Docstoc

2002_2075

Document Sample
2002_2075 Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 2075                                                         Vineri, 18 octombrie 2002
                       P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„              1. Se modific„ preambulul statutului de societate      3614 – produc˛ia altor tipuri de mobilier;
     CRINA TEX MURES — S.R.L.            privind asociatul unic al societ„˛ii, Ón sensul c„, Ón     3615 – produc˛ia de saltele ∫i somiere.
    Bistra Mure∫ului, jude˛ul Mure∫          conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,         Redactat azi, 8 aprilie 2002.
                             republicat„, pe viitor, asociatul unic al Societ„˛ii      (2/422.276)
         ACT ADIfiIONAL              Comerciale MARDOM COMIMPEX — S.R.L. va fi                       *
  Subsemnata Moldovan Crina Maria, cet„˛ean       Covrig Teodor Traian, cu datele men˛ionate mai
rom‚n, domiciliat„ Ón comuna Deda nr. 130/A,       sus, ca efect al cesiunii p„r˛ilor sociale specificate la  Societatea Comercial„ BIANO EXIM — S.R.L.
Bistra Mure∫ului, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu B.I.  art. 1 din contractul de cesiune men˛ionat mai sus.         T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
seria H.C. nr. 435427, Ón calitate de asociat unic Ón  Asociatul fondator Dogar Marioara se retrage astfel
Societatea Comercial„ CRINA TEX MURES — S.R.L.,     din societate ∫i declar„ c„ fa˛„ de ea s-au lichidat             ACT ADIfiIONAL
cu sediul Ón Bistra Mure∫ului nr. 131/B, jude˛ul     orice preten˛ii materiale privind cesiunea de p„r˛i      Subsemnata Rusu Ildiko, cet„˛ean rom‚n,
Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       sociale, iar pentru viitor nu mai are preten˛ii de
                                                           domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str. M„r„∫ti nr. 22,
Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.           nici o natur„ privind societatea comercial„ ∫i
                                                           jude˛ul Mure∫, identificat„ cu B.I. seria B.X.
J 26/2158/1992, rog a se cuprinde Ón act adi˛ional    activitatea acesteia. Asociatul unic, cooptat, Covrig
                                                           nr. 242986, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫, Ón
sub semn„tur„ privat„ urm„toarele modific„ri       Teodor Traian, declar„ c„ a luat la cuno∫tin˛„ de
                                                           calitate de asociat unic Ón Societatea Comercial„
aduse statutului societ„˛ii:               activul ∫i pasivul societ„˛ii, a luat la cuno∫tin˛„ de
                                                           BIANO EXIM — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫,
  1. Se define∫te obiectul principal de activitate ca  activitatea patrimonial„ a societ„˛ii ∫i cunoa∫te
                                                           Str. Ludu∫ului nr. 29/A, jude˛ul Mure∫,
fiind 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.     situa˛ia economico-financiar„ ∫i bilan˛urile
                                                           Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  2. Totodat„, prezentul act ˛ine loc ∫i de hot„r‚re  contabile, cunoa∫te statutul societ„˛ii ∫i Ó∫i Ónsu∫e∫te
                                                           Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/1404/1994, rog a se
a adun„rii generale a asocia˛ilor.            Ón Óntregime prevederile lor, nemaiav‚nd nici o
                                                           cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„ privat„
  Redactat azi, 24 iulie 2002.             preten˛ie de la asociatul cedent.
                                                           urm„toarele modific„ri aduse actului constitutiv al
  (1/422.275)                       2. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón T‚rgu Mure∫,
                                                           societ„˛ii:
             *               Bd. 22 Decembrie 1989, nr. 132, jude˛ul Mure∫.
                              3. Capitalul social al societ„˛ii de 2.000.000 lei,     Se schimb„ sediul societ„˛ii care pe viitor va fi Ón
      Societatea Comercial„             numerar, se divide Ón 20 de p„r˛i sociale a 100.000 lei,  T‚rgu Mure∫, str. M„r„∫ti nr. 22, jude˛ul Mure∫.
     MARDOM COMIMPEX — S.R.L.            de˛in„tor exclusiv fiind dl Covrig Teodor Traian.       Redactat azi, 21 august 2002.
     T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫             4. Œn urma ie∫irii din societate Dogar Marioara       (3/422.277)
                             pierde calitatea de administrator, calitate preluat„                  *
         ACT ADIfiIONAL              de asociatul continuator Covrig Teodor Traian.
                              5. Se define∫te obiectul principal de activitate ca         Societatea Comercial„
  P„r˛ile convin asupra Óncheierii urm„torului
                             fiind: 4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri       IMPULS – BIMEX — S.R.L., Sovata
contract de cesiune:
                             de art„, inclusiv ignifug„ri.                       jude˛ul Mure∫
  Art. 1. Dogar Marioara, Ón calitate de cedent,
cesioneaz„ un num„r de 20 de p„r˛i sociale, Ón       6. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
                             cu:                                    ACT ADIfiIONAL NR. 2
valoare de 100.000 lei fiecare, Ón total reprezent‚nd
suma de 2.000.000 lei.                   0221 – exploatare forestier„;               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Art. 2. Covrig Teodor Traian, Ón calitate de       0240 – servicii anexe silviculturii ∫i exploat„rii         IMPULS – BIMEX — S.R.L.,
cesionar, prime∫te 20 de p„r˛i sociale, Ón valoare de  forestiere;                           cu sediul Ón Sovata, Str. Grivi˛ei, bl. C1,
100.000 lei fiecare, specificate la art. 1.         2010 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i                ap. 19, jude˛ul Mure∫
  Art. 3. Cesionarul intr„ Ón drepturile cedentului,  impregnarea lemnului;
                                                            Subsemna˛ii:
Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea se face cu plata      2040 – produc˛ia de ambalaje din lemn;
                                                            1. Molnar Edit, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
contravalorii ar„tate a p„r˛ilor sociale cesionate,     2051 – fabricarea altor produse din lemn;
                              4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   de 5 octombrie 1960 Ón Sovata, domiciliat„ Ón
care se face Ón urm„toarele condi˛ii:
                             construc˛ii;                        Sovata, str. Petöfi Sándor, bl. C, sc. 1, ap. 19, jude˛ul
  Subsemna˛ii Dogar Marioara, cet„˛ean rom‚n,
                              4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;     Mure∫, identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 084634,
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Hunedoara nr. 26,
                              4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;  eliberat de Poli˛ia Sovata, cod numeric personal
ap. 22, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu B.I. seria D.A.
                              4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare de Ónc„lzire    2601005264242.
nr. 406673, Ón calitate de asociat fondator, ∫i Covrig
Teodor Traian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu    central„ ∫i montaj de echipamente ∫i utilaje          2. Fülöp Zsolt, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Mure∫, Bd. Pandurilor nr. 123, ap. 2, jude˛ul Mure∫,   tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;     8 mai 1980 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,
identificat cu B.I. seria G.B. nr. 463311/13.04.1992,    4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        domiciliat Ón Sovata, str. Petöfi Sándor, bl. E, sc. 4,
eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫, pe de alt„ parte, Ón    4545 – alte lucr„ri de finisare;             ap. 7, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria G.K. nr.
calitate de asociat nou cooptat Ón Societatea        3612 – produc˛ia mobilierului pentru birouri ∫i     703180, eliberat„ de Poli˛ia Sovata, cod numeric
Comercial„ MARDOM COMIMPEX — S.R.L., cu         magazine (exclusiv din metal)                personal 1800508260065, ∫i
sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Hunedoara nr. 26,        3613 – produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;       I. Contract de cesiune:
ap. 22, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul       3614 – produc˛ia altor tipuri de mobilier;         Art. 1. Molnar Edit, Ón calitate de cedent,
registrului comer˛ului cu nr. J 26/904/1994, prin      3615 – produc˛ie de saltele ∫i somiere;         cesioneaz„ 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei
prezenta rug„m a se cuprinde Ón act adi˛ional sub      3612 – produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i      fiecare, reprezent‚nd suma de 1.000.000 lei.
semn„tur„ privat„, urm„toarele modific„ri aduse     magazine (exclusiv din metal);                 Art. 2. Fülöp Zsolt, Ón calitate de cesionar,
statutului societ„˛ii men˛ionate mai sus dup„ cum      3613 – produduc˛ia mobilierului pentru          prime∫te 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei
urmeaz„:                         buc„t„rii;                         fiecare, reprezent‚nd suma de 1.000.000 lei.
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/18.X.2002
  Art. 3. Cesionarea se face cu plata p„r˛ilor sociale  domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Koos Ferencz nr. 1,    Mure∫, Str. Depozitelor nr. 30, sc. A, ap. 4, jude˛ul
cesionate, la valoarea lor nominal„.           ap. 6, jude˛ul Mure∫, Ón calitate de asociat        Mure∫ (pct. 1.1 din contractul de societate, respectiv
  Art. 4. Asociatul cesionar declar„ c„ a studiat    continuator ∫i cedent;                   art. 3 din statut).
situa˛ia financiar-contabil„ a societ„˛ii la data       Lungu Cornel, cet„˛ean rom‚n, cod numeric         III. Cu privire la administrarea societ„˛ii
prezentului act ∫i este de acord cu preluarea       personal 1560605264420, n„scut la data de           1. Asociatul retras ∫i cedent Avram Manuela
p„r˛ilor sociale care fac obiectul acestui contract ∫i  5.06.1956 Ón Huedin, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón      declar„ c„ renun˛„ la calitatea de administrator al
este de acord cu intrarea Ón drepturile cedentului Ón   T‚rgu Mure∫, aleea Carpa˛i nr. 25A, ap. 4, jude˛ul     societ„˛ii.
cadrul societ„˛ii pentru continuarea activit„˛ii     Mure∫, Ón calitate de asociat cooptat ∫i cesionar;      2. Asociatul continuator C‚mpeanu Marian
acesteia.                           Avram Iancu, cet„˛ean rom‚n, cod numeric        renun˛„ de asemenea la calitatea de administrator
  II. Modific„ri aduse la actul constitutiv al      personal 1580512264367, n„scut la data de         al societ„˛ii.
Societ„˛ii Comerciale IMPULS – BIMEX — S.R.L.       12.05.1958 Ón T‚rn„veni, jude˛ul Mure∫, domiciliat      3. Drept urmare, Ón viitor administrarea
  Subsemna˛ii Molnar Edit ∫i Fülöp Zsolt, Ón       Ón T‚rgu Mure∫, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 51, ap.     societ„˛ii se va realiza de asocia˛ii coopta˛i Avram
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale IMPULS   7, jude˛ul Mure∫, Ón calitate de asociat cooptat ∫i    Iancu ∫i CÓmpeanu Mariana-Cire∫ica, Ón condi˛iile
– BIMEX — S.R.L., cu sediul Ón Sovata, Str. Grivi˛ei,   cesionar;                         stipulate Ón prevederile pct. 6.2 din contractul de
bl. C-1, ap. 19, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la       Csegedi Eugen, cet„˛ean rom‚n, cod numeric       societate.
Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Mure∫,     personal 1530820261375, n„scut la data de           IV. Cu privire la alte aspecte Ón leg„tur„ cu actul
Ón Registrul Comer˛ului Mure∫ cu nr. J 26/519/1993,    20.08.1953 Ón comuna P„ingeni, jude˛ul Mure∫,       adi˛ional de fa˛„
Ón conformitate cu prevederile art. 199 ∫i        domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Cutezan˛ei nr. 25,      1. Celelalte clauze contractuale ∫i prevederile
urm„toarele din Legea nr. 31/1990, modificat„ prin    ap. 1, jude˛ul Mure∫, Ón calitate de asociat cooptat ∫i  statutare r„m‚n nemodificate.
Legea nr. 195/1997 ∫i cu modific„rile ulterioare; Ón   cesionar,                           2. Procesul-verbal al adun„rii generale a
baza hot„r‚rii adun„rii generale nr. 1 din 2002,       ∫i                           asocia˛ilor din data de 22.03.2002 face parte
prin efectul prezentului Ónscris, Ón˛elegem s„        CÓmpeanu Mariana-Cire∫ica, cet„˛ean rom‚n, cod     integrant„ din prezentul act adi˛ional.
modific„m urm„toarele elemente ale actului        numeric personal 2670625264436, n„scut„ la data        3. Actul adi˛ional de fa˛„ va fi depus la Oficiul
constitutiv, modificat prin actul adi˛ional nr. 1,    de 25.06.1967 Ón Topli˛a, jude˛ul Harghita,        Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫, pentru
Óncheiere de autentificare nr. 701 din 10 iulie 1998   domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str. Koos Ferencz nr. 1,    controlul de legalitate, autorizare, publicitate ∫i
la Biroul notarului public Todoran Constantin din     ap. 6, jude˛ul Mure∫, Ón calitate de asociat cooptat ∫i  operare a modific„rilor corespunz„toare Ón registrul
Sovata, dup„ cum urmeaz„:                 cesionar;                         comer˛ului, potrivit competen˛elor ∫i procedurii
  1. Asociatul cedent Fülöp Zsolt va fi numit Ón       convenim la modificarea actului constitutiv      stabilite de Legea nr. 31/1990, republicat„, cu
func˛ia de administrator al societ„˛ii, al„turi de    (contract de societate ∫i statut), autentificat de     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, coroborat„
asociatul cesionar Molnar Edit, ce a fost numit Ón    notarul public Onea Victor din T‚rgu Mure∫ cu nr.     cu prevederile Ordonan˛ei de Urgen˛„ nr. 76/2001.
aceast„ func˛ie Ón capitolul IV, art. 14, din statutul  2551/1999, a∫a cum a fost deja modificat prin actul       (6/422.280)
                             adi˛ional nr. 1, autentificat de notarul public Nu˛iu                 *
societ„˛ii.
                             Emil din T‚rgu Mure∫ cu nr. 15/2001, privind
  2. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
                             Societatea Comercial„ CONINSTAL — S.R.L., cu         Societatea Comercial„ CONIMUR — S.R.L.
al Societ„˛ii Comerciale IMPULS – BIMEX — S.R.L.,
                             sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str. Depozitelor nr. 47-49,            T‚rgu Mure∫
cu sediul Ón Sovata, Str. Grivi˛ei, bl. C1, ap. 19,
                             jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
jude˛ul Mure∫, dup„ cum urmeaz„:
                             Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/760/1999,           ACT ADIfiIONAL NR. 7
  7133 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
                             cod fiscal R 12466994, dup„ cum urmeaz„:
de birou;                                                        Subsemna˛ii:
                               I. Cu privire la modificarea structurii asociative
  7134 – Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente;                                   Lungu Cornel, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
                             prin cesiune
  7260 – alte activit„˛i legate de informatic„;                                   personal 1560605264420, domiciliat Ón T‚rgu
                               1. Œn baza prevederilor art. 186 (1), 187 (2), 197
  9272 – alte activit„˛i recreative.                                        Mure∫, aleea Carpa˛i nr. 25A, ap. 4, jude˛ul Mure∫,
                             (2), 199 (1) ∫i 221 (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990,
  Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n                                   ∫i
                             republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
nemodificate.                                                      Csegedi Eugen, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
                             ulterioare, coroborate cu art. 11 din statut, v„z‚nd
  Prezentul act va fi supus autoriz„rii                                       personal 1530820264375, domiciliat Ón T‚rgu
                             ∫i procesul-verbal al adun„rii generale din data de
judec„torului delegat ∫i apoi va fi depus la Oficiul                                 Mure∫, str. Gen. Ion Dumitrache nr. 46A, jude˛ul
                             22.03.2002, se modific„ structura asociativ„ a
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫, pentru                                  Mure∫,
                             Societ„˛ii Comerciale CONINSTAL — S.R.L.
a se efectua cuvenitele modific„ri de Ónmatriculare.                                  Ón calitate de asocia˛i Ón Societatea Comercial„
                             (preambulul pct. 5.1. ∫i 5.2. din contractul de
   (4/422.278)                                                   CONIMUR — S.R.L., persoan„ juridic„ de
                             societate, respectiv art. 1, 7, 8 ∫i 9 din statut), Ón
             *                urm„torul sens:                      na˛ionalitate rom‚n„, cu sediul Ón T‚rgu Mure∫,
                               a) retragerea voluntar„ din societate a asociatului  Str. Depozitelor nr. 47-49, jude˛ul Mure∫,
Societatea Comercial„ ELENDO COM — S.R.L.                                      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                             Avram Manuela, care cesioneaz„, cu titlu oneros, un
        T‚rgu Mure∫                                              Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/803/1992, cod fiscal
                             num„r de 6 p„r˛i sociale Ón favoarea asociatului
                             cooptat ∫i cesionar Lungu Cornel ∫i un num„r de 4     R1196623,
         ACT ADIfiIONAL                                             convenim asupra modific„rii contractului de
                             p„r˛i sociale Ón favoarea asociatului cooptat ∫i
  Subsemna˛ii Dimbean Elena, cet„˛ean rom‚n,       cesionar Csegedi Eugen;                  societate ∫i statutului societ„˛ii, autentificate la
domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str. F„get nr. 5, ap. 15,     b) cesionarea din partea asociatului continuator    Notariatul de Stat al Jude˛ului Mure∫ din T‚rgu
identificat„ cu B.I. seria G.D. nr. 0636431, ∫i      ∫i cedent C‚mpeanu Marian, cu titlu oneros, a unui     Mure∫ cu nr. 1552/1992, astfel cum au fost ele deja
Moldovan Domni˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón     num„r de 5 p„r˛i sociale Ón favoarea asociatului      modificate prin actele adi˛ionale anterioare dup„
T‚rgu Mure∫, aleea Carpa˛i nr. 53, ap. 48, jude˛ul    cooptat ∫i cesionar Avram Iancu ∫i un num„r de 3      cum urmeaz„:
Mure∫, identificat„ cu B.I. seria G.D. nr. 0638341, Ón  p„r˛i sociale Ón favoarea asociatului cooptat ∫i       Œn baza procesului-verbal al adun„rii generale a
calitate de asocia˛i Ón Societatea Comercial„       cesionar CÓmpeanu Mariana-Cire∫ica.            asocia˛ilor din data de 19.08.2002, coroborat cu
ELENDO COM — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫,        2. De pe urma celor de mai sus, Ón noua        prevederile art. 7 lit. c), 186 (1) ∫i 199 (1) din Legea
aleea Carpa˛i nr. 53, ap. 48, jude˛ul Mure∫,       structur„ asociativ„ se includ urm„toarele persoane    nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     fizice de cet„˛enie rom‚n„:                complet„rile ulterioare, se completeaz„ domeniul
Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/3282/1992, rug„m a se       – Lungu Cornel, care de˛ine un num„r de 6 p„r˛i    activit„˛ilor secundare din obiectul de activitate
cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„ privat„      sociale, reprezent‚nd 30 % din capitalul social;      ar„tat Ón art. 4 din contractul de societate, cu
urm„toarele modific„ri:                    – Avram Iancu, care de˛ine un num„r de 5 p„r˛i     urm„toarele:
  1. Se schimb„ obiectul principal de activitate     sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social;       – demolarea construc˛iilor, terasamentelor ∫i
care pe viitor va fi: 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón      – Csegedi Eugen, care de˛ine un num„r de 4       organizare de ∫antiere (4511);
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„     p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20 % din capitalul social;    – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru construc˛ii
de produse nealimentare.                   – CÓmpeanu Mariana-Cire∫ica, care de˛ine un      (4512);
  Redactat azi, 26 iunie 2002.              num„r de 3 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 15 % din        – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
  (5/422.279)                      capitalul social;                     construc˛ii (4522);
             *                  – C‚mpeanu Marian, care de˛ine un num„r de 2       – construc˛ii hidrotehnice (4524);
                             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul social.    – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti (4525);
 Societatea Comercial„ CONINSTAL — S.R.L.           3. Asocia˛ii ceden˛i ∫i asocia˛ii cesionari declar„    – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii (4526);
        T‚rgu Mure∫                c„ au reglementat Óntre ei, Ón mod definitiv ∫i        – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„
                             irevocabil, toate chestiunile de ordin patrimonial     (4532);
       ACT ADIfiIONAL NR. 2             deriv‚nd din cesiunile Ón cauz„ ∫i c„ nu vor mai       – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii
                             emite nici un fel de preten˛ii Ón viitor, at‚t reciproc,  auxiliare (4534);
          modificator              c‚t ∫i fa˛„ de societate.                   – lucr„ri de ipsos„rie (4541);
  Subsemna˛ii:                        4. Asociatul retras ∫i cedent Avram Manuela        – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie (4542);
  Avram Manuela, cet„˛ean rom‚n, cod numeric       declar„ c„ ∫i-a primit la zi toate drepturile societare    – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor
personal 2630513264367, n„scut„ la data de        cuvenite, care Óncep‚nd din data de 22.03.2002 se     (4543);
13.05.1963 Ón Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin,       cuvin cesionarilor Lungu Cornel ∫i Csegedi Eugen.       – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de
domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str. 22 Decembrie 1989      II. Cu privire la schimbarea sediului social      geamuri (4544);
nr. 51, ap. 7, jude˛ul Mure∫, Ón calitate de asociat     1. Conform aceluia∫i proces-verbal al adun„rii      – alte lucr„ri de finisare (4545);
retras ∫i cedent;                     generale din data de 22.03.2002, sediul social al       – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
  C‚mpeanu Marian, cet„˛ean rom‚n, cod numeric      Societ„˛ii Comerciale CONINSTAL — S.R.L. se mut„      demolare, cu personal de deservire aferent (4550);
personal 1340209264372, n„scut la data de         de la adresa din T‚rgu Mure∫, Str. Depozitelor nr.      – intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i
9.02.1934 Ón comuna Dumbrava, jude˛ul Mure∫,       47-49, jude˛ul Mure∫, la noua adres„ din T‚rgu       de construc˛ii (5113);
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2075/18.X.2002                    3
  – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de      juridice, declar„ c„ au primit la zi toate drepturile    11 p„r˛i sociale, fiecare Ón valoare nominal„ de
construc˛ii (5153);                     patrimoniale cuvenite din activitatea din societate     100.000 lei, astfel: un num„r de 6 p„r˛i sociale c„tre
  – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor f„r„      ∫i c„, Ón consecin˛„, Ón viitor nu vor mai emite nici    asociatul continuator Popa Nicolae ∫i un num„r de
personal de deservire aferent (7132).            un fel de preten˛ii fa˛„ de societate.            5 p„r˛i sociale c„tre asociatul continuator Mure∫an
  Celelalte clauze contractuale ∫i prevederile        Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n     Valentin.
statutare r„m‚n nemodificate.                nemodificate.                          2. O dat„ cu redob‚ndirea p„r˛ilor sociale
  Procesul-verbal al adun„rii generale a asocia˛ilor     Prezentul act adi˛ional va fi supus autoriz„rii      propriu-zise se socotesc transferate Ón favoarea
din data de 19.08.2002 face parte integrant„ din      judec„torului delegat la Oficiul registrului         asocia˛ilor continuatori ∫i cesionari ∫i toate
prezentul act adi˛ional.                  comer˛ului ∫i depus la registrul comer˛ului pentru      drepturile ∫i obliga˛iile care deriv„ din de˛inerea
  Actul adi˛ional de fa˛„ va fi depus la Oficiul      efectuarea cuvenitelor modific„ri de Ónregistrare.      acestor p„r˛i sociale, conform pactului societar.
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫, pentru        (8/422.282)                         3. Asocia˛ii continuatori ∫i cesionari Popa Nicolae
controlul de legalitate, autorizare, publicitate ∫i                   *                ∫i Mure∫an Valentin declar„ c„ au preluat de la
operare a modific„rilor corespunz„toare Ón registrul                                   asociatul retras, persoan„ juridic„ de na˛ionalitate
comer˛ului, potrivit competen˛elor ∫i procedurii           Societatea Comercial„               rom‚n„ Societatea Comercial„ PROMOBDECOR —
stabilite de Legea nr. 31/1990, republicat„, cu         SYSTEM TRADE — S.R.L., T‚rgu Mure∫            S.R.L., prin cesiune cu titlu gratuit, Ón num„rul,
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, coroborat„                                   valoarea ∫i Ón condi˛iile ar„tate la pct. 1 ∫i 2, p„r˛ile
cu prevederile Ordonan˛ei de Urgen˛„ nr. 76/2001,               ACT ADIfiIONAL               sociale pe care acestea le de˛inea Ón capitalul
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr.      Subsemnatul Ivan Marius Adrian, cet„˛ean         Societ„˛ii Comerciale MOBIMPEX — S.R.L., fiind de
370/2002.                          rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Violetelor      acord cu retragerea voluntar„ a acestuia din
  (7/422.281)                       nr. 4/6, jude˛ul Mure∫, n„scut la data de 28.10.1963     structura asociativ„.
              *                Ón Dej, jude˛ul Cluj, Ón calitate de asociat unic al       4. Asociatul retras ∫i cedent, prin reprezentant,
                              Societ„˛ii Comerciale SYSTEM TRADE — S.R.L., cu       precum ∫i asocia˛ii continuatori ∫i cesionari declar„
     Societatea Comercial„               sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str. Victoriei nr. 4/6,        c„ au reglementat la data semn„rii prezentului act,
   EXPERT CONT — S.R.L., T‚rgu Mure∫           Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      Ón mod definitiv ∫i irevocabil, toate chestiunile de
                              Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/41/2001, solicit a se      ordin patrimonial decurg‚nd din cele ar„tate la
         ACT ADIfiIONAL               cuprinde Ón act autentic urm„toarea modificare la      punctele precedente. Potrivit pct. II din procesul-
  Subsemna˛ii:                      actul constitutiv autentificat cu nr. 41/2001 de acest    verbal din data de 28.06.2002 al adun„rii generale
  – Moldovan Carmen, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      birou notarial, dup„ cum urmeaz„:              a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale PROMOBDECOR —
data de 15.03.1968 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,       Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din T‚rgu     S.R.L. se ia not„ c„ aceast„ societate nu are nici o
domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, str. Dimitrie Cantemir     Mure∫, Str. Violetelor nr. 4, ap. 6, Ón T‚rgu Mure∫,     preten˛ie la profitul realizat de Societatea
nr. 4, jude˛ul Mure∫, Ón calitate de asociat        Str. Panselu˛elor nr. 3, sc. A, ap. 10, jude˛ul Mure∫.    Comercial„ MOBIMPEX — S.R.L., Ón perioada
continuator,                          Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n      25.07.2001 ∫i p‚n„ Ón prezent.
  – C‚mpian Ioan Stelian, cet„˛ean rom‚n, n„scut     neschimbate.                           5. Astfel, de pe urma celor de mai sus, noua
la data de 21.09.1948 Ón T‚rgu Mure∫, jude˛ul          (9/422.283)                       structur„ asociativ„ va cuprinde Ón viitor Ón
Mure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. C„l„ra∫ilor                   *                calitatea de asocia˛i numai persoanele fizice de
nr. 77, jude˛ul Mure∫, Ón calitate de asociat retras ∫i                                 na˛ionalitate rom‚n„ Popa Nicolae ∫i Mure∫an
cesionar, ∫i                         Societatea Comercial„ MOBIMPEX — S.R.L.           Valentin, cu urm„toarea participare la capitalul
  – Moldovan Dumitru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la             T‚rgu Mure∫                  social:
data de 22.10.1927 Ón Or∫ova, domiciliat Ón T‚rgu                                      – Popa Nicolae – 11 p„r˛i sociale, fiecare Ón
Mure∫, aleea Corni∫a nr. 31, ap. 6, jude˛ul Mure∫, Ón             ACT ADIfiIONAL               valoare nominal„ de 100.000 lei, reprezent‚nd
calitate de asociat nou intrat Ón cadrul Societ„˛ii      Subsemna˛ii:                       52,38 % din capitalul social;
Comerciale EXPERT CONT — S.R.L., av‚nd sediul Ón        – Popa Nicolae, cet„˛ean rom‚n, cod numeric          – Mure∫an Valentin – 10 p„r˛i sociale, fiecare Ón
T‚rgu Mure∫, str. Dimitrie Cantemir nr. 4, jude˛ul     personal 1630508264400, domiciliat Ón T‚rgu         valoare nominal„ de 100.000 lei, reprezent‚nd
Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 146, ap. 19,         47,62 % din capitalul social.
Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/263/2002,     jude˛ul Mure∫, Ón calitate de asociat continuator ∫i       6. Conform procesului-verbal din data de
rug„m a cuprinde Ón act autentic modific„rile aduse     cesionar;                          8.07.2002 al adun„rii generale a asocia˛ilor
contractului ∫i statutului nr. 477 din             – Mure∫an Valentin, cet„˛ean rom‚n, cod          Societ„˛ii Comerciale MOBIMPEX — S.R.L., pe de o
12.03.2002/Biroul Unic al Camerei de Comer˛,        numeric personal 1630407264375, domiciliat Ón        parte se elibereaz„ din func˛ia de administratori
Industrie ∫i Agricultur„ a Jude˛ului Mure∫.         T‚rgu Mure∫, Str. P„cii nr. 68/B, ap. 13, jude˛ul      neasocia˛i numi˛ii Rusu Constantin, cet„˛ean rom‚n
  Œn conformitate cu hot„r‚rea adoptat„ de c„tre     Mure∫, Ón calitate de asociat continuator ∫i cesionar,    ∫i Moscovici Jean-Claude-Marian, cet„˛ean francez,
asocia˛i la data de 6.06.2002 ∫i Ón baza Legii         ∫i   subscrisa   Societatea    Comercial„    ∫i, pe de alt„ parte se numesc (men˛in), Ón condi˛iile
nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, solicit„m ca    PROMOBDECOR — S.R.L. (fost„ COMPANIA             actului constitutiv, Ón calitate de administratori
Ón contractul ∫i statutul societ„˛ii s„ se introduc„    COMERCIAL√ DE MOBIL√ — S.R.L.), cu sediul Ón         asocia˛i numi˛ii Popa Nicolae ∫i Mure∫an Valentin.
urm„toarele modific„ri:                   T‚rgu Mure∫, Pia˛a Teatrului bl. 4, et. 4, ap. 15,        7. Procesul-verbal din data de 8.07.2002 al
  I. Se modific„ preambulul contractului ∫i        jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
statutului societ„˛ii Ón urma retragerii din cadrul     Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/365/2000,     MOBIMPEX — S.R.L. ∫i procesul-verbal din data de
societ„˛ii a asociatului C‚mpian Ioan Stelian.       cod fiscal R13152825, Ón calitate de asociat retras ∫i    28.06.2002 al adun„rii generale a asocia˛ilor
  II. Se modific„ art. 5.2 din contract ∫i art. 7 din   cedent, reprezentat„ de Rusu Constantin, cet„˛ean      Societ„˛ii Comerciale PROMOBDECOR — S.R.L. fac
statutul societ„˛ii privind capitalul social Ón sensul   rom‚n, cod numeric personal 1740504261468,          parte integrant„ din prezentul act adi˛ional.
c„:                             domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Œnfr„˛irii nr. 34, ap.      8. Celelalte clauze contractuale ∫i prevederile
  Asociatul retras C‚mpian Ioan Stelian cesioneaz„    1, jude˛ul Mure∫, Ón baza procesului-verbal al        statutare r„m‚n nemodificate.
Ón favoarea asociatului nou intrat Moldovan         adun„rii generale a asocia˛ilor din data de           9. Actul adi˛ional de fa˛„ va fi depus la Oficiul
Dumitru o parte social„ a 100.000 lei, Ón valoare      28.06.2002,                         Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫, pentru
total„ de 100.000 lei ∫i Ón favoarea asociatului        convenim asupra modific„rii actului constitutiv      controlul de legalitate, autorizare, pubicitate ∫i
continuator Moldovan Carmen, 10 p„r˛i sociale a       (contract de societate ∫i statut), autentificat de      operare a modific„rilor corespunz„toare Ón registrul
100.000 lei fiecare parte social„, Ón valoare total„ de   notarul public Albulescu Felica Doini˛a din T‚rgu      comer˛ului, potrivit competen˛elor ∫i procedurii
1.000.000 lei, astfel:                   Mure∫ cu nr. 1771/1999, astfel cum a fost deja        stabilite de Legea nr. 31/1990, republicat„, cu
  Asociatul continuator Moldovan Carmen de˛ine      modificat prin actele adi˛ionale anterioare, privind     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, coroborat„
19 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare parte social„, Ón  Societatea Comercial„ MOBIMPEX — S.R.L., cu         cu prevederile Ordonan˛ei de Urgen˛„ nr. 76/2001,
valoare de 1.900.000 lei, ∫i                sediul Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr.       aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr.
  Asociatul nou intrat Moldovan Dumitru de˛ine o     146, ap. 19, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul     370/2002.
parte social„ a 100.000 lei fiecare parte social„, Ón    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.         (10/422.284)
valoare de 100.000 lei.                   J 26/586/1999, cod fiscal R12157700, dup„ cum                      *
  Cota de participare la beneficii ∫i pierderi este Ón  urmeaz„:
raport de p„r˛ile sociale de˛inute de fiecare asociat.     1. Œn baza procesului-verbal din data de         Societatea Comercial„ SIR OFT MED — S.R.L.
  III. Se modific„ art. 6.2 din contract ∫i art. 14 din  8.07.2002 al adun„rii generale a asocia˛ilor                T‚rgu Mure∫
statutul societ„˛ii privind administrarea societ„˛ii,    Societ„˛ii Comerciale MOBIMPEX — S.R.L. ∫i a
Ón sensul c„ asociatul C‚mpian Ioan Stelian renun˛„     procesului-verbal din data de 28.06.2002 al adun„rii              ACT ADIfiIONAL
la calitatea de administrator al societ„˛ii ∫i       generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale          Subsemnata Sireteanu Cucui Anda Mirela,
societatea va fi administrat„ de asociata          PROMOBDECOR — S.R.L., coroborate cu prevederile       cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str.
continuatoare Moldovan Carmen.               art. 186 (1), 187 (2), 197 (1), 199 (1) ∫i 221 (1) lit. b)  Bradului nr. 15, jude˛ul Mure∫, identificat„ cu C.I.
  Asociatul retras ∫i cesionar C‚mpian Ioan        din Legea nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile     seria MS nr. 055583/11.09.2000, eliberat de Poli˛ia
Stelian, asociata continuatoare Moldovan Carmen ∫i     ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ structura      T‚rgu Mure∫, Ón calitate de asociat unic Ón cadrul
asociatul nou intrat Moldovan Dumitru declar„ c„      asociativ„ a Societ„˛ii Comerciale MOBIMPEX —        Societ„˛ii Comerciale SIR OFT MED — S.R.L., cu
au reglementat Óntre ei, Ón mod definitiv ∫i        S.R.L., Ón sensul retragerii voluntare din societate a    sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str. Bradului nr. 15, jude˛ul
irevocabil, toate chestiunile de ordin patrimonial     asociatului persoan„ juridic„ de na˛ionalitate        Mure∫, Ónmatriculat„ Oficiul Registrului
deriv‚nd din cesiunea ar„tat„ mai sus ∫i c„ nu vor     rom‚n„ Societatea Comercial„ PROMOBDECOR —          Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/611/1997,
mai emite Ón viitor nici un fel de preten˛ii        S.R.L., cu datele de identificare ar„tate Ón         rog a se cuprinde Ón act adi˛ional sub semn„tur„
reciproce.                         precedentele modific„ri. Modalitatea juridic„ de       privat„ urm„toarele modific„ri aduse statutului
  Œn acela∫i timp asociatul retras ∫i cesionar      retragere rezid„ Ón recesionarea, cu titlu gratuit, din   societ„˛ii:
C‚mpian Ioan Stelian declar„ c„ societatea nu are      partea asociatului retras, prin reprezentant, Ón        1. Se define∫te obiectul principal de activitate ca
nici un fel de datorii fa˛„ de persoane fizice sau     favoarea asocia˛ilor continuatori a unui num„r de      fiind: furnizarea de servicii medicale, cu sau f„r„
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/18.X.2002
activit„˛i conexe actului medical (8512). Totodat„, se  zaharoase; 1585 – fabricarea pastelor f„inoase         Prezentul act adi˛ional se completeaz„ cu noul
exclud celelalte activit„˛i din obiectul secundar de   alimentare ∫i a altor produse f„inoase; 1589 –        act constitutiv care Ói urmeaz„ ∫i care face parte
activitate existent.                   fabricarea altor produse alimentare; 1591 –         integrant„ din el.
  2. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón T‚rgu Mure∫,    fabricarea b„uturilor alcoolice distilate; 1593 –        Redactat azi, 16.01.2002.
str. Bolyai Farkas nr. 32, jude˛ul Mure∫.         fabricarea vinului din struguri; 4511 – demolarea        (14/422.288)
  3. Totodat„, prezentul act ˛ine loc ∫i de hot„r‚re   construc˛iilor, terasamente ∫i organizare de                      *
a adun„rii generale a asocia˛ilor.            ∫antiere; 4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
  Redactat azi, 1 iulie 2002.              construc˛ii; 4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv       Societatea Comercial„ EDITH — S.R.L.
   (11/442.285)                     lucr„ri de art„; 4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante           T‚rgu Mure∫
             *                ∫i terase la construc˛ii; 4531 – lucr„ri de instala˛ii
                             electrice; 4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie      ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE
     Societatea Comercial„              anticorosiv„; 4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i
                                                             Art. 1. Harsan Edith, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
 PROEXCON IMPEX — S.R.L., T‚rgu Mure∫          dulgherie; 4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a
                                                            Ón T‚rgu Mure∫, Str. Lucernei nr. 4, jude˛ul Mure∫,
                             pere˛ilor; 4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i
                                                            identificat„ cu C.I. seria MS nr. 041691, Ón calitate
         ACT ADIfiIONAL              de mont„ri de geamuri; 5121 – comer˛ cu ridicata
                                                            de cedent, cesioneaz„ 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei
  Subsemnatul Pintea Petre, cet„˛ean rom‚n,       cu cereale, semin˛e ∫i furaje; 5122 – comer˛ cu
                                                            fiecare, Ón total reprezent‚nd suma de 1.000.000 lei.
domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Victor Babe∫ nr. 1/A,   ridicata cu flori ∫i plante; 5123 – comer˛ cu ridicata
                                                             Art. 2. Petian Ioan Aurel, Ón calitate de cesionar
ap. 34, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria D.K.   cu animale vii; 5124 – comer˛ cu ridicata cu piei
                                                            ,prime∫te 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
nr. 941936, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii   brute ∫i piei prelucrate; 5125 – comer˛ cu ridicata
                                                            specificate la art. 1.
Comerciale PROEXCON IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón     cu tutun neprelucrat; 5131 – comer˛ cu ridicata cu
                                                             Art. 3. Cesionarul intr„ Ón drepturile cedentului
T‚rgu Mure∫, str. Victor Babe∫ nr. 1/A, ap. 34,      fructe ∫i legume proaspete; 5221 – comer˛ cu
                                                            Ón cadrul societ„˛ii. Asociatul cedent declar„ c„ se
jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului    am„nuntul cu fructe ∫i legume proaspete; 5222 –
                             comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse din         retrage din societate, cesion‚nd p„r˛ile sociale sus-
Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/330/1999,
                             carne; 5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te,         men˛ionate, pe viitor nemaiav‚nd nici o preten˛ie
rog a se cuprinde Ón actul adi˛ional sub semn„tura
                             crustacee ∫i molu∫te; 5224 – comer˛ cu am„nuntul       material„ decurg‚nd din activitatea societ„˛ii.
privat„ urm„toarelor modific„ri aduse statutului
                             cu p‚ine, produse de patiserie ∫i zaharoase; 5225 –     Cesionarea p„r˛ilor sociale se face cu plata
societ„˛ii:
                             comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi; 5226 – comer˛ cu       contravalorii p„r˛ilor sociale.
  1. Se schimb„ sediul societ„˛ii care pe viitor va fi
                             am„nuntul cu produse din tutun; 5227 – comer˛ cu        Subsemna˛ii Harsan Liviu Valentin, cet„˛ean
stabilit Ón T‚rgu Mure∫, str. Alexandru Vlahu˛„ nr.
                             am„nuntul Ón magazine specializate cu produse        rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Lucernei
16, jude˛ul Mure∫.
                             neclasificate Ón alt„ parte.                 nr. 4, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria G.A.
  Redactat azi, 22 august 2002.
  (12/422.286)                       Redactat azi, 14 august 2002.               nr. 899691, asociat, ∫i Petian Ioan Aurel, cet„˛ean
             *                  (13/422.287)                      rom‚n, n„scut la data de 21.01.1969 Ón comuna
                                           *                Ib„ne∫ti, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, aleea Carpa˛i
 Societatea Comercial„ GABIMEX — S.R.L.                                        nr. 25/A, ap. 2, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I.
        T‚rn„veni                     Societatea Comercial„                seria B.T. nr. 812240, asociat nou cooptat Ón
                              COMIMPEX VIONEL — S.R.L., T‚rgu Mure∫           Societatea Comercial„ EDITH — S.R.L., cu sediul Ón
         ACT ADIfiIONAL                                            T‚rgu Mure∫, Str. Lucernei nr. 4, jude˛ul Mure∫,
                              ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  Subsemna˛ii Micsa Ioan, cet„˛ean rom‚n,
                               1. Moldovan Ioan ∫i Moldovan Elisabeta, Ón        Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/811/1992, rug„m a se
domiciliat Ón T‚rn„veni, Str. ™colii nr. 27, jude˛ul
Mure∫, identificat cu B.I. seria G.N. nr. 470351,     calitate de ceden˛i cesioneaz„ Ón total un num„r de     cuprinde Ón actul adi˛ional sub semn„tur„ privat„
Mandroiu Emanoil, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      691 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare;    urm„toarele modific„ri:
T‚rn„veni, Str. P„cii nr. 2, bl. M, ap. 24, jude˛ul     2. Cr„ciun Stelian, Ón calitate de cesionar         1. Aportul la capital al asocia˛ilor continuatori
Mure∫, identificat cu C.I. seria MS nr. 041194, ∫i    prime∫te cele 691 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,    este: Harsan Liviu Valentin de˛ine 10 p„r˛i sociale,
Zubcek Ladislav, cet„˛ean ceh, domiciliat Ón Cehia,    reprezent‚nd valoarea total„ de 69.100.000 lei,       Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, ∫i Petian Ioan
Jablonne Podjistedi, str. Lidick nr. 170, identificat   format din 100.000 lei numerar ∫i 69.000.000 lei       Aurel de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de
cu pa∫aportul nr. 6226335 eliberat de autorit„˛ile    aport Ón natur„.                       1.000.000 lei.
din Republica Ceh„, Ón calitate de asocia˛i ai        Subsemna˛ii Moldovan Ioan, cet„˛ean rom‚n,          2. Ca urmare a retragerii din societate dna
Societ„˛ii Comerciale GABIMEX — S.R.L., cu sediul     domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Str. Par‚ngului nr. 14,      Harsan Edith nu va mai fi administrator. Pe viitor
Ón T‚rn„veni, Str. ™oimilor, bl. 100/C, ap. 18, jude˛ul  ap. 13, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria B.E.    societatea va fi administrat„ de c„tre cei doi asocia˛i
Mure∫, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului        nr. 178463/1981 eliberat de Mili˛ia T‚rgu Mure∫, ∫i     continuatori: Harsan Liviu Valentin ∫i Petian Ioan
Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/288/1998,    Moldovan Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      Aurel.
rug„m a se cuprinde Ón actul adi˛ional sub        T‚rgu Mure∫, Str. Par‚ngului nr. 14, ap. 13, jude˛ul      Redactat azi, 29 august 2002.
semnarea privat„ urm„toarele modific„ri:         Mure∫, identificat„ cu B.I. seria D.E. nr.            (15/422.289)
  1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu      094449/1987 eliberat de Mili˛ia T‚rgu Mure∫, Ón                     *
urm„toarele activit„˛i:                  calitate de asocia˛i fondatori Ón Societatea
  0111 – cultura cerealelor; 0112 – cultura       Comercial„ COMIMPEX VIONEL — S.R.L., cu sediul            Societatea Comercial„
leguminoaselor boabe; 0113 – cultura cartofului,     Ón T‚rgu Mure∫, str. Lupeni nr. 12, ap. 7, jude˛ul      MARDOM COMIMPEX — S.R.L., T‚rgu Mure∫
plantelor tehnice, medicinale ∫i aromatice; 0114 –    Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
cultura plantelor de nutre˛; 0115 – cultura        Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.                     ACT ADIfiIONAL
legumelor, bost„noaselor ∫i ciupercilor; 0116 –      J 26/2946/1992, ∫i Cr„ciun Stelian, cet„˛ean rom‚n,                ™I
cultura florilor ∫i a plantelor ornamentale; 0117 –    domiciliat Ón S‚ngiorgiu de Mure∫, Str. Sportivilor            CONTRACT DE CESIUNE
pomicultur„ ∫i cultura altor plante fructifere (cu    nr. 604/B3, ap. 8, jude˛ul Mure∫, identifiat cu B.I.
                                                             Art. 1. Covrig Teodor Traian, Ón calitatea de
excep˛ia strugurilor); 0118 – viticultur„; 0121 –     seria G.D. nr. 0632431/24.12.1992 eliberat de Poli˛ia
                                                            cedent cesioneaz„ din totalul de p„r˛i sociale un
cre∫terea bovinelor; 0122 – cre∫terea ovinelor ∫i     T‚rgu Mure∫, Ón calitate de asociat nou cooptat, prin
                                                            num„r de 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei feicare, Ón
caprinelor; 0123 – cre∫terea porcinelor; 0124 –      prezenta solicit„m a se cuprinde Ón actul adi˛ional
                                                            valoare total„ de 1.000.000 lei.
cre∫terea cabalinelor, m„garilor ∫i cat‚rilor; 0125 –   sub semnarea privat„ urm„toarele modific„ri aduse
                                                             Art. 2. Muntean Ovidiu-Ioan, Ón calitatea de
cre∫terea p„s„rilor; 0128 – cre∫terea animalelor     actului constitutiv al societ„˛ii men˛ionate.
                                                            cesionar prime∫te 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei
pentru blan„ ∫i a altor specii; 0130 – activit„˛i mixte  Modific„rile din prezentul act adi˛ional sunt
                                                            fiecare, specificate la art. 1.
(cultur„ vegetal„ ∫i cre∫terea animalelor); 0141 –    datorate cesiunii p„r˛ilor sociale a asocia˛ilor ini˛iali
                                                             Art. 3. Cesionarul intr„ Ón drepturile cedentului
servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii   de a cesiona integral p„r˛ile sociale de˛inute de ei
                                                            Ón cadrul societ„˛ii. Cesionarea se face cu plata
∫i protec˛ie fitosanitar„; 0142 – servicii de       c„tre noul asociat cooptat ∫i de a se transforma
                                                            contravalorii ar„tate a p„r˛ilor sociale cesionate,
reproduc˛ie ∫i selec˛ie Ón cre∫terea animalelor; 0143 –  societatea din forma pluripersonal„ Ón cea
                                                            care se face Ón urm„toarele condi˛ii:
servicii de Ómbun„t„˛iri funciare ∫i iriga˛ii; 0144 –   unipersonal„, dup„ cum urmeaz„:
                               1. Asocia˛ii ini˛iali se retrag astfel din societate ∫i   Subsemna˛ii Covrig Teodor Traian, cet„˛ean
alte servicii pentru agricultur„; 0501 – pescuitul;
                             declar„ c„ sunt de acord cu continuarea acesteia de     rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. Pandurilor
0502 – piscicultur„; 1511 – produc˛ia, prelucrarea ∫i
conservarea c„rnii (exclusiv carnea de pas„re); 1512 –  c„tre noul asociat unic, de asemenea c„ toate        nr. 123, ap. 2, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria
produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea c„rnii de      drepturile le-au fost satisf„cute p‚n„ la data        G.B. nr. 463311, Ón calitate de asociat unic fondator
pas„re ∫i de alte animale neclasificate Óm alt„ parte;  prezentului act ∫i c„ pe viitor nu vor mai emite nici    pe de o parte, ∫i Muntean Ovidiu-Ioan, cet„˛ean
1513 – produse pe baz„ de carne (inclusiv din carne    un fel de preten˛ie decurg‚nd din activitatea ∫i       rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. George
de pas„re); 1531 – prelucrarea cartofului ∫i       existen˛a societ„˛ii.                    Co∫buc nr. 6, ap. 10, jude˛ul Mure∫, identificat cu
conservarea produselor din cartofi; 1532 –          2. Œn urma retragerii Moldovan Ioan ∫i Moldovan      C.I. seria MS nr. 007650/14.04.1999 eliberat„ de
prepararea sucurilor din fructe ∫i legume; 1533 –     Elisabeta pierd calitatea de administratori, pe viitor    Poli˛ia T‚rgu Mure∫, pe de alt„ parte, Ón calitate de
prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i legumelor;    administrator unic va fi dl Cr„ciun Stelian.         asociat cooptat Ón Societatea Comercial„ MARDOM
1551 – fabricarea produselor lactate ∫i a          3. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón S‚ngiorgiu de     COMIMPEX — S.R.L., cu sediul social Ón T‚rgu
br‚nzeturilor; 1552 – fabricarea Ónghe˛atei; 1561 –    Mure∫, Str. Sportivilor nr. 604/B3, ap. 8, jude˛ul      Mure∫, Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 132, jude˛ul
fabricarea produselor de mor„rit; 1562 – fabricarea    Mure∫.                            Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
amidonului ∫i a produselor din amidon; 1570 –        4. Se define∫te obiectul principal de activitate ca    Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/904/1994,
fabricarea produselor pentru hrana animalelor;      fiind 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         rug„m a se cuprinde Ón actul adi˛ional sub
1581 – produse de panifica˛ie ∫i patiserie; 1582 –    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          semn„tura privat„ urm„toarele modific„ri ∫i
fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a altor produse  produse alimentare, b„uturi ∫i tutun. Totodat„, se      complet„ri aduse actului constitutiv al societ„˛ii
similare; 1583 – fabricarea zah„rului; 1584 –       completeaz„ obiectul secundar de activitate cu 5541     sus-amintite. Preciz„m c„ modific„rile actuale se
fabricare de cacao, ciocolat„ ∫i de produse        – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.             datoreaz„ coopt„rii, prin cesiune de p„r˛i sociale, Ón
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2075/18.X.2002                   5
societate a unui nou asociat ∫i transform„rii         Asociatul cesionar Ho˛a Valentin prime∫te un      Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.
acesteia din forma atipic„ unipersonal„ Ón societate    num„r de 5 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de       J 26/2876/1992, cod fiscal R2611183, rug„m a se
tipic„ cu doi asocia˛i:                  500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din capitalul social    cuprinde Ón act autentic modific„rile aduse
  1. Prin cooptarea unui asociat, societatea va      al societ„˛ii.                       contractului ∫i statutului, autentificate la Notariatul
func˛iona pe viitor cu doi asocia˛i, anume Covrig       Celelalte modific„ri aduse actului constitutiv     de Stat al Jude˛ului Mure∫ cu nr. 12.637 din
Teodor Traian ∫i Muntean Ovidiu-Ioan cu datele       sunt cuprinse Ón actul adi˛ional care urmeaz„:       4.08.1992.
sus-men˛ionate. Asociatul fondator declar„ c„ este      Subsemna˛ii Ho˛a Stelian, cet„˛ean rom‚n,         Œn conformitate cu hot„r‚rea adoptat„ de c„tre
de acord cu cooptarea Ón societate ∫i cu continuarea    domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918      asocia˛i la data de 19.08.2002 ∫i Ón baza Legii
acesteia Ón viitor Ón noua formul„. Asociatul nou     nr. 263, ap. 2, jude˛ul Mure∫, Ón calitate de asociat,   nr. 31/1990, a∫a cum a fost modificat„ prin
cooptat declar„ c„ a studiat situa˛ia financiar      Ho˛a Alexandrina Gabriela, domiciliat„ Ón T‚rgu      Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997 ∫i
contabil„ a societ„˛ii la momentul prezentului act ∫i   Mure∫, Str. Tisei nr. 6, ap. 5, jude˛ul Mure∫, Ón     nr. 97/30.12.1997, solicit„m ca Ón contractul ∫i
este de acord cu preluarea acestora al„turi de       calitate de asociat cedent, ∫i Ho˛a Valentin, cet„˛ean   statutul societ„˛ii s„ se introduc„ urm„toarele
asociatul fondator, pentru continuarea activit„˛ii.    rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, Bd. 1 Decembrie     modific„ri:
Asocia˛ii hot„r„sc Óntocmirea unui nou act         1918 nr. 263, ap. 2, jude˛ul Mure∫, n„scut la data de     I. Se modific„ preambulul contractului ∫i
constitutiv care s„ cuprind„ modific„rile semnalate    16.07.1981, Ón calitate de asociat cesionar al       statutului societ„˛ii Ón urma retragerii din cadrul
Ón prezentul act adi˛ional. Aceasta urmeaz„        Societ„˛ii Comerciale VALENTINO DISTRIBUTION —       societ„˛ii a asociatului Bugnar Ioan, modific‚ndu-se
prezentului act ∫i face parte integrant„ din el.      S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, Str. C„minului nr.    forma juridic„ a societ„˛ii, aceasta devenind
  2. Capitalul social r„m‚ne nemodificat adic„      21, jude˛ul Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul        societate cu r„spundere limitat„ cu asociat unic ∫i
2.000.000 lei. Œn urma cesiunii efectuate, aportul     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.      astfel contractul de societate Ó∫i pierde valabilitatea.
asocia˛ilor este Covrig Teodor Traian – 50 %, adic„    J 26/555/1999, rug„m s„ se Ónmatriculeze la Oficiul      Prezenta societate va func˛iona Ón continuare cu
                              registrului comer˛ului urm„toarele modific„ri       respectarea dispozi˛iilor legale, Ón form„ atipic„ de
10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 1.000.000 lei, ∫i
                              aduse actului constitutiv al societ„˛ii:          societate cu asociat unic.
Muntean Ovidiu-Ioan – 50 %, adic„ 10 p„r˛i sociale,
                               I. Asociata Ho˛a Alexandrina-Gabriela cedeaz„ un      II. Se modific„ pct. 3 din contract ∫i art. 5 din
reprezent‚nd 1.000.000 lei.
                              num„r de 5 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de       statutul societ„˛ii privind capitalul social, astfel
  3. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator ∫i
                              500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din capitalul social    asociatul retras Bugnar Ioan cesioneaz„ capitalul
asociatul nou cooptat Muntean Ovidiu-Ioan.
                              al societ„˛ii, c„tre asociatul cesionar Ho˛a Valentin,   social de 1.000.000 lei, Ón numerar, egal cu 10 p„r˛i
  4. Totodat„, prezentul act ˛ine loc ∫i de hot„r‚re
                              care prime∫te aceste p„r˛i sociale.            sociale a 100.000 lei fiecare, Ón favoarea asociatului
a adun„rii generale a asocia˛ilor.
                               II. Ca urmare a cesiunii situa˛ia aportului       r„mas Oprea Laura-Elena.
  Redactat azi, 29.08.2002.
                              asocia˛ilor la capitalul social va fi:            Asociatul retras Bugnar Ioan ∫i asociatul r„mas
  (16/422.290)
                               1. Ho˛a Stelian va de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón     Oprea Laura-Elena declar„ c„ au reglementat Óntre
              *                valoare total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 %     ei, Ón mod definitiv ∫i irevocabil, toate chestiunile
                              din capitalul social;                   de ordin patrimonial deriv‚nd din cesiunea ar„tat„
      Societatea Comercial„
                               2. Ho˛a Alexandrina Gabriela va de˛ine 5 p„r˛i     mai sus ∫i c„ nu vor mai emite Ón viitor nici un fel
      LIVIU PANTRANS — S.R.L.
                              sociale, Ón valoare total„ de 500.000 lei,         de preten˛ii reciproce. Œn acela∫i timp asociatul
    comuna Criste∫ti, jude˛ul Mure∫
                              reprezent‚nd 25 % din capitalul social;          retras Bugnar Ioan declar„ c„ ∫i-a primit la zi toate
                               3. Ho˛a Valentin va de˛ine 5 p„r˛i sociale Ón      drepturile patrimoniale cuvenite din activitatea din
         ACT ADIfiIONAL
                              valoare total„ de 500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din    societate ∫i c„, Ón consecin˛„, Ón viitor nu va mai
   pentru modificarea ∫i completarea          capitalul social.                     emite nici un fel de preten˛ii fa˛„ de societate.
      contractului ∫i statutului             Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n     III. Se modific„ art. 5 din contract ∫i art. 10 din
Societ„˛ii Comerciale LIVIU PANTRANS — S.R.L.,       neschimbate.                        statutul societ„˛ii Ón sensul c„ asociatul retras
     cu sediul Ón comuna Criste∫ti,             (18/422.292)                     Bugnar Ioan renun˛„ la activitatea de administrator
 Str. Combinatului nr. 118, jude˛ul Mure∫                      *                al societ„˛ii, astfel pe viitor societatea va fi
  Subsemna˛ii F„rca∫ Ioan-Liviu, F„rca∫ Livia ∫i                                   administrat„ de asociatul r„mas Oprea Laura-Elena.
                                   Societatea Comercial„                Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n
F„rca∫ Ioan, domicilia˛i Ón comuna Criste∫ti,
                               COM ALIM TURMIX — S.R.L., T‚rgu Mure∫          nemodificate. Prezentul act adi˛ional va fi supus
Str. Combinatului nr. 118, jude˛ul Mure∫, cet„˛eni
                                                           autoriz„rii judec„torului delegat la Oficiul
rom‚ni, Ón calitate de asocia˛i, potrivit prevederilor
                                       ACT ADIfiIONAL              registrului comer˛ului ∫i depus la Oficiul registrului
Legii nr. 31/1990, solicit„m a cuprinde Ón actul
                               Subsemnatul Bereczki Andrei, cet„˛ean rom‚n,      comer˛ului pentru efectuarea cuvenitelor
autentic urm„torul act adi˛ional pentru modificarea
                              domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Petru Dobra nr. 25,    modific„ri de Ónregistrare.
∫i completarea contractului ∫i statutului Societ„˛ii
                              ap. 4, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria MS       (20/422.294)
Comerciale LIVIU PANTRANS — S.R.L., Criste∫ti,
                              nr. 060869 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫, Ón                    *
autentificat la Biroul notarilor publici asocia˛i
Ciocea-Ivan–Suceava din T‚rgu Mure∫ cu           nume propriu ∫i ca mandatar, Ón baza procurii
                              autentificate cu nr. 3948/1.08.2002 a dnei Bereczki         Societatea Comercial„
nr. 1250/1996, cu modific„rile ulterioare. Societatea
                              Andrea, cet„˛ean rom‚n, ambii Ón calitate de asocia˛i     MOTOR NIC OMEGA — S.R.L., Alexandria
Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
                              ai Societ„˛ii Comerciale COM ALIM TURMIX — S.R.L.,
Jude˛ului Mure∫ cu nr. J 26/329/1996, dup„ cum                                             ACT ADIfiIONAL
                              cu sediul social Ón T‚rgu Mure∫, str. Petru Dobra
urmeaz„:
                              nr. 25, ap. 4, jude˛ul Mure∫, Ónregistrat„ la Oficiul       la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Œn conformitate cu hot„r‚rea asocia˛ilor
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mure∫ cu nr.          MOTOR NIC OMEGA — S.R.L.,
consemnat„ Ón procesul-verbal Óncheiat la data de
                              J 26/340/1992, rug„m a se cuprinde Ón actul           autentificat cu nr. 7678/16.12.1991,
27.08.2002, s-au hot„r‚t urm„toarele:
                              adi˛ional sub semn„tura privat„ urm„toarele         cu sediul Ón Alexandria, Str. Independen˛ei
  Modificarea art. 3 din contractul de societate
                              modific„ri:                          nr. 4, bl. 306, ap. 8, jude˛ul Teleorman,
privind obiectul de activitate care se extinde cu
                               1. Se majoreaz„ capitalul social de la valoarea de   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
urm„toarele activit„˛i: grupa 141 – extrac˛ia
                              100.000 lei, cu un aport de 1.900.000 lei, la valoarea           cu nr. J 34/78/1992
minereurilor pentru industria materialelor de
                              de 2.000.000 lei. Noul capital social se divide Ón 20
construc˛ii; clasa 1421 – extrac˛ia pietri∫ului ∫i                                    Susbemnatul Oniga Nicolae, Ón calitate de asociat
                              p„r˛i sociael a 100.000 lei fiecare, aportul asocia˛ilor
nisipului.                                                      unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale
                              la capital fiind urm„torul: Bereczki Andrei de˛ine
  Aceasta va fi ∫i activitatea principal„ a societ„˛ii.                               MOTOR NIC OMEGA — S.R.L., am hot„r‚t
                              12 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 1.200.000 lei,
  Se mai solicit„ modificarea art. 6 din contract Ón                                 modificarea prevederilor din statutul societ„˛ii
                              iar Bereczki Andrea de˛ine 8 p„r˛i sociale, Ón
sensul c„ se revoc„ calitatea de administrator a                                   dup„ cum urmeaz„:
                              valoare total„ de 800.000 lei.
asociatei F„rca∫ Livia, societatea fiind administrat„                                  1. Se scoate din fondul de comer˛ punctul de
                               2. Se define∫te obiectul principal de activitate ca
Ón continuare de F„rca∫ Ioan-Liviu.                                          desfacere din Alexandria, str. Al. Ghica nr. 58,
                              fiind: 2863 – fabricarea articolelor de feronerie.
  Celelalte prevederi din contractul ∫i statutul                                   jude˛ul Teleorman.
                               3. Totodat„, prezentul act ˛ine loc ∫i de hot„r‚re
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                                              Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii nu se
                              a adun„rii generale a asocia˛ilor.
  (17/422.291)                                                   modific„.
                               Redactat azi, 13.02.2002.
              *                                               (21/422.295)
                                (19/422.293)
                                           *                             *
     Societatea Comercial„
   VALENTINO DISTRIBUTION — S.R.L.                                          Societatea Comercial„ KAUFALY — S.R.L.
                                  Societatea Comercial„
        T‚rgu Mure∫                                                      Alexandria
                               CENTRAL ROM IMPEX — S.R.L., Reghin

 CONTRACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL                                                  ACT ADIfiIONAL
                                       ACT ADIfiIONAL
  Subsemna˛ii Ho˛a Alexandrina Gabriela,           Subsemna˛ii:                      la statutul autentificat cu nr. 25336/9.09.1993
domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str. Tisei nr. 6, ap. 5,     Bugnar Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      al Societ„˛ii Comerciale KAUFALY — S.R.L.,
jude˛ul Mure∫, Ón calitate de asociat cedent, ∫i Ho˛a   14.10.1958 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón     cu sediul Ón Alexandria, Str. Dun„rii, bl. 810,
Valentin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu       Reghin, str. C„rpini∫ nr. 18, jude˛ul Mure∫i, ∫i       ap. 10, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„
Mure∫, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 263, ap. 2, jude˛ul      Oprea Laura-Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la         la Oficiul registrului comer˛ului
Mure∫, am convenit asupra urm„torului contract de     data de 18.02.1970 Ón Reghin, jude˛ul Mure∫,               cu nr. J 34/19/1995
cesiune:                          domiciliat„ Ón Reghin, Str. S„rii nr. 5, jude˛ul       Subsemnatul Gatitu Ion, Ón calitate de asociat
  Asociata Ho˛a Alexandrina-Gabriela cedeaz„ un      Mure∫, Ón calitate de asocia˛i fondatori ai Societ„˛ii   unic ∫i administrator, conform hot„r‚rii
num„r de 5 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de       Comerciale CENTRAL ROM IMPEX — S.R.L., cu         nr. 1/2.09.2002 a asociatului unic, am hot„r‚t
500.000 lei, reprezent‚nd 25 % din capitalul social    sediul social Ón Reghin, Str. S„rii nr. 5, jude˛ul     modificarea prevederilor din statut dup„ cum
al societ„˛ii.                       Mure∫, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        urmeaz„:
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2075/18.X.2002
  1. Se schimb„ sediul societ„˛ii de la adresa din      1. Se scot din fondul de comer˛ urm„toarele      COMPANY IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Otopeni,
Alexandria, Str. Dun„rii, bl. 810, ap. 10, la o nou„    puncte de lucru: din comuna Furcule∫ti, jude˛ul     Drumul G„rii Otopeni nr. 2, conform contractului
adres„ situat„ Ón Alexandria, str. Bucure∫ti nr. 67,    Teleorman ∫i cafe-bar, biliard, poker, jocuri      de Ónchiriere nr. 833/21.07.1999“.
jude˛ul Teleorman, conform contractului de         distractive din comuna Nanov.                Celelalte capitole din actul constitutiv r„m‚n
Ónchiriere nr. 12051/13.03.2002.               2. Activitatea principal„ r„m‚ne: 5211 – comer˛    nemodificate.
  Celelalte prevederi din statut r„m‚n          cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         (28/422.302)
nemodificate.                       v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                    *
  (22/422.296)                      b„uturi ∫i tutun.
              *                 Celelalte activit„˛i vor trece la obiectul secundar    Societatea Comercial„ PRICA — S.R.L.
                              de activitate.                              Alexandria
 Societatea Comercial„ SATELCOM — S.R.L.           Celelalte prevederi din statut r„m‚n
       Turnu M„gurele                nemodificate.                               ACT ADIfiIONAL
                                (25/422.299)                         la actul constitutiv autentificat
         ACT ADIfiIONAL                           *                      cu nr. 1756/21.05.2002
      la contractul ∫i statutul                                          al Societ„˛ii Comerciale PRICA — S.R.L.,
                                  Societatea Comercial„
 Societ„˛ii Comerciale SATELCOM — S.R.L.,                                      cu sediul social Ón Alexandria, Str. Dun„rii,
                                  VEDEA G&E COM — S.R.L.
cu sediul social Ón Turnu M„gurele, str. Ghica                                     bl. I18, sc. C, ap. 30, jude˛ul Teleorman,
                               comuna Sm‚rdioasa, jude˛ul Teleorman
Vod„ nr. 73, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„                                    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
    la Oficiul registrului comer˛ului                                              cu nr. J 34/175/2002
                                      ACT ADIfiIONAL
       cu nr. J 34/39/1995                                           Subemna˛ii Penica Mihail ∫i Penica Sicu˛a, Ón
  Subsemna˛ii Gulie Costic„, Ón calitate de            la statutul societ„˛ii autentificat       calitate de asocia˛i, conform hot„r‚rii nr.
Ómputernicit prin procura special„ autentificat„ cu    cu nr. 8826/12.09.1994 al Societ„˛ii Comerciale     1/2.09.2002 a adun„rii generale a asocia˛ilor, am
nr. 1029/29.08.2002, ∫i Gruia Floricel, Ón calitate de        VEDEA G&E COM — S.R.L.,            hot„r‚t modificarea prevederilor din actul
Ómputernicit     prin   procura    special„    cu sediul social Ón comuna Sm‚rdioasa,        constitutiv dup„ cum urmeaz„:
nr. 1693/29.08.2002, ducem la Óndeplinire          jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul        1. Se deschide un punct de lucru – magazin
modific„rile     prev„zute    Ón   hot„r‚rea    registrului comer˛ului cu nr. J 34/822/1994      alimentare raionat Ón Alexandria, Str. Dun„rii,
nr. 1/28.08.2002 a adun„rii generale a asocia˛ilor,      Susbemnatul Popescu Gica, Ón calitate de asociat   bl. I18, sc. C, ap. 30, jude˛ul Teleorman, conform
dup„ cum urmeaz„:                     unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale      declara˛iei notariale autentificate cu nr.
  1. Se schimb„ sediul social din Turnu M„gurele,     VEDEA G&E COM — S.R.L. am hot„r‚t modificarea      2663/22.05.2002.
str. Ghica Vod„ nr. 73, jude˛ul Teleorman, Ón Turnu    prevederilor din statutul societ„˛ii dup„ cum        Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
M„gurele, Str. 1907 nr. 21, jude˛ul Teleorman, Ón     urmeaz„:                         nemodificate.
conformitate cu declara˛ia autentificat„ cu nr.        1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din       (29/422.303)
1679/28.08.2002.                      comuna Sm‚rdioasa, jude˛ul Teleorman, Ón comuna                  *
  2. Activitatea principal„ a societ„˛ii r„m‚ne: 6432 –  Frumoasa, satul Rareanca, jude˛ul Teleorman, Ón
activit„˛i de televiziune.                 baza chitan˛ei nr. 039957/22.06.2001.            Societatea Comercial„ ALTCOM — S.R.L.
  Cealalt„ activitate 6431 – activit„˛i de          2. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului          Ro∫iori de Vede
radiodifuziune devine activitate secundar„.        unic ∫i administratorului astfel: Popescu Gica, de
  Celelalte prevederi din actele constitutive nu se    na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, n„scut la data de            ACT ADIfiIONAL
modific„.                         14.08.1962 Ón comuan Frumoasa, jude˛ul              la actul constitutiv autentificat
   (23/422.297)                     Teleorman, domiciliat Ón Alexandria, Str. Dun„rii           cu nr. 2942/15.08.2002
              *                nr. 17, bl. M17, sc. B, et. 2, ap. 23, jude˛ul       al Societ„˛ii Comerciale ALTCOM — S.R.L.,
                              Teleorman, legitimat cu C.I. seria TR nr. 070845,        cu sediul social Ón Ro∫iori de Vede,
  Societatea Comercial„ PASDAN — S.R.L.          cod numeric personal 1620814345397.             str. Isbiceanu nr. 28, bl. PP, et. 2, ap. 10,
        Alexandria                  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii nu se    jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              modific„.                         registrului comer˛ului cu nr. J 34/196/2000
         ACT ADIfiIONAL                (26/422.300)
                                                            Subsemnatul Doril„ Niculae, Ón calitate de
la contractul de societate ∫i statutul Societ„˛ii                  *
                                                          ac˛ionar unic ∫i administrator unic, am hot„r‚t Ón
     Comerciale PASDAN — S.R.L.,                                        baza art. 231 din Legea nr. 31/1990, republicat„
                               Societatea Comercial„ IONEMAR — S.R.L.
cu sediul Ón Alexandria, Str. Libert„˛ii nr. 97,                                  ,dizolvarea f„r„ lichidare a Societ„˛ii Comerciale
                               comuna Talpa, satul Talpa-Bascoveni
 jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul                                    ALTCOM — S.R.L. prin transmiterea universal„ a
                                    jude˛ul Teleorman
 registrului comer˛ului cu nr. J 34/249/1991                                    patrimoniului c„tre asociatul unic.
  Subsemnatul Pascu Florica, Ón calitate de                ACT ADIfiIONAL               Œn patrimoniul societ„˛ii nu sunt cuprinse
Ómputernicit al asociatului Chiar Stan, prin procura                                imobile.
autentificat„ cu nr. 2039/26.08.2002, ∫i al          la actul constitutiv autentificat cu nr.        Conform art. 229 din Legea nr. 31/1990,
asociatului Popescu Ovidiu, prin procura           3529/14.09.1999 al Societ„˛ii Comerciale       republicat„, dizolvarea societ„˛ii are ca efect dup„
autentificat„ cu nr. 2253/28.08.2002, duc la        IONEMAR — S.R.L., cu sediul social Ón comuna       expirarea termenului de 30 de zile de la publicarea
Óndeplinire modific„rile prev„zute Ón hot„r‚rea         Talpa, satul Talpa-Bascoveni, jude˛ul        actului Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 1/22.07.2002,     Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     IV-a, c‚nd se va solicita radierea din registrul
dup„ cum urmeaz„:                         comer˛ului cu nr. J 34/202/1999          comer˛ului Ón cazul Ón care nu s-au Ónregistrat
  1. Se scot din fondul de comer˛ urm„toarele        Subsemna˛ii Purcaru Marian ∫i Purcaru Florea,     opozi˛ii.
puncte de lucru:                      Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori, conform     Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
  – punct de desacere Ón Alexandria,           hot„r‚rii nr. 1/2.09.2002 am hot„r‚t modificarea     nemodificate.
Str. Confedera˛iei, jude˛ul Teleorman;           prevederilor din actul constituitv dup„ cum         (30/422.304)
  – magazin Ón Alexandria, jude˛ul Teleorman;       urmeaz„:                                      *
  – magazin mixt Ón Alexandria, Str. Libert„˛ii       1. Se deschide un punct de lucru – magazin mixt
nr. 97, jude˛ul Teleorman.                 Ón comuna Talpa, conform adeverin˛ei           Societatea Comercial„ ELEN SERV — S.R.L.
  2. Activitatea principal„ a societ„˛ii r„m‚ne 5245   nr. 119/29.08.2002, jude˛ul Teleorman.                 Alexandria
– comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate         Celelalte prevederi din actul constutiv r„m‚n
electrice de uz casnic. Celelalte activit„˛i devin     nemodificate.                               ACT ADIfiIONAL
activit„˛i secundare.                     (27/422.301)
                                                             la statutul autentificat cu nr. 12406
  Celelalte prevederi din actele constitutive ale                  *                      din data de 9.12.1994
societ„˛ii nu se modific„.
                                                           al Societ„˛ii Comerciale ELEN SERV — S.R.L.,
   (24/422.298)                          Societatea Comercial„
                                                               cu sediul social Ón Alexandria,
              *                   GERMINO DISTRIBUTION — S.R.L.
                                                              str. Ion Creang„, bl. 411, ap. 37,
                                     Alexandria
                                                           jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
     Societatea Comercial„
                                                           registrului comer˛ului cu nr. J 34/1061/1994
  MUNTENIA COM — S.R.L., comuna Nanov                   ACT ADIfiIONAL
      jude˛ul Teleorman                                              Subsemnata Lupei Elena, Ón calitate de asociat
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     unic ∫i administrator, conform hot„r‚rii
         ACT ADIfiIONAL                 GERMINO DISTRIBUTION — S.R.L.,           nr. 1/3.09.2002, am hot„r‚t modificarea
                                 autentificat cu nr. 3955/5.08.1998        prevederilor din statut dup„ cum urmeaz„:
la statutul autentificat cu nr. 3756/11.05.1992        Subsemnata Enache Livea, consilier juridic, duc      1. Se modific„ valoarea p„r˛ilor sociale de la
      al Societ„˛ii Comerciale            la Óndeplinire hot„r‚rea adun„rii generale        5.000 lei la 120.750 lei.
      MUNTENIA COM — S.R.L.,             extraordinare a asocia˛ilor din data de 26.08.2002      Se modific„ ∫i num„rul p„r˛ilor sociale de la 966
   cu sediul social Ón comuna Nanov,          de modificare a art. 3 din actul constitutiv al     p„r˛i sociale la 40 p„r˛i sociale.
 jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul       societ„˛ii astfel:                      Capitalul social total este Ón valoare de 4.830.000
 registrului comer˛ului cu nr. J 34/1140/1992         îSocietatea declar„ deschiderea unui punct de     lei, din care 4.730.000 lei aport Ón natur„ ∫i 100.000
  Subsemnatul Dencu Petre, Ón calitate de asociat     lucru Ón Complexul comercial PERCY–OTOPENI,       lei aport Ón numerar, divizat Ón 40 p„r˛i sociale, cu
unic ∫i administrator am hot„r‚t modificarea        spa˛iul comercial G Ón suprafa˛„ de 24 m 2 ,       o valoare nominal„ de 120.750 lei, apar˛in‚nd
prevederilor din statut dup„ cum urmeaz„:         proprietatea Societ„˛ii Comerciale PERCY         asociatului unic Lupei Elena.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2075/18.X.2002                  7
  2. Activitatea principal„ r„m‚ne 5211 – comer˛       1) Se deschide un punct de lucru – pres„ ulei Ón    2) Se scoate din fondul de comer˛ punctul de
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         comuna R„zmire∫ti, jude˛ul Teleorman, conform      lucru din comuna C„line∫ti, la domiciliul lui Stan
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         declara˛iei    notariale   autentrificate   cu  Stoican.
b„uturi ∫i tutun.                      nr. 1416/13.083.2002;                   Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
  Cealalt„ activitate se trece la obiectul secundar      2) Se schimb„ datele de identitate ale asociatului  nemodificate.
de activitate.                       unic, astfel: Adame∫teanu Ion, de na˛ionalitate ∫i     (37/422.311)
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n         cet„˛enie rom‚ne, n„scut la data de 5.12.1948 Ón                 *
nemodificate.                        comuna R„zmire∫ti, jude˛ul Teleorman, domiciliat
  (31/422.305)                      Ón Alexandria, Strada Dun„rii nr. 129–133, bl. F2,         Societatea Comercial„
              *                sc. B, et. 4, ap. 33, jude˛ul Teleorman, legitimat cu     PRESTAREA SERVCOM — S.R.L.
                              C.I. seria TR nr. 041742, eliberat„ de Poli˛ia        Ro∫iori de Vede, jude˛ul Teleorman
       Societatea Comercial„             Alexandria la data de 13.02.2001, cod numeric
       CREfiULESCU — S.R.L.
                              personal 1481205340016.                         ACT ADIfiIONAL
     Zimnicea, jude˛ul Teleorman
                                Celelalte prevederi din statut r„m‚n
                              nemodificate.                      la statutul autentificat cu nr. 4025/23.06.1993
         ACT ADIfiIONAL                                             al Societ„˛ii Comerciale PRESTAREA
                                (34/422.308)
                                           *                SERVCOM — S.R.L., cu sediul Ón Ro∫iorii de
 la statutul autentificat cu nr. 343/17.01.1992
       al Societ„˛ii Comerciale                                         Vede, str. Cantemir Vod„ nr. 21, jude˛ul
       CREfiULESCU — S.R.L.,               Societatea Comercial„ EB LINE — S.R.L.        Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
 cu sediul Ón Zimnicea, str. Mircea cel B„tr‚n         comuna Con˛e∫ti, jude˛ul Teleorman             comer˛ului cu nr. J 34/1010/1993
  nr. 3, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„                                      Subsemnatul Pena Gheorghi˛„, Ón calitate de
    la Oficiul registrului comer˛ului                  ACT ADIfiIONAL             asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t
        cu nr. J 34/206/2001                                         modificarea prevederilor din statut dup„ cum
                                  la actul constitutiv autentificat cu
  Subsemnatul Cre˛ulescu Ioan Florentin, Ón                                    urmeaz„:
                               nr. 2870/9.08.2002 al Societ„˛ii Comerciale
calitate de asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t                                 1. Se deschide un punct de lucru Ón Ro∫iori de
                                EB LINE — S.R.L., cu sediul Ón comuna
modificarea prevederilor din statut dup„ cum                                    Vede, str. Cantemir Vod„ nr. 21, jude˛ul Teleorman,
                               Con˛e∫ti, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la
urmeaz„:                                                      Ón conformitate cu declara˛ia autentificat„ cu nr.
                                  Oficiul registrului comer˛ului cu
  1. Se deschid urm„toarele puncte de lucru:                                    2473/3.09.2002.
                                      nr. J 34/269/2002
  — centru colectare, Turnu M„gurele, Str. Grivi˛ei                                  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii nu se
nr. 45, jude˛ul Teleorman;                   Subsemnatul CÓrciumaru Florin Octavian, Ón      modific„.
  — centru colectare, Alexandria, str. Victor       calitate de asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t    (38/422.312)
Antonescu nr. 38, jude˛ul Teleorman;            modificareea prevederilor din actul constitutiv                 *
  — centru colectare, Zimnicea, Strada Republicii     dup„ cum urmeaz„:
nr. 64, jude˛ul Teleorman;                   1) Se completeaz„ obiectul secundar de activitate       Societatea Comercial„
  — centru colectare, Videle, str. Pite∫ti nr. 2,     cu urm„toarele activit„˛i:                 RESTAURANT SANTA MARIA — S.R.L.
jude˛ul Teleorman;                       3002 – fabricarea calculatoarelor ∫i a altor        Alexandria, jude˛ul Teleorman
  — centru colectare, Ro∫iori de Vede, Bulevardul     echipamente electronice;
Comercial nr. 23, jude˛ul Teleorman.              7250 – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de             ACT ADIfiIONAL
  2. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate    birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
astfel: 5127 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i        import-export, barter comerciale, leasing.        la contractul ∫i statutul autentificate
resturi.                            Celelalte prevederi din statut r„m‚n           cu nr. 11105/14.12.1992 ale Societ„˛ii
  Celelalte prevederi din statut r„m‚n           nemodificate.                       Comerciale RESTAURANT SANTA MARIA —
nemodificate.                          (35/422.309)                    S.R.L., cu sediul Ón Alexandria, str. Partizani
   (32/422.306)                                  *                 nr. 131, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„
              *                                                la Oficiul registrului comer˛ului
                               Societatea Comercial„ BONICLAR— S.R.L.               cu nr. J 34/1629/1992
      Societatea Comercial„                comuna Stejaru, jude˛ul Teleorman
    DIADEMA COM PROD — S.R.L.                                           Subsemna˛ii V„duva Constantin ∫i V„duva
 satul Nicolae B„lcescu, comuna C„lm„˛uiu                                      Tudora, Ón calitate de asocia˛i ai administratori ai
                                       ACT ADIfiIONAL             Societ„˛ii Comerciale RESTAURANT SANTA MARIA —
       jude˛ul Teleorman
                                  la actul constitutiv autentificat        S.R.L., am hot„r‚t modificarea prevederilor din
         ACT ADIfiIONAL               cu nr. 987/27.04.1998 al Societ„˛ii Comerciale     actele   constitutive    conform   hot„r‚rii
                                     BONICLAR— S.R.L.,             nr. 1/20.08.2002 a adun„rii generale a asocia˛ilor
 la statutul atentificat cu nr. 5904/26.10.1993                                   dup„ cum urmeaz„:
                                 cu sediul Ón comuna Stejaru, jude˛ul
  al Societ„˛ii Comerciale DIADEMA COM
                              Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      1. Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru (bufet) din
  PROD — S.R.L., cu sediul Ón satul Nicolae
                                  comer˛ului cu nr. J 34/167/1998         comuna Piatra, jude˛ul Teleorman.
   B„lcescu, comuna C„lm„˛uiu, jude˛ul
                                Subsemnata Boncea Tudora, Ón calitate de asociat    2. Se schimb„ activitatea principal„ a societ„˛ii,
Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
    comer˛ului cu nr. J 34/1431/1993          unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale     astfel activitatea principal„ devine: 5246 – comer˛
                              BONICLAR— S.R.L. duc la Óndeplinire prevederile     cu am„nuntul cu artricole de fier„rie, vopsitorie,
  Subsemnatul Ni˛ulescu Emilian, Ón calitate de
                              hot„r‚rii din 4.09.2002 prin care se aduc        sticl„ ∫i articole din sticl„.
asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t
                              urm„toarele modific„ri actului constitutiv dup„      Celelalte activit„˛i principale (5211 – comer˛ cu
modificarea prevederilor din statut dup„ cum
                              cum urmeaz„:                      am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
urmeaz„:
  1. Se precizeaz„ activitatea principal„ astfel: 5211 –   1. Se scoate din fondul de comer˛ punctul de     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,      lucru (magazin mixt) din Ro∫iori de Vede, Strada    tutun; 5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       Oltului nr. 65, jude˛ul Teleorman.           nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
b„uturi ∫i tutun.                       2. Se deschide un punct de lucru (punct de      produse nealimentare) devin obiect secundar.
  Celelalte activit„˛i se trec la obiectul secundar de   desfacere mixt) Ón comuna Stejaru, jude˛ul         Celelalte prevederi din actele constitutive nu se
activitate.                         Teleorman, Ón baza contractului de Ónchiriere      modific„.
  2. Se scoate din fondul de comer˛ punctul de       nr. 709/17.04.1998 ∫i referatului nr. 708/17.04.1998.    (39/422.313)
lucru din satul C‚rliga˛i, comuna C„lm„˛uiu,          Celelalte prevederi din actul constitutiv al                 *
jude˛ul Teleorman.                     societ„˛ii nu se modific„.
  3. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru – magazin        (36/422.310)                     Societatea Comercial„ PANIK COM — S.R.L.
mixt Ón satul Nicolae B„lcescu, comuna C„lm„˛uiu,                  *                       Alexandria
jude˛ul Teleorman, conform actului de v‚nzare -
cump„rare autentificat cu nr. 11772/7.12.1973.             Societatea Comercial„                    ACT ADIfiIONAL
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n              FLORIL ENDA COM — S.R.L.
nemodificate.                                                    la statutul autentificat cu nr. 14264/16.12.1992
                                  Alexandria, jude˛ul Teleorman
  (33/422.307)                                                   al Societ„˛ii Comerciale PANIK COM — S.R.L.,
              *                                              cu sediul Ón Alexandria, Strada Dun„rii,
                                       ACT ADIfiIONAL
                                                            bl. BM1, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„
     Societatea Comercial„               la statutul autentificat cu nr. 1864 din data de        la Oficiul registrului comer˛ului
    ADAM SISTERS PROD — S.R.L.                  3.03.1992 al Societ„˛ii Comerciale               cu nr. J 34/16/1993
  comuna R„zmire∫ti, jude˛ul Teleorman                FLORIL ENDA COM — S.R.L.,            Subsemnatul Lina Nicu∫or Sorin, Ón calitate de
                               cu sediul Ón Alexandria, str. Bucure∫ti, nr. 98,    asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t
         ACT ADIfiIONAL                bl. 703A, sc. B, ap. 13, jude˛ul Teleorman,     modificarea prevederilor din statut dup„ cum
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     urmeaz„:
la statutul autentificat cu nr. 3737/22.07.1998
      al Societ„˛ii Comerciale                    cu nr. J 34/888/1992            1. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului
     ADAM SISTERS PROD — S.R.L.,              Subsemnatul Safwan Y. Tawfiq, Ón calitate de     unic, astfel: Lina Nicu∫or Sorin, de na˛ionalitate ∫i
    cu sediul Ón comuna R„zmire∫ti,           asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t        cet„˛enie rom‚ne, n„scut la data de 19.05.1969 Ón
 jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul        modificarea prevederilor din statut dup„ cum      Alexandria, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón
 registrului comer˛ului cu nr. J 34/933/1994        urmeaz„:                        Alexandria, Strada Dun„rii, bl. M3, sc. A, et. 6,
 Subsemnatul Adame∫teanu Ion, Ón calitate de         1. Se schimb„ activitatea principal„ cu: 5141 –   ap. 22, jude˛ul Teleorman, legitimat cu C.I. seria TR
asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t          comer˛ cu ridicata cu produse textile.         nr. 064027, eliberat„ de Poli˛ia minicipiului
modificarea prevederilor din statut dup„ cum          Vechea activitatea se trece la obiectul secundar   Alexandria la data de 5.11.2001, cod numeric
urmeaz„:                          de activitate.                     personal 1690519340021.
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2075/18.X.2002
  2. Se deschide un café-bar Ón Alexandria, Strada     2. Se scoate din fondul de comer˛ punctul de       1) Se deschid dou„ puncte de lucru, unul fiind
Dun„rii, bl. BM, parter, jude˛ul Teleorman, conform    lucru din satul Beiu, la domiciliul lui Matei      atelierul mecanic Botoroaga din comuna Botoroaga,
contractului de v‚nzare-cump„prare autentificat cu    ™torob„neasa, jude˛ul Teleorman.             jude˛ul Teleorman, iar cel de-al doilea, sec˛ie de
nr. 1909/13.05.1999.                     Celelelate prevederi ale statutului r„m‚n       mecanizare, Ón satul T‚rnava, comuna Botoroaga,
  3 Se precizeaz„ activitatea principal„ 5242 –     nemodificate.                      conform certificatului de atestare a dreptului de
comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.             (43/422.317)                     proprietate asupra terenurilor seria MO7 nr. 1292,
  Celelalte activit„˛i se trec la obiectul secundar de               *               adeverin˛ei nr. 2123/16.08.2002 ∫i adeverin˛ei
activitate.                                                    nr. 2122/16.08.2002.
  Celelalte prevederi din statut r„m‚n                Societatea Comercial„             Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
nemodificate.                             FORESTIER BUILDING              nemodificate.
  (40/422.314)                        MANAGEMENT INC CANADA — S.R.L.             (46/422.320)
             *                  Filiala Alexandria, jude˛ul Teleorman                      *
  Societatea Comercial„ CIP ELY — S.R.L.                 ACT ADIfiIONAL              Societatea Comercial„ ZENIT 2000 — S.R.L.
     comuna Dr„g„ne∫ti Vla∫ca                                                Turnu M„gurele
                                    la statutul autentificat
       jude˛ul Teleorman
                             cu nr. 2039/15.05.1997 al Societ„˛ii Comerciale
                                                                   ACT ADIfiIONAL
                                    FORESTIER BUILDING
         ACT ADIfiIONAL
                                MANAGEMENT INC CANADA — S.R.L.,             privind actul constitutiv al Societ„˛ii
     la actul constitutiv autentificat         filiala Alexandria, cu sediul Ón Alexandria,         Comerciale ZENIT 2000 — S.R.L.,
       cu nr. 5164/19.10.1998              Strada 1 Mai nr. 76, jude˛ul Teleorman,          Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  al Societ„˛ii Comerciale CIP ELY — S.R.L.,       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        Comer˛ului al Jude˛ului Teleorman
  cu sediul Ón comuna Dr„g„ne∫ti Vla∫ca,               cu nr. J 34/244/1997             cu nr. J 34/185/2000, cu sediul Ón Turnu
 jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul        Subsemnata Ungureanu Maria, Ón calitate de        M„gurele, str. E.C. Vod„, bl. A 12 B, sc. A,
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/328/1998       Ómputernicit prin procura general„ autentificat„ cu         ap. 9, judse˛ul Teleorman
  Subsemnata Popa Maria, Ón calitate de asociat     nr. 278/18.04.1997 al asociatului unic al Societ„˛ii    Subsemna˛ii Nicu˛„ Georgic„, domiciliat Ón
unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale CIP    Comerciale FORESTIER BUILDING MANAGEMENT         Turnu M„gurele, str. E.C. Vod„, bl. A 2, ap. 10,
ELY — S.R.L., am hot„r‚t modificarea prevederilor     INC CANADA — S.R.L. duc la Óndeplinire hot„r‚rea     jude˛ul Teleorman, ∫i Minculeasa Liviu, domiciliat
din actul constitutiv dup„ cum urmeaz„:          nr. 1/5.09.2002 privind modificarea prevederilor     Ón Turnu M„gurele, str. E.C. Vod„, bl. A 12 B, sc. A,
  1. Se dechid dou„ puncte de lucru: magazin       din statut dup„ cum urmeaz„:               ap. 9, jude˛ul Teleorman, Ón calitate de asocia˛i ai
alimentar, Ón comuna Dr„g„ne∫ti Vla∫ca, Grup         1. Activitatea principal„ a societ„˛ii r„m‚ne: 6312  societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus, Ón baza
™coar Agricol, jude˛ul Teleorman, Ón baza         – depozit„ri.                      hot„r‚rii asocia˛ilor am decis urm„toarele:
contractului de Ónchiriere din 1.11.2001; magazin      Celelalte activit„˛i devin activit„˛i secundare.     1. Se modific„ art. 11 din actul constitutiv al
mixt Ón comuna Dr„g„ne∫ti Vla∫ca, Ón baza chitan˛ei     2. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate   societ„˛ii autentificat cu nr. 1560 din data de
din 17.09.1998, legalizat„ Ón data de 19.10.1998, ∫i   cu urm„toarea activitate: 7020 – Ónchirierea ∫i     29.08.2000 la Biroul notarului public Todireanu
adeverin˛ei nr. 2917/3.09.2002.              subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau     Magdalena, Alexandria, ∫i punctul II din actul
  Celelalte prevederi din actul constitutiv nu se    Ónchiriate.                       adi˛ional autentificat cu nr. 762 din data de
modific„.                          3. Se scoate din fondul de comer˛ punctul de     22.08.2001 la Biroul notarului public Petri∫or Marta
  (41/422.315)                     lucru (magazin mixt) din Alexandria, Strada 1 Mai    din Turnu M„gurele, cu privire la administrarea
             *                nr. 76, jude˛ul Teleorman.                societ„˛ii astfel:
                               Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii nu se    îSocietatea va fi administrat„ de ambii asocia˛i,
     Societatea Comercial„              modific„.                        care vor lua hot„r‚rile Ómpreun„“.
     WYKY COM IMPEX — S.R.L.               (44/422.318)                      2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
   comuna Talpa, jude˛ul Teleorman                        *               societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
                                                            (47/422.321)
         ACT ADIfiIONAL                Societatea Comercial„ SILVA — S.R.L.                      *
                               Turnu M„gurele, jude˛ul Teleorman
 la statutul autentificat cu nr. 7074/25.12.1993
       al Societ„˛ii Comerciale                                         Societatea Comercial„ CERSAL — S.R.L.
                                      ACT ADIfiIONAL                      Alexandria
      WYKY COM IMPEX — S.R.L,
cu sediul Ón comuna Talpa, jude˛ul Teleorman,           la actul constitutiv autentificat
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      cu nr. 999/15.10.2001 al Societ„˛ii Comerciale               ACT ADIfiIONAL
        cu nr. J 34/48/1994             SILVA — S.R.L., cu sediul Ón Turnu M„gurele,                la statutul
  Subsemnata Dracea Victori˛a, Ón calitate de       Strada Crinului nr. 15, jude˛ul Teleorman,         Societ„˛ii Comerciale CERSAL — S.R.L.,
asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului            cu sediul Ón Alexandria,
Comerciale WYKY COM IMPEX — S.R.L, am hot„r‚t              cu nr. J 34/371/1992            str. Tudor Vladimirescu, bl. F 11, sc. C, et. 3,
modificarea prevederilor din statut dup„ cum         Subsemnatul V„rzaru Daniel, Ón calitate de        ap. 41, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„
urmeaz„:                         asociat ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale        la Oficiul registrului comer˛ului
  1. Activitatea principal„ a societ„˛ii r„m‚ne 5211 –  SILVA — S.R.L. ∫i Ómputernicit al asociatului ∫i            cu nr. J 34/564/1991
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,     administratorului Tudosoiu Picu, prin procura        Subsemnata St„nescu Lucica, Ón calitate de
cu v‚nzare preodminant„ de produse alimentare,      special„ autentificat„ cu nr. 1313/5.09.2002, duc la   asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t
b„uturi ∫i tutun.                     Óndeplinire dispozi˛iile hot„r‚rii nr. 1/5.09.2002 a   modificarea prevederilor din statut dup„ cum
  Celelalte activit„˛i devin activit„˛i secundare.    adun„rii generale a asocia˛ilor privind modificarea   urmeaz„:
  2. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului   prevederilor din actul constitutiv dup„ cum         1. Se scot din fondul de comer˛ urm„toarele
unic ∫i administrator astfel: Dracea Victori˛a, de    urmeaz„:
                                                          puncte de lucru: 1. magazinul din Alexandria, str.
na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, n„scut„ la data de    1. Se scot din fondul de comer˛: punctul de lucru
                                                          C.onstantin Br‚ncoveanu nr. 54, jude˛ul Teleorman;
19.06.1973 Ón comuna Trivalea Mo∫teni, domiciliat„    din Turnu M„gurele, Strada Oltului, jude˛ul
                                                          2. punctul de desfacere m„rfuri en gros din
Ón comuna Talpa, jude˛ul Teleorman, legitimat„ cu     Teleorman, ∫i sifon„ria din Turnu M„gurele, Strada
                                                          Alexandria, str. Gh. Doja nr. 36 bis, jude˛ul
B.I. seria G.X. nr. 264630, eliberat de Poli˛ia Videle  Oltului, jude˛ul Teleorman.
                                                          Teleorman; 3. magazinul din Alexandria, Str. 1 Mai,
la data de 15.05.1997, cod numeric personal         2. Se deschide un punct de lucru (service auto),
                                                          jude˛ul Teleorman.
2730619344240.                      Ón Turnu M„gurele, str. Mare∫al Antonescu, jude˛ul
                                                           2. Activitatea principal„ r„m‚ne: 5212 – comer˛
  Celelalte prevederi din statut nu se modific„.     Teleorman, Ón baza contractului de v‚nzare-
                                                          cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
   (42/422.316)                     cump„rare autentificat cu nr. 443/23.02.2001.
                                                          v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.
             *                 Celelalte prevederi din actul constitutiv al
                                                           3. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Alexandria,
                             societ„˛ii nu se modific„.
                                                          str. Tudor Vladimirescu, bl. F 11, sc. C, et. 3, ap. 41,
      Societatea Comercial„               (45/422.319)
                                                          jude˛ul Teleorman, Ón Alexandria, Str. Dun„rii, bl. L2,
   MATALEX 1998 — S.R.L., Alexandria                       *
                                                          sc. D, ap. 44, jude˛ul Teleorman, conform
                                                          contractului de v‚nzare-cump„rare autentificat cu
         ACT ADIfiIONAL                   Societatea Comercial„
                                                          nr. 980/23.02.2002.
                                 AGROMEC DR√G√NE™TI — S.A.
       la statutul autentificat                                        4. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului
                                  comuna Dr„g„ne∫ti-Vla∫ca
    cu nr. 1321 din data de 13.03.1998                                     unic St„nescu Lucica, astfel: St„nescu Lucica, de
                                   jude˛ul Teleorman
al Societ„˛ii Comerciale MATALEX 1998 — S.R.L.,                                  na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, n„scut„ la data de
  cu sediul Ón Alexandria, Strada Dun„rii,                                    8.01.1956 Ón comuna C„tunu, jude˛ul Teleorman,
                                      ACT ADIfiIONAL
 bl. 100G, sc. B, ap. 100, jude˛ul Teleorman,                                   domiciliat„ Ón Alexandria, str. Tudor Vladimirescu,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului          la actul constitutiv autentificat        bl. F 11, sc. C, et. 3, ap. 41, jude˛ul Teleorman,
        cu nr. J 34/114/1998            cu nr. 1505/25.04.2002 al Societ„˛ii Comerciale     legitimat„ cu B.I. seria G.X. nr. 261548, eliberat de
  Subsemnatul Amar-A-Hassan-SH, Ón calitate de          AGROMEC DR√G√NE™TI — S.A.,            Poli˛ia Alexandria la data de 23.04.1997, cod
asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t           cu sediul Ón comuna Dr„g„ne∫ti Vla∫ca,        numeric personal 2560108340021.
modificarea prevederilor din statut dup„ cum        jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul        Celelalte activit„˛i vor trece la obiectul secundar
urmeaz„:                          registrului comer˛ului cu nr. J 34/299/1991       de activitate.
  1. Se schimb„ activitatea principal„ cu: 5141 –      Subsemnatul Iordan Mircea, Ón calitate de        Celelalte prevederi din statut r„m‚n
comer˛ cu ridicata cu produse textile.          Ómputernicit, duc la Óndeplinire dispozi˛iile      nemodificate.
  Vechea activitate se trece la obiectul secundar de   hot„r‚rii nr. 2/16.04.2002 a adun„rii generale        (48/422.322)
activitate.                        extraodinare a ac˛ionarilor, dup„ cum urmeaz„:                   *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/18.X.2002                    9
Societatea Comercial„ TEL – SAT – 2 — S.R.L.         1. Se modific„ num„rul ∫i valoarea p„r˛ilor         – se retrage din societate asociatul Dobre Anghel,
       Turnu M„gurele               sociale astfel: valoarea unei p„r˛i sociale de la 5.000   care cesioneaz„ toate cele 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                             lei la 508.800 lei, respectiv num„rul de p„r˛i sociale   fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, c„tre
         ACT ADIfiIONAL              de la 10.176 la 100 p„r˛i sociale. Capitaluul social    asociatul nou atras Safwan Y. Tawfiq, cet„˛ean
                             total r„m‚ne nemodificat la valoarea de 50.880.000     irakian, de na˛ionalitate irakian„, cunosc„tor al
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                             lei, subscris ∫i v„rsat, din care 100.000 lei aport Ón   limbii rom‚ne, n„scut la data de 22.04.1973 Ón
       TEL – SAT – 2 — S.R.L.,
                             numerar ∫i 50.780.000 lei, aport Ón natur„. Ca       localitatea Mosul, Irak, domiciliat Ón Irak, Mosul, cu
 cu sediul Ón Turnu M„gurele, Str. Prim„verii
                             urmare capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i      re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, Prelungirea Ghencea
  nr. 23, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„
     la Oficiul registrului comer˛ului        sociale a 508.800 lei fiecare ∫i apar˛ine asociatului    nr. 123, bl. 51, ap. 42, sectorul 6, identificat cu
        cu nr. J 34/1041/1994           unic Butoi-Radoslav Ovidiu-Marius.             pa∫aport nr. N00275492, eliberat de autorit„˛ile
                               2. Se deschid dou„ puncte de lucru – service auto    irakiene;
  Subsemna˛ii Gulie Costic„ ∫i Gruia Floricel, Ón
                             Ón Ro∫iori de Vede, Str. Dun„rii, zona Han nr. 245,       – se schimb„ sediul societ„˛ii din comuna
calitate de asocia˛i ∫i administratori ai Societ„˛ii
                             Ón baza contractului de v‚nzare-cump„rare
Comerciale TEL – SAT – 2 — S.R.L., am hot„r‚t                                    ™torob„neasa, satul Beiu, jude˛ul Teleorman, Ón
                             autentificat cu nr. 978/27.02.1992 ∫i a adeverin˛ei
modificarea prevederilor din actele constitutive Ón                                 Alexandria, str. Bucure∫ti nr. 98, bl. 703 A, sc. B,
                             nr. 18715/2.09.2002 ∫i magazin de piese auto Ón
baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor dup„                                 et. 1, ap. 13, jude˛ul Teleorman.
                             Ro∫iori de Vede, str. I.L. Caragiale nr. 15, jude˛ul
cum urmeaz„:                                                       Ca urmare a adopt„rii prezentei hot„r‚ri se
  1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din Turnu  Teleorman, Ón baza contractului de Ónchiriere
                                                           modific„ corespunz„tor prevederile statutului
M„gurele, Str. Prim„verii nr. 23, Ón Turnu        nr. 9696/15.03.2002.
                               3. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului   societ„˛ii astfel:
M„gurele, Str. 1907, nr. 21, jude˛ul Teleorman, Ón                                    – se elibereaz„ din func˛ia de administrator
conformitate cu declara˛ia autentificat„ cu       unic ∫i administrator astfel: Butoi Radoslav Ovidiu-
                             Marius, de na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, n„scut    Dobre Anghel, societatea urm‚nd s„ fie
nr. 1678/28.08.2002.
                             la data de 7.09.1967 Ón comuna Stejaru, jude˛ul       administrat„ Ón continuare de asociatul unic
  2. Activitatea principal„ a societ„˛ii r„m‚ne:
                             Teleorman, domiciliat Ón Ro∫iori de Vede, Str.       Safwan Y Tawfiq;
  6432 – activit„˛i de televiziune.
  Celelalte activit„˛i:                 Dun„rii nr. 245, jude˛ul Teleorman, legitimat cu C.I.      – capitalul social al societ„˛ii r„m‚ne nemodificat
  6431 – activit„˛i de radiodifuziune.         seria TR nr. 025483, eliberat„ de Poli˛ia Ro∫iori de    la suma de 2.000.000 lei, Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 20
  6433 – activit„˛i de radiocomunica˛ii;        Vede la data de 27.07.2000, cod numeric personal      p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, apar˛in‚nd Ón
  6423 – activit„˛ii de transmitere de date, devin   1670907341733.                       totalitate asociatului unic Safwan Y. Tawfiq.
activit„˛i secundare.                    4. Sediul societ„˛ii este Ón Ro∫iori de Vede, Str.     Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
  3. Se scot din fondul de comer˛ urm„toarele      Dun„rii – zona Han nr. 245, conform adeverin˛ei nr.     nemodificate.
puncte de lucru:                     18715/2.09.2002.                         (53/422.327)
  – prest„ri servicii-pres„ ulei din comuna Tia       Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii nu se                 *
Mare, jude˛ul Olt;                    modific„.
  – magazinul din comuna Tia Mare, jude˛ul Olt.       (51/422.325)                      Societatea Comercial„ LIFT PREST — S.R.L.
  4. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului                *                        Alexandria
∫i administratorului astfel: Gruia Floricel, de
na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, n„scut la data de   Societatea Comercial„ CATIMOCOM — S.R.L.                   ACT ADIfiIONAL
12.10.1956 Ón comuna Lita, jude˛ul Teleorman,              Alexandria
domiciliat Ón Turnu M„gurele, Str. 1907, bl. A 10,                                     la contractul de societate autentificat
sc. C, ap. 31, jude˛ul Teleorman, legitimat cu C.I.            ACT ADIfiIONAL                cu nr. 1688/15.05.1996 ∫i statut autentificat
seria TR nr. 035877, eliberat„ de Poli˛ia Turnu                                   cu nr. 1089/15.05.1996 al Societ„˛ii Comerciale
M„gurele la data de 21.12.2000, cod numeric         la contractul de societate autentificat cu        LIFT PREST — S.R.L., cu sediul Ón Alexandria,
personal 1561012343222.                  nr. 4360/17.04.1995 ∫i statutul autentificat         Str. Dun„rii nr. 194-208, blocul îPatria“,
  Celelalte prevederi din actele constitutive nu se     cu nr. 5002/18.08.1993 ale Societ„˛ii          parter, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la
modific„.                        Comerciale CATIMOCOM — S.R.L., cu sediul Ón
                                                               Oficiul registrului comer˛ului cu
  (49/422.323)                      Alexandria, Str. Libert„˛ii nr. 15, jude˛ul
                                                                   nr. J 34/239/1996
             *               Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                comer˛ului cu nr. J 34/1411/1993            Subsemna˛ii Matei Gabriela-Maria ∫i Matei Liviu,
 Societatea Comercial„ DINU 2000 — S.R.L.                                      Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori, ducem la
                              Subsemna˛ii Iotu Nuta-Monica ∫i Stanciu
        Alexandria                                              Óndeplinire prevederile hot„r‚rii nr. 1/4.09.2002,
                             Constantin, Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori
                             ai Societ„˛ii Comerciale CATIMOCOM — S.R.L., Ón       dup„ cum urmeaz„:
         ACT ADIfiIONAL              baza hot„r‚rii nr. 1/3.09.2002, am hot„r‚t           1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
                             modificarea prevederilor din actele constitutive      Alexandria, Str. Dun„rii nr. 194-208, blocul îPatria“,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             dup„ cum urmeaz„:                      parter, jude˛ul Teleorman, Ón Alexandria, Str.
        DINU 2000 — S.R.L.,
    autentificat cu nr. 3958/11.10.2000,        1. Activitatea principal„ a societ„˛ii r„m‚ne: 5211 –  Dun„rii nr. 129-133, bl. F 2, sc. C, parter, ap. 39,
      av‚nd sediul Ón Alexandria,         comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,      jude˛ul Teleorman, Ón baza contractului de v‚nzare-
str. Av. Al. Colfescu nr. 36, jude˛ul Teleorman,     cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       cump„rare autentificat cu nr. 2399/19.12.1997.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     b„uturi ∫i tutun. Celelalte activit„˛i devin activit„˛i    2. Se schimb„ activitatea principal„ a societ„˛ii
        cu nr. J 34/234/2000           secundare.                         astfel, activitatea principal„ devine: 4531 – lucr„ri
  Subsemna˛ii Sandulescu Nicolae Cornel ∫i         2. Se schimb„ datele de identitate ale societ„˛ii    de instala˛ii electrice. Celelalte activit„˛i devin
Moroflei Florica-Gabriela, Ón calitate de asocia˛i ∫i  astfel: Iotu Nuta-Monica, de na˛ionalitate ∫i        obiect secundar de activitate.
administratori ai Societ„˛ii Comerciale DINU 2000 —   cet„˛enie rom‚ne, n„scut„ la data de 18.05.1974 Ón       3. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului
S.R.L., am hot„r‚t modificarea prevederilor din     Alexandria, jude˛ul Teleorman, domiciliat„ Ón        ∫i administratorului astfel: Matei Liviu, de
actul constitutiv dup„ cum urmeaz„:           Alexandria, Str. Dun„rii nr. 201, bl. 1621, et. 1, sc. A,  na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, n„scut la data de
  1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate   ap. 5, jude˛ul Teleorman, legitimat„ cu B.I. seria     19.07.1956 Ón Alexandria, jude˛ul Teleorman,
astfel:                         G.X. nr. 414894, eliberat de Poli˛ia Alexandria la     domiciliat Ón Alexandria, Str. Dun„rii, bl. M 4, sc. B,
  5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        data de 2.10.1997, cod numeric personal           et. 2, ap. 23, jude˛ul Teleorman, legitimat cu C.I.
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„   2740518340018;     Stanciu   Constantin,   de  seria TR nr. 063262, eliberat de Poli˛ia Alexandria
parte;                          na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, n„scut la data de    la data de 23.10.2001, cod numeric personal
  5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.      9.05.1973 Ón Alexandria, jude˛ul Teleorman,         1560719340028.
  2. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului,  domiciliat Ón Alexandria, Str. 1907 nr. 8, legitimat      Celelalte prevederi din actele constitutive ale
Ón baza hot„r‚rii de divor˛ nr. 3986/5.12.2001,     cu C.I. seria TR nr. 011001, eliberat„ de Poli˛ia      societ„˛ii nu se modific„.
astfel: Moroflei Florica-Gabriela, de na˛ionalitate ∫i  Alexandria la data de 8.12.1999, cod numeric
cet„˛enie rom‚ne, n„scut„ la data de 7.09.1973 Ón                                    (54/422.328)
                             personal 1731509340031.
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Alexandria, Str. Dun„rii                                               *
                              Celelalte prevederi din actele constitutive r„m‚n
nr. 138, bl. 403, sc. A, et. 3, ap. 23, jude˛ul     nemodificate.
Teleorman, eliberat de Poli˛ia Alexandria la data de                                     Societatea Comercial„
                               (52/422.326)
18.07.2002, cod numeric personal 2730907413014.                                   PHARMIMPEX COM — S.R.L., Ro∫iori de Vede
                                          *
  Celelalte prevederi din actul constitutiv nu se
modific„.                               Societatea Comercial„                      ACT ADIfiIONAL
  (50/422.324)                          FLORIL ENDA COM — S.R.L.                 la contractul ∫i statutul societ„˛ii,
             *                   satul Beiu, comuna ™torob„nesa              autentificate cu nr. 11656/13.10.1993
                                    jude˛ul Teleorman                 ale Societ„˛ii Comerciale PHARMIMPEX
     Societatea Comercial„
OVIDIU SERV COM — S.R.L., Ro∫iori de Vede                                       COM — S.R.L., cu sediul Ón Ro∫iori de Vede,
                                      ACT ADIfiIONAL               str. Gala Galaction nr. 13, jude˛ul Teleorman,
         ACT ADIfiIONAL                 la statutul Societ„˛ii Comerciale          Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                                 FLORIL ENDA COM — S.R.L.,                    cu nr. J 34/1295/1993
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                             Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        Subsemnatul Zaharia Gheorghe, Ón calitate de
      OVIDIU SERV COM — S.R.L.,
                                   cu nr. J 34/888/1992              Ómputernicit, conform procurii autentificate cu
    autentificat cu nr. 770/11.02.1994,
cu sediul Ón Ro∫iori de Vede, Str. Dun„rii-Han       Subsemnatul Dobre Anghel, Ón calitate de asociat     nr. 3042/28.08.2002, duc la Óndeplinire dispozi˛iile
   Vale, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„       unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale       hot„r‚rii asocia˛ilor nr. 2/30.08.2002, privind
     la Oficiul registrului comer˛ului        FLORIL ENDA COM — S.R.L., cu sediul Ón comuna        modificarea prevederilor din statut ∫i contract dup„
        cu nr. J 34/216/1994           ™torob„neasa, satul Beiu, jude˛ul Teleorman,        cum urmeaz„:
  Subsemnatul Butoi-Radoslav Ovidiu-Marius, Ón     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       1. Œ∫i Ónceteaz„ activitatea filiala Societ„˛ii
calitate de asociat unic ∫i administrator am hot„r‚t   nr. J 34/888/1992, am hot„r‚t conform procesului-      PHARMIMPEX COM — S.R.L. din Ro∫iori de Vede,
modificarea prevederilor din statut dup„ cum       verbal Óncheiat modificarea statutului societ„˛ii      str. Gala Galaction nr. 13, jude˛ul Teleorman,
urmeaz„:                         dup„ cum urmeaz„:                      pentru nerealizarea scopului propus la Ónfiin˛are.
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/18.X.2002
  Activul ∫i pasivul acestora, a∫a cum se reg„sesc Ón       Societatea Comercial„                 IV. Celelalte prevederi ale actelor constitutive
balan˛ele contabile Óntocmite la 31.12.2001, vor fi     NELBAR SERV — S.R.L., Ro∫iori de Vede          r„m‚n nemodificate.
preluate de c„tre societatea-mam„ PHARMIMPEX                                       V. Prezentul act adi˛ional face parte integrant„
COM — S.R.L.                                ACT ADIfiIONAL               din actele constitutive ale societ„˛ii, urm‚nd a fi
  2. Se deschide un punct de lucru Ón Ro∫iori de                                   men˛ionat la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                                    la contractul ∫i statutul
Vede, str. Gala Galaction nr. 13, jude˛ul Teleorman.                                 Jude˛ului Teleorman ∫i Ón Monitorul Oficial al
                              Societ„˛ii Comerciale NELBAR SERV — S.R.L.,
  Celelalte prevederi din actele constitutive ale                                  Rom‚niei.
                             autentificate cu nr. 3429/25.05.1993, cu sediul
societ„˛ii nu se modific„.                                                (59/422.333)
                             Ón Ro∫iori de Vede, str. Cantemir Vod„ nr. 21,
  (55/422.329)
                                                                        *
                              jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
             *                 registrului comer˛ului cu nr. J 34/998/1993         Societatea Comercial„ COMBAC — S.R.L.
                               Subsemna˛ii Pena Ioan ∫i Pena Nela, Ón calitate             Alexandria
 Societatea Comercial„ EXTAZ COM — S.R.L.         de asocia˛i ∫i administratori ai Societ„˛ii Comerciale
       Turnu M„gurele               NELBAR SERV — S.R.L., am hot„r‚t modificarea                 ACT ADIfiIONAL
                             prevederilor din actele constitutive dup„ cum
         ACT ADIfiIONAL              urmeaz„:                          la statutul autentificat cu nr. 4582/25.07.1991
                               1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate      al Societ„˛ii Comerciale COMBAC — S.R.L.,
  privind actele constitutive ale Societ„˛ii                                      cu sediul Ón Alexandria, str. Av. Alexandru
                             cu urm„toarele activit„˛i:
    Comerciale EXTAZ COM — S.R.L.,                                          Colfescu nr. 57, bl. 302, sc. B, et. 2, ap. 15,
                               5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                       jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
                               5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
   Comer˛ului al Jude˛ului Teleorman          specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„      registrului comer˛ului cu nr. J 34/695/1991
  cu nr. J 34/101/1993, cu sediul Ón Turnu        parte;                             Subsemnatul Nedelcu Paul-Silviu, Ón calitate de
    M„gurele, str. Mihai Bravu nr. 17,          5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse      asociat unic ∫i administrator, conform hot„r‚rii nr.
        jude˛ul Teleorman             din carne;                         1/12.08.2002 a asociatului unic, duc la Óndeplinire
  Subsemnatul Nacea Adrian, Ón calitate de asociat     5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee      modific„rile prevederilor din statut, dup„ cum
al societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus,       ∫i molu∫te;                         urmeaz„:
domiciliat Ón Turnu M„gurele, str. Cpt. St„nculescu,     5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse        1. Se schimb„ num„rul de asocia˛i de la 1 la 2,
bl. P02, sc. D, ap. 7, jude˛ul Teleorman, personal ∫i   de patiserie ∫i zaharoase;                 astfel:
                               5232 – comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale       – Nedelcu Paul-Silviu, Ón calitate de cedent,
pentru ∫i Ón numele mandatarei sale so˛ii ∫i asociate
                             ∫i ortopedice;                       cedeaz„ 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
Nacea Elena, cu acela∫i domiciliu, cu procura
                               5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         valoare de 1.000.000 lei, c„tre Nedelcu Sandu Mihai,
autentificat„ cu nr. 1227 din data de 9.05.2002 la
                             specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte.    de na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, n„scut la data
acest birou notarial, am hot„r‚t urm„toarele:                                     de 20.02.1975 Ón Alexandria, jude˛ul Teleorman,
                               2. Activitatea principal„ a societ„˛ii r„m‚ne:
  1. Se desfiin˛eaz„ urm„toarele puncte de lucru:                                  domiciliat„ Ón Alexandria, Str. Dun„rii nr. 222,
                               5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  – punctul de lucru din Turnu M„gurele,         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         bl. 817, sc. A, et. 2, ap. 10, jude˛ul Teleorman,
str. Mihai Bravu nr. 17, jude˛ul Teleorman;        produse nealimentare.                    legitimat cu C.I. seria TR nr. 005689, eliberat„ de
  – magazinul mixt din comuna Slobozia M‚ndra,       Celelalte activit„˛i devin activit„˛i secundare.     Poli˛ia Alexandria la data de 12.08.1999, cod
satul Uda Paciurea, jude˛ul Teleorman.            3. Se scot din fondul de comer˛ urm„toarele       numeric personal 1750220340068, care prime∫te 10
  2. Se schimb„ sediul social din Turnu M„gurele,    puncte de lucru:                      p„˛ri sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„
str. Mihai Bravu nr. 17, jude˛ul Teleorman, Ón        – magazin mixt Ón comuna Buzescu, jude˛ul        de 1.000.000 lei, achit‚nd pre˛ul ced„rii la valoarea
Turnu M„gurele, str. Gral Praporgescu nr. 75,       Teleorman;                         men˛ionat„ mai sus, devenind nou asociat,
jude˛ul Teleorman.                      – magazin mixt Ón Turnu M„gurele, str. Gral       persoan„ fizic„.
  3. Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale  Praporgescu nr. 69, jude˛ul Teleorman.             Cedentul Nedelcu Paul-Silviu declar„ c„ a primit
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                4. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului    pre˛ul ced„rii la valoarea men˛ionat„ mai sus,
                             astfel: Pena Ioan, de na˛ionalitate ∫i cet„˛enie      nemaiav‚nd alte preten˛ii prezente sau viitoare.
   (56/422.330)
                             rom‚ne, n„scut la data de 20.09.1964 Ón C„l„ra∫i,       2. Œn urma cesion„rii, capitalul social total
             *
                             jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat Ón Turnu M„gurele,       r„m‚ne nemodificat, subscris ∫i v„rsat integral Ón
                             str. Fra˛ii Gole∫ti, bl. Y 7, sc. A, ap. 11, legitimat cu  numerar, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, de˛inut
     Societatea Comercial„
                             B.I. seria G.R. nr. 047079, eliberat de Poli˛ia Turnu    de c„tre cei doi asocia˛i, dup„ cum urmeaz„:
   CONFECT UNU — S.R.L., Alexandria
                             M„gurele la data de 28.06.1995, cod numeric          – Nedelcu Paul-Silviu de˛ine 50 % din capitalul
                             personal 1640920341706.                   social, respectiv 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei
         ACT ADIfiIONAL                                            fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei;
                               Celelalte prevederi din actele constitutive nu se
  la contractul de societate autentificat        modific„.                           – Nedelcu Sandu Mihai de˛ine 50 % din capitalul
 cu nr. 2471/22.05.1997 ∫i statutul societ„˛ii         (58/422.332)                      social, respectiv 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei
  autentificat cu nr. 2472/22.05.1997 al                      *                fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei.
                                                             Societatea va fi administrat„ de c„tre asociatul
Societ„˛ii Comerciale CONFECT UNU — S.R.L.,
                                   Societatea Comercial„              Nedelcu Paul-Silviu.
cu sediul Ón Alexandria, Str. Dun„rii nr. 271,
                                  COMMOD STIL IMPEX — S.R.L.              3. Se schimb„ domeniul principal de activitate ∫i
 jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                     Ro∫iori de Vede               activitatea principal„, astfel:
 registrului comer˛ului cu nr. J 34/215/1997                                       Domeniul principal de activitate: 554 – cafenele
  Subsemna˛ii Dumitru Emilian ∫i Dumitru Maria,              ACT ADIfiIONAL               ∫i baruri.
Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori ai Societ„˛ii                                 Activitatea principal„ este: 5541 – cafenele ∫i
Comerciale CONFECT UNU — S.R.L., am hot„r‚t        privind modificarea actelor constitutive ale        baruri f„r„ spectacol.
modificarea prevederilor din actele constitutive     Societ„˛ii Comerciale COMMOD STIL IMPEX —           Vechea activitate principal„ se trece la obiectul
                              S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       secundar de activitate.
dup„ cum urmeaz„:
                                Comer˛ului al Jude˛ului Teleorman            4. Se precizeaz„ obiectul secundar de activitate ∫i
  Œn conformitate cu prevederile hot„r‚rii
                             cu nr. J 34/10/28.01.2000, cu sediul Ón Ro∫iori       se codific„ astfel:
nr. 1/5.09.2002 se deschid dou„ puncte de lucru:
                                 de Vede, str. Sf. Vineri nr. 41 A,           5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
∫coal„ de ∫oferi Ón Alexandria, Str. Dun„rii nr. 265,          jude˛ul Teleorman               nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
Ón baza contractului de v‚nzare-cump„rare,
                               Subsemna˛ii Mocanu Virgil ∫i Mocanu M„d„lina       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
autentificat cu nr. 499/26.03.1999 ∫i a sentin˛ei
                             Harita, Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii comerciale    5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
civile nr. 2133/12.07.2001 ∫i un atelier de t‚mpl„rie
                             men˛ionate mai sus, Ón urma Óntrunirii adun„rii       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
aluminiu Ón Alexandria, Str. Dun„rii nr. 271,       generale a asocia˛ilor ∫i Ón baza procesului-verbal     produse nealimentare; 5262 – comer˛ cu am„nuntul
jude˛ul Teleorman, Ón baza contractului de v‚nzare-    Óncheiat la data de 1.09.2002, am hot„r‚t          prin standuri Ón pie˛e; 5511 – hoteluri ∫i moteluri
cump„rare autentificat cu nr. 1749/12.04.2002.      modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii dup„    cu restaurant; 5530 – restaurante; 5542 – cafenele ∫i
  2. Se schimb„ datele de identitate ale asocia˛ilor   cum urmeaz„:                        baruri cu spectacol; 5153 – comer˛ cu ridicata cu
∫i administratorilor astfel: Dumitru Emilian, de       I. Se aprob„ desfiin˛area punctului de lucru       material lemnos ∫i de construc˛ii; 5121 – comer˛ cu
na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, n„scut la data de   declarat Ón Ro∫iori de Vede, Str. Dun„rii nr. 5,      ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje; 9271 – jocuri
12.10.1962 Ón Ro∫iori de Vede, jude˛ul Teleorman,     jude˛ul Teleorman, ∫i radierea lui din eviden˛ele      de noroc; 9272 – alte activit„˛i recreative; 1598 –
domiciliat Ón Alexandria, Str. Dun„rii nr. 265,      Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului         produc˛ie de ape minerale Ómbuteliate la surse;
legitimat cu C.I. seria TR nr. 076540, eliberat„ de    Teleorman (scoaterea acestuia din fondul de         1599 – fabricare de b„uturi nealcoolice; 5242 –
Poli˛ia Alexandria la data de 12.03.2002, cod       comer˛).                          comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte; 5227 –
numeric personal 1621012340011; Dumitru Maria,        II. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate    comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate cu
de na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, n„scut„ la data   cu:                             produse neclasificate Ón alt„ parte.
                               – cod CAEN 5530 – restaurante;               5. Se retrage din func˛ia de administrator al
de 15.04.1961 Ón comuna Gauriciu, jude˛ul
                               – cod CAEN 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„        societ„˛ii Ivanescu Bogdan.
Teleorman, domiciliat„ Ón Alexandria, Str. Dun„rii
                             spectacol;                           6. Administratorul unic al societ„˛ii este Nedelcu
nr. 265, jude˛ul Teleorman, legitimat cu C.I. seria
                               – cod CAEN 512 – comer˛ cu ridicata cu produse      Paul-Silviu, cu puteri depline pe care urmeaz„ s„ le
TR nr. 076538, eliberat„ de Poli˛ia Alexandria la                                   exercite separat put‚nd hot„rÓ Ón numele celuilalt
                             agricole brute ∫i animale vii;
data de 12.03.2002, cod numeric personal           – cod CAEN 5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale,     asociat Nedelcu Sandu Mihai ∫i orice Ón leg„tur„ cu
2610415340015.                      semin˛e ∫i furaje.                     societatea.
  Celelalte prevederi din actele constitutive ale      III. Se declar„ Ónfiin˛area a dou„ puncte de lucru –    Ca urmare a schimb„rii num„rului de asocia˛i de
societ„˛ii nu se modific„.                depozit en gros ∫i fast-food Ón Ro∫iori de Vede, bd.    la 1 la 2 se introduce actul constitutiv actualizat.
   (57/422.331)                     Sf‚nta Vineri nr. 41, jude˛ul Teleorman (la sediul       (60/422.334)
             *                societ„˛ii).                                     *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2075/18.X.2002                  11
     Societatea Comercial„               2.000.000 lei, c„tre Ciocirlan Vasilica, care achit„    Cancea Marian – 45 p„r˛i sociale, cu valoarea de
 ANTOVIS COM — S.R.L., comuna Bragadiru           pre˛ul ced„rii la valoarea men˛ionat„ mai sus,       100.000 lei fiecare, respectiv 4.500.000 lei, din care
      jude˛ul Teleorman                devenind noul asociat unic ∫i administrator        100.000 lei aport Ón numerar, cota de participare la
                              persoan„ fizic„.                      beneficii/pierderi 95,75 %, ∫i Caldararu Marin – 2
         ACT ADIfiIONAL                Se introduc datele noului asociat unic:         p„r˛i sociale, cu valoarea de 100.000 lei fiecare,
                                Ciocirlan Vasilica, de na˛ionalitate ∫i cet„˛enie    respectiv 200.000 lei, aport Ón natur„, cota de
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                              rom‚ne, n„scut„ la data de 14.12.1954 Ón comuna      participare la beneficii/pierderi 4,25 %.
       ANTOVIS COM — S.R.L.,
                              Cr„e∫ti, jude˛ul Gala˛i, domiciliat„ Ón Alexandria,      Celelalte prevederi din contractul de societate ∫i
   autentificate cu nr. 10339/13.09.1993,
                              Str. Dun„rii nr. 218, blocul Patria, sc. A, ap. 13,    statutul de func˛ionare nu se modific„.
  cuc sediul Ón comuna Bragadiru, jude˛ul
                              jude˛ul Teleorman, legitimat„ cu B.I. seria HC nr.       (63/422.337)
Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                              410097, eliberat de Poli˛ia Alexandria la data de                   *
    comer˛ului cu nr. J 34/1256/1993
                              5.08.1996, cod numeric personal 2541214340014.
  Subsemnatul N„pristoc Vasile ∫i N„pristoc          Cedentul Zgrie Gabriela declar„ c„ a primit           Societatea Comercial„
SmÓrcea Antoneta, Ón calitate de asocia˛i          pre˛ul ced„rii de la cesionarul Ciocirlan Vasilica     PETROM GAZ 2001 — S.A., Ro∫iorii de Vede
∫i administratori, am hot„r‚t modificarea          nemaiav‚nd alte preten˛ii prezente sau viitoare de          jude˛ul Teleorman
prevederilor din statut ∫i din contractul de        la societate.
societate, dup„ cum urmeaz„:                  Zgrie Gabriela se retrage din func˛ia de                 ACT ADIfiIONAL
  1. Se atrage Ón societate un nou asociat, persoan„    administrator.                           la actul constitutiv autentificat
fizic„, ∫i anume:                       2. Ca urmare a acestor modific„ri capitalul social   cu nr. 1901/8.07.1998, al Societ„˛ii Comerciale
  – SmÓrcea Valentin Gabi, de na˛ionalitate ∫i       r„m‚ne acela∫i Ón valoare de 2.000.000 lei, subscris         PETROM GAZ 2001 — S.A.,
cet„˛enie rom‚ne, n„scut la data de 9.05.1969 Ón      ∫i v„rsat Ón numerar, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a         cu sediul Ón Ro∫iorii de Vede,
comuna Cervenia, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón      100.000 lei fiecare, de˛inut integral de noul asociat     Str. Dun„rii nr. 51, jude˛ul Teleorman,
comuna Bragadiru, jude˛ul Teleorman, legitimat cu      unic Ciocirlan Vasilica.                  Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
B.I. seria G.D. nr. 0589811, eliberat de Poli˛ia        3. Se schimb„ sediul social din Alexandria, Str.           cu nr. J 34/206/1998
Zimnicea la data de 13.01.1993, cod numeric         Dun„riii nr. 201, bl. 1612, ap. 11, jude˛ul
personal 1690509345391.                                                  Subsemnatul Voicu Gheorghe, Ón calitate de
                              Teleorman, Ón Alexandria, Str. Dun„rii, blocul
  2. Atragerea Ón societate se face prin cesiune de                                  pre∫edinte al consiliului de administra˛ie al
                              Patria, sc. A, et. 3, ap. 13, jude˛ul Teleorman, Ón baza
capital social.                                                    Societ„˛ii Comerciale PETROM GAZ 2001 — S.A.,
                              titlului de proprietate nr. 1624/11.04.1992 ∫i
  N„pristoc Vasile, Ón calitate de cedent, cedeaz„ 11                                 Ómputernicit al societ„˛ii, prin hot„r‚rea adun„rii
                              declara˛iei autentificate cu nr. 2718/4.09.2002.
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„                                 generale extraordinare a ac˛ionarilor din data de
                                4. Activitatea principal„ a societ„˛ii r„m‚ne 5242
de 1.100.000 lei, c„tre SmÓrcea Valentin Gabi, care                                  1.08.2002 ∫i a procesului-verbal din aceea∫i dat„, am
                              – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
achit„ pre˛ul ced„rii la valoarea nominal„                                       hot„r‚t modificarea prevederilor actului constitutiv
                                Celelalte activit„˛i devin activit„˛i secundare.
men˛ionat„ mai sus, devenind nou asociat ∫i                                      dup„ cum urmeaz„:
                                5. Se deschide un punct de lucru (tonet„) Ón Str.
administrator.                                                      Se modific„ art. 3 alin. 1 din actul constitutiv al
                              Confedera˛iei, pozi˛ia 122, Ón conformitate cu
  Cedentul N„pristoc Vasile declar„ c„ a primit                                    Societ„˛ii Comerciale PETROM GAZ 2001 — S.A.
                              protocolul nr. 6603/19.06.2002.
pre˛ul ced„rii de la cesionarul SmÓrcea Valentin                                    (fost„ Societatea Comercial„ SECON GAZ — S.A.),
                                Celelalte prevederi din statut r„m‚n
Gabi, nemaiav‚nd preten˛ii prezente sau viitoare de                                  care va avea urm„torul cuprins:
                              nemodificate.
la societate.                                                       îSediul social al societ„˛ii este Ón comuna
                                (62/422.336)
  N„pristoc SmÓrcea Antoneta, Ón calitate de                                     M„ld„ieni, jude˛ul Teleorman, la punctul de lucru,
                                            *
cedent, cedeaz„ 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei                                     centrul de umplere butelii cu GPL“.
fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, c„tre          Societatea Comercial„                Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
SmÓrcea Valentin-Gabi, care achit„ pre˛ul ced„rii la      ZIRANOVA IMPEX — S.R.L., Alexandria          nemodificate.
valoarea nominal„ men˛ionat„ mai sus, devenind                                       (64/422.338)
                                    jude˛ul Teleorman
nou asociat ∫i administrator.                                                           *
  Cedentul N„pristoc SmÓrcea Antoneta declar„ c„               ACT ADIfiIONAL
                                                                 Societatea Comercial„
a primit pre˛ul ced„rii de la cesionarul SmÓrcea
                               la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      ATSI SERV COM — S.R.L., comuna Mavrodin
Valentin Gabi, nemaiav‚nd preten˛ii prezente sau
                                    ZIRANOVA IMPEX — S.R.L.,                  jude˛ul Teleorman
viitoare de la societate.
                                cu sediul Ón Alexandria, str. Cuza Vod„
  3. Ca urmare a acestor modific„ri capitalul social
                                nr. 148, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„                 ACT ADIfiIONAL
total este de 2.100.000 lei, subscris ∫i v„rsat Ón
                                  la Oficiul registrului comer˛ului
numerar, divizat Ón 21 p„r˛i sociale a 100.000 lei                                          la statutul autentificat
                                     cu nr. J 34/366/1993
fiecare ∫i apar˛ine asociatului unic, SmÓrcea                                            cu nr. 2785/13.05.1995,
Valentin Gabi.                         Subsemna˛ii Cancea Maria ∫i Caldararu Marin, Ón     al Societ„˛ii Comerciale ATSI SERV COM — S.R.L.,
  4. Se retrag din func˛ia de administratori domnii    calitate de asocia˛i ∫i administratori ai Societ„˛ii        cu sediul Ón comuna Mavrodin,
N„pristoc Vasile ∫i N„pristoc SmÓrcea Antoneta.       Comerciale ZIRANOVA IMPEX — S.R.L., am hot„r‚t       jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul
  5. Se nume∫te un nou administrator Ón persoana      modificarea prevederilor din contractul de societate    registrului comer˛ului cu nr. J 34/130/1995
domnului SmÓrcea Valentin Gabi.               ∫i statutul de func˛ionare, dup„ cum urmeaz„:
                                                             Subsemnatul Stan Ion, Ón calitate de asociat ∫i
  6. Se precizeaz„ activitatea principal„ astfel: 5212 –   1. Se completeaz„ prevederile contractului de
                                                            administrator al Societ„˛ii Comerciale ATSI SERV
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,      societate ∫i statutului de func˛ionare astfel:
                                                            COM — S.R.L., am hot„r‚t modificarea prevederilor
cu v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.      societatea comercial„ poate Ónfiin˛a filiale cu
                                                            din statut dup„ cum urmeaz„:
  Celelalte activit„˛i vor trece la obiectul secundar   personalitate juridic„, sucursale, agen˛ii,
                                                             1. Activitatea principal„ a societ„˛ii r„m‚ne: 5241 –
de activitate.                       reprezentan˛e, puncte de lucru, magazine, depozite,
                                                            comer˛ cu am„nuntul cu textile.
  7. Se deschide un punct de lucru Ón comuna        sec˛ii de produc˛ie, ateliere de prest„ri servicii,
                                                             Celelalte activit„˛i devin activit„˛i secundare.
Bragadiru, conform contractului de Ónchiriere        precum ∫i orice alte forme pentru realizarea
                                                             2. Se scoate din fondul de comer˛ punctul de
nr. 1372/28.08.2002.                    obiectului de activitate, f„r„ personalitate juridic„,
                                                            lucru (magazin) din comuna Mavrodin, jude˛ul
  8. Ca urmare a cesiunii de capital contractul de     Ón ˛ar„ ∫i str„in„tate, Ón conformitate cu legile Ón
                                                            Teleorman.
societate devine nul de drept.               vigoare.
                                                             3. Se deschide un punct de lucru (tonet„) Ón
  Celelalte prevederi din statut r„m‚n            Societatea se oblig„ s„ Ónmatriculeze filialele sau
                                                            Alexandria, Str. Libert„˛ii, Pia˛a Nou„ – bazar,
neschimbate.                        sucursalele la Oficiul registrului comer˛ului Ón
                                                            jude˛ul Teleorman, Ón baza actului adi˛ional nr.
   (61/422.335)                      jude˛ul unde va func˛iona aceasta, Ónainte de
                                                            2614/22.02.2002 la contratul de Ónchiriere nr.
              *                Ónceperea activit„˛ii.
                                                            2742/24.02.2000.
                                2. Se deschid dou„ puncte de lucru:
                                                             Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii nu se
     Societatea Comercial„                – Ón Alexandria, str. Cuza Vod„ nr. 148;
                                                            modific„.
   LARISA RACOM — S.R.L., Alexandria             – tonet„ Ón Pia˛a Central„, pozi˛ia 64, Ón
                                                              (65/422.339)
      jude˛ul Teleorman                conformitate cu prevederile protocolului
                                                                         *
                              nr. 6603/19.06.2002.
         ACT ADIfiIONAL                3. Activitatea principal„ a societ„˛ii este:       Societatea Comercial„ FILA COM — S.R.L.
                                5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile.           comuna Ciol„ne∫ti, jude˛ul Teleorman
       la statutul autentificat             Celelalte activit„˛i devin activit„˛i secundare.
 cu nr. 01/3.01.1996 al Societ„˛ii Comerciale         4. Se schimb„ date de identitate ale asociatului             ACT ADIfiIONAL
      LARISA RACOM — S.R.L.,             astfel: Cancea Marian, de na˛ionalitate ∫i cet„˛enie
       cu sediul Ón Alexandria,            rom‚ne, n„scut la data de 27.08.1968 Ón comuna          la statutul Societ„˛ii Comerciale
   Str. Dun„rii nr. 201, bl. 1612, ap. 11,        Piatra, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Alexandria,     FILA COM — S.R.L., cu sediul Ón comuna
 jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul        Str. Libert„˛ii nr. 381–387, jude˛ul Teleorman,       Ciol„ne∫ti, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„
  registrului comer˛ului cu nr. J 34/41/1996        legitimat cu B.I. seria H.C. nr. 678961, eliberat de    Ón registrul comer˛ului cu nr. J 34/123/1997
  Subsemnatul Zgrie Gabriela, Ón calitate de        Poli˛ia Alexandria la data de 7.12.1999, cod numeric     Subsemnatul Alexe Traian, Ón calitate de
asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t          personal 1680827345410.                  Ómputernicit, conform hot„r‚rii nr. 2/26.08.2002,
modificarea prevederilor din statut dup„ cum          5. Se modific„ num„rul ∫i valoarea p„r˛ilor       am hot„r‚t Ón baza art. 231 din Legea nr. 31/1990,
urmeaz„:                          sociale de la 5.000 lei la 100.000 lei, ca urmare     republicat„, dizolvarea f„r„ lichidare a Societ„˛ii
  1. Se schimb„ asociatul unic al societ„˛ii prin     valoare capitalului social este de 4.700.000 lei,     Comerciale FILA COM — S.R.L. prin transmiterea
cesiune de capital, astfel:                 v„rsat 4.700.000 lei, din care 4.600.000 lei aport Ón   universal„ a patrimoniului c„tre asociatul unic.
  Zgrie Gabriela, Ón calitate de cedent, cedeaz„ 20    natur„, 100.000 lei aport Ón numerar, divizat Ón 47      Œn patrimoniul societ„˛ii nu sunt cuprinse
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare de     p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare Ómp„r˛it astfel:    imobile.
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 2075/18.X.2002
  Conform art. 229 din Legea nr. 31/1990,        nr. 1/3.09.2002 a asociatului unic, am hot„r‚t           2. Se retrage din societate Gurlui Ilena prin
republicat„, dizolvarea societ„˛ii are ca efect dup„   modificarea prevederilor din statut dup„ cum          cesiune de capital social:
expirarea termenului de 30 de zile de la publicarea    urmeaz„:                              Gurlui Ilena, Ón calitate de cedent, cedeaz„ 9
actului Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea       1. Se deschide un punct de lucru: magazin mixt,       p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare de
a IV-a, c‚nd se va solicita radierea din registrul    Ón Turnu M„gurele, str. Grigore Alexandrescu nr. 4,       900.000 lei, c„tre ™tefan Nicolae, care prime∫te 9
comer˛ului Ón cazul Ón care nu s-au Ónregistrat      jude˛ul Teleorman, conform contractului de           p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„
opozi˛ii.                         Ónchiriere nr. 9481/3.11.1994.                 de 900.000 lei, achit‚nd pre˛ul ced„rii la valoarea
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n      2. Se p„streaz„ activitatea principal„: 5211 –        mai sus men˛ionat„.
nemodificate.                       comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,          Cedentul Gurlui Ilena declar„ ca a primit pre˛ul
  (66/422.340)                     cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         ced„rii capitalului social la valoarea nominal„
             *                b„uturi ∫i tutun.                        men˛ionat„ mai sus, nemaiav‚nd alte preten˛ii
                               Cealalt„ activitate se trece la obiectul secundar      prezente sau viitoare, patrimoniale sau
    Societatea Comercial„ ARC — S.A.          de activitate.                         nepatrimoniale de la societate.
    Alexandria, jude˛ul Teleorman            Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n            Se retrage din societate Petcu Calinoiu Daniela,
                             nemodificate.                          Ón calitate de cedent, cedeaz„ 3 p„r˛i sociale a
         ACT ADIfiIONAL                (68/422.342)                        100.000 lei ficare, Ón valoare de 300.000 lei, c„tre
                                            *                 ™tefan Nicolae, care prime∫te 3 p„r˛i sociale a
   la statutul ∫i contractul autentificate
                                                             100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 300.000 lei,
       cu nr. 2399/2.02.1994,
                              Societatea Comercial„ ADIVIC COM — S.R.L.           achit‚nd pre˛ul ced„rii la valoarea mai sus
   ale Societ„˛ii Comerciale ARC — S.A.,
                               Ro∫iorii de Vede, jude˛ul Teleorman             men˛ionat„.
 cu sediul Ón Alexandria, Str. Dun„rii nr. 37A,
                                                               Cedentul Petcu Calinoiu Daniela declar„ c„ a
 jude˛ul Teleorman, Ónregistrat„ Ón registrul
                                       ACT ADIfiIONAL                primit pre˛ul ced„rii capitalului social la valoarea
    comer˛ului cu nr. J 34/78/1991
                                                             nominal„ men˛ionat„ mai sus, nemaiav‚nd alte
  Subsemnatul Alexe Traian, Ómputernicit prin       privind modificarea actelor constitutive ale          preten˛ii prezente sau viitoare, patrimoniale sau
hot„r‚rea adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor    Societ„˛ii Comerciale ADIVIC COM — S.R.L.,           nepatrimoniale de la societate.
din 25.06.2002, duc la Óndeplinire formalit„˛ile de      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului             3) Se retrag din calitatea de administrator Petcu
modificare a prevederilor din contract ∫i statut        Comer˛ului al Jude˛ului Teleorman             Calinoiu Daniela ∫i Gurlui Ilena, administratorul
dup„ cum urmeaz„:                     cu nr. J 34/378/3.10.1997, cu sediul Ón Ro∫iori         unic r„m‚n‚nd domnul ™tefan Nicolae.
  I. Ca urmare a retragerii din func˛ia de          de Vede, str. Cap. Ghencea, bl. 209,             Œn urma cesion„rii capitalul social total este de
administrator a dlui R„dnean˛u Lucian ∫i Ónlocuirea          ap. 1, jude˛ul Teleorman              2.100.000 lei, subscris ∫i v„rsat Ón numerar, divizat
acestuia cu dl Pelea Iacob, art. 10, alin. 2 din       Subsemnatul Ni˛„ Liviu, Ón calitate de asociat        Ón 21 p„r˛i sociale, cu valoare nominal„ de 100.000 lei
contractul de societate va avea urm„torul cuprins:    unic al societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus,        fiecare, ∫i apar˛ine asociatului unic, ™tefan Nicolae.
  • Consiliul de administra˛ie are urm„toarea      am hot„r‚t urm„toarele:                      4) Œn urma schimb„rii num„rului de asocia˛i de
componen˛„:                         I. Retragerea din societate a subsemnatului, care      la 3 la 1 contractul de societate devine nul de drept
  1. Matei D„nu˛, Ón calitate de administrator prin   cesionez capitalul social Ón sum„ de 2.000.000 lei,       iar societatea va func˛iona numai Ón baza statutului.
prelungirea mandatului, pre∫edinte al consiliului     c„tre Ni˛„ Ana, care prime∫te capitalul social           5) Œn con˛inutul statutului va fi Ónlocuit termenul
de administra˛ie, cu o indemniza˛ie lunar„ egal„ cu                                    de îasocia˛i“ cu termenul de îasociat unic“ ∫i
                             respectiv ∫i devine asociat unic al Societ„˛ii
trei salarii medii pe economie;                                              termenul de îadministratori“ cu termenul de
                             Comerciale ADIVIC COM — S.R.L.
  2. Stoica Dan, Ón calitate de administrator prin                                    îadministrator“.
                               Eu, Ni˛„ Liviu, declar c„ am primit de la Ni˛„
prelungirea mandatului, vicepre∫edinte al                                          Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii nu se
                             Ana, pre˛ul ced„rii, care este contravaloarea
consiliului de administra˛ie, cu o indemniza˛ie                                      modific„.
                             capitalului social cedat. Œn aceste condi˛ii eu, Ni˛„
lunar„ care s„ reprezinte 20 % din indemniza˛ia                                        (70/422.344)
                             Liviu, declar c„ nu mai am nici un fel de preten˛ii
pre∫edintelui;                                                                    *
                             de orice natur„, prezente sau viitoare, patrimoniale
  3. Pelea Iacob, Ón calitate de administrator prin
                             sau nepatrimoniale, de la societate.
atragere, vicepre∫edinte al consiliului de                                             Societatea Comercial„
                               Astfel, datele referitoare la capitalul social al
administra˛ie, cu o indemniza˛ie lunar„ care s„                                          MEDELEANU COM — S.R.L.
                             societ„˛ii vor avea urm„torul cuprins:
reprezinte 20 % din indemniza˛ia pre∫edintelui.                                       comuna Dobrote∫ti, jude˛ul Teleorman
                               II. îCapitalul social al societ„˛ii este de 2.000.000 lei,
  II. Se completeaz„ prevederile art. 10 din
                             divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
contractul de societate cu datele referitoare la noul                                            ACT ADIfiIONAL
                             apar˛in‚nd asociatei Ni˛„ Ana.
administrator ∫i anume: Pelea Iacob, n„scut la data
                               Datele referitoare la noul asociat:             la statutul autentificat cu nr. 4143/14.09.1992,
de 5.05.1939 Ón Ocolu∫ – Alba Iulia, domiciliat Ón
                               – Ni˛„ Ana, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„, n„scut„ la      al Societ„˛ii Comerciale MEDELEANU COM —
Turnu M„gurele, Str. Pompierilor, bl. P2, sc. C, ap.
                             data de 31.07.1954 Ón comuna V‚rtoape, jude˛ul         S.R.L., cu sediul Ón comuna Dobrote∫ti, jude˛ul
3, posesor al B.I. seria D.K. nr. 710444, eliberat de
                             Teleorman, fiica lui Constantin ∫i a Floarei, cu        Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
Mili˛ia Turnu M„gurele la data de 25.04.1989, cod
                             domiciliul Ón Ro∫iorii de Vede, str. Cap. Ghencea, bl.         comer˛ului cu nr. J 34/1437/1992
numeric personal 1390505343224.
                             209, ap. 1, jude˛ul Teleorman, care se identific„ cu        Subsemnatul Medeleanu Badea, Ón calitate de
  III. Alegerea consiliului de administra˛ie s-a f„cut
pentru o perioad„ de patru ani.              B.I. seria G.T. nr. 991779/1996, eliberat de Poli˛ia      asociat unic ∫i administrator, am hot„r‚t
  Administratorii vor constitui o garan˛ie Ón      Ro∫iori, cod numeric personal 2540731341702.          modificarea prevederilor din statut dup„ cum
numerar egal„ cu valoarea a 10 ac˛iuni, adic„        III. Administrarea societ„˛ii este exercitat„ de       urmeaz„:
370.000 lei, pentru fiecare membru al acestuia.      asociata Ni˛„ Ana, iar calitatea de administrator a        1. Activitatea principal„ a societ„˛ii r„m‚ne: 5212 –
  IV. Se nume∫te cenzor persoan„ juridic„ ∫i       subsemnatului Ónceteaz„.                    comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,
anume: Societatea Comercial„ TALEX — S.R.L.,         V. Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii       cu v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu    r„m‚n nemodificate.                       Cealalt„ activitate devine activitate secundar„.
nr. J 34/17/2001, cu sediul Ón Alexandria, str. Cuza     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din        2. Se deschide un punct de lucru (microdepozit)
Vod„ nr. 113, bl. V2, sc. B, ap. 20, jude˛ul       actele constitutive ale societ„˛ii, urm‚nd a fi         Ón comuna Dobrote∫ti, jude˛ul Teleorman, Ón baza
Teleorman, de˛in„toare a C.F. nr. 13651736,        men˛ionat la Oficiul Registrului Comer˛ului al         contractului de Ónchiriere nr. 2319/30.07.2002.
reprezentat„ prin Alexe Traian, expert contabil,     Jude˛ului Teleorman ∫i Ón Monitorul Oficial al           3. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului
asociat unic ∫i administrator al acesteia.        Rom‚niei.                            unic ∫i administrator astfel:
  Alegerea cenzorului s-a f„cut pe o perioad„ de      Asociatul unic a luat la cuno∫tin˛„ de con˛inutul        Medeleanu Badea, de na˛ionalitate ∫i cet„˛enie
patru ani.                        actelor constitutive.                      rom‚ne, n„scut la data de 15.04.1959 Ón comuna
  Indemniza˛ia lunar„ a cenzorului este stabilit„ Ón     (69/422.343)                        Dobrote∫ti, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón
cuantum de 40 % din indemniza˛ia pre∫edintelui                     *                 comuna Dobrote∫ti, jude˛ul Teleorman, legitimat cu
consiliului de administra˛ie.                                               C.I. seria TR nr. 004499, eliberat„ de Poli˛ia Ro∫iori
  Cenzorul va constitui o garan˛ie Ón numerar Ón     Societatea Comercial„ STARCOMEX — S.R.L.            de Vede la data de 16.07.1999, cod numeric
cuantum    de   1/3   din  indemniza˛ia       Alexandria, jude˛ul Teleorman               personal 1590415341719.
administratorului, adic„ 124.000 lei.                                            Celelalte prevederi din statut nu se modific„.
  Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n             ACT ADIfiIONAL                   (71/422.345)
nemodificate.                          la statutul ∫i contractul de societate                        *
   (67/422.341)                       autentificate cu nr. 4536/3.06.1992, ale
             *                 Societ„˛ii Comerciale STARCOMEX — S.R.L.,
                                                                    Societatea Comercial„
                                                                     OLVIDA — S.R.L.
                              cu sediul Ón Alexandria, Str. Dun„rii nr. 173,
Societatea Comercial„ TOMAR COM — S.R.L.                                            satul Poroschia, comuna Poroschia
                                bl. 1601, sc. D, et. 2, ap. 50, jude˛ul
  Turnu M„gurele, jude˛ul Teleorman                                                  jude˛ul Teleorman
                             Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                 comer˛ului cu nr. J 34/1135/1992
         ACT ADIfiIONAL                                                       ACT ADIfiIONAL
                               Subsemna˛ii ™tefan Nicolae, Gurlui Ileana, Petcu
la statutul autentificat cu nr. 6349/26.10.1994,     Calinoiu Daniela, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii        la actul constitutiv autentificat cu
al Societ„˛ii Comerciale TOMAR COM — S.R.L.,       Comerciale STARCOMEX — S.R.L., conform              nr. 417/26.01.1998, al Societ„˛ii Comerciale
  cu sediul Ón Turnu M„gurele, str. Grigore       hot„r‚rii nr. 1/8.12.1992, am hot„r‚t modificarea        OLVIDA — S.R.L., cu sediul Ón satul Poroschia,
  Alexandrescu nr. 4, jude˛ul Teleorman,        prevederilor din statut ∫i contract dup„ cum            comuna Poroschia, jude˛ul Teleorman,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      urmeaz„:                            Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
       cu nr. J 34/982/1994              1. Se scoate din fondul de comer˛ punctul de                cu nr. J 34/42.1998
 Subsemnatul Toma Paul, Ón calitate de asociat      lucru din Alexandria, Str. Libert„˛ii nr. 17, jude˛ul       Subsemna˛ii Olteanu Viorel ∫i Olteanu Dana
unic ∫i administrator, conform hot„r‚rii         Teleorman.                           Elena, Ón calitate de asocia˛i ∫i amdinistratori ai
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2075/18.X.2002                   13
Societ„˛ii Comerciale OLVIDA — S.R.L., am hot„r‚t          Societatea Comercial„            asociatului unic ∫i mo∫tenitorii asociatului unic cu
modificarea prevederilor din actul constitutiv dup„          FARMALEX — S.R.L.             respectarea dispozi˛iilor legale ∫i a voin˛ei liber
cum urmeaz„:                           Alexandria, jude˛ul Teleorman          exprimate.“
  1. Se deschide un punct de lucru (magazin mixt                                  Se coopteaz„ Ón societate dna Barborica Ioana, Ón
raionat) Ón comuna Poroschia, jude˛ul Teleorman,             ACT ADIfiIONAL             calitate de so˛ie supravie˛uitoare a defunctului
Ón conformitate cu declara˛ia autentificat„ cu                                  Barborica Gheorghe, care preia Óntreg activul ∫i
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
nr. 2553/30.05.2002 ∫i a adeverin˛ei nr.                                     pasivul societ„˛ii.
                                FARMALEX — S.R.L. (autentificat cu
1944/17.05.2002.                                                  Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al
                             nr. 7001/4.09.1992), cu sediul Ón Alexandria,
  2. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului                              societ„˛ii dna Barborica Ioana.
                              Str. Dun„rii, bl. B7, parter, ap. 1, jude˛ul
                                                          Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Drobeta-
∫i administratorului astfel: Olteanu Dana Elena,     Teleorman, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                                         Turnu Severin, str. Cri∫an, Bazarul Olimpic
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 3.01.1973 Ón         comer˛ului cu nr. J 34/1349/1992        Dun„rea, toneta nr. 1, jude˛ul Mehedin˛i, cu
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón satul Poroschia, comuna      Subsemnata Tulpan Aritina, Ón calitate de asociat  destina˛ia de tonet„ mobil„.
Poroschia, jude˛ul Teleorman, posesoare a C.I. seria   unic ∫i administrator, am hot„r‚t modificarea       Se declar„ obiectul principal de activitate al
TR nr. 065647, elbierat„ de Poli˛ia Alexandria la    prevederilor din statut dup„ cum urmeaz„:        societ„˛ii: 5262 – comer˛ cu am„nuntul prin
data de 28.11.2001, cod numeric personal          1. Se deschide un punct de lucru Ón Alexandria,   standuri Ón pie˛e.
2730103340016.                      Str. Dun„rii, bl. B7, parter, jude˛ul Teleorman, Ón    Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
  Celelalte prevederi din actele constitutive ale    baza contractului de v‚nzare-cump„rare,         neschimbate.
societ„˛ii nu se modific„.                autentificat cu nr. 3567/5.05.1992 ∫i adeverin˛ei      (77/422.351)
  (72/422.346)                     nr. 38/20.08.2002.                                 *
             *                 2. Se schimb„ datele de identitate ale asociatului
                             unic ∫i administrator astfel:                   Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„               Tulpan Aritina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data    ZIG ZAG — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
      ALEX GRUP — S.R.L.              de 26.02.1953 Ón Ruc„r, jdue˛ul Arge∫, domiciliat„
  comuna Botoroaga, jude˛ul Teleorman          Ón Alexandria, st. C. Br‚ncoveanu nr. 75, jude˛ul             ACT ADIfiIONAL
                             Alexandria, posesoare a B.I. seria H.C. nr. 113878,
                                                             la statutul Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL              eliberat de Poli˛ia Alexandria la data de 8.05.1998,
                                                                 ZIG ZAG — S.R.L.
                             cod numeric personal 2530226340024.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                   Subsemnatul Prundeanu Tudor, asociat unic ∫i
                              Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii nu se
   ALEX GRUP — S.R.L. (autentificat cu                                     administrator al Societ„˛ii Comerciale ZIG ZAG —
                             modific„.
  nr. 289/28.02.2001), cu sediul Ón comuna                                   S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin nr. 9,
                               (75/422.349)
Botoroaga, jude˛ul Teleorman, Ónmatriculat„ la                                  bl. 3, sc. 4, ap. 14, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„
                                         *
    Oficiul registrului comer˛ului cu                                     la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
        nr. J 34/50/2001                  Societatea Comercial„             Mehedin˛i cu nr. J 25/276/1996, am hot„r‚t
  Subsemna˛ii Cristescu D„nu˛ C„t„lin ∫i Cristescu     DASO IMPEX — S.R.L., Drobeta-Turnu         urm„toarele:
Liviana, Ón calitate de asocia˛i ∫i amdinistratori,            Severin                  Se declar„ domeniul principal de activitate al
                                                         societ„˛ii: 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
conform hot„r‚rii nr. 1/3.09.2002, aducem la
                                     ACT ADIfiIONAL             nespecializate, iar activitatea principal„: 5211 –
Óndeplinire modific„rile din actul constitutiv, dup„
                                                         comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,
cum urmeaz„:
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale        cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  Se deschide un punct de lucru – magazin mixt –           DASO IMPEX — S.R.L.            b„turi ∫i tutun.
Ón comuna Dr„g„ne∫ti Vla∫ca, jude˛ul Teleorman,
                              Subsemnatul Barbu Sorin, Ón calitate de asociat     Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Drobeta-
conform declara˛iei notariale nr. 1737/30.08.2002,                                Turnu Severin, str. Traian nr. 73, jude˛ul Mehedin˛i,
                             unic al Societ„˛ii Comerciale DASO IMPEX — S.R.L.,
contractului de partaj voluntar nr. 4520/13.11.2001,                               cu destina˛ia magazin mixt.
                             cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, bd. Tudor
certificatului de mo∫tenitor nr. 157/16.10.2001 ∫i                                 Celelalte norme ale statutului societ„˛ii r„m‚n
                             Vladimirescu nr. 65, jude˛ul Mehedin˛i,
certificatului de mo∫tenitor nr. 88/23.08.2001.                                 neschimbate.
                             Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  Celelalte prevederi din actul constitutiv al                                    (78/422.352)
                             Jude˛ului Mehedin˛i cu nr. J 25/177/1993, am
societ„˛ii r„m‚n nemodificate.              hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii astfel:                 *
  (73/422.347)                      Se declar„ obiectul de activitate principal al
             *               societ„˛ii: cod CAEN 5242 – comer˛ cu am„nuntul           Societatea Comercial„
                             cu Ómbr„c„minte.                          CUBIC MIXT COM — S.R.L.
      Societatea Comercial„              Se extinde obiectul de activitate cu urm„torul          Drobeta-Turnu Severin
      LELE IMPEX — S.R.L.             cod CAEN: 6413 – activit„˛i de curier (altele dec‚t
 satul Orbeasca de Sus, comuna Orbeasca         cele de po∫t„ na˛ional„).                         ACT ADIfiIONAL
       jude˛ul Teleorman               Se Ónfiin˛eaz„ urm„toarele puncte de lucru Ón     la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                             Drobeta-Turnu Severin, str. Averescu nr. 14, cu          CUBIC MIXT COM — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL              intrare Ón str. Rahova ∫i str. Numa Pompiliu nr. 32,    Subsemna˛ii Crangureanu Gheorghe ∫i
    la statutul Societ„˛ii Comerciale         jude˛ul Mehedin˛i, ambele cu destina˛ia de       Crangureanu Ana, asocia˛i ∫i amdinistratori ai
  LELE IMPEX — S.R.L., autentificat cu         magazine second-hand.                  Societ„˛ii Comerciale CUBIC MIXT COM — S.R.L., cu
 nr. 5577/20.04.1993, cu sediul Ón comuna         Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n       sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Petre Sergescu
                             neschimbate.                      (fost„ Aleea Celulozei) nr. 1, bl. H, sc. 1, ap. 6,
Orbeasca, Orbeasca de Sus, jude˛ul Teleorman,
                               (76/422.350)                    jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                                         *               Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu
       cu nr. J 34/712/1993
                                                         nr. J 25/1452/1993, am hot„r‚t urm„toarele:
  Subsemnatul Dr„ghici Ion, Ón calitate de asociat         Societatea Comercial„             Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón comuna
unic ∫i amdinistrator al Societ„˛ii Comerciale LELE        GIMAREX COM SERV — S.R.L.           Corl„˛el, jude˛ul Mehedin˛i, cu destina˛ia de
IMPEX — S.R.L., am hot„r‚t modificarea               Drobeta-Turnu Severin            magazin mixt ∫i bar.
prevederilor din statutul societ„˛ii dup„ cum
                                                          Se declar„ activitatea principal„ a societ„˛ii: 5541 –
urmeaz„:                                 ACT ADIfiIONAL             cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
  1. Societatea comercial„ poate Ónfiin˛a filiale cu                                Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
                                la statutul Societ„˛ii Comerciale
personalitate juridic„, sucursale, agen˛ii,                                   de societate r„m‚n neschimbate.
                             GIMAREX COM SERV — S.R.L., cu sediul Ón
reprezentan˛e, puncte de lucru, magazine, depozite,                                 (79/422.353)
                             Drobeta-Turnu Severin, Aleea Crinilor nr. 6,
sec˛ii de produc˛ie, ateliere de prest„ri servicii,                                             *
                              bl. P9, sc. 2, ap. 10, jude˛ul Mehedin˛i,
precum ∫i orice alte forme pentru realizarea
                               Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
obiectului de activitate, f„r„ personalitate juridic„,                                    Societatea Comercial„
                               Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu
Ón ˛ar„ sau Ón str„in„tate, Ón conformitate cu legile          nr. J 25/631/1993                   NIK BUTURA — S.R.L.
Ón vigoare.                                                       satul Vra˛a, comuna G‚rla Mare
                              Œn Baza certificatului de deces seria DR
  Societatea se oblig„ s„ Ónmatriculeze filialele sau                                     jude˛ul Mehedin˛i
                             nr. 220245/3.04.2002 ∫i a certificatului de
sucursalele la Oficiul registrului comer˛ului din
                             mo∫tenitor nr. 58 din 30.04.2002, subsemnata               ACT ADIfiIONAL
jude˛ul unde va func˛iona aceasta, Ónainte de
                             Barborica Ioana, fiica lui Ion ∫i Maria, n„scut„ la
Ónceperea activit„˛ii.                                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
                             data de 11.04.1952 Ón localitatea Halanga, jude˛ul
  2. Se deschid urm„toarele puncte de lucru:      Mehedin˛i, domiciliat„ Ón localitatea Halanga,             NIK BUTURA — S.R.L.
  – moar„ de porumb Ón comuna Orbeasca de Sus,     jude˛ul Mehedin˛i, identificat„ cu B.I. seria B.T.     Subsemnatul Butura Ion, asociat unic al
jude˛ul Teleorman, Ón baza declara˛iei din data de    nr. 456262/10.03.1993, eliberat de Poli˛ia Drobeta-   Societ„˛ii Comerciale NIK BUTURA — S.R.L., cu
4.05.1993;                        Turnu    Severin,  cod   numeric  personal   sediul Ón satul Vra˛a, comuna G‚rla Mare, jude˛ul
  – moar„ uruial„ Ón comuna Orbeasca de Sus,      2520411250529, Ón calitate de so˛ie supravie˛uitoare  Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
jude˛ul Teleorman, Ón baza contractului de asociere   a asociatului unic Barborica Gheorghe, decedat, am   Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i nr.
din data de 1.09.1999.                  hot„r‚t urm„toarele modific„ri ale statutului      J 25/577/1995, declar c„ am hot„r‚t modificarea
  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii nu se   societ„˛ii:                       statutului societ„˛ii cu urm„toarele men˛iuni:
modific„.                          La statutul societ„˛ii se adaug„ un nou alineat cu   Se precizeaz„ obiectul principal de activitate:
  (74/422.348)                     urm„toarea formulare: îPot dob‚ndi calitatea de     6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe baz„
             *               asocia˛i ∫i alte persoane cooptate cu acordul      de grafic.
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/18.X.2002
 Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru cu destina˛ia          Societatea Comercial„               Se schimb„ denumirea societ„˛ii Ón Societatea
magazin mixt Ón Craiova, cartierul L„pu∫, bl. V8,        VICOMAS COM SERV — S.R.L.              Comercial„ E GROSS — S.R.L.
parter, jude˛ul Mehedin˛i.                Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i          Celelalte norme ale statutului societ„˛ii r„m‚n
 Celelalte articole ale statutului r„m‚n                                      neschimbate.
neschimbate.                                ACT ADIfiIONAL                (86/422.360)
  (80/422.354)
                                                                       *
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
             *                    VICOMAS COM SERV — S.R.L.                 Societatea Comercial„
                              Subsemnatul Pereanu Viorel, Ón calitate de           VIDASION TRANS — S.R.L.
     Societatea Comercial„                                           comuna Brezni˛a de Ocol, jude˛ul Mehedin˛i
                             asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
STAMI COM — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
                             Comerciale VICOMAS COM SERV — S.R.L., cu
      jude˛ul Mehedin˛i                                                     ACT ADIfiIONAL
                             sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Anghel Saligny
                             nr. 33, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul     la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu           VIDASION TRANS — S.R.L.
    la statutul Societ„˛ii Comerciale        nr. J 25/588/1993, am hot„r‚t urm„toarele:          Subsemna˛ii Craciun Ion, Ón nume propriu ∫i ca
       STAMI COM — S.R.L.              Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu   Ómputernicit al dlui Craciun Vasile, conform
                             urm„torul cod CAEN: 8042 – alte forme de          procurii nr. 2992/3.09.1999, ∫i Craciun Daniel-
  Subsemnatul Mihai Avram, Ón calitate de asociat
                             Ónv„˛„m‚nt.                        Victor, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
unic al Societ„˛ii Comerciale STAMI COM — S.R.L.,
                              Celelalte norme ale statutului societ„˛ii r„m‚n     Comerciale VIDASION TRANS — S.R.L., cu sediul Ón
cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Dr. Babe∫
                             neschimbate.                        comuna Brezni˛a de Ocol, jude˛ul Mehedin˛i,
nr. 94, bl. 7, sc. 3, ap. 6, jude˛ul Mehedin˛i,
                               (84/422.358)                      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                                          *                Jude˛ului Mehedin˛i cu nr. J 25/1726/1994, am
Jude˛ului Mehedin˛i cu nr. J 25/123/1996, am                                    hot„r‚t urm„toarele:
hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii, astfel:         Societatea Comercial„                Se precizeaz„ obiectul principal de activitate al
  Se declar„ obiectul de activitate principal al        BRUMICOM PROD — S.R.L.               societ„˛ii: 6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
societ„˛ii, cod CAEN 9301 – sp„larea, cur„˛area ∫i    Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i           Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
vopsirea textilelor ∫i a bl„nurilor.                                        societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  Se nume∫te Ón func˛ia de administrator dl Pau              ACT ADIfiIONAL                (87/422.361)
Mircea.                                                                   *
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
                                   BRUMICOM PROD — S.R.L.                  Societatea Comercial„
neschimbate.
                              Subsemnata Constantinescu Albina, Ón calitate de         TRANSILVANIA — S.R.L.
  (81/422.355)
                             asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii         Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i
             *
                             Comerciale BRUMICOM PROD — S.R.L., cu sediul Ón
                             Drobeta-Turnu Severin, str. Vasile Alecsandri nr. 3A,            ACT ADIfiIONAL
      Societatea Comercial„
                             jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul         la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
   ANA — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu            TRANSILVANIA — S.R.L.
       jude˛ul Mehedin˛i
                             nr. J 25/1483/1994, am hot„r‚t urm„toarele:          Subsemna˛ii:
                              Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Drobeta-Turnu       – Turbat Gore, domiciliat Ón Drobeta-Turnu
         ACT ADIfiIONAL
                             Severin, str. Cri∫an nr. 65, sc. 3, ap. 2, jude˛ul     Severin, str. M„r„∫e∫ti nr. 60, jude˛ul Mehedin˛i,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Mehedin˛i.                         asociat al Societ„˛ii Comerciale TRANSILVANIA —
 ANA — S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu         Se declar„ activitatea principal„ a societ„˛ii: 3614  S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str.
  Severin, aleea Danubius nr. 3A, jude˛ul        – produc˛ia altor tipuri de mobilier.           Antonini nr. 3, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la
Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       Se retrage din societate dna Constantinescu       Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu         Albina, prin cedarea celor 21 p„r˛i sociale, Ón      Mehedin˛i cu nr. J 25/317/1991, ∫i
   nr. J 25/600 din data de 2.08.1991         valoare total„ de 2.100.000 lei, ce le de˛ine Ón       – Buzatu Elena, domiciliat„ Ón Drobeta-Turnu
                             societate, dnei Sandulescu Lili, care va prelua      Severin, str. Soveja nr. 8, jude˛ul Mehedin˛i, Ón
  Subsemnatul Gulei Ion declar c„ am hot„r‚t
                             Óntregul activ ∫i pasiv al societ„˛ii.           calitate de mo∫tenitoare a numitului Buzatu
modificarea actului constitutiv (statutului) al                                   Gheorghe, conform certificatului de mo∫tenitor
                              Se coopteaz„ Ón societate dna Sandulescu Lili,
societ„˛ii, astfel:                                                 nr. 122/23.08.2002 eliberat de Biroul notarului
                             domiciliat„ Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Cri∫an
  1. Se declar„ domeniul de activitate principal ∫i                                public Scurtu Eugenia din Sf‚ntu Gheorghe, fost
                             nr. 65, sc. 3, ap. 2, jude˛ul Mehedin˛i, fiica lui Tache
activitatea principal„:                                               asociat al aceleia∫i societ„˛i,
                             ∫i Tinca, n„scut„ la data de 23.01.1963 Ón comuna
  521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         V‚n„tori, jude˛ul Mehedin˛i, posesoare a B.I. seria      am hot„r‚t modificarea contractului ∫i statutului
nespecializate;                                                   cu urm„toarele men˛iuni:
                             B.K. nr. 363898/5.04.1993, eliberat de Poli˛ia
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                       • Eu, Buzatu Elena, mo∫tenitoare a 50 p„r˛i
                             Drobeta-Turnu Severin, cod numeric personal
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                                     sociale a 9.702.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
                             2630123250541.
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.                                        485.100.000 lei, Ón˛eleg s„ continui activitatea
                              Se revoc„ din func˛ia de administrator dna
                                                          societ„˛ii al„turi de asociatul Turbat Gore, cu toate
  2. Celelalte prevederi r„m‚n nemodificate.      Constantinescu Albina ∫i se nume∫te Ón aceast„       drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din aceast„
  Redactat ast„zi, 15 ianuarie 2002.          func˛ie dna Sandulescu Lili.                calitate ∫i declar c„ am cuno∫tin˛„ ∫i sunt de acord
  (82/422.356)                      Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu   cu prevederile contractului ∫i statutului societ„˛ii.
             *               urm„toarele coduri CAEN:                  Totodat„, Ón˛eleg s„ m„ subrog Ón toate drepturile ∫i
                              3611 – produc˛ia de scaune;               olbiga˛iile asumate de societate prin fostul s„u
       Societatea Comercial„             3612 – produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i      asociat Buzatu Gheorghe. Prin mo∫tenirea p„r˛ilor
       XIN XI WANG — S.R.L.            magazine;                         sociale ale asociatului Buzatu Gheorghe de c„tre
       Drobeta-Turnu Severin             3613 – produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii:     so˛ia sa, Buzatu Elena, structura capitalului social
                              5274 – alte repara˛ii de articole personale ∫i     este urm„toarea:
         ACT ADIfiIONAL              gospod„re∫ti.                         – Turbat Gore — 50 p„r˛i sociale a 9.702.000 lei
                              Celelalte norme ale statutului societ„˛ii r„m‚n     fiecare, Ón valoare total„ de 485.100.000 lei;
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    – Buzatu Elena — 50 p„r˛i sociale a 9.702.000 lei
                             neschimbate.
       XIN XI WANG — S.R.L.                                          fiecare, Ón valoare total„ de 485.100.000 lei.
                               (85/422.359)
  Subsemna˛ii Zhang Lianyue ∫i Wang Mingjiu,                    *                 • Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale XIN XI WANG —                                    7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin,             Societatea Comercial„             imobiliare proprii sau Ónchiriate.
str. Aluni∫ nr. 2, bl. B1, sc. 1, ap. 6, jude˛ul         MILI COM PROD IMPEX — S.R.L.             Celelalte norme din contract ∫i statut r„m‚n
                                  Or∫ova, jude˛ul Mehedin˛i            neschimbate.
Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                                             (88/422.362)
Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu nr.
                                      ACT ADIfiIONAL                           *
J 25/25/198/2002, am hot„r‚t modificarea actului
constitutiv al societ„˛ii, astfel:                la statutul Societ„˛ii Comerciale              Societatea Comercial„
  Se extinde obiectul de activitate cu urm„toarele       MILI COM PROD IMPEX — S.R.L.            RECON — S.R.L., Or∫ova, jude˛ul Mehedin˛i
coduri CAEN:
                              Subsemnata Budulan Maria, Ómputernicit
  9272 – alte activit„˛i recreative (jocuri video,                                         ACT ADIfiIONAL
                             „conform procurii nr. 1628/16.05.2002 a dnei Gross
biliard, bauling, ping-pong etc.);            Ermilia, asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii        la statutul Societ„˛ii Comerciale
  9304 – activit„˛i de Óntre˛inere corporal„ (sal„ de  Comerciale MILI COM PROD IMPEX — S.R.L., cu                 RECON — S.R.L.
fitness, sal„ de for˛„ etc.).              sediul Ón Or∫ova, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 8, ap. 1,     Subsemnatul Selaru Virgil, Ón calitate de asociat
  Celelalte prevederi ale actului cosntitutiv r„m‚n   jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul        unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale
neschimbate.                       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu      RECON — S.R.L., cu sediul Ón Or∫ova,
   (83/422.357)                    nr. J 25/221/1993, cod unic de Ónregistrare 3505547,    Str. Crizantemelor nr. 5, sc. B, ap. 11, jude˛ul
             *               am hot„r‚t urm„toarele:                  Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/18.X.2002                  15
Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu nr.             Societatea Comercial„                Se declar„ obiectul de activitate principal al
J 25/185/1992, am hot„r‚t urm„toarele:          MARY SCHELLACK — S.R.L., satul Balote∫ti         societ„˛ii, cod CAEN 3710 – recuperarea de∫eurilor
  Se extinde obiectul de activitate cu urm„toarele    comuna Izvorul B‚rzii, jude˛ul Mehedin˛i         ∫i resturilor metalice reciclabile.
coduri CAEN:                                                     Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
  0130 – activit„˛i mixte (cultur„ vegetal„ ∫i              ACT ADIfiIONAL              neschimbate.
cre∫terea animalelor;                                                 (94/422.368)
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  0143 – servicii de Ómbun„t„˛iri funciare ∫i                                                *
                                  MARY SCHELLACK — S.R.L.
iriga˛ii;
  0240 – servicii anexe silviculturii ∫i exploat„rii    Subsemna˛ii Nerad maria ∫i Vladica Victor,            Societatea Comercial„
forestiere.                       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MARY SCHELLACK          ABC SYSTEMS — S.R.L.
  Celelalte norme ale statutului societ„˛ii r„m‚n    — S.R.L., cu sediul Ón satul Balote∫ti, comuna Izvorul   Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i
neschimbate.                       B‚rzii, jude˛ul Mehedin˛i , Ónmatriculat„ la Oficiul
  (89/422.363)                     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu              ACT ADIfiIONAL
             *               nr. J 25/243/1998, am hot„r‚t urm„toarele:
                              Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón satul Ilov„˛,          la statutul Societ„˛ii Comerciale
                             comuna Ilov„˛, jude˛ul Mehedin˛i.                    ABC SYSTEMS — S.R.L.
     Societatea Comercial„
     RITEVIAN COM — S.R.L.               Celelalte prevederi ale actului constitutiv al      Subsemna˛ii Bica Leonard, Aldea Cristian
 Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i        societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               Tiberiu ∫i Tolbus Victor Claudius, asocia˛i ai
                               (92/422.366)                     Societ„˛ii Comerciale ABC SYSTEMS — S.R.L., cu
         ACT ADIfiIONAL                           *                sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Dr. Babe∫ nr.
                                                          59, bl. 5, sc. 2, ap. 3, jude˛ul Mehedin˛i, Ónregistrat„
    la statutul Societ„˛ii Comerciale            COOPERATIVA DE CONSUM               la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
       RITEVIAN COM — S.R.L.              DROBETA TURNU SEVERIN – OC              25/1584/1994, am hot„r‚t modificarea statutului ∫i
  Subsemnata Cr„ciunescu Maria, asociat unic al     Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i         contractului societ„˛ii, astfel:
Societ„˛ii Comerciale RITEVIAN COM — S.R.L., cu                                    Se Ónfiin˛eaz„ dou„ puncte de lucru Ón:
sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Veterani nr. 5,           ACT ADIfiIONAL               – Drobeta-Turnu Severin, Bd. Dun„rii nr. 3,
bl. IM1E, sc. 2, ap. 1, jude˛ul Mehedin˛i, societate                                Fabrica de Oxigen, jude˛ul Mehedin˛i, ∫i
                              la statutul COOPERATIVEI DE CONSUM
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al                                  – Drobeta-Turnu Severin, bd. Tudor
                             DROBETA TURNU SEVERIN – OC, cu sediul Ón
Jude˛ului Mehedin˛i cu nr. J 25/484/1994, am                                    Vladimirescu, bl. TS10, parter, jude˛ul Mehedin˛i.
                             Drobeta-Turnu Severin, str. Hora˛iu nr. 2B,
hot„r‚t urm„toarele:                                                 Se extinde obiectul de activitate cu urm„toarele
                             jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Se Óntrerupe activitatea societ„˛ii pe o perioad„                                coduri CAEN:
de trei ani, de la data de 15.06.2002, p‚n„ la data de  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i        2411 – fabricarea gazului industrial (Ómbuteliere
15.06.2005.                              cu nr. J 25/29/1991             oxigen);
  Se precizeaz„ obiectul de activitate principal:     Av‚nd Ón vedere deciziile FEDERALCOOP           5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        Mehedin˛i nr. 99/1.04.1993 ∫i nr. 269/3.08.1994, de    lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate (comer˛ cu
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        fuziune a cooperativelor care au Ónregistrat pierderi   oxigen ∫i alte gaze tehnice imbuteliate).
produse alimentare, b„uturi ∫i ˛ig„ri.          ∫i pentru crearea unor condi˛ii mai bune de         Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n       coordonare, Óndrumare, control ∫i elimin„ri de      societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
neschimbate.                       pierderi Ón activitatea economico-financiar„, s-a       (95/422.369)
  (90/422.364)                     hot„r‚t fuziunea COOPERATIVELOR DE CONSUM                      *
             *               IZVORUL BIRZII, MALOVAT, BREZNITA DE OCOL,
                             ILOVITA, PODENI, BILVANESTI cu COOPERATIVA             Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„             DE CONSUM DROBETA TURNU SEVERIN , care va             SERV CONSTRUCT — S.R.L.
    CESKY KRAJANENK — S.R.L.             prelua Óntregul activ ∫i pasiv al cooprativelor      Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i
       satul Eibenthal               men˛ionate mai sus.
   comuna Dubova, jude˛ul Mehedin˛i            Œn urma hot„r‚rii de fuziune se vor radia de la             ACT ADIfiIONAL
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                                                              la statutul Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL              Mehedin˛i cooperativele men˛ionate mai sus.
                                                                SERV CONSTRUCT — S.R.L.
                              COOPERATIVA DE CONSUM DROBETA TURNU
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale                                   Subsemnatul Bizoi Cristian Gabriel, asociat unic
                             SEVERIN Ó∫i schimb„ sediul Ón Drobeta-Turnu
CESKY KRAJANENK — S.R.L., cu sediul Ón satul                                    al Societ„˛ii Comerciale SERV CONSTRUCT — S.R.L.,
                             Severin, str. Hora˛iu nr. 2B, jude˛ul Mehedin˛i, ∫i
Eibenthal, comuna Dubova, jude˛ul Mehedin˛i,                                    cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Decebal
                             va func˛iona sub conducerea dlui Luca Ion, Ón
 Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                  nr. 59A, jude˛ul Mehedin˛i, Ónregistrat„ la Oficiul
                             calitate de pre∫edinte, ∫i a dnei Sfetcu Ana, Ón
        cu nr. J 25/372/1992                                        registrului comer˛ului cu nr. J 25/235/1998, am
                             calitate de contabil ∫ef.
  Subsemna˛ii Grigoriu Alexandru, Grigoriu         Se extinde obiectul de activitate al cooperativei   hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii astfel:
Preduta Cristina, Lissi Frant, Ón nume propriu ∫i ca   cu urm„toarele coduri CAEN: 5211 – comer˛ cu         Se modific„ sediul social al societ„˛ii Ón Drobeta-
Ómputernicit al celor doi asocia˛i men˛iona˛i mai    am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     Turnu Severin, str. Decebal nr. 59B, jude˛ul
sus, conform procurii nr. 1225/23.07.2002, Ón      predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      Mehedin˛i.
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CESKY   tutun;                            Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu
KRAJANEK — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele          5212– comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         urm„toarele coduri:
modific„ri la statutul ∫i contractul societ„˛ii:     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          4511 – demolarea construc˛iilor, terasamentelor
  • Se retrag din societate dl Grigoriu Alexandru ∫i  produse nealimentare.                   ∫i organizare de ∫antiere;
dna Grigoriu Preduta Cristina prin cesionarea        Se precizeaz„ domeniul principal:             4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
p„r˛ilor sociale asociatului Lissi Frant ∫i a        521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         construc˛ii;
asociatului cooptat Lissi Maria.             nespecializate, iar activitatea principal„ va fi 5211 –   4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
  • Se coopteaz„ Ón societate prin cesionare de     comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,      art„;
p„r˛i sociale dna Lissi Maria, n„scut„ la data de    cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
20.03.1954 Ón localitatea Eibenthal, jude˛ul       b„uturi ∫i tutun.                     construc˛ii;
Mehedin˛i, fiica lui Ion ∫i Maria, domiciliat„ Ón      Se Ónfiin˛eaz„ puncte de lucru Ón Drobeta-Turnu      4523 – construc˛ii de autostr„zi, c„i de
Or∫ova, Str. Bradului nr. 1, sc. D, ap. 5, jude˛ul    Severin, str. Traian nr. 103, str. Iulis Cezar nr. 93,  comunica˛ii terestre ∫i construc˛ii destinate
Mehedin˛i, cet„˛ean rom‚n, posesoare a B.I. seria    ∫i Ón str. ™incai, bl. V, parter, ∫i Ón comunele     sportului;
D.B. nr. 746970/15.06.1987, eliberat de Mili˛ia     Bilvane∫ti, Cire∫u, Godeanu, Malov„˛, Podeni,        4524 – construc˛ii hidrotehnice;
Or∫ova, cod numeric personal 2540320252001. Œn      Ilovi˛a, Izvorul B‚rzii ∫i Brezni˛a de Ocol, jude˛ul     4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;
urma coopt„rii, capitalul social se prezint„ astfel:   Mehedin˛i.                          4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;
  – Lissi Maria — 10 p„r˛i sociale, Ón valoare total„   Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n         4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;
de 1.000.000 lei;                    neschimbate.                         4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
  – Lissi Frant — 10 p„r˛i sociale, Ón valoare total„    (93/422.367)                      4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
de 1.000.000 lei.                                 *                central„ ∫i montaj de echipamente ∫i utilaje
  • Œn urma cesion„rii dl Lissi Frant ∫i dna Lissi                                tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;
Maria preiau Óntreg activul ∫i pasivul societ„˛ii.         Societatea Comercial„               4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii
  • Se declar„ obiectul principal de activitate:    VULCAN — S.R.L., Strehaia, jude˛ul Mehedin˛i       auxiliare;
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                       4541 – lucr„ri de ipsos„rie;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                 ACT ADIfiIONAL               4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.                                         4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
  • Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru al societ„˛ii Ón      la statutul Societ„˛ii Comerciale          4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
satul Eibenthal, comuna Dubova, jude˛ul                 VULCAN — S.R.L.              de geamuri;
Mehedin˛i, cu destina˛ia magazin alimentar.         Subsemnatul Milos Mihai, Ón calitate de asociat      4545 – alte lucr„ri de finisare;
  • Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Or∫ova, str.    unic al Societ„˛ii Comerciale VULCAN — S.R.L., cu      4550 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
Traian nr. 45, jude˛ul Mehedin˛i.            sediul Ón Strehaia, str. Horia nr. 9, jude˛ul       demolare, cu personal de deservire aferent.
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului  Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.              Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu nr.         neschimbate.
   (91/422.365)                    J 25/483/1992, am hot„r‚t modificarea statutului       (96/422.370)
             *               societ„˛ii astfel:                                  *
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/18.X.2002
      Societatea Comercial„            Societ„˛ii Comerciale BELONA 2001 — S.R.L., reiese      Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru al societ„˛ii Ón
      MANEDO EXIMPO — S.R.L.            c„ la adunare au participat 9 ac˛ionari din 11, care   Drobeta-Turnu Severin, Str. 1 Decembrie 1918
      Or∫ova, jude˛ul Mehedin˛i          Óntrunesc Ón total 459 ac˛iuni, ce reprezint„ 92,72 %   nr. 42, bl. 7, sc. 2, ap. 4, jude˛ul Mehedin˛i, destinat
                            din num„rul total al ac˛iunilor Societ„˛ii        magazin alimentar mixt.
         ACT ADIfiIONAL             Comerciale BELONA 2001 — S.R.L.
                                                           Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
                              Œn urma adun„rii generale a Societ„˛ii
   la statutul Societ„˛ii Comerciale                                      r„m‚n neschimbate.
  MANEDO EXIMPO — S.R.L., cu sediul Ón         Comerciale BELONA 2001 — S.R.L. s-a luat
                                                           (100/422.373)
Or∫ova, Str. Eroilor nr. 14, jude˛ul Mehedin˛i,     urm„toarea hot„r‚re:
                              Se schimb„ natura capitalului social al societ„˛ii                *
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
       cu nr. J 25/1296/1992           dup„ cum urmeaz„:
                                                              Societatea Comercial„
  Subsemna˛ii Nedela Doru, Ghergulescu Ana, Mija     – se retrag din societate urm„torii asocia˛i:
                              – Cristea Smaranda – 37 p„r˛i sociale;             BUILDING EXIM — S.R.L.
Eugeniu ∫i Iacob Liana-Stela, Ón calitate de asocia˛i
                              – Popescu Virginia – 35 p„r˛i sociale.         Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i
ai Societ„˛ii Comerciale MANEDO EXIMPO — S.R.L.,
am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la statutul       Societatea le-a repartizat urm„toarele unit„˛i: U.8
                            – Popescu Virginia; U82 – Cristea Smaranda, Ón               ACT ADIfiIONAL
societ„˛ii:
  Se declar„ obiectul principal de activitate al    schimbul p„r˛ilor sociale men˛ionate mai sus.           la statutul Societ„˛ii Comerciale
societ„˛ii: cod CAEN 1411 – extrac˛ia pietrei pentru    Aceast„ cedare a fost acceptat„ de ceilal˛i asocia˛i
                                                                BUILDING EXIM — S.R.L.
construc˛ii.                      r„ma∫i Ón societate.
  Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu   Modul de repartizare a fost supus la vot ∫i        Subsemnatul Giuca Trandafir, asociat unic al
urm„toarele coduri:                   aprobat cu unanimitate de voturi.             Societ„˛ii Comerciale BUILDING EXIM — S.R.L., cu
  7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     Cheltuielile ce se vor face cu ocazia desprinderii   sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Matei
imobiliare proprii sau Ónchiriate.           celor patru asocia˛i din societate vor fi suportate de  Vasilescu nr. 95, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n       c„tre dna Cristea Smaranda ∫i Popescu Virginia.      Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 25/198/1994,
nescimbate.                        Cele dou„ asociate au declarat Ón scris, a∫a cum    am hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii astfel:
  (97/422.371)                    reiese ∫i din procesul-verbal (semnat ∫i ∫tampilat) al    Se modific„ sediul societ„˛ii Ón Drobeta-Turnu
             *               adun„rii generale, c„ nu vor mai ridica nici un fel    Severin, str. Doc. Saidac nr. 24, jude˛ul Mehedin˛i.
                            de preten˛ii asupra societ„˛ii dup„ repartizarea       Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu
     Societatea Comercial„
     HOREMA IMPEX — S.A.              unit„˛ilor men˛ionate mai sus.              urm„toarele coduri:
 Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i         De asemenea, societatea nu se implic„ la
                                                           2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;
                            Ómp„r˛irea spa˛iilor ce le revin fiec„ruia, fiind
                                                           2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice;
        HOT√R¬REA NR. 1             desemnat„ Ón adunarea general„.
                                                           2821 – produc˛ie de rezervoare, cisterne ∫i
                              De asemenea, adunarea general„ a asocia˛ilor
     din data de 2 septembrie 2002                                      containere metalice;
                            hot„r„∫te ∫i aprob„ Ómputernicirea dlui Mogo∫anu
          NR. 522               Ion, Ón calitate de administrator al Societ„˛ii       2822 – produc˛ie de radiatoare ∫i cazane pentru
  Œn urma adun„rii extraordinare din data de      Comerciale BELONA 2001 — S.R.L., de a semna        Ónc„lzire central„.
2.09.2002, Ón conformitate cu prevederile Legii     documentele necesare la Oficiul registrului         Se majoreaz„ capitalul social de la 157.151.000
nr. 31/1991, s-au hot„r‚t urm„toarele:         comer˛ului, ∫i anume:                   lei la 15.123.753.000 lei, cu 14.966.602.000 lei,
  – majorarea capitalului social al firmei de la     – deschiderea ∫i Ónchiderea de puncte de lucru;    conform raportului de evaluare imobiliar„ al
25.000.000 lei la 775.000.000 lei;
                              – reducerea capitalului social prin retragerea din   cl„dirii administrative din Drobeta-Turnu Severin,
  – cedarea de c„tre ac˛ionarul Iancu Grigore a
                            societate a unor asocia˛i;                str. Doc. Saidac nr. 24, jude˛ul Mehedin˛i. Dup„
ac˛iunii (1 buc.) ce o de˛ine dlui Birtea C„t„lin.
                              – major„ri de capital;                 majorarea capitalului social, valoarea unei p„r˛i
  Noua structur„ a capitalului social va fi
                              – acte adi˛ionale la statutul societ„˛ii.       sociale va fi de 15.123.753 lei.
urm„toarea:
  1. Birtea C„t„lin — 534.750.000 lei, 69 ac˛iuni     Men˛ion„m c„ ac˛ionarele Bo∫neagu Lucia ∫i        Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
nominative cu o valoare nominal„ de 7.750.000 lei,   P„tra∫cu Ana, ulterior adun„rii generale, au
                                                         neschimbate.
reprezent‚nd 69 % din capitalul social;         renun˛at s„ se desprind„ din Societatea Comercial„
                                                            (101/422.375)
  2. Murgan Marilena — 209.250.000 lei, 27 ac˛iuni   BELONA 2002 — S.R.L., din acest motiv nemaifiind
                                                                       *
nominative cu o valoare nominal„ de 7.750.000 lei,   incluse Ón hot„r‚re.
reprezent‚nd 27 % din capitalul social;          Dac„ p‚n„ la sf‚r∫itul anului 2002 vor reveni, se
                                                              Societatea Comercial„
  3. Baltianu Carmen — 15.500.000 lei, 2 ac˛iuni    va face o completare la hot„r‚re.
                                                          CARGO — S.A., Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a
nominative cu o valoare nominal„ de 7.750.000 lei,     (99/422.374)
reprezent‚nd 2 % din capitalul social;                      *
  4. Cojocaru Sandu —7.750.000 lei, o ac˛iune                                           ACT ADIfiIONAL
nominativ„ Ón valoare de 7.750.000 lei,              Societatea Comercial„              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
reprezent‚nd 1 % din capitalul social;            DANIEL COMERT MIXT — S.R.L.             CARGO — S.A., autentificat la Biroul notarului
  5. Bulzan Ion —7.750.000 lei, o ac˛iune        Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i
                                                          public P„una Mariana cu nr. 358/23.03.2000
nominativ„ Ón valoare de 7.750.000 lei,
reprezent‚nd 1 % din capitalul social.                  ACT ADIfiIONAL               Societatea Comercial„ CARGO — S.A., persoan„
  Ac˛ionarii Birtea C„t„lin ∫i Murgan Marilena                                  juridic„ rom‚n„, Ónmatriculat„ cu nr. J 21/46/2000,
(fost„ Mantu Marilena) au fost reprezenta˛i de c„tre   la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale     cu sediul Ón Slobozia, str. Constantin Dobrogeanu
dmnii Birtea GrigorIE ∫i Mantu Dumitru, Ón baza         DANIEL COMERT MIXT — S.R.L.
                                                         Gherea nr. 1A, jude˛ul Ialomi˛a, Ón urma hot„r‚rii
procurilor legalizate.                   Subsemna˛ii Cirjan Mihai ∫i Cirjan Paulina-      consiliului de administra˛ie nr. 1 din 26.01.2002, a
  (98/422.372)                    Daniela, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      hot„r‚t urm„toarele:
             *               Comerciale DANIEL COMERT MIXT — S.R.L., cu
                                                           Œnfiin˛area unui sediu secundar Ón Fete∫ti,
                            sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, Str. 1 Decembrie
     Societatea Comercial„                                          incinta B.R.D. — S.A., Filiala Fete∫ti, Complex
                            1918 nr. 45, bl. 5S2, sc. 2, ap. 4, jude˛ul Mehedin˛i,
     BELONA 2001 — S.R.L.                                          Miori˛a, jude˛ul Ialomi˛a, conform contractului de
                            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
 Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i                                     loca˛ie nr. 10 din 1.03.2002, valabil din 1.03.2002
                            Jude˛ului Mehedin˛i cu nr. J 25/719/1992, am
                            hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii, astfel:    p‚n„ la 1.03.2004.
        HOT√R¬REA NR. 1                                            Celelalte articole ∫i capitole din actul constitutiv
                              Se declar„ obiectul de activitate principal al
         din 20.06.2002            societ„˛ii: cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón    r„m‚n nemodificate.
 Din procesul-verbal Óncheiat pe data de        magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„       Redactat azi, 5.09.2002.
20.06.2002 Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor     de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.           (102/422.377)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

       Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
               ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36
       Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
               E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2075/18.X.2002 con˛ine 16 pagini.                   Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO