Docstoc

2002_1510

Document Sample
2002_1510 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 1510                                                           Miercuri, 21 august 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„               11.02.1927 Ón Bucure∫ti, identificat„ cu C.I. seria
   IRENE MEDICO PHARMACEUTICAL                COMPANIA MARFA EXPEDIfiIE — S.A.             A.M. nr. 898601, emis„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data
    COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti                    Bucure∫ti                  de 27.12.1978, Ionescu Daniel, cet„˛ean rom‚n,
                                                            domiciliat Ón Constan˛a, str. Basarabi nr. 19, bl. L5,
                                       ACT ADIfiIONAL               sc. A, ap. 10, jude˛ul Constan˛a, n„scut la data de
         ACT ADIfiIONAL
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       15.01.1980 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale                                    identificat cu C.I. seria G.N. nr. 345208, emis„ de
                                COMPANIA MARFA EXPEDIfiIE — S.A.,
   IRENE MEDICO PHARMACEUTICAL             Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       Poli˛ia Constan˛a la data de 11.04.1994, Mondea
 COMPANY — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        cu nr. J 40/6447/2001, cod fiscal R14021143,        Oana-Adriana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/8150/2000,         cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Cop∫a Mic„,         Craiova, str. Madona Dudu, bl. 135, sc. V, et. 4,
       cod fiscal R 13336488                       sectorul 1                ap. 14, jude˛ul Dolj, n„scut„ la data de 27.07.1978 Ón
                                                            Craiova, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria G.B.
  Subsemna˛ii Dr. (Moh’d Amin) A.A. Turki,          Societatea Comercial„ SEFER — S.A., persoan„
                                                            nr. 121820, emis„ de Poli˛ia Craiova la data de
cet„˛ean iordanian, domiciliat Ón Iordania, Aman,     juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Brazi, jude˛ul
                              Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        28.06.1992, Mate Francisc, cet„˛ean rom‚n,
identificat prin pa∫aport seria E nr. 876483, eliberat                                 domiciliat Ón Arad, str. R„zvan nr. 21, jude˛ul Arad,
                              Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
de autorit„˛ile iordaniene la data de 9.05.1996,      J 29/1321/1997, cod fiscal R 9921041, reprezentat„      n„scut la data de 25.02.1930 Ón comuna Papiu
n„scut Ón Iordania, Aman, la data de 3.04.1955, fiul    de Movil„ ™tefan, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ire∫ti    Ilarian, jude˛ul Mure∫, identificat cu C.I. seria H.C.
lui Abdel Rahman ∫i al lui Itaf, ∫i Irene Michael     nr. 18, sectorul 1, Societatea Comercial„ PROMAT —      nr. 300402, emis„ de Poli˛ia Arad la data de
Turki, cet„˛ean cipriot, domiciliat„ Ón Cipru,       S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón        19.05.1998, Buruian„ Ileana, cet„˛ean rom‚n,
Nicosia, identificat„ cu pa∫aport seria B nr. 422799,   Craiova, str. Rovine, bl. J8, sc. 1, ap. 11, jude˛ul Dolj,  domiciliat„ Ón Ro∫iori de Vede, str. Anton Ionescu
                              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      nr. 3, jude˛ul Teleorman, n„scut„ la data de
eliberat de autorit„˛ile cipriote la data de 6.08.1992,
                              Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/387/1993, cod fiscal       1.04.1964 Ón Ro∫iori de Vede, jude˛ul Teleorman,
n„scut„ Ón Nicosia, Cipru, la data de 4.09.1955, fiica
                              R 3440120, reprezentat„ de Matusa Tudor,           identificat„ cu B.I. seria G.K. nr. 322815, emis de
lui Charalambous ∫i a lui Kallou, Ón calitate de                                    Poli˛ia Ro∫iori de Vede la data de 17.06.1993, Movila
                              domiciliat Ón Craiova, str. I.G. Duca, bl. J27, sc. 1,
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale IRENE MEDICO       ap. 14, jude˛ul Dolj, Societatea Comercial„         ™tefan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,
PHARMACEUTICAL COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón       FEROTRANS — S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       str. Ire∫ti nr. 18, sectorul 1, n„scut la data de
Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 18, bl. 104, sc. 2, et. 1,  sediul Ón Craiova, aleea G‚rle∫ti nr. 1, jude˛ul Dolj,    10.04.1957 Ón comuna Poenarii Apostoli, jude˛ul
ap. 14, sectorul 5, am hot„r‚t urm„toarele:        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      Prahova, identificat cu C.I. seria D.P. nr. 015172,
  Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Bucure∫ti,   Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/2/2000, cod fiscal        emis de I.G.P. – D.E.P. la data de 22.09.1998, Ón
                              R12571752, reprezentat„ de Tucan Dumitru,          calitate de ac˛ionari ai societ„˛ii numite mai sus, am
Calea Mo∫ilor nr. 239, bl. 45A, sc. A, et. 3, ap. 13,
                              domiciliat Ón Bal∫, str. Petre Pandrea nr. 73, jude˛ul    hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii,
sectorul 2.
                              Olt, ∫i subsemna˛ii Buruiana George, cet„˛ean        dup„ cum urmeaz„:
  Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu    rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Rovine nr. 3,       1. Art. 3 se modific„ ∫i va avea urm„torul
urm„toarele activit„˛i:                  bl. 65, et. 1, ap. 25, sectorul 2, n„scut la data de     cuprins: îDenumirea societ„˛ii este Societatea
  – cod CAEN 3310 – produc˛ia de aparatur„ ∫i       28.11.1954 Ón Bucure∫ti, identificat cu C.I. seria R.D.   Comercial„ COMPANIA MARFA EXPEDIfiIE —
instrumente medicale;                   nr. 129689, emis de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de       MARFASPED — S.A., rezervat„ Ón registrul
  – cod CAEN 3340 – produc˛ia de aparatur„ ∫i       19.09.2000, Bobeica Boris-Ovidiu, cet„˛ean rom‚n,      comer˛ului cu nr. 119709/25.04.2002.“
instrumente optice ∫i fotografice;             domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cpt. Av. Alexandru        2. Art. 4 alin. 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul
                              ™erb„nescu nr. 34, bl. 18A, sc. 2, ap. 32, sectorul 1,    cuprins: îSediul social este Ón Bucure∫ti, Calea
  – cod CAEN 6330 – activit„˛i ale agen˛iilor de
                              n„scut la data de 5.06.1949 Ón Bucure∫ti, identificat
turism ∫i asisten˛„ turistic„;                                             Doroban˛ilor nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 1, put‚nd
                              cu C.I. seria G.K. nr. 230193, emis„ se Sec˛ia 2
  – cod CAEN 7483 – activit„˛i de secretariat,                                     a fi schimbat cu respectarea dispozi˛iilor legale.“
                              Poli˛ie la data de 19.05.1993, Grigorescu Augustin,
                                                              3. Art. 4. Se completeaz„ cu Ónc„ un alineat care
dactilografiere, multiplicare ∫i traduceri;        cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgovi∫te,
                                                            va avea urm„torul cuprins: îLa sediul societ„˛ii,
  – cod CAEN 9302 – coafur„ ∫i alte activit„˛i de     Str. Libert„˛ii, bl. A3, sc. B, ap. 17, jude˛ul
                                                            prev„zut la alineatul 1, va func˛iona ∫i un punct de
Ónfrumuse˛are;                       D‚mbovi˛a, n„scut la 8.08.1954 Ón comuna R„zvad,
                                                            lucru - birou, unde se va desf„∫ura activitatea: cod
  – cod CAEN 9304 – activit„˛i de Óntre˛inere       jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria D.H.
                                                            CAEN 6340 – activit„˛i ale altor agen˛ii de transport
                              nr. 819710, emis„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de
corporal„.                                                       respectiv casa de expedi˛ii.“
                              20.11.1998, Caramlau Corneliu, cet„˛ean rom‚n,
  Art. 3. Se completeaz„ actul constitutiv la art. 3                                   4. Art. 7 se completeaz„ cu o liniu˛„ av‚nd
                              domiciliat Ón Craiova, str. Bibesscu, bl. 17B, sc. 1,
cu urm„torul paragraf: societatea va putea s„-∫i      ap. 2, jude˛ul Dolj, n„scut la data de 23.06.1950 Ón     urm„torul cuprins: îActivit„˛i ale altor agen˛ii de
deschid„ sedii secundare, puncte de lucru, filiale,    Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, identificat cu C.I. seria     transport cod CAEN 6340.“
birouri, sucursale, reprezentan˛e sau agen˛ii Ón ˛ar„   D.X. nr. 052781, emis„ de Poli˛ia Craiova la data de      5. S-a modificat domiciliul administratorului
sau Ón str„in„tate.                    6.12.1999, M„tu∫a C. Tudor, cet„˛ean rom‚n,         M„tu∫a C. Tudor ∫i Ón consecin˛„ art. 25 pct. 2 se
                              domiciliat Ón Craiova, str. I.G. Duca, bl. J27, sc. 1,    modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
  Prezentul act adi˛ional completeaz„ Ón mod
                              et. 3, ap. 14, n„scut la data de 28.01.1950 Ón comuna      îM„tu∫a C. Tudor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
corespunz„tor actele constitutive ale societ„˛ii ∫i
                              Traian, jude˛ul Olt, identificat cu C.I. seria D.X.     Craiova, str. I.G. Duca, bl. J27, sc. 1, et. 3, ap. 14,
face parte integrant„ din acestea, celelalte dispozi˛ii                                 jude˛ul Dolj, n„scut la data de 28.01.1950 Ón
                              nr. 180920, emis„ de Poli˛ia Craiova la data de
r„m‚n‚nd neschimbate.                   9.04.2002, Radu˛a Florica, cet„˛ean rom‚n,          comuna Traian, jude˛ul Olt, identificat cu C.I. seria
  (1/98.191)                       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 56,       D.X. nr. 180920, emis„ de Poli˛ia Craiova la data de
              *                bl. OS4, et. 7, ap. 30, sectorul 6, n„scut„ la data de    9.04.2002.“
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1510/21.VIII.2002
  6. Se revoc„ din func˛ia de pre∫edinte al             Societatea Comercial„                I. Acbas Victor a preluat, prin cesiune de p„r˛i
consiliului de administra˛ie dna Buruian„ Ileana la       VICONTI IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           sociale, de la PÓrc„labu R„zvan Lucian cele 20 p„r˛i
cererea acesteia. Art. 26 alin. 2 se modific„ ∫i va                                  sociale de˛inute de acesta Ón capitalul social al
avea urm„torul cuprins: îPe durata primului                 HOT√R¬REA NR. 1              Societ„˛ii Comerciale PACIFIC COAST MARKET —
mandat, pre∫edintele consiliului de administra˛ie                                   S.R.L., Ón valoare de 100.000 lei fiecare,
                               a adun„rii generale din data de 4.04.2002        reprezent‚nd 100 % din capitalul social total Ón
va fi dl M„tu∫a C. Tudor.“
  7. Art. 37 alin. 2 se modific„ ∫i va avea urm„torul    Subsemna˛ii Voicu Bogdan Constantin ∫i Voicu T.     valoare cesionat„ 2.000.000 lei ∫i a devenit asociat
                              Constantin, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale    unic al Societ„˛ii Comerciale PACIFIC COAST
cuprins: îPentru validitatea deliber„rilor adun„rii
                              VICONTI IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,       MARKET — S.R.L., cu toate drepturile ∫i obliga˛iile
generale extraordinare sunt necesare: la prima
                              ™os. Vergului nr. 2-4, sectorul 2, Ónregistrat„ la     ce-i revin din aceast„ calitate.
convocare prezen˛a ac˛ionarilor reprezent‚nd
                              Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr.         Œn urma cesiunii men˛ionate mai sus, PÓrc„labu
3/4 din capitalul social, iar hot„r‚rile s„ fie luate cu
                              J 40/5112/1992, cod fiscal R 15427, capital social     R„zvan Lucian Ó∫i pierde calitatea de asociat ∫i cea
votul unui num„r de ac˛ionari care s„ reprezinte cel    2.000.000 lei, cu unanimitate de voturi am hot„r‚t:     de administrator Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
pu˛in jum„tate din capitalul social; la convoc„rile      • Ónfiin˛area unui punct de lucru la aceea∫i       PACIFIC COAST MARKET — S.R.L., precum ∫i toate
urm„toare, prezen˛a ac˛ionarilor reprezent‚nd       adres„ cu sediul social Ón Bucure∫ti, ™os. Vergului     drepturile ∫i obliga˛iile ce-i reveneau Ón aceast„
jum„tate din capitalul social, iar hot„r‚rile s„ fie    nr. 2-4, sectorul 2, cu activitatea cod CAEN:        calitate.
luate cu votul unui num„r de ac˛ionari care s„        5137 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu        II. Se extinde obiectul de activitate al Societ„˛ii
reprezinte cel pu˛in 1/3 din capitalul social.“      cafea, ceai, cacao ∫i condimente;              Comerciale PACIFIC COAST MARKET — S.R.L. cu
  8. Art. 50 se modific„ ∫i va avea urm„torul        5142 – comer˛ cu ridicata ∫i import-export cu      activit„˛ile:
cuprins: îAdministratorii ∫i func˛ionarii societ„˛ii,   Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.                  cod CAEN 5010 – comer˛ cu autovehicule;
care nu sunt ac˛ionari, nu pot reprezenta pe         Celelalte prevederi din contract ∫i statut r„m‚n       cod CAEN 5050 – v‚nzarea cu am„nuntul a
ac˛ionari, dac„ f„r„ votul acestora nu s-ar fi putut    neschimbate.                        carburan˛ilor pentru autovehicule;
ob˛ine majoritatea cerut„.“                  (5/98.195)                         cod CAEN 5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu
  9. Se revoc„ din func˛ia de cenzor dl Buleandra                  *                combustibili, minerale ∫i produse chimice pentru
Romica.                                                        industrie;
  Art. 63 alin. 2 pct. 3 se modific„ ∫i va avea           Societatea Comercial„                cod CAEN 5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu
urm„torul cuprins:                        DENTAMED JO — S.R.L., Bucure∫ti           material lemnos ∫i de construc˛ii;
  î3. Daragiu Iuliana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„                                    cod CAEN 5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu
Ón Bucure∫ti, Str. Zorilor nr. 27, sectorul 5, n„scut„           HOT√R¬REA NR. 1              ma∫ini, echipamente industriale, nave ∫i avioane;
la data de 23.11.1958 Ón Bucure∫ti, cod numeric                                      cod CAEN 5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu
                               a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
personal 2581123400193, identificat„ cu C.I. seria        DENTAMED JO — S.R.L. din 26.04.2002
R.D. nr. 033742, emis„ de Sec˛ia 18 Poli˛ie la data                                    cod CAEN 5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu
                               Subsemnatul Jehad A.A. Obidat, cet„˛ean         produse diverse;
de 30.06.1998.“                      iordanian, cu domiciliul Ón Iordania–Irbid, av‚nd        cod CAEN 5133 – comer˛ cu ridicata cu produse
  10. Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n   re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. Prav„˛ nr. 10, bl. P6, sc.   lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
nemodificate.                       6, et. 3, ap. 113, sectorul 6, asociat unic al Societ„˛ii    cod CAEN 5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r,
  (2/98.192)                       Comerciale DENTAMED JO — S.R.L., Ónmatriculat„       ciocolat„ ∫i produse zaharoase;
              *                cu nr. J 40/3933/1998, am hot„r‚t urm„toarele:         cod CAEN 5138 – comer˛ cu ridicata, specializat,
                               – deschiderea unui punct de lucru la urm„toarea     cu alte produse alimentare;
     Societatea Comercial„              adres„: Bucure∫ti, str. Mihail Cioran nr. 2, bl. 66,      cod CAEN 5151 – comer˛ cu ridicata cu
  CARON COMIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           ap. 16, et. 3, sectorul 5, av‚nd Ón vedere ca obiect de   combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse
                              activitate: comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      derivate;
         ACT ADIfiIONAL              consum nealimentare (optica-rame ochelari) – cod        cod CAEN 5153 – comer˛ cu ridicata cu material
                              CAEN 5147.                         lemnos ∫i de construc˛ii;
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                                (6/98.196)                         cod CAEN 5161 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-
     CARON COMIMPEX — S.R.L.
                                           *                unelte pentru prelucrarea metalului ∫i lemnului;
  Societatea Comercial„ CARON COMIMPEX —                                         cod CAEN 5162 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei            Societatea Comercial„               pentru construc˛ii;
nr. 71, bl. TD42, sc. A, et. 6, ap. 40, sectorul 6,      VIO PAN AUTOHAUSE SERVICE — S.R.L.              cod CAEN 5165 – comer˛ cu ridicata cu alte
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului              Bucure∫ti                  ma∫ini utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transport;
Bucure∫ti cu nr. J 40/608/1994, cod fiscal                                         cod CAEN 6312 – depozit„ri.
R 5231030, prin Nasser Khojasteh Egh Bal, cet„˛ean              ACT ADIfiIONAL                 III. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
iranian, n„scut la data de 5.06.1964 Ón Iran,                                     Bucure∫ti, bd. Ghencea nr. 24, bl. C88B, sc. 1, et. 2,
                               la statutul Societ„˛ii Comerciale VIO PAN
Teheran, domiciliat Ón Teheran, Iran, str. Pastar                                   ap. 6, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 201,
                               AUTOHAUSE SERVICE — S.R.L., cu sediul Ón         et. 2, ap. 4, sectorul 1.
nr. 85, posesor al P.A. seria Z nr. 1690488, eliberat
                                Bucure∫ti, str. Izvorul Mure∫ului nr. 13,          IV. Se revoc„ din func˛ia de administrator
de autorit„˛ile iraniene la data de 26.05.1996, Ón      bl. D 22, ap. 2, sectorul 4, Ónmatriculat„ cu
baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din                                   dl PÓrc„labu R„zvan Lucian ∫i se nume∫te un nou
                                nr. J 40/27221/1994, cod fiscal 6916938,        administrator, dl Acbas Victor, cet„˛ean moldovean,
data de 3.04.2002, aducem urm„toarele modific„ri            capital social 2.000.000 lei
actului constitutiv al societ„˛ii:                                           n„scut la data de 31.10.1971 Ón satul Cioc-Maidan,
                               1. Scuipan Viorel, asociat unic, cet„˛ean rom‚n,     domiciliat Ón Comrat, satul Cioc-Maidan, Republica
  1. Schimbarea sediului social la urm„toarea
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Izvorul Mure∫ului       Moldova, legitimat cu pa∫aport nr. A0570338,
adres„: Bucure∫ti, str. Serg. Cara Anghel nr. 17,
                              nr. 13, bl. D 22, ap. 2, sectorul 4, identificat cu C.I.  eliberat la data de 24.11.1999 de autorit„˛ile
bl. C43, ap. 80, sectorul 6.                seria R.D. nr. 009784, eliberat de Circa 22 Poli˛ie la   Republicii Moldova.
  2. Definirea obiectului principal de activitate:    data de 30.09.1997, aduc urm„toarele modific„ri la       Ca urmare a celor convenite prin prezentul act
5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse         statutul societ„˛ii:                    adi˛ional, prevederile din actul constitutiv se
alimentare, b„uturi ∫i tutun.                 • Declararea domeniului principal de activitate     modific„ Ón mod corespunz„tor.
  (3/98.193)                       cod CAEN:                            V. Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv al
              *                 527 – repara˛ii de articole personale ∫i         societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                              gospod„re∫ti.                          Prezentul act adi˛ional a fost redactat azi,
      Societatea Comercial„               Declararea activit„˛ii principale cod CAEN: 5272 –    23.05.2002.
    TIMUR IMPORT-EXPORT — S.R.L.            repara˛ii de articole electrice de uz gospod„resc;        (8/98.198)
         Bucure∫ti                  • Ónfiin˛area unui punct de lucru la urm„toarea                  *
                              adres„: Drumul Taberei nr. 44, sectorul 6, av‚nd ca
         ACT ADIfiIONAL              obiect de activitate cod CAEN: 5272 – repar˛ii de            Societatea Comercial„
                              articole electrice de uz gospod„resc.               AL STEFAN CO — S.R.L., Bucure∫ti
    la statutul Societ„˛ii Comerciale           Celelalte prevederi din statut r„m‚n
TIMUR IMPORT-EXPORT — S.R.L., cu sediul Ón         neschimbate.                                 ACT ADIfiIONAL
 Bucure∫ti, str. Re∫i˛a nr. 18, bl. A18, ap. 41,        (7/98.197)
     sectorul 4, Ónmatriculat„ cu                         *                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 nr. J 40/25740/1992, cod fiscal R3805811,                                        AL STEFAN CO — S.R.L., Ónmatriculat„ cu
     capital social 2.000.000 lei                Societatea Comercial„                  nr. J 40/3141/1999, Óntocmit de c„tre
                                 PACIFIC COAST MARKET — S.R.L.             subsemnata Al–Daraghmeh Iuliana-Sorina, Ón
  Hanu Ion, asociat unic, cet„˛ean rom‚n,
                                      Bucure∫ti                   calitate de asociat unic Ón cadrul acestei
domiciliat Ón Bucure∫ti, Intrarea Mo∫ Nicolae nr. 5,
                                                              societ„˛i, prin care dispun urm„toarele:
sectorul 4, identificat cu C.I. seria R.D. nr. 223516,
eliberat de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 22.01.2002,             ACT ADIfiIONAL                1. Sediul societ„˛ii se mut„ din Bucure∫ti,
                                                            str. Radovanu nr. 5, bl. 41, sc. B, et. 4, ap. 80,
aduc urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      sectorul 2, Ón Bucure∫ti, str. Maior B„cil„ Vasile
  1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,     PACIFIC COAST MARKET — S.R.L. , cu sediul         nr. 1, bl. 99, sc. A, et. 2, ap. 12, sectorul 2.
str. Mo∫ Nicolae nr. 5, sectorul 4.              Ón Bucure∫ti, bd. Ghencea nr. 24, bl. C88B,         2. Se declar„ un punct de lucru situat Ón comuna
  2. Schimbarea sediului din Bucure∫ti,          sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 6, Ónmatriculat„ la     Afuma˛i, ∫os. Bucure∫ti-Urziceni – Complexul
str. Mo∫ Nicolae nr. 5, sectorul 4.             Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu        Comercial EXPO MARKET DORALY nr. 16,
  3. Completarea obiectului de activitate al          nr. J 40/5439/2000, cod fiscal 13093290        Pavilionul I, standul nr. 25, jude˛ul Ilfov.
societ„˛ii conform cod CAEN 5137 – comer˛ cu          Subsemnatul Acbas Victor, cet„˛ean moldovean,       3. Se Ómputernice∫te dl Dumitrescu Grigore s„
ridicata ∫i import-export cu cafea, ceai, cacao ∫i     n„scut la data de 31.10.1971 Ón Cioc-Maidan,        Óntocmeasc„, s„ semneze actele necesare, precum ∫i
condimente.                        domiciliat Ón Comrat, satul Cioc-Maidan, Republica     s„ m„ reprezinte la organele competente.
  Celelalte prevederi din statut r„m‚n          Moldova, legitimat cu pa∫aport nr. A0570338,          4. Prezentul act adi˛ional completeaz„
neschimbate.                        eliberat la data de 24.11.1999 de autorit„˛ile din     corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
   (4/98.194)                      Republica Moldova, am convenit Óncheierea            (9/98.199)
              *                prezentului act adi˛ional, prin care am decis:                    *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1510/21.VIII.2002                   3
     Societatea Comercial„               Falciu, jude˛ul Vaslui, c„s„torit, domiciliat Ón       Bucure∫ti, str. Lacul Z„noaga nr. 35, bl. M29, sc. A,
  ARNAUD ROMANIA CHEMICALS — S.R.L.            Bucure∫ti, str. Cpt. Av. Alexandru ™erb„nescu,        et. 8, ap. 35, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul
        Bucure∫ti                  nr. 41, bl. 20J, sc. 2, ap. 25, sectorul 1, identificat cu  registrului comer˛ului cu nr. J 40/1980/14.03.1995,
                              C.I. seria RD nr. 003516, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie    prin mandatara Ionescu Rodica, prin hot„r‚rea
         ACT ADIfiIONAL               la data de 1.08.1997, cod numeric personal          asociatului unic din data de 14.03.2002, am stabilit
                              1290731400247, ∫i Giurcaneanu Ion, cet„˛ean          urm„toarele:
        din data de 15.04.2002            rom‚n, n„scut la data de 13.06.1962 Ón Bucure∫ti,        1. Domeniul principal de activitate este 526 –
  Societatea Comercial„ ARNAUD ROMANIA           sectorul 1, nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti,       comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin magazine ∫i
CHEMICALS — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        str. Cpt. Av. Alexandru ™erb„nescu, nr. 41, bl. 20J,     activitatea principal„ este 5262 – comer˛ cu
registrului comer˛ului cu nr. J 40/7718/98, cod unic    sc. 2, ap. 25, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RD    am„nuntul prin standuri Ón pie˛e.
de Ónregistrare 10873673, cu sediul Ón Bucure∫ti,      nr. 003517, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de       2. Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
bd. Timi∫oara nr. 84, sectorul 6, Ón urma deciziei     1.08.1997, cod numeric personal 1620613400617,
                                                             bd. Iuliu Maniu, nr. 140 (Pia˛a Gorjului), taraba 84,
asociatului unic nr. 50/2.04.2002, a Óncheiat        ambii prin mandatar Giurcaneanu Daniel-Nicolae,
prezentul act adi˛ional prin care:                                            sectorul 6, unde se va desf„∫ura activitatea de 5262
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Gra˛ioas„ nr. 6,
  Asociatul unic GROUPE ARNAUD — S.A.,                                          – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón pie˛e.
                              sectorul 1, conform procurii autentificate cu
persoan„ juridic„ francez„, cu sediul Ón Fran˛a,      nr. 553/22.04.2002 la Biroul notarului public Barbu       3. Se rectific„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,
Paris, 068 Av. Du Gnal Michel Bizot, 75012,         Ivan din B‚rlad, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii    str. Lacul Z„noaga nr. 35, bl. M29, sc. A, et. 8,
reprezentat„ prin dl Michel Patrick Dubois,         Comerciale AGRO GIN — S.R.L., am hot„r‚t           ap. 35, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, str. Lacul Z„noaga
cet„˛ean francez, domiciliat Ón Fran˛a, Soisy sous     urm„toarele:                         nr. 35, bl. M9, sc. A, et. 8, ap. 35, sectorul 6.
Montmoreney (Val d’Oise), Av. Kellerman nr. 71,        Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,      Celelalte articole din statutul societ„˛ii r„m‚n
cod 952230, a hot„r‚t:                   str. Gra˛ioas„ nr. 6, sectorul 1, Ón Bucure∫ti,        neschimbate.
  Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti, bd.     str. Cpt. Av. Alexandru ™erb„nescu, nr. 41–43,          Prezentul act va fi publicat Ón Monitorul Oficial
Timi∫oara nr. 84, sectorul 6, unde se va desf„∫ura     bl. 20J, sc. B, et. 1, ap. 25, sectorul 1.          al Rom‚niei ∫i Ónregistrat Ón registrul comer˛ului.
activitatea principal„ 5155 – comer˛ cu ridicata cu      Art. 2. Domeniul principal de activitate al           (14/98.203)
produse chimice ∫i activit„˛ile principale secundare,    societ„˛ii este 513 – comer˛ cu ridicata cu produse                   *
conform actului constitutiv al societ„˛ii.         alimentare, b„uturi ∫i tutun ∫i activitatea principal„
  Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón Bucure∫ti,                                         Societatea Comercial„
                              este 5139 – comer˛ cu ridicata nespecializat, cu
bd. Theodor Pallady nr. 57, sectorul 3.                                           CRISTIM 2 PRODCOM — S.R.L., Bucure∫ti
                              produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
  Prezentul act adi˛ional modific„ actul constitutiv
                                Art. 3. Se modific„ valoarea unei p„r˛i sociale de
al societ„˛ii, conform celor men˛ionate, celelalte                                             ACT ADIfiIONAL
                              la 5.000 lei la 100.000 lei. Capitalul social, Ón valoare
men˛iuni din actul constitutiv r„m‚n‚nd
neschimbate.                        de 43.000.000 lei, din carte 38.700.000 lei aport Ón       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  (10/98.200)                       natur„ ∫i 4.300.000 lei aport Ón numerar, divizat Ón      CRISTIM 2 PRODCOM — S.R.L., cu sediul Ón
                              430 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, este de˛inut       Bucure∫ti, str. Floarea Ro∫ie nr. 8, bl. 68,
         ACT ADIfiIONAL               de asocia˛i astfel:                         sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul 6, cod fiscal
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        – Giurcaneanu Neculai de˛ine 387 p„r˛i sociale a      R6561703, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  ARNAUD ROMANIA CHEMICALS — S.R.L.,           100.000 lei fiecare, Ón valoare de 38.700.000 lei,         Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      reprezent‚nd 90 % din capitalul social;            nr. J 40/23690/1994, cod unic de Ónregistrare
        cu nr. J 40/7718/1998             – Giurcaneanu Ion de˛ine 43 p„r˛i sociale a                    6561703
  Societatea Comercial„ ETABLISSEMENTS A.         100.000 lei fiecare, Ón valoare de 4.300.000 lei,
                                                               Subsemna˛ii asocia˛i Timis Radu, n„scut Ón
ARNAUD — S.A., persoan„ juridic„ francez„, cu        reprezent‚nd 10 % din capitalul social.
                                                             C‚mpulung Moldovenesc, jude˛ul Suceava, la data
sediul Ón Fran˛a, Paris 068 Ave du Gal Michel Bizot,      Celelalte dispozi˛ii din statutul ∫i contractul
                                                             de 26.07.1961, domiciliat Ón Bucure∫ti, Strada
75012, Ónmatriculat„ Ón Registrul Comer˛ului ∫i       societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act f„c‚nd
                                                             Olteniei nr. 26, sectorul 1, cet„˛ean rom‚n,
Societ„˛ilor al Tribunalului Comercial din Paris cu     parte integrant„ din acesta.
                                                             c„s„torit, identificat cu C.I. seria RR nr. 150433,
nr. B 562 027 771 din data de 27.02.1956,           Prezentul act urmeaz„ a fi depus la Oficiul
                                                             eliberat„ de I.P.C., Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de
reprezentat„ de Dubois Michel Patrick, cet„˛ean       Registrului Comer˛ului al Muncipiului Bucure∫ti.
                                                             25.01.2001, cod numeric personal 1610726400587,
francez, n„scut la data de 12.06.1951 Ón Fran˛a,         (12/98.201)
                                                             ∫i Timis Cristina Teodora, n„scut„ Ón Bucure∫ti la
Arles, c„s„torit, domiciliat Ón Fran˛a, Soisy Sous                   *
Montmoreney (Val d’Oise) Avenue Kellerman nr. 71,                                     data de 19.03.1971, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Strada
cod 952230, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii                                   Olteniei nr. 26, sectorul 1, cet„˛ean rom‚n,
                                    Societatea Comercial„
Comerciale ARNAUD ROMANIA CHEMICALS —                                           c„s„torit„, identificat„ cu C.I. seria RR nr. 150432,
                                  DANCOM EXIM — S.R.L., Bucure∫ti
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Magheru nr. 9,                                    eliberat„ de I.P.C., Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de
bloc Eva, sc. 2, et. 5, ap. 73, sectorul 1, Ónmatriculat„                                 25.01.2001, cod numeric personal 2710319416012,
                                       HOT√R¬REA NR. 3
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                                         de˛in„tori ai 100 % capitalul social al Societ„˛ii
J 40/7718/4.08.1998, cod fiscal R 10873673, Ón baza        a adun„rii generale extraordinare a          Comerciale CRISTIM 2 PRODCOM — S.R.L., duc‚nd
dispozi˛iei asociatului unic, dispozi˛iile actului      Societ„˛ii Comerciale DANCOM EXIM — S.R.L.          la Óndeplinire hot„r‚rea adun„rii generale
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ARNAUD                 din data de 22.03.2002            extraordinare a asocia˛ilor din data de 15.04.2002,
ROMANIA CHEMICALS — S.R.L., autentificat cu          Asocia˛ii Turliu Daniel, cet„˛ean rom‚n,          am hot„r‚t cu unanimitate de voturi urm„toarele
nr. 725/30.04.1998 de notarul public Baias Valeria,     domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Podul Giurgiului        complet„ri ∫i modific„ri la actul constitutiv al
cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Na˛iunile Unite nr. 6,     nr. 1, bl. 14, sc. 4, et. 7, ap. 127, sectorul 5, ∫i Turliu  societ„˛ii astfel:
bl. 105, sc. A, et. 1, ap. 4, sectorul 5, se modific„ Ón                                   1. Obiectul de activitate al societ„˛ii se
                              Cristina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
urm„toarele condi˛ii:                                                   completeaz„ cu 7484 – alte activit„˛i de servicii
                              ™oseaua Giurgiului nr. 131, bl. 1, sc. 5, et. 8, ap. 182,
  I. Denumirea asociatului unic                                             prestate Ón principal Óntreprinderilor (laborator de
                              sectorul 4, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
  1. Se schimb„ denumirea asociatului unic din                                     analize chimice pentru industria alimentar„).
ETABLISSEMENTS A ARNAUD — S.A., cu sediul Ón        Comerciale DANCOM EXIM — S.R.L., Ónmatriculat„
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului         2. Se Ónfiin˛eaz„ urm„toarele puncte de lucru:
Fran˛a, Paris 068 Avenue du Général Michel Bizot,                                       – Bucure∫ti, str. Banu Andronache, pia˛a
75012, Ón GROUPE ARNAUD, cu sediul Ón Fran˛a,        Bucure∫ti cu nr. J 40/22372/1994, cod unic de
                              Ónregistrare 6504597, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion    agroalimentar„ Floreasca, sectorul 1, unde se va
Paris 068 Ave du Gal Michel Bizot, 75012,                                         desf„∫ura activitatea de comercializare a
Ónmatriculat„ Ón Registrul Comer˛ului ∫i Societ„˛ilor    Vod„ Viteazul, nr. 3, sectorul 4, Óntruni˛i Ón
                              adunarea general„ extraordinar„ ast„zi, 22.03.2002,      preparatelor din carne ∫i organe proaspete sau
al Tribunalului Comercial din Paris cu
                              au luat urm„toarea hot„r‚re:                 congelate.
nr. B 562 027 771 (1956B02777), conform extrasului
                                1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru (magazin,         – Bucure∫ti, bd. Bucure∫tii Noi nr. 140, sectorul
din data de 19.10.1999.
  2. Ca urmare a schimb„rii denumirii asociatului     depozit ∫i birou), Ón Bucure∫ti, ™oseaua Giurgiului nr.    1, unde se va desf„∫ura activitatea de laborator de
unic, Societatea Comercial„ ARNAUD ROMANIA         125, bl. 4A, parter, sectorul 4, conform contractului     analize chimice pentru industria alimentar„.
CHEMICALS — S.R.L. are ca asociat unic pe          de Ónchiriere nr. 3603/20.10.1999, ∫i a actului          – Comuna Holboca, cvartalul 61, Ferma
GROUPE ARNAUD — S.A., persoan„ juridic„           adi˛ional la acest contract nr. 1599/18.10.2001,       BABY–BEEF Holboca, jude˛ul Ia∫i, unde va
francez„, cu sediul Ón Fran˛a, Paris 068 Ave du Gal     ambele Óncheiate cu ASTRAL — S.A., proprietarul        func˛iona un depozit de desfacere en gros ∫i birou
Michel Bizot, 75012, Ónmatriculat„ Ón Registrul       spa˛iului comercial.                     Ón imobilul denumit îPunct sacrificare Holboca“.
Comer˛ului ∫i Societ„˛ilor al Tribunalului Comercial      2.  Societatea    comercial„    a  efectuat     3. Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru din Ia∫i, Calea
din Paris cu nr. B 562 027 771 (1956B02777).        preschimbarea documentelor sale Ón conformitate        Chi∫in„ului nr. 27 (Ón cadrul gestiunii 44), jude˛ul
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al     cu Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001.       Ia∫i (depozit de desfacere en gros – cantina Terom,
Societ„˛ii Comerciale ARNAUD ROMANIA              3. La punctul de lucru se vor desf„∫ura          depozit Ón incinta cantinei TEROM — S.A.
CHEMICALS — S.R.L., autentificat cu nr.           activit„˛ile avizate prin actul adi˛ional nr. 169/        4. Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n
725/30.04.1998 de notarul public Baias Valeria, cu     21.01.2002, ∫i anume: 5153 – comer˛ cu ridicata cu      nemodificate.
sediul Ón Bucure∫ti, bd. Na˛iunile Unite nr. 6, bl. 105,                                    (15/98.204)
                              materiale de construc˛ii ∫i sanitare; 5246 – comer˛
sc. A, et. 1, ap. 4, sectorul 5, r„m‚n neschimbate.
                              cu am„nuntul cu alte produse neclasificate Ón alt„        ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 4549
   (11/98.200)
                              parte (materiale de construc˛ii).
              *                                                      din data de 7 iunie 2002
                                (13/98.202)
                                            *                  Eu, Zaharescu Alexandra Rodica, notar public, la
      Societatea Comercial„
                                                             sediul biroului, v„z‚nd cererea nr. 490/7.06.2002
     AGRO GIN — S.R.L., Bucure∫ti
                                   Societatea Comercial„                depus„ de Waldman Jean, prin care solicit„
                                 EMION COMSERV — S.R.L., Bucure∫ti            rectificarea actului adi˛ional la actul constitutiv al
         ACT ADIfiIONAL
                                                             Societ„˛ii Comerciale CRISTIM 2 PRODCOM —
la actele de constituire a Societ„˛ii Comerciale                ACT ADIfiIONAL               S.R.L., autentificat cu nr. 1223/17.04.2002 la Biroul
 AGRO GIN — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                       notarului public Alexandra Rodica Zaharescu, Ón
     str. Gra˛ioas„ nr. 6, sectorul 1,             la statutul Societ„˛ii Comerciale           calitate de reprezentant legal al societ„˛ii comerciale
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului            EMION COMSERV — S.R.L.               men˛ionate mai sus, Ón sensul c„ se va men˛iona
 cu nr. J 40/23005/1993, cod fiscal 6705310,         Subsemnatul Ionescu Emanoil, domiciliat Ón         obiectul de activitate al punctelor de lucru,
      capital social 43.000.000 lei          Bucure∫ti, str. Lacul Z„noaga nr. 35, bl. M9, sc. A,       constat‚nd c„ se impune rectificarea actului
  Subsemna˛ii Giurcaneanu Neculai, cet„˛ean        ap. 35, sectorul 6, asociat unic al Societ„˛ii        adi˛ional la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
rom‚n, n„scut la data de 31.07.1929 Ón comuna        Comerciale EMION COMSERV — S.R.L., cu sediul Ón        CRISTIM 2 PRODCOM — S.R.L., autentificat cu
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                 PARTEA a IV-a,   Nr. 1510/21.VIII.2002
nr. 1223/17.04.2002 la Biroul notarului public         Poli˛ie la data de 15.12.2000, cod numeric personal      accesorii ale p„durii; 0221 – exploatare forestier„;
Alexandra Rodica Zaharescu, pentru Óndreptarea         2600621400049, Ón calitate de asocia˛i, Ón baza        0240 – servicii anexe silviculturii ∫i exploat„rii
erorilor materiale,                      hot„r‚rii adun„rii generale nr. 1/2.04.2002, am        forestiere; 5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu
  Ón temeiul art. 53 din Legea nr. 36/1995 ∫i art. 61     hot„r‚t Óncheierea prezentului act adi˛ional la actul     materii prime agricole, animale vii, materii prime
din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor         constitutiv al Societ„˛ii Comerciale LIVIU VON        textile ∫i cu semiproduse; 5117 – intermedieri Ón
publici, dispun:                        BRAHA EDITION LTD — S.R.L., prin care se modific„       comer˛ul cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  Art. 1. Se rectific„ actul adi˛ional la actul        dispozi˛iile art. 1 din statutul societ„˛ii privind      5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CRISTIM 2         sediul societ„˛ii, conform contractului de comodat      v‚nzarea produselor cu caracter specific,
PRODCOM — S.R.L., autentifict cu nr. 1223/           atestat cu nr. 28/9.04.2002 de av. Adriana Oprea.       neclasificate Ón alt„ parte; 5119 – intermedieri Ón
17.04.2002 la Biroul notarului public Alexandra          Sediul societ„˛ii va fi Ón Bucure∫ti, str. Traian     comer˛ul cu produse diverse; 5121 – comer˛ cu
Rodica Zaharescu, Ón sensul c„ se va citi corect:       Groz„vescu, nr. 8, sectorul 2.                ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje; 5122 – comer˛
  î1. La obiectul de activitate al societ„˛ii se va       Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n       cu ridicata cu flori ∫i plante; 5131 – comer˛ cu
ad„uga 7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón     neschimbate.                         ridicata cu legume ∫i fructe proaspete; 5144 –
principal Óntreprinderilor – laborator de analize         Redactat azi, 9.04.2002.                  comer˛ cu ridicata cu produse din ceramic„,
chimice pentru industria alimentar„ ∫i 5222 –           (18/98.206)                        sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere; 5164 –
comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu produse din                       *                 comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale de birou;
carne.                                                            5221 – comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
  2. Se Ónfiin˛eaz„:                           Societatea Comercial„               proaspete; 5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i,
  – punct de lucru – comercializarea preparatelor          FLORA COMEXIM TRADING — S.R.L.             jurnale ∫i articole de papet„rie; 5248 – comer˛ cu
din carne ∫i organe proaspete sau congelate Ón                 Bucure∫ti                  am„nuntul, Ón magazine specializate. cu alte
Bucure∫ti, str. Banu Andronache, pia˛a                                            produse neclasificate Ón alt„ parte; 7131 –
agroalimentar„ Floreasca, sectorul 1“ – cod CAEN                 ACT ADIfiIONAL               Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor agricole.
5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu produse                                        Art. 2. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón
din carne;                           la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       Bucure∫ti, Drumul Ghindarilor nr. 115-123,
  – punct de lucru – laborator de analize chimice          FLORA COMEXIM TRADING — S.R.L.,             sectorul 5, av‚nd ca activitate: comer˛ cu ridicata cu
pentru industria alimentar„ Ón Bucure∫ti,             autentificate cu nr. 17140/28.06.1994 la         flori ∫i plante – cod CAEN 5122.
                                 Notariatul de Stat al Sectorului 6 Bucure∫ti          Art. 3. Modific„rile intervenite se vor comunica
bd. Bucure∫tii Noi nr. 140, sectorul 1“ – cod CAEN
                                  Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor     Ón registrul comer˛ului, celelalte dispozi˛ii
7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                Soare Dumitru, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea      r„m‚n‚nd neschimbate.
Óntreprinderilor;
                                Lung„ nr. 20, bl. 148 A, sc. C, et. 1, ap. 34, sectorul     Redactat ast„zi, 11.04.2002.
  – punct de lucru – depozit de desfacere en gros
                                6, identificat cu B.I. seria D.S. nr. 020642, eliberat de     (20/98.208)
∫i birou Ón imobilul denumit îPunct de sacrificare
                                Mili˛ia Bucure∫ti — Circa 13 la data de 28.09.1989, ∫i                  *
Holboca“ din cadrul fermei îBABY–BEEF Holboca“
situat Ón comuna Holboca, cvartatul 61, jude˛ul        Soare C„t„lin, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                                                                     Societatea Comercial„
Ia∫i – cod CAEN 5132 – comer˛ cu ridicata cu carne       Cerni∫oara nr. 46, bl. P 18, sc. 3, et. 3, ap. 42, sectorul
                                                                    ALLTECH BIOTECHNOLOGY
∫i mezeluri; 5133 – comer˛ cu ridicata cu produse       6, identificat cu C.I. seria RX nr. 050571, eliberat„ de
                                                                    ROMANIA — S.R.L., Bucure∫ti
lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile; 5138 –      Poli˛ia Bucure∫ti — Sec˛ia 21 la data de 17.06.1998,
comer˛ cu ridicata specializat, cu alte produse        din data de 11.02.2002, s-a hot„r‚t modificarea
                                                                        DECIZIA NR. 1
alimentare“.                          statutului Societ„˛ii Comerciale FLORA COMEXIM
  Art. 2. Prezenta Óncheiere se va ata∫a la toate       TRADING — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Valea             din 20 februarie 2002
exemplarele din actul adi˛ional la actul constitutiv      Lung„ nr. 20, bl. 148 A, sc. C, et. 1, ap. 34, sectorul
                                                                       a asociatului unic al
al Societ„˛ii Comerciale CRISTIM 2 PRODCOM —          6, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                                                                    Societ„˛ii Comerciale ALLTECH
S.R.L., autentificat cu nr. 1223/17.04.2002 la Biroul     Bucure∫ti cu nr. J 40/20003/1994, cu un capital
                                                                  BIOTECHNOLOGY ROMANIA — S.R.L.
notarului public Alexandra Rodica Zaharescu.          social de 2.000.000 lei, cod fiscal R6435454, dup„
  (16/98.204)                        cum urmeaz„:                           Subscrisa ALLTECH HUNGARY KFT, persoan„
               *                   Art. 1. Se precizeaz„ obiectul principal de        juridic„ func˛ion‚nd Ón conformitate cu legile din
                                activitate al Societ„˛ii Comerciale FLORA COMEXIM       Ungaria, cu sediul Ón Kresz Geza Utca 13-15,
      Societatea Comercial„               TRADING — S.R.L., care este: 514 – comer˛ cu         Budapesta H-1132, Ungaria, asociat unic al
    PROEFSSIONAL REALTY — S.R.L.              ridicata cu bunuri de consum, altele dec‚t cele        Societ„˛ii Comerciale ALLTECH BIOTECHNOLOGY
         Bucure∫ti                  alimentare, iar activitatea principal„ este: 5145 –      ROMANIA — S.R.L. (Societate), persoan„ juridic„
                                comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i de         rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Nicolae Oncescu
                                parfumerie.                          nr. 9, bl. 111, et. 6, ap. 26, sectorul 6, Ónmatriculat„
         HOT√R¬REA NR. 3
                                  Art. 2. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón        la Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr.
 a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii         Bucure∫ti, Drumul Timonierului nr. 26, sectorul 6,      J 40/7934/1998, cod fiscal R10895809, av‚nd
 Comerciale PROEFSSIONAL REALTY — S.R.L.            centrul comercial APROMATCO, standul nr. 26,         drepturile ∫i obliga˛iile prev„zute de lege pentru
      din data de 15.05.2002                                              adunarea general„ a asocia˛ilor, prin mandatar
                                pavilionul H, cu o suprafa˛„ de 14 m2.
  Subsemna˛ii Pienescu Ana, cet„˛ean rom‚n,                                        Nicolae Burchel (conform procurii legalizate cu
                                  Celelalte prevederi ale statutului Societ„˛ii
legitimat„ cu C.I. seria RD nr. 074483, eliberat„ de                                     nr. 2010 din data de 21.02.2002) adopt„ prezenta
                                Comerciale FLORA COMEXIM TRADING — S.R.L.,
Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 7.07.1999, cod numeric                                      decizie:
                                cu excep˛ia celor men˛ionate Ón prezentul act, vor
                                                                Societatea Ónfiin˛eaz„ dou„ puncte de lucru,
personal 2580605264402, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,       r„m‚ne neschimbate.
                                                               dup„ cum urmeaz„:
intrarea Lt. Av. Marcel Andreescu, nr. 2, bl. 15,          (19/98.207)
                                                                1. depozit de produse de uz veterinar – aditivi
ap. 21, sectorul 1, ∫i Miculeanu Liciniu Tertulian,                    *                 furajeri situat Ón Bragadiru, ∫os. Clinceni nr. 2,
cet„˛ean rom‚n, legitimat cu C.I. seria RX
                                                               jude˛ul Ilfov;
nr. 128397, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de           Societatea Comercial„
                                                                2. punct de lucru cu destina˛ia birouri situat Ón
8.06.1999, cod numeric personal 1480505364237,           T&B COM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                                                               Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 25, bl. P 3 A, sc. 1, et. 1,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Belizarie nr. 5, bl. 21/7,
                                                               ap. 5, sectorul 5.
sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 1, Ón calitate de asocia˛i             ACT ADIfiIONAL                 (21/98.209)
ai Societ„˛ii Comerciale PROEFSSIONAL REALTY —
                                   la statutul Societ„˛ii Comerciale                         *
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Belizarie nr. 5,
bl. 21/7, sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 1, Óntruni˛i ast„zi,       T&B COM IMPEX — S.R.L.,
                                Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului             Societatea Comercial„
15.05.2002 la sediul societ„˛ii, am hot„r‚t                                            KONAK ARDA COM TOURS — S.R.L.
urm„toarele:                                cu nr. J 40/21517/1993
                                                                       Bucure∫ti
  • Se declar„ la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a        Subsemnatul T„n„sescu Bogdan Mircea, cet„˛ean
Municipiului Bucure∫ti punctul de lucru deschis Ón       rom‚n,    domiciliat   Ón  Bucure∫ti,   Calea
                                                                        ACT ADIfiIONAL
Bucure∫ti, str. Horia Macelariu, nr. 15–17, bl. 12/6,     13 Septembrie nr. 111, bl. 107, sc. 2, et. 1, ap. 9,
parter, ap. 22, sectorul 1.                  sectorul 5, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
   (17/98.205)                        Comerciale T&B COM IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón           KONAK ARDA COM TOURS — S.R.L.,
               *                 Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr. 111, bl. 107,        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                                et. 2, ap. 9, sectorul 5, Ón urma deciziei asociatului      cu nr. J 40/1875/2001, cu sediul social Ón
     Societatea Comercial„                unic din data de 11.04.2002, hot„r„sc urm„toarele        Bucure∫ti, str. Despot Vod„ nr. 45, sectorul 2,
 LIVIU VON BRAHA EDITION LTD — S.R.L.             modific„ri la statutul societ„˛ii:                      cod fiscal R 13722977,
        Bucure∫ti                     Art. 1. La art. 4 se completeaz„ obiectul de           cu un capital social de 5.000.000 lei
                                activitate cu:                          Subsemnatul Inal Arda Murat, cet„˛ean turc,
          ACT ADIfiIONAL                 0111 – cultura cerealelor; 0112 – cultura         n„scut la data de 21.09.1963 Ón Turcia, domiciliat Ón
                                leguminoaselor boabe; 0113 – cultura cartofului,       Turcia, Balekesir, Eskikuyumoular Cavus,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        plantelor tehnice, medicinale ∫i aromatice; 0114 –      identificat cu pa∫aportul TR-D nr. 424649/4.04.1989,
 LIVIU VON BRAHA EDITION LTD — S.R.L.,            cultura plantelor de nutre˛; 0115 – cultura          eliberat de autorit„˛ile turce, Ón calitate de asociat
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        leguminoaselor, bost„noaselor ∫i ciupercilor; 0116 –     unic al Societ„˛ii Comerciale KONAK ARDA COM
 cu nr. J 40/227/1993, cu sediul Ón Bucure∫ti,         cultura florilor ∫i plantelor aromatice; 0117 –        TOURS — S.R.L., prin reprezentant dl Dr„gan
   Calea Mo∫ilor nr. 272, bl. 16A, ap. 9,          pomicultur„ ∫i cultura altor plante fructifere (cu      Mircea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,
          sectorul 2                 excep˛ia strugurilor); 0118 – viticultur„; 0130 –       str. Despot Vod„ nr. 45, posesor al C.I. seria R.D.
  Subsemna˛ii Popescu Gheorghe, domiciliat Ón         activit„˛i mixte (cultura vegetal„ ∫i cre∫terea        nr. 236451, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de
Bucure∫ti, aleea Lunca Bradului nr. 1, bl. H4, sc. C1,     animalelor); 0141 – servicii pentru mecanizarea,       15.03.2002, cod numeric personal 1450520400137,
ap. 2, sectorul 3, legitimat cu B.I. seria D.B.        chimizarea agriculturii ∫i protec˛ie fitosanitar„;      Ón baza procurii autentificate cu nr. 2386/
nr. 815098, eliberat de Circa 13 Mili˛ie la data de      0142 – servicii de reproduc˛ie ∫i selec˛ie Ón cre∫terea    24.10.2000 la Biroul notarului public Mioara Velicu,
18.05.1987, cod numeric personal 1390423400154, ∫i       animalelor; 0143 – servicii de Ómbun„t„˛iri funciare     Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
Dumitrescu Anca-M„d„lina, domiciliat„ Ón            ∫i iriga˛ii; 0144 – alte servicii pentru agricultur„;     modificat„ ∫i republicat„, am hot„r‚t Óntocmirea
Bucure∫ti, str. Finta nr. 4, sectorul 6, legitimat„ cu     0211 – conservarea ∫i dezvoltarea fondului forestier;     prezentului act adi˛ional, cu privire la modificarea
C.I. seria RR nr. 142100, eliberat„ de Sec˛ia 20        0212 – recoltarea ∫i valorificarea produselor         actului constitutiv.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1510/21.VIII.2002                   5
  Articol unic. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii   pa∫aportului seria TK-H nr. 589605/1995, eliberat        Art. 1. Schimbarea sediului social din Bucure∫ti,
din Bucure∫ti, str. Despot Vod„ nr. 45, sectorul 2, Ón   de autorit„˛ile din Turcia,                 Bd. Libert„˛ii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 6, ap. 124,
Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 164, bl. 21 A, et. 1,     am convenit urm„toarele:                 sectorul 5, Ón Bucure∫ti, str. Frunte Lat„ nr. 1,
ap. 17, sectorul 1.                      Art. 1. Vasiu C„t„lin-Lucian pierde calitatea de     bl. P 6, sc. 1, et. 5, ap. 23, sectorul 5.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    asociat ∫i administrator ca urmare a cesion„rii         Art. 2. Se majoreaz„ capitalul social de la
nemodificate.                        tuturor p„r˛ilor sociale pe care le-a de˛inut din      2.000.000 lei la 5.000.000 lei, aport Ón numerar,
  (22/98.210)                       capitalul social al societ„˛ii c„tre mine, Koc Tahsin;    divizat Ón 50 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare.
              *                D„n„il„ Rodica pierde calitatea de asociat ∫i          Celelalte prevederi din actul constitutiv al
                              administrator, ca urmare a cesion„rii tututror        societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
     Societatea Comercial„               p„r˛ilor sociale pe care le-a de˛inut din capitalul       (27/98.215)
   CONDOR 3 IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           social al societ„˛ii c„tre mine, Bilaris Huseyin.                    *
                                Dup„ cesionare, participarea noastr„ la capitalul
         ACT ADIfiIONAL               social va fi urm„toarea:                        Societatea Comercial„
                                – eu, Koc Tahsin, de˛in 10 p„r˛i sociale, Ón        START 94 D.E.M. IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      valoare de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din
  CONDOR 3 IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón          valoarea capitalului social;                          ACT ADIfiIONAL
 Bucure∫ti, Str. Cupolei nr. 7, bl. 2 A, sc. 2,        – eu, Bilaris Huseyin, de˛in 10 p„r˛i sociale, Ón
   et. 3, ap. 69, sectorul 6, cod unic de                                         la statutul Societ„˛ii Comerciale START 94
                              valoare de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din
  Ónregistrare 432238, num„r de ordine Ón                                        D.E.M. IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                              valoarea capitalului social.
 registrul comer˛ului cu nr. J 40/6019/1992                                        Str. L„st„ri∫ului nr. 28, bl. B 2, sc. B, et. 9,
                                Art. 2. Sediul social al societ„˛ii se modific„ din
  Subsemnatul Savu Marin, domiciliat Ón                                          ap. 81, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              Bucure∫ti, Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. A, et. 8,
Bucure∫ti, Str. Cupolei nr. 7, bl. 2 A, sc. 2, et. 3,                                   registrului comer˛ului cu nr. J 40/5871/1994
                              ap. 36, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, str. Ciurea nr. 1,
ap. 69, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RR      bl. A 1, sc. A, et. 3, ap. 16, sectorul 2.            Ca urmare a hot„r‚rii asociatului unic al
nr. 074175, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de     Art. 3. Se stabile∫te obiectul principal de        Societ„˛ii Comerciale START 94 D.E.M. IMPEX —
25.11.1999, Ón calitate de asociat unic, conform      activitate al societ„˛ii astfel:               S.R.L., dl Buic„ Florentin, domiciliat Ón Bucure∫ti,
deciziei asociatului unic nr. 15 din data de          Domeniul principal de activitate al societ„˛ii va     Str. L„st„ri∫ului nr. 28, bl. B 2, sc. B, et. 9, ap. 81,
14.05.2002 ∫i Ón conformitate cu prevederile Legii     fi: comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,        sectorul 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 054581,
nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, am hot„r‚t     b„uturi ∫i tutun – cod CAEN 513.               eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 9.11.1999,
Óntocmirea prezentului act adi˛ional, cu privire la      Obiectul principal de activitate al societ„˛ii va fi:   s-a hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru al
modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii, astfel:  comer˛ cu ridicata cu b„uturi – cod CAEN 5134.        Societ„˛ii Comerciale START 94 D.E.M. IMPEX —
  Art. 1. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti, Str.    Art. 4. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator      S.R.L. Ón Bucure∫ti, bd. Bucure∫tii Noi nr. 67,
Cupolei nr. 7, bl. 2 A, sc. 2, et. 3, ap. 69, sectorul 6,  Bilaris Huseyin, cet„˛ean turc, domiciliat Ón Turcia,    sectorul 1.
Ón Bucure∫ti, str. Cetatea Ciceului nr. 9, sectorul 6.   Sanliurfa, n„scut la data de 1 noiembrie 1967 Ón         Obiectul principal al punctului de lucru este: cod
  Art. 2. Domeniul principal ∫i activitatea        Urfa, Turcia, identificat cu pa∫aportul seria TR-H      CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
principal„ se vor citi astfel:               nr. 589605/1993 eliberat de autorit„˛ile din Turcia.     specializate, cu v‚nzare predominant„ de produse
  Domeniul principal: 521 – comer˛ cu am„nuntul        Prezentul act adi˛ional completeaz„ Ón mod        alimentare, b„uturi ∫i tutun.
Ón magazine nespecializate.                 corespunz„tor actele constitutive ale societ„˛ii.        Societatea are ca obiect principal de activitate:
  Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu          Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n    cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      neschimbate.                         magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
predominant„ cu produse alimentare, b„uturi ∫i         (25/98.213)                       de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, ∫i ca
tutun.                                         *                domeniu principal: cod CAEN 521 – comer˛ cu
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n                                  am„nuntul Ón magazine nespecializate.
nemodificate.                              Societatea Comercial„                Celelalte prevederi ale statutului Societ„˛ii
  (23/98.211)                          ALCAS TRADING — S.R.L., Bucure∫ti           Comerciale START 94 D.E.M. IMPEX — S.R.L. r„m‚n
              *                                               neschimbate.
                                       ACT ADIfiIONAL                 Prezentul act adi˛ional va fi Ónregistrat Ón
     Societatea Comercial„                                             registrul comer˛ului ∫i publicat Ón Monitorul Oficial
  ELADYCOS SERV PRODIMPEX — S.R.L.                la statutul Societ„˛ii Comerciale          al Rom‚niei.
        Bucure∫ti                   ALCAS TRADING — S.R.L., Ónregistrat„ Ón            (28/98.216)
                               registrul comer˛ului cu nr. J 40/221221/1994                      *
         ACT ADIfiIONAL                Subsemnata Apostol Doina, Ón calitate de asociat
                              unic al Societ„˛ii Comerciale ALCAS TRADING —              Societatea Comercial„
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Her˛a nr. 18,          ANCA JUST — S.R.L., Bucure∫ti
  ELADYCOS SERV PRODIMPEX — S.R.L.,            bl. X 3, et. 9, ap. 58, sectorul 2, Ónregistrat„ Ón
    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/289/1993          registrul comer˛ului cu nr. J 40/22121/1994, cod                ACT ADIfiIONAL
  Subsemnata Hugo Adina-Sorina-Elena, Ón calitate     fiscal R 6709274, am hot„r‚t urm„toarele:
                                                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
de asociat unic Ón cadrul acestei societ„˛i, dispun      1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
                                                              ANCA JUST — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
urm„toarele:                        societ„˛ii cu:
                                                              str. Carei nr. 9, bl. B32, sc. A, et. 8, ap. 54,
  1. Se precizeaz„ activitatea principal„ a societ„˛ii,    – restaurante – cod CAEN 5530;
                                                             sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Ón sensul c„ aceasta const„ Ón comer˛ cu ridicata cu      – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol – cod CAEN
                                                                Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
produse textile – cod CAEN 5141.              5541;
                                                                     cu nr. J 40/9375/2001
  2. Sediul societ„˛ii se mut„ din Bucure∫ti,         – alte unit„˛i de preparare a hranei – cod CAEN
∫os. Colentina nr. 56, bl. 100, sc. C, et. 1, ap. 115,   5552;                              Subsemnata Mihu˛ Anca-Valeria, cet„˛ean rom‚n,
sectorul 2, Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 51,        – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i       nec„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Carei
bl. R 11, sc. A, et. 2, ap. 9, sectorul 2.         management – cod CAEN 7414.                 nr. 9, bl. B32, sc. A, et. 8, ap. 54, sectorul 2, n„scut„
  3. Se modific„ unele date personale, Ón sensul c„      2. Se precizeaz„ obiectul principal de activitate     la data de 11 mai 1951 Ón Bucure∫ti, sectorul 1, fiica
sunt domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 51,    ca fiind: activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i     lui Constantin ∫i a Floric„i, cod numeric personal
bl. R 11, sc. A, et. 2, ap. 9, sectorul 2, ∫i posesoare a  management – cod CAEN 7414, clasa 741 – activit„˛i      2510511400252, identificat„ cu B.I. seria G.R.
C.I. seria RR nr. 053053, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie   juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,        nr. 225892, eliberat la data de 20.02.1995 de Sec˛ia
la data de 16.10.1998.                   consulta˛ii referitoare la impunere, activit„˛i de      9 Poli˛ie, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ANCA
  4. Se Ómputernice∫te dl Dumitrescu Grigore s„      studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru       JUST — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Carei
Óntocmeasc„, s„ semneze actele necesare, precum ∫i     afaceri ∫i management.                    nr. 9, bl. B32, sc. A, et. 8, ap. 54, sectorul 2,
s„ m„ reprezinte la organele competente.            3. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  5. Prezentul act adi˛ional completeaz„          bd. Regina Elisabeta nr. 30, sectorul 5, unde se va     Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/9375/2001 am
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.       desf„∫ura activitatea prev„zut„ la cod CAEN 5552,      hot„r‚t extinderea obiectului de activitate cu
   (24/98.212)                      respectiv, alte unit„˛i de preparare a hranei, c‚t ∫i    urm„toarele activit„˛i:
              *                restaurante, – cod CAEN 5530; cafenele ∫i baruri         – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              f„r„ spectacol, cod CAEN 5541.                nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
     Societatea Comercial„                Celelalte dispozi˛ii din statut r„m‚n           produse nealimentare – CAEN 5212;
  BIARO 2001 TRADE — S.R.L., Bucure∫ti           neschimbate.                           – comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice ∫i
                                (26/98.214)                       de toalet„ – CAEN 5233;
         ACT ADIfiIONAL                             *                  – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i
                                                             articole de papet„rie – CAEN 5247.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale            Societatea Comercial„                 Prezentul act adi˛ional completeaz„ Ón mod
BIARO 2001 TRADE — S.R.L., Ónmatriculat„ la            MIREXIM – S.V. — S.R.L., Bucure∫ti           corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii,
 Oficiul Registrului Comer˛ului Bucuer∫ti cu                                       celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n‚nd
nr. J 40/10286/1998, cod fiscal R 11147997, cu                                      neschimbate.
                                       ACT ADIfiIONAL
sediul social Ón Bucure∫ti, Str. Partiturii nr. 8,                                      (29/98.217)
   bl. 62, sc. A, et. 8, ap. 36, sectorul 6        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                      DECIZIA NR. 1
  Subsemna˛ii:                         MIREXIM – S.V. — S.R.L., cu sediul Ón
  – Koc Tahsin, cet„˛ean turc, domiciliat Ón Turcia,    Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 22, bl. 102, sc. 6,       a asociatului unic din data de 26.02.2002
Sivas, Sarkisla, Dikili, n„scut la data de 10 mai 1965      et. 6, ap. 124, sectorul 5, Ónregistrat„          Subsemnata Mihu˛ Anca-Valeria, domiciliat„ Ón
Ón localitatea Dikili, Turcia, posesor al pa∫aportului    cu nr. J 40/4069/1995, cod fiscal R7474982         Bucure∫ti, str. Carei nr. 9, bl. B32, ap. 54, sectorul 2,
seria TK-F nr. 166571/1992, eliberat de autorit„˛ile      Subsemnata Sp„taru Silvia, cet„˛ean rom‚n,        unic asociat al Societ„˛ii Comerciale ANCA JUST —
din Turcia,                         domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 22,       S.R.L., am hot„r‚t s„-mi desf„∫or activitate de
  – Bilaris Huseyin, cet„˛ean turc, domiciliat Ón     bl. 102, sc. 6, et. 6, ap. 124, sectorul 5, Ón calitate de  comer˛ cu am„nuntul av‚nd ca punct de lucru Ón
Turcia, Sanliurfa, n„scut la data de 1 noiembrie      asociat unic al societ„˛ii de mai sus, am decis       Bucure∫ti, str. Giovanni Boccaccio nr. 58A,
1967 Ón localitatea Urfa, Turcia, posesor al        urm„toarele:                         sectorul 4, conform contractului de Ónchiriere
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1510/21.VIII.2002
nr. 40645 din 25.02.2002, emis de Administra˛ia           Societatea Comercial„                Sediul social al Societ„˛ii Comerciale ARTA
Finan˛elor Publice a Sectorului 4.               ELECTRORELA — S.R.L., Bucure∫ti           GRAFIC√ — S.A. va r„m‚ne Ón Bucure∫ti, calea
  Activitatea de baz„ – cod CAEN 5242 – comer˛ cu                                  ™erban Vod„ nr. 133, sectorul 4, Ón corpul de cl„dire
am„nuntul cu Ómbr„c„minte; act adi˛ional nr. 639/              ACT ADIfiIONAL              D, et. 2, ∫i va ocupa suprafa˛a de 500,30 metri
20.03.2002; cod CAEN 5212 – comer˛ cu am„nuntul                                   p„tra˛i.
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
cu produse nealimentare; cod CAEN 5233 – comer˛                                     Ca urmare a rezolu˛iilor adoptate de c„tre
                                ELECTRORELA — S.R.L., Ónmatriculat„ la
cu am„nuntul cu produse cosmetice; cod CAEN                                     adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                                   Oficiul registrului comer˛ului
5247 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de                                      Societ„˛ii Comerciale ARTA GRAFIC√ — S.A. s-a
                                     cu nr. J 40/3505/1999
papet„rie.                                                      Óncheiat prezentul act adi˛ional de modificare ∫i
  Cele de mai sus le declar pe propria r„spundere.      Subsemnatul Constantin Ion, cet„˛ean rom‚n,      completare a actului constitutiv al societ„˛ii,
                             n„scut la data de 29.05.1952 Ón comuna Neteze∫ti,     aprobat Ón aceast„ form„ de c„tre ac˛ionarii
  (30/98.217)
                             jude˛ul Ilfov, fiul lui Vasile ∫i al Elenei, domiciliat  prezen˛i ∫i/sau reprezenta˛i Ón adun„rea general„
             *
                             Ón Bucure∫ti, str. Govora nr. 1, bl. 80, sc. 1, ap. 2,   extraordianr„ ˛inut„ Ón data de 23 aprilie 2002,
                             sectorul 4, c„s„torit, sex b„rb„tesc, posesor al B.I.   dup„ cum urmeaz„:
      Societatea Comercial„
                             seria G.V. nr. 399674/7.06.1996 eliberat de Sec˛ia 15     Art. 1. Se modific„ prevederile subclauzei 4.1.
    ZENON SERV — S.R.L., Bucure∫ti
                             Poli˛ie, cod numeric personal 1520529400387, Ón      din cuprinsul Articolul 4 — Sediul social:
                             calitate de unic asociat al Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL                                             î4.1. Sediul social este situat Ón Bucure∫ti, calea
                             ELECTRORELA — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                                           ™erban Vod„ nr. 133, sectorul 4, corpul de cl„dire D,
la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      str. Govora nr. 1, bl. 80, ap. 2, sectorul 4,
                                                           et. 2, ∫i va ocupa suprafa˛a de 500,30 metri p„tra˛i.“
ZENON SERV — S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul       Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
                                                             Art. 2. Se introduce urm„toarea subclauz„ Ón
  Registrului Comer˛ului al Municipiului         J 40/3505/1999, cod fiscal R 11694650, am hot„r‚t:
                                                           cuprinsul îArticolul 4 — sediul social“:
Bucure∫ti, cu nr. J 40/9970/1995, cu sediul Ón        1. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
                                                             î4.3. Activitatea societ„˛ii se desf„∫oar„ Ón dou„
 Bucure∫ti, str. Some∫ul Mare nr. 3, bl. F10,       str. Tudor Vladimirescu nr. 29, sectorul 5, care va
                                                           puncte de lucru:
    sc. 1, et. 3, ap. 11, sectorul 4         avea ca obiect de activitate îrepara˛ii de articole
                                                             — un punct de lucru principal, situat Ón
                             electrice de uz gospod„resc“ — cod CAEN 5272.
  Subsemna˛ii Grosu Adrian, cet„˛ean rom‚n,                                     Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 133, sectorul 4,
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Trei Scaune nr. 24,     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               corpurile de cl„dire D ∫i E, cu num„rul de inventar
sectorul 2, n„scut la data de 24 iunie 1953 Ón Turnu      (33/98.220)                      117 din sentin˛a civil„ nr. 3781/6.04.2000, av‚nd
M„gurele, jude˛ul Teleorman, fiul lui C‚rstea ∫i al                 *                suprafa˛a desf„∫urat„ total„ de 6.684 metri p„tra˛i,
Irinei, sex b„rb„tesc, c„s„torit, posesor al C.I. seria                               corespunz„tor obiectului principal de activitate al
RR nr. 102044, eliberat„ de S.E.P. la data de            Societatea Comercial„              societ„˛ii: tip„rire, cod CAEN 2222 «alte activit„˛i de
22 martie 2000, valabil„ p‚n„ la data de             M CORNELIUS — S.R.L., Bucure∫ti           tip„rire»,
24 iunie 2010, cod numeric personal                                           — un punct de lucru secundar, situat Ón
1530624400051, ∫i                              ACT ADIfiIONAL              Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 133, sectorul 4,
  Grosu Adriana-Ioana, fost„ Cudalbu Adriana-                                    corpurile de cl„dire A, B ∫i C, cu numerele de
Ioana, conform certificatului de c„s„torie nr. 1737      la documentele de constituire a Societ„˛ii       inventar 100 (corpurile A ∫i B) ∫i 107 (corpul C) din
din 8 septembrie 2000, Ónregistrat de Prim„ria       Comerciale M CORNELIUS — S.R.L., cu sediul        sentin˛a civil„ nr. 3781/6.04.2000, av‚nd suprafa˛a
Sectorului 2, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón          Ón Bucure∫ti, str. Sp„taru Preda nr. 23,       desf„∫urat„ total„ de 8.338 metri p„tra˛i,
                                  bl. L129, sc. 1, ap. 21, sectorul 5,       corespunz„tor obiectului secundar de activitate al
Bucure∫ti, str. Trei Scaune nr. 24, sectorul 2,
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      societ„˛ii: activitatea imobiliar„ cod CAEN 7020
n„scut„ la data de 25 iunie 1968 Ón Bucure∫ti,
                               cu nr. J 40/736/2001, cod fiscal R 13660823       «Œnchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
sectorul 7, fiica lui Mihail ∫i a Ioanei, sex femeiesc,
c„s„torit„, posesoare a C.I. seria RD nr. 134949,       Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale M CORNELIUS —     proprii sau Ónchiriate».“
eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 6 octombrie   S.R.L., ™erban Marius-Cornelius ∫i ™erban Ioana, Ón      Œn afara articolelor ∫i clauzelor expres modificate
2000, valabil„ p‚n„ la data de 25 iunie 2010, cod     baza hot„r‚rii generale a asocia˛ilor nr. 2 din data    prin prezentul act adi˛ional, toate celelalte
numeric personal: 2680625441531,             de 1.02.2002, adoptat„ cu unanimitate de voturi,      dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    Óncheiem prezentul act adi˛ional, prin care        nemodificate.
                             convenim urm„toarele:                      (35/98.222)
ZENON SERV — S.R.L., Ón baza contractului de
                               • Societatea s„-∫i desf„∫oare activitatea la punctul               *
societate ∫i statutului autentificate cu nr. 26579 din
                             de lucru din Bucure∫ti, str. Mucenic Becheru nr. 13,
data de 15 decembrie 1994 la Notariatul de Stat al
                             sectorul 5, Ón baza contractului de Ónchiriere nr. 01         Societatea Comercial„
Sectorului 4, am hot„r‚t modificarea contractului
                             din 1.02.2002 de la data de 1.02.2002 p‚n„ la data        HELENCRIS GENERALCOM — S.R.L.
de societate ∫i a statutului, conform hot„r‚rii
                             de 1.02.2003, cu destina˛ia de magazin alimentar.              Bucure∫ti
adun„rii generale a asocia˛ilor din data de          • Activitatea ce se va desf„∫ura la punctul de
12 noiembrie 2001, astfel:                lucru este cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul                ACT ADIfiIONAL
  Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti,        Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
str. Some∫ul Mare nr. 3, bl. F10, sc. 1, et. 3, ap. 11,  predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i           la statutul Societ„˛ii Comerciale
sectorul 4 Ón Bucure∫ti, Str. Luntrei nr. 6, bl. 7,    tutun, cu excep˛ia celor nepermise de lege.        HELENCRIS GENERALCOM — S.R.L., cu sediul
sc. 2, et. 1, ap. 101, sectorul 2.              Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Ón Bucure∫ti, Str. Estacadei nr. 15, bl. P41,
  Celelalte prevederi ale contractului de societate   documentele de constituire a societ„˛ii pe care le     sc. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 6, Ónmatriculat„ la
∫i ale statutului r„m‚n nemodificate.           completeaz„ corespunz„tor.                    Oficiul registrului comer˛ului cu
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Œntocmit ast„zi, 1.02.2002.               nr. J 40/22730/1993, cod fiscal R 4772631
contractul de societate ∫i statut autentificate cu       (34/98.221)                       Subsemnatul Gheorghe I. Daniil, cet„˛ean
nr. 26579 Ón data de 15 decembrie 1994 la                      *                rom‚n, c„s„torit, sex b„rb„tesc, n„scut la data de 8
Notariatul de Stat al Sectorului 4.                                         mai 1952 Ón comuna Valea M„cri∫ului, jude˛ul
   (31/98.218)                           Societatea Comercial„              Ialomi˛a, fiul lui Ion ∫i al Sevasti˛ei, domiciliat Ón
             *                   ARTA GRAFIC√ — S.A., Bucure∫ti           Bucure∫ti, Str. Estacadei nr. 15, bl. P41, sc. 1, et. 2,
                                                           ap. 8, sectorul 6, identificat cu B.I. seria B.R.
      Societatea Comercial„                      ACT ADIfiIONAL              nr. 027174 eliberat de Circa 20 Mili˛ie la data de
    LILE FARM — S.R.L., Bucure∫ti                                        29.03.1985, prelungit de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              ARTA GRAFIC√ — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,       28.06.1995, cod numeric personal 1520508400527,
         ACT ADIfiIONAL                                           Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                                 calea ™erban Vod„ nr. 133, sectorul 4,
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale         Ónmatriculat„ cu nr. J 40/3196/1991,        HELENCRIS GENERALCOM — S.R.L., Ón
 LILE FARM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,          cu un capital social de 20.614.250.000 lei      conformitate cu prevederile Deciziei asociatului
  Str. Plantelor nr. 43, ap. 2, sectorul 2,                                    unic emis„ la data de 18.02.2002, precum ∫i cu
                               Preambul
                                                           dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicat„, cu
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          Œn cadrul adun„rii generale extraordinare a
                                                           modific„rile ∫i complet„rile urm„toare, am decis
   Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti         ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale ARTA GRAFIC√ —
                             S.A., legal convocate ∫i ˛inute Ón data de         urm„toarele:
 cu nr. J 40/1323/2000, cod fiscal R 12683586
                             23 aprilie 2002, la sediul societ„˛ii, cu unanimitatea    Art. 1. — 1.1. Obiectul de activitate al societ„˛ii se
  Subsemnata Dogaru Marinela-Liana, cet„˛ean                                    codific„ Ón conformitate cu clasificarea activit„˛ilor
rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. ™inca nr. 12,    voturilor ac˛ionarilor prezen˛i ∫i/sau reprezenta˛i s-
                             a luat hot„r‚rea Ónfiin˛„rii a dou„ puncte de lucru    din economia na˛ional„ (CAEN), dup„ cum
sectorul 1, posesoare a C.I. seria RR nr. 096777,                                  urmeaz„:
eliberat„ la data de 25.02.2000 de Sec˛ia 1 Poli˛ie,   ale Societ„˛ii Comerciale ARTA GRAFICA — S.A.,
                             dup„ cum urmeaz„: un punct de lucru principal,        Domeniul principal de activitate: comer˛ cu
cod numeric personal 2640708400115, Ón calitate de                                  am„nuntul Ón magazine nespecializate — cod CAEN
                             situat Ón Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 133,
asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii                                     521;
                             sectorul 4, corpurile de cl„dire D ∫i E, cu num„rul
Comerciale LILE FARM — S.R.L., cu sediul Ón                                       Activitatea principal„: comer˛ cu am„nuntul Ón
                             de inventar 117 din sentin˛a civil„ nr. 3781/
Bucure∫ti, Str. Plantelor nr. 43, ap. 2, sectorul 2,                                 magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„
                             6.04.2000, av‚nd suprafa˛a desf„∫urat„ total„ de
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                                  de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun — cod CAEN
                             6.684 metri p„tra˛i, corespunz„tor obiectului
nr. J 40/1323/2000, cod fiscal R 12683586, am       principal de activitate al societ„˛ii: tip„rire, cod    5211.
hot„r‚t Óncheierea prezentului act adi˛ional la      CAEN 2222 «alte activit„˛i de tip„rire», ∫i un punct     Art. 2. – 2.1 Deschiderea unui punct de lucru
actele constitutive ale societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:   de lucru secundar, situat Ón Bucure∫ti, calea ™erban    situat Ón Bucure∫ti, str. Prav„˛ nr. 24, sectorul 6, Ón
  Se modific„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,      Vod„ nr. 133, sectorul 4, corpurile de cl„dire A, B ∫i   incinta Liceului Gh. Asachi, Ón baza contractului de
Str. Plantelor nr. 43, ap. 2, sectorul 2, Ón Bucure∫ti,  C, cu numerele de inventar 100 (corpurile A ∫i B) ∫i    Ónchiriere nr. 10 Óncheiat ast„zi, 12.02.2002, cu
str. ™inca nr. 12, sectorul 1.              107 (corpul C) din sentin˛a civil„ nr.           Administra˛ia    Unit„˛ilor   de  Œnv„˛„m‚nt
  Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive ale   3781/6.04.2000, av‚nd suprafa˛a desf„∫urat„ total„     Preuniversitar de Stat a Sectorului 6, Ón cadrul
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               de 8.338 metri p„tra˛i, corespunz„tor obiectului      c„ruia se vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i
  Prezentul act adi˛ional se Óncheie Ón baza Legii    secundar de activitate al societ„˛ii: activitatea     codificate potrivit clasific„rii activit„˛ilor din
nr. 31/1990 a societ„˛ilor comerciale, republicat„.    imobiliar„ cod CAEN 7020 «Ónchirierea ∫i          economia na˛ional„ (CAEN)
   (32/98.219)                     subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau        – comer˛ul cu am„nuntul cu p‚ine, produse de
             *                Ónchiriate».                        patiserie ∫i zaharoase — cod CAEN 5224;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1510/21.VIII.2002                   7
  – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             nr. 3611502/30.06.1999 valabil p‚n„ la data de       din piele; cod CAEN 5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de produse      29.06.2005, eliberat de autorit„˛ile siriene ∫i      magazine specializate, cu alte produse neclasificate
alimentare, b„uturi ∫i tutun – cod CAEN – 5211.         Anjak Carmen, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data      Ón alt„ parte.
  2.2. Deschiderea unui punct de lucru situat Ón      de 26.03.1976 Ón Slobozia, jude˛ul Ialomi˛a, fiica lui    Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚ne
Bucure∫ti, Str. Veteranilor nr. 2, sectorul 6, conform    Petre ∫i a R„di˛ei, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,       neschimbat.
autoriza˛iei de construire nr. 15 PV/19.05.1998,       str. Agatha B‚rsescu nr. 19, bl. V25, sc. 2, et. 2,      (40/98.227)
eliberat„ de c„tre Prim„ria Municipiului Bucure∫ti,     ap. 27, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RR                     *
Ón cadrul c„ruia se vor desf„∫ura activit„˛ile        nr. 030615/2.04.1998, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie,
prev„zute la pct. 2.1 al prezentului act adi˛ional.     cod numeric personal 2760326213016,                 Societatea Comercial„
  Art. 3. — Prezentul act adi˛ional completeaz„        Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii mai sus       ART CONSTRUCT 94 — S.R.L., Bucure∫ti
statutul Societ„˛ii Comerciale HELENCRIS           men˛ionate, prin prezentul act adi˛ional la actul
GENERALCOM — S.R.L., autentificat cu nr. 30718        constitutiv al societ„˛ii am hot„r‚t urm„toarele:              ACT ADIfiIONAL
din data de 6.09.1993 de c„tre Notariatul de Stat al      Art. 1. — Se modific„ denumirea societ„˛ii din
                                                             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Sectorului 3.                        Societatea Comercial„ NANSI COMPANY–EXPORT —
                                                             ART CONSTRUCT 94 — S.R.L., cu sediul Ón
  (36/98.223)                       S.R.L. Ón Societatea Comercial„ CARMEN COMPANY
                                                             Bucure∫ti, str. Sebastian nr. 50, sectorul 5,
              *                EXPORT 2002 — S.R.L., conform dovezii privind
                                                               Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                               disponibilitatea firmei nr. 878/7.01.2002, eliberat„
                                                              Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
       Societatea Comercial„              de Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                                             cu nr. J 40/13738/1994, cod fiscal R5989257
     DIC EXIM — S.R.L., Bucure∫ti            Bucure∫ti.
                                Art. 2. — Activitatea principal„ a societ„˛ii        Subsemnatul Rotaru Daniel-Liviu, cet„˛ean
          ACT ADIfiIONAL               este: comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i        rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Nerva Traian
                               Ónc„l˛„minte — cod CAEN 5142.               nr. 6, bl. M35, sc. 2, et. 1, ap. 33, sectorul 3,
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale        Prezentul act adi˛ional este anex„ la actul       identificat cu C.I. seria RD nr. 101050, eliberat„ de
        DIC EXIM — S.R.L.              constitutiv al societ„˛ii ∫i face parte integrant„ din   Sec˛ia 10 Poli˛ie, Ón calitate de asociat unic al
  Subsemna˛ii Ivan Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut       acest act.                         Societ„˛ii Comerciale ART CONSTRUCT 94 — S.R.L.,
la data de 3.01.1936 Ón Bucure∫ti, sectorul 1, fiul lui     Urmeaz„ a fi Óndeplinite prevederile Legii       cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Sebastian nr. 50,
Nistor ∫i al Eufrosinei, domiciliat Ón Bucure∫ti,      nr. 31/1990 privind publicitatea ∫i men˛iunile la     sectorul 5, Ónmatriculat„ Ón registrul comer˛ului cu
str. Prometeu nr. 29, bl. 16G, sc. 3, ap. 37, sectorul    Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       nr. J 40/13738/1994, cod fiscal R5989257, am hot„r‚t
1, posesor al B.I. seria D.K. nr. 895334, eliberat de    Bucure∫ti.                         adoptarea prezentului act adi˛ional la actul
Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 29.05.1989, av‚nd cod         (38/98.225)                      constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ART
numeric personal 1630103400369,                             *                CONSTRUCT 94 — S.R.L.:
  Ivan Aurel, cet„˛ean rom‚n, de sex b„rb„tesc,                                      Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune
nec„s„torit, n„scut la data de 27.08.1957 Ón             Societatea Comercial„               legalizat cu nr. 84/26.04.2002 la Cabinetul
Bucure∫ti, sectorul 1, fiul lui Ioan ∫i al Mariei,       MARIS TRADE IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti          individual de avocatur„ îDorina Popescu“, prin
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Prometeu nr. 2–6,                                     care asociatul unic Rotaru Daniel-Liviu a cesionat
bl. 12G, sc. 1, ap. 17, sectorul 1, posesor al B.I. seria           ACT ADIfiIONAL              5 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd
G.K. nr. 626827, eliberat de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data                                  500.000 lei, ceea ce reprezint„ 5 % din capitalul
                               la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      social al societ„˛ii, c„tre Rotaru Ramona-Adela,
de 7.09.1993, av‚nd cod numeric personal            MARIS TRADE IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
1570827400148 ∫i                                                    statutul societ„˛ii se modific„ corespunz„tor.
                               Bucure∫ti, Str. Baciului nr. 4, bl. 9, sc. 4, et. 1,      Art. 2. Capitalul social total de 10.000.000 lei,
  Ivan Cornel-Dumitru, cet„˛ean rom‚n, de sex         ap. 123, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul      Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, va
b„rb„tesc, nec„s„torit, n„scut la data de 11.06.1971     registrului comer˛ului cu nr. J 40/25393/1994;       fi de˛inut dup„ cum urmeaz„:
Ón Bucure∫ti, sectorul 1, fiul lui Ioan ∫i al Mariei,           cod fiscal: R 6809249              – Rotaru Daniel-Liviu va de˛ine un num„r de
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Prometeu nr. 29,
                                Subsemna˛ii Marinescu Ilisca, cu domiciliul Ón     95 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd
bl. 16G, sc. 3, et. 1, ap. 37, sectorul 1, posesor al C.I.
                               Bucure∫ti, Str. Baciului nr. 4, bl. 9, et. 1, ap. 123,   9.500.000 lei, ceea ce reprezint„ 95 % din capitalul
seria RD nr. 173775, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la
                               sectorul 5, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 726113,  social al societ„˛ii;
data de 21.06.2001, av‚nd cod numeric personal
                               eliberat de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 20.12.1995, ∫i    – Rotaru Ramona-Adela va de˛ine un num„r de
1710611411512,
                               Constantinescu Florica, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     5 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, totaliz‚nd
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                               ∫os. Mihai Bravu nr. 134, bl. D21, sc. B, et. 8, ap. 52,  500.000 lei, ceea ce reprezint„ 5 % din capitalul
DIC EXIM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                               sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria RT nr. 208905,   social al societ„˛ii.
str. Av. C„pitan Alexandru ™erb„nescu nr. 11, bl. 7K,
                               eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 7.01.2002, Ón     Art. 3. Societatea va fi administrat„ de c„tre
sc. A, parter, ap. 2, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
                               calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MARIS    dl Rotaru Daniel-Liviu, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,
Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                               TRADE IMPEX — S.R.L., cu sediul social Ón         domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Nerva Traian nr. 6,
Bucure∫tia cu nr. J 40/360/1996 din 18.01.1996, cod
                               Bucure∫ti, Str. Baciului nr. 4, bl. 9, sc. 4, et. 1,    bl. M35, sc. 2, et. 1, ap. 33, sectorul 3, identificat cu
fiscal 8247597, am hot„r‚t Óncheierea urm„torului
                               ap. 123, sectorul 5, Ónregistrat„ la Oficiul        C.I. seria RD nr. 101050, eliberat„ la 31.01.2000 de
act adi˛ional la statutul ∫i contractul societ„˛ii, dup„
                               Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti      c„tre Sec˛ia 10 Poli˛ie, cod numeric personal
cum urmeaz„:
                               cu nr. J 40/25393/1994 av‚nd cod fiscal R 6809249,     1680923451514.
  Articolul 1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii
                               am hot„r‚t urm„toarele:                    Art. 4. Societatea Ó∫i schimb„ sediul din
din Bucure∫ti, str. Av. C„pitan Alexandru            Art. 1. Declararea domeniului principal de       Bucure∫ti, str. Sebastian nr. 50, sectorul 5, Ón
™erb„nescu nr. 11, bl. 7K, sc. A, parter, ap. 2,       activitate: cod CAEN 521 – comer˛ cu am„nuntul Ón     Bucure∫ti, Str. M„rgeanului nr. 38, bl. M101, sc. 1,
sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str. Av. C„pitan Alexandru     magazine nespecializate.                  et. 4, ap. 16, sectorul 5.
™erb„nescu nr. 11 (fost„ Bujorului nr. 9), bl. 7K,       Art. 2. Declararea obiectului principal de         Art. 5. Se completeaz„ obiectul de activitate al
sc. A, et. 3, ap. 9, sectorul 1.               activitate: cod CAEN 5211 — comer˛ cu am„nuntul      societ„˛ii Ón sensul ad„ug„rii urm„toarelor coduri
  Articolul 2. Se schimb„ obiectul principal de       Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare           CAEN:
activitate al societ„˛ii din cod CAEN 7031 îAgen˛ii     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i         7240 – activit„˛i de proiectare, urbanism,
imobiliare“ Ón cod CAEN 5021: îŒntre˛inerea ∫i        tutun.                           inginerie ∫i alte servicii tehnice;
repararea autovehiculelor (f„r„ repara˛ii executate       Art. 3. Deschiderea unui punct de lucru Ón         7414 – activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
Ón Óntreprinderi organizate de tip industrial“.       Bucure∫ti, str. Elev ™tef„nescu ™tefan nr. 32A,      management.
  Articolul 3: Se deschide un punct de lucru al       sectorul 2, care va avea ca obiect de activitate cod      Statutul societ„˛ii se modific„ Ón sensul c„
societ„˛ii Ón Bucure∫ti, Str. Siriului nr. 31, sectorul 1.  CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        sintagma îasociat unic“ va fi Ónlocuit„ cu îasocia˛i“,
Se stabile∫te ca obiect de activitate al punctului de    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de         iar sintagma îdecizia asociatului unic“ cu cea de
lucru al societ„˛ii: cod CAEN 5021: îŒntre˛inerea ∫i     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.           îhot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor“.
repararea autovehiculelor (f„r„ repara˛ii executate       Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv r„m‚n      Celelalte clauze din statutul societ„˛ii r„m‚n
Ón Óntreprinderi organizate de tip industrial“.       neschimbate.                        nemodificate.
  Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului       (39/98.226)                        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
societ„˛ii vor r„m‚ne neschimbate. Prezentul act                    *                statutul societ„˛ii men˛ionate mai sus, urm‚nd a-∫i
adi˛ional va fi publicat Ón Monitorul Oficial al                                    produce efectele dup„ Óndeplinirea formalit„˛ilor
Rom‚niei ∫i se va Ónscrie la Oficiul registrului             Societatea Comercial„             legale de publicitate.
comer˛ului competent.                         PELFIN CO — S.R.L., Bucure∫ti             (41/98.228)
   (37/98.224)                                                                  *
              *                         DECIZIA NR. 001
                                                                 Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„                      din data de 13.05.2002            RRC – MANAGEMENT & TRAINING — S.R.L.
   NANSI COMPANY–EXPORT — S.R.L.                     a asociatului unic                    Bucure∫ti
         Bucure∫ti                   Pa∫ca Cosmin, asociat Ón cadrul Societ„˛ii
                               Comerciale PELFIN CO — S.R.L., cu sediul Ón                 ACT ADIfiIONAL
          ACT ADIfiIONAL               Bucure∫ti, Str. Vaselor nr. 11 A, sectorul 2,
                               Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/8617/2001, cod      RRC – MANAGEMENT & TRAINING — S.R.L.,
   NANSI COMPANY – EXPORT — S.R.L.,            fiscal R14232779, capital social 10.000.000 lei, am    autentificat cu nr. 644/1999 de notarul public
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       hot„r‚t:                            Melania Popa, cu sediul Ón Bucure∫ti,
 cu nr. J 40/5721/1998, cu sediul Ón Bucure∫ti,         Declararea punctelor de lucru din Bucure∫ti,        str. Poiana Narciselor nr. 8, et. 5, ap. 33,
  str. Agatha B‚rsescu nr. 19, bl. V25, sc. 2,       Calea Victoriei nr. 17, sectorul 3, Ón incinta         sectorul 1, Ónmatriculat„ Ón registrul
       et. 2, ap. 27, sectorul 3            magazinului Victoria:                    comer˛ului cu nr. J 40/2678/1999, cod fiscal
  Anjak Mahmoud, cet„˛ean sirian, n„scut la data        – et. 2, pozi˛ia 11 ∫i et. 4, pozi˛ia 11, unde se     R 11577986, capitalul social 2.000.000 lei
de 3.03.1960 Ón Siria, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti,      desf„∫oar„ activit„˛ile cod CAEN 5242 – comer˛ cu       Subsemna˛ii Reese Richard Henri Johan,
str. Agatha B‚rsescu nr. 19, bl. V25, sc. 2, et. 2,     am„nuntul cu Ómbr„c„minte; cod CAEN 5243 –         cet„˛ean olandez, n„scut la data de 6.08.1967 Ón
ap. 27, sectorul 3, posesor al pa∫aportului JS/97      comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i cu articole     Olanda, domiciliat Ón Olanda, cu re∫edin˛a Ón
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1510/21.VIII.2002
Bucure∫ti, str. Poiana Narciselor nr. 8, ap. 33,      identific„ cu C.I. seria RT nr. 052165 eliberat„ de             ACT ADIfiIONAL
sectorul 1, ∫i Panaite Viorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut    Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de 1.11.1999, Ón calitate de
                                                                la contractul Societ„˛ii Comerciale
la data de 25.03.1973 Ón Tecuci, domiciliat Ón       asociat unic, am hot„r‚t:
                                                              WALLA EXPORT IMPORT 94 — S.R.L., cu
Constan˛a, str. Aviator Muntenescu nr. 16, jude˛ul       Art. 1. Œnfiin˛area unui punct de lucru la sediul
                                                             sediul Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 150, bl. 7,
Constan˛a, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      societ„˛ii, Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 148, bl. B,
                                                            sc. A, et. 4, ap. 18, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
Comerciale RRC – MANAGEMENT & TRAINING —          sc. 2, et. 1, ap. 39, sectorul 1, pentru desf„∫urarea
                                                            Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Poiana Narciselor   activit„˛i de îasisten˛„ stomatologic„“ – cod CAEN
                                                                Bucure∫ti cu nr. J 40/14789/1993
nr. 8, et. 5, ap. 33, sectorul 1, Ónmatriculat„ Ón     8513.
registrul comer˛ului cu nr. J 40/2678/1999, am         Œncheiat„ azi, 19.03.2002.                 Subsemnatul Emad (Mohammad Said) Ismael
hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii      (45/98.231)                      Halawani, cet„˛ean iordanian, domiciliat Ón
cu urm„toarele:                                                    Iordania, Aman, str. Al Madina Al Monaoara nr. 57,
                                       ACT ADIfiIONAL              posesor al pa∫aportului seria G306824/29.06.1999,
  1. Schimbarea denumirii societ„˛ii din Societatea
Comercial„ RRC – MANAGEMENT & TRAINING —               la statutul Societ„˛ii Comerciale        emis de autorit„˛ile competente iordaniene, cu
S.R.L. Ón Societatea Comercial„ HUMAN INVEST —              NOVADENT LUX — S.R.L.            valabilitate p‚n„ la data de 29.06.2004, Ón calitate de
S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea                                    asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:
                                Subsemnatul S„r„˛eanu Alexandru, Ón calitate de
firmei nr. 125182/9.05.2002, eliberat„ de Camera de                                    Art. 1. Se precizeaz„ c„ obiectul principal de
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale NOVADENT
Comer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei ∫i a Municipiului                                    activitate al societ„˛ii este comer˛ cu ridicata cu
                              LUX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei
Bucure∫ti — Oficiul Registrului Comer˛ului al                                     fructe ∫i legume proaspete – cod CAEN 5131.
                              nr. 148, bl. B, sc. 2, et. 1, ap. 39, sectorul 1,
Municipiului Bucure∫ti.                                                  Art. 2. Prezentul Ónscris modific„ ∫i completeaz„
                              Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n                                  Ón mod corespunz„tor clauzele contractului
                              J 40/3075/1992, cod fiscal 28990, Ón˛eleg s„
neschimbate.                                                      societ„˛ii ∫i urmeaz„ a fi men˛ionat la Oficiul
                              completez statutul societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
                                                            Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti ∫i
  (42/98.229)                         I. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii va
                                                            publicat Ón Monitorul Oficial. Celelalte men˛iuni
        HOR√R¬REA NR. 2               fi: 851 – activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;    din contractul de societate r„m‚n nemodificate.
                                – activitatea principal„ a societ„˛ii este: 8513 –     (49/98.233)
     a adun„rii generale a asocia˛ilor         activit„˛i de asisten˛„ stomatologic„.
        din data de 7.03.2002                                                       *
                                Am cuno∫tin˛„ de obliga˛ia ce am Ón sensul
  Œn data de 7.03.2002 a avut loc ∫edin˛a         prezent„rii actului autentificat la Oficiul registrului        Societatea Comercial„
extraordinar„ a adun„rii generale a asocia˛ilor la     comer˛ului, Administra˛ia financiar„ sau, dup„ caz,       COLI COM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
sediul social al firmei – Bucure∫ti, str. Poiana      instan˛ei de judecat„ competente aviz„rii
Narciselor nr. 8, ap. 33, sectorul 1, la ora 13,00.     modific„rilor ∫i, respectiv, complet„rilor Ón statutul             HOT√R¬REA
  La ∫edin˛„ au participat ambii asocia˛i, Richard     societ„˛ii.
Reese, Ón calitate de director general, ∫i Viorel        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din        adun„rii generale a asocia˛ilor
Panaite Ón calitate de director executiv.          statutul Societ„˛ii Comerciale NOVADENT LUX —              din data de 2.04.2002
  Ordinea de zi a ∫edin˛ei a fost:             S.R.L. a∫a cum el era cuprinsul p‚n„ la aceast„ dat„,     Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
  1. Œnfiin˛area unui punct de lucru la adresa:      Ón rest prevederile acestuia r„m‚n‚nd neschimbate.     Comerciale COLI COM IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 107, bl. C24, sc. A,      Actul s-a redactat azi, 27 martie 2002.        Bucure∫ti, Intrarea Gil„ului nr. 15, sectorul 4,
ap. 29, sectorul 1, unde se vor desf„∫ura activit„˛i       (46/98.231)                     format„ din asocia˛ii Popa Ioana ∫i Popa Liviu, a
de consultare pentru afaceri ∫i management (7414).                   *                hot„r‚t cu unanimitate de voturi dup„ cum urmeaz„:
  La sf‚r∫itul ∫edin˛ei s-a hot„r‚t cu unanimitate                                    1. Se deschide un punct de lucru al societ„˛ii Ón
de voturi:                              Societatea Comercial„              Bucure∫ti, Intrarea Gil„ului nr. 15, sectorul 4, unde
  1. Œnfiin˛area unui punct de lucru.             NEW LOOK XXI SERV–IMPEX — S.R.L.            se va desf„∫ura urm„toarea activitate principal„:
  (43/98.229)                               Bucure∫ti                   5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
              *                                              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                                      HOT√R¬REA NR. 1              produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
     Societatea Comercial„                                              (50/98.234)
                                    din data de 1 martie 2002
  EXPERT TELECOM — S.R.L., Bucure∫ti                                                      *
                                   a adun„rii generale a asocia˛ilor
         ACT ADIfiIONAL                   Societ„˛ii Comerciale NEW LOOK               Societatea Comercial„
                                     XXI SERV–IMPEX — S.R.L.             FIGARO COMPREST — S.R.L., Bucure∫ti
      la actul constitutiv al Societ„˛ii
  Comerciale EXPERT TELECOM — S.R.L., cu           Subsemnatele Mosulet Stelu˛a, domiciliat„ Ón
                              Bucure∫ti, str. Virgil Lazarovici nr. 24, sectorul 2, ∫i           ACT ADIfiIONAL
 sediul Ón Bucure∫ti, str. Veronica Micle nr. 20,
    bl. M6, sc. A, et. 5, ap. 28, sectorul 1,      Mosulet Mara, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Virgil         la statutul Societ„˛ii Comerciale
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      Lazarovici nr. 24, sectorul 2, Ón calitate de asociate    FIGARO COMPREST — S.R.L., av‚nd sediul Ón
        cu nr. J 40/9841/1998            ale Societ„˛ii Comerciale NEW LOOK XXI            Bucure∫ti, intrarea Jean Steriadi nr. 30–38,
                              SERV–IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,           bl. M 10, sc. B, et. 4, ap. 28, sectorul 3,
  Subsemnatul Ivanov Adrian, cet„˛ean rom‚n,
                              str. Dr. Vasile Sion nr. 1–9, bl. 15, sc. 5, ap. 136,    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
c„s„torit, n„scut la data de 29.12.1972 Ón Suceava,
                              sectorul 1, cod unic de Ónregistrare 4875955, atribut       cu nr. J 40/15345/1991 din 11.12.1991
domiciliat Ón Suceava, Str. Celulozei nr. 3, bl. 16,
                              fiscal R, av‚nd num„r de ordine Ón registrul
ap. 7, jude˛ul Suceava, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti,                                     Subsemna˛ii Georgescu Vasile, cet„˛ean rom‚n,
                              comer˛ului J 40/24233/1993, ne-am Óntrunit la sediul
str. Veronica Micle nr. 20, bl. M 6, sc. A, et. 5, ap.                                 domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Jean Steriadi nr. 30–38,
                              social al societ„˛ii, cu respectarea prevederilor
28, sectorul 1, legitimat cu B.I. seria G.V. nr. 665051                                bl. M10, sc. B, et. 4, ap. 28, sectorul 3, identificat cu
                              art. 13 ∫i 14 din contractul de societate, ∫i am      C.I. seria RT nr. 040583/9.09.1999 eliberat„ de Sec˛ia
eliberat de Poli˛ia Suceava la data de 27.01.1997,
                              hot„r‚t cu unanimitate de voturi urm„toarele:       13 Poli˛ie, ∫i Georgescu Doina Steliana, cet„˛ean
cod numeric personal 1721229335036, Ón calitate de
                                1. Declararea punctului de lucru al societ„˛ii Ón    rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Jean Steriadi
asociat unic, am hot„r‚t Óncheierea prezentului act
                              Bucure∫ti, str. Dr. Vasile Sion nr. 1–9, bl. 15, sc. 5,  nr. 30–38, bl. M10, sc. B, et. 4, ap. 28, sectorul 3,
adi˛ional la actul constitutiv al societ„˛ii prin care:
                              parter, ap. 136, sectorul 1.                identificat„ cu B.I. seria G.N. nr. 784278/9.06.1994
  I. Se precizeaz„ activitatea principal„ a societ„˛ii
                                Œn acest sens, prezenta hot„r‚re se va publica Ón    eliberat de Sec˛ia 13 Poli˛ie, am convenit la
ca fiind: alte servicii de telecomunica˛ii neclasificate
                              Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se vor face toate     Óntocmirea prezentului act adi˛ional la statutul
Ón alt„ parte – cod CAEN 6442 (instala˛ii, telefoane,    demersurile pentru ob˛inerea avizelor necesare.
telefaxuri, centrale telefonice etc.).                                         Societ„˛ii Comerciale FIGARO COMPREST — S.R.L.
                                 (47/98.232)                        1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
  II. Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,                   *
Str. Icoanei nr. 39 B, sectorul 2, unde societatea va                                 aleea Ciucea nr. 8, complexul comercial A18,
desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:                                           sectorul 3, cu urm„toarea activitate: cod CAEN
                                   Societatea Comercial„              9302 – coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
  – alte servicii de telecomunica˛ii neclasificate Ón      WALLA EXPORT-IMPORT 94 — S.R.L.
alt„ parte – cod CAEN 6442 (instal„ri telefoane,                                      2. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
                                      Bucure∫ti                 Bucure∫ti, intrarea Jean Steriadi nr. 30–38, bl. M10,
telefaxuri, centrale telefonice etc.)
  – alte activit„˛i de servicii pentru persoane fizice –                               sc. B, et. 4, ap. 28, sectorul 3, Ón Bucure∫ti,
                                       ACT ADIfiIONAL              Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 31–33, CA18, sectorul 3.
cod CAEN 9305 (instal„ri de centrale termice,
aparate de climatizare).                      la contractul Societ„˛ii Comerciale          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al         WALLA EXPORT-IMPORT 94 — S.R.L.           statutul societ„˛ii ∫i contractul de societate
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                             autentificate cu nr. 18936/31.10.1991 la Notariatul
                                Subsemnatul Emad (Mohammad Said) Ismael         de Stat al Sectorului 3.
   (44/98.230)                      Halawani, cet„˛ean iordanian, domiciliat Ón          Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
              *                Iordania, Aman, str. Al Madina Al Monaoara nr. 57,     neschimbate.
                              posesor al pa∫aportului seria G306824/29.06.1999,        (51/98.235)
      Societatea Comercial„              emis de autorit„˛ile competente iordaniene, cu
    NOVADENT LUX — S.R.L., Bucure∫ti                                                      *
                              valabilitate p‚n„ la data de 29.06.2004, Ón calitate de
                              asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:                Societatea Comercial„
          DECIZIA NR. 6                Art. 1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii de la     HANE PRODCOM — S.R.L., Bucure∫ti
        din 19 martie 2002             adresa Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 150, bl. 7, sc. A, et.
                              4, ap. 18, sectorul 1, la adresa Bucure∫ti, str. Cetatea           ACT ADIfiIONAL
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       Histria nr. 6, bl. A4, ap. 32, sectorul 6.
   NOVADENT LUX — S.R.L., cu sediul Ón            Art. 2. Prezentul Ónscris modific„ ∫i completeaz„    la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
 Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 148, bl. B, sc. 2,      Ón mod corespunz„tor clauzele contractului            HANE PRODCOM — S.R.L., cu sediul Ón
       et. 1, ap. 39, sectorul 1,          societ„˛ii ∫i urmeaz„ a fi men˛ionat la Oficiul        Bucure∫ti, Aleea Fizicienilor nr. 8, bl. 3D,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti ∫i      sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 3, Ónregistrat„ la
   cu nr. J 40/3075/1992, cod fiscal 28990        publicat Ón Monitorul Oficial.                    Oficiul registrului comer˛ului cu
  Subsemnatul S„r„˛eanu Alexandru, cet„˛ean          Celelalte men˛iuni din contractul de societate        nr. J 40/21979/1992, cod fiscal R3327946
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei       r„m‚n nemodificate.                      Subsemnatul Neam˛u Ioan, cet„˛ean rom‚n,
nr. 148, bl. B, sc. 2, et. 1, ap. 39, sectorul 1, care se    (48/98.233)                      c„s„torit, n„scut la data de 21.01.1939 Ón comuna
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1510/21.VIII.2002                    9
Todireni, jude˛ul Boto∫ani, fiul lui Dumitru ∫i         Art. 4. Ca urmare a cesiunii intervenite,              Societatea Comercial„
Paraschiva, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ion Conea      schimb„rii denumirii ∫i complet„rii obiectului de          WELCHOME — S.R.L., Bucure∫ti
nr. 20–24, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RT      activitate se completeaz„ Ón mod corespunz„tor
nr. 168826 eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de     statutul ∫i contractul societ„˛ii, restul clauzelor              ACT ADIfiIONAL
5.06.2001, cod numeric personal 1390121400174, Ón       r„m‚ne nemodificat. Prezentul act adi˛ional face
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               parte integrant„ din statutul ∫i contractul Societ„˛ii
HANE PRODCOM — S.R.L., adopt prezentul act                                               WELCHOME — S.R.L.
                               Comerciale ™TEFF TOURING 99 — S.R.L.
adi˛ional:                                                         Noi:
                                 Prezentul act adi˛ional va fi men˛ionat la Oficiul
  Art. 1. Se precizeaz„ domeniul principal de                                       • FOLBREX TRADING LIMITED, cu sediul Ón
                               Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti ∫i
activitate al societ„˛ii: cod CAEN 261 – fabricarea                                   Cipru, Nicosia, Ónmatriculat„ cu nr. 90956/
                               publicat Ón Monitorul Oficial.
sticlei ∫i articolelor din sticl„.                                            29.11.1997 la Registrul Societ„˛ilor, reprezentat„
                                 (53/98.237)
  Se precizeaz„ obiectul principal de activitate al                                   prin dl Piccin Maurizio, cet„˛ean italian, domiciliat
                                             *                Ón Italia, Conegliano, Via Cal di Sopra nr. 1 A,
societ„˛ii: cod CAEN 2615 – fabricarea de sticl„rie
tehnic„.                                                         identificat cu pa∫aport nr. 744017A eliberat de
                                    Societatea Comercial„
  Obiecte secundare:                                                  autorit„˛ile italiene la data de 20.11.1997,
                                  MIHNAS IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
  cod CAEN 2612 – prelucrarea ∫i fasonarea sticlei                                     • Piccin Maurizio, cet„˛ean italian, domiciliat Ón
plate;                                                          Italia, Conegliano, Via Cal di Sopra nr. 1 A,
                                        ACT ADIfiIONAL              identificat prin pa∫aport nr. 744017A eliberat de
  cod CAEN 2613 – fabricarea articolelor din sticl„.
  Art. 2. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din     la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      autorit„˛ile italiene la data de 20.11.1997,
Bucure∫ti, Aleea Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 1,            MIHNAS IMPEX — S.R.L.               • Geamba∫u Andrei, cet„˛ean rom‚n, identificat
et. 1, ap. 5, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, str. Ion Conea                                  prin B.I. seria G.K. nr. 648413, emis de Sec˛ia de
                                 Subsemna˛ii Zberea Mihaila, cet„˛ean rom‚n,
nr. 20–24, sectorul 5.                                                  Poli˛ie nr. 13 la data de 24.11.1993, domiciliat Ón
                               domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Topolov„˛ nr. 2,
  Art. 3. Se deschide un punct de lucru Ón                                       Bucure∫ti, Aleea Fuiorului nr. 4, bl. Y3C, sc. 1, et. 2,
                               bl. TD17, sc. A, et. 5, ap. 31, sectorul 6, posesoare a  ap. 12, sectorul 3,
Bucure∫ti, str. Ion Conea nr. 20–24, sectorul 5.
  Actele constitutive ale societ„˛ii se modific„       B.I. seria B.G. nr. 013917 eliberat de Sec˛ia 21 la      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
corespunz„tor prezentului act adi˛ional, celelalte      data de 21.04.1992, cod numeric personal          WELCHOME — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
prevederi ale acestora r„m‚n‚nd nemodificate.         2520228400377, ∫i Dumitru Nastasia, cet„˛ean        str. Na˛iunile Unite nr. 3–5, bl. A, sc. A, et. 4, ap. 30,
  Prezentul act adi˛ional va produce efecte juridice     rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Sibiu nr. 1,     sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
numai dup„ Óndeplinirea formalit„˛ilor cerute de       bl. C5, sc. 5, et. 3, ap. 160, sectorul 6, posesoare a   Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
lege.                             C.I. seria DP nr. 003198 eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la   J 40/9318/1998 cod fiscal AR 11026901, cu capital
   (52/98.236)                       data de 11.12.1997, cod numeric personal          social de 2.000.000 lei, prin prezenta hot„r‚m
              *                 2461109400073, Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii   modificarea ∫i completarea prevederilor actului
                               Comerciale MIHNAS IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón       constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
      Societatea Comercial„               Bucure∫ti, str. Topolov„˛ nr. 2, bl. TD17, sc. 1, et. 5,   1. Sediul social al Societ„˛ii Comerciale
  ™TEFF TOURING 99 — S.R.L., Bucure∫ti           ap. 31, sectorul 6, Ónregistrat„ la Oficiul registrului  WELCHOME — S.R.L. se afl„ la adresa : str. Radu
                               comer˛ului cu nr. J 40/12089/1993, am hot„r‚t       Calomfirescu nr. 5, ap. 2, sectorul 3, Bucure∫ti.
          ACT ADIfiIONAL               urm„toarele:                         2. Se deschide ∫i se declar„ ca punct de lucru
                                 1. Se declar„ domeniul de activitate ca fiind:     (depozit) la adresa: str. Radu Calomfirescu nr. 5,
la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale                                       ap. 1, sectorul 3, Bucure∫ti.
                               526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
™TEFF TOURING 99 — S.R.L., Ónmatriculat„ la                                         3. Domeniul de activitate principal al societ„˛ii
                               magazine, iar obiectul principal de activitate al
Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului                                      va fi: comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, cu
 Bucure∫ti cu nr. J 40/2730/2000, cu sediul Ón        societ„˛ii: cod CAEN 5262 – comer˛ cu am„nuntul
                               prin standuri, Ón pie˛e.                  bunuri ∫i cu tutun – cod CAEN 513.
  Bucure∫ti, bd. Ghencea nr. 27, sectorul 6                                        Activitatea principal„: comer˛ cu ridicata cu
                                 2. Se deschide un punct de lucru de tip tarab„ la
  Tesa Valentina Ruxandra, cet„˛ean rom‚n,                                       cafea, ceai, cacao ∫i condimente – cod CAEN 5138.
                               adresa: Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 18, pia˛a
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Firidei nr. 3, bl. H19,                                   Cererea de Ónmatriculare la Oficiul registrului
                               Orizont, pozi˛ia 66, sectorul 6, unde se vor
sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria                               comer˛ului se modific„ corespunz„tor prevederilor
                               desf„∫ura activit„˛i de comer˛ cu am„nuntul prin
RT nr. 214415 eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie                                       prezentului act adi˛ional care va fi publicat Ón
                               standuri, Ón pie˛e – cod CAEN 5262.
Bucure∫ti la data de 5.02.2002, n„scut„ la data de                                    Monitorul Oficial ∫i Ónscris la Oficiul registrului
14.02.1968 Ón Bucure∫ti,                     3. Se deschide un punct de lucru de tip tarab„ la
                                                             comer˛ului printr-o cerere de Ónscriere de men˛iuni.
  Trofin Ioan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ia∫i,      adresa: Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 18, pia˛a
                                                              Celelate norme din actul constitutiv al societ„˛ii
Pia˛a Voevozilor nr. 21, bl. A14, et. 9, ap. 40, jude˛ul   Orizont, pozi˛ia 67, sectorul 6, unde se vor
                                                             r„m‚n neschimbate.
Ia∫i, identificat prin C.I. seria MX nr. 076936        desf„∫ura activit„˛i de comer˛ cu am„nuntul prin
                                                               (56/98.240)
eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Ia∫i la data de       standuri, Ón pie˛e – cod CAEN 5262.
                                                                           *
2.08.1999, n„scut la data de 18.11.1951 Ón Ia∫i, fiul      4. Ca urmare a prezentului act adi˛ional se
lui Ioan ∫i Olga, cod numeric personal            modific„ ∫i se completeaz„ Ón mod corespunz„tor             Societatea Comercial„
1511118227811.                        toate clauzele din actele constitutive ale societ„˛ii,       S.O.L. ’1962 — S.R.L., Bucure∫ti
  Art. 1. Ca urmare a cesiunii intervenite, eu, Tesa     contrare prezentului Ónscris.
Valentina Ruxandra, cesionez numitului Trofin           (54/98.238)                               ACT ADIfiIONAL
Ioan o parte a capitalului social de˛inut de mine la                   *
Societatea Comercial„ ™TEFF TOURING 99 — S.R.L.                                      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Ca urmare a cesiunii intervenite, structura              Societatea Comercial„                     S.O.L. ’1962 — S.R.L.
capitalului social al societ„˛ii este urm„toarea:          BAN SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti            Subsemnata Pra˛„ Geta, cet„˛ean rom‚n,
  – Tesa Valentina Ruxandra, suma de 1.000.000 lei,                                   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Trompetului nr. 123,
divizat„ Ón 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,               ACT ADIfiIONAL              sectorul 5, Ón calitate de asociat unic Ón Societatea
reprezent‚nd 50 % din capitalul societ„˛ii;                                       Comercial„ S.O.L. ’1962 — S.R.L., cu sediul Ón
  – Trofin Ioan, suma de 1.000.000 lei, divizat„ Ón      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Bucure∫ti, Str. Trompetului nr. 123, sectorul 5,
10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd     BAN SERVICE — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
50 % din capitalul societ„˛ii.                  Aleea Pa∫cani nr. 4, bl. TD36, sc. 1, et. 6,      Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/8383/1998, cod
  Art. 2. Se schimb„ denumirea Societ„˛ii           ap. 37, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul       fiscal R 10968374, am hot„r‚t:
Comerciale ™TEFF TOURING 99 — S.R.L. Ón            registrului comer˛ului cu nr. J 40/1841/1998,         Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru la
Societatea Comercial„ N.B.I. ™TEF & TOURIST                cod fiscal R 10421457,            adresa: Bucure∫ti, Str. Trompetului nr. 94, sectorul
CONSULT — S.R.L., conform dovezii de              capital social 2.000.000 lei, aport numerar       5, unde se desf„∫oar„ activit„˛ile:
disponibilitate nr. 132757 din 20.05.2002.            Subsemna˛ii Ban Drago∫ Romeo, cet„˛ean           2612 – prelucrarea ∫i fasonarea sticlei plate;
  Art. 3. Se completeaz„ obiectul de activitate       rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Sandava nr. 2,     5144 – comer˛ cu ridicata – distribu˛ie al
astfel:                            bl. A 2, sc. B, parter, ap. 18, sectorul 6, posesor al   produselor din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse
  – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„ –    C.I. seria DP nr. 062622 eliberat de Sec˛ia 22 Poli˛ie   de Óntre˛inere;
cod CAEN 4521;                        la data de 26.02.2001, av‚nd codul numeric          5246 – comer˛ cu am„nuntul – distribu˛ie al
  – alte mijloace de cazare – cod CAEN 5523;         personal 1710812463010, ∫i Ban Ion, cet„˛ean        articolelor de fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole
  – activit„˛i ale agen˛iilor de turism ∫i asisten˛„     rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea Ialomi˛ei    din sticl„;
turistic„ – cod CAEN 6330;                  nr. 8, bl. D28, sc. B, parter, ap. 16, sectorul 6,      9305 – alte activit„˛i de servicii (inclusiv
  – activit„˛i ale agen˛iilor de transport – cod CAEN                                  fasonarea prin t„iere, prelucrarea, Ónr„marea sticlei
                               posesor al C.I. seria DP nr. 063170 eliberat„ de
6340;                                                          plate, lipirea cu autocolante pe sticl„, decupaje de
                               Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 3.07.2001, av‚nd codul
  – administrarea imobilelor pe baz„ de tarif sau                                    modele etc.) cu excep˛ia celor nepermise de lege.
                               numeric personal 1360527400330,
contract – cod CAEN 7032;                                                  Art. 2. Declararea domeniul principal: fabricarea
                                 Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare
  – Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de                                    sticlei ∫i articolelor din sticl„, cod CAEN 261; ∫i a
                               a asocia˛ilor din data de 2.07.2001, am hot„r‚t:
capacitate mic„ – cod CAEN 7110;                                             activit„˛ii principale: prelucrarea ∫i fasonarea sticlei
                                 1. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din
  – activit„˛ile companiilor de management – cod                                    plate, cod CAEN 2612.
CAEN 7415;                          Bucure∫ti, Aleea Pa∫cani nr. 4, bl. TD36, sc. 1, et. 6,    Art. 3. Extinderea obiectului de activitate cu
  – publicitate – cod CAEN 7440;               ap. 37, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, str. Valea Ialomi˛ei   urm„toarele activit„˛i:
  – administrarea activit„˛ii organismelor care       nr. 8, bl. D 28, sc. B, parter, ap. 16, sectorul 6.      5144 – comer˛ cu ridicata, distribu˛ie ∫i import-
ac˛ioneaz„ Ón domeniul Óngrijirii s„n„t„˛ii,           Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n     export cu produse din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i
Ónv„˛„m‚ntului, culturii, protec˛iei mediului         neschimbate. Prezentul act adi˛ional face parte      produse de Óntre˛inere;
Óncojur„tor ∫i al altor activit„˛i sociale – cod CAEN     integrant„ din actele constitutive ale societ„˛ii cu     5246 – comer˛ cu am„nuntul, distribu˛ie ∫i
7512;                             modific„rile ulterioare survenite ∫i Ónregistrate     import-export cu articole de fier„rie, vopsitorie,
  – Ónv„˛„m‚ntul profesional – cod CAEN 8023;        conform legii.                       sticl„ ∫i articole din sticl„;
  – Ónv„˛„m‚ntul postliceal – cod CAEN 8024;           (55/98.239)                       9305 – alte activit„˛i de servicii (inclusiv
  – alte forme de Ónv„˛„m‚nt – cod CAEN 8042.                      *                fasonarea prin t„iere, prelucrarea, Ónr„marea sticlei
  10             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1510/21.VIII.2002
plate, lipirea cu autocolante pe sticl„, decupaje de         Societatea Comercial„              p„r˛i sociale numerotate de la 66 la 85 – av‚nd o
modele etc.) cu excep˛ia celor nepermise de lege.      BIG FOOT COMPANY INTERTRADE — S.R.L.           cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 20 %,
  Œn urma hot„r‚rii adoptate se modific„                 Bucure∫ti                   • Tornaci Ismail de˛ine 2.760.000 lei, echivalentul
corespunz„tor articolele actului constitutiv al                                   a 150 $ (capital depus integral Ón numerar) – 15 p„r˛i
societ„˛ii.                                 ACT ADIfiIONAL              sociale numerotate de la 86 la 100 – av‚nd o cot„ de
                                                           participare la beneficii ∫i pierderi de 15 %.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Articolul 4. S-a decis completarea obiectului de
neschimbate.                         BIG FOOT COMPANY INTERTRADE — S.R.L.,          activitate al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
  (57/98.241)                          Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          • domeniul de activitate Ól constituie activit„˛ile
              *                  Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu        de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata, av‚nd
                              nr. J 40/9920/1998, cod fiscal R 11109934, cu      codul CAEN 511,
     Societatea Comercial„                sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Colentina – Stand        • obiectul principal de activitate Ól constituie
   ALOUETTE SERV — S.R.L., Bucure∫ti                U 997, nr. 456–458, sectorul 2         activit„˛ile de intermedieri (inclusiv opera˛iuni de
                               Liu Yongmei, cet„˛ean chinez, nec„s„torit„,      import-export) Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i de
         ACT ADIfiIONAL              domiciliat„ Ón China, Zhejiang, identificat„ cu      construc˛ii, av‚nd codul CAEN 5113;
                              pa∫aport tip P, nr. CHN 145208431 eliberat de         4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
  Pentru preg„tirea documentelor Ón vederea        autorit„˛ile chineze la data de 15.07.1998, n„scut„ la  art„;
preschimb„rii certificatului de Ónmatriculare ∫i      data de 18.10.1977, Ón China, Zhejiang, cod numeric      4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
certificatului de Ónregistrare fiscal„ (art. 16, OUG    personal 330328771018112, asociat unic, a decis      central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
76/2001) se modific„ statutul ∫i contractul Societ„˛ii   urm„toarele:                       tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;
Comerciale ALOUETTE SERV — S.R.L., Ónregistrat„        1) schimbarea sediului social al Societ„˛ii      montarea instala˛iilor de Ónc„lzit ∫i de ventila˛ie ∫i
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.          Comerciale BIG FOOT COMPANY INTERTRADE —         a instala˛iilor de aer condi˛ionat; lucr„ri de dirijarea
J 40/29599/1992 din data de 27.11.1992, cu sediul     S.R.L. din Bucure∫ti, ™os. Colentina – Stand U 997,    apei prin conducte ∫i lucr„ri de drenaj; lucr„ri de
social Ón Bucure∫ti, str. Cetatea de Balt„ nr. 1,     nr. 456–458, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina   montare a conductelor de gaz; lucr„ri de montaj al
                              nr. 81, bl. 84/I, sc. 4, et. 2, ap. 107, sectorul 2.   echipamentelor ∫i utilajelor tehnologice; lucr„ri de
bl. M 24, sc. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 6, Ón baza
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   instala˛ii al sistemelor de climatizare;
hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare din data     statutul societ„˛ii, urm‚nd s„-∫i produc„ efectele      4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de
de 15.05.2002 a asocia˛ilor                dup„ procedura legal„ de publicitate.           mont„ri de geamuri;
  – Nicolae Gabriel, domiciliat Ón Bucure∫ti,         (60/98.244)                        5113 – intermedieri (inclusiv opera˛iuni de
str. Cetatea de Balt„ nr. 1, bl. M 24, sc. 1, et. 1,                 *                import-export) Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i de
ap. 8, sectorul 6, posesor al C.I. seria RD nr. 088237                                construc˛ii (inclusiv lemn neprelucrat ∫i alte
eliberate de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 22.09.1999,        Societatea Comercial„              produse rezultate din prelucrarea primar„ a
  – Nicolae Violeta, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,         ACOLO SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti          lemnului, ale vopselelor, lacurilor ∫i emailurilor,
str. Cetatea de Balt„ nr. 1, bl. M 24, sc. 1, et. 1,                                 obiectelor sanitare de toate tipurile, geamurilor ∫i
ap. 8, sectorul 6, posesoare a B.I. seria B.N. 077993            ACT ADIfiIONAL              ale altor materiale de construc˛ii, respectiv:
eliberat de Sec˛ia 20 Poli˛ie la data de 16.05.1990,    la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale     marmur„, granit, ciment aluminos, blocuri pentru
  care, Ón unanimitate, au hot„r‚t:                  ACOLO SERVICE — S.R.L.            pardoseal„, lemn neprelucrat ∫i alte produse
  Art. unic:                                                    rezultate din prelucrarea primar„ a lemnului,
                               Œn baza hot„r‚rii nr. 1/10.04.2002, dl Kula Adem,   vopsele, lacuri, emailuri, obiecte sanitare sau de
  Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru îAtelier        Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale   toalet„ ∫i articole tehnico-sanitare de toate tipurile;
repara˛ii auto ∫i confec˛ii metalice“, av‚nd sediul Ón   ACOLO SERVICE — S.R.L., persoan„ juridic„
                                                           acoper„m‚nt pentru du∫umele din materiale
Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr. 229, sectorul 6,       rom‚n„ Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                                           plastice, t‚mpl„rie din material plastic pentru
conform contractului de v‚nzare-cump„rare         Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
                                                           construc˛ii, respectiv u∫i, ferestre, tocuri, obloane,
autentificat cu nr. 8783/2.04.1992, pe al c„rui teren   J 40/2224/2000, av‚nd cod fiscal R 12782784, cu
                                                           ornamente arhitecturale, faian˛„, gresie, ipsos, var,
cump„rat s-a construit, conform autoriza˛iei de      sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Bucure∫ti Noi nr. 16,
                                                           beton, mortar, c„r„mizi, ˛igle, produse din sticl„ ∫i
                              sectorul 1, av‚nd un capital social Ón valoare total„
construc˛ie 10 G/20.10.1992, un garaj auto, conform                                 oglinzi, calorifere, articole metalice diverse pentru
                              de 1.000 $, echivalentul a 18.400.000 lei, a decis
planurilor de situa˛ie ∫i Óncadrare Ón zon„ aferente.                                baie ∫i buc„t„rie etc.;
                              urm„toarele complet„ri ∫i modific„ri ale actelor
  Acordarea de dat„ cert„ s-a f„cut de avocat                                      5115 – intermedieri (inclusiv opera˛iuni de
                              constitutive:
Dumitru Daniela Jaqueline conform Ómputernicirii                                   import-export) Ón comer˛ul cu mobil„, articole de
                               Articolul 1. S-a decis schimbarea denumirii
                                                           menaj ∫i de fier„rie;
avoca˛iale nr. 244632/4.04.2002, la nr. 49/        societ„˛ii din ACOLO SERVICE — S.R.L. Ón G-SARAY
                                                             5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din
15.05.2002 din Registrul actelor juridice atestate de   EXIM — S.R.L., Ón conformitate cu dovada privind
                                                           ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
avocat.                          disponibilitatea firmei nr. 110689/12.04.2002.
                                                           comer˛ cu ridicata cu vesel„ metalic„ de uz casnic,
   (58/98.242)                       Articolul 2. S-a decis majorarea valorii unei p„r˛i
                                                           cu produse din sticl„ ∫i oglinzi, por˛elan ∫i
              *                sociale de la 100.000 lei la 184.000 lei. Œn urma
                                                           ceramic„, cu tapete ∫i produse de Óntre˛inere ∫i
                              acestei modific„ri, capitalul social va fi Ón valoare
                                                           cur„˛ire, de uz casnic ∫i industrial;
     Societatea Comercial„               de 18.400.000 lei, echivalentul a 1.000 $, divizat Ón
                                                             5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de
                              100 p„r˛i sociale a 184.000 lei fiecare.
 GPV ROMANIA IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                                       construc˛ii; v‚nz„ri cu ridicata cu lemn neprelucrat
                               Articolul 3. S-a decis intrarea Ón societate a dlui
                                                           ∫i cu produse rezultate din prelucrarea primar„ a
                              Yilmaz Murat ∫i a dlui Tornaci Ismail prin
         ACT ADIfiIONAL                                           lemnului, ale vopselelor, lacurilor ∫i emailurilor,
                              cesionarea unui num„r de 35 de p„r˛i sociale de la
                                                           obiectelor sanitare de toate tipurile, geamurilor ∫i ale
la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      asociatul unic Ón urm„toarele condi˛ii:
                                                           altor materiale de construc˛ii: marmur„, granit,
                               3.1. Cedentul Kula Adem cedeaz„ 20 p„r˛i sociale
GPV ROMANIA IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„                                      ciment aluminos, blocuri pentru pardoseal„, lemn
                              (din totalul de 100 de p„r˛i sociale pe care acesta le
   la Oficiul registrului comer˛ului cu                                      neprelucrat ∫i alte produse rezultate din prelucrarea
                              de˛ine Ón cadrul societ„˛ii) a 184.000 lei fiecare, Ón
 nr. J 40/20620/1994, cu sediul Ón Bucure∫ti,                                    primar„ a lemnului, vopsele, lacuri, emailuri, obiecte
                              valoare total„ de 3.680.000 lei, echivalentul a 200 $
 str. Banu Udrea nr. 10, bl. H6, sc. C, et. 7,                                   sanitare sau de toalet„ ∫i articole tehnico-sanitare de
                              (numerar), reprezent‚nd 20 % din Óntreg capitalul
  ap. 94, sectorul 3, cod fiscal R 7380276                                     toate tipurile, acoper„m‚nt pentru du∫umele din
                              social, dlui Yilmaz Murat, cet„˛ean turc, n„scut la
                                                           materiale plastice, t‚mpl„rie din material plastic
  Subsemna˛ii                       data de 11.06.1972 Ón Suruc, Turcia, c„s„torit, de
                                                           pentru construc˛ii, respectiv u∫i, ferestre, tocuri,
  Voicu Nicu∫or, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      profesie comerciant, domiciliat Ón Turcia, Ankara
                                                           obloane, ornamente arhitecturale, faian˛„, gresie,
Bucure∫ti, bd. Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104, sc. B,   Keciopen Karargahtepe mah. Atis Cad.-Lavanta
                                                           ipsos, var, beton, mortar, c„r„mizi, ˛igle, produse din
                              nr. 3/8, cu pa∫aport seria TR-K nr. 636701 emis la
et. 6, ap. 51, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD                               sticl„ ∫i oglinzi, calorifere, articole metalice diverse
                              data de 8.08.2000 de c„tre autorit„˛ile din Turcia,
nr. 195866 eliberat„ la data de 25.09.2001 de S.E.P.,                                pentru baie ∫i buc„t„rie etc.;
                              care preia aceste p„r˛i sociale Ómpreun„ cu
av‚nd codul numeric personal 1640415400160, ∫i                                      5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de
                              drepturile ∫i obliga˛iile aferente ce decurg de la
  Voicu Dorin Eduard, cet„˛ean rom‚n, cu                                      fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„
                              data autentific„rii actului adi˛ional ∫i a contractului
domiciliul Ón Bucure∫ti, Str. Zagazului nr. 11 A,                                  (inclusiv ale echipamentelor sanitare, oglinzilor,
                              de cesiune ∫i devine astfel asociat al societ„˛ii.
bl. 11, sc. 2, et. 3, ap. 24, sectorul 1, identificat cu                               materialelor de construc˛ii).
                               3.2. Cedentul Kula Adem cedeaz„ 15 p„r˛i sociale
                                                             Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive r„m‚n
C.I. seria RT nr. 180801, eliberat de S.E.P. la data de  (din totalul de 100 de p„r˛i sociale pe care le de˛ine
                              Ón cadrul societ„˛ii) a 184.000 lei fiecare, Ón valoare  neschimbate.
24.07.2002 , av‚nd codul numeric personal
                              total„ de 2.760.000 lei, echivalentul a 150 $         (61/98. 245)
1621107400051,                                                                 *
  asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii mai sus men˛ionate,    (numerar) reprezent‚nd 15 % din Óntreg capitalul
                              social, dlui Tornaci Ismail, cet„˛ean turc, n„scut la
Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,                                        Societatea Comercial„
                              data de 11.10.1970 Ón Cumra, Turcia, nec„s„torit, de
modificat„ ∫i completat„ de Ordonan˛a de urgen˛„                                       LAUR PRINT — S.R.L., Bucure∫ti
                              profesie comerciant, domiciliat Ón Turcia, Konya,
a Guvernului nr. 32/1997, am hot„r‚t urm„toarele:     Cumri Bardakci Mh., cu pa∫aport seria TR-I
  1. Se schimb„ sediul social de la adresa din      nr. 761660 emis la data de 13.12.1996 ∫i prelungit              DECIZIA NR. 1
Bucure∫ti, str. Banu Udrea nr. 10, bl. H 6, sc. C,     la data de 26.06.1997 de c„tre Autorit„˛ile din             din data de 13.05.2002
et. 7, ap. 94, sectorul 3, la adresa: Bucure∫ti,      Turcia, care preia aceste p„r˛i sociale Ómpreun„ cu
str. Mircea Vod„ nr. 43, bl. M 32, sc. A, et. 2, ap. 8,  drepturile ∫i obliga˛iile aferente ce decurg de la      a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
sectorul 3.                        data autentific„rii actului adi˛ional ∫i a contractului  LAUR PRINT — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                              de cesiune ∫i devine astfel asociat al societ„˛ii.        Intrarea Maliuc nr. 13, sectorul 2,
  2. Se declar„ domeniul principal de activitate ∫i
                               Œn urma cesiunii, aportul asocia˛ilor la capitalul      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
activitatea principal„:                                                 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu
                              social al societ„˛ii va fi structurat astfel:
  • domeniul principal de activitate este 193 cod                                   nr. J 40/11228/2000, cod fiscal R 13578406;
                               • Kula Adem de˛ine 11.960.000 lei, echivalentul
CAEN: fabricarea Ónc„l˛„mintei,                                                 capital social 2.000.000 lei
                              a 650 $ (capital depus integral Ón numerar) –
  • obiectul principal de activitate este 1930 cod    65 p„r˛i sociale numerotate de la 1 la 65 – av‚nd o     Ast„zi 13.05.2002, asociatul unic, Stefan George,
CAEN: fabricarea Ónc„l˛„mintei.              cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 65 %;   cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 10 august 1970,
   (59/98.243)                       •Yilmaz Murat de˛ine 3.680.000 lei, echivalentul    Ón comuna Ghimpa˛i, jude˛ul Giurgiu, av‚nd codul
              *                a 200 $ (capital depus integral Ón numerar) – 20     numeric personal 1700810214638, cu domiciliul Ón
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1510/21.VIII.2002                   11
Bucure∫ti, str. Baba Novac, nr. 20, bl. 24A, sc. A,         Societatea Comercial„              V„c„rescu nr. 155, et. 1, ap. 10, sectorul 2, n„scut la
et. 2, ap. 9, sectorul 3, posesor al B.I. seria G.R.      IMPERIAL PROD — S.R.L., Bucure∫ti           data de 3 iulie 1950 Ón Bucure∫ti, sectorul 4, fiul lui
nr. 375470 eliberat de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de                                 ™tefan ∫i Silvia, sex masculin, c„s„torit, posesor al
27.02.1995, a hot„r‚t:                           ACT ADIfiIONAL              C.I. seria RD nr. 208049 eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie
  – deschiderea unui punct de lucru la sediul                                    la data de 13 noiembrie 2001, valabil p‚n„ la data
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale        de 3 iulie 2011, cod numeric personal
societ„˛ii, din Bucure∫ti, intrarea Maliuc nr. 13,
                                IMPERIAL PROD — S.R.L., cu sediul Ón         1500703400284, Ón calitate de asociat unic al
sectorul 2 – activitate cod CAEN 222 – alte activit„˛i
                              Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 1–3, bl. 5,      Societ„˛ii Comerciale D G L INDUSTRIAL — S.R.L.,
de tip„rire.                             sc. 1, et. 10, ap. 39, sectorul 1,
  (62/98.246)                                                   Ón baza statutului autentificat cu nr. 39271 din data
                                 Ónmatriculat„ cu nr. J 40/1808/1996         de 11 decembrie 1992 la Notariatul de Stat al
             *
                               Subsemnatul Kiri˛„ Nicolae, cet„˛ean rom‚n,       Sectorului 5 Bucure∫ti, am hot„r‚t modificarea
                             n„scut la data de 20.11.1958 Ón comuna Cioc„ne∫ti,     statutului, conform hot„r‚rii asociatului unic din
     Societatea Comercial„
                             jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan   21 mai 2002, astfel:
  PROSPER MILMAR TRADING — S.R.L.
                             cel Mare nr. 1–3, bl. 5, sc. 1, et. 10, ap. 39, sectorul   Se alege activitatea principal„: grupa 287 –
        Bucure∫ti                 1, identificat prin C.I. seria RX nr. 064990 eliberat„   fabricarea altor produse prelucrate din metal; cod
                             de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 20.09.1998, cod       CAEN 2875 – fabricarea altor articole din metal.
        HOT√R¬REA NR 1              numeric personal 1581120510021, Ón calitate de
                                                            Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
       din data de 23.04.2002           asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:
                                                           nemodificate.
                               I. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii                                     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                             comerciale este urm„torul:
  Comerciale PROSPER MILMAR TRADING —            522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse          statutul autentificat cu nr. 39271 din data de
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei      alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun, Ón        11 decembrie 1992 la Notariatul de Stat al
 nr. 93, bl. R3, sc. B, et. 3, ap. 57, sectorul 6,    magazine specializate.                   Sectorului 5 Bucure∫ti.
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului       II. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii      (68/98.251)
al Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/14558/1994,     comerciale este urm„torul:                          ACT ADIfiIONAL
    cod unic de Ónregistrare 6047193,          5223 – comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
  atribut fiscal R; capital social 2.000.000 lei     ∫i molu∫te.                           la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               III. Prezentul act adi˛ional serve∫te la         D G L INDUSTRIAL — S.R.L., cu sediul Ón
  Ast„zi, 23.04.2002, asocia˛ii Dragomirescu Ion,
                             preschimbarea certificatului de Ónmatriculare ∫i a     Bucure∫ti, str. Barbu V„c„rescu nr. 155, et. 1,
cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul numeric personal
                             codului fiscal ∫i ob˛inerea noului certificat de             ap. 10, sectorul 2,
1350502400282, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,        Ónregistrare con˛in‚nd codul unic de Ónregistrare        Ónmatriculat„ cu nr. J 40/887/1993
str. R‚ul ™oimului nr. 4, et. 2, ap. 68, sectorul 4,   atribuit.
posesor al B.I. seria A.P. nr. 701988 eliberat de                                    Subsemnatul Sterpu Gheorghe Petre, cet„˛ean
                               Subsemnatul voi proceda la efectuarea
Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 7.12.1979, Dragomirescu                                 rom‚n, n„scut la data de 3.07.1950 Ón Bucure∫ti,
                             cuvenitelor men˛iuni la organele competente.
Ghizela, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul numeric                                     c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Barbu
                                (65/98.249)
personal 2450625400128, cu domiciliul Ón                                       V„c„rescu nr. 155, et. 1, ap. 10, sectorul 2, posesor
                                         DECIZIE               al C.I. seria RD nr. 208049 eliberat„ de Sec˛ia 6
Bucure∫ti, str. R‚ul ™oimului nr. 4, bl. 47, sc. 5, ap.
68, sectorul 4, posesor al B.I. seria B.G. nr. 576917    Subsemnatul Kiri˛„ Nicolae, Ón calitate de asociat   Poli˛ie Bucure∫ti la data de 13.11.2001, cod numeric
eliberat de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 18.02.1982,   unic al Societ„˛ii Comerciale IMPERIAL PROD —       personal 1500703400284, Ón calitate de asociat unic
aplicat foto 2 la data de 25.09.1992, Buc„taru      S.R.L., posesor al C.I. seria RX nr. 064990 eliberat„   al Societ„˛ii Comerciale D G L INDUSTRIAL — S.R.L.,
Eremia-Constantin, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul      de Sec˛ia 1 Poli˛ie Bucure∫ti, la data de 20.08.1998,   cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Barbu V„c„rescu nr. 155,
numeric personal 1470502400031, cu domiciliul Ón     decid Ónfiin˛area urm„toarelor puncte de lucru:      et. 1, ap. 10, sectorul 2, am hot„r‚t modificarea
Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 93, bl. R 3, sc. B,      1. Magazin alimentar situat Ón Bucure∫ti, pia˛a     statutului societ„˛ii astfel:
                             Matache – pozi˛ia A1, str. Luncani nr. 5, sectorul 1.     Art. 3 alin. 1 din statut va avea urm„torul
ap. 57, sectorul 6, posesor al B.I. seria BD nr. 863811
                               Obiectul principal de activitate: 5223 – comer˛ cu   con˛inut:
eliberat de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 8.02.1981, ∫i
                             am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i molu∫te.           Sediul societ„˛ii se schimb„ din Bucure∫ti, str.
Buc„taru Mariana, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul
                               2. Chio∫c desfacere pe∫te ∫i produse din pe∫te     Barbu V„c„rescu nr. 155, et. 1, ap. 10, sectorul 2, Ón
numeric personal 2490307400028, cu domiciliul Ón     situat Ón Bucure∫ti, Pia˛a 16 Februarie – pozi˛ia
Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 93, bl. R3, sc. B, ap.                                 Bucure∫ti, ∫os. Fundeni nr. 155, sectorul 2.
                             Pesc„rie, Str. Munteniei (f„r„ num„r), sectorul 1.
57, sectorul 6, posesor al B.I. seria B.T. nr. 047661                                  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                               Obiectul principal de activitate: 5223 – comer˛ cu
eliberat de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 28.01.1983,   am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i molu∫te.         statutul societ„˛ii, autentificat cu nr. 39271/1992 la
au hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru la         (66/98.249)                      Notariatul de Stat al Sectorului 5 Bucure∫ti, cu
adresa: Bucure∫ti, Aleea Terasei nr. 8, sectorul 4 –                 *                modific„rile ulterioare.
activitate cod CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón                                    Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„           Societatea Comercial„             neschimbate.
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.              LUNA–DOR — S.R.L., Bucure∫ti             Solicit autentificarea prezentului Ónscris.
  S-a discutat problema din ordinea de zi, apoi s-a                                   (69/98.251)
cerut supunerea la vot a acesteia.                    HOT√R¬REA NR. 1                            *
  S-a votat Ón unanimitate pentru Óndeplinirea
                                  a adun„rii generale a asocia˛ilor              Societatea Comercial„
punctului din ordinea de zi.
                              din 24.04.2002 (societatea este Ónregistrat„ la       MIDARA COMERCIAL — S.R.L., Bucure∫ti
   (63/98.247)
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
             *                   Bucure∫ti cu nr. J 40/10884/8.12.1999,
                                                                      HOT√R¬RE
                              cod unic de Ónregistrare 12484702, cu sediul
    Societatea Comercial„                Ón Bucure∫ti, str. Petrache Poenaru nr. 15,        a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
 DUMIMAR 95 COMEXIM — S.R.L., Bucure∫ti                     sectorul 5)              Comerciale MIDARA COMERCIAL — S.R.L.,
                               Subsemna˛ii Mocanu Dorina, posesoare a B.I. seria     luat„ ast„zi, 1.04.2002 la sediul social al
         ACT ADIfiIONAL
                             B.G. nr. 89142 eliberat de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de   societ„˛ii din Bucure∫ti, Str. Nuvelei nr. 134,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        14.10.1992, ∫i Mocanu Viorel, posesor al C.I. seria CX   sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
    DUMIMAR 95 COMEXIM — S.R.L.,           nr. 027192 eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de     Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        25.02.1998, domicilia˛i Ón Bucure∫ti, str. Petrache      nr. J 40/10685/1996, cod fiscal R9050690
  Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu        Poenaru nr. 31, sectorul 5, ambii Ón calitate de
                             asocia˛i la Societatea Comercial„ LUNA–DOR — S.R.L.,      Subsemna˛ii Moldoveanu Dan, domiciliat Ón
       nr. J 40/6424/1995, av‚nd                                        Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 38, bl. OD4, sc. 2,
       codul fiscal R 7592420           am hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct de lucru situat Ón
                             Bucure∫ti, aleea Barajul Sadului nr. 1 (complex      et. 8, ap. 69, sectorul 6, identificat cu B.I. seria B.G.
  Subsemnata Dumitrescu Maria, domiciliat„ Ón      comercial Mini∫), sectorul 3, cu domeniile de       nr. 012173, emis de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de
Bucure∫ti, str. Z„treni nr. 33, sectorul 4, Ón calitate  activitate: CAEN 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón       27.12.1991, ∫i Moldoveanu Elena, domiciliat„ Ón
de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale DUMIMAR     magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„      Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 38, bl. OD4, sc. 2,
95 COMEXIM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.     de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; CAEN       et. 8, ap. 69, sectorul 6, identificat„ cu B.I. seria D.P.
Metalurgiei nr. 8, bl. OD2, sc. 4, ap. 161, sectorul 4,  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol; CAEN 5552 –   nr. 046164, emis de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de
am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la statutul       alte unit„˛i de preparare a hranei (fast-food).      23.08.2000, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
societ„˛ii:                         Actul constitutiv al societ„˛ii se completeaz„ cu    Comerciale MIDARA COMERCIAL — S.R.L., cu
  1. domeniul principal de activitate este comer˛    dispozi˛iile acestei hot„r‚ri, restul prevederilor     sediul Ón Bucure∫ti, Str. Nuvelei nr. 134, sectorul 1,
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, – cod      r„m‚n‚nd neschimbate.                   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
CAEN 521, iar obiectul principal: comer˛ cu         Prezentul act urmeaz„ a fi depus la Oficiul       Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/10685/1996, cod
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti      fiscal R9050690, prin prezenta hot„r‚m:
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor cerute de lege.       1. Declararea unui punct de lucru la adresa din
tutun (cod CAEN 5211), ∫i comer˛ cu am„nuntul Ón        (67/98.250)                      Bucure∫ti, Str. Nuvelei nr. 134, sectorul 1.
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„                   *                  (70/98.252)
de produse nealimentare – cod CAEN 5212;                                                     *
  2. schimbarea sediului social din Bucure∫ti,            Societatea Comercial„
Bd. Metalurgiei nr. 8, bl. OD2, sc. 4, ap. 161,        D G L INDUSTRIAL — S.R.L., Bucure∫ti
                                                                  Societatea Comercial„
sectorul 4, Ón Bucure∫ti, str. Z„treni nr. 33, sectorul                                   L. G. DENTART — S.R.L., Bucure∫ti
4, f„r„ a face comer˛;                           ACT ADIfiIONAL
  3. Ónfiin˛area unui punct de lucru la tarabele         la statutul Societ„˛ii Comerciale                  HOT√R¬REA NR. 3
situate Ón Pia˛a Berceni-Sud din Bucure∫ti,             D G L INDUSTRIAL — S.R.L.,
Str. Str„duin˛ei nr. 1, sectorul 4, unde activitatea    Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului                din 14.05.2002
este comer˛ cu am„nuntul prin standuri, Ón pie˛e –     cu nr. J 40/887/1993, cu sediul Ón Bucure∫ti,        Asociatul unic Georgescu Liliana, cu domiciliul
cod CAEN 5262. Celelalte prevederi ale statutului      str. Barbu V„c„rescu nr. 155, et. 1, ap. 10,       Ón Bucure∫ti, aleea Parva nr. 6, bl. C37, sc. 3, ap. 93,
r„m‚n neschimbate.                              sectorul 2               sectorul 6, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 004756
   (64/98.248)                      Subsemnatul Sterpu Gheorghe-Petre, cet„˛ean       eliberat de D.G.P.M.P.–S.E.P. la data de 19.01.1995,
             *                rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Barbu         ia urm„toarea hot„r‚re:
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1510/21.VIII.2002
  Œncep‚nd din data de 15.05.2002 se desfiin˛eaz„       • Declararea a dou„ puncte de lucru Ón:           – Mihai Adrian, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,
punctul de lucru al Societ„˛ii Comerciale L. G.        – Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 234, bl. 77,    domiciliat Ón Bucure∫ti, Intrarea Cobili˛ei nr. 2–4,
DENTART — S.R.L., cu obiect de activitate laborator     sectorul 2, cu activit„˛ile Cod CAEN:            sectorul 2, n„scut la data de 15.09.1970 Ón
de tehnic„ dentar„ din Bucure∫ti, calea Vitan         5164 – import-export ∫i comer˛ cu ridicata cu      localitatea Fitione∫ti, jude˛ul Vrancea, identificat cu
nr. 102, bl. V42C, sc. 1, ap. 3, sectorul 3, ∫i Óncep‚nd  ma∫ini ∫i materiale de birou;                C.I. seria RR nr. 146238 eliberat„ de S.E.P. la data
cu data de 15.05.2002, Ón urma contractului de         7250 – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de      de 12.01.2001,
Ónchiriere nr. 1932/10.01.2002 Ónregistrat la        birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;          – Mihai Neculai, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,
Administra˛ia Financiar„ a Sectorului 1, va          7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Oituz nr. 68, sectorul 2,
func˛iona la adresa din Bucure∫ti, Str. Carpenului     general Óntreprinderilor;                  n„scut la data de 17.07.1962 Ón localitatea Fitione∫ti,
nr. 1A, sectorul 1, un punct de lucru al Societ„˛ii      – Bucure∫ti, str. Dr. Clunet nr. 9, et. 1, ap. 1,    jude˛ul Vrancea, identificat cu C.I. seria RD
Comerciale L. G. DENTART — S.R.L. ce va avea ca       sectorul 5, cu activit„˛ile Cod CAEN:
                                                            nr. 204755 eliberat„ de S.E.P. la data de 30.10.2001,
obiect de activitate: alte activit„˛i referitoare la      5164 – import-export ∫i comer˛ cu ridicata cu
                                                            ∫i
s„n„tatea uman„ (laborator de tehnic„ dentar„).       ma∫ini ∫i materiale de birou;
                                                              – Patrascanu Felix-Lucre˛iu, cet„˛ean rom‚n,
  (71/98.253)                        7483 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,
                                                            c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Deline∫ti
              *                multiplicare.
                                                            nr. 6, bl. M11, sc. 2, et. 1, ap. 49, sectorul 6, n„scut
                                • Œnchiderea a dou„ puncte de lucru din:
     Societatea Comercial„                 – Gala˛i, Str. Siderurgi∫tilor, S D 4 B;         la data de 19.10.1966 Ón Panciu, jude˛ul Vrancea,
  ROMANIAN BUSINESS CONECTION                – Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 4, bl. 2, sc. C,   identificat cu C.I. seria RT nr. 169451 eliberat„ de
 (ROMBIZ – CONECTION) — S.R.L., Bucure∫ti          ap. 101, sectorul 1.                    S.E.P. la data de 6.06.2001,
                                • Declararea obiectului principal de activitate cu:     Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
         HOT√R¬REA NR. 2              cod CAEN 5164 – import-export ∫i comer˛ cu         FAN COURIER EXPRESS — S.R.L., am hot„r‚t
                              ridicata cu ma∫ini ∫i materiale de birou.          urm„toarele:
     a adun„rii generale a asocia˛ilor                                         1. Schimbarea domeniului de activitate al
                                • Completarea obiectului de activitate cu Cod
        din data 4.03.2002                                            societ„˛ii din: alte transporturi terestre – cod CAEN
                              CAEN:
  Goncea Botorog Simona ∫i Goncea Cristian          7483 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,    602, Ón: activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a
Mircea, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale      multiplicare;                        bunurilor ∫i persoanelor – cod CAEN 746.
ROMANIAN BUSINESS CONECTION (ROMBIZ –             2464 – fabricarea preparatelor chimice de uz        2. Schimbarea activit„˛ii principale a societ„˛ii
CONECTION) — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        fotografic;                         din: transporturi rutiere de m„rfuri – cod CAEN
∫os. ™tefan cel Mare nr. 46, bl. 33B, sc. B, et. 1,      3002 – fabricarea calculatoarelor ∫i a altor       6024, Ón: activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a
ap. 42, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul        echipamente electronice;                  bunurilor ∫i persoanelor – cod CAEN 7460, respectiv
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti        5170 – import-export ∫i comer˛ cu ridicata cu alte    subclasa – servicii de asigurare a securit„˛ii
cu nr. J 40/8919/2001, cod fiscal R14252954, capital    produse neclasificate Ón alt„ parte;            transportului fondurilor b„ne∫ti ∫i valorilor
social 2.000.000 lei, au hot„r‚t:               7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón      mobiliare cu vehicule blindate – cod CAEN 7461.14.
  Declararea punctului de lucru din Bucure∫ti, ∫os.    general Óntreprinderilor;                   3. Activitatea: alte transporturi terestre – cod
Bucure∫ti–Ploie∫ti nr. 30–34, sectorul 1, unde se       5164 – import-export ∫i comer˛ cu ridicata cu      CAEN 602, va fi inclus„ Ón activit„˛ile secundare
desf„∫oar„ activitatea: cod CAEN 5119 –           ma∫ini ∫i materiale de birou.
                                                            desf„∫urate de societate.
intermedieri ∫i import-export Ón comer˛ul cu          Restul prevederilor din contract ∫i statut r„m‚ne
produse diverse.                                                      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                              neschimbat.
  (72/98.254)                                                     neschimbate.
                                (74/98.256)
              *                                                 (76/98.258)
                                            *
                                                                          *
       Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
    TIEJUN IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti          MEI DA INTER COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti                Societatea Comercial„
                                                                 LINOR TEX — S.R.L., Bucure∫ti
         ACT ADIfiIONAL               ACT ADIfiIONAL ™I CONTRACT DE CESIUNE
                                                                     ACT ADIfiIONAL
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  TIEJUN IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ cu            MEI DA INTER COMPANY — S.R.L.,             la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  nr. J 40/1646/1999, cod fiscal R 11518491,        Ónmatriculat„ cu nr. J 40/1755/1999, cod fiscal        LINOR TEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
   cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina            R.11496903, cu sediul Ón Bucure∫ti,          Str. Vulturilor nr. 57, sectorul 3, Ónmatriculat„
       nr. 456–458, sectorul 2                  ∫os. Colentina nr. 456–458,             cu nr. J 40/9435/2000, cod fiscal 13450945
  Œntre subsemna˛ii Yang Tiejun, cet„˛ean chinez,            stand U 45, sectorul 2               Subsemnatele:
domiciliat Ón China, Zhejiang, identificat cu         Subsemna˛ii                         Ivan Maria, cet„˛ean rom‚n, nec„sorit„, n„scut„
pa∫aportul nr. 146053757 eliberat de autorit„˛ile       Wen Meilan, cet„˛ean chinez, domiciliat Ón        la data de 17.03.1944 Ón comuna Colceag, jude˛ul
chineze la data de 23.07.1998, ∫i Xu Jianling,       China, Zhejiang, n„scut„ la data de 1.11.1956 Ón      Prahova, fiica lui Anghel ∫i a Mariei, domiciliat„ Ón
cet„˛ean chinez, domiciliat Ón China, Zhejiang,       Zhejiang, China, identificat„ cu pa∫aportul         Bucure∫ti, str. Dristor nr. 1, bl. A23, sc. B, ap. 21,
identificat cu pa∫aportul nr. P.146065730 eliberat     nr. P.146256520 eliberat de autorit„˛ile chineze la     sectorul 3, cod numeric personal 2440317400428,
de autorit„˛ile chineze la data de 25.09.1998,       data de 21.01.1999, ∫i Cai Jinmu, cet„˛ean chinez,     legitimat„ cu B.I. seria G.V. nr. 140287 eliberat de
asocia˛i la Societatea Comercial„ TIEJUN IMPEX —      domiciliat Ón China, Zhejiang, n„scut la data de      Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 1.04.1996;
S.R.L., a intervenit prezentul act adi˛ional Ón       18.11.1956 Ón Zhejiang, China, identificat cu          Ivan Florina-Nicoleta, cet„˛ean rom‚n,
urm„toarele condi˛ii:                    pa∫aportul nr. P.146256519 eliberat de autorit„˛ile     nec„s„torit„, n„scut„ la data de 6.12.1966 Ón
  Art. 1. Se schimb„ sediul social al Societ„˛ii      chineze la data de 21.01.1999, prin prezentul act am    Bucure∫ti, fiica lui Marin ∫i a Mariei, domiciliat„ Ón
Comerciale TIEJUN IMPEX — S.R.L. din Bucure∫ti,       convenit urm„toarele:                    Bucure∫ti, Str. Dristorului nr. 1, bl. A23, sc. 2, et. 1,
∫os. Colentina nr. 456–458, stand U957, sectorul 2,      Art. 1. Eu, Wen Meilan, cesionez lui Cai Jinmu,
                                                            ap. 20, sectorul 3, cod numeric personal
Ón Bucure∫ti, aleea Barajul Sadului nr. 7, bl. M4,     p„r˛ile mele sociale de˛inute Ón societate, Ón num„r
                                                            2661206424532, legitimat„ cu C.I. seria RR
sc. C, et. 10, ap. 128, sectorul 3.             de 5 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare, Ón valoare
                                                            nr. 058105 eliberat„ de S.E.P. la data de 22.12.1998,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    total„ de 5.000.000 lei.
neschimbate.                                                        Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii Comerciale
                                Capitalul social al societ„˛ii, reprezent‚nd
  (73/98.255)                                                     LINOR TEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                              10 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare, Ón valoare
              *                total„ de 10.000.000 lei, este repartizat Óntre asocia˛i  Str. Vulturilor nr. 57, sectorul 3, Ónmatriculat„
                              astfel: Wen Meilan – 5 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei    la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
      Societatea Comercial„              fiecare, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei, 50 %, ∫i Cai  J 40/9435/2000, cod fiscal 13450945, am hot„r‚t
    PRODUCTON — S.R.L., Bucure∫ti            Jinmu – 5 p„r˛i sociale a 1.000.000 lei, Ón valoare     urm„toarele:
                              total„ de 5.000.000 lei, 50 % din capitalul social.       Art. 1. l„rgirea obiectului de activitate al
         ACT ADIfiIONAL                Art. 2. Schimbarea sediului social din Bucure∫ti,    societ„˛ii cu:
                              ∫os. Colentina nr. 456–458, Complex Europa, stand        – comer˛ cu am„nuntul cu textile, cod CAEN
la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                              U 45, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, aleea Barajul Sadului    5241;
PRODUCTON — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                              nr. 7, bl. M4, sc. C, et. 1, ap. 92, sectorul 3.        – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte, cod
   pia˛a Alba Iulia, bl. 12, et. 9, ap. 45,
                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    CAEN 5242;
     sectorul 3, Ónmatriculat„ cu
                              neschimbate.                          Art. 2. Ónfiin˛area unui punct de lucru, magazin,
 nr. J 40/18760/1993; cod fiscal: R 4528050;
                                (75/98.257)                       (Ón cadrul Magazinului Victoria), al Societ„˛ii
      capital social 60.000.000 lei
                                            *                Comerciale GALERIILE VICTORIA — S.A., pentru
  Asocia˛ii:
                                                            desf„∫urarea activit„˛ii de comer˛ cu am„nuntul cu
  1. Berinfei Mihail Dan, cet„˛ean rom‚n,             Societatea Comercial„               textile (textile de cas„ ∫i confec˛ii din in,
domiciliat Ón Bucure∫ti, pia˛a Alba Iulia nr. 3,       FAN COURIER EXPRESS — S.R.L., Bucure∫ti          Ómbr„c„minte), cod CAEN 5241 ∫i 5242, conform
bl. I 2, sc. A, et. 9, ap. 45, sectorul 3, identificat cu
                                                            contractului de asociere nr. 69/22.01.2002, pentru
C.I. seria DP nr. 055138 eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la          ACT ADIfiIONAL NR. 32
data de 6.02.2001,                                                   spa˛iul comercial pozi˛ia 23, Calea Victoriei nr. 17,
  2. Berindei Olgu˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„      din 27.05.2002, al Societ„˛ii Comerciale         et. 3, sectorul 3, Bucure∫ti.
Ón Bucure∫ti, pia˛a Alba Iulia nr. 3, bl. I 2, sc. A,    FAN COURIER EXPRESS — S.R.L., cu sediul Ón           Celelalte articole din statutul ∫i contractul
et. 9, ap. 45, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria DP  Bucure∫ti, str. Dinca ™tefan nr. 24, sectorul 5,      societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
nr. 055139 eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la data de        num„r de ordine la Oficiul registrului            Prezentul act adi˛ional Ó∫i produce efectele cu
6.02.2001,                              comer˛ului J 40/4014/2001,             Óndeplinirea formalit„˛ilor Legii nr. 31/1990,
  ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale nr. 3 din      cod unic de Ónregistrare R13838336           republicat„.
data de 29.04.2002, aduc urm„toarele modific„ri la       Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea asocia˛ilor nr. 3 din        (77/98.259)
contractul ∫i statutul societ„˛ii:             27.05.2002, subsemna˛ii                                *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1510/21.VIII.2002                   13
      Societatea Comercial„               (contractul de societate ∫i statutul societ„˛ii)       Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
     AMEL-MED — S.R.L., Bucure∫ti             referitoare la sediul social se modific„ astfel:      adi˛ional la actele constitutive (contractul de
                                 îSediul social al societ„˛ii este Ón Bucure∫ti,     societate ∫i statutul societ„˛ii) ale Societ„˛ii
          DECIZIA NR. 2               bd. Camil Ressu nr. 8, parter, sectorul 3. Societatea    Comerciale ACCORD 92 — S.R.L. ast„zi, 26.03.2002.
                               Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru situat Ón Bucure∫ti,       (79/98.261)
        din data de 14.05.2002             bd. Camil Ressu nr. 8, parter, sectorul 3.“                       *
  Stoenescu Liliana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       2. Modificarea componen˛ei asocia˛ilor prin
Bucure∫ti, intrarea Cri∫ul Alb nr. 37, bl. 5, sc. C,     ie∫irea din societate a dlui Badea Marin D„nu˛, ca           Societatea Comercial„
et. 3, ap. 28, sectorul 4, posesoare a C.I. seria RT     urmare a cesion„rii integrale a pachetului de p„r˛i       EMA - EL - IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
nr. 203507 eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de     sociale de˛inut la societate, c„tre dl Constantinescu
27.11.2001, cod numeric personal 2590215400071,        Doru, acesta din urm„ devenind asociat.                    ACT ADIfiIONAL
Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale       Ca urmare a acestor modific„ri intervenite,
AMEL-MED — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,          articolele din actele constitutive ale societ„˛ii      la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
Str. Aluni∫ului nr. 180, bl. 1, sc. 6, parter, ap. 161,    (contractul de societate ∫i statutul societ„˛ii)            EMA - EL - IMPEX — S.R.L.
sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       referitoare la componen˛a asocia˛ilor se modific„       Subsemnata Hagelstein Emilia-Mihaela, cet„˛ean
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu            astfel:                           rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea Fizicienilor
nr. J 40/9677/1997, cod fiscal 10124529, am hot„r‚t       îAsocia˛ii acestei societ„˛i sunt:            nr. 17, bl. 2C, sc. 1, et. 4, ap. 28, sectorul 3,
urm„toarele:                           – Vladau Ioan Felician, cet„˛ean rom‚n,         c„s„torit„, posesoare a B.I. seria G.K nr. 243229
  – declararea unui punct de lucru la adresa         nec„s„torit, n„scut la data de 25.01.1969 Ón Codlea,    eliberat de Sec˛ia 13 Poli˛ie Bucure∫ti la data de
sediului social, situat Ón Bucure∫ti, Str. Aluni∫ului     jude˛ul Bra∫ov, fiul lui Ioan ∫i al Victoriei Cornelia,   27.08.1993, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
nr. 180, bl. 1, sc. 6, parter, ap. 161, sectorul 4, unde   domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 8,      Comerciale EMA - EL - IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
desf„∫oar„ activitatea conform codului CAEN          bl. P22, sc. A, ap. 8, sectorul 2, identificat cu B.I.   Bucure∫ti, Aleea Fizicienilor nr. 17, bl. 2C, sc. 1,
8512 – activit„˛i de asisten˛„ medical„ ambulatorie.     seria G.K. nr. 232017 eliberat de Sec˛ia 8 Poli˛ie la    et. 4, ap. 28, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul
   (78/98.260)                       data de 2.07.1993, cod numeric personal           Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
              *                 1690125423027;                       cu nr. J 40/6480/2000, cod fiscal R13187750, prin
                                 – Constantinescu Doru, cet„˛ean rom‚n,          prezenta hot„r„sc modificarea ∫i completarea
      Societatea Comercial„               c„s„torit, n„scut la data de 19.08.1941 Ón comuna      prevederilor actului constitutiv al societ„˛ii, astfel:
     ACCORD 92 — S.R.L., Bucure∫ti            Rom‚ne∫ti, jude˛ul V‚lcea, fiul lui Nicolae ∫i al       1. declararea unui punct de lucru la urm„toarea
                               Anei, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dr. Victor Poloni    adres„: Bucure∫ti, Str. Silozului nr. 14, sectorul 2,
          ACT ADIfiIONAL               nr. 12, sectorul 5, identificat cu B.I. seria G.V.     unde se vor desf„∫ura activit„˛ile: (cod CAEN):
                               nr. 443799 eliberat de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de     5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                               21.08.1996, cod numeric personal 1410819400097.“      uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i televizoare;
  ACCORD 92 — S.R.L., Ónmatriculat„ cu
                                 3. Majorarea capitalului societ„˛ii cu Ónc„       5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum
nr. J 40/28106/1992, cod fiscal nr. R 3019296,
                               7.000.000 lei, ajung‚ndu-se astfel de la un capital     nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte; 5170 –
cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 8,
                               social de 3.000.000 lei la un capital social de       comer˛ cu ridicata cu alte produse neclasificate Ón
   bl. P22, sc. A, et. 4, ap. 8, sectorul 2,
                               10.000.000 lei; majorarea valorii nominale a unei      alt„ parte; 5272 – repara˛ii de articole electrice de
     capital social de 3.000.000 lei
                               p„r˛i sociale de la 6.000 lei la 100.000 lei,        uz gospod„resc; 6312 – depozit„ri;
  Subsemna˛ii                        numerotarea p„r˛ilor sociale de la nr. 1 la nr. 100,
  • Vladau Ioan Felician, cet„˛ean rom‚n,                                          2. definirea obiectului principal de activitate (cod
                               precum ∫i repartizarea lor Ón func˛ie de structura
nec„s„torit, n„scut la data de 25.01.1969 Ón Codlea,                                   CAEN): 5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate
                               capitalului social.
jude˛ul Bra∫ov, fiul lui Ioan ∫i al Victoriei Cornelia,                                  electrice ∫i de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio
                                 Ca urmare a acestor modific„ri intervenite,
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 8,                                     ∫i televizoare;
                               articolele din actele constitutive ale societ„˛ii
bl. P22, sc. A, ap. 8, sectorul 2, identificat cu B.I.                                    3. completarea obiectului de activitate cu
                               (contractul de societate ∫i statutul societ„˛ii)
seria G.K. nr. 232017 eliberat de Sec˛ia 8 Poli˛ie la                                   urm„toarea clas„ (cod CAEN): 6312 – depozit„ri;
                               referitoare la structura ∫i componen˛a capitalului
data de 2.07.1993, cod numeric personal                                          5245 – comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate
                               social se modific„ astfel:
1690125423027,                                                      electrice de uz casnic; 5272 – repara˛ii de articole
                                 îCapitalul social este de 10.000.000 lei.
  • Badea Marin D„nu˛, nec„s„torit, cet„˛ean                                       electrice de uz gospod„resc; 5147 – comer˛ cu
                                 Capitalul social este Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i sociale,
rom‚n, n„scut la data de 10.05.1969 Ón comuna                                       ridicata cu alte bunuri de consum, nealimentare,
                               numerotate de la nr. 1 la nr. 100, a 100.000 lei
Piatra, jude˛ul Teleorman, fiul lui Ilie ∫i al Cristinei,   fiecare, fiind format din 2.880.000 lei aport Ón      neclasificate Ón alt„ parte.
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cremeni˛a nr. 8, bd. D,     natur„ ∫i 7.120.000 lei aport Ón numerar, dup„ cum        (80/98.262)
sc. A, et. 6, ap. 44, sectorul 2, identificat cu C.I. seria  urmeaz„:                                        *
RR nr. 109814 eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data       – Vladau Ioan Felician de˛ine 98 p„r˛i sociale,
de 5.05.2000, cod numeric personal 1690510343241,       numerotate de la nr. 1 la nr. 98, a 100.000 lei           Societatea Comercial„
  • Constantinescu Doru, cet„˛ean rom‚n,           fiecare, Ón valoare total„ de 9.800.000 lei, din care    ANTET INTERNATIONAL — S.R.L., Bucure∫ti
c„s„torit, n„scut la data de 19.08.1941 Ón comuna       2.880.000 lei aport Ón natur„ ∫i 6.920.000 lei aport
Rom‚ne∫ti, jude˛ul V‚lcea, fiul lui Nicolae ∫i al       Ón numerar, reprezent‚nd 98 % din capitalul social;              ACT ADIfiIONAL
Anei, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dr. Victor Poloni      – Constantinescu Doru de˛ine 2 p„r˛i sociale,       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
nr. 12, sectorul 5, identificat cu B.I. seria G.V.      numerotate de la nr. 98 la nr. 100, a 100.000 lei         ANTET INTERNATIONAL — S.R.L.
nr. 443799 eliberat de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de      fiecare, Ón valoare total„ de 200.000 lei, aport Ón
21.08.1996, cod numeric personal 1410819400097,                                       Subsemnata Varovit Liliana, domiciliat„ Ón
                               numerar, reprezent‚nd 2 % din capitalul social.“
  Ón temeiul hot„r‚rii adun„rii generale                                         Bucure∫ti, str. Vasile Lasc„r nr. 209, bl. 31A, sc. 2,
                                 4. Numirea Ón func˛ia de administrator unic a
extraordinare a asocia˛ilor din data de 15.03.2002,      drei Nicolaev Nicoleta, cet„˛ean rom‚n,           ap. 83, sectorul 2, cod numeric personal
referitoare la schimbarea sediului social de la        nec„s„torit„, fiica lui Mihai ∫i a Adrianei Sanda,     2680119373466, identificat„ cu C.I. seria RR
adresa din Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 8, bl. P22,    n„scut„ la data de 30.07.1977 Ón Bucure∫ti,         nr. 180352 eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de
sc. A, et. 4, ap. 8, sectorul 2, la adresa din Bucure∫ti,   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. R„scoala 1907 nr. 9,     2.11.2001, Ón calitate de asociat unic la Societ„˛ii
bd. Camil Ressu nr. 8, parter, sectorul 3, la         bl. 15, sc. 4, et. 1, ap. 64, sectorul 2, identificat„ cu  Comerciale ANTET INTERNATIONAL — S.R.L.,
Ónfiin˛area unui punct de lucru la aceea∫i adres„, la     B.I. seria G.D. nr. 0951094 eliberat de Sec˛ia 7      persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
desfiin˛area punctului de lucru din Bucure∫ti,        Poli˛ie la data de 1.03.1993, cod numeric personal     str. Vasile Lasc„r nr. 209, bl. 31A, sc. 2, et. 7, ap. 74,
bd. Decebal nr. 9, bl. S13, ap. 47, sectorul 3, la      2770730421520.                       sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
ie∫irea din societate a dlui Badea Marin D„nu˛, prin       Ca urmare a acestor modific„ri, articolele din      Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
cesionarea integral„ a pachetului de p„r˛i sociale      actele constitutive ale societ„˛ii (contractul de      J 40/1910/1999, cod fiscal R11534616, am decis
de˛inut la societate, respectiv la 12 p„r˛i sociale,     societate ∫i statutul societ„˛ii) referitoare la      urm„toarele:
reprezent‚nd 2,4 % din capitalul social, c„tre        administrarea societ„˛ii se modific„, Ón sensul        – Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti,
dl Constantinescu Doru, acesta din urm„ devenind       numirii unui administrator unic ∫i a Ónlocuirii       str. Vasile Lasc„r nr. 209, bl. 31A, sc. 2, et. 7, ap. 74,
nou asociat, referitoare la majorarea capitalului       atribu˛iilor consiliului de administra˛ie cu        sectorul 2, Ón Bucure∫ti, str. Vasile Lasc„r nr. 209,
social de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, la       atribu˛iile administratorului unic. Astfel:         bl. 31A, sc. 2, ap. 83, sectorul 2.
majorarea valorii nominale a unei p„r˛i sociale de        îAdministrarea societ„˛ii se asigur„ de c„tre un      Celelalte men˛iuni cuprinse Ón actul constitutiv
la 6.000 lei la 100.000 lei, la numerotarea p„r˛ilor     administrator unic, Ón persoana drei Nicolaev        r„m‚n valabile.
sociale de la nr. 1 la nr. 100 ∫i la numirea ca        Nicoleta, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„, fiica lui       Prezentul act adi˛ional va fi completat cu
administrator unic a drei Nicolaev Nicoleta, precum      Mihai ∫i a Adrianei Sanda, n„scut„ la data de        dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicat„.
Ón baza contractului de cesiune de p„r˛i sociale       30.07.1977 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,        (81/98.263)
autentificat cu nr. 822/20.03.2002 de notarul public     str. R„scoala 1907 nr. 9, bl. 15, sc. 4, et. 1, ap. 64,                 *
Niculescu Irinel Daniela, p„r˛ile au hot„r‚t         sectorul 2, identificat„ cu B.I. seria G.D. nr. 0951094
Óncheierea prezentului act adi˛ional la actele        eliberat de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 1.03.1993, cod        Societatea Comercial„
constitutive (contractul de societate ∫i statutul       numeric personal 2770730421520.“                 ORANGE ROMANIA — S.A., Bucure∫ti
societ„˛ii) ale Societ„˛ii Comerciale ACCORD 92 —        4. Celelalte articole din actele constitutive ale
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu       societ„˛ii (contractul de societate ∫i statutul              ACT ADIfiIONAL NR. 28
nr. 8, bl. P22, sc. A, et. 4, ap. 8, sectorul 2. Astfel:   societ„˛ii) r„m‚n neschimbate.
  1. Schimbarea sediului social de la adresa:          Pentru ducerea la Óndeplinire a prezentei         la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 8, bl. P22, sc. A,      hot„r‚ri, asocia˛ii Badea Marin D„nu˛ ∫i            ORANGE ROMANIA — S.A., cu sediul Ón
et. 4, ap. 8, sectorul 2, la adresa: Bucure∫ti,        Constantinescu Doru vor merge la notariat pentru        Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor nr. 135–145,
bd. Camil Ressu nr. 8, parter, sectorul 3,          semnarea contractului de cesiune de p„r˛i sociale ∫i       sectorul 1, Ónmatriculat„ Ón registrul
desfiin˛area punctului de lucru din Bucure∫ti,        to˛i 3 asocia˛ii vor Óntreprinde toate demersurile      comer˛ului cu nr. J 40/10178/1996, cod unic
bd. Decebal nr. 9, bl. S13, ap. 47, sectorul 3, ∫i      necesare redact„rii actului adi˛ional modificator al           de Ónregistrare 9010105
Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,         actelor constitutive ale societ„˛ii, act care va fi      Subscrisele:
bd. Camil Ressu nr. 8, parter, sectorul 3.          Ónregistrat la Oficiul Registrului Comer˛ului al        1. ORANGE — S.A., persoan„ juridic„, Ónfiin˛at„
  Ca urmare a acestor modific„ri intervenite,        Municipiului Bucure∫ti, Ón vederea opozabilit„˛ii      Ón condi˛iile legii fraceze, cu sediul social Ón Fran˛a,
articolele din actele constitutive ale societ„˛ii       acestuia fa˛„ de ter˛i.                   75015 Paris, Place d’Alleray nr. 6, denumit„ Ón
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1510/21.VIII.2002
continuare ORANGE, reprezentat„ prin dl Andrei      paragraf din contractul ∫i statutul Societ„˛ii         Celelalte prevederi din statut ∫i contract r„m‚n
Chiric„, legal Ómputernicit;               Comerciale ORANGE ROMANIA — S.A., prin           neschimbate.
  2. TOMEN CORPORATION, persoan„ juridic„,        mutarea sediului social din Bucure∫ti, Calea          Prezentul act urmeaz„ a fi depus la Oficiul
Ónfiin˛at„ Ón condi˛iile legii japoneze, cu sediul    Doroban˛ilor nr. 135–145, sectorul 1, la adresa:      registrului comer˛ului.
social Ón Japonia, Tokyo 107–8677, 14–27, Akasaka 2    Bucure∫ti, bd. Lasc„r Catargiu nr. 51–53, sectorul 1.      (84/98.266)
Chome, Minato-ku, denumit„ Ón continuare           Œn consecin˛„, primul paragraf al art. 3 din                     *
TOMEN, reprezentat„ prin dl Andrei Chiric„, legal     contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale ORANGE
Ómputernicit;                       ROMANIA — S.A. va avea urm„torul con˛inut:              Societatea Comercial„
  3. ALCATEL NV, persoan„ juridic„, Ónfiin˛at„ Ón    îSediul social al societ„˛ii se afl„ Ón Bucure∫ti,        MAGIROM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
condi˛iile legii olandeze, cu sediul social Ón Olanda,  bd. Lasc„r Catargiu nr. 51–53, sectorul 1.“
170, Burgemeestr Elsenlaan, 2288 BH RIJSWIJK         Toate celelalte dispozi˛ii ale contractului de                 HOT√R¬RE
(2–H), denumit„ Ón continuare ALCATEL,          societate ∫i statutului societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                                                                  din data de 19.02.2002,
reprezentat„ prin dl Andrei Chiric„, legal          (82/98.264)
                                                               a adun„rii generale a asocia˛ilor,,
Ómputernicit;                                    *
                                                                  Societ„˛ii Comerciale
  4. Societatea Comercial„ MBL COMPUTERS —
                                                                 MAGIROM IMPEX — S.R.L.
S.R.L., persoan„ juridic„, Ónfiin˛at„ Ón condi˛iile         Societatea Comercial„
legii rom‚ne, cu sediul social Ón Bucure∫ti,          MOTION PICTURE ROMANIA — S.R.L.              Au participat Ón calitate de asocia˛i:
Bd. Unirii nr. 15, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul          Bucure∫ti                   Panciu Marian, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,
registrului comer˛ului cu nr. J 40/6119/1991,                                     str. Florin Ciungan nr. 1, bl. 69, ap. 4, sectorul 3, cu
denumit„ Ón continuare COMPUTERLAND                    HOT√R¬REA NR. 6              cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 11.10.1960 Ón
ROMANIA, reprezentat„ prin dl Andrei Chiric„,                                     Vasila˛i, jude˛ul C„l„ra∫i, c„s„torit, posesor al B.I.
legal Ómputernicit;                     a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii       seria G.R. nr. 084367 eliberat de Sec˛ia 11 Poli˛ie la
  5. Societatea Comercial„ RADCOM — S.R.L.,        Comerciale MOTION PICTURE ROMANIA —            data de 20.10.1994;
persoan„ juridic„, Ónfiin˛at„ Ón condi˛iile legii     S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Bucure∫tii        Popa Marius, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,
rom‚ne, cu sediul social Ón Bucure∫ti, str. Gara       Noi nr. 170, sectorul 1, Ónmatriculat„ la        str. Deleni nr. 7, bl. T69, ap. 2, sectorul 2, cu
Her„str„u nr. 2–4, sectorul 2, Ónmatriculat„       Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 4.05.1952 Ón
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.          Bucure∫ti cu nr. J 40/1664/1999, cod fiscal        Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea, c„s„torit, posesor al C.I.
J 40/10148/1993, denumit„ Ón continuare RADCOM,       R11494252, capital social 110.495.000 lei        seria RD nr. 100009 eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la
reprezentat„ prin dl Andrei Chiric„, legal          Œn urma adun„rii generale a asocia˛ilor, ast„zi,     data de 7.12.1999.
Ómputernicit;                       8 august 2001, pe ordinea de zi s-au pus Ón discu˛ie      Asocia˛ii au hot„r‚t:
  6. WIREFREE SERVICES BELGIUM, persoan„         ∫i s-au decis Ón cvorumul legal ∫i Ón unanimitate       – declararea, pentru Ónscriere Ón registrul
juridic„, Ónfiin˛at„ Ón condi˛iile legii belgiene, cu   urm„toarele:                        comer˛ului, a punctului de lucru situat Ón
sediul social Ón Belgia, 1040 Bruxelles, 149, Rue du     1. Decidem deschiderea unui punct de lucru al      Bucure∫ti, str. Serg. Nu˛u Ion nr. 8–12, sectorul 5,
Colonel Bourg, denumit„ Ón continuare WIREFREE,      Societ„˛ii Comerciale MOTION PICTURE — S.R.L.,       cu destina˛ia atelier ambalare - comercializare
reprezentat„ prin dl Andrei Chiric„, legal        care va fi situat Ón Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu     produse alimentare.
Ómputernicit;                       nr. 11, cl„direa Union International Center, et. 8,      CAEN: 7482 – activit„˛i de ambalare;
  7. NORINGTON ENTERPRISES LIMITED,           camerele 801 ∫i 802, sectorul 1, conform            5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
persoan„ juridic„, Ónfiin˛at„ Ón condi˛iile legii     contractului de Ónchiriere Óncheiat Óntre Societatea    produse zaharoase;
cipriote, cu sediul social Ón Republica Cipru,      Comercial„ UNION INTERNATIONAL CENTER —            1583 – fabricarea zah„rului (pudr„);
Nicosia, 2–4 Arch. Makarios III Avenue, et. 9, Capital  S.A., Ón calitate de proprietar ∫i locator, ∫i Societatea   – 5138 – comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte
Center, denumit„ Ón continuare NORINGTON,         Comercial„ MOTION PICTURE ROMANIA — S.R.L.,         produse alimentare.
reprezentat„ prin dl Andrei Chiric„, legal        Ón calitate de locatar.                     (85/98.267)
Ómputernicit;                        2. Spa˛iul Ónchiriat va avea numai destina˛ie                    *
  8. PEF HOLDING LLC, societate cu r„spundere      pentru birouri, a∫a cum este prev„zut Ón contractul
limitat„, Ónfiin˛at„ Ón condi˛iile legilor din      de Ónchiriere men˛ionat.                        Societatea Comercial„
                               3. Societatea, prin Ómputernici˛ii s„i, va            RUFUS PROD — S.R.L., Bucure∫ti
Delaware, cu sediul central Ón Statele Unite ale
Americii, New York 10152, 375 Park Avenue,        Óntreprinde toate demersurile necesare Ónregistr„rii
ap. 1902, denumit„ Ón continuare PEF, reprezentat„    punctului de lucru la orice autorit„˛i ∫i institu˛ii              ACT ADIfiIONAL
prin dl Andrei Chiric„, legal Ómputernicit;        competente ale statului, Ón conformitate cu         la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  9. VERBENA SERVICOS e INVESTMENTOS —          dispozi˛iile legale.                      RUFUS PROD — S.R.L., Ónmatriculat„ cu
S.A., persoan„ juridic„, Ónfiin˛at„ Ón condi˛iile legii    (83/98.265)                        nr. J 40/12212/1993 la Oficiul Registrului
portugheze, cu sediul social Ón Portugalia, Madeira,                 *                 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti, av‚nd
Av. Do Infante 50, 9004–54121 Funchal, denumit„                                      codul fiscal R3902776 la Administra˛ia
Ón continuare VERBENA, reprezentat„ prin              Societatea Comercial„                  Financiar„ a Sectorului 2, cu sediul Ón
dl Andrei Chiric„, legal Ómputernicit;           MATEO 94 PROD COM — S.R.L., Bucure∫ti            Bucure∫ti, str. Amiral Ion Murgescu nr. 1–3,
  10. INNOVA/98 LP, persoan„ juridic„, Ónfiin˛at„                                     bl. 401, sc. B, et. 1, ap. 49, sectorul 2
Ón condi˛iile legilor din Delaware, cu sediul social Ón           ACT ADIfiIONAL                 Subsemna˛ii
Statele Unite ale Americii, Delaware, 19801                                        – V„leanu Anca, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
Wilmington, Corporation Trust Center, 1209         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              MATEO 94 PROD COM — S.R.L., cu sediul Ón          Bucure∫ti, str. Amiral Ion Murgescu nr. 1, bl. 401,
Orange Street, denumit„ Ón continuare INNOVA,                                     sc. B, ap. 77, sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria C.T.
reprezentat„ prin dl Andrei Chiric„, legal        Bucure∫ti, Str. Magneziului nr. 33, sectorul 2,
                             Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului       nr. 178690/2001, eliberat de Sec˛ia 9 Poli˛ie, av‚nd
Ómputernicit;                                                     codul numeric personal 2530117400656;
  11. SOCIETE GENERALE ROMANIA FUND                al Municipiului Bucure∫ti cu
                               nr. J 40/3505/1994, cod fiscal 6271157           – V„leanu Cristian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
LIMITED, persoan„ juridic„, Ónfiin˛at„ Ón condi˛iile                                 Bucure∫ti, str. Amiral Murgescu nr. 1, bl. 401, sc. B,
legii din Guernsey, cu sediul social Ón Guernsey,      Subsemnatul Matei Petre, cet„˛ean rom‚n,
                                                           et. 8, ap. 77, sectorul 2, identificat cu B.I. seria B.K.
St. Peter’s Port, GY 3 NF, PO Box 208, Bermuda      n„scut la data de 14.10.1976 Ón Bucure∫ti, sectorul
                                                           nr. 601109/1982 eliberat de Circa 5 Mili˛ie Ón anul
House, St. Julian’s Avenue, denumit„ Ón continuare    2, fiul lui Daniel ∫i al Ioanei, domiciliat Ón
                                                           1982, prelungit„ valabilitatea Ón anul 1992 de Sec˛ia
SocGen, reprezentat„ prin dl Andrei Chiric„, legal    Bucure∫ti, str. P‚ncota nr. 1, bl. 16, sc. 4, et. 7,
                                                           9 Poli˛ie, av‚nd codul numeric personal
Ómputernicit;                       ap. 120, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR
                                                           1580604400203;
  12. SOGENIF INVESTMENTS LIMITED, societate       nr. 134697 eliberat„ la data de 16.11.2000 de Sec˛ia
                                                             – Ni˛„ Alexandru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
comercial„, constituit„ cu r„spundere limitat„ Ón     7 Poli˛ie, cod numeric personal 1761014441563, Ón
                                                           Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 352, bl. 20A, sc. 1,
condi˛iile legii Republicii Cipru, cu sediul central Ón  calitate de asociat unic al societ„˛ii men˛ionate mai
                                                           et. 6, ap. 33, sectorul 5, identificat cu C.I. seria R.X.
Cipru, Nicosia, Bank of Bermuda, 204 Arch         sus, Ón urma contractului de cesiune autentificat cu
                                                           nr. 027186/1998 eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie,
Makarios III Avenue, Capital Centre, pth Floor,      nr. 1148 din data de 10.05.2002 la Biroul notarului     av‚nd codul numeric personal 1540308400227,
denumit„ Ón continuare SoGenif, reprezentat„ prin     public Terovan Maria Magdalena din comuna            asocia˛i Ón Societatea Comercial„ RUFUS PROD —
dl Andrei Chiric„, legal Ómputernicit;          Pope∫ti-Leordeni, prin care Matei Daniel mi-a        S.R.L., modific„m statutul ∫i contractul firmei
  13. BANCBOSTON CAPITAL HOLDINGS            cesionat toate p„r˛ile sociale de˛inute Ón firm„,      astfel:
LIMITED, societate comercial„, constituit„ Ón       acesta retr„g‚ndu-se din societate, am hot„r‚t         – Se declar„ domeniul de activitate al firmei:
condi˛iile legii engleze, cu sediul Ón England,      Óncheierea prezentului act adi˛ional, Ón urma        452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
London, 39 Victoria Street SW1H 0ED, denumit„ Ón     cesiunii:                            – Se declar„ activitatea principal„ a firmei:
continuare BOSTON, reprezentat„ prin dl Andrei        1. Capitalul social al societ„˛ii, Ón sum„ de      4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
Chiric„, legal Ómputernicit;               2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale,        art„.
  14. TAQUISEN - PRESTACAO de SERVICOS de        numerotate de la 1 la 20, fiecare parte social„ av‚nd      Celelalte dispozi˛ii din statut ∫i contract r„m‚n
CONSULTORIA ECONOMICA — S.A., societate          o valoare de 100.000 lei, va fi de˛inut de mine,      neschimbate.
comercial„, organizat„ Ón condi˛iile legii din      Matei Petre, Ón calitate de asociat unic.            (86/98.268)
Portugalia, cu sediul Ón Portugal, Madeira, Avenida     2. Dl Matei Daniel se retrage din societate,                     *
do Infante 50, 9004–5421 Funchal, denumit„ Ón       pierz‚ndu-∫i calitatea de asociat ∫i administrator,
continuare TAQUISEN, reprezentat„ prin dl Andrei     administrator fiind dl Matei Petre.                  Societatea Comercial„
Chiric„, legal Ómputernicit;                 3. Domeniul principal de activitate este: activit„˛i      MODENA SERV — S.R.L., Bucure∫ti
  au convenit Óncheierea prezentului act adi˛ional    de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata, cod CAEN
la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      511. Activitatea principal„ const„ Ón: intermedieri              ACT ADIfiIONAL
ORANGE ROMANIA — S.A., Ón condi˛iile de mai jos,     cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, cod CAEN
Ón temeiul rezolu˛iilor adoptate Ón cadrul adun„rii    5117.                            la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
generale extraordinare a ac˛ionarilor din data de      4. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din       MODENA SERV — S.R.L., Ónmatriculat„ cu
22 ianuarie 2002:                     Bucure∫ti, Str. Magneziului nr. 33, sectorul 2, Ón        nr. J 40/1212/1996, cod fiscal 8200276
  Œn conformitate cu rezolu˛ia adoptat„, ac˛ionarii   Bucure∫ti, str. P‚ncota nr. 1, bl. 16, sc. 4, et. 7,     Subsemna˛ii C„pruciu Daniela, cet„˛ean rom‚n,
aprob„ modificarea art. 3 – sediul social – primul    ap. 120, sectorul 2.                    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Strada Fizicienilor nr. 22,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1510/21.VIII.2002                  15
bl. 21A, sc. 1, et. 6, ap. 37, sectorul 3, n„scut„ la data   Celelalte articole din actul constitutiv al societ„˛ii       Societatea Comercial„
de 17.11.1963 Ón comuna Surfini, jude˛ul Prahova,      r„m‚n neschimbate.                         LEASEXPERT — S.R.L., Bucure∫ti
posesoare a B.I. seria B.U. nr. 472299 eliberat de       Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 10.12.1993, cod numeric     Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i va fi Ónregistrat Ón             ACT ADIfiIONAL
personal 2631117400290, ∫i C„pruciu Viorel,         registrul comer˛ului.
                                 (90/98.272)                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Strada
                                            *                LEASEXPERT — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
Fizicienilor nr. 22, bl. 21A, sc. 1, et. 6, ap. 37,
                                                              str. Bozieni nr. 9, bl. 830 bis, sc. 3, et. 1,
sectorul 3, n„scut la data de 7.06.1959 Ón
                                    Societatea Comercial„                     ap. 93, sectorul 6,
Cernavod„, jude˛ul Constan˛a, posesor al B.I. seria
                                  MIGAL TRANS — S.R.L., Bucure∫ti              Ónmatriculat„ cu nr. J 40/1858/2000
B.T. nr. 755857 eliberat de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data
de   10.12.1993,    cod   numeric    personal                                  Asocia˛ii Butnariu Sorin, domiciliat Ón Bucure∫ti,
1590607400365, Ón calitate de asocia˛i, Ón baza                ACT ADIfiIONAL               str. Bozieni nr. 9, bl. 830 bis, sc. 3, et. 1, ap. 93,
hot„r‚rii adun„rii generale din data de 15.04.2002,                                   sectorul 6, n„scut Ón Suceava, jude˛ul Suceava, la
                                   la statutul Societ„˛ii Comerciale          data de 5.05.1967, identificat cu C.I. seria DP
am decis schimbarea sediului social din Bucure∫ti,      MIGAL TRANS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
Strada Fizicienilor nr. 22, bl. 21A, sc. 1, et. 6, ap. 37,                                nr. 060121 eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de
                               str. Maica Domnului nr. 4, bl. T57, sc. 1, et. 2,      9.05.2001, ∫i Butnariu Corina, domiciliat„ Ón
sectorul 3, Ón Bucure∫ti, Strada Foi∫orului nr. 8,       ap. 10, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul
bl. F3C, sc. 3, parter, ap. 65, sectorul 3.                                       Bucure∫ti, str. Bozieni nr. 9, bl. 830 bis, sc. 3, et. 1,
                               registrului comer˛ului cu nr. J 40/14233/1994,       ap. 93, sectorul 6, n„scut„ Ón Bucure∫ti, sectorul 1,
  Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului           cod fiscal R6024319
r„m‚n nemodificate.                                                   la data de 19.07.1967, identificat„ cu C.I. seria DP
                                Subsemnata Lixandru Gabriela, cet„˛ean rom‚n,      nr. 060045 eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de
   (87/98.269)
                               c„s„torit„, n„scut„ la data de 4.08.1961 Ón Olteni˛a,    8.05.2001, am hot„r‚t urm„toarele:
              *
                               jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,          Se declar„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
                               bd. Nicolae Grigorescu, nr. 27, bl. B4, sc. 1, ap. 11,   bd. Timi∫oara nr. 41, bl. 35, ap. 15, sectorul 6, cu
       Societatea Comercial„
                               sectorul 3, legitimat„ cu C.I. seria RT nr. 171686     activitatea principal„ 5114 – intermedieri Ón
      EVENT — S.R.L., Bucure∫ti
                               eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 14.06.2001,    comer˛ul cu ma∫ini, echipamente industriale, nave
                               cod numeric personal 2610804400594, Ón calitate de     ∫i avioane.
          ACT ADIfiIONAL
                               asociat unic, am hot„r‚t Óncheierea prezentului act       (93/98.275)
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comeciale       adi˛ional la statutul societ„˛ii, prin care:                      *
  EVENT — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul          Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/6616/1991        str. Maica Domnului nr. 4, bl. T57, sc. 1, et. 2,          Societatea Comercial„
  Subsemna˛ii C„rbunaru Viorel, domiciliat Ón        ap. 10, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae         TALISMAN COMERCIAL IMPEX — S.R.L.
Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 250, bl. S18, sc. 1,    Grigorescu, nr. 37, bl. B4, sc. 1, ap. 11, sectorul 3.           Bucure∫ti
                                Celelalte dispozi˛ii ale statutului societ„˛ii r„m‚n
ap. 13, sectorul 3, S„ftoiu Elena, domiciliat„ Ón
                               neschimbate.                                 ACT ADIfiIONAL
Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu, nr. 88A, sectorul 2, ∫i
                                 (91/98.273)
Toma Tudor, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina                                    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
nr. 43, sectorul 2, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                                            *
                                                               TALISMAN COMERCIAL IMPEX — S.R.L.,
Comerciale EVENT — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul                                   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                                     Societatea Comercial„
registrului comer˛ului cu nr. J 40/6616/1991, cu                                        cu nr. J 40/11675/2000, cod unic de
                                    VIRPAN — S.R.L., Bucure∫ti
sediul Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 232, bl. 2,                                    Ónregistrare 13610302, cu sediul Ón Bucure∫ti,
sc. A, et. 7, ap. 29, sectorul 1, prin Ómputernicitul                                    str. Fabrica de Ghea˛„ nr. 19, bl. 96, sc. A,
                                        ACT ADIfiIONAL
nostru C„rbunaru Viorel, Ón baza hot„r‚rii adun„rii                                          et. 4, ap. 30, sectorul 2
generale   nr.  75/18.02.2002    consemn„m      la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale        Subsemnatul Mahieddin Balou, cet„˛ean sirian,
urm„toarele:                          VIRPAN — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        domiciliat Ón Siria, Alep, identificat cu pa∫aportul
  Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din          Registrului Comer˛ului al Municipiului         seria J.S. nr. 3611680 eliberat de Ambasada Siriei
Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 232, bl. 2, sc. A, et. 7,   Bucure∫ti cu nr. J 40/3077/1.02.1993, cu sediul       din Bucure∫ti la data de 15.03.2000, Ón baza
ap. 29, sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str. Hristo Botev,     Ón Bucure∫ti, str. Breaza nr. 7, bl. V22A, sc. 3,      hot„r‚rii generale din data de 15.05.2002, Ón calitate
nr. 1, sectorul 3.                      et. 5, ap. 95, sectorul 3, cod fiscal R3325350,      de asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri
  Celelalte prevederi din actele constitutive ale      capital social 30.100.000 lei, subscris ∫i v„rsat      la actul constitutiv al societ„˛ii:
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 Ón Óntregime, tel. 092/351865, fax 3215643,         1. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti,
  (88/98.270)                          cont SV 3726564410 BRD–GSG–Unirea,           str. Fabrica de Ghea˛„ nr. 19, bl. 96, sc. A, et. 4,
              *                   obiectul principal de activitate: 1930 –        ap. 30, sectorul 2, Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina
                                     fabricarea Ónc„l˛„mintei            nr. 95, bl. 93, sc. 1, ap. 33, sectorul 2.
       Societatea Comercial„               Subsemnata Ionescu Mihaela Virigina, cet„˛ean        2. Se majoreaz„ capitalul social de la 5.000.000 lei
     P.N.G. 2000 — S.R.L., Bucure∫ti           rom‚n, n„scut„ la data de 23.06.1949 Ón comuna       la 50.000.000 lei, respectiv cu 45.000.000 lei, prin
                               Cocioc, jude˛ul Ilfov, fiica lui Florea ∫i a Olg„i,     aportul Ón numerar depus ∫i v„rsat integral de c„tre
          ACT ADIfiIONAL               nec„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Biserica    asociat la data major„rii. O dat„ cu majorarea
                               R„zvan nr. 3, sectorul 3, identificat„ cu B.I. seria    capitalului social se modific„ ∫i num„rul p„r˛ilor
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               G.T. nr. 000004 eliberat de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data    sociale de la 50 la 500.
    P.N.G. 2000 — S.R.L., autentificat
                               de  17.11.1998,   cod  numeric    personal     Ca urmare a major„rii capitalului social, a
       cu nr. 6448/17.07.2000
                               2490623400901, Ón calitate de asociat unic ∫i        modific„rii num„rului p„r˛ilor sociale, asociatul
  Subsemnatul P‚rvan Nelu Gabriel, cet„˛ean         administrator al Societ„˛ii Comerciale VIRPAN —       unic de˛ine 500 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu,     S.R.L., Ónchei prezentul act adi˛ional dup„ cum       valoare total„ de 50.000.000 lei, reprezent‚nd 100 %
nr. 35A, bl. M36A, sc. A, et. 7, ap. 30, sectorul 3,     urmeaz„:                          capitalul social.
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale P.N.G. 2000 —       Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii cu       3. Se corecteaz„ ∫i se modific„ Ón mod
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Strada Secuilor nr. 15,   73.683.791 lei, aproximat prin lips„ la suma de       corespunz„tor erorile privind numele asociatului
bl. 20, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 4, Ónmatriculat„   73.600.000 lei, reprezent‚nd aport Ón natur„,        Mahieddin Balou Aziz, corect fiind Mahieddin
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.           conform raportului de evaluare Óntocmit la data de     Balou.
J 40/7056/2000, aduc urm„toarea modificare la        20.05.2002 de expert contabil Borcea Elena,          4. Societatea Ó∫i deschide un punct de lucru Ón
actul constitutiv al societ„˛ii:               membru titular ANEVAR nr. 2771, const‚nd dintr-o      comuna Voluntari, jude˛ul Ilfov, situat Ón cadrul
  Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti, Strada    ma∫in„ de cusut cu un ac TAKING TK 801, dintr-o       Complexului Comercial Voluntari Tehnoutilaj,
Secuilor nr. 15, bl. 20, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 4,  ma∫in„ de cusut cu un ac GLOBAL, dintr-o ma∫in„       ∫os. Bucure∫ti-Afuma˛i nr. 11A, stand comercial
Ón Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu, nr. 35A, bl. M36A,    sub˛iat piele, dintr-o ma∫in„ de cambrat normal„      nr. 63, conform contractului de Ónchiriere din data
sc. A, et. 7, ap. 30, sectorul 3.              pentru fe˛e de Ónc„l˛„minte, dintr-un dispozitiv de     de 28.02.2002, unde se desf„∫oar„ activit„˛ile de:
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     b„tut tocuri, dintr-o pres„ lipit t„lpi, dob‚ndite Ón    5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
neschimbate.                         baza facturilor de import seria G nr. 942173/        produse zaharoase; 5139 – comer˛ cu ridicata
  (89/98.271)                       15.08.1998, emis„ de furnizorul MEYDAN din         nespecializat, cu produse alimentare.
              *                Turcia, ∫i seria A nr. 16575/14.08.1998, emis„ de       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                               furnizorul DOLGAN MAKINA SAN.ve.TIC.LTD.STI         actul constitutiv al societ„˛ii, celelalte prevederi
     Societatea Comercial„               din Turcia, ∫i declara˛iilor vamale de import        r„m‚n‚nd neschimbate.
   ELTRANS IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti            nr. 13865/20.08.1998 ∫i 13684/20.08.1998.            (94/98.276)
                                Prin urmare, capitalul social total al societ„˛ii va                *
          ACT ADIfiIONAL               fi de 103.700.000 lei (din care 30.100.000 lei aport
                               Ón numerar la data constituirii societ„˛ii ∫i             Societatea Comercial„
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       73.600.000 lei aport Ón natur„), divizat Ón 1.037 p„r˛i      NICOROM SERV — S.R.L., Bucure∫ti
      ELTRANS IMPEX — S.R.L.              sociale a 100.000 lei fiecare, care apar˛ine Ón
  Subsemnatul Ro∫u Viorel, domiciliat Ón          Óntregime asociatului unic Ionescu Mihaela                  HOT√R¬REA NR. 1
Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr. 115, sc. D, et. 2, ap. 112,  Virginia.
sectorul 6, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii      Participarea asociatului unic la beneficii ∫i       a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
Comerciale ELTRANS IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón       pierderi este de 100 %.                     Comerciale NICOROM SERV — S.R.L.
Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr. 115, sc. D, et. 2, ap. 112,    Celelalte prevederiale actelor constitutive ale           din data de 1.03.2002
sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 Subsemna˛ii Soare Alexandra ∫i Soare Nicolae, Ón
comer˛ului cu nr. J 40/1675/1998, am hot„r‚t          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
urm„toarele:                         actele constitutive ale societ„˛ii, urm‚nd a fi       NICOROM SERV — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
  Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,       Óndeplinite procedurile de publicare ∫i Ónregistrare    str. Buzoieni nr. 5, bl. M72, ap. 8, sectorul 5, Ón
calea Giule∫ti nr. 115, sc. D, et. 2, ap. 112,        prev„zute de lege.                     conformitate cu Legea nr. 31/1990, am hot„r‚t:
sectorul 6, Ón Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr. 115, sc. D,     (92/98.274)                        Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
et. 2, ap. 114, sectorul 6.                               *                str. Buzoieni nr. 3, bl. M73, parter, ap. 3, sectorul 5,
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1510/21.VIII.2002
unde se va desf„∫ura activitatea 5211 – comer˛ cu     bl. M45A, sc. A,et. 8, ap. 36, sectorul 6, Ónmatriculat„  C„line∫ti, jude˛ul Arge∫, c„s„torit„, domiciliat„ Ón
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.          Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 3, bl. S12B, sc. 1, ap. 3,
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      J 40/11489/1992, Ón cadrul adun„rii generale a       sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 139841
tutun.                          asocia˛ilor am hot„r‚t urm„toarele:            eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 3.11.2000,
  Prezenta hot„r‚re a fost adoptat„ azi, 1.03.2002,     1. Domeniul principal de activitate al societ„˛ii   cod numeric personal 2700314034961, ∫i Ciobotaru
la sediul societ„˛ii, Ón prezen˛a celor doi asocia˛i ∫i  este: 453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii.       Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
va fi dus„ la Óndeplinire de c„tre Soare Alexandra,      2. Activitatea principal„ a societ„˛ii este: 4533 –  17.03.1968 Ón Bucure∫ti, sectorul 8, c„s„torit,
care va face toate demersurile la Oficiul Registrului   lucr„ri de instala˛ii sanitare, de Ónc„lzire central„ ∫i
                                                           domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 3, bl. S12B,
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.           montaj de echipamente ∫i utilaje tehnologice la
                                                           sc. 1, ap. 3, sectorul 3, identificat cu B.I. seria G.D.
  (95/98.277)                      cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti.
                                                           nr. 0009891 eliberat de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de
             *                  3. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,
                             aleea Lunca Siretului nr. 8, bl. M45A, sc. A,et. 8,    16.07.1992, cod numeric personal 1680317433023,
      Societatea Comercial„             ap. 36, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, str. Mihaela       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
    PHOENIX–FARM — S.A., Bucure∫ti           Ruxandra Marcu, nr. 4, bl. B5, sc. 3, parter, ap. 43,   PAPIRUS 68 — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
                             sectorul 6.                          Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,
         ACT ADIfiIONAL                4. Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,     bd. Decebal nr. 3, bl. S12B, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul
                             str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 4, bl. B5, sc. 3,     3, Ón Bucure∫ti, str. Constantin R„dulescu Motru,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      parter, ap. 43, sectorul 6, unde se vor desf„∫ura     nr. 12, bl. 27B, parter sectorul 4 (complex
       PHOENIX–FARM — S.A.             activit„˛i de lucr„ri de instala˛ii sanitare, de      comercial).
  Subsemna˛ii Societatea Comercial„ FARMAVET —      Ónc„lzire ∫i montaj de echipamente ∫i utilaje         Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv al
S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Pictor Dimitrie    tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti.     societ„˛ii r„m‚n neschimbate, prezentul act f„c‚nd
Hirlescu, nr. 6, sectorul 2, reprezentat„ de dl        Prezentul act se Óncheie Ón baza Legii nr. 31/1990   parte integrant„ din acesta.
St„nescu Paul Sorin, Societatea Comercial„ DAIM      privind societ„˛ile comerciale, republicat„.
                                                            Prezentul act urmeaz„ a fi depus la Oficiul
IMOBILIARA — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,         Celelalte prevederi din statutul ∫i contractul
                                                           Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti.
str. Johannes Kepler, nr. 2, sectorul 2, reprezentat„   societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
de dna Crestin Ileana Viorica, Societatea Comercial„                                   (99/98.280)
                               D„m prezentul act adi˛ional spre a fi depus la
ROMANIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT — S.R.L.,         organele competente.                                  *
cu sediul Ón Bucure∫ti, reprezentat„ legal de         (97/98.279)
dl Ionescu Adrian, Alexandru Adrian, cet„˛ean                    *                     Societatea Comercial„
american, domiciliat Ón S.U.A. 689–86 Brooklyn,                                        M & T MARKET & TRADE
New York 1128, M„rg„rit Cristina Nicoleta,              Societatea Comercial„                 PROFESSIONALS — S.A., Bucure∫ti
domiciliat„ Ón comuna ™!tef„ne∫ti, jude˛ul Arge∫, ∫i       PAPIRUS 68 — S.R.L., Bucure∫ti
St„nescu Paul Sorin, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                              ACT ADIfiIONAL
∫os. Mihai Bravu, nr. 110, bl. D2, sc. 2, ap. 55,             HOT√R¬REA NR. 2
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
sectorul 2, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                                 a adun„rii generale a asocia˛ilor         M&T MARKET & TRADE PROFESSIONALS — S.A.,
Comerciale PHOENIX–FARM — S.A., cu sediul Ón
                                    din data de 7.05.2002             Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
Bucure∫ti, str. Bitolia nr. 32, sectorul 1,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      Subsemna˛ii Ciobotaru Adina Elvira, cet„˛ean      cu nr. J 40/10575/1999, cu sediul Ón Bucure∫ti,
nr. J 40/3741/1999, cod unic de Ónregistrare       rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 3,      str. Pitarul Hristache, nr. 11, sectorul 1
11943661, av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii       bl. S12B, sc. 1, ap. 3, sectorul 3, ∫i Ciobotaru Adrian,   Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale M&T MARKET &
generale extraordinare a ac˛ionarilor, am hot„r‚t     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,          TRADE PROFESSIONALS — S.A., Moraru Silvia,
urm„toarele:                       bd. Decebal nr. 3, bl. S12B, sc. 1, ap. 3, sectorul 3,
                                                           persoan„ fizic„, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru Ón        Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                                                           21.02.1951 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
Bucure∫ti, Gara Basarab, Ón incinta sta˛iei        PAPIRUS 68 — S.R.L., reprezent‚nd 100 % capitalul
                                                           str. Pitarul Hristache, nr. 11, sectorul 1, Taban Ion,
Bucure∫ti, Grupa B–Basarab, partea dreapt„ a       social al societ„˛ii, ne-am Óntrunit ast„zi, conform
                             prevederilor statutare, ∫i am hot„r‚t urm„toarele:     persoan„ fizic„, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
holului caselor de bilete, bd. Dinicu Golescu,
                               • Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,      18.01.1956 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
sectorul 1, unde se vor desf„∫ura activit„˛ie 5145;
                             bd. Decebal nr. 3, bl. S12B, sc. 1, ap. 3, sectorul 3,   str. Pitarul Hristache, nr. 24, sesctorul 1, Dumitru
5232; 5231; 5233; 5248.
                             Ón Bucure∫ti, str. Constantin R„dulescu Motru,       Mihai, persoan„ fizic„, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Redactat azi, 18.04.2002.
   (96/98.278)                     nr. 12, bl. 27B, parter, sectorul 4.            data de 2.05.1971 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
             *                 • Se vor efectua modific„rile Ón actul constitutiv   Bucure∫ti, str. Corabia nr. 18, sectorul 2, Moraru
                             al Societ„˛ii Comerciale PAPIRUS 68 — S.R.L. la      Anca, persoan„ fizic„, cet„˛ean rom„n, n„scut„ la
       Societatea Comercial„            cap. I art. 2 – Sediul social –, celelalte dispozi˛ii   data de 6.01.1981 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
    Instala˛ii–Construc˛ii MURSTAI          r„m‚n‚nd neschimbate.                   Bucure∫ti, str. Pitarul Hristache, nr. 11, sectorul 1,
    Import-Export — S.R.L., Bucure∫ti           • Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru ∫i declararea    ∫i Ghivu Gheorghe, persoan„ fizic„, cet„˛ean rom‚n,
                             acestuia la adresa sediului social, unde se vor      n„scut la data de 9.07.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat
         ACT ADIfiIONAL              desf„∫ura activit„˛i de comer˛ cu am„nuntul cu       Ón Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr. 266, sectorul 6, au
                             c„r˛i, jurnale ∫i articole de papet„rie (5247).
                                                           convenit modificarea ∫i completarea actului
la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale        (98/98.280)
Instala˛ii–Construc˛ii MURSTAI Import-Export                                     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale M&T MARKET &
                                      ACT ADIfiIONAL              TRADE PROFESSIONALS — S.A., astfel:
 (SCIC MURSTAI IMPORT-EXPORT) — S.R.L.
                             la actele de constituire a Societ„˛ii Comerciale       Art. 1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Bucure∫ti,
  Subsemna˛ii Staicu Ion, domiciliat Ón Bucure∫ti,
aleea Lunca Siretului nr. 8, bl. M45A, sc. A, ap. 36,   PAPIRUS 68 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,       str. Pitarul Hristache, nr. 11, sectorul 1, Ón
sectorul 6, ∫i Muraru Silviu-Florin, domiciliat Ón     bd. Decebal nr. 3, bl. S12B, sc. 1, et. 1, ap. 3,     Bucure∫ti, Pia˛a Valter M„r„cineanu, nr. 1–3, et. 3,
Bucure∫ti, str. Valea Arge∫ului nr. 2A, bl. 523, sc. 2,  sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      cam. 230, sectorul 1, tel./fax 01.313.43.54.
et. 8, ap. 77, sectorul 6, asocia˛i ai Societ„˛ii       comer˛ului cu nr. J 40/1880/12.03.2002,          Art. 2. Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv
Comerciale Instala˛ii–Construc˛ii MURSTAI Import-        cod unic de Ónregistrare 14507551          al Societ„˛ii Comerciale M&T MARKET & TRADE
Export (SCIC MURSTAI IMPORT-EXPORT) — S.R.L.,        Subsemna˛ii Ciobotaru Adina-Elvira, cet„˛ean       PROFESSIONALS — S.A. r„m‚n neschimbate.
cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Lunca Siretului nr. 8,   rom‚n, n„scut„ la data de 14.03.1970 Ón comuna         (100/98.281)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1510/21.VIII.2002 con˛ine 16 pagini.                   Pre˛ul 11.200 lei     ISSN  1220 — 4889