Docstoc

2002_0426

Document Sample
2002_0426 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 426                                                                Joi, 7 martie 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„             Societatea Comercial„ VIAL HOLDING — S.A.,              Societatea Comercial„
    VODESSA — S.R.L., T‚rgu Neam˛           persoan„ juridic„ francez„, cu sediul Ón Fran˛a,        CASINO STAR — S.R.L., Piatra-Neam˛
                             localitatea RN 568-Quartier Billiard-13180, Gignac la
                             Nerthe, actul de Ónfiin˛are 432 267 748 emis de RCS
    NUM√RUL DE ORDINE ŒN REGISTRUL           Aix En Provence, num„r gestiune 2000B 1184 la          NUM√RUL DE ORDINE ŒN REGISTRUL
     COMERfiULUI J 27/37/1.02.2002           data de 2.10.2000.                         COMERfiULUI J 27/46/5.02.2002

     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14421255          Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14425818
                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
      JUDEC√TORUL DELEGAT              denumirea VODESSA, av‚nd sediul Ón T‚rgu Neam˛,            JUDEC√TORUL DELEGAT
    DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN NEAMfi            str. Dacia nr. 6, jude˛ul Neam˛.                 DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN NEAMfi
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Obiectul de activitate                    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Domeniul principal: 202 – fabricare de produse
      DOSAR NR. 37/29.01.2002            stratificate din lemn.
                                                                DOSAR NR. 16/18.01.2002
                               Activitatea principal„: 2020 – fabricare de
        ŒNCHEIEREA NR. 37             produse stratificate din lemn (produc˛ie de placaj,            ŒNCHEIEREA NR. 16
                             panel, furnire, pl„ci din a∫chii de lemn, pl„ci
    ™edin˛a din 29 ianuarie 2002                                            ™edin˛a din 18 ianuarie 2002
                             fibrolemnoase, pl„ci Ónnobilate ∫i alte produse
 Judec„tor delegat    — Dumitru Filioreanu      stratificate din lemn).                   Judec„tor delegat    — Dumitru Filioreanu
 Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi        Activit„˛i secundare: 0221; 0240; 2010; 2030;       Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi
                             2040; 2051; 2523; 2524; 2612; 2812; 3611; 3612;
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de                                     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Oistric
                             3613; 3614; 4521; 4522; 4542; 4543; 5113; 5114;
Trandafir Cristofor, privind autorizarea constituirii                                Codrin Constantin, privind autorizarea constituirii
                             5115; 5153; 5161; 5244; 5148; 5263; 6024; 7012;
∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale VODESSA —                                  ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale CASINO
                             7020; 7134; u∫i, ferestre ∫i obloane din lemn,
S.R.L.                                                       STAR — S.R.L.
                             elemente diverse din lemn pentru pardoseli,
       JUDEC√TORUL DELEGAT             elemente prefabricate din lemn pentru diverse             JUDEC√TORUL DELEGAT
  Asupra cererii de fa˛„:                construc˛ii, pl„ci celulare din lemn, lambriuri,
                             jaluzele, ∫indrile, parchete asamblate, schel„rie din    Asupra cererii de fa˛„:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data                                  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 29.01.2002 cu nr. 635, petentul a solicitat      lemn, grinzi ∫i c„priori etc.; fabricare de case
                             prefabricate din lemn; ambalaje din lemn (cutii de    de 15.01.2002 cu nr. 255, petentul a solicitat
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii                                autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
Comerciale VODESSA — S.R.L. la Oficiul registrului    Ómpachetat, cutiu˛e, colivii ∫i alte ambalaje din
                             lemn), produse de dog„rie (butoaie, butoia∫e,       Comerciale CASINO STAR — S.R.L. la Oficiul
comer˛ului.                                                     registrului comer˛ului.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute   ciubere, putini, doage ∫i alte produse de dog„rie),
                             tambure din lemn pentru cablu etc.; activit„˛i de      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute
de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„:
                             comer˛ exterior.                     de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„:
actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului
                               Capitalul social subscris este de 32.000.000 lei,   actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului
public Ioni˛„ Ana cu nr. 241/17.01.2002.
                             v„rsat 32.000.000 lei, din care 3.200.000 lei ∫i 900 $;  public Harbuz Irina cu nr. 58/10.01.2002.
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                             participarea str„in„ la capitalul social este de       Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                             28.800.000 lei, respectiv 900 $; num„rul total de     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                             p„r˛i sociale: 320; valoarea unei p„r˛i sociale:     legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                             100.000 lei.                       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       Participarea asocia˛ilor la capital:          Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     1. Trandafir C. Cristofor, aport la capital      Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
Comerciale VODESSA — S.R.L. ∫i dispun‚nd         3.200.000 lei, echival‚nd cu 32 p„r˛i sociale,      prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
Ónmatricularea acesteia.                 reprezent‚nd 10 % din capitalul social total, av‚nd    Comerciale CASINO STAR — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                             cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %;    Ónmatricularea acesteia.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       2. Vial Philippe, aport la capital 1.600.000 lei,
                             respectiv 50 $, echival‚nd cu 16 p„r˛i sociale,       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  Admite cererea formulat„ de Trandafir Cristofor
∫i, Ón consecin˛„:                    reprezent‚nd 5 % din capitalul social total, av‚nd      Admite cererea formulat„ de Oistric Codrin
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %;     Constantin ∫i, Ón consecin˛„:
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      3. Societatea Comercial„ VIAL HOLDING — S.A.,       Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
Societ„˛ii Comerciale VODESSA — S.R.L., cu        aport la capital 27.200.000 lei, respectiv 850 $,     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
urm„toarele date:                     echival‚nd cu 272 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 85 %    Societ„˛ii Comerciale CASINO STAR — S.R.L., cu
  Asocia˛i: 1. Trandafir C. Cristofor, n„scut la data  din capitalul social total, av‚nd cota de participare   urm„toarele date:
de 19.08.1948 Ón localitatea Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov    la beneficii/pierderi de 85 %.                Asociat unic: Oistric V. Codrin, ∫i Constantin
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Bra∫ov, str.    Administrator: Trandafir C. Cristofor, cet„˛ean    n„scut la data de 27.05.1974 Ón localitatea Piatra-
13 Decembrie nr. 9, bl. 8, ap. 25, cod po∫tal 2200,    rom‚n, av‚nd puteri depline.               Neam˛, jude˛ul Neam˛, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
telefon 095/051809, jude˛ul Bra∫ov, identificat cu      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  Ón localitatea Piatra-Neam˛, str. Poiana Teiului nr.
B.I. seria G.D. nr. 0226921 eliberat de Poli˛ia Bra∫ov    Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        7B, jude˛ul Neam˛, identificat cu B.I. seria D.G. nr.
la data de 25.11.1992, cod numeric personal        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       677146 eliberat de Poli˛ia Piatra-Neam˛ la data de
1480819080051; 2. Vial Philippe, n„scut la data de      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     10.03.1988, cod numeric personal 1740527270606.
16.09.1969 Ón localitatea Aix En Provence, Fran˛a,    pronun˛are.                         Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
cet„˛ean francez, domiciliat Ón Fran˛a, localitatea     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 29 ianuarie 2002.      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Cartier les Escabrielle, 83210 Sollies Ville,        Irevocabil„ azi, 5 februarie 2002.           denumirea CASINO STAR, av‚nd sediul Ón Piatra-
identificat cu pa∫aportul nr. 98DD40909 eliberat de      (1/51.980)                      Neam˛, str. Vasile Conta nr. 4, bl. O4, sc. B, et. 4, ap.
autorit„˛ile franceze la data de 13.01.1999; 3.                   *                29, jude˛ul Neam˛.
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 426/7.III.2002
  Obiectul de activitate                  Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,     Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Domeniul principal: 927 – alte activit„˛i       v„rsat 2.000.000 lei, num„rul total de p„r˛i sociale:   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
recreative.                       20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Activitatea principal„: 9271 – jocuri de nororc.     Participarea asociatului la capital: Motfolea I.    pronun˛are.
  Activit„˛i secundare: 5010; 5132; 5133; 5134;     Vasile, aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 18 ianuarie 2002.
5135; 5136; 5137; 5142; 5143; 5144; 5145; 5147;     20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd capitalul social total,    Irevocabil„ azi, 5 februarie 2002.
5211; 5212; 5221; 5222; 5224; 5225; 5226; 5227;     av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de      (4/51.983)
5233; 5241; 5242; 5243; 5244; 5245; 5246; 5248;     100 %.                                       *
5262; 5530; 5541; 5542; 6522; 7012; 7020; 7121.       Administrator: Motfolea I. Vasile, cet„˛ean
  Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,   rom‚n, av‚nd puteri depline.                     Societatea Comercial„
v„rsat 2.000.000 lei, num„rul total de p„r˛i sociale:    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.      WEST JOB — S.R.L., Piatra-Neam˛
20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Participarea asociatului la capital: Oistric V.    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la         NUM√RUL DE ORDINE ŒN REGISTRUL
Codrin Constantin, aport la capital 2.000.000 lei,
                             pronun˛are.                            COMERfiULUI J 27/39/1.02.2002
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
din capitalul social total, av‚nd cota de participare    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 18 ianuarie 2002.           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14421220
la beneficii/pierderi de 100 %.               Irevocabil„ azi, 5 februarie 2002.
  Administrator: Oistric V. Codrin Constantin,       (3/51.982)                            JUDEC√TORUL DELEGAT
cet„˛ean rom‚n, av‚nd puteri depline.                       *                   DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN NEAMfi
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform             Societatea Comercial„
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         CEZAR TRANS — S.R.L., Piatra-Neam˛
                                                                DOSAR NR. 32/29.01.2002
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronun˛are.                                                            ŒNCHEIEREA NR. 32
                                NUM√RUL DE ORDINE ŒN REGISTRUL
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 18 ianuarie 2002.          COMERfiULUI J 27/43/5.02.2002               ™edin˛a din 29 ianuarie 2002
  Irevocabil„ azi, 5 februarie 2002.
  (2/51.981)                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14425800         Judec„tor delegat    — Dumitru Filioreanu
             *                                             Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Esser
      Societatea Comercial„                DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN NEAMfi            Dumitru, privind autorizarea constituirii ∫i
    TENTANT — S.R.L., satul Rediu             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale WEST JOB —
    comuna Rediu, jude˛ul Neam˛                                        S.R.L.
                                   DOSAR NR. 17/18.01.2002
                                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
    NUM√RUL DE ORDINE ŒN REGISTRUL                  ŒNCHEIEREA NR. 17
     COMERfiULUI J 27/42/5.02.2002
                                                           Asupra cererii de fa˛„:
                                 ™edin˛a din 18 ianuarie 2002             Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14425869                                     de 28.01.2002 cu nr. 562, petentul a solicitat
                              Judec„tor delegat    — Dumitru Filioreanu
                                                          autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
                              Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                          Comerciale WEST JOB — S.R.L. la Oficiul registrului
    DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN NEAMfi            Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Plantos    comer˛ului.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         Cezar Ioan, privind autorizarea constituirii ∫i       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute
                             Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale CEZAR TRANS     de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„:
      DOSAR NR. 19/18.01.2002           — S.R.L.                         actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului
                                                          public Bo˛u Rodica cu nr. 676/25.01.2002.
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
        ŒNCHEIEREA NR. 19                                           Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                              Asupra cererii de fa˛„:                delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
    ™edin˛a din 18 ianuarie 2002
                              Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
 Judec„tor delegat    — Dumitru Filioreanu      de 15.01.2002 cu nr. 247, petentul a solicitat      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
 Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi       autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii   Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                             Comerciale CEZAR TRANS — S.R.L. la Oficiul        Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Motfolea
                             registrului comer˛ului.                  prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
Vasile, privind autorizarea constituirii ∫i
                              Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute   Comerciale WEST JOB — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TENTANT —
                             de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„:     Ónmatricularea acesteia.
S.R.L.
                             actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului
       JUDEC√TORUL DELEGAT             public B„lan Dorina cu nr. 154/11.01.2002.         Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                              Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul      Admite cererea formulat„ de Esser Dumitru ∫i, Ón
  Asupra cererii de fa˛„:
                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     consecin˛„:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
                             legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón    Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
de 15.01.2002 cu nr. 253, petentul a solicitat
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii
                             Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Societ„˛ii Comerciale WEST JOB — S.R.L., cu
Comerciale TENTANT — S.R.L. la Oficiul registrului
                             Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     urm„toarele date:
comer˛ului.                       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     Asociat: 1. Esser T. Dumitru, n„scut la data de
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute  Comerciale CEZAR TRANS — S.R.L. ∫i dispun‚nd       5.10.1963 Ón localitatea Ceahl„u, jude˛ul Neam˛,
de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„:     Ónmatricularea acesteia.                 cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Ceahl„u,
actul constitutiv a fost legalizat la Biroul notarului
                                                          comuna Ceahl„u, cod po∫tal 5668. telefon
public Harbuz Irina cu nr. 88/14.01.2002.         Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     033/216785, jude˛ul Neam˛, identificat cu B.I. seria
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul                                 H.C. nr. 568555, eliberat de Poli˛ia Bicaz la data de
                               Admite cererea formulat„ de Plantos Cezar Ioan
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                 8.03.1999, cod numeric personal 1631005270018.
                             ∫i, Ón consecin˛„:
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                 Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
                               Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Societ„˛ii Comerciale CEZAR TRANS — S.R.L., cu      denumirea WEST JOB, av‚nd sediul Ón Piatra-
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     urm„toarele date:                     Neam˛, Str. Independen˛ei nr. 2, bl. G1, sc. C,
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii     Asociat unic: Plantos I. Cezar Ioan, n„scut la data  parter, ap. 37, jude˛ul Neam˛.
Comerciale TENTANT — S.R.L. ∫i dispun‚nd         de 14.12.1967 Ón Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛,        Obiectul de activitate
Ónmatricularea acesteia.                 cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Piatra-      Domeniul principal: 745 – selec˛ia ∫i plasarea
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     Neam˛, str. Petru Rare∫ nr. 35, cod po∫tal 5600,     for˛ei de munc„.
                             telefon 033/234088, jude˛ul Neam˛, identificat cu      Activitatea principal„: 7450 – selec˛ia ∫i plasarea
  Admite cererea formulat„ de Motfolea I. Vasile ∫i,  C.I. seria N.T. nr. 095290 eliberat„ de Poli˛ia Piatra-  for˛ei de munc„; impresariat.
Ón consecin˛„:                      Neam˛ la data de 27.11.2001, cod numeric personal      Activit„˛i secundare: 5119; 7415; 7484; activitate
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   1671214270581.                      de import-export cu toate produsele admise de lege;
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu    impresariat artistic.
Societ„˛ii Comerciale TENTANT — S.R.L., cu        r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
urm„toarele date:                    denumirea CEZAR TRANS, av‚nd sediul Ón Piatra-      v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale:
  Asociat unic: Motfolea I. Vasile, n„scut la data de  Neam˛, str. Petru Rare∫ nr. 35, jude˛ul Neam˛.      20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
18.09.1962 Ón localitatea Rediu, jude˛ul Neam˛,       Obiectul de activitate                  Participarea asociatului la capital: Esser T.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Rediu,       Domeniul principal: 602 – alte transporturi      Dumitru, aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd
comuna Rediu, cod po∫tal 5618, telefon 033/298838,    terestre.                         cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd capitalul social
jude˛ul Neam˛, identificat cu B.I. seria G.V. nr.      Activitatea principal„: 6023 – transporturi      total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi
034637 eliberat de Poli˛ia Nehoiu la data de       terestre de c„l„tori, ocazionale.             de 100 %.
8.05.1996, cod numeric personal 1620918270613.        Activit„˛i secundare: 5211; 5212; 6021; 6024.      Administrator: Esser T. Dumitru, cet„˛ean
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu      Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,   rom‚n, av‚nd puteri depline.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu    v„rsat 2.000.000 lei, num„rul total de p„r˛i sociale:    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
denumirea TENTANT, av‚nd sediul Ón satul Rediu,     20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
comuna Rediu, jude˛ul Neam˛.                 Participarea asociatului la capital: Plantos I.    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  Obiectul de activitate                Cezar Ioan, aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Domeniul principal: 515 – comer˛ cu ridicata cu    cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd capitalul social    pronun˛are.
produse intermediare neagricole ∫i de∫euri.       total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 29 ianuarie 2002.
  Activitatea principal„: 5153 – comer˛ cu ridicata   de 100 %.                          R„mas„ irevocabil„ prin renun˛area la calea de
cu material lemnos ∫i de construc˛ii.            Administrator: Plantos I. Cezar Ioan, cet„˛ean    atac a recursului ast„zi, 1 februarie 2002.
  Activit„˛i secundare: 2812; 4526; 5021; 5113;     rom‚n, av‚nd puteri depline.                 (5/51.984)
5121; 5212; 5241; 5242; 5246; 6023; 6024; 7483.       Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.               *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 426/7.III.2002                     3
       Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„                  – capitalul social
      ANGEST — S.R.L., Roman              ECOREF 2002 — S.R.L., satul L„bu∫e∫ti             tip participare; privat autohton 100 %; capitalul
                                 comuna Bascov, jude˛ul Arge∫              social subscris: 2.000.000 lei;
                                                              capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
    NUM√RUL DE ORDINE ŒN REGISTRUL                                            num„rul total de p„r˛i sociale: 20 p„r˛i sociale;
     COMERfiULUI J 27/36/1.02.2002             NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/70/29.01.2002
                                                              valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14416313            – administrator: Capreci Maria, cet„˛ean rom‚n,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 4188870
                                                             n„scut„ la data de 18.01.1968 Ón localitatea Dramuc,
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             jude˛ul   Neam˛,   cod   numeric   personal
      JUDEC√TORUL DELEGAT                    DELEGAT NR. 194                  2680118270017, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Trivale,
    DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN NEAMfi                 din 29 ianuarie 2002                bl. P3 bis, sc. B, ap. 14, cod po∫tal 300, jude˛ul
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Judec„tor delegat     — Denisa Stoica St„ni∫or     Arge∫, av‚nd puteri depline;
                               Referent O.R.C.      — Cristina M„rg„rit         – durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
      DOSAR NR. 519/24.01.2002                                             Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat
                               Œn baza cererii nr. 1103 din data de 25.01.2002 ∫i
                                                             la dosar se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i
       ŒNCHEIEREA NR. 519             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                             irevocabil„ la data de 29 ianuarie 2002.
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
    ™edin˛a din 1 februarie 2002                                             (8/51.987)
                             dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                             comerciale cu urm„toarele date:
                                                                           *
 Judec„tor delegat    — Dumitru Filioreanu
                               – asocia˛i: 1. Florea Florin-Osvald, n„scut la data
 Referent O.R.C.     — Liliana Icinschi                                            Societatea Comercial„
                             de 13.06.1975 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón
                                                                 AURELIA COCEA CONSULTANfi√
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Buhlea    Pite∫ti, str. Banat, bl. B21, sc. C, ap. 13, cod po∫tal
                                                                  ASIGUR√RI — S.R.L., Pite∫ti
Gheorghe, privind autorizarea constituirii ∫i       300, jude˛ul Arge∫, identificat cu C.I. seria A.S. nr.
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ANGEST —       079419 eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de
S.R.L.                          8.06.2000, cod numeric personal 1750613034969; 2.          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/66/29.01.2002
                             Manea Gheorghe, n„scut la data de 30.10.1959 Ón
       JUDEC√TORUL DELEGAT             localitatea BÓrla, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón satul          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14416348

  Asupra cererii de fa˛„:                Labu∫e∫ti, localitatea Bascov, jude˛ul Arge∫,               EXTRAS AL ŒNCHEIERII
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data   identificat cu C.I. seria A.S. nr. 063573, eliberat„ de        JUDEC√TORULUI DELEGAT NR. 206
                             Poli˛ia Pite∫ti la data de 10.02.2000, cod numeric             din 29 ianuarie 2002
de 24.01.2002 cu nr. 519, petentul a solicitat
                             personal 1591030031850;
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii                                    Judec„tor delegat     — Denisa Stoica St„ni∫or
                               – forma juridic„ ∫i denumirea: societate cu
Comerciale ANGEST — S.R.L. la Oficiul registrului     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu         Referent O.R.C.      — Cristina M„rg„rit
comer˛ului.                        denumirea ECOREF 2002;                      Œn baza cererii nr. 1249 din data de 29.11.2002 ∫i
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse actele cerute     – sediul social: satul L„bu∫e∫ti nr. 8, localitatea    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
de Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„.     Bascov, jude˛ul Arge∫, valabil pe o durat„           Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul     nelimitat„;                          dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele       – domeniul principal de activitate: 232 –         comerciale, cu urm„toarele date:
legale privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   prelucrarea ˛i˛eiului;                      – asociat unic: Cocea Aurelia Elena, n„scut„ la
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din       – activitatea principal„: 2320 – prelucrarea        data de 8.04.1956 Ón localitatea Moreni, jude˛ul
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     ˛i˛eiului;                           D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Mihai
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       – capitalul social                     Viteazul, bl. B17, sc. B, ap. 16, cod po∫tal 300,
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii      tip participare: privat autohton 100 %; capitalul     jude˛ul Arge∫, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr.
                             social subscris: 10.000.000 lei;                895666 eliberat de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea la data
Comerciale ANGEST — S.R.L. ∫i dispun‚nd
                               capitalul social v„rsat: 10.000.000 lei; num„rul      de   28.04.1995,    cod  numeric     personal
Ónmatricularea acesteia.
                             total de p„r˛i sociale: 100 p„r˛i sociale;           2560408384190;
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;           – forma juridic„ ∫i denumirea: societate cu
                               – administratori: 1. Florea Florin-Osvald,         r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  Admite cererea formulat„ de Buhlea Gheorghe      cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 13.06.1975 Ón        denumirea AURELIA COCEA–CONSULTANfi√
∫i, Ón consecin˛„:                    Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal          ASIGUR√RI;
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   1750613034969, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Banat, bl.       – sediul Ón Pite∫ti, str. Mihai Viteazul, bl. P17, sc. B,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    B21, sc. C, ap. 13, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫,       ap. 16, jude˛ul Arge∫, valabil p‚n„ la data de
Societ„˛ii Comerciale ANGEST — S.R.L., cu         av‚nd puteri depline; 2. Manea Gheorghe, cet„˛ean       24.01.2012;
urm„toarele date:                     rom‚n, n„scut la data de 30.10.1959 Ón localitatea        – domeniul principal de activitate: 672 –
  Asociat unic: Buhlea I. Gheorghe, n„scut la data   BÓrla, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal           activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de
de 16.04.1966 Ón localitatea St„ni˛a, jude˛ul Neam˛,   1591030031850, domiciliat Ón satul L„bu∫e∫ti,         pensii;
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Roman,     localitatea Bascov, jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri          – activitatea principal„: activit„˛i auxiliare ale
                             depline;                            caselor de asigur„ri ∫i de pensii (intermedieri, Ón
str. Smirodava, bl. 5, sc. D, ap. 75, cod po∫tal 5550,
                               – durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.     numele ∫i Ón contul unei societ„˛i de asigurare
telefon 033/723229, jude˛ul Neam˛, identificat cu
                               Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat     autorizate conform legii, intermedierile nu confer„
C.I. seria N.T. nr. 009851 eliberat„ de Poli˛ia Roman   la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i     societ„˛ii statutul de asigurator sau broker de
la data de 26.01.2000, cod numeric personal        irevocabil„ la data de 29 ianuarie 2002.            asigur„ri); 6720 – activit„˛i auxiliare ale caselor de
1660416272640.                         (7/51.986)                        asigur„ri ∫i de pensii;
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu                  *                  – capitalul social:
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                      tip participare; privat autohton 100 %;
denumirea ANGEST, av‚nd sediul Ón Roman, str.            Societatea Comercial„                  capitalul social subscris: 4.000.000 lei;
Ion Creang„ nr. 36, jude˛ul Neam˛.               UNIMART ROMANIA — S.R.L., Pite∫ti              capitalul social v„rsat: 4.000.000 lei;
  Activitatea anterioar„: schimbarea sediului din                                     num„rul total de p„r˛i sociale: 20 p„r˛i sociale;
jude˛ul Ia∫i, J 22/1596/31.05.1993.              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/69/29.01.2002
                                                              valoarea unei p„r˛i sociale: 200.000 lei;
  Obiectul de activitate                                                 – administrator: Cocea Aurelia Elena, cet„˛ean
  Domeniul principal: 513 – comer˛ cu ridicata cu         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14416372          rom‚n, n„scut„ la data de 8.04.1956 Ón localitatea
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.                                          Moreni, jude˛ul D‚mbovi˛a, cod numeric personal
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  Activitatea principal„: 5139 – comer˛ cu ridicata,                                  2560408384190, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Mihai
                                    DELEGAT NR. 202
                                                             Viteazul, bl. B17, sc. B, ap. 16, cod po∫tal 300,
nespecializat, cu produse alimentare, b„uturi ∫i           din 29 ianuarie 2002
                                                             jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline;
tutun.                            Judec„tor delegat     — Denisa Stoica St„ni∫or       – durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
  Activit„˛i secundare: 0128; 0130; 1513; 1594;      Referent O.R.C.      — Cristina M„rg„rit         Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat
5119; 5138; 5147; 5211; 5212; 5250; 5263; 5512;                                     la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i
                               Œn baza cererii nr. 974 din data de 23.01.2002 ∫i
5530; 6022; 6023; 6024.                                                 irevocabil„ la data de 29 ianuarie 2002.
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Capitalul social subscris este de 2.100.000 lei,                                     (9/51.988)
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
v„rsat 2.100.000 lei, num„rul total de p„r˛i sociale:   dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii                       *
21; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       comerciale cu urm„toarele date:
  Participarea asociatului la capital: Buhlea I.      – asociat: Capreci Maria, n„scut„ la data de              Societatea Comercial„
Gheorghe, aport la capital 2.100.000 lei, echival‚nd   18.01.1968 Ón localitatea Dramuc, jude˛ul Neam˛,            COUNSEL A & A — S.R.L., Pite∫ti
cu 21 p„r˛i sociale, reprezent‚nd capitalul social    domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Trivale, bl. P3 bis, sc. B,
total, av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi  ap. 14, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, identificat„ cu       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/71/29.01.2002
de 100 %.                         B.I. seria G.X. nr. 675668, eliberat de Poli˛ia Pite∫ti
  Administrator: Buhlea I. Gheorghe, cet„˛ean      la data de 20.10.1997, cod numeric personal               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14416330
rom‚n, av‚nd puteri depline.               2680118270017;
                                                                      EXTRAS
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   – forma juridic„ ∫i denumirea: societate cu
                                                              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                                                                      NR. 204
                             denumirea UNIMART ROMANIA;
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                               – sediul Ón Pite∫ti. str. Trivale, bl. P3 bis, sc. B, et.          din 29 ianuarie 2002
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                             4, ap. 14, jude˛ul Arge∫, valabil pe o durat„
pronun˛are.                                                         Judec„tor delegat     — Denisa Stoica St„ni∫or
                             nelimitat„;
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 1 februarie 2002.                                       Referent O.R.C.      — Cristina M„rg„rit
                               – domeniul principal de activitate: 602 – alte
  Irevocabil„ azi, 1 februarie 2002.          transporturi terestre;                      Œn baza cererii nr. 1175 din data de 28.01.2002 ∫i
   (6/51.985)                       – activitatea principal„: 6022 – transporturi cu      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
             *                taxiuri;                            Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 426/7.III.2002
autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea           Societatea Comercial„                Administrator: Puic„nescu Cornelia, cet„˛ean
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:          ADY CONSTRUCT INSTAL — S.R.L., Pite∫ti          rom‚n, n„scut„ la data de 12.05.1969 Ón Pite∫ti,
  Asociat„ unic„: Constantinescu Anca-Raluca,                                     jude˛ul   Arge∫,  cod   numeric    personal
n„scut„ la data de 5.02.1974 Ón Pite∫ti, jude˛ul                                    2690512034960, domiciliat„ Ón Curtea de Arge∫, str.
Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Str. Victoriei, bl. A1, sc.    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/77/31.01.2002       Banu M„r„cine, bl. E14A, sc. A, ap. 5, cod po∫tal 450,
A, ap. 9, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, identificat„                                  jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline.
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14421395
cu CI seria AS nr. 008360 eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti                                   Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
la data de 11.11.1998, cod numeric personal                  EXTRAS                   Pronun˛at„ ast„zi, 31 ianuarie 2002.
2740205034976.                         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat
  Forma juridic„, denumirea: societate cu                  NR. 245                 la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                    irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002, cu/f„r„
denumirea COUNSEL A & A — S.R.L.                      din 31 ianuarie 2002            aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de
  Sediul social: Pite∫ti, Str. Victoriei, bl. A1, sc. A,   Judec„tor delegat    — C„pit„nescu Cristian     procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la
et. 2, ap. 9, valabil pe o perioad„ nelimitat„.         Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit       pozi˛ia nr. 247/02.
  Domeniul principal de activitate: 524 – comer˛ cu                                    (13/51.992)
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte          Œn baza cererii nr. 1374 din data de 30.01.2002 ∫i
                                                                          *
produse neclasificate Ón alt„ parte.             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Activitatea principal„: 5241 – comer˛ cu         Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
                                                                  Societatea Comercial„
am„nuntul cu textile.                    autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea
                                                                INTERMOV 2002 — S.R.L., Pite∫ti
  Capitalul social                     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  tipul de participare: privat autohton 100 %;        Asociat unic: ™tefan Adrian Dumitru, n„scut la
  capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        data de 25.10.1982 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/75/31.01.2002
  capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;         domiciliat Ón Pite∫ti, Bd. Republicii nr. 43, cod
  num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, identificat cu BI seria GV        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14421387
  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        nr. 478847, eliberat de Poli˛ia Pite∫ti la data de              EXTRAS
  Administrator: Constantinescu Anca-Raluca,        25.10.1996, cod numeric personal 1821025035305.       AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 5.02.1974 Ón         Forma juridic„, denumirea: societate cu                  NR. 246
Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal         r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
2740205034976, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Str. Victoriei,    denumirea ADY CONSTRUCT INSTAL — S.R.L.                  din 31 ianuarie 2002
bl. A1, sc. A, ap. 9, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫,      Sediul social: Pite∫ti, str. Prundu Mic/Pie˛ei nr.     Judec„tor delegat    — Cristian C„pit„nescu
av‚nd puteri depline.                    11, valabil p‚n„ la data de 23.01.2007.            Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.       Domeniul principal de activitate: 452 –
  Pronun˛at„ ast„zi, 29 ianuarie 2002.           construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil.           Œn baza cererii nr. 1251 din data de 29.01.2002 ∫i
  Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat     Activitatea principal„: 4521 – lucr„ri de        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i    construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„; import-export    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
irevocabil„ la data de 29 ianuarie 2002, cu/f„r„       de bunuri ∫i servicii principale.             autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea
aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de          Capitalul social                    societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la    tipul de participare: privat autohton 100 %;        Asocia˛i: 1. Opri∫an Vasile, n„scut la data de
pozi˛ia nr. 204/02.                     capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul    18.12.1947 Ón localitatea Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Olt,
   (10/51.989)                      social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i    domiciliat Ón Pite∫ti, str. Exerci˛iu nr. 69, cod po∫tal
              *                sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.   300, jude˛ul Arge∫, identificat cu BI seria GB nr.
                                Administrator: ™tefan Adrian Dumitru, cet„˛ean     400674 eliberat de Poli˛ia Pite∫ti la data de
      Societatea Comercial„                                            18.02.1992, cod numeric personal 1471218034974;
                               rom‚n, n„scut la data de 25.10.1982 Ón Pite∫ti,
    MARIO & BOBY — S.R.L., C‚mpulung                                         2. Cruceana Mihai, n„scut la data de 1.01.1947 Ón
                               jude˛ul   Arge∫,  cod   numeric   personal
                               1821025035305, domiciliat Ón Pite∫ti, Bd. Republicii    localitatea Moz„ceni, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón
                               nr. 43, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri    Pite∫ti, Bd. Republicii, bl. G1, sc. B, ap. 4, cod po∫tal
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/64/29.01.2002
                               depline.                          300, jude˛ul Arge∫, identificat cu CI seria AS nr.
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14416399          Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.     099609 eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de
                                Pronun˛at„ ast„zi, 31 ianuarie 2002.          23.10.2000, cod numeric personal 1470101035010.
         EXTRAS                                                  Forma juridic„, denumirea: societate cu
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT              Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat
                               la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
         NR. 196                                                denumirea INTERMOV 2002 — S.R.L.
                               irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002, cu/f„r„
        din 29 ianuarie 2002             aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de         Sediul social: Pite∫ti, str. Exerci˛iu nr. 69, valabil
                               procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la  pe o perioad„ nelimitat„.
  Judec„tor delegat    — Denisa Stoica St„ni∫or                                    Domeniul principal de activitate: 452 –
  Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit       pozi˛ia nr. 244/02.
                                                            construc˛ii de geniu civil.
                                 (12/51.991)
  Œn baza cererii nr. 827 din data de 21.01.2002 ∫i                                    Activitatea principal„: 4521 – lucr„ri de
                                            *
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                  construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a                                    Capitalul social
                                    Societatea Comercial„
autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea                                     tipul de participare: privat autohton 100 %;
                                   COMERCIAL CAR WASH — S.R.L.
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:                                       capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
                                      Curtea de Arge∫
  Asociat„ unic„: Catrina Marlena, n„scut„ la data                                   social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i
de 18.02.1967 Ón Mih„e∫ti, jude˛ul Arge∫,                                        sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
domiciliat„ Ón C‚mpulung, str. George Top‚rceanu         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/76/31.01.2002         Administrator: Opri∫an Vasile, cet„˛ean rom‚n,
nr. 6, bl. C6, sc. D, ap. 17, cod po∫tal 425, telefon                                  n„scut la data de 18.12.1947 Ón localitatea
048/528155, jude˛ul Arge∫, identificat„ cu BI seria          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14421425        Dr„g„ne∫ti, jude˛ul Olt, cod numeric personal
GX nr. 357532 eliberat de Poli˛ia C‚mpulung la data              EXTRAS                  1471218034974, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Exerci˛iu
de   19.06.1997,   cod  numeric    personal                                  nr. 69, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri
                                AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
2670218030022.                                                     depline.
                                        NR. 247
  Forma juridic„, denumirea: societate cu                                         Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu              din 31 ianuarie 2002              Pronun˛at„ ast„zi, 31 ianuarie 2002.
denumirea MARIO & BOBY — S.R.L.                                              Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat
  Sediul social: C‚mpulung, str. George            Judec„tor delegat    — Cristian C„pit„nescu
                                                            la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i
Top‚rceanu nr. 6, bl. C6, sc. D, et. 4, ap 17, valabil     Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit
                                                            irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002, cu/f„r„
pe o perioad„ nelimitat„.                    Œn baza cererii nr. 1356 din data de 30.01.2002 ∫i   aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de
  Domeniul principal de activitate: 927 – alte       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la
activit„˛i recreative.                    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a    pozi˛ia nr. 246/02.
  Activitatea principal„: 9272 – alte activit„˛i      autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea       (14/51.993)
recreative; servicii referitoare la utilizarea        societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:                      *
parcurilor de recrea˛ie ∫i a plajelor (Ónchirierea de      Asociat„ unic„: Puic„nescu Cornelia, n„scut„ la
cabine de baie, vestiare etc); t‚rguri ∫i expozi˛ii cu    data de 12.05.1969 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,            Societatea Comercial„
caracter recreativ (centre de echita˛ie ∫i de menaj,     domiciliat„ Ón Curtea de Arge∫, str. Banu M„r„cine,    FORTUNA CENTER TRADING — S.R.L., Pite∫ti
biliard, jocuri electronice diverse).
                               bl. E14A, sc. A, ap. 5, cod po∫tal 450, jude˛ul Arge∫,
  Capitalul social
                               identificat„ cu CI seria AS nr. 144618 eliberat√ de
  tipul de participare: privat autohton 100 %;                                       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/74/31.01.2002
                               Poli˛ia Curtea de Arge∫ la data de 1.08.2001, cod
capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i     numeric personal 2690512034960.                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14421379
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.     Forma juridic„, denumirea: societate cu
                               r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu              EXTRAS
  Administrator: Catrina Marlena, cet„˛ean rom‚n,                                    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
n„scut„ la data de 18.02.1967 Ón localitatea         denumirea COMERCIAL CAR WASH — S.R.L.
                                Sediul social: Curtea de Arge∫, Str. 1 Mai nr. 47E,            NR. 244
Mih„e∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal
2670218030022, domiciliat„ Ón C‚mpulung, str.        valabil p‚n„ la data de 20.11.2020.                    din 31 ianuarie 2002
George Top‚rceanu nr. 6, bl. C6, sc. D, ap. 17, cod       Domeniul principal de activitate: 502 5021 –
                               Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor (f„r„        Judec„tor delegat    — Cristian C„pit„nescu
po∫tal 425, telefon 048/528155, jude˛ul Arge∫, av‚nd
                               repara˛iile executate Ón Óntreprinderi organizate de     Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit
puteri depline.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.      tip industrial).                       Œn baza cererii nr. 1204 din data de 28.01.2002 ∫i
  Pronun˛at„ ast„zi, 29 ianuarie 2002.             Activitatea principal„: 5021 – Óntre˛inerea ∫i     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat    repararea autovehiculelor (f„r„ repara˛iile executate   Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i    Ón Óntreprinderi organizate de tip industrial).      autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea
irevocabil„ la data de 29 ianuarie 2002, cu/f„r„        Capitalul social                    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de          tipul de participare: privat autohton 100 %;        Asocia˛i: 1. Selea Ileana Ruxandra, n„scut„ la
procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la   capitalul social subscris: 400.000.000 lei; capitalul   data de 26.06.1961 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,
pozi˛ia nr. 196/02.                     social v„rsat: 400.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i   domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Vasile Milea nr. 4, sc. A,
   (11/51.990)                       sociale: 400; valoarea unei p„r˛i sociale:         ap. 2, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, identificat„ cu
              *                1.000.000 lei.                       B.I. seria GN nr. 384195 eliberat de Poli˛ia Pite∫ti la
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 426/7.III.2002                   5
data de 31.01.1994, cod numeric personal            social v„rsat: 5.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
2610626034965; 2. Diaconescu Liliana Anca,           sociale: 50; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.   autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea
n„scut„ la data de 7.01.1960 Ón Pite∫ti, jude˛ul         Administrator: Costeniuc Costel-Mugurel,         societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Str. Teilor, bl. C, sc. A,   cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 14.03.1969 Ón        Asocia˛i: 1. Florescu Petre, n„scut la data de
ap. 11, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, identificat„ cu     R„d„u˛i, jude˛ul Suceava, cod numeric personal       2.05.1956 Ón localitatea B„ile∫ti, jude˛ul Dolj,
B.I. seria BR nr. 205893 eliberat de Mili˛ia Pite∫ti la    1690314131288, domiciliat Ón Pite∫ti, Str. Craiovei,    domiciliat Ón Pite∫ti, Pia˛a Gen. Vasile Milea nr. 4,
data de 21.03.1985, cod numeric personal            bl. 54, sc. A, ap. 4, cod po∫tal 300, telefon 048, fax   bl. 4, sc. A, ap. 27, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫,
2600107034960; 3. Diaconescu Nicolae Nicu∫or,         048, jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline.          identificat„ cu CI seria AS nr. 157304 eliberat„ de
n„scut la data de 14.06.1949 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,      Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.     Poli˛ia Pite∫ti la data de 19.10.2001, cod numeric
domiciliat Ón Pite∫ti, Bd. Petrochimi∫tilor, bl. B16,       Pronun˛at„ ast„zi, 29 ianuarie 2002.           personal 1560502035016; 2. Dumitru Nicolae,
sc. C, ap. 6, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, identificat     Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul       n„scut la data de 9.09.1962 Ón localitatea M„t„saru,
cu BI seria BT nr. 068202, eliberat de Mili˛ia Pite∫ti     aflat la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este       jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat Ón Pite∫ti, aleea
la data de 3.12.1982, cod numeric personal           definitiv„ ∫i irevocabil„ la data de 29 ianuarie 2002,   R„zboieni nr. 6A, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫,
1490614034973; 4. Mateescu Elena, n„scut„ la data       cu/f„r„ aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de    identificat cu BI seria GT nr. 975250 eliberat de
de 30.01.1955 Ón localitatea S„pata, jude˛ul Arge∫,      procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la  Poli˛ia Pite∫ti la data de 5.06.1996, cod numeric
domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Exerci˛iu, bl. A2, sc. A, ap.   pozi˛ia nr. 203/02.                     personal 1620909034961; 3. Dumitru Vergil, n„scut
1, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, identificat„ cu C.I.       (16/51.995)                       la data de 16.11.1957 Ón localitatea M„t„saru,
seria AS nr. 015472, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la                   *                jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat Ón Pite∫ti, aleea
data de 26.01.1999, cod numeric personal                                          R„zboieni nr. 6A, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫,
2550130034989 5. Stan Ilie, n„scut la data de               Societatea Comercial„              identificat cu BI seria BG nr. 267562 eliberat de
20.08.1950 Ón localitatea Albota, jude˛ul Arge∫,           ANA PACIFIC DUM — S.R.L., Pite∫ti           Mili˛ia Pite∫ti la data de 30.11.1981, cod numeric
domiciliat Ón Pite∫ti, str. Vlaicu Vod„, bl. D16, sc. B,                                  personal 1571116034971.
ap. 9, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, identificat cu CI                                    Forma juridic„, denumirea: societate cu
seria AS nr. 158855, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la        NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/68/29.01.2002
                                                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
data de 31.10.2001, cod numeric personal                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14416305         denumirea COMESAD PLAST — S.R.L.
1500820035021; 6. Stanciu Marin, n„scut la data de
                                         EXTRAS                    Sediul social: comuna Bascov, jude˛ul Arge∫,
4.08.1959 Ón localitatea Mare∫, jude˛ul Arge∫,
                                 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            valabil pe o perioad„ nelimitat„.
domiciliat Ón Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl.
                                         NR. 199                   Domeniul principal de activitate: 252 – produc˛ia
D1a, sc. A, ap. 10, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫,
                                                              articolelor din material plastic.
identificat cu B.I. seria GR nr. 317727 eliberat de
                                       din 29 ianuarie 2002              Activitatea principal„: 2524 – fabricarea altor
Poli˛ia Pite∫ti la data de 12.01.1995, cod numeric
personal 1590804034981.                      Judec„tor delegat    — Denisa Stoica St„ni∫or    articole din material plastic.
  Forma juridic„, denumirea: societate cu            Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit        Capitalul social
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                       tipul de participare: privat autohton 100 %;
                                 Œn baza cererii nr. 1069 din data de 24.01.2002 ∫i    capitalul social subscris: 10.000.000 lei; capitalul
denumirea FORTUNA CENTER TRADING — S.R.L.           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Sediul social: Pite∫ti, str. Trivale, bl. D11, sc. F, et.                                social v„rsat: 10.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i
                                Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a     sociale: 100; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
2, ap 12, valabil pe o perioad„ nelimitat„.          autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea
  Domeniul principal de activitate: 521 – comer˛                                       Administrator: Florescu Petre, cet„˛ean rom‚n,
                                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         n„scut la data de 2.05.1956 Ón localitatea B„ile∫ti,
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate.             Asocia˛i: 1. Preda Gheorghe, n„scut la data de
  Activitatea principal„: 5212 – comer˛ cu                                        jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1560502035016,
                                16.10.1963 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón     domiciliat Ón Pite∫ti, Pia˛a Gen. Vasile Milea nr. 4,
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare       Pite∫ti, Bd. Petrochimi∫tilor, bl. B16, sc. D, ap. 1, cod
predominant„ de produse nealimentare.                                           bl. 4, sc. A, ap. 27, cod po∫tal 300, telefon 048, fax
                                po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, identificat cu B.I. seria GX   048, jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline.
  Capitalul social                      nr. 869737, eliberat de Poli˛ia Pite∫ti la data de
  tipul de participare: privat autohton 100 %;                                        Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
                                28.11.1997 cod numeric personal 1631016034971; 2.
capitalul social subscris: 16.900.000 lei; capitalul                                     Pronun˛at„ ast„zi, 29 ianuarie 2002.
                                Preda Dumitra, n„scut„ la data de 5.03.1962 Ón
social v„rsat: 16.900.000 lei; num„rul total de p„r˛i                                     Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul
                                Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Bd.
sociale: 169; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.    Petrochimi∫tilor, bl. B16, sc. D, ap. 1, cod po∫tal 300,  aflat la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este
  Administrator: Diaconescu Nicolae Nicu∫or,         jude˛ul Arge∫, identificat„ cu CI seria AS nr. 026561    definitiv„ ∫i irevocabil„ la data de 29 ianuarie 2002,
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 14.06.1949 Ón        eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de 22.04.1999, cod   cu/f„r„ aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de
Craiova, jude˛ul Dolj, cod numeric personal          numeric personal 2620305035012.               procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la
1490614034973, domiciliat Ón Pite∫ti, Bd.             Forma juridic„, denumirea: societate cu         pozi˛ia nr. 187/02.
Petrochimi∫tilor, bl. B16, sc. C, ap. 6, cod po∫tal 300,    r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        (18/51.997)
jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline.              denumirea ANA PACIFIC DUM — S.R.L.                           *
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.        Sediul social: Pite∫ti, Str. Petrochimi∫tilor, bl. B8,
  Pronun˛at„ ast„zi, 31 ianuarie 2002.            parter, valabil pe o perioad„ nelimitat„.               Societatea Comercial„
  Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul          Domeniul principal de activitate: 521 – comer˛        CENTRUL SANOVITAL — S.R.L., Pite∫ti
aflat la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este         cu am„nuntul Ón magazine nespecializate.
definitiv„ ∫i irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,      Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
cu/f„r„ aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de     am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/59/2002
procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special la    predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14410841
pozi˛ia nr. 244/02.                      tutun.
   (15/51.994)                         Capitalul social                              EXTRAS
               *                  tipul de participare: privat autohton 100 %;        AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul              NR. 162
       Societatea Comercial„               social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i
     C.M.C. OSIRIS — S.R.L., Pite∫ti           sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.           din 24 ianuarie 2002
                                 Administratori: 1. Preda Gheorghe, cet„˛ean         Judec„tor delegat    — Cristian C„pit„nescu
                                rom‚n, n„scut la data de 16.10.1963 Ón Pite∫ti,        Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit
   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/65/29.01.2002
                                jude˛ul   Arge∫,   cod   numeric   personal
                                1631016034971, domiciliat Ón Pite∫ti, Bd.           Œn baza cererii nr. 825 din data de 21.01.2002 ∫i
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14416380                                        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                Petrochimi∫tilor, bl. B16, sc. D, ap. 1, cod po∫tal 300,
         EXTRAS                    jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline; 2. Preda        Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             Dumitra, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de         autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea
         NR. 203                   5.03.1962 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numeric      societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                                personal 2620305035012, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Bd.      Asocia˛i: 1. Lale Tudor-Cristian, n„scut la data de
        din 29 ianuarie 2002                                            17.09.1972 Ón Bucure∫ti, sectorul 3, domiciliat Ón
                                Petrochimi∫tilor, bl. B16, sc. D, ap. 1, cod po∫tal 300,
  Judec„tor delegat     —   Denisa     Stoica   jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline.            R‚mnicu V‚lcea, Str. Tineretului nr. 14, bl. S2, sc.
St„ni∫or                             Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.     C, ap. 40, cod po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea, identificat
  Referent O.R.C.      — Cristina M„rg„rit         Pronun˛at„ ast„zi, 29 ianuarie 2002.           cu BI seria DB nr. 500860, eliberat de Mili˛ia
                                 Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul       R‚mnicu V‚lcea la data de 19.09.1986, cod numeric
  Œn baza cererii nr. 981 din data de 23.01.2002 ∫i
                                aflat la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este       personal 1720917384202; 2. Teodorescu Marian,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                definitiv„ ∫i irevocabil„ la data de 29 ianuarie 2002,   n„scut la data de 4.09.1957 Ón localitatea Izvoru,
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
                                cu/f„r„ aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de    jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Matei
autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea
                                procedur„ civil„ ∫i s-a trecut Ón registrul special, la   Basarab nr. 12, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫,
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                pozi˛ia nr. 199/02.                     identificat cu BI seria GX nr. 272805 eliberat de
  Asociat unic: Costeniuc Costel-Mugurel, n„scut la
                                  (17/51.996)                       Poli˛ia Pite∫ti la data de 6.03.1997, cod numeric
data de 14.03.1969 Ón R„d„u˛i, jude˛ul Suceava,
domiciliat Ón Pite∫ti, Str. Craiovei, bl. 54, sc. A, ap.
                                             *                personal 1570904034979.
4, cod po∫tal 300, telefon 048, fax 048, jude˛ul                                       Forma juridic„, denumirea: societate cu
                                      Societatea Comercial„              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Arge∫, identificat cu BI seria GK nr. 582805 eliberat
                                     COMESAD PLAST — S.R.L.              denumirea CENTRUL SANOVITAL — S.R.L.
de Poli˛ia Constan˛a la data de 15.09.1993, cod
                                    comuna Bascov, jude˛ul Arge∫             Sediul social: Pite∫ti, str. Trivale nr. 11, valabil
numeric personal 1690314131288.
  Forma juridic„, denumirea: societate cu                                         p‚n„ la data de 31.12.2002.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                       Domeniul principal de activitate: 851 – activit„˛i
                                  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/72/29.01.2002
denumirea C.M.C. OSIRIS — S.R.L.                                              referitoare la s„n„tatea uman„.
  Sediul social: Pite∫ti, Str. Craiovei, bl. 54, sc. A,         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14416364          Activitatea    principal„:    servicii   de
parter, ap. 4, valabil pe o perioad„ nelimitat„.                                      fiziokinoterapie, recuperare neurofiziomotorie,
                                         EXTRAS                  gimnastic„ medical„, medicin„ alternativ„; alte
  Domeniul principal de activitate: 521 – comer˛        AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate.                                          activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„.
                                         NR. 187                   Capitalul social
  Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare               din 29 ianuarie 2002              tipul de participare: privat autohton 100 %;
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i                                       capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
                                 Judec„tor delegat    — Denisa Stoica St„ni∫or    social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i
tutun.
                                 Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit       sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Capitalul social
  tipul de participare: privat autohton 100 %;          Œn baza cererii nr. 946 din data de 23.01.2002 ∫i      Administratori: 1. Lale Tudor-Cristian, cet„˛ean
capitalul social subscris: 5.000.000 lei; capitalul      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    rom‚n, n„scut la data de 17.09.1972 Ón Bucure∫ti,
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 426/7.III.2002
sectorul 3, cod numeric personal 1720917384202,      P9, sc. B, ap. 11, cod po∫tal 450, jude˛ul Arge∫,         Societatea Comercial„
domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea, Str. Tineretului, bl.    identificat cu C.I. seria AS nr. 027509 eliberat„ de    PROMICOM GENERAL CONSTRUCT — S.R.L.
S2, sc. C, ap. 40, cod po∫tal 1000, jude˛ul V‚lcea,    Poli˛ia Curtea de Arge∫ la data de 29.04.1999, cod             Pite∫ti
av‚nd puteri depline; 2. Teodorescu Marian,        numeric personal 1510328033070.
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 4.09.1957 Ón        Forma juridic„, denumirea: societate cu
                                                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/55/2002
localitatea Izvoru, jude˛ul Arge∫, cod po∫tal       r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
1570904034979, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Matei      denumirea ADONIS VIGALEX — S.R.L.                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14410876
Basarab nr. 12, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, av‚nd     Sediul social: Curtea de Arge∫, str. Vlaicu Vod„,
puteri depline.                                                             EXTRAS
                              bl. P9, sc. B, et. 2, ap. 11, valabil pe o perioad„     AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.     nelimitat„.
  Pronun˛at„ ast„zi, 24 ianuarie 2002.                                                 NR. 165
                               Domeniul principal de activitate: 521 – comer˛ cu
  Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat   am„nuntul Ón magazine nespecializate.                   din 24 ianuarie 2002
la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i
                               Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu          Judec„tor delegat     — Cristian C„pit„nescu
irevocabil„ la data de 24 ianuarie 2002, cu/f„r„
                              am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de                                       Œn baza cererii nr. 961 din data de 23.01.2002 ∫i
                              predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la                               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              tutun.
pozi˛ia nr. 162/02.                                                  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
                               Capitalul social
  (19/51.998)                                                    autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea
              *                 tipul de participare: privat autohton 100 %;
                                                           societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                              capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
                                                             Asocia˛i: 1. Bercan Cosmin Mihail, n„scut la data
      Societatea Comercial„             social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i
                                                           de 23.02.1977 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón
   VASICOM DISTRIBUTION — S.R.L.            sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                           Pite∫ti, str. Vasile Lupu, bl. D17, sc. A, ap. 7, cod
  satul M„r„cineni, comuna M„r„cineni            Administrator: Ciofringeanu Gheorghe, cet„˛ean     po∫tal 300, jude˛ul Arge∫, identificat cu CI seria AS
        jude˛ul Arge∫               rom‚n, n„scut la data de 28.03.1951 Ón Pite∫ti,      nr. 170890, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de
                              jude˛ul   Arge∫,  cod   numeric    personal   18.01.2002, cod numeric personal 1770223034966;
                              1510328033070, domiciliat Ón Curtea de Arge∫, str.     2. C„linescu Georgiana Carmen, n„scut„ la data de
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/58/2002         Vlaicu Vod„, bl. P9, sc. B, ap. 11, cod po∫tal 450,    22.04.1981 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón
                              jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline.            Pite∫ti, Str. Viilor, bl. U6, sc. A, ap. 3, cod po∫tal 300,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14410868
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.     jude˛ul Arge∫, identificat„ cu BI seria GR nr. 635074
         EXTRAS                   Pronun˛at„ ast„zi, 24 ianuarie 2002.          eliberat de Poli˛ia Pite∫ti la data de 31.05.1995, cod
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat   numeric personal 2810422035267.
         NR. 163                 la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i     Forma juridic„, denumirea: societate cu
                              irevocabil„ la data de 24 ianuarie 2002, cu/f„r„      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
        din 24 ianuarie 2002
                              aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de       denumirea PROMICOM GENERAL CONSTRUCT —
  Judec„tor delegat    — Cristian C„pit„nescu     procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la  S.R.L.
  Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit       pozi˛ia nr. 164/02.                      Sediul social: Pite∫ti, str. Exerci˛iu, bl. D17, sc. A,
  Œn baza cererii nr. 954 din data de 23.01.2002 ∫i      (21/52.000)                      et. 2, ap. 5, valabil p‚n„ la data de 1.10.2011.
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                 *                  Domeniul principal de activitate: 511 – activit„˛i
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a                                  de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata.
autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea          Societatea Comercial„                Activitatea principal„: 5119 – intermedieri Ón
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          EURO CONT MUNTENIA — S.R.L., Pite∫ti          comer˛ul cu produse diverse.
  Asociat unic: Constantin Vasile-Ciprian, n„scut la                                   Capitalul social
                                                             tipul de participare: privat autohton 100 %;
data de 24.10.1976 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,
                                 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/56/2002         capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
domiciliat Ón comuna M„r„cineni, cod po∫tal 312,
                                                           social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i
jude˛ul Arge∫, identificat cu CI seria AS nr. 119392
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14410833        sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
eliberat„ de Poli˛ia Mioveni la data de 21.02.2001,
                                       EXTRAS                    Administratori: 1. Bercan Cosmin Mihail,
cod numeric personal 1761024038621.
                               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT           cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 23.02.1977 Ón
  Forma juridic„, denumirea: societate cu
                                                           Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu              NR. 167
                                                           1770223034966, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Vasile
denumirea VASICOM DISTRIBUTION — S.R.L.
                                     din 24 ianuarie 2002            Lupu, bl. D17, sc. A, ap. 5, cod po∫tal 300, jude˛ul
  Sediul social: satul M„r„cineni, comuna
                                                           Arge∫, av‚nd puteri depline; 2. C„linescu Georgiana
M„r„cineni, jude˛ul Arge∫, valabil pe o perioad„       Judec„tor delegat    — Cristian C„pit„nescu     Carmen, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
nelimitat„.                          Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit       22.04.1981 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numeric
  Domeniul principal de activitate: 503 – comer˛ cu
                               Œn baza cererii nr. 744 din data de 18.01.2002 ∫i    personal 2810422035267, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Str.
piese ∫i accesorii pentru autovehicule.
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Viilor, bl. U6, sc. A, ap. 3, cod po∫tal 300, jude˛ul
  Activitatea principal„: 5030 – comer˛ cu piese ∫i                                 Arge∫, av‚nd puteri depline.
accesorii pentru autovehicule.               Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
                              autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea       Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
  Capitalul social                                                    Pronun˛at„ ast„zi, 24 ianuarie 2002.
  tipul de participare: privat autohton 100 %;      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                             Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat
capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul      Asociat„ unic„: M„rg„rit Claudia Elena, n„scut„
                                                           la dosar se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i
social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i    la data de 25.04/1971 Ón localitatea Coste∫ti, jude˛ul
                                                           irevocabil„ la data de 24 ianuarie 2002, cu/f„r„
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.   Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Mihai Viteazul, bl.
                                                           aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de
  Administrator: Constantin Vasile-Ciprian,        P20, sc. B, ap. 12, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫,     procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 24.10.1976 Ón      identificat„ cu CI seria AS nr. 072279 eliberat„ de    pozi˛ia nr. 165/02.
Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal        Poli˛ia Pite∫ti la data de 6.04.2000, cod numeric        (23/52.002)
1761024038621, domiciliat Ón satul M„r„cineni,       personal 2710425034988.                                *
comuna M„r„cineni, cod po∫tal 312, jude˛ul Arge∫,       Forma juridic„, denumirea: societate cu
av‚nd puteri depline.                   r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu            Societatea Comercial„
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.     denumirea EURO CONT MUNTENIA — S.R.L.                 AVI PROD GRUP — S.R.L.
  Pronun˛at„ ast„zi, 24 ianuarie 2002.            Sediul social: Pite∫ti, str. Mihai Viteazul, bl. P20,       satul Schiau, comuna Bascov
  Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat   sc. B, et. 3, ap. 12, valabil pe o perioad„ nelimitat„.           jude˛ul Arge∫
la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i    Domeniul principal de activitate: 741 – activit„˛i
irevocabil„ la data de 24 ianuarie 2002, cu/f„r„      juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de       consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de         NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/60/2002
procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la  studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
pozi˛ia nr. 163/02.                                                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14410850
                              afaceri ∫i management.
  (20/51.999)                                                             EXTRAS
                               Activitatea principal„: 7412 – activit„˛i de
              *                contabilitate, revizie contabil„, consulta˛ii Ón
                                                            AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                                    NR. 161
                              domeniul fiscal.
     Societatea Comercial„
 ADONIS VIGALEX — S.R.L., Curtea de Arge∫           Capitalul social                            din 24 ianuarie 2002
                               tipul de participare: privat autohton 100 %;
                                                             Judec„tor delegat     — Cristian C„pit„nescu
                              capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
    NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/57/2002         social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i     Œn baza cererii nr. 885 din data de 22.01.2002 ∫i
                              sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14410922          Administrator: M„rg„rit Claudia Elena, cet„˛ean     Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a
         EXTRAS                  rom‚n, n„scut„ la data de 25.04.1971 Ón localitatea    autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT           Coste∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
         NR. 164                 2710425034988, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Mihai       Asocia˛i: 1. Dumitrescu Alin-Constantin, n„scut la
                              Viteazul, bl. P20, sc. B, ap. 12, cod po∫tal 300,     data de 11.11.1970 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,
        din 24 ianuarie 2002                                          domiciliat Ón comuna Bascov, jude˛ul Arge∫,
                              jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline.
  Judec„tor delegat    — Cristian C„pit„nescu                                   identificat cu B.I. seria GR nr. 317704 eliberat de
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.
  Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit                                    Poli˛ia Pite∫ti la data de 13.01.1995, cod numeric
                               Pronun˛at„ ast„zi, 24 ianuarie 2002.
                                                           personal 1701111035019; 2. B„rbulescu Ilie-Manuel,
  Œn baza cererii nr. 862 din data de 22.01.2002 ∫i     Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat   n„scut la data de 11.03.1973 Ón Pite∫ti, jude˛ul
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i   Arge∫, domiciliat Ón comuna Bascov, jude˛ul Arge∫,
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a    irevocabil„ la data de 24 ianuarie 2002, cu/f„r„      identificat cu B.I. seria GX nr. 8711105 eliberat de
autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea     aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de       Poli˛ia Pite∫ti la data de 19.01.1998, cod numeric
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:        procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la  personal 1730311034974; 3. Tudorache Florin,
  Asociat unic: Ciofringeanu Gheorghe, n„scut la     pozi˛ia nr. 167/02.                    n„scut la data de 21.06.1969 Ón localitatea S„pata,
data de 28.03.1951 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,         (22/52.001)                      jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón Pite∫ti, Str. Craiovei, bl.
domiciliat Ón Curtea de Arge∫, str. Vlaicu Vod„, bl.                 *                49, sc. A, ap. 39, cod po∫tal 300, jude˛ul Arge∫,
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 426/7.III.2002                    7
identificat cu B.I. seria GN nr. 385269 eliberat de          Societatea Comercial„                 Activitatea principal„: 2030 – fabricare de
Poli˛ia Pite∫ti la data de 24.02.1994.             IPEMO PRODUCT — S.R.L., Curtea de Arge∫          elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru
  Forma juridic„, denumirea: societate cu                                        construc˛ii.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                       Capitalul social: tipul de participare: privat
                                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         autohton 100 %; capitalul social subscris: 2.000.000
denumirea AVI PROD GRUP — S.R.L.
                                        J 03/61/2002               lei, capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul
  Sediul social: satul Schiau, comuna Bascov,
jude˛ul Arge∫, valabil pe o perioad„ nelimitat„.                                     total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14410914
  Domeniul principal de activitate: 453 – lucr„ri de                                   100.000 lei.
instala˛ii ∫i izola˛ii.                             EXTRAS                    Administratori:
  Activitatea principal„: 4533 – lucr„ri de instala˛ii     AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT              1. Preda Florin Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
sanitare, de Ónc„lzire central„ ∫i montaj de                  NR. 160                  data de 17.06.1968 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cod
echipamente ∫i utilaje tehnologice la cl„diri ∫i                                     numeric personal 1680617034992, domiciliat Ón
                                      din 24 ianuarie 2001
contruc˛ii inginere∫ti.                                                  Pite∫ti, str. G„vana, bl. A 28, sc. C, ap. 13, cod po∫tal
  Capitalul social                       Judec„tor delegat    — C„pit„nescu Cristian     300, av‚nd puteri depline;
  tipul de participare: privat autohton 100 %;         Referent O.R.C.     — Cristina M„rg„rit         2. Stan Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                                                             data de 23.04.1968 Ón localitatea Izvoru, jude˛ul
capitalul social subscris: 3.000.000 lei; capitalul        Œn baza cererii nr. 677 din data de 17.01.2001 ∫i
                                                             Arge∫, cod numeric personal 1680423031847,
social v„rsat: 3.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                             domiciliat Ón Pite∫ti, str. Dobrogeanu Gherea, bl.
sociale: 30; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a     CPL, sc. B, ap. 3, cod po∫tal 300, av‚nd puteri
  Administratori: 1. Dumitrescu Alin-Constantin,       autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea      depline.
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 11.11.1970 Ón        societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:           Durata de func˛ionare a societ„˛ii.
Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numeric personal           Asociat unic: Baciu Florin, n„scut la data de        Prezenta copie fiind conform„ cu originalul aflat
1701111035019, domiciliat Ón comuna Bascov,          14.06.1968 Ón localitatea M„lureni, jude˛ul Arge∫,     la dosar se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i
jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline; 2. B„rbulescu      domiciliat Ón Curtea de Arge∫, str. Cuza Vod„, bl. A    irevocabil„ la data de 24.01.2002, cu/f„r„ aplicarea
Ilie-Manuel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        19, sc. G, ap. 22, cod po∫tal 450, identificat cu B.I.   dispozi˛iilor art. 267 din codul de procedur„ civil„,
11.03.1973 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, cod numeric       seria BG nr. 284703 eliberat de Mili˛ia Curtea de      ∫i s-a trecut Ón registrul special, la pozi˛ia nr.
personal 1730311034974, domiciliat Ón comuna         Arge∫ la data de 27.03.1982, cod numeric personal      166/02.
Bascov, jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline; 3.        1680614033079.                         Pronun˛at„ ast„zi, 24.01.2002.
Tudorache Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        Forma juridic„, denumire: societate cu            (27/52.006)
21.06.1969 Ón localitatea S„pata, jude˛ul Arge∫, cod     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                   *
numeric personal 1690621035000, domiciliat Ón         denumirea IPEMO PRODUCT.
Pite∫ti, Str. Craiovei, bl. 49, sc. A, ap. 39, cod po∫tal     Sediul social: Curtea de Arge∫, str. Cuza Vod„, bl.          Societatea Comercial„
300, jude˛ul Arge∫, av‚nd puteri depline.           A 19, sc. G, parter, ap. 22, jude˛ul Arge∫, valabil pe         FESTILA FOREST — S.R.L.
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii: nelimitat„.      o durat„ nelimitat„.                            comuna Lunca Ilvei
  Pronun˛at„ ast„zi, 24 ianuarie 2002.              Domeniul principal de activitate: 311 – produc˛ie          jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
  Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat     de motoare, generatoare ∫i transformatoare
la dosar, se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i    electrice.                                 EXTRAS
irevocabil„ la data de 24 ianuarie 2002, cu/f„r„         Activitatea principal„: 3110 – produc˛ie de       AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE NR. 303
aplicarea dispozi˛iilor art. 267 din Codul de         motoare, generatoare ∫i transformatoare electrice.
                                 Capitalul social: tipul de participare: privat            din 6 februarie 2001
procedur„ civil„, ∫i s-a trecut Ón registrul special, la
pozi˛ia nr. 161/02.                      autohton 100 %; capitalul social subscris: 2.000.000     Judec„tor delegat     — G„l„˛an Dumitru
   (24/52.003)                       lei, capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul     Referent O.R.C.
              *                 total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:   Bistri˛a-N„s„ud      — Butnariu Camelia
                               100.000 lei.
                                 Administrator: Baciu Florin, cet„˛ean rom‚n,        Œn baza cererii nr. 560 din data de 30.01.2002 ∫i
      Societatea Comercial„                                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
   REAL TRANS GRUP — S.R.L., Pite∫ti            n„scut la data de 14.06.1968 Ón localitatea M„lureni,
                               jude˛ul   Arge∫,   cod   numeric   personal    Oficiul Registrului Comer˛ului Bistri˛a-N„s„ud a
                               1680614033079, domiciliat Ón Curtea de Arge∫, str.     dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Cuza Vod„, bl. A19, sc. G, ap. 22, cod po∫tal 450,     comerciale, cu urm„toarele date:
                                                               – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
         J 03/62/2002                av‚nd puteri depline.
                                                             J 06/46/6.02.2002;
                                 Durata de func˛ionare a societ„˛ii.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14410884                                         – cod unic de Ónregistrare: 14431283;
                                 Prezenta copie, fiind conform„ cu originalul aflat
                                                               – denumire ∫i form„ juridic„: FESTILA FOREST
         EXTRAS                   la dosar se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i
                                                             — S.R.L.;
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             irevocabil„ la data de 24.01.2002, cu/f„r„ aplicarea
                                                               – sediul social: Lunca Ilvei, Strada Principal„ nr.
         NR. 159                   dispozi˛iilor art. 267 din codul de procedur„ civil„,
                                                             1026;
                               ∫i s-a trecut Ón registrul special, la pozi˛ia nr.
       din 24 ianuarie 2001                                              – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               160/02.
                                                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul
  Judec„tor delegat     — C„pit„nescu Cristian        Pronun˛at„ ast„zi, 24.01.2002.             social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei
  Referent O.R.C.      — Cristina M„rg„rit          (26/52.005)                      fiecare;
                                             *                  – date de identificare fondatori:
  Œn baza cererii nr. 965 din data de 23.01.2001 ∫i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                     1. Fe∫til„ ™tefan, n„scut la data de 16.02.1961 Ón
                                    Societatea Comercial„               localitatea Lunca Ilvei, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a       ALEX & DAN MOBILROM — S.R.L., Pite∫ti
autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea                                     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón S‚ngeorz-B„i,
                                                             Str. Stejarului, bl. B7, sc. A, ap. 6, cod po∫tal 4530,
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                                                             telefon 094/533547, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,
  Asociat unic: Batea Tiberiu Sebastian, n„scut la       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                             identificat cu B.I. seria DS nr. 255278 eliberat de
data de 24.09.1970 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,                  J 03/54/2002
                                                             Mili˛ia S‚ngeroz-B„i la data de 13.10.1989, cod
domiciliat Ón Pite∫ti, str. Exerci˛iu, bl. B 12, sc. B, ap.
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14410825         numeric personal 1610216064332,
11, cod po∫tal 300, telefon 048, fax 048, identificat                                    2. Fe∫til„ Maria, n„scut„ la data de 11.10.1961 Ón
cu C.I. seria AS nr. 084604 eliberat„ de Poli˛ia                EXTRAS                  S‚ngeroz-B„i, B-N, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
Pite∫ti la data de 14.07.2000, cod numeric personal       AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            S‚ngeorz-B„i, Str. Stejarului, bl. B7, sc. A, ap. 6, cod
1700924035053.                                 NR. 166                  po∫tal 4530, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, identificat„ cu
  Forma juridic„, denumire: societate cu                                        B.I. seria GX nr. 020306 eliberat de Poli˛ia S‚ngeroz-
                                      din 24 ianuarie 2001
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                     B„i la data de 16.05.1997, cod numeric personal
denumirea REAL TRANS GRUP.                    Judec„tor delegat    — C„pit„nescu Cristian     2611011064334;
  Sediul social: Pite∫ti, str. Caporal Dogaru, nr. 1,     Referent O.R.C.     — Cristea M„rg„rit         – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
jude˛ul Arge∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.          Œn baza cererii nr. 743 din data de 18.01.2001 ∫i    201 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i impregnarea
  Domeniul principal de activitate: 515 – comer˛ cu     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    lemnului;
ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i cu       Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Arge∫ a      – activitatea principal„: cod CAEN 2010 –
de∫euri.                           autorizat constituirea ∫i a dispus Ónmatricularea      prelucrarea brut„ a lemnului ∫i impregnarea
  Activitatea principal„: 5155 – comer˛ cu ridicata     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         lemnului.
cu produse chimice.                       Asocia˛i:                          Prezenta hot„r‚re a r„mas irevocabil„ la data de
  Capitalul social: tipul de participare: privat        1. Preda Florin Daniel, n„scut la data de        6 februarie 2002 prin renun˛are la recurs.
autohton 100 %; capitalul social subscris: 2.000.000     17.06.1968 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón       (28/52.007)
lei, capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; num„rul     Pite∫ti, str. G„vana, bl. A 28, sc. C, ap. 13, cod po∫tal               *
total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:   300, identificat cu B.I. seria GK nr. 825366 eliberat
100.000 lei.                         de Poli˛ia Pite∫ti la data de 14.12.1993, cod numeric          Societatea Comercial„
  Administrator: Batea Tiberiu Sebastian, cet„˛ean     personal 1680617034992;                       UNIBILCONT — S.R.L., Bistri˛a
rom‚n, n„scut la data de 24.09.1970 Ón Pite∫ti,         2. Stan Alexandru, n„scut la data de 23.04.1968
jude˛ul   Arge∫,   cod   numeric    personal    Ón localitatea Izvoru, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
1700924035053, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Exerci˛iu,     Pite∫ti, str. Dobrogeanu Gherea, bl. CPL, sc. B, ap. 3,          NR. 304
bl. B 12, sc. B, ap. 11, cod po∫tal 300, av‚nd puteri     cod po∫tal 300, identificat cu B.I. seria GR nr.             din 6 februarie 2001
depline.                           189069 eliberat de Poli˛ia Pite∫ti la data de
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii.            13.12.1994, cod numeric personal 1680423031847.        Judec„tor delegat     — G„l„˛an Dumitru
  Prezenta copie fiind conform„ cu originalul aflat      Forma juridic„, denumire: societate cu           Referent O.R.C.
la dosar se atest„ cu men˛iunea c„ este definitiv„ ∫i     r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       Bistri˛a-N„s„ud      — Butnariu Camelia
irevocabil„ la data de 24.01.2002, cu/f„r„ aplicarea     denumirea ALEX & DAN MOBILROM.                 Œn baza cererii nr. 561 din data de 30.01.2002 ∫i
dispozi˛iilor art. 267 din codul de procedur„ civil„,      Sediul social: Pite∫ti, str. G„vana II, bl. B 18, sc.  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
∫i s-a trecut Ón registrul special, la pozi˛ia nr.      B, parter, ap. 1, jude˛ul Arge∫, valabil pe o durat„    Oficiul Registrului Comer˛ului Bistri˛a-N„s„ud a
159/02.                            nelimitat„.                         dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  Pronun˛at„ ast„zi, 24.01.2002.                Domeniul principal de activitate: 203 – fabricare    comerciale, cu urm„toarele date:
   (25/52.004)                       de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru          – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
              *                 construc˛ii.                        J 06/47/6.02.2002;
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 426/7.III.2002
  – cod unic de Ónregistrare: 14431232;                Societatea Comercial„              – activitatea principal„: cod CAEN 6522.14 –
  – denumire ∫i form„ juridic„: UNIBILCONT —             VETMED-POP — S.R.L.              servicii de amanetare.
S.R.L.;                            satul Nimigea de Jos, comuna Nimigea           Prezenta hot„r‚re a r„mas irevocabil„ la data de
  – sediul social: Bistri˛a, str. Octavian Goga nr. 1,        jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud            6 februarie 2002 prin renun˛are la recurs.
bl. A 2, sc. A, et. 1, ap. 5;                                               (32/52.011)
  – emblema este complex„; descriere: emblema      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                        *
reprezint„ un caiet deschis, av‚nd coper˛ile de              NR. 310
culoare maro, care con˛ine pe foaia din dreapta un                                         Societatea Comercial„
                                     din 6 februarie 2001
tabel grafic, tabelul are suprafa˛a acoperit„ cu                                          TOP TEHNICA — S.R.L.
p„trate ∫i este de culoare albastr„, iar Ón col˛ul din    Judec„tor delegat    — G„l„˛an Dumitru                  Bistri˛a
st‚nga sus se afl„ denumirea societ„˛ii scris„ cu      Referent O.R.C.
litere cu o grafie special„, litere mari Óngro∫ate de    Bistri˛a-N„s„ud     — Ra˛iu Ana                   EXTRAS
culoare neagr„; codificarea emblemei: 20.5.7         Œn baza cererii nr. 605 din data de 31.01.2002 ∫i    AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE NR. 317
(planuri, scheme, diagrame, curbe, grafice); 20.7.1    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la           din 6 februarie 2001
(c„r˛i, reviste, ziare, albume, clasoare); 25.7.3     Oficiul Registrului Comer˛ului Bistri˛a-N„s„ud a
(suprafe˛e sau fonduri acoperite de p„trate sau      dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        Judec„tor delegat    — G„l„˛an Dumitru
dreptunghiuri (excep˛ie A 25.7.4); 27.1.16 (litere sau   comerciale, cu urm„toarele date:               Referent O.R.C.
cifre Ón perspectiv„ (descresc„toare spre centru,       – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Bistri˛a-N„s„ud     — Vrasmas Ileana
c„tre una sau dou„ extremit„˛i); 27.5.1 (litere care    J 06/49/6.02.2002;                      Œn baza cererii nr. 635 din data de 1.02.2002 ∫i a
prezint„ o grafie special„); 29.1.4 (albastru); 29.1.7    – cod unic de Ónregistrare: 14431291;          actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
(maro); 29.1.8 (negru);                    – denumire ∫i form„ juridic„: VETMED-POP —       Oficiul Registrului Comer˛ului Bistri˛a-N„s„ud a
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          S.R.L.;                          dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat 2.000.000 lei;   – sediul social: Nimigea de Jos nr. 45, valabil     comerciale, cu urm„toarele date:
capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    p‚n„ la data de 1.09.2014;                  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
100.000 lei fiecare;                     – emblema este figurativ„; descriere: o bovin„ pe    J 06/51/6.02.2002;
  – date de identificare fondator: Magyarosi Maria    un c‚mp verde ∫i denumirea societ„˛ii; codificarea      – cod unic de Ónregistrare: 14431275;
Ana, asociat unic, n„scut„ la data de 21.05.1954 Ón    emblemei: 27.5.1 (litere care prezint„ o grafie        – denumire ∫i form„ juridic„: TOP TEHNICA —
Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, cet„˛ean rom‚n,     special„); 29.1.3 (verde); 3.4.1 (bovine);         S.R.L.;
domiciliat„ Ón Bistri˛a, str. Octavian Goga nr. 8, sc.    – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – sediul social: Bistri˛a, str. Ion Luca Caragiale
A, ap. 7, cod po∫tal 4400, telefon 063/236475,        – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul  nr. 16;
jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, identificat„ cu B.I. seria DA   v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón    – emblema este figurativ„; descriere: emblema
nr. 761746 eliberat de Mili˛ia Bistri˛a la data de     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          reprezint„ o parte dintr-un desen tehnic colorat cu
26.05.1986, cod numeric personal 2540521060768;        – date de identificare fondatori: Pop Sever,      negru pe fundal alb;
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     asociat unic, n„scut la data de 9.09.1944 Ón         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie    localitatea Mocod, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, cet„˛ean     – capitalul social subscris: 10.000.000 lei;
contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;      rom‚n, domiciliat Ón localitatea Mocod nr. 20, cod     capitalul v„rsat: 10.000.000 lei; capitalul social este
activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii  po∫tal 4514, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, identificat cu    divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 500.000 lei fiecare;
pentru afaceri ∫i management;               BI seria DK nr. 691662 eliberat de Mili˛ia Bistri˛a la    – date de identificare fondator: Mircea Ovidiu,
  – activitatea principal„: cod CAEN 7412 –       data de 2.08.1989, cod numeric personal          asociat unic, n„scut la data de 14.05.1964 Ón Bistri˛a,
activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,      1440909062953.                       jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
consulta˛ii Ón domeniul fiscal; (activit„˛ile de       – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Ón Bistri˛a, str. Ion Luca Caragiale nr. 16, cod po∫tal
contabilitate includ contabilitatea opera˛iunilor     852 – activit„˛i veterinare;                4400, telefon 063/231655, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,
economico-financiare prev„zute Ón contract,          – activitatea principal„: cod CAEN 8520 –        identificat cu BI seria DG nr. 863682 eliberat de
Óntocmirea bilan˛urilor contabile).            activit„˛i veterinare.                   Poli˛ia Bistri˛a la data de 16.11.1999, cod numeric
  Prezenta hot„r‚re a r„mas irevocabil„ la data de     Prezenta hot„r‚re a r„mas irevocabil„ la data de    personal 1640514060773;
6 februarie 2002 prin renun˛are la recurs.         6 februarie 2002 prin renun˛are la recurs.
                                                             – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
   (29/52.008)                        (31/52.010)
                                                           742 – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i
              *                             *                alte servicii tehnice;
                                                             – activitatea principal„: cod CAEN 7420 –
       Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
                                                           activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte
      LCM-UNIC — S.R.L., Bistri˛a                AMACINES — S.R.L., Bistri˛a
                                                           servicii tehnice.
                                                             Prezenta hot„r‚re a r„mas irevocabil„ la data de
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                                           6 februarie 2002 prin renun˛are la recurs.
        NR. 308                          NR. 311
                                                             (33/52.012)
       din 6 februarie 2001                    din 6 februarie 2001                          *
 Judec„tor delegat    — G„l„˛an Dumitru         Judec„tor delegat    — G„l„˛an Dumitru
                                                                 Societatea Comercial„
 Referent O.R.C.                      Referent O.R.C.
                                                              IAME-IT — S.R.L., Sf‚ntu Gheorghe
 Bistri˛a-N„s„ud     — Ra˛iu Ana            Bistri˛a-N„s„ud     — Ra˛iu Ana

  Œn baza cererii nr. 590 din data de 31.01.2002 ∫i     Œn baza cererii nr. 609 din data de 31.01.2002 ∫i    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la            NR. 5
Oficiul Registrului Comer˛ului Bistri˛a-N„s„ud a      Oficiul Registrului Comer˛ului Bistri˛a-N„s„ud a
                              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii              din 8 ianuarie 2002
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
comerciale, cu urm„toarele date:              comerciale, cu urm„toarele date:               Judec„tor delegat    — Iacob Maria
  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Referent O.R.C.
                              J 06/50/6.02.2002;                      Covasna         — Oprescu Rodica
J 06/48/6.02.2002;
                               – cod unic de Ónregistrare: 14431267;
  – cod unic de Ónregistrare: 14431259;                                         Œn baza cererii nr. 7869 din data de 17.12.2001 ∫i
                               – denumire ∫i form„ juridic„: AMACINES —
  – denumire ∫i form„ juridic„: LCM-UNIC — S.R.L.;                                  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              S.R.L.;
  – sediul social: Bistri˛a, Bd. Independen˛ei nr. 3,                                Oficiul Registrului Comer˛ului Covasna a dispus
                               – sediul social: Bistri˛a, Str. P„cii nr. 6;
sc. D, et. 2, ap. 57;                                                 autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
                               – emblema este figurativ„; descriere: denumirea
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        urm„toarele date:
                              societ„˛ii ∫i elemente figurative const‚nd din trei
  – emblema este figurativ„; descriere: un cerc care                                  – num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              bancnote diferite; codificarea emblemei: 24.5.1 (o
con˛ine alte elemente figurative; codificarea                                     J 14/7/2002;
                              medalie sau o moned„; 24.5.2 – o medalie sau o
emblemei: 26.1.16 (cercuri sau eclipse con˛in‚nd                                     – cod unic de Ónregistrare: 14376111;
                              moned„, cu reprezentarea unui cap omenesc sau a
alte elemente figurative); 27.5.1 (litere care prezint„                                 – denumire ∫i form„ juridic„: IAME-IT — S.R.L.;
                              unei fiin˛e umane); 27.5.1 (litere care prezint„ o
o grafie special„);                    grafie special„); 27.5.17 (litere Óngro∫ate); 29.1.1     – sediul social: Sf‚ntu Gheorghe, Str.
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          (ro∫u, roz, oranj); 29.1.2 (galben, auriu); 29.1.3     Constructorilor nr. 2;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul  (verde); 29.1.4 (albastru);                  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón    – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – capitalul social subscris: 10.000.000 lei;
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul  capitalul v„rsat: 10.000.000 lei; capitalul social este
  – date de identificare fondator: Pop Viorica,      v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  divizat Ón 100 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
asociat unic, n„scut„ la data de 3.06.1958 Ón       20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            – date de identificare fondatori: 1. IAME — S.A.,
localitatea C„ianu Mic, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,       – date de identificare fondatori:            Ón calitate de asociat, cu sediul Ón Sf‚ntu Gheorghe,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bistri˛a, Bd.         1. Sabau Cornelia, asociat„, n„scut„ la data de     Str. Constructorilor nr. 2, jude˛ul Covasna,
Independen˛ei nr. 3, sc. D, ap. 57, cod po∫tal 4400,    7.12.1968 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cet„˛ean      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
telefon 063/226183, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,        rom‚n, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, aleea B„i∫oara     Jude˛ului Covasna cu nr. J 14/38/1991; 2. IAME
identificat„ cu C.I. seria XB nr. 033452 eliberat de    nr. 5, ap. 30, cod po∫tal 3400, telefon 064/147787,    TRADE — S.R.L., Ón calitate de asociat, cu sediul Ón
Poli˛ia Bistri˛a la data de 5.07.2001, cod numeric     identificat„ cu BI seria KX nr. 065142 eliberat de     Sf‚ntu Gheorghe, Str. Constructorilor nr. 2,
personal 2580603060793.                  Poli˛ia Cluj la data de 25.01.2000, cod numeric      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     personal 2681207120696,                  Jude˛ului Covasna cu nr. J 14/168/2000;
521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             2. Nechita Anca Ligia, asociat„, n„scut„ la data de    – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
nespecializate;                      19.03.1968 Ón Dej, jude˛ul Cluj, cet„˛ean rom‚n,      722 – realizare ∫i furnizare programe;
  – activitatea principal„: cod CAEN 5212 – comer˛    domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Calea Doroban˛ilor nr.      – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu        15, ap. 1, cod po∫tal 3400, telefon 064/123786,      realizare ∫i furnizare de programe;
v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.       identificat„ cu BI seria GV nr. 173174 eliberat de      – administrator: Babos Katalin.
  Prezenta hot„r‚re a r„mas irevocabil„ la data de    Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 26.04.1996, cod        R„mas„ irevocabil„ la data de 8 ianuarie 2002
6 februarie 2002 prin renun˛are la recurs.         numeric personal 2680319120649;              prin renun˛are la recurs.
  (30/52.009)                        – domeniul principal de activitate: grupa CAEN       (34/52.013)
              *                652 – alte intermedieri financiare;                         *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                   a IV-a,  Nr. 426/7.III.2002                    9
       Societatea Comercial„                Activitatea principal„: 6024 – transporturi rutiere      Judec„torul delegat, examin‚nd actele
     ARCALDIN — S.R.L., T‚rgu Jiu             de m„rfuri;                          doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
                                 Alte activit„˛i: conform actului constitutiv, art. II.   c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
                                 Capitalul social: Capitalul social subscris este de     cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI           2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de     procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.
         J 18/14/2002                 p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.  31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea
                                 Administrator: Barb N. Nicu∫or, cet„˛ean rom‚n,       Societ„˛ii Comerciale WINPRO — S.R.L.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14396755
                                n„scut la data de 25.03.1969 Ón comuna Runcu,           Asocia˛i:
                                jude˛ul Gorj, cod numeric personal 1690325182815,         1. Fr„˛il„ E. Octavian-Florin, n„scut la data de
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                domiciliat Ón satul Valea Mare, comuna Runcu,
     DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ                                             8.08.1971 Ón Moreni, jude˛ul D‚mbovi˛a, cet„˛ean
                                jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                            rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str. 1 Decembrie
                                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          1918, bl. 67, sc. 2, et. 2, ap. 3, jude˛ul Gorj,
          DOSAR NR. 302                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        identificat cu C.I. seria GZ nr. 052857 eliberat„ de
                                pronun˛are.                          Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 13.02.2001, cod numeric
             EXTRAS                                                personal 1710808150752;
                                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21 ianuarie 2002.
                                  (36/52.015)                          2. Pistol Gh. Valentin Marian, n„scut la data de
        ŒNCHEIEREA NR. 175
                                              *                 21.09.1969 Ón Moreni, jude˛ul D‚mbovi˛a, cet„˛ean
     ™edin˛a din 21 ianuarie 2002                                             rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, str. Ion Luca
  Judec„tor delegat     — Ghimi∫ Vasile               Societatea Comercial„                Caragiale, bl. 6, sc. 1, ap. 8, identificat cu C.I. seria
  Referent O.R.C.      — Pup„z„ Victoria           STAR MOBIL LEMN — S.R.L., T‚rgu Jiu            GZ nr. 037134 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data
                                                               de   18.07.2000,    cod  numeric   personal
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.                                      1690921182795.
302 la data de 17.01.2002, petentul Golop A. Aurica        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI            Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu
a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea Societ„˛ii               J 18/16/2002
                                                               r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Comerciale ARCALDIN — S.R.L.                                                 denumirea WINPRO, cu sediul social Ón T‚rgu Jiu,
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14396771
                                                               Str. 1 Decembrie 1918, bl. 67, sc. 2, et. 2, ap. 3,
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
                                      JUDEC√TORUL DELEGAT                jude˛ul Gorj.
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de              DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ               Activitatea principal„: 6522 – alte activit„˛i de
procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            creditare, cas„ de amanet;
31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea                                         Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art., II.
Societ„˛ii Comerciale ARCALDIN — S.R.L.                      DOSAR NR. 308                 Capitalul social: Capitalul social subscris este de
  Asociat unic: Golop A. Aurica, n„scut„ la data de                                     100.000.000 lei, v„rsat 100.000.000 lei; num„rul
27.02.1964 Ón comuna Ia∫i, jude˛ul Gorj, cet„˛ean                    EXTRAS                total de p„r˛i sociale: 1.000; valoarea unei p„r˛i
rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Str. Victoriei II, bl.                                    sociale: 100.000 lei.
                                        ŒNCHEIEREA NR. 179                Administratori:
1, sc. 3, ap. 10, identificat„ cu B.I. seria DG nr.
357462 eliberat de Mili˛ia T‚rgu Jiu la data de             ™edin˛a din 21 ianuarie 2002               1. Fr„˛il„ E. Octavian-Florin, cet„˛ean rom‚n,
12.01.1988, cod numeric personal 2640227182826.                                        n„scut la data de 8.08.1971 Ón Moreni, jude˛ul
                                 Judec„tor delegat     — Ghimi∫ Vasile
  Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu                                       D‚mbovi˛a, cod numeric personal 1710808150752,
                                 Referent O.R.C.      — Pup„z„ Victoria
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                       domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str. 1 Decembrie 1918, bl.
denumirea ARCALDIN, cu sediul social Ón T‚rgu Jiu,        Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.      67, sc. 2, et. 2, ap. 3, av‚nd puteri depline;
Str. Revolu˛iei, bl. 10, sc. 3, et. 2, ap. 10, jude˛ul Gorj.  308 la data de 17.01.2002, petentul BÓrs„scu N. Alin-       2. Pistol Gh. Valentin-Marian, cet„˛ean rom‚n,
  Activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu am„nun-      Adrians, a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea       n„scut la data de 21.09.1969 Ón Moreni, jude˛ul
tul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare           Societ„˛ii Comerciale STAR MOBIL LEMN — S.R.L.         D‚mbovi˛a, cod numeric personal 1690921182795,
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.       Judec„torul delegat, examin‚nd actele            domiciliat Ón T‚rgu Jiu, str. Ion Luca Caragiale, bl.
  Alte activit„˛i: conform actului constitutiv, art. II.   doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat     6, sc. 1, ap. 8, av‚nd puteri depline.
  Capitalul social: Capitalul social subscris este de     c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
                                                                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de     cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                                 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                                procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.
  Administrator: Golop A. Aurica, cet„˛ean rom‚n,       31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
n„scut„ la data de 27.02.1964 Ón comuna Ia∫i,         Societ„˛ii Comerciale STAR MOBIL LEMN — S.R.L.         pronun˛are.
jude˛ul Gorj, cod numeric personal 2640227182826,         Asociat unic: BÓrs„scu N. Alin-Adrian, n„scut la        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21 ianuarie 2002.
domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Str. Victoriei II, bl. 1, sc. 3,   data de 11.11.1975 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj,           (38/52.017)
ap. 10, av‚nd puteri depline.                 cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, cartier                     *
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          B‚rse∫ti nr. 56, identificat cu BI seria GT nr. 456257
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.          eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de 5.02.1996,            Societatea Comercial„
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        cod numeric personal 1751111182787.                   HORTOPAN — S.R.L., T‚rgu Jiu
pronun˛are.                            Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21 ianuarie 2002.         r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
   (35/52.014)                        denumirea STAR MOBIL LEMN, cu sediul social Ón          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
               *                 T‚rgu Jiu, str. Polata nr. 69, jude˛ul Gorj, valabil              J 18/18/2002
                                p‚n„ la data de 15.01.2012.
       Societatea Comercial„                Activitatea principal„: 2030 – fabricare de ele-           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14396763
       TANITRA 2002 — S.R.L.               mente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
    satul Valea Mare, comuna Runcu,              Alte activit„˛i: conform actului constitutiv, art. II.          JUDEC√TORUL DELEGAT
         jude˛ul Gorj                  Capitalul social: Capitalul social subscris este de         DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ
                                2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI            Administrator: BÓrs„scu N. Alin-Adrian, cet„˛ean                DOSAR NR. 304
         J 18/15/2002                 rom‚n, n„scut la data de 11.11.1975 Ón T‚rgu Jiu,
                                jude˛ul Gorj, cod numeric personal 1751111182787,                   EXTRAS
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14396720
                                domiciliat Ón T‚rgu Jiu, cartier B‚rse∫ti nr. 56,
                                av‚nd puteri depline.                             ŒNCHEIEREA NR. 183
       JUDEC√TORUL DELEGAT                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
     DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ                                                 ™edin˛a din 21 ianuarie 2002
                                prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la         Judec„tor delegat    — Ghimi∫ Vasile
                                pronun˛are.                            Referent O.R.C.     — Pup„z„ Victoria
          DOSAR NR. 230                 Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21 ianuarie 2002.
                                                                 Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.
                                  (37/52.016)
             EXTRAS                                                304 la data de 17.01.2002, petentul Hortopan I.
                                              *
                                                               Petru˛a a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
        ŒNCHEIEREA NR. 177                                              Societ„˛ii Comerciale HORTOPAN — S.R.L.
                                      Societatea Comercial„
     ™edin˛a din 21 ianuarie 2002                   WINPRO — S.R.L., T‚rgu Jiu               Judec„torul delegat, examinÓnd actele
                                                               doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
  Judec„tor delegat     — Ghimi∫ Vasile                                         c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
  Referent O.R.C.      — Pup„z„ Victoria
                                 NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI           cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.               J 18/17/2002                 procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.
230 la data de 15.01.2002, petentul Barb N. Nicu∫or                                      31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea
a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea Societ„˛ii           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14396747
                                                               Societ„˛ii Comerciale HORTOPAN — S.R.L.
Comerciale TANITRA 2002 — S.R.L.                                                 Asociat unic: Hortopan I. Petru˛a , n„scut„ la
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele                  JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                               data de 18.08.1967 Ón comuna B‚lta, jude˛ul Gorj,
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat          DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ
                                                               cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Str. 23
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                               August, bl. 4, sc. 3, et. 2, ap. 51, identificat„ cu B.I.
cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din Codul de                                         seria GN nr. 211373 eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la
procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.                 DOSAR NR. 300
                                                               data de 7.04.1994, cod numeric personal
31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea
                                            EXTRAS                2670818182774.
Societ„˛ii Comerciale TANITRA 2002 — S.R.L.
                                                                 Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu
  Asociat unic: Barb N. Nicu∫or, n„scut la data de              ŒNCHEIEREA NR. 182
25.03.1969 Ón comuna Runcu, jude˛ul Gorj, cet„˛ean                                      r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
rom‚n, domiciliat Ón satul Valea Mare, comuna              ™edin˛a din 21 ianuarie 2002             denumirea HORTOPAN, cu sediul social Ón T‚rgu
Runcu, jude˛ul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ nr.                                     Jiu, str. Corneliu Coposu, bl. 3, sc. 1, et. 4, ap. 19,
                                 Judec„tor delegat     — Ghimi∫ Vasile          jude˛ul Gorj.
062505 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de
                                 Referent O.R.C.      — Pup„z„ Victoria          Activitatea principal„: 6024 – transporturi rutiere
10.05.2001, cod numeric personal 1690325182815.
  Forma juridic„, denumire, sediu: societate cu         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu nr.       de m„rfuri.
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu       300 la data de 17.01.2002, petentul Pistol Gh.          Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art. II.
denumirea TANITRA 2002, cu sediul social Ón satul       Valentin-Marian a solicitat Ónregistrarea ∫i           Capitalul social: Capitalul social subscris este de
Valea Mare, comuna Runcu, jude˛ul Gorj.            autorizarea Societ„˛ii Comerciale WINPRO — S.R.L.       2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 426/7.III.2002
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:      a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea constituirii     Capitalul social:
100.000 lei.                        Societ„˛ii Comerciale GIOVANII — S.R.L.            – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  Administrator: Hortopan I. Petru˛a, cet„˛ean        Judec„torul delegat, examin‚nd actele            – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
rom‚n, n„scut„ la data de 18.08.1967 Ón comuna       doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat     – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
B‚lta, jude˛ul Gorj, cod numeric personal         c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate     – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
2670818182774, domiciliat„ Ón T‚rgu Jiu, Str. 23      cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din codul de     Administratori:
August, bl. 4, sc. 3, et. 2, ap. 51, av‚nd puteri     procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.       1. Peptan M. Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
depline.                          31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea       de 11.06.1950 Ón comuna Hodoreasca, jude˛ul Gorj,
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        Societ„˛ii Comerciale GIOVANII — S.R.L.           cod numeric personal 1500611182772, domiciliat Ón
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Asociat: Vochi˛a Ion, Ón calitate de asociat unic,    T‚rgu Jiu, Bd 1 Mai, bl. 31, sc. 1, ap. 18, jude˛ul
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      n„scut la data de 7.01.1975 Ón comuna Gr„di∫tea,      Gorj, av‚nd puteri depline;
pronun˛are.                        jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón         2. Popescu I. Liviu-Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21 ianuarie 2002.       Bumbe∫ti Jiu, Str. Trandafirilor, bl. 12, ap. 41,      data de 25.07.1967 Ón satul Budieni, comuna
  (39/52.018)                      identificat cu BI seria HC nr. 549750, eliberat de     Scoar˛a, jude˛ul Gorj, cod numeric personal
              *                Poli˛ia Bumbe∫ti Jiu, la data de 27.02.1999, cod
                                                            1670725182792, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, str. Lt. Col.
                                                            Dumitru Petrescu, bl. 12, sc. 7, ap. 10, jude˛ul Gorj,
                              numeric personal 1750107386345.
 Societatea Comercial„ CARLEXIM — S.R.L.                                       av‚nd puteri depline.
                               Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
    comuna Polovragi, jude˛ul Gorj                                           Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              denumirea GIOVANII, sediul social Ón Bumbe∫ti-Jiu,       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Str. Trandafirilor, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 41, jude˛ul  pronun˛are.
         J 18/19/2002               Gorj.                             Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21.01.2002.
                               Activitate principal„: 6024 – transporturi rutiere     R„mas„ definitiv„ la data de 21.01.2002, prin
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14396780        de m„rfuri.                         renun˛are la recurs.
                               Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art. II.    (42/52.021)
      JUDEC√TORUL DELEGAT              Capitalul social:                                    *
    DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ              – capitalul social subscris: 4.000.000 lei;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            – capitalul social v„rsat: 4.000.000 lei;         Societatea Comercial„ LUCALEX — S.R.L.
                               – num„rul total de p„r˛i sociale: 40;          satul S‚mbotin, comuna Schela, jude˛ul Gorj
         DOSAR NR. 193                – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                               Administrator:
        ŒNCHEIEREA NR. 185                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               Vochi˛a Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
       din 21 ianuarie 2002             7.01.1975 Ón comuna Gr„di∫tea, jude˛ul V‚lcea, cod              J 18/26/2002

  Judec„tor delegat   — Ghimi∫ Vasile          numeric personal 1750107386345, domiciliat Ón             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14396712
  Referent       — Pup„z„ Victoria         Bumbe∫ti Jiu, Str. Trandafirilor, bl. 12, ap. 41,
                              jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline.                   JUDEC√TORUL DELEGAT
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„         Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
cu nr. 193 din data de 14.01.2002, petentul                                           DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Caralicea Ion a solicitat Ónregistrarea ∫i
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
autorizarea constituirii Societ„˛ii Comerciale
                              pronun˛are.                                  DOSAR NR. 198
CARLEXIM — S.R.L.
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21.01.2002.
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele
                               R„mas„ definitiv„ la data de 21.01.2002, prin              ŒNCHEIEREA NR. 199
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
                              renun˛are la recurs.
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate                                        din 21 ianuarie 2002
cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din codul de      (41/52.020)
                                           *                  Judec„tor delegat   — Ghimi∫ Vasile
procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/                                   Referent       — Pup„z„ Victoria
1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea Societ„˛ii
Comerciale CARLEXIM — S.R.L.                      Societatea Comercial„               Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu
  Asociat: Caralicea Ion, Ón calitate de asociat unic,        PROSTAR INVEST — S.R.L.             nr. 198 din data de 14.01.2002, petentul Mei˛„ I.
n„scut la data de 5.06.1970 Ón comuna Polovragi,            T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj            Nicolae a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea
jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna                                   constituirii Societ„˛ii Comerciale LUCALEX — S.R.L.
Polovragi, jude˛ul Gorj, identificat cu BI seria GK                                    Judec„torul delegat, examin‚nd actele
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
nr. 780002, eliberat de Poli˛ia Novaci, la data de                                   doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
                                       J 18/24/2002               c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
2.12.1993, cod numeric personal 1700605180806.
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14396739
                                                            cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din codul de
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu                                   procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.
denumirea CARLEXIM, sediul social Ón comuna                                      31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
Polovragi, jude˛ul Gorj.                                                Societ„˛ii Comerciale LUCALEX — S.R.L.
                                  DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ
  Activitate principal„: 5153 – comer˛ cu ridicata al                                  Asocia˛i: 1. Mei˛„ I. Nicolae, Ón calitate de asociat,
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
materialului lemnos ∫i de construc˛ii.                                         n„scut la data de 14.11.1964, Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul
  Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art. II.                                Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str.
                                       DOSAR NR. 232              Victoriei, bl. 4, sc. 2, ap. 17, jude˛ul Gorj, identificat
  Capitalul social:
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;                                     cu BI seria GT nr. 453847, eliberat de Poli˛ia
                                     ŒNCHEIEREA NR. 195
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;                                      Rovinari, la data de 6.02.1996, cod numeric
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                din 21 ianuarie 2002              personal 1641114184987;
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Judec„tor delegat   — Ghimi∫ Vasile            2. Frumu∫eanu D. Dan, Ón calitate de asociat,
  Administrator:                       Referent       — Pup„z„ Victoria         n„scut la data de 24.09.1958 Ón comuna Licurici,
  Caralicea Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                                  jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu
5.06.1970 Ón comuna Polovragi, jude˛ul Gorj, cod       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu       Jiu, Zona Abator, bl. 86, sc. B, ap. 37, jude˛ul Gorj,
numeric personal 1700605180806, domiciliat Ón       nr. 232 din data de 15.01.2002, petentul Peptan M.     identificat cu BI seria GX nr. 742061, eliberat de
comuna Polovragi, jude˛ul Gorj, av‚nd puteri        Ion a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea        Poli˛ia T‚rgu Jiu, la data de 10.11.1997, cod numeric
depline.                          constituirii Societ„˛ii Comerciale PROSTAR         personal 1580924182811.
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        INVEST — S.R.L.                        Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         Judec„torul delegat, examin‚nd actele          r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat    denumirea LUCALEX, sediul social Ón satul
pronun˛are.                        c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate    S‚mbotin, comuna Schela, jude˛ul Gorj.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21.01.2002.          cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din codul de     Activitate principal„: 8041 – ∫coli de conducere
  R„mas„ definitiv„ la data de 21.01.2002, prin      procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.      (pilotaj).
renun˛are la recurs.                    31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea        Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art. II.
  (40/52.019)                      Societ„˛ii Comerciale PROSTAR INVEST — S.R.L.         Capitalul social:
              *                 Asocia˛i: 1. Peptan M. Ion, Ón calitate de asociat     – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                              unic, n„scut la data de 11.06.1950 Ón comuna          – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
 Societatea Comercial„ GIOVANII — S.R.L.         Hodoreasca, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n,           – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
     Bumbe∫ti-Jiu, jude˛ul Gorj                                            – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                              domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Bd 1 Mai, bl. 31, sc. 1,
                                                             Administratori:
                              ap. 18, jude˛ul Gorj, identificat cu BI seria BZ
                                                             1. Mei˛„ I. Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                              nr. 277490, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu, la data de
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                       data de 14.11.1964 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, cod
                              22.05.1984, cod numeric personal 1500611182772;
         J 18/20/2002                                             numeric personal 1641114184987, domiciliat Ón
                              2. Popescu I. Liviu-Ion, Ón calitate de asociat, n„scut   comuna T‚rgu Jiu, Str. Victoriei, bl. 4, sc. 2, ap. 17,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14396704        la data de 25.07.1967 Ón satul Budieni, comuna       jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline;
                              Scoar˛a, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      2. Frumu∫eanu D. Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
      JUDEC√TORUL DELEGAT              T‚rgu Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, bl. 12, sc.   data de 24.09.1958 Ón comuna Licurici, jude˛ul Gorj,
    DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ            7, ap. 10, jude˛ul Gorj, identificat cu CI seira GZ     cod numeric personal 1580924182811, domiciliat Ón
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           nr. 060063, eliberat de Poli˛ia T‚rgu Jiu la data de    T‚rgu Jiu, Zona Abator, bl. 86, sc. B, ap. 37, jude˛ul
                              3.04.2001, cod numeric personal 1670725182792.       Gorj, av‚nd puteri depline.
         DOSAR NR. 195                Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                              r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
        ŒNCHEIEREA Nr. 187             denumirea PROSTAR INVEST, sediul social Ón           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
        din 21 ianuarie 2002            T‚rgu Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, bl. 14, sc.   pronun˛are.
                              7, et. 3, ap. 10, jude˛ul Gorj.                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 21.01.2002.
  Judec„tor delegat      — Ghimi∫ Vasile
                               Activitate principal„: 7420 – activit„˛i de         R„mas„ definitiv„ la data de 21.01.2002, prin
  Referent          — Pup„z„ Victoria
                              proiectare, urbanism, inginerie ∫i alte servicii      renun˛are la recurs.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu      tehnice.                             (43/52.022)
nr. 195 din data de 14.01.2002, petentul Vochi˛a Ion     Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art. II.                *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 426/7.III.2002                  11
Societatea Comercial„ VALSAN IMPEX — S.R.L.          cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din codul de     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25.01.2002.
      T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj              procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.       R„mas„ definitiv„ la data de 25.01.2002, prin
                               31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea      renun˛are la recurs.
                               Societ„˛ii Comerciale ALDECORA CONSTRUCT —           (46/52.025)
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                                     *
                               S.R.L.
         J 18/32/2002
                                 Asociat: Dumitru Constantin, Ón calitate de
                               asociat unic, n„scut la data de 6.09.1964 Ón comuna     Societatea Comercial„ DRIM EDIT — S.R.L.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14409480
                               Scrada, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón          Rovinari, jude˛ul Gorj
       JUDEC√TORUL DELEGAT               satul Frumu∫ei, comuna Licurici, jude˛ul Gorj,
     DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ             identificat cu BI seria HC nr. 417831, eliberat de
                                                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Poli˛ia T‚rgu C„rbune∫ti, la data de 1.10.1998, cod
                                                                     J 18/37/2002
                               numeric personal 1640906181146.
          DOSAR NR. 327                 Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14417505
                               r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
        ŒNCHEIEREA NR. 218              denumirea ALDECORA CONSTRUCT, sediul social              JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Ón Bumbe∫ti-Jiu, Str. G„rii, nr. 1, jude˛ul Gorj,         DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ
       din 25 ianuarie 2002               valabil p‚n„ la data de 1.12.2003.               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Judec„tor delegat   — Ghimi∫ Vasile             Activitate principal„: 4521 – lucr„ri de
  Referent       — Pup„z„ Victoria          construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.                    DOSAR NR. 513
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu         Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art. II.
nr. 327 din data de 17.01.2002, petentul Sichitiu        Capitalul social:                           ŒNCHEIEREA NR. 292
Vasile-Valentin a solicitat Ónregistrarea ∫i           – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
                                                                   din 29 ianuarie 2002
autorizarea constituirii Societ„˛ii Comerciale          – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
                                 – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           Judec„tor delegat   — Ghimi∫ Vasile
VALSAN IMPEX — S.R.L.
                                 – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Referent       — Pup„z„ Victoria
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat      Administrator:                       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate      Dumitru Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      nr. 513 din data de 23.01.2002, petentul Mocioi Ion
cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din codul de     data de 6.09.1964 Ón comuna Scrada, jude˛ul Gorj,     a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea constituirii
procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.       cod numeric personal 1640906181146, domiciliat Ón     Societ„˛ii Comerciale DRIM EDIT — S.R.L.
31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea        satul Frumu∫ei, comuna Licurici, jude˛ul Gorj,        Judec„torul delegat, examin‚nd actele
Societ„˛ii Comerciale VALSAN IMPEX — S.R.L.          av‚nd puteri depline.                   doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat
  Asocia˛i: 1. PÓrvu Sandu, Ón calitate de asociat       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate
unic, n„scut la data de 29.04.1964 Ón comuna         prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din codul de
Cre˛e∫ti, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.
T‚rgu Jiu, Str. 8 Mai, bl. 9, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Gorj,   pronun˛are.                        31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea
identificat cu BI seria HC nr. 198394, eliberat de        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25.01.2002.          Societ„˛ii Comerciale DRIM EDIT — S.R.L.
Poli˛ia T‚rgu Jiu, la data de 24.04.1998, cod numeric      R„mas„ definitiv„ la data de 25.01.2002, prin       Asocia˛i: 1. Mocioi Ion, Ón calitate de asociat unic,
personal 1640429181147;                    renun˛are la recurs.                    n„scut la data de 3.10.1940 Ón comuna Pinoasa,
  2. Sichitiu Vasile-Valentin, Ón calitate de asociat,      (45/52.024)                      jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu
n„scut la data de 30.11.1977, Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul                   *                Jiu, Str. Victoriei, bl. D, sc. 12, ap. 8, jude˛ul Gorj,
Gorj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón T‚rgu Jiu, bd.                                    identificat cu BI seria DE nr. 997997, eliberat de
Ecaterina Teodoroiu, bl. 1, sc. 2, et. 4, ap. 17, jude˛ul   Societatea Comercial„ ALIMARCIN — S.R.L.         Poli˛ia T‚rgu Jiu, la data de 3.09.1987, cod numeric
Gorj, identificat cu CI seria GZ nr. 070259, eliberat       satul Pe∫teana-Jiu, comuna BÓlteni          personal 1401003182775.
de Poli˛ia T‚rgu Jiu, la data de 9.08.2001, cod                jude˛ul Gorj                 Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
numeric personal 1771130186981.                                             r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
  Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu                                    denumirea DRIM EDIT, sediul social Ón Rovinari,
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Str. Termocentralei, bl. R4, sc. IV, P, ap. 2, jude˛ul
denumirea VALSAN IMPEX, sediul social Ón T‚rgu                 J 18/34/2002               Gorj.
Jiu, str. Slt. Militaru Vasile, bl. 4, sc. 1, et. 2, ap. 9,                                 Activitate principal„: 2211 – editarea c„r˛ilor,
jude˛ul Gorj.                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14409570        bro∫urilor ∫i a altor publica˛ii.
  Activitate principal„: 5245 – comer˛ cu                                         Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art. II.
am„nuntul cu articole ∫i cu aparate electrice de uz            JUDEC√TORUL DELEGAT                Capitalul social:
casnic.                                DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ              – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
  Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art. II.      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
  Capitalul social:                                                    – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;                 DOSAR NR. 345                – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;                                        Administrator: Mocioi Ion, cet„˛ean rom‚n,
  – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                   ŒNCHEIEREA NR. 222             n„scut la data de 3.10.1940 Ón comuna Pinoasa,
  – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.               din 25 ianuarie 2002             jude˛ul Gorj, cod numeric personal 1401003182775,
  Administrator: Sichitiu Vasile-Valentin, cet„˛ean                                   domiciliat Ón T‚rgu Jiu, Str. Victoriei, bl. D, sc. 12,
                                 Judec„tor delegat   — Ghimi∫ Vasile          ap. 8, jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline.
rom‚n, n„scut la data de 30.11.1977 Ón T‚rgul Jiu,
                                 Referent       — Pup„z„ Victoria          Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
jude˛ul Gorj, cod numeric personal 1771130186981,
domiciliat Ón T‚rgu Jiu, bd Ecaterina Teodoroiu, bl.       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„        prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
1, sc. 2, ap. 17, jude˛ul Gorj, av‚nd puteri depline.     cu nr. 345 din data de 18.01.2002, petentul          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform          Cinciulescu A. Petre a solicitat Ónregistrarea ∫i     pronun˛are.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         autorizarea constituirii Societ„˛ii Comerciale        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 29.01.2002.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       ALIMARCIN — S.R.L.                      R„mas„ definitiv„ la data de 29.01.2002, prin
pronun˛are.                           Judec„torul delegat, examin‚nd actele          renun˛are la recurs.
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 25.01.2002.           doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat      (47/52.026)
  R„mas„ definitiv„ la data de 25.01.2002, prin       c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate                 *
renun˛are la recurs.                     cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor din codul de
   (44/52.023)                       procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Legii nr.          Societatea Comercial„
              *                 31/1990, republicat„, ∫i a dispus Ónregistrarea        CENTRUL DE SANATATE FELIX — S.R.L.
                               Societ„˛ii Comerciale ALIMARCIN — S.R.L.              B„ile Felix, jude˛ul Bihor
      Societatea Comercial„                Asociat: Cinciulescu A. Petre, Ón calitate de
    ALDECORA CONSTRUCT — S.R.L.              asociat unic, n„scut la data de 28.02.1960 Ón         EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
     Bumbe∫ti-Jiu, jude˛ul Gorj             comuna Pe∫teana Jiu, jude˛ul Gorj, cet„˛ean rom‚n,         A JUDEC√TORULUI DELEGAT
                               domiciliat Ón comuna BÓlteni, jude˛ul Gorj,              NR. IJ 80/30.01.2002

  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               identificat cu BI seria BT nr. 843444, eliberat de      Judec„tor delegat      — Cica Maria
         J 18/33/2002
                               Poli˛ia Rovinari, la data de 6.08.1984, cod numeric      Referent          — Junc Viorica
                               personal 1600228184983.
                                                              Œn baza cererii nr. 817 din 29.01.2002 ∫i a actelor
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14409464           Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu     doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
                               r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a dispus
       JUDEC√TORUL DELEGAT               denumirea ALIMARCIN, sediul social Ón satul        autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
     DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN GORJ             Pesteana Jiu, comuna BÓlteni, jude˛ul Gorj.        urm„toarele date:
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             Activitate principal„: 5530 – restaurante.         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                 Alte activit„˛i: conform actului constitutiv art. II.  J 05/81/31.01.2002;
          DOSAR NR. 306                 Capitalul social:                     – cod unic de Ónregistrare: 14416569;
                                 – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;        – denumirea ∫i forma juridic„: CENTRUL DE
        ŒNCHEIEREA NR. 220                – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;        SANATATE FELIX — S.R.L.;
       din 25 ianuarie 2002                – num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           – sediul social: B„ile Felix, Complex sanatorial,
                                 – valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.       valabil p‚n„ la data de 31.01.2007;
  Judec„tor delegat   — Ghimi∫ Vasile             Administrator:
  Referent       — Pup„z„ Victoria                                         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                 Cinciulescu A. Petre, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ cu        data de 28.02.1960 Ón comuna Pe∫teana-Jiu, jude˛ul     100.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón 100
nr. 306 din data de 17.01.2002, petentul Dumitru       Gorj, cod numeric personal 1600228184983,         p„r˛i sociale a 1.000.000 lei fiecare;
Constantin a solicitat Ónregistrarea ∫i autorizarea      domiciliat Ón comuna BÓlteni, jude˛ul Gorj, av‚nd       – date de identificare fondator: TURISM FELIX
constituirii Societ„˛ii Comerciale ALDECORA          puteri depline.                      S.A., Ón calitate de asociat unic, cu sediul Ón B„ile
CONSTRUCT — S.R.L.                        Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        Felix, comuna Sinmartin, jude˛ul Bihor, num„r
  Judec„torul delegat, examin‚nd actele           prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.        Ónmatriculare J 05/132/1991, eliberat de Oficiul
doveditoare depuse Ón sus˛inerea cererii, a constatat      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      registrului comer˛ului de la Camera de Comer˛ ∫i
c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale, Ón conformitate     pronun˛are.                        Industrie a Jude˛ului Bihor, la data de 30.01.1991.
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 426/7.III.2002
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:      Societatea Comercial„ MOBNIS — S.R.L.         Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a dispus
851 – activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„.            Oradea, jude˛ul Bihor             autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
  – activitatea principal„: cod CAEN 8512 –                                     urm„toarele date:
activit„˛i de asisten˛„ medical„ ambulatorie.         EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE             – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv.          A JUDEC√TORULUI DELEGAT              J 05/76/31.01.2002;
  Pronun˛at„ ast„zi, 30 ianuarie 2002.                NR. IJ 77/30.01.2002               – cod unic de Ónregistrare: 14416526;
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                    – denumirea ∫i forma juridic„: UNIVERS ARIA —
pronun˛are.                         Judec„tor delegat      — Cica Maria
                               Referent          — Junc Viorica       S.R.L.;
  R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,                                   – sediul social: Oradea, bd. Magheru, nr. 13,
prin renun˛are la recurs.                   Œn baza cererii nr. 813 din 29.01.2002 ∫i a actelor  ap. 15.;
  (48/52.027)                      doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
              *                Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a dispus      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                              autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu   v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  Societatea Comercial„ FIBERI — S.R.L.         urm„toarele date:                     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
   comuna S‚nmartin, jude˛ul Bihor             – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       – date de identificare fondatori:
                              J 05/78/31.01.2002;                     1. Pasca Ciprian-Narcis, Ón calitate de asociat
  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE             – cod unic de Ónregistrare: 14416542;         unic, n„scut la data de 22.11.1974, Ón localitatea
    A JUDEC√TORULUI DELEGAT                – denumirea ∫i forma juridic„: MOBNIS — S.R.L.;    Huedin, jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
      NR. IJ 79/30.01.2002               – sediul social: Oradea, Str. Rozmarinului, nr. 14,  Ón Oradea, Aleea Rogerius, nr. 6, bl. L2, sc. F, ap.
  Judec„tor delegat      — Cica Maria        valabil p‚n„ la data de 25.01.2007;            154, cod po∫tal 3700, jude˛ul Bihor, identificat cu CI
  Referent          — Junc Viorica         – durata de func˛ionare: nelimitat„;          seria XH nr. 167180, eliberat de Poli˛ia Oradea la
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care  data de 8.08.2001, cod numeric personal
  Œn baza cererii nr. 815 din 29.01.2002 ∫i a actelor   v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul                                  1741122125180;
                              20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           2. Pasca Mirela-Vasilica, Ón calitate de asociat,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a dispus      – date de identificare fondator: Venter Marioara,
autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu                                n„scut„ la data de 2.01.1978 Ón localitatea Stei,
                              Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de      jude˛ul Bihor,cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
urm„toarele date:                     24.01.1972, Ón localitatea Sirbi, jude˛ul Bihor, de
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   Oradea, Aleea Rogerius, nr. 6, bl. L2, sc. F, ap. 154,
                              cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Oradea, Str.       cod po∫tal 3700, jude˛ul Bihor, identificat„ cu CI
J 05/80/31.01.2002;
                              Gr„dinarilor, nr. 37, bl. PB 8, ap. 7, cod po∫tal 3700,  seria XH nr. 175413 eliberat„ de Poli˛ia din Oradea,
  – cod unic de Ónregistrare: 14416550;
                              jude˛ul Bihor, identificat„ cu BI seria GK nr.      la data de 8.10.2001, cod numeric personal
  – denumirea ∫i forma juridic„: FIBERI — S.R.L.;
                              105221, eliberat de Poli˛ie Oradea, la data de      2780102052134.
  – sediul social: comuna S‚nmartin, Str.
                              6.07.1993, cod numeric personal 2720124054671.        – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
Principal„, nr. 103/A, valabil p‚n„ la data de
21.03.2003;                          – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:    514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          361 – produc˛ia de mobilier.               altele dec‚t cele alimentare.
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care    – activitatea principal„: cod CAEN 3614 –         – activitatea principal„: cod CAEN 5142 – comer˛
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  produc˛ia altor tipuri de mobilier.            cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            Alte activit„˛i conform actului constitutiv.       Alte activit„˛i conform actului constitutiv.
  – date de identificare fondator: Ferretto Franco,     Pronun˛at„ ast„zi, 30 ianuarie 2002.           Pronun˛at„ ast„zi, 30 ianuarie 2002.
Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
10.07.1957, Ón localitatea Padova (PD), Italia, de     pronun˛are.                        pronun˛are.
cet„˛enie italian„, domiciliat Ón Italia, localitatea     R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,      R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,
Torreglia (PD), Str. Mirabello, nr. 24/2, identificat cu  prin renun˛are la recurs.                 prin renun˛are la recurs.
PA, nr. 638447A, eliberat de autorit„˛ile italiene, la     (51/52.030)                        (53/52.032)
data de 10.05.2001.                                 *                             *
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu       Societatea Comercial„ LANCARD — S.R.L.
                                                           Societatea Comercial„ LEGA ROMANIA — S.R.L.
ridicata.                               Oradea, jude˛ul Bihor
                                                                 Oradea, jude˛ul Bihor
  – activitatea principal„: cod CAEN 5113 –
intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i de       EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
                                                            EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
construc˛ii.                            A JUDEC√TORULUI DELEGAT
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv.                                       A JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                    NR. IJ 76/30.01.2002
  Pronun˛at„ ast„zi, 30 ianuarie 2002.                                             NR. IJ 74/30.01.2002
                               Judec„tor delegat      — Cica Maria
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la                                    Judec„tor delegat      — Cica Maria
                               Referent          — Junc Viorica
pronun˛are.                                                       Referent          — Junc Viorica
  R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,      Œn baza cererii nr. 800 din data de 29.01.2002 ∫i
prin renun˛are la recurs.                                                Œn baza cererii nr. 803 din 29.01.2002 ∫i a actelor
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  (49/52.028)                                                   doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
                              Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a
              *                                             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a dispus
                              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                                                           autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu
                              comerciale cu urm„toarele date:
      Societatea Comercial„                                          urm„toarele date:
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
     CMT COMUNICATII — S.R.L.                                           – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              J 05/77/31.01.2002;
     comuna Bor∫, jude˛ul Bihor                                         J 05/75/31.01.2002;
                               – cod unic de Ónregistrare: 14416500;
                                                            – cod unic de Ónregistrare: 14416518;
                               – denumirea ∫i forma juridic„: LANCARD —
  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE            S.R.L.;                           – denumirea ∫i forma juridic„: LEGA ROMANIA
    A JUDEC√TORULUI DELEGAT                – sediul social: Oradea, str. Ion Vidu, nr. 9,     — S.R.L.;
      NR. IJ 78/30.01.2002              valabil p‚n„ la data de 17.01.2003;             – sediul social: Oradea, Str. Sucevei, nr. 14,
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;          ap. 201, valabil p‚n„ la data de 31.10.2004;
  Judec„tor delegat      — Cica Maria                                       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Referent          — Junc Viorica         – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                              v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   – capitalul social subscris: 31.500.000 lei, din care
  Œn baza cererii nr. 812 din 29.01.2002 ∫i a actelor   20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          v„rsat: 31.500.000 lei; capitalul social este divizat Ón
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul      – date de identificare fondator: Fumagalli       20 p„r˛i sociale a 1.575.000 lei fiecare;
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a dispus     Elmero, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de    – date de identificare fondatori:
autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu   17.07.1976, Ón localitatea Milano, Italia, de cet„˛enie   1. Kiss Zoltan, Ón calitate de asociat unic, n„scut
urm„toarele date:                     italian„, domiciliat Ón Italia, localitatea Milano, via  la data de 26.03.1955, Ón localitatea Ghindari,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Copernico, nr. 50, identificat cu PA, nr.256614T,     jude˛ul Mure∫, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
J 05/79/31.01.2002;                                                 Oradea, str. Anatole France, nr. 35, cod po∫tal 3700,
                              eliberat de autorit„˛ile italiene, la data de
  – cod unic de Ónregistrare: 14416534;                                       jude˛ul Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 073154,
                              16.03.1999.
  – denumirea ∫i forma juridic„: CMT                                        eliberat de Poli˛ia Oradea, la data de 3.08.1999, cod
                               – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
COMUNICATII — S.R.L.;                                                numeric personal 1550326054701;
                              511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
  – sediul social: comuna Bor∫, Str. Tomosvar,                                     2. Faber Petru, Ón calitate de asociat, n„scut la
                              ridicata.
nr. 69;                                                       data de 26.06.1949 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – activitatea principal„: cod CAEN 5115 –
                              intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„, articole de      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Oradea, str. Cuza
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                               Voda, nr. 19, cod po∫tal 3700, jude˛ul Bihor,
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón  menaj ∫i de fier„rie (Balamale, Ónchiz„tori, yale,
                              ornamente din metal pentru mobilier etc.)         identificat cu CI seria XH nr. 071901, eliberat de
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;                                       Poli˛ia Oradea, la data de 23.07.1999, cod numeric
  – date de identificare fondator: Curt Matschke, Ón     Alte activit„˛i conform actului constitutiv.
                               Pronun˛at„ ast„zi, 30 ianuarie 2002.          personal 1490626054671;
calitate de asociat unic, n„scut la data de
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       3. Lega Vizualtechnika S.R.L. Ón calitate de
18.12.1946, Ón localitatea Forest, Germania, de
                              pronun˛are.                        asociat, de na˛ionalitate maghiar„, cu sediul Ón
cet„˛enie german„, domiciliat Ón Germania,
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,    Ungaria, localitatea Eger, str. Torvenyhaz, nr. 15,
localitatea 59427UNNA, Gutenbergstrasse, nr. 12,
identificat cu PA, nr. 5751241186, eliberat de       prin renun˛are la recurs.                 Ónregistrat„ cu nr. 10-9-020550, emis de Judec„toria
autorit„˛ile germane, la data de 30.05.1996.          (52/52.031)                     de pe l‚ng„ Camera de Comer˛ a Jude˛ului Heves.
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:                  *                 – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i                                  516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i
furnituri.                         Societatea Comercial„ UNIVERS ARIA — S.R.L.        furnituri.
  – activitatea principal„: cod CAEN 5164 – comer˛          Oradea, jude˛ul Bihor               – activitatea principal„: cod CAEN 5164 – comer˛
cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale de birou.                                     cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale de birou.
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv.        EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE             Alte activit„˛i conform actului constitutiv.
  Pronun˛at„ ast„zi, 30 ianuarie 2002.              A JUDEC√TORULUI DELEGAT               Pronun˛at„ ast„zi, 30 ianuarie 2002.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la            NR. IJ 75/30.01.2002               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronun˛are.                                                     pronun˛are.
                               Judec„tor delegat      — Cica Maria          R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,
  R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,
                               Referent          — Junc Viorica       prin renun˛are la recurs.
prin renun˛are la recurs.
  (50/52.029)                       Œn baza cererii nr. 809 din 29.01.2002 ∫i a actelor     (54/52.033)
              *                doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul                  *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 426/7.III.2002                  13
    Societatea Comercial„                 – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛     Societatea Comercial„ SATTECH — S.R.L.
CLIMATERM — S.R.L., Oradea, jude˛ul Bihor         cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate cu              Oradea, jude˛ul Bihor
                              v‚nzare predominant„ cu produse alimentare,
  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE            b„uturi ∫i tutun.                       EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
    A JUDEC√TORULUI DELEGAT                Alte activit„˛i conform actului constitutiv.          A JUDEC√TORULUI DELEGAT
      NR. IJ 73/30.01.2002               Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.                    NR. IJ 69/30.01.2002
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Judec„tor delegat      — Cica Maria        pronun˛are.                          Judec„tor delegat      — Cica Maria
  Referent          — Junc Viorica         R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,      Referent          — Junc Viorica
  Œn baza cererii nr. 795/29.01.2002 ∫i a actelor     prin renun˛are la recurs.
                                                             Œn baza cererii nr. 763/29.01.2002 ∫i a actelor
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul       (56/52.035)
                                           *                doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea
                                                           Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea
∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu
                                    Societatea Comercial„             ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu
urm„toarele date:
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:           MULTINET SYSTEMS — S.R.L.            urm„toarele date:
J 05/74/31.01.2002;                          Oradea, jude˛ul Bihor               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – cod unic de Ónregistrare: 14416496                                        J 05/70/31.01.2002;
  – denumirea ∫i forma juridic„: CLIMATERM —         EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE             – cod unic de Ónregistrare: 14416461
S.R.L.                               A JUDEC√TORULUI DELEGAT                – denumirea ∫i forma juridic„: SATTECH — S.R.L;
  – sediul social: Oradea, str. CornEliu Coposu            NR. IJ 71/30.01.2002               – sediul social: Oradea, str. Gheorghe Doja
nr. 2, bl. PB 1, ap. 18, valabil p‚n„ la data de       Judec„tor delegat      — Cica Maria        nr. 108, bl. C4, ap. 1;
28.01.2007;;                         Referent          — Junc Viorica         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        Œn baza cererii nr. 760/29.01.2002 ∫i a actelor
                                                           capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i  doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
                              Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea     100.000 lei fiecare;
sociale a 100.000 lei fiecare;                                              – date de identificare fondatori:
                              ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu
  – date de identificare fondatori:                                           1. Floruta Ioan, Ón calitate de asociat, n„scut la
                              urm„toarele date:
  1. Ploae Marcel-R„zvan, Ón calitate de asociat,                                  data de 4.03.1964, Ón localitatea Vi∫eu de Sus,
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
n„scut la data de 7.06.1968, Ón localitatea Oradea,                                  jude˛ul Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                              J 05/72/31.01.2001;
jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                                     localitatea Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 108, bl.
                               – cod unic de Ónregistrare: 14416453
localitatea Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 2, bl.      – denumirea ∫i forma juridic„: MULTINET         C4, ap. 1, cod po∫tal 3700, telefon 092578794,
PB1, ap. 18, cod po∫tal 3700, telefon 059266753,      SYSTEMS — S.R.L.                      identificat cu C.I. seria X.H. nr. 173406, eliberat de
identificat cu B.I., seria B.G. nr. 331774, eliberat de    – sediul social: Oradea, Str. Salc‚milor nr. 17, bl.  Poli˛ia Oradea, la data de 21.09.2001, cod numeric
Poli˛ia Oradea, la data de 15.05.1982, cod personal    PB 144, sc. B, et. 3, ap. 15
1680607051128;                                                    personal 1640304054674;
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;            2. Floruta Maria Claudia, Ón calitate de asociat,
  2. Furo Alin-Paul, Ón calitate de asociat, n„scut la    – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,
data de 30.06.1980, Ón localitatea Oradea, jude˛ul                                  n„scut„ la data de 3.12.1969, Ón localitatea Marghita,
                              capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Oradea, Str.                                   jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                              100.000 lei fiecare;
Flamarion nr. 11, bl. PB 21, ap. 7, cod po∫tal 3700,     – date de identificare fondator: Pall Antal Zoltan,   localitatea Oradea, Str. Gheorghe Doja nr. 108, bl.
jude˛ul Bihor, identificat cu B.I. seria G.N.       Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de       C4, sc. A, ap. 1, cod po∫tal 3700, telefon 092578794,
nr. 543661, eliberat de Poli˛ia Oradea, Ón data de     29.07.1975, Ón localitatea Oradea, jude˛ul Bihor,     identificat„ cu C.I. seria X.H. nr. 173408, eliberat de
7.09.1994, cod personal 1800630055066;           cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Oradea, str. Anatole     Poli˛ia Oradea ladata de 21.09.2001, cod numeric
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:     France nr. 68, cod po∫tal 3700, identificat cu C.I.    personal 2691203054727;
524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           seria X.H. nr. 081866, eliberat de Poli˛ia Oradea, la     – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    data de 22.10.1999, cod numeric personal          453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii: – activitate
parte;                           1750729054758.                       principal„ cod CAEN 4531 – lucr„ri de instala˛ii
  – activitatea principal„: cod CAEN 5246 – comer˛      – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:     electrice.
cu am„nuntul cu articole de fier„rie, vopsitorie,     725 – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou,      Alte activit„˛i conform actului constitutiv.
sticl„ ∫i articole din sticl„.               de contabilizat ∫i a calculatoarelor;             Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv.        – activitatea principal„ cod CAEN 7250 –          Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.              Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
                                                           pronun˛are.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      contabilizat ∫i a calculatoarelor.
                               Alte activit„˛i conform actului constitutiv.        R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,
pronun˛are.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,      Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.              prin renun˛are la recurs.
prin renun˛are la recurs.                   Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la        (59/52.038)
   (55/52.034)                      pronun˛are.                                      *
              *                 R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,
                              prin renun˛are la recurs.                  Societatea Comercial„ FORMART — S.R.L.
 Societatea Comercial„ ANCADRIA — S.R.L.           (57/52.036)                            Oradea, jude˛ul Bihor
      Oradea, jude˛ul Bihor                           *
                                                             EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
  EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE              Societatea Comercial„ ZOTYA — S.R.L.              A JUDEC√TORULUI DELEGAT
    A JUDEC√TORULUI DELEGAT                    Oradea, jude˛ul Bihor                   NR. IJ 68/30.01.2002
      NR. IJ 72/30.01.2002                                             Judec„tor delegat      — Cica Maria
                               EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
  Judec„tor delegat      — Cica Maria            A JUDEC√TORULUI DELEGAT                Referent          — Junc Viorica
  Referent          — Junc Viorica             NR. IJ 70/30.01.2002               Œn baza cererii nr. 754/28.01.2002 ∫i a actelor
  Œn baza cererii nr. 772/29.01.2002 ∫i a actelor      Judec„tor delegat      — Cica Maria        doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul      Referent          — Junc Viorica       Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea
Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea                                   ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu
∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu          Œn baza cererii nr. 768/29.01.2002 ∫i a actelor
                              doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul     urm„toarele date:
urm„toarele date:                                                    – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    J 05/69/31.01.2002;
                              ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu
J 05/73/31.01.2002;
                              urm„toarele date:                       – cod unic de Ónregistrare: 14416445
  – cod unic de Ónregistrare: 14416488
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – denumirea ∫i forma juridic„: FORMART —
  – denumirea ∫i forma juridic„: ANCADRIA —
                              J 05/71/31.01.2002;                    S.R.L.
S.R.L.
                               – cod unic de Ónregistrare: 14416470            – sediul social: Oradea, str. Cazaban nr. 51G,
  – sediul social: Oradea, Bd. Decebal nr. 2, bl. D2,
                               – denumirea ∫i forma juridic„: ZOTYA — S.R.L.      bl. Z 18, ap. 5;
ap. 16;                            – sediul social: Oradea, Str. Milcovului nr. 11,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              bl. D54, ap. 31;                       – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
2.000.000 lei, capitalul social este divicat Ón 20 p„r˛i                               capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
sociale a 100.000 lei fiecare;               2.000.000 lei, capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i  100.000 lei fiecare;
  – date de identificare fndatori:            sociale a 100.000 lei fiecare;                – date de identificare fondator: Kovacs Karoy, Ón
  1. Foica Oana-Ancu˛a, Ón calitate de asociat,       – date de identificare fondator: Bokor Zoltan      calitate de asociat unic, n„scut la data de
n„scut„ la data de 28.03.1967, Ón localitatea Alesd,    Istvan, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de   17.02.1954, Ón localitatea Oradea, jude˛ul Bihor, de
jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       1.09.1973, Ón Oradea, jude˛ul Bihor, cet„˛ean       cet„˛enie rom‚n„ ∫i american„, domiciliat Ón S.U.A.,
localitatea Oradea, Str. Nuf„rului nr. 21, bl. D 131,   rom‚n, domiciliat Ón Oradea, Bd. Decebal nr. 29, ap.    localitatea 90028 Los Angeles, 1416 N Sycamore ave,
ap. 8, cod po∫tal 3700, telefon 470573, identificat„    7, cod po∫tal 3700, telefon 091183542, identificat cu   identificat cu pa∫aportul nr. 035071065, eliberat de
cu C.I. seria X.H. nr. 184816, eliberat de Poli˛ia     C.I. seria X.H. nr. 091354, eliberat de Poli˛ia Oradea,  autorit„˛ile americane la data de 11.07.1994.
Oradea, la data de 18.12.2001, cod personal        la data de 20.01.2000, cod personal: 1730901054713.      – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
2670328050018;                        – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:     275– turn„torie;
  2. Baicu Monica-Elena, Ón calitate de asociat,     554 – cafenele ∫i baruri;                   – activitatea principal„: cod CAEN 2753 –
n„scut„ la data de 20.07.1975 Ón localitatea Salonta,     – activitatea principal„: cod CAEN 5541 –        turnarea metalelor neferoase u∫oare.
jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n doomiciliat„ Ón       cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol.
                                                             Alte activit„˛i conform actului constitutiv.
localitatea Oradea, Bd. Decebal nr. 26, bl. D2, ap. 16,    Alte activit„˛i conform actului constitutiv.
cod po∫tal 3700, jude˛ul Bihor, telefon 094852666,      Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.               Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.
identificat„ cu C.I. seria X.H. nr. 030852, eliberat de    Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Poli˛ia Oradea, la data de 9.09.1998, cod persona     pronun˛are.                        pronun˛are.
2750720057056;                        R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,      R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN     prin renun˛are la recurs.                 prin renun˛are la recurs.
521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine             (58/52.037)                        (60/52.039)
nespecializate;                                    *                             *
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 426/7.III.2002
       Societatea Comercial„             Societatea Comercial„ AEGMOB CON — S.R.L.                Societatea Comercial„
     ALEX & GEORGIANA — S.R.L.                  Oradea, jude˛ul Bihor                   AGRIBASTIANELLI — S.R.L.
    satul Gurani, comuna Pietroasa                                               Oradea, jude˛ul Bihor
         jude˛ul Bihor                EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
                                  A JUDEC√TORULUI DELEGAT                EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
  EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE                  NR. IJ 65/30.01.2002                  A JUDEC√TORULUI DELEGAT
    A JUDEC√TORULUI DELEGAT                                                  NR. IJ 63/30.01.2002
      NR. IJ 67/30.01.2002               Judec„tor delegat      — Cica Maria
                               Referent          — Junc Viorica         Judec„tor delegat      — Cica Maria
  Judec„tor delegat      — Cica Maria
                               Œn baza cererii nr. 736/28.01.2002 ∫i a actelor      Referent          — Junc Viorica
  Referent          — Junc Viorica
                              doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul      Œn baza cererii nr. 705/25.01.2002 ∫i a actelor
  Œn baza cererii nr. 753/24.01.2002 ∫i a actelor     Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul                                  doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
                              ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu         Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea
Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea
                              urm„toarele date:                     ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu
∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      urm„toarele date:
urm„toarele date:
                              J 05/66/31.01.2002;                      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 05/68/31.01.2002;                      – cod unic de Ónregistrare: 14416437          J 05/64/31.01.2001;
  – cod unic de Ónregistrare: 14416577;           – denumirea ∫i forma juridic„: AEGMOB CON —        – cod unic de Ónregistrare: 14416410
  – denumirea ∫i forma juridic„: ALEX &          S.R.L.                            –   denumirea    ∫i   forma   juridic„:
GEORGIANA — S.R.L.;                      – sediul social: Oradea, str. Spartacus nr. 5, ap. 8,  AGRIBASTIANELLI — S.R.L.;
  – sediul social: satul Gurani, comuna Pietroasa     valabil p‚n„ la data de 31.01.2007;              – sediul social: Oradea, Str. Republicii nr. 13,
nr. 86;                            – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                           ap. 1, valabil p‚n„ la data de 15.01.2003;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,
                                                             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,  capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                                             – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,
capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    100.000 lei fiecare;
                                                           capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
100.000 lei fiecare;                     – date de identificare fondatori:
                                                           100.000 lei fiecare;
  – date de identificare fondator: Chebeleu Lenu˛a,     1. Baintan Mihaela, Ón calitate de asociat, n„scut„
Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de                                     – date de identificare fondator: Bastianelli Sauro,
                              la data de 15.09.1981, Ón localitatea Baia-Mare,
20.08.1951, Ón localitatea Pietroasa, jude˛ul Bihor,                                 Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
                              jude˛ul Maramure∫, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón satul Gurani,        localitatea Oradea, str. Spartacus nr. 5, ap. 8, cod    16.01.1953, Ón Italia, localitatea Monte S.
comuna Pietroasa nr. 86, cod po∫tal 3633,         po∫tal 3700, identificat„ cu B.I. seria G.T.        Pietrangeli, cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia,
identificat„ cu B.I. seria D.K. nr. 061182, eliberat de  nr. 003396, eliberat de Poli˛ia Oradea, la data de     localitatea Potenza Picena – Mc., Str. Conero nr. 10,
Poli˛ia Beiu∫, la data de 16.02.1989, cod numeric     22.09.1995, cod numeric persoanl 2810915245071;      cod po∫tal 62018, identificat cu pa∫aportul nr.
personal 2510820051096.                    2. Pop Delia Florica, Ón calitate de asociat,      509771 P, eliberat de autorit„˛ile italiene, la data de
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:     n„scut„ la data de 16.12.1973 Ón localitatea Oradea,    17.06.2001;
602 – alte transporturi terestre;             jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón         – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  – activitatea principal„: cod CAEN 6024 –                                     011 – cultur„ vegetal„;
                              localitatea Oradea, Str. Fagurelui nr. 9, bl. D13, ap.
transporturi rutiere de m„rfuri;                                             – activitatea principal„: cod CAEN 0111 – cultura
                              51, cod po∫tal 3700, telefon 124231, identificat„ cu
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv.                                    cerealelor.
                              C.I. seria X.H. nr. 068945, eliberat de Poli˛ia Oradea,
  Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.                                             Alte activit„˛i conform actului constitutiv.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      la data de 30.06.1999, cod numeric personal
                              2731216054672.                        Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.
pronun˛are.
                               – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,
prin renun˛are la recurs.                 724 – activit„˛i legate de b„ncile de date;        pronun˛are.
  (61/52.040)                        – activitatea principal„: cod CAEN 7240 –         R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,
              *                activit„˛i legate de b„ncile de date.           prin renun˛are la recurs.
                               Alte activit„˛i conform actului constitutiv.         (65/52.044)
Societatea Comercial„ DRAGOFARM — S.R.L.           Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.                           *
    comuna Tinca, jude˛ul Bihor              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                              pronun˛are.                              Societatea Comercial„
  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE             R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,         DUCA MICKY INVEST — S.R.L.
    A JUDEC√TORULUI DELEGAT              prin renun˛are la recurs.                       Oradea, jude˛ul Bihor
      NR. IJ 66/30.01.2002                (63/52.042)
  Judec„tor delegat      — Cica Maria                      *                 EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
  Referent          — Junc Viorica                                         A JUDEC√TORULUI DELEGAT
                               Societatea Comercial„ TRANCON — S.R.L.                NR. IJ 62/30.01.2002
  Œn baza cererii nr. 740/28.01.2002 ∫i a actelor          Oradea, jude˛ul Bihor
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul                                    Judec„tor delegat      — Cica Maria
Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea                                    Referent          — Junc Viorica
                               EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu
                                  A JUDEC√TORULUI DELEGAT                Œn baza cererii nr. 704/25.01.2002 ∫i a actelor
urm„toarele date:
                                    NR. IJ 64/30.01.2002              doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 05/67/31.01.2002;                      Judec„tor delegat      — Cica Maria        Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea
  – cod unic de Ónregistrare: 14416585            Referent          — Junc Viorica       ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu
  – denumirea ∫i forma juridic„: DRAGOFARM —                                     urm„toarele date:
                               Œn baza cererii nr. 716/28.01.2002 ∫i a actelor      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
S.R.L.
                              doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul     J 05/63/31.01.2002;
  – sediul social: comuna Tinca, str. Some∫ului
nr. 16;                          Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea       – cod unic de Ónregistrare: 14416402
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          ∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu          – denumirea ∫i forma juridic„: DUCA MICKY
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,  urm„toarele date:                     INVEST — S.R.L.
capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – sediul social: Oradea, str. Costache Negruzzi
100.000 lei fiecare;                    J 05/65/31.01.2002;
                                                           nr. 9, bl. PB 59B, ap. 9, valabil p‚n„ la data de
  – date de identificare fondatori:             – cod unic de Ónregistrare: 14416429
                                                           21.01.2007;
  1. Dragoi Floarea, Ón calitate de asociat, n„scut„     – denumirea ∫i forma juridic„: TRANCON —
                                                             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
la data de 21.10.1950, Ón localitatea Ciuhoi, jude˛ul   S.R.L.
                                                             – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,
Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea       – sediul social: Oradea, str. Nuf„rului nr. 44,
                                                           capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
Oradea, str. Costache Negruzzi nr. 1, bl. PB20, ap.    bl. A44, ap. 41;
                                                           100.000 lei fiecare;
14, cod po∫tal 3700, telefon 059/151486, identificat„     – durata de func˛ionare: nelimitat„;
cu C.I., seria X.H. nr. 007432, eliberat de Poli˛ia                                   – date de identificare fondator: Duca Nicolae, Ón
                               – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,
Oradea, la data de 26.02.1998, cod numeric                                      calitate de asociat unic, n„scut la data de
                              capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
persoanl 2501021054653;                  100.000 lei fiecare;                    12.12.1951, Ón localitatea Oradea, jude˛ul Bihor,
  2. Cotuna Floare, Ón calitate de asociat, n„scut„ la    – date de identificare fondator: Cipleu Octavian,    cet„˛ean german, domiciliat Ón Germania,
data de 1.03.1948, Ón localitatea Vintere, jude˛ul     Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de       localitatea Offenbach Am Main, str. Wald nr. 3,
Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea     28.10.1968, Ón localitatea Alesd, jude˛ul Bihor,      identificat cu pa∫aportul, seria D nr. 4020649278,
Tinca, Str. Republicii nr. 2, bl. S.M.A., ap. 1, cod    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Oradea,     eliberat de autorit„˛ile germane, la data de
po∫tal 3685, identificat„ cu B.I. seria B.C. nr.      Str. Nuf„rului nr. 44, bl. A44, ap. 41, cod po∫tal     1.11.1999;
331581, eliberat de Poli˛ia Salonta, la data de      3700, telefon 427313, identificat cu B.I. seria G.D.     – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
15.11.1980, cod numeric personal 2480301057067.      nr. 0797779, eliberat de Poli˛ia Alesd, la data de     521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  – domeniul principal de activitate grupa CAEN                                   nespecializate;
                              28.01.1993, cod personal 1681028050049.
523 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                          – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛
                               – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
specializate, cu produse farmaceutice ∫i medicale,cu                                 cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
                              452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;
produse de cosmetic„ ∫i de toalet„;
                               – activitatea principal„: cod CAEN 4521 – lucr„ri    v‚nzare predominant„ cu produse alimentare,
  – activitatea principal„: cod CAEN 5231 – comer˛
                              de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de art„.         b„uturi ∫i tutun.
cu am„nuntul, cu produse farmaceutice;
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv.        Ale activit„˛i conform actului constitutiv.        Alte activit„˛i conform actului constitutiv.
  Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.               Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.               Pronun˛at„ ast„zi 30.01.2002.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronun˛are.                        pronun˛are.                        pronun˛are.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,      R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,      R„mas„ irevocabil„ la data de 31 ianuarie 2002,
prin renun˛are la recurs.                 prin renun˛are la recurs.                 prin renun˛are la recurs.
  (62/52.041)                        (64/52.043)                        (66/52.045)
              *                             *                             *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 426/7.III.2002                  15
  Societatea Comercial„ ROLMOB — S.R.L.           – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
    comuna Diosig, jude˛ul Bihor            J 05/84/4.02.2002;                     comerciale cu urm„toarele date:
                               – cod unic de Ónregistrare: 14425575;            – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE             – denumirea ∫i forma juridic„: PROIECTO         J 05/86/4.02.2002;
    A JUDEC√TORULUI DELEGAT              MEDIA — S.R.L.                         – cod unic de Ónregistrare: 14425591;
       NR. IJ 81/1.02.2002               – sediul social: Oradea, Str. P„cii nr. 27, valabil     – denumirea ∫i forma juridic„: SERSEM — S.R.L.;
  Judec„tor delegat      — Cica Maria        p‚n„ la data de 28.01.2003;                  – sediul social: Oradea, str. Predeal nr. 8, bl. PB
  Referent          — Junc Viorica         – durata de func˛ionare: nelimitat„;           15, ap. 10, jude˛ul Bihor;
                               – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,    – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 823/13.12.2001∫i a actelor     capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul     100.000 lei fiecare;                    v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea       – date de identificare fondator: Bota George       20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu         Ciprian, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de    – date de identificare fondatori:
urm„toarele date:                     16.05.1979, Ón localitatea Oradea, jude˛ul Bihor,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      1. Demeter Mariana Aurora, Ón calitate de
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Oradea,      asociat, n„scut„ la data de 26.04.1971 Ón Oradea,
J 05/82/04.02.2002;                    Aleea C„linului nr. 4, sc. A, ap. 18, cod po∫tal 3700,
  – cod unic de Ónregistrare: 14425567                                        jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                              identificat cu C.I., seria X.H. nr. 164783, eliberat de   Oradea, str. Predeal nr. 8, bl. PB 15, ap. 10, cod
  – denumire ∫i form„ juridic„: ROLMOB — S.R.L.      Poli˛ia Oradea, la data de 25.07.2001, cod personal
  – sediul social: comuna Diosig, Str. Livezilor nr.                                 po∫tal 3700, telefon 093448567 jude˛ul Bihor,
                              1790516054717.                       identificat„ cu BI seria GD nr. 0172026 eliberat de
146, valabil p‚n„ la data de 13.12.2002;           – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        Poli˛ia Salonta la data de 21.08.1992, cod numeric
                              744 – publicitate;                     personal: 2710426054723;
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,
                               – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –
capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                    2. Demeter Gheorghe, Ón calitate de asociat,
                              publicitate.
100.000 lei fiecare;                                                  n„scut la data de 29.01.1968 Ón localitatea Salonta,
                               Alte activit„˛i conform actului constitutiv.
  – date de identificare fondator: Feke Iosif, Ón                                   jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                               Pronun˛at„ ast„zi 1.02.2002.
calitate de asociat unic, n„scut la data de                                      localitatea Cefa nr. 428, jude˛ul Bihor, identificat cu
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
20.03.1961, Ón localitatea Oradea, jude˛ul Bihor,                                   BI, seria GD nr. 0172025, eliberat de Poli˛ia Salonta
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Diosig, Str.   pronun˛are.
                                                            la data de 21.08.1992, cod numeric personal:
Livezilor nr. 35, cod po∫tal 3747, telefon 091213975,     R„mas„ irevocabil„ la data de 4 februarie 2002,
                              prin renun˛are la recurs.                  1680129057055;
identificat cu C.I., seria X.H. nr. 134740, eliberat de                                  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Poli˛ia Oradea, la data de 13.12.2000, cod personal      (69/52.048)
                                           *                513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,
1610320054671.                                                     b„uturi ∫i tutun;
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:                                    – activitatea principal„: cod CAEN 5138 – comer˛
361 – produc˛ia de mobilier;                       Societatea Comercial„
                                    INSPECT GLOBAL — S.R.L.             cu ridicata, specializat, cu alte produse alimentare.
  – activitatea principal„: cod CAEN 3614 –                                       Ale activit„˛i conform actului constitutiv.
produc˛ia altor tipuri de mobilier.                    Ale∫d, jude˛ul Bihor
                                                             Pronun˛at„ ast„zi, 1.02.2002.
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv.
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Pronun˛at„ ast„zi 1.02.2002.
                                  DELEGAT NR. IJ 84/1.02.2002             pronun˛are.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronun˛are.                                                        R„mas„ irevocabil„ la data de 4 februarie 2002,
                               Judec„tor delegat      — Cica Maria         prin renun˛are la recurs.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 4 februarie 2002,      Referent          — Junc Viorica
prin renun˛are la recurs.                                                 (71/52.050)
  (67/52.046)                        Œn baza cererii nr. 828 din data de 14.01.2002 ∫i                 *
              *                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a     Societatea Comercial„ RECADELA — S.R.L.
     Societatea Comercial„              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii       satul S„li∫te, comuna Spinu∫, jude˛ul Bihor
   JUMPEYE CREATIVE MEDIA — S.R.L.            comerciale cu urm„toarele date:
     Oradea, jude˛ul Bihor                – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              J 05/85/4.02.2002;                         DELEGAT NR. IJ 86/1.02.2002
  EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE             – cod unic de Ónregistrare: 14425702;
                                                             Judec„tor delegat      — Cica Maria
    A JUDEC√TORULUI DELEGAT                – denumirea ∫i forma juridic„: INSPECT GLOBAL
                                                             Referent          — Junc Viorica
       NR. IJ 82/1.02.2002              — S.R.L.;
                               – sediul social: Ale∫d, str. Bobilna nr. 1/B, jude˛ul    Œn baza cererii nr. 872 din data de 30.01.2002 ∫i
  Judec„tor delegat      — Cica Maria
                              Bihor;                           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Referent          — Junc Viorica
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;           Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a
  Œn baza cererii nr. 822/30.01.2002 ∫i a actelor      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care   dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul     v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   comerciale cu urm„toarele date:
Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;            – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu          – date de identificare fondator: Moti Lauren˛iu,     J 05/87/4.02.2002;
urm„toarele date:                     Ón calitate de asociat, n„scut la data de 24.02.1961      – cod unic de Ónregistrare: 14425729;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Ón localitatea Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul         – denumirea ∫i forma juridic„: RECADELA —
J 05/83/4.02.2002;                     Mehedin˛i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea    S.R.L.;
  – cod unic de Ónregistrare: 14425559;          Ale∫d, cartierul ™oimul, bl. R 5, ap. 8, cod po∫tal      – sediul social: satul S„li∫te, comuna Spinu∫,
  – denumirea ∫i forma juridic„: JUMPEYE         3575, jude˛ul Bihor, identificat cu BI seria GT       jude˛ul Bihor;
CREATIVE MEDIA — S.R.L.                  nr. 330490 eliberat de Poli˛ia Ale∫d la data de        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – sediul social: Oradea, str. Louis Pasteur nr. 68;   7.02.1996, cod numeric personal: 1610224050012;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
                               2. Covaci Cristian Corneliu, Ón calitate de asociat,   v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
  – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei,  n„scut la data de 1.02.1967 Ón localitatea Ale∫d,
capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                  20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
                              jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón          – date de identificare fondator: Baican Dan
100.000 lei fiecare;                    localitatea Ale∫d, cartierul ™oimul nr. R 5, ap. 4, cod
  – date de identificare fondator: Ciordas Gabriel                                  Marius, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
                              po∫tal 3575, identificat cu CI, seria XH nr. 144995,    8.07.1971 Ón localitatea Marghita, jude˛ul Bihor,
Nistor, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de   eliberat de Poli˛ia Ale∫d la data de 1.03.2001, cod
8.09.1980, Ón localitatea Oradea, jude˛ul Bihor,                                    cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea S„li∫te,
                              numeric personal: 1670201050012;
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Oradea,                                   comuna Spinu∫ nr. 5, jude˛ul Bihor, identificat cu
                               3. Gui Nicolae Vasile, Ón calitate de asociat,
str. Colinelor nr. 30, cod po∫tal 3700, identificat cu                                 CI seria XH nr. 023232 eliberat de Poli˛ia Marghita
                              n„scut la data de 26.12.1965 Ón localitatea Boghis,
B.I. seria G.N. nr. 958169, eliberat de Poli˛ia Oradea,                                la data de 26.06.1998, cod numeric personal:
                              jude˛ul S„laj, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
la data de 15.11.1994, cod personal 1800908055054.                                   1710708052870;
                              localitatea Ale∫d, Str. Cioc‚rliei, bl. DN 2, ap. 21, cod
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN:                                    – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              po∫tal 3575, jude˛ul Bihor, identificat cu CI seria XH
744 – publicitate;                                                   521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              nr. 072802, eliberat de Poli˛ia Ale∫d la data de
  – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –                                      nespecializate;
                              30.07.1999, cod numeric personal: 1651226311851;
publicitate (inclusiv publicitate pe internet).                                      – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛
  Alte activit„˛i conform actului constitutiv.        – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              743 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;       cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
  Pronun˛at„ ast„zi 1.02.2002.                                            v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la       – activitatea principal„: cod CAEN 7430 –
                              activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice.          b„uturi ∫i tutun.
pronun˛are.                                                        Ale activit„˛i conform actului constitutiv.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 4 februarie 2002,      Ale activit„˛i conform actului constitutiv.
                               Pronun˛at„ ast„zi, 1.02.2002.                Pronun˛at„ ast„zi, 1.02.2002.
prin renun˛are la recurs.                                                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
   (68/52.047)                       Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                              pronun˛are.                         pronun˛are.
              *                                               R„mas„ irevocabil„ la data de 4 februarie 2002,
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 4 februarie 2002,
                              prin renun˛are la recurs.                  prin renun˛are la recurs.
      Societatea Comercial„
                                (70/52.049)                         (72/52.051)
      PROIECTO MEDIA — S.R.L.
       Oradea, jude˛ul Bihor                          *                             *

                               Societatea Comercial„ SERSEM — S.R.L.               Societatea Comercial„
  EXTRAS INCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
    A JUDEC√TORULUI DELEGAT                       Oradea                      AGRO DALFSEN — S.R.L., Oradea
       NR. IJ 83/1.02.2002
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  Judec„tor delegat      — Cica Maria                                          DELEGAT NR. IJ 87/1.02.2002
                                  DELEGAT NR. IJ 85/1.02.2002
  Referent          — Junc Viorica
                               Judec„tor delegat      — Cica Maria          Judec„tor delegat      — Cica Maria
 Œn baza cererii nr. 865/30.01.2002 ∫i a actelor       Referent          — Junc Viorica         Referent          — Junc Viorica
doveditoare depuse, judec„torul delegat la Oficiul
Registrului Comer˛ului Bihor a dispus autorizarea       Œn baza cererii nr. 870 din data de 30.01.2002 ∫i      Œn baza cererii nr. 877 din data de 30.01.2002 ∫i
∫i Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
urm„toarele date:                     Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a     Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 426/7.III.2002
  dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii    Poli˛ia Sibiu la data de 11.06.1998, cod numeric     dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
comerciale cu urm„toarele date:              personal 1640104323925;                  comerciale cu urm„toarele date:
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       – domeniul principal de activitate: grupa CAEN      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 05/88/4.02.2002;                    741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie    J 05/92/4.02.2002;
  – cod unic de Ónregistrare: 14425605;         contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;       – cod unic de Ónregistrare: 14425648;
  – denumirea ∫i forma juridic„: AGRO DALFSEN      activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii   – denumirea ∫i forma juridic„: NINO FAMA
— S.R.L.;                         pentru afaceri ∫i management;               TECNIC — S.R.L.;
  – sediul social: Oradea, bd. Dacia nr. 85, bl. D 3,    – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –         – sediul social: Oradea, Str. Progresului nr. 87,
ap. 5, jude˛ul Bihor;                   activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i        bl. PB 41, ap. 1, jude˛ul Bihor;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          management.                         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – capitalul social subscris: 3.000.000 lei, din care   Ale activit„˛i conform actului constitutiv.        – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
v„rsat: 3.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   Pronun˛at„ ast„zi, 1.02.2002.             v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
30 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;           Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  – date de identificare fondatori:           pronun˛are.                         – date de identificare fondator: Fama Antonino,
  1. Csury Istvan, Ón calitate de asociat, n„scut la    R„mas„ irevocabil„ la data de 4 februarie 2002,    Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
data de 7.09.1956 Ón localitatea Valea lui Mihai,     prin renun˛are la recurs.                 27.09.1956 Ón localitatea Falcone, Italia, cet„˛ean
jude˛ul Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón         (74/52.053)                      italian, domiciliat Ón Italia, localitatea Castel Vetro
Oradea, str. Gheorghe Pop de B„se∫ti nr. 5, jude˛ul                 *                Di Modena, Via Montegrappa nr. 32, identificat cu
Bihor, cod po∫tal 3700, identificat cu CI seria XH nr.                               pa∫aportul nr. Y 111480, eliberat de autorit„˛ile
060420 eliberat de Poli˛ia Oradea la data de            Societatea Comercial„              italiene, la data de 25.11.2000;
29.04.1999, cod numeric personal: 1560907054690;         PROMOEXPERT — S.R.L., Oradea             – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  2. Kerekes Csaba Laszlo, Ón calitate de asociat,                                 281 – construc˛ii metalice;
n„scut la data de 24.04.1967 Ón Cluj-Napoca,         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            – activitatea principal„: cod CAEN 2811 –
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Oradea, bd. Dacia nr.        DELEGAT NR. IJ 89/1.02.2002            construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente.
74, bl. U 6, ap. 41, cod po∫tal 3700, identificat cu BI                                Ale activit„˛i conform actului constitutiv.
seria GA nr. 993167, eliberat de Poli˛ia Oradea la     Judec„tor delegat      — Cica Maria
                                                            Pronun˛at„ ast„zi, 1.02.2002.
data de 4.02.1992, cod numeric personal           Referent          — Junc Viorica
                                                            Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
1670424054681;                        Œn baza cererii nr. 879 din data de 30.01.2002 ∫i   pronun˛are.
  3. Balogh Gyorgy, Ón calitate de asociat, n„scut la  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     R„mas„ irevocabil„ la data de 4 februarie 2002,
data de 28.08.1973 Ón localitatea Salonta, jude˛ul    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a    prin renun˛are la recurs.
Bihor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea     dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii         (76/52.055)
Salonta, Str. 8 Martie nr. 14, cod po∫tal 3650,      comerciale cu urm„toarele date:                           *
jude˛ul Bihor, identificat cu BI seria DB nr. 564576,    – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
eliberat de Mili˛ia Oradea la data de 20.05.1987, cod   J 05/90/4.02.2002;                     Societatea Comercial„ PSIHOGIN — S.R.L.
numeric personal 1730828057053;               – cod unic de Ónregistrare: 14425621;                  Oradea
  – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               – denumirea ∫i forma juridic„: PROMOEXPERT —
014 – servicii auxiliare (cu excep˛ia activit„˛ilor
                             S.R.L.;                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
sanitar-veterinare);
                               – sediul social: Oradea, str. Dr. Victor Babe∫         DELEGAT NR. IJ 92/1.02.2002
  – activitatea principal„: cod CAEN 0141 – servicii
                             nr. 10, jude˛ul Bihor;
pentru mecanizare, chimizarea agriculturii ∫i                                     Judec„tor delegat      — Cica Maria
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
protec˛ia fitosanitar„.                                                Referent          — Junc Viorica
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
  Ale activit„˛i conform actului constitutiv.
                             v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   Œn baza cererii nr. 892 din data de 31.01.2002 ∫i
  Pronun˛at„ ast„zi, 1.02.2002.
                             20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                               – date de identificare fondator: Rus Maria, Ón     Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a
pronun˛are.
                             calitate de asociat unic, n„scut„ la data de       dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  R„mas„ irevocabil„ la data de 4 februarie 2002,
                             27.01.1967 Ón Oradea, jude˛ul Bihor, cet„˛ean       comerciale cu urm„toarele date:
prin renun˛are la recurs.
                             rom‚n, domiciliat Ón Oradea, str. Dr. Victor Babe∫      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  (73/52.052)
             *                nr. 10, jude˛ul Bihor, cod po∫tal 3700, identificat cu  J 05/93/4.02.2002;
                             CI seria XH nr. 015320 eliberat de Poli˛ia Oradea la     – cod unic de Ónregistrare: 14425656;
     Societatea Comercial„              data de 30.04.1998, cod numeric personal           – denumirea ∫i forma juridic„: PSIHOGIN —
  DIGITAL LOCAL MEDIA — S.R.L., Oradea          2670127054664;                      S.R.L.;
                               – domeniul principal de activitate: grupa CAEN      – sediul social: Oradea, str. Mare∫al Ion
                             741 – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie    Antonescu nr. 127, bl. D 40, ap. 6, jude˛ul Bihor;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                             contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
    DELEGAT NR. IJ 88/1.02.2002
                             activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii   – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
 Judec„tor delegat      — Cica Maria        pentru afaceri ∫i management;               v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón
 Referent          — Junc Viorica         – activitatea principal„: cod CAEN 7412 –       20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;
  Œn baza cererii nr. 878 din data de 30.01.2002 ∫i   activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,       – date de identificare fondator: Bara Lucian
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   consulta˛ii Ón domeniul fiscal.              Vasile, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a     Ale activit„˛i conform actului constitutiv.      26.10.1978 Ón localitatea Beiu∫, cet„˛ean rom‚n,
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii        Pronun˛at„ ast„zi, 1.02.2002.             domiciliat Ón Oradea, Str. Ha˛egului nr. 30/C, cod
comerciale cu urm„toarele date:               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     po∫tal 3700, telefon 059/417378, identificat cu BI
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      pronun˛are.                        seria GD nr. 0509881, eliberat de Poli˛ia Oradea la
J 05/89/4.02.2002;                      R„mas„ irevocabil„ la data de 4 februarie 2002,    data de 5.11.1992, cod numeric personal
  – cod unic de Ónregistrare: 14425613;         prin renun˛are la recurs.                 1781026054653;
  – denumirea ∫i forma juridic„: DIGITAL LOCAL        (75/52.054)                       – domeniul principal de activitate: grupa CAEN
MEDIA — S.R.L.;                                   *                521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  – sediul social: Oradea, str. Dr. Victor Babe∫                                  nespecializate;
nr. 10, jude˛ul Bihor;                        Societatea Comercial„               – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            NINO FAMA TECNIC — S.R.L., Oradea          cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate cu
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care                               v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social este divizat Ón   EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           b„uturi ∫i tutun.
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare;              DELEGAT NR. IJ 91/1.02.2002             Ale activit„˛i conform actului constitutiv.
  – date de identificare fondator: Kovacs Geza, Ón                                  Pronun˛at„ ast„zi, 1.02.2002.
                              Judec„tor delegat      — Cica Maria
calitate de asociat unic, n„scut la data de 4.01.1964                                 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                              Referent          — Junc Viorica
Ón localitatea Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫, cet„˛ean                                 pronun˛are.
rom‚n, domiciliat Ón Sibiu, aleea Fra˛ii Buze∫ti       Œn baza cererii nr. 889 din data de 30.01.2002 ∫i     R„mas„ irevocabil„ la data de 4 februarie 2002,
nr. 7, sc. B, ap. 62, jude˛ul Sibiu, cod po∫tal 2400,   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   prin renun˛are la recurs.
identificat cu CI seria SB nr. 001595 eliberat de     Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Bihor a      (77/52.056)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 426/7.III.2002 con˛ine 16 pagini.                    Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889