ร่าง TOR by gabyion

VIEWS: 501 PAGES: 16

									                     ประกาศร่าง TOR (ฉบับที่ 1 )

ชื่อหน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบ CHILLER และ
       การปรับปรุงห้องถ่ายทอดเสียงและห้องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม
       สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
                           ้
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น จานวน 4,820,000.-บาท (สี่ลานแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
อีเมล์แอดเดรส PCM@prd.go.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยพระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
               *******************************
                   ร่าง TOR
        โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบ CHILLER และ
        การปรับปรุงห้องถ่ายทอดเสียงและห้องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม
               สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
                    กรุงเทพมหานคร
                    …….……………

 1.ความเป็นมา
         สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ กรมประชาสัมพันธ์
มีภารกิจหน้าที่ในการสนับสนุนการดาเนินงาน
เพื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การผลิตรายการ
การจัดเก็บและการควบคุมการจัดรายการ การจัดเก็บ
ข้อมูลเสียง สาหรับการออกอากาศ จะต้องใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา
เนื่องจากห้องผลิตรายการมีการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ห้องส่งสัญญาณเสียงวิทยุผ่านดาวเทียม
                                             ้
และการผลิตรายการ ต้องการความเย็นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบ CHILLER ติดตังที่
อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง      แห่งประเทศไทย อาคาร 2 ซึ่งเป็นรูปแบบอาคาร 3 ชั้น
เครื่องปรับอากาศที่ใช้งานในปัจจุบันมีอายุใช้งานนานมาเกินกว่า 13 ปี

                       1
เกิดการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ไม่สามารแจกจ่ายความเย็นไปตามห้องต่าง ๆ ได้พอเพียงพอ
และมีอาการชารุดบ่อยครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องปรับปรุงเครื่องปรับอากาศแบบ
CHILLER ทดแทนของเดิมให้สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
         สาหรับห้องถ่ายทอดเสียงรายการวิทยุ อาคาร 1 ชั้น 3
เป็นสถานที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับเชื่อมโยงรายการวิทยุที่ถ่ายทอดเสียงจากภายนอกสถานี
ส่งเข้ามายังสถานีและส่งผ่านไปยังห้องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมไปยังสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เครื่องมือในห้องดังกล่าวต้องเปิดใช้งานตลอดเวลา
จึงต้องปรับปรุงสภาพของห้องให้เหมาะสมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้สามารถแจกจ่ายความเย็นให้กั
บเครื่องมือได้อย่างเพียงพอ
         สาหรับห้องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม
เป็นห้องที่ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม
ส่งไปสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรับไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่ง
เครื่องส่งดังกล่าวจะปล่อยความร้อนออกมาจากเครื่อง
ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิในห้องให้ได้ค่าความเย็นตามความต้องการ
เพื่อรักษาและยืดอายุ การใช้งานของเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
จึงมีความจาเป็นต้องกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมภายในห้องดังกล่าว

 2.วัตถุประสงค์
         2.1 เพื่อปรับปรุงเครื่องปรับอากาศแบบ CHILLER
ให้สามารถผลิตและแจกจ่ายความเย็นไปยังจุดต่าง ๆ ของอาคาร 2 ได้เต็มประสิทธิภาพ
    2.2 เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องเครื่องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม
ให้อยู่ในค่าอุณหภูมิที่กาหนด และทาให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
     2.3 เพื่อกั้นห้องเครื่องมือ ห้องเครื่องส่ง แยกเป็นสัดส่วนกับห้องปฏิบัติงานทั่วไป
สามารถความคุมความชื้น
                            ่
ฝุ่นละอองที่จะเข้าไปทาความเสียหายให้กับเครืองมือและเครื่องส่งสัญญาณเสียงผ่านดาวเทียมได้
     2.4        เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ง า น ถ่ า ย ท อ ด น อ ก ส ถ า น ที่ อ า ค า ร 1
และปรับปรุงห้องสาหรับติดตั้งเครื่องรับ – ส่งสัญญาณ UHF – FM LINK และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
     2.5 เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องเครื่องส่งสัญญาณวิท ยุผ่านดาวเทียม (SATELLITE UP
LINK STATION ) และห้องปฏิบัติงาน อาคาร 2
     2.6 เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ


3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา


                             2
         3.1 ผู้เสนอราคา
ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         3.2
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
         3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
         3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
         3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ (ตามเอกสารแนบ)
5. ระยะเวลาดาเนินการ    งบประมาณ ปี พ.ศ.2550
6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน ภายใน 150 วัน
7. วงเงินในการจัดหา จานวน 4,820,000.-บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

              ……………………………

         โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบ CHILLER และ
         การปรับปรุงห้องถ่ายทอดเสียงและห้องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม
               สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
                     กรุงเทพมหานคร
                    ………………………

1. ความต้องการทั่วไป
     กรมประชาสัมพันธ์             โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
มีความต้องการจัดซื้อเครื่องทาความเย็นปรับอากาศแบบ WATER CHILLER ขนาด 45 ตัน จานวน 3
เครื่องพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ


                          3
กั้นห้องปฏิบัติงานเชื่อมโยงสัญญาณ    อาคาร1     กั้นห้องเครื่องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม
และติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องดังกล่าว   สถานที่ใช้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ขอบเขตทางาน 1
    1.1. ติดตั้งเครื่องทาความเย็นปรับอากาศแบบ WATER CHILLER ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ตัน
จานวน 3 เครื่อง พร้อมระบบควบคุม
    1.2. ดาเนินการต่อท่อน้าใหม่ให้เชื่อมกับระบบท่อเดินน้าของเดิม หุ้มฉนวน
ให้สามารถทาความเย็นได้เป็นปกติ
     1.3. ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ( MAIN DISTRIBUTION BOARD )
    1.4. ทาการตรวจเช็คความเย็นที่ตู้ AHU ทุกตู้ หากตู้ AHU
ใดไม่เย็นหรือมีปัญหาจะต้องทาการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถทาความเย็นได้
    1.5. ระบบที่ติดตั้งใหม่ จะต้องสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และระบบเดิมได้ดี
หากระบบไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้และต้องมีอุปกรณ์อื่นใดที่จะต้องใช้เพิ่มเติม
เป็นภาระของผู้ขายที่จะต้องดาเนินการและค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ขาย
    1.6.            จัดทาฐานปูนซีเมนต์ที่แข็งแรงและสามารถรองรับน้าหนักได้ทั้งหมด
สาหรับติดตั้งเครื่องทาน้าเย็น ขนาด 45 ตัน 3 ชุด พร้อมทั้งทาแนวรั้วตาข่ายเหล็กกั้นล้อมรอบ
และมีประตูเข้าออกสะดวกในการซ่อมบารุง

ขอบเขตงาน 2
สถานที่อาคาร 1 ชั้น 3
        2.1 กั้นห้องปฏิบัติงานและห้องเครื่องมือด้วยกระจกกรอบอลูมิเนียม
        2.2 ติดตั้งประตูบานเลื่อน 1 บาน
        2.3 เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด
        2.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU CASSET TYPE
ภายในห้องเชื่อมโยงสัญญาณ UHF – LINK จานวน 2 เครื่อง
        2.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU แบบ CASSET TYPE
ในห้องปฏิบัติงาน 2 เครื่อง
        2.6 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 2 เครื่องในห้องปฏิบัติงาน
     2. อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม
        2.1 กั้นห้องปฏิบัติงานและห้องเครื่องมือด้วยกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาดพื้นที่   3
X 3.6 X 6 เมตร
        2.2 ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม 1 บาน

                        4
         2.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU ชนิดตู้ตั้งพื้น จานวน 2 เครื่อง
ภายในห้องส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมที่กั้นแล้วเสร็จ โดยมีชุดอุปกรณ์ควบคุมให้สลับกันทางาน เครื่องละ
12 ชั่วโมง
         2.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU จานวน 4 เครื่อง แบบแขวนชนิด
CASSET TYPE ในห้องปฏิบัติงาน โดยแต่ละชุดแยกกันทางานอย่างอิสระ ด้วยติดตั้งหัวจ่ายลมเย็นแบบ
CASSET TYPE จานวน 4 ชุด ภายในห้องปฏิบัติงาน การเดินท่อน้ายาภายในห้องปฏิบัติงาน
จะต้องเดินท่อหุ้มฉนวน และบรรจุอยู่ในกล่องครอบดูสวยงาม

2. เงื่อนไขทั่วไป
     2.1 อุปกรณ์ที่นาเสนอ จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเป็นของใหม่ ไม่ได้ถูกใช้งานมาก่อน
มีความสามารถทาความเย็นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพสูง
     2.2      ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง            การติดตั้ง การทาฐานที่ตั้ง
การติดตั้งสายเมนไฟฟ้า การติดตั้งระบบควบคุม การต่อท่อเดินน้าพร้อมหุ้มฉนวนให้เข้ากับระบบเดิม
การทารั้วตาข่ายเหล็กล้อมรอบฐานเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศที่ติดตั้ง ณ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ รวมทั้งการแก้ไขใดๆ
หากระบบต่างๆ ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     2.3   ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือการเป็นตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิตโดยตรง
หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เสนอราคาจากผู้แทนจาหน่ายจากตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย
สาหรับเครื่องทาน้าเย็น พร้อมทั้งแนบหนังสือยืนยันการสารองอะไหล่ไม่ต่ากว่า 5 ปี
    2.4           จ ะ ต้ อ ง มี วิ ศ ว ก ร ที่ ไ ด้ รั บ ใ บ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม
เป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการทดสอบ พร้อมแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาด้วยในวันยื่นซอง

     2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรูปแบบของระบบ (System Design Diagram)
ของชุดอุปกรณ์ที่เสนอขายทั้งหมด การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์สาหรับเครื่องปรับอากาศแบบ
CHILLER พร้อมแผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบ (Block Diagram) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
และถือว่าเป็นสาระสาคัญในการพิจารณา
      2.6 ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งรายละเอียด เอกสารทางเทคนิค แคตตาล็อก เอกสารอื่นๆ
เพื่อยืนยันข้อกาหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ทั้งหมดและทาการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเทคนิคของอุ
ปกรณ์ที่นาเสนอกับข้อกาหนดคุณลักษณะทั่วไป             และคุณลักษณะทางเทคนิคทุกข้อ
พร้อมทั้งเครื่องหมายขีดเส้นใต้                  หรือทาเครื่องหมายเน้นข้อความ
รวมทั้งเขียนหัวกากับที่ข้อความคุณลักษณะทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารทางเทคนิคที่นาเสนอ
     2.7 ผู้ขายจะต้องมอบเอกสาร คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละรายการ และ System Wiring
Diagram ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยเป็นเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สาเนา 1 ชุด

                              5
      2.8         เมื่อดาเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ     CHILLER     แล้วเสร็จ
 ผู้ขายจะต้องจัดหาเครื่องมือทดสอบการทางานของระบบปรับอากาศต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 และจะต้องทาแผนทดสอบ แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจรับล่วงหน้าก่อนวันทดสอบจริง
      2.9                                 เมื่อทาการทดสอบระบบจริง
 ผู้ขายจะต้องดาเนินการทดสอบการใช้งานจริงต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง (Running Test)
 หากระบบปรับอากาศสามารถทางานได้ดี                มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกาหนด
 จึงจะถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบถูกต้องครบถ้วนตรงตามสัญญาทุกประการ
      2.10        ผู้ขายจะต้องเปลี่ยน AUTOMATIC          VALVE      CONTROL
 พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบอีเลคทรอนิคส์         ที่ห้อง   AHU       ตามจานวนที่ใช้งานจริง
 พร้อมทั้งเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นละออง         (       FILTER       )     ครบทุกจุด
 และจัดหาแผ่นกรองฝุ่นสารองไว้ใช้งานจานวน 2 ชุด
      2.11 ผู้ขายต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์
 การดูแลรักษาให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายวิทยากร ค่าเอกสาร การฝึกอบรม โดยแบ่งการฝึกอบรมดังนี้
         2.11.1
 ผู้ขายจะต้องฝึกอบรมทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศแบบ CHILLER
 อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ในห้องเรียนโดยมีวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร กาหนดเวลา 1
 วันทาการ
 รวมทั้งจะต้องจัดเตรียมเอกสารหรือหนังสือคู่มือการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าฝึกอบรม
         2.11.2 ผู้ขายจะต้องฝึกอบรมวิธีการใช้งาน (Operation) เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ส่วน
ควบต่าง ๆ วิธีการดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์ กาหนดระยะเวลา 1 วันทาการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ
สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ
      2.12 อุปกรณ์ต่างๆ ที่กาหนดไว้เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน
 หากจะต้องใช้หรือมีอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แสดงไว้ในรายละเอียดตามรายการความต้องการอุปกรณ์ที่
 กาหนด ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบทางานได้สมบูรณ์
 โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยทั้งหมด
      2.13                              การรับประกันความชารุดบกพร่อง
 ผู้ขายจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องและการใช้งานของอุปกรณ์ที่เสนอเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน
 นับแต่วันที่คณะกรรมการได้ลงนามตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
 ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดชารุดเสียหายในช่วงเวลาการรับประกัน          ผู้ขายจะต้องดาเนินการซ่อมบารุง
 หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
      2.14 การจ่ายเงินล่วงหน้า ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ
 15 ของราคาค่าพัสดุทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย

                           6
หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ
หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย              หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย          ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว
ให้แก่กรมก่อนการรับเงินล่วงหน้า
     2.15 งวดงานและการจ่ายเงิน จะแบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้
     งวดที่ 1 จานวน 70% จะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดตามสัญญา แล้วเสร็จ
คณะกรรมการตรวจรับได้ทาการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
     งวดที่ 2 จานวน 30% จะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ทาการติดตั้งอุปกรณ์ กั้นห้องต่าง ๆ ปรับปรุงฝ้า ทาสี
แล้วเสร็จ       ทาการทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ           และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ทาการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว ภายใน 150 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

3. รายการอุปกรณ์ ( Equipment List )
   3.1 เครื่องทาน้าเย็นพร้อมอุปกรณ์
อันดับ               รายการอุปกรณ์                      จานวน
  1   เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศแบบ CHILLER ขนาด 45 ตัน                3 เครื่อง
     แต่ละเครื่องประกอบด้วย
     1.1 คอมเพรสเซอร์                                  2  ตัว
     1.2 คอนเดนเซอร์ (เครื่องควบแน่น)                          2  ชุด
     1.3 พัดลมระบายอากาศ                                 4  ตัว
     1.4 ถังน้าเย็น                                   1  ชุด
     1.5 ระบบควบคุม                                   1  ชุด
 2.   อุปกรณ์ส่วนควบ
     2.1 รางวางท่อเดินน้า พร้อมหุ้มฉนวน                         1 งาน
     2.2 ฐานสาหรับตั้งเครื่องทาความเย็น ขนาดพื้นที่วางได้ 3 เครื่อง           1 งาน
     2.3 ติดตั้งท่อน้าเย็นให้ต่อร่วมกับท่อน้าเดิม                    1 งาน
     2.4 รั้วตาข่ายเหล็กล้อมฐานเครื่องทาความเย็น พร้อมประตู 1 บาน            1 งาน

3.2 การปรับปรุงห้องถ่ายทอดเสียงและห้องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม
ลาดับที่            รายละเอียด                          จานวน
  1   ห้องถ่ายทอดเสียง อาคาร 1 ชั้น 3


                         7
 1.1  กั้นห้องปฏิบัติงานและห้องเชื่อมโยงสัญญาณกระจกกรอบอลูมิเนียม     1 งาน
     พร้อมประตูกระจกบานเลื่อน 1 บาน
 1.2  เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด (เป็นแบบฝ้า T- BAR ) พื้นที่ 80.4 ตรม.  1 งาน
 1.3  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด CASSET TYPE ชนิดแขวน           4 ชุด
 1.4  พัดลมดูดอากาศ                             2 ชุด
 1.5  ซ่อมพื้นที่ส่วนที่ชารุด                        1 งาน
 1.6  ทาสี                                 1 งาน
  2   ห้องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม ( UPLINK STATION)
 2.1  กั้นห้องอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม           1 งาน
     ด้วยกระจกกรอบอลูมิเนียม พร้อมประตูกระจกบานเลื่อน 1 บาน
     ตามแบบที่กาหนด
 2.2  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น พร้อมระบบควบคุม         2 เครื่อง
     ในห้องอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณฯ ขนาด 30000 BTU
 2.3  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ CASSET TYPE ในห้องปฏิบัติงาน ขนาด 24000  3 เครื่อง
     BTU
 2.4  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิด CASSET TYPE               1 เครื่อง
     ภายในห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ขนาด 24000 BTU
 2.5  อุปกรณ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน                          3 ชุด
 2.5  ทาสี                                 1 งาน
4. ข้อกาหนดคุณลักษณะทางเทคนิค
4.1 เครื่องทาน้าเย็น
คุณลักษณะทั่วไป
     1. เครื่องทาน้าเย็นต้องเป็นแบบ AIR - COOLED SCREW CHILLER หรือ AIR - COOLED
SCROLL CHILLER ออกแบบสาหรับติดตั้งภายนอกอาคารในที่โล่งแจ้ง ลมระบายความร้อนเป่าโดยตรง
(FREE AIR DISCHARGE)

                     8
     2. ใช้กับระบบสารทาความเย็น R -22 หรือดีกว่า ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น MULTIPLE
COMPRESSOR FOR SEPARATE DUAL CIRCUITS AIR COOLED CONDENSER และอุปกรณ์อื่นๆ
     3 . ติ ด ตั้ ง อ ยู่ บ น โ ค ร ง ฐ า น โ ล ห ะ ชุ ด เ ดี ย ว กั น ภ า ย ใ น ตั ว ถั ง (CASING)
ที่สามารถป้ องกันความเสียหายที่ จะเกิดขึ้นกับ CONDENSER COIL พัดลมและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น
VIBRATION ISOLATOR สาหรับติดตั้งฐานเครื่ องตามข้อกาหนดของโรงงานผู้ผลิต (CHILLER)
เ พื่ อ ท า ห น้ า ที่ ล ด ร ะ ดั บ ข อ ง เ สี ย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ ห้ ผ่ า น อ อ ก สู่ ภ า ย น อ ก ล ด ล ง
จ ะ ต้ อ ง ป ร ะ ก อ บ เ ป็ น ชุ ด ส า เ ร็ จ ม า จ า ก โ ร ง ง า น ผู้ ผ ลิ ต
รวมทั้ ง การเติ ม สารท าความเย็ น และน้ า มั น หล่ อ ลื่ น ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ม าจากโรงงานผู้ ผ ลิ ต
ความสามารถทาความเย็นต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ
      4. COMPRESSOR เป็นยี่ห้อเดียวกับเครื่องทาน้าเย็น โดยชุดแบริ่ง ของชุด COMPRESSOR
ต้องเป็นแบบ ROLLER ELEMENT BEARING ระบบขับเคลื่อนของชุด COMPRESSOR เป็นแบบ
DIRECT DRIVE ไม่ผ่านชุดเฟืองทด ด้วยความเร็วรอบของชุด COMPRESSOR ไม่เกิน 3,000 รอบ/นาที
      5. ชุ ด MOTOR ของ COMPRESSOR เป็ น แบบ SUCTION GAS COOLED
HERMETICALLY SEALED, TWO POLE SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR
โดยหล่อเย็นชุดมอเตอร์ ด้วย REFRIGERANT
      6. ชุดหล่อลื่นระบบ COMPRESSOR ประกอบด้วยอุปกรณ์ดักน้ามัน (OIL SEPARATOR),
OIL FILTER, OIL HEATER, OIL PUMP ( ชุด OIL PUMP เป็นแบบ DIFFERENTIAL PRESSURE
OIL PUMP) เพื่อใช้ในวงจรน้ามันหล่อลื่นของชุด COMPRESSOR
      7. การควบคุมสมรรถนะในการทาความเย็นของคอมเพรสเซอร์ใช้อุปกรณ์ SLIDE VALVE
เป็ นตัวควบคุ ม โดย SLIDE VALVE ต้องทางานได้แบบต่อเนื่ อง (INFINITE UNLOADING)
ตามโหลดที่เปลี่ยนแปลง
      8. เครื่องสามารถทางานได้ตั้งแต่ การทาความเย็นสูงสุด 100% จนถึง จุดต่าสุดที่ 20%
      9. เครื่องจะแบ่งระบบน้ายา ออกเป็น 2 CIRCUITS โดยแต่ละ CIRCUIT จะประกอบด้วย
COMPRESSOR, SUCTION DISCHARGE SERVICE VALVE, LIQUID LINE SHUT OFF VALVE,
LIQUID LINE SIGHT GLASS WITH MOISTURE INDICATOR และ EXPANSION VALVE โดย
เป็นแบบ ELECTRONIC EXPANSION VALVE
      10. EVAPORATOR เป็นชนิด TUBE IN SHELL HEAT EXCHANGER โดยในส่วนของ
REFRIGERANT SIDE ให้ออกแบบสาหรับการทางาน WORKING PRESSURE 300 PSIG
และผ่านมาตรฐาน TESTED และ STAMPED IN ACCORDANCE WITH ASME และสาหรับส่วน
WATER SIDE ให้ออกแบบสาหรับการทางาน WORKING PRESSURE 215 PSIG
        11. ชุ ด EVAPORATOR SHELL ให้ หุ้ ม ฉนวน เพื่ อ การกลั่ น ตั ว ของหยดน้ า
มาจากโรงงานผู้ผลิต


                           9
           12. CONDENSER เป็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ โดย CONDENSER COIL
จะต้องประกอบด้วยท่อทองแดงอย่างแข็งแรงมีครีบอลูมิเนียมหรือทองแดงอัดติดแน่นกับตัวท่อด้วยวิธีทา
งกล (MECHANICAL BONDED) โดยชุด CONDENSER COIL ผ่านการทดสอบ PROOF และ LEAK
TESTED ที่ 506 PSIG ในการระบายความร้อนใช้พัดลมชนิด PROPELLER FAN แบบ DIRECT DRIVE
ผ่านการทา DYNAMIC BALANCED จากโรงงาน มอเตอร์ที่ใช้เป็นชนิด 3-PHASE PERMANENTLY
LUBRICATED BALL BEARING WITH INTERNAL THERMAL OVERLOAD PROTECTION
           13. ชุ ด     STARTER                                  PANEL
ติ ด ตั้ ง อยู่ กั บ เครื่ อ งท าน้ าเย็ น มาจากโรงงานผู้ ผ ลิ ต และมี โ ครงสร้ า งส าหรั บ การติ ด ตั้ ง ที่ เ ป็ น แบบ
WEATHER PROOF โดยเป็ นแบบ WYE DALTA CLOSED TRANSITION STARTER
สาหรับระบบไฟ 380/3/50 V/PH/HZ
           14. ชุด CONTROL PANEL ประกอบด้วยแผงควบคุมซึ่งทางานด้วย MICROPROCESSOR
ติดตั้งอยู่เครื่องทาน้าเย็นมาจากโรงงานผู้ผลิตและมีโครงสร้างสาหรับการติดตั้งที่เป็นแบบ WEATHER
PROOF โดยติดตั้งมาพร้อมการเดินท่อและสายไฟต่างๆ
รวมทั้งการทดสอบมาจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งระบบการควบคุมจะต้องสามารถแสดงผลสั่งการทางานและค
วบคุมการทางานได้อย่างน้อยดังนี้ START-UP AND SHUT DOWN, LEAVING CHILLED WATER
CONTROL, COMPRESSOR AND ELECTRONIC EXPANSION VALVE MODULATION, FAN
SEQUENCING, ANTI RECYCLE LOGIC, AUTOMATIC LEAD-LAG COMPRESSOR STARTING
AND LOAD LIMITING
           15. ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ แ ล ะ ระ บ บเพื่ อ ความป ล อดภั ย (SAFETY          DEVICES)
ซึ่ ง บ า ง ส่ ว น ติ ด ตั้ ง ไ ว้ ที่               REFRIGERANT                  PANEL
ที่ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าควบคุมการทางานอัตโนมัติทาให้เครื่องหยุดได้เองในทันทีและไม่ผิดพลาด (FAIL
SAFE)         เมื่ อ เกิ ด สภาพการปฏิ บั ติ ง านของเครื่ อ งที่ ผิ ดปกติ ห รื อ มี ขั้ น ตอนไม่ ถู ก ต้ อ ง
โดยจะต้องมีการควบคุมความเสียหายของเครื่อง ดังนี้
            - LOSS OF CHILLED WATER FLOW, EVAPORATOR FREEZING, LOSS OF
REFRIGERANT, LOW AND HIGH REFRIGERANT PRESSURE, REVERSE ROTATION,
COMPRESSOR STARTING AND RUNNING OVER CURRENT, PHASE REVERSE, PHASE
LOSS, PHASE IMBALANCE, LOSS OF OIL FLOW
4.2 คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)
คุณลักษณะทั่วไป
   1. เป็นคอมเพรสเซอร์แบบ ก้นหอย (SCROLL COMPRESSOR) หรือ แบบสกรู (SCREW
CHILLER)                             10
        2. มอเตอร์ ใ ห้ ใ ช้ แ บบ หุ้ ม ปิ ด (HERMETIC) หรื อ กึ่ ง หุ้ ม ปิ ด (SEMI HERMETIC)
ที่ถูกขับเคลื่อนโดยตรง และถูกออกแบบมาสาหรับใช้กับระบบไฟฟ้าความถี่ 50 เฮิรตซ์ ชนิด 3 เฟส
ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 220/380 โวลต์
        3. มีอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิเพื่อป้องกันมิให้มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินพิกัดที่กาหนด
        4. มี ว งจรหน่ ว งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ หากเกิ ด แรงดั น ไฟฟ้ า ขาดหายไป
โดยให้วงจรหน่วงเวลาไม่ต่ากว่า 2 นาที
        5. มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์ ที่ทาจากสปริง และ/หรือ ยาง
4.3 ชุดเครื่องควบแน่น (Condensing Unit)
       1. แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED)
          1.1 คอยล์ของเครื่องควบแน่น (CONDENSER COIL) หรือ คอยล์ร้อนให้ใช้ท่อทองแดง
แบบ INNER           GROOVE         ที่ ถู ก อั ดให้ เข้ า กั บ ค รี บ อะ ลู มิ เ นี ย ม หรื อ ทอง แด ง
ซึ่ ง จ ะ ต้ องเ รี ย งเ ป็ น ร ะ เ บี ย บเรี ย บ ร้ อ ย ยึ ด แน่ นกั บ ท่ อ ทอ งแด ง ผ่ านก าร ทด ส อบ รอ ย รั่ ว
และการขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต
          1.2 พัดลมของคอนเดนซิ่ง
         1.2.1 ใบพัดให้ทาจากโลหะเคลือบสี หรืออะลูมิเนียม หรือ อะลูมิเนียมอัลลอย (ALUMINUM
ALLOY)              ห รื อ เ ห ล็ ก ก ล้ า ไ ร้ ส นิ ม (STAINLESS                 STEEL) ห รื อ
วั ส ดุ อื่ น ที่ ท นทานและสามารถทนการกั ด กร่ อ นได้ ดี ไม่ เ ป็ น สนิ ม เป็ น แบบใบพั ด แฉก (Propeller)
ที่ได้รับการถ่วงสมดุลมาเรียบร้อย ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ และมีตะแกรงโปร่งปิดป้องกันอุบัติเหตุ
          1 . 2 . 2 ม อ เ ต อ ร์ ใ ห้ ใ ช้ แ บ บ หุ้ ม ปิ ด (HERMETIC) ที่ ถู ก ขั บ เ ค ลื่ อ น โ ด ย ต ร ง
ชนิดที่ถูกออกแบบมาสาหรับใช้กับระบบไฟฟ้า ที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ชนิด 1 เฟส ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า
220          โวลต์ หรื อ ชนิ ด 3           เฟส ขนาดแรงดั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 380          โวลต์
และมีอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิเพื่อป้องกันมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินพิกัดที่กาหนดอยู่ภายใน
4.4 อุปกรณ์ของระบบควบคุม ประกอบด้วย
        1. แมกเนติกคอนแทกเตอร์
        2. อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ ทางานเกินภาระ (COMPRESSOR OVERLOAD
PROTECTION)
       3. อุปกรณ์หน่วงเวลา (TIME DELAY RELAY) (สามารถยกเว้นได้ในกรณีที่มีอุปกรณ์หน่วงเวลา
ติดตั้งอยู่แล้ว ในเทอร์โมสตัต)
       4. ลิ้ น ปิ ด (SHUT     OFF      VALVE)       พร้ อ มช่ อ งบริ ก าร (SERVICE     PORTS)
โดยมีลิ้นบริการจานวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว คือ ลิ้นบริการทางท่อลิควิด และ ลิ้นบริการทางท่อซักชั่น
       5. สวิ ต ช์ ค วามดั น สู ง -ต่ า (HIGH        –   LOW         PRESSURE      SWITCH)
หรือระบบตรวจสอบอย่างอื่นที่ทางานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
       6. อุปกรณ์ดูดความชื้น (DRIER)

                              11
4.5 ระบบควบคุม
       1. สวิตช์เปิด-ปิด เครื่องและปรับความเร็วรอบของพัดลม
      2. . อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เมื่ อเครื่ อ งท างานเกิ น ภาร ะ (OVERLOAD          PROTECTION)
เ มื่ อ แ ร ง ดั น แ ห ล่ ง จ่ า ย สู ง ห รื อ ต่ า ก ว่ า พิ สั ย ที่ ย อ ม รั บ ไ ด้ (OVER-UNDER  VOLTAGE)
เมื่อความดันสูงหรือต่ากว่าเกณฑ์ (HIGH-LOW PRESSURE SWITCH)
       3. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมสตัตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC
THERMOSTAT) ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ในช่วง 18-30 0C
โดยให้มีค่าความละเอียดถูกต้องแม่นยาในการควบคุมอุณหภูมิได้ +/- 10C หรือ ละเอียดมากกว่า
       4 . อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่าง ๆ เช่น มาตรวัดความดัน อุณหภูมิ เป็นต้น ได้ติดตั้งอย่างเหมาะสม
และ ง่ายต่อการอ่าน
       5. ระบบสายดิน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย (วสท.2001) ของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       6 . ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร ใ ช้ ง า น แ บ ต เ ต อ รี่ เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ภ า ย ใ น อุ ป ก ร ณ์
ต้องมีเอกสารรายละเอี ยดของแบตเตอรี่ที่แสดงข้อมูลพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย ชนิด รุ่น ขนาด แรงดัน
และอายุการใช้งาน
4.6 อุปกรณ์จ่ายสารทาความเย็น
    1. สารท าความเย็ นของเครื่ องปรับอากาศ (LIQUID REFRIGERANT) ให้ใช้น้ายา R-22 ,
R-123 ,R-134A, RB-276, R-401A, R-402A, R-402B, R-404A, R-407C, R-410A, R-508B
อย่างใดอย่างหนึ่ง
    2. อุป กรณ์ควบคุ มการจ่า ยสารทาความเย็นให้ใช้ลิ้ นลดความดัน (EXPANSION VALVE)
หรือลิ้นระเหยสารทาความเย็นชนิดทางานด้วยอุณหภูมิ (THEMOSTATIC EXPANSION VALVE) หรือ
ชนิดทางานด้วยไฟฟ้า (THERMAL ELECTRIC EXPANSION VALVE) หรือ ชนิดลิ้นลูกลอย (FLOAT
VALVE) หรือ ชนิดแผ่นโลหะรูเล็ก (ORIFICE PLATE) หรือ ชนิดท่อคาปิลารี่ (CAPILLARY TUBE)
โดยต้องมีตะแกรงกรอง (STRAINER) ช่วยกรองฝุ่นผง
     3. ท่อสารทาความเย็นให้ใช้ท่อทองแดง แบบไม่มีตะเข็บชนิดแข็งแบบแอล (HARD DAWN
TYPE L) ที่มีขนาดพอเหมาะที่ให้ค่าความดันลดในท่อไม่เกินกว่าที่ทาให้อุณหภูมิควบแน่น
(SATURATED TEMPERATURE) เปลี่ยนไปเกินกว่า 1.2 ๐C
การต่อท่อทั้งหมดจะต้องต่อแบบเชื่อมด้วยแก๊สเชื่อม [ยกเว้น บริเวณลิ้นบริการ หรือลิ้นระเหย
สารทาความเย็นชนิดทางานด้วยอุณหภูมิ (THERMOSTATIC EXPANSION VALVE)
ให้สามารถใช้การต่อแบบแฟลร์ (FLARE) ได้ และในการต่อท่อสารทาความเย็นด้านดูด (ด้านก๊าซเย็นกลับ
SUCTION LINE) ให้หุ้มท่อด้วยฉนวน เซลล์ปิดชนิดยืดหยุ่น (CLOSED CELL ELASTOMERIC


                           12
THERMAL INSULATION) ความหนา ไม่น้อยกว่า 44 มม. หรือหนากว่า
ในกรณีที่แบบกาหนดความหนาไว้มากกว่า และให้มีอุปกรณ์ชุดกรองและดูดความชื้น,
ช่องกระจกมองน้ายา (SIGHTGLASS)
4.7 คอยล์เย็น (EVAPORATION COIL)
      เป็นท่อทองแดง แบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัดเข้ากับครีบที่ทาจากอลูมิเนียม หรือ ทองแดง
หรื อ โลหะชนิ ด อื่น ที่ ส ามารถทนการกั ด กร่อ นหรื อมี ก ารเคลือ บสารให้ ส ามารถทนการกั ด กร่อ นได้ ดี
ซึ่ ง จ ะ ต้ อ ง เ รี ย ง เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ เ รี ย บ ร้ อ ย
และยึดแน่นกับท่อทองแดงและผ่านการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต
      4.7.1 มีแผงกรองอากาศ (AIR FILTER)
      1. ทาจากวัสดุไม่ติดไฟหรือไม่ลามไฟ โดยเป็นแบบอะลูมิเนียมที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว
หรือ แบบใยสังเคราะห์ที่มีความหนาเหมาะสมกับการใช้งาน
(ในกรณีที่แผงกรองอากาศมีการใช้น้ายาพ่นทับเพื่อให้สามารถดักจับฝุ่นได้มากขึ้น
น้ายาที่ใช้ฉีดพ่นทับจะต้องมีจุดวาบไฟไม่ต่ากว่า 163 องศาเซลเซียส)
      2. มีเอกสารแสดงค่าประสิทธิภาพของแผงกรองอากาศที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASHRAE 52-76
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
      3. สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้ง่าย
      4. มี เ อกสารข้ อ แนะน า วิ ธี และ ก าหนดเวลา การบารุ ง รั ก ษาแผงกรองอากาศเป็ น ภาษาไทย
             ้
ติดในบริเวณที่ติดตังแผงอากาศ
5. การติดตั้ง และการทดสอบ
      1) การติ ด ตั้ ง การทดสอบ และการปรั บ ระบบให้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานระบบปรั บ อากาศ
และระบายอากาศ (ว.ส.ท.3003) และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย (ว.ส.ท.2001)
ของสมาคมวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และตามหลั ก วิ ศ วกรรมที่ ดี
ถ้ า ป ร า ก ฏ ว่ า มี ก า ร ติ ด ตั้ ง ที่ มี คุ ณ ภ า พ ไ ม่ ดี ห รื อ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล้ ว
ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ใหม่โดยไม่มีเงื่อนไข
      2) การทดสอบการติดตั้ง ประกอบด้วย การตรวจวัดความดันของสารทาความเย็น กระแสไฟฟ้า
อุ ณ หภู มิ อ ากาศในห้ อ งปรั บ อากาศ อุ ณ หภู มิ อ ากาศที่ อ อกจากเครื่ อ งระเหย อุ ณ หภู มิ อ ากาศภายนอก
อุณ หภู มิ ที่ อ อกจากชุ ด คอนเดนซิ่ ง การท างานของเทอร์ โ มสตั ต การท างานของสวิ ต ช์ ค วบคุ ม ต่ า ง ๆ
การไหลของน้าทิ้ง เป็ นต้น โดยผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการทดสอบดังกล่าว โดยมีวิศวกรของผู้รับจ้าง
แ ล ะ ตั ว แ ท น ข อ ง ผู้ ว่ า จ้ า ง ก า กั บ ดู แ ล ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ติ ด ตั้ ง
และการตรวจวัดค่าและลงนามในเอกสารแบบฟอร์มการตรวจวัดและการทดสอบเพื่อเสนอต่อผู้ว่าจ้างในการ
ส่งมอบงานงวนสุดท้าย โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
      3) มี เ อกสารประกอบด้ ว ย แค็ ต ตาล็ อ กตั ว จริ ง ของเครื่ อ งปรั บ อากาศ คู่ มื อ ในการใช้ ง าน
คู่ มื อ การบ ารุ ง รั ก ษาในภาษาไทย แบบแผนผั ง แสดงการติ ด ตั้ ง จริ ง (As built                 Drawing)

                             13
รายการคานวณขนาดเครื่องปรับอากาศ ผลการทดสอบ สาเนาใบรับประกัน ที่อยู่ติดต่อของผู้จัดจาหน่าย
และผู้ ติ ด ตั้ ง บรรจุ เ ข้ า แฟ้ ม ปกแข็ ง ใส่ ก ล่ อ งติ ด ตั้ ง ไว้ ใ นบริ เ วณห้ อ งควบคุ ม ระบบ เครื่ อ งปรั บ อากาศ
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
การตรวจสอบ
     1. ตลอดระยะเวลารั บ ประกั น ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ช่ า งมาตรวจสอบปริ ม าณสารท าความเย็ น
ตรวจสอบระบบ และทาความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นกรองอากาศ ถาดน้าทิ้ง ฯลฯ ทุกระยะ
เวลาไม่ เ กิ น 6        เดื อ น พร้ อ มจั ด ส่ ง รายการตรวจสอบ และท าความสะอาดให้ ผู้ ว่ า จ้ า งทุ ก ครั้ ง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
    2. หากระบบขัดข้อง หรือพบอุปกรณ์ชารุด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องทาการแก้ไข
และเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ที่ ช ารุ ด ให้ ร ะบบสามารถใช้ ก ารได้ ดี ดั ง เดิ ม โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ทั้ ง สิ้ น
ตลอดระยะเวลารับประกัน
เครื่องปรับอากาศสาหรับห้องถ่ายทอดเสียง อาคาร 1 ชั้น 3 และห้องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียม
อาคาร 2 ชั้น 3
1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น
คุณลักษณะทั่วไป
  1. เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องเป็นชนิดตู้ตั้งพื้น (Floor Standing)
  2. เครื่องปรับอากาศที่เสนอ จะต้องมีระบบดักจับฝุ่นละออง ขจัดกลิ่น และมีระบบลดความชื้นในตัว
  3. สามารถกระจายลมได้อย่างน้อย 3 ทิศทาง
  4. มีระบบตั้งเวลาเปิด ปิด และมีรีโมทไร้สาย
คุณลักษณะทางเทคนิค
       1. SIZE / TYPE              : 30000 BTU
       2. COMPRESSOR             : ROTARY TYPE
       3. ค่าประสิทธิภาพความเย็น (EER) : 7 Kcal/hr (W)
2.. เครื่องปรับอากาศ แบบ CEILING CASSETE TYPE
คุณลักษณะทั่วไป
  1. เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องเป็นชนิด CEILING CASSETE TYPE
  2. เครื่องปรับอากาศที่เสนอ สามารถเดินท่อน้ายาได้ไกลไม่น้อยกว่า 15 เมตร
  3. สามารถกระจายลมได้อย่างน้อย 4 ทิศทาง
  4. มีระบบตั้งเวลาเปิด ปิด และมีรีโมทคอนโทรล
คุณลักษณะทางเทคนิค
       1. SIZE / TYPE           : 24,000 BTU
       2. COMPRESSOR           : ROTARY TYPE

                             14
3. ค่าประสิทธิภาพความเย็น (EER)    : 7 Kcal/hr (W)


     …………………………
                 15
16

								
To top