2002_2095 by tradetrek

VIEWS: 41 PAGES: 16

									                                      PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 2095                                                            Luni, 21 octombrie 2002
                         P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„               eliberat de Poli˛ia Ia∫i, la data de 21.11.1994, cod          JUDEC√TORUL DELEGAT
     NEC CONSTRUCT — S.R.L., Ia∫i             personal: 1490426221148.
                                                              Asupra cererii de fa˛„:
                                 Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
                                                              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                               comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/650/19 iunie 2002        juridic„ rom‚n„, cu denumirea NEC CONSTRUCT,       de 11.06.2002 cu nr. 17086, petentul Petrosel
                               cu sediul social Ón Ia∫i, Str. Macazului nr. 10, bl. N,  C„t„lin a solicitat autorizarea constituirii ∫i
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14706430                                      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale EURODENTIS —
                               sc. A, et. 1, ap. 6, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„
                               nelimitat„.                        S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I                                          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE             Emblema este figurativ„; Descriere: Litera N Ón
                               interiorul literei C; Codificarea emblemei: 27.5.17    Ónscrisuri:
  L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE                                          1. contractul de societate nr. 1069 din data de
        A JUDEfiULUI IA™I                (Litere Óngro∫ate);
                                 Obiectul de activitate                25.03.2002 redactat de avocat Mihail M. Vlasov;
                                 • activitatea principal„:                2. statutul societ„˛ii redactat cu nr. 1070 din data
        ŒNCHEIEREA NR. 652                                           de 25.03.2002 de avocatul Mihail M. Vlasov;
                                 4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
   ™edin˛a public„ din 19 iunie 2002            art„.                            3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                 • alte activit„˛i:                  social;
  Judec„tor delegat     — Aurelia Mateescu
                                 4522, 4544, 5113, 5119, 7420.              4. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 2138 din
  Referent O.T.R.C.
                                 Capitalul social:                   data de 17.08.2001;
  Ia∫i           — Gina SÓrghi
                                 – tipul de participare: privat autohton 100 %;      5. declara˛ie pe proprie r„spundere.
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Neculau        – capitalul social subscris: 5.000.000 lei;       Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
Constantin, privind autorizarea constituirii ∫i          – capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei;       delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NEC             – num„rul total de p„r˛i sociale: 50;         legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
CONSTRUCT — S.R.L.                        – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                 Participarea asociatului la capitalul social:     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                 Neculau Constantin, aport la capital 5.000.000    Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Asupra cererii de fa˛„:                  lei, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     100 % din capitalul social, av‚nd o cot„ de        Comerciale EURODENTIS — S.R.L. ∫i dispun‚nd
de 18.06.2002 cu nr. 17785, petentul Neculau         participare la beneficii/pierderi de 100 %.        Ónmatricularea acesteia.
Constantin a solicitat autorizarea constituirii ∫i        Administrator:
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NEC             Neculau Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
CONSTRUCT — S.R.L. la Oficiul registrului           data de 26.04.1949 Ón localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i,    Admite cererea formulat„ de Petrosel C„t„lin,
comer˛ului.                          cod personal: 1490426221148, domiciliat Ón Ia∫i, Str.   domiciliat Ón Ia∫i, str. Oancea nr. 3, bl. D10, et. 8,
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      Macazului nr. 10, bl. N, sc. A, ap. 6, cod po∫tal 6600,
                                                            ap. 32, jude˛ul Ia∫i ∫i, Ón consecin˛„:
Ónscrisuri:                          jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri depline.
                                                              Autorizeaz„ constituirea Societ„˛ii Comerciale
  1. statutul societ„˛ii redactat cu nr. 2244 din data      Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                                                            EURODENTIS — S.R.L. ∫i dispune Ónmatricularea
de 12.06.2002 de avocatul Mihail M. Vlasov;            Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  2. contractul de schimb nr. 17416 din data de                                    acesteia la Oficiul registrului comer˛ului, cu
                               prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
13.06.1995;                                                       urm„toarele date:
                                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  3. declara˛ie privind accept sediu firm„ cu        pronun˛are.                         Asocia˛i:
nr. 455 din data de 13.02.2002;                  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 iunie 2002.         1. Petrosel ™tefan C„t„lin, n„scut la data de
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului         (1/222.177)                     22.07.1967 Ón localitatea N. B„lcescu, jude˛ul
social;                                         *                Boto∫ani, domiciliat Ón Ia∫i, str. Oancea nr. 3,
  5. declara˛ie pe proprie r„spundere.                                         bl. D10, ap. 32, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, telefon
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul       Societatea Comercial„ EURODENTIS — S.R.L.         032/271978, identificat cu C.I. seria M.X. nr. 074495,
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                Ia∫i                  eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, la data de 21.07.1999, cod
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                  personal: 1670722221275;
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                                   2. Petrosel Petronela, n„scut„ la data de
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/626/19 iunie 2002      3.07.1972 Ón localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat„
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                    Ón Ia∫i, str. Oancea nr. 3, bl. D10, ap. 32, cod po∫tal
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14706279
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                                   6600, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria M.X. nr.
Comerciale NEC CONSTRUCT — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                                JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I         133177, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, la data de
Ónmatricularea acesteia.
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE         21.07.1999, cod personal: 2720703221215.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:         L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE           Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
                                       A JUDEfiULUI IA™I              comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
  Admite cererea formulat„ de Neculau
Constantin, domiciliat Ón Ia∫i, Str. Macazului nr. 10,                                 juridic„ rom‚n„, cu denumirea EURODENTIS, cu
                                      ŒNCHEIEREA NR. 618
bl. N, sc. A, ap. 6, jude˛ul Ia∫i ∫i, Ón consecin˛„:                                  sediul social Ón Ia∫i, str. Sarmisegetuza nr. 6,
  Autorizeaz„ constituirea Societ„˛ii Comerciale         ™edin˛a public„ din 12 iunie 2002          bl. R12, sc. D parter, ap. 1, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o
NEC CONSTRUCT — S.R.L. ∫i dispune                                            durat„ nelimitat„.
                                Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu
Ónmatricularea acesteia la Oficiul registrului                                       Emblema este complex„; Descriere: Dinte
                                Referent O.T.R.C.
comer˛ului, cu urm„toarele date:
                                Ia∫i           — Gina SÓrghi         personificat Óncadrat de stele Ón interiorul unui cerc
  Asociat unic:
  Neculau Constantin, n„scut la data de 26.04.1949       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Petrosel   cu firma la ba za; Codificarea emblemei: 2.9.10
Ón localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, Str.  C„t„lin, privind autorizarea constituirii ∫i       (Din˛i, dantur„); 26.1.16 (Cercuri sau elipse
Macazului nr. 10, bl. N, sc. A, ap. 6, cod po∫tal 6600,    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale EURODENTIS —     con˛in‚nd alte elemente figurative); 27.1.12 (Litere
jude˛ul Ia∫i, identificat cu B.I. seria B.X. nr. 207111,   S.R.L.                          sau cifre form‚nd o figur„ Ón arc de cerc);
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2095/21.X.2002
  Obiectul de activitate                    Asocia˛i:                               JUDEC√TORUL DELEGAT
  • activitatea principal„:                  1. Cre˛u Carmen Corina, n„scut„ la data de
                                                              Asupra cererii de fa˛„:
  8513 – activit„˛i de asisten˛„ stomatologic„.      28.06.1968 Ón localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i,
  Capitalul social:                                                    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                               domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Clopotari nr. 22, bl. 606,
  – tipul de participare: privat autohton 100 %;                                    de 7.06.2002 cu nr. 16844, petenta D„sc„lescu
                               sc. A, ap. 5, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, identificat„
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       cu C.I. seria MX nr. 251940, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i,   Ruxandra Ioana a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        la data de 16.01.2002, cod personal: 2680628221155;     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale R.X.M.
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;            2. Calance Giusepina, n„scut„ la data de        TRADING — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       30.08.1966 Ón localitatea Constan˛a, jude˛ul          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      Constan˛a, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Cire∫ica nr. 3, cod  Ónscrisuri:
  1. Petrosel ™tefan C„t„lin, aport la capital       po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, telefon 032/241305,         1. contractul de societate nr. 2081 din data de
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,        identificat„ cu C.I. seria MX nr. 191562, eliberat„ de   4.06.2002 redactat de avocat Mihail M. Vlasov;
reprezent‚nd 50 % din capitalul social, av‚nd o cot„     Poli˛ia Ia∫i, la data de 19.03.2001, cod personal:       2. statutul societ„˛ii redactat cu nr. 2082 din data
de participare la beneficii/pierderi de 50 %;        2660830131224;                       de 4.06.2002 de avocatul Mihail M. Vlasov;
  2. Petrosel Petronela, aport la capital 1.000.000      3. Geambazu Lumini˛a Mihaela, n„scut„ la data       3. declara˛ie pe proprie r„spundere.
lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      de 8.02.1969 Ón localitatea Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i,     4. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 1280 din
50 % din capitalul social, av‚nd o cot„ de participare    ∫os. Nicolina nr. 23, bl. 954, sc. B, ap. 20, cod po∫tal  data de 23.04.1997;
la beneficii/pierderi de 50 %.                6600, jude˛ul Ia∫i, telefon 032/222165, identificat„      5. sentin˛a civil„ nr. 560 din data de 22.01.1997;
  Administrator:                      cu C.I. seria MX nr. 215301, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i,    6. declara˛ie privind accept sediu firm„ nr. 349
  Petrosel Petronela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      la data de 5.07.2001, cod personal: 2690208221174.     din data de 20.05.2002.
data de 3.07.1972 Ón localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, cod     Forma juridic„, denumirea, sediul: societate        Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
personal: 2720703221215, domiciliat„ Ón Ia∫i, str.      comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
Oancea nr. 3, bl. D10, ap. 32, cod po∫tal 6600,                                     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                               juridic„ rom‚n„, cu denumirea 3N TRANS, cu         legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri depline.
                               sediul social Ón Ia∫i, ∫os. Nicolina nr. 23, bl. 954, sc.  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                               B, et. 6, ap. 20, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               nelimitat„.                         Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                 Emblema este figurativ„; Descriere: Patrulater
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                    prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
                               con˛in‚nd cifra î3“ ∫i litera îN“; Codificarea
pronun˛are.                                                       Comerciale R.X.M. TRADING — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                               emblemei: 26.4.17 (Patrulatere con˛in‚nd una sau
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 iunie 2002.                                       Ónmatricularea acesteia.
                               mai multe cifre); 26.4.18 (Patrulatere con˛in‚nd una
   (2/222.178)
                               sau mai multe litere);                    Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
              *
                                 Obiectul de activitate
                                 • activitatea principal„:                  Admite cererea formulat„ de D„sc„lescu
 Societatea Comercial„ 3N TRANS — S.R.L.                                        Ruxandra Ioana, domiciliat„ Ón Ia∫i, Splai Bahlui
          Ia∫i                     6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe
                               baz„ de grafic.                       nr. 12, bl. B12, sc. A, parter, ap. 3, jude˛ul Ia∫i ∫i, Ón
                                 • alte activit„˛i:                   consecin˛„:
 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/615/12 iunie 2002         5211, 5212, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246,       Autorizeaz„ constituirea Societ„˛ii Comerciale
                               5247, 5248, 6022, 6023, 6024, 7110, 7121.          R.X.M. TRADING — S.R.L. ∫i dispune Ónmatricularea
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14692882                                       acesteia la Oficiul registrului comer˛ului, cu
                                 Capitalul social:
                                 – tipul de participare: privat autohton 100 %;     urm„toarele date:
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I                                           Asocia˛i:
                                 – capitalul social subscris: 5.000.000 lei;
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
                                 – capitalul social v„rsat: 5.000.000 lei;          1. Andronic Mihail, n„scut la data de 17.08.1967
  L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
                                 – num„rul total de p„r˛i sociale: 50;          Ón localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i domiciliat Ón Ia∫i, str.
        A JUDEfiULUI IA™I
                                 – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       P„curari nr. 143, bl. 594, sc. A, ap. 2, cod po∫tal
                                 Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      6600, jude˛ul Ia∫i, telefon 032/164981, identificat cu
        ŒNCHEIEREA NR. 616
                                 1. Cre˛u Carmen Corina, aport la capital        C.I. seria MX nr. 243527, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, la
    ™edin˛a public„ din 12 iunie 2002           1.600.000 lei, echival‚nd cu 16 p„r˛i sociale,       data de 23.11.2001, cod personal: 1670817221170;
                               reprezent‚nd 30 % din capitalul social, av‚nd o cot„      2. D„sc„lescu Ruxandra, n„scut„ la data de
  Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu
                               de participare la beneficii/pierderi de 30 %;        29.12.1970 Ón localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i,
  Referent O.T.R.C.
                                 2. Calance Giusepina, aport la capital 1.600.000    domiciliat„ Ón Ia∫i, spaliul Bahlui nr. 12, sc. A, ap. 3,
  Ia∫i           — Gina SÓrghi
                               lei, echival‚nd cu 16 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, telefon 092642242,
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de         30 % din capitalul social, av‚nd o cot„ de participare   identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 441729, eliberat de
Geambazu Lumini˛a Mihaela, privind autorizarea        la beneficii/pierderi de 30 %;               Poli˛ia Ia∫i, la data de 14.03.1995, cod personal:
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale       3. Geambazu Lumini˛a Mihaela, aport la capital
3N TRANS — S.R.L.                                                    2701229221200.
                               1.800.000 lei, echival‚nd cu 18 p„r˛i sociale,
                                                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
       JUDEC√TORUL DELEGAT              reprezent‚nd 40 % din capitalul social, av‚nd o cot„
                                                             comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
                               de participare la beneficii/pierderi de 40 %.
  Asupra cererii de fa˛„:                                               juridic„ rom‚n„, cu denumirea R.X.M. TRADING, cu
                                 Administrator:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data      Geambazu Lumini˛a Mihaela, cet„˛ean rom‚n,       sediul social Ón Ia∫i, str. Palade nr. 5, ap. 3, jude˛ul
de 11.06.2002 cu nr. 17082, petenta Geambazu         n„scut„ la data de 8.02.1969 Ón localitatea Ia∫i, cod    Ia∫i, valabil pe o durat„ nelimitat„.
Lumini˛a Mihaela a solicitat autorizarea constituirii    personal: 2690208221174, domiciliat„ Ón Ia∫i, ∫os.       Emblema este complex„; Descriere: Firm„
∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale 3N TRANS —      Nicolina nr. 23, bl. 954, sc. B, ap. 20, cod po∫tal     Óncadrat„ Óntr-o elips„ cu o parte din suprafa˛„
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.          6600, jude˛ul Ia∫i, telefon 032/222165, av‚nd puteri    Ónchis„ la culoare; Codificarea emblemei: 26.1.18 (
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     depline.                          Cercuri sau elipse con˛in‚nd una sau mai multe
Ónscrisuri:                           Durata societ„˛ii: nelimitat„.             litere); 26.1.24 (Cercuri sau elipse cu suprafa˛„ sau
  1. contractul de societate nr. 2013 din data de       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        o parte din suprafa˛„ mai Ónchise la culoare);
30.05.2002 redactat de avocat Mihail M. Vlasov;                                       Obiectul de activitate
                               prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  2. statutul societ„˛ii redactat cu nr. 2014 din data                                   • activitatea principal„:
                                 Puncte de lucru: 1. cu sediul Ón Ia∫i, Bd. Chimiei
de 30.05.2002 de avocatul Mihail M. Vlasov;
                               nr. 14, jude˛ul Ia∫i.                      5010 – comer˛ cu autovehicule.
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        • alte activit„˛i:
social;
                               pronun˛are.                           5021, 5022, 5030, 5041, 5050, 5114, 6010, 6023,
  4. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 17791 din
                                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 iunie 2002.        6024, 6311, 6312, 6321, 7110, 7121, 9302, 9304.
data de 21.06.1993;
                                 (3/222.179)                        Capitalul social:
  5. declara˛ie privind accept sediu firm„ nr. 939
din data de 28.05.2002;
                                            *                  – tipul de participare: privat autohton 100 %;
  6. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 1283 din                                     – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                     Societatea Comercial„                – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
data de 22.06.2001;
                                   R.X.M. TRADING — S.R.L., Ia∫i             – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  7. contractul de comodat nr. 173 din data de
29.05.2002;                                                         – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  8. declara˛ie pe proprie r„spundere.            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/646/19 iunie 2002         Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul                                      1. Andronic Mihail, aport la capital 1.000.000 lei,
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14706210        echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                  din capitalul social, av‚nd o cot„ de participare la
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor     JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I          beneficii/pierderi de 50 %;
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE            2. D„sc„lescu Ruxandra Ioana, aport la capital
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite         L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
                                                             1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii             A JUDEfiULUI IA™I
                                                             reprezent‚nd 50 % din capitalul social, av‚nd o cot„
Comerciale 3N TRANS — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                                                             de participare la beneficii/pierderi de 50 %.
Ónmatricularea acesteia.                          ŒNCHEIEREA NR. 598                Administratori:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:         ™edin˛a public„ din 12 iunie 2002             1. Andronic Mihail, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Admite cererea formulat„ de Geambazu                                         data de 17.08.1967 Ón localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i,
                                Judec„tor delegat     — Aurelia Mateescu
Lumini˛a Mihaela, domiciliat„ Ón Ia∫i, ∫os. Nicolina                                   cod personal: 1670817221170, domiciliat Ón Ia∫i, str.
                                Referent O.T.R.C.
nr. 23, bl. 954, sc. B, et. 6, ap. 20, jude˛ul Ia∫i ∫i, Ón                                P„curari nr. 143, bl. 594, sc. A, ap. 2, cod po∫tal
                                Ia∫i           — Gina SÓrghi
consecin˛„:                                                       6600, jude˛ul Ia∫i, telefon 032/164981, av‚nd puteri
  Autorizeaz„ constituirea Societ„˛ii Comerciale 3N      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de        depline;
TRANS — S.R.L. ∫i dispune Ónmatricularea acesteia      D„sc„lescu Ruxandra Ioana, privind autorizarea         2. D„sc„lescu Ruxandra Ioana, cet„˛ean rom‚n,
la Oficiul registrului comer˛ului, cu urm„toarele      constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale    n„scut„ la data de 29.12.1970 Ón localitatea Ia∫i,
date:                            R.X.M. TRADING — S.R.L.                   jude˛ul Ia∫i, cod personal: 2701229221200,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2095/21.X.2002                    3
domiciliat„ Ón Ia∫i, splaiul Bahlui nr. 12, sc. A, ap.   (Patrulatere con˛in‚nd alte elemente figurative);     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
3, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, telefon 092642242,    26.4.18 (Patrulatere con˛in‚nd una sau mai multe     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
av‚nd puteri depline.                   litere);                         din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.               Obiectul de activitate                Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          • activitatea principal„:               prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        Comerciale AXARO’S — S.A. ∫i dispun‚nd
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        Ónmatricularea acesteia.
pronun˛are.                        produse nealimentare.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 iunie 2002.          • alte activit„˛i:                   Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  (4/222.180)                        5225, 5226, 5233, 5241, 5243, 5244, 5245, 5246,     Admite cererea formulat„ de Urdaru Bogdan,
              *                5247, 5248, 7450.                     domiciliat Ón Ia∫i, str. Ciric nr. 15, jude˛ul Ia∫i ∫i, Ón
                                Import-export.                    consecin˛„:
  Societatea Comercial„ ISRAND — S.R.L.            Capitalul social:                    Autorizeaz„ constituirea Societ„˛ii Comerciale
          Ia∫i                    – tipul de participare: privat autohton 100 %;    AXARO’S — S.A. ∫i dispune Ónmatricularea acesteia
                                – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;      la Oficiul registrului comer˛ului, cu urm„toarele
                                – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;       date:
 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/607/12 iunie 2002
                                – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          Ac˛ionari:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14692700          – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       1. Urdaru Bogdan, n„scut la data de 7.10.1964 Ón
                                Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, str. Ciric nr. 15, cod po∫tal
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I            1. Miron Adrian, aport la capital 1.000.000 lei,   6600, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE         echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     029040, eliberat de Poli˛ia Ia∫i, la data de
  L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE          din capitalul social, av‚nd o cot„ de participare la   26.11.1998, cod personal: 1641007221131;
        A JUDEfiULUI IA™I              beneficii/pierderi de 50 %;                 2. Compera Albin Dorin, n„scut la data de
                                2. Miron Angela, aport la capital 1.000.000 lei,   23.09.1969, Ón Piatra Neam˛, jude˛ul Neam˛,
        ŒNCHEIEREA NR. 589             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     domiciliat Ón Piatra Neam˛, Aleea Paltinilor nr. 3,
                              din capitalul social, av‚nd o cot„ de participare la   ap. 62, cod po∫tal 5600, identificat cu B.I. seria HC
   ™edin˛a public„ din 5 iunie 2002
                              beneficii/pierderi de 50 %.                nr. 462185, eliberat de Poli˛ia Piatra Neam˛, la data
 Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu         Administratori:                    de 8.09.1998, cod personal: 1690923270620;
 Referent O.T.R.C.                      1. Miron Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     3. ™elaru Vlad, n„scut la data de 3.10.1961 Ón
 Ia∫i           — Gina SÓrghi          de 8.10.1971 Ón localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, cod    localitatea Bac„u, domiciliat Ón Bac„u, Str.
                              personal: 1711008221177, domiciliat Ón Ia∫i, bd.     Independen˛ei nr. 1, cod po∫tal 5500, jude˛ul Bac„u,
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Miron
                              Alexandru cel Bun nr. 2, bl. 1204, sc. A, ap. 5, cod   identificat cu B.I. seria D.B. nr. 139309 eliberat de
Adrian, privind autorizarea constituirii ∫i
                              po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, telefon 032/259507, av‚nd   Mili˛ia Bac„u, la data de 8.05.1986, cod personal:
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ISRAND —
                              puteri depline;                      1611003040058;
S.R.L.
                                2. Miron Angela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     4. Urdaru Drago∫, n„scut la data de 17.04.1969 Ón
       JUDEC√TORUL DELEGAT              de 26.05.1968 Ón Ia∫i, cod personal: 2680526221180,    localitatea Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, str. Bacinschi nr.
  Asupra cererii de fa˛„:                 domiciliat„ Ón Ia∫i, bd. Alexandru cel Bun nr. 2,     4, bl. CL1, sc. T3, ap. 19, cod po∫tal 6600, jude˛ul
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    bl. 1204, sc. A, ap. 5, cod po∫tal 6600 jude˛ul Ia∫i,   Ia∫i, identificat cu B.I. seria G.K. nr. 066527, eliberat
de 4.06.2002 cu nr. 16424, petentul Miron Adrian a     av‚nd puteri depline.                   de Poli˛ia Ia∫i, la data de 10.05.1993, cod personal:
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea      Durata societ„˛ii: nelimitat„.            1690417221199;
Societ„˛ii Comerciale ISRAND — S.R.L. la Oficiul        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         5. Radu Petru Leonard, n„scut la data de
registrului comer˛ului.                  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       5.04.1974 Ón localitatea Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i,
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     domiciliat Ón Ia∫i, Str. G„rii nr. 7, bl. L16, ap. 19, cod
Ónscrisuri:                        pronun˛are.                        po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, identificat cu B.I. seria
  1. contractul de societate nr. 2018 din data de       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 5 iunie 2002.        M.X. nr. 224766, eliberat de Poli˛ia Ia∫i, la data de
31.05.2002 redactat de avocat Mihail M. Vlasov;         (5/222.181)                     18.08.2001, cod personal: 1740405221150.
  2. statutul societ„˛ii redactat cu nr. 2019 din data               *                 Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
de 31.05.2002 de avocatul Mihail M. Vlasov;                                     comercial„ pe ac˛iuni, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                Societatea Comercial„ AXARO’S — S.A.         denumirea AXARO’S, cu sediul social Ón Ia∫i, str.
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                        Ia∫i                 Moara de Foc nr. 4, jude˛ul Ia∫i, valabil pÓn„ la data
social;
  4. declara˛ie pe proprie r„spundere;                                       de 1.04.2003.
  5. contractul de v‚nzare-cump„rare nr. 3433 din      NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/601/12 iunie 2002       Emblema este complex„; Descriere: Firm„ scris„
data de 21.08.1997.                                                 cu caractere cu umbre, Óncadrat„ de linii ∫i text la
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE: 14692831        baz„; Codificarea emblemei: 26.11.10 (Linii sau
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                  benzi drepte); 27.5.11 (Litere subliniate,
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I         supraliniate, Óncadrate sau barate cu una sau mai
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE         multe linii); 27.5.3. (Litere Ón relief sau cu umbre);
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE           Obiectul de activitate
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite             A JUDEfiULUI IA™I               • activitatea principal„:
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii                                   6720 – activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri
Comerciale ISRAND — S.R.L. ∫i dispun‚nd                 ŒNCHEIEREA NR. 601             ∫i de pensii (conform articolului nr. 6 din actul
Ónmatricularea acesteia.                    ™edin˛a public„ din 5 iunie 2002           constitutiv).
                                                            Capitalul social:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu        – tipul de participare: privat autohton 100 %;
  Admite cererea formulat„ de Miron Adrian,         Referent O.T.R.C.                     – capitalul social subscris: 150.000.000 lei;
domiciliat Ón Ia∫i, bd. Alexandru cel Bun nr. 2,       Ia∫i           — Gina SÓrghi           – capitalul social v„rsat: 150.000.000 lei;
bl. 1204, sc. A, et. 1, ap. 5, jude˛ul Ia∫i ∫i, Ón      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Urdaru     – num„rul total de p„r˛i sociale: 150.000;
consecin˛„:                        Bogdan, privind autorizarea constituirii ∫i         – valoarea unei p„r˛i sociale: 1.000 lei.
  Autorizeaz„ constituirea Societ„˛ii Comerciale     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale AXARO’S —        Participarea ac˛ionarilor la capitalul social:
ISRAND — S.R.L. ∫i dispune Ónmatricularea acesteia     S.A.                             1. Urdaru Bogdan, aport la capital 30.000.000 lei,
la Oficiul registrului comer˛ului, cu urm„toarele                                  echival‚nd cu 30.000 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT             20 % din capitalul social, av‚nd o cot„ de participare
date:
  Asocia˛i:                         Asupra cererii de fa˛„:                la beneficii/pierderi de 20 %;
  1. Miron Adrian, n„scut la data de 8.10.1971 Ón      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data     2. Compera Albin Dorin, aport la capital
localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i domiciliat Ón Ia∫i, bd.   de 6.06.2002 cu nr. 16763, petentul Urdaru Bogdan     30.000.000 lei, echival‚nd cu 30.000 p„r˛i sociale,
Alexandru cel Bun nr. 2, bl. 1204, sc. A, ap. 5, cod    a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea  reprezent‚nd 20 % din capitalul social, av‚nd o cot„
po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, telefon 032/259507,       Societ„˛ii Comerciale AXARO’S — S.A. la Oficiul      de participare la beneficii/pierderi de 20 %;
identificat cu B.I. seria B.R. nr. 250969, eliberat de   registrului comer˛ului.                   3. ™elaru Vlad, aport la capital 30.000.000 lei,
Poli˛ia Ia∫i, la data de 21.06.1995, cod personal:      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    echival‚nd cu 30.000 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
1711008221177;                       Ónscrisuri:                        20 % din capitalul social, av‚nd o cot„ de participare
  2. Miron Angela, n„scut„ la data de 26.05.1968 Ón     1. act constitutiv nr. 1118 din data de 19.04.2002   la beneficii/pierderi de 20 %;
Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, bd. Alexandru cel Bun nr. 2,  autentificat de notarul Kamelia Norocea;           4. Urdaru Drago∫, aport la capital 30.000.000 lei,
bl. 1204, sc. A, ap. 5, cod po∫tal 6600, identificat„ cu   2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     echival‚nd cu 30.000 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
B.I. seria G.K. nr. 458876, eliberat de Poli˛ia Ia∫i, la  social;                          20 % din capitalul social, av‚nd o cot„ de participare
data de 23.07.1993, cod personal: 2680526221180.       3. contractul de Ónchiriere nr. 1600 din data de    la beneficii/pierderi de 20 %;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate      11.04.2002;                         5. Radu Petru Leonard, aport la capital
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„          4. certificat de atestare a dreptului de proprietate  30.000.000 lei, echival‚nd cu 30.000 p„r˛i sociale,
juridic„ rom‚n„, cu denumirea ISRAND, cu sediul      asupra terenului nr. 48 din data de 13.06.1995;      reprezent‚nd 20 % din capitalul social, av‚nd o cot„
social Ón Ia∫i, bd. Alexandru cel Bun nr. 2, bl. 1204,    5. declara˛ie pe proprie r„spundere;          de participare la beneficii/pierderi de 20 %.
sc. A, et. 1, ap. 5, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„    6. procur„ special„ ∫i autentic„ de Ómputernicire     Administratori:
nelimitat„.                        nr. 484 din data de 15.03.2002;               1. Urdaru Bogdan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
  Emblema este complex„; Descriere: Firm„          7. declara˛ie din data de 3.06.2002.          de 7.10.1964 Ón Ia∫i, cod personal: 1641007221131,
Óncadrat„ de dou„ benzi negre Ón interiorul unui       Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul     domiciliat Ón Ia∫i, str. Ciric nr. 15, cod po∫tal 6600,
patrulater; Codificarea emblemei: 26.4.16         delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri depline;
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2095/21.X.2002
  2. Compera Albin Dorin, cet„˛ean rom‚n, n„scut      Asocia˛i:                              JUDEC√TORUL DELEGAT
la data de 23.09.1969, Ón Piatra Neam˛, jude˛ul       1. Ivanov Roxana, n„scut„ la data de 5.11.1975 Ón
                                                            Asupra cererii de fa˛„:
Neam˛, cod personal: 1690923270620, domiciliat Ón     Tecuci, jude˛ul Gala˛i, domiciliat„ Ón Ia∫i, str.
                                                            Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Piatra Neam˛, Aleea Paltinilor nr. 3, ap. 62, cod     Nicolau nr. 11, bl. 571A, sc. A, ap. 19, cod po∫tal
                                                           de 18.06.2002 cu nr. 17804, petentul Pal Mariana a
po∫tal 5600, av‚nd puteri depline;            6600, jude˛ul Ialomi˛a, identificat„ cu C.I. seria MX
                                                           solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
  3. Radu Petru Leonard, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    nr. 145054, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de
                                                           Societ„˛ii Comerciale BLUE NET — S.R.L. la Oficiul
data de 5.04.1974 Ón localitatea Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i,  21.08.2000, cod numeric personal 2751105173199;
cod personal: 1740405221150, domiciliat Ón Ia∫i, Str.                                registrului comer˛ului.
                               2. Ivanov Anca Viorica, n„scut„ la data de
G„rii nr. 7, bl. L16, ap. 19, cod po∫tal 6600, jude˛ul                                 Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                             7.12.1974 Ón Foc∫ani, jude˛ul Vrancea, domiciliat„
Ia∫i, av‚nd puteri depline.                                             Ónscrisuri:
                             Ón Ia∫i, Strada Frumoas„ nr. 15, bl. 646, sc. C, ap. 14,
  Cenzori:                                                       1. statutul societ„˛ii cu nr. 2323 din data de
                             cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I.
  1. ™elaru Vlad, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                                 17.06.2002, redactat de avocat Mihail M. Vlasov;
                             seria MX nr. 233518, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data
3.10.1961 Ón localitatea Bac„u, cod personal:                                      2. contractul de societate cu nr. 2322 din data de
                             de 2.10.2001, cod numeric personal 2741207390681.
1611003040058, domiciliat Ón Bac„u, Str.                                       17.06.2002, redactat de avocat Mihail M. Vlasov˛
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
Independen˛ei nr. 1, cod po∫tal 5500, jude˛ul Bac„u;                                  3. declara˛ie pe proprie r„spundere;
                             comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
  2. Cozac Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data                                   4. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 260
                             juridic„ rom‚n„, cu denumirea INGO COMPANY,
de 20.09.1955, Ón localitatea Zapodni˛a, jude˛ul                                   din data de 31.01.2000;
                             cu sediul social Ón Ia∫i, str. Nicolau nr. 11, bl. 571A,
Vaslui, cod personal: 2550920221171, domiciliat„ Ón                                   5. declara˛ie privind acceptul sediului firmei cu
                             sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul Ia∫i, valabil p‚n„ la data
Ia∫i, str. Han Tatar nr. 2, bl. 360, sc. C, ap. 21;                                 nr. 3736 din data de 17.06.2002;
                             de 1.05.2007.
  3. Chisac Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data                                   6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                               Emblema este figurativ„; Descriere: patrulater
de 13.10.1940, Ón localitatea C„l„ra∫i, cod personal:                                social.
                             con˛in‚nd o urm„ canin„; codificarea emblemei:
1401013221139, domiciliat Ón Ia∫i, aleea Mihail                                     Examin‚nd    men˛ionatele    Ónscrisurile,
                             26.4.16 (patrulatere con˛in‚nd alte elemente
Sadoveanu nr. 30, jude˛ul Ia∫i.                                           judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
                             figurative).
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.                                          cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
                               Obiectul de activitate
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform                                     comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
                               • activitatea principal„:
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.                                     ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
                               5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                   precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
                             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
pronun˛are.                                                     urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
                             parte (flori, plante, semin˛e, Óngr„∫„minte, animale
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 5 iunie 2002.                                      constituirea Societ„˛ii Comerciale BLUE NET —
   (6/222.182)                     de companie ∫i produse alimentare pentru acestea);
                               • alte activit„˛i: 0116, 0128, 1570, 5111, 5113,    S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
             *
                             5115, 5118, 5122, 5123, 5138, 5145, 5147, 5241,       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
      Societatea Comercial„             5244, 5245, 5246, 5247, 6024, 6311, 6312, 7440.
                               Import-export                        Admite cererea formulat„ de Pal Mariana,
     INGO COMPANY — S.R.L., Ia∫i
                               Capitalul social:                    domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Buznea nr. 12, jude˛ul Ia∫i,
                               tipul de participare: privat autohton 100 %;      ∫i, Ón consecin˛„:
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/629/19.06.2002
                               capitalul social subscris: 2.000.000 lei;          Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                               capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14706384
                               num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           Societ„˛ii Comerciale BLUE NET — S.R.L., cu
                               valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        urm„toarele date:
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE          Participarea asocia˛ilor la capitalul social:        Asocia˛i:
  L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE           1. Ivanov Roxana, aport la capital – 1.000.000 lei,     1. Pal Mariana, n„scut„ la data de 20.09.1971 Ón
        A JUDEfiULUI IA™I              echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     B‚rlad, jude˛ul Vaslui, domiciliat„ Ón Ia∫i, str.
                             din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare  Buznea nr. 12, cod po∫tal 6600, telefon 032258118,
       ŒNCHEIEREA NR. 621             la beneficii/pierderi de 50 %;               jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 138712,
                               2. Ivanov Anca Viorica, aport la capital –       eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 20.07.2000, cod
   ™edin˛a public„ din 13 iunie 2002                                       numeric personal 2710920370048;
                             1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
 Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu       reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd      2. Stirbu C„t„lina Mihaela, n„scut„ la data de
 Referent O.T.R.C.                    o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %    13.06.1974 Ón Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Gr„dinari
 Ia∫i           — Gina SÓrghi           Administratori:                     nr. 14, bl. F1-2, ap. 1, cod po∫tal 6600, telefon
                               1. Ivanov Roxana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      092565969, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Ivanov
Roxana, privind autorizarea constituirii ∫i        data de 5.11.1975 Ón Tecuci, jude˛ul Gala˛i,        nr. 239580, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale INGO         domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Nicolau nr. 11, bl. 571A,    7.11.2001, cod numeric personal 2740613221141.
COMPANY — S.R.L.                     sc. A, ap. 19, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ialomi˛a,       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
                             av‚nd puteri depline;                   comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                           juridic„ rom‚n„, cu denumirea BLUE NET, cu
                               2. Ivanov Anca Viorica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
  Asupra cererii de fa˛„:                la data de 7.12.1974 Ón Foc∫ani, jude˛ul Vrancea,     sediul social Ón Ia∫i, str. Buznea nr. 12, jude˛ul Ia∫i,
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   domiciliat„ Ón Ia∫i, Strada Frumoas„ nr. 15, bl. 646,   valabil pe o durat„ nelimitat„.
de 13.06.2002 cu nr. 17331, petentul Ivanov Roxana    sc. C, ap. 14, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, av‚nd      Emblema este figurativ„; Descriere: firma scris„
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea  puteri depline.                      cu litera N stilizat„; codificarea emblemei: 27.5.17
Societ„˛ii Comerciale INGO COMPANY — S.R.L. la        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   (litere Óngro∫ate); 27.5.4 (litere Ónfrumuse˛ate sau
Oficiul registrului comer˛ului.               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        ornate cu un desen).
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          Obiectul de activitate
Ónscrisuri:                         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        • activitatea principal„:
  1. contractul de societate cu nr. 75 din data de    pronun˛are.                          5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
18.05.2002, eliberat de Gianina Narcisa Morozan;       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 iunie 2002.        diverse;
  2. statutul societ„˛ii cu nr. 76 din data de        (7/222.183)                        • alte activit„˛i: 5111, 5112, 5113, 5114; 5115,
18.05.2002, eliberat de Gianina Narcisa Morozan;                   *                5116; 5117; 5118, 5123, 5523; 7260, import-export.
  3. declara˛ie pe proprie r„spundere;                                         Capitalul social:
  4. contractul de comodat din data de 1.05.2002;     Societatea Comercial„ BLUE NET — S.R.L.           tipul de participare: privat autohton 100 %;
  5. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 85 din             Ia∫i                    capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
data de 21.11.1995;
                                                             capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                                             num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
social.                            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/671/26.06.2002
                                                             valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Examin‚nd     men˛ionatele    Ónscrisurile,
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14719120          Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
                                                             1. Pal Mariana, aport la capital – 1.000.000 lei,
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
                              JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I          echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE         din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
                               L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE          la beneficii/pierderi de 50 %;
precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
                                     A JUDEfiULUI IA™I                2. StÓrbu C„t„lina Mihaela, aport la capital –
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
constituirea Societ„˛ii Comerciale INGO COMPANY —                                  1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
                                     ŒNCHEIEREA NR. 649             reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                ™edin˛a public„ din 19 iunie 2002           o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                    Administratori:
                              Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu         1. Pal Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
  Admite cererea formulat„ de Ivanov Roxana,
                              Referent O.T.R.C.
domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Neculau nr. 11, bl. 571A,                                 de 20.09.1971 Ón B‚rlad, jude˛ul Vaslui, cod
                              Ia∫i           — Gina SÓrghi
sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul Ia∫i, ∫i, Ón consecin˛„:                                numeric personal 2710920370048, domiciliat„ Ón
  Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune   Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Pal      Ia∫i, str. Buznea nr. 12, cod po∫tal 6600, telefon
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Mariana, privind autorizarea constituirii ∫i        032258118, jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri depline;
Societ„˛ii Comerciale INGO COMPANY — S.R.L., cu      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale BLUE NET —        2. Stirbu C„t„lina Mihaela, cet„˛ean rom‚n,
urm„toarele date:                     S.R.L.                           n„scut„ la data de 13.06.1974 Ón Ia∫i, cod numeric
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2095/21.X.2002                    5
personal 2740613221141, domiciliat„ Ón Ia∫i, str.       alte elemente figurative); 26.1.18 (cercuri sau elipse    Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
Gr„dinari nr. 14, bl. F1-2, ap. 1, cod po∫tal 6600,      con˛in‚nd una sau mai multe litere);              Admite cererea formulat„ de Apostol Mihaela,
telefon 092565969, jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri           Obiectul de activitate                  domiciliat„ Ón Ia∫i, Str. Rampei nr. 7, bl. 401, ap. 10,
depline.                             • activitatea principal„:                jude˛ul Ia∫i, ∫i, Ón consecin˛„:
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este            6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe       Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
nelimitat„.                          baz„ de grafic;                       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform            • alte activit„˛i: 6022, 6023, 6024, 6321, 6330.     Societ„˛ii Comerciale IMPACT IT — S.R.L., cu
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.           Capitalul social:                    urm„toarele date:
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la         tipul de participare: privat autohton 100 %;         Asocia˛i:
pronun˛are.                            capitalul social subscris: 2.000.000 lei;          1. Varvara C„t„lin, n„scut la data de 7.02.1969 Ón
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 iunie 2002.                                        Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, str. Decebal
                                 capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  (8/222.184)                                                      nr. 6, bl. D1, sc. B, ap. 11, cod po∫tal 6600, jude˛ul
                                 num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
               *                                               Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 168559,
                                 valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                              eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 7.12.2000, cod
       Societatea Comercial„                Participarea asociatului la capitalul social:      numeric personal 1690207221217;
     EST AVA TRANS — S.R.L., Ia∫i              Arustei Valeriu, aport la capital – 2.000.000 lei,      2. Apostol Mihaela, n„scut„ la data de 30.05.1968
                                echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, Str. Rampei
                                capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la   nr. 7, bl. 401, ap. 10, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i,
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/659/26.06.2002
                                beneficii/pierderi de 100 %.                identificat„ cu C.I. seria MX nr. 082101, eliberat„ de
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14719139            Administrator este Arustei Valeriu, cet„˛ean       Poli˛ia Ia∫i la data de 1.09.1999, cod numeric
                                rom‚n, n„scut la data de 22.07.1955 Ón fiig„na∫i,      personal 2680530221155.
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I            jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal 1550722221213,        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE           domiciliat Ón Ia∫i, Str. S„lciilor nr. 4, bl. 833, sc. B,  comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
  L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE            ap. 14, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri     juridic„ rom‚n„, cu denumirea IMPACT IT, cu
        A JUDEfiULUI IA™I                depline.                          sediul social Ón Ia∫i, Str. Rampei nr. 7, bl. 401, et. 2,
                                                              ap. 10, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„ nelimitat„.
                                 Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
        ŒNCHEIEREA NR. 651                                               Emblema este figurativ„; Descriere: firma
                                nelimitat„.
                                                              Óncadrat„ de un patrulater negru cu s„geata ∫i
   ™edin˛a public„ din 19 iunie 2002              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                              textul scris la baz„; codificarea emblemei: 26.4.16
                                prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        (patrulatere con˛in‚nd alte elemente figurative);
  Judec„tor delegat     — Aurelia Mateescu
                                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      27.5.17 (litere Óngro∫ate).
  Referent O.T.R.C.
                                pronun˛are.                           Obiectul de activitate
  Ia∫i           — Gina SÓrghi
                                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 iunie 2002.           • activitatea principal„:
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Arustei         (9/222.185)                        7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
Valeriu, privind autorizarea constituirii ∫i                       *                management (conform actului constitutiv);
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale EST AVA                                          • alte activit„˛i: 4542, 4543, 4544, 4545, 5119,
TRANS — S.R.L.                          Societatea Comercial„ IMPACT IT — S.R.L.         5164, 6442, 7012, 7210, 7220, 7230, 7240, 7260,
       JUDEC√TORUL DELEGAT                         Ia∫i                  7412, 7413, 7415, 7440, 7450, 8042, import-export.
                                                                Capitalul social:
  Asupra cererii de fa˛„:                                                   tipul de participare: privat autohton 100 %;
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/663/26.06.2002
                                                                capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
de 18.06.2002 cu nr. 17806, petentul Arustei Valeriu                                      capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14719023
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea                                     num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
Societ„˛ii Comerciale EST AVA TRANS — S.R.L. la                                        valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I
Oficiul registrului comer˛ului.                                                Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele                                      1. Varvara C„t„lin, aport la capital – 1.000.000 lei,
                                  L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
Ónscrisuri:                                                        echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                         A JUDEfiULUI IA™I
  1. statutul societ„˛ii cu nr. 91 din data de                                      din capitalul social total, av‚nd o cot„ de
14.06.2002, redactat de avocat Toni Cristian Baltag;                                    participare la beneficii/pierderi de 50 %;
                                       ŒNCHEIEREA NR. 638
  2. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 53613                                       2. Apostol Mihaela, aport la capital – 1.000.000
din data de 13.12.1993;                       ™edin˛a public„ din 19 iunie 2002           lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  3. declara˛ie pe proprie r„spundere;                                          50 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de
                                 Judec„tor delegat     — Aurelia Mateescu       participare la beneficii/pierderi de 50 %
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                 Referent O.T.R.C.                       Administrator este Apostol Mihaela, cet„˛ean
social;
                                 Ia∫i           — Gina SÓrghi          rom‚n, n„scut„ la data de 30.05.1968 Ón Ia∫i, jude˛ul
  5. declara˛ie privind acceptul asupra sediului
firmei cu nr. 1908 din data de 14.06.2002.            Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Apostol    Ia∫i, cod numeric personal 2680530221155,
  Examin‚nd     men˛ionatele    Ónscrisurile,     Mihaela, privind autorizarea constituirii ∫i        domiciliat„ Ón Ia∫i, Str. Rampei nr. 7, bl. 401, ap. 10,
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite                                    cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri depline.
                                Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale IMPACT IT —
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii                                        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
                                S.R.L.
                                                              nelimitat„.
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
                                      JUDEC√TORUL DELEGAT                Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
                                                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„,       Asupra cererii de fa˛„:
                                                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd           Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                                                              pronun˛are.
constituirea Societ„˛ii Comerciale EST AVA TRANS        de 17.06.2002 cu nr. 17576, petentul Apostol          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 iunie 2002.
— S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.         Mihaela a solicitat autorizarea constituirii ∫i          (10/222.186)
                                Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale IMPACT IT —                    *
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                                S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  Admite cererea formulat„ de Arustei Valeriu,          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele           Societatea Comercial„
domiciliat Ón Ia∫i, Str. S„lciilor nr. 4, bl. 833, sc. B,                                       TRANS FOREST — S.R.L.
                                Ónscrisuri:
ap. 14, jude˛ul Ia∫i, ∫i, Ón consecin˛„:                                              comuna fiib„ne∫ti, jude˛ul Ia∫i
                                 1. statutul societ„˛ii cu nr. 15 din data de
  Autorizeaz„     constituirea    ∫i   dispune
                                5.06.2002, redactat de avocat B„l„nescu Liliana;
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                                 2. contractul de societate cu nr. 14 din data de       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/668/26.06.2002
Societ„˛ii Comerciale EST AVA TRANS — S.R.L., cu
                                5.06.2002, redactat de avocat B„l„nescu Liliana;
urm„toarele date:                                                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14719058
                                 3. declara˛ie pe proprie r„spundere;
  Asociat unic este Arustei Valeriu, n„scut la data
de 22.07.1955 Ón fiigana∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón      4. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 1570
                                                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I
Ia∫i, Str. S„lciilor nr. 4, bl. 833, sc. B, ap. 14, cod    din data de 7.04.1997;
                                                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, identificat cu B.I. seria B.X.     5. declara˛ie privind acceptul asupra sediului        L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
nr. 218047, eliberat de Mili˛ia Ia∫i la data de        firmei cu nr. 3359 din data de 30.05.2002;                 A JUDEfiULUI IA™I
6.02.1984, cod numeric personal 1550722221213.          6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate        social.                                  ŒNCHEIEREA NR. 640
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„            Examin‚nd     men˛ionatele   Ónscrisurile,
                                                                ™edin˛a public„ din 19 iunie 2002
juridic„ rom‚n„, cu denumirea EST AVA TRANS, cu        judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
sediul social Ón Ia∫i, Str. S„lciilor nr. 4, bl. 833, sc. B,  cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii       Judec„tor delegat     — Aurelia Mateescu
et. 3, ap. 14, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„        comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331     Referent O.T.R.C.
nelimitat„.                          ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,        Ia∫i           — Gina SÓrghi
  Emblema este figurativ„; descriere: elipsa         precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,         Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
con˛in‚nd firma, o ma∫in„ ∫i un semafor;            urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd        Munteanu Neculai, privind autorizarea constituirii
codificarea emblemei: 18.1.9 (autoturisme); 18.7.19      constituirea Societ„˛ii Comerciale IMPACT IT —       ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TRANS
(samafoare); 26.1.16 (cercuri sau elipse con˛in‚nd       S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.        FOREST — S.R.L.
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2095/21.X.2002
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       servicii de efectuare a calculelor ∫i Óntocmire a
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       bilan˛urilor; servicii de revizii contabile ∫i
  Asupra cererii de fa˛„:
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     financiare; servicii Ón domeniul impunerii, servicii
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                              pronun˛are.                       de planificare ∫i preg„tire (stabilirea declara˛iilor
de 18.06.2002 cu nr. 17700, petentul Munteanu
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 iunie 2002.       fiscale) a impozitelor ∫i alte servicii legate de
Neculai a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                                (11/222.187)                     impunere.
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TRANS
                                           *                 • alte activit„˛i: 7484.
FOREST — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele                                  Capitalul social:
                              Societatea Comercial„ CONT ACTIV — S.R.L.         tipul de participare: privat autohton 100 %;
Ónscrisuri:                                  Ia∫i
  1. contractul de societate cu nr. 464 din data de                                  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
11.06.2002, redactat de avocat C„t„lin Horga;                                     capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  2. statutul societ„˛ii cu nr. 465 din data de        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/660/26.06.2002       num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
11.06.2002, redactat de avocat C„t„lin Horga;                                     valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14718990
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                   Participarea asociatului la capitalul social:
social;                                                        Tucaliuc Romanescu Cristiean, aport la capital –
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I
  4. declara˛ie privind acceptul asupra sediului                                  2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
firmei cu nr. 3523 din data de 7.06.2002;                                      reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o
                                L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
  5. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 373                                  cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
                                     A JUDEfiULUI IA™I
din data de 15.02.1993;                                                Administrator este Tucaliuc Romanescu
  6. declara˛ie pe proprie r„spundere.                 ŒNCHEIEREA NR. 634             Cristiean, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  Examin‚nd    men˛ionatele    Ónscrisurile,                                17.12.1960 Ón H‚rl„u, jude˛ul Ia∫i, cod numeric
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite       ™edin˛a public„ din 19 iunie 2002          personal 1601217221164, domiciliat Ón Ia∫i, str. M.
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii       Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu       Kog„lniceanu nr. 15B, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i,
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331     Referent O.T.R.C.                   av‚nd puteri depline.
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,        Ia∫i          — Gina SÓrghi           Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„,                                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd         Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Tucaliuc
                                                          prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
constituirea Societ„˛ii Comerciale TRANS FOREST —     Romanescu Cristiean, privind autorizarea
                                                            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.        constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                                                          pronun˛are.
                              CONT ACTIV — S.R.L.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                   Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 iunie 2002.
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT               (12/222.188)
  Admite cererea formulat„ de Munteanu Neculai,
domiciliat Ón comuna fiib„ne∫ti, bl. D1-3, sc. B, ap.     Asupra cererii de fa˛„:                             *
10, jude˛ul Ia∫i, ∫i, Ón consecin˛„:             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   de 13.06.2002 cu nr. 17333, petentul Tucaliuc            Societatea Comercial„
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Romanescu Cristiean a solicitat autorizarea            DEMIS CONSULT — S.R.L., Ia∫i
Societ„˛ii Comerciale TRANS FOREST — S.R.L., cu      constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
urm„toarele date:                     CONT ACTIV — S.R.L. la Oficiul registrului          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/658/26.06.2002
  Asocia˛i:                       comer˛ului.
  1. Munteanu Neculai, n„scut la data de          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14719066
19.01.1970 Ón fiib„ne∫ti, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón    Ónscrisuri:
comuna fiib„ne∫ti, bl. D1-3, sc. B, ap. 10, cod po∫tal     1. statutul societ„˛ii cu nr. 112 din data de      JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I
6656, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.    30.05.2002, redactat de avocat Iulia Cri∫an;        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
287903, eliberat„ de Poli˛ia Sc‚nteia la data de       2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
11.06.2002, cod numeric personal 1700119225644;      social;                                  A JUDEfiULUI IA™I
  2. Munteanu Gheorghe, n„scut la data de          3. declara˛ie de renun˛are la recurs;
25.04.1967 Ón comuna fiib„ne∫ti, jude˛ul Ia∫i,         4. declara˛ie pe proprie r„spundere;                 ŒNCHEIEREA NR. 645
domiciliat Ón R„sboieni, comuna fiib„ne∫ti, cod
                               5. contractul de comodat;                 ™edin˛a public„ din 19 iunie 2002
po∫tal 6656, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX
                               6. contractul de dona˛ie cu nr. 16841 din data de
nr. 287901, eliberat„ de Poli˛ia Sc‚nteia la data de                                 Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu
                              30.07.1992.
11.06.2002, cod numeric personal 1670425225632.                                    Referent O.T.R.C.
                               Examin‚nd    men˛ionatele    Ónscrisurile,
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
                              judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite    Ia∫i           — Gina SÓrghi
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
juridic„ rom‚n„, cu denumirea TRANS FOREST, cu       cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
sediul social Ón comuna fiib„ne∫ti, bl. D1-2, tr. 2, et.  comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331   Dumitrescu Daniela, privind autorizarea
3, ap. 10, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„ nelimitat„.  ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,      constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
  Emblema este figurativ„; Descriere: firma scris„    precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
                                                          DEMIS CONSULT — S.R.L.
cu litere cu contur dublu; codificarea emblemei:      urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
27.5.2 (litere cu contur dublu).              constituirea Societ„˛ii Comerciale CONT ACTIV —            JUDEC√TORUL DELEGAT
  Obiectul de activitate                 S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.        Asupra cererii de fa˛„:
  • activitatea principal„:                                             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                               Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  2010 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i                                     de 18.06.2002 cu nr. 17710, petentul Dumitrescu
impregnarea lemnului;                     Admite cererea formulat„ de Tucaliuc
                                                          Daniela a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  • alte activit„˛i: 0221, 4523, 5153, 6024, import   Romanescu Cristiean, domiciliat Ón Ia∫i, str. M.
                                                          Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale DEMIS
export.                          Kog„lniceanu nr. 15B, jude˛ul Ia∫i, ∫i, Ón consecin˛„:
                                                          CONSULT — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  Capitalul social:                     Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                                                            Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  tipul de participare: privat autohton 100 %;      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                                                          Ónscrisuri:
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       Societ„˛ii Comerciale CONT ACTIV — S.R.L., cu
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;                                      1. actul constitutiv cu nr. 1047 din data de
                              urm„toarele date:
  num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                                       15.04.2002, redactat de notar Kamelia Norocea;
                               Asociat unic al societ„˛ii este Tucaliuc
  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                                     2. declara˛ie pe proprie r„spundere;
                              Romanescu Cristiean, n„scut la data de 17.12.1960
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:                                   3. declara˛ie privind acceptul asupra sediului
                              Ón H‚rl„u, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, str. M.
  1. Munteanu Neculai, aport la capital – 1.000.000                                firmei cu nr. 1434 din data de 21.05.2002;
                              Kog„lniceanu nr. 15B, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i,
lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     identificat cu B.I. seria B.Z. nr. 296214, eliberat de   4. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 3873
50 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de      Poli˛ia Ia∫i la data de 8.05.1995, cod numeric      din data de 4.11.1996;
participare la beneficii/pierderi de 50 %;                                       5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                              personal 1601217221164.
  2. Munteanu Gheorghe, aport la capital –                                    social.
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,                                     Examin‚nd     men˛ionatele   Ónscrisurile,
                              comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd                                 judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
                              juridic„ rom‚n„, cu denumirea CONT ACTIV, cu
o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %                                 cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
                              sediul social Ón Ia∫i, str. M. Kog„lniceau nr. 15B,
  Administratori:
                              jude˛ul Ia∫i, valabil p‚n„ la data de 21.05.2005.    comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
  1. Munteanu Neculai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                               Emblema este figurativ„; descriere: patrulater    ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
data de 19.01.1970 Ón fiib„ne∫ti, jude˛ul Ia∫i, cod
                              con˛in‚nd un grafic; codificarea emblemei: 26.4.16    precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
numeric personal 1700119225644, domiciliat Ón
comuna fiib„ne∫ti, bl. D1-3, sc. B, ap. 10, cod po∫tal   (patrulatere con˛in‚nd alte elemente figurative).    urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
6656, jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri depline           Obiectul de activitate                constituirea Societ„˛ii Comerciale DEMIS CONSULT —
  2. Munteanu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut       • activitatea principal„:               S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
la data de 25.04.1967 Ón comuna fiib„ne∫ti, jude˛ul      7412 – activit„˛i de contabilitate, revizie
                                                           Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
Ia∫i, cod numeric personal 1670425225632,         contabil„, consulta˛ii Ón domeniul fiscal, servicii de
domiciliat Ón R„sboieni, comuna fiib„ne∫ti, cod       Ónregistrare a opera˛iunilor comerciale pentru       Admite cererea formulat„ de Dumitrescu
po∫tal 6656, jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri depline.      Óntreprinderi sau al˛ii (contarea opera˛iunilor);    Daniela, domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Mu∫atini nr. 1,
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  examinarea conturilor ∫i certificatelor exactit„˛ilor;  bl. M11, sc. B, ap. 14, jude˛ul Ia∫i, ∫i, Ón consecin˛„:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2095/21.X.2002                    7
  Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune          JUDEC√TORUL DELEGAT              Societatea Comercial„ NICO-NITA — S.R.L.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                            Ia∫i
                               Asupra cererii de fa˛„:
Societ„˛ii Comerciale DEMIS CONSULT — S.R.L., cu
                               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
urm„toarele date:
                              de 28.06.2002 cu nr. 19199, petentul Turcu Adina       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/616/12.06.2002
  Asociat unic al societ„˛ii este Dumitrescu
Daniela, n„scut„ la data de 24.03.1969 Ón Ia∫i,      Hanelore a solicitat autorizarea constituirii ∫i          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14692629
jude˛ul Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Mu∫atini nr. 1,  Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale PETRA
bl. M11, sc. B, ap. 14, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i,   CONSTRUCT — S.R.L. la Oficiul registrului          JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I
identificat„ cu B.I. seria G.K. nr. 273584, eliberat de  comer˛ului.                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
Poli˛ia Ia∫i la data de 26.05.1993, cod numeric        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
personal 2690324040016.                                                       A JUDEfiULUI IA™I
                              Ónscrisuri:
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate        1. statutul societ„˛ii cu nr. 128 din data de
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„                                             ŒNCHEIEREA NR. 574
                              4.06.2002, redactat de avocat Iulia Cri∫an;
juridic„ rom‚n„, cu denumirea DEMIS CONSULT,                                       ™edin˛a public„ din 12 iunie 2002
                               2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
cu sediul social Ón Ia∫i, aleea Mu∫atini nr. 1, bl. M11,
                              social;                           Judec„tor delegat     — Aurelia Mateescu
sc. B, et. 3, ap. 14, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„
                               3. contractul de comodat;                Referent O.T.R.C.
nelimitat„.
                               4. contractul de v‚nzare-cump„rare;           Ia∫i           — Gina SÓrghi
  Emblema este complex„; Descriere: firma
desp„r˛it„ de o lini ∫i Óncadrat„ Óntr-o elips„;       5. declara˛ie pe proprie r„spundere.           Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Nitica
codificarea emblemei: 26.1.18 (cercuri sau elipse       Examin‚nd    men˛ionatele    Ónscrisurile,   Valeriu, privind autorizarea constituirii ∫i
con˛in‚nd una sau mai multe litere); 27.5.11 (litere    judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale NICO-NITA —
subliniate, supraliniate, Óncadrate sau barate cu una   cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii     S.R.L.
sau mai multe linii).                   comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331          JUDEC√TORUL DELEGAT
  Obiectul de activitate                 ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
                                                            Asupra cererii de fa˛„:
  • activitatea principal„:                precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„,    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i    urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd       de 31.05.2002 cu nr. 16142, petentul Nitica Valeriu
management; 7414.1 – servicii de consultare pentru
                              constituirea Societ„˛ii Comerciale PETRA         a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
afaceri ∫i management; 7414.11 – servicii de
                              CONSTRUCT — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea      Societ„˛ii Comerciale NICO-NITA — S.R.L. la Oficiul
consulta˛ii generale Ón domeniul gestiunii ∫i
                              acesteia.                         registrului comer˛ului.
administra˛iei;                                                     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  7414.12 – servicii de consulta˛ii Ón domeniul       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Ónscrisuri:
gestiunii financiare;                                                  1. statutul societ„˛ii cu nr. 634 din data de
  7414.13 – servicii de consulta˛ii Ón domeniul        Admite cererea formulat„ de Turcu Adina
                                                           11.04.2002, redactat de notar Corina Pavel;
gestiunii comerciale;                   Hanelore, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Dumbrava Ro∫i
                                                            2. contractul de societate cu nr. 635 din data de
  7414.14 – servicii de consulta˛ii Ón domeniul      nr. 5A, ap. 5, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, jude˛ul   11.04.2002, redactat de notar Corina Pavel;
resurselor umane;                     Ia∫i, ∫i, Ón consecin˛„:                   3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
  7414.16 – servicii de consulta˛ii Ón domeniul        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune  social;
rela˛iilor publice;                    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      4. declara˛ie privind acceptul asupra sediului
  7414.17 – alte servicii de consulta˛ii de        Societ„˛ii Comerciale PETRA CONSTRUCT — S.R.L.,      firmei cu nr. 636 din data de 11.04.2002;
management;                        cu urm„toarele date:                     5. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 2053
  7414.2 – alte servicii de management;                                       din data de 10.05.1999;
                                Asociat unic al societ„˛ii este Turcu Adina
  7414.23 – servicii de management, neclasificate                                   6. declara˛ie pe proprie r„spundere.
                              Hanelore, n„scut„ la data de 19.09.1964 Ón Ia∫i,
Ón alt„ parte.                                                     Examin‚nd     men˛ionatele    Ónscrisurile,
                              jude˛ul Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Dumbrava Ro∫ie  judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
  Capitalul social:
  tipul de participare: privat autohton 100 %;      nr. 5A, ap. 5, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i,       cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        identificat„ cu C.I. seria MX nr. 201948, eliberat„ de  comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         Poli˛ia Ia∫i la data de 30.04.2001, cod numeric      ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
  num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           personal 2640919221150.                  precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate     urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
  Participarea asociatului la capitalul social:      comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„        constituirea Societ„˛ii Comerciale NICO-NITA —
  Dumitrescu Daniela, aport la capital –                                      S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                              juridic„ rom‚n„, cu denumirea PETRA
2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,       CONSTRUCT, cu sediul social Ón Ia∫i, str. Dumbrava     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o     Ro∫i nr. 5A, et. 2, ap. 5, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o     Admite cererea formulat„ de Nitica Valeriu,
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.    durat„ nelimitat„.                    domiciliat Ón Ia∫i, Str. Pruden˛ei nr. 6, bl. 676, sc. A,
  Administrator este Dumitrescu Daniela, cet„˛ean
                                Emblema este figurativ„; Descriere: firma scris„   parter, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, ∫i, Ón consecin˛„:
rom‚n, n„scut„ la data de 24.03.1969 Ón Ia∫i, jude˛ul
                              cu litere stilizate; codificarea emblemei: 27.5.6       Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
Ia∫i, cod numeric personal 2690324040016,
                              (litere compuse printr-o Ómbinare de desene).       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Mu∫atini nr. 1, bl. M11, sc.
                                Obiectul de activitate                Societ„˛ii Comerciale NICO-NITA — S.R.L., cu
B, ap. 14, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri                                urm„toarele date:
depline.                            • activitatea principal„:
                                                             Asocia˛i:
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.     4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
                                                             1. Sandulache Nicoleta, n„scut„ la data de
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        art„;                           6.12.1969 Ón Cozme∫ti, jude˛ul Ia∫i, domiciliat„ Ón
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          • alte activit„˛i: 4511, 4512, 4522, 4523, 4524,   Ia∫i, Str. Libert„˛ii nr. 8, bl. 625, sc. B, ap. 3, cod
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      4525, 4526, 4531, 4532, 4533, 4534, 4541, 4542,      po∫tal 6600, telefon 032/225512, jude˛ul Ia∫i,
pronun˛are.                        4543, 4544, 4545, 4550, 7450, import-export.       identificat„ cu B.I. seria G.N. nr. 185408, eliberat de
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 iunie 2002.          Capitalul social:                   Poli˛ia Ia∫i la data de 24.01.1994, cod numeric
   (13/222.189)                       tipul de participare: privat autohton 100 %;     personal 2691206221209;
              *                  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                                             2. Nitica Valeriu, n„scut la data de 3.09.1960 Ón
                                                           Cozme∫ti, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, Str.
      Societatea Comercial„                capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                                                           Pruden˛ei nr. 6, bl. 676, sc. A, ap. 3, cod po∫tal 6600,
    PETRA CONSTRUCT — S.R.L., Ia∫i             num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          telefon 032/227892, jude˛ul Ia∫i, identificat cu B.I.
                                valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       seria B.Z. nr. 302584, eliberat de Poli˛ia Ia∫i la data
                                Participarea asociatului la capitalul social:     de   13.12.1994,    cod   numeric   personal
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/680/1.07.2002
                                Turcu Adina Hanelore, aport la capital –       1600903221138.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14723199        2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
                              reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o    comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I          cot„ de participare la beneficii/pierderi de 100 %.    juridic„ rom‚n„, cu denumirea NICO-NITA, cu
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE                                      sediul social Ón Ia∫i, Str. Libert„˛ii nr. 8, bl. 652,
                                Administrator este Turcu Adina Hanelore,
  L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE                                       sc. B, parter, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„
                              cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 19.09.1964 Ón     nelimitat„.
        A JUDEfiULUI IA™I
                              Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Dumbrava    Emblema este complex„; Descriere: firma
                              Ro∫ie nr. 5A, ap. 5, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i,    Óncadrat„ Óntr-un patrulater; codificarea emblemei:
        ŒNCHEIEREA NR. 682
                              av‚nd puteri depline.                   26.4.18 (patrulatere con˛in‚nd una sau mai multe
   ™edin˛a public„ din 1 iulie 2002             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  litere); 27.5.3 (litere Ón relief sau cu umbre).
 Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         Obiectul de activitate:
 Referent O.T.R.C.                    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         • activitatea principal„:
                                                             5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
 Ia∫i           — Gina SÓrghi            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                           nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
 Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Turcu     pronun˛are.
                                                           alimentare, b„uturi ∫i tutun;
Adina Hanelore, privind autorizarea constituirii ∫i      Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 1 iulie 2002.          • alte activit„˛i: 5022, 5212, 5221, 5225, 5226,
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale PETRA            (14/222.190)                    5227, 5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246,
CONSTRUCT — S.R.L.                                  *                5247, 5248, 5262, 5263, 6022, 6023, 6024.
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2095/21.X.2002
  Capitalul social:                      Asocia˛i:                         Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale REALITY —
  tipul de participare: privat autohton 100 %;         1. Spiridon Constantin Marius, n„scut la data de     S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        11.02.1981 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i,      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         str. Vl„diceni nr. 3, bl. V2, sc. A, ap. 7, cod po∫tal    Ónscrisuri:
  num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           6600, telefon 032/231374, jude˛ul Ia∫i, identificat cu      1. contractul de societate cu nr. 1973 din data de
  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        B.I. seria G.R. nr. 440830, eliberat de Poli˛ia Ia∫i la    28.05.2002, redactat de avocat Mihail M. Vlasov;
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      data de 6.03.1995, cod numeric personal             2. statutul societ„˛ii cu nr. 1974 din data de
  1. S„ndulache Nicoleta, aport la capital –        1810211226706;                        28.05.2002, redactat de avocat Mihail M. Vlasov;
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,         2. Spiridon Cristina, n„scut„ la data de 6.02.1978      3. declara˛ie privind acceptul asupra sediului
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd     Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Vl„diceni nr. 3,   firmei cu nr. 1639 din data de 21.05.2002;
o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %;    bl. V2, sc. A, ap. 7, cod po∫tal 6600, telefon          4. titlul de proprietate cu nr. 5050 din data de
  2. Ni˛ic„ Valeriu, aport la capital – 1.000.000 lei,   032/231374, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX    19.07.1979;
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      nr. 269693, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de         5. declara˛ie pe proprie r„spundere;
din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare   25.03.2002, cod numeric personal 2780206221193.         6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
la beneficii/pierderi de 50 %.                 Forma juridic„, denumirea, sediul: societate       social.
  Administrator este Nitica Valeriu, cet„˛ean       comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„           Examin‚nd     men˛ionatele   Ónscrisurile,
rom‚n, n„scut la data de 3.09.1960 Ón Cozme∫ti,       juridic„ rom‚n„, cu denumirea MARI-CRIS, cu
                                                             judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal 1600903221138,      sediul social Ón Ia∫i, str. Vl„diceni nr. 3, bl. V2, et. 1,
                                                             cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
domiciliat Ón Ia∫i, Str. Pruden˛ei nr. 6, bl. 676, sc. A,  ap. 7, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„ nelimitat„.
                                                             comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
ap. 3, cod po∫tal 6600, telefon 032/227892, jude˛ul       Emblema este verbal„; Descriere: firma scris„ cu
                                                             ∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,
Ia∫i, av‚nd puteri depline.                 litere Óngro∫ate; codificarea emblemei: 27.5.17
                                                             precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   (litere Óngro∫ate).
                                                             urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform           Obiectul de activitate
                                                             constituirea Societ„˛ii Comerciale REALITY — S.R.L.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          • activitatea principal„:
                                                             ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
pronun˛are.                         din carne.                           Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 iunie 2002.           • alte activit„˛i: 5221; 5223; 5224; 5225; 5226;
   (15/222.191)                      5227.                               Admite cererea formulat„ de Ene Cornelia Luisa,
              *                  Capitalul social:                     domiciliat„ Ón Ia∫i, bd. Dacia nr. 2, bl. D1-2, sc. A,
                                tipul de participare: privat autohton 100 %;       et. 6, ap. 34, jude˛ul Ia∫i, ∫i, Ón consecin˛„:
 Societatea Comercial„ MARI-CRIS — S.R.L.            capitalul social subscris: 2.000.000 lei;           Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
          Ia∫i                     capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                                num„rul total de p„r˛i sociale: 20;            Societ„˛ii Comerciale REALITY — S.R.L., cu
                                valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.         urm„toarele date:
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/666/26.06.2002
                                Participarea asocia˛ilor la capitalul social:         Asocia˛i:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14719198           1. Spiridon Constantin Marius, aport la capital –       1. Ene Tudorel, n„scut la data de 9.01.1972 Ón
                              1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,        Br„ila, domiciliat Ón Ia∫i, bd. Dacia nr. 2, bl. D1-2,
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I          reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd      sc. A, ap. 34, cod po∫tal 6600, telefon 032/161807,
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE          o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %;     jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 213675,
  L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE             2. Spiridon Cristina, aport la capital – 1.000.000    eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 28.06.2001, cod
        A JUDEfiULUI IA™I               lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd       numeric personal 1720109090041;
                              50 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de         2. Ene Cornelia Luisa, n„scut„ la data de
        ŒNCHEIEREA NR. 658              participare la beneficii/pierderi de 50 %.          17.05.1980 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i,
                                Administratori:                      bd. Dacia nr. 2, bl. D1-2, sc. A, ap. 34, cod po∫tal
    ™edin˛a public„ din 19 iunie 2002
                                Spiridon Constantin Marius, cet„˛ean rom‚n,        6600, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
 Judec„tor delegat     — Aurelia Mateescu       n„scut la data de 11.02.1981 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, cod    213676, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de
 Referent O.T.R.C.                     numeric personal 1810211226706, domiciliat Ón         28.06.2001, cod numeric personal 2800517226803.
 Ia∫i           — Gina SÓrghi          Ia∫i, str. Vl„diceni nr. 3, bl. V2, sc. A, ap. 7, cod       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Spiridon    po∫tal 6600, telefon 032/231374, jude˛ul Ia∫i, av‚nd     comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
Cnstantin Marius, privind autorizarea constituirii ∫i    puteri depline;                        juridic„ rom‚n„, cu denumirea REALITY, cu sediul
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MARI-CRIS —        2. Spiridon Cristina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la     social Ón Ia∫i, bd. Dacia nr. 2, bl. D1-2, sc. A, et. 6,
S.R.L.                           data de 6.02.1978 Ón Bucure∫ti, cod numeric          ap. 34, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„ nelimitat„.
                              personal 2780206221193, domiciliat„ Ón Ia∫i, str.         Emblema este complex„; Descriere: firma
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Vl„diceni nr. 3, bl. V2, sc. A, ap. 7, cod po∫tal 6600,    Óncadrat„ Óntr-o elips„ cu contur dublu; codificarea
  Asupra cererii de fa˛„:                 telefon 032/231374, jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri        emblemei: 26.1.18 (cercuri sau elipse con˛in‚nd una
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    depline.                           sau mai multe litere); 27.5.4 (litere Ónfrumuse˛ate
de 19.06.2002 cu nr. 17934, petentul Spiridon          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    sau ornate cu un desen);
Constantin Marius a solicitat autorizarea            Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform           Obiectul de activitate
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.           • activitatea principal„:
MARI-CRIS — S.R.L. la Oficiul registrului            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                               5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
comer˛ului.                         pronun˛are.
                                                               • alte activit„˛i: 5141, 5142, 5143, 5144, 5145,
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 iunie 2002.
                                                             5147, 5241,5243,5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5261,
Ónscrisuri:                            (16/222.192)
                                                             5262, 5263.
  1. statutul societ„˛ii cu nr. 123 din data de                    *
                                                               Capitalul social:
3.06.2002, redactat de avocat Iulia Cri∫an;                                          tipul de participare: privat autohton 100 %;
  2. contractul de societate cu nr. 124 din data de      Societatea Comercial„ REALITY — S.R.L.
                                        Ia∫i                     capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
3.06.2002, redactat de avocat Iulia Cri∫an;                                          capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                       num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
social;                             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/638/19.06.2002          valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  4. contractul de comodat;                                                 Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  5. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 5287           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14706228
                                                               1. Ene Tudorel, aport la capital – 1.000.000 lei,
din data de 9.12.1992;
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I           echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
  6. declara˛ie de renun˛are la recurs;
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE           din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
  7. declara˛ie pe proprie r„spundere.
                                L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE            la beneficii/pierderi de 50 %;
  Examin‚nd    men˛ionatele    Ónscrisurile,
                                      A JUDEfiULUI IA™I                  2. Ene Cornelia Luisa, aport la capital – 1.000.000
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
                                                             lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii
                                      ŒNCHEIEREA NR. 607              50 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331
                                                             participare la beneficii/pierderi de 50 %.
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,          ™edin˛a public„ din 12 iunie 2002
precum ∫i ale Legii nr. 31/1990, republicat„,                                         Administrator este Ene Cornelia Luisa, cet„˛ean
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd          Judec„tor delegat     — Aurelia Mateescu        rom‚n, n„scut„ la data de 17.05.1980 Ón Ia∫i, jude˛ul
constituirea Societ„˛ii Comerciale MARI-CRIS —         Referent O.T.R.C.                     Ia∫i, cod numeric personal 2800517226803,
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.          Ia∫i           — Gina SÓrghi          domiciliat„ Ón Ia∫i, bd. Dacia nr. 2, bl. D1-2, sc. A,
                                                             ap. 34, cod po∫tal 6600, jude˛ul Ia∫i, av‚nd puteri
                                Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Ene
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                     depline.
                              Cornelia Luisa, privind autorizarea constituirii ∫i
 Admite cererea formulat„ de Spiridon           Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale REALITY —          Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Constantin Marius, domiciliat Ón Ia∫i, str. Vl„diceni    S.R.L.                              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
nr. 3, bl. V2, sc. A, ap. 7, jude˛ul Ia∫i, ∫i, Ón                                     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
consecin˛„:
 Autorizeaz„   constituirea    ∫i  dispune      Asupra cererii de fa˛„:                   pronun˛are.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 iunie 2002.
Societ„˛ii Comerciale MARI-CRIS — S.R.L., cu        de 10.06.2002 cu nr. 16902, petentul Ene Cornelia          (17/222.193)
urm„toarele date:                      Luisa a solicitat autorizarea constituirii ∫i                      *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2095/21.X.2002                   9
 Societatea Comercial„ IMAT PROD — S.R.L.          5125, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137,        Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
          Ia∫i                   5138, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5147, 5151,      Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                              5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5211, 5212,      Societ„˛ii Comerciale TRAINING GROUP — S.R.L.,
                              5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5511,      cu urm„toarele date:
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/652/19.06.2002
                              5512, 9271, 9272.                       Asociatul unic: Buftic Alexandru, n„scut la data
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14706201          Capitalul social:                   de 4.06.1983 Ón localitatea Cimislia, Republica
                                tipul de participare: privat autohton 100 %;      Moldova, domiciliat Ón Republica Moldova,
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I            capitalul social subscris: 2.000.000 lei;       localitatea Cimislia, str. Alexandru Donici nr. 39,
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE           capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        identificat cu pa∫aport seria A nr. 0811235, eliberat
  L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE            num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          de autorit„˛ile de la Chi∫in„u, la data de 30.07.2001.
        A JUDEfiULUI IA™I                valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
        ŒNCHEIEREA NR. 550               1. Tilici Adrian, aport la capital – 1.000.000 lei,  denumirea TRAINING GROUP, cu sediul social Ón
                              echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     Ia∫i, Calea Chi∫in„ului nr. 11C, bl. E1, sc. C, et. 2,
   ™edin˛a public„ din 29 mai 2002
                              din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare  ap. 2, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„ nelimitat„.
 Judec„tor delegat     — Aurelia Mateescu       la beneficii/pierderi de 50 %;                Emblema este verbal„; Descriere: firma scris„ cu
 Referent O.T.R.C.                      2. Moisescu Ioana Irina, aport la capital –      litere cu contur dublu; codificarea emblemei: 27.5.2
 Ia∫i           — Gina SÓrghi          1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,      (litere cu contur dublu).
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Tilici     reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd      Obiectul de activitate:
Adrian, privind autorizarea constituirii ∫i         o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %.     • activitatea principal„:
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale IMAT PROD —        Administrator este Tilici Adrian, cet„˛ean rom‚n,     5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
S.R.L.                           n„scut la data de 26.12.1970 Ón B‚rlad, jude˛ul      furaje;
                              Vaslui, cod numeric personal 1701226370058,          • alte activit„˛i:
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                             5123; 5131; 5134; 5135, import-export.
                              domiciliat Ón B‚rlad, str. Carpa˛i nr. 2, cod po∫tal
  Asupra cererii de fa˛„:                 6400, telefon 035413237, jude˛ul Vaslu, av‚nd         Capitalul social:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    puteri depline.                        tipul de participare: privat str„in 100 %;
de 28.05.2002 cu nr. 15617, petentul Tilici Adrian a      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    capitalul social subscris: 33.318.000 lei; din care:
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        33.318.000 lei;
Societ„˛ii Comerciale IMAT PROD — S.R.L. la Oficiul     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         participare str„in„ la capitalul social: 33.318.000
registrului comer˛ului.                    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     lei;
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     pronun˛are.                          capitalul social v„rsat: 33.318.000 lei;
Ónscrisuri:                                                        num„rul total de p„r˛i sociale: 100;
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 29 mai 2002.
  1. statutul societ„˛ii din data de 2.05.2002;                                     valoarea unei p„r˛i sociale: 333.180 lei.
                                 (18/222.194)
  1. contractul de societate din data de 2.05.2002,                                   Participarea asociatului la capitalul social:
                                           *
redactat de avocat Ioana Moisescu;                                            – Buftic Alexandru, aport la capital 33.318.000
  3. contractul de comodat din data de 2.05.2002;           Societatea Comercial„             lei, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  4. contractul de v‚nzare-cump„rare cu nr. 3142          TRAINING GROUP — S.R.L., Ia∫i           100 % capitalul social total, av‚nd cota de
din data de 19.03.1991;                                                participare la beneficii/pierderi de 100 %.
  5. declara˛ie pe proprie r„spundere;                                          Administrator al societ„˛ii este Buftic Alexandru,
  6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/678/26 iunie 2002      de cet„˛enie moldovean„, n„scut la data de
social.                                                        4.06.1983 Ón localitatea Cimislia, Republica
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14719040
  Examin‚nd     men˛ionatele    Ónscrisurile,                                 Moldova, domiciliat Ón Republica Moldova,
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite                                  localitatea Cimislia, str. Alexandru Donici nr. 39,
                               JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I
cerin˛ele legale privind constituirea societ„˛ii                                   av‚nd puteri depline.
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
comerciale, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 331                                   Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                                L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
∫i urm„toarelor din Codul de procedur„ civil„,                                      Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
                                      A JUDEfiULUI IA™I
precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„,                                 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd                                       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                     ŒNCHEIEREA NR. 641
constituirea Societ„˛ii Comerciale IMAT PROD —                                    data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.           ™edin˛a public„ din 26 iunie 2002            Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 26 iunie 2002.
                               Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu          (19/222.195)
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                                *
                               Referent O.T.R.C.
  Admite cererea formulat„ de Tilici Adrian,         Ia∫i           — Gina SÓrghi
domiciliat Ón B‚rlad, str. Carpa˛i nr. 2, jude˛ul                                        Societatea Comercial„
Vaslui ∫i, Ón consecin˛„:                   Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Buftic        ROM EST LEASING — S.R.L., Ia∫i
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    Alexandru, privind autorizarea constituirii ∫i
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TRAINING
                                                            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/649/19 iunie 2002
Societ„˛ii Comerciale IMAT PROD — S.R.L., cu        GROUP — S.R.L.
urm„toarele date:                            JUDEC√TORUL DELEGAT                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14706309
  Asocia˛i:
  1. Tilici Adrian, n„scut la data de 26.12.1970 Ón      Asupra cererii de fa˛„:                 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I
B‚rlad, jude˛ul Vaslui, domiciliat Ón B‚rlad, str.       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
Carpa˛i nr. 2, cod po∫tal 6400, telefon 035413237,     de 18.06.2002 cu nr. 17699, petentul Buftic          L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
jude˛ul Vaslui, identificat cu B.I. seria G.R. nr.     Alexandru a solicitat autorizarea constituirii ∫i            A JUDEfiULUI IA™I
413664, eliberat de Poli˛ia B‚rlad la data de        Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TRAINING
19.06.1995, cod numeric personal 1701226370058;       GROUP — S.R.L. la Oficiul registrul comer˛ului.             ŒNCHEIEREA NR. 622
  2. Moisescu Ioana Irina, n„scut„ la data de         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                                              ™edin˛a public„ din 19 iunie 2002
29.12.1974 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i,   Ónscrisuri:
str. Sf. Laz„r nr. 2, bl. M. Kog„lniceanu, ap. 34, cod     1. statutul societ„˛ii din data de 13.06.2002;      Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu
po∫tal 6600, telefon 032/213890, jude˛ul Ia∫i,         2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      Referent O.T.R.C.
identifica„ cu B.I. seria G.N. 459610, eliberat de     social;                           Ia∫i           — Gina SÓrghi
Poli˛ia Ia∫i la data de 6.10.1994, cod numeric         3. declara˛ia de acceptare asupra sediului firmei,    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Senin
personal 2741229221190.                   cu nr. 3660, din data de 13.06.2002;           Daniel, privind autorizarea constituirii ∫i
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate        4. contractul de v‚nzare-cump„rare, cu nr. 144,    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ROM EST
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„         din data de 24.11.1995;                  LEASING — S.R.L.
juridic„ rom‚n„, cu denumirea IMAT PROD, cu          5. declara˛ie pe proprie r„spundere.
                                Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul           JUDEC√TORUL DELEGAT
sediul social Ón Ia∫i, str. Sf. Laz„r nr. 2, bl. M.
Kog„lniceanu, sc. A, et. 7, ap. 34, jude˛ul Ia∫i, valabil  delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      Asupra cererii de fa˛„:
p‚n„ la data de 2.05.2006.                 legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Emblema este complex„; Descriere: patru litere      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   de 11.06.2002 cu nr. 17142, petentul Senin Daniel a
Óncadrate Óntr-o elips„ aflat„ Ón interiorul unui      din codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale   solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
patrulater; codificarea emblemei: 26.1.18 (cercuri     Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     Societ„˛ii Comerciale ROM EST LEASING — S.R.L. la
sau elipse con˛in‚nd una sau mai multe litere);       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    Oficiul registrul comer˛ului.
26.4.10 (patrulatere care con˛in unul sau mai multe     Comerciale TRAINING GROUP— S.R.L., ∫i            Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
cercuri, elipse sau poligoane);               dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.            Ónscrisuri:
  Obiectul de activitate:                                                1. contractul de societate, cu nr. 80, din data de
  • activitatea principal„:                 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     20.05.2002, redactat de avocat Gianina Narcisa
  5139 – comer˛ cu ridicata, nespecializat, de        Admite cererea formulat„ de Buftic Alexandru,      Morozan;
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            cu domiciliul Ón Republica Moldova, localitatea       2. statutul de societate, cu nr. 81, din data de
  • alte activit„˛i: 5111, 5112, 5113, 5114, 5115,     Cimislia, str. Alexandru Donici nr. 39 ∫i, Ón       20.05.2002, redactat de avocat Gianina Narcisa
5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5122, 5123, 5124,       consecin˛„:                        Morozan;
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2095/21.X.2002
  3. contractul de comodat, din data de 19.05.2002;      Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform       denumirea ZAGABO, cu sediul social Ón Ia∫i, bd.
  4. Óncheiere judec„toreasc„, cu nr. 523, din data     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Tutora nr. 9, bl. A2, sc. B, et. 4, ap. 18, jude˛ul Ia∫i,
de 7.02.2000;                          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      valabil pe o durat„ nelimitat„.
  5. contractul de Ónchiriere, cu nr. 309, din data     data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.             Emblema este complex„; Descriere: firma
de 2.02.2000;                          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 iunie 2002.         Óncadrat„ Óntr-o elips„; Codificarea emblemei:
  6. autoriza˛ie de construc˛ie, cu nr. 104, din data      (20/222.196)                      26.1.18 (cercuri sau elipse con˛in‚nd una sau mai
de 4.02.2000;                                      *                multe litere); 27.1.16 (litere sau cifre Ón perspectiv„
  7. hot„r‚rea adun„rii generale a asociatului                                     (descresc„toare spre centru, c„tre una sau dou„
persoan„ juridic„, din data de 19.05.2002;           Societatea Comercial„ ZAGABO — S.R.L.          extremit„˛i).
  8. statutul societ„˛ii, cu nr. 32797, din data de              Ia∫i                    Obiectul de activitate:
3.11.1994;                                                         • activitatea principal„:
  9. actul adi˛ional, cu nr. 2397, din data de                                       0125 – cre∫terea p„s„rilor;
                                NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/648/19 iunie 2002
16.05.2001;                                                         • alte activit„˛i:
  10. declara˛ie pe proprie r„spundere.                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14706414          5111; 5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118;
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul                                    5119; 5121; 5122; 5123; 5124; 5125; 5221; 5222;
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele       JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I          5223; 5224; 5225;5226; 5227; 5241; 5242; 5243; 5244;
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE          5245; 5246; 5247; 5248.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor      L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE            Capitalul social:
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale            A JUDEfiULUI IA™I                tipul de participare: privat autohton 100 %;
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                      capitalul social subscris: 2.100.000 lei; din care:
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii             ŒNCHEIEREA NR. 643               capitalul social v„rsat: 2.100.000 lei;
Comerciale ROM EST LEASING— S.R.L., ∫i                                           num„rul total de p„r˛i sociale: 21;
                                 ™edin˛a public„ din 19 iunie 2002             valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
                                Judec„tor delegat     — Aurelia Mateescu         Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:       Referent O.T.R.C.                      1. Mih„i˛„ George, aport la capital 700.000 lei,
  Admite cererea formulat„ de Senin Daniel,         Ia∫i           — Gina SÓrghi          echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,330 %
domiciliat Ón Ia∫i, str. Dela Gr„dinari nr. 39, bl. B2,                                 din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                                Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
sc. B, ap. 1, jude˛ul Ia∫i, ∫i, Ón consecin˛„:                                      la beneficii/pierderi de 33,330 %;
                               Dumitra∫cu Bogdan, privind autorizarea constituirii
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i   dispune                                  2. Asofiei Mih„i˛„ Costel, aport la capital 700.000
                               ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ZAGABO —
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                    lei, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                               S.R.L.
Societ„˛ii Comerciale ROM EST LEASING — S.R.L.,                                     33,330 % din capitalul social total, av‚nd cota de
cu urm„toarele date:                           JUDEC√TORUL DELEGAT              participare la beneficii/pierderi de 33,330 %;
  Asocia˛i: 1. Ciubotaru Ioan, n„scut la data de                                     3. Dumitra∫cu Bogdan, aport la capital 700.000
                                Asupra cererii de fa˛„:
27.01.1952, Ón localitatea Hlipiceni, jude˛ul                                      lei, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Boto∫ani, domiciliat Ón Ia∫i, str. Bacinschi nr. 4,                                   33,340 % din capitalul social total, av‚nd cota de
                               de 18.06.2002 cu nr. 17712, petentul Dumitra∫cu
bl. CL1, sc. 3, ap. 12, jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal 6600,                                  participare la beneficii/pierderi de 33,340 %.
                               Bogdan a solicitat autorizarea constituirii ∫i
identificat cu B.I. seria G.T. nr. 818106, eliberat de                                   Administratori:
                               Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ZAGABO —
Poli˛ia Municipiului Ia∫i, la data de 15.08.1996, cod                                    1. Mih„i˛„ George, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                               S.R.L. la Oficiul registrul comer˛ului.
numeric personal 1520127221130; 2. Senin Daniel,                                     de 19.09.1975 Ón Ia∫i, cod numeric personal
                                Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
n„scut la data de 15.04.1969, Ón Ia∫i, domiciliat Ón                                   1750919221209, domiciliat Ón Ia∫i, bd. Tutora nr. 9,
                               Ónscrisuri:
Ia∫i, str. Dela Gr„dinari nr. 39, bl. B2, sc. B, ap. 1,                                 bl. A2, sc. B, ap. 18, jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal 6600,
                                1. statutul societ„˛ii, cu nr. 198, din data de
jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal 6600, identificat cu B.I. seria                                 telefon 091465625, av‚nd puteri depline.
                               15.06.2002, redactat de avocat Alina Diana Coman;       2. Asofiei Mih„i˛„ Costel, cet„˛ean rom‚n, n„scut
B.T. nr. 809738, eliberat de Poli˛ia Municipiului
                                2. contractul de societate, cu nr. 199, din data de   la data de 20.05.1979 Ón Ia∫i, cod numeric personal
Ia∫i, la data de 14.03.1983, cod numeric personal
                               15.06.2002, redactat de avocat Alina Diana Coman;      1790520221232, domiciliat Ón Ia∫i, str. Cerna nr. 4A,
1690415221134; 3. Societatea Comercial„ AVIAROM
                                3. contractul de v‚nzare-cump„rare, cu nr.        bl. A3, sc. B, ap. 4, jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal 6600,
— S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Canta, nr. 28, jude˛ul
                               13405, din data de 7.04.1992;                telefon 091465625, av‚nd puteri depline;
Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                                4. declara˛ia de acceptare asupra sediului firmei,     3. Dumitra∫cu Bogdan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
al Jude˛ului Ia∫i cu J 22/3270/1994, la data de
                               cu nr. 200, din data de 15.06.2002;             data de 28.06.1974 Ón Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i, cod
22.12.1994.
                                5. declara˛ie pe proprie r„spundere;           numeric personal 1740628221149, domiciliat Ón
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                                6. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      Ia∫i, str. Dela Barboi nr. 3, bl. C, sc. A, ap. 12, jude˛ul
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                               social.                           Ia∫i, cod po∫tal 6600, av‚nd puteri depline.
denumirea ROM EST LEASING, cu sediul social Ón
                                Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
Ia∫i, str. Canta nr. 28, et. 1, jude˛ul Ia∫i, valabil p‚n„
                               delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele       Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
la data de 19.05.2003.
  Emblema este complex„; Descriere: patrulater       legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
con˛in‚nd firma ∫i un glob terestru; Codificarea       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
emblemei: 1.5.2. (globuri terestre cu meridiane ∫i      din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale    data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
paralele); 26.4.16 (patrulatere con˛in‚nd alte        Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 iunie 2002.
elemente figurative); 26.4.18 (patrulatere con˛in‚nd     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii       (21/222.197)
una sau mai multe litere).                  Comerciale ZAGABO— S.R.L., ∫i dispun‚nd                         *
  Obiectul de activitate:                 Ónmatricularea acesteia.
  • activitatea principal„:                                                Societatea Comercial„ UVE–PRO — S.R.L.
                                Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  6521 – activit„˛i de creditare pe baz„ de contract                                            Ia∫i
(leasing);                           Admite cererea formulat„ de Dumitra∫cu
  • alte activit„˛i:                    Bogdan, domiciliat Ón Ia∫i, str. Dela Barboi nr. 3,
                                                              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/633/19 iunie 2002
  5010 5021; 6024; 6321; 6523; 6713; 7110; 7121;      bl. C, sc. A, ap. 12, jude˛ul Ia∫i, ∫i, Ón consecin˛„:
7131; 7132; 7133; 7140, import-export.             Autorizeaz„     constituirea    ∫i  dispune        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14706287
  Capitalul social:                    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  tipul de participare: privat autohton 100 %;       Societ„˛ii Comerciale ZAGABO — S.R.L., cu           JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I
  capitalul social subscris: 500.000.000 lei din care:   urm„toarele date:                       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
  capitalul social v„rsat: 500.000.000 lei;          Asocia˛i:                          L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
  num„rul total de p„r˛i sociale: 5.000;           1 Mih„i˛a George, n„scut la data de 19.09.1975,             A JUDEfiULUI IA™I
  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Ón Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, bd. Tutora nr. 9, bl. A2,
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:      sc. B, ap. 18, jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal 6600, telefon            ŒNCHEIEREA NR. 623
  1. Ciubotaru Ioan, aport la capital 250.000.000     091465625, posesor al C.I. seria MX nr. 070379,
                                                               ™edin˛a public„ din 12 iunie 2002
lei, echival‚nd cu 2.500 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     eliberat de Poli˛ia Municipiului Ia∫i, la data de
50 % din capitalul social total, av‚nd cota de        30.06.1999, cod numeric personal 1750919221209;        Judec„tor delegat     — Aurelia Mateescu
participare la beneficii/pierderi de 50 %;           2. Asofiei Mih„i˛„ Costel, n„scut la data de        Referent O.T.R.C.
  2. Senin Daniel, aport la capital 25.000.000 lei,    20.05.1979 Ón Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, str. Cerna       Ia∫i           — Gina SÓrghi
echival‚nd cu 250 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 5 %      nr. 4A, bl. A3, sc. B, ap. 4, jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Uliciuc
din capitalul social total, av‚nd cota de participare    6600, telefon 091465625, identificat cu B.I. seria     Valerian, privind autorizarea constituirii ∫i
la beneficii/pierderi de 5 %;                G.K. nr. 457820, eliberat de Poli˛ia Municipiului      Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale UVE–PRO —
  3. Societatea Comercial„ AVIAROM — S.R.L.,        Ia∫i, la data de 2.07.1993, cod numeric personal      S.R.L.
aport la capital 225.000.000 lei, echival‚nd cu 2.250    1790520221232;
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 45 % din capitalul social      3. Dumitra∫cu Bogdan, n„scut la data de                JUDEC√TORUL DELEGAT
total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi    28.06.1974, Ón localitatea Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i,       Asupra cererii de fa˛„:
de 45 %.                           domiciliat Ón Ia∫i, str. Dela Barboi nr. 3, bl. C, sc. A,   Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  Administrator al societ„˛ii Senin Daniel, cet„˛ean    ap. 12, jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal 6600, identificat cu    de 11.06.2002 cu nr. 17137, petentul Uliciuc
rom‚n, n„scut la data de 15.04.1969, Ón Ia∫i, cod      B.I. seria G.X. nr. 918717, eliberat de Poli˛ia       Valerian a solicitat autorizarea constituirii ∫i
numeric personal 1690415221134, domciliat Ón Ia∫i,      Municipiului Ia∫i, la data de 22.01.1998, cod        Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale UVE–PRO —
str. Dela Gr„dinari nr. 39, bl. B2, sc. B, ap. 1, jude˛ul  numeric personal 1740628221149.               S.R.L. la Oficiul registrul comer˛ului.
Ia∫i, cod po∫tal 6600, av‚nd puteri depline.          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Ónscrisuri:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2095/21.X.2002                  11
  1. statutul societ„˛ii, cu nr. 2047, din data de          JUDEC√TORUL DELEGAT                    Societatea Comercial„
3.06.2002, redactat de avocat Mihail M. Vlasov;                                        MARWA TRAVEL — S.R.L., Ia∫i
  2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      Asupra cererii de fa˛„:
social;                           Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
  3. declara˛ie pe proprie r„spundere;          de 12.06.2002 cu nr. 17214, petentul Munteanu         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/653/19 iunie 2002
  4. declara˛ie de acceptare asupra sediului firmei,   Catea a solicitat autorizarea constituirii ∫i            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14706449
cu nr. 5.363, din data de 5.06.2002;           Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale LID TAXI —
  5. copia de pe certificatul de mo∫tenitor, cu nr.
                             S.R.L. la Oficiul registrul comer˛ului.            JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I
213, din data de 9.11.2001.
                               Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
  Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
                                                             L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     Ónscrisuri:
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                        A JUDEfiULUI IA™I
                               1. statutul societ„˛ii, cu nr. 15, din data de
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   10.06.2002, redactat de avocat Mircea Hotnog;
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale                                        ŒNCHEIEREA NR. 654
                               2. copia certificatului de mo∫tenitor, cu nr. 1786,
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite                                      ™edin˛a public„ din 19 iunie 2002
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    din data de 6.10.1992;
Comerciale UVE–PRO — S.R.L., ∫i dispun‚nd          3. contractul de Ómprumut, din data de           Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu
Ónmatricularea acesteia.                 8.06.2002;                          Referent O.T.R.C.
                               4. declara˛ie pe proprie r„spundere;            Ia∫i           — Gina SÓrghi
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                               5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului       Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
  Admite cererea formulat„ de Uliciuc Valerian,
                             social.                           Soranescu Constantin, privind autorizarea
domiciliat Ón Ia∫i, str. Barboi nr. 6, bl. C7, ap. 7,
                               Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul      constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
jude˛ul Ia∫i ∫i, Ón consecin˛„:
  Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune  delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      MARWA TRAVEL — S.R.L.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón          JUDEC√TORUL DELEGAT
Societ„˛ii Comerciale UVE–PRO — S.R.L., cu
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor     Asupra cererii de fa˛„:
urm„toarele date:
  Asociatul unic: Uliciuc Valerian, n„scut la data de  din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
5.12.1940, Ón Boto∫ani, domiciliat Ón Ia∫i, str. Barboi  Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      de 19.06.2002 cu nr. 17902, petentul Soranescu
nr. 6, bl. C7, ap. 7, jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal 6600,   prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     Constantin a solicitat autorizarea constituirii ∫i
telefon 255075, identificat cu B.I. seria B.K. nr.    Comerciale LID TAXI — S.R.L., ∫i dispun‚nd         Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MARWA
137621, eliberat de Poli˛ia Ia∫i, la data de 2.10.1992,  Ónmatricularea acesteia.                  TRAVEL — S.R.L. la Oficiul registrul comer˛ului.
cod numeric personal 1401205221152.                                           Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      Ónscrisuri:
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                    1. statutul societ„˛ii, cu nr. 125, din data de
denumirea UVE–PRO, cu sediul social Ón Ia∫i, str.      Admite cererea formulat„ de Munteanu Catea,
                                                           4.06.2002, redactat de avocat Iulia Cri∫an;
Drago∫ nr. 16, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„     domiciliat„ Ón Ia∫i, bd. Poitiers nr. 18, bl. 750, sc. C,   2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
nelimitat„.                        ap. 3, jude˛ul Ia∫i ∫i, Ón consecin˛„:           social;
  Emblema este complex„; Descriere: patrulater       Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune     3. contractul de Ónchiriere, cu nr. 1, din data de
con˛in‚nd firma, figuri geometrice ∫i text scris la
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     1.06.2002;
baz„; Codificarea emblemei: 26.4.12 (patrulatere
                             Societ„˛ii Comerciale LID TAXI — S.R.L., cu          4. contractul de v‚nzare-cump„rare, cu nr. 5023,
con˛in‚nd una sau mai multe figuri geometrice);
26.4.18 (patrulatere con˛in‚nd una sau mai multe     urm„toarele date:                      din data de 27.05.2002;
litere).                                                         5. declara˛ie pe proprie r„spundere.
                               Asociatul unic: Munteanu Catea, n„scut„ la dat
  Obiectul de activitate:                                               Examin‚nd Ónscrisurile men˛ionate, judec„torul
                             de 19.08.1959 Ón Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, bd. Poitiers
  • activitatea principal„:                                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                             nr. 18, bl. 750, sc. C, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal   legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,
inginerie ∫i alte servicii tehnice;            6600, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 115023,       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  • alte activit„˛i: 7430                eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Ia∫i, la data de     din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Capitalul social:                   16.03.2000, cod numeric personal 2590819227793.       Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  tipul de participare: privat autohton 100 %;       Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei; din care:                                Comerciale MARWA TRAVEL — S.R.L., ∫i dispun‚nd
                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;                                      Ónmatricularea acesteia.
  num„rul total de p„r˛i sociale: 20;          denumirea LID TAXI, cu sediul social Ón Ia∫i, Str.
  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       Toamnei nr. 1, jude˛ul Ia∫i, valabil pe o durat„       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Participarea asociatului la capitalul social:     nelimitat„.                           Admite cererea formulat„ de Soranescu
  – Uliciuc Valerian, aport la capital 2.000.000 lei,   Emblema este complex„; Descriere: patrulater       Constantin, domiciliat Ón Ia∫i, aleea Bucium nr. 15,
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                             con˛in‚nd firma, un autoturism ∫i o s„geat„;        jude˛ul Ia∫i ∫i, Ón consecin˛„:
din capitalul social total, av‚nd cota de participare
la beneficii/pierderi de 100 %.              Codificarea emblemei: 26.4.16 (patrulatere           Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  Administrator al societ„˛ii este Uliciuc Valerian,  con˛in‚nd alte elemente figurative); 26.4.18        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 5.12.1940 Ón      (patrulatere con˛in‚nd una sau mai multe litere).      Societ„˛ii Comerciale MARWA TRAVEL — S.R.L., cu
Boto∫ani, cod numeric personal 1401205221152,                                     urm„toarele date:
                               Obiectul de activitate:
domiciliat Ón Ia∫i, str. Barboi nr. 6, bl. C7, ap. 7,                                   Asociatul unic: Soranescu Constantin, n„scut la
                               • activitatea principal„:
jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal 6600, telefon 255075, av‚nd                                 data de 15.06.1956, Ón localitatea Pris„cani, jude˛ul
                               6022 – transporturi cu taxiuri;             Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, aleea Bucium nr. 15, jude˛ul
puteri depline.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   • alte activit„˛i:                    Ia∫i, cod po∫tal 6600, telefon 032/236023, identificat
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform       8041.                          cu C.I. seria MX nr. 260206, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Capitalul social:                    la data de 18.02.2002, cod numeric personal
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      tipul de participare: privat autohton 100 %;       1560615227799.
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                           Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                               capitalul social subscris: 2.000.000 lei; din care:
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 iunie 2002.                                     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
   (22/222.198)                      capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                                                           denumirea MARWA TRAVEL, cu sediul social Ón
             *                 num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                                           Ia∫i, str. Petre Ispirescu nr. 5, jude˛ul Ia∫i, valabil
                               valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        p‚n„ la data de 1.06.2003.
  Societatea Comercial„ LID TAXI — S.R.L.          Participarea asociatului la capitalul social:
          Ia∫i                                                 Emblema este verbal„; Descriere: firma scris„ cu
                               – Munteanu Catea, aport la capital 2.000.000 lei,    litere Óngro∫ate; Codificarea emblemei: 27.5.17
                             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     (litere Óngro∫ate).
 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/635/19 iunie 2002      capitalul social total, av‚nd cota de participare la      Obiectul de activitate:
                             beneficii/pierderi de 100 %.                  • activitatea principal„:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14706376
                               Administrator al societ„˛ii este Munteanu Catea,       5511 – hoteluri ∫i moteluri cu restaurant;
 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I                                         • alte activit„˛i:
                             cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 19.08.1959 Ón
 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE                                         5221; 5222; 5223; 5224; 5225; 5226; 5227; 5530;
                             Ia∫i, cod numeric personal 2590819227793,
  L¬NG√ CAMERA DE COMERfi ™I INDUSTRIE                                        5542; 5552; 6022; 6023; 6024; 6321; 6322; 6323;
        A JUDEfiULUI IA™I
                             domiciliat„ Ón Ia∫i, bd. Poitiers nr. 18, bl. 750, sc. C,  6330; 7020; 7110; 7121; 7122; 7123; 7440.
                             ap. 3, jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal 6600, av‚nd puteri       Capitalul social:
       ŒNCHEIEREA NR. 625             depline.                            tipul de participare: privat autohton 100 %;
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.     capitalul social subscris: 2.000.000 lei; din care:
   ™edin˛a public„ din 12 iunie 2002
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform         capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
 Judec„tor delegat    — Aurelia Mateescu                                       num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
 Referent O.T.R.C.                                                    valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
 Ia∫i           — Gina SÓrghi           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                                                             Participarea asociatului la capitalul social:
                             data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de                                       – Soranescu Constantin, aport la capital
Munteanu Catea, privind autorizarea constituirii ∫i     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 12 iunie 2002.         2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale LID TAXI —        (23/222.199)                      reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota
S.R.L.                                        *                de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2095/21.X.2002
  Administrator al societ„˛ii este Soranescu        Societatea Comercial„ ROINFOTEL — S.R.L.            – denumirea ∫i forma juridic„: ROCO EXPERT —
Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                Bucure∫ti                  S.R.L.;
15.06.1956 Ón localitatea Pris„cani, jude˛ul Ia∫i, cod                                   – sediul social: Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 172,
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898050
numeric personal 1560615227799, domiciliat Ón                                      et. 3, ap. 8, sectorul 1;
Ia∫i, aleea Bucium nr. 15, jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              – durata de func˛ionare: nelimitat„;
6600, telefon 032/236023, av‚nd puteri depline.            DELEGAT NR. 8913/SC                 – capital social total subscris ∫i v„rsat: 10.000.000
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                 lei, v„rsat integral la 2.09.2002;
                                    din 16 septembrie 2002
  Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform                                       – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          Judec„tor delegat  — Ion Stanciu            a 100.000 lei fiecare;
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        Referent O.R.C.M.B. — Rodica Iertea             – fondator: Ro∫u Dan Constantin, cet„˛ean
data pronun˛„rii prezentei Óncheieri.                                          rom‚n, n„scut la data de 17.07.1957 Ón Bucure∫ti,
                                Œn baza cererii nr. 223454 din data de 6.09.2002
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 19 iunie 2002.                                       domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 172, et. 3,
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
   (24/222.200)                                                    ap. 9, sectorul 1;
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
              *                Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         – administrator: Ro∫u Dan Constantin;
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           – domeniul principal de activitate: cod CAEN 452 –
     Societatea Comercial„                                             construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
 BEST DATA SOLUTIONS — S.R.L., Bucure∫ti                                          – activitatea principal„: cod CAEN 4524 –
                              J 40/9179/2002;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14899242           – denumirea ∫i forma juridic„: ROINFOTEL —       construc˛ii hidrotehnice.
                              S.R.L.;                             (29/77.087)
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                                       *
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Traian nr. 156,
      DELEGAT NR. 8159/SC
                              sectorul 2;
        din 29 august 2002                – durata de func˛ionare: nelimitat„;               Societatea Comercial„
                                – capital social total subscris ∫i v„rsat: 4.000.000    UZINSIDER TECHNO — S.A., Bucure∫ti
  Judec„tor delegat  — Maria Zamfir
  Referent O.R.C.M.B. — Petre Crihan            lei, v„rsat integral la 5.09.2002;                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14895801
                                – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  Œn baza cererii nr. 200963 din data de 9.08.2002    200.000 lei fiecare;                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – fondator: Andreescu Ioana Roxana, cet„˛ean            DELEGAT NR. 8571/SC
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      rom‚n, n„scut„ la data de 7.01.1965 Ón Bucure∫ti,            din 9 septembrie 2002
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Vorone˛ nr. 1, bl. D1,
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                         Judec„tor delegat  — Maria Zamfir
                              sc. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 1;
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                                        Referent O.R.C.M.B. — Rodica Iertea
                                – administrator: Andreescu Ioana Roxana;
J 40/8389/2002;                         – domeniul principal de activitate: cod CAEN 642      Œn baza cererii nr. 187347 din data de 25.07.2002
  – denumirea ∫i forma juridic„: BEST DATA        – telefonie, telegrafie, transmisiuni de date;       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
SOLUTIONS — S.R.L.;                       – activitatea principal„: cod CAEN 6421 –        la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Soldat Nicolae Sebe  activit„˛i de telefonie.                  Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
nr. 16, bl. L40, sc. 1, et. 10, ap. 50, sectorul 3;       (27/77.085)                      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                        *                  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 10.000.000
                                                            J 40/9338/2002;
lei, v„rsat integral la 20.06.2002;              Societatea Comercial„ ILU GRUP — S.R.L.           – denumirea ∫i forma juridic„: UZINSIDER
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale          Bucure∫ti                  TECHNO — S.A.;
a 100.000 lei fiecare;
                                                              – sediul social: Bucure∫ti, bd. Carol I nr. 12,
  – fondator: ™tefan Iulian, cet„˛ean rom‚n, n„scut         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14895780
                                                            sectorul 3;
la data de 24.07.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
Bucure∫ti, str. Soldat Nicolae Sebe nr. 16, bl. L40,          DELEGAT NR. 8857/SC                 – capital social total subscris ∫i v„rsat:
sc. 1, et. 10, ap. 50, sectorul 3;
                                    din 12 septembrie 2002             1.008.550.000 lei, v„rsat integral la 30.09.2001;
  – administrator: ™tefan Iulian;
                                                              – capitalul social este divizat Ón 100.855 ac˛iuni a
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722 –     Judec„tor delegat  — Maria Zamfir            10.000 lei fiecare, toate nominative;
realizarea ∫i furnizarea de programe;             Referent O.R.C.M.B. — Petre Crihan             – fondatori: Societatea Comercial„ SIDERCA —
  – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –
                                Œn baza cererii nr. 221983 din data de 5.09.2002    S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
realizarea ∫i furnizarea de programe.
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    C„l„ra∫i, prelungirea Bucure∫ti nr. 162, jude˛ul
   (25/77.083)
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      C„l„ra∫i; Societatea Comercial„ C.O.S.T. — S.A.,
              *
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       T‚rgovi∫te, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
     Societatea Comercial„               societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         T‚rgovi∫te, ∫os. G„e∫ti nr. 11, jude˛ul D‚mbovi˛a;
  VASFLOR COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti             – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        Societatea Comercial„ INDUSTRIA S¬RMEI — S.A.,
                              J 40/9386/2002;                       C‚mpia Turzii, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898271           – denumirea ∫i forma juridic„: ILU GRUP —        Ón C‚mpia Turzii, Str. Laminori∫tilor nr. 145,
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            S.R.L.;                           jude˛ul Cluj; Societatea Comercial„ SILCOTUB —
      DELEGAT NR. 8668/SC                 – sediul social: Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 172,   S.A., Zal„u, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
                              et. 3, ap. 9, sectorul 1;                  Zal„u, bd. Mihai Viteazul nr. 93, jude˛ul S„laj;
      din 10 septembrie 2002                                           Societatea Comercial„ IPROMET — S.A., Bucure∫ti,
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan            – capital social total subscris ∫i v„rsat: 10.000.000  persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
  Referent O.R.C.M.B. — Mitroi Daniela           lei, v„rsat integral la 3.09.2002;             Bd. Constructorilor nr. 20A, sectorul 6, ∫i Ac˛ionari
             Veronica                – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale  tip list„;
                              a 100.000 lei fiecare;                     – administrator: Societatea Comercial„
  Œn baza cererii nr. 212438 din data de 26.08.2002
                                – fondator: Ro∫u Emilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„    UZINSIDER — S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              la data de 29.10.1962 Ón comuna B„beni, jude˛ul       sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Carol I nr. 12, sectorul 3, cu
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                              V‚lcea, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei       o durat„ a mandatului de 4 ani, reprezentat„ prin
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                              nr. 172, et. 3, ap. 9, sectorul 1;             Costic„ Musta˛„, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                – administrator: Ro∫u Emilia;              16.09.1956 Ón comuna ™ute∫ti, jude˛ul Br„ila,
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 452 –   domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 94-100,
J 40/8864/2002;
                              construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;          bl. 18, sc. 2, ap. 68, sectorul 6, cu o durat„ a
  – denumirea ∫i forma juridic„: VASFLOR
                                – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri    mandatului de 4 ani;
COMPANY — S.R.L.;
                              de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.           – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511 –
  – sediul social: Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 28,
                                 (28/77.086)                      activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;
Complex Comercial, sectorul 6;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                        *                  – activitatea principal„: cod CAEN 5114 –
                                                            intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini echipamente
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
                                    Societatea Comercial„              industriale, nave ∫i avioane.
lei, v„rsat integral la 25.07.2002;
                                  ROCO EXPERT — S.R.L., Bucure∫ti              (30/77.088)
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
100.000 lei fiecare;                                                                *
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14895771
  – fondator: Ciob„nic„ Vasile, cet„˛ean rom‚n,
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             Societatea Comercial„ A.C. STIL — S.R.L.
n„scut la data de 26.04.1943 Ón comuna Schitu,
                                    DELEGAT NR. 8856/SC                        Bucure∫ti
jude˛ul Olt, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea
Ialomi˛ei nr. 11, bl. A33, sc. C, et. 1, ap. 34,            din 12 septembrie 2002                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14895798
sectorul 6;
                                Judec„tor delegat  — Maria Zamfir             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – administrator: Ciob„nic„ Vasile;
                                Referent O.R.C.M.B. — Petre Crihan                 DELEGAT NR. 8868/SC
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521 –
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate;        Œn baza cererii nr. 221979 din data de 5.09.2002           din 16 septembrie 2002
  – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                              Judec„tor delegat  — Ion Stanciu
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                                              Referent O.R.C.M.B. — Rodica Iertea
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
b„uturi ∫i tutun.                      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           Œn baza cererii nr. 217160 din data de 30.08.2002
   (26/77.084)                        – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
              *                J 40/9337/2002;                       la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2095/21.X.2002                   13
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         – sediul social: Bucure∫ti, str. Sp„tarul Nicolae      – capital social total subscris ∫i v„rsat: 5.000.000
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Milescu nr. 24, sectorul 2;                 lei, v„rsat integral la 3.09.2002;
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
J 40/9339/2002;                         – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000  100.000 lei fiecare;
  – denumirea ∫i forma juridic„: A.C. STIL — S.R.L.;   lei, v„rsat integral la 12.09.2002;               – fondatori: Negru Adrian, cet„˛ean rom‚n,
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Puccini nr. 6 bis,     – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  n„scut la data de 17.06.1959 Ón Bucure∫ti, domiciliat
ap. 12, sectorul 2;                     100.000 lei fiecare;                    Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 160 B, sectorul 1; Vlad
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – fondatori: Niculica Cristiana, cet„˛ean rom‚n,    Dorel-Bogdan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000  n„scut„ la data de 15.09.1958 Ón Giurgiu, jude˛ul      14.01.1973 Ón comuna Peri∫, jude˛ul Ilfov,
lei, v„rsat integral la 6.08.2002;             Giurgiu, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon     domiciliat Ón satul Peri∫, comuna Peri∫, jude˛ul
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  nr. 119, bl. 205, sc. B, et. 5, ap. 58, sectorul 2, ∫i   Ilfov, ∫i Voicu Marius, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
100.000 lei fiecare;                    Cohanciuc Diana Constan˛a, cet„˛ean rom‚n,         data de 26.12.1966 Ón comuna Buc∫ani, jude˛ul
  – fondator: Sima Dan Alexandru, cet„˛ean        n„scut„ la data de 14.10.1960 Ón Bucure∫ti,         Giurgiu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dealul fiugulea
rom‚n, n„scut la data de 25.05.1970 Ón Bucure∫ti,      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Sp„taru Nicolae       nr. 19, bl. E1C, ap. 14, sectorul 6;
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Puccini nr. 6 bis, sc. 3,   Milescu nr. 24, sectorul 2;                   – administrator: Voicu Marius;
et. 3, ap. 12, sectorul 2;                   – administrator: Niculica Cristiana cu o durat„ a      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 050 –
  – administrator: Sima Dan Alexandru, cu o        mandatului de 4 ani ∫i Cohanciuc Diana Constan˛a      pescuitul ∫i piscicultura;
durat„ a mandatului de 4 ani;                cu o durat„ a mandatului de 4 ani;               – activitatea principal„: cod CAEN 0501 –
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 742      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 652    pescuitul.
– activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte   – alte intermedieri financiare;                 (35/77.093)
servicii tehnice;                        – activitatea principal„: cod CAEN 6522 – alte                   *
  – activitatea principal„: cod CAEN 7420 –        activit„˛i de creditare.
activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte      (33/77.091)                            Societatea Comercial„
servicii tehnice.                                   *                    PROFILADENT — S.R.L., Bucure∫ti
   (31/77.089)                                                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898158
              *                     Societatea Comercial„
                               M. ASCHENBRENNER INDUSTRIE — S.R.L.             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
    Societatea Comercial„                        Bucure∫ti                       DELEGAT NR. 9132/SC
 FRIGOMAR SERV 2002 — S.R.L., Bucure∫ti                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898182               din 23 septembrie 2002
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898298          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
                                    DELEGAT NR. 9149/SC                 Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
      DELEGAT NR. 9148/SC                     din 23 septembrie 2002               Œn baza cererii nr. 228655 din data de 13.09.2002
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
      din 23 septembrie 2002               Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan            Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r
                                                            Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r             Œn baza cererii nr. 229097 din data de 16.09.2002    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Œn baza cererii nr. 229020 din data de 16.09.2002
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      J 40/9345/2002;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         – denumirea ∫i forma juridic„: PROFILADENT —
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         S.R.L.;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:           – sediul social: Bucure∫ti, aleea Barajul Dun„rii
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                              J 40/9343/2002;                       nr. 10, bl. M8A, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 3;
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                –  denumirea    ∫i  forma   juridic„:  M.     – durata de func˛ionare: nelimitat„;
J 40/9341/2002;
                              ASCHENBRENNER INDUSTRIE — S.R.L.;                – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
  – denumirea ∫i forma juridic„: FRIGOMAR SERV
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Jean Steriade nr.    lei, v„rsat integral la 10.09.2002;
2002 — S.R.L.;
                              23, bl. L16, sc. 2, et. 8, ap. 79, sectorul 3;         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  – sediul social: Bucure∫ti, Str. Dealului nr. 1,
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;           100.000 lei fiecare;
bl. F1, sc. 6, et. 1, ap. 92, sectorul 6;
                                – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000     – fondator: Duca Doina Magdalena, cet„˛ean
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              lei, v„rsat integral la 13.09.2002, participarea      rom‚n, n„scut„ la data de 23.11.1949 Ón comuna
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 12.000.000
                              str„in„ este de 1.800.000 lei;               Dorm„runt, jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat„ Ón
lei, v„rsat integral la 10.09.2002;
                                – capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a  Bucure∫ti, aleea Barajul Lotrului nr. 11, bl. M4A1,
  – capitalul social este divizat Ón 120 p„r˛i sociale
                              200.000 lei fiecare;                    sc. B, et. 2, ap. 59, sectorul 3;
a 100.000 lei fiecare;
                                – fondatori: Marcus Aschennbrenner, cet„˛ean         – administrator: Duca Doina Magdalena cu o
  – fondatori: Ionescu Marin, cet„˛ean rom‚n,
                              austriac, n„scut la data de 17.07.1970 Ón Linz,       durat„ a mandatului de 4 ani;
n„scut la data de 7.09.1941 Ón Bucure∫ti, domiciliat
                              Austria, domiciliat Ón Austria, 4040 Linz,           – domeniul principal de activitate: cod CAEN 851 –
Ón Bucure∫ti, str. L„˛ea Gheorghe nr. 5, bl. C82, sc. 1,  Freistädterstr 405, ∫i Florinel Grosu, cet„˛ean       activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;
et. 5, ap. 29, sectorul 6; Ionescu Lucia-Smaranda,     rom‚n, n„scut la data de 4.04.1958 Ón Bucure∫ti,        – activitatea principal„: cod CAEN 8513 –
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 24.07.1949 Ón      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Jena Steriadi nr. 23,     activit„˛i de asisten˛„ stomatologic„.
Deva, jude˛ul Hunedoara, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     bl. L16, sc. 2, et. 8, ap. 79, sectorul 3;            (36/77.094)
str. L„˛ea Gheorghe nr. 5, bl. C82, sc. 1, et. 5, ap. 29,   – administrator: Florinel Grosu cu o durat„ a                    *
sectorul 6, ∫i Zazlo˛i Monica-Gabriela, cet„˛ean      mandatului de 3 ani;
rom‚n, n„scut„ la data de 26.04.1968 Ón Bucure∫ti,       – domeniul principal de activitate: cod CAEN 372         Societatea Comercial„
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Dealului nr. 1, bl. F1,   – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice       STEGARUL COMEXIM — S.R.L., Bucure∫ti
sc. 6, et. 1, ap. 92, sectorul 6;              reciclabile;
  – administrator: Ionescu Marin;              – activitatea principal„: cod CAEN 3720 –
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898131
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511 –   recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;     reciclabile.                              DELEGAT NR. 9122/SC
  – activitatea principal„: cod CAEN 5119 –          (34/77.092)
intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse.                                            din 23 septembrie 2002
                                            *
   (32/77.090)                                                      Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
              *                     Societatea Comercial„                Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r
                                 FISHAGRO TOUR — S.R.L., Bucure∫ti             Œn baza cererii nr. 228525 din data de 13.09.2002
      Societatea Comercial„
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898026         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
   D & C INTERNATIONAL 2002 — S.R.L.
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
         Bucure∫ti                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                    DELEGAT NR. 9145/SC               societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898085
                                    din 23 septembrie 2002               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                            J 40/9346/2002;
      DELEGAT NR. 9134/SC                 Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
                                                              – denumirea ∫i forma juridic„: STEGARUL
                                Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r
      din 23 septembrie 2002                                           COMEXIM — S.R.L.;
                                Œn baza cererii nr. 228757 din data de 13.09.2002      – sediul social: Bucure∫ti, Intrarea B‚rsei nr. 2,
  Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    bl. M12, sc. 1, parter, ap. 3, sectorul 3;
  Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 228672 din data de 13.09.2002    Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         lei, v„rsat integral la 6.09.2002, participarea str„in„
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         este de 2.000.000 lei;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       J 40/9344/2002;                         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           – denumirea ∫i forma juridic„: FISHAGRO TOUR —      100.000 lei fiecare;
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         S.R.L.;                             – fondator: Salar Osman, cet„˛ean turc, n„scut la
J 40/9342/2002;                        – sediul social: Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr.    data de 1.03.1966 Ón Orhaneli, Turcia, domiciliat Ón
  – denumirea ∫i forma juridic„: D & C           160B, parter, ap. 1, sectorul 1;              Turcia, Orhaneli;
INTERNATIONAL 2002 — S.R.L.;                  – durata de func˛ionare: nelimitat„;             – administrator: Salar Osman;
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2095/21.X.2002
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511 –          Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;        ACTIV CONSULT — S.R.L., Bucure∫ti           Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  – activitatea principal„: cod CAEN 5119 –                                      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898093
intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse.                                        – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  (37/77.095)                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            J 40/9351/2002;
                                    DELEGAT NR. 9138/SC                 – denumirea ∫i forma juridic„: MARUB GRUP —
              *
                                    din 23 septembrie 2002             S.R.L.;
      Societatea Comercial„                                              – sediul social: Bucure∫ti, aleea S„laj nr. 8, bl. 41,
                                Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan          sc. 4, et. 4, ap. 50, sectorul 5;
    MERT TEXTIL — S.R.L., Bucure∫ti            Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898140           Œn baza cererii nr. 228690 din data de 13.09.2002      – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    lei, v„rsat integral la 28.08.2002;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
      DELEGAT NR. 9128/SC
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       100.000 lei fiecare;
      din 23 septembrie 2002             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           – fondator: Majaru Constantin, cet„˛ean rom‚n,
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        n„scut la data de 30.08.1947 Ón comuna Dio∫ti,
  Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
                              J 40/9349/2002;                       jude˛ul Dolj, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.
  Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r             – denumirea ∫i forma juridic„: ACTIV CONSULT —     L„st„ri∫ului nr. 28, bl. B2, sc. A, et. 8, ap. 36,
  Œn baza cererii nr. 228616 din data de 13.09.2002    S.R.L.;                           sectorul 1;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – sediul social: Bucure∫ti, str. Popa Nicolae        – administrator: Majaru Constantin;
                              nr. 20, bl. 53, sc. 2, et. 4, ap. 32, sectorul 2;        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 515 –
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;          comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000  neagricole ∫i cu de∫euri;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         lei, v„rsat integral la 13.09.2002;               – activitatea principal„: cod CAEN 5151 – comer˛
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:           – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i
J 40/9347/2002;                       100.000 lei fiecare;                    cu produse derivate.
  – denumirea ∫i forma juridic„: MERT TEXTIL —         – fondator: Budz Valerica, cet„˛ean rom‚n,          (42/77.100)
S.R.L.;                           n„scut„ la data de 27.11.1953 Ón comuna Luncavi˛a,                   *
  – sediul social: Bucure∫ti, aleea Suraia nr. 4,     jude˛ul Tulcea, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Popa
bl. 21B, sc. A, et. 7, ap. 41, sectorul 3;         Nicolae nr. 20, bl. 53, sc. 2, et. 4, ap. 32, sectorul 2;        Societatea Comercial„
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;             – administrator: Budz Valerica;                   D. Angello International
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 5.000.000     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –         Fashion — S.R.L., Bucure∫ti
                              activit„˛i juridice, contabiliaate ∫i revizie contabil„,
lei, v„rsat integral la 27.08.2002, participarea
                              consulta˛ii la impunere; activit„˛i de studii de pia˛„        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898247
str„in„ este de 5.000.000 lei;
                              ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru afaceri ∫i
  – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              management;
100.000 lei fiecare;                                                        DELEGAT NR. 9150/SC
                                – activitatea principal„: cod CAEN 7412 –
  – fondator: Ibrahima∫ Ahmet, cet„˛ean turc,       activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,             din 23 septembrie 2002
n„scut la data de 2.05.1969 Ón Surmene, Turcia,       consulta˛ii Ón domeniul fiscal.
                                                              Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
domiciliat Ón Turcia, Trabzon, Ormanseven;            (40/77.098)
                                                              Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r
  – administrator: Ibrahima∫ Ahmet;                          *
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514 –                                   Œn baza cererii nr. 229733 din data de 16.09.2002
comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele            Societatea Comercial„               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
dec‚t cele alimentare;                   TASSY AGROINTERNATIONAL 2002 — S.R.L.            la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                      Bucure∫ti                  Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  – activitatea principal„: cod CAEN 5142 – comer˛
                                                            societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898018
                                                              – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
   (38/77.096)                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            J 40/9352/2002;
              *                      DELEGAT NR. 9137/SC                 – denumirea ∫i forma juridic„: D. Angello
                                    din 23 septembrie 2002             International Fashion — S.R.L.;
 Societatea Comercial„ HATCH COM — S.R.L.
                                                              – sediul social: Bucure∫ti, calea ™erban Vod„
        Bucure∫ti                   Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan          nr. 22-24, sectorul 4;
                                Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898069
                                Œn baza cererii nr. 228680 din data de 13.09.2002     – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    lei, v„rsat integral la 16.09.2002, participarea
      DELEGAT NR. 9129/SC               la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      str„in„ este de 2.000.000 lei;
      din 23 septembrie 2002             Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         100.000 lei fiecare;
  Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan            – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – fondatori: Zivoni Itzhak, cet„˛ean israelian,
  Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r           J 40/9350/2002;                       n„scut la data de 13.02.1957 Ón Israel, domiciliat„ Ón
                                – denumirea ∫i forma juridic„: TASSY          Israel, Petach Tikva, str. Nachshon nr. 17 Sgula
  Œn baza cererii nr. 228620 din data de 13.09.2002
                              AGROINTERNATIONAL 2002 — S.R.L.;              Industrial Zone, ∫i Samuel Jonatan, cet„˛ean
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Lotru nr. 36,     israelian, n„scut la data de 13.02.1957 Ón Israel,
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      sectorul 1;                         domiciliat„ Ón Israel, 54 Pinsker St. Rison Lezion;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – administrator: Samuel Jonatan cu o durat„ a
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000  mandatului de 4 ani;
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        lei, v„rsat integral la 10.09.2002;              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 524 –
J 40/9348/2002;                         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
  – denumirea ∫i forma juridic„: HATCH COM —       100.000 lei fiecare;                    alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
S.R.L.;                             – fondator: T„n„sescu Anghel Gabriel, cet„˛ean
                                                              – activitatea principal„: cod CAEN 5243 – comer˛
  – sediul social: Bucure∫ti, Aleea Socului nr. 6,    rom‚n, n„scut la data de 7.11.1948 Ón Bucure∫ti,
                                                            cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i cu articole din
bl. M4bis, sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul 2;         domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„ nr. 145,
                                                            piele.
                              bl. 5, sc. C, ap. 22, sectorul 6;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          (43/77.101)
                                – administrator: T„n„sescu Anghel Gabriel cu o
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
                              durat„ a mandatului de 4 ani;
                                                                          *
lei, v„rsat integral la 12.09.2002;               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 512 –
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                Societatea Comercial„ ARES PLUS — S.R.L.
                              comer˛ cu ridicata cu produse agricole brute ∫i
100.000 lei fiecare;                                                          Bucure∫ti
                              animale vii;
  – fondatori: Georgescu Cristina, cet„˛ean rom‚n,      – activitatea principal„: cod CAEN 5121 – comer˛         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898166
n„scut„ la data de 7.09.1975 Ón Bucure∫ti,         cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje.
                                 (41/77.099)                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Gura Vadului nr. 8,
                                            *                      DELEGAT NR. 9133/SC
bl. G20, sc. C, ap. 21, sectorul 3, ∫i Iliescu Stere
Doru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 10.11.1967                                         din 23 septembrie 2002
                                   Societatea Comercial„
Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Socului                                    Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
                                  MARUB GRUP — S.R.L., Bucure∫ti
nr. 6, bl. M4bis, sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul 2;                                     Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r
  – administrator: Iliescu Stere Doru;               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898263
                                                              Œn baza cererii nr. 228663 din data de 13.09.2002
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 742 –     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte         DELEGAT NR. 9151/SC               la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
servicii tehnice;                                                    Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                    din 23 septembrie 2002
  – activitatea principal„: cod CAEN 7420 –                                      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte     Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan            – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
servicii tehnice.                       Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r           J 40/9353/2002;
   (39/77.097)                        Œn baza cererii nr. 229728 din data de 16.09.2002      – denumirea ∫i forma juridic„: ARES PLUS —
              *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    S.R.L.;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2095/21.X.2002                    15
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Nerva Traian        – durata de func˛ionare: nelimitat„;           15.08.2002, participarea str„in„ este de 20.000.000
nr. 15, bl. M69, sc. 3, et. 8, ap. 99, sectorul 3;       – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000   lei, echivalentul a 615 euro;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          lei, v„rsat integral la 21.08.2002;               – capitalul social este divizat Ón 200 p„r˛i sociale
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000    – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  a 100.000 lei fiecare;
lei, v„rsat integral la 6.09.2002;             100.000 lei fiecare;                       – fondatori: Sohret Kadir, cet„˛ean turc, n„scut la
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    – fondatori: Cezar Andrei, cet„˛ean rom‚n,        data de 16.11.1946 Ón Yildiz Koyu, Turcia, domiciliat
100.000 lei fiecare;                    n„scut la data de 19.07.1968 Ón Bucure∫ti, domiciliat    Ón Turcia, Merkez, Yozgat, Sanayi; Sohret Harun,
  – fondator: R„doi Andrei-Nicolae, cet„˛ean       Ón Bucure∫ti, str. Dr. Louis Pasteur nr. 17, sectorul    cet„˛ean turc, n„scut la data de 16.09.1979 Ón
rom‚n, n„scut la data de 10.08.1974 Ón Bra∫ov,       5; Gabriel Drago∫ Oniceag Isopescu, cet„˛ean         Boblingen, Germania, domiciliat Ón Turcia, Merkez,
jude˛ul Bra∫ov, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Nerva     rom‚n, n„scut la data de 5.12.1967 Ón Bucure∫ti,       Yozgat, Eskipazar; Gogu∫ Ali, cet„˛ean turc, n„scut
Traian nr. 15, bl. M69, sc. 3, et. 8, ap. 99, sectorul 3;  domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Barbu V„c„rescu nr.      la data de 20.06.1974 Ón Yozgat, Turcia, domiciliat
  – administrator: R„doi Andrei-Nicolae;         139, sc. A, et. 3, ap. 13, sectorul 2, ∫i Mircea Stoian,   Ón Turcia, Merkez, Yozgat, Eskipazar; Yilmaz Ahmet,
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511 –   cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 18.11.1967 Ón       cet„˛ean turc, n„scut la data de 2.10.1976 Ón Kayseri,
activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;     Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Maria        Turcia, domiciliat Ón Turcia, Ince∫ehif, ™efaatli,
  – activitatea principal„: cod CAEN 5113 –        Ghiculeasa nr. 25, sectorul 2;                Yozgat, ∫i Umut Altunta∫, cet„˛ean turc, n„scut la
intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i de        – administrator: Cezar Andrei cu o durat„ a       data de 2.04.1976 Ón Dedeli, Turcia, domiciliat Ón
construc˛ii.                        mandatului de 4 ani, Gabriel Drago∫ Oniceag         Turcia, Dedeli, ™efaatli, Yozgat;
   (44/77.102)                      Isopesc cu o durat„ a mandatului de 4 ani ∫i Mircea       – administrator: Sohret Kadir;
              *                Stoian cu o durat„ a mandatului de 4 ani;            – domeniul principal de activitate: cod CAEN 513 –
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 554 –    comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi
      Societatea Comercial„              cafenele ∫i baruri;                     ∫i tutun;
     Audit Financiar Dacia — S.R.L.             – activitatea principal„: cod CAEN 5542 –          – activitatea principal„: cod CAEN 5131 – comer˛
          Bucure∫ti                cafenele ∫i baruri cu spectacol.               cu ridicata cu fructe ∫i legume proaspete.
                                 (46/77.104)                         (48/77.106)
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898034
                                            *                              *
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
      DELEGAT NR. 8759/SC                 Societatea Comercial„ FIBRANA — S.R.L.                Societatea Comercial„
                                       Bucure∫ti                     4 FRIEND GRUP — S.R.L., Bucure∫ti
      din 11 septembrie 2002
  Judec„tor delegat  — Ion Stanciu                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898174
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898042
  Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r                                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  Œn baza cererii nr. 220205 din data de 3.09.2002          DELEGAT NR. 9106/SC                     DELEGAT NR. 9139/SC
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                         din 23 septembrie 2002
                                    din 23 septembrie 2002
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan            Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                Referent O.R.C.M.B. — Rodica Iertea             Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          Œn baza cererii nr. 222540 din data de 5.09.2002       Œn baza cererii nr. 228707 din data de 13.09.2002
J 40/9354/2002;                                                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  – denumirea ∫i forma juridic„: Audit Financiar                                    la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
Dacia — S.R.L.;                                                     Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 2 C,                                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
bl. 4, sc. B, et. 4, ap. 61, sectorul 2;                                           – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         J 40/9358/2002;
                              J 40/9356/2002;
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 9.000.000                                   – denumirea ∫i forma juridic„: 4 FRIEND GRUP —
                                – denumirea ∫i forma juridic„: FIBRANA — S.R.L.;
lei, v„rsat integral la 21.08.2002;                                           S.R.L.;
                                – sediul social: Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 98,
  – capitalul social este divizat Ón 90 p„r˛i sociale a                                  – sediul social: Bucure∫ti, Aleea Fizicienilor
                              sectorul 2;
100.000 lei fiecare;                                                   nr. 27, bl. 2A, sc. 1, et. 3, ap. 14, sectorul 3;
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – fondatori: Dinc„ Dumitru, cet„˛ean rom‚n,                                       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
n„scut la data de 30.08.1947 Ón comuna Gogo∫u,                                        – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
                              lei, v„rsat integral la 3.09.2002, participarea str„in„
jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.                                     lei, v„rsat integral la 13.09.2002;
                              este de 2.000.000 lei;
Colentina nr. 2 C, bl. 4, sc. B, et. 6, ap. 72, sectorul                                   – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
2; Nicola Mihail, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                                   100.000 lei fiecare;
                              100.000 lei fiecare;
24.06.1929 Ón comuna Fl„m‚nda, jude˛ul                                            – fondatori: Atanasiu Robert Ciprian, cet„˛ean
                                – fondatori: Busoi Elena, cet„˛ean austriac,
Mehedin˛i, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ing. Pandele                                  rom‚n, n„scut la data de 7.05.1978 Ón Bucure∫ti,
                              n„scut„ la data de 12.04.1949 Ón Constan˛a, jude˛ul
T„ru∫anu nr. 14, ap. 1, sectorul 1, ∫i V‚lcu                                       domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Fizicienilor nr. 27,
                              Constan˛a, domiciliat„ Ón Austria, Viena, Schwindg
Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                                       bl. 2A, sc. 1, et. 3, ap. 15, sectorul 3; Barbu Florin
6.02.1929 Ón Mamaia, jude˛ul Constan˛a, domiciliat     17/2-1040, ∫i Busoi Adrian, cet„˛ean austriac, n„scut    Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Ón Bucure∫ti, str. Radu Boiangiu nr. 8, bl. 38, sc. B,   la data de 1.02.1937 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,        14.02.1979 Ón R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u,
ap. 64, sectorul 1;                     domiciliat Ón Austria, Viena, Karl Millockerg 12,      domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Banul Udrea nr. 11,
  – administrator: Dinc„ Dumitru, Nicolae Mihail     2231 Strasshof/N;                      bl. V103, sc. A, ap. 77, sectorul 3; Purice Sorin
∫i V‚lcu Gheorghe;                       – administrator: Busoi Elena cu o durat„ a        Valentin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –   mandatului de 4 ani;                     12.07.1978 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,    – domeniul principal de activitate: cod CAEN 247     Aleea Fizicienilor nr. 27, bl. 2A, sc. A, et. 2, ap. 10,
consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de     – fabricarea fibrelor ∫i firelor sintetice ∫i artificiale;  sectorul 3, ∫i Voicu Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut
studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru        – activitatea principal„: cod CAEN 2470 –        la data de 15.12.1978 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
afaceri ∫i management;                   fabricarea fibrelor ∫i firelor sintetice ∫i artificiale.   Bucure∫ti, Aleea Fizicienilor nr. 27, bl. 2A, sc. 1, et.3,
  – activitatea principal„: cod CAEN 7412 –          (47/77.105)                       ap. 14, sectorul 3;
activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,                     *                  – administrator: Voicu Cristian;
consulta˛ii Ón domeniul fiscal.                                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 723 –
   (45/77.103)                            Societatea Comercial„               prelucrarea datelor;
              *                   ALEM STAR – PA — S.R.L., Bucure∫ti             – activitatea principal„: cod CAEN 7230 –
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898115
                                                             prelucrarea datelor .
      Societatea Comercial„                                               (49/77.107)
    MGC PROJECT — S.R.L., Bucure∫ti             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                          *
                                    DELEGAT NR. 8865/SC
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898255
                                    din 16 septembrie 2002                   Societatea Comercial„
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                             WARM SEA IMPORT EXPORT — S.R.L.
      DELEGAT NR. 9115/SC                 Judec„tor delegat  — Ion Stanciu                     Bucure∫ti
                                Referent O.R.C.M.B. — Rodica Iertea
      din 23 septembrie 2002                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898239
                                Œn baza cererii nr. 210071 din data de 21.08.2002
  Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  Referent O.R.C.M.B. — Rodica Iertea           la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului            DELEGAT NR. 9144/SC
  Œn baza cererii nr. 224340 din data de 9.09.2002     Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea             din 23 septembrie 2002
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:           Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                              J 40/9357/2002;                         Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           – denumirea ∫i forma juridic„: ALEM STAR – PA        Œn baza cererii nr. 228755 din data de 13.09.2002
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         — S.R.L.;                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
J 40/9355/2002;                        – sediul social: Bucure∫ti, str. Nerva Traian nr.     la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  – denumirea ∫i forma juridic„: MGC PROJECT —       11, bl. M68, sc. 1, et. 5, ap. 18, sectorul 3;        Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
S.R.L.;                            – durata de func˛ionare: nelimitat„;           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Dr. Louis Pasteur     – capital social total subscris ∫i v„rsat: 20.000.000    – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
nr. 17, sectorul 5;                     lei, echivalentul a 615 euro, v„rsat integral la       J 40/9359/2002;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2095/21.X.2002
  – denumirea ∫i forma juridic„: WARM SEA          – domeniul principal de activitate: cod CAEN 452 –      – denumirea ∫i forma juridic„: HEALTH
IMPORT EXPORT — S.R.L.;                  construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;          MANAGEMENT SOLUTIONS — S.R.L.;
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Vultureni nr. 11,     – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri      – sediul social: Bucure∫ti, Str. Fabricii nr. 10,
sectorul 4;                        de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.          bl. 25V, sc. A, et. 6, ap. 28, sectorul 6;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            (51/77.109)                         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 25.000.000               *                  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
lei, v„rsat integral la 13.09.2002, participarea                                    lei, v„rsat integral la 12.09.2002;
str„in„ este de 25.000.000 lei;                    Societatea Comercial„                – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale    A.P.S. SERVICE 2002 — S.R.L., Bucure∫ti         100.000 lei fiecare;
a 250.000 lei fiecare;                                                   – fondator: Ciobanu Ciprian ™tef„ni˛„, cet„˛ean
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898220
  – fondatori: Jassim Q. Fadil, cet„˛ean irakian,                                   rom‚n, n„scut la data de 14.12.1975 Ón Bac„u,
n„scut la data de 7.02.1958 Ón Al Anbar, Irak,        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            jude˛ul Bac„u, domiciliat„ Ón Bac„u, str. Avram
domiciliat Irak, Ramadi, str. Al Andulus nr. 54, ∫i          DELEGAT NR. 9143/SC               Iancu nr. 17, sc. A, ap. 14, jude˛ul Bac„u;
Abaas K. Muhamad, cet„˛ean irakian, n„scut la data                                     – administrator: Ciobanu Ciprian ™tef„ni˛„;
                                    din 23 septembrie 2002
de 1.07.1955 Ón Al Anbar, Irak, domiciliat Irak,                                      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
Ramadi, str. Al Sofia nr. 71;                 Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan          activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
  – administrator: Jassim Q. Fadil ∫i Abaas K.        Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r           consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
Muhamad;                                                        studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
                                Œn baza cererii nr. 228738 din data de 13.09.2002
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514                                  afaceri ∫i management;
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
– comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele                                      – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
dec‚t cele alimentare;                                                 activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  – activitatea principal„: cod CAEN 5142 – comer˛                                  management.
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.                                        (53/77.111)
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  (50/77.108)                                                                  *
                              J 40/9361/2002;
              *                  – denumirea ∫i forma juridic„: A.P.S. SERVICE
                                                             Societatea Comercial„ GO MEDIA — S.R.L.
                              2002 — S.R.L.;                               Bucure∫ti
     Societatea Comercial„                – sediul social: Bucure∫ti, aleea Niculi˛el nr. 2,
   HIGHGATE INVEST — S.A., Bucure∫ti           bl. E4, sc. 3, ap. 42, sectorul 4;                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898212
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898107
                                – capital social total subscris ∫i v„rsat: 10.000.000       DELEGAT NR. 9125/SC
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           lei, v„rsat integral la 11.09.2002;
      DELEGAT NR. 9147/SC                 – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a        din 23 septembrie 2002
      din 23 septembrie 2002             500.000 lei fiecare;                      Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
                                – fondatori: Popescu Alexandrina, cet„˛ean         Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r
  Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan          rom‚n, n„scut„ la data de 11.02.1965 Ón comuna
  Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r           Arice∫tii Rahtivani, jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón      Œn baza cererii nr. 228588 din data de 13.09.2002
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Œn baza cererii nr. 228980 din data de 16.09.2002    Bucure∫ti, aleea Niculi˛el nr. 2, bl. E4, sc. 3, ap. 42,
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    sectorul 4, ∫i ™tef„nescu Radu, cet„˛ean rom‚n,
                                                            Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     n„scut la data de 19.05.1961 Ón Bucure∫ti, domiciliat
                                                            societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      Ón Bucure∫ti, str. Emil Racovi˛„ nr. 6, bl. R1, sc. 2,
                                                              – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         et. 2, ap. 49, sectorul 4;
                                                            J 40/9363/2002;
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – administrator: Popescu Alexandrina ∫i
                                                              – denumirea ∫i forma juridic„: GO MEDIA —
J 40/9360/2002;                      ™tef„nescu Radu;
                                                            S.R.L.;
  – denumirea ∫i forma juridic„: HIGHGATE           – domeniul principal de activitate: cod CAEN 524 –
                                                              – sediul social: Bucure∫ti, bd. Gh. ™incai nr. 13,
INVEST — S.A.;                       comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate cu
                                                            bl. 5, et. 3, ap. 14, sectorul 4;
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Ioni˛„ Vornicu     alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
                                                              – durata de func˛ionare: nelimitat„;
nr. 4, sectorul 2;                       – activitatea principal„: cod CAEN 5248 – comer˛
                                                              – capital social total subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
                                                            lei, v„rsat integral la 12.09.2002;
  – capital social total subscris ∫i v„rsat: 25.000.000  produse neclasificate Ón alt„ parte.
                                                              – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
lei, v„rsat integral la 12.09.2002, participarea        (52/77.110)
                                                            100.000 lei fiecare;
str„in„ este de 23.747.000 lei;                            *                  – fondatori: ™tef„nescu Radu Codru˛, cet„˛ean
  – capitalul social este divizat Ón 25.000 ac˛iuni a                                 rom‚n, n„scut la data de 12.05.1973 Ón Bucure∫ti,
1.000 lei fiecare, toate nominative;                Societatea Comercial„
                                                            domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ion C. Filitti nr. 10,
  – fondatori: Paicu Mihail-Dan, cet„˛ean rom‚n,     HEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS — S.R.L.
                                                            et. 3, ap. 5, sectorul 3, ∫i Mihalcea Kadar Ion,
n„scut la data de 25.04.1951 Ón Bucure∫ti, domiciliat          Bucure∫ti
                                                            cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 27.12.1976 Ón
Ón Bucure∫ti, str. Ioni˛„ Vornicul nr. 4, sectorul 2;        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14898280         comuna Peri∫, jude˛ul Ilfov, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Paicu Velinca, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de                                   ∫os. Mihai Bravu nr. 147-169, bl. D5, sc. E, et. 6,
17.03.1947 Ón comuna Varia∫, jude˛ul Timi∫,          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                            ap. 180, sectorul 2;
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ioni˛„ Vornicul nr. 4,         DELEGAT NR. 9124/SC
                                                              – administrator: ™tef„nescu Radu Codru˛;
sectorul 2; Paicu Mihaila, cet„˛ean rom‚n, n„scut„           din 23 septembrie 2002               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 748 –
la data de 27.01.1921 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón                                   alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                               Judec„tor delegat  — Mircea Moldovan
Bucure∫ti, str. Ioni˛„ Vornicul nr. 4, sectorul 2;                                   Óntreprinderilor;
                               Referent O.R.C.M.B. — Mihaela Laz„r
M„ciuceanu Corneliu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la                                       – activitatea principal„: cod CAEN 7484 – alte
data de 1.10.1951 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,      Œn baza cererii nr. 228536 din data de 13.09.2002    activit„˛i de servicii prestate Ón principal
domiciliat Ón Bucure∫ti, intrarea Traian Demetrescu    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Óntreprinderilor (respectiv: servicii de promovare Ón
nr. 14, sectorul 3, ∫i Societatea HIGHGATE         la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      diverse domenii, inclusiv protec˛ia mediului
HOLDINGS LIMITED, persoan„ juridic„ belize, cu       Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       Ónconjur„tor – organizare de t‚rguri ∫i expozi˛ii,
sediul Ón Belize, Belize.                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         simpozioane ∫i seminarii, Ónt„lniri de afaceri ∫i
  – administrator: M„ciuceanu Corneliu cu o         – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         mese rotunde).
durat„ a mandatului de 4 ani;               J 40/9362/2002;                         (54/77.112)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2095/21.X.2002 con˛ine 16 pagini.                      Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top