2002_1240

Document Sample
2002_1240 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 1240                                                              Luni, 15 iulie 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„ LEMCOR — S.A.
   ILIVIO TRADING — S.R.L., Craiova           IURES PREST — S.R.L., Segarcea, jude˛ul                  Craiova
                                      Dolj
         ACT ADIfiIONAL                                                    ACT ADIfiIONAL
                                      ACT ADIfiIONAL                 Óncheiat azi, 31.08.2001, la statutul ∫i
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                            contractul Societ„˛ii Comerciale LEMCOR —
   ILIVIO TRADING — S.R.L., cu sediul Ón          la actul constitutiv (statut) al Societ„˛ii        S.A., cu sediul Ón Craiova, str. Decebal nr. 4
 Craiova, cart. Rovine, bl. A 33, sc. 1, ap. 13,     Comerciale IURES PREST — S.R.L., cu sediul         bis, Ónregistrat„ la registrul comer˛ului cu nr.
   jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul        Ón Segarcea, Str. Unirii nr. 15, jude˛ul Dolj,       J 16/3815/1994, av‚nd codul fiscal R 6779016
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului           Subsemna˛ii:
J 16/257/1996 ∫i av‚nd codul fiscal R 8279602           Comer˛ului al Jude˛ului Dolj             – S.I.F. OLTENIA, reprezentat„ prin director
  Asociata unic Iliescu Viorica, cet„˛ean rom‚n,           cu nr. J 16/3425/1992             general ing. V. ™alapa;
domiciliat„ Ón Craiova, cart. Rovine, bl. A 33, sc. 1,      ∫i av‚nd codul fiscal R 3083124            – Societatea Comercial„ CORA INTERNATIONAL
                                                           GROUP — S.A., reprezentat„ prin dl director
ap. 13, jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria B.R. nr.    Asociatul unic Pirvuleasa Ion, cet„˛ean rom‚n,     general, ing. O. Goga;
619771, eliberat de Mili˛ia Calafat la data de      domiciliat Ón Segarcea, Str. Unirii, nr. 15, jude˛ul     – Societatea Comercial„ CORA INVEST GROUP —
8.08.1985, cod numeric personal 2620609163211,      Dolj, posesorul C.I. seria DX nr. 144539, cod       S.A., reprezentat„ prin director general ing. C.
am hot„r‚t:                        numeric personal 1510601167331, eliberat„ de        Robu;
  – sediul social se schimb„ Ón Craiova, cart.                                     – Robu Constantin,
                             Poli˛ia Craiova, la data de 23.08.2001, am hot„r‚t:
Rovine, bl. G 20, sc. 1, ap. 9, jude˛ul Dolj;                                      – Grigore P. Marian,
                             – societatea deschide un punct de lucru la          – Diaconescu Elena,
  – societatea deschide un punct de lucru la       urm„toarea adres„: comuna Calopar, jude˛ul Dolj.       Ón calitate de fondatori ∫i ac˛ionari ai societ„˛ii
urm„toarea adres„: Craiova, Str. C‚mpului nr. 2, Ón     Domeniul principal de activitate este produc˛ie     convin s„ modifice statutul ∫i contractul Societ„˛ii
cadrul Societ„˛ii Comerciale FRIGORIFER — S.A.,      ce corespunde grupei CAEN 156 ∫i av‚nd activitatea     Comerciale LEMCOR — S.A., astfel:
jude˛ul Dolj.                                                      1. se specific„ obiectul principal de activitate:
                             principal„: 1561 – fabricarea produselor de mor„rit.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                  203 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
                               Men˛ionez c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale s-a
actul constitutiv al societ„˛ii.                                           t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
                             schimbat buletinul de identitate.               2030 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
  (1/401.342)                       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
             *                statutul societ„˛ii.                     iar activitatea principal„ este produc˛ia de
                               (3/401.344)                      elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru
      Societatea Comercial„                                           construc˛ii;
                                           *                 2. se Ónlocuie∫te cenzorul principal GÓngioveanu
    INDOROM P.T.P. — S.R.L., Craiova
                                                           Constan˛a cu dl Domni∫oru Sorin, expert contabil,
                               Societatea Comercial„ LACTIDO — S.A.          identificat cu C.I. seria DX nr. 076441.
         ACT ADIfiIONAL                                             Se numesc, de asemenea, 3 cenzori suplean˛i
                                      Craiova
                                                           dup„ cum urmeaz„:
    la statutul Societ„˛ii Comerciale                                        – dna GÓngioveanu Constan˛a;
   INDOROM P.T.P. — S.R.L., cu sediul                  ACT ADIfiIONAL                – dna Ghencea Maria, identificat„ cu B.I. seria
 Ón Craiova, Calea Bucure∫ti, bl. 13 c, parter,                                   B.R. nr. 231879;
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului                                   – dna PÓrvu Alina, identificat„ cu B.I. seria G.R.
  cu nr. J 16/583/1993, cod fiscal R 3729340         LACTIDO — S.A., cu sediul Ón Craiova,         nr. 939937.
                              str. Nicolae Romanescu nr. 28, jude˛ul Dolj,         Celelalte clauze din statut ∫i contract r„m‚n
  Subsemnatul Ghinea Dumitru, cet„˛ean rom‚n,      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      neschimbate.
domiciliat Ón Craiova, str. B. P. Ha∫deu nr. 45,                                    Pentru aducerea la Óndeplinire a celor de mai
                                    cu nr. J 16/329/1991,
jude˛ul Dolj, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii                               sus, societatea este reprezentat„ Ón fa˛a organelor
                                 cod unic de Ónregistrare 2295196
Comerciale INDOROM P.T.P. — S.R.L., hot„r„sc                                     notariale, judec„tore∫ti ∫i ale Camerei de comer˛ ∫i
urm„toarele:                         Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii       industrie conform hot„r‚rii A.G.A. nr.
  1. se revoc„ din func˛ia de administrator dl      Comerciale LACTIDO — S.A., Craiova, prin          228/3.09.2001 de c„tre dna Marinescu, legitimat„ cu
Ghinea Dumitru;                      Ómputernicit Purcaru Victor, cu domiciliul Ón       B.I. seria D.X. nr. 132014, cod numeric personal
                             Craiova, str. Pandurilor, bl. 17, sc. 2, ap. 14, jude˛ul  2751007163222.
  2. se nume∫te Ón func˛ia de administrator dl
                             Dolj, am hot„r‚t Ón ∫edin˛a din data de 26.03.2002,      (5/401.346)
Costache Jan, n„scut la data de 3.10.1959 Ón ora∫ul
Moreni, jude˛ul D‚mbovi˛a, fiul lui Ion ∫i Olga,     Ón conformitate cu Legea nr. 31/1991, republicat„,                  *
domiciliat Ón satul Turceni, comuna Turceni, bl.     urm„toarele:
P 21, sc. 2, ap. 9, jude˛ul Gorj, cod numeric personal    – Óncep‚nd cu data prezentei hot„r‚ri, consiliul         Societatea Comercial„
                             de administra˛ie al societ„˛ii are urm„toarea          LENTADY IMPEX — S.R.L., Craiova
1591003185991;
  3. se schimb„ sediul societ„˛ii din Craiova, Calea   componen˛„:
                               1. ing. T„b„cioiu Nicolae, director general –              ACT ADIfiIONAL
Bucure∫ti, bl. 13 c, parter, jude˛ul Dolj, Ón Craiova,
str. Lipscani nr. 42, jude˛ul Dolj.            pre∫edinte;                         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     2. ec. Neac∫u Alexandrina-Paula, director          LENTADY IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón
statutul societ„˛ii pe care-l modific„ Ón mod       economic – membru;                     Craiova, Str. Hortensiei, bl. 154 D, sc. 1, ap. 2,
corespunz„tor.                        3. jur. Luchici M„d„lina, reprezentant S.I.F. –       jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                            Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
  Dl Costache Jan, administrator, este Ómputernicit   membru.
                                                                 cu nr. J 16/2613/1993
s„ Óndeplineasc„ formalit„˛ile de Ónregistrare la      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din       ∫i av‚nd codul fiscal R 4709855
Oficiul registrului comer˛ului.              statutul societ„˛ii pe care Ól modific„ corespunz„tor.
                                                            Asocia˛ii Bezna Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
   (2/401.343)                       (4/401.345)                      domiciliat Ón Craiova, Aleea Hortensiei, bl. 154 D,
             *                             *                sc. 1, ap. 2, jude˛ul Dolj, posesorul C.I. seria DX
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1240/15.VII.2002
nr. 064469, cod numeric personal 1551014163196,        Prezentul act adi˛ional, face parte integrant„ din     4. deschiderea unui punct de lucru Ón Complexul
eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 3.03.2000;      contractul ∫i statutul societ„˛ii, modific‚ndu-le      Comercial B„nie, din Craiova, str. Caracal, nr. 160,
  Bezna Aurica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       corespunz„tor.                       jude˛ul Dolj – stand 423;
Craiova, cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 154 D, sc. 1,      Redactat ast„zi, 19 februarie 2002.             5. se nume∫te Ón func˛ia de administrator dl
ap. 2, jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria G.R. nr.      (8/401.349)                       Barbu C„t„lin Paul;
940823, cod numeric personal 2530202163197,                                        6. schimbarea sediului social din Craiova, str.
                                            *                George Enescu, bl. D 13, sc. 1, ap. 10, jude˛ul Dolj,
eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 7.12.1995,
  Ón adunarea general„ din data de 1.11.2001, am                                    Ón Craiova, cart. Brazda lui Novac, str. C„pitan
                                    Societatea Comercial„              Bulovici, bl. D 18, sc. 2, ap. 9, jude˛ul Dolj;
hot„r‚t:
                                  MABOCOR COM — S.R.L., Calafat             7. domeniul principal de activitate este comer˛
  – societatea deschide un punct de lucru la
urm„toarea adres„: comuna Gherce∫ti, jude˛ul Dolj.             jude˛ul Dolj                cu am„nuntul Ón magazine, nespecializate, codificat
  Domeniul principal de activitate este: servicii ce                                  conform CAEN la diviziunea nr. 521, iar activitatea
corespunde grupei CAEN 554 ∫i av‚nd activitatea                ACT ADIfiIONAL               principal„ este:
principal„: 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.                                   5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                la actul constitutiv (statut) al Societ„˛ii       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  Men˛ion„m c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale      Comerciale MABOCOR COM — S.R.L., cu sediul         produse nealimentare.
s-a schimbat buletinul de identitate al asociatului      Ón Calafat, Str. 1907, bl. M3, sc. 1, ap. 4,        Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor
Bezna Dumitru.                          jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul         contractul ∫i statutul societ„˛ii.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.         (10/401.351)
contractul ∫i statutul societ„˛ii.                J 16/1270/1996, ∫i av‚nd codul fiscal
  (6/401.347)                                 R 8929756                             *
              *                  Asociatul unic Cojocaru Cornel, cet„˛ean rom‚n,
                                                                 Societatea Comercial„
                              domiciliat Ón Calafat, Str. 1907, bl. M3, sc. 1, ap. 4,
                                                             MANFRED FARM — S.R.L., comuna Bechet
 Societatea Comercial„ LOMATEX — S.R.L.          jude˛ul Dolj, posesorul B.I. seria H.C. nr. 140832,
                                                                   jude˛ul Dolj
         Craiova                  cod numeric personal 1540101162144, eliberat de
                              Poli˛ia Calafat la data de 8.05.1998, am hot„r‚t:
                                                                     ACT ADIfiIONAL
         ACT ADIfiIONAL                – societatea deschide un punct de lucru la
                              urm„toarea adres„: Calafat, Str. 22 Decembrie nr.        la actul constitutiv (statut) al Societ„˛ii
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       117, jude˛ul Dolj.                       Comerciale MANFRED FARM — S.R.L., cu
  LOMATEX — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,          Domeniul principal de activitate const„ Ón          sediul Ón comuna Bechet, jude˛ul Dolj,
 Cartierul 1 Mai, bl. 27, sc. 1, et. 1, ap. 6, jude˛ul   servicii, ce corespund grupei CAEN 554, ∫i av‚nd          Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
   Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       activitatea principal„: 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„       Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
     Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu          spectacol.                                   J 16/1873/1993
        nr. J 16/1932/1994               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din         ∫i av‚nd codul fiscal R 4335726
     ∫i av‚nd codul fiscal R 5863789          statutul societ„˛ii.                      Asociatul unic Vircan Cornelia, cet„˛ean rom‚n,
  Asocia˛ii Neumayer Maria, cet„˛ean rom‚n,          (9/401.350)                       domiciliat„ Ón Craiova, bd. Mare∫al Ion Antonescu,
domiciliat„ Ón Craiova, Cartierul 1 Mai, bl. 27, sc. 1,                                 bl. D 10, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj, posesoare a B.I.
                                            *
ap. 6, jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria B.X. nr.                                  seria G.A. nr. 554227 eliberat de Poli˛ia Bechet, la
122944, cod numeric personal 2500912163281;                                       data de 23.12.1991, cod numeric personal
                                    Societatea Comercial„
  Neumayer Adrian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                                   2551125161049, am hot„r‚t:
Craiova, bd. Mare∫al Ion Antonescu, bl. 27, sc. 1,         MACICON IMPEX — S.R.L., Craiova
                                                              – domeniul principal de activitate este comer˛ul
et. 1, ap. 6, jude˛ul Dolj, posesorul B.I. seria G.T. nr.                                intern cu am„nuntul (farmacie) ce corespunde
435013, cod numeric personal 1490210163235,                  ACT ADIfiIONAL               grupei CAEN 523 ∫i av‚nd activitatea principal„:
eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 27.12.1995, Ón        la statutul Societ„˛ii Comerciale          5231 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
adunarea general„ din data de 8.04.2002, am         MACICON IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        farmaceutice.
hot„r‚t:                           str. George Enescu, bl. D 13, sc. 1, ap. 10,         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  – domeniul principal de activitate este cel de        jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul         statutul societ„˛ii.
produc˛ie, ce corespunde grupei CAEN 182 ∫i av‚nd      registrului comer˛ului cu nr. J 16/514/1997,          (11/401.352)
activitatea principal„: 1822 – fabricarea altor            av‚nd cod fiscal R 9485597                         *
articole de Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp).
                                Subsemna˛ii:
  Valoarea nominal„ a p„r˛ilor sociale se m„re∫te                                        Societatea Comercial„
                                1. Ciu∫anu Marin, domiciliat Ón Craiova, str.
de la 5.000 lei la 100.000 lei, capitalul social total de                                   MARILU IMPEX — S.R.L., Craiova
                              F„g„ra∫, bl. D 13, sc. 1, ap. 10, jude˛ul Dolj,
5.000.000 lei, fiind astfel constitut din 50 p„r˛i
                              identificat cu C.I. seria DX nr. 104346 eliberat„ de
sociale.                                                                 ACT ADIfiIONAL
                              Poli˛ia Craiova, av‚nd codul numeric personal
  Aportul fiec„rui asociat la capitalul social este
                              1460630163252,                          la actul constitutiv (statut) al Societ„˛ii
urm„torul:
                                2. Ciu∫anu Constantina domiciliat„ Ón Craiova,     Comerciale MARILU IMPEX — S.R.L., cu sediul
  Neumayer Maria, 25 p„r˛i sociale, nominative ∫i
                              str. F„g„ra∫, bl. D 13, sc. 1, ap. 10, jude˛ul Dolj,     Ón Craiova, Bd. Oltenia, bl. 171AB, sc. 2, ap.
indivizibile, Ón valoare total„ de 2.500.000 lei ce
                              identificat„ cu C.I. seria DX nr. 104348, eliberat„ de      14, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
reprezint„ 50 % cota de participare la beneficii ∫i
                              Poli˛ia Craiova, av‚nd cod numeric personal             Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
pierderi;
                              2491015163201,                                 J 16/1810/1992
  Neumayer Adrian, 25 p„r˛i sociale, nominative ∫i
                                Ón conformitate cu adunarea general„ a              ∫i av‚nd codul fiscal R 2306856
indivizibile, Ón valoare total„ de 2.500.000 lei ce
                              asocia˛ilor din 4.02.2001 ∫i cu prevederile Legii nr.
reprezint„ 50 % cota de participare la beneficii ∫i                                    Asociatul unic TÓrziu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,
                              31/1990, cu modific„rile ulterioare, Ón calitatea
pierderi.                                                        domiciliat Ón Craiova, Aleea Ghe˛i∫oarei, bl. 159H,
                              noastr„ de asocia˛i, am hot„r‚t urm„toarele:        sc. 1, ap. 4, posesorul C.I. seria DX nr. 108315, cod
  Men˛ion„m c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale
                                1. retragerea din societate a dlui Ciu∫anu Marin    numeric personal 1580422163303, eliberat de
s-a schimbat buletinul de identitate al asociatului
                              care va cesiona cele 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei     Poli˛ia Craiova, la data de 5.02.2001, am hot„r‚t:
Neumayer Adrian.
                              fiecare, reprezent‚nd 1.000.000 lei din capitalul       – sediul societ„˛ii se schimb„ Ón Craiova, cart.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              social, dlui Barbu C„t„lin Paul, domiciliat Ón       Craiovi˛a Nou„, bl. 159H, sc. 1, ap. 4.
actul constitutiv al societ„˛ii.
                              Craiova, str. Fra˛ii Gole∫ti, bl. K 21, sc. 1, ap. 12,     Societatea deschide punct de lucru la urm„toarea
   (7/401.348)                      jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria G.B. nr. 121574,  adres„: Craiova, cart. Craiovi˛a Nou„, Big Vechi, poz.
              *                eliberat de Poli˛ia Craiova, fiul lui Marius ∫i al     30.
                              Elenei, n„scut la data de 23.04.1968, Ón Craiova,       Obiectul de activitate, deja existent, se extinde cu
     Societatea Comercial„               av‚nd cod numeric personal 1680423163281, care       urm„toarea activitate, conform normelor CAEN
LYSIMA FARM — S.R.L., Calafat, jude˛ul Dolj         intr„ Ón societate ∫i prime∫te prin cesiune 10 p„r˛i    astfel: 9271 – jocuri de noroc.
                              sociale a 100.000 lei fiecare, adic„ 1.000.000 lei;      Men˛ionez c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale s-a
         ACT ADIfiIONAL                 2. retragerea din societate a dnei Ciu∫anu       schimbat buletinul de identitate.
                              Constantina care va cesiona cele 10 p„r˛i sociale a      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 1.000.000 lei din     statutul societ„˛ii.
 LYSIMA FARM — S.R.L., cu sediul Ón Calafat,        capitalul social dnei CÓrjaliu Camelia Cristiana,        (12/401.353)
    str. A. I. Cuza nr. 41, jude˛ul Dolj,        domiciliat„ Ón Craiova, str. Dr. Ioan Cantacuzino,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                                  *
                              bl. I 5, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I.
 cu nr. J 16/2384/1993, cod fiscal R 4552415        seria DX nr. 006454, eliberat„ de Poli˛ia Craiova,           Societatea Comercial„
  Subsemnatele Tutun Ligiea, domiciliat„ Ón        fiica lui Marius ∫i a Elenei, n„scut„ la data de
                                                               MASINI ELECTRICE — S.R.L., Craiova
Craiova, bd. Dacia, bl. E 4, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Dolj,  6.01.1967 Ón Craiova, av‚nd cod numeric personal
cod numeric personal 2510831162145 ∫i Pa∫ca         2670106163230, care intr„ Ón societate ∫i prime∫te
                                                                     ACT ADIfiIONAL
Maria, domiciliat„ Ón Calafat, str. Tudor          prin cesiune 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecar,e
Vladimirescu, bl. 6 AB, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj, cod   adic„ 1.000.000 lei.                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
numeric personal 2521005162142, asociate ale          Dnii Ciu∫anu Marin ∫i Ciu∫anu Constantina vor       MASINI ELECTRICE — S.R.L., cu sediul Ón
Societ„˛ii Comerciale LYSIMA FARM — S.R.L., am       fi radia˛i din toate actele societ„˛ii, Óntreg activul ∫i  Craiova, Str. S„rarilor, bl. M 27, sc. 2, ap. 6,
hot„r‚t:                          pasivul societ„˛ii fiind preluat de cei doi asocia˛i       jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
  – deschiderea de puncte farmaceutice Ón comuna      Barbu C„t„lin Paul ∫i CÓrjaliu Camelia Cristiana;      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
Ciupercenii Noi, jude˛ul Dolj, ∫i Ón comuna Piscu        3. structura capitalului social va fi urm„toarea:             J 16/671/2000
Vechi, jude˛ul Dolj;                      – dl Barbu C„t„lin Paul va de˛ine 10 p„r˛i sociale       ∫i av‚nd codul fiscal R 13560212
  – domeniul predominant de activitate al         a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 1.000.000 lei din     Asocia˛ii Costea Emilian-Petru˛, cet„˛ean rom‚n,
societ„˛ii este 523 – comer˛ cu am„nuntul cu        capitalul social;                      domiciliat Ón Craiova, Bd. 1 Mai, bl. E 2, sc. 1, et. 4,
produse farmaceutice ∫i medicale, cu produse de         – dna C‚rjaliu Camelia Cristiana va de˛ine 10      ap. 15, jude˛ul Dolj, posesorul C.I. seria DX nr.
cosmetic„ ∫i toalet„, cu activitate principal„ 5231 –    p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd      139035, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de
comer˛ cu am„nuntul cu produse farmaceutice.        1.000.000 lei din capitalul social;             19.07.2001, cod numeric personal 1670211163201,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1240/15.VII.2002                    3
  – Corneanu Ionel-Nicolae, cet„˛ean rom‚n,         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din       – Mocanu ™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
domiciliat Ón Craiova, str. Spania, bl. H 7, sc. 1, ap.  actul constitutiv al societ„˛ii comerciale pe care Ól    de 27.12.1957 Ón Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea, cu
5, jude˛ul Dolj, posesorul B.I. seria G.A. nr. 783474,   modific„ corespunz„tor.                   domiciliul Ón Craiova, str. Traian Lalescu, bl. H 23 –
eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 8.04.1992, cod     Redactat azi, 26 februarie 2002.             H 24, sc. B, ap. 3, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I.
numeric personal 1610209240017, ∫i               (15/401.356)
                                                            seria B.R. nr. 617766 eliberat de Poli˛ia Craiova, Ón
  – Constantin Dorin-Petru, cet„˛ean rom‚n,                      *
domiciliat Ón Craiova, Str. S„rarilor, bl. M 27, sc. 2,                                 calitate de cesionar;
ap. 6, jude˛ul Dolj, posesorul B.I. seria G.X. nr.                                     – Mihai Alina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                                    Societatea Comercial„
430861, eliberat de Poli˛ia Boto∫ani la data de                                     7.02.1970 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cu domiciliul Ón
                                 MISY PRODIMPEX — S.R.L., Craiova
31.10.1997, cod numeric personal 1530706163207,                                     Craiova, cart. George Enescu, bl. C 3, sc. 1, ap. 1,
  Ón adunarea general„ din 4.03.2002, am hot„r‚t:                                   jude˛ul Dolj, identificat„ cu B.I. seria D.V.
  – retragerea asocia˛ilor Costea Emilian-Petru˛ ∫i             ACT ADIfiIONAL
                                                            nr. 692429 eliberat de Poli˛ia Craiova, reprezentat„
Corneanu Ionel-Nicolae din societate ∫i cesionarea     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       prin mandatar Popescu Ion, cu domiciliul Ón
aportului lor la capitalul social, Ón total 900.000 lei,        MISY PRODIMPEX — S.R.L.,             Craiova, cart. George Enescu, bl. C3, sc. 1, ap. 1,
astfel: dl Constantin Dorin-Petru, care r„m‚ne Ón      cu sediul Ón Craiova, calea Bucure∫ti-L„pu∫,
societate, prime∫te prin cesiune suma de 400.000 lei                                  jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria B.C. nr. 065523
                              bl. T9–N14, jude˛ul Dolj, Ónregistrat la Oficiul
de la Costea Emilian-Petru˛ ∫i suma de 400.000 lei      registrului comer˛ului cu nr. J 16/149/1994,        eliberat de Poli˛ia Craiova, conform procurii
de la Corneanu Ionel-Nicolae, iar dl Constantin         C.F. R 5218228, cont BANC POST Dolj          autentificate cu nr. 1939/13.09.1999 la Biroul
Mihai-Lucian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de          25110118170031466012, capital social         notarului public Patrau Gheorghe din Craiova, Ón
5.06.1981 Ón Craiova, domiciliat Ón Craiova, Str.                25.000.000 lei             calitate de asociat,
S„rarilor, bl. M 27, sc. 2, ap. 6, jude˛ul Dolj,       Subsemna˛ii:                         – PÓrlea Veronica Camelia, Ón prezent Ni˛u
posesorul B.I. seria G.R. nr. 932264, cod numeric       Florin Bejan, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón      Veronica Camelia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
personal 1810605160013, eliberat de Poli˛ia        Tulcea, Str. P„cii nr. 66, sc. D, ap. 9, jude˛ul Tulcea,
Craiova, la data de 4.08.1995, care intr„ Ón societate                                 de 27.11.1971 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cu domiciliul
                              legitimat cu B.I. seria G.N. nr. 208679, eliberat de     Ón Craiova, bd. Decebal, bl. F 3, sc. 1, ap. 1, jude˛ul
cu drepturi depline, prime∫te de la Corneanu Ionel-    Poli˛ia Municipiului Tulcea la data de 7 iunie 1994,
Nicolae suma de 100.000 lei.                                              Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 064668
                              reprezentant al Societ„˛ii Comerciale DIRECT SHOP
  Œn urma retragerii ∫i cesiunii, aportul fiec„rui    — S.R.L., asociat majoritar de˛in‚nd 90 % din        eliberat„ de Poli˛ia Craiova, Ón calitate de asociat;
asociat la capitalul social este urm„torul:        capitalul social, ∫i                       – Catalina Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Constantin Dorin-Petru de˛ine 19 p„r˛i sociale,      Radu Gena, persoan„ fizic„ rom‚n„, cu           data de 21.04.1955 Ón comuna Turburea, jude˛ul
nominative ∫i indivizibile, Ón valoare total„ de      domiciliul Ón Bucure∫ti, Intrarea Horbotei 2A, bl.      Gorj, cu domiciliul Ón Craiova, Cartierul Dezrobirii
1.900.000 lei ce reprezint„ 95 % cota de participare    M11, sc. B, et. 3, ap. 68, sectorul 3, posesor al B.I.    – Rovine, bl. J 3, sc. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj, identificat
la beneficii ∫i pierderi;                 seria G.R. nr. 961719, eliberat de Sec˛ia 12 Poli˛ie la
  Constantin Mihai-Lucian de˛ine o parte social„,                                   cu B.I. seria G.T. nr. 434150 eliberat de Poli˛ia
                              data de 19.06.1995, de˛in‚nd 10 % din capitalul       Craiova, Ón calitate de asociat, am hot„r‚t
nominativ„ ∫i indivizibil„, Ón valoare total„ de      social,
100.000 lei ce reprezint„ 5 % cota de participare la                                  urm„toarele: retragerea din societate a lui TÓrtopan
                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
beneficii ∫i pierderi.                   MISY PRODIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        Sofronie ∫i cesionarea celor 25 p„r˛i sociale pe care
   (13/401.354)                     calea Bucure∫ti-L„pu∫, bl. T9-N14, jude˛ul Dolj,       le de˛in Ón societate, Ón valoare total„ de 2.500.000
              *                Ónregistrat la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.     lei, dlui Mocanu ™tefan.
                              J 16/149/1994, C.F. R 5218228, au hot„r‚t            Astfel, capitalul social total Ón valoare de
 Societatea Comercial„ MEGOTER — S.R.L.          urm„toarele:                         10.000.000 lei, reprezent‚nd 100 p„r˛i sociale a
    comuna Terpezita, jude˛ul Dolj             1. Ónfiin˛area unei sucursale Ón Bucure∫ti, pia˛a     100.000 lei fiecare, revine asocia˛ilor dup„ cum
                              Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, corp C;
                                                            urmeaz„:
         ACT ADIfiIONAL                2. Ónfiin˛area unei sucursale Ón Timi∫oara, str.
                              Mircea cel B„tr‚n nr. 5, jude˛ul Timi∫;             – Mihai Alina de˛ine 25 p„r˛i sociale, Ón valoare
           la statutul               3. Ónfiin˛area unei sucursale Ón Ia∫i, Str. S„r„riei   total„ de 2.500.000 lei;
  Societ„˛ii Comerciale MEGOTER — S.R.L.,        nr. 22, jude˛ul Ia∫i;                      – PÓrlea, Ón prezent Ni˛u Veronica Camelia de˛ine
 cu sediul Ón comuna Terpezita, jude˛ul Dolj,        4. Ónfiin˛area unei sucursale Ón Arad, Str. Unirii    25 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 2.500.000 lei;
 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului      nr. 5-7, jude˛ul Arad.                      – Mocanu ™tefan de˛ine 25 p„r˛i sociale, Ón
  al Jude˛ului Dolj, cod unic de Ónregistrare        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     valoare total„ de 2.500.000 lei;
            3076739              contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale MISY
                                                              – Catalina Constantin de˛ine 25 p„r˛i sociale, Ón
  Subsemna˛ii:                      PRODIMPEX — S.R.L.
                                                            valoare total„ de 2.500.000 lei.
  – Meri∫anu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la        (16/401.357)
                                                              Domeniul principal este fabricarea produselor de
data de 16.06.1955 Ón comuna Terpezita, jude˛ul                    *                mor„rit a amidonului, produselor din amidon,
Dolj, cu domiciliul Ón comuna Terpezita, jude˛ul
Dolj, identificat cu B.I. seria D.K. nr. 373812 eliberat                                codul din diviziunea 156, iar activitatea principal„
                                   Societatea Comercial„
de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal                                        este fabricarea produselor de mor„rit – 1561.
                                  MOARA GADINVA — S.R.L.
1550616163301, ∫i                       comuna Valea Stanciului, jude˛ul Dolj            Œntruc‚t asociata PÓrlea Veronica Camelia ∫i-a
  – Turcitu Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la                                   schimbat numele prin c„s„torie, Ón toate actele ∫i
data de 13.02.1931 Ón comuna Terpezita, jude˛ul                ACT ADIfiIONAL               documentele societ„˛ii numele s„u va fi Ón
Dolj, cu domiciliul Ón Craiova, str. Mihai Viteazu,                                   continuare de Ni˛u Veronica Camelia.
bl. 10, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I.     la actul constitutiv (statut) al Societ„˛ii
                                                              Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
seria A.M. nr. 389029 eliberat de Poli˛ia Craiova, cod     Comerciale MOARA GADINVA — S.R.L.,
numeric personal 1310213163223,                 cu sediul Ón comuna Valea Stanciului,         actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól completeaz„
  ambii Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t           jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul        Ón mod corespunz„tor.
completarea obiectului de activitate al societ„˛ii cu     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj           (18/401.359)
urm„toarele fapte de comer˛:                 cu nr. J 16/1475/1996 ∫i av‚nd codul fiscal                      *
  – comer˛ cu ridicata cu produse intermediare                 R 9027557
neagricole ∫i cu de∫euri, corespunz„tor diviziunii      Asociata unic„ G„rdescu Valeria, cet„˛ean rom‚n,
515, cod CAEN 5151;                                                        Societatea Comercial„
                              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 240,
  – activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor  et. 2, ap. 9, sectorul 1, posesoare a B.I. seria B.K.       NADCOS COMGEN — S.R.L., Craiova
∫i persoanelor, corespunz„tor diviziunii 746, cod     nr. 004088, eliberat de Circa 5 Mili˛ie la data de
CAEN 7460.                         8.04.1982, cod numeric personal 2280327400167,                 ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    am hot„r‚t:
statutul ∫i contractul societ„˛ii, pe care le         – domeniul principal de activitate este cel de          la statutul Societ„˛ii Comerciale
completeaz„ Ón mod corespunz„tor, celelalte        produc˛ie ce corespunde grupei CAEN 156 ∫i av‚nd            NADCOS COMGEN — S.R.L.,
prevederi r„m‚n neschimbate.                activitatea principal„: 1561 – fabricarea produselor      cu sediul Ón Craiova, cart. Craiovi˛a Nou„,
   (14/401.355)                     de mor„rit.                            bl. 51B, sc. 2, ap. 12, jude˛ul Dolj,
              *                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                              statutul societ„˛ii.                      cu nr. J 16/1667/1994, cod fiscal 5764394
     Societatea Comercial„                (17/401.358)
                                                              Subsemnata Costache Nadia, cet„˛ean rom‚n,
  MIRIDIS EXIM — S.R.L., comuna Peri∫or                        *                fiica lui Dumitru ∫i a Ioanei, n„scut„ Ón comuna
        jude˛ul Dolj                                               Matee∫ti, jude˛ul V‚lcea, cu domiciliul Ón Craiova,
                                    Societatea Comercial„
                                                            bd. Oltenia, bl. 51B, sc. 2, et. 2, ap. 12, jude˛ul Dolj,
         ACT ADIfiIONAL                   MOPAN PROD SERV — S.R.L.
                                                            posesoare a C.I. seria DX nr. 032398/9.06.1999
                                  comuna Apele Vii, jude˛ul Dolj
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    eliberat„ de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal
 MIRIDIS EXIM — S.R.L., cu sediul Ón comuna                                       2560202163212, Ón calitate de asociat unic a
                                ACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL
  Peri∫or, jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul                                    Societ„˛ii Comerciale NADCOS COMGEN — S.R.L.,
 registrului comer˛ului cu nr. J 16/3975/1994,        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       am hot„r‚t urm„toarele: schimbarea sediului
         cod fiscal R 6777511             MOPAN PROD SERV — S.R.L., cu sediul Ón
                                                            societ„˛ii din Craiova, cart. Craiovi˛a Nou„, bl. 51B,
  Subsemnatul Mirigel Marian, cet„˛ean rom‚n, cu     comuna Apele Vii, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului       sc. 2, ap. 12, jude˛ul Dolj, Ón Craiova, cart. Brazda
domiciliul Ón Craiova, str. Vrancei nr. 30, jude˛ul
Dolj, posesor al B.I. seria G.R. nr. 312787/1995,            Dolj cu nr. J 16/3429/1994,           lui Novac (Ón prezent str. Mare∫al Alexandru
eliberat de Poli˛ia Craiova Ón calitate de asociat unic           cod fiscal R 6662082            Averescu), bl. D15, sc. 3, ap. 16, jude˛ul Dolj.
al Societ„˛ii Comerciale MIRIDIS EXIM — S.R.L., am       Subsemna˛ii:                         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
hot„r‚t urm„toarele:                      – TÓrtopan Sofronie, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      statutul societ„˛ii, celelalte norme r„m‚n
  I. societatea comercial„ are punct de lucru Ón     data de 12.08.1933 Ón comuna Olteanca, jude˛ul        neschimbate.
comuna Peri∫or, jude˛ul Dolj;               V‚lcea, cu domiciliul Ón Craiova, Bd. 1 Mai, bl. 11,       Tehnoredactat ast„zi, 13 aprilie 2000.
  II. se precizeaz„ domeniul de activitate –       sc. A, ap. 7, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria B.D.
                                                               (19/401.360)
cafenele ∫i baruri – cod 554 ∫i activitatea principal„   nr. 106679 eliberat de Poli˛ia Craiova, Ón calitate de
– cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol – cod 5541.      cedent,                                         *
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1240/15.VII.2002
     Societatea Comercial„               calitate de asociat unic, am hot„r‚t modificarea art.     Ón adunarea general„ din data de 14.03.2002, am
  NATURAL RESEARCH — S.R.L., Craiova           15 din statutul societ„˛ii Ón sensul c„ durata de     hot„r‚t:
                              func˛ionare a societ„˛ii va fi pe o perioad„         Retragerea asociatului M„rg„ritescu Octavian din
         ACT ADIfiIONAL               nedeterminat„.                       societate ∫i cesionarea aportului s„u la capitalul
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    social, 1.200.000 lei, domnului M„rg„ritescu
   la actul constitutiv (statut) al Societ„˛ii      actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól completeaz„
  Comerciale NATURAL RESEARCH — S.R.L.,                                        M„d„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                              Ón mod corespunz„tor, celelalte prevederi
cu sediul Ón Craiova, cart. S„rari, str. Mirce∫ti,                                   23.01.1972 Ón Craiova, domiciliat Ón Craiova, str. I.G.
                              r„m‚n‚nd neschimbate.
     bl. M4, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj,                                     Duca, bl. J 29, sc. 1, et. 1, ap. 7, jude˛ul Dolj,
                                 (21/401.362)
 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului                                    posesorul C.I. seria DX nr. 002561, cod numeric
   al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/455/2001,                      *                personal 1720123163202, eliberat„ de Poli˛ia
        av‚nd C.F. R 14039582                                          Craiova la data de 23.09.1998, care intr„ Ón societate
  Asociatul unic Scorei Ion-Romulus, cet„˛ean             Societatea Comercial„              cu drepturi depline.
rom‚n, fiul lui Ion ∫i al Margaretei, n„scut la data        NICMONI COM — S.R.L., Craiova             Societatea deschide un punct de lucru Ón
de 4.04.1953 Ón T‚rgu-Jiu, jude˛ul Gorj, domiciliat Ón                                 Craiova, bd. ™tirbei Vod„, Complex Ciuperca,
Craiova, cart. Craiovi˛a Nou„, bl. 200H, sc. 1, ap. 5,            ACT ADIfiIONAL
                                                            jude˛ul Dolj.
jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria D.E. nr. 345355,                                 Se precizeaz„ sediul social al societ„˛ii ca fiind Ón
                                    la actul constitutiv (statut)
eliberat de Mili˛ia Craiova la data de 28.04.1987,
                                al Societ„˛ii Comerciale NICMONI COM —         Craiova, Str. Viilor nr. 41, jude˛ul Dolj.
av‚nd codul numeric personal 1530404163286, am
                              S.R.L., cu sediul Ón Craiova, cartierul Rovine,        Domeniul principal de activitate fiind comer˛ cu
hot„r‚t:
                                bl. E12, sc. 1, et. 3, ap. 9, jude˛ul Dolj,      am„nuntul ce corespunde grupei CAEN 521 ∫i
  – obiectul de activitate se completeaz„ cu
                              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului      av‚nd activitatea principal„:
urm„toarele acte de comer˛:
                                al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/1285/1996,          5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  513 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;
                                   av‚nd codul fiscal R 8964478           nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;
  5138 – comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte       Asociatul unic B„rbu˛„ Alina-Monica, cet„˛ean      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
produse alimentare;                     rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, cartierul L„pu∫, bl.      Œn urma retragerii ∫i cesiunii, aportul fiec„rui
  5139 – comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu       O6, sc. 1, ap. 6, posesorul B.I. seria G.B. nr. 121866,  asociat la capitalul social este urm„torul:
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            cod numeric personal 2710806163209, eliberat de
                                                             M„rg„ritescu M„d„lin de˛ine 12 p„r˛i sociale,
  514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,      Poli˛ia Craiova la data de 30.06.1992, am hot„r‚t:
                                                            nominative ∫i indivizibile, Ón valoare total„ de
altele dec‚t cele alimentare;                 – societatea deschide un punct de lucru Ón
                              Craiova, Str. Unirii nr. 5, et. 1 ∫i 2, Magazin      1.200.000 lei ce reprezint„ 60 % cota de participare
  5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
                              Universal Mercur.                     la beneficii ∫i pierderi.
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                                Domeniul principal ∫i activitatea principal„        M„rg„ritescu Nicoleta de˛ine 8 p„r˛i sociale,
  515 – comer˛ cu ridicata cu produse
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;           fiind: comer˛ul ce corespunde grupei CAEN 521 ∫i      nominative ∫i indivizibile, Ón valoare total„ de
  5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;      av‚nd activitatea principal„: 521 – comer˛ cu       800.000 lei, ce reprezint„ 40 % cota de participare la
  – transformarea societ„˛ii din S.R.L. cu asociat     am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     beneficii ∫i pierderi.
unic Ón S.R.L. cu 3 asocia˛i prin cooptarea ca       predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i        Men˛ion„m c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale
asocia˛i cu drepturi depline ∫i Óntocmirea unui       tutun.                           s-a schimbat buletinul de identitate al asociatului
contract de societate a urm„torilor:              Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    M„rg„ritescu Nicoleta.
  1. Societatea Comercial„ ANTALIA COM — S.R.L.,      statutul societ„˛ii.                     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
cu sediul Ón Craiova, str. Oituz nr. 1, jude˛ul Dolj,     Redactat ast„zi, 27.02.2002.              actul constitutiv al societ„˛ii.
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al        (22/401.363)                       Redactat la data de 22.03.2002.
Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/1861/23.06.1994 av‚nd                    *                  (24/401.365)
cod unic de Ónregistrare 5985395, prin
administrator St„nescu Ionela, cet„˛ean rom‚n,
                                Societatea Comercial„ NIDOR — S.R.L.
                                                                         *
fiica lui Ioan ∫i a Mariei, n„scut„ la data de
                                       Craiova
16.01.1957, Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón                                       Societatea Comercial„
Craiova, Aleea 1 Paltini∫, nr. 6, jude˛ul Dolj,                                       OCTOGON IMPEX — S.R.L., Craiova
identificat„ cu C.I. seria DX nr. 072476, eliberat„ de            ACT ADIfiIONAL
Poli˛ia Craiova la data de 9.05.2000 ∫i av‚nd codul         la statutul Societ„˛ii Comerciale                  ACT ADIfiIONAL
numeric personal 2570116163272, care prime∫te          NIDOR — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
prin cesiune suma de 700.000 lei, ∫i             str. S„rari, bl. K24, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj,     la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  2. Societatea Comercial„ AGRIFARM — S.R.L., cu      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului            OCTOGON IMPEX — S.R.L.
sediul Ón Craiova, str. Obor-Siloz, bl. P4, sc. 2, ap. 8,         cu nr. J 16/3065/1992,             Subsemnatul Mirigel Viorel, domiciliat Ón
jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului           av‚nd codul fiscal R 3072427           Bucure∫ti, str. C„pitan Aviator Gheorghe M„r„∫oiu,
Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/150/1999 ∫i
                                Subsemnata Matei Rodica, cet„˛ean rom‚n, fiica     nr. 24, ap. 7, sectorul 1, personal ∫i ca mandatar
av‚nd C.F. R11515860, prin administrator Vasile
                              lui Alexandru ∫i Gheorghi˛a, n„scut„ la data de      pentru P„l∫oiu Mariana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
Mihaiela, cet„˛ean rom‚n, fiica lui ™tefan ∫i a
                              10.10.1956 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón    str. Pictor ™tefan Dumitrescu nr. 5, bl. 3, sc. 1,
Emiliei, n„scut„ la data de 7.07.1966 Ón comuna
                              Craiova, Str. S„rarilor, bl. K24, sc. 1, ap. 1, jude˛ul  ap. 23, sectorul 4, Ón baza procurii autentificate cu
Uda-Clocociov, jude˛ul Teleorman, cu domiciliul Ón
                              Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 012357,
Craiova, str. Œmp„ratul Traian, bl. P4, sc. 2, ap. 8,                                 nr. 2504/12.07.1999 la Biroul notarului public
                              eliberat„ la data de 4.02.1999 de Poli˛ia Craiova, cod
jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 083884,                                  Monica-™tefania C„linescu din Bucure∫ti,
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 10.08.2000 ∫i    numeric personal 2561010163224, Ón calitate de
                                                             Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
av‚nd codul numeric personal 2660707163191, care      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale NIDOR — S.R.L.
                              am hot„r‚t:                        OCTOGON IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Craiova, str.
prime∫te prin cesiune suma de 700.000 lei ∫i care                                   Mic∫unele nr. 14, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la
intr„ Ón societate cu drepturi depline ∫i devin        – schimbarea sediului Societ„˛ii Comerciale
                              NIDOR — S.R.L. din Craiova, cartierul S„rari,       Camera de comer˛ ∫i industrie cu nr.
asocia˛i.
                              bl. K24, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj, Ón satul C‚mpeni,   J 16/3044/1993, av‚nd codul fiscal R 4940123, ∫i un
  Œn urma transform„rii societ„˛ii ∫i cesiunii,
aportul fiec„rui asociat la capitalul social este      comuna Piele∫ti, jude˛ul Dolj.               capital social de 2.000.000 lei, am hot„r‚t
urm„torul:                           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    urm„toarele:
  1. Scorei Ion-Romulus, administrator, 6 p„r˛i      statutul societ„˛ii, celelalte norme r„m‚n‚nd         1. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii
sociale Ón valoare de 600.000 lei.             neschimbate.                        este grupa 013, cod CAEN 0130 – activit„˛i mixte
  2. Societatea Comercial„ ANTALIA COM — S.R.L.,       Redactat ast„zi, 19 februarie 2002.           (cultura vegetal„ ∫i cre∫terea animalelor).
Craiova, prin administrator St„nescu Ionela, 7 p„r˛i      (23/401.364)                       2. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Craiova, str.
sociale Ón valoare total„ de 700.000 lei.                       *                Mic∫unele nr. 14, jude˛ul Dolj, Ón Bucure∫ti, ™os.
  Administrarea societ„˛ii se va face de c„tre dl                                   Iancului nr. 8, bl. 114A, sc. A, et. 5, ap. 24, sectorul
Scorei Ion-Romulus.                           Societatea Comercial„             2, conform contractului de Ónchiriere nr.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din        OCTAGI IMPEX — S.R.L., Craiova           128711/10.12.2001.
contractul ∫i statutul societ„˛ii.
                                                             3. S-a schimbat domiciliul asociatului Mirigel
  (20/40.361)                                ACT ADIfiIONAL              Viorel din Craiova, Str. Dezrobirii, bl. H4, sc. A, et.
              *                                              2, ap. 9, jude˛ul Dolj, Ón Bucure∫ti, str. C„pitan
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              OCTAGI IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        Aviator Gheorghe M„r„∫oiu nr. 24, ap. 7, sectorul 1.
 Societatea Comercial„ NICK IMPEX — S.R.L.                                        4. Se schimb„ denumirea societ„˛ii din
                               Str. Viilor nr. 21, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„
         Craiova                                                OCTOGON IMPEX — S.R.L. Ón Societatea Comercial„
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                              Dolj cu nr. J 16/3386/1994, av‚nd codul fiscal       OCTOGON AGRIMPEX — S.R.L., conform dovezii
         ACT ADIfiIONAL
                                        R 6591151               privind disponibilitatea firmei nr. 108946 din
     la statutul Societ„˛ii Comerciale           Asocia˛ii:                       10.04.2002, eliberat„ de Registrul Comer˛ului
 NICK IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,          M„rg„ritescu Octavian, cet„˛ean rom‚n,         Bucure∫ti.
  Calea Bucure∫ti nr. 15 A–B, jude˛ul Dolj,        domiciliat Ón Craiova, Str. Buciumului, bl. 29, sc. 1,    Celelalte prevederi din statutul ∫i contractul
 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului      ap. 7, jude˛ul Dolj, posesorul B.I. seria D.G. nr.     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
   al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/341/1993,        413929, cod numeric personal 1430318163207,          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
        cod fiscal R 3440146            eliberat de Mili˛ia Craiova la data de 8.04.1988,     statutul ∫i contractul societ„˛ii, urm‚nd a Óndeplini
  Subsemnatul Cazacu Nicolae, cet„˛ean rom‚n,         M„rg„ritescu Nicoleta, cet„˛ean rom‚n,         toate formalit„˛ile cerute de lege Ón vederea
n„scut la data de 7.04.1945 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,    domiciliat„ Ón Craiova, str. I.G. Duca, bl. J 29, sc. 1,  comunic„rii la organele competente.
domiciliat Ón Craiova, Str. Independen˛ei, bl. 6 CD,    et. 1, ap. 7, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX
                                                              (25/401.366)
sc. 1, ap. 15, jude˛ul Dolj, identificat prin B.I. seria  nr. 002569, cod numeric personal 2740810163229,
G.T. nr. 448630 eliberat de Poli˛ia Craiova, Ón       eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 23.09.1998,                  *
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1240/15.VII.2002                    5
Societatea Comercial„ OLNA IMPEX — S.R.L.          Societatea va redacta un act constitutiv care face     Domeniul principal de activitate const„ Ón
      satul Horezu Poenari,             parte integrant„ din prezentul act adi˛ional ∫i       servicii ce corespunde grupei CAEN 554 ∫i av‚nd
 comuna Valea Stanciului, jude˛ul Dolj,         con˛ine toate modific„rile la zi.              activitatea principal„:
                              V. Se Ómputernice∫te dna Corneanu Georgeta,         5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
         ACT ADIfiIONAL              director general al Societ„˛ii Comerciale OLTINEX —      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                             S.A., s„ semneze Ón fa˛a notarului public prezentul     statutul societ„˛ii.
la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     act adi˛ional.                         Redactat la data de 11.01.2002.
  OLNA IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón satul          (27/401.368)                        (29/401.370)
 Horezu Poenari, comuna Valea Stanciului,
   jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul                     *                              *
 Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu
nr. J 16/658/2000, av‚nd codul fiscal 1356028            Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
  Asocia˛ii Matei Oliwer Eduard, domiciliat Ón         OMNICOM CJC — S.R.L., Craiova              OZ MARATON COM — S.R.L., satul Lazu
Craiova, cartierul Rovine, bl. 13A, sc. 1, ap. 22,                                     comuna Terpezita, jude˛ul Dolj
jude˛ul Dolj, ∫i Izmana Oleg, cet„˛ean moldovean,             ACT ADIfiIONAL
domiciliat Ón Chi∫in„u, Str. Independen˛ei nr. 12,                                           ACT ADIfiIONAL
                             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
bl. 1, ap. 99, Republica Moldova, Ón adunarea      OMNICOM CJC — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale OZ
general„ a asocia˛ilor din data de 11.07.2001, am      Bd. 1 Mai, bl. A2, ap. 11, jude˛ul Dolj,         MARATON COM — S.R.L., cu sediul Ón satul
hot„r‚t urm„toarele:                   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului       Lazu, comuna Terpezita, jude˛ul Dolj, ∫i av‚nd
  – ie∫irea din societate a asociatului Matei Oliwer    al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/1612/1991,               codul fiscal R 6778703
Eduart prin cesionarea Óntregului s„u aport la          av‚nd codul fiscal R 2300152
capitalul social Ón valoare de 1.000.000 lei,                                      Asocia˛ii:
                              Subemnata Jifcu Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„       Altintasoglu Ismet-Tamer, cet„˛ean rom‚n,
constituit din 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
                             la data de 2.07.1954 Ón B„ile∫ti, jude˛ul Dolj,       domiciliat Ón Craiova, aleea Arh. Duiliu Marcu, bl.
dlui Izmana Oleg, care va de˛ine astfel Óntregul
                             domiciliat„ Ón Craiova, str. Dr. Victor Papillian, bl.   12, sc. 1, et. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj, posesorul C.I. seria
capital social Ón valoare de 2.000.000 lei, constituit
                             A2, sc. 1, et. 2, ap. 11, identificat„ prin C.I. seria DX  DX nr. 091828, cod numeric personal
din 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, societatea
                             nr. 104417, eliberat„ la data de 10.01.2001 de Poli˛ia   1630505166743, eliberat de Poli˛ia Craiova la data
transform‚ndu-se din S.R.L. cu doi asocia˛i Ón S.R.L.
                             Craiova, cod numeric personal 2540702163249,        de 16.10.2000,
cu asociat unic Ón persoana dlui Izmana Oleg, care
                             asociat unic al Societ„˛ii Comerciale OMNICOM CJC       Altintasoglu Elisabeta, cet„˛ean rom‚n,
va prelua prerogativele adun„rii generale a
                             — S.R.L. am hot„r‚t urm„toarele:              domiciliat„ Ón Craiova, aleea Arh. Duiliu Marcu, bl.
asocia˛ilor ∫i ale administratorului.
                              1. Se define∫te domeniul principal de activitate     12, sc. 1, et. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I.
  Prezentul act adi˛ional anuleaz„ contractul de
                             al societ„˛ii codificat cu codul CAEN 521 – comer˛     seria DX nr. 062481, cod numeric personal
societate ∫i modific„ corespunz„tor statutul
                             cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate ∫i         2670408163210, elibrat„ de Poli˛ia Craiova la data
societ„˛ii, f„c‚nd parte integrant„ din statutul
                             activitatea principal„ codificat„ cu codul CAEN 521     de 22.02.2000,
societ„˛ii.
                             – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate cu       Ón adunarea general„ din data de 23.01.2002, am
  Tehnoredactat ast„zi, 11.07.2001.
                             v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.        hot„r‚t:
  (26/401.367)
                              2. Se recodific„ obiectul de activitate deja        – societatea deschide un punct de lucru Ón
             *               existent dup„ cum urmeaz„:                 Craiova, prelungirea N. Titulescu, nr. 37, jude˛ul
                              5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         Dolj.
  Societatea Comercial„ OLTINEX — S.A.         nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse       Obiectul de activitate se extinde cu urm„toarele
         Craiova                alimentare, b„uturi ∫i tutun;                activit„˛i:
                              5233 – comer˛ cu am„nuntul cu produse            2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente.
         ACT ADIfiIONAL              cosmetice ∫i de toalet„;                    Men˛ion„m c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale
                              5241 – comer˛ cu am„nuntul cu textile;          s-a schimbat buletinul de identitate la ambii
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                              5242 – comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;       asocia˛i.
   OLTINEX — S.A., cu sediul Ón Craiova,
                              5243 – comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
    str. Caracal nr. 160, jude˛ul Dolj,
                             articole din piele.                     contractul ∫i statutul societ„˛ii.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                              3. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón B„ile∫ti,      Redactat azi, 21.03.2002
        cu nr. J 16/32/1991,
                             Str. Victoriei nr. 109, jude˛ul Dolj.              (30/401.371)
     av‚nd codul fiscal R 2302218
                              Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale      Ón mod corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.                  *
extraordinare a ac˛ionarilor din data de 28.03.2002,
                               (28/401.369)
care a aprobat modificarea statutului societ„˛ii ∫i                                       Societatea Comercial„
trecerea acesteia din societate de tip deschis Ón                  *                   PATI BONA PROD — S.R.L., Craiova
societate de tip Ónchis conform deciziei nr. 200 din
19.02.2002 a Comisiei Na˛ionale a Valorilor       Societatea Comercial„ OXALIS SERV — S.R.L.
                                                                    ACT ADIfiIONAL
Mobiliare, s-a hot„r‚t:                          Craiova
  I. 1. Se modific„ domeniul ∫i activitatea                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
principal„, care va fi codificat„ conform codului             ACT ADIfiIONAL                PATI BONA PROD — S.R.L., cu sediul Ón
CAEN 702 – Ónchirierea de spa˛ii comerciale ∫i                                    Craiova, cartierul Corni˛oiu, bl. 2, sc. 1, ap. 9,
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
bunuri imobiliare ∫i respectiv 7020.
                             OXALIS SERV — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,         Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu
  2. Schimbarea structurii ac˛ionarilor Ón urma
                             cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 150H, sc. 1, ap. 15,       nr. J 16/2731/1994, cod fiscal 6313554
cesiunii de c„tre SIF OLTENIA ∫i de c„tre PPM.
                                jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
Noua structur„ se prezint„ astfel:                                           Asociatul unic St„nescu Paraschiva, cet„˛ean
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu
  – Societatea Comercial„ QUFFA — S.R.L. de˛ine                                   rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, bd. Dacia, bl. 2, sc.
                                     nr. J 16/1456/1995
160.284 ac˛iuni cu o valoare de 4.007.100 mii lei ce                                 1, ap. 9, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr.
                                 ∫i av‚nd codul fiscal R7872155
reprezint„ 86,477 %,                                                 002026, cod numeric personal 2560621163274,
  – ac˛ionari minoritari cu 25.065 ac˛iuni, cu o      Asocia˛ii:                        eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 10.09.1998, am
valoare de 626.625 mii lei ce reprezint„ 13.523 %.     Vlad Elena, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón        hot„r‚t:
  3. Majorarea ∫i reducerea capitalului social se    Craiova, cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 150H, sc. 1,      – transformarea societ„˛ii din S.R.L. cu asociat
face cu respectarea dispozi˛iilor legale Ón materie.   ap. 15, jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria G.N. nr.    unic Ón S.R.L. cu doi asocia˛i prin cooptarea Ón
  4. Convocarea adun„rii generale se face conform    939818, cod numeric personal 2640101163195,
                                                           societate, cu drepturi depline a domnului St„nescu
dispozi˛iilor legale.                  eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 21.12.1994,
                                                           Octavian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  5. Consiliul de administra˛ie va func˛iona Ón      Vlad Mariana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                                                           30.70.1947 Ón comuna Zaval, jude˛ul Dolj,
limita puterilor conferite de adunarea general„.     Craiova, Str. Tineretului, bl. 157A, sc. 1, ap. 3,
                                                           domiciliat Ón Craiova, cartierul Corni˛oiu, bl. 2, sc.
  6. Se reformuleaz„ art. 22 din actul constitutiv   jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria D.E. nr. 751796,
                                                           1, ap. 9, jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria G.N. nr.
care va avea urm„torul con˛inut:             cod numeric personal 2690113162152, eliberat de
                                                           147498, cod numeric personal 1470730163262,
  Trebuie s„ fie cet„˛ean rom‚n, ales ca membru     Poli˛ia Craiova la data de 13.05.1998,
                                                           eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 17.03.1994,
al consiliului de administra˛ie de c„tre adunarea      Ón adunarea general„ din data de 9.01.2002, am
                                                           care prime∫te prin cesiune de la St„nescu
general„ a ac˛ionarilor.                 hot„r‚t:
                                                           Paraschiva suma de 1.000.000 lei.
  7. Stabilirea profitului ∫i a modului de         – retragerea doamnei Vlad Mariana din societate
                                                            Corespunz„tor formei juridice de societate
repartizare se face conform legii.            ∫i cesionarea aportului s„u la capitalul social,
                                                           comercial„ cu doi asocia˛i se Óncheie un contract
  II. 8. Se modific„ comisia de cenzori care va avea  1.000.000 lei, doamnei Vlad Elena, care r„m‚ne Ón
                                                           Óntre p„r˛i iar prevederile statutului vor fi
urm„toarea componen˛„:                  societate ∫i devine asociat unic.
                                                           modificate prin prezentul act adi˛ional.
  – Ghencea Ion                      Societatea se transform„ astfel din S.R.L. cu doi
                                                            Œn urma cesiunii aportul fiec„rui asociat la
  – S„ndi˛„ Adrian Victor                asocia˛i Ón S.R.L. cu asociat unic.
                                                           capitalul social este urm„torul:
  – Oprian Marioara                    Contractul Óntre p„r˛i se anuleaz„ iar prevederile
                                                            St„nescu Paraschiva, 10 p„r˛i sociale, Ón valoare
  cenzori suplean˛i:                  statutului se vor referi al asociatul unic Vlad Elena.
                                                           total„ de 1.000.000 lei;
  – Diloiu Mihail Corneliu                 Asociatul unic preia activul ∫i pasivul societ„˛ii
                                                            St„nescu Octavian, 10 p„r˛i sociale, Ón valoare
  – Udrea Mihaela                    prerogativele    adun„rii   generale   ∫i  ale
                                                           total„ de 1.000.000 lei.
  – Toropu Irina.                    administratorului, de˛ine Óntregul capital social de
                                                            Administrarea societ„˛ii se va face de c„tre cei
  III. 9 Se schimb„ tipul de societate din societate  2.000.000 lei ∫i hot„r„∫te:
                                                           doi asocia˛i St„nescu Paraschiva ∫i St„nescu
deschis„ Ón societate Ónchis„, cu respectarea tuturor    – societatea deschide un punct de lucru Ón satul
                                                           Octavian, cu drepturi depline Ón angajarea ∫i
modific„rilor care le implic„ aceast„ situa˛ie      Suharu, comuna Vela, jude˛ul Dolj.
                                                           reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii.
(eviden˛„ ac˛iuni, cesiune, etc.).             Obiectul de activitate se extinde cu urm„toarele
  IV. Prezentul act adi˛ional face parte integrant„   fapte de comer˛:                        (31/401.372)
din actele constitutive ale societ„˛ii.           5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.                      *
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1240/15.VII.2002
      Societatea Comercial„             modul descris mai sus ∫i ne Ónsu∫im toate              Societatea Comercial„
     PIEBI CONFEZIONI — S.R.L.            drepturile ∫i obliga˛iile ce ne revin Ón calitate de       ROBERT & CO — S.R.L., Craiova
  satul Banu M„r„cine, comuna Co∫oveni          asocia˛i ai societ„˛ii.
        jude˛ul Dolj                 Œn urma cesion„rii Óntregul capital social al              ACT ADIfiIONAL
                             societ„˛ii va fi de˛inut de c„tre doi asocia˛i Ra˛„ Ion
                                                           la statutul Societ„˛ii Comerciale ROBERT &
         ACT ADIfiIONAL              ∫i Neagoe Elena, astfel:
                                                           CO — S.R.L., cu sediul Ón Craiova, str. Brazda
                               Ra˛„ Ion va de˛ine un num„r de 81 p„r˛i sociale    lui Novac, bl. K 17, sc. 1, ap. 11, jude˛ul Dolj,
  la statutul Societ„˛ii Comerciale PIEBI
                             a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 90 % din Óntreg    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
CONFEZIONI — S.R.L., cu sediul Ón satul Banu
                             capitalul social al societ„˛ii;               cu nr. J 16/2316/1992, cod fiscal R 2327026
  M„r„cine, comuna Co∫oveni, jude˛ul Dolj,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       Neagoe Elena va de˛ine un num„r de 9 p„r˛i
                                                            Subsemnatul Popescu Vasile, cet„˛ean rom‚n,
 cu nr. J 16/753/1999, cod fiscal R12444880       sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 10 % din   domiciliat Ón Craiova, str. Constantin Br‚ncoveanu
                             Óntregul capital al societ„˛ii.              nr. 12, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX
  Subsemnatul Palone Bruno, cet„˛ean italian,
                               Art. 2. Administrarea societ„˛ii se va face de c„tre  nr. 162463, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de
domiciliat Ón Italia cu re∫edin˛a Ón satul Banu
                             domnul Ra˛„ Ion, Ón calitate de administrator unic.    20.12.2001, cod numeric personal 1590409163289,
M„r„cine, comuna Co∫oveni, jude˛ul Dolj, asociat
unic al Societ„˛ii Comerciale PIEBI CONFEZIONE —       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   asociat unic la Societatea Comercial„ ROBERT & CO
S.R.L., am hot„r‚t schimbarea sediului societ„˛ii din   actul constitutiv al societ„˛ii modific‚ndu-l       — S.R.L. am hot„r‚t urm„toarele modific„ri:
satul Banu M„r„cine, comuna Co∫oveni, jude˛ul       corespunz„tor, celelelalte norme r„m‚n‚nd          1. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Craiova, str.
Dolj, Ón Craiova, str. Calea Bucure∫ti nr. 269, jude˛ul  neschimbate.                       Brazda lui Novac, bl. K 17, sc. 1, ap. 11, jude˛ul Dolj
Dolj, unde de˛inem un spa˛iu Ón suprafa˛„ de 800       Redactat azi, 2 aprilie 2002.             Ón Craiova, str. Ctin Br‚ncoveanu nr. 12, jude˛ul
m 2 , conform contractului de Ónchiriere nr.         (33/401.374)                     Dolj unde va func˛iona ∫i punct de lucru.
1551/16.11.2001 Óncheiat cu Societatea Comercial„                                   2. Societatea va func˛iona cu punct de lucru ∫i Ón
                                          *                Craiova, str. Brazda lui Novac – ™coala General„ nr.
METAL LEMN — S.A. Craiova.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                24.
                                  Societatea Comercial„               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
statutul Societ„˛ii Comerciale PIEBI CONFEZIONE
                                RADU CONS IMPEX — S.R.L., Craiova          statutul societ„˛ii pe care Ól modific„ cu clauzele de
— S.R.L., pe care Ól modific„ Ón mod corespunz„tor.
  Doamna Dumitru Valentina, director economic                                   mai sus.
al societ„˛ii, este Ómputernicit„ s„ Óndeplineasc„             ACT ADIfiIONAL                (36/401.377)
formalit„˛ile de Ónregistrare la Oficiul registrului    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                   *
comer˛ului.                        RADU CONS IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
   (32/401.373)                         Str. S„rarilor nr. 5, jude˛ul Dolj,            Societatea Comercial„
             *                Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului       ROMANO ELECTRO CO — S.R.L., Craiova
                               al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/2435/1992 ∫i
  Societatea Comercial„ POVARA — S.R.L.              av‚nd codul fiscal R 3087444                   ACT ADIfiIONAL
         Craiova                  Asocia˛ii Radu Constantin, cet„˛ean rom‚n,       la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                             domiciliat Ón Craiova, Str. Lupusului, bl. O10, sc. 1,   ROMANO ELECTRO CO — S.R.L., cu sediul Ón
         ACT ADIfiIONAL              ap. 19, jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria G.K.        Craiova, str. Gilort nr. 27, jude˛ul Dolj,
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     nr. 681215, cod numeric personal 1520402163241,      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
   POVARA — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 15.11.1993,      cu nr. J 16/393/1998, cod fiscal R10430021
    str. Rovine nr. 44, jude˛ul Dolj,         Radu Ioana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova,      Subsemnatul Giurc„ Iulian, cet„˛ean rom‚n,
   Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului        Str. Lupusului, bl. O10, sc. 1, ap. 19, jude˛ul Dolj,   domiciliat Ón Craiova, str. Milcov, bl. 51-43, sc. 1,
 cu nr. J 16/1336/1998, cod fiscal R11530657       posesor al B.I. seria B.T. nr. 196212, cod numeric    ap. 7, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX
  Subsemna˛ii:                      personal 2530203163245, eliberat de Poli˛ia Craiova    nr. 107794, cod numeric personal 1560210163210,
  1. V„cariu Claudius, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ion   la data de 10.02.1993, Ón adunarea general„ din data   Ón calitate de asociat unic am hot„r‚t:
∫i Constan˛a, n„scut la data de 9.03.1975 Ón Craiova,   de 14.08.2001, am hot„r‚t:                  Art. 1. Ie∫irea mea din societate ∫i intrarea Ón
jude˛ul Dolj, cu domiciliul Ón Craiova, Calea        – societatea deschide un punct de lucru Ón       societate ca asociat unic a domnului Chiroiu ™tefan,
Bucure∫ti, bl. M15b, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Dolj,     Craiova, Str. L„pu∫ului, bl. O10, Demisol, jude˛ul    cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ionel ∫i al Mariei, n„scut la
posesor al B.I. seria G.T. nr. 436943/1996, eliberat   Dolj.                           data de 19.02.1976 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cu
de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal           Obiectul de activitate se extinde cu:         domiciliul Ón comuna Podari, jude˛ul Dolj,
1750309163242;                                                   identificat prin C.I. seria DX nr. 074328, eliberat„ de
                               2851 – tratarea ∫i acoperirea metalelor;
  2. Podeanu Mircea, cet„˛ean rom‚n, fiul lui                                   Poli˛ia Craiova la data de 22.05.2000, cod numeric
                               4521 – lucr„ri de construc˛ii de cl„diri, inclusiv
Constantin-Octavian ∫i al Leti˛iei, n„scut la data de                                personal 1760219163197, prin cesionarea de c„tre
                             lucr„ri de art„;
9.02.1969 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cu domiciliul Ón                                mine a celor 500 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
                               5222 – comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse     pe care le de˛ineam ca asociat unic, domnului
Craiova, Str. Buciumului, nr. J 35, sc. 1, ap. 1,     din carne.
jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria B.T. nr.                                    Chiroiu ™tefan, care preia Óntreg activul ∫i pasivul
                               Se men˛ioneaz„ c„ adresa sediului social este Ón    societ„˛ii.
669647/1983, eliberat de Mili˛ia Craiova ∫i prelungit
                             Craiova, str. S„rari nr. 1, jude˛ul Dolj, conform      Art. 2. Pe cale de consecin˛„, Óntregul capital
Ón anul 1993, cod numeric personal 1690209163191;
                             Ón∫tiin˛„rii Prim„riei Craiova Ón urma          social total subscris ∫i v„rsat de 50.000.000 lei,
  3. Ra˛„ Constantina, cet„˛ean rom‚n, fiica lui
                             recens„m‚ntului cl„dirilor 2000-2001.           constituit din 500 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
Marin ∫i a Mariei, n„scut„ la data de 19.08.1960 Ón
comuna Calop„r, jude˛ul Dolj, cu domiciliul Ón        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   apar˛ine asociatului unic Chiroiu ™tefan, care
Craiova, str. Rovine, nr. 44, jude˛ul Dolj, posesoare   actul constitutiv al societ„˛ii.             devine ∫i administratorul societ„˛ii.
a C.I. seria DX nr. 154455, eliberat„ de Poli˛ia       (34/401.375)                       Art. 3. Schimbarea sediului societ„˛ii de la
Craiova Ón anul 2001, cod numeric personal                                     vechea adres„, la urm„toarea adres„: comuna
                                          *
2600819163267, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii                                Podari, jude˛ul Dolj.
Comerciale POVARA — S.R.L.;                                              Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                   Societatea Comercial„
  4. Ra˛„ Ion, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Marin ∫i al                                statutul societ„˛ii, pe care Ól modific„ ∫i completeaz„
                                 ROBERT & CO — S.R.L., Craiova           corespunz„tor.
Mariei, n„scut la data de 29.10.1956 Ón comuna
Giurgi˛a, jude˛ul Dolj, cu domiciliul Ón Craiova, str.                                 (37/401.378)
                                      ACT ADIfiIONAL
Rovine nr. 44, jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria H.C.                                            *
nr. 141955, eliberat de Mili˛ia Craiova Ón anul 1998,       la statutul Societ„˛ii Comerciale
cod numeric personal 1561029163273;            ROBERT & CO — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        Societatea Comercial„ SAH EXIM — S.R.L.
  5. Neagoe Elena, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Ion ∫i    str. Brazda lui Novac, bl. K17, sc. 1, ap. 11,              Craiova
Constan˛a, n„scut„ la data de 24.07.1977 Ón Craiova,      jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
jude˛ul Dolj, cu domiciliul Ón Craiova, str. Nicolae    registrului comer˛ului cu nr. J 16/2316/1992,               ACT ADIfiIONAL
Coculescu, bl. 88B3, sc. 1, et. 1, ap. 5, jude˛ul Dolj,         cod fiscal R 2327026
posesoare a C.I. seria DX nr. 1544532001, eliberat de                                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Poli˛ia   Craiova,  cod  numeric    personal    Subsemnatul Popescu Vasile, de cet„˛enie         SAH EXIM — S.R.L., Calea Unirii, bl. 28, ap.
2770724163226, am hot„r‚t urm„toarele:          rom‚n„, domiciliat Ón Craiova, str. Constantin        12, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Art. 1. Ie∫irea din societate a asocia˛ilor V„cariu  Br‚ncoveanu nr. 12, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I.     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
Claudius, Podeanu Mircea, ∫i Ra˛„ Constantin care     seria DX nr. 162463, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la    cu nr. J 16/1140/1995, cod fiscal R 7678893
cesioneaz„ Óntregul lor aport la capitalul social     data de 20.12.2001, cod numeric personal           Asocia˛ii Miu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,
format din 90 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de    1590409163289, asociat unic al Societ„˛ii         domiciliat Ón Craiova, Calea Unirii, bl. 28, sc. 1,
100.000 lei, av‚nd valoarea total„ de 9.000.000 lei,   Comerciale ROBERT & CO — S.R.L., am hot„r‚t        et. 3, ap. 12, jude˛ul Dolj, posesorul C.I. seria DX
domnului Ra˛„ Ion ∫i a doamnei Neagoe Elena, care     urm„toarele modific„ri:                  nr. 133677, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data
preiau Óntregul activ ∫i pasiv al societ„˛ii,        •domeniul principal de activitate conform       de 19.06.2001, ∫i
Ónsu∫indu-∫i drepturile ∫i obliga˛iile ce le revin Ón   codului CAEN este 513 – comer˛ cu ridicata cu        Miu Dana-Lavinia, fost„ Ionescu, cf. C.C. nr.
calitate de asocia˛i.                   produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.           36228/28.12.1996, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  Subsemna˛ii V„cariu Claudius, Podeanu Mircea       Activitatea principal„ este conform codului      Craiova, Calea Unirii, bl. 28, sc. 1, et. 3, ap. 12,
∫i Ra˛„ Constantina declar„m c„ am Óncasat        CAEN 5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao   jude˛ul Dolj, posesorul C.I. seria DX nr. 133681,
contravaloarea p„r˛ilor sociale ∫i toate drepturile ce  ∫i condimente.                      eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 19.06.2001,
ni se conveneau de la Societatea Comercial„         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   cod numeric personal 2670129163205,
POVARA — S.R.L. ∫i nu mai avem nici un fel de       statutul societ„˛ii pe care Ól modific„ cu clauzele de    Ón adunarea general„ din data de 22.01.2002, am
preten˛ie Ómpotriva acesteia ∫i nici Ómpotriva                                   hot„r‚t:
                             mai sus.
numi˛ilor Ra˛„ Ion ∫i Neagoe Elena.                                          Sediul social se schimb„ la urm„toarea adres„:
                               (35/401.376)
  Noi, Ra˛„ Ion ∫i Neagoe Elena, declar„m c„                                    Craiova, Calea Unirii, fost Bd. 1 Mai, bl. 28, sc. 1,
primim p„r˛ile sociale ce ne-au fost cesionate Ón                  *                ap. 12, jude˛ul Dolj.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1240/15.VII.2002                  7
  • Men˛ion„m c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale     — PPM, ac˛ionari rezulta˛i din procesul de      de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal
s-a schimbat buletinul de identitate la ambii       privatizare Ón mas„ ∫i al˛i ac˛ionari, de˛in un num„r  2460405163221,
asocia˛i.                         de 567.455 ac˛iuni nominative a 25.000 lei fiecare,     3. Sc„iceanu Sebastian Cristian, cet„˛ean rom‚n,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   Ón valoare total„ de 14.186.375.000 lei, reprezent‚nd  fiul lui Marian ∫i Ana, n„scut la data de 27.07.1968,
contractul ∫i statutul societ„˛ii.            9,34 % din capitalul social total.            cu domiciliul Ón Craiova, cartierul Valea Ro∫ie,
  (38/401.379)                       — APAPS de˛ine un num„r de 147.709 ac˛iuni      bl. P11, sc. 1, ap. 4, jude˛ul Dolj, posesor al B.I.
                             nominative a 25.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de  seria B.K. nr. 682300/1992 eliberat de Poli˛ia
             *                                            Craiova, cod numeric personal 1680727163283,
                             3.692.725.000 lei, reprezent‚nd 2,43 % din capitalul
                             social total.                        4. Sc„iceanu Marian Gabriel, cet„˛ean rom‚n,
     Societatea Comercial„
                               Capitalul social este Ón Óntregime subscris ∫i    fiul lui Marian ∫i Ana, n„scut la data de 18.03.1965,
   SCANROM IMPEX — S.R.L., Craiova                                       cu domiciliul Ón Craiova, calea Bucure∫ti, bl. M7, sc.
                             v„rsat.“
                               3. Se Ómputernice∫te pentru ducerea la        1, ap. 17, jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria G.T. nr.
         ACT ADIfiIONAL              Óndeplinire a hot„r‚rilor A.G.A., autentificarea     439500/1996 eliberat de Poli˛ia Craiova, cod
la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      actului adi˛ional ∫i efectuarea men˛iunilor la      numeric personal 1650318163214,
  SCANROM IMPEX — S.R.L. cu sediul Ón          Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Dolj, dl     Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
 Craiova, bd. Mure∫, nr. 48A, jude˛ul Dolj,       Gavril„ Florea.                     SUPER-COM-CAMELIA — S.R.L. am hot„r‚t
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului       Prezentul act adi˛ional face parte din actul     urm„toarele:
                             constitutiv   al  societ„˛ii,   modific‚ndu-l    – deschiderea unui punct de lucru Ón spa˛iul
  al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/1080/1993
                             corespunz„tor.                      comercial din cadrul Complexului Vechi, situat Ón
    ∫i av‚nd codul fiscal R 3870127
                               (40/401.381)                     Craiova, cartierul Valea Ro∫ie, jude˛ul Dolj, conform
  Subsemna˛ii Knut Magne Flolo prin Ómputernicit                                 sentin˛ei civile nr. 751/1998 a Tribunalului Dolj,
Silaghe Stefan ∫i Olteanu Ionel, Ón calitate de                   *               spa˛iu Ón care exist„ Ón prezent un bar Ón func˛iune;
asocia˛i, am hot„r‚t urm„toarele:                                           – domeniul principal de activitate al societ„˛ii
  Domeniul principal de activiatate este: activit„˛i   Societatea Comercial„ STAR TRAFIC — S.R.L.        este comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
intermediare de comer˛ cu ridicata        care           Craiova                 nespecializate, conform cod CAEN 521, iar obiectul
corespunde codului CAEN 511: 5119 – comer˛                                     principal de activitate este:
intermediar cu produse diverse (import-export).              ACT ADIfiIONAL               5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
statutul ∫i contractul societ„˛ii celelalte capitole ∫i   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                          produse alimentare, b„uturi ∫i tutun, restul fiind
articole r„m‚n‚nd neschimbate.               STAR TRAFIC — S.R.L. cu sediul Ón Craiova,
                                                          obiecte secundare de activitate existente Ón actul
  Redactat ast„zi, 12 aprilie 2002, la Biroul notarial  calea Bucure∫ti, bl. M 16, sc. A, ap. 5, jude˛ul Dolj,
                                                          constitutiv se codific„ CAEN;
public Mircea Dr„gu∫in cu sediul Ón Craiova, str.     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                                                           158 – fabricarea altor produse alimentare (1581,
Nicolae B„lcescu, nr. 28, jude˛ul Dolj.          al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/549/1991 ∫i av‚nd
                                                          1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589,
                                    codul fiscal R 2314611
  (39/401.380)                                                  1599)
                               Asociatul unic Iosif Ion, cet„˛ean rom‚n,        511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
             *                domiciliat Ón Craiova, calea Bucure∫ti, bl. M 16,    ridicata (5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117,
                             sc. A, ap. 5, jude˛ul Dolj, posesorul B.I. seria G.N.  5118, 5119)
     Societatea Comercial„
                             nr. 152724, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de     512 – comer˛ cu ridicata cu produse agricole
   SEMROM OLTENIA — S.A., Craiova           1.04.1994, cod numeric personal 1410729163203,      brute ∫i animale vii (5121, 5122, 5123, 5124, 5125)
                             am hot„r‚t:                         513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,
         ACT ADIfiIONAL               Domeniul principal de activitate este servicii ce   cu b„uturi ∫i cu tutun (5131, 5132, 5133, 5134, 5135,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      corespunde grupei CAEN 554 ∫i av‚nd activitatea     5136, 5137, 5138, 5139)
SEMROM OLTENIA — S.A., cu sediul Ón Craiova,       principal„: 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.    514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
   str. N. Romanescu nr. 35, jude˛ul Dolj,         • Men˛ionez c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale   altele dec‚t cele alimentare (5141, 5142, 5143, 5144,
 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului     s-a schimbat buletinul de identitate.          5145, 5147)
   al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/556/1998,         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    517 – comer˛ cu ridicata cu alte produse
       cod fiscal R 10610146            actul constitutiv al societ„˛ii.             neclasificate Ón alt„ parte (5170)
                               (41/401.382)                      521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea nr. 32 din 27 iulie
                                          *               nespecializate (5211, 5212)
2001 a adun„rii generale extraordinare a
                                                           522 – comer˛ cu am„nuntul cu produse
ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale SEMROM
                                                          alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun, Ón
OLTENIA — S.A. prin care se aprob„ mutarea         Societatea Comercial„ STELVI COM — S.R.L.
                                                          magazine specializate (5221, 5222, 5223, 5224, 5225,
sediului social, majorarea capitalului social al              Craiova
                                                          5226, 5227, 5228)
societ„˛ii prin emisiunea de noi ac˛iuni cu valoarea
                                                           523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
dividendelor cuvenite S.I.F. Muntenia S.A. Ón sum„             ACT ADIfiIONAL              specializate, cu produsele farmaceutice ∫i medicale,
de 3.427.650.000 lei reprezent‚nd 137.106 ac˛iuni                                 cu produsele de cosmetic„ ∫i de toalet„ (5231, 5232,
                              la actul constitutiv al   Societ„˛ii Comerciale
nominative a c‚te 25.000 lei, ∫i Ónfiin˛area                                    5233)
                              STELVI COM — S.R.L.     cu sediul Ón Craiova,
urm„toarelor puncte de lucru stabile din                                       524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                               str. ™tefan cel Mare,   nr. 89, jude˛ul Dolj,
componen˛a sucursalei Complex Agrosem Dolj:                                    specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                              Ónmatriculat„ la Oficiul   Registrului Comer˛ului
Sta˛ia Condi˛ionat Semin˛e Boureni, Sta˛ia                                     parte (5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247,
                                al Jude˛ului Dolj cu   nr. J 16/1751/1991,
Condi˛ionat Semin˛e Podari ∫i Depozit Bechet,                                   5248)
                                   ∫i av‚nd codul   fiscal 2319627
precum ∫i Ónregistrarea lor fiscal„, se aduc                                     525 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
urm„toarele modific„ri actului constitutiv al        Asociatul unic Scarlat Maria, cet„˛ean rom‚n,
                                                          v‚ndute prin magazine (5250)
Societ„˛ii Comerciale SEMROM OLTENIA — S.A.,       domiciliat„ Ón Craiova, str. ™tefan cel Mare, nr. 89,
                                                           553 – restaurante (5530)
dup„ cum urmeaz„:                     jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria DB nr. 680750,
                                                           554 – cafenele ∫i baruri (5541, 5542)
  1. Cap. I îAc˛ionarii, denumirea, forma juridic„,   eliberat de Poli˛ia Craiova, la data de 25.03.1997,
                                                           701 – activit„˛i imobiliare asupra bunurilor
sediul“,                         cod numeric personal 2510305163256, am hot„r‚t:
                                                          proprii sau Ónchiriate (7011, 7012)
  Art. 4 îSediul societ„˛ii comerciale“ va avea       • Societatea Ó∫i extinde obiectul de activitate cu:
                                                           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
urm„torul con˛inut:                     1810 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte din
                                                          actul constitutiv al societ„˛ii modific‚ndu-l
  îSediul societ„˛ii comerciale este Ón Craiova, str.  piele (cu excep˛ia celor din blan„);           corespunz„tor, celelalte norme r„m‚n‚nd
Eugeniu Carada nr. 7. Sediul societ„˛ii poate fi       182 – fabricare de articole de Ómbr„c„minte ∫i    neschimbate.
schimbat Ón alt„ localitate din Rom‚nia pe baza      lenjerie din materiale textile.               Redactat ast„zi 12 noiembrie 2001, la Biroul
hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor, potrivit     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   notarului public Sandu Cosmin din Craiova.
legii.                          statutul societ„˛ii.
                                                            (43/401.384)
  Societatea comercial„ are Ón componen˛„ un         (42/401.383)
                                                                       *
num„r de 7 sucursale denumite Complex Agrosem                    *
(denumite perscurtat C.A.), dup„ cum urmeaz„:
                                                          Societatea Comercial„ TCIF — S.A., Craiova
  1. C.A. Dolj, care are Ón componen˛„ trei puncte         Societatea Comercial„
de lucru stabile (Sta˛ia Condi˛ionat Semin˛e         SUPER-COM-CAMELIA — S.R.L., Craiova                   ACT ADIfiIONAL
Boureni, Sta˛ia Condi˛ionat Semin˛e Podari ∫i
Depozit Bechet);                              ACT ADIfiIONAL               la statutul Societ„˛ii Comerciale TCIF — S.A.
  2. C.A. Olt;                                                   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
  3. C.A. Teleorman;                    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/3107/1992
  4. C.A. Mehedin˛i;                       SUPER-COM-CAMELIA — S.R.L.                  din 19 octombrie 1992
  5. C.A. V‚lcea;                     cu sediul Ón Craiova, str. M. Eminescu nr. 9,       Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
  6. C.A. Gorj;                        jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul       adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
  7. C.A. Arge∫.                     registrului comer˛ului cu nr. J 16/2172/1991,      Comerciale TCIF — S.A. Ón ∫edin˛a din 21.03.2002
  2. Cap. III îCapitalul social, ac˛iunile“, art. 7          cod fiscal R 2290636            ˛inut„ la sediul societ„˛ii din Craiova, str. N.
îCapitalul social“ va avea urm„torul con˛inut:        1. Sc„iceanu Marian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui     Romanescu nr. 35, a adoptat hot„r‚rea nr. 40 din
  îCapitalul social al societ„˛ii comerciale este de   Ioan ∫i Constan˛a, n„scut la data de 26.03.1938, cu   21.03.2002, prin care se aprob„ modificarea
151.903.475.000 lei, Ómp„r˛it Ón 6.076.139 ac˛iuni    domiciliul Ón Craiova, str. Mihai Eminescu, nr. 9,    statutului ∫i contractului de societate dup„ cum
nomintaive a 25.000 lei fiecare, fiind de˛inut de     jude˛ul Dolj, posesor al CI seria DX nr. 057033/2000   urmeaz„:
urm„torii ac˛ionari:                   eliberat de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal      1. Num„rul membrilor consiliului de
  – Societatea de Investi˛ii Financiare MUNTENIA     1380326400265,                      administra˛ie se modific„ de la 9 la 15 componen˛a
S.A. de˛ine un num„r de 5.360.975 ac˛iuni          2. Sc„iceanu Ana, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Ilie ∫i  actual„ fiind cea stabilit„ prin hot„r‚rea nr. 40 din
nominative a 25.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de   Aurelia, n„scut„ la data de 4.06.1946, cu domiciliul   21.03.2002 a adun„rii generale a asocia˛ilor, astfel:
134.024.375.000 lei, reprezent‚nd 88,23 % din       Ón Craiova, str. Mihai Eminescu, nr. 9, jude˛ul Dolj,    1. Apostol Dumitru;
capitalul social total;                  posesoare a C.I. seria DX nr. 060566/2000, eliberat„    2. Dane Stefan;
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 1240/15.VII.2002
  3. R„dulescu Decebal;                    Societatea Comercial„ TIPLEXIM — S.A.,           Societatea Comercial„ TWO PEARS — S.R.L.
  Ó4. Ghi˛ulescu Doina;                           Craiova                            Calafat
  5. Tronea Constantin;
  6. Ionescu Cornel;                             ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL
  7. Popa Gheorghe;
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  8. PÓrvu Marin;
                                 TIPLEXIM — S.A. cu sediul Ón Craiova,            TWO PEARS — S.R.L. cu sediul Ón Calafat,
  9. Iliu˛„ Marian;                       Calea Severinului, bl. a 13, sc. 1, ap. 6,
  10. Oltei P„tru;                                                       str. Decebal, nr. 162, jude˛ul Dolj,
                                 jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul          Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
  11. L„p„dat Viorica;                     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
  12. Priboi Ion;                                                       al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/481/2001
                                cu nr. J 16/94/1997 ∫i av‚nd codul fiscal
  13. Vl„du˛ Gheorghe;                                                      ∫i av‚nd codul fiscal 14079722
                                         R 9175189
  14. Anghelescu Viorel;                                                  Asocia˛ii Dinca Ovidiu-Flavius, cet„˛ean rom‚n,
                                Ac˛ionarii Ploscaru Eugenia, Ploscaru Nicolae,
  15. Cote˛i Octavian.                   Manoiu Mirela-Camelia, Tita Marin ∫i Tita Cirstena,      domiciliat Ón Calafat, str. Gh. Doja, nr. 79, jude˛ul
  2. Aprob„ ca membru supleant Ón consiliul de       Ón adunarea general„ din data de 21.02.2002, am        Dolj, posesorul B.I. seria D.X. nr. 111588, eliberat de
administra˛ie pe domnul Ionescu Gheorghe          hot„r‚t:                           Poli˛ia Calafat la data de 20.02.2001, ∫i Tatasel
  3. Aprob„ componen˛a comisiei de cenzori Ón         Consiliul de administra˛ie este format din         Stefan-Viorel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Calafat,
urm„toarea structur„:                    administrator unic, respectiv domnul Ploscaru         str. Decebal, nr. 162, jude˛ul Dolj, posesorul B.I.
  1. B„l„∫oiu Constantin;                 Nicolae.                           seria G.D. nr. 0573506, eliberat de Poli˛ia Calafat la
  2. Plosc„ Dumitru;                     Se nume∫te comisia de cenzori alc„tuit„ astfel:      data de 23.11.1992, Ón adunarea general„ din data
  3. Stef„nescu Vinerian.                   – cenzori principali: Ploscaru Eugenia, Manoiu       de 4.04.2002, am hot„r‚t:
  4. Aprob„ componen˛a comisiei de cenzori         Mirela-Camelia ∫i Tita Marin.                  Retragerea noastr„ din societate ∫i cesionarea
suplean˛i Ón urm„toarea structur„:               – cenzori suplean˛i: Tita Cirstea, Latea Maria       aportului la capitalul social, 2.000.000 lei, domnului
  1. Cucu Elena;                      Georgeta, Gavan Maria-Liliana.                Ticu Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  2. Popa Gheorghe;                      Se Ómputernice∫te doamna Ploscaru Eugenia,         5.01.1969, Ón Calafat, domiciliat Ón Calafat, str. Al. I.
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, cart.         Cuza, nr. 63, jude˛ul Dolj, posesorul C.I. seria DX nr.
  3. Cojocaru Stefan.
                              Craiovi˛a Nou„, bl. 115, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Dolj,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                   082638, cod numeric personal 1690105162169,
                              posesoare a B.I. seria B.T. nr. 665537, cod numeric
contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale TCIF —                                    eliberat de Poli˛ia Calafat, la data de 4.08.2000, care
                              personal 2580328163324, eliberat de Poli˛ia Craiova
S.A. Craiova.                        la data de 6.02.1993, pentru semnarea actului         intr„ Ón societate cu drepturi depline.
  (44/401.385)                      adi˛ional ∫i depunerea lui la Biroul Unic.            Societatea se transform„ astfel din S.R.L. cu doi
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     asocia˛i, Ón S.R.L. cu asociat unic.
              *
                              actul constitutiv al societ„˛ii.                 Contractul Óntre p„r˛i se anuleaz„ iar prevederile
                                (47/401.388)                       statutului se modific„ prin prezentul act adi˛ional
Societatea Comercial„ TERMOFRIG — S.R.L.
                                                             ∫i se vor referi la asociatul unic.
         Craiova                                *
                                                               Asociatul unic Ticu Gheorghe preia activul ∫i
                                                             pasivul societ„˛ii, prerogativele adun„rii generale ∫i
         ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„
                                                             ale administratorului, de˛ine Óntregul capital social
                                TOTAL SYSTEM ELECTRONIC — S.R.L.
 al Societ„˛ii Comerciale TERMOFRIG — S.R.L.                                       de 2.000.000 lei ∫i hot„r„∫te:
                                       Craiova
cu sediul Ón Craiova, str. I. L. Caragiale nr. 17,                                      Sediul social se schimb„ Ón Calafat, str. Al. I.
   jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul                                       Cuza nr. 63, jude˛ul Dolj.
                                        ACT ADIfiIONAL
 registrului comer˛ului cu nr. J 16/313/2000,                                        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
       cod fiscal R 13126753              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       contractul ∫i statutul societ„˛ii.
  Subsemna˛ii:                         TOTAL SYSTEM ELECTRONIC — S.R.L. cu              (50/401.391)
                               sediul Ón Craiova, Calea Bucure∫ti, bl. A6, sc. 3,
  Popescu Sebastian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                                                 *
                               ap. 2, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
Craiova, str. I. L. Caragiale nr. 17, jude˛ul Dolj,
                                 al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/1226/1996,
identificat cu C.I. seria DX nr. 091652, eliberat„ de                                        Societatea Comercial„
                                   ∫i av‚nd codul fiscal R 8857110
Poli˛ia Craiova la data de 13.10.2000, cod numeric                                        UNAMEX AGRO — S.R.L., Craiova
                                Asociatul unic Gherlan Carmen-Dorina, cet„˛ean
personal 1740519150404,
                              rom‚n, domiciliat Ón Craiova, calea Bucure∫ti, bl. C19,
  ∫i Popescu Olivia ANDREIA, cet„˛ean rom‚n,                                                ACT ADIfiIONAL
                              sc. 1, ap. 2, posesorul B.I. seria G.T. nr. 449984, cod
domiciliat„ Ón Craiova, str. I. L. Caragiale nr. 17,
                              numeric personal 2610224163222, eliberat de Poli˛ia
jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 137700,                                      la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              Craiova, la data de 24.05.1996, am hot„r‚t:
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 12.07.2001,                                    UNAMEX AGRO — S.R.L. cu sediul Ón Craiova,
                                Obiectul de activitate deja existent se extinde cu
cod numeric personal 2750826162163,             urm„toarele activit„˛i conform normelor CAEN          str. Craiovi˛a Nou„, bl. 110C, sc. 1, ap. 3,
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     astfel:                              jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
TERMOFRIG — S.R.L., Ón ∫edin˛a adun„rii generale        5114 – comer˛ intermediar cu ma∫ini,           registrului comer˛ului cu nr. J 16/1164/1997,
a asocia˛ilor, am hot„r‚t completarea obiectului de     echipamente industriale;                           cod fiscal 9969856
activitate cu:                         5118 – comer˛ intermediar specializat Ón           Subsemnatul Ungureanu Constantin, cet„˛ean
  517 – activit„˛i de comer˛ cu ridicata;         v‚nzarea produselor cu caracter specific           rom‚n, domiciliat Ón Craiova, bd. Oltenia, bl. 110C,
  5170 – alte tipuri de comer˛ cu ridicata;        neclasificate Ón alt„ parte;                 sc. 1, ap. 3, jude˛ul Dolj, cod numeric personal
  453 – lucr„ri de instala˛ii, izola˛ii ∫i instal„ri de    631 – manipul„ri ∫i depozit„ri (6311 – 6312).       1540402163238, asociat unic al Societ„˛ii
echipamente ∫i alte lucr„ri care dau func˛ionalitate      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Comerciale UNAMEX AGRO — S.R.L., am hot„r‚t
cl„dirilor ∫i construc˛iilor;                statutul societ„˛ii.                     cesionarea Óntregului capital social de˛inut Ón
  4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire     (48/401.389)                       societate Ón sum„ de 2.000.000, reprezent‚nd 20
central„ ∫i montaj de echipamente ∫i utilaje                      *                 p„r˛i sociale a c‚te 100.000 lei, doamnei Her∫cu
tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti,                                    Amalia-Loredana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
  Se deschide un punct de lucru Ón Craiova, str. I.      Societatea Comercial„ TULIAC — S.R.L.           de 26.06.1972 Ón Craiova, fiica lui Marin ∫i
L. Caragiale nr. 15, jude˛ul Dolj.                       Filia∫i                  Eugenia, cu domiciliul Ón Craiova, Bd. 23 August,
  (45/401.386)                                                     bl. A1, sc. 1, ap. 31, jude˛ul Dolj, cod numeric
                                        ACT ADIfiIONAL               personal 2720626163294, care devine asociat unic,
              *
                                       la actul constitutiv             prelu‚nd Óntregul activ ∫i pasiv al societ„˛ii.
      Societatea Comercial„               al Societ„˛ii Comerciale TULIAC — S.R.L. cu          Subsemnatul Ungureanu Constantin declar c„
    TIBI COMIMPEX — S.R.L., Craiova            sediul Ón Filia∫i, str. V. I. Lenin, bl. I5, sc. A,     am primit contravaloarea p„r˛ilor sociale de˛inute
                               ap. 2, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul        Ón societate, nu mai am nici un fel de preten˛ii fa˛„
         ACT ADIfiIONAL                 Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj         de Societatea Comercial„ UNAMEX AGRO — S.R.L. ∫i
                                      cu nr. J 16/724/1998             Ómi asum Óntreaga r„spundere pentru activitatea
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           ∫i av‚nd codul fiscal R 10834810           desf„∫urat„ de societate p‚n„ la data cesiunii
   TIBI COMIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón           Asocia˛ii Tulitu Alexandru, cet„˛ean rom‚n,        p„r˛ilor sociale.
  Craiova, str. Brestei, nr. 342, jude˛ul Dolj,      domiciliat Ón Filia∫i, bd. Racoteanu, bl. I5, sc. A, ap. 2,   Subsemnata Her∫cu Amalia-Loredana, Ón calitate
 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     jude˛ul Dolj, posesorul B.I. seria D.X. nr. 134849, cod    de asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:
  Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/1424/1992, cod        numeric personal 1670817161036, eliberat de           1) Se revoc„ din func˛ia de administrator
         fiscal R 2314271              Poli˛ia Filia∫i la data de 26.06.2001, Tulitu Marin,     dl Ungureanu Constantin, administrarea
  Subsemnatul Trusc„ Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna Bechet,         societ„˛ii fiind asigurat„ de asociatul unic.
la data de 13.03.1940 Ón satul Belot, comuna Sopot,     jude˛ul Dolj, posesorul B.I, seria D.X. nr. 087791,       2) Se schimb„ sediul societ„˛ii din Craiova,
jude˛ul Dolj, cu domiciliul Ón Craiova, Str. Brestei, nr.  cod numeric personal 1420413161037, eliberat de        str. Craiovi˛a Nou„, bl. 110C, sc. 1, ap. 3, jude˛ul
342, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria G.D. nr.    Poli˛ia Bechet la data de 12.09.2000, Ón adunarea       Dolj, Ón Craiova, Cartierul 1 Mai, bl. S 56, sc. 1,
                              general„ din data de 22.11.2001, au hot„r‚t:
0609407 eliberat de poli˛ia Craiova, cod numeric                                     ap. 3, jude˛ul Dolj.
                                – sediul social al societ„˛ii va fi Ón comuna
personal 1400313163241, Ón calitate de asociat unic,                                     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              Bechet, jude˛ul Dolj,
am hot„r‚t Ónchiderea filialei din ora∫ul Bal∫ a                                     statutul Societ„˛ii Comerciale UNAMEX AGRO —
                                – administrator Tulitu Marin
Societ„˛ii Comerciale TIBI COMIMPEX — S.R.L.          – retragere asocia˛i: iese din societae Tulitu       S.R.L. pe care-l modific„ Ón mod corespunz„tor.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Alexandru, care cesioneaz„ cele 20 de p„r˛i sociale       Doamna Her∫cu Amalia-Loredana, asociat unic ∫i
actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól completeaz„   a 100.000 lei = 2.000.000 lei lui Tulitu Marin.        administrator este Ómputernicit„ s„ Óndeplineasc„
Ón mod corespunz„tor, restul prevederilor           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     formalit„˛ile de Ónregistrare la Oficiul registrului
r„m‚n‚nd neschimbat.                    contractul ∫i statutul societ„˛ii.              comer˛ului.
  (46/401.387)                        (49/401.390)                          (51/401.392)
              *                              *                              *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1240/15.VII.2002                    9
 Societatea Comercial„ UNITAR ’94 — S.R.L.            Se renun˛„ la administratorul neasociat, Voicu      semnarea prezentului act adi˛ional ∫i depunerea lui
         Craiova                    Constantin ∫i se nume∫te, Ón acelea∫i condi˛ii,       la Biroul Unic.
                                respectiv administrator neasociat, domnul Vanta        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
          ACT ADIfiIONAL                Alin-Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       actul costitutiv al societ„˛ii.
                                5.09.1978, Ón Craiova, domiciliat Ón Craiova,          (56/401.397)
      la actele constitutive ale             cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 65 A2, sc. 1, ap. 40,
 Societ„˛ii Comerciale UNITAR ’94 — S.R.L.          jude˛ul Dolj, posesorul C.I. seria GD nr. 0422542,                   *
    cu sediul Ón Craiova, str. Parcul            cod numeric personal 1780905163231, eliberat„ de
 Crizantemelor, vila nr. E38, jude˛ul Dolj,          Poli˛ia Craiova, la data de 10.10.1992, care al„turi    Societatea Comercial„ ANDIAL COM — S.R.L.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        de asociatul unic are drept de angajare ∫i                  Craiova
 cu nr. J 16/2280/1994 ∫i av‚nd cod fiscal
                                reprezentare a societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii.
          R 6125666
                                 Men˛ionez c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale s-a             ACT ADIfiIONAL
  Asocia˛ii:                         schimbat buletinul de identitate.
  1. Treschin ™tefania, cet„˛ean rom‚n,             Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
domiciliat„ Ón Craiova, str. Parcul Crizantemelor,       actul constitutiv al societ„˛ii.               ANDIAL COM — S.R.L. cu sediul Ón Craiova,
bl. E36–E39, ap. E38, jude˛ul Dolj, posesoare a B.I.        (54/401.395)                      cartierul Brazda lui Novac, bl. U7, sc. 1, ap. 7,
seria D.E. nr. 753913, eliberat de Mili˛ia Craiova la                                      jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
data de 7.12.1987 ∫i av‚nd cod numeric personal                      *
                                                               registrului comer˛ului cu nr. J 16/57/2000,
2390522163232, ∫i                                                            cod fiscal R 12676198,
  2. Treschin C. Constantin, cet„˛ean rom‚n,          Societatea Comercial„ VOLTINVEST — S.A.
domiciliat Ón Craiova, calea Bucure∫ti, bl. A8b, sc. 4,             Craiova                    Subsemna˛ii Meri∫anu Florina, cet„˛ean rom‚n,
ap. 23, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 030888,                                 fiica lui Constantin ∫i Ioana, n„scut„ la data de 17
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 28.05.1999 ∫i              ACT ADIfiIONAL               mai 1958 Ón comuna Terpezi˛a, jude˛ul Dolj, cu
av‚nd cod numeric personal 1600628163236,                                         codul numeric personal 2580517163261,
                                la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  Ón adunarea general„ din 16.01.2002, am hot„r‚t                                     domiciliat„ Ón Craiova, strada Co∫una, nr. 39,
                                     VOLTINVEST — S.A. Craiova
transformarea societ„˛ii din S.R.L. cu doi asocia˛i Ón                                   jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr.
S.R.L. cu asociat unic, prin retragerea din societate       Œn baza hot„r‚rii nr. 2 a adun„rii generale a
                                                              149828/2001/Poli˛ia Craiova, ∫i Comignani Aldo,
a domnului Treschin C. Constantin ∫i cesionarea        ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale VOLTINVEST —
                                                              cet„˛ean italian, n„scut la data de 2 aprilie 1936 Ón
aportului la capitalul social, 1.000.000 lei, doamnei     S.A. se modific„ dup„ cum urmeaz„:
                                                              Roseto Degli Abuzzi (TE), Italia, domiciliat Ón Italia,
Treschin ™tefania care r„m‚ne asociat unic al           A. Contractul de societate
                                 Art. 5. Se precizeaz„ conform cod CAEN astfel:      Bologna,     posesor    al   pa∫aportului
societ„˛ii.
                                 – domeniul principal de activitate al societ„˛ii     702592B/autorit„˛ile italiene, Ón calitate de asocia˛i
  Contractul Óntre p„r˛i se anuleaz„, iar
                                este: alte intermedieri financiare – cod CAEN 652;     ai Societ„˛ii Comerciale ANDIAL COM — S.R.L., Ón
prevederile statutului se vor referi la asociatul unic
                                 – obiectul principal de activitate este: alte tipuri   adunarea general„ din data de 25 ianuarie 2002, am
Treschin ™tefania.
  Asociatul unic preia activul ∫i pasivul societ„˛ii     de intermedieri financiare – cod CAEN 6523.         hot„r‚t urm„toarele:
precum ∫i prerogativele adun„rii generale ∫i ale         B. Statutul                         1. Schimbarea sediului social din Craiova,
administratorului.                        Art. 5. Se precizeaz„ conform cod CAEN, astfel:     cartierul Brazda lui Novac, bl. U 7, sc. 1, ap. 7,
  Subsemnatul Treschin C. Constantin declar c„          – domeniul principal de activitate al societ„˛ii     jude˛ul Dolj Ón Craiova, str. Co∫una, nr. 39, jude˛ul
am primit toate drepturile ce mi se cuvin la ie∫irea      este: alte intermedieri financiare – cod CAEN 652;     Dolj.
din societate ∫i din momentul semn„rii prezentului        – obiectul principal de activitate al societ„˛ii este:    2. Deschiderea unui punct de lucru Ón comuna
act adi˛ional, nu mai am preten˛ii asupra societ„˛ii.     alte tipuri de intermedieri financiare – cod CAEN      Piele∫ti, Drumul European DN 65 Craiova —
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      6523.                            Bucure∫ti — km. 8 252, jude˛ul Dolj.
statutul societ„˛ii.                       Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit la un
                                                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  Redactat azi, 18 ianuarie 2002, la sediul Biroului     birou notarial public.
                                                              statutul ∫i contractul societ„˛ii pe care le modific„
notarului public Florian Tone, din Craiova, str. Al.       Œmputernicitul adun„rii generale a ac˛ionarilor
                                                              corespunz„tor, restul dispozi˛iilor r„m‚n‚nd
I. Cuza nr. 19, bl. Patria, sc. B, ap. 1, jude˛ul Dolj.    s„ intreprind„ demersurile legale necesare
                                autentific„rii ∫i Ónscrierii men˛iunilor la Oficiul     neschimbate.
  (52/401.393)
                                registrului comer˛ului este dl Popescu Cristinel        Redactat azi 25 ianuarie 2002 la Biroul notarului
               *                 Sandu, pre∫edintele consiliului de administra˛ie al     public Tudor Marinela-Daniela, cu sediul Ón
                                Societ„˛ii Comerciale VOLTINVEST — S.A.           Craiova, Calea Bucure∫ti, bl. M18D parter, jude˛ul
      Societatea Comercial„                                              Dolj.
                                  (55/401.396)
    VERSILVA FARM — S.R.L., Craiova
                                             *                   (57/401.398)
          ACT ADIfiIONAL                                                            *
                                    Societatea Comercial„
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          AGROMEC VELESTI — S.A., satul Velesti                Societatea Comercial„
VERSILVA FARM — S.R.L. cu sediul Ón Craiova,             comuna Murgasi, jude˛ul Dolj                 ARALD IMPEX — S.R.L., Craiova
  str. Spania, bl. O 9, ap. 3, jude˛ul Dolj,
 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                                         ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL
  al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/2662/1992
     ∫i av‚nd codul fiscal R 2328781                  la actul constitutiv al                   la actul constitutiv al
  Asocia˛ii Paslaru Silvia, cet„˛ean rom‚n,          Societ„˛ii Comerciale AGROMEC VELESTI — S.A.         Societ„˛ii Comerciale ARALD IMPEX — S.R.L.
domiciliat„ Ón Craiova, cartierul Rovine, bl. E 6a, ap.     cu sediul Ón satul Velesti, comuna Murgasi,        cu sediul Ón Craiova, str. Opanez, bl. B26, sc. 1,
4, jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria B.X. nr.          jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                               ap. 5, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
128774, cod numeric personal 2520115163252,            Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
                                                               Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 14.02.1994, ∫i      cu nr. J 16/550/1996, ∫i av‚nd codul fiscal
                                                              cu nr. J 16/3515/1994, ∫i av‚nd codul fiscal
Paslaru Silvestru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                 R 8172028
                                                                       R 6661800
Craiova, cartierul Rovine, bl. E 6a, ap. 4, jude˛ul        Adunarea general„ a ac˛ionarilor din data de
Dolj, posesorul B.I. seria B.X. nr. 128775, cod        18.02.2002, a hot„r‚t:                     Asociatul unic, Biraianu Nicolae, cet„˛ean rom‚n,
numeric personal 15012161613227 eliberat de            Consiliul de administra˛ie este alc„tuit astfel:    domiciliat Ón Craiova, str. Opanez, bl. B26, sc. 1, ap. 5,
Poli˛ia Craiova la data de 14.02.1994, Ón adunarea         • Soceanu Marcu, Costea Fevica, Soceanu         jude˛ul Dolj, posesorul pa∫aportului seria 001301069,
general„ din data de 12.03.2002, am hot„r‚t:          Constan˛a.                         eliberat de Inspectoratul Jude˛ean Dolj Serviciul
  Societatea Ó∫i schimb„ denumirea Ón: Societatea         Se nume∫te comisia de cenzori:             Pa∫apoarte, la data de 15.03.1999 am hot„r‚t:
Comercial„ SILVAFARM — S.R.L.                   – Cenzori principali: Capitanescu Virgil, Bulata      I. Societatea deschide punct de lucru la
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      Traiana, Idita Constantin.                 urm„toarea adres„: Craiova, str. Paltini∫, bl. K20,
actul constitutiv al societ„˛ii.                  – Cenzori suplean˛i: Ciochina Victor, Dinu Ilie-    parter, jude˛ul Dolj.
  (53/401.394)                        Rasvan, Dutoiu Marian.                     II. Domeniul principal de activitate: serviciile
               *                   Domeniul principal de activitate este servicii, ce   codificate la grupa 602, iar activitatea principal„
                                corespunde grupei CAEN 014 ∫i av‚nd activitatea       este codificat„ la clasa 6024 – transporturi rutiere
 Societatea Comercial„ VOLEN COM — S.R.L.           principal„: 0141 – servicii pentru mecanizarea ∫i
                                                              de m„rfuri.
         Craiova                    chimizarea agriculturii.
                                                               III. Extinderea obiectului de activitate cu:
                                  Declararea Societ„˛ii Comerciale AGROMEC
                                                               451 – organizare de ∫antiere ∫i preg„tirea
          ACT ADIfiIONAL                VELESTI — S.A. ca societate Ónchis„, pentru ca,
                                potrivit adresei nr. 1347/18.01.2002 a CNVM         terenului (4511, 4512)
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        societatea Óndepline∫te condi˛iile pentru a fi         452 – construc˛ii noi (complete ∫i par˛iale)
 VOLEN COM — S.R.L. cu sediul Ón Craiova,           declarat„ societate Ónchis„.                repara˛ii ∫i Óntre˛ineri, transform„ri ∫i consolid„ri
 Bd. 1 Mai, bl. A1, sc. 1, ap. 18, jude˛ul Dolj,         Structura ac˛ionariatului se schimb„ astfel:      de cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti (4521 – 4526).
 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului          F.P.S. cesioneaz„ ac˛iunile sale Ón valoare total„     453 – lucr„ri de instala˛ii, izola˛ii ∫i instal„ri de
  al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/3806/1994          de 53.425.000 lei, c„tre PAS SERVAGRO Velesti care     echipamente care dau func˛ionalitate cl„dirilor ∫i
     ∫i av‚nd codul fiscal 6780398             va de˛ine astfel 40 % din capitalul social —        construc˛iilor speciale (4531 – 4534)
  Asociatul unic, Voicu Lenu˛a, cet„˛ean rom‚n,       106.850.000 lei.                        454 – lucr„ri de finisare (4541 – 4545)
domiciliat„ Ón Craiova, str. Dr. Victor Papillian,         PPM 371 persoane fizice de˛in 60 % — 160.275.000      455 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
bl. A1, sc. 1, et. 4, ap. 18, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I.  lei.                            demolare, cu personal de deservire aferent (4550)
seria DX nr. 081289, cod numeric personal             Se Ómputernice∫te domnul Soceanu Marcu,          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
2550103163311, eliberat„ de Poli˛ia Craiova, la data      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna Murga∫i,        statutul societ„˛ii.
de 28.07.2000, am hot„r‚t:                   jude˛ul Dolj, posesorul B.I. seria B.X. nr. 839450,
                                                                (58/401.399)
  Societatea deschide punct de lucru la urm„toarea      cod numeric personal 1500404163291 eliberat de
adres„: comuna Bistret, jude˛ul Dolj.             Poli˛ia Craiova la data de 22.03.1994, pentru                      *
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1240/15.VII.2002
      Societatea Comercial„               5233 — comer˛ cu am„nuntul cu produse          4542 — lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
    ASMAVI IMPEX — S.R.L., B„ile∫ti          cosmetice ∫i de toalet„.                  4543 — lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
         jude˛ul Dolj                 Capitalul social deja majorat la valoarea de       4544 — lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                              12.000.000 lei este Ómp„r˛it Ón 120 p„r˛i sociale,    de geamuri.
         ACT ADIfiIONAL              valoarea nominal„ a p„r˛ii sociale cresc‚nd astfel de    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              la 5.000 lei la 100.000 lei.               statutul societ„˛ii pe care Ól modific„ corespunz„tor.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Redactat azi, 1 noiembrie 2001.
ASMAVI IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón B„ile∫ti,       statutul societ„˛ii.                     (63/401.404)
str. Carpa˛i nr. 3, bl. D1, sc. 1, ap. 15, jude˛ul Dolj,    (61/401.402)                                  *
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului                   *
   al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/1039/1996                                     Societatea Comercial„ CLASOTOUR — S.R.L.
     ∫i av‚nd codul fiscal R 8792941           Societatea Comercial„ CEREALCOM — S.A.                 Craiova
  Asociatul unic Butoi Constantin, cet„˛ean rom‚n,             Craiova
domiciliat Ón satul Ghidici, comuna Piscu Vechi,                                           ACT ADIfiIONAL
jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria Y nr. 624109, cod            ACT ADIfiIONAL
numeric personal 1270715162148, eliberat de                                     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
Mili˛ia Calafat la data de 7.03.1972, a hot„r‚t:             la actul constitutiv al           CLASOTOUR — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
  Retragerea mea din societate ∫i cesionarea         Societ„˛ii Comerciale CEREALCOM — S.A.,             str. Caracal nr. 31, jude˛ul Dolj,
aportului la capitalul social, 2.000.000 lei, domnului      cu sediul Ón Craiova, str. Bibescu nr. 3,      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                                 jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul        cu nr. J 16/619/2000, cod fiscal R13717334
Butoi Virgil, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova,
str. Pa∫cani, bl. A9, sc. 1, et. 1, ap. 5, jude˛ul Dolj,    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj        Subsemna˛ii Ni˛u Sorin, cet„˛ean rom‚n,
                               cu nr. J 16 743/1997 ∫i av‚nd codul fiscal      domiciliat Ón Craiova, str. Caracal nr. 31, jude˛ul
posesor al C.I. seria DX nr. 046976, cod numeric
                                         R 9646278             Dolj, ∫i Sarpe Claudiu-Gheorghe, cet„˛ean olandez,
personal 1590911160015, eliberat„ de Poli˛ia
Craiova la data de 18.10.1999, care intr„ Ón societate    Conform hot„r‚rii adun„rii generale a         domiciliat Ón Olanda, localitatea Burg van Grave,
cu drepturi depline ∫i devine noul asociat unic.      ac˛ionarilor din 28.01.2002, se Óntocme∫te un act    str. Ruyllaan nr. 40, cod KW5361, asocia˛i ai
                              adi˛ional care s„ cuprind„ urm„toarele:         Societ„˛ii Comerciale CLASOTOUR — S.R.L. Ón
  Asociatul unic, Butoi Virgil, preia activul ∫i
                               Se nume∫te comisia de cenzori suplean˛i,       adunarea general„ am hot„r‚t urm„toarele:
pasivul societ„˛ii, prerogativele adun„rii generale ∫i
                              alc„tuit„ din:                       Retragerea din cadrul societ„˛ii a domnului
ale administratorului ∫i hot„r„∫te:
                               Nicolae Constantin, Gheorghe Alexandru ∫i       Sarpe Claudiu-Gheorghe, prin cesiunea integral„ a
  Sediul social se schimb„ la urm„toarea adres„:
                              Mardale ™tefan.                     p„r˛ilor sociale pe care le de˛ine (10 p„r˛i sociale a
Craiova, str. Pa∫cani, fost„ str. George Enescu, bl. A9,                              100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
                               Se declar„ punctele de lucru de la urm„toarele
sc. 1, ap. 5, jude˛ul Dolj.                                             depu∫i Ón echivalent Ón valut„ 42 $ S.U.A.), precum
                              adrese:
  Societatea deschide punct de lucru Ón: satul                                   ∫i Óntregul fond de comer˛, activul ∫i pasivul
                               comuna Cosoveni, Siloz Baza Banu M„r„cine,
Ghidici, comuna Piscu Vechi, jude˛ul Dolj.                                     societ„˛ii, Ón favoarea domnului Tomac Serghei,
                              jude˛ul Dolj.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     comuna Leu, Siloz Baza Leu, jude˛ul Dolj;       cet„˛ean moldovean, fiul lui Ivan ∫i al Anei, n„scut
statutul societ„˛ii.                     comuna Mo˛„˛ei Gar„, Siloz Baza Mo˛„˛ei Gar„,     Ón Soroca Ón data de 15.06.1968, domiciliat Ón
   (59/401.400)                     jude˛ul Dolj;                      Moldova, posesor al pa∫aportului seria MDA nr.
              *                 comuna Prede∫ti, depozitul de cereale Prede∫ti,    AO844300/2001, eliberat de Poli˛ia Chi∫in„u.
                              jude˛ul Dolj;                        Asociatul care se retrage pierde astfel toate
     Societatea Comercial„                Segarcea, Siloz Baza Segarcea, jude˛ul Dolj;     drepturile ∫i obliga˛iile care Ói reveneau Ón cadrul
                               Craiova, str. Œmp„ratul Traian nr. 299, Siloz Baza  societ„˛ii, societatea va fi administrat„ de c„tre
 BINA PANCOM — S.R.L., comuna Radovan
                              Jiul Craiova.                      asociatul Ni˛u Sorin.
        jude˛ul Dolj                                              Capitalul social Ón sum„ de 2.000.000 lei este
                               Se Ómputernice∫te, pentru semnarea actului
                              adi˛ional ∫i depunerea lui Biroul unic, domnul      divizat astfel: Ni˛u Sorin — 10 p„r˛i sociale a 100.000
         ACT ADIfiIONAL                                           lei fiecare, Ón total 1.000.000 lei ∫i Romac Serghei —
                              Stanciu ™tefan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
      la actul constitutiv (statutul)        Craiova, str. Petre Ispirescu, bl. 12, sc. 1, ap. 3,   10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón total
                              jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria B.C. nr. 488891,   1.000.000 lei, depu∫i Ón echivalent valut„, respectiv
 Societ„˛ii Comerciale BINA PANCOM — S.R.L.,
                              cod numeric personal 1370724163234, eliberat de     suma de 42 $ S.U.A.
cu sediul Ón comuna Radovan, Str. Stadionului
                              Poli˛ia Craiova la data de 10.04.1991.           Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului
 nr. 1, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   societ„˛ii comerciale r„m‚n neschimbate.
  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
                              actul constitutiv al societ„˛ii.              Prezentul act adi˛ional modific„ contractul ∫i
  cu nr. J 16/215/1993, ∫i av‚nd codul fiscal                                   statutul societ„˛ii, Ón sensul celor de mai sus ∫i face
           R 3443215                 (62/401.403)
                                                          parte integrant„ din acestea.
  Asociatul unic Fratostitanu Lauren˛iu, cet„˛ean                  *                  (64/401.405)
rom‚n, domiciliat Ón Craiova, cartierul Craiovi˛a
                                  Societatea Comercial„                           *
Nou„, bl. 36, sc. 1, ap. 15, jude˛ul Dolj, posesor al
B.I. seria B.X. nr. 837227, cod numeric personal       C¬MPUL DE AUR — S.R.L., satul Basarabi
                                   Calafat, jude˛ul Dolj              Societatea Comercial„ COJO COM — S.R.L.
1701015163269, eliberat de Mili˛ia Craiova la data
                                                                   Craiova
de 26.04.1984, am hot„r‚t:
  Domeniul principal de activitate este comer˛ul ce            ACT ADIfiIONAL
                                                                   ACT ADIfiIONAL
corespunde grupei CAEN 521, iar activitatea
                                      la actul constitutiv al
principal„ este 5211 — comer˛ cu am„nuntul Ón         Societ„˛ii Comerciale C¬MPUL DE AUR —        la actul constitutiv (statut) al Societ„˛ii Comerciale
magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„         S.R.L., cu sediul Ón satul Basarabi, Calea       COJO COM — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.             Craiovei nr. 7, Calafat, jude˛ul Dolj,         Str. Severinului — Complex Geamuri,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din              Ónregistrat„ la           Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
stattuul societ„˛ii.                    Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 16/3293/1993,    al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/768/2001
  (60/401.401)                               cod fiscal 3083191              ∫i av‚nd codul fiscal (CUI) 14278709
              *                 Subsemnatul Cojocaru Ion, domiciliat Ón satul      Asociatul unic, Cojocaru Adriana-Camelia, cet„˛ean
                              Basarabi, Calea Craiovei nr. 7, Calafat, jude˛ul Dolj,  rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str. Constantin
                              identificat cu C.I. seria DX nr. 071520, eliberat„ de  Argetoianu, bl. A11, sc. 1, ap. 10, jude˛ul Dolj, posesor
 Societatea Comercial„ CALENDULA — S.R.L.
                              Poli˛ia Calafat la data de 28.04.2000, fiul lui     al C.I. seria DX nr. 082363, cod numeric personal
         Craiova                                              2760612163266, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data
                              Combeiu ∫i al Constantinei, n„scut la data de
                              22.12.1945, cod numeric personal 1451222162144,     de 2.08.2000, am hot„r‚t:
         ACT ADIfiIONAL                                            Obiectul de activitate existent se extinde cu
                              Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      CIMPUL DE AUR — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:     urm„toarele activit„˛i:
 CALENDULA — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,          1. Extinderea obiectului de activitate dup„ cum     521 — comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              urmeaz„:                         nespecializate (5211 — 5212);
  str. Brazda lui Novac, bl. L1, sc. 4, ap. 4,
                               20 — industria de prelucrare a lemnului (exclusiv    523 — comer˛ cu am„nuntul cu produse
   jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              produc˛ie de mobil„);                  medicale, cosmetice ∫i de toalet„ (5232-5233).
  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
                                                            Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
 cu nr. J 16/1367/1991 ∫i av‚nd codul fiscal         201 — prelucrarea brut„ a lemnului ∫i
                                                          statutul societ„˛ii.
          R 2330587               impregnarea lemnului;
                               2010 — prelucrarea brut„ a lemnului ∫i          (65/401.406)
  Asociatul unic, Constantinescu Octavia-
Constan˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova,
                              impregnarea lemnului;                                *
                               205 — fabricare de elemente de dulgherie ∫i
cartierul Brazda lui Novac, bl. O6, ap. 3, jude˛ul
                              t‚mpl„rie pentru construc˛ii;               Societatea Comercial„ COMMAND — S.R.L.
Dolj, posesoare a B.I. seria D.V. nr. 697033, cod
                               2030 — fabricare de elemente de dulgherie ∫i              Craiova
numeric personal 2450430163195, eliberat de
                              t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
Poli˛ia Craiova la data de 12.12.1990, am hot„r‚t:      205 — fabricarea altor produse din lemn;
  Durata societ„˛ii va fi nedeterminat„.                                               ACT ADIfiIONAL
                               2051 — fabricarea altor produse din lemn;
  Domeniul principal de activitate este comer˛ul ce     36 — produc˛ie de mobilier ∫i alte activit„˛i      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
corespunde grupei CAEN 523 ∫i av‚nd activitatea      industriale neclasificate;                 COMMAND — S.R.L, cu sediul Ón Craiova,
principal„: 5231 — comer˛ cu am„nuntul cu produse       361 — produc˛ie de mobilier;               cartierul Valea Ro∫ie, bl. 47, sc. 1, ap. 72,
farmaceutice.                         3611 — produc˛ie de scaune exclusiv cele din        jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Obiectul de activitate deja existent se codific„ ∫i   metal;                            Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
se reformuleaz„ conform normelor CAEN astfel:         3612 — produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i       cu nr. J 16/724/2001 ∫i av‚nd cod fiscal
  2442 — fabricarea preparatelor farmaceutice;      magazine exclusiv din metal;                        (CUI 14248376)
  5231 — comer˛ cu am„nuntul cu produse           3613 — produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;     Asociatul unic, Coman Delia-Cristina, cet„˛ean
farmaceutice;                         3614 — produc˛ia altor tipuri de mobilier;      rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str. General ™tefan
  5232 — comer˛ cu am„nuntul cu articole           45 — construc˛ii;                   Falcoianu, bl. O11, sc. 1, ap. 3, jude˛ul Dolj,
medicale ∫i ortopedice;                    454 — lucr„ri de finisare;              posesoare a B.I. seria D.X. nr. 006294, cod numeric
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1240/15.VII.2002                    11
personal 2761130163205, eliberat de Poli˛ia Craiova        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria G.T. nr. 436832,
la data de 24.11.1998, am hot„r‚t:               contractul ∫i statutul societ„˛ii, modific‚ndu-l       eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 30.01.1996,
  Societatea Ó∫i schimb„ sediul Ón Craiova, cartierul     corespunz„tor.                          — Dumitru Daniela, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
Cornitoiu, bd. Dacia, bl. 18, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj.      (68/401.409)                       Ón Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. 23, sc. 1, ap. 18,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                    *                jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria B.Z. nr. 567572,
statutul societ„˛ii.                                                     eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 17.10.1994;
  (66/401.407)                              Societatea Comercial„                 — Prie Florin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                                               Bucure∫ti, bd. Alexandru Obregia nr. 10-14, sc. 1,
               *                     DOCARA CONF — S.R.L., Craiova
                                                               ap. 16, sectorul 4, posesor al C.I. seria RT
                                                               nr. 132101, eliberat„ de Sec˛ia 15 de Poli˛ie
    Societatea Comercial„                           ACT ADIfiIONAL
                                                               Bucure∫ti la data de 31.01.2001.
 CONSTRUCfiII GENERALE — S.R.L., Craiova              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         Declararea punctului de lucru situat Ón Craiova,
                                DOCARA CONF — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,         Baza de Produc˛ie Cernele, Calea Severinului nr. 172 A.
          ACT ADIfiIONAL                Str. Dezrobirii nr. 168 (fost 132), jude˛ul Dolj,        III. Cesionarea tuturor p„r˛ilor sociale de˛inute
    la statutul Societ„˛ii Comerciale             Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului       de domnii Dencescu Mirel Claudiu ∫i Banica Doru
 CONSTRUCfiII GENERALE — S.R.L., cu sediul              al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/433/1994         Florentin c„tre domnii Dumitru Dan ∫i Prie Florin.
Ón Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. A9, sc. 1,            ∫i av‚nd codul fiscal R5275568           Dup„ cesiunea p„r˛ilor sociale capitalul social va fi
 ap. 14, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul          Asocia˛ii Dogaru Cornelia, cet„˛ean rom‚n,        de 41.000.000 lei, compus din 41 p„r˛i sociale,
                                domiciliat„ Ón Craiova, Str. Dezrobirii nr. 132,       fiecare Ón valoare de 1.000.000 lei, structura final„
  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
                                jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 010419,     a acestuia fiind urm„toarea:
cu nr. J 16/819/1999, cod unic de Ónregistrare
                                cod numeric personal 2611006163191, eliberat de         1. Dumitru Dan de˛ine 26 p„r˛i sociale,
          12593270
                                Poli˛ia Craiova la data de 19.01.1999, Dogaru Mihai,     nominative ∫i indivizibile, Ón valoare total„ de
  Subsemnatul Ioele Vincenzo, cet„˛ean italian,                                      26.000.000 lei;
                                cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str.
domiciliat Ón Italia, Castrovillari, identificat cu       Dezrobirii nr. 132, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria     2. Prie Florin de˛ine 9 p„r˛i sociale, nominative
pa∫aportul nr. 268896 W, eliberat de autorit„˛ile din      DX nr. 010409, cod numeric personal             ∫i indivizibile, Ón valoare total„ de 9.000.000 lei;
Italia, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale          1540330163198, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data       3. Potop Tudor Petri∫or de˛ine 4 p„r˛i sociale,
CONSTRUCfiII GENERALE — S.R.L., am hot„r‚t:           de 19.01.1999, Ón adunarea general„ din data de       nominative ∫i indivizibile, Ón valoare total„ de
  Art. 1. Intrarea Ón societate ca asociat cu drepturi    18.12.2001, am hot„r‚t:                   4.000.000 lei;
depline a domnului Renzulli Vincenzo, cet„˛ean           Societatea deschide un punct de lucru Ón           4. Gheorghe Dumitru de˛ine 2 p„r˛i sociale,
italian, domiciliat Ón Italia, Castrovillari, n„scut la     Craiova, str. Electroputere nr. 2, jude˛ul Dolj.       nominative ∫i indivizibile, Ón valoare total„ de
data de 1.01.1951 Ón Castrovillari, Italia, identificat      Domeniul principal de activitate este produc˛ie      2.000.000 lei.
cu pa∫aportul nr. 585305 P, ∫i cesionarea de c„tre       ce corespunde grupei CAEN 182 ∫i activitatea           (70/401.411)
domnul Ioele Vincenzo a 10 p„r˛i sociale, Ón valoare      principal„: 1822 — fabricarea altor articole de                     *
de 100.000 lei fiecare, echivalentul a 62 $ la cursul      Ómbr„c„minte (exclusiv lenjeria de corp).
de la constituirea societ„˛ii, noului asociat Renzulli       Men˛ion„m c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale s-au
                                                               Societatea Comercial„ DUROX COM — S.R.L.
Vincenzo.                            schimbat buletinele de identitate ale asocia˛ilor
                                                                       Craiova
  Pe cale de consecin˛„, Óntregul capital social total    Dogaru Mihai ∫i Dogaru Cornelia ∫i adresa sediului.
subscris ∫i v„rsat de 2.000.000 lei, constituit din 20       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                                                        ACT ADIfiIONAL
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, echivalentul a       statutul societ„˛ii.
125 $ la cursul de la constituirea societ„˛ii apar˛ine       (69/401.410)                       la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
asocia˛ilor, astfel:                                    *                 DUROX COM — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
  — domnul Ioele Vincenzo de˛ine 10 p„r˛i sociale                                      Str. 1 Mai, bl. M23, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj,
a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000      Societatea Comercial„ DOMCOMEX — S.R.L.           Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
lei, echivalentul a 63 $ la cursul de la constituirea              Craiova                    cu nr. J 16/1328/1997 ∫i av‚nd cod fiscal
societ„˛ii;                                                                   R 10057586
  — domnul Renzulli Vincenzo de˛ine 10 p„r˛i                   ACT ADIfiIONAL                Subsemna˛ii Popescu Maria ∫i Voiculescu Marin,
sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de                                     Ón calitate de asocia˛i, Ón adunarea general„ din
1.000.000 lei, echivalentul a 62 $ la cursul de la        la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       data de 10.02.2000, am hot„r‚t:
constituirea societ„˛ii.                       DOMCOMEX — S.R.L., Ónmatriculat„             1. Ie∫irea din societate a doamnei Popescu Maria
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din             cu nr. J 16/199/1994              ∫i cesionarea celor 10 p„r˛i sociale, Ón valoare total„
statutul societ„˛ii pe care Ól modific„ ∫i Ól           Subsemna˛ii:                       de 1.000.000 lei, domnului Voiculescu Marin, care
completeaz„ corespunz„tor, urm‚nd a se Óntocmi ∫i         1. Banica Florentin Doru, cet„˛ean rom‚n, fiul lui    va de˛ine Óntregul capital social, constituit din 20
contractul de societate.                    Vasile ∫i al Adinei, n„scut la data de 4.11.1952 Ón     p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,
   (67/401.408)                        comuna Mogo∫e∫ti, jude˛ul Olt, domiciliat Ón Craiova,    transform‚ndu-se astfel din societate cu mai mul˛i
                                cartierul Brazda lui Novac, bl. T1, sc. 1, ap. 4, jude˛ul  asocia˛i, Ón societate cu asociat unic.
               *                 Dolj, posesor al B.I. seria D.B. nr. 309346, eliberat de    2. Administratorul societ„˛ii va r„m‚ne domnul
                                Poli˛ia Craiova la data de 19.02.1997,            Voiculescu Marin.
       Societatea Comercial„                 2. Dencescu Mirel Claudiu, cet„˛ean rom‚n, fiul       3. Schimbarea sediului societ„˛ii din Craiova, Str.
      DAIOMA AGRICOM — S.R.L.               lui Vasile ∫i al Sic„i, n„scut la data de 24.01.1954 Ón   1 Mai, bl. M23, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj, Ón Craiova,
     comuna Cioroia∫i, jude˛ul Dolj            comuna Cervenia, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón      Str. C‚mpului nr. 1, jude˛ul Dolj.
                                Craiova, Str. Dezrobirii, bl. E11, sc. 1, et. 3, ap. 10,    4. Prezentul act adi˛ional face parte integrant„
          ACT ADIfiIONAL                jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 096247,      din statutul societ„˛ii.
                                eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 11.11.2000,       5. Celelalte capitole ∫i articole r„m‚n
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale          3. Prie Florin, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Octavian     neschimbate.
  DAIOMA AGRICOM — S.R.L., cu sediul Ón            ∫i al Zinic„i, n„scut la data de 31.01.1957 Ón         Redactat ast„zi, 10 februarie 2000.
 comuna Cioroia∫i, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„         Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Alexandru
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj                                        (71/401.412)
                                Obregia nr. 10-14, sc. 1, ap. 16, sectorul 4, posesor
  cu nr. J 16/1630/1991, cod fiscal R2287983          al C.I. seria RT nr. 132101, eliberat„ de Sec˛ia 15 de                  *
  Asocia˛ii Ioana ™tefan, domiciliat Ón comuna         Poli˛ie Bucure∫ti la data de 31.01.2001,
Cioroia∫i, jude˛ul Dolj, cod numeric personal           4. Gheorghe Dumitru, cet„˛ean rom‚n,                 Societatea Comercial„
1490126160019 ∫i Dasc„lu Vergil, domiciliat Ón         domiciliat Ón Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. D1,       ELEGIL COMGEN — S.R.L., Craiova
comuna Cioroia∫i, jude˛ul Dolj, cod numeric           sc. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria B.C. nr.
personal 1530106160023, Ón adunarea general„ a         787846, eliberat de Mili˛ia Craiova la data de                 ACT ADIfiIONAL
asocia˛ilor din data de 13.12.2001, am hot„r‚t         10.12.1980,
                                                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
urm„toarele:                            5. Potop Tudor Petri∫or, cet„˛ean rom‚n, fiul lui
                                                                 ELEGIL COMGEN — S.R.L., cu sediul Ón
  Ie∫irea din societate a asociatului Dasc„lu Vergil prin   Gheorghe ∫i al Petriei-Mariela-Anca, n„scut la data
                                                               Craiova, str. Madona Dudu nr. 46, jude˛ul Dolj,
cesionarea aportului s„u la capitalul social Ón valoare de   de 25.01.1971 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón
                                                               Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
1.000.000 lei, constituit din 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei  Craiova, bd. ™tirbei Vod„ nr. 4, posesor al C.I. seria
                                                                 al Jude˛ului Dolj cu nr. J 16/1569/1995
                                DX nr. 091586, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de
fiecare, numitei Constantinescu Alina, cet„˛ean rom‚n,                                        ∫i av‚nd codul fiscal 8040841
                                12.10.2000,
n„scut„ la data de 16.04.1974 Ón B„ile∫ti, jude˛ul Dolj,                                     Asocia˛ii Cozieanu Ileana, cet„˛ean rom‚n,
                                  6. Dumitru Dan, cet„˛ean rom‚n, fiul lui
domiciliat„ Ón Craiova, str. Dr. Mihail C„nciulescu, bl.                                   domiciliat„ Ón Craiova, cartierul George Enescu, bl. C1C,
                                Constantin ∫i al Elenei, n„scut la data de 8.10.1951
I39, sc. 1, ap. 10, jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria G.X.                                sc. 1, ap. 3, jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria D.A. nr.
                                Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, domiciliat Ón Craiova,
nr. 103873, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de                                      887824, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de
                                str. Nicolae Titulescu, bl. 23, sc. 1, ap. 18, jude˛ul
6.05.1997, cod numeric personal 2740416160030, care       Dolj, posesor al B.I. seria G.T. nr. 436832, eliberat    16.05.1996, ∫i Dumitru Angela, cet„˛ean rom‚n,
intr„ Ón societate ca nou asociat.               de Poli˛ia Craiova la data de 30.01.1996,          domiciliat„ Ón Craiova, str. Madona Dudu nr. 46,
  Œn urma cesiunii, aportul la capitalul social al celor 2    asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DOMCOMEX —       jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 177112,
asocia˛i r„ma∫i Ón societate este urm„torul:          S.R.L., cu sediul Ón Craiova, str. Vlad fiepe∫ nr. 2,     eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 13.03.2002,
  — Ioana ™tefan — 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,   jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul registrului        Ón adunarea general„ din data de 26.03.2002, am
Ón valoare total„ de 1.000.000 lei;               comer˛ului cu nr. J 16/199/1994, Ón adunarea         hot„r‚t:
  — Constantinescu Alina — 10 p„r˛i sociale a         general„ extraordinar„ a asocia˛ilor din data de 5        Retragerea noastr„ din societate ∫i cesionarea
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei.    octombrie 2001, am luat Ón discu˛ie ∫i am hot„r‚t:      aportului la capitalul social de 2.000.000 lei,
  Administrarea societ„˛ii se va face de c„tre cei        1. Œncetarea calit„˛ii de administrator a domnilor    domnului Ilie ™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
doi asocia˛i, respectiv Ioana ™tefan ∫i             Dencescu Mirel Claudiu ∫i Banica Doru Florentin,       data de 23.09.1931 Ón comuna Urzicu˛a, jude˛ul
Constantinescu Alina, cu drepturi depline Ón          administratorii societ„˛ii fiind urm„torii:         Dolj, domiciliat Ón comuna Urzicu˛a, jude˛ul Dolj,
angajarea ∫i reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile cu       — Dumitru Dan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       posesor al B.I. seria G.K. 680755, cod numeric
ter˛ii.                             Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. 23, sc. 1, ap. 18,   personal 1310923160018, eliberat de Poli˛ia Craiova
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 1240/15.VII.2002
la data de 7.02.1994, care intr„ Ón societate cu        522 — comer˛ cu am„nuntul cu produse         personal 1690104163192, eliberat de Poli˛ia Craiova
drepturi depline ∫i devine asociat unic.          alimentare, b„uturi ∫i tutun Ón magazine         la data de 5.10.1994, a hot„r‚t:
  Societatea se transform„ astfel din societate cu    specializate (5221-5228);                  Sediul societ„˛ii se schimb„ Ón Craiova, Aleea I
r„spundere limitat„ cu doi asocia˛i Ón societate cu      523 — comer˛ cu am„nuntul cu produse         Castanilor, bl. 65A2, sc. 1, ap. 16, jude˛ul Dolj.
asociat unic.                        medicale, cosmetice ∫i de toalet„ (5233);
                                                            Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  Contractul Óntre p„r˛i se anuleaz„ iar prevederile     524 — alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul cu
                                                           statutul societ„˛ii.
statutului se vor referi la asociatul unic Ilie ™tefan.   articole noi Ón magazine specializate (5241-5248);
                                5250 — comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de         Redactat la Biroul unic de la Camera de Comer˛
  Asociatul unic Ilie ™tefan preia activul ∫i pasivul
                              ocazie v‚ndute prin magazine;              ∫i Industrie a Jude˛ului Dolj, cu nr. 859/19.12.2001.
societ„˛ii, de˛ine Óntregul capital social de 2.000.000
lei, ∫i hot„r„∫te:                       5530 — restaurante;                    (77/401.418)
  Administrarea societ„˛ii se va face exclusiv de      554 — cafenele ∫i baruri (5541-5542);                      *
c„tre administrator neasociat, respectiv Schinteie       555 — cantine ∫i birturi (5551-5552);
Sebastian-Marin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       633 — activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i turism
                                                               Societatea Comercial„
20.02.1958 Ón Drobeta-Turnu Severin, domiciliat Ón     (6331-6332).
                                Men˛ionez c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale      GENTOPI COM — S.R.L., comuna Podari
Craiova, cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 5, sc. 1, ap. 13,
                              s-au schimbat buletinele de identitate ale asocia˛ilor         jude˛ul Dolj
jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria B.G. nr. 996346,
                              Baghdisar Nabil ∫i Baghdisar Elena.
cod numeric personal 1580220163271, eliberat de
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din            ACT ADIfiIONAL
Poli˛ia Craiova la data de 16.11.1993, cu drepturi
                              contractul ∫i statutul societ„˛ii.
depline Ón angajarea ∫i reprezentarea societ„˛ii Ón                                     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                (74/401.415)
rela˛iile cu ter˛ii.                                                 GENTOPI COM — S.R.L., cu sediul Ón comuna
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                 *
                                                            Podari, Str. Principal„ nr. 84, jude˛ul Dolj,
contractul ∫i statutul societ„˛ii.
                              Societatea Comercial„ ELODOR PRODCOM —          Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
   (72/401.413)
                                     S.R.L., Craiova                cu nr. J 16/863/1996, av‚nd codul fiscal
              *                                                      R 8590306
                                       ACT ADIfiIONAL               Subsemnatul Coco∫il„ Eugen-Claudiu, domiciliat
     Societatea Comercial„
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     Ón Craiova, str. Ion fiuculescu, bl. U 6 a, sc. 1, ap. 17,
  ELKAS FRUIT IMPEX — S.R.L., Craiova
                                ELODOR PRODCOM — S.R.L., cu sediul Ón        jude˛ul Dolj, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
         ACT ADIfiIONAL                 Craiova, Str. 1 Mai, bl. 35A, ap. 9, jude˛ul     Comerciale GENTOPI COM — S.R.L. am hot„r‚t
                                 Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     urm„toarele:
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr. J        – domeniul principal de activitate este conform
 ELKAS FRUIT IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón          16/1816/1993 ∫i av‚nd codul fiscal R4517787       codului CAEN 524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón
 Craiova, calea Bucure∫ti, bl. G5, sc. 1, ap. 2,
                                Asociatul unic Marinescu Leontina, cet„˛ean     magazine specializate cu alte produse neclasificate
   jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, Str. Rosmarinilor     Ón alt„ parte; iar activitatea principal„ este: 5248 –
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
                              nr. 29, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr.    comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
J 16/243/1999 ∫i av‚nd codul fiscal 11681757        033006, cod numeric personal 2550207163242,       alte produse neclasificate Ón alt„ parte.
  Asociatul unic Elkas Pantelis, cet„˛ean grec,      eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 11.06.1999, am
                                                            Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii
cunosc„tor al limbii rom‚ne, domiciliat Ón Grecia,     hot„r‚t:
Salonic, cartierul Triadria Seron nr. 6, posesor al                                 comerciale r„m‚n neschimbate.
                                Domeniul principal de activitate este comer˛
pa∫aportului seria O nr. 416466, eliberat de        intern cu am„nuntul ce corespunde grupei CAEN        Prezentul act adi˛ional modific„ statutul
Prefectura Thesalonikis, la data de 26.09.2000, am     521 ∫i av‚nd activitatea principal„: 5211 — comer˛    societ„˛ii, Ón sensul celor men˛ionate mai sus ∫i face
hot„r‚t:                          cu am„nuntul Ón magazine nespecializate cu        parte integrant„ din acesta.
  Sediul social se schimb„ Ón: Craiova, calea       v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         (78/401.419)
Bucure∫ti nr. 144, Platforma COMAT — S.A., jude˛ul     b„uturi ∫i tutun.
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                                                        *
Dolj
  Men˛ionez c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale s-a    statutul societ„˛ii.
                                 (75/401.416)                          Societatea Comercial„
schimbat actul de identitate.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                      GEROPLAST — S.R.L., Craiova
                                           *
actul constitutiv al societ„˛ii.
  (73/401.414)                                                          ACT ADIfiIONAL NR. 1
                                    Societatea Comercial„
              *                     ELTICOMP — S.R.L., Craiova           la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                                  GEROPLAST — S.R.L.
      Societatea Comercial„                       ACT ADIfiIONAL
   ELLY-JORJ IMPORT-EXPORT — S.R.L.                  la actul constitutiv (statut)          Subsemna˛ii
         Craiova                   al Societ„˛ii Comerciale ELTICOMP — S.R.L.,        – Iliescu Claudia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                                cu sediul Ón Craiova, str. Vasile Alecsandri,     Craiova, calea Bucure∫ti, bl. G2, sc. 1, ap. 25, jude˛ul
         ACT ADIfiIONAL                nr. 44, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                                           Dolj, fiica lui Sandu Spaer ∫i Hedwig, posesoare a
                                    Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                   B.I. seria B.X. nr. 482396, eliberat la data de
                                cu nr. J 16/922/1998, ∫i av‚nd codul fiscal
ELLY-JORJ IMPORT-EXPORT — S.R.L., cu sediul                                     3.04.1994 de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal
                                         R 11088904
 Ón Craiova, cartierul Rovine, bl. C25, ap. 10,                                   2700301163241;
   jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul          Asociatul unic, Nicolae Ion, cet„˛ean rom‚n,
                              domiciliat Ón Craiova, jude˛ul Dolj, posesorul C.I.     – Societatea Comercial„ MOVIPLAST — S.A.,
  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
                              seria DX nr. 114766, cod numeric personal        persoan„ juridic„ rom‚n„, Ónmatriculat„ la Oficiul
  cu nr. J 16/1168/1991 ∫i av‚nd cod fiscal
                              1621213163205, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data   registrului comer˛ului cu nr. J 16/2265/1993, cod
          R 2298834
                              de 7.03.2001, a hot„r‚t:                 fiscal R 4710566, cu sediul Ón Craiova, bd. Decebal
  Asocia˛ii Baghdisar Nabil, cet„˛ean rom‚n,          Societatea nume∫te un administrator cu        nr. 39A, jude˛ul Dolj, reprezentat„ Ón baza procurii
domiciliat Ón Craiova, Str. Œnfr„˛irii, bl. 10D, sc. 1,   probleme de personal ∫i salarizare Ón persoana      autentificate cu nr. 1058/12.03.2002 la Biroul
ap. 19, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr.     doamnei Toca Mariana, domiciliat„ Ón Craiova, Str.    notarului public Gheorghe Ciovic„ din Craiova, de
160043, cod numeric personal 1640301163297,         22 Decembrie 1989, c„min 1EP, sc. 1, ap. 54, jude˛ul
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 5.12.2001,                                  c„tre Iliescu Claudia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                              Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 114858, cod
Baghdisar Elena, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón                                   Craiova, calea Bucure∫ti, bl. G2, sc. 1, ap. 25, jude˛ul
                              numeric personal 2670818160012, eliberat„ de
Craiova, Str. Œnfr„˛irii, bl. 10D, sc. 1, ap. 19, jude˛ul  Poli˛ia Craiova la data de 7.03.2001.          Dolj, fiica lui Sandu Spaer ∫i Hedwig, posesoare a
Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 160046, cod         Men˛ionez c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale s-a  B.I. seria B.X. nr. 482396, eliberat la data de
numeric personal 2700826163201, eliberat„ de        schimbat buletinul de identitate.            3.04.1994 de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal
Poli˛ia Craiova la data de 5.12.2001, Jan Shaoo,        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din  2700301163241;
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Bd. 1 Mai,      statutul societ„˛ii.                    – Häcker Hubert Willi Franz, cet„˛ean german,
bl. I100, sc. 1, ap. 4, posesor al B.I. seria G.N. nr.     Redactat la Biroul unic de la Camera de Comer˛    domiciliat Ón Germania, Brunckstrasse 5A 67133
150700, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de       ∫i Industrie a Jude˛ului Dolj, cu nr. 916/1.04.2002.   Maxdorf, posesor al pa∫aportului nr. 2250041648
15.03.1994, Ón adunarea general„ din data de           (76/401.417)                    eliberat de autorit„˛ile germane la data de
11.12.2001, am hot„r‚t:                                *               31.08.1994;
  Societatea deschide un punct de lucru la
                                                            – Petrescu Gabriel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
urm„toarea adres„:                            Societatea Comercial„
  — Craiova, Str. Unirii nr. 66, jude˛ul Dolj.                                   Bucure∫ti, str. Arh. Petre Antonescu nr. 13, bl. 12,
                                    FRUCOS — S.R.L., Craiova           ap. 108, sectorul 2, fiul lui Stelian ∫i al Elenei,
  Obiectul de activitate deja existent se codific„ ∫i
se reformuleaz„ conform normelor CAEN astfel:                                    posesor al C.I. seria RT nr. 143492, eliberat„ la data
                                       ACT ADIfiIONAL
  1511 — produc˛ia, prelucrarea ∫i conservarea                                   de 7.03.2001 de Sec˛ia 7 Poli˛ie Bucure∫ti, cod
c„rnii (exclusiv carnea de pas„re):               la actul constitutiv (statut) al Societ„˛ii     numeric personal 1540108400246,
  155 — fabricarea produselor lactate (1551-1552);       Comerciale FRUCOS — S.R.L., cu sediul         am hot„r‚t extinderea obiectului de activitate al
  158 — fabricarea altor produse alimentare (1581-     Ón Craiova, Str. Albi∫oarei nr. 7, Ónmatriculat„     Societ„˛ii Comerciale GEROPLAST — S.R.L. cu
1589);                            la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului     activitatea 7484 – alte activit„˛i de servicii prestate
  159 — fabricarea b„uturilor (1591-1599);           Dolj cu nr. J 16/473/1991, ∫i av‚nd codul
                                                           Ón principal Óntreprinderilor – extrudare folii
  5119 — comer˛ intermediar cu produse diverse                fiscal 2298435
                                                           polietilen„, t„iere ∫i lipire pungi polietilen„.
(import-export);                        Asociatul unic, Frunz„ Adi, cet„˛ean rom‚n,
                                                             (79/401.420)
  521 — comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          domiciliat Ón Craiova, Str. Albi∫oarei nr. 7,
nespecializate (5211-5212);                 posesorul B.I. seria G.N. nr. 828207, cod numeric                  *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1240/15.VII.2002                  13
     Societatea Comercial„               nespecializate ce corespunde diviziunii CAEN 521,       Art. 2. Se desemneaz„ ca cenzori suplean˛i
  GIOVIADI PRODCOM — S.R.L., Craiova           iar activitatea principal„ este 5211 – comer˛ cu      urm„torii:
                              am„nuntul, Ón magazine nespecializate cu v‚nzare       1. Toma Lucian, economist;
         ACT ADIfiIONAL               predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i        2. fiolea Elena, economist;
                              tutun.                            3. Lenga Paul, economist.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Cenzorii suplean˛i au fost ale∫i prin vot secret Ón
  GIOVIADI PRODCOM — S.R.L., cu sediul          contractul ∫i statutul societ„˛ii, modific‚ndu-le     adunarea general„ a ac˛ionarilor din data de
    Ón Craiova, Bd. 1 Mai, bl. D7, ap. 4,        corespunz„tor.                       24.03.2000.
   jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul          (82/401.423)                        (84/401.425)
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
J 16/570/1995, ∫i av‚nd codul fiscal R 7339323                     *                             *
  Asociatul unic, CÓmpeanu Gheorghe, cet„˛ean
                                   Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„
rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str. Lalelelor, bl. D7,
sc. 1, et. 1, ap. 4, jude˛ul Dolj, posesorul C.I. seria   MARLEU IMPEX — S.R.L., comuna M‚r∫ani              MISY PRODIMPEX — S.R.L., Craiova
DX nr. 052875, cod numeric personal                    jude˛ul Dolj
1570607163196, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data                                           ACT ADIfiIONAL
de 8.12.1999, a hot„r‚t:                           ACT ADIfiIONAL
                                                            la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
  Domeniul principal de activitate este produc˛ie      la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale           MISY PRODIMPEX — S.R.L.
ce corespunde grupei CAEN 011 ∫i av‚nd activitatea      MARLEU IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón comuna
principal„: 0111 – cultura cerealelor.                                          Asocia˛ii   Societ„˛ii  Comerciale    MISY
                               M‚r∫ani, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Obiectul de activitate se extinde cu:                                        PRODIMPEX — S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                               registrului comer˛ului cu nr. J 16/2389/1992,
  0111 – cultura cerealelor;                                             sediul Ón Craiova, calea Bucure∫ti-L„pu∫, bl. T9–N14,
                                    av‚nd codul fiscal R 3082390
  0113 – cultura cartofului, legumelor r„d„cinoase,                                  jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                                Subsemna˛ii CÓrjaliu Cristian-Tudor, cet„˛ean     comer˛ului cu nr. J 16/149/1994, respectiv:
plantelor tehnice, medicinale ∫i aromatice.
                              rom‚n, domiciliat Ón comuna M‚r∫ani, jude˛ul Dolj,      – Societatea Comercial„ DIRECT SHOP — S.R.L.,
  Men˛ionez c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale s-a
                              ∫i fiui Niuri-Radu-Valen˛iu, cet„˛ean rom‚n,        persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
schimbat buletinul de identitate.
                              domiciliat Ón Craiova, Str. Voinicului nr. 3, jude˛ul   str. Agricultori nr. 21, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              Dolj, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale   Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
actul constitutiv al societ„˛ii.
                              MARLEU IMPEX — S.R.L., av‚nd Ón vedere hot„r‚rea      40/9610/1999, reprezentat„ prin dl Dan Mihai
  Redactat la Biroul unic de la Camera de Comer˛
                              adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 1 din data de     Toader, ∫i
∫i Industrie a Jude˛ului Dolj, cu nr. 804/20.03.2002.
                              30.10.2001, am hot„r‚t retragerea din societate a       – Radu Gena, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
   (80/401.421)
                              dlui CÓrjaliu Cristian-Tudor, care cesioneaz„
                                                            Bucure∫ti, Str. Horbotei nr. 2A, bl. M11, sc. B, et. 1,
              *                Óntregul capital social de˛inut Ón societate, Ón
                                                            ap. 68, sectorul 3, posesoare a B.I. seria G.R. nr.
                              valoare de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i
                                                            961719, eliberat de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de
     Societatea Comercial„               sociale a 100.000 lei fiecare, astfel: 4 p„r˛i sociale a
                                                            19.06.1995, au hot„r‚t:
   GURMANDIA PROD — S.R.L., Craiova            100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 400.000 lei
                                                             1. Obiectul principal de activitate al societ„˛ii
                              dlui fiui Niuri-Radu-Valen˛iu, ∫i 6 p„r˛i sociale a
                                                            este:
         ACT ADIfiIONAL               100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 600.000 lei
                                                             524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              dnei fiui Carmen, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
  la actul constitutiv (statut) al Societ„˛ii                                     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                              de 28.04.1976 Ón Craiova, fiica lui Vergic„ ∫i
  Comerciale GURMANDIA PROD — S.R.L.,                                         parte;
                              Constantina, domiciliat„ Ón Craiova, Str. Voinicului
cu sediul Ón Craiova, cartierul George Enescu,       nr. 3, jude˛ul Dolj, identificat„ cu B.I. seria G.V. nr.   2. Activitatea principal„ o constituie:
  bl. B 3, sc. 1, et. 1, ap. 6, jude˛ul Dolj,       206658, eliberat la data de 14.08.1996 de Poli˛ia       5247 – comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, jurnale ∫i
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         Craiova, cod numeric personal 2760428163211, care     articole de papet„rie.
   Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.          devine asociat al Societ„˛ii Comerciale MARLEU        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
   J 16/1045/1996, ∫i av‚nd codul fiscal         IMPEX — S.R.L.                       contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale MISY
          R 8792542                  Subsemnatul CÓrjaliu Cristian-Tudor declar c„     PRODIMPEX — S.R.L.
  Asociatul unic, Stroil„ Petric„, cet„˛ean rom‚n,     am primit contravaloarea p„r˛ilor sociale de˛inute       (85/401.426)
domiciliat Ón Craiova, cartierul George Enescu,       Ón societate ∫i nu mai am nici un fel de preten˛ii                  *
bl. B3, sc. 1, et. 1, ap. 6, jude˛ul Dolj, posesorul B.I.  fa˛„ de Societatea Comercial„ MARLEU IMPEX —
seria G.R. nr. 277452, cod numeric personal         S.R.L.                                 Societatea Comercial„
16109070163215, eliberat de Poli˛ia Craiova la data       Subsemna˛ii fiui Niuri-Radu-Valen˛iu ∫i fiui           MIVI TRANS — S.R.L., Craiova
de 22.02.1995, a hot„r‚t:                  Carmen, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
  Societatea deschide punct de lucru Ón comuna       Comerciale MARLEU IMPEX — S.R.L. am hot„r‚t                 ACT ADIfiIONAL
Bechet, jude˛ul Dolj, ∫i Ón Craiova, Pia˛a Central„,    urm„toarele:
Hala Central„, jude˛ul Dolj.                  1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din       la actul constitutiv (statut) al Societ„˛ii
  Domeniul principal de activitate const„ Ón        comuna M‚r∫ani, jude˛ul Dolj, Ón Craiova, Str.       Comerciale MIVI TRANS — S.R.L., cu sediul Ón
comer˛ intern cu am„nuntul ce corespunde grupei       Voinicului nr. 3, jude˛ul Dolj.              Craiova, cartierul George Enescu, bl. D4, sc. 2,
CAEN 522 ∫i av‚nd activitatea principal„: 5222 –        2. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl       ap. 14, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse din         CÓrjaliu Cristian-Tudor, ∫i se nume∫te administrator       Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
carne.                           dl fiui Niuri-Radu-Valen˛iu.                J 16/555/2001, ∫i av‚nd codul fiscal (cod unic
  Valoarea nominal„ a p„r˛ilor sociale se modific„       Capitalul social Ón valoare de 2.000.000 lei,           de Ónregistrare) 14134169
de la 5.000 lei la 100.000 lei, astfel Ónc‚t capitalul   format din 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, va     Asociatul unic, Mica Victor, cet„˛ean rom‚n,
social total, de 5.000.000 lei, este constituit din 50   fi Ómp„r˛it dup„ cum urmeaz„:               domiciliat Ón satul Cernelele de Jos, comuna
p„r˛i sociale.                         – fiui Niuri-Radu-Valen˛iu de˛ine 14 p„r˛i sociale,   Cernele, jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria G.K. nr.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Ón valoare total„ de 1.400.000 lei, cu o cot„ de      344516, cod numeric personal 1580623163362,
statutul societ„˛ii.                    participare la beneficii ∫i pierderi de 70 %;       eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 3.09.1993, a
  Redactat la Biroul unic de la Camera de Comer˛        – fiui Carmen de˛ine 6 p„r˛i sociale, Ón valoare
                                                            hot„r‚t:
∫i Industrie a Jude˛ului Dolj, cu nr. 810/11.12.2001.    total„ de 600.000 lei, cu o cot„ de participare la
                                                             Numirea ca administrator neasociat a dlui Mica
   (81/401.422)                      beneficii ∫i pierderi de 30 %.
                                                            Mitel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str.
              *                  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                                            Macului, bl. 200 E8, sc. 1, et. 2, ap. 10, jude˛ul Dolj,
                              statutul ∫i contractul societ„˛ii pe care le modific„
                                                            posesor al C.I. seria DX nr. 018216, cod numeric
      Societatea Comercial„              Ón mod corespunz„tor.
                                                            personal 1550620163271, eliberat„ de Poli˛ia
                                Domnul fiui Niuri-Radu-Valen˛iu, administrator
     LEPSIM COM — S.R.L., Craiova                                         Craiova la data de 10.03.1999, care al„turi de
                              al firmei, este Ómputernicit s„ Óndeplineasc„
                                                            asociatul unic, va avea drepturi depline Ón
                              formalit„˛ile de Ónregistrare la Oficiul registrului
         ACT ADIfiIONAL                                            angajarea ∫i reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile cu
                              comer˛ului.
                                                            ter˛ii.
la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale         (83/401.424)
                                                             Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
 LEPSIM COM — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,                      *                statutul societ„˛ii.
 str. L„pu∫, bl. O3, sc. 1, ap. 10, jude˛ul Dolj,
                                                             Redactat la Biroul unic de la Camera de Comer˛
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                Societatea Comercial„             ∫i Industrie a Jude˛ului Dolj, cu nr. 708/8.03.2002.
   Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.                MECONF — S.A., Craiova
J 16/1673/1995, av‚nd codul fiscal R 8040817                                        (86/401.427)
  Asocia˛ii Bortofleac Ioana, domiciliat„ Ón Craiova,            ACT ADIfiIONAL
                                                                         *
Str. L„pu∫ului, bl. O3, sc. 1, ap. 10, jude˛ul Dolj, cod
numeric personal 2600928163191, ∫i Puiu Daniela,       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           Societatea Comercial„
domiciliat„ Ón Craiova, bd. Oltenia, bl. 162 C, sc. 1,     MECONF — S.A., cu sediul Ón Craiova, bd.         MOARA NOUA — S.R.L., comuna D„buleni
ap. 11, jude˛ul Dolj, cod numeric personal          Mare∫al Ion Antonescu nr. 100, Ónmatriculat„              jude˛ul Dolj
2700308161044, Ón adunarea general„ a asocia˛ilor        la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
din data de 1.11.2001, au hot„r‚t urm„toarele:           J 16/5/1991, cod fiscal R 3085630                  ACT ADIfiIONAL
  1. Deschiderea a dou„ puncte de lucru cu acela∫i      Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
obiect de activitate ca al societ„˛ii la urm„toarea     Comerciale MECONF — S.A., Craiova din data de         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
adres„:                           5.04.2001 hot„r„∫te:                     MOARA NOUA — S.R.L., cu sediul Ón comuna
  – Craiova, Pia˛a Central„ (magazin general),        Art. 1. Se define∫te domeniul principal de       D„buleni, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
jude˛ul Dolj,                        activitate codificat cu codul CAEN 403 – produc˛ia     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
  – Craiova, Pia˛a Central„ (tonet„), jude˛ul Dolj.    ∫i distribu˛ia energiei termice ∫i a apei calde, ∫i     J 16/135/2000, av‚nd codul fiscal R 12778767
  2. Declararea domeniului principal de activitate     activitatea principal„ codificat„ cu codul CAEN 4031     Asocia˛ii, Nicola Aurelia, cet„˛ean rom‚n,
ca fiind comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          – producerea aburului ∫i apei calde.            domiciliat„ Ón comuna D„buleni, jude˛ul Dolj,
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1240/15.VII.2002
posesoare a B.I. seria D.A. nr. 680712, cod numeric          Societatea Comercial„               Art. 2. Obiectul de activitate principal al
personal 2640131161032, eliberat de Poli˛ia Bechet         NOI IMPEX — S.R.L., Craiova            societ„˛ii Ól constituie activitatea: fabricarea altor
la data de 2.02.1996, B„nu˛oiu Daniel, cet„˛ean                                    articole textile, cod CAEN 175, respectiv 1751 –
rom‚n, domiciliat Ón comuna D„buleni, jude˛ul                ACT ADIfiIONAL               fabricarea de covoare ∫i mochete.
Dolj, posesor al B.I. seria G.X. nr. 733136, cod                                     Art. 3. Se Ómputernice∫te dl Voicu Paul, Ón
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
numeric personal 1730601161065, eliberat de         NOI IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        calitate de contabil ∫ef, cu domiciliul Ón Craiova, bd.
Poli˛ia Bechet la data de 8.12.1997, Ón adunarea        str. George Enescu, bl. B6, sc. 1, ap. 7,       Oltenia, bl. 2A, sc. 1, ap. 12, jude˛ul Dolj, identificat
general„ din data de 12.02.2002, au hot„r‚t:          jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul        cu B.I. seria B.T. nr. 669555, cod numeric personal
  Sediul social se schimb„ de la domiciliul         Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj        1510719163281, s„ reprezinte societatea pentru
asociatului B„nu˛oiu Daniel, Ón localul Morii, astfel    cu nr. J 16/2689/1993, ∫i av‚nd codul fiscal       semnarea ∫i Ónregistrarea actului adi˛ional de
Ónc‚t adresa sediului social va fi Ón comuna                 R 4710868                modificare.
D„buleni, Moara Nou„ D„buleni, jude˛ul Dolj.         Asocia˛ii, Asavei Andrei-Mircea, cet„˛ean rom‚n,       (92/401.433)
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   domiciliat Ón Craiova, str. George Enescu, bl. B6,                   *
actul constitutiv al societ„˛ii.             sc. 1, ap. 7, jude˛ul Dolj, posesorul B.I. seria G.K. nr.
  Redactat la Biroul unic de la Camera de Comer˛     347467, cod numeric personal 1791103163218,              Societatea Comercial„
∫i Industrie a Jude˛ului Dolj, cu nr. 444/14.02.2002.   eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 8.11.1993, ∫i       PANSELUTA TRANS —S.R.L., Craiova
   (87/401.428)                     Asavei Silviu-Daniel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                             Craiova, str. George Enescu, bl. B6, sc. 1, ap. 7,
             *                                                       ACT ADIfiIONAL
                             jude˛ul Dolj, posesorul B.I. seria G.T. nr. 441424,
                             cod numeric personal 1820405160030, eliberat de         la actul constitutiv (statut) al Societ„˛ii
      Societatea Comercial„             Poli˛ia Craiova la data de 19.03.1996, Ón adunarea       Comerciale PANSELUTA TRANS —S.R.L.,
    NEW CONSTRUCT — S.R.L., Craiova          general„ din data de 5.09.2001, au hot„r‚t:          cu sediul Ón Craiova, cartierul Brazda lui
                               Societatea deschide puncte de lucru Ón:          Novac, bl. I7, sc. 4, ap. 1, Ónmatriculat„ la
         ACT ADIfiIONAL               – Craiova, str. Sf‚ntu Dumitru nr. 1, et. 2, camera    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                             22, jude˛ul Dolj,                       Dolj cu nr. J 16/1620/1995, ∫i av‚nd codul
   la contractul Societ„˛ii Comerciale          – Craiova, str. S„rari, bl. K1–2, parter, jude˛ul
  NEW CONSTRUCT — S.R.L., cu sediul Ón                                                fiscal R7992739
                             Dolj,
Craiova, aleea Arh. Duiliu Marcu, bl. 12, sc. 1,       – Craiova, cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 61C,        Asociatul unic, Gean„ Severic„, cet„˛ean rom‚n,
 ap. 8, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul      parter, jude˛ul Dolj.                    domiciliat Ón Craiova, cartierul Brazda lui Novac,
 registrului comer˛ului cu nr. J 16/623/2001,        Obiectul de activitate se completeaz„ cu         bl. 7, sc. 4, ap. 1, posesor al B.I. seria B.R. nr.
   cod unic de Ónregistrare 14179276          urm„toarele fapte de comer˛:                608175, cod numeric personal 1510121163214,
                               7440 – publicitate;                   eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 13.06.1995, a
  Subsemnatul Altintasoglu Ismet Tamer, cet„˛ean
                               748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón      hot„r‚t:
cu dubl„ cet„˛enie rom‚n„ ∫i turc„, Ón calitate de
                             principal Óntreprinderilor (7481 – 7484);           Obiectul de activitate deja existent se extinde cu
asociat unic am hot„r‚t urm„toarele:
                               930 – alte activit„˛i de servicii (9301 – 9305).     urm„toarele activit„˛i conform normelor CAEN
  1. Cesionarea de c„tre dl Altintasoglu Tamer a 50
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    astfel:
p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei, dlui
                             contractul ∫i statutul societ„˛ii.               515 – comer˛ cu ridicata cu produse
Tache Eugen-Sorin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Redactat la Biroul unic de la Camera de Comer˛      intermediare neagricole (5151–5156);
satul Ghidici, comuna Piscu Vechi, jude˛ul Dolj,     ∫i Industrie a Jude˛ului Dolj, cu nr. 189/7.09.2001.      156 – fabricarea produselor de mor„rit, a
n„scut la data de 23.02.1978 Ón Bucure∫ti, fiul lui      (90/401.431)                      amidonului ∫i a produselor din amidon
Constantin ∫i Adrieana, posesor al C.I. seria DX nr.
105384, eliberat„ de Poli˛ia Calafat Ón anul 2001,
                                           *                (1561–1562).
                                                             Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
cod numeric personal 1780223162158, care devine
                                   Societatea Comercial„              statutul societ„˛ii.
asociat al Societ„˛ii Comerciale NEW CONSTRUCT —
                                 ONEROM IMPEX — S.R.L., Craiova              (93/401.434)
S.R.L.
  2. Func˛ia de administrator al societ„˛ii va fi                                                *
                                      ACT ADIfiIONAL
de˛inut„ de c„tre dl Altintasoglu Ismet Tamer.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale             Societatea Comercial„
statutul societ„˛ii ∫i se supune prevederilor acestuia      ONEROM IMPEX — S.R.L., cu sediul                PETROLUX — S.R.L., Craiova
∫i Legii nr. 31/1990, a∫a cum a fost republicat„ prin     Ón Craiova, str. Olte˛, bl. 4, et. 3, ap. 8,
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997,         jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul                 ACT ADIfiIONAL
celelalte prevederi r„m‚n‚nd neschimbate.           Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
                              cu nr. J 16/3630/1994, ∫i av‚nd codul fiscal           la statutul Societ„˛ii Comerciale
  (88/401.429)                                                    PETROLUX — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
                                       R 6662902
             *                 Asocia˛ii:                        Cartierul 1 Mai, bl. M 28, sc. 1, ap. 8, jude˛ul
                               – Milan Gabriela-Lumini˛a, cet„˛ean rom‚n,         Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
     Societatea Comercial„              domiciliat„ Ón Craiova, bd. Dacia, bl. V 4, sc. 2, ap. 8,  comer˛ului cu nr. J 16/1092/1993, av‚nd cod
 NIAREX INTERNATIONAL — S.R.L., Craiova          jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria B.Z. nr. 206419,              fiscal
                             cod numeric personal 2631121163228, eliberat de                R 3869688
         ACT ADIfiIONAL              Mili˛ia Craiova la data de 4.09.1984,             Subsemna˛ii:
                               – Tattini Moreno, cet„˛ean italian, domiciliat Ón      1. Purcea Florin, domiciliat Ón Craiova, str.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Italia, Firenze, posesorul pa∫aportului seria B       Buzia∫, bl. M 28, sc. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj, identificat
 NIAREX INTERNATIONAL — S.R.L., cu sediul         100709, eliberat de autorit„˛ile italiene la data de    cu C.I. seria DX nr. 085322, eliberat„ de Poli˛ia
Ón Craiova, Str. Libert„˛ii nr. 16, jude˛ul Dolj,     12.05.1998, ∫i                       Craiova;
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          – Tattini Mirco, cet„˛ean italian, domiciliat Ón      2. Purcea ™tefania Liliana, domiciliat„ Ón Craiova,
   Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.         Italia, Firenzuola, posesorul pa∫aportului seria A
                                                           str. Buzia∫, bl. M 28, sc. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj,
  J 16/1838/1994, ∫i av‚nd codul fiscal         230657, eliberat de autorit„˛ile italiene la data de
                                                           identiticat„ cu C.I. seria DX nr. 085323, eliberat„ de
          R 5863177               5.01.1998,
                                                           Poli˛ia Craiova;
  Subsemnatul Nistor Mircea-Liviu, cet„˛ean         Ón adunarea general„ din data de 25.02.2002, au
                             hot„r‚t ca sediul social s„ se schimbe la urm„toarea      Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Brazda lui Novac,                                 cu modific„rile ulterioare ∫i a adun„rii generale a
                             adres„: Craiova, str. Bariera V‚lcii nr. 215, hala nr.
nr. 75, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr.                                  asocia˛ilor din 16.01.2002, Ón calitate de asocia˛i, am
                             3, jude˛ul Dolj.
153586, cod numeric personal 1611026163254,                                      hot„r‚t urm„toarele:
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 30.10.2001, Ón  actul constitutiv al societ„˛ii.                1. Retragerea din societate a dnei Purcea ™tefania
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                                   Liliana care va cesiona cele 10 p„r˛i sociale pe care
                                (91/401.432)
NIAREX INTERNATIONAL — S.R.L., am hot„r‚t:                                      le de˛ine, a 100.000 lei fiecare, adic„ 1.000.000 lei
  Domeniul principal de activitate al Societ„˛ii                  *
                                                           din capitalul social, dlui Purcea Florin care
Comerciale NIAREX INTERNATIONAL — S.R.L. este                                     prime∫te cele 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,
                                  Societatea Comercial„
comer˛ul cu ridicata cu bunuri de consum, altele                                   adic„ 1.000.000 lei din capitalul social. Astfel dl
                               ORIENTAL CARPETS — S.C.A., Craiova
dec‚t cele alimentare, ce corespunde grupei CAEN                                   Purcea Florin devine asociat unic. Societatea Ó∫i
514 ∫i av‚nd activitatea principal„: 5147 – comer˛                                  modific„ forma juridic„ de societate cu r„spundere
                                      ACT ADIfiIONAL
cu ridicata cu alte bunuri de consum.                                         limitat„ cu doi asocia˛i Ón societate cu r„spundere
  Men˛ionez c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale s-a      la statutul Societ„˛ii Comerciale          limitat„ cu asociat unic. Dna Purcea ™tefania
schimbat buletinul de identitate, conform datelor      ORIENTAL CARPETS — S.C.A., cu sediul Ón          Liliana va fi radiat„ din toate actele societ„˛ii, iar
men˛ionate mai sus.                    Craiova, str. Ana Ip„tescu nr. 95, jude˛ul Dolj,      Óntreg activul ∫i pasivul societ„˛ii sunt preluate de
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       asociatul unic dl Purcea Florin.
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale NIAREX      cu nr. J 16/318/1992, cod fiscal R 2300322          2. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator dl
INTERNATIONAL — S.R.L., urm‚nd a fi supus          Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale ORIENTAL         Purcea Ilie, domiciliat Ón comuna Bistre˛, jude˛ul
procedurilor legale de autentificare, publicare Ón    CARPETS — S.C.A., Ón baza hot„r‚rii adun„rii        Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 064992,
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la      generale a ac˛ionarilor din data de 21.03.2002, au     eliberat„ de Poli˛ia B„ile∫ti.
Oficiul registrului comer˛ului.              hot„r‚t urm„toarele:                      Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor
  Redactat azi, 8 aprilie 2002.              Art. 1. Completarea obiectului de activitate cu
                                                           statutul ∫i contractul societ„˛ii.
                             urm„toarea activitate:
  (89/401.430)                                                      (94/401.435)
                              521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
             *                nespecializate (5211).                                 *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1240/15.VII.2002                  15
       Societatea Comercial„                – Diaconu Ion va de˛ine un capital social de 25      24 – industria chimic„ ∫i a fibrelor sintetice ∫i
      PINTEXIM — S.R.L., Craiova            p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, adic„ 2.500.000    artificiale;
                               lei.                             244 – fabricarea de medicamente ∫i produse
          ACT ADIfiIONAL                 2) Obiectul principal de activitate al societ„˛ii Ól  farmaceutice;
                               constituie verificarea, repararea ∫i Ónc„rcarea de      2441 – fabricarea produselor farmaceutice de
    la statutul Societ„˛ii Comerciale          sting„toare, ignifugarea materialelor combustibile,    baz„;
  PINTEXIM — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,         instala˛iilor de semnalizare a incendiilor, a         2442 – fabricarea preparatelor farmaceutice.
 calea Bucure∫ti, bl. 14 B, sc. 1, et. 6, ap. 23,      instala˛iilor de stingere a incendiilor ∫i verific„ri la   Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
   jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul         presiune.                         statutul societ„˛ii pe care Ól modific„ Ón mod
 registrului comer˛ului cu nr. J 16/711/1994,
                                 Domeniul principal de activitate va fi         corespunz„tor, iar contractul devine caduc.
        cod fiscal R5469777
                               corespunz„tor diviziunii CAEN 748 – alte activit„˛i      Dl T‚rziu Auric„-Iulian, domiciliat Ón Craiova,
  Subsemnata Pintilie Maria, cet„˛ean rom‚n, fiica     de servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor;    str. Mihail BÓrc„, bl. D 21, sc. 1, ap. 4, jude˛ul Dolj,
lui Constantin ∫i Ioana, n„scut„ la 8 iulie 1952,      7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal  posesor al B.I. seria B.D. nr. 677298/1981, eliberat
domiciliat„ Ón Craiova, str. Al. I. Cuza, bl. 14B, sc. 1,  Óntreprinderilor.                     de Mili˛ia Craiova, este Ómputernicit s„
et. 6, ap. 23, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX      3) Sediul societ„˛ii se schimb„ din Craiova, Str.   Óndeplineasc„ formalit„˛ile de Ónregistrare la Oficiul
nr. 163750, eliberat„ la data de 9.01.2001 de Poli˛ia    S„rarilor, bl. M 19, sc. 1, ap. 12, jude˛ul Dolj Ón    registrului comer˛ului.
Craiova, cu codul numeric personal 2520708163230,      Craiova, F„c„i – Prelungirea Bechetului nr. 61,         (99/401.440)
Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     jude˛ul Dolj.
PINTEXIM — S.R.L., am hot„r‚t c„ domeniul                                                     *
                                 4) Administratorul societ„˛ii va fi dl Diaconu Ion.
principal de activitate al Societ„˛ii Comerciale         Œn urma coopt„rii de asocia˛i, se va redacta ∫i
PINTEXIM — S.R.L. este fabricarea produselor din                                         Societatea Comercial„
                               contractul de societate Ón form„ autentic„,
h‚rtie ∫i carton, corespunz„tor codului CAEN 212,                                       RAZMER COMGEN — S.R.L., Craiova
                               r„m‚n‚nd valabil statutul societ„˛ii.
iar activitatea principal„ este 2123 – fabricarea        Acest act adi˛ional face parte integrant„ din
articolelor de papet„rie.                                                         ACT ADIfiIONAL
                               statutul societ„˛ii pe care Ól modific„ cu clauzele
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     prezente.                          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
statutul societ„˛ii comerciale, celelalte articole
                                 (97/401.438)                        RAZMER COMGEN — S.R.L., cu sediul
r„m‚n neschimbate.
                                            *                 Ón Craiova, str. S„celu nr. 10, jude˛ul Dolj,
  Redactat ast„zi, 5 aprilie 2002.
                                                               Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
   (95/401.436)
                                     Societatea Comercial„                Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
              *                                              J 16/1963/1994, av‚nd codul fiscal R 5983203
                                    PROVITA — S.R.L., Craiova
                                                              Asocia˛ii
     Societatea Comercial„                                              Robu Mihaela, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                                        ACT ADIfiIONAL
 POLICLINICA HUMANITAS — S.R.L., Craiova                                        Drobeta-Turnu Severin, str. Œmp„ratul Traian nr. 58,
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      bl. L 4, sc. 2, ap. 13, jude˛ul Mehedin˛i, posesoare a
          ACT ADIfiIONAL                 PROVITA — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        B.I. seria G.V. nr. 466691, cod numeric personal
                               cartierul Brazda lui Novac, bl. M12, sc. 1, ap.      2710902163199, eliberat de Poli˛ia Drobeta-Turnu
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                 1, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        Severin la data de 19.02.1997, ∫i
 POLICLINICA HUMANITAS — S.R.L., cu sediul
                                  Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.           Robu Cicerone-Florinel, cet„˛ean rom‚n,
 Ón Craiova, str. Potbanita nr. 27, jude˛ul Dolj,
                               J 16/503/1995, ∫i av‚nd codul fiscal R 7337748       domiciliat Ón Turnu Severin, str. Œmp„ratul Traian
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
   Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.            Asocia˛ii                        nr. 58, bl. L 4, sc. 2, ap. 13, jude˛ul Mehedin˛i,
J 16/627/2001, av‚nd codul fiscal (cod unic de         Sendroiu Maria-Cornelia, cet„˛ean rom‚n,        posesorul pa∫aportului nr. 01744355, cod numeric
       Ónregistrare) 14180831             domiciliat„ Ón Craiova, str. Dr. St. Berceanu, bl. I54,  personal 1700609250535, eliberat de I.J. Mehedin˛i
                               sc. 1, ap. 9, posesoare a C.I. seria DX nr. 016143, cod  la data de 11.12.1997,
  Asocia˛ii
                               numeric personal 2551022163323, eliberat„ de         Ón adunarea general„ din data de 22.01.2002, au
  Naum Aurora-Laura, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
                               Poli˛ia Craiova, la data de 27.02.1999,          hot„r‚t:
Ón Craiova, str. Mihai Str„jan, bl. A5, sc. 1, et. 1,
                                Staicu D„nu˛-Angelo, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      Societatea deschide un punct de lucru la
ap. 3, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr.
                               Ón Craiova, str. Timi∫ nr. 12, posesorul B.I. seria B.Z.  urm„toarea adres„: Craiova, calea Bucure∫ti, bl. N
009298, cod numeric personal 2671215090109
                               nr. 871981, cod numeric personal 1610116163261       12, parter, jude˛ul Dolj.
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 6.01.1999,
                               eliberat de Poli˛ia Craiova, la data de 14.02.1995,      Obiectul de activitate se extinde cu urm„toarele
  Yadegari Polixenia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„
                                Ón adunarea general„ din data de 18.02.2002, au     activit„˛i:
Ón Craiova, str. C. Br‚ncoveanu nr. 27, jude˛ul Dolj,
                               hot„r‚t ca obiectul de activitate s„ se extind„ cu      5248 – alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul Ón
posesoare a C.I. seria DX nr. 070892, cod numeric
                               urm„toarele activit„˛i conform codific„rilor CAEN:     magazine specializate;
personal 2630403163249, eliberat„ de Poli˛ia
Craiova la data de 24.04.2000,                 244 – fabricarea de medicamente ∫i produse         5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
  Ón adunarea general„ din data de 14.01.2002, au      farmaceutice (2441, 2442).                  Men˛ion„m c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale
hot„r‚t ca sediul social s„ se schimbe la urm„toarea      Men˛ion„m c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale     s-a schimbat buletinul de identitate al asociatei
adres„: Craiova, cartierul Brazda lui Novac, bl. 17,     s-a schimbat buletinul de identitate al asociatului    Robu Mihaela.
sc. 1, ap. 3, jude˛ul Dolj.                 Sendroiu Maria-Cornelia.                   Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    contractul ∫i statutul societ„˛ii.
contractul ∫i statutul societ„˛ii.              contractul ∫i statutul societ„˛ii.               (100/401.441)
   (96/401.437)                         (98/401.439)                                   *
              *                              *
                                                                  Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„                    RESAPARE — S.A., Craiova
   PROUTIL SERVICE — S.R.L., Craiova              RALCRISO FARM — S.R.L., Craiova
                                                                     ACT ADIfiIONAL
          ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL
                                                                la statutul Societ„˛ii Comerciale
   de modificare a statutului Societ„˛ii          la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale        RESAPARE — S.A., cu sediul Ón Craiova,
  Comerciale PROUTIL SERVICE — S.R.L.,               RALCRISO FARM — S.R.L., cu sediul             Str. Prim„verii nr. 35, jude˛ul Dolj,
 cu sediul Ón Craiova, Str. S„rarilor, bl. M 19,       Ón Craiova, Str. S„rarilor, bl. P 5, sc. 1, ap. 3,    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  sc. 1, ap. 12, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„           jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul            de pe l‚ng„ Camera de Comer˛
  la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.         registrului comer˛ului cu nr. J 16/2781/1992,          ∫i Industrie a Jude˛ului Dolj cu nr.
   J 16/3279/1994, cod fiscal R 6921829                  cod fiscal R 2327697             J 16/507/1992, av‚nd cod fiscal R 2298290
  Subsemnata Diaconu Viorica, cet„˛ean rom‚n, cu       Subsemna˛ii Oprea Nicolae-Dorel, domiciliat Ón       Subsemnatul Crucic„ Alexandru, domiciliat Ón
domiciliul Ón Craiova, Str. S„rarilor, bl. M 19, sc. 1,   Craiova, str. Ana Ip„tescu nr. 26, jude˛ul Dolj, ∫i    Craiova, str. Henri Coand„, bl. 53, sc. 1, ap. 16,
ap. 12, jude˛ul Dolj, identificat„ cu B.I. seria D.B. nr.  Oprea Diana, domiciliat„ Ón Craiova, str. Ana       jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 066325,
307558, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de        Ip„tescu nr. 26, jude˛ul Dolj, asocia˛i ai Societ„˛ii   eliberat„ de Poli˛ia Craiova, fiul lui Ion ∫i al
1.10.1996, cod numeric personal 2521118163200,        Comerciale RALCRISO FARM — S.R.L., av‚nd Ón        Tudori˛ei, n„scut la data de 4.03.1959 Ón comuna
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PROUTIL        vedere hot„r‚rea nr. 4 a adun„rii generale a        Plosca, jude˛ul Teleorman, av‚nd codul numeric
SERVICE — S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele           asocia˛ilor din data de 14.02.2002, am hot„r‚t       personal 1590304340037, Ón conformitate cu
modific„ri:                         retragerea din societate a dlui Oprea Nicolae-Dorel,    prevederile Legii nr. 31/1990 cu modific„rile
  1) Cooptarea Ón societate a dlui Diaconu Ion,      care cesioneaz„ Óntregul capital de˛inut, Ón valoare    ulterioare, ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale a
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Str.         de 1.000.000 lei, constituit din 10 p„r˛i sociale a    ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale RESAPARE — S.A.,
S„rarilor, bl. M 19, sc. 1, ap. 12, jude˛ul Dolj, fiul lui  100.000 lei fiecare doamnei Oprea Diana, care       Craiova, din data de 26.03.2001, Ón calitatea mea de
Florea ∫i al Eugeniei, n„scut la data de 23.02.1953     devine asociat unic, prelu‚nd Óntregul activ ∫i pasiv   administrator al societ„˛ii ∫i Ómputernicit al
Ón localitatea Ob‚r∫ia Veche, jude˛ul Olt, identificat    al societ„˛ii.                       adun„rii generale, am hot„r‚t urm„toarele:
cu B.I. seria D.A. nr. 383466, eliberat de Poli˛ia       Œntregul capital social de 2.000.000 lei, format      1. av‚nd Ón vedere ac˛iunea de cesiune Óntre
Craiova la data de 8.03.1996, cod numeric personal      din 20 de p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, este    F.P.S. Dolj ∫i dl Crucic„ Alexandru Ón baza
1530223163201, care prime∫te prin cesiune de la       de˛inut de asociatul unic Oprea Diana.           contractului de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni cu nr.
Diaconu Viorica un capital social de 25 p„r˛i sociale      Subsemnatul Oprea Nicolae-Dorel declar c„ am      Dj/D16/21 din 11.08.2000, Ón care F.P.S. cesioneaz„
a 100.000 lei fiecare, adic„ 2.500.000 lei.         primit contravaloarea p„r˛ilor sociale de˛inute Ón     un capital social de 16.850.000 lei reprezent‚nd
  Ca urmare a coopt„rii ∫i cesiunii, structura       societate ∫i nu mai am nici un fel de preten˛ii fa˛„    3,8 % din capitalul social subscris al Societ„˛ii
capitalului social pe asocia˛i se prezint„ astfel:      de Societatea Comercial„ RALCRISO FARM — S.R.L.      Comerciale RESAPARE — S.A., adic„ un num„r de
  – Diaconu Viorica va de˛ine un capital social de      Subsemnata Oprea Diana, Ón calitate de asociat     674 ac˛iuni cu valoare nominal„ de 25.000 lei;
25 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, adic„ 2.500.000   unic, hot„r„sc completarea obiectului de activitate      2. Ón urma cesiunii, structura ac˛ionariatului este
lei;                             cu urm„toarele activit„˛i codificate:           urm„toarea:
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1240/15.VII.2002
  – PPM va de˛ine 9.661 ac˛iuni a 25.000 lei fiecare,   Domeniul principal de activitate va fi conform     nr. J 16/912/1998, de comun acord am hot„r‚t
reprezent‚nd 241.525.000 lei;              codului CAEN 554 – cafenele ∫i baruri.           urm„toarele:
  – Crucic„ Alexandru va de˛ine 674 ac˛iuni a       Activitatea principal„ va fi conform codului        Retragerea din societate a dnei Soare Georgeta-
25.000 lei fiecare, reprezent‚nd 16.850.000 lei;     CAEN 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.       Mihaela (fost„ Boblea) ∫i cesionarea Óntregului
  – Societatea Comercial„ ASTEH–91 — S.A. va        Activit„˛ile secundare sunt cele prev„zute Ón art.   capital social de˛inut de aceasta Ón valoare de
de˛ine 4.670 ac˛iuni a 25.000 lei fiecare,        6 din statut cu complet„rile din prezentul act
                                                          1.000.000 lei, format din 10 p„r˛i sociale a 100.000
reprezent‚nd 116.750.000 lei;              (553–5530, 554–5542);
                              4. se schimb„ sediul social al societ„˛ii Ón      lei fiecare, dnei Posnai Paraschiva, care devine
  – Ocroteal„ Iulian va de˛ine 1.097 ac˛iuni a
25.000 lei fiecare, reprezent‚nd 27.425.000 lei;     Craiova, str. P„ltini∫ nr. 120, unde va func˛iona ∫i    astfel asociat unic ∫i administrator unic al Societ„˛ii
  – SfÓrn„ Dumitru va de˛ine 1.119 ac˛iuni a 25.000   un punct de lucru.                     Comerciale ROMO — S.R.L.
lei fiecare, reprezent‚nd 27.975.000 lei;          Acest act adi˛ional face parte integrant„ din       Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale ROMO —
  – Zan„ C„t„lin va de˛ine 5 ac˛iuni a 25.000 lei    statutul societ„˛ii pe care Ól completeaz„ cu clauzele   S.R.L., Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, compus din
fiecare, reprezent‚nd 125.000 lei;            prezente.                         20 de p„r˛i sociale nominative ∫i indivizibile, a
  3. modificarea consiliului de administra˛ie care     (102/401.443)                     100.000 lei fiecare, revine dnei Posnai Paraschiva.
va fi urm„toarea:                                  *                 Se modific„ sediul social Ón Craiova, calea
  – Crucic„ Alexandru – pre∫edinte;                                        Bucure∫ti, bl. P 4, sc. 1, ap. 35, jude˛ul Dolj.
  – Popescu Alexandru – vicepre∫edinte;              Societatea Comercial„               Celelalte prevederi contractuale r„m‚n
  – Stoica Mia – membru;
                                ROCK COM 2002 — S.R.L., Segarcea           neschimbate.
  4. modificarea comisiei de cenzori care va fi:
                                     jude˛ul Dolj                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  – ec. Mateescu Gheorghe – expert contabil;
  – ec. Salan Zoea – membru;                                            actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ROMO —
                                      ACT ADIfiIONAL              S.R.L. pe care Ól modific„ corespunz„tor.
  – ec. Caravan Aurelian – membru;
  5. schimbarea sediului social din Craiova, Str.     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Redactat azi, 9 ianuarie 2001.
Prim„verii nr. 35, jude˛ul Dolj, Ón Craiova, Str.        ROCK COM 2002 — S.R.L., cu sediul            (104/401.445)
Prim„verii nr. 31, jude˛ul Dolj;                Ón Segarcea, Str. Republicii nr. 100,                     *
  6. domeniul principal de activitate este produc˛ia     jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
de articole din cauciuc, codificat conform CAEN la      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
                                                                 Societatea Comercial„
diviziunea 251, iar activitatea principal„ este: 2512   cu nr. J 16/3269/1992, ∫i av‚nd codul fiscal
– re∫aparea pneurilor                            R 3442660                      SAVA — S.N.C., Craiova
   (101/401.442)                     Asocia˛ii
                                                                   ACT ADIfiIONAL
             *                 Dinca Dumitru-Dan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                             Ón satul Puturi, comuna Castranova, jude˛ul Dolj,      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
     Societatea Comercial„             posesorul B.I. seria G.V. nr. 643173, cod numeric      SAVA — S.N.C., cu sediul Ón Craiova, cartierul
  RIGAB COM — S.R.L., comuna Bucov„˛          personal 1630701166731, eliberat de Poli˛ia Craiova
                                                           Craiovi˛a Nou„, bl. J 123, sc. 1, ap. 3, jude˛ul
        jude˛ul Dolj               la data de 13.03.1997;
                                                            Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                              Ciurea Maria, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                             Segarcea, Str. Republicii nr. 100, jude˛ul Dolj,         Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
         ACT ADIfiIONAL                                           J 16/956/1993, ∫i av‚nd codul fiscal R 4175277
                             posesoare a B.I. seria D.G. nr. 105675, cod numeric
    la statutul Societ„˛ii Comerciale        personal 2480715167342, eliberat de Mili˛ia          Asocia˛ii
RIGAB COM — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul       Segarcea la data de 15.04.1988;                Sava Lumini˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
 registrului comer˛ului cu nr. J 16/368/1996,        Ón adunarea general„ din data de 15.10.2001, au     Craiova, str. Elena Farago, bl. J 123, sc. 1, ap. 3,
  societate cu sediul Ón comuna Bucov„˛,        hot„r‚t: Societatea deschide un punct de lucru la     jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria G.A. nr. 789728,
   jude˛ul Dolj, cod fiscal R 8278984         urm„toarea adres„: comuna Pleni˛a, jude˛ul Dolj.
                                                          cod numeric personal 2720609161722, eliberat de
  Subsemnatul Riza Gabi, cet„˛ean rom‚n,          Obiectul de activitate se extinde cu urm„toarele
                             fapte de comer˛: 513 – comer˛ cu ridicata cu        Poli˛ia Prede∫ti la data de 5.08.1992, ∫i
domiciliat Ón Craiova, str. P„ltini∫ nr. 120,
                             produse alimentare, b„uturi ∫i tutun (5131–5139);       Sava Petre-Aurel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
identificat cu B.I. seria D.G. nr. 113431, eliberat de
                             631 – manipul„ri ∫i depozit„ri (6311–6312).        Craiova, str. Elena Farago, bl. J 123, sc. 1, ap. 3,
Mili˛ia Craiova la data de 24.02.1988, cod numeric
personal 1540529163241, asociat unic al Societ„˛ii     Men˛ionez c„ fa˛„ de datele personale ini˛iale s-a   jude˛ul Dolj, posesorul C.I. seria DX nr. 080607, cod
Comerciale RIGAB COM — S.R.L., am hot„r‚t        schimbat buletinul de identitate al asociatului      numeric personal 1681203163209, eliberat„ de
urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:      Dinc„ Dumitru-Dan.                     Poli˛ia Craiova la data de 28.07.2000,
  1) cooptarea Ón societate a dlui Riza Daniel,      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Ón adunarea general„ din data de 14.01.2002, au
n„scut la data de 11.05.1978 Ón Craiova, jude˛ul     contractul ∫i statutul societ„˛ii.             hot„r‚t schimbarea formei juridice a societ„˛ii, din
Dolj, domiciliat Ón Craiova, str. P„ltini∫ nr. 120,     (103/401.444)                     societate Ón nume colectiv Ón societate cu
identificat cu B.I. seria G.A. nr. 783896, eliberat de               *                r„spundere limitat„ cu asociat unic, prin retragerea
Poli˛ia Craiova la data de 21.04.1992, cod numeric                                 dlui Sava Petre Aurel din societate ∫i cesionarea
personal 1780511163192, care prime∫te prin              Societatea Comercial„             aportului s„u la capitalul social, 1.000.000 lei, dnei
cesiune de la dl Riza Gabi 10 p„r˛i sociale Ón valoare        ROMO — S.R.L., Craiova            Sava Lumini˛a care devine astfel asociat unic ∫i
nominal„ de 100.000 lei, adic„ 1.000.000 lei;
                                                          de˛ine Óntregul capital social de 2.000.000 lei (20
  2) Ón urma coopt„rii, structura capitalului social           ACT ADIfiIONAL
pe asocia˛i se prezint„ astfel:                                           p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de 100.000 lei).
  – dl Riza Gabi va de˛ine 10 p„r˛i sociale a 100.000  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Corespunz„tor noii forme juridice se anuleaz„
lei fiecare, adic„ 1.000.000 lei;              ROMO — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul         contractul Óntre p„r˛i ∫i se Óntocme∫te un statut de
  – dl Riza Daniel va de˛ine 10 p„r˛i sociale a     registrului comer˛ului cu nr. J 16/912/1998,       societate cu r„spundere limitat„ cu asociat unic.
100.000 lei fiecare, adic„ 1.000.000 lei.             av‚nd cod fiscal R 11165578             Denumirea societ„˛ii se schimb„ Ón: Societatea
  Prin cooptare de asociat Ón societate, aceasta      Subsemnatele Posnai Paraschiva, cet„˛ean        Comercial„ SAVA — S.R.L. Sediul social r„m‚ne
devine societate cu doi asocia˛i redact‚ndu-se      rom‚n, domiciliat„ Ón Br„ila, str. Octavian Doicescu    neschimbat.
contract de societate Ón form„ autentic„. Dl. Riza    nr. 14, bl. D 7, sc. 4, ap. 52, jude˛ul Br„ila, cu      Obiectul de activitate ∫i domeniul principal sunt
Daniel va fi administratorul societ„˛ii;         re∫edin˛a Ón Craiova, cartierul Rovine, bl. C 31, sc. 1,  prev„zute Ón art. 5 din statut.
  3) se extinde obiectul de activitate cu        ap. 9, jude˛ul Dolj, ∫i Soare Georgeta-Mihaela (fost„
                                                            Administrarea societ„˛ii se va face de c„tre
urm„toarele activit„˛i:                 Boblea), domiciliat„ Ón comuna Turceni, bl. G 27,
  553 – restaurante;                  sc. 3, ap. 3, jude˛ul Gorj, asociate ale Societ„˛ii    asociatul unic Sava Lumini˛a.
  5530 – restaurante;                  Comerciale ROMO — S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        Prezentul act adi˛ional anuleaz„ contractul Óntre
  554 – cafenele ∫i baruri;               cartierul Rovine, bl. C 10, sc. 1, ap. 13, jude˛ul Dolj,  p„r˛i ∫i face parte integrant„ din statutul societ„˛ii.
  5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol.        Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       (105/401.446)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

       Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
               ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
       Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
               E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1240/15.VII.2002 con˛ine 16 pagini.                   Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO