2002_0059 by tradetrek

VIEWS: 54 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul XII — Nr. 59                                                           Miercuri, 9 ianuarie 2002
                        P U B L I C A fi I I A L E A G E Nfi I L O R E C O N O M I C I        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         rom‚n„, n„scut„ la 19.01.1952 Ón Azuga, jude˛ul
  N-JOY PLUS COMMUNICATIONS — S.R.L.           J 40/10083/2001;                      Prahova, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. Ficusului
         Bucure∫ti                  – denumirea ∫i forma juridic„: R & R ACOUNT       nr. 5, bl. XX/7, et. 1, ap. 2, sectorul 1, ∫i CÓrstea D.
                              EXPERT HOUSE — S.R.L.;                   Elena, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la 8.04.1955 Ón
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14332859          – sediul social: Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu     Albe∫ti, jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           nr. 9, et. 6, ap. 15, sectorul 1;              str. Ol„ne∫ti nr. 2, bl. 43, et. 6, ap. 37, sectorul 6;
      DELEGAT NR. 9956/SC                – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – administrator: Drutan C. Traian, cu o durat„ a
                               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       mandatului de 4 ani;
       din 5 decembrie 2001             5.000.000 lei, v„rsat integral la 30.11.2001;         – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu         – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a  activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
  Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an        100.000 lei fiecare;                    consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
                               – fondator: Radu Violeta, cu cet„˛enie rom‚n„,      studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
  Œn baza cererii nr. 205087 din data de 29.11.2001    n„scut„ la 7.12.1972 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón      afaceri ∫i management;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu nr. 9, et. 6, ap. 15,      – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     sectorul 1;                         activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – administrator: Radu Violeta;              management.
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –      (3/45.382)
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,                *
J 40/10082/2001;                      consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
  – denumirea ∫i forma juridic„: N-JOY PLUS        studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru           Societatea Comercial„
COMMUNICATIONS — S.R.L.;                  afaceri ∫i management;                    ATLANTIC CONSULTING — S.R.L., Bucure∫ti
  – sediul social: Bucure∫ti, aleea C‚mpul cu Flori     – activitatea principal„: cod CAEN 7412 –
nr. 1, bl. OD2, sc. C, et. 2, ap. 100, sectorul 6;     activit„˛i de contabilitate, revizie contabil„,            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14332867

  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          consulta˛ii Ón domeniul fiscal (efectuarea de         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              expertize contabile, servicii de Ónregistrare a            DELEGAT NR. 9946/SC
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                              opera˛iunilor comerciale pentru Óntreprinderi sau
2.000.000 lei, v„rsat integral la 28.11.2001;                                            din 5 decembrie 2001
                              pentru al˛ii, examinarea conturilor ∫i certificarea
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                              exactit„˛ilor, servicii de efectuare a calculelor ∫i      Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
100.000 lei fiecare;
                              Óntocmire a bilan˛urilor).                   Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
  – fondatori: Macavei Alexandru-Flavian, cu         (2/45.381)
cet„˛enie rom‚n„, n„scut la 18.07.1974 Ón Bucure∫ti,                 *                  Œn baza cererii nr. 206139 din data de 3.12.2001
domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea C‚mpul cu Flori nr. 1,                                 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
bl. OD2, sc. C, et. 2, ap. 100, sectorul 6, ∫i Chivu        Societatea Comercial„                la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
Laura-Monica, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la        TRADO CONSULT 2001 — S.R.L., Bucure∫ti           Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
4.08.1976 Ón Br„ila, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                                     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
intrarea Odobe∫ti nr. 8, bl. V8, sc. 1, et. 10, ap. 44,       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14332875          – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
sectorul 3;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            J 40/10085/2001;
  – administrator: Macavei Alexandru-Flavian;            DELEGAT NR. 9947/SC                 – denumirea ∫i forma juridic„: ATLANTIC
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922 –                                 CONSULTING — S.R.L.;
                                    din 5 decembrie 2001
activit„˛i de radio ∫i televiziune;                                            – sediul social: Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 19,
  – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –         Judec„tor delegat      — Ion Stanciu        sectorul 6;
activit„˛i de radio ∫i televiziune.              Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an          – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  (1/45.380)                         Œn baza cererii nr. 206186 din data de 3.12.2001      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
              *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    2.000.000 lei, v„rsat integral la 30.10.2001;
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       – participarea str„in„ este de 2.000.000 lei;
      Societatea Comercial„              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  R & R ACOUNT EXPERT HOUSE — S.R.L.           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         100.000 lei fiecare;
         Bucure∫ti                   – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – fondator: Fordos Geza, cu cet„˛enie maghiar„,
                              J 40/10084/2001;                      n„scut la 25.05.1976 Ón Budapesta, Ungaria,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14332581          – denumirea ∫i forma juridic„: TRADO CONSULT      domiciliat Ón Budapesta, 1173 str. 524, nr. 10;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           2001 — S.R.L.;                         – administrator: Fordos Geza, cu o durat„ a
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Ol„ne∫ti nr. 2,    mandatului de 2 ani;
      DELEGAT NR. 9952/SC
                              bl. 43, et. 6, ap. 37, sectorul 6;               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
       din 5 decembrie 2001               – durata de func˛ionare: nelimitat„;          activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
                                – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:      consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu
                              5.000.000 lei, v„rsat integral la 22.11.2001;        studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
  Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
                                – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a  afaceri ∫i management;
  Œn baza cererii nr. 206259 din data de 3.12.2001    100.000 lei fiecare;                      – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – fondatori: Drutan C. Traian, cu cet„˛enie       activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     rom‚n„, n„scut la 12.03.1972 Ón Bucure∫ti,         management.
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Ficusului nr. 5, bl. XX/7,     (4/45.383)
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         et. 1, ap. 2, sectorul 1; Drutan D. Lidia, cu cet„˛enie                *
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 59/9.I.2002
     Societatea Comercial„               la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
 EXPRES TRANS 2001 — S.R.L., Bucure∫ti          Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       100.000 lei fiecare;
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           – fondator: Gheorghiu Sebastian, cu cet„˛enie
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14332786
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        rom‚n„, n„scut la 4.09.1976 Ón Bucure∫ti, domiciliat
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           J 40/10088/2001;                      Ón Bucure∫ti, Strada Frumoas„ nr. 52, et. 4, ap. 18,
      DELEGAT NR. 9930/SC                 – denumirea ∫i forma juridic„: RENTERA         sectorul 1;
       din 5 decembrie 2001             SERVICE — S.R.L.;                       – administrator: Gheorghiu Sebastian, cu o
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Hagi Ghi˛„ nr. 45,   durat„ a mandatului de 4 ani;
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu        et. 1, ap. 4, sectorul 1;                   – domeniul principal de activitate: cod CAEN 923 –
  Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an          – durata de func˛ionare: nelimitat„;          activit„˛i de spectacole;
  Œn baza cererii nr. 146618 din data de 15.11.2001      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – activitatea principal„: cod CAEN 9231 –
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    2.000.000 lei, v„rsat integral la 28.11.2001;        activit„˛i de art„ ∫i spectacole.
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    (9/45.388)
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      100.000 lei fiecare;                                  *
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           – fondator: Boieru Roger-Florin, cu cet„˛enie
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        rom‚n„, n„scut la 3.07.1979 Ón Bucure∫ti, domiciliat         Societatea Comercial„
J 40/10086/2001;                      Ón Bucure∫ti, str. Hagi Ghi˛„ nr. 45, et. 1, ap. 4,       CANDA ROMANIA — S.R.L., Bucure∫ti
  – denumirea ∫i forma juridic„: EXPRES TRANS       sectorul 1;
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14332808
2001 — S.R.L.;                         – administrator: Boieru Roger-Florin;
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Anghel           – domeniul principal de activitate: cod CAEN 602 –     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
Moldoveanu nr. 48, sectorul 4;               alte transporturi terestre;                      DELEGAT NR. 9904/SC
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – activitatea principal„: cod CAEN 6023 –
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:                                           din 4 decembrie 2001
                              transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale.
2.000.000 lei, v„rsat integral la 4.12.2001;          (7/45.386)                        Judec„tor delegat      — Mircea Moldovan
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                 Referent O.R.C.M.B.     — Rodica Soroiu
                                           *
100.000 lei fiecare;
  – fondator: Popa Ionel, cu cet„˛enie rom‚n„,                                      Œn baza cererii nr. 205070 din data de 29.11.2001
                                  Societatea Comercial„               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
n„scut la 15.01.1968 Ón comuna Daia, jude˛ul
                               G&D MANAGEMENT — S.R.L., Bucure∫ti            la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
Giurgiu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Anghel
Moldoveanu nr. 48, sectorul 4;                                             Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14332565
  – administrator: Popa Ionel, cu o durat„ a                                     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
mandatului de 4 ani;                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 634 –         DELEGAT NR. 9950/SC               J 40/10092/2001;
activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;               din 5 decembrie 2001               – denumirea ∫i forma juridic„: CANDA ROMANIA —
  – activitatea principal„: cod CAEN 6340 –                                      S.R.L.;
activit„˛i ale altor agen˛ii de transport.          Judec„tor delegat      — Ion Stanciu          – sediul social: Bucure∫ti, calea ™erban Vod„
  (5/45.384)                        Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an        nr. 133, sectorul 4;
              *                  Œn baza cererii nr. 206246 din data de 3.12.2001      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
   Societatea Comercial„ SOUTH             la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      50.000.000 lei, echivalentul a 1.780 euro, v„rsat
  MEDITERANEAN CONSULTING — S.R.L.                                          integral la 8.11.2001, participarea str„in„ este de
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
        Bucure∫ti                                               50.000.000 lei, echivalentul a 1.780 euro;
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – capitalul social este divizat Ón 500 p„r˛i sociale
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14332697
                                                            a 100.000 lei fiecare;
                              J 40/10089/2001;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                           – fondator: CANDA INTERNATIONAL OHG,
                                – denumirea ∫i forma juridic„: G&D
      DELEGAT NR. 9931/SC                                             persoan„ juridic„ german„, cu sediul Ón Germania,
                              MANAGEMENT — S.R.L.;
       din 5 decembrie 2001                                           45143 Essen, Frohnhauser Strasse 71;
                                – sediul social: Bucure∫ti, Bd. Aviatorilor nr. 3,
                                                             – administratori: Rolf Pilgrim, cu cet„˛enie
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu        et. 1, sectorul 1;
                                                            german„, n„scut la data de 12.11.1956 Ón Herford,
  Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an          – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                            Germania, domiciliat Ón Eimterstr.140, 32049
                                – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  Œn baza cererii nr. 201716 din data de 23.12.2001                                  Herford, ∫i Szabo Anna-Maria, cu cet„˛enie rom‚n„,
                              10.000.000 lei, v„rsat integral la 30.11.2001;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  n„scut„ la data de 18.03.1965 Ón Cristuru Secuiesc,
                                – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului                                   jude˛ul Harghita, domiciliat„ Ón T‚rgu Secuiesc,
                              a 100.000 lei fiecare;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                    str. Ady Endre nr. 11, bl. 1, sc. C, ap. 10;
                                – fondatori: Szöcs Gabor, cu cet„˛enie rom‚n„,
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511
                              n„scut la 2.11.1967 Ón Baia Mare, jude˛ul
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;
                              Maramure∫, domiciliat Ón T‚rgu Mure∫,
J 40/10087/2001;                                                     – activitatea principal„: cod CAEN 5116 –
                              Str. Bucinului nr. 4, ap. 10, jude˛ul Mure∫, ∫i Szöcs
  – denumirea ∫i forma juridic„: SOUTH                                        intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,
MEDITERANEAN CONSULTING — S.R.L.;             Dora, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la 12.02.1972 Ón
                                                            Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.
  – sediul social: Bucure∫ti, Splaiul Unirii       Miercurea Ciuc, jude˛ul Harghita, domiciliat„ Ón         (10/45.390)
nr. 231–233, et. 2, ap. 1, sectorul 3;           comuna Lunca de Sus nr. 570, jude˛ul Harghita;                     *
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – administrator: Szöcs Dora;
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741      Societatea Comercial„ MY CLUB — S.R.L.
2.000.000 lei, v„rsat integral la 19.11.2001,       – activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie               Bucure∫ti
participarea str„in„ este de 1.800.000 lei;        contabil„, consulta˛ii referitoare la impunere;
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14332514
100.000 lei fiecare;                    pentru afaceri ∫i management;                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – fondatori: Sorillos Emmanouil, cu cet„˛enie        – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –             DELEGAT NR. 9913/SC
greac„, n„scut la 11.04.1960 Ón Fillocastron,       activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
Korinths, Grecia, domiciliat Ón Grecia, Atena, Pal     management.                               din 4 decembrie 2001
Faliro, Str. Amfitritis, nr. 54, ∫i Olteanu Iuliana       (8/45.387)                        Judec„tor delegat      — Mircea Moldovan
Elena, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la 8.01.1968 Ón                  *                  Referent O.R.C.M.B.     — Rodica Soroiu
Dr„g„ne∫ti-Vla∫ca, jude˛ul Teleorman, domiciliat„
Ón Bucure∫ti, str. Vlaicu Vod„ nr. 5, bl. C9, sc. 2, ap.  Societatea Comercial„ EXCES MUSIC — S.R.L.           Œn baza cererii nr. 205467 din data de 30.11.2001
37, sectorul 3;                              Bucure∫ti                  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  – administrator: Sorillos Emmanouil, cu o durat„                                  la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
a mandatului de 4 ani;                        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14332557         Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511 –     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;          DELEGAT NR. 9949/SC                 – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – activitatea principal„: cod CAEN 5118 –                                      J 40/10093/2001;
intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón v‚nzarea            din 5 decembrie 2001               – denumirea ∫i forma juridic„: MY CLUB —
produselor cu caracter specific neclasificate Ón alt„     Judec„tor delegat      — Ion Stanciu        S.R.L.;
parte.                                                          – sediul social: Bucure∫ti, str. Schitu M„gureanu
                               Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
  (6/45.385)                                                     nr. 39, sc. A, et. 7, ap. 37, sectorul 1;
              *                 Œn baza cererii nr. 206240 din data de 3.12.2001      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
     Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      2.000.000 lei, v„rsat integral la 30.11.2001;
  RENTERA SERVICE — S.R.L., Bucure∫ti          Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         100.000 lei fiecare;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14332590
                               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – fondatori: M„noiu C. Nicolae, cu cet„˛enie
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           J 40/10090/2001;                      rom‚n„, n„scut la data de 7.07.1973 Ón Bucure∫ti,
      DELEGAT NR. 9953/SC                – denumirea ∫i forma juridic„: EXCES MUSIC —       domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Schitu M„gureanu
       din 5 decembrie 2001             S.R.L.;                           nr. 39, bl. A, et. 7, ap. 37, sectorul 1, Iancu M.
                               – sediul social: Bucure∫ti, Strada Frumoas„       Teodor Cristian, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data
  Judec„tor delegat      — Ion Stanciu        nr. 52, et. 4, ap. 18, sectorul 1;             de 5.09.1973 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an         – durata de func˛ionare: nelimitat„;           str. Bl„nari nr. 14, sc. A, ap. 4, sectorul 3, Horvat A.
  Œn baza cererii nr. 206293 din data de 3.12.2001      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       Virgiliu Augustin, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    2.000.000 lei, v„rsat integral la 30.11.2001;        data de 23.08.1975 Ón Pucioasa, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 59/9.I.2002                    3
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Re∫i˛a nr. 16, bl. D17,     Societatea Comercial„ MOTECO — S.R.L.            – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
sc. C, ap. 24, sectorul 4, ∫i Batin V. Nicolae Aurel            Bucure∫ti                 J 40/10098/2001;
Harris, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de                                      – denumirea ∫i forma juridic„: CASARO COM —
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335189
26.12.1972 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                   S.R.L.;
bd. Ion Mihalache nr. 18, sectorul 1;             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – sediul social: Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor
  – administrator: M„noiu C. Nicolae;                DELEGAT NR. 9961/SC               nr. 150, et. 2, ap. 3, sectorul 3;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 554 –                                   – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                    din 6 decembrie 2001
cafenele ∫i baruri;                                                    – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  – activitatea principal„: cod CAEN 5542 –         Judec„tor delegat      — Maria Zamfir        2.000.000 lei, v„rsat integral la 21.11.2001;
                               Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
cafenele ∫i baruri cu spectacol.
                                                            100.000 lei fiecare;
  (11/45.391)                        Œn baza cererii nr. 203468 din data de 27.11.2001
                                                             – fondatori: Alesu Ion, cu cet„˛enie rom‚n„,
              *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                            n„scut la data de 4.06.1951 Ón comuna Dide∫ti,
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                                            jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea
    Societatea Comercial„               Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                            C„l„ra∫ilor nr. 150, ap. 3, sectorul 3, ∫i Peicu
DAN MIHALCA CONSULT — S.R.L., Bucure∫ti          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                            Beniamin, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de
                               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335103                                      23.06.1959 Ón comuna Doroban˛u, jude˛ul
                              J 40/10096/2001;
                                                            Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Vlad
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – denumirea ∫i forma juridic„: MOTECO — S.R.L.;
                                                            Jude˛ul nr. 6, bl. V12, sc. 1, et. 4, ap. 40, sectorul 3;
      DELEGAT NR. 9965/SC                – sediul social: Bucure∫ti, str. Silvia nr. 15, ap. 3,
                                                             – administrator: Peicu Beniamin;
                              sectorul 2;
       din 6 decembrie 2001                                             – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521 –
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                            comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir         – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                                                             – activitatea principal„: cod CAEN 5212 – comer˛
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan       2.000.000 lei, v„rsat integral la 9.11.2001;
                                                            cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
                               – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  Œn baza cererii nr. 206338 din data de 4.12.2001                                  v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.
                              100.000 lei fiecare;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                    (16/45.396)
                               – fondator: Popescu Ana-Maria, cu cet„˛enie
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului                                                 *
                              rom‚n„, n„scut„ la data de 27.10.1973 Ón Bucure∫ti,
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Secuilor nr. 15, bl. 20,         Societatea Comercial„
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         sc. 2, et. 9, ap. 74, sectorul 4;                 K.W.A. GROUP — S.R.L., Bucure∫ti
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – administrator: Popescu Ana-Maria;
J 40/10094/2001;                       – domeniul principal de activitate: cod CAEN 361 –         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335413
  – denumirea ∫i forma juridic„: DAN MIHALCA       produc˛ie de mobilier;                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
CONSULT — S.R.L.;                       – activitatea principal„: cod CAEN 3614 –              DELEGAT NR. 9972/SC
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Londra nr. 12,     produc˛ia altor tipuri de mobilier.
parter, ap. 2, sectorul 1;                   (14/45.394)                             din 6 decembrie 2001
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                        *                  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:                                      Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
2.000.000 lei, v„rsat integral la 3.12.2001;        Societatea Comercial„ RODAN 2002 — S.R.L.
                                      Bucure∫ti                   Œn baza cererii nr. 206621 din data de 4.12.2001
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
100.000 lei fiecare;                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335286         la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  – fondator: Mihalca Adrian-Dan, cu cet„˛enie                                    Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
rom‚n„, n„scut la data de 29.07.1941 Ón Alba Iulia,                                  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                   DELEGAT NR. 9962/SC
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Londra nr. 12,                                       – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
sectorul 1;                               din 6 decembrie 2001              J 40/10099/2001;
  – administrator: Mihalca Adrian-Dan;            Judec„tor delegat      — Maria Zamfir         – denumirea ∫i forma juridic„: K.W.A. GROUP —
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 721 –     Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan        S.R.L.;
consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor de calcul;                                     – sediul social: Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 57,
  – activitatea principal„: cod CAEN 7210 –         Œn baza cererii nr. 203469 din data de 27.11.2001    bl. OD16, sc. D, et. 5, ap. 156, sectorul 6;
consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor de calcul.     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  (12/45.392)                      la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       2.000.000 lei, v„rsat integral la 8.11.2001;
              *
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
     Societatea Comercial„                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         100.000 lei fiecare;
                              J 40/10097/2001;                        – fondatori: Ducu Cristian, cu cet„˛enie rom‚n„,
M & M CONSULTING 2001 — S.R.L., Bucure∫ti
                               – denumirea ∫i forma juridic„: RODAN 2002 —       n„scut la data de 5.03.1970 Ón Bucure∫ti, domiciliat
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335154        S.R.L.;                           Ón Bucure∫ti, Str. St„vilarului nr. 42, sectorul 2,
                               – sediul social: Bucure∫ti, str. Eufrosina Popescu    Ducu Marin, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              nr. 61, sectorul 3;                     10.02.1949 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
      DELEGAT NR. 9987/SC
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;           bd. Iuliu Maniu nr. 57, bl. OD16, sc. D, et. 5, ap. 156,
       din 6 decembrie 2001               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       sectorul 6, ∫i Ducu Valerica, cu cet„˛enie rom‚n„,
                              5.000.000 lei, v„rsat integral la 9.11.2001,        n„scut„ la data de 1.04.1950 Ón Bucure∫ti,
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
                              participarea str„in„ este de 2.700.000 lei;         domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 57,
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan         – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a  bl. OD16, sc. D, et. 5, ap. 156, sectorul 6;
  Œn baza cererii nr. 207373 din data de 4.12.2001    100.000 lei fiecare;                      – administrator: Ducu Cristian;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     – fondatori: Dobre Dumitru, cu cet„˛enie          – domeniul principal de activitate: cod CAEN 453 –
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     rom‚n„, n„scut la data de 26.09.1973 Ón Bucure∫ti,     lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Istriei nr. 12, bl. 19D,     – activitatea principal„: cod CAEN 4531 – lucr„ri
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         sc. A, et. 5, ap. 26, sectorul 3, ∫i Jensen Finn      de instala˛ii electrice (inclusiv de instala˛ii electrice
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        Vestergaard, cu cet„˛enie danez„, n„scut„ la data de    interioare la consumatorii casnici sau industriali,
J 40/10095/2001;                      16.10.1962 Ón Helstrup, Danemarca, Lykkeshojvej 4      executarea de bran∫amente ∫i racorduri electrice,
  – denumirea ∫i forma juridic„: M & M          8900 Randers;                        executarea de probe pram Ón scop profilactic sau Ón
                               – administrator: Dobre Dumitru;             vederea punerii Ón func˛iune la instala˛iile electrice
CONSULTING 2001 — S.R.L.;
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 281 –    de joas„ ∫i Ónalt„ tensiune, circuite primare ∫i
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Golovi˛a nr. 10A,
                              construc˛ii metalice;                    secundare, verificarea mijloacelor de protec˛ie
sectorul 1;
                               – activitatea principal„: cod CAEN 2811 –        electroizolante etc.).
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente (din PVC ∫i      (17/45.397)
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                              aluminiu).                                       *
2.000.000 lei, v„rsat integral la 3.12.2001;          (15/45.395)
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a               *                      Societatea Comercial„
100.000 lei fiecare;                                                    I.T. SOFT EXPERT — S.R.L., Bucure∫ti
  – fondator: Mitroi Dumitru, cu cet„˛enie rom‚n„,    Societatea Comercial„ CASARO COM — S.R.L.
n„scut la data de 29.05.1924 Ón comuna Salcia,               Bucure∫ti                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335383
jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
str. Golovi˛a nr. 10A, sectorul 1;                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335324
                                                                 DELEGAT NR. 9959/SC
  – administrator: Mitroi Dumitru;              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                                  din 6 decembrie 2001
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –         DELEGAT NR. 9990/SC
activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,                                 Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
                                    din 6 decembrie 2001
consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de                                    Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru       Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
                                                             Œn baza cererii nr. 202509 din data de 27.11.2001
afaceri ∫i management;                    Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –         Œn baza cererii nr. 207401 din data de 4.12.2001     la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
management.                        la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
   (13/45.393)                      Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
              *                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         J 40/10100/2001;
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 59/9.I.2002
  – denumirea ∫i forma juridic„: I.T. SOFT EXPERT —     – denumirea ∫i forma juridic„: SORADI 2001 —      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Constantin Miculescu
S.R.L.;                          S.R.L.;                          nr. 20, sc. 2, et. 1, ap. 2, sectorul 5;
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Or∫ova nr. 12,      – sediul social: Bucure∫ti, bd. Alexandru Obregia     – administrator: Oltei Adriana-C„t„lina;
bl. F5, sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 6;         nr. 26, bl. R3, sc. B, et. 8, ap. 79, sectorul 4;       – domeniul principal de activitate: cod CAEN 851 –
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – durata de func˛ionare: nelimitat„;          activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – activitatea principal„: cod CAEN 8513 –
2.000.000 lei, v„rsat integral la 15.11.2001;       2.000.000 lei, v„rsat integral la 24.10.2001;       activit„˛i de asisten˛„ stomatologic„.
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    (22/45.402)
100.000 lei fiecare;                    100.000 lei fiecare;                                 *
  – fondatori: Ionescu T. Drago∫-Florin, cu         – fondator: Ghimi∫i Adrian, cu cet„˛enie rom‚n„,
cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 13.08.1976 Ón     n„scut la data de 30.11.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat         Societatea Comercial„
Tecuci, jude˛ul Gala˛i, domiciliat Ón Tecuci,       Ón Bucure∫ti, bd. Alexandru Obregia nr. 26, bl. R3,       SPREAD MEDIA — S.R.L., Bucure∫ti
str. Ecaterina Teodoroiu nr. 3, bl. M1, sc. 2, ap. 24,   sc. B, et. 8, ap. 79, sectorul 4;
Crintea M. M„d„lina, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„       – administrator: Ghimi∫i Adrian, cu o durat„ a          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335367
la data de 14.11.1977 Ón Gala˛i, domiciliat„ Ón      mandatului de 4 ani;                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
Bucure∫ti, str. Or∫ova nr. 12, bl. F5, sc. 1, et. 4,     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 602 –         DELEGAT NR. 9988/SC
ap. 19, sectorul 6, ∫i Petre P. Alexandru, cu cet„˛enie  alte transporturi terestre;
rom‚n„, n„scut la data de 23.08.1978 Ón Bucure∫ti,      – activitatea principal„: cod CAEN 6024 –              din 6 decembrie 2001
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Aninului nr. 23A,      transporturi rutiere de m„rfuri.               Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
sectorul 1;                          (20/45.400)                        Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
  – administrator: Ionescu T. Drago∫-Florin, cu o                  *
durat„ a mandatului de 4 ani;                                              Œn baza cererii nr. 207384 din data de 4.12.2001
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722 –   Societatea Comercial„ LIFAB IMPEX — S.R.L.         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
realizarea ∫i furnizarea de programe;                   Bucure∫ti                 la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –                                     Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
realizarea ∫i furnizarea de programe.                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335421        societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
   (18/45.398)                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
              *                     DELEGAT NR. 9973/SC               J 40/10105/2001;
                                                             – denumirea ∫i forma juridic„: SPREAD MEDIA
   Societatea Comercial„ DECOR                    din 6 decembrie 2001
                                                           — S.R.L.;
  MANAGEMENT & CONSULTING — S.R.L.              Judec„tor delegat      — Maria Zamfir         – sediul social: Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 59,
        Bucure∫ti                   Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan       bl. G3, sc. A, et. 8, ap. 68, sectorul 4;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335294          Œn baza cererii nr. 206788 din data de 4.12.2001      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                         2.000.000 lei, v„rsat integral la 4.12.2001;
      DELEGAT NR. 9968/SC               la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
       din 6 decembrie 2001             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         100.000 lei fiecare;
                               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – fondator: Stana Emilian Claudiu, cu cet„˛enie
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
                              J 40/10103/2001;                      rom‚n„, n„scut la data de 13.07.1975 Ón Constan˛a,
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
                               – denumirea ∫i forma juridic„: LIFAB IMPEX —      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Maior Coravu nr. 30,
  Œn baza cererii nr. 206541 din data de 4.12.2001    S.R.L.;                          bl. G3, sc. A, et. 4, ap. 94, sectorul 2;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     – sediul social: Bucure∫ti, str. Mih„ilescu Vintil„    – administrator: Stana Emilian Claudiu;
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     nr. 11, bl. 55, sc. A, et. 2, ap. 11, sectorul 6;       – domeniul principal de activitate: cod CAEN 744
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – durata de func˛ionare: nelimitat„;          – publicitate;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        5.000.000 lei, v„rsat integral la 12.10.2001,       publicitate.
J 40/10101/2001;                      participarea str„in„ este de 5.000.000 lei;          (23/45.403)
  – denumirea ∫i forma juridic„: DECOR            – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a               *
MANAGEMENT & CONSULTING — S.R.L.;             250.000 lei fiecare;
  – sediul social: Bucure∫ti, bd. Octavian Goga       – fondatori: Liberti Vincenzo, cu cet„˛enie       Societatea Comercial„ TRANSCUBIC — S.R.L.,
nr. 23, bl. M106, sc. 5, ap. 138, sectorul 3;       italian„, n„scut la data de 20.06.1969 Ón Napoli,             Bucure∫ti
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          Italia, domiciliat Ón Sant. Arpino (CE), Via I Maggio
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:      nr. 3, Italia, ∫i Fabozzo Antimo, cu cet„˛enie            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335375
2.000.000 lei, v„rsat integral la 29.11.2001;       italian„, n„scut la data de 12.12.1968 Ón Aversa (CE)     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  Italia, domiciliat Ón Via G. Donizetti, 30, 81031           DELEGAT NR. 9989/SC
100.000 lei fiecare;                    Aversa (CE) Italia;
  – fondatori: Ilie Florii-Laura, cu cet„˛enie                                          din 6 decembrie 2001
                               – administrator: Liberti Vincenzo;
rom‚n„, n„scut„ la data de 5.07.1974 Ón C‚mpina,       – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514      Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
jude˛ul Prahova, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,         – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum altele        Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 5, ap. 138,    dec‚t cele alimentare;
sectorul 3, ∫i Zamfir Marian-Emil, cu cet„˛enie                                     Œn baza cererii nr. 207388 din data de 4.12.2001
                               – activitatea principal„: cod CAEN 5142 – comer˛
rom‚n„, n„scut la data de 10.01.1968 Ón Bucure∫ti,                                  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. M„gurele nr. 19, bl. S1,                                la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                (21/45.401)
sc. 3, ap. 300, sectorul 5;                                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                           *
  – administrator: Ilie Florii-Laura, cu o durat„ a                                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
mandatului de 4 ani;                       Societatea Comercial„ CABINET              – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –     STOMATOLOGIC DR. C. OLTEI — S.R.L.           J 40/10106/2001;
activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,          Bucure∫ti                  – denumirea ∫i forma juridic„: TRANSCUBIC —
consulta˛ii referitoare la impunere; atcivit„˛i de                                  S.R.L.;
studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335138          – sediul social: Bucure∫ti, str. Urucu Adrian nr. 4,
afaceri ∫i management;                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           bl. N17, sc. 4, et. 1, ap. 33, sectorul 4;
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –             DELEGAT NR. 9978/SC                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i                                        – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
                                    din 6 decembrie 2001
management.                                                      2.000.000 lei, v„rsat integral la 23.11.2001;
   (19/45.399)                       Judec„tor delegat      — Maria Zamfir         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
              *                 Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan       100.000 lei fiecare;
                                                             – fondatori: Dobre T-V. Georgiana Alexandra, cu
                               Œn baza cererii nr. 207228 din data de 4.12.2001
Societatea Comercial„ SORADI 2001 — S.R.L.                                      cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 28.06.1975 Ón
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
        Bucure∫ti                                               Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Amiral Ion
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      Murgescu nr. 1, bl. 401, sc. A, et. 10, ap. 41, sectorul
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335332
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         2, ∫i Dobre V. Constantin-Claudiu, cu cet„˛enie
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                         rom‚n„, n„scut la data de 3.02.1975 Ón Bucure∫ti,
                               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
      DELEGAT NR. 9957/SC                                            domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Amiral Murgescu Ion
                              J 40/10104/2001;
       din 6 decembrie 2001               – denumirea ∫i forma juridic„: CABINET         nr. 1, bl. 401, sc. A, et. 10, ap. 41, sectorul 2;
                              STOMATOLOGIC DR. C. OLTEI — S.R.L.;              – administratori: Dobre T-V. Georgiana
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir                                     Alexandra, cu o durat„ a mandatului de 4 ani ∫i
                               – sediul social: Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan                                     Dobre V. Constantin-Claudiu, cu o durat„ a
                              nr. 100, ap. 2, sectorul 1;
  Œn baza cererii nr. 135032 din data de 30.10.2001     – durata de func˛ionare: nelimitat„;          mandatului de 4 ani;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 602
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     2.000.000 lei, v„rsat integral la 24.10.2001;       – alte transporturi terestre;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a   – activitatea principal„: cod CAEN 6024 –
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         100.000 lei fiecare;                    transporturi rutiere de m„rfuri.
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – fondator: Oltei Adriana-C„t„lina, cu cet„˛enie      (24/45.404)
J 40/10102/2001;                      rom‚n„, n„scut„ la data de 12.04.1956 Ón Bucure∫ti,                  *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 59/9.I.2002                    5
      Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului         – capitalul social este divizat Ón 25 p„r˛i sociale a
    XENIX IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti           Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        100.000 lei fiecare;
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:            – fondatori: Vergati Cristina-Narcisa, cet„˛ean
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335235
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          rom‚n, n„scut„ la data de 17.04.1973 Ón Bucure∫ti,
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            J 40/10109/2001;                       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Obcina Mare nr. 7,
      DELEGAT NR. 9983/SC                 – denumirea ∫i forma juridic„: FERCO            bl. Z27, sc. A, et. 10, ap. 63, sectorul 6, Vergatti
       din 6 decembrie 2001              INTERNATIONAL — S.R.L.;                    Mircea-Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                – sediul social: Bucure∫ti, Strada Paris nr. 39,      17.12.1968 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir        sectorul 1;                          str. George Enescu nr. 8A, et. 3, ap. 5, sectorul 1, ∫i
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan         – durata de func˛ionare: nelimitat„;            Vergatti Radu ™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  Œn baza cererii nr. 207331 din data de 4.12.2001      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        data de 10.12.1937 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    30.000.000 lei, v„rsat integral la 2.11.2001,         Bucure∫ti, str. Obcina Mare nr. 7, bl. Z27, sc. A,
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      participarea str„in„ este de 30.000.000 lei;         et. 10, ap. 63, sectorul 6;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – capitalul social este divizat Ón 300 p„r˛i sociale      – administrator: Vergatti Mircea-Dan, cu o durat„
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         a 100.000 lei fiecare;                    a mandatului de 4 ani;
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – fondatori: Amir Ghanadi Mragheh, cet„˛ean          – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521 –
J 40/10107/2001;                      iranian, n„scut la data de 1.09.1967 Ón Tabriz, Iran,     comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
  – denumirea ∫i forma juridic„: XENIX IMPEX —       domiciliat Ón Iran, Tabriz, Kuye Valiasr, str. Meydan       – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛
S.R.L.;
                              Mohaberat nr. 3, ∫i Societatea Comercial„ FERCO        cu am„nuntul Ón magazine nespecializate cu
  – sediul social: Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 2,
                              INTERTRADE (UK) LIMITED, persoan„ juridic„          v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
bl. 50, sc. 1, parter, ap. 3, sectorul 2;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;           britanic„, cu sediul Ón Alliance House, 12 Caxton,      b„uturi ∫i tutun.
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       Street, Londra SW1H 0QS;                      (29/45.409)
10.000.000 lei, v„rsat integral la 26.11.2001;         – administrator: Amir Ghanadi Mragheh, cu o                      *
  – capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i sociale   durat„ a mandatului de 4 ani;
a 100.000 lei fiecare;                     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511 –     Societatea Comercial„ STUDIO CITY — S.R.L.
  – fondatori: Sandu Niculae, cet„˛ean rom‚n,       activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;              Bucure∫ti
n„scut la data de 27.01.1955 Ón comuna Bude∫ti,        – activitatea principal„: cod CAEN 5112 –
jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. F„t     intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili, minerale           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335251
Frumos nr. 5, bl. P12, sc. 2, et. 3, ap. 50, sectorul 5,  ∫i produse chimice pentru industrie.               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
∫i Sandu Nicolae-Codru˛, cet„˛ean rom‚n, n„scut la       (27/45.407)                             DELEGAT NR. 9985/SC
data de 26.01.1982 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón                     *
Bucure∫ti, str. F„t Frumos nr. 5, bl. P12, sc. 2, et. 3,                                        din 6 decembrie 2001
ap. 50, sectorul 5;                       Societatea Comercial„ ALTINO — S.R.L.            Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
  – administrator: Sandu Niculae;                      Bucure∫ti                   Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 512 –
comer˛ cu ridicata cu produse agricole brute ∫i            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335243           Œn baza cererii nr. 207353 din data de 4.12.2001
animale vii;                                                       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  – activitatea principal„: cod CAEN 5121 – comer˛      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                             la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje.               DELEGAT NR. 9984/SC
                                                             Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
   (25/45.405)                             din 6 decembrie 2001              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
              *                                                 – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
                                                             J 40/10112/2001;
Societatea Comercial„ CMC STUDIO — S.R.L.           Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
                                                               – denumirea ∫i forma juridic„: STUDIO CITY —
        Bucure∫ti                   Œn baza cererii nr. 207344 din data de 4.12.2001      S.R.L.;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335430         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       – sediul social: Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 209,
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       bl. 17, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 2;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
      DELEGAT NR. 9986/SC
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:            – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
       din 6 decembrie 2001               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          2.000.000 lei, v„rsat integral la 3.12.2001;
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir        J 40/10110/2001;                         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan         – denumirea ∫i forma juridic„: ALTINO — S.R.L.;      100.000 lei fiecare;
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Fundeni nr. 2,        – fondatori: Ro∫ca-Mielu∫ Dan, cet„˛ean rom‚n,
  Œn baza cererii nr. 207357 din data de 4.12.2001     bl. 11, parter, sectorul 2;                  n„scut la data de 16.03.1967 Ón Bucure∫ti,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;            domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Ferentari nr. 72, bl.
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        SA, sc. A, et. 1, ap. 3, sectorul 5, ∫i Roman Denis-
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         5.000.000 lei, v„rsat integral la 26.11.2001;         Narcisa, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a   4.05.1973 Ón comuna Scutelnici, jude˛ul Buz„u,
J 40/10108/2001;                      100.000 lei fiecare;                     domiciliat„ Ón comuna Scutelnici, jude˛ul Buz„u;
  – denumirea ∫i forma juridic„: CMC STUDIO —         – fondator: Florescu Constantin, cet„˛ean rom‚n,       – administratori: Ro∫ca-Mielu∫ Dan ∫i Roman
S.R.L.;                           n„scut la data de 1.06.1952 Ón comuna Orle∫ti,        Denis-Narcisa;
  – sediul social: Bucure∫ti, Intrarea Portocalelor    jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea          – domeniul principal de activitate: cod CAEN 930 –
nr. 2, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 6;          Mo∫ilor nr. 258, bl. 4bis, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 2;  alte activit„˛i de servicii;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – administrator: Florescu Constantin, cu o durat„       – activitatea principal„: cod CAEN 9302 – coafur„
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       a mandatului de 4 ani;                    ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
10.000.000 lei, v„rsat integral la 29.11.2001;         – domeniul principal de activitate: cod CAEN 702        (30/45.410)
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare                   *
500.000 lei fiecare;                    proprii sau Ónchiriate;
  – fondatori: Stanciu Gabriel Constantin, cet„˛ean      – activitatea principal„: cod CAEN 7020 –             Societatea Comercial„
rom‚n, n„scut la data de 26.05.1964 Ón Bucure∫ti,      Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare       MCS MIRON CONSULTANfi√ ™I SERVICII —
domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Arinii Dornei nr. 9,
                              proprii sau Ónchiriate.                         S.R.L., Bucure∫ti
bl. I8, sc. D, et. 4, ap. 60, sectorul 6, ∫i Chil„rescu
                                 (28/45.408)
Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 8.10.1965
Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Barajul                   *                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335111

Rovinari nr. 2, bl. M21, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 3;                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – administrator: Chil„rescu Mihai;                 Societatea Comercial„                     DELEGAT NR. 9970/SC
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 744 –       EXAGON IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                                                                    din 6 decembrie 2001
publicitate;
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335448
  – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –                                         Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
publicitate (activitatea de agen˛ie de mediu ∫i        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
publicitate, v‚nzare sau Ónchirierea mijloacelor            DELEGAT NR. 9991/SC
pentru reclam„, planificarea, crearea ∫i amplasarea                                     Œn baza cererii nr. 206583 din data de 4.12.2001
reclamelor, distribuirea ∫i livrarea materialelor             din 6 decembrie 2001              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
publicitare sau a mostrelor, realizarea de grafic„ ∫i                                   la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
design pentru publicitate).                                                Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
   (26/45.406)                                                     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
              *                  Œn baza cererii nr. 207403 din data de 4.12.2001       – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     J 40/10113/2001;
     Societatea Comercial„               la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului        – denumirea ∫i forma juridic„: MCS MIRON
FERCO INTERNATIONAL — S.R.L., Bucure∫ti           Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        CONSULTANfi√ ™I SERVICII — S.R.L.;
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:            – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Gheorghe Ionescu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335081
                                – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          Sise∫ti nr. 363-371, sectorul 1;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            J 40/10111/2001;                         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
      DELEGAT NR. 9958/SC                 – denumirea ∫i forma juridic„: EXAGON IMPEX —         – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
       din 6 decembrie 2001              S.R.L.;                            5.000.000 lei, v„rsat integral la 19.11.2001;
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Obcina Mare nr. 7,      – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir        bl. Z27, sc. A, et. 10, ap. 63, sectorul 6;          100.000 lei fiecare;
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan         – durata de func˛ionare: nelimitat„;             – fondatori: Miron S. Daniel Florian, cet„˛ean
  Œn baza cererii nr. 145623 din data de 14.11.2001      – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        rom‚n, n„scut la data de 11.12.1966 Ón Bucure∫ti,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    2.500.000 lei, v„rsat integral la 3.12.2001;         domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. P„cii nr. 116-126, bl. 21,
  6                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 59/9.I.2002
sc. 3, et. 8, ap. 116, sectorul 6, ∫i Miron G. ™tefan         Societatea Comercial„               – denumirea ∫i forma juridic„: NETONWAVE
Lauren˛iu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de          IRICRIS COMPANY — S.R.L., Bucure∫ti          2002 — S.R.L.;
17.08.1936 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                    – sediul social: Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 298,
bd. Iuliu Maniu nr. 116-126, bl. 21, sc. 3, ap. 113,         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335200
                                                           bl. 48, sc. 3, et. 10, ap. 100, sectorul 2;
sectorul 6;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – administrator: Miron S. Daniel Florian;             DELEGAT NR. 9975/SC                – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –                                 2.000.000 lei, v„rsat integral la 20.11.2001;
activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,        din 6 decembrie 2001
                                                             – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de      Judec„tor delegat      — Maria Zamfir       100.000 lei fiecare;
studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru       Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan         – fondatori: Ion Claudia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
afaceri ∫i management;
                               Œn baza cererii nr. 206924 din data de 4.12.2001    la data de 8.07.1981 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    comuna Voluntari, str. I.L. Caragiale nr. 16, Marciu
activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     Ion-Liviu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
management.
  (31/45.411)                      Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      18.06.1980 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Giurgiu,
              *                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         str. Bucure∫ti, bl. 28/853, sc. D, ap. 11, ∫i Co∫oveanu
                               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        Radu-Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
      Societatea Comercial„             J 40/10116/2001;                      12.03.1978 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
    MEDIPLUS INTERNATIONAL — S.R.L.            – denumirea ∫i forma juridic„: IRICRIS         str. Izvorul Rece nr. 7, bl. A8, sc. 2, ap. 79 sectorul 4;
         Bucure∫ti                COMPANY — S.R.L.;                       – administrator: Ion Claudia, cu o durat„ a
                               – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon       mandatului de 4 ani;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335227        nr. 148, bl. 100, sc. 4, et. 4, ap. 33, sectorul 2;      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722 –
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;          realizarea ∫i furnizarea de programe;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –
      DELEGAT NR. 9982/SC
                              2.000.000 lei, v„rsat integral la 20.11.2001;       realizarea ∫i furnizarea de programe.
       din 6 decembrie 2001               – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                                                              (36/45.416)
                              100.000 lei fiecare;
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
                               – fondatori: Sardaru Cristian, cet„˛ean rom‚n,
                                                                         *
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
                              n„scut la data de 24.06.1977 Ón Bucure∫ti, domiciliat
  Œn baza cererii nr. 207325 din data de 4.12.2001                                        Societatea Comercial„
                              Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 148, bl. 100, sc. A,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                     B.T. SERVCOM — S.R.L., Bucure∫ti
                              ap. 33, sectorul 2, ∫i S„rdaru Mariana Irina, cet„˛ean
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     rom‚n, n„scut„ la data de 6.05.1979 Ón Bucure∫ti,          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335090
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 312,
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         bl. 6, sc. C, ap. 114, sectorul 2;              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – administrator: S„rdaru Cristian;                 DELEGAT NR. 9882/SC
J 40/10114/2001;                       – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521           din 4 decembrie 2001
  – denumirea ∫i forma juridic„: MEDIPLUS         – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
INTERNATIONAL — S.R.L.;                    – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛      Judec„tor delegat      — Mircea Moldovan
  – sediul social: Bucure∫ti, Str. Turi∫tilor nr. 46,   cu am„nuntul Ón magazine nespecializate cu          Referent O.R.C.M.B.     — Rodica Soroiu
sectorul 2;                        v‚nzare predominant„ de produse alimentare,          Œn baza cererii nr. 200509 din data de 22.11.2001
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          b„uturi ∫i tutun.
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:                                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                (34/45.414)
2.000.000 lei, v„rsat integral la 5.12.2001;                                     la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                           *
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                               Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
100.000 lei fiecare;                                                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                   Societatea Comercial„
  – fondator: Zlotea Mircea, cet„˛ean rom‚n,         PERLA CONSULTING — S.R.L., Bucure∫ti            – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
n„scut la data de 5.03.1974 Ón Bulboaca, Republica                                  J 40/10119/2001;
Moldova, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sf. Elefterie         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335278          – denumirea ∫i forma juridic„: B.T. SERVCOM —
nr. 16, et. 1, ap. 4, sectorul 5;               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           S.R.L.;
  – administrator: Slotea Mircea, cu o durat„ a           DELEGAT NR. 9960/SC                – sediul social: Bucure∫ti, str. V. Gheghel nr. 92,
mandatului de 4 ani;                                                 parter, ap. 2, sectorul 1;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 523 –          din 6 decembrie 2001               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate, cu       Judec„tor delegat      — Maria Zamfir         – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
produse farmaceutice ∫i medicale, cu produse de        Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan       2.000.000 lei, v„rsat integral la 15.11.2001;
cosmetic„ ∫i de toalet„;                                                 – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
  – activitatea principal„: cod CAEN 5232 – comer˛      Œn baza cererii nr. 203297 din data de 27.11.2001
                                                           100.000 lei fiecare;
cu am„nuntul cu articole medicale ∫i ortopedice.      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                             – fondatori: Baranov Carmen-Silvia, cet„˛ean
  (32/45.412)                      la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                                           rom‚n, n„scut„ la data de 2.07.1968 Ón Bucure∫ti,
              *                Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ma∫ina de P‚ine
                               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        nr. 20A, bl. 6, sc. A, ap. 26, sectorul 2, ∫i Popescu
 Societatea Comercial„ C&C SISTEM — S.R.L.
                              J 40/10117/2001;                      Cristian-Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
        Bucure∫ti
                               – denumirea ∫i forma juridic„: PERLA          de 6.01.1969 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335405        CONSULTING — S.R.L.;                    str. Vasile Gherghel nr. 92, sectorul 1;
                               – sediul social: Bucure∫ti, Bd. 1 Decembrie 1918,     – administratori: Baranov Carmen-Silvia, cu o
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
      DELEGAT NR. 9963/SC               nr. 29B, bl. PM79, sc. 1, parter, ap. 5, sectorul 3;    durat„ a mandatului de 4 ani, ∫i Popescu Cristian-
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;          Alexandru, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;
       din 6 decembrie 2001               – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 516
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir       2.000.000 lei, v„rsat integral la 7.11.2001;        – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan         – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  furnituri;
                              100.000 lei fiecare;                     – activitatea principal„: cod CAEN 5165 – comer˛
  Œn baza cererii nr. 206314 din data de 4.12.2001      – fondator: Bistroi Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut   cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate Ón industrie,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    la data de 19.02.1956 Ón comuna Grosi, jude˛ul       comer˛ ∫i transport.
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     Maramure∫,     domiciliat    Ón  Bucure∫ti,      (37/45.417)
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 29B, bl. PM79, sc. 1,
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                                         *
                              parter, ap. 5, sectorul 3;
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – administrator: Bistroi Vasile;                 Societatea Comercial„
J 40/10115/2001;                       – domeniul principal de activitate: cod CAEN 703 –
  – denumirea ∫i forma juridic„: C&C SISTEM —                                      FREE LAND IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
                              activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau contracte;
S.R.L.;                            – activitatea principal„: cod CAEN 7031 – agen˛ii         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335359
  – sediul social: Bucure∫ti, Str. Aragonitului nr. 1,  imobiliare.
bl. N15, sc. 2, et. 3, ap. 26, sectorul 6;                                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                (35/45.415)
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                             DELEGAT NR. 9906/SC
                                           *
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:                                           din 4 decembrie 2001
2.000.000 lei, v„rsat integral la 22.11.2001;            Societatea Comercial„
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                                 Judec„tor delegat      — Mircea Moldovan
                                NETONWAVE 2002 — S.R.L., Bucure∫ti
100.000 lei fiecare;                                                   Referent O.R.C.M.B.     — Rodica Soroiu
  – fondatori: Gheorghiu C„t„lin, cet„˛ean rom‚n,          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335219
                                                             Œn baza cererii nr. 205153 din data de 30.11.2001,
n„scut la data de 25.05.1969 Ón Bucure∫ti, domiciliat
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Ón Bucure∫ti, Str. Aragonitului nr. 1, bl. N15, sc. 2,
                                   DELEGAT NR. 9979/SC               la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
et. 3, ap. 26, sectorul 6, ∫i Tr„il„ C„t„lin Adrian,
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 27.07.1978 Ón             din 6 decembrie 2001             Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Zboina                                    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                               Judec„tor delegat      — Maria Zamfir         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Neagr„ nr. 6, bl. 88, sc. 1, et. 4, ap. 28, sectorul 6;
                               Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan       J 40/10120/2001;
  – administrator: Gheorghiu C„t„lin;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511 –     Œn baza cererii nr. 207235 din data de 4.12.2001      – denumirea ∫i forma juridic„: FREE LAND
activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    IMPEX — S.R.L.;
  – activitatea principal„: cod CAEN 5119 –        la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       – sediul social: Bucure∫ti, str. Alma∫ul Mic nr. 12,
intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse        Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      bl. B 18, sc. 2, et. 2, ap. 23, sectorul 4;
(admise de lege).                     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  (33/45.413)                        – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:          – capital social total subscris ∫i v„rsat:
              *                J 40/10118/2001;                      2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 19.11.2001;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 59/9.I.2002                   7
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  ap. 1, sectorul 5, ∫i T„nase Georgian-Claudiu, cu       – administrator: Sucu Camelia-Georgeta, cu o
100.000 lei fiecare;                    cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 9 iulie 1980 Ón    durat„ a mandatului de 4 ani;
  – fondator: Sebe∫teanu Ioan-Cristian, cu cet„˛enie    Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea C‚mpul cu      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –
rom‚n„, n„scut la data de 11 mai 1973 Ón Bucure∫ti,     Flori nr. 2 A, bl. C 17 B, sc. B, ap. 62, sectorul 6;   activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Alma∫u Mic nr. 12,        – administratori: Bara Ciprian, Constantin Sergiu    consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de
bl. B 18, sc. 2, et. 2, ap. 23, sectorul 4;         Bogdan ∫i T„nase Georgian-Claudiu;             studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru
  – administrator: Sebe∫teanu Ioan-Cristian;         – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –   afaceri ∫i management;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 513 –    activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,   – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
comer˛ cu ridicata cu produse alimentare, b„uturi      consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de     activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
∫i tutun;                          studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru      management.
  – activitatea principal„: cod CAEN 5134 – comer˛     afaceri ∫i management;                     (42/45.422)
cu ridicata cu b„uturi.                    – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –                     *
   (38/45.418)                      activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
              *                management.                        Societatea Comercial„ EST GLOBAL — S.R.L.
                                (40/45.420)                              Bucure∫ti
 Societatea Comercial„ AQUASTAL — S.R.L.                       *
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335120
         Bucure∫ti
                              Societatea Comercial„ ROVERE COM — S.R.L.           EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335340                 Bucure∫ti                       DELEGAT NR. 9976/SC
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                                din 6 decembrie 2001
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335146
      DELEGAT NR. 9878/SC
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
       din 4 decembrie 2001                   DELEGAT NR. 9981/SC                Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
  Judec„tor delegat      — Mircea Moldovan             din 6 decembrie 2001               Œn baza cererii nr. 206934 din data de 4.12.2001,
  Referent O.R.C.M.B.     — Rodica Soroiu                                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
  Œn baza cererii nr. 146588 din data de 15.11.2001,                                 la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       Œn baza cererii nr. 207320 din data de 4.12.2001,    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului     J 40/10125/2001;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – denumirea ∫i forma juridic„: EST GLOBAL —
J 40/10121/2001;                      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         S.R.L.;
  – denumirea ∫i forma juridic„: AQUASTAL —         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – sediul social: Bucure∫ti, str. Berveni nr. 53,
S.R.L.;                           J 40/10123/2001;                      sectorul 1;
                                – denumirea ∫i forma juridic„: ROVERE COM —        – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – emblem„: emblema societ„˛ii este realizat„ pe
                              S.R.L.;                            – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
un fond alb, ate contur rotund fiind compus„ din
                                – sediul social: Bucure∫ti, bd. Banu Manta nr. 26,   2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 21.11.2001;
litera Q de culoare albastr„, av‚nd la extremitatea
                              bl. 19 A, sc. 1, et. 7, ap. 27, sectorul 1;        participarea str„in„ este de 1.200.000 lei;
din partea de jos un robinet de trecere. Œn interiorul
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
literei Q se afl„ litera A desenat„ la o dimensiune
                                – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:      100.000 lei fiecare;
mai mic„, de culoare ro∫ie cu elemente albastre ∫i
                              5.000.000 lei, v„rsat integral la data de 20.11.2001;     – fondatori: Castricini Fabio, cu cet„˛enie
reprezint„ un calorifer ∫i un contuar (acesta din
                              participarea str„in„ este de 5.000.000 lei;        italian„, n„scut la data de 19 septembrie 1956 Ón
urm„ fiind de culoare albastr„);
                                – capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i sociale a  Macerata, Italia, domiciliat Ón Italia, Monte San
  – sediul social: Bucure∫ti, Aleea Ornamentului
                              100.000 lei fiecare;                    Giusto MC, ∫i Asan Sonia-Speran˛a, cu cet„˛enie
nr. 1, bl. D 7, sc. 2, ap. 16, sectorul 4;
                                – fondator: Severin Cristian, cu cet„˛enie       rom‚n„, n„scut„ la data de 19 septembrie 1964 Ón
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              rom‚n„, n„scut la data de 11 martie 1955 Ón        comuna Trestieni, jude˛ul Giurgiu, domiciliat„ Ón
  – capital social total subscris ∫i v„rsat:
                              Bucure∫ti, domiciliat Ón Italia, Via Cesena nr. 18,    Bucure∫ti, str. Berveni nr. 53, sectorul 1;
2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 16.10.2001;
                              37134 Verona;                         – administratori: Castricini Fabio ∫i Asan Sonia-
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a                               Speran˛a;
                                – administrator: Severin Cristian, cu o durat„ a
100.000 lei fiecare;                                                   – domeniul principal de activitate: cod CAEN 193 –
                              mandatului de 2 ani;
  – fondator: ™erb„noiu Longin-Ovidiu, cu                                      fabricarea Ónc„l˛„mintei;
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514
cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 31 decembrie                                     – activitatea principal„: cod CAEN 1930 –
                              – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
1976 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea      dec‚t cele alimentare;                   fabricarea Ónc„l˛„mintei.
Ornamentului nr. 1, bl. D 7, sc. 2, ap. 16, sectorul 4;    – activitatea principal„: cod CAEN 5147 – comer˛       (43/45.423)
  – administrator: ™erb„noiu Longin-Ovidiu;        cu ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,                  *
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 453 –   neclasificate Ón alt„ parte.
lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;                (41/45.421)                          Societatea Comercial„
  – activitatea principal„: cod CAEN 4533 – lucr„ri                 *                  MOLDOVA GRUP — S.R.L., Bucure∫ti
de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire central„ ∫i de
montaj de echipamente ∫i utilaje tehnologice la            Societatea Comercial„                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335308
cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti.               CRC MANAGEMENT — S.R.L., Bucure∫ti            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
   (39/45.419)                                                         DELEGAT NR. 9971/SC
              *                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335197
                                                                  din 6 decembrie 2001
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     Societatea Comercial„                    DELEGAT NR. 9967/SC                Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
   WHISTLERS ERA — S.R.L., Bucure∫ti                                          Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
                                     din 6 decembrie 2001
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335316                                        Œn baza cererii nr. 206588 din data de 4.12.2001,
                                Judec„tor delegat      — Maria Zamfir       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan       la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
      DELEGAT NR. 9977/SC
                                Œn baza cererii nr. 206491 din data de 4.12.2001,    Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
       din 6 decembrie 2001              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  Judec„tor delegat      — Maria Zamfir        la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      J 40/10126/2001;
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          – denumirea ∫i forma juridic„: MOLDOVA GRUP —
  Œn baza cererii nr. 207210 din data de 4.12.2001,      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      S.R.L.;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    J 40/10124/2001;                       – sediul social: Bucure∫ti, Strada Reconstruc˛iei
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       – denumirea ∫i forma juridic„: CRC           nr. 2, bl. 26, sc. 3, et. 9, ap. 125, sectorul 3;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       MANAGEMENT — S.R.L.;                     – durata de func˛ionare: nelimitat„;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Fabrica de Glucoz„    – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       nr. 21, sectorul 2;                    30.000.000 lei, v„rsat integral la data de 21.11.2001;
J 40/10122/2001;                        – durata de func˛ionare: nelimitat„;          participarea str„in„ este de 30.000.000 lei;
  – denumirea ∫i forma juridic„: WHISTLERS ERA —       – capital social total subscris ∫i v„rsat:         – capitalul social este divizat Ón 300 p„r˛i sociale
S.R.L.;                           20.000.000 lei, v„rsat integral la data de 29.11.2001;   a 100.000 lei fiecare;
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Iosif Hodos nr. 6,     – capitalul social este divizat Ón 200 p„r˛i sociale    – fondator: Necru˛a Anastasia, cu cet„˛enie
bl. J 15, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 3;         a 100.000 lei fiecare;                   moldovean„, n„scut„ la data de 5 ianuarie 1955 Ón
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – fondatori: Sucu Camelia-Georgeta, cu cet„˛enie    Soroca, Republica Moldova, domiciliat„ Ón
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       rom‚n„, n„scut„ la data de 12 aprilie 1965 Ón       Republica Moldova, Chi∫in„u, str. Roguleni nr. 51;
2.100.000 lei, v„rsat integral la data de 13.11.2001;    Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Dealul       – administrator: Necru˛a Anastasia;
  – capitalul social este divizat Ón 21 p„r˛i sociale a  fiugulea nr. 24–30, bl. 16, sc. 1, ap. 8, sectorul 6,     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521 –
100.000 lei fiecare;                    Miric„ Roxana-Cristina, cu cet„˛enie rom‚n„,        comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate;
  – fondatori: Bara Ciprian, cu cet„˛enie rom‚n„,     n„scut„ la data de 28 septembrie 1971 Ón Bucure∫ti,      – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛
n„scut la data de 16 octombrie 1979 Ón Bucure∫ti,      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. Uverturii nr. 43–45,     cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Iosif Hodos nr. 6,      bl. 1, sc. 4, et. 1, ap. 128, sectorul 6, ∫i Miric„    v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
bl. J 15, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 3, Constantin   R„zvan, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 10     b„uturi ∫i tutun [inclusiv cu orice produse
Sergiu Bogdan, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data     iunie 1969 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti,     alimentare (cu excep˛ia celor nepermise de lege)].
de 17 martie 1980 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón        Bd. Uverturii nr. 43–45, bl. 1, sc. 4, et. 1, ap. 128,     (44/45.424)
Bucure∫ti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 48,       sectorul 6;                                      *
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 59/9.I.2002
     Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului        – fondatori: fi„rmurean Dorelu-Gavril„, cu
 SENIOR ACCOUNTANT — S.R.L., Bucure∫ti          Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 11 noiembrie
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         1952 Ón comuna Sintereag, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335391
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ferdinand I nr. 29, sc. 1,
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           J 40/10130/2001;                      et. 1, ap. 2, sectorul 2; fi„rmurean Aurelia-Maria, cu
      DELEGAT NR. 9916/SC                – denumirea ∫i forma juridic„: BARBI CONF —       cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 15 septembrie
       din 4 decembrie 2001             S.R.L.;                           1952 Ón satul Zdrap˛i, jude˛ul Hunedoara,
                               – sediul social: Bucure∫ti, str. Lacul Amara nr. 32,   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Ferdinand I nr. 29,
  Judec„tor delegat      — Mircea Moldovan      sectorul 2;                         sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 2; fi„rmurean Adrian-
  Referent O.R.C.M.B.     — Rodica Soroiu        – durata de func˛ionare: 99 ani;             Cristian, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de
  Œn baza cererii nr. 205484 din data de 30.11.2001,     – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       15 aprilie 1982 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 6.11.2001;    Bucure∫ti, bd. Ferdinand I nr. 29, sc. 1, et. 1, ap. 2,
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  sectorul 2; Rotaru Elena-Maria, cu cet„˛enie
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      100.000 lei fiecare;                    rom‚n„, n„scut„ la data de 4 iunie 1981 Ón
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          – fondator: R„sniceanu Marius, cu cet„˛enie       Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Bumbe∫ti
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      rom‚n„, n„scut la data de 7 februarie 1978 Ón        nr. 19, sectorul 1; Bichir Bogdan-Valentin, cu
J 40/10127/2001;                      Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lacul Amara    cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 7 iulie 1980 Ón
  – denumirea ∫i forma juridic„: SENIOR          nr. 32, sectorul 2;                     Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón
ACCOUNTANT — S.R.L.;                     – administrator: R„sniceanu Marius;           Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 310, bl. 58 bis, sc. 1,
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Moine∫ti nr. 22,     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514 –    et. 2, ap. 9, sectorul 2; Ivan Daniel, cu cet„˛enie
sectorul 6;                        comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele       rom‚n„, n„scut la data de 31 iulie 1972 Ón
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          dec‚t cele alimentare;                   Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dr. Carol
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        – activitatea principal„: cod CAEN 5142 – comer˛     Davila nr. 93, et. 2, ap. 6, sectorul 5; Ivan Corneliu-
2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 16.11.2001;   cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.        Dan, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a    (47/45.427)                       27 aprilie 1940 Ón Foc∫ani, jude˛ul Vrancea,
100.000 lei fiecare;
                                           *                domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dr. Carol Davila nr. 93,
  – fondator: Bulacu Bogdan-Nicolae, cu cet„˛enie
rom‚n„, n„scut la data de 28 august 1974 Ón                                      et. 2, ap. 6, sectorul 5; Mavrodin Ion, cu cet„˛enie
                               Societatea Comercial„ CUBIC.4 — S.R.L.          rom‚n„, n„scut la data de 30 august 1950 Ón Valea
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Drumul Taberei
                                      Bucure∫ti                 Mare Podgoria, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón
nr. 61, bl. TD 47, sc. A, ap. 4, sectorul 6;
  – administrator: Bulacu Bogdan-Nicolae;                                       Bucure∫ti, str. Frunte Lat„ nr. 4, bl. P 5, sc. 2, et. 1,
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335170
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741 –                                 ap. 33, sectorul 5; C„ciulan Vasile, cu cet„˛enie
activit„˛i juridice, contabilitate ∫i revizie contabil„,   EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            rom‚n„, n„scut la data de 17 ianuarie 1949 Ón
consulta˛ii referitoare la impunere; activit„˛i de          DELEGAT NR. 9613/SC               comuna Arsache, jude˛ul Ilfov, domiciliat Ón
studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consulta˛ii pentru            din 20 noiembrie 2001             Bucure∫ti, str. Ro∫ia Montan„ nr. 15, bl. 29, sc. 1,
afaceri ∫i management;                                                 et. 4, ap. 17, sectorul 6; ™cheau George-Florin, cu
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –         Judec„tor delegat      — Mircea Moldovan      cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 22 martie 1957
activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i          Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan        Ón Bucure∫ti, str. Romulus nr. 71, et. 1, ap. 2,
management.                          Œn baza cererii nr. 146594 din data de 15.11.2001,   sectorul 3; Tivig Ignat, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut
  (45/45.425)                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    la data de 10 ianuarie 1948 Ón comuna Pesti∫ani,
              *                la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      jude˛ul Gorj, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea       nr. 163, bl. J, sc. 2, et. 7, ap. 57, sectorul 1; Ghe˛i
     Societatea Comercial„                                             Gelu, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  ALMARADI IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti                                         1 august 1957 Ón comuna C„˛elu, jude˛ul Ilfov,
                                – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335260        J 40/10131/2001;                      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Emil G‚rleanu nr. 12,
                                – denumirea ∫i forma juridic„: CUBIC.4 — S.R.L.;    bl. A 1, sc. 2, et. 5, ap. 54, sectorul 3;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                           – administrator: Ivan Corneliu-Dan, cu o durat„
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Drobeta nr. 4–10,
      DELEGAT NR. 9604/SC
                              et. 2, ap. 9, sectorul 2;                  a mandatului de 4 ani;
      din 20 noiembrie 2001               – durata de func˛ionare: nelimitat„;            – cenzori: Rotaru Elena-Maria, Bichir Bogdan-
                                – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:      Valentin, Moldoveanu Paula, cu cet„˛enie rom‚n„,
  Judec„tor delegat      — Mircea Moldovan
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan       5.000.000 lei, echivalentul a 200 euro, v„rsat       n„scut„ la data de 6 ianuarie 1950 Ón Bra∫ov,
                              integral la data de 1.11.2001; participarea str„in„     jude˛ul Bra∫ov, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.
  Œn baza cererii nr. 146149 din data de 15.11.2001,   este de 5.000.000 lei, echivalentul a 200 euro;       Alexandru Obregia nr. 31, bl. I 5, sc. 3, et. 6, ap. 96,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i sociale a  sectorul 4;
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului                                     – cenzori suplean˛i: Tivig Ignat, Ghe˛i Gelu,
                              500.000 lei fiecare;
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                    ™cheau George-Florin;
                                – fondator: Societatea Comercial„ CUBIC.4
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                         – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722 –
                              SYSTEMHAUS A.G., persoan„ juridic„ german„, cu
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              sediul Ón Germania, Grafrath, str. Rasso-Siedlung      realizare ∫i furnizare de programe;
J 40/10129/2001;
                              nr. 41;                             – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –
  – denumirea ∫i forma juridic„: ALMARADI
                                – administrator: Munteanu Laura, cu cet„˛enie      realizare ∫i furnizare de programe.
IMPEX — S.R.L.;
                              rom‚n„, n„scut„ la data de 22 februarie 1978 Ón         (49/43.054)
  – sediul social: Bucure∫ti, aleea Banu Udrea
nr. 11, bl. V 103, sc. A, et. 8, ap. 94, sectorul 3;    R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón                     *
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;          Bucure∫ti, str. Emil Racovi˛„ nr. 8, bl. R 6, sc. 1,
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:      et. 8, ap. 34, sectorul 4;                      Societatea Comercial„
2.000.000 lei, v„rsat integral la data de 6.11.2001;      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722 –   ŒNTREfiINERE ™I REPARAfiII LOCOMOTIVE
  – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  realizare ∫i furnizare de programe;             ™I UTILAJE – C.F.R. IRLU — S.A., Bucure∫ti
100.000 lei fiecare;                      – activitatea principal„: cod CAEN 7220 –
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14300920
  – fondatori: Naie Marian, cu cet„˛enie rom‚n„,     realizare ∫i furnizare de programe.
n„scut la data de 22 noiembrie 1960 Ón comuna          (48/45.428)                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
T„t„r„∫tii de Sus, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón                  *                      DELEGAT NR. 7694/SC
Bucure∫ti, aleea Banu Udrea nr. 11, bl. V 103, sc. A,
                                                                  din 15 noiembrie 2001
et. 8, ap. 94, sectorul 3, ∫i Chir˛oc Mariana, cu      Societatea Comercial„ T.S.S. GRUP — S.A.
cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 3 mai 1957 Ón             Bucure∫ti                   Judec„tor delegat      — Maria Zamfir
Bucure∫ti,    domiciliat„     Ón   Bucure∫ti,                                  Referent O.R.C.M.B.     — Rodica Soroiu
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 43, bl. Y 42, sc. 2, et. 1,         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14291872
                                                             Œn baza cererii nr. 141306 din data de 8.11.2001,
ap. 21, sectorul 3;                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – administrator: Naie Marian;                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                   DELEGAT NR. 9423/SC               la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521 –
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;             din 14 noiembrie 2001             Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛                                  societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                               Judec„tor delegat      — Rodica PÓrvu         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu         Referent O.R.C.M.B.     — Maria fio˛an
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                      J 40/9679/2001;
b„uturi ∫i tutun.                       Œn baza cererii nr. 142601 din data de 9.11.2001,      – denumirea ∫i forma juridic„: SOCIETATEA
  (46/45.426)                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    COMERCIAL√ ŒNTREfiINERE ™I REPARAfiII
              *                la Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului      LOCOMOTIVE ™I UTILAJE – C.F.R. IRLU — S.A.;
                              Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – emblem„: paralelogram Ómp„r˛it Ón 3 sectoare,
Societatea Comercial„ BARBI CONF — S.R.L.         societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         pe orizontal„, colorate Ón ro∫u (jos), galben (mijloc)
        Bucure∫ti                   – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       ∫i albastru (sus).
                              J 40/9561/2001;                        Pe sectorul din mijloc se afl„:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14335162
                               – denumirea ∫i forma juridic„: T.S.S. GRUP —        – Ón partea st‚ng„, un paralelogram colorat Ón
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           S.A.;                            albastru Ón care se afl„ Ónscrisul CFR, cu fonturi
      DELEGAT NR. 9594/SC                – sediul social: Bucure∫ti, str. Agricultori nr. 16,   majuscule de culoare galben„;
      din 20 noiembrie 2001             sectorul 2;                          – Ón partea dreapt„, Ónscrisul MARF√, cu fonturi
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;           majuscule de culoare albastr„.
  Judec„tor delegat      — Mircea Moldovan       – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:        Sub paralelogram se afl„ Ónscrisul îFILIALA
  Referent O.R.C.M.B.     — Petre Crihan       50.000.000 lei, v„rsat integral la data de 2.10.2001;    ŒNTREfiINERE ™I REPARAfiII LOCOMOTIVE ™I
  Œn baza cererii nr. 144502 din data de 13.11.2001,     – capitalul social este divizat Ón 50.000 ac˛iuni a   UTILAJE“ cu majuscule ∫i cu fonturi de culoare
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    10.000 lei fiecare toate nominative;            neagr„;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 59/9.I.2002                   9
  – sediul social: Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     Societatea Comercial„ BENGAL — S.R.L.
nr. 38, sectorul 1;                     Ónscrisuri:                         Bentu, comuna G„lbina∫i, jude˛ul Buz„u
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1845, din
  – capitalul social total subscris ∫i v„rsat:       data de 22.11.2001;
                                2. act constitutiv, cu nr. 3781, din data de       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0498/22.11.2001
206.330.775.000 lei, v„rsat integral la data de
30.06.2001;                         15.11.2001;
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307545
  – capitalul social este divizat Ón 8.253.231 ac˛iuni    3. contract de v‚nzare-cump„rare, cu nr. 15082,
a 25.000 lei fiecare toate nominative;            din data de 16.12.1991;
                                                                  JUDEC√TOR DELEGAT
  – fondator: SOCIETATEA NAfiIONAL√ DE             4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
                                                                  DE TRIBUNALUL BUZ√U
TRANSPORT FEROVIAR DE MARF√ îC.F.R.             social, cu nr. 1174932, din data de 15.11.2001;
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
MARF√“ — S.A., persoan„ juridic„ rom‚n„;            5. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 119382 din data
  – administratori: M„c„nea˛„ Petre, cu cet„˛enie     de 19.11.2001; 6. chitan˛a achit„rii taxei de
                               registru, cu nr. 2918882 din data de 19.11.2001;            DOSAR NR. 1849/2001
rom‚n„, n„scut la data de 13 septembrie 1957 Ón
Ro∫iori de Vede, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón        7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
                                                                 ŒNCHEIEREA NR. 1849/2001
Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 178, bl. P, et. 6, ap. 25,   Oficial al Rom‚niei cu nr. 2918882, din data de
sectorul 1, cu o durat„ a mandatului de 4 ani,        19.11.2001.                           ™edin˛a din 22 noiembrie       2001
Stoianoff Liliana, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la       Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
                                                             Judec„tor    — Aurel Pusca
data de 31 decembrie 1946 Ón Bucure∫ti, domiciliat„     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                                                             Referent O.R.C. — Adela Pavel
Ón Bucure∫ti, bd. R‚mnicu S„rat nr. 24, bl. 7 B, sc. A,   legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
et. 1, ap. 7, sectorul 3, cu o durat„ a mandatului de    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Radu P.
4 ani, Panait Traian, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la     Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     Nicolae, privind autorizarea constituirii ∫i
data de 18 septembrie 1954 Ón comuna Cocora,         Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     Ónmatricul„rii Societ„˛ii Comerciale BENGAL —
jude˛ul Ialomi˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, calea       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    S.R.L.
                               Comerciale DOROBANTUL — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Cr‚nga∫i nr. 14, bl. 40, sc. A, et. 5, ap. 18, sectorul 6,                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Ónmatricularea acesteia.
cu o durat„ a mandatului de 4 ani, Raicu ™erban,
cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 30                                         Asupra cererii de fa˛„:
                                Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
septembrie 1940 Ón Rom‚nia, domiciliat Ón                                         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de
                                 Admite cererea formulat„ de Firon I. Dumitru,     19.11.2001 cu nr. 1844, petentul Radu P. Nicolae a
Bucure∫ti, str. Turda nr. 119, bl. 6, sc. B, et. 5, ap.
                               cu domiciliul Ón Buz„u, Cartierul Doroban˛i, bl. B 3,   solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
33, sectorul 1, cu o durat„ a mandatului de 4 ani, ∫i
                               et. 1, ap. 4, ∫i, Ón consecin˛„:             Societ„˛ii Comerciale BENGAL — S.R.L. la Oficiul
Chinde Sorin, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data
                                 Autorizez„     constituirea  ∫i   dispune   registrului comer˛ului.
de 11 septembrie 1964 Ón Fete∫ti, jude˛ul Ialomi˛a,
                               Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 12, bl.
                               Societ„˛ii Comerciale DOROBANTUL — S.R.L., cu
P 21, sc. 1, et. 6, ap. 23, sectorul 2, cu o durat„ a                                 Ónscrisuri:
                               urm„toarele date:
mandatului de 4 ani;                                                   1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1849, din
                                 Asociat: Firon I. Dumitru, Ón calitate de asociat
  – cenzori: ™pelter Ion, cu cet„˛enie rom‚n„,                                    data de 22.11.2001;
                               unic, n„scut la data de 22.02.1960 Ón localitatea
n„scut la data de 7 decembrie 1941 Ón Bucure∫ti,                                     2. act constitutiv, cu nr. 3815, din data de
                               Vadu Pasii, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n,
domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 73, bl. 17,    domiciliat Ón Buz„u, cartierul Doroban˛i, bl. B 3,    19.11.2001;
sc. B, et. 5, ap. 57, sectorul 2, cu o durat„ a       ap. 4, cod po∫tal 5100, telefon 038414735, identificat    3. contract de v‚nzare-cump„rare, cu nr. 2462,
mandatului de 3 ani, Negr„u Silvana, cu cet„˛enie      cu B.I. seria BX nr. 718804 eliberat de Poli˛ia Buz„u,  din data de 6.09.2000;
rom‚n„, n„scut„ la data de 21 martie 1960 Ón         la data de 19.05.1984, cod numeric personal         4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Dinicu       1600222100017.                      social, cu nr. 15, din data de 19.11.2001;
Golescu nr. 11, et. 2, ap. 5, sectorul 1, cu o durat„ a     Form„ juridic„, denumire, sediu: societate        5. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 119380 din data
mandatului de 3 ani, Rusescu Paula, cu cet„˛enie       comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„        de 19.11.2001;
rom‚n„, n„scut„ la data de 29 ianuarie 1946 Ón        juridic„ rom‚n„, cu denumirea DOROBANTUL, cu         6. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Zece Mese     sediul social Ón Buz„u, str. Doroban˛i, bl. B3, ap. 4,  nr. 2918915, din data de 19.11.2001;
nr. 15 A, ap. 1, sectorul 2, cu o durat„ a mandatului    valabil p‚n„ la data de 31.12.2050.             7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
de 3 ani;                            Obiectul de activitate                Oficial al Rom‚niei cu nr. 2918915, din data de
  – cenzori suplean˛i: Dobre Doina, cu cet„˛enie        – domenii de activitate: 514 – comer˛ cu ridicata   19.11.2001.
rom‚n„, n„scut„ la data de 1 martie 1958 Ón         cu bunuri de consum, altele dec‚t cele alimentare;      Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón comuna Chitila, str. Aurel     515 – comer˛ cu ridicata cu produse intermediare     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
Vlaicu nr. 8, sc. B, et. 2, ap. 18, jude˛ul Ilfov, cu o   neagricole ∫i de∫euri; 521 – comer˛ cu am„nuntul,     legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
durat„ a mandatului de 3 ani, Iancu F„nica Mirela,      Ón magazine nespecializate; 526 – comer˛ cu        conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 5          am„nuntul, neefectuat prin magazine; 602 – alte      Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
decembrie 1966 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova,         transporturi terestre;                  Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
domiciliat„ Ón Buftea, Aleea ™colii nr. 3, bl. 38, sc.      – domeniul principal: 602 – alte transporturi     prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
A, et. 3, ap. 33, jude˛ul Ilfov, cu o durat„ a        terestre;                         Comerciale BENGAL — S.R.L., ∫i dispun‚nd
mandatului de 3 ani, Nicolae ™tefan, cu cet„˛enie        – activitate principal„: 6022 – transporturi cu    Ónmatricularea acesteia.
rom‚n„, n„scut la data de 4 august 1940 Ón          taxiuri;
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dristor nr.       – alte activit„˛i:                   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
98, bl. 11, et. 3, ap. 102, sectorul 3, cu o durat„ a      5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;
                                                              Admite cererea formulat„ de Radu P. Nicolae, cu
mandatului de 3 ani;                     5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
                               Ónc„l˛„minte; 5144 – comer˛ cu ridicata cu produse    domiciliul Ón Buz„u, str. Bazar, bl. 1B, et. 1, ap. 2,
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 352
                               din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de       ∫i, Ón consecin˛„:
– construc˛ia ∫i repararea materialului rulant;
  – activitatea principal„: cod CAEN 3520 –        Óntre˛inere; 5145 – comer˛ cu ridicata cu alte        Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
construc˛ia ∫i repararea materialului rulant.        produse cosmetice ∫i de parfumerie;            Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
   (50/43.902)                         5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    Societ„˛ii Comerciale BENGAL — S.R.L., cu
              *                de construc˛ii; 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón       urm„toarele date:
                               magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„        Asociat: Radu P. Nicolae, Ón calitate de asociat
      Societatea Comercial„              de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;         unic, n„scut la data de 5.09.1942 Ón Carpinistea,
     DOROBANTUL — S.R.L., Buz„u               5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                               nespecializate, cu v‚nzarea predominant„ de        Buz„u, str. Bazar, bl. 1B, ap. 2, cod po∫tal 5100,
                               produse nealimentare;                   telefon 038416656, identificat cu B.I. seria DG nr.
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0497/22.11.2001          5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón      0756734 eliberat de Poli˛ia Buz„u, la data de
                               pie˛e; 5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se       8.02.1988, cod numeric personal 1420905100031.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14307537
                               efectueaz„ prin magazine;                   Form„ juridic„, denumire, sediu: societate
                                 6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.        comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
       JUDEC√TOR DELEGAT
                                 Capitalul social: capital social subscris este de   juridic„ rom‚n„, cu denumirea BENGAL, cu sediul
       DE TRIBUNALUL BUZ√U
                               2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   social Ón Bentu, comuna G„lbina∫i, valabil p‚n„ la
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.   data de 31.12.2050.
                                 Participarea asocia˛ilor la capitalul social: Firon    Obiectul de activitate
        DOSAR NR. 1845/2001              I. Dumitru, aport la capital 2.000.000 lei, data       – domenii declarate:
                               v„rs„rii aportului 15.11.2001, echival‚nd cu 20 p„r˛i
        ŒNCHEIEREA NR. 1845                                             158 – fabricarea altor produse alimentare;
                               sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social
                                                              174 – fabricare de articole confec˛ionate din
    ™edin˛a din 22 noiembrie       2001       total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
                                                            textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de
                               pierderi de 100 %.
  Judec„tor    — Aurel Pusca                                            corp);
                                 Administrator: Firon I. Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
  Referent O.R.C. — Adela Pavel                                              177 – fabricare de articole tricotate sau cro∫etate;
                               n„scut la data de 22.02.1960 Ón Vadu Pasii, jude˛ul
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Firon      Buz„u, cod numeric personal 1600222100017,          281 – construc˛ii metalice;
I. Dumitru, privind autorizarea constituirii         domiciliat Ón Buz„u, cartierul Doroban˛i, bl. B 3,      287 – fabricarea altor produse prelucrate din
∫i  Ónmatricul„rea   Societ„˛ii  Comerciale       ap. 4, cod po∫tal 5100, telefon 038414735, av‚nd     metal;
DOROBANTUL — S.R.L.                     puteri de administrator reprezentant.             502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                                 Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                           autovehicule;
                                 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  Asupra cererii de fa˛„:                  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     ridicata;
19.11.2001 cu nr. 1840, petentul Firon I. Dumitru a     pronun˛are.                          513 – comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.         b„uturi ∫i tutun;
Societ„˛ii Comerciale DOROBANTU — S.R.L. Ón            (51/45.431)                       514 – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
registrului comer˛ului.                                *                altele dec‚t cele alimentare;
 10                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 59/9.I.2002
  515 – comer˛ cu ridicata cu produse           5156 – comer˛ cu ridicata cu alte produse;        6. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu nr.
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;           5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;   2918938, din data de 20.11.2001;
  516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente     5161 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini–unelte        7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
∫i furnituri;                      pentru prelucrarea metalului ∫i lemnului;        Oficial al Rom‚niei cu nr. 2918938, din data de
  517 – comer˛ cu ridicata cu alte produse         5162 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru      20.11.2001.
neclasificate Ón alt„ parte;               construc˛ii;                        Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
  521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          5163 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru      delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
nespecializate;                     industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;    legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  525 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie      5164 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
v‚ndute prin magazine;                  de birou;                        Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin        5165 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini utilizate  Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
magazine;                        Ón industrie, comer˛ ∫i transport;            prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  553 – restaurante;                    5166 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i   Comerciale INTERCONECT — S.R.L. ∫i dispun‚nd
  554 – cafenele ∫i baruri;               unelte agricole;                     Ónmatricularea acesteia.
  – domeniul principal: 521 – comer˛ cu          5170 – comer˛ cu ridicata cu alte produse
am„nuntul Ón magazine nespecializate;          neclasificate Ón alt„ parte;                Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  – activitatea principal„: 5212 – comer˛ cu        5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          Admite cererea formulat„ de Zaharia M. Daniel,
am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare     nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse    cu domiciliul Ón Buz„u, Str. Stadionului, bl. C1,
predominant„ de produse nealimentare;          alimentare, b„uturi ∫i tutun;              et. 4, ap. 37, ∫i, Ón consecin˛„:
  – alte activit„˛i:                    5250 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie      Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  1581 – produse de panifica˛ie ∫i patiserie;      v‚ndute prin magazine;                  Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  1584 – fabricare de cacao, ciocolat„ ∫i de produse    5261   –  comer˛   cu  am„nuntul    prin  Societ„˛ii Comerciale INTERCONECT — S.R.L. cu
zaharoase;                        coresponden˛„;                      urm„toarele date:
  1585 – fabricarea pastelor f„inoase alimentare ∫i    5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón        Asocia˛i:
a altor produse f„inoase;                pie˛e;                            1. Zaharia M. Daniel, Ón calitate de asociat,
  1589 – fabricarea altor produse alimentare;       5263 – alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul care    n„scut la data de 25.08.1972, Ón Buz„u, cet„˛ean
  1740 – fabricare de articole confec˛ionate din    nu se efectueaz„ prin magazine;             rom‚n, domiciliat Ón Buz„u, Str. Stadionului, bl.
textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de     5530 – restaurante;                  C1, ap. 37, cod po∫tal 5100, telefon 038717190,
corp);                           5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
  1772 – fabricare de pulovere, veste ∫i articole                                identificat cu B.I. seria DA nr. 567519 eliberat de
                              5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol.        Poli˛ia Buz„u, la data de 28.09.1986, cod numeric
similare tricotate sau cro∫etate;              Capitalul social: capital social subscris este de
  2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;                                personal 1720825100079;
                             2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de    2. Dumitrescu N. Petru˛, Ón calitate de asociat,
  2812 – structuri ∫i t‚mpl„rii metalice;        p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.
  2873 – fabricarea articolelor din fire metalice;                                n„scut la data de 14.06.1978, Ón Buz„u, cet„˛ean
                              Participarea asocia˛ilor la capitalul social: Radu
  2874 – fabricare de ∫uruburi, buloane, lan˛uri ∫i                               rom‚n, domiciliat Ón Buz„u, Bd. Unirii, bl. L2,
                             P. Nicolae – aport la capital 2.000.000 lei, data
arcuri;                                                      ap. 28, cod po∫tal 5100, telefon 0381427959,
                             v„rs„rii aportului 19.11.2001, echival‚nd cu 20 p„r˛i
  2875 – fabricarea altor articole din metal;                                  identificat cu B.I. seria GD nr. 0140107 eliberat de
                             sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social
  5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor                                Poli˛ia Buz„u, la data de 29.06.1992, cod numeric
                             total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
(f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderile                                  personal 1780614100031.
                             pierderi de 100 %.
organizate de tip industrial);                                            Form„ juridic„, denumire, sediu: societate
                              Administrator: Radu P Nicolae, cet„˛ean rom‚n,
  5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru                                   comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
                             n„scut la data de 5.09.1942 Ón Carpinistea, jude˛ul
autovehicule;                                                   juridic„ rom‚n„, cu denumirea INTERCONECT, cu
                             Buz„u, cod numeric personal 1420905100031,
  5111 – intermedieri Ón comer˛ul cu materii                                   sediul social Ón Buz„u, Str. Unirii, bl. L2, et. 6,
                             domiciliat Ón Buz„u, Str. Bazar bl. 1B, ap. 2, cod
prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i                               ap. 28, valabil p‚n„ la data de 31.12.2050.
                             po∫tal 5100, telefon 038416656, av‚nd puteri de
cu semiproduse;                                                    Obiectul de activitate
                             administrator reprezentant.
  5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,                                  – domenii declarate:
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;                                     511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu
                              Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material                                  ridicata;
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
lemnos ∫i de construc˛ii;                                               516 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente
                              Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,                                   ∫i furnituri;
                             pronun˛are.
echipamente industriale, nave ∫i avioane;                                       521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.
  5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,                                   nespecializate;
                               (52/45.432)
articole de menaj ∫i de fier„rie;                                           524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                          *
  5116 – intermedieri Ón comer˛ul cu textile,                                  specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;                                  parte;
                                  Societatea Comercial„
  5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse                                     554 – cafenele ∫i baruri;
                                 INTERCONECT — S.R.L., Buz„u
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                                             555 – cantine ∫i alte unit„˛i de preparare a
  5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón                                 hranei;
v‚nzarea produselor cu caracter specific          NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0499/23.11.2001        721 – consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor de
neclasificate Ón alt„ parte;                                           calcul;
  5119 – comer˛ intermediar cu produse diverse;         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309198
                                                           722 – realizarea ∫i furnizarea de programe;
  5131 – comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume                                   723 – prelucrarea datelor;
proaspete;                              JUDEC√TOR DELEGAT
                                   DE TRIBUNALUL BUZ√U
                                                           725 – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de
  5132 – comer˛ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;                                birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
  5133 – comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           726 – alte activit„˛i legate de informatic„;
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;                                            742 – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie
  5134 – comer˛ cu ridicata cu b„uturi;                DOSAR NR. 1852/2001
                                                         ∫i alte servicii tehnice;
  5135 – comer˛ cu ridicata cu tutun;
                                  ŒNCHEIEREA NR. 1852/2001              748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
  5136 – comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
                                                         principal Óntreprinderilor;
produse zaharoase;                       ™edin˛a din 22 noiembrie      2001
                                                           – domeniul principal: 644 – alte activit„˛i de
  5137 – comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
                              Judec„tor    — Aurel Pusca             telecomunica˛ii neclasificate Ón alt„ parte;
condimente;
                              Referent O.R.C. — Adela Pavel               – activitatea principal„: 6442 – alte servicii de
  5138 – comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte
                              Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Zaharia   telecomunica˛ii, neclasificate Ón alt„ parte;
produse alimentare;
                             M. Daniel, privind autorizarea constituirii         – alte activit„˛i:
  5139 – comer˛ cu ridicata, nespecializat, de
                             ∫i  Ónmatricularea    Societ„˛ii  Comerciale      5111 – comer˛ intermediar cu materii prime
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                             INTERCONECT — S.R.L.                   agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
  5141 – comer˛ cu ridicata cu produse textile;
  5142 – comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i                                  semiproduse;
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT               5112 – intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
Ónc„l˛„minte;
  5143 – comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i    Asupra cererii de fa˛„:                minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i         Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de    5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material
televizoare;                       20.11.2001 cu nr. 1847, petentul Zaharia M. Daniel    lemnos ∫i de construc˛ii;
  5144 – comer˛ cu ridicata cu produse din       a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea    5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;  Societ„˛ii Comerciale INTERCONECT — S.R.L. la      echipamente industriale, nave ∫i avioane;
  5145 – comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice    Oficiul registrului comer˛ului.               5115 – intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
∫i de parfumerie;                      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   articole de menaj ∫i de fier„rie;
  5147 – comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      Ónscrisuri:                         5116 – intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
consum, nealimentare;                    1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1852, din   confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
  5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,   data de 22.11.2001;                     5117 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;         2. act constitutiv, cu nr. 3817, din data de     alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  5152 – comer˛ cu ridicata cu produse ∫i        19.11.2001;                         5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
minereuri metalice;                     3. declara˛ie privind accept sediu firm„, cu     v‚nzarea produselor cu caracter specific
  5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    nr. 1831, din data de 19.11.2001;            neclasificate Ón alt„ parte;
de construc˛ii;                       4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului      5119 – intermedieri Ón comer˛ul cu produse
  5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i      social, cu nr. 8359, din data de 19.11.2001;       diverse;
furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire;       5. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 119390 din data      5164 – comer˛ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale
  5155 – comer˛ cu ridicata cu produse chimice;     de 19.11.2001;                      de birou;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 59/9.I.2002                  11
  5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          3. contract de v‚nzare-cump„rare, cu nr. 14004,      Administratori:
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse     din data de 22.11.1991;                   1. Bacalu V. Rodica Cristina, cet„˛ean rom‚n,
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     n„scut„ la data de 3.06.1974 Ón Buz„u, cod numeric
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        social, cu nr. 1174928, din data de 14.11.2001;      personal 2740603100057, domiciliat„ Ón Buz„u,
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse      5. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 184435 din data    Cartierul Bro∫teni, bl. H7, ap. 9, cod po∫tal 5100,
nealimentare;                       de 14.11.2001;                      av‚nd puteri de administrator reprezentant;
  5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          6. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu        2. Weles J. Michel, cet„˛eran belgian, n„scut la
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    nr. 2918957 din data de 20.11.2001;            data de 9.02.1950 Ón localitatea Bastogne, Belgia,
parte;                            7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul     domiciliat Ón Belgia, localitatea Houffalize, Str. Rue
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;       Oficial al Rom‚niei cu nr. 2918958, din data de      de Schaerbeek nr. 10, cod po∫tal 6660, av‚nd puteri
  5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;        20.11.2001.                        de administrator reprezentant.
  5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei;        Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  7210 – consulta˛ii Ón domeniul echipamentelor     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
de calcul;                        legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón  prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  7220 – realizare ∫i furnizare de programe;      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  7230 – prelucrarea datelor;              Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     pronun˛are.
  7250 – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de     Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.
birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii      (54/45.434)
  7260 – alte activit„˛i legate de informatic„;     Comerciale MIMICHE — S.R.L., ∫i dispun‚nd                      *
  7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,      Ónmatricularea acesteia.
inginerie ∫i alte servicii tehnice;                                               Societatea Comercial„
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:           CRISALEX — S.R.L., Buz„u
  7483 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,
multiplicare ∫i traduceri;                  Admite cererea formulat„ de Bacalu V. Rodica
  7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón    Cristian, cu domiciliul Ón Buz„u, Cartierul Bro∫teni,
                                                            NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0501/23.11.2001
principal Óntreprinderilor.                bl. H7, et. 4, ap. 9, ∫i, Ón consecin˛„:
  Capitalul social: capital social subscris este de    Autorizeaz„     constituirea   ∫i  dispune       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309201
2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.   Societ„˛ii Comerciale MIMICHE — S.R.L., cu               JUDEC√TOR DELEGAT
  Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     urm„toarele date:                           DE TRIBUNALUL BUZ√U
  1. Zaharia M. Daniel – aport la capital 800.000     Asocia˛i:                          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
lei, data v„rs„rii aportului 19.11.2001, echival‚nd     1. Bacalu V. Rodica Cristina, Ón calitate de asociat
cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din capitalul    unic, n„scut„ la data de 3.06.1974 Ón Buz„u,              DOSAR NR. 1856/2001
social total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i  cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Buz„u, Cartierul
                             Bro∫teni, bl. H7, ap. 9, cod po∫tal 5100, identificat„         ŒNCHEIEREA NR. 1856
pierderi de 40 %;
  2. Dumitrescu N. Petru˛ – aport la capital      cu B.I. seria HC nr. 175268 eliberat de Poli˛ia         ™edin˛a din 22 noiembrie      2001
1.200.000 lei, data v„rs„rii aportului 19.11.2001,    Buz„u, la data de 20.07.1998, cod numeric personal
                             2740603100057;                       Judec„tor    — Aurel Pusca
echival‚nd cu 12 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 60 %
                               2. Weles J. Michel, Ón calitate de asociat, n„scut    Referent O.R.C. — Adela Pavel
din capitalul social total, av‚nd cota de participare
la beneficii/pierderi de 60 %.              la data de 9.02.1950, Ón Bastogne, Belgia, cet„˛ean     Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Coman
  Administrator: Zaharia M. Daniel, cet„˛ean      belgian, domiciliat Ón Belgia, localitatatea       I. Constantin, privind autorizarea constituirii ∫i
rom‚n, n„scut la data de 25.08.1972 Ón Buz„u, cod     Houffalize, Rue de Schaerbeek, nr. 10, cod po∫tal     Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale CRISALEX —
numeric personal 1720825100079, domiciliat Ón       6660, identificat cu PA, seria ED nr. 664564 eliberat   S.R.L.
Buz„u, Str. Stadionului, bl. C 1, ap. 37, cod po∫tal   de autorit„˛ile belgiene, la data de 17.09.2001.
                               Form„ juridic„, denumire, sediu: societate             JUDEC√TORUL DELEGAT
5100, telefon 038717190, av‚nd puteri de
administrator reprezentant;                comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„         Asupra cererii de fa˛„:
  2. Dumitrescu N. Petru˛, cet„˛ean rom‚n, n„scut    juridic„ rom‚n„, cu denumirea MIMICHE, cu sediul       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de
la data de 14.06.1978 Ón Buz„u, cod numeric        social Ón Buz„u, cartierul Bro∫teni bl. H7, et. 4,    20.11.2001 cu nr. 1851, petentul Coman I.
personal 1780614100031, domiciliat Ón Buz„u,       ap. 9, valabil p‚n„ la data de 31.12.2050.        Constantin a solicitat autorizarea constituirii ∫i
Bd. Unirii, bl. L2, ap. 28, cod po∫tal 5100, telefon     Obiectul de activitate                 Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale CRISALEX —
                               – domenii de activitate: 521 – comer˛ cu        S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
0381427959, av‚nd puteri administrator
                             am„nuntul, Ón magazine nespecializate; 526 –         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
reprezentant.
                             comer˛ cu am„nuntul, neefectuat prin magazine;      Ónscrisuri:
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                             554 – cafenele ∫i baruri;                  1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1856, din
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                               644 – alte activit„˛i de telecomunica˛ii        data de 22.11.2001;
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                             neclasificate Ón alt„ parte;                 2. act constitutiv, cu nr. 4849, din data de
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
                               748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón     15.11.2001;
pronun˛are.
                             principal Óntreprinderilor;                 3. contract de v‚nzare-cump„rare, cu nr. 3403,
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.
                               927 – alte activit„˛i recreative;           din data de 7.12.2000;
   (53/45.433)
                               – domeniul principal: 555 – cantine ∫i alte unit„˛i    4. contract de Ónchiriere, cu nr. 41365, din data
             *
                             de preparare a hranei;                  de 21.11.2001;
                               – activitate principal„:                 5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
       Societatea Comercial„
                               5552 – alte unit„˛i de preparare a hranei;       social, cu nr. 1174931, din data de 15.11.2001;
      MIMICHE — S.R.L., Buz„u
                               – alte activit„˛i:                    6. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 107199, din data
                               5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         de 15.11.2001;
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0500/23.11.2001      nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse      7. act adi˛ional, cu nr. 4893, din data de
                             alimentare, b„uturi ∫i tutun;               20.11.2001;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309260          5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          8. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu
                             nespecializate, cu v‚nzarea predominant„ de        nr. 2918785, din data de 15.11.2001;
       JUDEC√TOR DELEGAT              produse nealimentare;                    9. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
      DE TRIBUNALUL BUZ√U               5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón      Oficial al Rom‚niei cu nr. 2918785, din data de
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          pie˛e;                          15.11.2001.
                               5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se           Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
       DOSAR NR. 1853/2001             efectueaz„ prin magazine;                 delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
                               5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;       legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
       ŒNCHEIEREA NR. 1853
                               6442 – alte activit„˛i de telecomunica˛ie,       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
   ™edin˛a din 22 noiembrie      2001      neclasificate Ón alt„ parte;               Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
                               7483 – activit„˛i de secretariat, dactilografiere,   Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
 Judec„tor    — Aurel Pusca
                             multiplicare ∫i traduceri;                prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
 Referent O.R.C. — Adela Pavel
                               9272 – alte activit„˛i recreative; activit„˛i de    Comerciale CRISALEX — S.R.L., ∫i dispun‚nd
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Bacalu   import-export.                      Ónmatricularea acesteia.
V. Rodica Cristina, privind autorizarea constituirii     Capitalul social: capital social subscris este de
∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MIMICHE —     15.000.000 lei; v„rsat 15.000.000 lei din care       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
S.R.L.                          14.000.000 lei, 33 $; participarea str„in„ la capitalul   Admite cererea formulat„ de Coman I.
                             social este de 1.000.000 lei, din care 33 $; num„rul   Constantin, cu domiciliul Ón Buz„u, Str. Episcopiei
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             total de p„r˛i sociale: 150; valoarea unei p„r˛i     bl. H2, et. 3, ap. 9 ∫i, Ón consecin˛„:
  Asupra cererii de fa˛„:                sociale: 100.000 lei.                    Autorizez„    constituirea    ∫i dispune
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de    Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
20.11.2001 cu nr. 1878, petentul Bacalu V. Rodica      1. Bacalu V. Rodica Cristina – aport la capital    Societ„˛ii Comerciale CRISALEX — S.R.L., cu
Cristina a solicitat autorizarea constituirii ∫i     14.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 14.11.2001,    urm„toarele date:
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MIMICHE —      echival‚nd cu 140 p„r˛i sociale, reprezent‚nd        Asociat:
S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.         93,3333 % din capitalul social total, av‚nd cota de     1. Coman I. Constantin, Ón calitate de asociat
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    participare la beneficii ∫i pierderi de 93,3333 %;    unic, n„scut la data de 19.05.1954, Ón Cislau, jude˛ul
Ónscrisuri:                         2. Weles J. Michel – aport la capital 1.000.000 lei,  Buz„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Cisl„u,
  1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1853, din    din care 33 $, data v„rs„rii aportului 14.11.2001,    comuna Cisl„u, jude˛ul Buz„u, telefon 716683,
data de 22.11.2001;                    echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd        identificat„ cu C.I. seria XZ nr. 072255 eliberat de
  2. act constitutiv, cu nr. 3240, din data de      6,6667 % din capitalul social total, av‚nd cota de    Poli˛ia P„t‚rlagele, la data de 27.03.2001, cod
14.11.2001;                        participare la beneficii/pierderi de 6,6667 %.      numeric personal 1540519400695.
 12                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 59/9.I.2002
  Form„ juridic„, denumire, sediu: societate        4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului          Societatea Comercial„
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„        social, cu nr. 33080, din data de 20.11.2001;          EXPLOLEMN TUDOR — S.R.L.
juridic„ rom‚n„, cu denumirea CRISALEX, cu          5. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 184506 din data     Robe∫ti, comuna Parscov, jude˛ul Buz„u
sediul social Ón Buz„u, Str. Episcopiei, bl. H2, et. 3,  de 20.11.2001;
ap. 9, valabil p‚n„ la data de 13.11.2002.          6. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu       NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0503/23.11.2001
  Obiectul de activitate                 nr. 2918989 din data de 20.11.2001;
  – domenii de activitate: 512 – comer˛ cu ridicata     7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309317
cu produse agricole brute ∫i animale vii;         Oficial al Rom‚niei cu nr. 2918989, din data de
  521 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                            JUDEC√TOR DELEGAT
                             20.11.2001.
nespecializate;                                                        DE TRIBUNALUL BUZ√U
                               Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
  524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
specializate, cu alte produse neclasificiate Ón alt„
parte;                          legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                                                 DOSAR NR. 1859/2001
  526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
magazine;                         Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale            ŒNCHEIEREA NR. 1859
  – domeniul principal: 521 – comer˛ cu         Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
                                                             ™edin˛a din 22 noiembrie      2001
am„nuntul Ón magazine nespecializate;           prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  – activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu       Comerciale RELATIV — S.R.L., ∫i dispun‚nd         Judec„tor    — Aurel Pusca
am„nuntul, Ón magazine nespecializate cu v‚nzare     Ónmatricularea acesteia.                  Referent O.R.C. — Adela Pavel
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i                                    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Tudor
tutun;                           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                          D. Ion, privind autorizarea constituirii ∫i
  – alte activit„˛i:                    Admite cererea formulat„ de Stemate C. Ion, cu    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale EXPLOLEMN
  5122 – comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;     domiciliul Ón Terca, comuna Lop„tari, ∫i Ón       TUDOR — S.R.L.
  5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         consecin˛„:
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse                                        JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
nealimentare;                       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Asupra cererii de fa˛„:
  5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de
                             Societ„˛ii Comerciale RELATIV — S.R.L., cu
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                                20.11.2001 cu nr. 1854, petentul Tudor D. Ion a
                             urm„toarele date:
parte;                                                       solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
                               Asocia˛i: Stemate C. Ion, Ón calitate de asociat
  5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón                                   Societ„˛ii Comerciale EXPLOLEMN TUDOR — S.R.L.
                             unic, n„scut la data de 5.09.1972 Ón localitatea
pie˛e;                                                       la Oficiul registrului comer˛ului.
  5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se         Lop„tari, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                                                           Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
efectueaz„ prin magazine.                 Ón Terca, comuna Lop„tari, cod po∫tal 5158, telefon
                                                          Ónscrisuri:
  Capitalul social: capital social subscris este de   038548571, identificat cu C.I. seria XZ nr. 042987
                                                           1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1859, din
2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   eliberat de Poli˛ia Buz„u, la data de 12.05.2000, cod
                                                          data de 22.11.2001;
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.   numeric personal 1720905100047.               2. act constitutiv, cu nr. 5403, din data de
  Participarea asociatului la capitalul social:       Form„ juridic„, denumire, sediu: societate      19.11.2001;
Coman I. Constantin – aport la capital 2.000.000 lei,   comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„         3. contract de v‚nzare-cump„rare, cu nr. 2710,
data v„rs„rii aportului 15.11.2001, echival‚nd cu     juridic„ rom‚n„, cu denumirea RELATIV, cu sediul     din data de 12.10.1992;
20 p„r˛i sociale, reprezentÓnd 100 % din capitalul    social Ón Buz„u, Str. Unirii, bl. 19D, et. 3, ap. 16,    4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
social total, av‚nd cota de participare la        valabil p‚n„ la data de 31.12.2050.           social, cu nr. 7588, din data de 20.11.2001;
beneficii/pierderi de 100 %.                 Obiectul de activitate                  5. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 165903, din data
  Administrator: Coman I. Constantin, cet„˛ean       – domenii de declarate: 515 – comer˛ cu ridicata   de 19.11.2001;
rom‚n, n„scut la data de 19.05.1954 Ón Cisl„u,      cu produse intermediare neagricole ∫i de∫euri; 521     6. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu nr.
jude˛ul   Buz„u,   cod  numeric   personal   – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate;    2919006 din data de 20.11.2001;
1540519400695, domiciliat Ón Cisl„u, comuna                                      7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
                             524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
Cisl„u, jude˛ul Buz„u, telefon 716683, av‚nd puteri                                Oficial al Rom‚niei cu nr. 2919006, din data de
                             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
de administrator reprezentant.                                           20.11.2001.
                             parte; 526 – comer˛ cu am„nuntul, neefectuat prin
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.                                Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform        magazine; 602 – alte transporturi terestre;
                                                          delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.         – domeniul principal: 515 – comer˛ cu ridicata cu
                                                          legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Puncte de lucru: Magazin mixt, cu sediul Ón      produse intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;
                                                          conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
Buz„u, Str. Patriei nr. 55 bis, et. P.            – activitate principal„: 5153 – comer˛ cu ridicata
                                                          Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     cu material lemnos ∫i de construc˛ii;          Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
pronun˛are.                         – alte activit„˛i:                  prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.           5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,   Comerciale EXPLOLEMN TUDOR — S.R.L., ∫i
  (55/45.435)                      lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;       dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
             *                 5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                             nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse     Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
       Societatea Comercial„            alimentare, b„uturi ∫i tutun;                Admite cererea formulat„ de Tudor D. Ion, cu
      RELATIV — S.R.L., Buz„u             5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        domiciliul Ón Robe∫ti, comuna Pirscov, ∫i, Ón
                             nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse    consecin˛„:
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0502/23.11.2001      nealimentare;                        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                               5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309210        specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„   Societ„˛ii Comerciale EXPLOLEMN TUDOR — S.R.L.,
                             parte;                          cu urm„toarele date:
       JUDEC√TOR DELEGAT                                            Asociat: Tudor D. Ion, Ón calitate de asociat unic,
                               5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón
      DE TRIBUNALUL BUZ√U                                          n„scut la data de 1.11.1961 Ón localitatea Bratile∫ti,
                             pie˛e;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                               5263 – alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul care
                                                          localitatea Robe∫ti, comuna Pirscov, jude˛ul Buz„u,
                             nu se efectueaz„ prin magazine;
       DOSAR NR. 1857/2001                                         cod po∫tal 5130, telefon 038543220, identificat cu
                               6024 – transporturi interne de m„rfuri; activit„˛i
                                                          B.I. seria GX nr. 374851 eliberat de Poli˛ia
       ŒNCHEIEREA NR. 1857             de import-export.                    P„t‚rlagele, jude˛ul Buz„u, la data de 15.12.1997,
                               Capitalul social: capital social subscris este de   cod numeric personal 1611101100035.
    ™edin˛a din 22 noiembrie      2001
                             2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de    Form„ juridic„, denumire, sediu: societate
 Judec„tor    — Aurel Pusca              p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.   comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
 Referent O.R.C. — Adela Pavel               Participarea asociatului la capitalul social:     juridic„ rom‚n„, cu denumirea EXPLOLEMN
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Stemate   Stemate C. Ion – aport la capital 2.000.000 lei, data  TUDOR, cu sediul social Ón Robe∫ti, comuna
C. Ion, privind autorizarea constituirii ∫i        v„rs„rii aportului 20.11.2001, echival‚nd cu 20 p„r˛i  Parscov, valabil p‚n„ la data de 31.12.2050.
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale RELATIV —      sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social      Obiectul de activitate
S.R.L.                          total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i      – domenii declarate:
                             pierderi de 100 %.                     021 – silvicultur„;
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Administratori: Stemate C. Ion, cet„˛ean rom‚n,     201 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i
  Asupra cererii de fa˛„:                n„scut la data de 5.09.1972 Ón Lop„tari, jude˛ul     impregnarea lemnului;
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de  Buz„u, cod numeric personal 1720905100047,         203 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
20.11.2001 cu nr. 1852, petentul Stemate C. Ion a     domiciliat Ón Terca, comuna Lop„tari, cod po∫tal     t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea                                 204 – produc˛ia de ambalaje din lemn;
                             5158, telefon 038548571, av‚nd puteri de
Societ„˛ii Comerciale RELATIV — S.R.L. la Oficiul                                   515 – comer˛ cu ridicata cu produse
                             administrator reprezentant.
registrului comer˛ului.                                              intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele                                  524 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Ónscrisuri:                                                    specializate, cu alte produse neclasificiate Ón alt„
  1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1857, din    prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       parte;
data de 22.11.2001;                     Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      – domeniul principal: 022 – exploatarea
  2. act constitutiv, cu nr. 3301, din data de      pronun˛are.                       forestier„ ∫i a stufului;
20.11.2001;                         Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.          – activitatea principal„: 0221 – exploatarea
  3. declara˛ie privind accept sediu firm„, cu        (56/45.436)                     forestier„;
nr. 3795, din data de 16.11.2001;                          *                 – alte activit„˛i:
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 59/9.I.2002                   13
  0212 – recoltarea ∫i valorificarea produselor      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:        4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
accesorii ale p„durii;                   Admite cererea formulat„ de Rusin I. George, cu       4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de
  2010 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i                                      mont„ri de geamuri;
                             domiciliul Ón R‚mnicu S„rat, Str. Costieni, bl. 8,
impregnarea lemnului;                                                  4545 – alte lucr„ri de finisare;
                             ap. 3, ∫i, Ón consecin˛„:
  2030 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i                                    5021 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor
                              Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                                            (f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderile
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  2040 – produc˛ia de ambalaje din lemn;                                      organizate de tip industrial);
                             Societ„˛ii Comerciale COGEL — S.R.L., cu
  5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,                                  5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
                             urm„toarele date:                     autovehicule;
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;         Asocia˛i:                          5050 – v‚nzare cu am„nuntul de carburan˛i
  5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i     1. Rusin I. George, Ón calitate de asociat unic,    pentru autovehicule;
de construc˛ii;                     n„scut la data de 25.03.1972 Ón localitatea R‚mnicu      5211 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;   S„rat, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse
  5248 – alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul Ón     R‚mnicu S„rat, Str. Costieni bl. 8, ap. 3, cod po∫tal   alimentare, b„uturi ∫i tutun;
magazine specializate, cu alte produse neclasificate   5250, telefon 094825042, identificat cu C.I. seria XZ     5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
Ón alt„ parte.                      nr. 088453 eliberat de Poli˛ia R‚mnicu S„rat, la      nespecializate cu v‚nzare predominant„ de
  Capitalul social: capital social subscris este de   data de 17.08.2001, cod numeric personal          produse nealimentare;
2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de  1720325104983;                         5250 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.    2. Grigoras Ghi. Cornel, Ón calitate de asociat,    v‚ndute prin magazine;
  Participarea asociatului la capitalul social: Tudor  n„scut la data de 8.03.1965, Ón R‚mnicu S„rat,         5261  –  comer˛   cu  am„nuntul    prin
D. Ion – aport la capital 2.000.000 lei, data v„rs„rii  jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón        coresponden˛„;
aportului 20.11.2001, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,  R‚mnicu S„rat, Str. Bisoca nr. 11, jude˛ul Buz„u,       5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón
reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd   cod po∫tal 5250, telefon 095047154, identificat cu     pie˛e;
cota de participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %.  C.I. seria XZ nr. 044652 eliberat de Poli˛ia R‚mnicu      5263 – alte tipuri de comer˛ cu am„nuntul care
  Administrator: Tudor D. Ion, cet„˛ean rom‚n,     S„rtat, la data de 1.06.2000, cod numeric personal     nu se efectueaz„ prin magazine;
n„scut la data de 1.11.1961 Ón Bratilesti, jude˛ul    1650308104962;                         5530 – restaurante;
Buz„u, cod numeric personal 1611101100035,         3. Grigora∫ A. Ileana, Ón calitate de asociat,       5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
domiciliat Ón Robe∫ti, comuna Pirscov, jude˛ul      n„scut„ la data de 20.06.1941, Ón Jideni, jude˛ul       5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;
Buz„u, cod po∫tal 5130, telefon 038543220, av‚nd     Buz„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón R‚mnicu          6522 – alte activit„˛i de creditare;
puteri administrator reprezentant.            S„rat, str. Bisoca nr. 7, cod po∫tal 5250, identificat„    9271 – jocuri de noroc;
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  cu B.I. seria BG nr. 426402 eliberat de Poli˛ia        9272 – alte activit„˛i recreative.
                             R‚mnicu S„rat, la data de 1.02.1982, cod numeric        Capitalul social: capital social subscris este de
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
                                                          2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       personal 2410620104969.
                                                          p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Form„ juridic„, denumire, sediu: societate
                                                            Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
pronun˛are.                       comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
                                                            1. Rusin I. George – aport la capital 1.000.000 lei,
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.         juridic„ rom‚n„, cu denumirea COGEL, cu sediul
                                                          data v„rs„rii aportului 14.11.2001, echival‚nd cu 10
  (57/45.437)                     social Ón R‚mnicu S„rat, str. Foc∫ani (Fost depozit    p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
             *               caz„rmi), nr. 35 A, valabil p‚n„ la data de        total, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
                             31.12.2050.                        pierderi de 50 %;
  Societatea Comercial„ COGEL — S.R.L.          Obiectul de activitate                   2. Grigora∫ Ghi. Cornel – aport la capital 200.000
    R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u             – domenii declarate:                  lei, data v„rs„rii aportului 14.11.2001, echival‚nd
                              252 – produc˛ia articolelor din material plastic;    cu 2 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul
                              281 – construc˛ii metalice;               social total, av‚nd cota de participare la
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0504/23.11.2001       451 – organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea       beneficii/pierderi de 10 %;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309260
                             terenului;                           3. Grigora∫ A. Ileana – aport la capital 800.000 lei,
                              452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;     data v„rs„rii aportului 14.11.2001, echival‚nd cu
       JUDEC√TOR DELEGAT               453 – lucr„ri de instal˛aii ∫i izola˛ii;        8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din capitalul
    DE TRIBUNALUL JUDEfiEAN BUZ√U             454 – lucr„ri de finisare;               social total, av‚nd cota de participare la
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           502 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;    beneficii/pierderi de 40 %.
                              503 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru          Administratori:
                             autovehicule;                         1. Rusin I. George, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
       DOSAR NR. 1861/2001
                              505 – v‚nzarea cu am„nuntul cu carburan˛i        data de 25.03.1972 Ón R‚mnicu S„rat, jude˛ul
       ŒNCHEIEREA NR. 1861            pentru autovehicule;                    Buz„u, cod numeric personal 1720325104983,
                              521 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          domiciliat Ón R‚mnicu S„rat, str. Costieni, bl. 8,
   ™edin˛a din 22 noiembrie      2001      nespecializate;                      ap. 3, cod po∫tal 5250, telefon 094825042, av‚nd
 Judec„tor    — Aurel Pusca               525 – comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie      puteri de administrator reprezentant;
 Referent O.R.C. — Adela Pavel             v‚ndute prin magazine;                     2. Grigora∫ Ghi. Cornel, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                              526 – comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin        la data de 8.03.1965 Ón R‚mnicu S„rat, jude˛ul
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Rusin I.                                Buz„u, cod numeric personal 1650308104962,
                             magazine;
George, privind autorizarea constituirii ∫i                                     domiciliat Ón R‚mnicu S„rat, str. Bisoca nr. 11, cod
                              553 – restaurante;
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale COGEL —                                    po∫tal 5250, telefon 095047154, av‚nd puteri de
                              554 – cafenele ∫i baruri;
S.R.L.                                                       administratori reprezentant;
                              652 – alte intermedieri financiare;
                                                            3. Grigora∫ A. Ileana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
       JUDEC√TORUL DELEGAT              927 – alte activit„˛i recreative;
                                                          data de 20.06.1941 Ón Jideni, jude˛ul Buz„u, cod
                              – domeniul principal: 281 – construc˛ii metalice;
  Asupra cererii de fa˛„:                                             numeric personal 24106201043969, domiciliat Ón
                              – activitatea principal„: 2812 – structuri ∫i      R‚mnicu S„rat, Str. Bisoca nr. 7, cod po∫tal 5250,
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de
                             t‚mpl„rii metalice;                    av‚nd puteri de administrator reprezentant.
20.11.2001 cu nr. 1856, petentul Rusin I. George a
                              – alte activit„˛i:                     Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
                              2521 – fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor,      Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Societ„˛ii Comerciale COGEL — S.R.L. la Oficiul     profilurilor din material plastic;
registrului comer˛ului.                                               prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
                              2522 – fabricarea articolelor de ambalaj din        Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele   material plastic;                     pronun˛are.
Ónscrisuri:                         2523 – fabricarea articolelor din material plastic     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.
  1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1861, din   pentru construc˛ii;                       (58/45.438)
data de 22.11.2001;                     2524 – fabricarea altor articole din material                   *
  2. statut societate, cu nr. 3466 din data de     plastic;
19.11.2001;                         2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;          Societatea Comercial„
  3. contract de societate, cu nr. 3467, din data de    4511 – demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i        ESTEF ALEXIM — S.R.L., Petri∫oru,
19.11.2001;                       organizare de ∫antiere;                     comuna Racoviteni, jude˛ul Buz„u
  4. contract de v‚nzare-cump„rare, cu nr. 1558,      4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
din data de 5.11.2001;                  construc˛ii;
  5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0505/23.11.2001
                              4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de
social, cu nr. 1452746, din data de 14.11.2001;     art„;                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309228
  6. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 162252, din data     4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
de 8.11.2001;                      construc˛ii;                               JUDEC√TOR DELEGAT
  7. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu       4523 – construc˛ii de c„i de comunica˛ii terestre          DE TRIBUNALUL BUZ√U
nr. 2919017, din data de 20.11.2001;           ∫i construc˛ii destinate sportului;               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  8. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul      4524 – construc˛ii hidrotehnice;
Oficial al Rom‚niei cu nr. 2919018, din data de       4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;            DOSAR NR. 1865/2001
20.11.2001.                         4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul      4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;                ŒNCHEIEREA NR. 1865
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele      4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;     ™edin˛a din 22 noiembrie      2001
legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón   4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                   Judec„tor    — Aurel Pusca
                             central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale                                    Referent O.R.C. — Adela Pavel
                             tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii    Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii   auxiliare;                         Gherbaluta V. Emilia Stefania, privind autorizarea
Comerciale COGEL — S.R.L., ∫i dispun‚nd           4541 – lucr„ri de ipsos„rie;              constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
Ónmatricularea acesteia.                  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        ESTEF ALEXIM — S.R.L.
 14                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 59/9.I.2002
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   8513 – activit„˛i de asisten˛„ stomatologic„;
                               Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform         8514 – alte activit„˛i referitoare la s„n„tatea
  Asupra cererii de fa˛„:
                             prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       uman„.
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de
                               Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la      Capitalul social: capital social subscris este de
21.11.2001 cu nr. 1860, petentul Gherbaluta V.
                             pronun˛are.                       2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
Emilia Stefania a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.         p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale ESTEF
                               (59/45.439)                       Participarea asociatului la capitalul social:
ALEXIM — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
                                          *               Ionescu E. Octavian Florentin – aport la capital
Ónscrisuri:                                                    2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 11.10.2001,
                               Societatea Comercial„ LEOMED — S.R.L.         echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
  1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1865, din
                                 R‚mnicu S„rat, jude˛ul Buz„u           din capitalul social total, av‚nd cota de participare
data de 22.11.2001;
  2. act constitutiv, cu nr. 3830, din data de                                  la beneficii ∫i pierderi de 100 %.
20.11.2001;                                                      Administratori:
                               NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0506/23.11.2001
  3. declara˛ie privind accept sediu firm„, cu nr.                                  1. Ionescu E. Octavian Florentin, cet„˛ean rom‚n,
3824, din data de 20.11.2001;                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309287        n„scut la data de 25.09.1955 Ón Topliceni, jude˛ul
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului                                 Buz„u, cod numeric personal 1550925104960,
social, cu nr. 33196 din data de 20.11.2001;              JUDEC√TOR DELEGAT              domiciliat Ón R‚mnicu S„rat, str. Jideni, nr. 28,
  5. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 119423, din data          DE TRIBUNALUL BUZ√U             jude˛ul Buz„u, cod po∫tal 5250, telefon 567751,
de 20.11.2001;                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          av‚nd puteri de administrator reprezentant;
  6. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu                                    2. Ionescu S. Felicia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
nr. 2919039 din data de 21.11.2001;                   DOSAR NR. 1870/2001            data de 24.12.1962 Ón R‚mnicu S„rat, cod numeric
  7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul                                 personal 2621224104975, domiciliat„ R‚mnicu
                                    ŒNCHEIEREA NR. 1870            S„rat, Str. Cilnaului nr. 2 A, jude˛ul Buz„u, cod
Oficial al Rom‚niei cu nr. 2919039, din data de
21.11.2001.                           ™edin˛a din 22 noiembrie      2001      po∫tal 5250, telefon 567751, av‚nd puteri de
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul                                 administrator reprezentant neasociat.
                              Judec„tor    — Aurel Pusca
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele                                   Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                              Referent O.R.C. — Adela Pavel
legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Ionescu   prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale     E. Octavian Florentin, privind autorizarea         Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite     constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale   pronun˛are.
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii    LEOMED — S.R.L.                       Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.
Comerciale ESTEF ALEXIM — S.R.L., ∫i dispun‚nd                                     (60/45.440)
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
Ónmatricularea acesteia.                                                           *
                               Asupra cererii de fa˛„:
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de        Societatea Comercial„
  Admite cererea formulat„ de Gherbaluta V.       21.11.2001 cu nr. 1865, petentul Ionescu E.            CONSTRUCT TRANS — S.R.L.
Emilia Stefania, cu domiciliul Ón Buz„u, Str. Bucegi   Octavian Florentin a solicitat autorizarea              Nehoiu, jude˛ul Buz„u
nr. 4, ∫i, Ón consecin˛„:                 constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i dispune   LEOMED — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
                               Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0507/23.11.2001
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
Societ„˛ii Comerciale ESTEF ALEXIM — S.R.L., cu      Ónscrisuri:
                                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309309
urm„toarele date:                      1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1870, din
  Asociat: Gherbaluta V. Emilia Stefania, Ón calitate  data de 22.11.2001;                          JUDEC√TOR DELEGAT
de asociat unic, n„scut la data de 22.05.1975 Ón       2. statutul societ„˛ii, cu nr. 3000, din data de         DE TRIBUNALUL BUZ√U
localitatea Buz„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     12.10.2001;                          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Buz„u, Str. Bucegi nr. 4, cod po∫tal 5100, telefon      3. contract de v‚nzare-cump„rare, cu nr. 415, din
038427225, identificat„ cu C.I. seria XZ nr. 028647    data de 17.04.2000;
                                                                 DOSAR NR. 1874/2001
eliberat de Poli˛ia Buz„u, la data de 11.11.1999, cod    4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
numeric personal 2750522100051.              social, cu nr. 1726, din data de 11.10.2001;              ŒNCHEIEREA NR. 1874
  Form„ juridic„, denumire, sediu: societate        5. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 158306, din data
                             de 11.10.2001;                         ™edin˛a din 22 noiembrie      2001
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
juridic„ rom‚n„, cu denumirea ESTEF ALEXIM, cu        6. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu       Judec„tor    — Aurel Pusca
sediul social Ón Petri∫oru, comuna Racoviteni,      nr. 2919087 din data de 21.11.2001;            Referent O.R.C. — Adela Pavel
valabil p‚n„ la data de 31.12.2050.             7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
                             Oficial al Rom‚niei cu nr. 2919087, din data de      Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Posea D.
  Obiectul de activitate
                             21.11.2001.                       Dumitru Teodor, privind autorizarea constituirii ∫i
  – domenii declarate: 521 – comer˛ cu am„nuntul,
                               Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul    Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale CONSTRUCT
Ón magazine nespecializate; 524 – comer˛ cu
                             delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    TRANS — S.R.L.
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
produse neclasificiate Ón alt„ parte; 526 – comer˛ cu   legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        JUDEC√TORUL DELEGAT
am„nuntul, neefectuat prin magazine; 554 – cafele     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                             Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      Asupra cererii de fa˛„:
∫i baruri; 927 – alte activit„˛i recreative;
                             Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de
  – domeniul principal: 521 – comer˛ cu
                             prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii   21.11.2001 cu nr. 1869, petentul Posea D. Dumitru
am„nuntul Ón magazine nespecializate;
                             Comerciale LEOMED — S.R.L., ∫i dispun‚nd         Teodor a solicitat autorizarea constituirii ∫i
  – activitatea principal„: 5211 – comer˛ cu
                             Ónmatricularea acesteia.                 Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale CONSTRUCT
am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare
                                                          TRANS — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
prdominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele
tutun;
                               Admite cererea formulat„ de Ionescu E. Octavian    Ónscrisuri:
  – alte activit„˛i:
                             Florentin, cu domiciliul Ón R‚mnicu S„rat, str.       1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1874, din
  5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
nespecializate, cu v‚nzarea predominant„ de        Jideni nr. 28, ∫i, Ón consecin˛„:            data de 22.11.2001;
produse nealimentare;                    Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune     2. act constitutiv, cu nr. 3855, din data de
  5248 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    21.11.2001;
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    Societ„˛ii Comerciale LEOMED — S.R.L., cu          3. contract de Ónchiriere, cu nr. 3520, din data de
parte;                          urm„toarele date:                    19.11.2001;
  5262 – comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón        Asocia: Ionescu E. Octavian Florentin, Ón calitate    4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
pie˛e;                          de asociat unic, n„scut la data de 25.09.1955, Ón    social, cu nr. 52412, din data de 21.11.2001;
  5263 – comer˛ cu am„nuntul care nu se         Topliceni, jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n,          5. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 1196467 din data
efectueaz„ prin magazine;                 domiciliat Ón R‚mnicu S„rat, str. Jideni nr. 28,     de 21.11.2001;
  5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;       jude˛ul Buz„u, cod po∫tal 5250, telefon 567751,       6. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu nr.
  5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;        identificat cu B.I. seria DK nr. 286871, eliberat de   2919135 din data de 21.11.2001;
  9271 – jocuri de noroc;                Poli˛ia R‚mnicu S„rat, la data de 16.03.1989, cod      7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul
  9272 – alte activit„˛i recreative.           numeric personal 1550925104960.             Oficial al Rom‚niei cu nr. 2919135, din data de
  Capitalul social: capital social subscris este de     Form„ juridic„, denumire, sediu: societate      21.11.2001.
2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„         Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul
p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.   juridic„ rom‚n„, cu denumirea LEOMED, cu sediul     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
  Participarea asociatului la capitalul social:     social Ón R‚mnicu S„rat, str. Balta Alb„ bl. E 15,    legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
Gherbaluta V. Emilia Stefania – aport la capital     parter, ap. 1, valabil p‚n„ la data de 31.12.2050.    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
2.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 20.11.2001,      Obiectul de activitate                Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %      – domenii de activitate: 851 – activit„˛i       Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
din capitalul social total, av‚nd cota de participare   referitoare la s„n„tatea uman„;             prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
la beneficii ∫i pierderi de 100 %.              – domeniul principal: 851 – activit„˛i referitoare  Comerciale CONSTRUCT TRANS — S.R.L., ∫i
  Administrator: Gherbaluta V. Emilia Stefania,     la s„n„tatea uman„;                   dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 22.05.1975 Ón       – activitatea principal„: 8512 – activit„˛i de
Buz„u, jude˛ul Buz„u, cod numeric personal        asisten˛„ medical„ ambulatorie;              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
2750522100051, domiciliat„ Ón Buz„u, Str. Bucegi       – alte activit„˛i:                   Admite cererea formulat„ de Posea D. Dumitru
nr. 4, cod po∫tal 5100, telefon 038427225, av‚nd       8511 – activit„˛i de asisten˛„ spitaliceasc„ ∫i    Teodor, cu domiciliul Ón Nehoiasu, str. Ora∫ul
puteri administrator reprezentant.            sanatorial„;                       Nehoiu, ∫i, Ón consecin˛„:
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 59/9.I.2002                  15
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune     6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     baz„ de grafic;                      Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
Societ„˛ii Comerciale CONSTRUCT TRANS — S.R.L.,        6022 – transporturi cu taxiuri;            Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
cu urm„toarele date:                      6023 – transporturi terestre de c„l„tori       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii
  Asocia˛i:                        ocazionale;                        Comerciale MONTAN FOREST — S.R.L., ∫i
  1. Posea D. Dumitru Teodor, Ón calitate de asociat     6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;        dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
unic, n„scut la data de 3.10.1974 Ón Nehoiu, jude˛ul      9000 – asanarea ∫i Óndep„rtarea gunoaielor;
Buz„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Nehoiasu,       salubirtiate ∫i activit„˛i similare;            Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Ora∫ Nehoiu, jude˛ul Buz„u, cod po∫tal 5195,          9133 – alte activit„˛i asociative.            Admite cererea formulat„ de Posea D.
telefon 038555320, identificat cu B.I. seria GX nr.      Capitalul social: capital social subscris este de   Constantin, cu domiciliul Ón Lunca Priporului, Str.
747326 eliberat de Poli˛ia Nehoiu, la data de       2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de   Ora∫ Nehoiu, ∫i, Ón consecin˛„:
20.02.1998, cod numeric personal 1741003103789;      p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.     Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  2. Posea C. Gheorghe, Ón calitate de asociat,        Participarea asocia˛ilor la capitalul social:     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
n„scut la data de 21.11.1966 Ón Siriu, Buz„u,         1. Posea D. Dumityru Teodor – aport la capital    Societ„˛ii Comerciale MONTAN FOREST — S.R.L., cu
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Muscelusa, comuna      1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 21.11.2001,    urm„toarele date:
Siriu, jude˛ul Buz„u, cod po∫tal 5195, telefon       echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       Asocia˛i:
038520725, identificat cu C.I. seria XZ nr. 059230     din capitalul social total, av‚nd cota de participare     1. Posea D. Constantin, Ón calitate de asociat,
eliberat de Poli˛ia Nehoiu, la data de 20.11.2000,     la beneficii ∫i pierderi de 50 %;             n„scut la data de 24.11.1970 Ón localitatea Nehoiui,
cod numeric personal 1661121103788.              2. Posea C. Gheorghe – aport la capital 1.000.000   jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Lunca
  Form„ juridic„, denumire, sediu: societate       lei, data v„rs„rii aportului 21.11.2001, echival‚nd    Priporului, Str. Ora∫ Nehoiu, cod po∫tal 5195,
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„        cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul   telefon 038554604, identificat cu B.I. seria GR
juridic„ rom‚n„, cu denumirea CONSTRUCT          social total, av‚nd cota de participare la        nr. 666147 eliberat de Poli˛ia Nehoiu, la data de
TRANS, cu sediul social Ón Nehoiu, str. Calea Mihai    beneficii/pierderi de 50 %.                25.05.1995, cod numeric personal 1701124103767;
Viteazul nr. 125, valabil p‚n„ la data de 17.11.2004.     Administratori:                      2. Agapie C. Daniel, Ón calitate de asociat, n„scut
  Obiectul de activitate                   1. Posea D. Dumitru Teodor, cet„˛ean rom‚n,      la data de 13.05.1971, Ón Nehoiu, jude˛ul Buz„u,
  – domenii declarate:                  n„scut la data de 3.10.1974 Ón Nehoiu, jude˛ul      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Buz„u, localitatea
  022 – exploatarea forestier„ ∫i a stufului;       Buz„u, cod numeric personal 1741003103789,        Nehoiu, str. Gheorghe Doja, cod po∫tal 5194, telefon
  201 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i          domiciliat Ón Nehoia∫u, ora∫ Nehoiu, cod po∫tal      095408503, identificat cu L.M. seria BK nr. 524810
impregnarea lemnului;                   5195, telefon 038555320, av‚nd puteri de         eliberat de Centrul Militar Buz„u, la data de
  202 – fabricare de produse stratificate din lemn;    administrator;                      4.02.1998, cod numeric personal 1710513103795.
  203 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i         2. Posea C. Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                                                             Form„ juridic„, denumire, sediu: societate
                              data de 21.11.1966 Ón Siriu, jude˛ul Buz„u, cod
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                                            comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
                              numeric personal 1661121103788, domiciliat Ón
  204 – produc˛ie de ambalaje din lemn;                                       juridic„ rom‚n„, cu denumirea MONTAN FOREST,
                              Muscelusa, Siriu, jude˛ul Buz„u, cod po∫tal 5195,
  205 – fabricarea altor produse din lemn, plut„,                                  cu sediul social Ón Lunca Priporului, Ora∫ Nehoiu,
                              telefon 038520725, av‚nd puteri de administrator
nuiele ∫i alte materiale vegetale;                                          jude˛ul Buz„u, valabil p‚n„ la data de 31.12.2001.
                              reprezentant.
  451 – organizare de ∫antiere ∫i preg„tirea                                      Obiectul de activitate
                                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
terenului;                                                        – domenii declarate: 022 – exploatarea forestier„
                                Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  452 – construc˛ii de cl„diri ∫i de geniu civil;                                  ∫i a stufului;
                              prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
  453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;                                       202 – fabricarea de produse stratificate din lemn;
                                Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
  454 – lucr„ri de finisare;                                              203 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
                              pronun˛are.
  455 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i                                  t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
                                Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.
demolare, cu personal de deservire aferent;                                       204 – produc˛ia de ambalaje din lemn;
                                (61/45.441)
  511 – activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu                                    371 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
                                           *
ridicata;                                                      metalice reciclabile;
  515 – comer˛ cu ridicata cu produse                Societatea Comercial„               372 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;                MONTAN FOREST — S.R.L.             nemetalice reciclabile;
  602 – alte transporturi terestre;               Lunca Priporului, ora∫ul Nehoiu            515 – comer˛ cu ridicata cu produse
  900 – asanarea ∫i Óndep„rtarea gunoaielor;               jude˛ul Buz„u               intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;
salubritate ∫i activit„˛i similare;                                           602 – alte transporturi terestre;
  913 – alte activit„˛i asociative;                                           – domeniul principal: 201 – prelucrarea brut„ a
  – domeniul principal: 452 – construc˛ii de cl„diri     NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0508/23.11.2001      lemnului ∫i impregnarea lemnului;
∫i de geniu civil;                                                    – activitatea principal„:
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14309295
  – activitatea principal„: 4523 – construc˛ii de c„i                                  2010 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i
de comunica˛ii terestre ∫i construc˛ii destinate                                   impregnarea lemnului;
                                    JUDEC√TOR DELEGAT
sportului;                                                        – alte activit„˛i:
                                    DE TRIBUNALUL BUZ√U
  – alte activit„˛i:                                                  0221 – exploatare forestier„;
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  0221 – exploatare forestier„;                                             2020 – fabricarea de produse stratificate din
  2010 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i                                      lemn;
                                     DOSAR NR. 1871/2001
impregnarea lemnului;                                                  2030 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
  2020 – fabricare de produse stratificate din lemn;          ŒNCHEIEREA NR. 1871             t‚mpl„rie pentru cosntruc˛ii;
  2030 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i                                     2040 – produc˛ia de ambalaje din lemn;
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                  ™edin˛a din 22 noiembrie      2001
                                                             3710 – recuperarea de∫eurilor ∫i restureilor
  2040 – produc˛ie de ambalaje din lemn;          Judec„tor    — Aurel Pusca              metalice reciclabile;
  2051 – fabricarea altor produse din lemn;         Referent O.R.C. — Adela Pavel                3720 – recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
  4511 – demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i                                  nemetalice reciclabile;
                               Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de Posea D.
organizare de ∫antiere;                                                 5151 – comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
                              Constantin, privind autorizarea constituirii ∫i
  4521 – lucr„ri de construc˛ii, inclusiv lucr„ri de                                lichjizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;
                              Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MONTAN
art„;                                                          5153 – comer˛ cu ridicata cu matrerial lemnos ∫i
                              FOREST — S.R.L.
  4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la                                de construc˛ii;
construc˛ii;                              JUDEC√TORUL DELEGAT               5157 – comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
  4524 – construc˛ii hidrotehnice;              Asupra cererii de fa˛„:                  6024 – transporturi rutiere de m„rfuri.
  4525 – alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;      Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de    Capitalul social: capital social subscris este de
  4526 – alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;    21.11.2001 cu nr. 1866, petentul Posea D.         2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
  4531 – lucr„ri de instala˛ii electrice;         Constantin a solicitat autorizarea constituirii ∫i    p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.
  4532 – lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;  Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale MONTAN          Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
  4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire  FOREST — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.      1. Posea D. Constantin – aport la capital
central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele    1.000.000 lei, data v„rs„rii aportului 19.11.2001,
tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;     Ónscrisuri:                        echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
  4534 – alte lucr„ri de instala˛ii ∫i de construc˛ii    1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1871, din    din capitalul social total, av‚nd cota de participare
auxiliare;                         data de 22.11.2001;                    la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;         2. act constitutiv, cu nr. 5387, din data de        2. Agapie C. Daniel – aport la capital 1.000.000
  4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   19.11.2001;                        lei, data v„rs„rii aportului 19.11.2001, echival‚nd
  4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de       3. contract de Ónchiriere, cu nr. 3493, din data de  cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
mont„ri de geamuri;                    14.11.2001;                        social total, av‚nd cota de participare la
  4545 – alte lucr„ri de finisare;              4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului     beneficii/pierderi de 50 %.
  4550 – Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i     social, cu nr. 30319, din data de 19.11.2001;         Administratori:
demolare, cu personal de deservire aferent;          5. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 165882 din data      1. Posea D. Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  5113 – intermedieri Ón comer˛ul cu material       de 19.11.2001;                      data de 24.11.1970 Ón Nehoiu, jude˛ul Buz„u, cod
lemnos ∫i de construc˛ii;                   6. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu      numeric personal 1701124103767, domiciliat Ón
  5114 – intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,       nr. 2918888 din data de 19.11.2001;            Lunca Priporului, str. Ora∫ Nehoiu, cod po∫tal 5195,
echipamente industriale, nave ∫i avioane;           7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul     telefon 038554604, av‚nd puteri de administrator
  5118 – intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón     Oficial al Rom‚niei cu nr. 2918888, din data de      reprezentant;
v‚nzarea produselor cu caracter specific          19.11.2001.                          2. Agapie C. Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
neclasificate Ón alt„ parte;                 Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul     data de 13.05.1971 Ón Nehoiu, jude˛ul Buz„u, cod
  5153 – comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i     delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele     numeric personal 1710513103795, domiciliat Ón
de construc˛ii;                      legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón  Nehoiu, str. Gheorghe Doja, jude˛ul Buz„u, cod
 16                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 59/9.I.2002
po∫tal 5194, telefon 095408503, av‚nd puteri de     legale, privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón     – activitatea principal„: 5248 – comer˛ cu
administrator reprezentant.               conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale      produse neclasificate Ón alt„ parte;
  Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform       Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite        – alte activit„˛i:
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.       prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„˛ii      2811 – construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente;
  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la     Comerciale TEHNIC GAZ EXPERT — S.R.L., ∫i           2812 – structuri ∫i t„mpl„rii metalice;
pronun˛are.                       dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.               2821 – produc˛ia de rezervoare, cisterne ∫i
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.                                      containere metalice;
  (62/45.442)                      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                            2872 – fabricarea ambalajelor din metale u∫oare;
             *                 Admite cererea formulat„ de Fatulescu I. Mircea       4533 – lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
                             Aurelian, cu domiciliul Ón Buz„u, Bd. Nicolae       central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
     Societatea Comercial„             B„lcescu, bl. Camelia, sc. A, ap. 18, ∫i, Ón consecin˛„:  tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti;
  TEHNIC GAZ EXPERT — S.R.L., Buz„u          Autorizez„ constituirea ∫i dispune Ónmatricularea la      5154 – comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
                             Oficiul registrului comer˛ului a Societ„˛ii        furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire;
                             Comerciale TEHNIC GAZ EXPERT — S.R.L., cu           5170 – comer˛ cu ridicata cu alte prtoduse,
  NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 10/0509/23.11.2001
                             urm„toarele date:                     neclasificate Ón alt„ parte;
                              Asocia˛i:                          7420 – activit„˛i de proiectare, urbanism,
       JUDEC√TOR DELEGAT               1. Fatulescu I. Mircea Aurelian, Ón calitate de     inginerie ∫i alte servicii tehnice;
      DE TRIBUNALUL BUZ√U             asociat, n„scut la data de 1.10.1969 Ón Buz„u,         7430 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          jude˛ul Buz„u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón          7482 – activit„˛i de ambalare;
                             Buz„u, Bd. Nicolae B„lcescu, bl. Camelia, sc. A, ap.      7484 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón
       DOSAR NR. 1866/2001            18, cod po∫tal 5100, telefon 038722861, fax        principal Óntreprinderilor; activit„˛i de import-
                             038722861, identificat cu B.I. seria BU nr. 451759     export.
       ŒNCHEIEREA NR. 1866            eliberat de Poli˛ia Buz„u, la data de 27.10.1983, cod     Capitalul social: capital social subscris este de
    ™edin˛a din 22 noiembrie     2001      numeric personal 1691001100141;              2.000.000 lei; v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
                              2. Necula N. Traian, Ón calitate de asociat, n„scut
 Judec„tor    — Aurel Pusca                                           p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i: 100.000 lei.
                             la data de 1.09.1955, Ón Vilcane∫ti, jude˛ul Prahova,
 Referent O.R.C. — Adela Pavel                                             Participarea asocia˛ilor la capitalul social:
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Buz„u, Str. Unirii
                                                            1. Fatulescu I. Mircea Aurelian – aport la capital
  Pe rol, solu˛ionarea cererii formulate de       bl. 27 B, ap. 4, cod po∫tal 5100, telefon 038717146,
                                                          800.000 lei, data v„rs„rii aportului 20.11.2001,
Fatulescu I. Mircea Aurelian, privind autorizarea    fax 038717146, identificat cu C.I. seria XZ,
                                                          echival‚nd cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale   nr. 020574 eliberat de Poli˛ia Buz„u, la data de
                                                          capitalul social total, av‚nd cota de participare la
TEHNIC GAZ EXPERT — S.R.L.                6.07.1999, cod numeric personal 1550901100056.
                                                          beneficii ∫i pierderi de 40 %, ∫i
                              Form„ juridic„, denumire, sediu: societate
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            2. Necula N. Traian – aport la capital 1.200.000
                             comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
                                                          lei, data v„rs„rii aportului 20.11.2001, echival‚nd
  Asupra cererii de fa˛„:                juridic„ rom‚n„, cu denumirea TEHNIC GAZ
                                                          cu 12 p„r˛i sociale reprezent‚nd 60 % din capitalul
  Prin cererea legal timbrat„, Ónregistat„ la data de  EXPERT, cu sediul social Ón Buz„u, Bd. Nicolae
                                                          social total, av‚nd cota de participare la
21.11.2001 cu nr. 1861, petentul Fatulescu I. Mircea   B„lcescu, bl. Camelia, sc. A, ap. 18, valabil p‚n„ la
                             data de 31.12.2050.                    berneficii/pierderi de 60 %.
Aurelian a solicitat autorizarea constituirii ∫i
                              Obiectul de activitate                   Administratori:
Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale TEHNIC GAZ
                              – domenii declarate:                    1. Fatulescu I. Mircea Aurelian, cet„˛ean rom‚n,
EXPERT — S.R.L. la Oficiul registrului comer˛ului.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse urm„toarele     281 – construc˛ii metalice;               n„scut la data de 1.10.1969 Ón Buz„u, jude˛ul Buz„u,
Ónscrisuri:                         282 – produc˛ia de rezervoare, cisterne ∫i       cod numeric personal 1691001100141, domiciliat Ón
  1. Óncheiere judec„tor delegat, cu nr. 1866, din   containere metalice; produc˛ia de radiatoare ∫i      Buz„u, Bd. Nicolae B„lcescu, bl. Camelia, sc. A,
data de 22.11.2001;                   cazane pentru Ónc„lzire central„;             ap. 18, cod po∫tal 5100, telefon 038722861,
  2. act constitutiv, cu nr. 2711, din data de       287 – fabricarea altor produse prelucrate din      fax 038722861, av‚nd puteri de administrator
20.11.2001;                       metal;                           reprezentant;
  3. declara˛ie privind accept sediu firm„, cu       453 – lucr„ri de instala˛ii ∫i izola˛ii;          2. Necula N. Traian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
nr. 2727, din data de 21.11.2001;              515 – comer˛ cu ridicata cu produse           data de 1.09.1955 Ón Vilcanesti, jude˛ul Prahova, cod
  4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului    intermediare neagricole ∫i cu de∫euri;           numeric personal 1550901100056, domiciliat Ón
social, cu nr. 1174939, din data de 20.11.2001;       517 – comer˛ cu ridicata cu alte produse,        Buz„u, Str. Unirii, bl. 27 B, ap. 4, jude˛ul Buz„u, cod
  5. chitan˛a tax„ timbru, cu nr. 139768, din data   neclasificate Ón alt„ parte;                po∫tal 5100, telefon 038717146, fax 038717146,
de 20.11.2001;                       742 – activit„˛i de proiectare, urbanism, inginerie   av‚nd puteri de administrator reprezentant.
  6. chitan˛a achit„rii taxei de registru, cu      ∫i alte servicii tehnice;                   Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
nr. 2919001 din data de 20.11.2001;             743 – activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;       Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
  7. chitan˛a de plat„ a public„rii Ón Monitorul      748 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Oficial al Rom‚niei cu nr. 2919001, din data de     principal Óntreprinderilor;                  Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
20.11.2001.                         – domeniul principal: 524 – comer˛ cu          pronun˛are.
  Examin‚nd men˛ionatele Ónscrisuri, judec„torul    am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte          Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a din 22.11.2001.
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele    produse neclasificate Ón alt„ parte;              (63/45.443)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

       Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
               cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
               ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
       Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36
       Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
               E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 59/9.I.2002 con˛ine 16 pagini.                      Pre˛ul 11.200 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top