2002_1915 by tradetrek

VIEWS: 68 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 1915                                                           Mar˛i, 8 octombrie 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„
   COSTIN SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti                DOTEL — S.R.L., Bucure∫ti            MANAR 93 PROD IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti

         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL

     la statutul Societ„˛ii Comerciale         la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
      COSTIN SERVICE — S.R.L.              DOTEL — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        MANAR 93 PROD IMPEX — S.R.L. cu sediul Ón
                              Str. Foi∫orului nr. 16, bl. F 11 C, sc. B, et. 8,     Bucure∫ti, Bd. P„cii nr. 7, bl. OD 16, sc. D, et.
  Subsemnatul Mihale Niculae, domiciliat Ón
                               ap. 63, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul      1, ap. 139, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul
Bucure∫ti, str. Cerni∫oara nr. 91, sectorul 6,
                              registrului comer˛ului cu nr. J 40/11823/1992,       registrului comer˛ului cu nr. J 40/27319/1993
identificat cu C.I. seria RD nr. 097137 eliberat„ la
                                   av‚nd codul fiscal R 1568670            Subsemna˛ii
data de 19.11.1999 de Sec˛ia 21 Poli˛ie, av‚nd codul
                                 ∫i un capital social de 5.000.000 lei         – Abaab Fethi, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
numeric personal 1540205400, Ón calitate de asociat
                                                           Bucure∫ti, Str. Desi∫ului nr. 41, sectorul 6, n„scut la
unic al Societ„˛ii Comerciale COSTIN SERVICE —        Subsemna˛ii Cosma Vasile, cet„˛ean rom‚n,
                                                           data de 22.01.1966 Ón Tunisia, Tunis, identificat cu
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Cerni∫oara nr. 91,  domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cricovul S„rat nr. 15, bl.  B.I. seria A.I.C. nr. 545187 eliberat de Circa 21
sectorul 6, Ónregistrat„ la Oficiul registrului      8, sc. 1, ap. 20, sectorul 4, identificat cu B.I. seria  Poli˛ie la data de 5.01.1983;
comer˛ului cu nr. J 40/12750/1991, av‚nd codul       D.A. nr. 535798/1986, ∫i Cosma Doru Dorel Dan,        – Abaab Faouzi Ben Abdalah, cet„˛ean tunisian,
fiscal R 451990, Ón baza hot„r‚rii nr. 1 din data de    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.       domiciliat Ón Tunisia, Tunis, str. Mornag nr. 5,
15.07.2002, am hot„r‚t urm„toarele:            Nicolae Titulescu nr. 95–103, bl. 8, sc. A, et. 9, ap.   n„scut la data de 5.08.1958 Ón Tunis, identificat cu
  1. m„rirea capitalului social al societ„˛ii la     42, sectorul 1, identificat cu B.I. seria G.R. nr.     pa∫aportul seria G nr. 888656 eliberat de
valoarea de 4.000.000 lei, prin aportul a 2.000.000    957165/1995,                        autorit„˛ile tunisiene la data de 10.09.1990;
lei de c„tre dna Mihale Aurelia, domiciliat„ Ón        Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      – Abaab Caamel Ben Abdallah, cet„˛ean tunisian,
Bucure∫ti, str. Cerni∫oara nr. 91, sectorul 6,       DOTEL — S.R.L. am stabilit, conform hot„r‚rii nr. 6    domiciliat Ón Tunisia, str. Mornag nr. 5, n„scut la
identificat„ cu C.I. seria RX nr. 099382 eliberat„ de   din 26.08.2002 ∫i a clauzelor din statutul ∫i       data de 21.03.1962 Ón Tunisia, identificat cu
Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 10.02.1999, av‚nd codul    contractul societ„˛ii, Óncheierea acestui act adi˛ional  pa∫aportul seria E nr. 380981 eliberat de
numeric personal 256090140068 ∫i cooptarea         pentru a face urm„toarele modific„ri:           autorit„˛ile tunisiene la data de 25.06.1987,
acesteia Ón calitate de asociat al societ„˛ii;        1. Completarea obiectului de activitate cu         Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t urm„toarele:
  2. Ón urma m„ririi intervenite, capitalul social al   urm„toarele coduri CAEN:                   1. Prelungirea duratei de func˛ionare a Societ„˛ii
                               4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;     Comerciale MANAR 93 PROD IMPEX — S.R.L.
societ„˛ii va fi format din 40 p„r˛i sociale, Ón valoare
                                                           Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
de 100.000 lei fiecare, aportul la constituirea        4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;
                                                           Bucure∫ti cu nr. J 40/27319/1993, cu sediul Ón
capitalului social al societ„˛ii, precum ∫i cota de      5119 – intermediere Ón comer˛ul cu produse
                                                           Bucure∫ti, Bd. P„cii nr. 7, bl. OD 16, sc. D, et. 1,
participare la beneficii ∫i pierderi fiind urm„toarea:   diverse;
                                                           ap. 139, sectorul 6, pe o perioad„ nelimitat„.
  – Mihale Niculae de˛ine 20 p„r˛i sociale cu o       6421 – activit„˛i de telefonie;              2. Declararea obiectului principal de activitate
valoare nominal„ de 100.000 lei, numerotate de la       6423 – activit„˛i de transmitere de date;        conform codului CAEN 1822 – fabricarea altor
1 la 20, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,         6424 – activit„˛i de radioficare;            articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp).
participarea acestuia la contul de beneficii ∫i        6432 – activit„˛i de televiziune;             Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
pierderi fiind de 50 %;                    6442 – alte servicii de telecomunica˛ii,        neschimbate. Actul adi˛ional face parte integrant„
  – Mihale Aurelia de˛ine 20 p„r˛i sociale cu o      neclasificate Ón alt„ parte;                din statutul societ„˛ii.
valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, numerotate      7210 – consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor        (3/40.636)
de la 21 la 40, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,    de calcul;
                                                                         *
participarea acesteia la contul de beneficii ∫i        7220 – realizarea ∫i furnizarea de programe;
pierderi fiind de 50 %;                    7230 – prelucrarea datelor;
                                                                Societatea Comercial„
  3. alegerea dnei Mihale Aurelia Ón calitate de       7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,
                                                             ISTOAN CONSTRUCT — S.R.L., Bucure∫ti
administrator al Societ„˛ii Comerciale COSTIN       inginerie ∫i alte servicii tehnice;
SERVICE — S.R.L.;                       7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
                                                                    ACT ADIfiIONAL
  4. completarea obiectului de activitate al         7484 – alte activit„˛i de servicii, prestate Ón
societ„˛ii, astfel:                    principal Óntreprinderilor.                 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN –       2. Schimbarea domeniului principal cu noul cod          ISTOAN CONSTRUCT — S.R.L.,
502 Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;       CAEN 642 ∫i a obiectului principal de activitate –        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  – obiectul principal de activitate: cod CAEN 5021    cod CAEN 6421 – activit„˛i de telefonie.             Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
– Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor (f„r„       3. Prelungirea duratei de func˛ionare a societ„˛ii     cu nr. J 40/8079/1994, av‚nd codul fiscal
repara˛iile executate Ón Óntreprinderi organizate, de   pe termen nelimitat, conform rezolu˛iei nr.            R 5658695/94 ∫i un capital social
tip industrial);                      183056/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al         de 2.000.000 leicu sediul Ón Bucure∫ti,
  – activitatea secundar„: cod CAEN 5030 – comer˛     Rom‚niei 1406/7.08.2002, anexate.                str. Sold. V. Croitoru nr. 3, bl. 2, sc. 2,
                               Celelalte clauze din statut ∫i contract r„m‚n            et. 2, ap. 63, sectorul 5,
cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule (inclusiv
prin opera˛iuni de import-export).             nemodificate.                         Subsemna˛ii
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n    Prezentul act adi˛ional se va Ónregistra la Oficiul    – Istoan Ionel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
neschimbate.                        registrului comer˛ului, prin cerere de men˛iuni.      26 iunie 1951 Ón localitatea Cioara, jude˛ul S„laj,
                                                           domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sold. V. Croitoru nr. 3,
   (1/40.634)                        (2/40.635)
                                                           bl. 2, sc. 2, et. 2, ap. 63, sectorul 5, posesor al B.I.
              *                             *                seria B.Z. nr. 776160 eliberat de Circa 14 Poli˛ie la
  2                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 1915/8.X.2002
data de 12 martie 1985, c„s„torit, av‚nd codul         la data de 27.06.1985, prelungit„ valabilitatea de    10.000 lei), echivalentul a 83.680 $, din care
numeric personal 1510626400781, ∫i               c„tre Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 11.04.1996;      97.474.000 lei aport Ón natur„ (autofrigorifica marca
  – Istoan Nelica, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale nr. 1 din   Mercedes Benz, tip DB 1317, av‚nd serie ∫asiu
25 octombrie 1956 Ón localitatea Moti∫, jude˛ul         data de 4.09.2002, aduc urm„toarele modific„ri Ón    WDB67603415569715), echivalentul a 49.680 $ ∫i
S„laj, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Sold. V. Croitoru     contractul ∫i statutul societ„˛ii;            62.356.000 lei, aport Ón numerar, echivalentul a
nr. 3, bl. 2, sc. 2, et. 2, ap. 63, sectorul 5, posesor al     1. prelungirea duratei de func˛ionare a societ„˛ii  34.000 $.
C.I. seria RR nr. 061945 eliberat„ de Sec˛ia 19         de la data de 2.04.2002, pe o perioad„ de 10 ani;      Œn scopul Ónstr„in„rii autovehiculului men˛ionat
Poli˛ie la data de 12.01.1999, c„s„torit„, av‚nd codul       2. se extinde obiectul de activitate cu:       mai sus, se diminueaz„ capitalul social cu aportul
numeric personal 2561025400789,                  • cod CAEN 5222 – comer˛ cu am„nuntul cu       Ón natur„ men˛ionat mai sus, Ón valoare de
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       carne ∫i cu produse din carne;              97.474.000 lei, echivalentul a 49.680 $ ∫i, Ón
ISTOAN CONSTRUCT — S.R.L., Ón conformitate cu           • cod CAEN 5224 – comer˛ cu am„nuntul cu       consecin˛„ capitalul social va r„m‚ne Ón totalitate Ón
prevederile legale Ón vigoare ∫i Ón baza hot„r‚rii       p‚ine, produse de patiserie ∫i zaharoase;        numerar, Ón valoare de 62.356.000 lei, echivalentul
adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 5 din 20.05.2002,       3. declararea domeniului principal de activitate   a 34.000 $ (la cursul de schimb de 1.834 lei/1 $).
am hot„r‚t urm„toarele:                     cu:                             Dat„ Ón Bucure∫ti azi, 17.09.2002.
  – prelungirea duratei de func˛ionare a societ„˛ii        • cod CAEN 521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
pe perioad„ nelimitat„;                     magazine nespecializate;                   (10/40.642)
  – declararea domeniului de activitate principal:        ∫i a activit„˛ii principale cu:                         *
  cod CAEN 452 – construc˛ii;                   • cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
  iar activitatea principal„:                 magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
  cos CAEN 4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv                                        Societatea Comercial„
                                de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
lucr„ri de art„.                          4. se revoc„ din func˛ia de administrator dna       HEBA AUTOTRADE — S.R.L., Bucure∫ti
  Noi, asocia˛ii, ne oblig„m s„ efectu„m            Dumitrache Daniela;
demersurile necesare pentru Ónregistrarea             5. se prelunge∫te mandatul de administrator al             ACT ADIfiIONAL
men˛iunilor prezentului Ónscris la Oficiul           dlui Dumitrache Constantin, av‚nd puteri depline
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.        pe o perioad„ de 4 ani.                   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  (4/40.637)                           Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n    HEBA AUTOTRADE — S.R.L., cu sediul social
                                neschimbate.                         Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr. 71,
               *                                                  bl. 69, sc. 1, et. 3, ap. 9, sectorul 5,
                                  (7/40.639)                        num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
      Societatea Comercial„                             *                J 40/27441/1994, cod unic de Ónregistrare 6679718
    VENCOS IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                                           Subsemnata Gentiana Heimann, cet„˛ean rom‚n,
                                     Societatea Comercial„             domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr.
          ACT ADIfiIONAL                  NCV ODEON EDPRODCOMEXIM — S.R.L.           71, bl. 69, ap. 9, sectorul 5, c„s„torit„, n„scut„ la
                                        Bucure∫ti                data de 6.04.1969 Ón M„neciu, jude˛ul Prahova,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                       identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 514663 eliberat de
       VENCOS IMPEX — S.R.L.                                           Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 15.10.1996, Ón calitate de
   cu sediul Ón Bucure∫ti, str. B„lti˛a nr. 2,                   HOT√R¬RE
                                                             asociat unic, am hot„r‚t dizolvarea Societ„˛ii
    bl. 18, sc. 3, et. 1, ap. 69, sectorul 4,          Adunarea general„ a asocia˛ilor fondatori ai     Comerciale HEBA AUTOTRADE — S.R.L. cu sediul
           Ónmatriculat„               Societ„˛ii    Comerciale    NCV    ODEON
     la Oficiul registrului comer˛ului                                       social Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr. 71, bl.
                                EDPRODCOMEXIM — S.R.L., Óntrunit„ azi, 10        69, sc. 1, et. 3, ap. 9, sectorul 5, num„r de ordine Ón
cu nr. J 40/12865/7.05.1993, av‚nd codul fiscal         septembrie 2002, constituit„ din:
    R 3972755 ∫i un capital social total                                       registrul comer˛ului J 40/27441/1994, cod unic de
                                  – Nicolae Cacovean, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.   Ónregistrare 6679718.
    de 5.000.000 lei, aport Ón numerar           Anastasie Simu nr. 6, sc. A, ap. 2, sectorul 1,       Dizolvarea se face f„r„ lichidare, cu transmiterea
  Subsemnatul Cre˛u Constantin, domiciliat Ón         posesorul B.I. seria B.C. nr. 001528 eliberat de     universal„ a patrimoniului c„tre asociatul unic, Ón
Bucure∫ti, str. Vlaicu Vod„ nr. 9, bl. V 61, sc. 2,       S.E.P./I.M.P.B. la data de 14.04.1981, ∫i        conformitate cu prevederile art. 231, alin. 1 din
ap. 34, sectorul 3, identificat cu B.I. seria G.N.         – Constantin Voiculescu, domiciliat Ón Bucure∫ti,
nr. 051649 eliberat de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de                                   Legea nr. 31/1990, republicat„.
                                str. Nicolae G. Caramfil nr. 64, sc. B, et. 1, ap. 18,    (11/40.643)
25.03.1994, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii      posesor al C.I. seria RD nr. 129859 eliberat„ de
Comerciale VENCOS IMPEX — S.R.L., Ónchei            Sec˛ia 2 la data de 19.09.2000, hot„r„∫te:                     *
urm„torul act adi˛ional:                      1. Modificarea prevederilor art. 4, alin. 1 al
  Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,         statutului de organizare ∫i func˛ionare al Societ„˛ii
str. B„lti˛a nr. 2, bl. 18, sc. 3, et. 1, ap. 69, sectorul 4,                                   Societatea Comercial„
                                Comerciale NCV ODEON EDPRODCOMEXIM —           GLASSPO IMPORT-EXPORT INTERMEDIERI
Ón Bucure∫ti, str. Vlaicu Vod„ nr. 9, bl. V 61, sc. 2,     S.R.L., astfel ca acesta s„ aib„ urm„torul cuprins:
et. 3, ap. 34, sectorul 3.                   îDurata se prelunge∫te pe o perioad„ nelimitat„“.       COMERfi GENERAL ™I ATELIERE
  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n       2. Modificarea prevederilor art. 8, alin. 1 din      DE PRODUCfiIE — S.R.L., Bucure∫ti
neschimbate.                          contractul de societate, de organizare ∫i func˛ionare
  Redactat de parte.                     al   Societ„˛ii  Comerciale   NCV   ODEON            HOT√R¬REA NR. 1
   (5/40.638)                         EDPRODCOMEXIM — S.R.L., astfel ca acesta s„ aib„
                                urm„torul cuprins: îDurata de func˛ionare a              din 19 septembrie 2002
          ACT ADIfiIONAL
                                societ„˛ii se prelunge∫te pe o perioad„ nelimitat„“.       a adun„rii generale a asocia˛ilor
     la statutul Societ„˛ii Comerciale             3. S„ se solicite organelor abilitate prelungirea
                                duratei de func˛ionare a Societ„˛ii Comerciale NCV     Subsemna˛ii
       VENCOS IMPEX — S.R.L.
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului           ODEON EDPRODCOMEXIM — S.R.L. pe o perioad„         – Mahmoud Sayed, cet„˛ean sirian, domiciliat Ón
   Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti           nelimitat„.                       Republica Arab„ Siria, Siria, Alep, identificat cu
cu nr. J 40/12865/1993, codul fiscal R 3972755            (8/40.640)                     pa∫aportul seria B nr. 1/4969/1989, eliberat de
                                                             autorit„˛ile din Siria, ∫i
  Subsemnatul Cre˛u Constantin, domiciliat Ón                      *                 – Basturea Paraschiv, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
Bucure∫ti, str. Vlaicu Vod„ nr. 9, bl. V 61, sc. 2, ap.                                 Ón Bucure∫ti, Str. Dianei nr. 10, ap. 3, sectorul 2, cod
34, sectorul 3, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii                                numeric personal 1271015400061, identificat cu B.I.
Comerciale VENCOS IMPEX — S.R.L. cu sediul Ón               Societatea Comercial„
Bucure∫ti, str. B„lti˛a nr. 2, bl. 18, sc. 3, et. 1, ap. 69,       EUROSTAR LIMITED — S.R.L.            seria A.O. nr. 868773 eliberat la data de 18 mai 1979
sectorul 4, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri Ón                                     de Sec˛ia 3 Poli˛ie,
statutul societ„˛ii:                              HOT√R¬REA NR. 1               asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale GLASSPO
  1. durata de func˛ionare a societ„˛ii comerciale                                   IMPORT-EXPORT INTERMEDIERI COMERfi
va fi nelimitat„;                            din data de 1 septembrie 2002          GENERAL ™I ATELIERE DE PRODUCfiIE — S.R.L.,
  2. radierea din obiectul de activitate a                                       am hot„r‚t:
                                a adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor       1. Prelungirea duratei de func˛ionare pe durat„
urm„torului cod CAEN 7031 – agen˛ii imobiliare.
  Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n            Subsemna˛ii                      nelimitat„.
neschimbate.                            – Stinga Pantelimon – de˛in‚nd 90 % din capitalul    2. Se d„ mandat prin prezenta domnului
                                social, ∫i                        Basturea Paraschiv s„ semneze actul adi˛ional
  (6/40.638)
                                  – Stinga Venera – de˛in‚nd 10 % din capitalul     cupriz‚nd modific„rile din prezenta hot„r‚re; Ón
               *                 social;                         acest sens asociatul societ„˛ii noastre va sus˛ine
                                  ne-am   Óntrunit  Ón  adunare   general„   orice fel de cerere, va semna toate documentele
       Societatea Comercial„               extraordinar„ ast„zi, 1 septembrie 2002, la sediul    noastre, fiind delegat s„ depun„ ∫i s„ ridice de la
    D & D SERVICII ™I COMERfi — S.R.L.            societ„˛ii, pentru a pune Ón discu˛ie urm„toarele:    Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                  1. Se prelunge∫te durata de func˛ionare a       Bucure∫ti orice fel de acte, s„ semneze Ón numele
          Bucure∫ti                  societ„˛ii, prev„zut„ la art. 6 din statut ca fiind de  societ„˛ii noastre oriunde va fi necesar, semn„tura
                                10 ani, aceasta devenind nelimitat„.           sa fiind opozabil„.
          ACT ADIfiIONAL                  (9/40.641)                       Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale                     *               neschimbate.
    D & D SERVICII ™I COMERfi — S.R.L.                                           (12/40.644)
  cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Plutonier Ion
   Nedelcu nr. 1, bl. 1, sc. 1, et. 4, ap. 27,              Societatea Comercial„                          *
 sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului             ROMDIS — S.R.L., Bucure∫ti
     comer˛ului cu nr. J 40/9502/1992,                                            Societatea Comercial„
       av‚nd codul fiscal R 325592                     DECIZIA NR. 2               DELTA MGM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
    ∫i un capital social de 3.000.000 lei
                                   extraordinar„, din 17 septembrie 2002.
  Subsemna˛ii                                  a administratorilor                   HOT√R¬RE NR. 1
  1. Dumitrache Constantin, cet„˛ean rom‚n,             Societ„˛ii Comerciale ROMDIS — S.R.L.
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Plutonier Ion Nedelcu                                            din 20 iunie 2002
nr. 1, bl. 1, ap. 27, sectorul 3, av‚nd codul numeric       cu sediul Ón Bucure∫ti, intrarea Str„ule∫ti
personal 1581123400116, identificat cu B.I. seria        nr. 35–45, sectorul 1, cod unic de Ónregistrare             a asociatului unic
B.T. nr. 033106, eliberat de Circa 7 Mili˛ie la data         7210719 (atribut fiscal R) Ónmatriculat„        Societatea Comercial„ DELTA MGM IMPEX —
de 3.12.1982, prelungit„ valabilitatea de c„tre Sec˛ia          la Oficiul registrului comer˛ului        S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
11 Poli˛ie la data de 27.05.1994, reprezentat de c„tre             cu nr. J 40/2734/1995           Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
dna Stoica Maria, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón          Subsemna˛ii Ioan Mihnea-Radu ∫i Apostol        J 40/18839/1992, cod fiscal R 3011993, cu sediul Ón
Bucure∫ti, Str. Fizicienilor nr. 16, bl. 10 A, sc. 1, ap.    Dumitru, Ón calitate de administratori ai societ„˛ii,  Bucure∫ti, str. Gen. Cerchez nr. 25, sectorul 4, unde
33, sectorul 3, av‚nd codul numeric personal          Ón baza ∫i pentru ducerea la Óndeplinire a deciziei   a participat unicul asociat al societ„˛ii, Ón persoana
2551113400118, identificat„ cu C.I. seria RR nr.        asociatului unic al societ„˛ii, Societatea ALPHA     dlui Georgescu Mihai, a hot„r‚t efectuarea
216957 eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de        MANAGEMENT GmbH din 6.06.2002, referitoare la      urm„toarele modific„ri:
9.07.2002, prin procura nr. 2636 din data de          modificarea capitalului social al Societ„˛ii        1. Prelungirea duratei de func˛ionare a societ„˛ii
3.09.2002;                           Comerciale ROMDIS — S.R.L., iau, Ón unanimitate,     pe perioad„ nelimitat„.
  2. Dumitrache Daniela, cet„˛ean rom‚n,            Ón temeiul dispozi˛iilor art. 18.5 din statutul       Urmeaz„ a se redacta ∫i autentifica actul
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Plutonier Ion Nedelcu      societ„˛ii, urm„toarea decizie:             adi˛ional.
nr. 1, bl. 1, sc. 1, et. 4, ap. 27, sectorul 3, av‚nd codul    La data de 31 decembrie 2001, capitalul social al
numeric personal 2640504400141, identificat„ cu         Societ„˛ii Comerciale ROMDIS — S.R.L. Ónregistra       (13/40.645)
B.I. seria B.R. nr. 717241 eliberat de Circa 11 Poli˛ie     nivelul de 159.830.000 lei (15.983 p„r˛i sociale a                 *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/8.X.2002                   3
      Societatea Comercial„               2. copiile ∫i recipisele po∫tale ale scrisorilor           Societatea Comercial„
     T.S.S. GRUP — S.A., Bucure∫ti          recomandate de convocare adresate tuturor                CINOR — S.A., Bucure∫ti
                             ac˛ionarilor;
        HOT√R¬REA NR. 4                3. foaia de prezen˛„ a adun„rii, la care sunt             PROIECT DE FUZIUNE
                             anexate mandatele de reprezentare;
       din 6 septembrie 2002                                            prin absorb˛ie a Societ„˛ii Comerciale CINOR —
                               4. procesul-verbal al consiliului de administra˛ie
                                                           S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Luternan„ nr. 11,
     a adun„rii generale extraordinare        din data de 19 iunie 2002.
                                                           sectorul 1, Ónregistrat„ la Camera de Comer˛ ∫i
          a ac˛ionarilor              Apoi dl pre∫edinte declar„:
                                                           Industrie a Municipiului Bucure∫ti, la Oficiul
                               – c„ scrisoarea de convocare adresat„ ac˛ionarilor
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor a                                  registrului comer˛ului cu nr. J 40/706/1991, cod
                             este Ón conformitate cu statutul;              fiscal R 1590201/1992, Societatea Comercial„
fost anun˛at„ prin convocator afi∫at la sediul
                               – c„ lista ac˛ionarilor a fost ˛inut„ la dispozi˛ia   CINOR COMPUTERS — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,
societ„˛ii din Bucure∫ti, Str. Agricultori nr. 16,
                             ac˛ionarilor la sediul social, 15 zile anterior       str. Luteran„ nr. 11, parter, sectorul 1, Ónregistrat„
sectorul 2, la data de 22 august 2002 ∫i semnat de
                             prezentei adun„ri.                     la Camera de comer˛ ∫i industrie, av‚nd codul unic
to˛i ac˛ionarii.                       ™i, de asemenea, c„ toate documentele ∫i
  To˛i ac˛ionarii au fost prezen˛i.                                         de Ónregistrare nr. 14018440 ∫i num„r de ordine la
                             informa˛iile vizate de lege au fost ˛inute la        Oficiul registrului comer˛ului 40/6375 din 29 iunie
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor a hot„r‚t cu     dispozi˛ia ac˛ionarilor Ón acela∫i loc, de la
unanimitate de voturi:                                                2001, Societatea Comercial„ CINOR SOFTWARE —
                             convocarea adun„rii.                    S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Luteran„ nr. 11,
  1. Dizolvarea ∫i lichidarea Societ„˛ii Comerciale     Adunarea ia act de aceste declara˛ii.
T.S.S. GRUP — S.A. Óncep‚nd cu data de 30                                       et. 3, sectorul 1, Ónregistrat„ la Camera de comer˛ ∫i
                               Dl pre∫edinte reaminte∫te apoi c„ adunarea       industrie, av‚nd codul unic de Ónregistrare nr.
septembrie 2002 Ón baza art. 222, alin. 1, lit. d) din  general„ este chemat„ s„ delibereze asupra
Legea nr. 31/1990, republicat„.                                            14018482 ∫i num„r de ordine la Oficiul registrului
                             urm„toarei ordini de zi:                  comer˛ului J 40/6371 din 29 iunie 2001, Societatea
  2. Numirea ca lichidator a persoanei fizice dna      – lichidarea societ„˛ii;
Oprea Ioana Claudia, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                                    Comercial„ CINOR SERVICES — S.R.L., cu sediul Ón
                               – numirea unui lichidator;               Bucure∫ti, str. Luteran„ nr. 11, et. 2, sectorul 1,
Calea Mo∫ilor nr. 227, bl. 37, sc. 1, et. 1, ap. 8,      – diverse.
sectorul 2, identificat„ cu B.I. seria GT nr. 907227                                 Ónregistrat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
                               Ac˛ionarii nu au probleme speciale pe care s„ le    Municipiului Bucure∫ti, la Oficiul registrului
eliberat Circa 8 Mili˛ie, legitimat„ de Uniunea      supun„ discu˛iei adun„rii.                 comer˛ului cu nr. J 40/6370/2001, cod fiscal R
Na˛ional„ a Practicienilor Ón Reorganizare ∫i         Dl pre∫edinte declar„ discu˛iile deschise. Se      14018490 din 29 iunie 2001, ∫i Societatea
Lichidare cu legitima˛ia nr. 10681.            schimb„ diverse observa˛ii iar apoi adunarea trece     Comercial„ CINOR LEX — S.R.L., cu sediul Ón
  3. Rezilierea contractului de Ónchiriere a       la adoptarea hot„r‚rilor.                  Bucure∫ti, str. Luterana nr. 11, et. 2, sectorul 1,
imobilului Ón care Ó∫i are sediul societatea, situat Ón    Prima hot„r‚re: lichidarea societ„˛ii.         Ónregistrat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
Bucure∫ti, Str. Agricultori nr. 16, sectorul 2, ca      Adunarea general„, dup„ ce a audiat raportul      Municipiului Bucure∫ti, la Oficiul registrului
urmare a dizolv„rii ∫i lichid„rii societ„˛ii Óncep‚nd   consiliului de administra˛ie, hot„r„∫te dizolvarea     comer˛ului cu nr. J 40/6372/2001, cod fiscal R
cu data de 30 septembrie 2002.              anticipat„ a societ„˛ii ∫i punerea sa Ón lichidare     4018474 din 29 iunie 2001.
  4. Rezilierea contractelor de comodat pentru      amiabil„ Óncep‚nd din aceast„ zi.                Cap. I. Preambul
mijloacele fixe ∫i mijloacele de transport ca urmare     Sediul lichid„rii este stabilit Ón Bucure∫ti, Splaiul    1.1. Œn conformitate cu hot„r‚rile adoptate Ón
a hot„r‚rii de dizolvare ∫i lichidare a societ„˛ii    Unirii nr. 16, et. 8, sectorul 4.              adun„rile generale extraordinare ale ac˛ionarilor ∫i,
Óncep‚nd cu data de 30 septembrie 2002.            Aceast„ hot„r‚re, pus„ la vot, este adoptat„ Ón     respectiv, ale asocia˛ilor societ„˛ilor comerciale
  5. Rezilierea contractului de audit Óncheiat cu    unanimitate.                        men˛ionate mai jos:
Societatea Comercial„ M.P.–AUDIT EXPERT —           A doua hot„r‚re: numirea lichidatorului.          – Societatea Comercial„ CINOR — S.A. din data de
S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         Adunarea general„ nume∫te Ón calitate de        9 septembrie 2002;
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/80    lichidator al Societ„˛ii Comerciale EUROVIA           – Societatea Comercial„ CINOR COMPUTERS —
din 8 februarie 2002, ca urmare a hot„r‚rii de      ROM¬NIA — S.A., pe durata lichid„rii, societatea      S.A. din data de 9 septembrie 2002;
dizolvare ∫i lichidare, Óncep‚nd cu data de 30      Comercial„ DELOITTE & TOUCHE REORGANIZARE            – Societatea Comercial„ CINOR SOFTWARE —
septembrie 2002.                     ™I RESTRUCTURARE, al c„rei sediu social este Ón       S.R.L. din data de 9 septembrie 2002;
  6. Rezilierea contractelor cu utilit„˛ile ca urmare  Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 16, sectorul 4,          – Societatea Comercial„ CINOR LEX — S.R.L. din
a hot„r‚rii de dizolvare ∫i lichidare Óncep‚nd cu     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     data de 9 septembrie 2002,
data de 30 septembrie 2002.                Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/1920/2000,          cu hot„r‚rea nr. 1/2002 a administratorului
   1. fi„rmurean Dorelu-Gavril„             num„r de Ónmatriculare la UNPRL 2094,            Societ„˛ii Comerciale CINOR SERVICE S.R.L.,
   2. fi„rmurean Aurelia-Maria              reprezentat„ de dl N„stase Marian Daniel –         societatea comercial„ cu un ac˛ionar unic, ∫i av‚nd
   3. fi„rmurean Adrian-Cristian             lichidator autorizat, identificat cu C.I. seria RX     Ón vedere dispozi˛iile art. 233–245 din Legea nr.
   4. ™tefan Elena-Maria                nr. 117533 ∫i cu um„rul de Ónmatriculare la UNPRL      31/1990, republicat„ ∫i renumerotat„, cele cinci
   5. Bichir Bogdan-Valentin              10352.                           societ„˛i comerciale men˛ionate mai sus au hot„r‚t
   6. Ivan Daniel                      Adunarea general„ sisteaz„ func˛ionarea         fuziunea prin absorb˛ie.
   7. Ivan Corneliu Dan                 administratorilor ∫i cenzorilor Óncep‚nd din aceast„      Procesul de fuziune prin absorb˛ie a celor cinci
   8. Mavrodin Ion                   zi.                             societ„˛i comerciale are ca punct de plecare
   9. C„ciulan Vasile                    Lichidatorul astfel numit va trebui s„ convoace     prezentul proiect de fuziune care, dup„ analiza ∫i
  10. ™cheau George-Florin                adunarea general„ a ac˛ionarilor Ón termen de 6 zile    certificarea legalit„˛ii sale de c„tre judec„torul
  11. Tivig Ignat                    Óncep‚nd de azi, pentru a le prezenta un raport       delegat la Biroul unic al Oficiul Registrului
  12. Ghe˛i Gelu                     privind situa˛ia activului ∫i pasivului societ„˛ii,     Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti, va fi publicat
  Data, 06.09.2002.                   privind opera˛iunile de lichidare ∫i privind        Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
   (14/40.646)                     termenul necesar pentru a le Óncheia.              1.2. Forma, denumirea ∫i sediul social al
                               LIchidatorul care reprezint„ societatea Ón cursul    societ„˛ilor comerciale participante la opera˛iunea
             *                lichid„rii este investit cu Ómputernicirile cele mai    juridic„ de fuziune prin absorb˛ie:
                             largi pentru realizarea activului, chiar pe calre        – Societatea Comercial„ CINOR — S.A., cu sediul
     Societatea Comercial„              amiabil„, plata crean˛elor ∫i repartizarea soldului     Ón Bucure∫ti, str. Luternan„ nr. 11, sectorul 1,
   EUROVIA ROM¬NIA — S.A., Bucure∫ti          disponibil.                         Ónregistrat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
                               Acesta este autorizat expres s„ continue afacerile   Municipiului Bucure∫ti, la Oficiul registrului
           HOT√R¬RI               Ón curs ∫i s„ angajeze altele noi, exclusiv pentru     comer˛ului cu nr. J 40/706/1991, cod fiscal R
                             necesit„˛ile lichid„rii.                  1590201/1992;
         din 4 iulie 2002                                            – Societatea Comercial„ CINOR COMPUTERS —
                               Œn termen de trei luni de la Óncheierea fiec„rui
    ale adun„rii generale extraordinare        exerci˛iu, lichidatorul va trebui s„ stabileasc„      S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Luteran„ nr. 11,
  La data de 4 iulie 2002, la ora 13.00, ac˛ionarii   conturile anuale Ón vederea inventarului, Ón care va    parter, sectorul 1, Ónregistrat„ la Camera de comer˛
Societ„˛ii Comerciale EUROVIA ROM¬NIA — S.A., cu     include diverse elemente de activ ∫i de pasiv        ∫i industrie, av‚nd codul unic de Ónregistrare nr.
un capital de 1.140.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 10.000    existente la aceast„ dat„ ∫i un raport scris privind    14018440 ∫i num„r de ordine la Oficiul registrului
                             opera˛iunile de lichidare Ón cursul exerci˛iului      comer˛ului 40/6375 din 29 iunie 2001
ac˛iuni nominative a 114.000 lei fiecare, s-au
                             expirat.                            – Societatea Comercial„ CINOR SOFTWARE —
Óntrunit Ón adunarea general„ extraordinar„ Ón
                               Acesta va fi ˛inut s„ reuneasc„ ac˛ionarii Ón      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Luteran„ nr. 11,
localul din Fran˛a al ac˛ionarului majoritar
                             adunare general„ ordinar„ cel pu˛in o dat„ pe an,      et. 3, sectorul 1, Ónregistrat„ la Camera de comer˛ ∫i
Societatea      Comercial„      EUROVIA
                             Ón termen de ∫ase luni de la Óncheierea exerci˛iului,    industrie, av‚nd codul unic de Ónregistrare nr.
INTERNATIONAL — S.A., 18 Place de l’Europe,
                             Ón vederea dispunerii asupra conturilor anuale ∫i      14018482 ∫i num„r de ordine la Oficiul registrului
Ruiel-Malmaison (92500), la convocarea efectuat„ de
                             acord„rii tuturor autoriza˛iilor eventual necesare.     comer˛ului J 40/6371 din 29 iunie 2001;
consiliul de administra˛ie prin scrisoare                                         – Societatea Comercial„ CINOR SERVICES —
recomandat„ transmis„ ac˛ionarilor.              Aceast„ hot„r‚re, pus„ la vot, este adoptat„ Ón
                             unanimitate.                        S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Luteran„ nr. 11,
  S-a constituit o foaie de prezen˛„, care a fost                                  et. 2, sectorul 1, Ónregistrat„ la Camera de Comer˛
semnat„ de fiecare membru al adun„rii care a luat       A treia hot„r‚re: Ómputerniciri.
                               Adunarea confer„ toate Ómputernicirile         ∫i Industrie a Municipiului Bucure∫ti, la Oficiul
parte la adunare.                                                   registrului comer˛ului cu nr. J 40/6370/2001, cod
  Adunarea este prezidat„ de dl Jean-Louis        de˛in„torului unui original, al unei copii sau al
                             unui extras din prezentul proces-verbal, Ón vederea     fiscal R 14018490 din 29 iunie 2001, ∫i
Marchand, desemenat Ón unanimitate de adunare,                                      – Societatea Comercial„ CINOR LEX — S.R.L., cu
pre∫edinte de ∫edin˛„ al adun„rii generale        redact„rii actelor adi˛ionale la statutul Societ„˛ii
                             Comerciale EUROVIA ROM¬NIA — S.A., care se vor       sediul Ón Bucure∫ti, str. Luterana nr. 11, et. 2,
extraordinare.                                                    sectorul 1, Ónregistrat„ la Camera de Comer˛ ∫i
  Biroul adun„rii desemneaz„ ca secretar pe dl      dovedi necesare, efectu„rii tuturor opera˛iunilor de
                             depunere, de publicare ∫i de alt„ natur„, care se      Industrie a Municipiului Bucure∫ti, la Oficiul
Philippe Peytavin.                                                  registrului comer˛ului cu nr. J 40/6372/2001, cod
  Foaia de prezen˛„, certificat„ pentru exactitate de  impun.
                               Ordinea de zi fiind epuizat„ ∫i nimeni ne mai      fiscal R 14018474 din 29 iunie 2001.
c„tre membrii biroului astfel constituit, permite s„                                   Cap. 2. Fundamentarea ∫i condi˛iile fuziunii prin
se constate c„ ac˛ionarii prezen˛i sau reprezenta˛i    cer‚nd cuv‚ntul, pre∫edintele declar„ ∫edin˛a
                                                           absorb˛ie.
                             Ónchis„ la ora 14.00.
de˛in majoritatea necesar„ pentru valabilitatea                                      Œntre cele cinci societ„˛i comerciale, conducerile
                               Despre toate cele de mai sus s-a Óncheiat prezenta
deliber„rilor.                                                    acestora ∫i ac˛ionarii/asocia˛ii lor s-au purtat
                             hot„r‚re, care, dup„ citire, a fost semnat„ de
  Adunarea este declarat„ astfel constituit„                                     tratative pe parcursul a 3 luni privind desf„∫urarea
                             membrii biroului. Un exemplar notarizat va fi
statutar.                                                       unor activit„˛i de produc˛ie, comercializare ∫i
                             transmis lichidatorului.
  Dl pre∫edinte depune la birou ∫i pune la                                      prest„ri de servicii, Ónrudite din punct de vedere al
dispozi˛ia ac˛ionarilor:                    (15/40.647)                      specificului obiectului de activitate al fiec„rei
  1. statutul societ„˛ii;                              *                societ„˛i, ∫i care, pentru o mai bun„ operativitate ∫i
    4                     MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                 PARTEA a IV-a,    Nr. 1915/8.X.2002
maxim„ eficien˛„ economic„ a realiz„rii obiectelor                Nr.    Denumirea         Capital social     5261 – comer˛ cu am„nuntul, prin
de activitate specifice, dar complementare, precum                   societ„˛ii comerdiale        (lei)      coresponden˛„;
∫i pentru folosirea unor oportunit„˛i ap„rute Ón                                                6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
domeniul produc˛iei, comer˛ului ∫i prest„rilor de                 1. Societatea Comercial„                  6330 – activit„˛i ale agen˛iilor de turism ∫i
servicii at‚t pe plan intern, c‚t ∫i interna˛ional, au                CINOR — S.A.          20.302.743.000    asisten˛„ turistic„;
condus cele cinci societ„˛i comerciale c„tre ideea                                               6423 – activit„˛i de transmitere de date;
fuziunii, ca o necesitate.                             2. Societatea Comercial„       325.000.000      6442 – alte servicii de telecomunica˛ii,
  Aceast„ fuziune are ca scop realizarea unei                    CINOR COMPUTERS — S.A.                neclasificate Ón alt„ parte;
                                          3. Societatea Comercial„       200.000.000      6521 – activit„˛i de creditare pe baz„ de contract
concentr„ri a Óntregii activit„˛i de produc˛ie,
                                           CINOR SOFTWARE — S.R.L.                (leasing);
comercializare ∫i prest„ri de servicii Óntr-o singur„
                                          4. Societatea Comercial„       100.000.000      7012 – cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
entitate, cu structur„ ∫i conducere unic„, Ón vederea
                                           CINOR LEX — S.R.L.                  imobiliare;
elimin„rii dificult„˛ilor Ónt‚mpinate Ón activitatea
                                          5. Societatea Comercial„        50.000.000     7020 – Ónchiriere ∫i subÓnchiriere de bunuri
societ„˛ilor ce urmeaz„ a fi absorbite, provocate de
                                           CINOR SERVICES — S.R.L.                imobiliare proprii sau Ónchiriate;
for˛a economico-financiar„ redus„ a acestora.
  Cele patru adun„ri generale extraordinare ale                        TOTAL         20.977.743.000      7210 – consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor
ac˛ionarilor/asocia˛ilor din cele patru societ„˛i                                              de calcul;
                                           d) Patrimoniul net al Societ„˛ii Comerciale        7220 – realizare ∫i furnizare de programe;
comerciale ∫i administratorul unic al Societ„˛ii                 CINOR — S.A. la momentul fuziunii, cuprinz‚nd
Comerciale CINOR SERVICES — S.R.L., Ón baza                                                  7230 – prelucrare de date;
                                         toate drepturile ∫i obliga˛iile acesteia, este de
deciziei ac˛ionarului unic, Societatea Comercial„                                               7240 – activit„˛i legate de b„ncile de date;
                                         24.501.914 mii lei.
CINOR — S.R.L., au hot„r‚t ca fuziunea s„ aib„ loc                                               7250 – Óntre˛inere ∫i reparare de ma∫ini de birou,
                                           e) Durata de existen˛„ a societ„˛ii comerciale este
prin absorb˛ie, Ón sensul c„ Societatea Comercial„                                             de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
                                         nelimitat„.
CINOR — S.R.L. s„ absoarb„ societ„˛ile comerciale:                                               7260 – alte activit„˛i legate de informatic„;
                                           f) Obiectul de activitate al Societ„˛ii Comerciale
CINOR COMPUTERS— S.A., CINOR SOFTWARE —                                                    7310 – cercetare ∫i dezvoltare Ón ∫tiin˛e fizice ∫i
                                         CINOR — S.A. r„m‚ne nemodificat ∫i este
S.R.L., CINOR SERVICES — S.R.L. ∫i CINOR LEX—                                                naturale;
                                         urm„torul:
S.R.L., constituindu-se Óntr-o singur„ persoan„                                                7412 – activit„˛i de contabilitate, revizie
                                           Domeniul principal de activitate: cod CAEN 524
juridic„, societate comercial„ cu capital integral                                             contabil„, consulta˛ii Ón domeniul fiscal;
                                         – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate,
privat.                                                                    7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
                                         cu alte produse, neclasificate Ón alt„ parte.
  Ca urmare a acestei opera˛iuni, societ„˛ile                                               management;
                                           Obiectul principal de activitate: cod CAEN 5248 –
comerciale CINOR COMPUTERS — S.A., CINOR                                                    7415 – activit„˛ile companiilor de management;
                                         comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
SOFTWARE — S.R.L., CINOR SERVICES — S.R.L. ∫i                                                 7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,
                                         alte produse, neclasificate Ón alt„ parte.
CINOR LEX— S.R.L. se vor radia de la Oficiul                                                inginerie ∫i alte servicii tehnice;
                                           Activit„˛i secundare:
registrului comer˛ului.                                                            7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
                                           2214 – editarea supor˛ilor pentru Ónregistr„ri
  Œn urma acestui proces de fuziune prin absorb˛ie                                              7440 – publicitate;
                                         audio;
nu se va na∫te o nou„ persoan„ juridic„, ci                                                  7460 – activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a
                                           2215 – alte activit„˛i de editare;
societatea absorbant„ Ó∫i va m„ri personalitatea ∫i                                             bunurilor ∫i a persoanelor;
                                           2971 – fabricare de ma∫ini ∫i aparate
pozi˛ia pe pia˛„ Ón cadrul societ„˛ilor comerciale de                                             7483 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,
                                         electrocasnice;
acela∫i profil.                                                               multiplicare ∫i traducere;
                                           3001 – fabricare de ma∫ini de birou;
  Av‚nd Ón vedere faptul c„ societatea absorbant„                  3002 – fabricare de calculatoare ∫i alte         7484 – alte activit„˛i de servicii, prestate Ón
este ac˛ionar majoritar la trei dintre societ„˛ile                echipamente electronice (asamblare);           principal Óntreprinderilor
absorbite ∫i unic ac˛ionar la cea de a patra, precum                 3110 – produc˛ie de motoare, generatoare ∫i        8042 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt.
∫i datele rezultate din calculul activului net pe baza              transformatoare electrice;                  Societatea comercial„ va putea desf„∫ura orice
                                           3120 – produc˛ie de aparate pentru distribuire ∫i   alt„ activitate legat„ direct sau indirect de obiectul
bilan˛urilor de fuziune, Societatea Comercial„
                                         comand„ electric„;                    s„u de activitate ∫i Ó∫i va putea l„rgi, modifica,
CINOR — S.A. – societate absorbant„ – va dob‚ndi
                                           3150 – produc˛ie de l„mpi electrice ∫i         adapta obiectul de activitate, Ón condi˛iile prev„zute
un num„r determinat de ac˛iuni proprii Ón urma
                                         echipamente de iluminat;                 de actul constitutiv, cu respectarea prevederilor
procesului de fuziune, Ón conformitate cu art. 104,
                                           3162 – produc˛ia altor componente electrice;      legii rom‚ne.
pct. c) din Legea nr. 31/1990, republicat„ ∫i
                                           3210 – produc˛ie de tuburi electronice ∫i         h) Administrarea societ„˛ii se va face printr-un
renumerotat„.
                                         altecomponente electronice;                consiliu de administra˛ie, conform actului
  Societatea comercial„ absorbant„:
                                           3220 – produc˛ie de emi˛„toare radio –         constitutiv.
  a) va purta denumirea de Societatea Comercial„
                                         televizoare, echipamente ∫i aparate telefonice ∫i      i) Angajarea personalului.
CINOR — S.A., denumire ce va fi Ónsu∫it„ cu acordul
                                         telegrafice;                         Societatea poate angaja personal Ón condi˛iile
societ„˛ilor comerciale absorbite.
                                           3230 – produc˛ie de receptoare de radio ∫i       legii rom‚ne, consiliul de administra˛ie fiind cel
  b) va avea sediul social Ón Bucure∫ti, str.
                                         televizoare, aparate de Ónregistrare ∫i reproducere    care angajeaz„ societatea Ón contractul de munc„ cu
Luteran„ nr. 11, sectorul 1;
                                         audio ∫i video;                      salaria˛ii, angaj‚nd r„spunderea acesteia.
  c) va avea un num„r de 20 ac˛ionari care vor
                                           3310 – produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente       j) Organul suprem de conducere al societ„˛ii este
de˛ine Ón totalitate cele 13.152 ac˛iuni Ón valoare                                             adunarea general„ a ac˛ionarilor, ale c„rei atribu˛ii
nominal„ de 1.549.000 lei, Ón valoare total„ de                  medicale;
                                           3320 – produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente de    sunt stabilite prin actele constitutive ale societ„˛ii.
20.372.448.000 lei, aport Ón numerar, dup„ cum                                                 k) Calculul ∫i repartizarea profitului ∫i a
urmeaz„:                                     m„sur„, verificare ∫i control (cu excep˛ia
                                         echipamentelor de m„sur„, reglare ∫i control       pierderilor.
                                         pentru procesele industriale);                Profitul brut sau pierderea rezult„ din diferen˛a
                   Cota   Capital social  Capital social
 Nr.            Num„r                          5272 – repara˛ii de articole electrice de uz      dintre veniturile ∫i cheltuielile efectuate Ón cadrul
      Nume ac˛ionar       p.b.p.   subscris     v„rsat
 crt.            ac˛iuni                        gospod„resc;                       fiec„rui exerci˛iu financiar. Din acest profit,
                    (%)     (lei)      (lei)
                                           5111 – intermediere Ón comer˛ul cu materii       diminuat cu pierderile anterioare, se va preleva o
 1. B„nu˛ Dumitru      4.377  33,28 6.779.973.000    6.779.973.000  prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i   cot„ de 5 % pe an pentru constituirea fondului de
 2. Societatea        4.056  30,84 6.282.744.000    6.282.744.000  semiproduse;                       rezerv„ legal, aceast„ prelevare nemaifiind
  Comercial„                                    5119 – intermediere Ón comer˛ul cu produse       obligatorie dac„ fondul de rezerv„ se ridic„ la 20 %
  AEROTEH GP —                                 diverse;                         din capitalul social. Prelevarea se reia dac„ dintr-o
  S.A.                                       5121 – comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i    cauz„ oarecare rezerva scade sub nivelul legal
 3. B„nu˛          2.966  22,55 4.594.334.000    4.594.334.000  furaje;                          admis. Din profitul astfel ob˛inut, se scade
  G. Veronica                                   5125 – comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;    impozitul legal, rezult‚nd profitul net, ce revine
 4. Popescu          703   5,34 1.088.947.000     1.088.947.00    5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume     ac˛ionarilor propor˛ional cu participarea la
  M. Dan Ion                                  proaspete;                        constituirea capitalului social.
 5. Cri∫an          300   2,28   464.700.000   464.700.000    5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i    l) Modificarea formei juridice, dizolvarea,
  L. Ecaterina                                 condimente;                        lichidarea.
 6. Dicu Mihai        170   1,29   263.330.000   263.330.000    5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;       Modificarea formei juridice a societ„˛ii
 7. V„leanu          125   0,95   193.625.000   193.625.000    5145 – comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice     comerciale poate fi realizat„ prin hot„r‚rea
  J. Vladimir                                  ∫i de parfumerie;                     adun„rii generale a ac˛ionarilor, cu respectarea
 8. Mandrescu         100   0,76   154.900.000   154.900.000    5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    dispozi˛iilor legale Ón vigoare, aplicabile constituirii
  Dumitru                                    de construc˛ii;                      noului tip de societate.
 9. Ni˛„ I. Lucia       86   0,65   133.214.000   133.214.000    5156 – comer˛ cu ridicata cu alte produse         Dizolvarea anticipat„ a societ„˛ii poate interveni
10. Schonauer         77   0,59   119.273.000   119.273.000   intermediare;                       Ón urm„toarele situa˛ii:
  E. Smaranda                                   5161 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte        – imposibilitatea realiz„rii obiectului de
11. Slatcov          54   0,41    83.646.000    83.646.000  pentru prelucrarea metalului ∫i lemnului;         activitate;
  Ruxandra Mirela                                 5164 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale     – pierderea a cel pu˛in 3/5 din capitalul social
12. Adamov V. Maria      43   0,33    66.607.000    66.607.000  de birou;                         dup„ ce a fost consumat ∫i fondul de rezerv„, dac„
13. Seretcu V. Laur      38   0,29    58.862.000    58.862.000    5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse       nu se decide completarea lui sau reducerea lui la
14. Voicu            7   0,05    10.843.000    10.843.000  neclasificate Ón alt„ parte;               suma r„mas„, cu condi˛ia ca Ón acest din urm„ caz,
  A. Paulina Rodica                                5212 –comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         capitalul social s„ nu fie mai mic de limita stabilit„
15. Gorbatai           1   0,01     1.549.000    1.549.000  nespecializate, cu v‚nzare predominant de produse     prin reglement„rile Ón vigoare;
                                         nealimentare;                        – Ón orice alt„ situa˛ie Ón care adunarea general„
  V. Cristian
                                           5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume     a ac˛ionarilor hot„r„∫te, motivat, aceast„ decizie.
16. Chitu M. Carmen       1   0,01    1.549.000     1.549.000
                                         proaspete;                          Societatea comercial„ este Ón lichidare Ón
17. Bejenaru Daniela      1   0,01    1.549.000     1.549.000
                                           5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee     momentul dizolv„rii ei. Œn aceast„ situa˛ie, Ón
18. Suteu I. Dorina       1   0,01    1.549.000     1.549.000
                                         ∫i molu∫te;                        coresponden˛a purtat„, denumirea societ„˛ii va fi
19. Maier V. Natalia      1   0,01    1.549.000     1.549.000
                                           5225 – comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;         Ónso˛it„ de men˛iunea îÓn lichidare“.
20. Societatea         45   0,34    69.705.000    69.705.000
                                           5227 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Procedura de dizolvare ∫i lichidare este cea
  Comercial„
                                         specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;   prev„zut„ de lege.
   CINOR — S.A.
                                           5232 – comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale      Litigiile societ„˛ii comerciale cu persoanele fizice
    TOTAL        13.152 100     20.372.448.000 20.372.448.000   ∫i ortopedice;                      sau juridice rom‚ne sunt de competen˛a organelor
                                           5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse         judec„tore∫ti rom‚ne, dac„ p„r˛ile nu hot„r„sc altfel.
  Œnainte de fuziune capitalul social al celor cinci               cosmetice ∫i de toalet„;                   Litigiile ivite Ón raporturile cu personalul angajat
societ„˛i comerciale se prezint„ dup„ cum urmeaz„:                  5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;         al societ„˛ii comerciale se solu˛ioneaz„ Ón
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                      a IV-a,  Nr. 1915/8.X.2002                    5
conformitate cu legisla˛ia muncii ∫i cu prevederile    patrimoniului net ∫i a valorii contabile a ac˛iunii,               Societatea Comercial„
contractul de munc„.                    nu s-a calculat raportul de schimb.                    RELISA COM SERV — S.R.L., Bucure∫ti
  Cap. 3. Stabilirea ∫i evaluarea activului ∫i        Pe baza rapoartelor de schimb men˛ionate mai
pasivului ce se transmit societ„˛ii comerciale       sus a fost calculat num„rul de ac˛iuni ce trebuie s„                   ACT ADIfiIONAL
beneficiare                        fie emise de societatea absorbant„ pentru
  Activitatea fiec„rei societ„˛i comerciale ∫i      ac˛ionarii/asocia˛ii societ„˛ilor absorbite, dup„ cum              la statutul Societ„˛ii Comerciale
rezultatele din bilan˛ul contabil Óntocmit la data de                                             RELISA COM SERV — S.R.L.
                              urmeaz„:
31 iulie 2002 au fost stabilite de serviciile financiar-                                      cu sediul Ón Bucure∫ti, str. R‚mnicu V‚lcea nr. 4,
                                – ac˛ionarului majoritar/unic al societ„˛ilor
contabile ale fiec„rei societ„˛i comerciale, toate cele                                         bl. S19, sc. 1, et. 1, ap. 11, sectorul 3,
                              absorbite – Societatea Comercial„ CINOR — S.A. – i
cinci societ„˛i comerciale fiind de acord cu aceste                                        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                              se atribuie Ón total 45 ac˛iuni cu valoarea nominal„           cu nr. J 40/23836/1994, cod fiscal R6612980
evalu„ri ∫i actele financiar-contabile Óntocmite ∫i    de 1.549.000 lei/ac˛iune – valoare total„ 69.705.000
aprobate.                         lei. Œn acest mod, Societatea Comercial„ CINOR —             Subsemna˛ii Zl„taru Relu, cet„˛ean rom‚n,
  Societatea absorbant„, Societatea Comercial„                                         n„scut la data de 19.11.1967 Ón Bucure∫ti, fiul lui
                              S.A. devine de˛in„tor al unui num„r de ac˛iuni
CINOR — S.A. a fost Ónregistrat„ la D.G.F.P.C.F.S.,                                        Dobre ∫i Florica, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                              proprii, Ón conformitate cu art. 104, pct. c) din
av‚nd certificatul de Ónregistrare fiscal„ nr. R                                         ™os. Olteni˛ei nr. 254, bl. 151, sc. 1, ap. 19, sectorul
                              Legea nr. 31/1990, republicat„ ∫i renumerotat„;
1590201. La data de 31 iulie 2002 are un activ de                                         4, posesor al B.I. seria G.R. nr. 597804 eliberat de
                                – ac˛ionarilor minoritari ai societ„˛ilor absorbite        Sec˛ia 15 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 6.04.1995, cod
31.996.081 mii lei, un pasiv de 31.996.081 mii lei,    ar fi urmat s„ le fie atribuite 0,102 ac˛iuni CINOR —
total datorii de 7.336.603 mii lei ∫i un activ net                                        numeric personal 1671119431530, ∫i Zl„taru
                              S.A. (pentru patru ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale         Elisabeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
(patrimoniu net) de 24.501.914 mii lei. Valoarea      CINOR COMPUTERS — S.A.) respectiv 0,108 ac˛iuni
contabil„ a ac˛iunii este de 1.869.376 lei/ac˛iune.                                        15.08.1964 Ón Bucure∫ti, fiica lui Gheorghe ∫i
                              CINOR — S.A (pentru ac˛ionarul S.C. CINOR LEX —            Dumitra, c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
  Societatea absorbit„, Societatea Comercial„      S.R.L.). Œn aceast„ situa˛ie, acestor ac˛ionari
CINOR COMPUTERS— S.A., a fost Ónregistrat„ la                                           R‚mnicu V‚lcea nr. 4, bl. S19, sc. 1, ap. 11, sectorul
                              minoritari nu li se vor atribui ac˛iuni CINOR — S.A.,         3, posesoare a B.I. seria G.K. nr. 616942 eliberat de
Camera de comer˛ ∫i industrie, av‚nd codul unic de
                              ci li se va pl„ti de c„tre Societatea Comercial„            Sec˛ia 11 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 17.09.1993,
Ónregistrare nr. 14018440, atribut fiscal R. La data
                              CINOR — S.A. o sult„ de 1.000.000 lei, actualizat„ cu         cod numeric personal 2640813400196, ambii Ón
de 31 iulie 2002 are un activ de 221.381 mii lei, un
                              rata infla˛iei de la data v„rs„rii de c„tre ace∫tia a         calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale RELISA
pasiv de 221.381 mii lei, total datorii de 199.787 mii
                              capitalului social p‚n„ la data pl„˛ii sultei, pentru         COM SERV — S.R.L. cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
lei, ∫i un activ net (patrimoniu net) de 15.482 mii
                              fiecare ac˛iune pe care au de˛inut-o la societ„˛ile          R‚mnicu V‚lcea nr. 4, bl. S19, sc. 1, et. 1, ap. 11,
lei. Valoarea contabil„ a ac˛iunii este de 47.637
                              absorbite.                               sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
lei/ac˛iune.
                                Prima de fuziune, reprezent‚nd diferen˛a dintre          comer˛ului cu nr. J 40/23836/1994, cod fiscal
  Societatea absorbit„, Societatea Comercial„                                          R6612980, am hot„r‚t urm„toarele:
CINOR SOFTWARE — S.R.L., a fost Ónregistrat„ la      valoarea contabil„ a ac˛iunilor sau a p„r˛ilor sociale
                              ale societ„˛ilor absorbite ∫i valoarea nominal„ a             Art. 1. Se prelunge∫te durata de activitate a
Camera de comer˛ ∫i industrie av‚nd codul unic de                                         societ„˛ii pe termen nelimitat.
Ónregistrare nr. 14018482, atribut fiscal R. La data    acestora la societatea absorbant„ este:
                                – 3.090.000 lei pentru Societatea Comercial„             Art. 2. Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii
de 31 iulie 2002 are un activ de 28.307 mii lei, un                                        r„m‚n neschimbate.
pasiv de 28.307 mii lei, total datorii de 23.222 mii    CINOR COMPUTERS — S.A.;
                                – 3.209.000 lei pentru Societatea Comercial„             Prezentul act face parte integrant„ din statutul
lei ∫i un activ net (patrimoniu net) de 95.846 mii lei.                                      societ„˛ii, urm‚nd a Óndeplini toate formalit„˛ile
Valoarea contabil„ a p„r˛ii sociale este minus       CINOR LEX — S.R.L.;
                                                                 cerute de lege Ón vederea comunic„rii la organele
479.230 lei/parte social„.                   – 8.458.000 lei pentru Societatea Comercial„
                                                                 competente.
  – Societatea absorbit„, Societatea Comercial„     CINOR SERVICES — S.R.L.,
                                                                    (18/40.650)
CINOR SERVICES — S.R.L., a fost Ónregistrat„ la        ∫i va fi Ónregistrat„, dup„ fuziune, Ón bilan˛ul
D.G.F.P.C.F.S., av‚nd certificatul de Ónregistrare     contabil al societ„˛ii absorbante.                                *
fiscal„ R 14018490 din 29 iunie 2001. La data de        Ac˛ionarii urmeaz„ s„ de˛in„ ac˛iuni astfel:
31 iulie 2002 are un activ de 64.415 mii lei, un pasiv                                           Societatea Comercial„
                                                            Cota
de 64.415 mii lei, total datorii de 15.683 mii lei ∫i   Nr.              Num„r    Valoare,             MIRICA IMP.–EX. — S.R.L., Bucure∫ti
                                 Nume ac˛ionar                   participare
un activ net (patrimoniu net) de 48.732 mii lei.      crt.             ac˛iuni    Ón lei
                                                            (%)
Valoarea contabil„ a p„r˛ii sociale este de 974.640                                                  HOT√R¬RE
lei/parte social„.                     1. B„nu˛ Dumitru       4.377  6.779.973.000   33,28
                                                                   a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
  Societatea absorbit„, Societatea Comercial„       2. Societatea Comercial„   4.056  6.282.744.000   30,84
                                                                    MIRICA IMP.–EX. — S.R.L., cu sediul Ón
CINOR LEX — S.R.L., a fost Ónregistrat„ la           AEROTEH GP — S.A.
                                                                  Bucure∫ti, aleea Lungule˛u nr. 6, bl. D14, sc.
D.G.F.P.C.F.S., av‚nd certificatul de Ónregistrare     3. B„nu˛ G. Veronica     2.966  4.594.334.000   22,55
                                                                  3, et. 6, ap. 114, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
fiscal„ R 14018474 din 29 iunie 2001. La data de      4. Popescu M. Dan Ion      703  1.088.947.000   5,34          Oficiul registrului comer˛ului
31 iulie 2002 are un activ de 51.784 mii lei, un pasiv   5. Cri∫an L. Ecaterina     300   464.700.000   2,28      cu nr. J 40/22758/1992, cod fiscal 42065
de 51.784 mii lei, total datorii de 31.536 mii lei, ∫i   6. Dicu Mihai          170   263.330.000   1,29
un activ net (patrimoniu net) de 20.248 mii lei.                                           Asociatul Societ„˛ii Comerciale MIRICA IMP–EX
                              7. V„leanu J. Vladimir     125   193.625.000   0,95
Valoarea contabil„ a p„r˛ii sociale este de 202.480                                        — S.R.L., Mirica Florin, azi, 30.08.2002, de˛in‚nd
                              8. M‚ndrescu Dumitru      100   154.900.000   0,76
                                                                 100 % din capitalul societ„˛ii, a hot„r‚t prelungirea
lei/parte social„.                     9. Ni˛„ I. Lucia         86   133.214.000   0,65
                                                                 duratei de func˛ionare a societ„˛ii de la 10 ani, pe
  Pe baza valorilor raportului de schimb al       10. Schonauer E. Smaranda     77   119.273.000   0,59    termen nelimitat.
ac˛iunilor/p„r˛ilor sociale men˛ionate mai jos, Ón     11. Slatcov Ruxandra Mirela    54    83.646.000   0,41      Œn vederea ducerii la Óndeplinire a prevederilor
urma procesului de fuziune Societatea Comercial„      12. Societatea Comercial„     45    69.705.000   0,34    prezentei hot„r‚ri, se va Óncheia un act adi˛ional la
CINOR — S.A. are un capital social de 20.372.448        CINOR — S.A.                            statutul societ„˛ii, ce va urma toate c„ile legale de
mii lei, un activ de 32.361.968 mii lei ∫i un pasiv de   13. Adamov V. Maria        43   66.607.000    0,33    publicare ∫i Ónregistrare.
32.361.968 mii lei.                    14. Seretcu V. Laur        38   58.862.000    0,29      (19/40.651)
  Cap. 4. Modalitatea de predare a ac˛iunilor ∫i     15. Voicu A. Paulina Rodica     7   10.843.000    0,05
data de la care acestea dau dreptul la dividende      16. Gorbatai V. Cristian      1   1.549.000    0,01
                                                                               *
  Din bilan˛urile contabile de fuziune ∫i din      17. Chitu M. Carmen         1   1.549.000    0,01
balan˛ele analitice de verificare ale societ„˛ilor     18. Bejenaru Daniela        1   1.549.000    0,01          Societatea Comercial„
comerciale participante la procesul de fuziune       19. Suteu I. Dorina         1   1.549.000    0,01         OPTIMEF — S.R.L., Bucure∫ti
rezult„ c„, la data fuziunii, societ„˛ile nu datoreaz„   20. Maier V. Natalia        1   1.549.000    0,01
dividende ac˛ionarilor.                                                               DECIZIEA NR. 1
  Profiturile/pierderile celor 4 societ„˛i absorbite         TOTAL      13.152 20.372.448.000   100
se vor Ónregistra Ón contabilitatea societ„˛ii                                           din data de 30 aprilie 2001 a asociatului unic
                               Data bilan˛ului contabil de fuziune este 31 iulie           al Societ„˛ii Comerciale OPTIMEF — S.R.L.
absorbante Ón cadrul prelu„rii integrale a activelor    2002.
∫i pasivelor acestora.                                                        Subsemnatul R„ducanu-Leu Dan, domiciliat Ón
                               Societatea comercial„ absorbant„ are drepturile           Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl. A3, sc. 2,
  Ac˛ionarii societ„˛ii absorbante – Societatea     ∫i obliga˛iile prev„zute de Legea nr. 31/1990,
Comercial„ CINOR — S.A. – vor primi dividendele                                          et. 3, ap. 22, sectorul 3, asociat unic al Societ„˛ii
                              republicat„ ∫i renumerotat„, ∫i de actele               Comerciale OPTIMEF — S.R.L., cu sediul Ón
aferente anului 2002 pe baza rezultatelor ce vor fi
                              constitutive ale societ„˛ii comerciale.                Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl. A3, sc. 2,
Ónregistrate la Óncheierea exerci˛iului financiar, Ón
                               Prezentul proiect de fuziune a fost Ónregistrat la         et. 3, ap. 22, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul
func˛ie de cota de capital de˛inut„ la data de
                              Societatea Comercial„ CINOR — S.A. cu nr. 4741 din           registrului comer˛ului cu nr. J 40/2450/1991, cod
referin˛„.
                              16 septembrie 2002.                          fiscal R336052, ∫i un capital social subscris ∫i v„rsat
  Raportul de schimb al ac˛iunilor ∫i p„r˛ilor
sociale ∫i prima de fuziune                  (16/40.648)                            Ón valoare de 2.000.000 lei, ast„zi, data de
  Ac˛ionarii au convenit ca cele 13.152 ac˛iuni ale                   *                    30.04.2001, am hot„r‚t urm„toarele m„suri cu
Societ„˛ii Comerciale CINOR — S.A., dup„ fuziunea                                         privire la societate:
prin absorb˛ie, s„ aibe o valoare nominal„ de                                            1. Se modific„ durata de func˛ionare a societ„˛ii
                                     Societatea Comercial„
1.549.000 lei/ac˛iune, la un capital social total de                                       din durat„ determinat„ de 10 ani, Ón durat„
                                    MILMART — S.R.L., Bucure∫ti                nelimitat„.
20.372.448.000 lei.
                                                                   2. Se va Óntocmi un act adi˛ional pentru
  Raportul de schimb, calculat pe baza valorii                 DECIZIA NR. 101                 modificarea statutului societ„˛ii, Ón sensul celor
contabile a ac˛iunilor ∫i p„r˛ilor sociale, Ón
                                                                 hot„r‚te mai sus.
conformitate cu preciz„rile aprobate prin Ordinul          din data de 18 septembrie 2002
                                                                   Prezenta s-a Óntocmit ast„zi, 30 aprilie 2001.
Ministrului Finan˛elor nr. 1223 din 12 iunie 1998,              a asociatului unic
                                                                   (20/40.652)
privind reflectarea Ón contabilitate a principalelor     Subsemnatul Martinescu Ion, domiciliat Ón
opera˛iuni privind fuziunea, dizolvarea ∫i         Bucure∫ti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 43, bl. D1, sc.                       *
lichidarea societ„˛ilor comerciale, precum ∫i       B, et. 1, ap. 8, sectorul 3, legitimat cu B.I. seria DP,
retragerea ∫i/sau excluderea unor asocia˛i din       nr. 087169, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                Societatea Comercial„
cadrul societ„˛ilor comerciale, este:           MILMART — S.R.L. cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.              COMP. GALLIEN IMPORT EXPORT — S.R.L.
  – 0,0255 pentru Societatea Comercial„ CINOR      Nicolae Grigorescu nr. 43, bl. D1, sc. B, et. 1, ap. 8,                Bucure∫ti
COMPUTERS — S.A.;                     sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  – 0,5214 pentru Societatea Comercial„ CINOR      comer˛ului cu nr. J 40/5168/1992, am hot„r‚t                      HOT√R¬REA NR. 12
SERVICES — S.R.L.;                     prelungirea duratei de func˛ionare a societ„˛ii de la
  – 0,1083 pentru Societatea Comercial„ CINOR                                                din data de 9 august 2001
                              10 ani la perioad„ nelimitat„.                         a adun„rii generale a asocia˛ilor
LEX — S.R.L.
                                (17/40.649)                              Ast„zi, la sediul social din Bucure∫ti, Str. C‚nt„rii
  Pentru Societatea Comercial„ CINOR SOFTWARE
— S.R.L., av‚nd Ón vedere valoarea negativ„ a                       *                    nr. 1, sectorul 6, asocia˛ii Bucevschi Mircea ∫i
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,       Nr. 1915/8.X.2002
Gallien Jacques au hot„r‚t ca durata de func˛ionare          Societatea Comercial„                   b) mobile:
a societ„˛ii s„ fie prelungit„ pe timp nelimitat.        B & C — S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj              – instala˛ie Ónc„lzire       – 7.451.473  lei
  Dl Bucevschi Mircea, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.                                      – strung 502 x 1500         – 3.043.734  lei
                                 PLAN DE REORGANIZARE JUDICIAR√                 – strung 402 x 1000         – 2.983.959  lei
C‚nt„rii nr. 2, sectorul 6, posesor al C.I. seria DP nr.
                               I. Istoricul societ„˛ii                      – sistem radia Motorol„      – 20.802.353  lei
001887 eliberat„ de I.G.P., este Ómputernicit s„                                         – gater              – 58.319.000  lei
                               Societatea Comercial„ B & C — S.R.L., cu sediul
semneze actul adi˛ional la notar ∫i s„ Óndeplinesc„    Ón Zal„u, Str. Republicii nr. 3, bl. C7, ap. 4, jude˛ul        – ma∫in„ de rulat ∫i filetat   – 244.772.920  lei
toate formalit„˛ile la Oficiul registrului comer˛ului.   S„laj, a fost Ónfiin˛at„ la data de 5.06.1991.            – central„ termic„         – 14.062.478  lei
  (21/40.653)                        Societatea Comercial„ B & C — S.R.L., Zal„u, s-a          – sistem electronic        – 45.183.597  lei
                              specializat, Ónc„ de la Ónfiin˛are, Ón produc˛ie de          – calculator 133 MH         – 9.522.232  lei
              *                organe de asamblare ∫i arm„turi industriale din            – extindere Pentium 133       – 1.877.365  lei
                              o˛el pentru diverse utiliz„ri at‚t Ón domeniul            – imprimant„ Epson 1170       – 5.525.024  lei
      Societatea Comercial„              petrolier, re˛ele de gaze, ap„, centrale termice,
                              pentru temperaturi joase sau ridicate, c‚t ∫i pentru         – telefon Ericson T 28       – 2.450.982  lei
    MEDIDENT CO. — S.R.L., Bucure∫ti          alte medii de lucru.                         – central„ termic„         – 13.638.306  lei
                               Societatea Comercial„ B & C — S.R.L., Zal„u, este         – autoturism Mercedes       – 56.407.758  lei
           HOT√R¬RE               Ónscris„ Ón registrul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie         – Dacia – papuc 1305        – 8.159.637  lei
                              a Jude˛ului S„laj cu nr. J 31/403/17.07.1991.             – Dacia 2 T 1310          – 17.313.468  lei
 a adun„rii generale a asocia˛ilor din data de        Asocia˛ii sunt:                          – ∫asiu remorc„           – 3.060.099  lei
       20 septembrie 2002                – Buta Dan-Vasile-Ioan;                      – camer„ video           – 4.875.476  lei
                               – Cri∫an Gheorghe.                         – central„ telefonic„       – 39.215.687  lei
  Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale MEDIDENT CO. —       Participarea la capitalul social este de
S.R.L., Virginia Mariana Berenyi ∫i Antoniu Vasile                                        – calculator + scaner       – 30.543.500  lei
                              250.000.000 lei, dup„ cum urmeaz„:
Berenyi, Ón calitatea noastr„ de asocia˛i, am stabilit    – Buta Dan-Vasile-Ioan – 75 %;                       TOTAL            568.361.695 lei
prelungirea pe termen nelimitat a func˛ion„rii        – Cri∫an Gheorghe – 25 %.
                               Administratorii Societ„˛ii Comerciale B & C —           Imobiliz„ri corporale Ón curs:
Societ„˛ii Comerciale MEDIDENT CO. — S.R.L.
                              S.R.L., Zal„u, sunt:                         1. Atelier proiectare, laborator – 125.273.793 lei
  (22/40.654)                        – Buta Dan-Vasile-Ioan;                      2. Sediu firm„          – 262.497.482 lei
              *                 – Cri∫an Gheorghe.
                                                                 TOTAL                387.771.275 lei
                               Principalul obiect de activitate al societ„˛ii este,
                              conform cod C.A.E.N., 2913 – fabricare de articole          3. Titluri de participare:
     Societatea Comercial„              de robinet„rie.                            – Societatea Comercial„
  DANIELA IMP–EXP — S.R.L., Bucure∫ti            Societatea noastr„ a implementat ∫i dezvoltat un           PROD MEC — S.R.L.        – 1.095.000 LEI
                              sistem de asigurare a calit„˛ii conform SR EN ISO           – Societatea Comercial„
           HOT√R¬RE               9001-95 Ón domeniul proiect„rii, fabrica˛iei ∫i             VASILANA IMPEX — S.R.L.     – 250.250.000 lei
                              comercializ„rii de arm„turi industriale ∫i organe de
  Societatea Comercial„ DANIELA IMP–EXP —                                            TOTAL                251.345.000 lei
                              asamblare, certificat de Societatea Rom‚n„ pentru
S.R.L., prin asocia˛ii s„i Salop Gigel, Salop Daniela   Asigurarea Calit„˛ii prin eliberarea certificatului nr.        III. Situa˛ia financiar„
∫i Dr„gan Valentina, Ón adunarea general„ din data     146 din 12 august 1999. Œn scurt timp, societatea a
de 19.09.2002, au hot„r‚t cu unanimitate de voturi     ajuns s„-∫i exporte produsele pe pie˛e puternic            A. Crean˛e
prelungirea duratei de func˛ionare a Societ„˛ii      concurate, ∫i anume Germania, Italia, Fran˛a,             Datorii: total 8.562.678.000 lei, din  care:
Comerciale DANIELA IMP–EXP — S.R.L. pe termen       Suedia etc.                              1. Banca Transilvania        –  1.300.000.000
nelimitat.                          Analiza volumului de v‚nz„ri, Óncep‚nd cu anul           2. Buget:
  (23/40.655)                      1999 p‚n„ Ón 2002, este prezentat„ Ón tabelul de mai         – D.G.F.P.C.F.S. S„laj       –  2.991.000.000
                              jos:                                 – Casa Jude˛ean„ de Pensii     –  1.994.000.000
              *                                                   – A.J.O.F.M. S„laj           – 300.362.000
                                                      U.M. = milioane lei
                                                                 – Casa de Asigur„ri de S„n„tate –    1.091.000.000
     Societatea Comercial„                       Anul 1999  Anul 2000  Anul 2001  Anul 2002   – Prim„ria Municipiului Zal„u      – 50.862.853
  ATLAS TRANSPORT — S.R.L., Bucure∫ti            Ianuarie     296     471      466    556     – Consiliul Jude˛ean S„laj        – 29.116.691
                               Februarie     731     288     1.250    826     TOTAL                  6.456.341.544
          DECIZIA NR. 1               Martie      621     348     1.010    477
                               Aprilie      614     219      721    951     3. Furnizori:
         a asociatului unic             Mai        382     401     1.656    884     a) materii prime:
  Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale ATLAS       Iunie       572    1734      902     –
TRANSPORT — S.R.L. cu sediul Ón Bucure∫ti, str.       Iulie       465     375      737     –     – Societatea Comercial„
V‚lsan George (fost„ Fl„m‚nda) nr. 63, sectorul 6,      August      457    1.112     1.496     –      PROMEX – Bistri˛a            – 4.192.087
men˛ionat Ón preambulul statutului societ„˛ii        Septembrie    422    1.040     1.198     –     – Societatea Comercial„
                               Octombrie     446    1.839      715     –      ELECTROMETALEX –
men˛ionate mai sus, respectiv Pielea Constantin,
                               Noiembrie     379     791     1.141     –      Bistri˛a-N„s„ud             – 5.640.627
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. V‚lsan George nr. 63,
                               Decembrie     416    1.643     1.165     –     – Societatea Comercial„
sectorul 6, posesor al B.I. seria B.T. nr. 022898
                                                                  ELECTROCARBON – Slatina        – 117.021.591
eliberat de Sec˛ia 19 Poli˛ie, cod numeric personal     TOTAL      5.801    10.216    12.457          – Societatea Comercial„
1480701400392, Ón temeiul art. 6 din statut          Principalii beneficiari ai Societ„˛ii Comerciale B          NECO COTOC – Bistri˛a          – 6.211.553
stabile∫te completarea art. 9, cu privire la durata    & C — S.R.L., Zal„u, sunt din domeniul energetic,           – Societatea Comercial„
societ„˛ii, cu urm„torul alineat:             extrac˛ie petrol ∫i gaze, petrochimie, transporturi           VASILANA IMPEX – Zal„u         – 5.413.225
  îDurata societ„˛ii se prleunge∫te cu 10 ani de la    prin conduct„, industria prelucr„toare ∫i construc˛ii         – Societatea Comercial„
data expir„rii termenului ini˛ial al constituirii     de ma∫ini. Pentru exemplificare, enumer„m o parte            PROD MEC — S.R.L. – Zal„u       – 131.147.561
acesteia, urm‚nd ca la expirarea acestui termen      dintre principalii beneficiari: APROCHIM Pite∫ti,           – Societatea Comercial„
asociatul unic s„ decid„ asupra prelungirii        LUKOIL Ploie∫ti, INSPET Ploie∫ti, CRUMAN                ROBINETE IND. – Bac„u         – 36.576.183
valabilit„˛ii acesteia sau lichid„rii societ„˛ii, prin   INDUSTRIAL    Ploie∫ti,  CIPROM    Ploie∫ti,         – Societatea Comercial„
decizie scris„.“.                     PETROMIDIA N„vodari, RAFIN√RIA Suplacu de                PERFECTA – Zal„u            – 28.623.400
                              Barc„u, RAFIN√RIA ASTRA Ploie∫ti, C.E.T. PALAS            – Societatea Comercial„
  (24/40.656)
                              Constan˛a,   C.E.T.  Govora,   C.E.T.  Arad,          COST. T‚rgovi∫te            – 10.783.219
              *                CHIMCOMPLEX Borze∫ti, RAFO One∫ti, BAPS
                              Flore∫ti, ARGENTA N„vodari, C.E.T. Groz„ve∫ti,            TOTAL                  345.609.446
    Societatea Comercial„               TERMOCENTRALA       I∫alni˛a,   RAFIN√RIA
                              PETROBRAZI Ploie∫ti etc.                       b) materiale
  GEORGE & SONS INTERNATIONAL
                               O important„ pondere Ón produc˛ia Societ„˛ii            – Societatea Comercial„
 TRANSPORT EXPEDIfiII — S.R.L., Bucure∫ti          Comerciale B & C — S.R.L. o are exportul, iar dintre          MES — S.A. – Suceava          – 1.576.347
                              principalele firme la care s-a exportat p‚n„ Ón            – Societatea Comercial„
        HOT√R¬REA NR. 1              prezent, enumer„m: INTERFFERUM GMSH                   INSTALAfiII – T‚rgovi∫te        – 27.579.745
                              Munchen – Germania; ARMATUR JONSON – Suedia;             – Societatea Comercial„
      din data de 31.08.2001             EUROVALVES – Marsilia – Fran˛a; PIPING – Roma              EURASCOM – Zal„u            – 86.515.293
 a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii       – Italia; GUR – Viena – Austria; GUR – Gheongo∫ –           – Societatea Comercial„
Comerciale GEORGE & SONS INTERNATIONAL           Ungaria; MARICO – Germania; FORBACH –                  LUTURN — S.R.L. – Zal„u        – 36.700.000
    TRANSPORT EXPEDIfiII — S.R.L.            Germania.                               – Societatea Comercial„
  Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii         Œn prezent num„rul de angaja˛i este de 61, dintre          SALIMET – Zal„u            – 11.776.890
Comerciale GEORGE & SONS INTERNATIONAL           care:                                 – Societatea Comercial„
TRANSPORT EXPEDIfiII — S.R.L. s-a Óntrunit legal ∫i      – ingineri          – 3;                  EUDIS – Zal„u              – 9.822.179
                               – mai∫tri          – 6.                 – Societatea Comercial„
statutar, fiind prezen˛i ambii asocia˛i, Gheorghe
                               – muncitori         – 35;                  ELECTRIC METAL             – 5.425.924
Anghel ∫i Gheorghe Elena, deciz‚nd cu privire la       – personal administrativ – 12;
hot„r‚rea modificatoare a actului constitutiv Ón                                         – Societatea Comercial„
                               – colaboratori        – 5.                  SAPICO – Zal„u             – 92.735.920
ceea ce prive∫te prelungirea duratei de func˛ionare
a societ„˛ii, expirat„ la data de 13.02.2002.        II. Bunurile societ„˛ii                       TOTAL                  272.132.298
  Adunarea general„ a asocia˛ilor a hot„r‚t         Enumer„m mai jos bunurile societ„˛ii, la
prelungirea duratei de func˛ionare a Societ„˛ii      valoarea r„mas„ dup„ amortizare:                   c) servicii
Comerciale GEORGE & SONS INTERNATIONAL           a) imobile:                              – Societatea Comercial„
TRANSPORT EXPEDIfiII — S.R.L. pe o perioad„         – terenuri               – 14.704.000   lei      ROVENA — S.R.L. – Zal„u         – 5.558.227
nelimitat„ de timp, de la data expir„rii acesteia, ∫i   – hal„ produc˛ie            – 44.186.790   lei     – S.R.A.C. Bucure∫ti           – 29.333.798
publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei a       – cl„dire administrativ        – 104.780.799   lei     – Societatea Comercial„
prezentei hot„r‚ri.                    – hal„ produc˛ie            – 87.961.602   lei      UNIVERSAL — S.A. – Zal„u        – 18.898.516
  (25/40.657)                      – barac„ metalic„            – 9.894.042   lei     – Salarii neachitate          – 134.806.000
              *                TOTAL                   261.527.233 lei      TOTAL                  188.596.541
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/8.X.2002                   7
B. Debitori de Óncasat                    Din dorin˛a de a pl„ti integral ∫i c‚t mai repede     – acordarea de bonifica˛ii la schimb; reduceri de
                              datoriile c„tre bugetul statului, am mai efectuat Ón    pre˛ acordate pentru returnarea unui robinet vechi,
– Societatea Comercial„
                              perioada mai 2001 Ónc„ o livrare c„tre o societate     Ón schimbul cump„r„rii unui robinet nou.
 APROCOM – Arad            – 9.354.527
                              din Craiova, societate care s-a demonstrat ulterior      C. Promovare
– Societatea Comercial„
                              c„ nu dore∫te s„-∫i achite datoriile fa˛„ de noi.       – reorganizarea activit„˛ii de v‚nz„ri;
 PUBLISERV – Zal„u           – 7.188.471
                              Specific„m faptul c„ ∫i cu aceast„ societate –
– Societatea Comercial„                                                 – extinderea activit„˛ii de publicitate;
                              Societatea Comercial„ PROARTIS — S.R.L., Craiova,
 PROARTIS – Craiova      –   1.030.811.254                                   – extinderea particip„rii la t‚rguri;
                              anchetele Poli˛iei ∫i Parchetului sunt Ón curs de
– Societatea Comercial„                                                 – accentuarea promov„rii societ„˛ii ca
                              desf„∫urare.
 GERMAN TRADING – Bucure∫ti     – 628.007.200                                  produc„tor ∫i comerciant de arm„turi;
                               De asemenea, pe parcursul ultimilor doi ani, pe
– Societatea Comercial„                                                 – lansarea paginii Web ∫i a lans„rii Ón comer˛ul
                              pia˛a economico-financiar„ mondial„ au avut loc
 OBIECTIV – Zal„u           – 34.029.392
                              fluctua˛ii mari privind paritatea dintre DM ∫i dolar,   electronic;
– Societatea Comercial„
                              fluctua˛ii care ne-au afectat Ón mod direct ∫i negativ    – contractarea de organisme ∫i organiza˛ii
 PREZON UNIC – Zal„u         – 45.914.232
                              datorit„ contractelor aflate Ón desf„∫urare la export.   guvernamentale sau neguvernamentale autohtone
– Societatea Comercial„
 PYLOT INSTALAfiII – Bucure∫ti    – 374.650.280      La Ónceputul aceleia∫i perioade a avut loc o      sau str„ine pentru ob˛inerea de credite
– Societatea Comercial„                  depreciere masiv„ a monedei na˛ionale fa˛„ de       nerambursabile sau infuzii de capital.
 VASILANA IMPEX — S.R.L.       – 122.229.480    dolar, Ón condi˛iile Ón care majoritatea societ„˛ilor     Din aplicarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
– Societatea Comercial„                  furnizoare din ˛ar„ au Óncheiat cu noi contracte Ón
                                                           Guvernului nr. 40/2002, extim„m o scutire de la
 TIMOREX – Zal„u           – 30.340.401    dolari.
                                                           plat„ a major„rilor ∫i penalit„˛ilor dup„ cum
– Societatea Comercial„                    Cele enumerate mai sus, la care se adaug„ lipsa
                              protec˛iei pentru produse autohtone, importurile      urmeaz„:
 INDUSTRIAL CRUMAN – Ploie∫ti     – 17.981.348
– Societatea Comercial„                  ieftine din Asia ∫i îtranzi˛ia“ care nu se mai       – Administra˛ia financiar„   – 1.957.000.000 lei
 IOCAL IMPEX – Craiova        – 129.593.009    finalizeaz„, ar fi o parte din cauzele care au       – Casa Jude˛ean„ de Pensii   – 1.102.000.000 lei
– Societatea Comercial„                  determinat situa˛ia actual„ economico-financiar„ a     – C.A.S.             – 369.000.000 lei
 COMLEF – Bistri˛a           – 7.258.787    societ„˛ii.
                               V. P osibilit„˛i ( modalit„˛i) d e r edresare      TOTAL               3.428.000.000 lei
– Societatea Comercial„
 LOGOS METRAS – Zal„u        – 241.895.713    economico-financiar„
                                                             Œn acest sens, vom solicita aprobarea expres„ a
– Societatea Comercial„                    Din analiza detaliat„ a situa˛iei economico-
                                                           dlui judec„tor sindic al Tribunalului S„laj, conform
 COST – T‚rgovi∫te          – 28.082.251    financiare, a punctelor slabe, precum ∫i a atuurilor
                              Societ„˛ii Comerciale B & C — S.R.L. au rezultat o     prevederilor art. 21 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
– Societatea Comercial„                                                Guvernului nr. 40/2002, pentru recuperarea
 ROBINETE IND. – Bac„u        – 52.631.358    serie de posibilit„˛i ∫i modalit„˛i de redresare,
                              etapizat, pe o perioad„ de aproximativ cinci ani.     arieratelor bugetare.
– Societatea Comercial„
                               Œn primul r‚nd ne preocup„m de recuperarea         VI. Rambursarea datoriilor
 PROAMRO – INTERNATIONAL
 – Zal„u               – 582.489.054    datoriilor de la debitorii no∫tri a sumelor de        Din analiza posibilit„˛ilor de realizare a
– Societatea Comercial„                  minimum 3.375.998.346 lei, Ón perioada iunie 2002     veniturilor societ„˛ii, am ajuns la concluzia c„
 PLASTIC GRUP – Zal„u         – 8.063.387    – martie 2003 ∫i, totodat„, specific„m faptul c„ este   pentru rambursarea Ón Óntregime a datoriilor,
– Societatea Comercial„                  necesar„ aceast„ perioad„ pentru ca Poli˛ia,        solu˛ia optim„ este aceea de e∫alonare a acestora pe
 MAREX – Br„ila            – 2.552.550    Parchetul ∫i Justi˛ia s„ poat„ finaliza cercet„rile ∫i   o perioad„ de cinci ani, cu un termen de gra˛ie de
– Societatea Comercial„                  procesele care sunt pe rol.                ∫ase luni, respectiv Ón perioada 1 iunie 2002 –
 S√LAJUL – Zal„u           – 22.925.652      Pe baza studiului de pia˛„ efectuat de societatea
                                                           31.12.2002.
                              noastr„ ∫i, totodat„, pe baza datelor statistice care
TOTAL                 3.375.998.346                                   Aceast„ perioad„ de gra˛ie este necesar„
                              stipuleaz„ faptul c„ ponderea de arm„turi
                              industriale Ón procente din totalul materialelor ∫i    societ„˛ii noastre at‚t pentru recuperarea unor
  IV. Principalele cauze care au determinat situa˛ia
                              utilajelor la societ„˛ile comerciale structurate astfel:  datorii de la debitorii no∫tri, prin ac˛ionarea
economico-financiar„ actual„ a societ„˛ii:
                               – petrochimie – 30 %;                  acestora Ón justi˛ie, c‚t ∫i pentru reorganizarea
  Societatea Comercial„ B & C — S.R.L., cu sediul
Ón Zal„u, Str. Republicii C 7/4, Ónregistrat„ la Oficiul   – energetic„ – 43 %;                  intern„ a societ„˛ii, conform m„surilor pe care le-
registrului comer˛ului cu nr. J 31/403/1991, av‚nd      – transport fluide – 26 %;               am propus prin con˛inutul prezentul Plan de
codul fiscal R677203, reprezentat„ de ing. Buta Dan,     – re˛ele ap„ – 36 %;                  reorganizare.
Ón calitate de director general, ∫i contabil Gozman      – instala˛ii, construc˛ii, gaz metan – 26 %,        Rambursarea datoriilor societ„˛ii Ón perioada
Ileana, a fost Ónfiin˛at„ Ón anul 1991 cu capital 100 %    estim„m o cre∫tere semnificativ„ a acestor       celor cinci ani este redat„ Ón anexele la prezentul
privat, av‚nd ca obiect de activitate principal      sectoare ∫i, implicit, a produc˛iei.            Plan de reorganizare judiciar„ ∫i continuare a
produc˛ie de organe de asamblare ∫i articole de        De altfel, datorit„ cererilor ∫i contractelor pe care  activit„˛ii societ„˛ii ∫i care fac parte integrant„ din
robinet„rie.                        le avem Ón prezent, extim„m dublarea produc˛iei
                                                           acesta.
  De la Ónfiin˛are, prin eforturi proprii ∫i credite   valoric ∫i cantitativ p‚n„ la finele anului 2002. Œn
                                                             Men˛ion„m faptul c„, Ón anexele la prezentul
bancare am realizat o investi˛ie productiv„ Ón       acest sens, am depus deja cereri la A.J.O.F.M. pentru
                              angajarea a minimum zece strungari pe parcursul      Plan, am prev„zut rambursarea cu prioritate a
valoare de peste 1.400.000.000 lei, materializat„ Ón
                              lunii iunie. Aceast„ ac˛iune o vom continua p‚n„ la    creditelor bancare, Óntruc‚t am avut Ón vedere
hale de produc˛ie, ma∫ini, utilaje ∫i investi˛ii pentru
produc˛ia de organe de asamblare ∫i robinet„rie      angajarea a minimum treizeci de strungari, peste      faptul c„, potrivit legii, aceste credite sunt
industrial„, asigur‚nd de lucru la un num„r de       personalul existent deja Ón societate.           purt„toare de dob‚nzi ∫i Ón perioada reorganiz„rii
peste 100 de angaja˛i. Pe parcursul anilor ne-am       Legat de politica de personal a societ„˛ii,       judiciare, iar prin rambursarea cu prioritate a
integrat Óntre produc„torii de organe de asamblare     specific„m c„ s-au redistribuit deja Ón perioada      acestor credite care sunt garantate, se reduc Ón fapt
∫i robinet„rie industrial„, at‚t pe pia˛a intern„ c‚t   15.05.2002 – 1.06.2002 un num„r de cincisprezece      obliga˛iile financiare ale societ„˛ii, prin eliminarea
∫i pe cea extern„, realiz‚nd anual o cifr„ de afaceri   angaja˛i din zona indirect productiv„.           acestor dob‚nzi.
de peste 10.000.000.000 lei, din care exportul        Pentru a Ónt„ri atuurile Societ„˛ii Comerciale B &     VII. Personalul societ„˛ii
reprezint„ peste 15 %. P‚n„ Ón anul 1998, inclusiv,    C — S.R.L., Zal„u, a mic∫ora sl„biciunile ∫i a profita    1. Personalul existent la ora actual„ va fi utilizat
societatea a realizat an de an profit ∫i a achitat     de oportunit„˛ile existente, societatea noastr„
                                                           la maxim„ eficien˛„, urm„rind ∫i asigur‚nd
datoriile la bugetul de stat ∫i la bugetul asigur„rilor  porne∫te un nou program de dezvoltare cu
                                                           dezideratele de transferare a personalului din
sociale.                          urm„toarele obiective ferme:
                               1. cre∫terea v‚nz„rilor cu 100 % pentru fiecare an   sectorul indirect productiv Ón produc˛ie ∫i
  Œn lunile iulie ∫i august 1998, societatea noastr„,
viabil„ p‚n„ la aceast„ dat„, a suferit un ∫oc       dintre urm„torii cinci ani;                men˛inerea num„rului de personal administrativ la
financiar deosebit ∫i datorit„ societ„˛ilor fantom„      2. cre∫terea cu 50 % a exportului Ón fiecare dintre   minimumul posibil pentru desf„∫urarea unei
ap„rute Ón economia rom‚neasc„, respectiv am fost     urm„torii trei ani, ˛in‚nd cont de fenomenul        activit„˛i normale.
Ón∫ela˛i cu suma de 1.002.657.480 lei de c„tre dou„    economic regional ∫i de politica rela˛iilor          2. Pentru realizarea obiectivelor propuse prin
societ„˛i din Bucure∫ti, respectiv: German Trading     economice interna˛ionale ale statului rom‚n.        prezentul Plan se va angaja personal productiv, Ón
CO Limitel Bucure∫ti ∫i Pylot Instala˛ii Bucure∫ti,      Aceste dou„ obiective principale le vom structura    special stagiari, la nivelul asigur„rii unei produc˛ii
dovedite ulterior a fi societ„˛i conduse de grupuri    prin aplicarea urm„toarelor strategii:           lunare prin a c„rei v‚nzare s„ asigur„m
mafiote. Societatea Comercial„ B & C — S.R.L. a        A. Produse                       posibilitatea realiz„rii veniturilor necesare pentru
sesizat Ón luna septembrie 1998 Poli˛ia            – realizarea produselor noi:              rambursarea datoriilor la termenele prev„zute prin
Municipiului Bucure∫ti ∫i I.I.P. S„laj despre         • robinete de Ónchidere cu sfer„, PN 25/40, DN
                                                           Plan.
Ón∫el„ciunea celor dou„ societ„˛i. Anchetele celor     15 – 100
                                                             VIII. Publicitate
dou„ organe de cercetare sunt ∫i Ón ziua de ast„zi      • robinete de Ónchidere cu clapet„, PN 10/16, DN
                              2˝ – 6˝                            Av‚nd Ón vedere costurile ridicate pe care le
nefinalizate, fapt care ne-a produs mari perturb„ri
Ón activitatea de produc˛ie ∫i financiar„ a societ„˛ii.    • robinete de Ónchidere cu ventil, PN 25, PN 40,    presupune publicarea integral„ Ón Monitorul Oficial
Datorit„ celor prezentate mai sus, Societatea       DN 200                           al Rom‚niei a prezentului Plan, propunem
Comercial„ B & C — S.R.L., Zal„u, a fost Ón          • robinete de Ónchidere cu ventil, seria 150      publicarea unei sinteze a Planului de reorganizare.
imposibilitatea de a achita datoriile curente c„tre    ÷1.600, DN 3/8˝ – 2˝, API                   Planul detaliat va sta la dispozi˛ia creditorilor ∫i
bugetul de stat ∫i bugetul asigur„rilor sociale, fapte    • robinete de Ónchidere cu sertar, seria 150      a altor persoane care doresc s„ Ól studieze, la grefa
generatoare de pierderi uria∫e cauzate Ón special de    ÷1.600, DN 3/8˝ – 2˝, API                 Tribunalului S„laj ∫i la sediul societ„˛ii din Zal„u,
major„rile ∫i penalit„˛ile calculate conform legii.      – v‚nzarea Ón seturi de produse (ex.: robinete de    Str. Republicii nr. 100/A, jude˛ul S„laj.
  Dup„ cum rezult„ din datele de mai sus,         Ónchidere cu ventil Ómpreun„ cu filtre)            Av‚nd Ón vedere faptul c„ m„surile de redresare
imposibilitatea Óncas„rii produselor livrate celor      – Ómbun„t„˛irea produselor din gama actual„ de     economico-financiar„ ∫i de reorganizare judiciar„
dou„ societ„˛i a dus la datorii restante c„tre bugetul   fabrica˛ie prin dotarea cu utilaje performante.
                                                           prezentate Ón prezentul Plan de reorganizare ∫i
de stat, dar faptul cel mai grav este c„, din aceast„     B. Pre˛uri
                                                           continuare a activit„˛ii societ„˛ii sunt realmente
cauz„, societatea a trebuit s„ se Ónregistreze cu       – penetrarea pie˛ei pentru produsele noi prin
major„ri ∫i penalit„˛i de Ónt‚rziere nedeductibile     practicarea unor pre˛uri mici pentru a asigura un     posibil a se realiza, propunem adun„rii creditorilor
fiscal Ón sume mari, ceea ce a determinat ca        volum mare de v‚nz„ri, Ón limita men˛inerii        societ„˛ii noastre ∫i Tribunalului, respectiv
societatea s„ fie Ón prag de faliment ∫i riscul de a    profitului;                        domnului judec„tor sindic, aprobarea acestui Plan
Óntrerupe o activitate productiv„ altfel profitabil„ ∫i    – acordarea de bonifica˛ii la plata Ón numerar     de reorganizare judiciar„ ∫i continuare a activit„˛ii
concedierea celor peste 100 de angaja˛i.          (metoda î3/10 net 30“);                  societ„˛ii noastre, Ón forma prezentat„.
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                         PARTEA a IV-a,         Nr. 1915/8.X.2002
                                                        GRAFIC

                                            E™ALONAREA DATORIILOR

                                 PERIOADA 1.06.2002 — 31.12.2002 TERMEN DE GRAfiIE

                                               DATORII LA 1.06.2002

                                                                                                                  – mii lei –

 Nr.            Suma
                         Anul                    Anul                     Anul                     Anul                Anul
 crt.   Creditori   datorat„
                         2003                    2004                     2005                     2006                2007
             – mii lei –

                       Trimestrul                 Trimestrul                   Trimestrul                 Trimestrul               Trimestrul

                    I   II      III    IV     I     II     III     IV     I     II      III    IV    I     II      III    IV    I         II

1. D.G.F.P.C.F.   2.991.000 121.167 121.167 121.167     121.167  121.167 141.167 141.167 141.167 141.167 191.167           191.167    191.167 191.167 211.167     211.167   211.167  211.167 211.167
  S„laj
2. Casa Jude˛ean„ 1.994.000 80.778 80.778 80.778         80.778   80.778 95.778     95.778    95.778  95.778 125.778    125.778    125.778 125.778 140.778     140.778   140.779  140.778 140.778
  de Pensii S„laj
3. Casa de Asigur„ri 1.091.000 40.611 40.611 40.611       40.611   40.611 50.611     50.611    50.611  50.611   70.611    70.611    70.611  70.611  80.611     80.611   80.611  80.611    80.611
  de S„n„tate
  a Jude˛ului S„laj
4. A.J.O.F.M. S„laj  300.362 16.687 16.687 16.687       16.687   16.687 16.687     16.687    16.687  16.687   16.687    16.687    16.687  16.687  16.687     16.687   16.687  16.687    16.687
5. Prim„ria       50.862  2.826  2.826  2.826      2.826   2.826 2.826      2.826     2.826   2.826   2.826     2.826    2.826  2.826  2.826     2.826    2.826  2.826     2.826
  Municipiului
  Zal„u
6. Consiliul      29.116  1.618  1.618  1.618      1.618   1.618   1.618     1.618    1.618   1.618   1.618     1.618    1.618  1.618  1.618     1.618    1.618    1.618     1.618
  Jude˛ean S„laj
7. Banca       1.300.000 325.000 325.000 325.000     325.000      –     –      –     –     –     –       –     –    –     –       –     –      –        –
  Transilvania
8. Al˛i furnizori   806.338 44.797 44.797 44.797       44.797   44.797 44.797     44.797    44.797  44.797   44.797    44.797    44.797  44.797  44.797     44.797   44.797  44.797    44.797
9. TOTAL        8.562.678 633.484 633.484 633.484    633.484  308.484 353.484 353.484 353.484 353.484 453.484           453.484    453.484 453.484 498.484     498.484   498.484  498.484 498.484
    (26/40.087)
                                                         *
         Societatea Comercial„                    5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din                            Societatea Comercial„
        PSIHOMEDIA — S.R.L., Arad                 ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;                     CINQUE STELLE VENETE — S.R.L.
                                       5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de                               Arad
            ACT ADIfiIONAL                   consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                                       515 – comer˛ cu ridicata cu produse                                     ACT ADIfiIONAL
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
   PSIHOMEDIA — S.R.L., cu sediul Ón Arad,               intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;
                                                                                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 Str. Clujului nr. 10, Ónmatriculat„ la Oficiul               5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
                                                                                    CINQUE STELLE VENETE — S.R.L.,
  registrului comer˛ului cu nr. J 02/65/2000,              de construc˛ii;                                       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
       cod fiscal 12696926/2000                    5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i                         Comer˛ului al Jude˛ului Arad cu
  Œn baza hot„r‚rii nr. 1, adoptat„ Ón cadrul              furnituri, de fier„rie, ipsos„rie ∫i de Ónc„lzire;                         nr. J 02/629/15.10.2001
adun„rii generale a asocia˛ilor din 12.06.2002, c‚t ∫i            5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;                     Subsemnatul Mari Mario, cet„˛ean italian,
potrivit prevederilor actului constitutiv ∫i legisla˛iei           5156 – comer˛ cu ridicata cu alte produse                     domiciliat Ón Italia, Lendinara, Via S. Francesco nr.
Ón vigoare, asocia˛ii Hen˛iu Codru˛a-Florentina ∫i            intermediare neclasificate Ón alt„ parte;                       38/5, posesor al pa∫aportului nr. 467611J, eliberat la
Hen˛iu Dacian-Cornelius au hot„r‚t de comun                 517 – comer˛ cu ridicata cu alte produse                      data de 31.08.1992 de autorit„˛ile italiene, Ón nume
acord urm„toarele:                            neclasificate Ón alt„ parte;                             propriu ∫i Ón reprezentarea asocia˛ilor Bertoncello
  1. Se schimb„ sediul social al Societ„˛ii                524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                       Mario, Bertoncello Roberto, Buoso Dante, Ferlin
Comerciale PSIHOMEDIA — S.R.L. din Arad, Str.
                                     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                  Roberto ∫i Tomasin Luigino, Ón baza procurii
Clujului nr. 10, Ón Arad, Calea Radnei (fost„ Calea
                                     parte;                                        speciale traduse autentificat„ cu nr. 8729/10 iulie
Armatei Ro∫ii) nr. 201, imobil Ónscris Ón C.F. nr. 861
Mic„laca.                                  5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de                     2002 la Biroul notarial public din Arad, bd. V. Milea
  2. Cesionarea integral„ a p„r˛ilor sociale, Ón            fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;                 nr. 33–37, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
num„r de 10 ∫i Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,              5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                      Comerciale CINQUE STELLE VENETE — S.R.L., Ón
de˛inute de asociata Hen˛iu Codru˛a-Florentina, Ón            specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                  considerarea hot„r‚rii adun„rii generale a
favoarea dlui Abrudan Constantin-Mirel, n„scut la             parte;                                        asocia˛ilor nr. 3 din data de 11 iulie 2002, am
data de 20 mai 1975 Ón localitatea Boc∫a, jude˛ul              526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin                     Óncheiat prezentul act adi˛ional prin care se aduc
Cara∫-Severin, domiciliat Ón comuna Bara, jude˛ul                                                        actului constitutiv modific„rile ce urmeaz„, ∫i Ón
                                     magazine.
Timi∫, posesor al B.I. seria D.H. nr. 641962, eliberat                                                     temeiul dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990, republicat„,
                                       9. Se stabile∫te domeniul principal de activitate:
de Poli˛ia Lugoj la data de 20 aprilie 1999, cod                                                        ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr.
                                     514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,                     76/2001, republicat„, Ól supun atest„rii sale:
numeric personal 1750520110131, acesta devenind
                                     altele dec‚t cele alimentare, ∫i activitatea                       Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
astfel asociat, de˛in‚nd 50 % din capitalul social.
  3. Asociata Hen˛iu Codru˛a-Florentina declar„ c„           principal„: 5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri                 societ„˛ii cu activitatea cod CAEN 7414 – activit„˛i
cesioneaz„ integral p„r˛ile sociale, Ón num„r de 10            de consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte                 pentru afaceri ∫i management, inclusiv activit„˛i
∫i Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, dlui Abrudan            – comer˛ cu produse de acoperit pardoseli, gresie,                  privind participarea societ„˛ii ca asociat sau
Constantin-Mirel, f„r„ nici un fel de preten˛ie fa˛„           faian˛„, adezivi ∫i similare acestora.                        ac˛ionar la alte societ„˛i, indiferent de forma
de acesta sau fa˛„ de societate.                       Œn baza prezentului act adi˛ional se va redacta                  juridic„ a acestora.
  4. Domnul Abrudan Constantin-Mirel declar„ c„             actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale RADICAL                    Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
accept„ cesiunea celor 10 p„r˛i sociale, Ón valoare            GRUP — S.R.L.                                     nemodificate.
total„ de 1.000.000 lei, devenind astfel asociat al             Redactat azi, 12.06.2002.                               Art. 2. Rescrierea actului constitutiv Ón temeiul
Societ„˛ii Comerciale PSIHOMEDIA — S.R.L.                                                            art. 199 (5) din Legea nr. 31/1990, republicat„.
                                       (27/561.927)
  5. Se revoc„ din calitatea de administrator                                                           (29/561.929)
asociata Hen˛iu Codru˛a-Florentina.                                        *
  6. Œn calitate de asociat al Societ„˛ii Comerciale                                                               HOT√R¬REA NR. 4
PSIHOMEDIA — S.R.L., asociatul Abrudan                       Societatea Comercial„
Constantin devine ∫i administrator cu drepturi                                                                din data de 11 iulie 2002
                                       ALIMENTARA BIADAN — S.R.L., Curtici
depline.                                                                              Subsemnatul Mari Mario, asociat al societ„˛ii, Ón
                                             jude˛ul Arad
  7. Se schimb„ denumirea din Societatea                                                           nume propriu ∫i Ón baza procurii speciale traduse
Comercial„ PSIHOMEDIA — S.R.L. Ón Societatea                                                          autentificat„ cu nr. 8729 din 10 iulie 2002, Ón
Comercial„ RADICAL GRUP — S.R.L.                             HOT√R¬REA NR. 1/2002                         reprezentarea asocia˛ilor Bertoncello Mario,
  8. Completarea obiectului de activitate cu                Lucr‚nd Ón Óndeplinirea atribu˛iilor prev„zute Ón                 Bertoncello Roberto, Buoso Dante, Ferlin Roberto ∫i
urm„toarele activit„˛i:                          statutul de func˛ionare al societ„˛ii, subsemnatul                  Tomasin Luigino, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
  511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu            Borbirou Marin, domiciliat Ón Curtici, Str.                      Comerciale CINQUE STELLE VENETE — S.R.L.,
ridicata;                                                                            lucr‚nd Ón Óndeplinirea atribu˛iilor adun„rii
                                     Gr„nicerilor nr. 24, jude˛ul Arad, posesor al C.I.
  5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,                                                      generale a asocia˛ilor, Ón considerarea extrasului de
                                     seria AR nr. 073735, eliberat„ de Poli˛ia Curtici, Ón
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;                                                          carte funciar„ nr. 44699 Timi∫oara, ∫i Ón temeiul
  5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material              calitate de asociat unic al societ„˛ii, azi, 30.07.2002,
                                                                                Legii nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t
lemnos ∫i de construc˛ii;                         am hot„r‚t urm„toarele:
                                                                                urm„toarele:
  5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,                1. Se Ónchide punctul de lucru situat Ón Curtici,
                                                                                  1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Timi∫oara,
articole de menaj ∫i de fier„rie;                     Pia˛a Agroalimentar„, jude˛ul Arad.                          Bd. Republicii nr. 10, sc. A, et. 4, ap. 13, jude˛ul
  5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón              2. Prezenta hot„r‚re se va publica Ón Monitorul                  Timi∫, pentru desf„∫urarea de activit„˛i conforme
v‚nzarea produselor cu caracter specific,                 Oficial al Rom‚niei, dup„ care se va solicita                     cu obiectul de activitate al societ„˛ii.
neclasificate Ón alt„ parte;                       Ónscrierea men˛iunilor corespunz„toare la Oficiul                    2. Œndeplinirea formalit„˛ilor legale de rigoare cu
  5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad.                       cele hot„r‚te pentru publicare ∫i opozabilitate.
diverse;
                                        (28/561.928)                                     (30/561.929)
  514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
altele dec‚t cele alimentare;                                           *                                           *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1915/8.X.2002                   9
       Societatea Comercial„               6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;        republicat„, se rescrie statutul de func˛ionare al
      BAU PROFI — S.R.L., Arad              748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón     societ„˛ii sub forma unui act constitutiv, adaptat
                              principal Óntreprinderilor;               situa˛iei create.
         HOT√R¬REA NR. 1                7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón      Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de contract de
                              principal Óntreprinderilor.               cesiune.
          din 30.07.2002               Se Ónchide punctul de lucru din P‚ncota, str. T.     Redactat azi, 19 iulie 2002.
  Subsemnatul Bodri Cristian, cet„˛ean rom‚n,       Vladimirescu nr. 49, jude˛ul Arad.              (34/561.933)
domiciliat Ón Timi∫oara, str. Cheia nr. 10, bl. 53, sc.    Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor                   *
C, ap. 9, jude˛ul Timi∫, Ón calitate de asociat unic al   prevederile statutului de func˛ionare a societ„˛ii.
Societ„˛ii Comerciale BAU PROFI — S.R.L., Ón          Celelalte prevederi ale statutului de func˛ionare
                                                                 Societatea Comercial„
adunarea general„ din 30.07.2002, am hot„r‚t        r„m‚n nemodificate.
urm„toarele:                                                          HELGOLAND — S.R.L., Arad
                                Redactat azi, 31 iulie 2002.
  Articol unic. Se extinde fondul de comer˛ al         (33/561.932)
societ„˛ii cu un punct de lucru – depozit en gros –                                          ACT ADIfiIONAL
situat Ón Arad, Pia˛a G„rii nr. 11, bl. G, sc. B, parter,
                                           *
                                                           la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
ap. 44a, jude˛ul Arad, conform contractului de                                     HELGOLAND — S.R.L., Arad, Ónmatriculat„ la
Ónchiriere nr. 14/26.06.2002 Óncheiat Óntre C.M.I. Dr.         Societatea Comercial„
                                  ALDARO–EXIM — S.R.L., Ghioroc               Oficiul registrului comer˛ului cu
Handra Lidia ∫i Societatea Comercial„ BAU PROFI                                     nr. J 02/689/1998, cod fiscal R 11197960
— S.R.L., Óncep‚nd cu data de 1.07.2002, pe o                jude˛ul Arad
perioad„ nedeterminat„.                                                 Subsemnata, Landt Rodica-Monica, domiciliat„
  Œn baza prevederilor prezentei hot„r‚ri se vor              ACT ADIfiIONAL              Ón Arad, Pia˛a Avram Iancu nr. 10, ap. 26, jude˛ul
Óntocmi formalit„˛ile legale pentru ducerea la                                    Arad, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                                 la statutul de func˛ionare a Societ„˛ii      HELGOLAND — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarea
Óndeplinire a acestora.
                                  Comerciale ALDARO–EXIM — S.R.L.,         modificare la actele constitutive ale societ„˛ii Ón
  (31/561.930)
                                  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
              *                      Comer˛ului al Jude˛ului Arad         republicat„, ∫i anume:
                                      cu nr. J 02/123/1999            Schimbarea sediului Societ„˛ii Comerciale
     Societatea Comercial„                Subsemna˛ii Ilinca Titu, domiciliat Ón Ghioroc,    HELGOLAND — S.R.L. din Arad, str. C. Coposu
  ALCOA FUJIKURA — S.R.L., Chi∫ineu-Cri∫          str. Iuliu Maniu nr. 22 bis, jude˛ul Arad, posesor al  (Lacului) nr. 8 bis, Ón Arad, str. M. Eminescu nr. 41,
        jude˛ul Arad                 B.I. seria G.R. nr. 318796, eliberat la data de     ap. 1 (boxe demisol), jude˛ul Arad.
                              8.08.1995 de Poli˛ia Lipova, Ón calitate de asociat     Deschiderea punctului de lucru al Societ„˛ii
         ACT ADIfiIONAL               unic fondator al Societ„˛ii Comerciale          Comerciale HELGOLAND — S.R.L., Ón Arad, str. M.
                              ALDARO–EXIM — S.R.L., cu sediul Ón Ghioroc, str.     Eminescu nr. 41, ap. 1, boxe demisol, jude˛ul Arad
   la statutul de func˛ionare a Societ„˛ii        Iuliu Maniu nr. 22 bis, jude˛ul Arad, precum ∫i     cu destina˛ia îdepozit de produse pentru amenaj„ri
   Comerciale ALCOA FUJIKURA — S.R.L.,          Pantea Cornelia, domiciliat„ Ón Arad, str. Banu     interioare“. Depozitul va purta numele îProfiland“.
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         M„r„cine, bl. 19A, ap. 2, jude˛ul Arad, posesoare a     Deschiderea punctului de lucru al Societ„˛ii
      Comer˛ului al Jude˛ului Arad           B.I. seria G.T. nr. 388118, eliberat la data de     Comerciale HELGOLAND — S.R.L. Ón Arad, str. M.
        cu nr. J 02/313/2001            11.03.1996 de Poli˛ia Arad, Ón calitate de asociat    Eminescu nr. 24, ap. 1 (spa˛iu comercial) ∫i ap. 9
  Subsemnata Lenardt Adriana, domiciliat„ Ón        cooptat, Ón condi˛iile hot„r‚rii nr. 1/2002, adoptat„  (boxe de depozitare subsol), jude˛ul Arad cu
Arad, calea A. Vlaicu, bl. X27, ap. 8, jude˛ul Arad,    de asociatul unic la data de 18.07.2002, am solicitat  destina˛ia îmagazin de produse pentru amenaj„ri
posesoare a B.I. seria G.T. nr. 011823, eliberat la     darea de dat„ cert„ prezentului act adi˛ional, prin   interioare“. Magazinul va purta numele îTrans
data de 17.11.1995 de Poli˛ia Arad, Ón calitate de     care, Óncep‚nd cu data de 18.07.2002 se coopteaz„    Silvana“.
reprezentant legal al asociatului unic ALCOA        Ón societate dna Pantea Cornelia, cet„˛ean rom‚n,      Se va modifica corespunz„tor art. 2, alin. 1, din
FUJIKURA GmbH, persoan„ juridic„ cu sediul Ón        n„scut„ la data de 7 septembrie 1963 Ón comuna      statutul societ„˛ii, celelalte prevederi ale statutului
Germania, Frankfurt Am Main, str. Olof Palme nr.      Horea, jude˛ul Alba, domiciliat„ Ón Arad, str. Banu   r„m‚n neschimbate.
37, Ón baza deciziei asociatului unic din data de      M„r„cine, bl. 19/A, ap. 2, jude˛ul Arad, posesoare a    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
22.07.2002, am solicitat darea de dat„ cert„        B.I. seria G.T. nr. 388118, eliberat la data de     actele constitutive ale societ„˛ii comerciale.
prezentului act adi˛ional prin care actul constitutiv    11.03.1996 de Poli˛ia Arad.                 Redactat azi, 14.06.2002.
al Societ„˛ii Comerciale ALCOA FUJIKURA — S.R.L.,       Asociatul fondator Ilinca Titu cesioneaz„ 10 p„r˛i    (35/561.934)
cu sediul Ón Chi∫ineu-Cri∫, Str. Œnfr„˛irii nr. 108,    sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de                *
jude˛ul Arad, se modific„ dup„ cum urmeaz„:         1.000.000 lei, asociatului cooptat Pantea Cornelia,
  Se schimb„ sediul societ„˛ii din Chi∫ineu-Cri∫,     care accept„ cesiunea ∫i achit„ contravaloarea            Societatea Comercial„
Str. Œnfr„˛irii nr. 108, jude˛ul Arad, ∫i se stabile∫te   p„r˛ilor sociale cedentului.                    IMPECABIL M — S.R.L., Arad
la adresa din Nadab, Drumul Na˛ional nr. 79, km        Capitalul social total r„m‚ne la valoarea ini˛ial„
37,5 Chi∫ineu-Cri∫ – intravilan cu hala industrial„,    de 2.000.000 lei, Ón Óntregime Ón numerar, divizat Ón
jude˛ul Arad, imobil Ónscris Ón C.F. nr. 1970/P –                                         HOT√R¬REA NR. 1/2002
                              20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.
Nadab, nr. top 1130-1131; 1134/4.               Aportul asocia˛ilor la constituirea capitalului     Adunarea general„ a asocia˛ilor Óntrunit„ la data
  Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor       social este urm„torul: asociatul Ilinca Titu de˛ine 10  de 8.04.2002, prezen˛i fiind cei doi asocia˛i – Vass
prevederile art. 3 din actul constitutiv al societ„˛ii.   p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„  Monica, domiciliat„ Ón Arad, Str. Episcopiei nr. 50,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul    ap. 2, jude˛ul Arad, identificat„ cu C.I. seria AR nr.
nemodificate.                        social al societ„˛ii, iar asociata Pantea Cornelia    005556, eliberat„ la data de 15.07.1999 de Poli˛ia
  Redactat azi, 30 iulie 2002.               de˛ine 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón    Arad, ∫i Vass Anton-Marcel, domiciliat Ón Arad, Str.
  (32/561.931)                      valoare total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 %    Episcopiei nr. 50, ap. 2, jude˛ul Arad, identificat cu
                                                           B.I. seria B.Z. nr. 848707, eliberat la data de
              *                din capitalul social al societ„˛ii.
                                Asociata cooptat„, Pantea Cornelia, dob‚nde∫te ∫i   6.04.1985, prelungit valabilitatea la 2.05.1995 de
                              calitatea de administrator ∫i reprezentant al      Poli˛ia Arad, Ón unanimitate de voturi, adopt„
      Societatea Comercial„
                              societ„˛ii. Astfel, atribu˛iile de administrare ∫i    prezenta hot„r‚re:
      MANEX M.A. — S.R.L., Arad                                          1. Se deschide un punct de lucru Ón Arad, str.
                              reprezentare a societ„˛ii vor fi Óndeplinite de c„tre
                              cei doi asocia˛i, Ilinca Titu ∫i Pantea Cornelia.    Lucian Blaga nr. 2, jude˛ul Arad, Ón baza
         ACT ADIfiIONAL                                           contractului de Ónchiriere nr. 31/2002, pentru
                                Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii
   la statutul de func˛ionare a Societ„˛ii        ∫i se precizeaz„ domeniul principal ∫i activitatea    desf„∫urarea activit„˛ii de: 7420 – activit„˛i de
    Comerciale MANEX M.A. — S.R.L.,           principal„ ale societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:       proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte servicii
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          • domeniul principal este: 021 – silvicultur„;    tehnice (inclusiv dirigen˛ie de ∫antier).
      Comer˛ului al Jude˛ului Arad            • activitatea principal„ este: 0212 – recoltarea ∫i   2. Prezenta se va publica Ón Monitorul Oficial al
        cu nr. J 02/140/1993            valorificarea produselor accesorii ale p„durii;     Rom‚niei, dup„ care se va solicita Ónscrierea
                                • alte activit„˛i:                  men˛iunilor corespunz„toare la Oficiul Registrului
  Subsemnatul M„ru∫teri Ioan-Vasile, domiciliat Ón                                 Comer˛ului al Jude˛ului Arad.
Arad, str. A. M. Guterrbrunn nr. 102, jude˛ul Arad,      511 activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
                              ridicata;                          (36/561.935)
posesor al B.I. seria G.X. nr. 348185, eliberat la data
de 24.06.1997 de Poli˛ia Arad, Ón calitate de asociat     5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu materii                   *
unic al Societ„˛ii Comerciale MANEX M.A. — S.R.L.,     prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
cu sediul Ón Arad, str. A. Gutterbrunn nr. 100,       cu semiproduse;                            Societatea Comercial„
jude˛ul Arad, am solicitat darea de dat„ cert„         5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse             RAM UCA — S.R.L., Arad
prezentului act adi˛ional, prin care se completeaz„     alimentare, b„uturi ∫i tutun;
obiectul de activitate ∫i se precizeaz„ domeniul        5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón             ACT ADIfiIONAL
principal ∫i activitatea principal„ dup„ cum        v‚nzarea produselor cu caracter specific
urmeaz„:                          neclasificate Ón alt„ parte;                   la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Domeniul principal este: 517 – comer˛ cu ridicata      5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse               RAM UCA — S.R.L.
cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte.        diverse – import-export;                  Subscrisa, Societatea Comercial„ RAM UCA —
  Activitatea principal„ este: 5170 – comer˛ cu        631 – manipul„ri ∫i depozit„ri;            S.R.L., cu sediul Ón Arad, str. Banu M„r„cine, bl. 8,
ridicata cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte.     6311 – manipul„ri;                  ap. 6, jude˛ul Arad, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Alte activit„˛i:                      6312 – depozit„ri;                  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad cu nr.
  514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,        155 – fabricarea produselor lactate;         J 02/1607/30.11.1994, cod fiscal R 6568558,
altele dec‚t cele alimentare;                 1551 – fabricarea produselor lactate ∫i a       reprezentat„ prin asociatul unic, Berce Ioan,
  5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de       br‚nzeturilor;                      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Arad, str. Banu
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;       1552 – fabricarea Ónghe˛atei.             M„r„cine, bl. 8, et. 1, ap. 6, jude˛ul Arad, posesorul
  515 – comer˛ cu ridicata cu produse             Se deschide un punct de lucru Ón Arad, Calea 6    C.I. seria AR nr. 103214/2002, eliberat de Poli˛ia
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;           V‚n„tori nr. 55, jude˛ul Arad, Ón incinta Societ„˛ii   Arad, cod numeric personal 1500912020010, Ón baza
  5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i     Comerciale FRIGORIFER — S.A., Depozitul         hot„r‚rii asociatului unic din data de 15.07.2002,
de construc˛ii;                       Refrigerare – Depozitul Frig Vechi, parter, conform   solicit autentificarea prezentului act adi˛ional prin
  516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente     contractului de Ónchiriere nr. 39 din 28.06.2002,    care se modific„ statutul societ„˛ii dup„ cum
∫i furnituri;                        pentru desf„∫urarea activit„˛ii cod CAEN 6312 –     urmeaz„:
  5161 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte        depozit„ri.                         Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu
pentru prelucrarea metalului ∫i a lemnului;          Fa˛„ de cele de mai sus, Ón conformitate cu      urm„toarele activit„˛i:
  602 – alte transporturi terestre;            prevederile art. 199 din Legea nr. 31/1990,         281 – construc˛ii metalice;
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/8.X.2002
  2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;      1. Se deschide un punct de lucru Ón Arad, Calea       Drept pentru care am adoptat prezenta hot„r‚re,
  2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice.         Victoriei nr. 2C, ap. 1, demisol, ap. 2, parter, ∫i et.   urm‚nd Óndeplinirea cerin˛elor legale de publicare
  Art. 2. Se specific„ activitatea principal„ a      1, ap. 3, mansard„, jude˛ul Arad, conform CF nr.      ∫i Ónscrierea societ„˛ii la Oficiul registrului
societ„˛ii:                        63863, Arad, CF nr. 63864, Arad, ∫i CF nr. 63865,      comer˛ului de pe l‚ng„ Camera de comer˛.
  28 – industria construc˛iilor metalice ∫i a       Arad, pentru desf„∫urarea activit„˛ii de 5511 –         (42/561.941)
produselor din metal (exclusiv ma∫ini, utilaje ∫i     hoteluri ∫i moteluri cu restaurant.                          *
instala˛ii);                         2. Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
  281 – construc˛ii metalice;               Monitorul Oficial al Rom‚niei, dup„ care se va
                                                                 Societatea Comercial„
  2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente.    solicita Ónscrierea men˛iunilor corespunz„toare la
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n   Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad.         FLORESCO — S.R.L., comuna Iratos
neschimbate.                          (40/561.939)                              jude˛ul Arad
  (37/561.936)                                   *                         ACT ADIfiIONAL
              *
                                    Societatea Comercial„               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
       Societatea Comercial„                  ART & TECH — S.R.L., Arad             FLORESCO — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
    C.C. WEAR FASHION — S.R.L., Arad                                          Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad
                                       ACT ADIfiIONAL                        cu nr. J 02/85/1998
         ACT ADIfiIONAL                                              Œn urma adopt„rii hot„r‚rii din data de
                                   la statutul Societ„˛ii Comerciale        19.12.2000 a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         ART & TECH — S.R.L., cu sediul Ón Arad,        FLORESCO — S.R.L., cu sediul Ón comuna Iratos nr.
      C.C. WEAR FASHION — S.R.L.             str. Eminescu nr. 26, ap. 25, jude˛ul Arad       439, jude˛ul Arad, subsemna˛ii asocia˛i Florescu
  Subsemna˛ii:                        Subsemnata Hulea Floare-Maria, cet„˛ean rom‚n,     Leontin, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Lunei nr. 45,
  1. Previtali Giovanni, cet„˛ean italian, n„scut la   n„scut„ la data de 18.07.1948 Ón comuna Ciutelec,      bl. L15, ap. 1, jude˛ul Timi∫, posesor al C.I. seria TM
data de 28.07.1958 Ón Novara, Italia, domiciliat Ón    jude˛ul Bihor, domiciliat„ Ón Arad, Str. Narciselor     nr. 236867, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara, ∫i Ple˛i
Italia, via Bellosta nr. 2, San Maurizio D. Opaglio    nr. 22, ap. 3, jude˛ul Arad, Ón calitate de asociat unic  Felicia Ioana, domiciliat„ Ón Arad, str. Predeal nr.
(NO) identificat cu pa∫aport 124965P/1996,         al Societ„˛ii Comerciale ART & TECH — S.R.L., ∫i      18, bl. 1A, ap. 11, jude˛ul Arad, posesoare a B.I. seria
cunosc„tor al limbii rom‚ne;                Hulea Ioan-Septimiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       G.K. nr. 013800, eliberat de Poli˛ia Arad Ón 1993,
  2. Graziani Leandro, cet„˛ean italian, n„scut la    data de 12.01.1944 Ón Ineu, jude˛ul Arad, domiciliat    solicit„ darea cu dat„ cert„ a prezentului act
data de 11.04.1953 Ón Verbania, Italia, domiciliat Ón   Ón Arad, Str. Preparandiei nr. 22, jude˛ul Arad,      adi˛ional, prin care:
Italia, Arizzano, Via Ripamonti nr. 11 (VB), posesor    identificat cu B.I. seria D.G. nr. 016292, eliberat de     Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate doi asocia˛i:
al pa∫aportului 332328R/1998, eliberat de         Circa 21 Mili˛ie la 7.01.1988 ∫i prelungit           – Sciola Roberto, cet„˛ean italian, n„scut la
autorit„˛ile italiene, reprezentat prin procur„      valabilitatea la 20.01.1998 de c„tre Poli˛ia Arad, Ón    28.02.1950, domiciliat Ón Italia, Brescia, Via Vale
autentic„ de Previtali Giovanni;              calitate de invitat, Ón urma adopt„rii prevederilor     Sabia nr. 114, posesor al pa∫aportului seria
  3. Noja Renato, cet„˛ean italian, n„scut la data de  hot„r‚rii nr. 1/27.07.2002, solicit„m darea de dat„     439523Z, eliberat de autorit„˛ile italiene la
7.10.1957 Ón Milano, Italia, domiciliat Ón Italia,     cert„ a prezentului act adi˛ional prin care se       28.06.2001, ∫i
Verbania (VB), Via Giovanni Canna nr. 1, posesor al    modific„ statutul Societ„˛ii Comerciale ART & TECH —      – Danciu Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
pa∫aportului nr. 390086/2001, eliberat de         S.R.L., dup„ cum urmeaz„:                  de 7.12.1969 Ón comuna Sc„ri∫oara, jude˛ul Arad,
autorit„˛ile italiene, reprezentat prin procur„        Art. 1. Se coopteaz„ Ón societate dl Hulea Ioan-    domiciliat Ón Arad, calea 6 V‚n„tori nr. 27-29, bl. V3,
autentic„ de Previtali Giovanni,              Septimiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de         ap. 59, jude˛ul Arad, posesor al B.I. seria G.N. nr.
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale C.C. WEAR      12.01.1944 Ón Ineu, jude˛ul Arad, domiciliat Ón Arad,    127670, eliberat de Poli˛ia Arad la 5.05.1994, cod
FASHION — S.R.L., Ón baza prerogativelor conferite     str. Preparandiei nr. 22, jude˛ul Arad, identificat cu   numeric personal 1691207012547.
de actul constitutiv al societ„˛ii ∫i prevederile Legii  B.I. seria D.G. nr. 016292, eliberat de Circa 21        Art. 2. Asociata Ple˛i Felicia Ioana cesioneaz„ cu
nr. 31/1990, republicat„, adopt„m prezentul act      Mili˛ie la data de 7.01.1988 ∫i prelungit valabilitatea   titlu gratuit p„r˛ile sociale de˛inute, 11 p„r˛i sociale,
adi˛ional prin care modific„m actul constitutiv al     la 20.01.1998 de Poli˛ia Arad.               Ón valoare total„ de 1.100.000 lei, reprezent‚nd 55 %
societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                 Art. 2. Asociata Hulea Floare-Maria cesioneaz„ 10    din capitalul social al societ„˛ii, urm„torilor, astfel:
  Art. 1. Se modific„ sediul societ„˛ii Ón Arad, str.  p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„     – asociatului Danciu Nicolae Ói cesioneaz„ 6 p„r˛i
Salontei nr. 27, jude˛ul Arad, identificat cu CF 9186   de 1.000.000 lei, Ón favoarea asociatului cooptat      sociale, Ón valoare total„ de 600.000 lei;
Arad, nr. top 6766/3986/68, compus din cas„ cu       Hulea Ioan-Septimiu, care accept„ cesiunea.           – asociatului Sciola Roberto Ói cesioneaz„ 5 p„r˛i
construc˛iile gospod„re∫ti anexe ∫i teren aferent       Art. 3. Capitalul social al societ„˛ii, Ón valoare de  sociale, Ón valoare total„ de 500.000 lei.
648 m2, Ón baza contractului de Ónchiriere din data    2.000.000 lei, este divizat 20 p„r˛i sociale a 100.000     Asociatul Florescu Leontin, din totalul de 9 p„r˛i
de 11.05.2002.                       lei fiecare ∫i este constituit din aport Ón Óntregime    sociale, cesioneaz„ cu titlu gratuit asociatului Sciola
  Art. 2. La adresa fostului sediu din Arad, Bd.     Ón numerar. Aportul personal al asocia˛ilor la       Roberto 2 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 200.000
Revolu˛iei nr. 83, parter, ap. 2/1, jude˛ul Arad, se    capitalul social este urm„torul:              lei.
deschide un punct de lucru cu destina˛ia de          – Hulea Floare-Maria de˛ine 10 p„r˛i sociale a       Œn urma cesiunilor, capitalul social este
magazin.                          100.000 lei fiecare, cu o valoare total„ de 1.000.000    reprezentat astfel:
  Art. 3. Cu ducerea la Óndeplinire a prezentei se    lei;                              – asociatul Florescu Leontin de˛ine 7 p„r˛i
Óns„rcineaz„ administratorul Previtali Giovanni.        – Hulea Ioan-Septimiu de˛ine 10 p„r˛i sociale a     sociale, Ón valoare total„ de 700.000 lei,
   (38/561.937)                     100.000 lei fiecare, cu o valoare total„ de 1.000.000    reprezent‚nd 35 % din capitalul social;
                              lei.                              – asociatul Sciola Roberto de˛ine 7 p„r˛i sociale,
              *                  Art. 4. Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i    Ón valoare total„ de 700.000 lei, reprezent‚nd 35 %
                              pierderi este egal„ ∫i propor˛ional„ cu aportul       din capitalul social;
       Societatea Comercial„            asocia˛ilor la capitalul social, adic„ asociata Hulea      – asociatul Danciu Nicolae de˛ine 6 p„r˛i sociale,
       MAREM — S.R.L., Arad             Floare-Maria – 50 %, iar asociatul Hulea Ioan-       Ón valoare total„ de 600.000 lei, reprezent‚nd 30 %
                              Septimiu – 50 %.                      din capitalul social.
       HOT√R¬REA NR. 1/2002               Art. 5. Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii    Cu ocazia cesiunii, asociata Ple˛i Felicia Ioana se
  Adunarea general„ a asocia˛ilor Óntrunit„ la data    r„m‚n nemodificate.                     retrage din societate.
de 24.07.2002, prezen˛i fiind cei doi asocia˛i Mari∫      Art. 6. Œn baza articolelor de mai sus ∫i a         Art. 3. Se schimb„ denumirea societ„˛ii din
Emil, domiciliat Ón Arad, Calea Victoriei nr. 10,     celorlalte acte adi˛ionale de modificare a statutului    Societatea Comercial„ FLORESCO — S.R.L. Ón
jude˛ul Arad, identificat cu B.I. seria G.T. nr.      societ„˛ii, se reziliaz„ statutul societ„˛ii ∫i se     Societatea Comercial„ LERONI — S.R.L.
385862, eliberat la 12.02.1996 de Poli˛ia Arad, ∫i     Óntocme∫te un act constitutiv cu doi asocia˛i.         Art. 4. Se schimb„ sediul societ„˛ii din comuna
Mo∫ Teodor-Pintea, domiciliat Ón Arad, Str. Miori˛ei       (41/561.940)                     Iratos nr. 439, jude˛ul Arad, Ón Arad, calea Aurel
nr. 41, bl. 208, et. 2, ap. 8, jude˛ul Arad, identificat               *                Vlaicu, bl. X31, sc. A, ap. 16, jude˛ul Arad.
cu C.I. seria AR nr. 002520, eliberat„ la 21.05.1999                                    Art. 5. Se schimb„ domeniul ∫i obiectul principal
de Poli˛ia Arad, cu unanimitate de voturi, adopt„m                                   de activitate din 523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
                                     Societatea Comercial„
prezenta hot„r‚re:                                                   magazine specializate, cu produse farmaceutice ∫i
                                      AGRIROM — S.R.L.              medicale, cu produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;
  1. Se deschide un punct de lucru Ón Arad, Calea
Victoriei nr. 2C, ap. 1 ∫i 2, jude˛ul Arad, conform CF                                 5231 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
                                      HOT√R¬REA NR. 5              farmaceutice, Ón 021 – silvicultur„; 0212 – recoltarea
nr. 63863 ∫i CF nr. 63864, cu destina˛ia de gelaterie
∫i laborator (1552 – fabricarea Ónghe˛atei; 1581 –              din 1 iulie 2002             ∫i valorificarea produselor accesorii ale p„durii.
fabricarea produselor de panifica˛ie ∫i patiserie;                                     Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii
                               Noi,   asocia˛ii   Societ„˛ii   Comerciale     cu 153 – prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i
5224 – comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse de      AGRIROM — S.R.L.:
patiserie ∫i zaharoase; 1584 – fabricarea produselor                                  legumelor; 1533 – prelucrarea ∫i conservarea
                               1. B„l„nescu Raul Victor Ioan, cet„˛ean rom‚n,      fructelor ∫i legumelor;
din cacao, ciocolat„ ∫i produse zaharoase).        domiciliat Ón Arad, str. Splaiul Praporgescu nr. 25,
  2. Prezentul act adi˛ional se va publica Ón                                       Art. 6. Ca urmare a acestei modific„ri, se rescrie
                              bl. 18, ap. 31, jude˛ul Arad,                actul constitutiv al societ„˛ii.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, dup„ care se va        2. Pop Veronica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
solicita Ónscrierea men˛iunilor corespunz„toare la                                     Celelalte prevederi ale actului constitutiv care nu
                              Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z-24, sc. D, ap. 16,     contravin prezentului act adi˛ional r„m‚n Ón
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arad.     jude˛ul Arad,                        vigoare.
  (39/561.938)                       3. Drig R„zvan ™tefan, cet„˛ean rom‚n,
                                                              (43/561.942)
              *                domiciliat Ón Arad, Str. Prieteniei nr. 2, bl. 112, ap.
                              7, jude˛ul Arad,                                    *
      Societatea Comercial„               Óntruni˛i azi, 1 iulie 2002, Ón adunarea general„
                              extraordinar„, hot„r‚m:                         Societatea Comercial„
     MAREMIMPEX — S.R.L., Arad
                               Articol unic. Œnchiderea urm„toarelor puncte de          AUTO TECHNIC — S.R.L., Arad
                              lucru:
       HOT√R¬REA NR. 1/2002               • Curtici, ROMTRANS Curtici, str. Depozit                 HOT√R¬REA NR. 1
  Lucr‚nd Ón Óndeplinirea atribu˛iilor prev„zute Ón    Fabrica de Ghea˛„, jude˛ul Arad;
statutul de func˛ionare al Societ„˛ii Comerciale       • Arad, Calea 6 V‚n„tori nr. 55, jude˛ul Arad;             din 10 iunie 2002
MAREMIMPEX — S.R.L., subsemnata Mari∫             • Curtici, str. Fabrica de Ghea˛„, jude˛ul Arad;      Subsemnatul Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Ón
Br‚ndu∫a-Floare, domiciliat„ Ón Arad, Calea          • Arad, Str. Poetului nr. 97-103, jude˛ul Arad;     calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
Victoriei nr. 10, jude˛ul Arad, posesoare a B.I. seria    • Arad, str. Incinta Depozite Gara CFR Arad,       AUTO TECHNIC — S.R.L., Ón adunarea general„ din
H.C. nr. 301555, eliberat la 6.07.1998 de Poli˛ia     jude˛ul Arad;                        10.06.2002, am hot„r‚t:
Arad, Ón calitate de asociat unic ∫i reprezentant al     • Curtici, str. Zona Liber„ Curtici Arad, jude˛ul      Art. unic. Se extinde fondul de comer˛ al
societ„˛ii, azi 29.07.2002, adopt prezenta hot„r‚re:    Arad.                            societ„˛ii cu un punct de lucru – hal„ pentru
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/8.X.2002                 11
Óntre˛inerea ∫i repararea autoturismelor, situat Ón    Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛ cu nr.             Societatea Comercial„
Arad, str. Aurel Vlaicu nr. 286, jude˛ul Arad,      J 27/317/1991, cu sediul Ón comuna Borca, jude˛ul        FARMACIA ASCLEPIOS — S.R.L.
conform contractului de Ónchiriere Óncheiat la data    Neam˛, prin prezentul act adi˛ional am hot„r‚t:        comuna ™tefan cel Mare, jude˛ul Neam˛
de 8.06.2002 Óntre Societatea Comercial„ AUTO        1. Se define∫te domeniul principal ∫i activitatea
NICO — S.R.L. ∫i Societatea Comercial„ AUTO        principal„, astfel:                             ACT ADIfiIONAL
TECHNIC — S.R.L., Óncep‚nd cu data de 10.06.2002,      – domeniul principal de activitate: 521 – comer˛
pe o perioad„ de un an.                  cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;          la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  Œn baza prevederilor prezentei hot„r‚ri, se vor      – activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu            FARMACIA ASCLEPIOS — S.R.L.
Óntocmi formalit„˛ile legale pentru ducerea la      am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare       Subsemnata Andone G. Tatiana, asociat unic al
Óndeplinire a acestora.                  predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       Societ„˛ii Comerciale FARMACIA ASCLEPIOS —
  (44/561.943)                     tutun.                           S.R.L., cu sediul Ón comuna ™tefan cel Mare, jude˛ul
                               Celelalte capitole ale contractului de societate    Neam˛, num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
             *                r„m‚n neschimbate.                     J 27/1422/1993, am hot„r‚t:
                               (47/561.946)                       1. Intr„ Ón societate dl Andone C. Lucian, n„scut
       Societatea Comercial„                                          la data de 1 octombrie 1978 Ón Piatra-Neam˛, jude˛ul
      BRILIANT — S.R.L., Arad                         *
                                                           Neam˛, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, str. Mihai
                                                           Eminescu nr. 14, sc. A, ap. 16, jude˛ul Neam˛,
                                   Societatea Comercial„
         ACT ADIfiIONAL                                           cet„˛ean rom‚n.
                                 AGROMEC PIATRA NEAMfi — S.A.              2. Eu, Andone G. Tatiana, Ói cesionez dlui Andone
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale             Piatra-Neam˛                C. Lucian 800.000 lei, distribu˛ia capitalului social
  BRILIANT — S.R.L., Ónregistrate la Oficiul                                    al societ„˛ii de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i
 registrului comer˛ului cu nr. J 02/1274/1991               ACT ADIfiIONAL              sociale a 100.000 lei fiecare, fiind urm„toarea:
  Subsemna˛ii Ciucu Mihai Marius, domiciliat Ón                                    – dna Andone G. Tatiana – 1.200.000 lei,
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
Arad, str. Bu∫teni nr. 3, jude˛ul Arad, posesor al B.I.                               reprezent‚nd 12 p„r˛i sociale (60 %);
                                  AGROMEC PIATRA NEAMfi — S.A.
seria A.R. nr. 049630, eliberat de Poli˛ia Arad la data                                 – dl Andone C. Lucian – 800.000 lei,
de   22.11.2000,   cod  numeric    personal    Subsemnatul Brum„ Cezar-Sorin, Ón calitate de      reprezent‚nd 8 p„r˛i sociale (40 %).
1640622400114, ∫i Ciucu Daniela Sorina,          administrator unic al Societ„˛ii Comerciale          3. Asociata Andone G. Tatiana administreaz„
domiciliat„ Ón Arad, str. Bu∫teni nr. 3, jude˛ul Arad,  AGROMEC PIATRA NEAMfi — S.A., cu sediul Ón         societatea.
posesoare a B.I. seria A.R. nr. 049635, eliberat de    Piatra-Neam˛, Str. Apusului nr. 19, jude˛ul Neam˛,      4. Cei doi asocia˛i particip„ la beneficii ∫i
Poli˛ia Arad la data de 22.11.2000, cod numeric      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     pierderi Ón func˛ie de capitalul de˛inut.
personal 2680825020030, Ón calitate de asocia˛i ai    Jude˛ului Neam˛ cu nr. J 27/558/1991, aduc          Redactat azi, 30.05.2002.
Societ„˛ii Comerciale BRILIANT — S.R.L., cu sediul    urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:         (51/561.950)
Ón Arad, str. Bu∫teni nr. 3, Ónregistrat„ la Oficiul     1. Se stabile∫te activitatea principal„ a societ„˛ii,
                             astfel: 5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili                  *
registrului comer˛ului cu nr. J 02/1274/1991, av‚nd
cod fiscal R1684691, solicit„m atestarea prezentului   solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate.
                               Se completeaz„ obiectul de activitate cu             Societatea Comercial„
act adi˛ional prin care se modific„ contractul ∫i                                  CHIRA — S.R.L., T‚rgu Neam˛, jude˛ul Neam˛
                             urm„toarele activit„˛i secundare:
statutul societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
                               6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe
  Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii
                             baz„ de grafic;                               ACT ADIfiIONAL
de la 2.500.000 lei la 1.417.500.000 lei, respectiv cu
                               6022 – transporturi cu taxiuri;
1.415.000.000 lei, aport Ón natur„, const‚nd Ón 1/2                                      la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               6023 – transporturi terestre de c„l„tori,
din imobilul situat Ón Arad, str. Bu∫teni nr. 3,                                            CHIRA — S.R.L.
                             ocazionale;
jude˛ul Arad, notat Ón CF nr. 6381 Arad, evaluat la                                   Subsemnatul Raicu Vasile, n„scut la data de 2
                               6024 – transporturi rutiere de m„rfuri,
2.830.000.000 lei, conform raportului de evaluare                                  mai 1950 Ón comuna Bl„ge∫ti, jude˛ul Bac„u,
                             combustibil etc.
din data de 25.07.2002.                   Redactat azi, 26.06.2002.                domiciliat Ón T‚rgu Neam˛, str. ™tefan cel Mare nr.
  Art. 2. Se majoreaz„ valoarea nominal„ a unei                                   84A, jude˛ul Neam˛, identificat cu B.I. seria B.X. nr.
                               (48/561.947)
p„r˛i sociale de la 125.000 lei la 1.250.000 lei.                                  937405, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Neam˛ la data de
  Art. 3. Capitalul social, Ón valoare total„ de                  *                3.01.1995, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
1.417.500.000 lei, divizat Ón 1.134 p„r˛i sociale a                                 Comerciale CHIRA — S.R.L., cu sediul Ón T‚rgu
1.250.000 lei fiecare, revine asocia˛ilor astfel:          Societatea Comercial„              Neam˛, str. ™tefan cel Mare nr. 84A, jude˛ul Neam˛,
  a) Ciucu Mihai Marius de˛ine 708.750.000 lei, din      ROCRI TRADE — S.R.L., Piatra-Neam˛          Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
care Ón natur„ 707.500.000 lei ∫i Ón numerar                                     Jude˛ului Neam˛ cu nr. J 27/109/1994, Ón baza
1.250.000 lei, divizat Ón 567 p„r˛i sociale a 1.250.000           ACT ADIfiIONAL              deciziei din data de 30 iulie 2002, am hot„r‚t
lei fiecare, ce reprezint„ 50 % din capitalul social                                 modificarea contractului de societate autentificat cu
total;                               la statutul Societ„˛ii Comerciale         nr. 24089/20.12.1993 la Notariatul de Stat al
  b) Ciucu Daniela Sorina de˛ine 708.750.000 lei,           ROCRI TRADE — S.R.L.             Jude˛ului Neam˛, dup„ cum urmeaz„:
din care Ón natur„ 707.500.000 lei ∫i Ón numerar       Subsemnatul Diaconu V. Paul-Robert, domiciliat       1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu
1.250.000 lei, divizat Ón 567 p„r˛i sociale a 1.250.000  Ón Piatra-Neam˛, str. Nicolae Iorga nr. 42, ap. 48,    urm„toarele activit„˛i secundare:
lei fiecare, ce reprezint„ 50 % din capitalul social   jude˛ul Neam˛, Ón calitate de asociat unic al         – domeniul: 251 – produc˛ie de articole din
total.                          Societ„˛ii Comerciale ROCRI TRADE — S.R.L., cu       cauciuc;
  Celelalte dispozi˛ii din contractul ∫i statutul    sediul Ón Piatra-Neam˛, str. Nicolae Iorga nr. 42, et.    – activitatea: 2513 – fabricarea altor produse din
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               1, ap. 27, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul     cauciuc.
  (45/561.944)                     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Neam˛ cu nr.       2. Celelalte prevederi ale actelor constitutive
                             J 27/648/1997, prin prezenta am hot„r‚t          r„m‚n neschimbate.
             *                modificarea statutului societ„˛ii, autentificat la un     Prezentul act a fost redactat ast„zi, 30.07.2002.
                             Biroul notarial public din Piatra-Neam˛, dup„ cum       (52/561.951)
      Societatea Comercial„             urmeaz„:
     INTERNATIONAL PRIVATE                1. Se majoreaz„ capitalul social subscris ∫i v„rsat
                                                                        *
    SECURITY — S.R.L., Piatra-Neam˛          de la 800.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, cu
                             valoarea de 200.000.000 lei, Ón numerar, conform           Societatea Comercial„
                             chitan˛ei anexate.                       SORALI COM SERV — S.R.L., Roman
         ACT ADIfiIONAL
                               Capitalul social este format din 10.000 p„r˛i             jude˛ul Neam˛
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare.
 INTERNATIONAL PRIVATE SECURITY — S.R.L.         Participarea la profit ∫i pierderi este 100 % pentru            ACT ADIfiIONAL
  Subsemnatul S‚rbu V. Nicolaie, asociat unic al     asociatul unic Diaconu V. Paul-Robert.
                                                               la statutul Societ„˛ii Comerciale
Societ„˛ii Comerciale INTERNATIONAL PRIVATE         Redactat ast„zi, 29 iulie 2002.
                                                                 SORALI COM SERV — S.R.L.
SECURITY — S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, Str.      (49/561.948)
Veseliei nr. 2, bl. D34, sc. A, et. 1, ap. 7, jude˛ul                                  Subsemnatul Cazan Sorin-Dumitru, domiciliat Ón
                                           *                Roman, str. Bogdan Drago∫ nr. 217, jude˛ul Neam˛,
Neam˛, num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
J 27/27/1994, am hot„r‚t urm„toarea modificare la                                  asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SORALI COM
                                  Societatea Comercial„              SERV — S.R.L., cu sediul Ón Roman, str. C.A. Rosetti,
statutul societ„˛ii:
                                LAVIMA COM — S.R.L., Piatra-Neam˛           bl. 10, ap. 38, jude˛ul Neam˛, societate Ónmatriculat„
  1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu 8042 –
                                                           la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛
activit„˛i de preg„tire prin cursuri de cursuri de
                                      ACT ADIfiIONAL              cu nr. J 27/957/1994, autorizat„ a func˛iona prin
calificare ∫i recalificare (inclusiv pentru ∫omeri);
                                                           sentin˛a civil„ nr. 2144/1994 a Judec„toriei Roman,
activit„˛i de perfec˛ionare (exclusiv cursurile       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      constituit„ prin statutul autentificat cu nr.
universitare ∫i doctoratul); alte forme de            LAVIMA COM — S.R.L., Piatra-Neam˛,         3288/1994 la Notariatul de Stat Roman, prin
Ónv„˛„m‚nt, neclasificate Ón alt„ parte.                   jude˛ul Neam˛              prezentul act adi˛ional Ón˛eleg s„ aduc modific„ri la
  Redactat azi, 1.07.2002.                  Subsemnatul Vlad Gh. Viorel Gheorghe,         statutul societ„˛ii, cu privire la:
  (46/561.945)                     domiciliat Ón Piatra-Neam˛, str. Trotu∫ nr. 2, jude˛ul     Sediul societ„˛ii se schimb„ din Roman, str. C.A.
             *                Neam˛, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale        Rosetti, bl. 10, ap. 38, jude˛ul Neam˛, Ón Roman, str.
                             LAVIMA COM — S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛,      Bogdan Drago∫ nr. 217, jude˛ul Neam˛.
      Societatea Comercial„             str. Trotu∫ nr. 2, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la       Obiectul de activitate se completeaz„ cu cod 7450
   CRISTISOR — S.R.L., comuna Borca          Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Camera     – selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„.
                             de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛ cu nr.        Domeniul de activitate principal: cod 521 –
        jude˛ul Neam˛
                             J 27/1328/1.08.1994, hot„r„sc modificarea actului     comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate.
                             constitutiv autentificat cu nr. 11702/1994 la         Obiectul de activitate principal: cod 5211 –
         ACT ADIfiIONAL              Notariatul de Stat al Jude˛ului Neam˛, Piatra-Neam˛,    comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,
    la contractul Societ„˛ii Comerciale        astfel:                          cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
        CRISTISOR — S.R.L.              Articol unic. Schimbarea sediului societ„˛ii din    b„uturi ∫i tutun.
                             Piatra-Neam˛, str. Trotu∫ nr. 2, jude˛ul Neam˛, Ón       Celelalte dispozi˛ii prev„zute Ón statutul
  Subsemnatul Rosu Alexandru, domiciliat Ón
                             Piatra-Neam˛, Str. Fermelor, jude˛ul Neam˛.        societ„˛ii r„m‚n neschimbate, iar prezentul act
Piatra-Neam˛, str. Retezat nr. 11, jude˛ul Neam˛, Ón                                 adi˛ional face parte integrant„ din actul de
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
calitate de mandatar, lucr‚nd Ón baza procurii                                    constituire a societ„˛ii.
                             neschimbate.
autentificate la Biroul notarului public Ionita Ana
                                (50/561.949)                        (53/561.952)
cu nr. 3120/2002, pentru Societatea Comercial„
CRISTISOR — S.R.L., Ónmatriculat„ la Camera de                    *                             *
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/8.X.2002
      Societatea Comercial„            modificate ulterior prin actul adi˛ional autentificat   jude˛ul Neam˛, lucr‚nd Ón acest act Ón baza procurii
    MAGA COM — S.R.L., T‚rgu Neam˛          cu nr. 3336/1997 la Biroul notarului public        autentificate cu nr. 1390/1999, la Biroul notarului
        jude˛ul Neam˛              Lumini˛a T„nase din Roman, Ón˛elegem s„ aducem      public David Daniela, cu sediul Ón T‚rgu Neam˛, Ón
                            complet„ri la actul de constituire a societ„˛ii, cu    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL             privire la:                        AUTOMATIQUE — S.A., cu sediul Ón ora∫ul T‚rgu
                              Obiectul de activitate:                Neam˛, str. M. Sadoveanu nr. 87, jude˛ul Neam˛,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Se completeaz„ obiectul de activitate cu        societate autorizat„ prin sentin˛a civil„ nr.
     MAGA COM — S.R.L., cu sediul         urm„toarea activitate:                  89/PJC/1997, pronun˛at„ de Judec„toria T‚rgu
     Ón T‚rgu Neam˛, jude˛ul Neam˛           Cod 2522 – fabricarea articolelor de ambalaj din    Neam˛, Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i
  Subsemna˛ii: Ungureanu Gh. Mihai, domiciliat Ón   material plastic.                     Industrie a Jude˛ului Neam˛, cu nr. J 27/395/1997,
T‚rgu Neam˛, str. M. Kog„lniceanu, bl. B4, ap. 6,     Domeniul principal de activitate:           prin prezenta, am hot„r‚t modificarea contractului
jude˛ul Neam˛, ∫i Buruian I. Dorel, domiciliat Ón     Cod 524 – comer˛ cu am„nuntul Ón mgazine        ∫i statutului societ„˛ii autentificate la Biroul
ora∫ul T‚rgu Neam˛, Aleea T‚rgului nr. 4, bl. A, ap.  specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„    notarului public Teodorescu Haralambie din T‚rgu
25, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de asocia˛i ai      parte.                          Neam˛ cu nr. 1059/1997 ∫i 1060/1997, dup„ cum
Societ„˛ii Comerciale MAGA COM — S.R.L., cu sediul     Obiectul de activitate principal:           urmeaz„:
Ón ora∫ul T‚rgu Neam˛, str. Mihail Kog„lniceanu, bl.    Cod 5242 – comer˛ cu am„nuntul cu             1. Se stabile∫te obiectul principal de activitate al
B4, ap. 6, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul   Ómbr„c„minte.                       societ„˛ii ∫i anume:
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Camera de        Restul dispozi˛iilor prev„zute Ón contractul ∫i      Domeniul principal:
Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛, cu nr. J     statutul societ„˛ii r„m‚ne neschimbat, iar prezentul     514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
27/37/1993, am hot„r‚t modificarea actului       act adi˛ional face parte integrant„ din actele de     altele dec‚t cele alimentare.
constitutiv autentificat cu nr. 1190/18.08.2000, la   constituire ale societ„˛ii.                 Activitatea principal„:
acest birou notarial, dup„ cum urmeaz„:           (56/561.955)                       5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
  Art. 1. Se retrage din societate ∫i din                                    consum nealimentare neclasificate Ón alt„ parte.
                                         *
administrarea acesteia Buruian I. Dorel, cet„˛ean                                  Celelalte articole ale statutului ∫i contractului
rom‚n, n„scut la data de 10.07.1954 Ón comuna                                   r„m‚n neschimbate.
                                  Societatea Comercial„               Redactat de p„r˛i, ast„zi 28 martie 2002.
H„rm„ne∫ti, jude˛ul Ia∫i, fiul lui Ion ∫i al Anic„i,   TG & TC CONPROD — S.R.L., Piatra-Neam˛
domiciliat Ón T‚rgu Neam˛, Aleea T‚rgului nr. 4, bl.                                 (58/561.957)
A7, sc. A, ap. 25, jude˛ul Neam˛.
                                     ACT ADIfiIONAL                           *
  Art. 2. Se cesioneaz„ din capitalul total al
societ„˛ii, Ón sum„ de 2.000.000 lei, suma de           la statutul Societ„˛ii Comerciale             Societatea Comercial„
1.000.000 lei, c„tre asociatul r„mas Ón societate.         TG & TC CONPROD — S.R.L.              START 2000 — S.R.L., Piatra-Neam˛
  Capitalul social total al societ„˛ii este de       Subsemnata Turcu Gabriela, domiciliat„ Ón
2.000.000 lei, fiind format din 20 p„r˛i sociale, o   Piatra-Neam˛, str. Alexandru L„pu∫neanu nr. 2, sc.             ACT ADIfiIONAL
parte social„ av‚nd valoarea de 100.000 lei.      C, ap. 37, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de asociat unic
  Participarea la formarea capitalului social este:  al Societ„˛ii Comerciale TG & TC CONPROD —          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  – Ungureanu Gh. Mihai — 100 %.            S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, str. Alexandru             START 2000 — S.R.L.
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.        L„pu∫neanu nr. 2, bl. C7, ap. 37, jude˛ul Neam˛,       Subsemnata     Negur„   Georgeta-Simona,
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de    domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, str. Mihai Viteazul nr.
adi˛ional ast„zi, 9 mai 2002.              pe l‚ng„ Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului    36, bl. A1, ap. 3, jude˛ul Neam˛, Ón calitate de asociat
  (54/561.953)                    Neam˛ cu nr. J 27/1/1995, am hot„r‚t modificarea     unic al Societ„˛ii Comerciale START 2000 — S.R.L.,
             *               statutului autentificat cu nr. 23047/1994 la fostul    cu sediul Ón Piatra-Neam˛, str. General D„sc„lescu
                            Notariat de Stat al Jude˛ului Neam˛, dup„ cum       nr. 254, bl. T2, parter, jude˛ul Neam˛, societate
      Societatea Comercial„            urmeaz„:                         autorizat„ de c„tre judec„torul delegat de
                              I. Intr„ Ón societate ∫i Ón administrarea acesteia  Tribunalul Jude˛ean Neam˛ la Oficiul registrului
     BUCATARU ECODAM — S.N.C.
                            dl Turcu Andrei-Constantin, cet„˛ean rom‚n, fiul lui   comer˛ului prin Óncheierea nr. 70/1999,
    comuna Roznov, satul Slobozia
                            Costic„ ∫i Gabriela, n„scut la data de 3 martie 1975,   Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
        jude˛ul Neam˛              Ón Buhu∫i, jude˛ul Bac„u, domiciliat Ón Piatra-      Jude˛ului Neam˛, cu nr. J 27/71/1999, prin prezenta
                            Neam˛, str. Alexandru L„pu∫neanu nr. 2, sc. C, ap.    am hot„r‚t modificarea actului constitutiv al
         ACT ADIfiIONAL             37, jude˛ul Neam˛, identificat cu B.I. seria H.C. nr.   societ„˛ii autentificat la Biroul notarului public
     la statutul Societ„˛ii Comerciale       462228, eliberat de Poli˛ia Piatra-Neam˛ la data de    B„lan Oana din Piatra-Neam˛ cu nr. 1826/1999,
      BUCATARU ECODAM — S.N.C.           10 septembrie 1998, cod numeric personal         dup„ cum urmeaz„:
                            1750303270592.                        1. Intr„ Ón societate ∫i Ón administrarea acesteia
  Subsemnatul Buc„taru Costel Eugen, domiciliat      2. Asociatul Turcu Gabriela se retrage din      dna B„iceanu Maria, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛,
Ón Italia, Ón calitate de asociat ∫i mandatar pentru  societate ∫i din administrarea acesteia ∫i cesioneaz„   str. Alecu Russo nr. 2, bl. E2, ap. 11, jude˛ul Neam˛,
Buc„taru Daniela, lucr‚nd Ón baza procurii       aportul s„u la capitalul social Ón sum„ de 2.000.000   n„scut„ la data de 22.10.1960 Ón comuna G‚rcina,
autentificate de Biroul notarului public Ioni˛„ Ana   lei, format din 20 p„r˛i sociale, domnului Turcu     jude˛ul Neam˛, de cet„˛enie ∫i na˛ionalitate rom‚n„.
cu nr. 2407/2002, al Societ„˛ii Comerciale       Andrei-Constantin care r„m‚ne asociat unic.          2. Aportul asocia˛ilor la capitalul social este:
BUCATARU ECODAM — S.N.C., cu sediul Ón comuna        Subsemnata Turcu Gabriela declar c„ sunt de        Negur„ Georgeta-Simona – 1.000.000 lei;
Roznov, satul Slobozia, jude˛ul Neam˛, Ónregistrat„   acord cu retragerea mea din societate ∫i din         B„iceanu Maria – 1.000.000 lei.
la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Neam˛   administrarea acesteia, cu cesionarea p„r˛ilor        3. Participarea la profit ∫i pierderi este:
cu nr. J 27/245/1992, prin prezentul act adi˛ional   sociale asociatului unic Turcu Andrei-Constantin,       – Negur„ Georgeta-Simona – 50 %;
am hot„r‚t:                       nu am nici un fel de preten˛ii de la societate sau de     – B„iceanu Maria – 50 %, propor˛ional„ cu
  I. Se define∫te domeniul principal ∫i activitatea  la asociatul unic r„mas ∫i Ón˛eleg ca nici societatea   capitalul social depus.
principal„ conform codului C.A.E.N. astfel:       ∫i nici asociatul unic r„mas s„ nu aib„ nici un fel      4. Se stabile∫te obiectul principal de activitate al
  Domeniul principal: 923 – activit„˛i de       de preten˛ii de la mine.                 societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
spectacole;                         3. Capitalul social al societ„˛ii este de 2.000.000    Domeniul principal de activitate:
  Activitatea principal„: 9233 – alte activit„˛i de  lei Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000    633 – Activit„˛i ale agen˛iilor de turism.
spectacole.                       lei fiecare, p„r˛i sociale de˛inute Ón totalitate de     Activitatea principal„:
  2. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate  asociatul unic, Turcu Andrei-Constantin,           6330 – activit„˛i ale agen˛iilor de turism ∫i
conform codului CAEN astfel:              participarea la profit ∫i pierderi fiind de 100 %.    asisten˛„ turistic„.
  554 – cafenele ∫i baruri;              Societatea este reprezentat„ ∫i administrat„ de c„tre     5. Se completeaz„ obiectul de activitate al
  5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;       asociatul unic Turcu Andrei-Constantin, cu puteri     societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
  927 – alte activit„˛i recreative;          decizionale depline.                     923 – activit„˛i de spectacole
  9272 – alte activit„˛i recreative.            Restul dispozi˛iilor din statutul societ„˛ii r„m‚ne    9231 – activit„˛i de art„ ∫i spectacole;
  Celelalte capitole ale statutului societ„˛ii r„m‚n  nemodificat, prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte       9233 – alte activit„˛i de spectacole.
neschimbate, drept pentru care s-a Óncheiat       integrant„ ∫i complet‚nd dispozi˛iile acestuia Ón       926 – activit„˛i sportive
prezentul act adi˛ional , 7 iunie 2002.         mod corespunz„tor.                      9262 – alte activit„˛i sportive.
   (55/561.954)                      Tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul notarului     927 – activit„˛i recreative
             *               public Alina Moldovan ast„zi, 24 mai 2002.          9272 – alte activit„˛i recreative.
                               (57/561.956)                      930 – alte activit„˛i de servicii
                                                           9302 – coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
      Societatea Comercial„                         *                  9304 – activit„˛i de Óntre˛inere coroporal„.
    THETA TRADING — S.R.L., Roman
                                                           Celelalte articole ale actului constitutiv r„m‚n
        jude˛ul Neam˛                   Societatea Comercial„              neschimbate.
                               AUTOMATIQUE — S.A., T‚rgu Neam˛             Redactat la Biroul notarului public Harbuz Irina,
         ACT ADIfiIONAL                                          ast„zi 17 iulie 2002.
                                     ACT ADIfiIONAL                (59/561.958)
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
      THETA TRADING — S.R.L.            la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale                   *
  Subsemna˛ii    N„stase-Onu   Bogdan-Igor,          AUTOMATIQUE — S.A.
domiciliat Ón Roman, str. Ecaterina Teodoroiu, bl.     Subsemnata Lungu Maria, domiciliat„ Ón ora∫ul          Societatea Comercial„
2A, ap. 7, jude˛ul Neam˛, Maxim Cristian-Ionel,     T‚rgu Neam˛, str. ™tefan cel Mare, bl. C2, ap. 15,       MOLDOVA SECURITY — S.A., Roman
domiciliat Ón Roman, str. Ecaterina Teodoroiu, bl.   jude˛ul Neam˛, personal ∫i Ón calitate de mandatar„          jude˛ul Neam˛
2A, ap. 108, jude˛ul Neam˛, ∫i P„tr„uceanu Liliana,   a asocia˛ilor Lungu Elena, domiciliat„ Ón ora∫ul
domiciliat„ Ón Roman, Str. Grivi˛ei nr. 31, jude˛ul   T‚rgu Neam˛, str. ™tefan cel Mare, bl. C2, ap. 10,             ACT ADIfiIONAL
Neam˛, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      jude˛ul Neam˛, Stan Vasile, domiciliat Ón ora∫ul
Comerciale THETA TRADING — S.R.L, cu sediul Ón     T‚rgu Neam˛, str. Cuza Vod„, bl. G100, ap. 72,       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Roman, Str. Grivi˛ei nr. 31, jude˛ul Neam˛, societate  jude˛ul Neam˛, Lungu Neculai, domiciliat Ón ora∫ul          MOLDOVA SECURITY — S.A.
Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a    T‚rgu Neam˛, bd. ™tefan cel Mare, bl. C2, ap. 15,      Ca urmare a hot„r‚rii nr. 1 din 3 iunie 2002 a
Jude˛ului Neam˛ cu nr. J 27/102/1996, autorizat„ a   jude˛ul Neam˛, lucr‚nd Ón acest act Ón baza procurii   adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor
func˛iona prin sentin˛a civil„ nr. 13/PJC/1996, a    autentificate la Biroul notarului public Daniela     Societ„˛ii Comerciale MOLDOVA SECURITY — S.A.,
Judec„toriei Roman, constituit„ prin contractul ∫i   David, cu sediul Ón T‚rgu Neam˛, cu nr. 1237/2000     cu sediul Ón Roman, str. Sucedava nr. 31, jude˛ul
statutul societ„˛ii autentificate cu nr. 402/1995 la  ∫i pentru VrÓnceanu Ana, domiciliat„ Ón ora∫ul      Neam˛, Ónmatriculat„ la Camera de Comer˛ ∫i
Biroul notarului public Isache ™tefan din Bac„u ∫i   T‚rgu Neam˛, str. Slt. Radu Teoharie, bl. D3, ap. 23,   Industrie a Jude˛ului Neam˛, cu nr. J 27/25/2001, s-a
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/8.X.2002                   13
hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,   cabalinelor, m„garilor ∫i cat‚rilor; 0125 – cre∫terea     5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
dup„ cum urmeaz„:                     p„s„rilor;                         cosmetice ∫i de toalet„;
  Art. 1. – Se modific„ art. 17 din actul constitutiv    – 511 – comer˛ cu ridicata cu produse agricole       5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i
al societ„˛ii, astfel:                   brute ∫i animale vii; 5121 – comer˛ cu ridicata cu     articole de papet„rie;
  îAdunarea general„ ordinar„ este constituit„      cereale, semin˛e ∫i furaje; 5122 – comer˛ cu ridicata     5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
valabil la prima convocare, dac„ sunt prezen˛i       cu flori ∫i plante; 5123 – comer˛ cu ridicata cu      specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
ac˛ionarii ce reprezint„ cel pu˛in 2/3 din capitalul    animale vii; 5124 – comer˛ cu ridicata cu piei brute    parte.
social ∫i poate s„ ia hot„r‚ri cu votul ac˛ionarilor ce  ∫i piei prelucrate; 5125 – comer˛ cu ridicata cu        Prezentul act intr„ Ón vigoare la data Ónscrierii
de˛in majoritatea simpl„ de 51 % din capitalul social   tutun neprelucrat;                     men˛iunii la Oficiul Registrului Comer˛ului al
prezentat Ón adunare“.                    – 513 – comer˛ cu ridicata cu produse          Jude˛ului S„laj.
  Art. 2. Se modific„ art. 18 din actul constitutiv al  alimentare, b„uturi ∫i tutun; 5131 – comer˛ cu         (62/561.961)
societ„˛ii, astfel:                    ridicata cu fructe ∫i legume proaspete; 5132 –
                                                                         *
  îDac„ adunarea general„ ordinar„ nu poate lucra    comer˛ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri; 5133 –
din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor de la art. 17,    comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„, uleiuri,
adunarea ce se va constitui dup„ o a doua                                             Societatea Comercial„
                              ∫i gr„simi comestibile; 5134 – comer˛ cu ridicata cu
convocare poate s„ delibereze asupra problemelor      b„uturi; 5135 – comer˛ cu ridicata cu tutun; 5136 –        CSILLA PROD COM IMPEX — S.R.L.
puse pe ordinea de zi a celei dint‚i adun„ri dac„     comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i produse         satul Bilghez, comuna Nu∫fal„u
sunt prezen˛i ac˛ionarii ce reprezint„ cel pu˛in 51 %   zaharoase; 5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai,             jude˛ul S„laj
din capitalul social ∫i poate s„ ia hot„r‚ri cu votul   cacao ∫i condimente; 5138 – comer˛ cu ridicata,
ac˛ionarilor ce de˛in majoritatea simpl„ de 51 % din    specializat, cu alte produse alimentare; 5139 –                ACT ADIfiIONAL
capitalul reprezentat Ón adunare.“             comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu produse
  Art. 3. Se modific„ art. 20 din actul constitutiv al                                    la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              alimentare, b„uturi ∫i tutun;
societ„˛ii, astfel:                      – 514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,         CSILLA PROD COM IMPEX — S.R.L.,
  îAdunarea geneal„ extraordinar„ este constituit„    altele dec‚t cele alimentare; 5141 – comer˛ cu        cu sediul Ón satul Bilghez, comuna Nu∫fal„u,
valabil la prima convocare dac„ sunt prezen˛i       ridicata cu produse textile; 5142 – comer˛ cu                  jude˛ul S„laj
ac˛ionarii care reprezint„ cel pu˛in 60 % din       ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte; 5143 –        Subsemnatul Sami Istvan, asociat unic —
capitalul social ∫i poate s„ ia hot„r‚ri cu votul     comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de uz      administrator al Societ„˛ii Comerciale CSILLA
ac˛ionarilor ce de˛in majoritatea simpl„ de 51 % din    gospod„resc ∫i cu aparte de radio ∫i televizoare;      PROD COM IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón satul
capitalul social“.                     5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din ceramic„,     Bilghez, (a c„rei func˛ionare a fost autorizat„ prin
  Art. 4. — Se modific„ art. 21 din actul constitutiv  sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere; 5145 –     sentin˛a civil„ nr. 559 din 7 mai 1993, pronun˛at„
al societ„˛ii, astfel:                   comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de        Ón dosarul nr. 998/1993 de c„tre Judec„toria ™imleu-
  îDac„ adunarea general„ extraordinar„ nu poate     parfumerie; 5146 – comer˛ cu ridicata cu produse      Silvaniei, jude˛ul S„laj), care Óndepline∫te obliga˛iile
lucra din cauza neÓndeplinirii condi˛iilor art. 21,    farmaceutice; 5147 – comer˛ cu ridicata cu alte       ∫i exercit„ drepturile stabilite prin lege pentru
adunarea ce se va Óntruni dup„ o a doua convocare,     bunuri de consum, nealimentare, neclasificate Ón      adunarea general„, Ón baza hot„r‚rii adun„rii
poate s„ delibereze asupra problemelor puse Ón       alt„ parte;                         generale nr. 1 din 25 iulie 2002, modific„ statutul
ordinea de zi a celei dint‚i, dac„ sunt prezen˛i       – 515 – comer˛ cu ridicata cu produse          societ„˛ii (autentificat prin Óncheierea de
ac˛ionarii care reprezint„ cel pu˛in 51 % din       intermediare neagricole ∫i de∫euri; 5151 – comer˛      autentificare nr. 2324 din 26 aprilie 1993 de c„tre
capitalul social ∫i poate s„ ia hot„r‚ri cu votul     cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i  Notariatul de Stat al Jude˛ului S„laj), dup„ cum
ac˛ionarilor ce de˛in majoritatea absolut„ de 2/3 din   cu produse derivate; 5152 – comer˛ cu ridicata cu      urmeaz„:
capitalul social reprezentat Ón adunare.“         produse ∫i minereuri metalice; 5153 – comer˛ cu        1. Se modific„ cap. I art. 3 din statutul societ„˛ii
  Art. 5. Se modific„ art. 26 din actul constitutiv al  ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii; 5154     prin schimbarea sediului social din satul Bilghez
societ„˛ii, astfel:                    – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i furnituri, de    nr. 96, comuna Nu∫fal„u, jude˛ul S„laj, Ón comuna
  îAdministratorul unic al societ„˛ii are        fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire; 5155 – comer˛ cu     Ip nr. 449, jude˛ul S„laj.
urm„toarele competen˛e:                  ridicata cu produse chimice; 5156 – comer˛ cu         2. Se modific„ cap. II art. 5 din statutul societ„˛ii
  a) stabile∫te politica general„ de pia˛„, tactica ∫i  ridicata cu alte produse intermediare, neclasificate    prin schimbarea domeniului principal de activitate
strategia de marketing;                  Ón alt„ parte; 5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri     ∫i a activit„˛ii principale dup„ cum urmeaz„:
  b) convoac„ adunarea general„ a ac˛ionarilor ori    ∫i resturi;                          • Domeniul principal: 521 – comer˛ cu
de c‚te ori interesele societ„˛ii impun acest lucru;     – 516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,          am„nuntul Ón magazine nespecializate.
  c) nume∫te directorul general al societ„˛ii, dup„   echipamente ∫i furnituri; 5161 – comer˛ cu ridicata      • Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
consultarea ac˛ionarilor ∫i Ói stabile∫te atribu˛iile;   cu ma∫ini-unelte pentru prelucrarea metalului ∫i      am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare
  d) Óncheie acte Ón vederea dob‚ndirii,         lemnului; 5162 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini        predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
Ónstr„in„rii, Ónchirierii, schimbului sau constituirii   pentru construc˛ii; 5163 – comer˛ cu ridicata cu      tutun.
Ón garan˛ie a bunurilor aflate Ón patrimoniul       ma∫ini pentru industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i      Restul clauzelor din statutul societ„˛ii r„m‚ne
societ„˛ii a c„ror valoare nu dep„∫e∫te 50.000.000     de tricotat; 5164 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i     nemodificat.
lei;                            materiale de birou; 5165 – comer˛ cu ridicata cu alte     Actul adi˛ional modificator face parte integrant„
  e) angajeaz„ personal pe baz„ de contracte de     ma∫ini utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transport;     din statutul societ„˛ii.
munc„ sau contracte civile, stabile∫te salariile prin   5166 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i        (63/561.962)
negociere, disponibilizeaz„ personalul;          unelte agricole;                                    *
  f) pune la dispozi˛ia ac˛ionarilor ∫i a comisiei de    – 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
cenzori documentele societ„˛ii prev„zute de lege;     nespecializate; 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón
                                                                  Societatea Comercial„
  g) efectueaz„ orice alte opera˛iuni Ón scopul     magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
desf„∫ur„rii activit„˛ii cu rezultate optime ∫i care                                      STIL PROD COM — S.R.L., Zal„u
                              de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; 5212 –
potrivit statutului nu sunt de competen˛a         comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate cu
adun„rilor generale;                    v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;              CONTRACT DE CESIUNE
  h) duce la Óndeplinire Óntocmai ∫i la termen       – 552 – alte mijloace de cazare de scurt„ durat„;               ™I
hot„r‚rile adun„rilor generale;              5523 – alte mijloace de cazare; 555 – cantine ∫i alte            ACT ADIfiIONAL
  i) ˛ine registrele societ„˛ii conform Legii nr.    unit„˛i de preparare a hranei; 5551 – cantine; 5552     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
31/1990.“                         – alte unit„˛i de preparare a hranei;            STIL PROD COM — S.R.L., cu sediul Ón Zal„u
  Art. 6. Se completeaz„ obiectul de activitate cu     – 702 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
urm„toarele:                                                       Subsemnatul B„ldean Ovidiu Florin, domiciliat
                              imobiliare proprii sau Ónchiriate; 7020 – Ónchirierea
  – 804 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt;                                         Ón Zal„u, str. Lt. col. Pretorian nr. 24, bl. N99, ap.
                              ∫i subÓnchiriera bunurilor imobiliare proprii sau
  – 8042 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt.                                         16, jude˛ul S„laj, ca asociat unic al Societ„˛ii
                              Ónchiriate;
  Celelalte dispozi˛ii prev„zute Ón actul constitutiv                                Comerciale STIL PROD COM — S.R.L., cu sediul Ón
                               – 927 – alte activit„˛i recreative; 9272 – alte
al societ„˛ii r„m‚n nemodificate, iar prezentul act                                  Zal„u, hot„r„sc modificarea actelor societ„˛ii, fa˛„
                              activit„˛i recreative (Ónchirierea mijloacelor de
adi˛ional face parte integrant„ din acesta.                                      de ultima modificare prin actul adi˛ional nr.
                              agrement, pescuit).
  Tehnoredactat ∫i autentificat azi, 5 iunie 2002.                                  7/2002, autentificat de notarul public Buran Ioan-
                               Redactat azi, 24.05.2002.
                                                            Dumitru din Zal„u, astfel:
   (60/561.959)                       (61/561.960)
                                                             Art. 1. Se coopteaz„ Ón Societatea Comercial„
              *                             *                STIL PROD COM — S.R.L. dl Marian Marin Vasile,
                                                            cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 7 iulie 1976 Ón
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„               localitatea Cri∫eni, jude˛ul S„laj, domiciliat Ón
     SEBIRAI PRODCOM — S.R.L.              ABRACHIM — S.R.L., Zal„u, jude˛ul S„laj         localitatea Cri∫eni nr. 104, jude˛ul S„laj, posesor al
        Piatra-Neam˛                                              C.I. seria SC nr. 018960, eliberat„ de Poli˛ia Zal„u la
                                       ACT ADIfiIONAL               data de 8 mai 2000.
         ACT ADIfiIONAL                                              Art. 2. Se retrage din Societatea Comercial„ STIL
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      PROD COM — S.R.L., cu sediul Ón Zal„u, asociatul
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                ABRACHIM — S.R.L.              unic B„ldean Ovidiu Florin, care cesioneaz„ aportul
      SEBIRAI PRODCOM — S.R.L.              Asocia˛ii: Cri∫an Onoria ∫i Ciutre Ioan,        s„u la capitalul social, 20 p„r˛i sociale, Ón valoare
  Subsemnata Simion N. Olga, asociat unic al       administratori ai Societ„˛ii Comerciale ABRACHIM      total„ de 2.000.000 lei asociatului unic Marian
Societ„˛ii Comerciale SEBIRAI PRODCOM — S.R.L.,      — S.R.L., Ón exercitarea atribu˛iilor prev„zute de lege   Marin Vasile, care de˛ine astfel tot capitalul social.
cu sediul Ón Piatra-Neam˛, str. Petru Movil„ nr. 79,    pentru adunarea general„ a asocia˛ilor, Ón baza        Art. 3. Œntre societate ∫i dl B„ldean Ovidiu Florin,
jude˛ul Neam˛, nr. de ordine Ón registrul comer˛ului    hot„r‚rii adun„rii generale nr. 1 din data de 29      orice preten˛ii reciproce ce decurg din calitatea de
J 27/1516/1993, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri     iulie 2002, modific„m actul constitutiv al societ„˛ii,   asociat avut„ de acesta p‚n„ la data Óncheierii
la statutul societ„˛ii:                  dup„ cum urmeaz„:                      prezentului act adi˛ional, precum ∫i pentru viitor,
  1. Se reformuleaz„ obiectul de activitate, astfel:     1. Se deschide punct de lucru la urm„toarea       sunt stinse Ón mod irevocabil prin plat„.
Obiectul principal: 517 – comer˛ cu ridicata cu alte    adres„: Zal„u, str. Cri∫an nr. 8, bl. N10, sc. A, parter,   Art. 4. Ca urmare a modific„rilor produse prin
produse neclasificate Ón alt„ parte; Activitatea      jude˛ul S„laj.                       prezentul act ad˛ional, se redacteaz„ un nou act
principal„: 5170 – comer˛ cu ridicata cu alte         2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu       contitutiv al societ„˛ii, adoptat formei juridice de
produse neclasificate Ón alt„ parte. Celelalte       urm„toarele activit„˛i:                   societate comercial„ cu r„spundere limitat„, cu
activit„˛i devin secundare.                  5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i    asociat unic.
  2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:      de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i          Art. 5. Administratorul societ„˛ii este dl Marian
  – 012 – cre∫terea animalelor; 0121 – cre∫terea     televizoare;                        Marin Vasile, care va avea puteri depline Ón
bovinelor; 0122 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor;      5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de       reprezentarea ∫i administrarea societ„˛ii, Óncet‚nd
0123 – cre∫terea porcinelor; 0124 – cre∫terea       consum nealimentare neclasificate Ón alt„ parte;      mandatele oric„ror al˛i administratori.
 14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/8.X.2002
  Art. 6. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Zal„u, str.        Societatea Comercial„              6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
Tudor Vladimirescu, bl. P59, ap. 4, jude˛ul S„laj.           MANA — S.R.L., Zal„u              Restul prevederilor din actul constitutiv al
Domeniul de activitate ∫i activitatea principal„ ale                                societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.
societ„˛ii sunt cele stabilite ini˛ial.                   ACT ADIfiIONAL               Se va redacta un nou act constitutiv, anex„ la
  (64/561.963)                                                  prezentul act adi˛ional, care va fi depus la Oficiul
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      registrului comer˛ului, cu modific„rile ∫i
             *                         MANA — S.R.L.             complet„rile efectuate.
                               Œn baza hot„r‚rii nr. 1 din 30.07.2002 a          (69/561.968)
       Societatea Comercial„
                             asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale MANA —                   *
       SALIMET — S.A., Zal„u            S.R.L., Funda˛ia Roada, prin dl Molnar Ionel, se
                             modific„ actele constitutive ale societ„˛ii, dup„ cum
         ACT ADIfiIONAL                                                  Societatea Comercial„
                             urmeaz„:
                               Art. 1. Deschiderea punctului de lucru la              LEXUS — S.R.L., Zal„u
  Ac˛ionarii societ„˛ii au fost convoca˛i legal Ón
∫edin˛a ordinar„ la sediul Societ„˛ii Comerciale     urm„toarea adres„: Zal„u, str. T. Vladimirescu, bl.
SALICO — S.A. Ón data de 25.03.2002. La ∫edin˛„      Flora, ap. 6, jude˛ul S„laj, unde se vor desf„∫ura             ACT ADIfiIONAL
sunt prezen˛i, personal sau prin Ómputernici˛i, un    urm„toarele activit„˛i conform CAEN:             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
num„r de 10 ac˛ionari, reprezent‚nd 87,2 % din        Activitatea principal„:                    LEXUS — S.R.L., cu sediul Ón Zal„u
capitalul social.                      7140 – Ónchirierea bunurilor personale ∫i
                             gospod„re∫ti.                         Subsemna˛ii Reme∫ Alin-Ovidiu, Reme∫ Maria-
  Cu unanimitatea voturilor celor prezen˛i s-a
                               Restul prevederilor din actele constitutive ale    Adriana, Covaci Remus ∫i Covaci Mihaela-M„rioara,
hot„r‚t modificarea actelor de constituire ale
                             societ„˛ii r„m‚ne nemodificat.              administratorii Societ„˛ii Comerciale LEXUS —
Societ„˛ii Comerciale SALIMET — S.A., cu sediul Ón                                 S.R.L., Ón baza hot„r‚rii nr. 1 din 17.07.2002,
Zal„u, astfel:                        (67/561.966)
                                                          modific„ actul constitutiv al societ„˛ii autentificat
  Art. 1. Se aprob„ schimbarea obiectului ∫i                    *                prin Óncheierea de autentificare nr. 1004 din
domeniului de activitate principal ∫i anume:                                    13.04.2000 de c„tre Biroul notarilor publici asocia˛i
  EL 2913 – îFabricare de articole de robinet„rie“,         Societatea Comercial„             Buran & Ciupe din Zal„u, dup„ cum urmeaz„:
domeniul nou fiind îFabricare de echipamente                                      1. Se modific„ cap. I art. 2 din actul constitutiv
                                DELOS TRADING CO — S.R.L., Zal„u
pentru producerea ∫i utilizarea energiei mecanice“                                 al societ„˛ii prin schimbarea sediului din Zal„u, bd.
– cod 291.                                                     Mihai Viteazul nr. 58, bl. T-2, sc. A, et. 2, ap. 11,
  Art. 2. Se aprob„ completarea contractului de              ACT ADIfiIONAL
                                                          jude˛ul S„laj Ón Zal„u, str. Simion B„rnu˛iu, bl. SB-
societate, incluz‚nd urm„torul capitol:           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      13, ap. 8, jude˛ul S„laj.
         CAPITOLUL V/A                   DELOS TRADING CO — S.R.L.,             2. Se schimb„ cap. II art. 5 al. 1 din actul
                                      cu sediul Ón Zal„u            constitutiv al societ„˛ii prin schimbarea domeniului
          ARTICOLUL 18/A              Asociatul   unic   Saca   Sorin   Tiberiu,  de activitate principal„, astfel:
        Comitetul de direc˛ie           administratorul Societ„˛ii Comerciale DELOS          Domeniul principal de activitate: 501 – comer˛ cu
  Consiliul de administra˛ie poate delega o parte    TRADING CO — S.R.L., care Óndepline∫te obliga˛iile    autovehicule;
din atribu˛iile sale unui comitet de direc˛ie compus   ∫i exercit„ drepturile stabilite prin lege pentru       Activitatea principal„: 5010 – comer˛ cu
Ón majoritate din membrii s„i.              adunarea general„, Ón baza hot„r‚rii nr. 1 din 30     autovehicule.
  Comitetul de direc˛ie este obligat s„ comunice la   iulie 2002, modific„ actul constitutiv al societ„˛ii     3. Se completeaz„ cap. II art. 5 al. 2 din actul
fiecare ∫edin˛„ a consiliului de administra˛ie      astfel:                          constitutiv al societ„˛ii prin extinderea obiectului
registrul s„u de deliber„ri.                 1. Se coopteaz„ Ón societate dl Coste Romeo      de activitate cu urm„toarea activitate: 5119 –
  Œn comitetul de direc˛ie votul nu poate fi dat prin  Horea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Zal„u, str. Gh.   intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse.
delega˛ie. Deciziile comitetului de direc˛ie se iau cu  Doja nr. 48, bl. D-48, sc. A, ap. 25, n„scut la data de    Restul clauzelor din actul constitutiv al societ„˛ii
majoritatea absolut„ a voturilor membrilor s„i.      13.08.1966 Ón Zal„u, jude˛ul S„laj, posesor al C.I.    r„m‚ne nemodificat.
  Art. 3. Se aprob„ componen˛a C.A. pe urm„torii     seria SX nr. 038750, eliberat„ de Poli˛ia Zal„u la      Actul adi˛ional face parte integrant„ din actul
4 ani ∫i anume:                      data de 10.04.2001, av‚nd cod numeric personal      constitutiv al societ„˛ii. Formalit„˛ile legale se vor
  – Csóka Eugen – pre∫edinte               1660813312955.                      duce la Óndeplinire prin grija administratorilor.
  – Cri∫an Valer – vicepre∫edinte              2. Se retrage din societate dl Saca Sorin Tiberiu      (70/561.969)
  – Sab„u Gheorghe – vicepre∫edinte           care cesioneaz„ Óntreg aportul s„u la capitalul social                *
  – Halmaghi Corneliu – membru              Ón valoare de 2.000.000 lei, respectiv 20 p„r˛i sociale
  – Berdea Vasile – membru                a 100.000 lei fiecare, asociatului nou cooptat Coste
                                                               Societatea Comercial„
  a c„ror mandat se prelunge∫te pentru o alt„      Romeo Horea, care devine asociat unic.
                               3. Œn urma retragerii ∫i cesiunii dl Saca Sorin      AUTO M COM — S.R.L., Some∫ Odorhei
perioad„ de 4 ani.                                                         jude˛ul S„laj
  Art. 4. Se aprob„ componen˛a comisiei de cenzori    Tiberiu Ó∫i pierde calitatea de administrator,
pe urm„torii 3 ani:                    administrarea f„c‚ndu-se de c„tre asociatul unic
                             nou cooptat, Coste Romeo Horea.                       ACT ADIfiIONAL
  Pop Moldovan Ludovica – pre∫edinte
  Sab„u Lia – membru                    4. Se schimb„ domeniul principal ∫i activitatea
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Imre Etelca – membru                  principal„ dup„ cum urmeaz„:
                                                                  AUTO M COM — S.R.L.
  al c„ror mandat se prelunge∫te pentru o alt„       Domeniul principal de activitate: 551 – hoteluri.
                               Activitatea principal„: 5511 – hoteluri ∫i moteluri    Subsemnatul:
perioad„ de 3 ani.                                                   1. Mo∫ Gabriel-Dorin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
  Restul clauzelor r„m‚ne nemodificat.          cu restaurant.
                               5. Se completeaz„ obiectul de activitate cu      Ón comuna Some∫ Odorhei nr. 340, jude˛ul S„laj,
  Prezentul act adi˛ional s-a Óntocmit Ón baza                                   n„scut Ón localitatea Jibou, jude˛ul S„laj, la data de
hot„r‚rii nr. 1/25.03.2002, modific„ actele de      urm„toarele coduri CAEN: 7484 – alte activit„˛i de
                             servicii prestate Ón princial Óntreprinderilor      12.05.1971, posesor al B.I. seria G.R. nr. 374832,
Ónfiin˛are ale societ„˛ii Ón mod corespunz„tor ∫i face                               eliberat de Poli˛ia Ora∫ului Jibou, jude˛ul S„laj, la
parte integrant„ din acestea.               (impresariat artisitic); 9233 – alte activit„˛i de
                             spectacole.                        data de 5.06.1995.
   (65/561.964)                                                    Œn calitate de asociat unic al Societ„˛ii
                               6. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Zal„u, Pia˛a
             *                1 Decembrie 1918 nr. 3, bl. A, ap. 6, Ón Zal„u, bd.    Comerciale AUTO M COM — S.R.L., exercit‚nd
                             Mihai Viteazul nr. 96/A, jude˛ul S„laj.          drepturile ∫i obliga˛iile prev„zute de lege pentru
      Societatea Comercial„              Restul clauzelor din actul constitutiv al societ„˛ii  adunarea general„, Ón cadrul adun„rii generale, azi,
      TRANS S√LAJ — S.A., Zal„u           r„m‚ne nemodificat. Actul adi˛ional face parte      26.07.2002 la sediul societ„˛ii, am hot„r‚t
                             integrant„ din actul constitutiv.             modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii, dup„
                               (68/561.967)                     cum urmeaz„:
         ACT ADIfiIONAL
                                                            Art. 1. Se completeaz„ art. 5 din statutul
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale                  *                societ„˛ii, prin extinderea obiectului de activitate cu
   TRANS S√LAJ — S.A., cu sediul Ón Zal„u                                     urm„toarele domenii:
                                  Societatea Comercial„                0111 – cultura cerealelor;
  Œn baza Legii nr. 31/1990, republicat„ privind
                              SOREX PRODCOM — S.R.L., comuna Camar             0112 – cultura leguminoaselor-boabe;
societ„˛ile comerciale ∫i a hot„r‚rii adun„rii
generale a ac˛ionarilor din data de 29.07.2002,             jude˛ul S„laj                  0113 – cultura cartofului, plantelor tehnice,
actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale TRANS                                 medicinale ∫i aromatice;
S√LAJ — S.A., cu sediul Ón Zal„u se modific„ ∫i se             ACT ADIfiIONAL                0114 – cultura plantelor de nutre˛;
completeaz„ astfel:                                                   0115 – cultura legumelor, bost„noaselor ∫i
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      ciupercilor;
  Se completeaz„ obiectul de activitate al Societ„˛ii        SOREX PRODCOM — S.R.L.
Comerciale TRANS S√LAJ — S.A., cu sediul Ón Zal„u,                                   0116 – cultura florilor ∫i plantelor ornamentale;
cu urm„toarele activit„˛i conform CAEN:           Asociatul unic:                      0117 – pomicultura ∫i cultura altor plante
  – H 5010 – comer˛ cu am„nuntul;              1. Olah Andrei, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     fructifere (cu excep˛ia strugurilor);
  – H 5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru     comuna Camar nr. 87/b, jude˛ul S„laj, n„scut Ón        0118 – viticultur„
autovehicule;                       localitatea Camar, jude˛ul S„laj la data de 2.11.1968,    0121 – cre∫terea bovinelor;
  – H 5050 – v‚nzarea cu am„nuntul a           posesor al C.I. seria SX nr. 010313, eliberat„ de       0122 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor;
                             Poli˛ia ™imleu Silvaniei, jude˛ul S„laj, la data de      0123 – cre∫terea porcinelor;
carburan˛ilor pentru autovehicule;
                             29.11.1999.                          0124 – cre∫terea cabalinelor, m„garilor ∫i
  – H 5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu
                               Œn calitate de asociat al Societ„˛ii Comerciale    cat‚rilor;
combustibili, minerale ∫i produse chimice pentru
                             SOREX PRODCOM — S.R.L., exercit‚nd drepturile ∫i       0125 – cre∫terea p„s„rilor;
industrie;
                             obliga˛iile prev„zute de lege pentru adunarea         0126 – apicultur„;
  – H 5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili
                             general„, Ón cadrul adun„rii generale, azi 7.06.2002,     0127 – sericicultur„;
solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;
                             la sediul societ„˛ii, a hot„r‚t modificarea actelor      0128 – cre∫terea animalelor pentru blan„ ∫i a
  – I 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
                             constitutive ale societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:      altor specii;
  – J 6312 – depozit„ri;
                               Art. 1. Asocia˛ii au hot„r‚t Ón condi˛iile Legii nr.    0130 – activit„˛i mixte (cultur„ vegetal„ ∫i
  – J 6340 – activit„˛i cu alte agen˛ii de transport.
                             31/1991, republicat„, modificarea actelor         cre∫terea animalelor);
  Se Ómputernice∫te dl Moga Aurel, pentru a
                             constitutive ale societ„˛ii, astfel:             0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea
semna toate documentele la notar ∫i la Oficiul
                               Se definesc domeniul principal de activitate ∫i    agriculturii ∫i protec˛ie fitosanitar„ Ón cre∫terea
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului S„laj privind
                             activitatea principal„:                  animalelor;
prezentele men˛iuni.
                               Domeniul principal de activitate:             0143 – servicii de Ómbun„t„˛iri funciare ∫i
  (66/561.965)                       602 – alte transporturi terestre            iriga˛ii;
             *                 Activitatea principal„:                  0144 – alte servicii pentru agricultur„.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/8.X.2002                 15
  Restul prevederilor din actul constitutiv al      transmisiuni date; 6442 – alte servicii de              Societatea Comercial„
societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.               telecomunica˛ii, neclasificate Ón alt„ parte.        SILVIANA PATI BAR — S.R.L., V‚nju-Mare
  Se va redacta un nou act constitutiv, anex„ la      Celelalte norme ale statutului societ„˛ii r„m‚n           jude˛ul Mehedin˛i
prezentul act adi˛onal, care va fi depus la Oficiul    neschimbate.
registrului comer˛ului, cu modific„rile ∫i          (75/561.974)                              ACT ADIfiIONAL
complet„rile efectuate.
                                           *                    la statutul Societ„˛ii Comerciale
  (71/561.970)
                                                                 SILVIANA PATI BAR — S.R.L.
             *                    Societatea Comercial„
                                                            Subsemnatul Ciochin„ Sergiu, Ón calitate de
                              VLAD EST — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin
     Societatea Comercial„                                           asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SILVIANA PATI
                                                           BAR — S.R.L., cu sediul Ón V‚nju-Mare, Calea
  POP TRADE INTERNATIONAL — S.R.L.                    ACT ADIfiIONAL              Severinului nr. 55, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„
         Zal„u                                               la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                     VLAD EST — S.R.L.              J 25/717/1993, am hot„r‚t modificarea statutului
         ACT ADIfiIONAL                                           societ„˛ii astfel:
                               Subsemnatul Vlad Ion, asociat unic al Societ„˛ii
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     Se declar„ obiectul principal de activitate al
                             Comerciale VLAD EST — S.R.L., cu sediul Ón
   POP TRADE INTERNATIONAL — S.R.L.                                        societ„˛ii: 5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei.
                             Drobeta-Turnu Severin, Str. Independen˛ei nr. 43,
                                                            Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
  Asociatul unic, Ón persoana dnei Pop Angela, al    jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                           neschimbate.
Societ„˛ii Comerciale POP TRADE INTERNATIONAL       registrului comer˛ului cu nr. J 25/743/1991, am
— S.R.L. (a c„rei func˛ionare a fost autorizat„ prin   hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii astfel:       (79/561.978)
sentin˛a civil„ nr. 828 din 29.11.1999 de c„tre       Se extinde obiectul de activitate cu urm„torul                  *
Judec„toria Zal„u, dosarul nr. 1285/25.11.1999) Ón    cod CAEN: 7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea
baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de       bunurilor imobiliare proprii sau Ónchiriate.             Societatea Comercial„
15.06.2002, modific„ actul constitutiv al societ„˛ii     Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n          RODOS — S.A., Drobeta-Turnu Severin
autentificat prin Óncheierea nr. 2384 din 25       neschimbate.                              jude˛ul Mehedin˛i
noiembrie 1999 de Biroul Notarului public Terhesiu      (76/561.975)
Emilia.                                       *                        ACT ADIfiIONAL
  Se modific„ cap. I art. 2 al actului constitutiv
prin schimbarea sediului societ„˛ii din Zal„u, Str.                                  la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                  Societatea Comercial„                         RODOS — S.A.
Tipografilor nr. 13, Ón localitatea Baia Mare, Str.
Transilvaniei nr. 6a/25, jude˛ul Maramure∫.          CENTEX COM ALIM — S.R.L., Simian
                                                             Subsemna˛ii Poiana Rodica, domiciliat„ Ón
  Actul adi˛ional face parte integrant„ din actul          jude˛ul Mehedin˛i
                                                           Drobeta-Turnu Severin, Str. Cerne˛ului nr. 4,
constitutiv al societ„˛ii.                                              jude˛ul Mehedin˛i, Poiana Mihai-Ion, cu acela∫i
  (72/561.971)                              ACT ADIfiIONAL              domiciliu; Giotina Constantin, domiciliat Ón
             *                    la statutul Societ„˛ii Comerciale         Drobeta-Turnu Severin, str. Adrian nr. 4 A, jude˛ul
                                   CENTEX COM ALIM — S.R.L.            Mehedin˛i; Giotina Aurelia, cu acela∫i domiciliu;
     Societatea Comercial„                                           Florea Liana, domiciliat„ Ón Drobeta-Turnu
                               Subsemnata Ulmet Rodica, asociat unic al
                                                           Severin, str. Cicero nr. 29 bis, jude˛u Mehedin˛i, ∫i
 ADI COM — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin         Societ„˛ii Comerciale CENTEX COM ALIM — S.R.L.,
                                                           Florea Flavian-Costin, domiciliat Ón Drobeta-Turnu
                             cu sediul Ón localitatea Simian, Calea Craiovei nr.
                                                           Severin, bd. T. Vladimirescu nr. 3, sc. 4, ap. 5,
         ACT ADIfiIONAL              105, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                           jude˛ul Mehedin˛i, to˛i ac˛ionari ai Societ„˛ii
                             registrului comer˛ului cu nr. J 25/1127.1992, am
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                      Comerciale RODOS — S.A., cu sediul Ón Drobeta-
                             hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii astfel:
         ADI COM — S.R.L.                                          Turnu Severin, str. Traian nr. 129, jude˛ul
                               Se precizeaz„ obiectul principal de activitate:
  Subsemnatul Fruntelat„ Emil, Ómputernicit                                     Mehedin˛i, societate Ónmatriculat„ la Oficiul
                               • domeniul principal de activitate este: 6024 –
conform procurii nr. 4/12.08.1996 al dnei                                      registrului comer˛ului cu nr. J 25/1007/1992, am
                             transporturi rutiere de m„rfuri.
Fruntelat„ Melania, asociat unic ∫i administrator al                                 hot„r‚t urm„toarele: dl Poiana Mihai-Ion
                               Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
Societ„˛ii Comerciale ADI COM — S.R.L., cu sediul                                  cesioneaz„ din totalul de 250 ac˛iuni, asocia˛ilor
                             neschimbate.
Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Cicero nr. 113, bl.                                  Giotina Constantin, Giotina Aurelia, Florea Liana ∫i
                               (77/561.976)
S12, sc. 2, ap. 6, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la                                Florea Flavian-Costin, c‚te 50 de ac˛iuni fiec„ruia.
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                                           *                  Œn urma cesion„rii intervenite se modific„ art. 7
Mehedin˛i cu nr. J 25/1760/1994, am hot„r‚t                                     din statut ∫i art. 6 din contractul societ„˛ii privind
urm„toarele:                            Societatea Comercial„              capitalul social astfel: acesta este Ón sum„ de
  Se declar„ activitatea principal„ a societ„˛ii: 6024   FAR COM — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin         25.000.000 lei divizate Ón 5.000 ac˛iuni nominative
– transporturi rutiere de m„rfuri.                  jude˛ul Mehedin˛i               a 5.000 lei fiecare, astfel:
  Celelalte norme ale statutului societ„˛ii r„m‚n                                    Poiana Rodica, suma subscris„ ∫i v„rsat„:
neschimbate.                                ACT ADIfiIONAL              4.750.000 lei, nr. ac˛iuni 920, procent 19 %;
                                                             Poiana Mihai-Ion, suma subscris„ ∫i v„rsat„:
  (73/561.972)
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale        250.000 lei, nr. ac˛iuni 50, procent 1 %;
             *                         FAR COM — S.R.L.               Giotina Constantin, suma subscris„ ∫i v„rsat„:
                               Subsemnatul Iorga Viorel, asociat unic al        5.000.000 lei, nr. ac˛iuni 1.000, procennt 20 %;
      Societatea Comercial„             Societ„˛ii Comerciale FAR COM — S.R.L., cu sediul       Giotina Aurelia, suma subscris„ ∫i v„rsat„:
     CLEANER SERVICE — S.R.L.            Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Mihai Eminescu nr.     5.000.000 lei, nr. ac˛iuni 1.000, procent 20 %;
      Drobeta-Turnu Severin             27, bl. E 11, sc. 2, ap. 3, jude˛ul Mehedin˛i, societate    Florea Liana, suma subscris„ ∫i v„rsat„: 5.000.000
       jude˛ul Mehedin˛i              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     lei, nr. ac˛iuni: 1.000, procent 20 %;
                             Jude˛ului Mehedin˛i cu nr. J 25/463/1997, am          Florea Flavian-Costin, suma subscris„ ∫i v„rsat„:
         ACT ADIfiIONAL              hot„r‚t urm„toarele:                    5.000.000 lei, nr. ac˛iuni 1.000, procent 20 %.
                               Asociatul Iorga Viorel se retrage din societate       Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        prin cesionarea a 20 p„r˛i sociale, Ón mod egal, dlor   r„m‚n neschimbate.
      CLEANER SERVICE — S.R.L.           Ebetiuc Pompiliu ∫i V‚lcu Romulus, care vor prelua       (80/561.979)
  Subsemnatul Tupan Gheorghe, Ón calitate de       Óntregul activ ∫i pasiv al societ„˛ii.                        *
asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii         Se coopteaz„ Ón societate dl Ebetiuc Pompiliu,
Comerciale CLEANER SERVICE — S.R.L., cu sediul      fiul lui Ion ∫i al Elenei, n„scut la data de 9.03.1950         Societatea Comercial„
Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Vasile Alecsandri nr.   Ón Bilv„ne∫ti, jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón
                                                                 SINUS IMPEX — S.R.L.
20, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul      Drobeta-Turnu Severin, str. C. Br‚ncoveanu nr. 172,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mehedin˛i cu                                         Drobeta-Turnu Severin
                             bl. E 16, sc, 1, ap. 11, jude˛ul Mehedin˛i, identificat
nr. J 25/350/1994, am hot„r‚t urm„toarele:        cu C.I. seria MH nr. 026550/18.06.1999, eliberat„ de
  Se declar„ activitatea principal„ a societ„˛ii:    Poli˛ia Drobeta-Turnu Severin, cod numeric                 ACT ADIfiIONAL
  7470 – activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a     personal 1500309250558, ∫i V‚lcu Romulus, fiul lui         la statutul Societ„˛ii Comerciale
cl„dirilor.                        Tudor ∫i al Gheorghi˛ei, n„scut la data de                SINUS IMPEX — S.R.L.
  Celelalte norme ale statutului societ„˛ii r„m‚n    13.03.1971 Ón Timi∫oara, domiciliat Ón Drobeta-
neschimbate.                                                      Subsemnatul Morman Ion, Ón calitate de asociat
                             Turnu Severin, str. Unirii nr. 82, bl. C1, sc.4, ap. 2,
                                                           unic al Societ„˛ii Comerciale SINUS IMPEX — S.R.L.,
  (74/561.973)                     jude˛ul Mehedin˛i, identificat cu C.I. seria MH nr.
                                                           cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Liviu
             *                083896/29.11.2001, eliberat„ de Poli˛ia Drobeta-
                                                           Rebreanu nr. 16, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„
                             Turnu    Severin,   cod  numeric   personal
                                                           la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
     Societatea Comercial„              1710313250523.
                                                           J 25/539/1994,
                               Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Drobeta-Turnu
     FLORI COM 92 — S.R.L.                                             am hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii cu
                             Severin, str. C. Br‚ncoveanu nr. 172, bl. E 16, sc. 1,
 Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i                                      urm„toarele men˛iuni:
                             ap. 11, jude˛ul Mehedin˛i.
                                                            Se coopteaz„ Ón societate prin cesiune de p„r˛i
                               Se schimb„ denumirea societ„˛ii, aceasta
         ACT ADIfiIONAL                                           sociale, dna Morman Daniela, n„scut„ la data de
                             urm‚nd a se numi Societatea Comercial„ ADAGIO
                                                           19.02.1968 Ón Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul
    la statutul Societ„˛ii Comerciale         INTERNATIONAL — S.R.L.
                                                           Mehedin˛i, fiica lui Petre ∫i a Nicolinei, domiciliat„
       FLORI COM 92 — S.R.L.             Se revoc„ din func˛ia de administrator al
                                                           Ón Drobeta-Turnu Severin, str. Prahova nr. 45, bl. G
                             societ„˛ii dl Iorga Viorel ∫i se numesc Ón aceast„
  Subsemnatul Gogalea Florin, asociat unic ∫i                                    4, sc. 3, ap. 37, jude˛ul Mehedin˛i, identificat„ cu
                             func˛ie dnii Ebetiuc Pompiliu ∫i V‚lcu Romulus.
administrator al Societ„˛ii Comerciale FLORI COM                                   B.I. seria G.K. nr. 447922/9.11.1993, eliberat de
                               Se declar„ ca obiect principal de activitate codul
92 — S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str.                                Poli˛ia Turnu Severin, cod numeric personal
                             5244 – comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole de
Mihai Kog„lniceanu nr. 3, bl. XF 21, sc. 4, ap. 8,                                  2680219250529, care prime∫te 10 p„r˛i sociale, Ón
                             iluminat ∫i alte articole de uz casnic.
jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul                                     valoare total„ de 1.000.000 lei.
                               Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Mehedi˛i cu nr.                                   Œn urma coopt„rii capitalul social se prezint„
                             neschimbate.
J 25/932/1992, am hot„r‚t urm„toarele:                                        astfel:
  Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu     (78/561.977)                       Morman Ion prime∫te 10 p„r˛i sociale, Ón valoare
urm„toarele coduri CAEN: 6423 – activit„˛i de                    *                de 1.000.000 lei;
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/8.X.2002
  Morman Daniela prime∫te 10 p„r˛i sociale, Ón      Turnu Severin, str. Br‚ncoveanu nr. 198, bl. E 4, sc.         Societatea Comercial„
valoare de 1.000.000 lei.                 2, ap. 9, jude˛ul Mehedin˛i, identificat cu C.I. seria       AUTONOM — S.R.L., satul Zegujani
  Participarea la beneficii ∫i pierderi se realizeaz„  M.H. nr. 009603/10.11.1998, eliberat de Poli˛ia          comuna Flore∫ti, jude˛ul Mehedin˛i
Ón raport cu num„rul de p„r˛i sociale de˛inute Ón     Turnu   Severin,   cod   numeric    personal
societate. Se nume∫te ‚n func˛ia de administrator al
                             1540901250569, care prime∫te 50 p„r˛i sociale, Ón               ACT ADIfiIONAL
societ„˛ii dna Morman Daniela.
  Se declar„ obiectul de activitate al societ„˛ii,    valoare total„ de 5.000.000 lei, ∫i dlui Burkus Lajos-
                                                                la statutul Societ„˛ii Comerciale
codul CAEN 2524 – fabricarea altor articole din      Dezso, n„scut la data de 11.01.1976 Ón Cluj-Napoca,
                                                                   AUTONOM — S.R.L.
material plsatic;                     jude˛ul Cluj, fiul lui Iozsef ∫i al Elisabetei, cet„˛ean
  Se extinde obiectul de activitate cu urm„toarele    rom‚n, domiciliat Ón Drobeta-Turnu Severin, aleea        Subsemnata Tuila Mihaela, Ón calitate de asociat
coduri: 2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice; 3612   Mihai Gusita, nr. 3, bl. 11, sc. 1, et. 4, ap. 19, jude˛ul  unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale
– produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine     Mehedin˛i, identificat cu C.I. seria MH nr.         AUTONOM — S.R.L., cu sediul Ón satul Zegujani,
(exclusiv din metal); 3613 – produc˛ia mobilierului    067246/2.04.2001, eliberat„ de Poli˛ia Turnu         comuna Flore∫ti, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„
pentru buc„t„rii; 3614 – produc˛ia altor tipuri de    Severin, cod numeric personal 1760111126198, care      la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
mobilier.                                                       Mehedin˛i, cu nr. J 25/764/1995, am hot„r‚t
                             prime∫te 50 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de
  Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Drobeta-                                    urm„toarele:
Turnu Severin, str. Banovitei nr. 4-6, jude˛ul      5.000.000 lei. Œn urma coopt„rii, capitalul social se
                             prezint„ astfel:                        Se declar„ activitatea principal„ a societ„˛ii: 6024
Mehedin˛i, cu destina˛ia de produc˛ie mobil„.
                               – Nita Gheorghe prime∫te 50 p„r˛i sociale, Ón       – transporturi rutiere de m„rfuri.
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
                             valoare de 5.000.000 lei;                    Celelalte norme ale statutului societ„˛ii r„m‚n
neschimbate.
                                                            neschimbate.
  (81/561.980)                       – Burkus Lajos-Dezso prime∫te 50 p„r˛i sociale,
                             Ón valoare de 5.000.000 lei.                   (86/561.985)
             *
                               Participarea la beneficii ∫i pierderi se realizeaz„                 *
     Societatea Comercial„              Ón raport cu num„rul de p„r˛i sociale de˛inute Ón
JOANA COM — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin         societate.                               Societatea Comercial„
                               Se revoc„ din func˛ia de administrator Negrea          ATHENA BUILDING COMP — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL              Nicolae Lucian ∫i se nume∫te Ón aceast„ func˛ie Nita          Drobeta-Turnu Severin
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     Gheorghe.
  JOANA COM — S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-         Se modific„ sintagma de îasociat unic“ cu                  ACT ADIfiIONAL
  Turnu Severin, str. Prahova nr. 71, bl. R 8,      îadunarea general„ a asocia˛ilor“.
                                                            la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
 sc. 5, ap. 3, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„       Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
                                                               ATHENA BUILDING COMP — S.R.L.
     la Oficiul registrului comer˛ului        neschimbate.
        cu nr. J 25/142/1998             (83/561.982)                        Subsemna˛ii Cocoroiu Dorina, Ómputernicit al
  Subsemnata Botoaca Ioana, Ón calitate de asociat                                  asociatului Schuffenhauer Eduard, conform
                                           *                procurii 2251/29.02.1996, ∫i Cocoroiu Costel,
unic al Societ„˛ii Comerciale JOANA COM — S.R.L.,
am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la actul                                       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ATHENA
constitutiv:                            Societatea Comercial„                BUILDING COMP — S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-
  Se retrage din societate dna Botoaca Ioana, prin   CIV GROUP — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin          Turnu Severin, bd. Turdor Vladimirescu nr. 136, bl.
cesionarea celor 20 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de                                4 S, sc. 5, ap. 5, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la
2.000.000 lei, de˛inute Ón societate, dnei Cioran              ACT ADIfiIONAL               Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
Erica-Elis.                                                      Mehedin˛i cu nr. J 25/1669/1994, am hot„r‚t
  Se coopeteaz„ Ón societate prin cesionare de p„r˛i   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                            urm„toarele:
sociale dna Cioran Erica-Elis, n„scut„ la data de            CIV GROUP — S.R.L.
                                                             Se declar„ activitatea principal„ a societ„˛ii: 4521
28.09.1962 Ón satul Brani∫tea, comuna V‚n„tori,       Subsemna˛ii Cioclei Silviu-Ionel ∫i Iov„nescu
jude˛ul Mehedin˛i, fiica lui Ion ∫i a Doinei,                                     – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
                             Iulian, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii          Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Drobeta-
domiciliat„ Ón Br„ila, str. Mircea Vod„ nr. 4, bl. 1,
                             Comerciale CIV GROUP — S.R.L., cu sediul Ón         Turnu Severin, str. Br‚ncoveanu nr. 85, jude˛ul
sc. 3, ap. 42, jude˛ul Mehedin˛i, cet„˛ean rom‚n,
identificat„ cu C.I. seria XR nr. 014718/5.10.1999,    Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 173, jude˛ul     Mehindin˛i, cu destin˛a magazin.
eliberat„ de Poli˛ia Br„ila, cod numeric personal     Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
2620928090018, care prime∫te 20 p„r˛i sociale Ón     comer˛ului cu nr. J 25/191/2000, am hot„r‚t         societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
valoare de 2.000.000 lei, numerotate de la 1 la 20,    modificarea statutului societ„˛ii astfel:            (87/561.986)
∫i preia Óntreg activul ∫i pasivul societ„˛ii.        Se extinde obiectul de activitate cu cod CAEN
  Se revoc„ din func˛ia de administrator dna      8042 – alte forme de Ónv„˛„m‚nt.                            *
Botoaca Ioana,urm‚nd ca aceast„ func˛ie s„ fie        Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
preluat„ de dna Cioran Erica-Elis.                                                Societatea Comercial„
                             societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Br„ila, str. Mircea                                    TRANZIT TRANSPORT — S.R.L.
Vod„ nr. 4, bl. 1, sc. 3, ap. 42, jude˛ul Br„ila.       (84/561.983)
                                                                 Drobeta-Turnu Severin
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n                 *
neschimbate.
                                                                     ACT ADIfiIONAL
   (82/561.981)                         Societatea Comercial„
             *                TREI FRAfiI COM — S.R.L., satul Jido∫tita              la statutul Societ„˛ii Comerciale
                             comuna Brezni˛a de Ocol, jude˛ul Mehedin˛i              TRANZIT TRANSPORT — S.R.L.
    Societatea Comercial„                                               Subsemnatul Orzescu Ion, asociat unic al
LM & COMP — S.R.L., Drobeta-Turnu Severin                  ACT ADIfiIONAL               Societ„˛ii Comerciale TRANZIT TRANSPORT —
                                                            S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, aleea
         ACT ADIfiIONAL                  la statutul Societ„˛ii Comerciale          Danubius nr. 3, bl. XF 8, sc. 1, ap. 2, jude˛ul
                                   TREI FRAfiI COM — S.R.L.             Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
    la statutul Societ„˛ii Comerciale
        LM & COMP — S.R.L.              Subsemnatul Raulescu Aurica, Ón calitate de        comer˛ului cu nr. J 25/947/1992,
  Subsemnatul Negrea Nicolae Lucian, Ón calitate     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale TREI FRAfiI        am hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii
de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale LM & COMP    COM — S.R.L., cu sediul Ón satul Jidostita, comuna      astfel:
— S.R.L., cu sediul Ón Drobeta-Turnu Severin, str.    Breznita de Ocol, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„       – se declar„ obiectul principal de activitate: 5211
Soveja nr. 1 C, jude˛ul Mehedin˛i, Ónmatriculat„ la    la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.           – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului        J 25/654/1994, am hot„r‚t modificarea statutului       cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
Mehedin˛i, cu nr. J 25/857/1991,             societ„˛ii astfel: Se extinde obiectul de activitate cu   b„uturi ∫i tutun. Se Ónfiin˛eaz„ dou„ puncte de
  am hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii cu    urm„toarele coduri CAEN 1581 – fabricarea          lucru Ón Drobeta Turnu-Severin, str. Cicero, bl. XF
urm„toarele men˛iuni:                   produselor de panifica˛ie ∫i patiserie; 1599 –        9, cu destina˛ia magazin mixt; Drobeta-Turnu
  Se coopteaz„ Ón societate, prin retragerea dlui
                             fabricarea b„uturilor neacoolice.              Severin, str. Cicero nr. 145, cu destina˛ia cafe bar
Negrea Nicolae Lucian care cesioneaz„ dlui Ni˛„
Gheorghe, n„scut la data de 1.09.1954 Ón comuna       Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n    f„r„ spectacol. Se Ónchide punctul de lucru din
Cujmir, jude˛ul Mehedin˛i, fiul lui Constantin ∫i al   neschimbate                         localitatea Corl„tel, jude˛ul Mehedin˛i.
Mariei, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Drobeta-        (85/561.984)                         (88/561.987)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1915/8.X.2002 con˛ine 16 pagini.                      Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top