociat unic, am hot„r‚t s„ adopt      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CHATEL
al altor alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i       prezentul act adi˛ional, astfel:              IMPEX 96 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.
molu∫te;                            Art. 1. Se precizeaz„ domeniul principal ∫i      Tamburului nr. 7, bl. 126, sc. A, et. 10, ap. 53,
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          activitatea principal„ ale societ„˛ii:           sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse        • domeniul principal este – comer˛ cu         comer˛ului cu nr. J 40/3412/1996, Ón baza hot„r‚rii
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                am„nuntul Ón magazine nespecializate – cod CAEN      din data de 21.11.2002, am stabilit urm„toarele:
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          521, activitatea principal„ este – comer˛ cu          1. Sediul social al societ„˛ii se schimb„ din
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         am„nuntul Ón magazine nespecializate cu produse      Bucure∫ti, Str. Tamburului nr. 7, bl. 126, sc. A,
produse nealimentare;                    alimentare, b„uturi ∫i tutun – cod CAEN 5211.       et. 10, ap. 53, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, str. Belizarie
  5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                                Celealte prevederi ale statutului, r„m‚n        nr. 38, sectorul 1.
proaspete;
                              neschimbate.                          2. Se declar„ ca domeniu principal de activitate
  5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
                                Œncheiat azi, 4.02.2002.                al societ„˛ii: comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
din carne;
  5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee        (6/601.829)                      nespcializate – cod CAEN 521, ∫i ca obiect principal
∫i molu∫te;                                      *                de activitate: comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse                                    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
de patiserie ∫i zaharoase;                                               produse alimentare, b„uturi ∫i tututn – cod CAEN
                                   Societatea Comercial„
  5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;                                       5211.
  5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din          ROMBEST CONSULT — S.R.L., Bucure∫ti
                                                              Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
tutun;                                                           Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
  5227 – comer˛ cu am„nuntul magazine                    ACT ADIfiIONAL
                                                            Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la
specializate, cu produse alimentare;             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Oficiul registrului comer˛ului.
  5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
                               ROMBEST CONSULT — S.R.L., autentificat cu           (8/601.831)
cosmetice ∫i de parfumerie;
                              nr. 2314 din data de 14 august 2002 la Biroul                     *
  5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                                 notarului public Dan Cristina Mihaela,
  5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se
efectueaz„ prin magazine;                    societate cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea
                                                                 Societatea Comercial„
  6420 – telecomunica˛ii;                 C„l„ra∫ilor nr. 291, bl. 68, sc. 3, parter, ap. 68,
                              sectorul 3, cod unic de Ónregistrare 14860439,         ROYAL GRAPHIC — S.R.L., Bucure∫ti
  7240 – activit„˛i legate de bazele de date;
  9272 – alte activit„˛i recreative;              num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
                               J 40/8556/2002, capital social 2.000.000 lei                ACT ADIfiIONAL
  5540 – baruri.
  Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n      Subsemnata Marin Daniela, cet„˛ean rom‚n,        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
neschimbate.                        n„scut„ la data de 22 ianuarie 1977 Ón Dr„g„∫ani,       ROYAL GRAPHIC — S.R.L., cu sediul Ón
  Redactat la data de 5.02.2003.              jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea, str.     Bucure∫ti, str. Pache Protopopescu nr. 68,
   (4/601.827)                      Remus Bellu nr. 5, bl. O1, sc. A, ap. 6, jude˛ul      sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
              *                V‚lcea, av‚nd codul numeric personal               comer˛ului cu nr. J 40/1344/1997,
                              2770122384216, asociat unic al Societ„˛ii                cod fiscal 9226070
      Societatea Comercial„              Comerciale ROMBEST CONSULT — S.R.L., persoan„         Subsemnatul Leaota Costel, Ón calitate de
    ELEKTRO SYS — S.R.L., Bucure∫ti           juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea       reprezentant al Societ„˛ii Comerciale ROYAL
                              C„l„ra∫ilor nr. 291, bl. 68, sc. 3, parter, ap. 68,    GRAPHIC — S.R.L., aduc urm„toarele modific„ri la
         ACT ADIfiIONAL               sectorul 3, cod unic de Ónregistrare 14860439,       actul constitutiv al societ„˛ii:
                              num„r de ordine Ón registrul comer˛ului            1. Declararea domeniului principal de activitate:
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      J 40/8556/2002, av‚nd Ón vedere decizia asociatului
ELEKTRO SYS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                     cod CAEN 744 – publicitate, ∫i a activit„˛ii
                              unic nr. 18 din data de 19 noiembrie 2002,         principale: cod CAEN 7440 – publicitate.
 Str. Patrio˛ilor nr. 3, sectorul 3, Ónregistrat„     prevederile actului constitutiv al societ„˛ii, precum
 la Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti                                       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                              ∫i dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, Ónchei urm„torul    neschimbate.
  cu nr. J 40/11845/1998, av‚nd codul fiscal
                              act adi˛ional, prin care aduc urm„toarele preciz„ri:
   R 11267969, capital social 2.000.000 lei                                       (9/601.832)
                                Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al
  Subsemnatul Dobrea Eugen, cet„˛ean rom‚n,        Societ„˛ii Comerciale ROMBEST CONSULT — S.R.L.,                    *
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Patrio˛ilor nr. 3, bl. PM
                              domnul Andronache Adrian-™tefan, cet„˛ean rom‚n,
17, sc. 3, et. 6, ap. 141, sectorul 3, posesor al B.I.                                      Societatea Comercial„
                              n„scut la data de 6 mai 1976 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul
seria GN nr. 409,395, eliberat de Sec˛ia 13 Poli˛ie, la
                              D‚mbovi˛a, fiul lui Vasile ∫i Maria, domiciliat Ón       LEAOTA DESIGN — S.R.L., Bucure∫ti
data de 21 martie 1994,
  Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale  Olteni˛a, Bd. Republicii nr. 39, bl. R, sc. C, ap. 20,
ELEKTRO SYS — S.R.L., Ón temeiul hot„r‚rii         jude˛ul C„l„ra∫i, identificat„ cu pa∫aportul                 ACT ADIfiIONAL
asociatului unic din data de 5.02.2003, am hot„r‚t     nr. 001826629, eliberat la data de 23 iunie 1995 de
                              Serviciul Pa∫apoarte C„l„ra∫i, prelungit„          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
urm„toarele:
                              valabilitatea p‚n„ la data de 23 iunie 2005, av‚nd       LEAOTA DESIGN — S.R.L., cu sediul Ón
  1. Modificarea obiectului de activitate, astfel:
                              codul numeric personal 1760506511661.            Bucure∫ti, str. Pache Protopopescu nr. 68,
  • activitatea principal„ a societ„˛ii este:
intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini, echipamente        Ca urmare a prezentei numirii se revoc„ din       sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
inudstriale, nave ∫i avioane, cod CAEN 5114;        func˛ia de administrator domni∫oara Marin            comer˛ului cu nr. J 40/7809/1993,
  • activitate secundare a societ„˛ii este:        Daniela.                                 cod fiscal R3966869
  – produc˛ia de aparate pentru distribu˛ia ∫i        Sediul societ„˛ii se va citi corect: Bucure∫ti, Calea   Subsemnatul Leaota Costel, Ón calitate de asociat
comanda electricit„˛ii, cod CAEN 3120;           C„l„ra∫ilor nr. 291, bl. 68, sc. 3, parter, ap. 69,    unic al Societ„˛ii Comerciale LEAOTA DESIGN —
  – activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de  sectorul 3.                        S.R.L., aduc urm„toarele modific„ri la actul
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea, cod CAEN        Obiectul de activitate al Societ„˛ii Comerciale     constitutiv al societ„˛ii:
7420;                            ROMBEST CONSULT — S.R.L. se completeaz„ cu:          1. Declararea domeniului principal de activitate:
  – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice, cod CAEN    cod CAEN 7230 – prelucrarea informatic„ a        cod CAEN 744 – publicitate, ∫i a activit„˛ii
7430;                                                         principale: cod CAEN 7440 – publicitate.
                              datelor;
  – lucr„ri de instala˛ii electrice, cod CAEN 4531;
                                cod CAEN 7450 – selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de       2. Extindere – activit„˛i secundare:
  – manipul„ri, cod CAEN 6311;
                              munc„.                            cod CAEN 2222 – alte activit„˛i de tip„rire
  depozit„ri, cod CAEN 6312.
                                Celelalte men˛iuni cuprinse Ón actul constitutiv    neclasificate Ón alt„ parte;
  2. Schimbarea sediului societ„˛ii de la adresa
societ„˛ii de la adresa din Str. Patrio˛ilor nr. 3,     al societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               cod CAEN 2225 – alte lucr„ri de tipografie;
bl. PM 17, sc. 3, et. 6, ap. 141, sectorul 3, Bucure∫ti,    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     cod CAEN 5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i,
la adresa urm„toare: Str. Pesc„ru∫ului nr. 4, bl. B     actul constitutiv al societ„˛ii urm‚nd a fi Ónregistrat  ziare ∫i articole de papet„rie.
20, sc. 1, parter, ap. 4, sectorul 2, Bucure∫ti.      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Redactat la data de 5.02.2003.             Tribunalul Bucure∫ti.                   neschimbate.
   (5/601.828)                        (7/601.830)                        (10/601.833)
              *                              *                             *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003                    3
      Societatea Comercial„                2852 – opera˛iuni de mecanic„ general„;             Societatea Comercial„
     ECOCARD — S.R.L., Bucure∫ti              2861 – fabricarea produselor de t„iat ∫i de uz     RHP–REGENT HOUSE PROPERTIES — S.R.L.
                               casnic;                                 Bucure∫ti
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2003               2863 – fabricarea articolelor de feronerie;
                                2871 – fabricare de recipien˛i, containere ∫i alte            ACT ADIfiIONAL
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       produse similare din o˛el;
 ECOCARD — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul          2872 – fabricarea ambalajelor din metale u∫oare;      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/9714/1996,         2874 – fabricare de ∫uruburi, buloane, lan˛uri ∫i     RHP–REGENT HOUSE PROPERTIES — S.R.L.,
     societate cu sediul Ón Bucure∫ti,          arcuri;                           cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu
 ∫os. Mihai Bravu nr. 136, bl. D20, sc. 1, et. 1,        2875 – fabricarea altor articole din metal;            nr. 35A, et. 3, ap. 5, sectorul 1,
          ap. 4, sectorul 2                                              cod unic de Ónregistrare 13413386
                                3430 – produc˛ie de piese ∫i accesorii pentru
  Subsemnatele:                       autovehicule ∫i motoare de autovehicule;            Subscrisele:
  – Doroban˛u Maria, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„        4511 – demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i       1. Societatea BELLERIVE Ltd., persoan„ juridic„
Ón Bucure∫ti, Str. Fabricii nr. 2, bl. 15C bis, sc. A, et.  organizare de ∫antiere;                  englez„, cu sediul Ón Peregrine House, Peel Road,
3, ap. 24, sectorul 6,                     4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru        Douglas, Isle of Man IM1 5EH, Ónmatriculat„ cu
  – Constantinescu Dana, cet„˛ean rom‚n,          construc˛ii;                        nr. 25483 (Isle of Man), reprezentat„ prin domnul
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Aviator Alexandru        4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
™erb„nescu nr. 33-35, bl. XXE, sc. B, et. 1, ap. 25,                                  Nicolae Chistopher Ra˛iu, Ómputernicit prin
                               construc˛ii;                        hot„r‚rea consiliului de administra˛ie din data de
sectorul 1, ∫i                         4524 – construc˛ii hidrotehnice;
  – Bazac Mihaela-Simona, cet„˛ean rom‚n,                                       10.01.2003;
                                4525 – alte lucr„ri speciale de construc˛ii;        – Societatea Comercial„ REGENT HOUSE
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 3,
                                4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;         PRINTING & PUBLISHING (RHP&P) — S.R.L.,
bl. D16, sc. 4, et. 4, ap. 24, sectorul 3,
                                4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;  persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                                4533 – lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;     Calea Plevnei nr. 114, sectorul 1, av‚nd codul unic
ECOCARD — S.R.L., am hot„r‚t completarea
                                4534 – alte lucr„ri de instala˛ii;           de Ónregistrare nr. 10433346 ∫i num„r de ordine Ón
statutului ∫i contractului societ„˛ii astfel:
                                4541 – lucr„ri de ipsos„rie;              registrul comer˛ului J 40/3585/1998, reprezentat„
  Articol unic. Se declar„ obiectul ∫i activitatea
unic„ a societ„˛ii, astfel:                   4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        prin domnii Nicolae Christopher Ra˛iu ∫i C„lin
  – domeniul principal: cod CAEN 851 – activit„˛i       4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   Husar;
referitoare la s„n„tatea uman„;                 4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri     Ón calitate de asocia˛i al Societ„˛ii Comerciale
  – activitatea principal„: cod CAEN 8512 –         de geamuri;                        RHP–REGENT HOUSE PROPERTIES — S.R.L., cu
activit„˛i de asisten˛„ medical„ ambulatorie;          4545 – alte lucr„ri de finisare;            sediul Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu nr. 35A,
  complet‚ndu-se corespunz„tor art. 3 din statut ∫i      4550 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i     et. 3, ap. 5, sectorul 1, cod unic de Ónregistrare
cap. II din contract – Obiectul de activitate.        demolare, cu personal de deservire aferent;        13413386,
  Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.            5020 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;      ca urmare a hot„r‚rilor adoptate de consiliul de
  (11/601.834)                        5510 – hoteluri;                    administra˛ie – BELLERIVE Ltd. din data de
                                5523 – alte mijloace de cazare;             10.01.2003, adunarea general„ a asocia˛ilor
              *                  5530 – restaurante;                   Societ„˛ii Comerciale REGENT HOUSE PRINTING &
                                5540 – baruri;                     PUBLISHING (RHP&P) — S.R.L. din data de
      Societatea Comercial„                6010 – transporturi pe calea ferat„;          15.01.2003, ∫i consiliul director – REGENT HOUSE
    PROMPT INVEST — S.A., Bucure∫ti             6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe    PROPERTIES Ltd. din data de 10.01.2003 privind
                               baz„ de grafic;                      retragerea din socitate a REGENT HOUSE
          ACT ADIfiIONAL                6022 – transporturi cu taxiuri;             PROPERTIES Ltd. prin cedarea tuturor p„r˛ilor
                                6023 – transporturi terestre de c„l„tori,        sociale ce le de˛inea, precum ∫i cedarea de c„tre
        din data de 28.01.2003,
                               ocazionale;                        Societatea Comercial„ REGENT HOUSE PRINTING
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                                6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;         & PUBLISHING (RHP&P) — S.R.L. a 98 p„r˛i sociale
    PROMPT INVEST — S.A., cu sediul Ón
                                6311 – manipul„ri;                   c„tre BELLERIVE Ltd., se modific„ Ón mod
 Bucure∫ti, Strada Frumoas„ nr. 19, sectorul 1,
                                6312 – depozit„ri;                   corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii dup„
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                6330 – activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale tur-  cum urmeaz„:
    Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
 cu nr. J 40/24518/1994, cod fiscal R 6600039,        operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„,        Asocia˛ii societ„˛ii – Participarea la capitalul
   capital social subscris ∫i integral v„rsat       neclasificate Ón alt„ parte;                social. Cota de participare la distribu˛ia beneficiilor
           34.000.000 lei               7012 – cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri         ∫i suportarea pierderilor
                               imobiliare proprii;                      1. Societatea BELLERIVE Ltd., persoan„ juridic„
  Œn conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale
                                7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     englez„, cu sediul Ón Peregrine House, Peel Road,
extraordinare a ac˛ionarilor societ„˛ii din data de
                               imobiliare proprii sau Ónchiriate;             Douglas, Isle of Man IM1 5EH, Ónmatriculat„ cu
28.01.2003, av‚nd Ón vedere Ordinul nr. 601/2002 al
                                7110 – Ónchirierea autoturismelor ∫i a utilitarelor   nr. 25483 (Isle of Man), ce de˛ine 99 p„r˛i sociale a
Pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„
                               de capacitate mic„;                    100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 9.900.000 lei,
privind actualizarea Clasific„rii activit„˛ilor din
                                7121 – Ónchirierea altor mijloace de transport     numerotate de la 1 la 99 inclusiv, v„rsate Ón
economina na˛ional„ – CAEN, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei nr. 908 din data de 13.12.2002,     terestru;                         numerar, reprezent‚nd 99 % din capitalul social;
se modific„ ∫i se codific„ obiectul de activitate al      7131 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor       2. Societatea Comercial„ REGENT HOUSE
societ„˛ii, men˛ionat Ón contractul ∫i statutul       agricole;                         PRINTING & PUBLISHING (RHP&P) — S.R.L.,
societ„˛ii.                           7132 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor     persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
  Art. 6, alin. 2, din contractul ∫i statutul societ„˛ii  pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire       Calea Plevnei nr. 114, sectorul 1, av‚nd codul unic
va avea urm„torul con˛inut:                 aferent;                          de Ónregistrare nr. 10433346 ∫i num„r de ordine Ón
  îSocietatea Ó∫i va desf„∫ura activitate Ón          7420 – activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i     registrul comer˛ului J 40/3585/1998, ce de˛ine o
urm„toarele domenii:                     servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;     parte social„ Ón valoare de 100.000 lei, numerotat„
  A) Obiectul principal:                    7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;    cu num„rul 100, v„rsat„ Ón numerar, reprezent‚nd
  – domeniul principal de activitate: 452 –          7470 – activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a
                                                            1 % din capitalul social.
construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu     cl„dirilor;
                                                              Obliga˛iile societ„˛ii sunt garantate cu capitalul
civil;                             9001 – colectarea ∫i tratarea apelor uzate;
                                                            social, cota de participare a asocia˛ilor la
  – activitatea principal„: 4521 – construc˛ii de       9002 – colectarea ∫i tratarea altor reziduuri;
                                                            distribuirea beneficiilor sau la repartizarea
cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.                  9003 – salubritate, depoluare ∫i activit„˛i
                                                            eventualelor pierderi fiind propor˛ional„ cu
  B) Activit„˛i secundare:                 similare.
                                                            num„rul de p„r˛i sociale de˛inute.
  0141 – activit„˛i de servicii anexe agriculturii;      Celelalte dispozi˛ii ale contractului ∫i statutului
                                                              Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                                                            valabile, p„r˛ile oblig‚ndu-se s„ le respecte
  1513 – prepararea produselor din carne (inclusiv       (12/601.835)                      Óntocmai.
din carne de pas„re);
  1561 – fabricarea produselor de mor„rit;                  ACT ADIfiIONAL                 (14/601.836)
  1581 – fabricarea p‚inii; fabricarea produselor                                      ŒNCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 461
proaspete de patiserie;                           din data de 18.10.2002,
  2640 – fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                                  din data de 13 februarie 2003
produse pentru construc˛ii, din argil„ ars„;            PROMPT INVEST — S.A., cu sediul Ón
                                 Bucure∫ti, str. Bra∫ov nr. 25, sectorul 6,         Din examinarea actului adi˛ional autentificat cu
  2651 – fabricarea cimentului;                                            nr. 71 din data de 16.01.2003 la Biroul notarului
  2652 – fabricarea varului;                    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                  Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti         public Florina Dobre, a extrasului din Registrul
  2653 – fabricarea ipsosului;
                               cu nr. J 40/24518/1994, cod fiscal R 6600039,       General Isle of Man Bellerive Limited 25843 ∫i prin
  2661 – fabricarea elementelor din beton pentru
                                 capital social subscris ∫i integral v„rsat      cererea doamnei Pavel Gabriela, domiciliat„ Ón
construc˛ii;
                                         34.000.000 lei            Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 285, bl. 11, sc. B,
  2662 – fabricarea elementelor din ipsos pentru
                                                            et. 6, ap. 61, sectorul 2, Ómputernicit„ de Societatea
construc˛ii;                          Œn conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale
  2663 – fabricarea betonului;                                             Comercial„ RHP–REGENT HOUSE PROPERTIES —
                               extraordinare a ac˛ionarilor societ„˛ii din data de
  2664 – fabricarea mortarului;                                            S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu
                               18.10.2002, dispozi˛iile contractului ∫i statutului
  2665 – fabricarea produselor din azbociment;                                     nr. 35A, et. 3, ap. 5, sectorul 1, cod unic de
                               Societ„˛ii Comerciale PROMPT INVEST — S.A. se
  2666 – fabricarea altor elemente din beton,                                     Ónregistrare 13413386, Ón baza Ómputernicirii nr. 17
                               modific„ dup„ cum urmeaz„:
ciment ∫i ipsos;                                                    din data de 7.02.2003, eliberat„ de societate, Ón
                                Art. 3, alin. 1, va avea urm„torul con˛inut:
  2670 – t„ierea, fasonarea ∫i finisarea pietrei;                                   conformitate cu dispozi˛iile art. 53 din Legea
                                îSocietatea Comercial„ PROMPT INVEST — S.A.
  2681 – fabricarea produselor abrazive;                                        nr. 36/1995, dispun:
                               are sediul Ón Bucure∫ti, Strada Frumoas„ nr. 19,
  2682 – fabricarea altor produse din minerale                                       Art. 1. Œn actul adi˛ional autentificat cu nr. 71 din
                               sectorul 1.“
nemetalice, neclasificate Ón alt„ parte;                                        data de 16.01.2003 la Biroul notarului public
                                Celelalte dispozi˛ii ale contractului ∫i statutului
  2811 – fabricarea de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i                                  Florina Dobre, se rectific„ adresa sediul Societ„˛ii
                               societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
componente ale structurilor metalice;                                          BELLERIVE Ltd. ca fiind Ón CP 237, Peregrine
                                 (13/601.835)
  2812 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i                                    House, Peel Road, Douglas, Isle of Man, IM99 1 SU
t‚mpl„rie din metal;                                  *                ∫i nu Ón Peregrine House, Peel Road, Douglas, Isle
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003
of Man IM15EH, a∫a cum din eroare a fost trecut„        – Peiter Alex, Ón calitate de asociat, de˛ine 286         Societatea Comercial„
Ón actul adi˛ional men˛ionat mai sus.            p„r˛i sociale, Ón cuantum de 28.600.000 lei, din care       WARANT TRANS COMPANI — S.R.L.
  Modificarea este imputabil„ p„r˛ilor ∫i s-a f„cut    2.900.000 lei ∫i 947 $, reprezent‚nd 28,01 % din              Bucure∫ti
pe 5 exemplare, din care un exemplar din arhiva       capitalul social total;
bioului notarial.                        – Megrelishvili Malkhaz, Ón calitate de asociat,              ACT ADIfiIONAL
  (15/601.836)                      de˛ine 286 p„r˛i sociale, Ón cuantum de 28.600.000
                                                             la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                              lei, echivalentul a 1.053 $, reprezent‚nd 28,01 % din
              *                                               WARANT TRANS COMPANI — S.R.L., cu sediul
                              capitalul social total;                    Ón Bucure∫ti, str. Spini∫ nr. 8, bl. 43, sc. A,
                                – Kazar Gabriel, Ón calitate de asociat, de˛ine 399   et. 1, ap. 4, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul
       Societatea Comercial„             p„r˛i sociale, Ón cuantum de 39.900.000 lei,         registrului comer˛ului cu nr. J 40/4833/1993,
      OMNIASIG — S.A., Bucure∫ti            echivalentul a 1.400 $, reprezent‚nd 39,07 % din           cod fiscal R3619380, capital social
                              capitalul social total;                              2.000.000 lei
         ACT ADIfiIONAL                 – Megrelishvili Rita, Ón calitate de asociat, de˛ine    Subsemna˛ii:
                              50 p„r˛i sociale, Ón cuantum de 5.000.000 lei,         – V„duva Stelian, domiciliat Ón Bucure∫ti,
    la actul constitutiv reactualizat
                              reprezent‚nd 4,91 % din capitalul social total.       str. Spini∫ nr. 8, bl. 43, sc. A, et. 4, ap. 4, sectorul 4,
 al Societ„˛ii Comerciale OMNIASIG — S.A.,
                                3. Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv al    n„scut la data de 1.06.1949 Ón comuna Ciolanu,
cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Aviatorilor nr. 28,
                              societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                jude˛ul Giurgiu, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,
sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                 (17/601.838)                      identificat cu C.I. seria RT nr. 033304, eliberat„ de
    comer˛ului cu nr. J 40/8364/1994                                         Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 9.08.1999, av‚nd codul
  Subsemnata C„lin Doian, cet„˛ean rom‚n,                       *                numeric personal 1490601400688, ∫i
domiciliat„ Ón comuna B„rbule˛u, jude˛ul                                          – Burcea Gheorghe, domiciliat Ón Bucure∫ti,
D‚mbovi˛a, posesoare a B.I. seria G.V. nr. 460803,           Societatea Comercial„              Splaiul Unirii nr. 37, bl. M10, sc. 4, ap. 111, sectorul
eliberat de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 7.09.1996,         ASPIS ROM — S.R.L., Bucure∫ti           3, n„scut la data de 12.08.1961 Ón comuna Vi∫ina,
Ón calitate de Ómputernicit al consiliului de                                      jude˛ul D‚mbovi˛a, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, prin
                                       ACT ADIfiIONAL               mandatar V„duva Stelian, Ón baza procurii
administra˛ie, Ón baza deciziei consiliului de
                                                            autentificat„ cu nr. 4219/4628 din data de
administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale OMNIASIG —       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       17.10.2002 de C„t„lin Bodoni, consul la Ambasada
S.A. nr. 13 din data de 23.10.2002, aduc urm„toarea     ASPIS ROM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        Rom‚niei din Atena,
modificare la actul constitutiv al societ„˛ii ∫i la       Intrarea Vagonetului nr. 2, bl. 101, sc. 1,         Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
statutul Sucursalei OMNIASIG BUCURE™TI — S.A.,         ap. 19, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul       WARANT TRANS COMPANI — S.R.L., Ón baza
Roman„, Ónregistrat„ la Oficiul registrului         registrului comer˛ului cu nr. J 40/11859/2000,       hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor, prin
comer˛ului cu nr. J 40/6423/1998:                     cod fiscal R 13612915             prezentul act adi˛ional, am hot„r‚t urm„toarele:
  Se schimb„ denumirea Sucursalei OMNIASIG                                         1. Se stabile∫te domeniul ∫i obiectul principal de
                                Subsemna˛ii Papaioannou Konstantinos,
BUCURE™TI — S.A., ROMAN√, Ón OMNIASIG                                          activitate astfel:
                              cet„˛ean grec, domiciliat Ón Grecia, Athena, ∫i
BUCURE™TI — S.A., SUCURSALA AVIATORILOR.                                          – domeniul principal: cod CAEN 602 – alte
                              Kaslaris Mihaela-Lumini˛a, cet„˛ean rom‚n,         transporturi terestre;
  Se schimb„ sediul Sucursalei OMNIASIG          domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Odobe∫ti nr. 4, bl. Z3,     – obiectul principal: cod CAEN 6024 –
BUCURE™TI — S.A., ROMAN√, din Bucure∫ti, Pia˛a       sc. 5, et. 3, ap. 73, sectorul 3, Ón calitate de asocia˛i  transporturi rutiere de m„rfuri.
Roman„ nr. 9, sc. B, et. 4, ap. 17, sectorul 1, Ón     ai Societ„˛ii Comerciale ASPIS ROM — S.R.L., am         Toate celelalte dispozi˛ii ale statutului ∫i
Bucure∫ti, Bd. Aviatorilor nr. 28, corp B, parter ∫i    hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii    contractului societ„˛ii, astfel cum au fost modificate
mezanin, sectorul 1.                    astfel:                           prin actele adi˛ionale anterioare, r„m‚n
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv         1. Se modific„ datele de identitate ale asociatului   neschimbate.
reactualizat r„m‚n neschimbate.               Papaioannou Konstantinos, Ón sensul c„ este           Actul adi˛ional face parte integrant„ din statutul
  (16/601.837)                      posesorul pa∫aportului seria T nr. 541588, eliberat     ∫i contractul societ„˛ii.
                              de autorit„˛ile elene la data de 2.01.2003.           (20/601.841)
              *                  2. Se schimb„ activitatea principal„ conform                     *
                              noului cod CAEN 5117 – intermedieri Ón comer˛ul
       Societatea Comercial„             cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun (inclusiv            Societatea Comercial„
      BALTIM — S.R.L., Bucure∫ti            import-export de m„sline).
                                                                AVAN IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                                3. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti,
         ACT ADIfiIONAL               Intrarea Vagonetului nr. 2, bl. 101, sc. 1, ap. 19,               DECIZIA NR. 2
                              sectorul 6, Ón Bucure∫ti, Str. Virtu˛ii nr. 10, bl. R11B,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                       din data de 9.02.2003, a asociatului unic
                              sc. 2, ap. 42, sectorul 6.
  BALTIM — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv al       Subsemnatul Mehdi Afsari, domiciliat Ón Iran, cu
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/3072/2001,
                              societ„˛ii r„m‚n nemodificate.               re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. C„r„midarii de Jos nr. 2,
    cod unic de Ónregistrare 13785339,                                        bl. 48, ap. 34, sectorul 4, asociat unic al Societ„˛ii
                                 (18/601.839)
      capital social 97.100.000 lei                                        Comerciale AVAN IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
  Subsemna˛ii:
                                            *                Bucure∫ti, str. C„r„midarii de Jos nr. 2, bl. 48,
  – Peiter Alex, domiciliat Ón Israel, localitatea Lod,                                ap. 34, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul
str. Einstein nr. 24, bl. 24, et. 6, ap. 21, cet„˛ean         Societatea Comercial„              registrului comer˛ului cu nr. J 40/12274/2002, am
israelian, identificat cu pa∫aportul seria P nr. ISR      JOHN 98 COM SERV — S.R.L., Bucure∫ti          hot„r‚t urm„toarele:
                                                              Art. 1. Declararea unui punct de lucru situat Ón
8477923, eliberat de autorit„˛ile din Israel la data
                                       ACT ADIfiIONAL               Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 451-471, sectorul 3,
de 14.06.2000;                                                     Ón cadrul complexului comercial Manor, stand C16,
  – Megrelishvili Malkhaz, domiciliat Ón          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       unde se desf„∫oar„ urm„toarele activit„˛ile,
C.S.I.–Georgia, localitatea Tbilisi, str. Varlitiski Mos,   JOHN 98 COM SERV — S.R.L., cu sediul           conform codului CAEN:
bl. 14, ap. 41, cet„˛ean georgian, identificat cu       Ón Bucure∫ti, str. Arh. Ioan Mincu nr. 11,          5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
pa∫aportul seria P nr. GEO 0292507, eliberat de       sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      consum alimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
autorit„˛ile din Georgia la data de 9.07.1997;           comer˛ului cu nr. J 40/508/1999             5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  – Kazar Gabriel, domiciliat Ón Israel, localitatea                                  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                Ca urmare a procesului-verbal al adun„rii
Holon, str. Josiftal nr. 131, cet„˛ean israelian,                                    produse nealimentare;
                              generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale JOHN 98
identificat cu pa∫aportul nr. 9028645, eliberat de                                     5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
                              COM SERV — S.R.L. din data de 16.09.2002, asocia˛ii     articole de papet„rie.
autorit„˛ile din Israel la data de 9.05.2001,        societ„˛ii dna Daniela Iulia Papadima ∫i subscrisa       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     Societatea Comercial„ HUMANITAS EDUCAfiIONAL         neschimbate.
BALTIM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.        — S.R.L., reprezentat„ de domnul Tudose Altafinii,       (21/601.842)
Magheru nr. 43, et. 8, ap. 63, sectorul 1,         au hot„r‚t modificarea actului constitutiv al
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     Societ„˛ii Comerciale JOHN 98 COM SERV — S.R.L.,                    *
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/3072/2001, cod      dup„ cum urmeaz„:
unic de Ónregistrare 13785339, Óntruni˛i Ón          1. Se modific„ art. 1 din actul constitutiv al           Societatea Comercial„
adunarea general„ extraordinar„ a asocia˛ilor, am      societ„˛ii, Ón sensul c„ se modific„ denumirea          VERSUS TRADE — S.R.L., Bucure∫ti
hot„r‚t urm„toarele:                    societ„˛ii din Societatea Comercial„ JOHN 98 COM
  1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii de la   SERV — S.R.L., Ón Societatea Comercial„ HED                  ACT ADIfiIONAL
97.100.000 lei, din care 2.900.000 lei ∫i 3.400 $, la    TRANSPORT — S.R.L., conform dovezii privind         la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
102.100.000 lei, respectiv cu suma de 5.000.000 lei,    disponibiliatea firmei nr. 233924 din data de           VERSUS TRADE — S.R.L., cu sediul Ón
Ón numerar, prin cooptarea unui nou asociat,        20.09.2002, eliberat„ de Oficiul Registrului         Bucure∫ti, str. Barajul Dun„rii nr. 6, bl. M37,
Megrelishvili Rita, cet„˛ean georgian, c„s„torit„,     Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.                 sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 3,
n„scut„ la data de 8.08.1955 Ón localitatea Tbilisi,      2. Asocia˛ii societ„˛ii Ól Ómputernicesc pe dl      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
Georgia, domiciliat„ Ón Georgia, localitatea Tbilisi,    Dobrescu Nicu∫or Lauren˛iu s„ semneze actul         cu nr. J 40/17593/1994, cod fiscal R 6220978,
                              adi˛ional Ón fa˛a notarului public.                   capital social 2.000.000 lei
str. Varlitiski Mos, bl. 14, ap. 41, identificat„ cu
pa∫aportul seria P nr. GEO 0445697, eliberat de        Celelalte prevederi ale actului constitutiv al       Subsemna˛ii Stancu Dan, domiciliat Ón Bucure∫ti,
autorit„˛ile din Georgia la data de 21.05.1999.       Societ„˛ii Comerciale JOHN 98 COM SERV — S.R.L.       aleea Barajul Dun„rii nr. 6, bl. M37, sc. 1, et. 4,
                              r„m‚n neschimbate.                     ap. 18, sectorul 3, n„scut la data de 29.01.1969 Ón
  2. Ca urmare a modific„rilor intervenite Ón
                                Prezentul act adi˛ional va fi Ónregistrat la Oficiul   Bucure∫ti, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, identificat cu
societate, capitalul social al societ„˛ii este Ón                                    B.I. seria G.K. nr. 217327, eliberat de Sec˛ia 12
                              registrului comer˛ului ∫i publicat Ón Monitorul
cuantum de 102.100.000 lei, Ón numerar, din care                                    Poli˛ie la data de 21.06.1993, av‚nd codul numeric
                              Oficial al Rom‚niei.
7.900.000 lei ∫i 3.400 $, ∫i este Ómp„r˛it Ón 1.021                                   personal 1690129433017, ∫i
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, fiind repartizat      (19/601.840)
                                                              – Stancu Andrea, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea
asocia˛ilor astfel:                                  *                Barajul Dun„rii nr. 6, bl. M37, sc. 1, ap. 18, sectorul
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003                    5
3, n„scut„ la data de 10.03.1969 Ón Bucure∫ti,        – Plesa Gheorghe-Dumitru, posesor al C.I. seria      6. Schimbarea datelor de identificare a
cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, identificat„ cu C.I. seria   RR nr. 226914, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data   asocia˛ilor:
RR nr. 219445, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data   de 26.08.2002,                        – Citrea C„t„lin, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os.
de 19.07.2002, av‚nd codul numeric personal          – Citrea C„t„lin, posesor al C.I. seria RD       Virtu˛ii nr. 10, bl. R11b, sc. 2, et. 1, ap. 39, sectorul
2690310433024,                       nr. 287096, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de   6, posesor al C.I. seria RD nr. 287096, eliberat„ de
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    18.12.2002,                        Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 18.12.2002;
VERSUS TRADE — S.R.L., Ón baza hot„r‚rii adun„rii       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale P.N.G.         – Plesa Gheorghe-Dumitru, posesor al C.I. seria
generale a asocia˛ilor, prin prezentul act adi˛ional,   AVIATION GRUP — S.R.L., am stabilit, Ón baza       RR 2269147, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de
am hot„r‚t urm„toarele:                  hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din data de   26.08.2002.
  1. Se stabile∫te domeniul ∫i obiectul principal de                                  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n
                              5.02.2003, urm„toarele:
activitate, astfel:                                                 neschimbate.
                               1. Schimbarea denumirii societ„˛ii Ón Societatea
  – domeniul principal: cod CAEN 521 – comer˛ cu
                              Comercial„ P.N.G. AVIATION INTERNATIONAL —          (24/601.845)
am„nuntul Ón magazine nespecializate;
  – obiectul principal: cod CAEN 5211 – comer˛ cu     S.R.L., conform dovezii privind anterioritatea                    *
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      firmei nr. 26120 din data de 6.02.2003.
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i        2. Schimbarea obiectului principal de activitate:         Societatea Comercial„
tutun.                            – domeniul principal: cod CAEN 511 – activit„˛i
                                                               TOTAL SOFT — S.A., Bucure∫ti
  2. Se declar„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti, ∫os.   de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;
Pantelimon nr. 291, bl. 9A, sectorul 2, av‚nd ca       – activitatea principal„: 5114 – intermedieri Ón
                                                                    ACT ADIfiIONAL
obiect de activitate cod CAEN 5211 – comer˛ cu       comer˛ul cu ma∫ini, echipamente industriale, nave
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      ∫i avioane.                         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i        3. Extinderea obiectului de activitate, conform     TOTAL SOFT — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,
tutun.                           codului CAEN, cu urm„toarele activit„˛i:            Splaiul Independen˛ei nr. 202A, et. 10,
  Toate celelalte dispozi˛ii ale statutului ∫i        5010 – comer˛ cu autovehicule;             sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
contractului societ„˛ii, astfel cum au fost modificate    5020 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;       comer˛ului cu nr. J 40/22282/1994,
prin actele adi˛ionale anterioare, r„m‚n           5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru               cod fiscal R 6548984
neschimbate.                        autovehicule;
  Actul adi˛ional face parte integrant„ din statutul                                  Ac˛ionarii:
                               5050 – comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i          1. Dan Mihail L„z„rescu, cet„˛ean german,
∫i contractul societ„˛ii.
                              pentru autovehicule;                   domiciliat Ón Australia, 5/17 Iris Rd. Glen Iri∫,
  (22/601.843)
                               5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,    Victoria 3146, posesor al pa∫aportului
              *                minerale ∫i produse chimice pentru industrie;       nr. 3402103931, eliberat de autorit„˛ile germane la
                               5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i   data de 9.05.1995,
      Societatea Comercial„             condimente;                          2. Dan Liviu Dr„gan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
   JAAR & CO 2002 — S.R.L., Bucure∫ti           5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i   Ón Bucure∫ti, Intrarea Pristolului nr. 7, et. 1, ap. 2,
                              de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i         sectorul 3, identificat cu B.I. seria D.H. nr. 337388,
         ACT ADIfiIONAL              televizoare;                       eliberat de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de 16.02.2000,
                               5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din          3. Dmitri Militescu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              ceramic„, sticl„rie, tapet ∫i produse de Óntre˛inere;   Ón Bucure∫ti, str. George Ionescu-Gion nr. 8, et. 2,
       JAAR & CO 2002 — S.R.L.,
                               5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      ap. 3, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RT
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
         cu nr. J 40/90/2003            consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;     nr. 093349, eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de
                               5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,   19.05.2000,
  Subsemna˛ii:
                              lichizi, gazo∫i ∫i cu produse derivate;            4. Manea Florin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  – Popa Ioan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                               5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i      Bucure∫ti, str. Ion Berindei nr. 11, bl. 1-2, sc. C,
Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 119, bl. 30, sc. 1, et. 4,
                              furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de  ap. 69, sectorul 2, identificat cu B.I. seria G.A.
ap. 14, sectorul 4, identificat cu B.I. seria B.G.
nr. 562438, eliberat la data de 25.01.1982, av‚nd     Ónc„lzire;                        nr. 393128, eliberat de Sec˛ia 7 poli˛ie la data de
codul numeric personal 1310528400308, ∫i           5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;     23.05.1991,
  – Popa Daniela Zenaida, cet„˛ean rom‚n,          5181 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;        5. Societatea SEAF TRANS–BALKAN ROMANIA
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Slt. pm. Maldinovici      5182 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru       FUND LLC, persoan„ juridic„ american„, cu sediul
Drago∫ nr. 2, bl. R11, sc. 3, et. 1, ap. 86, sectorul 4,  industria minier„ ∫i construc˛ii;             Ón Statele Unite ale Amercii, Delaware, 2711
identificat„ cu C.I. seria RR nr. 089379, eliberat„ la    5184 – comer˛ cu ridicata cu calculatoare,       Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
data de 2.02.2000, av‚nd codul numeric personal      echipamente periferice ∫i software-ului;         reprezentat„ legal prin dl Jalba Mircea Gabriel,
2641125400117,                        5185 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i        av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale a
  Ón calitate de asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii      echipamente de birou;                   ac˛ionarilor din data de 6.06.2002, au hot„r‚t
Comerciale JAAR & CO 2002 — S.R.L., cu sediul Ón       5186 – comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i    urm„toarele:
Bucure∫ti, str. Slt. pm. Mladinovici Drago∫ nr. 2,     echipamente electronice;                   I. Se schimb„ componen˛a consiliului de
bl. R11, sc. 3, et. 1, ap. 86, sectorul 4, Ónmatriculat„   5187 – comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi      administra˛ie dup„ cum urmeaz„:
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.          utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transpoturi;        – Societatea SEAF TRANS–BALKAN ROMANIA
J 40/90/2003, av‚nd cod unic de Ónregistrare         5188 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i   FUND LLC revoc„ din calitatea de reprezentant
R 15116144, Ón baza procesului-verbal al adun„rii                                  permanent pe dl Robert Read Webster ∫i
                              unelte sportive, inclusiv al tractoarelor;
generale a asocia˛ilor din ianuarie 2003, am                                     desemneaz„ ca reprezentant permanent pe dl
                               5190 – comer˛ cu ridicata cu alte produse;
hot„r‚t:                                                       Ciocirlan Lauren˛iu Gabriel, consiliul de
  1. Se codific„ ∫i se precizeaz„ obiectul de        5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i cu
                              aparate electrice de uz casnic;              administra˛ie fiind format din patru membri:
activitate al societ„˛ii, potrivit codului CAEN, astfel:                                 1. Dan Mihail L„z„rescu (care Óndepline∫te ∫i
  – domeniul principal de activitate al societ„˛ii     5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de
                              fier„rie ∫i vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;  func˛ia de pre∫edinte al consiliului de
este: cod CAEN 252 – produc˛ia articolelor din                                    administra˛ie), fiul lui Stelian ∫i Ofelia, n„scut la
material plastic;                       5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    data de 22.08.1946 Ón Bucure∫ti, c„s„torit, cet„˛ean
  – activitatea principal„ a societ„˛ii este: cod
                                                           german, domiciliat Ón Australia, 5/17 Iris Rd. Glen
CAEN 2522 – fabricarea articolelor de ambalaj din     parte.
                                                           Iris, Victoria 3146, posesor al pa∫aportului
material plastic.                       4. Majorarea capitalului social cu 27.000 $
  – activit„˛i secundare: cele prev„zute Ón actul                                 nr. 3402103931, eliberat de autorit„˛ile germane la
                              (echivalentul a 25.000 euro), reprezent‚nd
constitutiv al societ„˛ii.                                              data de 9.05.1995;
                              891.000.000 lei, la un curs valutar de 33.000 lei/$.
  2. Se schimb„ sediul social al Societ„˛ii                                      2. Dan Liviu Dr„gan, fiul lui Gleb ∫i Liudmila,
                               Modificarea valorii unei p„r˛i sociale la
Comerciale JAAR & CO 2002 — S.R.L., din Bucure∫ti,                                  n„scut la data de 7.05.1954 Ón Bucure∫ti, c„s„torit,
                              298.000 lei.
str. Slt. pm. Mladinovici Drago∫ nr. 2, bl. R11, sc. 3,                               cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Intrarea
                               Capitalul social v„rsat, Ón cunatum de
et. 1, ap. 86, sectorul 4, Ón Bucure∫ti, str. George                                 Pristolului nr. 7, et. 1, ap. 2, sectorul 3, av‚nd codul
                              894.000.000 lei, din care 3.000.000 lei ∫i 27.000 $, va
Bacovia nr. 11, sectorul 4.                                             numeric personal 1540507400109, identificat cu B.I.
                              fi de˛inut de asocia˛i astfel:
  3. Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru – produc˛ie, Ón                                 seria D.H. nr. 337388, eliberat de Sec˛ia 6 Poli˛ie la
                               • Nicolcioiu Mihai de˛ine 1.000 p„r˛i sociale, cu   data de 16.02.2000;
Bucure∫ti, str. George Bacovia nr. 11, sectorul 4.
                              o valoare nominal„ de 298.000 lei, Ón valoare total„     3. Societatea SEAF TRANS–BALKAN ROMANIA
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól modific„ ∫i  de 298.000.000 lei, din care 1.000.000 lei ∫i 9.000 $,  FUND LLC, persoan„ juridic„ american„, cu sediul
Ól completeaz„, Ón mod corespunz„tor, el produc‚nd     reprezent‚nd 33,4 % din capitalul social ∫i din cota   Ón Statele Unite ale Amercii, Delaware, care
efecte din momentul Ónregistr„rii ∫i Óndeplinirii     de participare la beneficii ∫i pierderi;         desemneaz„ ca reprezentant permanent pe:
formalit„˛ilor de publicitate la Oficiul registrului     • Plesa Gheorghe de˛ine 1.000 p„r˛i sociale, cu o   Ciocirlan Lauren˛iu Gabriel, fiul lui Iacob ∫i Frida,
comer˛ului ∫i Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.      valoare nominal„ de 298.000 lei, Ón valoare total„ de   n„scut la data de 24.11.1966 Ón Foc∫ani, jude˛ul
   (23/601.844)                     298.000.000 lei, din care 1.000.000 lei ∫i 9.000 $,    Vrancea, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, domiciliat Ón
                              reprezent‚nd 33,3 % din capitalul social ∫i din cota   Bucure∫ti, str. Laborator nr. 139, bl. S8, sc. 1, et. 3,
              *                de participare la beneficii ∫i pierderi;         ap. 20, sectorul 3, posesor al B.I. seria D.V.
                               • Citrea C„t„lin de˛ine 1.000 p„r˛i sociale, cu o   nr. 961473, eliberat de Poli˛ia Miercurea Ciuc la
      Societatea Comercial„              valoare nominal„ de 298.000 lei, Ón valoare total„ de   data de 13.11.1990, av‚nd codul numeric personal
 P.N.G. AVIATION GRUP — S.R.L., Bucure∫ti         298.000.000 lei, din care 1.000.000 lei ∫i 9.000 $,    1661124390689;
                              reprezent‚nd 33,3 % din capitalul social ∫i din cota     4. Societatea Comercial„ SEAF ROMANIA
         ACT ADIfiIONAL              de participare la beneficii ∫i pierderi.         MANAGEMENT — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        5. Depunerea capitalului social Ón valoare de     Na˛iunilor Unite nr. 8, bl. 104, sc. 5, et. 6, ap. 100,
    P.N.G. AVIATION GRUP — S.R.L.,           27.000 $ este f„cut„ de asociatul Nicolcioiu Mihai,    sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      iar la ridicarea capitalului social se poate prezenta   comer˛ului cu nr. J 40/2998/2000, cod fiscal
   cu nr. J 40/11534/2002, cod unic de         numai acesta.                       R 12861195, care desemneaz„ ca reprezentant
      Ónregistrare R 15010584              Œn caz de reducere a capitalului social,        permanent pe: Mircea Gabriel Jalba, fiul lui
  Subsemna˛ii:                      depun„torul are dreptul de a ridica de la banc„,     Theodor ∫i Olimpia, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
  – Nicolcioiu Mihai, posesor al C.I. seria RD      capitalul social Ón valut„, la cursul de schimb de la   de 28.07.1956 Ón Tecuci, jude˛ul Gala˛i, c„s„torit,
nr. 210203, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de    data atest„rii actului adi˛ional de reducere a      domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Octavian Goga nr. 8,
21.11.2001,                        capitalului.                       bl. M24, sc. 2, et. 7-8, ap. 49, sectorul 3, av‚nd codul
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003
numeric personal 1560728400552, identificat cu C.I.     741 – activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie       Societatea Comercial„
seria DP nr. 029967, eliberat de I.G.P.-D.E.P. la data  contabil„, consulta˛ii Ón domeniul fiscal; activit„˛i     LARY & LANDY IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
de 7.10.1999.                       de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
  II. Se declar„ obiectul de activitate principal,    afaceri ∫i management;                             ACT ADIfiIONAL
astfel:                           7414 – activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
  – obiectul principal: cod CAEN 722 – consultan˛„    management.                                al Societ„˛ii Comerciale
∫i furnizare de programe informatice (software);       Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n     LARY & LANDY IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
  – activitatea principal„: cod CAEN 7221 – editare   neschimbate.                         Bucure∫ti, str. Grigore C. Moisil nr. 8, bl. 9,
programe.                           (27/601.848)                      sc. A, ap. 3, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n                                    Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                           *                     Bucure∫ti cu nr. J 40/4324/1996,
neschimbate.
                                                                   cod fiscal R 8495266
   (25/601.846)                         Societatea Comercial„                 Subsemnata Caleala Lidia, cet„˛ean rom‚n,
             *                 MARY & MIKY TRANS — S.R.L., Bucure∫ti           n„scut„ la data de 23.07.1956 Ón comuna F„ge˛el,
                                                           jude˛ul Olt, fiica lui Marin ∫i Maria, starea civil„
     Societatea Comercial„                       ACT ADIfiIONAL               c„s„torit„, sex femeiesc, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
  ROMAGRO CEREAL — S.R.L., Bucure∫ti                                        str. Grigore C. Moisil nr. 8, bl. 9, sc. A, ap. 3, sectorul
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                           2, av‚nd actul de identiate tip B.I. seria G.K.
                                   MARY & MIKY TRANS — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL                                            nr. 621884, emis de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de
                               Subsemnatul St„nica Ion, cet„˛ean rom‚n,        10.02.1994, cod numeric personal 2560723400067,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Arge∫elu nr. 21, bl. 38,   Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
  ROMAGRO CEREAL — S.R.L., cu sediul Ón         sc. 2, ap. 39, sectorul 4, posesor al B.I. seria D.A. nr.  LARY & LANDY IMPEX — S.R.L., am hot„r‚t
  Bucure∫ti, str. Drumea R„dulescu nr. 31,       022174, eliberat de Circa 16 Mili˛ie la data de       urm„toarele:
 sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     8.11.1985, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii      1. Precizarea obiectului principal de activitate al
    comer˛ului cu nr. J 40/5933/1999,         Comerciale MARY & MIKY TRANS — S.R.L., cu sediul      societ„˛ii:
    cod unic de Ónregistrare R 11922383        Ón Bucure∫ti, str. Cu˛itul de Argint nr. 2 bis, sectorul    Domeniul principal: 930 – alte activit„˛i de
  Subsemna˛ii:                      4, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    servicii.
  – Ali Ahmad Choueib, cet„˛ean libanez,         Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/12984/1994, cod       Activitatea principal„: 9302 – coafur„ ∫i alte
domiciliat Ón Liban, Dubai, str. Abdu Nasser, cu     fiscal R 6089687, aduc urm„toarele modific„ri        activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. N„vodari nr. 32A,      actului constitutiv al societ„˛ii:               2. Numirea Ón func˛ia de administrator a dnei
sectorul 1, identificat cu pa∫portul nr. 1618485,       1. Schimbarea sediului social la urm„toarea       Savin Lucre˛ia-Laura, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
eliberat de autorit„˛ile din Liban la data de       adres„: Bucure∫ti, Str. Arge∫elu nr. 21, bl. 38, et. 4,   data de 21.07.1978 Ón Bucure∫ti, sectorul 2, fiica lui
21.12.2000, ∫i                      sc. 2, ap. 39, sectorul 4.                 Ion ∫i Lidia, starea civil„ – c„s„torit„, sex femeiesc,
  – Imad Chukrallah Nassrallah, cet„˛ean libanez,      2. Œnlocuirea administratorului St„nica Ion cu     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 28,
domiciliat Ón Liban, Beirut, Dakach, identificat cu    dna St„nica Mariana, pentru un mandat de 4 ani,       bl. M23, sc. A, et. 3, ap. 11, sectorul 2, av‚nd act de
pa∫aportul nr. 1462567, eliberat de autorit„˛ile din   cu puteri depline de reprezentare ∫i administrare.     identitate tip C.I. seria RD nr. 190353, emis„ de
Liban, prin madatar Ali Ahmad Choueib, Ón baza        3. Œnlocuirea obiectului principal de activitate cu:  Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 31.08.2001, cod numeric
mandatului dat prin hot„r‚rea adun„rii generale a     6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.           personal 2780721421518, care va administra
asocia˛ilor nr. 2 din data de 30.01.2003,           4. Recodificarea obiectului de activitate conform    societatea Ómpreun„ cu asociatul unic ∫i
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    cu Clasificarea activit„˛ilor din economia na˛ional„    administratorul Caleala Lidia.
ROMAGRO CEREAL — S.R.L., Ónmatriculat„ la         – CAEN, elaborat„ de Institutul Na˛ional de          Celelalte dispozi˛ii din statutul societ„˛ii r„m‚n
Oficiul   registrului   comer˛ului   cu  nr.  Statistic„ ∫i aprobat„ prin Ordinul nr. 601 din data    neschimbate, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte
J 40/5933/1999, cod unic de Ónregistrare         de 26.11.2002.                       integrant„ din acesta.
R 11922383, Ón conformitate cu prevederile legii,       (28/601.849)                       Prezentul act adi˛ional urmeaz„ a fi depus la
am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al                    *                Oficiul registrului comer˛ului competent.
societ„˛ii astfel:                                                     (30/601.851)
  1. Schimbarea domeniului principal de activitate         Societatea Comercial„
Ón cod CAEN 512 – comer˛ cu ridicata cu produse                                                  *
                                FRAROM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
agricole brute ∫i animale vii, ∫i a activit„˛ii
principale Ón cod CAEN 5121 – comer˛ cu ridicata                                        Societatea Comercial„
                                      ACT ADIfiIONAL                HANEX TRADING COM — S.R.L., Bucure∫ti
cu cereale, semin˛e ∫i furaje.
  2. Extinderea activit„˛ii societ„˛ii cu urm„toarele   la contractul de societate ∫i statutul Societ„˛ii
coduri CAEN:                           Comerciale FRAROM IMPEX — S.R.L.,                    ACT ADIfiIONAL
  5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
lemnos ∫i de construc˛ii;                  cu nr. J 40/12595/1993, cod fiscal R 4109443            HANEX TRADING COM — S.R.L.,
  5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,        Asocia˛i:                          cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare
articole de menaj ∫i de fier„rie;              – Opritescu Dorina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la          nr. 24, bl. 24 B, parter, sectorul 2,
  5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón     data de 7.05.1945 Ón Bucure∫ti, c„s„torit„,         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
v‚nzarea produselor cu caracter specific         domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Triumfului nr. 65,          cu nr. J 40/8561/2001, cod unic de
neclasificate Ón alt„ parte.               sectorul 1, posesoare a B.I. seria G.R. nr. 595254,            Ónregistrare R 14225488
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n    eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de 28.03.1995;
neschimbate.                                                       Subsemna˛ii:
                               – Richard Samuel-Mark, cete„˛ean francez,          – Sisan Ataollah, cet„˛ean turc, cu domiciliul Ón
  (26/601.847)                     n„scut la data de 24.11.1970 Ón Fran˛a, Angers,       Saryguzel Caddesi Ertekin ap. nr. 95/7, Fatih,
             *                c„s„torit, domiciliat Ón Fran˛a-Angers 23 Cote de      Istanbul, n„scut la data de 3.03.1943 Ón Chahpur,
                             Bellevue, Lac de Maine et Loire, posesor al         Turcia, legitimat cu pa∫aportul seria TR-L/347508,
      Societatea Comercial„             pa∫aportului diplomatic francez nr. 97CD32244 din      eliberat de autorit„˛ile turce la data de 20.12.1999,
                             data de 18.09.2000, eliberat de Ambasada Fran˛ei      ∫i
   RIVAL EXIM 2000 — S.R.L., Bucure∫ti
                             din Albania,                          – Sisan Murat, cet„˛ean turc, cu domiciliul Ón
                               Ón calitate de asocia˛i, Óntruni˛i Ón adunarea      Saryguzel Caddesi Ertekin ap. nr. 95/7, Fatih,
         ACT ADIfiIONAL
                             general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale        Istanbul, n„scut la data de 16.12.1971 Ón Istanbul,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        FRAROM IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,       Turcia, legitimat cu pa∫aportul seria TR-H
   RIVAL EXIM 2000 — S.R.L., cu sediul Ón        str. Athanasie Enescu nr. 49, sc. 1, et. 5, ap. 23,     nr. 065156, eliberat de autorit„˛ile turce la data de
  Bucure∫ti, str. Badea C‚r˛an nr. 66, bl. 40,      sectorul 1, am hot„r‚t de comun acord modificarea      24.11.1993,
      sc. A, parter, ap. 4, sectorul 2,       statutului ∫i contractului de societate ale societ„˛ii,     Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     dup„ cum urmeaz„:                      HANEX TRADING COM — S.R.L., am hot„r‚t
        cu nr. J 40/2509/1994            1. Se deschide punctul de lucru Ón Bucure∫ti,      Óncheierea prezentului act adi˛ional astfel:
                             Complex Big Berceni, Pia˛a Sudului nr. 1, sectorul       1. Completarea obiectului de activitate cu
  Subsemnata ™tef„nescu Cristina, cet„˛ean rom‚n,
                             4, stand E 58A.                       urm„torul obiect: îrestaurante (fast-food)“ – cod
n„scut„ la data de 20.01.1968 Ón Bucure∫ti,
                               2. Subsemnatul Richard Samuel-Mark cesionez       CAEN 5530.
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Badea C‚r˛an nr. 66,
                             dnei Opritescu Dorina toate cele opt p„r˛i sociale a      Redactat ast„zi, 12.02.2003.
bl. 40, sc. A, ap. 4, sectorul 2, nec„s„torit„,
                             105.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 840.000 lei,
identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 9844422, eliberat                                   (31/601.852)
                             reprezent‚nd o cot„ de 40 % din capitalul social.
la data de 25.08.1995 de Sec˛ia 6 Poli˛ie, av‚nd                                                 *
                               Œn urma cesion„rii, toate cele 20 p„r˛i sociale,
codul numeric personal 2680120420013, asociat
                             numerotate de la 1 la 20, Ón valoare nominal„ de
unic al Societ„˛ii Comerciale RIVAL EXIM 2000 —
                             105.000 lei fiecare, care formeaz„ capitalul social Ón        Societatea Comercial„
S.R.L., am decis urm„toarele modific„ri la statutul
                             valoare total„ de 2.100.000 lei, Ói revin dnei          ROM PHOTO & GSM — S.A., Bucure∫ti
societ„˛ii:
                             Opritescu Dorina.
  Se modific„ datele de identificare ale asociatei,
                               3. Se modific„ ∫i completeaz„ obiectul de                  ACT ADIfiIONAL
cum au fost men˛ionate anterior.
                             activitate astfel:
  Se completeaz„ obiectul de activitate cu:                                       Prezentul act adi˛ional la actul constitutiv al
                               Domeniul principal de activitate: cod CAEN 521
  7413 – activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;                                Societ„˛ii Comerciale ROM PHOTO & GSM — S.A.,
                             – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate.
  7414 – activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i                                 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
                               Activitatea principal„: cod CAEN 5212 – comer˛
management;                                                      nr. J 40/7971/1999, a fost Óntocmit de subsemnatul
                             cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
  7230 – prelucrarea informatic„ a datelor                                      Dumitrescu Grigore, Ón calitate de mandatar al
                             v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.
(internet-cafe);                                                   ac˛ionarilor din cadrul acestei societ„˛i, prin care Ón
                               Toate celelalte clauze ale statutului societ„˛ii
  5261   –  comer˛  cu  am„nuntul    prin                                baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de 15
                             r„m‚n neschimbate.
coresponden˛„.                                                    ianuarie 2003, constat ∫i dispun urm„toarele:
                                (29/601.850)
  Se declar„ domeniul principal ∫i activitatea                                     1. Sediul societ„˛ii se mut„ din Bucure∫ti, Pia˛a
principal„:                                     *                Walter M„r„cineanu nr. 1–3, et. 1, sectorul 1, la
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003                     7
urm„toarea adres„: Bucure∫ti, ∫os. Bucure∫ti,         asocia˛i fondatori ai Societ„˛ii Comerciale            Societatea Comercial„
Complexul Selgros Cash & Carry nr. 55-65, et. 1,      GRAMIRO IMPORT EXPORT — S.R.L., av‚nd Ón             EXPERTMED — S.R.L., Bucure∫ti
sectorul 1.                        vederea hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare
  2. Prezentul act adi˛ional completeaz„ Ón mod      nr. 30/27.01.2003, hot„r‚m modificarea actelor               HOT√R¬REA NR. 1
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii, el     constitutive ale societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
produc‚nd efecte depline din momentul public„rii       1. Se modific„ actele constitutive, prin extinderea       a adun„rii generale a asocia˛ilor
sale la organele competente.                obiectului de activitate cu genuri noi dup„ cum                din 30.01.2003
  (32/601.853)                      urmeaz„:                           Subsemna˛ii:
                               a) comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            – Ioan Eugen-Paul, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
              *                                             Bucure∫ti, str. Caraiman nr. 86, sectorul 1, legitimat
                              specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte,
                              grupa 524, cod CAEN 5247, comer˛ cu am„nuntul       cu C.I. seria RD nr. 070668, eliberat„ de Sec˛ia 4
      Societatea Comercial„                                          Poli˛ie la data de 14.05.1999, n„scut la data de
                              cu c„r˛i, ziare ∫i articole de papet„rie;
   ILS DISTRIBUTION — S.A., Bucure∫ti            b) alte intermedieri financiare grupa 652, cod     29.06.1965 Ón Bucure∫ti, fiul lui Nicolae ∫i Vasilica,
                              CAEN 6523, alte tipuri de intermedieri financiare;    cod numeric personal 1650629400031, ∫i
         ACT ADIfiIONAL                c) publicitate – grupa 744, cod CAEN 7440;        – Debeleac Lucia-Capitolina, cet„˛ean rom‚n,
                                                           domiciliat„ Ón Bucure∫ti, intrarea Odobe∫ti nr. 8,
  Prezentul act adi˛ional la actul constitutiv al      d) alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                                           bl. V8, sc. 1, ap. 6, sectorul 3, legitimat„ cu C.I. seria
Societ„˛ii Comerciale ILS DISTRIBUTION — S.A.,       Óntreprinderilor – grupa 748, cod CAEN 7485,
                                                           RD nr. 193674, eliberat„ de Sec˛ia 13 la data de
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     activit„˛i de secretariat ∫i traduceri.
                                                           13.09.2001, n„scut„ la data de 27.10.1937 Ón
nr. J 40/11376/1999, a fost Óntocmit de subsemnatul      2. Œn vederea realiz„rii acestor noi obiecte de
                                                           Ucraina, Ci∫meaua-V„ruit„, fiica lui Vasile ∫i Maria,
Dumitrescu Grigore, Ón calitate de mandatar al       activitate se Ónfiin˛eaz„ noi puncte de lucru la
                                                           cod numeric personal 2371027400114,
ac˛ionarilor din cadrul acestei societ„˛i, prin care,   urm„toarele adrese:                     av‚nd Ón vedere c„ Ón art. 3 îsediul societ„˛ii“ al
Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de 15      a) Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 114, sectorul 2;  actului constitutiv al societ„˛ii se prevede
ianuarie 2003, constat ∫i dispun urm„toarele:         b) Bucure∫ti, Calea Floreasca nr. 111-113,       posibilitatea Ónfiin˛„rii de filiale, sucursale, agen˛ii,
  1. Se precizeaz„ activitatea principal„, Ón sensul   Prestige Shopping Center, sectorul 1.           magazine, reprezentan˛e, birouri, puncte de lucru
c‚ aceasta const„ Ón comer˛ cu ridicata cu alte        Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n   etc., au hot„r‚t Ón unanimitate Ón adunarea
bunuri de consum, nealimentare, neclasificate Ón      nemodificate.                       general„ extraordinar„ din data de 30.01.2003,
alt„ parte, respectiv cu articole fotografice, optice ∫i    (35/601.856)                     Ónfiin˛area unui punct de lucru al societ„˛ii la
de telefonie – CAEN 5147.                                              adresa: Bucure∫ti, str. Aurel Vlaicu nr. 110, parter,
  2. Sediul societ„˛ii se mut„ din Bucure∫ti, Pia˛a                 *
                                                           ap. 2, sectorul 2, unde se va desf„∫ura activitatea
Walter M„r„cineanu nr. 1, et. 1, sectorul 1, la                                   prev„zut„ Ón CAEN cu codul 8514, respectiv – alte
urm„toarea adresa: Bucure∫ti, ∫os. Bucure∫ti-            Societatea Comercial„
                                                           activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„ (activit„˛i
Ploie∫ti – Complexul Selgros Cash & Carry,           MARA FARM G.D. — S.R.L., Bucure∫ti          igienico-sanitare; activit„˛ile laboratoarelor de
nr. 55-65, et. 1, sectorul 1.                                            analize medicale, altele dec‚t cele din spitale,
  3. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i                  ACT ADIfiIONAL              policlinici, clinici; activit„˛i de recoltare, conservare
completeaz„ Ón mod corespunz„tor actele                                       ∫i transport al s‚ngelui Ón condi˛iile igienico-
constitutive ale societ„˛ii, el produc‚nd efecte        pentru modificarea actelor constitutive
                                                           sanitare prev„zute de lege ∫i alte practici medicale
depline din momentul public„rii sale la organele            ale Societ„˛ii Comerciale
                                                           neclasificate Ón alt„ parte).
competente.                          MARA FARM G.D. — S.R.L., cu sediul Ón
                                                            Ca urmare a acestei hot„r‚ri, se va Ónregistra la
                              Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 352,bl. 20B, ap.
   (33/601.854)                                                  Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                2, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul
              *                                             Bucure∫ti punctul de lucru de mai sus.
                              registrului comer˛ului cu nr. J 40/8212/1997
                                                             (38/601.859)
                               Œncheiat de:
     Societatea Comercial„                Ghiorghiu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,                   *
   EURO METERS — S.R.L., Bucure∫ti           domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea lui Mihai nr. 5,
                              bl. TD 13, sc. 1, ap. 41, sectorul 6, n„scut la data de        Societatea Comercial„
        HOT√R¬REA NR. 2              13.08.1964 Ón Bucure∫ti, cod numeric personal             URSEI — S.R.L., Bucure∫ti
     a adun„rii generale a asocia˛ilor         1640813400303, identificat cu C.I. seria DP
                              nr. 032027, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de            ACT ADIfiIONAL
 Societ„˛ii Comerciale EURO METERS — S.R.L.,
       Óncheiat„ ast„zi, 3.02.2003          17.11.1999;                         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
      la sediul social al societ„˛ii          Ghiorghiu Doina, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,         URSEI — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Potaisa nr. 1, bl. P1,  str. T‚rgul Neam˛ nr. 34, bl. A17, sc. C, parter,
  La adunarea general„ a Societ„˛ii Comerciale
                              sc. 1, ap. 9, sectorul 6, n„scut„ la data de 17.07.1969    ap. 33, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul
EURO METERS — S.R.L. au participat asocia˛ii:
                              Ón Bucure∫ti, cod numeric personal 2690717463021,        Registrului Comer˛ului al Municipiului
  1. Belu Alexandru Dimitrie, cet„˛ean rom‚n,
                              identificat„ cu C.I. seria DP nr. 073429, eliberat„ de     Bucure∫ti cu nr. J 40/6401/24.07.2002,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. C‚mpia Libert„˛ii
                              Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 19.01.2002,             cod unic de Ónregistrare 14770883
nr. 64, bl. 34A, sc. C, et. 9, ap. 125, sectorul 3,
                               Ón calitate de asocia˛i.
identificat cu C.I. seria RD nr. 093279, eliberat„ de                                  Subsemnatul Petrescu Adrian, cet„˛ean rom‚n,
                               Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de administrator     n„scut la data de 19.12.1956 Ón Bucure∫ti, sectorul
Sec˛ia 12 Poli˛ie, ∫i
                              dna Ghiorghiu Doina ∫i se nume∫te administrator      4, fiul lui Virgil ∫i Floarea, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  2. Andrei Nelu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                              cu drepturi depline dl Ghiorghiu Gheorghe.        str. T‚rgu Neam˛ nr. 34, bl. A17, sc. C, ap. 33,
Bucure∫ti, str. Serg. Gheorghe Donici nr. 4, bl. 71,
                               Art. 2. Domeniul principal de activitate este     sectorul 6, identificat cu C.I. seria DP nr. 049579,
sc. A, ap. 35, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RR
                              comer˛ul cu am„nuntul Ón magazine specializate cu     eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 23.10.2000,
nr. 028602, eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie,
  care legal Óntruni˛i la sediul societ„˛ii, cu      produse farmaceutice – 523.                cod numeric personal 1561219400296, Ón calitate de
unanimitate de voturi, au hot„r‚t urm„toarele:        Art. 3. Activitatea principal„ 5231 – comer˛ cu    asociat unic,
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón       am„nuntul cu produse farmaceutice.              am hot„r‚t Óncheierea prezentului act adi˛ional
Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 266-268, sectorul 5,       Art. 4. Se schimb„ datele de identificare astfel:   la actul constitutiv (autentificat cu nr. 4780 din
corp 3, et. 1, anexele C-D, st‚lpii 6-7, cu o suprafa˛„  C.I. seria DP nr. 032027, Sec˛ia 22 Poli˛ie din      2.07.2002 la Biroul notarului public Baias Valeria
de 32 m2, ∫i Ónscrierea acestei men˛iuni la Oficiul    17.11.1999, pentru Ghiorghiu Gheorghe, ∫i C.I. seria   din Bucure∫ti) al Societ„˛ii Comerciale URSEI —
registrului comer˛ului.                  DP nr. 073429, Sec˛ia 22 Poli˛ie din 19.01.2002.     S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. T‚rgu Neam˛
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   nr. 34, bl. A17, sc.C, parter, ap. 33, sectorul 6,
  (34/601.855)
                              actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale MARA    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
              *                FARM G.D. — S.R.L.                    Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/6401/24.07.2002,
                                (36/601.857)                     cod unic de Ónregistrare 14770883, Óncheiat Ón
     Societatea Comercial„                                           urm„toarele condi˛ii:
                                           *                  1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
   GRAMIRO IMPORT EXPORT — S.R.L.
        Bucure∫ti                                              societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
                                   Societatea Comercial„               – produc˛ia de scaune – cod CAEN 3611;
                                  ALEXA 2001 — S.R.L., Bucure∫ti            – produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i
         ACT ADIfiIONAL
                                                           magazine – cod CAEN 3612;
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale          HOT√R¬REA NR. 3/12.02.2003              – produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii – cod
GRAMIRO IMPORT EXPORT — S.R.L., cu sediul                                      CAEN 3613;
                               Adunarea general„ a asocia˛ilor constituit„ din
 Ón Bucure∫ti, str. Tunari nr. 43, et. 1, ap. 2,                                    – produc˛ia altor tipuri de mobilier – cod CAEN
                              Butulan Adriana ∫i Butulan Alexandru, ambii cu
 sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                  3614.
                              domiciliul Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 94,
  comer˛ului cu nr. J 40/28367/13.11.1992,                                       2. Se revoc„ din func˛ia de administrator
                              bl. 210A, sc. 1, ap. 1, sectorul 2, Ón unanimitate au
     cod unic de Ónregistrare 3017066,                                      asociatul unic Petrescu Adrian, numindu-se Ón
                              hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de lucru situat Ón     aceast„ func˛ie dna Petrescu Cristina-Doina, cet„˛ean
       capital social 5.000.000 lei
                              Bucure∫ti, Ón cadrul Centrului comercial-         rom‚n, n„scut„ la data de 11.09.1965 Ón Bucure∫ti,
  Subsemna˛ii:                      expozi˛ional (expo-market) IDM BASARAB, din        sectorul 1, fiica lui Virgil ∫i Floarea, domiciliat„ Ón
  Radu Marian-Alexandru, domiciliat Ón Bucure∫ti,     Bucure∫ti, ™os. Orhideelor nr. 31-33, sectorul 1,     Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 61, bl. C3, sc. D, et. 2,
str. C„derea Bastiliei nr. 66, sectorul 1, legitimat cu  standul D 67.                       ap. 71, sectorul 6, posesoare a C.I. seria DP nr.
C.I. seria RD nr. 288020, emis„ de S.E.P. la data de     Œn acest punct de lucru se desf„∫oar„ activit„˛i    035185, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de
8.01.2003,                         specifice obiectului de activitate al societ„˛ii: cod   24.01.2000, cod numeric personal 2650911400168,
  Ionescu Caius, domiciliat Ón Bucure∫ti, intrarea    CAEN 5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i     urm‚nd ca societatea s„ fie administrat„ ∫i
Slt. St„niloiu Constantin nr. 12, sectorul 2, legitimat  Ónc„l˛„minte, 5241 – comer˛ cu am„nuntul cu        reprezentat„ Ón raporturile cu persoanele fizice ∫i
cu B.I. seria G.K. nr. 232657, eliberat de Sec˛ia 8    textile; 5242 – comer˛ cu am„nuntul cu          juridice de dna Petrescu Cristina-Doina.
Poli˛ie la data de 7.09.1993, ∫i              Ómbr„c„minte; 5243 – comer˛ cu am„nuntul cu          Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv al
  Ionescu Andrei, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.      Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.            societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
Magheru nr. 18, et. 1, ap. 8, sectorul 1, legitimat cu
                                (37/601.858)                        (39/601.860)
C.I. seria RD nr. 005142, emis„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la
data de 19.08.1997,                                 *                              *
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003
     Societatea Comercial„               sectorul 3, conform procurii semnat„ la data de 20     Titulescu nr. 92, bl. 13, sc. 2, ap. 43, sectorul 1, am
 AMER 2000 TRADING — S.R.L., Bucure∫ti          decembrie 2002, Ón fa˛a notarului Ma Junglin, din     hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón
                              Zhejiang, Republica Popular„ Chinez„, am hot„r‚t      Bucure∫ti, str. Valea Cascadelor nr. 18 B-D,
         ACT ADIfiIONAL              urm„toarele:                        standurile 3, 8, 15, 70, av‚nd ca activitate codul
                               Articol unic. Schimbarea sediului societ„˛ii din    C.A.E.N. 5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Bucure∫ti, str. Turnu M„gurele nr. 9, bl. R12, sc. 1,
   AMER 2000 TRADING — S.R.L., cu sediul                                      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              parter, ap. 4, sectorul 4, Ón Bucure∫ti, str. Ciurea nr.
 Ón Bucure∫ti, str. Ion Mihalache nr. 29, bl. C9,                                   produse nealimentare; ∫i standul 65 cu activitatea
                              1, bl. A 1, sc. A parter, ap. 2, sectorul 2.
     sc. B, parter, ap. 48, sectorul 6,                                     cod C.A.E.N. 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
                               Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii,       magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
        cu nr. J 40/5781/2000           celelalte prevederi ale acestuia r„m‚n‚nd         de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  Subsemna˛ii Amer Sabbagh, domiciliat Ón Siria,     neschimbate.                         Celelalte articole ale statutului societ„˛ii r„m‚n
Alep, str. Table nr. 57, cu re∫edin˛a Ón Rom‚nia,       (41/601.862)                      nemodificate.
comuna Gurb„ne∫ti, satul Co˛ofanca, jude˛ul                                        (44/601.865)
C„l„ra∫i, identificat cu pa∫aportul nr. J.S/97-
                                           *
3293724/18.05.1998, eliberat de autorit„˛ile din
                                                                         *
Siria, ∫i Abdulkader Dahhan, domiciliat Ón Siria,           Societatea Comercial„
Alep, str. Kasile nr. 216, prin mandatar Amer        F.G.S. ZOLOTAS GRUP — S.R.L., Bucure∫ti               Societatea Comercial„
Sabbagh, Ón baza procurii av‚nd nr. special 191, nr.                                     CUM–COMUNICAfiII PROMOVARE
general 22038, nr. registru 2078/24.11.2002,                 ACT ADIfiIONAL                  (CUM–C.P.) — S.R.L., Bucure∫ti
autentificat de notarul public Abdul Kader din
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Republica Arab„ Sirian„, legalizat„ de Ministerul                                            ACT ADIfiIONAL
                               F.G.S. ZOLOTAS GRUP — S.R.L., cu sediul Ón
Justi˛iei ∫i Ministerul de Externe la data de
                              Bucure∫ti, str. Viorele nr. 4, bl. 22, sc. A, et. 1,
26.11.2002, tradus„ Ón limba rom‚n„ de traduc„tor                                   la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                                ap. 7, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul
autorizat Madani Tamam ∫i legalizat„ prin                                          CUM–COMUNICAfiII PROMOVARE
                              registrului comer˛ului cu nr. J 40/12660/2002
Óncheierea de legalizare a semn„turii traduc„torului                                  (CUM–C.P.) — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
nr. 2812/3.12.2002 la Biroul notarului public         Prin hot„r‚rea nr. 1 din data de 11.02.2003, a
                                                             Aleea Aliorului nr. 2, bl. A10, et. 8, ap. 36,
Daniela Stefan, cu sediul Ón Bucure∫ti, Ón calitate de   adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
                              F.G.S. ZOLOTAS GRUP — S.R.L., Ón persoanele:        sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AMER 2000
                               1. Zolotas Ioannis, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.     comer˛ului cu nr. J 40/7766/1996, cod unic
TRADING — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion
                              Viorele nr. 4, bl. 22, sc. A, et. 1, ap. 7, sectorul 4,         de Ónregistrare 8862796
Mihalache nr. 29, bl. C9, sc. B, parter, ap. 48,
sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      cet„˛ean grec, identificat cu legitima˛ia de ∫edere      Subsemnatul Apostolescu Ioan Vlad, Ón calitate
comer˛ului cu nr. J 40/5781/2000, av‚nd cod fiscal     temporar„ seria H nr. 0092914, emis„ de Serviciul     de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
R 13126176/2000, ∫i Ahmad Tair, cet„˛ean sirian,      Pa∫apoarte la data de 8.02.2001, ∫i            CUM–COMUNICAfiII PROMOVARE (CUM–C.P.) —
n„scut la data de 7.05.1969, fiul lui Mahmoud ∫i       2. Vladescu-Pantazi Mircea, domiciliat Ón        S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
Nadima, c„s„torit, sex b„rb„tesc, domiciliat Ón Siria,   Bucure∫ti, str. Silvestru nr. 48, sectorul 2, cet„˛ean   comer˛ului cu nr. J 40/7766/1996, am consim˛it la
Alep, prin mandatar Buta Elena, domiciliat„ Ón       rom‚n, identificat cu B.I. seria G.V. nr. 904254, emis
                                                           Óncheierea prezentului act adi˛ional.
Bucure∫ti, str. Lt. Aurel Botea nr. 6, bl. B6A, sc. 1,   de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de 12.02.1997, aduc
                                                             Actul are la baz„ hot„r‚rea asociatului unic din
et. 1, ap. 8, sectorul 3, Ón baza procurii av‚nd nr.    urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al
                              societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                20.01.2003 ∫i are urm„torul con˛inut:
special 42, nr. general 19816, nr. registru
                               1. Declararea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,       Art. 1. Se completeaz„ actele constitutive ale
2093/23.11.2002, autentificat„ de notarul public din
                              str. Nicodim nr. 27, sectorul 6, cu urm„toarele      societ„˛ii cu urm„torul articol:
Republica Arab„ Sirian„, legalizat„ de Ministerul
Justi˛iei ∫i Ministerul de Externe la data de       activit„˛i:                          Societatea Ó∫i va desf„∫ura activitatea comercial„
26.11.2002, tradus„ Ón limba rom‚n„ de traduc„tor       cod CAEN 6022 – transporturi cu taxiuri; 5020 –     ∫i Ón punctul de lucru din Bucure∫ti, str. Fabrica de
autorizat Madani Tamam ∫i legalizat„ prin         Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.         Chibrituri nr. 24-26, sectorul 5.
Óncheierea de legalizare a semn„turii traduc„torului     2. Completarea obiectului de activitate al         Art. 2. Celelalte prevederi ale actelor constitutive
nr. 2813/3.12.2002 la Biroul notarului public       societ„˛ii cu cod CAEN 1589 – fabricarea altor       r„m‚n neschimbate.
Daniela Stefan, cu sediul Ón Bucure∫ti, Ón         produse alimentare, neclasificate Ón alt„ parte.
                                                              (45/601.866)
conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 31/1990,        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
republicat„, cu hot„r‚rea adun„rii generale a       neschimbate.                                     *
asocia˛ilor din data de 4.12.2002 ∫i cu contractul de     (42/601.863)
cesiune autentificat cu nr. 742/5.12.2002 la Biroul                                       Societatea Comercial„
                                           *
notarului public Pisano Caludia Elena, am hot„r‚t                                     PHILIPPE IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
urm„toarele:
                                 Societatea Comercial„ ROSAL
  1. Cedarea de c„tre dl Abdulkader Dahhan a                                             ACT ADIfiIONAL
celor 25 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de       ECOLOGIC & RECYCLING SYSTEM — S.R.L.
100.000 lei, ∫i Ón valoare total„ de 2.500.000 lei,            Bucure∫ti                      la statutul Societ„˛ii Comerciale
reprezent‚nd 50 % din capitalul social, c„tre dl                                          PHILIPPE IMPEX — S.R.L.
Ahmad Tair.                                 ACT ADIfiIONAL
                                                             Subsemnatul Filip Nicolae, cet„˛ean rom‚n,
  2. Revocarea din func˛ia de administrator a dlui                                 domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Dealului nr. 2, bl. F8,
                                      la actele constitutive
Abdulkader Dahhan ∫i numirea Ón func˛ia de
                              ale Societ„˛ii Comerciale ROSAL ECOLOGIC &        sc. 2, et. 1, ap. 25, sectorul 6, Ón calitate de asociat
administrator al societ„˛ii a dlui Amer Sabbagh.
                               RECYCLING SYSTEM — S.R.L., cu sediul Ón         unic Ón Societatea Comercial„ PHILIPPE IMPEX —
  3. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din
                               Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 510, sectorul      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Dealului nr. 2, bl.
Bucure∫ti, str. Ion Mihalache nr. 29, bl. 9, sc. B,
                                 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       F8, sc. 2, et. 1, ap. 25, sectorul 6, Ónmatriculat„ la
parter, ap. 48, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, str. P‚ncota
                                 comer˛ului cu nr. J 40/8760/2000 din        Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
nr. 5, bl. 14, sc. 1, et. 8, ap. 26, sectorul 2.
                                  27.09.2000, cod fiscal R 10369634
  4. Declararea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,                                  Bucure∫ti cu nr. J 40/22655/1993, cod fiscal
Complexul Expozi˛ional NIRO, sectorul 2, spa˛iul        Subsemna˛ii Prigoan„ Vasile-Silviu, domiciliat Ón   R4878226, am hot„r‚t urm„toarele:
comercial 1 nr. S3B, unde se desf„∫oar„ activitatea    Bucure∫ti, calea Vitan nr. 110, bl. 34 A, sc. A, et. 3,    Art. 1. Deschiderea a dou„ puncte de lucru la
de comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i          ap. 16, sectorul 3, ∫i Mihai Cristian-D„nu˛, domiciliat
                                                           adresele:
Ónc„l˛„minte – cod CAEN 5142.               Ón Br„ila, str. Gole∫ti nr. 15, jude˛ul Br„ila, asocia˛i
                                                             1. Bucure∫ti, str. Nicolae C‚nea nr. 30, sectorul 2,
  Toate celelalte dispozi˛ii prev„zute Ón actul     ai Societ„˛ii Comerciale ROSAL ECOLOGIC &
                                                           unde se desf„∫oar„ activit„˛ile:
constitutiv al societ„˛ii r„m‚n neschimbate.        RECYCLING SYSTEM — S.R.L., ca urmare a hot„r‚rii
                              adun„rii generale din 10.02.2003, am hot„r‚t s„        1930 – fabricarea Ónc„l˛„mintei;
   (40/601.861)                                                    5142 – comer˛ cu ridicata ∫i distribu˛ie de
                              aducem societ„˛ii urm„toarea modificare:
              *                  îSe revoc„ din func˛ia de administrator        Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.
                              Ifrimache Victor-Paul, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     Art. 2. Schimbarea domeniului principal de
      Societatea Comercial„              Bucure∫ti, str. Chilia Veche nr. 7, bl. F 710, sc. B,   activitate cu codul C.A.E.N.
    YUNBIN INTERNATIONAL — S.R.L.            et. 7, ap. 68, sectorul 6“.                  193 – fabricarea Ónc„l˛„mintei;
         Bucure∫ti                   Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     ∫i a activit„˛ii principale cu codul C.A.E.N.
                              actul constitutiv al societ„˛ii, c„ruia Ói aduce       1930 – fabricarea Ónc„l˛„mintei.
         ACT ADIfiIONAL              modificarea corespunz„toare.                 Art. 3. Extinderea obiectului de activitate cu
                                (43/601.864)                     urm„toarele activit„˛i:
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 YUNBIN INTERNATIONAL — S.R.L., cu sediul                      *                 1930 – fabricarea Ónc„l˛„mintei;
   Ón Bucure∫ti, str. Turnu M„gurele nr. 9,                                      5142 – comer˛ cu ridicata, distribu˛ie ∫i import-
   bl. R12, sc. 1, parter, ap. 4, sectorul 4,           Societatea Comercial„              export al Ómbr„c„mintei ∫i Ónc„l˛„mintei;
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului            ALEXNIC COM — S.R.L., Bucure∫ti            5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
   Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti                                      articole din piele;
       cu nr. J 40/11600/2000                    HOT√R¬REA NR. 10               5271 – repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i ale altor
  Subsemnatul Xiang Yunbin, cet„˛ean chinez,                                    articole din piele.
domiciliat Ón China, provincia Zhejiang, asociat       a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale        Art. 4. Œnchiderea punctului de lucru de la
unic   al Societ„˛ii  Comerciale    YUNBIN        ALEXNIC COM — S.R.L., Ónmatriculat„         adresa: Bucure∫ti, Str. D‚mbovi˛ei nr. 13, sectorul 6.
INTERNATIONAL — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,         la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.        Œn urma hot„r‚rii adoptate se modific„ Ón mod
str. Turnu M„gurele nr. 9, bl. R12, sc. 1, parter, ap.     J 40/3896/1996, cod unic de Ónregistrare       corespunz„tor articolele statutului societ„˛ii.
4, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         8431068, cu sediul Ón Bucure∫ti,          Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.          ∫os. Nicolae Titulescu nr. 92, bl. 13, sc. 2,
                                                           neschimbate.
J 40/11600/2000, cod unic de Ónregistrare 13598519,     et. 1, ap. 43, sectorul 1, din data de 1.10.2002
                                                             (46/601.867)
prin mandatara mea Co∫erea Elena, domiciliat„ Ón       Subsemnatul Alexandru Niculae, asociat unic al
Bucure∫ti, intrarea B‚rsei nr. 2, bl. M12, sc. 1, ap. 3,  firmei, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Nicolae                     *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003                    9
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„                 – RAN–AUTO Handels G.m.b.H., persoan„
      ORKO FRUCT COM — S.R.L.                NYKO YANYS — S.R.L., Bucure∫ti            juridic„ austriac„, cu sediul Ón Viena, 1090,
                                                            Währingerstr 74/9, 1090, legal reprezentat„ de dl
         ACT ADIfiIONAL                          DECIZIE                Herbert Stein, Ón baza deciziei directorului general
                                                            al acestei societ„˛i, Heinrich Ilan Stein, din data de
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale              a asociatului unic             24.01.2003, ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale a
  ORKO FRUCT COM — S.R.L., Ónmatriculat„                                        asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale INTERAUTO —
                               Subsemnatul Guliu Nicolae, asociat unic la
     la Oficiul registrului comer˛ului                                       S.R.L. din data de 27.01.2003, reprezent‚nd 95 % din
                             Societatea Comercial„ NYKO YANYS — S.R.L., cu
        cu nr. J 40/805/1998                                          capitalul social;
                             sediul Ón Bucure∫ti, Str. Complexului nr. 8, bl. 41,
  Subsemna˛ii: Kerimoglu Orhan, cet„˛ean turc,     sc. 2, et. 5, ap. 52, sectorul 3, av‚nd cod fiscal        Herbert Stein, cet„˛ean austriac, n„scut la data
legitimat cu pa∫aportul seria TR-J nr. 526336,                                     de 23.04.1931 Ón Austria, Viena, domiciliat Ón
                             R345417 ∫i num„r de Ónregistrare la Oficiul
eliberat de autorit„˛ile turce la data de 11.09.1997,                                  Austria, Lichteinsteinstr 48/38, 1090 Viena,
                             registrului comer˛ului J 40/9697/1992, am hot„r‚t
Kerimoglu Ali, cet„˛ean turc, legitimat cu                                       c„s„torit, posesor al pa∫aportului austriac seria
                             Ónfiin˛area unui punct de lucru la adresa din
pa∫aportul seria TR-I nr. 231523, eliberat de                                      E06717385, eliberat la data de 28.07.1999 de c„tre
autorit„˛ile turce la data de 20.07.1995, Kerimoglu    Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 340 (intrarea Bote∫ti),
                                                            Ambasada Austriei la Bucure∫ti, reprezent‚nd 5 %
Gokhan, cet„˛ean turc, legitimat cu pa∫aportul seria   sectorul 2.
                                                            din capitalul social,
TR-N nr. 438193, eliberat de autorit„˛ile turce la      Celelalte dispozi˛ii din statut r„m‚n neschimbate.
                                                              modific„, Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii
data de 18.12.2002, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     (50/601.871)                       generale a asocia˛ilor ce a avut loc la data de
ORKO FRUCT COM — S.R.L., Ónmatriculat„ la                       *                 27.01.2003 la sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, bd.
Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului                                     Timi∫oara nr. 60D, sectorul 6, prevederile art. 5 din
Bucure∫ti cu nr. J 40/805/1998, am hot„r‚t                                       actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
urm„toarele:                              Societatea Comercial„
                                   ISOPAN — S.R.L., Bucure∫ti              1. Domeniul principal de activitate Ól reprezint„
  Articolul 1. Se rectific„ obiectul principal de
                                                            Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
activitate conform nomenclatorului C.A.E.N.:
                                                            capacitate mic„ (clasificat cu nr. 711 cod C.A.E.N.).
  5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume.             HOT√R¬REA NR. 1
                                                              2. Activitatea principal„ a societ„˛ii va consta Ón
  Articolul 32. Se radiaz„ obiectele de activitate
                               a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale        Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
prev„zute Ón actul constitutiv, iar noile obiecte de
                               ISOPAN — S.R.L. din data de 15.01.2003          capacitate mic„ (opera˛ii de leasing) (clasificat„ cu
activitate sunt cele men˛ionate mai jos:
                                                            nr. 7110 cod C.A.E.N.).
  5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         Ast„zi, 15.01.2003, eu, Filippi Eduard Reiner,
                                                              3. Activit„˛i conexe:
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        domiciliat Ón Fran˛a, 39, Rue St. Erhard, F-67100
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                                           a) comer˛ cu autovehicule (clasificate cu nr. 5010
                             Strasbourg, identificat cu pa∫aportul seria D nr.
  5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume                                   cod C.A.E.N.);
                             6720055577, eliberat de autorit„˛ile din Stadt
proaspete;                                                         b) intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
                             Achern la data de 4.11.1992, Ón calitate de asociat
  5133 – comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,                                 echipamente industriale, nave ∫i avioane (clasificate
                             unic al Societ„˛ii Comerciale ISOPAN — S.R.L., am       cu nr. 5114 cod C.A.E.N.);
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;              hot„r‚t urm„toarele:
  5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;                                     c) intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
                               1. Œnfiin˛area unui punct de lucru al societ„˛ii la    v‚nzarea produselor cu caracter specific
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
                             adresa din Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, sc. 1, ap.  neclasificate Ón alt„ parte (clasificate cu nr. 5118 cod
  5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din
                             38, sectorul 4, unde vor func˛iona birourile societ„˛ii.   C.A.E.N.);
carne;
                               Œn baza prezentei decizii se vor efectua           d) intermedierea Ón comer˛ul cu produse diverse
  5530 – restaurante.
  Celelalte articole din actul constitutiv r„m‚n    demersurile necesare Ónregistr„rii punctului de        (clasificate cu nr. 5119 cod C.A.E.N.);
neschimbate.                       lucru la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„       e) Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor
                             Tribunalul Bucure∫ti.                     (clasificate cu nr. 5020 cod C.A.E.N.);
   (47/601.868)
                               (51/601.872)                         f) comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
             *                                               autovehicule (clasificate cu nr. 5030 cod C.A.E.N.);
                                           *
                                                              g) comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii
      Societatea Comercial„                                            aferente ∫i repara˛ii (clasificate cu nr. 5040 cod
    IBCO ENERG — S.R.L., Bucure∫ti                 Societatea Comercial„              C.A.E.N.);
                                  INTERAUTO — S.R.L., Bucure∫ti              h) alte activit„˛i anexe transporturilor terestre
        HOT√R¬REA NR. 2                                             (clasificate cu nr. 6321 cod C.A.E.N.);
                                        HOT√R¬REA                  i) activit„˛i de creditare pe baz„ de contract
  a adun„rii generale din data de 5.02.2003
                                                            (leasing financiar) (clasificate cu nr. 6521 cod
  Subsemna˛ii Voicu Gheorghe, Voicu Gheorghe       adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor
                                                            C.A.E.N.);
Doru ∫i Voicu Paul, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    Societ„˛ii Comerciale INTERAUTO — S.R.L.
                                                              j) alte activit„˛i de creditare (clasificate cu nr.
IBCO ENERG — S.R.L., Ón conformitate cu                din data de 30.01.2003              6522 cod C.A.E.N.);
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ Ón 1998,     Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii          k) Ónchirierea altor mijloace de transport
am hot„r‚t declararea unui punct de lucru Ón       Comerciale INTERAUTO — S.R.L., statutar Óntrunit„       terestru, pe ap„ ∫i aerian (clasificate cu numerele
Bucure∫ti, calea Vitan nr. 119, bl. V21B, et. 1, ap. 5,  Ón sesiune extraordinar„ la data de 30.01.2003, cu      7121, 7122, 7123 cod C.A.E.N.);
sectorul 3, av‚nd ca obiect de activitate codul      prezen˛a asocia˛ilor:                      l) activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice
C.A.E.N.
                               – RAN–AUTO Handels G.m.b.H., persoan„           (clasificate cu nr. 7430 cod C.A.E.N.), respectiv
  7414 – activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                             juridic„ austriac„, cu sediul Ón Viena, 1090,         asisten˛„ tehnic„ legate de obiectul de activitate.
management.
                             Währingerstr 74/9, 1090, legal reprezentat„ de dl        4. Societatea va mai realiza ∫i urm„toarele
  (48/601.869)                                                    activit„˛i:
                             Herbert Stein, Ón baza deciziei directorului general
             *                al acestei societ„˛i, Heinrich Ilan Stein, din data de      a) comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte (clasificate
                             24.01.2002, reprezent‚nd 95 % din capitalul social;      cu nr. 5181 cod C.A.E.N.);
      Societatea Comercial„              Herbert Stein, cet„˛ean austriac, n„scut la data       b) comer˛ cu ridicata cu alte produse (clasificate
   B.G. SERVICE 93 — S.R.L., Bucure∫ti         de 23.04.1931 Ón Austria, Viena, domiciliat Ón        cu nr. 5190 cod C.A.E.N.);
                             Austria, Lichteinsteinstr 48/38, 1090 Viena,           c) comer˛ cu am„nuntul al carburan˛ilor pentru
         ACT ADIfiIONAL              c„s„torit, posesor al pa∫aportului austriac seria       autovehicule (clasificate cu nr. 5050 cod C.A.E.N.),
                             E06717385, eliberat la data de 28.07.1999 de c„tre      inclusiv v‚nzarea produselor lubrifiante ∫i de r„cire
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                       pentru autovehicule;
    B.G. SERVICE 93 — S.R.L., cu sediul        Ambasada Austriei la Bucure∫ti, reprezent‚nd 5 %
                             din capitalul social, cu unanimitatea voturilor         d) comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
 Ón Bucure∫ti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 18,                                      lichizi ∫i gazo∫i ∫i produse derivate (clasificate cu
   bl. 7, sc. 2, sectorul 4, av‚nd cod unic       asocia˛ilor prezen˛i sau reprezenta˛i, care
                                                            nr. 5151 cod C.A.E.N.);
 de Ónregistrare 4902154 ∫i num„r de ordine       reprezint„ 100 % din capitalul social, a decis dup„
                                                              e) comer˛ cu ridicata cu produse chimice
    Ón registrul comer˛ului J 40/25243        cum urmeaz„:
                                                            (clasificate cu nr. 5155 cod C.A.E.N.);
  Subsemnatul Bunea Gheorghe, domiciliat Ón         1. Aprob„ deschiderea unui punct de lucru cu
                                                              f) intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
Bucure∫ti, str. Brutus nr. 13, sectorul 5, Ón calitate  destina˛ie de spa˛iu de prezentare auto, unde se vor
                                                            minerale ∫i produse chimice pentru industrie
de asociat unic ∫i administrator Ón cadrul Societ„˛ii   desf„∫ura urm„toarele activit„˛i: comer˛ cu          (clasificate cu nr. 5112 cod C.A.E.N.);
Comerciale B.G. SERVICE 93 — S.R.L., cu sediul Ón     autovehicule (cod 5010 C.A.E.N.), ∫i alte activit„˛i de     g) comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de uz
Bucure∫ti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 18, bl. 7, sc. 2,  servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor (cod     gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i televizoare
sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     7487 C.A.E.N.), Ón Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr.      (clasificate cu nr. 5143 cod C.A.E.N.);
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu cod unic     104, bl. 85, sectorul 1, Ón spa˛iul de˛inut Ón baza       h) comer˛ cu ridicata cu produse din ceramic„,
4902154 ∫i av‚nd num„rul de ordine Ón registrul      contractului de subÓnchiriere nr. 2 din data de        sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere (clasificate
comer˛ului J 40/25243, cod fiscal 4902154, Ón baza    3.12.2002 Óncheiat cu Societatea Comercial„ AUTO       cu nr. 5144 cod C.A.E.N.);
hot„r‚rii asociatului unic din 29.01.2003, am       ITALIA IMPEX — S.R.L.                      i) comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum,
hot„r‚t la Óncheierea prezentului act adi˛ional de      2. Œndeplinirea formalit„˛ilor de publicitate ∫i      nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte (clasificate
modificare a statutului, astfel:             Ónregistrare la Oficiul Registrului Comer˛ului al       cu nr. 5147 cod C.A.E.N.);
  Art. 1. Societatea Ó∫i completeaz„ obiectul de     Municipiului Bucure∫ti prin reprezentanta            j) comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
activitate din statut cu urm„toarele activit„˛i      societ„˛ii av. Brasfalean Delia Cristina.           echipamente periferice, ∫i software (clasificate cu
codificate conform C.A.E.N.:                                              nr. 5184 cod C.A.E.N.);
  5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse        (52/601.873)
                                                              k) comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
de patiserie ∫i zaharoase;                          ACT ADIfiIONAL               echipamente de birou (clasificate cu nr. 5185 cod
  5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
                                                            C.A.E.N.);
din carne.                         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         l) comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
  Art. 2. Statutul societ„˛ii se modific„ Ón          INTERAUTO — S.R.L., autentificat            echipamente electronice (clasificate cu nr. 5186 cod
conformitate cu prevederile prezentului act            cu nr. 9148/21.09.1998 la Biroul           C.A.E.N.);
adi˛ional.                          notarului public Vl„dica Ra˛iu Gheorghe           m) comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie,
  (49/601.870)                      Prin prezentul act adi˛ional la actul constitutiv al    articole din sticl„ ∫i pentru vopsit (clasificate cu nr.
             *                Societ„˛ii Comerciale INTERAUTO — S.R.L. asocia˛ii:      5246 cod C.A.E.N.);
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003
  n) comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„             Societatea Comercial„               Dup„ cesionare, structura capitalului social este
prin magazine (clasificate cu nr. 5263 cod C.A.E.N.);        CASEDO STIL — S.R.L., Bucure∫ti           urm„toarea:
  o) transporturi pe cale ferat„ (clasificate cu nr.                                   – Dogan Suleyman de˛ine 75 p„r˛i sociale a
6010 cod C.A.E.N.);                             HOT√R¬REA NR. 1              100.000 lei fiecare, Ón valoare de 7.500.000 lei,
  p) transporturi rutiere de m„rfuri (clasificate cu                                  echivalentul a 1.000 $, cu o cot„ de 100 % la
nr. 6024 cod C.A.E.N.);                       a adun„rii generale a asocia˛ilor         beneficii ∫i pierderi.
  q) manipul„ri ∫i depozit„ri (clasificate cu              din data de 10.02.2003              II. retragerea din func˛ia de administrator a dlui
numerele 6311 ∫i 6312 cod C.A.E.N.);              Subsemna˛ii C„linescu Ovidiu-Marius, cet„˛ean      Nehir Umit;
  r) Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor        rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Botta Emil nr.     – numirea Ón func˛ia de administrator a dlui
agricole, de birou ∫i pentru construc˛ii f„r„ personal    3, bl. M105, sc. 2, ap. 53, sectorul 3, identificat cu   Dogan Suleyman.
aferent (clasificate cu numerele 7131, 7133, 7132      C.I. seria RT nr. 226470, eliberat„ de Sec˛ia 11       Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
cod C.A.E.N.);                        Poli˛ie la data de 4.04.2002, cod numeric personal     nemodificate.
  s) Ónchirierea altor bunuri personale ∫i         1660603441519, ∫i Dobre Lucica-Mihaela, cet„˛ean       Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
gospod„re∫ti neclasificate Ón alt„ parte (clasificate    rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Constantin      Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i va fi prezentat la
cu nr. 7140 cod C.A.E.N.);                  Br‚ncu∫i nr. 1, bl. S14, sc. 1, et. 5, ap. 24, sectorul  Oficiul registrului comer˛ului pentru a fi Ónscris Ón
  t) comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi utilizate Ón   3, identificat„ cu C.I. seria RR nr. 187268, eliberat„   Registrul de men˛iuni.
industrie, comer˛ ∫i transporturi (clasificate cu nr.    de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 19.01.2002, cod        (56/601.876)
5187 cod C.A.E.N.);                     numeric personal 2710329522493,
  u) activit„˛i ale altor agen˛ii de transport         ambii asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CASEDO                   *
(clasificate cu nr. 6340 cod C.A.E.N.);           STIL — S.R.L., azi, 10.02.2003, la sediul societ„˛ii din
  v) Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente        Bucure∫ti, str. Constantin Br‚ncu∫i nr. 1, bl. S14, sc.        Societatea Comercial„
neclasificate Ón alt„ parte (clasificate cu nr. 7134 cod   1, et. 5, ap. 24, sectorul 3, hot„r‚m:                APOSCOM — S.R.L., Bucure∫ti
C.A.E.N.);                           1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru — spa˛iu
  w) activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii    comercial Ón Magazinul Victoria, etaj 4, pozi˛ia 43,             ACT ADIfiIONAL
tehnice de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea       situat Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 17, sectorul
(clasificate cu nr. 7420 cod C.A.E.N.);                                          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               3, av‚nd urm„toarele activit„˛i:
  x) alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal                                  APOSCOM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
Óntreprinderilor (clasificate cu nr. 7487 cod                                      aleea C‚mpul cu Flori nr. 2B, bl. C17A, sc. 2,
                                5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
C.A.E.N.);                                                           et. 4, ap. 61, sectorul 6, cod unic
                               articole din piele (inclusiv articole de
  y) activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i                                     de Ónregistrare 15010975, atribut fiscal R,
                               marochin„rie).
management (clasificate cu nr. 7414 cod C.A.E.N.);                                     num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
                                2. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru — spa˛iu
  z) publicitate (clasificate cu nr. 7440 cod                                             J 40/11537/14.11.2002
                               comercial Ón Magazinul Titan, etaj 3, situat Ón
C.A.E.N.).                          Bucure∫ti, bd. Liviu Rebreanu nr. 6A, sectorul 3,       Subsemna˛ii Apostol Robert, cet„˛ean rom‚n,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al      av‚nd urm„toarele activit„˛i:               n„scut la data de 20.03.1976 Ón Bucure∫ti,
societ„˛ii r„m‚n nemodificate ∫i obligatorii.          5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       sectorul 3, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Delfinului
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i      nr. 2, bl. 42, sc. 4, et. 10, ap. 257, sectorul 2, posesor
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          articole din piele (inclusiv articole de          al C.I. seria RT nr. 115869, eliberat„ de Sec˛ia 9
INTERAUTO — S.R.L.                      marochin„rie).                       Poli˛ie la data de 16.08.2000, cod numeric personal
   (53/601.873)                        Prezenta hot„r‚re modific„ ∫i completeaz„        1760320424534, ∫i Com„rniceanu Claudiu, cet„˛ean
                               corespunz„tor actul constitutiv.              rom‚n, n„scut la data de 30.08.1976 Ón Bucure∫ti,
              *
                                Celelalte prevederi r„m‚n nemodificate.         sectorul 5, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Laborator nr.
                                 (55/601.875)                     137, bl. S7, sc. 1, ap. 12, sectorul 3, posesor al C.I.
      Societatea Comercial„
                                                            seria RT nr. 129203, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la
    MIMA SELECT — S.R.L., Bucure∫ti                         *                data de 18.11.2000, cod numeric personal
                                                            1760830431521, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
         ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„               Comerciale APOSCOM — S.R.L., persoan„ juridic„
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        SPERANfiA IMPEX ’71 — S.R.L., Bucure∫ti          rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea C‚mpul cu
   MIMA SELECT — S.R.L., Ónmatriculat„                                        Flori nr. 2B, bl. C17A, sc. 2, et. 4, ap. 61, sectorul 6,
   la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                 ACT ADIfiIONAL              cod unic de Ónregistrare 15010975, atribut fiscal R,
  J 40/12102/2002, cod unic de Ónregistrare                                      num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
                                   la statutul Societ„˛ii Comerciale
           15042748                                              J 40/11537/14.11.2002, Ón conformitate cu
                                SPERANfiA IMPEX ’71 — S.R.L., cu sediul
                                                            prevederile legale am hot„r‚t urm„toarele:
  Subsemna˛ii:                       Ón Bucure∫ti, str. Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22,
                                                              Art. 1. Se extinde obiectul de activitate cu
  D„n„n„u Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la        sc. A, parter, ap. 3, sectorul 2, Ónmatriculat„
                                                            urm„toarele coduri:
data de 13.04.1978 Ón Giurgiu, domiciliat Ón           la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
                                                              521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
Bucure∫ti, str. Covasna nr. 4, bl. E4, sc. 3, et. 1, ap.    J 40/10091/1997, cod unic de Ónregistrare
                                                            nespecializate;
48, sectorul 4, identificat cu C.I. seria DP nr.        10306024, capital social de 7.500.000 lei,
                                                              5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
091678, eliberat„ de D.G.E.I.P.–D.E.P. la data de         echivalentul a 1.000 $, Óncheiat ast„zi,
                                                            nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
7.11.2002, cod numeric personal 1780413441544;                  17.12.2002
                                                            produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  D„n„n„u Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la         Subsemna˛ii:
data de 5.06.1979 Ón Bucure∫ti, fiica lui Nicolae ∫i                                    Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
                                Nehir Umit, cet„˛ean turc, n„scut la data de      societ„˛ii, modificat prin actele adi˛ionale
Natalia, c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.     12.06.1974 Ón Samandag, Turcia, domiciliat Ón
Covasna nr. 4, bl. E4, sc. 3, et. 1, ap. 48, sectorul 4,                                anterioare prezentului Ónscris, r„m‚n neschimbate.
                               Turcia, Hatay, Samandag, Kurtderesi Koyu,
identificat„ cu C.I. seria DP nr. 091679, eliberat„ de                                   (57/601.877)
                               identificat cu pa∫aportul seria TR-J nr. 263611,
D.G.E.I.P.–D.E.P. la data de 7.11.2002, cod numeric     eliberat de autorit„˛ile turce la data de 9.06.1997, Ón                *
personal 2790605441533;                   calitate de asociat unic la Societatea Comercial„
  Minca Necula-Lumini˛a, cet„˛ean rom‚n, n„scut„      SPERANfiA IMPEX ’71 — S.R.L., cu sediul Ón              Societatea Comercial„
la data de 10.06.1968 Ón Giurgiu, fiica lui Petre ∫i     Bucure∫ti, str. Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22, sc. A,     ROINVEST CONSTRUCT — S.A., Bucure∫ti
Leana, c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.      parter, ap. 3, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
Covasna nr. 4, bl. E4, sc. 2, et. 2, ap. 31, sectorul 4,   registrului comer˛ului cu nr. J 40/10091/1997, cod              ACT ADIfiIONAL
identificat„ cu C.I. seria DP nr. 000128, eliberat„ de    unic de Ónregistrare 10306024, capital social de
I.G.P.–D.E.P. la data de 24.10.2001, cod numeric                                          la contractul de societate
                               7.500.000 lei, echivalentul a 1.000 $, ∫i
personal 2680610441522,                                                    ∫i la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                Dogan Suleyman, cet„˛ean turc, n„scut la data de
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                    ROINVEST CONSTRUCT — S.A. autentificate
                               17.09.1980 Ón Antakya, Turcia, domiciliat Ón Turcia,
MIMA SELECT — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul                                            cu nr. 22615/1.06.1993
                               Hatay, Antakya, Yesiyova Mah, identificat cu
registrului comer˛ului cu nr. J 40/12102/2002, cod                                     Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale ROINVEST
                               pa∫aportul seria TR-M nr. 892612, eliberat de
unic de Ónregistrare 1504278, cu sediul Ón Bucure∫ti,                                  CONSTRUCT — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, Strada
                               autorit„˛ile turce la data de 14.02.2002, Ón nume
str. Covasna nr. 4, bl. E4, sc. 3, et. 1, ap. 48, sectorul                               Rond„ nr. 9, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
                               propriu,
4, am hot„r‚t urm„toarele:                                               registrului comer˛ului cu nr. J 40/19321/1993,
                                Ón baza contractului de cesiune autentificat cu
  1. Œn urma contractului de cesiune de p„r˛i                                     Óntruni˛i Ón adunarea general„ extraordinar„ a
                               nr. 3792 din 17.12.2002 de notarul public T„nase
sociale se modific„ structura ac˛ionariatului, astfel                                  societ„˛ii, Óndeplinind condi˛iile de qvorum ∫i
                               Ortansa Daniela ∫i Ón baza hot„r‚rii nr. 1 din
c„ p„r˛ile sociale ale Societ„˛ii Comerciale MIMA
                               17.12.2002, am hot„r‚t modificarea prevederilor      valabilitate conform statutului, au hot„r‚t
SELECT — S.R.L. vor fi de˛inute astfel:
                               din actele constitutive, dup„ cum urmeaz„:         modificarea contractului de societate ∫i a statutului
  – D„n„n„u Gheorghe va de˛ine 10 p„r˛i sociale a
                                I. men˛ionarea ced„rii Ón totalitate de c„tre Nehir   societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
                               Umit a 75 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,        Av‚nd Ón vedere erorile materiale de calcul la
reprezent‚nd 50 % din capitalul social;
                               totaliz‚nd 7.500.000 lei, echivalentul a 1.000 $, pe    repartizarea capitalului social Óntre ac˛ionarii
  – D„n„n„u Mihaela va de˛ine 5 p„r˛i sociale a
                               care le de˛ine Ón societate, lui Dogan Suleyman,      societ„˛ii de la Ónfiin˛are Ón contractul de societate
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 500.000 lei,
                               cet„˛ean turc, n„scut la data de 17.09.1980 Ón       autentificat cu nr. 22615/1 iunie 1993 ∫i ulterior la
reprezent‚nd 25 % din capitalul social;
                               Antakya, Turcia, domiciliat Ón Turcia, Hatay,       majorarea capitalului social prin actul adi˛ional nr.
  – Minca Necula-Lumini˛a va de˛ine 5 p„r˛i sociale
                               Antakya, Yesiyova Mah, identificat cu pa∫aportul      17 iunie 1996 se rectific„ aceste erori conform
a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 500.000 lei,
                               seria TR-M nr. 892612, eliberat de autorit„˛ile turce   anexelor 1 ∫i 2, care cuprind tabelele corectoare ale
reprezent‚nd 25 % din capitalul social.
                               la data de 14.02.2002, reprezent‚nd cota de 100 %     capitalului social la momentul constituirii ∫i la
  Participarea asocia˛ilor la beneficiile ∫i pierderile
                               din capitalul social subscris.               momentul major„rii de capital social.
societ„˛ii va fi Ón raport cu p„r˛ile sociale de˛inute
                                – preluarea de c„tre Dogan Suleyman a celor 75       Anexele 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din prezentul
de fiecare asociat Ón parte.
                               p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd      act adi˛ional.
   (54/601.874)
                               7.500.000 lei, echivalentul a 1.000 $, reprezent‚nd      Celelalte clauze ale contractului de societate ∫i
              *                100 % din capitalul social subscris.            ale statutului societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                        PARTEA a IV-a,       Nr. 828/2.IV.2003                  11
    1. TABEL CORECTOR – CONTRACT                        Nume        Capital social    Num„r          S.R.L. Ón Societatea Comercial„ GEMASERV —
                                                                      0 %
        DE CONSTITUIRE                          prenume       subscris (lei)    ac˛iuni         S.R.L., conform disponibilit„˛ii firmei cu nr. 29223
                                                                           din data de 11.02.2003.
                  valoare ac˛iune = 10.000 lei      Gh. P„tra∫cu           500.000        50    1,3     3. Retragerea din societate a dlui Nimernico
     Nume     Capital social     Num„r           S. Stan             500.000        50    1,3
                                0 %                                         Victor prin cesionarea tuturor celor 20 p„r˛i sociale
    prenume    subscris (lei)     ac˛iuni
                                     S.V. Guiu            500.000        50    1,3   a 100.000 lei fiecare pe care le de˛ine, Ón valoare
ROINVEST — S.A.     15.000.000       1.500    38,5                                           total„ de 2.000.000 lei, dlui Coman Sergiu, care
                                     Gh.V. Haschi           200.000        20    0,5
CAPITEL — S.R.L.     1.000.000        100     2,6                                           devine astfel asociat unic.
S. Speroni        6.500.000        650    16,7     L. Nicolau            200.000        20    0,5
                                                                            Œntre:
G.C. Ghelmegeanu    10.000.000       1.000    25,7     C. Ghelmegeanu          200.000        20    0,5     I. Nimernico Victor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
R. Belea         1.000.000        100     2,6     M. Petric„            200.000        20    0,5   Ón Bucure∫ti, str. Nicolae Apostol nr. 113, sectorul 2,
G. Tureanu        1.000.000        100     2,6     C. Mantea            100.000        10    0,2   cod numeric personal 1510411400134, identificat
C. Ghiurc„        1.000.000        100     2,6                                           cu B.I. seria G.V. 414418/1996, eliberat de Sec˛ia 7
M. Vasilescu       1.000.000        100     2,6     TOTAL            38.900.000      3.890     100    Poli˛ie, Ón calitate de cedent, reprezentat de dl
                                                                           Coman Sergiu prin procura special„ cu nr. 758 din
         2. TABEL CORECTOR – ACT ADIfiIONAL MAJORARE CAPITAL SOCIAL
                                                                           data de 23.10.2002, ∫i
                                                        valoare ac˛iune = 98.910 lei      II. Coman Sergiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
   Nume      Num„r
                  Capital social         Majorare         Total capital social
                                                          Total capital social
                                                                           Bucure∫ti, Str. Mohorului nr. 7, bl. 138, sc. B, et. 4,
                   la data          capital social          cu care                  0%    ap. 61, sectorul 6, cod numeric personal
   prenume     ac˛iuni                                             dup„ majorare
                  Ónmatricul„rii    Ón natur„      Ón numerar    se majoreaz„
                                                                           1531129400250, identificat cu C.I. seria RR
     0       1        2         3           4        5=3+4         6=2+5       7    nr. 018001, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de
ROINVEST — S.A.   1.500     15.000.000     43.595.068      89.770.347    133.365.413      148.365.413      38,5   5.01.1998, Ón calitate de cesionar,
CAPITEL — S.R.L.   100      1.000.000      2.906.337      5.984.691     8.891.028       9.891.028      2,6     a intervenit prezentul contract de cesiune de
S. Speroni      650      6.500.000     18.891.194      38.900.484     57.791.678       64.291.678      16,7   p„r˛i sociale Ón urm„toarele condi˛ii:
G.C. Ghelmegeanu  1.000     10.000.000     29.063.375      59.848.899     88.910.274       98.910.274      25,7     Eu, Nimernico Victor, Ón calitate de cedent,
R. Belea       100      1.000.000      2.906.338      5.984.690     8.891.028       9.891.028      2,6   declar c„ cedez 20 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de
G. Tureanu      100      1.000.000      2.906.338      5.984.690     8.891.028       9.891.028      2,6   2.000.000 lei, din cele 20 p„r˛i sociale pe care le
C. Ghiurc„      100      1.000.000      2.906.338      5.984.690     8.891.028       9.891.028      2,6   de˛in Ón calitate de asociat al societ„˛ii, dlui Coman
M. Vasilescu     100      1.000.000      2.906.338      5.984.690     8.891.028       9.891.028      2,6   Sergiu, care se subrog„ Ón toate drepturile ∫i
Gh. P„tra∫cu      50       500.000      1.453.169      2.992.342     4.445.511       4.945.511      1,3   obliga˛iile mele de orice natur„ ce decurg din
S. Stan        50       500.000      1.453.169      2.992.342     4.445.511       4.945.511      1,3   de˛inerea p„r˛ilor sociale cesionate.
S.V. Guiu       50       500.000      1.453.169      2.992.342     4.445.511       4.945.511      1,3     Declar c„ am primit contravaloarea tuturor celor
Gh.V. Haschi      20       200.000       581.268      1.196.938     1.778.206       1.978.206      0,5   20 p„r˛i sociale ∫i c„ nu mai am nici o preten˛ie
L. Nicolau       20       200.000       581.268      1.196.938     1.778.206       1.978.206      0,5   asupra profitului societ„˛ii ∫i nici asupra
C. Ghelmegeanu     20       200.000       581.268      1.196.938     1.778.206       1.978.206      0,5   patrimoniului ei.
M. Petric„       20       200.000       581.268      1.196.938     1.778.206       1.978.206      0,5     Eu, Coman Sergiu, Ón calitate de cesionar, declar
C. Mantea       10       100.000       290.634       598.469      889.103        989.103      0,2   c„ am preluat de la cedentul Nimernico Victor 20
TOTAL        3.890     38.900.000    113.058.537      282.804.428    345.880.985      348.760.965      100    p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,
                                                                           reprezent‚nd 100 % din capitalul social al societ„˛ii,
  (58/601.878)
                                                                           ast„zi data atest„rii, urm‚nd s„ preiau ∫i toate
                                   *                                       drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din de˛inerea
                                                                           p„r˛ilor sociale cesionate, ∫i c„ am cedat
      Societatea Comercial„                     registrului comer˛ului cu nr. J 40/19843/1994, cod             contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate.
                                     fiscal R6423395, capital social 2.000.000 lei, am               Œn urma cesiunii, capitalul social total este de
    VOGEL COMEX — S.R.L., Bucure∫ti
                                     hot„r‚t urm„toarele:                            2.000.000 lei, p„r˛ile sociale fiind Ón num„r de 20 a
                                       Obiectul principal de activitate al societ„˛ii;             100.000 lei fiecare parte social„.
          ACT ADIfiIONAL
                                       transporturi terestre; transporturi prin conducte             P„r˛ile sociale apar˛in Ón totalitate ∫i exclusiv
  la contractul de societate ∫i la statutul               — diviziune C.A.E.N. 60;                          asociatului unic c„ruia Ói apar˛in, de asemenea, Ón
Societ„˛ii Comerciale VOGEL COMEX — S.R.L.,                 alte transporturi terestre — grup„ C.A.E.N. 602.            totalitate ∫i exclusiv beneficiile societ„˛ii, precum ∫i
  cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Dur„u nr. 7,                 Activitatea principal„ a societ„˛ii o constituie            toate riscurile ∫i consecin˛ele pierderilor, p‚n„ la
sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului               alte transporturi terestre de c„l„tori pe baz„ de            limita capitalului social.
   comer˛ului cu nr. J 40/14517/1994,                 grafic – cod C.A.E.N. 6021.                          Eu, Coman Sergiu, declar pe proprie r„spundere
       cod fiscal R6024840                      Alte activit„˛i:                            c„ nu mai sunt asociat unic Ón alt„ societate
                                       6022 – transporturi de taxiuri;                     comercial„ cu r„spundere limitat„ din Rom‚nia.
  I. Voinea Gelu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                       6023 – transporturi terestre de c„l„tori                  4. Revocarea din func˛ia de administrator a dlui
Bucure∫ti, str. Dur„u nr. 7, sectorul 1, cod numeric
                                     ocazionale.                                Nimernico Victor ∫i numirea dlui Coman Sergiu,
personal 1621020400605, identificat cu B.I. seria                                                  av‚nd puteri depline, cu un mandat de 4 ani.
G.R. nr. 176365, eliberat de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data            Deschiderea unui punct de lucru la urm„toarea
                                     adres„: Ploie∫ti, Str. Depoului nr. 9-11, jude˛ul               Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n
de 14.12.1994;                                                                    neschimbate.
  II. Voinea Nicoleta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„            Prahova, cu activitatea:
                                       alte transporturi terestre de c„l„tori pe baz„ de              (61/601.881)
Ón Bucure∫ti, str. Dur„u nr. 7, sectorul 1, cod
numeric personal 2650815400333, identificat„ cu              grafic – cod C.A.E.N. 6021.                                      *
C.I. seria RR nr. 119335, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie           Se Ónchid punctele de lucru de la urm„toarele
la data de 15.09.2000,                          adrese:                                       Societatea Comercial„
                                       Neptun, Bazarul Principal, jude˛ul Constan˛a;               EUROM CONSTRUCT — S.R.L., Bucure∫ti
  Ón calitate de asocia˛i, ca urmare a hot„r‚rii
                                       Mangalia, str. ™tefan cel Mare, Galeriile nr. 12,
adun„rii generale nr. 2 din data de 10.02.2003, se
                                     jude˛ul Constan˛a.
aduc urm„toarele modific„ri la contractului de                                                            HOT√R¬REA NR. 1
                                       Celelalte articole ale actului constitutiv r„m‚n
societate ∫i la statutul societ„˛ii:
                                     neschimbate.                                    adun„rii generale a asocia˛ilor
  1. declararea domeniului principal de activitate
                                       (60/601.880)                              Societ„˛ii Comerciale EUROM CONSTRUCT —
cu codul C.A.E.N. 158 – fabricarea altor produse
                                                                            S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
alimentare ∫i a activit„˛ii principale cu codul                               *                     comer˛ului cu nr. J 40/9593/1998, cod unic
C.A.E.N. 1584 – fabricarea produselor din cacao,                                                     de Ónregistrare 12036695, Óncheiat„ azi,
ciocolat„ ∫i produse zaharoase.                           Societatea Comercial„                              13 februarie 2003
  2. declararea punctului de lucru situat Ón                LA VICTOR MAGAZIN UNIVERSAL — S.R.L.
                                                                            Subsemna˛ii Sandu Emanuel, domiciliat Ón
Bucure∫ti, str. Bucure∫tii Noi nr. 68, sectorul 1,                    Bucure∫ti                         Bucure∫ti, str. Niagara nr. 82, sectorul 1, legitimat
unde se va desf„∫ura activitatea codificat„ C.A.E.N.
                                                                           cu C.I.P. seria CP nr. 846812, eliberat„ de Biroul 5
cu 1584 – fabricarea produselor din cacao, a                          ACT ADIfiIONAL                     Poli˛ie la data de 27.03.2002, cod numeric personal
ciocolatei ∫i a produselor zaharoase.
                                         la statutul Societ„˛ii Comerciale                 1611107400094, ∫i Sandu Mircea, domiciliat Ón
  Celelalte prevederi din contractul de societate ∫i
                                      LA VICTOR MAGAZIN UNIVERSAL — S.R.L.,                  Bucure∫ti, str. Radu Popescu nr. 17, bl. 24A, sc. 2,
din statutul societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                                      et. 9, ap. 74, sectorul 1, legitimat cu B.I. seria G.V.
                                      cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Nicolae Apostol
   (59/601.879)                                                                  nr. 387402, eliberat de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de
                                      nr. 113, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
                *                     registrului comer˛ului cu nr. J 40/11958/1991,               5.07.1996, cod numeric personal 1580927400190, Ón
                                             cod fiscal R11638                     calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale EUROM
      Societatea Comercial„                                                           CONSTRUCT — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
                                       Coman Sergiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                                                           Grigore Alexandrescu nr. 72, sectorul 1,
    COMANTO 94 — S.R.L., Bucure∫ti                  Bucure∫ti, Str. Mohorului nr. 7, bl. 138, sc. B, et. 4,
                                                                           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
                                     ap. 61, sectorul 6, cod numeric personal
                                                                           nr. J 40/9593/1998, cod unic de Ónregistrare
          ACT ADIfiIONAL                     1531129400250, identificat cu C.I. seria RR
                                                                           12036695, am hot„r‚t urm„toarele:
                                     nr. 018001, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                                     1. Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
                                     5.01.1998, Ón calitate de asociat unic, aduc
       COMANTO 94 — S.R.L.                                                           str. Baldovin P‚rc„lab nr. 7, et. 2, ap. 5, sectorul 1,
                                     urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:
                                                                           av‚nd ca obiect de activitate: activit„˛i de
  Subsemnatul Ghi˛ulescu Gheorghe, domiciliat Ón              1. Schimbarea sediului societ„˛ii din Bucure∫ti,
                                                                           proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte servicii
Bucure∫ti, Str. Avalan∫ei nr. 14-16, bl. 3, sc. B, et. 3,         str. Nicolae Apostol nr. 113, sectorul 2, Ón Bucure∫ti,
                                                                           tehnice (proiectare instala˛ii gaze PEHD, inclusiv
ap. 35, sectorul 4, Ón calitate de asociat unic al            Str. Mohorului nr. 7, bl. 138, sc. B, et. 4, ap. 61,
                                                                           execu˛ia lucr„rii).
Societ„˛ii Comerciale COMANTO 94 — S.R.L., cu               sectorul 6.
sediul Ón Bucure∫ti, str. Malcoci nr. 2, bl. 36, sc. A,                                                  (62/601.882)
                                       2. Schimbarea denumirii societ„˛ii din Societatea
et. 3, ap. 19, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul            Comercial„ LA VICTOR MAGAZIN UNIVERSAL —                               *
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003
       Societatea Comercial„             ap. 18, sectorul 3, Ón calitate de asociat unic al          Societatea Comercial„
       ALEX INTERNATIONAL               Societ„˛ii Comerciale I.D. & S COMSERV — S.R.L., cu      ALKA 3 INSTALAfiII — S.R.L., Bucure∫ti
       TRANSPORT 94 — S.R.L.             sediul Ón Bucure∫ti, str. Adrian C‚rstea nr. 11, bl.
                              36, sc. 1, ap. 18, sectorul 3, am decis urm„toarele:             ACT ADIfiIONAL
        HOT√R¬REA NR. 15                1. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
                              str. ™erban Vod„ nr. 31, parter, sectorul 4, unde se     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
     a adun„rii generale a asocia˛ilor         vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i.:           ALKA 3 INSTALAfiII — S.R.L., Ónmatriculat„
        din data de 20.01.2003              cod CAEN 5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe        la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
  Subsemna˛ii:                       ∫i legume proaspete;                      J 40/9479/1999, cod unic de Ónregistrare
  Constantinescu Alexandru C„t„lin, domiciliat Ón       cod CAEN 5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne                 12356525
Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 73B, bl. TS40, sc. 1,     ∫i produse din carne;                     Subsemna˛ii Anghel Gheorghe, Alupoaie Viorel ∫i
et. 6, ap. 39, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RR                                Corciovei Vasile, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                                cod CAEN 5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine,
nr. 161713, cod numeric personal 1690408463032,                                    Comerciale ALKA 3 INSTALAfiII — S.R.L., av‚nd Ón
                              produse de patiserie ∫i zaharoase;
eliberat„ la 6.03.2001 de S.E.P. ∫i                                          vedere hot„r‚rea adun„rii generale din data de 11
  Constantinescu Grigore, domiciliat Ón Bucure∫ti,       cod CAEN 5225 – comer˛ cu am„nuntul cu
                              b„uturi;                         februarie 2003, am hot„r‚t modificarea actului
Drumul Taberei nr. 73B, bl. TS40, sc. 1, et. 6, ap. 39,
                                cod CAEN 5226 – comer˛ cu am„nuntul cu        constitutiv al societ„˛ii, astfel:
sectorul 6, identificat cu B.I. seria G.D. nr. 0570849,
                              produse din tutun;                      Art. 1. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti,
eliberat de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 8.01.1993, cod
numeric personal 164005294000501,                cod CAEN 5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón        ∫os. Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. D, et. 5, ap. 138,
  Ón calitate de asocia˛i la Societatea Comercial„     magazine specializate cu produse neclasificate Ón     sectorul 2, Ón Bucure∫ti, str. Valea Cascadelor nr. 11,
ALEX INTERNATIONAL TRANSPORT 94 — S.R.L., cu        alt„ parte;                        bl. F1, sc. 1, et. 1, ap. 23, sectorul 6.
sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 73B,          5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse           Art. 2. Activitatea principal„: cod CANE 4533 –
bl. TS40, sc. 1, et. 6, ap. 39, sectorul 6, Ónmatriculat„                               lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare.
                              cosmetice ∫i de parfumerie;
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                                         Activit„˛i secundare:
                                5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
J 40/8965/1994, cod unic de Ónregistrare 5635489,                                     4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
                              aparate electrice ∫i de uz casnic.
am hot„r‚t urm„toarele:                                                  5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
                                2. Œmputernicesc pe dna Marusia Iane,
  Declararea punctului de lucru din Bucure∫ti, Str.                                 furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
                              identificat„ cu C.I. seria RR nr. 092207, eliberat„ la
Binelui nr. 10 (fost nr. 2), sectorul 4, cu activit„˛ile                               Ónc„lzire.
codificate C.A.E.N.:                    data de 9 februarie 2000 de S.E.P., s„ m„ reprezinte
                                                             Art. 3. Celelalte obiecte de activitate precizate Ón
  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;         la Oficiul registrului comer˛ului.
                                                           actul constitutiv se radiaz„.
  5020 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;      Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n      Art. 4. Celelalte articole din actul constitutiv al
  6312 – depozit„ri;                    neschimbate.                       societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act
  6321 – alte activit„˛i anexe transporturilor         (66/601.886)                     adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acesta.
terestre;
  – activitate pentru birou pentru societate.
                                           *                  (69/601.890)
  Celelalte prevederi din actele constitutive ale                                                 *
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                     Societatea Comercial„
   (63/601.883)                          ADAM GRUP — S.R.L., Bucure∫ti                 Societatea Comercial„
              *                                                GEVA L C SERCOM — S.R.L., Bucure∫ti
                                       ACT ADIfiIONAL
      Societatea Comercial„              la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale               ACT ADIfiIONAL
    DANA DECO — S.R.L., Bucure∫ti            ADAM GRUP — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               registrului comer˛ului cu nr. J 40/100/2002         GEVA L C SERCOM — S.R.L., cu sediul
          DECIZIA NR. 1                Subsemnata Sp‚nu Valentina, cet„˛ean rom‚n,      Ón Bucure∫ti, aleea Moldovi˛a nr. 6, bl. EM3,
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       n„scut„ la data de 29 ianuarie 1960 Ón comuna        sc. E, et. 4, ap. 98, sectorul 4, Ónmatriculat„
 DANA DECO — S.R.L., din data de 3.01.2003,        Gurb„ne∫ti, jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat„ Ón          la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
 cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Frunte Lat„ nr. 1,      Bucure∫ti, str. Soldat Modoran Ene nr. 26, bl. M191,       J 40/26137/1993, cod fiscal 5299370,
     ap. 12, sectorul 5, Ónmatriculat„         sc. 1, ap. 3, sectorul 5, f„r„ antecedente penale, cod         capital social 2.000.000 lei
   la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.       numeric personal 2600129400413, identificat„ cu       Subsemna˛ii Gheorghe Gheorghe ∫i Gheorghe
  J 40/11735/20.11.2002, cod fiscal 15026815        C.I. seria RR nr. 030452/1998 eliberat„ de Sec˛ia 19   Valeriu, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale GEVA L C
  Subsemnata Fota Daniela, domiciliat„ Ón         Poli˛ie, personal ∫i ca mandatar a dlui Adam Daniel,   SERCOM — S.R.L., de˛in„tori ai Óntregului capital
Bucure∫ti, str. Dr. Ion Ghiulamila nr. 18, sectorul 5,   domiciliat Ón Timi∫oara, zona Doroban˛i, bl. E6, ap.   social, am hot„r‚t Ón conformitate cu hot„r‚rea
identificat„ cu C.I. seria RD nr. 194745, eliberat„ de   2, jude˛ul Timi∫, n„scut la data de 11 ianuarie 1969   adun„rii generale a asocia˛ilor ∫i cu art. 199 din
Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 19.09.2001, cod numeric    Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, ∫i al dnei Adam       Legea nr. 31/1990, republicat„, urm„toarele:
personal 2550107400104, Ón calitate de asociat al      Adriana, domiciliat„ Ón Timi∫oara, zona Doroban˛i,      1. Se radiaz„ obiectul de activitate: 7031 – agen˛ii
Societ„˛ii Comerciale DANA DECO — S.R.L., am        bl. E6, ap. 2, jude˛ul Timi∫, n„scut„ la data de 1    imobiliare.
hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón                                        2. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru al societ„˛ii la
                              decembrie 1971 Ón Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul
Bucure∫ti, str. Maltopol nr. 23, sectorul 1.                                     adresa din Bucure∫ti, str. Pitar Mo∫ nr. 23, corp A,
                              Mehedin˛i, conform procurii autentificate cu nr.
   (64/601.884)                                                   parter, ap. 1, sectorul 1, av‚nd ca obiect de
                              1201/1527 din 17 august 2002 de Consulatul
              *                General al Rom‚niei la Chicago, Ón calitate de      activitate: 5530 – restaurant (pizzerie).
                              asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale ADAM         (70/601.891)
      Societatea Comercial„              GRUP — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Intrarea                    *
   VLASY COM 2001 — S.R.L., Bucure∫ti           Trenului nr. 5, bl. C11, parter, ap. 12, sectorul 6,
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu          Societatea Comercial„
         HOT√R¬REA NR. 2              nr. J 40/100/2002, cod unic de Ónregistrare 1437891,
                                                                MATRA INT — S.R.L., Bucure∫ti
       din data de 14.02.2003            cu atribut fiscal R, am hot„r‚t modificarea actelor
                              constitutive Ón urm„torul sens:
  Subsemnata Vlase Cornelia, asociat unic Ón                                              ACT ADIfiIONAL
                                – se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
cadrul Societ„˛ii Comerciale VLASY COM 2001 —
                              Bucure∫ti, Intrarea Trenului nr. 5, bl. C11, parter,     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Zeme∫ nr. 4,
bl. PM19, sc. 3, et. 6, ap. 166, sectorul 3,        ap. 12, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, Intrarea Trenului     MATRA INT — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     nr. 5, bl. C11, parter, ap. 1, sectorul 6.          bd. Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sectorul 2,
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/7534/2001, cod        Celelalte dispozi˛ii din actele constitutive ale    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
unic de Ónmatriculare 14159872, atribut fiscal R,      societ„˛ii r„m‚n nemodificate, prezentul act                cu nr. J 40/745/1991,
aduc urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al     adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚nd          cod unic de Ónregistrare 1591894
societ„˛ii:                         dispozi˛iile acestuia Ón mod corespunz„tor.          Œn conformitate cu hot„r‚rea nr. 51317 din 12
  Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii Óncep‚nd cu        (67/601.887)                     februarie 2003 a adun„rii generale a asocia˛ilor
data de 1.03.2003, p‚n„ la data de 1.03.2005 pentru                                  Societ„˛ii Comerciale MATRA INT — S.R.L., asocia˛ii
nerealizarea obiectului de activitate.                        *                societ„˛ii, dnii Amine Halim Matta, cet„˛ean
  Celelalte prevederi din actul constitutiv al                                    libanez, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 11,
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                     Societatea Comercial„             bl. S14, sc. 2, et. 2, ap. 29, sectorul 3, identificat cu
  (65/601.885)                         ACCENT INVEST — S.R.L., Bucure∫ti          pa∫aportul nr. 1655930, eliberat la data de 2 august
              *                                             1999 de autorit„˛ile libaneze, ∫i cu carnetul de
                                        HOT√R¬RE               identitate seria G nr. 2270, eliberat la data de 14
      Societatea Comercial„                                           iunie 2002 de D.G.P.–S.P.F., valabil p‚n„ la data de
                                  a adun„rii generale a asocia˛ilor         14 iunie 2007, cod numeric personal
  I.D. & S COMSERV — S.R.L., Bucure∫ti
                                Ast„zi, 10 februarie 2003, a avut loc, la sediul    1460415993010, ∫i P‚rvu Mircea, cet„˛ean rom‚n,
                              societ„˛ii, ∫edin˛a adun„rii generale a asocia˛ilor, la  domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 119,
          DECIZIA NR. 1
                              care au participat urm„torii asocia˛i:          bl. 10, sc. A, et. 1, ap. 1, sectorul 1, identificat cu C.I.
        din 12 februarie 2003              1. Fotache Cristian-Antoni, ∫i             seria RR nr. 070005, eliberat„ la data de 5
                                2. Perianu Eugen-Ioan.                 noiembrie 1999 de S.E.P., cod numeric personal
         a asociatului unic
                                Convocarea asocia˛ilor s-a efectuat conform      1570110400391, au hot„r‚t urm„toarele:
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       prevederilor actului constitutiv al societ„˛ii.        1. Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu
 I.D. & S COMSERV — S.R.L., Ónmatriculat„ cu          Œn ∫edin˛a adun„rii generale, asocia˛ii au hot„r‚t   urm„toarele obiecte de activitate:
  nr. J 40/812/2003, cod unic de Ónregistrare       Ónfiin˛area unui punct de lucru cu cu sediul Ón        5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume
 15148880, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Adrian                                    proaspete;
                              Bucure∫ti, calea Vitan nr. 148A, sectorul 3.
 C‚rstea nr. 11, bl. 36, sc. 1, ap. 18, sectorul 3                                    5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;
                                (68/601.888)
  Subsemnata D„nil„ ™tefana, domiciliat„ Ón                                       5133 – comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
Bucure∫ti, str. Adrian C‚rstea nr. 11, bl. 36, sc. 1,                 *                uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003                    13
  5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i      2. Radierea obiectelor de activitate cuprinse Ón     calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
produse zaharoase;                     contractul ∫i statutul societ„˛ii:             ROM PEMAR — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
  5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i     cod CAEN 7031 – agen˛ii imobiliare, respectiv;      Calnic nr. 45, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul
condimente;                          cod CAEN 7032 – administrarea imobilelor pe        registrului comer˛ului cu nr. J 40/6877/1994, am
  5138 – comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte     baz„ de tarife sau contract.                hot„r‚t urm„toarele:
produse alimentare, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i       Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n       – schimbarea domeniului de activitate principal
molu∫te;                          neschimbate.                        ∫i a obiectului principal de activitate, precum ∫i
  5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din           (73/601.894)                      completarea obiectului de activitate astfel:
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;                                   1. Domeniul principal de activitate este: cod
  5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de                     *
                                                            CAEN 702 – Ónchiriere ∫i subÓnchiriere de bunuri
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;                                    imobiliare, proprii sau Ónchiriate.
  6311 – manipul„ri;                        Societatea Comercial„                 Obiectul principal de activitate este: cod CAEN
  6312 – depozit„ri.                     SAMURAIUL BODYGUARD PROTGUARD              7020 – Ónchiriere ∫i subÓnchiriere de bunuri
  2. Se Ómputernice∫te dna Grigore Violeta,            IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti              imobiliare, proprii sau Ónchiriate.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.                                       2. Completarea obiectului de activitate cu: 7012 –
Olteni˛ei nr. 107, bl. 22, sc. 1, et. 5, ap. 22, sectorul           ACT ADIfiIONAL               cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii.
4, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 025995, eliberat„                                   Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
la data de 4 mai 1998 de Sec˛ia 15 Poli˛ie, cod       la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      neschimbate.
numeric personal 2741004341691, Ón vederea            SAMURAIUL BODYGUARD PROTGUARD
                                 IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,          (76/601.897)
Óndeplinirii formalit„˛ilor de autentificare a actului
adi˛ional.                           str. C‚mpia Libert„˛ii nr. 64, bl. 34A, sc. B,                   *
  Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului       parter, ap. 45, sectorul 3, Ónmatriculat„
Societ„˛ii Comerciale MATRA INT — S.R.L. r„m‚n          la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.             Societatea Comercial„
neschimbate.                             J 40/18966 din 20 octombrie 1994             GB EVY COM 99 — S.R.L., Bucure∫ti
  Prezentul act adi˛ional va fi Ónregistrat la Oficiul     Subsemna˛ii:
registrului comer˛ului ∫i publicat Ón Monitorul         – Lipan Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ion ∫i            HOT√R¬REA NR. 1
Oficial al Rom‚niei.                    Preda, n„scut la data de 3 aprilie 1949 Ón comuna
   (71/601.892)                      St‚lpu, jude˛ul Buz„u, identificat cu B.I. seria G.T.           din 13 februarie 2003
              *                nr. 240834, eliberat la data de 3 ianuarie 1996 de          a adun„rii generale a asocia˛ilor
                              Sec˛ia 12 Poli˛ie, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.        Subsemnatele:
     Societatea Comercial„               C‚mpia Libert„˛ii nr. 64, bl. 34A, sc. B, et. 8, ap. 77,    – Käúfer Mirela Roxana, domiciliat„ Ón
 ASISTA DISTRIBUTION — S.R.L., Bucure∫ti          sectorul 3, cod numeric personal 1490403400581, ∫i     Germania, Holland strasse 91, Bochum 44866,
                                – Lipan Lucian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ion ∫i     identificat„ cu pa∫aportul nr. 4231082486, eliberat
                              Maria, n„scut la data de 7 ianuarie 1963 Ón comuna     la data de 10 mai 2002 de ora∫ul Geneinde Bibertal,
         HOT√R¬REA NR. 2
                              St‚lpu, jude˛ul Buz„u, domiciliat Ón comuna St‚lpu,     ∫i
        din 7 februarie 2002            jude˛ul Buz„u, identificat cu B.I. seria H.C.         – ™tefan ™tefania Luiza, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
                              nr. 173490, eliberat la data de 24 iunie 1998 de      Bd. Uverturii nr. 83, bl. O15, sc. 1, et. 3, ap. 31,
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
                              Poli˛ia Buz„u, cod numeric personal 1630107100053,     sectorul 6, identificat„ cu B.I. seria Z.K. nr. 096052,
 Comerciale ASISTA DISTRIBUTION — S.R.L.
                                Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  La apelul nominal au r„spuns asocia˛ii:                                       eliberat la data de 2 iulie 1993 de Sec˛ia 21 Poli˛ie,
                              SAMURAIUL BODYGUARD PROTGUARD IMPEX —
  1. Ioja Marius-Gabriel de˛in„tor a 50 % din                                       Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii Comerciale
                              S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. C‚mpia Libert„˛ii
capitalul social, ∫i                                                  GB EVY COM 99 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                              nr. 64, bl. 34A, sc. B, parter, ap. 45, sectorul 3,
  2. Popescu Ionu˛-Ciprian, de˛in„tor a 50 % din                                    Str. Zagazului nr. 30, bl. 12I, sc. 1, parter, ap. 3,
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
capitalul social.                                                    sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                              nr. J 40/18966/1994, am hot„r‚t modificarea actelor
  Pe ordinea de zi figureaz„ problema necesit„˛ii                                   comer˛ului cu nr. J 40/7970/1999, cod unic de
                              constitutive astfel:
declar„rii unui punct de lucru, unde s„ se                                       Ónregistrare R 12192325, am hot„r‚t deschiderea
                                1. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii:
desf„∫oare activit„˛ile:                                                unui punct de lucru Ón Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti
                              cod CAEN 7460 – activit„˛i de investiga˛ie ∫i
  cod CAEN 5141 – comer˛ cu ridicata cu produse                                    nr. 238, bl. 71, parter, sectorul 4, unde se va
                              protec˛ie a bunurilor ∫i persoanelor.
textile;                                                        desf„∫ura activitatea cod CAEN 6340 – activit„˛i ale
                                2. Se revoc„ din func˛ia de administrator Lipan
  cod CAEN 5145 – comer˛ cu ridicata cu produse                                    altor agen˛ii de transport.
                              Lucian.
cosmetice ∫i de parfumerie,                                                 (77/601.898)
                                3. Se nume∫te administrator al societ„˛ii,
  activit„˛i a c„ror codificare a r„mas neschimbat„
ca urmare a introducerii noii codific„ri CAEN, la
                              asociatul Lipan Gheorghe.                               *
                                Celelalte articole ale actelor constitutive r„m‚n
adresa Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 4A,
sectorul 3. Asocia˛ii voteaz„ Ón unanimitate Ón       neschimbate.                            Societatea Comercial„
sensul deschiderii punctului de lucru la adresa         Redactat azi, 29 ianuarie 2003.             TRANSMUNTENIA 1996 — S.R.L., Bucure∫ti
men˛ionat„ mai sus, drept pentru care semneaz„.         (74/601.895)
  (72/601.893)                                    *                         ACT ADIfiIONAL
              *                                               la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                    Societatea Comercial„              TRANSMUNTENIA 1996 — S.R.L., cu sediul Ón
     Societatea Comercial„                   HELLIS NR — S.R.L., Bucure∫ti           Bucure∫ti, str. Valea C„lug„reasc„ nr. 9, bl. Z4,
  VASILESCU IMPORT-EXPORT — S.R.L.                                           sc. 8, et. 8, ap. 51, sectorul 6, Ónmatriculat„
        Bucure∫ti                           DECIZIA NR. 1                 la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
                                                              J 40/8425/1996, cod unic de Ónregistrare
                                      din 5 februarie 2003
         ACT ADIfiIONAL                                                         8852725
                                        a asociatului unic             Subsemnata Dragomir Maria, cet„˛ean rom‚n,
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale        Subsemnatul VÓlcu Alexandru, domiciliat Ón       c„s„torit„, n„scut„ la data de 21 februarie 1957 Ón
    VASILESCU IMPORT-EXPORT — S.R.L.,          Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 12, bl. 18, sc. A,   comuna Cocioc, Sectorul Agricol Ilfov, domiciliat„
   cu sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei        et. 4, ap. 13, sectorul 2, Ón calitate de asociat unic al  Ón Bucure∫ti, str. Valea C„lug„reasc„ nr. 9, bl. Z4, et.
nr. 107, bl. A8, sc. F, parter, ap. 76, sectorul 6,     Societ„˛ii Comerciale HELLIS NR — S.R.L., cu sediul     6, ap. 41, sectorul 6, identificat„ cu B.I. seria B.Z.
    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/24830/1992,        Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 12, bl. 18, sc.   nr. 019310, eliberat la data de 27 iunie 1984 de
         cod fiscal R 2629563            A, et. 4, ap. 13, sectorul 2, Ónmatriculat„ cu nr.     Circa 21 Mili˛ie, cod numeric personal
  I. Vasilescu Dumitru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat    J 40/6686/1999, cod unic de Ónregistrare 11998837,     2570221400838, Ón calitate de asociat unic, am decis
Ón Bucure∫ti, Drumul Teberei nr. 107, bl. A8, sc. F,    am decis Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón         urm„toarele:
parter, ap. 76, sectorul 6, cod numeric personal      Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 309–317, sectorul 6,      1. L„rgirea obiectului de activitate al societ„˛ii cu
1440916400214, identificat cu C.I. seria DP nr.       av‚nd ca obiect de activitate: cod CAEN 6312 –       urm„toarele coduri CAEN:
091750, eliberat„ la data de 7 noiembrie 2002 de      depozit„ri, precum ∫i activit„˛i de birou.           5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu
Sec˛ia 22 Poli˛ie, ∫i                      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
  II. Vasilescu Alexandrina, cet„˛ean rom‚n,       neschimbate.                          5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Drumul Teberei nr. 107,        (75/601.896)                      aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i
bl. A8, sc. F, parter, ap. 76, sectorul 6, cod numeric                                 televizoare;
personal 2480619400701, identificat„ cu B.I. seria                   *
                                                              5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de
B.K. nr. 609084, eliberat la data de 18 august 1982                                   fier„rie, cu articole de sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit.
de Circa 21 Mili˛ie, prelungit de c„tre Sec˛ia 22           Societatea Comercial„
                                                              2. Recodificarea obiectului de activitate dup„
Poli˛ie la data de 9 septembrie 1992,                ROM PEMAR — S.R.L., Bucure∫ti            cum urmeaz„:
  Ón calitate de asocia˛i, ca urmare a hot„r‚rii                                     5020 – Óntre˛inere ∫i reparare de autovehicule;
adun„rii generale nr. 2 din 12 februarie 2003, aduc              ACT ADIfiIONAL                5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
urm„toarele modific„ri la contractul ∫i statutul                                    autovehicule;
societ„˛ii:                             la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                ROM PEMAR — S.R.L., autentificat cu nr.          8041 – ∫coli de conducere (pilotaj).
  1. declararea punctului de lucru situat Ón                                       3. De asemenea, men˛ion„m c„ toate obiectele de
comuna Afuma˛i, ∫os. Bucure∫ti—Urziceni nr. 31,           2969/1994 la Notariatul de Stat al
                                 Sectorului 6, cu sediul Ón Bucure∫ti, str.       activitate de mai sus – punctele 1 ∫i 2 – se
jude˛ul Ilfov (spa˛iu comercial) Ón incinta                                       desf„∫oar„ la punctul de lucru de Bucure∫ti, str.
Complexului Comercial EXPO MARKET DORALY —           Calnic nr. 45, sectorul 6, Ónmatriculat„ la
                                 Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J        Bra∫ov nr. 26, sectorul 2.
S.R.L., unde se vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:                                   Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  cod CAEN 5139 – comer˛ cu ridicata,                    40/6877/1994,
                                    capital social 2.000.000 lei          actul constitutiv, respectiv statutul Societ„˛ii
nespecializat, de produse alimentare, b„uturi ∫i                                    Comerciale TRANSMUNTENIA 1996 — S.R.L., pe
tutun (inclusiv import-export);                Subsemnatul V‚jial„ Florea, cet„˛ean rom‚n,       care le modific„ ∫i completeaz„.
  5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de       n„scut la data de 18 februarie 1949 Ón comuna
                                                              (78/601.899)
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte      Suhaia, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti,
(inclusiv import-export).                  str. Floare Ro∫ie nr. 14, bl. 67, ap. 36, sectorul 6, Ón                *
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003
     Societatea Comercial„               decis la data de 10 februarie 2003, la sediul              Societatea Comercial„
 CIBELA COM IMPEX 13 — S.R.L., Bucure∫ti          societ„˛ii, schimbarea obiectului principal de           NED – EL IMPORT EXPORT — S.R.L.
                              activitate al societ„˛ii, Ón sensul c„ Óncep‚nd cu               Bucure∫ti
         ACT ADIfiIONAL               aceast„ dat„ acesta este: cod CAEN 5211 – comer˛ cu
                              am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare               ACT ADIfiIONAL
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
 CIBELA COM IMPEX 13 — S.R.L., cu sediul Ón                                        la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                              tutun; domeniul principal este: 521 – comer˛ cu
 Bucure∫ti, calea Ferentari nr. 1, bl. 75A, sc. 2,                                    NED – EL IMPORT EXPORT — S.R.L., cod unic
                              am„nuntul, Ón magazine nespecializate.
 et. 9, ap. 68, sectorul 5, Ónmatriculat„ cu nr.                                      de Ónregistrare 8790959, num„r de ordine
    J 40/3111/1997, cod fiscal R 9427669           (81/601.902)                          Ón registrul comer˛ului J 40/7250/1996,
  1. Holban Vasile, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                   *                   atribut fiscal R, cu sediul Ón Bucure∫ti,
Bucure∫ti, calea Ferentari nr. 1, bl. 75A, sc. 2, et. 9,                                  Drumul Taberei nr. 85, bl. TS8, sc. 1, et. 3,
ap. 68, sectorul 5, cod numeric personal                 Societatea Comercial„                       ap. 24, sectorul 6
1720629104977, identificat cu B.I. seria G.V.              ARTED — S.R.L., Bucure∫ti              Subsemna˛ii:
nr. 50261, eliberat la data de 30 aprilie 1996 de                                      – Seyed Mohsen Haj Sayyed Javadi, cet„˛ean
Sec˛ia 18 Poli˛ie, ∫i                             ACT ADIfiIONAL               iranian, domiciliat Ón Iran, Mashad, str. Vacil Abad
  2. Chiorlan Niculina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„                                   nr. 17, casa 17, identificat cu pa∫aportul nr.
Ón Bucure∫ti, calea Ferentari nr. 1, bl. 75A, sc. 2,     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       E3771245, eliberat la data de 2 februarie 1999 de
et. 9, ap. 68, sectorul 5, cod numeric personal               ARTED — S.R.L.               autorit„˛ile iraniene, Ón nume propriu ∫i pentru
2640601400964, identificat„ cu B.I. seria G.V.         Subsemna˛ii:                       Assadollah Jahari, conform procurii traduse ∫i
nr. 888113, eliberat la data de 10 decembrie 1996        – Priguza Lucian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     legalizate autentificat„ cu nr. 91 din 5 februarie
de Sec˛ia 18 Poli˛ie,                                                  2003 la Biroul notarilor publici asocia˛i Melania
                              Bucure∫ti, str. F„t Frumos nr. 10, bl. P15, sc. 1,
  Ón calitate de asocia˛i, ca urmare a hot„r‚rii                                    Popa ∫i Silvana BrÓndu∫a Trofin, ∫i Zakieh Parvaneh
                              ap. 4, sectorul 5, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii
adun„rii generale nr. 1 din 13 decembrie 2002,                                      Moharer, conform procurii traduse ∫i legalizate
                              Comerciale ARTED — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
aduc urm„toarele modific„ri la contractul ∫i                                       autentificat„ cu nr. 916 din 5 februarie 2003 la
                              str. F„t Frumos nr. 10, bl. P15, sc. 1, et. 1, ap. 4,    Biroul notarilor publici asocia˛i Melania Popa ∫i
statutul societ„˛ii:
                              sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       Silvana BrÓndu∫a Trofin;
  – declararea domeniului principal de activitate
                              comer˛ului cu nr. J 40/311 din 8 februarie 1991, cod       – Mojtaba Sarfarazian, cet„˛ean iranian,
cu: cod CAEN 524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
magazine specializate, cu alte produse, neclasificate    fiscal R 1595616, ∫i                     domiciliat Ón Iran, Teheran, str. Saria˛i, str. Pizor nr.
Ón alt„ parte, ∫i a activit„˛ii principale cu: cod CAEN     – Priguza Drago∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     23, identificat cu pa∫aportul nr. R3268444, eliberat
5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate      Bucure∫ti, str. Mecet nr. 51, sectorul 2, n„scut la     la data de 9 martie 1998 de autorit„˛ile iraniene, Ón
electro-menajere, cu aparate de radio ∫i televizoare.    data de 27 martie 1973 Ón Bucure∫ti, nec„s„torit,      nume propriu ∫i pentru Karim Kargaran, conform
  Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n     identificat cu C.I. seria RR nr. 095174, eliberat„ la    procurii traduse ∫i legalizate autentificat„ cu nr. 916
neschimbate.                        data de 22 februarie 2000 de Sec˛ia 8 Poli˛ie, cod      din 5 februarie 2003 la Biroul notarilor publici
                              numeric personal 1730327423027, Ón calitate de        asocia˛i Melania Popa ∫i Silvana BrÓndu∫a Trofin, ∫i
   (79/601.900)
                              nou asociat, am hot„r‚t urm„toarele:               – Nedelcu Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
              *                  1. Se retrage din societate asociatul Valsami Irina   Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 85, bl. TS8, sc. 1,
                              Marilena, prin cesionarea unei p„r˛i sociale, Ón       et. 3, ap. 24, sectorul 6, identificat„ cu C.I. seria RX
       Societatea Comercial„             valoare de 100.000 lei, din care 50.000 lei ∫i 1.415     Nr. 079277, eliberat„ la data de 10 noiembrie 1998
     D.R.G. 2000 — S.R.L., Bucure∫ti          $, Ón baza contractului de cesiune autentificat cu      de Sec˛ia 22 Poli˛ie,
                                                               Ón calitate de asocia˛i, conform hot„r‚rii adun„rii
                              nr. 34/2002 la Biroul notarului public Mandoiu
         ACT ADIfiIONAL                                             generale a asocia˛ilor din data de 5 februarie 2003
                              Rodica, c„tre Priguza Drago∫.
                                                             ∫i Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Œn urma acestei cesiuni, capitalul social care este
                                                             modificat„ ∫i republicat„, am hot„r‚t Óntocmirea
 D.R.G. 2000 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,       Ón sum„ de 2.000.000 lei, se compune din 20 p„r˛i      prezentului act adi˛ional, cu privire la modificarea
  Calea Rahovei nr. 309, bl. 44, et. 4, ap. 20,      sociale, cu o valoare de 100.000 lei fiecare, din care    actului constitutiv al societ„˛ii, astfel:
sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului      1.950.000 lei ∫i 1.415 $, ∫i este repartizat astfel:       Art. 1. Retragerea din societate a numi˛ilor
 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.          – Priguza Lucian de˛ine 19 p„r˛i sociale a 100.000 lei  Assadollah Jahari, Zakieh Parvaneh Moharer, Karim
   J 40/9215/2000, cod fiscal R 13431501         fiecare, Ón total 1.900.000 lei, reprezent‚nd 95 % din    Kargaran, conform contractului de cesiune
  Subsemna˛ii:                      capitalul social social ∫i din cota de participare la    autentificat cu nr. 644 din 6 februarie 2003 la
  – Dr„gan T. Petre, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,      beneficii ∫i pierderi, ∫i                  Biroul notarilor publici asocia˛i Melania Popa ∫i
n„scut la data de 6 septembrie 1953 Ón satul          – Priguza Drago∫ de˛ine o parte social„ a 100.000    Silvana BrÓndu∫a Trofin.
Tomule∫ti, jude˛ul Giurgiu, domiciliat Ón Bucure∫ti,    lei, Ón total 100.000 lei, din care 50.000 lei ∫i 1.415 $,    Art. 2. Capitalul social al societ„˛ii r„m‚ne
str. Mitari nr. 11B, sectorul 5, identificat cu C.I.    reprezent‚nd 5 % din capitalul social ∫i din cota de     nemodificat, respectiv de 77.600.000 lei (din care
seria RD nr. 042118, eliberat„ la data de 22        participare la beneficii ∫i pierderi.            70.200.000 lei ∫i 1.000 $, echivalentul a 7.400.000 lei),
septembrie 1998 de Sec˛ia 18 Poli˛ie, cod numeric        2. Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,      format din 776 p„r˛i sociale indivizibile, cu o
personal 1530906400460, ∫i                 bd. Ion Mihalache nr. 73, sectorul 1, unde se va       valoare nominal„ de 100.000 lei, de˛inute de
  – Dr„gan T. Niculae, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,     desf„∫ura activitatea: cod CAEN 5273 – repara˛ii de     asocia˛i astfel:
n„scut la data de 20 februarie 1956 Ón comuna        ceasuri ∫i bijuterii.                      – Seyed Mohsen Haj Sayyed Javadi subscrie un
Tomule∫ti, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón           3. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: cod     num„r de 453 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de
Bucure∫ti, str. B„je∫ti nr. 5, sectorul 5, identificat cu                                100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 45.300.000 lei (din
                              CAEN 3622 – fabricare de bijuterii ∫i articole
B.I. seria B.C. nr. 260946, eliberat la data de 22                                    care 39.800.000 lei ∫i 5.500.000 lei, echivalentul a
                              similare din metale ∫i pietre pre˛ioase.
septembrie 1980 de Circa 13 Mili˛ie, cod numeric                                     743 $), cu participare la beneficii sau pierderi de
                                4. Se revoc„ din func˛ia de administrator dna      59,3 %;
personal 1560220400739,                   Veselovski A. Ruxandra.
  Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor                                    – Mojtaba Sarfarazian subscrie un num„r de 308
                                5. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator dl       p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei
nr. 1 din 11 februarie 2003, aducem urm„toarele       Priguza Lucian.                       fiecare, reprezent‚nd 30.800.000 lei (din care
modific„ri la actul constitutiv:                Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului    28.900.000 lei ∫i 1.900.000 lei, echivalentul a 257 $),
  Art. 1. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti,     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                cu participare la beneficii sau pierderi de 38,8 %, ∫i
Calea Rahovei nr. 309, bl. 44, et. 4, ap. 20, sectorul
                                 (82/601.903)                        – Nedelcu Elisabeta subscrie un num„r de 15
5, Ón Bucure∫ti, str. Aurel Florescu nr. 26, sectorul
                                                             p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei
5, unde se vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i,                    *
                                                             fiecare, reprezent‚nd 1.500.000 lei, cu participare la
conform cod CAEN:
                                                             beneficii sau pierderi de 1,9 %.
  2811 – fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i         Societatea Comercial„                 Art. 3. Datele de identitate ale asociatei Nedelcu
componente ale structurilor metalice;              CRETA IMPEX 2001 — S.R.L., Bucure∫ti           Elisabeta se vor citi astfel: Nedelcu Elisabeta,
  2812 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i
                                                             identificat„ cu C.I. seria RX nr. 079277, eliberat„ la
t‚mpl„rie din metal;
                                        ACT ADIfiIONAL               data de 10 noiembrie 1998 de Sec˛ia 22 Poli˛ie.
  2840 – fabricare de produse metalice ob˛inute                                      Art. 4. Revocarea din func˛ia de administratori a
prin deformare plastic„; metalurgia pulberilor;        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       numi˛ilor Seyed Mohsen Haj Sayyed Javadi ∫i
  5020 – Óntre˛inere ∫i reparare de autovehicule;      CRETA IMPEX 2001 — S.R.L., Ónmatriculat„          Nedelcu Elisabeta.
  7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice.    cu nr. J 40/4800/2001, cu sediul Ón Bucure∫ti,          Mandatul    acordat   numitului   Mojtaba
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.          str. Deline∫ti nr. 6, bl. M11, sc. 1, et. 3, ap. 13     Sargarazian r„m‚ne valabil.
   (80/601.901)                          sectorul 6, cod fiscal R 13883540            Art. 5. Obiectul de activitate secundar al
              *                  Subsemnatul Grigorakis Nikolaos, cet„˛ean grec,      societ„˛ii (recodificat conform actualiz„rii cod
                              domiciliat Ón Grecia, Irakleion, identificat cu       CAEN actualizare publicat„ Ón Monitorul Oficial al
      Societatea Comercial„              pa∫aportul seria N nr. 010549, eliberat de          Rom‚niei nr. 908 din 13 decembrie 2002), se va
                              Prefectura din Irakleiou la data de 20 septembrie      completa astfel:
    AGRO PETRIA — S.R.L., Bucure∫ti
                              1999, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii         2524 – fabricare de alte produse din material
                                                             plastic;
         ACT ADIfiIONAL               Comerciale CRETA IMPEX 2001 — S.R.L., am decis
                                                               3650 – fabricare de jocuri ∫i juc„rii;
                              urm„toarele:
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                          5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
                                Societatea Comercial„ CRETA IMPEX 2001 —
AGRO PETRIA — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                      consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                              S.R.L. Ó∫i mut„ sediul social din Bucure∫ti, str.        5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
pia˛a Obor, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul      Deline∫ti nr. 6, bl. M11, sc. 1, et. 3, ap. 13, sectorul
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/3241/1991,                                      specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„
                              6, Ón satul Prisaca Dornei, comuna Vama, jude˛ul       parte.
       cod fiscal R 4835/1992
                              Suceava.                             Celelalte obiecte de activitate se vor radia.
  Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale AGRO        Celelalte dispozi˛ii din actele constitutive ale       Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
PETRIA — S.R.L., Dumitru Petria, cet„˛ean rom‚n,      societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                nemodificate.
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Men˛iunii nr. 121–123,
                                (83/601.904)                         (84/601.905)
sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria RX nr. 098912,
eliberat„ la data de 9 februarie 1999 de S.E.P., a                   *                              *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003                    15
     Societatea Comercial„               Art. 6. Ac˛ionarii sunt informa˛i Ón leg„tur„ cu     5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  A.B.M.M. SERVICES — S.R.L., Bucure∫ti         hot„r‚rea consiliului de administra˛ie din        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                             11.02.2003 cu privire la aprobarea notei privind     produse nealimentare;
         ACT ADIfiIONAL              stabilirea profitului net ob˛inut din v‚nzarea de      5250 – comer˛ cu am„nuntul al bunuri de ocazie
                             active, care urmeaz„ a fi repartizat Ón conformitate   v‚ndute prin magazine;
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      cu prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 64/2001       5530 – restaurante;
   A.B.M.M. SERVICES — S.R.L., cu sediul        la sursele proprii de finan˛are ale societ„˛ii.       6023 – transporturi terestre de c„l„tori,
  Ón Bucure∫ti, str. Liveni nr. 44, sectorul 4,                                  ocazionale;
                               Art. 7. Ac˛ionarii Ómputernicesc conducerea
    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/3144/2001,                                      6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
                             executiv„ a societ„˛ii pentru formalit„˛ile de
        cod fiscal R 13788823                                          6330 – activit„˛i ale altor agen˛ii de voiaj ∫i ale
                             publicare a acestei hot„r‚ri ∫i de Ónregistrare Ón
  1. fiucmeanu Bogdan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat     registrul comer˛ului.                   tur-operatorilor, activit„˛i de asisten˛„ turistic„;
Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 20, bl. 15A+B, sc.                                  7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
                               (86/601.907)
1, ap. 67, sectorul 6, cod numeric personal                                     management;
1740122090048, identificat cu C.I. seria RR                     *                 7485 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,
nr. 134448, eliberat„ la data de 15 noiembrie 2000                                 multiplicare, traduceri;
de S.E.P., ∫i                            Societatea Comercial„               9302 – coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
  2. Giura Marian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       BAHTCO AGENCIES — S.R.L., Bucure∫ti            (88/601.909)
Bucure∫ti, str. Liveni nr. 44, sectorul 4, cod numeric
personal 1690331440011, identificat cu C.I. seria RX                                              *
                                      ACT ADIfiIONAL
nr. 001361, eliberat„ la data de 7 august 1997 de
Sec˛ia 14 Poli˛ie,                       la statutul de func˛ionare al Societ„˛ii            Societatea Comercial„
  Ón calitate de asocia˛i, ca urmare a hot„r‚rii       Comerciale BAHTCO AGENCIES — S.R.L.             DCL FINANCIAL SERVICES — S.R.L.
adun„rii generale nr. 2 din 13 februarie 2003, aduc                                         Bucure∫ti
                               Subsemnatul Petrescu Vasile, domiciliat Ón
urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al
                             Bucure∫ti, str. Mr. Coravu nr. 31, bl. P3A, et 3,
societ„˛ii:                                                              ACT ADIfiIONAL
                             ap. 11, sectorul 2, Ómputernicit Ón baza procurii nr.
  1. extinderea obiectului de activitate cu: cod
                             2729/2.07.2002 ∫i hot„r‚rii nr. 11/20.01.2003 a
CAEN 5232 – comer˛ cu am„nuntul cu articole                                        la statutul Societ„˛ii Comerciale DCL
medicale ∫i ortopedice;                  asociatului unic, Abdul Hosain H.M. Bahman, al       FINANCIAL SERVICES — S.R.L., cu sediul Ón
  2. schimbarea domeniului principal de activitate    Societ„˛ii Comerciale BAHTCO AGENCIES — S.R.L.,       Bucure∫ti, Str. Plantelor nr. 52B, sectorul 2,
cu: cod CAEN 523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón        cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Matei Basarab nr. 36,    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
magazine specializate, cu produse farmaceutice ∫i     ap. 1, sectorul 3, cod unic de Ónregistrare        cu nr. J 40/10523/1997, cod fiscal R 10138788
medicale, cu produse de cosmetic„ ∫i de          nr. 8140875/2002, aduc urm„toarea modificare
                                                            Subsemnata Cacaina Doina, domiciliat„ Ón
parfumerie, ∫i activitatea principal„ cu: cod CAEN    statutului de func˛ionare al societ„˛ii:
                                                          Bucure∫ti, Str. Plantelor nr. 52B, sectorul 2,
5232 – comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale ∫i      – se majoreaz„ capitalul social de la 45.200.000 lei
                                                          posesoare a C.I. seria DP nr. 052585, cod numeric
ortopedice.                        la 483.600.000 lei, cu aportul Ón natur„ Ón valoare
                                                          personal 2550921400845, Ón calitate de asociat unic
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n    de 438.400.000 lei, const‚nd Óntr-un autoturism
                                                          al Societ„˛ii Comerciale DCL FINANCIAL SERVICES
neschimbate.                       Peugeot 206 SW XS 2.0 HDI, serie ∫asiu
                                                          — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Plantelor nr.
  (85/601.906)                     VF32KRHTF42870716.                    52B, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                               Ca urmare, Ón prezent capitalul social este de
             *                                             comer˛ului cu nr. J 40/10523/1997, cod fiscal
                             483.600.000 lei, din care 45.200.000 lei Ón numerar    R 10138788, Ón baza hot„r‚rii nr. 1 din data de
                             ∫i 438.400.000 lei Ón natur„, Ómp„r˛it Ón 4.836 p„r˛i   10.02.2003 a asociatului unic , am hot„r‚t:
      Societatea Comercial„
                             sociale cu o valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare.    1. Precizarea obiectului principal de activitate –
     PRIMCOM — S.A., Bucure∫ti             Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.         cod CAEN 7412 – activit„˛i de contabilitate, revizie
                               (87/601.908)                     contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal.
        HOT√R¬REA NR. 2
                                          *                 Tot aici se include ∫i auditul intern ∫i financiar.
 a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor                                     2. Schimbarea sediului social din Bucure∫ti, Str.
  Societ„˛ii Comerciale PRIMCOM — S.A.                                      Plantelor nr. 52B, sectorul 2 Ón Bucure∫ti, str. Popa
                                  Societatea Comercial„
                                                          Nan nr. 49, et. 1, ap. 6, sectorul 2.
        din data de 11.02.2003             ANVICONI IMPORT EXPORT — S.R.L.             Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
  Œn baza Legii nr. 31/1990, republicat„,                Bucure∫ti                 societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  Ón baza mandatului special A.P.A.P.S.
                                                            (89/601.910)
nr. MS/22.01.2003,                             ACT ADIfiIONAL
  Ón baza mandatului special A.P.A.P.S.–S.R.B.I.                                                *
nr. BI/140/11.02.2003,                   la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  Ón baza mandatului S.I.F. Muntenia — S.A.          ANVICONI IMPORT EXPORT — S.R.L.,                 Societatea Comercial„
nr. 471/28.01.2003,                    autentificate de notarul public Lucia Palaghia             PLUS — S.R.L., Bucure∫ti
  a ac˛ionarilor prezen˛i, reprezent‚nd 97,259 %       cu nr. 918/1998, Ónmatriculat„ la Oficiul
din capitalul social, din care A.P.A.P.S. 70,181 %;    Registrului Comer˛ului Municipiului Bucure∫ti               HOT√R¬REA NR. 4
S.I.F. Muntenia — S.A. 26,268 % ∫i al˛i ac˛ionari      cu nr. J 40/10887/1991, av‚nd sediul social
0,810 %, adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor       Ón Bucure∫ti, str. Ion Berindei nr. 3,        a adun„rii generale din data de 11.02.2003
Societ„˛ii Comerciale PRIMCOM — S.A. emite          bl. OD21A, sc. C, et. 1, ap. 95, sectorul 2,       Subsemna˛ii Iliescu Ion ∫i Iliescu Br‚ndu∫a
urm„toarea hot„r‚re:                        cod unic de Ónregistrare 12790          Marsilieza, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PLUS —
  Art. 1. Se aprob„ procesul-verbal de negociere                                  S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Liveni nr. 4, ap. 1,
                               Subsemna˛ii Balaurea Ion ∫i Banciu Sidorian, Ón
Óncheiat cu    A.P.A.P.S. nr. 36/17.01.2003,                                  sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
reprezent‚nd principalii indicatori ai bugetului de    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                             ANVICONI IMPORT EXPORT — S.R.L., av‚nd Ón         Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J 40/2686/2001, cod
venituri ∫i cheltuieli pe anul 2003.                                        unic 13762890, cu unanimitate de voturi am
  Art. 2. Se aprob„ Óncheierea unor contracte de     vedere hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare a
                             asocia˛ilor din data de 10.02.2003, am hot„r‚t s„     hot„r‚t desfiin˛area punctului de lucru din
asociere Ón participa˛iune cu Societatea Comercial„                                 Bucure∫ti, Str. Berzei nr. 25, parter, sectorul 6.
Lipsca 2000 — S.A. pentru activele situate Ón       modific„m statutul ∫i contractul de societate prin
                             prezentul act adi˛ional astfel:                (90/601.911)
Bucure∫ti, bd. Nicolae Titulescu nr. 90-92, bl. 13, ∫i
Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae Titulescu nr. 94, bl. 14, sub   1. Se renun˛„ la urm„torul obiect de activitate:                  *
rezerva    valid„rii  notei,  Óntocmit„    de   5511 – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant;
A.P.A.P.S.–S.R.B.I., de c„tre comitetul director al     2. Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii        Societatea Comercial„
A.P.A.P.S. Central.                    cu urm„toarele activit„˛i:                   MULTISERV H.C. — S.R.L., Bucure∫ti
  Art. 3. Se aprob„ transformarea contractelor de      1513 – prepararea produselor din carne (inclusiv
asociere Ón participa˛iune Óncheiate cu Societatea    din carne de pas„re), carne tocat„, past„ de mici,                DECIZIE
Comercial„ Expresnet — S.R.L. pentru activele       c‚rna˛i, carmangerie;
situate Ón Bucure∫ti, str. Radu Popescu nr. 17,       5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                 a asociatului unic
bl. 24A, ∫i Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae Titulescu nr. 92,  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          Azi, 17.02.2003, la sediul social al Societ„˛ii
bl. 13 Ón contractele de v‚nzare-cump„rare, prin     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, inclusiv:      Comerciale MULTISERV H.C. — S.R.L., situat Ón
negociere direct„, cu plata Ón rate, sub rezerva     lactate, br‚nzeturi, produse de panifica˛ie ∫i      Bucure∫ti, str. Sarafine∫ti nr. 24, sectorul 2,
valid„rii notei, Óntocmit„ de A.P.A.P.S.– S.R.B.I., de  produse zaharoase, detergen˛i, legume ∫i fructe,     asociatul unic a hot„r‚t suspendarea activit„˛ii pe o
c„tre comitetul director al A.P.A.P.S. Central.      conserve de pe∫te, de legume, de fructe.         perioad„ de 3 ani de zile Óncep‚nd cu data de
  Art. 4. Se aprob„ transformarea contractului de      3. Av‚nd Ón vedere ordinul 601/2002 al         17.02.2003, p‚n„ la data de 17.02.2006.
asociere Ón participa˛iune Óncheiat cu Societatea     pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„       (91/601.912)
Comercial„ Reta Com — S.R.L. pentru activul din
                             privind actualizarea Clasific„rii Activit„˛ilor din
Bucure∫ti, Str. Ficusului nr. 21-23, bl. V/4 Ón                                                 *
                             Economia Na˛ional„, obiectul de activitate al
contract de v‚nzare-cump„rare, prin negociere
                             societ„˛ii se codific„ dup„ cum urmeaz„:
direct„, cu plata integral„, sub rezerva valid„rii                                      Societatea Comercial„
                               – activitatea principal„ – cod CAEN 5222 –
notei, Óntocmit„ de A.P.A.P.S.– S.R.B.I., de c„tre                                    FEROINSTALAfiII RELADINI — S.R.L.
comitetul director al A.P.A.P.S. central.         comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu produse din
                             carne;                                  Bucure∫ti
  Art. 5. Se prezint„ nota Ón leg„tur„ cu stadiul
investi˛iei la Hotel Vene˛ia ce face obiectul        1598 – produc˛ia de ape minerale ∫i b„uturi
                             r„coritoare nealcoolice;                           ACT ADIfiIONAL
particip„rii Societ„˛ii Comerciale PRIMCOM — S.A.
la capitalul social al Societ„˛ii Comerciale Hotel      3162 – produc˛ia altor componente electrice        Subsemna˛ii S‚rbea ™tefan Flavius, cet„˛ean
Vene˛ia Co — S.A. ∫i a situa˛iei financiare a acesteia,  neclasificate Ón alt„ parte;               rom‚n, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, aleea Teiul
a∫a cum rezult„ din procesele-verbale Óncheiate Ón      5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i   Doamnei nr. 4, bl. 21, sc. A, et. 1, ap. 6, sectorul 2,
cadrul consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii     condimente;                        ∫i Stoica Marian Adrian, cet„˛ean rom‚n, cu
Comerciale Hotel Vene˛ia Co — S.A. din data de        5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         domiciliul Ón Bucure∫ti, aleea Teiul Doamnei nr. 4,
13.01.2003 ∫i adunarea general„ a ac˛ionarilor din    nespecializate cu v‚nzare predominant„ de         bl. 21, sc. A, et. 1, ap. 6, sectorul 2, ambii Ón calitate
15.01.2003.                        produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           de asocia˛i fondatori ai Societ„˛ii Comerciale
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/2.IV.2003
FEROINSTALAfiII RELADINI — S.R.L., cod unic de        nr. 35, sc. B, et. 6, ap. 41, sectorul 5, nec„s„torit,          Societatea Comercial„
Ónregistrare R 15108907, Ónmatriculat„ la Oficiul      identificat cu pa∫aport seria N nr. 276668, eliberat        GRUP FORCE — S.R.L., Bucure∫ti
registrului comer˛ului cu nr. J 40/13638/2002, cu      de autorit„˛ile irakiene la data de 21.04.2000 ∫i
sediul social Ón Bucure∫ti, str. R„cari nr. 51, bl. 70,   Saleh A. Shalef, cet„˛ean irakian, n„scut Ón anul
                                                                     HOT√R¬REA NR. 1
sc. 1, et. 6, ap. 39, sectorul 3, Ón baza hot„r‚rii nr. 1  1957 Ón Irak, Bagdad, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,
din data de 14.02.2003 a adun„rii generale         aleea Parva nr. 6, bl. C37, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul   a adun„rii generale din data de 5.02.2003
extraordinare, consemn„m urm„toarele:            6, nec„s„torit, identificat cu pa∫aport seria N
  Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru –        nr. 306722, eliberat de autorit„˛ile irakiene la data     Subsemna˛ii Yucel Unal ∫i Muzaffer Sedat Enis,
magazin ∫i birou – Ón Bucure∫ti, str. R‚mnicu        de 29.11.1999, care Ó∫i Ónsu∫esc statutul ∫i contractul   asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale GRUP FORCE —
V‚lcea nr. 14, bl. 34A, sectorul 3, cu contractul de    de societate men˛ionat mai sus.               S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. R„s„ritului nr. 51,
subÓnchiriere nr. 1 din data de 19.12.2002, cu         Art. 4. Activitatea principal„ nu se modific„ iar    parter + 2, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul
acordul proprietarului.                   codul CAEN 4545 – alte lucr„ri de finisare         registrului comer˛ului cu nr. J 40/1099/2.02.2001,
  Art. 2. Se schimb„ denumirea codului CAEN        corespunde noului cod CAEN revizuit.
5154 al activit„˛ii principale prin reactualizarea                                   cod unic de Ónregistrare 13678553, Ón conformitate
                                Art. 5. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
conform ordinului nr. 601/2002 al pre∫edintelui       Bucure∫ti, str, Badea C‚r˛an nr. 18, sectorul 2 Ón     cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ Ón
Institutului Na˛ional de Statistic„, astfel: comer˛ cu   Bucure∫ti, str. Gheorghe fii˛eica nr. 57, sectorul 2,    1998, ∫i cu unanimitate de voturi, am hot„r‚t
ridicata cu echipamente ∫i furnituri de fier„rie      cu contract de Ónchiriere vizat de administra˛ia      Ónfiin˛area unui sediu secundar (punct de lucru) Ón
pentru instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire. Domeniul    financiar„.                         Bucure∫ti, Str. R„s„ritului nr. 1, et. 1, sectorul 6,
principal de activitate nu se modific„.            Art. 6. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat     av‚nd ca obiect de activitate 1561 – fabricarea
  Art. 3. Activit„˛ile secundare sunt recodificate Ón   prin cesiunea de fa˛„ ∫i are valoarea de 8.000.000 lei,
hot„r‚rea adun„rii generale.                                              produselor de mor„rit.
                              Ón numerar, din care 6.000.000 lei ∫i 13.100 $, cu 80
  Art. 4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv   p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, repartizat celor     Celelalte clauze ale actului constitutiv al
r„m‚n neschimbate.                     doi asocia˛i astfel: 7.000.000 lei (87,50 %), din care   societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
   (92/601.913)                      5.000.000 lei ∫i 13.100 $, cu 70 p„r˛i sociale a        (95/601.916)
              *                100.000 lei fiecare, noului asociat Shimal O.
                              Mawlood ∫i 1.000.000 lei (12,50 %), cu 10 p„r˛i                     *
      Societatea Comercial„              sociale a 100.000 lei fiecare, noului asociat Saleh A.
                              Shalef.                                  Societatea Comercial„
    ROOR EXIM — S.R.L., Bucure∫ti
                                Art. 7. Celelalte prevederi ale actului constitutiv      IMPEX ZIMBRUL CARPATIN — S.R.L.
                              nu se modific„.
         ACT ADIfiIONAL                                                        Bucure∫ti
                                (93/601.914)
    la contractul Societ„˛ii Comerciale                      *
     ROOR EXIM — S.R.L., autentificat                                                HOT√R¬REA NR. 2
  cu nr. 7066/22.07.1998 de notarul public
                                   Societatea Comercial„                  a adun„rii generale a asocia˛ilor
       Aurelia Coman ™urubariu
                                 INTERNAfiIONAL PRODUCT — S.R.L.              Societ„˛ii Comerciale IMPEX ZIMBRUL
  Subsemna˛ii:
  – Shimal O. Mawlood, cet„˛ean irakian, cu                Bucure∫ti                   CARPATIN — S.R.L. din data de 14.02.2003
domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Mihail Kog„lniceanu                                     Subsemna˛ii Manole Gh. Mignona Anelina,
nr. 35, sc. B, et. 6, ap. 41, sectorul 5, ∫i                 ACT ADIfiIONAL
                                                            identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 152730, cod
  – Saleh A. Shalef, cet„˛ean irakian, cu domiciliul     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       numeric personal 2520919400396, domiciliat„ Ón
Ón Bucure∫ti, aleea Parva nr. 6, bl. C37, sc. 1, et. 1,      COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,         Bucure∫ti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 47, bl. C2,
ap. 6, sectorul 6, Ón calitate de noi asocia˛i ai       str. Samoil„ Dumitru nr. 5, bl. 117, sc. 1,
Societ„˛ii Comerciale ROOR EXIM — S.R.L., cod unic                                   sc. 8, et. 3, ap. 102, sectorul 3 ∫i Manole Gh. Mircea
                                 parter, ap. 6, sectorul 4, Ónmatriculat„
de Ónregistrare 363120, Ónmatriculat„ la Oficiul                                    Gheorghe, identificat cu C.I. seria R.T. nr. 155535,
                                 la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
registrului comer˛ului cu nr. J 40/10421/2002, cu        J 40/5073/1999, cod unic de Ónregistrare        cod numeric personal 1420820400205, domiciliat Ón
sediul social Ón Bucure∫ti, str. Badea C‚r˛an nr. 18,           11813556, atribut fiscal R          Bucure∫ti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 47, bl. C2,
sectorul 2, ca urmare a hot„r‚rii nr. 1 adun„rii
                                Subsemna˛ii:                       sc. 8, et. 3, ap. 102, sectorul 3, Ón calitate de asocia˛i
generale extraordinare a asocia˛ilor din data de
27.01.2003 ∫i a contractului de cesiune de p„r˛i        – Bicosu Vasile, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.      ai Societ„˛ii Comerciale IMPEX ZIMBRUL
sociale autentificat de notarul public Anghel        Lunca B‚rze∫ti nr. 2, bl. 21, ap. 47, sectorul 4,      CARPATIN — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
Demetrescu din Bucure∫ti, pia˛a Rosetti nr. 4,       identificat cu B.I. seria G.R. nr. 074381, eliberat de   registrului comer˛ului cu nr. J 40/14755/1993, cod
sectorul 2 cu nr. 179/31.01.2003, consemn„m         Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 26.09.1994 ∫i,
                                                            unic de Ónregistrare 4072840, av‚nd sediul social Ón
urm„toarele:                          – Gi∫tescu Ovidiu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                              Samoil„ Dumitru nr. 5, bl. 117, ap. 6, sectorul 4,     Bucure∫ti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 47, bl. C2,
  Art. 1. Ies definitiv din societate ambii asocia˛i
                              identificat cu B.I. seria G.T. nr. 736769, eliberat de   sc. 8, et. 3, ap. 102, sectorul 3, am decis Ónfiin˛area
existen˛i, cet„˛eni libanezi, prin cesiune total„,
Haissam Mohamad Kak (70 p„r˛i sociale a 100.000 lei     Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de 6.05.1996,           unui punct de lucru Ón Bucure∫ti, str. ™elari nr. 9-
fiecare Ón valoare total„ de 7.000.000 lei din care      ca urmare a hot„r‚rii nr. 1 a adun„rii generale a    11, parter, sectorul 3, unde se vor desf„∫ura
5.000.000 lei ∫i 13.100 $) c„tre noul asociat Shimal    asocia˛ilor din data de 18.01.2003, am hot„r‚t s„      urm„toarele activit„˛i, clasificate conform CAEN:
O. Mawlood, cet„˛ean irakian, ∫i Hussein Jaafar El     aducem urm„toarea modificare la actul constitutiv:
                                                              5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
Moussawi (10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare Ón      Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu
                              activit„˛ile:                        specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
valoare total„ de 1.000.000 lei) c„tre noul asociat,
                                1512 – produc˛ia ∫i conservarea c„rnii de pas„re;    parte;
Saleh A. Shalef, cet„˛ean irakian.
  Art. 2. Se radiaz„ din func˛ia de administrator       1513 – prepararea produselor din carne (inclusiv      5250 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
Haissam Mohamad Kak ∫i se nume∫te Ón aceea∫i        din carne de pas„re);                    v‚ndute prin magazine;
func˛ie, cu puteri depline conform Legii            5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din      7487 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
nr. 31/1990, republicat„, Shimal O. Mawlood.        carne;
                                                            principal Óntreprinderilor.
  Art. 3. Societatea comercial„ va func˛iona cu cei      7482 – activit„˛i de ambalare.
                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n      Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
doi asocia˛i cesionari, Shimal O. Mawlood, cet„˛ean
irakian, n„scut Ón anul 1978 Ón Irak, Erbil, cu       neschimbate.                        societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Mihail Kog„lniceanu        (94/601.915)                        (96/601.917)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 828/2.IV.2003 con˛ine 16 pagini.                       Pre˛ul 16.000 lei     ISSN  1220 — 4889

								
To top