2002_2593 by tradetrek

VIEWS: 36 PAGES: 16

									                                     PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 2593                                                             Luni, 2 decembrie 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„                 Stabilirea domeniului principal ca fiind: 522 –               ACT ADIfiIONAL
  TRANSCANADA COM — S.R.L., Bucure∫ti           comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón magazine          EMI AUTO 99 — S.R.L., Ónmatriculat„ la
         ACT ADIfiIONAL               specializate.                          Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
                                Stabilirea obiectului principal ca fiind: 5221 –     40/1094/1999, cod fiscal R11426266, cu sediul
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale                                    Ón Bucure∫ti, Bd. Basarabiei nr. 62, bl. 62, sc.
  TRANSCANADA COM — S.R.L., cu sediul           comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
                                                                      A, et. 8,
 Ón Bucure∫ti, str. Constantin Titel Petrescu,       proaspete.                         ap. 35, sectorul 2, capital social 2.000.000 lei
  nr. 14, bl. C30, sc. 1, ap. 38, sectorul 6,        Celelalte articole din actul constitutiv r„m‚n
   Ónmatriculat„ cu nr. J 40/20772/1994,                                         Subsemna˛ii P‚rvu Emil ∫i P‚rvu Mariana-Alina,
                              nemodificate.
        cod fiscal R6505142                                           domicilia˛i Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu, nr. 67,
                                Noi, p„r˛ile contractante, declar„m c„ Ónainte de
  Subsemna˛ii Tothe Ion, Tothe Florica, so˛i,                                     bl. 6P, sc. 7, et. 10, ap. 276, sectorul 6, posesori ai
                              semnarea actului, am citit personal cuprinsul
                                                            B.I. seria D.B. nr. 010693, eliberat la data de
domicilia˛i Ón Bucure∫ti, str. Remus nr. 15A,        acestuia, constat‚nd c„ el corespunde voin˛ei
                                                            13.11.1996 de Sec˛ia 21 Poli˛ie, respectiv C.I.
sectorul 3, ∫i Bica Aurelian ∫i Bica Mariana, so˛i,     noastre ∫i condi˛iilor stabilite de comun acord.
                                                            seria RR nr. 010442, eliberat„ la data de 25.11.1997
domicilia˛i Ón Bucure∫ti, str. Constantin Titel         (2/579.303)
                                                            de Sec˛ia 21 Poli˛ie, Ón calitate de asocia˛i ai
Petrescu, nr. 14, bl. C30, sc. 1, et. 6, ap. 38, sectorul               *                societ„˛ii de mai sus, am hot„r‚t urm„toarele:
6, Ón calitate de asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii                                       Se declar„ obiectul principal de activitate acesta
Comerciale TRANSCANADA COM — S.R.L., cu sediul             Societatea Comercial„              fiind comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
Ón Bucure∫ti, str. Constantin Titel Petrescu, nr. 14,        EMI AUTO 99 — S.R.L., Bucure∫ti           autovehicule – cod CAEN 503, cu activitatea
bl. C30, sc. 1, et. 6, ap. 38, sectorul 6, Ónmatriculat„                                principal„: comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului               ACT ADIfiIONAL
                                                            autovehicule – cod CAEN 5030.
Bucure∫ti cu nr. J 40/20772/1994, cod fiscal         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, Bd.
R6505142, am hot„r‚t urm„toarele:                EMI AUTO 99 — S.R.L., Ónmatriculat„ Ón         Basarabiei nr. 62, bl. 62, sc. A, et. 8, ap. 35, sectorul
  Art. 1. Se declar„ domeniul principal de          registrul comer˛ului cu nr. J 40/1094/1999,        2, Ón Bucure∫ti, aleea Ciceu nr. 4, bl. E10, sc. 4, et. 2,
                               cod fiscal R11426266, cu sediul Ón Bucure∫ti,
activitate, care Ól constituie comer˛ul cu ridicata cu     Bd. Basarabiei nr. 62, bl. 62, sc. A, et. 8,      ap. 69, sectorul 4.
produse alimentare, b„uturi ∫i cu tutun, cod CAEN             ap. 35, sectorul 2                Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
513; activitatea principal„ fiind comer˛ul cu ridicata                                 corespunz„tor, completeaz„ ∫i face parte integrant„
                                Subsemna˛ii Lep„dat Mihail, cet„˛ean rom‚n,
cu b„uturi, cod CAEN 5134.                                               din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale EMI
                              posesor al C.I. seria RD nr. 167098, eliberat„ de
  Art. 2. Se Ónchide punctul de lucru din Bucure∫ti,                                  AUTO 99 — S.R.L.
                              Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 31.05.2001, domiciliat Ón
™os. Chitilei nr. 129 (parter + et. 1), sectorul 1.                                     Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
                              Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 62, bl. 34, sc. A, et. 8,
  Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod                                       societ„˛ii r„m‚n valabile.
                              ap. 35, sectorul 2, P‚rvu Emil, cet„˛ean rom‚n,
corespunz„tor actele constitutive ale societ„˛ii.                                      (4/579.304)
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu, nr. 67,
  Celelalte prevederi cu modific„rile anterioare      bl. 6P, sc. 7, ap. 276, sectorul 6, posesor al B.I. seria                *
r„m‚n neschimbate.                     D.B. nr. 010693, eliberat de Circa 20 la 28.07.1986,
  (1/579.302)                       asocia˛i ai societ„˛ii sus-men˛ionate, ∫i P‚rvu             Societatea Comercial„
                              Mariana-Alina, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„          ALPHA GAS — S.R.L., Bucure∫ti
              *
                              la data de 11.10.1969 Ón comuna Cr‚ngu, jude˛ul
                                                             CONTRACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL
      Societatea Comercial„              Teleorman, fiica lui ™tefan ∫i Maria, posesoare a C.I.
    LIGA – IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           seria RR nr. 010442, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              data de 25.11.1997, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.      ALPHA GAS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                                            Str. Azurului nr. 25, sectorul 6, Ónmatriculat„
         ACT ADIfiIONAL               Iuliu Maniu, nr. 67, bl. 6P, sc. 7, et. 10, ap. 276,        la Oficiul registrului comer˛ului
                              sectorul 6, cod numeric personal 2691011343222,          cu nr. J 40/1870 din 29.02.2000,
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
   LIGA – IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„          de comun acord, am hot„r‚t urm„toarele:                 cod fiscal R12728050
 cu nr. J 40/16522/1994, cod fiscal R6182114          1. Retragerea din societate a asociatului Lep„dat      Subsemna˛ii Arhire Grigore, domiciliat Ón
                              Mihail, prin cedarea integral„ a celor 10 p„r˛i       Bucure∫ti, str. Zizin nr. 5, bl. 80A, sc. 1, et. 4, ap. 12,
  Subsemna˛ii Buduru Gheorghe, domiciliat Ón
                              sociale pe care le de˛ine Ón societate, c„tre P‚rvu     sectorul 3, Tufescu Mihai Radu, domiciliat Ón
Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 2, bl. 113C, sc. 1, ap. 24,
                              Mariana-Alina, astfel Ónc‚t structura capitalului      Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 61, bl. TD47, sc. 1,
sectorul 2, ∫i Buduru Florica, domiciliat„ Ón
                              social va fi: P‚rvu Emil – 10 p„r˛i sociale a        et. 7, ap. 46, sectorul 6, ∫i Ni˛u Radu Gheorghe,
Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 2, bl. 113C, sc. 1, et. 8,
                              100.000 lei fiecare, Ón valoare de 1.000.000 lei,      domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Cameliei nr. 19, bl. 23,
ap. 24, sectorul 2, ambii Ón calitate de asocia˛i ai    reprezent‚nd 50 % din Óntregul capital social de      sc. A, ap. 2, jude˛ul Prahova, Ón calitate de ceden˛i
Societ„˛ii Comerciale LIGA – IMPEX — S.R.L., cu       2.000.000 lei al societ„˛ii, ∫i P‚rvu Mariana-Alina –    ∫i asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ALPHA GAS —
sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 2, bl. 113C,     10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare de    S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Azurului nr. 25,
sc. 1, et. 8, ap. 24, sectorul 2, Ónmatriculat„ la     1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din Óntregul capital    sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
Oficiul   registrului  comer˛ului     cu   nr.  social al societ„˛ii.                    comer˛ului cu nr. J 40/1870/2000, ∫i Foc∫an
J 40/16522/1994, av‚nd codul fiscal R6182114, Ón        Participarea la beneficii ∫i pierderi: P‚rvu Emil –   Florentin, n„scut la data de 15 octombrie 1933 Ón
adunarea general„ a asocia˛ilor, am hot„r‚t         50 % ∫i P‚rvu Mariana-Alina – 50 %.             localitatea Sise∫ti, jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón
urm„toarele:                          2. Œn urma cesiunii intervenite P‚rvu Mariana-      Bucure∫ti, str. Aviator Garofeanu, nr. 15, sectorul 5,
  Declararea la Oficiul Registrului Comer˛ului al     Alina devine asociat„ a societ„˛ii, av‚nd drepturile    c„s„torit, posesorul B.I. seria G.X. nr. 545255,
Municipiului Bucure∫ti a punctului de lucru situat     ∫i obliga˛iile ce decurg din aceasta.            eliberat de Sec˛ia 19 Poli˛ie Bucure∫ti la data de
Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 1, sectorul 1, Ón        Celelalte clauze ale actului constitutiv al       14.05.1998, cod numeric personal 1331015400303,
incinta Complexului Agroalimentar îPia˛a          societ„˛ii r„m‚n nemodificate.               Ón calitate de cesionar, ca urmare a hot„r‚rii din
Delfinului“.                           (3/579.304)                      data de 17.05.2002, am stabilit urm„toarele:
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2593/2.XII.2002
  1. Subsemnatul Arhire Grigore cedez dlui Foc∫an       III. Se precizeaz„ c„ domeniul principal de                Dispun urm„toarele:
Florentin 5 p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000 lei     activitate: comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           Se rectific„ actul autentificat de noi prin
fiecare, cu valoare total„ de 500.000 lei,          nespecializate – cod CAEN 521 ∫i activitatea         Óncheierea nr. 235, din data de 22.05.2002, Ón sensul
reprezent‚nd 25 % din capitalul social al Societ„˛ii     principal„ este: comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine      c„ îcapitalul social al societ„˛ii este reprezentat de
Comerciale ALPHA GAS — S.R.L., cesionarul          nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          suma de 5.000.000 lei ∫i este format din 1.000 $
urm‚nd a se subroga Ón toate drepturile ∫i          produse alimentare, b„uturi ∫i tutun – cod CAEN       S.U.A. (echivalentul a 1.480.000 lei) ∫i 3.520.000 lei“.
obliga˛iile care decurg din aceasta eu, cedentul,      5211.                              Celelalte men˛iuni r„m‚n valabile.
primind contravaloarea lor azi, data autentific„rii       Pe l‚ng„ activitatea principal„ se vor desf„∫ura ∫i      (9/579.307)
prezentului act adi˛ional.                  urm„toarele activit„˛i secundare:                             *
  Subsemnatul Tufescu Mihai Radu cedez             – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte (second
domnului Foc∫an Florentin 5 p„r˛i sociale Ón         hand) – cod CAEN 5242;                         Societatea Comercial„
valoare de 100.000 lei fiecare, cu valoare total„ de      – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i          LIANA 2000 COMIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din capitalul social al    articole din piele – cod CAEN 5243;
Societ„˛ii Comerciale ALPHA GAS — S.R.L.,            – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i                  ACT ADIfiIONAL
cesionarul urm‚nd a se subroga Ón toate drepturile      articole de papet„rie – cod CAEN 5247.            la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
∫i obliga˛iile care decurg din aceasta, eu, cedentul,      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din          LIANA 2000 COMIMPEX — S.R.L.,
primind contravaloarea lor azi, data autentific„rii                                    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/8606/1997, cod fiscal
                               actele constitutive ale societ„˛ii, c„rora le aduce        R9898259, capital social 2.000.000 lei, cu
prezentului act adi˛ional.                  modific„rile corespunz„toare, celelalte prevederi       sediul social Ón Bucure∫ti, aleea Ilioara nr. 2
  Subsemnatul Ni˛u Radu Gheorghe cedez dlui         r„m‚n‚nd neschimbate.                      bis, bl. PM30, sc. B, et. 4, ap. 55, sectorul 3
Foc∫an Florentin 5 p„r˛i sociale Ón valoare de          (7/579.306)                         Subsemnata Popa Aura Liliana, Ón baza hot„r‚rii
100.000 lei fiecare, cu valoare total„ de 500.000 lei,
reprezent‚nd 25 % din capitalul social al Societ„˛ii
                                             *                nr. 3 din data de 4.12.2001, a contractului de
                                                             cesiune de p„r˛i sociale atestat cu nr. 11, din data
Comerciale ALPHA GAS — S.R.L., cesionarul                                         de 4.12.2001 ∫i a sentin˛ei civile nr. 2664/28.03.2002
urm‚nd a se subroga Ón toate drepturile ∫i               Societatea Comercial„
                                 IALDA IMPEX 94 — S.R.L., Bucure∫ti           pronun˛at„ Ón dosarul nr. 939/2002 al Judec„toriei
obliga˛iile care decurg din aceasta, eu, cedentul,                                    Sectorului 3 Bucure∫ti, modific actele constitutive
primind contravaloarea lor azi, data autentific„rii                                    ale Societ„˛ii Comerciale LIANA 2000 COMIMPEX —
                                        ACT ADIfiIONAL
prezentului act adi˛ional.                                                S.R.L. dup„ cum urmeaz„:
  2. Ca urmare a cesiunii dl Foc∫an Florentin            la statutul Societ„˛ii Comerciale            – S-a retras din societate El Sayed Gamal Ali Abd
devine asociat unic de˛in‚nd 20 p„r˛i sociale Ón             IALDA IMPEX 94 — S.R.L.             El-Sattar.
valoare de 100.000 lei fiecare, cu valoare total„ de      Subsemnatul Fouladi Asgar Abadi Esmaeil,           Contractul de societate autentificat cu nr. 1064
2.000.000 lei, reprezent‚nd 100 % capitalul social al    cet„˛ean iranian, domiciliat Ón Iran, Teleghani nr. 5,    din 8 mai 1998 de notarul public Melania Popa a
Societ„˛ii Comerciale ALPHA GAS — S.R.L..          Sarab, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, aleea Valea Viilor     devenit caduc la data semn„rii contractului de
  3. Asociatul unic Foc∫an Florentin va fi ∫i        nr. 7, bl. M40, sc. 1, ap. 14, sectorul 6, asociat unic   cesiune p„r˛i sociale.
administratorul societ„˛ii, iar fo∫tii administratori    Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale IALDA IMPEX 94 —         – Activitatea societ„˛ii continu„ cu asociat unic,
ai societ„˛ii dnii Arhire Grigore ∫i Tufescu Mihai      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Valea Viilor      care Ón baza sentin˛ei de desfacere a c„s„toriei a
Radu nu mai de˛in nici o func˛ie Ón cadrul acesteia.     nr. 7, bl. M40, et. 2, ap. 14, sectorul 6, Ónmatriculat„   revenit la numele purtat anterior, ∫i-a schimbat
  Celelalte articole din actul constitutiv al societ„˛ii  la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 40/3846,     starea civil„ ∫i actul de identitate, toate celelalte
r„m‚n neschimbate.                                                    date Ónregistrate r„m‚n neodificate.
                               din data de 2.03.1994, cod fiscal R 5330484, statut
  Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón                                         Popa Aura Liliana, fiica lui Valerian ∫i Elena,
                               autentificat prin Óncheierea nr. 25360 din data de
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la                                      n„scut„ la 4.01.1971 Ón Foc∫ani, jude˛ul Vrancea,
                               16.11.1993 la Notariatul de Stat al Sectorului 1       nec„s„torit„, posesoare a C.I. seria RR nr. 207555,
Oficiul registrului comer˛ului.               Bucure∫ti, am hot„r‚t modificarea statutului
  (5/579.305)                                                      eliberat„ de Sec˛ia 13 la data de 23.05.2002, cod
                               societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                 numeric personal 2710104434519, care cunosc‚nd
          ACT ADIfiIONAL                Art. 1. Se modific„ cap. II din statutul societ„˛ii,   prevederile art. 292 Cod penal declar„ pe proprie
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Ón sensul c„ se majoreaz„ capitalul social al        r„spundere c„ nu mai este unic asociat Óntr-o alt„
    ALPHA GAS — S.R.L., Ónmatriculat„          societ„˛ii cu 3.000.000 lei aport Ón numerar, v„rsat     societate ∫i Óndepline∫te condi˛iile legale pentru a
 cu nr. J 40/1870/2000, cod fiscal R12728050        Ón Óntregime de c„tre asociatul unic de la 2.000.000     de˛ine calitatea de unic asociat ∫i de administrator
  Subsemnatul Foc∫an Florentin, cet„˛ean rom‚n,      lei la 5.000.000 lei. Capitalul social total al societ„˛ii  al Societ„˛ii Comerciale LIANA 2000 COMIMPEX —
c„s„torit, fiul lui Sebastian ∫i Elena, n„scut la data    va fi Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare   S.R.L. cu o cot„ de participare de 100 % la capital,
de 15.10.1933 Ón comuna Ciovirnasani, jude˛ul        parte social„.                        profit sau pierderi, de˛ine 20 p„r˛i sociale a
Mehedin˛i, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Aviator        Art. 2. Societatea deschide un punct de lucru Ón     100.000 lei fiecare, cu aport Ón numerar v„rsat
Garofeanu, nr. 15, sectorul 5, identificat cu B.I. seria   Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu, nr. 24, bl. 24, sc. B,   integral la capitalul social de 2.000.000 lei, din care
G.X. nr. 545255, eliberat de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data    parter, ap. 5, sectorul 1, unde va desf„∫ura ca obiect    120 $ S.U.A. ∫i 1.000.000 lei;
de   14.05.1998,   cod  numeric    personal                                     – Se Ónfiin˛eaz„ un nou punct de lucru, stand Ón
                               principal de activitate cod CAEN 748 – alte servicii
1331015400303, Ón calitate de asociat unic ∫i                                       suprafa˛„ de 10,53 m2 Ón Centrul Comercial SIR din
                               prestate Ón principal Óntreprinderilor. Activitatea
                                                             Bucure∫ti, ™os. Virtu˛ii nr. 1, sectorul 6, unde se
administrator al Societ„˛ii Comerciale ALPHA GAS       principal„: cod CAEN 7483 – servicii de secretariat,     comercializeaz„ Ómbr„c„minte copii – cod 5242.
— S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr. J 40/1870/2000, cod      dactilografiere, multiplicare ∫i traduceri pe baz„ de      Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
fiscal R12728050, cu sediul social Ón Bucure∫ti, Str.    tarif sau contract.                     nemodificate, contractul de societate este caduc.
Azurului nr. 25, sectorul 6, am hot„r‚t urm„toarele:      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din       Tehnoredactat la Cabientul Individual de
  Excluderea din obiectul de activitate a         statutul societ„˛ii.                     Avocatur„ Emilia Bobritki cu sediul Ón Bucure∫ti,
urm„toarelor activit„˛i: activit„˛i imobiliare – cod      Celelalte dispozi˛ii din statutul societ„˛ii r„m‚n    str. Cap. Preda, nr. 5, bl. 4, sc. B, parter, ap. 1, ast„zi,
CAEN 7031 ∫i administrarea imobilelor pe baz„ de       neschimbate.                         data atest„rii identit„˛ii dnei Popa Aura Liliana, a
tarife sau contract – cod CAEN 7032.               (8/579.307)                       semn„rii ∫i con˛inutului actului pe care l-am
  Celelalte norme din actul constitutiv al societ„˛ii                                  redactat, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 3 din Legea
                                 ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 4704
r„m‚n neschimbate ∫i obligatorii pentru asociatul                                     nr. 51/1995, Ón 5 exemplare, din care p„r˛ii se remit
unic.                                    din 3 septembrie 2002             4 exemplare, toate cu valoare de original, atestate
   (6/579.305)                        Pe rol solu˛ionarea cererii introduse de Fouladi     cu nr. 42/30.05.2002.
              *                Asgar Abadi Esmaeil, cet„˛ean iranian, domiciliat Ón       (10/579.308)
                               Iran, Teleghani nr. 5, Sarab, cu re∫edin˛a Ón                       *
     Societatea Comercial„               Bucure∫ti, aleea Valea Viilor nr. 7, bl. M40, sc. 1,
  DINAMIC INTERMED — S.R.L., Bucure∫ti           ap. 14, sectorul 6, asociat unic Ón cadrul Societ„˛ii          Societatea Comercial„
                               Comerciale IALDA IMPEX 94 — S.R.L., cu sediul Ón          SOLLITY IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
          ACT ADIfiIONAL               Bucure∫ti, aleea Valea Viilor nr. 7, bl. M40, et. 2,
                               ap. 14, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul                 HOT√R¬REA NR. 1
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
 DINAMIC INTERMED — S.R.L., Ónmatriculat„          registrului comer˛ului cu nr. J 40/3846 din data de       a adun„rii generale a asocia˛ilor, din data
     la Oficiul registrului comer˛ului         2.03.1994, cod fiscal R 5330484, av‚nd ca obiect          de 10.07.2002, a Societ„˛ii Comerciale
cu nr. J 40/16658/1991, cu sediul Ón Bucure∫ti,                                         SOLLITY IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
   str. Baiulescu nr. 32, bl. 109, sectorul 5,       rectificarea actului adi˛ional autentificat prin        Bucure∫ti, Str. Garni˛ei nr. 4, bl. 56, sc. 1,
         cod fiscal R 351788             Óncheierea nr. 235 din data de 22.05.2002 la Biroul        et. 2, ap. 14, sectorul 4, Ónmatriculat„
                               notarului public Ilie Laura Marcela ∫i Iulian Liviu      cu nr. J 40/1566/2000, cod fiscal 12705358,
  Subsemna˛ii Laz„r Maria, cet„˛ean rom‚n,                                              capital social 2.000.000 lei
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lt. Col. C. Marinescu,    Dr„ghici.
                                Eu, Iulian Liviu Dr„ghici, notar public,           Subsemna˛ii Stratan Oleg, domiciliat Ón
nr. 8, bl. A 37, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 5, Laz„r                                  Bucure∫ti, str. Stolnici nr. 11, bl. 44, sc. 1, ap. 15,
Adrian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.    observ‚nd la solicitarea p„r˛ii c„ Ón actul adi˛ional
                               autentificat de noi cu nr. 235 din data de 22.05.2002    sectorul 4, ∫i Dvininova Tatiana, domiciliat„ Ón
Lt. Col. C. Marinescu, nr. 8, bl. A 37, sc. 1, et. 1,                                   Bucure∫ti, str. Stolnici, nr. 11, bl. 44, sc. 1, ap. 15,
ap. 5, sectorul 5, ∫i Laz„r Marius, cet„˛ean rom‚n,     s-a omis Ón art. 1 faptul c„ îcapitalul social al
                                                             sectorul 4, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lt. Col. C. Marinescu,     societ„˛ii este reprezentat de suma de 5.000.000 lei
                                                             SOLLITY IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.
nr. 8, bl. A 37, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 5, asocia˛i  ∫i este format din 1.000 $ S.U.A. (echivalentul a
                                                             Garni˛ei nr. 4, bl. 56, sc. 1, et. 2, ap. 14, sectorul 4,
ai Societ„˛ii Comerciale DINAMIC INTERMED —         1.480.000 lei) ∫i 3.520.000 lei“,
                                                             Ónmatriculat„ cu nr. J 40/1566/2000, cod fiscal
S.R.L., ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale din       Constat c„:                        12705358, am hot„r‚t declararea unui punct de
data de 22.01.2002, am hot„r‚t s„ aducem actelor        Œntr-adev„r Ón actul adi˛ional descris anterior s-a    lucru situat Ón Bucure∫ti Ón incinta ansamblului
constitutive ale societ„˛ii urm„toarele modific„ri:     omis faptul c„ îcapitalul social al societ„˛ii este     Complex Comercial Aleea Castanilor – taraba Negru
  I. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din      reprezentat de suma de 5.000.000 lei ∫i este format     19, Tronson A, sectorul 4, unde se va desf„∫ura
Bucure∫ti, str. Baiulescu, nr. 32, bl. 109, sectorul 5,   din 1.000 $ S.U.A. (echivalentul a 1.480.000 lei) ∫i     activitatea de comer˛ cu am„nuntul Ón magazien
Ón Bucure∫ti, str. Lt. Col. Constantin Marinescu,      3.520.000 lei“.                       nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
nr. 8, bl. A 37, sc. 1, ap. 5, sectorul 5.           Fa˛„ de cele constatate, Ón baza art. 53 din Legea    nealimentare – cod CAEN 5212.
  II. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,     nr. 36/1995 ∫i art. 61 din Regulamentul de punere        Celelalte prevederi din statut r„m‚n
str. Lucre˛iu P„tr„∫canu, nr. 7, sectorul 3, Ón spa˛iu    Ón aplicare a acestei legi,                 neschimbate.
Ónchiriat Ón colaborare cu Societatea Comercial„        av‚nd acordul p„r˛ilor Ón baza art. 53 din lege,       (11/579.309)
ARCADIA 2000 — S.A.                       consat‚nd c„ omisiunea este v„dit„,                          *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2593/2.XII.2002                    3
 Societatea Comercial„ ALERGO 3R — S.R.L.           2. Administrarea Societ„˛ii Comerciale ALERGO            Societatea Comercial„
        Bucure∫ti                 3R — S.R.L. va fi f„cut„, Ón continuare, de asociatul        BASTA CLEAN — S.R.L., Bucure∫ti
                              Radu Cornel-R„zvan, care-∫i exercit„ atribu˛iile cu
         ACT ADIfiIONAL              puteri depline.                                 ACT ADIfiIONAL
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Celelalte prevederi ale actului constitutiv al            la actul constitutiv autentificat
 ALERGO 3R — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul       Societ„˛ii Comerciale ALERGO 3R — S.R.L. Ón           cu nr. 771/1999 de notarul public Manciu
  Registrului Comer˛ului al Municipiului         m„sura Ón care nu au fost modificate prin prezentul      Paraschiva din Bucure∫ti ∫i actele adi˛ionale
    Bucure∫ti cu nr. J 40/7339/1997,          act adi˛ional r„m‚n nemodificate.                anterioare ale Societ„˛ii Comerciale BASTA
       cod fiscal R9821247                                              CLEAN — S.R.L., Bucure∫ti, Ónmatriculat„
                                (12/579.310)                            la Oficiul registrului comer˛ului
  Subsemna˛ii Radu Cornel-R„zvan, cet„˛ean                      *                        cu nr. J 40/2712/1999,
rom‚n, n„scut la data de 22.05.1965 Ón Bucure∫ti,                                           capital social 2.000.000 lei
c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Barajul Arge∫,       Societatea Comercial„                 Ca efect al cesiunii de p„r˛i sociale intervenite
nr. 19, et. 2, ap. 3, sectorul 1, cod numeric personal    DOR–STEL PRODEXIM — S.R.L., Bucure∫ti           azi, data autentific„rii prezentului act adi˛ional, eu
1650522400135, ∫i Radu Irina, cet„˛ean rom‚n,                                      Stan Andrei-Ionu˛, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
n„scut„ la data de 28.04.1966 Ón Bucure∫ti,                  ACT ADIfiIONAL               personal 1770313471042, domiciliat Ón Bucure∫ti,
sectorul 1, c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.                                 Calea Rahovei nr. 317, bl. 30A, sc. 1, et. 10, ap. 42,
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Barajul Arge∫ nr. 19, sectorul 1, cod numeric                                      sectorul 5, n„scut la data de 13 martie 1977 Ón
                                  DOR–STEL PRODEXIM — S.R.L.
personal 2660428434516, Ón calitate de asocia˛i ai                                   comuna Peri∫, jude˛ul Ilfov, fiul lui Lucian (tat„l) ∫i
Societ„˛ii Comerciale ALERGO 3R — S.R.L., cu sediul      Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor
                                                            Niculina (mama), declar c„ m„ retrag din Societatea
Ón Bucure∫ti, str. Alecu Russo, nr. 24–26, et. 3,     nr. 1/4.07.2002, prin Ómputernicit Cange Nicoleta,
                                                            Comercial„ BASTA CLEAN — S.R.L., Ónmatriculat„ la
ap. 12, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul        cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os.
                                                            Oficiul   registrului    comer˛ului   cu  nr.
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti      Olteni˛ei nr. 81, bl. 6, sc. 1, ap. 2, sectorul 4,
                                                            J 40/2712/1999), cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea
cu nr. J 40/7339, din data de 24.09.1997, cod fiscal    posesoare a C.I. seria RR nr. 199243/3.04.2002,
                                                            Rahovei nr. 317, bl. 30A, sc. 1, et. 10, ap. 42, sectorul
R9821247, ∫i Radu Jeana-Rodica, cet„˛ean rom‚n,      eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie, Ón calitate de asociat,
                                                            5, ∫i nu am nici o preten˛ie de la asociatul ce
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Barajul Arge∫ nr. 19,    se aduc urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri         r„m‚ne Ón societatea men˛ionat„ mai sus, respectiv
et. 2, ap. 3, sectorul 1, Ón calitate de declarant, Ón   prevederilor actului constitutiv al Societ„˛ii        de la dl Babu Bogdan ∫i nici asupra patrimoniului
baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor,      Comerciale DOR–STEL PRODEXIM — S.R.L.,            societ„˛ii.
precum ∫i a contractului de cesiune de p„r˛i sociale    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al       Eu, Babu Bogdan, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
din 21.03.2002, autentificat de notarul public       Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/9603/1993, cod      personal 1781231424560, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Florian Badea, cu sediul Ón Bucure∫ti, am Óntocmit     fiscal 3821108, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. O˛elarilor   Str. Delfinului nr. 1, bl. D16, et. 6, ap. 36, sectorul 2,
prezentul act adi˛ional, prin care se modific„       nr. 15, bl. 119, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 4.      n„scut„ la data de 31 decembrie 1987 Ón Bucure∫ti,
dispozi˛iile actului constitutiv al Societ„˛ii        1. Œn urma contractului de cesiune structura       fiul lui Vasile (tat„l) ∫i Julieta (mama), declar c„ sunt
Comerciale ALERGO 3R — S.R.L., autentificate cu      Societ„˛ii Comerciale DOR–STEL PRODEXIM —          de acord cu ie∫irea din societate a dlui Stan Adrian-
nr. 3740/1.09.1997 de notarul public Apostoiu       S.R.L. va fi urm„toarea: capitalul social total este de   Ionu˛ ∫i r„m‚n Ón societatea men˛ionat„ mai sus ca
Dumitru, astfel:                      2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare    asociat unic ∫i administrator, de˛in‚nd 20 p„r˛i
  I. Asocia˛i                       nominal„ de 100.000 lei fiecare, iar contribu˛ia       sociale, a 100.000 lei fiecare Ón valoare total„ de
  1. Iese din societate Radu Jeana-Rodica prin      asocia˛ilor, dup„ cum urmeaz„:                2.000.000 lei, urm‚nd s„-mi Ónsu∫esc toate
cedarea tuturor p„r˛ilor sociale pe care le de˛inea la    – Cange Nicoleta va de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón      drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din actul
Societatea Comercial„ ALERGO 3R — S.R.L. c„tre       valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare,           constitutiv al societ„˛ii.
Radu Irina, potrivit contractului de cesiune de p„r˛i   reprezent‚nd 50 % din capitalul social, 50 % din cota      Celelalte prevederi ale actului constitutiv ∫i
sociale Óncheiat.                     de beneficii ∫i pierderi;                  actele adi˛ionale anterioare ale societ„˛ii r„m‚n
  2. Eu, Radu Jeana-Rodica, declar c„ prin          – Cange Viorel-Cristian va de˛ine 10 p„r˛i sociale    neschimbate.
transmiterea tuturor p„r˛ilor sociale Ónceteaz„      Ón valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare,            (15/579.312)
calitatea mea de asociat al Societ„˛ii Comerciale     reprezent‚nd 50 % din capitalul social, 50 % din cota              ACT ADIfiIONAL
ALERGO 3R — S.R.L. ∫i nu mai am nici un fel de       de beneficii ∫i pierderi.
                               2. Œnlocuirea obiectului principal de actiivtate cu     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
preten˛ii, de nici o natur„, prezente sau viitoare                                           BASTA CLEAN — S.R.L.
asupra patrimoniului ∫i nici asupra profitului       activitatea principal„ prev„zut„ la cod CAEN 5030 –
                              comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule.        Subsemnatul Babu Bogdan, domiciliat Ón
societ„˛ii comerciale.                                                 Bucure∫ti, Str. Delfinului 1, bl. D16, et. 6, ap. 36,
  3. Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale ALERGO 3R —       3. Œnlocuirea din func˛ia de administrator a
                              fo∫tilor asocia˛i N„stase Tudor ∫i N„stase Steliana     sectorul 2, n„scut la dat de 31.12.1978 Ón Bucure∫ti,
S.R.L. sunt: Radu Cornel-R„zvan ∫i Radu Irina.                                     sectorul 3, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit, legitimat cu
  II. Capitalul social                  Julieta cu Cange Nicoleta.
                               4. Schimbarea sediului social Ón Bucure∫ti, ™os.     B.I. seria G.D. nr. 0938426, eliberat de sec˛ia 9
  Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale ALERGO                                   Poli˛ie la data de 5.02.1993, cod numeric personal
3R — S.R.L. r„m‚ne neschimbat, Ón sum„ de         Olteni˛ei nr. 81, bl. 6, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 4.
                                                            1781231424560, Ón calitate de asociat unic al
2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare    5. Completarea obiectului de activitate cu
                                                            Societ„˛ii Comerciale BASTA CLEAN — S.R.L., cu
nominal„ de 100.000 lei, subscris ∫i v„rsat integral,   urm„toarele activit„˛i prev„zute la cod CAEN 5021 –
                                                            sediul Ón Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 317, bl. 30 A,
Ón numerar, de asocia˛i.                  Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor (f„r„
                                                            sc. 1, et. 10, ap. 42, sectorul 5, Ónmatriculat„
  III. S tructura p articip„rii a socia˛ilor l a     repara˛iile executate Ón Óntreprinderi organizate de
                                                            la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
constituirea capitalului social ∫i cota de participare   tip industrial); 5010 – comer˛ cu autovehicule.
                                                            J 40/2712/1999, cod fiscal R 11590832, Ón baza
la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii             (13/579.311)
                                                            deciziei asociatului unic, am hot„r‚t urm„toarele:
  Ca efect al contractului de cesiune de p„r˛i         ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 806              1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
sociale, structura particip„rii asocia˛ilor la       pentru actul adi˛ional la actele constituive        Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 317, bl. 30 A, sc. 1,
constituirea capitalului social, precum ∫i cota lor de     ale Societ„˛ii Comerciale DOR–STEL           et. 10, ap. 42, sectorul 5, Ón Bucure∫ti, ™os. Fundeni
participare la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii sunt      PRODEXIM — S.R.L., atestat cu            nr. 13, sectorul 2.
urm„toarele:                        nr. 741/4.07.2002, din data de 31 iulie 2002          2. Se radiaz„ din actul constitutiv al societ„˛ii
  – Radu Cornel-R„zvan de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón      La cererea dnei Cange Nicoleta, cet„˛ean rom‚n,      urm„toarele obiecte de activitate: CAEN 7031 –
valoare total„ de 1.000.000 lei, Ón numerar,        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 81, bl. 6,   agen˛ii imobiliare; CAEN 7032 – administrarea
reprezent‚nd 50 % din capitalul social, cu o cot„ de    sc. 1, ap. 2, sectorul 4, posesoare a C.I. seria RR     imobilelor pe baz„ de tarife sau contract.
participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;       nr. 199243, eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de      Toate celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al
  – Radu Irina de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón valoare     3.04.2002, asociat Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale      Societ„˛ii Comerciale BASTA CLEAN — S.R.L. r„m‚n
total„ de 1.000.000 lei, Ón numerar, reprezent‚nd     DOR–STEL PRODEXIM — S.R.L., se rectific„ actul        neschimbate.
50 % din capitalul social, cu o cot„ de participare la   adi˛ional Ón sensul c„: din eroare de tehnoredactare       Actul adi˛ional face parte integrant„ din actul
beneficii ∫i pierderi de 50 %.               nu s-au men˛ionat Ón preambulul actului adi˛ional      constitutiv al societ„˛ii ∫i Ó∫i produce efecte juridice
  IV. Obiectul de activitate               to˛i asocia˛ii.                       numai cu Óndeplinirea formalit„˛ilor de publicitate.
  Se elimin„ din obiectul de activitate al Societ„˛ii    Cabinetul Individual de Avocatur„,               (16/579.312)
Comerciale ALERGO 3R — S.R.L. urm„toarea           V„z‚nd cererea depus„ de parte, actul adi˛ional                    *
activitate: activitatea medical„ — consulta˛ii,      atestat cu nr. 741/4.07.2002, asocia˛i Cange Viorel-
diagnostic, tratamente de specialitate, medicin„      Cristian ∫i Cange Nicoleta, constat„:                  Societatea Comercial„
intern„, alergologie ∫i imunologie clinic„ – clasa      C„ Ón mod obiectiv este necesar s„ se rectifice        ACCES DISTRIBUTION GROUP — S.R.L.
8512.                           preambulul actului adi˛ional, r‚ndul 1 din actul               Bucure∫ti
  V. Domeniul principal ∫i activitatea principal„     adi˛ional, respectiv: î…, prin Ómputernicit Cange
  Societatea Comercial„ ALERGO 3R — S.R.L. Ó∫i      Nicoleta,…“.                                  ACT ADIfiIONAL
desf„∫oar„ activitatea Ón:                                                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                          Dispune:                  ACCES DISTRIBUTION GROUP — S.R.L.,
  Domeniul principal: comer˛ cu ridicata cu
bunuri de consum, altele dec‚t cele alimentare –       Se rectific„ preambulul, r‚ndul 1 din actul        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                              adi˛ional astfel: îŒn baza hot„r‚rii adun„rii generale     cu nr. J 40/8046/1999, cu sediul Ón Bucure∫ti,
grupa 514, activitatea principal„ fiind: comer˛ cu                                     Str. Foi∫orului nr. 18, bl. F12C, sc. 2, et. 7,
ridicata cu produse farmaceutice – clasa 5146       a asocia˛ilor nr. 1/4.07.2002, asocia˛ii Cange Viorel-      ap. 66, sectorul 2, cod fiscal R 12144891,
(inclusiv opera˛iuni de import-export de produse      Cristian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,            capital social: 2.000.000 lei
farmaceutice ∫i biologice, aparatur„ ∫i echipamente    ™os. Olteni˛ei nr. 81, bl. 6, sc. 1, ap. 2, sectorul 4,     Subsemna˛ii:
medicale, reactivi, consumabile).             posesor al C.I. seria RR nr. 199241, eliberat„ de        Boteanu Ioan-C„t„lin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
  VI. Sediul social                    Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 3.04.2002, ∫i Cange       Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 64-88, bl. P7, sc. 4,
  Se schimb„ sediul social al Societ„˛ii Comerciale    Nicoleta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     et. 2, ap. 142, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RT
ALERGO 3R — S.R.L. din Bucure∫ti, str. Alecu Russo,    ™os. Olteni˛ei nr. 81, bl. 6, sc. 1, ap. 2, sectorul 4,   nr. 086871/24.04.2000 eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie;
nr. 24–26, et. 3, ap. 12, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, str.  posesoare a C.I. seria RR nr. 199243, eliberat„ de        Dragomir Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
Aurel Vlaicu, nr. 110, ap. 2, sectorul 2.         Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 3.04.2002, prin         Ón Medgidia, str. Lupeni nr. 20, bl. A2, sc. B, et. 1,
  VII. Administrarea societ„˛ii              Ómputernicit Cange Nicoleta…“.                ap. 27, jude˛ul Constan˛a, identificat cu B.I.
  1. Se revoc„ din func˛ia de administrator al        (14/579.311)                       seria G.B. nr. 245767/30.08.1996, eliberat de Poli˛ia
societ„˛ii Radu Jeana-Rodica.                             *                Medgidia, reprezentat de Boteanu Ioan-C„t„lin, prin
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2593/2.XII.2002
procura special„ nr. 455/11.02.2002, eliberat de       Poli˛ie, cod numeric personal 1701202433014, Ón           Societatea Comercial„
Biroul notarilor publici asocia˛i Cristolovean Dan      calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale       ROLF-R TRADING — S.R.L., Bucure∫ti
Ioan ∫i Cristolova Liliana Silvia.              SERGIU COMPANY IMPEX — S.R.L., Ón baza deciziei
  DÓrmon Liviu-Gabriel, cet„˛ean rom‚n,           asociatului unic din 23.08.2002, am hot„r‚t                 ACT ADIfiIONAL
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Foi∫orului nr. 18,       urm„toarele:                            la statutul Societ„˛ii Comerciale
bl. F12C, sc. 2, et. 7, ap. 66, sectorul 3, identificat cu   1. Se precizeaz„ domeniul de activitate ∫i        ROLF-R TRADING — S.R.L., Ónmatriculat„ cu
C.I. seria RR nr 012645/8.12.1997, eliberat„ de       obiectul principal de activitate ca fiind:          nr. J 40/27919/1993 cod fiscal R 5061238
sec˛ia 11 Poli˛ie;                       – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, cu      Subsemnata Lane Florentina, domiciliat„ Ón
  Lin˛„ Ion-Gabriel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     b„uturi ∫i cu tutun (cod CAEN 513);            Bucure∫ti, str. Vorone˛ nr. 14, bl. D8, sc. 1, et. 4,
Bucure∫ti, str. Ionescu Grigore nr. 92, bl. T7C, sc. 1,     – comer˛ cu ridicata cu produse din lapte, ou„,    ap. 18, sectorul 3, Ón calitate de asociat unic Ón
ap. 29, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RD       uleiuri ∫i gr„simi comestibile (cod CAEN 5133).      cadrul Societ„˛ii Comerciale ROLF-R TRADING —
nr. 029202/2.06.1998, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie,      2. Se completeaz„ domeniul de activitate al      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Baba Novac nr. 21,
n„scut la data de 2.07.1967 Ón Bucure∫ti, c„s„torit,     societ„˛ii cu:                      bl. G 11, sc. A, et. 9, ap. 39, sectorul 3, Ónmatriculat„
cod numeric personal 1670702463014, Ón calitate de       – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           cu nr. J 40/27919/1993, la Camera de Comer˛ ∫i
asocia˛i Ón Societatea Comercial„ ACCES           specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte   Industrie a Municipiului Bucure∫ti, cod fiscal
DISTRIBUTION GROUP — S.R.L., am hot„r‚t           (cod CAEN 5227).                     R 5061238, am stabilit ∫i hot„r‚t urm„toarele:
modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii Ón       2. Se deschid 5 puncte de lucru, dup„ cum         Art. 1. Declararea domeniului principal de
sensul c„:                          urmeaz„:                         activitate îAlte transporturi terestre“ – cod CAEN
  Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune         2 puncte de lucru Ón Pia˛a Sudului din Bucure∫ti,   602, iar obiectul principal de activitate al firmei:
legalizat cu nr. 86/15.04.2002 la Cabinetul         str. Ni˛u Vasile nr. 1, sectorul 4;            îtransporturi rutiere de m„rfuri“ – cod CAEN 6024.
Individual de Avocatur„ Marian Teodosiu din           2 puncte de lucru Ón Bucure∫ti, str. C‚mpul Mo∫i     Art. 2. Schimbarea sediului social din Bucure∫ti,
Bucure∫ti, prin care dl Boteanu Ioan-C„t„lin a        nr. 3-5, sectorul 2, zona V, pozi˛iile 14 ∫i 23;     str. Baba Novac nr. 21, bl. G11, sc. A, et. 9, ap. 39,
cesionat cele 7 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,                                  sectorul 3, Bucure∫ti, str. Vorone˛ nr. 14, bl. D8,
                                1. punct de lucru Ón Bucure∫ti, Pia˛a Amzei, Hala
adic„ 35 % din capitalul social al societ„˛ii, dlui                                  sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 3.
                               Ou„.
Lin˛„ Ion-Gabriel ∫i Dragomir Gheorghe a cesionat                                     Restul dispozi˛iilor din statutul societ„˛ii r„m‚ne
                                Celelalte 5 puncte de lucru vor avea ca obiect de
3 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, adic„ 15 % din                                 neschimbat.
                               activitate – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
capitalul societ„˛ii, dl Lin˛„ Ion-Gabriel c‚t ∫i 4 p„r˛i                                 Prezentul act adi˛ional Ó∫i produce efecte juridice
                               specializate cu produse n.c.a. (cod CAEN 5227).
sociale a 100.000 lei fiecare, adic„ 20 % din capitalul                                numai dup„ Óndeplinirea formalit„˛ilor cerute de
                                Se va modifica Ón mod corespunz„tor actul
societ„˛ii dlui DÓrmon Liviu-Gabriel, actele                                      lege.
                               constitutiv al societ„˛ii.                   (21/579.317)
constitutive ale societ„˛ii se modific„ corespunz„tor.
                                Restul articolelor din actul constitutiv al
  Art. 2. Capitalul social total de 2.000.000 lei,
                               societ„˛ii r„m‚ne neschimbat a∫a cum a fost
                                                                         *
Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, va
                               autentificat.
fi de˛inut de asocia˛i astfel:                                                  Societatea Comercial„
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  D‚rmon Liviu-Gabriel – 1.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón                                     ASCOTT INTERNATIONAL — S.R.L.
                               actul constitutiv al societ„˛ii.
10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, adic„ 50 % din                                         Bucure∫ti
                                 (18/579.314)
capitalul social;
  Lin˛„ Ion-Gabriel 1.000.000 lei Ómp„r˛it Ón                     *                         ACT ADIfiIONAL
10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, adic„ 50 % din                                  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
capitalul social.                           Societatea Comercial„               ASCOTT INTERNATIONAL — S.R.L., societate
  Art. 3. Administrator al societ„˛ii r„m‚ne dl       INTEL ALARM SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti             Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
D‚rmon Liviu-Gabriel, dnii Dragomir Gheorghe ∫i                                        Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
                                        ACT ADIfiIONAL                cu nr. J 40/29538/1992, av‚nd codul fiscal
Boteanu Ioan-C„t„lin retr„g‚ndu-se din aceast„                                      nr R 2776270/1993, cu sediul Ón Bucure∫ti,
func˛ie o dat„ cu retragerea lor din societate.        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      bd. Iuliu Maniu nr. 116-126, bl. 21, sc. 2, et. 1,
  Art. 4. se schimb„ numele societ„˛ii din ACCES       INTEL ALARM SERVICE — S.R.L., cu sediul Ón                 ap. 45, sectorul 6
DISTRIBUTION GROUP — S.R.L. Ón DIRECT HOME            Bucure∫ti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 55,
                                 bl. M 1, sc. D, et. 10, ap 164, sectorul 3,        Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale ASCOTT
SERVICES DISTRIBUTION — S.R.L., conform dovezii                                    INTERNATIONAL — S.R.L.
                               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
de anterioritate firm„ nr. 111464/15.04.2002.          J 40/9944/1996, ∫i cod fiscal R 8971700          – Scarlat Elena, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
  Art. 5. Domeniul principal de activitate al                                     Bucure∫ti, str. Valea Cascadelor nr. 4, bl. A4, sc. 1,
                                Subsemnatul Popa Ovidiu, domiciliat Ón
societ„˛ii va fi: comer˛ul cu ridicata (import-export)                                 et. 5, ap. 15, sectorul 6,
al ma∫inilor, echipamentelor ∫i furniturilor – cod      Bucure∫ti, Str. Irimicului nr. 2, bl. 1, sc. 2, et. 8,
                                                              – Scarlat Ovidiu Tasian, cet„˛ean rom‚n,
CAEN 516 ∫i activitatea principal„ va fi: comer˛ cu     ap. 72, sectorul 2, identificat cu C.Id. seria RX
                                                            domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea Cascadelor nr. 4,
ridicata cu ma∫ini ∫i materiale de birou, cod CAEN      nr. 109896, eliberat de Circa 7 Poli˛ie la data de
                                                            bl. A4, sc. 1, et. 5, ap. 15, sectorul 6, au hot„r‚t
5164.                            23.03.1999, cod numeric persoanl 1640208400131,
                                                            modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii
  Art. 6. Se completeaz„ obiectul de activitate cu     Ón calitate de asociat ∫i administrator la Societatea
                                                            Comerciale ASCOTT INTERNATIONAL — S.R.L.,
urm„toarele coduri CAEN:                   Comercial„ INTEL ALARM SERVICE — S.R.L., prin
                                                            dup„ cum urmeaz„:
  7011 – dezvoltare (promovare) imobiliar„;         prezentul act adi˛ional am decis completarea ∫i
                                                              Art. 1. Se constituie punct de lucru, parte
  5121 – comer˛ cu ridicata (import-export) cu       modificarea actului constitutiv al societ„˛ii, dup„    integrant„ a societ„˛ii, Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu
cereale, semin˛e ∫i furaje;                 cum urmeaz„:                       (fost P„cii) nr. 142, C.C. 2, sectorul 6.
  5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu materii          Obiectul principal de activitate este: lucr„ri de     Art. 2. Se constituie punct de lucru, parte
prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i    instala˛ii electrice (montarea instala˛iilor de alarm„)  integrant„ a societ„˛ii Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu
cu semiproduse;                       cod CAEN 4531. Œn secundar se va completa cu:       (fost P„cii) nr. 78, Pia˛a Gorjului, sectorul 6.
  5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibil,      activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte     Art. 3. Se constituie punct de lucru, parte
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;        servicii tehnice cod CAEN 7420.              integrant„ a societ„˛ii Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu
  5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   (fost„ P„cii) nr. 140, Complex Comercial
lemnos ∫i de construc˛ie;                  actul constitutiv al societ„˛ii, celelalte prevederi   Veteranilor, sectorul 6.
  5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,        r„m‚n‚nd neschimbate.                     Art. 4. Se declar„ domeniul principal de
echipamente industriale, nave ∫i avioane;            (19/579.315)                     activitate al societ„˛ii: îComer˛ cu am„nuntul Ón
  5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,                     *                magazine nespecializate“ — cod CAEN 521.
articole de menaj ∫i de fier„rie;                                             Activitatea principal„ este: îComer˛ cu
  5116 – intermedieri Ón comer˛ul cu textile,             Societatea Comercial„              am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;         N & D COMPANY EXIM — S.R.L., Bucure∫ti         predominant„ cu produse alimentare, b„uturi ∫i
  5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse                                     tutun – cod CAEN 5211.
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                         ACT ADIfiIONAL                Art. 5. Se completeaz„ obiectul de activitate al
  5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializate din                                  societ„˛ii, cu urm„toarele activit„˛i:
                               la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
v‚nzarea produselor cu caracter specific,           N & D COMPANY EXIM — S.R.L., cu sediul Ón          – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate
neclasificate Ón alt„ parte;                  Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 2, sectorul 1,     cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte cod CAEN
  5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      5248.
diverse.                                 cu nr. J 40/13262/1993              – comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i
  Celelalte clauze din actul constituitv al societ„˛ii     Subsemna˛ii:                     de toalet„ – cod CAEN 5233.
r„m‚n neodificate.                        – Iamandoiu Mihaela-Cristina, domiciliat„ Ón       Art. 6. Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„
   (17/579.313)                      Bucure∫ti, str. Av. Zorileanu nr. 23, ap. 1, sectorul   potrivit prezentului act adi˛ional, care Ó∫i produce
              *                1,                            efectele o dat„ cu semnarea sa.
                                 – Iamandoiu Niculaie, domiciliat Ón Bucure∫ti,       (22/579.318)
     Societatea Comercial„                str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 23, ap. 1, sectorul                *
SERGIU COMPANY IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           1, Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii men˛ionate mai
                               sus, Ón urma hot„r‚rii adun„rii generale a              Societatea Comercial„
          ACT ADIfiIONAL               asocia˛ilor din 14.05.2002, am hot„r‚t urm„toarele:      LONA M.F. IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         Schimbarea sediului social al societ„˛ii de la
                               adresa din Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 2, bl. 1,            ACT ADIfiIONAL
 SERGIU COMPANY IMPEX — S.R.L., cu sediul
Ón Bucure∫ti, Str. Bra∫oveni nr. 6, bl. 15, sc. 1,      sc. 3, parter, ap. 37, sectorul 1, la adresa din      la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  ap. 12, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul       Bucure∫ti, ™os. Chitilei nr. 247-249, sectorul 1.      LONA M.F. IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„
registrului comer˛ului cu nr. J 40/10132/1996,                                        la Oficiul registrului comer˛ului cu
 cod fiscal R 9013276, capital social subscris         Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
                                                              nr. J 40/2884/1998, cu sediul social Ón
    ∫i v„rsat Ón sum„ de 5.000.000 lei,         r„m‚n valabile.                      Bucure∫ti, str. Banu Nicolae nr. 66, sectorul 2,
          aport Ón numerar               Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod               cod fiscal R 10382790
  Subsemnatul Roban Sergiu Corneliu, cet„˛ean        corespunz„tor, completeaz„ ∫i face parte integrant„     Subsemna˛ii Mohamad Said Fakin, cet„˛ean
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Petre Antonescu     din statutul ∫i contractul societ„˛ii.          libanez, cu domiciliul Ón Liban, posesor al
nr. 3, bl. T3B, sc. A, ap. 10, sectorul 2, posesor al C.I.    (20/579.316)                     pa∫aportului nr. 0949873 eliberat de Ambasada
seria RX nr. 026809/23.02.1998, emis„ de Sec˛ia 7                   *                Libanului la Bucure∫ti, la data de 6.03.1995, cu
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2593/2.XII.2002                    5
prelungirea valabilit„˛ii la data de 8.11.1999, ∫i    standul comercial nr. A7, unde se desf„∫oar„          Art. 1. Se completeaz„ actul constitutiv al
Zeinab Habib Darwich, cet„˛en libanez, cu        urm„toarea activitate: Comer˛ cu am„nuntul Ón        societ„˛ii, prin Ónfiin˛area urm„toarelor puncte de
domiciliul Ón Liban, posesoare a pa∫aportului      magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„       lucru:
nr. 1427608 eliberat de Ambasada Libanului la      cu produse nealimentare cod CAEN 5212.             1. punctul de lucru din Alba Iulia, Str. Tulnicului
Bucure∫ti la data de 27.04.1999, Ón baza hot„r‚rii     Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor        nr. 10, bl. B 3 A, ap. 1, jude˛ul Alba;
adun„rii generale a asocia˛ilor din data de       statutul societ„˛ii ∫i face parte integrant„ din acesta.    2. punctul de lucru din Bistri˛a-N„s„ud, Str.
15.04.2002 am hot„r‚t Óntocmirea prezentului act      Restul prevederilor din statut r„m‚ne           Zefirului nr. 1, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud;
adi˛ional cu privire la modificarea contractului de   neschimbat.                           3. punctul de lucru din Baia Mare, str. Decebal
societate ∫i al statutului societ„˛ii, astfel:       Redactat azi, 15.04.2002.                 nr. 16, ap. 24, jude˛ul Maramure∫;
  Articol unic: Domeniul de activitate ∫i activitatea    (25/579.321)                        4. punctul de lucru din Oradea, str. Ady Endre
principal„ a Societ„˛ii Comerciale LONA M.F.                     *                nr. 52, et. 1, ap. 3, jude˛ul Bihor;
IMPEX — S.R.L. se vor citi astfel:                                            5. punctul de lucru din Satu Mare, Str.
  Domeniul de activitate – comer˛ cu ridicata cu          Societatea Comercial„               Ambudului, bl. CA-23, ap. 8, jude˛ul Satu Mare;
produse alimentare, cu b„uturi ∫i cu tutun – cod      M & C COMPREST CO — S.R.L., Bucure∫ti            6. punctul de lucru din Zal„u, str. Tudor
CAEN 513 ∫i                                                      Vladimirescu, bl. G 164, sc. A, et. 1, ap. 30, jude˛ul
  Activitatea principal„: comer˛ cu ridicata,               ACT ADIfiIONAL               S„laj;
nespecializate cu produse alimentare, b„uturi ∫i                                     7. punctul de lucru din Giurgiu, Bd. Eroilor
                                  statutul Societ„˛ii Comerciale
tutun – cod CAEN 5139.                   M & C COMPREST CO — S.R.L., cu sediul Ón          nr. 44, jude˛ul Giurgiu;
  Restul prevederilor statutului ∫i contractului de    Bucure∫ti, Str. Dristorului nr. 89, sectorul 3,        8. punctul de lucru din Buz„u, Str. Democra˛iei
societate r„m‚ne nemodificat.                  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         nr. 95, jude˛ul Buz„u;
  (23/579.319)                        Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
                                   cu nr. J 40/13375/6.11.1991             9. punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Anton
             *                                              Pann nr. 14-16, jude˛ul Cluj;
                              Subsemnatul Moise Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                                                             10. punctul de lucru din Ia∫i, Str. G„rii nr. 11,
     Societatea Comercial„             la data de 1.03.1949 Ón comuna V‚lcele, jude˛ul
                                                           bl. L 14, et. 7, ap. 28, jude˛ul Ia∫i;
  LONA M.F. IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti         C„l„ra∫i, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina
                             nr. 68, bl. 107, sc. A, et. 9, ap. 56, sectorul 2, sex     11. punctul de lucru din Constan˛a, str. I. C.
                             b„rb„tesc, identificat cu C.P. seria C.P.          Br„tianu nr. 82, sc. B, ap. 20, jude˛ul Constan˛a.
        HOT√R¬REA NR. 1                                             Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
                             nr. 788804/1.08.2001, eliberat de Sec˛ia 7 Poli˛ie,
  din data de 16.04.2002 a adun„rii generale      cod numeric personal 1490301400708, Ón calitate de      al societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale       unic asociat al societ„˛ii men˛ionate mai sus, am        Prezenta hot„r‚re a fost redactat„ de consilierul
       LONA M.F. IMPEX — S.R.L.                                         juridic Daniel Felix Darjan Ón 3 exemplare
                             dispus urm„toarele:
  Subsemna˛ii:                       1. Domeniul principal de activitate este cod       originale.
  – Mohamad Said Fakih, cet„˛ean libanez, cu      CAEN 522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse            (28/579.324)
domiciliul Ón Liban, identificat cu pa∫aportul      alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun Ón                       *
nr. 0949873 eliberat de ambasada Libanului la      magazine specializate.
Bucure∫ti la data de 6.03.1995, cu prelungirea       Activitatea principal„ este cod CAEN 5225 –             Societatea Comercial„
valabilit„˛ii la data de 8.11.1999.           comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi.                 VLADYCOM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
  – Zeinab Habib Darwich, cet„˛ean libanez, cu       2. Completarea obiectului de activitate al
domiciliul Ón Liban, identificat„ cu pa∫aportul     societ„˛ii cu activit„˛ile:                          ACT ADIfiIONAL
nr. 1427608, eliberat de Ambasada Libanului la       cod CAEN 1599 – fabricarea b„uturilor               la statutul Societ„˛ii Comerciale
Bucure∫ti la data de 27.04.1999.             nealcoolice (sifon);                           VLADYCOM IMPEX — S.R.L.
  condi˛iile de cvorum fiind Óndeplinite, se trece la   cod CAEN 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„
dezbaterea urm„toarelor puncte Ónscrise pe ordinea                                    Subsemnatul Vl„du˛ Nicolae, domiciliat Ón
                             spectacol.
de zi:                                                        Bucure∫ti, Str. M„rgelelor nr. 128-132, bl. N 30 sc. 1,
                              Activitatea principal„, c‚t ∫i cele dou„ activit„˛i
  Punctul de lucru al Societ„˛ii Comerciale LONA                                   ap. 10, sectorul 6, asociat unic al Societ„˛ii
                             noi introduse Ón obiectul de activitate al societ„˛ii
M.F. IMPEX — S.R.L.                                                  Comerciale VLADYCOM IMPEX — S.R.L., cu sediul
                             urmeaz„ s„ se desf„∫oare la sediul societ„˛ii
  Centrul Comercial APROMATCO — S.A., situat Ón                                   Ón Bucure∫ti, bd. Armata Poporului nr. 12, bl. M 16,
                             men˛ionat mai sus.
Bucure∫ti, Str. Timonierului nr. 26, sectorul 6,                                   sc. 2, et. 6, ap. 104, sectorul 6, Ónmatriculat„
                              Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
standul nr. 11, pavilionul D.                                             la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
                             neschimbate.
  Domeniul de activitate ∫i activitatea principal„ a                                 J 40/12984/1992, am decis urm„toarele:
                              Redactat la Cabinetul Individual de Avocatur„
Societ„˛ii Comerciale LONA M.F. IMPEX — S.R.L. se    Ioja Ion din Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 102-104,      1. Sediul societ„˛ii se schimb„ din Bucure∫ti, bd.
vor citi astfel:                     bl. 20, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 6, Ón 5 exemplare,   Armata Poporului nr. 12, bl. M 16, sc. 2, et. 6,
  Domeniul de activitate: Comer˛ cu ridicata cu     din care 4 au fost remise p„r˛ilor.             ap. 104, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, Str. M„rgelelor nr.
produse alimentare, cu b„uturi ∫i cu tutun - cod       (26/579.322)                      128-132, bl. N 30 sc. 1, ap. 10, sectorul 6.
CAEN 513.                                                        Prezentul act se Óncheie Ón baza Legii nr. 31/1990
                                           *
  Activitatea principal„: Comer˛ cu ridicata,                                    privind societ„˛ile comerciale, republicat„.
nespecializat cu produse alimentare, b„uturi ∫i                                     Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n
                               Societatea Comercial„ SAKUN — S.R.L.
tutun cod CAEN 5139.                                                 neschimbate.
                                     Bucure∫ti
  Redactat ast„zi, 15.04.2002.                                             Dau prezentul act adi˛ional spre a fi depus la
  (24/579.320)                                HOT√R¬RE                organele competente.
             *                                               Redactat de parte Ón 4 exemplare.
                                     a adun„rii generale               (29/579.325)
                              Subsemna˛ii Tilici Gheorghi˛„ ∫i Burcea Mihail                    *
     Societatea Comercial„
                             Olimpiu, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SAKUN —
2 ML ANELIV COM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                             S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Barajul Lotrului          Societatea Comercial„
         ACT ADIfiIONAL              nr. 2, bl. M 4 B, ap. 85, sectorul 3, am hot„r‚t          CATA 66 EXIM — S.R.L., Bucure∫ti
                             urm„toarele:
 la statutul Societ„˛ii Comerciale 2 ML ANELIV       – deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
 COM IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul                                              ACT ADIfiIONAL
                             str. Dimitrie Pompei nr. 3, sectorul 2, Ón incinta
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/4456/1995                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             Grupului ™colar îElectronica“, av‚nd ca obiect de
  Subsemna˛ii:                                                       CATA 66 EXIM — S.R.L., cu sediul Ón
                             activitate comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           Bucure∫ti, str. Soldat Croitoru nr. 5, bl. 3,
  Ciobanu Mihai, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                sc. 2, ap. 71, sectorul 5
13 Septembrie nr. 206, bl. V38, sc. A, et. 6, ap. 18,  produse r„coritoare – 5211.
sectorul 5, identificat prin B.I. seria G.R. nr.                                     Subsemna˛ii Buzoianu C„t„lin Viorel, cu
                               (27/579.323)
9637000, eliberat de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de                                   domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Soldat Croitoru nr. 5,
                                           *                bl. 3, sc. 2, ap. 71, sectorul 5, cet„˛ean rom‚n, sex
20.06.1995;
  Ciobanu Liliana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea                                  b„rb„tesc, n„scut la data de 9 mai 1966 Ón
                                  Societatea Comercial„               Bucure∫ti, sectorul 5, posesor al B.I. seria G.V.
13 Septembrie nr. 206, bl. V38, sc. A, et. 6, ap. 18,   PRIMA GUARD SECURITY GROUP — S.R.L.
sectorul 5, identificat„ prin B.I. seria G.V.                                     nr. 387749, eliberat de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de
                                     Bucure∫ti
nr. 146920, eliberat de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de                                 24 mai 1966, cod numeric personal 1660509415527,
16.04.1996, Ón calitate de asociati ai Societ„˛ii                                   ∫i Buzoianu Gheorghi˛„, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,
                                     HOT√R¬REA NR. 3
Comerciale 2 MI ANELIV COM IMPEX — S.R.L.,                                      str. Soldat Croitoru nr. 5, bl. 3, sc. 2, ap. 71, sectorul
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu        a adun„rii generale a asocia˛ilor          5, cet„˛ean rom‚n, sex femeiesc, n„scut„ la data de
nr. J 40/4456/1995, cod fiscal R 7400179, cu sediul             din 25 iulie 2002             2 august 1943 Ón Bucure∫ti, sectorul 5, posesoare a
Ón Bucure∫ti, Aleea Dumbr„vi˛a nr. 1, bl. M4, ap. 78,    Nicu ™tefan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón        B.I. seria B.T. nr. 430664, eliberat de Circa 18
sectorul 6, am hot„r‚t urm„toarele:           Bucure∫ti, str. Serg. Maj. Nedeleanu Ion nr. 14,       Mili˛ie la data de 24 iunie 1983, cod numeric
  1. Schimbarea sediului societ„˛ii din Bucure∫ti,   bl. V 23, sc. 1, ap. 15, sectorul 5, identificat cu B.I.   personal 24300802400031, Ón calitate de asocia˛i ai
Aleea Dumbr„vi˛a nr. 1, bl. M4, ap. 78, sectorul 6 Ón  seria B.T. nr. 035584, eliberat de Sec˛ia 19 Poli˛ie la   Societ„˛ii Comerciale CATA 66 EXIM — S.R.L., Ón
Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr. 206, bl. V38,     data de 3.11.1993, cod numeric personal           baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de
sc. A, et. 6, ap. 18, sectorul 5.            1551002400608, ∫i Coriolan Ple∫a, cet„˛ean rom‚n,      11.09.2002, am decis urm„toarele:
  2. Completarea obiectului de activitate ∫i      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Maria Cun˛an nr. 1,        1. completarea domeniului ∫i obiectului de
definirea domeniului principal de activitate ca fiind  bl. S 40, sc. 3, et. 4, ap. 88, sectorul 5, identificat cu  activitate ale Societ„˛ii Comerciale CATA 66 EXIM —
comer˛ul cu am„nuntul Ón magazine nespecializate     C.I. seria RT nr. 025774, eliberat„ de Sec˛ia 19       S.R.L.:
cod CAEN 521 ∫i a obiectului principal de activitate   Poli˛ie la data de 5.07.1999, cod numeric personal       cod CAEN 554 – cafenele ∫i baruri:
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate      1690610203153, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
cu v‚nzare predominant„ de produse nealimentare     Comerciale PRIMA GUARD SECURITY GROUP —             2. desfiin˛area punctului de lucru din Bucure∫ti,
cod CAEN 5212.                      S.R.L., Ón temeiul art. 189 alin. 1 lit. d) din Legea nr.  str. ™tirbei Vod„ nr. 112, sectorul 1, spa˛iu de˛inut
  3. Declararea unui punct de lucru Ón complexul    31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„,     Ón baza contractului de Ónchiriere nr. 1231576/2001,
LIRA CENTER, situat Ón Bucure∫ti, Calea         decidem completarea actului constitutiv al          Óncheiat cu Arsanu Manuela Diana, cu activitatea
13 Septembrie nr. 192, sectorul 5, const‚nd Ón      societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                prev„zut„ de cod CAEN 5530 – restaurante;
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 2593/2.XII.2002
  3. Ónfiin˛area punctului de lucru din Bucure∫ti,     Petrescu nr. 9, bl. C 29, sc. A, et. 5, ap. 33, sectorul 6,  cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
str. ™tirbei Vod„ nr. 112, sectorul 1, spa˛iu de˛inut    Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       Anastasie Panu nr. 15, bl. D 2, sc. 1, et. 7, ap. 79,
Ón baza contractului de Ónchiriere nr. 1231576/2001,     GIR–CONS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Sibiu     sectorul 3, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 222626,
Óncheiat cu Arsanu Manuela Diana, Ón vederea         nr. 14, bl. E 21, sc. A, et. 9, ap. 49, sectorul 6,      eliberat la 20.01.1995 de Sec˛ia 1 Poli˛ie Bucure∫ti,
desf„∫ur„rii activit„˛ii de alimenta˛ie public„,       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      ∫i Butcaru Silvica Carmen, cet„˛ean rom‚n,
codificat„ conform nomenclatorului CAEN, astfel:       Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/15723/1994, cod      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Br‚ndu∫elor nr. 9,
cod CAEN 554 – cafenele ∫i baruri:              fiscal 6104108, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale      bl. G 4, sc. 1, et. 7, ap. 24, sectorul 3, identificat„ cu
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.         extraordinare a asocia˛ilor din 14.05.2002, a         C.I. seria RT nr. 177459, eliberat„ la 9.07.2001 de
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n    intervenit prezentul act adi˛ional, prin care se       Sec˛ia 11 Poli˛ie Bucure∫ti, am hot„r‚t urm„toarele:
neschimbate.                         modific„ dispozi˛iile actului constitutiv al Societ„˛ii     I. Actele constitutive ale societ„˛ii se modific„
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Comerciale GIR–CONS — S.R.L., Ón urm„toarele         prin intrarea Ón societate a dlui Vasile Sofian ∫i a
statutul ∫i contractul societ„˛ii, urm‚nd          condi˛ii:                           drei Butcaru Silvica Carmen, prin cesiune de p„r˛i
formalit„˛ile de Ónregistrare ∫i autorizare la         I. Capitalul social                    sociale, dup„ cum urmeaz„:
organele competente.                      1. Se majoreaz„ capitalul social al Societ„˛ii        1. Dl Terek Mircea-Radu a cedat dlui Vasile
  Redactat de av. Adriana Oprea, la data de         Comerciale GIR–CONS — S.R.L. de la 2.000.000 lei,       Sofian, care declar„ pe propria r„spundere c„
11.09.2002, Ón 4 exemplare.                 aport Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale, Ón      Óndepline∫te condi˛iile legale prev„zute de legisla˛ia
   (30/579.326)                      valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, la          Ón vigoare pentru de˛inerea ∫i exercitarea calit„˛ii
              *                22.000.000 lei, prin includerea Ón capitalul social a     de asociat ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale
                               beneficiilor rezultate dup„ repartizarea profitului      SAN MARKETING — S.R.L., un num„r de 8 p„r˛i
      Societatea Comercial„               net realizat Ón anii 1999, 2001, Ón urma hot„r‚rii      sociale, pe care acesta le de˛inea Ón calitate de
    TONY–M.V.V. — S.R.L., Bucure∫ti           adun„rii generale privind aprobarea bilan˛ului ∫i       asociat la societatea comercial„ men˛ionat„ mai sus,
                               repartizarea profitului.                   Ón valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„
         HOT√R¬REA NR. 1                2. Se modific„ valoarea nominal„ a p„r˛ii sociale     de 800.000 lei, reprezent‚nd 40 % din capitalul
                               de la 100.000 lei la 1.100.000 lei.              social.
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
TONY–M.V.V. — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,          3. Œn consecin˛„, capitalul social al Societ„˛ii       2. Dl Terek Mircea-Radu a cedat drei Butcaru
str. Slt. Popa nr. 1, bl. 15, sc. 1, et. 5, ap. 33,     Comerciale GIR–CONS — S.R.L. este de             Silvica Carmen, care declar„ pe propria r„spundere
  sectorul 5, nr. de Ónregistrare la Oficiul        22.000.000 lei, aport Ón numerar, Ómp„r˛it Ón         c„ Óndepline∫te condi˛iile legale prev„zute de
  registrului comer˛ului J 40/2052/2001,          20 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de          legisla˛ia Ón vigoare pentru de˛inerea ∫i exercitarea
cod fiscal R 13733003, care un capital social        1.100.000 lei fiecare.                    calit„˛ii de asociat ∫i administrator al Societ„˛ii
 de 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale         II. S tructura p articip„rii a socia˛ilor l a
       a 100.000 lei fiecare                                            Comerciale SAN MARKETING — S.R.L., un num„r
                               constituirea capitalului social ∫i cota de participare    de 6 p„r˛i sociale, pe care acesta le de˛inea Ón
         din 28 august 2002             la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii            calitate de asociat la societatea comercial„
  Subsemnatul Vasile Ilie, cet„˛ean rom‚n,           Ca efect al major„rii capitalului social ∫i        men˛ionat„ mai sus, Ón valoare nominal„ de
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Slt. Popa nr. 1, bl. 15,    modific„rii valorii nominale a p„r˛ii sociale,        100.000 lei, Ón valoare total„ de 600.000 lei,
sc. 1, et. 5, ap. 33, sectorul 5, posesor al C.I. seria RD  structura particip„rii asocia˛ilor la constituirea      reprezent‚nd 40 % din capitalul social.
nr. 028572, eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de    capitalului social, precum ∫i cota de participare a       3. Dl Terek Mircea-Radu a cedat dlui Popa Drago∫
28.05.1998, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii    acestora la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii sunt     un num„r de 3 p„r˛i sociale, pe care acesta le
Comerciale TONY–M.V.V. — S.R.L., cu sediul Ón        urm„toarele:                         de˛inea Ón calitate de asociat la societatea
Bucure∫ti, str. Slt. Popa nr. 1, bl. 15, sc. 1, et. 5, ap.   – Marinescu Iuliana-Mariana, care de˛ine 15 p„r˛i     comercial„ men˛ionat„ mai sus, Ón valoare
33, sectorul 5, nr. de Ónregistrare la Oficiul        sociale, Ón valoare total„ de 16.500.000 lei Ón        nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de
registrului comer˛ului J 40/2052/2001, cod fiscal      numerar, reprezent‚nd 75 % din capitalul social,       300.000 lei, reprezent‚nd 15 % din capitalul social.
R 13733003, am hot„r‚t urm„toarele:             av‚nd o cot„ de participare la beneficiile ∫i          4. Dna Nogali Luiza Amelia a cedat dlui Popa
  Se Ónfiin˛eaz„ dou„ sedii secundare, situate Ón:     pierderile societ„˛ii de 75 %;                Drago∫ o parte social„, pe care aceasta o de˛inea Ón
  1. Bucure∫ti, intersec˛ia str. Serg. Nedeleanu cu      – Marinescu George-Bogdan, care de˛ine 5 p„r˛i       calitate de asociat la societatea comercial„
str. Novaci, sectorul 5, const‚nd Ón construc˛ie       sociale, Ón valoare total„ de 5.500.000 lei Ón        men˛ionat„ mai sus, Ón valoare nominal„ de
provizorie, cu destina˛ie comercial„ (chio∫c),        numerar, reprezent‚nd 25 % din capitalul social,       100.000 lei, reprezent‚nd 5 % din capitalul social.
amplasat„ pe terenul proprietate privat„ a          av‚nd o cot„ de participare la beneficiile ∫i          5. Dl Gheorghiu Constantin Cristian a cedat dlui
Municipiului Bucure∫ti, av‚nd structura de          pierderile societ„˛ii de 25 %.                Popa Drago∫ o parte social„, pe care aceasta o
rezisten˛„ din profile laminate, Ónchideri           III. Domeniul principal ∫i activitatea principal„     de˛inea Ón calitate de asociat la societatea
perimetrale cu panouri vitrate ∫i termoizolante, cu       Societatea Comercial„ GIR–CONS — S.R.L. Ó∫i        comercial„ men˛ionat„ mai sus, Ón valoare
Ónvelitoare de tabl„ cutat„, cu dimensiunile 5,00 x     desf„∫oar„ activitatea Ón:                  nominal„ de 100.000 lei, reprezent‚nd 5 % din
5,00 ml, av‚nd ca obiect de activitate: 5211 – comer˛      domeniul principal: activit„˛i de contabilitate ∫i     capitalul social.
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         revizie contabil„ – grupa 741, activitatea principal„      Œn urma acestor modific„ri, capitalul social al
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         fiind activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,     societ„˛ii este de 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i
b„uturi ∫i tutun; 5221 – comer˛ cu am„nuntul cu       consulta˛ii Ón domeniul fiscal – clasa 7412.         sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, v„rsat
fructe ∫i legume proaspete; 5225 – comer˛ cu          Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al      Ón numerar, ∫i de˛inut de asocia˛i, astfel:
am„nuntul cu b„uturi; 5226 – comer˛ cu am„nuntul       Societ„˛ii Comerciale GIR–CONS — S.R.L., astfel         Vasile Sofian de˛ine un num„r de 8 p„r˛i sociale,
cu produse din tutun; 5227 – comer˛ cu am„nuntul,      cum au fost modificate prin prezentul act adi˛ional,     cu o valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, Ón
Ón magazine specializate, cu v‚nzare predominant„      r„m‚n neschimbate.                      valoare total„ de 800.000 lei, reprezent‚nd 40 % din
de produse neclasificate Ón alt„ parte; 5233 – comer˛      Redactat ∫i editat Ón 5 exemplare la Biroul        capitalul social;
cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de toalet„;       notarial îLegitimus“, cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea       Popa Drago∫ de˛ine un num„r de 6 p„r˛i sociale,
5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol, conform      Doroban˛ilor nr. 87, sectorul 1, din care s-au        cu o valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, Ón
contractului de comodat;                   eliberat 4 exemplare.                     valoare total„ de 600.000 lei, reprezent‚nd 30 % din
  2. Mih„ile∫ti, jude˛ul Giurgiu, destinat            (32/579.328)                       capitalul social;
desf„∫ur„rii urm„toarelor activit„˛i: 5211 – comer˛                   *                  Butcaru Silvica Carmen de˛ine un num„r de
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu                                        6 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,               Societatea Comercial„               fiecare, Ón valoare total„ de 600.000 lei,
b„uturi ∫i tutun; 5221 – comer˛ cu am„nuntul cu          SAN MARKETING — S.R.L., Bucure∫ti            reprezent‚nd 30 % din capitalul social.
fructe ∫i legume proaspete; 5222 – comer˛ cu                                         II. Se revoc„ din func˛ie administratorii Popa
am„nuntul cu carne ∫i produse din carne; 5223 –             ACT ADIfiIONAL                   Drago∫, Gheorghiu Constantin-Cristian ∫i Nogali
comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i                   ™I                     Luiza Amelia ∫i se nume∫te Ón func˛ia de
                               CONTRACT DE CESIUNE DE P√RfiI SOCIALE
molu∫te; 5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;                                      administrator cu puteri depline dl Vasile Sofian.
5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din tutun;       la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale        III. Sediul social al societ„˛ii se modific„ de la
5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                  SAN MARKETING — S.R.L.             adresa din Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 47,
specializate, cu v‚nzare predominant„ de produse        Subsemna˛ii Terek Mircea-Radu, cet„˛ean rom‚n,       bl. J 40, sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul 3, la adresa:
neclasificate Ón alt„ parte; 5233 – comer˛ cu        domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Lunc∫oara nr. 1,        Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 27, bl. 105 D, sc. B, et.
am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de toalet„;        bl. 54, sc. B, et. 10, ap. 84, sectorul 2, identificat cu   2, ap. 69, sectorul 2.
5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol, conform      C.I. seria RX nr. 057923, eliberat„ la 15.07.1998 de       IV. Se schimb„ actul constitutiv al societ„˛ii,
contractului de comodat din 25.08.2002.           Sec˛ia 6 Poli˛ie Bucure∫ti, Nogali Luiza-Amelia,       autentificat de c„tre notarul public Enache Marina
  Œntocmit„ Ón 3 exemplare azi, 26.08.2002.         cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Gen.      Cecilia cu nr. 2070 din 15 septembrie 2000, cu actul
   (31/579.327)                      David Praporgescu nr. 4, ap. 1, sectorul 4,          constitutiv certificat de av. Ovidiu Tatu cu nr. 17
              *                identificat„ cu C.I. seria RT nr. 203030, eliberat„ la    din 13.09.2002.
                               26.11.2001 de Sec˛ia 8 Poli˛ie Bucure∫ti, Gheorghiu       V. Se radiaz„ toate activit„˛ile din obiectul de
       Societatea Comercial„              Constantin-Cristian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      activitate al societ„˛ii.
     GIR–CONS — S.R.L., Bucure∫ti            Bucure∫ti, str. Slt. Mladinovici Drago∫ nr. 1, bl. I 15,     Obiectul de activitate al societ„˛ii va fi:
                               sc. 2, et. 7, ap. 101, sectorul 4, identificat cu C.I.      Obiectul principal de activitate:
          ACT ADIfiIONAL               seria RD nr. 1418374, eliberat„ la 8.11.2000 de         703 – activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau
                               Sec˛ia 15 Poli˛ie Bucure∫ti, Popa Drago∫, cet„˛ean      contracte:
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 GIR–CONS — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul         rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. C‚mpia           7031 – agen˛ii imobiliare.
  Registrului Comer˛ului al Municipiului          Libert„˛ii nr. 64, bl. 34 A, sc. D, et. 7, ap. 163,       Œn secundar, societatea are ca obiect de activitate:
 Bucure∫ti cu nr. J 40/15723/1994, cod fiscal        sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD nr. 200707,       4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;
 6104108, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Sibiu        eliberat„ la 16.10.2001 de Sec˛ia 12 Poli˛ie           4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
nr. 14, bl. E 21, sc. A, et. 9, ap. 49, sectorul 6      Bucure∫ti, to˛i patru asocia˛i ai Societ„˛ii           4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
  Œntre: Marinescu Iuliana-Mariana, cet„˛ean        Comerciale SAN MARKETING — S.R.L., cu sediul Ón        central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea            Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 47, bl. J 40,       tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, sc. A, et. 9, ap. 49,    sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul    4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii
sectorul 6, ∫i Marinescu George-Bogdan, cet„˛ean       Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti       auxiliare;
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Constantin Titel    cu nr. J 40/8846/2000, Ómpreun„ cu Vasile Sofian,        4541 – lucr„ri de ipsos„rie;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2593/2.XII.2002                    7
  4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;  eliberat de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 7.05.1992,      1. Pct. 3.1, alin. 1 al art. 3 – Sediul social, va avea
  4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri  cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de        urm„torul con˛inut: Sediul social este Ón Bucure∫ti,
de geamuri;                       12.09.1947 Ón comuna Rom‚ne∫ti, jude˛ul          Bd. Eroii Sanitari nr. 71, et. 2, ap. 3, sectorul 5.
  4545 – alte lucr„ri de finisare;           D‚mbovi˛a, cod numeric personal 1470912400496,        2. Pct. 13.2 al art. 13 – Administrarea societ„˛ii,
  5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse      Venter Mihai, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit,         se completeaz„ cu urm„torul paragraf. Se revoc„
diverse;                         domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Pesc„ru∫ nr. 2, bl. 19,   mandatul prezentului administrator al societ„˛ii, dl
  7011 – dezvoltare (promovare) imobiliar„;       ap. 82, sectorul 2, identificat cu B.I. seria B.R.     Pantelis Tzimas. Se nume∫te un nou administrator
  7012 – cump„rarea ∫i v‚nzarea bunurilor        nr. 696031, eliberat de Circa 9 Mili˛ie la data de     Ón persoana dnei Giavroglu Marina, cet„˛ean grec,
imobiliare;                       12.06.1985, n„scut la data de 18.06.1971 Ón
                                                          n„scut„ la data de 5.11.1950 Ón Grecia, Salonic,
  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor    Bucure∫ti, cod numeric personal 1710612400406, ∫i
                                                          domiciliat„ Ón Grecia, 54 Stratigou Kallari St.,
imobiliare proprii sau Ónchiriate;            Venter Niculae, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                                                          GR-15452 P.Psihiko, Atena, identificat„ cu
  7032 – administrarea imobilelor pe baz„ de tarife   Pesc„ru∫ nr. 2, bl. 19, ap. 82, sectorul 2, identificat
sau contract;                      cu B.I. seria G.A. nr. 422825, eliberat de Sec˛ia 2    pa∫aportul seria N nr. 589290, eliberat de
  7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón    Poli˛ie la data de 15.07.1991, cet„˛ean rom‚n,       Prefectura ora∫ului Atena.
principal Óntreprinderilor;               c„s„torit, n„scut la data de 8.06.1967 Ón Bucure∫ti,     3. Art. 13 – Administrarea societ„˛ii, se
  9305 – alte activit„˛i de servicii.          cod numeric personal 1670608400336, asocia˛i ai      completeaz„ cu pct. 13.9, care va avea urm„torul
  VI. Celelalte articole se vor modifica Ón       Societ„˛ii Comerciale PUMMA TRADING — S.R.L.,       con˛inut: Œn conformitate cu art. 71, pct. (1) din
conformitate cu noul act constitutiv men˛ionat mai    formul„m prezentul act adi˛ional la actul         Legea nr. 31/1990, administratorul societ„˛ii poate
sus.                           constitutiv al societ„˛ii, astfel:             Ómputernici un ter˛ s„ reprezinte societatea, f„r„
  Œn urma acestei cesiuni noi, Terek Mircea-Radu,     Art. 1. Sediul societ„˛ii se schimb„ Ón Bucure∫ti,   aprobarea prealabil„ scris„ a adun„rii generale a
Nogali Luiza-Amelia ∫i Gheorghiu Constantin-       str. Doamna Ghica nr. 32, bl. 12 Sud, sc. 3, et. 6,    asocia˛ilor.
Cristian, Óncet„m orice leg„tur„ cu Societatea      ap. 82, sectorul 2.                      Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
Comercial„ SAN MARKETING — S.R.L., nemaiav‚nd        Art. 2. Domeniul principal de activitate al       al societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
nici o preten˛ie de nici o natur„ de la aceast„     societ„˛ii este comer˛ul cu ridicata (cod CAEN 514),     Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit Ón
societate.                        iar obiectul principal de activitate al societ„˛ii     4 exemplare, din care 3 s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
  Œncheiat Ón 4 exemplare ast„zi, data certific„rii   const„ Ón cod CAEN 5147 – comer˛ cu ridicata cu        (38/579.335)
prezentului act adi˛ional ∫i contract de cesiune.    alte bunuri de consum, nealimentare, neclasificate
   (33/579.329)                    Ón alt„ parte (Ón special articole de papet„rie).
                                                                        *
             *                 Redactat ∫i procesat de avocat Daniela R„du˛, Ón
                                                                Societatea Comercial„
                             4 exemplare azi, data semn„rii ∫i atest„rii,
                                                              SECOSAN COM — S.R.L., Bucure∫ti
     Societatea Comercial„             eliber‚ndu-se p„r˛ii 3 exemplare semnate ∫i
  MIHAIL PRODCOM — S.R.L., Bucure∫ti          atestate.
                                                                     HOT√R¬RE
                               (36/579.333)
         DECIZIA NR. 1                           *                 a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
                                                           Comerciale SECOSAN COM — S.R.L., av‚nd
        a asociatului unic                                           codul unic de Ónregistrare Ón Registrul
                                 Societatea Comercial„
         din 25 mai 2002                                          Comer˛ului Bucure∫ti 11105630 ∫i num„rul de
                              ANTONELLI EXIMCO — S.R.L., Bucure∫ti              ordine J 40/10582/19.10.1998
  Subsemnatul Anghel Mihail, asociat unic al
Societ„˛ii Comerciale MIHAIL PRODCOM — S.R.L.,               ACT ADIfiIONAL                Subsemna˛ii Seco∫an Doina-Maria ∫i Seco∫an
am decis:                                                      Marian-Petru, domicilia˛i Ón Bucure∫ti, str. Ion
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Se va Ónfiin˛a un punct de lucru Ón Bucure∫ti,     ANTONELLI EXIMCO — S.R.L., Ónmatriculat„         Berindei nr. 12, bl. 60, sc. 2, et. 8, ap. 77, sectorul 2,
∫os. Andronache nr. 183, sectorul 2, precum ∫i un        la Oficiul registrului comer˛ului cu        ∫i Seco∫an Orlando-Florian, domiciliat Ón Bucure∫ti,
punct de lucru Ón Bucure∫ti, ∫os. Fundeni nr. 234,     nr. J 40/11396/1995, cu sediul Ón Bucure∫ti,       str. Cap. Marcu A. Zamfir nr. 34, sectorul 2, Ón
sectorul 2.                         aleea Arh. Petre Antonescu nr. 1, bl. OD51,       calitatea noastr„ de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  Activitatea care se va desf„∫ura la aceste puncte            ap. 68, sectorul 2
                                                          SECOSAN COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
de lucru se va Óncadra Ón codul CAEN 5153 – comer˛      Subsemna˛ii Antonie Vasile, cet„˛ean rom‚n,      Ion Berindei nr. 12, bl. 60, sc. 2, et. 8, ap. 77,
cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii.    legitimat cu B.I. seria G.V. nr. 503750, eliberat de    sectorul 2, Óntruni˛i Ón adunarea general„
  Date de identificare a asociatului unic: C.I.     Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 18.10.1996, ∫i Antonie     extraordinar„ a asocia˛ilor, convocat„ statutar, Ón
seria RX nr. 017386, eliberat„ de Sec˛ia 8 la      Natalia, cet„˛ean rom‚n, legitimat„ cu C.I. seria RR
                                                          unanimitate, am hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de
19.12.1997, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. ™tefan     nr. 166914, eliberat„ de Sec˛ia 18 Poli˛ie la data de
                                                          lucru Ón Bucure∫ti, str. C‚mpul Mo∫i nr. 3–5, Pia˛a
Mih„ileanu nr. 2, ap. 1, sectorul 2, cod numeric     26.03.2001, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                                                          Obor, Axa F, toneta 26, sectorul 2, care va avea
personal 1550720400501.                 ANTONELLI EXIMCO — S.R.L., am hot„r‚t
  (34/579.331)                                                  activitatea 5242 – comer˛ cu am„nuntul cu
                             urm„toarele:
                                                          Ómbr„c„minte.
             *                 Articol unic. Se schimb„ sediul societ„˛ii din
                             Bucure∫ti, aleea Arh. Petre Antonescu nr. 1, sc. B,       (39/579.336)
     Societatea Comercial„              et. 5, ap. 68, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, str. Mitropolit                *
 ALFA COMSERV IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti         Dosoftei nr. 43, sectorul 5.
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n         Societatea Comercial„
         ACT ADIfiIONAL              neschimbate.                          INCOTEX GWF INVESTMENT — S.R.L.
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      Redactat de parte Ón 4 exemplare, din care s-au             Bucure∫ti
  ALFA COMSERV IMPEX — S.R.L., cu sediul        eliberat p„r˛ii 3 exemplare azi, data d„rii de dat„
  Ón Bucure∫ti, str. Peleaga nr. 17, sectorul 5;    cert„ a prezentului Ónscris.                         ACT ADIfiIONAL
     J 40/12993/1993, CF R 4035729            (37/579.334)                      la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  Subsemna˛ii Curcan Anghel, cet„˛ean rom‚n,                   *                  INCOTEX GWF INVESTMENT — S.R.L.,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Peleaga nr. 17,                                    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
sectorul 5, ∫i Pirva Maria, cet„˛ean rom‚n,            Societatea Comercial„               cu nr. J 40/25629/1992, cod fiscal R 2777713,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Peciu Nou nr. 48 A,     INTERNATIONAL AGR. VET. BUSINESS              cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu
sectorul 5, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii        COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti                 nr. 39, bl. P15, ap. 35, sectorul 2
Comerciale ALFA COMSERV IMPEX — S.R.L., Ón                                       Subsemnatul Visa Florin, cet„˛ean rom‚n,
baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor               ACT ADIfiIONAL              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Mihai Bravu nr. 39,
nr. 1/27.09.2002, am hot„r‚t urm„toarele:                                      bl. P13, ap. 35, sectorul 2, Ón calitate de asociat unic
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  • Se declar„ obiectul principal de activitate al     INTERNATIONAL AGR. VET. BUSINESS           al societ„˛ii numite mai sus, prin prezentul, aduc
societ„˛ii ca fiind: comer˛ cu am„nuntul Ón        COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        urm„toarele modific„ri contractului ∫i statutului
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„     bd. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 1, et. 9,    societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
de produse alimentare b„uturi ∫i tutun – cod CAEN      ap. 27, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul
                             registrului comer˛ului cu nr. J 40/1283/1999,        1. Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu
5211, ∫i domeniul principal de activitate: comer˛ cu
                                 cod unic de Ónregistrare 11472564         activitatea cod CAEN 7414 – activit„˛i de consultare
am„nuntul Ón magazine nespecializate – cod CAEN
                              Asocia˛ii societ„˛ii:                  pentru afaceri ∫i management.
521.
                              1. Efstathios Giavroglou, cet„˛ean grec,          2. Se declar„ domeniul principal de activitate ∫i
  Restul prevederilor actelor de constituire ale
societ„˛ii r„m‚ne neschimbate.              domiciliat Ón Grecia, Atena, str. Kalari nr. 54, n„scut  activitatea principal„ ∫i anume: domeniul principal
  Redactat ∫i procesat Ón 5 exemplare originale    la data de 6.09.1974 Ón Thessaloniki, Grecia,       de activitate cod CAEN 741 – activit„˛i juridice,
toate av‚nd valoare juridic„ egal„, din care 4 au fost  identificat cu pa∫aportul seria K nr. 207248, eliberat   contabilitate ∫i revizie contabil„, consulta˛ii
Ónm‚nate p„r˛ilor.                    de autorit„˛ile grece∫ti la data de 20.12.1994,      referitoare la impunere, activit„˛i de studii de pia˛„
   (35/579.332)                    de˛in‚nd 51 % din capitalul social total al societ„˛ii;  ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru afaceri ∫i
                              2. Pantelis Tzimas, cet„˛ean grec, domiciliat Ón    management ∫i activitatea principal„ cod CAEN
             *
                             Austria, Viena, str. Otto Bauer nr. 1060, n„scut la    7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
     Societatea Comercial„              data de 30.01.1935 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i,       management.
  PUMMA TRADING — S.R.L., Bucure∫ti          identificat cu pa∫aportul seria N nr. 519235, eliberat    3. Asociatul unic ∫i-a schimbat actul de identitate,
                             de Ambasada Greciei la Viena la data de 4.11.1999,     astfel Ónc‚t noul act de identitate este B.I. seria G.X.
         ACT ADIfiIONAL              de˛in‚nd 33 % din capitalul social total al societ„˛ii;  nr. 495651, eliberat de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de
                              3. Georgios Tsolakidis, cet„˛ean grec, domiciliat    14.04.1999.
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale    Ón Grecia, Atena, str. Spirou Trikoupi nr. 25, n„scut
  PUMMA TRADING — S.R.L., Ónmatriculat„                                       Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului
    la Oficiul registrului comer˛ului cu       la data de 10.04.1939 Ón Grecia, Thessaloniki,
                                                          r„m‚n neschimbate.
 nr. J 40/19768/1993, cu sediul Ón Bucure∫ti,      identificat cu pa∫aportul seria K nr. 319142, eliberat
  str. P‚ncota nr. 5, bl. 14, ap. 22, sectorul 2,                                   Redactat de avocat Iulia Bucur Ón 4 exemplare,
                             de autorit„˛ile grece∫ti la data de 10.02.1955,
        cod fiscal R 4528743           de˛in‚nd 16 % din capitalul social total al societ„˛ii.  dintre care dou„ exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii azi,
  Subsemna˛ii Venter D. Vasile, domiciliat Ón       Art. 1. Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a      data semn„rii.
Bucure∫ti, str. Radovanu nr. 5, bl. 41, ap. 112,     asocia˛ilor din data de 8.08.2002, se modific„         (40/579.337)
sectorul 2, identificat cu B.I. seria G.B. nr. 440839,  urm„toarele prevederi ale actului constitutiv:                     *
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2593/2.XII.2002
     Societatea Comercial„                 ambii asocia˛i ai societ„˛ii men˛ionate mai sus,     1521216400211, Ón calitate de asociat unic, am decis
 ELFLOR ROMANIA COM — S.R.L., Bucure∫ti           hot„r‚m Óncheierea prezentului act adi˛ional la       declararea obiectului principal de activitate –
                              actul constitutiv al acesteia dup„ cum urmeaz„:       comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,
        HOT√R¬REA NR. 12                Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al     cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii       societ„˛ii comerciale cu activitatea – repara˛ii de     b„uturi ∫i tutun – cod CAEN 5211.
 Comerciale ELFLOR ROMANIA COM — S.R.L.,          articole electrice de uz gospod„resc, cod CAEN 5272,      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
       din data de 10 mai 2002            apar˛in‚nd domeniului – repara˛ii de articole        actul constitutiv, respectiv statutul Societ„˛ii
  Marini˛„ Florica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón     personale ∫i gospod„re∫ti, cod CAEN 527.          Comerciale LUMINIfiA 93 IMPEX — S.R.L., pe care le
Bucure∫ti, str. Cricovul S„rat nr. 9, bl. N27, ap. 52,     Art. 2. Se declar„ punctul de lucru din Bucure∫ti,    modific„ ∫i completeaz„.
sectorul 4, identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 426562,   bd. Regina Elisabeta nr. 25, ap. 7B, sectorul 5, care     Redactat ∫i certificat, Ón conformitate cu
eliberat de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 23.08.1996,    va desf„∫ura activitatea societ„˛ii comerciale.       dispozi˛iile art. 3 lit. c din Legea nr. 51/1995 pentru
cod numeric personal 2430325400526, Daraban          Celelalte prevederi ale actului constitutiv al      organizarea ∫i exercitarea profesiei de avocat, Ón
Elena, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,      societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                dou„ exemplare azi, 18.05.2002, din care s-a remis
Str. Rezonan˛ei nr. 6A, bl. N26, ap. 85, sectorul 4,      Redactat ∫i dactilografiat la sediul Biroului      p„r˛ii un exemplar.
identificat„ cu B.I. seria G.N. nr. 794923, eliberat de   notarului public ™tefan D„nil„ azi, data            (46/579.342)
Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 28.06.1994, Ón calitate de   autentific„rii, Ón 6 exemplare, din care 5 s-au                     *
asociate ale Societ„˛ii Comerciale ELFLOR          Ónm‚nat p„r˛ilor.
ROMANIA COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.       (43/579.339)                            Societatea Comercial„
Cricovul S„rat nr. 9, bl. N27, sc. 4, ap. 52, sectorul 4,               *                   MIRA 96 IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/11226/1998, am          Societatea Comercial„                         ACT ADIfiIONAL
hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón          ROMANIAN CLEANING COMPANY — S.R.L.             la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 249, sectorul 4,             Bucure∫ti                     MIRA 96 IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
unde se va desf„∫ura comer˛ cu am„nuntul, Ón                                      Bucure∫ti, str. Teli˛a nr. 4, bl. 66B, sc. 2, et. 8,
magazine specializate, cu produse neclasificate Ón              ACT ADIfiIONAL                ap. 107, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
alt„ parte – cod CAEN 5248 (Ón incinta Cimitirului                                    registrului comer˛ului cu nr. J 40/29153/1994
Belu).                            la statutul Societ„˛ii Comerciale ROMANIAN          Subsemnata Mirea Mariana, cet„˛ean rom‚n,
                               CLEANING COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n      Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 56, bl. 19, sc. B,      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Teli˛a nr. 4, bl. 66B,
neschimbate.                          et. 7, ap. 51, sectorul 2, Ónmatriculat„ la       sc. 2, et. 8, ap. 107, sectorul 2, identificat„ cu C.I.
  (41/579.338)                           Oficiul registrului comer˛ului cu         seria RT nr. 019430, eliberat„ de Sec˛ia 18 Poli˛ie la
              *                 nr. J 40/8996/1996, cod unic de Ónregistrare       data de 28.05.1999, cod numeric personal
                                  8900245, capital social 64.520.000 lei        2560129400184, Ón calitate de asociat unic, am decis
      Societatea Comercial„                Subsemnatul Ni˛„ Vasile-Paul, cet„˛ean rom‚n,      declararea obiectului principal de activitate:
    FANUCII COM — S.R.L., Bucure∫ti           domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 56, bl. 19,   comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,
                              sc. 2, ap. 55, sectorul 2, Ón calitate de asociat unic al  cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
         ACT ADIfiIONAL               Societ„˛ii Comerciale ROMANIAN CLEANING           b„uturi ∫i tutun – cod CAEN 5211.
                              COMPANY — S.R.L., Ón baza hot„r‚rii asociatului        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
FANUCII COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        unic nr. 3921 din data de 16.09.2002, am hot„r‚t      actul constitutiv, respectiv statutul Societ„˛ii
  ™os. Giurgiului nr. 131, bl. 1, sc. 2, ap. 69,      deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti, ∫os.     Comerciale MIRA 96 IMPEX — S.R.L., pe care le
 sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului      Pipera nr. 55, sectorul 2.                 modific„ ∫i completeaz„.
   Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu          Activitatea ce se va desf„∫ura la punctul de lucru     Redactat ∫i certificat, Ón conformitate cu
   nr. J 40/9214/1997, cod fiscal R 9954774
                              este urm„toarea:                      dispozi˛iile art. 3 lit. c din Legea nr. 51/1995 pentru
  Subsemna˛ii:                        cod CAEN 5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea        organizarea ∫i exercitarea profesiei de avocat, Ón
  – Coman ™tefan, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, fiul     autovehiculelor (f„r„ repara˛iile executate Ón       2 exemplare azi, 18.05.2002, din care s-a remis
lui Ion ∫i Vasilica, n„scut la data de 26.08.1975 Ón    Óntreprinderi organizate de tip industrial).        p„r˛ii un exemplar.
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea           Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n     (47/579.343)
13 Septembrie nr. 226, bl. V54, sc. 2, ap. 56,       neschimbate, cu modific„rile ∫i complet„rile                      *
sectorul 5, posesor al C.I. seria RD nr. 202122,      survenite ulterior ∫i Ónregistrate conform legii.
eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 23.10.2001,     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din          Societatea Comercial„
cod numeric personal 1750826443023, ∫i           statutul societ„˛ii.                        MECON SERV — S.R.L., Bucure∫ti
  – M‚nea Tiberiu ™tefan, cet„˛ean rom‚n, fiul lui      Redactat, procesat ∫i autentificat la biroul
Mircea ∫i ™tefania, n„scut la data de 11.10.1979 Ón     notarial Ón 5 exemplare, din care 4 au fost Ónm‚nate              ACT ADIfiIONAL
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea ™colarilor    p„r˛ii.
nr. 4, bl. S3A, sc. A, ap. 5, sectorul 3, posesor al B.I.                                la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                                 (44/579.340)                        MECON SERV — S.R.L., Ónmatriculat„ la
seria H.C. nr. 204343, eliberat de Sec˛ia 11 Poli˛ie la
                                        ACT ADIfiIONAL                 Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
data de 19.12.2000, cod numeric personal                                         40/6853/1996, cod fiscal R8704168, cu sediul
1790101141009,                        la statutul Societ„˛ii Comerciale ROMANIAN        Ón Bucure∫ti, str. Ionescu Gheorghe, nr. 15, bl.
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale FANUCII COM —      CLEANING COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón                     126, sc. 1,
S.R.L., Ón baza hot„r‚rii adun„rii extraordinare a      Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 56, bl. 19, sc. B,              et. 1, ap. 2, sectorul 4
asocia˛ilor nr. 31 din data de 21.08.2002, am hot„r‚t      et. 7, ap. 51, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
                                   Oficiul registrului comer˛ului cu           Subsemna˛ii Dogariu Mariana ∫i Dogariu Viorel,
modificarea actului constitutiv, autentificat cu       nr. J 40/8996/1996, cod unic de Ónregistrare       domicilia˛i Ón Bucure∫ti, str. Ionescu Gheorghe,
nr. 3504/27.10.1997 la Biroul notarului public Elena        8900245, capital social 64.520.000 lei        nr. 15, bl. 126, sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 4, Ón
C„p‚lna∫ din Bucure∫ti, dup„ cum urmeaz„:           Subsemnatul Ni˛„ Vasile-Paul, cet„˛ean rom‚n,      calitate de asocia˛i, de comun acord, am hot„r‚t,
  1. Radierea urm„toarelor puncte de lucru din:      domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 56, bl. 19,   prin mandatarul nostru Munteanu Ioan, domiciliat
  – Bucure∫ti, str. Matei Basarab nr. 36, et. 1, ap. 3,  sc. 2, ap. 55, sectorul 2, Ón calitate de asociat unic al  Ón Bucure∫ti, Str. Bati∫tei nr. 3–5, sectorul 2, s„
sectorul 3;                         Societ„˛ii Comerciale ROMANIAN CLEANING           aducem urm„toarele modific„ri la actele
  – Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 10, sectorul 4,                                     constitutive ale societ„˛ii:
                              COMPANY — S.R.L., Ón baza hot„r‚rii asociatului
  prin Óncetarea activit„˛ii.                                              1. Completarea obiectului de activitate cu cod
                              unic nr. 3922 din data de 17.09.2002, am hot„r‚t
  Se modific„ Ón mod corespunz„tor art. 5 din                                     CAEN: 5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti, bd.
actul constitutiv.                                                   specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                              Alexandru Obregia nr. 2–10, sectorul 4.
  2. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din                                   parte.
                                Activitatea ce se va desf„∫ura la punctul de lucru
Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 131, bl. 1, sc. 2, ap. 69,                                 2. Œnfiin˛area unui punct de lucru (magazin, cod
                              este urm„toarea:
sectorul 4, Ón Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 170B,                                   CAEN 5248 – comer˛ cu am„nuntul cu alte produse
                                cod CAEN 5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea
sectorul 4.                                                       neclasificate Ón alt„ parte) la urm„toarea adres„:
                              autovehiculelor (f„r„ repara˛iile executate Ón
  Se modific„ Ón mod corespunz„tor art. 5 din                                     Bucure∫ti, str. Ionescu Gheorghe, nr. 15, bl. 126,
                              Óntreprinderi organizate de tip industrial).
actul constitutiv.                                                   sc. 1, parter, sectorul 4.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
                                                              3. Preciz„m c„ domeniul principal r„m‚ne cod
neschimbate.                        neschimbate, cu modific„rile ∫i complet„rile
                                                            CAEN 452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
  Redactat, editat ∫i autentificat la Biroul notarului  survenite ulterior ∫i Ónregistrate conform legii.
                                                            iar activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri
public Elena Denis Iordache Ón 5 exemplare, din        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                                            de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
care s-au eliberat 4 exemplare.               statutul societ„˛ii.
                                                              Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
   (42/579.339)                       Redactat, procesat ∫i autentificat la biroul
                                                            actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale MECON
                              notarial Ón 5 exemplare, din care 4 au fost Ónm‚nate
          ACT ADIfiIONAL                                            SERV — S.R.L.
                              p„r˛ii.
                                                               (48/579.344)
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         (45/579.341)
FANUCII COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                                    *
  ™os. Giurgiului nr. 131, bl. 1, sc. 2, ap. 69,                   *
 sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                         Societatea Comercial„
   Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu             Societatea Comercial„
   nr. J 40/9214/1997, cod fiscal R 9954774                                        STARIMEX COM 94 — S.R.L., Bucure∫ti
                                LUMINIfiA 93 IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
  Subsemna˛ii:                                                              DECIZIA NR. 4
  – Coman ™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data              ACT ADIfiIONAL
de 26.08.1975 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                    a asociatului unic, din data de 1.10.2002,
                               la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale          al Societ„˛ii Comerciale STARIMEX
Calea 13 Septembrie nr. 226, bl. V 54, sc. 2, ap. 56,     LUMINIfiA 93 IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón           COM 94 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
sectorul 5, posesor al C.I. seria RD nr. 202122,      Bucure∫ti, str. Teli˛a nr. 4, bl. 66B, sc. 2, et. 8,       str. L„ptari Tei nr. 1, bl. 26, sc. A, et. 6,
eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 23.10.2001,     ap. 107, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul           ap. 34, sectorul 2, Ónmatriculat„ cu
∫i                              registrului comer˛ului cu nr. J 40/14412/1993         nr. J 40/6289/1994, cod fiscal R 5548684,
  – M‚nea Tiberiu ™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut       Subsemnatul Mirea ™tefan, cet„˛ean rom‚n,               capital social 2.000.000 lei
la data de 11.10.1979 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Teli˛a nr. 4, bl. 66B,      Subsemnata Chifelea St„nica, cet„˛ean rom‚n,
Bucure∫ti, Aleea ™colarilor nr. 4, bl. S3A, sc. A, ap. 5,  sc. 2, et. 8, ap. 107, sectorul 2, identificat cu C.I.   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. L„ptari Tei nr. 1,
sectorul 3, posesor al B.I. seria HC nr. 204343,      seria RX nr. 000872, eliberat„ de Sec˛ia 18 Poli˛ie la   bl. 26, sc. A, et. 6, ap. 34, sectorul 2, posesoare a C.I.
eliberat de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 19.12.2000,    data de 4.08.1997, cod numeric personal           seria RT nr. 126427/2000, Ón calitate de asociat unic
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2593/2.XII.2002                   9
al Societ„˛ii Comerciale STARIMEX COM 94 —          Alexandru ™erb„nescu, nr. 37, bl. 20 I, sc. 1, et. 4,     Societatea Comercial„ PAGESOFT — S.R.L.
S.R.L., am stabilit conform prezentei decizii        ap. 18, sectorul 1, posesoare a c„r˛ii de identitate             Bucure∫ti
Ónfiin˛area unui punct de lucru — magazin — situat      seria DP nr. 074957, eliberat„ de Poli˛ia I.G.P. —
Ón Bucure∫ti, str. Fundeni nr. 121–123, sectorul 2,     D.E.P. la data de 12.02.2002, cod numeric personal              ACT ADIfiIONAL
conform    contractului   de  Ónchiriere      2700708323915, Ómputernicit„ prin hot„r‚rea         la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
nr. 425/25.05.2000, anexat.                 adun„rii generale a ac˛ionarilor din data de         PAGESOFT — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
  La punctul de lucru se desf„∫oar„ activitate de      19.08.2002 ∫i prin hot„r‚rea adun„rii generale a        Str. Negoiului nr. 2, bl. D18, sc. 3, et. 3,
                                                                      ap. 44, sectorul 3
comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,          ac˛ionarilor din data de 1.09.2002, s-a prezentat Ón
b„uturi ∫i tutun, conform cod CAEN 5211.                                          Subsemna˛ii Gerendy Gheorghe, domiciliat Ón
                               vederea Óntocmirii ∫i d„rii de dat„ cert„
  Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n                                    Bucure∫ti, str. C.A. Rosetti, nr. 25, et. 5, ap. 22,
                               urm„torului act adi˛ional, prin care se modific„
nemodificate.                                                      sectorul 2, ∫i P‚r∫an Gabriel, domiciliat Ón
                               actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         Bucure∫ti, str. Negoiu nr. 2, bl. D18, sc. 3, et. 3,
  Prezenta decizie se va publica Ón Monitorul        FLAMINGO HOTELS — S.A. dup„ cum urmeaz„:          ap. 44, sectorul 3, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii
Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistra la Oficiul          I. Œn ∫edin˛a adun„rii generale a ac˛ionarilor din    Comerciale PAGESOFT — S.R.L., cu sediul Ón
registrului comer˛ului prin cerere de men˛iuni.       data de 19.08.2002 s-a hot„r‚t modificarea actului     Bucure∫ti, Str. Negoiului nr. 2, bl. D18, sc. 3, et. 3,
  Œncheiat„ azi, 1.10.2002.                 constitutiv al Societ„˛ii Comerciale FLAMINGO        ap. 44, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul
   (49/579.345)                      HOTELS — S.A. Ón sensul c„ Óncep‚nd cu data de       Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
              *                1.09.2002 se retrage din ac˛ionariatul societ„˛ii dna    cu nr. J 40/20201/1994, am decis urm„toarele
                               Sima Viorica-Daniela, toate ac˛iunile nominative      modific„ri ale statutului ∫i contractului acestei
     Societatea Comercial„                de˛inute de aceasta Ón num„r de 20 fiind cesionate     societ„˛i comerciale:
 MAN AGRO SERVICES — S.R.L., Bucure∫ti                                           1. Retragerea din calitatea de asociat ∫i revocarea
                               ac˛ionarului majoritar Cinca Drago∫ Daniel.
                                                             din func˛ia de administrator a lui Gerendy
                                Astfel, dl Cinca Drago∫ Daniel de˛ine un num„r
          ACT ADIfiIONAL                                             Gheorghe, care cesioneaz„ toate cele 10 p„r˛i sociale
                               de 93.740 ac˛iuni nominative, respectiv o cot„ de      Ón valoare de 100.000 lei fiecare, astfel: o parte
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       93,74 % din capitalul social.                social„ c„tre P‚r∫an Gabriel ∫i 9 p„r˛i sociale c„tre
 MAN AGRO SERVICES — S.R.L., cu sediul Ón           II. Œn ∫edin˛a adun„rii generale a ac˛ionarilor din
  Bucure∫ti, str. Baba Novac, nr. 18, bl. 24B,                                     P‚r∫an Mihail, care devine nou asociat.
 sc. B, et. 7, ap. 104, sectorul 3, Ónmatriculat„      data de 1.09.2002 s-a hot„r‚t modificarea actului       2. Cooptarea ca nou asociat al lui P‚r∫an Mihail,
 cu nr. J 40/1400/2000, cod fiscal R 12692762        constitutiv al Societ„˛ii Comerciale FLAMINGO        cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de
                               HOTELS — S.A. dup„ cum urmeaz„:               25.09.1927 Ón comuna Poroina Mare, jude˛ul
  Subsemnatul Manoeuvrier Yannick, domiciliat Ón
                                • se modific„ art. 8 din actul constitutiv Ón sensul   Mehedin˛i, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lt. Botea
Fran˛a, localitatea Le Mont Friloux 44440, str. Trans
                               c„ dup„ alineatul 16 se introduce un nou alineat cu     Aurel, nr. 1A, bl. D4, sc. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 3,
sur Erdre, cet„˛ean francez, n„scut la data de                                      posesor al B.I. seria A.M. nr. 300285, eliberat de
17.02.1954 Ón localitatea Trans sur Erdre, identificat    num„rul 17 ∫i cu urm„torul con˛inut: îAngajarea
                                                             Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 25.07.1978.
cu pa∫aportul 440498140, eliberat de autorit„˛ile      personalului societ„˛ii se va face de c„tre oricare
                                                              3. Capitalul social este de 2.000.000 lei, divizat Ón
franceze la data de 19.02.1998, Ón calitate de asociat    dintre membrii consiliului de administra˛ie Ón       20 de p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare,
unic al Societ„˛ii Comerciale MAN AGRO            condi˛iile legisla˛iei muncii Ón vigoare.“         numerotate dela 1 la 20, repartizat dup„ cum
SERVICES — S.R.L., formulez prezentul act adi˛ional       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    urmeaz„:
la actul constitutiv al societ„˛ii astfel:          neschimbate.                          – asociatul P‚r∫an Gabriel de˛ine 11 p„r˛i sociale
  Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Bucure∫ti,      (52/579.348)                      Ón valoare de 100.000 lei fiecare, adic„ 1.100.000 lei,
str. C‚mpia Libert„˛ii nr. 43, bl. MC6, sc. 1, et. 1,                  *                numerotate de la 1 la 11, reprezent‚nd 55 % din
ap. 6, sectorul 3.                                                    capitalul social;
  Se completeaz„ obiectul de activitate cu cod           Societatea Comercial„                 – asociatul P‚r∫an Mihail de˛ine 9 p„r˛i sociale Ón
CAEN 0111 – cultura cerealelor.                                             valoare de 100.000 lei fiecare, adic„ 900.000 lei,
                                ELECTROUTIL IMPORT–EXPORT — S.R.L.
  Art. 2. Se declar„ punctul de lucru din localitatea                                 numerotate de la 12 la 20, reprezent‚nd 45 % din
                                      Bucure∫ti                  capitalul social.
Vasila˛i, jude˛ul C„l„ra∫i, unde se va desf„∫ura
activitatea de cultura cerealelor, cod CAEN 0111.                                      4. Precizarea obiectului principal de activitate al
                                        ACT ADIfiIONAL               societ„˛ii comerciale.
  Art. 3. Se expliciteaz„, conform Clasific„rii
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale            Realizarea ∫i furnizarea de programe – cod CAEN
Activit„˛ilor din Economia Na˛ional„, Ón˛elesul
                                ELECTROUTIL IMPORT–EXPORT — S.R.L.,           7220.
activit„˛ilor de intermediere existente Ón obiectul de
                                       Ónmatriculat„                 Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
activitate al societ„˛ii, Ón sensul c„ activit„˛ile de      la Oficiul registrului comer˛ului cu          societ„˛ii comerciale r„m‚n nemodificate.
comer˛ Ón regim de intermediere cuprind                  nr. J 40/12607/1991                (55/579.351)
activit„˛ile comisionarilor, intermediarilor de
                                Subsemnatul Badea Alexandru, cet„˛ean rom‚n,                    *
m„rfuri ∫i comisarilor de evaluare (licita˛ie),
                               domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Zarz„rilor nr. 22,
precum ∫i toate intermedierile care se realizeaz„ Ón                                       Societatea Comercial„
                               sectorul 3, identificat cu cartea de identitate seria
numele sau Ón contul altora, activitatea de                                       ANGHEL COMEXIM 2000 — S.R.L., Bucure∫ti
                               RX nr. 034982, eliberat„ de Sec˛ia 23 Poli˛ie la data
intermediere av‚nd ca scop punerea Ón contact a
cump„r„torilor cu v‚nz„torii sau de a realiza        de 3.04.1998, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
                                                                      ACT ADIfiIONAL
opera˛iuni comerciale Ón contul altora, inclusiv       Comerciale ELECTROUTIL IMPORT–EXPORT —
                               S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:               la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
export ∫i import.                                                        ANGHEL COMEXIM 2000 — S.R.L.,
   (50/579.346)                        – sediul social al societ„˛ii se mut„ din Bucure∫ti,   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                               Str. Zarz„rilor nr. 25, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, Str.           cu nr. J 40/11510/1995
              *
                               Zarz„rilor nr. 22, sectorul 3;                 Subsemna˛ii Anghel Vasile, cet„˛ean rom‚n,
 Societatea Comercial„ MARICON — S.R.L.            – completarea obiectului de activitate cu: 4531 -    n„scut la data de 30.09.1952 Ón comuna Dr„goe∫ti,
        Bucure∫ti                  lucr„ri de instala˛ii electrice; 4542 – lucr„ri de     jude˛ul Ialomi˛a, fiul lui Gheorghe ∫i Zoia,
                               t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4544 – lucr„ri de vopsitorie,    domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu, nr. 116,
      DECIZIA NR. 3/27.09.2002             zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri;              bl. D 5, sc. 1, et. 5, ap. 31, sectorul 2, c„s„torit,
                                – se desfiin˛eaz„ punctele de lucru situate Ón      posesor al C.I. seria RT nr. 038185/30.08.1999,
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale                                      eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie, cod numeric personal
         MARICON — S.R.L.              Bucure∫ti, str. R„svani nr. 1, sectorul 3, ∫i Bucure∫ti,
                               Str. Zarz„rilor nr. 22, sectorul 3.             1520930400390, ∫i Anghel Elena, cet„˛ean rom‚n,
  Subsemnatul Pop Virgil Emil, cet„˛ean rom‚n,                                     n„scut„ la data de 31.07.1956 Ón Bucure∫ti,
                                Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 2C, bl. 4,                                  sectorul 5, fiica lui Vasile ∫i Georgeta, domiciliat„ Ón
                               corespunz„tor statutul societ„˛ii, celelalte clauze
sc. A, et. 8, ap. 34, sectorul 2, n„scut la data de                                   Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu, nr. 116, bl. D 5, sc. 1,
10.06.1976 Ón Bucure∫ti, posesor al C.I. seria RR      r„m‚n‚nd neschimbate.                    et. 5, ap. 31, sectorul 2, c„s„torit„, posesoare a C.I.
nr. 091147, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de       (53/579.349)                      seria RR nr. 180462/2.11.2001, eliberat„ de Sec˛ia 8
7.02.2000, cod numeric personal 1760610421534, Ón                    *                Poli˛ie, cod numeric personal 2560731400235, Ón
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                                    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ANGHEL
MARICON — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os.             Societatea Comercial„              COMEXIM 2000 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os.
Colentina nr. 2C, bl. 4, sc. A, et. 8, ap. 34, sectorul 2,     DELIVAT PROD — S.R.L., Bucure∫ti           Mihai Bravu, nr. 116, bl. D 5, sc. A. ap. 31,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                                    sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                     DECIZIA NR. 2/10.10.2002            comer˛ului cu nr. J 40/11510/1995, cod fiscal
nr. J 40/20122/1992, cod unic de Ónregistrare 42502,
                                                             R8070869, am hot„r‚t urm„toarele:
capital social 5.500.000.000 lei, am decis, Ón baza       Subsemnatul Badea Dumitru-Teodor, domiciliat        1. Se declar„ ca obiect principal de activitate al
prevederilor statutului societ„˛ii ∫i a dispozi˛iilor    Ón Bucure∫ti, Str. Centurii nr. 9, bl. 113, sc. B, et. 8,  societ„˛ii: comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
legale, modificarea statutului dup„ cum urmeaz„:       ap. 76, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RR      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  1. Deschiderea unui alt punct de lucru Ón         nr. 058944, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun – cod CAEN
Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu, nr. 1, bloc ALMO 2,       24.12.1998, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii    5211.
sc. D, sectorul 2, Ón suprafa˛„ de 68 m2.          Comerciale DELIVAT PROD — S.R.L., cu sediul Ón         Celelalte prevederi din actele societ„˛ii r„m‚n
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n                                       neschimbate.
                               Bucure∫ti, Str. Centurii nr. 9, bl. 113, sc. 2, et. 8,
nemodificate.                                                         (56/579.352)
                               ap. 76, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul
   (51/579.347)                                                              ACT ADIfiIONAL
                               registrului comer˛ului cu nr. J 40/13371/1993,
              *                av‚nd cod fiscal R4071594, prin prezenta decid          la statutul ∫i contractul autentificate
                               declararea punctului de lucru al societ„˛ii la        cu nr. 29969/8 noiembrie 1995 la Notariatul
       Societatea Comercial„                                            de Stat al Sectorului 2 Bucure∫ti al Societ„˛ii
                               urm„toarea    adres„:  Bucure∫ti,    Splaiul   Comerciale ANGHEL COMEXIM 2000 — S.R.L.,
      FLAMINGO HOTELS — S.A.
                               Independen˛ei nr. 288, sectorul 6, unde se           cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu,
                               desf„∫oar„ activitatea de comer˛ cu am„nuntul, Ón       nr. 116, bl. D 5, sc. A. ap. 31, sectorul 2,
          ACT ADIfiIONAL                                                Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                               magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„        Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun – cod CAEN      nr. J 40/11510/1995, cod fiscal R 8070869,
  FLAMINGO HOTELS — S.A., Ónmatriculat„                                           capital social de 2.000.000 lei, divizat
     cu nr. J 40/2270/2002, cod unic           5211 ∫i comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                              Ón 20 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„
      de Ónregistrare 14533062             nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                de 100.000 lei fiecare
  Subsemnata Varga Simona Iolanda, cet„˛ean         produse nealimentare – cod CAEN 5212.
                                                              Subsemna˛ii Anghel Vasile, domiciliat Ón
rom‚n, n„scut„ Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, la data de        (54/579.350)                      Bucure∫ti, str. Calimachi nr. 25, sectorul 2, ∫i
8 iulie 1970, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cpt. av.                  *                Anghel Elena, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2593/2.XII.2002
Calimachi nr. 25, sectorul 2, asocia˛i ai Societ„˛ii       1. retragerea asociatului unic Abu Al Rub            Societatea Comercial„
Comerciale ANGHEL COMEXIM 2000 — S.R.L., am         Mahmoud din societate, cu cesiunea integral„ a         BUCURE™TI TURISM — S.A., Bucure∫ti
hot„r‚t urm„toarele:                     cotei sale de participare la capitalul social, respectiv
  Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,    340 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare            HOT√R¬REA NR. 4
∫os. Mihai Bravu, nr. 116, bl. D 5, sc. A, ap. 31,      total„ de 34.000.000 lei (echivalentul a 20.000 USD,       a adun„rii generale extraordinare a
sectorul 2, Ón Bucure∫ti, str. Calimachi nr. 25,       1 USD = 1.700 lei), astfel: c„tre Societatea DTE         ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
sectorul 2.                         MARKETING LLC, persoan„ juridic„ american„, cu            BUCURE™TI TURISM — S.A.
  Art. 2. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón        sediul Ón S.U.A., statul Delaware, County of New           din data de 7 octombrie 2002
Complexul Comercial Voluntari, T‚rgul II, chio∫cul      Castle, ora∫ul Newark, 113 Barksdale Professional
                                                              Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
comercial nr. 66, din comuna Voluntari, jude˛ul       Center, cod po∫tal 19711, Ónregistrat„ la
                                                            (AGEA) Societ„˛ii Comerciale BUCURE™TI
Ilfov.                            Secretariatul de Stat – Sec˛ia pentru societ„˛i cu
                                                            TURISM — S.A., societate cu sediul Ón Bucure∫ti,
  Œn acest punct de lucru se vor desf„∫ura activit„˛i    nr. 020298071-3523690 la data de 9.05.2002,
                                                            Calea Victoriei nr. 63-81, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
de comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate      170 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
                                                            Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        total„ de 17.000.000 lei (echivalentul a 10.000 USD,
                                                            Bucure∫ti cu nr. J 40/167/1991, cod unic de
b„uturi ∫i tutun, cod CAEN 5211.               1 USD = 1.700 lei), care devine astfel asociat al
                                                            Ónregistrare R 1567802 (societatea), s-a Óntrunit
  Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod          societ„˛ii, cu o cot„ de participare la
                                                            ∫edin˛a extraordinar„, Ón conformitate cu
corespunz„tor statutul ∫i contractul societ„˛ii,       beneficii/pierderi de 50,000 %; c„tre Postolache
                                                            prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind
celelalte prevederi ale acestora, cu modific„rile      Violeta, cet„˛ean moldovean, n„scut„ Ón Republica
                                                            societ„˛ile comerciale, republicat„, ∫i cu prevederile
anterioare, r„m‚n neschimbate.                Moldova, Leova Tigheci la data de 9.01.1978,
                                                            actului constitutiv al societ„˛ii, la data de 7.10.2002,
  (57/579.352)                       domiciliat„ Ón Republica Moldova, Leova Cuporani,
                                                            ora 12, la sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, Calea
              *                posesoare a B.I. seria MDA nr. A 20002014, eliberat
                                                            Victoriei nr. 68-81, sectorul 1, Sala Polivalent„.
                               de autorit„˛ile moldovene la data de 13.02.1997,
                                                              La adunare au fost prezen˛i sau legal
 Societatea Comercial„ NEW FARM — S.R.L.           170 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
                                                            reprezenta˛i ac˛ionari reprezent‚nd 76,63 % din
        Bucure∫ti                  total„ de 17.000.000 lei (echivalentul a 10.000 USD,
                                                            capitalul social al societ„˛ii, respectiv de˛in„tori a
                               1 USD = 1.700 lei), care devine astfel asociat al
                                                            1.691.621 ac˛iuni, reprezent‚nd 42.290.525.000 lei.
          ACT ADIfiIONAL               societ„˛ii, cu o cot„ de participare la
                                                              Constat‚ndu-se c„ AGEA este legal ∫i statutar
                               beneficii/pierderi de 50,000 %.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     constituit„ ∫i poate delibera Ón mod valabil, s-a
   NEW FARM — S.R.L., autentificat cu             Astfel, aportul asocia˛ilor la capital se prezint„
                                                            declarat ∫edin˛a deschis„, d‚ndu-se citire ordinii de
   nr. 222/16.02.2000 la Biroul notarului         astfel:
                                 – Societatea Comercial„ DTE MARKETING LLC       zi cuprinse Ón convocarea AGEA, publicat„ Ón
    public Sm‚nt‚n„ Poenaru Mihail
     din comuna Pope∫ti-Leordeni            de˛ine 170 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón     Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 1714/20.09.2002,
                               valoare total„ de 17.000.000 lei (echivalentul a      format„ din ∫apte puncte, votate Ón mod
  Subsemna˛ii Ciutea Cristinel, cet„˛ean rom‚n,
                               10.000 USD, 1 USD = 1.700 lei), care devine astfel     corespunz„tor de AGEA.
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Slt. Mladinovici Drago∫                                   Œn urma aprob„rii ordinii de zi, a dezbaterilor pe
nr. 7, bl. R 17, sc. 2, et. 2, ap. 52, sectorul 4, ∫i    asociat al societ„˛ii, cu o cot„ de participare la
                               beneficii/pierderi de 50,000 %;              fiecare punct, s-a trecut la adoptarea hot„r‚rilor.
Coviltir Valeria, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón                                      Œn urma voturilor exprimate de ac˛ionari ∫i
Bucure∫ti, aleea Slt. Mladinovici Drago∫ nr. 7,         – Postolache Violeta de˛ine 170 p„r˛i sociale a
                               100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de         validate de comisia de cenzori, s-a aprobat cu votul
bl. R 17, sc. 2, et. 2, ap. 52, sectorul 4, Ón calitate de                               reprezent‚nd 76,62 % din capitalul social al
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale NEW FARM —         17.000.000 lei (echivalentul a 10.000 USD, 1 USD =
                               1.700 lei), care devine astfel asociat al societ„˛ii, cu  societ„˛ii, respectiv de˛in„tori a 1.691.584 ac˛iuni,
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Slt. Mladinovici                                 reprezent‚nd 42.289.600.000 lei, declararea
Drago∫ nr. 7, bl. R 17, sc. 2, et. 2, ap. 52, sectorul 4,  o cot„ de participare la beneficii/pierderi de
                               50,000 %;                         Braseriei CINA activ al societ„˛ii, situat Ón Bucure∫ti,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al                                   str. C.A. Rosetti nr. 3-5, cu intrare ∫i din str.
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/1695 din           2. retragerea administratorului Abu Al Rub
                               Mahmoud, cet„˛ean canadian, cu re∫edin˛a Ón        Franklin, sectorul 1, ca punct de lucru al societ„˛ii,
23.02.2000, av‚nd codul fiscal R 12734191, eliberat                                   Ón vederea conform„rii societ„˛ii cu reglement„rile
la data de 14.03.2000 de Ministerul Finna˛elor, ca      Bucure∫ti, str. Av. Al. ™erb„nescu nr. 16, bl. XVIC,
                               et. 3, ap. 8, n„scut la data de 1.07.1972 Ón Russeifa,   legale Ón vigoare.
urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor                                     (61/579.356)
din data de 1.08.2002, am decis modificarea actului     Iordania, posesor al pa∫aportului canadian nr. BC
                               nr. 137258, emis„ de autorit„˛ile canadiene la data                  *
constitutiv al societ„˛ii men˛ionate mai sus, astfel:
  Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,      de 2 noiembrie 1999 din societate;
                                 3. numirea Ón calitate de administrator, cu puteri    Societatea Comercial„ KUN LONG 2000
Str. Justi˛iei nr. 62, corp A, parter, ap. 1, sectorul 4.
                               depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani, care      TRADE IMPORT–EXPORT — S.R.L., Bucure∫ti
  Se schimb„ obiectul principal de activitate: cod
CAEN 5231 – comer˛ cu am„nuntul cu produse          poate fi reÓnnoit dac„ nu intervine revocarea
                               expres„ din partea adun„rii generale a asocia˛ilor, a           ACT ADIfiIONAL
farmaceutice cu cod CAEN 5146 – comer˛ cu                                                   ™I
ridicata cu produse farmaceutice.              drei Postolache Violeta, cet„˛ean moldovean,              CONTRACT DE CESIUNE
  Se adaug„ la obiectul de activitate ca activitate     n„scut„ Ón Republica Moldova, Leova Tigheci la
                               data de 9.01.1978, domiciliat„ Ón Republica         la statutul Societ„˛ii Comerciale KUN LONG
secundar„: cod CAEN 5231 – comer˛ cu am„nuntul                                        2000 TRADE IMPORT–EXPORT — S.R.L.,
                               Moldova, Leova Cuporani, posesoare a B.I.
cu produse farmaceutice.                                                 J 40/5596/1997, cod unic R 9607686, sediul
                               seria MDA nr. A 20002014, eliberat de autorit„˛ile      Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 2, bl. 1, sc. F,
  Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv al
                               moldovene la data de 13.02.1997;                     et. 9, ap. 240, sectorul 2
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                                 4. societatea va func˛iona cu sediul social la      Subsemna˛ii Xie Bingkun, cet„˛ean chinez,
  Prezentul    act   adi˛ional   completeaz„
                               aceea∫i adres„;                      domiciliat Ón China, Zhejiang, posesor al
corespunz„tor prevederile actului constitutiv ∫i
                                 5. se declar„ obiectul principal de activitate:    pa∫aportului P 142829215, eliberat de autorit„˛ile
urmeaz„ a se Ónregistra Ón registrul comer˛ului ∫i a
                               comer˛ cu ridicata cu produse textile – cod CAEN      chineze la 21.03.1997, Cheng Aizhu, cet„˛ean
se publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
                               5141.                           chinez, domiciliat Ón China, Zhejiang, posesor al
  Tehnoredactat ∫i autentificat la sediul Biroului
                                 Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi,      pa∫aportului P 144388769/3.11.1997, eliberat de
notarului public Ioana Gelei, ast„zi, data
                               26.09.2002, Ón 4 exemplare originale, redactate ∫i     autorit„˛ile chineze la 21.03.1997, ∫i Hou Xiajing,
autentific„rii, Ón 3 exemplare.
                               editate la cererea expres„ a p„r˛ilor de c„tre avocat   cet„˛ean chinez, domiciliat„ Ón China, Zhejiang,
   (58/579.353)
                               D„nil„ Dejmaru, din care s-au eliberat p„r˛ilor 3     posesor al pa∫aportului P 144405562/20.01.1998,
              *                 exemplare.                        eliberat de autorit„˛ile chineze, asocia˛i Ón cadrul
                                 (59/579.354)
     Societatea Comercial„                                             societ„˛ii men˛ionate mai sus, am hot„r‚t:
                                            *                 Chen Aizhu cedeaz„ lui Xie Bingkun 37 p„r˛i
5 STARS INTERNATIONAL COMPANY — S.R.L.
        Bucure∫ti                                                sociale/141.000 lei, Ón valoare de 5.217.000 lei, ∫i lui
                                   Societatea Comercial„               Hou Xiajing cedeaz„ 33 p„r˛i sociale/141.000 lei, Ón
                               BHARAT INTERNATIONAL IMPEX — S.R.L.            valoare de 4.653.000 lei, acesta retr„g‚ndu-se din
          ACT ADIfiIONAL
                                      Bucure∫ti                  societate, renun˛‚nd la toate drepturile ∫i obliga˛iile
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     conferite de acestea, primind contravaloarea lor azi,
5 STARS INTERNATIONAL COMPANY — S.R.L.,                   HOT√R¬REA NR. 5
 cu sediul social Ón Bucure∫ti, ™os. Giurgiului                                     data Óncheierii contractului.
 nr. 126, bl. 7, sc. 8, et. 7, ap. 253, sectorul 4,      a adun„rii generale, exprimat„ Ón ∫edin˛a din        Xie Bingkun preia de la Cheng Aizhu 37 p„r˛i
   nr. de ordine Ón registrul comer˛ului               data de 9 septembrie 2002           sociale/141.000 lei, Ón valoare de 5.217.000 lei, ∫i
  J 40/15365/1994, atribut fiscal R 6058230          Ast„zi, 9.09.2002, la sediul social al Societ„˛ii    Hou Xiajing preia de la Cheng Aizhu 33 p„r˛i
  Subscrisa Societatea DTE MARKETING LLC,          Comerciale BHARAT INTERNATIONAL IMPEX —          sociale/141.000 lei, Ón valoare de 4.653.000 lei,
persoan„ juridic„ american„, cu sediul Ón S.U.A.,      S.R.L. din Bucure∫ti, str. Mircea Vod„ nr. 57,       ace∫tia prelu‚nd toate drepturile ∫i obliga˛iile
statul Delaware, County of New Castle, ora∫ul        sectorul 3, Ón urma cererii f„cute de dl Kishore      conferite de acestea, achit‚nd contravaloarea lor
Newark, 113 Barksdale Professional Center, cod        Mohan Ramnani, Ón calitate de administrator, s-a      azi, data Óncheierii contractului.
po∫tal 19711, Ónregistrat„ la Secretariatul de Stat –    Óntrunit adunarea general„ a asocia˛ilor, din aceasta     Œn urma cesiunii, capitalul social total de
Sec˛ia pentru societ„˛i cu nr. 020298071-3523690 la     f„c‚nd parte Kishore Mohan Ramnani, de˛in‚nd        170 p„r˛i sociale/141.000 lei, Ón valoare de
data de 9.05.2002, prin mandatar Uscoiu Dan         80 % din capitalul social, ∫i Kishore Prerna        23.970.000 lei, din care 9.870.000 lei ∫i 2.000 $ ∫i
Florin, conform deciziei asociatului unic din        Ramnani, de˛in‚nd 20 % din capitalul social.        participarea la beneficii ∫i pierderi vor fi de˛inute
7.08.2002, ∫i subsemnata Postolache Violeta,          Pe ordinea de zi s-a aflat un singur subiect      astfel:
cet„˛ean moldovean, n„scut„ Ón Republica Moldova,      referitor la deschiderea unui punct de lucru ∫i        Xie   Bingkun   va  de˛ine   87   p„r˛i
Leova Tigheci la data de 9.01.1978, domiciliat„ Ón      Ónregistrarea acestuia la Oficiul registrului       sociale/141.000 lei, Ón valoare de 12.267.000 lei, din
Republica Moldova, Leova Cuporani, posesoare a        comer˛ului.                        care 1.000 $ ∫i 5.217.000 lei, respectiv 51 %;
B.I. seria MDA nr. A 20002014, eliberat de           Œn urma dezbaterilor avute ∫i a voturilor         Hou   Xiajing    va  de˛ine  83   p„r˛i
autorit„˛ile moldovene la data de 13.02.1997, prin      asocia˛ilor exprimate, Ón unanimitate, s-a hot„r‚t     sociale/141.000 lei, Ón valoare de 11.703.000 lei, din
mandatar Uscoiu Dan Florin, conform procurii         deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti, ∫os.     care 1.000 $ ∫i 4.653.000 lei, respectiv 49 %.
anexate, Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii, av‚nd Ón   Mihai Bravu nr. 292, bl. 5, parter, sectorul 3, Ón      Se modific„ art. 7 din statut ∫i contractul
vedere decizia asociatului unic din 15.08.2002 ∫i a     suprafa˛„ total„ de 23 m2.                 societ„˛ii.
contractul de cesiune de p„r˛i sociale, actul          (60/579.355)                        (62/579.357)
constitutiv se modific„ astfel:                             *                             *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2593/2.XII.2002                   11
      Societatea Comercial„                 La capitolul I art. 5 alin. 1, 2 ∫i 3 privind        I. Contractul de societate al acesteia a devenit
   TEOCTA IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti            principalul obiect de activitate, textul acestora se va   caduc prin retragerea asociatului Societatea
                               Ónlocui cu urm„torul:                    Comercial„ MATASSI CORP.
          ACT ADIfiIONAL                 îArt. 5 alin. 1 – Principala clas„ de activitate este    II. Statutul societ„˛ii se va modifica astfel:
la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale        clasa 8042 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt –            Art. 4 alin. 1 va avea urm„torul con˛inut:
  TEOCTA IMPEX — S.R.L., autentificate cu          neclasificate Ón alt„ parte (cursuri de crupieri) ∫i      îCapitalul social subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii
 nr. 4305/11.04.1997 de c„tre notarul public         face parte din grupa CAEN 804.               este de 47.430.699 lei, din care 47.380.699 lei ∫i
   Ilie ™aimovici, cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                 Celelalte articole ale actului constitutiv r„m‚n     252 U.S.D., din care aport Ón natur„ 27.030.699 lei.
str. Tulnici nr. 10, bl. 40, sc. 2, et. 8, ap. 106,
sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       neschimbate.                        Capitalul social este Ómp„r˛it Ón 3 p„r˛i sociale, Ón
comer˛ului cu nr. J 40/3038/1997, R 9378868,           Prezentul act adi˛ional nr. 1 are dou„ pagini,      valoare de 15.793.566 lei, din care 9.010.233 lei,
      capital social 2.000.000 lei            fiind Óncheiat ∫i semnat azi, data autentific„rii lui,   reprezent‚nd echivalentul Ón lei al aportului Ón
  Subsemna˛ii Dragomir Dan Marius, cet„˛ean         Ón 5 exemplare la Biroul notarului pbuoic Elena       natur„. Asociatul unic Jirair Ghiulbenghian de˛ine
rom‚n, n„scut la data de 20.05.1965 Ón Alexandria,      Mircia.                           toate cele trei p„r˛i sociale, av‚nd o cot„ de
jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.         (64/579.359)                      participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %.“
Frumu∫ani nr. 5, bl. 43, sc. 1, et. 4, ap. 26,                      *                  Art. 5 alin. 1 va avea urm„torul con˛inut:
sectorul 4, ∫i Popescu Floarea, n„scut„ la data de                                      îSocietatea este condus„ de asociatul unic, care
27.02.1957 Ón comuna Sfin˛e∫ti, jude˛ul Teleorman,             Societatea Comercial„             va prelua toate atribu˛iile prev„zute de lege ∫i statut
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Serg. Tache Gheorghe           LUX TEX — S.R.L., Bucure∫ti           pentru adunarea general„ a asocia˛ilor.“
nr. 8, bl. 44, sc. 2, et. 1, ap. 18, sectorul 4, ambii prin                                 III. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
Ómputernicit Puiu Mircea, domiciliat Ón Bucure∫ti,               ACT ADIfiIONAL               Kirmiziyan Hraca Óncep‚nd cu data de 1.02.2002.
bd. Theodor Pallady nr. 4, bl. M 2 sc. E, ap. 215,                                      IV. Se completeaz„ obiectul de activitate al
                                   la actul constitutiv autentificat cu
sectorul 3, posesor al C.I. seria RT nr. 213414,                                     societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
                               nr. 8370/1999 de notarul public ™aimovici Ilie
eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 30.01.2002,     din Bucure∫ti ∫i la actele adi˛ionale anterioare        5231 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
conform hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor        ale Societ„˛ii Comerciale LUX TEX — S.R.L.,        farmaceutice.
nr. 3 din 8.10.2002, am hot„r‚t modificarea          Bucure∫ti (Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        Se declar„ activitatea principal„:
statutului ∫i contractului Societ„˛ii Comerciale          comer˛ului cu nr. J 40/11202/1999,            5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
TEOCTA IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.           capital social 2.000.000 lei)
                                                             de uz casnic ∫i cu aparate de radio ∫i televizoare.
Tulnici nr. 10, bl. 40, sc. 2, et. 8, ap. 106, sectorul 4,    Subsemnatul Z„velc„ Dan, cet„˛ean rom‚n,          V. Se deschide un punct de lucru Ón Constan˛a,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 448,     str. ™tefan cel Mare nr. 95, jude˛ul Constan˛a.
nr. J 40/3038/1997, R 9378868, dup„ cum urmeaz„:       bl. V8, sc. 1, et. 6, ap. 26, sectorul 3, fiul lui       Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
  1. schimbarea sediului social din Bucure∫ti, str.     Gheorghe (tat„l) ∫i Floarea (mama), n„scut la data     nemodificate.
Tulnici nr. 10, bl. 40, sc. 2, et. 8, ap. 106, sectorul 4,  de 2 august 1958 Ón Corabia, jude˛ul Olt, cod          (67/579.362)
Ón Bucure∫ti, str. Frumu∫ani nr. 5, bl. 43, sc. 1, et. 4,   numeric personal 1580802400627, Ón calitate de
ap. 26, sectorul 4;
                                                                           *
                               asociat unic al Societ„˛ii Comerciale LUX TEX —
  2. stabilirea domeniului principal de activitate:     S.R.L. (Ónmatriculat„ la Oficiul registrului              Societatea Comercial„
cod CAEN 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        comer˛ului cu nr. J 40/11202/1999), cu sediul Ón           DINO TAXI — S.R.L., Bucure∫ti
nespecializate, ∫i a activit„˛ii principale: cod CAEN     Bucure∫ti, Str. Lini∫tei nr. 30, sectorul 1, am hot„r‚t
5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            completarea obiectului secundar de activitate cu:               ACT ADIfiIONAL
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de            7440 – publicitate.
produse nealimentare.                                                       la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv al ∫i       DINO TAXI — S.R.L., autentificat cu
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
                               celorlalte acte adi˛ionale ale societ„˛ii r„m‚n        nr. 5324/11.04.1991 la Notariatul de Stat
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                               neschimbate.                              al Sectorului 1 Bucure∫ti
  Œncheiat„ ast„zi, 9.10.2002, Ón 4 exemplare.
                                 (65/579.360)                        Subsemnatul Dinu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,
  Prezentului act adi˛ional i se d„ dat„ cert„ de
c„tre notarul public.                                  *                domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare, nr. 26,
  (63/579.358)                                                     bl. 24A, sc. A, ap. 7, sectorul 2, Ón calitate de asociat
                                     Societatea Comercial„              unic al Societ„˛ii Comerciale DINO TAXI — S.R.L., cu
              *
                                  SPECTRA SOFT — S.R.L., Bucure∫ti           sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare, nr. 26,
      Societatea Comercial„                                             bl. 24A, sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 2, Ónmatriculat„
                                        ACT ADIfiIONAL               cu nr. J 40/3484/1991 la Oficiul Registrului
    VLADYDAMAS — S.R.L., Bucure∫ti
                                  la contractul de societate ∫i la statutul       Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti, ca urmare a
          ACT ADIfiIONAL               Societ„˛ii Comerciale SPECTRA SOFT — S.R.L.,        hot„r‚rii asociatului unic din data de 10.07.2001, Ón
                               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din
       al Societ„˛ii Comerciale            cu nr. J 40/14440/1992, cu sediul Ón Bucure∫ti,
  VLADYDAMAS — S.R.L., cu sediul social Ón                                        data de 16.09.2002, am hot„r‚t modificarea
                                str. Jean Louis Calderon nr. 1-5, sectorul 2,
  Bucure∫ti, str. R„u∫eni nr. 7, bl. 16, sc. A,                                     statutului societ„˛ii comerciale astfel:
                                       cod fiscal R26329
et. 2, ap. 6, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul                                      Se declar„ domeniul principal de activitate: 526 –
   Registrului Comer˛ului al Municipiului           Subsemna˛ii Ziptzer Emerich ∫i Ziptzer Anca       comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin magazine ∫i
Bucure∫ti cu nr. J 40/2879/2001 ∫i Ónregistrat„        Dana, domicilia˛i Ón Bucure∫ti, str. Jean Louis
        cod fiscal R 13772940                                           activitatea principal„: 5262 – comer˛ cu am„nuntul
                               Calderon nr. 1-5, et. 7, ap. 44, sectorul 2, identifica˛i  prin standuri Ón pie˛e.
  Œncheiat Óntre subsemna˛ii:                cu C.I./C.I. seria RR/RD nr. 003863/108567,          Celelalte dispozi˛ii din statut ∫i actul adi˛ional
  – Stoian Antonia, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,       eliberate de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de          autentificate cu nr. 152/16.02.1998 la Biroul
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 32,    17.09.1997/26.06.2000, ∫i Dincescu Marian,         notarului public State Florica din Bucure∫ti, Strada
bl. 26 A, sc. 2, et. 6, ap. 104, sectorul 2, n„scut„ Ón    domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Fabricii nr. 2, et. 9,    Icoanei nr. 67, sectorul 2, r„m‚n neschimbate.
Bucure∫ti la data de 4.07.1969, identificat„ cu C.I.     ap. 59, sectorul 6, identificat cu B.I. seria G.T. nr.     Prezentul    act   adi˛ional   completeaz„
seria RX nr. 060903, cod numeric personal           150382, eliberat de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de      corespunz„tor prevederile statutului societ„˛ii ∫i
2690704421517, eliberat„ la data de 26.07.1998 de       27.09.1995, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      urmeaz„ a se Ónregistra Ón registrul comer˛ului ∫i a
Sec˛ia 6 Poli˛ie;                       Comerciale SPECTRA SOFT — S.R.L., formul„m         se publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
  – Dumitrescu Aurelia Mariana, cet„˛ean rom‚n,       prezentul act adi˛ional la statutul societ„˛ii dup„       (68/579.363)
nec„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. R„useni     cum urmeaz„:
nr. 7, bl. 16, sc. A, et. 2, ap. 6, sectorul 2, n„scut„ Ón                                              *
                                 Domeniul principal de activitate al societ„˛ii
Bucure∫ti la data de 29.07.1967, identificat„ cu B.I.     const„ Ón servicii, cod C.A.E.N. 722 (realizare ∫i
seria G.V. nr. 872108, cod numeric personal                                             Societatea Comercial„
                               furnizare de programe), iar obiectul principal de       TOZA & CO COMERfi — S.R.L., Bucure∫ti
2670729421541, eliberat la data de 15.11.1996 de
                               activitate const„ Ón realizare ∫i furnizare de
Sec˛ia 7 Poli˛ie, ∫i
                               programe, cod C.A.E.N. 7220.                           HOT√R¬RE
  – Stoian Petre Valentin, cet„˛ean rom‚n,
                                 Redactat ∫i procesar de av. Daniela R„du˛.
c„s„torit, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel                                    a adun„rii generale din data de 27.09.2002
                                 (66/579.361)
Mare nr. 32, bl. 26 A, sc. 2, et. 6, ap. 104, sectorul 2,                                  Subsemna˛ii Toza Florin, domiciliat Ón Bucure∫ti,
n„scut Ón B‚rlad, jude˛ul Vaslui, la data de                       *
                                                             Drumul Taberei nr. 138, bl. 715, sc. A,et. 1, ap. 3,
18.11.1967, identificat cu C.I. seria RX nr. 060902,                                   sectorul 6, ™erb„nescu Viorel Nicu∫or, domiciliat Ón
cod numeric personal 1671118420029, eliberat„ la             Societatea Comercial„
                                  G.K. CONSIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           Bucure∫ti, Strada Ghirlandei nr. 1A, bl. N13, sc. 6,
data de 28.07.1998 de Sec˛ia 6 Poli˛ie,
                                                             et. 3, ap. 87, sectorul 6, ∫i Dr„gulescu D. Aurel,
  Ón baza hot„r„rii adun„rii generale a asocia˛ilor
                                        ACT ADIfiIONAL               domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea C‚mpul cu Flori nr. 5,
nr. 1 din 1.10.2002 a Societ„˛ii Comerciale
                                                             bl. M48, sc. 2, et. 3, ap. 90, sectorul 6, asocia˛i, de
VLADYDAMAS — S.R.L., ∫i Ón conformitate cu            la contractul de societate ∫i la statutul
                                                             comun acord, am hot„r‚t urm„torele:
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale      Societ„˛ii Comerciale G.K. CONSIMPEX — S.R.L.,
                                cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Gen. C. Cristescu        Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
OUG nr. 76/2001, se va modifica ∫i completa actul
                                nr. 12, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul       Splaiul Independen˛ei nr. 315–317, sectorul 6, unde
constitutiv al societ„˛ii autentificat cu nr.
                               registrului comer˛ului cu nr. J 40/10373/1992        se vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i: 5211 –
679/7.03.2001 la Biroul notarului public Constantin
                                 Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale a      comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,
Vasilescu, dup„ cum urmeaz„:
  La capitolul I art. 3 alin. 1, textul acestuia se va    asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale G.K. CONSIMPEX —     cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
Ónlocui cu urm„torul:                     S.R.L., din data de 19.12.2001, contractul de cedare    b„uturi ∫i tutun; 5224 – comer˛ cu am„nuntul cu
  îArt. 3 alin. 1 – Sediul social al societ„˛ii este Ón   cesiune din data de 21.12.2001, prin care Societatea    p‚ine, produse de patiserie ∫i zaharoase.
Bucure∫ti ∫i se schimb„ de la vechea adres„ din        Comercial„ Matassi Corp a cedat dlui Jirair          Se modific„ corespunz„tor documentele
Bucure∫ti, str. R„useni nr. 7, bl. 16, sc. A, et. 2, ap. 6,  Ghiulbenghian cele dou„ p„r˛i sociale de˛inute Ón      societ„˛ii.
sectorul 2, la noua adres„: Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel    cadrul Societ„˛ii Comerciale G.K. CONSIMPEX —          (69/579.364)
Mare nr. 32, bl. 26 A, sc. 2, et. 8, ap. 104, sectorul 2.“  S.R.L., ∫i prevederile Legii nr. 31/1990,                       *
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2593/2.XII.2002
      Societatea Comercial„              Lotrului nr. 8, bl. N9, sc. B, et. 7, ap. 67, sectorul 3,    Art. 3. Celelalte prevederi ale actelor constitutive
   DANI SAN îR“ COMTRANS — S.R.L.,            identificat cu C.I. seria RX nr. 052617, eliberat de     ∫i ale actelor adi˛ionale anterioare prezentului act
         Bucure∫ti                 Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 24.06.1998, cod numeric     adi˛ional, ce nu contravin acestuia, r„m‚n
                              personal 1410122400055, ∫i Cernicarul Maria,         neschimbate.
          DECIZIA NR. 1              cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 15.10.1946 Ón         (74/579.368)
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       comuna Vatra Dornei, jude˛ul Suceava, domiciliat„                    *
    DANI SAN îR“ COMTRANS — S.R.L.,           Ón Bucure∫ti, str. Barajul Lotrului nr. 8, bl. N9, sc. B,
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      et. 7, ap. 67, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RX
 cu nr. J 40/21603/1994, cod fiscal R 6519725,                                            Societatea Comercial„
                              nr. 001291, eliberat de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de          L.I.S. TRADING COM — S.R.L.
         din data de 10.09.2002
                              6.08.1997, cod numeric personal 2461015400041, Ón
  Prezenta decizie a fost adoptat„ Ón urma        calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MARION
hot„r‚rii asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale                                            HOT√R¬REA NR. 4
                              SERVCOM — S.R.L., am hot„r‚t declararea
DANI SAN îR“ COMTRANS — S.R.L., persoan„          domeniului principal de activitate: 521 – comer˛ cu      a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Bulevardul     am„nuntul Ón magazine nespecializate ∫i activitatea      Comerciale L.I.S. TRADING COM — S.R.L.,
Metalurgiei nr. 37, bl. O1, sc. 3, et. 2, ap. 92,                                       Ónmatriculat„ cu nr. J 40/606/1997,
                              principal„: 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón                din data de 9.10.2002
sectorul 4, cod po∫tal 755752, Ónmatriculat„ la       magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
Oficiul    registrului  comer˛ului    cu  nr.  de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.            Subsemnatele Simbotin Stela, domiciliat„ Ón
J 40/21603/1994.                                                     Bucure∫ti, Strada Panselelor nr. 2, bl. 146, ap. 50,
                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Asociatul unic prezint„ 100 % capitalul social al                                  sectorul 4, ∫i Simbotin Ilinca Liliana, domiciliat„ Ón
                              neschimbate.
Societ„˛ii Comerciale DANI SAN îR“ COMTRANS —                                      Bucure∫ti, Strada Cercet„torilor nr. 4, bl. 26, ap. 34,
                                 (72/579.366)
S.R.L.                                                          sectorul 4, Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1997,                  *
                                                             Comerciale L.I.S. TRADING COM — S.R.L.,
republicat„, ∫i cu dispozi˛iile actului constitutiv al                                  Ónmatriculat„ cu nr. J 40/606/1997, cod fiscal
societ„˛ii, asociatul unic a decis modificarea actului    Societatea Comercial„ BAH IMPEX — S.R.L.
                                                             R 9134030, am hot„r‚t:
constitutiv astfel:                                                     1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
  1. Se modific„ datele personale ale asociatului              ACT ADIfiIONAL
                                                             ™oseaua Olteni˛ei X, str. Parincea, sectorul 4.
unic, ca urmare a schimb„rii domiciliului ∫i a           la statutul Societ„˛ii Comerciale            2. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
actului de identitate, noile date de identificare ale       BAH IMPEX — S.R.L., autentificat cu          ™oseaua Olteni˛ei X, str. Voila, sectorul 4.
asociatului fiind urm„toarele:                 nr. 21073/18.08.1995 la Notariatul de Stat
                                al Sectorului 6, Ónmatriculat„ la Oficiul          3. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
  – Daniel Ioan, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.
                               registrului comer˛ului cu nr. J 40/8038/1995,        Metrou Constantin Br‚ncoveanu, sectorul 4.
Berceni nr. 43, bl. 109, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 4,
                                      cod fiscal 7767648                (75/579.369)
identificat cu C.I. seria RT nr. 069996, eliberat„ de
Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 17.02.2000.            Subsemnata Sireteanu Mihaela, cet„˛ean rom‚n,                     *
  2. Se schimb„ adresa sediului social al societ„˛ii   c„s„torit„, n„scut„ la data de 10.08.1977 Ón
din Bucure∫ti, Bulevardul Metalurgiei nr. 37, bl. O1,    Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lugoj         Societatea Comercial„ RICARN — S.R.L.
sc. 3, et. 2, ap. 92, sectorul 4, cod po∫tal 755752, Ón   nr. 33A, sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RR nr.            Bucure∫ti
Bucure∫ti, bd. Alexandru Obregia, nr. 37, bl. O1,      178682, eliberat„ la data de 19.10.2001 de Sec˛ia 4
sc. 3, et. 2, ap. 92, sectorul 4, cod po∫tal 755752,    Poli˛ie, cod numeric personal 2770810464560, Ón                 ACT ADIfiIONAL
conform certificatului nr. 41941/10688/22.08.2002,     calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BAH     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
elibert de Prim„ria Municipiului Bucure∫ti.         IMPEX — S.R.L., Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului             RICARN — S.R.L.
  3. Se deschid urm„toarele puncte de lucru:       cu nr. J 40/8038/1995, cod fiscal 7767648, am          Subsemna˛ii Ristea Florian, n„scut la data de
  a) dou„ puncte de lucru situate Ón Bucure∫ti, str.   hot„r‚t urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:    28.03.1953, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Mun˛ii
Ni˛u Vasile, nr. 1, Pia˛a Sudului, sectorul 4, unde se     1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
va desf„∫ura urm„toarea activitate: 5227 – comer˛                                    Gurghiului nr. 70, sectorul 6, ∫i Ristea Paula,
                                – domeniul principal de activitate al societ„˛ii     n„scut„ la data de 6.07.1955, domiciliat„ Ón
cu am„nuntul Ón magazine specializate cu produse      este 524 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
neclasificate Ón alt„ parte (comer˛ cu ou„). Bateria                                   Bucure∫ti, str. Mun˛ii Gurghiului nr. 70, sectorul 6,
                              specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale RICARN — S.R.L., cu
nr. 6 ∫i nr. 12, conform contractului            parte;
nr. 150/1.07.2002 + anex„;                                                sediul Ón Bucure∫ti, str. Pe∫tera Sc„ri∫oara nr. 1A,
                                – obiectul principal de activitate al societ„˛ii este   bl. 701A, sc. A, et. 1, ap. 4, sectorul 6, Ónregistrat„ Ón
  b) un punct de lucru Ón Bucure∫ti, str. Ni˛u
                              5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.         registrul comer˛ului cu nr. J 40/4682/1998, Ón
Vasile, nr. 1, Pia˛a Sudului, sectorul 4, unde se va
                                2. Se completeaz„ obiectul de activitate al        adunarea general„ a asocia˛ilor, am hot„r‚t
desf„∫ura urm„toarea activitate: 5223 – comer˛ cu
am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i molu∫te. Chio∫c      societ„˛ii cu urm„torea activitate secundar„: 5262 –     urm„toarele:
termopan nr. 29, conform contractului nr.          comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón pie˛e.           1. Se radiaz„ urm„torele obiecte de activitate:
339/29.08.2002 + anex„.                    3. Se declar„ dou„ puncte de lucru situate Ón:        7031 – agen˛ii imobiliare;
  4. Se completeaz„ obiectul de activitate al        – Bucure∫ti, pia˛a Drumul Taberei, Drumul          7032 – administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
societ„˛ii cu cele dou„ activit„˛i men˛ionale la pct. 3   Taberei nr. 44, sectorul 6, zona C, taraba nr. 56;      sau contract.
lit. a) ∫i b).                         – Bucure∫ti, pia˛a Drumul Taberei, Drumul          2. Se precizeaz„ adresa complet„ a punctului de
  Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului   Taberei nr. 44, sectorul 6, zona C, taraba nr. 57,      lucru situat Ón satul D‚rvari, Strada 1 Mai nr. 100,
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                ambele av‚nd ca obiect de activitate 5242 – comer˛      comuna Ciorog‚rla, jude˛ul Ilfov.
   (70/579.365)                      cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.                  3. Se precizeaz„ adresa complet„ a punctului de
         ACT ADIfiIONAL NR. 2              Prezentul act adi˛ional face corp comun cu        lucru din comuna Domne∫ti nr. 1589, jude˛ul Ilfov.
                              Óntregul statut al societ„˛ii.                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 DANI SAN îR“ COMTRANS — S.R.L., cu sediul           Celelalte prevederi ale statutului, ce nu contravin    neschimbate.
 Ón Bucure∫ti, Bulevardul Metalurgiei nr. 37,       prevederilor prezentului act adi˛ional, r„m‚n          D„m prezentul act adi˛ional spre a fi depus la
    bl. O1, sc. 3, et. 2, ap. 92, sectorul 4,      neschimbate.
  cod po∫tal 755752, Ónmatriculat„ la Oficiul                                      organele competente.
                                Prevederile prezentului Ónscris au efecte juridice       (76/579.371)
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/21603/1994,
        din data de 23.09.2002            Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii acestuia la Oficiul
                                                                      ACT ADIfiIONAL
                              registrului comer˛ului.
  Subsemnatul Daniel Ioan, cet„˛ean rom‚n, fiul
                                 (73/579.367)                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
lui Ioan ∫i al Silviei, n„scut Ón comuna Cojocna,                                            RICARN — S.R.L.
jude˛ul Cluj, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Berceni                   *
nr. 43, bl. 109, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 4,                                      Subsemna˛ii Ristea Florian, n„scut la data de
identificat cu C.P. seria RT nr. 069996, eliberat„ de         Societatea Comercial„               28.03.1953, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Mun˛ii
Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 17.02.2000, cod numeric      NICON SERVICE COM — S.R.L., Bucure∫ti           Gurghiului nr. 70, sectorul 6, ∫i Ristea Paula,
personal 1650104400418, asociat unic al Societ„˛ii                                    n„scut„ la data de 6.07.1955, domiciliat„ Ón
Comerciale DANI SAN îR“ COMTRANS — S.R.L., Ón                 ACT ADIfiIONAL               Bucure∫ti, str. Mun˛ii Gurghiului nr. 70, sectorul 6,
baza deciziei nr. 1/10.09.2002, prin prezentul act      la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale RICARN — S.R.L., cu
stabilesc urm„toarele:                    NICON SERVICE COM — S.R.L., autentificate         sediul Ón Bucure∫ti, str. Pe∫tera Sc„ri∫oara nr. 1A,
  Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii     cu nr. 12632/1992 la Notariatul de Stat         bl. 701A, sc. A, et. 1, ap. 4, sectorul 6, Ónregistrat„ Ón
cu urm„toarele activit„˛i:                       al Sectorului 4 Bucure∫ti            registrul comer˛ului cu nr. J 40/4682/1998, Ón
  a) 5227 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         Subsemnatul Dr„gan Ion, cet„˛ean rom‚n,          adunarea general„ a asocia˛ilor, am hot„r‚t
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte    domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Arini∫ nr. 2, bl. A40,    urm„toarele:
(comer˛ cu ou„); b) 5223 – comer˛ cu am„nuntul cu      et. 2, ap. 54, sectorul 6, c„s„torit, n„scut la data de     1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str.
pe∫te, crustacee ∫i molu∫te.                12.10.1936 Ón comuna I.C. Frimu, jude˛ul C„l„ra∫i,      Pe∫tera Sc„ri∫oara nr. 1A, bl. 701A, sc. A, et. 1, ap. 4,
  Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului   Ón calitate de asociat unic ∫i administrator al       sectorul 6, Ón Bucure∫ti, str. Mun˛ii Gurghiului nr.
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                Societ„˛ii Comerciale NICON SERVICE COM —          70, sectorul 6.
   (71/579.365)                      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Arini∫ nr. 2,       2. Se deschide un punct de lucru Ón satul
              *                bl. A40, sc. D, et. 2, ap. 54, sectorul 6, Ónregistrat„ Ón  D‚rvari, comuna Ciorog‚rla, jude˛ul Ilfov, unde se
                              registrul comer˛ului cu nr. J 40/20813/1992, cod       vor desf„∫ura urm„torele activit„˛i:
     Societatea Comercial„               fiscal R3542839 av‚nd Ón vedere prevederile Legii        5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  MARION SERVCOM — S.R.L., Bucure∫ti           nr. 31/1990, republicat„, ∫i decizia asociatului unic    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              din data de 22.09.2002, am hot„r‚t urm„toarele        produse nealimentare;
         ACT ADIfiIONAL
                              modific„ri ale actelor constitutive ale societ„˛ii:       5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
 la statutul ∫i contractul Socit„˛ii Comerciale        Art. 1. Se declar„ domeniul principal al Societ„˛ii    proaspete;
   MARION SERVCOM — S.R.L., cu sediul           Comerciale NICON SERVICE COM — S.R.L.: 521 –          5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu
  Ón Bucure∫ti, str. Barajul Lotrului nr. 8,
   bl. N9, sc. B, et. 7, ap. 67, sectorul 3,       comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate.       produse din carne;
  Ónmatriculat„ cu nr. J 40/27765/1992, cod          Art. 2. Se declar„ obiectul principal de activitate     5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
         fiscal R 9312308             al Societ„˛ii Comerciale NICON SERVICE COM —         ∫i molu∫te;
  Subsemna˛ii Cernicarul Ion, cet„˛ean rom‚n,       S.R.L.: 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
n„scut la data de 22.01.1941 Ón comuna Cernica,       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          de patiserie ∫i produse zaharoase;
jude˛ul Ilfov, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Barajul    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.              5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2593/2.XII.2002                    13
  5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din        calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale      bl. C 2, sc. A, et. 9, ap. 39, sectorul 3, identificat cu
tutun;                           TRIO PRODIMPEX 95 — S.R.L., prin prezentul act       C.I. seria RX nr. 005274, eliberat„ de Sec˛ia 13
  5227 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          adi˛ional am hot„r‚t:                    Poli˛ie la data de 3.09.1997, av‚nd codul numeric
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;     Se precizeaz„ obiectul principal de activitate:     personal 1730419130010, Ón calitate de unic asociat
  5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse          1824 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i     al Societ„˛ii Comerciale DINAMIC SERVICE ’95 —
cosmetice ∫i de toalet„;                  accesorii.                         S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Trapezului nr. 3,
  5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;           Prezentul act adi˛ional face parte din actul       bl. C 2, sc. A, et. 9, ap. 39, sectorul 3, Ónmatriculat„
  5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       constitutiv al societ„˛ii, care se va modifica ∫i      la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
  5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i      completa conform celor men˛ionate mai sus,         J 40/10023/1995, av‚nd codul fiscal R 7901013, fac
articole din piele.                     celelalte prevederi r„m‚n‚nd neschimbate ∫i         urm„torul act adi˛ional la statutul acestei societ„˛i
  3. Se deschide un punct de lucru Ón comuna        obligatorii pentru asociat. De asemenea, m„ oblig      comerciale:
Domne∫ti, jude˛ul Ilfov, unde se vor desf„∫ura       s„-l public Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i s„-l      1. Sediul social al Societ„˛ii Comerciale DINAMIC
urm„toarele activit„˛i:                   Ónregistrez la Oficiul registrului comer˛ului.       SERVICE ’95 — S.R.L. se schimb„ din Bucure∫ti, Str.
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            (79/579.373)                      Trapezului nr. 3, bl. C 2, sc. A, et. 9, ap. 39,
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                  ACT ADIfiIONAL               sectorul 3, Ón Bucure∫ti, Str. Dristorului nr. 114,
produse nealimentare;                                                  bl. 13C, sc. 2, et. 1, ap. 32, sectorul 3.
  5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume      la actul de constituire a Societ„˛ii Comerciale        2. Extinderea obiectului principal de activitate cu
                                TRIO PRODIMPEX 95 — S.R.L., cu sediul Ón
proaspete;                           Bucure∫ti, str. Turda nr. 116, bl. 36, sc. 1,      cod CAEN 7031.
  5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu           et. 1, ap. 7, sectorul 1, Ónmatriculat„ cu        3. Domeniul principal de activitate: cod CAEN
produse din carne;                              nr. J 40/29404/1994            7031 – agen˛ii imobiliare. Obiectul principal de
  5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee       Subsemnatul Buzetelu Sorin Mihail, cet„˛ean       activitate Ól constituie agen˛ii imobiliare, cod CAEN
∫i molu∫te;                         rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de 25.03.1967 Ón      7031.
  5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse       Bucure∫ti, sectorul 8, fiul lui ™tefan ∫i al Elenei,      Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n
de patiserie ∫i produse zaharoase;             domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lt. Saidac Gheorghe,     neschimbate.
  5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;          nr. 2, bl. 12, sc. A, ap. 13, sectorul 6, posesor al C.I.    (82/579.375)
  5226 – comer˛ cu am„nuntul cu produse din        seria RX nr. 059043/1998, eliberat„ de Sec˛ia 20                    *
tutun;                           Poli˛ie, cod numeric personal 1670325414516, Ón
  5227 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale        Societatea Comercial„ CONCRET — S.A.
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;    TRIO PRODIMPEX 95 — S.R.L., prin prezentul act                Bucure∫ti
  5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse          adi˛ional am hot„r‚t:
cosmetice ∫i de toalet„;                    Se shimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, str.             ACT ADIfiIONAL NR. 5
  5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;          Turda nr. 116, bl. 36, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 1,    la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       Ón Bucure∫ti, str. Costache Sibiceanu, nr. 24,         CONCRET — S.A., av‚nd sediul Ón Bucure∫ti,
  5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i      sectorul 1.                            str. Ion Urd„reanu nr. 32, sectorul 5,
articole din piele.                      Prezentul act adi˛ional face parte din actul       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n                                    cu nr. J 40/2416/2.05.1991, cod fiscal R402377
                              constitutiv al societ„˛ii, care se va modifica ∫i
neschimbate.                        completa conform celor men˛ionate mai sus,           Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
  D„m prezentul act adi˛ional spre a fi depus la      celelalte prevederi r„m‚n‚nd neschimbate ∫i         Comerciale CONCRET — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,
organele competente.                    obligatorii pentru asociat. De asemenea, m„ oblig      str. Ion Urd„reanu nr. 32, sectorul 5, Ónmatriculat„
  (77/579.371)                      s„-l public Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i s„-l    la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
              *                Ónregistrez la Oficiul registrului comer˛ului.       J 40/2416/2.05.1991, cod fiscal R402377, prin
                                 (80/579.373)                      hot„r‚rea adun„rii generale ordinare din
     Societatea Comercial„                                             28 martie 2002, a stabilit urm„toarele:
                                            *
   EDI–EMI COMEX — S.R.L., Bucure∫ti                                           1. Modificarea formei juridice a societ„˛ii din cea
                                                            de societate pe ac˛iuni Ón aceea de societate cu
                               Societatea Comercial„ BEST CITY — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL                                             r„spundere limitat„, respectiv modificarea
                                       Bucure∫ti
                                                            Societ„˛ii Comerciale CONCRET — S.A. Ón Societatea
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
   EDI–EMI COMEX — S.R.L., cu sediul Ón                  ACT ADIfiIONAL               Comercial„ CONCRET — S.R.L.
Bucureti, Strada Schitului nr. 14, bl. 57, sc. D,                                      Transformarea celor 5.000 ac˛iuni, cu valoarea
  parter, ap. 51, sectorul 3, Ónmatriculat„ cu        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      de 5.000 lei fiecare, ale Societ„˛ii Comerciale
  nr. J 40/18615/1994, cod fiscal R6310574,        BEST CITY — S.R.L., av‚nd sediul Ón Bucure∫ti,       CONCRET — S.A., Ón 250 p„r˛i sociale, cu valoarea
       capital social 2.000.000 lei            aleea Istru nr. 2C, bl. A14B, sc. 6, parter,
                                 ap. 77, sectorul 6, Ónregistrat„ la Oficiul      de 100.000 lei fiecare, ale Societ„˛ii Comerciale
  Asocia˛ii Butoi Elena, cet„˛ean rom‚n,          registrului comer˛ului cu nr. J 40/10806/1999,       CONCRET — S.R.L.
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Strada Schitului nr. 14,             cod fiscal R 12473797              Capitalul social total de 25.000.000 lei, integral
bl. 5T, sc. D, parter, ap. 51, sectorul 3, cod numeric     Subsemna˛ii:                      subscris ∫i v„rsat Ón numerar, divizat Ón 250 p„r˛i
personal 2640109400482, identificat„ cu B.I.          1. Omar Hayssam, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     sociale, cu o valoare de 100.000 lei fiecare, ∫i este
seria G.R. nr. 404121, eliberat de Sec˛ia 23 Poli˛ie la   Bucure∫ti, Str. Sp„tarului nr. 4, sectorul 2, care se    subscris de asocia˛i dup„ cum urmeaz„:
data de 27.02.1995, ∫i Butoi Ion, cet„˛ean rom‚n,      legitimeaz„ cu C.I. seria DP nr. 040421, eliberat„ la      – T„nase Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
domiciliat Ón Bucure∫ti, Strada Schitului nr. 14,      data de 11.05.2000 de I.G.P.–D.E.P., cod numeric      de 27 decembrie 1950 Ón comuna Top‚rcea, jude˛ul
bl. 57, sc. D, parter, ap. 51, sectorul 3, cod numeric   personal 16303011400631, ∫i                 Sibiu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Serg. Gheorghe
personal 1530528400833, identificat cu B.I.           2. Parvan Violeta Alexandra, cet„˛ean rom‚n,      Donici nr. 4, bl. 71, sc. A, ap. 7, sectorul 5, c„s„torit,
seria G.R. nr. 085140, eliberat de Sec˛ia 23 Poli˛ie la   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Chilia Veche nr. 6,     posesor al B.I. seria B.X. nr. 409926, eliberat de
data de 31.10.1994, ca urmare a hot„r‚rii adun„rii     bl. A8, sc. 5, ap. 67, legitimat„ cu C.I. seria DP     Circa 17 Mili˛ie Bucure∫ti la data de 14.05.1984,
generale nr. 1/11.10.2002, aduc urm„toarele         nr. 012108, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de    aplicat foto 2 de Sec˛ia 19 Poli˛ie Bucure∫ti la data
modific„ri la contractul ∫i statutul societ„˛ii:      17.07.1998, cod numeric personal 2740508463041,       de 1.06.1994, cod numeric personal 1501227400457,
  1. Se declar„ domeniul principal de activitate:       am hot„r‚t urm„toarele:                 de˛ine 204 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine              1. Preschimbarea certificatului de Ónmatriculare.    valoare total„ de 20.400.000 lei, reprezent‚nd 81,6 %
nespecializate ∫i activitatea principal„: 5211 –        2. Se modific„ preambulul actului constitutiv cu    din capitalul social;
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,       datele de identificare ale asociatului Omar Hayssam       – Clair Teodor Mugurel, cet„˛ean rom‚n, n„scut
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       a∫a cum sunt acestea prezentate mai sus.          la data de 17 martie 1960 Ón Bucure∫ti, domiciliat
b„uturi ∫i tutun.                        3. Art. 6, alin. 1 al actului constitutiv va avea    Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 262, bl. B, sc. 8,
  2. Se declar„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,      urm„torul con˛inut:                     ap. 46, sectorul 2, c„s„torit, posesor al B.I. seria G.T.
Strada Br„˛„rii nr. 2–4, sectorul 3, Ón incinta         îCapitalul social al societ„˛ii este de 5.000.000 lei  nr. 059130, eliberat de Sec˛ia 8 Poli˛ie Bucure∫ti la
Complexului Comercial MATE VILA, stand C1–C2,                                      data de 2.08.1995, cod numeric personal
                              subscris ∫i v„rsat de asocia˛i dup„ cum urmeaz„:
unde se va desf„∫ura urm„toarea activitate: 5211 –                                   1600317400047, de˛ine 27 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                              Omar Hayssam – 250.000 lei Ón numerar, ∫i Parvan
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,                                     fiecare, Ón valoare total„ de 2.700.000 lei,
                              Violeta – 250.000 lei Ón numerar.“
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                     reprezent‚nd 10,8 % din capitalul social;
                                4. Art. 8 va avea urm„torul con˛inut:
b„uturi ∫i tutun.                                                      – Teodorescu Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                                îCapitalul social al societ„˛ii este Ómp„r˛it Ón
  Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n                                   de 11 iulie 1956 Ón comuna Tarc„u, jude˛ul Neam˛,
                              50 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, numerotate de
neschimbate.                                                      domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 79,
                              la 1 la 50 ∫i de˛inute dup„ cum urmeaz„:
   (78/579.372)                                                    bl. 1, sc. 1, et. 6, ap. 18, sectorul 6, c„s„torit, posesor
                                – Omar Hayssam de˛ine 25 p„r˛i sociale,
              *                numerotate de la 1 la 25;                  al B.I. seria G.X. nr. 156908, eliberat de Sec˛ia 21
                                – Parvan Violeta Alexandra de˛ine 25 p„r˛i       Poli˛ie Bucure∫ti la data de 6.02.1997, cod numeric
     Societatea Comercial„               sociale, numerotate de la 26 la 50.“            personal 1560711400541, de˛ine 10 p„r˛i sociale a
 TRIO PRODIMPEX 95 — S.R.L., Bucure∫ti                                         100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
                                Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
                                 (81/579.374)                      reprezent‚nd 4,00 % din capitalul social;
         ACT ADIfiIONAL                                               – Stan L„cr„mioara, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                                            *                data de 29 iulie 1959 Ón Panciu, jude˛ul Vrancea,
 la actul de constituire a Societ„˛ii Comerciale
  TRIO PRODIMPEX 95 — S.R.L., cu sediul Ón                                       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea C„line∫ti nr. 18,
                                   Societatea Comercial„
  Bucure∫ti, str. Turda nr. 116, bl. 36, sc. 1,                                    bl. C7, sc. A, ap. 1, sectorul 4, c„s„torit„, posesoare
  et. 1, ap. 7, sectorul 1, Ónmatriculat„ cu        DINAMIC SERVICE ’95 — S.R.L., Bucure∫ti
                                                            a C.I. seria RX nr. 016658, eliberat„ de Sec˛ia 16
         nr. J 40/29404/1994                                          Poli˛ie Bucure∫ti la data de 27.11.1997, cod numeric
                                       ACT ADIfiIONAL
  Subsemnatul Buzetelu Sorin Mihail, cet„˛ean                                     personal 2590729400641, de˛ine 5 p„r˛i sociale a
rom‚n, c„s„torit, n„scut la data de 25.03.1967 Ón          la statutul Societ„˛ii Comerciale         100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 500.000 lei,
Bucure∫ti, sectorul 8, fiul lui ™tefan ∫i al Elenei,         DINAMIC SERVICE ’95 — S.R.L.           reprezent‚nd 2,00 % din capitalul social;
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lt. Saidac Gheorghe,       Subsemnatul Nicola Gigi, cet„˛ean rom‚n,           – Handrea Marius, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
nr. 2, bl. 12, sc. A, ap. 13, sectorul 6, posesor al C.I.  c„s„torit, n„scut la data de 19.04.1973 Ón comuna      data de 21 octombrie 1968 Ón Bucure∫ti, domiciliat
seria RX nr. 059043/1998, eliberat„ de Sec˛ia 20      B„neasa, jude˛ul Constan˛a, fiul lui Iosif ∫i al Elenei,  Ón Bucure∫ti, Bd. Uverturii nr. 6, bl. C1, et. 6, ap. 74,
Poli˛ie, cod numeric personal 1670325414516, Ón       domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Trapezului nr. 3,       sectorul 6, c„s„torit, posesor al B.I. seria B.T.
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2593/2.XII.2002
nr. 013481, de˛ine 2 p„r˛i sociale a 100.000 lei            Societatea Comercial„              Ón Bucure∫ti, str. Sold. Ene Modoran nr. 9,
fiecare, Ón valoare total„ de 200.000 lei,             ANDREI BUSINESS AND TRADING             sectorul 5, conform certificatului de mo∫tenitor
reprezent‚nd 0,8 % din capitalul social, ∫i              HOUSE — S.R.L., Bucure∫ti             nr. 26 din 23.05.2002, suplimentar la certificatul de
  – Marinel Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la                                     mo∫tenitor nr. 31 din 13.08.2001, ambele eliberate
data de 26 iunie 1952 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón                ACT ADIfiIONAL              de notarul public Andon Mihaela Victoria din
                                                             Bucure∫ti,
Bucure∫ti, str. Zamfir Olaru nr. 8, bl. 87D, ap. 6,       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       am hot„r‚t modificarea actelor constitutive
sectorul 5, c„s„torit, posesor al B.I. seria G.V.           ANDREI BUSINESS AND TRADING
                                  HOUSE — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,       conform hot„r„rii adun„rii generale a ac˛ionarilor
nr. 423898, eliberat de Sec˛ia 18 Poli˛ie Bucure∫ti la                                  din 3.06.2002, astfel:
data de 23.08.1996, cod numeric personal              str. M„gura Vulturului nr. 85, sectorul 2,
                                Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       I. Œn conformitate cu contractul de cesiune
1520626400120, de˛ine 2 p„r˛i sociale a 100.000 lei              cu nr. J 40/8814/1993           autentificat de notarul public Maria Ionescu, eu,
fiecare, Ón valoare total„ de 200.000 lei,                                        Aranyosi Viorica, personal ∫i ca mandatar„ a fiilor
                                 Subsemnatul Petcu Adrian, domiciliat Ón
reprezent‚nd 0,80 % din capitalul social.                                        mei Aranyosi Mihai ∫i Aranyosi Daniel, prin cesiune
                               Bucure∫ti, Str. Cosminului nr. 6, sectorul 2, Ón
  2. Schimbarea sediului societ„˛ii din Bucure∫ti,                                   c„tre domnul Cristea-Platon Dumitru ∫i, respectiv,
                               calitate de asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:
str. Ion Urd„reanu nr. 32, sectorul 5, Ón Bucure∫ti,                                   c„tre domnul Petrescu Traian-Sever, declar c„ ne
                                 – Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,    retragem din societate ∫i din toate func˛iile de˛inute
str. Serg. Gheorghe Donici nr. 4, bl. 71, sc. A, parter,   str. M„gura Vulturului nr. 85, sectorul 2, unde se va
ap. 1, sectorul 5.                                                    Ón cadrul acesteia ∫i nu mai avem nici o preten˛ie
                               desf„∫ura activitatea îalte activit„˛i de tip„rire“,    sau obliga˛ie, din momentul cesiunii, fa˛„ de
  3. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii     conform codului CAEN 2222;                 societate sau fa˛„ de cesionari.
este: alte activit„˛i prestate Ón principal            – Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,      Œn urma cesiunii, capitalul social va fi structurat
Óntreprinderilor, cod CAEN 748.                Calea Victoriei nr. 17, sectorul 3 (magazin Victoria,   astfel:
  Obiectul principal de activitate este: alte        unde se va desf„∫ura activitatea îcomer˛ cu          – Cristea-Platon Dumitru de˛ine 6.250 ac˛iuni
activit„˛i de servicii prestate Ón principal         am„nuntul cu articole de fier„rie, vopsitorie, sticl„   nominative, fiecare Ón valoare de 1.000 lei, Ón
Óntreprinderilor, cod CAEN 7484.               ∫i articole din sticl„“, conform codului CAEN 5246;    valoare total„ de 6.250.000 lei, numerotate astfel: de
  Societatea va mai desf„∫ura urm„toarele            – domeniul principal de activitate al societ„˛ii va  la 1 la 5500, de la 23501 la 23687, de la 23875 la
activit„˛i secundare:                     fi: CAEN 2222 – alte activit„˛i de tip„rire, Óncadrat   24156 ∫i de la 24438 la 24718, av‚nd o participare
  – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire      Ón cod CAEN 222 – tip„rire ∫i activit„˛i anexe.      la beneficii ∫i pierderi de 25 %;
central„ ∫i montaj de echipamente ∫i utilaje           Restul dispozi˛iilor actului constitutiv al        – Petrescu Traian-Sever de˛ine 6.250 ac˛iuni
tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti (cod                                  nominative, fiecare Ón valoare de 1.000 lei, Ón
                               societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.
                                                             valoare total„ de 6.250.000 lei, numerotate astfel: de
CAEN 4533) ∫i alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de          De Óndeplinirea formalit„˛ilor de publicitate a    la 1001 la 16500, de la 23688 la 23874, de la 24157
construc˛ii auxiliare (4534).                 prezentului Ónscris la organele competente se va      la 24437 ∫i de la 24719 la 25000, av‚nd o participare
  Ca urmare s-a hot„r‚t adoptarea unui nou act        ocupa asociatul, personal sau prin Ómputernicit.      la beneficii ∫i pierderi de 25 %;
constitutiv al societ„˛ii care s„ modifice statutul ∫i      Tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul notarului     – Cristea-Platon Oana-Cristina de˛ine 5500
contractul de societate ∫i care se constituie anex„ la    public Daniela Camilia Pop Ón 4 exemplare, din care    ac˛iuni nominative, fiecare Ón valoare de 1.000 lei,
prezentul act adi˛ional.                   3 exemplare s-au eliberat p„r˛ii.             Ón valoare total„ de 5.500.000 lei, numerotate de la
  Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón            (86/579.379)                     5501 la 11000, av‚nd o participare la beneficii ∫i
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la                     *                pierderi de 22 %;
Oficiul registrului comer˛ului.                                               – Petrescu Irina-Valentina de˛ine 5.500 ac˛iuni
   (83/579.376)                            Societatea Comercial„              nominative, fiecare Ón valoare de 1.000 lei, Ón
              *                   LIVALI COMSERV — S.R.L., Bucure∫ti          valoare total„ de 5.500.000 lei, numerotate de la
                                                             16501 la 22000, av‚nd o participare la beneficii ∫i
 Societatea Comercial„ M.H.C. TRANSPORT                     ACT ADIfiIONAL              pierderi de 22 %, ∫i
  INTERNATIONAL — S.R.L., Bucure∫ti                  la statutul Societ„˛ii Comerciale          – Dobrescu Cristiana de˛ine 1.500 ac˛iuni
                                      LIVALI COMSERV — S.R.L.           nominative, fiecare Ón valoare de 1.000 lei, Ón
          ACT ADIfiIONAL                 Subsemnata – G‚doiu Livia, cet„˛ean rom‚n,       valoare total„ de 1.500.000 lei, numerotate de la
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 122,     22001 la 23500, av‚nd o participare la beneficii ∫i
M.H.C. TRANSPORT INTERNATIONAL — S.R.L.            bl. 5, sc. 8, et. 6, ap. 251, sectorul 4, Ón calitate de  pierderi de 6 %.
                               asociat unic al Societ„˛ii Comerciale LIVALI         II. Se precizeaz„ obiectul principal de activitate,
  Subscrisa Societatea Comercial„ M.H.C.
                               COMSERV — S.R.L., av‚nd sediul Ón Bucure∫ti, ™os.     care este îlucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
TRANSPORT INTERNATIONAL — S.R.L., cu sediul Ón
                               Giurgiului nr. 122, bl. 5, sc. 8, et. 6, ap. 251,     art„“, cod CAEN 4521, iar domeniul principal de
Bucure∫ti, str. Dr. Fr. Joliot Curie nr. 17, parter,
                               sectorul 4, Ónmatriculat„ Ón registrul comer˛ului cu    activitate este îconstruc˛ii de cl„diri ∫i de geniu
ap. 1, sectorul 1, sectorul 5, Ónregistrat„ la Oficiul
                               nr. J 40/9265/1992, Ónchei urm„torul act adi˛ional la   civil“, cod CAEN 452.
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
                               statutul acestei societ„˛ii:                 III. Se schimb„ sediul social Ón Bucure∫ti, str.
cu nr. J 40/4371/1995, cod fiscal R7369699,                                       Emil Girleanu nr. 9, bl. A4, sc. 2, parter, ap. 30,
                                 1. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii
reprezentat„ de c„tre dl Mihalcea Adrian, cet„˛ean                                    sectorul 3.
                               const„ Ón: Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Joliot Curie                                      IV. Se schimb„ locul de desf„∫urare a punctului
                               imobiliare proprii sau Ónchiriate, cod CAEN 7020.
nr. 17, sectorul 5, posesor al B.I. seria D.A. nr.                                    de lucru Ón Bucure∫ti, str. Emil GÓrleanu nr. 9,
                                 2. Se schimb„ sediul societ„˛ii la adresa:
280434, eliberat de Circa 13 Mili˛ie Bucure∫ti la                                    bl. A.4, sc. 2, parter, ap. 30, sectorul 3, av‚nd ca
                               Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 256, bl. 13, parter,
data de 21.10.1985, prin prezenta hot„r„∫te:                                       activitate principal„ îrealizarea ∫i furnizarea de
                               sectorul 4.
  1. Rectificarea erorii materiale privind adresa                                    programe“ cod CAEN 7220.
                                 Prezentul act face parte integrant„ din statutul
sediului social din Bucure∫ti, str. Joliot Curie nr. 17,                                  Orice disput„ decurg‚nd din prezentul act,
                               societ„˛ii, la care nu se aduc alte modific„ri.
sectorul 5, Ón Bucure∫ti, str. Dr. Fr. Joliot Curie nr.     Redactat de notarul public ∫i editat Ón 5        nesolu˛ionat„ pe cale amiabil„, se va rezolva de
17, parter, ap. 1, sectorul 5.                exemplare, azi, data autentific„rii, eliber‚ndu-se     c„tre instan˛a de drept comun, competent„, din
  2. Definirea obiectului principal de activitate:      p„r˛ii 4 exemplare.                    Rom‚nia.
6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.              (87/579.380)                       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  3. Radierea unor coduri din obiectul secundar de                                   actele societ„˛ii, urm‚nd s„ fie Ónregistrat ∫i
                                             *
activitate: 7031, 7032.                                                 publicat, conform legisla˛iei Ón vigoare, moment din
  (84/579.377)                             Societatea Comercial„             care contractul de societate devine caduc.
              *                     ENCON PLUS — S.A., Bucure∫ti             Celelalte prevederi ale statutului rom‚n
                                                             nemodificate.
     Societatea Comercial„                         ACT ADIfiIONAL                Redactat, procesat ∫i autentificat la Biroul
 HONESTY COMIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                                          notarului public Maria Ionescu, azi, data
                                al Societ„˛ii Comerciale ENCON PLUS — S.A.,
                                   Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului        autentific„rii, Ón cinci exemplare, din care patru
          ACT ADIfiIONAL                       cu nr. J 40/20521/1994           s-au eliberat p„r˛ilor.
    la statutul Societ„˛ii Comerciale             Subsemna˛ii                         (88/579.381)
  HONESTY COMIMPEX — S.R.L., cu sediul              – Dobrescu Cristiana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,              ACT ADIfiIONAL
  Ón Bucure∫ti, str. B„icule∫ti nr. 7, bl. A2,        str. Constantin Titel Petrescu nr. 9, bl. C.29, sc. C,
   ap. 24, sectorul 1, Ónmatriculat„ cu                                        al Societ„˛ii Comerciale ENCON PLUS — S.A.,
                               et. 8, ap. 162, sectorul 6,                    Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului
  nr. J 40/3904/1992, cod fiscal 1571463            – Cristea-Platon Dumitru, domiciliat Ón                cu nr. J 40/20521/1994
  Ionescu Alexandru, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.      Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 10, bl. M 28,
                               sc. 2, ap. 29, sectorul 3,                   Subsemna˛ii
B„icule∫ti nr. 7, bl. A2, sc. A, et. 5, ap. 24, sectorul 1,
                                 – Cristea-Platon Oana-Cristina, cu acela∫i         – Dobrescu Cristiana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
cod numeric personal 1440720400152, identificat
                               domiciliu,                         str. Constantin Titel Petrescu nr. 9, bl. C29, sc. C,
cu C.I. seria RR nr. 057110, eliberat„ de Sec˛ia 5
                                 – Petrescu Traian-Sever, domiciliat Ón Bucure∫ti,   et. 8, ap. 162, sectorul 6,
Poli˛ie la data de 11.12.1998, Ón calitate de asociat
                               str. Barajul Dun„rii nr. 3, bl. M. 35, sc. 8, et. 2,      – Cristea-Platon Dumitru, domiciliat Ón
unic al Societ„˛ii Comerciale HONESTY
                               ap. 320, sectorul 3,                    Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 10, bl. M 28,
COMIMPEX — S.R.L.,                        – Petrescu Irina-Valentina, cu acela∫i domiciliu,   sc. 2, ap. 29, sectorul 3,
  Ca urmare a hot„r‚rii asociatului unic nr. 1 din        Ón calitate de ac˛ionari ∫i membri fondatori ai      – Cristea-Platon Oana-Cristina, av‚nd acela∫i
data de 14.10.2002, a hot„r‚t s„ aduc„ urm„toarele      Societ„˛ii Comerciale ENCON PLUS — S.A., Ón baza      domiciliu.
modific„ri la statutul societ„˛ii:              contractului de societate ∫i statutului, autentificate     – Petrescu Traian-Sever, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  Declararea domeniului principal de activitate       cu nr. 23974 din 16.09.1994 de Notariatul de Stat al    str. Barajul Dun„rii nr. 3, bl. M 35, sc. 8, et. 2, ap.
cod CAEN 514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de        Sectorului 6 Bucure∫ti, ∫i                 320, sectorul 3,
consum, altele dec‚t cele alimentare, ∫i a activit„˛ii      – Aranyosi Viorica, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
                                                               – Petrescu Irina-Valentina, av‚nd acela∫i
principale cod CAEN 5143 – comer˛ cu ridicata cu       Sold. Ene Modoran nr. 9, bl. M 88, sc. 1, et. 7, ap. 44,
                                                             domiciliu,
aparate electrice de uz gospod„resc ∫i aparate de       sectorul 5, personal ∫i ca mandatar„ a fiilor mei
                               Aranyosi Daniel, cu acela∫i domiciliu, ∫i Aranyosi       to˛i Ón calitate de ac˛ionari ∫i membri fondatori
radio ∫i televizoare.                                                  ai Societ„˛ii Comerciale ENCON PLUS — S.A., cu
                               Mihai, cu acela∫i domiciliu, conform procurii
  Celelalte prevederi din statut r„m‚n                                         sediul Ón Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 319,
                               autentificate cu nr. 1351 din 23.05.2002 de notarul
neschimbate.                         public Andon Mihaela Victoria din Bucure∫ti, to˛i     parter, ap. 2, sectorul 3, Ónregistrat„ Ón registrul
  (85/579.378)                       trei Ón calitate de mo∫tenitori ai lui Aranyosi      comer˛ului cu nr. J 40/20521/1994, cod fiscal
              *                 Gergely, decedat la 10.02.2001, cu ultimul domiciliu    R 6545961, Ón baza contractului de societate ∫i
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2593/2.XII.2002                  15
statutului autentificate cu nr. 23974 din 16.09.1994       I. Schimbarea domeniului ∫i obiectului principal       1. Sediul Societ„˛ii se schimb„ din Bucure∫ti,
de Notariatul de Stat al Sectorului 6 Bucure∫ti, am      de activitate al societ„˛ii:                 Strada Polon„ nr. 36, sectorul 1, la urm„toarea
hot„r‚t modificarea actelor constitutive conform         1. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii     adres„: Bucure∫ti, str. Nazarcea nr. 62, sectorul 1; Ón
hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor din        este urm„torul: cod CAEN 741 – activit„˛i juridice,     consecin˛„, art. 4 alin. 1 din statutul Societ„˛ii se
                                                              modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:
6.08.2002, dup„ cum urmeaz„:                 contabilitate ∫i revizie contabil„, consulta˛ii
                                                               îSediul societ„˛ii este Ón Rom‚nia, Bucure∫ti, str.
  I. Se renun˛„ la punctul nr. IV din actul adi˛ional    referitoare la impunere; activit„˛i de studii de pia˛„
                                                              Nazarcea nr. 62, sectorul 1.“
al societ„˛ii, autentificat cu nr. 1030 din 5.08.2002     ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru afaceri ∫i           2. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii
de notarul public Maria Ionescu din Bucure∫ti.        management.                         const„ Ón consulta˛ii pentru afaceri ∫i management
  II. Ca urmare a decesului ac˛ionarului Aranyosi        2. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii     — cod CAEN 741.
Gergely, func˛ia de cenzor ocupat„ de acesta va        este: cod CAEN 7414 – activit„˛i de consultare
                                                               Obiectul principal de activitate const„ Ón:
r„m‚ne liber„ p‚n„ la viitoarea adunarea general„       pentru afaceri ∫i management.
                                                              activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
a ac˛ionarilor.                         II. Radierea obiectului secundar de activitate al
                                                              mangement — cod CAEN 7414.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     societ„˛ii: cod CAEN 7031 – agen˛ii imobiliare.
                                                               Alte obiecte de activitate, conform codific„rii
actele constitutive ale societ„˛ii, urm‚nd s„ fie        III. Prezentul act adi˛ional face parte integrant„
                                                              CAEN:
publicat conform legisla˛iei Ón vigoare.           din actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól modific„
                               ∫i completeaz„ corespunz„tor celor de mai sus,         • dezvoltare (promovare) imobiliar„ (inclusiv
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n                                   coordonarea lucr„rilor privind opera˛iunile de
                               restul   prevederilor   acestuia   r„m‚n‚nd
nemodificate.                                                       construc˛ie ∫i echipamente, realizarea de studii) —
                               neschimbate.
  Redactat, procesat ∫i autentificat de notarul         Œn urma Óncheierii prezentului act, asocia˛ii,      cod CAEN 7011;
public, azi, data autentific„rii, la sediul biroului, Ón   conform legisla˛iei Ón vigoare, vor proceda la         • cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri imobiliare
cinci exemplare, din care patru s-au eliberat         efectuarea cuvenitelor men˛iuni ∫i modific„ri la       — cod CAEN 7012;
p„r˛ilor.                           organele competente.                      • Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
   (89/579.381)                        Redactat ∫i editat Ón 4 exemplare, din care        imobiliare proprii sau Ónchiriate — cod CAEN 7020;
              *                 3 exemplare au fost Ónm‚nate p„r˛ilor, azi, data        • activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj — cod
                               atest„rii identit„˛ii p„r˛ilor, con˛inutului ∫i datei    CAEN 7413;
     Societatea Comercial„                actului la Cabinetul de avocatur„ Florin Ungureanu.       • activit„˛ile companiilor de management — cod
 ROMBAS TRANS. INTERNATIONAL — S.R.L.               (91/579.383)                      CAEN 7415;
        Bucure∫ti                                 *                  • activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i
                                                              alte servicii tehnice — cod CAEN 7420;
          ACT ADIfiIONAL                                               • publicitate — cod CAEN 7440;
                                     Societatea Comercial„
                                                               • activit„˛i de secretariat, dactilografiere,
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale          DANION IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                                                              multiplicare ∫i traduceri — cod CAEN 7483;
 ROMBAS TRANS. INTERNATIONAL — S.R.L.,                                            • alte activit„˛i de servicii, prestate Ón principal
   Ónmatriculat„ cu nr. J 40/15093/1994,                   HOT√R¬REA NR. 3
                                                              Óntreprinderilor — cod CAEN 7484;
        cod fiscal R 6090754
                                   din 1.10.2002 a adun„rii asocia˛ilor           • lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„ —
  Subsemna˛ii                         Societ„˛ii Comerciale DANION IMPEX — S.R.L.         cod CAEN 4521.
  Gandrabura Theodor, domiciliat Ón Bucure∫ti,         La adunarea general„ a asocia˛ilor au participat       Celelalte prevederi ale statutului Societ„˛ii
str. Ion C‚mpineanu nr. 24, sc. 1, et. 2, ap. 7,         dl Popescu Ion (asociat);                 r„m‚n nemodificate.
sectorul 1, identificat cu B.I. seria L nr. 171391/1965     dl Popescu Daniel (asociat);                 Prezentul act adi˛ional a fost redactat de c„tre
eliberat de Sec˛ia 14 Poli˛ie, ∫i                asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DANION         avocatul Adelina Elena Marin, ast„zi, 16.10.2002, Ón
  Moraru Valeriu, domiciliat Ón Republica          IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Jean      trei exemplare, dintre care unul s-a Ónm‚nat spre
Moldova, Ungheni, / Corne∫ti, prin mandatar          Steriadi nr. 9, bl. PC4, sc. A, et. 2, ap. 5, sectorul 3,  p„strare arhivei Cabinetului de avocatur„ Adelina
Gandrabura Theodor, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.       num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului          Elena Marin, restul fiind Ónm‚nat p„r˛ilor.
Ion C‚mpineanu nr. 24, sc. 1, et. 2, ap. 7, sectorul     J 40/19295/1992, cod unic de Ónregistrare R2624825,       (94/579.386)
1, identificat cu B.I. seria L nr. 171391/1965,        care au hot„r‚t urm„toarele:
                                                                           *
eliberat de Sec˛ia 14 Poli˛ie, Ón baza procurii         Deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
autentificate cu nr. 9849/2002 la Biroul notarului      str. Theodor Pallady nr. 240, sectorul 3, Centrul
                                                                  Societatea Comercial„
                               comercial TITAN, stand D4, unde se vor def„∫ura
public Adelina Bumbu din Chi∫in„u, Republica                                         OM SECURITY CORPS — S.R.L., Bucure∫ti
                               urm„toarele activit„˛i:
Moldova,
                                 a. cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„                ACT ADIfiIONAL
ROMBAS TRANS. INTERNATIONAL — S.R.L., cu           de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
sediul Ón Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 321, bl.       b. cod CAEN 5133 – comer˛ cu ridicata cu          OM SECURITY CORPS — S.R.L., cu sediul Ón
202, sectorul 1, Ónmatriculat„ Ón registrul          produse lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile;    Bucure∫ti, str. Zamfir Nicolae nr. 7, sectorul 2,
comer˛ului cu nr. J 40/15093/1994, am hot„r‚t          c. cod CAEN 5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r,      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
urm„toarele:                         ciocolat„ ∫i produse zaharoase;                cu nr. J 40/9013/2000, cod fiscal R13417647
  1. Se declar„ obiectul principal de activitate:        d. cod CAEN 5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea,        Subsemnatul Cimpoaie Iulian-Nicolae, domiciliat
602 – 602 – alte transporturi terestre 602 60.2.       ceai, cacao ∫i condimente (sare, piper, cui∫oare,      Ón Bucure∫ti, str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 2, et. 8,
  Activitatea principal„: 6024 – transporturi rutiere    scor˛i∫oar„, foi de dafin etc.);               ap. 80, sectorul 3, legitimat cu B.I. seria G.K.
de m„rfuri.                           e. cod CAEN 5138 – comer˛ cu ridicata,          nr. 201621 eliberat de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de
  Activit„˛i secundare: 5117 – intermedieri Ón        specializat, cu alte produse alimentare;           5.07.1993, cod numeric personal 1760825443029, Ón
comer˛ul cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.        f. cod CAEN 5262 – comer˛ cu am„nuntul prin        calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale OM
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     standuri Ón pie˛e.                      SECURITY CORPS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
statutul ∫i contractul societ„˛ii.                 (92/579.384)                      str. Zamfir Nicolae nr. 7, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
  Prezentul act adi˛ional Ó∫i produce efectele cu                    *                Oficiul    registrului   comer˛ului   cu  nr.
Óndeplinirea formalit„˛ilor Legii nr. 31/1990.                                       J 40/9013/2000, cod fiscal R13417647, am hot„r‚t
                                    Societatea Comercial„               Óncheierea prezentului act adi˛ional la actul
  Redactat ∫i autentificat la Biroul notarului public
                                 NICON SERVICE COM — S.R.L., Bucure∫ti           constitutiv al societ„˛ii.
Adina Georgiana Corsate din Bucure∫ti, Calea
                                                                Se schimb„ sediul social al societ„˛ii de la adresa
C„l„ra∫ilor nr. 323, bl. 201, sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul
                                          HOT√R¬RE                din Bucure∫ti, str. Zamfir Nicolae nr. 7, sectorul 2,
3, Ón patru exemplare, dintre care trei s-au Ónm‚nat
                                                              la adresa din Bucure∫ti, str. Cozla nr. 3, bl. B1A,
p„r˛ilor.                                a asociatului unic din 9.10.2002          sc. 2, et. 8, ap. 80, sectorul 3.
   (90/579.382)                        Subsemnatul Dr„gan Ion, asociat unic al            Restul dispozi˛iilor din actul constitutiv al
              *                 Societ„˛ii Comerciale NICON SERVICE COM —          societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.
                               S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Arini∫ nr. 2,       Redactat ∫i dactilografiat la sediul Biroului
     Societatea Comercial„                bl. A40, sc. D, et. 2, ap. 54, sectorul 6, Ónregistrat„ la  notarului public Mariana Dumitru azi, data
 GENESIS COMERCIAL — S.R.L., Bucure∫ti            Oficiul   registrului    comer˛ului    cu  nr.  autentific„rii, Ón 5 exemplare, din care 4 se
                               J 40/20813/1992, am hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct      elibereaz„ p„r˛ilor.
          ACT ADIfiIONAL               de lucru Ón Bucure∫ti, str. Constantin Titel Petrescu       (95/579.387)
                               nr. 2, bl. C62, sectorul 6.
  Subsemna˛ii
                                  (93/579.385)
                                                                           *
  Stancu Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
de 20.02.1958 Ón Bucure∫ti, sectorul 3, domiciliat„                    *                     Societatea Comercial„
Ón Bucure∫ti, str. Dumitru Iorgulescu nr. 6,                                        EL HOSAN FOR IMPORT & EXPORT — S.R.L.
sectorul 2, identificat„ prin B.I. seria B.G.             Societatea Comercial„                       Bucure∫ti
nr. 579183, cod numeric personal 2580220400227          MCL-CONS-SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti
eliberat de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 15.02.1993,                                             ACT ADIfiIONAL
                                         ACT ADIfiIONAL
  Marin Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                                    la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
3.04.1955 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, domiciliat Ón           la statutul Societ„˛ii Comerciale          EL HOSAN FOR IMPORT & EXPORT — S.R.L.,
Bucure∫ti, aleea Valea Ro∫ie nr. 2, bl. M II b/5, sc. B,    MCL-CONS-SERVICE — S.R.L. (îSocietatea“),             Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
ap. 76, sectorul 6, identificat cu C.I. seria DP           Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului            Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
                                cu nr. J 40/7760/1996, cu sediul Ón Bucure∫ti,          cu nr. J 40/9404/2002, atribut fiscal R,
nr. 032717, cod numeric personal 1550403400171,                                        cod unic 14899315, cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                    Strada Polon„ nr. 36, sectorul 1
eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 26.11.1999,                                    str. Theodor Pallady nr. 28, bl. PM 25, sc. D,
                                 Subsemnatul Michel Louis Marcel Carcassonne,
∫i                                                                   et. 4, ap. 126, sectorul 3
                               cet„˛ean francez, identificat cu pa∫aportul
  Marin Liliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data                                       Sami Ahmed Mohamed El Nawawy, domiciliat Ón
                               nr. 00PD622655 eliberat de Prefectura Paris la data
de 12.11.1956 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, domiciliat„      de 6.03.2001, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, Strada       Egipt, Cairo, Complexul Shiraton, posesor al
Ón Bucure∫ti, aleea Valea Ro∫ie nr. 2, identificat„ cu    Polon„ nr. 36, sectorul 1, Ón calitate de asociat unic    pa∫aportului nr. 18789, eliberat de autorit„˛ile
C.I. seria DP nr. 086075, cod numeric personal        al Societ„˛ii,                        egiptene la data de 17.03.2001, Ón calitate de
2561112400084, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data      Ón conformitate cu decizia asociatului unic din      mandatar al dlui Emad El Said Yousef Saad El
de 7.08.2002,                         data de 15.10.2002,                     Gelda, Ón baza hot„r‚rii asocia˛ilor nr. 1 din data de
  conform hot„r‚rii adun„rii generale din data de        am hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii dup„     10.10.2002, modific„ actul constitutiv al societ„˛ii,
15.10.2002, am hot„r‚t urm„toarele:              cum urmeaz„:                         astfel:
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2593/2.XII.2002
 Sediul social al societ„˛ii va fi Ón Bucure∫ti, bd.      3) se codific„ obiectul de activitate astfel: 5021 –    1. Se declar„ punct de lucru Ón Bucure∫ti, str.
Magheru nr. 24, sc. B, et. 2, ap. 18, sectorul 1.       Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; 5030 –     Bibescu Vod„ nr. 19, sectorul 4, unde se desf„∫oar„:
 Redactat ∫i editat Ón 3 exemplare.             comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;     7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice – ∫i
 S-au eliberat p„r˛ii 2 exemplare.              5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos    7525 – activit„˛i de protec˛ie civil„ – ∫i se declar„
                               ∫i de construc˛ii; 5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu   sediul lucrativ Ón Bucure∫ti, str. Bibescu Vod„ nr.
  (96/579.388)
                               ma∫ini, echipamente industriale; 5115 –          20, sectorul 4, unde se desf„∫oar„: 7420 – activit„˛i
              *                 intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„, articole de      de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte servicii
                               menaj ∫i de fier„rie; 5118 – intermedieri Ón       tehnice – ∫i 7525 – activit„˛i de protec˛ie civil„.
      Societatea Comercial„               comer˛ul specializat Ón v‚nzarea produselor cu        2. Se radiaz„ din obiectul de activitate
    MAG SYMBOL — S.R.L., Bucure∫ti            caracter specific neclasificate Ón alt„ parte; 5119 –   urm„toarele activit„˛i: Ón cadrul activit„˛ii de
                                                            produc˛ie – de ma∫ini de birou, contabilizat,
                               intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse,
          ACT ADIfiIONAL                                            calculatoare, aparatur„ electronic„ de larg consum,
                               efectuate pe baz„ de plat„ sau contract; 5144 –
                                                            ca ma∫ini de cusut mecanice ∫i electrice,
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale       comer˛ cu ridicata cu produse din ceramic„,        aspiratoare, ma∫ini de c„lcat, aparate tv ∫i radio,
    MAG SYMBOL — S.R.L., Ónmatriculat„           sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere; 5147 –    echipamente de radiocomunica˛ii, telemecanice,
  la Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti        comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum,       aparate de m„sur„ ∫i control, alte echipamente ∫i
 cu nr. J 40/25094/1992, cod fiscal R 359331,        nealimentare; 5153 – comer˛ cu ridicata cu material    consumabile de laborator; Ón cadrul activit„˛ii de
  cu sediul social Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor        lemnos ∫i de construc˛ii; 5154 – comer˛ cu ridicata    prest„ri servicii – de reparare ∫i Óntre˛inere a
 nr. 258, bl. 4bis, sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 2     cu echipamente ∫i furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i   aparaturii electronice de larg consum, de alt„
  Subsemna˛ii                        Ónc„lzire; 5155 – comer˛ cu ridicata cu produse      natur„ dec‚t cele descrise la obiectul principal de
  – Priboiu Mariana, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„,     chimice; 5156 – comer˛ cu ridicata cu alte produse;    activitate, ca ma∫ini de cusut mecanice ∫i electrice,
sex femeiesc, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Baraj      5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;     aspiratoare, ma∫ini de c„lcat, aparate tv ∫i radio,
Cucuteni nr. 6, bl. M6A, sc. 1, et. 4, ap. 20,        5161 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte pentru     echipamente de radiocomunica˛ii, telemecanice,
sectorul 3, n„scut„ la data de 28.11.1956 Ón         prelucrarea metalului ∫i lemnului; 5162 – comer˛ cu    aparatur„ de m„sur„ ∫i control, alte echipamente ∫i
Bucure∫ti, fiica lui Niculae ∫i a Tudori˛ei, cod       ridicata cu ma∫ini pentru construc˛ii; 5164 – comer˛   consumabile de laborator, intermedieri,
numeric personal 2561128400238,                cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale de birou; 5165 –    comision„ri, organiz„ri de t‚rguri ∫i expozi˛ii,
  – Feier Ana-Maria, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„,     comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate Ón      licita˛ii.
sex femeiesc, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os.         industrie, comer˛ ∫i transport; 5170 – alte tipuri de     3. Se schimb„ domeniul principal declarat ∫i se
Colentina nr. 1, bl. 34, sc. 7, et. 1, ap. 244, sectorul 2,  comer˛ cu ridicata; 5250 – comer˛ cu am„nuntul cu     declar„ ca domeniu principal de activitate: 743 –
n„scut„ la data de 27.11.1967 Ón Bucure∫ti, fiica lui     bunuri de ocazie v‚ndute prin magazine; 5261 –      activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice, Ón cadrul
Ioan ∫i a Aurorei-Viorica, cod numeric personal        comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„; 5262 –      c„ruia se vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i
2671127421535, ∫i                       comer˛ cu am„nuntul prin standuri, Ón pie˛e; 5263 –    principale: 7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize
  – Toader Gloria-Iliada, cet„˛ean rom‚n,                                       tehnice.
                               alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul care nu se
c„s„torit„, sex femeiesc, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                                     4. Se codific„ urm„toarele activit„˛i cuprinse Ón
                               efectueaz„ prin magazine; 6024 – transporturi
Aleea Rotund„ nr. 4, bl. H6, sc. B, et. 4, ap. 38,                                   obiectul de activitate:
                               rutiere de m„rfuri; 6312 – depozit„ri; 7020 –         5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
sectorul 3, n„scut„ la data de 20.07.1965 Ón         Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
Bucure∫ti, fiica lui Nicolae ∫i a Iulianei, cod                                     minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
                               proprii sau Ónchiriate; 7110 – Ónchirierea          5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
numeric personal 2650720400091,                autoturismelor ∫i utilitarelor de capacitate mic„;
  Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii Comerciale                                  de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i
                               7133 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de     televizoare;
MAG SYMBOL — S.R.L.cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea       birou; 7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i
Mo∫ilor nr. 258, bl. 4 bis, sc. A, et. 2, ap. 8,                                      5165 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate
                               echipamente; 7210 – consultan˛„ privind          Ón industrie, comer˛ ∫i transport;
sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       arhitectura sistemelor informatice, configura˛ii de      5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
comer˛ului cu nr. J 40/25094/1992, cod fiscal         echipamente ∫i re˛ele; 7220 – realizare de produse    aparate electrice de uz casnic;
R 359331, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a                                       5272 – repara˛ii de articole electrice de uz
                               software; 7230 – prelucrarea informatic„ a datelor;
asocia˛ilor, am hot‚r‚t urm„toarele:                                          gospod„resc;
                               7240 – activit„˛i ale b„ncilor de date; 7250 –
  Declar„m, Ón vederea preschimb„rii certificatului                                    6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
                               Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
de Ónmatriculare c„ activitatea principal„ a                                        6311 – manipul„ri;
                               contabilizat ∫i a calculatoarelor; 7260 – alte
Societ„˛ii Comerciale MAG SYMBOL — S.R.L. const„                                      6312 – depozit„ri.
                               activit„˛i legate de informatic„, neclasificate Ón alt„
Ón alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal                                    5. Se completeaz„ obiectul de activitate cu
                               parte; 7413 – activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de
Óntreprinderilor – cod CAEN 7484.                                            urm„toarele activit„˛i:
                               sondaj; 7414 – activit„˛i de consultare pentru
  Celelalte prevederi din actele constitutive ale                                     5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 afaceri ∫i management; 7415 – activit„˛ile
                               companiilor de management; 7420 – activit„˛i de      diverse;
  Redactat ∫i autentificat la Biroul notarului                                      5164 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale
public, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache       proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte servicii
                                                            de birou;
nr. 42–52, sectorul 1, Ón 4 exemplare, din care        tehnice; 8042 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt; se
                                                              5165 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate
3 exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ilor, azi, data         renun˛„ la celelalte activit„˛i.
                                                            Ón industrie, comer˛ ∫i transport;
autentific„rii actului.                     Se modific„ corespunz„tor documentele           5272 – repara˛ii de articole electrice de uz
   (97/579.389)                       societ„˛ii; celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.    gospod„resc;
                                 Tehnoredactat ∫i multiplicat Ón 4 exemplare, din      6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
              *                 care 3 s-au Ónm‚nat p„r˛ii.                  6421 – activit„˛i de telefonie;
                                  (98/579.390)                       7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
     Societatea Comercial„
 TECHNICAL EXPERTS — S.R.L., Bucure∫ti
                                            *                imobiliare proprii sau Ónchiriate;
                                                              7110 – Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
          ACT ADIfiIONAL                     Societatea Comercial„             de capacitate mic„;
                                  SUPER LUX TECHNOLOGIES — S.A.,             7133 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
  parte integrant„ din contractul ∫i statutul                 Bucure∫ti                de birou;
 Societ„˛ii Comerciale TECHNICAL EXPERTS —                                         7230 – prelucrarea datelor;
 S.R.L., Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 315,                                       7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,
      bl. J, sc. A, ap. 2, sectorul 1,                   ACT ADIfiIONAL
   (Ónmatriculat„ cu nr. J 40/31256/1992)                                       inginerie ∫i alte servicii tehnice;
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        7483 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,
  Subsemnatul Rusitoru Viorel, domiciliat Ón            SUPER LUX TECHNOLOGIES — S.A.,
                                 cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Bibescu Vod„       multiplicare ∫i traduceri;
Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 315, bl. J, sc. A,
                                   nr. 20, sectorul 1, Ónmatriculat„ cu          7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
ap. 2, sectorul 1, Ón calitate de asociat ∫i
Ómputernicit Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a        nr. J 40/4755/1991, cod fiscal R 369246,       principal Óntreprinderilor;
asocia˛ilor din 29.06.1998, consemnez urm„toarele:           capitalul social 300.000.000 lei           7525 – activit„˛i de protec˛ie civil„.
  1) se declar„ domeniul de activitate: 748 – alte       Subsemna˛ii Cojocea Marin, Cojocea Lucre˛ia,        6. Se modific„ Ón mod corespunz„tor art. 3 ∫i 5
activit„˛i de servicii, prestate Ón special          Roth Camelia Mirela, Deaconu Mihaela Doini˛a,       din actul constitutiv, restul dispozi˛iilor acestuia
Óntreprinderilor;                       Dinu Mihaela Liliana, Ón calitate de ac˛ionari, am    r„m‚n‚nd nemodificate.
  2) se declar„ activitatea principal„: 7484 – alte     convenit, Ón Óndeplinirea hot„r‚rii adun„rii         Redactat ∫i tehnoredactat de p„r˛i azi, data
activit„˛i de servicii, prestate Ón special          generale extraordinare a ac˛ionarilor nr. 14 din     certific„rii, Ón 3 exemplare.
Óntreprinderilor;                       27.09.2002, urm„toarele:                    (99/579.391)
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2593/2.XII.2002 con˛ine 16 pagini.                      Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top