2003_0354 by tradetrek

VIEWS: 16 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 171 (XIII) — Nr. 354                                                        Luni, 10 februarie 2003
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
 Societatea Comercial„ VITALAND — S.R.L.          17. chitan˛a taxei de registru nr. 6044468 din       3. Szabo Judit, aport la capital 6.000.000 lei,
     T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫            data de 15.10.2002, autentificat„ la Oficiul        echivalentul a 60 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 3,053
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫.         % din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                               Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele      la beneficii/pierderi de 3,053 %.
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/882/24.10.2002      legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor       Administrator: Czellahone Radi-Renata, Ón
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14965265
                             art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind Oficiul       calitate de administrator p‚n„ la data de 15.10.2006,
                             registrului comer˛ului:                  cet„˛ean ungar, n„scut„ la data de 4.05.1968 Ón
          ATRIBUT FISCAL R
                               Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„     localitatea Balassagyarmat, Ungaria, domiciliat„ Ón
       SERIE CERTIFICAT A 272386
                             constituirea Societ„˛ii Comerciale VITALAND —       Ungaria, localitatea Dregelypalank, str. Fo Ut
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™
                             S.R.L. potrivit actului constitutiv autentificat cu    nr. 164, av‚nd puteri depline.
                             nr. 1586 din 11.09.2002 la Biroul Unic al Camerei       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             de Comer˛, Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
                             Mure∫, dup„ cum urmeaz„:                  prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
                               Asocia˛i:                        completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
       ŒNCHEIEREA NR. 875
                               1. Czellahone Radi-Renata, n„scut„ la data de      Guvernului nr. 32/1997.
      din 24 octombrie 2002             4.05.1968 Ón localitatea Balassagyarmat, Ungaria,
                             domiciliat„ Ón Ungaria, localitatea Dregelypalank,                Dispune:
 Judec„tor delegat    — Szatmari Ilona
                             str. Fo Ut nr. 164, identificat„ cu pa∫aportul seria     Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la
 Referent         — Pop Lenu˛a
                             Z.E. nr. 285089, eliberat de autorit„˛ile ungare la
                                                           Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 ore
  Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la    data de 18.10.2001;
                                                           de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit
acest oficiu cu nr. 17146 din data de 15.10.2002.      2. Czellaho Laszlo-Gabor, n„scut la data de
                                                           irevocabil„.
  Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:       26.05.1963 Ón localitatea Balassagyarmat, Ungaria,
                                                            O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
  1. chitan˛a achit„rii taxei de timbru nr. 0492388   domiciliat Ón Ungaria, localitatea Dregelypalank,
                                                           Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
din data de 14.10.2002;                  str. Fo Ut nr. 164, identificat cu pa∫aportul seria
                                                           Autonom„ îMonitorul Oficial“, spre publicare, pe
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului    Z.E. nr. 444985, eliberat de autorit„˛ile ungare la
                                                           cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia
social nr. 48127 din data de 25.09.2002;         data de 3.03.2002;
                                                           financiar„ pe raza c„reia societatea Ó∫i are sediul,
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      3. Szabo Judit, n„scut„ la data de 20.09.1966, Ón
                             T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rgu      pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului
social seria P.A. nr. 02100309838 din data de                                    de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.
3.10.2002;                        Mure∫, Bd. 1848 nr. 29, ap. 31, cod po∫tal 4300,
                             jude˛ul Mure∫, telefon 065, fax 065, identificat„ cu     Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                  pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
social seria P.A. nr. 02100309839 din data de       C.I. seria MS nr. 126485, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu
                             Mure∫ la data de 15.02.2002, cod numeric personal       R„mas„ irevocabil„ la data de 24 octombrie 2002
3.10.2002;                                                      prin renun˛are la recurs.
  5. actul constitutiv nr. 1586 din data de       2660920264371.
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       (1/96.855)
11.09.2002, redactat de Biroul Unic al Camerei de                                               *
Comer˛, Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului Mure∫;    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                             denumirea VITALAND, cu sediul social Ón T‚rgu
  6. specimenul de semn„tur„ nr. 17146 din data                                    Societatea Comercial„ BACIRCEA — S.R.L.
                             Mure∫, Bd. 1848 nr. 67, ap. 10, jude˛ul Mure∫,
de 15.10.2002;                                                         St„nceni, jude˛ul Mure∫
                             valabil„ p‚n„ la data de 10.10.2007.
  7. declara˛ie de renun˛are la recurs nr. 17146 din
                               Obiectul de activitate:
data de 15.10.2002;
                               – domenii declarate: produc˛ie agricol„;
  8. contractul de comodat nr. 2047 din data de                                     NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/982/22.11.2002
                             produc˛ie industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu
10.10.2002, autentificat la Biroul notarului public
                             am„nuntul; servicii; construc˛ii; import-export;          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15035147
Nagy Gabriella;
                               – domeniul principal: comer˛ cu ridicata;               SERIE CERTIFICAT A 396182
  9. extrasul de carte funciar„ nr. 35080 din data
                               – activitatea principal„: 5138 – comer˛ cu
de 30.09.2002;                      ridicata, specializat, cu alte produse alimentare.     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™
  10. copia buletinului de identitate seria M.S.      Capitalul social:                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
nr. 126485 din data de 15.02.2002, eliberat de        tipul de participare: privat (autohton + str„in);       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
Poli˛ia T‚rgu Mure;                    capitalul social subscris: 196.500.000 lei, din care:
  11. copia pa∫aportului seria Z.E. nr. 285089 din    6.000.000 lei, 5.754 $, participare str„in„ la capitalul
data de 18.10.2001, eliberat de autorit„˛ile ungare;                                        ŒNCHEIEREA NR. 974
                             social: 190.500.000 lei, din care 5.754 $;
  12. copia pa∫aportului cu nr. ZE 444985 don data     capitalul social v„rsat: 196.500.000 lei; num„rul          din 22 noiembrie 2002
de 3.03.2002, eliberat de autorit„˛ilr ungare;      total de p„r˛i sociale: 1.965; valoarea unei p„r˛i      Judec„tor delegat    — Szatmari Ilona
  13. certificatul de cazier (traducere) nr. 10091 din  sociale: 100.000 lei.                    Referent         — Axinte Carmen
data de 7.10.2002, autentificat la Biroul notarului     Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
public Tinca Ileana;                     1. Czellahone Radi Renata, aport la capital        Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la
  14. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 1905 din   124.800.000 lei, din care 3.770 $, echivalentul a     acest oficiu cu nr. 18569 din data de 14.11.2002.
data de 25.09.2002, autentificat„ la Biroul notarului   1.248 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 63,511 % din        Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
public Nagy Gabriella;                  capitalul social total, av‚nd cota de participare la     1. actul constitutiv autentificat cu nr. 7139 din
  15. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 1904 din   beneficii/pierderi de 63,511 %;              data de 13.11.2002 la Biroul notarilor publici
data de 25.09.2002, autentificat„ la Biroul notarului    2. Czellaho Laszlo-Gabor, aport la capital       Baculea Dobirta;
public Nagy Gabriella;                  65.700.000 lei, din care 1.984 $, echivalentul a 657     2. chitan˛a taxei de timbru nr. 0615657 din data
  16. procur„ (traducere) nr. 6350 din data de      p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,435 % din capitalul     de 14.11.2002;
11.09.2002, autentificat„ la Biroul notarului public   social total, av‚nd cota de participare la          3. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr. 6047286
Gurghian-Ispas;                      beneficii/pierderi de 33435 %;               din data de 15.11.2002;
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 354/10.II.2003
  4. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 3186 din          Societatea Comercial„               Administratori:
data de 13.11.2002, eliberat„ la Biroul notarilor         SIGISMOND CONSTRUCT — S.R.L.              1. Gabor Sigismond, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
publici asocia˛i Baculea Dobirta;                  T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫            data de 21.10.1936 Ón localitatea Sat Hartau, Panet,
  5. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 3185 din                                  jude˛ul   Mure∫,   cod  numeric    personal
data de 13.11.2002, eliberat„ la Biroul notarilor                                   1361021264363, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫,
asocia˛i Baculea Dobirta;                   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/918/4.11.2002
                                                           str. Remetea nr. 31A, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal
  6. extrasul de carte funciar„ nr. 1454 din data de                                 4300, telefon 065, fax 065, av‚nd puteri depline;
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14986810
11.11.2002;                                                       2. Miklos Janko, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                       ATRIBUT FISCAL R
  7. specimen de semn„tur„ din data de                                        de 16.11.1978 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod
                                     SERIE CERTIFICAT A 272737
14.11.2002;                                                      numeric personal 1781116264412, domiciliat Ón
  8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                   localitatea Ceua∫u de C‚mpie nr. 338, jude˛ul
                              JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL MURE™
social.                                                        Mure∫, cod po∫tal 4320, telefon 065, fax 065, av‚nd
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele                                    puteri depline.
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor art.                                  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
6 din Legea nr. 26/1990, privind Oficiul registrului                                   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
comer˛ului,                                ŒNCHEIEREA NR. 911
                                                           prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
  admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„            din 4 noiembrie 2002             completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
constituirea Societ„˛ii Comerciale BACIRCEA —                                     Guvernului nr. 32/1997.
S.R.L. potrivit actului constitutiv nr. 7139 din       Judec„tor delegat    — Szatmari Ilona
13.11.2002/Biroul notarilor publici asocia˛i Baculea     Referent        — Axinte Carmen                    Dispune:
Dobirta, dup„ cum urmeaz„:                  Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrate la      Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la
  Asocia˛i:                        acest oficiu cu nr. 17821 din data de 31.10.2002.     Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de
  1. Bacircea Sandor Gyorgy, n„scut la data de        Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:       ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit
11.07.1963 Ón Topli˛a, jude˛ul Harghita, domiciliat      1. actul constitutiv autentificat cu nr. 6774 din    irevocabil„.
Ón localitatea St„nceni nr. 211, jude˛ul Mure∫, cod    data de 28.10.2002 la Biroul notarilor publici        O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
po∫tal 4226, telefon 065, fax 065. identificat cu B.I.   Baculea Dobirta;                      Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
seria G.X. nr. 068842, eliberat de Poli˛ia Reghin la     2. chitan˛a taxei de timbru nr. 0614705 din data    Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare pe
data de 30.04.1997, cod numeric personal          de 28.10.2002;                       cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia
1630711261476;                        3. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 1375 din    financiar„ pe raza c„reia societatea Ó∫i are sediul,
  2. Bacircea Ildiko, n„scut„ la data de 26.09.1967    data de 28.10.2002, eliberat„ la Biroul notarilor     pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului
Ón Topli˛a, jude˛ul Harghita, domiciliat„ Ón
                              publici asocia˛i Alm„∫an Olimpia;             de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.
localitatea St„nceni nr. 211, jude˛ul Mure∫, cod
                               4. declara˛ie pe proprie r„spundere nr. 1376 din      Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
po∫tal 4226, telefon 065, fax 065, identificat„ cu C.I.
                              data de 28.10.2002, eliberat„ la Biroul notarilor     pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
seria MS nr. 140314, eliberat„ de Poli˛ia Reghin la
                              asocia˛i Alm„∫an Olimpia;                   R„mas„ irevocabil„ la data de 4 noiembrie 2002
data de 27.05.2002, cod numeric personal
                               5. extrasul de carte funciar„ nr. 289/II din data    prin renun˛are la recurs.
2670926261450.
                              de 29.10.2002;                         (3/96.857)
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       6. acordul coproprietarului pentru sediu nr. 1377                 *
denumirea BACIRCEA — S.R.L., cu sediul social Ón      din data de 28.10.2002, eliberat la Biroul notarului
                              public Alm„∫an Olimpia;                        Societatea Comercial„
St„nceni, str. Gudea nr. 211, jude˛ul Mure∫, valabil
                               7. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de        DATAMED — S.R.L., T‚rgu Mure∫
pe o durat„ nelimitat„.
  Obiectul de activitate:                 30.10.2002;
  – domenii declarate: produc˛ie agricol„;          8. specimen de semn„tur„ nr. 17821 din data de
                                                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/960/14.11.2002
produc˛ie industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu    30.10.2002;
am„nuntul; servicii; construc˛ii; import-export.       9. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15015808
  – domeniul principal: servicii.             social nr. 3999280 din data de 29.10.2002;                  ATRIBUT FISCAL R
  – activitatea principal„:                 10. chitan˛a achit„rii taxei de registru nr.              SERIE CERTIFICAT A 396001
  5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei.       6045799 din data de 30.10.2002.
  Capitalul social:                     Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele        JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  tipul de participare: privat autohton 100 %;      legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor art.    JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
capitalul social subscris : 2.000.000 lei;         6 din Legea nr. 26/1990, privind Oficiul registrului    COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul     comer˛ului,
total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:   admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„             ŒNCHEIEREA NR. 952
100.000 lei.                        constituirea Societ„˛ii Comerciale SIGISMOND
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:                                         din 14 noiembrie 2002
                              CONSTRUCT — S.R.L. potrivit actului constitutiv
  1. Bacircea Sandor Gyorgy, aport la capital       nr. 6774 din 28.10.2002/Biroul notarilor publici       Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona
1.000.000 lei, echivalentul a 10 p„r˛i sociale,      asocia˛i Baculea Dobirta, dup„ cum urmeaz„:          Referent          — Pop Lenu˛a
reprezent‚nd 50 % capitalul social total, av‚nd cota     Asocia˛i:
de participare la beneficii/pierderi de 50 %;                                      Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la
                               1. Gabor Sigismond, n„scut la data de 21.10.1936
  2. Bacircea Ildiko, aport la capital 1.000.000 lei,                                acest oficiu cu nr. 18336 din data de 11.11.2002.
                              Ón satul Hartau, Panet, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón
echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %                                    Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1) actul
                              T‚rgu Mure∫, str. Remetea nr. 31A, jude˛ul Mure∫,
din capitalul social total, av‚nd cota de participare                                 constitutiv autentificat cu nr. 8577 din data de
                              cod po∫tal 4300, telefon 065, fax 065, identificat cu
la beneficii/pierderi de 50 %.                                            11.11.2002 la Biroul notarilor publici Gurghian-
                              C.I. seria MS nr. 128364, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu
  Administratori:                                                  Ispas; 2) specimenul de semn„tur„ cu nr. 18336 din
                              Mure∫ la data de 27.02.2002, cod numeric personal     data de 11.11.2002; 3) declara˛ie de renun˛are la
  1. Bacircea Sandor Gyorgy, cet„˛ean rom‚n,       1361021264363;
n„scut la data de 11.07.1963 Ón Topli˛a, jude˛ul                                   recurs cu nr. 18336 din data de 11.11.2002; 4)
                               2. Miklos Janko, n„scut la data de 16.11.1978 Ón    chitan˛a achit„rii taxei de timbru cu nr. 0615239
Harghita, cod numeric personal 1630711261476,       T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón
domiciliat Ón localitatea St„nceni nr. 211, jude˛ul                                  din data de 6.11.2002; 5) dovada efectu„rii
                              localitatea Ceua∫u de C‚mpie nr. 338, jude˛ul       v„rs„m‚ntului capitalului social din data de
Mure∫, cod po∫tal 4226, telefon 065, fax 065, av‚nd    Mure∫, cod po∫tal 4320, telefon 065, fax 065,
puteri depline;                                                    28.10.2002; 6) chitan˛a achit„rii taxei de registru cu
                              identificat cu C.I. seria MS nr. 066367, eliberat„ de   nr. 6046967 din data de 11.11.2002, emis„ de
  2. Bacircea Ildiko, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                              Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 23.11.2000, cod       Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫;
data de 26.09.1967 Ón Topli˛a, jude˛ul Harghita, cod
                              numeric personal 1781116264412.              7) copia pa∫aportului cu nr. 3230038364 din data de
numeric personal 2670926261450, domiciliat Ón
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     22.06.1993, emis„ de autorit„˛ile germane; 8)
localitatea St„nceni nr. 211, jude˛ul Mure∫, cod
                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 6922 din
po∫tal 4226, telefon 065, fax 065, av‚nd puteri
                              denumirea SIGISMOND CONSTRUCT — S.R.L., cu         data de 28.10.2002; 9) copia pa∫aportului cu
depline.
                              sediul social Ón T‚rgu Mure∫, str. Remetea nr. 31A,    nr. 000504935 din data de 23.01.1996, emis„ de
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        jude˛ul Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.       Inspectoratul de Poli˛ie Mure∫; 10) declara˛ie pe
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i         Obiectul de activitate:                 proprie r„spundere cu nr. 6923 din data de
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a            – domenii declarate: produc˛ie agricol„;        28.10.2002; 11) copia buletinului de identitate cu
Guvernului nr. 32/1997.                  produc˛ie industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu    seria G.R. nr. 582503 din data de 8.06.1985, eliberat
                              am„nuntul; servicii; construc˛ii; import-export.      de Poli˛ia T‚rgu Mure∫; 12) certificatul de cazier
            Dispune:                – domeniul principal: construc˛ii.           judiciar cu nr. 125308 din data de 29.10.2002; 13)
  Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la      – activitatea principal„:                contractul de Ónchiriere cu nr. 10250 din data de
Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de       4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii.    30.10.2002; 14) extrasul de carte funciar„ cu
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit       Capitalul social:                    nr. 2000 din data de 24.10.2002.
irevocabil„.                         tipul de participare: privat autohton 100 %;        Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta      capitalul social subscris : 2.000.000 lei;         legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor
Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia         capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul     art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul
Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare pe       total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:  comer˛ului,
cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia      100.000 lei.                         Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
financiar„ pe raza c„reia societatea Ó∫i are sediul,     Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      constituirea Societ„˛ii Comerciale DATAMED —
pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului       1. Gabor Sigismond, aport la capital 1.000.000 lei,   S.R.L., potrivit actului constitutiv autentificat cu nr.
de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.         echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     8577 din data de 11.11.2002 la Biroul notarilor
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data        capitalul social total, av‚nd cota de participare la    publici Gurghian-Ispas, dup„ cum urmeaz„:
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.              beneficii/pierderi de 50 %;                  Asocia˛i:
  R„mas„ irevocabil„ la data de 22 noiembrie 2002      2. Miklos Janko, aport la capital 1.000.000 lei,      1) Reichstaller Gerhard Karl-Ludwig Sabastian,
prin renun˛are la recurs.                 echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     n„scut la data de 5.04.1955 Ón localitatea
  (2/96.856)                       din capitalul social total, av‚nd cota de participare   Burghausen, Germania, domiciliat Ón Germania,
              *                la beneficii/pierderi de 50 %.               localitatea Zeitz, Str. Naumburger, nr. 15, identificat
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 354/10.II.2003                  3
cu pa∫aportul nr. 3230038364, eliberat de          proprie r„spundere cu nr. 4619 din data de         Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1) actul
autorit„˛ile germane la data de 22.06.1993;         10.12.2002; 5) specimenul de semn„tur„ cu nr. 7269    constitutiv autentificat cu nr. 8627 din data de
  2) Capota Radu Mircea, n„scut la data de        din data de 9.12.2002; 6) copia c„r˛ii de identitate   19.11.2002 la Biroul notarului public Albulescu
20.10.1969 Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul       cu seria PH nr. 209271 din data de 18.01.2001; 7)    Felicia Doini˛a; 2) specimenul de semn„tur„ cu
Mure∫, domiciliat Ón localitatea S‚ngeorgiu de       declara˛ie de renun˛are la recurs din data de      nr. 18936 din data de 21.11.2002; 3) declara˛ie de
Mure∫, Str. Sportivilor nr. 606 D2, ap. 11, cod po∫tal   10.12.2002; 8) macheta-emblem„ cu nr. 11321 din     renun˛are la recurs cu nr. 18936 din data de
4328, telefon 065, fax 065, jude˛ul Mure∫, identificat   data de 10.12.2002; 9) contractul de Ónchiriere cu    21.11.2002; 4) chitan˛a achit„rii taxei de timbru cu
cu pa∫aportul nr. 000504935, eliberat de          nr. 11321 din data de 10.12.2002; 10) dovada       nr. 0619047 din data de 21.11.2002; 5) dovada
Inspectoratul Poli˛iei Mure∫ la data de 23.01.1996,     efecut„rii v„rs„m‚ntului capitalului social cu      efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social cu
cod numeric personal 1691020264372.             nr. 688 din data de 10.12.2002.             nr. 91127 din data de 20.11.2002; 6) dovada
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele     efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social cu
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu         legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor    nr. 91125 din data de 20.11.2002; 7) dovada
denumirea DATAMED, av‚nd sediul social Ón T‚rgu       art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul     efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social cu
Mure∫, str. Spitalului Vechi nr. 4, jude˛ul Mure∫,     comer˛ului,                       nr. 91124 din data de 20.11.2002; 8) dovada
valabil p‚n„ la data de 1.11.2003.               Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
                                                           efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social cu
  Obiectul de activitate:                 constituirea Societ„˛ii Comerciale IDEV — S.R.L.,
                                                           nr. 91122 din data de 20.11.2002; 9) dovada
  Domenii declarate: produc˛ie agricol„; produc˛ie    potrivit actului constitutiv din data de 10.12.2002,
                                                           efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social cu
industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu         dup„ cum urmeaz„:
                                                           nr. 91130 din data de 20.11.2002; 10) dovada
am„nuntul; servicii; opera˛iuni de import-export.       Asociat:
                                – Bischoff Claudiu Emanuel, n„scut la data de     efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social cu
  Domeniul principal: servicii.                                          nr. 91129 din data de 20.11.2002; 11) chitan˛a
                              24.08.1978 Ón localitatea C‚mpina, jude˛ul Prahova,
  Activitatea principal„:                                             achit„rii taxei de registru cu nr. 6049414 din data
                              domiciliat Ón localitatea C‚mpina, str. Al. Odobescu
  7220 – realizarea ∫i furnizarea de programe.                                   de 26.11.2002; 12) extrasul de carte funciar„ cu
                              nr. 10, bl. D2, sc. A, ap. 6, cod po∫tal 2150, telefon
  Capitalul social:                                                nr. 35070 din data de 11.12.2002; 13) copia
                              044, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria PH
  – tip participare: privat (autohton + str„in);                                  buletinului de identitate cu seria B.K. nr. 825526;
                              nr. 209271, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpina la data de
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care:                              14) copia buletinului de identitate cu seria D.B.
                              18.01.2001, cod numeric personal 1780824290913.
1.000.000 lei, 32 $ S.U.A.;                  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    nr. 341254 din data de 19.11.1986; 15) certificatul
  – participarea str„in„ la capitalul social 1.000.000  r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu        de cazier judiciar cu nr. 126787 din data de
lei, din care 32 $ S.U.A.;                 denumirea IDEV, av‚nd sediul social Ón T‚rgu       13.11.2002; 17) copia buletinului de identitate cu
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        Mure∫, Bd. Pandurilor nr. 100, ap. 1, jude˛ul Mure∫,   seria M.S. nr. 144259 din data de 27.06.2002,
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          valabil p‚n„ la data de 10.12.2004.           eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫; 18) certificatul de
  – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.         Obiectul de activitate:                cazier judiciar cu nr. 126786 din data de 13.11.2002;
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       Domenii declarate: produc˛ie industrial„; comer˛   19) copia buletinului de identitate cu seria G.V.
  1. Reichstaller Gerhard Karl-Ludwig Sabastian,     cu am„nuntul; servicii; import-export.          nr. 756772 din data de 20.11.1996; 20) copia
aport la capital 1.000.000 lei, din care 32 $ S.U.A.,     Domeniul principal: servicii.             buletinului de identitate cu seria B.R. nr. 627661
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       Activitatea principal„:                din data de 15.07.1985; 21) certificatul de cazier
din capitalul social total, av‚nd cota de participare     7220 – realizarea ∫i furnizarea de programe.     judiciar cu nr. 126791 din data de 13.11.2002; 22)
la beneficii ∫i pierderi de 50 %;               Capitalul social:                   certificatul de cazier judiciar cu nr. 126784 din data
  2. Capota Radu Mircea, aport la capital 1.000.000     – tip participare: privat autohton 100 %;       de 13.11.2002.
lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
din capitalul social total, av‚nd cota de participare     – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor
la beneficii ∫i pierderi de 50 %.               – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul
  Administrator:                       – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.      comer˛ului,
  – Bularca R„zvan, Ón calitate de administrator       Participarea asociatului la capitalul social:      Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
p‚n„ la data de 11.11.2006, cet„˛ean rom‚n, n„scut       – Bischoff Claudiu Emanuel, aport la capital     constituirea Societ„˛ii Comerciale ™ANTIER 53 CF —
la data de 28.05.1981 Ón localitatea T‚rgu Mure∫,      2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 10.12.2002,    S.R.L., potrivit actului constitutiv nr. 8627 din data
jude˛ul   Mure∫,   cod   numeric    personal   echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                                                           de 19.11.2002, la Biroul notarului public Albulescu
1810528260048, domiciliat Ón localitatea T‚rgu       din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                                                           Felicia Doini˛a, dup„ cum urmeaz„:
Mure∫, Str. S‚rguin˛ei nr. 28, ap. 15, cod po∫tal      la beneficii ∫i pierderi de 100 %.
                                                            Asocia˛i:
4300, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.           Administrator:
                                                            1) Pall Berta, n„scut„ la data de 5.08.1968 Ón
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    – Bischoff Claudiu Emanuel, cet„˛ean rom‚n,
                                                           localitatea Iernut, jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        n„scut la data de 24.08.1978 Ón localitatea C‚mpina,
                              jude˛ul Prahova, cod numeric personal          localitatea S‚npaul, Str. Principal„ nr. 306, cod
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i                                    po∫tal 4311, telefon 065, fax 065, jude˛ul Prahova,
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a           1780824290913, domiciliat Ón localitatea C‚mpina,
                              str. Al. Odobescu nr. 10, bl. D2, sc. A, ap. 6, cod   identificat„ cu C.I. seria MS nr. 144259, eliberat„ de
Guvernului nr. 32/1997.
                              po∫tal 2150, telefon 044, fax 044, jude˛ul Mure∫,    Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 27.06.2002, cod
            Dispune:               av‚nd puteri depline.                  numeric personal 2680805260011; 2) Meghesan
                                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  Ioan, n„scut la data de 11.05.1947 Ón localitatea
  Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la                                  Ogra, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón localitatea T‚rgu
Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i      Mure∫, str. Grigorescu nr. 31, ap. 8, cod po∫tal 4300,
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit                                   telefon 065, fax 065, identificat cu B.I. seria G.N.
                              completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
irevocabil„.                                                     nr. 834666, cod numeric personal 1470511264361;
                              Guvernului nr. 32/1997.
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta                                   3) Todoran D„nu˛iu-Dorel, n„scut la data de
Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul               Dispune:              26.04.1955 Ón localitatea Ludu∫, jude˛ul Mure∫,
Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,
                                Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la    domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫, Str. M„gurei
precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia
                              Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de    nr. 30, ap. 13, cod po∫tal 4300, telefon 065, fax 065,
societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu
                              ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit     jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria G.V.
men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul
                              irevocabil„.                       nr. 756772 la data de 20.11.1996, cod numeric
registrului comer˛ului.
                                O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta     personal 1550426264402; 4) Kertesz Dionisie, n„scut
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
                              Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul  la data de 26.12.1951 Ón localitatea Acatari, jude˛ul
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.              Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,     Mure∫, domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 14 noiembrie        precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia   Bd. 1848 nr. 67, ap. 22, cod po∫tal 4300, telefon 065,
2002, prin renun˛are la recurs.               societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu  fax 065, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria B.R.
  (4/96.858)                       men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul    nr. 627661 la data de 15.07.1995, cod numeric
              *                registrului comer˛ului.                 personal 1511226264374; 5) Csongvay Attila, n„scut
                                Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data       la data de 5.09.1968 Ón localitatea Cristuru-Secuiesc,
       Societatea Comercial„             pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             jude˛ul Harghita, domiciliat Ón localitatea T‚rgu
      IDEV — S.R.L., T‚rgu Mure∫             R„mas„ irevocabil„ la data de 16 decembrie      Mure∫, Str. Rodniciei nr. 59, ap. 3, cod po∫tal 4300,
                              2002, prin renun˛are la recurs.             telefon 065, fax 065, jude˛ul Mure∫, identificat cu
                                (5/96.859)                      B.I. seria B.K. nr. 825526 la data de 4.09.1982, cod
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1098/16.12.2002
                                           *               numeric personal 1680905264432; 6) Mera
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15095300                                     Alexandru, n„scut la data de 14.11.1952 Ón
          ATRIBUT FISCAL                   Societatea Comercial„
                                                           localitatea Breaza, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón
       SERIE CERTIFICAT A 396739             ™ANTIER 53 CF — S.R.L., T‚rgu Mure∫
                                                           localitatea T‚rgu Mure∫, bd. Pandurilor nr. 86,
                                                           ap. 8, cod po∫tal 4300, telefon 065, fax 065, jude˛ul
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL                                        Mure∫, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 341254 la
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1011/29.11.2002
 JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI                                       data de 19.11.1986, cod numeric personal
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15054955        1521114264407.
                                       ATRIBUT FISCAL R              Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
       ŒNCHEIEREA NR. 1089                    SERIE CERTIFICAT A 396380          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu
       din 16 decembrie 2002                                          denumirea ™ANTIER 53 CF, av‚nd sediul social Ón
                                JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          T‚rgu Mure∫, Bd. 1848 nr. 67, ap. 22, jude˛ul Mure∫,
  Judec„tor delegat — Farkas Hegyi Piroska          JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI         valabil pe o durat„ nelimitat„.
  Referent     — Dracea Marioara           COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           Obiectul de activitate:
  Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la                                   Domenii declarate: produc˛ie agricol„; produc˛ie
                                     ŒNCHEIEREA NR. 1003            industrial„; servicii; construc˛ii˛; import-export.
acest oficiu cu nr. 19810 din data de 10.12.2002.
  Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1)            din 29 noiembrie 2002              Domeniul principal: construc˛ii.
chitan˛a achit„rii taxei de registru cu nr. 6050400                                   Activitatea principal„:
                               Judec„tor delegat — Farkas Hegyi Piroska         4523 – construc˛ii de c„i de comunica˛ie terestre
din data de 10.12.2002, emis„ de Oficiul Registrului
                               Referent     — Pop Lenu˛a             ∫i construc˛ii destinate sportului.
Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫; 2) actul constitutiv
din data de 10.12.2002; 3) extrasul de carte funciar„     Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la     Capitalul social:
cu nr. 59015 din data de 22.05.2002; 4) declara˛ie pe    acest oficiu cu nr. 18936 din data de 21.11.2002.      – tip participare: privat autohton 100 %;
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 354/10.II.2003
  – capitalul social subscris: 2.400.000 lei;      actul constitutiv autentificat cu nr. 8288 din data de     3) Barta ™tefan, aport la capital 1.000.000 lei,
  – capitalul social v„rsat: 2.400.000 lei;       7.11.2002 la Biroul notarului public Doini˛a         data v„rs„rii aportului 7.11.2002, echival‚nd cu 10
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 24;         Albulescu; 7) extrasul de carte funciar„ cu nr. 5191     p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social
  – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.      din data de 5.11.2002, emis de Biroul de Carte        total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     Funciar„; 8) contractul de comodat autentificat cu      pierderi de 25 %;
  1) Pall Berta, aport la capital 400.000 lei,     nr. 2269 din data de 6.11.2002 la Biroul notarului       4) Barta Edith, aport la capital 1.000.000 lei, data
echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 16,666 %   public Nagy Gabriela; 9) copia buletinului de        v„rs„rii aportului 7.11.2002, echival‚nd cu 10 p„r˛i
din capitalul social total, av‚nd cota de participare  identitate cu seria G.R. nr. 460542 din data de       sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social total,
la beneficii ∫i pierderi de 16,666 %;          7.03.1995, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫; 10)       av‚nd cota de participare la beneficii ∫i pierderi de
  2) Meghesan Ioan, aport la capital 400.000 lei,    declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„ cu      25 %.
echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 16,666 %   nr. 2248 din data de 4.11.2002 la Biroul notarului       Administrator:
din capitalul social total, av‚nd cota de participare  public Bagy Gabriela; 11) copia pa∫aportului cu nr.       – Fulop Gabor Denes, cet„˛ean ungur, n„scut la
la beneficii ∫i pierderi de 16,666 %;          P 04966732 din data de 3.04.2000, eliberat de        data de 30.06.1968 Ón localitatea T‚rgu Mure∫,
  3) Todoran D„nu˛iu-Dorel, aport la capital      autorit„˛ile din Mure∫; 12) declara˛ie pe proprie      jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón Ungaria, localitatea
400.000 lei, echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale,       r„spundere autentificat„ cu nr. 2250 din data de       Budapesta, Str. Szantpeteri nr. 10, av‚nd puteri
reprezent‚nd 16,666 % din capitalul social total,    4.11.2002 la Biroul notarului public Nagy Gabriela;     depline.
av‚nd cota de participare la beneficii ∫i pierderi de  13) copia pa∫aportului cu nr. P 04966731 din data        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
16,666 %;                        de 3.04.2000, emis de autorit„˛ile din Mure∫; 14)        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  4) Kertesz Dionisie, aport la capital 400.000 lei,  declara˛ie pe proprie r„spundere autentificat„ cu      prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 16,666 %   nr. 2249 din data de 4.11.2002 la Biroul notarului      completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
din capitalul social total, av‚nd cota de participare  public Nagy Gabriela; 15) copia pa∫aportului cu       Guvernului nr. 32/1997.
la beneficii ∫i pierderi de 16,666 %;          nr. ZA 781455 din data de 28.07.1999, emis de
  5) Csongvay Attila, aport la capital 400.000 lei,   autorit„˛ile ungare; 16) declara˛ie pe proprie                   Dispune:
echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 16,666 %   r„spundere autentificat„ cu nr. 2247 din data de        Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la
din capitalul social total, av‚nd cota de participare  4.11.2002 la Biroul notarului Bagy Gabriela; 17)       Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de
la beneficii ∫i pierderi de 16,666 %;          chitan˛a achit„rii taxei de registru ci nr. 6047044     ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit
  6) Mera Alexandru, aport la capital 400.000 lei,   din data de 12.11.2002.                   irevocabil„.
echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 16,666 %     Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele        O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
din capitalul social total, av‚nd cota de participare  legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor      Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul
la beneficii ∫i pierderi de 16,666 %.          art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul       Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,
  Administrator:                    comer˛ului,                         precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia
  – Kertesz Dionisie, Ón calitate de administrator     Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„      societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu
p‚n„ la data de 21.11.2005, cet„˛ean rom‚n, n„scut    constituirea Societ„˛ii Comerciale GASTROTECH —       men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul
la data de 26.12.1951 Ón localitatea Acatari, jude˛ul  S.R.L., potrivit actului constitutiv autentificat cu     registrului comer˛ului.
Mure∫, cod numeric personal 1511226264374,        nr. 8288 din data de 7.11.2002 la Biroul notarului       Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫, Bd. 1848 nr.   public Felicia Doini˛a Albulescu, dup„ cum          pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
67, ap. 22, cod po∫tal 4300, telefon 065, fax 065,    urmeaz„:                            R„mas„ irevocabil„ la data de 18 noiembrie
jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.             Asocia˛i:                        2002, prin renun˛are la recurs.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    1) Fulop Gabor Miklos, n„scut la data de           (7/96.861)
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       12.12.1973 Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul                     *
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i      Mure∫, domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫,
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a          Str. Revolu˛iei nr. 6, cod po∫tal 4300, jude˛ul             Societatea Comercial„
Guvernului nr. 32/1997.                 Prahova, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 460542,         MAXIVET — S.R.L., T‚rgu Mure∫
                             eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 7.03.1995,
           Dispune:              cod numeric personal 1731212264430;
                                                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1013/29.11.2002
  Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la      2) Fulop Gabor Denes, n„scut la data de
Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de    30.06.1968 Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15054980
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit     Mure∫, domiciliat Ón Ungaria, localitatea Budapesta,              ATRIBUT FISCAL R
irevocabil„.                       Str. Szantpeteri nr. 10, identificat cu pa∫aportul             SERIE CERTIFICAT A 396378
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta     seria ZA nr. 781455, eliberat de autorit„˛ile ungare
Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul  la data de 28.07.1999;                      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,       3) Barta ™tefan, n„scut la data de 27.03.1955 Ón      JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia   localitatea Tonciu, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón       COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu  localitatea Ungaria, localitatea Biatorbagy,
men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul    Str. Rakoczi, nr. 6, identificat cu pa∫aportul seria P           ŒNCHEIEREA NR. 1004
registrului comer˛ului.                 nr. 04966731, eliberat de autorit„˛ile din Mure∫ la
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data       data de 30.04.2000, cod numeric personal                 din 29 noiembrie 2002
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             1550327264452;                         Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona
  R„mas„ irevocabil„ la data de 29 noiembrie        4) Barta Edith, n„scut„ la data de 1.01.1955 Ón      Referent          — Pop Lenu˛a
2002, prin renun˛are la recurs.             localitatea Reghin, jude˛ul Mure∫, domiciliat„ Ón
  (6/96.860)                      localitatea Ungaria, localitatea Biatorbagy, Str. Rakoczi,   Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la
             *               nr. 6, identificat cu pa∫aportul seria P nr. 04966732,    acest oficiu cu nr. 19048 din data de 25.11.2002.
                             eliberat de autorit„˛ile din Mure∫ la data de          Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1) actul
      Societatea Comercial„             3.04.2000, cod numeric personal 2550101267412.        constitutiv autentificat cu nr. 8691 din data de
   GASTROTECH — S.R.L., T‚rgu Mure∫            Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     21.11.2002 la Biroul notarului public Albulescu
                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu          Felicia Doini˛a; 2) extrasul de carte funciar„ cu
                             denumirea GASTROTECH, av‚nd sediul social Ón         nr. 29026 din data de 18.11.2002; 3) acordul
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/970/18.11.2002      T‚rgu Mure∫, str. Gabor Aron nr. 27, jude˛ul Mure∫,     coproprietarului pentru sediu cu nr. 4629 din data
                             valabil pe o durat„ nelimitat„.               de 18.11.2002; 4) copia buletinului de identitate cu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15020650
                               Obiectul de activitate:                 seria M.S. nr. 060518 din data de 18.10.2000,
         ATRIBUT FISCAL R
                               Domenii declarate: produc˛ie agricol„; produc˛ie     eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫; 5) copia buletinului
       SERIE CERTIFICAT A 396076
                             industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu          de identitate cu seria M.S. nr. 142948 din data de
                             am„nuntul; servicii; construc˛ii; import-export.       17.06.2002, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫; 6)
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                               Domeniul principal: comer˛ cu ridicata.         declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 4614 din
 JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
                               Activitatea principal„:                 data de 18.11.2002; 7) declara˛ie pe proprie
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
                               5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de       r„spundere cu nr. 4615 din data de 18.11.2002; 8)
                             consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte.      copia buletinului de identitate cu seria M.S.
       ŒNCHEIEREA NR. 962
                               Capitalul social:                    nr. 021054 din data de 20.09.1999, eliberat de
      din 18 noiembrie 2002              – tip participare: privat (autohton + str„in);      Poli˛ia Ludu∫; 9) declara˛ie pe proprie r„spundere
                               – capitalul social subscris: 4.000.000 lei, din care   cu nr. 4618 din data de 18.11.2002; 10) chitan˛a
 Judec„tor delegat   — Szarmari Ilona
                             1.000.000 lei, 90 $ S.U.A.;                 achit„rii taxei de timbru cu nr. 0619211 din data de
 Referent       — Vitelor Doina Gabriela
                               – participare str„in„ la capitalul social: 1.000.000   25.11.2002; 11) dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
  Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la   lei, din care 30 $ S.U.A.;                  capitalului social cu nr. 2885 din data de
acest oficiu cu nr. 18394 din data de 12.11.2002.      – capitalul social v„rsat: 4.000.000 lei;        22.11.2002; 12) specimenul de semn„tur„ cu
  Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1)       – num„rul total de p„r˛i sociale: 40;          nr. 19048 din data de 25.11.2002; 13) declara˛ie de
chitan˛a de plat„ a taxei de timbru cu nr. 061544      – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.        renun˛are la recurs cu nr. 19048 din data de
din data de 11.11.2002, emis„ de Direc˛ia General„      Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      25.11.2002.
a Finan˛elor Publice a Jude˛ului Mure∫; 2) dovada      1) Fulop Gabor Miklos, aport la capital 1.000.000      Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr. 37  lei, data v„rs„rii aportului 7.11.2002, echival‚nd cu    legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor
din data de 7.11.2002, emis„ de PIRAEUS BANK; 3)     10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul      art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul
dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social    social total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i   comer˛ului,
cu nr. 38 din data de 7.11.2002, emis„ de PIRAEUS    pierderi de 25 %;                        Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
BANK; 4) dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului           2) Fulop Gabor Denes, aport la capital 1.000.000     constituirea Societ„˛ii Comerciale MAXIVET —
capitalului social cu nr. 40 din data de 7.11.2002,   lei, data v„rs„rii aportului 7.11.2002, echival‚nd cu    S.R.L., potrivit actului constitutiv nr. 8691 din data
emis„ de PIRAEUS BANK; 5) dovada efectu„rii       10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul      de 21.11.2002 la Biroul notarului public Albulescu
v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr. 35 din data   social total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i   Felicia Doini˛a, dup„ cum urmeaz„:
de 7.11.2002, emis„ de PIRAEUS BANK; 6)         pierderi de 25 %;                        Asocia˛i:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 354/10.II.2003                   5
  1. Benedek Levente-Zoltan, n„scut la data de       Societatea Comercial„ ROWO — S.R.L.,                     Dispune:
11.11.1976 Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul               Sovata                   Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la
Mure∫, domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫,                                   Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de
Bd. 1848 nr. 11/C, ap. 1, cod po∫tal 4300, telefon                                 ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit
                              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1018/29.11.2002
065, fax 065, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I.                                 irevocabil„.
seria MS nr. 060518, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14424790          O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
Mure∫ la data de 18.10.2000, cod numeric personal              ATRIBUT FISCAL R            Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul
1761111264391;                             SERIE CERTIFICAT A 396414          Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,
  2. Mester Ioan-Mihai, n„scut la data de                                     precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia
21.11.1970 Ón localitatea Reghin, jude˛ul Mure∫,       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL           societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu
domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫, Str. Koos      JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI          men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul
Ferencz nr. 7, ap. 14, cod po∫tal 4300, telefon 065,   COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™          registrului comer˛ului.
fax 065, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS                                 Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
nr. 142948, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data          ŒNCHEIEREA NR. 1009             pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
de   17.06.2002,   cod  numeric    personal                                 R„mas„ irevocabil„ la data de 29 noiembrie
1701121261472;                            din 29 noiembrie 2002             2002, prin renun˛are la recurs.
  3. Gujan-Herman Cosmin-Lucian, n„scut la data      Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona        (9/96.863)
de 12.05.1969 Ón localitatea Ludu∫, jude˛ul Mure∫,     Referent          — Hanzi Simona                     *
domiciliat Ón localitatea Ludu∫, Str. Libert„˛ii
nr. 2B, cod potal 4350, telefon 065, fax 065,        Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la         Societatea Comercial„
identificat cu C.I. seria MS nr. 021054, eliberat„ de  acest oficiu cu nr. 19058 din data de 25.11.2002.        MAGNA 2002 — S.R.L., T‚rgu Mure∫
Poli˛ia Ludu∫ la data de 20.09.1999, cod numeric      Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1)
personal 1690512260030.                 chitan˛a achit„rii taxei de timbru cu nr. 619264 din
                             data de 25.11.2002; 2) chitan˛a achit„rii taxei de      NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/990/22.11.2002
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu        registru cu nr. 6049186 din data de 22.11.2002; 3)         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15035090
denumirea MAXIVET, av‚nd sediul social Ón T‚rgu     chitan˛a achit„rii taxei de registru cu nr. 6049187             ATRIBUT FISCAL
Mure∫, Str. Koos Ferencz nr. 7, ap. 14, jude˛ul     din data de 22.11.2002; 4) procura special„ ∫i             SERIE CERTIFICAT A 396175
Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.          autentic„ de Ómputernicire cu nr. 1190 din data de
  Obiectul de activitate:                30.10.2002; 5) copiile certificatelor dup„ dosarul      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  Domenii declarate: produc˛ie agricol„; produc˛ie   societ„˛ii-mam„ din data de 20.11.2002, emise de      JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫;    COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
am„nuntul; servicii; construc˛ii; import-export.     6) actul constitutiv autentificat cu nr. 146 din data
  Domeniul principal: comer˛ cu ridicata.        de 16.01.2002 la Biroul notarului public Chis              ŒNCHEIEREA NR. 982
  Activitatea principal„:                Muntean.
                              Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele            din 22 noiembrie 2002
  5146 – comer˛ cu ridicata cu produse
farmaceutice                       legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor      Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona
  Capitalul social:                   art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul       Referent          — Pop Lenu˛a
  – tip participare: privat autohton 100 %;       comer˛ului,
                                                           Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la
  – capitalul social subscris: 2.100.000 lei;       Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
                                                          acest oficiu cu nr. 18738 din data de 18.11.2002.
  – capitalul social v„rsat: 2.100.000 lei;       constituirea Societ„˛ii Comerciale ROWO — S.R.L.,
                                                           Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1)
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 21;         potrivit actului constitutiv autentificat cu nr. 146
                                                          specimenul de semn„tur„ cu nr. 18738 din data de
  – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.      din data de 16.01.2002 la Biroul notarului public
                                                          18.11.2002; 2) declara˛ie de renun˛are la recurs cu
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     Chis Muntean, dup„ cum urmeaz„:
                                                          nr. 18738 din data de 18.11.2002; 3) chitan˛a
  1. Benedek Levente-Zoltan, aport la capital       Asociat:                        achit„rii taxei de timbru cu nr. 0615751 din data de
700.000 lei, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale,         1) Societatea Comercial„ EFFEZETA, cu sediul Ón    15.11.2002; 4) dovada efecut„rii v„rs„m‚ntului
reprezent‚nd 33,333 % din capitalul social total,    Italia, localitatea Premariacco, Italia, Via Manzano,   capitalului social cu nr. 3996825 din data de
av‚nd cota de participare la beneficii ∫i pierderi de  nr. 70/1, actul de Ónfiin˛are 145609, emis de       18.11.2002; 5) actul constitutiv cu nr. 8743 din data
33,333 %;                        Registrul Comer˛ului Udine din Italia la data de     de 15.11.2002, eliberat de Biroul notarilor publici
  2. Mester Ioan-Mihai, aport la capital 700.000 lei,  5.03.1979;                        Gurghian-Ispas; 6) copia buletinului de identitate
echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,333     2) Societatea Comercial„ FINEST SPA, cu sediul     cu nr. M.S. nr. 063739 din data de 8.11.2000,
% din capitalul social total, av‚nd cota de       Ón Italia, localitatea Pordenone, Via Manzzini, nr.    eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫; 7) declara˛ie pe
participare la beneficii ∫i pierderi de 33,333 %;    13, actul de Ónfiin˛are 11876, emis de Registrul     proprie r„spundere autentificat„ cu nr. 4202 din
  3. Gujan-Herman Cosmin-Lucian, aport la capital    Comer˛ului Porden.                    data de 14.11.2002 la Biroul notarului public
700.000 lei, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale,         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Gurghian-Ispas; 8) extrasul de carte funciar„ cu
reprezent‚nd 33,333 % din capitalul social total,    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu        nr. 35499 din data de 16.10.2000; 9) acordul
av‚nd cota de participare la beneficii ∫i pierderi de  denumirea ROWO, av‚nd sediul social Ón Sovata,      coproprietarului pentru sediu autentificat cu
33,333 %.                        Str. Praidului nr. 105, jude˛ul Mure∫, valabil pe o    nr. 4237 din data de 18.11.2002 la Biroul notarului
  Administratori:                    durat„ nelimitat„.                    public Gurghian-Ispas.
  1. Benedek Levente-Zoltan, Ón calitate de        Obiectul de activitate:                  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
administrator p‚n„ la data de 25.11.2005, cet„˛ean     Domenii declarate: produc˛ie agricol„; produc˛ie    legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor
rom‚n, n„scut la data de 11.11.1976 Ón localitatea    industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu        art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul
T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal     am„nuntul; servicii; import-export.            comer˛ului,
1761111264391, domiciliat Ón localitatea T‚rgu       Domeniul principal: produc˛ie industrial„.        Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
Mure∫, Bd. 1848 nr. 11/C, ap. 1, cod po∫tal 4300,      Activitatea principal„:                constituirea Societ„˛ii Comerciale MAGNA 2002 —
telefon 065, fax 065, jude˛ul Prahova, av‚nd puteri     2010 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i         S.R.L., potrivit actului constitutiv nr. 8743 din data
depline;                         impregnarea lemnului.                   de 15.11.2002, la Biroul notarului public Gurghian
  2. Mester Ioan-Mihai, Ón calitate de administrator    Capitalul social:                   Ispas dup„ cum urmeaz„:
p‚n„ la data de 25.11.2005, cet„˛ean rom‚n, n„scut     – tip participare: privat str„in 100 %;          Asociat:
la data de 21.11.1970 Ón localitatea Reghin, jude˛ul    – capitalul social subscris: 54.423.200.000 lei, din   – Nagy Laszlo-Mihaly, n„scut la data de
Mure∫, cod numeric personal 1701121261472,        care 1.638.115 $ S.U.A.;                 30.07.1957 Ón localitatea T‚rgu Secuiesc, jude˛ul
domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫, Str. Koos      – participare str„in„ la capitalul social:       Covasna, domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫,
Ferencz nr. 7, ap. 14, cod po∫tal 4300, telefon 065,   54.423.200.000 lei, din care 168.115 $ S.U.A.;      str. Koos Ferencz nr. 2, ap. 31, cod po∫tal 4300,
fax 065, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.        – capitalul social v„rsat: 54.423.200.000 lei;     telefon 065, fax 065, jude˛ul Mure∫, identificat cu
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este         – num„rul total de p„r˛i sociale: 544.232;       C.I. seria MS nr. 063739, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu
nelimitat„.                         – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.       Mure∫ la data de 8.11.2000, cod numeric personal
                                                          1570730141033.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                                                           Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i        1. Societatea Comercial„ EFFEZETA, aport la
                                                          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a          capital 40.817.400.000 lei, din care 1.232.577 $
                                                          denumirea MAGNA 2002, av‚nd sediul social Ón
Guvernului nr. 32/1997.                 S.U.A., echival‚nd cu 408.174 p„r˛i sociale,
                                                          T‚rgu Mure∫, Koos Ferencz nr. 2, ap. 31, jude˛ul
                             reprezent‚nd 75 % din capitalul social total, av‚nd
           Dispune:                                           Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.
                             cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 75 %;
                                                           Obiectul de activitate:
  Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la     2. Societatea Comercial„ FINEST SPA, aport la       Domenii declarate: produc˛ie agricol„; produc˛ie
Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de    capital 13.605.800.000 lei, din care 405.538 $ S.U.A.,  industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit     echival‚nd cu 136.058 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     am„nuntul; servicii; construc˛ii; import-export.
irevocabil„.                       25 % din capitalul social total, av‚nd cota de        Domeniul principal: servicii.
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta     participare la beneficii ∫i pierderi de 25 %.        Activitatea principal„:
Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul    Administrator:                      8042 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt.
Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,      – Furlani Giuliano, Ón calitate de administrator     Capitalul social:
precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia   p‚n„ la data de 22.01.2006, cet„˛ean italian, n„scut     – tip participare: privat autohton 100 %;
societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu  la data de 31.12.1955 Ón localitatea Faedis, Italia,     – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul    domiciliat Ón Italia, localitatea Premariacco, Via      – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
registrului comer˛ului.                 Nicolo Grassi, nr. 14/1, av‚nd puteri depline.        – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este          – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             nelimitat„.                         Participarea asociatului la capitalul social:
  R„mas„ irevocabil„ la data de 29 noiembrie        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         – Nagy Laszlo-Mihaly, aport la capital 2.000.000 lei,
2002, prin renun˛are la recurs.             prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i       echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
  (8/96.862)                      completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a          din capitalul social total, av‚nd cota de participare
             *               Guvernului nr. 32/1997.                  la beneficii ∫i pierderi de 100 %.
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 354/10.II.2003
 Administrator:                     Nirajului, Str. Pompierilor nr. 29, jude˛ul Mure∫,     buletinului de identitate cu seria G.V. nr. 479934
 – Nagy Laszlo-Mihaly, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    valabil pe o durat„ nelimitat„.              din data de 14.10.1996.
data de 30.07.1957 Ón localitatea T‚rgu Secuiesc,      Obiectul de activitate:                  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
jude˛ul Covasna, cod numeric personal            Domenii declarate: produc˛ie agricol„; produc˛ie    legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor
1570730141033, domiciliat Ón localitatea T‚rgu      industrial„; comer˛ cu ridicata; servicii.         art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul
Mure∫, str. Koos Ferencz nr. 2, ap. 31, cod po∫tal     Domeniul principal: produc˛ie industrial„.       comer˛ului,
4300, telefon 065, fax 065, jude˛ul Mure∫, av‚nd      Activitatea principal„:                  Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
puteri depline.                       2621 – fabricarea articolelor ceramice pentru uz    constituirea Societ„˛ii Comerciale PANDUR — S.R.L.,
 Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  gospod„resc ∫i ornamental.                 potrivit actului constitutiv nr. 2019 din data de
 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Capitalul social:                    7.10.2002, la Biroul notarului public Nagy Gabriella
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i        – tip participare: privat autohton 100 %;        dup„ cum urmeaz„:
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a           – capitalul social subscris: 4.500.000 lei;        Asociat:
Guvernului nr. 32/1997.                   – capitalul social v„rsat: 4.500.000 lei;         – Marko Menyhart Csaba, n„scut la data de
                              – num„rul total de p„r˛i sociale: 45;          2.11.1972 Ón localitatea Miercurea Nirajului, jude˛ul
           Dispune:               – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.       Mure∫, domiciliat Ón satul Hodosa nr. 13, comuna
  Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la     Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      Hodosa, cod po∫tal 4279, jude˛ul Mure∫, identificat
Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de      1) Degi Albert, aport la capital 3.000.000 lei, data  cu B.I. seria G.V. nr. 479934, eliberat„ de Poli˛ia
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit     v„rs„rii aportului 20.11.2002, echival‚nd cu 30 p„r˛i   T‚rgu Mure∫ la data de 14.10.1996, cod numeric
irevocabil„.                       sociale, reprezent‚nd 66,666 % din capitalul social    personal 1721102264388.
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta     total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul  pierderi de 66,666 %;                   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu
Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,      2) Kacso Izabela Augusta, aport la capital       denumirea PANDUR, av‚nd sediul social Ón T‚rgu
precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia   1.500.000 lei, data v„rs„rii aportului 20.11.2002,     Mure∫, Bd. Pandurilor nr. 85, ap. 1, jude˛ul Mure∫,
societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu  echival‚nd cu 15 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,333 %   valabil pe o durat„ nelimitat„.
men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul    din capitalul social total, av‚nd cota de participare la   Obiectul de activitate:
registrului comer˛ului.                 beneficii ∫i pierderi de 33,333 %.              Domenii declarate: produc˛ia agricol„; produc˛ie
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data        Administratori:                     industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.              1) Degi Albert, Ón calitate de administrator p‚n„    am„nuntul; servicii; construc˛ii; import-export.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 22 noiembrie      la data de 12.11.2006, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       Domeniul principal: comer˛ cu am„nuntul.
2002, prin renun˛are la recurs.             data de 17.11.1947 Ón localitatea M„rculeni, jude˛ul     Activitatea principal„:
  (10/96.864)                     Mure∫, cod numeric personal 1471117264370,          5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
             *               domiciliat Ón localitatea Gale∫ti, Str. Principal„ nr.   nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
                             9, cod po∫tal 4335, jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri      alimentare, b„uturi ∫i tutun.
      Societatea Comercial„             depline;                           Capitalul social:
   TERCA — S.R.L., Miercurea Nirajului          2) Kacso Izabela Augusta, Ón calitate de          – tip participare: privat autohton 100 %;
        jude˛ul Mure∫              administrator p‚n„ la data de 12.11.2006, cet„˛ean      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                             rom‚n, n„scut„ la data de 20.11.1949 Ón localitatea      – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                             F‚nt‚nele, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal        – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1010/29.11.2002      2491120264391, domiciliat„ Ón localitatea Miercurea      – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.
                                                            Participarea asociatului la capitalul social:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15054939
                             Nirajului, str. S‚ntandrei nr. 68, cod po∫tal 4333,
                                                            – Marko Menyhart Csaba, aport la capital
         ATRIBUT FISCAL R
                             jude˛ul Mure∫, av‚nd puteri depline.
                                                          2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
       SERIE CERTIFICAT A 396381
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                                          reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd
                              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                          cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %.
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
                                                            Administrator:
 JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI         completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
                                                            – Marko Menyhart Csaba, cet„˛ean rom‚n, n„scut
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™         Guvernului nr. 32/1997.
                                                          la data de 2.11.1972 Ón localitatea Miercurea
                                        Dispune:              Nirajului, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal
       ŒNCHEIEREA NR. 1002                                          1721102264388, domiciliat Ón satul Hodosa nr. 13,
                              Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la
      din 29 noiembrie 2002                                          comuna Hodosa, cod po∫tal 4279, jude˛ul Mure∫,
                             Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de     av‚nd puteri depline.
 Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona      ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
 Referent          — Precup Loredana     irevocabil„.                         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta      prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
  Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la   Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul
acest oficiu cu nr. 18909 din data de 20.11.2002.                                  completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
                             Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,      Guvernului nr. 32/1997.
  Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1) actul  precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia
constitutiv autentificat cu nr. 8613 din data de     societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu              Dispune:
12.11.2002 la Biroul notarilor publici Gurghian     men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul
Ispas; 2) chitan˛a achit„rii taxei de timbru cu                                    Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la
                             registrului comer˛ului.                  Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de
nr. 0615408 din data de 8.11.2002; 3) dovada        Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
efecut„rii v„rs„m‚ntului capitalului social cu                                   ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit
                             pronun˛„rii prezentei Óncheieri.              irevocabil„.
nr. 91134 din data de 20.11.2002; 5) certificatul de    R„mas„ irevocabil„ la data de 29 noiembrie
cazier judiciar cu nr. 125660 din data de 31.10.2002;                                 O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
                             2002, prin renun˛are la recurs.              Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul
6) copia buletinului de identitate cu nr. 267316 din     (11/96.865)                      Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,
data de 18.01.1991; 7) certificatul de cazier judiciar               *                precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia
cu nr. 125661 din data de 31.10.2002; 8) contractul
                                                          societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu
de Ónchiriere cu nr. 892 din data de 25.10.2002; 9)         Societatea Comercial„              men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul
extrasul de carte funciar„ cu nr. 850 din data de        PANDUR — S.R.L., T‚rgu Mure∫            registrului comer˛ului.
4.11.2002; 10) specimenul de semn„tur„ cu
                                                            Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
nr. 18909 din data de 20.11.2002; 11) chitan˛a
                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/868/17.10.2002
                                                          pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
achit„rii taxei de registru cu nr. 6048828 din data
                                                            R„mas„ irevocabil„ la data de 17 octombrie 2002,
de 20.11.2002.
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14953163        prin renun˛are la recurs.
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
                                       ATRIBUT FISCAL               (12/96.866)
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor art.
                                    SERIE CERTIFICAT A 272210                       *
6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul
comer˛ului,
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            Societatea Comercial„ UNILACTA — S.R.L.
  Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„                                   comuna S‚ntana de Mure∫, jude˛ul Mure∫
                              JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
constituirea Societ„˛ii Comerciale TERCA — S.R.L.,
                             COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
potrivit actului constitutiv autentificat cu nr. 8613
din data de 12.11.2002 la Biroul notarilor publici                                   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/832/10.10.2002
                                    ŒNCHEIEREA NR. 861
Gurghian-Ispas, dup„ cum urmeaz„:
  Asocia˛i:                             din 17 octombrie 2002                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14939304
  1) Degi Albert, n„scut la data de 17.11.1947 Ón                                          ATRIBUT FISCAL R
                              Judec„tor delegat — Szatmari Ilona                  SERIE CERTIFICAT A 272091
localitatea M„rculeni, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón
                              Referent O.R.C.  — Mirestean Ana Eugenia
localitatea Gale∫ti, Str. Principal„ nr. 9, cod po∫tal
4335, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria B.D.     Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
nr. 267316, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data   acest oficiu cu nr. 16917 din data de 10.10.2002.      JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
de   18.01.1991,   cod  numeric    personal    Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1) actul   COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
1471117264370;                      constitutiv autentificat cu nr. 2019 din data de
  2) Kacso Izabela Augusta, n„scut„ la data de     7.10.2002 la Biroul notarului public Nagy Gabriella;           ŒNCHEIEREA NR. 826
20.11.1949 Ón localitatea F‚nt‚nele, jude˛ul Mure∫,   2) chitan˛a achit„rii taxei de timbru cu nr. 0492251          din 10 octombrie 2002
domiciliat„ Ón localitatea Miercurea Nirajului,     din data de 10.10.2002; 3) dovada efecut„rii
str. S‚ntandrei nr. 68, cod po∫tal 4333, jude˛ul     v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr. 5286971 din     Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona
Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr. 060102,     data de 8.10.2002; 4) specimenul de semn„tur„ din      Referent O.R.C.       — Pop Lenu˛a
eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de       data de 10.10.2002; 5) declara˛ie de renun˛are la       Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la
13.10.2000, cod numeric personal 2491120264391.     recurs din data de 10.10.2002; 6) declara˛ie pe      acest oficiu cu nr. 16629 din data de 4.10.2002.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    proprie r„spundere cu nr. 2020 din data de          Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1) actul
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu        7.10.2002; 7) extrasul de carte funciar„ cu        constitutiv autentificat cu nr. 3716 din data de
denumirea TERCA, av‚nd sediul social Ón Miercurea    nr. 51970/I din data de 7.10.2002; 8) copia        10.09.2002 la Biroul notarului public Onea Victor;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 354/10.II.2003                  7
2) chitan˛a achit„rii taxei de timbru cu nr. 0487879    reprezent‚nd 5 % din capitalul social total, av‚nd      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
din data de 17.09.2002; 3) dovada efectu„rii        cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 5 %;   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu
v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr. 5284873 din      3. Gheorghe Anca-Raluca, aport la capital       denumirea FAESZT, av‚nd sediul social Ón Sovata,
data de 3.10.2002; 4) chitan˛a achit„rii taxei de     2.500.000 lei, echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale,      Str. Praidului nr. 1, jude˛ul Mure∫, valabil pe o
registru cu nr. 6043652 din data de 4.10.2002, emis„    reprezent‚nd 5 % din capitalul social total, av‚nd    durat„ nelimitat„.
de Camera de Comer˛, Industrie ∫i Agricultur„ a      cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 5 %;     Obiectul de activitate:
Jude˛ului Mure∫; 5) contractul de comodat din data       4. Mihai Laz„r, aport la capital 2.500.000 lei,     Domenii declarate: produc˛ie agricol„; produc˛ie
de 10.09.2002; 6) extrasul de carte funciar„ cu      echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 5 % din   industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu
nr. 2314 din data de 26.06.2002; 7) specimenul de     capitalul social total, av‚nd cota de participare la   am„nuntul; servicii; construc˛ii; import-export.
semn„tur„ cu nr. 16629 din data de 4.10.2002; 8)      beneficii ∫i pierderi de 5 %;                Domeniul principal: produc˛ie industrial„.
declara˛ie de renun˛are la recurs cu nr. 16629 din       5. Cornaciu Marian, aport la capital 10.000.000     Activitatea principal„:
data de 4.10.2002; 9) declara˛ie pe proprie        lei, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20    2051 – fabricarea altor produse din lemn.
r„spundere cu nr. 5587 din data de 12.09.2002; 10)     % din capitalul social total, av‚nd cota de participare   Capitalul social:
copia buletinului de identitate cu seria R.D. nr.     la beneficii ∫i pierderi de 20 %.              – tip participare: privat autohton 100 %;
104281 din data de 31.05.2002, eliberat„ de Poli˛ia      Administrator:                      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
Bucure∫ti; 11) declara˛ie pe proprie r„spundere cu       – Cornaciu Marian, Ón calitate de administrator     – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
nr. 5592 din data de 12.09.2002; 12) copia         p‚n„ la data de 4.10.2006, cet„˛ean rom‚n, n„scut      – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
buletinului de identitate cu seria D.P. nr. 055732     la data de 14.08.1946 Ón localitatea Bucure∫ti,       – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.
din data de 14.02.2001, eliberat de I.G.P.-D.E.P.; 13)   str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 21A, cod po∫tal       Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 5590 din      70000, telefon 01, fax 01, sectorul 1, av‚nd puteri     – Kis Istvan, aport la capital 2.000.000 lei,
data de 12.09.2002; 14) copia buletinului de        depline.                         echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
identitate cu seria R.D. nr. 162200 din data de        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  din capitalul social total, av‚nd cota de participare
11.05.2001, eliberat de Poli˛ia Bucure∫ti; 15)         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       la beneficii ∫i pierderi de 100 %.
declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 5593 din      prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i        Administrator:
data de 12.09.2002; 16) copia buletinului de        completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a            – Kis Istvan, Ón calitate de administrator p‚n„ la
identitate cu seria R.X. nr. 121195 din data de      Guvernului nr. 32/1997.                  data de 28.11.2004, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
12.05.1999, eliberat de Poli˛ia Bucure∫ti; 17)                                    de 8.02.1965 Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul
declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 1884 din                 Dispune:              Mure∫, cod numeric personal 1650208264254,
data de 10.09.2002; 18) copia buletinului de         Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la    domiciliat Ón localitatea Sovata, Str. Praidului nr. 1,
identitate cu seria R.D. nr. 265322 din data de      Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de     cod po∫tal 3295, telefon 065, fax 065, jude˛ul
4.09.2002, eliberat de Poli˛ia Bucure∫ti.         ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit     Prahova, av‚nd puteri depline.
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele      irevocabil„.                         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor art.    O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul                                      prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
                              Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul
comer˛ului,                                                     completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
                              Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,
  Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„                                  Guvernului nr. 32/1997.
                              precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia
constituirea Societ„˛ii Comerciale UNILACTA —
                              societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu
S.R.L., potrivit actului constitutiv autentificat cu nr.                                          Dispune:
                              men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul
3716 din data de 10.09.2002 la Biroul notarului                                     Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la
                              registrului comer˛ului.
public Onea Victor, dup„ cum urmeaz„:                                        Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de
                               Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
  Asocia˛i:                                                     ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit
                              pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  1) Voiculescu Dan, n„scut la data de 25.09.1946                                  irevocabil„.
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 10 octombrie 2002,
Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.                                       O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
                              prin renun˛are la recurs.
Dimitrievici Pavel Kisele nr. 22, ap. 6, sectorul 1,                                 Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul
                                (13/96.867)
cod po∫tal 70000, telefon 01, fax 01, identificat cu                                 Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,
C.I. seria RD nr. 104281, eliberat„ de Poli˛ia
                                           *
                                                           precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia
Bucure∫ti la data de 31.05.2000, cod numeric                                     societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu
                                     Societatea Comercial„
personal 1460925400248;                                               men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul
                                    FAESZT — S.R.L., Sovata
  2) Voiculescu Corina-Mirela, n„scut„ la data de                                  registrului comer˛ului.
13.10.1976 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                                   Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
∫os. Dimitrievici Pavel Kisele nr. 22, ap. 6, sectorul    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1074/16.12.2002      pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
1, cod po∫tal 70000, telefon 01, fax 01, identificat cu
                                                            R„mas„ irevocabil„ la data de 16 decembrie
C.I. seria DP nr. 055732, eliberat„ de I.G.P.-D.E.P. la       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15095432
                                                           2002, prin renun˛are la recurs.
data de 14.02.2001, cod numeric personal                  ATRIBUT FISCAL R
                                                             (14/96.868)
2761013411528;                             SERIE CERTIFICAT A 396758
                                                                        *
  3) Gheorghe Anca-Raluca, n„scut„ la data de
3.03.1955 Ón localitatea Bucure∫ti, domiciliat„ Ón       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                                                              ABN AMRO BANK (ROMANIA) — S.A.
Bucure∫ti, str. Barbu ™tef„nescu Delavrancea nr. 12,     JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                                              Bucure∫ti, Sucursala T‚rgu Mure∫
cod po∫tal 70000, telefon 01, fax 01, sectorul 1,     COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
identificat„ cu C.I. seria RD nr. 162200, eliberat„ de
Poli˛ia Bucure∫ti la data de 11.05.2001, cod numeric           ŒNCHEIEREA NR. 1065              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1118/20.12.2002
personal 2550303400020;
  4) Mihai Laz„r, n„scut la data de 7.12.1952 Ón           din 16 decembrie 2002                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15110729
localitatea C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat Ón    Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona               ATRIBUT FISCAL
Bucure∫ti, str. Dr. Louis Pasteur nr. 19A, cod po∫tal    Referent          — Pop Lenu˛a               SERIE CERTIFICAT A 396850
70000, telefon 01, fax 01, sectorul 1, identificat cu
C.I. seria RX nr. 121195, eliberat„ de Poli˛ia        Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
Bucure∫ti la data de 12.05.1999, cod numeric        acest oficiu cu nr. 19366 din data de 30.11.2002.      JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
personal 1521207400321;                    Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1) actul  COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
  5) Cornaciu Marian, n„scut la data de 14.08.1946    constitutiv autentificat cu nr. 2396 din data de
Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Pictor     28.11.2002 la Biroul notarului public Coman              ŒNCHEIEREA NR. 20261
Barbu Iscovescu nr. 21A, sectorul 1, cod po∫tal      Onoriu; 2) dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului
                              capitalului social din data de 27.11.2002; 3)        Judec„tor delegat — Farkas Hegyi Piroska
70000, telefon 01, fax 01, sectorul 1, identificat cu                                 Referent     — Pop Lenu˛a
C.I. seria RD nr. 265322, eliberat de Poli˛ia       specimenul de semn„tur„ cu nr. 19366 din data de
Bucure∫ti la data de 4.09.2002, cod numeric        30.11.2002; 4) declara˛ie de renun˛are la recurs cu     Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la
personal 1460814400684.                  nr. 19366 din data de 30.11.2002; 5) chitan˛a       acest oficiu cu nr. 20261 din data de 19.12.2002.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     achit„rii taxei de timbru cu nr. 0619192 din data de     Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1)
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu         22.11.2002; 6) contractul de Ónchiriere cu nr. 3130    specimenul de semn„tur„ cu nr. 20261 din data de
denumirea UNILACTA, av‚nd sediul social Ón         din data de 27.11.2002; 7) copia buletinului de      19.12.2002; 2) declara˛ie de renun˛are la recurs cu
comuna S‚ntana de Mure∫, Str. Principal„ nr. 1,      identitate cu seria D.H. nr. 167303 din data de      nr. 20261 din data de 19.12.2002; 3) hot„r‚rea
jude˛ul Mure∫, valabil p‚n„ la data de 10.09.2004.     21.02.1989, eliberat de Mili˛ia Sovata; 8) declara˛ie   adun„rii generale a ac˛ionarilor cu nr. 4 din data de
  Obiectul de activitate:                 pe proprie r„spundere autentificat„ cu nr. 1288 din    17.12.2002; 4) actul adi˛ional cu nr. 101 din data de
  Domenii declarate: produc˛ie agricol„; produc˛ie    data de 28.11.2002 la Biroul notarului public       17.12.2002, emis de avocatul Cristian Lina; 5)
industrial„; comer˛ cu ridicata; servicii.         Coman Onoriu.                       contractul de Ónchiriere cu nr. 10764 din data de
  Domeniul principal: produc˛ie industrial„.         Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele      20.11.2002; 6) extrasul de carte funciar„ cu
  Activitatea principal„:                 legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor     nr. 43909 din data de 25.11.2002; 7) extrasul de
  1551 – fabricarea produselor lactate ∫i         art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul      carte funciar„ cu nr. 9173 din data de 25.11.2002; 8)
br‚nzeturilor.                       comer˛ului,                        delega˛ie din data de 19.12.2002; 9) copia
  Capitalul social:                     Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„     buletinului de identitate cu seria S.B. nr. 050246
  – tip participare: privat autohton 100 %;        constituirea Societ„˛ii Comerciale FAESZT — S.R.L.,    din data de 3.03.2000, eliberat de Poli˛ia Sibiu; 10)
  – capitalul social subscris: 5.000.000 lei;       potrivit actului constitutiv autentificat cu nr. 2396   declara˛ie pe proprie r„spundere din data de
  – capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei;        din data de 28.11.2002 la Biroul notarului public     19.12.2002.
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 500;         Coman Onoriu, dup„ cum urmeaz„:               Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
  – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.         Asociat:                        legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       – Kis Istvan, n„scut la data de 8.02.1965 Ón      art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul
  1. Voiculescu Dan, aport la capital 32.500.000 lei,   localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat    comer˛ului,
echival‚nd cu 325 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 65 %     Ón localitatea Sovata, Str. Praidului nr. 1, cod po∫tal   Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
din capitalul social total, av‚nd cota de participare   3295, telefon 065, fax 065, jude˛ul Prahova,       constituirea ABN AMRO BANK (ROMANIA) — S.A.,
la beneficii ∫i pierderi de 65 %;             identificat cu B.I. seria DH nr. 167303, eliberat de   Bucure∫ti, Sucursala T‚rgu Mure∫, potrivit actului
  2. Voiculescu Corina-Mirela, aport la capital      Mili˛ia Sovata la data de 21.02.1989, cod numeric     constitutiv/adi˛ional nr. 101 din data de 17.12.2002,
2.500.000 lei, echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale,       personal 1650208264254.                  emis de avocatul Cristian Lina, dup„ cum urmeaz„:
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 354/10.II.2003
  Societatea-mam„: ABN AMRO BANK (ROMANIA) —        Activitatea principal„:                nr. 467825, eliberat de Poli˛ia Reghin la data de
S.A., cod de Ónmatriculare J 40/3748/1995, cu sediul    5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.       20.05.1994, cod numeric personal 1690913261461.
Ón Bucure∫ti.                        Capitalul social:                    Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate       – tip participare: privat autohton 100 %;       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu
comercial„, persoan„ juridic„, cu denumirea ABN       – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      denumirea SELDOR, av‚nd sediul social Ón T‚rgu
AMRO BANK (ROMANIA) — S.A., Bucure∫ti,           – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       Mure∫, str. George Co∫buc nr. 5, ap. 1, jude˛ul
Sucursala T‚rgu Mure∫, av‚nd sediul social Ón        – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.
T‚rgu Mure∫, Pia˛a Trandafirilor nr. 33A-33B,        – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.        Obiectul de activitate:
jude˛ul Mure∫, valabil p‚n„ la data de 31.12.2005.     Participarea asociatului la capitalul social:      Domenii declarate: comer˛ cu ridicata; comer˛ cu
  Obiectul de activitate:                 – Pal Ana Gabriela, aport la capital 2.000.000 lei,  am„nuntul; servicii.
  Domenii declarate: servicii.             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     Domeniul principal: comer˛ cu ridicata.
  Domeniul principal: servicii.             din capitalul social total, av‚nd cota de participare    Activitatea principal„:
  Activitatea principal„: 6512 – alte activit„˛i de   la beneficii ∫i pierderi de 100 %.             5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
intermediari monetare;                   Administrator:                    echipamente industriale, nave ∫i avioane;
  Director sucursal„: Radovici Adrian-Sebastian,      – Pal Ana Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
cod numeric personal 1750830323912.           data de 24.05.1977 Ón localitatea Reghin, jude˛ul    articole de menaj ∫i de fier„rie;
                             Mure∫, cod numeric personal 2770524261457,         5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
           Dispune:              domiciliat Ón localitatea Reghin, str. Iernu˛eni nr.   diverse.
  Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la    37/A, cod po∫tal 4225, telefon 065, fax 065, jude˛ul    Capitalul social:
Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de    Mure∫, av‚nd puteri depline.                – tip participare: privat autohton 100 %;
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
irevocabil„.                        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta     prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i        – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul  completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a           – valoarea unei p„r˛i sociale 100.000 lei.
Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,     Guvernului nr. 32/1997.                   Participarea asociatului la capitalul social:
precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia                                 – Danciu Dorin, aport la capital 2.000.000 lei,
societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu             Dispune:              data v„rs„rii aportului 14.11.2002, echival‚nd cu 20
men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul      Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la    p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social
registrului comer˛ului.                 Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de    total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data       ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit     pierderi de 100 %.
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             irevocabil„.                        Administrator:
  R„mas„ irevocabil„ la data de 20 decembrie        O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta      – Danciu Dorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
2002, prin renun˛are la recurs.             Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul  de 13.09.1969 Ón localitatea Reghin, jude˛ul Mure∫,
  (15/96.869)                     Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,     cod numeric personal 1690913261461, domiciliat Ón
             *               precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia   localitatea Reghin, Str. P„durii nr. 27, cod po∫tal
                             societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu  4225, jude˛ul Prahova, av‚nd puteri depline.
      Societatea Comercial„            men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
     DENIS COM — S.R.L., Reghin           registrului comer˛ului.                   Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data       prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
                             pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/975/18.11.2002                                  Guvernului nr. 32/1997.
                              R„mas„ irevocabil„ la data de 18 noiembrie
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15020707
                             2002, prin renun˛are la recurs.
                               (16/96.870)                                Dispune:
         ATRIBUT FISCAL
       SERIE CERTIFICAT A 396071
                                          *                 Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la
                                                         Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL                Societatea Comercial„             ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit
 JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI             SELDOR — S.R.L., T‚rgu Mure∫           irevocabil„.
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™                                       O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
                                                         Óncheiere se transmite din oficiu, la R. A. Monitorul
                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/986/22.11.2002      Oficial, spre publicare, pe cheltuiala p„r˛ilor,
       ŒNCHEIEREA NR. 967
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15035023
                                                         precum ∫i la Administra˛ia financiar„ pe raza c„reia
      din 18 noiembrie 2002                                         societatea Ó∫i are sediul, pentru eviden˛a fiscal„, cu
                                      ATRIBUT FISCAL
 Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona            SERIE CERTIFICAT A 396178
                                                         men˛ionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul
 Referent          — Hanzi Simona                                   registrului comer˛ului.
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL            Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
  Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la                                pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                              JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
acest oficiu cu nr. 18525 din data de 13.11.2002.                                  R„mas„ irevocabil„ la data de 22 noiembrie
                             COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
  Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1)                                 2002, prin renun˛are la recurs.
chitan˛a achit„rii taxei de timbru cu nr. 615603 din                                 (17/96.871)
                                    ŒNCHEIEREA NR. 978
data de 13.11.2002; 2) dovada efectu„rii                                                  *
v„rs„m‚ntului capitalului social cu nr. 6290286 din         din 22 noiembrie 2002
data de 13.11.2002; 3) chitan˛a achit„rii taxei de                                     Societatea Comercial„
                              Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona
registru cu nr. 6047184 din data de 13.11.2002,; 4)                                    MACROSTANDARD EDITURA
                              Referent          — Precup Loredana
extrasul de carte funciar„ cu nr. 356 din data de                                  ™I INFORMATICA — S.R.L., satul V‚n„tori
23.09.2002; 5) acordul coproprietarului pentru       Asupra cererii de Ónmatriculare, Ónregistrat„ la      comuna V‚n„tori, jude˛ul Mure∫
sediu cu nr. 2435 din data de 12.11.2002; 6) actul    acest oficiu cu nr. 18658 din data de 15.11.2002.
constitutiv autentificat cu nr. 8651 din data de      Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte: 1) actul
13.11.2002 la Biroul notarului public Gurghian      constitutiv autentificat cu nr. 8486 din data de       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/820/10.10.2002
Ispas; 7) copia buletinului de identitate cu       14.11.2002 la Biroul notarului public Felicia Doini˛a
                                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14939347
nr. 031082 din data de 26.01.2002; 8) declara˛ie pe   Albulescu; 2) chitan˛a achit„rii taxei de timbru cu
                                                                  ATRIBUT FISCAL R
proprie r„spundere cu nr. 2265 din data de        nr. 1325423 din data de 12.11.2002; 3) dovada
                                                                SERIE CERTIFICAT A 272107
23.10.2002; 9) specimenul de semn„tur„ cu        efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social cu
nr. 18525 din data de 13.11.2002.            nr. 063249 din data de 14.11.2002; 4) delega˛ia din     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele     data de 25.10.2002; 5) declara˛ie de renun˛are la     JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor art.  recurs; 6) contractul de Ónchiriere din data de     COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul        12.11.2002; 7) extrasul de carte funciar„ cu
comer˛ului,                       nr. 58139 din data de 14.11.2002; 8) specimenul de
                                                                ŒNCHEIEREA NR. 814
  Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„    semn„tur„ autentificat cu nr. 7896 din data de
constituirea Societ„˛ii Comerciale DENIS COM —      25.10.2002 la Biroul notarului public Felicia Doini˛a         din 10 octombrie 2002
S.R.L., potrivit actului constitutiv autentificat cu   Albulescu; 9) copia buletinului de identitate cu
                                                          Judec„tor delegat — Szatmari Ilona
nr. 8651 din data de 13.11.2002 la Biroul notarului   nr. 467825 din data de 20.05.1994, eliberat de
                                                          Referent     — Mirestean Ana Eugenia
public Gurghian Ispas, dup„ cum urmeaz„:         Poli˛ia Reghin; 10) declara˛ie pe proprie r„spundere
  Asociat:                       autentificat„ cu nr. 4267 din data de 25.10.2002 la     Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrat„ la
  – Pal Ana Gabriela, n„scut„ la data de 24.05.1977   Biroul notarului public Felicia Doini˛a Albulescu;    acest oficiu cu nr. 16711 din data de 7.10.2002.
Ón localitatea Reghin, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón   11) chitan˛a achit„rii taxei de registru cu         Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
localitatea Reghin, str. Iernu˛eni nr. 37/A, cod     nr. 6047538 din data de 15.11.2002.             1. chitan˛„ tax„ timbru cu nr. 0488745 din data
po∫tal 4225, telefon 065, fax 065, jude˛ul Mure∫,      Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele     de 2.10.2002;
identificat„ cu C.I. seria MS nr. 031082, eliberat„ de  legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor      2. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu
Poli˛ia Reghin la data de 26.01.2000, cod numeric    art. 6 din Legea nr. 26/1990, privind registrul     nr. 6043759 din data de 7.10.2002;
personal 2770524261457.                 comer˛ului,                         3. actul constitutiv cu nr. 7027 din data de
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„    30.09.2002 autentificat la Biroul notarului public
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„, cu        constituirea Societ„˛ii Comerciale SELDOR — S.R.L.,   Gurghian Ispas;
denumirea DENIS COM, av‚nd sediul social Ón       potrivit actului constitutiv autentificat cu nr. 8486    4. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de
Reghin, str. Iernu˛eni nr. 37/A, jude˛ul Mure∫,     din data de 14.11.2002 la Biroul notarului public    7.10.2002;
valabil pe o durat„ nelimitat„.             Felicia Doini˛a Albulescu, dup„ cum urmeaz„:        5. specimenul de semn„tur„ din data de
  Obiectul de activitate:                 Asociat:                       7.10.2002;
  Domenii declarate: produc˛ie agricol„; produc˛ie     – Danciu Dorin, n„scut la data de 13.09.1969 Ón     6. declara˛ie pe proprie r„spundre cu nr. 3404
industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu        localitatea Reghin, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón     din data de 30.09.2002;
am„nuntul; servicii; construc˛ii; import-export.     localitatea Reghin, Str. P„durii nr. 27, cod po∫tal     7. declara˛ie pe proprie r„spundre cu nr. 3403
  Domeniul principal: servicii.             4225, jude˛ul Prahova, identificat cu B.I. seria G.N.  din data de 30.09.2002;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 354/10.II.2003                  9
  8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului          Societatea Comercial„               O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
social cu nr. 9454 din data de 26.09.2002;           DALIROM FOREST — S.R.L., Ludu∫           Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
  9. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului            jude˛ul Mure∫               Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe
social cu nr. 9453 din data de 26.09.2002;                                     cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia
  10. copie de pe buletinul de identitate seria D.K.                                financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,
nr. 095364 eliberat la data de 20 ianuarie 1989;       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/939/12.11.2002
                                                          pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului
  11. copie de pe buletinul de identitate seria S.B.       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15006672
                                                          de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.
nr. 145658 eliberat la data de 5 septembrie 2002;                                   Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
                                      ATRIBUT FISCAL R
  12. declara˛ie privind accept sediu firm„ cu nr.                                 pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
                                    SERIE CERTIFICAT A 272879
4128 din data de 2.10.2002;                                              R„mas„ irevocabil„ la data de 12 noiembrie
  13. extrasul de carte funciar„ cu nr. 751 din data     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL           2002, prin renun˛are la recurs.
de 1.10.2002.                                                      (19/96.873)
                              JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele                                                *
                             COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor art.
6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul                                           Societatea Comercial„
                                    ŒNCHEIEREA NR. 931
come˛rului:                                                        THREE PHARM LEASING — S.R.L.
  Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„            din 12 noiembrie 2002                T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
constituirea      Societ„˛ii     Comerciale
MACROSTANDARD EDITURA ™I INFORMATICA —           Judec„tor delegat     — Szatmari Ilona
S.R.L., potrivit actului constitutiv cu nr. 7027 din    Referent          — Hanzi Simona         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1000/25.11.2002
data de 30.09.2002 autentificat la Biroul notarului     Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrat„ la
                                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15038747
public Gurghian Ispas, dup„ cum urmeaz„:         acest oficiu cu nr. 18232 din data de 7.11.2002.
                                                                   ATRIBUT FISCAL R
  Asocia˛i:                         Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
                                                                 SERIE CERTIFICAT A 396249
  1. Moldovan Nicolae Dan, n„scut la data de 11       1. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
februarie 1975 Ón localitatea Sighi∫oara, jude˛ul     social cu nr. 4358136 din data de 3.10.2002;         JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
Mure∫, domiciliat Ón localitatea V‚n„tori nr. 87,      2. chitan˛„ tax„ timbru cu nr. 1101611 din data     JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
comuna V‚n„tori, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 3062,     de 24.10.2002;
identificat cu B.I. seria D.K. nr. 095364 eliberat de                                COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
                               3. extrasul de carte funciar„ cu nr. 5604 din data
Mili˛ia Sighi∫oara la data de 20 ianuarie 1989, cod    de 9.09.2002;
numeric personal 1750211263503;                                                  ŒNCHEIEREA NR. 992
                               4. acordul coproprietarului pentru sediu cu
  2. Moldovan Maria Vasilica, n„scut„ la data de 12   nr. 1231 din data de 30.10.2002;                    din 25 noiembrie 2002
ianuarie 1982 Ón localitatea Sibiu, jude˛ul Sibiu,      5. copie de pe buletinul de identitate cu
domiciliat„ Ón localitatea Sibiu, str. Mir„sl„u nr. 38,                                Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona
                             nr. 503018 eliberat la data de 1 iulie 1994;
sc. C, ap. 44, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal 2400,                                    Referent          — Axinte Carmen
                               6. specimenul de semn„tur„ cu nr. 18232 din
identificat„ cu C.I. seria S.B. nr. 145658 eliberat„ de  data de 7.11.2002;                      Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrat„ la
Poli˛ia Sibiu la data de 5 septembrie 2002, cod       7. actul constitutiv cu nr. 1810 din data de      acest oficiu cu nr. 18773 din data de 19.11.2002.
numeric personal 2820112324888.              30.09.2002 redactat la Biroul unic din cadrul        Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Mure∫.      1. actul constitutiv cu nr. 7266 din data de
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele      18.11.2002 autentificat la Biroul Notarilor Publici
denumirea MACROSTANDARD EDITURA ™I            legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor     Asocia˛i Baculea-DobÓrta;
INFORMATICA, av‚nd sediul social Ón satul         art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul        2. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu
V‚n„tori nr. 87, comuna V‚n„tori, jude˛ul Mure∫,     come˛rului:                        nr. 6047857 din data de 19.11.2002;
valabil pe o durat„ nelimitat„.               Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„      3. chitan˛„ tax„ timbru cu nr. 0615812 din data
  Obiectul de activitate:                constituirea Societ„˛ii Comerciale DALIROM        de 18.11.2002;
  – domenii declarate: produc˛ie industrial„;
                             FOREST — S.R.L., potrivit actului constitutiv cu       4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
servicii;
                             nr. 1810 din data de 30.09.2002 redactat la Biroul    social cu nr. 6290189 din data de 15.11.2002;
  – domeniul principal: produc˛ie industrial„;
                             unic din cadrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a       5. contractul de Ónchiriere din data de
  – activitatea principal„: 2211 – editarea c„r˛ilor,
                             Jude˛ului Mure∫, dup„ cum urmeaz„:            18.11.2002;
bro∫urilor ∫i a altor publica˛ii.
                               Asociat unic:                       6. extrasul de carte funciar„ cu nr. 1894/II din
  Capitalul social:
                               Roman Dalia, n„scut„ la data de 26 septembrie     data de 18.11.2002;
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;
                             1973 Ón localitatea Ludu∫, jude˛ul Mure∫,          7. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 3143
  – capitalul social subscris: 5.000.000 lei;
                             domiciliat„ Ón localitatea Ludu∫, Strada         din data de 8.11.2002 autentificat„ la Biroul
  – capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei;
                             R‚ndunelelor, bl. 2, sc. B, ap. 12, jude˛ul Mure∫, cod  Notarilor Publici Asocia˛i Baculea-DobÓrta;
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 5;
                             po∫tal 4350, telefon 065, fax 065, identificat„ cu B.I.   8. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 3144
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 1.000.000 lei.
                             seria G.N. nr. 503018 eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca   din data de 8.11.2002 autentificat„ la Biroul
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                             la data de 1 iulie 1994, cod numeric personal       Notarilor Publici Asocia˛i Baculea-DobÓrta;
  1. Moldovan Nicolae Dan, aport la capital
3.000.000 lei, echival‚nd cu 3 p„r˛i sociale,       2730926260014.                        9. specimenele de semn„tur„ cu nr. 7030 ∫i
reprezent‚nd 60 % din capitalul social total, av‚nd     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    nr. 7031 din data de 8.11.2002 autentificate la
cota de participare la beneficii/pierderi de 60 %;    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Biroul Notarilor Publici Asocia˛i Baculea-DobÓrta.
  2. Moldovan Maria Vasilica, aport la capital      denumirea DALIROM FOREST, av‚nd sediul social        Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
2.000.000 lei, echival‚nd cu dou„ p„r˛i sociale,     Ón Ludu∫, Strada R‚ndunelelor, bl. 2, sc. B, ap. 12,   legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor
reprezent‚nd 40 % din capitalul social total, av‚nd    jude˛ul Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.      art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul
cota de participare la beneficii/pierderi de 40 %.      Obiectul de activitate:                come˛rului:
  Administratori:                      – domenii declarate: produc˛ie agricol„;         Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
  1. Moldovan Nicolae Dan, cu cet„˛enie rom‚n„,     produc˛ie industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu   constituirea Societ„˛ii Comerciale THREE PHARM
n„scut la data de 11 februarie 1975 Ón localitatea    am„nuntul; servicii; construc˛ii; import-export;     LEASING — S.R.L., potrivit actului constitutiv cu
Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal       – domeniul principal: produc˛ie agricol„;       nr. 7266 din data de 18.11.2002 autentificat la
1750211263503, domiciliat Ón localitatea V‚n„tori      – activitatea principal„: 0221 – exploatarea      Biroul Notarilor Publici Asocia˛i Baculea-DobÓrta,
nr. 87, comuna V‚n„tori, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal    forestier„.                        dup„ cum urmeaz„:
3062, av‚nd puteri depline;                 Capitalul social:                     Asocia˛i:
  2. Moldovan Maria Vasilica, cu cet„˛enie rom‚n„,     – tipul de participare: privat autohton 100 %;      1. Pastor Ioan Sorin, n„scut la data de 22
n„scut„ la data de 12 ianuarie 1982 Ón localitatea      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      septembrie 1968 Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul
Sibiu, jude˛ul Sibiu, cod numeric personal          – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       Mure∫, domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫, Bd. 1
2820112324888, domiciliat„ Ón localitatea Sibiu, str.    – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;         Decembrie 1918 nr. 23, ap. 10, jude˛ul Mure∫, cod
Mir„sl„u nr. 38, sc. C, ap. 44, jude˛ul Sibiu, cod      – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      po∫tal 4300, telefon 065, fax 065, identificat cu C.I.
po∫tal 2400, av‚nd puteri depline.              Participarea asociatei la capitalul social:      seria M.S. nr. 082758 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Roman Dalia, aport la capital 2.000.000 lei,      Mure∫ la data de 22 martie 2001, cod numeric
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %    personal 1680922264419;
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i       capitalul social total, av‚nd cota de participare la     2. Ugran Claudiu, n„scut la data de 11 februarie
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a          beneficii/pierderi de 100 %.               1968 Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,
Guvernului nr. 32/1997.                   Administrator:                     domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫, Bd. 1
                               Roman Dalia, Ón calitate de administrator p‚n„ la   Decembrie 1918 nr. 23, ap. 6, jude˛ul Mure∫, cod
           Dispune:              data de 7 noiembrie 2006, cu cet„˛enie rom‚n„,      po∫tal 4300, telefon 065, fax 065, identificat cu C.I.
  Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la    n„scut„ la data de 26 septembrie 1973 Ón localitatea   seria M.S. nr. 082756 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu
Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de     Ludu∫, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal        Mure∫ la data de 22 martie 2001, cod numeric
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit     2730926260014, domiciliat„ Ón localitatea Ludu∫,     personal 1680211264415.
irevocabil„.                       Strada R‚ndunelelor, bl. 2, sc. B, ap. 12, jude˛ul      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta     Mure∫, cod po∫tal 4350, telefon 065, fax 065, av‚nd    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia       puteri depline.                      denumirea THREE PHARM LEASING, av‚nd sediul
Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  social Ón T‚rgu Mure∫, Strada Harghitei nr. 10,
cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        jude˛ul Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.
financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,   prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i        Obiectul de activitate:
pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului     completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a            – domenii declarate: comer˛ cu ridicata; comer˛
de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.         Guvernului nr. 32/1997.                  cu am„nuntul; servicii; import-export;
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data                                      – domeniul principal: servicii;
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                        Dispune:                – activitatea principal„: activit„˛i de creditare pe
  R„mas„ irevocabil„ la data de 10 octombrie 2002,     Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la    baz„ de contract; opera˛iuni de leasing;
prin renun˛are la recurs.                 Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de      6521 – activit„˛i de creditare pe baz„ de contract.
  (18/96.872)                      ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit       Capitalul social:
             *                irevocabil„.                         – tipul de participare: privat autohton 100 %;
 10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 354/10.II.2003
  – capitalul social subscris: 1.000.000.000 lei;     Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele legale         Societatea Comercial„
  – capitalul social v„rsat: 1.000.000.000 lei;     sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 6 din        LAZANA — S.R.L., T‚rgu Mure∫
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 1.000;       Legea nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului:              jude˛ul Mure∫
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 1.000.000 lei.      Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     constituirea Societ„˛ii Comerciale ALMI TRANS —
                                                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1046/5.12.2002
  1. Pastor Ioan Sorin, aport la capital 500.000.000  S.R.L., potrivit actului constitutiv cu nr. 2327 din
lei, echival‚nd cu 500 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50   data de 23.10.2002 autentificat la Biroul notarului         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15069026
% din capitalul social total, av‚nd cota de participare  public Radu Cridon din T‚rgu Mure∫, dup„ cum               SERIE CERTIFICAT A 396506
la beneficii/pierderi de 50 %;              urmeaz„:
  2. Ugran Claudiu, aport la capital 500.000.000 lei,   Asocia˛i:                          JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
echival‚nd cu 500 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      1. Kovacs Gyula, n„scut la data de 10 august 1967     JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
din capitalul social total, av‚nd cota de participare   Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,         COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
la beneficii/pierderi de 50 %.              domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫, str. R„murele
  Administratori:                    nr. 31, ap. 12, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300,             ŒNCHEIEREA NR. 1037
  1. Pastor Ioan Sorin, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut   telefon 0721/27944, identificat cu C.I. seria M.S. nr.
                                                                  din 5 decembrie 2002
la data de 22 septembrie 1968 Ón localitatea T‚rgu    078773 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal        26 februarie 2001, cod numeric personal           Judec„tor delegat — Szatmari Ilona
1680922264419, domiciliat Ón localitatea T‚rgu      1670810264387;                        Referent     — Mirestean Ana Eugenia
Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 23, ap. 10, jude˛ul     2. Sipos Antal Janos, n„scut la data de 25 martie      Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrat„ la
Mure∫, cod po∫tal 4300, telefon 065, fax 065, av‚nd    1973 Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,      acest oficiu cu nr. 19201 din data de 27.11.2002.
puteri depline;                      domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫, Strada P„cii      Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
  2. Ugran Claudiu, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la   nr. 58, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, telefon 065,      1. chitan˛„ tax„ timbru cu nr. 0619439 din data
data de 11 februarie 1968 Ón localitatea T‚rgu      identificat cu B.I. seria D.E. nr. 093648 eliberat de   de 27.11.2002;
Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal        Mili˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 13 februarie 1987,       2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
1680211264415, domiciliat Ón localitatea T‚rgu      cod numeric personal 1730325264373.            social cu nr. 47182 din data de 27.11.2002;
Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 23, ap. 6, jude˛ul      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       3. actul constitutiv cu nr. 2444 din data de
Mure∫, cod po∫tal 4300, telefon 065, fax 065, av‚nd    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     26.11.2002 autentificat la Biroul notarului public
puteri depline.                      denumirea ALMI TRANS, av‚nd sediul social Ón        Nagy Gabriella;
                             T‚rgu Mure∫, Strada P„cii nr. 58, jude˛ul Mure∫,        4. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                             valabil pe o durat„ nelimitat„.              nr. 6048139 din data de 27.11.2002;
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               Obiectul de activitate:                   5. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu nr. 3105
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i                                    din data de 19.11.2002;
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a            – domenii declarate: comer˛ cu ridicata; comer˛
                                                             6. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de
Guvernului nr. 32/1997.                  cu am„nuntul; servicii;
                                                           27.11.2002;
                               – domeniul principal: servicii;               7. copie de pe buletinul de identitate seria M.S.
           Dispune:                – activitatea principal„: maxi-taxi;          nr. 004452 eliberat la data de 26 februarie 1999;
  Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la      6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe      8. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 2443
Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de     baz„ de grafic.                      din data de 26.11.2002;
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit       Capitalul social:                      9. copie de pe buletinul de identitate seria M.S.
irevocabil„.                         – tipul de participare: privat autohton 100 %;     nr. 142041 eliberat la data de 11 iunie 2002;
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta       – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;         10. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 2442
                               – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        din data de 26.11.2002;
Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
                               – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;            11. specimenul de semn„tur„ din data de
Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe
                               – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       27.11.2002;
cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia                                     12. extrasul de carte funciar„ cu nr. 49512 din
financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,     Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                                                           data de 18.10.2002.
pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului      1. Kovacs Gyula, aport la capital 1.000.000 lei,
                                                             Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.         data v„rs„rii aportului 23.10.2002, echival‚nd cu 10
                                                           legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor art.
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data       p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi   come˛rului:
  R„mas„ irevocabil„ la data de 25 noiembrie       de 50 %;                            Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
2002, prin renun˛are la recurs.               2. Sipos Antal Janos, aport la capital 1.000.000 lei,  constituirea Societ„˛ii Comerciale LAZANA — S.R.L.,
                             data v„rs„rii aportului 23.10.2002, echival‚nd cu 10    potrivit actului constitutiv cu nr. 2444 din data de
  (20/96.874)
                             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   26.11.2002 autentificat la Biroul notarului public
             *
                             total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi   Nagy Gabriella, dup„ cum urmeaz„:
                             de 50 %.                            Asocia˛i:
      Societatea Comercial„
                               Administratori:                       1. Kertesz Lazar, n„scut la data de 20 aprilie 1972
   ALMI TRANS — S.R.L., T‚rgu Mure∫
                               1. Kovacs Gyula, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la     Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,
        jude˛ul Mure∫                                             domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫, Bd. 1
                             data de 10 august 1967 Ón localitatea T‚rgu Mure∫,
                             jude˛ul   Mure∫,   cod   numeric   personal   Decembrie 1918 nr. 279, ap. 23, jude˛ul Mure∫, cod
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1049/5.12.2002
                                                           po∫tal 4300, identificat cu C.I. seria M.S. nr. 004452
                             1670810264387, domiciliat Ón localitatea T‚rgu
                                                           eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 26
                             Mure∫, str. R„murele nr. 31, ap. 12, jude˛ul Mure∫,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15069085                                      februarie    1999,  cod   numeric   personal
                             cod po∫tal 4300, telefon 0721/27944, av‚nd puteri     1720420264375;
       SERIE CERTIFICAT A 396503
                             depline;                            2. Kertesz Annamaria, n„scut„ la data de 25
                               2. Sipos Antal Janos, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut    martie 1977 Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                             la data de 25 martie 1973 Ón localitatea T‚rgu       Mure∫, domiciliat„ Ón localitatea T‚rgu Mure∫, Bd. 1
 JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
                             Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal         Decembrie 1918 nr. 279, ap. 23, jude˛ul Mure∫, cod
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
                             1730325264373, domiciliat Ón localitatea T‚rgu       po∫tal 4300, identificat„ cu C.I. seria M.S.
                             Mure∫, Strada P„cii nr. 58, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal   nr. 142041 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data
       ŒNCHEIEREA NR. 1040
                             4300, telefon 065, av‚nd puteri depline.          de 11 iunie 2002, cod numeric personal
       din 5 decembrie 2002              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   2770325264361.
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
 Judec„tor delegat      — Szatmari Ilona                                    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
 Referent          — Dracea Marioara                                   denumirea LAZANA, av‚nd sediul social Ón T‚rgu
                             completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
  Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrat„ la                                  Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 279, ap. 13,
                             Guvernului nr. 32/1997.
                                                           jude˛ul Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.
acest oficiu cu nr. 19258 din data de 28.11.2002.
                                         Dispune:                Obiectul de activitate:
  Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
                                                             – domenii declarate: produc˛ie agricol„;
  1. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu        Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la     produc˛ie industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu
nr. 6049712 din data de 28.11.2002;            Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de     am„nuntul; servicii;
  2. extrasul de carte funciar„ cu nr. 2913 din data   ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit        – domeniul principal: produc˛ie industrial„;
de 24.10.2002;                      irevocabil„.                          – activitatea principal„: 1581 – fabricarea
  3. cazierul judiciar cu nr. 133840 din data de      O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta      produselor de panifica˛ie ∫i patiserie.
24.10.2002;                        Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia          Capitalul social:
  4. copie de pe cartea de identitate seria M.S. nr.   Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe         – tipul de participare: privat autohton 100 %;
078773 eliberat„ la data de 26 februarie 2001;      cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia        – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  5. cazierul judiciar cu nr. 133842 din data de     financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,      – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                             pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului       – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
24.10.2002;
                                                             – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  6. copie de pe buletinul de identitate seria D.E.   de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.
                                                             Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
nr. 093648 eliberat la data de 12 februarie 1987       Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
                                                             1. Kertesz Lazar, aport la capital 1.000.000 lei,
  7. actul constitutiv cu nr. 2327 din data de      pronun˛„rii prezentei Óncheieri.              echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
23.10.2002 autentificat la Biroul notarului public      R„mas„ irevocabil„ la data de 5 decembrie 2002,     din capitalul social total, av‚nd cota de participare
Radu Cridon din T‚rgu Mure∫;               prin renun˛are la recurs.                 la beneficii/pierderi de 50 %;
  8. specimenul de semn„tur„ din data de           (21/96.875)                        2. Kertesz Annamaria, aport la capital 1.000.000
28.11.2002.                                     *                lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 354/10.II.2003                 11
% din capitalul social total, av‚nd cota de participare    Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„     pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului
la beneficii/pierderi de 50 %.              constituirea Societ„˛ii Comerciale BORBELYFA —       de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.
  Administratori:                    S.R.L., potrivit actului constitutiv cu nr. 1925 din     Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
  1. Kertesz Lazar, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la    data de 27.09.2002 autentificat la Biroul notarului    pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
data de 20 aprilie 1972 Ón localitatea T‚rgu Mure∫,    public Nagy Gabriella, dup„ cum urmeaz„:           R„mas„ irevocabil„ la data de 30 octombrie 2002,
jude˛ul   Mure∫,   cod   numeric   personal     Asocia˛i:                       prin renun˛are la recurs.
1720420264375, domiciliat Ón localitatea T‚rgu        1. Valyi Csanad, n„scut la data de 5 august 1973      (23/96.877)
Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 279, ap. 23,       Ón localitatea Budapesta, Ungaria, domiciliat Ón                   *
jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, av‚nd puteri       Ungaria, localitatea 2030–ERD, str. Szep Ilonka
depline;                         nr. 49, identificat cu pa∫aportul seria PZ nr. 771837        Societatea Comercial„
  2. Kertesz Annamaria, cu cet„˛enie rom‚n„,       eliberat de autorit„˛ile ungare din Budapesta la       MIKROBI CONSULT — S.R.L., T‚rgu Mure∫
n„scut„ la data de 25 martie 1977 Ón localitatea     data de 30 aprilie 1998;                        jude˛ul Mure∫
T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal       2. Valyine Legradi Szilvia, n„scut„ la data de 3
2770325264361, domiciliat„ Ón localitatea T‚rgu      iulie 1975 Ón localitatea Budapesta, Ungaria,
                                                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1028/3.12.2002
Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 279, ap. 23,       domiciliat„ Ón Ungaria, localitatea 2030–ERD,
jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, av‚nd puteri       str. Akacfa nr. 6, identificat„ cu pa∫aportul seria PZ       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15063180
depline.                         nr. 016524 eliberat de autorit„˛ile ungare din             SERIE CERTIFICAT A 396461
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  Budapesta la data de 8 ianuarie 1998;
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          3. Borbely Samuel, n„scut la data de 2 octombrie      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i       1957 Ón localitatea Ghindari, jude˛ul Mure∫,         JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a          domiciliat Ón localitatea Chibed nr. 344, comuna      COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
Guvernului nr. 32/1997.                  Ghindari, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 3289,
                             identificat cu C.I. seria M.S. nr. 081846 eliberat„ de          ŒNCHEIEREA NR. 1019
           Dispune:              Poli˛ia Sovata la data de 17 martie 2001, cod
  Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la    numeric personal 1571002264411;                     din 3 decembrie 2002
Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de       4. Peterfi Karoly, n„scut la data de 10 octombrie
                                                            Judec„tor delegat — Farkas Hegyi Piroska
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit     1979 Ón localitatea S‚ngeorgiu de P„dure, jude˛ul
                                                            Referent     — Dracea Marioara
irevocabil„.                       Mure∫, domiciliat Ón localitatea Chibed nr. 184,
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta     comuna Ghindari, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 3289,       Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrat„ la
Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia       identificat cu B.I. seria G.K. nr. 706692 eliberat de   acest oficiu cu nr. 19105 din data de 26.11.2002.
Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe      Poli˛ia Sovata la data de 21 decembrie 1993, cod       Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia      numeric personal 1791010264410.                1. chitan˛„ tax„ timbru cu nr. 0615697 din data
financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    de 14.11.2002;
pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.         denumirea BORBELYFA, av‚nd sediul social Ón        social cu nr. 260 din data de 20.11.2002;
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data       satul Chibed, Strada Principal„ nr. 184, comuna        3. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             Ghindari, jude˛ul Mure∫, valabil pe o durat„        26.11.2002;
  R„mas„ irevocabil„ la data de 5 decembrie 2002,    nelimitat„.                          4. specimenul de semn„tur„ din data de
prin renun˛are la recurs.                   Obiectul de activitate:                19.11.2002;
  (22/96.876)                        – domenii declarate: produc˛ie agricol„;         5. actul constitutiv cu nr. 2368 din data de
             *                produc˛ie industrial„; comer˛ cu ridicata; comer˛ cu    19.11.2002 autentificat la Biroul notarului public
                             am„nuntul; servicii;                    Nagy Gabriella din T‚rgu Mure∫;
      Societatea Comercial„               – domeniul principal: comer˛ cu ridicata;         6. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 2335
   BORBELYFA — S.R.L., satul Chibed            – activitatea principal„: 5153 – comer˛ cu ridicata  din data de 13.11.2002;
    comuna Ghindari, jude˛ul Mure∫           cu material lemnos ∫i de construc˛ii.             7. copie de pe cartea de identitate seria M.S.
                               Capitalul social:                   nr. 017488 eliberat„ la data de 6 august 1999;
                               – tipul de participare: privat (autohton + str„in);    8. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 2334
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/895/30.10.2002        – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  din data de 13.11.2002;
                             600.000 lei ∫i 45 $;                     9. copie de pe cartea de identitate seria M.S.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14975560
                               participarea str„in„ la capitalul social: 1.400.000  nr. 017489 eliberat„ la data de 6 august 1999;
         ARTIBUT FISCAL R
                             lei, echivalentul a 45 $;                   10. extrasul de carte funciar„ cu nr. 10225 din
       SERIE CERTIFICAT A 272585
                               – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       data de 14.11.2002;
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
                               – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           11. acordul coproprietarului pentru sediu cu
 JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI
                               – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      nr. 2356 din data de 18.11.2002.
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
                               Participarea asocia˛ilor la capitalul social:       Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
                               1. Valyi Csanad, aport la capital 1.100.000 lei, din  legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor
                             care 36 $, echival‚nd cu 11 p„r˛i sociale,         art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul
       ŒNCHEIEREA NR. 888
                             reprezent‚nd 55 % din capitalul social total, av‚nd    come˛rului:
       din 30 octombrie 2002            cota de participare la beneficii/pierderi de 55 %;      Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
                               2. Valyine Legradi Szilvia, aport la capital      constituirea Societ„˛ii Comerciale MIKROBI
 Judec„tor delegat — Szatmari Ilona
                             300.000 lei, din care 9 $, echival‚nd cu 3 p„r˛i      CONSULT — S.R.L., potrivit actului constitutiv cu
 Referent     — Mirestean Ana Eugenia
                             sociale, reprezent‚nd 15 % din capitalul social total,   nr. 2368 din data de 19.11.2002 autentificat la
  Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrat„ la    av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de     Biroul notarului public Nagy Gabriella din T‚rgu
acest oficiu cu nr. 17507 din data de 24.10.2002.     15 %;                           Mure∫, dup„ cum urmeaz„:
  Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:         3. Borbely Samuel, aport la capital 300.000 lei,     Asociat unic:
  1. chitan˛„ tax„ timbru cu nr. 0614545 din data    echival‚nd cu 3 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 15 % din     Csiki Gabor Zoltan, n„scut la data de 7 aprilie
de 24.10.2002;                      capitalul social total, av‚nd cota de participare la    1966 Ón localitatea Ludu∫, jude˛ul Mure∫, domiciliat
  2. actul constitutiv cu nr. 1925 din data de      beneficii/pierderi de 15 %;                Ón localitatea T‚rgu Mure∫, Strada Bucinului nr. 13,
27.09.2002 autentificat la Biroul notarului public      4. Peterfy Karoly, aport la capital 300.000 lei,    ap. 20, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, telefon
Nagy Gabriella;                      echival‚nd cu 3 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 15 % din    0265/24963, identificat cu C.I. seria M.S. nr. 017488
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     capitalul social total, av‚nd cota de participare la    eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 6 august
social din data de 27.09.2002;              beneficii/pierderi de 15 %.                1999, cod numeric personal 1660407260014.
  4. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de      Administratori:                      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
24.10.2002;                          1. Valyi Csanad, cu cet„˛enie ungar„, n„scut la    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  5. copie de pe pa∫aportul cu nr. PZ–016524       data de 5 august 1973 Ón localitatea Budapesta,      denumirea MIKROBI CONSULT, av‚nd sediul social
eliberat la data de 8 ianuarie 1998;           Ungaria, domiciliat Ón Ungaria, localitatea        Ón T‚rgu Mure∫, Strada Bucinului nr. 13, ap. 20,
  6. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 1924    2030–ERD, str. Szep Ilonka nr. 49, av‚nd puteri      jude˛ul Mure∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.
din data de 27.09.2002;                  depline;                           Obiectul de activitate:
  7. copie de pe pa∫aportul cu nr. PZ–771837         2. Borbely Samuel, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut      – domenii declarate: comer˛ cu ridicata; comer˛
eliberat la data de 30 aprilie 1998;           la data de 2 octombrie 1957 Ón localitatea Ghindari,    cu am„nuntul; servicii; import-export; construc˛ii;
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 1922    jude˛ul    Mure∫,   cod   numeric   personal    – domeniul principal: servicii;
din data de 27.09.2002;                  1571002264411, domiciliat Ón localitatea Chibed        – activitatea principal„: 7414 – activit„˛i de
  9. copie de pe buletinul de identitate seria G.K.   nr. 344, comuna Ghindari, jude˛ul Mure∫, cod        consultare pentru afaceri ∫i management.
nr. 706692 eliberat la data de 21 decembrie 1993;     po∫tal 3289, av‚nd puteri depline.              Capitalul social:
  10. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 1921      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    – tipul de participare: privat autohton 100 %;
din data de 27.09.2002;                    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  11. copie de pe buletinul de identitate seria M.S.   prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i         – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
nr. 081846 eliberat la data de 17 martie 2001;      completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a            – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  12. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 1923    Guvernului nr. 32/1997.                    – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
din data de 27.09.2002;                                                 Participarea asociatului la capitalul social:
  13. extrasul de carte funciar„ cu nr. 253 din data              Dispune:                Csiki Gabor Zoltan, aport la capital 2.000.000 lei,
de 21.10.2002                        Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la     data v„rs„rii aportului 20.11.2002, echival‚nd cu 20
  14. specimenul de semn„tur„ din data de        Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de     p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social
24.10.2002;                        ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit      total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
  15. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu      irevocabil„.                        de 100 %.
nr. 6045225 din data de 24.10.2002.             O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta       Administratori:
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele      Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia         1. Csiki Gabor Zoltan, cu cet„˛enie rom‚n„,
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor     Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe       n„scut la data de 7 aprilie 1966 Ón localitatea Ludu∫,
art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul      cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia      jude˛ul   Mure∫,   cod   numeric   personal
come˛rului:                        financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,    1660407260014, domiciliat Ón localitatea T‚rgu
 12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 354/10.II.2003
Mure∫, Strada Bucinului nr. 13, ap. 20, jude˛ul       Obiectul de activitate:                  10. copie de pe buletinul de identitate seria M.S.
Mure∫, cod po∫tal 4300, telefon 0265/24963, av‚nd      – domenii declarate: produc˛ie industrial„;      nr. 156751 eliberat la data de 20 septembrie 2002.
puteri depline;                     comer˛ cu ridicata; comer˛ cu am„nuntul; servicii;      Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele
  2. Csiki Ildiko, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la   construc˛ii;                       legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor
data de 23 mai 1966 Ón localitatea Sf‚ntu Gheorghe,     – domeniul principal: comer˛ cu am„nuntul;      art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul
jude˛ul Covasna, cod numeric personal            – activitatea principal„:               come˛rului:
2660523264383, domiciliat„ Ón localitatea T‚rgu       5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„
Mure∫, Strada Bucinului nr. 13, ap. 20, jude˛ul     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        constituirea Societ„˛ii Comerciale CITTA
Mure∫, cod po∫tal 4300, av‚nd puteri depline.      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;          MERCATO — S.R.L., potrivit actului constitutiv cu
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                         nr. 1964 din data de 11.10.2002 autentificat la
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                                         Biroul unic, dup„ cum urmeaz„:
prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i      produse nealimentare;
                                                           Asocia˛i:
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a           5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                             proaspete;                          1. Bucur Mihaela, n„scut„ la data de 5 decembrie
Guvernului nr. 32/1997.
                              5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu       1976 Ón localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,
           Dispune:              produse din carne;                    domiciliat„ Ón localitatea S‚ngeorgiu de Mure∫,
                              5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee    Strada Sportivilor nr. 603, bl. A, sc. 4, ap. 6, jude˛ul
  Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la
Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de    ∫i molu∫te.                       Mure∫, cod po∫tal 4328, identificat„ cu C.I. seria
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit      Capitalul social:                   M.S. nr. 156751 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la
irevocabil„.                        – tipul de participare: privat autohton 100 %;    data de 20 septembrie 2002, cod numeric personal
  O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta      – capitalul social subscris: 5.000.000 lei;      2761205264431;
Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia        – capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei;         2. Bucur Paul Adrian, n„scut la data de 10 mai
Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe       – num„rul total de p„r˛i sociale: 50;         1973 Ón municipiul Bucure∫ti, domiciliat Ón
cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia       – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      localitatea S‚ngeorgiu de Mure∫, Strada Sportivilor
financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,    Participarea asociatului la capitalul social:     nr. 603, bl. A, sc. 4, ap. 6, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal
pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului      Matyas Stefan, aport la capital 5.000.000 lei,    4328, identificat cu C.I. seria M.S. nr. 156752
de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.        echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %    eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de 20
  Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data       capitalul social total, av‚nd cota de participare la   septembrie 2002, cod numeric personal
pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             beneficii/pierderi de 100 %.               1730510424531.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 3 decembrie 2002,     Administrator:
                                                           Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
prin renun˛are la recurs.                  Matyas Stefan, f„r„ cet„˛enie, n„scut la data de
                                                         r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  (24/96.878)                     26 martie 1959 Ón localitatea Or„∫tie, jude˛ul Alba,
                                                         denumirea CITTA MERCATO, av‚nd sediul social Ón
             *               domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫, str. R„murele
                             nr. 6, ap. 6, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, av‚nd   comuna S‚ngeorgiu de Mure∫, Strada Sportivilor
                             puteri depline.                     nr. 603, bl. A, sc. 4, ap. 6, jude˛ul Mure∫, valabil pe
      Societatea Comercial„                                         o durat„ nelimitat„.
 PIC — S.R.L., T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Obiectul de activitate:
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i        – domenii declarate: comer˛ cu ridicata; comer˛
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/972/18.11.2002      completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a          cu am„nuntul; servicii; import-export;
                             Guvernului nr. 32/1997.                   – domeniul principal: comer˛ cu am„nuntul;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15020642                                      – activitatea principal„:
         ATRIBUT FISCAL R                       Dispune:                5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
       SERIE CERTIFICAT A 396074           Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                             Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit       Capitalul social:
 JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI         irevocabil„.                         – tipul de participare: privat autohton 100 %;
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™           O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta       – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                             Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia         – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
       ŒNCHEIEREA NR. 964             Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe        – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                             cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia       – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
       din 18 noiembrie 2002
                             financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,
                                                           Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
 Judec„tor delegat — Szatmari Ilona           pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului
                                                           1. Bucur Mihaela, aport la capital 1.000.000 lei,
 Referent     — Mirestean Ana Eugenia       de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.
                                                         echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                              Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
  Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrat„ la                                din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                             pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
acest oficiu cu nr. 18341 din data de 11.11.2002.                                 la beneficii/pierderi de 50 %;
                              R„mas„ irevocabil„ la data de 18 noiembrie
  Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:                                     2. Bucur Paul Adrian, aport la capital 1.000.000
                             2002, prin renun˛are la recurs.
  1. chitan˛„ tax„ timbru cu nr. 1358251 din data                                lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50
                               (25/96.879)
de 25.10.2002;                                                  % din capitalul social total, av‚nd cota de participare
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                          *
                                                         la beneficii/pierderi de 50 %.
social cu nr. 3999332 din data de 5.11.2002;                                     Administratori:
                                 Societatea Comercial„
  3. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu
                                 CITTA MERCATO — S.R.L.                1. Bucur Mihaela, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„
nr. 6046358 din data de 11.11.2002;
                             comuna S‚ngeorgiu de Mure∫, jude˛ul Mure∫        la data de 5 decembrie 1976 Ón localitatea T‚rgu
  4. Ómputernicire avoca˛ial„ din data de
                                                         Mure∫, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal
11.11.2002;
                                                         2761205264431, domiciliat„ Ón localitatea
  5. actul constitutiv cu nr. 4625 din data de       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/870/22.10.2002
28.10.2002 autentificat la Biroul notarului public                                S‚ngeorgiu de Mure∫, Strada Sportivilor nr. 603,
Onea Victor;                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14960322        bl. A, sc. 4, ap. 6, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4328,
  6. copie de pe buletinul de identitate seria A nr.         SERIE CERTIFICAT A 272343          av‚nd puteri depline;
30206 eliberat la data de 14 decembrie 1995;                                     2. Bucur Paul Adrian, cu cet„˛enie rom‚n„,
  7. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 3737      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          n„scut la data de 10 mai 1973 Ón municipiul
din data de 17.10.2002;                  JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI         Bucure∫ti, cod numeric personal 1730510424531,
  8. specimenul de semn„tur„ cu nr. 7715 din data    COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™         domiciliat Ón localitatea S‚ngeorgiu de Mure∫,
de 17.10.2002;                                                  Strada Sportivilor nr. 603, bl. A, sc. 4, ap. 6, jude˛ul
  9. extrasul de carte funciar„ cu nr. 53954 din           ŒNCHEIEREA NR. 863             Mure∫, cod po∫tal 4328, av‚nd puteri depline.
data de 16.10.2002;                                                  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                    din 22 octombrie 2002
  10. declara˛ie privind accept sediu firm„ cu                                    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
nr. 3736 din data de 17.10.2002;              Judec„tor delegat — Szatmari Ilona           prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
  11. declara˛ie de renun˛are la recurs.         Referent     — Mirestean Ana Eugenia       completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele       Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrat„ la    Guvernului nr. 32/1997.
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor    acest oficiu cu nr. 17088 din data de 14.10.2002.
art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul       Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:                  Dispune:
come˛rului:                         1. chitan˛„ tax„ timbru cu nr. 1443445 din data     Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la
  Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„    de 11.10.2002;                      Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de
constituirea Societ„˛ii Comerciale PIC — S.R.L.,      2. actul constitutiv cu nr. 1964 din data de     ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit
potrivit actului constitutiv cu nr. 4625 din data de   11.10.2002 autentificat la Biroul unic;         irevocabil„.
28.10.2002 autentificat la Biroul notarului public     3. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu        O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
Onea Victor, dup„ cum urmeaz„:              nr. 6044347 din data de 14.10.2002;           Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
  Asociat unic:                      4. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 2162    Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe
  Matyas Stefan, n„scut la data de 26 martie 1959    din data de 8.10.2002;
                                                         cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia
Ón localitatea Or„∫tie, jude˛ul Alba, domiciliat Ón     5. extrasul de carte funciar„ cu nr. 3700/A4 din
localitatea T‚rgu Mure∫, str. R„murele nr. 6, ap. 6,                               financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,
                             data de 8.10.2002;
jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, identificat cu A.I.                                pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului
                              6. declara˛ie privind accept sediu firm„ cu
seria A. nr. 30206 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫   nr. 2164 din data de 8.10.2002;             de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.
la data de 14 decembrie 1995.                7. declara˛ie privind accept sediu firm„ cu       Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    nr. 2163 din data de 8.10.2002;             pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      8. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      R„mas„ irevocabil„ la data de 22 octombrie 2002,
denumirea PIC, av‚nd sediul social Ón T‚rgu Mure∫,    social cu nr. 4975459 din data de 11.10.2002;      prin renun˛are la recurs.
str. R„murele nr. 6, ap. 6, jude˛ul Mure∫, valabil pe    9. copie de pe buletinul de identitate seria M.S.     (26/96.880)
o durat„ nelimitat„.                   nr. 156752 eliberat la data de 20 septembrie 2002;                 *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 354/10.II.2003                  13
      Societatea Comercial„             localitatea Pog„ceaua, jude˛ul Mure∫, cod numeric         – sediul social: Sibiu, Bd. Victoriei nr. 31 A,
   LUCA PACIOLI — S.R.L., T‚rgu Mure∫         personal 1680413264362, domiciliat Ón localitatea       jude˛ul Sibiu, conform extrasului de carte funciar„
        jude˛ul Mure∫               T‚rgu Mure∫, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 255,         cu nr. 463276 din data de 6 noiembrie 2002;
                             ap. 11, jude˛ul Mure∫, cod po∫tal 4300, av‚nd puteri       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             depline.                             – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 26/1032/3.12.2002
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.     v„rsat 2.000.000 lei;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 15063171         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform            – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
       SERIE CERTIFICAT A 396456          prevederilor Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i         100.000 lei fiecare;
                             completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a              – date de identificare fondator:
  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL          Guvernului nr. 32/1997.                      Savu Ileana, n„scut„ la data de 4 octombrie 1969
 JUDEfiEAN MURE™ LA OFICIUL REGISTRULUI                                         Ón localitatea Sibiu, jude˛ul Sibiu, cu cet„˛enie
COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MURE™
                                         Dispune:                rom‚n„, domiciliat„ Ón localitatea Sibiu,
                              Œnmatricularea societ„˛ii men˛ionate mai sus la       Bd. Victoriei nr. 31 A, ap. 27, jude˛ul Sibiu, cod
       ŒNCHEIEREA NR. 1023            Oficiul registrului comer˛ului Ón termen de 24 de       po∫tal 2400, telefon 069, fax 069, identificat„ cu C.I.
                             ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit        seria S.B. nr. 128842 eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la
       din 3 decembrie 2002            irevocabil„.                          data de 2 aprilie 2002, cod numeric personal
 Judec„tor delegat — Farkas Hegyi Piroska         O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta        2691004323925;
 Referent     — Mirestean Ana Eugenia       Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia           – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe         741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie
  Asupra cererii de Ónmatriculare Ónregistrat„ la
                             cheltuiala p„r˛ilor, precum ∫i la Administra˛ia        contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;
acest oficiu cu nr. 19098 din data de 26.11.2002.
                             financiar„ Ón raza c„reia se afl„ sediul societ„˛ii,      activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii
  Cererea este Ónso˛it„ de urm„toarele acte:
                             pentru eviden˛a fiscal„, cu men˛ionarea num„rului       pentru afaceri ∫i management;
  1. chitan˛„ tax„ timbru cu nr. 0615526 din data
de 12.11.2002;                      de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului.             – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
  2. declara˛ie pe proprie r„spundere cu nr. 2867     Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data          activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
din data de 13.11.2002;                 pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                management.
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      R„mas„ irevocabil„ la data de 3 decembrie 2002,         (29/96.883)
social cu nr. 432040 din data de 12.11.2002;       prin renun˛are la recurs.                                 *
  4. actul constitutiv cu nr. 11696 din data de       (27/96.881)
21.11.2002 autentificat la Biroul notarului public                  *                     Societatea Comercial„
Tinca Ileana Eugenia;                                                  RALCOS TRADE — S.R.L., Sibiu, jude˛ul Sibiu
  5. declara˛ie de renun˛are la recurs din data de        Societatea Comercial„
26.11.2002;                          LUCMAN — S.R.L., Sibiu, jude˛ul Sibiu
                                                             JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
  6. copie de pe buletinul de identitate seria M.S.
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
nr. 133120 eliberat la data de 28 martie 2002;
                             JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
  7. extrasul de carte funciar„ cu nr. 25871 din
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
data de 12.11.2002;
  8. declara˛ie privind accept sediu firm„ cu                                            NR. IJ 2823
nr. 2868 din data de 13.11.2002;             EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                                                din data de 11 decembrie 2002
  9. chitan˛a achit„rii taxei de registru cu             NR. IJ 2821
nr. 6049391 din data de 26.11.2002;                                            Judec„tor delegat      — Luca Daniela
                                din data de 13 decembrie 2002
  10. specimenul de semn„tur„ din data de                                         Referent O.R.C. Sibiu    — Nica Oana
25.11.2002.                         Judec„tor delegat       — Luca Daniela
                                                              Œn baza cererii nr. 23928 din data de 11.12.2002
  Judec„torul delegat, constat‚nd c„ cerin˛ele       Referent O.R.C. Sibiu     — Nica Oana
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
legale sunt Óndeplinite, Ón temeiul dispozi˛iilor      Œn baza cererii nr. 23995 din data de 12.12.2002      la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu
art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
come˛rului:                       la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu      comerciale cu urm„toarele date:
  Admite cererea de Ónmatriculare ∫i autorizeaz„    a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/988
constituirea Societ„˛ii Comerciale LUCA PACIOLI —    comerciale cu urm„toarele date:                din 2002;
S.R.L., potrivit actului constitutiv cu nr. 11696 din
                              – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/996     – codul unic de Ónregistrare: 15091520;
data de 21.11.2002 autentificat la Biroul notarului
                             din 2002;                             – denumirea ∫i forma juridic„: RALCOS TRADE —
public Tinca Ileana Eugenia, dup„ cum urmeaz„:
                              – codul unic de Ónregistrare: 15091554;           S.R.L.;
  Asociat unic:
                              – denumirea ∫i forma juridic„: LUCMAN — S.R.L.;        – sediul social: Sibiu, pia˛a Sadu nr. 5, jude˛ul
  M„rginean Gheorghe Marcel, n„scut la data de
                              – sediul social: Sibiu, str. W.I. Goethe nr. 16 A,     Sibiu, conform extrasului de carte funciar„ cu
13 aprilie 1968 Ón localitatea Pog„ceaua, jude˛ul
Mure∫, domiciliat Ón localitatea T‚rgu Mure∫, Strada   jude˛ul Sibiu;                         nr. 15762 din data de 10 decembrie 2002;
1 Decembrie 1918 nr. 255, ap. 11, jude˛ul Mure∫,      – durata de func˛ionare: nelimitat„;              – durata de func˛ionare: nelimitat„;
cod po∫tal 4300, identificat cu C.I. seria M.S.       – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
nr. 133120 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data   v„rsat 2.000.000 lei;                     v„rsat 2.000.000 lei;
de 28 martie 2002, cod numeric personal           – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a     – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
1680413264362.                      100.000 lei fiecare;                      100.000 lei fiecare;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     – date de identificare fondator:                – date de identificare fondator:
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Oprean Lucian, n„scut la data de 11 noiembrie         Ispas Anca Paula, n„scut„ la data de 4 iunie 1970
denumirea LUCA PACIOLI, av‚nd sediul social Ón      1958 Ón localitatea Sibiu, jude˛ul Sibiu, cu cet„˛enie     Ón localitatea Sibiu, jude˛ul Sibiu, cu cet„˛enie
T‚rgu Mure∫, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 255,      rom‚n„, domiciliat Ón localitatea Sibiu, str. W.I.       rom‚n„, domiciliat„ Ón localitatea Sibiu, pia˛a Sadu
ap. 11, jude˛ul Mure∫, valabil pe o durat„        Goethe nr. 16 A, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal 2400,        nr. 5, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal 2400, telefon 069, fax
nelimitat„.                       telefon 069, fax 069, identificat cu C.I. seria S.B.      069, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 380986
  Obiectul de activitate:                nr. 144139 eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de 23      eliberat de Poli˛ia Sibiu la data de 11 mai 1995, cod
  – domenii declarate: servicii;            august 2002, cod numeric personal 1581111323954;        numeric personal 2700604325535;
  – domeniul principal: servicii;             – domeniul principal de activitate: grupa CAEN         – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  – activitatea principal„: — ˛ine ∫i supravegheaz„   453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;            521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
contabilitatea ∫i Óntocme∫te sau verific„ ∫i certific„   – activitatea principal„: cod CAEN 4533 – lucr„ri      nespecializate;
bilan˛ul contabil;                    de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire central„ ∫i de       – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛
  — acord„ asisten˛„ privind organizarea ∫i ˛inerea   montaj de echipamente ∫i utilaje tehnologice la        cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
contabilit„˛ii;                     cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti.              v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  — efectueaz„ analize economico-financiare, audit     (28/96.882)                        b„uturi ∫i tutun.
financiar-contabil ∫i evalu„ri patrimoniale;                     *                   (30/96.884)
  — efectueaz„ expertize contabile dispuse de                                                   *
organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice      Societatea Comercial„
ori juridice Ón condi˛iile prev„zute de lege;        RAOULTEX — S.R.L., Sibiu, jude˛ul Sibiu                 Societatea Comercial„
  — execut„ alte lucr„ri cu caracter financiar-                                       B.P.S. MECANICA — S.R.L., T„lmaciu
contabil, fiscal, de organizare administrativ„ ∫i                                            jude˛ul Sibiu
informatic„;                       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
  — Óndepline∫te, potrivit dispozi˛iilor legale,      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
atribu˛iile prev„zute Ón mandatul de cenzor la                                      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
societ„˛ile comerciale;                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  7412 – activit„˛i de contabilitate, revizie             NR. IJ 2822
contabil„, consulta˛ii Ón domeniul fiscal.                                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  Capitalul social:                      din data de 13 decembrie 2002
                                                                   NR. IC 2819
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;      Judec„tor delegat       — Luca Daniela
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;                                         din data de 13 decembrie 2002
                              Referent O.R.C. Sibiu     — Nica Oana
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;                                        Judec„tor delegat      — Luca Daniela
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          Œn baza cererii nr. 23930 din data de 11.12.2002
                                                              Referent O.R.C. Sibiu    — Nica Oana
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Participarea asociatului la capitalul social:     la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu       Œn baza cererii nr. 23950 din data de 11.12.2002
  M„rginean Gheorghe Marcel, aport la capital      a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,      comerciale cu urm„toarele date:                la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota    – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/989 din  a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
de participare la beneficii/pierderi de 100 %.      2002;                             comerciale cu urm„toarele date:
  Administrator:                      – codul unic de Ónregistrare: 15091538;            – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/991
  M„rginean Gheorghe Marcel, cu cet„˛enie         – denumirea ∫i forma juridic„: RAOULTEX —          din 2002;
rom‚n„, n„scut la data de 13 aprilie 1968 Ón       S.R.L.;                              – codul unic de Ónregistrare: 15091651;
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 354/10.II.2003
  – denumirea ∫i forma juridic„: B.P.S. MECANICA —      – capitalul social subscris: 5.000.000 lei, din care  nr. 066204 eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de
S.R.L.;                          v„rsat 5.000.000 lei;                   22.08.2000, cod numeric personal 1690913320797;
  – sediul social: T„lmaciu, str. Nicolae B„lcescu      – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a   2. Gaspar Gheorghe, Ón calitate de asociat, n„scut
nr. 43, jude˛ul Sibiu, conform contractului de       100.000 lei fiecare;                    la data de 1.05.1938 Ón localitatea Micule∫ti, jude˛ul
comodat, valabil p‚n„ la data de 4 decembrie 2003;      – date de identificare fondator:            Gorj, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            Braune Stephan Max Johannes, n„scut la data de     str. Tunari nr. 64, bl. 24C, ap. 21, sectorul 2,
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  22 martie 1958 Ón localitatea Friesack, Germania, cu    identificat cu B.I. seria D.H. nr. 336051 eliberat de
v„rsat 2.000.000 lei;                   cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón localitatea        Circa 6 Mili˛ie la data de 27.09.1988, cod numeric
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  Cisn„dioara nr. 1 D, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal 2438,    personal 1380501400188;
100.000 lei fiecare;                    telefon 069, fax 069, identificat cu C.I. seria S.B.     – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  – date de identificare fondator:            nr. 130203 eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de 12    513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,
  B„lan Romeo, n„scut la data de 21 decembrie       aprilie 2002, cod numeric personal 1580322325549;     b„uturi ∫i tutun;
1958 Ón localitatea S„celu, jude˛ul Gorj, cu cet„˛enie    – domeniul principal de activitate: grupa CAEN       – activitatea principal„: cod CAEN 5133 – comer˛
rom‚n„, domiciliat Ón localitatea T„lmaciu, Strada     702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor       cu ridicata cu produse lactate, ou„, uleiuri ∫i
Cet„˛ii nr. 10, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal 2418, telefon  imobiliare proprii sau Ónchiriate;             gr„simi comestibile.
069, fax 069, identificat cu B.I. seria B.K. nr. 382658    – activitatea principal„: cod CAEN 7020 –          (35/96.889)
eliberat de Mili˛ia Avrig la data de 9 decembrie      Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare                  *
1982, cod numeric personal 1581221320798;         proprii sau Ónchiriate.
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN       (33/96.887)                             Societatea Comercial„
285 – tratarea ∫i acoperirea metalelor; opera˛iuni de                 *                      DANY–REX — S.R.L., Sibiu
mecanic„ general„;
  – activitatea principal„: cod CAEN 2852 –              Societatea Comercial„
opera˛iuni de mecanic„ general„.                                            JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                                   ROMVANAGRI — S.R.L., Sibiu
  (31/96.885)                                                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
              *
                              JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
     Societatea Comercial„                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                  IJ NR. 2791
  BEEKS INTERNATIONAL — S.R.L., Sibiu                                               din 11 decembrie 2002
       jude˛ul Sibiu                EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                     IJ NR. 2817                   Judec„tor delegat      — Luca Daniela
                                                             Referent O.R.C. Sibiu    — Nica Oana
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU                din 13 decembrie 2002
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                             Œn baza cererii nr. 23707 din data de 10.12.2002,
                               Judec„tor delegat      — Luca Daniela       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               Referent O.R.C. Sibiu    — Nica Oana         la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                               Œn baza cererii nr. 23543 din data de 5.12.2002,    a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
       NR. IC 2792
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    comerciale cu urm„toarele date:
    din data de 11 decembrie 2002           la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu     – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/981
                              a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii      din 2002;
  Judec„tor delegat      — Luca Daniela
                              comerciale cu urm„toarele date:                – cod unic de Ónregistrare: 15085897;
  Referent O.R.C. Sibiu    — B‚rsan Dana
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/973   – denumirea ∫i forma juridic„: DANY–REX —
  Œn baza cererii nr. 23913 din data de 11.12.2002    din 2002;                         S.R.L.;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     – cod unic de Ónregistrare: 15091503;           – sediul social: Sibiu, str. Sibiel nr. 17, sc. D,
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu     – denumirea ∫i forma juridic„: ROMVANAGRI —       ap. 32, jude˛ul Sibiu, conform extrasului de carte
a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii      S.R.L.;                          funciar„;
comerciale cu urm„toarele date:                – sediul social: Sibiu, str. Constantin Noica nr. 7,    – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/986                                 – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                              jude˛ul Sibiu, conform extrasului de carte funciar„
din 2002;                                                       v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
                              cu nr. 21910 din data de 27.11.2002;
  – codul unic de Ónregistrare: 15085935;                                      20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – denumirea ∫i forma juridic„: BEEKS                                         – date de identificare fondatori:
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
INTERNATIONAL — S.R.L.;                                                 1. Ion Constantin, Ón calitate de asociat, n„scut la
                              v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  – sediul social: Sibiu, str. ™tefan cel Mare nr. 197                                data de 18.11.1961 Ón localitatea Silisteni, jude˛ul
                              20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
A, jude˛ul Sibiu, conform contractului de Ónchiriere,                                 Arge∫, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu,
                               – date de identificare fondatori:
valabil p‚n„ la data de 1 decembrie 2101;                                       str. Sibiel nr. 17, bl. 23, sc. D, ap. 32, jude˛ul Sibiu,
                               1. Sandro Alberto Vanoli, Ón calitate de asociat
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        cod po∫tal 2400, telefon 0269/24123, fax 069,
                              unic, n„scut la data de 13.09.1952 Ón localitatea
  – capitalul social subscris: 10.000.000 lei, din care                               identificat cu C.I. serai SB nr. 149932 elibrat„ de
                              Airolo Ti. Elve˛ia, de cet„˛enie elve˛ian„, domiciliat
v„rsat 10.000.000 lei;                                                Poli˛ia Sibiu la data de 11.10.2002, cod numeric
                              Ón Elve˛ia, localitatea 6045 Meggen. Habsburgstrasse
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale                                personal 1611118323911;
                              nr. 6, identificat cu pa∫aportul nr. 6610375 eliberat
a 100.000 lei fiecare;                                                  2. Ion Iuliana Virginia, Ón calitate de asociat,
                              de autorit„˛ile elve˛iene la data de 1.02.1994;      n„scut„ la data de 8.07.1966 Ón localitatea Marghia,
  – date de identificare fondator:
  Beeks Antonius Andreas Marie, n„scut„ la data       – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     jude˛ul Arge∫, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón
de 31 decembrie 1958 Ón localitatea Kessel, Olanda,    702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor       Sibiu, str. Sibiel nr. 17, bl. 23, sc. D, ap. 32, jude˛ul
cu cet„˛enie olandez„, domiciliat Ón Olanda,        imobiliare proprii sau Ónchiriate;             Sibiu, cod po∫tal 2400, telefon 0269/24123, fax 069,
localitatea Kessel Ph. Roode Eggeweg nr. 10, cod       – activitatea principal„: cod CAEN 7020 –        identificat„ cu C.I. seria SB nr. 149929 eliberat„ de
po∫tal 5995, identificat cu pa∫aportul seria MO      Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare     Poli˛ia Sibiu la data de 11.10.2002, cod numeric
nr. 3378892 eliberat de autorit„˛ile olandeze;       propri sau Ónchiriate.                   personal 2660708034980.
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN       (34/96.888)                        – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie                  *                930 – alte activit„˛i de servicii;
contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;                                     – activitatea principal„: cod CAEN 9305 – alte
activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii        Societatea Comercial„             activit„˛i de servicii.
pentru afaceri ∫i management;                    UNIVERS SIB — S.R.L., Sibiu              (36/96.890)
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –                                                   *
activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i         JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
management.                          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                 Societatea Comercial„
   (32/96.886)                                                       A.L.G.–CONSULT — S.R.L., Media∫
              *
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                     IJ NR. 2818                  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
      Societatea Comercial„
    RENT STAR — S.R.L., Cisn„dioara                din 13 decembrie 2002               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
        jude˛ul Sibiu
                               Judec„tor delegat      — Luca Daniela       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                               Referent O.R.C. Sibiu    — Nica Oana                IJ NR. 2853
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU           Œn baza cererii nr. 24000 din data de 12.12.2002,
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                               din 18 decembrie 2002
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu     Judec„tor delegat      — Luca Daniela
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       Referent O.R.C. Sibiu    — Nica Oana
       NR. IJ 2816                 comerciale cu urm„toarele date:                Œn baza cererii nr. 23709 din data de 10.12.2002,
    din data de 13 decembrie 2002             – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/997  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              din 2002;                         la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu
  Judec„tor delegat      — Luca Daniela         – cod unic de Ónregistrare: 15091562;          a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  Referent O.R.C. Sibiu    — Nica Oana          – denumirea ∫i forma juridic„: UNIVERS SIB —      comerciale cu urm„toarele date:
  Œn baza cererii nr. 24001 din data de 12.12.2002    S.R.L.;                            – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/982
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     – sediul social: Sibiu, str. ™tefan cel Mare nr. 122,  din 2002;
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu    jude˛ul Sibiu, conform extrasului de carte funciar„;     – cod unic de Ónregistrare: 15103462;
a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – denumirea ∫i forma juridic„: A.L.G.–CONSULT —
comerciale cu urm„toarele date:                – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  S.R.L.;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/998  v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón    – sediul social: Media∫, str. Gheorghe Doja
din 2002;                         20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          nr. 11A, jude˛ul Sibiu, conform extrasului de carte
  – codul unic de Ónregistrare: 15091643;          – date de identificare fondatori:            funciar„ cu nr. 1465 din data de 25.09.1997;
  – denumirea ∫i forma juridic„: RENT STAR —         1. C„p„˛‚n„ Constantin Lucian, Ón calitate de       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
S.R.L.;                          asociat, n„scut la data de 13.09.1969 Ón localitatea     – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  – sediul social: Cisn„dioara nr. 1 D, jude˛ul Sibiu,  Porumbacu de Jos, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie       v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
conform extrasului de carte funciar„;           rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu, str. ™tefan cel Mare     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          nr. 122, cod po∫tal 2400, identificat cu C.I. seria SB    – date de identificare fondatori:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 354/10.II.2003                    15
  1. Loghin Andra Corina, Ón calitate de asociat     Alba, telefon 058, fax 058, identificat cu pa∫aportul   fax 069, identificat cu B.I. seria D.B. nr. 059488
unic, n„scut„ la data de 22.11.1983 Ón Media∫,       nr. 03365621 eliberat de Poli˛ia Sibiu la data de     eliberat de Mili˛ia Sibiu la data de 3.07.1986, cod
jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón     19.12.1997;                        numeric personal 1620104323910;
Media∫, str. Gheorghe Doja nr. 11A, jude˛ul Sibiu,      2. Negru Viorica, Ón calitate de asociat, n„scut„ la    – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
cod po∫tal 3125, telefon 069, fax 069, identificat„ cu   data de 21.11.1945 Ón localitatea Mogos, jude˛ul      741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie
B.I. seria G.X. nr. 671738 eliberat de Poli˛ia Media∫   Alba, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón localitatea   contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;
la data de 14.11.1997, cod numeric personal        Barle∫ti nr. 232, jude˛ul Alba, cod po∫tal 3396,      activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii
2831122323952;                       telefon 058, fax 058, identificat„ cu B.I. seria G.V.   pentru afaceri ∫i management;
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     nr. 433183 eliberat de Poli˛ia Alba la data de        – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie    4.09.1996, cod numeric personal 2451121010014;       activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;        – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     management.
activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii  501 – comer˛ cu autovehicule;                 (41/96.895)
pentru afaceri ∫i management;                 – activitatea principal„: cod CAEN 5010 – comer˛                  *
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –        cu autovehicule.
activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i           (39/96.893)                             Societatea Comercial„
management.                                      *                      SURA D.L.G. — S.R.L., Sibiu
  (37/96.891)
              *                Societatea Comercial„ CAMA — S.R.L., Sibiu
                                                            JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                                                             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
     Societatea Comercial„
   CONSULTING CENTER — S.R.L., Sibiu           JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                                                  IJ NR. 2786
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                  din 11 decembrie 2002
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                  IJ NR. 2787
                                                             Judec„tor delegat      — Luca Daniela
                                    din 11 decembrie 2002               Referent O.R.C. Sibiu    — BÓrsan Dana
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
       IJ NR. 2781                   Judec„tor delegat      — Luca Daniela         Œn baza cererii nr. 23741 din data de 10.12.2002,
                               Referent O.R.C. Sibiu    — Nica Oana         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
      din 11 decembrie 2002
                               Œn baza cererii nr. 23665 din data de 9.12.2002,    la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu
  Judec„tor delegat      — Luca Daniela                                     a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Referent O.R.C. Sibiu    — Nica Dana                                      comerciale cu urm„toarele date:
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu
  Œn baza cererii nr. 23730 din data de 10.12.2002,    a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/985
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    comerciale cu urm„toarele date:              din 2002;
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu     – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/980   – cod unic de Ónregistrare: 15085927;
a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii      din 2002;                           – denumirea ∫i forma juridic„: SURA D.L.G. —
comerciale cu urm„toarele date:                – cod unic de Ónregistrare: 15085889;          S.R.L.;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/983   – denumirea ∫i forma juridic„: CAMA — S.R.L.;       – sediul social: Sibiu, str. Cezar Bolliac nr. 35,
din 2002;                           – sediul social: Sibiu, str. Nicolae Iorga nr. 16,   jude˛ul Sibiu, conform contractului de comodat,
  – cod unic de Ónregistrare: 15085900;          jude˛ul Sibiu, conform extrasului de carte funciar„    valabil p‚n„ la data de 1.12.2101;
  – denumirea ∫i forma juridic„: CONSULTING        cu nr. 5306 din data de 21.11.2002;              – durata de func˛ionare: nelimitat„;
CENTER — S.R.L.;                       – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  – sediul social: Sibiu, aleea Fra˛ii Buze∫ti nr. 4,    – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
ap. 23, jude˛ul Sibiu, conform extrasului de carte     v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                                             – date de identificare fondatori:
funciar„ cu nr. 37986 din data de 28.11.2002;       20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                                             1. Bunea Ioan, Ón calitate de asociat unic, n„scut
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – date de identificare fondatori:
                                                           la data de 4.03.1949 Ón localitatea Chincius, jude˛ul
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    1. Oltean Marcel, Ón calitate de asociat, n„scut la
                                                           Mure∫, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu,
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  data de 3.08.1975 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de
                                                           str. Cezar Bolliac nr. 35, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu, str. Mitropolit
                                                           2400, telefon 069, fax 069, identificat cu B.I. seria
  – date de identificare fondatori:            Andrei Saguna nr. 3, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal 2400,
                                                           D.B. nr. 057178 eliberat de Poli˛ia Sibiu, cod
  1. Tudor C„lin Florin, Ón calitate de asociat unic,   telefon 069, fax 069, identificat cu C.I. seria SB
                                                           numeric personal 1490304323920;
n„scut la data de 14.09.1973 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu,   nr. 027900 eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de
                                                             – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu, aleea      10.06.1999, cod numeric personal 1750803323957;
                                                           452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
Fra˛ii Buze∫ti nr. 4, ap. 28, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal    2. C„r„van Aurelian Ion, Ón calitate de asociat,      – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri
2400, telefon 069, fax 069, identificat cu B.I. seria   n„scut la data de 16.12.1974 Ón localitatea Urziceni,   de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
D.E. nr. 504508 eliberat de Poli˛ia Sibiu la data de    jude˛ul Ialomi˛a, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón      (42/96.896)
25.07.1997, cod numeric personal 1730914323928;      Sibiu, Str. Verzariei nr. 5, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal                 *
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     2400, telefon 0269/22940, fax 069, identificat cu C.I.
741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie    seria SB nr. 003487 eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data       Societatea Comercial„
contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;      de  28.07.1998,    cod  numeric    personal   AGRO–DOGALI — S.R.L., Casolt, jude˛ul Sibiu
actitiv„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii  1741216323919;
pentru afaceri ∫i management;                 – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –        281 construc˛ii metalice;                  JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i          – activitatea principal„: cod CAEN 2812 –          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
management.                        structuri ∫i t‚mpl„rii metalice.
  (38/96.892)                        (40/96.894)                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
              *                             *                       IJ NR. 2785

     Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„                   din 11 decembrie 2002
 WERNER INTERNATIONAL — S.R.L., Sibiu                 CONS MAN — S.R.L., Sibiu             Judec„tor delegat      — Luca Daniela
                                                             Referent O.R.C. Sibiu    — BÓrsan Dana
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU          JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU           Œn baza cererii nr. 23657 din data de 9.12.2002,
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
       IJ NR. 2790                        IJ NR. 2782                 comerciale cu urm„toarele date:
                                                             – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/978
      din 11 decembrie 2002                   din 11 decembrie 2002             din 2002;
  Judec„tor delegat      — Luca Daniela         Judec„tor delegat      — Luca Daniela         – cod unic de Ónregistrare: 15085862;
  Referent O.R.C. Sibiu    — BÓrsan Dana         Referent O.R.C. Sibiu    — BÓrsan Dana         – denumirea ∫i forma juridic„: AGRO–DOGALI —
                                                           S.R.L.;
  Œn baza cererii nr. 23734 din data de 10.12.2002,     Œn baza cererii nr. 23645 din data de 9.12.2002,      – sediul social: localitatea Casolt, Ferma nr. 2
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Dealul D„ii, jude˛ul Sibiu, conform contractului de
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu    la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu    comodat, valabil p‚n„ la data de 1.12.2004;
a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii      a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
comerciale cu urm„toarele date:              comerciale cu urm„toarele date:                – capitalul social subscris: 10.000.000 lei, din care
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/984   – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/976  v„rsat: 10.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
din 2002;                         din 2002;                         100 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  – cod unic de Ónregistrare: 15085919;           – cod unic de Ónregistrare: 15085854;           – date de identificare fondatori:
  – denumirea ∫i forma juridic„: WERNER           – denumirea ∫i forma juridic„: CONS MAN —         1. Ranghetti Gemma, Ón calitate de asociat unic,
INTERNATIONAL — S.R.L.;                  S.R.L.;                          n„scut la data de 25.10.1947 Ón localitatea Sesto San
  – sediul social: Sibiu, Aleea C„l„ra∫ilor nr. 5,      – sediul social: Sibiu, str. B„icoi nr. 10, jude˛ul   Giovanni, Italia, de cet„˛enie italian„, domiciliat Ón
ap. 39, jude˛ul Sibiu, conform extrasului de carte     Sibiu, conform extrasului de carte funciar„ cu       Italia, localitatea Castelli Calepio (BG.) Str. Provinciale
funciar„ cu nr. 7183 din data de 9.12.2002;        nr. 6637 din data de 4.12.2002;              nr. 64, identificat cu pa∫aportul nr. 983891 eliberat
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – durata de func˛ionare: nelimitat„;          de autorit„˛ile italiene la data de 18.04.2001;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  013 – activit„˛i mixte (cultura vegetalelor ∫i
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          cre∫terea animalelor);
  – date de identificare fondatori:             – date de identificare fondatori:             – activitatea principal„: cod CAEN 0130 –
  1. Mork Paul Werner, Ón calitate de asociat,        1. Gorski Sorin Victor, Ón calitate de asociat unic,  activit„˛i mixte (cultura vegetal„ ∫i cre∫terea
n„scut la data de 25.08.1958 Ón localitatea Rupea,     n„scut la data de 4.01.1962 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu,    animalelor).
jude˛ul Bra∫ov, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón     de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu, str. B„icoi      (43/96.898)
localitatea Barlesti nr. 232, cod po∫tal 3396, jude˛ul   nr. 10, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal 2400, telefon 069,                  *
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 354/10.II.2003
       Societatea Comercial„              1. Canetti Giuseppe, Ón calitate de asociat unic,   la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu
       SPAfiIAL — S.R.L., Sibiu            n„scut la data de 2.12.1950 Ón localitatea Parma,     a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                              Italia, de cet„˛enie italian„, domiciliat Ón Italia,   comerciale cu urm„toarele date:
                              localitatea Parma, Via XXII Luglio nr. 24, identificat
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU                                        – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/975
                              cu pa∫aportul nr. 555687 eliberat de autorit„˛ile
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           italiene la data de 22.04.2002;              din 2002;
                               – domeniul principal de activitate: grupa CAEN      – cod unic de Ónregistrare: 15091511;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie     – denumirea ∫i forma juridic„: TAXI 953 — S.R.L.;
       IJ NR. 2764                 contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;       – sediul social: Sibiu, Calea Dumbr„vii nr. 135,
       din 6 decembrie 2002             activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii  parter, jude˛ul Sibiu, conform contractului de
                              pentru afaceri ∫i management;
                                                           Ónchiriere cu nr. 399 din data de 26.11.2002, valabil
  Judec„tor delegat      — Luca Daniela         – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
  Referent O.R.C. Sibiu    — BÓrsan Dana        activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i        p‚n„ la data de 26.11.2101;
                              management.                         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 23478 din data de 4.12.2002,
                                (45/96.900)                       – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu
                                           *                v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii                                   20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                                  Societatea Comercial„                – date de identificare fondatori:
comerciale cu urm„toarele date:
                              ARKA MARKETING SI DISTRIBUTIE — S.R.L.
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/966                                1. Bu˛iu Mircea Gheorghe, Ón calitate de asociat
                                      Sibiu
din 2002;                                                      unic, n„scut la data de 18.11.1958 Ón Sibiu, jude˛ul
  – cod unic de Ónregistrare: 15073370;                                       Sibiu, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu,
  – denumirea ∫i forma juridic„: SPAfiIAL — S.R.L.;     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU         Calea Dumbr„vii nr. 135, ap. 12, jude˛ul Sibiu, cod
  – sediul social: Sibiu, Str. Ceferi∫tilor nr. 28,      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
jude˛ul Sibiu, conform extrasului de carte funciar„                                 po∫tal 2400, telefon 069, fax 069, identificat cu B.I.
cu nr. 40984 din data de 11.11.2002;                                         seria G.X. nr. 092548 eliberat de Poli˛ia Sibiu la data
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                 IJ NR. 2783                 de 10.04.1997, cod numeric prsonal 1581118323910;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                                 – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón        din 10 decembrie 2002
                                                           602 – alte transporturi terestre;
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           Judec„tor delegat      — Luca Daniela         – activitatea principal„: cod CAEN 6022 –
  – date de identificare fondatori:             Referent O.R.C. Sibiu    — BÓrsan Dana        transporturi cu taxiuri.
  1. Barac Cezar, Ón calitate de asociat, n„scut la
data de 25.07.1966 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, de        Œn baza cererii nr. 23524 din data de 5.12.2002,      (47/96.902)
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu,           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *
Str. Ceferi∫tilor nr. 2B, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal    la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu
2400, telefon 0269433657, fax 069, identificat cu C.I.   a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii            Societatea Comercial„
seria SB nr. 154989 eliberat de Poli˛ia Sibiu la data   comerciale cu urm„toarele date:
                                                                EUROFLUID — S.R.L., Sibiu
de   26.11.2002,   cod  numeric    personal     – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
1660725163214;                       J 32/969din 2002;
  2. Barac Adela, Ón calitate de aociat, n„scut„ la     – cod unic de Ónregistrare: 15085846;          JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
data de 31.01.1966 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de        – denumirea ∫i forma juridic„: ARKA
                                                             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              MARKETING SI DISTRIBUTIE — S.R.L.;
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Sibiu,
                               – sediul social: Sibiu, str. General Mo∫oiu nr. 3,
Str. Cerferi∫tilor nr. 28, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              et. 2, ap. 3, jude˛ul Sibiu, conform extrasului de
2400, telefon 0269433657, fax 069, identificat„ cu
                              carte funciar„ cu nr. 45318 din data de 18.11.2002;           IJ NR. 2761
C.I. seria SB nr. 154988 eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
data de 26.11.2002, cod numeric personal                                             din 6 decembrie 2002
                               – capitalul social subscris: 4.000.000 lei, din care
2660131323913;
                              v„rsat: 4.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   Judec„tor delegat      — Luca Daniela
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              4 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare;
331 – produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente                                       Referent O.R.C. Sibiu    — Nica Oana
                               – date de identificare fondatori:
medicale;
                               1. Hanea Ruxandra Ioana, Ón calitate de asociat,     Œn baza cererii nr. 23562 din data de 5.12.2002,
  – activitatea principal„: cod CAEN 3310 –        n„scut„ la data de 7.11.1975 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu,
produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente medicale                                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Sibiu,
(laborator dentar).                                                 la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu
                              str. General Mo∫oiu nr. 3, ap. 3, jude˛ul Sibiu, cod
   (44/96.899)                      po∫tal 2400, telefon 0269248383, fax 069,         a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
              *                identificat„ cu C.I. seria SB nr. 093754 eliberat„ de   comerciale cu urm„toarele date:
                              Poli˛ia Sibiu la data de 4.05.2001, cod numeric       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/974
      Societatea Comercial„             personal 2751107323947                  din 2002;
     TECON GRIFF — S.R.L., Sibiu             2. Hanea Ciprian Dumitru, Ón calitate de asociat,     – cod unic de Ónregistrare: 15073426;
                              n„scut la data de 12.09.1975 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu,
                                                            – denumirea ∫i forma juridic„: EUROFLUID —
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
                              de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu, str. General
                              Mo∫oiu nr. 3, ap. 3, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal 2400,   S.R.L.;
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          – sediul social: Sibiu, str. ™coala de Œnot, bl. 2B,
                              telefon 0269248383, fax 069, identificat cu C.I. seria
                              SB nr. 093752 eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de    ap. 20, jude˛ul Sibiu, conform extrasului de carte
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           4.05.2001, cod numeric personal 1750912323961;      funciar„ cu nr. 38808 din data de 28.11.2002;
       IJ NR. 2768                   – domeniul principal de activitate: grupa CAEN      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
       din 6 decembrie 2002             514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
                                                            – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                              altele dec‚t cele alimentare;
  Judec„tor delegat      — Luca Daniela         – activitatea principal„: cod CAEN 5145 – comer˛    v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  Referent O.R.C. Sibiu    — BÓrsan Dana        cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de parfumerie.    20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  Œn baza cererii nr. 23536 din data de 5.12.2002,       (46/96.901)                       – date de identificare fondator:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *                 Laz„r ™erban-Doru, Ón calitate de asociat unic,
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu                                 n„scut la data de 10.11.1949 Ón localitatea
a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii             Societatea Comercial„            Dumbr„veni, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie rom‚n„,
comerciale cu urm„toarele date:                     TAXI 953 — S.R.L., Sibiu
                                                           domiciliat Ón Sibiu, Intrarea Arie∫ului nr. 2, ap. 82,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului: J 32/972
                                                           jude˛ul Sibiu, cod po∫tal 2400, telefon 069, fax 069,
din 2002;
                              JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU         identificat cu C.I. seria SB nr. 133738 eliberat„ de
  – cod unic de Ónregistrare: 15073418;
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Poli˛ia Sibiu la data de 21.05.2002, cod numeric
  – denumirea ∫i forma juridic„: TECON GRIFF —
S.R.L.;                                                       personal 1491110323929;
  – sediul social: Sibiu, str. Nicolae Iorga nr. 57,   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                                            – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
ap. 36, jude˛ul Sibiu, conform extrasului de carte            IJ NR. 2828
                                                           511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
funciar„ cu nr. 20911 din data de 18.11.2002;              din 5 decembrie 2002             ridicata;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Judec„tor delegat      — Luca Daniela         – activitatea principal„: cod CAEN 5114 –
  – capitalul social subscris: 10.000.000 lei, din care
                               Referent O.R.C. Sibiu    — BÓrsan Dana        intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini, echipamente
v„rsat: 10.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
100 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           Œn baza cererii nr. 23564 din data de 5.12.2002,    industriale, nave ∫i avioane.
  – date de identificare fondatori:            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     (48/96.903)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 354/10.II.2003 con˛ine 16 pagini.                     Pre˛ul 16.000 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top